HOTĂRÂREA Nr.

272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii EMITENT : GUVERNUL ROMÂNIEI apărută în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994 Guvernul României hotărăşte: Art. 1 Se aproba Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici Români sau străini, instituţii publice, organe ale administraţiei publice centrale şi locale, care, potrivit legii, intervin în procesul de construire sau detin calitatea de investitori, proprietari sau utilizatori de construcţii, oricare ar fi sursă de finanţare sau forma de proprietate. Art. 3 Prezenta hotărâre intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Art. 4 Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă. Anexa 1 REGULAMENT privind controlul de stat al calităţii în construcţii CAP. 1 1 Prevederi generale Art. 1 Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, obiectivele, conţinutul şi organizarea, precum şi modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcţii. Dispoziţiile regulamentului sunt obligatorii pentru toţi factorii implicaţi în emiterea certificatului de urbanism, a autorizaţiei de construire, în amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor. Factorii implicaþi stabiliţi prin lege sunt : investitori, cercetători, proiectanţi, specialişti verificatori de proiecte atestaţi şi experţi tehnici atestaţi, fabricanti şi furnizori de produse pentru construcţii, executanţi şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autorităţi publice, asociaţii profesionale de profil etc. Art. 2 Controlul de stat al calităţii în construcţii constituie o componenţa a sistemului calităţii în acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care statul exercita controlul în toate componentele acestuia, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii ce pot aparea la construcţii şi care pot pune în primejdie sau afecta negativ viaţa, sănătatea, mediul înconjurator sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entităţi sau societăţii, în parte sau în ansamblul ei. Art. 3 Controlul de stat al calităţii în construcţii se aplica construcţiilor, inclusiv instalaţiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie sau sursă de finanţare. Acest control se exercita diferenţiat, potrivit legii, în toate etapele ciclului de existentă a construcţiilor. Controlul se exercita atât la lucrările noi, cât şi la lucrările de intervenţii în timp modernizări, reabilitări, reparaţii capitale, consolidări, precum şi la alte categorii de lucrări de natura acestora. Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizează, potrivit legii, prin reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate. Art. 4 Controlul de stat este independent de factorii implicaţi în activităţile menţionate la art. 1.

1

elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii . bombardamente. amenajării teritoriului şi disciplinei în urbanism .modul de efectuare a verificărilor execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora prin diriginti de specialitate. 6 Controlul de stat al calităţii în construcţii şi lucrărilor publice se exercita de Inspecţia de stat în construcţii. deficiente de concepţie şi/sau de execuţie etc.CAP. e) îmbunătăţirea sistemului calităţii în construcţii şi a regulamentelor aferente componentelor acestuia. b) respectarea.certificarea sistemelor de conducere şi de asigurare a calităţii . inundaţii. . c) respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire. .asigurarea activităţii metrologice în construcţii . a autorizaţiilor de construiredesfiinţare şi a avizelor necesare . realizarea. cauzate de fenomene sau calamităţi naturale (cutremure de pământ. . 3 Organizarea şi modul de exercitare a controlului de stat al calităţii în construcţii Art.postutilizarea construcţiilor . funcţionarea şi modul de îndeplinire a controalelor interioare (autocontrol. a avizelor obligatorii şi a altor documente referitoare la construcţii. de către organele de specialitate ale administraţiei publice. .funcţionarea în condiţiile legii a laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii . a prevederilor legale privind : . . . . . . comisiile tehnice sau agenţii economici.) sau provocate prin acţiuni ale omului (incendii. . 2 Obiectivele controlului de stat al calităţii în construcţii Art.atestarea specialiştilor .organizarea. următoarele obiective : a) îndeplinirea. precum şi de celelalte organisme similare cu atribuţii specifice 2 . cu repercursiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor . . 5 Controlul de stat al calităţii în construcţii urmăreşte. . precum şi la expirarea perioadei de garanţie . . urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.soluţionarea de către proiectant a neconformităþilor.modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse şi procedee noi de construcţii . a obligaţiilor prevăzute de lege referitoare la : . . explozii. CAP. uragane etc. .alte activităţi similare prevăzute de dispoziţiile legale . . management şi asigurare a calităţii . control ierarhic). lucrări publice. de către toţi factorii care contribuie sau sunt implicaţi în conceperea. . .domeniul urbanismului. în principal. executanţi şi proiectanţi şi prin încheierea cronologică a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementărilor tehnice în vigoare . centrale şi locale. . precum şi de alte organe abilitate de lege . alunecări de teren. .reglementările tehnice în construcţii .acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii . emise de organe ale administraţiei publice centrale şi locale.aplicarea sistemului propriu de calitate.agrementele tehnice pentru produse şi procedee noi .eliberarea certificatelor de urbanism. a execuţiei lucrărilor de construcţii şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor .certificarea calităţii produselor pentru construcţii .recepţia construcţiilor la terminarea acestora. eventualelor deficiente de proiectare şi defectelor de execuţie .certificarea calităţii produselor folosite la realizarea construcţiilor .). precum şi a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale producţiei .verificarea proiectelor. şocuri. utilizarea şi postutilizarea construcţiilor.urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi intervenţiile în timp asupra acestora . d) respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii.

b) inspecţii în faze determinate ale execuţiei lucrărilor de construcţii care sunt stabilite de proiectantul lucrării cu acceptul inspecţiilor teritoriale. potrivit legii. Stabilirea fazelor determinate.sau. lucrări publice. execuţie. urbanism şi amenajarea teritoriului va organiza atestarea personalului propriu cu funcţii de control. pe baza de instrucţiuni aprobate de Inspecţia de stat în construcţii. d) inspecţii tematice. CAP. 9 Inspecţiile efectuate în cadrul controlului de stat al calităţii în construcţii se consemnează şi se finalizează prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. de către comisii aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Inspecţia de stat în construcţii. proiectantului şi executantului. lucrări publice. urbanism şi amenajarea teritoriului. Controalele în fazele determinate nu înlocuiesc şi nu exclud răspunderile factorilor implicaţi în proiectarea şi execuţia construcţiilor. poligoane de prefabricate. în accepţia acestui regulament. ateliere de producţie. la factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare. se înţelege stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. urbanism şi amenajarea teritoriului este constituită dintr-o inspecţie centrală şi inspecţii teritoriale. pe baza unor proceduri de desfăşurare a acesteia. 3 . 4 Obligaţii şi răspunderi Art. c) inspecţii prin sondaj efectuate din dispoziţia conducerii Inspecţiei de stat în construcţii. pe baza reglementărilor specifice : a) organizează. precum şi îndeplinirea eventualelor măsuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. modul de realizare şi dispunerea continuării lucrărilor . lucrări publice. a)-d) din articolul precedent se vor exercita şi la staţiile de betoane. în mod diferenţiat. pe baza unor programe trimestriale întocmite de inspecţiile teritoriale şi aprobate de conducerea Inspecţiei de stat în construcţii. inspecţia centrală din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii. 8 Inspecţiile prevăzute la lit. la laboratoarele de încercări în construcţii. urbanism şi amenajarea teritoriului . precum şi alţi furnizori de produse sau elemente de construcţii executate în cadrul producţiei secundar-industriale.de către proiectant. lucrări publice. 10 În exercitarea controlului de stat în construcţii. Prin faza determinată. exploatare a construcţiilor. urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele obligaţii şi răspunderi principale. Inspecţia de stat în construcţii. execuţie şi explotare a construcţiilor în diverse etape ale acestui proces. după caz. coordonează şi inspectează modul de exercitare a controlului statului în construcţii potrivit programelor aprobate şi în conformitate cu prevederile cap. o data ajunsă. precum şi din iniţiativa proprie a conducerilor inspecţiilor teritoriale . nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. urbanism şi amenajarea teritoiului sau a inspecţiilor teritoriale. lucrări publice.stabilite prin dispoziţiile legale. executant şi investitor . lucrări publice. Art. urbanism şi amenajarea teritoriului. Art. lucrări publice. autorizarea acestora de către personalul inspecţiei de stat în construcţii. 7 Controlul de stat al calităţii în construcţii se organizează şi se exercită prin inspecţii. e) inspecţii ale autorităţilor administraţiilor publice centrale şi locale implicate în elaborarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. urbanism şi amenajarea teritoriului în următoarele moduri : a) inspecţii curente la factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare. 1 şi 2 din prezentul regulament . mixturi asfaltice. Art. lucrări publice. dispuse de conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau a Inspecţiei de stat în construcţii. având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcţiilor sau modul de funcţionare şi de aplicare a componentelor sistemului calităţii în construcţii .

după caz. c) organizează în teritoriu sistemul de control. acorduri de modificare a construcţiilor existente . n) deleagă. la cererea proprietarilor. Ministerul Apelor. pentru elaborarea de reglementări cu scop de protejare a populatiei . cu propuneri de îmbunătăţire. păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei şi. d) inspectează activitatea specialiştilor tehnici atestaţi în conformitate cu prevederile legii şi ale reglementărilor în vigoare . în caiete de sarcini şi în contracte prevederile din lege şi reglementările tehnice . h) realizează programul de informatizare a activităţii proprii şi furnizează date de sinteza din domeniul . Biroul Naţional pentru Metrologie.) în bazele proprii ale agenţilor economici cu activitate în construcţii . f) colaborează cu direcţiile de resort din Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. de către factorii implicaţi. Ministerul de Interne. proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate în acest scop . modul în care aceştia efectuează urmărirea curentă a stării construcţiilor 4 . Ministerul Sănătăţii. pe parcursul execuţiei obiectivelor de investiţii în fazele determinate. după caz. Art. h) inspectează la proprietarii şi utilizatorii de construcţii aplicarea prevederilor legii şi a reglementărilor în vigoare referitoare la recepţie. pentru punerea în siguranţă a fondului construit existent. d) efectuează inspecţii în etapele de proiectare. b) inspectează la autorităţile publice locale. întocmirea. cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor. urmărirea specială a comportării în exploatare. precum şi modul în care sunt respectate în documentaţiile de execuţie. proceduri şi stabileşte mijloace şi metode pentru desfăşurarea activităţii proprii. după caz. stabileşte metodologiile. modul de respectare de către beneficiari. procedurile şi obiectivele acţiunilor de inspecţie şi controlează activitatea inspecţiilor teritoriale .b) exercita controlul în domeniul construcţiilor la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale . precum şi diriginţii de specialitate ai investitorilor şi proprietarilor . Institutul Roman de Standardizare. instrucţiuni. Pădurilor şi Protecţiei Mediului. din proiecte şi din caietele de sarcini şi reglementările tehnice. modul în care aceştia respectă prevederile legale referitoare la autorizarea executării lucrărilor şi calitatea construcţiilor . inspecţiile teritoriale în construcţii. k) autorizează laboratoarele de încercări în construcţii şi personalul acestora . e) inspectează pe şantiere dacă se respectă în execuţie prevederile din autorizaţiile de construire. prin norme şi proiecte. o) asigură condiţiile tehnice şi economico-financiare pentru desfăşurarea activităţii Consiliului tehnic superior din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. c) inspectează existentă şi complexitatea documentaţiilor de execuţie pentru lucrările ce se realizează. Ministerul Finanţelor. rapoarte şi sinteze în domeniu. f) inspectează. j) participă la elaborarea criteriilor şi procedurilor de autorizare şi acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii . la construcţiile pentru care a fost stabilită. care sunt prezentate ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului . investitori şi beneficiari. Departamentul pentru Administraţia Publică Locală şi alte organe ale administraţiei publice. g) elaborează şi actualizează norme interne. urbanism şi amenajarea teritoriului au următoarele obligaţii şi răspunderi principale : a) inspectează modul de aplicare şi funcţionare a sistemului calităţii şi a componentelor sale . e) elaborează periodic informări. m) constată abaterile de la prevederile legale şi aplica sancţiunile prevăzute de lege . elemente prefabricate etc. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. precum şi modul în care se asigură şi se atestă calitatea lucrărilor şi a producţiei industriale secundare în construcţii (betoane. l) emite. dacă sunt îndeplinite. asigură dotarea cu aparatură şi tehnică de control . condiţiile tehnice din proiecte şi reglementările tehnice şi autorizează continuarea lor numai dacă sunt îndeplinite aceste condiţii . lucrări publice. i) autorizează personalul tehnic din activitatea de control tehnic de calitate. execuţie şi exploatare a construcţiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la componentele sistemului calităţii în construcţii . efectuarea unor activităţi proprii inspecţiilor teritoriale . 11 În exercitarea controlului de stat în construcţii la agenţii economici din teritoriul arondat. g) inspectează în perioada de utilizare.

14 În afară obligaţiilor prevăzute de lege. controlul calităţii se realizează de către organele proprii ale autorităţilor menţionate. Art. j) inspectează la agenţii economici cu activitate în construcţii respectarea prevederilor legale referitoare la controlul şi atestarea calităţii materialelor. elementelor şi lucrărilor de construcţii . 17 În cazul nerespectării autorizaţiei de construire. g) să achite la termenele legale. 5 . a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementări tehnice în vigoare.i) inspectează respectarea prevederilor legale privind funcţionarea laboratoarelor de încercări din construcţii . k) constată abaterile de la prevederile legale şi aplică sancţiunile prevăzute de lege . 13 Inspectorii Inspecţiei de stat în construcţii. a avizelor. Art. în contul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. metodelor tehnologice etc. factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare. e) să sesizeze inspecţiilor teritoriale cazurile de respingere a recepţiilor lucrărilor de construcţii de utilitate publică. m) efectuează periodic şi ori de câte ori este necesar analize şi elaborează sinteze şi rapoarte privind disciplina şi calitatea în construcţii. a proiectului. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Art. care efectuează inspecţii la agenţii economici sau care consultă şi utilizează documente sau informaţii de la aceştia. urbanism şi amenajarea teritoriului răspund. execuţie. abilitate în acest scop. în termen de 24 de ore. de corectitudinea şi exactitatea datelor. după caz. lucrări publice. ca urmare a unor defecte de calitate . inspecţiile teritoriale despre producerea evenimentelor specificate la art. d) din prezentul regulament . amplasare. lucrări publice. directorului Serviciului Roman de Informaţii. din valoarea cheltuielilor de capital sau reparaţii capitale . 16 Controlul de stat în construcţii nu exclude şi nu suplineşte controlul interior sau alte forme de control şi nu absolvă factorii implicaţi în procesul de construire de obligaţiile şi răspunderile ce le revin prin dispoziţii legale cu privire la realizarea condiţiilor referitoare la calitatea construcţiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrările executate. 5 Dispoziţii finale Art. se dispune investitorului şi/sau proprietarului/utilizatorului oprirea execuţiei lucrărilor în curs până la înlăturarea deficienţelor respective şi intrarea în legalitate. b) să permită accesul la locul şi punctele necesare pentru efectuarea controlului . urbanism şi amenajarea teritoiului . măsurilor şi sancţiunilor stipulate de ei în documentele întocmite. Art. potrivit dispoziţiilor legale. 12 Personalul Inspecţiei de stat în construcţii. 5 lit. acorduri de modificare a construcþiilor existente. urbanism şi amenajarea teritoriului. a performanţelor. sănătatea oamenilor sau protecţia mediului înconjurător. lucrări publice. de care au luat cunoştinţă în timpul exercitării activităţii sale. l) emite. CAP. Art. ministrului de interne. care pot afecta siguranţa construcţiilor. cuantumul sumei prevăzute de lege. d) să aplice toate măsurile prevăzute de lege şi să anunţe. informaţiilor. c) să aducă la îndeplinire dispoziţiile şi măsurile stabilite de organele de control . f) să anunţe inspecţia teritorială cu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor . 15 Pentru construcţiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin ale ministrului apărării naţionale. utilizare şi postutilizare a construcţiilor au următoarele obligaţii şi răspunderi : a) să pună la dispoziţie organelor de control toate documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului . h) alte obligaţii prevăzute de lege. soluţiilor tehnice. la cererea proprietarilor. în conformitate cu competenţele stabilite de Inspecţia de stat în construcţii. are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor tehnice.

În cazul în care aceştia nu respectă dispoziţiile date de Inspecţia de stat în construcţii. potrivit legii. Art. inspectorii se legitimează cu legitimaţiile de serviciu. Art. ------------------------ 6 . 18 În activităţile de inspecţie. lucrări publice. 19 Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine răspunderi şi sancţiuni. urbanism şi amenajarea teritoriului sau inspecţiile sale teritoriale. se va sesiza organul de urmărire penală în vederea acţionării în justiţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful