Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr. 4698/07.07.2008. .

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMĂ ŞCOLARĂ REVIZUITĂ

RELIGIE
CULTUL ORTODOX CLASELE A V-A - A VIII-A

BUCUREŞTI, 2008

Aprobat prin ordinul ministrului NR. 4698/07.07.2008

Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a

1

urmărite pe întreg parcursul învăţământului gimnazial. formulând rezultatele aşteptate ale învăţării pentru fiecare an de studiu şi urmărind progresia în formarea de capacităţi şi achiziţia de cunoştinţe ale elevului de la un an de studiu la altul. cu scopul de a asigura o mai bună corelare a acestora la nivelul claselor a V-a – a VIII-a şi o formulare explicită. omsemeni şi. în termeni concreţi. interculturale. Programele şcolare sunt concepute pentru trunchiul comun. dezvoltarea unei strategii didactice pornind de la obiective. prin corelarea cu schimbările intervenite la nivelul celorlalte programe şcolare. în prezenta programă s-au efectuat o serie de schimbări la nivelul obiectivelor de referinţă. sociale şi civice. asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea curriculumului naţional cu cel european. indispensabile vieţii active într-o societate a cunoaşterii specifică secolului XXI. Programa şcolară de Religie – Cultul Ortodox vizează formarea elevilor în spiritul valorilor moral-creştine care să stea la baza concepţiei asupra relaţiei Dumnezeu-om. Revizuirea programei de Religie – Cultul Ortodox a avut în vedere următoarele aspecte: descongestionarea programelor şcolare. obiective de referinţă. conţinuturi specifice fiecărui an de studiu şi standarde curriculare de performanţă: obiectivele cadru. îndeosebi a competenţelor interpersonale. asigurarea coerenţei la nivelul ariei curriculare Om şi societate. Acest set de obiective cadru este comun pentru programele şcolare de Religie ale tuturor celorlalte culte. având un grad ridicat de generalitate şi complexitate se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini generate de specificul disciplinei. la baza atitudinilor faţă de propria persoană. exemple de activităţi de învăţare. utilizarea modelului de proiectare curriculară centrată pe obiective. Programa urmăreşte să vină în întâmpinarea dorinţei de cunoaştere a elevilor. cu standardele europene prin formarea domeniilor de competenţe . cât şi a idealurilor Bisericii Ortodoxe în ceea ce priveşte educaţie tinerilor în spiritul credinţei. abordarea religiei dintr-o perspectivă ecumenică. asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta. Structura programei cuprinde: obiective-cadru. la clasele a V-a – a VIII-a. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 2 .NOTĂ DE PREZENTARE Prezentul document conţine Programele şcolare revizuite de Religie – Cultul Ortodox şi se adresează profesorilor care predau această disciplină în gimnaziu.cheie. obiectivele de referinţă. nu în ultimul rând.

în calitatea lor de standarde naţionale. din şcoală sau din comunitate. ca subiect al activităţii instructiv – educative presupune respectarea unor exigenţe ale învăţării durabile aşa cum sunt: utilizarea unor metode active care pot contribui la dezvoltarea capacităţii de comunicare. cadrul didactic poate elabora exemple de învăţare variate. standardele curriculare de performanţă la sfârşitul ciclului gimnazial. de propunere a unei strategii de rezolvare a unei probleme din colectivul din care fac parte. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 3 . Centrarea pe elev. adecvate specificului fiecărei situaţii de învăţare. project citizen. exersarea lucrului în echipă. deschis. Pe baza exemplelor propuse de programa şcolară. tolerant şi creativ. critic. realizarea unor activităţi tip proiect (de exemplu. conţinuturile învăţării. Proiectarea activităţii didactice. prin care elevii sunt implicaţi în exerciţii de luare a deciziei. exemplele de activităţi de învăţare. care să constituie un sprijin real în evaluarea elevilor. Strategiile de lucru propuse trebuie să ţină seama de experienţa elevilor la această vârstă şi să permită valorizarea pozitivă a acesteia. proiecte în beneficiul comunităţii). a cooperării şi/sau a competiţiei. care propun modalităţi de organizare şi de realizare a demersului didactic cu elevii. modificările realizate la nivelul unor exemple de activităţi de învăţare au scopul a accentua valorificarea experienţei concrete a elevilor în activităţile didactice şi integrarea unor strategii de predare-învăţare diverse. Menţionăm că revizuirile au avut caracter uniform la nivelul programelor şcolare ale tuturor cultelor. elaborarea de manuale şcolare alternative trebuie să fie precedate de lectura integrală a programei şcolare şi de urmărirea logicii interne a acesteia. la sfârşitul gimnaziului. Cadrul didactic poate opta pentru utilizarea activităţilor de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate colectivului de elevi şi condiţiilor concrete din clasă. atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor. fiecărui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. pe ani de studiu. În cadrul programei.observabili şi măsurabili. de manifestare a spiritului ecumenic. de sistem de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de învăţare. ca mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă propuse.

Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului 2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios 5. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase 3. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 4 . Educarea atitudinilor de acceptare. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii 4.OBIECTIVE CADRU 1.

redactarea de scurte compuneri după un plan dat şi cu utilizarea termenilor învăţaţi OC 3. rebusuri.exerciţii de analiză şi comentare a schimbărilor aduse de creştinism în istorie. -realizarea de tabele cronologice cu principalele evenimente din istoria Bisericii primare. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3.CLASA A V-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1.1 să desprindă semnificaţia globală a unui . text cu conţinut religios .2 să definească şi să utilizeze în mod adec.1 să conştientizeze importanţa şi necesitatea .vizitarea bisericilor sau a mănăstirilor pentru discuţii despre sărbători . primirii Sfintelor Taine în vederea .observarea icoanelor sărbătorilor studiate.prezentarea calendarului creştin ortodox. .participarea la slujbele Sfintelor Taine. . . . .exerciţii de selectare a simbolurilor şi a pildele Mântuitorului semnificaţiei pildelor Mântuitorului din textele biblice. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.2 să conştientizeze importanţa sărbătorilor .integrarea evenimentelor religioase creştine în de începutul Bisericii creştine.alcătuirea de rezumate ale textelor religioase.enumearea sărbătorilor împărăteşti . .dialog pe baza unui text religios.vizionarea şi comentarea de filme cu subiect religios.3 să descrie principalele evenimente legate .dialog pe baza modului de petrecere a sărbătorii de duminică 3. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 5 .lecturarea şi comentarea unor texte literare cu subiect religios.utilizarea hărţii pentru localizarea evenimentelor religioase. creştine .completare de enunţuri lacunare.identificarea sărbătorilor după icoană .discutarea mesajelor pildelor şi raportarea acestora la viaţa personală.exemple de definire a termenilor istorici. vat concepte referitoare la Istoria Bisericii . universal şi în ţara noastră . 3. OC 4.. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. mântuirii OC 2. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. pe plan istoria omenirii.exerciţii de dialog pe o temă dată.1 să identifice mesajul religios moral din . 2.exerciţiu de povestire a unor texte biblice. .

2 să descrie şi să compare tipuri de com-exerciţii de dialog pe tema rolului rugăciunilor portament vizând relaţiile cu semenii.studiul de caz (discutarea în grup în scopul soluţionării de situaţii problemă).lecturarea unor povestiri despre creaţia divină. OC 5.discutarea în grup a unor norme de comportament religios-moral. Întemeierea Bisericii Creştine. . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi Pe parcursul clasei a V-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5.Pilda Samarineanului milostiv 2.jocul de rol: dramatizarea unor pilde. în societate CONŢINUTURI I.Pilda vameşului şi fariseului 4. în biserică. Mântuitorul Hristos – Învăţătorul desăvârşit 1.sărbătoare săptămânală a creştinilor 3.exerciţii de dialog pe tema comportamentului acasă. . Rugăciunea curată .împărţirea şi importanţa lor 2.1 4. Sărbătorile împărăteşti IV.Pilda celor zece fecioare III. şcoală. Sfântul Apostol Andrei Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 6 . Duminica .descrierea şi compararea tipurilor de atitudini morale şi în alte convingeri religioase religios morale. . Botezul 2. . Sfânta Taină a Împărtăşaniei II. Răspândirea creştinismului pe teritoriul ţării noastre.iniţierea de acţiuni de întrajutorare. Sfânta Taină a Mirungerii 3.Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr 3. societate. Sfânta Taină a Spovedaniei 4.1 să accepte existenţa unor valori religios .studiu de caz. în şcoală. Credinţa creştină 1.discutarea de cazuri reale sau imaginare. Despre sărbători . . . Sfintele Taine. . Biserica în primele veacuri creştine 1. Faptă şi răsplată . pornind de la situaţii concrete -discuţii în grup în scopul soluţionării unor situaţii speciale apărute în clasă. Sfinţirea timpului 1. Răspândirea creştinismului 2. pentru semeni. 5. Dragostea faţă de aproapele .2 La sfârşitul clasei a V-a elevul va fi capabil: să integreze în comportamentul propriu învăţăturile desprinse din pildele studiate să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin faţă semenii de acasă şi fată de semenii din biserică. faţă de natură Pe parcursul clasei a V-a se recomandă următoarele activităţi: . Să fim prevăzători .4. Educarea atitudinilor de acceptare.

darul lui Dumnezeu pentru oameni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. Creştinul în şcoală şi în societate 3. Învierea Domnului (colinde. Natura . Naşterea Domnului 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1.V. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 7 . serbări religioase. scenete. lecturi moral-religioase. Creştinul acasă şi în biserică 2.

.identificarea elementelor esenţiale dintr-un text dat.relatarea şi discutarea unor întâmplări cu Minunile Mântuitorului conţinut moralizator.2 .analiza textului.descrierea tradiţiilor locale în celebrarea unor sărbători Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 8 . .formularea de argumente pro şi contra asupra unor situaţii concrete.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii Sale faţă de oameni minunilor. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 2.consultarea unor lucrări de referinţă..1 să explice importanţa Tainelor Preoţia. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 3. pe baza unor texte din Sfânta Scriptură . de la naştere până la moarte. .3 să înţeleagă că sărbătorile sunt “popasuri .discutarea principalelor transformări survenite în istorie în urma evenimentului analizat.CLASA A VI-A OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OC 1. .exerciţii de clasificare a sărbătorilor în funcţie duhovniceşti” în viaţa creştină de diferite criterii. .1 .dezbateri colective asupra unor texte şi situaţii cierea unor situaţii cu conţinut religios concrete. moral .discuţii referitoare la modalităţile specifice de celebrare a sărbătorilor. . . să analizeze mesajul moral-religios din . . ulterioară a Bisericii creştine .dezbatere asupra importanţei Sinoadelor în formularea învăţături de credinţă şi adoptarea sistemului de conducere în Biserică. 3.observarea şi discutarea de imagini cu subiect religios. 3. 1.participarea la slujbele Sfintelor Taine.învăţarea salutului şi a modului de adresare către un preot.analiza comparativă a unor situaţii. OC 3. 2.1 să realizeze cu cuvinte proprii comentarii . . .lecturarea şi comentarea textelor biblice.2 să analizeze minunile Mântuitorului ca .exemplificarea unor situaţii concrete din care să rezulte importanţa căsătoriei.2 să formuleze opinii personale în apre.exerciţii de dialog pe tema rolului preotului în Cununia şi Maslul în viaţa creştină viaţa omului.exerciţii de identificare a cauzelor şi condiţiilor să înţeleagă implicaţiile Sfinţilor Împăraţi istorice în care s-a promulgat evenimentul Constantin şi Elena în dezvoltarea analizat. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 1. OC 2.lecturarea şi comentarea minunilor biblice. semne ale dumnezeirii şi ale dragostei . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.

. Stăruinţa în rugăciune – Femeia canaaneancă III. Binefacere şi recunoştinţă – Vindecarea celor zece leproşi 4. Maica Domnului Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 9 . înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 5. .2 să recunoască importanţa modelelor spi.1 să înţeleagă valoarea martiriului pentru . Credinţa creştină 1.precizarea modului de cinstire a sărbătorilor. OC 4.. Postul în viaţa noastră 2. Cele şapte cereri 2.realizarea unor profiluri spirituale ale unor rituale din Istoria Bisericii în formarea personalităţi din Istoria Bisericii. . Iisus Hristos – Mântuitorul lumii 1. Educarea atitudinilor de acceptare. religioase . Rugăciunea Domnească. .dezbateri pe tema rolului martiriului 4.exerciţii de dialog pe tema abaterilor de la modul de celebrare tradiţională a sărbătorilor creştine. OC 5. caracterului moral-religios .3.discuţii asupra importanţei evenimentului care sărbătorilor bisericeşti şi a tradiţiilor a dus la stabilirea unei anumite sărbători.lecturarea unor pasaje din vieţile martirilor. întărirea Bisericii creştine .consultarea unor lucrări de referinţă. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomandă capabil: următoarele activităţi: 4..Minunea din Cana Galileii 2.organizarea de serbări cu ocazia marilor sărbători creştine.prezentarea caracteristicilor unor tradiţii şi obiceiuri prin utilizarea mijloacelor audiovizuale. Răsplata credinţei şi a ascultării – Pescuirea minunată 3. Taina Sfântului Maslu II.interpretarea simbolică a sărbătorii religioase.organizarea de acţiuni în comun cu scop lostiv (Iisus Hristos ) în relaţiile cu cei de caritabil. Sfânta Taină a Cununiei 3. alte credinţe CONŢINUTURI I. . Sfânta Taină a Preoţiei 4.4 să descrie regulile de respectare a . Sfinţirea timpului 1.1 să aplice exemplul Samarineanului mi. Hristos binecuvintează familia .

serbări religioase. Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa. lecturi moral-religioase. scenete. Izvorâtorul de Mir Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 10 . în sec. III – IV 3. Biserica în primele veacuri creştine 1.3. Naşterea Domnului 2. Curajul mărturisirii: Sf. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Sărbătorile în cinstea sfinţilor IV. Credinţă şi jertfă: Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 3. Martiriul primilor creştini 2. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Elena V. Învierea Domnului (colinde. Martiri creştini în Dacia. Ioan Botezătorul 2.

texte proprii.exerciţii de analiză a unui text religios.descrierea motivelor care stau la baza săvârşirii dragostei Sale faţă de oameni minunilor. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.2 să analizeze minunile Mântuitorului .consultarea unor lucrări de referinţă. . 1. .1 Liturghie este centrul cultului . . OC 4. 2.consultarea unor lucrări de referinţă. . .2 să argumenteze importanţa . 4. ortodox . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.participarea la slujba Sf.lecturarea şi explicarea textului biblic privitor la creat lumea din iubire şi îi poartă de creaţie. grijă .exerciţii de dialog pe tema problemelor sociale.lecturarea şi comentarea textelor biblice. învăţaţi .argumentare biblică. .1 să explice învăţătura creştină prin .argumentare biblică.dezbateri pe tema importanţei participării la slujbele Bisericii şi la acţiuni de caritate.exerciţii de identificare a virtuţilor din textul lor în viaţa personală Fericirilor.realizarea de eseuri cu subiect religios.realizarea unui eseu pe tema providenţei divine. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 2.vizionarea unor filme documentare.1 să explice mesajele desprinse din .CLASA A VII-A OC 1.2 să utilizeze.analiza comparativă a unor situaţii.dialog pe tema aplicării învăţăturilor din Fericiri în contextul actual.audiţia şi învăţarea unor cântări din Sf. ca semne ale dumnezeirii şi ale . .exerciţii de interpretare a simbolisticii Sf. termenii religioşi . Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VII-a elevul va Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4. . Liturghie.comentarea teoriilor ştiinţifice privind apariţia lumii şi a omului.exerciţii de selectare a sensului corect al termenilor şi cuvinte proprii de utilizare a lor în contexte diferite. . . Fericiri şi modalităţile de aplicare a . Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. pentru elaborarea unor . participării active la viaţa . Liturghii. OC 2. Liturghii.utilizarea dicţionarelor. OC 3.analiza consecinţelor întemeierii locaşurilor de asistenţă socială. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 11 .1 să argumenteze că Dumnezeu a . .prezentarea si explicarea Fericirilor.discuţii pe tema nemuririi sufletului şi a comuniunii cu comunităţii creştine cei adormiţi.

lecturi moral-religioase. scenete. Faptele bune – roade ale virtuţilor 3. Atotputernicia lui Dumnezeu – Învierea lui Lazăr 4. Căinţă şi iertare – Pilda fiului risipitor 5. . Rugăciunea în viaţa creştinului 2.participarea la acţiuni de caritate realizate de membrii comunităţii şi/sau ai altor confesiuni. .exerciţiu de rugăciune în comun. Puterea credinţei şi a prieteniei .OC 5. Educarea atitudinilor de acceptare. Faptele rele – încălcări ale voii lui Dumnezeu V. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 12 . Iisus Hristos – Învăţător şi Mântuitor 1. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 2. Dumnezeu se descoperă oamenilor.1 să descrie acţiuni concrete care exprimă dragostea faţă de semeni înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VII-a se recomandă următoarele activităţi: . Trăirea învăţăturii creştine 1. Naşterea Domnului 2. Crearea lumii 3. Bogăţia darurilor lui Dumnezeu – Pilda talanţilor III. Iubirea prin fapte: ajutorarea celor aflaţi în suferinţă 2. Exprimarea învăţăturii creştine 1. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VII-a elevul va fi capabil: 5. Sfinţii Trei Ierarhi – modele ale iubirii faţă de semeni Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. serbări religioase. Spiritualitate şi viaţă creştină 1. Legea cea nouă – Fericirile 2. Credinţa creştină 1. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos IV. Învierea Domnului (colinde. CONŢINUTURI I. Hristos.organizarea de întruniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere 3.Vindecarea slăbănogului din Capernaum 2. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu faţă de lume II.

realizând corelaţii in. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 3.vizite la muzee.analiza de documente istorice. 1. . .crearea şi completarea unor rebusuri.exerciţii de dialog privind necesitatea îndeplinirii condiţiilor mântuirii. 1.1 să utilizeze în diferite contexte expresiile şi noţiunile religioase nou . .utilizarea dicţionarelor.consultarea unor lucrări de referinţă.exerciţii de identificare a învăţăturilor cuprinse în Crez. Dumnezeu – Sfântul Duh. Biserică şi Judecată.1 să prezinte caracteristicile Bisericii .lecturarea şi interpretarea textelor biblice referitoare la teme precizate. terdisciplinare (istorie. . Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 1.exerciţiu de dialog pe tema posibilităţii mântuirii celor de alte credinţe. 2. muzică. .dialog pe bază de imagini reprezentând părţile componente ale unei biserici .2 să înţeleagă semnificaţia şi importanţa simbolului de credinţă să sintetizeze valoarea credinţei şi recunoştinţei din textele biblice referitoare la minunile Mântuitorului .descrierea principalelor materii şi obiecte de cult.argumentare biblică şi patristică. . geografie. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 13 .exerciţii de dialog pe baza învăţăturilor de credinţă cuprinse în Crez. .argumentare biblică şi patristică. învăţate.exerciţiu de comparare între revelaţia autentică şi falsa revelaţie (fenomene paranormale.realizarea de eseuri pe teme religioase şi/sau interdisciplinare.alcătuirea fişelor de lucru. artă) OC 3. . horoscop). . literatură. vestigii arheologice.analiza de documente istorice.CLASA A VIII-A OC 1. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi.lectura şi comentarea textelor biblice privind Judecata.dezbatere asupra contextului istoric în care s-a Române şi rolul ei in epoca actulă constituit Patriarhia Română. naţionale .2 să recunoască importanţa . SfântaTreime din Crez Dumnezeu – Fiul.1 să evidenţieze învăţătura despre .vizite şi documentare la biserici şi mănăstiri 3. . Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: . profeţii false. formarea şi păstrarea fiinţei .prezentarea învăţăturii despre Dumnezeu – Tatăl.3 sa recunoască importanţa Patriarhiei . 3. . ca locaş de închinare pentru creştini .dezbatere asupra contextului istoric în care s-au întemeierii Mitropoliilor în constituit Mitropoliile.3 OC 2.

R. . Exprimarea învăţăturii creştine 1. Credinţa creştină 1.2 să analizeze implicaţiile libertăţii în .1 să demonstreze importanţa . . . . Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu 3.să enumere formele de organizare B.3. şi sociale .R.studiu de caz: analiza unor situaţii concrete de manifestare / îngrădire a libertăţii individuale. Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 2. convingeri Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: 5.4 Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va fi capabil: să prezinte organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Romăne Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: . OC 5. Învăţătura despre Sfânta Treime în Crez 3. Slujbe.exerciţiu de rugăciune în comun.discuţii pe tema importanţei faptelor bune în viaţa conlucrării omului cu Dumnezeu în creştinilor.lectura şi comentarea de texte literare şi filozofice pe tema libertăţii.1 să argumenteze că scopul adevăratei vieţi creştine este comuniunea deplină cu Dumnezeu şi cu semenii înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi Exemple de activităţi de învăţare Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele activităţi: .redactarea de eseuri cu tema dată. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă 2. vederea mântuirii .exerciţiu de comparaţie între conceptele de libertate în sens creştin şi libertate în sens general.O. Educarea atitudinilor de acceptare. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare La sfârşitul clasei a VIII-a elevul va Pe parcursul clasei a VIII-a se recomandă următoarele fi capabil: activităţi: 4.dezbatere pe baza unor evenimente concrete din mass-media.dezbatere în grup pe tema libertăţii şi a iubirii sens creştin asupra vieţii individuale aproapelui (I Corinteni 13). -fise de lucru OC 4.participarea la întâlniri cu tineri de diferite convingeri şi credinţe. Trăirea învăţăturii creştine 1. 4.O. Biserica. Pilda neghinei – îndelunga răbdare şi dreptatea lui Dumnezeu III. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 4. Credinţa în înviere şi viaţa veşnică II. CONŢINUTURI I. . .dezbateri pe tema participării la Sf.să mentioneze mitropoliile şi episcopiilee din B. locaş de închinare Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 14 .

12) 3. Sfânta Scriptură – izvor de înţelepciune şi iubire 1. Naşterea Domnului 2.pelerinajul la biserici şi mănăstiri IV. Cântarea religioasă – formă de rugăciune 4. audiţii muzicale) Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 15 . Matei 7. scenete. Semnificaţia întemeierii mitropoliilor româneşti 2. Călătorind cu Dumnezeu . Icoana – fereastră spre cer 3. Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele – legea desăvârşită a Noului Testament (Marcu 12. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov 2. Ioan 13.2. lecturi moral-religioase. Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române Ore la dispoziţia profesorului pentru marile sărbători creştine: 1. 30-31. Organizarea Bisericii Ortodoxe Române 1. Învierea Domnului (colinde. 34. Întemeierea Patriarhiei Române 3. serbări religioase. Imnul dragostei creştine (I Corinteni 13) V.

OC 4. Cunoaşterea şi caracterizarea propriei credinţe. Educarea atitudinilor de acceptare. înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi convingeri S7. Religie – Cultul Ortodox – Clasele a V-a – a VIII-a 16 . Analizarea mesajul moral-religios dintr-un text din Biblie sau Sfânta Scriptură . S5. folosind termenii religioşi învăţaţi. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral religios OC 5. Asumarea unor responsabilităţi sociale care implică atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi semeni indiferent de credinţe şi convingeri. Cunoaşterea şi folosirea adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase STANDARDE S1. Descrierea momentelor mai importante din Istoria Bisericii. Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi. scris sau oral. a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii S4. S2. S3. S6.STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ OBIECTIVE CADRU OC 1. Asumarea unor roluri sociale care implică o relaţionare pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Realizarea unui discurs pe o temă dată. OC 3. Desprinderea semnificaţiei unui text biblic sau cu conţinut religios. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului OC 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful