จดหมายขาว

www.thaiyogainstitute.com

คุยกันกอน
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมของเครือขาย
คุณถาม เราตอบ
เก็บมาเลา (1)
สะกิดสะเกา
ตําราดั้งเดิม
แนะนําหนังสือ
เก็บมาเลา (2)
เกร็ดความรูโยคะ
เลงเลาเรื่อง

วิถีชีวิต เพื่อสุขภาวะ

ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2554

2
โยคะพื้นฐาน, โยคะในสวนธรรม, ...
2
ถุงผาชายผาเหลืองขางเตียง
2
อุชชายี
3
วินยาสะ
4
คําถามที่ไมมคําตอบถูกผิด
5
ลําดับการเดินทางของจิตเขาสูสภาวะไกวัลย 5
ศาสตรและศิลปแหงโยคะ
8
3 X 8 = 23
8
การหายใจ
10
อหิงสาและความกลัว
13

จดหมายขาว โยคะสารัตถะ วิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะ
ที่ปรึกษา
แกว วิฑูรยเธียร ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน นพ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
กองบรรณาธิการ
กวี คงภักดีพงษ , จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี , จีระพร ประโยชนวิบูล ย, ชนาพร เหลืองระฆัง , ณัตฐิยา ปยมหันต , ณัฏฐวรดี
ศิริกุลภัทรศรี, ธนวัชร เกตนวิมุต , ธัญยธรณ อรัณยชลาลัย , ธีรินทร อุชชิน , พรจันทร จันทนไพรวัน , รัฐธนันท
พิริยะกุลชัย, วรรณวิภา มาลัยนวล, วัลลภา ณะนวล, วิสาขา ไผงาม, วีระพงษ ไกรวิทย , ศันสนีย นิรามิษ , สมดุลย
หมั่นเพียรการ, สุจิตฏา วิเชียร

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบาน
201 ซอยรามคําแหง 36/1 บางกะป กทม.10240
โทรศัพท 02 732 2016-7, 081 401 7744
โทรสาร 02 732 2811
อีเมล yogasaratta@yahoo.co.th
เว็บไซท www.thaiyogainstitute.com

สิ่งตีพิมพ
InputFile.doc 1

การไดมีโอกาสทําจดหมายขาวสื่อสารกับ เพื่อนครู หลายรายไมไดติดตอกันนานเลย
รูสึกดีใจ
ทุกปลายเดือนจึงไดนั่งนิ่ง
เขียนคําทักทาย โดยเฉพาะเมื่อรูวาสวนใหญก็ยังมีโยคะเปนวิถี
ซึ่งทําใหเห็นเลยวา วันคืนชางผานไปอยางรวดเร็วเหลิอเกิน
และอยากบอกมายังทุกๆ คนวา คอยสื่อสารกันนะ แคกริ๊ง
แคเมลสั้นๆ กันนี่ แหละ และไมตองรอไปถึงตน ป 2555
และทําใหคิดตอไปวา จะมัวโอเอไมได
ตองรีบดําเนินชีวิตใหบรรลุเปาหมายสูงสุดโดยไมประมาท
หรอกนะ 
ชวงปใหม ไดรั
บขาวคราวจากเครือขายครู
ทั้งทางเวบไซท เฟซบุค สคส
.
ฯลฯ
____________________________________________________________
จิตสิกขา วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 9.00 – 12.00 น. “แลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาจิตของแตละคนในชวง 1
คุยกันเรื่องของ
“อริยสัจ
4”
พรอมกับ เดือนที่ผานมา” ที่สํานักงาน สถาบันฯ ซอยรามคําแหง 36/1
--------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โยคะอาสนะขั้นพื้นฐานเพื่อความสุข
จัดขึ้นในวันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ 2554 เวลา 9.00-15.00 (ซอยประสานมิตร)
น. ที่หอง 262 ชั้น 6 คณะมนุษยศาสตร
----------------------------------------------------------

สุขุมวิท

23

เชิญอัพเดทขาวสถาบันฯ เปน fan ในเฟสบุคที่ http://www. และทาง Twitter ที่ http://twitter.com/yogathai
facebook.com/pages/thaiyogainstitute/208189084154
--------------------------------------------------------โยคะในสวนธรรม
เชิญเขารวมกิจกรรม 16 ก.พ. โยคะในสวนสวนธรรม รัฐธนันท – กฤษณ
“โยคะในสวนธรรม” ป 2554 นี้ ทุกวันเสารที่สี่ของเดือน เวลา 26 ก.พ. โยคะสลายเครียด กฤษณ ฟกนอย - เพื่อนครูรุน 10
ไมเสียคาใชจาย มีการตั้งกลองรับบริจาค
10.00 – 12.00 น. และ ทุกเย็นวันพุธที่สาม ของเดือน เวลา
17.00 – 18.30 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส เพื่อชวยสมทบคาสาธารณูปโภคใหกับฝายอาคาร
สวนวชิรเบญทิศ ถ .วิภาวดีรังสิต
(หลังตึก ปตท . และคาเดินทางวิทยากร
หาแยกลาดพราว)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------รวมกันบําเพ็ญประโยชน
โครงการ “อาสาเติมใจผูปวย:
เพื่อผูปวยที่รอรับกําลังใจจากทุกทาน
ศิลปะภาวนาบนถุงผาชายผาเหลืองขางเตียง” ครั้งที่ 6
วันอาทิตยที่ 6 กุมภาพันธ 2554 เวลา 10.00-15.00 น. ณ
ชีวิตสิกขา เครือขายเพื่อการเรียนรูและเขาใจชีวิต
1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส
เชิญชวนทุกทานรวมฝกสมาธิกับการปกผาดวยลวดลายตางๆ ลานอเนกประสงค ชั้น
(ในสวนรถไฟ)
สอบถามรายละเอียดเพื่อเติม และ /หรือ
โดยมีชายผาเหลืองพระ
เปนสวนประกอบบนถุงผาที่จะนําไปใสหนังสือธรรมะ
/ แจงความประสงคบริจาคหนังสือธรรมะ/บทสวดมนตไดที่
เครือขายชีวิตสิกขา: ครูดล 087-678-1669 ครูแดง 089-983หนังสือสวดมนตเพื่อสงมอบใหผูปวยในกิจ
4064
กรรมคลินิกธรรมะตามโรงพยาบาลตาง ๆ
..........................................................................................
InputFile.doc 2

เดือน มกราคม 2553 มีผูบริจาคสนับสนุนการทํางานของสถาบันฯ ดังนี้
เพื่อนครู ที่เขารวมกิจกรรมจิตสิกขาประจําเดือนมกราคม
ครูเอกชัย สถาพรธรพัฒน (ครูเล็ก)
สรุปยอดบริจาคประจําเดือนมกราคม 2554 ทั้งสิ้น

470.- บาท
900.- บาท
1,370,.- บาท
โดย กอง บ.ก.

อุ ช ช า ยี
วันนี้มีเรื่องเรียนถามครับ
อุชชายี
ผมอานพบในหนังสือสารคดีวา
การทําอุชชายีใชการหายใจดวยทรวงอก เลยสงสัยวา
มันตองทรวงอกเทานั้นหรือหายใจดวยทองก็ได
สิ่งสําคัญของอุชชายีคืออะไร
ตอนเรียนคิดวาสิ่งสําคัญคือเสียงเพื่อใชกําหนดจิต
และการหายใจดวยทองนาจะสงบ กวาการหายใจดวยอก
ผมเขาใจผิดหรือปลาวครับ
และการทําอุชชายีควรใชอะไรหายใจ ทองอก
หรืออะไรก็ไดครับ
ตอบ
การหายใจตามปกติ
กับการควบคุมลมหายใจที่เรียกวาปราณายามะ
มองในแงหนึ่งก็มาจากพื้นฐานการหายใจเดียวกัน
สวนในอีกแงหนึ่งนั้น มันมีเปาหมายที่แตกตางกัน เรียกวา ทั้ง
2 อยางนี้ มีบางอันที่เหมือนกัน รวมกัน มีบางอันที่ตางกัน
ทีนี้ก็ขึ้นอยูกับวา หนังสือเลมหนึ่ง
หรือ
ครูคนหนึ่งที่กําลังอธิบายนั้น ทานอธิบายไปในแงมุมไหน
ขณะที่เราคนอาน คนฟงกําลังรับรู
ในแงมุมไหน
จึงมีบางที่เกิดคําถาม อยางที่กําลังถามนี่เอง
ขอทาวความเล็กนอย พื้นฐานของการหายใจนั้น
เกี่ยวของทั้งกับทองและอก
เมื่อหายใจดวยกลามเนื้อซี่โครงเปนหลัก
ความรูสึกกระเพื่อมของอกก็จะรับรูไดอยางชัดเจน
เมื่อหายใจดวยกระบังลมเปนหลัก ก็รับรู
ที่ทองไดมาก
ยิ่งถามีการใชกลามเนื้อหนาทองชวย
ความรูสึกเคลื่อนไหวที่หนาทองก็ยิ่งชัด
ธรรมชาติมอบหมายใหกลามเนื้อ
2
สวนนี้ชวยกันทํางาน
ซึ่งแมจะชวยกันรับผิดชอบในการหายใจเหมือนกัน
ก็มีลักษณะตางกันอยูบาง กลามเนื้อซี่โครงอยูใกลปอด
เวลาขยับแตละที ก็มีผลตอการขยาย- หดตัวของปอดมาก
เมื่อหายใจดวยกลามเนื้อชุดนี้ ปริมาตรอากาศจึงเขาออกรอบละมากๆ สวนกลามเนื้อกระบังลมอยูใตปอด
เวลาขยับตัว ไมไดไปเพิ่มลดปริมาตรในปอดมากนัก
InputFile.doc 3

ลมหายใจจึงนอย เบา
โดยรางกายก็จะเลือกใชงานตามแตสถานการณ
เชน
ขณะกําลังพักสบายๆ ไมตองการอากาศมาก
ก็หายใจที่ทองไป เบาๆ ผอนคลายๆ แตถากําลังเลนกีฬา
ตื่นเตน ใชพลังมาก ก็มาหายใจที่อกเปนหลัก
เอาอากาศเขาไปใหพอกับการใชงาน ทรวงอกกระเพื่อมแรง
ใชแรง ตื่นตัว
มี 3 ประเด็นในคําถามนี้ ผมลองแยกอธิบายนะครับ
การควบคุมลมหายใจแบบปราณายามะ
ทําใหเราหายใจชาลง
ซึ่งตามหลักแหงความสมดุล
การหายใจที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง
จึงตองเอาอากาศเขาไปเยอะๆ
(และเรารูวา
หายใจดวยกลามเนื้อซี่โครงจะไดปริมาตรอากาศมาก)
นี่เปนเหตุผลวา ตําราโยคะโบราณระบุวา การฝกปราณ
ใหหายใจดวยทรวงอกเปนหลัก อุชชายี คื อปราณชนิดหนึ่ง
ตําราจึงระบุวา ฝกอุชชายี ใหใชการหายใจดวยทรวงอก
ประเด็นถัดมา
ลักษณะเดนของอุชชายีคือ
การหายใจพรอมกับเปลงเสียงเบาๆ ในลําคอตลอดเวลา
โดยใหจิตไปกําหนดที่เสียง ความฟุงกระจายของจิตลดลง
จิตจดจอ ผลก็คือจิตสงบลง เขาสูสมาธิ
ซึ่งเมื่อเปนดังนี้
คําถามจึงถามวา
ถางั้น
เรายังตองไปใสใจเรื่อง
หายใจดวยอกอีกหรือ คําตอบก็คือ ในเมื่อการเปลงเสียงเบาๆ
ในลําคอตลอดเวลาของการหายใจเปนลักษณะสําคัญ
ที่ตองคํานึงก็คือ
เราจะประคองใหเสียงนี้ดําเนินไปอยางตอเนื่องไดนานแคไหน
ถาการหายใจของเราสั้น
เสียงในลําคอก็มีแนวโนมจะเกิดและขาดหายไปในชวงเวลาสั้
นๆ แตถาเราหายใจไดยาว ทําใหเกิดเสียงเบาๆ
อยางตอเนื่องไดยาว จิตที่มาจดจออยู
กับเสียง
ก็รวมลงเปนสมาธิไดดี
หมายความวา
เราไมไดตั้งใจหายใจดวยทรวงอกหรอก
แตคงเปนการยากที่จะหลีกเลี่ยงการหายใจดวยทรวงอกนะ
เพราะมันเปนฐานใหเกิดการหายใจที่ใชเวลานานกวาปกติ
ประเด็นสุดทายเปนเรื่องที่หลายคนสงสัย
คือ
พบวาการหายใจดวยทองนั้นผอนคลาย และรูสึกสงบ

ซึ่งความสงบก็เปนสภาวะที่เราอยากใหเกิดในขณะฝกปราณ
สวนการหายใจดวยทรวงอกนั้น ออกไปในทางตื่นตัว
และพบวาสงบนอยกวาหายใจดวยทอง คําตอบก็คือ
ในเบื้องตนของการฝก หลายคนรูสึกเชนนั้น
จึงอยากแนะนําวา ลองฝกตอเนื่องไปสักชวงหนึ่ง
จนเราสามารถหายใจดวยทรวงอกไดโดยไมรูสึกวาตองออกแ
รง ไมรูสึกเหนื่อยเกินกวาปกติ เมื่อเราฝกไดดังนั้น
การหายใจดวยทรวงอกจึงไมเปนการรบกวน ในข ณะเดียวกัน
เรายังคงหายใจเปนจังหวะที่สม่ําเสมอ เราหายใจชาลงๆ
ความสงบก็เกิดขึ้นได
ไมตางจากความรูสึกสงบจากการหายใจดวยหนาทอง
และเปนความสงบที่กินเวลานานขึ้นนะ

ฝากพิจารณานะ
บางทีคําถามอาจเกิดจากความขัดแยงระหวางเปาหมาย กับ
วิถีการปฏิบัติ
เกิดจากความไมเสมอกันระหวางเปาหมายกับการปฏิบัติ
เชน เราเขาใจแลววา เปาหมายของอุชชายีคือความสงบ
เปนสมาธิ ซึ่งในการปฏิบัติ ณ ขณะนี้
เราทําตามตําราแลวไมไดผล
แตทําตามศักยภาพของเราเองไดผลกวา
ก็ฝกไปเทาที่เราทําได โดยใหตระหนักขอเท็จจริงนั้น
และยังคงฝกตอไป เมื่
อศักยภาพเราเพิ่มขึ้น
เปาหมายมันก็จะขยับขึ้นไปเอง เรียกวา มันจะผลัดกันนํา
เพื่อคอยๆ พาเราไปสูเปาหมายสูงสุดครับ

..............................................................................................................

ฉบับนี้ เก็บเมลที่อาจารยธีรเดช อุทัยวิทยารัตน
(พี่เละ) สงถึงเพื่อนมาแบงปนใหพวกเราอาน
วิ น ย า ส ะ
กอนอื่นผมขออนุญาตเลาซ้ําเกี่ยวกับคําสันสกฤตที่วา
"วินยาสะ"
เผื่อวาบางทานที่ไมเคยผานตาหรือยังไมคุนชินกับคํานี้จะไดพ
อมีภาพ
จากความรูในคําสันสกฤตบางคําในบริบทของโยคะ
และอายุรเวทที่ผมพอจะมีอยูเล็กนอย คําวา
"วินยาสะ"
มาจากการสนธิ(แปลวา เชื่อมหรือรวม )ระหวางคําวา "วิ"และ
"นยาสะ"
คําวา
"นยาสะ"
(นาจะ)มาจากรากศัพท
ซึ่งมีความหมายวา "วางลง" (put down, lay down)

"นยัส"

นยาสะ จึงมี ความหมายวา "การวางลง" หรืออาจหมายถึง
การเรียงลําดับ
โดยเฉพาะเมื่อใชในบริบทของการฝกโยคะและอาสนะในสาย
หรือแนวทางของทานกฤษณมาจารยา
ซึ่งเปนผูกอตั้งสํานักโยคะที่มีชื่อวา Krishnamacarya Yoga
Mandiram
ปจจุบันสํานักหรือสถานที่สอนโยคะตามแนวทางนี้มักใชชื่อวา
Viniyoga
สวนคําวา
"วิ"
หมออายุรเวทซึ่งเปนทั้งครูและเพื่อนสนิทของผมเคยบอกวาม
าจาก "วิเศษะ" ซึ่งแปลวา เฉพาะหรือแตกตาง SanskritInputFile.doc 4

โดย ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน
English dictionary ระบุวา คําวา vi อาจมาจากรากศัพท dvi
หรือ ทวิ ซึ่งมีความหมายวา "เปนสองสวน" ( in two parts)
ซึ่งตรงขามกับ "รวมกัน"
พจนานุกรมเลมเดียวกัน ยังใหความหมายของคําวา
vi
ตอไปอีกวาหมายถึง แยก (apart), ในทิศทางที่แตกตางกัน(in
different directions), ไปและกลับ(to and fro),
หางจากหรือหางออกไป(away, away from)
คําวา
vi
เมื่อใชเปนคํานําหนากริยาหรือนาม
มักจะเนนถึงนัยยะของ "การแบงแยก"(division) หรือ
"ความแตกตาง"(distinction),
การจัดการ(arrangement),
ลําดับ(order)
เพราะฉะนั้นเมื่อเอาคําวา "วิ" สนธิกับคําวา "นยาสะ"
จึงกลายเปน "วินยาสะ" ซึ่งอาจใหความหมายโดยรวมวา
การจัดวางหรือการเรียงลําดับ(ของสิ่งใดหรือกิจกรรมและการ
กระทําใดก็แลวแต)
อยางที่กลาวในตอนตนวา
คํานี้เปนคําที่ใชอยางแพรหลายในแนวการฝกโยคะและอาสน
ะ ของทานกฤษณมาจารยาหรือ viniyoga ในปจจุบัน
ซึ่งในบริบทของการฝกโยคะและการฝกอาสนะจะหมายถึง
การเรียงลําดับการฝกโยคะ
เชน
การเรียงลําดับอาสนะที่เราจะฝก
(อยางไรก็ตาม
หลังจากเคี่ยวกรําความคิดตัวเองในทุกๆ
กาวที่ย่ํายางบนเสนทางการฝกอาสนะ
ผมตกผลึกทางความคิดวา

เราอาจแบงวินยาสะในบริบทของการฝกโยคะและอาสนะไดเ
ปน ๔ หรือ ๕ ขอบเขต ซึ่งคง(ยัง)ไมแลกในที่นี้ครับ
กวายี่สิบป ที่นับตั้งแตไปร่ําเรียนการฝกอาสนะกับครูที่อินเดีย
ความคิดเรื่องวินยาสะของผมคอนขางจะจํากัด
และเดนชัดเฉพาะในบริบทของการฝกอาสนะในความหมายอ
ยางที่เลามาในยอหนากอน
กระทั่งเชาวันหนึ่ง
กิจวัตรประจําวันของผมยังคงเปนเชนวันอื่นๆ
ตื่น(คอนขาง)เชา นอนนิ่งๆ
สักพักเพื่อสํารวจตรวจสภาพรางกายและจิตใจ(สวาธยายะ)
ลุกขึ้นดื่มน้ําอุน แปรงฟน เขาสวม กลับเขาหองสวดมนตร
และฝกอาสนะตามดวยการฝกหายใจ
ออกมาในครัวเพื่อตมน้ําดวยกระติกน้ํารอนไฟฟา
ทุกอยางคลายจะดําเนินไปตามปกติเฉกเชนวันกอนๆ
ทวาในจังหวะที่ผมเสียบปลั๊กกระติกน้ํารอน จูๆ
ผมก็วาบขึ้นมาในใจวา
เชาวันนี้มีบางอยางผิดแผกไปจากวันอื่นๆ
ครุนคิดอยูชั่วครู ผมจึงถึงบางออวา สิ่งที่ตัวเอง "เปยนไป"
ในวันนี้คือ
วันนั้นผมเทน้ําในกระติกน้ํารอนที่เหลือในกระติกใสในคูลเลอร
และปดฝาคูลเลอรเสร็จเรียบรอยแลวจึงมาเปดกอกรองน้ําใสก
ระติกน้ํารอน
ตามดวยตอสายไฟและเสียบปลั๊กเขากับเบาบนผนัง
ในขณะที่ทุกๆ วันกอนหนานั้น
หลังจากเทน้ําที่เหลือในกระติกน้ํารอนใสในคูลเลอรแลว
ผมจะเอากระติกมารองน้ําจากกอกและเสียบปลั๊ก
เสร็จแลวจึงคอยไปปดฝาคูลเลอร
ที่เรียงลําดับการกระทําเชนนี้
ดวยความคิดวาน้ําจะไดรอนเร็วขึ้น(อีกนิด)
เพราะผมเสียบปลั๊กกอนแลวคอยไปปดฝาคูลเลอร

แตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
บอยครั้งที่ผมมักลืมปดฝาคูลเลอรหลังจากเสียบปลั๊กกระติก
น้ํารอนแลว
วันนั้นผมไมลืมปดฝาคูลเลอรครับ
เพราะพอเทน้ําจากระติกน้ํารอนใสคูลเลอรเสร็จผมก็ปดฝาคูลเ
ลอรเลย แลวจึงไปรองน้ําใสกระติกกอนเสียบปลั๊ก
หลังจากเฉลียวใจวาวันนั้นผมสลับสับเปลี่ยนวิธีตมน้ํารอนของ
ผม ซึ่งทําใหผมไมลืมปดฝาคูลเลอร
ผมก็วาบขึ้นในใจอีกครั้งวา
เฮย!
นี่มันก็คือวินยาสะเหมือนกันนี่หวา
นับแตวันนั้นเปนตนมา ผมพบวาคําวา
"วินยาสะ"
ซึ่งหมายถึงการเรียงลําดับการกระทําหรือสิ่งตางๆ นั้น
หาใชจํากัดเฉพาะในการฝกอาสนะหรือโยคะเทานั้น
ในชีวิตประจําวันของเรา
นับแตตื่นนอนจนกระทั่งเอนตัวลงพักกายผอนใจในยามค่ําคืน
ลวนแตรอยเรียงไปดวยกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนที่บาน
ที่ทํางาน หรือกระทั่งไปเที่ยวทัศนาจร ฯลฯ
กิจกรรมเหลานี้ตางก็มีลําดับของมัน
บางอยางก็เปนไปตามสัญชาตญาน
ในขณะที่บางการกระทําก็อาจตองวางแผนวาควรทําอะไรกอ
นหลัง
เชาวันนั้น
ทุกอยางคลายจะดําเนินไปตามปกติเฉกเชนวันกอนๆ
ถึงกระนั้น
ยังคงมีบางอยางที่ผิดแผกแตกตางไปจากวันกอนๆ
นั่นคือ เชาวันนั้น
ผมไดหลักคิดหรือหลักการบางอยางใน(การฝก)อาสนะและโย
คะ หาไดจํากัดเฉพาะในบริบทของอาสนะเทานั้นไม
พูดอีกแบบวา เอาเขาจริงแลว
อาสนะและโยคะหาไดแยกขาดจากมิติอื่นๆ ของชีวิตเราไม
ขอบคุณเมลของพี่ยง
ที่ทําใหผมนึกถึงเรื่องราวในวันนั้นอีกครั้งครับ

...........................................................................................
โดย สดใส
คําถามที่ไมมีคําตอบถูกผิด (เพราะตัวคําถามก็เปนคําตอบไปในตัว)
หากคุณมีโอกาสใหคําแนะนําเด็กแรกเกิดคนหนึ่งเพียง 1 เรื่อง คุณจะแนะนําเด็กคนนี้วาอะไร
If you could offer a newborn child only one piece of advice, what would it be?
InputFile.doc 5

คุณตองตัดสินใจเดี๋ยวนี้ ประเด็นก็คือวา คุณจะตัดสินใจเอง หรือ จะใหคนอื่นชวยตัดสินใจแทนคุณ
Decisions are being made right now. The question is: Are you making them for yourself, or are you letting others make them for you?

เหตุการณใด ที่คุณมีความสุขที่สุดในวัยเด็ก และอะไรทําใหเหตุการณนั้น พิเศษกวาเรื่องอื่นๆ
What is your happiest childhood memory? What makes it so special?

ทําไมคุณเปนคุณแบบนี้
Why are you, you?
อะไรที่คุณอยากจะทําแตไมไดทํา และอะไรขวางคุณเอาไว
What one thing have you not done that you really want to do? What’s holding you back?
..............................................................................................
โดย วีระพงษ ไกรวิทย และจิรวรรณ ตั้งจิตเมธี แปลและเรียบเรียง
ลําดับการเดินทางของจิตเขาสูสภาวะไกวัลย
คําวา “สพีชะ” หมายถึง “ดวยเมล็ด”
ประโยคที่ ๑:๔๖ ในโยคสูตรกลาววา “ตา เอวะ ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาคือบางสิ่งซึ่งเหมือนกับเมล็ด
สพีชะห สมาธิห ” หมายความวา สิ่งเหลานั้นเปนสพีชะสมาธิ นั่นคือเปนสิ่งที่มีขนาดเล็ก
คําวา
“ตา”
(สิ่งเหลานี้)
ในที่นี้ใชแทนคําวา และมีศักยภาพที่จะเจริญงอกงามเติบโตเปนตนไม
1
๑:๔๒-๔๔ เฉกเชนเดียวกับสมาธิในขั้นนี้
สมาปตติ ทั้งสี่ที่เพิ่งไดอธิบายไปในประโยค
เมล็ดนี้อาจจะเปนวัตถุที่เลือกใชทําสมาธิ
สมาปตติเหลานี้ถูกเรียกวาสพีชะสมาธิ หมายความวา
หรือเปนจิตตะ(จิต)
หรือเปนจิตสํานึกรู
แตละอยางของสมาปตติทั้งสี่คือสพีชะสมาธิ
นี่อาจเปนเหตุผลที่วาทําไมอรรถกถาจารยรุนกอนถึงคิดวาสม เมื่อผูฝกปฏิบัติเลือกวัตถุที่ใชทําสมาธิ
วัตถุนั้นอาจจะเปนสิ่งที่หยาบหรือสิ่งที่จับตองไดในโลกภายน
าปตติทั้งสี่นั้นคือสมาธิ พวกทานก็ไดอางชื่อสมาปตติเหลานี้
วาเปนสมาธิโดยการใชคําเพศชาย (ตามไวยากรณสันสกฤต) อก
ความจริงแลวไมไดมีขอจํากัดวาควรจะเลือกสิ่งใดมาเปนวัตถุ
เรียกชื่อของสมาปตติ เชน ใชคําวาสวิตรรกะ สวิจาระ ฯลฯ
แตเราก็ไดเคยอธิบายเนนย้ําอยางชัดแจงแลววาสมาปตติไมใ สําหรับทําสมาธิ
2
ชสมาธิ ในประโยคนี้โดยตัวมันเองแลวสามารถเห็นไดชัดวา ดังนั้นตามทฤษฎีแลวสิ่งที่ใชทําสมาธิจะเปนอะไรก็ได
อยางไรก็ตามทัศนะแหงความเคารพนับถือและความภักดีอยา
ทั้งคําวาสพีชะและสมาธิตางก็อยูในรูปเอกพจน
จะเปนประโยชน
(ดูตามไวยากรณสันสกฤต)
ดวยสิ่งนี้ทําใหเราเห็นชัดวา งลึกซึ้ง(ตอวัตถุที่ใชทําสมาธิ)
แตละสมาปตติของทั้งสี่
ไมใชสมาธิแตละอยาง และเปนที่ตองการสําหรับกระบวนการของสมาธิ
แตสมาปตติทั้งสี่นั้น
ทําใหเกิดสมาธิหนึ่งเดียวคือสพีชะ เพราะวาดวยวัตถุเชนนั้นจิตจะมีความโนมเอียงที่จะเฝาสังเก
ตวัตถุนั้นอยางเปนธรรมชาติ
(เพราะอยูในรูปเอกพจน)
ดวยเหตุผลเชนนี้โดยทั่วไปแลวผูปฏิบัติจึงคาดหวังที่จะเลือกวั
ดังนั้นตามที่ไดอธิบายไปกอนหนานี้แลว
สพีชะสมาธิเปนสภาวะซึ่งจิตตะ
(จิต) ตถุอยางหนึ่งเชน
สามารถรักษาสภาพเชนนี้ไดเปนเวลานานชวงหนึ่งอาจเปนเดื เทพเจาหรือครูอาจารยที่ตนเคารพนับถืออยางสูงสุด
เพื่อใชทําสมาธิ
อนหรือเปนปและเปนจุดสูงสุดของขั้นตอนทั้งสี่ของสมาปตติ
ในกรณีนี้ผูปฏิบัติยอมสรางภาพเทพเจาหรือครูอาจารยนั้นขึ้น
ในใจของตน
ในอีกแงหนึ่งหากวัตถุที่ใชทําสมาธิเปนสิ่งที่เปนนามธรรม
1
สมาปตติเปนคําในภาษาสันสกฤต ในทางพุทธ(ภาษาบาลี) ใชคําวา สมาบัติ เชน ความกรุณา ฯลฯ
เริ่มตนผูปฏิบัติจะตองกําหนดรูปแบบที่จับตองได
แปลวา ถึงพรอม หมายถึงการเขาถึงอารมณของสมาธิในระดับฌาน (ที่มา :
ตอวัตถุที่เปนนามธรรมนั้นและสรางภาพนั้นขึ้นในใจ
http://www.larnbuddhism.com/grammathan/meditation.html)
2
หากดูจากตัวอยางขางตนคือ ความกรุณา
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทความเรื่อง
เขาอาจกําหนดรูป(ที่จับตองได)ของเทพเจาสตรีใหกับความก
กระบวนการชําระจิตใหบริสุทธิ์ ตอนที่ ๒ (ประโยคที่ ๑:๔๓)
ในจดหมายขาวโยคะสารัตถะฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

InputFile.doc 6

รุณาซึ่งเปนวัตถุนามธรรมที่จะใชทําสมาธิ จากนั้นก็
“คิด”
หรือสรางภาพเกี่ยวกับสตรีเทพนั้นตามแนวคิดที่ไดกําหนดไว
ซึ่งเขาอาจจะมีอยูแลวในใจ
(คือรายละเอียดของภาพสตรีเทพนั้น)
ดวยวิธีการนี้
ภาพที่เกิดขึ้นในใจโดยตัวมันเองแลวเปนสิ่งที่ละเอียดเมื่อเปรี
ยบเทียบกับวัตถุที่จับตองไดภายนอก
ที่จุดสิ้นสุดของสมาปตติ เมื่อจิตตะ
(จิต)
กาวเขาสูขั้นสพีชะสมาธิ
ภาพในใจอันละเอียดออนนี้จะสลายตัวไปเนื่องจากในขั้นนี้กระ
บวนการคิดจะสิ้นสุดลง
ตามที่ไดอธิบายไวแลววา
หลังจากขั้นนิรวิจาระสมาปตติ จิตตะ
(จิต)
จะเขาสูพื้นที่ของอานันทะซึ่งจิตไดเปดเผยธรรมชาติอันแทจริ
งของตัวมันเองออกมา
แตในตอนแรกจิตจะรูสึกวาสภาวะที่เกิดขึ้นนี้
เปนผลมาจากวัตถุที่ใชทําสมาธิ ดังนั้นในสพีชะสมาธิ
จิตจะรับรูถึงสภาวะอานันทะหรือปติราวกับวามันเกิดขึ้นจากวั
ตถุนั้น
เราอาจกลาวไดวาขณะนี้จิตไดมีประสบการณตอวัตถุที่ใชทําส
มาธิวา
วัตถุนั้นกอใหเกิดสภาวะอานันทะหรือวัตถุนั้นเปนตัวอานันทะ
เอง
ประสบการณอันละเอียดออนตอวัตถุในรูปของอานันทะจะเปลี่
ยนแปลงไปสูขั้นถัดไปนั่นคือ “เปนเพียงสํานึกรูวามีตัวฉัน”
หรือ
“อัสมิตามาตระ”
ซึ่งก็เปนความรูสึกที่สํานึกรูแหงตัวฉันของผูปฏิบัติเปนสิ่งเดีย
วกันกับสํานึกรูแหงวัตถุ(เชนเดียวกันกับเมื่อจิตเขาสูสภาวะอ
านันทะ)
และดังนั้นความรูสึกที่วาสํานึกรูแหงตัวฉันนี้ก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการเฝาสังเกตวัตถุที่ใชทําสมาธิ ดังนั้นทั้งประสบการณ
หรือความรูสึกที่เกิดขึ้นจากสภาวะอานันทะและอัสมิตามาตระ
จะถูกรับรูราวกับวามันเปนผลมาจากตัววัตถุที่ใชทําสมาธิทั้งสิ้

ประสบการณอันแทจริงของตัวจิตที่รับรูวัตถุที่ใชทําสมาธินั้นเ
ปนประสบการณที่ละเอียดออนที่สุด
และไมสําคัญวาเราจะใชวัตถุที่หยาบ(จับตองได)
หรือละเอียด(นามธรรม-จับตองไมได)
ในการทําสมาธิ
ประสบการณอันละเอียดที่สุดของวัตถุในการทําสมาธินี้
ก็คือ “เมล็ด” ของสพีชะสมาธิ เมล็ดนี้จะคอย ๆ
InputFile.doc 7

สลายตัวและหายไปเองในกระบวนการทําสมาธิ
จากนั้นจิตก็จะเขาสูสภาวะ “ไรเมล็ด” หรือ นิรพีชะสมาธิ
เพราะวาอัสมิตามาตระ
กลาวคือสํานึกรูแหงการมีตัวฉันในรูปแบบที่ละเอียดที่สุดไดถู
กทําใหสลายตัวไป
ก็จะไมมีตัวฉันซึ่งเปนผูรับรูประสบการณหลงเหลืออยู
นั่นหมายความวา
“ฉัน”
ซึ่งเปนผูรับรูประสบการณไดหายไปอยางสิ้นเชิง
ดังนั้นแหลงที่มาของประสบการณนี้ก็จะไมปรากฏขึ้นอีกตอไ

และการเกี่ยวพันอยูในโลกแหงประสบการณก็ไมอาจมีไดอีกต
อไป
และเมล็ดพันธุที่จะเติบโตเปนตนไมซึ่งเกาะเกี่ยวกับโลกแหงป
ระสบการณ ก็ไมอาจเจริญงอกงามตอไปไดเชนกัน
ดังนั้นนิรพีชะสมาธิที่สมบูรณ
3
จะนําไปสูการหลุดพนเปนอิสระจากสังสารวัฏ
หรือพนจากโลกียะ(การเกาะเกี่ยวผูกพันทางโลก)
(โปรดดูบทความ “Meditational Processes in Patanjala
Yoga Sutra”, Yoga Mimamsa, Vol. XIX, Nos. 1 and 2,
pp. 81-99, 1981).
ตอมาในประโยคที่ ๑:๔๗ ของโยคสูตรกลาววา
“นิรวิจารไวศารทเย
ธยาตมประสาทะห”
แปลวา
สภาวะของนิรวิจาระที่สมบูรณแลว
(สภาวะที่ไมมีความคิดเกิดขึ้น)
ยอมเกิดความสงบระงับแหงจิตวิญญาณ
ประโยคนี้กลาววา
จิตของผูปฏิบัติจะกาวเขาสูพื้นที่ทางจิตวิญญาณอยางแทจริง
เมื่อเขามีความเชี่ยวชาญอยางสมบูรณ
ผานขั้นนิรวิจาราสมาปตติและจิตไดตั้งมั่นอยูในสภาวะที่ปราศ
จากความคิด
ในขั้นนี้ผูปฏิบัติจะสัมผัสกับแวบแรกของกฎความจริงที่อยูเบื้อ
งหลังอัตตาตัวตน (Self) เมื่อจิตเขาสูสภาวะสพีชะสมาธิ
ซึ่งเปนสภาวะอันสมบูรณของนิรวิจาราสมาปตติ
3

สังสารวัฏ หรือ
วัฏสงสาร หรือ สงสารวัฏ คือภพภูมิที่มนุษยทุกคนตองเวียนวายตายเกิดขึ้นม
าตามหลักของปรัชญาอินเดีย
ในทางพุทธศาสนาก็มีการกลาวถึงสังสารวัฏวาเปนการเวียนวายตายเกิดในภพ
ภูมิตางๆซึ่งมีทั้งสิ้น 31 ภูมิ ไดแก อรูปพรหม ๔ + รูปพรหม ๑๖ + เทวภูมิ ๖ +
มนุษยโลก ๑ + อบายภูมิ ๔(เดรัจฉาน อสุรกาย เปรต และนรก) (ที่มา :
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี และhttp://www.lp-uthaiphuwua.com/pdf/pop.pdf)

ประสบการณรับรูความจริงของอัตตาตัวตนนี้จะใหความสงบร
ะงับและความพึงพอใจเปนอยางยิ่ง
ความรูสึกปตินี้มีความหมายคลายคลึงกับคําวา “อานันทะ”
และสิ่งนี้อาจเรียกวา
“สานันทะ”
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสพีชะสมาธิ ดังนั้นนี่(สภาวะสพีชะสมาธิ)
จึงเปนจุดเริ่มตนของประสบการณทางจิตวิญญาณอันแทจริงข
องผูฝกโยคะ
สวนในประโยคที่ ๑:๔๘ ของโยคสูตรคือ “ฤตัมภรา
ตตระ ปรัชญา

แปลวา
เมื่อเขาสูนิรวิจาราไวศารทยะหรือสพีชะสมาธิแลว
4
(ปญญาญาณ)
ยอมเกิดปรัชญา
ซึ่งเปนสภาวะที่เต็มไปดวยความจริงอันสมบูรณ(ความจริงสูง
สุดหรือความจริงแท)
ภายหลังจากที่กาวพนจากวิจาระ
หรือขั้นที่ยังมีความคิดอยูแลวเขาสูขั้นของสพีชะสมาธิ
สงผลใหโยคีเกิดญาณพิเศษในการเขาถึงความรูไดโดยตรง
ตามปกติแลวมนุษยเราไดรับความรูผานทางประสาทสัมผัสทั้


ซึ่งเปรียบเหมือนประตูหรือหนาตางของจิต
จะมีบางบางคนที่พัฒนามาดีแลว
อาจไดรับความรูผานจิตโดยไมไดอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕
มากนัก
แมกระนั้นในกลุมคนที่พัฒนามาดีแลวดังกลาวก็มีบางที่กอนห
นานี้ยังตองใชประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ในการไดรับความรู
แตฤตัมภราปรัชญาที่ปรากฏในสพีชะสมาธินี้เปนความสามาร
ถพิเศษของจิต
ของโยคีที่ไดรับความรูเกี่ยวกับวัตถุตางๆ
โดยปราศจากการใชงานของอินทรียประสาท(indriyas) ใดๆ
และแมแตการใชงานของใจ(มนัส)ที่ทําหนาที่นึกคิดก็ไมมี
นี้คือสิ่งที่เรียกวา
โยคะปรัตยกษะ
เนื่องจากไมมีการรับรูผานทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และใจ
ความรูที่ไดจึงไมถูกบิดเบือน
หรือปรุงแตงและดังนั้นความรูนี้จึงสอดคลองหรือตรงตามควา
มจริงแทของวัตถุ เราจึงเรียกความรูที่ไดรับนี้วา ฤตัม-ภรา
หรือสภาวะที่เปยมดวยความจริงสูงสุด
ปญญาในขั้นของฤตัมภรานี้ไมไดใหความรูเกี่ยวกับ
ความจริงสูงสุดในทันทีทันใด
ที่ผูฝกเริ่มมีประสบการณครั้งแรกในสพีชะสมาธิชวงตน
แตปญญานี้จะคอยๆ พัฒนาขึ้นมาเปนขั้นๆ
4

ปรัชญาในที่นี้หมายถึง ญาณหยั่งรูพิเศษโดยไมอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง ๕
และใจ ปรัชญาเปนคําในภาษาสันสกฤต แตในภาษาบาลีใชคําวา ปญญา
(ผูแปล)

InputFile.doc 8

ระหวางที่สพีชะสมาธิดําเนินกาวหนาไป
และอาจรวมถึงในขั้นของนิรพีชะสมาธิดวย
ปตัญชลีไดกลาวไวอยางชัดเจนในโยคสูตร
๒:๒๗
วาปญญานี้จะพัฒนาผานขั้นตอนตางๆ ๗ ขั้นดวยกัน
และผูฝกปฏิบัติจะมีความรูสึกวาเขาไดสัมผัสกับความจริงแทใ
นทุกๆ ขั้นของลําดับขั้นทั้ง

แตขณะที่เขากําลังกาวหนาในการทําสมาธิขั้นสูงนี้
เขาจะพบวาความจริงแทนั้นก็ยังคงอยูหางออกไป
ผูปฏิบัติจะไดรับประสบการณขั้นสุดทายของความจริงแทเมื่อ
เขาบรรลุถึงขั้นที่ ๗ แลวเทานั้นซึ่งเปนขั้นที่เขาถึงระดับ
ธรรมะเมฆะ
ในนิรพีชะสมาธิอยางสมบูรณ
ประสบการณที่จิตหลอมรวมเขาสูความจริงแทซึ่งคือการตระห
5
นักรูในตัวปุรุษะ
นั่นก็คือสภาวะไกวัลยซึ่งเปนเปาหมายของโยคะตามแนวทาง
ของปตัญชลี
………………………………………………
เอกสารอางอิง :
๑) Karambelkar, P. V. (1986). PATANJALA YOGA
SUTRAS Sanskrta Sutras with Transliteration,
Translation & Commentary. Lonavla : Kaivalyadhama,
p.152-156.
๒)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%
E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%
E0%B8%B2%E0%B8%A3 (January 29, 2011).
๓) http://www.lp-uthaiphuwua.com/pdf/pop.pdf (January
29, 2011).

5

การตระหนักรูในตัวปุรุษะ
นั่นคือผูปฏิบัติกาวเขาสูภาวะที่ตระหนักรูความจริงวา
ปุรุษะหรือตัวรูอันเปนวิญญาณบริสุทธิ์ของเขานั้นไมไดเปนสิ่งเดียวกันกับปร
ะกฤติหรือวัตถุ/สสาร/รูป-นามหรือกาย-จิต ซึ่งเปนเพียงสิ่งที่ถูกรับรูเทานั้น
สิ่งที่ถูกรับรูตางๆ เหลานี้จึงไมใช “ตัวฉัน” อีกตอไป
และดังนั้นไมวาสิ่งที่ถูกรูเหลานี้จะมีสภาพเปนเชนไรหรือแปรเปลี่ยนไปอยาง
ไรก็ไมมีตัวฉันเปนผูเสวยหรือรับ “ทุกข” อีกตอไป
หรืออีกนัยหนึ่งปุรุษะมีปญญาเห็นแจงอยางแทจริงแลววาตัวประกฤติหรือสิ่ง
ที่ถูกรับรูเหลานี้ไมใชตัว(มัน)เอง เมื่อปุรุษะไมหลงผิดเห็นวาสิ่งที่ถูกรูนั้นเปน
“ตัวฉัน” อยางสมบูรณ
ปุรุษะยอมแยกตัวออกจากประกฤติไดอยางสิ้นเชิงและดังนั้นจึงนําไปสูภาวะข
องการหลุดพนจากสังสารวัฏไดในที่สุด (ผูแปล)

โดย กองบรรณาธิการ

ศาสตรและศิลปแหงโยคะ
เขียนโดย ดร. เอ็ม แอล ฆาโรเต
แปลโดย อ.วีระพงษ ไกรวิทย,
อ.จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี
สั่งซื้อไดที่สถาบันโยคะฯ

ายลงใน 4 หมวดนี้ไดอยางลงตัว ในบทแรกนี้ การที่
ดร.ฆาโรเตจัดแบงโยคะเปน 2 หมวดใหญ ภาวนา และ
ปราณสัมยมะโยคะ ชวยคลี่คลายปญหาได
และทําใหเราเขาใจถึงโยคะที่แตกยอยออกมาจํานวนมากมาย
ลวนเชื่อมโยงไปยัง 2 หมวดนี้
ทางดานปรัชญาแนวคิด
ขณะที่ตําราปรัชญาอินเดียสวนใหญระบุวา
ปรัชญาโยคะตอยอดมาจากปรัชญาสางขยะ
ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ โยคะนับถือพระอิศวรขณะที่สางขยะไม
ซึ่งดร.ฆาโรเตมีมุมมองที่ตางไปกวานั้น ใน บทที่ 2 นี้
ทานระบุวา ทั้ง 2 ปรัชญานี้ มีสิ่งที่รวมกันคือ อภิปรัชญา
ที่เหลือนั้น โยคะตางจากสางขยะมากมาย ทั้งดาน การปฏิบัติ
จริยธรรม และปรัชญา
ซึ่งเราควรตระหนักถึงลักษณะสําคัญเหลานี้ดวย หาไม
เราจะเห็นแตแงมุมเชิงอภิปรัชญาของสางขยะในโยคะ
ซึ่งขาดสาระสําคัญอื่นๆ ไปเสีย
บทที่ 3 ดร.ฆาโรเตฉายภาพรวมของอาสนะวิชาการ
ซึ่งหาอานไมไดจากหนังสืออาสนะทั่วไปในทองตลาด
ที่ปดแคบอยูแค ทาตางๆ
บทที่
456
เปนบทสรุปของเทคนิคหฐโยคะที่เปนหัวใจของหฐโยคะคือ
ปราณ (บทที่ 5) และองคประกอบเพื่อการฝกปราณ อันไดแก
กริยา ในบทที่
4 และ มุทราพันธะ ในบทที่
6
ปราณเปนกุญแจของสุขภาพในวัฒนธรรมตะวันออกโบราณ
แตไมไดรับความสนใจจากนักคิดตะวันตก
และทําใหโยคะที่ฝกอยางแพรหลายในปจจุบัน
ที่นําโดยชาติตะวันตก แทบจะไมมีเรื่องของปราณอยูเลย
ทําใหโยคะจึงแคะแกรนเหลือแคอาสนะเพื่อจัดการกลามเนื้อเ
ทานั้น
บทที่
8
เปนการสรุปแนวทางการปฏิบัติเทคนิคโยคะทั้งหลาย
ซึ่งเปนประเด็นคําถามซึ่งนักเรียนมักจะถามบอย
ทําใหครูมีหลักคิด ที่จะอธิบายใหนักเรียนเขาใจ
หนังสือเลมนี้ยังมีภาคผนวก คําศัพทตางๆ
เกี่ยวกับโยคะที่เราพบบอย
รวมทั้งการสะกดคําเปนภาษาไทยที่ตรงกับหลักภาษา
ชวยใหครูโยคะสะกดคําศัพทเหลานี้ไดตรงตามหลักวิชา

ดร.ฆาโรเตอุทิศชีวิตของทาน ทํางานโยคะวิชาการ
ทานทําใหเราเขาใจถึง
2
วัฒนธรรม
ที่มารวมกันเปนศาสตรโยคะที่เรากําลังศึกษาอยูในปจจุบัน
ทางดานหลักการ นิยาม เปาหมาย ซึ่งมาจากตําราโยคะสูตร
ของฤาษีปตัญชลี เมื่อราวป พ
.ศ.
200
และ
ทางดานเทคนิคการปฏิบัติซึ่งมาจากวัฒนธรรมหฐโยคะที่เฟอ
งฟูในยุคกลาง พุทธศตวรรษที่ 12-17
ทานผลิตผลงานตางๆ มากมาย
หนังสือแตละเลมที่ทานเขียน แนนไปดวยเนื้อหา
เต็มไปดวยสาระอันลึกซึ้ง เชน
สารานุกรมอาสนะจากตนฉบับโบราณ ฯลฯ ในเวลาเดียวกัน
ทานไดยอยสาระเทคนิคการปฏิบัติของหฐโยคะ
เปนบทความสั้นๆ ซึ่งรวบรวมเปนหนังสือเลมนี้
หนังสือมี 8 บท 8 หัวขอรากฐานทางดานหฐโยคะ
ที่ครูจําเปนตองรู 1) ประวัติศาสตรโยคะ 2) ปรัชญาโยคะ 3)
เทคนิคอาสนะที่โดดเดนของโยคะ
4)
กริยา
การชําระรางกายใหสะอาดพอที่องคาพยพทั้งหลายภายใน
จะเคลื่อนไหลเพื่อสื่อสารกันไดโดยสะดวก
นํามาซึ่งความปกติสมดุลของรางกาย
เพื่อเปนฐานในการฝกเทคนิคอันเปนกุญแจสําคัญของโยคะก็
คือ 5) ปราณายามะ 6) เทคนิคที่เอื้อ ที่เสริมตอการฝกปราณ
อันไดแก มุทราพันธะ เพื่อไปสูการฝกขั้นสุดทาย
อันเปนเปาหมายสูงสุดของ หฐโยคะ ก็คือ
7)
สมาธิจากการฟงเสียงภายในหรือ นาทานุสันธานะ และ
บทสุดทาย
8)
ขอควรระวังในการฝกโยคะ
เพื่อทําใหเราไดรับประโยชนจากโยคะอยางเต็มที่
ดวยความปลอดภัย
เดิมที ครูโยคะสวนใหญแบงโยคะเปน 4 สายหลัก
ชญาณ ภักติ กรรม และ ราชโยคะ ตามสวามีวิ เวกานันท
ซึ่งยังเปนปญหาเพราะเราไมอาจจัดแนวทางโยคะอันหลากหล
------------------------------------------------------------------------------------------InputFile.doc 9

3 x 8 = 23
เอี๋ยนหุยใฝศึกษา มีคุณธรรมงดงาม
เปนศิษยรักของขงจื้อ
อยูมาวันหนึ่ง
เอี๋ยนหุยออกไปทําธุระที่ตลาด
เห็นผูคนจํานวนมากหอมลอมอยูที่หนารานขายผา
เมื่อสอบถามดู
จึงรูวาเกิดการพิพาทระหวางคนขายผากับลูกคา
ไดยินลูกคาตะโกนเสียงดังโหวกเหวกวา “3 x 8 ได
23
ทําไมทานถึงใหขาจาย
24
เหรียญละ!”
เอี๋ยนหุยจึงเดินเขาไปที่ราน หลังจากทําความเคารพแลว
ก็กลาววา “พี่ชาย 3 x 8 ได 24 จะเปน 23 ไดยังไง?
พี่ชายคิดผิดแลว ไมตองทะเลาะกันหรอก”
คนซื้อผาไมพอใจเปนอยางยิ่ง ชี้หนาเอี๋ยนหุยและ
กลาววา
“ใครใหเจาเขามายุง!
เจาอายุเทาไหรกัน!
คนจะตัดสินได ก็มีเพี
ยงทานขงจื้อเทานั้น
ผิดหรือถูกมีทานนั้นผูเดียวที่ขาจะยอมรับ
ไป
ไปหาทานขงจื้อกัน”
เอี่ยนหุยกลาววา “ก็ดี หากทานขงจื้อบอกวาทานผิด
ทานจะทําอยางไร?”
คนซื้อผากลาววา
“หากทานวินิจฉัยวาขาผิด
ขายอมใหหัวหลุดจากบา! แลวหากเจาผิดละ?”
เอี๋ยนหุยกลาววา
“หากทานวินิจฉัยวาขาผิด
ขายอมถูกปลดหมวก(ตําแหนง)” นั่นเปนเดิมพัน
เมื่อขงจื้อสอบถามจนเกิดความกระจาง
ก็ยิ้มใหกับเอี๋ยนหุยและกลาววา “3 x 8 ได 23
ถูกตองแลวเอี๋ยนหุย เธอแพแลว
ถอดหมวกของเธอใหพี่ชายทานนี้เสีย”
เอี๋ยนหุย ไมโตแยง
ยอมรับในการวินิจฉัยของทานอาจารย
จึงถอดหมวกที่สวมใหแกชายคนนั้น
ชายผูนั้นเมื่อไดรับหมวกก็ยิ้มสมหวังกลับไป
คําวินิจฉัยของขงจื้อ ตอหนาแมเอี๋ยนหุยจะยอมรับ
แตในใจกลับไมไดคิดเชนนั้น
เอี๋ยนหุยคิดวาทานอาจารยชรามากแลว
ความคิดคงเลอะเลือน จึงไมอยากอยูศึกษากับขง จื้ออีกตอไป
พอรุงขึ้น เอี๋ยนหุยจึงเขาไปขอลาอาจารยกลับบาน
ดวยเหตุผลวาที่บานเกิดเรื่องราว ตองรีบกลับไปจัดการ
ขงจื้อรูวาเอี๋ยนหุยคิดอะไรอยู
ก็ไมไดสอบถามมากความ อนุญาตใหเอี๋ยนหุยกลับบานได
กอนที่เอี๋ยนหุยจะออกเดินทาง ไดเขาไปกราบลาขงจื้อ
InputFile.doc 10

โดย กองบรรณาธิการ
ขงจื้อกลาวอวยพรและใหรีบกลับมาหากเสร็จกิจธุระแลว
พรอมกันนั้นก็ไดกําชับวา
อยาแฝงเรนกายใตตนไมใหญ
อยาฆาผูใดหากไมชัดแจง
เอี๋ยนหุยคํานับพรอมกลาววา
ศิษยจะจําใสใจ
แลวลาอาจารยออกเดินทาง เมื่อออกเดินทางไปไดระยะหนึ่ง
เกิดพายุลมแรงสายฟาแลบแปลบ
เอี๋ยนหุยคิดวาตองเกิดพายุลมฝนเปนแน
จึงเรงฝเทาเพื่อจะเขาไปอาศัยอยูไตตนไมใหญ
แตก็ฉุกคิดถึงคํากําชับของทานอาจารยที่วา
อยาแฝงเรนกายใตตนไมใหญ อยาฆาผูใดหากไมชัดแจง
เราเองก็ติดตามทานอาจารยมาเปนเวลานาน
ลองเชื่ออาจารยดูอีกสักครั้ง คิด
ไดดังนั้น
จึงเดินออกจากตนไมใหญ
ในขณะที่เอี๋ยนหุยเดินไปไดไมไกลนัก บัดดล
สายฟาก็ผาตนไมใหญนั้นลมลงมาใหเห็นตอหนาตอตา
เอี๋ยนหุยตะลึงพรึงเพริด
คํากลาวของพระอาจารยประโยคแรกเปนจริงแลว
หรือตัวเราจะฆาใครโดยไมรูสาเหตุ?
เอี๋ยนหุยรีบเดินทางกลับ กวาจะถึงบานก็ดึกแลว
จึงไมกลาปลุกคนในบาน
ใชดาบที่นําติดตัวมาคอยๆเดาะดาลประตูหองของภรรยา
เมื่อเอี๋ยนหุยคลําไปที่เตียงนอน ก็ตองตกใจ
ทําไมมีคนนอนอยูบนเตียงสองคน!
เอี๋ยนหุยโมโหเปนอยางยิ่ง
จึงหยิบดาบขึ้นมาหมายปลิดชีพผูที่นอนอยูบนเตียง
เสียงกําชับของอาจารยก็ดังขึ้นมา อยาฆาผูใดหากไมชัดแจง
เมื่อเขาจุดตะเกียง จึงไดเห็นวา คนหนึ่งคือภรรยา
อีกคนหนึ่งคือนองสาวของเขาเอง
พอฟาสาง
เอี๋ยนหุยก็รีบกลับสํานัก
เมื่อพบหนาขงจื้อ
จึงรีบคุกเขากราบอาจารยและกลาววา
“ทานอาจารย
คํากําชับของทานไดชวยชีวิตของศิษย ภรรยาและนองสาวไว
ทําไมทานจึงรูเหมือนตาเห็นวาจะเกิดอะไรขึ้นกับศิษยบาง?”
ขงจื้อพยุงเอี๋ยนหุยใหลุกขึ้น และกลาววา
“เมื่อวานอากาศไมคอยสูดีนัก นาจะมีฟารองฟาแลบเปนแน
จึงเตือนเธอวา อยาแฝงเรนกายใตตนไมใหญ และเมื่อวาน
เธอจากไปดวยโทสะ แถมยังพกดาบติดตัวไปดวย
อาจารยจึงเตือนเธอวา อยาฆาผูใดหากไมชัดแจง”
เอี๋ยนหุยโคงคํานับ ทานอาจารยคาดการดังเทวดา
ศิษยรูสึกเคารพเลื่อมใสทานเหลือเกิน

ขงจื้อจึงตักเดือนเอี๋ยนหุยวา
แตอาจจะสูญเสียสิ่งที่สําคัญที่สุดไป
“อาจารยวาที่เธอขอลากลับบานนั้นเปนการโกหก
เรื่องราวตางๆ แบงเปนหนัก-เบา รีบ-ชา
ที่จริงแลวเธอคิดวาอาจารยแกแลว ความคิดเลอะเลือน
อยาเปนเพราะตองการเอาชนะใหได
ไมอยากศึกษากับอาจารยอีกแลว เธอลองคิดดูสิ
แลวทําใหเสียใจไปตลอดชีวิต
อาจารยบอกวา 3 x 8 ได 23 เธอแพ ก็เพียงแคถอดหมวก
เรื่องราวมากมายที่ไมควรทะเลาะกัน
หากอาจารยบอกวา 3 x 8 ได 24 เขาแพ
ถอยหนึ่งกาว ทะเลกวาง ฟางาม
นั่นหมายถึงชีวิตของคนๆหนึ่ง
ทะเลาะกับลูกคา
ตอใหชนะ
ก็แพอยูดี
เธอคิดวาหมวกหรือชีวิตสําคัญละ?”
(วันที่สงตัวอยางผลิตภัณฑใหม คุณก็จะรูสึก)
เอี๋ยนหุยกระจางในฉับพลัน คุกเขา ตอหนาขงจื้อ ทะเลาะกับเถาแก
ตอใหชนะ ก็แพอยูดี
แลวกลาววา
“ทานอาจารยเห็นคุณธรรมเปนสําคัญ (วันที่ตรวจผลงานปลายปมาถึง คุณก็จะรูสึก)
โดยไมเห็นแกเรื่องถูกผิดเล็กๆนอยๆ
ทะเลาะกับภรรยา ตอใหชนะ ก็แพอยูดี (เธอไมสนใจคุณ
ศิษยคิดวาอาจารยแกชราจึงเลอะเลือน ศิษยเสียใจเปนที่สุด ” คุณก็หากับขาวกินเองละกัน)
จากนั้นเปนตนไป ไมวาขงจื้อจะเดินทางไปยังแหงหนตําบลใด ทะเลาะกับเพื่อน ตอใหชนะ ก็แพอยู ดี (เคลียรไมได
เอี๋ยนหุยติดตามไมเคยหางกาย
คุณอาจจะเสียเพื่อนไปเลย)
บางครั้งคุณอาจเอาชนะคนอื่นดวยเหตุผลของคุณ
....................................................................................................
ณัฏฐวรดี ศิริกุลภัทรศรี, สันสนีย นิรามิษ แปลและเรียบเรียง
การหายใจ
ในสมัยกอน
นักโยคะไมมีความรูเกี่ยวกับดานสรีรวิทยาเลย
แตยังมีการกลาวถึงคุณคาของการศึกษาเกี่ยวกับการหายใจเ
ปนเวลายาวนาน พวกเขากลาวอยางเรียบงาย เชน
การหายใจเปนการเชื่อมตอกันระหวางความคิดและรางกาย
ดังนั้นถาเราสามารถควบคุมการหายใจของเราได
เราก็สามารถควบคุมทุกลักษณะทวงทาของเราได
สิ่งนี้บอกเราวาใหเริ่มฝกการหายใจงายๆ
แบบหฐโยคะ
อยางไรก็ตาม
จุดประสงคของบทความนี้คือศึกษาการหายใจในกรอบที่สาม
ารถทดสอบได สามารถ
เรียนรูไดจากประสบการณ
จากนั้นจะกลาวถึงความสัมพันธระหวางโยคะและระบบการห
ายใจ
ที่สัมพันธกับวิทยาศาสตรประยุกต
วาลักษณะการหายใจแบบตางๆมีผลกระทบอยางไรบาง
ทําไมถึงเปนเชนนั้น และเราจะไดอะไรจากการฝกและสังเกตุ
โดยทั่วไปแลว การหายใจจะกิดขึ้นโดยที่เราไมรูสึก
ตัว
ทั้งมนุษยเองก็ไมมีความมุงมั่น
ไมมีความประสงคที่จะหายใจ
ทํานองเดียวกับที่เราไมคิดจะกําหนดวา
เราจะเคี้ยวอาหารกี่ครั้ง หรือเรา
จะตองกาวถี่หางแคไหน
ในการเดินขึ้นเขา ตลอดจนวา เราจะหายใจสั้นยาว แคไหน
InputFile.doc 11

แมเราสามารถกํากับกิจกรรมที่วามาขางตนได อ ยางไรก็ตาม
โดยทั่วไปแลวเราจะหายใจโดยอัตโนมัติ
คือปลอยใหอวัยวะภายในจัดการกําหนดอัตราและระดับความ
ลึกในการหายใจเอง
นักโยคะใสใจกับรูปแบบเฉพาะเจาะจงของการหายใจ
พวกเขาคนพบถึงคุณคาของการควบคุมการหายใจอยางรูสึก
ตัว การหายใจอยางเทาๆกันแบบปกติ
การหายใจถี่เร็วเพื่อจุดประสงคพิเศษ
และการหยุดหายใจอยางตั้งใจชั่วขณะหนึ่ง อยางไรก็ตาม
ถึงวัตถุประสงคของการฝกหายใจเปนสิ่งที่ดี
แตผูอานควรจะระวังการฝกหายใจที่รุนแรงมากจนเกินไป
ดังใน หฐโยคะประทีปกา กลาวไววา “เปรียบเชน สิงโต, ชาง
และเสือ
ยังตองฝกควบคุมทีละเล็กละนอย
ดังนั้นการฝกปราณายามะควรถูกควบคุมอยางระมัดระวังในข
ณะฝกฝน ไมเชนนั้นผูฝกอาจจะเปนอันตรายได

นี่คือสิ่งบอกเลาจากผูมีประสบการณ
และเราไมควรฝกแบบไมใสใจ
ซึ่งในตอนทายบทความ
หลังจากที่ไดศึกษาและเรียนรูระบบหายใจแลว
จะกลับมากลาวถึงประเด็นตางๆที่ควรระวังอีกครั้ง
เพื่อใหเขาใจถึงประโยชนของการควบคุมลมหายใจ
เราตองทําตามลําดับไป
เริ่มตนดวยการมองภาพรวมทั้งหมดของระบบ

และเสนทางทีก่ ลามเนื้อรับอากาศเขาไปสูปอด
จากนั้นศึกษาถึงความเกี่ยวพันวา
การหายใจมีผลตอการฝกทาอยางไร
และการฝกทามีผลตอการหายใจอยางไร
หลังจากนั้นเราจะศึกษาถึงสองสวนใหญของระบบประสาทที่มี
อิทธิพลตอการหายใจ ไดแก somatic และ autonomic
จากนั้นเราจะกลับมากลาวถึงสรีรศาสตรของระบบการหายใจ
ปริมาตรของปอด
สภาพของเลือดและกาซที่ถูกทําใหเปลี่ยนไปตามการหายใจแ
บบตางๆ
อยางไร
ซึ่งจะตอไปถึงกลไกการหายใจแบบอัตโนมัติ
สุดทายเราจะศึกษาถึงการหายใจแบบตางๆ 4 แบบ ไดแก
การหายใจบริเวณชองอก
(Thoracic),
การหายใจเขาแบบทองพองทรวงอกยุบ
(Paradoxical),
การหายใจดวยชองทอง
(Abdominal)
และการหายใจผานกะบังลม
(Diaphragmatic)
และความสัมพันธของแตละทาโยคะกับการหายใจ
ภาพของระบบการหายใจ
ทุกๆเซลลในรางกายตองการหายใจ
นั่นคือตองการออกซิเจน, เผาผลาญเชื้อเพลิง, สรางพลังงาน
และกําจัดคารบอนไดออกไซด กระบวนนี้รูจักกันที่เรียกวา
การหายใจของเซลล
(Cellular
Respiration)
ซึ่งขึ้นกับการแลกเปลี่ยน
เริ่มดวยการรับออกซิเจนเขาไปจากอากาศสูปอด,
สูเลือด
และสูเซลล
ในขณะเดียวกันก็เคลื่อนคารบอนไดออกไซดจากเซลลไปสูเลื
อด,
สูปอด และออกสูอากาศ
รางกายจะทําการแลกเปลี่ยนนี้สําเร็จไดใน 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนแรกคือการสูดอากาศเขาไปยังปอด
ซึ่งเปนพื้นผิวที่เปยกขนาดใหญและเปนศูนยรวมของถุงลมจํา
นวนนับรอยลาน ซึ่งที่
ปอดนี้
ออกซิเจนจะถูกดูดซึมเขาไปในเลือด
และคารบอนไดออกไซดถูกขับออกมา
ขั้นตอไป
ออกซิเจนจะเขาสูการไหลเวียนผานปอด
(Pulmonary
circulation)
จากปอดเขาสูหัวใจ
และจะเดินทางตอไปยังการไหลเวียนเลี้ยงรางกาย (Systemic
circulation)
นั่นคือจากหัวใจเขาสูเซลลตางๆของรางกาย
กาซคารบอนไดออกไซดจะเดินในทิศทางตรงขามกัน
ในการไหลเวียนเลี้ยงรางกาย
จะเริ่มจากเซลลของรางกายเขาสูหัวใจ
และจะเดินทางจากหัวใจเขาสูปอด (ตามรูป 2.1)
InputFile.doc 12

รูป
2.1
ระบบการหายใจ
ดูตามลูกศรชี้
ออกซิเจนจะเดินทางจากอากาศเขาสูเซลลของรางกาย
เริ่มจากอากาศเขาสูปอด, สูการไหลเวียนผานปอด, หัวใจ
และสุดทายเขาสูการไหลเวียนผานรางกาย
คารบอนไดออกไซดจะเดินทางในทิศตรงกันขาม
เริ่มจากเซลลรางกายเขาสูการไหลเวียนผานรางกาย,
ยอนกลับเขาสูหัวใจ, การไหลเวียนผานปอด, เขาสูปอด,
ผานทางเดินอากาศ และออกสูบรรยากาศภายนอก
ทุกๆสิ่งที่เกี่ยวของกับระบบการหายใจจําเปนจะตอง
มีการเคลื่อนไหวของกาซออกซิเจน และคารบอนไดออกไซด
ทางเดินอากาศเริ่มจากจมูกและปากผานเขาไปยังปอด
(ตามรูป
2.2)
อากาศจะถูกดึงไปดานหลังของจมูกผานเพดานปาก
(เพดานแข็ง)
และเพดานออน ซึ่งทํามุม
90
องศาหมุนเขาสูพื้นที่รูปกรวยหรือที่เรียกวาคอหอย
(Pharynx) จากนั้นจะลงตอเขาสูกลองเสียง
(Larynx)
ซึ่งเปนอวัยวะสําหรับการเปลงเสียงพูดที่มีเสนเสียงสั่นเพื่อสร
างเสียง ตอจากกลองเสียงอากาศจะผานเขาสูหลอดลม
(Trachea) ทั้งดานขวาและซายของทอหลอดลม (Primary
bronchi)
และเขาสูปอดทั้งสองขาง
ซึ่งแตละขางประกอบไปดวย Bronchopulmonary segments
ซึ่งจะเชื่อมตอกับแขนงหลอดลม (Secondary bronchi)
แขนงหลอดลมจะถูกแบงยอยเปน
Tertiary
bronchi
และหนวยที่ยอยลงไปอีก
(Bronchioles)
ที่รวมประกอบกันเปน Bronchial Tree (ตามรูป 2.3)

สวนปลายของ bronchioles จะเปดทางไปสูถุงลม (Alveoli)
ที่เล็กมากๆ ถาสองดวยกลองจุลทรรศลงไปที่ปอด
ถุงลมจะมีลักษณะคลายเครือขายของลูกไมอันละเอียดออน
หลอดลมและทอใหญอื่นๆที่เปนทางลําเลียงอากาศมีลักษณะเ
ปนทอ ซึ่งมี กระดูกออนรูปตัว C ค้ําไว ใหทอไมตีบแฟบลง
ถุงลมนั้นจะยังคงทรงตัวเปนถุงไดเพราะมีสารธรรรมชาติเคลื
อบอยู สารนี้มี
ความตึงผิว
ทําหนาที่ปองกันการขยายตัวมากเกินไประหวางที่หายใจเขา
และปองกันไมใหถุงลมนี้ยุบแฟบระหวางที่หายใจออก
คอหอยเปนตําแหนงที่ตัดกันระหวางทางเดินอากาศ
และอาหาร อากาศผานเขามาจากคอหอยหลังโพรงจมูก
(Nasopharynx)
ไหลเขาสูคอหอยหลังกลองเสียง
(Laryngopharynx) ผานเขาสูกลองเสียงและหลอดลมตอไป
อาหารถูกเคี้ยวเขามาในปาก
จากนั้นกลืนลงไปทางคอหอยสวนบน
(Oropharynx)
และขามทางเดินของอากาศไปยังหลอดอาหาร (Esophagus)
ซึ่งจะอยูดานหลังของหลอดลมแตอยูดานหนาของกระดูกสันห
ลัง
(ตามรูป
2.2)
ชองสายเสียง
(Glottis)
ซึ่งเปนรูแคบที่ระดับเสนเสียงในกลองเสียง
จะปดลงเมื่อเรากลืนอาหาร
คุณจะรูสึกไดขณะที่คุณเริ่มหายใจเขาหรือหายใจออกและกลื
นน้ําลายดวย
คุณจะพบวาไมวาคุณจะอยูในชวงใดของการหายใจเขา
การกลืนจะเปนการขัดขวางการหายใจ ถาไมเปนเชนนั้น
อาหารอาจจะลงไปผิดชองทาง
ดังเชนเด็กที่กลืนอาหารแลวเกิดอาการสําลัก

รูป
2.2
ภาพตัดแบงดานซายของผนังกลางจมูกแสดงใหเห็นถึงครึ่งซา
InputFile.doc 13

ยของศีรษะและลําคอ
เผยใหเห็นทางเดินอาหาร
(เสนทึบจากชองปากไปยังหลอดอาหาร) และทางเดินอากาศ
(เสนประจากจมูกถึงหลอดลม)

รูป
2.3
ภาพดานหลังของปอดและหัวใจ
ไมมีเสนเลือดแดงใหญ
(Aorta) และเสนเลือดดําใหญ
(Superior Vena Cava) ในภาพ Bronchial tree
มีกิ่งกานแตกแขนงออกไปที่
primary
bronchi
ทั้งดานขวาและดานซาย, secondary bronchi 5 เสน
(ปอดดานขวา 3 เสนและปอดดานซาย 2 เสน) และ tertiary
bronchi 20 เสนตอไปยัง bronchopulmonary segments
(ไปยังปอดแตละดาน 10 เสน) ในทํานองเดียวกัน
กิ่งกานของเสนเลือดแดงและเสนเลือดดําจะแตกแขนงออกไป
ยังแตละ bronchopulmonary segments
ปอดเกือบทั้งหมดประกอบไปดวยอากาศ
หลังหายใจออกจนสุด จะมีอากาศคางอยูในปอดราว 50%
และหลังสูดหายใจเขาเต็มที่ จะมีอากาศในปอดราว 80%
ถาคุณลองตบซี่โครงดานขางคุณจะไดยินเสียงเปนโพรง
ตรงกันขามกับเวลาคุณตบบริเวณหนาทอง
ซึ่งเสียงจะคลายตบถุงใสน้ํา
ผิวปอดมีเยื่อบุเปนเมือกลื่นเคลือบ
เพื่อไมใหอากาศผานออกได
ปอดมีลักษณะคลายกับลูกโปงที่ลอยอยูเต็มโครงกระดูก
ตางกันตรงที่วา เจาปอดลูกโปงนี้ มัด ไมไดมัดปากลูกโปงไว
แลวทําไมปอดถึงไมแฟบลงเชนเดียวกับลูกโปงที่ไมไดมัดปา

คําตอบอยูที่
โครงสรางอันมหัศจรรยของระบบการหายใจและปอดที่ธรรมช
าติออกแบบไว
ผนังปอดมีความยืดหยุนตัวดี
เนื้อปอดพองอยูดานในโครงกระดูกซี่โครง

ตามปริมาตรที่เปลี่ยนไปของชองทรวงอก
ที่ขยายใหญขึ้นหรือหดเล็กลงขณะเราหายใจเขา-ออก
มันเปนเชนนั้นได
เพราะไมมีอะไรกั้นระหวางพื้นผิวดานนอกของปอดกับผนังขอ
งทรวงอก ยกเวนชองวางที่บุรอบปอด (Pleural Cavity)
ชองวางนี้ไมมีอากาศอยู
จะเปนสูญญากาศที่คอยดึงปอดใหแนนติดกับพื้นผิวดานในข
องทรวงอก
และมีสารหลอลื่นเล็กนอยที่ยอมใหปอดขยายออกและหดตัว
ตามทรวงอกที่ขยายตัวหดตัว
ตามการยืดหดของกลามเนื้อที่ทําการหายใจรอบๆ (ตามรูป
2.4)

รูป
2.4
ภาพตัดแสดงใหเห็นถึงทรวงอกดานบน
มองจากดานบน
เราเห็นดานบนของหัวใจที่ประกอบไปดวยหลอดเลือดใหญ,
มีชองบุรอบหัวใจ และเยื่อหุมหัวใจชั้นนอก
เราเห็นปอด
ผนังปอด และ
ชองบุรอบปอด
เปนที่วางแคบๆ
เปนสูญญากาศที่คอยพยุงปอดไวไมใหแฟบตัว
2 สถานการณอันตรายฉุกเฉิน
มีตัวอยางที่ตองการแสดงใหเห็น 2 เหตุการณ
กรณีแรก ถา กระดูกซี่โครงหัก ทําใหเกิดบาดแผลที่ผนังปอด
ถึงขั้นผนังปอดทะลุ
อากาศจะไหลผานเขาไปในชองที่บุรอบปอด
(ที่เดิมเปนสูญญากาศ) และเปนสาเหตุใหปอดไดนั้นยุบลง
เหตุการณนี้เรียกวา ภาวะเกิดลมในชองอก (Pneumothorax)
จะเปนชาหรือเร็วขึ้นอยูกับขนาดของแผลที่เกิด
ถาแผลมีขนาดใหญมาก
ปอดจะยุบลงเหมือนกับที่อากาศถูกปลอยออกไปจากลูกโปง
และหากการหักของกระดูกซี่โครง
ไปเจาะทะลุผนังปอดทั้ง 2 ขาง จะยิ่งเป นอันตรายที่รายแรง
InputFile.doc 14

ปอดทั้ง
2
ขางจะยุบและหดเล็กลง
ชองที่บุรอบปอดจะเต็มไปดวยอากาศ
กลามเนื้อการหายใจไมมีแรงพอ
ไมสามารถคงความตึงผิวดานนอกของปอด
ไมสามารถรักษารูปปอดไวได
ทําใหหายใจเขาไมได
และถาไมมีใครชวยเปาอากาศเขาปอดเพื่อชวยใหคุณหายใจไ
ดโดยตรง คุณก็จะตายภายในไมกี่นาที
การรักษาโรคภาวะเกิดลมในชองอกนี้
โรงพยาบาลจะตองทําใหรางกายกลับคืนสูโครงสรางพื้นฐานเ
ดิมของระบบการหายใจ
ทอจะถูกผนึกเขากับผนังทรวงอกที่เปดอยู
อากาศจะถูกดูดออกจากชองบุรอบปอด
ทําใหเกิดสูญญากาศดังเดิม
นี่จะชวยดึงผิวดานนอกของปอดกลับเขามาติดกับผนังดานใน
ทรวงอกและดานบนของกะบังลมอีกครั้ง
จากนั้นกลามเนื้อของการหายใจก็จะชวยใหปอดพองขึ้นไดตา
มปกติ
อันตรายฉุกเฉินกรณีที่สอง
เกี่ยวของกับสิ่งกีดขวางทางเดินอากาศ
บางทีอาจเปนเนื้อชิ้นหนาที่ตกเขาไปในกลองเสียงแทนที่จะเ
ปนหลอดอาหาร
ถามันมีขนาดใหญมากเกินกวาจะผานเขาไปในหลอดลม
สิ่งกีดขวางนั้นก็จะคางอยูที่กลองเสียง ปดกั้นทางเดินอากาศ
และทําใหคุณไมสามารถหายใจได
ในกรณีนี้คนสวนใหญจะพยายามหายใจเขาอยางรุนแรง
แตจะยิ่งทําใหอาหารเขาไปติดหนักขึ้น
ถาพยายามหายใจออกจะสามารถชวยไดมากกวา
หากคนใดที่รูเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนจะชวยดวยการ
กอดรัดตัวผูเจ็บจากทางดานหลังดวยความเร็วและแรง
พรอมๆ กับ
ดึงตัวผูเจ็บขึ้น
ซึ่งจะชวยใหเกิดแรงดันในชองทองและทรวงอกเพิ่ม
ก็จะดันสิ่งกีดขวางจากคอหอยหลังกลองเสียงไปยังคอหอยสว
นบนได จากนั้น คนไขก็สามารถไอใหอาหารหลุดออกมา
หรือกลืนอาหารเขาไปทางหลอดอาหารไดตามปกติ
หากสิ่งกีดขวางติดแนนอยูในกลองเสียง
ไมสามารถใชการปฐมพยาบาลเบื้องตนได
ก็ตองผาตัดหลอดลมอยางรวดเร็ว
เปนการผาระหวางกลองเสียงและรอยบุมของลําคอ
โดยกรีดกลามเนื้อคอระดับตื้นใตตอมไธรอยด
แลวเจาะหลอดลม

ลอรถยังหมุนอยูแตไมสามารถเคลื่อนไปดานหนาได
ชวยใหคนปวยดําเนินการหายใจเขาและออกได
สําหรับเหตุการณที่สองเปรียบเหมือนกับรถที่ลอติดแนนอยูกั
แมสิ่งกีดขวางยังติดอยู
บพื้นคอนกรีตไมสามารถเคลื่อนไหวได
ในกรณีของโรคภาวะเกิดลมในชองอกนั้น
สิ่งที่กีดขวางทางเดินอากาศไปทําใหกลามเนื้อหายใจทํางานไ
เมื่อผนังทรวงอกถูกเจาะและปอดยุบลงไป
มได ทั้งสองเหตุการณนี้
แมกลามเนื้อของระบบหายใจยังคงทํางาน
ชองทรวงอกขยายตัว หดตัว
ได แตไมมี
ลมหายใจ เราพยายามที่จะนําอากาศเขาไปในปอด
เนื่องจากสูญญากาศที่คอยพยุงปอดไวกับผนังดานในของทรว แตเราไมสามารถชวยใหกลไกที่ทํางานอยูภายใน
กลับไปทํางานตามปกติ
งอกและผิวดานนอกของปอดไดหายไป
ดวยการใชความชวยเหลือจากภายนอกได
ดังเชนรถที่ติดอยูในหิมะ
......................................................................................................
อหิงสา และ ความกลัว
ในชีวิตเรา... มีคนมากมาย
ที่เรียงราย... รอบตัวเรา
อยากจะอยูดี... และก็มีสุข
ตองรูทุกอยาง... ดังนี้เอง
เราตองยืดหลัก... ไมทํารายใคร
และไมคิด...จะเบียดเบียน
อยากจะอยูดี... และก็มีสุข
ตองรูทุกอยาง... ดังนี้เอง
อหิงสา แตงโดย วรรณวิภา มาลัยนวล
ทํานองเพลง Oh my daring... Oh my daring…
วันนี้ตอนตื่นเชาขึ้นมา สวัสดีกับพระอาทิตย
พวกเรามีความสุขกันไหมคะ?
บางคน ก็บอกวามี
บางคนก็บอกวาไมมี รูไหมวาทําไมมี ทําไมไมมี
บอกใหก็ได...
คิดดี ก็มีสุข คิดไมดี ก็ไมสุข
ถาหากวากําลังไมมีความสุขอยูละก็... กําลังคิดเรื่องอะไรนา...
กาโอะ กาโอะ บู ... ( ทําไม ... เพราะอะไรกันนา....
ภาษาญี่ปุนไดยินมาจากใน TV  )
กอนจะเขาเรื่องเขาราวตอไป
ขอทาวความไปถึงคําศัพทที่ตองรู กอนนะ
ยมะ ทัศนคติของเราตอสิ่งแวดลอม
หิงสา ความอยุติธรรม ความโหดราย
อหิงสา ปราศจาก ความรุนแรง ความกรุณา มิตรภาพ
การคิดถึงคนอื่น และสิ่งตาง ๆ อยางใครครวญ
ใสใจตอคนอื่นเสมอ มีน้ําใจชวยเหลือเมื่อทุกขรอน
ขอบใจ เมื่อไดรับการชวยเหลือ
กระทําดวยความ กรุณาตอผูอื่น
(P.204-206 ,339 หัวใจแหงโยคะ,ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน
InputFile.doc 15

โดย ล.เลง เสียงกระดิ่งหยก (ไมใชมังกรบิน)
เชื่อไหมวา...
ความทุกขของคนสวนใหญเกิดจาก“ความคิด”
พวกหนาไหม
มักคิดวาตัวเองไมดี ไมเกง ไมนาสนใจ
เวลาจะพูดจะทําอะไรถาไมมากเกินไปก็นอยเกินไป
หาความพอดีไมไดสักที แตงตัวก็ไมสวยเชยชะมัด เงินดี ๆ
ก็เอาไปซื้ออะไรมาใสก็ไมรู
หนาตาไมสวยแลวยังแตงตัวไมรูจักกาลเทศะอีก อูย
!
หยุดกอนดีกวา เขียนเยอะแลวจิตตกไปอยูที่ตาตุม 
บอยครั้งที่เสียงพร่ําบนแบบนี้และแบบอื่น ๆ
มาจากในหัวเราเอง
บางครั้งเสียงพร่ําบนก็มี
คนอื่น
เอามาใสหัวเรา ทําใหเราเศราใจ
,
สั่นไหว
และกอเกิดเปนแรงขับเคลื่อน
ใหแสดงออกมาเปนพฤติกรรมบุคลิกลักษณะของ
คนหนาไหม (ยืม คัดยอ และใสใขเขาไปอีกเล็กนอย จาก
”อาหารสมอง” ของ วีรกร ตรีเศศ มติชน สุดสัปดาห)
คนหนาไหมนี้
ถาไมพูดออกมา
ก็แสดงเปนหนาตาที่ปราศจากรอยยิ้มทาที
ขมขื่น กับชีวิต ติดอยูในกับดักที่หาทางออกไมเจอ
คําวา Exit ไมเคยปรากฏในรอยหยักของสมอง
นอกจากเคยเห็นแวบ ๆ ที่ทางออกในโรงภาพยนต
ถาพูดออกมา ก็ชอบทะเลาะ และขัดแยงกับใคร
ๆโดยไมจําเปน พูดจ
าจิกกัด ดูถูกคนอื่น
ไมนึกถึงบุญคุณของคนที่เคยอุมชูมา
ไปที่ไหนก็เอาแตบนวาอากาศรอน
แอรไมเย็นเหม็นควันรถ ควันบุหรี่ อาหารไมอรอย
ไมเคยขอบคุณ
ไมชื่นชมพอแมพี่นอง และ
ญาติมิตร ที่เคาทําอะไรให

ถาทําออกมา
ก็เปนการกระทําแหงๆ ไหมๆ ดําๆ
แบบคนหนาไหม
ตัดสินใจ
“ไมผลิต”
เพราะจมอยูกับความคิดราย วาตัวเอง ไมดี ไมเกง
นั่งเฉย ๆ ดีกวา ทําไปก็ไมมีใครเห็นคุณคา
ทําไปไมมีใครวาดี บางทีจะเปนการตัดสินใจ
“ไมทําออกมา” เพราะกลัวเลยตัดสินใจ ขอเปน
“อัมพาต”
“Fear grips a man and paralyse him”
p.33, Light on Yoga, B.K.S. Igengar
เพราะความกลัวโนน กลัวนี่
กลัวอนาคต กลัวเงินหมด ถาไปเรียนโยคะที่อินเดีย
กลัวสิ่งที่ไมรูจัก
การเรียนโยคะดวยภาษาอังกฤษสําเนียงแขกมันคงจะงงเปนไ
กตาแตก
กลัวสิ่งที่ไมเคยเห็น
อินเดียไมนาอยู
แมลงวันเยอะขโมยเยอะ ขึ้นรถไฟกระเปาลามโซไวยังหาย
กินอาหารริมทางทองเสีย
และทายสุด กลัวตาย จะถูกฆาชิงทรัพยไหมเนี่ย !
กลัวมาก...
จนในที่สุด
ก็ขยับเขยื้อนไปไหนนอกกรุงเทพมหานครนครอันเคยคุนไมไ
ด เบื่อเหลือเกินแตก็ออกไปไหนไมไ
ด ยอมเบื่อ
ยอมเฉาตายชาๆ แบบ ตนไมไมไดน้ํา ดีกวาตองผาตัด
ฆาความกลัวออกไปจากใจ ความกลัวเหมือนเปนไสติ่ง ....
ติดตามเราไปทุกที่
มีใครเปนโรคนี้ไหมคะ...
อยากสอนโยคะแตกลัว...
กลัวจะสอนไมดี
กลัวยืนหนาหอง กลัวพูดกับคนเยอะๆ
เสียงสั่นหัวใจเตนตุบๆ
เหมือนตีกลองทิมปานีในวงออเคสตรา

เวลาสอนก็เครียดเกร็ง ใชกําลังมากเ
กินไป
บางทีเผลอตะโกนใสไมโครโฟนเพราะคิดวาตัวเองเ
สียงเบา กลัวนักเรียนไมไดยิน

สอนไปก็เกร็งไป..
กลัวไป
ไมรูมันจะกลัวอะไรกันนักหนา สอนเสร็จสองชั่วโมง
ก็นอนแผหมดแรง
แตก็ยังไมเข็ดเนอะ ทํามา 10 กวาปแลว
ถานับสอนภาษาอังกฤษดวย...
มันยังกลัวอยูเลย...ครูแซววามันคงกลัวมาตั้งแตชาติ
ปางกอน...
ก็คิดวาตองเอาชนะความกลัวใหไดในชาตินี้
เพราะถาสอบไมผาน ชาติหนา
(ถามีจริง)
อาจตองกลับมาสอบใหม 
บางคนงงๆ
จากอหิงสามาเรื่องความกลัวไดยังไง...
ก็การที่เราเบียดเบียนคนอื่น เบียดเบียนตนเองนั้น
มันมีรากเหงามาจาก ความกลัว เพราะกลัวยุงกัด
เราจึงตบยุง
เพราะกลัวเคามาทําราย
เราเลยชิงยิงเคากอน เพราะกลัว
เลยเผลอทํารายตัวเอง ทําใหตัวเองเล็กลง
หวั่นไหวสั่นสะทาน เสียพลังงาน
ตอสูกับความกลัวโดยไมจําเปน แลวเราจะยอม
เสียโอกาสไปอีก 1 ชาติ หรือนี่....
เขียนมา อานมาซะข
นาดนี้แลว
ใครซอนตัวอยูออกมาซะดีๆ
เวทีสอนวันพุธที่สามของทุกเดือน 17.00 น.
ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟฯ
ยังพอมีที่ใหแทรกตัวอยู... ติดตอสถาบันฯ ไดจา
จบแลว

....................................................................................................................

สรุป การเงิน สถาบันโยคะวิชาการ ป 2553
1 รับจากการจัดคอรสตางๆ 1,515,177.34
2 รับจากเผยแพร ผลิตภัณฑ 1,191,732.66
3 รับจากจุลสาร
52,582.48
4 รับจากเดลิเวอรี่
93,988.05
5 รับบริจาค
104,528.00
6

InputFile.doc 16

ยอดยกมาป 2552
คาใชจายการจัดคอรส
1,071,994.00
คาใชจายเผยแพร ตนทุน
951,560.50
คาใชจายจุลสาร
40,516.00
คาใชจาย
6,200.00
คาใชจาย
0.00
คาใชจายสํานักงาน
ยอดยกไปป 2554
กําไรจากการดําเนินงาน

1,673,154.17
443,183.34
240,172.16
12,066.48
87,788.05
104,528.00
- 641,999.14
1,918,893.06
245,738.89

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful