You are on page 1of 2

mun. CHI$INAU r.

Kuurunen
MD - 2002, str.Muncesti2S0l2 M[-2002,y.n.MyHuerrrrb 280 I 2
Urbanconstruct SRL Yp6HarcoHcrpyKr
Tel.63-28-22 Te*63-28-22
c/F 1004600054475 @/rc 1004600054475
TVA 0304695
C/B AGRNMD2X472 MD43AG0000000225117 813 42
rBAN MD43AG00000002 25117 813 42 HAC 0304695

Cdtre Primdria mun. Chi;indu


Primarul General Ion Ceban

Nr. 2 din 04.02.2021

Scrisoare deschisl cltre Primarul General al municipiului Chi,siniu,


Ion Ceban

Stimate domnule Primar General al municipiului Chiginiuo

Compania Urbanconstruct SRL a decis sd se adreseze Dvs. anume pe aceasti cale,


pentru cd ne dorim sd fim auzigl

Situalia care s-a creat in jurul construcliei ce urmeazd a fi demaratdin zona Circului
ne-a surprins. Or, Urbanconstruct SRL este o companie cu o reputalie ireproqabild,
care a dat in exploatare mai multe blocuri de locuit chiar inainte de termenul promis,
care achitd cu regularitate impozitele la stat qi asigur6 cu locuri de muncd mii de
locuitori ai capitalei, spre deosebire de cei care fac g616gie in goand dupd dividende.
Lucru de care sunt convins c6 cunoaqteli.

Reaclia pripitd qi acuzafiile care ni se impun ne-au marcat, or, noi nu ne propunem
altceva, decdt sd transformdm paragina din inima capitalei intr-un loc modern,
civilizat, care sd imbine armonios modernismul cu istoricul. Planificdm o investilie
de 28 milioane de euro, din care se vor achita impozite, Ei crearea a peste 2 mii de
locuri de munc6, cu salarii decente, achitate la timp. Mai mult, peste 350 de familii
vor avea acces la locuinle de calitate,iar in preajmdvafi amenajat un parc deosebit.
Parcul va fi acolo unde acum e paragini gi se plimbd doar cdinii vagabonzi. Centrul
de afaceri ya ayea la ultimul etaj un Observator, care va fi accesibil oricui va dori sa
vad6 Chiqindul de sus. Mai mult, locuri de parcare vom asigura in propo(ie de I :1.

Dvs. cunoaqteli c5, lotul de pim6nt de 88 de ari apa(ine Urbanconstruct SRL, actele
noastre sunt in regu16, iar studiul geologic demonstreazd clar cd nu existd pericole
pentru Biserica Sf. Constantin qi Elena, care provine din sec. VIII. Mai mult, noi vom
renova ldcagul gi vom amenaja teritoriul.
ffi
mun. CHI$INAU r. Knruunen
MD - 2002, str.Muncesti2S0l2 M[-2002,y.n. Mynverurb 280 I 2
Urbanconstruct SRL Yp6narcoHcrpynr
Tel.63-28-22 Te*63-28-22
c/F 1004600054475
TVA 0304695 MOO AGRNMD2X472
C/B AGRNMD2X472 MD43AG00000002 251t7 8r3 42
rBAN MD43AG00000002 251t7 81342 HAC 0304695

Dle Primar, noi vi rugdm se ne oferili posibilitatea se vdprezentdm in detalii


proiectul ce rtrrneazd a fi construit. Suntem deschiqi qi dispuqi sE discutim qi
impreunS si gdsim cea mai bund formulS pentru ca oraqul nostru, ChiEindu, sd
beneficieze de investitii serioase qi sd capete un aspect modern.

Urbanconstruct SRL nu iqi doreqte sd faci investilii in afara !6rii, unde, de altfel, este
aqteptat. Urbanconstruct SRL vrea sE lucreze acasd qi s6 contribuie astfel la
bundstarea [6rii.

Permitefi-ne sd ne facem lucrul onest, aqa cum am frcut dintotdeauna.

Cu respect,

Tudor TalpI, director general al Urbanconstruct SRL

.""%-.$

You might also like