Autodesk Revit Architecture – transfer project standards

1

CHUYỂN CÁC TIÊU CHUẦN TỪ DỰ ÁN NÀY SANG DỰ ÁN KHÁC
Các tiêu chuẩn của Dự án gồm nhiều thiết lập và mẫu thư viện cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Để thiết lập những tiêu chuẩn này cũng mất nhiều thời gian, chúng ta có thể tận dụng công cụ chuyển tiếp Transfer Project Standards của Revit để nhập tiêu chuẩn từ dự án này sang Dự án khác.

1 Lý thuyết chung
1. 2. 3. Điều kiện ban đầu: Mở dự án nguồn và Dự án đích. Chuyển khung nhìn hiện hành thành khung nhìn của Dự án đích. Ra lệnh: Manage  Settings panel  Transfer Project Standards.

4.

Hộp thoại hiện ra.

5.

6.

Copy From: chọn tệp dự án đang mở, có thiết lập cần cho dự án đang làm. Nếu có hơn hai dự án được mở thì nhấn mũi tên để chọn. Nếu chỉ có dự án gốc và dự án đích được mở thì tên mặc định tại ô này là dự án gốc. Nhấn chọn các mục cần chuyển vào. Nguyễn Văn Thiệp

2

Autodesk Revit Architecture – Nội dung và cách thức học qua mạng • • 7. Check All: nút trợ gipus nhấn chọn tất cả các mục. Check None: xóa dấu chọn tất cả các mục.

Nhấn OK, quá trình chuyển giao diễn ra. Hộp thoại tiếp theo hiện ra.

8.

Nội dung hộp thoại thông báo có một số kiểu thiết lập đã có (trùng tên) nhưng có sự khác biệt (nội dung). Tại đây có thể chọn cách xử lý: • Nhấn nút Ovewrite: ghi đè lên. • Nhấn nút New Only: chỉ nhập những thiết lập mới. Kết quả các thiết lập được chuyển từ tệp gốc sang tệp chúng ta đang thiết kế.

9.

2 Ví dụ với hai Dự án Project - Project
Đế minh họa cho phần lý thuyết và giúp các bạn hiểu cụ thể hơn công dụng của việc này tôi xin lấy ví dụ trình bày dưới đây. Chúng ta có tệp dự án “biet-thu-3”, có ký hiệu thư viện cao độ như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Revit Architecture – transfer project standards Tệp dự án “nhap1” chỉ có ký hiệu cao độ mặc định.

3

Chúng ta muốn có ký hiệu như tệp “biet-thu-3” nhưng không có tệp thư viện và không muốn tạo tệp thư viện (tiết ki m thời gian), chúng ta dùng công c Transfer Project ệ ụ Standards như trên. 1. 2. 3. Mở tệp “biet-thu-3” . Mở tệp “nhap1”. Kích hoạt khung nhìn mặt đứng của tệp “nhap1”.

4. 5. 6.

Ra lệnh Transfer Project Standards. Tại hộp thoại Select Items To Copy, nhấn đánh dấu Level Types. Nếu không biết nó nằm ở đâu, có thể chọn tất cả các mục. Nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp

4

Autodesk Revit Architecture – Nội dung và cách thức học qua mạng

7.

Tại hộp thoại tiếp theo, nhấn chọn New Only. Quá trình chuy giao diễn ra thành ển công.

8.

Khi thay đổi mẫu ký hiệu, chúng ta có mẫu như ở tệp “biet-thu-3”.

9.

Kết quả như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Revit Architecture – transfer project standards

5

3 Chuyển đổi từ Dự án sang tệp Thư viện Project – Family
Trong phần này tôi lấy ví dụ mà mọi người cũng đang cần đó là vật liệu – Material trong Family. Trong Dự án, các mẫu vật liệu rất đầy đủ như hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp

6

Autodesk Revit Architecture – Nội dung và cách thức học qua mạng Nhưng trong Family rất nghèo nàn.

Chúng ta cũng tiến hành chuyển các mẫu vật liệu từ tệp dự án vào tệp Family. 1. 2. 3. 4. Mở tệp dự án bất kỳ hoặc tệp đã tạo thêm nhiều mẫu vật liệu mới ngoài các mẫu mặc định ví dụ “nhap1”. Mở tệp thư viện đang thiết kế ví dụ “cot” Kích hoạt khung nhìn của tệp “cot”. Ra lệnh Transfer Project Standards.

5.

Tại hộp thoại Select Items To Copy, nhấn đánh dấu Material. Nhấn OK.

Nguyễn Văn Thiệp

Autodesk Revit Architecture – transfer project standards

7

6.

Tại hộp thoại tiếp theo, nhấn chọn New Only. Quá trình chuy giao diễn ra thành ển công.

7.

Khi chọn vật liệu tại tệp Family, chúng ta có đủ như ở Project.

Hết phần này.

Nguyễn Văn Thiệp

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful