CONTABILITATEA SALARIILOR

-

2010 –

Cuprins

INTRODUCERE…….………………………………………………………………………..3 CAP.I. CONTABILITATEA SALARIILOR, CONTRIBUŢIILE ÎNTREPRINDERII ŞI CONTABILITATEA ACESTORA..........................................................................................6 1.1. Forme de salarizare, determinarea salariilor, documente specifice şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul.....................................................................................6 1.2. Conturi utilizate, retineri salariale........................................................................................11 CAP.II. STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA SALARIILOR.....................21 2.1. Calculul salariilor.................................................................................................................21 2.2. Monografie contabila...........................................................................................................28 CAP.III. CONCLUZII SI PROPUNERI................................................................................42 BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................44

2

INTRODUCERE

Cadrul legal privind salariile, sporul de vechime, sporuri şi reţineri din salariu, contribuţiile societăţii Salarizarea personalului din unităţile bugetare se face ţinând seama de specificul fiecărui domeniu de activitate: unitatea de învăţământ, unitatea de informatică , unitatea de cultura, unităţi sanitare şi de asistenţă socială , unitatea de sport precum şi alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional.1 Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor. - salariul de baza care se stabileşte în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate; - sporuri la salariul de baza : pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele obţinute; pentru condiţii în care se desfăşoară activitatea; pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru; pentru munca în timpul nopţii; pentru îndeplinirea unor activităţii suplimentare funcţiei de bază; - premii pentru rezultate obţinute în activitatea individuală precum şi un premiu anual pentru contribuţia la realizările pe ansamblul unităţii. - pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza, în procent de 15%. Persoanele care beneficiază de salariul de merit se stabilesc o data pe an, de regulă după aprobarea bugetului de stat, în raport cu rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată.

3

1.Hotărârea

nr.

281/17/06/1993,

M.O.

nr.135,

din

25/06/1993

,H.G.nr.749/27/10/1998,MO.nr.407 Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numărul de posturi prevăzute în statul de funcţii ale unitarilor bugetare, din care cel puţin doua treimi vor fi utilizate pentru funcţii de execuţie. Salariul de baza pentru personalul cu funcţii de conducere, este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului sau treptei profesionale, la care se adăuga o indemnizaţie de conducere, diferenţiata in raport cu complexitatea si răspunderea ce revin funcţiei de conducere, care face parte din salariu de baza. Persoanele care au absolvit învăţământul superior şi au fost încadrate în funcţii de nivel mediu în domeniul studiilor superioare absolvite li se va lua în calcul vechimi necesare ocupării funcţiilor pentru care se cer studii superioare jumătate din vechimea avută pe funcţiile de nivel mediu. Persoanele salarizate potrivit prezentei hotărâri beneficiază la funcţia de baza, de un spor de vechime de pană la 25%, calculate la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Evoluţia cotei de spor de vechime în funcţie de anii de muncă Tabel nr. 1
TRANŞA DE VECHIME ÎN MUNCĂ ÎNTRE 3 SI 5 ANI DE LA 5 LA 10 ANI DE LA 10 LA 15 ANI DE LA 15 LA 20 DE ANI PESTE 20 ANI COTA LA SALARIUL DE BAZA 5% 10% 15% 20% 25%

Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 281/17/06/1993, M.O. nr.135, din 25/06/1993

4

00 . în locul sporului de 25% se acorda un spor de 15% la salariul de bază. sărbători legale şi în alte zile care potrivit legii. se acorda un spor de 100% la salariul de baza. Pentru orele prestate în zilele de sâmbătă . nu se lucrează. dacă se efectuează cel puţin 3 ore noaptea. beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de baza . între orele 22. pentru munca prestată în timpul nopţii.Sporul corespunzător vechimi în muncă se plăteşte începând cu data de întâi a luni următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă. Pentru activitatea desfăşurata în trei ture. duminică.00-6. Personalul care potrivit programului de lucru îşi desfăşoară activitatea în timpul nopţii. 5 .

sporul de vechime. indemnizaţiile pentru concediile de odihna. premiile si alte stimulente. popriri. documente specifice şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul Salariile reprezintă preţul forţei de muncă. direct al salariaţilor în funcţie de munca prestată. Salariul brut impozabil reprezintă salariul diminuat cu o serie de reţineri cum sunt : impozitul pe salarii. sporurile pentru condiţiile de munca . Ponderea funcţiilor de conducere. 6 . precum şi stabilirea indemnizaţiei de conducere se fac o data pe an. nu poate depăşi 15% din totalul personalului din unitatea respectivă trecerea în gradaţia imediat superioară. Forme de salarizare. Salariul brut impozabil constituie de fapt salariul net. la propunerea sefului compartimentului în care lucrează persoana respectivă. Salariul în funcţie de componentele sale este de doua feluri: brut şi net. precum şi expresia valorica a acelei parţi din venitul naţional cuvenita angajaţilor destinata consumului individual. impozitul. reţinerile în favoarea terţilor (chirii. indemnizaţiile pentru asigurările sociale. determinarea salariilor.CAPITOLUL I CONTABILITATEA SALARIILOR.1. CONTRIBUŢIILE ÎNTREPRINDERII ŞI CONTABILITATEA ACESTORA 1. de regulă după stabilirea bugetului de stat. reţinerea avansurilor acordate).rate.cu aprobarea conducătorului unităţii. contribuţia la asigurările sociale de sănătate. contribuţia salariaţilor la pensia suplimentara si la fondul de ajutor de şomaj. Salariul brut este format din : salariul de baza .

local cu cel puţin 15 zile înainte de data susţinerii concursului. Probele scrise şi orale vor fi notate de la 1 la 10 de fiecare membru al comisiei de examinare . în raport cu competenţa profesională şi rezultatele obţinute în activitate. In mod excepţional. Vechimea minimă necesară pentru trecerea în gradaţia imediat superioară este de 2 ani. 1 Punctajul 60-70 71-90 91-100 Nota 7-7. Încadrarea în urma concursului se face în toate cazurile la gradaţia 1.La trecerea la gradaţia imediat superioară se ţine seama de calităţile personale.91-8. concretizate prin rezultate obţinute în activitatea personală. Angajarea se face pe un post vacant. notate cu calificativul „foarte bine” sau „bun” în anul precedent.90 7. pentru a fi admişi candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă cel puţin nota 7. o probă orală sau un interviu. după caz. Candidaţii cărora li s-a aprobat angajarea sunt obligaţi sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţa. Posturile vacante existente în statul de funcţii ale unităţilor bugetare vor fi scoase la concurs în funcţie de necesităţile fiecărei unităţi bugetare publicându-se . într-un ziar central. Concursul constă într-o probă scrisă. vechimea minimă pentru trecerea la gradaţia imediat următoare poate fi redusă la 6 luni. pe baza notelor acordate Tabel nr.90 8. Valorificarea cunoştinţelor profesionale de la proba scrisă. Angajarea şi avansarea în funcţii în grade sau trepte profesionale se face prin concurs.91-100 Calificativul 3 4 5 7 .

3 = la nivelul standardului de performanţă stabilit postului.G. Crt. 3 Nr.281 şi alte acte normative. Procentul determinat ca urmare a performanţei profesionale individuale se aplică asupra salariului de baza minim corespunzător funcţiei. Aprecierea candidatului în urma interviului : Tabel nr. FIŞA DE EVALUARE PE BAZA CRITERIILOR DE SELECŢIE LA ANGAJARE Tabel nr. 382.gradului sau treptei profesionale avute.2 = satisfăcător. .anexa nr.anexa nr.R.R.4 = bine. . pag. 12.5 = foarte bine .Sursa: H. . pag. 2 Punctaj 50-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Calificativ 1 2 3 4 5 Sursa: H. Notele acordate vor ave următoarea semnificaţie : . 382.281 şi alte acte normative.1 = nesatisfăcător. 12.G. Criteriile de Ponderea Componentele de bază Punctajul acordat ale Valoarea ponderală criteriului de selecţie pentru fiecare criteriu a criteriului de de selecţie selecţie Selecţie % 8 .

cu note de la 1 la 5 PUNCTAJ TOTAL 5 9 .pe baza notelor acordate astfel: Nota Calificativ 7-7.91-8. Pregătirea profesională Impusă ocupantului postului 30 a.1.5 5 1.5 Experienţă În muncă 1-nesatisfăcător 2-satisfacător 3-la nivelul standardului 4-bine 5-foarte bine 5 Total 3.00 5 5.91-10 Total 3 4 5 1. pregătirea de bază b.Cursuri de perfecţionare – 10 specializare în specialitatea postului Total 4. pregătirea de specialitate 5 2.Aprecierea candidatului în 10 urma interviului. Total Experienţa necesară pentru 30 ocuparea postului 1.Valorificarea cunoştinţelor 20 profesionale de la proba scrisă.90 7.5 5 0.90 8.

experienţă în specializarea cerută de post.medie-liceală.superioară de lungă durată.superioară de scurtă durată. Pregătire de specialitate: .Experienţa necesară pentru executarea operaţiunilor specifice postului: .C4=ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare a performanţei profesionale individuale .medie-postliceală.C1….perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului. 407 din 23/10/1998.notat de la 1 la 5 .p1….perfecţionări periodice necesare pentru menţinerea competenţei cerute de post.p4 =punctajul acordat fiecărui calificativ. 1. M. 10 .altă specialitate necesară postului.experienţă în muncă.5 Sursa: H. .. .şcoală generală..O. 2. Pt = (p1 x C1)+(p2 x C2)+(p3 x C3)+ (p4 x C4 ) În care: . exprimată în %. . . . . Pregătirea profesională impusă ocupantului postului înseamnă-pregătire de bază corespunzătoare studiilor absolvite:2 . . 749.

precum şi reţinerile făcute din salariu pentru datorii ale salariatului pentru terţe persoane. statul de plată.(performanţe .2. 1.5%). ordine de plată.5%). Modificările ale salariilor de bază se pot face numai în limita cheltuielilor cu salariile alocate fiecărui ordonator principal de credite bugetare.punctaj minim) x (salariul - salariul) individuale post maxim minim Sal. iar pe de altă parte reţinerile pentru contribuţia la asigurările sociale – CAS (9. retineri salariale Statul de salarii cuprinde pe de-o parte salariul brut format din salariul de bază. etc În statul de plată a salariilor se operează (unde este cazul) şi reţinerea avansului chenzinal acordat în cursul lunii pe baza listelor de avans chenzinal. Conturi utilizate. minim + -------------------------------------------------------------------------(punctaj maxim post – punctaj minim post) Salariul de bază al unui angajat se reevaluează anual de câtre angajator. 11 . impozitul pe salarii. contribuţia la fondul de şomaj (0. adaosuri şi indemnizaţii. pensii alimentare.cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională respectivă.5%). pontajul. Documente specifice şi reflectarea în contabilitate a decontărilor cu personalul: Documentele specifice utilizate sunt: condica de prezenţă. contribuţia la asigurările sociale de sănătate – CASS (6. sporuri. chirii. cum sunt: rate pentru diverse cumpărări de bunuri.

inclusiv a adaosurilor şi a premiilor achitate._________________________ 2.reţineri din salarii reprezentând avansuri. M.drepturi de personal neridicate prin creditul contului 426 . G. În debit se înregistrează: . 531 12 .avansurile achitate personalului prin creditul conturilor 512.valoarea la preţ de înregistrare a produselor acordate salariaţilor ca plată în natură prin creditul contului 345 . din 23/10/1998. 531 Soldul contului reprezintă drepturile salariale datorate. contribuţii pentru ajutorul de şomaj. 749. H. 437. pentru asigurările de sănătate.O. 407. sume datorate terţilor. 431. 427. 428 . precum şi reţinerile datorate societăţii prin creditul conturilor 425. Contul 425 (A) ţine evidenţa avansurilor acordate personalului. pag. În credit se înregistrează: . contribuţii pentru asigurările sociale. 9 Contabilitatea remunerării personalului se realizează cu ajutorul conturilor: 421 – „Personal – salarii datorate” 425 – „Avansuri acordate personalului” 426 – „Drepturi de personal neridicate” 427 – „Reţineri din salarii datorate terţilor” Contul 421 (P) ţine evidenţa decontărilor cu personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia în bani sau în natură.salariile şi alte drepturi cuvenite personalului prin debitul contului 641 În debit se înregistrează: . 444.salariile nete achitate personalului prin creditul conturilor 512. impozitul pe salarii.

sumele achitate terţilor reprezentând reţineri sau popriri prin creditul conturilor 512. iar la sfârşitul lunii trebuie să fie zero.sumele datorate personalului reprezentând salarii şi alte drepturi neridicate în termen prin debitul conturilor 421.drepturile de personal neridicate prescrise prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă drepturi de personal neridicate.. 13 . 425 În debit se înregistrează: . În credit se înregistrează: . Contul 427 (P) ţine evidenţa reţinerilor şi popririlor din salarii datorate terţilor.sumele reţinute pe statele de salarii sau de ajutoare materiale reprezentând avansuri acordate prin debitul conturilor 421. În credit se înregistrează: . Contabilitatea impozitului pe venituri de natură salarială Impozitul pe salarii se calculează pe baza venitului net impozabil realizat de fiecare salariat potrivit normelor legale stabilite prin Ordonanţa Guvernului numărul 73/1999 modificată de Ordonanţa Guvernului numărul 7/2001. 423 În debit se înregistrează: . 531 .sumele reţinute personalului datorate terţilor prin debitul conturilor 421.sumele achitate personalului ulterior prin creditul conturilor 512. 423 Soldul contului reprezintă avansurile acordate. 531 Soldul contului reprezintă sumele reţinute datorate terţilor.avansurile neridicate prin creditul contului 426 În credit se înregistrează: . Contul 426 (P) ţine evidenţa drepturilor de personal neridicate în termen legal. 423.

sumele reprezentând impozitul pe salarii reţinut din drepturile băneşti cuvenite personalului prin debitul conturilor 421.5%) contribuţia la fondul de şomaj (0. etc) Pentru calculul şi evidenţa impozitului pe venituri de natură salarială.datorii privind impozitul pe salarii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă sumele datorate bugetului de stat. angajatorul este obligat.5%) 2. deducerile din salariul brut. potrivit legii impozitului pe venit global.5%) contribuţia la asigurările sociale de sănătate (6. să ţină o evidenţă nominală pe fişe fiscale individuale (FF1. şi anume: contribuţia pentru asigurările sociale (9. Contul 444 (P) În credit se înregistrează: . contribuţii reţinute din salariul brut. 423 În debit se înregistrează: .sumele virate la bugetul statului reprezentând impozitul pe salarii prin creditul contului 512 . copiii.Venitul net impozabil se determină scăzând din venitul brut următoarele categorii de cheltuieli: 1. 14 . FF2). Contul 444 – „Impozitul pe venituri de natura salariilor” ţine evidenţa impozitelor pe veniturile de natura salariilor şi a altor drepturi similare datorate bugetului de stat. şi anume: deducerile personale de bază (250lei) deducerea personală suplimentară – care se acordă salariaţilor care au în întreţinere persoane fără nici un venit (soţia.

Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul Sunt situaţii când la încheierea exerciţiului. 421.datorii prescrise sau anulate prin creditul contului 758 15 . Contul 428 (B) În credit se înregistrează: .sumele achitate personalului evidenţiate anterior în acest cont prin creditul contului 531 .sumele restituite gestionarilor reprezentând garanţiile şi dobânda aferentă prin creditul contului 531 .valoarea biletelor de tratament şi odihnă.garanţiile gestionare reţinute personalului prin debitul contului 421 . a tichetelor şi biletelor de călătorie şi a altor valori acordate personalului prin creditul contului 532 . inclusiv indemnizaţiile pentru concediile de odihnă neefectuate până la închiderea exerciţiului financiar prin debitul contului 641 .cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportată de personal prin creditul conturilor 758. se constată că nu s-au întocmit state de plată pentru anumite persoane sau activităţi executate pentru exerciţiul curent şi care. În asemenea cazuri. potrivit principiilor contabile. în cadrul lucrărilor de pregătire a întocmirii bilanţului.sumele datorate personalului pentru care nu s-au întocmit state de plată determinate de activităţile exerciţiului care urmează să se închidă. 4427 . 423 În debit se înregistrează: . trebuie înregistrate pe cheltuielile exerciţiului curent. Totodată pot fi constatate şi drepturi de creanţă faţă de personal. îndeosebi în urma unor lipsuri la inventariere care trebuie reflectate în urma imputării lor la veniturile exerciţiului respectiv. pe baza documentelor în care se consemnează obligaţiile şi creanţele respective se apelează la contul 428 – „Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul”.sumele încasate sau reţinute personalului prin debitul conturilor 531.

4314. 4382.Soldul creditor reprezintă sumele cuvenite personalului. 4312-Contributia personalului la asigurarile sociale. 4313. Contabilitatea asigurărilor şi protecţiei sociale se realizează cu ajutorul următoarelor conturi: 431 – „Asigurări sociale” 4311-Contributia unitatii la asigurarile sociale.Contributia personalului la fondul de somaj. iar soldul debitor sumele datorate de personal. 438 – „Alte datorii şi creanţe sociale” 4381.Contributia unitatii la fondul de somaj.Alte creanţe sociale Contul 431 (P) ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia angajatorului şi a personalului la asigurările sociale şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate. 437 – „Ajutor de şomaj” 4371.Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate. 4372.Contributia personalului la asigurarile sociale de sanatate.. În credit se înregistrează: . 423 În debit se înregistrează: 16 .Alte datorii sociale.contribuţia personalului la asigurările sociale şi asigurările sociale de sănătate prin debitul conturilor 421.contribuţia angajatorului la asigurările sociale şi asigurările sociale de sănătate prin debitul contului 645 .

Contul 437 (P) ţine evidenţa decontărilor privind ajutorul de şomaj datorat de angajator (1%) şi de personal (0.sumele virate reprezentând contribuţia unităţii şi a personalului pentru constituirea fondului de şomaj prin creditul contului 512 .5%). accidentelor de muncă 17 . Contabilitatea ajutoarelor materiale în contul asigurărilor sociale Drepturile asiguraţilor cuvenite din bugetul asigurărilor sociale privesc: a) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă datorate bolilor obişnuite. 423 În debit se înregistrează: .datorii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale şi asigurărilor sociale de sănătate. În credit se înregistrează: sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului de şomaj prin debitul - contului 645 datorate de personal pentru constituirea fondului de şomaj prin sumele debitul conturilor 421.. bolilor profesionale.datorii anulate prin creditul contului 758 Soldul contului reprezintă ajutorul de şomaj datorat.sumele virate în contul de asigurări sociale şi a asigurărilor sociale de sănătate prin creditul contului 512 . accidentelor în afara locului de muncă.sumele datorate personalului care se suportă din asigurările sociale prin creditul contului 423 .

428. pentru proteze medicale. din care 63 zile prenatal şi 63 postnatal – în cuantum de 85% din media veniturilor lunare. pentru instituirea de carantină. 431. 444 .reţinerile din ajutoarele materiale prin creditul conturilor 425. 531 . pentru trimiterea la tratament în staţiuni. 437. Potrivit actelor normative in vigoare si statisticilor. precum şi cele suportate de societate prin debitul conturilor 431. c) indemnizaţiile pentru creşterea copilului şi îngrijirea copilului bolnav. În credit se înregistrează: . reprezentand 2. avem urmatoarele salarii pentru anul 2010: Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata: 600 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore in medie pe luna in anul 2010. schimbării locului de muncă din motive medicale. Contabilitatea ajutoarelor materiale se realizează cu ajutorul contului 423 – „Personal – ajutoare materiale datorate” (P).ajutoarele materiale achitate prin creditul conturilor 512. 645 În debit se înregistrează: . 18 .941 lei/ora.Acestea se acordă salariaţilor pe baza certificatelor medicale eliberate de medicul specialist în care este înscrisă cauza incapacităţii de muncă şi durata în zile a acesteia. 427. b) indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi refacerea capacităţii de muncă Se acordă în cazul reducerii programului de muncă.ajutoarele materiale suportate din contribuţia unităţii pentru asigurările sociale. precum şi indemnizaţii pentru sarcină şi lehuzie Se acordă pe baza certificatului medical pe o durată de 126 zile.ajutoarele materiale neridicate prin creditul contului 426 Soldul contului reprezintă ajutoarele materiale datorate.

R (colegiu. (ex. profesori etc.O. op.R.O. muncitori: .7.) 19 .R.R. pe categorii de salariati sunt: 1. contabilitate.: postliceal de contabilitate primara) 3.25 (salariu minim 625 de lei) – grupa 4 din C.R.postliceala = 1.: functionari administrativi.2 (salariu minim 700 de lei) – grupele 5. juristi. 40 alin.6. econom.R. personal incadrat pentru functii pentru care conditia de pregatire este cea de: ..O.O. calc.3 (salariu minim 650 de lei) – grupa 3 din C. personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este: .2 (salariu minim 600 de lei) – grupa 4 din C. lucratori din agricultura.liceala = 1.. silvicultura si pescuit) 2.O.studii superioare = 2 (salariu minim 1.studii superioare de scurta durata = 1. (ex.: ingineri. maistri si asimilati) .necalificati = 1 (salariu minim 600 de lei) – grupa 9 din C. casieri etc) .O.: lucratori servicii si comert.O. secretari. (ex. (1) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010 se raporteaza salariul minim brut pe tara garantat in plata in valoare de 500 lei. Coeficientii minimi de ierarhizare. de birou. . personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este: .scoala de maistri = 1. daca are studii postliceale (ex. subingineri) 4.8 din C.: tehnicieni.000 de lei) – grupele 1 si 2 din C.R. (ex. (codul incepe cu 9) – muncitori necalificati si ucenici .Grila de salarizare prevazuta la art.calificati = 1.5 (salariu minim 750 de lei) – grupele 1 si 2 din C.

12.5% -pt.4-2% boli profesionale Contributia la fondul de 1% 0.conditii speciale de munca.85% medicale si indemnizatia de asigurari de sanatate Contributia pt.2008: 18% -pt. GRILA CU PROCENTELE CARE SE APLICA LA SALARII DE LA 01.5%-pt.12.Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 este de 1.accidente si In functie de CAEN. Contributia pentru concedii0.5% Somaj Fondul de garantare pt.25% Creantelor CASS 5.5% Nota: Incepand de la 01. Nota: Nu mai exista plafon pentru calculul acestor contributii.conditii speciale de munca Nota: Incepand de la 01.2008. TAXE SI IMPOZITE SALARIALE CAS ANGAJATOR (%) 19.2010.550 lei.conditii normale de munca. intre 0.5% ANGAJAT (%) 9. 23%-pt.01.conditii deosebite de munca 28%-pt.conditii deosebite de munca 29.5% 6.plata 0. COTA la CASS va si 20 .4%-pt.conditii normale de munca 24.

3. procent 0.07.angajator) Nota : Incepand cu 01. 21 .(pt. Calculul salariilor Spitalul Judetean X este organizat in baza legii 95/2006 este unitate sanitara cu 395 de paturi cu personalitate juridica. In continuare vom calcula venitul net pentru cei trei salariati pentru luna ianuarie 2008. angajat din data de 01. Spre exemplificare voi detalia trei angajati cu norma intreaga de 8 ore.aangajat) 0. IORDAN ADRIAN. ANTON CRISTI.25% sau 0. BANCU ELENA. Are venit brut de 600 ron. 2.are un numar de 675 de salariati.10. este o unitate publica finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.2007. COTA la CASS va fi de 5.2007. (pt. fiind contabil cu studii superioare .Spitalul Judetean X a fost infiintat in anul 1835 avand 173 de ani de activitate medicala. Are venit brut de 1100 ron.01.75% 16% Comisionul ITM Impozitul pe venitul din Salarii CAPITOLUL II STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA SALARIILOR 2. fiind muncitor calificat. 1.2007. Are venit brut de 900 ron. angajata din data de 01. angajat din data de 01.5%.in prezent furnizand servicii medicale pentru un numar de 286.2%.1. In luna ianuarie a lipsit 10 zile in urma caruia a venit cu concediu medical.11.75%).de 5.. boala obisnuita (cod de indemnizatie 01.2008.300 locuitori ai judetului X . sofer.

99 .Venit realizat=600 ron (21 zile lucrate) Nota: Luna ianuarie 2010 are 21 de zile lucratoare.5%=105 4.Venit realizat=1100 ron (21 zile lucrate) 3. CALCULUL SALARIULUI PENTRU BANCU ELENA 1.5%: 600x0.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 600 .5%: 600x9.40 = 461 Venitul net al ANTON CRISTI = 461 ron.5%=3 5.5%=6 5.Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS.Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0. deducerea de baza este de 250 ron. 600-99-250=251 251x16%=40 Impozit pe venit din salariu=40 7.5%=57 4. somaj.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%: 600x6. 3.Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.5%=72 22 .5%: 1100x9.Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.5%=39 6.Venit brut= 600 ron 2.5%: 600x6.Venit brut= 1100 ron 2.5%: 1100x0. CASS).CALCULUL SALARIULUI PENTRU ANTON CRISTI 1. Nota: La un venit realizat de pana 1000 ron. le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE BAZA.

CALCULUL SALARIULUI PENTRU IORDAN ADRIAN Venit brut = 900 Venit realizat = 471 ( 11 zile lucrate) Concediu medical: cod indemnizatie 01 (boala obisnuita) procent boala = 0.Pentru a calcula impozitul pe venitul din salariu trebuie sa adunam contributiile (CAS.Venitul net din luna ianuarie 2008 = 1100-183-108=809 Venitul net al BANCU ELENA = 809 ron. 11oo-181. deducerea personala de baza se micsoreaza in functie de venit. Iulie =900 zile lucratoare 22 August =900 zile lucratoare 23 Septembie=900 zile lucratoare 20 Octombrie =900 zile lucratoare 23 23 . Angajatul a avut acelasi salariu de la angajare. angajatul are vechime 12 luni de zile. somaj.6. In cazul noastru. Nota: La un venit realizat de peste 1000 ron.5-240=677 677%x16%=108 Impozit pe venit din salariu=108 7. in functie de grila. deci stagiul de cotizatie il vom lua pe minim sase luni in urma. Noi ne incadram la 240.75% Pentru a se lua in calcul concediul medical. le scadem din venitul realizat si totodata diminuam rezultatul cu DEDUCEREA DE BAZA. CASS). angajatul trebuie sa aiba vechime minimum de sase luni de zile lucrate efectiv. pana in prezent.

30 x 75% = 156.86 x 5 zile = 209.86 41.5%=31 Nota-Contributia pentru CASS se suporta numai pentru veniturile realizate fara indemnizatia de concediu medical. 24 .5% +500*5/21*9.5%: (471+157 )x0.5%=56 Nota -CAS 9.5%: 471x6. Contributia asigurarilor de sanatate (CASS)= 6.Noiembrie = 900 zile lucratoare 22 Decembrie =900 zile lucratoare 19 5400 /129 =41.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie Contributia asigurarilor pentru somaj (Somaj)=0.98 ( se aplica procentul pentru concediul medical boala obisnuita) 157-se suporta din fondul de salarii 157-se suporta din FNUASS Nota: Trebuie stiut ca concediul medical se suporta de catre angajator primele cinci zile si restul zilelor de catre FNUASS Venit realizat -pentru cele 11 zile lucrate = 471 -pentru zilele de concediu medical cele 10 zile = 314 → venit realizat 785 Contributia asigurarilor sociale angajat (CAS) = 9.5%: 471x9.30 209.5%=3 Nota-Contributia pentru somaj se suporta numai pentru indemnizatia de concediu medical suportata din fondul de salarii. Total contributii = 90 Venitul brut este pana in 1000 ron deci deducerea de baza este 250 ron.

85%: 2171+157x0.5%+500x5/22x0.5%+500x5/22x19.5 %= 128 NOTA:Contributia pentru CASS 5.785-90-250=445 Impozit salarii: 445x16%=71 785-71-90=624 VENIT NET AL LUI IORDAN ADRIAN =624 Contributii supórtate de unitate : Fond de salarii realizat:2171 Indemnizatie suportata din fondul de salarii:157 Indemnizatie suportata din FNUASS :157 Societatea are un fond de risc in procent de 0.85%= 20 25 .5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie CASS 5.5% CAS 19.5%= 445 Nota: CAS 19.5 % se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS. Contributia pentru concedii si indemnizatii 0.5% se suporta pentru zilele supórtate din fondul de salarii la nivelul salariului minim pe economie Fond de risc 0.5%: 2171x0.5% = 2171+157 x5. Somaj 1% = 2171+157 x1%= 23 NOTA:Contributia pentru somaj 1% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.5%=11 Nota: Fond de risc 0.5% =2171x19.

75%= 17 NOTA: Comision ITM 0.25%=6 NOTA: Fond de garantare a creantelor 0.5% suportat de angajat: 421 = 4314 142 Inregistrarea contributiei personalului la fondul de somaj 0.NOTA: Contributia pentru concedii si indemnizatii 0. Comision ITM 0.25%: 2171+157x0.25% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS. Inregistrarea in contabilitate: Cheltuielile cu salariile personalului: 641 = 421 2328 Concediul medical suportat din FNUASS: 4316 = 421 157 Inregistrarea CAS 9.5% suportat de angajat: 421 = 4312 218 Inregistrarea CASS 6.75%: 2171+157x0. Fond de garantare a creantelor 0.85% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.75% se suporta numai pentru veniturile realizate din fondul de salarii fara indemnizatia de concediu medical suportata din FNUASS.5% : 6451 = 4311 445 26 .5%: 421 = 4372 12 Inregistrarea impozitului pe salarii: 421 = 444 219 Inregistrarea contributiei unitatii la fondul de CAS 19.

85%: 6455 = 4316 20 Inregistrare contributiei unitatii la fondul de garantare a creantelor salariale 0.5%: 6454 = 4315 11 Inregistrare contributiei unitatii fond national unic pentru CM 0.25%: 6457 = 4373 6 Inregistrarea comisionului ITM0.5%: 6453 = 4313 128 Inregistrare contributiei unitatii la fondul de somaj 1% 6452 = 4372 23 Inregistrare contributiei unitatii fond risc si accidente 0.75%: 6456 = 4476 17 Achitarea salariilor prin casieria unitatii: 421 = 5311 2485 Achitarea obligatiilor catre bugetul statului prin contul de la banca: % 4312 4314 4372 444 4311 4313 4371 = 5121 218 142 12 219 445 128 23 27 .Inregistrare contributiei unitatii la fondul de CASS 5.

57 4) Se achizitioneaza combustibil (CLU.84 28 . Monografie contabila 1) La data de 31.43 5) Se achita combustibilul si se deconteaza avansul acordat : 401 = 560 401 = 409 46779. benzina.03.84 48519.2010. motorina.84 si se achizitioneaza combustibil in suma de 48519.59 1739.43 : 409 = 560 3022 = 401 1739.78 3)Se inregistreaza amortizarea mijloaceleor fixe existente aferenta trimestrului I al anului 2010: 6811 = 2813 132798.4315 4373 4476 11 6 17 2.2. se acorda un avans in suma de 1739.04): 117 = 121 1541814.04 2) Se primeste cu titlu gratuit aparatura medicala : 2131 = 7792 31491. realizarea si predarea si aprobarea situatiilor financiare. dupa incheierea exercitiului anlui 2009. etc) de la furnizori. se reporteaza exercitiul patrimonial al anului 2009 (rezultatul anului 2007 a fost deficit 1541814.

cu respectarea zilnica a ratiei de hrana : 6027 = 3027 52835.02 7) Se achizitioneaza de la furnizori diversi hrana pentru oameni : 3027 = 401 60802. PN4) medicamente : 302901 = 77901 396085.6) Pe baza bonurilor de consum se inregistreaza cheltuielile cu combustibil : 6022 = 3022 23691. conform contractelor incheiate si a solicitatrilor sectiilor medicamente necesare 302901 = 401 22090.85 15) Se dau in consum materialele sanitare pe baza bonurilor de consum ale sectiilor: 29 . etc) 3028 = 401 6617.31 11) Se primeste cu titlu gratuit conform programelor de sanatate (PN3 . PN4) medicamentele consumate: 6029 = 302901 419331.58 12) Se achizitioneaza.78 14) Se achizitioneaza conform contractelor materiale sanitare: 302902 = 401 168228.54 9) Se achizitioneaza de la furnizori alte materiale consumabile (rechizite.44 8) Se dau in consum alimentele consumate in baza bonurilor de consum.57 13) Se dau in consum pe baza consumurilor sectiilor(a condicii de medicamente) si a retetelor prescrise gratuit prin programele nationale (PN3. alte materiale consumabile : 6028 = 3028 1022.34 10) Se dau in consum pe baza bonurilor de consum.

aceasta suma se datoreaza catre persoanele care indeplinesc conditiile de cotizare si au un concediu medical mai mare de 5 zile (primele 5 zile se suporta de catre unitate iar zilele peste se suporta de catre fond XCm 85%) 4316 = 421 8826 23) Se evidentiaza separat plata cu cardul : 421 = 427 218842 30 .92 18) Se achizitioneaza dezinfectanti: 3029.77 21) Se inregistreaza cheltuieli cu salariile personalului : 641 = 421 73243 22) Se inregiztreaza suma de concedii medicale datorata salariatiilor (indemnizatia de concediu medical). pe baza bonurilor de consum : 6028 = 302904 9579.04 =401 11839 19) Se dau in consum dezinfectantele consumate.68 20) Se emite facturi cabinetele particulare care isi au locatia in spatiile ambulatoriului de specialitate al spitalului (spitalul realizand venituri din chirii) : 411 = 706 5159. suportata din contributia pentru concedii medicale (Fd CM 85%).6029 = 302902 178016.90 16) Se achizitioneaza reactivi necesari efectuarii analizelor medicale: 302903 = 401 7434.82 17) Se dau in consum reactivii pe baza bonurilor de consum: 6029 = 302903 7387.

24) Din contul de trezorerie se vireaza pentru salarii platite pe card(pentru luna trecuta.48 31) Se inregistreaza contributiile unitatii cu CAS 6451 = 4311 144666 32) Se inregistreaza contriubutia unitatii la CASS : 6452 = 4313 44042 33) Se inregistreaza contribuitia unitatii la fondul de risc si accidente : 31 . deci cheltuielie se inregistreaza normal la data de 31 ale lunii iar drepturile se ridica luna viitoare pe data de 15) : 560 = 427 213909 24) Se inregistreaza contributia personalului la CAS : 421= 4312 69494 25) Se inregistreaza contributia personalului la CASS : 421 = 4314 47600 26) Se inregistreaza fond somaj individual : 421 = 4372 4221 27) Se inregistreaza impozit salarii : 421 = 444 71976 28) Se ridica bani din trezorerie pentru achitarea salariilor : 581 = 560 5311 = 581 336553 336553 29) Se achita pe data de 15 salariile personalului prin casierie : 421 = 5311 336553 30) Se dau tichetele de masa pe baza centralizatorului cu prezenta : 642 = 5326 78753. salariile bugetare se ridica pe data de 15 a lunii viitoare.

6454 = 4315 7242 34) Se inregistreaza contributia unitatii la fond CM 0.85%L : 6455 = 4316 6239 35)Se inregistreaza contributiile unitatii la fondul de somaj : 6452 = 4371 14681 36) Se achita contributiile prin banca : % 4311 4312 4313 4314 4315 4317 4371 4372 444 = 560 397173 142032 67967 43289 46803 7124 1804 14430 4210 69514 37) Se primeste finantarea de la bugetul de stat : 551 = 773 194000 38) Pe baza centralizatoarelor de salarii se face regularizarea pentru cheltuielile de personal suportate de la bugetul de stat(se vireaza in contul de unde s-au platit) : 581 = 551 560 = 581 175248.25 175248.25 39) Se primeste finantarea de la casa pe baza facurilor emise catre casa : 32 .

03 42) .04 80152.38 3282 423243. program salarii. program birou internari inregistrare foi observatii) : 628 = 401 43367.40 21068.85 41) Se primeste de la electrica factura de energie electrica : 610 = 401 147901.24 33 .23 51026.50 83996.56 10880.Se primeste factura de telefon de la romtelecom : 626 = 401 3068.54 501976.92 44836.65 30.26 160707. program farmacie eliberare medicamente.560 = 411 1230974 40) Se achita furnizorii din contul de la banca : 401 = 560 383550.56 44) Se inchide cheltuielile 121 = % 6022 6027 6028 6029 603 610 611 614 624 626 628 5864928.08 43) Se primeste facturile de la furnizorii de prestari servicii(intretinere program contabilitate.

41 11237.57 45) Se inchid veniturile % 704 706 773 77901 77902 = 121 6391531.78 2.20 238438.63 132798. Situatiile financiare anuale BILANT Incheiat la data de 31. perioada .03.3. Crt Denumire indicatori A.98 439172 44708 133971 18220 18911 5500 1225216.641 642 6451 6452 6453 6454 6455 6456 658 6811 2225370. ACTIVE 34 Sold la Inceput de an Sf.85 4570034.2010 Nr.77 503000 1275767.89 31491.

387.328.814 TOTAL CAPITALURI PROPRII 4. CAPITALURI PROPRII 1. Imprumuturi pe termen lung 3.838 3.976 842. Rezultat reportat(ct117-sold creditor) 6. 2. Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. Salariile angajatilor si contributiile aferente 862. 121-sold debitor) 1.587.595 3. Datorii catre Comunitatea Europeana 4.048 B.618 Depozite 6.845.453 ACTIVE NETE =TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI 4.192 1.944 3.411 Creante curente.623 502 1.594.294 1.700.448 6. alte valori.477. plantatii. Venituri in avans 382 6.845.453 TOTAL DATORII 1.852 5.091 71. Provizioane TOTAL DATORII CURENTE 1.604 5. ACTIVE NECURENTE Active fixe necorporale Instalatii tehnice. Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.347. casa.328.470 Conturi la trezorerie.392 744.sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mica de 114. Rezerve.200 35 . avansuri de trezorerie 772.587. 1. Rezultat reportat(ct. Sume necurente de plata 2. mobilier 3. 1. 6. animale.067 672.797 TOTAL ACTIVE 6.200 4.192 5.622 6. 2.174.372.916 1 an 3.475 453. fonduri 2.541. 7.596 526.853 3. Datorii catre bugete 114.679 460.579.533 5. II.477. 5. Conturi la trezorerie si banci din care 779.409 3. Provizioane TOTAL DATORII NECURENTE DATORII CURENTE-sume ce treb platite intr-o per de pana la 1 an 465.538 1.579. 3.700 2.481.117-sold debitor) 4.944 1. mijloace de transport.372.959. 4.251 ACTIVE CURENTE Stocuri 1.845.595 PROPRII C. 121-sold creditor) 5. Datorii comerciale si avansuri 350.673.I.251 Terenuri si cladiri Alte active nefinanciare Active financiare necurente(investitii pe termen lung) peste 1an Creante necurente –sume ce urmeaza a fi incasate dupa o pe mai mare de 1 an TOTAL ACTIVE NECURENTE 3. Investitii pe termen scurt 4. Cheltuieli in avans TOTAL ACTIVE CURENTE 2. DATORII DATORII NECURENTE –sume ce treb platite intr-o per mai mare de 1 an 1.

583. Subventii si transferuri 3. Alte cheltuieli operationale 4.604 526.225.120 6.03.010 1.541. Alte venituri operationale 255.325 132.301. taxe contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor 2. lucrari de servicii.402 2.382.129 TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 22. Denumire indicatori Anul precedentAnul curent VENITURI OPERATIONALE Venituri din impozite.532 3.928 526.429. Salarii si contributii sociale aferente angajatilor 12.2010 Nr.391. Cheltuieli de capital.806. alocatii bugetare cu destinatie speciala 5.124. Finantari.012 II CHELTUIELI OPERATIONALE 1.604 36 .878.306.CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Incheiat la data de 31.587 1.217 5.864. executate de terti 4. amortizari si provizioane 698.826 III REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA EXECEDENT DEFICIT 1.163 4. consumabile. Crt I 1. Venituri din activitati economice 15.480.433 2.814 VIII VENITURI EXTRAORDINARE IX CHELTUIELI EXTRAORDINARE 4.101 5.158 TOTAL VENITURI OPERATIONALE 20.029. transferuri. Stocuri.799 1.765.142 3.541. subbventii.814 IV VENITURI FINANCIARE V CHELTUIELI FINANCIARE VI REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA EXCEDENT DEFICIT VII REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA EXCEDENT DEFICIT 1.712 4.

604 1.03.853 Disponibilitati la banci in strainatate Diferente de evaluare SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31. 3.2010.541.2010.03. 2. IV V.853 NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE 6.814 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31. II 1. III 1.853 Plati Numerar net din activitatea operationala 6. 1. Denumire indicatiori CRT I 1.853 NUMERAR NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI din 6. 3. 2. 3.X XI REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA EXCEDENT DEFICIT REZULTAT PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI EXCEDENT DEFICIT 526. Contul 550 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari 6. NR.853 care : Depozite 6. 37 . 2. VI. 3. 2.

NR. IV V. Denumire indicatiori CRT I 1. Contul 5505 NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Incasari 843 Plati Numerar net din activitatea operationala 843 NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Incasari Plati Numerar net din activitatea de investitii NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Incasari Plati Numerar net din activitatea de finantare CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE 843 NUMERAR NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI din 843 care : Depozite Disponibilitati la banci in strainatate Diferente de evaluare SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE La data de 31. 2. 3. 2. 3. Denumire indicatiori CRT I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA Conturi Sume 38 . II 1. 3. III 1. 2. 2.2010. VI.NR.03. 3. 1.

030 2.002 3.891 1.913.757.000 3. Incasari Total 5311 550 551 560 4. Numerar net din activitatea operationala 551 Total 5311 550 551 560 II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 562 Total 5311 551 560 562 39 .491 9.048.1.243.854 438.620 843 64.271 1.035 -330.544 9.048.351.854 843 503.998 -405. Plati 562 Total 5311 550 3.030 5.

Numerar net din activitatea de investitii 562 Total 5311 550 551 560 III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 562 Total 5311 550 551 560 562 40 . Incasari Total 5311 551 560 2. Plati 562 Total 5311 551 560 3.1.

1. Numerar net din activitatea de finantare 562 Total 5311 550 551 560 IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 562 Total 5311 550 551 560 562 41 . Plati 562 Total 5311 550 551 560 3. Incasari Total 5311 550 551 560 2.

Primul trimestru a anului are o cota de amortizare in suma de 132.541. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI Total 5311 551 560 765.234 765. materiale sanitare. hrana. Deficitul anului trecut a fost influentat de amortizarea anuala (amortizarea celor 4 trimestre) si materialele (combustibil.234 VI.V.604. medicamente. fata de anul trecut care s-a incheiat cu un deficit de 1.743 9.030 CAPITOLUL III CONCLUZII SI PROPUNERI Din analiza bilantului.998 359. a contului de rezultat patrimonial a executiei veniturilor si cheltuielilor tragem urmatoarele concluzii : -primul trimestru al anului se incheie cu excedent in suma de 526. Din executia veniturilor putem spune urmatoarele : 42 .800. 562 NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI Total din care : 5311 551 560 562 434.614 64.799 . etc) aflate in stocuri si consumate in cursul anului.

000 iar pe primul trimestu a previzionat 252. etc) .839.000.400. Pentru primul trimestru au fost realizate contractele cu caza dar au fost invalidate mai multe foi de observatii.111.000 din care 177.000 din care 168. din prestari servicii catre alte institutiianalize medicale pentru salariatii diverselor unitati care ne solicita) spitalul are prevezionat pentr anul 2007 o suma de 820. Acesta problema se rezolva in urmatoarele trimestre prin revederea foilor de observatii si solicitarea validarii lor (este un caz frecvent in sistemul sanitar. Pe primul trimestru in buget s-au prevazut 579.000 pe programme de sanatate si 1. -In ceea ce priveste bugetul de stat pe total an s-au previzionat (in functie de fila de buget primita) 1.000 pe actiuni sanitare din care s-au primit 364. -In ceeia ce privesc cheltuielile in executia bugetara nu sunt depasiri pe fiecare titlu au fost respectate previziunile.000 iar primul trimestru a fost in suma de 4. au fost angajate creditele care au fost alocate primulul trimestru. erori de CNP.000 pe programme de sanatate din care s-au primit 139. 43 .013. erori de cod diagnostic. din care s-au realizat 4.000 din care a realizat 171.000 si 411.000 pe actiuni sanitare. -La transferuri voluntare sunt inregistrate medicamentele si aparatura medicala primita cu titlu gratuit.293.223.000. -La alte venituri (venituri obtinute din chirii.-contractele incheiate cu casa de asigurari de sanatate pe intreg anul sunt in suma de 18. diferenta de 440.398.889 finnd realizat dar neputand sa-I activam din cauza de foi de observatii invalide. diferentele urmand a se incasa in trimestrele viitoare.

E. N. Bugetul Public şi Contabilitatea Unităţilor Bugetare. Ghe. Editura Economică. Coralia . Editura Agora. Economie ed. . Bacău. D.BIBLIOGRAFIE 1) Angelescu. 44 .. Bucureşti. . Voicu Elena.. A 3-a . 2007 3) Drehuţa. Editura Economică. 2) Cosmina Pitulice. Contabilitatea institutiilor publice din Romania. 2000.. Bucureşti . Managementul Resurselor umane. 4) Lefter . . 2000.A. Neamţu.Dobrota . Manolescu .V. Mariana Glavan . 1995.Ciucur.

65 Monitorul Oficial. Editura Economică.1998. Codul Muncii cu modificări O. 749. . Nr.. . 407/27. Legea privind sistemul de stabilire a salariilor de bază. nr.266 din 16 iulie 1998 . Monitorul Oficial Nr.53 din 24 ianuarie 2003.10. 8) Legea Nr.5) Patruţ V. Contabilitate.154 din 16 iulie 1998. 45 . Monitorul Oficial Nr.G. 6) Hotararea Guvernului. 1996. Bucureşti. Metodologie pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale şi de aplicarea a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite. 7) Legea Nr..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful