You are on page 1of 3

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

Zagreb, Preradovićeva 5

Bilješke uz financijske
izvještaje
2020

31.12.2020.
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR, Zagreb, Preradovićeva 5

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

1. Temelj sastavljanja financijskih izvješća

Kulturno informativni centar osnovan je davne 1964. godine. Pod nazivom Centar za Kulturu i informacije a pod
današnjim nazivom djeluje od 1984. godine. KIC ima svoj Statut i Financijski plan prema kojem se obavlja
poslovanje Ustanove. Financijska izvješća Ustanove usklađena su sa Zakonom i Pravilnikom o proračunu i
proračunskom računovodstvu.

2. Računovodstvene politike koje su primijenjene pri sastavljanju izvješća

Pri sastavljanju izvješća Ustanove primijenjene su ove računovodstvene politike:

2.1. Prihodi su iskazani sukladno Financijskom planu za 2020. godinu kojeg je donio Ravnatelj Ustanove.

Prihodi su ostvareni kako slijedi:

PRIHODI 2020

Prihodi od proračuna RH 211.445


Prihodi od grada Zagreba 4.032.229
Prihodi od prodaje roba i usluga 158.210
Prihodi od kamata
Ostali prihodi i donacije 2.259

Prihodi ukupno 4.404.143

Kulturno informativni centar ostvario je u izvještajnom razdoblju ukupne prihode od 4.404.143 kn što je u odnosu
na prethodno razdoblje za 44,8% više.

Iz proračuna Grada je ukupno ostvareno 4.032.229 kn ,36,4 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine
ili 91,5 % od ukupnih prihoda ostvarenih u 2020.g.

Prihodi od vlastite djelatnosti za 2020 g. iznose 158.210 kn i u odnosu na 2019. g. manj za 40,2 %,
a čine 3,5 % ukupnih primitaka i prihoda., te prihodi iz proračuna ,donacija i pasivna kamata u ukupnom
iznosu primitaka 213.714 što čini 5 % ukupnih primitaka i prihoda .

2.2. Rashodi su učinjeni prema Financijskom planu za 2020 . godinu u iznosu od 4.563.222 kn i redovito se
sučeljavaju s prihodima prema mjestu i vremenu nastanka.

Rashodi se odnose na:

RASHODI 2020

Rashodi za zaposlene 2.165.470


Materijalni rashodi 2.166.622
Financijski rashodi 37.990
Rashodi za dugotrajnu imovinu 191.140
Ostali rashodi 2.000

Rashodi ukupno 4.563.222

Bilješke uz izvještaje o prihodima, rashodima i primicima za razdoblje 01.sječnja – 31. prosinca 2020.g.
KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR, Zagreb, Preradovićeva 5

Rashodi poslovanja iznosili su 4.563.222 kn , što za 46,4 % predstavlja povećanje ukupnih rashoda u odnosu na
isti period prošle godine. Ustanova racionalno raspoređuje troškove.

Rashodi za zaposlene AOP 148 /31/ ukupno su iznosili 2.165.470 kn ili 22,4 % više u odnosu na 2019.g.
Povećanje rashoda za zaposlene proizlazi iz povećanja broja zaposlenih koji je u 2019 g. iznosi 10 a u
2020. g. je 12 zaposlenika.

Materijalni troškovi AOP 160/32/ iznose 2.166.622 kn koji su u odnosu na isti period prošle godine veći za 62,6%
,Ustanova je racionalno trošila. zadržala razine troškova na većini pozicija ,osim povećanja na izdacima za
intelektualne usluge koji su povezani sa proširenjem programa , kao i troškova za usavršavanje zaposlenika..

Troškovi za nabavu dugotrajne imovine iznose 191.140 kn .

Ustanova je maksimalno racionalno trošila sredstva u 2020.Ukupno gledano na rashodima ustanove ostvaren je
trend smanjenja u odnosu na 2019. g.

Ukupni rashodi Ustanove najviše bilježe porast radi ulaganja kn.

3. Novčana sredstva

Stanje novčanih sredstava na dan izvještavanja iznosi 426.306 kn a čine ga novac na žiroračunu od 423.882 kn i
novac u blagajni od 2.424 kn. Potraživanja od kupaca iznose 498.466 kn.

4. Bilješke uz bilancu

4.1. Aktiva

Sastoji se samo iz dugotrajne imovine u visini 451.468 kn i iz kratkotrajne imovine i to u obliku novčanih
sredstava u iznosu 426.306 kn, potraživanja od kupaca u iznosu 498.467 kn, ostalih potraživanja u
iznosu 109.655 kn,potraživanja za više uplaćene poreze 81.013 kn što čini ukupnu aktivu 1.566.909 kn.

4.2. Pasiva

Sastoji se od ukupnih obveza poslovanja u iznosu od 1.065.064 kn, prema zaposlenima u iznosu od
173.895 kn koje čine obveze za plaću prosinac 2020. isplaćenu u siječnju 2021. godine , obveza za
materijalne rashode u iznosu 725.621 kn i 165.548 kn za ostale tekuće obveze. Izvori financiranja u iznosu
455.290 kn, ostali vlastiti izvori 46.008 kn i obračunatih i nenaplaćenih prihoda poslovanja 628.268 kn, manjak
prihoda poslovanja je 627.721 kn što čini ukupnu pasivu od 1.566.909 kn.

Financijske izvještaje za 2020. godinu objavili su i odobrili članovi ovlašteni za predstavljanje i zastupanje
stranke, dana 01.02.2020.

Zagreb, 29.01.2020.g.

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

Ravnatelj Petar Bujas

Bilješke uz izvještaje o prihodima, rashodima i primicima za razdoblje 01.sječnja – 31. prosinca 2020.g.