Modernismul. Lucian Blaga.

Arta poetic

Oper literar în versuri în care autorul î i exprim crezul liric/ propriile convingeri despre arta literar i despre aspectele esen iale ale acesteia. Autorul î i exprim în mod direct concep ia despre poezie (principiile de crea ie: elemente de laborator poetic, surse de inspira ie, teme, modalit i de crea ie i de expresie; rolul social al poeziei) i despre rolul poetului (rela ia poet - crea ie/ inspira ie; raportul poetului cu lumea sau cu divinitatea; rolul s u social). Spre deosebire de poetic (un text teoretic în proz ), arta poetica este o oper literar în versuri, un program (manifest) literar realizat cu mijloace poetice. Prima utilizare a termenilor, în lumea antic , este datorat teoreticianului Aristotel, în lucrarea Poetica, respectiv lui Hora iu, primul poet care a reflectat asupra propriei arte într-o oper literar , Epistola c tre Pisoni, numit i Arta poetic (Ars poetica). Acest tip de reflec ie nu a încetat niciodat i a marcat, prin diferitele aspecte relevate, evolu ia concep iei despre poezie în literatura universal . Spre deosebire de Arta poetic a lui Boileau, în care sunt expuse principiile clasicismului (respectarea regulilor, ra iunii i clarit ii stilului), Arta poetic a lui Verlaine red principiile simbolismului (anularea vechilor rigori formale, pledoaria pentru muzica interioar i vagul sentimentelor), curent literar modernist. La nivel ideatic, artele poetice se axeaz asupra a doi termeni: poezia i poetul. în func ie de termenul care de ine rolul determinant, ne afl m în fa a unei arte poetice clasice (cum este poezia?) sau moderne (care este rela ia poetului cu lumea i cu opera sa?). Rela ia divinitate - poet - oper constituie un factor de diferen iere între poezia româneasc de secol XIX i poezia modern , a secolului al XX-lea. Dac pentru un poet ca O. Goga, actul de crea ie poetic era mediat de divinitate, iar harul poetic/ inspira ia era de origine divin , pentru Al. Macedonski, artele poetice moderne reflect ideea filozofic a mor ii lui Dumnezeu, proclamat de Nietzsche. Pentru Tudor Arghezi, poezia înseamn Äcuvinte potrivite" de un artizan al cuvântului, care contope te Äslova de foc" (inspira ia) i Äslova f urit " (me te ugul). Lucian Blaga plaseaz eul creator în centrul universului ale c rui mistere le protejeaz prin transfigurare artistic , iar crea ia poetic este o cale de cunoa tere (luciferic ),

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful