HOTĂRÂREA Nr.

272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii EMITENT : GUVERNUL ROMÂNIEI apărută în MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994 Guvernul României hotărăşte: Art. 1 Se aproba Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici Români sau străini, instituţii publice, organe ale administraţiei publice centrale şi locale, care, potrivit legii, intervin în procesul de construire sau detin calitatea de investitori, proprietari sau utilizatori de construcţii, oricare ar fi sursă de finanţare sau forma de proprietate. Art. 3 Prezenta hotărâre intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Art. 4 Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă. Anexa 1 REGULAMENT privind controlul de stat al calităţii în construcţii CAP. 1 1 Prevederi generale Art. 1 Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ general, obiectivele, conţinutul şi organizarea, precum şi modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcţii. Dispoziţiile regulamentului sunt obligatorii pentru toţi factorii implicaţi în emiterea certificatului de urbanism, a autorizaţiei de construire, în amplasarea pe teren, proiectarea, realizarea, utilizarea şi postutilizarea construcţiilor. Factorii implicaþi stabiliţi prin lege sunt : investitori, cercetători, proiectanţi, specialişti verificatori de proiecte atestaţi şi experţi tehnici atestaţi, fabricanti şi furnizori de produse pentru construcţii, executanţi şi responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, diriginti de specialitate, proprietari, administratori, utilizatori, autorităţi publice, asociaţii profesionale de profil etc. Art. 2 Controlul de stat al calităţii în construcţii constituie o componenţa a sistemului calităţii în acest domeniu, sistem stabilit prin lege, prin care statul exercita controlul în toate componentele acestuia, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii ce pot aparea la construcţii şi care pot pune în primejdie sau afecta negativ viaţa, sănătatea, mediul înconjurator sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entităţi sau societăţii, în parte sau în ansamblul ei. Art. 3 Controlul de stat al calităţii în construcţii se aplica construcţiilor, inclusiv instalaţiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie sau sursă de finanţare. Acest control se exercita diferenţiat, potrivit legii, în toate etapele ciclului de existentă a construcţiilor. Controlul se exercita atât la lucrările noi, cât şi la lucrările de intervenţii în timp modernizări, reabilitări, reparaţii capitale, consolidări, precum şi la alte categorii de lucrări de natura acestora. Exigenţele privind calitatea instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice de producţie se stabilesc şi se realizează, potrivit legii, prin reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate. Art. 4 Controlul de stat este independent de factorii implicaţi în activităţile menţionate la art. 1.

1

eventualelor deficiente de proiectare şi defectelor de execuţie . . funcţionarea şi modul de îndeplinire a controalelor interioare (autocontrol. explozii. 6 Controlul de stat al calităţii în construcţii şi lucrărilor publice se exercita de Inspecţia de stat în construcţii. comisiile tehnice sau agenţii economici. e) îmbunătăţirea sistemului calităţii în construcţii şi a regulamentelor aferente componentelor acestuia. . c) respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire. CAP. de către organele de specialitate ale administraţiei publice. .postutilizarea construcţiilor .aplicarea sistemului propriu de calitate. .eliberarea certificatelor de urbanism. precum şi a celor exterioare (control tehnic de calitate) ale producţiei . uragane etc.alte activităţi similare prevăzute de dispoziţiile legale .). . cu repercursiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor . . precum şi de alte organe abilitate de lege .verificarea proiectelor. management şi asigurare a calităţii . lucrări publice.certificarea calităţii produselor folosite la realizarea construcţiilor .acreditarea laboratoarelor de încercări în construcţii . . cauzate de fenomene sau calamităţi naturale (cutremure de pământ. control ierarhic). inundaţii.soluţionarea de către proiectant a neconformităþilor. de către toţi factorii care contribuie sau sunt implicaţi în conceperea. amenajării teritoriului şi disciplinei în urbanism . a avizelor obligatorii şi a altor documente referitoare la construcţii. a obligaţiilor prevăzute de lege referitoare la : . . . executanţi şi proiectanţi şi prin încheierea cronologică a documentelor care atesta calitatea acestora conform reglementărilor tehnice în vigoare . deficiente de concepţie şi/sau de execuţie etc. 5 Controlul de stat al calităţii în construcţii urmăreşte. 3 Organizarea şi modul de exercitare a controlului de stat al calităţii în construcţii Art. b) respectarea. . în principal. precum şi de celelalte organisme similare cu atribuţii specifice 2 .CAP. a execuţiei lucrărilor de construcţii şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor . . realizarea.) sau provocate prin acţiuni ale omului (incendii. . centrale şi locale.urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi intervenţiile în timp asupra acestora . a autorizaţiilor de construiredesfiinţare şi a avizelor necesare .asigurarea activităţii metrologice în construcţii . 2 Obiectivele controlului de stat al calităţii în construcţii Art. d) respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii. alunecări de teren.certificarea calităţii produselor pentru construcţii . utilizarea şi postutilizarea construcţiilor.modul de acordare a agrementelor tehnice pentru produse şi procedee noi de construcţii . .agrementele tehnice pentru produse şi procedee noi .certificarea sistemelor de conducere şi de asigurare a calităţii . . .organizarea. bombardamente.reglementările tehnice în construcţii .atestarea specialiştilor . şocuri. .recepţia construcţiilor la terminarea acestora.funcţionarea în condiţiile legii a laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii . . urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.elaborarea reglementărilor tehnice în construcţii . emise de organe ale administraţiei publice centrale şi locale.modul de efectuare a verificărilor execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora prin diriginti de specialitate. precum şi la expirarea perioadei de garanţie .domeniul urbanismului. a prevederilor legale privind : . . . . următoarele obiective : a) îndeplinirea.

pe baza de instrucţiuni aprobate de Inspecţia de stat în construcţii. exploatare a construcţiilor. Stabilirea fazelor determinate. 3 . poligoane de prefabricate. lucrări publice. lucrări publice. urbanism şi amenajarea teritoriului este constituită dintr-o inspecţie centrală şi inspecţii teritoriale. mixturi asfaltice. Art.de către proiectant. având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcţiilor sau modul de funcţionare şi de aplicare a componentelor sistemului calităţii în construcţii . Art. se înţelege stadiul fizic la care o lucrare de construcţii. urbanism şi amenajarea teritoriului. pe baza unor proceduri de desfăşurare a acesteia. 10 În exercitarea controlului de stat în construcţii. lucrări publice. Inspecţia de stat în construcţii. Prin faza determinată. urbanism şi amenajarea teritoriului . execuţie şi explotare a construcţiilor în diverse etape ale acestui proces. a)-d) din articolul precedent se vor exercita şi la staţiile de betoane. 9 Inspecţiile efectuate în cadrul controlului de stat al calităţii în construcţii se consemnează şi se finalizează prin documente de control stabilite prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. modul de realizare şi dispunerea continuării lucrărilor . CAP. după caz. precum şi îndeplinirea eventualelor măsuri dispuse la efectuarea acestor controale se vor stabili prin proceduri aprobate prin ordin al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. execuţie. 7 Controlul de stat al calităţii în construcţii se organizează şi se exercită prin inspecţii. e) inspecţii ale autorităţilor administraţiilor publice centrale şi locale implicate în elaborarea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire. pe baza reglementărilor specifice : a) organizează. urbanism şi amenajarea teritoriului în următoarele moduri : a) inspecţii curente la factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare. de către comisii aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. la laboratoarele de încercări în construcţii. lucrări publice. 4 Obligaţii şi răspunderi Art. nu mai poate continua fără acceptul scris al beneficiarului. lucrări publice. lucrări publice. urbanism şi amenajarea teritoriului. c) inspecţii prin sondaj efectuate din dispoziţia conducerii Inspecţiei de stat în construcţii. pe baza unor programe trimestriale întocmite de inspecţiile teritoriale şi aprobate de conducerea Inspecţiei de stat în construcţii. precum şi alţi furnizori de produse sau elemente de construcţii executate în cadrul producţiei secundar-industriale.stabilite prin dispoziţiile legale. d) inspecţii tematice. b) inspecţii în faze determinate ale execuţiei lucrărilor de construcţii care sunt stabilite de proiectantul lucrării cu acceptul inspecţiilor teritoriale. autorizarea acestora de către personalul inspecţiei de stat în construcţii. urbanism şi amenajarea teritoiului sau a inspecţiilor teritoriale. o data ajunsă. precum şi din iniţiativa proprie a conducerilor inspecţiilor teritoriale . 8 Inspecţiile prevăzute la lit. lucrări publice. lucrări publice. Controalele în fazele determinate nu înlocuiesc şi nu exclud răspunderile factorilor implicaţi în proiectarea şi execuţia construcţiilor. Inspecţia de stat în construcţii. coordonează şi inspectează modul de exercitare a controlului statului în construcţii potrivit programelor aprobate şi în conformitate cu prevederile cap. urbanism şi amenajarea teritoriului va organiza atestarea personalului propriu cu funcţii de control. dispuse de conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau a Inspecţiei de stat în construcţii. executant şi investitor . 1 şi 2 din prezentul regulament . urbanism şi amenajarea teritoriului are următoarele obligaţii şi răspunderi principale. potrivit legii. inspecţia centrală din cadrul Inspecţiei de stat în construcţii.sau. ateliere de producţie. la factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare. în mod diferenţiat. proiectantului şi executantului. în accepţia acestui regulament. Art.

modul de respectare de către beneficiari. Ministerul Apelor. în caiete de sarcini şi în contracte prevederile din lege şi reglementările tehnice . dacă sunt îndeplinite. pentru elaborarea de reglementări cu scop de protejare a populatiei . urmărirea specială a comportării în exploatare. o) asigură condiţiile tehnice şi economico-financiare pentru desfăşurarea activităţii Consiliului tehnic superior din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. din proiecte şi din caietele de sarcini şi reglementările tehnice. lucrări publice. n) deleagă. întocmirea. investitori şi beneficiari. pe parcursul execuţiei obiectivelor de investiţii în fazele determinate.) în bazele proprii ale agenţilor economici cu activitate în construcţii . procedurile şi obiectivele acţiunilor de inspecţie şi controlează activitatea inspecţiilor teritoriale . precum şi diriginţii de specialitate ai investitorilor şi proprietarilor . i) autorizează personalul tehnic din activitatea de control tehnic de calitate.b) exercita controlul în domeniul construcţiilor la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale . Departamentul pentru Administraţia Publică Locală şi alte organe ale administraţiei publice. l) emite. Institutul Roman de Standardizare. e) elaborează periodic informări. e) inspectează pe şantiere dacă se respectă în execuţie prevederile din autorizaţiile de construire. rapoarte şi sinteze în domeniu. modul în care aceştia efectuează urmărirea curentă a stării construcţiilor 4 . d) efectuează inspecţii în etapele de proiectare. execuţie şi exploatare a construcţiilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la componentele sistemului calităţii în construcţii . proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate în acest scop . efectuarea unor activităţi proprii inspecţiilor teritoriale . k) autorizează laboratoarele de încercări în construcţii şi personalul acestora . după caz. păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei şi. j) participă la elaborarea criteriilor şi procedurilor de autorizare şi acreditare a laboratoarelor de încercări în construcţii . prin norme şi proiecte. stabileşte metodologiile. Ministerul de Interne. inspecţiile teritoriale în construcţii. instrucţiuni. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. cu propuneri de îmbunătăţire. la cererea proprietarilor. de către factorii implicaţi. care sunt prezentate ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului . m) constată abaterile de la prevederile legale şi aplica sancţiunile prevăzute de lege . pentru punerea în siguranţă a fondului construit existent. c) organizează în teritoriu sistemul de control. precum şi modul în care se asigură şi se atestă calitatea lucrărilor şi a producţiei industriale secundare în construcţii (betoane. h) inspectează la proprietarii şi utilizatorii de construcţii aplicarea prevederilor legii şi a reglementărilor în vigoare referitoare la recepţie. condiţiile tehnice din proiecte şi reglementările tehnice şi autorizează continuarea lor numai dacă sunt îndeplinite aceste condiţii . cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor. g) inspectează în perioada de utilizare. acorduri de modificare a construcţiilor existente . 11 În exercitarea controlului de stat în construcţii la agenţii economici din teritoriul arondat. proceduri şi stabileşte mijloace şi metode pentru desfăşurarea activităţii proprii. Ministerul Finanţelor. modul în care aceştia respectă prevederile legale referitoare la autorizarea executării lucrărilor şi calitatea construcţiilor . urbanism şi amenajarea teritoriului au următoarele obligaţii şi răspunderi principale : a) inspectează modul de aplicare şi funcţionare a sistemului calităţii şi a componentelor sale . Ministerul Sănătăţii. Art. d) inspectează activitatea specialiştilor tehnici atestaţi în conformitate cu prevederile legii şi ale reglementărilor în vigoare . la construcţiile pentru care a fost stabilită. Pădurilor şi Protecţiei Mediului. g) elaborează şi actualizează norme interne. h) realizează programul de informatizare a activităţii proprii şi furnizează date de sinteza din domeniul . elemente prefabricate etc. c) inspectează existentă şi complexitatea documentaţiilor de execuţie pentru lucrările ce se realizează. după caz. Biroul Naţional pentru Metrologie. b) inspectează la autorităţile publice locale. precum şi modul în care sunt respectate în documentaţiile de execuţie. f) inspectează. f) colaborează cu direcţiile de resort din Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. după caz. asigură dotarea cu aparatură şi tehnică de control .

utilizare şi postutilizare a construcţiilor au următoarele obligaţii şi răspunderi : a) să pună la dispoziţie organelor de control toate documentele şi informaţiile necesare efectuării controlului . f) să anunţe inspecţia teritorială cu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor . c) să aducă la îndeplinire dispoziţiile şi măsurile stabilite de organele de control . urbanism şi amenajarea teritoriului. e) să sesizeze inspecţiilor teritoriale cazurile de respingere a recepţiilor lucrărilor de construcţii de utilitate publică. inspecţiile teritoriale despre producerea evenimentelor specificate la art. d) din prezentul regulament . 5 Dispoziţii finale Art. CAP. d) să aplice toate măsurile prevăzute de lege şi să anunţe. 5 lit. în conformitate cu competenţele stabilite de Inspecţia de stat în construcţii. ministrului de interne. Art. execuţie. Art. metodelor tehnologice etc. la cererea proprietarilor. acorduri de modificare a construcþiilor existente.i) inspectează respectarea prevederilor legale privind funcţionarea laboratoarelor de încercări din construcţii . b) să permită accesul la locul şi punctele necesare pentru efectuarea controlului . amplasare. potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. g) să achite la termenele legale. a avizelor. se dispune investitorului şi/sau proprietarului/utilizatorului oprirea execuţiei lucrărilor în curs până la înlăturarea deficienţelor respective şi intrarea în legalitate. care efectuează inspecţii la agenţii economici sau care consultă şi utilizează documente sau informaţii de la aceştia. h) alte obligaţii prevăzute de lege. m) efectuează periodic şi ori de câte ori este necesar analize şi elaborează sinteze şi rapoarte privind disciplina şi calitatea în construcţii. urbanism şi amenajarea teritoriului răspund. de corectitudinea şi exactitatea datelor. sănătatea oamenilor sau protecţia mediului înconjurător. factorii şi agenţii economici implicaţi în procesul de proiectare. urbanism şi amenajarea teritoiului . de care au luat cunoştinţă în timpul exercitării activităţii sale. abilitate în acest scop. 5 . informaţiilor. l) emite. măsurilor şi sancţiunilor stipulate de ei în documentele întocmite. în contul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Art. j) inspectează la agenţii economici cu activitate în construcţii respectarea prevederilor legale referitoare la controlul şi atestarea calităţii materialelor. 15 Pentru construcţiile din cadrul obiectivelor militare stabilite prin ordin ale ministrului apărării naţionale. cuantumul sumei prevăzute de lege. controlul calităţii se realizează de către organele proprii ale autorităţilor menţionate. a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementări tehnice în vigoare. Art. potrivit dispoziţiilor legale. a proiectului. ca urmare a unor defecte de calitate . care pot afecta siguranţa construcţiilor. Art. lucrări publice. directorului Serviciului Roman de Informaţii. a performanţelor. 13 Inspectorii Inspecţiei de stat în construcţii. 17 În cazul nerespectării autorizaţiei de construire. lucrări publice. are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor tehnice. din valoarea cheltuielilor de capital sau reparaţii capitale . elementelor şi lucrărilor de construcţii . 14 În afară obligaţiilor prevăzute de lege. 12 Personalul Inspecţiei de stat în construcţii. 16 Controlul de stat în construcţii nu exclude şi nu suplineşte controlul interior sau alte forme de control şi nu absolvă factorii implicaţi în procesul de construire de obligaţiile şi răspunderile ce le revin prin dispoziţii legale cu privire la realizarea condiţiilor referitoare la calitatea construcţiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrările executate. soluţiilor tehnice. în termen de 24 de ore. k) constată abaterile de la prevederile legale şi aplică sancţiunile prevăzute de lege . după caz. lucrări publice.

potrivit legii. urbanism şi amenajarea teritoriului sau inspecţiile sale teritoriale. 18 În activităţile de inspecţie. Art. se va sesiza organul de urmărire penală în vederea acţionării în justiţie.În cazul în care aceştia nu respectă dispoziţiile date de Inspecţia de stat în construcţii. inspectorii se legitimează cu legitimaţiile de serviciu. Art. ------------------------ 6 . lucrări publice. 19 Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine răspunderi şi sancţiuni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful