You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Racibórz Rybnik

Żory

Wodzisław Śląski
Jastrzębie Zdrój

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 27 stycznia 2021 | Nr 1 (324)

REGION BIZNES

Walka o przetrwanie
Wznawianie działalności pomimo obostrzeń. Nasz wspólny sukces

Fot. Ireneusz Burek


KATARZYNA CICHOŃ Dziękujemy za udział - bezpłatne korzystanie z we-
w akcji społecznej #kupujlo- binarów dla biznesu
Pandemia trwa, a szanse klanie, którą od pierwszej fali - newslettery gospodarcze
na jej zażegnanie w najbliższym pandemii prowadzi Ślą- (w ostatnim okresie w dużej
czasie są raczej marne. Jednymi skie Porozumienie Gospodar- mierze poświęcone instru-
z najbardziej poszkodowanych cze ŚLASK.ONLINE. mentom wsparcia dla firm,
są przedsiębiorcy, którzy od wio- Odpowiadając na potrze- konsultacji prawnych itp.)
sennego lockdownu zmagają się by przedsiębiorców w okresie i wiele innych.
z wieloma ograniczeniami w pro- zmniejszonej sprzedaży lub Od stycznia 2021 roku ak-
wadzeniu działalności. Coraz wię- całkowitego lockdown’u, na- cja #kupujloklanie jest nadal
cej z nich, w ostatnim czasie to sza akcja miała na celu zwró- rozwijana, pozostaje bezpłat-
głównie restauratorzy i właścicie- cenie uwagi mieszkańców na dla mieszkańców naszego
le klubów muzycznych, decyduje na lokalny patriotyzm zaku- regionu.
się na wznowienie działalności, powy, który przekłada się Firmy chcące nadal
bo, jak mówią, albo zaczną pra- na utrzymanie miejsc pracy uczestniczyć w akcji proszo-
cować, albo ogłoszą upadłość. i zwiększenie obrotów lokal- ne są o rejestrację w platfor-
nych firm. mie PLUSYdlaBiznesu pod
Bez logiki Naszym wspólnym sukce- linkiem: https://plusydlabiz-
Przedsiębiorcy zarzucają sem jest obecnie kilkunasto- nesu.pl/login , przejście do
Państwu brak realnego wspar- Od kwietnia, kiedy wprowadzono pierwsze restrykcje związane z COVID-19 obserwujemy tysięczna społeczność, jaką opcji rozszerzonej oraz wy-
cia finansowego. Często podno- trudną sytuację firm i przedsiębiorców. Dziś wiele branż zostało zmuszonych do zamykania tworzą uczestnicy grup #ku- bór projektu #kupujlokalmie.
szą fakt, że restauracje i kluby są placówek, co nieuchronnie prowadzi do osłabienia gospodarczego i likwidacji działalności. pujlokalnie Wodzisław, Raci- Konto rozszerzone PLUS
zamknięte, podczas gdy w super- bórz, Rybnik, Godów, Żory… objęte jest abonamentem
marketach obserwujemy tłumy. W sobotę pod lokalem poja- które podejmą decyzję o dalszym ki i wyciągi narciarskie w Beski- Jak zapowiadaliśmy, do zaledwie 15zł netto/m-c
Wielu z nich uważa, że nakładane wił się sanepid, jednak nie prze- postępowaniu wobec przedsię- dach. Przedsiębiorcy z Istebnej, końca roku 2020 administro- i zawiera wszystkie bezpłat-
obostrzenia są niezgodne z pra- prowadzono kontroli w środku. biorcy i uczestników”. Wisły i Ustronia podkreślają, że waliśmy grupy bez jakich- ne formy promocji, w tym
wem. Sprzeciw budzi też sposób Jak informują właściciele, sane- nie stać ich na dalsze utrzymy- kolwiek kosztów dla przed- promocję w akcji w mediach
typowania branż obejmowanych pid nie został wpuszczony, bo nie Otwarcie lokalu wanie swoich zamkniętych bizne- siębiorców. Jednocześnie społecznościowych jak do-
lockdownem. Za przykład często było podstaw prawnych do kon- jak „być albo nie być” sów. Podkreślają też, że jazda na w ostatnim kwartale roku tychczas (promowanie jed-
podaje się zamknięte baseny czy troli. Nie wyciągnięto żadnych O trudnej sytuacji mówi tak- nartach nie wpływa na emisję ko- zachęcaliśmy do korzysta- nego postu dziennie).
siłownie, z ktorych korzystają za- konsekwencji. że właściciel raciborskiego klu- ronawirusa. nia z szerszego wsparcia oraz Budujemy największą
zwyczaj osoby w sile wieku, dba- W niedzielę właściciele klu- bu muzycznego. - Przedsiębior- Sygnałem dla przedsiębior- promocji poprzez rejestrację społeczność biznesową w re-
jące o swoje zdrowie i odporność. bu zorganizowali transmisję na cy tracą oszczędności życia, aby ców był między innymi wyrok w platformie gospodarczej gionie. Dołącz do nas. Zapy-
Facebooku, podczas której opo- utrzymać swoje biznesy często Wojewódzkiego Sądu Admini- PLUSYdlaBiznesu. taj o korzyści z rejestracji oraz
Głośno o Rybniku wiedzieli o przebiegu wydarzenia budowane przez lata i wielu do- stracyjnego w Opolu z paździer- Wielu przedsiębiorców z przystąpienia do Śląskiego
Rybnicki klub Face 2 Face i podziękowali wszystkim, którzy chodzi do momentu, gdzie po nika 2020 roku, który orzekł, że już dziś korzysta z takich Porozumienia Gospodarcze-
został otwarty 22 stycznia po pra- wspierają ich w walce o powrót prostu te oszczędności się koń- inspektor sanitarny nie może na- przywilejów jak: go ŚLĄSK.ONLINE.
wie roku zamknięcia. Właściciele do normalności i praworządność czą i otwarcie lokalu to dla nich kładać kar na podstawie rozpo- - bezpłatna promocja firmy Wszelkich informacji
nie ukrywali swoich zamiarów, w kraju. Zwrócili się także do po- być albo nie być - komentuje Ra- rządzenia rządu, a tym samym - bezpłatne edytowanie wła- oraz pomocy w zarządzaniu
a zapowiedź wydarzenia zosta- licji, która ich zdaniem wykonała fał Rudnicki. Jego zdaniem gdy- umorzył postępowanie w sprawie snych ogłoszeń kontem udzielą nasi dorad-
ła opublikowana na Facebooku. kawał dobrej roboty. by rząd zachował się rozsądnie fryzjera z Głogówka. Na przedsię- - bezpłatne promowanie firm cy pod nr tel. 533367799,
- Wszystkich naszych dotychcza- W trakcie wydarzeń nie wy- w stosunku do przedsiębiorców, biorcę nałożono grzywnę 10 tys. zł uczestniczących w akcji #ku- 533399344 lub mailowo
sowych klientów zapraszamy na stawiono żadnego mandatu takiej sytuacji by nie było. Utrzy- za świadczenie usługi fryzjerskiej pujloklanie biuro@slask.online
budowanie struktur partii Strajk w kontekście uczestnictwa w im- manie klubu to ogromne koszty, podczas lockdownu. W orzecze- - bezpłatny Moduł Praca
Przedsiębiorców - napisano. Na prezie. Jak informuje Komenda na które składa się najem lokalu, niu wskazano, że ograniczenie - bezpłatny Moduł Edukacja Zespół #kupujlokalnie
otwarcie lokalu przybyło wie- Miejska Policji w Rybniku część ogrzewanie, prąd i przede wszyst- wolności działalności gospodar-
le osób, które zapisywały się do osób nie przestrzegała obowiąz- kim pracownicy. - W przypadku czej jest dopuszczalne tylko w dro-
partii, ale także składały deklara- ku zakrywania twarzy, spoży- braku działalności nie ma nawet dze ustawy i tylko ze względu na
cje o stanie swojego zdrowie. Im- wała alkohol w miejscu objętym zwolnienia z płacenia koncesji za ważny interes publiczny. Sąd
preza odbyła się w piątek i sobotę. zakazem oraz próbowała wpro- alkohol - mówi R. Rudnicki, przy- uchylił obydwie decyzje admini-
Jak przekazał właściciel klu- wadzić policjantów w błąd, po- pominając, że branża klubowa nie stracyjne oraz umorzył postępo-
bu, w nocy przyjechała policja dając fałszywe dane osobowe. kwalifikuje się do pomocy z Pań- wanie w całości.
z Katowic. Na pytanie o to, jakie Za te wykroczenia zostali ukara- stwowego Funduszu Rozwoju, Warto pamiętać, że celem
czynności są prowadzone i na ni mandatem. W komunikacie gdyż ze względu na dużą rotację obostrzeń jest ograniczenie roz-
jakiej podstawie prawnej, wła- KMP Rybnik czytamy jednak, pracowników, małą ilość godzin przestrzeniania się wirusa i nadal
ściciel usłyszał, że wobec dzia- że „właściciel zdecydował się na i pracę sezonową zatrudniani są kluczowe jest przestrzeganie pod-

PLUSY dlaBIZNESU
łalności klubu nie są prowadzo- zorganizowanie imprezy wbrew oni na umowę zlecenie. stawowych zasad sanitarnych.
ne żadne czynności, a chodzi obowiązującym przepisom, a ma- Na radykalne kroki decydują Z drugiej strony wyraźnie widać,
o zgromadzenie osób na ze- teriały dotyczące tej sprawy zo- się nie tylko przedstawiciele ga- jak negatywnie wpływają one na
wnątrz. Właściciele podkreślają, staną przesłane do Prokuratury stronomii czy branży klubowej. sytuację przedsiębiorców, którzy
że nie dostali żadnego mandatu Rejonowej w Rybniku oraz Pań- Od 1 lutego, bez względu na dal- decydują się na kontrowersyjne CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE 5.
ani kary. stwowej Inspekcji Sanitarnej, sze obostrzenia, otwierają się sto- działania.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 27 stycznia 2021, nr 1 (324) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

Szable w dłoń – pierwsza potyczka wiceprezydenta


Dawida Wacławczyka
W liście do redakcji Marek Labus zarzuca nowo powołanemu wiceprezydentowi Raciborza plagiat.
KATARZYNA CICHOŃ ki Rady Miasta. - Umowa po- musi podjąć stosowne kroki
między powiatem a autorem prawne - uważa Labus.
Opracowanie koncepcji koncepcji posiada zwyczajową Zdaniem autora listu do KOMENTARZ NA GORĄCO
tworzenia marki turystycz- w takich wypadkach klauzulę redakcji „kuriozalna jest też
nej Ziemi Raciborskiej, jaką o sprzedaży wraz z opracowa- sytuacja w której Dawid Wa-

Fot. UM Racibórz
przedstawił radnym Dawid niem, materialnych praw au- cławczyk sprzedaje plagiat nymi tj. szczegółowym wa lokalnego produktu
Wacławczyk, wywołało reak- torskich do dzieła Grzegorza i prawa autorskie do plagiatu opracowaniem działania turystycznego ziemi raci-
cję aktywisty Marka Labusa. Wawocznego na rzecz powia- (umowa z Miastem też zawie- Centrum Obsługi Ruchu borskiej”), a wnioski pły-
W swoim pierwszym liście do tu. Po uzyskaniu honorarium ra klauzule sprzedaży praw Turystycznego mającego nące z jego analizy oraz
redakcji Marek Labus napisał, Grzegorz Wawoczny nie mógł autorskich)”. - Robi to korzy- powstać w strukturze Mu- zaproponowane przez
że dokonanie plagiatu przez już udzielać Dawidowi Wa- stając z osobistej znajomości zeum, pokazał dobre prak- niego koncepcje przyjmu-
osobę publiczną i wykładow- cławczykowi żadnej zgody na z Prezydentem Miasta, który tyki w tym zakresie w in- je jako podstawę do dal-
cę akademickiego jest sprawą wykorzystywanie swojej pra- lekką ręką wydał na to pu- nych miastach Polski oraz szych własnych rozważań,
niezwykle poważną, tym bar- cy, ponieważ prawo do ewen- bliczne środki. Z dostępnych zaproponował konkret- określenia modelu działa-
dziej w celu zysku z publicz- tualnego wydawania takiej dokumentów wynika, że Pre- ne produkty imprez tury- nia Centrum Obsługi Ru-
nych środków. Komentował, zgody zakupił powiat racibor- zydent Miasta dokonał zaku- stycznych zbudowanych chu Turystycznego i bazę
że sprawa nie powinna się za- ski. I jak znam Redaktora to pu dzieła będącego własnością na bazie „nowego” zamku, opracowania scenariuszy
kończyć bez dokładnej analizy. on nie złamał umowy z powia- powiatu. To oznacza, że wyda- w którym znajdą się nowe imprez turystycznych. Aby
- Bez dokładnego sprawdzenia tem - ocenia M. Labus. Jego no miejskie publiczne pienią- wystawy muzealne. Ofer- niniejsze opracowanie
przez radnych, władze uczelni, zdaniem Dawid Wacławczyk dze na zakup ukradzionego tę współpracy przyjąłem miało charakter spójny
której Dawid Wacławczyk jest naruszył osobiste prawa au- powiatowi dzieła? - pyta Ma- Dawid Wacławczyk wraz z informacją, iż ca- i całościowy, wspomniana
wykładowcą i być może przez torskie Grzegorza Wawocz- rek Labus i relacjonuje dalej. wiceprezydent łość prac gotowi są sfinan- wyżej koncepcja została
organy ścigania, bo plagia- nego; nie zaznaczył cytatów - Następnie ten Prezydent po- miasta Racibórz sować po połowie Prezy- za zgodą autora przedsta-
towanie jest przestępstwem, oraz zmienił pierwotny układ wołuje Dawida Wacławczyka dent Raciborza i Starosta wiona w poszczególnych
nawet za zgodą autora - pisał tekstu. - Wykorzystał też bez- na swojego zastępcę w Ratu- Wszystko wskazuje na Powiatu Raciborskiego. częściach poniższego do-
Marek Labus. prawnie materialne prawa szu i powierza byłemu przed- to, że dzięki wzmożonej Porównując naszą współ- kumentu. Autor niniejsze-
powiatu do pracy Redaktora siębiorcy, który zlikwidował aktywności piśmienniczej pracę do budowy budynku go opracowania uzupełnił
„Radny Dawid Wacław- i zdołał to sprzedać z pomo- własne biuro podróży, sprawy pana Labusa, Racibórz – Grzegorz Wawoczny po- ją jednak o własne uwagi,
czyk okradł Powiat?” cą Prezydenta Miasta, Gmi- promocji miasta poprzez roz- doczekał się pierwszego stawił mury, które ja przy- przemyślenia i propozy-
W swoim drugim liście nie Racibórz za 25 tysięcy. wój turystyki w gminie - czy- w historii świata oskarże- kryłem dachem. Wszyscy cje”.
Marek Labus przypomniał, że Dla niepoznaki, by ukryć pla- tamy w liście do redakcji. nia o plagiat, który pod- wiemy, że dach nie może Cała retoryka, którą bu-
w roku 2019 Dawid Wacław- giat, Dawid Wacławczyk pracę Na koniec M. Labus pi- nosi nie autor pracy (Grze- wisieć w powietrzu, musi duje pan Marek Labus, bę-
czyk był radnym powiato- Grzegorza Wawocznego „pod- sze o pilnej potrzebie wyja- gorz Wawoczny), a szef być posadowiony na mu- dący od lat moim zdekla-
wym, wiceprzewodniczącym kolorował„ i uzupełnił kilko- śnienia sprawy. - Dawid Wa- sztabu wyborczego byłego rach. Tak też zrobiłem, rowanym przeciwnikiem
Komisji Edukacji, Kultury, ma uwagami oraz projektami cławczyk, gdyby pamiętał, co prezydenta, który przegrał co zaznaczyłem we wstę- politycznym oraz wspie-
Sportu i Promocji Rady Po- wycieczek dla biur turystycz- tak chętnie i tubalnie głosi ostatnie wybory. Szkopuł pie do swojej pracy, gdzie rający go w atakach na
wiatu Raciborskiego oraz nych - pisze Marek Labus. o moralności i uczciwości, to w tym, że opowieść snuta wyraźnie piszę, że (cyt): moją osobę radni opozy-
uchodził tam za eksperta od powinien w tandemie z jedną przez pana Labusa opiera „Niniejsze opracowanie cyjni – jest zwykłą hucpą
turystyki. - Mimo posiadania Labus: Starosta musi radną zwołać konferencję na się na kłamstwach, braku powstaje w momencie, polityczną, która ma je-
w swoim gronie takiego za- podjąć kroki prawne betonowej przystani. Tam, po wiedzy oraz braku znajo- kiedy na forum miejskim den cel: nie doprowadzić
wodowca, powiat zdecydował Dalej w swioim liście ak- tradycyjnym narzekaniu na mości faktów. Nie zasiadł- i powiatowym odbyła się do wdrożenia w życie do-
się jednak w 2019 roku pod- tywista porusza kwestię mie- władze miejskie, wskazując na bym do pisania swojej już (w roku 2019) dysku- brego, ciekawego i uza-
pisać umowę z Grzegorzem nia Powiatu. - Zakupione stałą potrzebę kruszenia beto- części pracy, gdyby współ- sja nad wstępnymi założe- sadnionego ekonomicznie
Wawocznym na opracowanie w 2019 roku prawa autorskie nu, radna starym zwyczajem pracy w tym zakresie nie niami autorskiej koncepcji projektu, który mógłby
koncepcji produktu turystycz- przez powiat raciborski stały wezwałaby do dymisji Prezy- zaproponował mi właśnie zmian, którą przedstawił pchnąć do przodu sprawy
nego w oparciu o nowy model się niewątpliwie wraz z pracą denta Miasta. Dawid Wacław- pan Grzegorz Wawocz- Grzegorz Wawoczny. Au- naszego zamku i naszego
funkcjonowania Zamku i Mu- Redaktora Wawocznego mie- czyk mógłby tam z właściwą ny. To on zaprosił mnie na tor niniejszego opraco- muzeum. Zdaje się, że cho-
zeum. Autorska koncepcja by- niem powiatu. Mienie powia- sobie swadą zwyczajnie we- spotkanie, poinformował wania zgadza się z przed- dzi po prostu o to, by blo-
ła przedstawiana np. w trakcie tu powinno być nadzorowa- zwać sam siebie do ustąpienia o tym, iż pisze swoją kon- stawionymi w tej dyskusji kować dobre rozwiązania
posiedzenia branżowej komi- ne z najwyższą starannością. ze stanowiska. Cała ta sprawa cepcję, w której wyjaśnia argumentami oraz założe- swoich przeciwników po-
sji rady powiatu (polecam pro- Dlatego fakt naruszenia nie przydaje splendoru obec- ideę połączenia potencjału niami (ujętymi w prezen- litycznych. Liczę na to, że
tokół z 23 lipca 2019), a treść tych praw, w celu intratne- nym włodarzom i powinna Zamku i Muzeum, przepro- tacjach, które zostały za- Zarząd Powiatu Racibor-
opracowania trafiła do wszyst- go zmonetyzowania plagia- być jak najszybciej wyjaśnio- wadza analizę finansową prezentowane w gronie skiego, który nie podjął
kich radnych. Sprawa była też tu, nie powinny ujść uwagi na i rozliczona - uważa Marek i opisuje wystawy muzeal- radnych miejskich i po- jeszcze decyzji w sprawie
znana włodarzom miasta - re- powiatowemu samorządo- Labus. ne, które miałyby powstać. wiatowych oraz pojawi- zamku – nie kupi tej reto-
lacjonuje Labus. wi, a w szczególności staro- Zaproponował mi, bym na ły się w pracy pt. „Za- ryki i skupi się na mery-
Umowy dotyczące zamó- ście. Aby uniknąć posądze- Czytaj również wywiad podstawie jego koncepcji mek Piastowski i Muzeum torycznym aspekcie całej
wień na opracowanie tych nia o zaniedbanie w nadzorze z wiceprezydentem zajął się kwestiami samo- w Raciborzu jako podsta- sprawy. Nasz zamek i mu-
koncepcji ujawniono podczas nad mieniem lub jeszcze wię- Dawidem Wacławczykiem rządowymi i turystycz- wowa baza przychodo- zeum zasługują na rozwój!
posiedzeni Komisji Gospodar- cej: o współudział, starosta str. VII PLUSYdlaBIZNESU.

Z innej perspektywy
Fot. fb.com/MichałWoś

Michał Woś, pochodzący z Raciborza sekretarz stanu w Mini- Wreszcie tematem zajął się sam starosta, który na sesji
sterstwie Sprawiedliwościi, poseł Zjednoczonej Prawicy i praw- Rady Powiatu Raciborskiego 26 stycznia przekazał stano-
nik, skomentował sprawę podobieństwa opracowań dla Nowin wisko radnych powiatowych. Ci jednogłośnie zdecydowali
Raciborskich. Jego zdaniem jeśli uwagi radnych potwierdzą o potrzebie wyjaśnienia sprawy skopiowania treści Powiatu
się w reakcji służb kontrolnych, to sprawę będzie trzeba ocenić Raciborskiego.
w kategoriach bardzo niechwalebnych dla samorządu racibor- W imieniu zarządu starosta sformułował wniosek o złożenie
skiego. - Ewentualne naruszenie praw autorskich - a o tym mó- wyjaśnień dotyczących podobieństw obu prac i ewentualnego
wią radni w tym przypadku - to kwestia nie tylko etyczna, ale też plagiatu dokonanego przez jednego z autorów. Wniosek wy-
prawnokarna, art. 115 ustawy o prawie autorskim przewiduje słał do prezydenta Dariusza Polowego, bowiem to on zapłacił
w takim przypadku sankcje karne. W pierwszej kolejności po- Dawidowi Wacławczykowi za jego opracowanie.
winny to wyjaśnić odpowiednie organy na poziomie samorzą- Starosta podkreślił też, że Dawid Wacławczyk użył w swo-
dowym, bo to samorządy zleciły opracowania i mają ku temu im opracowaniu logotypu Powiatu Raciborskiego, łamiąc
narzędzia kontrolne, a jeżeli sprawa trafi do właściwych instytu- zapisy uchwały o posługiwaniu się tym znakiem. Starosta
cji państwa, to one dokonają oceny prawno-karnej. Podkreślam, mówił, że zarządowi zależy na zabezpieczeniu dóbr powia-
że komentuję to wyłącznie na podstawie doniesień medialnych, tu i wyjaśnieniu tej sprawy. - Nie wykluczamy podjęcia sto-
Michał Woś, raciborzanin, poseł Zjednoczonej Prawicy bo nie znam szczegółów - zaznaczył Michał Woś. sownych kroków prawnych - powiedział Grzegorz Swoboda.

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 27 stycznia 2021, nr 1 (324) Wiadomości 3
RACIBÓRZ – KULTURA RACIBÓRZ AKCJE CHARYTATYWNE

W DRODZE PO OSCARA Podaj łapę raciborskim czworonogom

Fot. Katarzyna Przypadło


Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla podopiecznych schroniska
w Raciborzu jest głównym celem akcji.
katarzyna cichoń ża szkodzą psom i kotom,
zapychając ich małe żołądki
Zbiórkę rzeczy dla psów i powodując niestrawności.
i kotów zorganizowali ucznio- W schronisku przydadzą się
wie i pracownicy Diecezjal- także koce, ręczniki, legowi-
nego Liceum Ogólnokształ- ska, maty, ubranka dla psów
cącego w Raciborzu. Do i żwirek dla kotów.
inicjatywy skłoniła ich mroź- Listę rekomendowanych
na zima, która nie ułatwia karm można znaleźć na Face-
Anieszka Rajda podczas Międzynarodowego Dnia Teatru: życia czworonogom w raci- booku na stronie Schronisko
Noc Teatrów z Tetraedrem, 2019 r. borskim schronisku. - Czas dla Zwierząt w Raciborzu -
zimowy jest bardzo trudny Przyjaciele Schroniska.
Filmowy debiut racibo- idealna kandydatka do tej roli. dla podopiecznych schroni-
rzanki Agnieszki Rajdy zna- I tak mnie wybrano. Był to dla ska, dlatego Państwa pomoc Gdzie zostawić dary?
lazł się na liście nominowa- mnie ogromny komplement. będzie na wagę złota. Akcja Zakupione rzeczy moż-
nych do Oscara. Potem jeździłam na castingi swoim zasięgiem obejmuje na oddać do nowej siedziby
Agnieszka Radja, aktorka w poszukiwaniu drugiej boha- wszystkie raciborskie szkoły, Diecezjalnego Liceum Ogól-
teatru Tetraedr, zadebiutowała terki filmu. a także szkoły powiatu raci- nokształcącego w Raciborzu
w filmie „Chodźmy w noc” w re- borskiego i okolic. Do akcji przy ulicy Opawskiej 81. Da-
żyserii Kamili Tarabury, który AK: Reżyserka i scenarzystka przystąpiły już m.in. szko- ry można zostawić w każdy
znalazł się na liście nomino- oraz cała produkcja powierzając ły z Kornowaca, Rydułtów poniedziałek w godzinach od
wanych do Oscara, jako jedyny Ci główną rolę w filmie, podjęła i Krzyżanowic. Pomyśleliśmy 8:00 do 12:30 oraz od 15:00
krótkometrażowy film fabularny pewne ryzyko. Wyjaśnijmy mo- jednak, że każdy, kto chce do 18:00. Można też umówić
z Polski. Rozmowę z młodą ak- że, że film krótkometrażowy jest może pomóc. Dlatego zapra- się telefonicznie pod nmume-
torką przeprowadziła dyrektor filmem, który realizuje się jako szamy każdą chętną do po- rem telefonu: 32 400 50 00
Raciborskiego Centrum Kultu- artystyczną wizytówkę reżyse- mocy osobę - mówią inicjato- lub 604 951 919.
ry Anna Kokolus. ra, a nie filmem, który będzie na rzy akcji. Kiedy można pomóc
siebie zarabiał. Jak Ty się czułaś zwierzakom? Od 19 stycznia
Anna Kokolus: Agnieszko, z tą jednak ogromną odpowie- To się przyda 2021 r. do 21 marca 2021 r. -
zacznijmy może od końca, czyli dzialnością? Najpotrzebniejsze rzeczy pierwszego dnia astronomicz-
od nominacji do Oscara. Szok, to karma sucha i mokra. Na- nej wiosny.
zaskoczenie, ogromna duma AR: Jak się dowiedziałam, że leży jednak zwrócić uwagę na
i radość raciborzan i nie tylko, że zostałam wybrana, czułam nie- jej skład, w którym powin- Weź psiaka na spacer
Twój debiut filmowy może mieć dowierzanie, ale też ogromną no znaleźć się mięso. - Pro- Inną formą pomocy zwie-
taką finalizację. Jak to się w ogó- radość. Potem już wszystko się simy o zakup wartościowych rzętom z raciborskiego schro-
le stało? potoczyło lawinowo, wyjazdy do karm dla zwierząt i zwróce- niska jest wyprowadzanie
Warszawy na konsultacje z reży- nie uwagi na ich skład, tak ich na spacer. - W weekendy
Agnieszka Rajda: Film serką, scenarzystką, przymiarki, żeby zawierały mięso. Często w godzinach 10:00 – 13:00
„Chodźmy w noc” w reżyserii próby. Na początku obawiałam najtańsze karmy zawierają można wyprowadzać pieski
Kamili Tarabury zdobył nagro- się, że nie mam doświadczenia w większości zboża, a nawet Na zdjęciu podopieczni schroniska w Raciborzu. Świetną na spacery, a już najlepszą
dę Najlepszego Krótkometra- w pracy na planie filmowym, ale popiół - uczulają inicjatorzy formą zapoznania się z psem będzie wyprowadzenie go na formą pomocy jest adopcja -
żowego Filmu Aktorskiego na cała ekipa się mną zaopiekowała zbiórki, tłumacząc, że żbo- spacer, co jest możliwe w weekendy między 10:00 a 13:00. przyznają inicjatorzy zbiórki.
Warszawskim Festiwalu Fil- w taki sposób, szczególnie kie-
mowym w październiku 2020 rowniczka produkcji Ola Cyga- RACIBÓRZ – SYLWETKI
roku. Jest to jedyny festiwal fil- nek, że kompletnie nie czułam
mowy klasy A w Polsce i tytuł
najlepszego filmu otwiera ścież-
kę do znalezienia się na, na ra-
dyskomfortu. To była dla mnie
niesamowita przygoda i przeży-
cie, móc pracować z profesjona-
Animatorzy kultury nagrodzeni
zie podkreślam, długiej liście fil- listami, którzy nigdy nie dali mi

Fot. UM Racibórz
mów do Oscara. Ale informacja odczuć, że byłam nowicjuszką. Magdalena Pordzik- zatorom wspólnych przedsię-
ta rzeczywiście u wszystkich za- Również moja filmowa ma- -Paskuda, Eryk Pośpiech wzięć. Laureatka z sukcesem
angażowanych w jego produk- ma, czyli Kamila Baar, zacho- i Adam Knura zostali wy- przygotowuje i realizuje pro-
cję wywołała niebywałą radość, wała się wspaniale, spotkała różnieni nagrodą pre- jekty z zewnętrznym dofinan-
aczkolwiek, ja sama dalej w to się ze mną przed rozpoczęciem zydenta za osiągnięcia sowaniem m. in.: Lato z bi-
nie potrafię uwierzyć. zdjęć, byśmy się mogły lepiej w dziedzinie twórczości blioteką, Łączy nas książka,
poznać, a na samym planie fil- artystycznej, upowszech- Biblioteka bez barier, Zaczy-
AK: Raciborskiej publiczności mowym bardzo dużo mi pomo- niania i ochrony kultury. tany ogród. Najbardziej lubi
jesteś znana głównie z teatru gła. Nie dawała mi rad z pozycji – Cieszę się, że Państwa tworzyć projekty dla dzieci
Tetraedr i swojej fantastycznej nauczyciela, doświadczonej ak- działania wzbogacają życie i seniorów.
gry aktorskiej w spektaklach torki, tylko po prostu mi wspa- kulturalne Raciborza. Mam Kolejną z nagrodzonych
wyreżyserowanych przez Gra- niale partnerowała. Cieszę się, nadzieję, że ten trudny czas osób jest Eryk Pośpiech -
żynę Tabor m.in.: „Blaszanym że ten pierwszy dzień filmowy niebawem się skończy, a no- wieloletni prezes Orkiestry
bębenku”, „Gwoli jakiejś tajem- miałam właśnie z nią, gdyż to wy rok pozwoli na realizację Dętej Plania (wcześniej or-
nicy” czy ostatnio monodramie mnie zupełnie przełamało, mi- kolejnych zamierzeń, projek- kiestry Zakładu Elektrod
„Pływak”, a tu nagle film. Jak to nął jakikolwiek stres i po prostu tów i dalszych planów – mó- Węglowych i SGL Carbon).
się wszystko zaczęło? zaczęłam się dobrze bawić tym, wił podczas wręczenia nagród Do orkiestry wstąpił w 1965
co robię. prezydent Raciborza Dariusz roku, przez ponad 40 lat sku-
AR: Rzeczywiście, „Chodźmy Polowy. tecznie pozyskiwał dla Planii
w noc” to mój debiut filmowy. AK: Jakbyś miała porównać instrumenty, stroje, a tak-
Wszystko zaczęło się od Magdy granie na scenie z grą na planie Kulturalni bohaterzy że inicjował współpracę za-
Kwiatkowskiej, córki Grażyny filmowym, czym różni się teatr Magdalena Pordzik- graniczną, która owocowała Prezydent Dariusz Polowy wraz z nagrodzonymi dzia-
Tabor, która przesłała mi infor- od filmu? -Paskuda od 10 lat pracuje koncertami m. in. w Niem- łaczami kultury: Magdaleną Pordzik-Paskudą, Erykiem
mację, że poszukiwana jest ak- w Miejskiej i Powiatowej Bi- czech. Pod jego skrzydła- Pośpiechem i Adamem Knurą.
torka do roli Krysi w tym filmie. AR: To są dwa różne światy. bliotece Publicznej. Od 3 lat mi orkiestra wygrała jeden
Trzeba było nagrać tzw. „selfta- Granie w filmie jest mniej te- kieruje pracami działu pro- z największych europejskich Adam Knura to historyk, wy prezentowane w Senacie
pe’a” – video z fragmentem sce- atralne, bardziej zbliżone do mocji raciborskiej książnicy. festiwali orkiestr dętych muzeolog, wieloletni kie- RP i w Parlamencie Euro-
nariusza i wysłać. Nagrywały- życia, mniej przerysowane. Na Odpowiada ona za organiza- w Niderlandach w 1998 ro- rownik działu historii raci- pejskim. Adam Knura odpo-
śmy to wszystko u Grażyny na pewno musiałam się przyzwy- cję wydarzeń dla mieszkań- ku. Działania Pana Eryka do- borskiego muzeum. Laureat wiada za przeprowadzanie
strychu. Wtedy jeszcze myśla- czaić do obecności kamery, któ- ców i czytelników, przygoto- prowadziły także do wydania prowadzi działalność popu- kwerend muzealnych, bada-
łam: ach, wyślę nagranie, a po- ra cały czas na mnie patrzyła i za wanie materiałów i promocję pierwszej kasety magnetofo- laryzatorską wśród dzieci nia terenowe, a w ostatnim
tem będę się martwić. Nie byłam mną podążała. Na scenie patrzy wydarzeń w mediach, na stro- nowej w 1996 roku i albumu i młodzieży szkolnej, orga- czasie także liczne konkursy
do końca pewna, czy to rola dla na nas głównie publiczność i to nie internetowej biblioteki muzycznego dwa lata póź- nizując lekcje muzealne na popularyzujące dzieje i cie-
mnie. Wszystko się działo we też z określonej i stałej perspek- i profilach w mediach spo- niej. Za swoją działalność zo- tematy historyczne i opro- kawostki o dawnym Racibo-
wrześniu 2019 roku. Część osób tywy. Ale to kwestia przyzwy- łecznościowych. Magdale- stał odznaczony wieloma me- wadzając wycieczki po ekspo- rzu. Aktualnie pracuje nad
mogła wysłać nagrania, a część czajenia się. W filmie są słynne na Pordzik Paskuda stale dalami, m. in. złotą odznaką zycjach muzealnych. Jest or- nową wystawą stałą, która
miała się pojawić na castingu. „duble”, czyli nagrywanie po kil- podnosi swoje kwalifikacje Polskiego Związku Chórów ganizatorem szeregu wystaw wkrótce będzie prezentowa-
Scenarzystka Nina Lewandow- ka razy danej sceny. uczestnicząc w licznych kur- i Orkiestr. W orkiestrze nie- prezentujących różne tema- na w siedzibie raciborskiego
ska, jak zobaczyła moje nagra- sach i szkoleniach, służy radą przerwanie od 1965 do 2011 ty związane z historią ziemi muzeum.
nie, powiedziała, że „ta dziew- Całość na raciborz.com.pl i pomocą pracownikom bi- roku grał na sakshornie te- raciborskiej. Sam w sposób
czyna wyszła z mojej głowy” – to https://tiny.pl/r12mt. bliotecznych filii oraz organi- norowym. szczególny wspomina wysta- c
4 Publicystyka 27 stycznia 2021, nr 1 (324) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ LIST DO REDAKCJI

O opiece medycznej słów kilka


Mieszkańców nie da się leczyć propagandą, a chwalenie się bilansem załatwionych datków na szpital
nie zastąpi ambulatoryjnej działalności Izby Przyjęć Szpitala.

Fot. Katarzyna Przypadło


marek labus niepełnosprawności i dodat-
niego wyniku covid musiał
Od prawie roku zmagamy samodzielnie dojeżdżać na
się z pandemią. To jest woj- dializy do odległego miasta.
na. A wojna wymaga rozum- To doprowadziło do agonii
nego dowodzenia, zorganizo- w samochodzie na parkin-
wania, planowania i przede gu, a w efekcie do śmierci po
wszystkim środków finanso- przewiezieniu do najbliższe-
wych. Czy byliśmy jako kraj go szpitala. Ile takich tragedii
na to przygotowani i czy wła- jeszcze miało miejsce? Czy
ściwie zadbano o nasze zdro- samorządowcy zrozumieją
wie? Oczywiście, że nie. I to kiedyś, co to koszmar osób,
na każdym szczeblu władzy mieszkańców ziemi racibor-
i samorządu. Na początku skiej np. ze złamaną nogą lub
zeszłego roku w Warszawie z potrzebą natychmiastowej
o pandemii Covid-19 było al- operacji albo hospitalizacji
bo cicho albo prześmiewczo. z powodu nagłego pogorsze-
Wojewódzki plan działań na nia zdrowia? Osoby te mu-
wypadek epidemii (zatwier- szą się tułać po okolicznych
dzony pod koniec lutego 2020 szpitalach, żebrząc o pomoc,
roku) wskazywał na zagroże- podczas gdy nasz starosta
nie grypą, a wirusy odpowie- stać). Mimo że nikt nie potra- i z wielką pompą przywróco- Potem osoby odpowie- prezydent nie wykazał zainte- oznajmia w mediach o kolej-
dzialne za pandemię, która fi podać definicji tzw. szpitala no po kilku miesiącach funk- dzialne za to, że mieszkańcy resowania tym tematem. nych swoich sukcesach. Spo-
już była obecna na świecie, jednoimiennego, to starosta cjonowanie ambulatoryjnej nie mogą się leczyć w rodzi- Potrafiono jednak w po- łeczeństwo raciborskie do-
dokument ten traktował mar- z dyrektorem, na podstawie specjalistyki. Sukces!!! Zno- mym szpitalu, otrzymały od- wiecie zatroszczyć się o eks- płaciło do naszego szpitala
ginalnie. Na poziomie powia- nieprotokołowanych spotkań wu sukces!!! Ogłoszony we znaczenia i nagrody finan- pertyzę co do dalszego funk- całkiem niedawno prawie 7
tu starosta i dyrektor szpitala i telefonicznych poleceń, za- wszystkich lokalnych me- sowe. Ostatnio chwalono się cjonowania zamku, a nawet mln złotych. I co z tego ma??
przekonywali radnych jesz- mknęli z dniem 16 marca diach. wysokimi miejscami szpita- po zakupieniu stosownego Dumę z posiadania covido-
cze pod koniec lutego ubie- 2020 raciborzanom nie tyl- Mieszkańcy pozbawie- la w rankingach oraz tym, że opracowania, planuje się do- wego szpitala?
głego roku, że nasz szpital, ko szpital, ale również porad- ni możliwości leczenia zawią- na zaniechaniu wykonywania datkowo powołać specjalny Ostatnie wydarzenia
mimo posiadania oddziału nie specjalistyczne, przed- zywali oddolne inicjatywy na kontraktu z NFZ można nieźle zespół, jakby sprawa zamku w DPS Złota Jesień, gdzie
zakaźnego, nie ma możliwo- tem ewakuując przerażonych rzecz przywrócenia im szpita- zarobić. Podobno szpital obec- była ważniejsza od zdrowia. jednego dnia musiano prze-
ści leczenia pacjentów z co- pacjentów seniorów do in- la (np. Komitet Piotra Klimy, nie jest na plusie. Niedaw- Zaś w ratuszu więcej uwagi wieźć 30 pensjonariuszy do
vid. W ratuszu w tym czasie nych, często odległych szpi- z którym współpracuję), jed- no media obiegła następna poświęca się ratowaniu spor- szpitala, to też ogromny kry-
organizowano konferencje tali. Starosta odtrąbił sukces nak włodarze miasta i powia- płatna kampania reklamowa towej spółki, która topi bez- zys. Nie chodzi tu o obwinia-
dotyczące odbudowy kolei do i pochwalił się wzorcowym tu ignorowały te działania. Co o kolejnych sukcesach staro- produktywnie setki tysięcy nie dyrekcji placówki, tylko
Głubczyc. działaniem oraz oznajmił, że więcej – godziły się na to, by sty w pozyskiwaniu środków miejskich środków i nadaje o brak wypracowania wcze-
Miasto i powiat były kom- będzie stał murem za wojewo- szpital pozostawał covidowym finansowych. Naprawdę trze- się do szybkiej likwidacji, niż śniej wspólnie ze starostwem
pletnie nieprzygotowane do dą, który radził raciborzanom, nawet wtedy, gdy już w drugiej ba nie mieć empatii albo po- zdrowiu mieszkańców. Pre- procedur na czas pandemii
walki z pandemią, a zdrowie by byli dumni z posiadania co- połowie ubiegłego roku nie fi- siadać subtelność tłuczka do zydent przeznaczył kolejne (zwłaszcza systematycznego
mieszkańców w tym trudnym vidowego szpitala. Nie docie- gurował na nowej liście mi- kartofli, żeby w takiej sytuacji kilkadziesiąt tysięcy na kam- testowania). To niestety do-
okresie raczej nie zajmowało rało do starosty, że w dwa dni nisterialnej ze szpitalami te- opłacać projekty reklamujące panię reklamową własnych prowadziło do potrzeby tej
uwagi włodarzy. nie da się przekształcić szpi- go typu. Prezydent miasta też samorządowe sukcesy. planów inwestycyjnych, jed- ewakuacji. Zresztą chyba to
I nagle w dniu 12 i 13 mar- tala, a to, co zrobiono, to by- nie wykazywał żadnej inicjaty- Mimo moich licznych po- nak o zdrowiu raciborzan nie był interes dla szpitala, ko-
ca 2020 okazało się, że nasz ła atrapa. Potem się okazało, wy w kierunku wypracowania stulatów do dnia dzisiejsze- ma tam ani słowa. rzyść finansowa dla DPS, no
szpital jest najlepszym wy- co wskazywałem wcześniej, że strategii działań na czas pande- go w starostwie nie powołano Ta ignorancja władz ro- i sukces ekonomiczny staro-
borem do przekształcenia wojewoda wcale nie kazał za- mii, za to wykupił w lokalnych zespołu ekspertów, by opra- dzi wiele tragedii ludzkich sty. A pensjonariusze? Sta-
na placówkę do zwalczania mykać całego szpitala ani li- mediach kampanię chwalącą cować strategię i plan zabez- i obaw o przyszłość. Tragicz- ruszki i staruszkowie? Cóż
covid (podobno były robio- kwidować poradni. Porzucono pracę miejskich urzędników pieczenia medycznego dla nym przykładem „organizacji jakoś to musieli znieść.
ne analizy, tylko do dziś nie więc pierwotny zamiar odda- i jego samego w tym tragicz- mieszkańców, pozbawionych ochrony zdrowia” jest los śp.
można ich od wojewody, sta- nia kontraktu ambulatoryjne- nym okresie. Po prostu znowu własnego szpitala. I tego pla- Jurka Wiśniewskiego, który Całość na raciborz.com.pl
rosty i dyrekcji szpitala wydo- go szpitala firmom prywatnym sukces gonił sukces! nu nie ma do dziś. Również jak podaje jego żona, mimo https://tiny.pl/r1pbz.

RACIBÓRZ – KRAINA GÓRNEJ ODRY

Tężnia solankowa na terenie ZSOMS w Raciborzu


Solanka rozprowadzana po odpowiednio rozmieszczonych gałęziach powoduje wytwarzanie specyficznego mikroklimatu
pomagającego w leczeniu chorób układu oddechowego i we wzmocnieniu systemu odpornościowego.
Fot. Małgorzata Bonk/ZSOMS

Jednym z projektów zgło- zadanie do realizacji. Tężnia woduje wytwarzanie spe- wów wokół tężni oraz wypo- kroczone. Jest to inwesty- borzu. Do tej pory mieszkań-
szonych do I edycji Marszał- solankowa za prawie 290 tys. cyficznego mikroklimatu sażony w elementy małej ar- cja w zdrowie mieszkańców cy regionu mogli korzystać
kowskiego Budżetu Oby- zł powstała na terenie Zespo- pomagającego w leczeniu chitektury miejskiej stanowi i dzieci z Raciborza i miejsco- z tężni w Radlinie, którą zbu-
watelskiego w woj. śląskim łu Szkół Ogólnokształcących chorób układu oddechowego miejsce spotkań i integracji wości ościennych – uczniów dowano w 2014 r. Najwięk-
w 2019 r. był projekt pn. Mistrzostwa Sportowego i we wzmocnieniu systemu mieszkańców Raciborza. – ZSOMS w Raciborzu – czyta- sze w Europie i najstarsze,
„Tężnia solankowa – źródło w Raciborzu. W drewnianej odpornościowego. Dodat- Ma to szczególne znaczenie my w opisie projektu. pochodzące z XIX w. polskie
zdrowia i miejsce wypoczyn- konstrukcji, wyposażona kowo zrewitalizowany pod- w dzisiejszym czasie, kiedy Z terenu można już ko- tężnie znajdują się w Ciecho-
ku dla mieszkańców Racibo- w pompę, rozprowadzając czas realizacji projektu teren to wskaźniki zanieczyszcze- rzystać, a obiekt zacznie cał- cinku.
rza”. Uzyskując 1576 głosów, solankę po odpowiednio roz- szkoły poprzez zielony ogród nia środowiska i ilość pyłów kowicie działać wiosną.To
został zakwalifikowany jako mieszczonych gałęziach, po- z nasadzeniami drzew i krze- w powietrzu są znacznie prze- pierwszy taki obiekt w Raci- kp
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 1/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 27 stycznia 2021 nr 1 (324)
REGION PRAWO

Fot. Freepik.com
Nowe tarcze.
Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?
Przedsiębiorcy z określonych branż mogą ubiegać się o wsparcie m. in. w postaci dofinansowań,
zwolnień z ZUSu i świadczeń postojowych.
15.01.2021 r. radca prawny Co istotne przedsiębior- zwolnienia z opłacania składek wanie kosztów stałych niepo- Środki uzyskane z tytułu Jednakże, w czwartek
Agnieszka Potoniec z Kancela- ca, który ubiega się o wspar- ZUS za miesiąc listopad 2020 r. krytych przychodami w formie subwencji można wykorzystać 14 stycznia miejsce miała kon-
rii KRPM Legal przeprowadziła cie przewidziane tzw. Tarczą Wśród warunków, które należy subwencji finansowej w wyso- m. in. na wynagrodzenia dla ferencja prasowa zrzeszająca
wideoszkolenie dla przedsię- branżową nie może mieć za- spełnić poza posiadaniem prze- kości 70% straty brutto za okres pracowników, zakup towarów przedsiębiorców inicjatywy Gó-
biorców przybliżające zakres ległości w regulowaniu zobo- ważającej działalności oznaczo- od 1 listopada 2020 roku do 31 i materiałów, obsługę bieżą- ralskie Veto. Jak podkreślają jej
wsparcia, z którego można sko- wiązań podatkowych i składek nej odpowiednim kodem PKD, marca 2021 roku. Umorzenie cego finansowania czy uregu- członkowie, wielu przedsiębior-
rzystać w ramach Tarczy 6.0 na ubezpieczenie społeczne, wskazanym w ustawie, jest m. 100% subwencji jest kierowane lowanie opłat za najem nieru- ców z Podhala po 17 stycznia za-
i Tarczy Finansowej 2.0 PFR. We- jak również nie może spełniać in. zgłoszenie do ZUS jako płat- dla MŚP w sytuacji, gdy zanoto- chomości na cele prowadzonej mierza otworzyć swoje działalno-
binar zorganizowało Śląskie Po- przesłanek do ogłoszenia upa- nik składek przed 30 czerwca wano spadek obrotów o 30% działalności. ści. Lider ruchu, Sebastian Pitoń,
rozumienie Gospodarcze. dłości oraz w stosunku do nie- 2020 roku czy odpowiedni spa- w okresie kwietnia do grud- podkreśla iż przedsiębiorcy mają
go nie może być prowadzone dek przewidziany przez usta- nia lub października do grud- Z tarczą lub na tarczy niezbywalne prawo do normal-
Wsparcie przewidziane postępowanie restrukturyza- wodawcę. nia 2020 roku w odniesieniu do Jak ostrzega wiceminister nego życia i pracy, wobec czego
w ramach tarczy 6.0 cyjne lub likwidacyjne. Warto analogicznego okresu w roku funduszy i polityki regional- zamierzane jest otwarcie wszyst-
Tarcza 6.0 jest tzw. tarczą mieć na względzie, iż w przy- Tarcza finansowa 2.0 2019. nej Waldemar Buda koniecz- kich lokali.
branżową i dotyczy określonych padku dofinansowania do wy- Polskiego Funduszu Roz- Z pomocy oferowanej w ra- ne jest przygotowanie się na Wiceminister Buda tymcza-
kodów PKD. W ramach tej tarczy nagrodzeń, świadczenie nie woju mach Tarczy finansowej 2.0 mo- trzecią falę epidemii, wynika- sem przestrzega przed zastoso-
skorzystać można z dofinan- przysługuje m. in. w odniesie- W ramach Tarczy finansowej że skorzystać przedsiębiorca jącą z wzrostu zakażeń z okre- waniem się do słów Sebastiana
sowania do wynagrodzeń pra- niu do pracowników zatrudnio- 2.0 przedsiębiorcy mogą skorzy- wpisany do CEIDG lub KRS, któ- su świąteczno-noworocznego. Pitonia podkreślając ryzyko wy-
cowników ze środków Funduszu nych w okresie krótszym niż 3 stać z pomocy dla Mikro, Małych ry prowadził działalność w okre- Jednocześnie wyraził nadzieję, stąpienia pandemii lokalnej. Je-
Gwarantowanych Świadczeń miesiące przed dniem złożenia i Średnich przedsiębiorstw po- ślonych datach i nie ma prze- że przedsiębiorcy będą kiero- go zdaniem rozsądni ludzie wy-
Pracowniczych, jednorazowe- wniosku. Uzyskanie dofinanso- siadających jeden z 45 kodów słanek do likwidacji, upadłości wać się rozsądkiem, skorzystają startują o pomoc finansową do
go dodatkowego świadczenia wania do wynagrodzeń wiąże PKD, jednakże nie musi być on i restrukturyzacji. Należy pamię- z pomocy finansowej i będą cze- PFR-u i do ZUS-u oraz wykażą się
postojowego, jednorazowej się również z szeregiem obo- kodem przeważającym. Umożli- tać, iż przedsiębiorca nie może kać na ponowne otwarcie go- cierpliwością i będą czekali na po-
dotacji dla Mikroprzedsiębior- wiązków, wśród których war- wiono również umorzenie 100% posiadać zaległości w opłacaniu spodarki i luzowanie obostrzeń. nowną możliwość otwarcia dzia-
ców i Małych przedsiębiorców, to wyróżnić brak możliwości subwencji dla MŚP z tychże 45 podatków lub składek na ubez- Utrzymanie zamkniętych lokali łalności.
a także z możliwości zwolnienia wypowiedzenia pracowniko- branż, co więcej przewidziana pieczenie społeczne i musi wy- gastronomicznych i hoteli mia- Do zapowiedzi przedsiębior-
z opłacania składek ZUS za mie- wi umowy o pracę z przyczyn jest Tarcza Finansowa dla du- kazać przewidziany regulami- łoby bowiem pozwolić na uspo- ców odniósł się również wicepre-
siąc listopad. niedotyczących pracownika żych firm. nem spadek obrotów. kojenie sytuacji z punktu widze- mier, szef MRPiT Jarosław Gowin
Celem otrzymania świad- w okresie objętym dofinanso- Mikrofirmy mogą skorzystać Celem skorzystania z Tarczy nia systemu opieki zdrowotnej. stwierdzając, iż najdotkliwszą karą
czeń na rzecz ochrony miejsc waniem. z pomocy w formie subwencji fi- finansowej 2.0 przedsiębiorca Niezbędna w tym celu jest w sytuacji otworzenia biznesów
pracy czyli dofinansowania Kolejną z form wspar- nansowej w kwocie 18 tys. zło- składa wniosek za pośrednic- również odpowiedzialna poli- wbrew obostrzeniom, będzie wy-
wynagrodzeń pracowników cia, z której mogą skorzystać tych na pracownika lub 36 tys. twem bankowości elektronicz- tyka rządu. Wiceminister Buda łączenie z tarczy branżowej i tar-
przedsiębiorca musi nie tyl- przedsiębiorcy jest jednora- złotych na pracownika w zależ- nej. W ten sposób dokonuje się przekonuje, iż warto skorzy- czy PFR 2.0. Pierwsze pieniądze
ko prowadzić działalność go- zowe dodatkowe świadczenie ności od skali spadku przycho- również ewentualne odwołanie stać z Tarczy 2.0 uruchomionej powinny trafić już na konta firm.
spodarczą, w której na dzień postojowe. Zgodnie z brzmie- dów. Subwencja ta jest w całości i rozliczenie. w piątek 15 stycznia. Oferuje Niewykluczone jest również, iż
30 września 2020 roku rodzaj nie ustawy, by otrzymać ten bezzwrotna jeżeli są spełnione Aby uzyskać subwencje ona znaczną pomoc w postaci jeżeli sytuacja pandemiczna nie
przeważającej działalności był rodzaj pomocy przedsiębiorca określone warunki tj. utrzyma- konieczne jest ustalenie czy pieniędzy w wysokości dziesiąt- ulegnie poprawie pomoc będzie
oznaczony określonym przez wcześniej musiał skorzystać nie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest mikroprzed- ków tysięcy, a nawet milionów przedłużona, a nawet rozszerza-
ustawodawcę kodem PKD, ale ze świadczenia postojowego na dzień 31 grudnia 2021 roku siębiorcą czy należy do sekto- w przypadku dużych przedsię- na i kierowana dla kolejnych ro-
także spełnić kilka dodatko- i otrzymać co najmniej jedno i utrzymanie średniego zatrud- ra MŚP, co istotne - w tym celu biorstw. Może być przeznaczo- dzajów działalności gospodarczej.
wych warunków, w szczegól- takie świadczenie. nienia w 2021 roku w porówna- jednakże nie stosuje się definicji na na kapitał obrotowy, celem
ności warunek spadku obrotów Ostatnią formą wsparcia niu do ubiegłego roku. mikroprzedsiębiorcy i MŚP za- utrzymania nie tylko miejsc pra- Opracowanie na podstawie
na zasadach wskazanych przez przewidzianą przez Tarczę 6.0 Natomiast program dla sek- wartej w ustawie Prawo przed- cy, ale także całego przedsię- webinara prowadzonego przez
ustawodawcę. jest możliwość skorzystania ze tora MŚP obejmuje dofinanso- siębiorców. biorstwa. Kancelarię Prawną KRPM Legal
R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 27 stycznia 2021, nr 1 (324)

R E K L A M A

Z A P Y TA J O k a sy fi sk a ln e o n -l in e
s o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1234”
*)

Tylko u nas bonu

Wszechstronny system kasowy dla Twojej firmy


• ułatw sobie pracę dzięki pomysłowemu oprogramowaniu, działającemu na platformie
Android i współpracującemu z nowoczesnym sprzętem
• obsługuj system kasowy w sposób intuicyjny, prosty, bez konieczności skomplikowanej
instalacji i konfiguracji
ib.pl
• obserwuj w czasie rzeczywistym informacje o przychodach, zysku, produktach, zapasach
Wszystkie atuty w ręku! magazynowych oraz działaniach pracowników

20 03

47, 697 212 351 Elastyczne plany abonamentowe Dotykačka


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

System kasowy Dotykačka usprawnia pracę System kasowy Dotykačka doskonale sprawdza
i podnosi efektywność małych i średnich się we wszystkich typach placówek handlowych
restauracji, barów, kawiarni i cukierni oferujących zróżnicowany asortyment towarów
• zestawienia sprzedaży i historia rachunków • zdalne zarządzanie bazą towarową
• kontrola stanów magazynowych i raporty sprzedaży • szerokie możliwości raportowania sprzedaży
• mapa stołów; możliwość parkowania rachunków • brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów
• systemy rabatowe; happy hours i wystawionych dokumentów
• kontrola uprawnień użytkowników • współpraca z czytnikami i wagami; obsługa kodów PLU i EAN
• obsługa aplikacji Mobilny Kelner • obsługa kart rabatowych i bonusowych

Dotykačka jest efektywnym wsparciem dla firm Dotykačka to kompletny system kasowy oraz
usługowych - niezależnie od profilu i miejsca nowoczesny sprzęt współpracujący z wieloma
działalności urządzeniami i akcesoriami. Wybierz zestaw
odpowiadający Twoim potrzebom.
• mobilne rozwiązania kasowe
• intuicyjna i łatwa obsługa • zarządzanie rezerwacjami
• bogaty wybór kompatybilnych urządzeń i akcesoriów • możliwość parkowania rachunków
• brak ograniczeń ze względu na liczbę pracowników, produktów • automatyczna wycena usług czasowych (np. minutowa)
i wystawionych dokumentów • zarządzanie stanami magazynowymi
• stały dostęp do aktualizacji oprogramowania i sterowników • obsługa programów rabatowych i lojalnościowych
• współpraca z zewnętrznymi systemami (API)

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
integracja 27 stycznia 2021, nr 1 (324) PLUSY dlaBIZNESU III
RACIBÓRZ GOSPODARKA

Fot. Ireneusz Burek


Nowe plany nowego wiceprezydenta
Rozmowa z Dawidem Wacławczykiem, wiceprezydentem Raciborza o turystyce i strategii rozwoju.
Ireneusz Burek: Priorytetem jeśli nie jest w głowach samych o Współpracy Gospodarczej Czechów w celach zakupowych gionu Zachodniego). Subregion leży nad Odrą, mamy jej najwię-
na rok 2021 będzie stworzenie prezydentów, to strategia zwy- w Subregionie Zachodnim i Kra- gdyż jesteśmy zwyczajnie atrak- Zachodni, wydawać się może, cej. To jest nasza wielka szansa.
Strategii Rozwoju Miasta oraz czajnie nie działa. ju Morawsko - Śląskim. Racibórz cyjni cenowo. Natomiast sami że może stać się atrakcyjny dla Musimy stać się bezsprzecz-
Program Wsparcia Przedsiębior- O ile generalnie strategie jest jednym z dwunastu samo- oferują wiele atrakcji turystycz- mieszkańców innych obszarów ną stolicą tej marki. W ramach
czości. To zadania które realizu- były rzadko stosowane w do- rządów, które zadeklarowały wo- nych, z których my korzystamy. Śląska jeśli zafunkcjonuje pewna Subregionu Zachodniego po-
je Wydział Rozwoju. Jakie widzi tychczasowej historii Racibo- lę współpracy na rzecz rozwoju Żyjemy w czasach, w których spójność myślenia samorządów winniśmy starać się przejąć rolę
Pan możliwości współpracy z lo- rza, to pozytywnym aspektem gospodarczego. bardzo ważna jest współpra- sąsiadujących ze sobą. Jedno- lidera, w dobrym znaczeniu te-
kalnym biznesem zarówno przy jest fakt, ze Program Wspierania Jak ważne dla Pana, jako ca, gdyż zwyczajnie duży może cześnie Racibórz musi pracować go słowa. I nie wynika to z bez-
tworzeniu tych dokumentów jak Przedsiębiorczości jest osobnym prezydenta, któremu podlega więcej. Z drugiej jednak strony, nad własnym rozwojem i to podstawnych aspiracji ale wręcz
i bieżącej działalności. dokumentem. Co więcej, od kil- Wydział Rozwoju, są integracja pamiętajmy, że nawet w ramach jest zadanie, które Pan będzie z historii; to przecież Racibórz
ku lat funkcjonował. Wydział i współpraca gospodarcza na tego regionu musimy również miał przed sobą. Przedstawiona był stolica Górnego Śląska, to
Dawid Wacławczyk: To, że Rozwoju dosyć mocno pilnował tym obszarze? walczyć o swoją konkurencyj- koncepcja rozwoju marki tury- Racibórz leży nad Odrą, Ziemia
priorytetem w tym roku bę- tych zapisów i kilka idei zaryso- ność. To nie jest tak, że może- stycznej Ziemi Raciborskiej (co Raciborska ma najwięcej pa-
dzie Strategia Rozwoju Miasta wanych w tym programie zosta- DW: Bez wątpienia istnieje coś my stać się jednym niewyraź- jest dość oczywistym ruchem miątek historycznych, zaś Od-
oraz Program Wsparcia Przed- ło wcielonych w życie. Na dziś takiego jak kontynuacja władzy, nym elementem składowym, z uwagi na Pana wcześniejsze ra wpływa do Polski na terenie
siębiorczości, zawarłem już nie potrafię wskazać w jakim więc z całą pewnością działa- który tylko dzięki uczestnicze- doświadczenia w tej branży) mo- powiatu raciborskiego. To jest
w pierwszym przemówieniu na procencie udało się zrealizować nia rozpoczęte przez moich po- niu w większym przedsięwzię- że być wdrażana w oderwaniu nasza wielka szansa, którą po-
konferencji prasowej, na któ- program, jednak po rozmowach przedników będą kontynuowa- ciu, czy też w ramach grupy od tworzenia marki turystycznej winniśmy wykorzystać.
rej prezydent Dariusz Polowy z pracownikami wydziału widzę, ne. Potrzebuję trochę więcej samorządowej, może sobie po- Subregionu Zachodniego? Jesz- Uważam, że na marce Kra-
„przedstawiał mnie światu”. że realizacja wytyczonych zadań czasu aby szerzej zapoznać się zwolić na odpuszczenie pew- cze niedawno uczestniczyliśmy ina Górnej Odry Racibórz może
Prawdę mówiąc jesteśmy z tym jest dla nich ważna. Powiększa- ze szczegółami tej współpracy. nych spraw. Podobnie jak Pol- w pracach zespołu, który stwo- wygrać. W pracach nad marką
tematem trochę spóźnieni. Do- nie stref ekonomicznych, wielka Wiemy też, że rok 2020 był ro- ska w Unii Europejskiej musi być rzył nazwę Kraina Górnej Odry. turystyczną chodziło nie o to, by
brze by było aby stratega była troska o inwestorów, lokale na kiem „wielkiej pauzy”, zarówno konkurencyjna, Racibórz musi Czy to nie zapowiada jakiegoś kogoś z samorządów „ograć” ale
już gotowa ale dziarsko przy- start - to przykłady tego, że pro- w polityce jak i w biznesie. Biz- być konkurencyjny w Subregio- dysonansu w Pana działaniach? znaleźć taki wyróżnik, który da
stępujemy do pracy. W zeszłym gram działa. nes lubi bieżący kontakt, rozmo- nie Zachodnim. Z wielką uwagą szansę zaistnieć na arenie ogól-
roku „pandemicznym” były pro- Rola biznesu w strategii, wy bezpośrednie, co w ubiegłym będę się przyglądał tym zagad- DW: Na początek małe wyja- nopolskiej i międzynarodowej.
blemy organizacyjne ale obec- z jednej strony jest kluczowa, roku nie mogło się udać. nieniom i będę do dyspozycji śnienie; moją koncepcję na Odra jako druga najdłuższa rzeka
nie udało się wyłonić firmę, która z drugiej strony ma równoważyć Uważam, że rolą samorzą- samorządu gospodarczego aby budowę marki turystycznej Polski, jedna z ważniejszych rzek
będzie nad strategią pracowała. oczekiwania społeczne, miesz- du wobec biznesu jest przede wspierać wspomniane procesy przedstawiłem już rok temu. w regionie, te kryteria spełnia.
Realizator to dynamiczna i do- kańców, którzy często są też wszystkim nie przeszkadzać integracji. Natomiast chyba moja no-
świadczona firma, która m.in. przedsiębiorcami. Nie mamy wie- oraz pomagać tam gdzie zosta- minacja spowodowała, że te- IB: Bardzo dobrze rokuje dla
pracowała przy Strategii Rozwo- lu dużych firm giełdowych, zresz- nie się o to poproszony.. Samo- IB: Znany jest Pan z działalno- mat obecnie wraca, co mnie biznesu to co Pan powiedział.
ju Województwa Śląskiego, co tą i te są zakorzenione w Racibo- rząd musi biznes wspierać, nato- ści na rzecz turystki. Niedawno zresztą bardzo cieszy. Jest na- Reasumując: zarówno zainte-
jest o tyle istotne, że nowe stra- rzu. Natomiast większość firm to miast nie jest w stanie pewnych przedstawił Pan do dyskusji plan dzieja, że wreszcie opinia pu- resowanie lokalnym biznesem,
tegie rozwoju miast muszą być mały i średni biznes i na pewno ruchów zrobić za biznes czy sa- rozwoju produktu turystycz- bliczna czy radni wreszcie budowanie strategii rozwoju
skorelowane, spójne i skonsul- będziemy musieli prosić o włą- morząd gospodarczy. Na pewno, nego Ziemi Raciborskiej. Jak się tym pomysłom przyjrzą. z udziałem biznesu, transgra-
towane z zarządem wojewódz- czenie się w pracę nad strategią jako były przedsiębiorca branży dwa poprzednie zagadnienia tj. Co do samego pytania odpo- niczność i współpraca z samo-
kim. Strategie kiedyś były tzw. zarówno istniejące już struktury turystycznej, patrzę z nadzie- współpraca z lokalnymi przed- wiem, że wręcz przeciwnie; my rządami gospodarczymi. To bo-
radosną twórczością, co jest ge- takie jak Raciborska Izba Gospo- ją na tą współpracę regionalną siębiorcami, ale też integra- jako Kraina Górnej Odry mamy wiem biznes jest najlepszym
neralnym problemem tego typu darcza, Cech Rzemiosł Różnych i międzynarodową. Wiem też, że cja z otoczeniem biznesowym walczyć o atrakcyjność tej czę- źródłem wiedzy o potrzebach
opracowań, które kończą swój czy Konsultacyjna Rada Gospo- pewnie działania muszą się reali- ościennych powiatów, może ści Śląska z markami takimi jak niezbędnych do rozwoju, ocze-
żywot z momentem uchwale- darcza, ale również będziemy zować w pewien naturalny spo- przyczynić się do wdrożenia te- Beskidy czy Jura Krakowsko- kiwań wobec samorządów i pro-
nia. Stają się tak zwanymi „puł- musieli sięgać troszeczkę głębiej sób, z realnej potrzeby biznesu. go planu oraz rozwoju małego Częstochowska. Ideą powoła- pozycji na usprawnienie funk-
kownikami”. To największe za- aby osiągnąć jak największą re- Nie da się nikogo do współpra- ruchu turystycznego na Ziemi nia Krainy Górnej Odry jest za- cjonowania. Zaś samorząd musi
grożenie generalne dla każdej prezentatywność sektora zwią- cy gospodarczej zmusić. Z pew- Raciborskiej? Pytanie stawiam istnienie na mapie Śląska jako pomagać tam gdzie będzie po-
strategii. Jeśli nie sięgają do niej zanego z biznesem i przedsię- nością polem gdzie widzę naj- w kontekście tezy, że markę tu- kolejna silna marka turystycz- proszony.
radni, kiedy decydują w waż- biorczością. większy potencjał jest turystyka. rystyczną Ziemi Raciborskiej na. Racibórz ma wielkie szczę-
nych sprawach, jeśli nie jest na Polacy chętniej jeżdżą na stronę można budować bez wpisywa- ście dlatego, że marka zyskała DW: Jestem do dyspozycji
półce każdego naczelnika, któ- IB: Miasto Racibórz w 2019 roku czeską niż Czesi na stronę pol- nia się w markę Kraina Górnej taką nazwę. Z wszystkich miast przedsiębiorców. Moje drzwi
ry współtworzy kolejny budżet, przystąpiło do Memorandum ską. Obecnie widać przyjazd Odry (markę turystyczną Subre- subregionu to właśnie Racibórz pozostają otwarte.

Potencjał turystyczny Raciborza i Ziemi Raciborskiej


„Wyjątkowość posiadanych przez Powiat Raciborski atrakcji pozwala na to, by w niniejszym opra- Atutem ziemi raciborskiej, a jednocześnie zapleczem pozwalającym myśleć o monetyzacji wdrożo-
cowaniu skupić się na opracowaniu unikalnej marki turystycznej dotyczącej Raciborza i Ziemi Ra- nego produktu bez wątpienia jest:
ciborskiej, bez konieczności bezpośredniego wpisywania się (z sąsiednimi samorządami) w markę - ludne otoczenie o czasie dojazdu ok. 1,5 h (…)
o nazwie Kraina Górnej Odry. - interesujący miks atrakcji historycznych i przyrodniczych (…)
Walory krajoznawcze ziemi raciborskiej są tak bogate, iż są w stanie zbudować spójny i atrakcyjny - słaba znajomość lokalnych atrakcji przez mieszkańców w/w terenów, co pozwoli osiągnąć w pier-
produkt turystyczny, który znajdzie uznanie w oczach wielu rodzajów turystów - od krajoznawców, wszym etapie tzw. efekt nowości.
turystów sentymentalnych i spacerowiczów, przez aktywnych piechurów, kajakarzy, rowerzystów (…)
i biegaczy, po osoby szukające miejsca do krótkich rodzinnych eskapad, szczególnie w sezonie Powyższe atrakcje pozwalają utworzyć dobrze rozpoznawalną lokalną markę „Księstwo Raciborskie”
wysokim (od maja do września). Jego wdrożeniu i rozwojowi powinna sprzyjać współpraca sam- (samodzielna) lub „Księstwo Górnej Odry”(nawiązująca do brandu subregionu - „Kraina Górnej Odry”).
orządów w ramach działającego konwentu prezydenta, burmistrzów i wójtów, trwałość lokalnej
wspólnoty, tzw. raciborską tożsamość oraz osiągnięte w ostatnich latach kontakty i dobre praktyki Fragment zaczerpnięty z:
w ramach współpracy z czeskimi sąsiadami w ramach Euroregionu Silesia, którego polską stolicą „Nowa formuła funkcjonowania Muzeum w Raciborzu i Zamku Piastowskiego - jako podstawa rozwo-
jest Racibórz. ju produktu turystycznego Raciborza i Ziemi Raciborskiej”, autor Dawid Wacławczyk
IV PLUSY dlaBIZNESU 27 stycznia 2021, nr 1 (324) gospodarka
RACIBÓRZ GOSPODARKA ODPADAMI

Fot. Freepik.com
System wewnętrznie sprzeczny - pat
Od maja 2020 roku trwa dyskusja o wyłączenie z miejskiego systemu gospodarki odpadami
nieruchomości niezamieszkałych.
KATARZYNA CICHOŃ radni, podejmując w paździer- go pomysłu na sesji 27 grudnia.
niku uchwałę o wzorach dekla- Ostatecznie głosowanie nie prze- Analiza Urzędu Miasta
Prezydent Dariusz Polowy racji, a nie podejmując uchwa- biegło po jego myśli. Rada Miasta
chce wyłączenia z miejskiego ły na ostatniej sesji o metodach przegłosowała zmiany w systemie
systemu gospodarki odpadami i stawkach opłat spowodowali, z dotychczasową stawką 21 zł.
nieruchomości niezamieszka- że nowy system jest wewnętrz-
łych, mówiąc prościej firm i skle- nie sprzeczny i niemożliwy w peł- Co mówią liczby
pów. Zdaniem włodarza taki ruch ni do zastosowania. Rada Miasta Radni z Razem dla Raciborza
pozwoli na unikcięcie deficytu mimo możliwości dokonywania skierowali do prezydenta inter-
w budżecie. Prezydent uważa, zmian w projekcie uchwały nie pelację, w której zawnioskowali
że przedsiębiorcy nie ponoszą wprowadziła na wczorajszej se- o konkretne wyliczenia, twarde
faktycznych kosztów gospodarki sji swojej propozycji. Ma zatem dane i uzupełnienie informacji,
odpadami, jakie generują. Pomy- czas do końca bieżącego roku na bowiem bez odpowiedzi na za-
słu nie popiera jednak większość podjęcie działań zmierzających dane pytania nie będą gotowi
radnych, którzy uważają, że pod- do doprowadzenia systemu go- na podjęcie jakichkolwiek dzia-
wyżka cen nie może być uspra- spodarki odpadami do stanu łań. - W Analizie gospodarki od-
wiedliwieniem dla nieradzenia zgodnego z prawem - napisano padami komunalnymi za 2019 r.
sobie z odpadami komunalnymi. w posesyjnym komunikacie pre- pan prezydent w Podsumowaniu
Prezydent już kilkakrotnie zydenta. nie zawarł żadnych wniosków,
podejmował próbę przekonania z których wynikałaby potrzeba
radnych do swojego pomysłu. Radni o uszczelnieniu czy też konieczność wyłączenia
W maju ubiegłego roku, w paź- systemu z systemu gospodarki odpadami
dzierniku i dwa razy w grudniu. Na odpwowiedź radnych nie nieruchomości niezamieszkałych.
Jego zdaniem problemy z finan- trzeba było długo czekać. Klub Z tego dokumentu nie wynikają
sowaniem zagospodarowania Radnych Niezależnych Michała również żadne pogłębione wy-
odpadami z nieruchomości nie- Fity skomentował dzień później, liczenia, na podstawie których
zamieszkałych są trwałą wadą że przerzucanie całej winy na rad- można dojść do ilości odpadów
systemu od 2013 roku. nych jest dowodem na nieudol- zadeklarowanych przez przed-
16 grudnia podczas sesji ność prezydenta w procedowa- siębiorców - napisali radni.
zwołanej w trybie nadzwyczaj- niu uchwał. - Prezydent Dariusz Zdaniem autorów interpela-
nym Rada Miasta nie podjęła za- Polowy, który był inicjatorem sesji cji wyliczenia przedstawione na
proponowanej przez prezydenta nadzwyczajnej, miał możliwość kilku slajdach podczas nadzwy-
uchwały. Radny Mirosław Lenk wprowadzenia wszystkich usta- czajnej sesji Rady Miasta oraz
mówił wówczas, że tylko kom- wowych zmian, które powinny sposób podejścia do gospodar-
pleksowy system zapewni czy- wejść w życie od 1 stycznia 2021 ki odpadami w Raciborzu przez
stość. Jego zdaniem wyrzucanie r. To on zawnioskował o wycofa- prezydenta świadczą o, jak sa-
elementów z systemu bez roze- nie przedmiotowej uchwały z po- mi napisali, niezrozumieniu te-
znania może przynieść więcej rządku obrad. Była to uchwała, matu, pobieżnym przejściu do
szkód niż pożytku. Radny przy- która utrzymywała stawkę 21 zł wyliczeń i próbie łatania nie-
znał, że chyli czoła za wyliczenia opłaty śmieciowej dla mieszkań- udolnego zarządzania tą sferą
prezydenta, bo nikt nie miał świa- ców i zawierała wszystkie usta- gospodarki miejskiej podwyżką
domości, że są tak ogromne róż- wowe zmiany, które powinny cen lub wyłączeniem, bez wyraź-
nice między zadeklarowanymi wejść w życie od 1 stycznia 2021 nego powodu, podmiotów go-
a odbieranymi odpadami. Dziwił r., tak jak tego chciało 20 na 22 spodarczych z systemu. W innym 12 stycznia prezydent zorganizował kolejną konferencję prasową poświęconą tematyce gospodarki
się, jak to możliwe, że powstaje radnych. (...) Nie przewidział in- miejscu radni zwrócili uwagę na odpadami. Włodarz podkreślał na niej, że problemy z finansowaniem systemu gospodarowania od-
tak duży strumień odpadów ko- nego scenariusza niż ten, który to, że ciągła podwyżka cen nie padami z nieruchomości niezamieszkałych są trwałą wada systemu od 2013 roku.
munalnych, zastanawiał się, czy sam założył. Niepokoi także fakt, może usprawiedliwiać nieradze- Podczas konferencji pokazano prezentację, z której wynika, że opłata za odbiór i zagospodarowanie
przeważający strumień odpadów że prezydent Dariusz Polowy nie nia sobie z odpadami komunal- kubła odpadów, jaką ponoszą firmy i instytucje to 58 zł, tymczasem rzeczywisty koszt po stronie gmi-
nie stanowią odpady poproduk- zrobił nic przez 2 lata w zakresie nymi. - Z jednej strony nie poka- ny to 121 zł. D. Polowy przekonuje, że każdy miesiąc niepodejmowania decyzji w tej sprawie to niemal
cyjne. uszczelnienia systemu gospodar- zuje pan zagrożeń, przedstawia 150 000 zł deficytu i prognozuje, że w tym roku raciborzanie dopłacą do systemu 1,7 mln zł.
W odpowiedzi na odrzuce- ki odpadami, winiąc innych za to, nowe deklaracje śmieciowe
nie przez radnych zapropono- że w ostatnim roku wpływy do obejmujące nieruchomości nie-
wanej uchwały magistrat wydał budżetu z tego tytuły z nierucho- zamieszkałe (październik 2020 r. Przedsiębiorcy tów gospodarczych, przedsiębior- cibórz. Radni podkreślili, że taki
oświadczenie, w którym przeczy- mości niezamieszkałych przynio- - red.), a z drugiej straszy miesz- bez odpowiedzi cy odpowiedzi nie otrzymali. algorytm z bardzo dobrym skut-
taliśmy, że niepodjęcie ostatniej sły tak dużą stratę. Apelujemy do kańców, że dokładają do systemu Tematem interesowali się też kiem wprowadzają kolejne gminy
uchwały spowodowało zabu- prezydenta Dariusza Polowego odpadowego, bez wyliczeń, bez przedsiębiorcy skupieni wokół Aplikacja prawdę w Polsce, między innymi Świdnik
rzenie procesu wdrażania tego o podjęcie natychmiastowych analiz. Prezentacja pokazana na Konsultacyjnej Rady Gospodar- nam powie? czy Łęczna. W odpowiedzi prezy-
systemu oraz brak możliwości działań w zakresie uszczelnienia ostatniej sesji raczej nic nie wno- czej. Na czerwcowym posiedze- Klub Radnych Niezależnych dent pinformował, że Miasto wy-
skorzystania z obowiązkowe- systemu gospodarki odpadami si do tematu - skwitowali radni H. niu (2020), po burzliwej dyskusji, Michała Fity jeszcze w paździer- stąpiło z wnioskiem do Burmistrza
go zwolnienia dla mieszkańców między innymi zgodnie z przed- Mainusz, J. Henek- Wypior, S. Bo- przewodniczący Ireneusz Burek niku interpelował o przeprowa- Miasta Świdnik o bezpłatne udo-
z tytułu posiadania kompostow- łożoną przez nas interpelacją rowik, M. Fica, M. Kuliga. M. Lenk, skierował do prezydenta wniosek dzenie kompleksowej analizy stępnienie aplikacji służącej do
nika. - Podkreślenia wymaga fakt, z 26.10.2020r. oraz dostosowanie P. Rycka oraz E. Wyglenda. formalny o udzielenie informacji wprowadzenia w Gminie Raci- uszczelnienia systemu gospodar-
że pozostawione elementy stare- harmonogramu odbioru odpa- Cała treść interpelacji dostęp- o dokładne wyliczenia i dane, na bórz algorytmu umożliwiającego ki odpadami, a przeprowadzenie
go systemu np. w zakresie sta- dów z części niezamieszkałej do na jest na portalu raciborz.com. których oparto analizę i projekt weryfikację deklaracji śmiecio- kompleksowej analizy wprowa-
wek za pojemniki nie będą zgod- faktycznie złożonych deklaracji - pl. Złożoną ją 29 grudnia, na BIP-e uchwały. wych od osób fizycznych oraz dzenia w Raciborzu będzie moż-
ne od 1 stycznia 2021 r. z ustawą napisali radni. pojawiła się 30 grudnia. Na dzień Mimo tego, że rada jest powo- prawnych, uchylających się od liwe po jej wdrożeniu. Wiemy już,
o utrzymaniu porządku i czysto- Prezydent ponowił próbę składu gazety (28.01) nie opubli- łana przez prezydenta Raciborza wnoszenia opłaty za gospodaro- że rozmowy ze świdnickim samo-
ści w gminach. Warto dodać, że przekonania radnych do swoje- kowano odpowiedzi prezydenta. głównie w celu konsultacji tema- wanie odpadami w Gminie Ra- rządem są na etapie finalizacji.
prawo i finanse 27 stycznia 2021, nr 1 (324) PLUSY dlaBIZNESU V
REGION TURYSTYKA

Śląski Pakiet dla Turystyki ma pomóc przedsiębiorcom


Druga fala pandemii spowodowała kolejny kryzys branży turystycznej. Blisko 90% hoteli odnotowało po wprowadzeniu rządowych
obostrzeń średnią frekwencję poniżej 20%, z czego prawie 6 na 10 hoteli poniżej 10%.

KATARZYNA PRZYPADŁO (powiat częstochowski, mysz-

Fot. Patryk Pyrlik/UMWS


kowski, zawierciański).
Wzorem ubiegłego roku Według założeń w pierw-
branża turystyczna w woj. ślą- szej kolejności wsparciem obję-
skim otrzyma zastrzyk finanso- te powinny być gminy położo-
wy, ale kwota pomocy będzie ne w Beskidzie Śląskim, Śląsku
znacznie wyższa, bo wyniesie Cieszyńskim i Beskidzie Żywiec-
84 mln zł. Pakiet zostanie uru- kim, które posiadają na swoim
chomiony w pierwszym kwar- terenie zimową infrastrukturę
tale bieżącego roku. turystyczną, w tym stoki nar-
- Turystyka jest jedną ciarskie. Dopiero w drugiej ko-
z tych branż, w którą koro- lejności środki trafią do gmin
nawirus uderzył najbardziej. z terenu Jury Krakowsko-Czę-
Przedsiębiorcy potrzebują stochowskiej, których poten-
takiej formy wsparcia, która cjał turystyczny jest najwięk-
pomoże im szybko odzyskać szy. Pomoc będzie miała formę
klientów. Śląski Pakiet dla Tu- rekompensat dla gmin obję-
rystyki jest odpowiedzią sa- tych pomocą za utracone do-
morządu województwa na chody budżetowe. W efekcie
kryzys w tej branży. Wspie- gminy mają podjąć inicjaty-
rając i promując konkretne wy na rzecz przedsiębiorców
atrakcje czy obiekty turystycz- z branży turystycznej. Będą
ne, chcemy realnie przyczynić to zwolnienia z podatków czy
się do jej odbudowy – przeko- ło 477 wydarzeń, a kampanie gorszeniu. Ograniczenia zwią- Analizując skutki pande- moc powinna być skierowana też umorzenia opłat lokalnych.
nuje marszałek województwa społeczne promujące turysty- zane z zamknięciem hoteli, ga- mii, badaniom poddano 38 w zdecydowanej większości Wysokość wsparcia wyniesie do
Jakub Chełstowski. kę uzyskały blisko 30 mln za- stronomii, stoków narciarskich gmin położonych w Beskidzie właśnie w ten region. Dlatego 125% utraconych w 2021 r. do-
- Podajemy pomocną dłoń sięgu. Jednak druga fala pan- oraz kumulacją ferii zimowych Śląskim, Śląsku Cieszyńskim samorząd województwa zde- chodów budżetowych z tytułu
turystyce, widząc problemy demii spowodowała kolejny jeszcze bardziej pogłębiły za- i Beskidzie Żywieckim oraz 15 cydował o znaczącym pod- decyzji podjętych przez organy
przedsiębiorców. To także real- kryzys branży. Blisko 90% ho- paść. Dla przykładu: aż 90% gmin zlokalizowanych na Jurze niesieniu kwoty pomocy do gmin na rzecz przedsiębiorców
ne wsparcie dla gmin utrzymu- teli odnotowało po wprowa- przychodów Szczyrku pocho- Krakowsko-Częstochowskiej – 84 mln zł, która – wliczając rok z branży turystycznej. Wyso-
jących się z turystyki. Stąd de- dzeniu rządowych obostrzeń dzi z podatków firm turystycz- łącznie 53 gminy. Subregion ubiegły - ogółem sięgnie aż kość wnioskowanej pomocy na
cyzja o rozszerzeniu pakietów średnią frekwencję poniżej nych, zaś 60-70% z nich gene- południowy stanowi 86% po- 87,5 mln zł. Podział środków jedną gminę wynosi nie wię-
pomocowych o kolejne filary 20%, z czego prawie 6 na 10 rowanych jest właśnie zimą. tencjału turystycznego ana- to 85% dla gmin położonych cej niż 2 mln zł (dotyczy gmi-
– dodaje wicemarszałek Woj- hoteli poniżej 10% – wynika Podobna sytuacja dotyczy po- lizowanego obszaru a obszar w Beskidzie Śląskim, Śląsku ny, w których stosunek ilości
ciech Kałuża. z najnowszej ankiety Izby Go- zostałych gmin posiadających Jury Krakowsko-Częstochow- Cieszyńskim i Beskidzie Ży- miejsc noclegowych w gminie
W ubiegłym roku była to spodarczej Hotelarstwa Pol- zimową infrastrukturę tury- skiej stanowi pozostałe 14%. wieckim (powiaty: cieszyński, liczonej do ilości mieszkańców
kwota 3,5 mln zł. Z pomocy skiego dotyczącej wyników styczną, w tym przede wszyst- Oznacza to, że skutki pande- bielski, żywiecki) oraz 15%. w gminie przekracza wskaźnik
skorzystało 405 podmiotów, branży w listopadzie. Sytuacja kim stoki narciarskie, które są mii są największe w południo- dla gmin położonych na Jurze 0,5) i po 500 tys. zł w przypadku
województwo dofinansowa- w styczniu uległa dalszemu po- motorem napędowym. wej części województwa i po- Krakowsko-Częstochowskiej pozostałych gmin.

REGION – PRZEPISY

Nowe regulacje prawne dla przedsiębiorców w 2021 roku


Nowe Prawo zamówień publicznych, którego przepisy weszły w życie 1 stycznia mają przynieść dodatkowe korzyści dla przedsiębiorcow.
Wchodzące wraz z nowym zarządowego. W pierwszym
Fot. Freepik.com

rokiem regulacje wpisują się kwartale 2021 r. na realiza-


w kierunkowy i wszechstronny cję programu przewidziano
program Planu dla Pracy i Roz- 2,5 mln zł, w kolejnych kwar-
woju przygotowany przez Mini- tałach – łącznie 7,5 mln zł.
sterstwo Rozwoju Pracy i Tech-
nologii, który jest rozpisanym Nowa ustawa o rzemiośle
na konkretne działania progra- Jak podaje ministerstwo,
mem bezpośredniej pomocy wprowadzane zmiany podyk-
dla przedsiębiorców, a także towane były potrzebą zapew-
nadania im nowego kierunku nienia lepszego funkcjonowa-
oraz impulsu rozwojowego - in- nia rzemiosła oraz instytucji
formuje resort. samorządu rzemiosła w zmie-
niających się na przestrzeni lat
Nowe Prawo zamówień warunkach ekonomiczno-spo-
publicznych łecznych i otoczeniu prawnym.
Nowe Pzp wprowadza od Projektowana usta-
1 stycznia 2021 r. zasadnicze wa wychodzi także naprze-
zmiany na rynku zamówień ciw oczekiwaniom środowisk
publicznych i jest efektem bli- rzemieślniczych, które sygna-
sko dwóch lat prac nad nowy- lizują potrzebę przyjęcia no-
mi rozwiązaniami. Uproszczo- wego przepisu definiującego
ne i przystępne procedury mają rzemiosło i rzemieślnika czy
być mocnym wsparciem dla wy- kwestii związanych ze szkole-
konawców startujących w prze- niem dualnym, jego nadzorem
targach publicznych. Przepisy snej kieszeni. Przepisy wprowa- kodeksu cywilnego oraz ustawy związanej z działalnością go- woju organizacji rzemieśl- i kontrolą.
oferują liczne i korzystne roz- dzają tzw. zasadę efektywności, o prawach konsumenta przy- spodarczą przedsiębiorcy, gdy niczych jako strategicznych Główne założenia projek-
wiązania dla wykonawców, dzięki której cena nie będzie znające przedsiębiorcom pra- z treści tej umowy wynikać bę- partnerów państwa w rozwo- towanej ustawy to m.in. nowe
w tym należących do sektora czynnikiem decydującym o wy- wa konsumentów w relacjach dzie, że nie posiada ona dla te- ju przedsiębiorczości oraz za- definicje rzemiosła oraz rze-
MŚP, dzięki nim przedsiębiorcy borze oferty. Zamawiający, za- z innymi przedsiębiorcami. To go przedsiębiorcy charakteru wodowym kształceniu dual- mieślnika, upowszechnienie
będą mieć dostęp do stabilne- miast skupiać się na cenie lub oznacza, że każda osoba fizycz- zawodowego, wynikającego nym. Celem programu jest kształcenia dualnego zawodo-
go i przyjaznego rynku zamó- kosztach usługi, ma w większym na prowadząca własną działal- w szczególności z przedmiotu rozwój potencjału infra- wego w rzemiośle czy
wień publicznych - zapewnia stopniu uwzględniać jakość to- ność gospodarczą i wpisana do wykonywanej przez niego dzia- strukturalnego i organiza- przedstawienie pozytyw-
ministerstwo. warów i usług, w tym ich zna- Centralnej Ewidencji i Informacji łalności gospodarczej. Z nowych cyjnego samorządu gospo- nych aspektów kształcenia
Nowe Pzp ma wzmocnić po- czenie dla środowiska, gospo- o Działalności Gospodarczej (CE- przepisów skorzysta nawet 2,5 darczego rzemiosła, rozwój zawodowego dla przedsię-
zycję i ochronę praw wykonaw- darki lub społeczeństwa. IDG), mimo że jest przedsiębior- miliona przedsiębiorców. zasobów kapitału ludzkie- biorstw, uczniów i gospodarki.
ców i podwykonawców, w tym cą, w określonych sytuacjach go i społecznego rzemiosła,
zabezpieczyć ich przed proble- Przedsiębiorca będzie objęta ochroną przewi- Program rozwoju wzmocnienie współpracy Więcej na PLUSYdlaBIZNESU.pl
mami z płynnością finansową jako konsument dzianą dla konsumentów. organizacji rzemieślniczych organizacji rzemieślniczych https://tiny.pl/r1dhh.
i koniecznością kredytowania Wraz z 1 stycznia 2021 r. wej- Ochrona dotyczyć będzie Program „Inkubator Rze- z podmiotami z sektora pu-
zamówienia publicznego z wła- dą w życie przepisy nowelizacji każdej umowy bezpośrednio miosła” zakłada wsparcie roz- blicznego, prywatnego i po- C
VI PLUSY dlaBIZNESU 27 stycznia 2021, nr 1 (324) jakość życia
PIETROWICE WIELKIE KRAINA GÓRNEJ ODRY

Fot. Katarzyna Przypadło


Na szlaku Silesianki.
Wieża widokowa w Pietrowicach Wielkich
Z wież i platform widokowych można podziwiać polskie i czeskie krajobrazy.
KATARZYNA PRZYPADŁO pola i klasztor. Pod wieżą do- W Polsce szlak obejmuje – ka i Bílá hora – Kopřivnice, Ka- nad Moravicí, jak również z wież dwa lata później. Do projektu
stępna jest tężnia, ławki i stacja oprócz obiektu w Pietrowicach nihůra – Bílov, Pohoř – Olšová ratuszowych: Hlaska w Opawie przystępowały kolejne obiekty
W Pietrowicach Wielkich, naprawcza dla rowerów, a także Wielkich – wieże widokowe: na i Veselská rozhledna – Odry, Sla- oraz Nová radnice i Stará radni- i partnerzy. Jednym z nich była
w pobliżu drewnianego kościół- parking. Wieża jest czynna cało- meandrach Odry w Chałupkach, tina – Slatina, Hrad Starý Jičín – ce, dzielnica Moravská Ostrava gmina Pietrowice Wielkie. Lokal-
ka św. Krzyża, na granicy z Gród- dobowo przez siedem dni w ty- w Pogrzebieniu, w Baborowie, Stary Jiczyn, Štramberská Trúba w Ostrawie. na Grupa Działania Partnerstwo
czankami, znajduje się stalowa godniu. w Ratuszu Miejskim w Głubczy- – Štramberk, Velký Javorník – Projekt Silesianka ma po- dla Rozwoju, LGD Lyskor i Sdru-
wieża widokowa. Oddano ją do Obiekt ten to element Sile- cach i w gminie Branice, wieżę Frenštát pod Radhoštěm, Bla- czątki w latach 2013–2014, žení obcí Hlučínska zapoczątko-
użytku pod koniec 2018 r., a jej sianki – szlaku wież i platform zamkowa w Tworkowie, plat- hutovice – Jeseník nad Odrou, kiedy to tworzyła się strategia wały w 2017 r. własny projekt,
wysokość łącznie z krzyżem to widokowych Euroregionu Sile- formy widokowe w Arboretum Kopřivná – Budisov, Šance – Hra- rozwoju Euroregionu Silesia. który rozpoczął się od wizyty
22,83 m. Na pamiątkę 100-le- sia, na pograniczu polsko-cze- Bramy Morawskiej w Raciborzu dec nad Moravicí, Jakubcovice, Wówczas na lata 2014–2020 studyjnej podobnego projektu
cia odzyskania przez Polskę nie- skim. Obejmuje on w sumie 34 i w Grabówce, dwupoziomową Těchanovická vyhlídka – Staré zaplanowano m.in. szlak wież w Euroregionie Glacensis – pol-
podległości na szczyt prowadzi obiekty, zarówno już istnieją- platformę widokową w Mszanie, Těchanovice, Sosnová – Sosno- i platform widokowych. W 2014 sko-czeskim euroregionie po-
100 schodów. Na konstrukcję ce, jak i nowo powstałe – 11 po a także basztę rycerską w Wodzi- vá, Na Šibenicí – Stěbořice, Ostrá r. działanie to wpisano w pro- granicza Czech, Moraw i ziemi
zużyto ponad 30 ton stali. Przy stronie polskiej i 23 po stronie sławiu Śląskim. hůrka – Háj ve Slezsku, Vikštejn – gram Interreg, w oś prioryteto- kłodzkiej. W wyniku tych do-
dobrej widoczności można po- czeskiej. W ramach projektu po- Po czeskiej stronie można Radkov, Bolt Tower, Dolní oblast wą 2 „Rozwój potencjału przy- świadczeń gmina przystąpiła
dziwiać z niej pasma Beskidów wstają także ścieżki rowerowe – lub będzie można niedługo Vítkovice – Ostrawa i Hošťálko- rodniczego i kulturowego na do zbudowania wieży widoko-
i Sudetów, natomiast na co i piesze, które połączą wszystkie – podziwiać widoki z następu- vice – Ostrawa, platformy wido- rzecz wspierania zatrudnienia”, wej na swoim terenie w ramach
dzień – okoliczne malownicze te miejsca. jących wież: Bezručova vyhlíd- kowej Petra Bezruče w Hradcu jego realizacja rozpoczęła się projektu Euroregionu Silesia.
Mapa: Euroregion Silesia

Fot. Katarzyna Przypadło

R E K L A M A
jakość życia 27 stycznia 2021, nr 1 (324) PLUSY dlaBIZNESU VII
RACIBÓRZ JAKOŚĆ ŻYCIA

„Obecny projekt dla ul. Bema jest fatalny”.


Stanowisko autorów petycji do prezydenta
– Czy tak ma wyglądać Wielki Racibórz? Aby wielkie pieniądze wydawać na mało ważne sprawy, a pomijać lub przeznaczać
wysoce niewystarczające środki na to, co najistotniejsze od lat mimo próśb mieszkańców? – pytają raciborzanie.

KATARZYNA PRZYPADŁO tej ulicy, większą liczbę samo- zdaniem oprócz poprawy bez- nie. Mamy rozwiązanie, jak nie r. chce się przeznaczyć w Racibo- W Raciborzu
chodów, więcej hałasu i wzrost pieczeństwa przyniesie to ogra- niszczyć 230 m² trawników pod rzu 9 mln zł na remonty dróg lo- wszystko na odwrót
7 stycznia prezydent Da- zanieczyszczenia powietrza spa- niczenie dużego i uciążliwego ścieżkę rowerową od strony par- kalnych, podczas gdy na ten rok W Poznaniu w listopadzie
riusz Polowy poinformował linami. Przebudowa ul. Bema do- dla odpoczywających w parku ku. Jednak prezydent Raciborza na remonty budynków miesz- odbyło się Forum Rozwoju
o szczegółach zapowiadanych prowadzi do wzrostu niebezpie- i dzieci z przedszkola ruchu sa- nas nie chce słuchać i mimo że kalnych MZB w katastrofalnym Miast. Wielu prelegentów pod-
modernizacji ul. Bema, Cecylii czeństwa na tej ulicy. My chcemy mochodów. – Po drugiej stro- nie rozpatrzono jeszcze naszych stanie chce się przeznaczyć kil- kreślało, że oddają przestrzeń
i Rodziewiczówny. Remont ul. nasadzenia drzew po lewej stro- nie jest park oraz ławki i alejka petycji ani przez komisje petycji, kakrotnie mniej, zaledwie ok. swoich miast pieszym i rowe-
Bema pochłonie 3,6 mln zł. – nie ul. Bema, a nie, aby te traw- spacerowa w bardzo bliskiej skarg i wniosków ani przez Radę 4,7 mln, co po odjęciu otrzyma- rzystom oraz zazieleniają ulice
Uciążliwa dla kierowców kost- niki zabetonować pod zatokę odległości od ulicy. W parku Miasta Racibórz, pan prezydent nej dotacji da wkładu własnego i miasta, aby były jak najbardziej
ka brukowa, dziury, ubytki, parkingową. Nie przybędzie ani mieszkańcy biegają, spacerują Dariusz Polowy, nie słuchając miasta daje zaledwie 2,3 mln zł? przyjemne do spacerów i jaz-
koleiny, niewystarczająca ilość jedno miejsce parkingowe na tej i chodzą z kijkami nordic wal- mieszkańców, ogłosił pod ko- Jak długo budynki i mieszkańcy dy rowerem. – W Raciborzu od
miejsc postojowych w okoli- ulicy, których nie brakuje, bo par- king i odpoczywają na ławkach. niec grudnia 2020 r. przetarg na MZB będą traktowani po maco- lat robi się dokładnie odwrot-
cach Przedszkola nr 12 oraz kowanie będzie dalej równoległe Chodnik na ul. Bema także jest wyłonienie wykonawcy prze- szemu? Jak długo będzie się wy- nie – przestrzeń odbiera się pie-
problematyczny przejazd ro- szym, niszczy się coraz to nowe
werem kocimi łbami lub chod- tereny zielone, betonuje miasto

Fot. UM Racibórz
nikiem odejdą w zapomnienie zabrukowuje zielone ostatnie
– przekonuje raciborski magi- uliczki spacerowe wycina drze-
strat. Ulica po przebudowie bę- wa. Tak chce się właśnie zrobić
dzie miała sześciometrową as- z ul. Bema, mimo protestów
faltową jezdnię, pas postojowy, mieszkańców prezydent chce
chodniki oraz asfaltową ścieżkę zabrukować ok. 500 m² zieleni –
rowerową. Natomiast istnieją- zaznacza Bogusław Siwak, raci-
cy pas zieleni oddzielający pro- borski ekolog i społecznik.
jektowaną ścieżkę rowerową Bogusław Siwak zabrał głos
od jezdni zostanie zachowany także podczas posiedzenia ko-
wraz z istniejącymi drzewami, misji gospodarki miejskiej. –
które docelowo zostaną uzu- Mieszkańcy nie są przeciwni
pełnione dodatkowymi nasa- remontowi, ale nie w taki spo-
dzeniami drzew. sób, jak jest to przedstawiane
– tłumaczył. – Trzeba skończyć
700 podpisów przeciwko Przebudowa ulic Bema oraz Cecylii i Marii Rodziewiczówny w Raciborzu zostały ujęte na liście zadań rekomendowanych przez wojewodę z niszczeniem miasta, niesłu-
projektowi przebudowy do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r. chaniem mieszkańców, niszcze-
Bema niem miasta przez samochodo-
Swoje stanowisko w tej spra- jak dotychczas. Przebudowa tej wykorzystywany przez spacero- budowy tej ulicy – podkreślają dawać na wszystko, a na walkę zę i betonozę i lekceważeniem
wie zajęła grupa raciborzan, któ- drogi ma na celu tylko doprowa- wiczów. Niestety w przypadku inicjatorzy akcji. – Nie zgadza- ze smogiem wręcz symbolicz- bezpieczeństwa w mieście, któ-
ra w lutym i październiku złożyła dzić do jeszcze większego ruchu przebudowy tej drogi według my się na takie traktowanie i je- ne sumy? Czy czyste powietrze, re pozostawia wiele do życze-
petycje dotyczące m.in. przebu- samochodów i większych pręd- fatalnego projektu spacerowi- steśmy gotowi podjąć wszelkie zdrowie i życie ludzie są mniej nia (...). Jeszcze raz apeluję do
dowy ul. Bema w obawie przed kości. A to dlatego, że pan prezy- cze stracą zieleń na rzecz bruku środki w ramach prawa przeciw- ważne niż drogi i samochody prezydenta Dariusza Polowe-
zniszczeniem zieleni i zwiększe- dent Raciborza chce całkowicie i betonu, a „zyskają” hałas spa- ko UM Racibórz i prezydentowi w tym mieście? Kiedy w Raci- go, aby zorganizował okrągły
nia ruchu samochodów. Podpisa- udrożnić ul. Bema poprzez prze- liny i wzrost zagrożenia na tej Dariuszowi Polowemu, jeżeli nie borzu czyste powietrze, zdro- stół w sprawie ul. Bema i sko-
ło się pod nimi ponad 700 osób. niesienie parkowania równole- drodze – piszą mieszkańcy Ra- odwoła procedury przetargowej wie, życie i jakość zamieszkania rygować fatalny projekt i anu-
- Prosimy o zmianę projektu dla głego samochodów na ulicy mię- ciborza. i nie zmieni projektu remontu tej zaczną być priorytetem także lować przetarg na wykonawcę
ulicy Bema, bo ten obecny jest dzy ul. Jeziorową a ul. Wandy na – Obawiamy się, że ta za- drogi – ostrzegają. w budżecie miasta? – pytają ra- tej przebudowy. Żeby nie było,
fatalny - piszą raciborzanie. parkowanie tych samochodów bytkowa kostka przedwojenna ciborzanie. że nie wiedział pan, czego chcą
Według inicjatorów akcji re- w miejsce obecnych pasów zie- zostanie zniszczona – zaznacza- Remonty dróg zamiast Autorzy petycji wysłali swo- mieszkańcy w sprawie ul. Bema,
alizacja projektu przebudowy leni, które mają zostać zlikwido- ją odnośnie chodnika od stro- ważnych spraw je stanowisko do prezydentów pl. Długosza i nowego parku na
ulicy zamiast zwiększenia bez- wane i zabrukowane – tłumaczą. ny parku. – W tym miejscu bra- – Czy tak ma wyglądać Wiel- Dariusza Polowego, Domini- Ogrodowej czy wprowadzenia
pieczeństwa przyniesie odwrot- kuje ok 1,1 m szerokości pod ki Racibórz? Aby wielkie pienią- ka Koniecznego i Dawida Wa- w Raciborzu programu Stop-
ny skutek. – To, co chce zrobić Spacerowicze stracą zieleń ścieżkę rowerową i chodnik na dze wydawać na zupełnie często cławczyka oraz do Rady Miasta Smog. Dziękuję wam wszyst-
pan prezydent Dariusz Polo- na rzecz bruku i betonu długości 210 m. Zrealizowanie mało ważne sprawy, a pomijać Racibórz, apelując zmianę pro- kim za wasze zaangażowanie.
wy, naszym zdaniem oraz eks- Podpisani pod petycją ape- fatalnego projektu będzie skut- lub przeznaczać wysoce niewy- jektu dla ul. Bema i wstrzyma- Postaramy się razem zmienić
perta dyrektora Tomasza Toszy lują, by ul. Bema była jedno- kowało betonowaniem ok 230 starczające środki na to, co naj- nie procedury przetargowej do Racibórz na lepsze – napisał
z MZDiM z Jaworzna spowoduje kierunkową drogą z ogranicze- m² zieleni i podcinaniem korze- istotniejsze od lat mimo próśb czasu rozpatrzenia petycji w tej społecznik w mediach społecz-
wypadki, wzrost zagrożenia na niem prędkości do 30 km. Ich ni drzew oraz ich betonowa- mieszkańców? Dlaczego w 2021 sprawie. nościowych.
R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 27 stycznia 2021, nr 1 (324) jakość życia
RACIBÓRZ JAKOŚĆ ŻYCIA

Fot. Freepik.com
Prof. Zielonka:
nie ma narządu, którego smog nie uszkadza
- Nagłaśnianie smogu nie jest modą. Przeciwnie, zbyt mało o tym mówimy, bo wciąż jeszcze społeczeństwo nie rozumie, jak bardzo
sobie szkodzi, o ile lat skraca sobie życie, lekceważąc ten problem – mówi w wywiadzie dla akcji społecznej Karny Kopciuch
dr hab. n. med. Tadeusz M. Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Aleksandra Bienias – Karny z rakotwórczym działaniem sub- sta jak Kraków czy Katowice, które żonym powietrzem? Czy ma to To nieprawda, że zawsze tak ło o tym mówimy, bo wciąż jesz-
Kopciuch: W jaki sposób smog stancji zawartych w powietrzu np. podejmują realny trud ogranicza- wyraźny wpływ na proces zdro- było i nigdy powietrze nie szko- cze społeczeństwo nie rozumie
wpływa na zdrowie fizykal- benzo(a)piren. Smog powoduje nia stężenia zanieczyszczeń, mogą wienia i odzyskiwania formy? dziło. W przeszłości również za- jak bardzo sobie szkodzi, o ile lat
ne i samopoczucie dzieci oraz zaostrzenie chorób obturacyj- już pochwalić się spektakularnymi Jeśli tak to jaki? nieczyszczenia powietrza szkodzi- skraca sobie życie lekceważąc ten
osób starszych w okresie zimo- nych płuc (astmy i POChP) co jest sukcesami. Równocześnie w in- ły zdrowiu, ale nie byliśmy tego problem - dodaje nasz rozmówca.
wym? Jakie symptomy pogor- powodem licznych hospitalizacji, nych miejscach, w których brak od- Zacznijmy od tego, że kontakt świadomi. Dopiero w ostatnich
szenia stanu zdrowia mogą być a nawet zgonów. powiednich działań lub błędne de- z zanieczyszczonym powietrzem dekadach medycyna wykazała Dziękujemy za rozmowę.
skorelowane z tym niekorzyst- Również u osób w podeszłym cyzje spowodowały, że sytuacja nie powoduje uszkodzenie nabłon- szkodliwość dla zdrowia powie-
nym zjawiskiem? wieku dochodzi do zwiększonej tylko nie ulega poprawie, ale nawet ka oddechowego, co przyczynia trza zawierającego różnego rodza-

Fot. materiały prasowe


liczby zakażeń pod wpływem eks- się pogarsza. się do łatwiejszego zakażenia róż- ju pyły lub gazy. Sytuacja zmienia
Dr hab. n. med. Tadeusz M. Zie- pozycji na zanieczyszczone powie- Mieszkańcy miast zdani są na nego rodzaju bakteriami i wirusa- się jednak dynamicznie. Z jednej
lonka: To zbyt obszerne pyta- trze. Smog przyczynia się także do powietrze, jakie jest w ich miej- mi, w tym koronawirusem SARS- strony znacznie większy był udział
nie, albowiem szkodliwy wpływ szybszego starzenia, powstawia- scu zamieszkania i żadna dieta -CoV-2. Pyły zawieszone są także w zanieczyszczaniu powietrza prze-
smogu na zdrowie jest ogromny nia zespołów otępiennych i Alzhe- czy ruch nie wpłynie na szkodli- cząsteczkami transportującymi te mysłu i energetyki. Dziś z powodu
i bardzo różnorodny. W zasadzie imera - wyjaśnia ekspert. we skutki wdychania zanieczysz- mikroorganizmy. We Włoszech ob- likwidacji wielu nierentownych fa-
można powiedzieć, że nie ma na- czonego powietrza. Co więcej, serwowano ścisły związek między bryk, hut i innych obiektów prze-
rządu czy układu, którego smog Trudno dywagować nieustan- aktywność fizyczna powodu- stopniem zanieczyszczenia powie- mysłu ciężkiego udział tego sek-
nie uszkadza. Oczywiście u dzieci nie o tym, że smog jest szkodli- je intensywniejsze oddychanie trza a liczbą chorych na COVID-19 tora w zanieczyszczaniu powietrza
najczęściej obserwujemy infekcje wy i że nie powinno go być - ta a tym samym wdychanie więk- w ciężkim stanie, hospitalizowa- znacząco spada. Równocześnie Dr hab. n. med.
zarówno górnych, jaki i dolnych forma zaklinania rzeczywisto- szych ilości zanieczyszczeń, co nych, wymagających respiratora wzrasta znaczenie sektora komu- Tadeusz M. Zielonka
dróg oddechowych, a także inne ści, niczego nie wnosi. Zatem przyczynia się do nasilenia ne- i zmarłych z tego powodu. W Sta- nalnego i transportu. Spójrzmy ile
problemy ze strony układu odde- pytanie brzmi, w jaki sposób gatywnych konsekwencji zdro- nach Zjednoczonych odnotowa- jest dziś samochodów na polskich Przypominamy, akcja spo-
chowego, jak przewlekły kaszel możemy niwelować oddziały- wotnych. no wzrost liczby zgonów z powo- drogach produkujących olbrzy- łeczna Karny Kopciuch to akcja
i astmę. Smog może powodować wanie smogu na nasze zdro- W okresie smogu powinni- du COVID-19 proporcjonalny do mie ilości spalin. W ostatnich deka- pomocy obywatelom zatruwa-
astmę, jak również pogarszać jej wie? Jakie zachowania powin- śmy unikać wychodzenia z do- zwiększenia stężenia zanieczysz- dach liczba samochodów w Polsce nym przez swoich sąsiadów.
przebieg. ny być aprobowane, dieta, mu, a szczególnie uprawiania czeń pyłowych. zwiększyła się kilkukrotnie, niestety Zgłoszenia kopcących budyn-
Zanieczyszczenia powietrza ruch? Jakich w tych warunkach sportu. Nawet bardzo potrzebne Nie ma wątpliwości, że smog wiele z nich to bardzo stare modele, ków przyjmowane są poprzez
wpływają także na centralny układ powinniśmy się szczególnie wietrzenie mieszkań, które chro- przyczynia się do ciężkiego prze- które nie spełniają współczesnych formularz na stronie www.kar-
nerwowy powodując u młodzie- wystrzegać? ni nas przed gromadzeniem się biegu COIVD-19. Niewiele nato- norm ekologicznych i z tego po- nykopciuch.pl.
ży spadek wskaźnika inteligen- szkodliwego dla zdrowia dwu- miast wiemy na temat wpływu wodu są wycofywane z krajów wy- Organizatorem akcji Karny
cji. Dzieci odbywające lekcje zimą To nie jest żadne zaklinanie rze- tlenku węgla może powodo- smogu na ozdrowieńców, gdyż soko rozwiniętych. Niestety z po- Kopciuch jest grupa medialna tu-
przy zamkniętych oknach są eks- czywistości tylko fakt. Trzeba ogra- wać zwiększenie stężenia zanie- większość okresu pandemii prze- wodu niskiej ceny są one masowo Polska. Akcję wspierają partnerzy
ponowane na zwiększone stęże- niczyć produkcję smogu, bo bardzo czyszczeń powietrza w naszych biegała po okresie grzewczym sprowadzane do Polski i znacząco – firmy i organizacje ekologiczne:
nie dwutlenku węgla, co powodu- niewiele możemy zrobić, aby się domach. Żadną tabletką czy stąd nie wiemy jeszcze jak smog zanieczyszczają nasze powietrze. Projekt Wyjście Smoga, Rybnicki
je u nich bóle głowy, zaburzenia przed nim ochronić. Możemy in- żadną dietą nie ochronimy się wpływa na zdrowienie po ciężkim W PRL-u istniały normy ja- Alarm Smogowy, Kancelaria Ad-
koncentracji, kłopot z pamięcią dywidualnie dbać o swoje zdrowie przed tym co wdychamy do płuc. przebiegu choroby. Dopiero teraz kości węgla, które nie pozwalały wokacka Jarosława Recka, Słoń-
i gorsze wyniki nauczania. stosując odpowiednią dietę, aktyw- W zasadzie nie pozostaje nam ozdrowieńcy będą w fazie rekon- na stosowanie w kotłach komu- ce+, 499.pl, Yoobee, Regionalna
Zanieczyszczenia powietrza ność fizyczną i dbając o higienę snu, nic poza chodzeniem po mieście walescencji oddychać zanieczysz- nalnych tak złej jakości paliwa jak Izba Gospodarcza w Katowicach,
wpływają negatywnie na rozwija- ale nie możemy wybierać powie- w maseczkach przeciwpyłowych czonym powietrzem i przekonamy ma to miejsce obecnie. Ponadto Martis Consulting, Agencja Star
jące się jeszcze narządy, co może trza, jakim w danej chwili oddycha- z filtrami HEPA. W mieszkaniach się jak będzie to wpływać na pro- w przeszłości różnice ekonomicz- Manager, Izba Gospodarcza
spowodować ich gorsze funkcjo- my. Oczywiście możemy przenieść możemy zmniejszyć stopień za- ces gojenia. Musimy zatem chwi- ne nie były tak znaczące jak obec- w Wodzisławiu Śląskim, Prevac,
nowanie w wieku dorosłym. się na północ kraju, gdzie jest czy- nieczyszczeń stosując oczyszcza- lę poczekać z odpowiedzią na to nie co powodowało, że mniejszy Miasto Rybnik i Sieradzki Alarm
U osób starszych szczególnie ściej lub z niego wyjechać, bo już cze powietrza z filtrami przeciw pytanie. był odsetek ludzi palących śmieci Smogowy.
ważne są zgony spowodowane prawie w całej Europie jest lepiej. pyłowym i gazowym zanieczysz- z powodu „biedy energetycznej”. Partnerami medialnymi akcji
smogiem. Wśród najważniejszych Nie jest to jednak realne rozwiąza- czeniom. Panie doktorze co chciałby Pan Musimy mieć świadomość, że dla są: Rybnik.com.pl, tuWodzisław.
przyczyn zgonów spowodowa- ne dla większości Polaków, dlatego powiedzieć wszystkim tym, któ- naszego wspólnego dobra powin- pl, tuŻory.pl, tuJastrzębie.pl, Ślą-
nych narażeniem na pyły zawie- nie pozostaje nam nic innego jak Czy pacjenci covidowi i ozdro- rzy przekonują, że „zawsze tak niśmy pomóc finansowo tym lu- skiBiznes.pl, Dziennik Zachodni,
szone w powietrzu są udar mó- poprawiać jakość powietrza, jakim wieńcy odczuwają bądź dozna- było i nigdy nie szkodziło”, że dziom, których nie stać na dobrej Naszemiasto.pl, tuWroclaw.com,
zgu, zawał serca i zator płucny. oddychamy. Nieprawdą jest, że nic ją głębszej szkody medycznej nagłaśnianie problemu smogu jakości węgiel czy kocioł. Wolny Rynek, Raciborz.com.pl,
Również wiele zgonów spowodo- nie da się zrobić w tym zakresie, bo w związku z tym, że codziennie jest „nowomodą” ostatnich kil- Nagłaśnianie smogu nie Plusydlabiznesu.pl, Gazeta Infor-
wanych nowotworami wiąże się praktyka wykazała, że takie mia- narażają się na kontakt ze ska- ku lat? jest modą, przeciwnie zbyt ma- mator.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – EKOLOGIA

Panele fotowoltaiczne na dachach miejskich jednostek


Instalacje pojawiły się na da- w dwie instalacje on-grid o mo- ring wydajności tej ekologicznej potrzeby każdej z jednostek, a ich racyjnego Województwa Ślą- fotowoltaiczne już w 2021 roku.
chach WCK, siedziby MOSiR Cen- cy do 40 kW. Na dwóch dachach instalacji. Wartość inwestycji wy- moc w każdym z przypadków nie skiego na lata 2014-2020. W grudniu 2020 r. miasto pozy-
trum i Krytej Pływalni Manta. o łącznej powierzchni prawie niosła ponad 216 tys. zł, z czego będzie przekraczała 50 kW. Celem W celu zmniejszenia poziomu skało ponad pół miliona złotych
W ramach projektu „Odna- 1 tys. m² zamontowano 136 pane- 85% dofinansowała Unia Europej- projektu jest poprawa jakości po- emisji szkodliwych substancji do na montaż instalacji odnawialnych
wialne źródła energii w budyn- li fotowoltaicznych. Nadwyżka wy- ska. Wykonawcą robót była firma wietrza, w tym ograniczenie emi- atmosfery oraz obniżenia zużycia źródeł energii w budynkach ZSP1,
kach użyteczności publicznej produkowanej dzięki nim energii Eltech Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. sji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez prądu z zewnętrznej sieci dystry- SP28, PP16, PP15 i Urzędu Miasta.
miasta Wodzisławia Śląskiego” przekazywana jest do sieci ener- Panele fotowoltaiczne zostały zwiększenie poziomu produkcji bucyjnej także spółka Domaro za- Realizacja inwestycji zaplanowana
w 2020 r. na dachach Wodzisław- getycznej, by móc ją wykorzystać również zainstalowane w siedzibie energii ze źródeł odnawialnych. montowała panele fotowoltaiczne jest na ten rok. Łączna wartość ro-
skiego Centrum Kultury, Miej- w okresie zwiększonego zapotrze- MOSiR Centrum przy ul. Bogumiń- Projekt był współfinanso- na dachu siedziby spółki. Pracow- bót szacowana jest na 610 tys. zł,
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bowania na pobór prądu. Odbiór skiej 8 oraz na Krytej Pływalni Man- wany przez Unię Europejską nicy konsorcjum Aslandi i D.D.Pro- z czego dofinansowanie wyniesie
Centrum oraz Krytej Pływalni Man- techniczny prac miał miejsce z po- ta na os. 1 Maja. Instalacje pojawiły z Europejskiego Funduszu Roz- ject Dawid Jarząbek zamonto- ok 518 tys. zł.
ta zainstalowano panele fotowol- czątkiem sierpnia i od tego czasu się na dachach budynków w celu woju Regionalnego w ramach wali 53 panele fotowoltaiczne
taiczne. WCK wyposażone zostało prowadzony jest również monito- produkcji energii elektrycznej na Regionalnego Programu Ope- o mocy 440 W. Kolejne instalacje KP
GazetaInformator.pl >> 27 stycznia 2021, nr 1 (324) Wiadomości 5
RACIBÓRZ GOSPODARKA

Powrót na rynek energetyczny kluczowym celem Rafako


Zmiany w zarządzie mają pomóc w odbudowie zaufania do spółki i relacji z kluczowymi kontrahentami
oraz pozyskaniu inwestora strategicznego.

Fot. Rafako
katarzyna przypadło tegicznego dla spółki. To w naj- dowanie zaufania do spółki oraz worznie. W styczniu tego roku
bliższym okresie priorytetowy relacji z kluczowymi kontrahen- sąd wydał postanowienie o za-
22 stycznia rada nadzorcza proces, którego realizacja we tami. Maciej Stańczuk odpowia- twierdzeniu układu z wierzycie-
Rafako S.A. powołała na stano- współpracy z dotychczasowym dał będzie za proces pozyskania lami w ramach uproszczonego
wisko prezesa zarządu dotych- największym akcjonariuszem inwestora strategicznego. Wice- postępowania restrukturyza-
czasowego wiceprezesa Radosła- Rafako i wybranym wspólnym prezes Jarosław Pietrzyk – jak cyjnego, które aktualnie ocze-
wa Domagalskiego-Łabędzkiego. doradcą jest kluczowa dla przy- dotychczas – będzie odpowie- kuje na uprawomocnienie się.
W skład zarządu wszedł również szłości Rafako – tłumaczy spółka. dzialny za obszar związany z re- – Te dwa pozytywne zdarze-
oddelegowany z rady nadzorczej Odwołana została wiceprezes alizacją kontraktów. nia pozwalają zintensyfikować
do pełnienia funkcji członka za- Ewa Porzucek. Z zasiadania w za- Dwa najbardziej kluczowe proces związany z pozyskaniem
rządu Maciej Stańczuk. W za- rządzie rezygnację złożył pełniący zadania w perspektywie kil- inwestora strategicznego dla
rządzie pozostaje wiceprezes Ja- funkcję prezesa zarządu Mariusz ku ostatnich miesięcy udało spółki w ramach zastąpienia
rosław Pietrzyk. – Dokonane Zawisza. Zarząd będzie funkcjo- się Rafako zrealizować z suk- dotychczasowego największego
zmiany są związane z rozpoczę- nował w trzyosobowym składzie. cesem. W listopadzie 2020 r. akcjonariusza, PBG S.A. w re-
ciem kolejnego, bardzo istotnego Zadaniem prezesa Radosła- dokonano odbioru i przekaza- strukturyzacji, posiadającego
etapu realizacji procesu dotyczą- wa Domagalskiego-Łabędzkie- no do eksploatacji blok energe- pakiet ponad 33% akcji Rafako
cego pozyskania inwestora stra- go będzie między innymi odbu- tyczny o mocy 910 MW w Ja- – informuje spółka.
R E K L A M A
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 27 stycznia 2021, nr 1 (324)
Z regionu
R E K L A M A

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
- także na NFZ

Kupię mieszkanie
oraz garaż na terenie
Raciborza.
Powierzchnia mieszkania
jaka mnie interesuje
to maksymalnie 65 m2.

Tel. 886 123 970

Pranie dywanów, tapicerki


meblowej, samochodowej,
GABINET
BIOENERGOTERAPII
MONTAŻ
polerowanie maszynowe, – schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
pastowanie, czyszczenie
ścian i elewacji.
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
– choroby wewnętrzne
ROLETY
Racibórz, ul Mickiewicza 18
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875
Racibórz, ul. Ogrodowa 46 (3 piętro) MOSKITIERY
www.green-clean.pl Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
27 stycznia 2021, nr 1 (324)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA Artykuł sponsorowany

WOŚP już 31 stycznia 2021. Mamy także kilka sztabowych puszek stacjonarnych, do któ-
Jak będzie w Raciborzu? rych też już możecie dorzucić swój „grosz”. Znajdziecie je w:
• Raciborskim Centrum Kultury przy ul. Chopina 21
Od lat Racibórz i RCK grają razem z WOŚP. Nie inaczej bę- (w kasie)
dzie w tym roku, choć 29. Finał będzie wyjątkowy. Wielka • Banku Spółdzielczym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 3
Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra 31 stycznia 2021. • Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu - Aquapark
Tym razem skupiamy się na zakupie sprzętu dla laryngolo- H2Ostróg przy ul. Zamkowej 4 oraz Hali Rafako
gii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Na ulicach naszego przy ul. Łąkowej 31
miasta i okolic tradycyjnie będą kwestować Wolontariusze. • Browarze Racibórz - w sklepie firmowym
Wypatrujcie ich uważnie. Niestety, w związku z obostrzenia- przy ul. Zamkowej 2B
mi, nie odbędą się żadne koncerty, ani wydarzenia towarzy- • Be Fit Fitness Room przy ul. Bosackiej 52 D
szące zbiórce. • Redakcji Nowin Raciborskich przy ul. Zborowej 4
Natomiast już teraz możecie wspierać WOŚP bez wychodze- • Studiu Urody Glamour przy ul. Ogrodowej 5a
nia z domu i wpłacać bezpośrednio przez naszą, raciborską • Biurze Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym na Placu
e-skarbonkę eskarbonka.wosp.org.pl/ww2d4y Całość wpłat Okrzei 4 w Raciborzu
zostanie oczywiście doliczona do ogólnego wyniku naszej • Na terenie zakładu Eko Okna S.A.
zbiórki. (ul. Spacerowa 4, Kornice)
Licytacje WOŚP prowadzimy tylko za pośrednictwem allegro - • Centrum Druku Racibórz przy ul. Matejki 2F
nazwa użytkownika wospraciborz. Bezpośredni link do naszych • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla
aukcji: allegro.pl/uzytkownik/wospraciborz Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przy
Nie zabraknie również akcji „Oddaj krew razem z WOŚP” – 31 ul. Karola Miarki 4 (w sekretariacie) Wszystkie aktualne informacje znajdziecie na naszej stro-
stycznia 2021 w godz. od 9:00 do 15:00 zapraszamy do racibor- • Sklepie Lewiatan w Nędzy ul. Jana Pawła II 25a nie – śledźcie nas na Facebooku -WOŚP Racibórz www.face-
skiego „krwiodawstwa”, czyli RCKiK przy ul. Sienkiewicza 3A. • Hurtowni Esstetica przy ul. Rybnickiej 4a w Raciborzu book.com/wosp.raciborz

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – KONKURSY RACIBÓRZ – KONKURSY

KONKURS PLASTYCZNY POWIATOWY KONKURS


MOJA WALENTYNKA RECYTATORSKI

Konkurs skierowa- gotowanie repertuaru od- Zgłoszenia do etapu po-


ny jest do uczniów szkół powiadającego założeniom wiatowego należy przesyłać
podstawowych oraz „ze- wybranej kategorii konkurso- do 26 lutego.
rówek”. wej. Ze względu na panującą
Młodzieżowy Dom Kultu- pandemię w ramach elimina- Szczegóły oraz regulamin
ry w Raciborzu zaprasza do cji powiatowych wytypowa- dostępne na portalu
wzięcia udziału w elimina- nie laureatów zostanie prze- raciborz.com.pl
cjach powiatowych do Regio- prowadzone w formie on-line https://tiny.pl/r1lr3.
Konkurs adresowa- Swobody. Przedmiotem kon- Celem konkursu jest nalnego Konkursu Recytator- w postaci nagrania audio-vi-
ny jest do uczniów szkół
podstawowych i ponad-
kursu są prace plastyczne
o tematyce miłosnej oraz kart-
rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień plastycznych,
skiego pod nazwą Mały OKR
2021.
deo.
Celem konkursu jest pie-
Zobacz zapowiedzi
podstawowych oraz szkół ki walentynkowe. Technika rozwijanie wyobraźni i umie- Mały OKR jest konkur- lęgnowanie kultury języka oj-
i ośrodków specjalnych dowolna płaska, więc może to jętności wyrażania własnych sem o zasięgu regionalnym, czystego, rozbudzanie wśród
powiatu raciborskiego. być malarstwo, grafika, rysu- uczuć, myśli i doznań środ- adresowanym do uczniów dzieci i młodzieży zaintereso-
Młodzieżowy Dom Kul- nek czy collage. Format prac kami wyrazu plastycznego, „zerówek”, szkół podstawo- wania sztuką recytacji, krze-
tury w Raciborzu zaprasza to maksymalnie 50×70 cm. a także stworzenie płaszczy- wych z klas I-III (recytacja), wienie zamiłowania do litera-
do udziału w Powiatowym Termin składania prac upły- zny wymiany doświadczeń IV-VI (recytacja, „wywiedzio- tury pięknej, poznanie pracy
Konkursie Plastycznym „Mo- wa 19.02.2021 roku. Prace plastycznych młodych arty- ne ze słowa”) oraz VII i VIII innych jako konfrontacja do-
ja Walentynka” pod Hono- wraz z kartą zgłoszenia należy stów i ich nauczycieli. (recytacja, „wywiedzione ze robku oraz przygotowanie do
rowym Patronatem Staro- dostarczyć osobiście lub pocz- słowa”, poezja śpiewana). późniejszego uczestnictwa
sty Raciborskiego Grzegorza tą na adres MDK. Warunkiem udziału jest przy- w OKR.
Reklama 27 stycznia 2021, nr 1 (324) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ GASTRONOMIA

Pizza w centrum uwagi.


Po prostu bierz i jedz!
Jeśli znudziły Ci się tradycyjne kanapki, ta oferta jest dla Ciebie.

Już się usadowiły pyszne szybkie dania, takie jak panino, Przyjdź! Racibórz, ul. Od-
składniki na całkiem nowej piz- tortilla czy tradycyjna zapiekan- rzańska 2a (obok ronda)
zy w Raciborzu. Pizza cieplut- ka, którymi można zastąpić ka- Zadzwoń! 787 787 001
ka, świeża, pięknie wypieczona, napki lub urozmaicić przerwę w Oglądaj i komentuj! Facebook.
pachnąca, prosto z nowej pizze- pracy. Wszystkie dania przygo- com/pizzeriaodrzanska
rii, która została otwarta w sa- towywane są szybko i smacznie,
mym centrum miasta na ul. Od- dzięki specjalnemu, sporych roz-
rzańskiej 2a, przy rondzie. Pizza, miarów, piecowi do pizzy, spro-
która w tym miejscu jest również wadzanemu prosto z Turcji, któ-
sprzedawana na kawałki, co jest ry ze względu na bardzo wysoką
nowością w naszym mieście. temperaturę znacznie skraca
Jako że ten drożdżowy pla- czas przygotowania dań i nada-
cek pozostaje wciąż najbardziej je im niepowtarzalnego smaku.
lubianym i poszukiwanym da- Posiłek można uzupełnić
niem na świecie, tym razem też aromatyczną kawą na wynos,
się nie oprze podniebieniu ra- dostępną w pizzerii w różnych
ciborzan. Pizza bogata w skład- odsłonach, w tym także cappuc-
niki według menu pizzerii lub cino, latte oraz z myślą o naj- Pizza Odrzańska
komponowana przez zamawia- młodszych – czekoladą na go- ul. Odrzańska 2a
jącego może być zamawiana na rąco. Wszystko szybko, blisko 47-400 Racibórz
wynos i z dowozem do domu i wygodnie, a do tego pysznie.
oraz na kawałki dla wszystkich Kawałek pizzy, zapiekanka czy Tel. 787 787 001
głodnych na mieście. W ofercie ciepłe panino czekają. Po prostu
pizzerii znajdują się także inne bierz i jedz. Artykuł sponsorowany

R E K L A M A

You might also like