Di Indonesia, sistem ekonomi komersial berkembang dengan pesat akibat pengenalan sistem Kultur atau Sistem Tanaman Paksa

. Sistem Tanaman Paksa ataupun dikenali juga sebagai Rodi Tanaman ini diperkenalkan di Pulau Jawa pada tahun 1830 oleh Belanda. Tujuan utama ia diperkenalkan ialah untuk menyelesaikan masalah kewangan Belanda dengan menambahkan pengeluaran tanaman jualan seperti kopi, nila, tebu dan tembakau. Di samping itu, ia juga bertujuan untuk meninggikan taraf hidup kaum petani di Indonesia. Ciri sistem Tanaman Paksa ialah 1/5 daripada tanah pertanian digunakan untuk tanaman kerajaan dan dikecualikan daripada cukai. Manakala petani-petani dikehendaki bekerja selama 66 hari setahun. Seterusnya, hasil yang melebihi nilai cukai akan dikembalikan kepada petani dan jika berlaku malapetaka, petani-petani tidak perlu membayar cukai. Selain itu, pekerja-pekerja di bawah wedana dan terdapat pengkhususan kerja. Ciri yang terakhir ialah pegawai-pegawai Belanda menguruskan proses mengeksport hasil tanaman kerajaan ke negara Belanda. Sistem ini telah memberikan keuntungan bersih yang lumayan kepada Belanda. Belanda telah memperoleh 823 juta guilder dengan cara melakukan penindasan dan pemerasan ke atas petani Jawa. Akibatnya sistem ini ditentang hebat oleh golongan berfahaman liberal dan akhirnya digantikan dengan Dasar Liberal. Dasar Liberal diperkenalkan untuk menggantikan sistem Kultur yang bertujuan untuk menjaga kebajikan rakyat jelata. Matlamatnya ialah untuk memperbaiki taraf hidup para petani serta memberi peluang yang lebih luas kepada kemasukan pelabur-pelabur persendirian dari belanda dan Eropah untuk menceburi bidang ekonomi Indonesia. Di bawah Dasar Liberal, pemodal-pemodal swasta dapat menguasai perniagaan dan membuka ladang-ladang besar. Banyak tanaman baru diusahakan seperti koko, kopra, kelapa sawit dan getah, malahan kegiatan ekonomi ini telah diperluaskan ke pulau-pulau luar seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, dasar Liberal juga adalah berkonsepkan kebebasan dan tidak ada perlindungan yang diberi di bawah dasar ini. Dasar Liberal ini turut meninggalkan beberapa kesan negatif ke atas penduduk Indonesia. Taraf hidup penduduk peribumi tidak dijaga. Kebajikan peribumi diabaikan. Pengusaha swasta lebih mengutamakan keuntungan sahaja. Ini mengakibatkan peribumi Indonesia masih ditindas dan dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Di bawah dasar ini, peladang-peladang Indonesia tidak dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha swasta Eropah. Ini menyebabkan mereka terpaksa menjual ladangladangnya kepada peladang-peladang yang kaya dan bekerja sebagai buruh bergaji. Dengan ini, jelaslah yang Dasar Liberal juga seperti Sistem Tanaman Paksa yang tidak menjaga kepentingan kebajikan peribumi Indonesia. Akibatnya, ia mendapat tentangan dan diganti dengan Sistem Etika. Sistem Etika atau Dasar Susila dianggap lebih berperikemanusiaan berbanding dasar-dasar sebelum ini. Dasar Etika adalah hasil dari kegagalan Dasar Liberal. Dasar ini mempunyai unsur-unsur moral dan kemanusiaan dalam pelaksanaanya. Di bawah dasar ini, keadaan ekonomi dan sosial penduduk

Di samping itu.Indonesia dapat ditingkatkan. menjalang akhir abad ke-19 hampir kesemua kawasan yang membentuk republik Indonesia telah berada di bawah pemerintahan Belanda kecuali Pulau Timur (bawah Portugis) dan Bangkahulu (bawah British). sistem pendidikan ala Barat telah diperkenalkan. Kemudahan pendidikan di peringkat desa telah bertambah 31/2 kali ganda antara tahun 1909-1912. Di bawah dasar ini juga. Kemudahan-kemudahan kredit turut disediakan dan perkhidmatan kesihatan turut diperluaskan ke kawasan-kawasan luar bandar dan kampung-kampung. kemudahan infrastruktur juga dimajukan. perlombongan. pelajaran. perdagangan. kerajaan juga telah memajukan kemudahan pengairan iaitu antara tahun 1900-1940 dan lebih 270 juta guilder telah dibelanjakan ke atas kerja-kerja perairan. . dengan membawa kemajuan dalam bidang pertanian. Selain itu. Dengan itu. kesihatan dan infrastuktur. Ini adalah hasil dari kerjasama kerajaan dan swasta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful