INFRACTIUNEA DE LUARE DE MITA

Analiza comparativa intre Codul Penal in vigoare si noul Cod Penal

Std. TUDOR ANCA ANUL III - ID

...... 5 – Consumarea şi tentativa........ 1 – Notiuni introductive..............................pag.................pag.............................................4 Cap............. 2 – Reglementarea infractiunii de luare de mita in cele doua Coduri Penale pag........pag................................................. 4 – Elementele constitutive ale infractiunii...................................... 3 – Notiune si definitie....................................................ID Std...................10 Bibliografie................................................12 2 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III ..................................... TUDOR ANCA ...............................pag........................................pag.............9 Cap...........5 Cap............... 6 – Sancţionare..3 Cap............................................... 7 – Analizarea infractiunilor de coruptie din noul Cod Penal raportat la alte acte normative internationale..........................................................pag.......................4 Cap.......................................................FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” CUPRINS Cap.........................10 Cap......8 Cap.......pag....... 8 – Informaţii tehnice.............. 9 – Concluzii......pag...................7 Cap...............................pag........................

supus unor frecvente intervenţii legislative asupra diferitelor instituţii. Pornind de la aceste premise. neajunsuri evidenţiate atât de practică. şi mai ales în perioada de după 1989. practica ultimului deceniu a demonstrat că nu mărirea exagerată a limitelor de pedeapsă este soluţia eficientă pentru combaterea criminalităţii. Astfel. procurori. a legii penale. infracţiuni de corupţie etc. şi anume simplificarea pe cât posibil a textelor de incriminare. cât şi de doctrină. Proiectul noului Cod penal urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: 1. infracţiuni informatice. În acest sens. TUDOR ANCA . Profundele transformări în plan politic. 1 www.just.). în proiectul Codului penal trebuie introduse toate acele fapte incriminate în legi speciale. securitate şi justiţie. cu evitarea suprapunerilor inutile de norme în vigoare existente în actualul Cod penal şi în legile speciale. 301/2004 şi să le integreze pe baza unei concepţii unitare alături de elemente preluate din alte sisteme de referinţă dar şi din reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene pentru realizarea spaţiului de libertate. Răspunzând cerinţelor procesului de monitorizare al Comisiei Europene. cu participarea reprezentanţilor Consiliului Legislativ. judecători. a condus la o aplicare şi interpretare neunitară. în egală măsură. crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală. Analiza Codului penal în vigoare pune în evidenţă un alt imperativ al noilor reglementări din partea specială. ea nu mai trebuie reluată în conţinutul incriminărilor din partea specială. cu repercusiuni asupra eficienţei şi finalităţii actului de justiţie. nu lasă loc pentru nicio îndoială în privinţa necesităţii adoptării unui nou Cod penal.ro – Expunere de motive 3 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . care merită în mod real o sancţiune penală. Decizia elaborării unui nou Cod penal are la bază o serie de neajunsuri existente în actuala reglementare. un corolar al evoluţiei economico-sociale. pentru elaborarea proiectului noului Cod penal a fost constituită în cadrul Ministerului Justiţiei o comisie formată din cadre didactice universitare. Notiuni introductive Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. proiectul are ca punct de plecare necesitatea elaborării unui nou Cod penal. dar şi a doctrinei şi jurisprudenţei. lipsită de coerenţă. social şi economic. Astfel. ci reprezintă.ID Std. iar în aceste cazuri textul incriminator trebuie conceput astfel încât să se integreze organic în structura proiectului1. urmând a se aplica textul general. care au avut loc în societatea românească în cele aproape patru decenii care au trecut de la adoptarea Codului penal în vigoare. actualul regim sancţionator penal reglementat de Codul penal în vigoare. Elaborarea unui nou Cod penal este cerută şi de necesitatea reaşezării în limite normale a tratamentului sancţionator. Decizia de a se trece la elaborarea unui nou Cod penal nu este o simplă manifestare a voinţei politice. care să preia elementele ce pot fi menţinute din Codul în vigoare şi din Legea nr. în cazul în care o circumstanţă este prevăzută în partea generală ca şi circumstanţă agravantă generală. Astfel.1. evitarea suprapunerilor între diferitele incriminări şi evitarea suprapunerilor cu textele părţii generale. Pentru asigurarea unităţii în reglementarea infracţiunilor este necesară includerea în conţinutul proiectului Codului penal a unor infracţiuni prevăzute în prezent în legi penale speciale şi care au o mai mare frecvenţă în practica judiciară (infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere.

Guvernul României a aprobat in data de 7 iulie 2010. Prin această dispoziţie se rezolvă mult controversata problemă dacă notarul public. este incriminată într-o variantă tip. dar numai în ipoteza comiterii acestei fapte în scopul de a nu îndeplini. De asemenea. fără a fi aduse modificări semnificative de fond. De asemenea. Pentru realizarea în condiţii mai bune a prevenţiei generale. 2. a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în scopul de a nu face un act contrar acestor îndatoriri. * Prin atingerea obiectivelor menţionate se va realiza racordarea legislaţiei penale naţionale la exigenţele contemporane ale principiilor fundamentale ale dreptului penal.4 din Protocol). Reglementarea infractiunii de luare de mita in cele doua Coduri Penale In noul Cod Penal. poate fi sau nu autor al luării de mită. menită să faciliteze aplicarea lor unitară şi cu celeritate în activitatea organelor judiciare. ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală bazată pe recunoaştere şi încredere reciprocă. TUDOR ANCA . proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal (Legea nr. 260/2004) s-a impus completarea cadrului infracţiunilor de corupţie cu o prevedere referitoare la extinderea normelor penale respective în privinţa faptelor de dare şi luare de mită comise de persoanele implicate în soluţionarea litigiilor pe cale de arbitraj intern sau internaţional (art. pe de o parte. la care România este parte. care are un conţinut apropiat de cel din Codul penal în vigoare. s-a prevăzut ca pedeapsă complementară interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. iar pe de altă parte. 5. dispoziţiile din Legea nr. infractiunea este incriminata in TITLUL V . Capitolul I.Infracţiuni de corupţie şi de serviciu. Luarea de mită. În Capitolul I. în plan social. asigurarea satisfacerii exigenţelor decurgând din principiile fundamentale ale dreptului penal consacrate de Constituţie şi de pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului. armonizarea dreptului penal material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene. 288. în cazul normei de incriminare a luării de mită. pentru care este necesară o abilitate specială a autorităţilor publice. 4. executorul judecătoresc sau alte persoane care execută o funcţie de interes public. Notiune si definitie 4 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . coroborată cu modificările preconizate în proiectul Codului de procedură penală. precum şi la creşterea încrederii generale în actul de justiţie penală. transpunerea în cadrul legislativ penal naţional a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene. la propunerea Ministerului Justiţiei. inclusiv cele produse prin Legea nr. 2 . 161/2003. 3. în proiect. simplificarea reglementărilor de drept substanţial. reglementarea acestor fapte în Codul penal în vigoare. ar trebui să conducă la asigurarea previzibilităţii legii penale. la stabilirea conţinuturilor infracţiunilor de corupţie s-au avut în vedere.2. ca urmare a ratificării de către România a Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia (Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare.ID Std. Într-un alineat distinct este incriminată luarea de mită când este săvârşită de către o persoană care exercită o profesie de interes public. art. 286/2009). 3. simplificarea reglementărilor de drept substanţial.

288 alin. Totodata. a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri”). 288 conţine. reglementarea actuală prevăzută în art.1 din C.pen. 256. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. pentru sine sau pentru altul. pentru sine sau pentru altul.ID Std. direct sau indirect. Obiectul juridic special Luarea de mita.Noţiunea reglementării şi incriminării acestei fapte este de a preveni şi combate corupţia unor funcţionari (sau alţi salariaţi) care periclitează grav normala evoluţie a relaţiilor de serviciu precum şi prestigiul organizaţiilor de stat. luarea de mită este definită ca fiind „fapta funcţionarului care. 288 din proiectul noului Cod penal. ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase.ro 5 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. Elementele constitutive ale infractiunii 2. (2) 4 constituie infracţiune numai când este comisă în legătură cu neîndeplinirea. în legătură cu îndeplinirea.288 alin. a nu indeplini. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. 254 (luarea de mită) şi cea regăsită în prezent în art. ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri2. care presupune indeplinirea cu probitate de catre functionarii publici. pretinde ori primeste bani sau alte foloase care nu i se cuvin. ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase. întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în legătură cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri5.1. forma propusă în Proiect este mai largă. neîndeplinirea. sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri3. in vigoare Art. Noul Cod Penal incrimineaza aceeasi infractiune astfel: fapta funcţionarului care. 254 Cod penal). sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri”. 175 alin. indiferent de actul normativ de incriminare. 4. direct sau indirect. 5 Art. (1) săvârşită de una dintre persoanele arătate în art. acoperind toate situaţiile în care o persoană ia mită în legătură cu îndeplinirea. care defineşte fapta de luare de mită prin raportare la scop („ … în scopul de a îndeplini. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. luarea de mita este definita ca fiind fapta functionarului care.1 din noul Cod Penal 4 Conform Art. Se poate observa că. distincţie care nu face decât să creeze dificultăţi în plan probator atunci când înţelegerea a avut loc înainte de efectuarea actului. Modificarea s-a realizat pentru a permite renunţarea la distincţia actuală între luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite. Astfel. 175 din noul Cod Penal este considerat funcţionar în sensul legii penale persoana care exercită o activitate pentru care a fost învestit de o autoritate publică şi care este supusă controlului acesteia. Conform Codul Penal in vigoare. în legătură cu îndeplinirea. 254 alin. potrivit prevederilor art. 2 3 Art. neîndeplinirea. neîndeplinirea. are ca obiect juridic special relatiile sociale referitoare la buna desfasurare a activitatii de serviciu. dar bunurile s-au remis ulterior6.manager. pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin. spre deosebire de reglementarea actuală (art. ori accepta promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge.e-juridic. deci. TUDOR ANCA .2 din noul Cod Penal 6 www. in scopul de a indeplini. direct sau indirect. fapta prevăzută în alin. Art. precum si de catre ceilalti functionari a indatoririlor de serviciu.

Analizand prevederile art. pretinderea si acceptarea. indiferent de actul normativ care o incrimineaza. Latura obiectivă Luarea de mita are continuturi alternative. de regula. Totusi.2. Nerespingerea promisiunii ilustrează lipsa oricărei riposte de mituire ce i se face.Subiect activ Atat in Codul Penal in vigoare. Actiunea sau inactiunea faptuitorului trebuie sa fie anterioara indeplinirii. Pretinderea semnifică cererea exprimată fără dubiu de către făptuitor în sensul că doreşte să primească folosul nelegal. sub aspectul elementului material. nerespingerea unei promisiuni nemaifiind incriminata. neindeplinirii etc. Potrivit Codului Penal in vigoare. respectiv art. fie printr-o inactiune. faptuitorul primeste un bun). (conform Codului Penal in vigoare. ori a realizării lui necorespunzătoare. fie printr-o actiune.pen. A pretinde ceva inseamna a cere ceva. Obiectul material Ca si celelalte infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul.4.ro 6 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III .scribd. a actului pentru a carui indeplinire sau neindeplinire faptuitorul pretinde sau primeste bani ori foloase. Folosul nelegal poate fi dobândit şi pentru altul. luarea de mita este lipsita. iar inactiunea consta in nerespingerea de catre acesta a unei asemenea promisiuni. 7 www. TUDOR ANCA .288 din noul Cod Penal.ID Std. ori in acceptarea promisiunii unor astfel de foloase. 2. Exista opinia ca obiectul material al luarii de mita este constituit din prestatia mituitorului7. Acceptarea promisiunii reprezintă încuviinţarea neechivocă privind primirea folosului injust. infractiunea are si un asemenea obiect. Fapta se comite în legătură cu un folos necuvenit pe care făptuitorul îl primeşte sau urmează a-l primi de la mituitor.147 C.constituie o îmbogăţire fără just temei. cat si in noul Cod Penal subiectul activ este determinat ca fiind funcţionarul în intelesul lui art. 175 din noul Cod). daca actiunea faptuitorului priveste in mod direct un bun. 254 din Codul Penal in vigoare se săvârşeşte totdeauna înaintea efectuării actului de serviciu. actiunea poate consta in pretinderea sau primirea de bani sau alte foloase ce nu i se cuvin faptuitorului. b.3. dar pentru existenta acestuia este necesar ca faptuitorul sa aiba calitatea speciala ceruta de lege autorului. adică o sporire a activului sau o diminuare a pasivului patrimoniului făptuitorului pe cale ilicită a executării necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.Subiect pasiv In cazul acestei infractiuni. de un obiect material. Elementul material al faptei inctiminata de art. putandu-se realiza. Prin "folos care nu i se cuvine" făptuitorului înţelegem orice folos material care\se. observam ca si modalitati ale elementului material doar primirea. a formula o pretentie. Subiectul a. subiectul pasiv va fi statul. 2.2. Coautoratul este posibil. Primirea înseamnă intrarea efectivă a făptuitorului în posesia folosului ilicit. astfel incat infractiunea nu poate fi savarsita printr-o inactiune. constand in bunul respectiv (de ex.

neîndeplinirii ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. acceptare sau nerespingere a unei promisiuni referitoare la acel folos dobândit de către funcţionar pentru sine sau pentru altul. luarea de mită va intra în concurs cu acea faptă penală. Ori de câte ori neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu constituie infracţiune prin ea însăşi. şi criteriul esenţial de deosebire a luării de mită de infractiunea de primire de foloase necuvenite. ci numai acceptată posibilitatea producerii ei. precum şi pentru prestigiul acesteia. nemaifiind incriminata infractiunea de primire de foloase necuvenite. astfel incat primirea folosului dupa indeplinirea actului de serviciu nu mai trebuie sa fie precedata de catre pretinderea sau acceptarea unei promisiuni. funcţionarul trebuie să ştie că intermediarul acţionează în numele său şi. in noul act normativ. asa cum am precizat anterior. cele două valori sociale fiind în fapt inseparabile. chiar daca nu a existat o intelegere intre mituitor si faptuitor anterior efectuarii actului de catre functionar. Intrarea autorului în posesia folosului necuvenit are relevanţă. 5. face ca să existe infracţiunea în formă consumată. Inţelegerea făptuitorului cu mituitorul în sensul unei ulterioare obţineri a folosului material. nu i se cuvin si cu toate acestea. aceasta deoarece scopul activităţii infracţionale este prevăzut de lege.ID Std.ro 7 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . în scopul efectuării unui act contrar acestor îndatoriri. in momentul savarsirii faptei. Cu toate acestea. legiuitorul nu 8 www. din punct de vedere al consumării faptei.5.Consumarea şi tentativa Fapta este pe deplin consumată o dată cu realizarea oricăruia din modalităţile normative ale elementului material.euroavocatura. să accepte anticipat acesta. Conform opiniilor exprimate in doctrina8. Avand in vedere prevederile noului Cod Penal. infractiunea se va consuma in momentul primirii folosului necuvenit. efectuată înainte sau în timpul realizării actului de serviciu. Practica a statuat că infractiunea subzistă chiar dacă folosul pretins sau promis făptuitorului nu i se mai remite efectiv.Latura subiectivă Indiferent ca facem referire la Codul Penal actual sau la noul Cod Penal. infractiunea de luare de mita se savarseste numai cu intentie directa.Folosul ilicit este dobândit (sau urmărit numai) de către autor în schimbul îndeplinirii. ca banii sau foloasele pe care le pretinde sau primeste ori care constituie obiectul promisiunii pe care o accepta sau nu o respinge. intrucat. Infractiunea are ca urmare o stare de pericol pentru desfăşurarea corespunzătoare a serviciului în unitate al cărui angajat este făptuitorul. nu se mai face distinctie intre momentul primirii. sau. Folosul nelegal poate fi remis funcţionarului înainte sau după încălcarea de către acesta a îndatoririlor de serviciu. in noul Cod Penal.Când fapta se săvârşeşte prin intermediar. TUDOR ANCA . Dar scopul nu exclude existenţa intenţiei indirecte care apare atunci când făptuitorul nu urmăreşte crearea stării de pericol pentru relaţiile sociale de serviciu. cel puţin. numai în ceea ce priveşte modalitatea primirii. fapta se săvârşeşte cu intenţie directă sau indirectă. 2. potrivit Codului Penal in vigoare. faptuitorul isi da seama. el vrea sa le pretinda sau sa le primeasca ori sa accepte sau sa nu respinga promisiunea ce i s-a facut. acesta fiind. potrivit Codului Penal in vigoare. cu menţiunea că primirea folosului ulterior efectuării sau neefecturăii actului de serviciu trebuie să fie precedată de o pretindere. Folosul injust poate fi primit sau pretins şi printr-un intermediar. pretinderii sau acceptarii de foloase necuvenite.

aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. Mai mult decat atat. daca a fost savarsita de un functionar cu atributii de control. În această categorie sunt incluşi.ID Std. noul act normativ precizeaza strict drepturile de care va fi privat faptuitorul infractiunii de luare de mita. 112 din noul Cod Penal . Analizand noul Cod Penal. pentru a asigura scăparea făptuitorului sau păstrarea folosului ori produsului obţinut. respectiv dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. Atunci când fapta a fost comisă de un funcţionar cu atribuţii de control (o calificare specială a subiectului infracţiunii) limita maximă a pedepsei va fi mai mare . O asemanare intre cele doua Coduri este reprezentata de reglementarea privind confiscarea banilor. noul Cod Penal nu mai prevede varianta agravata a infractiunii de luare de mita. aparţinând altei persoane. valorilor sau oricaror alte bunuri primite de catre functionar din partea mituitorului. aparţinând altei persoane. se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. in vigoare: Fapta prevazuta in alin. aceasta fiind o forma agravata a infractiunii. Raţiunea textului este de a descuraja pe cei care eventual sunt tentaţi să ia mită în îndeplinirea unor atribuţii de serviciu care vizează acte de control. sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. 175 (deci.Sancţionare Actualul Cod Penal prevede pentru infractiunea prev. In ceea ce priveste confiscarea speciala. iar dacă nu se găsesc făptuitorul este obligat la plata echivalentului în bani. b) bunurile care au fost folosite. fiind ambele infractiuni incriminate conform art.mai face distinctie intre luarea de mita si primirea de foloase necuvenite. 254 alin. 288 din noul Cod Penal. observam o diminuare a pedepsei. infractiunea fiind sanctionata cu inchisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta. 2 din C.254. 10 Art. fapta de luare de mită săvârşită de alte persoane decât funcţionarii). noul Cod Penal va avea urmatorul cuprins10: (1) Sunt supuse confiscării speciale: a) bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală. c) bunurile folosite. 29. ori chiar le-a restituit mituitorului. profesorii. medicii etc.pen. pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. acesta nu poate fi obligat la plata echivalentului unor bunuri pe care doar le-a pretins. imediat după săvârşirea faptei. Tentativa nu se pedepseşte. dacă sunt ale făptuitorului sau dacă. spre exemplu. nefiind posibilă la această infracţiune. 6. alin. în orice mod. In ultimul aliniat se prevede că banii sau alte valori care au făcut obiectul luării de mită se confiscă.Confiscarea specială 8 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . iar pentru cazul prevazut la alin. de art. dacă a fost săvârşită de o altă persoană decât cele arătate în art. art. 9 Art.288 alin. i-au fost promise. 1.1 pedeapsa cu inchisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. Mai mult decat atat . TUDOR ANCA . prin reducerea limitelor speciale ale pedepsei la jumătate. Nu pot fi confiscate decât bunurile remise în mod efectiv făptuitorului. dacă sunt ale făptuitorului sau dacă.3 din noul Cod Penal prevede o forma atenuata a infractiunii sancţionand infracţiunea de luare de mită.15 ani. aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. In ceea ce priveste aplicarea unei pedepse complementare.

cuprinse în Capitolul I al Titlului V. 7.e) nu se găsesc. Suedia ( închisoare până 2 ani în cazul infracţiunilor de dare de mită şi luare de mită şi închisoare de până la 6 luni în cazul infracţiunii privind aceptarea de 9 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . Codul penal german 2. iar pe de altă parte. prin echivalent bănesc. se va confisca echivalentul în bani al acestora. 78/2000 pentru prevenirea. în locul lor se confiscă bani şi bunuri până la concurenţa valorii acestora. Codul penal suedez 4. iar persoana căreia îi aparţin nu a cunoscut scopul folosirii lor. în varianta tip şi maxim 10 ani închisoare pentru varianta agravată.b) şi c). (5) Dacă bunurile supuse confiscării potrivit alin. bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea bunurilor supuse confiscării precum şi bunurile produse de acestea. ţinând seama de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce şi de contribuţia bunului la aceasta. se dispune confiscarea în parte. (4) Dispoziţiile alin. f) bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală. (2). Codul penal portughez 5. inclusiv cele produse prin Legea nr. Reglementarea propusă în proiectul noului Cod penal a avut în vedere analizarea legislaţiei statelor europene. dispoziţiile din Legea nr. de asemenea. 161/2003 pentru prevenirea. dacă bunurile nu pot fi confiscate întrucât nu aparţin infractorului. b) nu se aplică în cazul faptelor săvârşite prin presă. reglementarea acestor fapte în Codul penal în vigoare.(1) lit. Astfel. (6) Se confiscă. dacă valoarea bunurilor supuse confiscării este vădit disproporţionată faţă de natura şi gravitatea faptei. în varianta tip şi maxim 5 ani închisoare pentru varianta agravată. în varianta tip şi maxim 4 ani închisoare pentru varianta agravată). Finlanda (maxim 2 ani. în cazul dării de mită şi maxim 5 ani.(1) lit. Din analiza legislaţiei comparate menţionată mai sus. Dacă bunurile au fost produse.(1) lit. Analizarea infractiunilor de coruptie din noul Cod Penal raportat la alte acte normative internationale Infracţiunile de corupţie. (2) În cazul prevăzut în alin. TUDOR ANCA .d) bunurile care au fost date pentru a determina săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală sau pentru a răsplăti pe făptuitor.b) . în cazul luării de mită ). cu excepţia bunurilor prevăzute în alin. au fost analizate prevederile privind infracţiunile de corupţie prezente în următoarele acte normative: 1. Codul penal estonian 6. se poate observa că pedepsele propuse de proiectul noului Cod penal pentru infracţiunile de luare şi dare de mită sunt în concordanţă cu cele existente în Germania (maxim 5 ani închisoare). e) bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzută de legea penală.(1) lit. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Estonia (maxim 3 ani. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. cu modificările şi completările ulterioare. b) şi c).ID Std. (1) lit. se dispune confiscarea lor în întregime. Codul penal finlandez 3. cu aplicarea dispoziţiilor alin.b) şi c). elaborat de către Misiunea de Administraţie Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo (UNMIK/REG/2003/25 Official Gazette 6 July 2003). (3) În cazurile prevăzute la alin. Codul penal provizoriu al provinciei Kosovo. au fost elaborate având în vedere pe de o parte. modificate sau adaptate în scopul săvârşirii faptei prevăzute de legea penală. dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia.

în principal. modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale – rezultatul unei analize a legislaţiei penale în vigoare.2. Concluzii Analizand continutul constitutiv al infractiunii de luare de mita prin prisma celor doua Coduri Penale. Cele 4 titluri reglementează aspecte precum: aplicarea în timp a legii penale. aspecte precum: . precum şi în Kosovo (maxim 5 în cazul luării de mită şi maxim 3 ani în cazul dării de mită)11.Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupţiei în sectorul privat.Protocolului adiţional la Convenţia penală a Consiliului Europei privind corupţia. au fost avute în vedere şi următoarele instrumente internaţionale : . pe lângă experţi din cadrul Ministerului Justiţiei. ratificată de România.abrogarea unor texte de incriminare din legislaţia specială. ca modalitate a elementului material al infractiunii. 9.dezincriminarea unor fapte prevăzute în legislaţia specială şi contravenţionalizarea acestora. 6 capitole şi 251 de articole. 260/2004.ID Std. ori pentru înlăturarea suprapunerii inutile a unor texte care protejează aceleaşi valori sociale. acolo unde este cazul. pentru redactarea textelor. ratificată de România. adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999. Activitatea comisiilor s-a desfăşurat pe parcursul a aproximativ patru luni. şi teoreticieni şi practicieni cu experienţă în domeniul dreptului civil şi penal.Informaţii tehnice La nivelul Ministerului Justiţiei au fost constituite două comisii de redactare pentru elaborarea legilor de punere în aplicare a noilor coduri substanţiale – Codul civil şi Codul penal – din acestea făcând parte. . publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. inclusiv în sensul prevederii unui termen de promovare a unor proiecte de lege esenţiale pentru reforma sistemului judiciar în materie penală – proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune şi proiectul de lege privind executarea pedepselor. dispoziţii legate de interpretarea şi completarea unor texte din Codul penal. . De asemenea. . 8. prin Legea nr. Proiectul de lege este structurat în 4 titluri. realizată pentru prima dată după mai multe decenii. astfel incat savarsirea acestei fapte se va incadra la prevederile art. .adaptarea pedepselor pentru infracţiunile care rămân în legislaţia specială potrivit logicii sancţionatorii a noului Cod penal. ca urmare a cuprinderii acestora în Partea specială a noului Codului penal. 288 din noul Cod Penal.actualizarea trimiterilor la normele din Partea specială a Codului penal făcute de textele din legislaţia specială. Portugalia ( închisoare de la 6 luni la 1. am putut observa faptul ca nu s-au adus modificari esentiale in ceea ce priveste incriminarea acestei fapte. activitatea comisiei a urmărit. În privinţa noului Cod Penal.ro 10 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . dispoziţii finale şi tranzitorii. cu mentiunea ca noul Cod Penal nu mai prevede nerespingerea unei promisiuni. prin Legea nr.just. Totodata noul Cod Penal nu mai incrimineaza separat infractiunea de primire de foloase necuvenite. 192 din 31 iulie 2003. 27/2002. . TUDOR ANCA .foloase necuvenite).Convenţia penală privind corupţia. a măsurilor educative şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 11 www.5 sau 8 ani).

(2) din Proiect. precizăm că este incriminată luarea de mită când este săvârşită de către o persoană care exercită o profesie de interes public [cu referire la art.ID Std. Mai trebuie adăugat faptul că noul Cod Penal prevede în mod explicit că primirea folosului necuvenit se poate face şi în beneficiul unei alte persoane decât funcţionarul mituit – „primeşte (. Modificarea s-a realizat pentru a permite renunţarea la distincţia actuală între luarea de mită şi primirea de foloase necuvenite. 288 din proiect sancţionează orice fel de acceptare a unei sume de bani sau de alte foloase. art.Astfel. În această categorie sunt incluşi. conform dreptului său intern. Prin această dispoziţie se rezolvă mult controversata problemă dacă notarul public. profesorii. sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri. 175 alin. Mai mult decât atât. ori de a accepta promisiunea unui asemenea avantaj. deci. aceasta nefăcând referire la fapta funcţionarului de a nu respinge promisiunea de bani sau alte foloase. 175 (deci. 288 din proiect este în concordanţă cu Convenţia menţionată. dar numai în ipoteza comiterii acestei fapte în scopul de a nu îndeplini. referitoare la lupta împotriva corupţiei în sectorul privat. un folos necuvenit de orice natură. 288 alin. pentru sine sau pentru un terţ. direct sau prin intermediul unui terţ. tacită sau expresă. Referitor la art. în cazul normei de incriminare a luării de mită. atunci când s-a săvârşit cu intenţie. prin Legea nr. executorul judecătoresc sau alte persoane care execută o funcţie de interes public. De asemenea. dar bunurile s-au remis ulterior. 288 conţine. limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. 65 din 30 ianuarie 2002 11 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . ratificată de România. acoperind toate situaţiile în care o persoană ia mită în legătură cu îndeplinirea. persoana căreia i se oferă bani va comite infracţiunea de luare de mită. adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999. orice folos necuvenit pentru el sau pentru altcineva ori de a accepta oferta sau promisiunea cu scopul de a îndeplini ori de a se abţine să îndeplinească un act în exercitarea funcţiilor sale. forma expusa în noul Cod Penal este mai largă.(1) lit. dat fiind că pentru aceste acte persoanele în cauză îşi stabilesc un onorariu. dacă a fost săvârşită de o altă persoană decât cele arătate în art. textul propus prin art. fapta unuia dintre agenţii săi publici de a solicita sau de a primi. 3. urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu. neîndeplinirea. 254 (luarea de mită) şi cea regăsită în prezent în art. s-a prevăzut ca pedeapsă complementară interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.” Prin urmare.(3) din noul Cod sancţionează infracţiunea de luare de mită. O dispoziţie similară se regăseşte şi în art. reglementarea actuală prevăzută în art. 2 alin.(2)]. medicii etc. 256 (primirea de foloase necuvenite). În acelaşi sens sunt şi prevederile Convenţiei penale privind corupţia. art. poate fi sau nu autor al luării de mită. Pentru realizarea în condiţii mai bune a prevenţiei generale.) pentru sine sau pentru altul” – ipoteză care nu era explicit reglementată în legea în vigoare. direct ori indirect.b) din Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene 2003/568/JAI din 22 iulie 2003. arată că „fiecare parte adoptă măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune.. 27/200212. Art. astfel încât. 288.. distincţie care nu face decât să creeze dificultăţi în plan probator atunci când înţelegerea a avut loc înainte de efectuarea actului. cu încălcarea atribuţiilor sale”. a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale legale sau în scopul de a nu face un act contrar acestor îndatoriri. 288 alin. dacă acceptarea este tacită. deşi nerespingerea primirii unei sume de bani ori alte foloase nu este prezentă în art. TUDOR ANCA . fapta de luare de mită săvârşită de alte persoane decât funcţionarii). În cazul acestor persoane nu se pune problema de a lua mită pentru a face un act conform îndatoririlor lor. 12 Publicată în Monitorul Oficial nr. pentru a îndeplini ori a se abţine de la îndeplinirea unui act. care prin art. Potrivit acestui text. pentru care este necesară o abilitare specială a autorităţilor publice. spre exemplu. Statele membre trebuie să sancţioneze fapta „de a solicita sau de a primi.

ro 6.ID Std.3 al art. TUDOR ANCA . tendinta este aceea de a pune la indoiala vointa legiuitorului in ceea ce priveste sanctionarea acestei infractiuni. eliminarea variantei agravate. BIBLIOGRAFIE 1. Prin urmare. www.euroavocatura. precum si introducerea la alin. Forma adoptată de Guvernul României şi aflată în dezbatere parlamentară a proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale 12 FACULTATEA DE DREPT „SIMION BARNUTIU” ANUL III . precum si diminuarea pedepselor aplicate prin actualul Cod Penal. atat in ceea ce priveste modalitatile de savarsire a infractiunii de luare de mita. observam o diminuare a limitelor pedepsei prevazuta de art.ro 4.scribd. modalitatea de incriminare a acestei infractiuni a ridicat probleme si controverse in doctrina.ro – Expunere de motive 7. 254 din actualul Cod Penal.In ceea ce priveste sanctionarea infractiunii.ro 5. 27/2002 8.manager.just. www. Noul Cod Penal 3.e-juridic. Codul Penal in vigoare 2. www. Legea nr. 288 din noul Cod Penal a unei variante atenuate. www. Avand in vedere evenimentele tot mai recente din tara noastra si amploarea pe care acestea au capatat-o.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful