Ky liber u kushtohet heronieoe dhe heroinave shqiptare qe do te realizopte bashkimin e shenjte kombetar te diaspores sone ne Amerike. Emri i tyre u befte driie e simbol ne altarin e kombit tone.

5

HYRJE
1. Qekurse eshte krijuar alfabeti yne e deri sot pak autore shqiptare e kane perjetuar ankthin e medyshjes sic e kam perjetuar une duke shkruar kete liber. Kete torture kapitese e kam perjetuar per arsye se fjala bashkim, qe eshte objekti i ketij libri, ne trojet tonaka qene jetime e perjetshme qe kurre s' eshte kuptuar e misheruar sic; duhet ne jeten tragjike te popullit shqiptar, me perjashtim te kohes heroike te Gjergj Kastriotit dhe te Lidhjes Shqiptare te Prizrenit qe i bashkoi shumicen e shqiptareve. As invazionet e perandorive boterore e rajonale, as roberia e varferia jone shekullore, as rrebeshet shkaterrimtare te shume hordhive barbare, as disfatat e panumerta te kryengritjeve krahinore, as lumenjte e gjakut te hakmarrjes e vellavrasjes, as urtesia e Apostujve te shqiptarizmit, as coptimi i eger i trojeve tona, as thundra e shume tiranve, as kaosi e vandalizmi i anarkive tona s' e kane rrenjosur ne koken dhe zemren e shqiptarve fjalen e shenjte bashkim. Neper terrin e shekujve kjo kryefjale e shqipes ka gjemuar si kushtrim neper malet e fushat tona, por me kot, sepse truri i shqiptarve s'ka qene i arrire per ta kuptuar misterin e saj shpetimtar. Si gjate epopese se Arberit ashtu edhe ne castet e fundit te jetes, porosia kryesore e Gjergj Kastriotit per shqiptaret ka qene fjala bashkim. Apostujt e shqiptarizmit e filluan dhe e perfunduan vepren e tyre kombetare me fjalen bashkim. Mijera deshmore e heronj shqiptare, qe e derdhen gjakun per lirine dhe pavaresine e Shqiperise Etnike me kete fjale te shenjte ne goje e dhane frymen e fundit. Shenjtoria jone e perboteshme,

6 7 Nen~. Tere~a,. fjale~.dashuri e bashkim i misheroi me jeten dhe v~pren e saJ SIrralle kush ne historine e njerezimit. Por te gjitha keto mesazhe e porosi te simboleve tona s' e dhane frutin e des~irua~. ne truallin tone, sepse shumica e shqiptarve patna.~kale~. analfa?e~e e kokeforte s'iu pergjigjen me unitet kombetar ketyre thirrjevs profetike. . Pasiviteti fatal i shqiptarve ndaj bashkimit komberar dhe ll~.ter~s~t e pe~gjit~~hem. ~'ka shkaqe natyrore por historike. Sic t dihet iliro-shqlptaret mb1Jetuan duke u rudhur permes dramave e tragjedive te medha ne terrin e periferise te perandoreve pushtuese. p~ patu~. asn!e kusht ekonomiko-shoqeror per te kuptuar e jetesuar ne trojet e veta fjalen bashkim. Ne kushte te r~nda t~.roberi.se, te ekonomisa se mbyllur natyrore dhe te jetes se.as~per pa~~I~r~ale q~.rri~hte me shekuj jashte proceseve te re~~.t~ qytetenm1t perend1mor, historia e patriarkatit tone mIJevJ~<;~r.e gdhe~di s~qiptarin ne ate menyre qe te mos kete . murides! te kuptoJe me mtelektin e tij te kufizuar as interesin e vet ~~:pergjithshen:: ~s ~e~etin e fjales bashkim. Duke mos njohur e p.erJetuar shoqenz1mm modern te punes dhe mendimin r.ac~on~.t shqiptarit t~ rob~ruar patriarkal s'i mbete rrugedaljo tjeter pervec qendreses legjendare ne kushte te renda te izolimit te per<;arjes, te urrejtjes, te gjakmarrjes dhe te mosbindjes ndaj cdo pushtuesi mizor. P~r keto ~hka9~ kU~i~uese, vizioni i tij shekullor s'ka qene kombi, por vellazena, f1S1,tarafi, dhe krahina qe e mbanin te ~?y~ur dhe te izoluar nga vellazerit e tij te ngjajshem e fatzes. Te gJItha vlerat shpirterore, doket, zakonet, mendesite e shprehits ai i krijoi e zhvilloi ne rrethin e hekurt te prodhimit dhe te rip~?~himit primitiv te jeres qe jane aq larg nga qyteterimi n:.odern qe 1ka themelet ne prodhimin dhe qarkullimin e rnadh qe shkaktoi rilindjen europiane, reformacionin, racionalizmin ilumini~m~.dh~ n~vo!_ucio~ politik dhe industrial qe ia dhan~ k?he ~~~~ndrn:rt permbaJtjen dhe formsn e jeres qe zhvillohej ne menyre te stuhishme, Ne kushte primitive, duke riprodhuar jeten e vet ne forme te njetr~~ts~e, ~~rmes eth~ve te r~?eris,~' te varferise, te malarjes, te per<;a~~es,te ~ak~a~rJes,dhe ~~luftes me natyren dhe pushtuesit e eger, shql~:ar~ spat! asnJe ~~sht material per te kultivuar e zhvilluar ne :pe~~asa ~~~b,~tare ndjenjen e mirekuptimit dhe te unitetit, ndJenJer::, mlres~~e,d,h~ te dashurise vellazerore, ndjenjen e demokracise dhe te lin~e qytetare qe jane produkte te larta te ~~pirti~ te ,~ivilizuar, P~r keto shkaqe ai s'pati mundesi te formoje e zh~~lo~~ as karak,term e vet kombetar qe do ta ndihmon~e ate per, b.~shkIm e bashkeveprim te gjere shoqeror, sepse al karakter s pe,rcakto,he,~ nga idete dhe deshirat e mira te njeriut, por nga pra~tika e gJate ekonomiko-shoqerore qe zhvillohet me dekada ne .ku~drm e shtetit dhe te tregut te lire kombetar. Duke mos I, nJoh~r,~ perjetuar keto dukuri modern~, s~qipta~i mbeti krye~ls~t nJe~ 1 praktikes se kufizuar dhe i njohjes shqisore, d~.kun ke~o ,qe, e kufizojne shume vizionin e tij mendor e mo~al per orgamzlml~ e bashkeveprimin kombetar, Nga sa u t,ha,~e lart,~up~ohet le~t~ se te gjitha keto mendesi e shprehi P~,I~lhV~, ~e ~blsundoJn~ jeten ne trojet tonal mergimtaret tane 1 k~~e sJ,elle me vete ne dhe te huaj, ndryshe s'ka si shpjegohet ,:p~r<;arJa skandaloze,e diaspores sone brez pas brezit, Por, I?avar:,sl~ht n~a prafambetja dhe kriza qe ka kapluar mergimtaret tane,~,ek~pltur,~, ka arsye qe te jemi nihiliste e fataliste, sepse sO~,?JendJ~,shoqero~e,d~~ intelektuale e tyre ka filluar te ndryshoje shume dhe ZhVIlllllll,1 mundesive per bashkimin e tyre kombetar eshte ne rritje, S~:par~~ diaspora jone gjate dy dekadave te fundit ~a pa~~r rritje te madhe sasiore dhe, per pasoje, edhe ndryshime te duksh~e cilesore, sidomos ne fushen e intelektit, qe eshte pe~,caktu,~spe,r .. htjen e bashkimit dhe te organizimit te saj kombetar. Se dyti, ces .. k k' shumica e mergimtareve tane me elemente ..t~ ..ara ..t~nt kombetar kane krijuar nje neveri te madhe per per<;are~lt ~ atdheut dhe te diaspores sone, per politikanet tane b~starde, q~ e kane varferuar, egersuar e banalizuar jeten e s~qlpta:.v~, n~ menyre groteske. Si rezultat i ketij procesi regreslv, zhgenjimi

n:,e

8 9

dhe kriza h . t·· ... Por kjo m:e ;~r :~:e e ~ergI~t~reve ~ane ka arritur kUlmin. 1tu ta.?Je~ ne ~Iasporen tone revolten kunder pen;afJ·es se she· m 0 ar qe rnt e pergatit b . pa identitet kombetar qe ja .. f· d ... rez~u pa .personaIitet e e intrigen politike sh i tare si: e ~n!e ve.tem per kaosin dhe e kane shpene atdh~!n k b~h~1er I~hUJt ~.saj te sterrosur qe gremines. ' om III e dIasporen tone ne buze te

P

Se treti, clirimi i Kosovees .... hte .. historine tone, i ka gjalleruar k , es. te ~gJ~rJ~.m~dhore ne tane pa triote J om etansht te g)Ithe mergimtaret .. . a, pse, pas shume disfat t k .. permes gjakut, zjarrit e heroizmit s . a,:,_e ona ~~betare, nje fitore te madhe qe ngriti ltd.' .~qI?taret e Kosoves arriten kombit shqiptar. KJ·ofitorele ar dlhllJltetIll he ~ena~ine e gjithe ~ .. . rna e me sigun do t' fr .. .. merglmtaret tane per bashk· k be . 1. ymezoJe . ..kry im om etar dukur k .. d Jete . evepra e tyre historike Se k .. . ' ~ JOqe 0 te nje grusht intelektualesh e . tri ~.tertI~.k~rNoh e Konica me bashkojne para nje shekul!t ;:~:e~h te ~Jarrte .~r~!ten -qe t'i analfabete, te cilet i sherb h gll~:taret tane te varfer e ··t·· yenaqs umeatdheut si k de . qe e mos perseritet sot kio eo.. ' ....a mun eSI e inteIektuaie shqiptar~ qf ~e k~~be~a~~ n~a mIJ:rapatriote pameshirshem Dhe ve t t·? PkerJetoJne ketu aSImIlimin e . . r e e, SI a mundesi .. k .. s h qlptare te mos e realizoje ketu b hki . . qe JO armate qellim qe te ruaje e zhvillo ... :. . as mun e vet kombetar me 2. 1eqemen e vet kombetare. Sic dihet hYfJ·ae··· lib . ··llimin· .. ' nje 1 ri shpreh zakonisht thelbi dh qe In. e . e ti] kryesor . N·· k··t··lib·· . e e e ertethjeshte ..k shkurtimisht shkaqet kryesore f... . une am ~nahzuar tone, pasojat e saj shkaterrimta;!e:.<;;.~~s sh~~ullore te popuIlit kapercimit te kesa] dukurie ne ~e jeten ..e tIJ d~e mundesite e bashkimit te saj kombetar Duk tr .:por:n s~qlptare permss e te diaspores se tI·J·am .: . k aJ.. ar percansn e kombit dhe j , perpJe ur qe t .. .. kesaj dukurie ne diasporen t ..duk a ve ne ~ah specifiken e midis te ve<;;antes dhe se p .. o~~h zbuIuar JOvetem lidhjen midis tyre. ergJI s es, por edhe ndryshimin

6~

ru:

Duke lexuar kapitujt e pare te ketij libri, mergimtaret tane do te binden se percarja e tyre ne dhe te huaj ne thelb eshte vazhdim i percarjes se shqiptarve ne atdhe, pavaresisht nga kushtet e ndryshme te jetes, Nga kjo analize mergimtaret tane do te arrijne ne perfundim logjik se percarja e diaspores sene nuk percaktohet ketu nga shkaqe materiale, por nga tradita, nga inercia e percarjes ne atdhe dhe shkaqe te tjera formale qe kane qene te pakapercyeshme deri sot per mergimtaret tane qe jane mesuar te jetojne e gjallojne jashte kontrollit kombetar si te gjithe njerezit individualiste te cilet e quajne veten te vetmjaftueshem edhe ne boten modeme, qe po shnderrohet me shpejtesi ne nje sistem unik. Ne kapitujt vijues, permes shume fakteve bindes, argumentohet domosdoshmeria e bashkimit kombetar te diaspores sone, mundesite dhe veshtiresite e kesaj dukurie, nevoja e krijimit te organizates kombetare ne gjirin e saj, qellimi dhe programi i saj kombetar etj. Nga permbajtja e ketij libri del qarte se bashkimi i diaspores sone ne Amerike dhe me gjere duhet te jetesohet per keto arsye themelore: nje, per te ruajtur e zhvilluar ketu qenien e saj kombetare me te gjitha vlerat perkatese qe po kercenohen nga asimilimi i pameshirshem i brezit te ri; dy, per te krijuar ketu kushte materiale e shpirterore te perbashketa me qellim qe mergimtaret tane te percare, te molisur e te deshperuar te jetojne ne dhe te huaj te bashkuar shpierterisht, te [etojne te lumtur, te gezuar dhe krenare duke bashkepunuar si vellezer te gjakut, te gjuhes dhe te idealit kombetar: tre, per t'u integruar ne menyre te organizuar e dinjitoze ne jeten amerikane, per te bashkepunuar ne menyre produktive me qeverine amerikane lidhur me problemet dhe nevojat e diaspores sone dhe te atdheut duke u prezantuar perpara saj si komunitet i bashkuar dhe i organizuar mbi baza kombetare: kater, per te bashkepunuar si force e unifikuar kombetare me atdheun ne fushen e kultures dhe te ekonomise: pese, per t'i dhene fund percarjes shkaterrimtare, qe sot eshte forme zoteruese ne jeten e diaspores sone. Nga sa u tha me lart

II

Ii

"

IfF

L

10 11 kuptohet qarte se ky Iiber nuk synon te zb 1 ... . .. shqiptare te '" . u oJe emgmen d ki ' po~. ~ zgJ~Je dlasporen tone nga letargjia dhe gjumi i v e J~s me qellim qe te bashkohet per te ruaitu '" k~:m?etare ... ~.ejtesia e keti] pohimi argument~h:t ;::~~:~~nvet D llJ~.dlaspore qe harron vetveten eshte e destinuar te shpt behet e te shuhet pa lavdi l htu sic i " er e e perc;are qe s'u k b ,as k ..slC;Jane s~uar paraardhesit e saj te a ~ ~tur etu as nann, as nishani . .Ilutem lexuesir tim qe ta perqendroje vemend' " '. symmet kombetare te ketiJ'libri e jo ne gabim t jen vet~~ ~e tii .. e ose mangeslte e IJ te mundshme sepse ai s'ka kaluar ,. " d d kt . k neper uart e ndonJ'e re a on, orrektori ose rerezenti f' aft" '5 e e.

RENIJESIA E ORGANIZIMITNEJEffiNEPOPUJVE
Organizimi eshte veprimtari e ndergjegjshme e njerezve qe diktohet nga nevojat e jeres se tyre. Si i tille ai ka qene jo vetem bashkeudhetar. por edhe produkt historik i tyre qc nga zanafilla e qyteterimit e deri sot. Duke qene veprimtari e gjere, organizimi perfshin te gjitha sferat e jetes njerezore. Format dhe permasat e tij percaktohen nga shkalla e zhvillimit ekonomiko-shoqeror te njerezve. Si dje ashtu edhe sot me problemet e organizimit te jetes zakonisht jane marre mendjet me te ndritura te popujve. Edhe sot udheheqesit e medhenj dhe reformatoret e shquar te cdo vendi e kohe jane pika referimi per popujt e botes, N ga sa u tha me siper vetkuptohet se forma e organizimit te nje populli ne cdo fushe te jetes pasqyron zhvillimin material e shpirteror te tij. Sipas nivelit te organizimit, cdo populI arrin fitore ose peson disfata per ato synime qe i eakton vetes. Duke perjashtuar rastesite, shkalla e organizimit te nje populli pasqyron forcen ose dobesine e tij ne perpjekje per te realizuar detyrat qe shtron jeta. Qe nga zanafilla e qyteterimit e deri sot, cdo popull, per aq kohe qe s' eshte organizuar ne perputhje me kerkesat e jetes, per aq kohe s'ka qene zot i fatit te vet, per aq kohe s' e ka luajtur rolin e vet historik. Per me teper, ai mund te jete roberuar me shekuj, ose mund te jete zhdukur nga pushtuesit e ndryshem. Organizimi, duke qene veprimtari e ndergjegjshme, ka shume pikesynime. Ai synon jo vetem te siguroje jeten e nje populli nga cdo rrezik qe e kercenon, por edhe te kurseje kohen, energjine, gjakun dhe djersen e tij gjate perpjekjes per te krijuar kushte optimale per zhvillim, begati e lumturi ne perputhje me

12 13 kushtet e jetes dhe idealin qe buron prej tyre. Organizirni s' eshts dhunti as privilegj i nje popuili ose i nje race te caktuar. Historia ka p~ovu~~ se ~?J?u~t e racave te ndryshme.?ere kane shfaqur a~~~~l,here.d~b~sl ne fushen e organizirnit. Eshte provuar se te nJ~!titpopuJ ne disa kushte e rrethana jane organizuar ne menyre shembullore, kurse ne rrethana te tjera jane pen;are e roberuar me sh~~j, os: j~e zhd~~ nga faqja e dheut. Historia e ngritjes ~?~. e ~erues se nJe populli, historia e shkeIqirnit dhe e degradirnit te tiJpercaktohet nga shume shkaqe, megjithate faktor me rendesi i ketij procesi te nderlikuar mbetet organizirni. Per t'i konkretizuar keto ide do tejap disa shembu] nga historia e popujve te ndryshem, ~e a~~tet ~e~asit kane qene popull me kulture dhe organizim te Iarte.~e bn~e~ e Mesdheut, por historia i fshin nga faqja e dheut. Ata, pervec te tjerave, i dhane botes alfabetin me racional dhe per disa shekuj kane qene superfuqi ne Mesdhe. Por duke u zgjeruar tej mundesive te veta ne brigjet mesdhetare ata u b~ll~faq~an per hegje~Oni. ~e Romen dhe, pas nje Iufte te gjate, q~ s k~ t~.krahas~ar ne antikitet, u shfarosen. Si ky popull, qe Ia 8JUImene kulturen boterore, nga rrebeshi i historise jane zhduktir shumf popuj te tjere. Ne Ballkan te gjithe popujt e Iashte u zhduksn me perjashtim te shqiptarevs dhe te grekevs, fakt ky qe flet per qendresen e tyre Iegjendare perballs vershimit shkaterrimra- te shumf hordhive barbare dhe te stuhise se perandorive pushtuese. Edhe romaket sipas ~o~es.~provuan.m~ sh:kuj edhe Iavdins boterore edhe turpin e tragjedme. Ata kur ishin te organizuar ne menyre shembulloro pushtuan shuma rajone te tre kontinenteve, por kur u kalben dhe u.degjeneruan nga Iuksi dhe bolleku qe ishin krijuar me djersen e gjakun e shume popujve te roberuar, ata u munden dhe u shkaterruan keq nga hordhite aziatike dhe fiset e bashkuara gje~~e. Pas kesaj tragjedie te merituar, ltalia, qe ishte epiqendra e kesa! perandorie boterore, permes zjarrit e gjakut e provoi kaI:,a~ e percarjes dhe te pushtimeve per 14 shekuj dhe pasojat e kesaj zezone e godasin edhe sot. Ii Me lart u tha se organizimi pasqyron shkallen e zhvillimit dhe te qyteterimit te cdo populli. Por hist~ria trego~ s~.ky rregull ka edhe perjashtime te tilla sa ne pamJen e pare ..t~ ~.uket se rastesia e ka humbur lidhjen me domosdoshmerme, sepse hordhite arabe, tatare, mongole, turke, manxhure pushtuan vendet me te zhvilluara te botes antike e mesjetare dhe aty themeluan perandori shekullore me perma~~ viga~e. ~ y triumf i barbarise mbi qyteterimin bashkekohor do ~embe~eJmister ~d~e per mendjet me te ndritura p~ te mo.~ shpJegoheJ. m~ cophml~ feudal rrenimqar te vendeve te qyteteruara. Coptimi feudal, qe shoqerohej nga lufta recipr~k.~ e q~ndra ~r~nc~patave feudale, e mundesoi triumfin e barbanse mbi qytetenmm. Ne kete menyre shpjegohet edhe triumfi i barbarve turq mbi qyteterimin e zhvilluar ballkani~. Ne ate. kO.hene Ballkan rivalezonin e luftonin midis tyre mbi 300 principata feudale. Madje disa feudal ballkanas i ftonin pushtu~si~ tu.~qper ndihme me qellim qe t'i shkaterronin rivalet e vet fqinj. K~sh~. v_e~ru~n edhe disa feudal shqiptare qe donin te shfarosmn nJen-tjetn~ per fronin e Shqiperise, N ga percarja dhe lufta rrenimqare popuJ.~ e Ballkanit u paguan pushtuesve turq hara<;i~. e. ~Jakut d~e ~e djerses per pese shekuj duke pe~etua~.~dhe er:e~ITen e mesjetes se gjate aziatike pas asaj euroPIan~ ~e ls.~~e~SI e pran~e~?me ne kohen e vet. Shqiptaret e Amenkes qe Jane produ~t 1~ety~e dy mesjetave, ne qofte se .e.v~zh~~~n~ jete~. e t~re ne per<;afJe haraci i tyre do te jete asimilimi. Kete fmale te dhimbshme d~ t~ provojne ketu brezat e sotem aSh.tu si<;.e~~ovuan .bre~at.~ane t: djeshem qe s'u dihet nami as msham ne oqeamn nJerezor te ketij kontinenti. . .. .... , Per ta kuptuar me mire dukunne e orgamzl~t, ai ~ d~het pare vetem nga ana praktike, por edhe.~g~.ana te?~ik~: SI<; ihet d organizimi eshte forme qe shpreh nJe permbajtje ~e..c~~~uar. Permbajtja eshte baza e objektit qe percakto~ ve<;o~lte.. ~~esore c te tij. Si e rille ajo shfaqet permes elementeve te vet p.~rber~s. Por permbajtja nuk mund te ekzistoje as nuk mund te zhvillohet

15
14

jash.te fon:nes. Per kete arsye cdo permbajtje e ka formen e vet ek~lstenclale. Kjo per faktin se forma shpreh strukturen e brend~.hme te J?ermbajtjes, menyren e organizimit te saj qe ia mun~eson ekzistencen dhe zhvillimin. Midis permbajtjes dhe formes ka marredhenie te ndersjellta. Kjo lidhje shpreh unitetin e ~e dhe tregon se njera s'mund te ekzistoje pa tjetren. Por ne kete unitet permbajtja eshte ana kryesore dhe si e tille, ne kushte normale te zhvillimit, ajo e percakton formen e vet ekzistenciale. P~r ed~~ for~a ~'eshte dukuri pasive, sepse ajo vepron mbi ?e~~aJtjen ne :nenyre aktive. Per kete shkak roli i saj ne zhvillim e~hte 1 mad~: sld?mos kur eshte ne unitet me permbajtjen, N ga kjo .~u~d te nx~:ret konkluzioni se forma gjate procesit te z~~t lot rol te dyanshem: kur eshte ne unitet me permbajtjen aJo nd~on pozitivisht ne zhvillimin e saj, kur ajo vjetrohet dhe nuk'p~r~uthet ~e kerkesat e permbajtjes se re, ajo pengon z~vl1h~.m e saj. Nga kjo mosperputhje, vetkuptohet se ~erm~aJ~~ dhe forma, pavaresisht nga lidhja dhe bashkeveprimi 1tyre, Jane fenomene te ndryshme. Ky ndryshim percakton edhe tendencat e tyre specifike ne procesin e zhvillimit. Karakteristike themelore e permbajtjes eshte fakti se ajo zhvillohet panderprere, kurse forma eshte me konservatore dhe ka tendence te mbetet prapa permbajtjes qe ndryshon vazhdimisht. Per kete shkak midi~. permbajtjes qe zhvillohet e ndryshon panderprere dhe formes ~o~ser~atore, qe ngel prapa,lind nje kontradikte, Kjo kontr~~ikte z~ld~et duke zevendesuar formen e vjeter frenuese ~.e nJe. ~orme te re nxitese qe ploteson nevojat jetike te permb~~es. ~ypr?ces ne natyre zhvillohet ne menyre spontane, kurse ne shoqen at zhvillohet ne menyre te ndergjegjshme, sipas shkalles se zhvillimit. Kete mesim historik e zbatojne, sipas kushteve e rrethanave perkat.ese, te gjithe popujt e qyteteruar, jeta e te cileve eshte p~~~hlm, qa.~k~~im, organizim dhe riorganizim i pafund. Ne ket: ~~~ces te perjetshem permbajtja dhe forma bashkeveprojne e perterihen duke shpene zhvillimin perpara sipas kushteve dhe
(

ligjesive te jetes. sr per gjithe popujt e q:yte~~~a~, ash~ ~dhe per diasporen tone ky mesim i madh ka rendesl Jetik~. 51<; d~et, diaspora [one shpreh nje permbajtje te caktuar.~hoq:r.or~ q~ k~ nevoje per nje forme organizimi qe t'i hap rruge zhvillimit te sa] kornbetar- Duke patur parasysh interesat dhe vlerat e perbashketa te diaspores s?ne e ~~~mj~.forme ~e .i persh~.atet asaj per zhvillim dhe ekzistence eshte bashkiml.~o~beta~: Per<;arjaqe zoteron jeten e diaspores sone me d~da esh~: f~r~e arkaike qe krijon te gjitha premisat per degra~imm, ~hper~erJen dhe asimilimin e saj total. Prandaj perpara dlaspores shqiptare shtrohen sot dy alternativa diametralisht te kunderta: ose bashkim e shpetim, ose percar]e e asimilim. Rruge te m.~sme s'k~: Kjo qe shtroj perpara diaspores sene s' eshte hipot.~z.~, ~or .teze absolute qe e kane provuar kern me kohe brezat tane te asimiluar e te harruar.

16

17

PERC;;:AR]A: KRYEZOTI RRENIMQAR

I SHQIPTARVE

Percarja rrenimqars ka qene dhe vazhdo te jete kryezoti shekullor i shqiptarve. Ky satana i ka sunduar e kerrusur me shekuj bijt e shqipes me shums se thundra e cdo pushtuesi mizor. Ky perbindesh i zi i ka percaktuar jo vetem disfatat e popullit tone, por edhe roberine e tij shekullore. Ai i ka dominuar dhe udhehequr me shekuj ne rruge te mbrapsht shums krere te fiseve, te krahinave, te principatave dhe te pashalleqeve tona. Kete zezone ai e ka vazhduar me terbim edhe me udheheqesir e politikanet tane ne kohe moderne. Ai shpesh here u ka prire prijsve iliro-shqiptar per te bashkepunuar me pushtuesit e eger romaks, bizantme, romano, auzhuin, sllavs, turq, jugosllave, greke, fashists, etj. qe kane bere mizori mbi popullin tone. Ky satana gjaksor miliona here i ka udhehequr shqiptaret e verbsr neprita per te vrare vellazcnr e vet per nje send ose per nje fjale dhe pastaj i ka futur neper shtepite ose kullat e ngujimit per te vegjetuar me vite ne pikellim e zi. Zoti i per<;arjes gjithmons i ka mbushur shqiptaret me urrejtje, helm e zili per njeri-tjetrin. Ai i ka skuqur syte e tyre me gjak dhe ua ka sterrose trurin brez pas brezit. Ky Molloh i tmerrshem ka pire gjak shqiptari me shekuj si lubi duke shuar ne truallin tone miliona familje. Ai ka veshur me rrobe te zeza grate shqiptare dhe ka lene jetim femijet e tyre te cilet e kane vazhduar jeten me ankth ne mes te urrejtjes e te mjerimit, ashtu sic po ndodh sot ne te gjitha viset shqiptare. Percarja, kjo tirane e verber e shqiptarve, shpesh here i ka nxire e pergjakur edhe fejesat, martesat, dasmat e festat tona,

ashtu sic e gjakosi ne kulmin e gezim~t e~he d.~smen e ~o~~s. se Skenderbeut gjate se ciles u theren Sl bl~h~ te ~.?ra ~bl njeqint aristokrate e krere shqiptare per simpatme e nJe vaJze. Cjysherit tane ne kushte e rretha~~ te ndrysh.me.provua.~ .. t rOJ e tyre shume forma J'ete,shume emra, fe, rite, . ideologji, iet ne .. .. d pushtues dhe stade zhvillimi, por kucedra e ~e.r<;arJesne <; 0 rast u mbeti ne dere. Ndofta per te shpetuar disi nga zezo~a e saj ata gjate mijevjecarve .i vu~e vete~ e.mra te n~ryshem: pellazge, ilire, arberore, shqiptare, ~U~rI kjo sa.e <;udlt~hm~.aq edhe misterioze qe ka pjelle shume ~lpotez~: ~hro-shqlptaret e provuan jeten ne gjini, fis, popullsi, kombe~~ d.~e k~m~, po~ gjithnje ne percarje e kaos. Ata e perjetuan ne per.<;arJete ~e~e bashkesine primitive.skllavo-pronarine, ~e~da~~, zanafille~ e kapitalizmit, socializmen dhe tregun e lire ka~lt~list, por k~rr: s' e provuan bashkimin, paqe~,. harmo~l1~e, .~.a~hur~.ne vellazerore dhe lumturine, Ata perjetuan gjate m.~JevJ~~areve besime me shume zota, me nje zot dhe pa zot, gjithnje ~uke ngritur e shembur ne percarje e kaos gjithefar~ te~puJsh ~ faltoresh. Me ne fund, kjo katraure fantazmagonk~.perfund?l me ngritjen e piramides dhe te pen:~endore~e ~Jlga~te per keopsin e kuq, qe u shemben si shume tem_l?uJme pare. I~roshqiptaret gjate mijera vjeteve perjetuan fene pagane, katolik.e~ ortodokse, synyte, bektashiane me zotat e tyre, po~ kryezoh 1 tyrerrenimqar mbeti percarja. I tille ~a ~.ene ky zot gJ~~sor ed~e ne castet me tragjike te popullit tone, ne castet kur .v.~rsuleshin mbi te si bishat armatat romake, fiset barbare, hordhite n?rma~e, sllave, turke, greke, jugosllave dhe ushtrite pushtuese te fuqive imperialiste te Europes. .... Kjo dukuri rrenuese, qe s'ju.n~a p.0.r~llit .. one ~e s~eku~~ t duhet pare historikisht. Ne antikitet .lliret .qe s~tn~es~n n: perendim dhe ne qender te. BaUkamt u gjenden t: per<;are perballe pushtuesve remake qe ishin bashkuar e.org~~~.p~a disa shekujve ne Itali. Ne ate kohe ne tr~vat e J~gut ill~~t lS~l~ organizuar ne disa shtete rivale, kurse ne qender dhe ne veri te

18 Ilirise ata jetonin te percare ne fise dhe konfederata fisesh. Kjo gjendje organizative u percaktua nga shkalla e zhvillimit te tyre ekonomiko-shoqeror. Por pavaresisht nga percarja iliret bene qendrese heroike. Gjate kesaj qendrese iliret u rralluan shume ose u shfarosen ne veri dhe ne qender te Ilirise brenda dy-tre shekujve. Qendresa legjendare e ilireve te percare tregon qarte se Roma kurre s'do t'i kishte pushtuar trojet e tyre po te kishin qene te bashkuar. Kete pohim e vertetojne edhe fitoret e Pirros ne ltali, i eill i mundi ushtrite romake disa here me radhe. Keshtu per shkak te percarjes Iliret humben me shume se d y te tretat e trojeve te veta, per te mos folur pastaj per roberine shekullore dhe per sherbimet kolosale qe u bene pushtuesve remake me ushtare, skllever, taksa dhe perandore me fame boterore, Sic dihet, ne vitin 395, Perandoria e kalbezuar Romake u nda ne dy pjese, ne Perandorine romake te Perendimit dhe ne P~~a~.~o~ne r?~~~ t~ Li~djes, e eila i perfshiu trojet tona per nJerruJevjet, GJate kesaj periudhe qe koincidoi me rendin feudal dhe me formimin e kombesise sone, populli yne i percare dhe i roberuar vegjetoi me shekuj ne terrin e mesjetes duke provuar shume vershime barb are qe kalonin si shtemgata shkaterrimtare ne truallin e tij. Vershimi i fundit i madh eshte ai sllav qe perfundoi me zaptimin e shume tokave iliro-arberore, Me vone populli yne i percare provoi pushtimin bullgar, norman, anzhuin, serb dhe percarjen e madhe te krishterimit qe u shoqerua me tronditje te medha shpirterore, me mallkime e shkisherime reciproke, me nderrime feje me dhune, me herezi si edhe me shkaterrimin e ikonave kishtare nga perandoret bizantine.Pas v?ekjes se car Dushanit ne mes te sh.XN, perandoria serbe, qe kishte pushtuar trojet tona dhe shume treva ballkanike, u eoptua ne 300 prineipata feudale si edhe Gjermania, Italia, Franca etj. Ne kete periudhe edhe ne Arberi u krijuan shume prineipata te vogla, ~~er te cilat me kryesore kane qene principata e Balshajve, e Topiajve dhe e Shpatajve. Keto principata shqiptare, qe synonin £ronin e Arberise se bashkuar, jetonin ne rivalitet e lufte

19
me njera-tjetren. Kaq e madhe ishte per~a~~ dhe ur~~j~a mi~is Balshajve te Shkodres dhe Topiajve te}<ruJes e ~~~res~~ ~a keta te fundit i ftuan turqit ne ndihme per t 1shfarose vellezent e vet te Shkodres. Turqit qe e priten me gezim kete ftese, erdhen per here te pare ne Arberi per t'u dhene ~dih~e~ e.~e~e .!opiaj~e, te cilet e shkaterruan ushtrine e Balshajve. GJate kesaJ vellavrasja, qe do te perseritet shume here ne trojet tona, u sh~an ~je~~ jete shqiptare si edhe princi i Balshajv.~. Kesh~.fe~dalet arberor.e, si edhe shurne pasardhes te tyre, ne vend qe te bash~oh~.shl~ kunder pushtuesve serbe e turq, i ftonin dhe i paguarun keta te fundit per te vrare vellezerit e vetrivale. Pak.:ite pas ketyre ngjarjeve tragjike, turqit e fituan betejen e Kosoves dhe push~an me lehtesi Arberine dhe gjithe Ballkanin. Keshtu u provua fjala jone popullore qe thote se qeni i ke~.ta sjell uj~un n~ :~~he. Pese dekada me vone ne horizontin e perflakur te Arbense u shfaq Gjergj Kastrioti qe bashkoi shumicen e arb.~rorve ~e .~e~ej~ fitimtare kunder pushtuesve turq. Ne dekaden e pare te kesaj epopeje legjendare u duk se ai kishte arritur te krijonte nje .unitet te celikte midis arberorve, por, per fat te keq, jeta provOl se ky mendim kishte qene nje iluzion, sepse ne kulmin e zulmes dhe te fitoreve ate e tradhetuan kryegjenerelet e tij - Mojsi Golemi dhe Hamze Kastrioti si edhe dy djemte e motrave, pa folur per renegatin Ballaban Pasha qe udhehoqi me vite hordhite turke kunder Arberise. Keta rradhetare e renegate qe i mundi Gjergj Kastrioti, i shkaktuan Arberise deme e shkaterrime te paHogaritshme, pa folur per vrasjen. e :nijera. arbe~orve. Nje dekade pas vdekjes se Gjergj Kastriotit turqit e npushtuan Arberine qe ishte shkaterruar si ne kohen e vershim~:e barbare: Pas ketij ripushtimi te kobshern, Shqiperia u zhduk per tre.s~e~~~ nga skena e historise ballkanike. Ne shekullin XVIII Shqiperine e roberuar. si edhe Turqine, e perfshiu per~arja totale,lufta dhe anarkia feudale qe u shoqerua me shkaterrime te medhadhe me vrasje te mijera shqiptarve. Nga ky kaos i gjate ~oIen fitimtar~ te perkohshem Bushatasit ne veri dhe Ali Pashe Tepelena ne

I

I,

, ii,

Iii: W

21 20 jug qe krijuan pashalleqet me te fuqishme ne Perandorine Turke te kalbezuar. Por keta pashallare te fuqishem me ndergjegje anadollake qe kishin shume me teper toke, pasuri, para e ushtare se Gj.~rgjKastrioti nuk punonin per te miren e gjithe Shqiperise, po per pushtet, pasuri e lavdi personale. ~ theksoj kete fakt sepse koha e ketyre pashallareve te hazdisur ofronte shume mundesi per fitoren e pavaresise se Shq~p~r~s~. Ne ~ete ..ko~e te arte per ne, te gjithe armiqt e Shqiperise, Turqia, Serbia, Bullgaria, Greqia dhe Italia ishin ne gjendje kome. Pashallaret tane, qe i kishte perfshire mendesia e sterros~.~zi~tik~, po t~ kishin patur ne trurin e tyre dy-tri qeliza nervore te GJergJ Kastriotit, me njeqintemije ushtare e vullnetare qe posedonin, do ta kishin krijuar pa veshtiresi Shqiperine e pavar~r.e~ke ~he d~ te kishin shpetuar nga vrasja, burgosja dhe d:blml m~l dy milion shqiptare qe u martirizuan gjate dy s~e~~Jt e ~ndlt nga armiqt tane te ringjallur dhe te organizuar te cilet u permenden me lart. Turqia pasi shkaterroi pashalleqet tona te percara e rivale dhe pas shfarosi garden e vet jenicere si edhe shume krere e feudale te toskerise, beri reformen borgjeze te Tanzimatit te cilen e zbatoi pjeserisht ne Shqiperi me zjarr e hekur. Kjo reforme centralizuese qe shoqerohej me administrate te re turke, me taksa e rekruti~. te r~e~~~t us~tarak si edhe me heqjen e se drejtes feudale, ne Shqiperi u prit me kryengritje te shumta krahinore te cilat i shtypi ushtria e rregullt turke pa veshtiresi te madhe. Si rezultat i zbatimit te kesaj reforme, ne Shqiperi linden marred~e~ie .~apitaliste qe misheroheshin permes prodhimit e qarkullimit te mallrave, te parave e te njerezve ne kuadrin e tregut kombetar e rajonal. Ky proces transformues ekonomikoshoqeror krijoi premisa materiale e shpirterore qe kombesia shqipt~n~. te .~~derroh~j ne komb, si kudo ne boten kapitaliste. .. GJa~e ke~aJ.. ohe te vrullshme ne arenen shqiptare dolen k RiliI~d~Slttane qe formuluan gradualisht parimet e shqiptarizmit. Synimi kryesor i tyre ishte liria dhe pavaresia e Shqiperise qe do te arrihej permes kultures. arsimit, zgjimit e bas~t ~omb.~tar te shqiptarve. Ky proces mori vrull te mad~ ~e permdh:n. e invazionit te eger sllavo-grek qe synonte pushtinUn dhe coptiIrun e trojeve shqiptare dhe shfarosjen e kombit tone. Per te p~rb~uar kete rrezik, shqiptaret, nen udheheqjen e Rilindasve tane, krijuan Lidhjen shqiptare te Prizrenit, e cila i.~uri vet~s dy detyra kombetare. Detyra e pare synonte mbroJtjen e trojeve ~o~a ga agresoret sllavo-greke, kurse e d~t~. s'y~on:e .~eah~l~l~ ~ autonomise dhe te pavaresise se Shqlpense. GJate reahzl~~t te detyres se pare shqiptaret u bashkua~ d~.e lu_ftuan heroikl~h~ per mbrojtjen e trojeve te veta, kurse per ~e~~tJen e aut~no~ls~ dhe te pavaresise ata u per~ane dhe u munden nga Turqia ..GJate realizimit te detyres se pare shqiptaret u bashkua.n dhe fitua~~ sepse rreziku i pushtimit te trojeve t~na yrek~ mteresat e te gjithve, kurse gjate realizimit te detyres se dyte u b~llafa~~a~ dy interesa te kunderta - .i~teresat ~ .komb~t tone te pakonsoliduar qe kerkonte Iiri e pavar~.sl ..dhe mteresat.e pashallarve, bejlerve e klerikeve turkomane te k~.~ruptuar: KJ~ per~arje tragjike u perserit ne Kosove edh~ pas nJe s~~~u~~. Ne vitin 1981, kur rinia kosovare luftonte per Repubhke permes demostratave te stuhishme qe u shtypen me zjarr e hekur nga pushtuesit sllave, dhe ne viti~. !989, kur .~u hoq ~oso~e~ autonomia. Ne te dy rastet shume mtelektuale e funkslOnare te Kosoves. per te ruajtur ofiqet dhe rrogat e ~aj~.e, u b~s~~uan me pushtuesit e eger serbe. Edhe sot me bu~a~m n.ev~~~e.~~:t antishqiptare te Fadil Hoxhes. Sin~n Hasa~lt e~~.,qe 1c~es0ru:?demostruesit heroike te Kosoves tradhetare, reakslOnare, kunderevolucionare, irridentiste, fashiste, balliste etj. Keto fjalime makabre me kujtonin castet tragjike te shqi~tarv~ ne k~he~ e Pashiqit, Rankoviqit, Xhavit Nimanit dhe te KO~1Xoxes qe e goditen per vdekje kombin shqiptar. .. .. . Pas shkaterrimit te Lidhjes Shqiptare te Prizrenit per~arJa ne trojet tona u thellua edhe me sh~e ser:~e ~~ ~?_riz?ntin tone te zi dolen gjithefare mons trash antikombetare qe ishin reflekse

:n

23 22 te presioneve te huaja ne Shqiperine e percare e te molisur. Keto ~onstr~, q~ ~erfaqe~o.~in spektre te ndryshme politike e l~eolog}~e,.ls~ ~~~et e korruptuar turkomane, grekomane, f~~osl~.av~, fIlolta.liane~.flloau~triake etj. qe u sherbenin armiqve te eger te kombit tone. Veprimtaria e kesaj lukunie te terbuar !regonte se Shqi~eria e vogel ishte bere arene ku perplaseshin mtere~.at e sh~; ~hteteve grabitqare. Per kete shkak levizja jone ko~betare, qe s kishte as strategji te qarta as udheheqje unike u.p:rb~ll~~ me ves~t!resi te pakapercyeshme, Kjo u pa qart~ mate gjithe kryengritjeve antiturke qe u zhvilluan ne fund te shekulli! ~IX .~h: n~ fillim te shekullit XX. Madje edhe gjate kryen?ntje~ s~ ~ergJ~th,shme, d~e sidomos ne fund te saj, kur ba~~kep~mml 1 ~hqlpe~arv.e kishte arritur kulmin, percarja nd~rshqlptare triumfoi. KJo u duk qarte nga marreveshja shqiptaro-turke e vitit 1912 e cila permbante vetem disa kerkesa arsi;more e ~ultur~re q~. nuk e ndryshonin ne thelb gjendjen e~~stuese te k?mblt tone. Por edhe kjo marreveshje formale, ku s permendeshm as emrat Shqiperi, shqiptar dhe autonomi, nuk u zbatua sepse shpertheu Lufta e Pare Ballkanike e cila shenoi pusht~n ~ coptimin e trojeve tona dhe genocidin mizor mbi kombin shqiptar nga okupatoret sllavo-greke. Pas aktit heroik te shpalljes se pavaresise, ne kushte apo~alip.ti~~ qe s' e njeh historia e ndonje populli, patriotet dhe naclo~ahst~t shqiptare mendonin se percarja ne Shqiperi do te tulat~J s~peJ!. Po~ p~s ~.optimit kriminal te trojeve tona dhe pas ardhjes s.e_PnncVldlt ne Durres, ne Shqiperi te Mesme shpertheu ~yengrltJa ~~oman~, kurse ne jug u aktivizuan grekomanet pe~.autonorrune e Vono-Epirit. Keto dy levizje antikombetare e futen Shqi~erine ~.ekaos si ne shekullin XVIII kur zotroi percarja dhe an_~rkia.ez~ze feudale. Kjo krize e thelle qe u shkaktua nga ba~hkepumml delirant i forcave tona antikombetare me ag]~nturat e huaja e kompromentuan imazhin kombetar te ~hqlptarve ne syte e ~ur?pes aq shume sa fuqlte e Antantes, per mteresat e tyre imperialiste, vendosen coptimin dhe zhdukjen e Shqiperise londineze nga harta p?lit~e ~.b?tes. ~or per .fat t~ mire ky vendim kriminal deshtOl ~~ saje te l~ftes he:o~~e t~ shqiptarve dhe te ndihmes shp~tlII~~a~e t~ A~:r~~~s n~ Konferencen e Paqes te Parisit, ndlhme kjo qe u per~ent t.et~ dekada me vone me rastin e c;lirimit te Kosoves. Kur behet fjale per percarjen tone, s'mund te mos perme~~et fa~~i skand~loz ne Konferencen e Paqes te Parisit ku u paraqlten pes~ delega.?one te vec;anta shqiptare per te mbrojtur c;eshtjen tone .k~mb:tare, dukuri kjo qe s' e njihte [o vetem historia e diplomaclse boterore, por as ajo e njerezimit. . .,. . ., . .. Pas Kongresit te Lushnjes dhe l~.~t.~e rr~zikut te J~shte~ ne Shqiperine patriarkalo-9f1igare rifillOl perC;aTJa dra~atik~ per ceshtjen sociale e polrtike. N_e ..ket~ faze ~~r. ng~~h~~hm. e rrezoheshin panderprere qevente shql~tare ne ~ITane, p~r<;afJ~~ midis forcave tona te majta dhe te dJathta perfundOl me t~ ashtuquajturin Revolucion Demokratiko-Borgjez q~n~~ zb~tOl asnje reforme te premtu~r. Por k~ r:vol_ucio.n <Je s es~te as demokratik, as borgjez, per shkak te gJendJes gJyse:? ~e~J~tar:: te vendit, u shtyp me lehtesi nga kundershtaret e tIJ ~: dinin t 1 mbronin interesat e veta. Keshtu perpjekja iluzore per progres jashte cdo mundesie materiale e s~oqerore s~l1i r:gres q.e ~ shoqerua me reaksion dhe me :rrasJ~n e neronjvc te k?~blt ~l edhe te shume idealisteve shqlptare. Por edhe pas keti] akti, per<;arja politike vazhdoi me furi n~?hq~peri. ~e ~ shperth~u kryengritja antizogiste ne DukagJm qe u nxit nga Jugo~~lave~, qe ishin te pakenaqur nga politika proitaliane e Zogut. M~ vone, pervec grevave e demonstrata~e te :.'-dry~h~e, sh~.erthe~ Kryengritja e Fierit, ne nje kohe q~.po per?ah.t~~ tietra ne .:ll~r~: Ne keto levizje kaotike, qe u shtypen pa eshire n?~ rregJ1ml.~e fuqi, u implikuan grope te ~~rys~e. s?crale ~.po~~e me dhe qellime te kunderta- Ne keto levlzJe moren PJes~ m~l~sor~, prifterinj, oficere. intelektuale li~er~l~, demo~rate, .. ;lfl~?~r~, < komuniste dhe karieriste e aventunere te ndryshem. Keto leVlZJe kaotike me ide, programe e qellime te ndryshme shprehmn

n:

?~~

24 k~iz~n e ~je s.~oq~:ie te papjekur dhe te pastabilizuar qe s'ishte ne gJendJe te zgjidhte shpejt problemet e grumbulluara ne ?ek~da, sepse aty mungonte borgjezia e zhvilluar kombetaro qe 1 zgjidh ato me lehtesi ne cdo vend te botes. .. N~ pr~.g t~ pushtimit fashist dhe pas tij percarja dhe kaosi perfshiu gJlthe Shqiperine. Gjate atyre diteve tragjike shums s~qipta~~ u ngriten ne demonstrata dhe kerkonin arme per qen~r~s;: por qev~ria zogist~, qe is~te perfshire nga paniku, hezitoi t 1 armatose ata. Madje qevena arrestoi ne Tirane dis a u~he~e~~s te demostratave. Me 5 prill, ne mes te ketij kaosi, gjerrurru 1 topave lajmeroi lindjen e trashegimrarn te fronit ~bre~~ror .~e perjetesonto dinastine e mbretit Zog. Populli i THanes, qe vazhdonte me furi demostratat antifashiste, i shn~erroi ato ne manifestime gezimi per sihariqin e rioEdhe me 6 pnll. demostratat vazhduan ne Tirane dhe qytete te tjera, por qevena nuk e armatosi as popullin e revoltuar, as ushtrine e vet e ~ila .~shte ~armatosur e paralizuar nga agjentet italiane dhe o~leeret e shitur shqiptare, Me 7 prill, kur filloi agresioni fashist, disa patriots shqiptare i priten pushtuesit me pushke ne Durres dhe ne po~~et e tjer~ te vendit, ne nje kohe qe mbreti me familjen dhe shpuren e vet SIedhe me arin e Bankes Kombetare u arratis ne Greqi. Me 8 prill, kur pushtuesit fashists u futen ne Tirane shqiptaret profashists, dhe shumo zogiste, noliste dhe aventurisr te tjere.i ~rite.~ ata si clirimtare. Gjate atyre diteve disa patriote u a~~ah~e~ ne Jugosllavi, ea te tjere dolen ne mal per te filluar luften clirimtare, Pas nje jave disa shqiptare profashiste shkuan ne Rome per t'ia dorezuar mbretit te Italise kuroren mbreterors te Shqi~e~ise, a~t ky formal qe shenonta bashkimin e Shqiperise me ~ta~~e f~shlste. Nga sa u tha me lart kuptohet lehte se ne Shqiper] klSht~ ~?i~ione e qeridr'ime te ndryshme ndaj p~shtuesve fashiste. Disa shqiptars ata i quanin clirimtars, ose p:ll~n:?~t.e Krishtit, kurse te tjeret i quanin pushtues, kem~shezmJ ose ?res~~x~ etj. Gjith~ ky ~os e ana~ki tregojne qarte se populli yne s kishte as qendnm, as opinion unik

25
kombetar. qofte edhe per <;;eshtjete tij madhore. ~jo zezo~~, q~ mbreteron edhe sot ne atdheun tone pa busull onentuese, eshte percaktuar nga qeverite shqiptare qe kurre s'jane ..u.dhe~equ~ nga nje program dhe strateg~~ k~mbe~are, ~: perJ~shhm t: qeverise se Lidhjes Shqiptare te Prizrenit dhe te Ismail Qemalit qe paten jete te shkurter. . ... ." .... .. Dy vjet me vone, fashistet italiane e nazistet gJerr.nane e pushtuan gjithe Ballkanin dhe bashkuan gati te gjitha .~~~et~?n~ ne nje njesi te vetme politike gje 5e ge~?~ pa mas~. t~ gjithe patriotet dhe nacionalistet shqiptare. Ky gez~, pavares:~~t nga pushtimi fashist i atdheut, qe ndryshonte SInata m~ dl~:n ng~ pushtimi gjaksor sllavo-greke, ishte i ligjshem, se~se.enderr~ me e madhe e shqiptarve ka qene dhe eshte bashkim.l ~?mb:tar. Pas ketij gezimi te shkurter, mijera patriote n~cion~~t~ ~.hqlp:ar u rrjeshtuan ne kufirin verior e veril~ndor te S~q:?er~se Etnik~ er te luftuar kunder cetnikeve e c;etnikokomumsteve Jugoslla:re ~e sulmonin si bisha te egra per te ripushtuar e shkru~~ar trojet tona.Iufte kjo e pergjakshme qe zgjati kater vjet. Por .k~~ .~~he.~ theksuar fakti se rreth 200.000 patriote e nacionaliste te tjere shqiptare qe ishin perfshire e paralizuar ~ga rryma ~end~shme ideologjike e politike nuk u orgamzuan ~bl ..r.:~nme~. ~ shqiptarizmit per te marre ne dore fatin e ko~blt. Kete man.ge~l organizative dhe boshllek politik e shfrytezuan kom~ms~~t shqiptare qe formuan ne nentor ~e~t~: 1941 ~~H ~e ~.d~e~ vendimtare te emisarve shovemste te PKJ, qe kishin qel~~m.ete egra antishqiptare. Keto qellime mund te permblidhe~ ne plka.~ qe vijojne: nje, PKSH, pas organizimit, ~o te knJonte n~ Shqiperine londineze ushtrine e saj partizane e cila do t~ lehtesonte frontin antifashist jugosllav duke goz.h~:uar ~e Shqiperi disa divizione-italiane e gjerma~e; d~: gJate l~fte~ antifashiste shqiptaret do te diferencoheshin e percaheshm n~ dy pjese antagoniste - ne prokomuniste e pro sllave dhe ~e nacionaliste antikomuniste e antisllave: tre, duke vazh~uar lufte~ kunder pushtuesve fashiste, ushtria partizane shqiptare. qe

26
drejt.oh~j nga ernisarer e regjur jugosllavs, do te shfaroste te gjithe p~tflote~.dhe na~ionalist~t shqiptars, me qellim qe Shqiperia e c;hr~ar te mbets] pa koke dhe pa tru kombstar, kaier, ushtria p~rhzan~ ~~qipta~e pas clirimit te Shqiperise londineze, do t'i clironte te gjitha trojet shqiptare ne Mal te Zi, Maqedont e Kosove dhe ~o t~~.a o~.ez?nte ato ushtrisa jugosllave pa derdhur kjo e ~ fundit nje pI~e ..gjak: p~se, pas ketij akti internacionaliste nga ~~a.~ k?mU~lsteve shqlptare, ushtria jugosllavs do t'i shfaroste t~ gJIthe patriotet dhe nacionalistet shqiptars ne trojet shqiptare te okupuara, duke patur edhe ndihman vellazerore te ushtriss shqiptare qe e komandonin vet; gjashte, pas clirimit nga fashizmi, Jugosllavia do t'i grabiste te gjitha mallrat e Shqiperise qe ishin grumbulluar aty me shumice gjate pushtimit fashist· shtate me ne ~nd, S~~iperia e gjakosur, e grabitur dhe pa koke komb:tare do te g!lab~rohej.~uke.u bere republika e shtate e Jugosllavise. . Hlston~ e ver.te~o~~e ~hkronja zjarri e gjaku se strategjia ]ug~sllave p~r.Shqlpe~e: SI edhe per gjithe kombin shqiptar, u re~a J?loteslSht,me perjashtim te pikes se fundit qe s'u realizua vet~~. t:e~ shkak te nje rastesie, e ciia e percakro] kalimin e Shqlpense nga nofullat e pergjakura te shkjaut te vogel tek ate te shkjaut te madh. . N ga ~a u ~ha me s iper lidhur me bashkepunimin a.~h~.o~betar te PKSH me PKJ dalin disa konkluzione te rendeslsh~~. P~~ po~ullin shqiptar dhe diasporen e tij qe do t'i parashtro] ne vmm te kesaj teme.

27 Tre. Historia e luftes dhe e paqes ne bote nuk nje~ nje rast qe nje popull te kete patu: shume me teper viktima nga ......f."' ...O··,f"" se sa nga pushtuesit e mundur. . ... Kater. Historia mijevjecare e popullit ton~ n.~k nJ~h nJ~ on,"or'lP te tille ne buke si ajo qe bene komumstet shq1p~ar~ ua dorezuar xhelateve sllave vellezrit e vet kosova~e q~ strehuar te nena e vet Shqiperi ne nje kohe qe po!?ulh.y'?e ,\!,C,f","",nnn'rp ne familje dhe i mbante me buke. si v~ll~ze~ m1J~r~ italiane qe ishin dorezuar pas kap1tu!hmIt ..te .. tahs~ I e cila e kishte pushtuar e gjakosur kom~m to~~ pe~ pe~e Keta ish pushtues fashiste komuniste~ sh5'_lf~tar.etraJto~m 1 miq ne shtepi, kurse vellezerit kosovare, q~ kis~m ~~~?J.~r me gjak trojet tona nga xhelatet sllave, ua do.re~o~m te .nJ~~te'.'.e xhelate per t'i grire, Ketu nuk shkru~J gJa~.e~. gJere I:'er pjesemarrjen direkte te .k?mu~~steve. s~qlpt~~e ne ~~tYPJ.en mizore te kryengritjes antiserbe ne Dremce ose per ~a~eveshJen dhe bashkepunimin e tyre me serbet per masakn~m e 400? kosovareve ne Tivar, te cilet udhetuan paraprakisht drejt thertores neper teritorin verior te Shqiperise. Por ..zezona ~ bashkepunimit antikombetar te Shqiper~~e m~ s~av:et vazhdoi edhe ne kohen e sundimit te demokrateve gJate viteve 1:921996. Gjate kesaj kohe ne Shqiperi ~ shk~terruar: me dhjetra fabrika dhe uzina dhe hekuri e c;ehkut te tyre, ..Sl ~d~~ !_lafta shqiptare, iu shiten Jugosllavis~ se mbetur kun.der se Clle~ishte ngritur embargoja nderkombetare. Me hek~:rr:. dhe ~ehkur:. e Shqiperise MoUosheviqi bente t~e e topa :fer te vr~r~.~~at~t~ boshnjaket dhe kosovaret, Qevena de~okratike ~Shqiperise be~ politike antikombetare edhe kur e njohu shtetrr: e pava~r t~ Maqedonise pa asnje kusht paraprak. ~ y a~~k~~n~llu:s i la ne meshiren e kanibaleve sllave 800.000 shqiptare .qe ISOO:-, b~shku se me dy milion kosovare. thesari m~ ~. muar 1 kom~lt sh~lptar. ~ Thene, shkurt Shqiperia. qe duhej te ishte prapavla e sigurt e Kosoves dhe e trojeve te tjera shqiptare te pushtuara~'p?' shkaterrohej me theme 1 ne perputhje me strategjme

'TaL>~UCJL~

.P~.

.. .~j e. ~istoria boterore nuk njeh nje rast te tille te c;mendur
qe nje force shoqer?r.~ e n~e,~ombi t'i cliroje trojet e veta nga nje p~shtues dhe pas ketij akti t ia dorezoje ato me deshire te madhe nje pushtu~si tj~ter s~ume me gjaksor se pushtuesi i pare. '" Dy. H~st.?na boterore nuk njeh nje rast te tille qe nje force e nje pO~JUIhte shfaros pjesen tjeter te tij ne bashkepunim me x~eI~te.~e.vet shekullor. Aq me teper kur shfarosja e vellezerve behej per mteresat e pushtuesit me te cilin kombin tone e ndante nje det gjaku,

28 antishqiptare te Serbise e Greqise ne saje te "meritave" te politikaneve shqiptare qe deklaronin me dhjetra here edhe ne forumet e Europes se nuk e duan as prishjen e kufinjve, as pavaresins e Kosoves, Kete vije tradhetare e ndiqnin edhe shume intelektuale e akademike sllavofile, qe udhehiqeshin nga kryetari i Akademise se Shkencave te kota te Shqiperise, Popa. Harrojne keta sllavofile e grekomane se Apostujt e shqiptarizmit dhe atdhetaret tane e kane thene te verteten tone kombetare edhe me litar ne qafe. Duke vazhduar me temen e percarjes ndershqiptare duhet theksuar se pas vitit 1944, ajo gjithnje e me teper po zhvillohej e zmadhohej duke marre forma te perbindshme qe s'mund te imagjinoheshin as nga brezat tane te kaluar qe kane jetuar e vdekur ne percarje. Ne kohen e monizmit vendin e percarjes se vjeter instiktive dhe te pandergjegjshme, qe buronte nga jeta e izoluar dhe ekonomia e mbyllur natyrore e zuri percarja e organizuar klasore, qe s'kishte baze reale ne Shqiperi, sidomos pas reformave te para qe i zhduken me themel klasat e pasura te cifligareve dhe te borgjezise shqiptare. Kjo percarje artificiale dhe e pakuptimte, qe perfshiu ne mullirin e saj gjithe popullin e Shqiperise per pese dekada rrjesht, pati pasoja shkaterrrmtarr, per tel sepse u shoqerua me shpronesim, terror, vrasje, burgosje, internim, bojkotim, spiunim, denoncim e ndjekje te pameshirshme te mijera familjeve dhe ind'ivideve, Kjo kuceder e nderkryer bolshevike, qe hungronte si bishe mbi koken e cdo shqiptari, i shtrinte shpesh kthetrat e saj edhe mbi pjesen me te madhe e me aktive te udheheqesve partiake e shteteror, kokat e te cileve rrokulliseshin pertoke ne cdo plenum e kongrespartie, sic rrokullisen kokat e cjepve ne thertore. Cjate ketij rrebeshi ekonomik, politik e ideologjik, qe kishte natyre donkishoteske, u shkaterrua ne menyre voluntariste baza ekonomike dhe superstruktura e vjeter politike dhe u ndertua baza dhe superstruktura e re e sforcuar qe nuk funksionuan kurre ne perputhje me perfytyrimin

29 fantazmagorik te arkitekteve te tyre, sepse perpara popullit shqiptar partial qe nuk i njihte ligjesite universale te jetes dhe perthyerjen e tyre specifike ne atdheun tone, kishte shtruar per zgjidhje nje detyre utopike qe s'mund te realizohej kurre ne kushtet tona, sepse ajo nuk kuptohej as nuk asimilohej dot nga shqiptaret patriarkale dhe individualiste, pavaresisht nga presioni e dhembja qe po i shkallonte gjithnje e me shume, Dhe vertete shtrimi i kesaj detyre perpara popullit tone te prapambetur dhe analfabet ka qene nje nga cudirat me te medha ne historine e njerezimit, sepse partia synonte te ndertonte shoqerine me te perparuar ne bote me popullin me te prapambetur te Europes. Si rezultat i kesaj aventure, ne Shqiperi rezultoi edhe nje dukuri tjeter sociale, sepse se bashku me bazen e vjeter, u shkaterrua ne themel jo vetem hierarkia shoqerore e kombit por edhe hierarkia natyrale e tij, dukuri kjo qe i beri shqiptaret si kembet e dhise. Ne menyre te vecante shkaterrimi i shtreses se mesme te qytetit dhe te fshatit ia shkermoqi themelet kombit shqiptar per arsye se kjo shtrese e arte eshte burim kryesor i vlerave biologjike, mendore e morale per cdo komb ne bote. Por tufani monist i percarjes nuk shfrynte si shakull vetem brenda vendit, por edhe jashte tij, sepse ideologjia e verber bolshevike, duke e skutur Shqiperine asketike ne bunker, si ekstaza mistike jeremitin ne shpelle, e £Utine antagonizem edhe me shqiptaret e roberuar e diasporen tone si edhe me te gjitha rregjimet e shtetet e botes ne nje kohe qe lufta klasore dhe percarja ndernacionale ne Evrope po fashiteshin shume ne saje te bashkimit te kombeve te saj dhe te krijimit te rendit te ri qe vendosi raporte me te harmonishme midis popujve te gjakosur me shekuj, midis punes dhe kapitalit, midis prodhimit e konsumit e midis individit e shtetit, mesime keto historike qe u nxoren nga gjaku dhe shkaterrimi apokaliptik i dy lufterave boterore. Pas ketyre lufterave mesimdhenese, Perendimi, qe po zhvillohej gjithnje e me shume ne perputhje me ligjesite e jetes, po reformohej e ripertrihej, po chelmosej e po mencurohej permes

30

31

nje evolucioni te programuar te pashembullt, ne nje kohe qe Shqiperia dhe vendet lind ore kishin ngrire ne formen e tyre artificiale qe prodhonte varferi, eufori, propaganda, subjektivizem, konservatorizsm, fanatizem, tirani dhe urrejtje, cka deshmon se keto vende qe udhehiqeshin nga mundesite formale te nje rastesie kalimtare dhe iluzioni qe kishte marre formen e determinizmit ne kokat e komunisteve, ishin perfshire nga domosdoshmeria e verber, sepse vepronin jashte ligjesive te jeres, dukuri kjo qe shpuri ne shembjen groteske te sistemit te tyre per te cilin kishin dhene jeten miliona njerez ar kaike te deshperuar, qe donin te shpetonin nga sistemi i vjeter qe shkaktoi dy kriza te pergjakshme boterore. Por ky veprim i nderkryer shenoi kalimin e shume vendeve lindore nga nje marrezi me rrugedalje ne nje marrezi pa rrugedalje. Kur behet fjale per kete aventure fantastike, ketu duhet theksuar fakti i hidhur sepse populli yne hyri ne sistemin e ri grotesk permes dhunes se pergjakshme, ricoptimit dhe percarjes se tmerrshme dhe doli prej tij per,mes kaosit dhe anarkise se zeze qe shkaterruan me themel Shqiperine duke shuar pa nevoje mijera jete njerezore. Pervec kesaj, nga atdheu ferr iken ne panik nje milion shqiptare te ka_pitur, te cilet e kishin ruajtur e mbrojtur me gjak brez pas brezit, Nga sa u tha me siper dhe nga ajo qe po ndodh sot ne Shqiperi, u konstatua se njeriu i ri, qe e quante partia kryeveper te s~j, doli perbindeshi me i zi qe e kishte gatuar ferri i kuq shqiptar, ferr ky qe cilesohej nga arkitektet e tij si fener ndricues i socializmit ne bote. Duke vazhduar me temen e percarjes sone ne shekuj, duhen vene ne dukje edhe dy dukuri qe kane ndikuar shume ne historine moderne te popullit tone. Keto dukuri jane rastesite dhe udheheqesit qe i kane sjelle ato ne fuqi ne vend in tone. Rastesi ka qene invazioni sllavo-grek qe percaktoi krijimin e Lidhjes Shqiptare te Prizrenit dhe veprimtarine e saj kombetare. Rastesi ka qene Lufta e Pare Ballkanike qe krijoi rrethanat per shpalljen e pavaresise se Shqiperise. rastesi ka qene politika e Perandorise

Austro-hungareze qe ndali coptimin e plote te trojeve tona nga fuqite imperialiste te Antantes ne Konferencen e Ambasador~ve te Londres te viteve 1912-1913, politike kjo qe percaktoi shpalljen e pavaresise se Shqiperise dhe formimin e shtetit shqiptar. Rastesi ka qene bashkepunimi i agjenturave te huaja antishqiptare me turkomanet tane te verber per te shperthyer kryengritjen dhe anarkine e zeze ne Shqiperine e Mesme. Rastesi ka qene ndihma shpetimtare e Amerikes qe evitoi coptimin e plote te ~~qipe~s~ ne Konferencen e Paqes te Parisit me 1919-1920. Rastesi ka qene ndihma e [ugosllavise qe iu dha Zogut per t'u rivendosur ne krye te shtetit shqiptar ne vitin 1924. Rastesi ka qene .~)U~hti~i fashist i Shqiperise qe permbysi mbretin Zog dhe rregJlmm e tIJ. Rastesi ka qene bashkepunimi i komunisteve shqiptare e jugosllave per formimin e PKSH, bashkepunim ~e pe~c~kt?i fatin tragjik te kombit tone per pese dekada. Rastesi ka qene per popullin tone shembja e socializmit ne Lindje qe percaktoi edhe shembjen e tij ne Shqiperi. Rastesi ka qene ndihma e Amerike~~ qe percaktoi clirimin e Kosoves, pavare~isht nga.r?li i uc;~ n~ kete proces. Keto e te tjera rastesi negative ~.poZltIve ~~k J.an~ percaktuar nga shkaqe qe rrjedhin nga logJl~a .e ~hVI~IIImt te brendshem te shoqerise shqiptare, por nga levizjet e jashtme rajonale e boterore qe vepronin gjithmone ne m~ny~~ akt~ve ne boshllekun tone qe percaktohej nga prapambetja, perc;arJa dhe mosorganizimi, dukuri keto qe e kufizonin shume velli.~n ..e veprimit historik te kombit tone. Keshtu atdheu yne, per mungese te borgjezise se fuqishme, qe prballon me sukses cdo problem social e nacional, u be pike kryqezimi i :a~tesive dh~ tendencave te jashtme kontradiktore dhe shesh IOJe1klaneve te brendshmeqe dominuan per shume kohe historine e tij, sic e dominojne edhe sot. Dhe kur e dominojne historine e nje populli gjithfare rastesish, atij s'i mbetet rrugedalj~ tj~ter n_ejet~ pervec luftes per ekzistence, qe shoqerohet me mJenm e fITOte madhe njerezore. Megjithate, populli yne historikisht eshte perpjekur disa

~y

32 here qe t'i shfrytezoje rastesite pozitive per interesat e veta. Gjate ketyre perpjekjeve ai here ka arritur fitore, here ka pesuar disfata. Ketu me poshte po jap disa shembuj konkrete nga historia jone, Ne shekullin XIV udheheqesit e tri principatave kryesore te Arberise nuk e shfrytezuan rastin e coptimit te mbreterise serbe per bashkimin dhe shpetimin e Arberise qe kercenohej nga Venediku, Turqia dhe disa principata serbe, por u futen ne rivalitet e vellavrasje qe perfunduan me pushtimin venedikas e turk te vend it. Disa dekada me vone Gjergj Kastrioti me shume feudale e krere arberore e shfrytezuan rastin e luftes se hungarezeve kunder pushtuesve turq duke bere epoke ne historine shqiptare, bailkanike dhe evropiane. Ire shekuj me vone dy pashalleqet rivale shqiptare, qe kishin mbi 100.000 ushtare e vullnetare si edhe shume para, nuk e shfrytezuan rastin e coptimit feudal te Turqise dhe letargjine e Serbise dhe te Creqise per bashkimin dhe pavaresine e Shqiperise Etnike. Ne nentor te vitit 1912, nacionalistet e patriotet shqiptare, ne kulmin e katastrofes sone kombetare nga invazioni barbar sllavo-grek, i shfrytezuan kontradiktat midis fuqive imperialiste dhe shpetuan gjysmen e trojeve shqiptare duke bashkepunuar me urtesi me Perandorine Austro-hungareze dhe duke shpallur pavaresine e Shqiperise. Ne vitin 1941, pas krijimit te Shqiperise Etnike nga pushtuesit fashiste e naziste, patriotet dhe nacionalistet shqiptare, qe ishin forca me e madhe potenciale e kombit, nuk e shfrytezuan kete mundesi te rastit per te krijuar nje partite fuqishme mbarekombetare qe do te drejtonte luften antifashiste ne aleance me demokracite perendimore, Perkundrazi, kete mosorganizim fatal te patrioteve e nacionalisteve tane, e shfrytezuan 200 komuniste shqiptare, te cilet, me ndihmen e emisareve jugosllave, e udhehoqen Iuften antifashiste dhe antikombetare, lufte kjo qe perfundoi me ricoptimin e Shqiperise dhe me shfarosjen e 70.000 patrioteve e nacionalisteve te percare shqiptare. Keshtu nje force mikroskopike e organizuar e dominoi historine e Shqiperise dhe

33 te mbare kombit shqiptar per pese dekada. Ne vitin 1991luzma e politikanve tane shumengjyresh. ne vend qe te shfrvtezonte me urtesi shembjen e diktatures komuniste per vendosjen e demokracise ne Shqiperi dhe per zhvillimin e saj ekonomik ne perputhje me interesat dhe mundesite e saj reale, ju fut luftes se verber per pushtet. Kjo aventure e eger e politikaneve shqiptare, qe perfundoi me shkaterrimin ekonomik te vendit dhe me vrasjen e plagosjen e mijera shqiptareve. u zhvillua ne perputhje te plote me strategjine antishqiptare te Serbise dhe te Creqise, qe kishin vene ne veprim lukunine e spiuneve te tyre per te shkaterruar Shqiperine dhe prapavijat e Kosoves, qe synonte pavaresine. Cjate viteve 1998-1999, pasi u ezaurua plotesisht qendresa paqesore e LDK, heronjte kosovare, qe formuan U~K legjendare, e shfrytezuan me urtesi te pashoqe situaten nderkombetare dhe izolimin e Serbise gjaksore nga bota e qyteteruar, dhe cliruan Kosoven me lufte ne bashkepunim me aleatet perendimore qe udhehiqeshin me vendosmeri e kompetence nga SHBA. Krijimi i L.Sh.P. dhe veprimtaria e saj atdhetare. shpallja e Pavaresise se Shqiperise dhe c;lirimi i Kosoves shenojne tri aktet kulmore te urtesise, te trimerise dhe te triumfit te nacionalizmit shqiptar qe perjetoi gjate shekullit kaluar kalvarin me te pergjakshem qe njeh historia jone moderne. Te gjitha keto fakte historike duhet te behen mesime per diasporen tone te percare e cila e ka zgjedhur per vete formen me te shemtuar ekzistenciale, qe perputhet plotesisht me deshirat e armiqve tane shekullore. Per keto arsye, ne qofte se patriotet dhe nacionalistet tane nuk shfrytezojne sot rastin e volitshem per bashkimin kombetar te diaspores sene, ata do ta kene faqen e zeze perpara brezave tane te ardhshem te asimiluar, perpara kombit shqiptar dhe historise se tij. Per ta bere sa me te plote e me te qarte tablone e percarjes sone ne atdhe e diaspore gjate tete dekadave te fundit duhet te vihet ne pah edhe roli i udheheqesve tane ne kete proces

34

35 demokrat, anarkist, revolucionar etj. qe perfaqesonin grupet perkatese te shoqerise shqiptare. Nga ajo qe ndodhi ne jeten tragjike te popullit tone, historia e provoi me germa gjaku se udheheqesit shqiptare te shekullit te kaluar s'i kane njohur as ligjesitee jetes, as kushtet dhe mundesite e zhvillimit te vendit, as radhen e detyrave qe shtron jeta, sepse konservatoret qendronin te ngrire perballe kerkesave te popullit dhe te mundesive te zhvillimit, demokratet premtonin reforma duke mos ditur t'i bejne ato, kurse revolucionaret i tejkalonin ato duke bere saltomortale se bashku me popullin e mjeruar qe e drejtonin me diktat. Udheheqesit tane duke qene ekstremiste te Uojit te vet, s'kane pasur as mundesi, as premisa per te njohur ligjesite e evolucionit dhe te revolucionit, dhe per te percaktuar raporte te qarta midis tyre ne procesin e zhvillimit te atdheut. Por pavaresisht nga karakteri dhe individualiteti, pavaresisht nga palet e kunderta, qe kane emrues te perbashket rezultanten tone te mjeruar udheheqesit tane kane disa tipare dhe vecori te peraferta, ne mos te perbashketa, qe percaktohen jo vetem nga etnosi shqiptar, por edhe nga'patriarkati yne mijevjecar qe s'mundi t'i shpetoje plotesisht asnje shqiptar. Udheheqesit tane ne thelb kane perfaqesuar sipas kohes nje klan te caktuar qe eshte perpjekur me.cdo mjet e metode t'i imponohet kombit. Duke qene te tille ata kane bashkepunuar vetem me besniket dhe servilet e klanit te vet, kurse njerezit me te afte te kombit i kane izoluar ose shfarosur pa meshire, Ne menyre te vecante kjo zezone ka qene karakteristike per monistet, te cilet shfarosen jo vetem nacionalistet, patriotet e intelektualet tane, por edhe pjesen me te madhe e me aktive te funksionareve te larte te klanit te vet. Udheheqesit tane gjithnje kane synuar qe ta marrin e ruajne per gjithmone pushtetin, dukuri kjo qe e ka shnderruar politiken shqiptare ne intrige e fushebeteje ku nje klan shfaros pa meshire te gjithe kundershtaret e tij. Udheheqesit tane gjate sundimit te tyre e kane trajtuar Shqiperine si ciflig personal duke synuar vetem mireqenien.dhe lumturine e vet dhe te klanit qe i

rr~ni~qar. SiC;dihet ne boten e qyteteruar udheheqesit kane rmsheruar unitetin shpirteror te kombit te vet, kurse udheheqesit e atdheut tone, qe vinin ne fuqi nga nje rrethane ose rastesi, kane misheruar zakonisht vullnetin, interesat dhe unite tin moralo-politik te klanit fitues, qe perpiqej t'i imponohej kombit me cdo metode e mjet disponues, dukuri kjo qe e thellonte pa~~erprere percarjen ndershqiptare. Kjo vecori negative qe ka nxire .e deformuar udheheqesit tane eshte percaktuar nga mungesa e nje force progresive me baze te gjere shoqerore, sic esh~e b~rgjezia e zhvilluar kombetare, qc perfaqeson e mbron jo vetem mteresat e veta, por edhe ato te kombit. Keto figura historike qe udhehiqeshin nga interesat dhe mendesit e klanit te vet, ose nga interesat dhe ideologjite e jashtme antishqiptare, duke mos patur ne vend baze te gjere shoqerore, bashkepunonin ne kurriz te popullit tone edhe me armiqt me te eger te atdheut. Kjo politike e shfrenuar klanore i ka demtuar shume int~r~~at e k~mbit ton~, i cili s'ka arritur kurre te behet subjekt i fatit te vet per shkak te prapambetjes dhe te percarjes qe buron prej saj. Karakteri dhe natyra shoqerore e udheheqesve tane za.~on_~s~~. eshte perca~tuar nga mjedisi jetesor i tyre, nga mendesite, veset dhe mteresat e klanit te vet si edhe nga ideologjite e huaja qe penetronin ne atdheun tone si rezultat i ~~~s~t s~pi~te~or ~h~ i bos~llekut teorik ne kokat e shqiptarve, te cilet s e kishin asimiluar SIC; duhet as mendimin e vet kombetar ~e s'ish~~ sintetizuar e vleresuar kurre ne menyre objektive nga 1de~loget.~ shtetit shqiptar. Per te gjitha keto shkaqe udheheqesit tone kane shprehur karaktere, natyra dhe prirje te ndryshme shoqerore, Per udheheqesit tane ceshtja e pushtetit, forma e organizimit shoqeror te vendit dhe politika e jashtme kane qene problemet e tyre jetike. Keto ceshtje, qe i kane percare ata ne ~a~e ~ taraf~ ~ntagoniste, kane percaktuar nyjen nevralgjike te mtnges politike shqiptare gjate shekullit te kaluar. Duke u ballafaquar e diferencuar per keto e te tjera ceshtje, ne arenen tone politike u shfaqen udheheqes te tipit konservator, liberal,

37 36 mbante ne fuqi. Per kete shkak ata kane grabitur e pa meshire pasurine kombetare duke lene popullin tone ,. shtypur dhe te shfrytezuar ne mes te mjerimit. Udheheqesit . jane perpjekur per ta vene gjithe kombin ne sherbim te vet, vend qe te beheshin sherbetore besnike te tij. Udheheqesit kane ardhur ne fuqi ne forme dramatike, permes zjarrit e gjakut, dhe jane permbysur ne forme tragjikomike duke Iene prapa germadha, tym dhe mjerim. Udheheqesit tane. si despotet e lindjes, kane perdorur cdo mjet per te glorifikuar e madheruar veten deri ne permasat e legjendes duke pretenduar se ata misheronin domosdoshmerine historike te atdheut, ne nje kohe qe jeta i trajtoi si kukulla. Keta udheheqes duke hequr veten si mbinjerez kane misheruar kultin e shemtuar te individit qe merrte permasa fantastike ne ndergjegjen e popullit te mjeruar. Udheheqesit tane kane qeneegocentrike arkaike qe nuk e kane njohur kulturen e dialogut demokratik qe i karakterizon homologet e tyre te civilizuar. Duke qene njerez te perjashtimit dhe te mohimit te zbrazet, ata s'kane qene ne gjendje qe ta kuptojne domosdoshmerine e opozites ne kohe moderne. Per ata kane qene te huaja interesat mbarekombetare, dukuri kjo qe e la kombin tone te coptuar pa platforme, pa program, pa strategji kombetare dhe pa perspektive per t'u bashkuar ne kushtet e volitshme. Udheheqesit tane kane qene njerez te maskes, te dredhise, te intriges dhe te komploteve. Ata kurre s'kane patur burreri e kurajo te bejne autokritike per marrezirat dhe krimet e tyre. Duke qene njerez te hijes, ata kurre s'kane guxuar te shkruajne me sinqeritet autobiografine e vet per brezat e ardhshem, sic bejne shume udheheqes te perendimit. Udheheqesit tane kurre s'i kane misheruar idealet, virtytet dhe urtesine e popullit tone, por te metat dhe veset e tij qe i kane shfaqur ne permasa groteske. Ata ne fushen e njohjes kane qene skllever te iluzionit, te idealizmit subjektiv dhe te paragjykimit. Per kete shkak ata kane bere ate qe kane ditur, pa kuptuar kurre se cfare bejne, Si te tille ata . .. .. dh teorine modeme te njohje~ qenete hua] per shkenc~n e bera. Udheheqesit iane .. .. nga vepnmet ever .. t·· Glirojne nJern:n dh .. it vet i quanin tradhetare e . .. fu paraar eSI e .. ... vinin ne ql,.. .. hajdut shfrytezues, ne rue bandite, tirane, dem~go~e, h.· tira ne forma te reja. . hdonm keto s em .. qe edhe vet 1 vaz . dheheqesve tane kane .' ti shkaqe fIgurat e u . .. keto dhe te Jera .. '.... kaotike te kombit tone ende te turbullta ne nderg)egJen te historiane~.e te tij. ... ni ohi a e udheheqesve tane ka Per shqiptar~~ e Amenke~ ~s~ here pen;ahen e grinde~ . te veGante, sep~e ata s .? k ..t fl·gura te vdekura ose te . . ... durper eo njeri-tJetnn SIte c:;m~n ... f" k·tyre tete dekadave nga e qe e <;uan pop~llin tonke g)a t efa ne katastrofe. Keta .... Je nga atas ro di .. .a ne per<;;ar.. , .'. tdheun tone.. t··bukur , e katan isen e , 9-e ~~:erruan a oli i Evropes. Por kjo njohje ~a shqiptarin fisnik te qu~~t gog ..he esit e ardhshem te diaspores rendesi te madhe edhe per ud~~ q . .. shume per t'u c:;liruar .... hk e duhet te punoJne . .. sone te bas uar, q. .' k .. ··rcaktuar sjellJen e shemtuar nga ato dukuri ark~~k~.qe ane ~e .. te er ky mesim historik te udheheqesve t~.ne.ne.~td~e. X~~~~esK e diaspores qe t'i japin do t'i aftesoje e nderg)e?Je~?Je u.. h erfytyron e shkaterron fund pen;;arjes sone ~e.~eshperon, s P cdo shqiptar te Amenkes.

38

39

PERc;ARJA E POPUJVE TE BOTES GJATE HISTORISE
Per te kuptuar sa me mire dukurine e percarjes sone, se bashku me lexuesin, do t'i hedhim nje sy te shpejte historise boterore per te vertetuar se percarja eshte nje dukuri e perkohshme shoqerore qe e kane perjetuar ne permasa te ndryshme te gjithe popujt e botes, Shkenea ka vertetuar se kjo dukuri shkaterrimtare nuk buron nga ndonje vecori specifike e keti] apo atij populli, por nga kushtet dhe rrtethanat e vecanta qe perjetojne popujt ne kohe te eaktuara. Fakti se kur popujt e percare bashkohen, pasi i tejkalojne ato kushte e rrethana, e verteton plotesisht kete ide. Per ta vertetuar kete mendim me shembuj konkrete, ne vijim do ta pershkruaj ne menyre Iakonike dukurine e percarjes ne jeten e disa popujve. Ne fillim po jap si shembull formimin e shtetit te Iashte egjiptian. SiC;dihet para gjashtemije vjetve fiset e Egjiptit, qe merreshin me bujqesi, blegtori, zejtari e shkembim formuan ne luginen e gjate te Nilit shume shtete te vegjel qe rivalizonin me njeri-tjefrin. Seeili nga keto shtete synonte te zgjerohej me lufte ne kurriz te shteteve fqinje. Si rezultat i shume betejave te pergjakshme qc vazhduan per tete shekuj, ne Egjipt u formua nje shtet i vetem i eentralizuar qe vazhdoi aventuren e vet si fuqi e madhe rajonale per mese 30 shekuj. Keshtu popullit te lashte egjiptian, qe formoi shtetin e pare ne bote iu deshen tete shekuj vellavrasje per t'u bashkuar dhe organizuar. Pothuajse i njejti proees ndodhi ne ate kohe ne Babiloni, Kine, Indi dhe ne vende te tjera te antikitetit. Nje shembull tjeter tipik i percarjes eshte Greqia e vjeter

dhe mod erne. Historia tregon se greket kane jetuar ne perc;a~e e lufte per me se tridhjete shekuj. A:ta, p~v~~e~~sht ~e ~.shm populli me i kulturuar i botes antike, Jetom~ t~ pe~c;are.. e 160 n qytet-shtete te pavarura me kushtetu~~t dheyg)e~.pe~ka~ese ~h~ kurre s'u gjet nje ilac, nje ideal ose nje udh~~eqes g)en~~1qe.~ I bashkonte ne nje shtet te vetem perpara vitit 1821. N~ Iuften dhjetevjec;are kunder Trojes, qe e p~.rjete.~~i Hom.en:, ~ta u bashkuan ushtarakisht dhe e fituan ate Iufte JOme tn~eY1, p~.r me dinakeri. Shtate shekuj me vone, kur i sulmoi Persia. grek~t u bashkuan perseri ushtarakisht dhe i mun~.en p~shtueslt permes shume betejave qe v~zhdu~n me hope pe.r pese dekada. Por fill pas fitores mbi perset, Athma.~em~~~hke dhe .Spart~ aristokratike, u ballafaquan per forme rregpmi dhe hegjemoru ne Greqi. Per keto teka te kota midis greke:~. filloi lufta vellavrasese per tri dekada qe e shkaterroi G~eqme me ~he~el. Nga dhjetra beteja te terbuara ~i edhe .~?a una e ~~r~aJ~ qe ra, vdiqen me dhjetra mijera greke. Pas ~et1Jvets~.k~~ernml, qytet shtetet e Greqise perfunduan pothuajse pa Iufte nen thu~d~~n e po atyre pushtuesve shekullore .~e nen~htrua.n ed~e troJet.~li~?~ shqiptare. Pas Luftes se Dyte Boteror~ ne Gre.ql sh~ertheu persen nje lufte tjeter civile qe shkaterroi vendl~. me .~eq se I~~a paraardhese. Keso radhe Iuf~a e pak~p~~te sh?er~~eu ~~dIS nacionalisteve dhe komunisteve greke qe synomn perkateslsht ta permbysnin ose ta ruanin re~din ~kzi~tues. Gjate k~saj1ufte vellavrasese qe zgjati me fun k~~er vjet ~ ~~fa.rosen ose u arratisen jashte vendit rreth nje milion greke te mJeruar, kurse njeqindmije te tjere perfundua~ me de~ada ne burgje ~he ka~?e perqendrimi te tipit nazist. ~: fakt ~eto dy luftra ~ella~~se~.e mund te evitoheshin me mirekuptim. sepse ato s u bene per shkaqe thelbesore te shoqerise greke, po per t~ka te .~ota ~he iluzione te pakuptimta. Kjo vertetohet me faktm se ne ko~~~ : luftes se pare civile Athina dhe Sparta ikishin te gjith~ mundesite qe te lulezonin ne dy forma rre~~imi, pa eenu~~ as mteresat a~ permbajtjen e jetes se tyre shteterore, sepse nJe shtet mund te

40 ekzistoje ne disa forma pa cenuar fare rendin ekzistues. Edhe per sferat e influences ne Greqi e koloni keto dy qytete rivale mund te merreshin vesh shurne mire, pa patur nevoje te shkaterronin njeri-tjetrin me themel. E njejta marrez] ne thelb u perserit edhe ne luften e fundit civile, sepse komunistet patriarkals e injorante greke, qe s'i njihnin as ligjesite historike as kus~te.~ kon~rete te jetes se vet, Iuftonin me terbim per komunizem qe e pasqyronin ne forme perralle, si edhe komunistet patriarkals shqiptare qe e perveluan kombin e vet duke e futur me dhune ne nje aventure te pakuptimts qe do ta tmerronte edhe Marksin dhe Engelsin te ci let i kane paralajmeruar komunistet e Rusise dhe te vendeve te tjera te prapambetura se nuk kane pune me komunizem pa arritur keto vende stadin e zhvillimit te Europes Perendimora Nje rast tjeter tipik i percarjes dhe i vellavrasjes shekullore es~~~ ai r_nidis gjer~~neve qe sot jane krenaria e botes per mirekuptim, komunikim e bashkepurum ne shkalle kombetare, evropiane e boterore, Sic dihet ne Gjermani ekzistonin 300 principata feudale qe nga shekulli i IX e deri ne shekullin XIX. Keto principata per dhjete shekuj rivalizonin e Iuftonin midis tyre pa nderprere, Nga dhjetra luftera vellavraseso mjafton te permendim luften tridhjetevje<;are te shekullit XVII qe shkaterroi me ~hemel Gje:m~nine. Kjo lufte e cmendur qe shfarosi nje te treten e popullit gJerman u zhvillua midis besimtarevs katolike e protestans per shkak te pikepamjevs te kunderta lidhur me formen e fese se krishtere. . Katoliket gjermane luftonin per te ruajtur te paprekur kishen feudale tradicionale, kurse protestanor gjermans luftonin per nje kishe te reformuar borgjeze. Kjo lufte vellavrasess, si edhe shume luftera te tjera te ndersjellra, e nxoren Gjermanine p~r disa shekuj nga arena politike e Europes. Edhe percarja dhe vellavrasja midis Italianeve ka qene e ngjashme dhe e n~~kohes~me me ate te gjermaneve. Cjate kesaj percarje dhe vellavrasje shekullore u shfarosan miliona italians, nderkohe qe

41 Italia u be objekt i shume pushtuesve. Nga sa u tha me lart del nje perfundim mesimdhenes: kur ishin te bashkuar dhe te organizuar stergjysherit e italianeve, ata pushtuan e grabiten me shekuj rajone te gjera te Europes, te Azise dhe te Afrikes, kur u degjeneruan dhe u percane nga bolleku i tepruar dhe lluksi i shfrenuar, ata u bene turpi i botes, sepse nuk mbeti hordhi aziatike as horr e kusar europian qe s' e pushtoi e s' e grabiti Romen dhe mbare Italine qe nga viti 476 e deri ne vitin 1870, qe shenon vitin historik te bashkimit kombetar te Italise. Kur behet fjale per Italine, qe dridhet edhe sot nga ethet e percarjes se kaluar, shqiptaret duhet te nxjerrin nje mesim me vlere nga jeta e saj e pergjakshme. Ky mesim konsiston ne faktin se shumica e udheheqesve dhe e politikaneve italiane e shqiptare te shekullit XX, kishin tipare te perbashketa morale e politike, sepse te dy palet ishin individualiste, karrieriste, frycake, mizore, demagoge, te percipte, mafioze, mashtrues, hajdut qe kurre nuk punuan as nuk menduan per interesat e kombit, po per interesat personale dhe te klanit qe i sjelle ne fuqi. Fakti se shumica e deputeteve, senatoreve dhe e udheheqesve italiane kane kaluar nje ose disa here neper burgje ordinere, e verteton pohimin tim. N gjashmeria e politikaneve tane me ata italiane percaktohet nga fakti se Italia si edhe Shqiperia kane perjetuar me shekuj ekonomine e mbyllur natyrore, gjakmarrjen, percarjen, pushtimin dhe anarkine feudale me te gjitha pasojat e saj shkaterrimtare, [o me kot ne Italiu linden Dante Aligeri qe shkroi "Ferrin" dhe Makiaveli qe analizoi e sintetizoi per here te pare ne histori intrigen politike te shtetit, intrige kjo qe u zbatua me terbim edhe ne Shqiperi nga shume udheheqes e politikane shqiptare qe nga koha e Ali Pashe Tepelenes e deri sot. Kur behet fjale per percarjen e popujve te botes, nuk mund te mos permendi edhe Angline qe ka perjetuar me shekuj percarje, pushtim, ripushtim dhe vellavrasje te tmerrshme si ne lashtesi ashtu edhe ne mesjete. Ketu po permendi vetem luften civile qe u zhvillua midis dy grupeve feudale per fronin

42

43

mb~eteror te. Angliss mesjetare. Per ate fron te gjakosur u zhvilluan dhjetra beteja te terbuara qe shfarosi shumicen e fe~dale.:e vendas si edhe mijera anglez te thjeshte, Nje shekull me vone Shekspiri, qe eshte jo vetem njeriu me i madh i letersise angleze, por edhe enigma me e madhe e letersise boterore ka thene ~ermes ~je personazhit te vet se Anglia gjate luftes ci~ile dyzetvJec;are kishte vendosur te vetvritej. Ne mesjete, si rezultat i percarjss dhe i anarkise feudale ne vende~ me ~e zh~~lluara te botes triumfoi per shume shekuj b~rbana mbi qyteterimin. Ne kete periudhs kaotike fiset barbare, q~. u bas~kuan per placks e sundim, formuan perandori te medha ne vendet me te qyteteruara te botes, Fiset e bashkuara arabe ne shekujt 7-8 pushtuan Lindjen e Mesme Afriken Veriore Spanjen dhe shums vende te tjera te Azis~ duke formua; Kalifatin gjiga~t ~rab. Disa shekuj me vone hordhite mongole pushtuan .~usme dhe shu me vende te percara ne Azi dhe formuan TIJe perandori tjeter te madhe. Ne shekujt 13-15 hordhite e .bas~kuara turke pushtuan Kalifatin e percare arab dhe B~a~~ e .dobesuar qe ishin vendet me te zhvilluara te mesjetes, GJ.ate ~~S~! turqit pushtuan edhe vendet ballkanike qe ishin k?he perc;~~e~e q_:ndra principata qe po vetshkaterroheshin nga lufta e ndersjellte, Vendet me te qyteteruara te antikitetit dhe te mesjetes qe u pushtuan nga hordhits turke etj. u barbarizuan m~.sh~~uj deri ..ne ate shkalli; sa qe edhe sot e kesaj dite jane nder vendet me problematike te botes. Nga sa u tha me lart; vetkuptohet se perc;arja s' qenka vetem zezons shqiptare por e~e b?te~.ore qe buron nga po ato kushte ekonomiko-shoq~rore qe kane percaktuar percarjen e popullit tone.

SHKAQET KRYESORE QE KANE PERCAKTUAR PER<;;:ARJENE POPULLIT TONE NE SHEKUJ
Sic; u theksua ne kapitullin e kaluar, percarja eshte nje dukuri e perkohshme shoqerore qe e kane perjetuar jo vetem iliro-shqiptaret, por te gjithe popujt e botes. Ne kapitullin e pare te kesaj feme gjithashtu eshte theksuar se percarja ka qene shkaku kryesor i tragjedise se popullit tone ne shekuj. Duke patur parasysh jetegjatesine e kesaj zezone ne trojet tona, e cila ka nxire e shuar jeten e miliona iliro-shqiptarve, njeriut i krijohet pershtypja se percarja e popullit tone buron nga ndonje cen ose ligj i vecante natyror qe nuk e kane popujt e qyteteruar. Mirepo gjenetika s'ka zbuluar deri sot ndonje shenje qe te vertetoje se ne genet e shqiptarve ekziston shkaku natyror i percarjes se tyre. Per me teper, mjekesia ka vertetuar se shqiptaret, pavaresisht nga varferia dhe prapambetja e tyre, jane nder popujt me te shendetshem dhe me te bukur ne bote. Ekzistojne shenime e dokumente te shumta historike qe vertetojne se njesite ushtarake iliro-shqiptare kane qene lulja e ushtrise romake, turke dhe e disa gar dave mbreterore e perandorake. Edhe zonjusha e famshme Durham, qe ka jetuar shume kohe midis shqiptareve, e pohon nje mendim te tille. Ne vitin 1908 disa konsuj ne Shkoder, kur e pane nje mase te madhe qytetaresh dhe malesoresh, thane se ky popull, po te kishte udheheqes te denje do te bente cudira. Nje grek antishqiptar ka thene para ca kohe se martesat e grekeve me vajza shqiptare e ka permiresuar shume racen greke. Nje personalitet amerikan, qe mori pjese para disa vitesh ne nje miting shqiptar ne Detroid, midis te tjerave, tha se

44 shqiptaret jane raea me e bukur ne bote. Per ta kuptuar sa me thelle e me gjere natyren e percarjes sone, ne fillim do t'i shtroj para lexuesit te ketij libri disa pyetje qe kane lidhje me kete dukuri dhe pastaj do te perpiqem qe t'i analizoj shkaqet e saj. Keto pyetje te renda, qe kane mbetur te ngrira ne buzen e miliona viktimave shqiptare, jane: Pse kane jetuar shqiptaret ne percarje e grindje gjate mijera vjeteve, ashtu sic; jetojne e mjerojne edhe sot e kesaj dite? Si shpjegohen permasat dramatikete percarjes sene ne familje, vellazeri, fis, krahine, klan, parti e komb? Si shpjegohet percarja e vellezerve e motrave, e kunatave, e nuseve dhe e vjehrrave si edhe e brezave ne familjen tone? Si shpjegohet nje percarje kaq e thelle jo vetem midis politikaneve tane, por edhe midis gazetarve, shkrimtareve, artisteve e shkencetareve tane? Si shpjegohet qe ne truallin tone te vogel veprojne sot si kobra rreth 100 patti politike, qe s'i ka asnje vend i madh i qyteteruar? Si shpjegohet qe ne diasporen tone ka parti te ndryshme politike ne nje kohe qe diasporat tjera nuk e njohin kete dukuri primitive? Pse shqiptaret edhe sot e vrasin njeri-tjetrin per nje fjale goje ose per nje send me nje mendjelehtesi qe i karakterizon vetem njerezit barbare? Si shpjegohet qe shqiptaret edhe sot ngujohen neper shtepi e kulla si asnje populI ne bote? Pse ka midis shqiptarve shume urrejtje e zili dhe pak dashuri, besim e rrespekt? Si shpjegohet qe politikanet tane shikojne vetem interesat e klanit te vet, madje duke bashkepunuar shpesh here edhe me armiqte me te eger te kombit tone? Pse politika shqiptare s' eshte bazuar kurre ne mundesite reale te vendit, por ne hipoteza dhe iluzione te vdekura? Per c'arsye udheheqesit tane kane ardhur gjithnje ne fuqi ne menyre dramatike dhe jane gremisur ose larguar ne menyre tragjikomike? Si shpjegohet natyra shpirterore e udheheqesve tane qc kane vrare me sadizem shume heronj e figura madhore te kombit tone? Pse politika shqiptare s'ka qene kurre veprimtari normale shoqerore, por fushebeteje e pergjakshme ku nje pale shfaros

45 pa meshire palen tjeter? Si shpjegohet qe heronjte e nje pale shpallen tradhetare e kriminele nga pala tjeter? Si shpjegohet qe cdo grup udheheqesish shqiptar qe vjen ne fuqi permes rruges se dhunes. te krimit ose te mashtrimit paraardhesit e vet i quan tradhetare, kriminele e hajdute? Pse shumica e shqiptareve, qe e quajne veten e tyre krenare e trima kane qendruar sus perpara udheheqesve te vet edhe kur jane trajtuar prej tyre si bageti njerezore? Si eshte e mundur qe shqiptaret te urrehen, grind en e vriten me njeri-tjetrin edhe ne ferrin e burgut monist ku piqeshin e perveloheshin me dekada si vellezer mjerimi? Si shpjegohet qe edhe mergimtaret tane jetojne ne percarje e urrejtje, ne nje kohe qe armiqte e tyre shekullore jane te bashkuar ketu si vellezer gjaku, gjuhe dhe ideali? Mund te behen edhe pyetje te tjera lidhur me percarjen tone, por une mendoj se keto jane te mjaftueshme per t'u futur ne thelbin e problemit qe trajtohet ketu, Jam i sigurte se shume mergimtare shqiptare kerkojne pergjigje shkeneore per keto pyetje tronditese, qe s'i ka sqaruar deri sot ndonje intelektual shqiptar permes nje analize e sinteze te plote shkeneore. Per kete arsye une do te perpiqem qe t'i analizoj shkaqet themelore qe kane percaktuar percarjen tone shekullore qe kulmon edhe sot ne te gjithe boten shqiptare. Por me kete rast do t'i paralajmeroj lexuesit e mi se ata nuk duhet te metojne prej meje ndonje pergjigje profetike, sepse edhe une jam nje intelektual i zakonshem qe YUan nga mangesite e njohurive te thella teorike, mangesi keto tradicionale te intelektualeve shqiptare qe i ka vene ne dukje Konica me kohe. Ky pohim i hidhur vertetohet me faktin se mendimi yrie zyrtar dhe individual kurre s'eshte perputhur me zhvillimin historik te atdheut tone, zhvillim ky qe eshte percaktuar nga rastesite, ligjesite dhe foreat e panjohura prej intelektit shqiptar. Ne vijim do t'i paraqit shkaqet kryesore qe kane pereaktuat.~:& percarjen e popullit tone ne shekuj. Sipas meje, shkaku i parm dhe i perhershem i percarjes se popullit tone ka qene mbizoterimi

46 i ekono~ise se mbyllur natyrore ne jeten e tij mijevje<;are. Kjo ekonomi e mbyllur natyrore, qe karakterizohet nga veglat primitive, s'u ka dhene mundasi shqiptareve qe te bashkepunojns me sukses ne nje rrafsh te gjere ekonomiko-shoqeror. Per kete shka~.veprimi historik i shqiptareve te prapambetur perballe na~es ~he .pus~tu~.sve te fuqishem u reduktua ne Iufte per m?~!e~ese, e c~Iap~rben boshtin e jetes se tyre nga mijevje<;ari ne m~~evJe~ar:1<]0110J ekonomie, qe e redukton jeten ne mbijetese, krijon njenun e zvetnuar sipas mases se vet qe e ka te zhvilluar ndjenjen e bashkesiss se vellazerlss, te fisit, dhe te krahines me te c~Ietai bashkevepron me te gjitha energjite e veta. Ky njeri i kufizuar, duke qene pjelle e nje mjedisi te ngushte dhe te izoluar s'ka premise as prirje, as aftesi mend ore e praktike per bashkepunim te gjere shoqeror, sepse ai eshte skllav i pandergjegjshem i dokeve e zakoneve, i meridesivs dhe shpre~ive lokale qe jane formuar spontanisht ne mugune shekuJ.ve. Pra. ne ate ~je~~s te ngushta patriarkal i kane rrenjet shume vecon negative te karakterit te shqiptarit qe priret te mohoje, periashtojs e kundershtoje pa argumente shkencore duke pare realitetin vetem me ngjyrat bardhe e zi. Duke qenei t~le.shqiptari eshte njeri i monologut e jo i dialogut, i imponimit e JO1bashkepunimit te gjere shoqeror e kombetar, Me kushtet e jet~s.se ~~yllur ~~e te ashper patriarkale shpjegohet edhe natyra e tIJ mdlvldualeUlste, voluntariste, impulsive dhe hakmarrese, vecori psikike keto qe i kane te gjithe popujt e botes qe merren ~.e ?uj~esi, ?I~?tori e zejtari primitive. Keshtu shqiptari, duke qen~ ~e.~ufte te vazh~ueshme me natvren, me semundjsr, me varfenne, me pushtuesir e fuqishem dhe te pameshirshem si edhe me gjaksit e vet, u be qenie shoqerors e ashper dhe arkaike. Pra n~k eshte fakt?r~ ~.atyror, por ~i qe ka percaktuar psihiken egocentnke te shqiptarit, i cili nuk i shkemben mendimet e tij te marra as me urtesine e filozofit te famshem, Dikush mund te thote se shqiptari dhe ne kushte te mjeruara te izolimit dhe te roberiss, ka krijuar vIera te larta

47 morale e njerezore me te cilat mund te futet sot ne veprimtari te gjere shoqerore e kombetare duke i dhene fund percarjes, ballafaqimit, urrejtjes dhe hakmarrjes primitive qe jane dukuri te nje shoqerie parashteterore. Ky pretendim sa idealist aq edhe optimist ne thelb s'ka kuptim sepse vetem me dis a vlera dhe norma te larta morale ose me ide nuk mund te eliminohet percarja e nje populli, as nuk mund te arrihet mirekuptimi dhe bashkimi i tij. Fakti se Rilindasit tane heroike s' arriten ta bashkonin popullin tone ne perputhje me nevojat dhe detyrat e tij historike as me idealin tone kombetar, as me norma te larta morale e verteton kete pohim. Ne rastin me te mire keto vIera potenciale mund te ndihmojne shume atehere kur lind n~ gj~rin e shoqerise nje force e re shoqerore qe e realizon bashkimin e kombit permesvepr:imi! __~_Q_lli)JDik, ~ politik e ideologjik te nevojshem. Nje forare-Hile shoqerore ne kohe moderne eshte borgjezia e forte ko~be~!e me arsenalin e saj mc!!.~I!gl~ ideo16gjik-eorganiiitiv. Pa kete force progresive asnje popull I 'kohesjnoaerne s' realizuar unitetin moralo-politik te qendrueshem, as lirine e pavaresine, as demokracine, Kjo ide vertetohet me faktin se shume popuj te Azise, te Afrikes dhe te Amerikes Latine, qe s' e kane patur kete force transformuese gjate dy shekujve te fundit, kane perjetuar luften civile, shkaterrimin, tiranine, anarkine, pucin ushtarak etj. duke patur miliona viktima njerezore, ne nje kohe qe rezultati i tyre historik ka qene shume i kufizuar, pikerisht si ne trojet tona. @JEdhe gj~<?gr_q._fia~ atdheut tone me sh~e mal~ e lumenj t~ e vrullsheni'ka ndikuar dukshem ne izolimin e krahinave dhe ne percarjen e popullit tone. Populli yne duke zoteruar me shekuj vetem vegla pune primitive dhe prodhim te vogel s'ka pasur mundesi (as nevoje) te ndertoje ura dhe rruge kaluese qe jane te domosdoshme per qarkullimin e mallrave dhe te njerezve, Kjo tregon se veglat e punes nuk jane vetem mjete prodhimi por edhe mase e faktor percaktues imarredhenieve njerezore. Kaqpercaktues eshte roli i veglave prodhuese per marredheniet njerezore, sa qe

e--ka

E;:_

48
s~encet~ret i kane emertuar epokat historike sipas llojit e cilesise se.~~: ~lp.s~. e.r~ka e ~it, e bronxit, e hekurit, e makinave etj. N e Jete s ka rendesi se cfare prodhohet, por si prodhohet. Per kete shkak veglat e punes tregojne jo vetem fuqine prodhuese te njeriut, por edhe permasat e tij mendore e morale. .. ~j~ dukuri tjeter negative qe ka ndikuar per percarjen dhe egerslll1lll.e pop~t tone ~ qene zakoni i hakmarrjes qe ka gjakosur me shekuj brezat iliro-shqiptar qe nga zanafilla e etnosit tone e deri sot. Madje sot kjo dukuri e eger parashteterore po ben kerdi ne te gjitha trojet shqiptare, sidomos ne zonat malore, ku ruhen ende gj~rm.et. e je~es. patriarkale dhe normat e kanunit mesjetar. Sterz?Jatja e kesa] dukurie te eger ne jeten e popullit tone shpjegohet me disa shkaqe themelore qe do t'i parashtroj ne vijim. .Nje, jetegjatesia e kesaj dukurie ne trojet tona nuk mund te ~hpJ~g.?~e.~ me natyren kriminale te shqiptarit, por me J~teg)atesme e po atyre kushteve ekonomiko-shoqerore qe e kane lmduar e ushqyer ate; dy, roberia e gjate, qe pengoi zhvillimin dhe ..riorganizimin modern te shoqerise shqiptare nen udheheqjen e shtetit te pavarur kombetar qe do ta eliminonte gjakmarrjen permes kontrollit ligjor dhe zhvillimit mendor e moral te qytetarve; tre, zakonet, mendesits dhe praktikat primi~::-e jetojne pe.r in.erc~.kur nuk zhduken me rruge normale, me m:rek~p:~ e bl~dJe permes kuvendeve kombetare, por me ~~une e kercerum, SIC; ndodhi ne Shqiperi, e cila perjetoi tronditje te madhe kohet e fundit, qe ringjalli cenet e veset me te shemtuara te shoqerise shqiptare. Nje shkak tjeter qe ka percare popullin tone ka qene roberia shekullore qe e perjetoi ai permes dramave e tragjedive te medha, Pushtuesit e ndryshem mizore, per te mposhtur qendressn e p~~ullit t~ne, ~ervec; shfarosjes, shpernguljos dhe asimilimit, krIJu.a~ ne ~roJet tona te rudhura sisteme mbytese politike, adn:l1rus~rahve e ushtarake nen te cilat iliro-shqiptaret do te vegjetonm ne krahina te izoluara me qellim qe t'i shfrytezonin sa me shume e sa me gjate duke mos u lene atyre asnje mundesi

49

per t'u bashkuar ne lufte per liri e pavaresi. P~r t'i realiz.~a~ qellirnet e tyre, pushtuesit u perpoqen me cdo mjet e metod~ qe t'ia impononin popullit tone gjuhen, doket, zak.onet,._ve~hJ~n, fene dhe ligjet e veta me qellim qe t' ia shka~erro~m nde~gJegJen kombetare dhe deshiren per liri. Kjo vepnmtan shkaterruese, qe synonte skllaverimin shpirteror t.e~opullit :?ne: nuk k~Iont~ pa lene gjurme ne jeten e tij. Me ~al~?'un ~ k~hes kjo v~pnmtan deformuese u intensifikua shume ne mesjete, sepse trojet tona u bene jo vetem shesh betejash midis shurne pushtuesish perendimore e lindore, por edhe arene e perplasjev: politike ~he ideologjike. Kjo zezone mori permasat e katastrofes me rastin e percarjes se krishterimit dhe te shkaterrimit te iko~a:re fetare nga disa perandore bizantine. Ne kete rremet shplrteror, ku~ feja mbisundonte mbi cdo forme te ~d~rgj~gjes shoqerore, populli yne i shumevuajtur, sipas alterru~t .~e ~ushtuesve, ..kalont~ teresisht ose pjeserisht, here me kishen lmdore, here me at.e perendimore qe kishin marre forma te ndry~hme pas. sh.ek~llIt XI. Ne kete kaos politik e ideologjik, p.sh. Cjon Kastnoh~. slpa~ pohimit te Nolit, u detyrua me dhune te nder~on:e fe~.e pes~ here, kurse vuajtjet shpirterore te arberorve te thJe~hte a~ q~ mund te merren me mend. Edhe pushtuesit turq, pas ripushtimit te Shqiperise se shkaterruar nga lufta, zb~tuan p~li~ik~n ~ dhunes, te copetimit administrativ dhe te shfrytezlm.lt, .~l pushtuesit e meparshe.m. P~.rvec;ke~aj~ at~. islam~uan ?J~s~n me te madhe te popullit tone, dukun kjo qe.frenoi sllavizimin dhe helenizimin e trojeve tona, por e komplikoi dhe copetoi edhe me shume ndergjegjen e popullit tone qe filloi ta perjetonte besimin fetar ne kater forma te ndryshme. Permes ketij veprimi ideologjik pushtuesit turq synonin te rrenjos~ ne ndergj~?i~n e popullit tone fatalizmin dhe fanatiz~.fe.t~r one~tal ~e q~llim qe ta paralizonin e thanin shpirtin e t~Jl~~ldas~es qe ..e klsh~e tronditur perandorine turke aq shume ne kohen e ~~ndrese~ legjendare te Gjergj Kastriotit. Per kete qe.llim at~.nde~~an n~ Shqiperi shume institucione fetare dhe arsimore qe lane gJurme

50 ne ndergjegjen e popullit tone. Por zezona e percarjes sene nuk mbaron me kaq sepse shovenistet serbe e greke, pasi fituan pavaresine, vune ne veprim shume mjete e metoda per ta percare e shkombetarizuar popullin tone per qellimet e tyre pushtuese. Per kete shkak greket ndertuan e riparuan shume kisha dhe hapen qindra shkolla ne Toskeri qe synonin ta helenizonin e pushtonin, sic;synojne edhe sot e kesaj dite. Edhe serbet ne Cegeri filluan te ndiqnin shembullin e grekeve me te cilet kishin bere marreveshje te fshehta per pushtimin dhe coptimin e Shqiperise dhe per shfarosjen e kombit shqiptar. Per t'i paraprire ketij plani kriminal ne arenen nderkombetare, ata filluan te shkruajne shume libra e artikuj me te cilet perpiqeshin te mohonin ekzistencen e gjuhes origjinale shqipe dhe te kombit shqiptar, ne nje kohe qe shume albanologe europjane vertetonin te kunderten, Madje disa albanologe e dijetare te tjere pohonin se historia e Evropes s'mund te jete e kompletuar pa historine e popullit shqiptar qe eshte nder popujt me te lashte e me origjinal te kontinentit. Por shpifjet e shovinisteve serbe e greke per kombin tone nuk kaluan pa lene gjurme te zeze ne ndergjegjen e intelektualeve e politikaneve grekofile e sllavofile te Europes: Keta shpifes shoviniste ia arriten qellimit sepse ata vepronin ne nje kohe kur ndergjegja e politikaneve europiane ishte nxire nga idete e shovenizmit, te racizmit, te kolonializmit dhe te imperializmit te eilat e udhehoqen Europen ne dy katastrofa boterore qe e demtuan aq shume edhe kombin shqiptar. Ne fund te shekullit XIX dhe ne fillim te shekullit XX, percarja dhe corientimi i popullit tone mori permasa edhe me te gjera, sepse edhe austriaket e italianet i futen kthetrat ne trojet tona si rezultat i Krizes Lindore qe ofronte placke te madhe edhe per ata. Si rezultat i presionit ideologjik, politik dhe i korrupsionit ne Shqiperine e roberuar c;ifligaro-patriarkale dhe analfabete, u shfaq mizeria e degjeneruar e shqiptareve turkomane, grekomane, serbofile, austrofile dhe filoitaliane qe synonin shperberjen totale te identitetit tone kombetar, ashtu sic;synojne

51 edhe sot shume fantazma te ketyre fosileve qe gjallojne ende ne poret e thella te kombit tone te pakonsoliduar. Ne ate kohe te erret borgjezia jone e re kombetare dhe eksponentet e saj rilindas u perpoqen me fuqite e tyre te kufizuara qe ta bashkonin popullin tone rreth idealit kombetar, por kjo qe e pamundur, sepse foreat e brendshme dhe te jashtme antikombetare ishin shume me te fuqishme ne kushtet e roberise turke dhe te kercenimit te jashtem shovenist dhe imperialist. Vetem duke patur parasysh keta faktore negative mund te kuptohet percarja dhe tragjedia e popullit tone gjate kryengritjeve te fundit antiturke si edhe gjate lufterave ballkanike e boterore, Kjo percarje, qe shkaktoi tragjedine tone kombetare ne ate kohe, u percaktua nga fakti se Shqiperia e roberuar dhe e prapambetur s'kishte borgjezi te zhvilluar e te fuqishme nen udheheqjen e se ciles shqiptaret e bashkuar do te mund t'i realizonin aspiratat e tyre kombetare e shoqerore. Dhe per fatin tone te keq, me kalimin e kohes, mundesite e bashkimit tone kombetar u perkeqesuan edhe me shume sepse borgjezia jone qe ishte ne formim e siper u demtua shume nga lufterat ballkanike e boterore, nga eoptimi i atdheut si edhe nga komunizmi qe ia dha goditjen e fundit vdekjeprures si edhe nacionalizmit shqiptar qe u mbyt ne lume te gjakut. Keshtu duke mbetur pa borgjezi kombetare dhe pa arsenalin e saj material, shpirteror e organizativ, shoqeria shqiptare mbeti pa shtyllen e saj kurrizore, pa koke kombetare dhe, per pasoje, pa ideologji, politike e strategji kombetare. pa opinion kombetar, pa jete ekonomike dhe pavaresi mbarekombetare si edhe pa lidhje te domosdoshme me boten e jashtme. Per keto shkaqe Shqiperia gjysmake e shekullit XX qe po perpelitej nga ethet e saj sociale, u be loder e fuqive te jashtme antishqiptare dhe e klaneve te ndryshme krahinore qe vinin ne fuqi e gremiseshin nga rastesite e ndryshme historike. Dhe kur historia e nje kombi percaktohet kryesisht nga rastesite e jo nga foreat e brendshme kombetare, proeesi i jetes deformohet duke dalur jashte kontrollit perrnes shume

52
aventurave e tragjedive njerezore, qofte ne kohen e luftes, qofte ne periudhen e tiranive klanore, qofte ne periudhen e anarkive qe pasohen me gremisjen e klaneve te ndryshme antikombetare. Nje shkak tjeter qe ka percare shume popullin tone gjate Luftes se Dyte Boterore dhe pas saj ka qene politika intemacionaliste e klasore qe ndoqi PKSH. Komunistet jugosllave qe kishin qellime shoveniste e imperialiste ndaj atdheut tone, i mesonin udheheqesit e PKSH qe te zbatonin pa lekundje nje politike internacionaliste e vellazerore ndaj PKJ, sepse vetem keshtu ata do ta fitonin Iuften dhe pushtetin ne Shqiperi. Duke vene ceshtjen e pushtetit mbi ceshtjen kombetare, udheheqesit e PKSH e denuan me vdekje shqiptarizmin, qe eshte ideali i patrioteve dhe i nacionalisteve shqiptare, Kjo udheheqje qe zbatoi me verberi internacionalizmin proletar, i hapi rruge shovinizmit dhe imperializmit te Iugosllavise per t'i ripushtuar trojet shqiptare, qe i kishte humbur si rezultat i krijimit te Shqiperise Etnike, e cila ishte enderra shekullore e kombit shqiptar. Udheheqja e verber dhe servile e PKSH, qe mesohej e drejtohej nga emisaret e regjur jugosllavs, duke zbatuar internacionalizmin proletar, praktikisht i denoi me vdekje te gjithe patriotet dhe nacionalistet shqiptare qe s'pranonin te luftonin okupatorin nen udheheqjen e xhelateve te vet jugosllave dhe ~ek?munist~ve shqiptare qe ishin vegla te bindura te tyre. Patnotet e naciona listet shqiptare i tmerronte politika antikombetaro e PKSH qe synonte haptazi shkaterrimin dhe coptimin e Shqiperiss Etnike per interesat imperialiste te [ugosllavise. Ne saje te politikes se verber te PKSH, Jugosllavia titiste i realizoi te gjitha planet e saj kriminale ndaj kombit te percare e te gjakosur shqiptar. Shkaku i fundit qe i vuri kapakun percarjes, urrejtjes dhe vellavrasjss ndershqiptars ka qene lufta e verber klasore qe e zbatoi me egersi te pashoqe udheheqja e partise gjate sundimit te saj shumevjscar, Kjo lloj lufte, qe i percau e kerrdisi shqiptaret; ndryshonte nga te gjitha lufterat e percarjet e tjera qe kishin

53 perjetuar ata me pare, sepse ato kishin qene dukuri instinktive, te vetvetishme dhe te pandergjegjshme qe buronin nga kushtet primitive te jetes fisnore e klanore, kurse luf~a ~ o~ganizua~ klasore ishte veprimtari shkaterruese e ndergJemshme qe ushtronin komunistet shqiptare mbi popullin e vet te mjeruar. Kjo lufte delirante e harbuterise shqiptare pa i~entitet kombeta~~ qe shtriu kthetrat e saj gjakesore mbi cdo S.~qlptar, sh~es~ here nuk kuptohej as nga ekzekutuesit e verber, as nga viktimat ..e saj, sepse ishte dukuri e panjohur per te gjith.e'.~adje edhe pe~ , vete udheheqesit e ushtrise, te shtetit e te parnse ajo shpesh here ishte aq e pakuptueshme dhe e paasimi~~eshme ..s~. v~rros.~ shumicen e tyre. Por ajo qe i jepte karakter te vecante kesaj lufte pa baze reale ishte gershetirni dhe shkrirja e sa~ ~e teogjitha llojet e kontrasteve, instikteve, mendesive ~ urre~~eve fisnore, klanore e krahinore. Per kete shkak ajo mort forme monstruoze e kaotike aq sa shpesh herezbatohe] ne menyre te maskuar edhe per qellime dhe inate personale. ... .. . .. Ne c'menyre kuptohej e jetesohej botekuptimi i partise, estetika dhe lufta e saj klasore nga udheheqesit dhe intelektualet shqiptare po jap nje shembull skandaloz. Para ca de~a~~v:: n~ Tirane u zhvillua nje olimpiade teatrale ku deputonm te gJlthe teatrot e Shqiperise. Ne fund te kesaj olimpiade vendin e pare dhe flamurin e mori teatri qe shfaqi dramen "Njollat e murrme" qe paraqiste punen e nje mjeku te pandergjegjs~~~ qe s:,<;~nt.e koken per pacientet e tij te semure. Ne ceremonme e dor~zlmlt te cmimit dhe te flamurit mori pjese udheheqja e vendit dhe shume artiste, shkrimtare dhe intelektuale te tjere te shquar. Mungonte vetemEnver Hoxha qe do ta shikonte pjesen :fa~ di.~ me vone, Kete manifestim te madh kulturor e pasqyrOl gjithe media shqiptare duke ngritur ne qiell dramen ne fjale dhe l?jen e artisteve. Me ne fund erdhi dita qe ta shikonte dramen e lavdishme edhe Enver Hoxha se bashku me te gjithe ata qe e kishin pare e vleresuar pak dite me pare. Ne fund te shfaqjes~ qe u brohorit shume nga pjesemarresit, Enver Hoxha deklaroi se

54 kjo drame eshtemizerabel, dekadente, borgjezo-revizioniste, sepse ne te nuk triumfon njeriu i ri i partise, por nje hero negativ. Fjalet e Enverit per te gjithe pjesemarresit ishin si rrufeja ne qiellin pa reoMinistri i Kultures sa s'po cmendej, Te nesermen media shqiptare beri kthese 180 grade duke mallkuar pjesen teatrale te degjeneruar, autorin, regjizorin dhe artistat qe kishin turperuar kulturen socialiste etj. Por akti skandaloz qe pershkrova me lart eshte baraz me zero ne krahasim me permbajtjsn fantazmagorike te procesverbalit te mbledhjes shumeditore te Byrose Politike te PPSH e cila ~nalizoi qendrimin e Mehmet Shehut qe kishte shkelur vijen e luftes klasore te partise se lavdishme dhe te pagabueshme duke aprovuar fejesen e djalit te tij me nje vajze, qe kishte origjine ~o~~~z~. Per mendimin tim ky procesverbal i botuar, qe pasqyron Iigjerimin autentik te anetarteve te Byrose Politike per luften klasore ne Shqiperi, ia kalon ligjerimit te te gjithe heronjve te Ietersise boterore, qe misherojnf lavdine e marrezise, Pas clirimit Iufta klasore ne Shqiperi pati disa periudha qe kishin qellime te caktuara. Periudha e pare e Iuftes se hapur klasore u zhvillua gjate rindertimit te vendit ne vitet 1945-1948. Kjo lufte, qe kishte karakter ekonomik e politik, perfundoi me rindertimin e vendit, me shpronesimin dhe shfarosjen ose burgosjen e cifligareve dhe te borgjezise shqiptare, me reformen agrare, me krijimin e sektorit te ri ekonomik si edhe me shpalljen e formes se regjimit. Gjate kesaj periudhe, qe u quajt koha e Kocit, pervec Iuftes se pameshirshme kunder te arratisurve politike dhe kryengritesve antikomunists ne veri e jug, ne Shqiperi vazhdoi burgosja dhe pushkatimi masiv i patrioteve dhe i inte.~ek~alev~ nac~onaliste si edhe i prifterinjve katolike, Kjo Iufte, qe shoqerohej shpesh here edhe me terror masiv, synonte shfarosjen dhe paralizimin e te gjithe armiqve reale e potencials te komunizmit ne Shqiperi, Egersine dhe intensitetin e kesaj lufte e percaktonte fakti se komunistet shqiptare s'kishin mbeshtet]s te gjere sociale ne vend. Per me teper, kete lufte e nxitnin shume

55 edhe jugosllavet qe donin ta linin Shqiperine pa koke kombetare, sepse keshtu do te mund ta plackitnin e gll~be~onin me ~~ht~. Perlufta antishqiptare vazhdonte me terbim edhe ne trojet tona te okupuara nga pushtuesit sllavo-greke. Ishte e treta here gjate shekullit te XX qe trojet tona ~e Jugoslla~i po p~rj~t~nin ne menyre masive terrorin, shfarosjen, burgosjen, debimin dhe grabitjen nga barbaret sllave. Por kete radhe ~shte nje ~drys~~ sapsecetnikokomunistet sllave plojen mbi J?of.>ullm.ton~. t~ roberuar e benin ne bashkepunim me komurustet shqiptare te te gjitha trojeve tona. Dhe vertet gjate ketij rrebeshi antishqi~~ar nuk kishte asnje dallim midis xhelateve jugosllave dhe kasapeve shqiptare te tipit Koci Xoxe dhe Xhavit Nimani. Periudha tjeter e luftes klasore, qe kishte disa faza me vecori specifike, koincidoi me kohen e nder~i~i~ t~ sociali~~i~ n.e Shqiperi qe do te arrihej permes industrializimit, kolektivizimit dhe te revolucionit kulturor e ideologjik, proces ky qe synonte zhvi1limin ekonomik te vendit dhe formimin e njeriut te ri qe cilesohej si kryevepra e partise, pavaresisht nga fakti se ai ishte nje konformist i verber qe i kishte t~ gjit~a cilesite. e ~~~t. Edhe gjate kesaj periudhe Iufta klasore perfshiu ~e ~ t~ g)ltha. ~~hat e jetes permes nje terrori politik dhe ideologjik, qe pervec; nJerezve te thjeshte dhe te intelektualeve te rinj, i kaplo~ si tufa.~ i ~~.edhe udheheqesit e partise dhe te shtetit, shumica e te cileve u pushkatua ose u burgos me dekada. ~y holokaust u..z~vill~a nen parulla kercenuese: armikun e keilll. brenda! Me p~fJas~tlID. te kohes se zeze te inkuizicionit dhe te diktaturave nazifashiste, historia s' njeh nje shembull tjeter qe nje komb i tere te kete jetuar e punuar me dekada si skllav memec, pa goj.~dhe pa tru, sepse rrugedalje tjeter s'kishte: ose bindje verber, ose burgosje e pushkatim. Per mungese te konformizmit te plote, 'Ie shfaqej permes nje mendimi spontan, u bur~?~~n o~e .~ pu~~~atu~ shume intelektuale, qindra funksionare te larte te partise dhe te shtetit. Vetem nga sektori ushtarak u pushkatuan ose u burgosen mbi 60 gjenerale e kolonele qe kishin udhehequr luften

56 antifashiste. Madje shume prej tyre ishin shpallur nga partia her~?~ te luftes. Edhe nje gjeneral pensionist, qe kishte shpetuar rastesisht nga vala e pushkatirnit, u arrestua naten ne radhe te qumeshtit si armik i popullit dhe i partise sepse disa dite me pare kishte veshur ne shtepi te vet kostumin e gjeneralit me spaleta te arta qe ishin hequr me kohe nga partia. Pas disa ditesh, ky ish gjeneral i mjeruar u denua me 8 ose 0 vjet ~urg politik per agjitacion e propaganda. Para ketij rasti l~~te denuar me burg politik edhe nje oficer tjeter, sepse gjate nje dasme s'kishte arritur te ngrihej nga kolltuku i thelle per ta trokitur goren per shendetin e Enver Hoxhes dhe te partise. . ~t duke shkruar keto skena ferri kujtesa me shpie papritur te jeta ime studenteske. Ne ate kohe plot me shaka e qyfyre rinore une banoja ne nje dhome konvikti here me dy, here me tre studenta te tjere shembullorc te cilet u burgosen me vone me vit~ te tera per nje ose dy fjale te pakontrolluara. Madje njeri preJ tyre qe u be funksionar i larte partie, si edhe nje profesor kosovar, qe u vra ne burg te Spacit, ishin torturuar nga sigurimi shqiptar per te pranuar akuzen e rreme se ata kishin b~s~e~~ua:. m.emua per t'i bere atentat udheheqesit te partise per te cilin ~ne kisha respekt deri ne kohen kur e kuptova qarte se rruga e tiJ e gabuar do ta conte Shqiperine ne katastrofs. Ishte hera e dyte gjate jetes sime qe isha futur ne listen e zeze te vdekjes. Heren e pare une isha denuar me vdekje si antisllav ne Jugosllavi dhe, fale nje rastesie te jashtezakonshms, shpetova du~e u arratisur ne Shqiperine meme, Arsyen e denimit te pare une e kuptova, por deshiren e sigurirnit shqiptar per te me vrare si..trad~e~.a:e e kriminel s' e kam patur te qarte dje as sot, sepse ne Shqiperi kam punuar me vrull e disiplins te larte duke bere cdo ~.ite dy norma pune ne shkolls dite dhe nate, pa folur per radhen e qumeshtit qe m'i merrte cdo nate tri ose kater ore. E~hte ~ :vertete se.gja te jetes sime ne Shqiperi une kisha bere nje f~Jpolitik ~.e~sekis.ha the~e. ne nje mbledhje se partia beri gabim te madh qe terhoqi ushtrine shqiptare nga Kosova pa thene nje

57
fjale per te drejten e vetvendosjes te popullit kosovar. Per kete ide patriotike une mund te denohesha si rregull me dhjete vjet burg politik, por jo me vdekje. I paraqita keto raste konkrete te denimit te njerezve ne Shqiperine moniste per te patur lexuesi nje ide te qarte.per situaten njeringrenese qe krijoi aty lufta e cmendur klasore si edhe anarkodemokracia e jone e sotme. Deri sot askush nga udheheqesit komuniste s' e ka dhene me qarte absurditetin e asaj situate sa Ramiz Alia kur e pyeti nje gazetar kosovar se per c;' arsye i denoi partia gjeneralet e Shqiperise. Duke i dhene pergjigje gazetarit ai i tha se gjeneralet u denuan se ata i propozuan udheheqjes se partise nje taktike te re luftarake per mbrojtjen e Shqiperise qe ndryshonte nga taktika zyrtare etj. Po si mund te pushkatohen e burgosen gjithe ata gjenerale vetem per nje propozim?! - pyeti gazetari kosovar i cuditur. Kesaj pyetje Ramiz Alia i dha kete pergjigje kuptirnplote: "Ashtu ishte atehere!" Dhe vertete ashtu ishte atehere. Por absurditeti i asaj situate s'ka te mbaruar, sepse, sipas pohimit te Kadarese, shume funksionare te denuar kur shkonin ne burg ose internirn, i mermin me vete veprat e Enverit dhe portretin e tij. Por, sipas Kadarese. ka edhe cudira me te medha, sepse kur beri vetvrasje Sekretari i Pare i Komitetit te Partise te Fierit, anetaret e familjes se tij filluan tekendonin me ze te larte ne ballkonin e shtepise se vet me qellim qe t'i degjonin banoret e lagjes, dukuri kjo qe s'ka psihiater ne bote qe mund ta zbertheje ne menyre te qarte dhe te besueshme. Por tabloja e luftes klasore te partise qe zhvillohej brenda vendit nuk do te ishte e plote pa aspektin e saj te jashtem qe drejtohejkunder te gjitha formave te jetes ideologjike, politike e shteterore ne shkalle boterore, Kjo lufte revolucionare, thoshte udheheqesi i partise do te zhvillohej nga bedenat e keshtjelles heroike te Shqiperise socialiste deri sa te shpartallohet sistemi imperialist e socialimperialist ne bote etj. Lufta ideologjike, qe artikulohej nga radio-Tirana ne 19 gjuhe kryesore te botes, ferrin e Shqiperise me tre milion askete te bunkerizuar dhe te

!

58 tallonizuar e paraqiste si parajss te botes, kurse vendet kapitalisto-revizioniste i pershkruanro si rrathe ferri dantesk. Kjo lufte ideologjike shoqerohs] me perpjekje per te formuar kudo ne bote parti te tipit stalinist qe do ta uclhehiqnin lufte revolucionare. Feneri i Shqiperisa socialiste do t'ua ndriconts rrugen revolucionare popujve, kurse armiqrs do t'i verbonte. Kjo lufte donkishoteske e izoloi Shqiperine e urritur dhe te terrorizuar jo vetem nga gjithe bota por edhe nga vellezerit e vet te roberuar dhe te merguar qe partia i quante perkatesisht borgjezo-revizioniste dhe reaksionare. Nga sa u tha me larte per luften klasore dhe pasojat e sa] ne Shqiperi,lexuesi mund t'i kuptoje me mire sjelljet e cmendura te politikaneve tane dhe te shume shqiptarevs te thjeshte ne kohen e demokracise qe erdhi me aq gjemim ne atdheun tone. Keto sjellje te shfrenuara qe shkaktuan per shume vite kaos, shkaterrim dhe vrasje te pakuptimta, treguan qarte se populli yne ne morseten komuniste kishte pesuar metamorfozen me te zeze gjate historiss se tij mijevjecare. Dhe vertete, ta futesh shqiptarin krenar dhe individualist ne mullirin e kolektivizmit , ta xhveshesh ne cast nga prona, nga ndjenjat, shprehitf dhe zakonet shekullore, ta besh sus ne pune te paguar keq, ta detyrosh te shkoje ne aksione, ne mbledhje, ne rradhen e rremuajshvs te nates, ta urdherosh te vrapojs si zborist i crnendur per te kapur ose per te sprapsur armikun imagjinar neper fusha e male, ta lesh tere naten te beje roje operative ne mijera pika ushtarake e civile, ta tmerrosh cdo dite me rrethimin dhe sulmin potencial imperialisto-revizionist, ta mbash tere kohen ne alarm per rrezikun e bombardimit, ta besh servil, kloun; memec e spiun, t'i hapesh dosje per cdo fjale e Ievizje, ta percash me vellezer, kusherin], shoke e miq per ceshtje te biografise, ta imponosh te martohet sipas kritereve klasore e jo sipas ndjenjave te dashuriss, ta besh hipokrit duke e detyruar te flase, te brohorase, te shkruaj te kendojs e recitoje ne mes te frikes e te mjerimit per partine, per udheheqesin dhe fenerin e saj ndricues pa nje pike vajguri,

59 ta varferosh e ta besh asket, t'ia premtosh lugen e floririt dhe t'ia lesh bosh ate te aluminit, ta ushqesh me pikatoren e tallonit, ta detyrosh te ndertoje mijera bunkere dhe te hape mi~era tunele, ta bunkerizosh e ta tunelizosh si heremit shpelle, ta izolosh me perde te hekurt nga vellezerit e roberuar e te ~ergu~r si edhe nga gjithe bota te ciles partia i kishte shpallur lufte donki~~?te~~e, do te thote ta depersonalizosh e shperfytyrosh duke e bere njesh me token, do te thote ta pergatitesh per cmendine.

60

61

DALLIMET DHE KONTRADIKTATFORMALE QE PER~AJNE DIASPOREN TONE Me kohe eshte kuptuar nga dijetaret se ne cdo fushe te jetes njerezore ka dallime, kontraste dhe kontradikta qe studjohen nga shkencat shoqerore. Edhe ne jeten e popullit tone ka patur dhe ka ende dallime e kontradikta qe shkaktohen nga kushtet materiale te jetes dhe rrethanat e shumta qe ka perjetuar ai gjate historise. Sot ne trojet tona jane grumbulluar e mpleksur aq shume kontraste e konteadikta sociale e nacionale sa po tronditin gjithe jeten e kombit shqiptar. Ky rremet kontrastesh e kontradiktash, qe shoqerohet me dukuri te dhimbshme kaotike, ka perfshire shume fusha fe jetes se tij. Por pavaresisht nga horizonti i zymte, disa shenja tregojne se populli yne po ngjit rrugen e bashkimit dhe te perparimit duke care terrin e shekujve permes shume dhimbjeve e sakrificave. Ky proces i ashper social e nacional qe zhvillohet me dekada ne atdhe, perplaset me force te jashtezakonshme ne mendjen dhe zemren e mergimtareve tane qe jane pjese e kombit shqiptar. Por ky proces dramatik fatkeqesisht pasqyrohet e perjetohet nga mergimtaret tane ne menyra e forma te ndryshme per shkak te Iarmise se madhe te botekuptimeve e mendesive te tyre kontradiktore qe percajne diasporen tone. Keshtu kriza e gjate e kombit, ne vend qe t'i bashkoje si vellezer mergimtaret tane i percane ata sic i percane ne atdhe bashkekombasit e tyre. Nga kjo rnund te nxirret perfundimi shkencor se kriza dhe percarja ne atdhe e percaktojne krizen dhe percarjen ne diaspore, sepse shqiptaret kudo qe jetojne i vleresojne dukurite e jetes se vet jo sipas idealit

kombetar qe i bashkon, por sipas mendesive dhe praktikave primitive qe i per<;ajne. .' Tani Ie t'i shohim konkretisht se cilat dallime, kontraste e kontradikta e brejne dhe per~ajne diasporen t?n~~<;'.~~tyre an~ k ato dhe cilaeshte specifika dalluese e tyre. Sqarimi 1k.etiJ r~ble~ p ka rendesi te madhe njohese dhe praktike per mergimtaret tane, qe aspirojne organizimin kombetar te diaspores sone. Sic dihet diaspora jone me dekada per~ahet,. brehet dh~. asimilohet panderprere nga dallimet dhe kontradikt~t e :,~t~te b~e~.ds~e dhe nga ato te jashtme qe burojne nga mJedl~ll huaj..perplr.e~: Keto dv-dukuri kane bashkeve~n:ar dhe d~ te b~~hkev~pr~Jne ne diasporen tone deri sa te asimilohet shql~tan 1 fundit ketu. Gjate ketij bashkeveprimi rr~~qar k?ntr~dikt~t e bre~ds~~ e shthurin dhe e degjeneroJne kombetansht dlasporen tone, kurse kontradiktat e jashtme, qe perthyhen e ~er~~~to~en _m~ kontradiktat e brendshme, e asimilojne pa meshire ate. <?Jate erozionit te diaspores sone dallimet, kontrastet d~e.kontrad~ta~ e saj te brendshme jane paresore. k~rse a~o te ~~sh~e Jane dytesore. te pakten per brezat e sotshem. Ne qofte.se dlasp~r~ jone do t'i zgjidh me sukses daI~m~t d~e kont~adlkt~~ e ~~Jt~ brendshme mbi bazen e shqiptanzmlt, ajo vetv~tiu d~ t 1zgJldh~ e do t'i zbut per nje kohe te gjate edhe kontra~iktat e J~~htmeqe nivelojne e modelojne panderprere ne ~?shll~~~~ tone. Shkurt, jetegjatesia konibetare e diaspores sone do .~e~e~~ak~ohetnga zgjidhja e dallimeve dhe e kontra~~kt~~e te sa] te brendsh~e. Keto dallime e kontradikta mund te zgJldhen me sukses vetem permes bashkimit kombetar te diaspores.~one... .. ... .. Per t'i sqaruar sadopak mergimtaret tane, ne ~lJlm do te paraqitet shkurt permbajtja dhe spec~ka ~k~ntrad~~tave ~ona te brendshme qe kane mposhtur e per~are diasporen t~ne m~ dekada. Dallimet, kontrastet dhe kontradiktat e diaspores sone shprehen ketu permes ballafaqimit te ideve, men~esiv~,shprehive e praktikave te fiseve, krahinave, klaneve e p~rtive te ~~ry.~hm~ , qe ne kushtet e percarjes fryhen e absoluhzohen ne menyre

62 groteske nga mergimtaret tane qe s'kane ndergjegje kombetare, Keto ide, mendesi e praktika primitive jane dukuri te vjetra parakombetare qe jetojne per inerci ne gjirin e kombit dhe te diaspores sone. Pra dallimet, kontrastet dhe kontradiktat qe percajne dhe degjenerojne diasporen tone i perkasin fushes se ndergjegjes dhe jo fushes materiale ku lindin e zhvillohen panderprere kontraste e kontradikta te ndryshme ekonomikoshoqerore per ceshtjet e prones, te pushtetit, te ligjeve, te formes se organizirnit dhe te shperblimit, dukuri keto qe nuk ekzistojne ne diaspore. Kontrastet e diaspores sone, qe shnderrohen gjate percarjes ne kontradikta, ne thelb s'jane kontradikta reale, por dallime formale midis mergimtareve te krahinave, klaneve e shtresave te ndryshrne qe s' arriti t'i modeloje, shkrije, unifikoje e integroje ne ndergjegje kombetare kapitalizmi kerthi shqiptar, ashtu sic beri kapitalizmi perendimor qe u dha forme unike e qyteteruese permes transformimit rrenjesor te jetes. Dallimet psihike midis malesoreve, fusharakeve, qytetarve dhe shtresave shoqerore shqiptare, si edhe midis klaneve e partive te ndryshrne per mergimtaret tane, per vellezerit e mjerimit, nuk duhet te jene eseneiaIe, sepse shqiptaret brez pas brezit e kane vene kombesine mbi cdo dallim, mbi cdo krahine, madje edhembi fene, dukuri kjo qe s' eshte pare kurre te popujt e tjere te perandorise turke, te cilet e identifikonin kombesine me fene sipas ideologjise se vjeter teokratike. Duke u bazuar ne kete fakt historik Rilindasit tane nuk thonin me kot se feja e shqiptareve eshte shqiptaria. Sic;u tha edhe me Iart, dallimetdhe kontradikta e diaspores sone nuk kane Iindur as nuk jane zhvilluar ketu, por jane bartur nga atdheu permes mergimtarve te cilet kudo qe shkojne e marrin me vete kompleksin shpirteror, Pra dallirnet, kontrastet dhe kontradiktat e diaspores sone, qe jetojne ketu per inerei, s'jane as thelbesore, as te pakapercyeshme. Keto dallime e kontraste, qe une po i quaj kontradikta, ne krahasim me interesat kombetare te diaspores sone jane sa qesharake aq edhe absurde e tragjike. Nga kjo kuptohet lehte edhe nga nje

63 mendje primitive se ne diasporen tone s'ka kontradikta antagoniste, s'ka kontradikta te papajtueshme e te pakapereyeshme, sepse ketu s'ka asnje shkak material o~e shoqeror per lindjen dhe zhvillirnin e tyre. Per kete shkak, fryrja e dallimeve midis mergimtareve tane, shnderrimi i tyre ne kontradikta armiqesore eshte veprim krirninaI, qe mund ta bejne vetem fanatiket e semure ose njerezit primitive qe bejne jete jashte kontrollit shoqeror e kombetar. Zgjidhja e dallimeve, e kontrasteve dhe e kontradiktave formale ne gjirin e diaspores sone diktohet edhe nga raporti i perrnbajtjes me formen qe shfaqet kudo ne jete. SiC;dihet diaspora jone shpreh nje permbajtje shoqerore qe karakterizohet nga vecori te pereaktuara kombetare qe s'mund t'i mohoje kush. Per t'u zhvilluar ne menyre te natyrshme, kjo permbajtje e kerkon formen e vet te pershtatshme ashtu sic e kerkon permbajtja e cdo sendi ne jete. Kjo forme ekzistendale, qe siguron zhvillimin normal te diaspores sone eshte bashkimi kombetar. Vetem ne kete rast permbajtja e diaspores sone do te jete ne unitet e harmoni me formen e saj zhvillimore. Fitorja e bashkimit tone te bekuar mbi perc;arjen tone te mallkuar do te shenoje ne jeten e diaspores sone fitoren e kombit mbi fistarine dhe provincializmin, fitoren e ideve moderne mbi mendesite primitive, fitoren e qvteterimit mbi barbarine, fitoren e bashkesise mbi individualizmin. Lufta midis ketyre tendeneave te kunderta, fitorja e njeres dhe disfata e tjetres, do te tregoje vIerat njerezore e kombetare te mergimtareve tane. Vellezer mergimtare, duke vendosur midis jush unitetin kombetar mbibazen e shqiptarizmit, ju do te shpetoni jo vetem diasporen tone nga shthurja dhe asimilimi, por do te shpetoni edhe veten tuaj nga grindjet, sherret e intrigat primitive per udheheqesit. klanet e partite tona politike qe i kane bere varrin kombit shqiptar dhe diaspores se tij. Duke u bashkuar korobetarisht ju do te shpetoni nga halli pa hall per te eilin shqiptaret kane derdhur gjakun me mijera here, ashtu sic e

64 derdhin sot ne te gjitha trojet tona si edhe ne diaspore. Duke ia kthyer shpinen percarjes, urrejtjes, intriges politike dhe gjithe plehut tone historik, ju do te perjetoni dashurine vellazerore, krenarine kombetare dhe Iumturine duke u marre me problemet tuaja jetike qe presin zgjidhje urgjente.

65

FJALETEURTA DHE SHPREHJE PERPER<;ARJEN
Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja Percarja i ve syrit perde gjaku. eshte perendesha e pare e shqiptarve. eshte llogori dhe vorri i shqiptarve. eshte ziqer qyqaresh. eshte lubia e shqiptarve. eshte dimri yne i gjate. eshte sterna jone barbare. eshte fruti me i hidhur i shqiptarve. eshte demoni yne i perkedhelur. eshte vetndeshkimi i shqiptarve. eshte nena e disfatave tona. na beri gjak te shprishur. eshte kalvari yne. eshte e vetmja tirane qe ka kerrusur shqiptaret. eshte magji qe sterros njerezit, eshte gjueti shtrigash. eshte orgji barbaresh. syrin ta verbon e veshin ta shurdhon. eshte fati dhe mekati i shqiptarve. eshte haraci i marrezise. eshte ferri i shqiptarve. eshte nata jone me stuhi, bresher e shi. na ben zemren te zeze, e token varreze. eshte sporti yne me i lashte. eben genjeshtren perendeshe, eshte kosa jone mortore.

66

67

Percarja eshte mbreteria e territ. Percarja eshte moda jone e sterlashte, Percarja eshte arkivoli yne. Percarja eshte jete me maska. Ne percarje njeriu jeton ne vetmi si qygja ne mal e verri, Ne percarje nderohet vetem i ligu. Ne percarje fiton dredhia e humb drejtesia. Ne percarje seeili i ka zorret ne fyt. Ne percarje cdo gjyq behet me gisht ne cark. Ne percarje cdo gurmaz ka nje avaz. Ne percarje vajatorja s'pushon kurre. Ne percarje s'ka nder as bese, por interes. Ne percarje genjeshtra bekohet, e verteta maIlkohet. Ne percarje kokat e trimave behen gjelle e krimbave. Ne percarje njeriu eshte i padobishem, Ne percarje te gjithe bejne biografi te zeza. Ne percarje gostiten instiktet. Ne percarje ka vetem humbesa. Ne percarje edhe vellau te duket si shkjau. Ne percarje e verteta eshte jetime. Ne percarje humb filli i jetes. Ne percarje s'ka as moral, as ideal. Ne percarje seeili ta kon helmin e vet. Ne percarje kurkush s' e ka veten ne dore, Ne percarje fjala behet si ngjala. Ne percarje cdo dite ere sjell nje genjeshter te reo Ne percarje seeili mburret me marrezine e vet. Ne percarje atdhetari behet tradhetar e tradhetari atdhetar. Ne percarje ku eshte uzdaja atyeshte murtaja. Ne percarje nuk £let xhani, po shejtani. Ne percarje njeriu ka shume fytyra. Ne percarje humb besa e nderi. Ne percarje duhet t'i ruhesh mikut si armikut. Ne percarje fjales i bejne dredha.

Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje Ne percarje

cdo rruge e shteg e ka priten e vet. s'ka razi as prokopi. cdo pune behet me dava. cdo fjale kerkon deshmitar. te gjithe luajne kukafshehtaz. seeili ka shkop, por s'ka shok. s'ka dashuri po helm te zi. njeri hiqet shah e tjetri padishah. ta hane copen e ta bejne gropen. t'i lene kembet e ariut ne dore. njerezit jane gojemjalte e zemerbalte. njerezit trazojne edhe detin. punon fatkeqi e ha barkadreqi. dikush derdh gjakun, dikush zbraz canakun. faji mbetet jetim dhe e drejta behet tym. djallit i ndezin qiri ne cdo shtepi, njeriu jeton duke dhene e duke marre goditje. te lagin sot e te rruajne mot. njerezit mbjellin mana, por mbijne thana. ai qe £let, shket. qefi prish qefin. po te zuri gjumi, te mori lumi. ai qe vrane e kthiell me dreqin pjell. mendja behet pushke. njerezit jane gojeshpate e duarthate. edhe enderra e gezuar del e helmuar. njeriu behet sevap i mortjes. njeriu evlia bjen me dreqin ne sevda. edhe nje bisht fjale behet terkuze, njeriu verret, se s'di c;'te eje me koken e vet. burreria te merr me qafe. cdo gje qe ke frike te gjen. ajo qe peshtyhet sot, lupihet mot. e kegja te gjen kudo qe te fshihesh.

68
Ne percarje edhe gjuha qyqare leh si zagare. Ne percarje s'ka as zemer, as thember. Ne percarje s'ka kuvend me mend. Ne percarje seeili behet gjahtar i fjales, Ne percarje kroi i gjakut dhe i lotit nuk shterron kurre. N~ p~r~ar~e zogjte ~.s~qipes behen si zogjt e qyqes. Ne per~arJe cdo urtesi del marrezi. Ne percarje fjala ka dyzet kembe, N~ p~rc;arj~ s~~iptari.?~~ d~el me babe e vella si me turk e shkja. Ne per~arJe nene e bije Jane shemra ne shtepi, Ne percarje njeriu eshte rnish me sy qe shikon boten bardhe e zi. Ne percarje e keqja qelbet gjithnje e me shume. Ne percarje edhe dielli i beharit duket sir rasa e varrit.

69

PER~ARJAJONE

Percarja jone eshte orgji e terbuar qe na lane trashegim stergjyshrit e harbuar Percarja eshte dehje e krisur qe na solli roberine, por jermin e saj e duam me shume se lirine. Percarja eshte ferri qe kemi ngritur vete, prandaj na duket si parajse e vertete. Percarja eshte kalaja jone krenare ndertuar me gure te gjakosur e kafka shqiptare. Percarja eshte steme e heraldit tone barbar kalitur me urrejtje ne sarke me flake e zjarr. Percarja eshte shesh mejdani mizor ku brezat shqiptare bejne zulmin mortor. Percarja eshte ziqra jone fisnore ku shuhemi n' ethe, duke enderruar fitore. Percarja eshte shatervan i gjakosur qe gulfon me fiskaja nga trupi yne i plagosur. Percarja eshte jeta [one karnaval, ku testa e dasma duken si funeral. Ne percarje ka prita ku godet plumbi, thika, sopata, shqiptaret me kuje groposin vellezrit me kazma e lopata. Ne percarje veniten thesaret e shenjta te shqiptarit, krijuar me shekuj permes gjakut e zjarrit. Ne percarje pishtaret e rrufete e kombit shuhen, trojet pushtohen, nga thundra e huaj bluhen.

70

71 Ne percarje s'ka atdhe, ligj, shprese as liri, s'ka komb, flamur, tempull as dashuri. Ne percarje vdiren besa, nderi, mikpritja me bujari, se shpirtin tone e trete lava e kaosit te zi. Ne percarje perdja e gjakosur syrin ta verb on, veshi shurdhohet, truri farmak kullon, Tere farefisi te fanepset si zhgan i zi, shtepia behet ferr ku perleshen terbimet me £Uri, Vellau te duket si shkjau, gruaja, kunata si nata, dhe babe e nene s'jane me diell e hene. Ne percarje shqiptarja e re vjen te burri si hena neper re, por aty bluhet nga kanuni si drithi ne mokra duke rritur trima per krimba qe vriten per dokrra. Ne percarje shqipja s'eshte me harpe, as nektar, se fjala e saj farmk qet flake e zjarr. Ne percarje shqiptari ngjitet lart me veshtiresi, se enderra e bardhe e tij shuhet ne hon te zi. Ne percarje nga plaget e ndezura poetet renkojne, per rilindjen e shpirtit tone me kot luten e kendojne. Ne percarje perfyten per fron e placke klane e parti, qe atdheu i kapitur i ka si kobra ne gji. Ne percarje prijsit tane dalin si korba nga humnera sterruese por ne tribuna shfaqen si zogj parajse me pende vezulluese, kur hypin ne fron qelbin me ere opinge ose tym oxhaku, e tok me kanibalet sllave e greke pine gjakun e shqiptarit, gjersa rrokullisen ne hon, duke u bere gezim i varrit. Ne percarje cdo forme e risi del cmenduri: n'Ekstazen e Kuqe me gjak e djerse u ndertua parajsa me lule, por doli ferr me gjemba e perbindesha ne zhele e eule. Me ashk u shpall si dite e bardhe demokracia. por shpejt shpertheu si vullkan kaosi e zia. Percarja eshte Iengata jone e mallkuar, por s' e kemi trashegim me tapi te amshuar. Kjo zezone do te turfulloje ne jeten tone me £Uri gjersa te linde nga far' e Kastriotit nje brez i ri, qe do t'na bashkoje si vellezer ne drite e liri, pasi ta shplaje helmin ne lumin e djerses flori.

72

73 kaosit tone mendor e praktik ne shkalle kombetar:. Ku: c;eshtja qendron keshtu ne trojet tona te coptuar~. dhe t~ c;?r~~n~ar~ nga njeqind parti politike, kupto~~t leh~~ s~ ne C;.?JendJ: t~ mjeruar ndodhet mendimi ko~b.~tar ~e diasporen t?ne t~ percare e te shkaperderdhur ne te kater cepat e kontinentit amerikan. Por pavaresisht nga ajo qe u tha ~~ lart, .. e~~esi im ~uhet l ta kete te qarte se ky liber nuk mund t 1 plotesoje bos~~leqet e mendirnit tone kombetar lidhur me problemet rnadhore te cekura me lart. E shumta qe mund te beje ai eshte ta shtroje. c;~.shtjene bashkimit kombetar te d iaspores sone ne Amenke, kurse zgjidhjen praktike te ketij prob~~mi kar~inal ..do ta bej.n~.m~ vullnet te lire e pergjegjesi kombetare shqiptaret e ~~.er.~ke~.q~ e duan atdheun, kombin dhe komunitetin e vet SI gJene me te cmuar ne jete. E theksoj faktin e fundit, sepse shqipt~re~ qe s' e duan atdheun, kombin dhe komunitetin e vet sa jeten dhe interesat personale, kurre s'do te mund ta realiz~jn~ bashkim~n e diaspores sone, sepse ata i ka shk~terruar t.ragJedl~ e ~~mbl~~ kaosi i percarjes. injoranca dhe sidomos jeta e gjate jashte kontrollit kombetar. Kur behet fjale per boshllekun e mendi~it to~.e k?mb.etar, qe u theksua me lart, dikush mund te tho~~ .se per c;~sh~e?-~ bashkirnit tone kombetar jane shkruar shume libra e artikuj gjate dy shekujve te fundit. Pra ekzi~t?n nje l~t~.ra~ure e ~je:e orientuese per shqiptaret qe mendojne e punojne p~: bas~ e kombit dhe te diaspores se tij te percare ne C;d?vend t~ ~?te~: Ne aparence kjo verejt]e duket e ~rej.~e,. o n~ ~helb aJ~ esh~e .p e gabuar, sepse tjeter gje jane veprat g]lthepe~~s~~se teorike pe~ problemet ne fjale dhe tjeter gje e~hte .tr~Jhml 1 asp.ekteve .~e ndryshme te ketyre problemeve. Vetem ar ':Ieka le~ar literature~ shkencore dhe letrare te Europes per c;eshtjet kombetare mund te kuptoje qarte se ne C;' gjendje te .mj.erua~.n~odhet ~en~~ y?-e teoriko-Ietrar lidhur me pasqynmm e qerues dhe te ndergjegjes historike te kombit shqiptar dhe te diaspores se tij kaotike.

DOMOSDOSHMERIA E BASHKIMIT KOMBETAR TE DIASPORES SONE

Sot bashkimi kombetar i diaspores sone eshte c;eshtja me kryesore e shqiptarve te Amerikes. Perparesia e ketij problemi percaktohet nga fakti se diaspora jone e percare eshte perfshire nga procesi i asirnilimit te pameshirshem, Por zgjidhja e ketij problemi jetik per diasporen tone pengohet nga disa veshtiresi teorike e praktike qe lidhen me ndergjegjen dhe traditat e mergimtareve tane, Ky problem eshte i veshtire nga pikepamja teorike e shpirterore sepse deri sot asnje mendirntar shqiptar s' e ka analizuar e sintetizuar ne menyre shkencore procesin e formirnit te kombit tone. Kjo mangesi njohese ka shkaktuar panderprere boshllek te madh dhe kaos ne ndergjegjen e popullit tone. Per kete shkak mergimtaret tane do te kene shume veshtiresi per te arritur unitetin e qellimit dhe te veprimit kombetar. Por veshtiresia behet edhe me e madhe sepse mergimtaret tane nuk disponojne nje veper kapitale per vecorite psihike te popullit tone, per vlerat e tij morale, per te mos folur pastaj per ndonje studim teorik mbi shqiptarizmin qe s' arriti kurr te behej force percaktuese e ndergjegjes sone kombetare. Por ajo qe e veshtireson edhe me teper problemin ne fjale eshte fakti se populli yne, si asnje populi tjeter europian, s'ka program kombetar per te sotrnen dhe te ardhmen e tij, s'ka platforms orientuese, s'ka strategji as taktike te perpunuar dhe te pranuar nga shqiptaret dhe, per pasoje, ai s'ka as opinion unik kombetar per problemet e veta jetike. Te gjitha keto mangesi shpirterore, qe lidhen me ceshtjet tona nacionale e sociale, i kane hapur rruge

74 Por problemi i bashkimit kombetar te diasportes sone s' eshte i veshtire vetem nga pikepamja teorike e shpirterore, por edhe nga pikepamja praktike, sepse shqiptaret s' e kane pervojen e nevojshme ne fushen e organizimit modern qofte ne atdhe, qofte ne diaspore. Per me teper, gjendja ne kete drejtim ka pesuar nje regres te dukshem, sepse kaosi mendor e organizativ me kohe e ka perfshire gjithe boten shqiptare. Kete ide e pohon edhe Kadareja kur thote se politikanet e sotshem te Shqiperise nuk jane te afte te administrojne me sukses qofte edhe nje fshat shqiptar, ne nje kohe qe stergjysherit e tyre kane drejtuar e administruar me shekuj disa perandori boterore, Kur Kadareja eben kete vleresim negativ per politikanet e Shqiperise qe e kane njefare pervoje ne fushen e organizimit te shtetit xhuxh, atehere c'mund te thote njeriu per aftesite organizative te shqiptarve te Amerikes qe jetojne te kenaqur ne percarje e kaos pa i vra ndergjegja per fatin tragjik te 500.000 bashkatdhetareve qe i ka perfshire ketu tufani i shthurjes dhe asimilimit si brezat pararendes qe s'u dihet nami as nishani qe nga Florida e Kalifornia e deri ne Kanada. Por zezona jone behet edhe me e madhe sepse shqiptaret e Amerikes i komplikojne e dramatizojne edhe me shume problemet e ndryshme organizative si edhe mundesite e rishqyrtimit te jetes se tyre. Dhe vertete, aftesia e shqiptareve per kaos e rremuje dhe per t'i ikur pergjegjesise kombetare eshte fenomenale. Por pavaresisht nga veshtiresite e theksuara ne fushen e organizimit, une kam ende vullnet per te vazhduar punen per qellimin e shenjte te bashkimit. Energjia ime per kete pune fisnike buron nga besimi qe kam te njeriu i cili eshte cudia dhe mrekullia me e madhe e natyres qe njohim. Duke patur besim te patundur te njeriu, une kam besim edhe te shqiptari, i eili ka shume vecori thelbesore te njeriut fisnik qe s'ka mundur t'ia shkaterroje as tragjedia e kombit, as kaosi i percarjes. E theksoj kete fakt sepse ai gjate jetes se tij tragjike s'ka prodhuar vetem urrejtje, helm e vrer, por edhe nektar, urtesi, miresi e dashuri qe disa here kane arritur permasa boterore qe

75 nga Shen Jeronimi e deri te Nene Tereza e shenjteruar, Keto vIera te larta qe s'ka qene ai ne gjendje t'i vene ne veprim ne atdhe per ceshtjet madhore te kombit, diaspora e tij do t'i ve ketu ne veprim gjate epopese se bashkimit te saj kombetar. Por pervecfakteve qe u sherman me lart, mua me frymezon shume edhe puna heroike e Rilindasve tane per ceshtjen tone kombetare. Keta Apostuj te shqiptarizmit punonin per kete ceshtje ne mes te mjerimit, te terrorit dhe te injorances, pavaresisht se e kishin te qarte qe vepra e tyre nuk do te mund t'i zevendesonte plotesisht proeeset transformuese ekonomikoshoqerore qe s'i njihte ende kombi yne i roberuar dhe i prapambetur. Kete rruge te lavdishme e vazhduan ne atdhe e diaspore edhe Noli e Koniea. Por keta heronj te shqiptarizmit, qe krijuan vIera te medha kulturore, nuk u bene vetem glorifikues te kombit, por edhe kritike te ashper te tij. Ne fillim te shekullit XX, Noli pohonte me hidherim se ne ate kohe nuk mund te gjendeshin tre shqiptare qe te punonin per nje qellim. Me vone ai pohon se te rralle jane burrat shqiptare me karakter kombetar, pa shpjeguar shkaqet e kesaj dukurie negative te popullit tone. Duke vazhduar kritiken, ne nje poezi, ai e paraqet shqiptarin si pjell te mjerimit, duke thene se ai eshte "lakuriq e i drengosur, trup e shpirt i sakatosur ... ", diagnoze kjo sa e rende, aq edhe trishtuese. Por, babai i gjuhes sone letrare, Koniea shkon edhe me tej kur thote se shqiptari eshte armiki shqiptarve. Ne vitin 1924, pas nje kaosi te gjate ne atdhe, ai e paralajmeroi kombin se politikanet e tij mund ta varrosin Shqiperine. Ky kumt i zi,-qe dukej ne fillim absurd e nihilist, doli profeci. Ai dukej absurd, sepse ne boten e qyteteruar, si rregull, politikanet jane shpresa dhe lavdia e kombit; ne nje kohe qe ne Shqiperi ata paraqiteshin si varrmihsit e tij. Mevone, per t'i prekur shqiptaret ne seder, Konica i paraqiti ata permes nje satire letrare si zulute e Afrikes qe gjallonin ne percarje e kaos te tmerrshem. Edhe Cabej vuri ne dukje nje plage te rende te ndergjegjes sone kur thote se rezervimi shpreh thelbin e karakterit te shqiptarit, dukuri psihike

76 kjo qe pengon shume komunikimin dhe mirekuptimin ndershqiptar per problemet e jetes, Por pavaresisht nga keto konsiderata per bashkeatdhetaret e vet, keta mendimtare e veprimtare te shquar punuan me energji e vullnet per kombin e vet derisa dhane frymen e fundit. Shembulli i ketyre korifejve te kultures sone, qe me kohe jan e bere legjenda e kombit, me frymezon mua, si edhe shume mergimtare te tjere, qe te punoj per ceshtjen madhore te diaspores sone qe kercenohet sot nga rreziku i shthurjes dhe i asimilimit. Kur shtrohet ceshtja e bashkimit kombetar te diaspores sone, cdo shqiptar i Amerikes ka deshire te dije dicka per nevojen e ketij bashkimi. Ky bashkim duhet te behet per disa arsye themelore. Nje, ai duhet te behet per t'ia prere rrugen asimilimit te brezit tone te ri qe po zhvillohet ne menyre te pameshirshme perpara syve tane te verber. Vetem duker u bashkuar, diaspora jone do te kete mundesi qe te jetoje ne trajten e saj kombetare per nje kohe te gjate, Kjo trajte mijevjecare qe shpreh identitetin tone kombetar mund te ruhet vetem ne kuadrin e nje bashkepunimi te ndergjegjshem, Ky bashkepunim vellazeror do t'i perfshije te gjitha sferat e jetes shpirterore te diaspores sone, Ne themel te ketij bashkepunimi do te jete kultura shqiptare qe misheron shpirtin e kombit tone. Pjeset themelore te kesaj kulture jane gjuha shqipe, letersia, arti, muzika, folkIori, etnografia, historia, ideali kombetar si edhe morali yne me kategorite e tij themelore, sic jane besa, nderi, bujaria, trimeria, mikpritja, drejtesia, toleranca fetare, dashuria vellazerore etj. Cjithe veprimtaria organizative e kulturore e diaspores tone do te zhvillohet ne perputhje me parimet dhe idete e shqiptarizmit, qe i perpunuan aq bukur Rilindasit tane te lavdishem. Per pasoje veprimtaria e diaspores sone do te jete vazhdim i vepres se madhe te ketyre baballarve shpirteror te kombit ne kushtet e saj konkrete. Dy, bashkimi kombetar i diaspores sone duhet te behet me qellim qe shqiptaret e Amerikes te punojne e jetojne sa me te lumtur e krenare si qenie njerezore e kombetare. E theksoj kete

77 fakt sepse e drejta e shqiptarve per lumturi eshte e drejta e tyre e ligjshme, e drejta e tyre njerezore e morale qe buron nga historia e tyre e paster e humane, dukuri kjo qe e kane pak popuj ne bote. Sic dihet, enderra e shqiptarve per lumturi ka qene e madhe, pavaresisht se ata s' e shijuan ate kurre per shkaqe te njohura objektive e subjektive. Duke mbijetuar midis nofullave gjaksore te perandorive te Perendimit e te Lindjes, shqiptaret perjetuan me shekuj pushtimin, shfarosjen, debimin, shfrytezimin, copetimin, varferine, percarjen, anarkine, tradhetine, tiranine si edhe asimilimin ne shume rajone e krahina qe sot i gezojne popujt e tjere. Per keto shkaqe populli yne s' e ka gezuar lumturine e vertete qe nga zanafilla e etnosit te tij e deri sot. Edhe shqiptaret e Amerikes, pavaresisht se ketu gezojne te drejten e punes, pasurine, lirine, sigurine, demokracine dhe kulturen e vendasve, kurre nuk e kane gezuar lumturine e vertete per shkak te tragjedise kombetare dhe te percarjes se tyre poshteruese. Duke u perpelitur midis ketyre dy zhvillimeve dramatike, shqiptaret e Amerikes e kane per detyre qe t'i japin fund zezones se tyre te brendshme permes bashkimit kombetar, Ata duke shporre percarjen e tyre te neveritshme do t'i japin atdheut te tyre te copetuar e te percare nje mesazh te jashtezakonshem kombetar, ne nje kohe qe vete do te ndihen te lumtur e krenare sa kurre. Me lart u theksua se shqiptaret kane te drejte te vecante morale e historike per t'u gezuar e lumturuar si rralle popuj ne bote. Kjo e drejte ekskluzive buron nga fakti se shqiptaret s'kane ushtruar kurre shovenizem, racizem e genocid mbi popujt e tjere, sic i kane ushtruar ato sllavet, turqit, greket dhe shume popuj te tjere te botes qe e kane damken e turpit ne balle. Per kete arsye shqiptaret 5' i ndjekin nga pas erinite hakmarrese te popujve, as nuk i vret ndergjegja per krime kunder njerezimit. Per me teper, shqiptaret qe jane martiret me te medhenj te kontinentit europian, duhet te jene kudo krenare sepse kane derdhur shume gjak jo vetem per lirine dhe pavaresine e vet, por edhe per lirine

78

79

dhe pavaresine e popujve te tjere, Per te gjitha keto shkaqe, shqiptaret e Amerikes, si edhe te gjithe shqiptaret e tjere ne bote, kane te drejte te vecante per te qene te lumtur. Kjo lumturi per shqiptaret e Amerikes mund te arrihet vetem ne kuadrin e bashkirnit kombetar dhe te bashkepunimit vellazeror. Shkurt, lumturine ata duhet ta sjellin vet ne mesin e tyre me pune e perpjekje te perbashketa. Tre, bashkimi i diaspores sone do te behet per t'i zgjeruar e £orcuar marredheniet e saj me te gjitha trojet shqiptare sipas nje prograrni te caktuar. Sic dihet, diasporat shqiptare te vendeve te ndryshme gjithmone kane menduar e punuar vetem per te miren e atdheut. Keshtu ka vepruar edhe diaspora shqiptare e Amerikes ne te kaluaren. Dhe vertete, te pershkruash kontributin e diasporave shqiptare per atdheun qe nga gjysma e shekullit XIX e deri sot do te thote te pershkruash historine e tyre te vertete. Edhe ne te ardhmen shqiptaret e Amerikes pasi ta konsolidojne bashkirnin e tyre, do ta vazhdojne ne menyre intensive kete tradite te lavdishme, Por ne kushtet e sotme historike, kur ne atdhe jetojne e veprojne rreth shtate rnilion shqiptare dhe mbi njeqindmije intelektuale te organizuar ose jo ne parti te ndryshrne politike, lidhja dhe bashkepunimi i diaspores sone me trojet shqiptare do te karakterizohen nga disa vecori speci£ike qe nuk i njeh deri sot historia e diaspores shqiptare. Keto vecori percaktohen nga kushtet dhe rrethanat e reja qe po kalon atdheu dhe diaspora shqiptare e Amerikes. Keto kushte do t'i imponojne diaspores sone te bashkuar nje taktike te re produktive ne marredhenie me atdheun. Permbajtja e kesaj taktike te re do te parashtrohet ne vijim. Diaspora jone e bashkuar kurre s'do te kete lidhje ideologjike, politike e organizative me parti te ndryshme te atdheut. Ajo kurre s'do te shpreh simpati ose antipati per keto ose ato parti politike shqiptare. Ajo kurre s'do te flirtoje me kete ose ate qeveri shqiptare, sic kane bere shume £orca te diaspores sone te percare ne te kaluaren. Pervec kesaj, diaspora jone e bashkuar kurre s'do te perkrah ose kundershtoje nje qeveri shqiptare ne trojet

tona. Diaspora jone e bashkuar do t'i trajtoje ne menyre te barabarte te gjitha partite dhe qeverite shqiptare ne atdhe, pavaresisht nga tendencat e tyre politike e ideologjike. Diaspora [one e bashkuar, ne marredheniet me atdheun, nuk do te udhehiqet nga pasionet e verbera partiake, klanore, £isnore e krahinore, por nga parimet baze te shqiptarizrnit. Ajo, gjate fushatave zgjedhore ne atdhe, kurre nuk do te mbaje krahun e kesaj ose asaj partie. Kjo diaspore kurre s'do te beje demonstrata ose veprime te tjera te cmendura perpara OKB, ose perpara Shtepise se Bardhe kunder ndonje qeverie shqiptare. Ajokurre s'do t'i jape keshilla te pakerkuara nje qeverie qe s'di asgje as per ekzistencen e diaspores shqiptare ose per opinionin e saj kombetar, Per te gjithe mergimtaret tane te organizuar duhet te behet e qarte se diaspora jone e bashkuar duhet te depolitizohet plotesisht, sepse politika shqiptare, duke shfrytezuar pasionet e verbera dhe mendesite arkaike te mergimtarve tane, e ka percare e sh£ormuar diasporen tone me dekada. Te pershkruash historine e percarjes se shqiptarve te Amerikes dje e sot do te thote te pershkruash trium£in e intriges politike shqiptare ne jeten dramatike te diaspores sone. Dhe vertet, ajo politike shterpe qe ka shkaterruar Shqiperine, ajo politike e ka percare e shkaterruar edhe diasporen tone ne bote. Por te gjitha keto shkaqe diaspora jone e bashkuar do te qendroje larg kesaj politike, aq me teper kur dihet se £orcat e ndryshme te saj nuk kane asnje ndikim mbi teo Nga sa u tha me lart, per mergimtaret tane duhet te behet e qarte se diaspora jone do te bashkohet per te mbijetuar e vepruar ne trajten e saj kombetare. Nga kjo kuptohet se detyraparesore e diaspores sone eshte te mbroje veten nga asirnilirni qe po ia gerryen themelet nga te kater anet, sepse pleqte po vdesin, kurse te rinjte po shkombetarizohen pa meshire. Pra mbijetesa dhe qendresa kombetare ne mjedisin e adaptuar amerikan eshte detyra themelore e diaspores sone te bashkuar. Per te realizuar kete detyre jetike, diaspora jone do t'i perqendroje e mobilizoje

80 te gjitha fuqite e saj mendore, morale e materiale ne perputhje me programin e saj kombetar, qe do ta hartoje e aprovoje gjate procesit te bashkimit ose ne vigjile te tij. Vetem pas bashkimit dhe pas konsolidimit e afirmimit kombetar te diaspores sone, shqiptaret e Amerikes do te fillojne ne menyre intensive te bashkepunojne me atdheun ne fushen ekonomike e kulturore. Ky bashkepunim i frutshem, sic u vu ne dukje edhe me lart, do te zhvillohet jo mbi baza ideologjike partiake, por mbi parimet e shqiptarizmit qe jane parime baze te unitetit kombetar te diaspores sone te bashkuar. Ne te ardhmen, shqiptaret e Amerikes, duke u bashkuar kombetarisht si vellezer, do t'i japin atdheut nje mesim te vlefshem - ate te mirekuptimit dhe te bashkepunimit kombetar. Ky mesim historik, ky shembull unikal per boten e percare shqiptare, do te jete mesazhi me i cmuar qe ia dergon diaspora jone atdheut te kapitur. Per me teper, aksioni i bashkimit te shqiptarve te Amerikes do te ndikoje shume per bashkimin dhe afirmimin kombetar te te gjitha diasporave tona ne bote. Triumfi i vullnetit dhe i karakterit kombetar te mergimtareve tane ne Amerike do te shkaktoje levizje progresive ne te gjithe boten shqiptare. Mijera intelektuale e patriote te thjeshte shqiptare do te flasin e do te shkruajne per gjestin e madh kombetar te vellezerve te tyre ne Amerike. Mijera nena shqiptare do t'u flasin femijeve te vet se ne mesin e shqiptareve te Amerikes triumfoi shpirti i Gjergj Kasttriotit dhe i Rilindasve tane te shenjte. Te gjithe shqiptaret e ndershem ne bote do te flasin e do te shkruajne se te shqiptaret e Amerikes triumfuan ideali, morali dhe flamuri yne kombetar, triumfoi porosia e mijera heronjve shqiptare qe dhane jeten per lirine dhe pavaresine e atdheut tone. Shqiptaret e Amerikes duke u bashkuar vellazerisht per te ruajtur trajten e vet kombetare do te behen legjenda e kombit qe po ngjitet drejt bregut te shpreses permes vuajtjeve e sakrificave mbinjerezore, Epopeja e bashkimit kombetar te shqiptareve te Amerikes do jete pike referimi per brezat tane te ardhshem, ne atdhe e

81 diaspore. Keta breza do te jene krenare per baballaret e tyre qe e futen diasporen e tyre ne rrugen e perparimit dhe te qyteterimit. Ata do te flasin me respekt per paraardhesit e vet qe e shporren nga mesi i tyre urrejtjen dhe per<;arjen e neveritshme qe jane vecori te popujve primitive. Por, pervec vlerave pozitive qe u permenden me lart, bashkimi i diaspores sone do ta rrit shume prestigjin e shqiptareve te organizuar ne syte e popullit amerikan dhe te qeverise se tij.

82

83 njeriu duhet te kuptoje qarte se realiteti r:.er~ban m~?esi ~eale dhe formale, qe ndryshojne ne thelb. Per te mos bere gablm~~ njeriu duhet te synoje qe t'i zbuloje m~n~esit~ reale .d~: .t~ veproje ne perputhje me tendecat e tyre qe rrJed~m nga li~.e~lte objektive dhe kushtet konkrete te jetes. Ne q~fte s~ n:~~desla e zbuluar shpreh nje domosdoshmeri progreslve, nJ~rez:t ~.uhet te veprojne me metode dhe mjete te pershtats~e p~r ta Jet~.s~ar ate. Ne qofte se njerezit qendrojne indiferente n.?aJ mundes~ve te dobishme, ata jane njerez te verber, te pavlere dhe humbesa fatzes, sepse s'kane aftesi per te kaluar nga nje forme jete ar~.aike e regresive ne nje forme progresive, qe zhvillon e lule~o~ permbajtjen e re te jetes ne perputhje me. te.ndencat e ..saJ t~ zhvillimit. Cjate perpjekjes per progres nJerm d~het .te ke~e parasysh se mundesia s' eshte dukuri statike: P?r dmaml~e: KJ~ vecori e mundesi percaktohet nga ndryshimi dhe zhvillimi i panderprere i realitetit qe shoqerohet me lin~je~ e ~:ndencave te reja kontradiktore. Kjo do te thote se realiteti, qe ndryshon panderprere, permban shume mundesi qe i kundervihen njeratjetres ne menyre te hapur ose te fshehur, ~ipas ku.shteve e rrethanave te jetes. Por pavaresisht nga luhatjet ~he zlkza~et e jetes shoqerore, midis mundesive nderluftuese, SI rre~ll, fi~o~ ajo qe shpreh tendencen e zhvillimit progre~~v. K~~ behet.!Jale per mundesite, njeriu duhet ta kete te qarte se ne ~~tyre ~t? shnderrohen ne realitet ne menyre spontane, kurse ne shoqen, ato shnderrohen ne realitet permes veprimtarise praktike te njerezve te arsyeshem qe jane autore dhe a~t?re t~.hi~.torise. pe.r kete shkak njohja e realitetit dhe e mundesive qe perm?an ai, zbulimi i rrugeve dhe i mjeteve per jetesi.~in e ~~.e ndlh~on shume njeriun per te arritur rezultate POZltIV~. Jete. ~~ behet ~e fjale per zbulimin dhe shfrytez~min e ~u~desl\~e pO~ltIve ~g~ njeriu, duhet theksuar fakti se kjo dukun per .sh~lp~arm. ~~ q_~n~ enigma me e madhe ne jeten e tij, s.eps~. gjate hls~on~~ se tIJ shekullore, duke qene i prapambetur, 1roberuar dhe 1mber.~ye~ ne prangat e ekonomise se izoluar natyrore, s'ka patur aftesi qe

TE DIASPORES

MUNDESITE E BASHKIMIT KOMBETAR SONE

Para se te trajtohen mundesits konkrete te ketij bashkimi, mergimtaret tane duhet te njihen shkurtimisht me konceptin e mundesise, me qellim qe te kuptojne sa me mire thelbin e kesaj teme. Nje nga format e lidhjes se ligjshme te dukurive te natyres dhe te shoqerise eshte shnderrimi i mundesise ne realitet. Lindja e dukurive, e tendencave, e proceseve te caktuara ne natyre e shoqeri, qe shprehin mundesi te ndryshme, shkaktohen nga veprimi i ligjeve te jetes dhe ne kushte te pershtatshrne shnderrohen ne realitet. Kjo do te thote se realiteti i dhene eshte mundesia e realizuar. Lindja e proceseve te~dencave te ndryshme kontradiktore, qe shprehin rnundesi te caktuara, shkaktohet nga ndryshimii realitetit qe zhvillohet panderprsrs. Cjate keti] procesi te pandalshem njeriu i arsyeshem priret qe t'i zbuloje e shfrytezojs per vete mundesitc e dobishme. Per te mos bere gabime, cdo mundesi duhet te studjohet ne menyre konkrete duke patur parasysh lidhjen e saj jo vetem me domosdoshmerine, por edhe me rastesine qe mund te jete e rendesishme. Mundesia dhe realiteti, si dy ane te zhvillimit, ndryshojne dukshem, pavaresisht se ne kushte te caktuara kalojne ne njera tjetren. Kete ndryshim duhet ta kete parasysh njeriu, sepse ta njejtesosh te mundshmen me realitetin do te thote te besh gabim te rende. Ne cdo fushe te jetes, dhe sidomos ne politike, ky gabim mund te shkaktoje tragjedi njerezore me te cilat eshte mbushur jo vetem historia shqiptare, por edhe ajo boterore, Cjate procesit te njohjes,

e

84 ~'i zbulojs e s~fryte~?je ~e~ interesat e veta mundesite reale qe ia ka .ofru~~ Jeta. Per kete shkak jeta e shqiptarit ka kaluar kry~sls.ht permes rastes~v~ te ndryshme qe i kane sjelle shume tra~edl. E~~e sot, ~~vareslsht nga progresi boteror, per popullin ton~.p~~ ?Jera k~ne ndryshuar ne kete drejtim, qofte ne atdhe, qoft~.ne d~~spo:e, ku vazhdon te mbreteroje domosdoshmeria e verber e per<;aryes,e urrejtjes, e gjakmarrjes dhe e kaosit mendor e,mor~l, dukuri .~eto qe i kane rrenjet ne jeten tone arkaike qe s.ka.~Joh~r k~rre transformime te thella ekonomiko-shoqerore SI ne ~e~e~~~m. ~e vijim te kesaj teme do te perpiqem qe t'i zbul~! ne .?Jlf~ne d~aspores sone disa mundesi reale qe mund ta shnderrojs ne reahtet bashkimin e saj kombetar,

85

RINGJALLJA E NDJENJA VE NACIONALISTE NE GJIRIN E DIASPORES SONE KRIJON PREMISA DHE MUNDESI REALE PER BASHKIMIN E MERGIMTAREVE TANE.
Per ta shfrytezuar sa me mire kete mundesi, mergimtaret tane kane nevoje qe t'i freskojne e zgjerojne njohurite e veta mbi kushtet historike te lindjes dhe te zhvillimit te kombit shqiptar dhe te nacionalizmit te tij. SiC; ihet, ne gjysmen e dyte te shekullit d XIX, si rezultat i zbatimit te reformave borgjeze nga pushtuesit turq, ne Shqiperi u zgjerua prodhimi zejtar dhe qarkullimi i mallrave dhe i parave. Gjate kesaj kohe ne vend u ndertuan edhe punishte, manifaktura dhe fabrika te vogla qe prodhonin ose perpunonin mallra per treg qe filloi te zgjerohej gradualisht. Ne kete kohe ne jeten tone ekonomike u shfaqen edhe tregtaret e medhenj shqiptare qe krijuan shume firma e agjensi tregtare brenda dhe jashte Shqiperise, Ne qytetet tona kryesore u krijuan banka te ndryshme dhe u vendosen konsullata te huaja qe benin politike antishqiptare per interesat e shteteve qe perfaqesonin. Gjate ketij proeesi transformues edhe feudalet shqiptare filluan te shnderrohen ne cifligare qe praktikonin ekonomine kapitaliste si edhe shume fshatare te pasur dhe te mesem, Ne kete menyre prodhimi dhe qarkullimi i mallrave po rritej duke lidhur e shnderruar tregjet lokale ne nje treg te vetem kombetar, pavaresisht nga shfrytezimi i eger i shqiptareve nga administrata e eentralizuar turke. Ky proees, qe u shoqerua edhe me depertimin e kapitalit te huaj ne vend, lindi konkurencen e ashper qe aktivizoi foreat tona prodhuese dhe shtresat e

86 ndryshme te popullit tone qe po diferencoheshin shpejt permes dhimbjeve qe jane te paevitueshme gjate akumulimit fillestar te kapitalit. Ne keto kushte tregu i lire u be shesh konkurence per mallrat e vendit dhe te huaj. Ne kete treg shqiptari duke shitur e shkembyer mallrat me bashkatdhetaret e tij, shkembento edhe mendimet, ndjenjat edhe kenaqesite shpirterore qc ndikojne aq shums per transformimin e tij moral e psikologjik. Kjo epoke e re .~hen?i s~aCIJ.ene shqiptarit me shpirt inisiative qe s'ishte pare me pare. Ne keto rrethana te reja ai fillon te shfaqe ndjenjen e forces dhe te guximit, qe jane vecori cilesors te personalitetit te ri qe shpreh etje jo vetem per fitim, por edhe per Iiri, lumturi dhe fame kornbetaro. Tani intelekti i tij gjithnje e me shums filloi te behej me racional e kritik, sepse liria e veprimit dhe horizonti iu zgjeruan. Puna dhe produkti i saj, kapitali, koha, hapesira dhe bashkepunimi i gjere po merrnin vIera te reja per teoForca e mallit dhe e parase fituan per te dimensione te reja duke u bere me te vkefshme dhe me te fuqishme se oxhaku dhe titulli i d~u~shem feudal qe nderohej me shekuj. Keshtu shqiptari, gjate perpJekjes per t'u bere zot i fatit te vet filloi te clirohej nga prangat e patriarkatit dhe te dukurive te tjera mesjetare. Duke e ndjere veten gjithnjs erne shume si pjese te kombit, shqiptari po fitonte cilesi te reja morale e psikologjike. Ai gjithnje_e me teper po bindej se streha dhe shpetimi i tij ishte kombi e jo fisi ose krahina ku ~s~te ~bije~uar me shekuj duke pesuar shume here disfata qe ia kishin regjuar truallin e pakesuar gjakun. Per keto shkaqe ai gjithnje e me teper prirej qe te bashkepunonte ne shkalls kombetare me vellezerit e tij te gjakut, te gjuhes dhe Ie fatit. Duk~ u pershtann- ne menyrs dinamike me sistemin e ri te gjere, tek ai po lindnin impulse te reja qe po merrnin ngjyra kombetars, Cjate ketij procesi formues po bashkevepronin faktoret ekonomike, ideologjike morale e psikologjike. Ne kete atmosfere te gjalle shqiptari filloi t'i modeloje energjite e tij ne perputhje me kerkesat e reja shoqerore qe therrisnin per bashkim, liri e pavaresi. Gjate ketyre perpjekjevs struktura e karakterit te tij

87 filloi te ndryshoje duke marre cilesi e permasa te reja kombetare, Ai permes cdo aktiviteti ekonomik, kulturor dhe luftarak e ndiente se po kalonte nga nje shoqeri statike e izoluar ne nje shoqeri te gjere dinamike e moderne. Ideali i kesaj shoqerie te re, qe po merrte funksion krijues, i bente thirrje per vepra e heroizma kombetare ne cdo fushe te jetes, qe nga mesimi i alfabetit e deri te mbrojtja e kufirit qe po kercenohe] nga bishat sllavo-greke. Ne kete menyre energjia e shqiptarit, qe po farketonte marredhenie te reja me karakter kombetar, po behej gjithnje e me productiv. Ne kete rrafsh te ri shoqer.?r ai .fill?i gradualisht t'i nenshtroje ato kushte e rr.ethana q~ : kIS.hl~ nenshtruar ate me shekuj ne terr, izolim e roben. Cjate veprimtarise se re ai filloi te nuhate se po. bente ~is~ori ~e ndergjegjshme, histori kombetare, dukuri e huaj kjo pe~ paraardhesit e tij. Cjithe kjo kthese historike deshr~lO~.te.qa~~e se shqiptari nuk ishte qenie statike e amshuar, por nJen 1 gjalle e vital qe e kishin ngurosur perkohesisht ekonomia primitive, izolimi dhe roberia. Por, per fatin tone te .keq, Ievizja e re transformuese dhe drita qe buronte prej sa], nuk e perfshiu gjithe kombin tone por vetem pjesen me aktive te tij. Per kete shkak masa me e madhe e fshatarve dhe e zejtareve te varfer e analfabete, qe perbenin shumicen - popullit tone, mbeti ne kllefin e ekonomise primitive dhe ne terrin mesjetar, dukuri keto qe percaktuan veprimin e tij historik te kufizuar dhe, per p~soje, edhe tragjedine e kombit tone gjate luftrave ballkanike e boterore. Pra, sic u theksua me lart, ne gjysmen e dyte te shekullit XIX, ne Shqiperi filloi shthurja e marredhenieve feudale e patriarkale dhe lindja e marredhenieve k~!,italiste,. te :.ilat ~hin lindur ne Europen Perendimore tre-kater shekuj me pare. Ky proces transformues, qe ne e quajme me t~ drejte ~il~.ndja Kombetare, krijoi premisa dhe kushte matenale e shprrterore per shnderrimin e kombesise sone njemijevje5a~~. ne ~omb modern. Kjo kthese historike shenoi lindjen e borgjezise shqiptare

88
dhe te ideologjise se saj nacionaliste qe shprehte aspiratat e veta dhe ate te kombit shqiptar per liri, pavaresi dhe shtet kombetar, Lindja e borgjezise shqiptare shenoi lindjen dhe formimin e shtyllese kurrizore te kombit tone dhe te shtetit te ardhshem shqiptar, kurse lindja e nacionalizmit shqiptar shenoilindjen dhe afirmimin e idealit tone kombetar qe shprehte frymen e epokes se re transformuese dhe clirimtare epoken e kalimit tone nga jeta feudale e patriarkale ne jeten moderne kapitaliste, nga roberia ne liri e pavaresi kombetare. Nacionalizmi shqiptar, qe u formulua e kompletua gradualisht nga Rilindasit tane misheronte jo vetem vlerat me te larta shpirterore te kombit tone, por edhe vlerat iluministe e demokratike te Europes qe i kishte krijuar e jetesuar me shekuj permes revolucionit ekonomik e politik. Duke qene i tille, nacionalizmi shqiptar shpreh vIera te larta njerezore qe s'jane kompromentuar kurre gjate historise sone mod erne. Ky nacionalizem, qe s' njihte urrejtje, shovinizem, racizem as klerikalizem, si nacionalizmi i kalbur sllav, grek e turk shprehte zemren e bardhe te shqiptarve fisnike. Nacionalizmi shqiptar, sapo doli ne skenen tone te turbullt, filloi te ndikonte ne menyre pozitive mbi format e ndergjegjes se popullit tone qe ishin infektuar me kohe nga shume ide antishqiptare qe i perhapnin ne trojet tona armiqte tane te eger. Ne menyre te vecante ai ndikoi ne politike, publicistike, gazetari, arsim, moral, letersi, folklor dhe art. Ky proces zuri fill ne diasporen shqiptare, sepse ne trojet tona vazhdonte presioni dhe terrori turk. Por me kalimin e kohes, krahas zhvillimit kapitalist, idete e shqiptarizmit u perhapen ne shumicen e krahiriave tona, sidomos gjate viteve te stuhishme te Lidhjes Shqiptare te Prizrenit qc shenuan aktin e pare kombetar ne historine e popullit tone. Duhet theksuar se nacionalizmi shqiptar i zhvilloi dhe i ngriti lart vlerat shpirterore te popullit tone. Rilindasit tane, qe jane atdhetaret e personalitetet me te larta e me te pastra te kombit shqiptar, nacionalizmin tone e vune mbi bazen e kombesise duke shpallur me urtesi e guxim se feja e shqiptareve

89
eshte shqiptaria. Ky konceptim atdhetar i nacionalizmit tone i ndezi flake zemrat shqiptare ne lufte per arsim, kulture, liri e pavaresi. Per ta perforcuar kete ide baze, nacionalizmi shqiptar trashegoi nga historia jone vIera te larta etnike e luftarake qe jane perdorur nga Rilindasit tane jo vetem per te ngritur ndergjegjen dhe krenarine e shqiptareve, por edhe per t'i afirmuar faqe armiqve tane te eger te drejtat e kombit tone per te qene i lire, i pavarur e sovran ne truallin e tij te sterlashte, Duke folur e shkruar per lashtesine e popullit tone, per epopene e tij legjendare nen udheheqjen e Gjergj Kastriotit qe mbronte nga invazioni osman si Arberine, ashtu edhe Europen, ata u dhane baze e mbeshtetje historike kerkesave e aspiratave te kombit tone qe kercenohej te coptohej e te shfarosej nga shovenistet e eger sllavo-greke me miratim te fuqive imperialiste te Europes qe po pergatitnin ethshem kasaphanat boterore te cilat e pergjaken aq shume edhe atdheun tone. Perballe ketij rrebeshi te madh nacionalizmi shqiptar manifestoi shume akte heroike qe synonin te mbronin atdheun e kercenuar. Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe e Pejes, kryengritjet e shumta antiturke, shpallja e pavaresise se Shqiperise, Kongresi i Manastirit, i Elbasanit dhe i Lushnjes, lufta e Vlores, e Shkodres dhe e Dibres, Komiteti Kombetar per mbrojtjen e Kosoves jane disa nga aktet kryesore te nacionalizmit shqiptar. Por gjate ketyre akteve kombetare, qe u shoqeruan me sakrifica te medha, u pa qarte se nacionalizmi shqiptar s'kishte arritur te behej boshti percaktues i ndergjegjes se shqiptareve per shkak te zhvillimit te dobet te kapitalizmit dhe te borgjezise shqiptare ... Pervec kesaj, ate e luftuan me terbim te gjithe armiqte e brendshem dhe te jashtem te kombit tone. Ne menyre te vecante ate e luftuan pushtuesit turq dhe shovinister sllavo-greke, Gjate Iuftrave ballkanike e boterore nacionalizmi shqiptar mori plage te renda, kurse goditjen vdekjeprurese ia dhane komunistet shqiptare dhe cctniko-komunistet sllave. Token arberore, qe kishte qene vendlindja e nacionalizmit tone, armiqte e kombit tone e bene

90 varreze te tij. Ne Shqiperine internacionaliste, permes terrorit te eger politik e ideologjik dhe varferise se tmerrshme nacionalizmi shqiptar dha frymen e fundit, kurse ne trojet e pushtuara, qe perjetonin here pas here genocid, ai u skut perkohesisht, por me vone doli ne shesh te hapur dhe udhehoqi Kosoven ne luften e saj clirimtare. Nga sa u tha me lart kuptohet lehte se ideologjia jone kombetare, qe e perpunuan shenjtoret e Rilindjes sone, eshte ideja me e pergjakur dhe me fatzeze ne historine mijevjecare te popullit tone. Per ta plotesuar kete ide duhet thene se varremihesit e nacionalizmit shqiptar kane qene edhe varrmihesit e kombit tone. Pas vitit 1944, ne diasporen tone te perendimit nacionalizrni shqiptar e vazhdoi jeten e vet si edhe me pare. Sigurisht edhe ketu ai filloi te politizohej e te degjeneroje si nga mergimtaret tane te vjeter ashtu edhe nga ata qe i solli ketu vala ere e ndjekjes dhe e terrorit qe e kapluan atdheun tone fatkeq. Keto dy grupe mergimtaresh, qe i pasqyronin me optika te ndryshme ngjarjet e fundit ne atdhe, u keqkuptuan dhe u percane keq per shkak te injorances, te pasionit te verber dhe te politizmit te pakuptimte. Per keto shkaqe nacionalizrni shqiptar ne perendim s'pati asnje mundesi qe te zhvillonte te mergimtaret tane laramane ndjenjen e bashkesise kombetare, Faktet tregojne se mergimtaret tane, si edhe me pare, mbeten njerez klanesh, tarafesh, partish e fisesh primitive qe jetonin e vepronin normalisht ne percarje e kaos, ashtu sic jeton edhe sot masa gjysemmilionshe e mergimtareve tane te verber e indiferente, Por kur flasim per nacionalizmin shqiptar ne Perendim s'duhet harruar kurre se e vetrnja periudhe e shkelqimit te tij ka qene dekada e dyte e shekullit te kaluar, kur veproi si force e vertete kombetare "Vatra" eN olit, e Konices dhe e nacionalisteve te tjere heroike, Por ''Vatra'' pas Luftes Pare Boterore gradualisht doli nga boshti i shqiptarizmit nen presionin e intriges politike shqiptare qe s'la force kombetare pa politizuar e degjeneruar ketu, si dje, ashtu edhe sot. Madje edhe

91

Noli e Konica u politizuan, u grinden, dhe u percane me njeri tjetrin per shkak te pikepamjeve te kunderta lidhur me rruget e zhvillirnit te Shqiperise.Me kalirnin e kohes nacionalizrni shqiptar ne diasporen tone ra ne letargji, pavaresisht nga veprirntaria patriotike e disa mergimtareve shqiptare, E theksoj faktin e fundit per te sqaruar mergimtaret tane se patriotizrni dhe nacionalizrni s'jane nocione identike, por shkalle zhvillimi ne ndergjegjen e shqiptareve. Patriotizrni, qe eshte pararendes i nacionalizrnit dhe pjese perberese e tij, mund te ve ne Ievizje nje fis, nje krahine, por s' eshte i mjaftueshem si ide per te bashkuar kombin ose diasporen per qellime madhore dhe interesa te larta strategjike, kurse nacionalizmi i vertete eshte ide e fuqishme qe leviz e bashkon nje komb, ose nje komunitet, sic eshte diaspora jone, Ky funks ion ekskluziv i nacionalizmit percaktohet nga fakti se ai shpreh ndergjegjen unike te kombit te zhvilluar kapitalist qe udhehiqet nga borgjezia e vet kombetare. Fakti se te gjitha kombet moderne te botes jane bashkuar e organizuar nga borgjezia kombetare, qe udhehiqet nga nacionalizmi, e verteton kete ide. Kete sqarim te shkurter e bera, sepse ketu shume mergimtare te dalluar per ceshtjen tone kombetare e kane iluzionin se jane nacionaliste te kulluar. Ky iluzion eshte i gabuar sepse nacionalisti i vertete, pavaresisht nga kushtet dhe rrethanat e jetes, punon panderprere per bashkimin e kombit ose te komunitetit te vet mbi bazen e shqiptarizrnit. Kjo vecori cilesore e nacionalistit percaktohet nga fakti se ai udhehiqet ne jete nga shqiptarizmi qe predikon vetem bashkim e dashuri midis shqiptareve, pa dallim feje, ideje e krahine. Duke qene i tille, nacionalisti ne cdokohe, mjedis e situate mbi cdo gje ve kombin ose komunitetin e vet. Me nje fjale ai eshte fuqibashkuese dhe nyje Iidhese midis shqiptareve. Per kete arsye ringjallja e nacionalizmit ne mesin tone do te krijoje mundesi rea Ie per bashkimin kombetar te diaspores sone. Por per kete ringjallje duhet te punojne te gjitha mendjet e ndritura te diaspores sone, aq me teper se nacionalizmi yne ketu s'i ka rrenjet ne jeten

92

93

materiale e bashkeveprimin ekonomik te njerezve, por ne kokat e mergimtareve tane qe mund te ndergjegjesohen vetem permes organizimit kombetar, Per kete arsye veprimtaria ideologjike dhe organizative e patrioteve tane te dalluar mund ta zevendesoje e plotesoje ketu faktorin ekonomik qe mungon.

FITORJA E IDEVE TE REJA MBI IDETE E VJETRA KRIJONNJEMUNDESITJETERPERBASHKIMIN E DIASPORES SONE
Historia e njerezimit deshmon se idete e reja qe pasqyrojne nje tendence progresive dhe mundesi te dobishme per njerezit fitojne ne fund te fundit mbi idete e vjetra qe u ka kaluar koha. Por idete e reja, qe kane lindur si rezultat i zhvillimit material e social ne jeten e nje populli, nuk fitojne spontanisht mbi idete e vjetra, por me perpjekje e lufte, sepse ato jane shume rezistente per shkak te vecorive specifike dhe te funksionit te tyre ne jete. Rezistenea e tyre, pervec te tjerave, buron nga dis a shkaqe te eaktuara. Nje, idete, pavaresisht nga natyra dhe specifika e tyre, gezojne nje pavaresi relative; dy, idete e vjetra mbrohen nga bartesit e tyre arkaike: tre, njerezit qe jane mesuar e pershtatur me idete e shprehite e vjetra, i braktisin ato me veshtiresi: kaier, njerezit i kuptojne dhe i pervetesojne me veshtiresi idete e reja, pavaresisht nga dobia e tyre. Ballafaqimi i ideve te reja me idete e vjetra shpreh ballafaqimin e foreave progresive me foreat regresive qe i ka kapluar kalbezimi e zymtimi. Gjate dy shekujve te fundit ne jeten e popullit tone ky ballafaqim eshte zhvilluar midis ideve te reja te shqiptarizmit dhe ideve mesjetare te fiseve, tarafeve e klaneve krahinore etj. Edhe gjate proeesit te bashkimit te diaspores sone keto d y ide kontradiktore do te ballafaqohen me ndergjegjen e cdo shqiptari te Amerikes, Per ta konkretizuar sa me mire kete ide, ketu me poshte po jap disa shembuj nga historia boterore, Ne antikitet, kur filloi

94 degradimi dhe kalbezimi i Perandorise Romake lindi feja e krishtere qe shprehte ide dhe shpresa te reja per miliona njerez te varfer dhe skllever. Keto ide kercenonin rendin e kaibur skllavopronar dhe vet Perandorine. Per kete shkak klasa sunduese e paganve remake i luftoi ashper te krishteret gjate tre shekujve te pare duke shkaktuar miliona viktima ne tre kontinente te botes antike. Por pavaresisht nga goditja qe mori feja e krishtere fitoi sepse ate e perqafuan miliona njerez te thjeshte qekishin humbur shpresen e shpetimit ne kete bote. Si rezultat i kesaj fitoreje, te gjithe popujt e Perandoriss Romake e braktisen fens e sterlashte pagane me shume zota dhe perqafuan fene e re me nje zot te plotfuqishem, dukuri kjo qe pasqyronte ne thelb transformimin dhe organizimin e njerezimit me nje epiqender tokesore dhe me nje perandor boteror qe e perceptonin njerezit si qenie hyjnore. Gjate shekujve 14-16 ne Europe linden manifakturat dhe prodhimi kapitalist. Se bashku me keto dukuri linden marredheniet kapitaliste dhe klasa ere borgjeze plot jete, guxim dhe inisiative qe kercenonte rendine vjeter feudal dhe privilegjet e klases sunduese. Lindja e marredhenieve kapitaliste dhe i klases borgjeze shkaktoi lindjen e ideve te reja progresive qe e vinin ne qender te vemendjes njeriun e gjalle dhe te fuqishem qe aspironte te arrinte ne jete lirine, pasurine dhe lumturine. Keto mrekulli ai do t'i arrinte permes punes se lire produktive qe kishte ne baze shkencen, tekniken si edhe artin e letersine qe pasqyronin aktivitetin krijues te njeriut qe synonte te sundonte natyren per interesat e veta. Por kunder ketyre ideve te rejahumane e transformuese dhe bartesve te tyre u ngrit klasa e vjeter feudale. Kisha dhe shteti kerkonin te perjetesonin me zjarr e hekur sistemin mesjetar qe i kishte katandisur njerezit e punes ne gjendje kafshe. Kjo lufte shekullore qe shkaktoi miliona viktima perfundoi me fitoren e ideve dhe forcave te reja permes revolucioneve borgjeze qe i dhane njerezimit permbajtjen dhe formen qe ka sot.

95 Tipik eshte edhe rasti i fitores se ideve demokratike mbi idete e skllaverise ne Amerike para 140 vjetve. Idete demokratike i perfaqesonte borgjezia perparimtare e Amerikes se Veriut, kurse idete e skllaverise i perfaqesonin plantatoret konservatore te jugut. Demokratet, duke u nisur nga idete humane te kushtetutes se vendit, mendonin se te gjithe njerezit duhet te kene te drejta te barabarta, pavaresisht nga ngjyra, raca, seksi e pasuria, kurse pronaret e sklleverve mendonin se njerezit e bardhe kurre s'mund te jene te barabarte me zezake. Per keto ide e qellime te kunderta, shoqeria e polarizuar amerikane u fut ne luften civile gjate te ciles humben jeten peseqindmije njerez. Si rezultat i kesaj Iufte ne Amerike fituan idete demokratike e liberaIe, te cilat u jetesuan gjate nje shekulli permes shume perpjekjeve te forcave perparimtare. Kjo fitore, qe ka rendesi boterore, e unifikoi gradualisht ndergjegjen e shoqerise amerikane per te drejtat e patjetersueshme te njeriut ne jete. Keto ide demokratike qe shoqeria shqiptare po i asimilon me veshtiresi e dhimbje te madhe sot po marshojne ne shkalle planetare duke i hapur rrugen rendit te ri boteror qe do te kete se shpejti nje baze dhe nje superstrukture unike si edhe nje konstitucion te perafert shpirteror, pavaresisht nga traditat e popujve. Shembujt e permendur flasin qarte se idete e reja nuk jetesohen pa perpjekje e lufte te vendosur. Po mergimtaret tane me cilet armiq do te ballafaqohen ketu per t'i jetesuar idete e shqiptarizmit? Amos duhet te zhvillojne ata ndonje beteje si ajo e Nokshiqit, e Kacanikut e Kumanoves, e Shkodres dhe e Vlores ku dhane jeten mijera shqiptare per te mbrojtur trojet tona? Jo, vellezer, perpara jush nuk kreshperohen si bishat ushtrite turke, serbe e greke qe kane bere genocid mbi popullin tone te percare dhe te paorganizuar kombetarisht. Nga ju s'kerkohet te beni ato sakrifica qe bene Rilindasit tane per te jetesuar idealin tone kombetar ne atdhe e diaspore. Nga ju s'kerkohet qe te beni ate sakrifice e veper legjendare qe beri Adem [ashari me familjen e vellazeri, Madje nga ju s'kerkohet te beni

96 as ate qe ka bere Norae Kelrnendit, shote Galica ose vajzat krutane te cilat u hodhen ne humnere per te shpetuar nga skllaveria turke. Per t'i jetesuar ketu idete e shqiptarizmit, nga ju kerkohet qe te luftoni individualizmin, mendjemadhesine boshe dhe plogeshtine mortore qe ju kane skllaveruar me keq se turku i eger shkjau i zi dhe greku dinak. Pra ju duhet t'i shpertheni prangat e ndryshkura shpirterore qe ju kane mberthyer ne fise, krahina, klane e parti ose ne zymtine e vetmise, si heroin tragjik qe s'ka rrugedalje tjeter pervec vdekjes. Per ta jetesuar ketu idealin me te larte te kombit tone ju duhet t'i shkelni me guxim ata gjarperinj qe ju percajne me vellezrit tuaj, sic thote Noli. Dhe ne qofte se disa mergimtare deshtake s'mund te shpetojne per se gjalli nga skllaveria e vjeter shpirterore, ata do ta perjetesojne mendimin trishtues te Konices se shqiptari eshte armik i shqiptarve, mendim ky ogurzi qe eshte shfaqur edhe ne jeten e popujve te tjere. Ne Romen antike shpeshhere disa skllever te verbuar bashkoheshin me padronet e vet skllavopronare per te luftuar skllevrit e tjere kryengrites qe synonin te rifitonin Iirine e humbur. Para dy shekujve ne Vande te Frances mijera fshatare bujkerober u bashkuan me feudalet e vet per te mbrojtur bujkroberine ne nje kohe qe Franca revolucionare po perfytej per jeta e per vdekje me feudalet e gjithe Europes qe kerkonin ta mbytnin ne gjak revolucioriin me te madh ne bote qe ka cuar njerezimin me shekuj perpara me idete e tij te lirise, te barazise, te demokracise dhe te vellezerimit te popujve, Vellezer mergimtare, ne qofte se gjate jetesimit te idev~ tona kombetare do te shfaqen edhe ketu skorrje e substrakte te tilla si ne Rome e France, s'do te jete ndonje cudi e madhe sepse historia jone eshte e mbushur me dukuri te tilla vetvrasese. Shembujt vijues do ta konkretizojne kete zezane perverse. Dihet se ne shekullin XIV feudalet Topias bashkepunuan me pushtuesit turq per te shkaterruar vellezrit e vet Balshaj qe ishin duke perfunduar bashkimin e trojeve arberore ne nje shtet te centralizuar feudaL

97 KYbashkepunum mizor perfundoi me katastrofen e arberorve, sepse ata u percane dhe u roberuan shume lehte nga turqit pas betejes se Kosoves. Me vone, gjate epopese se Gjergj Kastriotit, shume renegate e tradhetare arberore u prinin armatave turke per te shtypur luften clirimtare te popullit tone. Gjate luftrave ballkanike shume sllavofil e grekomane shqiptare u prinin divizioneve sllavo-greke qe synonin ta pushtonin atdheun tone dhe te shfarosnin kombin shqiptar. Pas Luftes se Pare Boterore. shume tradhetare te atdheut u prnin divizioneve jugosllave qe synonin te ripushtonin Shkodren, Dibren e Mirditen, Nje plak shqiptar me ka thene se gjate viteve 1912-1915 ne shume shtepi shqiptare ngriheshin nga dy flamuj te ndryshem. Ne jug te vendit ne te njejten shtepi valavitej edhe flamuri shqiptar, edhe flamuri grek sepse anetaret e familjes ishin percare per vdekje per idete e shqiptarizmit dhe tee helenizmit. Edhe ne Shqiperi te mesme, gjate anarkise turkomane, u perserit kjo dukuri me flamurin shqiptar dhe turk. Gjate luftes antifashiste, per shkak te ideve kombetare dhe antikombetare, disa partizane komuniste donin t'i vrisnin edhe prinderit e tyre nacionaliste, si p.sh. Halim Xhelo qe u vra me vone nga partia sepse s'donte qe t'i hiqte nga supet spaletat e arta te gjeneralit. I paraqita keto raste flagrante per te treguar se si jane perplasur idete kombetare dhe antikombetare ne kokat e shendosha ose te semura te shqiptareve. Edhe gjate bashkimit te diaspores sene mund te perseriten ketu dukuri te tilla antikombetare. Prandaj per t'ua prere rrugen ketyre shfaqjeve te mundshme, per bashkimin e diaspores sone do te diskutojne e veprojne vetem ata patriote qe do te organizohen kombetarisht, Kjo do te thote se mergimtaret indiferente ose te atrofizuar si qenie kombetare, le ta vazhdojne jeten e tyre ashtu sic e konceptojne vete. Fundi i fundit bashkimi eshte vullnetar. Me keta njerez mergimtaret e organizuar kurre s'duhet te hapin polemike, sepse me kalimin e kohes shume gjera do te sqarohen e kuptohen vetvetiu. Kjo taktike e urte do t'u jap mundesi patrioteve tane qe te bashkohen ne qetesi e mirekuptim

98 vellazeror per t'u realizuar plotesisht si qenie kombetare e njerezore duke u udhehequr nga idete e ndritshme te shqiptarizmit qe jane lare me gjakun e mijera deshmoreve e heronjve te kombit. Per te treguar etjen e pashuar te gjenive te shkences dhe te artit per driten e ideve te reja qe bashkojne njerezit, po jap nje shembull kuptimplote nga historia boterore, Shkrimtari gjenial Cete, ne castin e fundit te jetes perseriti tri here te njejten fjale profetike: drite, drite, dritel Besoj se asnje gjeni ose profet tjeter s'e ka dhene frymen e fundit me ndonje fjale me te bukur. Ky kapak floriri me te cilin e mbylli jeten ky princ i letersise europiane e shpreh thelbin e vepres se tij monumentale qe e krijoi gjate jetes se tij te stuhishme. Por edhe Gjergj Kastrioti yne, ne castin e fundit te jetes, na la si testament fjalen e shenjte bashkim, qe eshte kryefjala e shqipes dhe e jetes sone, Kjo fjale e shpreh thelbin e vepres se tij epokale, sepse ai qe i pari hero shqiptar qe e bashkoi popullin tone qekurse u ngjiz etnosi yne tremijevjecar. Duke perfunduar kete teme, theksoj sa vijon: ne qofte se shqiptaret e Amerikes nuk mund t'i bashkojne mesimet e historise shqiptare e boterore, porosia e shenjte e Gjergj Kastriotit, gjaku i mijera deshmoreve, tragjedia e kombit dhe idete e shqiptarizmit, ata s'do te mund t'i bashkojne te gjithe profetet dhe shenjtoret e botes.

99

KULTURASHQIPTAREKRIJONNJEMUNDESI TJETER PER BASHKIMIN E DIASPORES SONE

Qysh ne fillim te kesaj teme duhet theksuar se bashkimi i diaspores sone nuk percaktohet nga zhvillimi i forcave materiale dhe marredheniet qe burojne prej tyre, por nga forcat ideale te kombit tone qe jane krijuar prej tij gjate shekujve. Kjo vecori thelbesore e percakton specifiken e bashkimit kombetar te diaspores sone ne Amerike e kudo tjeter, Per kete shkak vetvetiu lind kjo pyetje: a ka force dhe energji te mjaftueshme kultura e jone per kete mision te shenjte historik? Sic na meson historia, kuItura, ideali dhe morali kombetar kur pervetesohen dhe asimilohen ne menyre efektive nga pjestaret e nje kombi ato shnderrohen ne force te madhe mobilizuese per arritjen e qellimeve te caktuara. S'ka thene me kot nje mendimtar se ideja eshte realiteti me i Iarte ne jeten e njerezve. Edhe sikur kjo teze te jete pjeserisht e vertete, diaspora jone ne Amerike i ka te gjitha mundesite dhe kushtet per t'u bashkuar, ne qofte se mergimtaret tane jane njerez normale, njerez me identitet kombetar. Cilat jane keto forca ideale qe do ta ndihmojne diasporen tone per t'u bashkuar? Sic dihet populli shqiptar gjate jetes se tij mijevjecare, permes zjarrit, gjakut e djerses, ka kerkuar kulturen e vet materiale e shpirterore me vlere te larte qe shpreh identitetin e tij kombetar. Kjo kulture origjinale, permes se ciles na flasin me pasion brezat tane dhe epokat e tyre, misheron shpirtin krijues e fisnik te popullit tone, karakterin, temperamentin, moralin, psikologjine dhe aspiratat e tij per liri, pavaresi dhe jete te lumtur kombetare. Kjo kulture e larmishme eshte thesari shpirteror i

100

101

kombit tone ku eshte derdhur me shekuj nektari i tij. Duke qene e tille ajo, permes urave te shpirtit, e pIazmon e bashkon kombin tone dhe diasporen e tij ne mendime, ndjenja, shije, sjellje dhe aspirata. Kjo kulture e thelle dhe e gjere s' futet.dot ne kallepet e klaneve, tarafeve, e partive, sepse ajo s'njeh kufi fisi e krahine. Madje ajo s' njeh as kufi kombi, shteti e kontinenti. Per shkak te thelbit te saj njerezor dhe te bukurise se rralle ajo priret te behet jo vetem pasuri kombetare por edhe pjese e pandare e thesarit shpirteror te njerezimit. Themeli dhe thesari me i cmuar i kesaj kulture eshte gjuha e lashte shqipe e cila, sipas disa shkencetarve te huaj, eshte formuar si sistem perpara te gjitha gjuheve evropiane. Me kete gjuhe parahistorike kane folur e kane komunikuar shume breza iliro-shqitare. Keta breza gjate Iuftes per ekzistence, e kane ruajtur e kultivuar ate ne menyre instiktive ose te ndergjegjshme, sipas etapave te zhvillimit te tyre. Kete pohim e verteton edhe Gjon Buzuku i eili para pese shekujve thote te "meshari" i tij se kete veper e shqiperoi per te ruajtur gjuhen tone qe kishte filluar te bdarej e bastardohej. Duke vazhduar kete tradite te lashte patriotike, Rilindasit tane i thuren gjuhes shqipe shume poezi e himne madheshtore. Keta apostuj te shqiptarizmit gjate jetes se tyre dramatike e perpunuan, e spastruan dhe e pasuruan me kujdes te vecante kete gjuhe duke i dhene asaj trajte unike ne perputhje me natyren e saj te vecante. Keta krijues te mendimit tone kombetar dhe te kultures sone moderne e bene brilante kete gjuhe me qellim qe populli yne ta kete ate jo vetem si shprehje te identitetit te tij kombetar, por edhe si mjet te perbashket komunikimi ne perpjekje per liri, pavaresi e perparim. Ne kete menyre populli yne dhe bijte e tij te medhenj, si edhe albanologet europiane, dhane nje kontribut per pasurimin e kultures boterore, sepse gjuha jone, per shkak te vierave te saj te vecanta, qendron ne theme I te kesaj kulture. Por pervec asaj qe u tha me lart, mergimtaret tane s'duhet te harrojne kurre se cdo fjale e gjuhes shqipe dhe cdo germe e alfabetit te sa] eshte skuqur nga gjaku i shume deshmoreve

shqiptare, sepse pushtuesit e eger turq, sllave e greke u rreken me cdo mjet cnjerezor per ta shkaterruar e zhdukur gjuhen shqipe dhe kombin shqiptar. Vetem ne fillim te shekullit te kaluar ne Kosove, Plave, Guci etj. barbaret sllave masakruan mijera shqiptare qe s'pranuan te nderronin gjuhen, doket, besimet dhe zakonet e veta. Ne kete menyre vepruan edhe barbaret greke ne jug te Shqiperise. Cjate ketij genocidi te eger gjuha shqipe, si edhe etnosi yne, dolen fitues, sepse ata i mbronte populli yne heroik duke bere sakrifiea te papershkrueshms. Sot me te drejte mund te thuhet se kombi yne eshte i vetmi komb ne Europe qe, pervec deshmoreve te lirise dhe te pavaresise, qe i ka cdo komb i botes, i ka edhe deshmoret e gjuhes se vet qe dhane jeten per mbrojtjen e saj gjate dy shekujve te fundit. Prandaj shqiptaret e Amerikes, per te mbrojtur gjuhen shqipe dhe qenien e tyre kombetare, duhet te bashkohen e bashkepunojna si vellezer, sepse ne percarje ata dhe gjuha e tyre e bukur do te fshihen ketu nga faqja e dheut brenda pak dekadave, ashtu sic jane fshire ketu te gjithe brezat e kaluar shqiptare, Me kete gjuhe te bukur populli yne ka krijuar kulturen e vet te pasur qe do t'i sherbeje mergimtareve tane per bashkim e qendrese kombetare. Nje pjese te kesaj kulture madheshtore e shpreh me bukuri te rralle folklori yne magjik qe ka pervijuar ne forma e gjini te ndryshme artistike historine shekullore te shqiptareve. Ky folklor, qe eshte monument shpirteror i popullit tone, na sjell para syve si te gjalla epokat e kaluara heroike, qe i ka skalitur me artin e fjales gjenia e artisteve tane anonime te cilet shprehin frymen dhe enderrat e shume brezave. Ne cdo gjini te ketij folklori shperthen me drite te fuqishme flaka e shpirtit fisnik te shqiptarit. Cdo kenge, cdo melodi e valle eshte nje fragment i pejsazhit te atij shpirti te shqetesuar per fatin dhe enigmen e jetes. Ne ato fragmente te zjarrta shkelqejne si brilant ngjyrat shpirterore te brezave, shperthejne enderrat, shpresat, brengat dhe klithmate tyre. Mjafton te kujtojme kenget shqiptare qe pasqyrojns momentet kulmore te historise sone te

102 lavdishme te mbushura me kryengritje clirimtare e beteja heroike qe jane drejtuar nga kreshniket tane legjendar qe nga koha e Gjergj Kastriotit e deri tek ajo eAdem Jasharit. Ky folklor eshte jo vetem thesar i cmuar i kultures se popullit tone, por edhe nektari me i vjeter i shpirtit te tij qe do t'i Iidhe e bashkoje si vellezer shqiptaret e Amerikes. Ky folklor ka shume gjini, por me kryesoret jane epika legjendare e historike, lirika, fjalet e urta, gjezat, perrallat e anekdotat qe skalitin ne menyre origjinale portretin shpirteror te popullit tone. Ky folklor, qe do te perzgjidhet e botohet ketu ne te ardhmen, do t'i jape diaspores sone force e dinamizem kombetar, ashtu sic i kane dhene asaj gjithmone kenget e vallet tona popullore qe kane arritur majat e kultures boterore, cka e verteton gjerdani i arte qc moren artistet tane ne France para ea dekadave. Nje pjese tjeter e kultures sone, qe do t'i afroje shpirterisht mergimtaret tane, eshte edhe Ietersia shqiptare qe me kohe i ka kaluar kufinjte tane kombetar, Ne kete fushe delikate dhe te veshtire, pavaresisht nga terrori i huaj dhe vend as, jane shquar shume personalitete shqiptare qe nga De Rada legjendar e deri te Kadareja qe eshte bere sot koka e letersise shqiptare dhe nje nga kokat e rralla te letersise boterore. Duke patur parasysh deshtimin total te udheheqesve tane politike gjate shekullit te kaluar dhe sot, ka mundesi qe krahas heronjve tane kombetar dhe Nene Terezes, krijuesit me te medhenj te Ietersise shqiptare te qendrojne ne balle te historise se kombit tone, dukuri kjo qe s' eshte e rralle ne historine e popujve te ndryshem. Dhe vertete, cilet mbreter e perandore mund te krahasohen me Homerin, Eskilin, Danten, Servantesin, Shekspirin, Bajronin, Ceten, Balzakun, Tolstoin, Xhek Londonin etj. qe lexohen e studjohen me kenaqesi nga miliarda njerez te botesl E theksoj kete fakt sepse palea e kultures shqiptare e boterore me kalimin e kohes do ta forcojne vitalitetin kombetar te diaspores sone te bashkuar.

103

NJOHJA E INTERESA VE TONA KOMBETARE NGAMERGIMTARETTANEKRIJONMUNDESI REALE PER BASHKIMIN E DIASPORES SHQIPTARE
Njohja e interesave tona kombetare dhe i detyrave qe dalin prej tyre hapin nje perspektive te madhe per bashkimin e diaspores sone ne Amerike. Ne te kaluaren njohja e interesave tona eshte penguar nga prapambetja e jone qe ka shkaktuar percarje e kaos mend or e organizativ si ne atdhe ashtu edhe ne diaspore. Per te kuptuar sa me mire veshtiresite e ketij problemi duhet theksuar se njohja e realitetit dhe e interesave kolektive s'ka qene vetem problem shqiptar, por edhe problem boteror, sepse historia ka provuar se liria per te marre vendime te drejta per ceshtjet qe shtron jeta nuk ka qene e veshtire vetem per popujt e prapambetur e te roberuar por edhe per popujt e zhvilluarqe shpesh here kane marre vendime te gabuara qe kane shkaktuar tragjedi me permasa kombetare, rajonale e boterore. Per me teper, popujt e prapambetur, sic eshte populli yne, shpesh here kane qene viktima te popujve te zhvilluar qe udhehiqeshin nga parimi kriminal i zoterimit te tokave dhe te pasurive te huaja, parim ky qe ka percaktuar politiken e shume shteteve dhe fuqive boterore qe nga zanafilla e civilizimit e deri te krijimi i rendit te ri boteror qe vazhdon te reformohet e persoset panderprere. Per t'i kuptuar sa me mire interesat tona mergimtaret shqiptare duhet te dine se c;;'eshte njohja dhe cili eshte qellimi i saj ne jeten njerezore, Njohja eshte proees i nderlikuar gjate te

104 cilit mendja e njeriut gradualisht zbulon thelbin e sendeve. Duke ecur brez pas brezi ne kete rruge te mundimshme njeriu ka arritur te zbuloje shume ligje te natyres, te shoqerisedhs te mendimit qe i sherbejne atij per te sunduar natyren dhe veten e tij gjate zhvillimit historik. Nga sa u tha me lart mund te nxiret perfundimi senjohja eshte pasqyrim subjektiv i realitetit objektiv qe ka per qellim te plotesoje nevojat e njeriut ne jete. Niveli i njohjes nuk percaktohet nga deshirat subjektive te njeriut, por nga shkalla e zhvillirnit te shoqerise qe s'ka te ndalur gjersa te ekzistoje njerezimi. Njohja fillon me pasqyrimin shqisor dhe vazhdon pafundesisht me mendimin abstrakt qe zbulon thelbin e sendeve. Gjate njohjes cdo mendim verifikohet ne praktike e cila eshte jo vetem burirni i njohjes, por edhe kriteri i se vertetes. Cjate procesit te njohjes njeriu priret te zbuloje te verteten konkrete ne cdo fushe te jeres duke kaluar nga pasqyrimi fantastik tek ai racional. Cjate ketij procesi diferencues te nderlikuar, njeriu ka krijuar hap pas hapi format e ndergjegjes qe pasqyrojne marredheniet e tij te larmishme me natyren dhe shoqerine. Keto forma, qe e pasqyrojne realitetin ne menyra te ndryshme, jflne: feja, morali, arti, shkenca filozofia, ligjet, ideolgojia,psikologjia shoqerore etj. Te vertetat, qe nuk i hedh poshte praktika dhe zhvillimi i mevonshem i jetes, futen ne thesarin e kultures boterore qe eshte krijuar me djersen e gjakun e shume brezave. Kete pasuri kolosale s'ka gjeni qe mund ta zoteroje teresisht, por pjeserisht, , Per kete shkak s'ka njeri te gjithedijshem, me perjashtim te injorantit qe i zevendeson diturite me hamendje dhe ndertims spekulative qe kane qene karakteristike per mendesite fantazmagorike te shume politikaneva shqiptare qe jane udhehequr nga interesi personal dhe iluzioni i verber. Disa nga keta fatzes, qe e poqen popullin shqiptar, mund t'i kene ditur disa ligje historike te shoqeriss, por jeta jone ka provuar me germa zjarri e gjaku se asnjeri prej tyre s'i ka ditur as perafersisht se ne ~'menyre perthyhen e gershetohen keto ligje me realitetin

105 shqiptar, mangesi kjo qe ka ndikuar negativisht ne jeten tragjike te shqiptarve, si dje ashtu edhe sot. Kur behet fjale per njohjen, qe eshte problemi me i veshtire i veprimtarise njerezore, eshte e domosdoshrne te vihen ne dukje disa vecori specifike qe e kane karakterizuar shqiptarin ne kete fushe te jetes. Dihet se shqiptari ka jetuar me shekuj ne terrin e periferise se perandorive pushtuese te Lindje dhe te Perendimit duke mbrojtur e ruajtur qenien e vet etnike. Gjate kesajmbijetese, veprimtaria e tij praktike ka qene bujqesia, blegtoria e zejtaria primitive dhe tregu i vogel lokal, Si njeri i provinces dhe i jetes se ashper patriarkale plot me grindje e konflikte te pegjakshme me pushtuesit dhe fiset armike, ai s'pati asnje mundesi qe t'i njohe e perjetoje proceset transformuese te Europes se re, sic jane rilindja, reformacioni, iluminizmi, revolucioni politik e industrial qe krijuan atje njeriun modern. Nderkohe qe Europa po ecte ne rrugen e drites dhe te prodhirnit e qarkullirnit te madh kapitalist, shqiptari po perjetonte mesjeten e dyte ne terr ~roberi: Ne keto kushte, shqiptari i roberuar dhe analfabet mbeti skllav 1 ekonomise primitive qe e mbante te izoluar dhe te percare. Duke vazhduar luften per ekzistence ne kushtet eriprodhirnit minimal te jetes, ai mbeti njeri i njohjes shqisore qe pasqyronte shfaqjen e sendeve dhe te dukurive, por jo thelbin e tyre. Eshte e vertete se njohja shqisore eshte shkalla epare e njohjes dhe baza e saj, por ajo nuk eshte njohje shkencore. Per kete shkak deshmite shqisore kane qene busulla e tij orjentuese ne jete. Mbi kete baze ai ka bere analizen dhe sintezen elementare te shfaqjeve te realitetit jetesor. Duke qene i tille ai mbeti njeri empirik qe pasqy:ont~ kryesisht boten e shfaqjeve. Te menduarit abstrakt e teorik, qe buron nga praktika e prodhimit dhe qarkullirnit te madh, ishte i huaj per teo Ne kete rrafsh ai perfytej panderprere me pasojat rrenuese te shkaqeve te panjohura, sepse nuk e njihte ligjin e shkaksise. Si sodites ai kurre s'udhehiqej nga teorite ndricuese, por nga pervoja e ngushte arkaike. Sipas kesaj pervoje provinciale qe ia percaktuan historia dhe pozita gjeografike, ai

106 e riprodhonte jeten e vet autentike me besnikeri. Per kete brezat shqiptare i pemgjisnin shume njeri-tjetrit, Duke bere te ashper me akte tragjike, qe lene gjurme te thella ndergjegjen e tij, ai jetonte me shume me te kaluaren e sesa me aktualitetin e gjalle. Per kete shkak parashikimi perspektiva nuk benin pjese ne njohjen e tij. Duke qene i ...n'...... '~.;; nga e kaluara dramatike dhe vala e dites, ai mbeti gjithe pa parashikim e pa strategji. Ne kete gjendje pasive dhe te ate e gjenin rastesite e papritura te jetes. Ky terr shekullor ne jeten tone gjersa u shfaqen ne horizontin kombetar tane qe hodhen drite mbi shume fusha te jetes se popullit tone ' qe kishte filluar te shnderrohej ne komb si rezultat i lindjes se>: marredhenieve kapitaliste dhe i tregut kombetar, Por ky fl .' drite me ngjyra kombetare s'pati muridesi te depertoje ne : ndergjegjen e shume shqiptarve analfabete qe jetonin jo vetem nen thundren e eger te pushtuesve turq, por edhe nen presionin dhe kercenimin e kanibaleva sllavo-grcks qe synonin verbimin dhe shkaterrimin e kombit tone. Me vone kjo gjendje u keqesua edhe me shume si rezultat i Luftes Pare Ballkanike qe perfundoi me rrenimin dhe coptimin e atdheaut si edhe me holokaustin sllavo-grek mbi kombin tone. Ne Shqiperi, pas shpalljes se pavaresise, kushtet per njohjen dhe jetesimin e interesave tona kombetare, nuk u permiresuan ne perputhjs me detyrat historike te kombit, sepse ne vend mbisunduan anarkia dhe tirania qe ia prene rrugen studimit te lire dhe te pavarur. Sidomos ne kohen, e monizmit ideali kombetar i Rilindasve tane dhe kerkimi i pavarur shkeneor u ndoqsn dhe u persekutuan njelloj si idete humaniste ne kohen e inkuizicionit. Per kete shkak mijera patriots e intelektuale shqiptare per nje fjale goje, qe s'perputhe] me politiken e verber zyrtare, u vrane dhe u burgosen si kriminele ordinere, Ne keto kushte tiranie, kerkimit shkencorte pavarur, qe do t'i hapte horizont politikes dhe zhvillimit te vendit, ju mbyll rruga me porte te hekurt. Si pasoje e terrorit dhe i verbimit ideologjik e politik, Shqiperia mbeti pa tru kombetar
>

107 pa shkence sociale e nacionale. Kur kjo gjendje sundonte Shqiperi, s'eshte veshtire te merret me mend se cfare kalvari perjetonte mendimi kombetar ne trojet tona te pushtuara barbaret sllavo-greke. Per keto shkaqe, kur u shemb komuniste, ne Shqiperi asnje force politike e vendit platforme te qarte shkeneore per formen efikase te mangesi kjo qe i hapi rruge kaosit mendor dhe shkaterrimtare qe shkaktuan shume viktima dhe ,~",Li....,,.,..,.£> ekonomike te panevojshme. ; Ne keto kushte politikanet injorante, qc jane magjistare te intriges dhe perbindsha te kaosit e bene perseri Shqiperine martire vrime te zeze te Europes. Po ne diasporen tone si eshte zhvilluar procesi i njohjes se : interesave tona kombetare dje dhe sot? Sic dihet ne fillim te • shekullit te kaluar ne Amerike kishte rreth 30 mije shqiptare, .,shumica e te cileve ishin analfabete, Te nisur nga dashuria dhe malli per vendlindje, keta shqiptare krijuan ketu rreth 20 shoqata te pavarura qe zhvillonin aktivitete patriotike per te mbajtur gjalle frymen shqiptare. Keto shoqata te vogla u krijuan mbi bazen e vellazerise ose te fshatit, cka deshmon per shkallen e kufizuar te ndjenjes se bashkesise. Per keto shkaqe ne keto shoqata s'kishte fryme kombetare e nacionalizem, por dashuri vellazerore dhe patriotizem lokal. Kjo ndergjegje primitive pasqyronte jo vetem qenien e ketyre mergimtareve, por edhe te vellezerve te tyre ne atdhe. Por pak vite pas ketij organizimi fillestar, ne arenen e kesaj diaspore te copezuar u shfaqen figurat e spikatura te nacionalizmit shqiptar si Peci, Luarasi, Noli, Dako, Koniea etj. qe perhapen brenda pak viteve driten e shqiptarizmit me qellim qe te ngrene ndergjegjen e mergimtareve tane nga shkalla lokale ne nivel kombetar, sic e kerkonin interesat e kombit tone. Pas nje pune te mundimshme keta nacionaliste te shquar pavaresisht nga kushtet e veshtira, arriten t'i bashkonin shoqatat lokale te mergintareve tane ne nje organizate te vetme kombetare me emrin simbolik "Vatra" e eila synonte te ndihmonte atdheun ne caste te veshtira historike. Ne kete menyre Noli e Konica me
L1UULJJLLUHU. ••

109 108 nje grusht nacionalistesh arriten qe ta bashkonin diasporen te vogel dhe analfabete mbi bazen e idealit tone kombetar. para nje shekulli, si rezultat i punes titanike te shqiptare, ne diasporen tone fitoi ndjenja, dashuria dhe kombetar mbi ndjenjat fisnore e krahinore qe kishin me shekuj jeten shpirterore te shqiptareve, Keshtu, LJu.e,u ... ".uu.· kombetar i shqiptareve te Amerikes ne fund te vitit 1912, sheno] triumfin e pare dhe te fundit (deri sot) te nacionalizmit ne diasporen tone. Ky triumf i nacionalizmit shqiptar ne diasporen tone percaktoi edhe rolin historik te "Vatres" ceshtjen tone kombetare. Cjate kesaj epopeje heroike dhe ndergjegjshme, plot me privacione e sakrifica, shqiptaret e .• Amerikes per here te pare ne jeten e tyre i njohen dhe i jetesuan ..... interesat e veta kornbetare. Por ajo qe eshte edhe me .' madheshtore, keto interesa i njohen dhe i jetesuan jo thjesht per . interesat e tyre te ngushta, po per interesat e gjithe kombit shqiptar i cili po perfytej per jete e per vdekje me kanibalet sllavogreke qe synonin ta shfarosnin. Njohja e ketyre interesave nga mergimtaret tane u arrit per shkak se Noli, Konica, Peci, Dako etj perhapen ketu driten e ideologjise sone kombetare qe e kishin ndezur me kohe Rilindasit tane ne atdhe. Pra Noli e Konica dhe nacionalistet e tjere krijuan ketu nje horizont te gjere mend or e moral duke i mesuar mergimtaret tane qe dashurine per vellazerine dhe krahinen ta shtrijne e shpalosin ne shkalle kombi. Ky sqarim ideologjik, psikologjik e moral beri qe ndergjegja e , shume mergimtareve shqiptare te fitonte vecorite e karakterit kombetar, dukuri kjo qe u konfirmua nga sjellja e tyre ere. Pra puna sqaruese e nacionalisteve tane te medhenj i transformoi mergimtaret tone provinciale ne qenie kombetare, Ne kete menyre Noli e Konica me shoke arriten me fuqine e fjales te benin ate qe s'kishte patur mundesi ta bente ekonomia dhe praktika e jetes ne atdhe. Kjo ishte fitore e shqiptarizmit mbi krahinarizmin. Ky mesim historik mbi rolin e ideve progresive ne jeten njerezore, ka rendesi vendimtare sot per shqiptaret e
lU~.L·\" '.llU ..l.lC::>'.<;;

.••e shkolluar t

.. aruese te intelektualeve e patrioteve sepse me punen sq .. betare und te formohet ne diasporen tone ndergjegje kom h m . .. d mahke ne atdhe D e s' arriti ta formoje e kaluara jone ra . .., h . T ;:'T;;,~f-"'i'p" kur Noli e Konica me nje gr~sht ~aclO~l~stes .~rrl e~ n'e shekulli qe t'i ndergjegjesonm me:.glmtaret ~~~e :.' . J per interesat dhe detyrat .. tyre.~~~betare, s~t filJer: e 'i intelektuale e atdhetare te diaspor~~ s~~e te ~ad;e, t~;~surdi
ll~.l~~V'

.

mund te bejne <;~di:a ne ~~~e~~l:~d~eh~:e~

ne

: ~~: ~ :a~~~~=~~ =:~:e~:~~i:~~e komu~teti~.e ve~: ~t a k~te mrekulli mund ta bejne vetem bijte e Shqipes qe .~ane . r.. db' . rrimeri dituri, vullnet e karakter kombetar e ? bese, n er, uJan, '........ .. .. uasken e . jo bijt sektaruce te q~qes qe vaJtoJne e mjerojne ne g fisit dhe te klanit mesjetar-

llO

111
sic;shihet, disa simbole shqiptar kane vetem permasa kombetare~ si psh. flamuri yne. Apostujt e shqiptarizmit .?be disa ~ehero~J te vecante, kurse disa te tjere kane edhe permasa boterore 51<; jane Gjergj Kastrioti e Nene Tereza qe i kane st~tu~at disa qyt~te e kryeqytete te shteteve te ndryshme, dukuri kjo qe nuk e njeh historia e popujve te tjere. Historikisht dihet se atdhetaret shqiptare e kane adhuruar flamurin e vet duke sakrifikuar edhe jeten per mbrojtjen e tij ne cdo front e llogore. Akte te tilla ka shume ne jeten e.popu~t t.~~e qe nga Pal Golemi e Nik Peta e deri te Ade~ Jashan. Por ne g)~ e populIit tone shpesh here jane shfaqur S1 kane.er edhe rryma.te ndryshme antikombetare qe i kane perdho~.ur simbolet e shenjta te kombit tone. Disa nga keto rryma e kane mallkuar e mohuar flamurin tone kombetar, kurse te tjerat e kane keqperdorur e deformuar ate sipas mendesive te veta. Duke vijuar temen, do te jap disa shembuj se si eshte trajtuar flamur~.~~ ~~te s~e~~~t t~ kaluar. Sic dihet, diten e shpalljes se pavaresise se Shqiperise ne Vloren heroike u ngrit flamuri yne kombetar ne mes t~ ~~e entuziazmi te papare, Por te nesermen u pa qarte se separa~~e~~ turkomanet dhe grekomanet vendas nuk e pranuan as pavaresme e Shqiperise, as qeverine kombetare te Ismail Q~malit, as fl~~ tone kombetar. Per keto ceshtje ne vend pati debate, grmdJe e vrasje. Por zezona jone e madhe filloi dy vj~t m~ ,:,~.ne k~r shpertheu kryengritja antikombetare e turkomanev~, .~eci1ete ~e~ flamurin e Shqiperise dhe ngriten flamurin e Turqise duk~ thene se ne e duam flamurin e Babes. Edhe gjate luftes antifashiste me flamurin tone kombetar u bene spekullime e manipulime te tmerrshme, sepse atee mbanin ne dore si foreat kombetare ash~ edhe ato antikombetare. Cjate kesaj lufte kete flamur e mbanm ne dore si maske edhe brigadat tona internacionaliste qe vrisnin ne bashkepunim me sllavet gjaksore te gjithe patriotet e nacionalistet shqiptare qe ishin trashegimtar te vertete te atdheut dhe te flamurit tone kombetar. Nga ky holokaust s'u perjashtuan as pasardhesit e Frasherllinjve te medhenj, Por maska e

KUPTIMI DHE TRAJTIMI I DREJT I SIMBOLEVE TESHENJTATEKOMBITTONEDOTA MOBILIZOJE DIASPOREN TONE PER BASHKIM KOMBETAR

n_~

Si cdo komb historik edhe kombi shqiptar i ka simbolet e veta kombetars qe e kane frymezuar me shekuj ne lufte per liri, pavaresi e perparim. Keto simboIe, duke qene produk,t i akteve kulmore te historise sons, shprehin palcen e vIerave tona etnike e historike. Duke shprehur vIera te tilla, keto simbole marrin karakter te shenjtf ne ndergjegjen e popullit tone. Per kete arsye ato prodhojne ndjenja dhe emocione te fuqishme atdhetare te cdo shqiptar i ndershem me karakter kombetar, dukuri kjo qe eshte provuar me gjakun e mijera deshmoreve tone qe kane dhene jeten per atdhs. SimboIi yns i Iavdishem e madheshtor eshte flamuri yne kombetar qe na Ia trashegim Gjergj Kastrioti Iegjendar me nje ngarkese te pashembullt historike. Ky flamur i kuq me shqipen dykrenare ne mes mendohet se e ka burimin te shqipja habertare e Zeus Pellazgjikut mitik dhe te mbreti i famshem ilirPirro, i eili sh~~p.~ n.f?a bashkeluftetaret e tij. Duke patur parasysh rrenjet e tIJte sterlashta, flamuri shqiptar eshte nje nga flamuret me te vjeter ne bote. Por kombi yne i pereepton e trajton si simbole kombetare edhe heronjts dhe personaIitetet e tij me te Iavdishem, sic;jane Gjergj Kastrioti, Apostujt e shqiptarizmit, shenjtorja e perbotshmc Nene Tereza dhe Adem [ashari, per te cilin ka thene nje funksionar amerikan se akti i tij heroik qe e ngriti boten e qyteteruar me kembe, eshts unikal ne historine e njerezimit. Pra,

q~~J.

'

112

113

demagogeve te kuq ra shpejt sepse pas clirimit ata e nderruan .' formen ~flamurittone ne menyrs voluntariste pa marrf aprovimtn' epop.ullit me referendum, sic behet ne boten e qyteteruar per cdo c;es~tje~~dh~re t~.kombit. Kete sherntim ata e bene ashtu sic;e.·•• paten bere me pare pushtuesit italians qe ia vune flamurit tons sopata~ s~~o~~e t~.fas~n:it. Keshtu flamuri shqiptar,si edhe populli .y?e I ~erc;a~e dh.e I mjeruar, shperdorohq e percudnohq nga pohtikanet tane antikombetare. ..P,?r ~am~ri yne kombetar keqtrajtohet edhe ne diasporen tone te percare, sepse ate e mbajns ne dore si maske kombetare klane, t~r~~~,o:.ganizat.a e parti qe prodhojne kctu percarjs, kaos e ana~ki qe Ja~e dukuri te kunderra me parimet e shqiptarizmit dhe te ~amunt tone kombetar. Per te gjithe merglmtarer tane te ~dershe~ duh~t te jet~ e qarte se flamuri yne i shenjts s'eshte s~~?l fisi, ~~~. e partie, por simbol i gjithe kombit tone qe ka te drejte ta .mbaJ.ene.dore '.':etem.~e diapors e bashkuar qe udhehiqet nga shqlptanzilll. Ta perdoresh flamurin tone kombetar ne mes te kao.sit e ~erc;ar!~s do te thote ta perdhosesh jo vetem ate, por e~he idealin e deshmoreve e heronjve tane qe, kane derdhur gJa~~n pe~ bashkimin e kombit tone. Prandaj flamurin tone ka te ~eJte ~ perdo:r k~tu v:tem nje diaspore e bashkuar, sepse ai eshts simbol i bashkimit tone. Kur e kryen kete funksion ,vetem atehere . at m~~d te valevi~e~. ne ~esin .~one duke prodhuar energji k~mbetare e das~un ve~azerore qe mposhtin cdo dallim e urrejtje qe prodhon partia, tarafi dhe klani i verber mesjetar. Per t'u bindur per d~ejt~sin~. e ~et?,re p.?himeve, Ie t'i krahasojmesjelljet orgaruzative te mergtmtareve tane me porosite dhe kerkesar e p~era.te ~mnit to~e kombetar. SiC; ihet, ne strofen e pare te ketij d himni kerkohet ne thelb qe shqtptarer duhet te bashkohen rreth fl~.m~rit te v~t me besa bese. Sot, po te krahasohet kjo porosi me gjendjen e diasporss sone, kuptohet qarte se ata e kane shkelur ~~e~e ~enyr~ me te shemtuar. Por ka edhe me. Ne strofen e dyte te ~t tone thuhet se ai qe largohet nga lufta (e perbashker), ai ka lmdur tradhetar, Sipas ketij paralajmerimi kercenues, me

\ndergjegje ose pa ndergjegje, mergimtaret tane te percare sillen .'ketu si tradhetare, sepse ne diasporen tone te coptuar s'ka as •.besatim per bashkim, as front unik, ku luftohet, sic ~hote himni, '.me nje deshire e me nje qellim. Nga sa u ~ha me ..lart ,del se ..mergimtaret tane sillen cdo dite jo vetem ne kundershtim ~~ porosite e shenjta te himnit tone ~o~~eta~, por. ed~e me p~roS1t~ e Gjergj Kastriotit dhe te Apostujve te shqlpt.ar~mIt. Sot, ~ik~ t~ behej nje rnrekulli e te ngriheshin nga yarn keta. ap~stuJ per te shikuar gjendjen e diaspores sone, sipas hamendJ:s s~e,.~t~ ~o te thonin sa vijon: "Hapu dhe i bekuar e na mer: perse~ ne gJlr~ tend te amshuar, sepse ne kete diaspore te mJeruar SI edhe ~e atdhe, pasardhesit tane paskan vdekur per se gjalli si q~m~ kombetare! Ketu paska vdekur me kohe shpirti i madh i KaStri~tit dhe i Arberit qe kane cuditur boten ne kohen ..e ve~ ~e.be~.en, nderin dhe trimerine e tyre! Hapu dhe e na shpeto ne gJITffitend te qete, sepse nga kaosi dhe rremeti i pasardhesve tane do te perfundojme se shpejti ne cmendine." . Por zezona jone s'mbaron me kaq, sepse edhe personalitetet tona qe kane permasat e simboleve kom~etare ~~ne traj.~~~ n~ menyre te shemtuar nga foreat tona antikombetare. Te gJ~~h~ mergimtaret tane e dine se si u perbuz e spr~ps nga r~gJ~~1 komunist Nene Tereza jone e lavdishrne. Blasfemia e komurusteve tane ndaj saj arriti deri ne ate shkalle sa kur u prit ajo me ma~e.sh~ nga perfaqesuesit e gjithe popujve te bote.s n~ OKB, ..~I~.lOm shqiptar u largua nga salla e mbledhjes si ~1U .~e mos. t~ Je:~ ~~ kur po nderohej gruaja me e famshrne e botes qe e sakr~Ol ~e~en ne fund te botes per qeniet e braktisura njerezore. Harroi ai rrusion sektar se vepra e saj.humane i ka rrenjet e veta ne vir~~t ~ ~arta shqiptare qe kane cuditur shume popuj te botes. Portra~~ 1ke~ i simboleve tona kombetare s'mbaron me kaq sepse kohet e fundit disa zgaqe turkomane, qe i volli Anadolli, s~C; o t~.shpre~ej ~ ~ shenjti Mjede, kane hedhur balte edhe m?l ~~gu~.e~e GJer~ Kastriotit, duke marre edhe tituj shkencore per kete blasfemi satanike. Keshtu ka ndodhur me pare edhe me Fishten e Konicen

114 qe u ~~ajten tradhetare e reaksionare dhe, per pasoje, te parit ia nxor~~n eshtrat nga varri e ia hodhen ne Bune, kurse te dytits'i d.~a~e dy met~.a toke per varr, si dikur Gurakuqit gojemjalts e zemer hekur qe e vishte Nenen Shqiperi kur te tjeret e xhvishnin dhe e rripnin per se gjalli, sic;thoshte Noli. Por mallkimi i shume ~ndas:e ta~e s'mbaroi per se vdekuri por edhe per se gjalli. Ketu po Jap nJe shembull tipik. Ne vitin 1957 ose 1958 ministr] i jas~te~ i ShqiI?erise ligjeroi per politiken e jashtme te regjimit ne fuqi perpara qmdra studenteve e pedagogeve te UT duke thene ne ~e.~ ~e.~~rav~ ed~e keto alamete per Nolin: "Dne si qytetar i Sh~lpense 1uro], Nolit tone vdekje sa me te shpejte, sepse Noli i sote~ po ~ ~~~ron Nolin e djeshem. Dne si minister i jashtern i RP te Shqipertss, pas shume perpjekjesh, mezi arrita ta takoja ne Bos~?n ku s~k~t ~~ heshtje e vetmi duke ruajtur ncen jastek te kokes me babezi rue grusht dollare te qelbur ...". Lexuesi im s'e mer: ~ot e mend se C;' tronditje shkaktuan keto fjale te kobshme te ?egJueslt. Profesor Selman Rizes, kur i degjoi keto fjale nga ~oJa e Behar Shtylles, gati i ra te fiket, Por aventura per Nolin s mbaron me kaq sepse para nje dekade nje grup intelektualesh ven~~se~~~ busti i.Nolit te vendosej prane parlamentit tone, sepse NOli.e~~te s~boll demokracise shqiptare. Por vendosja e keti] busti ne vendm e duhur u pengua nga nje bande e armatosur me hunj e gure qe shanin Nolin me fjalet me te ndyra duke kercenuar edhe komisionin ne fjale. Me ne fund pas shume peripecive mezi u gjet nje vend per ate bust fatzi. ' Nga sa u tha me lart kuptohet qarte qendrimi absurd i shqiptareve te percare ndaj simboleve tona kombetara, Kesaj zezone mergimtaret tane mund t'i japin fund vetem ne kuadrin e bas~t ~ombetar. E theksoj kete fakt me force, sepse vetem ne b~shkim s~bolet tona te shenjta do te qendrojne ne lartesi qe kerkon nden dhe lavdia e kombit shqiptar, se vetem ne bashkirn ~.ergi~taret tane do te marrin prej tyre drite dhe dashuri vellazerore qe jane aq te nevojshme per ringjallje kombetare.

115

TE KUPTUARIT E DREJTE TE PARIMIT TE ZHVILLIMIT KRIJON NJE MUNDESI TJETER PER BASHKIMIN E DIASPORES SONE
Kuptimi i drejte i zhvillimit te natyres dhe te shoqerise shenon nje sukses te madh ne fushen e mendimit teorik te njeriut. Sic;dihet, jeta mund te kuptohet e te shpjegohet drejt nga njeriu vetem kur studjohet ne leviz]e e zhvillim. Njerezimi, si edhe populli yne, eshte zhvilluar me shekuj ne menyre spontane, pa e kuptuar parimin e zhvillimit dhe thelbin e m~rre~h~ni~ve n~ prodhim. Eshte e vertete se disa dietare qysh ne antikitet 1kane hedhur disa ide lidhur me zhvillimin e natyres dhe te shoqerise, por ato u shnderruan ne parime universal vetem ne shekullin XIX. Pas kesaj kohe ky parim u pranua nga te gjithe shkencetaret serioze te botes, Por menyra e ketij pranimi ishte e ndryshme, sepse disa shkencetare e identifikonin zhvillimin me ndryshimin sasior te sendeve, kurse disa te tjere, qe udhehiqeshin nga ligjet e levizjes dhe te ndryshimit, zhvillimin e lidhnin me ndryshimin sasior dhe cilesor te sendeve si edhe me diferencirnin e tyre. Per historine e shoqerise kjo do te thote se jeta njerezore kalon nga nje forme e vjeter ne nje forme te re, cka deshmohet me lindjen, zhvillimin dhe vdekjen e formacioneve perkatese qe shprehin komplekse te ndryshme marredheniesh njerezore ne prodhirn. Per diasporen tone kuptimi i zhvillimit shoqeror ka rendesi te madhe sepse ai do ta udheheqe ate drejt bashkimit kombetar. Duke kuptuar drejt parimin e zhvillimit, mergimtaret tane do te binden se ata s'jane qenie statike qe s'mund te levizin dot nga forma e sotme ekzistenciale qe i shpije ne shuarje dhe asimilirn.

n:

116 Per ~e.~gimtar~t ta~e duhet te jete e qarte se zhvillimi i diaspores ~o~e ke~. d~ .te ~dJek dy rrugs te kunderta, Rruga e pare do te Jete zhvillimi 1 saJ spontan qe do ta shpjere ate ne asimilim kurse rru?~ e.. yt~. do t~.je.~e~h~ill~~~ i saj i ndergjegjshem q~ do ta d ruaJe per nJe kohe te gJate qeruen e saj kombetars. Zhvillimi spontan do.te.re~~oh~: v~tvetiu permes percarjes shkaterruese kurse. Z~v~~llI~ll 1 n~.ergJegjshem do te realizohet permes bashki:n~t te saJ ~?~betar. ~ga sa u tha me lart del qarte se keto dy z~vllhme kar:e perfundims te kunderta. Por dikush mund te t~ote s~.dy Z~vI~~n:et ~e fjale ne fund te fundit dota shpijen dlas~ore~ t?ne :r:e.~slffilhm. Ky mendim ugurzi per fatin tone te k~q es~!e 1 d~.eJte, por me nje ndryshim, sepse bashkimi i dlasp~re~ so~e do ~~ shtyje kete rezultante fatale per dy-tre sheku] '.KJ.?~lfer~.n~.e kohe sot eshte jetike per diasporen tone. Pranda~ ket~. kohe te vlef~~e ..dia~pora jone duhet ta fitoje me c;do5m_~mper~.es ?ashklmlt te saJ kombetar. Sot, sa nuk eshte :o~e, per5do n:~r~t~ ~uhet te jete e qarte se asimilimi i shpejte ~dlaspo~~s so;ne do te Jete shume i dhimbshcm, i demshem dhe It:u~~he.m ~~p~r te a~~tu ed~~ per kombin tone, kurse nje as~ 1 S~J me~?ns~~m do te Jete shume me i natyrshem dhe 1 me pak 1 dhimbshsm per shume arsye qe dihen.

117

PUNA QE BEJNE MERGIMTARET KETU DO T'I NDIHMOJE ATA PER T/U BASHKUAR
Per te kuptuar rolin e ketij faktori ne procesin e bashkimit te diaspores sone do ta pershkruaj shkurt rolin e punes per transformimin dhe organizimin e shoqerise njerezore, SiC; ihet d puna eshte veprimtari e ndergjegjshme e njerezve. Ajo eshte burimi i ekzistences se njerezimit dhe i vlerave te tij materiale e shpirterore, Nesaje te punes njerezit kaluan nga pemet dhe shpellat ne fshatra dhe qytete, nga veglat e gurit te makinat, nga kopeja njerezore te kombet, nga bestytnite te shkenca. Ne procesin e punes lindi gjuha, mendimi, arti, edukimi dhe organizimi. N ga niveli i punes dhe i veglave te saj jane percaktuar te gjitha shkallet e zhvillimit te njerezimit, madje edhe truri, duart, shqisat dhe cdo objekt i krijuar ne faqe te dheut. Ne pune e siper njeriu u shnderrua permes nje epopeje titanike nga qenie biologjike ne qenie aktive shoqerore qe sundon e transformon natyren dhe vetveten. Permes punes njeriu arrin te behej kurora me e larte e natyres dhe mrekullia e sa] unikale. Kufinjte e punes dhe forca e saj percaktojne kufinjte dhe forcen e njerezimit, sepse ne pune fillon e mbaron historia, drama dhe lumturia e tij. Kombet qe kane mjete te fuqishme pune dhe prodhim e qarkullim te madh kane nivel te larte jetese si ne sferen materiale ashtu edhe ne ate shpirterore, kurse kombet qe punojne me vegla primitive jane kombe te varfera qe kane mbetur prapa per shkaqe te ndryshme historike. Keta popuj kane perjetuar me shekuj roberi, tirani, anarki, shfrytezim e mjerim qe jane shoqeruar me shume viktima njerezore.

118

119

Mergimtaret tane, qe kane ardhur ketu me shume plage ~?a atdheu, duke punuar ne kete vend te lulezuar fitojne cilcsi te larta qytetare e njerezore. Ata mesojns ketu se puna me duart e saja te arta, si nene e dashur, i shperblen, i lidh e bashkon njerezit si vellezer ne cdo sfere te jeres. Ata gradualishtmcsojns se m~?jia e punes shemb cdo mur e pengese midis njerezve, shkaterron cdo paragjykim e bestytni, sheshon cdo kontradikrs e mosmarreveshje, zhduk cdo urrejtje te trasheguar. Mergimtaret t~n.e e ?un~ e siper mesojne stilin dhe artin e sjelljes, mesojns dlslph~e~, dialogun, komunikimin e kulturuar, mirekuptimin, dukun keto qyteteruese qe do t'i ndihmojne ata qe te bashkohen kombetarisht,

r:

TE KUPTUARIT E DREJT TE RAPORTIT MIDIS FORMES DHE PERMBAJTJES KRIJON NJE MUNDESI REALE PER BASHKIMIN E MERGIMTAREVETANE
Sqarimi i kategorive te permbajtjes dhe te formes ka rendesi te madhe per te kuptuar proceset e zhvillimit ne jete. Sic dihet, permbajtja eshte baza e sendit qe shpreh vecorite cilesore te tij, kurse forma eshte menyra ekzistenciale e permbajtjes. Duke qene e tille, forma shpreh strukturen, organizimin e permbajtjes, per te cilen ajo nuk mund te ekzistoje, Per pasoje midis permbajtjes dhe formes ekziston nje lidhje reciproke. Kjo tregon se ate jane ne unitet dhe asnjera prej tyre nuk mund te ekzistoje pa tjetren, Por ne kete lidhje e bashkeveprim permbajtja eshte ana kryesore e sendit, sepse ajo ne zhvillim e siper e lind formen e vet ekzistenciale. Pra forma varet dhe percaktohet nga permbajtja, e cila eshte baza e bashkeveprimit midis tyre. Por gjate ketij procesi edhe forma eshte force aktive qe vepron shume mbi permbajtjen ne menyre progresive ose regresive, ne varesi nga raporti qe ka me teo Per pasoje, bashkeveprimi i permbajtjes e formes mund te jete harmonik ose kontradiktor, sepse ato shprehin ane te ndryshme te sendit. Per shkak te ketij ndryshimi midis tyre lindin tendenca dhe zhvillime kontradiktore per arsye se permbajtja ndryshon e zhvillohet panderprere, kurse forma ka tendence te mbetet prapa, sepse eshte me konservatore nga vet natyra dhe funksioni i saj. Ky zhvillim i pabarabarte ben qe forma e vjeteruar te mos jete ne harmoni e unitet me permbajtjen ere dhe, per pasoje nga faktor zhvillimi ajo behet faktor frenimi

:t:':lgasa u tIla me siper, vetvetiu lind ketu nje pyetje t~elbesor~: ~~r~~mtare~ tane qe bashkepunojne e komunikojn e e .~egjithepopujt dhe raeat e botes, a ka mundesi qe te ketu r~~zo!~~ bashkepummin me vellezerit e vet jetime qe jane p~rf~hire ~ga ~ani i percarjes dhe i asimilimit?! Une mendoj se kesaj pyetje Iogjike s'ka shqiptar qe do t'i jap pergjigje negative, me perja~h~ te atij qe s'ka sy per te pare, as veshe per te degjuar, as tru per te menduar, sepse e ka atrofizuar e sterross jeta primitive dhe percarja shekullore.

n:

120 dhe degradimi. Ky problem ne shoqeri mund te zgjidhet duke zevendesuar formen e vjeter frenuese me formen e re nxitese, qe perputhet e harmonizohet me permbajtjen ere qe zhvillohet panderprere, Te marrim si shembull diasporen tone qe shpreh nje permbajtje te eaktuar shoqerore dhe etnike qe rritet e ndryshon gjate gjithe kohes, Por kjo permbajtje e re e diaspores sone, qe ndryshon ne sasi e cilesi, vazhdon te gjalloje me dekada ne percarje, qe eshte forme arkaike per ekzistencen e nje organizmi shoqeror qe i ka vecorite e veta cilesore, qe burojne nga gjaku, gjuha, kultura dhe historia e popullit tone. Per kete shkak, kjo percarje shpreh kaosin e diaspores sone, e eila jeton jashte kontrollit shoqeror e kombetar, jashte rregullit, idealit e moralit tone qe kerkojne unitet mendimi e veprimi me qellim qe ajo te ruaje e zhvilloje qenien e vet kombetare. Kjo mund te arrihet vetem ne rast se diaspora jone vendos unitetin midis permbajtjes dhe formes se vet, sic e kerkojne ligjesite ekzistenciale dhe nderi e dobia e kombit shqiptar. Prandaj vetem nje diaspore pa vlera njerezore e kombetare, pa ideal e moral te larte dhe pa vizion e perspektive mund te pranoje percarjen si forme ekzistenciale, forme kjo qe ia shkaterron permbajtjen me te gjitha elementet e identitetit te saj. Per keto arsye permbajtja e diaspores sone kerkon formen e vet adekuate, bashkimin kombetar, Mergimtare te nderuar, te percare e te shperndare si jetimet e botes, ne keto pak faqe paraqita disa mundesi reale.qe mund t'i shfrytezoni me urtesi e faqe te bardhe per bashkimin tuaj kombetar ne forme sa me te pershtatshme. Ne qofte se intelekti juaj do te jete i afte per t'i vleresuar e shfrytezuar ato per interesat tuaja te larta, bashkimi dhe shpetimi i diaspores sone eshte i garantuar. Por ne qofte se ky intelekt eshte ende i paafte per ketevleresim, si shume here me pare, ju duhet te mobilizoni te gjitha format e mendimit dhe te ndergjegjes sone shoqerore, te gjitha vlerat njerezore e kombetare qe posedoni me qellim qe te krijoni nje optike sa me te qarte per te ardhmeri tuaj dhe

121 detyrat qe dalin prefsaj. Por ne qofte se edhe pas kesaj perpjek]e jeni ende ne gjendje te turbullt dhe te lekundur, ju duhet t'u beni thirrje per ndihme morale beses, nderit, trimerise dhe burrerise shqiptare qe dikur kane cuditur shume popuj te botes, Ne rast se keto vlera te shenjta te kombit tone jane venitur ne shpirtin tuaj te plagosur, atehere kujtoni gjakun dhe heroizmin e deshmoreve tane qe kane dhene jeten per bashkimin e trojeve tona duke u bere pishtare per ndergjegjen e kombit shqiptar. Per te foreuar driten e arsyes dhe vullnetin kombetar, per te dale nga mjegulla jone shekullore, per te zgjeruar mbreterine e lirise me qellim qe te beni zgjedhjen fatlume, per te dale nga verberia e fisit, e klanit dhe e provincializmit ne driten e shqiptarizmit dhe te dashurise vellazerore, ju duhet t'u drejtoheni per ndihme shpirtit te madh e te shenjte te Kastriotit, te Apostujve te shqiptarizmit te Nene Terezes dhe te Adem Jasharit qe rrezatojne si diell ne ndergjegjen e popullit tone. Pasi te jeni armatosur me kete drite te fuqishme, jam i sigurt se cdo mergimtar i ndershem do te jete ne gjendje per te degjuar zerin e forte te zemres se vet e jo zerin e disa pesimisteve e nihilisteve tane qe vajtojne si qyqe duke paralajmeruar finalen tone te kobshme per shkak te pafuqise sone njerezore e kombetare,

122

123 •.• shume popujve te tjere, ai ka sjelle disfate dhe zhgenjim ne jeten . e tij. Shembuj te tille ne historine e popullit tone dhe te popujve te tjere, qe jane shoqeruar me viktima te panevojshme ka shume dhe mergimtaret tane i dine disa prej tyre. Tani kur shtrohet ceshtja e bashkimit te diaspores sone mbi bazen kombetare, nje nga problemet paresore te kesaj dukurie, sic;u cek ne fillim, eshte krijimi i besimit te mergimtaret shqiptare se kete veper madhore ata mund ta realizojne me sukses, madje pa vuajtje e sakrifica te medha. Mundesia e krijimit te ketij besimi te drejte dhe te dobishem, pervec traditave tona me pozitive, bazohet ne faktin se diaspora jone gjate viteve te fundit ka patur rritje te madhe sasiore dhe ndryshime te dukshme cilesore qe shoqerohen me zhvillime te brendshme qe kane tendence te shnderrohen ne levizje kombetare, Ky proces i vrullshem sasior e cilesor, qe pjell energji kombetare, kerkon kanalizim, organizim dhe kontroll shoqeror. Kjo detyre historike mund te realizohet vetem permes bashkimit kombetar te mergimtareve tane ne Amerike, ashtu sic jane bashkuar ketu mergimtaret e diasporave te tjera. Sot kjo mundesi eshte reale sepse brezi i ri dhe i mesem i mergimtareve tane jane me te zhvilluar nga ana e intelektit se brezat e kaluar te tyre. Tani mund te thuhet me bindje se shumica e mergimtareve shqiptare ka filluar te emancipohet ne shume drejtime. Ata kane filluar te clirohen nga mendesite primitive te fisit, te krahines, te klanit dhe te partise qe i kane rrenjet tek e kaluara jone e hidhur. Sot shume mergimtare kane filluar te reflektojne e te shkeputen jo vetem nga intriga e politikes shqiptare, por edhe nga idhujt e tyre te dikurshem qe me kohe kane marre permasat e perbindshave duke i sjelle deme te pallogaritshme popullit tone te mjeruar ne te gjitha trojet shqiptare e vecanerisht ne Shqiperi. Duke pare veprimtarine kaotike e antikombetare te njeqind partive politike ne atdhe dhe te shume klaneve, tarafeve e partive te mbrapshta ne diasporen tone, te shume mergimtareve shqiptare eshte krijuar nje neveri e madhe per keto forca destruktive. Nga jeta jone banale e

SI DUHETTAKRIJOJE

MERGIMTARIYNE

BESIMIN PER MUNDESINE E BASHKIMIT TE DIASPORES SHQIPfARE.

Krijimi i ketij besimi te cdo mergimtar shqiptar eshte kusht paraprak dhe i domosdoshem per bashkimin kombetar te diaspores sone. Rendesia e besimit percaktohet nga fakti se ai eshte faktor jetik per veprimtarine dhe ekzistencen e njerezvs ne cdo etape te qyteterimit. Besimi eshte pikepamje themelore e njeriut qe shpreh tiparet shpirterore te tij dhe te popullit ose grupit shoqeror qe i perket. Per kete shkak cdo njeri ne bote e ka besimin e vet qe percaktohet nga kushtet e jetes. Ky pohim vertetohet nga fakti se kur ndryshohen kushtet e jetes ndryshohet edhe besimi. Per shkak te funksionit te tij shoqeror, besimi eshte nje dukuri e domosdoshme ne marredheniet njerezore. Historia ka vertetuar se popujt e ndryshem te botes kane patur besime dhe norma morale te ndryshme qe jane percaktuar nga kushtet historike dhe shkalla e zhvillimit te tyre. Pra larmia e besimeve, si edhe e normave morale, percaktohet nga larmia e kushteve te jetes, Nga pikepamja e vleres dhe e dobise, te gjitha besimet e \ popujve mund te grupohen ne dy tipe te kundert: ne besime te demshme iracionale dhe ne besime te dobishme racionale. Zakonisht popujt e prapambetur kane besime iracionale qe arrijne deri ne forma e permasa fantastike, kurse popujt e perparuar, gjate zhvillimit dhe transformimit te tyre, kane krijuar besime gjithnje me racionale. Edhe populli yne ne cdo etape historike ka krijuar besime te caktuara per arritjen e qellirneve qe ka shtruar jeta. Kur nje besim i tij s'ka patur baze reale, si te

124 kaotike ne atdhe e diaspore mergimtaret tane te thjeshte si ato me mendje kritike, po perjetojne nje krize te thelle qe shpejt do t'i shpjere ne nihilizem, dukuri kjo qe i ata per asimilim, sepse kriza shemb ketu cdo bariere -"'VHll.JCL,<ll Me kohe te shume mergimtare eshte krijuar pershtypja .• fataliste sejeta shqiptare nuk zhvillohet ne perputhje me ligje .'..••. rregullta historike, por jashte sferes se tyre. Duke pare se shqiptare pershkohet e udhehiqet vetem nga pasione te terbuara, •. qe s'njohin rregull e arsye, ata mendojne se ajo nuk zhvillohetl normalisht, por rrokulliset ne menyre spontane sipas nje •. domosdoshmerie te verber, Por ky mendim qe buron nga kriza . shpirterore e mergimtareve dhe njohja e tyre shqisore, nuk eshte ': i drejte, sepse rregull ose kaosi ne jeten e cdo populli shfaqet ne '. perputhje me shkallen e zhvillimit dhe rrethanat e tij historike.j Shume mergimtare shqiptare, qe S' e njohin me hollesi historinei e pergjakshme te njerezimit, mendojne se tragjedia shqiptare eshte unikale ne bote. Per fat te keq keshtu mendojne edhe shume .• intelektuale shqiptare, Per me teper, dis a intelektuale te Shqiperise pas vitit 1997 kane kaluar plotesisht ne pozitat e nihilizmit, dukuri kjo qe deshmon papjekurine e tyre. Keta intelektuale, si edhe shume shqiptare te Amerikes, harrojne se dhjetra popu] te lashte te Azise dhe Afrikes kane perjetuar me shekuj tragjedi te medha si edhe populli yne. Mjafton te kujtojme se ne ata kontinente gjate shekullit te kaluar kane vdekur nga semundjet, uria dhe lufta mbi dy bilion qenie njerezore, E njejta tragjedi ka ndodhur edhe ne Ameriken Latine ku pucet ushtarake, tirania, anarkia, lufta civile dhe forma te tjera te voluntarizmit te shfrenuar kane shfarosur miliona rtjerez te pafajshem. Kjo tragjedi njerezore eshte shkaktuar ne ato vende, si edhe ne trojet tona, nga mungesa e zhvillimit kapitalist dhe e borgjezise kombetare qe eshte forca shpetimtare ne cdo vend te qyteteruar. Ky mesim historik ka rendesi te madhe per mergimtarin tone te deshperuar, sepse ai do ta kuptoje drejt shkakun e tragjedise sone kombetare dhe gjendjen e diaspores

125 .. Pas ketij sqarimi ai do te arrije ne perfundim te drejte se yne, ne raport me fazat e zhvillimit dhe rrethanat e .v",,,, kohore, ka bere perpjekje heroike per mbijetese, per liri · pavaresi, pavaresisht nga disfatat qe ka pesuar. Ky mendim · qe shpreh te verteten tone historike, mergimtarin tone do ta beje optimist per te ardhmen e popullit tone. Duke vazhduar e zhvilluar kete ide, ai me te drejte do te mendoje se shqiptaret . •.•. kane vlere te qendrueshme njerezore dhe etnike qe ua · mundesojne mergimtareve tane bashkimin kombetar, Formimi i besimit per mundesine e bashkimit te diaspores sone para se te jete ceshtje kolektive ai fillimisht do te jete problem personal per cdo mergimtar, sepse ai eshte akt i vullnetit te pavarur. Per te krijuar nje kuader logjik sa me te qarte per kete problem, qe shpreh raportin midis se vecantes dhe te pergjithshmes, mergimtari do t'ia beje vetes dis a pyetje te domosdoshme me karakter sqarues dhe formues. Ne fillim ai do t'i shtroje perpara vetes disa pyetje me karakter te pergjithshem qe do te formulohen ne vijim. Ne c'menyre do ta krijojne mergimtaret tane besimin per mundesine e bashkimit te tyre kombetar? A mund te bashkohen mergimtaret tane me tere ate larmi idesh, shprehish dhe praktikashsa kontradiktore aq edhe primitive? A gjallojne ne thellesine e qenies se tyre vIera dhe fije te perbashketa shpirterore qe mund te sherbejne si premisa dhe ura lidhese per bashkimin e tyre kombetar? Cili eshte burimi i vertete i ndjenjave, aspiratave dhe i mendimeve te mergimtareve tane: atdheu, kombi, diaspora apo interesi personal? Sa brengosen mergimtaret tane per te ardhmen e diaspores se tyre? Po per rrezikun e asimilimit te brezit tone te ri qe po kulmon sot me furi? Sa ka ndikuar drama e atdheut te mergimtaret per ta harruar veten dhe komunitetin e tyre? Si e perjetojne ata si njerez dhe si shqiptare percarjen e tyre ne Amerike? A ndiejne ndonje pergjegjesi ose turp per kete dukuri barb are? Si ndikon tek ata bashkimi kombetar i diasporave ballkanike ne Amerike? Si shpjegohet bashkimi i lehte i ketyre diasporave ne nje kohe qe
nl I ,. ..,

126 per shqiptaret kjo aspirate ka mbetur enderr? Pse te shqiptaret nuk funksionon nacionalizmi si te popujt e tjere ballkanike? A ka nacionalizem te vertete ne nje diaspore te percare? Sa mergimtars shqiptare e kane te qarte se ne diasporen tone te percare s'ka nacionalizem, sepse nacionalizmi dhe percarja jane nocione e praktika perjashtuese? Mergimtarve tane ua shkaterroi karakterin kombetar percarja, apo kete karakter s' e kane patur kurre? Percarja i ka perfshire e.kerrusur te gjithe mergimtaret tane, apo disa ende kunderveprojns disi ndaj saj, pa ditur qarte se C;' duhet bere ne prag te asimilimit tone? Cila dukuri shpirterore eshte me negative ne jeten e mergimtareve tane qe e pengon bashkimin e tyre kombetar: plogeshtia, indiferenca dhe shperfillja e zise, injoranca, mungesa e dashurise vel laze rore, individualizsmi, mungesa e karakterit kombetar, shpirtvogelsia, babezia per para, krenaria boshe, apo te gjitha se bashku? Valle sa mergimtare shqiptare jane te'ndergjegjshem se percarja e tyre, pervec huqeve, tekave kryenece e shprehive primitive, s'ka asnje baze reale? E dine mergimtaret tane te percare e te deshperuar se te gjithe ata jane jo vetem vellezer gjaku, gjuhe e kulture, por edhe jetime fatzes ne kete bote te pameshirshme? Pervec mergimtareve pa ndergjegje kombetare, a ka te tjere qe jane te lumtur ne percarje? Dihet se ne diasporen tone jetojne e punojne rreth dymije patriote te vertete, qe kane dhene shume per ceshtjen shqiptare. Aka mundesi qe keta heronj te gjalle te kohes sene ta vene ne levizje diasporen tone per bashkim kombetar kur dihet se cfare kane bere Noli e Konica ne kete drejtim nje shekull me pare? A kane fuqi njerezore e kombetare keta dymije patriots sa Gandi varfanjak qe vuri ne levizje per liri e pavaresi mbi dyqind milione indiane analfabete? E di ndonje mergimtar shqiptar se nje ose dy personalitete shpesh here kane vene ne levizje popullin e vet ose disa popuj te bores? A e dine mergimtarer tane se Simon Bolivari e ka vene ne levizje clirimtare gjysmen e Amerikes Latine? E dine mergimtarer tane se perandoret remake me origjine ilire si Kostandini, Diokleciani,

127 Justiniani e shume ilire te tjere kane organizuar e drejtuar tre kontinente te botes gati per dy shekuj, duke marre ne kohen e vet permasat e hyjnive? E dine mergimtaret tane se Gjergj Kastrioti e filloi epopene e Arberit me treqind kalores? E dine ata se Nene Tereza me trup te vogel e me zemer te madhe arriti permes vepres se saj humane te behej gruaja me e famshme e bores? E dine mergimtaret tane se Adem Jashari, qe u be legjenda e botes se qyteteruar, e sakrifikoi familjen dhe farefisin e vet per t'u mesuar kosovareve dhe gjithe shqiptareve te tjere detyren e shenjte ndaj kombit? A mesojne dicka mergimtaret tone te percare nga keto figura te medha historike? Ky mesim u sherben atyre per bashkim kombetar, apo per krenari boshe? Dhe ne fund, c'u meson mergimtareve tane flamuri kombetar dhe himni i tij? Pas ketyre pyetjeve kuptimplote me karakter te pergjithshem, cdo mergimtar i ndershem duhet t'i shtroje perpara vetes edhe disa pyetje nxitese qe lidhen me qendrimin e tij ndaj bashkimit kombetar te diaspores sone, Keto pyetje do ta ndergjegjesojne e mobilizojne ate si qenie njerezore e kombetare. E njoh veten time per shqiptar te vertete? A kam besim te vlerat e mia shpirterore? A jam shqipe e kombit tim apo qyqe e tij? Cilat jane vlerat e mia kombetare dhe si i manifestoj ato ne familje, farefis dhe komunitet? Cilesite psihike dhe permasat e karakterit tim jane fisnore, krahinore apo kombetare? A kam vullnet kombetar te vertete, apo ashtu me duket mua? Mos jam edhe une nje partiak i semure, si shume te tjere qe gjalloj ne guasken e klanit si kermill? E njoh realitetin ne menyre shqisore apo racionale? C'force dhe c'permasa ka arsyeja ime? A udhehiqem nga arsyeja apo nga instiktet e kenaqesite shqisore? E di une se cili eshte thelbi i shqiptarizmit? E di une se ne c'raport eshte fisi me kombin? Ne cilen faze te zhvillimit hyn fisi dhe mendesite e tij ne kontradikte me kombin dhe idete e tij? A kam vIera mendore e morale per te komunikuar hapur me cdo shqiptar? Si i shpreh une keto vIera ne mjedisin ku jetoj? A kam

128 aftesi per t'i degjuar me gjakftohtesi pikepamjet e ndryshme te mergimtareve shqiptare? Kur komunikoj me te tjeret i fut ne bisede ndjenjat, paragjykimet dhe pasionet e mia, apo bisedoj mbi bazen e arsyes racionale? Jam njeri i monologut te zi qe vetem mohon e perjashton, apo jam njeri i dialogut demokratik qe degjon me kenaqesi e kersheri mendimet dhe alternativat e paleve te ndryshme? Karakteri im ka natyre demokratike apo imponuese e tiranike? C' perfaqeson nje mergimtar i zakonshem per mua? E shikoj ate si vella gjaku, fati e mjerimi, apo si rival? A gezohem apo hidherohem une per sukseset e tij? Kur bisedoj me te e ve masken apo shfaqem ashtu sic jam? Ne situata te ndryshme a kam fuqi karakteri per te dale nga vetvetja dhe per te kapercyer interesin personal, apo jam skllav i plote i unit dhe i interesit te vogel vetiak? A jam patriot me vepra konkrete, apo me llafe? A jam rob i percarjes ne diasporen tone, apo kundershtar i saj? Jam kundershtar pasiv, apo aktiv? I kam ruajtur virtytet shqiptare, apo jam rob i.veseve qe m'i ka ushqyer percarja rrenuese? A kam karaktar te pavarur apo jam qojle e verber e nje idhulli te verber? A kam fuqi njerezore dhe vullnet kombetar per t'i kapercyer interesat dhe tekat e mia klanore ne emer te interesit te diaspores sime? A kam besim ne veten time se mund t'i kryej me nder detyrat e mia ndaj diaspores se bashkuar? Keto detyra do t'i kryej me ndergjegje, apo per t'u dukur? Deri ne cfare mase me kane perfshire truket meskine per t'u dukur? Ku e ka burimin ky mjerim njerezor qe ka perfshire me shekuj shumicen e shqiptarevo? A flet qarte ky ves per vogelsine e shqiptareve? E di une se cfare do te fitoj e cfare do te humbas duke u bashkuar kombetarisht me vellezerit e mi? Pjesemarrja ime ne kete bashkim a do te shenoje per mua ndonje ndryshim moral? Cfare vlerash te reja do te fitoj e cfare vesesh do te humbas ne kete proces te ri dhe te panjohur per mua? Me rastin e ketij pagezimi kombetar a do te kern fuqi te mjaftueshme per t'u zhveshur nga veset qe m'i ka ushqyer percarja? A kam premisa dhe kulture te vertete per jete kombetare? A mund te

129 behem shembull pozitiv per te tjeret? Nese jo.c' duhet te be] per te qene i tille? Cfare metamorfoze shpirterore duhet te bej per te qene njeri i thjeshte? A kam ndonje premise per te arritur kete virtyt te larte njerezor? Ne qofte se do ta arrij kete virtyt, sa do t'me ndihmoje ai per rilindje kombetare? A eshte i kapshem per mua karakteri kombetar? C'vepra e c'jete duhet te bej une per t'u ngjitur ne tabanin e kombit? Pse armiqte e mi historik bashkohen aq lehte rreth kombit te vet, kurse per mua dhe per vellezerit e mi kjo cesht]e eshte problematike? Pse armiqte tane kane unitet edhe kur bejne genocid mbi popujt e tjere, ne nje kohe qe ne s'bashkohemi per te ruajtur qenien tone kombetare? C::' tregon kjo? Pas ketyre pyetjeve dhe meditimeve te tjera sqaruese, mergimtari duhet ta thelloje e zgjeroje edhe me tej metoden psikologjike te autosugjestionit, sepse ajo do ta ndihmoje shume per ta rimekembur e forcuar besimin e deshiruar. Por pervec meditimeve dhe pyetjeve nxitese, qe u parashtruan me lart, mergimtari i zellshem mund ta perforcoje besimin me ane te gjykimeve e arsyetimeve pozitive duke kaluar menderisht neper kreshtat e historise shqiptare. Duke menduar ai per qendresen shekullore te popullit tone, perpara syve te mendjes do t'i shpalosen si ne film tablote heroike te shume brezave shqiptare. Duke perjetuar me shpirt zulmen e atyre tablove madheshtore, mergimtari do te behet optimist per forcen e kombit te vet, pavaresisht nga goditjet qe i kane dhene atij armiqte e fuqishem. Gjate ketij rigjenerimi shpirteror, mergimtarin tone, qe eshte produkt i qendreses shekullore, instikti i etnosit dhe arsyeja do ta udheheqin per t'u bashkuar me vellezerit e tij te gjakut, te gjuhes dhe te fatit te perbashket qe po kercenohen sot nga asimilimi i pameshirshem. Mergimtari shqiptar, pasi ta kete krijuar besimin per bashkimin kombetar, do ta vazhdoje meditimin e tij perfundimtar: "Une pas dites se sotme do te jem shqiptar i vertete dhe kryefeja ime do te jete shqiptaria. Per kete cilesi kombetare

130 do te je~ I<:ena~.?i.ersata jap frymen e fund it. Une do te jem pas~rdh~~ 1 de~~e 1 brezave iliro-shqiptare qe kane krijuar e ~aJtur p~~mbaJtJen d~e formen e etnosit tim. Une s'dua te jem k~tu brezi i ~ndlt ~hqlptar per hir te percarjes sone te mallkuar qe rna ~ane"p:.e~~k~ar e deshiruar armiqte e mi shekullor. Pra~daJ .do te te p~~plqe~ e do te veproj me vetedije qe ta ruaj qem~~ h~e. kom?e~ar~ permes bashkimit dhe bashkepunimit ~e vellez~nt ~ ~l.~e gJ.akut dhe te fatit. E ndiej me tere qenien e se per .k.eteceshtje madhore kam pergjegjesi kombetare p~rpara familjes, vellazerise, kombit dhe komunitetit tim, si edhe per:para br~~~ve pasardhes. Me kete rast solemn e jap besen s~ql~:tare, q~.esht~.besa me ~ forte ne bote, se nuk do te kete fuqi d!~lle~.o:e qe ~~.t~ mund te me pengoje per t'u bashkuar me vellezent e rru te gjakut dhe te idealit. Pas dites se sotme do t'i b:.a~tis e do t'i shkel me kembe te gjitha huqet, veset, intrigat e genJe~htrat. e ~laneve, tarafeve e partive qe rna kane nxire e banalizuar jeten aq sa edhe intriga e politikes shqiptare qe e ka varro~ur me dekada kombin tone fatzi. Sot nder 'e 'a kombetar .k .. .. .. .. gJ gJ .. e, ". u.rre.. e pare, me thote me ze te Iarte: "Filloje m rru~.en e shp~timit ne bashkim. Bashkohu me vellezerit e tu mbi b~zen e ~hqlptari.zmit per te cilin kane dhene jeten mijera ~:shm?re e he~~_nJ~qipta~~. Kush ta pret hovin ne kete rruge s te Iavdishme, ai eshte shkaterruesi dhe varrmihesi yt".

131

KRIJIMI I ORGANIZATES KOMBETARE TE DIASPORES SONE
Diaspora jone gjate procesit te bashkimit do ta krijoje organizaten e vet kombetare qe do te perfshije ne gjirin e saj te gjithe shqiptaret e Amerikes, pa dallim feje, ideje e krahine. Krijimi i kesaj organizate s' eshte deshire subjektive e ndonje individi, por nevoje objektive per te shpetuar diasporen tone nga percarja, amullia, degjenerimi dhe asimilimi qe e kane perfshire ketu me kohe, N evojen e krijimit te kesaj organizate e provon edhe praktika e shume diasporave euroaziatike qe jane bashkuar ketu mbi baza kombetare. Krijimi i kesaj organizate pike se pari percaktohet nga bashkesia e interesave te te gjithe shqiptareve te Amerikes. Keto interesa te gjera e thelbesore ndryshojne si nata me diten me interesat e vogla te klaneve, tarafeve, fiseve e partive qe e kane katandisur diasporen tone si lekuren e leopardit. Organizata e re kombetare do te krijohet e do te funksionoje ketu me shekuj mbi bazen e shqiptarizmit, qe eshte ideja me e larte e me fisnike qe ka krijuar mendja e ndritur e Rilindasve tane kur populli yne i sterlashte kaloi nga kombesia ne komb. Duke zbatuar ne jeten e saj organizative e kulturore idete e parimet e shqiptarizmit, kjo organizate do te kete karakter kombetar. Kete karakter do ta shpreh jo vetem permbajtja e saj etnike, por edhe forma organizative si edhe qellimi e veprimi i saj. Duke misheruar nje thelb te tille, ajo do te jete forma me e larte e organizimit te diaspores sone te madhe, forme kjo aktive qe do ta zhvilloje e ruaje permbajtjen e saj kombetare qe sot

ti:n

132 rrezikohet aq shume. Puna kryesore e kesaj organizate do te jete veprimtaria kulturore, arsimore dhe organizative me anetaret e saj. Kjo pune krijuese e rigjeneruese, qe do te perfshije shume sfera te jetes shpirterore te diaspores sone te bashkuar, do te zhvillohet ne perputhje me strategjine e saj kombetare qe synon te ruaje e zhvilloje qenien kombetare te brezave shqiptare ne Amerike. Organizata e re do te ruaje e mbroje interesat kombetare te mergimtareve tane, interesa keto qe nuk jane percaktuar e ruajtur ne te kaluaren nga diaspora e jone, sepse segmentet e saj perkatese jane marre me ceshtje te ndryshme te atdheut here duke bere aventura te rrezikshme me pasoja te renda per veten e tyre dhe per kombin, here duke bere pune te rendesishme atdhetare qe do te pasqurohen me germa te arta ne historine e kombit shqiptar, e cila do te shkruhet neser mbi baza shkencore. Sot kjo diaspore e percare dhe e shperndare ne hapesira gjigante te kontinentit, qe ka harruar me dekada interesat e veta themelore ne atdheun e adaptuar, ka nevoje te mendoje e te punoje me pjekuri per vete me qellim qe t'i perballoje me sukses shthurjen, amulline dhe asimilimin qc e kane perfshire si epidemi e pameshirshme. Sic u tha me lart, puna kryesore e kesaj organizate potenciale do te jete veprimtaria kulturore, arsimore dhe organizative me anetaret e vet. Kjo pune e gjere krijuese do te synoje: nje, te homogjenizojc e te ngreje lart ndergjegjen kombetare te mergimtareve, qe kane nivele e forma te ndryshme kulturore si edhe plage te trasheguara nga percarja dhe kaosi yne mendor; dy, te krijoje kushte materiale e organizative qe anetaret e saj te pervetesojne e zhvillojne ketu kulturen tone kombetare: historine, letersine, folklorin, etnografine, artin, kritiken, filozofine, sociologjine, pervojen e organizimit kombetar, mendimin teorik kombetar, historine e formimit dhe te deformimit te kombit tone, vepra te zgjedhura te letersise shqiptare e boterore etj., tre, t'i formoje anetaret e vet si qytetare aktive, kurajoze e krijues me interesa te gjera kombetare e

133 boterore, me qellim qe ata te bejne ketu jete te lumtur e dinjitoze. Per t'i arritur keto objektiva strategjike, organizata e re do te zhvilloje me anetaret e vet shume aktivitete artistike, letrare, shkencore, perkujtimore e festive. Pervec ketyre aktiviteteve te programuara, organizata do te ve ne veprim librin, gazeten, radion, televizionin e internetin. Tere kjo veprimtari komplekse, qe do te zhvillohet nga qindra aktiviste te profesioneve te ndryshme do ta nxjerr shpejt diasporen tone nga percarja, amullia dhe banaliteti mend or, moral dhe organizativ qe dominojne sot jeten e saj. Organizata ne fjale do e jete nje sistem i ri shoqeror qe do te koordinoje tere veprimtarine kombetare te mergimtareve te integruar. Ky sistem unik do te funksionoje ne perputhje me normat e rregullat e percaktuara te idealit e te moralit tone kombetar. Uniteti i mendimit dhe i veprimit ne organizate do te kerkoje nga anetaret e saj sjellje kombetare, dukuri kjo ere organizative qe fillimisht do te perceptohet e asimilohet me veshtires nga aneta ret e sa] qe s'kane milituar kurre ne nje organizate te gjere kombetare. Por kjo veshtiresi s'do te jete e pakapercyeshme, sepse mergimtaret e organizuar do t'i ftilloje, disiplinoje e homogjenizoje shpirterisht qellimi i Iarte, nevoja e shpetimit, befasia e sfidave dhe kenaqesia e paprovuar e aktivitetit te shenjte kombetar. Mergimtaret tane pa pervoje te gjere organizative do ta pervetesojne kete sjellje me kerkesa te reja, sepse do te bind en shpejt se pa kete forme te larte organizimi, ne diasporen tone s'do te kete as bashkim, as ndergjegje te larte, as vepra te medha, as dinjitet, krenari e lumturi te vertete, as fund te percarjes, as qendrese e shpetim kombetar, Une kam besim se mergimtaret tane do ta mesojne dhe do ta zbatojhne ne jeten organizative kodin e ri te sjelljes, sepse ata do te shikojne me syte e tyre se lindja dhe konsolidimi i kesaj organizate ne diaspore do te shenoje ne jeten e tyre fundin e lirise se pakontrolluar, fund in e individualizmit e te provinxializmit dhe te shume mendesive dhe veseve te tjera qe i

134 kane trasheguar nga patriarkati yne mijevjecar qe s'pati mundesi ta bluaje ndonje proces transformues. Mergimtaret tane do ta pervetesojne me kenaqesi kete sjellje me frymemarrje te gjere shoqerore, sepse gjate praktikes se re organizative do ta kuptojne se jane duke bere jete e histori te vertete kombetare qe s' e kane provuar kurre as ketu, as ne atdhe, sepse ata s'kane patur mundesi t'i mposhtin as kushtet e rrethanat e veta historike, as armiqte e brendshem dhe te jashtem, as veten e tyre. N ga sa u tha me larte kuptohet qarte se nje nga prioritetet e kesaj organizate do te jete kultivirni i sjelljes kombetare ne gjirin e saj. Kjo per faktin se sjellja organizative eshte art i kultivuar qe shpreh disipline te larte ne jeten e cdo sistemi shoqeror te civilizuar qe funksionon ne perputhje me synimet e tij. Durirni, perqendrimi, mirekuptimi, dialogu i kulturuar demokratik, toleranca e arsyeshme, maturia, respekti dhe degjlmi i vemendshem i kundershtarit jane disa elemente themelore te ketij arti te panjohur per shume shqiptare. E theksova problernin e sjelljes sepse ajo shpreh thelbin e njeriut ne cdo marredhenie njerezore. Si e tille ajo eshte shprehje autentike e cdo personalitetit qe shfaq jo vetem perkatesine e vet morale e psikologjike, por edhe ate te kombit te tij. Per te patur nje ide sa me te qarte per burimin e kesaj dukurie duhet theksuar se ajo eshte produkt i bashkeveprimit te trashegimise me mjedisin jetesor. Ndikimi i trashegimise ne sjellje argumentohet me faktin se foshnjat qysh ne lindje nuk i shprehin njelloj emocionet e tyre. Po s'duhet harruar edhe fakti se sjellja eshte edhe refleks i gjendjes shpirterore dhe fizike te njeriut. Dihet nga te gjithe se kur nje brenge, semundje ose eksces prish ekuilibrin biologjik te organizmit njeriu sillet ne menyre anormale. Per keto shkaqe njeriu me turbullira shpirterore s' e ka veten ne dore. I vura ne dukje keto crregullime psihike me qellim qe mergimtaret tane te udhehiqen ne jeten organizative nga durimi, urtesia dhe toleranca e arsyeshme, sepse te gjithe shqiptaret jane te plagosur ne shpirt nga goditjet e ndryshme qe u ka dhene jeta e ashper,

135 jete kjo qe s' e ka realizuar plotesisht as si qenie njerezore, as si qenie kombetare. Nje dukuri tjeter shpirterore qe i ben shqiptaret imponues dhe egocentrike ne sjellje eshte vleresimi prej tyre i madheshtise, e cila perbuzet shume nga popujt e civilizuar, qe cmojne thjeshtesine, si virtytin me te larte te njeriut. Popujt e prapambetur dhe te pakonsoliduar shpirterisht e mbivleresojne madheshtine sepse me ane te saj ata kompensojne boshllekun dhe deshtimin e tyre ne jete. Prandaj s' eshte e rastit qe keta popuj te parealizuar i ruajne ne menyre instiktive legjendat e veta edhe ne kohe moderne. Duke qene te tille, keta popuj s'mund te kuptojne lehte urtesine e Getes qe ka thene para dy shekujve se shkelqimi venitet, kurse e thjeshta i mbetet botes trashegim. Keto fjale ari tregojne se thjeshtesia i afron njerezit, kurse madheshtia boshe qe i mbeshtjell me mjegull e terr i largon e percan. Mergimtaret tane duhet ta dine mire se sjellja njerezore nuk shpreh as nuk permban ndonje mister, pavaresisht nga fakti se deshtaket e mashtruesit e heqin veten misterioze. Per keto shkaqe mergimtaret tane kane nevoje te zhvishen nga madheshtia boshe dhe mjegulla e legjendes, sepse optika racionale per jeten u hap atyre horizont te kthjellte qe te njihen e te bashkohen si vellezer per te realizuar interesat dhe qellimet e tyre madhore. Pavaresisht se do t'i shkele kornizat logjike te terries, ne vijim do t'i paraqit disa akte te madheshtise boshe shqiptare qe ua kalojne legjendave te Mujit dhe te Halilit. Ne kohen e monarkise sone dis a kloune shqiptare e quanin mbretin e Shqiperise Skenderbe te dyte, ne nje kohe qe pas 7 prillit s'lenin gje pa thene kunder tij. Ne kohen e monizmit po ta krahasoje udheheqesin e partise me Skenderbeun te gjente belaja me veteranet e luftes antifashiste. Pas vdekjes se tij, udheheqja e partise vendosi qe ta perjetesonte ate permes statujave vigane dhe piramides madheshtore qe s'ishin shfaqur ne kontinent gjate mijera vjeteve, pavaresisht se aty kishin jetuar e vepruar perandoret me te medhenj te njerezimit, si Leka i Madh, Cezari,

136 Augusti, Kostandini, Diokleciahi. Justiniani, Napoloni etj. qe kishin tundur boten ne kohen e tyre. Shume shqiptare asketike e fanatike qe s'kishin nje gote llalle per te njomur fytin mendonin dhe shkruanin se Shqiperia ishte superfuqi ne fushen ideologjike e cila do ta vazhdonte luften revolucionare derisa te shemben te gjitha fuqite boterore qe e kishin buxhetin vjetor te qenve sa njeqind buxhete te Shqiperise. Por xhevahire fantazmagorike ka edhe ne Kosove e diaspore. Para ca kohe kam lexuar ne nje gazete se nje profesor i degjuar kosovar ka pohuar se Adami ka qene shqiptari i pare qe ka krijuar ne toke racen njerezore dhe se zoti ka folur me te ne gjuhen shqipe! Ka harruar ky zbulues i madh se paraardhesit e racisteve gjermane kane thene para 800 vjeteve se Adami ka qene gjerman dhe se perendia fliste me te vetem gjermanisht. Nje poet shqiptar shkruan se dielli e ka emrin e tij mbiemer, Ne diasporen tone disa shkencetare po punojne me zell per te argumentuar tezen se gjuha shqipe eshte nena e te gjitha gjuheve te botes, teze kjo qe do t'i zemroje xhuxhet e Afrikes dhe te Australise si edhe eskimezet e polit te veriut qe mendojne se primatet e njerezimit u takojne racave te tyfe etj. Nje problem tjeter me te cilin do te ballafaqohen mergimtaret e bashkuar eshte krijimi i marredhenievc demokratike ne organizate. Por edhe ky problem, qe do te perceptohet e asimilohet me veshtiresi nga mergimtaret tone, me kalimin e kohes do te tejkalohet me perpjekje dhe urtesi kolektive. Kjo veshtiresi do te tejkalohet edhe per faktin se organizata e re do te ndertohet mbi parimin e centralizmit demokratik. Ky parim i njohur organizativ do te harmonizoje udheheqjen e centralizuar me demokracine e brendshme te organizates ne te cilen do te militojne anetaret e saj me te drejta te barabarta. Ne kete organizate kornbetare marredheniet demokratikedo te konkretizohen permes diskutimeve dhe analizave te lira, permes nismave e alternativave, permes kritikes parimore dhe autokritikes si edhe te udheheqjes kolegjiale. Ne kete organizate do te kete premisa per ndertimin e marredhenieve demokratike

137 edhe per faktin se ajo do te krijohet me vullnetin e lire te anetareve te saj te barabarte qe do te punojne si vellezer per nje qellim e ideal. Krijimi i ketyre marredhenieve ne kete organizate favorizohet edhe nga fakti se mergimtaret tane jetojne, punojne e mesojne ne nje vend demokratik qe misheron nje qyteterim te zhvilluar. Dhe vertete, mergimtaret tane qe bejne jete demokratike ne nje mjedis ku jetojne e punojne perfaqesuesit e te gjithe popujve dhe racave te botes, eshte e pamundur qe te mos ndertojne marredhenie demokratike ne gjirin e organizates se vet qe e kane krijuar me ndergjegje e vullnet te lire. Sic eshte theksuar edhe me lart, organizata e re do te koordinoje gjithe veprimtarine e anetareve te vet. Ky koordinim do te arrihet nepermjet hierarkise se autoritetit qe do te veproje ne perputhje me partimet e statutit dhe kerkesat e rregullores te organizates. Hierarkia e autoritetit ne sistemin e organizates do te siguroje jo vetem koordinim, por edhe pergjegjesi. Per te funksionuar organizata ne menyre demokratike, rregullorja e saj duhet t'u siguroje te gjithe anetareve te vet hapesiren e domosdoshme per inisiative dhe krijimtari. Per kete ceshtje organizata duhet te kete kujdes, sepse hierarkia e autoritetit qe s'e ka te percaktuar qarte kornizen e kompetences dhe te veprimit ka tendence te frenoje e mbyt shpirtin krijues e novator te anetareve te organizates, Organizata, per te funksionuar sa me mire, duhet te persoset vazhdimisht ne perputhje me kushtet dhe kerkesat e reja bashkekohore. Kjo do te thote se riorganizimi dhe ristrukturimi i saj do te vazhdoje panderprere, Por s'duhet harruar se cdo risi ne organizate duhet te behet ne kohen e lulezimit te saj e jo ne kohe krizash e situatash problematike qe jane te papershtatshme per ndryshim. Cdo riorganizim duhet te synoje persosjen e organizates. Kur organizata u pergjigjet kerkesave te kohes ajo tregon gjalleri e vitalitet. Por deshira per riorganizim s'duhet ta udheheqe organizaten per ndryshime te panevojshme, sepse ato jane te demshme. Per cdo ndryshim ne organizate duhet te

138 pergatiten e te binden anetaret e saj. Ndryshimi kurre s'duhet te behet me diktat, por me sqarim e bindje. Kur ndryshimin e kundershton shumica e anetareve, ai duhet te pezullohet, pavaresisht nga vlera e tij. Ne qofte se ndryshimi shpreh vlera te larta organizative e funksionale, udheheqja duhet t'i binde me durim anetaret e organizates. Cdo ndryshim ne organizate duhet te shoqerohet me koncepte te reja pasqyruese, me qellim qe te ndryshojne edhe anetaret e saj, sepse ata jane subjekt i ndryshimit. Cjate procesit te ndryshimit mund te shfaqen forca te ndryshme kundershtare, qe paralajmerojne percarje, Prandaj, per t'i dale perpara kesaj tendence regresive, udheheqesit duhet te punojne me metode e takt qysh ne zanafille te ketij procesi. Ne keto raste askush s'duhet t'i ike pergjegjesise, sidomos udheheqesit qe mund t'i kete perfshire dehja e suksesit ose epidemia e burokracise qe jane karakteristika te njerezve medioker, Kur shfaqet nje krize ne organizate, udheheqesit e saj duhet t'i zbulojne shkaqet thelbesore te saj, me qellim qe te marrin masa terapeutike. Udheheqesit e afte, qe personifikojne idealin tone kombetar, duhet ta ruajne organizaten nga cdo semundje e rrezikshme, sepse shqiptaret kane prirje te pandergjegjshme per percarje e kaos. Cjate procesit te punes udheheqesit duhet te punojne me urtesi e pergjegjesi qe te krijojne nje kulture te larte organizative. Elementet e kesaj kulture ne radhe te pare shfaqen gjate komunikimit. Komunikimi i hapur dhe i cilter eshte premise per mirekuptim dhe sukses. Biseda balle per balle eshte forma me e larte e me efikase ne komunikim. Kjo forme komunikimi duhet te praktikohet me urtesi e gjalleri ne cdo takim e mbledhje. Cilesia e larte e komunikimit tregon pjekuri e kulture organizative. Biseda e ashper eshte forme primitive dhe e demshme ne procesin e komunikimit. Nuk duhet harruar se gjate komunikimit kane rendesi pozitive ose negative edhe levizjet e trupit, gjestet, shprehjet e fytyres dhe menyra e veshtrimit, sepse keto dukuri transmetojne emocione te

139 caktuara. Madje edhe menyra e te folurit e toni i zerit tregojne kulture ose injorance ne komunikim. Durimi, kujdesi dhe vemendja ndaj kundershtarit tregojne cilesi te larta mendore e morale te degjuesit. Ne keto raste degjuesi i jep mundesi kundershtarit te shprehet pa rezerva, ne nje kohe qe vet i analizon e sintetizon ne qetesi faktet e parashtruara. Udheheqesit ne cdo rast duhet te krijojne nje mjedis shoqeror te ngrohte ku te gjithe mergimtaret te aktivizohen e te realizohen ne perputhje me aftesite dhe prirjet e tyre. Ne organizate duhet te kenaqen e te lumturohen te gjithe anetaret e sa], sepse ajo eshte prone e shenjte e te gjithe rnergrmtareve te organizuar. Kultura organizative lot nje rol te jashtezakonshem ne procesin e drejtimit. Bashkeveprimi i harmonishem dhe produktiv i anetareve te organizates shpreh thelbin e kultures organizative, e cila krijohet me perpjekje te ndergjegjshme. Kjo kulture shpreh vlerat shpirterore te anetareve te saj. Disiplina, rregulli, komunikimi, mirekuptimi, perkushtimi, thjeshtesia, perfshirja ne proces, jane disa aspekte te kesaj kulture. Keto vIera cilesore do ta udheheqin organizaten tone nga suksesi ne sukses. Kjo kulture do te krijohet e do te persoset panderprere nga te gjithe mergimtaret e organizuar. Kjo kulture mund te pasurohet e kompletohet edhe nga pervoja e organizatave te huaja kombetare qe veprojne me kohe ne Amerike. Por kjo pervoje duhet te studjohet e pervetesohet ne menyre kritike, sepse imitimi i verber i kulturave te huaja eshte i demshem. Kur behet fjale per kulturen organizative nuk mund te mos permendet edhe procesi i vendimmarrjes, sepse ai shpreh nje vecori cilesore te organizates dhe te udheheqjes se saj. Kur merret nje vendim per nje problem te caktuar, ai duhet te njihet me themel. Vendimmarrja duhet te ndjek nje procedure racionale. Pasi identifikohet nje problem, ai shtrohet per zgjidhje duke analizuar te gjitha alternativat qe lidhen me teo Ne kete rast duhet te argumentohen vlerat dhe rrjedhojat e vendimit. Ne qofte se udheheqesit nuk kane mirekuptim per nje vendim

140 te caktuar, vendimmarrja behet me vote te fshehte, Kur merret vendimi caktohet koha, mjetet dhe njerezit e nevojshem per jetesimin e tij. Marrja e vendimit eshte shkence dhe art i larte organizatiuv. Pasi merret vendimi ai behet ligj per te gjithe. Vendimi i nxituar tregon papjekuri dhe mungese pergjegjesie: Edhe per nje vendim qe nuk jetesohet mund te thuhen te njejtat fjale. Organizata ere kombetare do te kete statut dhe rregullore qe do t'i hartojne me kujdes aktivistet e saj me pervoje organizative dhe kulture juridike. Statuti ne thelb do te jete kushtetuta e organizates, kurse rregullorja do te percaktoje te gjitha te drejtat dhe detyrat e anetareve te organizates dhe kompetencat e udheheqesve te saj. Ne kete statut, nder te tjera, do te theksohet se shqiptaret e Amerikes marrin vendim me vullnet te lire qe te krijojne organizaten e vet kombetare me qellim qe te ruajne ketu permbajtjen dhe formen e etnosit te ve. Kjo organizate do te krijohet mbi bazen e shqiptarizmit qe eshte ideali i te gjithe shqiptareve qe e duan atdheun, kombin dhe komunitetin e vet. Ne kete organizate mund te marrin pjese te gjithe shqiptaret e Amerikes pa dallim feje, ideje e krahine, qe do te zbatojne ne jeten organizative parimet e statutit dhe kerkesat e rregullores se sa]. Veprimtaria kryesore e kesaj organizate do te kete karakter kulturor, arsimor dhe organizativ. Anetaret e kesaj organizate do te zhvillojne ne gjirin e saj veprimtari kombetare pa u futur kurre ne po1itikat dhe ideologjite partiake qe veprojne ne atdhe e diaspore. Marredheniet e kesaj organizate me atdheun, me diasporat e tjera shqiptare dhe me shtetin shqiptar dhe amerikan do te zhvillohen mbi bazen e parimeve te shqiptarizmit. Me atdheun kjo organizate do te kete vetem marredhenie kulturore, arsimore dhe ekonomike. Intelektualet kopetente te organizuar do t'i hartojne ne afatin e caktuar statutin dhe rregulloren e organizates. Keto dokumente themelore, pasi te diskutohen dhe plotesohen nga mergimtaret e bashkuar, do te aprovohen nga Kuvendi Kombetar qe do te

141 jete organi me i larte i organizates. Pas kesaj procedure organizative zbatimi i statutit dhe i rregullores do te jete i detyrueshem per te gjithe anetaret e organizates dhe udheheqesit e saj. Organizata kombetare e diaspores sone do t'i kete organet e veta drejtuese ne baze dhe ne qender. Keto organe do te zgjidhen nga anetaret e organizates nje here ne kater vjet. Zgjidhjet do te behen me vote te lire dhe te fshehur. Keto organe do kene karakter perfaqesues, sepse ate shprehin vullnetin e zgjedhesve. Organi me i larte legjislativ dhe ekzekutiv i organizates do te jete Kuvendi Kombetar qe do te perbehet nga kryetaret e degeve te saj qe do te drejtojne veprimtarine kombetare te kolonive shqiptare ne Amerike, Ne qofte se keto dege do te jene te kufizuara ne numer, ne Kuvendin Kombetar mund te marrin pjese edhe nenkryetaret dhe sekretaret e degeve ne fjale. Kuvendi Kombetar do te kete kryesine e vet qe do te zgjidhet nje here ne kater vjet nga anetaret e tij. Kjo kryesi do te perbehet nga tre ose pese anetare te kuvendit. Si ne baze ashtu edhe ne qender ne listen e zgjedhjeve do te shenohen tre kandidate per postet drejtuese. Ne gjirin e Kuvendit Kombetar do te funksionojne gjashte komisione qe do te zgjidhen nje here ne kater vjet nga anetaret e kuvendit. Pas Kryesise se Kuvendit, keto komisione do te jene organet me te larta te organizates qe do t'i mbulojne te gjitha fushat e veprimtarise se saj. Kryesia do te jape llogari perpara Kuvendit, kurse komisionet perpara Kryesise dhe Kuvendit. Kryesia drejton punet e Kuvendit Kombetar, te komisioneve perkatese dhe te udheheqesve lokale qe drejtojne deget e organizates, Komisionet e Kuvendit do te jene keta: komisioni i organizimit dhe i revizionimit, i kultures, i arsimit, i finances, i planifikimit dhe i marredhenieve me boten shqiptare dhe organet e qeverise amerikane. Cdo komision do te perbehet nga tre anetare, qe do t'i zgjidh Kuvendi Kombetar. Anetaret e Komisionit e zgjedhin kryetarin e vet me vote te fshehte. Komisioni i organizimit dhe i

142 revizionimit, pervec puneve te zakonshme organizative, do te ndjek me vemendje zbatirnin e vijes kombetare nga te gjithe udheheqesit e organizates ne baze dhe ne qender. Ne qofte se nje ud heheqes e shkel disiplinen ose vijen kornbetare te organizates, ai e ka per detyre qe t'i propozoje Kryesise se Kuvendit Kombetar masa ndeshkuese kunder tij. Kryesia ne fjale, pasi analizon deliktin e udheheqesit te akuzuar, merr vendirnin perkates ne perputh]e me rregulloren e organizates, Ne qofte se komisioni nuk eshte i kenaqur me vendimin e Kryesise, ai ruan te drejten per ta paraqitur ceshtjen ne fjale ne mbledhjen vjetore te Kuvendit Kombetar. Gjate punes se tij ky kornision ka te drejte te kritikoje ne gazete te gjithe shkelesit e disiplines dhe te vijes kombetare ne organizate, pavaresisht nga funksioni qe kane. Duke marre parasysh punen delikate te ketij kornisioni, Kuvendi Kombetar i organizates duhet t'i zgjedh me kujdes anetaret e tij. Kuvendi Kombetar mblidhet ne muajin dhjetor per te bere analizen e punes vjetore dhe per te caktuar objektivat dhe detyrat per vitin e ardhshem. Kjo mbledhje e rendesishme do te pasqyroje pjekurine, pergjegjesine dhe forcen organizative te udheheqesvo te diaspores se bashkuar. Suksesi i saj do te percaktohet nga puna sistematike e te gjithe anetareve dhe udheheqesvs te organizates. Kuvendi Kombetar i organizates do te caktoje gjithrnone vendin dhe daten e mbledhjeve te veta vjetore si edhe vendqendrimin e Kryesise se vet. Udheheqesit e organizates gjete punes se tyre duhet te ruhen shume nga dukurite e shemtuara te burokracise, sic jane mbledhjet e gjata me shume probleme, perseritja e mendirneve, replikat e kota, diskutirnet, referatet dhe kurntesat akadernike qe jane kancer per nje organizats dinarnike. Per cdo udheheqes duhet te jete e qarte se stili lakonik, qe kursen nervat dhe kohen e cmueshms te mergimtareve tane, eshte stil pune racional i njerezve moderns. Nuk thonin me kot latinet e vjeter se kush sterhollon, shtremberon. Cjate formimit te organizates mergimtaret tane mund te perballohen papritmas me kundershtare aktive ose pasive te

143 bashkirnit te diaspores son. Kjo dukuri arkaike dhe regresive s'ka qene e rralle gjate perpjekjes se popullit tone per bashkim, liri epavaresi. Sic dihet puna e Rilindasve tane per bashkimin e kombit tone eshte kundershtuar me terbim jo vetem nga pushtuesit e eger turq, greke e sllave, por edhe nga shqiptaret turkomane, grekomane dhe sllavofile qe donin t'i benin varrin kombit tone. Prandaj s'eshte cudu qe fantazmat e ketyre renegateve te rishfaqen sot edhe ne rrugen e lavdishme te bashkimit te diaspores sone, Prandaj ne qofte se shfaqen keta lugeter e varrmihes te diaspores sone, patriotet s'duhet t'i perfillin, sepse synimi i kundershtareve do te jete polemika dhe zhurma me argurnente te rreme dhe alibi me qellim qe patriotet e lodhur te mbyten ne dallget e opinioneve e rryrnave te kunderta dhe te harrojne detyren e shenjte te bashkimit. Ne qofte se shfaqen keto viruse e larva ne trupin tone, patriotet duhet te presin me durirn procesin e inkubacionit te tyre me qellim qe te percaktojne qarte diagnozen e semundjes dhe ilacet per sherimin e saj. Por ne qofte se semundja rezulton e pasherueshme, patriotet duhet t'i vene te semuret ne karantine s~lerrozet, m: qellim qe te vazhdojne ne qetesi punen e bashkimit. Edhe ne qofte se keta te semure e shperthejne pavionin e karantines dhe fillojne sulrnin, patriotet duhet te perqendrohen vetem ne pune e bashkimit pa perfillur polemiken boshe qe synon kaos e corientim. Kundershtaret e bashkirnit te diaspores sene Ie t'i derdhin lotet e ujkut, Ie te flasin e shkruajne me gjuhen e gjarprit, Ie te krokatin si korbat qe mbjellin kob e zi, Ie ta hedhin vallen satanike te fantazmave, le ta vazhdojne gjuetine e shtrigave deri sa te kapiten. Le te.krijojne gjithfare insinuatash dhe alibish, le te thone rrotulla, gjeza e fjale dredharake deri sa t' u cahet gurmazi. Le te zvarriten e hungrojne neper kulisa si gjithmone. Le te vendosin kobra ne vetullat e tyre kercenuese. Le ta ligjerojne urtesine e tyre pikelluese qe e kane nxjerre nga arsenali i disfatave tona dhe cerdhja e qyqeve. Le te brohorasin vargje te kobshme, le te mbjellin ere e furtune. Le t'i kendojne kaosit qe i ka lindur e

144 rritur ne hije e terr si kerpudha te farmakosura. Le ta kendojne kengen e korbit per klanet dhe idhujt e tyre te rreme, Le te lehin kunder karvanit tone kombetar. Le ta vazhdojne me furi Iavdine e marrezise. Le te hapin llogore e gropa te zeza per diasporen tone, sepse nje dite aty do te vetvarrosen, sic e meritojne, _ Vellezer mergimtare, formimi i organizates kombetare te diaspores sene do te kete rendesi te madhe per te ardhmen e shqiptareve te Amerikes. Dita e formimit te saj do te jete data me e lavdishme ne historine e diaspores sone te bashkuar. Kjo dite e bardhe, qe do te shenoje kufirin midis percarjes sone te mallkuar dhe bashkimit tone te bekuar, midis fisit e kombit, midis veseve e mendesive mesjetare dhe virtyteve kombetare, midis urrejtjes klanore e dashurise vellazerore, midis individualizmit dhe kolektivizmit, midis se Keqes dhe se Mires do te festohet ne te ardhmen me krenari nga brezat e bashkuar te diaspores sone. Rendesia e kesaj dite historike do te percaktohet nga fakti se ajo do te shenoje zanafillen e bashkimit te peseqindmije shqiptareve te Amerikes qe sot gjallojne ne te kater anet e kontinentit pa ideal kombetar e pa lidhje vellazerore, ashtu sic gjallojne jetimet e humbur dhe te harruar. Por rendesia e kesaj dite do te jete edhe me e madhe, sepse nismen kombetare te diaspores sone mund ta ndjekin neser edhe diasporat e tjera shqiptare ne gjirin e te cilave mjerojne ne vetmi e trishtim mijera shqiptare, tecilet do ta pershendetin me brohori aktin e ringjalljes kombetare te vellezerve te tyre shpirtmedhenj ne Ameriken e cudirave. Edhe ata, sipas shembullit te vellezerve te tyre ne Amerike, do ta marrin ne dore fatin dhe te ardhmen e vet me qellim qe ta perjetesojne e zhvillojne qenien e tyre kombetare, pa te cilen mergimtari shqiptar nuk mund te jete kurre i lumtur e krenar. Kjo dite do te kete edhe rrjedhoja te tjera per diasporen tone sepse riga gjiri i saj do te dalin shpejt me dhjetra udheheqes, organizatore, teoriciene, shkencetare, shkrimtare, artiste, gazetare e piktore qe do te misherojne forcen krijuese dhe nderin e kombit tone ne Amerike, Dhe vertete ne qofte se vendosin bijte e shqipes per t'u

145 bashkuar, shqipja e tyre do t'i hap flatrat e veta mbi gjithe boten shqiptare. E them me bindje kete, sepse shqiptaret e bashkuar me vullnet te lire dhe ideal te larte bejne cudira. Duke perfunduar kete teme, u bej thirrje te gjithe mergimtareve tane qe kane trasheguar frymen e Arberit dhe shpirtin e Kastriotit te ngrihen ne kembe si nje trup i vetem per ta mbaruar vepren e shenjte te bashkimit.

146

147

ROLl I INTELEKTUALEVE TANE PER BASHKIMIN KOMBETAR TE DIASPORES SONE
Historia boterore ka vertetuar shume here se gjate kthesave qe kane bere popujt ne kohe moderne, intelektualet kane luajtur rol te madh per sqarimin dhe organizimin e tyre me qellim qe ata te arrijne objektivat e deshiruara. Cjate bashkimit kombetar te diaspores sone kam shprese te madhe se kete rol konstruktiv do ta lozin edhe intelektualet tane qe e duan atdheun dhe kombin shqiptar. Kete rol historik kane mundesi ta lozin sepse ata e zoterojne shkencen qe ishte mjeti me i fuqishem i njerezve per t'i njohur e zgjidhur problemet qe shtron jeta. Si njerez te pergatitur e te kompletuar ata duhet te ndergjegjesojne mergimtaret shqiptare per nevojen e bashkimit te tyre kombetar. Duke pergjithesuar pervojen historike te kombit tone ata duhet te nxjerrin konkluzione shkencore me qellim qe t'i hapin horizont te ri diaspores sone. Me punen e tyre te urte e krijuese ata duhet t'u shpjegojne mergimtareve tane rrugen ere te zhvillimit te diaspores sone si edhe detyrat konkrete qe do te dalin gjate bashkimit te sa]. Ne baze te analizes dhe te sintezes shkencore ata duhet t'i zbulojne jo vetem premisat dhe mundesite e bashkimit te diaspores sons, por edhe vecorite specifike te ketij procesi te nderlikuar. Duke qene bij besnike te kombit shqiptar dhe elita e tij ata duhet te kene besim te forca e tij shpirterore pavaresisht nga plaget e tij shoqerore dhe disfatat qe ka pesuar. Intelektualet me karakter kombetar edhe kur s'i degjon dhe nuk i ndjek populli i vet ne rrugen e progresit, ata s'duhet ta perbuzin e braktisin ate, por duhet t'i zbulojne gabimet ne punen e vet,

me qellim qe te gjejne rruge e shtigje te reja per t'i ardhur atij ne ndihme. Duke mos u perkulur perpara veshtiresive ata duhet ta percaktojne stilin e punes dhe metoden shkencore me qellim qe t'i pershtaten situates dhe gjendjes shpirterore te diaspores sone. Intelektualet tane, per vet specifiken e punes se tyre, duhet te punojne ne gjirin e diaspores shqiptare si mjeket ne spital qe sherojne dhe aftesojne per jeten pacientet e tyre te semure. Kete pune terapeutike ata mund ta bejne si askush tjeter, sepse ata e njohin mire anatomine dhe psikologjine shoqero:.e te komb~~. Duke punuar me zemer te bardhe dhe vullnet te hekurt per idealin tone kombetar ata, me ballsamin e fjales shqipe, mund te sherojne shume mergimtare qe kane marre plage te renda ne shpirt nga drama e kombit dhe percarja e peshtire e diaspores sone, percarje kjo qe nuk e njeh ketu ndonje komunitet i huaj. Prandaj fjala e intelektualeve tane duhet te shpreh ketu jo vetem peshen e dhimbjes te kombit tone te derrmuar, por edhe aspiraten dhe perspektiven e tij per nje jete me te lumtur dhe me njerezore. Si njohes te historise dhe kultures se kombit, at~ duhet t'i ndricojne me urtesi te gjitha problemet e mprehta te diaspores sone si edhe rruget e mjetet per zgjidhjen e tyre. Ne radhe te pare ata duhet t'i ndergjegjesojne mergimtaret tane per nevojen e bashkimit dhe te bashkepunimit te tyre kombetar, pavaresisht nga mundi dhe sakrifica qe kerk~n. kj~. ve.~e~ madhore. Fjala e tyre e embel e dinjitoze duhet te tingelloje SI melodi kombetare per veshin e mergimtareve tane qe kane nevoje per te njohur idete e shqiptarizmit dhe interesat e tyre jetike. Ligjerimi i tyre duhet te jete i thjeshte, i qarte e konkret, sepse edhe e verteta e zbuluar me aq mundim eshte e thjeshte ~ konkrete. Te verteten tone perveluese, qe e ka mbuluar me kohe llumi i percarjes, ata duhet ta nxjerrin me qartesi ne shesh pa sterhollime, duke patur si udheheqje proverbin shqiptar qe thote se dy fjale e ndajne dheun pergjysem. Duke vazhduar me vullnet te mire rrugen e shenjte te shqiptarizmit, fjala e intelektualeve tane duhet te kultivoje ketu vlera te larta kombetare me qellim

148 qe t'i ndergjegjesoje mergimtaret tane per detyrat e tyre ne fazen e sotme te zhvillimit. Fjala e tyre me teh te arte duhet te jete si dalta e skulptorit gjenial qe i jep jete e gjalleri edhe gurit te ftohte. Intelektualet tane, qe nuk jane mbytur ende nga valet e turbullta te opinioneve te kunderta, si eksploruesit e afte te mineraleve te rralla, duhet t'i zbulojne edhe ne Ilumnajen e kaosin e percarjes vlerat e larta te kombit tone me qellim qe ate te funksionojns si katalizatore te bashkimit tone kombetar. Cjate Iigjerimit ata duhet te zbulojune e demaskojne te keqen ne mesin tone dhe te pohojne te miren, Ne radhe te pare ata duhet te demaskojns pa meshire percarjen e diaspores sone qe eshte tradita me e zeze e saj dhe te pohojne me fakte mundesits e bashkimit te saj kombetar. Fjala e intelektualeve tane duhet te jehoje si gjemim kambane qc paralajmeron sot me gezim rilindjen kombetare te diaspores sone te molisur. Intelektualst tane duke punuar me hov do t'i vazhdojne ketu traditat e lavdishme te Rilindasve tane qe i mban kombi yne i uritur dhe i gjakosur si shenjtore te vertete. Duke qene ketu strumbullars te epopess sone kombetare, ata me punen dhe vepren e tyre te ndritur do te behen apoteoza ndricuess e diaspores sone, ashtu sic u bene dje Noli e Konica. Fjala e tyre e zjarrte, qe do te shpreh aspiratat dhe interesat e mergimtareve tane te haperdare ne kontinent si jetime, do t'i beje ata aktore dhe regjisore te bashkimit tone kombetar, Kete rol fisnik ata mund ta lozin, sepse ata jane pishtare i mendimit tone kombetar, driten e te cilit mund ta shperndajns si diell ne mesin e mergimtarovs tane qe i ka perpire me dekada terri i percarjes dhe i amullise qe e kane burimin tek e kaluara jone arkaike qe s'ka lene zemer shqiptari pa plagosur. Intelektualsr tane mund ta lozin kete rol historik sepse tek ata ndjenja kombetare spikat mbi te gjitha ndjenjat e tjera, ndjenje kjo qe ka avulluar me kohe nga shume zemra te derrmuara shqiptare. Ata mund ta lozin kete rol sepse gjate punes kombetare personaliteti i tyre ne syte e mergimtareve do te marre dimensione te reja qe jane karakteristike per profetet e se vertetes, vepra e te

149 cileve le gjurme te thelle ne ndergjegjen e njerezve qe kane etje per drite. Ata mund ta lozin kete rol seps~ ~?rojne.~ zhvillojn~ te verteten tone historike qe duhej te ishte jetesuar ketu me kohe nga te gjithe patriotet tane te ndershem qc nuk e ndjekin ketu rrugen e dhive te egra si shume te verber te tjere, Me ne fund ata mund ta kryejne me nder kete mision te shenjte, sepse duan me shume, guxojne me shume, shpresojne me shume dhe dashurojne me shume se te tjeret, Keta intelektuale, qe zoterojne shume thesare te kultures kombetare e boterore, gjate veprimtarise se tyre do ta perhapin driten e tyre ne gjir~n e diaspores sone qe e ka perfshire kaosi i percarjes, Me celsin e arte te kesaj kulture ata mund te futen ne zemren e cdo mergimtari te plagosur qe nuk ka shkare tere~.isht nga ?o~hti kombetar. Duke qene te ndergjegjshem per punen e tyre fisnike, ata do te permbushen e Iumturohen edhe vet sepse, ne fund te fundit, shpetimi i diaspores sene nga shthurja dhe asimilimi eshte edhe shpetimi i tyre. Intelektualet gjate punes se tyre kombetare do te zhvillojne ne diasporen tone impulse te tilla gjalleruese sa do te mund t'i japin sy shqiponje atij qe shikon pak, sa do te mund t'i japin veshe muzikanti atij qe degjon pak, sa do te mund t'i japin mend dijetari atij qe di pak. Por kuptohet qarte se puna e tyre kombetare s'i ben dot te plotfuqishem, sepse te verberit s'do te mund t'ia kthejne shikimin, te shurdherit s'do te mund t'ia kthejne degjimin, budallain s' e bejne dot te mencur, keqanin s' e bejne dot njeri te mire, te pabesin s' e bejne dot besnik, kurmacin s' e bejne dot bujar, tradhetarin s' e bejne dot atdhetar, partiakun s' e bejne dot me karakter kombetar, sadistin s' e bejne dot shpirtbardhe, frycakun s' e bejne dot njeri te thjeshte etj. Pse? Sepse edhe puna e tyre rigjeneruese ka nje kufi te caktuar si cdo pune njerezore. Ne qofte se semundja shpirterore e dikuJ.t e.k~ tejkaluar piken e kufirit qe e ndan njeriun nga kafsha, ate nJen s'mund ta sjellin ne gjendje normale as intelektualet tane, as profetet e te gjitha koherave, Por pavaresisht nga kjo, une kam besim te madh te intelektualet tane sepse ata i zoterojne armet e

150 drites me te cilat do te operojne me sukses ne trurin e turbulluar te mergimtareve tane. Intelektuale te nderuar, puna juaj sqaruese qe synon forcimin e ndergjegjes kombetare ne diasporen tone do te jete vepra me fisnike gjate jetes suaj. Kjo pune patriotike s'do te jete shume e veshtire sepse ju s'do t' u shpjegoni mergimtareve tane teori te nderlikuara qe jane te veshtira edhe per mendjen e filozofit. Gjate punes suaj produktive ju do t'i sqaroni mergimtaret tane per disa probleme elementare te mendimit tone kombetar qe perceptohen e asimilohen pa veshtiresi edhe nga ata qe kane kulture fillestare. Per te mos u hallakatur shume ne punen tuaj, ju do te perqendroheni ne disa pika nevralgjike qe jane te rendesishme per formimin e ndergjegjes kombetare te mergimtareve, dukuri kjo qe do ta siguroje unitetin e mendimit dhe te veprimit te diaspores sone te bashkuar. Nje, ju duhet t'ua zbertheni atyre thelbin e ideologjise sone kombetare qe e formuluan aq qarte Rilindasit tane gjate gjysmes se dyte te shekullit XIX. Kjo ideologji synonte qe t'i bashkonte shqiptaret si vellezer ne rrugen e Iirise dhe te pavaresise me qellim qe te jetonin te lumtur nen udheheqjen e shtetit te tyre kombetar qe do t'i perfshinte te gjitha trojet etnike. Ne qofte se ky ideal i drejt s'pati mundesi te realizohej plotesisht ne atdhe per shkak te prapambetjes ekonomiko-shoqerore te shqiptareve dhe te kunderveprimit te eger te shovenisteve sllavo-greke dhe te disa fuqive te medha imperialiste te Europes, ne diasporen tone ekzistojne te gjitha mundesite subjektive dhe objektive per bashkimin dhe organizimin kombetar te mergimtareve tane, sepse ata nuk ballafaqohen ketu me ndonje fuqi te jashtme armiqesore. Dy, ju duhet te kuptoni dhe kete duhet t'ua transmetoni me kompetence te gjithe mergimtareve tane, se roli i ideve tona kombetare do te jete vendimtar per bashkimin e diaspores sene ne Amerike e kudo tjeter. Per ju dhe per te gjithe mergimtaret tane duhet te jete e qarte se diaspora jone, si cdo diaspore e huaj, nuk bashkohet nga diktati i marredhenieve

151 ekonomike dhe i forcave te tjera shtytese materiale, sic ndodh gjate bashkimit te nje kombi, por nga forca ideale. Kjo per faktin se mergimtaret tane nuk jane te lidhur me marredhenie te ndersjellta ekonomike qe diktojne bashkepunim, por me marredhenie shpirterore, me marredhenie ideale, qe burojne nga e njejta qenie kombetare. Pra, per t'u bashkuar diaspora jone s'ka tjeter mjet e force pervec idealit e moralit kombetar. Per kete shkak, ju si punonjes dhe farketues te mendjes, duhet te perhapni e rrenjosni ideologjine tone kombetare ne mesin e mergimtareve tane deri ne ate shkalle sa ajo te behet force e mjaftueshme per bashkimin e tyre. Per efektivitetin e kesaj ideologjie ju duhet te keni besim te plote sepse ajo eshte ideja me e larte qe ka krijuar mendja e ndritur e humane e kombit tone, ide kjo e pakompromentuar per te cilen kane dhene jeten mijera patriote shqiptare. Por pervec kesaj, ju duhet te keni besim te funksioni i kesaj ideje sepse kur forca e saj e bashkoi para nje shekulli diasporen tone te vogel, te varfer e analfabete, si ka mundesi qe te mos e bashkoje sot ate qe eshte me e madhe, me e pasur, me e shkolluar dhe me e edukuar kombetarisht, Tre, ju gjate punes suaj duhet te synoni qe te krijoni ne diaspore nje opinion unik, sepse pa te s'do te kete as bashkim, as unitet mendimi e veprimi ne gjirin e saj. Per te realizuar kete qellim madhor, ju duhet t'i prekni ne nerve zemer mergimtaret tane duke ua theksuar faktin se ata jane produkt te nje toke, te nje gjaku, te nje gjuhe, te nje kulture e historie te sterlashte. Keto rrenje te perbashketa etnike e historike, pa tjeter i percaktojne edhe aspiratat dhe interesat e perbashketa te mergimtareve tane, Duke vene ne dukje keto elemente fondamentale qe percaktojne permbajtjen dhe formen tone kombetare, ju me pak pune sqaruese do te formoni ne gjirin e diaspores sone nje opinion te perbashket kombetar, qe do t'i vere mergimtaret tone ne levizje drejt bashkimit te enderruar. Kater, ju duhet te punoni ketu per te ngritur lart krenarine kombetare te mergimtareve tane, Kete pune patriotike ju do ta beni duke shpalosur perpara

152 mergimtareve tane aktet kulmore te historise sone duke me iliret, arberoret e duke perfunduar me aktet heroike nacionalisteve qe shtrihen nga Lidhja Shqiptare e Prizrenit e deri te UC;K jone e lavdishme. Cjate ketij Iigjerimi ju duhet te flisni konkretisht per shume heronj e heroina shqiptare qe kane dhene jeten per lirine dhe pavaresine e atdheut tone. Duke sublimuar aktet heroike te popullit tone gjate shekujve duke treguar sakrificat e tij ne perpjekje per mbijetese, ju do ta ngrini lart krenarine kombetare te mergimtareve tane, aq me teper kur dihet se populli yne eshte perleshur per jete dhe per vdekje jo vetem me perandori rajonale, por edhe me perandori kontinentale e nderkontinentala qe kane fshire nga faqja e dheut dhjetra popu] te botes, Pese, ju duhet te punoni me pjekuri per te demaskuar percarjen e mergimtareve tane dhe per te ngritur lart bashkimin e tyre te ardhshem. Cjate kesaj pune fisnike ju me fakte bindese duhet te argumentoni se percarja eshte forme ekzistenciale skandaloze e barbare ne jeten e nje komuniteti me dinjitet kombetar. Kur t'i trajtoni keto dukuri ju duhet ta ballafaqoni e krahasoni kulturen e percarjes me ate te bashkimit duke theksuar se renia morale, dyshimi, frika, urrejtja, perbuzja, shpifja, dredhia, pabesia, shtirja, grindja dhe vrasja shprehin thelbin e kultures se percarjes, kurse besimi, rrurekuptimi, bashkepunimi dhe dashuria vellazerore jane palca e kultures se bashkimit. Pervec kesaj, ju duhet te vertetoni me fakte se percarja e diaspores sone perputhet plotesisht me planet dhe deshirat e armiqve tane, qe s'kane lene krim pa bere mbi popullin tone martir. Per te gjitha keto arsye ju duhet ta ngrini ne qiell bashkimin e ardhshem te diaspores sone, bashkim ky qe do te hap perspektiva te paimagjinueshme per lulezimin e diaspores sene, e ciIa, pas dy-tri dekadave do te kete ne gjirin e .saj nje milion shqiptare te organizuar mbi baza kombetare. Ne qofte se ju do ta realizoni kete veper te shenjte kombetare, diaspora jone do te behet per se shpejti nje nga forcat kryesore te bores shqiptare, ne nje kohe qe ju do te beheni te pavdekshem per

153 historine e kombit tone. Per te arritur kete objektiv sa me lehte, ju duhet t'i bindni mergimtaret tane se bashkimi eshte e vetmja forme jete qyteteruese qe do ta garantoje jetegjatesine kombetare te diaspores sone. Per me teper, kjo forme jete do te vertetoje ne praktike se diaspora jone eshte pjese perberese e nje kombi historik. Dhe vertete, duke braktisur percarjen e neveritshme dhe jeten jashte kontrollit shoqeror e kombetar, diaspora jone e bashkuar do te filloje te beje histori te ndergjegjshme dhe te parashikueshme, ashtu sic e bejne ate te gjitha diasporat e civilizuara ne bote. Intelektuale te nderuar, ju s'duhet te harroni per asnje cast se sjellja, stili dhe puna e juaj kombetare duhet te jete model per te gjithe shqiptaret e Amerikes, Prandaj ju qe shprehni frymen, mencurine, trimerine, bese, nderin dhe aspiraten e kombit tone duhet te veproni me maturi, disipline e pergjegjesi te jashtezakonshme. [u duhet te jeni te bindur se ne kushte te reja historike do te jeni vazhdues te denje te Rilindasve tane te pavdekshem, vazhdues te Frasherllinjve te medhenj, te Pashko Vases, te Nolit e Konices dhe te shume intelektualeve nacionaliste qe e shkrine jeten e tyre per kombin. Dhe mos harroni se e ardhmja eshte me e gjate e me madheshtore se e kaluara dhe se neser fronti i punes suaj do te jete shume me i madh e me i nderlikuar se dje. Per kete shkak ky front i lavdishem do te kerkoje trima te vendosur, te mencur dhe te devotshem, Natyrisht ky front pune S' do te kerkoje sakrifica te medha, sepse kushtet dhe rrethanat e sotme jane shume me te pershtatshme se ato te djeshme. Per me teper suksesi do te jete i garantuar, sepse kthesa e re ne diasporen tone do te shoqerohet me daljen e personaliteteve te fuqishme kombetare te tipit te N olit e te Konices qe jane bere me kohe legjenda e kombit tone. Per kete hipoteze askush nuk duhet te dyshoje sepse historia ka vertetuar se kthesat historike te popujve kane shkaktuar daljen e personaliteteve me fuqi titanike. Madje shume nga keta personalitete kane dale nga gjiri i njerezve te thjeshte, qe s'i ka

154 njohur me pare as kombi, as ndonje rreth i gjere shoqeror, Ne prag te revolucionit borgjez kombi anglez nuk e njihte si personalitet me rendesi Kromuellin i cili gjate ktheses revolucionare u be hero dhe gjeni organizativ, vepra e te cilit shenoi jo vetem fitoren e rendit kapitalist ne Angli, por edhe zanafillen e historise se re boterore. Para revolucionit francez te vitit 1789 askush ne Europe nuk e njihte as Robespierin, as Napolonin qe e tronditen kete kontinent per shume vite. Ne Indine e roberuar dhe te uritur askush me rendesi nuk e njihte Gandin qe vuri ne Ievizje per liri e pavaresi mbi dyqind milione indiane analfabete. Ne Ameriken Latine pak njerez e njihnin Simon Bolivarin qe ngriti ne luften clirimtare gjysmen e atij kontinenti. Pavaresisht nga kthesa qe beri Shqiperia feudale drejt kapitalizmit ne gjysmen e dyte te shekullit XIX, cili shqiptar i mencur mund ta imagjinonte atehere se ne gjirin e popullit tone te roberuar, te varfer dhe analfabet po rriteshin e po formoheshin Rilindasit tane te medhenj qe u bene jo vetem Apostuj te shqiptarizmit, por edhe shkencetaret me te medhenj te Perandorise Turke, si psh. Sami Frasheri, Hoxhe Tahsini etj. Kur keta shqipetare arriten te beheshin personalitetet dhe shenjtoret me te medhenj te kombit tone ne kushte te terrorit turk dhe te presionit sllavo-grek, c'rnund te bejne valle intelektualet e diaspores sone ne kushte te Iirise, te demokracise dhe te komfortit? Intelektualet tane qe s'jetojne me koke ne torbe, sic kane jetuar paraardhesit e tyre nen tiranine turke, sllavo-greke e shqiptare, ketu mund te bejne cudira ne fushen e formimit dhe te organizimit kombetar te diaspores sone, ashtu sic bejne koleget e tyre cifute, greke, kroate etj. qe s'jane burra me te mire se shqiptaret, pavaresisht nga fakti se ata e kane me te zhvilluar kulturen e komunikimit dhe te organizimit kombetar. Per ta plotesuar kete mangesi, ju duhet t'ua shpjegoni mergimtareve tane rolin e komunikimit ne jeten shoqerore e kombetare, Cjate kesaj pune ju mund ta shpalosni pervojen tuaj te pasur. Megjithate, me poshte po parashtroj nje forme shpjegimi per

155 kete dukuri qe mund ta shfrytezoni sipas deshires suaj. Qekurse , u shfaqen njerezit ne natyre, komunikimi midis tyre u be jo vetem masa e identitetit te tyre, por edhe faktor me rendesi per zhvillimin e shoqerise. Rendesia e kesaj dukurie percaktohet nga fakti se pa te nuk do te kishte as gjuhe, as bashkepunim dhe organizim, as shkence, kulture e teknike, as familje e shtet, as qyteterim. [eta ka provuar se kur midis njerezve ka komunikim te arsyeshem ata i shnderrojne mundesite e dhena ne realitet, por kur ndodh e kunderta, midis tyre fillon grindja, percarja dhe konflikti me pasoja tragjike. Edhe komunikimi ndershqiptar ne kete konteks duhet kuptuar e shpjeguar. Historia jone deshmon se komunikimi midis shqiptareve ka qene i veshtire dhe i ashper, si edhe jeta e tyre. Kjo ashpersi ze fill ne familjen tone patriarkale midis burrit autokrat dhe gruas se revoltuar skllave, midis djemve te preferuar dhe vajzave te perbuzura, midis kunatave rivale, midis nuses dhe vjehrres si edhe midis brezit te ri dhe brezit te vjeter, Tere vala e marredhenieve te tensionuara ne familjen tone zbrazet si helm mbi shpirtin e bard he te femijeve te pafajshem qe nxihen gjate rritjes si zogjte e korbit duke riprodhuar ne menyre identike konstitucionin shpirteror te prinderve te tyre. Ky komunikim ne familjen dhe shoqerine tone eshte percaktuar nga kushtet e brendshme dhe rrethanat e jashtme qe s'ka mundur t'i mposht shqiptari ne jeten e tij. Sic dihet, shqiptarin gjate shekujve e kane izoluar e percare me vellezerit e tij ekonomia e mbyllur natyrore, coptimi dhe ricoptimi administrativ i vend it, shfrvtezimi dhe terrori politik dhe ideologjik i pushtuesve te ndryshem, Keto dukuri shkaterruese e kane minimizuar e frenuar shume rolin bashkues te gjuhes, gjakut, tokes dhe te kultures se tij. Per keto shkaqe shqiptari s'pati asnje mundesi qe t'i njihte e perdorte mjetet mod erne te prodhimit e te qarkullimit si edhe shoqerizimin e punes dhe te mendimit, dukuri keto qe percaktojne nje nivel te larte komunikimi midis njerezve. Duke u ballafaquar ne vetmi me natyren e ashper, me pushtuesit e eger, me varferine e

156 semundjet si edhe me injorancen e gjakmarresit e vet, ai s'pati asnje mundesi per t'u realizuar si njeri modern. Keto e te tjera shkaqe jetesore e percaktuan natyren e tij arkaike ne komunikim. Por pavaresisht nga jeta e tij e ashper shqiptari historikisht nuk krijoi vetem helm, vrere e vese, por edhe vlera te larta njerezore, sic jane besa, nderi, mikpritja, bujaria dhe trimeria. Por pavaresisht nga keto vlera te larta, ai kurre s' arriti te krijoje kulturen e komunikimit demokratik. Duke mbetur patriarkal dhe individualist i perjetshem, ai s' arriti kurre ta praktikonte ne komunikim dialogun e lire modern qe shoqerohet me ide te kunderta dhe alternativa te ndryshme per problemet e jetes. Per keto arsye gjate komunikimit ai ka njohur e perdorur kryesisht monologun permes te cillt ka shprehur diktatin e tij kategorik si ne familje ashtu edhe ne shoqeri. Duke qene njeri egocentrik ai ne cdo mjedis i mbron dhe vulos mendimet e tij te drejta ose te padrejta, kurse ato te pales tjeter i hedh poshte apriori, pa asnje argument logjik. Per shqiptarin eshte e huaj cdo ide dhe cdo forme mendimi qe s' e ka te fiksuar ne koken e vet. Duke qene i prirur vetem te diktoje, ai ka pengesa dhe veshtiresi psikologjike e mendore per te marre nga te tjeret mendime produktive qe do t'i sherbenin ne jete. Kjo njeaneshmeri ne komunikim, buron nga fakti se ai nuk zoteron larmi idesh e praktikash per te ftilluar problemet e veta jetesore. Duke punuar e prodhuar brez pas brezit me te njejtat vegla primitive ai mbeti perjetesisht qenie e njetrajtshme dhe e parealizuar. E theksoj kete fakt sepse mjetet e punes i shprehin me mire se cdo dukuri tjeter shoqerore permasat e njeriut dhe te njerezimit, Duke patur te fiksuar ne koke shume ide e shprehi arkaike ai qendron kokeforte, dyshues dhe mohues ndaj dukurive te reja. Gjate arsyetimit te tij egocentrik ai te Ie pershtypjen se lidhja e ndersjellte shkak-pasoje nuk ekziston per te, sepse ai e zoteron kryesisht njohjen shqisore me te cilen ai identifikon shfaqjet e fenomeneve e jo thelbin qe fshihet pas tyre. Per t'ia mbushur mendjen pales kundershtare, ai gjate bisedes ngrefoset si gjel duke folur jo vetem me goje, por

157 edhe me gjoks, me shpatulla, me duar dhe me mimike, Duke folur biseda e tij shpesh here behet e turbullt e kaotike sepse ai fut ne te ndjenjat, pasionet dhe mendesite qe s'kane Iidhje me logjiken e problemeve qe trajton. Shqiptari e imagjinon vetveten jo vetem te domosdoshem por edhe epiqender te mjedisit ku jeton dhe vepron. Duke menduar se zoti ne qiell dhe ai ne toke kane te njejten tager, ai e ka te veshtire ta konceptoje drejt rolin dhe vendin e tij ne jete. Iluzioni i tij egocentrik per vetveten ka shkaktuar gjithmone perplasje te panevojshme midis shqiptareve. Prandaj nuk thuhet me kot se geget e tosket jane vrare perkatesisht edhe per yjet e qiellit e mustaqet e Celos. Shqiptari mendon se gjithmone ka te drejte. ai ofendohet shume kur ia kundershton dikush mendimin. Shqiptari jo vetem ne kulle, por edhe ne kasolle ose ne burg e heq veten si kolos e stermbullar. Ai shpesh here mendon se bota do ta marre vesh nje dite se cili eshte ai. Kjo hamendje fantastike, sa serioze aq edhe komike, i sherben atij per ta permbushur shpirtin e parealizuar dhe te plasur. Si subjektivist i perkryer ai e heq vetveten si krijues te historise, por rezultantja e jeres se tij deshmon se ai eshte vetem qenie mbijetese. Ne qofte se dikush e lavderon per nje gjest pozitiv, por nuk e lavderon ne permasa qe ai deshiron, ai mbetet i ofenduar. Ne qofte se dikush ia ben dhjete ndere, por nuk ia ploteson edhe nje kerkese tjeter te re, bemiresi s'ka bere gje per teoShqiptari edhe kur eshte trim e bujar, s'ka deshire te degjoje per trima e bujare te tjere, Pergjithesisht ai s'ka deshire t'i ndaje me dike as trimerine, as bujarine, as mencurine, as pashine. Nuk eshte e rastit qe shume trima shqiptare kane Iuftuar te vetmuar kunder pushtuesve tane, Shpesh here shqiptari s'ka patur deshire ta ndaj me diuke tjeter as vdekjen heroike. Trima te tille ka patur shume ne te gjitha trojet shqiptare, por me teper se kudo ka patur ne Kosove dhe ne veri te Shqiperise. Perparimi ne arsim, shkence e kulture shqiptarin s' e ka transformuar, por e ka sofistikuar, sepse ai s'e ka perjetuar modernitetin perendimor qe pasurohet e persoset panderprere.

158

159

Sot mjafton te njihet njeriu me shfryrjet e tij voluntariste ne parlament e media per t'i bindur per kete. Shqiptari do te vazhdoje te mbetet njeriu i krizes dhe i revoltes deri sa te behet i afte per t'u realizuar e permbushur ne jete. Per ta realizuar kete detyre madhore, ai fillimisht duhet te aftesohet menderisht per t'i zbuluar te vetja e tij shkaqet e katastrofes qe e kane pllakosur me shekuj. Per ta shpetuar veteveten, ai duhet te shkeputet nga uni i tij arkaik qe ia komplikon e turbullon pr~bl~met e !.etes ~eri ne pafundesi. Ai duhet te filloje te mendojs seriozisht per urun e vet qe ia nxijne mendesitf mesjetare dhe ideologjite e huaja antishqiptare. Mergimtari shqiptar duhet te bindet me arsye se mendesite e kanunit, shprehite e vjetra dhe ideologjite partiake nuk mund ta bashkojne kurre me vellezerit e tij te gjakut dhe te gjuhes. Prandaj per t'i ardhur ne ndihme ne keto caste kthese, intelektualet tane duhet ta bindin me argumente se shqiptarizmi eshte e vetmja ide qe mund ta bashkoje me vellezerit e tij. Intelektuals te nderuar, duke vazhduar temen ne fjale, dua t'iu kujtoj shkurtimisht jeten e kolegevs tuaj ne te kaluaren e hidhur me qellim qe t'i vleresoni drejt kushtet e sotme ne te cilat je.toni, _punoni e krijoni per vete dhe per komunitetin tone. SiC; d~.het,Jeta dhe veprimtaria krijuese e intelektualevs shqiptare ne shekuj ka qene jo vetem kapitulli me i ndritshem, por edhe me i dhimbshem i historise dramatike te popullit tone. Historia e ketyre martireve shtrihet nga mesjeta e erret e deri ne ditet tona. Cjate kesaj kohe te gjate, qe fillon me Shen Jeronimin legjendar, u shquan shume intelektuale shqiptare si ne arenen tone kombetare ashtu edhe ne ate te Lindjes dhe te Perendimit. Por at~ qe u shquan shume per ceshtjen tone kombetare pas Barletit, Buzukut, Bardhit e Bogdanit, jane Apostujt e shqiptarizmit. Keta korifej te kultures dhe te mendimit tone kombetar, qe bene aq shume per zgjimin e kombit si edhe per lirine dhe pavaresine e atdheut tone, e kaluan me zulm e vetmohim kalvarin e jetes, I madh eshte numri i intelektualeve

rilindas qe perjetuan nga pushtuesit e ndryshem terrorin, ndjekjen dhe vrasjen mizore qe nga Naum Veqilharxhi e deri te Petro Nini e Cjecovi. Por edhe pas shpalljes se pavaresise se Shqiperise dhe te coptimit te atdheut tone, rruga e intelektualeve shqiptare nuk qe me e Iehte, sepse kombi yne kaloi permes tufanit te lufterave, pushtimeve, shfarosjeve, anarkive e tiranive te paimagjinueshme, dukuri mizore keto qe e bene ferr jeten e tyre. Ne trojet e pushtuara intelektualet e paperkulur u burgosen ose u shfarosen pa meshire. Shume prej tyre rezistuan me pushke ne dore derisa dhane frymen e fundit per bashkimin kombetar, Por edhe ne Shqiperine e pavarur gjendja e tyre nuk ishte me e mire, sepse shumica e qeverive shqiptare kerkonte t'i bente vegla te verbra te politikes zyrtare qe nuk i shprehu kurre interesat e kombit tone. Ne keto kushte antikombetare intelektualet ose duhej te beheshin servila te politikes zyrtare ose duhej te burgoseshin e te shfaroseshin si kriminela. Duke u perballur me terrorin ata nuk kishin asnje mundesi qe te benin studime te pavarura. Per kete shkak intelektualet aktive u shfarosen, kurse te tjeret u struken neper vrimat e jetes duke bere perpjekje deshperuese per te mbijetuar jashte problemeve te atdheut dhe te politikes vrastare. Nga sa u tha me lart vetkuptohet se cdo alternative ishte vrastare per intelektualet shqiptare. Vecanerisht tragjike ka qene gjendja e intelektualeve krijues qe kerkonin t'i sherbenin kombit me veprat e tyre te ndritshme. Duke mos e gezuar kurre kete mundesi si koleget e tyre ne perendirn, ata perjetuan njeheresh edhe dramen e kombit, edhe dramen e vet. Per intelektualet eshte vdekje nje gjendje e rille ku s'ka dialog e debat te lire shkencor e letrar, por vetem monolog, diktat te prere dhe zbatim te verber, Ne keto kushte intelektualet s'kishin mundesi qe t'ua jepnin driten bashkatdhetareve te vet, sepse mbi koken e tyre kreshperohej shpata e tiraneve injorante, Keta intelektuale gjate krijimtarise duhej te mendonin me koke ne torbe se cilat mendime duheshin shprehur, dhe cilat mendime duheshin fshehur. Nuk eshte e rastit qe ne truallin tone rilindi

160

161

Ezopi me i madh i Europes moderne qe eshte lavdia e letersiss sene dhe turpi i politikes shqiptare. Kjo jete kameleoni ka qene katastrofs jo vetem per intelektualet tane, por edhe per mendimin shqiptar qe kurre s'pati mundesi ta pasqyroje jeten e vertete te kombit tone te coptuar, te gjakosur, te shtypur e te shfrytezuar deri ne palce. Por edhe sot kur mendimi i lire nuk persekutohet si dje, gjendja e intelektualeve tane ne thelb s'ka ndryshuar, s:p~e ne kaosin shqiptar mendimin e tyre shkencor s' e degjon njen sepse aty s'ka as demokraci te vertete, as shqiptarizem, as qeveri kombetara, por anarkodemokraci e qellimshme ku pelivanet e politikes ndjekin vetem interesat e veta dhe ato te klanit qe perfaqesojne. Te tromaksur nga percarja, kaosi, pasiguria, uria, diferencimi mizor, krimi i organizuar, llumi i medias dhe jeta banale, shumica e intelektualeve shqiptare, si shume here me pare, u detyrua te braktiste atdheun e mjeruar duke marre me vete ne mergim dhimbjen dhe pikellimin e tij. Intelektuale te nderuar, e paraqita ketu shkurtimisht jeten tragjike te kolegeve tuaj ne atdhe me qellim qe te reflektoni dhe te punoni me vullnet te mire per bashkimin e diaspores sone, sepse ju jetoni e veproni ne kushte me te mira se paraardhesit dhe bashkekohesit tuaj ne atdhe. Prandaj gjate punes suaj fisnike ju s'duhet te merziteni kurre pavaresisht nga fakti se ju do te ballafaqoheni jo vetem me mergimtare trima, bujare, te mencur dhe te ndershem, qe i kane se paku dis a elemente te karakterit kombetar, por edhe me mergimtar te Iekundur, megallomane dyshues, frikacake, kokeforte e fanatike qe nuk dine se c'kerkojne nga jeta dhe pse kane ardhur ne kete bote. [u kolege, duhet te tregoni durim e maturi sepse ju s'do te beni pune sqaruese vetem me ata qe dine se ~'eshte besa, nderi, bujaria, burreria, debati demokratik, mirekuptimi, organizimi, dashuria vellazerore e kombi, por edhe me ata mergimtare qe s'njohin tjeter lloj komunikimi pervec imponimit, diktatit dhe monologut te zi qe shkaktojne ne marredheniet njerezors perbuzje, tensione, urrejtje e percarje, Ne punen tuaj fisnike ju

duhet te shfaqni aftesi te rralla komuniki~i, seps: ju s' ~o .~e punoni vetem me ata qe i shikojne .. arte .te ~l~.ha n~yr~t e ]e~~s, q por edhe me fanatike te krisur qe e ShlkoJ~e realitetin ~e~em bardhe e zi. Me nje fjale, ju do te punoni ketu m.~.sh~me ~~a, karaktere dhe temperamente qe jane produkte te jetes sone sa te larmishme aq edhe arkaike. Jam i sigurt se gjate aksionit tuaj kombetar ju do te perdorni forma dhe metoda te larmishme pune pa harruar kurre se cdo mergimtar ..esht~ ~ndiv~dualitet .~ paperseritshem. Duke perfunduar temen tuaJ,.Ju.~r~~~~m.et te mire dhe pune te mbare gjate perpjekjes sua] per te rrenJosur idealin tone kombetar ne zemren e cdo mergimtari shqiptar.

162

163 dhe per trojet e tjera shqiptare historia e kombit tone do t'.~ shkruaje me germa te arta. Kjo ndihme vellazerore do te vazhdoje prej tyre derisa ta fitoje Kosova pavaresine zyrtare. Sot jeta ka shtruar perpara ketyre pa~i~teve. edhe nj~.d~tyr~ tjeter historike qe duhet zgjid~u~ patJe~e~: K~?~:tyre ~sht~ bashkimi i shqiptareve te percare te Amen~es ~e nJe.?r~~1Z~te te vetme kombetare, Duke u nisur nga aJo qe kane bere keta atdhetare per ceshtjen e kombit, une shpresoj se ata do ~~japin ndihmen e tyre edhe per bashkimin e diaspores ~~ne. Esh~.e~ vertete se keta atdhetare s'kane punuar dje me nJe strategji te qarte per bashkimin dhe organiz~ kom~~tar .~e~aspores sone ne Amerike. Por kjo mangesi senoze nuk eshte percaktuar nga deshira e tyre, por nga fakti se ata s'kane patur pervoje ~e mjaftueshme organizative per nje ceshtje te tille .m~dhore. P~r me teper keta patriote i ka perpire teresisht tragjedia e.~omblt tone qe eshte zhvilluar per nje kohe te gjate perm:s shume a~~eve te pergjakshme. Duke patur mendjen dhe zemren t~ ~ombll ve.~ martir, keta patriots e harruan vetveten, familjen dhe t~ ardhmen e komunitetit qe tani ka marre tatepjeten per shkak te shthurjes dhe te asimilimit te brezit tone te rioP~~ sot ku.: kom~~ yne ka filluar te zgjohet, te rilinde, te afrohet e ~e~as~.kepun~~e me mire se me pare, edhe patriotet tane do ta ndjekin ketu rrugen e afrimit dhe te bashkimit te shenjte kombetar. Une kam shprese te madhe se keta patriote gjate bashkimit te diaspores sone do te prodhojne energji te reja kombetare qe s'jane sh£aq~r k~tu pas vdekjes se N olit dhe te Konices, Tani kur shtrohet ceshtja e forcave qe do ta percaktojne bashkimin e diaspores sone, vetvetiu lind kjo pyetje e natyrshme: sa atdhetare te vendosur jeto~ne.e veprojne sot ne gjirin e diaspores sone te percare? Per me~~lIDill tim, ketu ka rreth tremije atdhetare te tille qe, sipas peshes dhe rendesise se tyre kombetare, mund te ndahen ne tre grupe kryesore me permasa te ndryshme. Grupi i p~re perbehet ng~ 30-40 atdhetare qe kane shfaquyr ketu vullnet te jashtezakonshem per ceshtjen tone kombetare dhe per afrimin

ROLl I MERGIMT AREVE PATRIOTE PER BASHKIMIN KOMBEr AR TE DIASPORES SONE
Pervec intelektualeve tane qe zoterojne armen e mendimit shkencor, rol vendimtar per bashkimin e diaspores sene ne Amerike do te lozin patriotet tane te shquar qe jane besnike te kombit dhe te shqiptarizmit. Ky rol kombetar u takon ketyre patrioteve sepse me punen e tyre vetmohuese ata e kane mbajtur gjalle me dekada frymen e kombit ne diasporen tone te percare, Keta patriots te zjarrte, duke patur ne shpirt atdheun, kombin dhe kumunitetin e vet, kane punuar me vite per te mbrojtur e nderkombetarizuar ceshtjen tone kombetare ne cdo faze te zhvillimit te saj. Pas vitit 1981, puna e tyre kryesore ka qene ceshtja e komplikuar dhe e veshtire e Kosoves, Cjate atyre viteve dramatike ata kane zhvilluar shume takime, mbledhje e demostrata te stuhishme per kete ceshtje madhore te kombit tone te coptuar, te percare dhe te gjakosur. Ne menyre te vecante ata kane punuar me efikasitet me organet e larta te shtetit amerikan. Si rezultat i kesaj pune te mundimshme, qe kerkonte sakrifica te medha, patriotet tane arriten qe t'i bejne per vete popullin amerikan dhe qeverine e tij per aq sa ishte e mundur nje gje e tille, Cjate viteve te stuhishme 1998-1999, kur populli shqiptar i Kosoves filloi luften e lavdishme per liri e pavaresi, keta patriote dhane nje kontribut te madh moral e material per kete <;~shtje te shenjte duke ngritur ne kembe mijera mergimtare shqiptare, Nje pjese e tyre i dergoi edhe bijte e vet ne fushe te betejes. N dihma qe kane dhene keta atdhetare te flakte per ceshtjen e Kosoves

164 e komunitetit tone. Shumica e atdhetareve te ketij grupi jane relativisht te pasur, por jo aq sa disa mergimtare te tjere qe nuk marrin pjese ne asnje aktivitet kombetar, sepse atdheu, feja, ideali dhe zoti i tyre eshte paraja. Keto qenie te babezitura qe udhehiqen qenerisht vetem nga parimi i zoterimit kane humbur jo vetem cdo vlere kombetare, por edhe cdo vlere njerezore. Per kete shkak grupi i pare i atdhetareve si edhe gjithe mergimtaret e ndershem nuk duhet t'i futin ne hesapin kornbetar keta Copseke e Shilloke tragjike, Keto fjale te zeza mund te thuhen edhe per ata mergimtare te verber qe i kane perpire ideologjite e helmosura partiake e klanore si edhe intriga e politikes shqiptare, te cilat e kane percare e bluar jo vetem kombin shqiptar, por edhe diasporen e tij. Pas grupit te pare te atdhetareve te permendur me lart, qe eshte i vogel nga numri, por i madh nga pesha kombetare, vjen grupi i dyte i tyre qe perbehet nga rreth 300 mergimtare te shquar. Edhe keta patriote, qe jane shtrese e mesme, kane shfaqur vullnet te larte per ceshtjen tone kombetare. Crupi i trete i rendesishem perbehet nga 2500-3000 mergimtare me vlere te larte kombetare, pavaresisht nga fakti se kane te ardhura te kufizuara. Keto tre grupe atdhetaresh si edhe intelektualet me karakter kombetar, jane shtylla kurrizore dhe koka kombetare e diaspores sone. Keto dy forca aktive, qe i bashkon shqiptarizmi dhe morali i larte kombetar i kane te gjitha mjetet dhe mundesite per t'i udhehequr mergimtaret tone ne rrugen e lavdishme te bashkimit. E shpreh kete besim optimist sepse mijera patriote e intelektuale shqiptare me ndergjegje kombetare perfaqesojne nje force kolosale ne diasporen tone. Kjo force e shperndare ne qytete te ndryshme te Amerikes, kur te bashkohet mbi bazen e shqiptarizmit, ajo do ta ve ne levizje jo vetem diasporen shqiptare te Amerikes, por edhe diasporat tona ne Kanada dhe Europe. Dhe vertet kur nje grusht nacionalistesh shqiptare e bashkuan diasporen tone te varfer e analfabete para nje shekulli, a ka mundesi qe te mos e persiritin sot cudine e gjysherve te vet me mijera patriote e intelektuale

165 shqiptare qe jane shume me te pasur e me te ngritur?! I pohoj keto mendime duke shpresuar se ketu s'ka vdekur ende shpirti i madh i Kastriotit, i Apostujve te shqiptarizmit dhe i heronjve te tjere shqiptare, qe u rishfaq dje me force te jashtezakonshme te Adem [ashari dhe te bashkeluftetaret e tij. Atdhetare te nderuar! [u dhe intelektualet tane e kane ne dore te ardhmen e diaspores sone; jeten e saj te lumtur ne bashkim ose shuarjen e saj te hidhur ne percarje.

166

167 liri, nga objekt te historise ne subjekt te saj, keto do te jene disa nga detyrat e kesaj gazete. Kjo gazete do t~ pe~piq~: qe ~i ndergjegjesoje mergimtaret tane per detyrat historike qe presm per t'u zgjidhur prej tyre. Gjithashtu ajo do t'i aftesoje ata qe t'i zbulojne e shfrytezojne te gjitha mundesite e dobishm~ n_e realitetin amerikan. Kjo gazete do te jete tribuna e mendmut kombetar ne diaspore. Gazeta do t'i trajtoje te gjitha problemet e diaspores sone, si psh. veprimtarine e saj organizative, arsimore, kulturore, shkencore, artistike, sportive. Ne faqet e kesaj gazete do te shpalosen shume ide pedagogjike, didaktike e psikologjike q~ do t'u sherbejn~ mergimtareve tane per edukimin kombetar e .~hk~ncor ~e femijeve te tyre. Ajo do te jete zedhenese e vertete e diaspores sone te bashkuar ne te gjithe boten shqiptare. Kjo gazete do t'i kritikoje ne menyre konstruktive te gjithe mergimtaret e organizuar qe nuk punojne ne perputhje ~~ 'pari~e~ e shqiptarizmit. Ajo do te krijoje ketu nje horiz~_nt te ~l me qe~h~ qe mergirntaret tane te punojne ne menyre sa me te ndergjegjshme. Per te realizuar kete qellim, ajo do te punoje panderprere per te krijuar ne diasporen tone nje opinion te shendoshe kombetar. Realizimi i kesaj detyre do te jete i veshtire, sepse shqiptaret s'kane patur kurre nje.~tra~egji dh.e n~~o~i~io~ te vertete kombetar pa te cilet s'mund te arrihet uniteti 1 qellimit dhe i veprimit ne jete. Kjo gazete do t'i ndihmoje mergimtaret tane qe te integrohen ne menyre te kulturuar ne jeten ame~ikane. Kjo gazete kurre s'do t'i helmoje lexuesit e saj me llumm dhe banalitetin e jetes, sic bejne shume gazeta shqiptare qe shfrytezojne pa meshire boshllekun shpirteror dhe krizen e shqiptareve. Per te ruajtur karakterin e saj.kombetm:.dhe un.it.e~ e diaspores sone, ajo do te ruhet nga intnga e verber e pohtikes shqiptare si nga kolera. Kjo gazete s'do t'i pasqyroje kurre skandalet banale te politikaneve tane qe e kane shnderruar edhe parlamentin tone ne teater te komedise kombetare. Ajo.~u:re s'do te merret me ideologjlte e kalbura dhe aventurat e njeqind

PROGRAMIKOMBETAR I DIASPORES sF: BASHKUAR
Diaspora e bashkuar do te punoje sipas programit te vet kombetar, Ky program do te kete kryesisht karakter kulturor dhe organizativ. Permbajtja kryesore e tij do te jete kultura jone kombetare dhe nje pjese e kultures boterore qe i perket fushes se letersise dhe filozofise. Pjesa e fundit eshte e domosdoshme per mergimtaret tone, sepse ata jetojne ne nje vend te zhvilluar kapitalist qe ka nje kulture moderne, thelbin e se ciles ata duhet ta pervetesojne me qellim qe te orientohen ketu sa me mire. Ne vijim do te paraqes pjeset kryesore te ketij programi qe mund te ndryshohen e plotesohen nga udheheqja e diaspores sone, I.Nje nga detyrat e para te diaspores sone te organizuar do te jete krijimi i gazetes se saj qe do te pasqyroje jeten dhe aktivitetin kombetar te mergimtareve tane. Kjo gazete do te vazhdoje traditat e Rilindasve tane ne kushtet tona historike. Pervec jetes, punes dhe aktivitetit kombetar te mergimtareve tane . te bashkuar, ajo do te shpalos neper faqet e saj edhe mendimin tone kombetar dhe thesarin kulturor te popullit shqiptar. Gjate tere punes saj kjo gazete do te udhehiqet nga parimet e shqiptarizmit. Ajo do te jete gazete moderne me fryme realiste. Synimi i saj kryesor do te jete ruajtja dhe zhvillimi i qenies kombetare te diaspores sone, Duke punuar me ngulm ne nkete drejtim, ajo do te perpiqet per t'ua bere sa me te lumtur jeten mergimtareve tane. Ta kaloje diasporen tone nga jeta spontane ne jete te organizuar, nga jeta jashte kontrollit ne vetkontroll, nga domosdoshmeria e verber ne domosdoshmeri te njohur e

168 partive shqiptare qe i qendrojne kombit ne gji si kobra helmosura. Ne £aqet e saj kurre s'do te pasqyrohen korrupsionf krimi i organizuar, trafiku i njerezve dhe i droges, vrasjet; vetvrasjet, vjedhja e pronave, e parave dhe e votave, qe jane bere stermbullarl i jetes se popullit tone te mjeruar. Ajo kurre s'do t'i pasqyroje martesat, divorcet dhe skandalet e prostitutavs ~e £~mshme qe mbushin £aqet e gazetave shqiptare. Grindjet, mtngat, sherret dhe polemikat shterpe te politikansvs, gazetarve, shkrimtarevs, e pseudoshkencetareve tane do te jene te huaja per kete gazete, Nga atdheu kjo gazete do t'i pasqyrojs vetem arritjet me te rendesishme ne fushen e ekonomise dhe te kultures, ~urse fjalimet e udheheqesvs shqiptare do t'i pasqyroje me 7-8 rrjeshta duke theksuar vetem ato ide te reja qe jane te rendesishme per jeten e kombit tone. Natyrisht ajo do t'i pasqyrojs me gjere zhvillimet politike ne Kosove dhe ne trojet e pushtuara shqiptare, sepse ato jane plaga me e rende e kombit tone. Kjo gazete kurre s'do t'u jape keshilla te pakerkuara shtetarve te shurdher shqiptare, sic kane bere ketu disa mergimtara romantiks qe jane zhgenjyer shpejt. Kjo gazete do t'i jape mend kombit vetem kur te konsolidohet diaspora jone e bashkuar, kur te behet ajo shembull bashkepunimi kombetar per gjithe boten shqiptare. E theksoj kete £akt sepse i percari .. dhe i mjeruari nuk mund t'i jap mend te mjeruarit pa rene ne pozitat e Don Kishotit. Ringjallja kombetars e mergimtareve tane te kapitur e te deshperuar nga drama e kombit dhe percarja barbare e diaspores sone do te jete nje nga detyrat paresors e kesaj gazete qe une e imagjinoj sot. Kjo ringjallje s'mund te behet duke notuar ne Ilumnajsn e gazetave shqiptare, por duke pire nektarin e kombit tone qe do te rrjedhe ne gazeten e diaspores se bashkuar. Ky objektiv do te mund te arrihet ketu, sepse ne kete gazete do te gjejne pasqyrimin e vet aktivistet e diaspores sone, heronjts e penes dhe te pushkes te kombit shqiptar, si edhe mendjet me te ndritura te njerezimit e jo figurat diabolike te politikes boterore

169 qe prodhojne mjegull me qellim qe te ndje~n ne jete za~onin : ujkut. Kjo gazete do te kete karakter kombetar sepse aJo do te mbroje interesat jetike te mergimtareve tane sipas parimeve te shenjta te shqiptarizmit. Duke ndjekur kete rruge te lav~is~e ajo kurre s'do te dale nga boshti kombetar, as ~uk do te ~ehet vegel e verber e ndonje partie politike. D_uken~!e~ur trad~~at e Rilindasve tane ajo shpejt do te behet katalizator 1jetes kombetare ne diaspore. Per t'i realizuar detyrat qe u paraqiten me lart, ne kete gazete do te punojne me pergjegjesi intelektualet m~ te aft~ te diaspores sone qe zoterojne jo vetem palcen e kultures sone kombetare, por edhe perthyerjen e ligjeve historike te njerezimit ne jeten e kombit shqiptar dhe te diaspores se tij. Mendimi shkencor i ketyre intelektualeve, si edhe mendimi i udheheqesve te ardhshem te diaspores sone, duhet te perputhet me jeten dhe interesat kombetare te mergimtareve tane. E theksoj kete fakt sepse hendeku midis jetes historike te kombit tone dhe rnendirnit shqiptar ka qene shume i thelle. Kjo do te thote se mendimi shqiptar ka qene nje gje, kurs~ jet~ ~ist~~ke e komb~t to~e k~ qene nje gje tjeter, Disakordi ml~ls k~~yre dukur~~e es~te shkaktuar sepse shurnica e mendimtareve dhe pohhkane~: shqiptare e kane marre enderren per rea!itet. Kjo tre?on ~.ea~nJe mendimtar shqiptar s' e ka parashikuar as perafersisht rezultanten e ardhshme te bashkeveprimit te elementeve te jetes shqiptare. Per te vertetuar kete pohim, mjafton te rn~ndoje ~jeriu per nje cast se cili ka qene perfundimi i rrymave ideologjike e politike shqiptare ne jeten e kombit tone gjate shekullit XIX dhe XX. Nga ajo qe ka menduar, parashikuar e bere kombi yne, del e qarte se asnje rryme e mendimit shqiptar s' arriti qe t'i zbuloje ne realitetin tone ligjet dhe forcat e fshehura qe kane percaktuar ne menyre te parnposhtur rezultanten tone historike. Edhe rnendimet dhe qellimet fisnike te ketij libri ka mundesi qe te kene te njejten finale te dhimbshme. Dhe vertete, ne qofte se shqiptarizmi, qe ka bere aq shume per kombin tone, s'es~te me force percaktuese ne jeten e diaspores sone, idete dhe symmet e

170 ketij libri do te mbeten vetem nje enderr e bukur dhe asgje me shume. Intelektualet qe do te punojne ne kete gazete duhet ta dine se njohja shkencore dhe zbulimi i se vertetes konkrete ne jete fillon aty ku zbulohet thelbi i fenomeneve. Permes abstraksioneve shkencore ata duhet te zbulojne esencialen ne cdo dukuri qe trajtojne. Per te mos perfunduar ne analiza pa qellim, keto abstraksione duhet t'i bashkoje nje ide themelore qe pasqyron ligjesine ne Ievizjen e fenomenit qe pershkruhet. Per te ndertuar nje tablo realiste intelektuali gjate analizes duhet te udhehiqet nga parimi i unitetit te logjikes dhe historikes. Ne radhe te pare ai duhet te kuptoje se pikepamja shkencore eshte pikepamje historike. Kjo per faktin se pa studjuar historine e nje fenomeni s'mund te behet fjale per zbulimin e thelbit te tij. Pervec kesaj intelektuali krijues duhet t'i njohe me themel format e mendimit, sepse ate jane mjetet e njohjes, mjetet e analizes dhe te sintezes shkencore. Per te shpetuar nga iluzionet subjektive, intelektuali duhet te pasqyroje realitetin mbi bazen e kritereve objektive. Duke pasur ne qender te vemendjes interesat jetike te mergimtareve tane, kjo gazete do te behet shpejt jo vetem syri dhe veshi i diaspores sone, por edhe truri i saj kombetar, Intelektualet qe do t'i mbushin faqet e kesaj gazete duhet te shkruajne me gjuhe lakonike, sepse mergimtaret tane s'kane kohe te tepert per te lexuar artikuj, referate, fjalime dhe kumtesa te gjata qe jane karakteristike per ata krijues qe s'kane kulture racionale. Kjo gazete fillimisht do te dale nje here ne jave me 12-16 faqe. Por pasi te forcohet dhe aftesohet stafi i saj dhe diaspora e bashkuar, ajo do te dale dy ose tri here ne jave me kapacitet te plote. Kjo gazete do t'u shperndahet falas te gjithe mergimtareve te organizuar. 2.Diaspora jone e bashkuar do te hape nje kanal televiziv ne te gjitha kolonite e saj te organizuara. Ky kanal do te funksionoje nje ore, ose gjysem ore ne jave dhe do te pasqyroje

171 aktivitetet kryesore te diaspores sone. Pervec kesaj ne kete kanal televiziv do te jepen kenge e valle shqiptare, skece, recitime, kumtesa te rendesishme, biseda, intervista, reklama, lajmerime etj. Pervec kanalit televiziv diaspora jone do te kete edhe radion e vet qe do te funksionoje nje ore ne jave. 3.Mesimi i gjuhes shqipe ne diaspore. Specialistet e kesaj fushe do te hartojne nje program mesimor per t'ua mesuar femijeve tane gjuhen shqipe me shkrim e me goje. Mesimi igjuhes shqipe ketu do te zhvillohet ne menyre te organizuar ne shkolle ose ne familje, sipas mundesive dhe kushteve konkrete. Per te realizuar kete objektiv strategjik, ketu do te botohet abetarja dhe kater libra leximi qe do te mesohen nga femijet tane gjate kater vjeteve (dy ore ne jave). Abetarja dhe dy librat e para te leximit do te merren nga atdheu ne formen qe ekzistojne, kurse libri i trete dhe i katert i leximit do te hartohet ketu nga specialistet tane. Ne librin e trete te leximit do te paraqitet ne forme elementare gjeografia e trojeve tona dhe historia e popullit shqiptar. Historia e jone, qe do te paraqitet ne forme letrare, do te hartohet nga specialiste te afte ne fushen e pedagogjise, didaktikes, psikologjise, historise dhe letersise. Libri i katert i leximit do te paraqese ne menyre kronologjike figurat me te shquara te popullit tone qe nga koha e Gjergj Kastriotit e deri tek ajo eAdem Jasharit. Ne kete liber do paraqiten rreth dyzet heronj e personalitete te kultures shqiptare. Cdo hero ose personalitet do te pershkruhet thjesht, qarte e bukur ne nje ose dy faqe libri. Ne kapitullin e fundit te ketij libri do te paraqiten vIer at morale te kombit tone - besa, nderi, bujaria, mikpritja, trimeria, dashuria per atdhe, liri e drejtesi. Ky Iiber me kerkesa te larta shkencore, pedagogjike e psikologjike do te hartohet me kujdes te vecante, Femijet tane qe do te realizojne kete program mesimor do te jene te afte ta flasin dhe ta shkruajne gjuhen shqipe. Ne kete menyre ata do te pergatiten per te lexuar cdo liber ne kete gjuhe. Kjo pergatitje do t'u jape atyre mundesi per te ruajtur e

172 konsoliduar identitetin e vet kombetar. Per t'i dhene karakter shoqeror ketij procesi mesimor, ne perfundim te cdo viti shkollor femijet do te kontrollohen nga nje komision i vecante qe do ta emroje udheheqja e cdo kolonie shqiptare. Per femijet shembullore komisioni i kontrollit do te shperndaje dhurata dhe flete lavderimi me simbole kombetare, Per femijet e dalluar dhe per prinderit e tyre komisioni do te botoje artikuj te vecante ne gazete. Mesimi i gjuhes shqipe nga femijet e mergimtareve tane do te planifikohet, organizohet e ndiqet me vemendje nga udheheqja e diaspores sene. Ne cdo koloni shqiptare te organizuar fundi i vitit shkollor do te festohet me madheshti ne natyre, ne forme pikniku. Per kete aktivitet kombetar do te njoftohen me gazete, radio e televizion femijet dhe prinderit e tyre si edhe te gjithe mergimtaret e kolonise perkatese, Kjo dite, qe do te festohet me madheshti do te quhet dita e gjuhes shqipe. Ne kete dite te shenjte femijet tane, te veshur ne rrobe kombetare, do te recitojne vjersha patriotike ne gjuhen shqipe dhe do te kendojne e do te hedhin valle shqiptare qe kane mahnitur boten me bukurine dhe madheshtine e tyre. Dita e gjuhes shqipe, dita e bashkimit kombetar te diaspores sone dhe dita e flamurit tone do te jene festat kryesore te shqiptareve te Amerikes per tere kohen qe do ta ruajne qenien e tyre kombetare. 4.Pas bashkimit te diaspores sone ketu do te krijohet Ansambli gjysemprofesionist i kengeve dhe valleve tona popullore qe do te jape shfaqje ne te gjitha kolonite shqiptare te organizuara. Per vendqendrimin e ketij ansambli, per menyren e organizimit dhe te sponsorizimit te tij do te vendos udheheqja e ardhshme e diaspores sone, Fillimisht kete ansambel do ta drejtoje nje maestro profesionist qe do te marre pagete plote. 5.Pasi te forcohet diaspora jone nga ana financiare, ketu do te themelohet teatri kombetar me artiste profesioniste e gjysemprofesioniste qe do te vene ne skene drama e komedi te autoreve shqiptare dhe te huaj. Veprat e inskenuara duhet te

173 kene vIera te larta kombetare e njerezore me qellim qe mergimtaret tane te perfitojne sa me shume prej tyre. 6.Udheheqja e diaspores sone, qe do te vendos per cdo pike te ketij programi, do ta riorganizoje mbi baza te reja funksionale Lidhjen e Shkrimtareve dhe te Artisteve tane. Ky riorganizim duhet te behet ne perputhje me kerkesat materials e shpirterore te shkrimtareve dhe artisteve shqiptare. Udheheqja e re do t'i kete ne qender te vemendjes shkrimtaret dhe artistet e talentuar. Synimi kryesor i ketyre krijuesve do te jete pasqyrimi i jetes te shqiptareve te Amerikes, Deri sa te forcohet diaspora financiarisht, do te ishte mire qe cdo mergimtar milioner ta suportoje nje shkrimtar ose artist te talentuar. Ne kete menyre diaspora jone do ta krijoje letersine dhe artin e vet kombetar, Ne veprat e krijuesve tane diaspora jone duhet ta shikoje veten si ne pasqyre. Krijuesit tane duhet t'i pervijojne ne menyre realiste figurat e mergimtareve patriote nacionaliste, donatore, organizatore, biznesmene etj. Ata duhet ta pasqyrojne jeten e grave shqiptare qe rritin dhe edukojne femije te denje per atdheun, komunitetin dhe Ameriken. Per ta skalitur ne menyre besnike dhe origjinale, portretin kombetar te diaspores sone, krijuesit tane duhet te mesojne shume nga shkrimtaret e medhenj shqiptare e boteror. Krijuesit tane te talentuar duhet te bejne sakrifica te medha per t'u bere artiste te medhenj te fjales, te ngjyres dhe te tingullit, sepse pa heroizem s'ka as art, as Ietersi te madhe. Per t'u armatosur me nje vullnet e karakter te fuqishem, ata kurre s'duhet te harrojne se shume shkrimtare, shkencetare, kompozitore e piktore te famshem jane perballur ne jete me urine e tiranine, se shume prej tyre kane vrare veten, si ne Lindje ashtu edhe ne Perendim. Ata duhet te frymezohen nga heroizmi dhe sakrifica e kolegeve te tyre ne atdhe te cilet perjetuan ne cdo kohe e rregjim urine, terrorin dhe burgun. Per t'u bere personalitete dhe korife te kultures sone kombetare, krijuesit tane duhet te udhehiqen nga botekuptimi shkencor, sepse pa te ata s'mund te shkeputen nga romantizmi dhe

174

175

ekzotika primitive si edhe nga kriza shpirterore qe ka kapluar mbare njerezimin, Ata duhet te kuptojne qarte se bota ndodhet sot ne prag te transformimeve te medha ci.lesore qe paralajmerojne nje epoke madheshtore ku njeriu s'do te shikohet e trajtohet me si mjet i shoqerise, por si qellim i sa]. Kjo epoke, qe do ta realizoje e permbushe njeriun ne jete, sot po troket me force ne porten e vjetruar te njerezimit. Krijuesit tane, pavaresisht nga tragjedia e kombit dhe percarja kalimtare e diaspores sone, duhet te jene optimists dhe energjiks deri ne ato permasa sa te kene fuqi te mjaftueshme per t'i mposhtur me sukses veshtiresite e sotme te cilat e shtrijne per toke krijuesin me vullnet te debet. Pa kete heroizem dhe optimizem krijuesit t~n~ kurre s' do ~.~ ~ijojne ketu vepra te medha kombetare, per te cilat ka nevoJe diaspora jone si per buken e gojes. Krijuesit tane duhet te udhehiqen ne punen e tyre nga kjo devize: me mire nje veper e klasit te pare se njeqind vepera te klasit tedyte, Ato s'duhet te harrojne se shume shkrimtare jane bere me fame boterore me nje tregim, me nje novele ose me nje cikel poezish. S~pre~at.~ mia p~r lulezimin e artit dhe te letersise shqiptare ketu ~ldhen me diasporen tone te bashkuar ku do te lulezojne nden, besa dhe dashuria vellazeroro dhe bashkepunimi produktiv e jo me nje diaspore te percare ku mergimtarer tane shnderrohen ne hije per shkak te urrejtjes dhe te rivalitetit primitiv. Ne rastin e pare muzat e krijuesve frymezohen e kendojne per njerezit e virtytshsm, ne rastin e dyte ata vegjetojne e vajtojne per njerezit e pikelluar qe notojne ne llumin e vesit dhe te helmit. 7.Botimi i veprave letrare dhe shkencore ne diaspore. Diaspora jone e bashkuar do te botoje ketu shume vepra te kultures sone kombetare e boterore qe do ta ngrene larte ndergjegjen e mergimtareve tane ne fushen e artit dhe te shkences. Cjate dekades se ardhshme diaspora e bashkuar do te botoje ketu 60-70 vepra te kultures shqiptare e boterore, Nga kultura jone ketu do te botohen mbi 30 vepra te zgjedhura.Ne

fillim te ketij aksioni do te botohen gjeografia dhe historia e Shqiperise, historia e letersise shqiptare, etnografia e popullit tone dhe mendimi yne kombetar, qe e ka shkruar Shkelqim Kulla ne Shqiperi, Historia e Shqiperise, qe do te shprehe sintezen e jetes iliroshqiptare do te permblidhet ne nje vellim prej 400-500 faqesh. Ne kete rnenyre do te veprohet edhe me historine e letersise shqiptare e cila do te perfshije vetem shkrimtaret tane kryesore dhe vlerat ideoartistike te kryeveprave te tyre. Pas kesaj serie, ketu do te botohen 7 vellime te perzgjedhura nga folklori yne, sic jane epika legjendare, epika historike,lirika, proverbat, gjezat, perrallat dhe anekdotat. Secili vellim do te paiset me nje hyrje thelbesore prej 3-4 faqesh. Nga letersia shqiptare do te botohen rreth 20 kryevepra. Per ta pergatitur lexuesin tone nga ana teorike ne fillim do te botohen "Estetika" dhe "Hyrja ne letersi" . Sic dihet, letersia jone ka qindra vepra, por Komisioni yne i kultures do t'i botoje vetem ato qe kane vlera te larta ideoestetike e kombetare. Diaspora jone duhet te ruhet shume nga hyjnizimi dhe mbivleresimi i shkrimtareve tane. E theksoj kete fakt sepse disa kritike e gazetare shqiptare e kane mbushur historine e letersise sene me aq shume gjeni qe s'i ka gjithe letersia boterore, Kesaj komedie diaspora jone duhet t'i jape fund, sepse letersia jone ka talente, por s'ka asnje gjeni, me perjashtim te Kadarese qe eshte afirmuar ne shkalle boterore. Nga Kadareja ketu do te botohen fillimisht vetem keto vepra letrare: "Kronike ne gur", "Kesd htjella", "Pal lati i enderrave", "Qorrfermani", "Hankonatet" dhe nje vellim me poezi te zgjedhura. N ga Qosja do te botohen dy kryeveprat e tij letrare, nje vellim me artikuj kritike dhe kryevepra e tij per historine tone. Nga letersia shqiptare do te botohen dy antologji poetike dhe nje antologji me tregime e novela. Komisioni i kultures mund te shtoje per botim drama, komedi e romane te tjere qe kane vlera te vecanta per mergimtaret tane.

176

177

Botimi i ketyre veprave shkencore e letrare ka rendesi te jashtezakonshme per te ardhmen e ndritur te mergirntarevs tane, sepse ato jane palca e kultures sone. Kjo kulture do te jete buka e shpirtit per cdo mergimtar qe ka deshire te ushqehet me dashuri per komb e atdhe. Ajo do ta ruaje e zhvilloje vetedijen kombetare te mergimtareve tane si asnje dukuri tjeter shoqerore. Kjo kulture do te jete forca kryesore qe do te shembe ketu te gjitha muret qe ndajne e percajne mergimtaret tane. Duke pervetesuar kete kulture, rnergimtarst tane do t'i ringjallin vlerat shpirterore te kombit tone qe jane krijuar prej tij permes djerses, gjakut e zjarrit. Kultura shqiptare eshte kroi magjik ku mergimtari i malluar per atdhe do te pije nektarin shpirteror te kombit te vet martir. Kjo kulture, qe eshte sinteza e qyteterimit iliro-shqiptar, do te jete force e madhe levizese per bashkimin e vellazerimin e mergimtareve tane qe jetojne sot te percare dhe te shperndare si zogjte e korbit. Komuniteti yne, duke ruajtur e zhvilluar kete kulture, do te modernizohet e civilizohet panderprere si force e madhe kombetare, Me ndihmen e saj, komuniteti yne do ta ruaje per shume kohc identitetin e vet kombetar. Brenda pak viteve kjo kulture do t'i homogjenizojs shpirterisht te gjithe mergimtaret e bashkuar. Ajo, duke ringjallur e zhvilluar ne komunitet vlerat themelore te kombit, shpejt do t'i zhduke ketu plaget e percarjes. Per t'u ngritur nga ana kulturore dhe per te marre energji te reja kombetare, diaspora jone e bashkuar do te mbaje lidhje vellazerors me gjithe boten shqiptare. Pas botimit te veprave te kultures sone, ketu do te botohen historia e filozofise dhe teksti i saj si edhe kryeveprat e shkrimtareve dhe te kritikeve te huaj qe jane me fame boterore, Kur mendon njeriu se cifutet botojne ne Amerike mijera vepra te ndryshme, askush s'duhet te mendojs se jane shume per ne 60-70 vepra letrare e shkencore. 8.Shtepia botuese. Per te berballuar botimin e gazetes, te teksteve shkollore dhe te librave te kultures shqiptare e boterore,

diaspora e bashkuar do ta kete shtepine e vet botuese ne Nju Jork. 9.Shtepite e kultures. Nje nga problemet me te veshtira per diasporen tone te bashkuar do te jete blerja, marrja me rente ose ndertimi i shtepive te kultures ku do te zhvillohen aktivitetet kombetare te shqiptareve te organizuar. Ky problem i dores pare do te zgjidhet nga udheheqja jone ne perputhje me mundesite financiare te diaspores sone. 1O.Parada kombetare e diaspores sene ne Nju Jork. SiC; ihet, d diasporat e popujve te botes qe jetojne ne Amerike, zhvillojne cdo vit parada kombetare ne Nju Jork. Edhe diaspora shqiptare duhet ta ndjeke kete shembull, sepse edhe ajo duhet ta shfaq ketu dinjitetin, krenarine dhe identitetin e vet kombetar. Per ta realizuar kete aksion me sukses, diaspora jone do ta ngre ketu ose ne atdhe nje rrobaqepsi per kostume kombetare, sepse cdo shqiptar e shqiptare duhet ta kete nje kostum te tille per dasma, festa dhe parada. Ne qofte se kjo ndermarrje masive eshte e veshtire, atehere duhet te punohet qe te sigurohen te pakten 200-300 kostume te tilla per djem e vajza shqiptare. 11.Diaspora jone e bashkuar duhet te krijoje ketu nje steme kombetare per te gjithe anetaret e saj. Kjo steme e bukur do te paraqes flamurin e Shqiperise qe eshte simboli i bashkimit tone kombetar, Kete steme te shenjte do ta mbaje ne gjoks cdo shqiptar i organizuar kur merr pjese ne festa dhe aktivitete te tjera kombetare. 12.Film per Gjergj Kastriotin. Pasi te stabilizohet e forcohet diaspora jone e bashkuar, udheheqja e saj duhet te hartoje nje plan pune per te realizuar nje film per Gjergj Kastriotin. Per ta realizuar kete veper te madhe kombetare, kjo udheheqje duhet te zhvilloje bisedime me drejtuesit e Hollivudit. Ne qofte se keto bisedime perfundojne me sukses, udheheqja jone duhet te marre persiper qe te paraqese ne Hollivud skenarin e ketij filmi. Kete skenar do ta hartojne skenaristet, shkrimtaret dhe historianet me te medhenj te Shqiperise dhe te Kosoves ne krye me

178 Kadarene. Kjo pune paraprake duhet te perfundoje brenda dy viteve. Ne qofte se Hollivudi e merr persiper realizimin e ketij filmi me artiste amerikane, europiane e shqiptare, shpenzirnet e diaspores sone do te jene minirnale, sepse ajo do te paguaje vetem grupin e skenaristeve ne fjale. Ne qofte se ky plan deshton me Hollivudin, udheheqja e diaspores sone duhet te zhvilloje bisedirnet perkatese me Kinostudiot kryesore te Europes. Ne qofte se edhe kjo tentative deshton atehere diaspora jone duhet ta realizoje vet kete veper filrnike. Ne fillirn te kesa] nisme, udheheqja e diaspores sone do te zhvilloje nga nje takim me mergimtaret tane ne Nju [ork, Cikago, Detroit, Boston, Toronto, Dallas etj. Ne qofte se ky aksion perfundon me sukses ne Amerike e Kanada, udheheqja jone do te zhvilloje takirne me diasporat tona ne Europe, si edhe me qeverine e Tiranes dhe te Prishtines, Pasi te mbaroje kjo pune me boten shqiptare, udheheqja jone do t'u drejtohet per ndihme financiare pasanikeve te Amerikes, Kanadase, Cjermanise, Anglise, Frances, Italise, Austrise, N orvegjise, Suedise, Zvicres dhe qeverive e kinostudiove te ketyre vendeve. Me nje kerkese te tille ajo do t'u drejtohet edhe artisteve milionere te Perendimit duke ua sqaruar rendesine historike te figures se Gjergj Kastriotit, qe ka mbrojtur per 25 vjet nga invazioni aziatik jo vetem Arberine, por edhe Europen Perendimore. Filmi i Gjergj Kastriotit do te jete kryevepra filmike e kombit tone. Ky film do ta rrite shume prestigjin e kombit tone ne boten e qyteteruar. Per me teper, ai do te ndikoje shume per afrirnin e bashkirnin e te gjithe shqiptareve, kudo qe te ndodhen ata. Ne qofte se diaspora jone do ta realizoje kete film me forcat e veta, ajo do te fute ne arken e saj mbi 100 milione dollare sepse filmi do te shfaqetneper kinemate e botes per llogari te saj. Me keto para diaspora jone mund te ndertoje disa shtepi kulture, ose mund te realizoje filma te tjere per heronjte dhe heroinat e kombit tone. . Per te realizuar kete program kombetar, shqiptaret e bashkuar te Amerikes do te punojne nje dite ne muaj J'er

179 organizaten e vet. Ky kontribut s'eshte shume i madh po ta krahasojme me ate te mergimtareve kroate, greke e cifute etj. qe bejne cudira per atdheun e komunitetin e vet. Per ta konkretizuar kete ide, ne vijim do te jap disa fakte e shifra konkrete. Sic dihet, cifutet japin biliona dollare, qofte per Izraelin, qofte per komunitetin e vet ne Amerike. Per komunitetin e vet ne Amerike ata punojne me shume se nje jave ne muaj. Para ca kohe kam lexuar ne dy gazeta se pese milione mergimtare kroate i kane dhene atdheut te vet gjate luftes se fundit mbi 34 bilione dollare, Tregtari grek Kullandris i jep komunitetit te vet nje rnilion dollar ne vito Miliona dollare i jep ketu nje plake greke qe mban te hapur nje kanal televiziv per komunitetin e vet. Sorosi legjendar u dhuron popujve te ndryshem per kulture nga 400-500 milione dollare ne vito Mijera pasanike amerikane kane krijuar fondacione per t'i ndihrnuar popujt e varfer te botes. I paraqita keto shifra e fakte me qellim qe mergimtaret tone te reflektojne lidhur me kontributin qe do te japin per organizaten e vet kombetare. Ata duhet ta kuptojne se bashkimi i tyre nuk mbahet gjalle vetem me force ideale, por edhe me force materiale. Per me teper, ata duhet ta kuptojne se forca materiale eshte treguesi me i qarte i forces ideale, d.m.th. i ndergjegjes, Historikisht shqiptaret s'kane ditur kurre t'i shpenzojne parate ne menyre produktive as per nevojat personale, as per te miren e pergjithshme. Shqiptari tere jeten eshte perpjekur qe te grumbulloje para, por ato i kane ikur nga dora nga rastesite e papritura historike. Per te vertetuar kete ide, ne vijim do te jap dis a fakte konkrete qe jane shume te rendesishme per ata mergimtare qe e kane zot parane. Po filloj me Ali Pashe Tepelenen, Sic dihet, ky pasha gjate sundimit te tij mizor grurnbulloi disa ton flori, argjend si edhe shume xhevahire. Pas vrasjes se tij, ky thesar kolosal perfundoi ne arken e sulltanit turk, ashtu sic perfundoi edhe thesari i pashallareve te Shkodres, Aliu i verber dhe i babezitur s'kishte menduar kurre se po ripte popullin e vet per te dyfishuar thesarin e armikut tone shekullor.

r
I
"

I

180 Po t'i kishte shpenzuar keto para per ndertim, arsim, kulture e ushtri shteti i tij do te ishte i pathyeshem. Gjate Luftes se Pare Ballkanike monedhat turke prej letre i mori lumi, kurse nje pjese e floririt shqiptar u grabit nga pushtuesit sllavo-greke. Cjate Luftes se Pare Boterore shqiptaret e grumbulluan parane austriake, por ajo u shumezua me xero pas kapitullimit te Austrohungarise. Kur u pushtua Shqiperia nga fashistet italiane, mbreti Zog iku ne Greqi duke marre me vete gjithe arin e bankes shqiptare. Ne nentor te vitit 1944 nazistet gjermane u larguan nga trojet tona duke marre me vete rreth 25 kuintal florinj qe e plackiten ne bankat shqiptare. Ne fund te vitit 1944 qeveria e re shqiptare i skualifikoi shumicen e par ave leter qe i kishin grumbulluar shqiptaret gjate pese vjeteve te fundit. Cjate viteve 1945-1947, sigurimi shqiptar, permes torturave te egra, ua konfiskoi shqiptareve te pasur e te mesem te gjithe florinjte qe kishin grumbulluar brez pas brezit. Ne vitin 1947, ky flori i lare me gjak shqiptari, u dergua fshehtas ne banken federale te Beogradit. Kete fakt e ka pohuar drejtori i bankes kombetare te Shqiperise qe ua dorezoi floririn jugosllaveve ne disa kamiona. Per te patur nje ide te perafert per sasine e ketij floriri, po jap nje fakt konkret. Vetem nje tregetar i pasur nga Shqiperia e Mesme, pasi u la ne gjak, ia dorezoi sigurimit shqiptar mbi 8 kuintal flori. Ne fakt ky tregetar, qe kishte mbi 100 dyqane e shume bageti e ullishta, jetonte ne nje shtepi te vjeter pa tavan si shume shqiptare te varfer. Per floririn qe e moren jugosllavet ne Shqiperi kurre s' eshte shkruar ne shtypin shqiptar. Cjate diktatures komuniste nje pjese e madhe e djerses dhe e par ave te popullit tone shkuan per dhjame qeni, sepse u shpenzuan kot per ushtri, per tunele strehimi, per 300 mije bunkera si edhe per levizjen komuniste ne bote. Gjate dy viteve te para te demokracise, te gjithe ata shqiptare qe kishin grumbulluar para ne kohen e monizmit, u dogjen keq sepse leku shqiptar u be Jeter pa vlere, Por ajo qe i la shqiptaret gisht mbi

181

dhe ishte shkaterrimi i qindra objektebe ekonomike, shembja e piramidave financiare dhe humbja e punes. Ky shkaterrim i cmendur ne kohen e anarko-demokracise sone mori me vete mbi 10 bilione dollare e mijera jete shqiptare. Faktet e hidhura qe u paraqiten me lart per manaxhimin e parase nga ana e shqiptareve flasin qarte per tragjedine e breznive tona qe u shkoi mundi e djersa kot. Dhe vertet shume breza shqiptare u dogjen kot, sepse s'dinin qe t'i perdornin parate per te miren e atdheut qe vegjeton edhe sot ne mjerim e varferi, Per me teper, ata s'kane ditur t'i shpenzonin parate e veta as per nevojat personale. Fakti se me mijera familje te pasura e te mesme shqiptare, qe e hanin buken me shellire, gjize, hirre e llalle, e verteton kete pohim. Cjithe parate e humbura ne atdhe gjate dy shekujve te fundit po te ishin investuar ne menyre produktive ne ekonomine tone kombetare, Shqiperia me kohe do te ishte bere nje Zvicer e dyte ne Europe. Por zezona jone nuk mbaron me kaq sepse edhe ketu shume mergimtare kane shperdoruar miliona dollare ne bursa, kazino e aventura e dasma te bujshme qe shprehin megallomanine tone. Megjithate kohet e fundit kam vene re se shume mergimtare kane filluar te reagojne ndaj ketyre dukurive negative. Kjo eshte arsyeja se tani ka me pak orgji dhe aventura rinore me finale te trishtueshme. Por zhvillime pozitive ka edhe ne ekstremin tjeter sepse shume Copseke shqiptare kane filluar te clirohen nga babezia e parase qc ka shperfytyruar e varrosur shume shqiptare te verber ne atdhe e diaspore. Tani keta shqiptare te rilindur kane filluar te kuptojne se jeta, atdheu, kombi dhe diaspora jane me te rendesishme se paraja dhe interesi personal qe e bejne njeriun qyqe. Mergimtaret tane, pasi kane pare veten e tyre si ne pasqyre ne skenat apokaliptike te atdheut jane bere me te arsyeshem ne cdo hap te jetes. Per kete arsye ne diasporen tone ka me pak megallomani, xhelozi, urrejtje, rivalitet, grindje, rrahje e vrasje, dukuri keto barbare qe i kane rrenjet te individualizmi dhe patriarkati yne qe kane shuar gjate

182

183

she~ujve n:i~ona ~~qiptare te mjeruar. Me nje fjale, mergimtarst tane, pasi 1 kane konsumuar energjite e teperta dhe te ~akon.trollua~a ne aventurat rinore, politike, ideologjike e financiare sot 1paguajne me pak harac marrezisf qe ka qene sa e madhe aq e?h.~ ~otes~e ne jeten shqiptare. Kjo tregon se koha dhe dram~. e Jet~s 1k~ PJe~ur me:gimtaret tane per mirekuptim dhe bashkep~m~ vel~~zer?r. KJo metamorfoze shpirteroro, qe s~pr~.h embn~nm e rilindjes sone kombetare e njerezoro, me ben teosh.presoJ se mergimtaret tane do ta realizojno me sukses bas~~ e tyre kombetar duke dhene per kete veper te shenjte kontr~butm.~ tyre moral e material. Duke patur parasysh me~dlme~. q~.shp~e~~ me lart, une shpresoj se nuk do te kete shqlptar te ~er~ete ne Ameriko qe do ta shess veten, familjen dhe ..kon:umtetm ~.vet per nje dite pune ne muaj, ashtu sic e kane shitur shume breza rnergtmtaresth qe jane asimiluar e har~uar ~~. kohe. Sidoqofts e ardhmja do ta provojs se cilet shqlpta.re ~e An:~rikes do te jene pishtaret dhe shpetimtaret e komu~u~~t:t to~e dhe cilet do te jene kurrnacet, percaresit dhe varrmihesir e tIJ.

UDHEHEQJA KOMBETARE E DIASPORES SONE TEBASHKUAR
Sic dihet, udheheqja kombetare eshte veprimtari intelektuale qe synon te bashkoje e organizoje nje komb, ose nje diaspore per te arritur qellime te caktuara ne jete ne perputhje me kushtet dhe mundesite e veta historike. Duke qene veprimtari e ndergjegjshme, udheheqja eshte shkence, art, besim, force, dashuri, pergjegjesi dhe parashikim. Edhe mergimtaret tane qe synojne te realizojne sot bashkimin e tyre kombetar do te kene nevoje per udheheqesit e vet qe i kuptojne drejt aspiratat e tyre historike ne fazen e sotme te zhvillimit. Udheheqes te tille do te shprehin nderin, besen, guximin, vullnetin, interesat dhe qellimin e tyre kombetar, Ky tip udheheqesish, qe do te misheroje vlerat me te larta te kombit tone, do ta organizoje e drejtoje diasporen tone mbi bazen e shqiptarizmit me qellim qe ajo te ruaje e zhvilloje ketu qenien e vet kombetare, Per te arritur kete objektiv historik, keta udheheqes potenciale duhet te kene jo vetem dhunti natyrore, por edhe cilesi te vecanta drejtuese qe i kane fituar ne jete. Ne vijim do t'i parashtroj disa nga keto cilesi pa ndonje sistemim Iogjik, Keta udheheqes, ne radhe te pare, duhet ta parashikojne qarte te ardhmen e diaspores sone, sepse parashikimi eshte thelbi i cdo udheheqje te afte. Per te arritur kete qellim ata duhet t'i njohin jo vetem vlerat kombetare dhe cilesite psikologjike te mergimtareve tane, por edhe perthyerjen e ligjeve te zhvillimit te Amerikes ne jeten e diaspores sone, E theksoj kete fakt sepse udheheqesit ne fjale do te veprojne mbi bazen e bashkeveprimit

184 te ketyre faktoreve te rendesishem, Per keta udheheqes duhet te jete e qarte se e ardhmja e diaspores sone do te jete ajo rezultante qe ajo e pergatit sot ne menyre te ndergjegjshme, sepse kurdohere e sotmja ka lindur te ardhmen. Ata duhet te jene te ndergjegjshem se vetem nje diaspore e bashkuar qe zoteron te sotmen ka premisa te forta per te pushtuar te ardhmen qe do te jete shume me e gjate e me madheshtore se e kaluara e saj dramatike plot me mosmarreveshje, percarje dhe disfata te medha e fitore te vogla. Keta udheheqes duhet te punojne me nje strategji te qarte, sepse historia ka vertetuar se vetem ata popuj qe pergatiten per te ardhmen mund ta gezojne ate duke shkelqyer me ngjyrat e veta kombetare ne mozaikun e popujve te botes. Udheheqesit qe zbulojne tendencat e zhvillimit ne jeten bashkekohore, ata jane te afte t'i pervijojne konturet e se ardhmes. Vetem udheheqes te tille me optike te qarte mund t'ia ndricojne diaspores sone rrugen e bashkimit dhe te zhvillimit. Duke zgjidhur me aftesi detyrat qe shtron jeta, ata do te behen simbole te kohes se vet dhe pike referimi per brezat e ardhshem, Kete lavdi ata do ta arrijne duke krijuar ketu pervoja te reja ne fushen e organizimit dhe te drejtimit. Keto pervoja do t'u sherbejne brezave te ardhem per te realizuar aspiratat e tyre ne perputhje me dinamiken e jeres. Udheheqesi i diaspores sone duhet te krijoje autoritetin e vet me pune krijuese dhe sjellje shembullore. Per te arritur kete qellim, ai duhet te orientohet nga puna e cila kerkon aftesi e pergjegjesi, Keto vIera jane te domosdoshme per te krijuar autoritetin e punes qe eshte aq i rendesishem per nje udheheqes te shquar. E theksoj kete fakt sepse autoriteti i punes eshte autoritet real qe influencon te mergimtaret shume me teper se autoriteti i pozites. Ne qofte se nje udheheqes s' e ka autoritetin e punes, por vetem ate te pozites, ai nuk pelqehet nga bashkepunetoret e tij, sepse ata duan nje udheheqes me horizont te gjere e potence krijuese. Ne menyre te vecante ata pelqejne udheheqesin qe ka stil dinamik e metode shkencore ne punen organizative. Keto vIera i japin atij mundesi per te krijuar ne pune nje atmosfere optimiste qe i

185 nxit njerezit te arrijne objektivat e programuara. Udheheqesi me autoritet pune krijon besim te madh te vartesit e tij. Nje udheheqes aktiv e krijues eshte arkitekt dhe promotor i tere punes organizative si ne baze ashtu edhe ne qender te organizates. Nje udheheqes me kulture e pervoje ka vIera te larta shpirterore qe cmohen shume nga bashkepunetoret e tij. U dheheqesi i afte ka fryme demokratike dhe moral te larte kombetar. Duke qene i tille ai shpreh vlerat e kombit ne familje, ne pune zyrtare dhe ne cdo mjedis tjeter shoqeror. Keto vIera ai ika pervetesuar jo vetem nga tradita jone pozitive, por edhe nga gjenite e popujve te zhvilluar qe kane krijuar me mundim e sakrifica thesaret shpirterore te njerezimit. Por udheheqesi i shquar, pervec autoritetit te punes, duhet te kete edhe autoritet personal qe shfaqet ne te gjitha format e marredhenieve njerezore. Ky autoritet, qe shfaqet gjate sjelljes, shpreh thelbin e tij. Kjo per faktin se sjellja eshte kriteri kryesor per vleresimin e njeriut. Per kete arsye udheheqesi duhet te manifestoje sjellje shembullore ne cdo mjedis shoqeror. Cjate sjelljes organizative ai duhet te jete i hapur, i sinqerte. zemergjere, i drejte, tolerant dhe i vemendshem. Ne menyre te vecante ai duhet te jete besnik i vijes kombetare ne cdo pune te organizates. I theksova keto dukuri te sjelljes, sepse ka njerez me kulture te larte qe s'kane autoritet personal. Madje historia jone dhe ajo boterore ka provuar se shume intelektuale me pozite kane qene imorale, mashtrues, sadiste, kr-im ine le, hajd ute, manipulues, megallomane e intrigante. Prandaj nje udheheqes i diaspores sone duhet te kete autoritet personal e sjellje shembullore. Kjo kerkese eshte e domosdoshme per nje udheheqes te diaspores sene sepse shqiptaret e cmojne shume autoritetin personal qe shpreh vlera te larta morale e njerezore, Pervec autoriteteve qe u ceken me lart udheheqesi duhet te kete edhe autoritetin e pozites qe duhet ta shfrytezoje e ushtroje ne menyre racionale gjate punes se tij organizative. Ne qofte se ai i zbaton kompetencat e veta ne perputhje me parimet e statutit dhe

I
!
11 11

I

I
~ji

186 kerkesat e rreguliores ne fuqi, ai ka premisa per ta perdorur e ushtruar me efikasitet autoritetin e pozites. Udheheqesi prepotent, autokrat, dogmatik burokrat, megalloman, paragjykues e hileqar e shkaterron plotesisht autoritetin e pozites duke demtuar rende vartesit e tij dhe gjithe njerezit qe drejton. Keta tipa udheheqesish qe kane demtuar shume kombin shqiptar dhe diasporen e tij ne Amerike i njohin mire mergimtaret tane. Udheheqesi duhet te njohe mire punen e vet. Ai duhet te kete besim te aftesite e veta te eilat duhet t'i zhvilloje e persose ne perputhje me nevojat e detyres. Gjate punes se tij ai duhet ta drejtoje vemendjen ne ate qe eshte thelbesore, Per te qene sa me i persosur, ai duhet te nxjerr mesime nga cdo gabim. Udheheqesi, qe eshte vezhgues i vemcndshem. i rralion gabimet. Gjate marredhenieve zyrtare me njerezit ai duhet t'i kete parasysh vecorite individuale te tyre. Ai duhet te dije se cdo njeri eshte individualitet i paperseritshem, Udheheqesi duhet te krijoje ne mjedisin e punes nje atmosfere te tille shoqerore ku seeili te ndihet i vleresuar dhe i nderuar nga te tjeret, Ai duhet ta kete shume te qarte se diversiteti nuk zhduket me diktat, urdher e ndeshkim, por me pune metodike, durim e mencuri. Besimi te kombi, te komuniteti dhe te cdo anetar te organizates jane tregues te vierave te nje udheheqesi. Keto vIera percaktojne sjelljen dhe vullnetin e udheheqesit, sepse vierat dhe qellimet jane ne harmoni gjate veprimtarise njerezore. Per te ndertuar marredhenie te drejta dhe te harmonishme me njerezit, udheheqesi duhet t'i njohe karakteret dhe temperamentet e tyre. Ai duhet te dije se cfare mendojne te tjeret per punen dhe personalitetin e tij. Por edhe ai duhet t'i vleresoje te tjeret ne menyre objektive ne momente te pershtatshme. Ai duhet t'u rezervoje kohen e duhur atyre per t'u prezantuar ne menyre sa me te natyrshme. Per te qene i kendshem e terheqes, udheheqesi duhet te kete karakter te socializuar e jo te personalizuar, sic;e ka autokrati i bezdisshem. Udheheqesi duhet te krijoje nje atmosfere te tille ku seeili te kete

187 mundesi t'i shfaq lirshem vierat e veta. Ai duhet t'i perkrah pa rezerva te gjitha inisiativat e dobishme te bashkepuntoreve te vet. Per me teper, ai duhet t'i vleresoje ato me pergjegjesi faqe te tjereve, Udheheqesi duhet t'i zbuloje me kujdes talentet e fshehura dhe te beje pune te vecante me ta U dheheqesi ne cdo faze te punes duhet te zgjoje besim e shprese te njerezit qe drejton. Si njeri me pervoje, ai duhet t'i ndihmoje ata me modesti per t'i kapercyer veshtiresite e rastit. Ndihma e tij s'duhet te jete e tepert e formaIe, sepse tejkalimi i mases i tjeterson e zmadhon kompeteneat e tij dhe i kufizon ate te tjereve. Udheheqesi duhet te kuptoje se pa mirekuptim e bashkepunim s'ka sukses. Sipas rasteve e situatave, ai duhet t'i shfrytezoje ne menyre racionale te gjitha llojet e autoriteteve: autoritetin personal, profesional dhe drejtues. Udheheqesi qe i shfrytezon ne menyre te difereneuar e raeionale keto autoritete ka premisa per te vendosur marredhenie te drejta me bashkepunetoret e vet dhe me te gjithe njerezit qe drejton. Udheheqesi ne cdo rast e situate duhet te jete i bindur se eshte kuptuar nga vartesit e vet. Ai kur prek dike ne seder, ne ndjenja, duhet te kerkoje faije te sinqerte, pa vonese, Udheheqesi kur has veshtiresi ne pune, duhet te kerkoje ndihme nga bashkepunetoret e vet, pa patur frike se i bije autoriteti. Ai, edhe kur ka aftesi te teperta, duhet te planifikoje e programoje e jo te improvizoje ne cast. Ai duhet te kete shume kujdes kur punon me nje bashkepunetor te panjohur. Por ky kujdes duhet te jete i perkoshehm sepse rezervimi i gjate eshte i demshem, Udheheqesi qe nuk studjon, nuk krijon dhe nuk mendon e pret deshtimi. Ai duhet te dije se puna e pashqyrtuar dhe e pakontrolluar eshte e harruar. Menyra se si i kapercen udheheqesi veshtiresite fIet qarte per vlerat dhe aftesite e tij. Udheheqesi pa vlere i zhvlereson edhe vartesit e vet. Udheheqesi megalloman e frycak eshte leshko anegdotik, kurse ai qe shtyp kritiken eshte satrap egoeentrik. Udheheqesi parashikues, pervec alternatives zyrtare per te ardhmen e ketij ose te atij problemi, duhet t'i kete rezerve edhe

188 disa alternativa te tjera, sepse zhvillimi mund te shkaktoje dukuri te papritura. Udheheqesi qe sterhollon, shtremberon. Udheheqesi qe merret me cikerrime i harron detyrat kryesore. Udheheqesi sistematik ka siguri e sukses ne pune, Ai duhet t'i harmonizoje aftesite me mundesite qe mos te shtroje detyra te parealizueshme. Ai duhet te ndertoje nje skeme konceptuale qe pasqyron ne vijat themelore bashkeveprimin e faktoreve qe percaktojne suksesin. Per t'u dale perpara te papriturave, ai duhet t'i shikoje dukurite ne evolucion e zhvillim. Per te saktesuar parashikimin, ai duhet t'i perfytyroje qarte etapat e cdo procesi. Ai duhet te dije se fillimi i mire eshte gjysma e suksesit. Gjate udheheqjes, ai s'duhet te orientohet vetem nga puna, por edhe nga njerezit pa te cilet nuk mund te arrihen objektivat. Gjate veprimtarise ai s'duhet te komandoje te kercenoje e ndeshkoje, por te bashkepunoje, sqaroje e bind vartesit e vet. Gjate puneve te veshtira, ai s'duhet te jete i ashper, emocional, por kembengules, racional e njerezor. Ne pune esiper, ku shpalosen cilesite e njerezve, ai duhet t'i zbuloje me kujdes prirjet, aftesite dhe interesat e tyre. Kjo njohje do ta ndihmoje ate qe te komunikoje e bashkepunoje me ta ne menyre produktive. Udheheqesi qe zbulon e inkurajon nje talent te madh i ben sherbim te vecante diaspores sone, Udheheqesi i afte ve rregull me mend e jo me dhune. Udheheqesi qe e ka te zhvilluar ndjenjen e mases behet mase per te tjeret. Udheheqesi qe i njeh kompetencat e veta i njeh edhe kompetencat e te tjereve. Udheheqesi qe e shkrine talentin per popullin e vet di perse jeton. Udheheqesi qe punon per sot e per neser formon te ardhmen e sigurt. Udheheqesi qe merr vendime mbi bazen e fakteve nuk gabon. Udheheqesi qe kontrollon emocionet e veta ne cdo situate shpreh vlera te larta njerezore, Udheheqesi qe nuk e shikon si armik kundershtarin, po lajkatarin, eshte me karakter. Udheheqesi qe rishqyrton artin e drejtimit behet i persosur. Udheheqesi qe mbivlereson ose nenvlereson eshte subjektiv. Udheheqesi i shquar i meson te tjeret duke mesuar edhe vete

189 prej tyre. Udheheqesi qe shikon me qarte e me larg se te tjeret, shtron detyra te reja. Forca e udheheqesit buron nga lidhja e tij me popullin qe i sherbert. Udheheqesi parashikues i pergatit njerezit per te ardhmen. Udheheqesi qe parashikon, beson, guxon dhe kerkon me shume se te tjeret. Udheheqesi qe deshiron e punon per te qene, ben epoke. Udheheqesi cikrrimtar i hap rrugen krizes dhe percarjes, Udheheqesi qe dehet nga sukseset e djeshme harron detyrat e sotme. Udheheqesi konfuz paralizon vetveten dhe njerezit qe drejton. Udheheqesi qe grumbullon probleme behet vet problem. Udheheqesi qe e heq veten te pavezendesueshem mund te zevendesohet edhe nga port jeri i tij. Udheheqesi i etur per pozite dhe lavdi perfundon pa lavdi. Udheheqesi qe hiqet i gjithedijshem e kompromenton vetveten keq. Udheheqesi qe ve ne dukje perparesite e veta perbuzet nga te gjithe. Udheheqesi i diskredituar duhet te hiqet shpejt nga pozita. Udheheqesi qe perserit gabimet eshte i pandreqshem. Udheheqesi qe s'i trajton njerezit sipas punes eshte me hije _e paragjykime. Udheheqesi qe mburret me biografine e paraardhesve te vet, s'ka vlere personale. Udheheqesi qe hiqet misterioz ka zgjidhur menyren me banale per t'u prezantuar. Udheheqesi qe personalizon organizaten eshte shkaterruesi i saj. Udheheqesi qe krijon taraf ne organizate eshte pjelle klanesh e fisesh. Udheheqesi qe shperdoron poziten, shperdoron njerezit qe drejton. Udheheqesit qe punon sipas pervojes se vjeter eshte i vjetruar. Udheheqesi qe mendon se drejton njerez te pandergjegjshem eshte vet i pandergjegjshem. Udheheqesi qe synon te perjetesohet ne pozite eshte skorrje patriarkale. Udheheqesi qe mendon se eshte i pagabueshem eshte i verber. Udheheqesi i zgjuar, i cilter dhe energjik eshte burim gezimi dhe lumturie per njerezit qe drejton. Udheheqesi qe e ka mendjen kandar floriri e therret vendi e kuvendi. Udheheqesi qe nuk di, ben baterdi. Udheheqesi frycak premton shume eben pak, kurse udheheqesi modest premton pak eben shume. Udheheqesi i shquar ve rregull ne mes te kaosit. Udheheqesi racional i realizon

190 detyrat me cilesi te larte ne afatin e caktuar. Udheheqesi qe analizon e sintetizon faktet dhe informatat perqendrohet ne thelbin e problemeve qe shtrohen per zgjidhje. Udheheqesi i shquar e parashikues i parapergatit, i zhvillon dhe i perfundon me sukses te gjitha takimet, mbledhjet e aktivitetet e programuara ne perputhje me strategjine kombetare te organizates. Burokracia, zvarritjet, diskutimet boshe, perseritjet, mbledhjet e gjata me shume probleme, referatet dhe kumtesat akademike jane te huaja per teo Nga sa u tha me lart kuptohet qarte se ketu u parashtruan shume kerkesa per udheheqesit tane te ardhshem. Keto kerkesa nuk mund t'i plotesoje sot asnje shqiptar i Amerikes. Por kjo s'do te thote se diaspora jone ne te ardhmen nuk do te nxjerre nga gjiri i saj udheheqes te shquar kombetar. Ky pohim mund te argumentohet me disa fakte konkrete. Sot diaspora jone nuk ka udheheqes te shquar kombetar, sepse percarja e shperben konstitucionin shpirteror te mergimtareve tane pavaresisht nga forca e karakterit te tyre. Ky degradim i perfshin jo vetem mergimtaret e thjeshte, por edhe ata qe kane talent per art, letersi, shkence, politike e organizim, sepse percarja prodhon jo vetem dhimbje e nihilizem, por edhe urrejtje e cila e djeg shpirtin e mergimtarit, ashtu sic e djeg zjarri shtepine ose pyllin. Me nje fjale, ne percarje nuk mund te formohen as udheheqes, as krijues te shquar, per te cilet do te kete nevoje diaspora jone e bashkuar si per buken e gojes. Them diaspora e bashkuar, sepse nje diaspore e percare s'ka nevoje as per udheheqes, as per krijues, sepse ajo ben jete spontane, qe s'kerkon as tru as zemer, as ideal, as krijimtari, as organizim. Atehere C;' duhet te beje sot diaspora e jone per te nxjerre neser udheheqes e krijues te shquar? Si mund te behet ajo ne te ardhmen fidanishte udheheqesish e krijuesish te talentuar e shpirtmedhenj? Si mund t'i shpetoje ajo mergimtaret nga renia e deshperimi? Kete enigme diaspora jone mund ta zgjidh me sukses duke u bashkuar kombetarisht, sepse vetem ne bashkim lulezojns dashuria vellazerore, ideali, besimi,

191 frymeximi dhe te gjitha cilesite e tjera pozitive te shpirtit njerezor, Kete teze e kane vertetuar me kohe te gjithe ata popuj e komunitete me vlere kur kane bere kthesa progresive ne jete. Ne qofte se ka vlere qytetare e kombetare, kete teze do ta konfirmoje neser edhe diaspora jone ne Amerike, Kanada dhe Europe. Por problemi i udheheqjes sone do te zgjidhet me sukses edhe per disa arsye te tjera. Ll.Jdheheqja mund te formulohet, studjohet e pervetesohet si shume dituri e pervoja te tjera njerezore. Kjo per faktin se udheheqesi s' eshte mbinjeri qe eshte rritur me qumesht ulkonje e palce luani, por eshte njeri me aftesi te caktuara qe mund te arrihen me perpjekje e vullnet nga cdo intelektual i predispozuar per ceshtje shoqerore e kombetare. 2.Mergimtaret tane duhet te kene besim te patundur te geni iliro-shqiptar qe ka prodhuar aq.shume mbreter e perandore si edhe Kastriotin tone legjendar. Eshte e pamundur qe ky gen te mos Iinde shqipe mali gjate bashkimit tone kombetar, Per kete s'duhet te dyshojne mergimtaret tane, sepse historia ka provuar se kur lind nevoja per udheheqes, ata shfaqen me nje domosdoshmeri te hekurt. Sidomos kur Ievizja zhvillohet mbi baza te shendosha kombetare, dalja e udheheqesve te shquar eshte e paevitueshme. E theksoj kete fakt sepse bashkimi i diaspores sene ka baza kombetare, ashtu sic e kane ketu te gjitha diasporat e bashkuara te botes, Une shpresoj se bashkimi i diaspores sone, qc do te mbroje interesat e kercenuara te 500 000 mergimtareve tane, do te linde udheheqes te shquar qe do te perterijne ketu traditat e Nolit e te Konices, si edhe te shume heronjve te tjere te shqiptarizmit qe kane dhene jeten per ceshtjen tone kombetare.

--------~.--------

-~-----------.-.

192 193

PER CILET SHQIPTARE E KAM SHKRUAR KETE LIBER?

Si9 e kam theksuar edhe me pare, kete Iiber e kam shkruar per te gjithe shqiptaret e Amerikes. Por ne radhe te pare ate e kam shkruar per ata shqiptare qe do te mendojne e punojne si Rilindesit tane per bashkimin e diaspores sons te madhe e jo per ata antishqiptare qe do ta kundershtojne ate me fjale ose me heshtje varri. E kam shkruar per ata atdhetare qe i misherojna ketu me sjellje e vepra konkrete vlerat themelore te kombit tone e jo per ato qe s'i njohin e s'i praktikojne keto vIera. E kam shkruar kete Iiber per intelektualet tane atdhetars qe do ta ngrene lart ndergjegjen e mergimtareve tane duke ndezur ne zemrat e tyre flaken e shqiptarizmit dhe te dashurise vellazerom gjate epopess se ardhshme te bashkimit tone kombetar, Kete Iiber e kam shkruar per ata patriors te shquar qe do t'i ngrene ne kembs shqiptaret e Amerikes per bashkim kombstar, ashtu sic i ngriten dje per te ndihmuar Iuften clirimtars te Kosoves sone kreshnike. Kete Iiber e kam shkruar per ata shqiptare qe do t'i realizojnf me besnikeri e perkushtim porosito e shenjta te heronjve te kombit tone e jo per ata qe vegjetojne ketu sipas deshiravo te armiqve tane, E kam shkruar per ata shqiptare qe do t'i vene interesat e dtaspores sons te bashkuar paralel me interesat e veta e jo per ata egoiste te babezitur qe shikojne vetem interesat personale. E kam shkruar per te gjitho ata shqiptars qe do t'i kryejne me nder detyrimet ndaj diaspores se bashkuar e jo per ata kurrnace dollaroidf qe u dridhet dora edhe kur e blejne kripen e gjelles. E kam shkruar per ata shqiptare idealists qe u

pikon zemra gjak per shkak te per~a~je~ se .~~~s~ores s?ne e jo per snobet tane te verber qe e shpe~fIl~~n ke.te ~1 ko.~betare. E kam shkruar per ata shpirtbardhe qe mbjellin ne zemrat e mergimtareve tane dashurine vellazerore ~.m~eku~ti~in e jo per intrigantet shpirtvegjel qe vjel~ heI:nper ,:,:ellas~.pe~.turk ~ shkja. E kam shkruar per shqiptare~. e «;Ilte~e t~ pa~ter qe do.~e aderojne ne bashkimin e diaspores sone ~ JO pe~ f:.y«;ake~~ dallkauket, ciniket, fanatiket e nihilistet indiferente qe s'kane asnje vlere kombetare. E kam s~ar per ~ta ~eshnik~. sh~ip~~r~ qe kane vullnet dhe energji kombetare, ~JOp~r qullaee~.qe beJn~ jete zvarranikesh. E kam shkru~r ?er tr~mat e ~en~u.: t~ shqiptarise, e jo per trimat e marre te .votkes dhe te rakise ~e udhehiqen ne jete nga barku dhe ShqlS~~.E k~m s.hkruar pe~ ata patriote qe e vene bashkimin e dias~?_res .s?ne.~~~5do detyre tjeter. E kam shkruar per grate tona qe 1 rritin femijet e vet me fryrnen e kombit dhe te dashurise vellaz.~~o~~. E k.~~ shkru~r per ata nacionaliste qe ne cdo ~oment ~eJe~es e ve~e k~~bl~ mbi cdo fis, krahine, klan, parti e fe e JOp.~r.skorrJet. qe Jane skllever te kulteve politike dhe te pjellave te tjera mesjetare. ~ kam shkruar per kleriket tane atdhetare qe punojne e luten SI shenjtore te kombit per bashkimin e shqipt~reve.:e ~m~_rikes duke shpallur shqiptarine si kryefe te komblt.~one, e JO~:r. ata qe jane perpire teresisht nga dogma ..e..f~s~ d~e babezl~ e neveritshme e parase, E kam shkruar kete hb~r ~er ato s~~~p~ mali qe do ta leshojne kushtrimin per bas~ki~m e sh~.eJte t~ diaspores sene e jo per ata korba qe krokatm ne trung te ~~are duke perhapur zi e mosbesim per fore en dhe ~le:.at k~mbe~.ar~ te diaspores sone, E kam shkruar per ata ideahste shqiptare qe s'mund te lumturohen ketu jashte bashkepunimit kombetar me vellezerit e vet e jo per ata sektaruce fanatike qe lumturohen.~~ kllefin e klanit te vet si kermilli ne guaske. E kam shkruar kete liber per pasardhesit e denje te Gjergj Kastriotit~.te Apostujve t.e Shqiptarizmit, te Nene Terezes se shenj~er~~r, te A~em J as.~~nt dhe te gjithe heronjve te tjere te kombit qe na lane trashegim

194 porosine e bashkimit dhe te dashurise vellazerore e jo per pasardhesit e renegateve dhe te tradhetareve tane qe na lane trashegim percarjen, urrejtjen, vellavrasjen e dukuri te tjera satanike, qe kane marre jeten e mijera shqiptareve, Me ne fund, kete Iiber e kam shkruar me dashuri e respekt te vecante per ata heronj dhe heroina shqiptare qe do ta bashkojne diasporen tone mbi bazen e idealit dhe te moralit tone

195 sinqerte t'i ndizte zemrat tuaja te molisura me idete e shqiptarizmit qe jane lare me gjakun e heronjve e deshmoreve tane. E di se miqte e mi kane pritur nga une qe te shkruaja nje liber magjik per ceshtjen e bashkimit tone, nje liber ne faqet e te eilit do te vershonin ndjenjat e mia kombetare si ujevare e .. ndritshme qe do te ishin si eliksir jete per shpirtin e molisur te shqiptareve. Por, pavaresisht nga deshira e mire dhe besimi, miqte e mi s'duhet te kerkojne nga nje plak i derrmuar nje veper hyjnore, sepse edhe une, si miliona shqiptare te tjere, kam marre shume plage nga tragjedia e kombit tone. Por pavaresisht nga mangesite, ky liber e ka nje merite te vecante, sepse ai do t'ju sjelle shqiptareve te Amerikes lajrnin me te bukur ne jete.Iajmin e bashkimit,lajmin e dashurise vellazerore.Iajmin e ringjalljes kombetare. Per shkak te kesaj merite, autori eshte i bindur se do ta kete bekimin e shqiptareve te vertete dhe mallkimin e antishqiptarve, ashtu sic; e kane patur gjithmone patriotet e kombit tone. Vellezer shqiptare, pas leximit te ketij libri, jeni te lire te zgjidhni midis percarjes se mallkuar dhe bashkimit te bekuar, midis fisit arkaik e kombit modern, midis krahinarizmit dhe shqiptarizmit, midis lirise barbare dhe Iirise qytetare, midis urrejtjes shekullore dhe dashurise vellazerore, midis regresit dhe progresit, midis anarkise dhe harmonise, midis vesit dhe virtytit, midis te keqes dhe te mires, midis asimilimit dhe shpetimit, Pra ju do te jeni te lire ta merrni fatin tuaj ne dore ose ta shkelni ate, ashtu sic e kane shkelur ketu paraardhesit tuaj qe s'u ka mbetur as nami, as nishani. Duke perfunduar, uroj qe mergimtaret tane ta lexojne kete Iiber me syrin celik te shqipes qe zgjon shprese e besim per foreat tona e jo me syrin e perlotur te qyqes qe ndjell kob e trishtim per finalen tone te dhimbshme.

kombetar.
Vellezer te nderuar, jam i bindur se idete e ketij libri te thjeshte shprehin aspiratat dhe interesat kombetare te 500.000 shqiptareve te Amerikes qe jane shperndare si jetime ne te kater eepat e kontinentit. Ne qofte se do te triumfojne idete e tij, ai do te shenoje per ne kufirin midis percarjes se mallkuar dhe bashkimit te bekuar. Kur te dale ne qarkullim, ky liber do te jete sprove e madhe per te gjithe shqiptaret e Amerikes, sepse pas leximit te tij do te dale qarte se eili prej tyre e do me fjale e vepra atdheun, kombin dhe komunitetin e vet dhe eili shkithet per to si kloun, se eili prej tyre e do bashkimin dheshpetimin e komunitetit tone e eili e do percarjen dhe asimilimin e tij. Pas leximit te ketij libri do te kuptohet se cili shqiptar ka karakter kombetar dhe cili s'ka, se eili shqiptar eshte trim e eili eshte frikaeak. Pas leximit te tij, s'do te kete shqiptar qe do te mund te fshihet as pas gishtit, as pas injorances, sepse ne kete rast s'do te pije uje asnjelloj truku. Shkurt, ky liber do ta ndaje ketu miellin nga krundet. Me ate miell diellor ketu do te gatuhet buka e shenjte e kombit me te cilen do te ushqehen bijte e bashkuar te shqipes. Mergimtare te nderuar, permes ketij libri une e shpalosa perpara jush fjalen time per bashkimin tuaj kombetar. Do te deshiroja qe kjo fjale te futej ne zemrat tuaja te plagosura si rreze e ngrohte diellore qe ushqen shprese e besim per te ardhmen tuaj te lumtur. Do te deshiroja qe fjala ime te ishte ballsam per pIa get tuaja qe ua kane shkaktuar drama e kombit dhe percarja e komunitetit tone. Do te deshiroja qe kjo fjale e

KY LIBER SHPERNDAHET FALAS.
Grumbullimi i te hollave per botimin e ketij libri u be nga auiori Ismail Ahmeti. Per botimin e ketij libri kane kontribuar: Fondacioni Plave-Guci 2000$ Enkel Ahmeti 2000$ Nazar Mehmeti 2000$ Rexhe Xhaklli 1000$ )1berPilku 500$ Ricard Llukaj 500$ Sal Rusi 500$ Pjeter Vulaj 250$ Nik Gjergj Pllumbi 200$ Mehill Velaj 200$ Shaban e Rustem Sinanaj 200$ Agirn Kelrnendi 200$ Halil Harnzi Ahmetaj 200$ Mehmet Elezi Ahmetaj 200$ Fatos Muca 150$ Tome Ulaj 150$ Deni Dedvukaj 100$ Shpend Haxhaj 100$ Izet Kolenaj 100$ Trojan Vuthi 100$ Adem Cuka 100$ Halil Cela 100$

Vellezerit Hakaj nga Labinot Balidemaj Ismet Zeneli Ahmetaj Jeton Prelvukaj Skender Aderni Shefki Mexhuani Ben [akupi

100$ 100$ 100$ 50$ 50$ 40$ 20$

Per kete liber autori Ismail Ahmeti ka punuar tre vjet intensivisht pa u shperblyer materialisht per punen e bere. Falenderoj nga zemra te gjithe njerezit qe dhuruan per botirnin e ketij libri. Falenderoj gjithashtu mikun tim e atdhetarin per organizimin e botimit te ketij libri. dicka

Gani Perolli

Me mirenjohje, Ismail Ahmeti.

PERMBAJTJA
HYRJE RENDESIA PERt;ARJA KRYEZOTI 5 E ORGANIZIMIT NE JETEN E POPUJVE
Jl

RRENIMQAR

I SHQIPTARVE

J6

PERc;ARJA E POPUJVE TE BOTES GJATE HISTORISE SHKAQET KRYESORE QE KANE PERCAKTUAR PERc;ARJEN E POPULLIT TONE NE SHEKUJ FORMALE

33 43

DALLIMET DHE KONTRADIKTAT QE PERt;AJNE DIASPOREN TONE FJALE TE URTA DHE SHPREHJE JONE E BASHKIMIT SONE

6)

PER PERc;ARJEN ,

E5 EB

PERc;ARJA

DOMOSDOSHMERIA

KOMBETAR TE DIASPORES MUNDESITE TE DIASPORES E BASHKIMIT SONE

72

KOMBETAR 82

RINGJALLJA E NDJENJAVE NACIONALISTE NE GJIRIN E DIASPORES SONE KRIJON PREMISA DHE MUNDESI REALE PER BASHKIMIN E MERGIMTAREVE TANE EE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful