PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA

DEFINICIJA PROMJENLJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA (SIGNALIZACIJE)

Promjenljivi prometni znakovi (PPZ) su znakovi kojima se sadr aj prema potrebama prometnoga toka mo e mijenjati ili se mogu isklju iti.

Uporabom odgovaraju ih, za pojedinu prometnu odnosno vremensku situaciju, primjerenih upozorenja, naredbi i zabrana, te obavijesti preusmjeravanjem prometa, treba se posvetiti gra evinski uvjetovanim opasnim to kama.

STANJA SADR ÝAJA PROMJENLJIVOG ZNAKA

â¼Ù â¼Ù â¼Ù â¼Ù

NULTO STANJE â¼³ TEMELJNO (PO ETNO) STANJE â¼³ prethodno definirano, prometno-pravno STATI NO OZNA AVANJE â¼³ PROMIJENJENO STANJE â¼³ sadr aj znaka pokazuje jedno od definiranih promjena.

PPZ bez jednozna no obavijesno

stanje nepromjenljivi

ikakve PPZ-a (uklju uje

i

nulto

obavijesti stanje). znak

Prometni znakovi (signalizacija) koji se prikazuju kao PPZ ne smiju se bitno razlikovati od standardnih prometnih znakova (signalizacije), prema odredbama Pravilnika, ni po sadr aju ni po dimenzijama.

Izme u stati ne signalizacije i PPZ-a ne smije se pojaviti konkurentska situacija s obzirom na sadr aj i prepoznatljivost.

Na jednom obavijesnom presjeku u pravilu se ograni enja brzine odnose na sve prometne trakove. Na podru ju vori ßta dopu ßtena je razlika u ograni enju brzine od 20 km/h izme u pojedinih prometnih trakova na jednom obavijesnom presjeku.

Pri ograni enju brzine zbog vremenskih uvjeta potrebno je istaknuti obavijest za opasnost i nakon predupozorenja. Na podru ju zastoja prometa potrebno je samo obavje ßtavanje znakom 125 (Zastoj).

Kad je vidljivost manja od 50 m, mogu a je promjena ograni enja brzine na 40 km/h.

PODJELA PROMJENLJIVIH PROMETNIH ZNAKOVA

Promjenljivi prometni znakovi svojom vrstom, zna enjem, oblikom, bojom, veli inom i na inom postavljenja definirani su i postavljaju se prema Pravilniku, hrvatskim normama i europskim normama (HRN EN 12966 poglavljePRAVILNICI).

vidi

Za upravljanje prometom upotrebljavaju se ure aji kojima se daju prometni znakovi prometnim svjetlima crvene,

ute i zelene boje.

PROMETNA SVJETLA jesu :

1. Svjetlosni 2. Svjetlosni znakovi 3. Svjetlosni znakovi 4. Svjetlosni znakovi 5. Svjetlosni znakovi za obilje avanje radova na cesti i zapreka.

za za

znakovi

upravljanje za obilje avanje

upravljanje prijelaza

za prometom ceste

javnim

upravljanje namijenjeni preko

samo gradskim eljezni ke

prometom pje ßacima prometom pruge

Svjetlo upotrijebljeno kao svjetlosni prometni znak mo e biti postojano(neprekidno) ili trep u e (prekidano). Svjetlosni prometni znakovi mogu se postaviti na plo e bijele boje s rubom crne boje (kontrastna plo a).

SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA UPRAVLJANJE PROMETOM

Svjetlosni znakovi trobojnim svjetlima mogu se upotrebljavati i za upravljanje prometom na vi ße prometnih traka istodobno ili za svaki prometni trak posebno. (vidi Dodatak 2 SEMAFORI)

Ako se ure ajem upravlja prometom na svakom traku zasebno, svjetlosni znakovi se postavljaju iznad prometnih traka na koje se odnose.

Ako se svjetlosni znakovi upotrebljavaju za upravljanjem prometom na vi ße prometnih traka i smjerova kretanja istodobno, svjetlosni se znakovi tada postavljaju s desne strane kolnika.

Na cestama s vi ße od jednog prometnog traka za svaki smjer kretanja potrebno je ponoviti svjetlosni znak trobojnim svjetlima.

Na

crvenim

svjetlosnim

poljima

znaka,

strelica

smjera

je

crna,

a

na

zelenim

svjetlosnim

poljima

znaka

strelice

se

uvijek

prikazuju

kao

zelene

svjetlosne

strelice

na

crnoj

podlozi.

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G07 G08 .

a u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ( vidi poglavlje PRAVILNICI). .daju se izmjeni no svjetlosni znakovi crvenim i zelenim svjetlom. a na zelenim svjetlosnim poljima znaka strelice se uvijek prikazuju kao zelene svjetlosne strelice na crnoj podlozi. najavljuje i kao trep u e zeleno svjetlo. Zeleno svjetlo mo e biti namje ßteno tako da se u odre enom vremenskom razmaku. strelica smjera je crna. Na crvenim svjetlosnim poljima znaka. prije nego ßto se ugasi. Crveno i zeleno svjetlo ne mogu biti upaljeni istodobno.SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA UPRAVLJANJE PROMETOM NAMJENJENI SAMO PJE ACIMA Za upravljanje prometom pje ßaka posebnim ure ajima.

SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA OZNA AVANJE PRIJELAZA CESTE PREKO ÝELJEZNI KE PRUGE Svjetlosni znakovi za ozna avanje prijelaza ceste preko branicima ili polubranicima. Ako se svjetlosni znakovi postavljaju tako da vise iznad kolnika. i postavlja se po okomitoj osi gore. moraju biti postavljeni na visini 2 do 3. odnosno spu ßtanje branika ili polubranika na prijelazu ceste preko eljezni ke pruge s branikom ili polubranikom te ako se tim znakovima sudionici u prometu obavje ß uju o tome kako je branik ili polubranik u zatvorenom polo aju. Na prilazima raskri ju izvan naseljenog mjesta. Svjetla se moraju nalaziti jedno pored drugog u vodoravnoj osina plo i koja ima oblik istostrani nog trokuta s vrhom okrenutim prema gore. na kojem su postavljeni svjetlosni prometni znakovi za upravljanje prometom. prijelaz se mora osigurati i zvu nom signalizacijom. Zabrana prolaz prolaz tramvaja tramvaja prolaza u u smjeru smjeru tramvaja ravno desno Svjetlosni znakovi za upravljanje prometom na raskri jima koji se postavljaju na stupu pokraj kolnika. Svjetle a crta mo e biti polo ena.SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA UPRAVLJANJE JAVNIM GRADSKIM PROMETOM Za upravljanje tramvajskim prometom upotrebljavaju se jednobojni svjetlosni znakovi. moraju se postaviti prometni znakovi koji ozna uju nailazak na prometna svjetla (A23 ili A24) s dopunskom plo om E01. G23 . u obliku svjetle e crte bijele ili ute boje. ti se svjetlosni znakovi daju izmjeni no paljenjem dvaju crvenih svjetala kru nog oblika promjera Ø 300 mm.5 m iznad kolnika. raskri je (D01 ili D02). odnosno zatvaranje prijelaza Osim ozna avanje prijelaza ceste preko eljezni ke pruge svjetlosnim znakom. osim motocikla bez prikolice (B32) i ograni enje brzine (B31) ako je dopu ßtena brzina vo nje iznad 60 km/h.5 m iznad povr ßine kolnika. mo e se postaviti svjetlosni prometni znak na manjoj visini i s manjim svjetlima. Svjetla se izvode u tehnologiji svjetle ih dioda (LED). Ako se svjetlosnim znakovima na prijelazu ceste preko eljezni ke pruge u razini bez branika ili polubranika najavljuje pribli avanje vlaka.5 m ni na vi ßoj od 5. donji rub svjetlosnog znaka ne smije biti na visini manjoj od 4. Polo ena crta zna i zabranu prolaza tramvaju Uspravna i kosa crta zna e slobodan prolaz tramvaju u odgovaraju em smjeru i postavlja se dolje. zabrana pretjecanja svih vozila na motorni pogon. ije boje i dimenzije odgovaraju boji i dimenzijama znaka opasnosti duljine stranice istostrani na trokuta 120 cm (znak G23). eljezni ke pruge u razinimogu biti znakovi za ozna avanje branika i polubranika i znakovi kojima se najavljuje prilbli avanje vlaka. boje retrorefleksije klase III. Na stupu na kojem se nalazi svjetlosni znak. uspravna ili kosa. Crtama se ozna uje : â¼Ù â¼Ù Slobodan â¼Ù Slobodan â¼Ù Slobodan prolaz tramvaja u smjeru lijevo.

koja upozorava na blizinu mjesta na cesti na kojemu se izvode radovi ili gdje je zadan smjer i na in preusmjeravanja prometa. pokretna plo a s trepta ima i znakovima (K24. Takodjer postoji i signalna plo a s promjenjivim sadr ajem (K27. ZAPREKA I O TE ENJA KOLNIKA Svjetlosni znakovi za obilje avanje radova na cesti i zapreka mogu biti plo a za ozna avanje zapreka sa trepta em (K22 i K23). K25 i K26) kao i privremeni ure aji za davanje znakova prometnim svjetlima radi naizmjeni nog propu ßtanja vozila iz suprotnih smjerova.SVJETLOSNI ZNAKOVI ZA OBILJE ÝAVANJE RADOVA NA CESTI . . K28 I K29).

Crveno svjetlo upotrebljava se na plo ama za ozna avanje zatvorenog dijela ceste (K30). a razmak izme u svjetala. Trep u e uto svjetlo se upotrebljava za nagla ßavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno (K31). ovisno o situaciji na terenu iznosi od 5 â¼³ 10 m. koja se izmjeni no pale/gase u smjeru vo nje. me usobno povezanih svjetala (bljeskalica). SVJETLOSNI NIZ â¼³ je niz putovanjem svjetla " (K32). Svjetlosni niz upozorava da je jedan ili vi ße prometnih rakova zatvoren i da je promet preusmjeren " .Promjer svjetala ne smije biti manji od 210 mm. utih.

pod im prvenstveno podrazumijevamo ograni enja i upozorenja kojima se djeluje na prometni tok prije problemati ne dionice. Ovako stvorena vremenska pri uva omogu ava eliminiranje i smanjivanje zastoja pa vozila koja nailaze mogu nastaviti putovanje prihvatljivom brzinom ili se sigurno zaustaviti u koloni. periodu akomulatora. tako er je u funkciji pove anja kvalitete Popularan je naziv "harmonizacija prometnog toka". upanijske. MOBILNA SIGNALIZACIJA MOBILNA SIGNALIZACIJA je veoma korisna na svakom tipu prometnice. Glavno podru je primjene MOBILNE SIGNALIZACIJE je : â¼Ù za ßtita podru ja â¼Ù ozna avanje â¼Ù regulacija prometa u slu aju prometne nezgode. na prethodnim se dionicama ograni ava brzina kretanja u cilju sprje avanja dodatnog zagu ßenja ili incidentnih situacija zbog naleta na kolonu velikom brzinama. kategorije prometnica (lokalne ceste. autoputevi). DINAMI KA PROMETNA SIGNALIZACIJA po svojoj funkciji interpolira elemente sigurnosti u prometu. Dana ßnja tehnolo ßka i informati ka rje ßenja omogu avaju upu ivanje ve eg broja informacija i sadr aja korisnicima sustava.U stru nim krugovima dosta je popularan naziv DINAMI KA SIGNALIZACIJA. a sve u cilju jasnijeg i boljeg informiranja o stvarnome stanju odre enoga dijela prometne mre e. PRIMJERI PRIMJENE DINAMI KE SIGNALIZACIJE â¼Ù â¼Ù â¼Ù â¼Ù â¼Ù â¼Ù PROMJENJIVI LED POSEBNI PROMETNI DINAMI KI CESTARINSKI OZNAKE LED ZNAKOVI ZA U INFORMACIJSKI PROLAZI PROMETNI PARIRALI TA LED MOBILNA SIGNALIZACIJA TEHNOLOGIJI ZNAKOVI DISPLEJI (GARA ÝE) (CJENICI). dr avne. budu i da u realnome vremenu upozorava i ograni ava sudionike u prometu u odre enim radnjama koje bi oni ina e poduzeli u normalnim okolnostima. . se od 16 i izvr ßava vi ße sati u bez dodatnog kratkom punjenja vremenskom izvora energije. Tako. u slu aju zagu ßenja prometa na odre enoj dionici. izvo enja prepreka radova na na cestovnoj prometnici prometnici Prednosti MOBILNE SIGNALIZACIJE jesu : â¼Ù velika fleksibilnost. sigurnosti u prometu. postavljanje i otklanjanje â¼Ù mala potro ßnja elektri ne energije uz osiguranje neovisnoga rada â¼Ù Pogodna za sve vrste. Primjena DINAMI KE SIGNALIZACIJE. od lokalnih cesta i puteva do najmodernijih brzih cesta i autoputeva.

Primjenom visokoga intenziteta svjetle ih LED dioda i njihovog pravilnog odr avanja. posti e se iznimno dobra vidljivost u svim vremenskim uvjetima (ki ßa. sunce). snijeg.PROMJENJIVI PROMETNI ZNAKOVI U LED TEHNOLOGIJI Vrlo visoki intenzitet LED promjenjivih prometnih znakova osigurava visoku definiciju i jasan prikaz i u slu ajevima direktnog pogleda u sunce. . magla.

) Rasvjetljenost LED prometnih znakova mogu e je regulirati manualno (ru no) ili automatsko. magla. mogu e je i daljinsko upravljanje znakovima.. Tako er..LED promjenjivi prometni znakovi mogu putem svojih displeja davati razli ite upozoravaju e informacije i utjecati na re im odvijanja prometa u opasnim mjestima. kretanja trenutne toka (ograni enja (kolone. Od konvencijonalnih promjenjivih znakova razlikuju se po obliku i sadr aju. . Naj e ß e su to upozoravaju e informacije o : â¼Ù Preporu enoj brzini â¼Ù Prikaz â¼Ù Stanje prometnoga â¼Ù Stanje na kolniku i vremenske prilike na prometnici (vjetar.). Kontrola i odabir sadr aja prometnog znaka mogu a je na vi ße na ina : â¼Ù â¼Ù â¼Ù Opti ki.. Putem Be i no (wireless) putem ica GSM (wire) tehnologije Mogu a je i automatizirana aktivacija znaka u koliziji s radar-detektorom brzine ili ure aja za kontrolu temperature u slu aju niske temperature. POSEBNI LED PROMJENJIVI ZNAKOVI POSEBNI LED PROMJENJIVI ZNAKOVI koriste se na cestarinskim prolazima. poledica... brzine brzine gu ve. ovisno o stupnju vanjske osvijetljenosti (16°). vo nje) vo nje nezgode. kontrolnim stanicama i parkirali ßtima u svrhu izbjegavanja prometnih gu vi. dionicama prometnica..

LED OZNAKE ZA PARKIRALI TA (GARA ÝE) LED OZNAKE ZA PARKIRALI TA (GARA ÝE) se naj e ß e upotrebljavaju u svrhu informiranja voza a o stanju u parkirali ßnoj gara i. eta ama gara e. ilustracije u skladu s europskim normama i standardima.DINAMI KI INFORMACIJSKI DISPLEJI DINAMI KI INFORMACIJSKI PANELI mogu prikazivati veliki broj razli itih promjenjivih prometnih znakova. broju slobodnih mjesta. Odlikuje ih njihova mogu nost odvajanja sadr aja na sekcije-module. razne tekstualne poruke kao i grafi ke oznake. tako da na jednom displeju mo emo prikazivati vi ße razli itih tekstualnih i/ili grafi kih poruka u razli itim bojama. . Izra uju se o ovisnosti o eljama naru itelja.

. (vi ße u OPREMA PARKIRALI TA).Nalaze veliku primjenu u ekspandiraju em rastu broja novoizgra enih prakirali ßnih gara a u velikim urbanim gradskim centrima.

CESTARINSKI PROLAZI (CJENICI) Postoje dvije verzije znakova koji prikazuju cjenike cestarine.financijski isplatljiviji od konvencijonalnih znakova jer omogu uje brzu i trenuta nu promjenu cijena usluga cestarina. .promjenjivi znak. te dinami ki. mostarine ili tunelarine : konvencijonalni prometni znak s prikazanim cijenama . Upotreba promjenjivih znakova â¼³ cjenika za prikaz cestarina je daleko prakti niji i dugoro no gledano .

B31 (LED) . U na ßem konkretnom slu aju radi se o sljede oj prometnoj signalizaciji (znakovima) : â¼Ù C02 â¼Ù â¼Ù A34 (promjenjivi). a radi pove anja sigurnosti pje ßaka i ostalih sudionika u prometu posti e se ve a u inkovitost kombinirajem uobi ajenih prometnih znakova sa promjenjivom prometnom signalizacijom koja se priklju uje na elektroenergetsku mre u. Svi konvencijonalni prometni znakovi moraju u potpunosti odgovarati normama i uvjetima iz pravilnika (vidi poglavlja PRAVILNICI i KVALITETA I NORME(vertikalna signalizacija)).DODATAK 1: OBILJE ÝAVANJE PJE A KOG PRIJELAZA KOMBINACIJOM KONVENCIJONALNIH PROMETNIH ZNAKOVA I PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE Imaju i na umu osnovni cilj signalizacije. kako u izradi tako i u postavljanju istih.

50/50 u dvije sekunde) signalnog pojma A 34. znak uz karakter mora relativnu znaka pouzdano vla nost kao raditi od unutar znaka 95 i temperaturnih % opasnosti. â¼Ù bijele i ute LED od minimalno 10540 cd/m2. npr. treba biti veli_ine T 90 cm. udaljenosti izveden granica i naredbe od tako od stupanj ili da - 40 mehani ke zabrane min. tako da udovoljavaju sljede im uvjetima: â¼Ù ute LED-e od minimalno 7440 cd/m2. svjetlosne to ke od 30° i intenzitet svjetlosti.a duljina kraka stupa je 5 m. Kut svjetlosne to ke od 30° i intenzitet svjetlosti. treba biti veli_ine Ø 90 cm.25 metra od ruba kolnika.0 m Visina kolnika. na cesti" izvesti od bijelih LED-a u jednom redu. pri osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlo ß u od 40 000 lux-a. pri + za ßtite mora 150 pribli avanju do biti 70 IP ostane °C 54. veli ina ku i ßta 100 x 34. itljiv â¼Ù Obostrani svjetlosni promjenjivi 100 cm. pri osvjetljenosti znaka okolnom svjetlo ß u od 40000 luxa. izvesti tako da ima minimalno tri reda crvenih LED-a. 35 m. Konzolni stup se ugra uje na udaljenosti od 1. prometni znak A 34. izvesti tako da kruga ima minimalno tri reda crvenih LED-a.KARAKTERISTIKE PROMJENJIVOG PROMETNOG ZNAKA â¼Ù â¼Ù prepoznatljiv s â¼Ù znak mora biti postavljen pod velikim kutom promatranja. ja ine od 20 mA promjer optike ø 5mm. kut isijavanja 23°. Donji rub od razine kolnika. smanjenje no u). â¼Ù znaka B 31. â¼Ù simbol " etrdeset" izvesti od bijelih LED-a u jednom redu. Konzolni stup treba sloja temeljne boje i slojem autolaka srebrne boje. â¼Ù crvene LED-e intenzitet svjetlosti od minimalno 3100 cd/m2. â¼Ù Svjetlosni promjenjivi prometni znakovi i prometna svjetla trebaju biti izvedeni u tehnici LED â¼³ a visokog sjaja. pri osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlo ß_u od 40 000 lux-a. jasno m. isporuka i monta a na konzolni stup iznad kolnika. â¼Ù mora imati mogu nost dojave kvara znaka i kontrolu izvr ßenja upravlja_kog naloga u operativni centar. za ßtita plastificiranje â¼Ù Mogu nost treptanja (omjer svjetlo/mrak. postavljanja iznosi minimum 5 metara od donjeg ruba znaka do razine Konzolni stup mora u donjem dijelu imati vrata ßca sa bravicom (radi onemogu avanja pristupa osoba van struke) koja omogu avaju pristup elektri nim instalacijama. do udaljenosti od min. â¼Ù simbol isijavanja simbol â¼Ù Svjetlosni simbol Svjetlosni Kut Svjetlosni simbol Svjetlosni isijavanja svjetlosna simbol znaka trokuta "djeca A POSTAVLJANJE I MONTA ÝA Promjenjivi prometni znak postavlja se na konzolni stup. dobava. â¼Ù jakost opti kog sustava mora se mo i prilagoditi okolnoj svjetlo i (npr. biti za ßti en protiv korozije postupkom vru eg cin anja ili sa dva . â¼Ù Ku i ßte i prednju masku znaka izvesti od AIMg3. svijetle eg prometnog znaka mora se nalaziti na visini od minimalno 5.

sa Omjer svake strane treptanja znaka tama/svjetlo i oni iznosi pomo u 50/50 ure aja u za dvije Svjetle i prometni znak priklju uje Hz.Halogeni treptanje sekunde. uzemljiva i crvena traka upozorenja. se smje ßtenog na u vlastiti neposrednoj izvor blizini elektri nog prometnog napajanja znaka 230V unutar 50 zelene Kabel elektronapajanja pola e se u iskopani kanal dimenzija ßirine 0. Skica primjenjenog konzolnoga stupa . pribor moraju biti izra eni od antikorozivnog materijala ili moraju imati Alternativa nemogu nosti spajanja na elektroenrgetsku mre u je upotreba fotonaponskoh-solarnog napajanja smje ßtenog na konzolnom stupu. kanal slijedi Vezni elementi i vij ani antikorozivnu prevlaku kao na in za ßtite (HRN.80 m.40 m i dubine 0. Nakon polaganja kabela i trake. trepta i nalaze naizmjeni no se trep u. preko elektri nog brojila povr ßine. ßtitnik.EN 12899-1). Predvi ena je maksimalna potro ßnja od 300 W. U iskopani kanal se pola e i plasti ni zatrpavanje kanala i sabijanje zemlje.

MA400/500 Q131 .Skica temelja konzolnoga stupa izra enog betonom marke MB20 i propisane armatuure npr.

programom kontrole i osiguranja kakvo e (PKOK).). projektu 59/1996. opremi i signalizaciji na Smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama (NN br. projektom organizacije gra enja (POG). Rad obuhva a nabavu. 59/2000.Uzemljenje DODATAK 2: SEMAFORI DEFINICIJA Svjetlosni se znakovi postavljaju u svrhu pove anja sigurnosti i/ili pobolj ßanja kakvo e odvijanja prometa na cestama. zahtjevima nadzornog in enjera i OTU.) u skladu "Pravilnikom i Odlukom sa"Zakonom o o o prometnim dono ßenju .). (NN br. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom. 61/2001. propisima. dopremu i ugradnju svjetlosnih znakova i pripadaju ih ure aja uklju uju i i svu opremu te elektri nu instalaciju. POSTAVLJANJE Svjetlosni se znakovi postavljaju sigurnosti prometa na cestama" znakovima. prema (NN cestama" prometnome br.

Trajanje utoga svjetla se odre uje prema dopu ßtenoj maksimalnoj brzini za privoz na kojega se odnosi i to: â¼Ù â¼Ù â¼Ù 5 s za brzinu 70 km/h. Jednom odabranu konstrukciju trebalo bi zadr ati unutar poteza ceste. Promjena s vremena propu ßtanja vozila (zeleno svjetlo) na vrijeme zatvaranja prolaska (crveno svjetlo) prikazuje se prijelaznim utim svjetlom.Monta a i postavljanje semafora na stup iznad raskr ß a Kontrolno-upravlja ki semaforski ure aj Na cestama s dopu ßtenom brzinom ve om od 60 km/h promjer svjetlosnoga polja treba biti 300 mm. km/h. ceste s dopu ßtenom brzinom 60 km/h i ve om. konzole i.00 m za â¼Ù 0. 3 4 s s za za brzinu brzinu 50 60 km/h. na portale. Signalni ure aji semafora se postavljaju na stupove. .75 m za ceste s dopu ßtenom brzinom manjom od 60 km/h. u odre enim slu ajevima. Minimalni razmak izme u osi stupa i ruba kolnika je: â¼Ù 1.

. Za potrebe instalacije laterni na raskri jima mogu se koristiti razli ite vrste semaforskih stupova.50 m iznad kolnika. Upravlja ki semaforski ure aj smje ßta se u PVC ormari .20 m iznad iznad biciklisti koga pje ßa koga puta hodnika. koji treba biti otporan na ultraljubi asto zra enje. kakvo e za ßtite IP 54. 2. kretanja.10 2.Donji rub signala treba biti na visini od najmanje: â¼Ù â¼Ù â¼Ù 4.

» Vrh stranice .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful