You are on page 1of 2

Kosten

Per studiebijeenkomst (middag/avond) betaalt u € 75,-. Dit is inclusief


materiaal. Bij aanmelding van een compleet team werken wij op offertebasis.
Deelname aan het zorgplatform is gratis.

Informatie – aanmelding
U kunt u zowel individueel aanmelden, als met (een deel van) uw team. Het
totale traject duurt, afhankelijk van uw persoonlijke keuze, maximaal anderhalf
jaar.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal een definitief aanbod worden
opgezet met data en tijden.
De eerste bijeenkomsten starten in september 2007.
Het zorgplatform start per januari 2008.

Voor informatie / aanmelding kunt u contact opnemen met:


Jeff Bertens
Coördinator MENTOR+ Breda e.o.
Centrum Onderwijsontwikkeling Avans Hogeschool
Heerbaan 14-40
4817 NL Breda
06 - 22 39 86 23 / 076 - 525 88 99
jja.bertens@avans.nl

Petra Kerstens
Coördinator MENTOR+ Tilburg en Eindhoven.
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Prof. Goossenslaan 1-03
5022 DM Tilburg
06 - 20 412 407 / 0877 877 133
p.kerstens@fontys.nl
13.M.1551.1.07
Opbouw
Startbijeenkomst klassenmanagement (1 bijeenkomst)
Coachingsvaardigheden (4 bijeenkomsten)
Vernieuwing van de zorgstructuur Intervisie (2 bijeenkomsten)
Scholen voor Voortgezet Onderwijs worden in de nabije toekomst breder Didactiek Gedrag Communicatie
toegankelijk. Ook leerlingen met extra zorgbehoefte zullen hun plek gaan

• Dyslexieprotocol (2 bijeenkomsten)
• Hoogbegaafdheid (1 bijeenkomst)
• Didactische vernieuwing (2 bijeenkomsten)

• Faalangst (2 bijeenkomsten)

• Dreigend en destructief gedrag (4/6 bijeen-

• Psychiatrische beelden:

• Planmatig benaderen van gedrags-


• Signaleren (2 bijeenkomsten)

• Sociaal emotionele ontwikkeling (2 bijeen-

• Professioneel voeren van leerling-

• Interpreteren van (externe) onderzoeks-

• De mentor als casemanager (groeps-


• In gesprek met de leerling (2 bijeenkomsten)

Zorgplatform
komsten)

problemen (3 bijeenkomsten)

komsten)

besprekingen (2 bijeenkomsten)

handelingsplannen (2 bijeenkomsten)
gegevens; maken en uitvoeren van

(3 bijeenkomsten)
dynamica, conflicthantering, sociale kaart)
- Angststoornissen (1 bijeenkomst)
- Autisme (2 bijeenkomsten)
- ADHD (1 bijeenkomst)
vinden binnen het reguliere onderwijs. Zij vragen om een adequate opvang.

Wat betekent dat voor de mentor?


MENTOR+ wil juist dáár beginnen en werken waar het primaire proces zich
afspeelt; namelijk bij u in de klas. U bent de eerste die signalen opvangt en u
bent degene die preventief kan handelen.Voor alle leerlingen, ook de
leerlingen met extra zorgbehoefte, bent u het eerste en meest herkenbare
aanspreekpunt.

MENTOR+ wil vooral preventief werken met de hoofdrolspelers van elke dag
en ieder uur: de mentoren.

Inhoud en opzet
Centrum Onderwijsontwikkeling Avans Hogeschool (CO) Breda heeft in Het zorgplatform
samenwerking met Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) MENTOR+ biedt u de kans om met andere (ex-) deelnemers (op verzoek onder
een MENTOR+ traject ontwikkeld. deskundige begeleiding) ervaringen uit te wisselen en intervisie met elkaar te hebben
Dit traject bestaat uit een facultatief scholingstraject en een zorgplatform. over aanpak en begeleiding. Om uw kennis en betrokkenheid te blijven actualiseren is
periodieke deelname aan het zorgplatform relevant.
Het scholingstraject
Elke dag maakt u als mentor wel iets speciaals mee. In het scholingstraject kunt De bijeenkomsten
u uw kennis en vaardigheden met betrekking tot uw speciale taak als mentor Alle scholingsbijeenkomsten duren 2,5 uur. Ze vinden plaats op een middag, of op één
vergroten. avond in de week. Daarvoor maken we gebruik van onze locatie, maar we kunnen ook
Naast het volgen van zeven (verplichte) bijeenkomsten met betrekking tot bij voldoende aanmelding bij u op locatie uitvoeren.
didactiek, gedrag en/of communicatie (zie bovenkant schema), kunt u De bijeenkomsten van het zorgplatform vinden periodiek vijf keer per jaar plaats.
afhankelijk van uw eigen situatie en wensen intekenen.
Certificering
Indien u aan minimaal 20 bijeenkomsten heeft deelgenomen en 3 bijeenkomsten van
het zorgplatform heeft bijgewoond ontvangt u het certificaat MENTOR+.