ANG PAMANA

(Tula ngdamdaminni Jose Corazon de Jesus) Isangarawanginako¶ynakitakongnamamanglaw Naglilinisngmarumi¶tmgalumangkasangkapan. Sapilakngkanyangbuhoknahiblangkatandaan Nabakaskoangmaramingtaonniyangkahirapan; Nakitakoanginako¶ytilabaganalulumbay At angsabi ³itongpyanosaiyokoibibigay, Angkubyertosnatingpilak ay kayItangmaiiwan, Mgasilya¶taparador ay kayTikongnababagay Sa ganyankohinahatiitongatingmuntingyaman´. Pinilitkongpasayahinanglungkotngakingmukha Tinangkakongmagpatawaupangsiya ay matuwa, Subalitsaakingmata¶y may namuongmgaluha Naisipkoanginako, anginakonakawawa; Tila kami iiwanna¶t may yarinanghuling Nasa at sahalipnamagalaksapamanangmapapala, Sapusoko ay dumalawangmalungkotnagunita Napaiyakakongtilaisangkaawaawangbata Niyakapkoanginako at sakanya ay winika. ³Angibigkosana, Ina¶yikawakingpasayahin athuwagnangmakita pang ika¶ynalulungkotmandin, O, Ina ko, anopoba at naisipanghatiin Anglahatngmuntingyamangmaiiwansaamin? ³Walanaman´, yaongsagot ³bakaako ay tawaginniBathala mabutinangmalamanmoanghabilin! Iyangpyano, itongsilya¶taparador ay alaming Pamanakonasaiyo, bunsongginigiliw. ³NgunitInang´ angsagotko, ³anglahatngkasangkapan Anglahatngyamandito ay hindikokailangan Angibigko¶yikawina, angibigko¶yikawinang HinihilingkosaDiyosnaangpamanako¶yikaw Aanhinkoiyongpyanokapagikaw ay namatay At hindikomatutugtogsatabingiyonghukay? Ililimoskosaibaanglahatngatingyaman Pagkat di kamaaaringpantayanngdaigdigan Pagkat, ikaw O Ina ko, ika¶ywala pang kapantay´.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful