ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϢϴψϨΗ ϥ΄θΑ 1972 ΔϨδϟ 49 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϟΎΑ ΔϴΑήόϟ΍ ήμϣ ΔϳέϮϬϤΟ βϴ΋έ έ΍ήϗ

 ° 
 

  
) * ! *+
,-.*/0! * 
, *$1$23,4 "&'( $%""#  ! 
5  
**!5* * ) * !. 71$2-89:"&'( $%"(6  ! 
"&=> $%="  ,; 7 .< 
 !))7 - "&#" $%'(  ! 
 !7-"&#? $%6#  ! 
@ A 7 : 7! 
 !7B2 C7@$! 
F92D  E 
$*%"(6* * 9*G
!H*:E * I*JK.* 7*1$2-89:L 
- 1 ΓΩΎϣ 
Q57JKMNO 
JKL/9G 
/5P "&'( 
BE*T 
*2)*75*L* 
! * 3 * *J2! *E3*
E9*: E RSE$ 
- 2 ΓΩΎϣ 
Q"&#? $E /MU!M)7V +5L :5H0U!:WX!
ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϢϴψϨΗ ϥϮϧΎϗ
ΕΎόϣΎΠϠϟ ϡΎόϟ΍ ϞϜϴϬϟ΍ ϲϓ ϱΪϴϬϤΗ ΏΎΑ 
* 2/5*I * 2 YR*9* Z*0+!9 7* *H* 
*7L*J. 7[O2 - 1 ΓΩΎϣ 
9* 9*: S*%W*X9*: *_ 7 V 
*\K5*@* 2 ]!^* *7_L+*9*:S*S 7! 
^*a9*:@E*+O!)*$`!)*;;O,+**
!b2! % $2! I 2!EJ` 
S*% * :E* ! *7 Z*0+H*E! *:E U c-,!b% ,P!.] 
.* 7E*+ 2! *% *7_!) *L+ *%7^$*c!9/E*8]^**2!@$9: 
^*.!E*d*SM *$2! e* *;7! 52 
*%7^*: M9*:9*%E*J`V* 7WR* 
9O 
*gE*! *E 3 *\0Z* +WR*/.* 7* 2! 
E*+3!Ee9S!SfM! 
**$  * `O! **$ 
**E^**:EY **%3**E7! **chB** 2! YE**;° * 
Q * +$ah! **E ** .**< !iE**_h.** 7^**7 ** ! **: ej!E**H**d 2! 
Qk!^.aK!9 7 ) jEH 0 
. 7U M !L`J2! 
9S RS YE% 
9. 7 -2 ΓΩΎϣ 
3ES SE 7!3ES 7a lM 
Q 
$JSE 7! 
$J 7a lm 
Q3ES SE 7!8) 7a lk 
Qn MSE 7!n M 7al, 
Qo$SE 7!o$ 7alB 
3 ;$SE 7!3 ;$ 7al! 
H
Ab $ 
7SE 7!H
Ab 7a lA 
3ES SE 7! K 7a lp 
Q ] $ 
7SE 7!
%3$ 7a ln 
QI J)+ $ 
7SE 7! : $ 7alY 
$ $ 
7SE 7!$ 7alq 
Q$ $ 
7SE 7!Y, m $a 7alU 

[**OE
A **rE****@**$ ** 
** )**7 E** 3** 
a.** 7a@**PA **
! 
Q. 7h : 7!9  
rE**@*$ * 
* )*7 E* *SE 7) 2!. 7BR !E:@PA 
! 
Q. 7h : 7! ;O 77YM R_M !9 E
A! 
*J
! * 7 * 2*S 7 -$2MA 
!.J)7,)7 7aL/ J2 - 3 ΓΩΎϣ 
[*OE
A *rE**@*$ * 
* )*7 E* *S !.*J@P! 
02 
Q@ A 7!. 7h : 7! ;O 77YM R_M ! 
W*X *J
!* + 
9* * 7E* 7Ef9:S !M.Js J2MA 
- 4 ΓΩΎϣ 
* 7*7YM R*_M* !9* * E*
A!rE@$ 
)7 E 
Q. 7h : 7! ;O 
9**:L_**2 9* , ** 
**2** $7L**/9 ** 
I**%h)**7,**)**7 **/L**/ **J2 - 5 ΓΩΎѧѧϣ 
YM R*_M* 9* * E*
A!)*7 E* I*%hBR*S)* 2!* e0*I *
!5c;_ 
Q. 7h : 7! ;O 77 

*2W*X9*:1$*
!S*S 7! 3*K 7./9: dI%h EJ2]M9E
! 
**h** ** : 7! **;O ** 7**7 pE**@**$9** ** E**
A!)**7 E** 
Q. 7 
* $H*%$!!* H* 0 *d , *!MI*%h.*E!, J2WX 
M! 
*** 
02!E!***BR***SLJ***2 ***`/ ***
R`$ ***0 )***+2!Z***0+! *** .]***79***: 
Q c;_ 
*;O * 7 *7pE@$9 E
A!)7 E -$2MA 
- 6 ΓΩΎϣ 
)*7Ee/-*L*;2* : * t*/ XP.*J * 2*S 7. 7h : 7! 
Q JI%- cOIJKhS BRSYE%2!I%h)7% 
M* ! * 
+ *;O8* $7L*J!9:* d!9*^*.X 7.<S. 7 - 7 ΓΩΎϣ 
Q 75aM)7t<MYR9chrEG^7r 2].E+2)7 P5a 
7L+ 2 
Q 7 .< .A 7j 2 c_ A 7 7aLJ J
- 8 ΓΩΎϣ 
F 7aL/3 ,P 
- 9 ΓΩΎϣ 
 77lMl 
 7 lml 
F 7^2 7!M /L/3 ,P 
-10 ΓΩΎϣ 
 !M J7lMl 
Q !M Jlml 
Q 7^ !M JI%M)7%L/3 ,P 
-11 ΓΩΎϣ 
Q% 7lMl 
Q% 7 lml 
** 
3ES** BE** 7.** 7**h**u**% 
**M**7.** 7 - 12 ΓΩΎѧѧϣ 
*5*a!M9*:.* 7)*H*%$!9* Z0+!9 7 7 %joO2 
Q `O 
**J0** vE**
!.** 7**hE** **S9** **[**OE
A ** )13 ΓΩΎѧѧϣ 
Q5+;$7 
*c_! *$ 7. *w 7 * ,!MZ*0 *;O *$`*!M*°o 
M5! 
*\ °*o7!,+* *a0* o ! 9 7** *7 *% *;. *w 
I*JKhV* :! J**!* * 
M5*! -* E*X*O2! :YME@WX! 
Q. w 7)7BE 
7 rE 5 t02a] P RS 

* V* +W*X!5*P* 0 
9^ 9:H 0 ;O 7 )7°o 
M5! 
QH 0 )E
E 52: 7!  RS9: x ;$.@Ea !
ΔϟϮΌδϤϟ΍ Ε΍ΩΎϴϘϟ΍ϭ βϟΎΠϤϟ΍ ϲϓ ϝϭϷ΍ ΏΎΒϟ΍ 
E*%2 <*%75*c;_ 3E*,9:L/ RS9: $+., ! 2 14 ΓΩΎϣ 
Q3 E 1$!y !) ,!K9: 7vSMH 0 
5o!9L 
9**: ** R**S 9* :** x *;$**)**7**7L**/)**73 ,**;. E** E*+ 2! 
BE*2)*7!MS@*z r *`2M *BR* !* $79*,h* 7b7 c;_,!K 
Q 2c;_s 9: \M)7 
9*:,E* 
**:* YE*%2! *W*29*:L* I*1 * R* 
R`$ 0)+2! 
F , 9: $+ 7 IJKh[5-8 
)*;;O! 
* *<S@*\M)*7SE*f)*7!M5*\M)*7*N*{
- 15 ΓΩΎϣ 
Q5c;_9:L_29. w Z0+ {7!M , $: 
**7-*89*:]PL*%7)*75*:E1$*[*O 
: . E J2] - 16 ΓΩΎϣ 
QM7!M7x;_9: $75 _,[$ 

R*S !*;]P9* * E*
A!)*7 E**Pk0 
:. ER`$2] - 17 ΓΩΎϣ 
)*73: *%7 *c!T 
* * V*7 
)*%U*_ -*89: E5$7 ; 
XP! E 
Q3R: J2 +J7
: ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϱϮΘδϣ ϰϠϋ ± ϻϭ΃
:ΕΎόϣΎΠϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤϟ΍(1) 
F
\!9 [OE
A E. 7hLJ
18 ΓΩΎϣ 
Q5 IM507L0 
7 mf K9:!. 7@z lMl 
**7 <**! 9 7**** <**89**:3E**+OY!X)**7E**e/h**@**\M **%_lml 
*YM R*_M* 9* * [*OE
A *)*7 E 
)$3 $ 

Q. 7h 
Q. 7h)7Mlkl 
Q. 7@z IM 9:507L0 
E
A mf K9:! 
F 2DL%. 7h[O
-19 ΓΩΎϣ 
** a 2**L** ! .** 79**:9** Z**0+!9 7**** **7 **%** "| 

,*;]! *a]! *7 v*Sh H* 02E*%2!,+*.*aK^*7H*` 
* *%$2! 
Q ! ! 
Q. 79: .a !07]! 1)H%$ ?| 
Q. 79:3E}$I%h!S !.J)H%$ >| 
Q. 79:
Xh.;;O2@P! 
02 6| 
Q. 79: 
<S@\M)H%$'| 
QS,M 
02!. 79:moU +1$2 =| 
Q cO1$^w!! 7.E/R!°J 7 % #| 
^**o.X.**K !g **0+.*%0 ** 
,! **! *$`y **I** *** (| 
Q. 79:xO 
QS !M.J _y !. 7
R`$ 0^w! &| 
Q 79:52 E!52R`$ ! "~| 
Q 7aLJV
$y$29 7 J0  79:YME@P ""| 
QL%7)7. 7iKP!M9 E
A!55wE 
:YME@P "?| 
Q `O52 !52 
%79: L%H 
:YME@P ">| 

€>€9 7@,DE
o2!
 cO1$^w! EJ7"> 
3R2**h! 
** * <S@**\M)**L** ^**
A **7 j **\^**w!l" E**J7"> 
V** a 2E**+_)**7 **7J3,`**] H* 0 
**0**)fE**`E**f3R2**h!)fE**` 
**KE79**:!**!h ** 7 **KE9**:** E**%E
**oH** 029**3 **;! 
€Q6€B /!E%a! . 
** .** **M**7!m**o!** <****M**7LJ** 
|έήѧѧϜϣ 19 ΓΩΎѧѧϣ 
9**:.* 7 *h* *! **<+ *$2!^* **7O*M*7!g *0+! 
**[**OE
A ** * E**BR**S)**7**7L**/LJ**
!52**c;_ ** 7 
***h***)***7M! ***;O .*** 7@***z m ***
***\!5***+$ 
)***7!M9*** 
BR**S)**7L**/x**;_9**:L_**29**L**% .** 7**h**,**0
!.** 7 
Q -89:BE 
7BE
E 5 2 ErE 2!
ΕΎόϣΎΠϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤϟ΍ Ϧϴϣ΃ (2) 
*)*7M 9* * E*
A!rE@$ 
)7 E )
± 20 ΓΩΎϣ 
*vE*
!L* *7MU*- I *
! 7 ° a ,9: J 
. 7h 
*cO.* ,*P!.*;K!.*+^a  
! 7h $7 J293b ah 
QSE1$ 
9. w 
.* 7i*KP9*:X*M *`}!L*h*. $**_3*LG*8* *J 
M5:nE
! 
Q R wO 
*X*M *`}!Vf*85*$ 2 3*7U*_E*+
!* 
. $^ M35$ 2 J
! 
9*X*M *`}!LG*8*,*3* 
L+5+;$7 qE2!M527,2X4: /RL+ 
Q O2ML+ ;O8 `; G83Ef8)J2X4:3 Ef8t/XPL+)7 G 
/ 
* * * )*7 E* .* 7h)7M ! $: <SLJ2 - 21 ΓΩΎϣ 
R*_M* .* 7*h ** )*7 E* *< BR*SU*M1$*
!)*7hYM R*_M 
QYM
ΕΎόϣΎΠϠϟ ϲϤϠόϟ΍ ήϤΗΆϤϟ΍(3) 
L*/ * 
9*:.* 79* E2{*9* *[*OE
A * * 
|έήѧϜϣ 21 ΓΩΎϣ 
9* *de*! .* 7*h*@*\M
*\! ELJ
!9 7aI 
Q5! 2 
)*75*% 5*5*wE 
*7!9 7** 7 % $7!E1$E2{RS[O
! 
Q-RS9:52c 2 ;
!. w 7
: ΔόϣΎΠϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ± ΎϴϧΎΛ
:ΔόϣΎΠϟ΍ βϠΠϣ -1 
F
\! 7 E 77N{
22 ΓΩΎϣ 
Q 7 m 
Q 7 S !.J@ 
3* *$ 
*7 <*! 9 7* <89:3E+OY!X)7Ee/h@\M M 
MA ** 
]! ** 7**7YM R**_M**  * 
** )**7 E** ** 
**)$** 
Q R wO. 77)7Ee/M
\) 

Q 7M 
!52$79:q 
!.%a 7)7ME\0
! 
F 2DL%9:E1$ 77[O
- 23 ΓΩΎϣ 
*`J *oO^*w!! * 1$2! * 79*:g *0+!* *7 *%H*%$2!* "| 
Q 7vSMH 0 :J.J7E: 
Q 79:.+J!.b !L7 ,!9+@P!UJ o_^w!?| 

QSS 7! 7.J _y !. 7
R`$ 0^w! >| 
QS,M 
02! 79:moU +1$2 6| 
Q `O .-:J!y$ <81$2 '| 
Q 79: o.7O <81$2=| 
Q 1$2! 7.E/R!°J 7 %,P#| 
Q a]! w
E! : emo <81$2 (| 
Q 79: ! 
, <1$2 &| 
Q 7.‚$)7SEf!.+J!NK cOy cP "~| 
ƒ*`2] * 79*:x*O ^*o.X.*K * 
,! *! *$`y * *cP ""| 
Q 
,! <H 
:WX! bO3 A!^7 
Q
Xh.;;O2@P! 
02 "?| 
Q m]! .$
E!g 0+!.Ew0!„! I I1^w! ">| 
Q m]!07]UhI1$^w! "6| 
.E2{**.*c 2!**S ! .*J
$*%E 
** ! * 7** E 
* 2 **$7"'| 
9* I* *P9*:W*XL*/@ *w9:S 
2!  aE7! : 71$ 2!  
Q3 o52aK!^°o7!9 ! 
Q 79:.@! g 0+! 7 oOR`$2 7"=| 
Q 797Om%0 EP! A .!E7,P "#|
: ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ ± ΎϴϧΎΛ 
Q ! 79: 
<S@\M) 2 "(| 
Q9 7I N;$7 o37! @ 7 
02 "&| 
QS !.J9: N!?~| 
Q
EO`.a y$7!.7 ! ., !.a y$7 ?"| 
Q :vE;! 2 ,P!S e! 7U 7ME2 ??| 
Q %3, [$27,!K9:.E+U + ?>| 
Q  .:E;@EaP9: 7E[_E ?6|
: ΔϗήϔΘϣ Ϟ΋Ύδϣ - Ύ˱ ΜϟΎΛ 
Q. 7h !9 E
A! 0 
9. w ?'| 
Q `O52 !52 
%79: L%7^H 
:YME@P ?=| 
Q V :! [O 
9iE_hL% ?#| 
* *S !M.*J*7)*73 ,*;. E* 9*G 
M * 7* - 24 ΓΩΎѧϣ 
Q. 79: U  1$. E !My !M) `O7t/XP 7 

ΔόϣΎΠϟ΍ βϴ΋έ(2) 
E**
A! rE**@**$ * 
* )*7 E* * 7** )* *;
- 25 ΓΩΎѧϣ 
.* 7i*KP9*:X*M `}!Lh. $_3LG8 J 
MnE
! 
Q R wO 
*X*M *`}!Vf*85*$ 2 3*7U*_E*+
!* 
. $^ M35$ 2 J
! 
*`}!LG*8*P,*3* * 
L*+ * 7 * qE*2!M5*27,*02*X4*: /RL+ 
M*P *;O8 `*; G*83Ef*8)*J2*X4:3Ef8t/XPL+)7 G 
/9XM 
Q O2 
* e 
YR* *S! *! * 
,! * * 7 <*83 ,P 7 
- 26 ΓΩΎϣ 
QiE_h.< I7M 

**h**! ** 7 * 7. E**! ** 7y **!) ** R**`$2)**U <**%7 **S! 
!M* / * N* 
MI*1$U_ K 9:5!Qy !) BRS,!K9:. 7 
**7**!I**
M **ddU**_9** ** E**
A!**N**  E**rE** 
M** **\ 
Q +MU_9: 7 
**P ** R**SI**JKhV* :! J****!** ** 
M ** 7E** - 27 ΓΩΎѧѧϣ 
Q. w )7BE 
7 rE 
M5/a] 
9 7*aI* L*/ * 
9*:VE
E 2 77rE  7 I
- 28 ΓΩΎϣ 
iE*_hn*$9K *E*! 9* Z*0+!* <*8 * 7)*9 E
A!P 
**h**rE** W*X!* r ** $ .*KE!** aE7!* 2! * 79*: 
Q. 7
ΔόϣΎΠϟ΍ βϴ΋έ Ώ΍Ϯϧ(3) 
7*MI *
! <*83 ,P9*:B !* 
* 7E*m * *dd * 7aL*J J 
29 ΓΩΎϣ 
Q5f$57 7 
* E*
A!rE* *@*$ * 
* )*7 E* * 7* °*)* 2 *J
! 
L*h*. $**_3*LG*8 J 
M5:nE
! 7 YM R_M 9 
Q R wO. 7iKP9:XM `}! 
*X*M *`}!Vf*85*$ 2 3*7U*_E*+
!* 
. $^ M35$ 2 J
! 
9*X*M *`}!LG*8*P,*3* 
L+5+;$7 qE2!M527,2X4: /RL+ 
Q O2MP ;O8 `; G83Ef8)J2X4:3Ef8t/XP L+)7 G 
/ 
<*83 ,P 9*:5*! 
* 7E*°*) 2 7E:@PUK9:A 
- 30 ΓΩΎϣ 
QE`RS <89: 7 9+$ O.c;_]^a5 J2!E` 
Q5$ 2 E9: 7 °.c;_ 
02 -31 ΓΩΎϣ
Ώϼτϟ΍ϭ ϢϴϠόΘϟ΍ ϥϮΌη βϠΠϣ(4) 
9*: * <* * 7* °* *Em*o! <87LJ
- 32 ΓΩΎϣ 
F
\!mo <8!%!M„ 
J+ KE7 
!M„ 
***J+ ***KE79***: *** <*** *** 7 *** !***S !.***J@***/!lMl 
Qmo <8!% 
* 7 <*9*: 3E*+OY!X)*7 *%_**
b 
]! dd)L 
]@\h,lml 
*7YM R*_M* * 7* )*7 E* * 
*)$*3 $ 
7 <! 
)**!
**\ BR**S)** ** 
MA ** 
]! ** 7**7 ** : 7!m**o!** <**8 
Q $ 77
\ 
F 2DL%9:E1$mo! <87[O
- 33 ΓΩΎϣ
: ΔόΑΎΘϤϟ΍ϭ ϢϴψϨΘϟ΍ϭ ϖϴδϨΘϟ΍ϭ ςϴτΨΘϟ΍ Ϟ΋Ύδϣ :ϻϭ΃ 
* 79*:*%!M„ 
*J+ *KE79*:* ! * *7 %,P! , 
Q -89:SS 7! 7./)H%$! 1$2! 
* 7.*/9*: *d, *! I*%h)*H*%$!!* H* 0 *`J *%* 
Q%!M„ 
J+ KE79: [O 
:SS 7! 
Q%!M„ 
J+ KE79:I%hs 9: ^ `J %,P 
°**J****% !M„ 
**J+ **KE7m**U **;KE**% **`J **%,**P 
Q KEBR , s 9:N-^! 7.E/R! 
**KE** ! ** <**8[**O 
**:.** 7 **
R`$y **^**w!9**:YME**@**P 
Qmo <8!%!M„ 
J+ 
QS,M 
02!%!M„ 
J+ KE79:moU +1$2 

**KE79**:**07]U**M! ** .**$
E!.E**w0!„! **I** I**1$,**P 
Q%!M„ 
J+ 
Q 79: o.7O <81$2 
Q 79:mo9a]!9w
E!9: en $ <81$2 
9***: *** E!**E 
*** 2! *** .E2{**.***c 2!***S !.**JE 
*** 2 **$7 
!M„ 
**J+ **KE79**: ** <** * 7** °**$Y $**%E**
E ! ** 7 
**1! **KEBR**S9**:**07]! ** **1** 2! * 79**:m**o <**8!**% 
Q r $L`J 
aE7! `Omo <8! o.7O 
Q 79:mo <8 o_!%!M„ 
J+ KE79: o_R`$2 7 
*%!M„ 
*J+ *KE79*: * * .@;K!.+^aL02!E;K 
Q 79:mo! 
%!M„ 
J+ KE79:.07]s )7!M. E s )7@` 
QSS 7! 7./9:%!M„ 
J+ KE79:07] 7 
02
: ΔϗήϔΘϣ Ϟ΋Ύδϣ :Ύ˱ ΜϟΎΛ 
Q 775 0 
9L% 
Q V :! [O29iE_hL% 

ΙϮΤΒϟ΍ϭ ΎϴϠόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ βϠΠϣ (5) 
.* <* * 7* °* *Eg 0+! . 7N{
- 34 ΓΩΎϣ 
F
\! 
Qg 0+! . < 7 S !.J@/!lMl 
k*^* 79*:3E*+O Y!X)*7 *%_**
b 
]! dd)L 
]@\h)7,lml 
**7YM R**_M** ** 7** )**7 E** ** 
**)$**3** **$ 
.7**O! 
)*!
*\ BR*S)* * 
MA * 
]! * 7 7 : 7!g 0+! . 
Q $ 7
\ 
F 2DL%9:E1$g 0+! . 7[O
- 35 ΓΩΎϣ
: ΔόΑΎΘϤϟ΍ϭ ϢϴψϨΘϟ΍ϭ ϖϴδϨΘϟ΍ϭ ςϴτΨΘϟ΍ Ϟ΋Ύδϣ :ϻϭ΃ 
9**:** $H**%$! ** 79**:g **0+!** .** **7 **%,**P! ** ,"| 
QSS 7! 7./ 
* 7.*/9*: *d, *! I%h)H%$!! H 0 `J % ?| 
Q 79:g 0+! . [O 
:SS 7! 
Q +$ahy$,`
…!  2AaM! 7.e + 7 o_,P >| 
ƒE*:)
*J!* a _!M.* 7L*_,)*7 
<S@\MUJ]†7E, P6| 
9*: 
* *<S@*\M,*` 
*^w!Q'| `O.;;O9:)eK+)7 7J7 
Q . 79:. 7 
* 
*: / *!.* 79*: ,. K! .!!.E2{7 o_^w!=| 
Q a _!,+L_,9: 7k _ $7 
Qg 0+! . <8[O 
:. 7
R`$ 0^w!9:YME@P #| 
Q 79: . mU +1$2 (| 
Q 79:9 Z0+m%KI1,P &| 
Q. 79:g 0+! . ‡E`.‚:J7I1 ,P"~| 

* E!*E 
* 2!* : * .E2{*.*c 2!*S !.*JE 
2 $7""| 
*1* 2!g *0+!* .* <* * 7 °$Y $%E
E ! 79: 
Q r $L`J 
aE7! 79:g 0+! . 
Q 79:g 0+! . o_R`$2 7 "?| 
) 
**%)** ! 
** **< **cO.@**;K!.**+L**02!E**;K">| 
Q 79:3 ,$3b ah!g 0+! . !) 
! 
Q5A 7, $9:vE;I1^w!! 79:9 Z0+ A 7!E 7,P"6|
: ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ :ΎϴϧΎΛ 
Q 79:9 Z0+ƒ!$c3 ,P "'| 
* 7.*/**
A 2! *`O *$`! * .*< )*7 * .J*9* 2"=| 
Q ;OSS 7! 
Q 207)7! . E s )7 . m @`P"#| 
QSS 7! 7./9: . .07 7 
02 "(| 
"&|QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
Q . ‡E`3-:J7E
E 2 ?~| 
Q .AaE
E 2! +$ahy$! 7.e 9:,` 
?"| 
** .!**$!.E2{** **\0! **.** 79**: 
**.**<S@**\M,**`
P??| 
Q . 0! 
Q9 ‡E`.Aa43R2ˆ[_E ?>| 
* 79*: 
* *<S@*\M**
A 2!SE*! *2! g 0+^a?6| 
Q a _!,+L_,9: .< !@ ^7 ,+2! 
Q KE †7E+V :! 79:9 Z0+ A 7^
A 2 ?'|
: ΔϗήϔΘϣ Ϟ΋Ύδϣ :Ύ˱ ΜϟΎΛ 
Q 775 0 
9L% ?=| 
Q V :! [O 
9iE_hL% ?#|
.ΔΌϴΒϟ΍ ΔϴϤϨΗϭ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϣΪΧ βϠΠϣ - έήϜϣ 5 
** 7** °** **E **<+ **$2!^** **7_**7LJ**
)- 2) ΍˱έήѧѧϜϣ 35 ΓΩΎѧѧϣ 
F
\! <+ $2!^ 7_ < 
Q. 7 <+ $2!^ 7_ <S !.J@/!lMl 
.]**79**:3E**+O Y!X)**73E******
b 
]! **%_)**L** 
]@**\h)**7,**lml 
* * 7 * )*7 E* * 
* )$*3 $ 
7 <!.7O!k 
Q 77 : 7! <+ $2!^ 7_7YM R_M 
Q $ 77
\!
\ BRS)^ A 
]! 
F 2DL%9:E1$^ $2! <+ 7_7[O
) "΃" έήϜϣ 35 ΓΩΎϣ 
*7_9*: * 7 !,H* 02L*`J29*†7E*+!j*oO! *7 *%pE*! * ,"| 
Q <+ $2!^ 
9* Z*0+ !,! *<+9*:L* ^* 7!.7*O !,!9a*n*$L/*7 ,?| 
Q K9:9 +o 
27*_I* 29*x*O ^*o.X.*K 3 ,P!@ 7 %pE! , >| 
Q. 7.`%:WX!moEG 
IO****^**,E**:M ° 
**2†7E**R**`$2!,** **7 **%pE**! ** ,6| 
Q.89: a] `/^: !  2! e 
0 $`! °h 

9* *7 .E*w0! * .!*$!.E2{**1$ *7 *%pE! ,'| 
@*P! * * 7*7* 0 
9*L*%Q =| *<+ *$2!^* *7_v *%2 
QYME 
Q V :! [O 
9iE_hL% #| 
** .** **7 . E**!m**o!** <**8**7. E**rE** 2 36 ΓΩΎѧѧϣ 
H*%$!joO* * L*% 9*: *<+ *$2!^* *7_*7. E!g 0+! 
Q -89:BE 
7 E  77 !1$! 
5*! * 7* )*7*S,* 3R*: *
R`$L%9:ge. E J2! 
Q 77 wE@\]$ 

ΔόϣΎΠϟ΍ Ϧϴϣ΃(6) 
* E*
A!rE**@*$ * 
* )*7 E* ) 
)7M 7 J
- 37 ΓΩΎϣ 
Q 7 <3E+_X J 
M5:nE
! 7 YM R_M 9 
** vE**8P t* 02 ** 79**: **! ** 
,U**h ** 7)**7M **
- 38 ΓΩΎѧѧϣ 
,!**K9**:3 E** 1$**!y **! ) * R**`$2)**] <**%7 **J
!E**m **! * 7 
Q5c;_ 
I **
! ** 79**:3@*`JY!X)7** )**7**%7*$7M ** 7)**7M!*
- 39 ΓΩΎѧϣ 
Q5f$57 7 7M 
 7Zd%7)7M) 2A 
/ 
E*` <*89*: * 7 )*7M!* 
*%7)*7M)* 2 * 7E*:@P K9:A 
! 
QE`RS <89:) 
% )$7ˆ O.c;_^a5 J2!
ΔόϣΎΠϠϟ ϊΑΎΘϟ΍ ΪϬόϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϠϜϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ : ΎΜϟΎΛ
ΪϬόϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϠϜϟ΍ βϠΠϣ (1) 
F
\! E 7^ !M J7N{
- 40 ΓΩΎϣ 
Q J9/!lMl 
QI%h@z lml 
9*: 7*M°*2E $*L/ V
!,% 3R2M
\ m!$ 
M%L/)7XM lkl 

**\**P**\ 
M** !M **J * 7°****@**$ ** 7**!
X**h 
Q 
 $35
\  
])7Ee/h3R2M %_ 
3E****** :I**%h ,****
b2]9****S !.**J9**:„ **7!**%7X**Ml,l 
L*/V*
!,
*\ m!*$2YE*
!3E I%h,,AXP) 7!) 
%7)
XM! 
E*1$*$ *J*7.*a@*\h@]{SE\0 
]! <:L/9: 7h°2E $ 
3R2*hN*} 2 <*89*:E*1$*$ $*7 * E*\0 
]!3R2*hN} 2 <89: 
Q) 
% 
* !M *J9*:„ *2 9*, *9*: *c_ * 
,* )*7E*e/h@\M ddlBl 
* !M *J*7pE**@*$ * 7 * )7 E 
)$3 $ 

** !M **J**7)**7E**e/
**\)** ** 
MA ** 
]! ** 7**7 ** : 7! 
Q !M J5 +2YR 77
\! 
9**:S** 7!M **/E**f * 7!M **J 
**@**+-I ** 29**I**%h@**z qE**
! 
Q 7%Mx;_9: _L%9:E1$$ !M JW27 
F 2DL%9:E1$ 7^ !M J7[O
- 41 ΓΩΎϣ
: ΔόΑΎΘϤϟ΍ϭ ϢϴψϨΘϟ΍ϭ ϖϴδϨΘϟ΍ϭ ςϴτΨΘϟ΍ Ϟ΋Ύδϣ :ϻϭ΃ 

)** **%$2!** 1$2!** !M **J9**: ** g **0+!** **7 **%** "| 
Q `OI%h 
Q !M J9: +J!.b !L7 ,!9+@P!UJ o_^w!?| 
Q +$ahy$,` 
! .Aa!.e + !M J o_,P >| 
Q !M J9: 
<S@\MUJ]†7E,P 6| 
Q !M JI%Ms 9: ^ `J %,P '| 
* 7.E/R*!°*J** !M *JmU ;KE% `J %,P=| 
Q, s 9:N-^! 
QI%hBRS)H%$1 $2! !M JI%M9:L I1$I  #| 
I**%h9**:** $H**%$!** !M **J9**: ** . E** 9** i **0 E**P(| 
Q `O 
Q !M J _ 0,P!. 7
R`$ 0^w!9:YME@P &| 
Q !M J +J _ 0^w! "~| 
QS,M 
02! !M J9:moU +1$2 ""| 
Q !M J9:.07]UM!.$
E!g 0+!.Ew0!„! 1$2 "?| 
!M **J ** .E2{** .**c 2!I**%hE 
** 2!** Y $**%E**
E **$7">| 
*** aE7!** !M ***J9**:Z***0+!**07]! * * **1*** 2!I**%ˆ!** 
Q3 o52aK!^°o7!9 !9 I P 9:!WX@ w9:S 
2! 
Q !M J9: ! 
, <1$2 "6| 
Q !M J A 7!E7,P"'| 
Q !M J9:g 0+! 7 %R`$2 7 "=|
: ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ Ϟ΋ΎδϤϟ΍ :ΎϴϧΎΛ 
QI%h .,]^
A 2 "#| 
Q P! !M J)7SL !moL
02 "(| 
**J0*)* 2!B /*!E*%aL L%2! . mo "&| 
QL%! ,P!LE 
Q .$
E!.Ew0!„! ^
A 2 ?~| 
.*+a!* 
02!5* LJ*2!5*M^*
A 2!5*!a^*w!!.*07]* 7* 
02?"| 
Q !M J9:.07]†!07].]!7 EP!)$0 
Q !M J)7.7 ! ., !.a y$7pE??| 
Q . ‡E`.‚:J7! .Aa!y$!.e +y8E ?>| 
Q ! !M J9: 
<S@\M) 2pE ?6| 
Q P! !M J)7m$?'| 
Q9 ‡E`.AaP!. ! . y8E ?=| 
Qmo w
E! a] < 
?#| 
Q %3,JK3E7^7.E+U +pE ?(| 
.**J)**7U **Kh °* %0**!hƒE**`m**! **
,ƒE**`m**L**
02U **+?&| 
Ql‰?€ R wO. 79:3E}$S ! 
R** * wO.** 7 ** 2E**f**S 7!M.**/)**7m**o**L** !L**
02U **+>~| 
?Q  
@***GP!L***EBR***S******J0***)*** 2!B /***!E***%aL*** L***%2>"| 
>QL%
: ΔϗήϔΘϣ Ϟ΋Ύδϣ :ΎΜϟΎΛ 

Q 775 0 
9iE_hL% >?| 
 V :! [O 
9iE_DL% >>| 
* *P.*% E*w07Š*+
! !M J7. ER`$ I
- 42 ΓΩΎϣ 
.o**%!.**< Š**+
!S !**c T 
**2)**7I**
M **dU**_. E** 5**G+ 
**/ * 7 
Q fP° 
9. E ;O 7
ΪϬόϤϟ΍ ϭ΃ ΔϴϠϜϟ΍ ΪϴϤϋ(2) 
3R2**h)**)**7 ** 7^**** !M **J** **;O ** 7** )**
43 ΓΩΎѧѧϣ 
Q 
. $gd3 )7 
.*J)*73R2*h*KMm*$ 
M 7E !M J9:3R2M, a! I K9:! 
*J.X)*7Y*%3R2*h*KMm$ 
M5! L I 7 S !M 
Q L I !M 
*7 * : 7* * 7* )7°+%7 E 527 
L+3, )7 PA 
! 
@E*aP* *E52 <*%7.*\ !M * 75*2+a L*_MXPW*X![*O * 7 
QIAH 0 
*J
! *! * 
,! *  <*83 ,P! *J *7MN
E*;* I *
- 44 ΓΩΎѧϣ 
**7! **J**7. E**R**`$2 )**WR**/! ** 7y **!) ** R**`$2)**] <**%7 
Qy !) BRS,!K9:. 7h! 7 
9*: * 7* *PVE*
E 2* !M *J*7rE  I
- 45 ΓΩΎϣ 
W*X!* !M9*J9*:n*$ 9K *E!g 0+! <8)9 7aIL/  

Q 77rE < 2 
* !M *J 9*: J**!I*%h*7*a]*P * 
M* - 46 ΓΩΎѧϣ 
Q. w )7BE 
7 rE 
M5/ RSIJKhV :!
:ΔϴϠϜϟ΍ ˯ϼϛϭ3 I *
!* !M *J <*83 ,P9*:* *! 
/! 7!M /LJ J
-47 ΓΩΎϣ 
***KE** !.**  **cO <***S**KM[**O
!5***f**$5**7 7 7**M 
<*E*_D[*O
! *a]! *w
E! : emo <8!%!M„ 
J+ 
**$ .**< !b**/E!** ^**7!.**J^**7j!E** H* d 2!g **0+!** .* 
Q9 Z0+ 
*J0 *J
! *<+ *$2! ^* *7_ <*[*O 
*/L*JZ*dL/!) 2A 
/ 
Q <+ $2!^ 7_79: \5`}! 
* )*7 E* W*X *J
!*K!L*/!)* *S !M.*Js* 9*:@*`/]A *
! 
Q J7 : 7! !M J7YM R_M 7 
y*8E2*@*$ * 7* )*7 E* * !M *J3R2*M)*)7L/ ) 2 J
! 
Q3K!3E7 
. $gd3WX! 
 !M J9 E2{ 
3*K!3E*7*a] *P* !M *J9* E2{* !M J 
- 48 ΓΩΎϣ 
*E2{*.*c 2^7rE 
E\07a]) E0
!9 7I U_Lh 
Q !M J7!I%h7 
F
\! E !M J9 E2{LJ
- 49 ΓΩΎϣ 
Q !M J9: 
<S@\M^a lMl 
Q !M J9:) 
!) 
%) ))e7 lml 
*`/ *
R`$ *0)*+2! * 9*:) *`)*7 J 
Mmo))e7lkl 
Q)2E_h)<`Le2 

Z*0+!* <*8 *:/ *$7!„ ** !M *J9* E2{*[O
- 50 ΓΩΎϣ 
H** 0 
**S** 
2!** aE7! -**8 9* :3 E** 1$**** 2!** !M **J9**:9** 
Q3 o52aK!^°o7!9 !9 I K o
ϢδϘϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ : ΎόΑ΍έ 
*%L*/5* 
*7! *JI*%M * 7^*2* 7!M /LJ _ 0,02 - 51 ΓΩΎϣ 
Q ! 
,!  K$)792R5/%LJ J
!.;;O2)7
ϢδϘϟ΍ βϠΠϣ(1) 
)*7 *%_)*7! *% 9*:) 
*%3R2*h!3R2*h9a)7% 7N-
- 52 ΓΩΎϣ 
**`}!9**: **7h $**L**/ *
!, $****:
**\ !**$ 
E**e/h**5**:)** 
Q5: 
<S@\M9, 9:) ,A! 
]M„ 7 
3R2*h N*} 2 <*89*:E*1$*$3R2h]P% 7. aE\0 
] - 53 ΓΩΎϣ 
Q) 
%3R2hN} 2 <89:E1$$!%3R2h! 
x*;_9*: *_ , * 
*I * 
)752aP 
M% - 54 ΓΩΎϣ 
Q,! 7. c5 J 
M!,.$9:q 
M% 
*! * 
,! * ! * U*h^*a9*:E1$**% *7[*O
- 55 ΓΩΎϣ 
F 2DL%[_h!%  
Q% 9:9 Z0+! 7 % "| 
Q% 9:.;;ONO7)H%$!% L I1^w! ?| 
Q9 S 07 
02! % 
29 
9 . E 
02 >| 
Q +J2! moU ;KE%2!% , 79:^aE!°J 
02 6| 
Q vE8^
A 2!g 0+ o_H%$2!^w! '| 
.E2{*7!.* 79*:S,*`
P! 2 *P!* ! *! 
* *<S@\M) 2pE=| 
Q9 ‡E`.Aa43R2ˆ[_E pE! ,. K!M.!! 
Q5P!% )7m]! .$
E!.Ew0!„! ^
A 2pE #| 
y$*7*!M.*e 9*:S,*`
P!* ! *!) 
* !) 
*%) ) 2pE(| 
Q .Aa oP! +$aM 
Q% [O 
:5LJ2!07]UM^
A 2pE &| 
Q . ‡E`.‚:J7y$7pE "~| 
E*%a.*a ,y$*7!* *J0*LJ*2!L*E*):E*7)* 2pE*""| 
QB /! 
, *79*:*07]†* *$7!5* E 
2!% 7EY $%E
E $7 "?| 
**07]! ** **1** 2!** !M * J!M**% ** .E2{**.**c 2!**% 
9** I** **P9**:!W**XL**/@ **w9**:S** 
02!** aE7! * % 9**:9** Z**0+! 
Q3 o52aK!^°o7!9 ! 
Q% 9:g 0+! 7 %R`$2 7 ">| 

ϢδϘϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋έ2)*7 E* 5*$ 2 *J
!*% 9*:3R2*M *ddI*M))7% 7 )
- 56 ΓΩΎϣ 
]!3**K!3E*7* 
*. $* g**d3** !M* YM R*_M* * 7* 
Q 7h% 7  J2XP3R2M dd)7LM, a! K9:W0RSYE% 

W*X!* !M *JV*/!!MV*5$ %  )0$7% 7 E+
! 
Q% 9:3R2h)7BEfa!XP 

*J
!5*:) 
*%3R2*h IM5%7 U-I 
3R2h)7% _ K9:! 
Q3R2hN} 2 <89:E1$]P !M J7 \KHKNc R 5 
*E@*\]*$5*P* 
MA*a9*+$aMi *3R2*h)*7*% *J 
XPWX^7! 
Q JYM R_M 7 )7 E WX J
!% 7 
!M * 7 5*2+a 5*_P *K9*: *E)**% *7* *0$2A *
- 57 ΓΩΎѧϣ 
*7YM R*_M* * 7 * )*7°+*%7 E* WX J
! E52 <%7.\ 
€"€ !M J 
,!*K9*:*% 9*: *! * 
,!  <% 7 vE
- 58 ΓΩΎϣ 
. E** !y **!) ** I**JKhV* :!**% **7! **J**7 **E 
9** **% 
Q U  
* 
9*:* *PVE*
E 2*%*7*rE* * % 7 I
- 59 ΓΩΎϣ 
*rE* *< 2W*X! *! 
,! ! % <8 )9 7aIL/ 
Q !M J7 
[*;O2 L*/9*:3R2*hI*M *J 
*% 9*: *`O.*;;O,* 2UK9:- 60 ΓΩΎϣ 
3 ,P *
![*;O R*S <*89*:*% *7E*V*+*% L_,92XJVb7 
**J*7 *E 
9** *% ,!*K9*:!**% *7* vE**8Pt*02 <*BR*S 
*_ *K9*:![*;O9*: 
* <S@\M9^7 :U!I
!% 7! 
<**% *7* °*U-5:) 
%3R2hIM I 
3R2h)7[;O 
Q[;ORS 
Q% 7 -89:3 E 0$IJKM% 7 °YE%2!
ϢδϘϠϟ ϲϤϠόϟ΍ ήϤΗΆϤϟ΍3L*h* )2E*79*a]*P*% 9* E2{**% *7* * 
- 61 ΓΩΎѧϣ 
*7*E2{*.*c 2^*7rE* 
E*\07*a])* E*0
!9 7*I* U_ 
Q !M J7!% 
F
\!% 7 E% 9 E2{LJ
- 62 ΓΩΎϣ 
Q% 9: 
<S@\M^a 
% 9:) 
%) ))e7 
**`/ **
R`$ **0)**+2! ** 9**:) **`)**7 ** J 
M**m**o)**)**e7 
Q)2E_h)<`Le2 
9*:9* Z*0+! * <*8 *:/ *$7!„ *% 9 E2{[O 
- 63 ΓΩΎϣ 
*o * K* oH* 0 
*S* 
2! * aE7! -*89*:3 E* 1$* 2!% 
Q3 o52aK!^°o7!9 !9 

‡ΤΒϟ΍ϭ βϳέΪΘϟΎΑ ϦϴϤ΋ΎϘϟ΍ ϲϓ ϲϧΎΜϟ΍ ΏΎΒϟ΍
: βϳέΪΘϟ΍ ΔΌϴϫ ˯Ύπϋ΃ :ϻϭ΃ 
FS! R wO. 79: 
<S@\M - 64 ΓΩΎϣ 
Q3R2hlMl 
Q!%3R2hlml 
Q lkl 
) l" 
R*_M*  * 7*7°**@*$ 
* *<S@*\M * 7* )* 
-65 ΓΩΎѧϣ 
Q 77 : 7T 
29:) J
![O% 7! J7YM 
F92- 
7 
<S9: \) 
):nE
- 66 ΓΩΎϣ 
3,*79*:
E*;.* 7 i*KP)*7* , 
*7!MB /* *a ,*cK J 
M"| 
9** 7!M * 
*2 *<S!MYE_M 7a)7cK J 
M!M `} LG5S{2 
^*7WR* *, 7.* 7*hSE+ 
a , k O9:!ME;79:5vE7 
€?€Q U y !) IJKM3E7 
Q %)%K3E%, 07 J 
M?| 
t**t*\7 * *J 
MV* 7)* 
)*:nE* 
*%3,**JK3*E7^*7 - 67 ΓΩΎѧϣ 
Q , 
7!M%!M„ 
J+ a ,5 ;KLh. $ 
** R** * wO .** 7i**KP9**:) 
** !M) 
**%)** )**7**/X4**: 
V*%7V* 7!MV* 75*$ 2R*$75J*%7! 5*9*:V*7b7 *J 
MI* 2*V*\:nE*: 
Q 
+o3@`JBE: 2nE:SEf)7/ XP!S@,MV$%0752+a 
*P!,3Ef* )* N*}!9:) J 
) %)2,3E7^7 - 68 ΓΩΎϣ 
)*7@]{*S)*7*a 
*XP!* !M *J.X9*:) 
* !M) 
*%)* )*)*7 
Q $YE: GLS{7 S 
F92- 
7V%7VXM) 
):nE
l==3,JK3E7^7F]!M- 69 ΓΩΎϣ 
*wO.* 7 i*KP9*:L*h*. $**_3*7„ 7 `}!LG8 J 
M"| 
L**S{**5 *;K**t*\7 * **J 
M!M* +)**79*** 79*:!M ** R* 
* *J 
MnE*L*h*. $**_ 3*7 * R*S)7==3,9:5x ;$ 
**7!M*%!M„ 
**J+ *a ,**5 *;K *L*h** $*3E* g*d*\7 
Q PiE_M 7a9: `} W2) E 2XPWX! , 

*PU*M@Ea4*!MSE*!3E*J+7g 0@Ea4„ 7 S!52,79:I J 
M?| 
Q3A7 
$*%07! 
* *<S@*\M.*+a V* 75*$ 2R*$75J%7!59:V7b7 J 
M>| 
QS@,M 
Q !M J9:‹ 09a]!9 55$ 29: +]9:L_
! 
.* 7W*2k *_)*7) 
*%73R2*M) 2@$eA 
l==3,JK3E7^7Fd 
F 2Dn!E :.E: 2XP 
9*:5*x *;$L*S{* *;K*L*h*. $**_t*\7* J2M 
Q==3,)7l"$+ 
!M„ 
**J+ **a ,** **;K**L**h** $**3E**g**dt**\7** **J2M 
Q , 
7!M% 
l==3,*)*7 l" *$+9*:5*x *;$L*S{*U *;0R*$7 7** * J 
M 
Q `}  3,9:3A7 PUM@Ea4!MSE!3EJ+7g 0@Ea4 
Q 
+o3@`J)
E: 7 J 
M 

F92- 
7VXM) 
):nE
l==3,JK3E7^7F]!M - 70 ΓΩΎϣ 
.** 7i*KP 9*:L*h**. $**_3**7*%7X**M *`}!LG*8** *J 
M"| 
**5 **;K**t**\7** **J 
M!M** +)**79**** 7!M ** R** * wO 
MnE*L*h*. $*E*3*7 * R*S)*7==3,*9*:5x ;$LS{ 
*%!M„ 
*J+ *a ,*5 *;K* L*h $3E9d\7 J 

€Q'€ PiE_M 7a9: `} W2) E 27XP WX!l‰6€ , 
7!M 
U*M@Ea4*!MSE*!3E*J+7g *0@Ea4**%7X*M *S!52,79:I J 
M?| 
Q
Xhb/E7LG 5S{23A7 P 

* *<S@*\M.*+a V*%7VX*M5*$ 2R*$75J*%7!5*9*:V7b7 J 
M>| 
Q ,CV$%07! 
* , 
*7!MB /**5 *;KR*$79* 5*aP *75*$ 29*: +]9:L_
! 
5**WR*/!* 2AaPt**29*B /*! E**%aL* )*75*vE**8M* *J 
*7! 
Q !M J9:3A + 5M! ‹ 09a]!9 
.E: *2XP.* 7W*2k *_)*73R2*M)* 2@$eA 
==3,JK3E7^7Fd 
F 2Dn!E : 
9*:5*x *;$L*S{ ;KLh. $3Et\7 J2M"| 
Q==3,)7"$+ 
!M„ 
*J+ *a ,* *;K*L*h* $*3E*9*dt\7 J2M?| 
Q , 
7!M% 
@Ea4*X*M *`}!9*:)*  7* 2 %O. $%U_ 7 J 
M>| 
Q `} BRS[;O29:3A7 PUM@Ea4!MSE!3EJ+7g 0 
Q 
+o3@`J)
E: 7 J 
M 6| 
*7!MB /**5 *;KR*$79* 5*aP *7 $*7L*/) 29: +]9:L_
! 
Q , 

9*jE*. $*E 37XM `} 5G8\7YRXhH0% 
l‰=€Ved 
QWX
b 
V :V+2E7w 
)J 

7! 7 °$ 
E*_hEo**J0V* +o2*%7X*M *`}!9*:)YR„ A 
] έήϜϣ 70 ΓΩΎϣ 
9**:)** I** **$ ]!M#~3,**)**7E**_hEo****JK)**7**` 
M]!M=&3,**)**7 
QXM `}! 
N**}!9**: )** **J 
]!M#~!]!M=&==3,**I**JKM3**E7^**7F]!M - 71 ΓΩΎѧѧϣ 
Q !M J.X9:) !) 
%3R2h))7) 
%3R2h!3R2h 
9*:)* n!E*8 *: E: *2)*7@]{*S*a!!N*} BR*S)*7Ef*8 *S*7*a 
*XP! 
$*%9*: * 2a *N*}!* E*2! *`} BR* 9* °* *0$7h `} 
X*`T 
*2)*7* 3 E* .]*+!*h *`} °*2E7! *E 3!* 0$*7
! 
3!* ! *E )*^*I* *7 3* H*+o2*E 
*0BR*S9*:! *A  
Q
! 
Q P E!M N} 9:) $ +]9:9 ° y$7T 
2R_{
! 
3R2**hN**}!)**** YE** 
**d#~!**d=&!==3,**I**JKM3**E7^**7F**d 
Q GLS{7 S)7 !M J.X9:a 
XP) 
%3R2 h! 
*<S9*: 3Ef*N*} )**YE* 
#"!=()2,*I*JKM3E7^7 - 72 ΓΩΎϣ 
YM R*SM* * !M *J*7°**@$ 7! $%9:)2E7 

W*X! *$ 7n!E*8nE*83R2*h N*}!**:*)\ 
M[O% 7 
Q 9: $+ 7 n!EP :w 

3Ef*8 *`}!LG*8 * R* *wO.* 7i*KP9*: 
* *<S \ A 
]! 
Q("3,V +L $H
Eo ]PiE_M 7a9:5`} d7 $) 7 
3R2**h N**}!LG**)7** 9** k**[**0: **, **** **2 - 73 ΓΩΎѧѧϣ 
E*. $*g*d3**BR*SLJ* *;
!  MU ;0!M) 
% 
Q. 7h : 7!. 7 7YM R_M 9 E
A!)7 
**\7YR*.* 7 3R2M))73R2hN}  [0`LJ2! 
[**0`**LJ**2!SE**f)**7 )**;;O)**7L**h**. $****_
X**h9**: 
Q e9:) 
%3R2hN}   
LG* S{* 
*/XP*7!)7* 9* k* 25:V++%7!V;`7VE
E 2 $L/I 2! 
** W*X! * 3@*`J9*: *\:h°*%0,** *$ +2E*2^*79* °* !M *`} 
Q);K`
,E`E 
 $7! 
)*7 *J 
M]P *$ *Pg*0hU *c!T 
*2)*7Ee/h)
E 8U_E
E I
! 
QE_MVE 8, ,b: a _!M 
k _9: S)7);K` 
QBRSUM
R`$ 01$2! 
3,**0** 9* :**SE 
2 **%3,**9**:** P ****I** 2**XP - 74 ΓΩΎѧѧϣ 
QE_-m+M9; 5E9a] P3E_- $ 
M $ 7E: 
E*:* W*2@*\ )*7E*e/h*)
E *8U_E
E I 
XPU KhL/9:! 
*$)*7g*0h°0* E* 
M*! 77E7hrE $ 7 
n!E* *:E: *2)*7L*h*@*\M %_)7 J 
c_P KP! 
QSE
E 2 
aM ,0
! % 3,9: $+ 
* ]PI* 3,!* 7 5*A * 
:9 ° !M `} I SMI E 2XP - 75 ΓΩΎϣ 
Q 
a9kP :wPnE
!5SMIE
E 2)7 $9\7 
**`}!LG** )7** +**%$ ** **$ ** 7[**O**% **7 ** 
- 76 ΓΩΎѧѧϣ 
*7YM R*_M* * 7 * )*7 E* *$LJ*2 R* !M 0*]$!„ 7 
R* *wO.* 79*:) 
*%3R2h !M3R2h)7@\M dd)7 !M J 
QSEf)7);;O!M  
*<S @*\ME*f)*7*KM)* 2]!„ *7*%7 *`}!9*:*KM)* 2A * 
] - 77 ΓΩΎѧϣ 
Q 
L_,V, a 7/XP]P%7XM!MXM `}!9: 

5*:[*_ *7@* * *%7 X*M!MXM `}!9: 
<S@\M) 2A 
]! 
U*_P!,W*X!L* *P5*2, * ]Pk!b* * :E73A*aP!M * * 7!M3 *P)*7 
Q""#3,J0 
**<S9**: @**\M)** 23 !E**\ **K9**:A ** 
**%3,****JK)**7@$e** - 78 ΓΩΎѧѧϣ 
)* E*E*+ 
]! * R*S9*: *$+ *7 n!E*k O9:) )7 

!*cT 
*2)*7E *8M *ddU*_* :)* `} 9:5M!) ,XP]PVR: 
Q)J 
-/) E+M ]P!) E 
Q 7^2 7!M /LJ _ 09:,02
Xh.;;O2 - 79 ΓΩΎϣ 

.Aa!3 !m$!L $ l? 
*<S@*\M L* !* !M *J.X9*:E_CP[;O2)73R2hL A 
- 80 ΓΩΎϣ 
pE**@*$ * 7 *7)*7 E* * !M9*J.X9*:E*_C*P%)7 

!M */)*7* A * 
/)$ )% 7!M% 7YM R_M ! J7 
YM R**_M** ** 7**7)**7 E** ** 7.X9**:E**_C ** 7!MYE**_M **/**P** 7 
Q $7L/9:[O% 7!) 
!M)J9%7 

.** 7)**7YE**_M**P ** 7a)**7 
** **<S@**\ML** A **
]) ± 1] ) 81 ΓΩΎѧѧϣ 
**S !M.**J * 7YM R**_M!) 7****7 ** : 7** ]P ** R** * wO 
Q $ I%h7! 
]P * 7 *7*L* $E7MrEA 
]) %)2,JK3E7^7 - 82 ΓΩΎϣ 
E*_C*P[*;O2)*73R2*h L* -*89*:W*X! *;O  $YM R_M 
QLd7EfE_CP%)7) 
%3R2hL ! 
.* 7 k *_ *7 *`}!*P 
* *<S@*\ML* @*\]*$A *
- 83 ΓΩΎѧϣ 
YM R*_M* *;O * 7*7)*7°+*%7°**@$9 E
A!)7 E 
rE**@**\]**$9** ** E
A **![**O**% **7!** !M **J**7 
Q. 7hE7h 
L* I* !MYE*_M*P * 7a)*73,*073* 
* *<S@*\Mm*A *
- 84 ΓΩΎѧϣ 
R*_M* *;O *J *7 * : 7*@*$ * 7* )*7 E* iE*_M 7 `}! 
Q. IJKM^\O23 P t L/m$E+
![O% 7YM 
* !M *J9*:!*% 9*:L* E*)*%0U*_I*3*E7^*7 ]) 2] )-85 ΓΩΎѧϣ 
!M.*JY *%79*: 9*+$aM9** 7!M *+$aM * 7 
* *<S@*\M3 PA 

E**f ** !M **!! **7 .**%{!.**< !M 0**;7! **7 J0. A **L** 
Q 79: G 
9 `} i %79: t/975: ;;O2: 7 JK 
Q[O !M J7YM R_M 7 )7 E 3 J2! 
A *
![*O * 7* )*7 E* 3*K!3E*7* 
)$33 E 2! 
9*.]*09*:@ A **7E* A *
!l?QYE*_M33 
2 7 
*[*OE
A *rE**@*$Ee/-*: iE*_M3E*7S* 
2 *7 0*;7 *\ 2 
Q>9 
0*;7 *\ 29*.]*0 **:3*K!3E*7* 
*)$*3*3 * E* 2! 
^*7!* P * * )*75*+2E7 * *w 
! )2E*7* 
*3 * *J: 7 
Œ* !M3-*:J!M3 *3*7°*%02!5*+2E7 * 7Y,{2M c_U KM9:A 
WX 
5* 7-[**O 
**:L**7
!** $9**K] ** 
** **<S **\Y,{** 
M** 
Q5`}!.b7 :JI5a 5`0
! 79:/ /5 0%.! ! 
* 7 *
,E2°*2E7!*5*2 Pt*/9*7 a * * *`}!LG*8A *
- 86 ΓΩΎѧϣ 
**<S@**\M9**+ +**%$ L* h** $**!3R2**ˆ +**%$L**h**. $**g**d3**! 
N*} *7*_*) 
* N*}!)*7LG* 
*7,**
b 
]M*! 
* 
QE_C   `}!LG8A 
]! !M J9: <:LJ3 E 
*ch5*`}!LG*8!M5*a ,9*: *O *`} LG*8 * 79*:5*P ,X4: 
Q5a ,)7 O2 `}!U!M9:5Ki %2M ;O8 `; 
**JK9**:E**e/M!MV*7 V+**;$7** 
YR* 
** **<S *\E**+ 
([3] ) έήѧѧϜϣ 86 ΓΩΎѧϣ 
,*I* 5+*;$7qE*2X4*: *7 °*c$ BR 5G837U 79:5`}!)7  
^*w
! *;O8 `*; G*8]P!3Ef8t/XP 
<S9: ch5`}!LG8P 
)**%5**f ** I** °**%$5**/E2**/X4**:5**a , **<:)**7**$2!M **O2 `**w!U!M** 
5*L* 
*/YR* * !M *J.X9:VfE`7VŽXM, 79: 7OqE 3 E 
Q RS)7"?"3,JK\ 0BRS9:L7
!I °;$LG8L+ 
*/XP * R*S I*JK-L* t*! *7 °*c$m0*cM*3,*BRSJKYE%
! 
Q 7 °c$S 237 
L+ 
<S9:@\M 

^**a9**:!L**h** E
A ** **7 7L**7 
)**73,**BR**S**JK9**:I** °**;$**;
! 
`**;.]**!°**2E7)**7B**w 
**/**7 **75**`}!**P, ** 
)**7H0**% 
U **Kh 
Q ;O8 
,*`
PA * 
* !M *J 9*:!*% 9:L E)%0U_I3E7^7 -87 ΓΩΎϣ 
* 7* )*7 E* W*X! * 7k *_ *{7 *.* 79*: 
* <S@\M 
R*_M* * !M *J*7pE**@*$g *0+!* .* *7 * : 7* 
3 !E*\ *$* 
*3*K! $*3* * * *J2![O% 7YM 
Q 37U V7/5+2E75:: w 
!3K!3E7i ; 
* I*9*U*h)*VE*
E 2 * * @* * I* 
M 
* *<S *\*! 
*J*7*g *0+E*
E rE* 
M* *SEaM* *J 
9*g *0+)*7O%! 
Q 79:g 0+! . 7! 
3*W*X! * a _!M * 7L_,9‡E`23AaP9:3R2ˆ[_EA 
- 88 ΓΩΎϣ 
fE*`2@*$dM 7* 7I * 
)*7*a!97
Xh. $t\7 °2E3K! $ 
Q3K $%9:%L/9:K!XM)7Ee/h3Aa9:[_E33E7^7 
3A*a°*5*I* 
YR*9*$` !M9* † $* E*P ]P3Aa9:[_E 
]! 
@*$g *0+!* .* *7 : 7 7 )7 E [_ERS ;
! 
Q[O% 7YM R_M ! !M J7pE 
** I**9**U**h )* E**
E 5**2AaP@** P** I** 
M3A**a9**:5**[_E****! 
g *0+!E*
E rE* 
M*3A*a BR*S@*$dM*SEaM* *J 
9*g *0+)*7VO*%! 
Qg 0+! . 7! J7 
[*O*% pE*! J7 : 7 7EA 
]) ± 4] ) έήϜϣ 88 ΓΩΎϣ 
9*,*!j *\ V* :! 2*/L*_, . 
‡E`3R2ˆ[_E 
S,!*K^*\ 
:*wP3-*:J7@* * 
 *I*3*WX![O 77S,0 

E
A *)*7 E** *;
! * 7aL/ A 7,!K9: . 7h o w! 
[*O*% pE*! J7 : 7 7EA 
!9  [O 
9*:!M $*; 9*:L* 3,*07.E*`9* ‡E` 
<S@\Ms +[_E 
Qa $JL !M. ] 9:!M9 Z0+ 
[_E* 
M[*O*% ! *JpE*! * 7*7 : 7 7EA 
/ 
*P9*:W*X! 2* 7a!M 2*/ L*_,9* Z*0+‡E`* 
* *<S@*\Ms +* 
**<S **\**w 
!^** *$2! **<+ **7_ H* 0 
**9* Z**0+9**: ** 7 *o_ 
)*7W*X!.* 7*h* *\ 
9** V* :! *
b7 3-*:J7‡E*` 
* 
QEG
,{29.7O ;K)7!xO^o.X.K  ;K 
Q 3,`h `/!g 0)7bM7 7L`J29 7aL/^\2! 
*% *\"' $*%>>* *\ 9*:(&3,* 
,I \ ]) ± 5] ) 89 ΓΩΎϣ 
"&&'"?? 
** 
**  E**)**7(&3,**[** 
**,,** **J0t**JKF* J0ƒ **o$7 
*$a*7Š*+7!.:!E*; *7 J0t*7bM!Q.* 71$2-"&#? $%6&  
370m 2ML 7 
**<S **\ [_E** A ** 
** !M **J9**:!**% 9**:** E**)**%K3**E7^**7uu 
$*3*k *OE`*%9*:5* [_E*k!b* * :E°2E7! c_3AaP9: 

QLh 
YM R*_M* * !M *J*°**@*$ * 7* )*7 E* [_E J
! 
Q[O% 7 

3A*aP!M * * 7 9*:B,*`
P!M 
* *<S *\3 P9:[_EA 
] -90 ΓΩΎϣ 
9*3* *d73*7@*\ L*+k!b* * :E3A*aP!M((3,**JK3E!9‡E`2 
Qk!b :E3AaP!M  7!M3 P9: \ S\MH+ 
*<S9*:5*[_E* *7_@**. $gd@\ PL+3 9:[_EA 
]! 
€Q=€ 

*% 
*,ƒ?> $*%## \ 9:&"3, 
,I \l‰#€-91 ΓΩΎϣ 
?~~>'"" 
FJ0ƒ o$7 
$*%6&* *  * 
* E*)*7&"3,[ 
,I J0tJK 

*** **<S **\y$**7**9**$7A***)**75$**\2**:.** 7**1$2-**"&#? 
**7 J0t**7bM!k **O9**:L** 5* [_E**k!b** ** :E **c_3A**aP.** 7 
Q370m 2ML 75$a97Š!.:!E; 
 
,ƒ?' $%(" \ ! 
FJ0ƒ o$7 
6&** *  * 
* E*)**7l&"3,*[* 
*,I* *J0t*JK 
)**75$**\2**:"&&6 $**% "6?** ** U** .** 7**1$2-**"&#? $**% 
**<S **\ .A**a4/** p **% . $**E** 3**79**:L**`o ** 
3A**aP3**7m**%K 
L* 7 *$a9*7Š*+7!.:!E*; *7 J0 t*7bM!5*7_3*7U * * 7 
* 
Q370m 2M 
‡E*`.A*aP! * .* !. *,*7 *7*
b 
MA * 
]U *Kh^*a9*: 
**<S **\ **7_3**7U **. $** E***L**`o ** !k!b** ** :E73A**aP!9* 
)*7 E* 3*BR*S)*A!* *7 0*; *\ 29*.]*09:A 
! 

** YM R**_M** 9** **[**OE
A **rE**** @**$@ A ****7** 
Q[O 7 
I* * 
.*07 U*M@* * 
* *<S@*\h
$*%3A*aM*+2 - 92 ΓΩΎѧϣ 
B E* 
*V* :!* 
9 7*I* 9:  @L+9 $2!SS 7!M 2/9:9 7 
3 /R**3**U**_** :L** E**% 
9****S !.**J** **:W**X! ** 7**7 
Q !M J)7 E L .\ 7°%K $7L/9:3Aa) : 
9*: *07m+*h 
* *<S *\ [_E*A * 
L* y*c3*E7^*7 - 93 ΓΩΎѧϣ 
*J
!E *8M *dd A!*2]3,!*073*! * @*$dM°*2E7!*!M°*2E *c_3AaP 
QxO% 7! JYM R_M 7 )7 E WX 
*$7b rE*7h-*89*:"&=> $*%""?* * I*JK-U*_I*^*7 - 94 ΓΩΎѧϣ 
3*L*7/°*2E *wE73A*aP *7O9*:\ 2. $gdL/ 
<S \ J2 
Q $S;M 
M * 7E*A*a5* *P3, * $*%@*\ $ 
<S \^o% 
XP! 
Q°2E M de J2M $ A!2]YE_M33Aa,7P9:[_E 

*V* :!L* °+*%rE ; 
YR 
<S@\Mk ` !L`J2! 
Q
R`$ 05$+2 

ΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍(3) 
.**$
E! .E**w0!„! **I** *fE` 
M 
** **<S@**\M** - 95 ΓΩΎѧϣ 
3E***J+.*** !g **0+ @Ea4*** ***$`!m,D!I ** I*** 29**: ***% 
M! ** 

S**
!b2!.**+J**!L**7 **vE**8!** $7m**oB** 
**7**vE**8! 
Q^aE 
* e*L* ! *ch * 7* !* W*% 
* <S@\M-96 ΓΩΎϣ 
<***8 *** 
!mo***E***8+U***;2] ***2!T***E2 ***!m***o„ ***`9***: 
Q w
E! : e! a] 
.E**w0!„! **.**L**_,I**1$**`K 
** **<S@**\M **
- 97 ΓΩΎѧѧϣ 
U*_5-*8)*7g,*KL*/)*VE*
E 2* !M *J9**P 7
!L7 !g 0+! 
Q51`0.@EaP)7BRO2M7!I1$ 
9* 5*)*V
$*VE*
E 2I* 
M 
* *<S@*\M)*7 *\L*/* - 98 ΓΩΎϣ 
*rE* [*O *%*7* P 
g 0+!SE!SEaM9g 0+! 
L* E*)** !M *J PVE
E 2I 
M% 7 !% 7 
QvSM)7% 5 K7!5: 
g 0+!9 n$)!5%9: 
@*\M * J 
9**!*UM9: / 
<S@\M - 99 ΓΩΎϣ 
Q !M J!%  .E2{UM9: / ! : 
*cO I*JKhs* -*"&'6 $*%?=* * I*JK-U*_I^7 - 100 ΓΩΎϣ 
E**3,!**0  <**%.X./E**! **h **c ./E**8! S**%./E** 
`**;[_E* 
M[*O*% *7YM R*_M* *J**pE**@*$ * 7 
.**!ME**f9**:** _,!M ** 7k **_ **$ 7 * !b79**: 
** **<S@**\h $e** 
]MnE**!9** 5**;;O23E**+_W**X9**:5**[_E** °**%J 
MnE** **EL** 
U * y *!) * ^*7]!* ,C)*%K! * 7.*+a ^*7[_E*R*Sr  

Q. 7h)7V E  !b71$2 ;
! Q $ !b79: 
. $*E*5*aEO2**\7)*]P * 7k *_ *$ !b79:[_E J 
]! 
XPt*!YM9*:[_E*R*S°0*A *
!Q 
* <S9:Lh. $gd\! 
QL .\ 7^7r 2!M5!E8t` _ 
QWXEf!MVE+_!MV7075`c 7wi ,9:L 
M5[_E! 
9*:3 * @*oP!M3E*+OUM)7L I 
<S@\hA 
] - 101 ΓΩΎϣ 
Q JpE@$ 7 )7[_E]P) 7 w 7 
*7*vE*8!M 2* 7aE*f9:„! ,@ P 
<S@\hA 
] - 102 ΓΩΎϣ 
* !M *J*7 * : 7 *@*$ * 7* )*7[_E*]P„! ,)*7 o 

vE*8!M 
* *J 
MW*X9*:[_E* nE*
![O% 7YM R_M 
Q 7 i %79: 
QL 7EG!ML c ;_„! ,@oP 
<S@\hA 
] - 103 ΓΩΎϣ 
L*3 ,P 9*: /E* 
M!M3 * G* 
M 
* *<S@*\hA 
] - 104 ΓΩΎϣ 
Q `} BRS 7E/!H` 
]LYM! `}!) 
M!M9$c!M97!MY 2 
5**I** MiE** 
L**YM3E**8+7)**7 
** **<S **\^**$7 E** 
M ** 7E**! 
Q ,M)%K! `} .+a!^7r 

ΐϳΩ΄Θϟ΍(4) 
i*K4!M * 7ƒ * 0 */9*: 
<S@\MKM 7 NJ
- 105 ΓΩΎϣ 
*<S *\*P°*%$ 
*: H* 03E*8+ƒ * 0 */ * 7*a 
*XPƒ * 0.*/ 
I**
!5** 7H** 0YE** 
)**7 **a , )* H 0**N**J 
)**7 **a ,H**2]M°**
! 
** 
€"€QE
E RS5fP °o 
M9 E
A ! 7 PVE
E 2H 0 

H* 0 *\ *K4E7-* 
M!MH* 0*`0 
ME*
E *** * 7E! 
B E* 2*7,!*K9*:5* * ^* 9*`J 
M!MWR*V*07iM XP°*
,-7P5 7 
Q""?3, 
XPV*K 5*)* 
* *<S@\M)7 \YMN 
M 7E - 106 ΓΩΎϣ 
]PS*7A * 
]!E *8M *dd **
b2]3*N* J 
WX5 7H 0 0;7t\ 
Q°
,-7)7 E 
T 
**2)*7@* 5*+2E7^* vE*cN**!5*)* 
* **<S *\N*!*°*2E
! 
°*
,-*7*PE*7h^*:E 
*XP!°*2EL*7/vEc°
,-7 E 
7N 
QWXEf E 
MP °2EL7/vE; 
N T 
2)7E 8U_ 
N*!M* *J 
*7vE*cI !M5+$ t !!M3@E+JK!MH 0`K E 2XP! 
5-*B E* 2*7°*2E)*75:EcN!M7-8 9:^+:8M t !XP7M°2E)7 
Ql‰?€ t !9 o% 
** *+°**
,-*7*PU*0 
** *<S *\ * 7** *
- 107 ΓΩΎѧϣ 
L*+U *c!* m 0*;75**c 7m*JW*X!H 0E
E 2)73 ;!5P a 
QLhV7 
)
E /0 $  % 
9**.** 0****°**
,-**7**PU** 
** **<S **\ - 108 ΓΩΎѧѧϣ 
Q 7 5 $ 
9I
h9:WX!t
EaM 
F)7LJ 
°
,-27I7M 
<S@\M^a -%7 J2 - 109 ΓΩΎϣ 
QV% V
$ 775$ 
7 m KM 
5*$ 
ƒ * 0 */* 9. 79:ƒ 0./3R2MKM!Mƒ 0 /)7XM 
€>€QV
$ 77 
QV
$m$ 
!7)7 %7 
9**:5** 
)*7**d@* I**M*d ** 7E**E*_D°**$L*0 
^**!Mm*G **K9*:! 
QEL07 $7 7h 
+**%$YE**%2°**
,- **7**P **K!H** 0-**89**:l"~'3,****JK3**E7^**7! 
* x *;$ *+
,-/*0I*7M */0 *cO* °*
,-*7I*7M -*% 
Q !7 9: 
F9S 
<S@\M 2A 
9 +
,-.@b -110 ΓΩΎϣ 
Q5+$ 
I 
9**:**7!M**h **`} 9**:)** E_-**2!M3**K!3E**` 0**%3!** E_-**2^**7I ** 
QEe/h)$3 JK 
Q3-:J!MŒ ‹`K]^7 `} )Ub 
Q^E,!K9:WX!3-:J!MΠ)77E0^7Ub  
[$* *`O75*:!M5*Sb* 
M5-*8)*7!M 
* *<S *\vE*Y b* 
L* :/! 
QUb B@ba J 
l"~>3, 
Q°
,-7)7J0]P 
<S \UbU Kh^a9:A 
]! 
* 7U **+! 
** **<S **\ ** **+
,-i **9**\ $2 ]) ± 4] ) 111 ΓΩΎѧѧϣ 
.**`O **cO y **!) ** ** t**;9**.]**0****:W**X!** ** 7 
.X)**)<**8$ **i **! **$ i **9**: **+
,-i **Ed-**2]! ** 
Q  
*""~3,* 9*:* x *;$I *!5+$9 ^ 2 7E - 112 ΓΩΎϣ 
**M**** W**X! `**}! .**\ !M 2**+a **O 
YR** 
** **<S@*\M 

* ‡*P* 7!M */L*/**!V* !V++*%7 WX9:B E J
! :,H 02! 
Q `}!.\ !M 2+a U_P)7 
<S@\M)7 ^ 
7LJ 7 
*h*)*7M! * 7* m *! * 7* *J
]) 5] ) έήѧϜϣ 112 ΓΩΎѧϣ 
ƒ ** K **:/** : * ! **ch 2**/9**:3R2**MN**} BR** G**83**7U**_.** 7 
QXh 
F9 0$]P @%7 J2] "~&3,[)7@$e! 
H* 05*\M)* )*7 *dd *$5*% rE**@*$.* 7*h*LJ 

BR* !.* 7*h*)*7M !M *!M.* 7@*z *KM*P *%$^* 
]!V*7A]BE*2*7@`*])$`@E+O!Mƒ 0./ 3R2M)7BE2)) %2M $ 
**** rE**
!5 **w 7E**1**$** **%a **\KBE**7Mr!E** A ** 

Q5-BE27XO2]) ;O o%H 0 
ΔϣΪΨϟ΍ ˯ΎϬΘϧ΍5 W*X^*7! *
,7 $* * 
* *<S@*\M*P +*%$ 7O@ ) - 113 ΓΩΎϣ 
*:J5*}`K^*75* 
*P9* +: 9 7*I* U*_)*%BR*S 
* *<S \ŠXP 
9*: * I*_9*:.*07]U*M@* 9 7* I* 9 $
! 
,5+c$7!5 K 
QΠ9:9 7I  
P)%)5f ) 73°%02]!9 7I 
^o*% 
XP * 7* )7 E ΠP 
<S \U0
]) ± 1] ) 114 ΓΩΎϣ 
t*!YM9*:t*+dXP&6 3,*9*:3 E .Aa@\ !MrE°+%53E8+7 
QH5a 5`} I 0cm+h^o% 
]5M 
*<S *\ 3-*:J!MŒ* 9*: *%0 *7O3*7*
b 
M * 7*- 115 ΓΩΎѧϣ 
A!*2]M* $e* `*; :*wP3*7 *%3,*V* :!Œ* *PU0 

Œ* *P *K… E* )*%5*f + *+3*]! ` 7O37 :w3BRS 
Œ* 9*:V* K5*o 2M -*8)*7 *J 
M]!. $*9*d**
b2M WR*/A 
]! 
$**%&6**  ** )**7**!h3,**I**JK-U**_I**!5**27„**_M ** M****
b 

Q .8 ) IJKMs L 
2- "&#" 
** )**7M!M ** 7** °**M ** 7**  ****°**2E 
] - 116 ΓΩΎѧѧϣ 
!M5*8 7i *%
!3-*:J !MŒ* 9*:5* Kn * 
* *<S *\!M.* 7*h 
@*GP°+*%) *;`)`} *3 E .‚:J! .8 V :! 0BRS9:52-:J7 
QE: !M `} 
*!XP!* E *8)*7E*e/M5)^o XPV %7 
<S \E+
- 117 ΓΩΎϣ 
!M9*‡E*`23A*aP!M * * 7!M3 *P)*75*:5*[*_ *73*7@* P°* W*X/ 
T 
*2)*7E*e/h*E *8M *U*_* 
* 7WXiE_M3AaPYM!Mk!b :E73AaP 
QL )5o T 
2 )7 $757_E+ 2!o 
YM R**_M** ** 7**7 5* +!VES**ŽV R**I**!3 /R** **%E **8hU**_,**X4**: 
)*!h)
E *9*:°*2E *c_3A*aP5*fE*+M*% *7!* !M *J*7 
Q E 8M h9 :°2E7!! 
V*o 5*fE*+ :L*+ 
*V R I!MV RI 
!3 /R %E 8hU_,XP7M 
)2,*9*:* x *;$,*)*w]!Œ* 9*: %0 7O37)wL_ 
] 
!M3 **P9**:** 5**[_E**A ** 
]!°*
,-** U**_P!, W*X!]!M#~!]!M=& 
x *;$,*N *w@*\ L*+k!b* * :E73A*aP!M9‡E`23AaP!M  7 
Q&~!"((, 9: 

ΐϧΎΟϷ΍ Ϧϣ βϳέΪΘϟ΍ ΔΌϴϫ ˯Ύπϋ΃ (6) 

5*S{2)*7°*ah)*7 
* *<S9*:)* 
M@*\]*$A *
]) - 1] ) 118 ΓΩΎѧϣ 
**7! ** 7 *7YM R**_M* ** 7* )**7 E* )** *J
!WR** 2@*`/ 
Q 
)$A!2]3![O% 7! !M J 
5*E* 7*P5*!9*+$ah 
* *<S *\ *\K. ` 7L02 - 119 ΓΩΎϣ 
QB  
$5!52, . `! : 
*SV*
P!*SXB,**P 5*K .* ` * 7t*02)$*)*7E*e/M57_37.7XP! 
Q) 7a)7L/ 
9:
$%
, 3Aa@\ 5! 
°*2E7U,* 23-*:J7 * 79:57_@ $9+$ah 
<S \y$
- 120 ΓΩΎϣ 
Q3 /R3-:J5d !y$757_37U_9: 2XP!Q57_. $)7 $L/)E 8
: ϥϭή΋΍ΰϟ΍ϭ ϦϴϏήϔΘϤϟ΍ ήϴϏϭ ϥϮϏήϔΘϤϟ΍ ΓάΗΎγϷ΍ :ΎϴϧΎΛ 
.X9*: *;O8 `*;)* 
* R*S)*7"">3,**JK3*E7^*7 ]) 2] ) 121 ΓΩΎѧϣ 
)* f **K *fE`73R2M 0+;
! 7O@ ) G+ 
)7^a !M J 
Œ** 9**:3**BR**S°**%02 ]!L** 9**: E**]I** **+o 
****7W**X!) +**% 
iE*_h.]*+!°*2!E5*PV:*\7°*2E )*ƒE`YA 2 aP 73-:J7 w 
! 
QΠ!3-:J)^^7Π)!3 E 
*%3,*I*JKh V* +)*$ )fE*`3R2*h*P* 
M@$e*A *
- 122 ΓΩΎϣ 
°**@*$ * 7* )*7 E* *J
! 3R2*M*% *a 
XP%  @+- 
Q[O% 7YM R_M !M J7 
E*f3R2*M * 7 * S !.J9:) 
M@\]$A 
 ]) 3] ) 123 ΓΩΎϣ 
*J
!Q * 2 *P* 
9* , *9*: 2E*+_! d *09:)
A@ )7)fE`7 
* !M *J*7°**@*$ * 7*7 * : 7 7 )7 E WX 
*`MS * *aP3-*:J!* 
)$3WX![O % 7YM R_M 
QV
$5$a  M! 
QE*_CL*YM!MiE*_M *7 *`}!)*!
X*h)*^*)fE`Ef3Xˆ J
! 
Q‡E`EfXh `}!)!5+!M 7 `}!)9 A 
]WX^7! 
Q3 E 3-:J!Π)^)fE`Ef3Xh)7) 
 J
! 
)* ]!‡E*`E*fX*h *`}!!‡E*`Xh `}!)^A 
] - 124 ΓΩΎϣ 
!M */)*7E*e/M9*:‡E*`E*fXh `}!9:!M‡E`Xh `}!9:t .X9: 
QSS 7!M R wO. 7./)7 7 
) 
*%73R2*- * 7 * *S !.*J9: ]@\]$A 
-125 ΓΩΎϣ 
* 7* )*7 E* W*X *J
!Q *{73* )
E*A3X*M `*;3@*`Ji!X)7°aM 
Q[O% 7YM R_M !M J7°@$
ΕΎϐϠϟ΍ ϮγέΪϣ ± Ύ˱ ΜϟΎΛ 
YE*%
! * 7 * *S !.*J9*:.*G9 7) 2 a0V +2A 
-126 ΓΩΎϣ 
R*S9*:x*_[*5-*89*:,E* 
**: 
* *<S@*\ME*f)*7)7 IJKM 
Q  
** * S !.**J9**:°**ah.**G9** 7)** 2@**\]**$A **
- 127 ΓΩΎѧѧϣ 
A!*2]3*!* !M *J*°**@*$ * 7* )7 E WX!Q 7 
Q 
)$ 
!M *7 * 
e3, *8 *U *;0nE*8)* $ 29:A!3 !E\ K9:A 
! 
QN}!)75: $ 
+%$ :/E+ 2 iE_M .AaP 
t/XP , 
7 

5*7_3*7*2)* +*%$ 7L02!l""&3,)7!h3E `JK YE%
! 
3A**a@**\ 5**!9**SV* 
P!V* SXB,** **P5**K .** `. $**g**d)**7E**e/M $**7 
Q 7aI M ddL/ 
9:WX!
$%
, 
*O. $*%)*7 $*L*/)*E *8N*;°*2E7U, 23-:J7 $757_9 $2)7y$
! 
XP 0*%3-*:J5*d !y$*
! W*X**
b2 $*L*/)*E 8°2E7! 7_)7!h 
Q57_37U_9: 2 
*K$ )*7vE*85*c;_,!*K9*:L*/m,D *J.*GI*%M *2 - 128 ΓΩΎѧϣ 
Q `OSS 7! 7./9:.G9 7 $` 
Q"~6!l"~>)2,IJKM.G9 7YE%2 - 129 ΓΩΎϣ

ϦϳΪϋΎδϤϟ΍ ϦϴγέΪϤϟ΍ϭ ϦϳΪϴόϤϟ΍ ϲϓ ‡ϟΎΜϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
*wO.* 7) 
*%)* !) 
* * , IJKMYE%2 - 130 ΓΩΎϣ 
5-*89*:,E* 
**: 
<S@\M Ef)7)7 IJKM YE%2/ Q R 
Q x_[ 
* J 
!*%7 * 7!!* 7 * 7 * *S !.*J9*:)*
± 131 ΓΩΎѧϣ 
**U **;0 **7A * g **0+!.** **7
!** : 
**@**\M3 ** 
S *! * „! *!.*$
E)*7[*O% P5 
!  .a 
** ** ** `J 
9**iE**_hU**h! 
** **<S @**\MvE**8Pt**02U**h)**7 
Q[O% 7! 
**) 
**%)** !) 
** ° 
**I** I**1$ **
R`$ **0)**+2 - 132 ΓΩΎѧѧϣ 
Q5 cM 2! 

) 
°* *@*$ * 7* )*7 E* !*% * !!* )*
- 133 ΓΩΎѧϣ 
R*S !*cT 
*2)*7)* *J
![*O% 7YM R_M !M J7 
Q E 
]) 1] ) ...................... 134 ΓΩΎϣ 
Q *%)*%K3E*%, *07 *J 
MV*%7V* 7!MV 7) 
):nE
- 135 ΓΩΎϣ 
€?€ 
Q3EfN} )P@$) 
) 2 J
- 136 ΓΩΎϣ 
F92- 
7V 7) 
):nE 
%3,JK3E7^7! 
Q!h 7 a 9:I E 
9:LhVaaE 
2cK J 
M "| 
Q 7 7I 
7!M[;O3,79:LhaE 
2VcK J 
M ?| 
E 
* 9*:V*a*aE 
* 2 *L*cK *S)*7*…)7* ))7a 
XPWX^7! 
R*S9*:L*h**a*)*c0))7) A :!h 7 a 9:I 
QVaa) 7 7I 
7!M[;O3,79:E 
L 
]MnE!E 
 
„*M*)7* )* *w`YE*2)7* )* *w`YE*2U *Kh^*a9*:! 
3,*79*:VE 
* 2*hL*\` 
E 
* R*S9*:Y!*%*$!I* E 
* 9*:*hL*\`2 
QM a ,Lc0L\`
)
E 
9:Y!%$![;O 
I* E 
* 9*:*h L*\`2„*M*)7* )* w`YE2U Kh^a9:! 
R**S9**:Y!**%**$!.a ** **7 9* :**hL**\` 
E 
** R**S9**:Y!**%**$! 
*hL*\` 
E 
* R*S9*:Y!*%*$![*;O 3,79:VE 
2hL\`  

* *a ,*L*c0L*\` 
.a *BR*S9*:Y!%$! [;O3,7.a ,9: 
€>€Q % `$M 
)** 
MA ** 
** R*S)**7">'!">>)2,****JK3**E7^**7 ]) ± 4] ) 137 ΓΩΎѧϣ 
E 
* 2*)*c0 )2E*_h)$*%9*: J9
E_))7NJH
E)! 
3,**7E 
** 29**:!**!h ** 7 * a 9**:I** E 
** )**7L**/9**:L**h**V**a**a 
3*E7^*7.a * *79*:*M *S)* *\:h9o 2! 7 7I 
7!M[;O 
Q RS)7">=)2,9:3 E w`j w 
9*:*07], *79*:[*;O3,*7)*J2XP) %)2,JKH+o29: - 138 ΓΩΎϣ 
[*;OE*:9*: *c_ I *,*U *;0* 7 7I * :9*!h * 7 *a *KE7 
!M * 7a */9*:)$*)*L* 2]3*79* )
E** 7 7I * :I *RSa 
XP! 
L* )*L*h*V*a*aE 
* 2*U *;0nE*
! 9 7*a`*%7!M9 7a 7 
Q3BRSU_ 

.*/9*: *J$/] *a I*%h9*:) 
* N*} +*%$U *Kh^a9:nE
! 
* 7.`*%*K-9*° 
*29*:Lh )$\7My8E J 
M°o 
Q5;;O2E:9: 

V *cK *J 
MV*%7V* 7)* 
)*:nE* 
l">'3,**JK3*E7^*7 - 139 ΓΩΎϣ 
*U *;0* )S{*7 * * .*7 ,)*7)7 *,*!ME*%a a , 
Q)7 !ME%a a , , 
7!MB / a , 
MI* 2*V*\:nE*: * R* *wO.* 7iKP9:) 
))7/X4: 
SE**f**/XP!** ,MV$**%07!5**2+a V** 75**$ 2R**$75J**%7!5**9**:V* 7b7 **J 

E*%a *a ,*U *;0 *K9*: EvE )7 /b25 ;KnE: 
**U **;0 **K9**: **;;OI**%h**7@**z YM R**_M** **J* )**7!M 
Q)7 
9*:5*$ 2*$y$*: YE*_M*%!M„ 
*J** U *;K[*;O°*o2XP! 
*U *;03 E* * 3*7U,* 2 *`} BRS9: 
+ 7M%7„ 7 `}! 
**9**:E**%a **a ,**5 **;K **J 
MnE** iE**_h**%!M„ 
**J+ 
€'€QiE_M%!M„ 
J U ;0Ib% 
YR[;O 
) 
*% )* N*}!9*:)* *J 
">&!">'3,*JK3E7^7 - 140 ΓΩΎϣ 
*S)*7@]{*S)*7*a 
*XP! * !M *J.X9*:) 
))7P!,)
Ef 
Q $YE: GLS{7 
*!h3E* ` *JK) 
*%)* !) 
N}!)YE%
- 141 ΓΩΎϣ 
Q 
<S@\MN}!) cO #?3,)7
Ε΍ίΎΟϹ΍ϭ ϞϘϨϟ΍ (2) 
* 7‘MYE*_M */*P* 7!M */)7) 
%) !) 
L A 
- 142 ΓΩΎϣ 
*7YM R*_M* * 7* )*7 E* W*X J
!Ld7%9:! 7.X9:E_M 
Q $7L/9:% 7!) 
!M)J 
)* 7iE**_M**P ** 7a)**7) 
**%)** !) 
** L** A **
]) 6] ) 143 ΓΩΎѧѧϣ 
* * 7*  * : 7@$WX J
!Ld7%9:! R wO. 7 
Q ;OI%h7!S !M.J7YM R_M 
k *_ *7 *`}!*P) 
*%)* !) 
* L* @*\]*$A *
- 144 ΓΩΎѧϣ 
*7YM R*_M* * 7 °@$9 E
A!)7 E WX !. 7 
Q[O% 7! !M J 
!M *J .X9*:E*_C*P*%)*7) 
*%)* !) 
* L* A * 
] - 145 ΓΩΎѧϣ 
.** 7i**K4E**_M ** 7!ME_-**** 7!MiE**_M **/9**:L**d7E**f**%**P!M** 
) 
*%)* !) 
* N*}! LG*I* * A * 
WX^7! R wO 
W*X!E*_M* 7!MiE*_M */9*:!M !M J.X 9:E_C%9: $) 3Ef 
9*:) 
*%)* !) 
* ,*`
PA * 
|"6=3,7Qy !) B E 27,!K9: 
°*2E7!*!M °*2E * ,.A*aP9: [_E!M +$aMy$7!Mk O.e 
YM R**_M** ** !M **J * 7pE****@**$ ** 7** )**7 E** W**X **J
! 
U*_P!,W*X! * 79*:g *0+!* .* *7 * : 7![*O*% *7 
Q>=3,J0 
Q) 
%) !) 
3 PA 
] -147 ΓΩΎϣ
ΕΎΒΟ΍Ϯϟ΍(3) 
d **0! 2** ,9**:** **;MUR**) 
**%)** !) 
** ** - 148 ΓΩΎѧѧϣ 
5* *`J 
*I* *!* , 
*7!MB /*!E*%a*U *;0L+9:  

** **J 
M `**J29**:**E 
M** U**h)**7**SEf! **„! ,!.**$
E2)**7 
QH
2!MƒS P!, d 0! 2 , c y% 
YR 
*% 
M ) 
*%)* !M) 
* A * 
]>=3,**JK3*E7^*7 - 149 ΓΩΎѧϣ 
* 7* )*7 E* ]P 7%M[;O2Ef9: 7a a ,U ;0  
R*_M* !* !M *J*7pE* *@*$g *0+!* .* *7 : 7 
Q ;OI%h7YM 
H**:!5*° 
*! 
*U *cM9* 2) 
*%)* !M) 
* * - 150 ΓΩΎѧϣ 
Q E I1$ 
*J * .E2{*U*M9*: / *) 
*%)* !) 
 - 151 ΓΩΎϣ 
Q
R`$ 09:3 E IJKˆV :!WX!I%ˆ .E2{! !M 
9** ** 7E**f9**:„! ,@** P) 
**%)** !M) 
** A ** 
] - 152 ΓΩΎѧѧϣ 
Q + 

Q) 
%) !) 
 "~6!"~>!=&, IJKMYE%2 - 153 ΓΩΎϣ
F)7LJ 
°
,-27I7M) 
%) !) 
 -%7 J2 - 154 ΓΩΎϣ 
VŽ% Qg 0+! . < 7 ° lMl 
)
\QV
$ 7 B O 
ƒ 0 /9: 
<S@\MKM lml 
QV
$m$ 
!%7 %7lkl 
Q 7h9:5 
)7d@ IM 7 °L07L0 
^I!MmG$!
ΔϣΪΨϟ΍ ˯ΎϬΘϧ΍(5) 
)7 *,*!ME*%a *a ,*L*;0 
*XPiE*_M *`}!P L $
- 155 ΓΩΎϣ 
!MV* 75*$ 2R*$7E*e/h *. $**_U_U Kh°%0  .7 ,)7 
V* 75*$ 2R*$7E*e/h*. $*EU_ , 
7!MB / a ,L;0 
XP 
!ME**%a *a ,**U *;0H+** *a BR*S**U *;0Ib** 
]9**U *Kh9*: 
€Q#€U Kh°%0  97 , 
*7!MB /* *a ,*L*;0 
*XPiE*_M *`}!*P*%„ *L $
- 156 ΓΩΎϣ 
QV%7V 75$ 2R$7Ee/h. $_U_ ,

βϳέΪΘϟ΍ ΔΌϴϫ ˯Ύπϋ΃ ήϴϏ Ϧϣ ϦϴϠϣΎόϟ΍ ϲϓ ϊΑ΍ήϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
R* *wO .* 79*:)7* * *!9:))7 IJKMYE%2 - 157 ΓΩΎϣ 
) ** 9**:** x*_[** 5-**8,E** 
***:W**X! 
** **<S@*\ME**f)**7 * 
Q 7y ! 
*wO.* 79*:) <*% *J2 7y !) IJKM3E7^7 - 158 ΓΩΎϣ 

** **<S@**\ME**f )* 7)7** +**%$!5**c;_,!**K9**:L**/ ** R** 
**!9**:)**)7** -**89*: **7 y *!) ** 9**:) <**% ** O.o*% 
F9 
: $7L/)
Eyw 0$WX! 
QE
A  O.o%^a 7E J2 lMl 
)**7h!.**J@** !.** 7**h**)**7h! ** 7** m **$ **J2lml 
Q3 A L/  O.o%^a 7 
Qy;@zE O.o%^a !I%h@zE!.J@/ J2lkl 
**!9*:)** )7** -*89*: **7 y *!) * I**JKM)*7@$e* - 159 ΓΩΎѧϣ 
I** ,**JN**}! **`O79**:)**  * 7 i ** 3 A!**P **aE!, ** 7 **J 

BR**S)**nE**! * 7* I ** 2)7* .*07 @E*aP** W*X!* : *O 
QL $H
Eo G8.M XP ]PN} 
* n!E*8)*7 
* *<S@*\ME*f)*7)7* @*`P * 7E* - 160 ΓΩΎѧϣ 
Q %7 9+oYM R_M \ !M / + 
@**$dM9**: 
** **<S@**\ME**f)**7)7** 
$**% **
, 3A**a **J2 - 161 ΓΩΎѧϣ 
3A*a,*0: *`O7* :L*  * + *J29**S !.*J: `; o 
Q !M J)7 E 0BRS9: 
5**c;_,!**K 9**:L**/ ** R** **wO.** 79**:) <**%t**+d-162 ΓΩΎѧѧϣ 
9*:) <*% * O *+
,- .o*%*` 
* *<S@*\ME*f)7)7 +%$! 
L*/)
E*y*w *0$*WX! !9:) )7 -89: 7 y !) 
F9 
: $7 
QE
A  O +
,-.o%^a 7E J2 lMl 
*S !M.*J@* ! .* 7*h*)*7h! * 7* m *$ J2lml 
€"€Q3 A L/  O +
,-.o%^a 7)7h! 
?Q 0;E O +
,-.o%^aI%h7@zE J2 lkl 
*KMWR*5*`J 
)*7 
<S@\MEf)7)7 ^7H 0 
])- 2] ) 163 ΓΩΎϣ 
)*7!M * 7* )*7°*o * 
, *$B] *2!M %3,9:)
/R) <% 
Q9 [OE
A 
)*7 E* °*
,-*7*P 
* *<S@*\ME*f)*7)7* *KP J2 - 164 ΓΩΎϣ 
3,**4"&'( $**%""#**  ** I**JKMV* +
,-2 /**0 +**%$YE**%2! ** 7** 
Q +
,-./0! 
, $1$2 
°*
,-2*7I*7M 
* *<S@*\ME*f)*7)7* *+
,- @% J2 - 165 ΓΩΎϣ 
F9 0$ LJ 

V% 7)7MlMl 
)
\QV
$ 7 B O 
ƒ 0 /9: 
<S@\MKM lml 
QV
$m$ 
!°lkl 
L*07* !M *J9*/! *KML*K.*G9* 7)*7 *+
,- -*%*PU0/XP! 
!MU *Kh°*%K** !M *JL*/! !M * 7)*7Mm*f *K9*:! * 7)*7M 
Q507L0 
)7 7 ) 
^I 

3,****JK **YE**%
!°**ah)**7)**$:)`} **7)** 2@**\]**$A ** 
-166 ΓΩΎѧѧϣ 
Q"?#

Ώϼτϟ΍ ϥϮΌηϭ ϥΎΤΘϣϻ΍ϭ Δγ΍έΪϟ΍ ϡΎψϧ ϲϓ βϣΎΨϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
* ! * @** 7 *
R`$ *0,*02 * R*SI*JKM3*E7^*7 - 167 ΓΩΎѧϣ 
Q52E 
2! cE:!07]1$! ! 1$ /E 7 h! 
,!**K9**:! **c;_3E**, L* / ** 7 ** **S !M.**J **_y **,**02! 
I**JKh!** $
J9_**L**J **
R`$ * 09**:! ** 9**: E** I** ** 
Q ;O 
:07]!  1$ ;` 
E* 
**7W*X! * R* *wO.* 79*: G9S E G - 168 ΓΩΎϣ 
QiE_M GU iE_MU KM9: 77 
[_E* 
M *c_U *KM9*: *J! E „ 
9 G07]@,M J
! 
Q ;OI%hIM% 7YM R_M iE_M G a9:°o 
*% *7YM R*_M* *J 7S,0 
9 GB /!E%aL ^w 2! 
*GE*_C! *E *Gv!ba * `*7 L*E *J2MU Kh^a9:![O 
Q +$aM 
Q 7LKE `O79: 
@$h97 - 169 ΓΩΎϣ 
@**$ME**f)**7m**o Y,{** 
k **O9**: ** R** * wO.** 7!E**:****:! 
BR**S **;K[**;O2M** **
R`$ * 09**:3,**0 ** .:!E**;7 ** 

9**I **Em**o^**aY,{**
!** :) 
**  * 79**: ** **7O.:!E**; 
* L*/ *;K[*;O2M* *`O *o.7*OL* 7 *
R`$ *0S,*02 
Q $i,{ 7O $7 
s* *\K)*7**%!M„ 
*J+ *KE79*:°**o*` 
MA *
- 170 ΓΩΎѧϣ 
* $ *E`.*07! . E* 7**:W*X!* :.07]@,M)7!M . E 7 
** 7!M ** 7a **/9**:** , 2.**07 p**$Y,M!M** , 2. E** 7E**\K5**Mt**+dXP 
**7 ** : 7* ** 7** )*7 E** @**` *J
! ** 7)**7* vE** 79* 
*7YM R*_M* [*O* !M *J*7pE**@*$m*o!  <8 
Q>=3,J0U_!,WX! ;OI%h7!M% 
. E** 7s* **\K)**7* .** **KE79*:°**o**` 
MA *
- 171 ΓΩΎѧϣ 
9*:3 E* .*07] p*$Y,M! *d7. E* 7E*\K5*Mt*+dXP 207)7!  
**7A * 3**7 *J2MnE**! * 7)**7* vE** 79*** 7!M * 7a */ 
*J
!"#(!"##)2,**J0U*_P!,W*X! $)7Ee/M  a U ;0 
pE**@*$g *0+!* .* *7 * : 7* * 7 * )7 E @` 
W*X! *;OI*%h*7!M*% *7YM R*_M* [*O* !M J7 
Q>=3,J0U_P!, 
** 2/ **7°****@**$ ** R** * wO.** 7**7y$**2 - 172 ΓΩΎѧѧϣ 
Q
R`$ 09: $+.7 !  a SS 7! 
*U *;0 *7An!E*L*;`2 ;O 
:L/S !.J _y 2! 
Q.7 !.a BRS 
* U *;03 E* .*07]^*ap*$i,M)*7]P.7 *!.a W2y$ 
]! 
Q ;O _ 0IJKM!
R`$ 0IJKhV :! 
5** :)**.**07] **$**wE2M.**07]9**:°**op**$nE** 
- 173 ΓΩΎѧѧϣ 
Q ;O _ 0IJKM!
R`$ 0IJKMH:!5;02! 
* * *
! *_ y *9*:3,*0* 9*: .  J
- 174 ΓΩΎϣ 
* 7* °*,*!* !M *J *7 * : *;OI%h7YM R_M 
Qg 0+! . < 

@**GP! B /**!E**%aL** L**%2 **J 
>=3,****JK3**E7^**7- 175 ΓΩΎѧѧϣ 
R*_M* * !M *J *7°@$g 0+! . 7 : L% 
Q[O% 7YM 
*
,/M!M * +o2 * +.X. E* 7 . .7 ,9: U!$2 - 176 ΓΩΎϣ 
Lh3K! $ $7L/9: 37! 
L*!* .+ 
*2! * * ,. E* 7E%a a ,L$ L2 - 177 ΓΩΎϣ 

V * *J2M* 2AanE*
! *J0 *$* + 2 ,49 $ 
†$@E !Z0+ 
Q)$) a BRSL$ 7A 3L 2MA 
]! X 
* 
* 9* $2 )$*)*L* 2]3EJ+Z0+VMB /I 2 - 178 ΓΩΎϣ 
y **B,**02**V* + **7 .** s +**°**oN**J 
MA **
!**J0 **$** + 2 
5** 
`J°**o ** 
** **XV* **J2M B /** ** 3A**anE**
! **_ 
Q3 
a :wPLe
!52 ,!5d 09: ;O 
.E2{*!* !M *J * .E2{*U*M9*: / *m*o* - 179 ΓΩΎϣ 
Q
R`$ 0IJKhV :!WX!I%ˆ  
.* ,*02!I*1$R*S *
R`$ *0)*+2!9+
,-*I*1$m*o^\O
- 180 ΓΩΎϣ 
Q +
,- 
*J* ! * 7E*! *+
,-.* ^a^ 2mo°
,-2 - 181 ΓΩΎϣ 
Q
R`$ 09: $7LJ $+,!09:. BRSs ^ 2) 
%3R2ˆ! 
!M5*%`@* 2)*7 * 7* )*7°
,-7Pmo K4 E ;
- 182 ΓΩΎϣ 
Q °@$ 
F95a mo°
,-27LJ
± ([1] ) 183 ΓΩΎϣ 
V% °o5 + 
YR !M J| 
Q[O !M JL/!| 
Q[O !M J7@\MIM| 
H*
Eo]Pm**o°**
,-2**7)**7 ,**; E** 9**:)** oA ** 
]]) 2] )184 ΓΩΎѧѧϣ 
V*7 
E*U*_ * 7* *P°*o)*7I* 
9*/°*ov$<]^:E
!v$<] 
E* *%_U*_*h°*
,-*7*P°*oR*S‡*P5*! E* 5fPT 
2)7 
QV7 

F95a h°
,-7LJ
! 
V% [O 7 ° | 
Q 3R2hKM!Mƒ 0 /| 
Q°o5 + 
YR !M J)7XM| 
Q 7 )7 E@\h)73R2h _ ;
! 
°**
,-**7!Mm**o°**
,-2**7 E**R**`$2N** **J0A ** 
]U **Kh^**a9**:! 
Q w 9:L;`L+h 
Q `O - o.7O1
R`$ 0)+2 - 185 ΓΩΎϣ 
9*: * 9*:°*fE 
)**]9*:[_E** !M *J* A * 
- 186 ΓΩΎѧϣ 
9*:m *!ML*7 UG*8M * 79*:[_E*!M 7 S !M.JiKP 
L*** 
]! +***%7 ***., ***8!M.*** , YMnE***8!,W***X!***S !M.***J 
!M3, **8YM**U **;09**:H*0U **O 
]!.**07] @,M9**:[_E**2YM[_E** 
Q3 E I E,02!I1$RS
R`$ 0 )+2! 7a a ,

ΔϴϟΎϤϟ΍ ϥϮΌθϟ΍ ϲϓ αΩΎδϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
M * ** 7 **A 7!E**7 ** 7**7** 
(3,****JK ** : 7^**7 - 187 ΓΩΎѧѧϣ 
*wE9* * E*
A! *
! *`O5* -* $7x*_%9 Z0+[;O 

Q V :!x;_]. a. 7h : 7 
*e! * $ * 7M *f* * 7 A 
$%.,E 
.E 
2L2 - 188 ΓΩΎϣ 
Q 7 JK P!/, 7YM)7.,E 
E!I E!.E+! 

e*]! *
0! * 
.* `$! *ah *A 
$*%.* `$.E 
* 2L2/ 
Q 7 .< A 7,PjS,P 
9 
* 7 U *7M9*:vE*;^*\O
! *%`$SE 
*2!* 7M9*: 7vE;2 - 189 ΓΩΎϣ 
E* *;29* +*0! *y *I*JKh * 7.%KI1!U 7hBRS3 ,P! 
^*7W*X!.* 7*h* : 7! 7 7YM R_M 9 E
A!)7 
Q"&'( $%&~  IJK- 
* 
$ *;0,!*K9*:k *O)*7* 2aK,E*9*:H*0 * 7E* - 190 ΓΩΎϣ 
Q 7-RS9: U y V +! ;;O 
F 0 ! 7) IJKM3E7^7 - 192 ΓΩΎϣ 
3 ,!*1$Yb*/E A* !M *bO3 A!*P *aE!, * 7*7H*+o 
lMl 
Q3R:! WX9:52 E J2! 
<S@\- cOy 
3 ,!*1$Yb*/E A* !M *bO3 A!*P *aE!, 7 H+o
lml 
)*7 * 7)7* E** *!9*:)7* ^*aH*K9*:* U * * 
Q) 
!) 
%) ! 
<S@\MEf 
) 
* !) 
*% )* ! 
* *<S@*\MN*}!L* o 7lkl 
9*:E*_C* 7!MiE*_M */*P* 7!M */)*7!M !M J.X9:E_CP%)7 
Q3 ,!1$Yb/EA ! bO3 A! o_P^7 7 
E*
A!*P * 
* )*7 E* *;2M) * °*a 29*. E* U P) 
! 
Q -89:IAXO2]9  
**cOy **!) ** 9**:** x **;$E
A ** o** ** 7E** - 193 ΓΩΎѧѧϣ 
Q"&#" $%'(  IJKM H+o2YR)7 +%$ 
3E**,9**: L* / ** 7)**7M!**S !.**J@**!5** ! ** 7E** - 194 ΓΩΎѧѧϣ 
*0I*JKhV* :!W*X! * 7 A 79:E_CP$)7.,]L o5c;_ 
Q 7 .< .A 3 E ! R 
R`$ 
**<S @**\M!.** 7**h**)**
M!5** ! ** 7** .**+2E7 - 195 ΓΩΎѧѧϣ 
* +o2* ! 2]*! ) 
* !) 
*%)* .*+2E7! 28 7! 2]! 

Q R H:EU! $+7 $7)0 
.7**O **`/!L** 
2ƒ!$**c.** 7* h**-**$
- έήѧѧϜϣ ([1] ) 195 ΓΩΎѧѧϣ 
*J2! SE*M!) +*%)* *G)
R*) *% 
* *<S@\h a]! 0; 
Q 
+] ;Oƒ!$; 
F)7ƒ!$;, 7 J2 
Q5wEfMH 0ƒ!$; ! ;;O29Š+ lMl 
rE*fMH* 0 *7A.7*O @,h 2RS, 7)7. 7 S%29Š+ lml 
Q. 7hB E 
V :!WX!ƒ!$; 
Qƒ!$;3 ,P7 + 
9.E+ lkl 
Q5†2!ƒ!$;U 7M e ;K l,l 
QiE_MP $)7ƒ!$; A s`LKE
! c_ A 7ƒ!$; J 

QI E!°E\ M^a)7 7 
9.7O :/!ƒ!$;n9`
! 
* * : 7* 9* * E*
A!)*7 E*5*$7ƒ*`* !ƒ!$*;1$ ;
! 
Q. 7h

ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϲϓ ϊΑΎδϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
rE** @*$ * 
* )*7 E* * R* *
R`$ *0 ;2 - 196 ΓΩΎϣ 
Q. 7h : 7!. 77YM R_M !9 E
A! 
I*JKh!1$**! * R*SIJKMR`$I ^w! 7 `; 0BRS9 2! 
QSS 7! 2/s ) /EW2!. 7) /E 7 
F c_ `; 2DL% 9:3,0L%3! 01$2! 
Q. 7)
J2"| 
Q L 1! $ e+$3, ! 7x;_ ?| 
Q 2c;_! 2a! J2!I%h!S !.J  .E2{>| 
Q PY,{29.7OI !S!moU +n!E86| 
Q°
,-I1! $7!LEvE8!07]! I1$ 7  '| 
Q U ;0 7 n!E!.7 ! ., !.a =| 
Q b !.-:J#| 
Q o.7O(| 
) 
* !) 
*%)* N*}!! 
* *<S@*\MN*}!)**I*1&| 
Q3Ef 
Q. 7k _)7 
<S9:)$ -89: 
+o3@`JI1 "~| 
Q cO.‚:J!.07]Uh! 
m] ""| 
Q5 cM9 2! 
) 
%) !) 
° 
I I1$ "?| 
QSEf! 
<S@\hy$! .‚:J 
02 ">| 
Q. 79:xO^o.X.K 
, ! $`y I  "6| 
9* * E*
A!)*7 E* *_, *0] * 7^*2* 7!M */LJ ;2- 197 ΓΩΎϣ 
Q. 7h : 7! 77! !M J7YM R_M 
**_ <**8N**O7 [**O 
**7!** !M **Jx**O **** **0BR**S **2! 
1$*2! *
R`$ *09*:)*+I* I*1$ !M *…* :!! ,!K9:WX!3b 
 *2DL*%! *
R`$ *09*:! * 9*:3,*0L*%* 3!* _ 0 
Q c_ `; 
Q $7L/t02 _.;;ONO7! !M JI% M"| 
Q !M J9:
Xh.;;O2?| 
Q !M J9: ., !.a !E:![;O° 8 >| 
!M **J)**7.7 **! ** ., **!.a ****U **;0 **;`n!E**6| 
Q 
Q $7LJ ;;O.%!. . $
A 2! . E 7 '| 
QL%! @GP!B /!E%aL%2.@EaP! .  7 =| 
Q !M J9:.07] cO #| 
* *S !„ *9*:°*
,-!., *y$*7n!E8!07]! ! 1(| 
Q J

ΔϴϟΎϘΘϧϻ΍ϭ ΔϴΘϗϮϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ ϲϓ ϦϣΎΜϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
* 73 *3 *;$3ES* * 7a!E*` * 0.J J2 ]) ± 1] ) 198 ΓΩΎϣ 
Qo$ 73 o$o 
$J 7aE` 0.J J2!3 ;$ 
)* * 7aE*` * *0.*J)*7H
Ab 7a J2 : έήϜϣ -([2] ) 198 ΓΩΎϣ 
I*JKM* H*+o2*/"&#3,*9*: E* .@$e*]* YE*%
!H
A*b8 
€Q>€?~6"&&3,9:3,  
* 3 A * * * *S !.*J)7 K 7a J2]) 4] ) ΍έήϜϣ 198 ΓΩΎϣ 
**S !.**J)**7! * 
** )*7 E****S 7** 
02!* $ **;29**9* 
QL+ %9: 7 <$29iE_h 
9**:3, **I**JKh** H**+o2**/"&(3,**9**: E** .@$e**]** YE**%
! 
Q?~6"&&)2, 
*K * 7V*K * .*J)*7
%3$ 7a J2l‰'€(Ώ) ΍έήϜϣ 198 ΓΩΎϣ 
Q
%3$ o$ 
**J2!v **$7!I **J)+** * o$ * 7V* K ** .**J)**7 **: $ ** 7a *J2! 
Q$n M 7 .J)7$ 7a 
?&63,*)*7M*$+ *JKYE*% 
*/"&&"&(, *I*JKM.* 7R*S-89:YE%2! 
9**.**J)7** ) 
** ! ) 
**%)** ! 
** **<S@**\M**V E**J7 
Q K 7a)7
%3$ 7aPtw 
X*`T 
*2)*7 . $*E3YE%2 RS9:3 E IJKh)7@$e - 199 ΓΩΎϣ 
Qn M!8)9 7a!E:!o$!3 ;$ 7a-89: 2DIJKh 
** E*
A!)*7 E** * !M *J3R2*M)*)**7* * 2 **J 
U *Kh^*a9*: 
Q 
. $gd3WX! 7 y8E2@$9  
QK!L/! !M J J 

Q5:3R2hIh% 7  J2 
**_* 
M* * R*SX*`T 
*2)*7V *+)*0@* 3*79* $2-200 ΓΩΎѧϣ 
Q X`T 
2)7Ee/hE 8U_9: 6>3,IJKhŽV :!,Y ) 2! 
3*°*%02 7*%M*7 *
E )*0I*%h7@z _ K9: 201 ΓΩΎϣ 
Q _]RST 
2)7 l"'=3,9: x ;$ 
9**: **10 ^** -**89**:H** 0 
)
R**)**0)a **O@**\h** - 202 ΓΩΎѧѧϣ 
YR**** * R**S X**`T 
**2)*7E **8U**_!,*0 
Ml’**S6~!lk??)2,* 
Q5:@ +! O 

U*_ * R*S9*: d0*%I*JKˆV* :!)a *O@*\h)* 2LJ*% 
- 203 ΓΩΎѧϣ 
@]{*SE*GV00*c* ,* *J 
W*X* 
M*!X*`T 
*2)*7Ee/h)
E 8 
Q@\h 
+*%$ 3*K! $*l#~!l=&!l=#, *9*:* x ;$3s`O2- 204 ΓΩΎϣ 
W*X!n *M! *8)*9 7*a!E*:!*o$!3 *;$!n M. 7a9: $ 
) 
€=€Q5$7 E . 7 hS,0 
93 
**Ps*`O*J0^*` *J0^*`YR* 
* **<S *\L* *P3 !E*\t*,XP! 
°* !M *`} .X9*:5*7ME_{*:*J0 RS YE% 
]9S !M.JiKP 
QS,`Ps`O 37L7/ 9 
"&#? $**%6&)** ** 9**:3 E** I**JKh)**7@$e**]) ± 7] ) ΍έήѧѧϜϣ -204 ΓΩΎѧѧϣ 
Q5P 

** **S !.**J !** !!**% ** ! 
** **<S@**\M`**0 
lMl 
H*0.*+2EU!*a *H*+o! * R*S !*ct*!9* * 3 A * * 
L**S{**U **;0nE**8 J**% 
YR****7M 7**M! `**} 5* P ** ** 
*X4*: . $*^+*3* 7*M! `*} *1`0:5*P  9:5 x ;$ 
.a **9**:!I**  ,**JiE**_MN**}!**P ** $ 
3**BR**SU**_nE**R**S J**% 

Q 77YM R_M 9 E
A!)7 E WX! `} ,  
€(€9G7lml 
)* +*%$ 3*K! $*lM]!M=&3,*9*: x ;$3s`O2 - 205 ΓΩΎϣ 
L* 2]MnE*W*X!!*%7 * 7!M) 
* 7*S!) 
*$7 0*%. * 7*_YR* 
L*
!rE*75*a!**S!,M* * J 
M! $* )* * 
+a *7O@,M @`]37 
Q@`]RStK9v!E1@ )KPJ0R 
@*GP!
X*h *`}!*K 2)*75*9*\ 
*: * RSH+o2°2E 
] - 206 ΓΩΎϣ 
]!)*03R2*h* *7M)*7)09EJY!X3R2ˆU _PYM
Xh9E/ 
Q $:)
E_D@]{S.7- 
)*0)* ! ) 
*%3R2*h)*79: *M)*79* 5*a4I* 2XP - 207 ΓΩΎѧϣ 
N**}!9**:)** W**X!l"|]!M #~!l"|]!M=&)2,**9**:** x **;$,** 
T 
*2)*7)
E *8U*_9:I RS2! M U ;0!M) 
%3R2h!3R2h 
U*_P!, ** *SM. **+d** m* hBR**S 0$*7!M $** 2 **J: * R**SX*` 
Q 0 7- 
)**7 E**MH+****7E**e/h**"&#>#?9 7**I** ** 
**PV* L**1
- 208 ΓΩΎѧѧϣ 
!M **.** 7!M. **P)**7!Q "('3,**9**: E** **;h**0A!**2. **P 
Q&"&~)2,IJKM^7 w 7 J2k!b :E7.AaP!M9‡E`2.AaP 
)*7@*- * 7*7 *c 2*@*$ * 7aL*/* )*7 E* *;
- 210 ΓΩΎѧϣ 
^**:E2! ** R**SX**`T 
**2)**7)
E **8U**_9**:W**X!**%7„ **7 **`}!9**: **$ 

*+]9*:)* R*SR*_{
! W*X)*L* 2t/XP `} ,0jE 
P 2+2E7 
Q 
!3! 7 
02$ 
3,*9*:* P * 9 k[0`  LJ 2 
MP - 211 ΓΩΎϣ 
3R2**hN**} LG**)7** k** [* 0: **0 ** ** ** **2l#> 
Q  MU ;0!M) 
% 
Q RSX` T 
2)7Ee/hE 8M ddU_W2LJ2
! 
V* +.* 7*7)*7. E*  * R*SX*`L*+ J229 E%2! 
LG*)7* 9* k*[*0:9*:"&'( $% "(6  )7l6''3,J0 
E*e/h*)
E *8U*_WX)SE 
2I 2M) ! ) 
%3R2hN}! 
Q RSX` T 
2)7 
.**J **_ y **L 
** 2**
! ** R** **
R`$ **0 **;2M**P - 212 ΓΩΎѧѧϣ 
"&'( $*%"(6* * *
R`$ *0I*JK-L* E*% 
.* 7 * *S ! 
I*JK-L* E*% 
WR*/! * R*SIJKM^7r  
] :WX! 0 _y ! 
Q RSIJKM^7r  
]:iE_h  . E 
V* +V*{7.*;;OBR*S ,*02 *_y *9*:
X*h.;;O2 
02 
M! 
Q 0
Xh9EJ .;;O 
l"&#> $E /MU!M">&?+ 8?>9: 

E c 
.,% M 
||||||||||||||||||||||||

1975 ΔϨδϟ 809 Ϣϗέ ΔϴΑήόϟ΍ ήμϣ ΔϳέϮϬϤΟ βϴ΋έ έ΍ήϗ
ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϢϴψϨΗ ϥ΄η ϲϓ 1972 ΔϨδϟ 49 Ϣϗέ ϥϮϧΎϘϠϟ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔΤ΋ϼϟ΍ ϥΎθΑ 
 

  
5 !) !. 71$2-89:"&#? $%6&  ! 
 ! 7 A -89:"&#> $%'>  ! 
$*%"(6* *  *
R`$ *0"&=& $*%"~(#* * 
* E*! 
5 . E !. 71$2-89: "&'( 
)$ ***!)7*** k***-***89***:"&=& $***%>"(*** *** 
*** E******! 
Qk O 
9*+^* *;K[*;O2-*89*:"&#~ $*%"'#&* * 
* E**! 
 3 
.@…9 3 A!!. 7rEfh ;;O9w h! 
***7 *** : 7**!.*** 7***h*** *** : 7!.*** 7***7YM R***_M*** ! 
@ A 
 !7B‚2 7@$! 
 E
) ϰϟϭϷ΍ ΓΩΎϤϟ΍( 
*09*G2! * :E5*P *"&#? $*%6&* * *
R`$ *0I*JK-L* 

N*O 
[*L*/9*G 
/"&=& $%"~(#  
)7 E 3 ,;
R`$ 
Q :E 0IJKM
ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ 
3* 
y * *;2M*P .* 7 * *S !.*J *_y *L* E% 

Q :E 0IJKM^7r  
]:WX! 
ΔΜϟΎΜϟ΍ ΓΩΎϤϟ΍ 
QBET 
2)75L
! E3
E9: E RSE$ 

Q"&#' $o%fM"#">&' $+ 8 "~9: 
E c 
.,% M

ΔϴΑήόϟ΍ ήμϣ ΔϳέϮϬϤΟ ϰϓ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϢϴψϨΗ ϥϮϧΎϘϟ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔΤ΋ϼϟ΍
βϟΎΠϤϟ΍ ϲϓ ϞϤόϟ΍ ϡΎψϧϭ ΕΎλΎμΘΧϻ΍ϭ ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϦϳϮϜΗ ϝϭϷ΍ ΏΎΒϟ΍ 
?~~# $%(#  
EK 73,l : ΕΎόϣΎΠϟ΍ ϦϳϮϜΗ :ϻϭ΃ 
F)7. 7 J2 1ΓΩΎϤϟ΍ 
F3ES 7a F]!M 
Qm,h /"| 
Qƒ 0 /?| 
Q %!I !,;] />| 
Q3 /6| 
QI  /'| 
Q°o /=| 
Q$h $ca $J  +
!$h!`° /#| 
Q ; /(| 
Q $ /&| 
Q b /"~| 
QiEo+°o /""| 
QI  , /"?| 
QI] /">| 
 dD /"6| 
QE !hjoO /"' 
Q ;Kg 0+!. /"=| 
QI !ˆ7 "#| 
Q 
Eh. !g 0+ 7"(| 
Q 
Eg 0+!. 7"& 
Q +ok /?~| 
Q bI 7 ?"| 
Q.7 !.+0 /??| 
Q $ E /?>| 
QU`hr 
/ ?6| 
Qs
E /?' 
FI EOE: 
m,D /"| 
Qƒ 0 /?| 
Q3 />| 
QI  /6| 

F 
$J] 7aFd 
Qm,D /"| 
Qƒ 0 /?| 
Q3 />| 
QI  /6| 
Q°o /'| 
Q$h° /=| 

Q ; /#| 
Q $ /(| 
Q b /&| 
QiEo+°o /"~| 
Q E /""| 
Q 7 0; "?| 
Q +og 0+ 7">| 
Qg 0+! . 7"6| 
Qƒ,$`! K% /"'| 
Qs
E /"=| 
Q $ E /"#| 
QU`hr 
/"(| 
F $7,E: 
Qm,D /"| 
Q3 /?| 
Q b />| 
Q E /6| 
Qs
E /'| 
QI  /=| 
QiEo+°o /#| 
F8) 7aFed 
Qm,D /"| 
Qƒ 0 /?| 
Q3 />| 
QI  /6| 
Q°o /'| 
Q $ /=| 
Q b /#| 
Q E /(| 
Q E!I !m,“.$+ /&| 
Q)%h /"~| 
Q `o . 7""| 
Q +J 2g 0!. , 7"?| 
Q <+g 0+!. 7">| 
Q ; /"6| 
Q$h° /"'| 
Q° .KE
,/h "=| 
Q.7 !.+0 /"#| 
 $ E /"(| 
Qs
E /"& 
Fn M 7aF 
QI  /"| 
Q $ /?| 

Q b />| 
Q°o /6| 
Q ; /'| 
QiEo+°o /=| 
Q3 /#| 
Qƒ 0 /( 
Q E /&| 
Q w
E E / "~| 
Q 
i, E / ""| 
Q a] 7O /"?| 
QEJ% $ca $J2g 0!. , 7">| 
Qm,D /"6| 
Q $ E /"'| 
QI !ˆE;7m $a 7"=| 
Qs
E /"# 
Q.7 !.+0 /"( 
Fo$ 7aF%7_ 
Qm,D /"| 
Qƒ 0 /?| 
Q3 />| 
QI  /6| 
Q°o /'| 
Q$h° /=| 
Q ; /#| 
Q $ /(| 
 b /&| 
Q E /"~| 
Q.$!|)$ w
E E / ""| 
Q $ E /"?| 
Qs
E /"> 
F3 ;$ $ 
7SE 7!3 ;$ 7aF, 
Qƒ 0 /"| 
Q3 /?| 
QI  />| 
Q°o /6| 
Q$h° /'| 
Q ; /=| 
Q $ /#| 
Q b /(| 
Q E /&| 
Qm,D /"~| 
QiEo+°o /""| 
Q)$+ w
E E / "?| 

Q.7 !.+0 /">| 
QE;$ $7!Eft E:! $ E / "6| 
Qs
E /"'| 
Qƒ,$`! K% /"=| 
Fn7,E: 
Q E /"| 
QI  /?| 
Q $ E />| 
Q +o $` /6| 
Q3 /'| 
Q b /=| 
Qm,D /#| 
Q w
E E / (| 
FH
Ab 7aF 
Qm,D /"| 
Qƒ 0 /?| 
Q3 />| 
QI  /6| 
Q°o /'| 
Q ; /=| 
Q b /#| 
Q E /Q&|iEo+°o /(| 
Q $ /"~| 
Q ah 
`J 7""| 
Q)$+ w
E E / "?| 
Q.$+ w
E E / ">| 
Q 
,hƒE. \0  "6| 
Q 
hg 0+!. 7"'| 
Q.7 !.+0 /"=| 
Q $ E /"#| 
Qs
E /"( 
QI !ˆq +7 7"&| 
F K 7aF$7d 
QUh3 ,P!3 / "| 
Q 0 $ /?| 
Q
Eo $ />| 
Q $` /6| 
Q ah 7O /'| 
Q +o $` /=| 
Qƒ,$`! K% /#| 
Q)$+ w
E E / (| 
Q.$+ w
E E / &| 
Q  E /"~| 

Q $` E /""| 
Qb$,;h /"?| 
Q E /">| 
QI  /"6| 
Qm,D /"'| 
Qƒ 0 /"=| 
Q ; /"#| 
Q.7 !.+0 /"(| 
Q + iE J$; / "&| 
Qs
E /?~| 
F 
$J]E: 
Q $` /"| 
Q)$+ w
E E / ?| 
Q.$+ w
E E / >| 
Q b /6| 
F ] $ 
7SE 7!
%3$ 7a F 2 
QI  /"| 
Q°o /?| 
Q$h° />| 
Q ; /6| 
Q b /'| 
QiEo+°o /=| 
Q E /#| 
Qƒ,$`! K% /(| 
Q3 /&| 
Q.7 !.+0 /"~| 
Q %]I !m,D /""| 
Qs
E /"?| 
F
%E: 
Q) 
!U!E+ $S /"| 
Q E /?| 
Q$; />| 
Q3 /6| 
F E: 
Q $ /"| 
Q3 /?| 
Q E />| 
Q w
E E / 6| 
Q $ E /'| 
Qs
E /= 
F”
E ./ 
Q E /"| 
Q <+! bI  / ?| 

FI J)+8SE 7! : $ 7aFE8 
Qm,D /"| 
Qƒ 0 /?| 
Q3 />| 
QI  /6| 
Q°o /'| 
Q $ /=| 
Qv $ !EJ $ /#| 
Q b /(| 
Q E /&| 
Q+J 7"~| 
Qb$,;] /""| 
Q $ E /"?| 
Qs
E /">| 
Q.7 !.+0 /"6| 
F.,%E: 
Q.$|)$ w
E +
E / "| 
Q 
0a $J! d $ g 0 7?| 
QiEo+°o />| 
Qƒ,$`! K% /6| 
Q <+g 0+!. 7'| 
Qƒ 0 /=| 
Q3 /#| 
Q E /(| 
F$ 7aFEi,K 
Qm,D /"| 
QI  /?| 
Q b />| 
Q E /6| 
Q $ /'| 
Q $` /=| 
Q°o /#| 
Q w
E E / (| 
QI  , /&| 
Q$h° /"~| 
Qƒ,$`! K% /""| 
Q ; /"?| 
Q)%h /">| 
Q $ E /"6| 
Qs
E /"'| 
F$SE 7!i, m $a 7aFEd 
Qm,D /"| 
QI  /?| 

Q E />| 
QiEo+°o /6| 
QE;h $` / '| 
Q $ E /=| 
Q3 /#| 
Q b /(| 
Q ,EG E /&| 
Q dD /"~| 
Qƒ 0 /""| 
Q°o /"?| 
Q.$|)$ w
E E / ">| 
Qs
E /"6 
F ME: 
Qm,D /"| 
QI  /?| 
Q E />| 
Q $ /6| 
Q a] 7O /'| 
Q o =| 
F $ 7a|EZd 
Q3 /"| 
Q°o /?| 
QiEo+°o >| 
Q E /6| 
QE+ $ /'| 
QE  b /=| 
Qm,D /#| 
QI  /(| 
Qƒ 0 /&| 
Q)$+ w
E E / "~| 
Q $ E /""| 
Qs
E /"?| 
Qa $J ">| 
Q.7 !.+0 /"6| 
FI ` 7a|E^ 
Q $ /"| 
Q b /?| 
Q E />| 
Q a] 7O /6| 
QI  , /'| 
Qƒ,$`! K% /=| 
QI  /#| 
Q $ E /(| 

Q°o /&| 
Q dD /"~| 
Qm,D /""| 
Q.7 !.+0 /"?| 
QU`hr 
/ ">| 
FN 
$ 7a|E7_ 
Qƒ 0 /"| 
Q3 /?| 
Q E />| 
QiEo+°o /6| 
QI  /'| 
Qm,D /=| 
Q°o +/#| 
Q ; /(| 
Q$; /&| 
Q $ /"~| 
Qs
E /""| 
FTE`/ 7a|E„, 
Q b /"| 
Q E /?| 
QiEo+°o />| 
Q $ E /6| 
Qm,D /'| 
Q $ /=| 
Q3 /#| 
Q +w
E E / (| 
FkS 7a|E^ 
Qm,D /"| 
QI  /?| 
Q E />| 
Q3 /6| 
Q°o /'| 
Q b /=| 
Q$; /#| 
s
E /(|
:βϟΎΠϤϟ΍ ϲϓ ϞϤόϟ΍ ϡΎψϧϭ ΕΎλΎμΘΧϻ΍ :ΎϴϧΎΛ
ΕΎόϣΎΠϠϟ ϰϠϋϷ΍ βϠΠϤϟ΍
: βϠΠϤϟΎΑ ϞϤόϟ΍ ϡΎψϧ 
E**
E02* vE*8!** *7MU*-.** 7*h**)*7MI *
- 2 ΓΩΎѧϣ 
.* 7*P*. E* Š+
! ^75 
L9: 2+d P!52%aEw07 
QS !cT 
2)7I
M dU_ 

9 7** .*o *ooO2*.* 7*h*)*7 E* LJ*2 - 3 ΓΩΎϣ 
*. $*g*d*BR*S9*: 
*\ 3*7 J2! h9_I1$^\
! 
F92- 
7Z0! , 2! 

I* ! *$.*aK @ *w9*:9* Z*0+j*oO *7 *h!9 7* jo_ 
**%I**%M9**: ** j**o_ †S**$7E
**o2**M^**w!W**X9**:**9** 9** 
Q . !„ 
J+! 
* $7* 
@*P9*:YME* @*P! ;;OS ! ° ! I%h 
02 
Q9 E
o! $.aK \ 293 
 .;;OWR/! 
° * !.**J9**: .**07]!S **%7! ** **1)**H**%$ **7 **h^**w! 
52 *w 79*: *$52*\ 73*E7 ^*79 i %`2 ]vSH 0 
3E}$ 
Q5+M! 
Q. 7h)7 PU029iE_hL%9:YME@P 
)*7L*/
*\! *$* *E.o )7 $L°J7 <SLJ2 - 4 ΓΩΎϣ 
Z*0+*  *]°*J *<S iE*2)*7! *$ .*J@! $)7M!E° 
*<SLJ*2 *dd)*@* ,** :L* 
9.o H 
:!3,07. w 7 
Q $pE@$. 7h )7 E °J 
F 2D 7h°J <S[O2! 
!M***** :YME**@**P!.* 7**h***P **0. **w * , 
QU Kh°%Ko $ 
Qo $)7 PU029iE_hL%9:YME@P 
Q $ƒE`.07LJ2pE 
Qo $ wE V 2 :YME @P!, E 
29:E1$ 
Q `OI%h9: .;;O9:YME@P 
°*J7 *<SB E* 2*V* :! c;_9: _, o $L/9:LJ2 - 5 ΓΩΎϣ 
Q)7M! E 7 $LJ J 
Mo $ 
F 2D. w 9:E1$BRS[O2! 
N-*^*2!* o 9*:L_*29*, *9*: `{ ^aE!°J w 7Z0 
@ *w9*: *`O.*J9*: *M! .*07]i *%7 * 7Q *0.*`{qE 
9*:* :**J0* * 2@E*aP!.*07]BR*S †*L0I !. E i 07 
Q9 S %7!mo 2 
Q.KE 
2!E/RN @ w9:, 9 i 0 , 
Q -.KE 
2!3, e 
0 
ƒE , 
Qo $ 029L% 
.a *Z*0 *2 * .a * *, *$.* 7*h*LJ 
- 6 ΓΩΎϣ 
.** 7**1$2 ** * wO E**f**S !.** 7** 0$29**.7 **! ** 7 
** , 7! **`O ** . 
**%79**: **SEf!M"&#? $**%6&** ** ,**; 
Q R wO
E;. 7 0$29 .a 
**cO **: e.** <**[**O2 **$.** 7**h**LJ**
- 7 ΓΩΎѧѧϣ 
F9 
7x ;O5a! 2!. 7 
* 7E! *a O *: e.*`2])*7 *7/3,`*.* 73,` `JjoO^w! 
Q $:H%$!
R`$ 
F <9:. 7)H%$ 
. …y8E 

Q .!$!.E2{9:. 7Le2 
Qy$[;O2 
Q. 7)H%$2Pk029.]09:9 !9: eU,+ 
.*c 2* 2!Q9!*!9*
E:h!9*E i *% 7.,02 c 2 ,lkl 
Q. 7h $BRS 
Q. 7hrE 
M)Y $E
E 2,4 $I 2! 
F. 7h)7M 
*h* )*7h *J 
*0BR*S!.* 7*1$2 *I*JKM3*E7^*7 - 8 ΓΩΎѧϣ 
+**%$y **!) ** 9**:** x **;$3 A **L**/ ** O.o**%.** 7 
Q 7-)7 
*_ *0I*JKhV* + * *7M! *! * 
,! *$` <*N
E*;2 *
! 
**h**pE****@**$9* ** E*
A!)**7 E**** **; 
9**!** 
Q )7 ! 7h $7 J293b ah vE85 J
!. 7
............ 9 ΓΩΎϣ
...........
25 ΓΩΎϣ........... 

:ΔϴϠϜϟ΍ Γέ΍Ω·3: ΔϴϠϜϟ΍ βϠΠϣ (΃( 
.*%E*w07 * 7* Š*+
! *J7. ER`$ JI
- 26 ΓΩΎϣ 
. E* *;O * 7.*< Š*+ 
*/S !*cT 
*2)*7I*
M *dU*_. E ! 
Q P fP° 
9 
 
** **<S@**\M)**7SE**f)**7!5**\M)**)**7 **J**7LJ**
- 27 ΓΩΎѧѧϣ 
* [*_h*!5*c;_9*:L_*29*. *w Z*0+ *$:V*);;O! 
F 2D 
Qmo <8 
Qg 0+! . $ 
Q 3b ah!.E+O 
Q a O : e! . $ 
.+J $ 
€"€ <+ $2!^ 7_ $ 
F 2DL% c_ `; Jmo <8 $ 2 - 28 ΓΩΎϣ 
Q RhU +! N!!L !moL
02U +9:YME@P 
Qmo9 ° 
1$2 
2 
*%7)**07] *E 
* 2!* cO.@;K ,!.07]†^+2 
Q J7P -89: 7A.c 
2! 
Q y$!.‚:J1$2 
QB %7^:E `J.KE] 
2!mo9a]!9w
E!9: en$^+2 
!M**% **  *E`m**)**7 ** 7L**J *J 
Z**0m**o ** ***1$2 
@** ]I ** 
** 7!M**%7„ **7 5**! 

** **<S@**\M)**7** ** !M **J 
3 ,P *:E * K*L* ! a *2! * /7 v 5 7mo
!, 
Ql‰?€ 2R2M! J 
€>€Q .E/R!°JE!^+E%2 

. **
b**1$2! 
** **<S@**\M3,**
b ** ** )
**J2^**2**L** 
U*_)*7 2*;;Oj+2E*29* *<+ *7_.!E7!mo +$  oh! 
6 ;OI%h 
F 2DL% c_ `; Jg 0+! . $ 2 -29 ΓΩΎϣ 
** 7!I**%h**7.**KE**@**$ **J9**: ** g **0+!.** **o_,**P 
Q `OI%h9: oOBRSR`$2 
** $qE**Z**0+j**$2**L** ! **J **`OI**%h)**9** Z**0+H**%$2 
Q .JLK! 
1$*^*w!! *KE †7E*+ V* :!*
A 2! *J9*:9* Z*0+ *b7!E*7,*P 
†7E*R*`$ *7A.*J7E: *2*L* ! *`O*S, $9:vE;
Eo 7 
Qg 0+ 
Q9 I 2E 
%7L`J 
J 7.a ! . 1!†7E 7 
@E**a **J **`OI**%h****
A 2! **`O.* < )**7 ** .J**9** 2 
Q 0 7Ag 0+ 
SE**! *`OI*%ˆ * g *0+^*a! *J9*:9* E*$ <*8*vE*8 
** 7!k *O)** ,E*:h! * .**< ^* 7* ,+2! *$ .**< **
A 2! 
Q-RS9: 7 E %R`$2 
Q07] RM9:!5`!! L ! 
02! . m9:E1$ 
E 
** 2!B /**! E**%aL** L**%2-**89**:I**%h**7.**KE9**:E**1$ 
Q J7rE L+LEJ0) 2! ):E 
F 2DL% c_ `; 3b ah!.E+O $ 2 - 30 ΓΩΎϣ 
Q   i %7L`J 
J3b ah!.E+O†7E^w! 
Q JI%M) E% 3b ahIO]I1^w! 
3b* ahE*;K!°*o5J *% 
*7U* V* :!V
$* *J.E+O A 7!E7,P 
J**] **;$, **!M3b** ah**! * $7, **a K**cE**
E 2! **J3, **a 
Q $7, a c! 
I1^w!! 
F 2DL%Z0 c_ `; a O : e! . $ 2 - 31 ΓΩΎϣ 
,*` 
*^*w!QI*%h 5*KE 2*V* :! * .A*a!.*J.*e + *o_^*w! 
**;;O2U**79**:9** I** **  * .** 79**: **J 
** **<S@**\M 
* I * 2*/ *3*:;MH 02! $L7JL`J 
. †7E)H%$! 
Q :YME@P!. BRS@\M 7 
9.KE ! E 
 
**J** :qE**29** ** . 
** 0! ** .
!**!.E2{**I**†7**EpE** 
g *0+E*^*2!k *O!ML_*9*: $7 
: 
<S@\MqE81$2! 
Q :I 29E 
! 
F 2DL% c_ `; +J $ 2 - 32 ΓΩΎϣ 
E**%2!^**aE!°**JN-**2** **J 
** **<S@**\M^**2L**`J2 **o_^**w! 
Q mJU ;K 
**2^**7 **J **7A. 
!**!^**aE!°**JUJ**] **+J **A 7!E**7^**w! 
Q $7g0%S
!b +J 
L**% **c_ `**; **J **<+ **$2!^** **7_ **$ **2 ]) 4] ) έήѧѧϜϣ32 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D 
Q <+ $2!^ 7_9: J !,H 02L`J29†7E+!joO,P 

.`**%**m**oE**G 27**_I** 29**x**O^**o.X.**K 3 ,P!@**P 
Q 7 
**e 
0 ** ! **$` °**hIO****^**,E**:M° 
**2†7E**R**`$2!,**P 
Q.]89: a 2@`/^: ! 2! 
Q <+ $2!^ 7_v %29.Ew0! .!$!.E2{1$2
: ΔϴϠϜϟ΍ ΪϴϤϋ (Ώ( 
* o*% *J* *J 
*0BR*S!.* 7*1$2 *3*E7^*7 - 33 ΓΩΎѧϣ 
E**f)**7)7** +**%$** U ** y **!) ** 9**:** x **;$3 A **L**/ 
Q J 
<S@\M 
,!*K9*: *! * 
,! *  <*83 ,P! *J *7MN
E*;* I
- 34 ΓΩΎϣ 
. E** !y **!) ** I**JKh V* :! **J**7! ** 7**7 **E 
9** **% 
F[_h 
! U  
QSR`$2 7! J9: !  oO,PvE8 
Q J)7 ! 
,! $`3b ah)H%$ 
.*<`!)*$`! 
* .*<S)*7 *J *aKUJ*-*.*KE] 
* 2*L* 
QSEf!.!,h!.b !.‚$!iE_h3% 
)*7*7L*/)*7 * 7* ‡*P! JL_,I1$`K!.07]! E +E7 
Q 
<S@\MKM P°%$ 
7!M JL E% 
„%5-8 
Q M +E7! J 
,3b ah)7 vE8 
**! ** 
,! ** ! *  **J <**8)**9 7**aI**L**/ ** 
9**:E**
E 2,**P 
** <**8!** L** @,Mi **%7! **J n**5**a!hV**wEE**
E R**S)**\
! 
*U 0*.*KE rE*!R*`$t*wE9.+ ! !.07]! 
Q 775wE < 25-YME@ J7E
E RSrE
!
: ΔϴϠϜϟ΍ ϼϴϛϭ (Ν( 
.o*% *JL*/ *J 
*0BR*S!.* 7*1$2 *I*JKM3*E7^*7 - 35 ΓΩΎѧϣ 
)*7)7* +*%$* U * y ! ) 9: x ;$y;@zE  
Q J 
<S@\MEf 
F vE8Pt02 2D.c;_]!mo! < J L/! 
! 
Qmo9 ° 
vE8! J9: +oN
E;2 
*wE *< 2 *Jk *_)*7.*07]! 
*m*$-*89:I%h.KE 7 , 
Q J7 
Qmo a]! w
E < 
vE8 
Q J9:
EJ% E! 7 . E 
2 7vE8 
Q) 
: mo <8vE8 
Q5;O 
: JY $%9 E2{rE 
7,P 
F vE8Pt02 2D.c;_]!g 0+! . < JL/! 
! 
I**%h**7.**KE**@**$ **J9**: ** g **0+!** .** **o_,**P 
Q ;O! 
Q J `OI%h9: oOBRSR`$2 7 
Q-RS9: 7 E %R`$2 7! J9: E$ <8vE8 
Q a O : e. <89 2! J9: .!$!.E2{1$2pE 
Q5;O 
: JY $%E2{rE 
7,P 
Q.
!!^aE!°JS
!b oOpE! +J <8vE8 

.**c;_**K!L**/!i **** **a 
]9**.**J9**: **JL**/! **
- 36 ΓΩΎѧѧϣ 
Q %3,9: x ;$)/ 
: ΔϴϠϜϠϟ ϲϤϠόϟ΍ ήϤΗΆϤϟ΍ (Ω( 
F
\! E9 E2{LJ
- 37 ΓΩΎϣ 
Q J9: 
<S@\M^a • 
@*\M 
* *<S@*\M)*7–>~ +%A! 
], ) 
%) ))e7 • 
**%L**/L**e 
M**J7 ** **E 
M** **7ˆV* +2V
$**S **_ **J
!E2{** 
Q 7!%7„ 7 
E2{*@*\M 
* *<S@\M,)7–?~ +%A! 
],mo)7)e7• 
) *+ L*!M)*7!ML*h**aE 
* 2)c0))7V
$ J7S O 

° * !ƒE**`L**e2**J7 ** S **_9**:**E
! ** )* 7**!h $**% +**%$ 
Q J 
ϢδϘϟ΍4 : ϢδϘϟ΍ βϠΠϣ (΃( 
9*:*% *7 * *J7B E 
V :!)/ KM!M 
- 38 ΓΩΎϣ 
Q) 
%3R2h!3R2h)7% _ K 
.*%E*w07 *J*Š*+
!*. E*R*`$% 7 I
- 39 ΓΩΎϣ 
QS !cT 
2)7I
M ddU_. E !
: ϢδϘϟ΍ βϠΠϣ βϴ΋έ (Ώ( 
)*7 E* 5*$ 2 *J
!*% 9*:3R2*M ddIM))7% 7 ) 
- 40 ΓΩΎϣ 
9*:E*%
!3*K!3E*7* 
* . $*gd3 JYM R_M 7 
Q% 9:3R2h,EG2)7MEo 
+ !,3 
K% 7 
*S)*7*% y+*cMX4*: 7*h*% *7 * J23R2M dd)7LM, a! K9: 
E*e/M!M *dd3R2*h,*y+*cMX4*: *de !,3R2*h,*I,*75 5t/5$7IM 
Q3,BRS)7!h3E `J0V :!% 7  7 ) 
I*%h*7 @*zE *J 
*0BR*S!.* 7*1$2 *IJKM3E7^7- 41 ΓΩΎϣ 
) ** 9**:** x **;$ y**;@**zE ** O.o**%|5* c;_3E**,L**/ 
Q% 
 <S@\MEf)7)7 +%$y ! 
,!*K9*:*% 9*: *! * 
,!  <% 7 vE
- 42 ΓΩΎϣ 
. E** !y **!) ** I**JKhV* :!**% **7! **J**7 **E 
9** **% 
Q c_ `; 
! U  

** **<S@**\M * iE**_h ** 7U**h!„! **!.E**w0^**
A 2pE** 
Q% 7rE WX!% 9: 
) 
Q% 7rE % +%$ Jk _)7 
m$.KE 7,P 
Q% 7rE % g 0+! . o_pE 
Q5;O 
:WX! J!% 7 !. ER`$2 7 
Q M +E7!% 9:)7 vE8 
L** E**)**%0„**%5-**8)**7**7L**/** **J**‡**P!**% L**_,I**1$**`K 
Q% 
**! ** 
,! ** ! * **% <**8)**9 7**aI**L**/ ** 
9**:E**
E 2,**P 
** <**8!L** @,Mi *%7!**% 9* :n**$5**a!hV* wEE**
E R**S)**\
! 
U 0***.***KE rE***!R***`$t***wE9***.***+ ***!*** !.***07]! 
Q J7rE < 2% 7E
E RSrE
! 

Q w!E L%E1$% 7E1 a! J% 7 )+ 

*J
!I*%hL*_,9*2X *J3b*.;;O /LJ _ 0,02 -43 ΓΩΎϣ 
Q[;ORS <89:% 7 EV+ $7[;O2L/9:3R2hIM
: ϢδϘϠϟ ϲϤϠόϟ΍ ήϤΗΆϤϟ΍ (˰Ο( 
F
\!% 7 E9 E2{LJ
-44 ΓΩΎϣ 
Q% 9: 
<S@\M^a lMl 
Q% 9:) 
!) 
%) ))e7 lml 
Qmo))e7lkl 
°***%$!n!E*** m***o!) 
*** !) 
***%)*** L***eH*** 
***:***E
! 
Q J9 E2{- 0BRS)7l>#3,9: x ;$
βϟΎΠϤϠϟ ΔϣΎϋ ϡΎϜΣ΃5** E *8L*/L*h*3E*7*S, *P * 7*@*z * 
- 45 ΓΩΎϣ 
E* * 
WR*/)
E *8 L*/L*h*3E*7*a]*P5*2 , *J:.* 7*h 
Q°+%7mJ5\M +fMWX°XPa]P 
*;2!B@*\M,* * o *+fh *\0]PV00*c*, J 
]- 46 ΓΩΎϣ 
QE5$7YR°ya .!%2X4:)
Ew0. cM +f-. E 
* 7*)*7*7L*/ *O 
* $7M * ,*0 
9***:- 47 ΓΩΎϣ 
.*%E*w07E*
E02*vE*8*7L/)7M 
! Q5\M))75$7MV
$ 
Q ^75 
x_L9: 2+dP! 
M*@*\M)*7 *\L*J! *%aL*/U*MU!*a** ,*0 
- 48 ΓΩΎѧϣ 
E** 
**d * :9**2!L**%7)**7YE** 
**7rE** **%@**$dM**** )**7 **/°**o 

Q -89: !L07 d/XP7 %9: 

* *<S@*\M)*7SE*f)*7!M *\M)*)*7 * 7*LJ*2 - 49 ΓΩΎϣ 
Q c;_9:L_29. w Z0+ {7!M , $:V);;O!

ϦϳΪϴόϤϟ΍ϭ ϦϳΪϋΎδϤϟ΍ ϦϴγέΪϤϟ΍ϭ βϳέΪΘϟ΍ ΔΌϴϫ ˯Ύπϋ΃ ϥϮΌη ϲϧΎΜϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
9* * + * U *;0!M) 
*%3R2*h!3R2hN}!9:) I 
- 50 ΓΩΎϣ 
)*7.* 7*1$2 *)*7 #~=&)2,*9*:* x *;$3*n!E89: M)7 
Q $ 7 !, J% .X9:) !) 
%3R2h) 
) 
** !) 
*% )* N*}!! 
** *<S@*\MN*}!)**YE*
! 
*;`I*JKh1$*2*/.* 7 *h*5 *\ 
YRI1$V :! $%9:)2E7 
Q. 7hB ; 
E … 
U *;0!M) 
*% 3R2*h!3R2*hN}!LG)7 .+U +A 
- 51 ΓΩΎϣ 
QEe/hE 8M de3 E ,UJL+9 + 
*$ E* 7*P9* * + *U *;0!M *`} LG8° JL0
- 52 ΓΩΎϣ 
*P *K *J:* 7!M*%7 „ *7!M„ *7 *`}!LGI )J 
7  
Q[O% 7 
@* T 
*2)*7!M*I* *K9*:I T 
2)7Ee/h +MU_ K2! 
Q…3,03 
* m* h!MN*} *cO * E 
* !9* k*5*KP*$°oH:E
! 
Q % 
°0**P, * 
M *$ E 7P9 5a4 cOg 0+U P I A 
]! 
Q3 
ag0-I 
M!M \ 
*@*$ *\M)*7 *dd*Pk*P)*7* PI* 
7 $L02 ]) ± 1] ) 53 ΓΩΎϣ 
5*Pk*U *c!)*7E*e/h *E *8U*_V*;`7VE
E 2 $7L/I
! $)7NJ2 
**$) **%2MA **
!k **O9**:V* 7 [K**` **\ **/XPV* 7 
)** MU**_!M 
9* k*[*0` *\ME*f)*7k O!ME;7 9:);;O)7Ee/M!M[O 
Q PI 
.@Ea**V E**.** 7**h**pE****@**$9** ** E**
A! **;
! 
Q  9:L E% 1$ 
9*:E*1$[*O*% *P)0*8E)* * E 
2 JL0
- 54 ΓΩΎϣ 
Q 77! J7rE 2dy8E 
**`}!LG** )7** +**%$ ** **$ ** 7[**O**% **7 **
- 55 ΓΩΎѧѧϣ 
LJ*29*:)*;;O) 
*% 3R2h!M3R2h)7 dd)7% _ K9:!„ 7 
!M3R2**h)**7@**\M **dd)**7 **J**7 YM R**_M** ** 7** )**7 E** **$ 
)*7)*;;O)*7!M"&#? $*%6&* * *wO * 79*:) 
%3R2h 
QSEf 
3 E* ƒ * 0.X‡E*`X*ˆ *J 
.* 7*1$2 *I*JKM3E7^7 - 56 ΓΩΎϣ 

*\x *;O5*a!*5*! * 
, b*/E* 2:WX!52+a!5!Xˆ 
k6~'?, *I*JKhV* :! *J* *_ 9*:qE*8]! *J*7!*% *7 
Q. 71$2 )76> 
*7O)* *G+ 
)
R*.* 7*h*)*7M! !. 7@z - 57 ΓΩΎϣ 
"&#6 $*%(>* * U* .* 7*1$2 *)*7"?"3,**JK)*7!*`
! 
9**: $** 2L**+3R2**h **`}!** : G** 
 **/9**.**J)fE**`73R2**M 0+**; 

QN}! 
L* t*!)*%! *%7O)* *G+ 
*!Π) G)
R. 73R2M- 58 ΓΩΎϣ 
@*$9* * E*
A!)*7 E* )fE*`73R2*M $* 2A * 
"&#6 $%(>  
Q 77° 

*cO! *7  
*U *cM*V+ 
*2!* !!%  
- 59 ΓΩΎϣ 
*\ 
9** V* +! */L*/v!E*1V* :! *„! ,!M.!*!M. E* 7LJ89: 
Q 77 
Q„ 7 `}!9:) VE8 wE7 `;° 
\K J
! 
)*7 E* LJ*2 * 7k *_)*7 
* *<S9*: `}!LGy8E/XP - 60 ΓΩΎϣ 
3R2*h)*7@*\M *dd )*7 *$9*:[*O *J*7pE**@$ 7 
)*L* 2]3*7U*_„! )7,!07,,4 y8ENJ2 7) % !M)0 
[*O*% *7! *J*7@*\M)*79* 
)*7! *$ I*7M 4I
! +M 
Q 
y8E)VE
E 2 $I 2! 
*J 
)7* k*-*89*:3 ,*;y *!. E* IJKM)7@$e ]) ± 2] ) 61 ΓΩΎϣ 
!M°+*%rE* *; 
)
R*) 
* !) 
*%)* ! 
* <S@\Mk 
L**_,** a)**J 
]**/ XP ** 7**7)**7 E** ** 7 ** `**L** +**$ 
9*:!k *O9*:]P5*k*] *wE7*/ XP9* * E*
A!)*7 E* ! * 

)*7 * 7*7 J* 
*+ *$k*)*7Ib* 
*7 * 
02! *;0: * 
U Kh^a 
Q°o /3R2M

ΎϴϠόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ϥϮΌηϭ Ώϼτϟ΍ ϥϮΌηϭ ΕΎϧΎΤΘϣϻ΍ϭ Δγ΍έΪϟ΍ ‡ϟΎΜϟ΍ ΏΎΒϟ΍
ΔϣΎϋ ϡΎϜΣ΃ ϝϭϷ΍ ϢδϘϟ΍ 
V +*M)*dd * E*%2!E++*)*7Z*et+*%9*: * 7 $*%M*+2 - 62 ΓΩΎѧϣ 
Q 77B,0 
YR V :!) +M3 $%N; o J2! 
!M3 /R** L*+* !M * @* E 
MI y;3E7 7! 
QS 
W*X* * A * 
]! * p*:L*+5*7 
°@$ Jmo
- 63 ΓΩΎϣ 
Q 77S E 
9 ,!K9: J7)7[_E]P 
N*7 *J9*:* ! 3 E* I *E@,M!5* !M@`* Jmo
- 64 ΓΩΎϣ 
F[_h!°o ƒ !h^aY 0 
°LJ 
Q @Ea 7 ƒ !h"| 
 2E 
2! !.07]!  O 
2! °oU KM ?| 
Q5  +
,-. >| 
Q°oYEJ% !9a]!9w
En$5a!M 6| 
* 7)*75*a!E_ T 
*2)V\:5`75$\275:!
°LJx_L ! 
iE*_h! *J9*:S*KP*`02!)2 *c)*7L*%R*S *J
!kE*O* 5!5++! 
Q 79: 
@`** y$*29*.7 *! * .a * *ch3, *: ])- 1] ) 65 ΓΩΎϣ 
^**!)**7 **;29** * {3, **)**.** $a **%_B ** 7** rE**` **G7** 
)**ŽV* 8E **%_B ** 7** ! I **!M ** **a **U **;0.**+d].**% 
n*$5*a!M! * *0 cO.+ $\7.%^!)7 ;293, 
Q .7OERS ;K[;O2! G7 @` 5/WX! 
** . $**** 2 E 7^**
A 2! * , **7.*J *_y **)*+2 - 66 ΓΩΎѧϣ 
Q E 7LJ ;;O.%,! 
E**S, *;
! E* 7L*/9*:„ *29. w ;OI%h7,02! 
Q J7)7 
Q . E i 07)\ 
L, /LJ J
- 67 ΓΩΎϣ 
„ 
*J+!*%I*%M9*:m*o° 
*I1.J _y )+2 - 68 ΓΩΎϣ 
Q . ! 
Z*0+.*!M * .*$
E9*:qE*8]!„! * 7°o°
- 69 ΓΩΎϣ 
Q _ 0IJKhV :! 
IE*0 
M *_ *0 I*JKhV* + *;OI*%h*7°**@$ J! 
*0BR*S9*:! *wE7E*f5*+} 7MYM XP5*\ !M5*/*07]*PI )7°o 
Q 07I )7IEK9. E 9:V+ °oE+ 

9$*U*_)E*`7!M)*7) ,)$3°oN 
M JA 
! 
A * 
3 !E*\ *K9*:! * 9*:I*1])75 $ 
U + 7 R I 2XP J9:  
€?€Q N!373,
A 7 
.*07]*1* 
02.*J *_y * *2 *0BR*SI*JKM3*E7^7 - 70 ΓΩΎϣ 
Q cO 
*J*7)* 
„ 
*J+!M*%*% * $ƒE*`.*07**: - 71 ΓΩΎѧϣ 
.**07]. **w 7^**w! **3,**3R2**M**KM[**O**% **7YM R**_M** 
B *O 
)*7 *w!9*:qE* 
M@*\] $A 
! % 
^7qE8]
E
E0 
QrEGR J7 

*@*$ *J*7 *S O 
L*h*)
*\)*7 E 7L/9:.07] $LJ2! 
* ! *J 
* *<S@*\M)7J7 S _
![O% 7° 
Q $@\M _U ] K9: 
!M* *E*%!M *E:L*/9*: *7 *$ *`O. E* *07*)*7 *J2! 
-*89*:BE*2*7pE*!* aE*07] ** rE* 2!U *Kh°%K 
rE** 2! **$**aE**\07!**
! **`O. E** +**%$m**o.E 
** 2i **%7 
QB E J7 2]!7 
**+E E* e/M!M **$5:E**8Pt**02LJ**
!.**07]** **J**„ME**
- 72 ΓΩΎѧѧϣ 
Q) 
%3R2h!M3R2hKM $7L/„ME
! $,P!07] 
L*J +*%$ * v!E0* *+2E7.*07]9*:)0a*$m*o@*M)* 2 - 73 ΓΩΎϣ 
QE 
2 
B *YR*E 
* * V*$+7I * !M  a 3, 89 $07]9: 0a$y$
! 
*J*)*73, *BRS^ 2
! 2 7, !3 E 7 I )7 7
,-2 WX! 
* : 7* * 7* )*7 E*.7 *! * .a y$ ;
! 7 ! 
3, *8*L*;0 
MA * 
3 /R*3, **°*oU *;K)*K! 77 
Q5*:5*YR*E 
* !5*L*;KYR I !M  a $+7  
{7 
€>€ 
BR** x**O**07] ** **J**7,**T 
** ** **a y$**7T 
**2,**0
! 
Q a 
αϮϳέϮϟΎϜΒϟ΍ ϭ΃ βϧΎδϴϠϟ΍ ΔΟέΩ ϲϧΎΜϟ΍ ϢδϘϟ΍
: Ώϼτϟ΍ ϝϮΒϗ :ϻϭ΃ 
*7pE**@*$9 7*aI*L*/ * 
9*:.* 7*h*,*0
- 74 ΓΩΎϣ 
*E E*;7 * 
a@*$M )*7m*o,* *`O.*J*7YM R_M . 7 
* 
e3, *8*)*c0)*)*79*9 7*I 9: 7!M /L/9: + 
YR 
Q , 3, !M 7 
)
R*m*o*.* 7 *h*,*0 
*/LJU + S{n!E3E7^7! 
9** ** E*
A!)**7 E* **+  **;
! *E E**;7 * 
a@**$ME*f)**7 *+ 

!M) *+ ,**
b 
MA * 
]U *Kh^*a9*:!5*$7 E* S*L* ! 
*02 *J
! 
Q E E;7 
a@$M)7) + mo,)7–"~ /L/9:) 0 
Q„ 
J+!M% a ,U ;0 79:°onE
- 75 ΓΩΎϣ 
p*$!.a *°*2EU *+  J
! , 
7!M 7 
e3, 8VcK J 
M 
*7YM R*_M* !.* 7*h*B E* 
*V* :!9*:EG^*
A 3*E7^7 
Q.J7!. 7 
.**/9**:! ** 
** 
e * 3, **8** **c03 **.**/9**:WR**/L**+
! 
3, **8** **c0 **$ .**/9**:! ** b * 
e3, **8** **c0 * b 
I* s
E*3, *8*.*c0s
E* * *S 9:! $; 
e  
U *+ A * 
*/5* $.* !)* I *,* *c0.*$+! *E.*/9*:! 
I*1$V* :!5*/W*X! .*Js* 9*:S *%79*:*7! $`S .7 ,)c0 
Q * $ .** 7**7YM R**_M * .** 7**h** * \ 
9**n!E**! 
€"€ 
3, *8! $*; * 
e * 3, *8! * 

e 3, 8 c0L+! 
** 
`J** 7° * 8! **E.**J9**$`** ,**P° * 89**: ** b ** 
e ** 

.* 7*h* *\ 
9*n!E*!I*1$V* :!W*X! H
A*b * 7 a 
Q 77YM R_M 
*+ 
*/l *dC7E*2 + 8 $; 
e 3, 8 c0 dD JL+
! 
*\ 
9*n!E*!1$** :!W*X! *;;O2^*7H`2 9 7.Js +V\
M 
€?€Q $ . 77YM R_M . 7 h 
V* :!* I* 
9* * 5Kc! 
rE7h)7B _9+oNJt+e 
M 
Q.J7!. 7h \ 
9 
XP* L* 
9* * )*7 * 9*:I*1][_E*2*L;K5Mt+e23, 8I 
M 
Q %)%K3E%, 07 J 
MQSEf!M 7 J0V7/ 
?& *% 
*,ƒ= $*%"~=* i *9*:#=3, 
,I \ ± 76 ΓΩΎϣ 
€>€"&('= 
FJ0ƒ o$7 
3 ,*;.* 7*1$2 * *
R`$ *0)*7#=3,* 
*,I* *J0tJK 
* E* )*7?>3,*)*7 *ee 3E* `!"&#' $%(~&  
E 
9*!h3,*! 0*%. * n+*\ *E! *7O n!E*889:"&'& $%?>? 
**. E**!"&#' $**%l#6>!#6?9** ** 
** Y E**)**7L**/)**7 
*$H*$ !.*1:0@*$M!9* * 3 A *)7* @$M. 7 h 
9**:** **$+.**<`,E**:M L* +)**7x **;$BR**S5$**\2**:W**X!,!**0.**1:07! 
**7!M **7 ** 
e3, **89**:p**$.**a , **** !,** **S !M.**J 
Q , 

FU +.a  !,A 

.* 7 *0 
* *<S@*\M@*$M)*7 /L/9:m %_)
b 
],"| 
Q 
<S9:Lh. $E \YR) %!M 

* *<S@*\ME*f )*7)7* @*$M)7 /L/9:m %_
b 
],?| 
*\* * J 
MnE*.* 7*h * *7M!M. 79:) %!M)0 
Q. 7h 7M !M. 7 7_9:. $E 
*
M)*73Ef*)/*7hU *02) *%)<`@$h ;;O)/7hLG8I K9: ! 
QiE_h <`P 
Q 2a ,°2EV :! <:L/9:mo) w` J2! 
* , 
*7!M„ 
*J+!M*% *a ,*)*c0m*oU *+A *
- 77 ΓΩΎѧϣ 
.X9*:iE*_M° *8!MI*%M 9*:!MiE*_MS 7!M./9:„ 
J+!M%I%- 
QS !.J _y  [$29n!EV :! !M J 
€6€Q5 )75+$ 
)7!M 7 EU + , ;
! 
*U *;0 * * * 7!M * 7ƒ*0]9*:°*fE 
°*L*/* - 78 ΓΩΎѧϣ 
9*:5*M* 
M°*oA * 
]!.*Ji*K45M 
M„ 
J+!M% a , 
QK!t!9: /)7Ee/M
: ϥΎΤΘϣϻ΍ϭ Δγ΍έΪϟ΍ :ΎϴϧΎΛ 
„*M* * *J2MA *
! *7J $*%I*1„*M  J2 ± 79 ΓΩΎϣ 
Q.J _y IJKhV +E_MI1YM!M) );`!MLKE1 
 *J*A *
!)$*)*7E*e/M *E`9* + 
M°*oA * 
] ]) ± 5] ) 80 ΓΩΎѧϣ 
* $*%9*: k *O)*7*07]*PI 9:)$ E` \YRmo[_E 
9*.*J9*:*!h *E`! *
, m***:W*X!* : + 9. E 9: 
Q
,P E: 

* $ *E`! * $ L*+ *E`m*o[_E*I* 2*7*3!* JA 
! 
Qk O)707]PI ):wP)cE` 
*E`m*L*7 
L*h *. $**_* * 3*7 *J29*.JP +%$! 
*E:* *9*.*J *ee *E`m* WR*/! *
,P *E:* 9*.*J *e 
****
b 
]**: ** $ **E`°**°** XP! ** $L**+ **E` m** **7 7 **
,P 
9*:*K! E* 7* „ * 
9*.*J9*:K E 9:!M E`BRS. E 7, N; 
*07]9*:5*[*_ * ƒE:)7 `O. E )E1$vE;WX! $ $% 
€=€Q5K 
K 
V * 5*f°*%0 
*: *J*75*+ 
YE* R* *07]U _,)°oNO2XP! 
9*:A *
! *J * 9$*U_)E`7 !M)7)cE:)NO
b 
]MnE 
€#€Q°o ed cE:y$7 77)7 E 3 !E\ K 
QVaN wE 
ŽV+ U + 7 REG07])°G°oE+
! 
°*o*07,* 
]!9 7*I*  
9:]PYE_MP E:)7L $ J 
] - 81 ΓΩΎϣ 
Q5:yYR E 9:„ 
J+!M%I%M9: 
* .*o )*7*oL*/ *$°*J7 *<SpE 2 $ E`07] +%$ - 82 ΓΩΎϣ 
L*/.*07]) *%!M)*0 .* 73R2*M)*7 /E*7 *dd*LJ*29 7* 
Q /LJ +%$ c;_9: _, )73,7 
*J*7)*7B *O 
)7^7 /L/9: E 07]^w!9: $L/@\MqE
! 
VE*
E 2 *$I* 2!* )7* 3R2*h I*M $ E 7 J
! 
<S@\M)7 
Qo $! 7PŠ+ 
21K7) 
Q. 7h )7 E %LJ ;
! 
^*7* L*;0 
9*.E 
* V* :! E:L/)°op$I E 
°%0
- 83 ΓΩΎϣ 
R*!*5*$°*G2!M5*: °* MH+*YR* E* 9*:U *+ 7)*BE 
2
b 
]M3E7 
Q5L;0 
YRp$E 
2 5°%0:U + 7 R °G2/XP7MU + 7 
F 2D.E 
K- E:L/.079:°op 
-84 ΓΩΎϣ 
U + 7|a|VaaA7 
F 2D.E 
K- :°om 7M 
VaN wN w 
)**\2XP!.**J **_y **5**$ 2YR**I**1$V** :! **%.E 
** H**+o2 **J
! 
*07])*°*GE*+ :V*!MV
`*8E*_M! V*
E
E02V*07. E* *KM9:07] 
Q5-.a ,5cE2]! E 07 9:V+fYE
E0 
F 2D.E 
K-„ 
J+!M% a ,9:°op 
]) 8] )-85 ΓΩΎϣ 
U + 7aVaaA7 
9*J *„*M *„ 
*J+!M*% *a ,9*:m*oI* E 
* °*%0
! 
Q R V :! +2E2 
/ . $%L/9: ;K9.a 
I* BE 
* 2L* 
]M*!V*a *a!MA*79 $BE 
2/XPvE +2E7°oy$
! 
*°*oU *;0nE*
!V*a*a)* *
, *E` ƒE:)7 E:
M9: 
Q
, E` E:
M!5I 207YM9:° J 
]PvE +2E7
: ΕΎϴϠϜϟ΍ ϦϴΑ ΪϴϘϟ΍ ϞϘϧϭ ϞϳϮΤΘϟ΍ :Ύ˱ ΜϟΎΛ 
9* .*J9*:*!h! *
, *E`mL
029:E1$A 
] - 1-([9] ) 86 ΓΩΎϣ 
F 2D.]09:3E}$.J)
,P $ 
t**/! **J9**:U **+ 5* PL**c!YR** ****,h**0**V* cK°**o**/XP 
Q)J7 : L
0
!5
0y%2 J.J7P 

A *: *J9*:U *+ 5*PL*c!YR* **,h0LcKEf°o/XP 
*0I* 9*+o *%7 )*7 *c 2* @$ PU 0 J7)7 E L
0 
 wE7 
A *: *J9*:U *+ 5*PL*c!YR* **,h0LcKEf°o/XP 
*J 
M* */L*/9*:U *+ .* 7 *hB,0 
YR, ,!K9:L
0 
9**ƒ**o$9**:^** 29**„ **i**KP)**7 **7  * 
e3, **8**V* cK°**o 
Q. 7h \ 
9n!E!I1$ V :!WX! 7 
.X9**:** 2E1**P * /)**7°**oL**
02A **:iE**_h. $**%m**o +**%$**7M?| 
Q);O)J7 : iE_M 7a9:!M 7 
A *
!* PL*
0°*fE 
9* *J9*: p:L+5+ 
2L
0°! 
QT 
RS L
0U +i ; 3 !E\$ J 
iE*_M * 7a9*:!M * 7.X9*:3E}*$7iE*_M*P */)*7°*o*L* A *
!>| 
V: **%7 **7 ** 
e** 5 **;K $** **J 
MnE**W**X!)**J**7)**7 E** 
Q $%W29: J5+YR VcK! JU + S{n!E 
9** $*%U*M!* :,9* * 7I *E*S
P5* O29** 
b°*o`*0
!6| 
U *0 *J *_ *0I*JKM^*7r * 
]*:W*X!*S,M9*.*07]!* 2 
Q P 
QSL !moL
0 1$ ;O 77^\
! 
**29* * 7** )*7 E*** L* !ML**
0,* *; 
U *Kh^**a9*:!'| 
Ql‰"~€5 )75+$ 
)7!M PL $!ML
0 
.* 7 * 2E*f*S 7!M.*/)*7moL !L
02A 
] ]) ± 11] ) 87 ΓΩΎϣ 
* 
e3, *89*:*,h*0 *V*cK°o/XP]P. 71$2  wO 
* 
M*!* PB*L* !M5*
029*:°*fE 
9* $ JU + , 
7!M 7 
Q S !. 7U + H%$2°J7H
E)V
b/E7 L
0 
V* :!m*oL*
02 * 7E*fv!E*1!i *; 3 !E*\.]K9: E
A A 
! 
Q 
)7 E ; 
9j \! 
:ΏΎδΘϧϻ΍ :Ύ˱ όΑ΍έ 
9* .*J)*7*SEf!3 !ƒ 0!m,D /9:m%]A 
])- 12] ) 88 ΓΩΎϣ 
°**%K**„ 
**J+ !M**% **a ,L**$W**X!.** 7**h**S,**0 

QU Kh 
Fm%]°9:nE
! 
Q %)%K3E%, 07 J 
M"| 
*P* :°*%$ 
9* $*%9*:WX! , 
7!M 7 
e3, 8VcK J 
M?| 
Q3 /R.JiKP 
i*KP9*:) 
* 7 */ )
R*m*o.*JBR*S*Pm*%]9*:[_E 
M@$eA 
! 

EJ*% .*J!ME*SAh * 7a!M.* 7 *1$2 * *wO 7 .J 
**\ 
9**n!E**V** :!W**X!9** ** 3 A!vE**8 **wO ** **S !M 
Q. 7h 
m*%] * .S{*)*7*SEf!M„ 
J+!M% a ,)c0A 
! 
Q3 /R.JP 
**7YM R**_M * .** 7**7pE****@**$.** 7**h**,**0
! 
QU + n!E8)+ 
/ /L/9:L+ 
YR, ;O.J 

* 
9* * 7* )*7 E )+%$mo!ML !ML
02!MU +, ;
! 
€Q">€5 )75+$ 
)7!M P5 !M5
02!M :moU + 
V*d 0 
* 2!M )+*%$x*_*07* .*J _y 1$2MA 0
- 89 ΓΩΎϣ 
Q 71$mo
,{ 
9 .$
E)Vw 
°**o L*
02A * 
*/ *J1*$7°**P°*%$°*oL* 
02A *
- 90 ΓΩΎѧϣ 
Q. 7h5 \ 
YRI1$V :!WX!°%$7P1$ 
*: * 7 1$*!y *^*a! *0BRSIJKM)+%$moYE%
- 91 ΓΩΎϣ 
Qm%]I1 +^7! 7 IJKh^7r  
]
ΎϴϠόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ‡ϟΎΜϟ΍ ϢδϘϟ΍ 
.* .*7 , *;O.*J7pE@$. 77y$2 - 92 ΓΩΎϣ 
F92- 
V :!B /!E%a.a ,! 
F.7 F]!M 
QLh3K! $ 27! 
,/M!M +o2 +.X. E 7U!$2. ,9S! 
9**:$**!M $** 2**7 .**7 ,@**P**S !.**J **_y **)**\2MA **
! 
BR**S)**7**%!M„ 
*J+ *a ,**)**c0E**G * 7**S 7!.**/N*O7 
BR*S[*;O2E*f9*:* !M J.X)7 a BRS)c0!MS !M.J 
**%!M„ 
**J+ **a ** **J2MnE** 
U **Kh ^**a9**:!.7 ** 
*_ y *)*+2!5*ƒ*0]°*fE 
YR*I * * ,)*7 *+
E°*o 5*L*c0 
*J7* )*c0*SE: 2 °*a n!E*!* :U *+ !.7 BR 1$IJKh 
QB /!E%a ,9:S E 
FL2!  .a Fd 
FE%a 
9** $ 
†**$@E **!Z**0+L**!9**:V+ 
**2! ** ** ,. E** 7** ** L**2! 
Q07] $ + 2 ,4 
**EE**%a7 x **;_9**:!)$**)** **a BR**SL**$ **7A3**L** 2IMA ** 
]! 
** 3**7)$**%)2**S )*7 $**°**%02 **
E:h.** E**%a7!ƒ ** 0E*%a7! 
!Mƒ * 09*:* .* .*7 ,KM!M E9: cOI U ;0 7A 
Q 
E:h. 9:I , 
FB / 
*J0 *$* + 2 *  
* 9* $2)$*)*L* 2]3*E*J+Z*0+*V*MI * 2 
Q _y B,02V +  
. s +°oNJ 
MA 
! 
.7 *.* I*%M! [*;O!E*:* 
02*S !M.*J *_y * *2! 
Q $7L/U ;0 7An!E! 0$29  .a ! 
* v!E*}°*$ 
** .  7.J _y )+2 - 93 ΓΩΎϣ 
Q /L/9: 
* 7a *a ,!M I *,)7Ee/M ,9:5M 
M  °oA 
] - 94 ΓΩΎϣ 
*J*7pE**@*$g *0+! * .* *7 * : ]P*K!t*!9: 
Q ;OI%h7YM R_M ! 
* 7a *a ,*U *;0 *  % 
M) 
%) !M) 
A 
]! 
** .** **7 ** : 7**  * 7** )**7 E** ]P 7**%M[*;O2E**f9**: 
Q ;OI%h7YM R_M J7pE@$g 0+! 
xE*:!* .* . E* 7*07I*1.*J _y ,02 ]) ± 2] ) 95 ΓΩΎϣ 
Q07]R I 

F 2D.E 
K- . .079:°op 
- 96 ΓΩΎϣ 
QU + 7|a|VaaA7 
F)2D)
E 
K- :°om 7M 
VaN wN w 
Q _y 5$ 2YRI1$V :! %.E 
H+o2 J
! 
)*°*GE*+ :V*!M V
`*8E*_C!V
E
E02V07. E KM9:07] )\2XP! 
Q5-.a ,cE2]! E 079:V+fYE
E007] 
3*!B /*! E*%a9a *L*%@E*aP.*J *_y *,*02 - 97 ΓΩΎѧϣ 
@*$S,*0 
iE*_M3*L*%*@* J7iM XP]PS L%j % 
9 
QvEE
E 2 
**vE* 
VX**[*O*% **7pE***@*$ *J**7)*
- 98 ΓΩΎѧϣ 
MA *
!) 
*%3R2*h *Kh *E*vE*8* 
M! EE\02 
)* A * 
*0BR*S9*:!SE*f)*7 !M 
* *<S@*\M))7 :E, 

QvE89:qE8] 
vE*89*:qE* 
M *J*7 * : 7A * 
* 7k *_Z0+°oI K9:! 
QZ0+ YE 
9 9:);;OKM 
.** 7 @**z B /**!E**%aL** **vE**8,E**`$ 
MA **
- 99 ΓΩΎѧѧϣ 
A*aiE*_M * 7a9*:L*% */X4*:* * 
9* 79:L%/XP ! 
9*: / *7!M :E*8ME*%
!vE*8h9*:qE*8].* 7h)7h! 
Q +c$7LG8L+ :E8Pt02t9LEvE8 
*J*7 *PI 
7k _ aP EvE3 P K9: - 100 ΓΩΎϣ 
)*7*)* 
W*X@ *w 9*:! *E,*P9*:°*o5PLc!YRi)VE
E 2 
QvE89:5P\$ 
)7!M507L0 

V* :!** .** ‡E**`L**`J 
YR**I**1$.** 7**h**^**\
- 101 ΓΩΎѧѧϣ 
Q `O.Jv!E1 
)**% *7*PVE*
E 29 7*aI*L*/ * 
9*: *EvEI
- 102 ΓΩΎϣ 
Q J7E
E RSrE
!5d 09:°oI 2i7 
@ *w*°*o*@*GP *J*7pE@$g 0+! . ! 
QE 
RS 
*7*PVE*
E 2S,*P)*7@* ] E :E!MvEI
- 103 ΓΩΎϣ 
*J0 *$LJ*2pE*V `*7*J0 $rE Kci7)[O% 
y *B,*02T*%$)*7V,* *J*PI 
M°o ! J7rE V 2 
Q _ 
S*KM@*\M *dd)*7 *E**J0 *$ *J*7LJ*
]) ± 3] ) 104 ΓΩΎѧϣ 
.** 7 ) 
**%3R2**h!3R2**h)**)**7E**_D **\ ! **E**vE** 
M* *$9*: /E* 
M A 
):E, 2 K9:!3R2hIM $ J
! 
9*:)*7!M) *%3R2*h)*7S*KM!M *\ *J 
MA *
!Q*K!. *c* J 

**Jk **_)**7L**h**S**KM **J 
MnE** W* X!)**;_h)**79** S **%7 
QB /LE +%$ 7k _)7! E%aLE +%$ 
Qg 0+! . < 7 °J0 $LJ2,
! 
V*VE*
E 2 *J0 *$@*\M)*7 *\L*/I*
! *L*E *$7*2 - 105 ΓΩΎϣ 
** arE* 2! *$ ! E)VVE
E 2 $ I 2! E)V;`7 

** 7**7** **wE V** 2 **J**: * Jg **0+!** .** **$ 
Q _y 5[$2V :!.Js 9: $YE2]MA 
! 
*_y * I*JKhŽV* :!B /*!E*%a9*a ,)*7L*/.E 
* 2,*02 - 106 ΓΩΎϣ 
XP *+$ah.* 7^*7 *EU,*+2  E* 
M*J0 *$pE**@$ 7! 
Q 7 ` EE$9c 2MJ0 $M/WR3E 
at/ 
*YR*°*o [_E* 
M *E*J0 $pE @$ J - 107 ΓΩΎϣ 
!M[ $*5*a!MUJ** 5*  
* 23,*P9*:B /*!ME*%a a 5SM E 2 
QiE_M  
2
ΔϣΎόϟ΍ Ε΍ήοΎΤϤϟ΍ϭ ΐϳέΪΘϟ΍ϭ ωΎϤΘγϻ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ϢδϘϟ΍ 
!,.*J i*KP9*: * 9*:°fE 
)]9:[_E 
M J - 108 ΓΩΎϣ 
.* ,!M9*°* YM[_E*nE* 
]!* $7 * 7a *a ,!M3, *8*U *;0 
Q c_ 
Q JI1$LO 
7^%)7^!XP]9:[_E@GP J A 
! 
A * 
]! * . E* 7 )*7 E* 7L*J $*%9*:.* $a ddB !] Y,{
! 
QV
$. $a3E3K 7P^%
,{ 
9I E 7
b 
M 
m *! * UG*8hI * ^:* 
Mm *!M.E*+OUG*8M * 7*
E 
)7! 
Q ;O J $ 29 
 **\K9**:**.**a ,**)**c0!@** [_E** 
M ** 7E** - 109 ΓΩΎѧѧϣ 
.@Ea4** !,m *!.E*+OUG*8M! *J$/]U*h!.E*w0!„! * 
Q] 
x*;_9*:L_*29*. *w 9*: *+ 
2†7E*°*2E 
M *J - 110 ΓΩΎϣ 
Q 77S E 
9 n!E!1$V :! J 
3*K! * 7a $*%„! *s* *\K9*: * [_E* 
M *J* - 111 ΓΩΎѧϣ 
Qt!YM9:[_E@GPA 
!
ΔϴΑϼτϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ βϣΎΨϟ΍ ϢδϘϟ΍ 
 **
!** ** ** 7.**K!)**73**K! ** 7**E**+ 2 ]) ± 1] ) 112 ΓΩΎѧѧϣ 
<** * 7** °** **EN**{ 
**7 ** 7aL**J ** 7*** vE**8 
F)7L/
\!mo! 
 7)7M 
Q 7) 
%3R2h!3R2h)7V
$ 77S O 
)
\ 
Q 79+oA 
Qmo 
A a 
Q 7A a 
Q 7m,02)7M 
H**
E)**V
$**** ** m**o** +O$ 
** 7**)** m**o)**7)**$d 
QYE%E] 
Q 7 )7 E $ ; 
7k _)7@\M dd 
QL 7!, `}!3 ,@\MY,{
! 7A a 7M 
! 
**0 !E**7! **$ 
**7 **%pE** ** 7****7[**O
- 113 ΓΩΎѧѧϣ 
* )* m*o°*
,- I*1! *7I1!U + .@EaP!n!E8)\29 _ 
Q 0BRS 77
! 

.* 7 7* 29*m*o *
RG *+a!L* 7! *$ 
9*: *7…YE *L* ,*0
! 
Y,{*
![*O.* 7*7YM R*_M * .* 7*h*)*7 E* mo 
F 2DI EWX3!°o 
Q $ 
;[;O
!n%M d,% 
i $ F. $a9d 
rE**fhBR** [**;O
!V
$**,**%
!9**a]!9**w
En**$** F.** $a **dd 
Q $ 
mo 
+*!.!,h * 
[*;O
!V
$*,*%
! $ 
.!,Mq F. $at 
Ql‰?€rEGR 7A.,] 
02$WX9E
! 
F +o.7OFd 
E: **2! 0**; * 
E ** 
**+o <**x**_A** a ** 7aL**/9**:-**$ 
-114 ΓΩΎѧѧϣ 
*J
!A* R*S.*K!)*7 3*K! * 7m*.`*%7E+ 2! 7mok 
Q 77S
!5 <81$2 _, 0]5 
F°o +J7Fed 
)**°**o** $9**$f]9** **7 .**`{**\2°**o **+J7 **/L**J-**$2-115 ΓΩΎѧѧϣ 
Q P aE 
Q 77SE 
9 0IJKM°o +J7YE%2! 
F. 7mo9a]L:JH
,$cFV 
FP. 7mo9a]L:JH
,$cv 2 ± ([3] ) 116 ΓΩΎϣ 
Qr!E!M a 
!M)7-2)7 `OB ;mo9a]\H 02 
Qmo.7OR`$29: S% 
* ,9*:—,* E*])*! $*U *02!m*o5*a 29*L/*LKL 
Q  _,b°+% 
m*o9*a]L*:JYb*/E7ƒ!$*c. 7h-$
]) 4] ) 117 ΓΩΎϣ 
* *E LJ* 
3 ,P*75* *J
! *% * 
+] ;O5 J2!. 7 
F)7L/
\!. 7h 
Qmo! <. 7@z m 
Q. 7h)7M 
.E*+O!ƒ!$*;v*S- * j+2E* 
9*.*< 9*e7)*7@\M %2A! 
], 
Q. 7h )7 E $ ; 
L E)%0)7A 
F)7. 7mo9a]L7Jƒ!$c, 7 J2 - 118 ΓΩΎϣ 
Qƒ!$;V
$ ! ;;O29 7 J0.lMl 
H* 029*: 7O*] *
EOv*!h.,E*
P)7v!h3 A! ;;O29Š+ lml 
Qƒ!$;rEfM 
rE**P! **.**< !.**1:0!. A **.**A **a **.,**]lkl 
Q. 7m 
IE*+2*9*.* 7m**)7-, p Ms:9: / )72E l,l 
Q)7-./E8^7 
I** 29*°*;! **
EOƒ *h!r * !.**aE !.*`0.,E*
P9:*clBl 
Qƒ!$;y; 
Q +ƒ!$;3 ,P7 E 
9 
c !.+ !. l!l 
Qƒ!$;U 7M e ;K lAl 
Qƒ!$;n) 2$iE_h,  lpl 

m***o9***a]L***:JYb***/Eƒ!$***;3 ,P***7[***O 
± ([5] ) -119 ΓΩΎѧѧѧϣ 
F92D. 7 
Q. 7mo9a]L:J 7 % lMl 
****2Mƒ!$**;3 ,P**7 E** 
9** **a].7**O!)7-** **cR**`$2lml 
Q. 7mLJYb/E7i %7 
Q
$% 7O52%K,!ƒ!$;
$% A EP lkl 
)***7 *** 7aL***J9***a]L***:JH
,$***c***
$***%B, ***7)***7.***^***
A 2l,l 
Q. 7 
QB, 7 $2L !ƒ!$;U 7M3 ,P lBl 
*E* )*\2 M*9*a]L*:JH
,$*cU*M1$*29*y *^*w! l!l 
Q 2%K aE)  )+0 _
E!vE; 
Qƒ!$;5a 29 
c !.+ !.U + lAl 
Qƒ!$;vSMH 025-8)77L/L lpl 
ƒ!$*c.* 7*1$2 * *wO.* 7)*7 * 7aLJ-$
]) ± 6] ) 120 ΓΩΎϣ 
<* * 7 * °* *E5*2 ,P*7LJ*
! * 79*a]L*:J9*E: 
* 7*7*S O 
*S !M.*J@*)*7)*$d)*7L*/
\!mo! 
QV
$ 
Fƒ!$;V$7M J
! 7m+ 
E9$`A 
Q 7ƒ!$;vSMH 02L lMl 
*m*o9*a]L*:JrE*fh * 7E: 29, )7.^
A 2 lml 
QSS 7! 7./ 
i **%7****2M3 ,**7 E** 
9** ** 7m**o **a].7**OR**`$2lkl 
Q 7Yb/E7 
Q5P5a 29 
c !.+ !.U +l,l 
Q 7O
$%52%K,!
$%ƒ!$; A 7^w! lBl 
Fƒ!$;, 7 J2! 
Qƒ!$;R [;O29. lMl 
Q52 ,P7 + 
9.E+ lml 
Q 2K!! 7H:E7E!Y, $!Nc IO!Ea-2)7.,E 
;K lkl 
Qƒ!$;y;I 29r !.aE !.`0.,E
P9:c l,l 
Qƒ!$;RSrEfhiE_M ,;7)792-29,  ElBl 
.* 7 *1$2 *I*JKh *wO * 7* 7!M */L*J-*$
]) 7] ) -121 ΓΩΎѧϣ 
L*/! *E5*2 ,P*7LJ*
!* !M *Jm*o9*a]L*:J9E:ƒ!$c 
F
\!mo! < !M J 
QV
$ !M J7S O 

<S@\M)7)$d 
Qƒ!$;V$7M J
! !M Jm+ 
E9$`A 
Q !M Jm,027)7M°o 
***A 7^***w
!*** !M * *Jm***o9***a]L***:JH*** 0***R***S[***O
! 
F)7ƒ!$;, 7 J2!Q
$% 7O52%K,!
$%ƒ!$; 
Qƒ!$;R [;O29. lMl 
Q52 ,P7 + 
9.+ lml 
Q !M Jm,02][;OE ;K)7–?~lkl 
Q 0BR V :! !M Jm
,{ 
9mo3%7ƒ!$cI l,l 

Qƒ!$;R iE_M ,;7)792-29, E lBl 
H* 0ƒ*`2]j *w9*a]L*:JH
,$*c. ,P*7^*\2 ]) ± 8] ) 122 ΓΩΎѧϣ 
Q 7 ,!K9: wEfM 
ƒ!$**;)**7M!]!M** 2ƒ!$**;3 ,P**7** )**7^** 2.J**vE**; **J
! 
QdV 2
Ώϼτϟ΍ ΐϳΩ΄Η ϡΎψϧ αΩΎδϟ΍ ϢδϘϟ΍ 
*%!k *O)*7*07 *
,- [_E! +%$!! mo - 123 ΓΩΎϣ 
Q :)+9+
,-I1$ w_ 
F[_h! 7 !y !) U_PL/ +
,-2 `O7E+
- 124 ΓΩΎϣ 
Q 73-$!M JI1$ OUh "| 
.E**w0!„! ** **\K)**E***$7]!M5**s
E**0!M * L**o 2?| 
Q +} y 9\ 29iE_h 7Uh! 
Q a _!M 7L_,q !E)%0LO7!M 7EJ!vE^7:$ 
L :L/ >| 
Q5:!E8!M079:”fL/!5IA@! !M07I1$U_PL/ 6| 
QS 
+2!M 7°J!M, !M3b ah!.‚$v2PL/ '| 
.o**%)**7H**[_E**2!**** :qE**8]!M ** 7L*_,.** **1$2L**/=| 
Q ;O 7 
[_E*2!*.* 2^*a!M.*J3 *c
-jKEa cP!M.E$^
A 2 #| 
Q ;O 7.o%)7H 
Qm,D!I I1$ `O7.ES179:qE8]!M 79+L_,I;] (| 
5*aEO 
+*2 *K9*:j+*\
!5*:V!E*8!M*079*:V*f°*J2E 
°*L*/ - 125 ΓΩΎѧϣ 
E*+
!, *9* 9*:*07]U *_,)*7IE*0
!*07] *$)*75*$m *$ 
)*7!M 
Q°
,-7PU0
!07]RS, 7^a9:V+ °o 
5*°*2E
! *J*7 !M°*
,-*7)*7 E 07]Lo+:iE_hU Kh 9:7M 
Q”G)NJL+°ot0$7t/XP  a o 
F9S +
,-. - 126 ΓΩΎϣ 
Q /!M S`85+$"| 
Q R?| 
]3*. E* *KM„! , *\K)*77E0Q6| o.7Os )77E0>| 
QVE 8A!2 
VE 8A!2]3 J)7L;` '| 
QEe/M!M E 79:07])77E0 =| 
Q9 ,L;:3!M)
E 8A!2]3B /!ME%a a °oN! #| 
QEe/M!M E 79:°o07@GP (| 
QV ,V;:A!2]3 J)7L;` &| 
QEe/M!MK!9 ,L;:9:07])77E0 "~| 
QEe/M!M9 ,L;:37B /!ME%a )7°o7EK ""| 
Q9 ,L;:
b23 J)7L;` "?| 
I*5*°*2E
!iE*_h .* 7*PL*;` E*Š*+
! * 7)*79* $L*;`">| 
Q E E;7 
a. 7a9:.07]PI !M °o Kc 
**P. E** ‡**P°**
! *JL**_, **+
,- ** ,*; E** 4**E**7hA *
! 
Q°oE7M9! 
Q°oN79:Y `5+$ +
,-. 3 ,;. E `02! 

*. $*g*d9*\7* 9 $L;` ,; E 9:E1$ 
M 7! 
F E !cT 
2)7Lh 
F9S. ^ ;O.< - 127 ΓΩΎϣ 
*%3,*9*: *$+9*!h^* h.* ^* 2* !F!*%3R2*h!3R2h"| 
Q `O 7 oh!.Ew0!„! @$dMmo)7^ 

g!*K *K9*:! *%3,* 9*: *$+*!h9*e.* ^* 25!F J?| 
**J 
**07]!M ** I**1I**5**$7 **O 
!M5**$°+**% 
I**1$U**_P!MmEo**w 
) +*MU*_E*7hrE* 
M* *%3,9: $+.  ^a^ 2 J 
*! * 7 )*79* $L*;` * t/XP°
,-7 ^ 2T 
2 )7 
!M** GP!M * *
-29*: E1$*W*X!.** )*7W*XE*f*P +*%$ * 7* 
Q 
2 
W*X!3E*_h * * *% 3,*9: $+. ^a^ 25!F 7 >| 
**$J7MU **_,)**7°**
,-**7**PU**0°**o ^* $ 
M5**! **J**YM R**_M** 
Q5/0,0I K 7 
Q. ^a^ 25!F°
,-76| 
]P"?=3,*)*7B* *7!7*O*$+9*:3, *.* )*7 * ^* 2] - 128 ΓΩΎϣ 
,*0* 9*:E*\0 
*X4*:5P m %$7 S:5 M! /°o^7H 0 
Q J5$ 
)7H 0 
!5 M9:5 Kj H 0 
Q°
,-79:V \ J 
M°o^7H 0m$ 
<S \ A 
]! 
3,**V* :! **+
,-.** ^** **;O.**< )**7 **;29**. E** - 129 ΓΩΎѧѧϣ 
Q  J2"?# 
)*7 +*MU*_9*: °*
,-*7)*7V*f ,*; E* 9*: *w A *2W*X^*7! 
)*M* *\0°**/XPV
*\K E* E*+
!BE*7M9*!!M°oP5PT 
2 
QU + 7 REG \0)°oNO2!BE7M9!!M°o[O8P 
E* *%_U*_ * 7 P57 
°o°
,-7 E)71°oA 
! 
**7*.*12)**75*PI* 
**7 * 7** rE*
! E* 5**fPT 
*2)*7V*7 

Q :E1$ 7

ΕΎόϣΎΠϟ΍ ΎϬΤϨϤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϠΑΪϟ΍ϭ ΔϴϤϠόϟ΍ ΕΎΟέΪϟ΍ ϊΑ΍ήϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
6&* * *wO .* 7y$*2 *0BRS)7&?3,JK3E7^7-130 ΓΩΎϣ 
Qm+RS9: $+IJKˆŽV :! . .7 ,! .a "&#? $%
Ώ΍Ωϵ΍ ΕΎϴϠϛ1.a **** ** m,D **/**7°****@**$.** 7**7y$**2-131 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 !  
F .a F]!M 
Q _ 09: $+.;;OKM9:m,D9:% a , "| 
Q _ 09: $+.;;OKM9:m,D9:3A% a , ?| 
Q _ 09: $+.;;OKM9:m,D9:E%a a , >| 
Q _ 09: $+.;;OKM9:m,D9:B / a , 6| 
 _ 09: $+.;;OKM9: . I , Fd 
m,D9*:3A**% *a ,!Mm,D9*:*% *a ,L$ 3 7 - 132 ΓΩΎϣ 
Q. $^ M 
*a , **cK *J 
Mm,D9*:E*%a *a ,L*$°*o9*:nE* 
- 133 ΓΩΎϣ 
!M
E**;.** 7 i**KP)**7m,D9**:3A****% **a ,!Mm,D9**:**% 
Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9** 7)*7* *, 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 
**a , * V* cK *J 
Mm,D9**:B */, **a ,L**$°*o9**:nE**
- 134 ΓΩΎѧϣ 
** 7)**7** **, 7 **a ,**!M**
E*;.** 7i**KP)**7m,D9**:E*%a 
W*X!L*h*)$*3 w 7 9:3EJ+7g 0+I 
M! 7)75vE 79 
Q _ 0IJKhV :! 
**V* cK **J 
M* .** .*7 ,)**7YML**$°*o9**:nE**
- 135 ΓΩΎѧϣ 
)*7* *, 7E*+ 2 *a , *!M
E*;.* 7i*KP)7„ 
J!M% a , 
V* :!W**X!L**h** $**3** ** ^** 
M! ** 7)**75**vE** 7E**_M9*** 7 
Q _ 0IJKh
ϕϮϘΤϟ΍ ΕΎϴϠϛ2.a * ** ** ƒ ** 0 **/**7°****@**$.** 7**7y$**2-136 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 !  
Qƒ 09:% a , "| 
Q /LJ _ 09: $+!E`KM9:  .7 , ?| 
*_ *09*: *$+*S *KM)7  I !E:)7E:9:[;O2I , >| 
Q /LJ 
Qƒ 09:E%a a ,6| 
Qƒ 09: /, a ,'| 
Q. $^ Mƒ 09:% a ,L$ 37 - 137 ΓΩΎϣ 
*a ,* *cK *J 
M* * .7 ,)7YML$°o9:nE
- 138 ΓΩΎϣ 
E*_M9** 7)*7 , 7 a ,!M
E;. 7iKP)7ƒ 09:% 
* ^* 
M! */L*J *_ *0 B,02YRi %WX! 7)75vE 7 
Q 0W2IJKhV :! $3 
9*:*% *a ,*V*cK *J 
M*S KMI ,L$°o9:nE
- 139 ΓΩΎϣ 
5*vE* 7E*_M9** 7 )*7* *, 7 a ,!M
E;. 7iKP)7ƒ 0 
Q _ 0IJKhV :!WX!)$3 ^ 
M! 7)7 

*KM *V*cK *J 
Mƒ * 09*:E*%a *a ,L*$°*o9*:nE*
- 140 ΓΩΎѧϣ 
W*X!L*h* $*3* *w 79*:g *0+I * 
M!ƒ * 09*:* . .7 , 
Q _ 0IJKh˜ :! 
**a , * V* cK **J 
Mƒ ** 09**: **/, **a ,L**$°**o9**:nE**
- 141 ΓΩΎѧϣ 
x*O * 9*:S*KP *J2* . .7 ,9:)7 ,!Mƒ 09:E%a 
** I ** !E**:)**7E**:9**:**S * KM9**:[**;OI **,**!MI** ** !M 
3** **w 79**:3E**J+7g **0+I ** 
M!I** ** !Mx**O ** 9**:I **,**! 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$
ΓέΎΠΘϟ΍ ΕΎϴϠϛ33 * */*7!M3 * */*7°**@*$.* 77y$2 - 142 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! .a  Uh3 ,P! 
F .a F]!M 
Q _ 09: $+[;O° 8KM9:3 9:„ 
J+ a , "| 
Q _ 09: $+[;O° 8iKP9:E%a a , ?| 
Q _ 09: $+[;O° 8iKP9: `%` /, a , >| 
F _ 09: $+!E`KM9: . I , Fd 
Q. $^ M3 9:„ 
J a ,L$ 37 - 143 ΓΩΎϣ 
„ 
*J *a ,*V*cK *J 
IME*%a *a ,L*$°*o9*:nE
- 144 ΓΩΎϣ 
)*7[*;O + * *;* * .*7 ,)*7I *,!M[*;O + 83 9: 
* 7)*75*vE* 7E*_M9** 7 )7 , 7 a ,!M
E;. 7iKP 
A*anE*[*;O + *8E*f9*:3 9:„ 
J+ a ,VcK J 
M!M 
* )$*3*Z*0+ * ^* 
M! *J*7S,*0 
9*. E*  9*:07] 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh 
**a , * V* cK **J 
M `**%`9**: **/, **a ,L**$°**o9**:nE**
- 145 ΓΩΎѧѧϣ 
* 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E;. 7iKP)7[;O + 89:E%a 
L*h*)$*3* *w 79*: 3E*J+7g *0+I * 
M! 7)75vE 7E_M9 
Q _ 0IJKhV :!WX! 
*a ,* 
V *cK *J 
M* * .7 ,)7YML$°o9:nE
- 146 ΓΩΎϣ 
9** 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E;. 7iKP)7%!M„ 
J+ 
Q _ 0IJKhV :!WX!)$ 3 ^ 
M! 7)75vE 7E_C
ϡϮϠόϟ΍ ΕΎϴϠϛ4.a **** ** I ** **/**7°****@**$.** 7**7y$**2 - 147 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 !  
F .a F]!M 
Q _ 09: $+[;O.]7iKP)7I 9:„ 
J+ a , "| 
QI 9:E%a a ,?| 
QI 9: `%`9: /, a ,>| 
QI 9: /, a ,6| 
F _ 09: $+[;O!E:KM9:  I , Fd 
Q. $^ MI 9:„ 
J+L$ 37 ])- 1] ) 148 ΓΩΎϣ 
*a ,*V*cK *J 
MI * 9*:E*%a *a ,L*$°*o9*:nE*
- 149 ΓΩΎѧϣ 
9** 7)*7*  *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7iKP)7I 9:„ 
J+ 

I*JKhV* :!W*X!L*h*)$ 3Z0+! ^ 
M! 7)75vE 7E_M 
Q _ 0 
*a ,* 
V *cK *J 
MI * 9: `%` /, a ,L$°o9:nE
- 150 ΓΩΎϣ 
E*_M9** 7)*7*  *, 7 *a ,!M
E;. 7iKP)7I 9:E%a7 
V* :!W*X!L*h*)$*3 w 79:3EJ+7g 0+I 
M! 7)75vE 7 
Q _ 0IJKh 
**a ) 
** m**o y**% 
MZ**0+ ** + **%2 **c_U **KM9**: **J**! 
. E* 79*:*07]p*$* ,MnE*3E*8+7 `*%` */, *EE*\0E*%a 
Q. $^ M)°o 37L 2]M!E%a a , 
*/, *a , *V*cK *J 
MI * 9: /, a ,L$°o9:nE
- 151 ΓΩΎϣ 
3E*J+7V*d 0I* 
M! L*h. $_ 5 ;K9\7!I 9: `%:9: 
Q _ 0IJKhV :!WX! a ,U ;09: I 5H+% 

*a ,* 
V *cK *J 
M* * .7 ,)7YML$°o9:nE
- 152 ΓΩΎϣ 
9** 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7iKP)7I 9:„ 
J+ 
.7 *s* 9*:iE*_M.*/)*7 „ 
*J+ *a ,*!M 7)75vE 7E_M 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh $3 ^ 
M!
ΐτϟ΍ ΕΎϴϠϛ5 F°o /lMl 
** ** °**o **/**7°****@**$.** 7**7y$**2 ]) ± 1] ) 153 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! .a 
F .a F]!M 
Q KE!°o9:„ 
J a ,"| 
Q _ 09: $+ J$/[;O!E:KM9:E%a a , ?| 
*09*: *$+[*;O!E*:*KM9*: *h! *+oI * 9*:E*%a *a ,>| 
Q _ 
*09*: *$+ *J$/[*;O!E*:*KM9*: *KE!M°*o9*: */, a ,6| 
Q _ 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9: h +oI 9: /, a , '| 
F _ 09: $+!E`KM9:[;OI , Fd 
Q. $t KE!°o9:„ 
J+L$ 37 ]) ± 2] ) 154 ΓΩΎϣ 
*V*cK *J 
M[*;O.*7 ,YML*$°*o9:nE
])- 3] )έήϜϣ 154 ΓΩΎϣ 
* *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7i*KP)7 KE!M°o9:„ 
J a , 
V* :!W**X!L**h** $**3** ** ^** 
M! ** 7)**75**vE** 79**** 7)*7 
Q _ 0IJKh 
**J 
M **J$/[**;O!E**:**KM9**:E**%a7L**$°**o9**:nE**
- 155 ΓΩΎѧѧϣ 
**!M
E**; .** 7i**KP)**7 **KE!°**o9**:„ 
**J+ **a ,**V* cK 
3*Z*0+! * ^* 
M!Q * 7)*75*vE* 7E*_M9** 7)*7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 
!E**: * KM9**: **h **+oI * 9**:E**%aL**$°**o9**:nE**
- 156 ΓΩΎѧѧϣ 
.* 7i*KP )*7 *KE!°*o9*:„ 
*J+ *a ,*V*cK J 
M[;O 
**a ,**!M ** 7 )* 75**vE** 7E**_C** 7)**7** **, 7 **a ,**!M
E**; 
Z*0+! * ^* 
M!* *, 7 *a ,*!MiE*_h.*Ji*KP)*7„ 
*J+ 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$3 

*/, *a ,!M *KE!M°*o9*: /, a ,L$°o9:nE
])- 4] ) 157 ΓΩΎϣ 
*KM!M[*;O 3,*79*:E*%a *a ,*V*cK *J 
M *h *+oI * 9*: 
)*75*vE* 7E*_C9* * 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7)7 !E: 
*0I*JKhV* :!W*X!L*h*)$*3* w 79:3EJ+7g 0+I 
M! 7 
Q _ 
Fs
E./|m 
* .a *5*^*s
E /7°@$ 77y$
- 158 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! 
Qs
E9:„ 
J a , 
Q _ 09: $+.;;OKM9:s
E9: . I , 
Q _ 09: $+.;;OKM9:s
E9:E%a7 a , 
Q _ 09: $+.;;OKM9:s
E9:B /, a , 
Q. $^ Ms
E9:„ 
J+ a ,L$ 37 -159 ΓΩΎϣ 

V *cK *J 
M* .* .*7 ,)*7YML*$°*o9*:nE*
- έήѧϜϣ 159 ΓΩΎѧϣ 
* *, 7 *a , *!M
E*;.* 7i*KP)*7s
E*9*:„ 
J+ a , 
V* :!W*X!L*h*I*3* * ^* 
M! 7)75vE 7E_M9 7)7 
Q _ 0IJKh 
*a ,* *cK *J2Ms
E*9*:E*%a7 *a ,L$°o9:nE
- 160 ΓΩΎϣ 
** 7)*7*  *, 7 **a ,*!M
E**;.* 7i**KP)*7s
E**9*:„ 
*J+ 
V* :!W*X!L*h*)$* 3*Z*0+! * ^2M! 7)75vE 7E_M9 
Q _ 0IJKh 
**a ,** **cK **J2Ms
E**9**: **/, **a ,L**$ **+o9**:nE** 
-161 ΓΩΎѧѧϣ 
9** 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7i*KP)7s
E9:E%a7 
W*X!L*h*)$*3* w 79: 3EJ+7g 0+I 2M! 7)75vE 7E_C 
Q _ 0IJKhV :! 
F9 +ok /lkl 
9** +ok** **/**7°****@**$3ES** ** 7a**7y$**
- ΍έήѧѧϜϣ 161 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! .a 
F .a F]!M 
Q9 +ok 9:„ 
J+ a ,"| 
Q9 +ok 9:E%a a , ?| 
Q9 +ok 9: /, a ,>| 
**09**: **$+[**;O!E**:**KM9**:9** +ok** 9**:** .** I **,F**d 
F _ 
Q. $^ M9 +ok 9:„ 
J+ a ,L$ 37 ± 1 ΍έήϜϣ 161 ΓΩΎϣ 
 *J 
-*9* +ok* 9*:E*%a *a ,L*$°*o9*:nE
± 2 ΍έήϜϣ 161 ΓΩΎϣ 
**!M 
E**;.** 7i**KP)**79** +ok** 9**:„ 
**J+ **a ,**V* cK 
3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_M9** 7)7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 

V *cK *J 
M9* +ok* 9: /, a ,L$°o9:nE
- 3 ΍˱έήϜϣ 161 ΓΩΎϣ 
*, 7 *a , *!M
E*;.* 7i*KP)*79* +ok* 9*:E*%a a , 
3** *w 79*:3E*J+7 g *0+I * 
M! ** 7)*75*vE* 7E**_M9** 7)*7* 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 

* 
V *cK *J 
M* * .*7 ,YML*$°*o9*:nE
- 4 ΍˱έήϜϣ 161 ΓΩΎϣ 
***a , * *!M
E***;.*** 7i***KP)***79*** +ok*** 9***:„ 
***J+ ***a , 
)**7* **, 7 *a ,**!M
E*;.* 7i**KP)*79* +ok** 9*:„ 
*J+ 
V* :!W**X!L**h** $** 3** ** ^** 
M! ** 7)**75**vE** 7E**_M9*** 7 
Q _ 0IJKh 
*a ,!Ms
E*9*: „ 
*J+ *a ,* *c0.7 *s 9: 
MA 
! 
Yh* *, 7 *a ,*!M
E*; .* 7i*KP)*7 *w
E *E9:„ 
J+ 
Q _ 0IJKhV :!WX! $7
ϥΎϨγϷ΍ ΐσ ΕΎϴϠϛ6*7!M$*h °* */*7°**@*$. 77y$2± ([1] ) 162 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! .a  $h!`° / 
F .a F]!M 
Q$h!` KEa!°„ 
J a , 
9*: *$+ *J$/[*;O!E*:*KM9*:$*h!*` *KEa!°9:E%a7 a , 
Q _ 0 
9*: *$+[*;O!E*:*KM9*:$*h!*`°*9*: hI 9:E%a7 a , 
Q _ 0 
9*: *$+ *
,/h! *J$/[;O!E:KM9:$h°I 9:E%a7 a , 
Q _ 0 
9**: **$+ **J$/[**;O!E**:**KM9**:$**h!**` **KEa!°**9**: **/, **a , 
Q _ 0 
Q _ 09: $+ 
,/-$h°I 9: `%`9:B /, a , 
Q _ 09: $+ 
,/h$h°I 9: `%`B /, a , 
Q _ 09: $+ J$/$h°!E:9:$h°B /, a , 
F _ 09: $+!E`KM9:  I , Fd 
. $**_$*h!*` *KEa!°*9*:„ 
J+ a ,L$ 37 - 163 ΓΩΎϣ 
Q
,P $ $7 
!M$*h!*` *KEa!°*9:E%a7 a ,L$°o9:nE
]) ± 2] ) 164 ΓΩΎϣ 
°*I *9*:E*%a *a ,!M$*h!*`°*9*: hI 9:E%a a , 
i**KP)*7$*h!*` *KEa! °* 9*:„ 
*J+ *a ,*V*cK *J 
M$*h 
M! * 7)*75*vE* 7E*_M9** 7 )*7* *, 7 *a ,!M
E;. 7 
Q _ 0IJKhV :!Lh )$3Z0+! ^ 

!M$*h!*` *KEa!°*9*: */, *a ,L*$°o9:nE
]) ± 3] ) 165 ΓΩΎϣ 
`*%`9*:B */, *a ,!M$h!`°9: hI 9: `% `9:B /, a , 
$**h°**!E**:9**:$**h °** **/, **a ,!M **
,/h$**h°**I **9**: 
**a ,!$**h!**` **KEa!°**9**:„ 
**J * a ,**V* cK **J 
M *J$/ 
*, 7 *a ,*!M
E*;.* 7i*KP9: !E:KM !M[;O3,79:E%a7 
3** *w 79*:3E*J+7g **0+I * 
M! * 7)*75**vE* 7E*_M 9** 7)*7* 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 
**V* cK **J 
M* .** .*7 ,)**7YML**$°*o9**:nE**
- 166 ΓΩΎѧϣ 
**a ,**!M
E**; .** 7i**KP)**7$**h!**` **KEa!°**„ 
**J **a , 
L*h* $*3* * ^* 
M! * 7)*75vE 7E_C9 7)7 , 7 
Q _ 0IJKhV :!WX!

ΔϟΪϴμϟ΍ ΕΎϴϠϛ7.a ** * *; */*7°**@*$.* 7*7y$*2 - 167 ΓΩΎѧϣ 
F 2D.7 !  
F .a F]!M 
Q ;I 9:„ 
J+ a ,"| 
Q ;I 9:E%a a , ?| 
Q ;I 9: `%`9: /, a ,>| 
Q J$/ ;9: /, a ,6| 
F _ 09: $+!E`KM9:  I , Fd 
$** $7. $**_ *;I * 9*:„ 
*J+ *a ,L*$ * 3*7- 168 ΓΩΎϣ 
Q
,P 
*V*cK *J 
M *;I * 9*:E%a a ,L$°o9:nE
- 169 ΓΩΎϣ 
3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9** 7)7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 
M *;I * 9*: `*%`9*:B */, *a ,L*$°*o9:nE
]) ± 2] ) 170 ΓΩΎϣ 
*J$/ *; 9*: */, *a ,!M *;I * 9*:E*%a a ,VcK J 

)**75*vE** 7E*_C9*** 7 )*7** *, 7 *a ,**!M
E*;.** 7i*KP)*7 
*0I*JKhV* :!W*X!L*h)$ 3 w 79:3EJ+7g 0+I 
M! 7 
Q _
]) ± 3] ) έήϜϣ 170 ΓΩΎϣ 
**a ,**V* cK **J 
M **J$/ **;9**: **/, **a ,L**$°**o9**:nE** 

* 7)*7* *, 7 *a ,!M
E;. 7iKP)7 ;I 9:„ 
J 
$**9*\ 
M!L*h* $*3** * ^* 
M! ** 7)*75*vE* 7E*_C9* 
Q _ 0IJKhV :!WX!9J$/° 
9:iE_C 
*a ,* 
V *cK *J 
M* * .*7 ,YML*$°*o9*:nE*
- 171 ΓΩΎѧϣ 
)**7„ 
**J *a , * !M
E*;.** 7i**KP)*7 **;I * 9**:„ 
*J 
I*JKhV* :!W*X!L*h* $* 3* * ^* 
M!.7 *s* 9*:iE*_M./ 
Q _ 0
ΔγΪϨϬϟ΍ ΕΎϴϠϛ8 */*7!M *$ */*7°**@*$. 77y$2 ])- 1] ) 172 ΓΩΎϣ 
F 2D .a  !EJ $ /7!M) 
!U!E+ $S 
F .a F]!M 
Q _ 09: $+!E`KM9: $ 9:„ 
J+ a , 
Q $ 9:E%a a , 
Q $ 9: `%`9: /, a , 
F _ 09: $+!E`KM9: . I , Fd 
Q
,P $ $7. $_ $ 9:„ 
J+ a ,L$  37 - 173 ΓΩΎϣ 
*a ,* 
V *cK *J 
M *$ 9*:E*%a *a ,L*$°o9:nE
- 174 ΓΩΎϣ 
E*_M9** 7)*7 *, 7 a ,!M
E;. 7iKP)7 $ 9:„ 
J 
I*JKhŽV* :!W*X!L*h*)$*3* Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7 
Q _ 0 
*V*cK *J 
M *$ 9*: `*%`9*: /, a ,L$°o9:nE
- 175 ΓΩΎϣ 
*a ,*!M
E*; .* 7i*KP)*7[*;OE*:9*: *$ 9*:E%a a , 

*w 79*:3E*J+7g *0+I * 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9** 7)7 , 7 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$3 
*a ,* 
V *cK *J 
M* * .*7 ,YML*$°*o9*:nE*
- 176 ΓΩΎѧϣ 
9** 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E*;. 7iKP)7 $ 9:„ 
J 
Q _ 0IJKhV :!WX!)$ 3 ^ 
M! 7)75vE 7E_M 
*$ .*/*7°**@*$H
A*b 7a7y$
]) ± 2] ) έήϜϣ 176 ΓΩΎϣ 
!E**: * KM9**: **$ 9**:„ 
**J+ **a ,.** 7**a $J! **$ .**/ !M 
** 1$29** **J .** **cO!.**JBR** **_y ** **$+[**;O 
V* +H
A*b * 7 *a * 
`J  $;!M $ + 9
EO. 7 
*U *;0.*+o7UJ*]p*$*SAanE* 
9*!* „ 
*J[*;O 
Q. 71$2  wO. 7)7 $ „ 
J a ,
.ϱήτϴΒϟ΍ ΐτϟ΍ ΕΎϴϠϛ 10** ** YE**o+°**o **/**7°****@**$.** 7**7y$**2 - 182 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! .a 
F .a F]!M 
Q
Eo+ +oI 9:„ 
J+ a , "| 
Q
Eo+ +oI 9:E%a a , ?| 
Q
Eo+ +oI 9: `%` /, a , >| 
F _ 09: $+[;O!E:KM9:  I , Fd 
**_ **
Eo+ **+oI ** 9**:„ 
**J **a ,L**$ ** 3**7 ]) ± 1] ) 183 ΓΩΎѧѧϣ 
Q. $ 

V *cK *J 
M *
Eo+ *+oI * 9*:E%a7 a ,L$°o9:nE
- 184 ΓΩΎϣ 
*a ,*!M
E*;.* 7 i*KM)*7 *
Eo+ *+oI * 9:„ 
J a , 
)$*3*Z*0+! * ^* 
M! * 7 )*75*vE* 7E*_C9* 7)7 , 7 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh 
*J 
M *
Eo+ *+oI * 9*: `*%` */, *a ,L*$°*o9*:nE*
- 185 ΓΩΎѧϣ 
i*KP* :[*;O29*3,* 9*: *
Eo+ *+oI * 9*:E*%a *a ,*V*cK 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9** 7 )*7* *, 7 *a ,!M
E;. 7 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 3 w 79:3EJ+7g 0+I 

*a ,* 
V *cK *J 
M* * .7 ,)7YML$°o9:nE
- 186 ΓΩΎϣ 
* *, 7 *a ,*!M 
E*;.* 7i*KP)*7 *
Eo+ +oI 9:„ 
J+ 
*0I*JKhV* :!W*X! $*3* * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E_C 7)7 
Q _
ΔϴΑήΘϟ΍ ΕΎϴϠϛ11** ** **E **/**7°****@**$.** 7**7y$**2 ]) ± 1] ) 187 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! .a 
Q _ 09: $+[;O° 8iKP9: E!m,D9:% a , "| 
Q _ 09: $+[;O° 8iKP9: E!I 9:„ 
J+ a , ?| 
**09**: **$+[**;O° * 8i**KP9**: **E! **$`9**:„ 
**J+ **a ,>| 
Q _ 
**09**: **$+[**;O° * 8i**KP9**: **E! ** `o9**:„ 
**J+ **a ,6| 
Q _ 
Q E9: 7 I '| 

9**: **$+[**;O!E**:**KM9**:I ** 9**:!Mm,D9**:** ,**I** I **=| 
Q _ 0 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9: E9: $ I #| 
Q E9:xOI (| 
9*: *$+[*;O!E*:*KM9*:I * 9*:!Mm,D9*:* ,* *cOI *&| 
Q _ 0 
Q E9:E%a a , "~| 
Q +$aM G/
b G 
29:E%a a , ""| 
9*: *$+[*;O!E*:*KM9*:I 9:!Mm,D9: ,E%a a , "?| 
Q _ 0 
Q E9: `%` /, a , ">| 
*$+[*;O!E*:*KM9*:I * 9:!Mm,D9: , `%` /, a ,"6| 
Q _ 09: 
9* L*S-†7*E p*$ * 
)
R*m*ol9*M* 2 *E9*:3, *8y$*2*/ 
)** I * ,**)**c09**h** **KE79**: **] ** 09** Y **E! 
Q. ! 
9**:„ 
*J+ *a ,!M *E!m,D9**:*% **a ,L*$ * 3**7 - 188 ΓΩΎѧϣ 
** `o9**:„ 
**J+ **a ,!M * E! **$`9**:„ 
**J+ **a ,!M **E!I ** 
Q. $^ M E! 
9**:5**P ** **] ** 09** Y **E9* L**S-†7**E+ ** 3**7 **J2! 
€?€Q 7a. $^ MU, 
0BRS)7 "(#3, 
**a ,** 
V * cK **J 
M **E9**: **7 I **L**$°**o9**:nE**
- 189 ΓΩΎѧѧϣ 
9** 7)*7* , 7 a ,!M
E;. 7iKP)7„ 
J+!M% 
)fE*`E*G +*%$)$*3*!M $*3* * ^* 
M! 7)75vE 7E_C 
Q _ 0IJKhV :!WX! 
9*: !Mm,D9*:* ,* *7 I L$°o9:nE
]) ± 3] ) έήϜϣ 189 ΓΩΎϣ 
9**:„ 
**J+ * a ,!M **E!m,D9**:**% **a ,**V* cK **J 
MI ** 
**0I**JKhV* :!** **, 7 * a ,**!M
E**;.** 7i**KP)**7 **E!I ** 
Q _ 
* 
V *cK *J 
M *E9*: *$ I *L*$°*o9*:nE*
]) ± 4] ) 190 ΓΩΎϣ 
I * 9*:„ 
*J+ *a ,*!M *E!m,D9*:% a ,!M 7 I 
*a ,*!M
E*;.* 7i*KP)*7 *E! *$`9:„ 
J+ a ,!M E! 
H+*^*7 *E E*;7 * 
a9*:9* * 
E*S *KM)*7*%!„ 
*J+ 
**
b *G[**;O2**% **a ,*!M** , 
**7!M **7 ** 
e **5 *;K 
.a *BR*S)*7Yh *, 7 *a , *!M *
b *G 
*29*: *$ I +%$ 
I*JKhV* :! $*3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9 7)7 
Q _ 0 
* 
V *cK *J 
M *E9*: *cOI *L*$°*o9:nE
]) ± 5] ) 191 ΓΩΎϣ 
„ 
*J+ *a ,*!M *E!m,D9*:*% a ,!M E9: 7 I 

E*;.* 7i*KP)*7 *E! *$` 9:„ 
J+ a ,!M E!I 9: 
M! * 7)*75*vE* 7E*_M9** 7)*7 *, 7 *a , *!ML*haE 
 
*a ,*!M *E!m,D9*:*% *a ,*V*cK*/XP $*3  ^ 

Q E! $`9:„ 
J+ a ,!M E!I 9:„ 
J+ 

*7 I * *K)*7 *E 9*: *$ I **)*c0* 
M JA 
! 
„ 
*J+!M *E!I * 9*:„ 
*J+!M *E! m,D9*:*%!M *E9*: 
Q _ 0IJKhV :!5/WX!aE 
2 ;0 
)J7 E! $`9: 
9*: !Mm,D9*:* ,* *cOI *L*$°*o9*:nE*
± έήѧϜϣ -191 ΓΩΎѧϣ 
i**KP)**7I ** 9**: !Mm,D9**:** ,** **7 I ****V* cK **J 
MI ** 
M! * 7)*75*vE* 7E*_M 9** 7)*7* *, 7 *a ,!M
E;. 7 
Q _ 0IJKhV :!WX! $3 ^ 

I * *V*cK *J 
M *E9*:E*%a7 *a ,L*$°*o9*:nE*
- 192 ΓΩΎϣ 
M! * 7)*75*vE* 7 E*_M9** 7)*7* , 7I ,!M E9: cO 
^* 
M!L*h*)$*3*7 * 7 )*75*vE* 7* 79*:* $ 7„ 7 J 

Q _ 0IJKhV :!WX!Lh $3Z0+!  
*G/l *
b *G 
*29*:E*%a7 *a ,L*$°*o9*:nE*
έήѧϜϣ -192 ΓΩΎѧϣ 
L*h**aE 
* *
b *G 
*29*: *$ I VcK J 
Ml +$aM 
9** 7)*7* *, 7I *,*!M
E; . 7iKP)7% a  +%7 
I*JKhV* :!L*h*)$*3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C 
Q _ 0 
9*:!Mm,D9*:* ,*E*%a *a ,L$°o9:nE
) ± ΃) έήϜϣ 192 ΓΩΎϣ 
i**KP)*7I ** 9*: !Mm,D9**:* ,**x*OI ***V* cK *J 
MI * 
^* 
M! * 7)*75*vE* 7 9** 7)*7 , 7 a ,!M
E;. 7 
Q _ 0IJKhV :!Lh $3Z0+!  
*a ,*V*cK *J 
M *E9: `%` /, a ,L$°o9:nE
-193 ΓΩΎϣ 
M! * 7)*75*vE* 7E*_M9** 7 )*7* *, 7 a ,!M E9:E%a7 
M!L*h*. $*^* M3* * 7)*75*vE* 7 79: $ 7„ 7 J 

QLh)$3 w 79:3EJ+7g 0+I 

`*%`B */, *a , *U *;0s
E9:E%a a ,.c0A 
! 
Q _ 0IJKhV :!5/WX! E9: 
9*:!M m,D9*:* ,* `*%` */, a ,L$°o9:nE
± έήϜϣ 193 ΓΩΎϣ 
i*KP)*7I * 9*:!M m,D9*:* ,*E*%a *a ,*V*cK *J 
MI * 
M! * 7)*75*vE* 7E*_M9* * 7)*7* , 7 a ,!M
E;. 7 
Q _ 0IJKhV :!5/WX!Lh )$3 w 79:3EJ+7g 0+I

ϝΎϔσϷ΍ νΎϳέϭ ΔϴϋϮϨϟ΍ ΔϴΑήΘϟ΍ ΕΎϴϠϛ ± ΍έήϜϣ11 
* $ *E.*/*7°*@$. 77y$2 F]!M : 1 ΍έήϜϣ 193 ΓΩΎϣ 
F 2D .a  
**0I**JKhV* :! **J ** ° * i**KP9**: ** $ **E9**:„ 
**J+ *a , 
Q _ 
Q _ 0IJKhV :! J ° iKP)7 cOI 
I**JKhV* :! **JI**%- ** .**;;O**KM9**: ** $ **E9**:E**%a **a , 
Q _ 0 
* I*%h* 0$29*.*;;O*KM9*: * $ *E9*: `*%`9:B /, a , 
Q J 
F 2D .a U`hr 
/7°@$. 77y$2 Fd 
Q _ 0V :!lU`hr
 E9:„ 
J+ a , "| 
Q _ 0V :!lU`hr
 E9: cOI ?| 

Q _ 0V :!lU`hr
 E9:E%a a , >| 
I*%h* 0$29*.*;;O*KM9*:lU`hr
 E9: `%`B /, a , 6| 
Q J  
r*
! * $ *E.*/)*7„ 
*J+ *a ,L*$ * 3*7 ) 2)έήѧϜϣ 193 ΓΩΎѧϣ 
Q. $^ MU`h 
r**
 **E9**:!M **`O° * 9**: ** $ **E9**:x**OI ** ** 3**7! 
Q7lU`h 
Q E.J _ 0 V :!B /!E%a)7LJ 37!
ΓήϫΎϘϟ΍ ΔόϣΎΠΑ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ϭ ΩΎμΘϗϻ΍ ΕΎϴϠϛ 12 *%I * !,*;] */*7°**@*$3ES* * 7a7y$
- 194 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! .a 
F .a F]!M 
Q _ 09: $+° iKP9:„ 
J+ a , 
Q _ 09: $+° iKP9:E%a7 a , 
Q _ 09: $+° iKP9: `%`9: /, a , 
F _ 09: $+.;;OKM9: . I , Fd 
Q. $^ M„ 
J+ a ,L $ 37 - 195 ΓΩΎϣ 
„ 
*J+ *a ,*V*cK *J 
ME*%a a ,L$°o9:nE
- 196 ΓΩΎϣ 
E*_C9** 7)*7* , 7 a ,!M
E;. 7iKP)7[;O + 89: 
I*JKhV* :!W*X!L*h*)$* 3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7 
Q _ 0 
*a , *V.*cK *J 
M `*%`9*: */, *a ,L*$°*o9*:nE*
- 197 ΓΩΎѧϣ 
* 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E;. 7iKP)7[;O + 89:E%a 
**)$**3* **w 9*: 3E*J+7g **0+I * 
M! ** 7)*75**vE* 7E**_C9* 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh 
.**;;O i**KP9**:** ** .**7 ,)**7YML**$°**o9**:nE**
- 198 ΓΩΎѧѧϣ 
i**KP)**7**%!M „ 
**J **a ,**V* cK **J 
M **_ **09**: **$+ 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C 9** 7)*7* , 7 a ,!M
E;. 7 
Q _ 0IJKhV :! WX!Lh $3 ^

ΔϴΑήόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ έ΍Ω ΕΎϴϠϛ13I * ,.*/*7°**@*$ *;O * 7*7y$* 
]) - 2] )-199 ΓΩΎѧϣ 
F 2D.7 ! .a E . ! 
F .a F]!M 
Q 7I ! E G9:% a , "| 
Q 7I 9:!M E G9:E%a7 a , ?| 
Q 7I 9:!M E G9:B /, a ,>| 
F.7 Fd 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9: . I , 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9:I I 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9:xOI 
Q. $^ M 7I ! E G9:% a ,L$ 37 -200 ΓΩΎϣ 
M 7* I * !M *E *G9*:E*%a *a ,L*$°*o9*:nE*
- 201 ΓΩΎѧϣ 
* *, 7 *a ,*!M 7* I * ! *E *G9:% a ,VcK J 

L*h*)$*3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9 7)7 
Q _ 0IJKhV :!WX! 
*J 
M 7* I * !M *E *G9*: */, a ,L$°o9:nE
- 202 ΓΩΎϣ 
M!l[*;OE*: 7* I * 9*:!M *E *G9*:E*%a7 *a ,*V*cK 
Q
R`$ 0IJKhV :!WX!Lh)$3 w 79:3EJ+7Z0+I 

V *cK *J 
M* .* .*7 ,)*7YML*$°*o9*:nE
- ΍έήϜϣ -202 ΓΩΎϣ 
!M
E*;.* 7 i*KP)*7 * * +o *;„ 
*J+!M% a , 
$*3* * ^* 
M! * 7 )*75*vE* 7E_C9 7)7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!)$!M 
 * a ,**V* cK **J 
MI** I **L**$°**o9**:nE**
± 1 ΍έήѧѧϜϣ 202 ΓΩΎѧѧϣ 
*a ,*!M 
E*;.* 7i*KP)*7 * * +o ;„ 
J+!M% 
W*X!)$*3* * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_M9** 7)*7* , 7 
Q _ 0IJKhV :! 
 *a ,* 
V *cK *J 
Mx*OI *L*$°*o9*:nE*
± 2 ΍έήѧϜϣ 202 ΓΩΎѧϣ 
*a ,*!M 
E*;.* 7i*KP)*7 * * +o ;„ 
J+!M% 
* 
M!)$*3* * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9 7)7 , 7 
Q _ 0IJKhV :!WX![;OU79:Ve0
ΓήϫΎϘϟ΍ ΔόϣΎΠΑ ϡϼϋϹ΍ ΔϴϠϛ14 ** .a **I** **/**7°****@**$3ES** ** 7a**7y$** 
-203 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! 
F .a F]!M 
Q _ 09: $+° iKP9:I9:„ 
J+ a , "| 
Q _ 09: $+. ;;OKM9:I9:E%a7 a , ?| 
Q _ 09: $+.;;OKM9:I9:B /, a , >| 
F _ 09: $+.;;OKM9:  I , Fd 
Q. $^ MI9:„ 
J+ a ,L$ 37 - 204 ΓΩΎϣ 
*a , *
V *cK *J 
MI*9*:E*%a7 *a ,L*$°*o9*:nE*
- 205 ΓΩΎϣ 
!M
E**;.** 7 i*KP)**7I*9**:** * I **,!MI*9**:„ 
*J+ 
)$*3* * ^* 
M! * 7 )*75vE 7E_M9 7)7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh 
*a , *V*cK *J 
MI*9*:B */, *a ,L*$°*o9*:nE*
- 206 ΓΩΎѧϣ 
*, 7 *a ,*!M 
E*;.* 7i*KP)*7L*haE 
I9:E%a7 
. *w *KM9*:3E*J+7g *0+ I * 
M! * 7)*75*vE* 7E_C9 7)7 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$3 
*a ,* 
V *cK *J 
M* * .7 ,)7YML$°o9:nE
- 207 ΓΩΎϣ 
*, 7 *a ,*!M
E*; * *S !M.* 7i*KP)*7„ 
*J+!M*% 
)$*3*I*3b* aM9*:L J 
M! 7)75vE 7E_C9 7)7 
Q _ 0IJKhV :!WX!)$3   ^ 
M!Lh
ΓήϫΎϘϟ΍ ΔόϣΎΠΑ έΎΛϵ΍ ΕΎϴϠϛ15 ** .a ** **dD **/**7°***@**$3ES** ** 7a*7y$** 
- 208 ΓΩΎѧϣ 
F 2D.7 ! 
Q _ 09: $+.;;OKM9: dD9:% a , 
Q _ 09: $+.;;OKM9:  I , 

Q _ 09: $+.;;OKM9: dD9:E%a7 a , 
Q _ 09: $+.;;OKM9: dD9:B /, a , 
Q. $^ M dD9:% a ,L$ 37 - 209 ΓΩΎϣ 
*a ,* 
V *cK *J 
M* * .7 ,)7YML$°o9:nE
- 210 ΓΩΎϣ 
* ^* 
M! * 7 )*75vE 7E_C9 7)7 , 7 a ,!M% 
Q _ 0IJKhV :!5/WX!)$3 
!M *dD *%*V*cK *J 
M *dD9:E%a7L$°o9:nE
- 211 ΓΩΎϣ 
*!M
E*;.* 7 i*KP)*7L*h**aE 
* *dD9*:* .* I *, 
*)$*3* * ^* 
M! * 7 )75vE 7E_C9 7)7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!Lh 
**a , * V* cK **J 
M **dD9**: **/, **a ,L**$°**o9**:nE**
- 212 ΓΩΎѧѧϣ 
E*_C9** 7)*7 , 7 a ,!M
E;. 7iKP)7 dD9:E%a 
L*h*)$*3*. *w *KM9*:3E*J+7g *0+I * 
M! * 7)*75*vE* 7 
Q _ 0IJKhŽV :!WX!
ΓήϫΎϘϟ΍ ΔόϣΎΠΑ ΔϴϘϳήϓϷ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ϭ ΙϮΤΒϟ΍ ΪϬόϣ 16.** !g **0+** 7**7°****@**$3ES** ** 7a**7y$**
± 213 ΓΩΎѧѧϣ 
F 
E:h 
Q3K! , $5U ;0 37! 
E:h. I I lM"|l 
* 3*7! *_ *09*: *$+!E*`*KMY 
E:h. 9:xOI 
Q3K! , $5U ;0 
Q _ 09: $+!E`KM9: 
E:h. 9:E%a a , ?| 
Q _ 09: $+!E`KM9: 
E:h. 9: `%`B /, a , >| 
.** I** I ****U **;0°**o9**:nE** 
lMl ])-: 2] ) ΍˱έήѧѧϜϣ 213 ΓΩΎѧѧϣ 
!M
E*; .* 7i*KP)*7„ 
J+!M% a ,VcK J 
M 
E:h 
Q5vE 79 7)7 , 7 a , 
9*:L*h**aI*E 
* 2 *VcK J 
MxOI 9:°o nE
lml 
9*:[*;OV*o+2E7„ 
*J+!M*% 9*:9* L*S{ *J 
M!I* I * 
Q5ƒ0]
E 
YR% 

V *cK *J 
M *
E:h.* 9*:E*%a *a ,L$°o9:nE
± 214 ΓΩΎϣ 
)**7 **, 73, *8**!ML*h * **aE 
* **
E:h.* 9**:x*OI *** 
Q vE . 7iKP 

V *cK *J 
M *
E:h.* `*%:9: /, a ,L$°o9:nE
- 215 ΓΩΎϣ 
)*7* *, 7 *a ,*!ML*h**aE 
 
E:h. 9:E%a7 a , 
W*X!L*h*)$*3*3E*J+7g *0+ I * 
M! * 7)*75*vE* 7E_C9 7 
Q _ 0IJKhV :!
ΓήϫΎϘϟ΍ ΔόϣΎΠΑ Δϴ΋ΎμΣϹ΍ ΙϮΤΒϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΪϬόϣ 17g **0+!.** ** 7**7°****@**$3ES** ** 7a**7y$**
- 216 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! .a ;K 
Q _ 09: $+. ;;OKM9: . I , 
Q _ 09: $+.;;OKM9:E%a a , 
Q _ 09: $+.;;OKM9: `%` /, a , 

*a ,* 
V *cK *J 
M* * .7 ,)7YML$°o9:nE
- 217 ΓΩΎϣ 
9** 7)*7* , 7 a ,!M
E;. 7iKP)7„ 
J+!M% 
Q _ 0IJKhV :!WX!)$ 3 ^ 
M! 7)75vE 7E_C 
* * I *,*V*cK *J 
ME%a a ,L$°o9:nE
- 218 ΓΩΎϣ 
* 7)*75*vE* 7E*_C 9** 7)7 , 7 a ,!M )7[;O9: 
V* :!W*X!L*h* $*3*Z*0+^* 
M!p*$ $*3* J Y,{ 
M! 
Q _ 0IJKh 
**a , **V* cK **J 
M `**%`9**: **/, **a ,L**$°**o9**:nE**
- 219 ΓΩΎѧѧϣ 
)*75*vE* 7E*_C 9 7)7 , 7 a ,!M )7[;O9:E%a 
*0I*JKhV* :!W*X!L*h )$3 w 79:3EJ+7g 0+I 
M! 7 
Q _
ϡ΍έϭϷ΍ ΪϫΎόϣ 18*** ^**I !h*** 7**7°*****@**$.** 7***7y$**2-([2] ) 220 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! .a 
F .a F]!M 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9:E%a a , "| 
**09**: **$+[**;O!E**:**KM9**: **J$/I !hI **9**:B **/, **a ,?| 
Q _ 
**09**: **$+[**;O!E**:**KM9**:I !ˆ** **hI ** 9**:B **/, **a ,>| 
Q _ 
F _ 09: $+[;O!E:KM)7I !h9: . I , Fd 
 **a ,**V**cK **J 
ME**%a **a ,L**$°**o9**:nE**
± 221 ΓΩΎѧѧϣ 
9*:[*;O 9*:E*%a *a ,*V*cK *J 
M!M *KE!°o9:„ 
J+ 
E*_C9** 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7i*KP)*7°*o!E:KM 
**0I**JKhV* :!W**X!L**h * )$**3** ** ^** 
M! ** 7)**75**vE** 7 
Q _ 
*/, *a ,!M *J$/I * 9*:B */, a ,L$°o9:nE
± έήϜϣ 221 ΓΩΎϣ 
i*KP!M[*;O3,*7 9*:E*%a *a ,VcK J 
MI !ˆ hI 9: 
5*vE* 7E*_C9** 7)*7* , 7 a ,!M
E;. 7iKP)7 !E: 
*0I*JKhV* :!L*h*)$*3* *w 7 9*:3E*J+7g 0+I 
M! 7)7 
Q _
ϲθϨϓ΍Ω ϭΩέΎϧϮϴϟ ± ϲϧ΍ήϤόϟ΍ϭ ϲϤϴϠϗϹ΍ ςϴτΨΘϟ΍ ΪϬόϣ 199**j**oO** 7**7°****@**$3ES** ** 7a**7y$**
± 222 ΓΩΎѧѧϣ
F 2D.7 ! .a l9$:,!, 9E ! 
Q9E joO9:„ 
J+ a , 
Q9E joO9:  a , 
Q9E joO9:E%a a , 
Q9E joO9:B / a , 
. $**_9*E j*oO9*:„ 
*J+ *a ,L*$ * 3*7 : ΍˱έήѧϜϣ 222 ΓΩΎѧϣ 
Q , 
M9*E j*oO9*:* * I *,L*$°*o9*:nE*
± 1 ΍˱έήѧϜϣ 222 ΓΩΎѧϣ 
i*KP)*7 L*d7[*;O29*:!M9*E j*oO9*:„ 
*J+ a ,VcK J 

**a ,*!M
E**; .** 7i*KP)**7 * 
 *$ „ 
**J!M *$ .*/ 

V* :!W*X!)$*3* * ^* 
M! * 7)*75vE 7E_C9 7)7 , 7 
Q
R`$ 0IJKh 
 *J 
M9*E j*oO9*:E*%a *a ,L*$°o9:nE
: 2 ΍˱έήϜϣ 222 ΓΩΎϣ 
.*/i*KP )*7L*d7[*;O29*:!M9*E j*oO9:„ 
J+ a ,VcK 
* 7)*7* *, 7 * *a ,*!ML*h**aE 
* 
E*;.* 7 *$ 
j*oO* 7)*7*  I , 
V cK J 
M! 7)75vE 7E_C9 
!M
E*;.* 7 *$ .*/i*KP)*7L*d7I *, !M * a ,!M9E 
M!
E*; * 7)*75*vE* 7E*_C9** 7)*7U,* 7I *,!M * *a ,* 
Q _ 0IJKhV :!Lh)$3Z0+!  ^ 

 *J 
M9*E j*oO9*:B /* *a ,L*$°*o9*:nE
- 3 ΍έήϜϣ 222 ΓΩΎϣ 
[**;O2 9* :E**%a **a ,**!M9**E j**oO9**:E**%a **a ,**V* cK 
* 7)*7* *, 7 * *a ,*!M
E*;.* 7 *$ .*/i*KP)7Ld7 
)$*3*. *w *KM9*: 3E*J+7g *0+I * 
M! * 7)*75*vE* 7E*_M9* 
Q _ 0IJKhV :!Lh 
MI !h9*:* * .*7 ,)*7YML*$°*o9*:nE*
± 4 ΍έήѧϜϣ 222 ΓΩΎѧϣ 
**a , * V* cK **J 
M!M **KE!°**o9**:„ 
**J+ **a ,**V* cK **J 

* 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E;. 7iKP)7°o!E:KM9:E%a 
**0I**JKhV* :!W**X! $** 3** ** ^** 
M! ** 7)**75**vE** 7E**_C9** 
Q _
ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΙϮΤΒϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΪϬόϣ 20g **0+!.** ** 7°****@**$3ES** ** 7a**7y$**
: 5 ΍έήѧѧϜϣ 222 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! .a ! 
E 
Q E9: 7 7 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9: E9: $ 7 
Q E9: cOI 
Q E9:E%a a , 
Q E9: `%`B /, a , 
.* * 7* 0$ 
9*.7 *! * .a *-*89*:H+o
: 6 ΍˱έήϜϣ 222 ΓΩΎϣ 
Q 0BRS)7"&>"&?"&""&~"(&, IJKM3ES 7 
Eg 0+! 
3ES 7 bI 97  ?"| 
b*I * 97 * * °**@*$3ES 7a7y$ 
) ± 7) έήϜϣ 222 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! .a 
F .a lMl 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9: bI 9:E%a7 a , 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9: bI 9: `%`B /, a , 
Q bI 9:I B /, a , 
F.7 lml 
F _ 09: $+[;O!E:KM9: bI 9: . I , 
 *J 
M b*I *9*:E*%a *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 8) ΍έήѧϜϣ 222 ΓΩΎѧϣ 
*!ML*h* *a *a * * 0$ 
9* bI 9:.7 KMVcK 
3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9** 7)7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 

*J 
M b*I 9: `%`B /, a ,L$°o9:nE
) ± 9) ΍έήϜϣ 222 ΓΩΎϣ 
)*75*vE* 7 E*_C9** 7!M* )*7 b*I *9*:E*%a *a ,*VcK 
3*. *w *KM9*:3E*J+7 g *0+I * 
M! b*I * *c* J 
M! 7 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 
 *J 
M b*I *9*:I * B */, a ,L$°o9:nE
) 10) ΍έήϜϣ 222 ΓΩΎϣ 
* 7)*7* *, 7 *a ,*!M* , 
*7!MI * 9*: `*%`B */, a ,VcK 
I* 
M!L*h*. $**_* 5 *;K*9*\7! * 7)*75*vE* 79 
Q _ 0IJKhV :! a ,YMU ;0 I 5H+% 
3EJ+7Vd 0 
I *9*:* .* .*7 ,)*7YML*$°*o9*:nE*
) ± 11) ΍έήѧϜϣ 222 ΓΩΎѧϣ 
* * +o *;.*;;O*KM9*:„ 
*J+ *a ,VcK J 
M b 
)*75*vE* 7E*_C9* * 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7i*KP)*7
Q _ 0IJKhV :!WX!)$3 ^ 
M! 7
ΔϳέΪϨϜγ· ΔόϣΎΠΑ ΔϣΎόϟ΍ ΔΤμϠϟ ϲϟΎόϟ΍ ΪϬόϤϟ΍22 ± 
*7 0*;9* * *7°**@$ 
$J 7a7y$
± 223 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! .a 
Q _ 09: $+ 7 0;!E:KM9: 7 0;I , "| 
Q _ 09: $+I BRS!E:KM9: 7 0;I 9:E%a7 a , ?| 
Q _ 09: $+I BRS!E:KM9: 7 0;9:E%a7 a , >| 
Q 0. 9:E%a a , 6| 
Q _ 09: $+ 7 0;!E:KM9: 7 0;9: /, a , '| 
Q _ 09: $+I BRS!E:KM9: 7 0;I 9: /, a , =| 
*_ *0 *$+!E`KM9: 7 0;I ,L$°o9:nE
± 224 ΓΩΎϣ 
**!M
E**;.** 7i**KP )* 7**%!M„ 
**J+ **a ,**V* cK **J 
M 
3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*7 5*vE* 7E*_C9** 7)*7* , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh $ 
*V*cK *J 
M *7 0*;9*:E*%a *a ,L$°o9:nE
± 225 ΓΩΎϣ 
)*7* *, 7 *a , *!M
E*;.* 7i*KP)*7 *KE!°o„ 
J a , 
I *9*:E*%a *a ,L*$ °*o9*:nE*
! * 7)*75*vE* 7E_C9 7 
.** 7i**KP)**7**%!M„ 
**J+ * a ,**V* cK **J 
M **7 0**; 
^** 
M! ** 7)**75**vE** 7E**_C9**** 7)**7 * **, 7 **a ,**!M
E**; 
Q _ 0IJKhV :!Lh)$ 3Z0+!  
 *J 
M * 0.* 9*:E*%a *a ,L*$°*o9*:nE*
± ΍έήѧϜϣ 225 ΓΩΎѧϣ 
i*KP)*7 $*h!*` *KEa!°*„ 
*J!M *KE!°o„ 
JVcK 
M! * 7)*75* vE* 7E*_C9** 7)*7* , 7 a ,!M
E;. 7 
Q _ 0IJKhV :!Lh)$3Z0+! ^ 

*a ,* 
V *cK *J 
M 7 0;9: /, a ,L$°o9:nE
- 226 ΓΩΎϣ 
*7 0*;I *9*: */, *a ,L*$°*o9:nE 
/ 7 0;9:E%a 
**!M[*;O + * 89*: *7  0*;I *9**:E*%a *a ,**V*cK *J 
M 
I * 
M! *7 0*;I *,*!M * 7 )*75*vE 79 7)7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 3 w 79:3EJ+7g 0+ 
**.*c0* A **
! *7 0*;I *9*:I **,*)*c0*W*XYE*%
! 
I*JKhV* +W*X! *7 0*; I *9*: */, a ,U ;0s
E9:E%a 
Q _ 0

ΔϳέΪϨϜγϹ΍ ΔόϣΎΠΑ ΔϴΒτϟ΍ ΙϮΤΒϟ΍ ΪϬόϣ23 *a *+og *0+* 7*7°**@*$ 
$J* 7a7y$7- 227 ΓΩΎϣ 
F 2D  
Q _ 0 $+[;O!E:KM9:E%a7 a , "| 
Q _ 0 $+[;O!E:KM9: /, a , ?| 
„ 
*J+ *a ,*V*cK *J 
ME*%a a ,L$°o9:nE
- 228 ΓΩΎϣ 
*, 7 *a ,*!M
E*; .* 7iKP)7 ;I !M$h°!M°o9: 
3*)* 7 *w 79*:3E*J+7g *0+I 
M! 7)75vE 7E_M9 7)7 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 
9*:E*%a *a ,*V*cK *J 
MB / a ,L$°o9:nE
- 229 ΓΩΎϣ 
E*_C9** 7)*7*  *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7i*KP)*7[;O!E: 
V* :!W*X!L*h*)$*3* *w 79*:3E*J+7g *0+I 
M! 7)75vE 7 
Q _ 0IJKh
βϤη Ϧϴϋ ΔόϣΎΟ ± ΔϴΑήΘϟ΍ϭ ϡϮϠόϟ΍ϭ Ώ΍Ω϶ϟ ΕΎϨΒϟ΍ ΔϴϠϛ 24 * .a *.*$+ */*7°**@*$8) 7a7y$
- 230 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! 
F ,hI%h.a ,F]!M 
Q _ 09: $+.;;OKM9:m,D9:% a , "| 
Q _ 09: $+.;;OKM9: . I , ?| 
Qm,D9:E%a a ,>| 
Qm,h9:B / a ,6| 
F I%h.a ,Fd 
Q _ 09: $+[;O.]7KM9:I 9:„ 
J+ a , "| 
Q _ 09: $+[;O.]7KM9: . I , ?| 
QI 9:E%a a ,>| 
QI 9: `%`B /, a ,6| 
Q 
E° .a ,Fed 
Q _ 09: $+.;;OKM9: E!m,D9:% a , "| 
Q _ 09: $+.;;OKM9: E!I 9:„ 
J+ a , ?| 
Q E9: 7 I >| 
Q _ 09: $+.;;OKM9: E9: $ I 6| 
Q E9: cOI '| 
Q E9:E%a7 a ,=| 
Q E9: `%` /, a ,#| 
9G7FV 
*E!m,D 9*:*% *a ,!Mm,D9*:*% a ,L$ 37 ± 231 ΓΩΎϣ 
Q. $^ M E!I 9:„ 
J+ a ,!MI 9:„ 
J+ a ,!M 
**a ,** **cK **J2M **E9**: **7 I **L**$ **+o9**:nE**
- 232 ΓΩΎѧѧϣ 
9** 7)*7* , 7 a ,!M
E;. 7iKP)7„ 
J+!M% 
V* :!W*X!.*fE`E*G)$*3*! $* 3* ^2M! 7)75vE 7E_C 
Q _ 0IJKh 
**a ,** **cK *J2M **E9**: **$ I **L**$ *+o9**:nE**
- 233 ΓΩΎѧϣ 
„ 
*J+ *a ,*!M *E! m,D9*:*% a ,!M E9: 7 I 

)*7*%!M„ 
*J+ *a ,*!M
E*; .* 7i*KP)*7 *E!I * 9*: 
*7 * 
e* *;KH+*^*7 *E E;7 
a9:  
ES iKP 
)* 75**vE** 79**** 7)**7.a **BR**S)**7Yh **, 7 **a ,**!M** , 
**7!M 
Q _ 0IJKhV :! $3Z0+! ^2M! 7 
I ** *cK *J2M *E9*: *cOI *L*$ *+o9*:nE*
- 234 ΓΩΎѧϣ 
I * 9*:„ 
*J *a ,* !M *E!m,D9*:*% *a ,!M *E9*: *7 
* 7)*7 *, 7 *a ,*!ML*h**a E 
* 
E*;.* 7i*KP)*7 *E! 
I ** *cKt*/XP $*3* * ^*2M! * 7)*75*vE* 7E*_C9 
Q E!I 9:„ 
J a , cKt/XP )$3 E9: 7 
*7 I * *K)*7 *E9*: *$ I **.c0 
M JA 
! 
)*7 *E!I * 9*:„ 
*J *a ,!M *E! m,D9*:*% a ,!M E9: 
Q _ 0IJKhV :!WX!aE 
2);0 

*,h I*%h9*:* .* .*7 ,)*7YML*$ *+o9:nE
- ΍έήϜϣ 234 ΓΩΎϣ 
**!M
E**; .* 7i**KP)*7„ 
**J+!M*% **a ,* **cK *J2M 
$*3* * ^*2M! * 7 )*75*vE* 7E_C9 7)7 , 7E+ 2 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh 
I*%h9*:* * .*7 ,)*7YML*$ *+o9*:nE*
) ± 1) έήѧϜϣ 234 ΓΩΎѧϣ 
*a ,* !M
E*;.* 7i*KP)*7„ 
*J+ *a ,* *cK J2M  
* $*3* * ^*2 M! * 7)*75*vE* 7E*_C9* 7)7 , 7E+ 2 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh 
Q3G7 ± 235 ΓΩΎϣ 
*a , * *cK *J2Mm,D9*:E*%a7 *a ,L*$ *+o9*:nE*
- 236 ΓΩΎѧϣ 
E*_C9** 7)*7 * *, 7 *a ,*!M
E;. 7iKP)7m,D9:% 
I**JKhV* :!W**X!L**h**)$** 3**Z**0+! ** ^**2M! ** 7)**75**vE** 7 
Q _ 0 
**a , * *cK *J2MI * 9*:E**%a7 *a ,L*$ *+o9*:nE*
- 237 ΓΩΎѧϣ 
9** 7)*7*  *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7i*KP)*7I * 9:„ 
J 
I*JKhV* :!W*X!L*h*)$ 3Z0+! ^2M! 7)75vE 7E_C 
Q _ 0 
I * * *cK *J2M *E9*:E*%a7 *a ,L*$ *+o9*:nE*
- 238 ΓΩΎѧϣ 
9** 7)*7* *, 7I *,*‘M *E./)7!M.$+ /)7 E 9: cO 
L*h* $*3*Z0+! ^2M!Lh )$37 7)75vE 7E_C 
Q _ 0IJKhV :!WX! 
Q3G7 ( ± 239 ΓΩΎϣ 
**a , * *cK *J2Mm,D9*:B */, *a ,L*$ *+o9*:nE* 
- 240 ΓΩΎѧϣ 
E*_C9** 7 )*7 *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7i*KP)*7m,D9*:E*%a7 
V* :!W*X!L*h*)$* 3* *w 79*:3E*J+7g *0+I 2M! 7)75vE 7 
Q _ 0IJKh 
*a ,* *cK *J2MI * 9*: `%` /, a ,L$ +o9:nE
- 241 ΓΩΎϣ 
E*_C9** 7)*7*  *, 7 *a ,!M
E;. 7iKP)7I 9:E%a7 
V* :!W*X!L*h*)$*3* *w 79*:3E*J+7g *0+I 2M! 7)75vE 7 
Q _ 0IJKh 

**a 3** **+o y**% 
MZ**0+ ** + **%2 **c_U **KM9**: **J**! 
. E* 79*:*07]p*$* ,MnE* 3E*8+7 `*%` */, *EE*\0E*%a 
Q. $^ M) 37L 2]M!E%a a , 
*a ,* *cK *J2M E9: `%` /, a ,L$ +o9:nE
- 242 ΓΩΎϣ 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C 9** 7)*7* *, 7 a ,!M E9:E%a7 
M!L*h*. $*^* M3* * 7)*7 5*vE 7 79: $ 7t 7 J2 
QLh)$3 w 79:3EJ+7g 0+I 2 
`*%` */, *a ,*U *;0s
E*9*:E*%a a ,.c0A 
! 
Q E9: 
3G7 ( ± 243 ΓΩΎϣ
βϤη Ϧϴϋ ΔόϣΎΟ ± ϦδϟϷ΍ ΔϴϠϛ25 * .a *)*%h */*7°@$8) 7a7y$
± 244 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! 
F .a F]!M 
Q _ 09: $+.GiKP9:% a , "| 
Q _ 09: $+.GiKP9:)%hE%a7 a , ?| 
Q _ 09: $+.GiKP9:)%hB /, a , >| 
F.7 Fd 
Q _ 09: $+.GiKP9:
E
E0 aEI ,"| 
Q _ 09: $+.GiKP9:
`!
E
E0 aEI , ?| 
Q e 
0
G. I ,>| 
Q ) $EG E G 2I , 6| 
Q $ aEI ,'| 
Q. $^ M% a ,L$ 37 - 245 ΓΩΎϣ 
*% *a ,*V*cK J 
M)%hE%a7 a ,L$°o9:nE
- 246 ΓΩΎϣ 
9*:
E*;.* 7 i*KP)*7m,D9*:% a ,!M)%h% a ,!M)%h 
! * 7)*75*vE* 7 E*_C9** 7)*7* *, 7 *a ,*!M[*;O*` 
Q _ 0IJKhV :! WX!Lh)$3Z0+! ^ 

E*%a7 *a ,*VcK J 
M)%hB /, a ,L$°o9:nE
- 247 ΓΩΎϣ 
* 7)*75* vE* 79** 7)*7* *, 7 *a ,*!M[*;O*`9:)%h 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$33EJ+7g 0+I 
M! 
BR*S)*7*d?663,*9*:* x *;$.7 *L*$°*o9*:nE
± 248 ΓΩΎϣ 
F $7L/)
E $+n!E 0 
***
G.** I **,! **
`! ***
E
E0 **aEI **,! **
E
E0 **aEI **, 
)*7m,D*% *a ,*!M)*%h*% *a ,*V*cK°o J 
M e 
0 
vE* 7E*SM9** 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E; . 79:.GI%MKM 
Q _ 0IJKhV :!)$3 ^ 
M! 7)75 
)*%h*% *a ,*V*cK°*o *J 
M* ) $EG E G 2I , 
)*75*vE* 7E*_M9** 7)*7* , 7 a , !M ) $EG E G9: 
Q _ 0IJKhV :!)$3 ^ 
M! 7 
,*P?!")*7*$+ 9*:* x *;$.7 *)*7YM * ,)*7@* ]* °o! 
V* :!L**h** $**3**5** , **w 79**:)**%hE**%a7 **a ,**U **;0 ** 
Q _ 0IJKh 

i**KP)**7„ 
**J+ !M**%**V**cK°**o **J 
MF **$ **aEI **, 
5*
E2YR*YE*
E0*07]A* 
M!.* 7*h*)*75*vE .J 
QU + /
ΔϠϴϤΠϟ΍ ϥϮϨϔϟ΍ ΔϴϠϛ26 * * *$` */*7°**@$. 77y$2 ) ± ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! .a  
F .a F]!M 
Q _ 09: $+.;;OKM9: $`„ 
J a , "| 
Q _ 09: $+.;;OKM9: $`9:E%a a , ?| 
F.7 Fd 
Q _ 09: $+.;;OKM9: $`9: . I , 
* $7. $**_ * *$`„ 
*J *a ,L*$ * 3*7 )- 1 ΍έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Q
,P $ 
 *J 
M * *$`9*:E*%a7 *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 2 ΍έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
* *, 7 *a ,*!M[*;O.X9*: * *$`9*:„ 
J a ,
V cK 
L*h*)$*3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9 7)7 
Q _ 0IJKhV :!WX! 
 *J 
M * *$`9: `%: /, a ,L$°o9:nE
) ± 3 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
)*7* *, 7 a ,!M[;O.X9: $`9:E%a a ,VcK 
*)$*3* *w 79*: 3E*J+7g *0+I * 
M! * 7)75vE 7E_C9 7 
Q _ 0IJKhV :!WX! 
* *$`9*:* .* I *, a ,L$°o9:nE
) ± 4 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
*, 7 *a ,*!M[*;O.X9*: $`„ 
J a ,VcK J 
M 
V* :!W*X!)$*!M $*3* * ^* 
M! 7)75vE 7E_C9 7)7 
Q _ 0IJKh
ΔϴϘϴΒτΘϟ΍ ϥϮϨϔϟ΍ ΔϴϠϛ27 ** +o **$` **/**7°****@**$.** 7**7y$**2 ± 5 ΍έήѧѧϜϣ 248 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! .a  
F .a F]!M 
Q _ 09: $+.;;OKM9: +o $`9:„ 
J a , 
Q _ 09: $+.;;OKM9: +o $`9:E%a a , 
Q _ 09: $+.;;OKM9: +o $`9: `%` /, a , 
F.7 Fd 
Q _ 09: $+.;;OKM9:  I , 
* $7. $**_ * +o *$`„ 
J a ,L$ 37 ) ± 6 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Q
,P $ 
 *J 
M * +o *$`9*:E*%a a ,L$°o9:nE
) ± 7 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
* *, 7 *a ,*!M[*;O.X9*: * +o *$9:„ 
J a ,VcK 
L*h*)$*3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9 7)7 
Q _ 0IJKhV :!WX! 
M * +o *$`9*: `*%` */, *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 8 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
*, 7 *a , *!M[;O.X9: +o $`9:E%a a ,VcK J 

)$*3* *w 79*:3EJ+7 g 0+I 
M! 7)75vE 7E_C9 7)7 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh 
 *$`9*:* .* .*7 ,)*7YML*$°*o9*:nE*
) ± 9 ΍˱έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧϣ 
!M[**;O .X9**: ** +o **$`9**:„ 
**J **a ,**V* cK **J 
M ** +o 
!M $*3* * ^* 
M! 7)75vE 7E_C9 7)7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!)$
ϥ΍ϮϠΣ ΔόϣΎΠΑ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΔϣΪΨϟ΍ ΔϴϠϛ 28 *a] *7O */*7°**@*$.* 7*7y$2 ± 10 ΍έήϜϣ 248 ΓΩΎϣ 
€F"€ 2D.7 ! .a ^ 
F .a F]!M 
Q a] 7O9:„ 
J a ,"| 
Q _ 09: $+.;;OKM9: a] 7O9:E%a7 a , ?| 
Q _ 09: $+.;;OKM9: a] 7O9: `%` /, a , >| 
F.7 Fd 
Q _ 09: $+ a] 7O.]7KM9: . I , 
^** M **a] **7O9**:„ 
**J **a ,L**$ ** 3**7 ) ± 11 ΍έήѧѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧѧϣ 
Q. $ 
M *a] *7O9*:E*%a *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 12 ΍έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
* 7)*7 * *, 7 *a ,*!M *a] *7O9*:„ 
J a ,VcK J 

V* :!W*X!L*h*)$* 3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)75vE 7E_M9 
Q _ 0IJKh 
M *a] *7O9*: `*%` */, *a ,L*$°o9:nE
)- 13 ΓΩΎϣ) 248 ΓΩΎϣ 
**a , * !M[**;O.X9**: **a] **7O9**:E**%a7 **a ,**V* cK **J 

*w 79*:3E*J+7 g *0+I * 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9** 7)*7* , 7 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$3 
**J 
M** ** .**7 ,)**7YML**$°**o9**:nE** 
) ± 14 έήѧѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧѧϣ 
9* * 7)*7* *, 7 *a ,*!M *a] 7O9:„ 
J a ,
V cK 
**0I**JKhV* :! W* X!3**K! $**3** ** ^** 
! ** 7)**75**vE** 7E**_C 
Q _
ϕΩΎϨϔϟ΍ϭ ΔΣΎϴδϟ΍ ΕΎϴϠϛ29 **J**7°****@**$ **;O ** 7**7y$**
) ± 15) ΍˱έήѧѧϜϣ (1) 248 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! .a 
F .a F]!M 
Q _ 09: $+.;;OKM9:„ 
J a , "| 
Qƒ,$`! K%9:E%a7 a , ?| 
Qƒ,$`! K%9: `%` /, a , >| 
F.7 Fd 
Q. $^ M„ 
J+ a ,L$ 37 ) ± 16 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Mƒ,*$`! K*%9*:E*%a *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 17 ΍έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧϣ 
9** 7 )*7* *, 7 *a ,!Mƒ,$`! K%„ 
J a ,VcK  J 

I*JKhV* :!W*X!L*h*)$*3*Z*0+! ^ 
M! 7)75vE 7E_C 
Q _ 0 

*J 
Mƒ,*$`! K*%9*: */, *a ,L*$°*o9:nE
) ± 18 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
vE* 7E*_C 9** 7)*7 *a ,*!Mƒ,*$`! K%9:E%a a ,VcK 
I*JKhV* :!W*X!L*h *)$*3* *w 79*:3E*J+7g *0+I * 
M! 7)75 
Q _ 0 
**J 
M** ** .**7 ,)**7YML**$°**o9**:nE**
) ± 19 ΍έήѧѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧѧϣ 
* 7 )*7* *, 7 *a ,*!Mƒ,*$`! K*% */)*7„ 
*J *a ,* 
V *cK 
**0I**JKh V* :!W**X! $**3** ** ^** 
M! ** 7)**75**vE** 7E**_C9** 
Q _
ΔϴοΎϳήϟ΍ ΔϴΑήΘϟ΍ ΕΎϴϠϛ30 ± 
*w
E *E */*7°**@*$.* 77y$2 ) : 20 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! .a  E /7!M 
F .a F]!M 
Q _ 09: $+.;;OKM9: w
E E9:„ 
J+ a ,"| 
Q _ 09: $+.;;OKM9: w
E E9:E%a a , ?| 
Q _ 09: $+.;;OKM9: w
E E9:B /, a , >| 
F.7 Fd 
Q _ 09: $+.;;OKM9: w
E E9: 7I , 
^** M **w
E **E9**:„ 
**J+ **a ,L**$ ** 3**7 ) ± 21 ΍έήѧѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧѧϣ 
Q. $ 
*J 
M *w
E E9:E%a7 a ,L$°o9:nE
) ± 22 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
E*_C9** 7 )*7* *, 7 *a ,*!M w
E E„ 
J a ,VcK 
I**JKhV* :!W**X!L**h** )$**3**Z**0+! ** ^** 
! ** 7)**75**vE** 7 
Q _ 0 
M *w
E *E9*: `*%` /, a ,L$°o9:nE
) ± 23 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
*w 79*:3E*J+7 g *0+I * 
M! *w
E *E9*:E%a a ,VcK J 

Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$3 
*J 
M *w
E *E9*: *7 I *L*$°o9:nE
) ± 24 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
V* :!W**X!3**K! $**3** ** ^** 
M! **w
E **E9**:„ 
**J**V* cK 
Q _ 0IJKh
ϥ΍ϮϠΣ ΔόϣΎΠΑ ΔϴϘϴγϮϤϟ΍ ΔϴΑήΘϟ΍ ΔϴϠϛ31 ** **E **/°****@**$ **K ** 7a**7y$**
± 25 ΍˱έήѧѧϜϣ 248 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D.7 ! .a 
F .a F]!M 
Q  E9:„ 
J a , 
Q _ 09: $+.;;OKM9:  E9:E%a7 a , 
Q _ 09: $+.;;OKM9:  E9: `%`B /, a , 
F.7 Fd 
Q _ 09: $+.;;OKM9:  I , 
. $**_ * *E9*:„ 
*J a ,L$ 37 ± 26 ΍˱έήϜϣ 248 ΓΩΎϣ 
Q
,P $ : 
 *J 
M  E9:E%a7 a ,L$°o9:nE
) ± 27 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
E*_C9** 7 )*7* *, 7 *a ,*!M  E„ 
J a ,VcK 

V* :!W**X!L**h**. $** g**d3**Z**0+! ** ^** 
M! ** 7)**75**vE** 7 
Q _ 0IJKh 
M * *E9*: `*%` /, a ,L$°o9:nE
) ± 28 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
*, 7 *a , *!M[;O.X9:  E9:E%a7 a ,VcK J 

g*d3* *w 3E*J+7 g *0+I * 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9* 7)7 
Q _ 0IJKhV :!Lh. $ 
9**:** .** .**7 ,)**7YML**$°**o9**:nE**
) ± ΃ ± 28 ΍˱έήѧѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧѧϣ 
i**KP )* 7 ** **E9**:„ 
**J+ **a ,**V* cK **J 
M **  *E 
M! * 7)*7 5*vE* 7E*_C9** 7)*7* *, 7 *a ,!M
E;. 7 
Q _ 0IJKhV :!WX!3K! $3 ^2 
Q3G7) ± 39 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Q3G7) ± 40 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Q3G7 ) ± 41 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Q3G7 ) ± 42 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ
ϥ΍ϮϠΣ ΔόϣΎΠΑ Δϋ΍έΰϟ΍ ΔϴϠϛ 32 Q3G7 ) ± 43 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Q3G7 ) ± 44 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Q3G7 ) ± 45 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Q3G7 ) ± 46 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Q3G7) ± 47 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ
βϤη Ϧϴϋ ΔόϣΎΟ ΔϟϮϔτϠϟ ΎϴϠόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΪϬόϣ 33.* * 7*7°*@$8) 7a7y$
) ± 48 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
F 2D .a  `o 
Q _ 09: $+.;;OKM9: `o. ,9:E%a a , "| 
Q _ 09: $+.;;OKM9: `o. ,9: `%`B /, a , ?| 
M * `o.* ,9*:E*%a *a ,L*$°*o9**:nE*
) ± 49 ΍˱έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧϣ 
i**KP)**7[**;O **$°**$„ 
**J+!M**% **a ,**V* cK **J 

^* 
M! * 7 )*75*vE* 7E*_C* 7)*7* *, 7 *a ,!M
E;. 7 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$3Z0+!  
* `o `*%`.* ,9*:B */, *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 50 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
!M
E*; .* 7i*KP)*7 * `o.* ,9*:E*%a *a ,*V*cK *J 
M 
3*3E*J+7g *0+I * 
M! * 7)*75vE 7E_C9 7)7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$
έΎΒϜϟ΍ ϢϴϠόΗ ΙϮΤΑϭ ΕΎγ΍έΩ ΪϬόϣ 34.* ,* 7*7°**@*$*8) 7a7y$
) ± 51 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
F 2D .a ! +J 2g 0! 
Q +J 29: . I , 
Q +J 29:E%a a , 
Q +J 29:B / a , 
*+J* 29*:* .* I *, *a ,L$°o9:nE
) ± 52 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
**!M
E*; .** 7i*KP)**7„ 
*J+!M**% *a ,**V*cK *J 
M 
3**3E**J+7g **0+I * 
M! * 7)**75**vE** 7E*_C9**** 7)*7** **, 7 *a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 

*J 
M *+J* 29*:E*%a *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 53 ΍˱έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
9** 7)*7*  *, 7 *a ,*!M *+J* 2* 7)*7 *+J 2I ,VcK 
I*JKhV* :!W*X!L*h* $* 3*3E*J+7g *0+I * 
M! * 7)*75*vE* 7E_C 
Q _ 0 
 *J 
M *+J* 29*:B /* *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 54 ΍˱έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧϣ 
)*7* *, 7 *a , *!M +J 2 7)7 +J 29:E%a a ,VcK 
W*X!L*h*)$*3*3E*J+7g *0+I * 
M! * 7)*75*+:E* 7E*_C9* 7 
Q _ 0IJKhV :!
ϖϳίΎϗΰϟ΍ ΔόϣΎΠΑ ΔϴΟΎΘϧϹ΍ ΔϳΎϔϜϟ΍ ΪϬόϣ 35 *a * 
`J * 7°**@*$H
A*b * 7a*7y$* 
± (55 ΍έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧϣ 
€F"€ 2D° YKM9: a 
`J9:„ 
J+ a , 
Q 
° 
Q $;° 
Q b° 
^** M **a ** 
`J9**:„ 
**J+ **a ,L**$ ** 3**7 ) ± 56 ΍έήѧѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧѧϣ 
Q. $ 
.* * 7*7°**@*$*8) 7a7y$
)- 57 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
F 2D .a <+g 0+! 
Q <+I 9: . I , "| 
Q <+I 9:E%a a , ?| 
Q <+I 9:B / a ,>| 
*J 
M *<+I *9*: . I ,L$°o9:nE
) ± 58 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
**a ,** !M
E**;.** 7i**KP)**7„ 
**J+!M**% **a ,****cK 
I*JKhV* :! $*3* * ^* 
M! * 7)*75*vE 7E_C9 7)7 , 7 
Q _ 0 
*J 
M *<+I * 9*: `*%` */, *a ,L*$°*o9*:nE* 
(59 ΍έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧϣ 
*a ,*!M *<+g *0+!.  7)7 <+I 9:E%a a ,VcK 
*)$*3*3E*J+7g *0+I * 
M! 7)75 vE 7E_C9 7)7 , 7 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh
ΙϮΤΒϟ΍ϭ ΎϴϠόϟ΍ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΪϬόϣ36.* * 7*7°*@$ 
$J 7a7y$
) ± 61 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
F 2D .a !.7 g 0+! 
Q _ 09: $+[;O.]7KM9:  I , 
Q _ 09: $+[;O .]7KM9:E%a7 a , 
Q _ 09: $+[;O.]7KM9: `%` /, a , 
*V*cK *J 
M* .* I *,L$°o9:nE
) ± 62 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
)**7** **, 7 * a ,**!M
E**;.** 7i**KP)**7**%!M„ 
**J+ **a , 
I*JKhV* :!W*X!L*h* $*3* * ^* 
M! * 7)*75*vE* 79** 7 
Q _ 0 
** .** 9**:E**%a **a ,L**$°**o9**:nE**
) ± 63 ΍έήѧѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧѧϣ 

E*; .* 7i*KP)*7*%!M„ 
*J+ *a ,*V*cK J 
M g 0+! 
3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE 79 7)7 , 7 a ,!M 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 

* .* 9*: `*%` */, *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 64 ΍έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧϣ 
*, 7 *a , *!M* )*7[;O9:E%a a ,VcK J 
Mg 0+! 
**)$**3* **w 7 9* :3E**J+7g *0+I ** 
M! ** 7)*75**vE** 7* 7)**7* 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh
ΔϴϓϮϨϤϟ΍ ΔόϣΎΟ ΪΒϜϟ΍ ΪϬόϣ 37 ** .a ****+J** 7°****@**$ **: $ ** 7ay$**2(65 ΍έήѧѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧѧϣ 
F 2D 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9:E%a7 a , "| 
Q _ 09: $+[;O!E:KM9:B /, a , ?| 
*a ,*VcK J 
ME%a a ,L$°o9:nE
) ± 66 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
9*:[*;O 9*:E*%a *a ,*V*cK *J 
M!M *KE!°o9:„ 
J+ 
E*_C9** 7)*7* *, 7 *a ,*!M
E*;.* 7i*KP)*7°*o!E:KM 
**0I**JKhV* :!W**X!L**h 
* )$**3** ** ^** 
M! ** 7)**75**vE** 7 
Q _ 
 *a ,*V*cK *J 
MB / a ,L$°o9:nE
) ± 67 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
* 7)*7*  *, 7 *a ,!M
E;. 7iKP)7[;O!E:9:E%a 
L*h*)$*3* *w 79*:3E*J+7g 0+I 
M! 7)75vE 7E_C9 
Q _ 0IJKhV :!WX!
ρϮϴγ΃ ΔόϣΎΠΑ ήϜδϟ΍ ΔϋΎϨλ ΎϴΟϮϟϮϨϜΗ ΙϮΤΑϭ ΕΎγ΍έΩ ΪϬόϣ 38.** ,** 7*7°****@*$n **M ** 7a*7y$**
) ± 68 ΍έήѧѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧϣ 
F 2D.7 ! .a EJ% $ca $J2g 0!. ,g 0! 
F .a lMl 
Q _ 09:3, [;O° 8iKP9:EJ%a $J29:E%a7 a , 
Q _ 09:3, [;O° 8iKP9: `%`B /, a , 
F.7 lml 
Q _ 09:3, [;O° 8iKP9:EJ%a $J2I , 
 *J 
MEJ*%a $J29:E%a7 a ,L$°o9:nE
) ± 69 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
)*7U,* 7 I *,*!M* )*7[*;O + *89*:EJ*%*a $J2I *,*V*cK 
V* :!W*X!L*h* )$*3*Z*0+^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9* 7 
Q _ 0IJKh 
EJ*%*a $J29*: `*%`B */, *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 70 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
)*7* *, 7 *a ,!M* )*7EJ*%*a $J29*:E*%a7 *a ,VcK J 
M 
W*X!L*h*)$*3* 3E*J+7g *0+I 
M! 7)75vE 7E_C9 7 
Q _ 0IJKhV :! 
 *a ,*U *;0EJ*%*a $J2I *,L*$°*o9*:nE*
± 71 ΍έήϜϣ 248 ΓΩΎϣ 
!M
E**; * 7.**/i**KP)**7[**;O + * j+2E**[**;O9**:„ 
**J+ 
$**c9**:L**h** )7**3* 3E**+_5** **J 
M! ** 7)**75**vE** 79**** 7 
QEJ%
ϖϳίΎϗΰϟ΍ ΔόϣΎΠΑ ΔϳϮϴγϷ΍ ΙϮΤΒϟ΍ϭ ΕΎγ΍έΪϟ΍ ΪϬόϣ 40.* * 7*7°**@*$H
A*b * 7a7y$
) ± 72 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! .a 
hg 0+! 
F .a lMl 
Q _ 09: $+.;;OKM9: 
h. 9: E%a7 a , 

Q _ 09: $+.;;OKM9: 
h. 9: `%`B /, a , 
F.7 lml 
Q _ 09: $+.;;OKM9: 
D. 9:I , 
M 
*D.* 9*:E*%a7 *a ,L*$°*o9*:nE*
) ± 73 ΍έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧϣ 
9** 7 )*7U,* 7I *,*!M* )7 
h. 9:I ,VcK J 

* : 7T 
*2)*7 *7/ $* )S,P37L 2] I 
M! 7)75vE 7E_C 
Q _ 0IJKhV :! w L%2 J7 

*D.* 9*: `*%` */, *a ,L*$°*o9:nE
) ± 74 ΍έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
* *, 7 *a ,*‘M* )7 
D. 9:E%a7 a ,VcK J 
M 
L*h*)$*3* 3E*J+7g *0+I * 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9 7)7 
Q _ 0IJKhV :!WX! 
**U **;0 
**D.** I **,L**$°**o9**:nE**
) ± 75 ΍έήѧѧϜϣ) 248 ΓΩΎѧѧϣ 
* *a ,*!M *E E*;7 
a. 7aiKP)7„ 
J+!M% a , 
W*X!)$*3* * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9** 7)*7* , 7 
Q _ 0IJKhV :!
])1] )ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΕΎΒγΎΤϟ΍ ΕΎϴϠϛ 41.*7 !.+*0 */*7°**@$. 77y$2F 76 ΍έήϜϣ 248 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! .a  
F .a F]!M 
*09*: *$+.*;;O.]*7i*KP9*:.*7 !.%09:„ 
J a , 
Q _ 
Q.7 !.%09:E%a7 a , 
Q.7 !.%09: `%` /, a , 
F _ 09: $+[;O !E:KM9: . I , FVd 
 *J 
M.*7 !.*%09*:E*%a7L*$°*o9:nE 
) : 78 έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
*!M
E*;.* 7i*KP)*7.*7 !.%09:„ 
J a ,VcK 
3*Z*0+! * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C9** 7)7 , 7 a , 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$ 
.*7 !.*%09: `%` /, a ,L$°o9:nE
): 79 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 

E*; .* 7i*KP)*7.*7 !.+*09*:E*%a7 *a ,VcK J 
M 
Q _ 0IJKhV :!WX!Lh)$3 w 79:3EJ+7g 0+I 
M! 

V *cK *J 
M* * .*7 ,YML*$°*o9*:nE*
): 80 ΍˱έήѧϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
*a ,* !M
E*;.* 7i*KP)*7.7 !.%09:„ 
J+ a , 
.*/)*7„ 
*J *a ,*!M * 7)*75*vE* 7E*_C9** 7)*7* *, 7 
*0I*JKhV* :!W*X!L*h* $*3* * ^* 
M!Q.7 *s 9:iE_M 
Q _
βϳϮδϟ΍ ΓΎϨϗ ΔόϣΎΠΑ βϳϮδϟΎΑ ϰϋΎϨμϟ΍ ϢϴϠόΘϟ΍ ΕΎϴϠϛ 42 ?~~= $%(>  
E +%7l ): 81 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
***a ,*** *** $***;*** ***/***7°******@***$.*** 7***7y$***2 
 _ 0: $+[;O!E:KM:$; :„ 
J+ 
9$*;9*$`* 9*: *E„ 
*J *a ,L*$ 37 ): 82 ΍˱έήϜϣ) 248 ΓΩΎϣ 
Q. $^ M
ΔϳϮϴΤϟ΍ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ ΔϴΛ΍έϮϟ΍ ΔγΪϨϬϟ΍ ΙϮΤΑ ΪϬόϣ 43- 

g *0* 7*7°**@*$ *: $ * 7a*7y$*
" ± 83 ΍˱έήѧϜϣ" 248 ΓΩΎѧϣ 
F 2D.7 ! .a .,% $ 

0a $J! d  $ 
F .a 
9**: **$+.**;;O**KM9**: ** 
0**a $J! **d **$ 9**:E**%a **a , 
FQ _ 0 
9*: *$+.*;;O*KM9*: * 
0*a $J! d $ 9: `%`B /, a , 
Q _ 0 
F.7 lml 
Q _ 09: $+.;;OKM9: 
0a $J! d  $ I , 
 * d **$ 9**:E**%a **a ,L**$°**o9**:nE**
" ± 84 ΍˱έήѧѧϜϣ" 248 ΓΩΎѧѧϣ 
** .**J i**KP)**7„ 
**J+ **a ,**V**cK **J 
M ** 
0**a $J! 
** 7)**7** .** I **, **!M** , 
**7!M
E**;.** 7i**KP)**7 +**$ 
*)$*3* * ^* 
M!.,% $ 

0 a $J! d $ g 0 
Q _ 0IJKhV +Lh 
 * 
0*a $J! *d *$ I ,L$°o9:nE 
" ± 85 ΍˱έήϜϣ" 248 ΓΩΎϣ 
.* 7i*KP )*7 +*$ .JiKP)7„ 
J+ a ,VcK J 
M 
3** ** ^** 
M!Q ** 7 )* 75**vE** 7E**_C9**** 7)**7** , 
**7!M
E**; 
Q _ 0IJKhV :!Lh)$ 
M * 
0*a $J! *d *$ I ,L$°o:nE
" 86 ΍˱έήϜϣ" 248 ΓΩΎϣ 
.* 7i*KP )*7 +*$ * .*Ji*KP)*7„ 
*J+ *a ,*cK J 

3* * ^* 
M! * 7 )*75*vE* 7E*_C** 7)*7* , 
*7!M
E*; 
 _ 0IJKh :!Lh)$ 
.,% $ 
<+g 0+!. 7 
*** E*** `***wMl&~ E***J7?6(***Pl(# E***J7?6()***7, ***! ***$ ll 
?~~' $%>'?  

.* * 7*7°**@*$ *: $ * 7a*7y$*
) 87 έήѧϜϣ ) 248 ΓΩΎѧϣ 
F 2D .a .,% $ 
<+g 0+! 
Q _ 0: $+.;;OKM: <+I :I "| 
Q _ 0: $+.;;OKM: <+I :E%a a , ?| 
Q _ 0: $+.;;OKM: <+I : `% `3 /, a ,>| 
**cK *J 
M *<+I **:I *L*$°*o*:nE
) 88 έήϜϣ ) 248 ΓΩΎϣ 
)**7** **, 7 * a ,**!M
E**;.** 7i*KP)**7$**%!M„ 
**J+ *a , 
Q _ 0IJKh :! $3 ^ 
M!Q5vE 7E_M 7 
 *J 
M *<+I **:E*%a *a ,L*$°*o*:nE*
) 89 έήѧϜϣ ) 248 ΓΩΎѧϣ 
iM!M* *, 7 *a ,!M* *o+2E.;;O:!h 7 a cK 
L*h*)$*3*3E*J+7g *0+I 
M! 0$ 
. .7 ,)7 
Q _ 0IJKh :!WX! 
*J 
M *<+I **: `%`3 /, a ,L$°o:nE
) 90 έήϜϣ ) 248 ΓΩΎϣ 
M!.* 7i*KP)*7* , 
7!M* )*7 *<+I * :E%a a ,cK 
Q _ 0IJKh :!WX!Lh. $gd33EJ+7g 0+I 

?~~= $%(>  
E :\7l 91 έήϜϣ 248ΓΩΎϣ 
.a * *- *o* * *7°**@*$i, m $a 7a7y$ 

F 2D.7 !  

F .a lMl 
|?Q *_ *0*: *$+.*;;OKM:a $J! $ „ 
J a ,"| 
I **,F.7 **lmQ **_ * 0**: **$+.**;;O**KM**:E**%a **a , 
* 3*7&? E*J7?6(3,*7 *_ 0: $+ .;;OKM: . 
*:nE* 
&> E*J7?6(3,*7Q. $_a $J! $ :„ 
J+ a ,L$ 
*$ !M *$ *:„ 
*J+ *a ,**cK *J 
ME%a a ,L$°o 
*, 7 *a ,*!M
E*;.* 7 i*KP)*7* .* I ,!Ma $J! 
L*h*)$*3*Z0+! ^ 
M! 7 )75vE 7E_C 7)7 
.*7 ,)*7iML*$°*o*:nE* 
&6 E*J7?6(3,7 _ 0 IJKh :!WX! 
)*7*a $J! *$ !M *$ *:„ 
*J+ a ,cK J 
M  
* 7)*75*vE* 7E*_C* * 7)7 , 7 a ,!M
E;. 7iKP 
 _ 0IJKh :!Lh)$3 ^ 
M!
ΎϬϨΑ ΔόϣΎΟ ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϠϟ ϰϟΎόϟ΍ ΪϬόϤϟ΍ 
?~~= $%(>  
E :\7, 7l 
*a $J* * *7°**@*$* $ * 7a*7y$*
95 έήϜϣ 248 ΓΩΎϣ 
F 2D.7 ! .a 
F .a lMl 
Q _ 0: $+.;;OKM:a $J! $ „ 
J a , "| 
Q _ 0: $+.;;OKM:E%a a ,?| 
F.7 lml 
 _ 0: $+.;;OKM: . I , 
**_**a $J! **$ **:„ 
**J+ **a ,L**$ ** 3**7 96 έήѧѧϜϣ 248ΓΩΎѧѧϣ 
Q. $ 
*J 
M*a $J! *$ *:E*%a *a ,L*$°o:nE
97 έήϜϣ 248ΓΩΎϣ 
*!M
E*;.* 7 i*KP)*7*a $J! $ :„ 
J+ a ,cK 
3*Z*0+! * ^* 
M! * 7 )*75*vE* 7E*_C** 7)*7* , 7 a , 
 _ 0IJKh :!WX!Lh)$ 
*cK *J 
M* * .*7 ,)*7iML*$°*o*:nE*
98 έήѧϜϣ 248ΓΩΎѧϣ 
*, 7 *a ,*!M
E*;.* 7i*KP)*7[;OE::„ 
J+ a i 
* :!L*h*)$* 3* * ^* 
M! * 7)*75*vE* 7E*_C* 7)7 
Q _ 0IJKh

ϲϟΎϤϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ βϣΎΨϟ΍ ΏΎΒϟ΍
: ΔϴϟΎϤϟ΍ ΕΎτϠδϟ΍ϭ ΔϣΎόϟ΍ ϡΎϜΣϷ΍ (ϻ˱ ϭ΃( 
*9*:x*_[*5-*,E* 
*:WX! 7 y !) IJKMH+o2 ± 249 ΓΩΎϣ 
Q 0BRS!M. 71$2 
.* 7) <*% *J 
*0BR*S!.* 7*1$2 *I*JKM3*E7^7 - 250 ΓΩΎϣ 
F .o% 
9**\ 29**.]**0 9* :t**+B**K!5**!E
A **3 E** .o**%^**a ** 7E**lMl 
Yb*/EA* !M *3 A!!M * E*
A!* *wE *7 *y *!* 
Q3 ,!1$ 
3E**,9**:L**/ ** 7 )**7M!.** 7**h**)**7M! ** 7** °**$lml 
Q9°E.o!3 A L/ 3 E .o% 5c;_ 
9*:L*/ * 7* 5*w ` 
)*7!x*O^*o.X.*K @*z !.*J@ lkl 
Q3 A L/ 3 E .o%^a 5c;_3E, 
I*E 
*7! * 7* 5$ 
)7!% 7)7M!.J I%h@zEl,l 
3 E** **.o*%^**a5*c;_ 3E*,9**:L*/.** 7*h** *7M 
[_E**) 
**%@**$7h! ** 7)**7M!.**J @** |?'"3,**7Qy**;@**zE 
Q3 E I E@,M EE2:)7.aEO%E! ;! ., kEO
: ΎϫάϴϔϨΗ ϰϠϋ ΔΑΎϗήϟ΍ϭ Δϧί΍ϮϤϟ΍ :Ύ˱ ϴϧΎΛ 
L*2! *7 .*< .*A 7j*** 2* *c_ A 7 7aLJ J 
- 252 ΓΩΎϣ 
Q $%U_ :Ec E . `$! ;02E1$.,E 
^a 
** .**K ! .**J**7YM o**** **A !E**7 ** 7**7**
! 
.* a*.* 7*h* * : 7* Q5*wE9 E
A! 
! 7 
Q IJKhV :!x;_] 
)*9*7 * *8 *ddL*/ *
!, `*;.*J!. 77PI
± 253 ΓΩΎϣ 
*% $*%9*:* e7! *A .,*W*X * 73*E7^*7 .,]b/E7 
BR**S,**P** ** 7aL**J * y ****1$2!Q +**M!V* ; !3,**
Aƒ!E**`y**w 2! 
Q E!
!.+ 
^*a 5*:, *2YE*;Yb*/EW*$+9:E*;7m*%Ky*` 
* 7aL*/I * 2 ± 254 ΓΩΎѧϣ 
.X.**K ! * cOH
,$**;.,E**
P** **7 J0.**P!** : **;0.,E** 

V* 2 * 7[*O)*7 * V 7W$+.J8°a °0%
!xO^o 
QVdV 2 3 A!Le7)7!V]!M 
S*%2*7! .‚*:J!.*y$*7* *A ,!*K9*: 771$
- 255 ΓΩΎϣ 
g *0+!.KE*! * .A*a! * .* !.E2{*!L*e9*: * 75 
**J 
W**X5+** 
**7!E**$!^**+o.** `! **7 .E**w0!vE**8!° 
**! ** 
Q5$ 
)7!M 77 : vE;
: ΕΎΑΎδΤϟ΍ :Ύ˱ ΜϟΎΛ 
2**! 2$*%7! .*%0I*1 * 7aL**J *%0! * *01$*2 - 256 ΓΩΎѧϣ 
F92- 
79+0I1$ 
! 7 .< + +0U cMH:! 
Q E`.K !.J! 7 ooO.A +0I1 lMl 
Q b/E!. `$!.,E
… +0I1 lml 
QUh!.7O `J2) +0I1 lkl 
XP.$*%7!* 5*$a?~~,!*K9*:Š+7
%29:[_E 
M 7E ± 257 ΓΩΎϣ 
Q 77)7[_E J 
WX,A7!WX%2. E+7.a! 

,E*M!M)7*i* * 7 0*%7Š*+7j*% 29*:[_E 
M5$ 
)7!M 7E! 
]MnE* * 7*7)*7[_E**/BA!*a XP!5*$a?~~* $7Š*+7YMA!* 
XP 
°*2 *0BR*SE*f9*:!5*$a'~~Š*+A!* 
]M!. $* g*d*j*% 3*7*
b2 
Q 3 A! : 7 
5*c;_3E*,9*:L*/ * 7)*7M!.*J@*! * 7 °$ - 258 ΓΩΎϣ 
.**G9** 7! 
** * <S@**\h!)
E**b3R2**hV7** 7.‚**:J7!.**+2E7vE**c 
]M*i *; 3 !E*\.]*K 9*:W*X!L* *%2* * 
k *_)7SEf! 
W*2 **;O2M*!E *83-*:J7!M °*2E7U,* 
*73E*7L*/9*:* $7vE*; 
7A! 

QLM
M 8 M!M 37U_V
E 8 0%3-:J)7 `% 
[_E*5*c;_ 3E*,9*:L*/ * 7)*7M!.*J@*! 7 m $! 
.@E**a.R**O2! 2**7t** , * )**$ )7** !3R2**h.‚**:J7!.**+2E7vE*; 
Q 
.@EaPI2)0 {7 `;WX!L ) 7,7S 

^* *%KWR*/!9*n*$ *M)*7 *L*/)*V
E *8V%K 7 2 - 259 ΓΩΎϣ 

$*%.:!E*;,*! .,E* 
.E 
* 2)* 7*8.m%0RS)\
!Y $ 
Yb**/EA** ! **3 A **** $7 L* /3 **cŠ**+2!V* :vE**c**7!5**;02**2**7! 
* 7V*7_V*%K * $*%@* ] *E *8M *deU*_ * 7* 2!.+0 
** 7 * 7**rE** 2! **A .E 
** ** 7 ** `.** `$!.,E** 
y**w 

Q.+0Yb/EA ! 3 A 5fP!B,]
: ΕΎϳήΘθϤϟ΍ Ύ˱ όΑ΍έ 
*7.*;$7H*
E)* `O 2K!! 7.aK^a@E8 J
± 260 ΓΩΎϣ 
!M3,!**07!M **07.**;$7 H*
E)**@E** **J 
M@*\]**$A **
!** $)* 

@Ea4*[_E* o* *J2!E*8+E*7h H*
E)*@E** 
MA 
/  
**** GP!MS,$**** :t**+!E**8+E**7h! ** ! 3,!**0! **0.**;$ 
F95a 
* )*7h!M* !M * 7* °**%)*7h!M*% 7 vE; 
 7 
. !.;$V]!M 
FE8+E7h@EVd 

, .$% 
Uh.]! 7 
EJ07)7@E 
5$a
b 
]7. 
b9:t+.c 2, Ved 
?~~~~ 
'~~ 
"~~~ 
'~~~ 

'~~~| 
'~~~ 
?~~~ 
'~~~ 
"~~~~ 
5$a,A7?~~~~ 

'~~~~||"~~~~ 
?~~~~ 
.* 
* *;;OI* *o ./E*8^*7.;$7!,3E8+7 2M 7! 
)*7[_E*!* $7M!M * 7* °)7[_E5$aNM "~~,!K9:.]! ! 
QWX,A: 7 
3b** ah )* 7** 2aK,E**iE**_M ** a**P **aE!, ** 7 **2 - 261 ΓΩΎѧѧϣ 
,E* *7A.@E*a *:JI* !Q* Pk*029*.* )*7*SEf!.
!J! 
* 
$ *;0,!*K9*: *;O,E*] y 
*;2 *cP!.@*o 9*:t*+W*X9*: 
5*:, *W*$+H*
E)* 
$*%.,*]y*:*
!9*+$ah * $)*7 2,E
P 7 
Q,]y`B o_P,E 7 U 7M 
*c_ v!E*}Ib*%29*Y3 !E*\.]*09*:.
Ei)7-A 
- 262 ΓΩΎϣ 
** m ** )* 75**w ` 
)**7!M ** 7** )**7W**X9**:[_E** **J
!** )7-** 
Q 7)7M!M@ !M 7 
* .`$*;)*7*SEf!.
!*! * .*!°*J@E*8 * 7 - 263 ΓΩΎѧϣ 
F 2D.o%;,!K9:@E[_E J 
M ;$7! 
,!*K9*:@E*[_E*5c;_3E,9:L/%)7h!% 7E "| 
Q5$a?~~ 
[_E*5*c;_3E*,9*:L*/ 7)7M!.J@! 7 m $?| 
Q5$a'~~,!K9:@E 
QWX
b 
:@E[_E5w ` 
)7!M 7E >| 
^**\ 
"&#? $**% 6&** .** 7**1$2 **)**7"(&3,**I**JK-U**_I**^**7! 
.
!***!.***! °* *J9***:L*** 7!,!ML*** vE***;*** *** 7***7 
Q. +o! 
**;! p**c!@E**.@E**aP!E**$!^**+o **2M ** 7A **
- 264 ΓΩΎѧѧϣ 
y*;!3 A * *aE !, *A 3 E* .,*],!*K9*:* *7AU*h! 
Q y 9:x ;$.< )7SEf!.%{! 
!M.7**_L** 7^:** **J
!
!E**\.]**09**:I** ^:**XA **
- 265 ΓΩΎѧѧϣ 
F)7[_EWX!UMR`$2!M.
E7 
9**:5**c;_3E**,9**:L**/ ** 7** 5**$ 
)**7! ** 7)**7M!.**J@**lMl 
Q  )7–#',!K 
QWX
b 
9:5$ 
)7!M 7 lml 
*$ 7v$*ch *$ I* *o ./E*8s* @`P3 !E\$ 7EA 
! 
Q 7 . :)7\.o_ 
2)7
A 3EJ0!M 
** +7 UG**! **E`.**K !.**J! ** 7.**aK **+2 **J2 - 266 ΓΩΎѧѧϣ 
Q 77 \ 
9 V +! %7B E 2V :! 2, a 7! 
F cOH
,$;FV%7_ 
F 2DrEfˆ c_H
,$c 7W-$
- 267 ΓΩΎϣ 
*0BR* V* +m*o *
,{ 
9*.:!E*;!I *E * .7*Oƒ!$cV]!M 
F)7B, 7 J2! ! o.7OL 7 
Q +J lMl 
Q.E+O lml 
Q° 
!] !m%] lkl 
Q) 
: mo .:!E;! l,l 

Q 0BRS)7lV,?#"3,9:5P 07]U _, lBl 
Q., kEO l!l 
3b*** ah!.*** 7rE***fh ***;;O9***w h!9***+^*** ***;Kƒ!$***cV**d 
Q KcIt+e 
9. ! 
9**a]!9**w
E n**$!‘.!,hq **!‘ **;I ** **;Kƒ!$**c**ed 
Q3Eb, : 7L 7!‘ 7m)7 ;0 
F +o.7Oƒ!$c 
F)7B, 7 J2! 
Q 0BRS)7 x ;$.7OI lMl 
x ;$RSrEf,E29iE_h, E lml 
* : ! * 7*7 pE**@*$‘.* 7*h*)7 E A 
%7_ 
Q+ %7rE`2I 
hYE_M c_H
,$c@P 3 A! 
B *O 
YR*W*$+9*: *;K, *2! *
E 
2 *A 7 *cOH
,$*; *J
- 268 ΓΩΎѧϣ 
)*+7N*/ * 7 97*Om*%0H*:E
!iE*_h $*)7s`LKE
! 77 
9**+$ah* $)**7H
,$*; *;K[*;O2!9**I* U**_5:E*c!5*;02**2*75*: 
**;;O ** 
$ **;09**:°**%02]! * SEf!.
!**!°**J!.b** ,E**] 
Q 7 
.!,h! 3b* ah! *wEfh *;;O9*w h!9*+^* * 7A *
- 269 ΓΩΎѧϣ 
** $7vE*; 
ƒ!$*c9*: *;K, *2M* K*cI*t*+e 
9*!.* ! 
**h* * \ 
9*** V* +W*X!9 7*** **,.b* !.@* 
Q. 77YM R_M . 7 
9**:vE**;** ! **cOH
,$**;I**1 ** 7aL**J ** **0,**02 - 270 ΓΩΎѧѧϣ 
Q ;K
ΕΎϣΪΨϟ΍ ϡϮγέϭ ΕΎϨϴϣ΄Θϟ΍ :Ύ˱ γΩΎγ 
Y,{* 
9*.7*O* L/ ;K[;O2!V
$ 2DI EmoY,{
- 271 ΓΩΎϣ 
F $ 
F +J F]
V !M 
Q„ 
J!%°oV8E '~ 
 . °o $a +! %_ 
QV8E"'~,02] 
Q. $a %_ +o.7O 
QV8E?'g, 0w)7- 
QV8E'~mo3%7ƒ!$c 
„ 
*J+!M*% *a ,°*o +*%$ * @*L*+3K! :,I EBRSY,{2! 
*a ,*U *;0* °*o +*%$ V
$*I *EY,{*2*/Q* .* °!M 

**)** E**!!**% ** !!** **`
!uB /**!ME**%a 
.* ‡E*`y$*7m*!9* * 3 A * * * S ! .J!. 7 
uQ.7OBRS)73,`]^7I EBRS@,M)7. 7 
F.!,h)7-2!.E+O Vd 
** 7.** ,** : Y **29** **
E1$.**JI**%M! ** .**J9**:°**oY,{** 

.* °*Y,{* 
*U!M*$.* $a *ddB * 7.E*+OV I 273! 
[*;O2M*V
$** $a +*! *%_B * 7V*  B */,E%a7I , 

!** *ER**S@,M)**7*`
! ** .7**O)*%02ƒ!$**; * ER**S *;K 
Q 
) E!!% ! 
*$V* $aE* * MB * 7 V*$7-2.E+O )V\:$h° /°Y,{ 

9**3b* ah!.!,h)*W*X!*M **E:9*: B***$* $a *dd!*!h *E`B* 
5* ,@* *$°*o*P)7-*R*S,E*
! *L*7J S,E 
K3 /5PvE;2 
Q  `; $5o !M J9: 
@** **$ **;O **J)**7 **7X3@E****°**oL**;0 
M°** 
U **Kh^**a9**:! 
Q5o !M5 , 
* :9*\ 
9* *;vE*;23-*:J7L* 7. $a M ; /°Y,{ 
Ved 
Q)
E 
V*8E)*%_! *7B * 7 m*%* 9 7*I* @*9*:°*%$°oY,{ 
V 
A * 
]!V*8E!E*! *%_B * 7 g, *0*w)7-2 !V8E %_B 7 ! 
)**7! **+o.7**O)**73,`**]°**%$°**o A **
!I **EBR**S)**7YM)**7@**` 
Q 3 E I E,XPmo3%7ƒ!$c.7_ 
F)
E;EG .:!E;7V%7_ 
* E*
A!*S E 
9* *E E*;7 * 
ay$*7)*7 *0$7Ef: °oY,{ 

F 2DI E! 
Q„ 
J+!% KE7mo +%$ lMl 
3 **!ƒ ** 0! m,D.**/9**:9$E**5**$a"~~~B ** 73E**7U!h**** "| 
I*%ˆ +*%$ *E!.*$+! *E .* !I * ,! *%I * !,*;]! 
QiE_hS !.J9:)E 5$a"'~~~B 7! ,h 
F . mo +%$ lml 
3E* `9*: *$+*!h *<`.*/9*:9$E*5*$a"?~~B * 73E*7U!h** "| 
QiE_hS !.J9:9$E5$a "#~~S 7!l"M 
F
$ ,.:!E;7?| 
3E* `9*:*!h *<` .*/9*:9$E*5*$a"~~~S * 7.:!E;7I °Y,{ 

QiE_hS !.J9:9$E5$a ">~~S 7!l"M 
*!h *<`.*/ 9*:9$E*5*$a?~~~S * 7.:!E*;7B /* *a ,°*Y,{ 

QiE_hS !.J9:9$E5$a ?'~~S 7!l"M3E `9: $+ 
* E*_h!9 7*I* * 
9*: !MH0% 
)o% .:!E;Y,{2lkl 
Q $%N; o 
„ 
*J+!*% *KE79*:k *O)*7*07I* 9*:5[_E°oY,{
! 
Q"M3E `9: x ;$ .:!E; 
*bOm*%09*+, *
!* $Y,{* 
9* *7O* L*/ *;K)7@ba[;O 
l,l 
Q E
A!B,0 
V :! 7 
m*o * .:!E*;7!I *E)7@`Py$7^w E
E 2 E
A A 
l’Sl 
Q \ !M /°ah 
E*
A!B E* 
YR*I*$V* :!k O9:.J!. 7!E: % )7$e%2 l!l 
Q 
F92D5a 07]U _V moY,{
V, 
9*2 $*L*/)*V* $a *%_!lB /,E%a7I , . mo $a"| 
Q.J _y 9: x ;$3 

3, **8**)**c0)**7 **J.**07)7** !)+**%$m**o**K!5**$a?| 
Q $` 
e 
Qk O)707)7 9 E 07) $a %_ >|
: Δϴγ΍έΪϟ΍ ΰϓ΍ϮΤϟ΍ϭ Ε΂ϓΎϜϤϟ΍ ± Ύ˱ όΑΎγ 
+2E*2A!* 
])
R* *E E*;7 * 
a@*$M)*7!%moy$
- 272 ΓΩΎϣ 
m,D + * 89**:3E** !I **  + * 89**:)**de **7 ** 
e ** 3, **8**079**: 
* $a!E*! *KS *3-*:J7 *$` * 
e * ., *8)*7L*/079: %O! 
Q $7LJV
$ 
*079*: +2E*2A!* 
])
R* *E E*;7 * 
a@*$M)7!%moy$
! 
9*: *%O!m,D + *89*:3E* !I *  + *89*:)*de *7 * 
e * 3, *8 
Q $7LJV
$V $a!E! KS 3-:J7 
e  ., 8)7L/07 
L*h*–(~* *c0 *E E*;7 * 
a@*$M)*7!*%moy$
! 
*$` * 
e * 3, *8*07!M *7 * 
e * 3, *8*07]I* E 
* 9: 
QV $a d! MS 5-:J7 %3E ` 9: P Ef)7 
3 /R*.*<`* )*c0 *+o) %)2E ` P 3-:JvEcE%
! 
QVaaIE
E 2L $079:°oL;KXP 
**7S **
$** .‚**:J7y$** 
L** $**079**:A**7I**E 
** 2**L* ;0 
)**7L**/! 
ge*.E* `9*: *P * E*f)*7VaaIE 
2L;0 
)7!V $a!E! 
.* 7*h*^*\
!V* $a *S * 
$*3-*:J7y$* 
3,*BR*S)*7!h 
*!h! *
,. $*%9*2. $*9*: *+ 
)
R*m*o* I*1$R*SH+o2 
Q
,P $ 9 .J 
*°*o* :L*;0 
9* $*% * * $*%*V *; 73-*:Jy$*7 *J
! 
QH%L;`V :! !E8E: 2/3-:J,2!E/RNE 
 
U*_* P *3-*:Jy$*7 E*% 
V
$*L*e.*07* :* 
]9*.*J +*%$! 
QL $.07929  KE 
9* I* U*_ 
E *8n*%M*3,*BR*S9*:* P *.‚*:JvE*c *J
! 
Q 0 9: 2XP°o d !P3K! :,3-:JvE;2! 
^**.‚**:J7E**
E 2.** 7**7pE****@**$.** 7**h**A **
! 
QI%hs 9:. 
@**$M)**7) 
**% m**o****!h3E `**@**a**7**** : **%I**JKhYE**%2! 
**7 JKvE**8Pt**0 
E** 
YR** **7 ** 
e3, **89**:)0a**$ **E E**;7 ** 
a 
QiE_hU!)7YM9:!M3bf9: E E;7 
a 
*„ 
*J+!M*% *a ,)c0 ,.‚:J7y$2MA 
- 273 ΓΩΎϣ 
Q 7 . E`WX!ƒ `„M 
g *0+!* .* *7 * : 7*@$ 7 )7 E .‚:Jy$7 J
! 
!M„ 
**J+!M**% **a 9** $ E 
** W**X9**:**E
! **J**7pE**! 
,E** 
9**3,**!5** ,9**:5**7 2!°**oq **!**h * .a **!M.7 ** 
 *a ,*)*c0 $*%9*:5*$a *dd.‚*:J *J2!* :Z0+!  c 7 
E*%a *a ,*)*c0 $*%9*:V* $a *d! * M!„ 
*J+!M*% 
Q[O J7°@$ 
 $3
E 8n%M3-:JY,{2! 
9**:)** *$3E**+O !M *7hm**%K9*: **7h9*: **7O3*7**P *0$3**7*\2! 
QI o N}!! 7 J0! 7N} 

3-*:J)*7°*oIE*0 
M *J*7pE**@*$g *0+!* . ! 
E 
* V* :! * 5*K!M5/ /XP!M 07]9:° XP 27@ L+  
Q 5 2 EVE 
a 5 2]5vE 
V* :!x*O E*+H*
E)*92-29b: 0!.‚:Jmoy$ 
MA 
- 274 ΓΩΎϣ 
Q 77 : 7 WX!E+ E 
9n!E 
5**H**:
!B **O 
E**_C**YM!ME**+**b **!M.‚**:J**H**o 
MA **
! 
Q 77
: βϳέΪΘϟ΍ Ε΂ϓΎϜϣ ± Ύ˱ ϨϣΎΛ 
9*: 
* )* E*! 
* *<S@*\M*P* 
M * 7E* - 275 ΓΩΎѧϣ 
L**_, 2**/E**f9**: **) 
**I** !M.E**w07!M„! ,@** P ** 7.**/ 
m*$ *J*7YM R*_M* !* P m*$ *J7pE@$WX! 7 
Q : $+IJKˆV :!) 2.‚:J7m$y$7 0BRS9:A 
! $7 
*J 
*)G*E*! 
* *<S@*\MN*J 
M *J* - 276 ΓΩΎѧϣ 
L*_,*SEf9*:!M* )* 0 I*%h9*: *) 
*I !M.Ew07!M„! ,@ P 
Q 2R 3K! S ! `O 7%- JE+ 2! J 
*7 * : 7* * 7* )*7 E* * 7k *_ 
*m*$A *
- 277 ΓΩΎϣ 
L* E*)*0„*% m*$-*8)*7 J 
]MnE[O% 7YM R_M! J 
9**:)7 ** 
)**7E**e/h5**E** 7)** m**$°**G2**PY,{** 
M]!** $7m**$ **J 
Q +h 
Q. IJKh^\O
!3 PE+ 
0BRS9:!t L/m$A 
! 
: *XP]P „ 
*J+!*%I*%M9*: 
*% Pm$A 
] - 278 ΓΩΎϣ 
m *;$m*;$5*2,79*: L*/5*: 
*)* SE*f! 
* *<S@*\M 
Q 3,9:5 
3R2*h!3R2*h: *XP ]P* .* I*%M9*: 
**% *Pm$A 
]! 
Q 3,9:5x ;$m;$52,79:L/!% 
.**/ 9**: 
**)** E**!!** ! 
** **<S@**\My$**
- 279 ΓΩΎѧѧϣ 
!M„! ,@** ** **$** **0BR**S9**:3 E** .**<` **7.‚**:J7.** 7 
Q 2 7aEf E E;7 
a. 7aiKP9: ) 
I !M.Ew07 
) 
**2!M.E**w07!M„! , @** 4 7****$** P ** **<` **7.‚**:J7 **0$
! 
*7 
9* * ) 
*!.E*w0 !M„! *.*,,AXP 2 7a9: 
+*%$3E*9*$d!) 
*%3R2*ˆ +*%$E*!3Xˆ +%$dV +M 
**h **,**0
!) 
** !Q) 
**%)** +**%$E** ** M!)** **P 
9**.*%)*.‚*:J y$*2! 
* *<Sk **_)* +*%$m*;$.* 7 
Qm;$RS
b2 
„ 
*J+.!E*7! 9`*;° 
*.*)** P *.*<`.‚*:J7vE;2! 
.**% E** m**;$@`**!, *
E
E0.**07]°** **29**** .** ! 
)* *%°*%02* .* 9*: 
* *cO.‚*:Jm*%K$! 

€Q"€ 
* *<`n *E7 U!M)*7–>U,* 
%, 9:3 E .‚:J,02 - 281 ΓΩΎϣ 
.**G9** 7!) 
** !) 
**% )** ! 
** **<S@**\h**K „ **)** 
9*:)7* )*7*/XP.<`BRSEf)7 
 m$ 
)! 
<Sk _) ! 
Q 
,;].K ! 7 .%{!.< !M 7 J0 

)***K „ **)* * *<`n *E7U!M)**7–'U,* 
*3 /R**.‚*:J,*02! 
3ES** $ 
**7E**+ 2!Q5*/!M5** 7a** 9** * $ 
k **_)*7.**J!M.** 7m*$ 

Q3K! $ 
7[$RSJK9:3b! 
*7YM R*_M* [*O * 7* ,*K *%.* 9*:)7 )7)J 
X4: 
QK „ )Xh 3-:J7A! 
]52‚:J7[O J 
s
E* * 7**K „ *V8E)d)3-:JL 2]MnE 
U Kh^a9:! 
QK „ V8E)%_ )3-:JL 2:.wE.%7 7! 
„! *H* 
*:)*! *
E1$„! *H* 
: „ 37E+ 2 - 282 ΓΩΎϣ 
Q  
)* *aP 3-*:J7 E* 
M[*O *J*7YM R*_M* * 7E* - 283 ΓΩΎѧϣ 
vE*8 *P* 
!M *wE `*;„! ,!M.E*w07@* * 7k *_)*7 

)*dd3-*:JBR*SA!*2]Z*0 *c_3E*+_Ib*%2 *$ 7.* 9* +o° 
QE 9:V $a 
.*%{ !M *7 .*< !M *7 J09*:)7* )*7 
*m*$y$* 
- 284 ΓΩΎѧϣ 
V* :!5* .:!E*;7!E`*U* 5*7PL*07)*V* * 
,;].K ! 7 
5* N 
*;7!E`*U* * 7* * :)7* E*f)*7m*$*7M *7 y * 
 7* 7 *
E* 
02.* 7*h* *:)
E*b°*ah 3R2*ˆ +*%$! 
Q 
: ϥΎΤΘϣϻ΍ Ε΂ϓΎϜϣ ± Ύ˱ όγΎΗ 
)*** E***! 
*** ***<S@***\M***07]U***-N***J 
M ***J*** -285 ΓΩΎѧѧѧϣ 
QSEf)7)7 ! 

*
,7b: *K!* ! !*% * ! 
<S@\My$
± ΍˱έήϜϣ -285 ΓΩΎϣ 
.** 7**h** * \ 
9**** V* :!@,h**8E2!v**ShH** 02L**`J 
** 
Q E
A!)7 E ;
! 
F.07]UM).‚:J7y$
± 286 ΓΩΎϣ 
QUhBR I 7k _)7) 
)"| 
*ch5*-5*7*3!*U*hBR I 
MnEiE_MP /)7m$ 
) ?| 
Q5%9:!M5/9: 

*)*$!.*G9* 7!) 
* !) 
*%) ! 
<S@\h>| 
F 2DUh)7V!E8XP aP.‚:Jk O)7 
Qx_07 XPk O)7 7 
)
Rmo.07 lMl 
Q.07]ƒ !My0;2lml 
**$79**:qE**8]! 2**$7!** .** .**079**:I** 29**g **0+[**0:lkl 
QB /!E%aL 
,**P! ** aE!**cE!**07]L**KE7**1$2L**
! **7 **+E **$9**:L** l,l 
Q07]† 
Q07] 1KUM l’Sl 
)0*50*c*7 +$*% *
E
E0.07]ƒ !My0;2.‚:J7 2 ± ([3] ) 287 ΓΩΎϣ 
F92D„hƒ !hBRSL/9: 
)2**S **, 7!„ 
**J+! **%9a ** ** $.**07]!L** $.**07F]
V !M 
L*/9*:3-*:JL* 2]MnE*3*K * )*ŒE* ** * 07!)a 
*a*
b2]!Q *Ji *%7*, *7*_;M0!5$a 7)K )03,7 

5*$a"'~~**K *07] !,9*:*K )0** L;0 
9y0;.‚:J7 
Q 7i %7 
]MnE* * )* V*8E *%_.*wE.%7!s
E 7079:Vd 
Q3,7L/9:V $a)dd)K )03-:J aL 2 
ƒ !My0***;23-***:J7m***%K***$W***X!u3,***7u***079*** $ 
E*** 7L***/E***+ 
V* * 
Q
E
E0.07] 
)*dd „*M*3-*:J. *ƒ !My0;29 _]\XP ])- 4] ) 288 ΓΩΎϣ 
Q3,7L/9:V $a)
E)3-:J aL 2]nE !LJV8E 
)* 7.**07] **\K! ** +o!
`**.**07])0**y$**
])- 5] ) 289 ΓΩΎѧѧϣ 
*.*07]BR*S *\K)*.‚*:J7)*$!)*ch)7* ! 
* <S@\M 
F92D5a 
!M **7 .**< !M **! 9* :)7** )**7!M 
** **<S@**\M)**7)0****/XPlMl 
°*2E)*7–6S *3-*:J7y$*7I* U*h *o./E*8!52/E*8!I* o .<S 
k *_)*7.*J!M.* 7m*$ 
*–=~!*07] .*%a)*7 %a9/)YE 
Q3K! $ 
7[$RSJK9:3b!3ES $ 
7E+ 2!5/!M5 7a 9 $ 

Q52-:J7 J7)@]{SEf)7)0/XP lml 
.* $a * M)*
`* .07]9: %aLJ3-:JL 2]MnE 
U Kh^a9:! 
€Q=€K!5$a) %aLJ3-:JL 2:s
E 7.R2.07 
.*07].*%a)*7 L*/9*:m*o,* *,h*0 *J 
MU *Kh^*a9*:nE
! 
QLM
M07)%,!Mm %_ +o!
` 
 
** **<S@**\M)**7 **7 **+E**L**_,L** 
)**7y$**
])- 7] )291 ΓΩΎѧѧϣ 
°*2E)*7>– S *3-*:J7 
* *<Sk _) !) 
!) 
%) ! 
QL I
M)7I 
L/)YE 
y$*
! 5*$a * MS * 73-*:J7E*%a * *vE*y$*
])- 8] )292 ΓΩΎѧϣ 
*J0 *$)*7 *E $7 WX!5$aNMS 73-:J7B / vE 
3-**:Jt**A! :E*,** 2XP! ** 7 $**%9*:5**$av]C ** M*;M**0!* 
QY!% 
. ,4** 7** WR**/! L**E** **29**I**%h **`U** !!**%y$**
! 
E**%a **E5**$a **7S **3-**:J7 * +J!y$**!,**` 
!g **0+!** .** 
** V* :!)7* *Š*+BR*S *;KA *2M* B /* *E5*$a*7! 
*,E*` y$*293-:J
b2]M 7g 0+! . 7  \ 
9 
QV
$5$a dd 
E*%a *a *E[*0:9*:qE* 
)7LJ5$a 7S 73-:J7y$
- 294 ΓΩΎϣ 
[*0:9*:qE* 
)*7WR*/! *$BR* L*07q*$S*/XP *$7!* $E
E 
2! 
E*;7k *_)*7[*0`9*:)/E* *KM*/XP!b **U ;0 7 g 0+ 
Q3-:JL
02N 
;7 7L02^75$a %_S 73-:J7y$7 
3,*9*:* x *;$vE*83-*:J7!3-*:JBR*S)^ 
M EvE! 
Q % 
[* 0:9**:qE** 
)**7L**JV* $a **%_!**7S ** 73-**:J7y$**2 ])- 9] )295 ΓΩΎѧѧϣ 
*/XP! *$BR*S *PE*7h,XP $7! $E
E 
2!B / a E 
* 7L*02^*75*$aN*MS * 7 3-*:J7y$*7E*;7k *_)*7[0`9:)/EKM 
Q3-:JL
02N 
;7 
Q EvE83-:J7!3-:JBRS)^ 
M EvE! 

*%_S * 73-*:J7 B /* *a 9S-**07] $@\M)7 \L/y$ 
/ 
*Ji *%7*)*$0 7 $% 9:V $a %_!7B 7cM0! $a 
**0t**;XP]P@**\M **%_ **$L**J)**$0,** * ;h**0 **J
!3**K 
QWXv_ J _ 
**7 .**%{!M **7 .**< !M **!9**:)7** )**7m**$y$**
- 296 ΓΩΎѧѧϣ 
V* :!U* .:!E*;7!E`* U*5*7PL07)V .07]Uh ./E! 
Q5 . `!E`U  :@]{SEf)7m$7M 7 y 
3-**:J7 ** 
E I**%h!.**J ** **E.**079**:)**$0y$**
- 297 ΓΩΎѧѧϣ 
9*:)7* )*7!M 
* *<S @\M)7/XPYE 9h°2E)7 –6S 7 
X4**:I** U*h**o./E**8!M52/E*8!I** **o .**<S!M *7 .**< !M *! 
Q52-:J7 J7,K@]{SEf)7/ 
**07].**%a)**7L**/9**:m**o,** **,h**0 **J 
MU **Kh^**a9**:nE**
! 
QLM
M07)%,!Mm %_ 
 
*)* E*! 
* *<S@*\ME*f)*7 7* y$*
])- 10] )298 ΓΩΎѧϣ 
QYE °2E)7–>S 7 
3-:J7.07]Uh $ 
!M `J 
)
R
: ϯήΧ΃ ΢Ϩϣϭ Ε΂ϓΎϜϣ ± ΍˱ήηΎϋ 
H*%$2°*J L* m*$ 
)*7 *%3,*9*:3, *.*<`.R*3-*:J7y$*
- 299 ΓΩΎѧϣ 
Q°JL I
M)7I 
L/) 79:moU + 
*%_ S * 73-*:J7.* 7*7!.* 7h@\My$
- 300 ΓΩΎϣ 
)
R*S)* * e+$* \K)V $a)dd3-:J J2!aL/ \K)V $a 
Q 0BR 3,0!)% 
BR*S9*:, !*V* :!.*J *7 J*29* *$`*!.*J7@\My$
! 
QaL/ \K)V $a!E! %_S 73-:J7 0 
9* k*[*0` * * *@*\M)*7 *\L*/y$* 
])- 1] )301 ΓΩΎѧϣ 
S * 73-*:J7 9* * + *U *;0!M) 
*%3R2*h!3R2*hN} )08E 
,*4 *$* `J2)
R* *;;Oy$*
! *`}!LJ9 k[0:)5$a 7 
[*0:)*5*$a *7!*K!Z*0[*0:)*V* $a *%_ S * 73-*:J7 * E 
* 
N**J2 ** 7L**02!)2-**:J)**^** ** **$ **\ A **
!E**e/M!M)**e0 
Q ) 
<S@\M))7 E )7 9 k [0: 
A!**2]3-**:J7 * J**75* **E**;7k *_)**7[**0`9*:)/E****KM*/XP! 
Q3-:JL
02N 
;7 7L02^7V $a)%_ 
*/XP]P3-*:J7)* N*} )0*8E9* k*[*0:9*:nE* 
)7y$ 
]! 
QV $aE %O 0BRS9:3-:J 2! 7k _)7 
V* $a *%_S * 73-*:J79 7** .*o*@*\My$*
± ΍˱έήϜϣ 301 ΓΩΎϣ 
Q  . 7h J 
9.a \K) 
 * 7* .*o* ‚*) *%2)
R* *;;Oy$*
± ΍˱έήѧϜϣ 301 ΓΩΎѧϣ 
!E*S *3-*:J7 
E*;.* 7* 0$29*3E}*$ * .a * , 7Z0+ 
Q , 7L/Z0)V $a 
*7A!*2]3-*:J7 *J*75* E;7k _)7[0`9:)/EKM/XP! 
Q3-:JL
02N 
;7 7L02^75$a 
k *_)*7*/XP]P3-*:J7 )* N*} )0*8E9* k*[0`9:y$ 
]! 
Q $a %O 0BRS9:3-:J,02! 7 

**07] .‚**:J7! 
**.‚**:J7! ** b **!.‚**:JvE**;2] - 302 ΓΩΎѧѧϣ 
Q"&#=IE 
$ 
U!M)7V + ]P 0BRS9:3, .<`iE_hy$!.‚:J! 
!M * 7L*_, *$ *!b79*:* [_E* 
)
R* 
* *<S@*\My$*
- 303 ΓΩΎϣ 
.*<` *M* *+2E .*;0)*7 +%S ! 7!3E+O!3 ]U-I 
Q. 7hS 
9 
U*°*ah )*7 *$`!.*G * 7! 
* *<S@*\My$* 
MA *
- 304 ΓΩΎѧϣ 
Q :) 
9 `} °2E;h0;hBK
b 
]mEf 
 *<Sk *_)7 !!% !! y$ 
MA 
])- 2] ) 305 ΓΩΎϣ 
.** 7**h * **7M!.** 7 7** ! ** .‚**:Jm**! 
** 
X**h°****@**$W**X! B /**!E**%a ** ,**P.** `9**: S**%7.‚**:J7 
Q. 7h)7 E5 ; 
YRI1$V :!!vE 
@*\h y$*7vE*cE*
E 2 *b.,*,!*K9*: * 7*A * 
- 306 ΓΩΎѧϣ 
.* 79*:) 
*: 
* )* E*!) 
* !) 
*%)* ! 
* *<S 
QS E 
9 V :! .E2{7 \0!M ,.AaP!M 

9ΎΨϟ΍ ϊΑΎτϟ΍ Ε΍Ϋ Ε΍ΪΣϮϟ΍ αΩΎδϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
9**$:U ** x*_^*.X.*K!@*P ** 7*7)*7 E* A *
- 307 ΓΩΎѧϣ 
F 2D.K )797!Y ,P! 
QSS 7! 2/! 7.`%7"| 
Q 7g 0+m%K?| 
Q bg 0+!m b/E7 >| 
QSS 7! 2/! 7Π!6| 
Q9 m%0b/E7'| 
Q9;KY L =| 
Q 7 +o7#| 
Q 7 7Ob/E7(| 
Q L0.K!&| 
pE****@**$.** 7*h**)**7 E** ^*.XiE**_M.**K!@**PA *
! 
Q ;O 77 
F \ !M / rEfhH 02P.K BRSv 2 -308 ΓΩΎϣ 
Qg 0+U79:!M + 
2!mo 29:@ EI 9: 7 ! 7 lMl 
!M9a*n*$* a 
9* * L/*L*K*P *:, * g *0+@E*aPlml 
Q^9: `OL ^ 7!M.7O !, 
°*2E 
3* 
a°*MH*_!E
o2PY,{29 °h9an$ ! 7 lkl 
Q5$%02!B, 2!k3E:!  
** 2! **e 
0 *$`! * °**hIO***^*,E**:M° 
*29**:I *l,l 
Q.]89: a 
`/^: ! 
9*E *;* * .*< !iE*_h.* 7^*7 ! : ej!EHd 2lBl 
Q9 ! 
I** ! 2**aK S**
!b2!S**S 7!** 2/! ** 7.!E**7R**`$29**: S**%l!l 
Q 2c;_9:L_29 .Kc! ;U- 
QEG aUhI lAl 
W**$+x*_m*%K * 7x*O^*o.X.*K )*73*K!L*J *J
- 309 ΓΩΎѧϣ 
F)7B, 7 J2! 7B O2YR 
QEG3K 
,{29.7OL 7lMl 
QEG3K 
,{29. ) 2$ :; h lml 
Q3K 3 ,P7pE@$ 77 + 
9.E+ lkl 
Q 77 + 
a _, 7YMl,l 
F
$%. `$L2! 
Q.‚:J! ah"| 
Q 
.:!E;?| 
Q .:!E;>| 
U*h*7ML* 7 !*3*K * +29* * .*+o UhY,{2 - 310 ΓΩΎϣ 
.7b**%7!.**7O **** +**07 E* ; : ** 7 ** .** 9**+Y,{**29** 
)**7–"'****
b2]3 ,**7S,**0 
**
<7 +**%!){**U** **aM!LG** 
Q %Ec$ 7 
v*Sh)*VE*+ 7 *J 
M5J*29*:*E 
3 ,P*73*K!L/3 ,P 
- 311 ΓΩΎϣ 
Q 02P3K 97E29 

Q $`3E+Oi!Xk O)7@\hs 5
\P\ 
MA 
! 
Q 775 \ 
YRI1$V :! 7 )7 LJ2
! 
*%^*w!!*S 7M N
E*;2! <*8* *$ o*% S3K 3 ,P7 J
! 
F[_h5! 7 vE8Pt02 wEfMH 029 
)7* .*+a I* N*c ! 2c;_ 
02!3K 9:L 9_I1$^w! "| 
Q 
.** **5**wEL**+97**O **%K!3**K 
$**% ** **oO!E**7,**P?| 
Q ;O 
Q9Sb/E7!3K 9:L E)I 29
!E 
9:E1$ >| 
5*wE3 ,*7* !M * 7* !M9* * E*
A!iE 
7L/9:E1$ 6| 
Q5c;_9:L_2L%7)75 
E*e/h* I*
M *dU*_ 7 P3K!L/3 ,P7. EŠ+2 - 312 ΓΩΎϣ 
T 
**2)**7) +**MU**_ * rE** 
**XP3R**:E**+ 2!**S,]S !**cT 
**2)**7 
Q5+J7P3: %7 c! 
9*+$ah* $)*7x*O^*o.X.*K ! cOH
,$;, 7[;O2 - 313 ΓΩΎϣ 
Q ;K5:, W$+H
E)k O)7E8+,E] wEfM 7O 
*_, *0]3*K!L*J *J2 *0BRS!. 71$2 IJKM3E7^7 - 314 ΓΩΎϣ 
M**E
!3*K * 
,! *1$*!*** !3 ,*7.*c;_,*02 
F9 
0b2 
F9I1$ +%$ lMl 
Qƒ`5a!M!3K , p\
P "| 
Q.,E 
E% `J !EE: 2 ?| 
Q.7O]!,  EE: 2 >| 
F9$`I1$ +%$ lml 
Q.% 
,P!LG°M"| 
Q3 .`c V :!52, ai7!†$ EE;$E: 2 ?| 
FY ,I1$ +%$lkl 
QL . o_ ;_! 
,.@Ea !E7"| 
Q :SMH 0 
o V :,3K A a3 ,P9:
b/E7M+7H 02 ?|

ΔϣΎϋ ϡΎϜΣ΃ ϊΑΎδϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
** **S ** **0BR**S9**:3, **!.**J **cOI**JKhYE**%2 - 315 ΓΩΎѧѧϣ 
Q. 71$2  wO. 7 
y$*7nE*! °*o.*J * 0s
E* *$`*S U *+ n!E* *;
- 316 ΓΩΎѧϣ 
**7YM R*_M* * E*
A!)**7 E** x*O9+
,-*!9* I*1$!., * 
Q. 7h : 7! 2 7a7!S W2 0.J 
** 7 .‚**$7 ** 
K9*:** 7 7,**029 7*)**7ˆ3**K! * 7aL**J-**$2- 317 ΓΩΎѧϣ 
I* R*S@,h *7A.* 5*+$ 
)7!M5$7 2!3E8+7 7 ^+2! $7M! 
Q 7 8L;0 
x_YAS,E:h J
! 

ΔϴΑϼτϟ΍ Ε΍ΩΎΤΗϻ΍ ϦϣΎΜϟ΍ ΏΎΒϟ΍ 
* ) 
* )7*1$ * 7*S !.*Jm*)*7 o,02]LJ2 - 318 ΓΩΎϣ 
Q,02]I E)
,%!%!M„ 
J+ a ,L$ 
5**a!M ** 7H**K,**02] I ** !,**% 
YR**)+**%$m**o!) 
**: m**o **J
! 
Qy8E!MmO]HK J 
M!,02]xOn$ 
F9 
7H 02P o.,02]v 2 - 319 ΓΩΎϣ 
3,* *
, * 2!m*o )*97 * !9$ *9 *! *_h! K!E $2lMl 
Q C)U <%E+ xE` K2P! 

* *<S@*\M)*! $*j!E*Hd 2!mo) % 7p!EZ lml 
Q)7 ! 
Q 2! c! 2 7! 2 !mo°S 7v/lkl 
Q ,! o ! . !Eh)
J2^2!E l,l 
S **%**`2 ]! **: e! **$`! `**J! **a]! **w
E o**h**1$2!E**lBl 
Q :) `^2! 
QEO) , 
^ 7_9:mo.)73,:1$2 l!l 
m**,**02**7L** 
 "&(6 $**%>#( ** 
** E** +**%7320 ΓΩΎѧѧϣ 
F U_)7 o.,02]v’SMH 02 !M J 
QE’’’h $l" 
Q9w
En$ $ l? 
Q9: en$ $ l> 
Q9$`n$ $l6 
Q 7 7O!  $l' 
Q.KE!9a]n$ $ l= 
F92- 
Eh $[O2 321 ΓΩΎϣ 
Q ,! !M JEh)
J2^2 
 !M J `OEhn)H%$ 
F92- 
9w
En $ $[O2 322 ΓΩΎϣ 
Q $2L ! w
E°S ^2!m’o) w
Ep!E’Z 
.* 
+ *7P! *w
E ƒE*`)
*J2W*X9*:** !M *J9*w
En’*$1$2 
Q w
E.aE !.`0!. %! 
F92- 
9: en$ $[O2 323 ΓΩΎϣ 
.**aK!^**[’**;O°**oN**
E 2**Pi,{’**29**9:** en’**$5’**a!M**1$2 
QB o2 
Qmo : e! ,h.o $2L 
n*$ *$[*O2"&(6 $*%>#(  
E :\7>#(έήϜϣ 323 ΓΩΎϣ 
F92- 
9$` 
AE** **cE` **K2P9**: 7**%5**wEfM^’**7H**` 
**L** !m**o9**$`n’**$ ’**$2 
 ,!mo. 
! $` oh^2Q$` ai %7^: ! +S 7 
F92- 
7 7O!  $[O2 324 ΓΩΎϣ 
Q ,+ :! %h,8 !NJ /EKn5a!M1$2 
L* !^* *$29*:’*S% 
*I*%h! *J*7*SE 
* <+ 7_†7ER`$2 
* +o29* *7 *7 *7O.!E*79*: S*%!SR*`$29*:m*oqE’8P’ 
Q) .aK 

F92- 
.KE!9a]n$ $ [O2 325 ΓΩΎϣ 
)7** ! 
** <’**S @\’**M)**!m’**o)** **a]j’**!E **$2’**L** 
Q +$L LJWX! : 7p!E’Z! $@_!! p! 8P! 
vE* *m*o*%29* *0
!E! *: e! *a].EJ% !.KE1$2 
Q) 7 

** *<S @\’**M)’*7** 3,*
E
$* **%*)’**7 *$L**/LJ*2 326 ΓΩΎѧϣ 
* +O$ 
* , ’*E:L*/)’*)+*
*\!* !M *J*)*7 E*5$ ; 

QYE%E]H
Eo  E:m
$ 
Q %7$7M!$7M $)7 $L/@\Mmo°O$
! 
Q !M Jm+ 
E9$`A Le7.aE\’0
! 
F92- 
!M Jm,027[O
327 ΓΩΎϣ 
Q)7 7 †7E+@ w9: !M Jm,02 ’’ 
QSR`$2 7! `O,02]7L†7E, 
Q5!
$% A ^w!! .,]^’
A 2 
Q,02 7O.%0, 
Q `O !M J,027)L H%$2 
Q 7S 7!.JiE_h o.,02]^7. Hd 2L 
Qmo)75\M))7,02]%7)7M!)7MmO 
)*7!M* !M *J*3,*
E
$** !M *Jm*,*027LJ
328 ΓΩΎϣ 
F
\! 
<S@\M)7WX:5+$ 

Q 
<S@\M)7,02]7,! 
Qmo)7,02]7Y%7@$7M!@$7M 
Q%7$7M!$7M $)7@\Mmo°O$
! 
Q !M Jm+ 
E 9$`A .aE\0
! 
Qƒ!$;$7M !M Jm+ 
’E9$`A ’’ J
! 
<* * 7* °*3,*
E * 7m*,*02’*7 * 7aL*JLJ*
329 ΓΩΎѧϣ 
F)7L/
\! 7 WX:5+$ 
)7!Mmo! 
Q 7’S !.J.,02’) 
’%@$7h!@$7h 
A* * E*\0
!’* ’*%7*$7M!$7M $)’7@\Mmo°O$
! 
* 
E9*$`A* *n*$ *;O .*K @z ! 7m+ 
E9$` 
Q.a 7m+ 
Qƒ!$;$7M 7m+ 
E9$`A  J
! 
H* 2’*/{ 
*’*! *BR ’*3 ’@P %7!.,02],! ’ 
! 
Q %`- <83 ,P y 
!mo!’ 
<S@\’M) ; 
/E*
! *%7!.,*02]*.*am+* 
E9$`A e7E\0 
/ 
,! 7. c J 
M!, 2$7: 
F92- 
7 o ohH%$27[O
330 ΓΩΎϣ 
* 7*S 7!.*/)** ’*29* `*J! ,h! $`! w
E. %1$2 
Qm+ 
E9$`A ^7! WX! 
.!E**7! `**J! **,h! **$`! **w
E o**h9**: ** 7L**e29**ƒE**`)
**J2 
Q <+ 7_ 
QiE_h. 7^7. Hd 2L 
Q 7O52%K,!
$% A ^w! 

)*7* *$L*J J
!5’R`$Ee’/M!M $5\M))’7LJ 
MA 
! 
 
<S)75\M 
w
E’* o*h *1$ *7A. E ‘. 7h ;
331 ΓΩΎϣ 

E;’*. 7’*.*+O$7’* ::$2 9 7 7O! ’ o’M! ,h! $`! 
3’**K ’**7 .**+O$** :qE’**2!M’**:$29** W**2WR’**/!‘** $**:’** 
7* .* 7*h*)*7M^*
!‘iE*_hU!*!.< ^7
E; . 7 
Q. E W2R`$2 
Y*** !M9**!MY ***<:„’**M**.J***2!M.**1$2 ’**7PA *** 
] 332 ΓΩΎѧѧϣ 
Q 2K!!M. 7 
9*!MY *<:„*M* !M !M.,02]niM’1$2A 
]/ 
QY !M 
°**%0[**O ** 7 ** °* !M** !M **J** ** : 7**U ;’**0°**
! 
3 ’**,’**!‘r ** !M.E2{** !M.E**w0!M.!**$ **7P’**‘U **Kh 
)*7)d*0*P3 *5*a 23E_h 0BR’S’:!Q !M Jk ’_)’7)d0 
Q !M J 
*`O7*/XP* !Mm*o.,*02*7)’*7*7YM)’* *; 
E’*L/Lo+
! 
!M.*J@’*!M’* !M.* 7@’*zE H*0
!Q5*EdML/N
!y !M) 
.,*02*7)*7*7YM)* *; 
E’*iMv
PU ’Kh°%0  /!!M’S 
Q 7 `O7 J 
!Mmo 
**1$2 * *wO.* 7*S 7!.*/m*)*7°*L*/)*7L*;0
333 ΓΩΎѧϣ 
Q7 %_!5$al7'~~!5$a"B ’,02]’:Y $qE’8’ . 7 
Q9 I 
)7U!hE :L;0
! ‘ERS)7@`A 
]! 
‘ 7 rE@$[O 7’7)’7 E A 
! 
*S E 
9*.!E*!. *%L 
I ’EBR’S)’7 –?~A!2] +%[;O2 
Q 7 o ohH%$27 
)’*7!,*02]I ’* )*7 5+*;)*7*S !M.*J.,*02)*7,*02L*/.,E
P J2! 
* 7*7 * : 5*%7* + 
9*.*+ )’*7! *!!M * 7 0$2. 
Q. 71$2 )7 %3, +‘[O 
** )’**7^** 2.J**8 ’**@**$!5**wEfM’**:]P,**02]U ’**7M9**:vE**;A ** 
]! 
*d^* 2u[*O,02]7 ƒ!$c)7M)’7!uU!M^ 2u[O,02]’7 
uQ 
Q .:E;^a)’] <%7ƒ!$c)’7M J
! 
Q 7] 7M o.,02]U 7ME+ 2! 
.,**02 ** .:E**; aE’**7)’** **
!,E 
** 2.+**0Yb**/EA** I**
! 
** 7** °**!** !M * J**![**O,**02]**7**L**E2! **o 
Q. 7h)’7M![O 
* $‡*.*`O7!M *$a E*a. *+d *K9*:E 
* * Pt : 9. ’! 
Q 7A +
,-.@EaXO2! ;’O. P 
) * )+*0’*KM U ’*Kh°*%0[*O * 7* °*!M *J)
! 
’**7*P5$’*E’**
E 2’* 
2! * 7!M** !M *J,**02]97*Om*%0 * aE 
Q ;O ’ 7.o%’!,02] 
n!E*5*:E: *2M.,*02]*7*
*\ y*8EI* 
)*:nE*
334 ΓΩΎϣ 
F 2D 

Q E E;7 
a %$ 7 J 
M 
Q $%0 %!
HO`;7 J 
M 
Q°+Yh :3,…ƒEf5E:9:%771+ J 
M 
Q,02]I ,%7 J 
M 
Q :5%`y8E 
9 $LU79:‹ 0n’$i!X)’7 J 
M 
**K-5
**\N**!!Mn * P E** 2!M **
E03** 7 ** 5****J0H+’**’** **J 
]M 
Q !M o.,02] 
L*/)’*7E+: *E *8 * 
5* 
f* 79*:* !.,*02]*7m*O*
335 ΓΩΎѧϣ 
. 
**%.*O *;` * * 
0 ** 7aL’*/’* )’**7 E’* ;’*
!I’* 
m**o)**7)+_**$U!**** 7**/XP]P52 **; @],°**YhH**0 
]!‘ **`O 
5;O8.+dPL0
! 
'~– *\K*S !.*Jm*.,029:.O] 0;nE’
336 ΓΩΎϣ 
QmO]HK )
Rmo)7Lh 
BR’*S’*:!‘E*e/h*I*
M *ddi*79*:E’*_C* .*O]L’*a{2,* L*J 
X4: 
Q)+_$)’7Lh–?~ \’KmO] 0;nE 
0 
Q +_,LJ 
9 E` +L’/Le2 +% 
3E’BR’S, L J 
’X4: 
*J’*)* 
H*%°+*%* !M *Jm*,*027)
J2 R 2XP 337 ΓΩΎϣ 
**:! ** 9**:) **`m**o )* 7E**c$**\ 
,**02] <’**83 ,**%7** !M 
Qy8En!E8 :E: 2)7,02]n 
*o o*hH*%$2*7*:
*\ ƒ ’*KE’*5*$7h!’*R’*S*E J
! 
Q 7 
,* ]*P3 ’*!U*hU!’*aE*\05*$!M,*02]’*7 [O
338 ΓΩΎϣ 
Q. E R`$2 7! %3 ,P! 
!M **J’**!m’**o!**  <**** !M **JL’**/!’**. E’** Š**+I ’**
! 
QS !c :WX!U Kh°%0mo! < 7’ °!M ’ 
„,*%’*% *: 3, * *+
,-.* ! *$.* U*_I’*^’*7 339 ΓΩΎѧϣ 
*`O75*t*+e2YR*,*02] *\ *^* 2MA * 
‘ *0BR’*S)’7Zem+)’7 
E*wh!M,*02] *%U*_!M *E* !M *o.,*02 *1$’* 
** W**X!‘ *.* i**KP‘ ’* %)’*%K!’**
H’*OnE’*8** : !M50*; 
F5 M!H 0 
QE 8S;M3,02] oM 7) \ N! 
Q5!M,02]7)7
\ n P 
Q $3,02])7
\ n P 
QU Kh°%0 7 !M !M J)7 E !h ^ 2 J
! 
3,*9*:5*x *;$m*o°
,-27)7 E ee! e) ^ 2 J
! 
. 71$2 )7"(> 
 77)7 E ;2 
,P! 7 0] 7m.,02] J
340 ΓΩΎϣ 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful