A RI

r DORI J VRAC RI

profo,wr, ~,.mu·IfI(I/Or

I:)r MOO Up. I,tAJglC dtX~I({. pukowslJ..

JOS1l' UAKI( biolaB

D. Sci DW1AN couc (llIIl",r 141 'efIIlk

Me (1h. MIOl)RA MI K VlC flllkovmk

rete izdanj

ZA[ZD t\ A

It _VAN STA JEVI, {1fIka",ik. IfI1MlIlik C"ntnz

Dr Nt LA POPa C, pu/;.ovflik. <Qf1Itlfik 11.tJftlnJka C~tr1'fl

Bibliotcka VOJNOSTRUCNA LIT RATURA

GLAV:f[ [ODGOVOR. [ R D JK MU .. !SAV DORDI:iVIC, fJUko",Jk

URflDNrK

SLA VICA OERIC-MAClAZI VI prlJ/':Wf

BEOGRAD, l(.IlJO.

SI IliA N.!\ KORleA"''' 'l-!l:mvl {AIhum 11/1"'''''', 8o.j~ (Pi4f11agO ,"~Jla'

UKA , A UN RA.~ 10J STRANIKORIC'"

'>1 U,"A NA S'lRANI ], [)IY~I rll' (HOlD mill"",

UD .... M J N'H(OlS)

ISUR \NA u pnrodi I [IUlan SomOI Vr or CI ill I, - 3, "oll

U<Qllrud : V(lJnoildllwl~kll nm'"~kl center, 1990 (SP. lit , VQJntl ~talUrli.

riJI') , ~ ~[I(, ' ilu lr 20 em {ntb1i(Jlekli V(lJU(IMru~nll Ihel'lllUfil

POOl U 11 00 d\Orn u pI'ClIfCII ,pre Ii m inanJIl I sr } I( MI pnrner J a

- lJln,lluf,':'tr, .361-)6.1

r 1< If I Bt).r1wIJ

ill I hi , I U pnJOdI - Prir 111('

lshrnnu II pn Idi 1I'1m.:nj(,IIII J<' IJubhcljirull :(1rlrud, I WIIIIU ,",oJi se 11l"t\u n ... U Ilu. "11 dJl l2:~ur hranc poll.11c II di\'J,oJ P RIolh nJI me Ii.:nJI C I .

Id. I II I lIl4.JJuC ,II ".J:l .111.1 upol blj.a\ ~IU one j<.· ... ave dn IJ~

blll"e i LJUlllfllC koje n.ljto; :cc I II IIVldnim lalh(mllm.1 lIIa,u d <,c nildu u nnklJ [emlji.

( Ir - ...... tIIl<. II ..;JJoI II pubh III

Centraln,l hlhhQtch JNA

D AUTORA POV .. OM DR GOG lZDANJA

I'rtrCx.b na zeml [e jc \ eonll hOR'ua, II.Ii k' IU u vek malo karl [J IVe' too on .• pru7:!. sobue u pUjiI,le'du i hrane, U OVQ(nc himu ulogu :Inm HI

(0 rnnoW ne ..naiu knit: ~I dl v l e hl.lj ke I h \ m IIIjC it: ~f1 ve, kak v lin I hranl,,,'a vredno r, gde ~ nl0Ru naa i lU (.mlt !'latin uporrebiu 7..t r hra nu. Na Cll, Ie bio cia ovum knN~om pruztmn te pOd3tkc IpJbltdjlmll. prirode 1 'lima ko]] se mOR· mu."1 u sirusci]] d.u POlrlo\tc izvore hrane u d[vl,ol primdi. ClnjemCII <I Ie prvo iadsm ove njlKC u knukom roku r1i pco(l1.to k:l:1UJe da JC ona nal b. IU dobsr prlj m kod tu.k III. v n050. Tome u prilog govcre I brulrut pl~rT1JI. upucena aueonma, Po ebno,n.l radujc to II:' knjigll zalntere 0\ at" omladinu i podstakla njet'lu akrivno t ru. Up(Jln unlu I prout ""nlll mogucao$u 1..0 prmKb pruia t \cku, Ill: ~anlO 12 rckreaciju, VC'1: I 7.l P ranak u urovun u,lovuna rAta. U okviru ornladmake organl7aufC formil"9.l'UI. u dru 1VII. lit sekcije mi dih i~tnlt.l ... ata., koji 51!: bave i i~tra ivanjlrna rasprn~rrlnieno!li i rut~,in.lllrO

I rebe 1 ; Jdu d .... I]lh bil':11u! I )1\'(}lInJi~. Pienir u tom puglcdu ,e Dru 1\'0 mlsdih I trt.nv~Ca .Vladlmlr Mandic- .\land .. It' V 'lew., kaje Vtt nckoli k(') ~Clclin:a plao~ ki vr', rerenska un r ;ttvaoJOl, dnJ serninare n.a omlsdin ktrn rsdnim Ilkclj;t.flla I popularna prcd~v.nl 22 SlllnOYnllYU Clanov. ovo druAru. bib \U InlCLll:I[O[l i .lllcdnlfklh keli" S1 oml.dan elm;! 17 druRlh rnes n ~ zernlje, koje doprino ];t.tanJu br;u t~ 1 ledln.lvlI L vojevrsnim pnprcmlltl'UomIilciil1c :r.l opsrenarodnu nd brsnu.

Sa narotnim 711d vol'l tvom I neemc It" m tl:'r11 • Ir.0lu obr dUll:

OVll knllKll, u~b luna ClIVI\(' pwgrltne: nekih nil th kola,

Konccpcil;t j namena dtugog 1?Clanj. ove ,knji~ 0 rille !IU i8CI.·, ",h IC

onn tlopllnlcno II skladu novim a1Oanlll1l.1 do kOllh rna do!b u r~du

m ovun plll1nil ma I sa pred IQl'ln13 tnlllaCll. Po. I ... IJC. J e 1I\"O dr v IJC' bll'lc dopunjeno te novim vr I una. Bohe su I ternau/Onna I dopunjena poglnvlltl. IIJcnive morske zIVmUlIL'1< i »Improvtzovsas srCWtV1il llot Inv monklh I.lvotlnja .. ;o.J. b.l1l novllm 1'e2Ult.H2 Ipi Ivan revidira IC i dopunJcna labho vnamm:.k'ih \ rednosu di\'II~ blIJ. I unere U [:lobi I!;'" o hemll kom SUt2,VU 1 kalorlmoj vredno .. su divlllh biljaka [ M111V&,

N:lI'Il<1. dodano Je: novo p0!ltln lit .1 mprovll'U\atl !om~,[g, u prtrodi«, rer 'Ino \ln~.li do l:1kljutka Wt bi E.1 one, knji dohrovoljn« iii pnnudno 0<11 II: U pnrodu, bilo kO[I~nu d;. Emlill k.lko cia oduberu me: III "" srnesfaj i kako it p;;3 urede, kuri~[l,;a imprnH{~cilC' !l'1;!mbcnih ~lhick:.lCl I sanuarnlh urcdaja od imrucmh m,lInIJalii.

Prccl:l.lUCI ovorzdaruc 1:1\·no II, ,I n,lntCl[n n 1'01 oml.ulmi I n,I~[ay nlcima blUl()~IJc. uhvallujcmo WIU!,1 na korisnun pruucdu1Im,:\ L ruo limo za dalju saraduju L prcdloge, Puscbno se [o[lln zahvaljujcrno SVLm saradmcuna n~ ulweDonl rrudu dl ~. prLprCnll U\'O n(l\O izdanje

P RfjJ)G"O 1'0 R

[yll(/rI:,o iIhrtJ"ll dll·"illl biljml i Z/f'OJ/filtllHd ilNd fI'O)t pmlrJlit't i $I'd)' pr~ Imtllu. {f pn'Obrlrlllj "Ndlk4J ~dJtJJrki, I!.4da jf {fJl'tk I~I:. !{iI~tJ f~ pdxNJ J.:.r MIWtRImr)1t qJ fl' ",tKl p"ra-tk, It/h.I """41114 bilo Jt rot'llc.N lb1fo Jrdl1lt1 f!ft)I!""O# '1.borll. Olpor; III fNJIdi tin jlll'!/,ljll II prrwUII pr~jtroJ"1t mdlt· rljdbUb lobl/r(I I (01'1 9l'(lA: NiCa.JdllJd oJ pmMt VjibunJ fH'd1ol," Ittl II IMri-

,JII"iI, J:/rftllim =td I rt. obl!Jtl. 1/ p,ynmlllM.I., II lord:lJj oJ III/Wi d" jt "~l:mIiJilljll IfwNtJI prlf,tJdt I d pnllYJT1U /1 tlVljIl SIUflO( "ad fll°'" , II 1!t:Jt)/lfJJf/ dll brzo f_fJbrJr(wlja IMHh k.11j~ JI: sl!ttlO Prold~tli .trot UknJtlljtl f IIrdtu( to&!N I1'oJe isdljilft i ptlrlldoi:..tdlw tr/orij~, I '~llki drll/h'tni potntl, r(fI(WI, Tf'I'(Jllltlje. dtllftHllIf1Il ~/tlJlrofl. II,TrHiIlt: JPtii"t I,{NflOt{IH1 III hlo,gOlll1Hjl prtfMrdli 1/ UdJlfJ1I lfl!HaJI,ml Ktli:.tJ /11 II/M)tdinci ffWltI'{fh II 10-1 1'{fI",ddllO-j N~III(1JJJIlI. ",<I.-isifo Jt oJ lip/XII ";II;llIlII1ltl I rtitn(uli do N .slllPTtJJthlN t/Il, oJ "1ibrJrt I!lUII d(l .A! (J(/r{ht/l .sluut;h IUll'll:A~ h10 i oJ ptr{flal'((f!l" prirodt.

~IIi.sir I MuaptJllltIt!jll II bib/ii1hlll I rtIW,,,illll,J b bit s'/lMi", b4.(a/llr<l.

Pil Ipill; hlJ., Jt )tdlln n~ZlJdflf(J!Jm ~1f,,({71# fHJrtlk4m odbfl./Jo II "ltlflllllt, NlordO j~ d4 jtdt "'Skah/lf(~ I NI~d Jil'/p«_

Nllla lalIR4 i N~dal'lill pro/iosl plln~ III pnNllrd /.;oji pokllZItJ" k.l1llko III btli Ind!f..ffi IIIfJIlJri da u prlot'dli ()l'dkw IIhrallll, (11i,loJ i I!if~, till JOJ If' prNfj olpiJr. 411lh' 1M SfrtPHJj'ab Dd usrn, lIMiflt/, oJ 'UIIII, rI lIiw Nth" 11<1 lIN prJrl1lM wi, runt {""Ii ",dllM/IID fJdllIlM. ,Ii nil. blti, dt1 ib fJriIJl·alt. fh'",,,,, ()I klii.fQ II hrl1l1l 11/4 jt rllhi pN ", ';M sa 111M,,}'" I prtJr"uMJu",Q. " prrdtomtit NhN J4ft I o,i PM" .sMrl,. Jab I II R,lh", prllillilffll i~Ii""rahN «It fx'fom{~ {Q "r:rMt!,llltiHih godma, IlIb)f poP"ilao inoft nu"ltJlII!Jiri IIIfJftll IIct/in Illinik4,

O(t"1'9l11i, d"k/,. Pl1mbdR ar/ll/tmll ZII<tltlj ilhl"t1l1l! diI'IjOHI fltmJIH i jamlOtIJ, " po1mceii i od pOZI/il'lIih isiwsf(ll'(J Ill!ttnih .za l)f·~tflt ~Irld; I Ttl/oM, f{rllptJ IJllfih "rlll"l"k..a pOllllt,ll" pprtdo It zr.rdalak. 4(1 II mO':(l1 probkllt HlttR ~ffo "lIt nauene verlosu 2dtlo It In{N1J da loTZtIIl: kA/tki rt'{tn'lNlrl

PII.RDGOVOII

i Ul!tM Iffst, dill!!t jltm i Jt11IIII u Jvijllll prirtJtiJ ult ?"f"'!!'" I:ttha'p tyiDwll bla/llka i bra/tUit'll "rt4nIM/" ~ ril!(_lih SlIoII i'dlitJtt porlllp s Ib:r_lrtIhI ff4 ?,Ddiltlfil ""ba,' 4aktnl jlt fIIIjpfNkmiji II4l'III n_jihwog pdprllWttltJt!I i ko1J~'rPistlllja Ita It"NII,

htrafjllllAjl1 til otpoftla jol 191,. godilf4f1!{ finaH/ij/1en pomol KOilJifiJ' Il" mmil'iiUl:4lf4NfM id:r(l;fil1il1lfjQ (KO.M N IS) i !1HI/~rijtJ/J(1I polllN 11".,11- ddlflrlu 1fJ'f't11'1 D S NO i KM,mt:d6 RIIIII, IJIIIrlt4ritt. I rtrllf.iNlJ:n ArllJIII (A/bl/Oldl, BOUJni{, Colii. C~JtlftfJ, Jl'alfii(J.'it, LiflllBr'. LRkit, l.illfllfN:i/,

Mkhwii, PoJ"bni.e, &Jomif, &JIit" S4Pif, Slarintt, SIIUtlIlOPi!, SlrIJ,,"',' Tllcam, U""lin. Zou;!) puti rHMotJ«isttJom pf'6jtlOfadr BoriJJO)t1 Vralttrit# hpitivala j, 12 rtrtllfila poJrJllja, ObHhIJ(1/rYllti pri lo.", Iti:rJjski, brdlN i fJldIIitIlki pojal i j~dtIIJ molwriT4 podrllfjt. lipUiMlljQ IIIIIrJm4 II ralll} prol4l,., klo,jlml i, II fiN 111m. II Zi/ll,lI. tii tlNJ rm/olNl olMl'.{jtll j, lid """111: jHrlMSlrtKyll kolifitl, i I11'sll1 Imfll4, tnm:lit,r Jlillllllin4 II ~mJ la~r"f"riJi, fI,,/i1J priprMlllllja i l:tmt"rviMlljlil, IMbpJ:Ji~lt(} (K'l"1it'allJ4 d;;us i Jl:tiIJWktJ..PSi/M.. IofhJg 1Ili{t/:a hra". i dr. SIIJf.,lIIiJ' huNt/skt aJf4Jj~~ oballljw IN II mliralflO1 lilmatorYi. Paf',al,/"" istrtlf.iJIQllja ill1ilJl .dilllje lion i JI1JlJM II 7 podrMflit priobakhJg pOjalil I G ost('Pa jddrlllll/!IJg /fiord izyrfila Jd JrfllP iltraf./lldlklil gnlpa .( B'nA:il, Bakota, B"OIJi(~ Ctlrn, Ziatar, MlUl1ftJtt, tban).

RtJ{ltllt1fi wih ItJIlID~i1ty;b istr.rrf.iNJ!ia m"gli hi, 1I4j"h:aIt tI6 g rq_iA mirajll qJwM: j)f"III), It ptiroJi lilli, {¥lIIfp SAtlrf.1l1ll1 Jt rtli~ bogalslf'o Jt.JIwe flore i JrrJlll'i 'rll/p, dob.rom oqpmr.,arijolll rmla lI!f1glllnQ i' dd fHa'!le, I'd ; tJd'grNp~ !illd; pdteMP N p.rirodi Jqjl()ljnobralll.,bi/O {II potrtb~ »pr'6zivlj'dWmj4ft, u ~1b1J;m(1 PO.tfJNM izol4cij" bllo IUD dop.NIItl rtdlWllo/ ilhrani. ako ioj ,,8dollo/lI b~//JnE~lJin', vil(Jlllitrliei ,. mill,rlllm IPt/o/li. Kolili", ",kill od gMoNih lIilalJlintl ; lIIi1Jl'rtZw II pri,.wli I/lSl:Dro IMJgrlllliktu, i 10 II spt1A:i1m gtJiIfljllJl rhbll; 1,.,/" purulrti,hllaJA IIhflhJ. wi. IftZlhfllf/l iJlm1. mut, M U polhp i 1IUllllfffj;1' II1lJrtdlllq...psiboJfJfki 1Ili_J:. 1I.llJlikiJ flo it l.:r)ijl str.:1J '" thdi, 11 011.1'. pmffa iskNs.tvH., polIlMJ opl!lI1I!JY i od 11f1/f,,1!. gladollllllja.

PNfltll 1M", p"t~4iaINi /tI)rill1i!:. O,uih nfJIltill4 mIJ~~ .dtt hml, Cflok.lljJlIIJ 114k SltlJ/bUHillvO, .k4JM IIl1111JftdtdM ('/'tJunl:arlU IMsruf, raJ) /01;0 i u ntloIJlliWl,. priliht",a, a NJ!o!i!o "1'11 grlljn 1uJ}' I~ e : rm!;o!ll IIi IMIOYIJ!II. /tnllil?,.t 111 II 1#0,1.11 tatlt:tili " prinlJlIff dJJdjrll SA priro&n", I!M IlfJ III: plllHill4ri, izlliJ.zli, hI.lki rttdtti&i. 1J.laJi'!ls!u rmbu "riglld" /la_Qui pbmbUN/) flmtl;t:, 1(,1H"i II rafN iii posit ,14/11t11ll1,."fh JMJutrlJja. "",dolDlllti, II/ali, wjf14 jdi"it, i Jr,

Ali dab.tmm f(,4.fgf)rili flf'l1ftz dVlfltlllJ1tti1lt iI~(l1It1l i pr&ttrlJltO pqi~dft(}sltWljelli1l1gl4donjima na 0lIl lJIogllifIfJlti, ua!!a tla it jlJUfIJ il/d", II,lkn.pl'tJ.uslol1 -til' OPaJ:i:11 IIali/J U/JI'tllU nl l,zi laldO II fMf(ililJfI()i IIJlJlifld("Jji, "'1,0, isl(l lolii=l. II dobrom PQznavanju prirodt:. Prirfldll Jt jJlIIlD blagodlli, ali i jJrrlfI}i. 0114 .It(, tla hllM -.Q/I. tiD, tld"Cll'lI' _aitha. Sve mvisi od ,tOga u koli· koj m.eri vll..:hmo nJlutnim aDnmjima 0 nioj. Uprll:Jl(J fflhHUII dYIlIrth4 da pollxf.i i O/Ja. hljitp, U 1tJO/ SII, fIQ. lilian Jolflljlllll prtm!"" obI'ilZ0llrZ",,'" !fJIJtM,daftt lua pra.kti!ka Up.HtslPtz , ;Ihratti II prirodi. U lIerod".tlojIlOs/(Jt}Jh llpihuan/a tit trdba 11111111;011.,)'" IN prolMfflJl1 "' laMO JIll »lIla#itOJ Mil.: "'go

8

PII.8DGOYQI

I ..IvIJt{ JttJkuti/'1 1I01ltQker: utl'l1f._iNlJu gllp', hlpj lJI,P 1RtIorIIilJa/fJ iii "fJJI!fre ptbi{puJ6ti 1fi nm:hilne Itra$l; t4 ovahw 1J:.spuillltMl. MMIlJiIfl,ta' IMlpuo IJI)I~J~ ~i1f1 IIplitslvoNl n«fJ biti dtJlIO!i1lD da II kJrJi&a jui,rJ1pKl pro/ita, pallili tid se, pOP/II fllrisfifkAg 1Nl~k."a,polfm II prirod.u, N.JilII Idtlrf.aj mba naucid! T(J II, palt., .wtJtt pOlh'tfi P«I.III !ko.ltJ i MIIrl'l!tr i, pogotOl.1", pllldlll praJulfktJg IlIM(hatldRJI1 /III 11.""11. ZQIIJ I raz14!fJhI oltltlfJ'/'IIO th It '{ainltn~(Jrgtrflirpri.J1 i IUltJIUII.'I (PlIIlllill(lrs/:i ~, PlJlvlt gtlrtllM, F,rija/"i Slffltt. Salltlt i!{,rirl#la. Pfldlllimlail CfWlI4/. krdlJ, Ci"ilna t.,a1fifil, Sal"t ta tdtJIW WlIpiltf1l}e Parti'[pfl i drtll.')llilniti m fID IJI/ lIjih '{allis; k4ko hi irll!!,{UIO irluulmJ. 14(1" 'f (]I)(}j lenjizi, porlilio nJOjiJlll JJrokih Iha.ta.

Ali, pri .t1Jl1II,l/ 10m, HI 1""1110 da zabtJ:r.tIPimo ",flo fll))6 joJ Udf..llij", fJd /W,l/A!IIPlH tlNil1t11uti 1111 tJiJr:!l!{OPtlltjll malata knrilttllp prim/J#h ·"zwrd brllll', T(J J' zaAtim prlrede, Prirgdl/ Jt 'q./lJZIIkI ,.,~"iflt Itf//";", i ,."zorni", llti(tljilfltl, fiji it pokrtla( tkljt.ilt 11I,.&vtl!. S ItJ/Jta. ~Arof:tfllUI prilVli, oJ {(JfIehJ.~ JupllllJlacije IIIlJl/a bJ)OI tI4 Ie /JtJDf!M diu hi {"ttl} nrhJntrolildM .1 Mf'tlZlfllfflO krtmtli II polJoJ Ut1 prirQ{/lIIif{,tJOrt brtJ./u. S if{NZlf/llUH pmf.'YfI1JI tr~ba f4odnOlili,pr« ~g4. pr'Hla /dJltli (ptic" flllllik/ mr411i) .. ZaprdllO, /ljiholJQ lIjJofftba {O isbrallJl tllJltlJOfjtlla Jd same U vllttrednim prilikams (rllt). &Zlrlll bilJn bralll tltHJxmJilf(llR I't.U, pr.lIkJi!ki SN lUiJO'/)fll, NhJliko 114 hi, it dnTgiIJ ra!{/ou. usfllpiJiportmtltlji 11 prirodmm ~lilfllI. SIOIP P i IlsbtJth " IIfJIJlnbi dMj« biJjtz ztM/M lira.

0"", "PtJ:{ONlljfJ If4t}fJI}t 1MS If4 ?""Jsljlllal! d4 /t IIt4phodft{} dtJ 1~, If}HJrr'IJ sa obra!{ol/l1Jdellf II pogiMH korl!idllJd prirodnih iZlHJra hrtllld, 'P",ootIi obrll!{,"~ PtrIIj, i IJnspittJlfj~ Mor#nika leaf) IlllltJra prirotk. Samo ana; ke prirodu po&tuJe, ~cid i neguje ima pravo i da se p sluii njenim btagotD.

Geneeal-pnkovnik dr GO)~ NiJuJliJ, s.r.

Beogmd,

januar '968. god.

1, UVOD

Covek [e oduvek te'ilo I dan-dams re'Xi do. Sto bol]e upozna prirodu i mogucomfri ko]e lUU (')lUI pru1.a .. Jt.:dan od osnovnih. radoga je i to ~[Q iz prirode dobija hranu bcz ko]e ne moic cia opsta;ne. A pri ro 00. [e njen ogroman, nepre:JU~ni iZVOL" koji je joli uvek nedoeoljno [skor[:§ccn, Od aka J 100QO biljnih vrsra, ko]e ra~ na zemaljsko] kugh, priblifno jedllll. treCina moze ds se jede, a covek stvarno koristi 7.ll ida [edva oko Goo vrsra, Ud (}ko 2. rniliona ibvotinjslnh vrsra, [ede ae aka SO. To znaCi da ogromno bogarsrvo hrane, koje prlrods pruza, osta]e nciskori§· ceno. Iavnl rav.lo:d za ova su neznanie, ukorenjene navrke u ishrani, predrasude, strsh ad crovanja i gadljLvosl.

Ukorenjene navike, ko]c au nc taka rerko rdave, te.stO dovode do nepravllnc ishrane I ometaju cia Be ona poboljsa primenorn vee dobro poznadh I priznadh naeela ishrane, a time i uvodeniem u ishranu niaa kulrivisanih i odomacenih namirnica i [ela, Isra .. rvar je i S9. predrasudarna, Otuda $C U Oro! f~ uvek srecemo sa pojavom da jedni ne [edu neke vrsee kulrivtsanog povr6t (kdj, rnrkvu, spanac i sl), II drugi ne [edu neb: vrste mesa (npr, ovcije). U pogledu kori~Oenja ZI1 ,do divLjeg bilja i divljih zlvotinja, srvar je ;00 gors, Nil. ova, sem navika [ predrssuda, udu. i drugi fakrori U pnrom redu to §Io rnnogi ne znaju §ut moze cia se [ede ad onaga :ito naru divljs priroda prub i na koji naein rnoze da se pripremi za [elo. Sa rteznaruern tesno Ie pOl.' ZlU1 i srrsh od rrovan]a, koii [e ee~ro pretema i neoptavdan [er Ie veliki broJ [esnvih biljaka, II. relarivno mali orrovruh, Najboljl pruner su gljive. Od Yl:Ie stonna vrsm koje ae rnogu ow u na!lffi surnama i na na!lim livadsrna, svega nckoliko ih [e otrovno, No, i pored toga, u nas se gljiv.: [edu veo rna malo. 'ncklm krsjevima st1l.oovni§rvofak sakuplja pojedme vrsre glj i vs, ,gUSt in i prodaje na pijsci, ali ih ne Jcde. To $1:0 se u nizu slutajevll divljezivonn]e ne [edu, n9.jfe.~6 je razlog gadljivos(, Ovi fakrori [malU razlicir ·efdUIl u ra741Im krajevirna nase zeml]e I u raznim slojcvlma SUinQyniArva. TaIGa Sf! tu i ramo kuvaju [ela ad mladlh kopriva, Srllvdja ili bllrve, pravtsos ad kiseljaka.. salara ad maslacka iii trntinCic , paprlka.~ od pUEeva, corbs od kornjaca, lrd, Medurlrn, nije retka pojava cia se

IJ

UVtJD

u [cdn m naselju rakva hrana icc.k, au susednom 00;;. il jt! I "Ill ll.IC\'Q da su g dinarns gladi ojedm I It ijc mirali od ~Iadi 'go da sc spasu [educi puzeve, 7.nbe, gljlV" divlje iI CIS!. m:uicfic! pri rc re dam lad k j Je harals Her 'g rvrnorn I .rn In ror 01 19'16 I c)l8. ~o.dm . Tada su cclokupne orndice poumira • ( ~ladj !.judi su lei! bcn'f dne predmctc, kao sto su h astova kora, ko"'.a od srarih opanaka I 91., a zbog ncznanja, prcdrasuda i gadljivosli nisu sc prihvarill puzeva, ~1100 iii 7 . elernbaca. %bog tOh'U. da bismo boljc kortstili u Ish rani sve ~w n III prirods pru7.ll., 'ophoclrlo Ie upmmau IK! sa vrstama divlirh bilpLka ( :iiw)(injn k * nlOhOU tin ~C I '<III, kan I ~ tim Hde mr g dn sc nadu, kako mu~ da sc raxhl ju od otrovnih I ncuporrebljivih vrsra, kako sc pnprc 11llU 7:ol ,do I konzervu an]c, ri lome treba da $C una U vidu da r A. dsko sranovni-trvo nar\,l~ odvojcno od pri ode I naviknuro da 'C! sk ro iskl]u 1\'0 kOflli.ll uluvisarurn bill kama I duma I 'il otinjarn . Seoske . CllO()\'nL!i[VO Je 1I stalnorn koruakru sa p i od im, boljc je pozna]c I lakse kortsn, lllda I . LIVe ne ov ljnc zb()~ predrn. ucla I ukc renjenih nnvika. l\lljma Ie pau ad prcdrssuda I gadljivo '[1 sranovnilt\'o primorakih krajeva, [er [e naviklo cia. 5C hraru razrurn morskim i!i vall 11 [amn, d i vl] irn salatama lsi,

Potreba U.'I se 1'9. ishranu uprurebljavsju divlje biljke I iivotinjc POSteljl i danas I pored ea'lvirene proizvodnje kultivisaruh luljaka i dmnacih zl\'minja. P plarunskirn krajevlma ishrana stanovrustva re [ednohcna I srromssna, jer klirnarske pnlike ne dozvoljava] da se ~aji niz vrsra povrca i VOClI.. Isrovre no, OC [edu brojne je. rive vrsre divli C({ bilja i iiv( rin]n, Radnici kOli radc na !leO ~umt:. iZE(ra nil P reva I cl ugim radovirna n)1 me: urna u laljern (lei naselja tc~[( me iccirna 0, kud va]u u vita insko] hmru, dok svuda oko njth irna dlvlreg il,a od koga rnogu da se priprcme VCl' a ukusne t.or c, vsriva, salare ill vitammskr eajevr, I laninari, izvirJaQ L drug! ljubirelji peieode rskode !Ie malo> Iwnsrc onim ~m im divljn priroda pruilt, \'eC SI; nhu!no iakl,Uelva hrane kolt7.enogma. Mcdulim, jos vai.niji fll.7.1opO od uvih Ie tfll ~ro u (!uoim ma..<.()VOIm katasccolll.rna clolnzi do oskudice hranc i poc - m!,.CaJa Ishrane stanovoiStva U pel cradnlim podeu jltna. 1'(1 I a!> m) pakazuju Illkustva SteCcna pdlikom p<'pla n Iii zemliorrcsa, a narclCiIO za vremc ramlh karasuora. e Irellll da se izgubi iz vida ni tinjemca da je !\ada U !lledil i mcdunarodni pro~ram IZn:llaicnja or \flh izvora hraac, cia bi 'Ie otktonto po'Uojt.:CJ cleft ir u ishea . ~U.no 11l5t\'~1 (\ raz \'ljcoih p<Klrucja i pudnunl .. \'c ~'c6; po(r 'Ix: svctl. Zll ranom.

. ilj ow knjige jc tla Uk111.c! na r ugucno,>u cla !iC Zl1 Ish nu upoctcbIja\,RJu one jC5d~'c divljc iI,ke i 1.IV()tlnJC k Ie d" i u priilcmm kulitinama mogu ela:t.e na.du u nasoj 'l.c!mlji. zavisnosti oJ k(Jnkrctnc sillUlClje.. mogu cia lie upotreblfavaju iU kilo dOPIINSN# tzrori Imllll za uhol'll1clvanlc ishllllll! ..... Ira.minlma, bel:mCC\flnama i drug-1m 5a~lojcimn, ,II kilo J~dilll ittofl brane, §co mo).e da. bucle 91utaj u vremc mllsuvOlh

I,

IIVIID

treba srn tnun S' urna da [esuvc dlvlie biljke i iivorinre

mogu p sl ~.c! i kao dobra $irtJl,ihtJ pf,h"lIhthl~ IfIllJIf/riJ' .. ,a proizv d

nj k nzervi, It ncerurara i vuami i.h apitaka.

Jesdv divlJe bilje po svojo] narneni i 1 rani ivo] vrednosri

malic cia se St:l ne olik gr pa

PIIIWfll' Ili!Jh i labIle to '1U zeljaare biljke, fiji se IistDVI iii n ~'.nC

srabljik uporre ljavaju za pripreman] salata, eorbi i vanvs.

I f/,bN~ bi!tkt suo on!! t.iji lcoren, krrola, lu kOV1C9. iii plod, zboR bogatsrv U skrobu, mugu d.'l poslu*.c! za pripreman]c plrca, ka§a iii hlebs.

(, {IIRt bi!Jke SU ne iie sc Ii~ c iii ell kupru nadzemni delovi UP( rrebljavsju ZlI lIpr man] aja iii vita 1[flskih napiraka,

Zd/lRrk# bl!!M slum da se njl '19. pob liSa u us lIOC i zarncn] ju

biber, papriku I dl'u~ z:a i

)cl n 'kih je tivih divljih bll,akn Die c iIC porrebi 7.9. ishranu

sarno [edan cleo (lIiCe, ili k ten, ili lod), a od drugih d di Vise, p!l I

svi del IVI.

PnbrrJlNbtfkl l'r~dllorJ Jutit.'o~ diJ'fjCf!. bil;a r.n vi'l prvensrveno od d 1Il bilj kc koli se lcoristi 1'..a rshranu. Li!l'6!: jc., po pravilu, bogaro vitamin ima I plcdovi ~C!ccrim:l i virsrninima, II krrole, koreni i lukovice su testa p ra va ak iadg'!I sk robs i drugih secera, t\.ckl plodovi i semen]e lIU odltcan U\'(Jr masnu a. Zbu~ [o~a. po k ri~cenju divljeg bitja z:a ishrsnu treba rmati u vidu a dov ,Ijne kalorija I keen mose la SoC lobije ill p dzernnih delova (kreole, korenl, lukovi e) I plod. va, dolt Jisce i zcljasre 'tabljike prvenstvent 7-naca) ima]u :zbog bogarsiva II viraminima, r ... alort n.'l I virarrunska vrednose jedsrivih dlvljih II,akll prikazana je I pnlog .I. I ).

l ... aloricna vrednosr li~61. i zeljastih delova biljaka je relaeivno mala, kao sm JC 10 1Iluc.aj ( m kultlvillanim. povrCcm ttpa Spl1naCa, kupusa, kdjQ i ~I. I~ 100 g (,)cl!6cmn pOl/renih blljaka I sal;ull. doblla ~ ad u do 70 knluClI!I, z!lvilmCJ od \lr~te biljkc. I .... alorlena vrc4nost poclzemllih delOVl'I, nar ito kr[{Jln, zn9.lno ie ~, ca i sliena i' kao kClt! krompira. 0[1.100 !Ie iz 100 g oci!\ 'mh hlcbnih bilJal<a dnbija ad H [.to Icalonpl..

'arotiw vi~oku kal()ricnu vredllO:;1 I lllu ()ra.s~ ldlllei, ~ir, kC!ltcnovl.

U gle lu vitamlllskc vfcdn05t1 na prv m mc.'uu s povrcoc;'

bilJkc i salat kllo b gllu izvori vitamina i kar tina. Di lie v C Je bo~ato U \'Lt'llminu C. Pc dzenUli de« vi bil,aka ne aclrzc klLrocina, a l

Vltaml imaju ffi.'llo .

Zbog toga, nl bogaciVll.nje ishrane vitammima prvcnstvcn tr ba upotrcbl,avati povrcne Hike i sahuc, a III olx:zbedenje. ks.Lonja hI ne hilj i di dlc\,oce.

V Otna jc: imnCap\Q dn su divlje PO\.rtnc biljk i 1alate enk i b()gatilc u vlr!lO'Unirna ne!{C1 kulti\l[sane btljke., kak to pokvulc ovo upofedcnIt! sadrZ:aJa vitllrnm:t C I karol ina u 100 g Ilckih divljih I pitomih hiliaka:

UVOD

D IlIf,t blip::: 'I1(4m!!' C Kf,t«!tt
Kop(lVi ~~I rng 1,6 mg
$1:fN.,jr , .. , ma 6" m~
I I1wr!f¢t1lk '.1 mg I.' mg
I Jagor&vlM J01 mg I,a rna
I /;\:[tdldl' 66 mg j,1I ml[
!Okl.l.Il;4k H mg 1.J ms
51WUlIt (11'1) ff ms ,..8 mg
Kruulla_ J4 mg 1,6 ~
, J!I to I11I;J bll} ¢
KuplI4 10 mg o,~ .mg
({tlr ~Ir mg .j,tA mR
Sp~ 19 IIlK hh mg
StI~1>1 ~ 1 1Il8 O.},1 mg
P.Pt'lkil;1te~ uo tltg I 0.111: mg
I Cajne bdjke su veoma bogate u viraminu C, kako to pokasu]u po dllci.o . kolicinsme ovog vltamina, !cojc se sadrZc u 100 g pojedinih cajlllh bill a Ita:

8~ mg , Ip mg

+I mg u·G mg 1)7 IU); I IS mg

, Jets illS

19lict botR , . • . (j-oRpin plS:~1

Shl~ina dul!rcn

RIl'M planin,k~ (lIst) "'f'alfnll, (Ii~t)

J agtlUa (h~L} , . , • Sipak , • . . • .

Po~to dnevne potrebe covekll. U vuarninu C iznose u proseku 75 ru~, a vrearnina A 3 mg, 00 na osnovu napred navedenih pcdsraka rncze cia se utkljuti da tc porrebe coveka mogu lake la se podrnlre sa 100 aoo g pojedinih Y"t"I)ta divljeg bil]a, uzimajud u ob:?:il' da se virsmini delimieno unHtavaju prilikorn kuvanja,

Posro bilj.: rokom sta,rlffija posraje sve bogati]e celulozorn (mucin i. mll.Il!e. svarljivo) I sve gorce, to za ishranu t reba upcrrebljavati prY" nsrveno mlade biljke, Najsocnlje i na,iestivlje [e mlado bilje u proleee W noVI i.zbojci, kojl izhijaju u jescn. U 1':1[0 mlade biljke trceba HafirJ po vldnirn. i :senovitlm mcstima, a bran sot-mie 1i$6: i mlade nvr§ke.. Gortina 'lC: donekle uldanja taka ~to se baca prVll voda ad kuva.nja, kllko se to tini i prilikorn p£ip(cme spanaca, Neke bil,ke mogu da sc jedu

16

uvoo

i sleeve (salare, voce), time se obezbedcje ViSe viramina i mineralija, koje se dellmlcno gube prlllkom kuvan]a. Medurim, po pravilu, bilie ie J:IleMe, Avadjivije i ukusnije karl se kuva,

Iskustvo pokaeuje cia su ,cia ukusnija, aka se sprernaju od mesavine nekollko V!:S1lI. dlvljih biljaka nego samo ad [edne VCStc!. Natin pripcemanjs ovih jcla prakdckl ie istovetart kIlO pri pripremanju iela od plrornih biljaka. (v .. »Priprcmanje jels«),

Dlvl]e bilje ruok cia se saeuva za dute vrerne (kon2.erviAe) susenjem rtIl vazduhu, u susnici pornocu vruceg vtlzduh.a lll samoklselje. njem (v, »Konzervlsan]e hrane«),

Gl;ivl: au, Zll razliku ad jestivog divljeg brl]a, dobar isvor belaace'lino.. U 100 g vrganja I pecurkl ima 4,1 g, sro [e viAe neg'c i. u nizu kulrivisanih biljaka. PO§lO ove belancevlne imaju prllicno visoku biololku vrednosr, to gljlve mogu donekle clll 7.lI.mene namtrnice 7:!vocinjskog porekla (meso, mleko, jaja) i nadeknsde njlhov nedostatak u lshrani. avo je narociro ?mllCajno u slueajevima kada se oskudeva u hrani Zll. vreme masovnih katasrrofa, Od gljiva m.Qgu cia se peiprema]u 'leoma ukusne corbe, paprika§j, ri!oto, prune gljive i dr, (v. IoPripremanje jela«), One moguda se konzervi§u suseniem ili mariniranjem (v. »Konzervlsan]e heane«), Za priprernn [ela i konzervlsanje treba ds se beru mlade glji'le, jet ih organiearn Illk§e vari t bulje iskori!6iv9., Hranljiva vrednosc ll!ljcd6hna!ih glFVlI. prikszsns ,e u prilogu 4.

Trova:nje dlvljlm bUjem 1 gljivama mose I1lko cia se spreci, aka 9C postuju sledeca peavila:

I, rulUcid cia se dobro rssposna]u etrovne divlje. biljkc i otrovne Kljive, ko]e su oplssne u ovo] knjh'!l. Lakk ,e cia se naua ovih nekoliko vrsra nego da se uposnaju sve vrsre [esrivih divljih blLjllka, kojih je ogroman bro]:

1. Zl1 ishrsnu prvensrveno uporrebljavati biljke i gljivc navedene IJ oval knjizi, jec [e njihova upotrebljlvost proverens u praksi. Mogu da se kortste i one vrste koie ovde nisuopisane, ali ih lokalao sranovnikyo uporrebljava za ishranu.;

,. rnoze ds se [ede i hilje koje jcdu ~VOtillie i pdce, [er ono niie orrovnc,

Dlvlje Uvotinje 5U odliena zarnena mesu domaclh :!ivotinja, Treba obavezno cia. se koriste jer su dobar izvor kalorija, masri II. mHOtito bioloAki punovrednih belaneevina, koje au neophodne za normaIan rast, st!l.fljc i rad organiams, To nsm ne pruiaju u porrebnoi meri biljke, re bi SlUno biljr1Jl. lshrana ubrzo dovela do potheanjenoatl.

. nas se obieno jedc lavm divliat (zefevi, 8me, [elenl, dlvokoze, dlvlje svinje), easne price (fazani, divlji golubovi, dillije guskl: 1 plovke), mOl'Ske i J"('_cne ribe. Mcdotim. PQs(oji niz vrsm. divljih ~jvotinjll ad kajth mogu cia se pripremaju veoma. hmnljiw i ukusna Ida, a u nas se r,ecko l<XIu jU se uophr: ne jc:du. To gu: vukovi, Usic~, jazavci, jetevi, veverice,

17

\'tIO

puhovr, I kuni C, 11 r 'CI. r.lJ'flC P[I c, kurn,:I ,f.lku\'I, rU~\,I •• koljke, j be, J' -k-tnl t I. FInite I dr l mnogrrn z ml"UTlJ. 01;C. ~I\'()lIni kc v re . ' r do I -du I prcd~1 \ I, 10 posl f1 ' I n [0 m I I zbu. pred -

ud I)l. dl,IH' n, \"'-dulln" rJJi oboga 'Iv::anp I hrane, n wtll() kacl ~. (I kullirn hraru, rrebalo hi :l\'lad n rn:dr::l\ut!e I gadl,lw}SI. I' UpH' Irchl,;t\'all I (n'U \,CUI'l\;1 ukusn I II .101,1\ nlnU Pu !I.-Iurl noj vrcd- 1111'11 I ~adriliu helaneev rna u 100!l. ra \! fill M: ,a m<:~(lm dUI1L.1 ih }:I\'oIIn"I, kaku 'iC vtdi iz '1\ ill pud:u aka 7.\ II1C".o pOlcdimh 11 vnr i n I a'

K~lori,a Uo!b:n':c~ ill;!'
Jan.,~ .66 16 I(
ToI"kwlIca LII 19
Put "U1Qg~1u 9'0 ' ..
.lc.~bao:: III 1I M
l'.ml,a 90 .,
l> .... edIna m \1111 , 11;',1
<.;q,C'dm. rednll 'iii '!1'i:o"
,.ek._ ua:lnp 1~1i 1".9 ' \lc'(l ,II 1,Ih ;in'(mnll. '\pcC'ou !'C 7J. ,ck) IU. 1'\(1 n tin dum, I i'\'()imja (\ "J>nprem ni ida",) l,mvcn'j - "C n,cm. 1I c.:o,cm na II'J/duhu I dirnl]e I m, kao eo • In rru me om omaeih 7.1\'UUn,<l ( " .. Koon·r\ I anj<: hrane«].

o til 'jill tl rin]: pred-ravlja p ()llem. Znw sc u ()\'()I knjrz] IIOIl I ~ le pojedlnc vrsrc rnogu lie nadu, u !tOle doba Jlmh C! i dana, 1\11. IWII nil in se love, kako se impW\'I7.U;U sredsrva za lov, McdulH, lovu i k(!ri~cenlu til v I i lh >.h'{It inja mom .ft pridrf,rll'ttli J/«Itiih Pl'fIl'i/d:

I, u norrnalnirn uslovirna tjvClfinjc se ne rneju lovitl Improvlzo anlm r·d tvlma (t zoe- vrsre zarnki, klnpki I dr.), R eibe nedoz voljcrurn sredsrvrma (ekqplou\', trovan]e j sl), (h sred tva mugu da -c uporr rbe arno kad [e ro eku 1ivOI lIgroU!n u led gl di, :l ne mo u cla \C uporrebe varreno ruilC: IIi dru d07\'ul,cna red tva:

z, mlU\'I,c I rve mugu cb. upotre 1!1 i .. hnmu :U11() u tJJn/~J

() kudt i h ne, jet' u mn 'j \'COl'IU korrsm F. J' eiru ume: •

. me--o 1\'I,lh il oun pre upon be mt) t \' InCl (/~rD

J 1,11" Ilpn'i 1« uprtlfi, cb hi 11m uli pu~ntl. kUlih U njemu mote

b de.

R clonalt anje sa hran m i \' d m u u lovlm krnjnje 0 - kudlee v nredn IC vrln). Treba prCdUlC:1I 'we mere W. '>c.: sl11ilnlc perrcbe LI h rani I da se oal racronnlai]« upocrcbe rn ~p 11m', ve k lit me hrane,

18

1\ UD

Potrc u hraru I vodr mOJ.,'U c.1a . mll.lljC! ako 1::;'10 I n.1f>Dn. ::I.

rl!Tll! i !Ot.f 'KI hndt, Indo lid IhIj",(III,P' lI1~rll. Z w u u~I()\ I

kudice u hr "' I vodl tr lIbc:gtl ltd C \·I:'nc: 1 n 'pou' hoc: po II ve, I n P(>rc.. Rd/~/tl4" -l1li r.JIH'{k hrtllw ,.alltl rtlJ/tfIrt:rlil1 l\1 unoli ku J nll ~ oliko prc..'«vilb lb Ce ern, u poremcC:t1 u snabdevanju. ( vim L nhtin,lm: I re'b.l d()rf/(//'Illi jtflil'fI JII'/jto hll]t I 411~JIII radi dopun ku r<'<lm ne hranc nema, rrd.", -.e r .. kIIU~I\· hranin mun ~I(I prul.l dh 11ft pi rrodn, 'I reha [eiiU 1Cl1ll(' ,L1 M'i 1I 1l11llciim U~II\'lrn.1 ~\ .lkmlnc\ on IlJc bm'jrtlllli mau, topli obcd, t rvo jc narocim "aine: ... irru

f. dUtI l'Otl~ 1:\ h tc ton tl1 'Ie P red LIZ rnu ~ lcdcoe 11l~ re :

l, la . ti"'l~lu n pori svedu lUI nlljmanj mer ela se ,,<il ra u hladovloi u nnit( plije (I< L dana i da se aktivnost preba i na hla mjc Ild(wc dana (nc . ILlIL'U);

l, III • I"b ,,v, suva, lml~oiagta i [ako Latinl';~na hrsna, a tak

I meso, [er 17llliva.ju *cd Vo(.\: i ~\'clt! ScKrn) divl] hll,c ITlOKU dobro .1,1 p lu~ 'I. J{:t en] 7.cUI, :\r(J~ 'Ie n cedin i . ok od bilisk :

. ra pulu)1 \'C 1'.:L11 h vode tr I racionalno kortsun: pHI pom 1(1 I U vrernensk irn rlvmaClmll. ekonornisau 1;3 vodom prihkorn pripre rmn,ll hrane 1 p~1 ob "l,anIU h~nc hlgilt:tlC. ' nAjtc):lm u,]r)\ IrT1ll \'U r,'''pol zi,'u "(Kiu \ IJ'I korl lUI t-llmo z:::I. piCe I za naprrke,

19

II. J

BfLJE

Ud v hkog bro] .. am mklih (divl,ih) vr ta bilj let k Je u cmrn k lno tims m gu d:a se pO{r blJllvaju sa jel , ovde je n

am LZVesUUl bro], i to od onih k * c teSte nala~ u 2natnij j k Ii mi I kojc !!U u narodu man]e viAe P01.nI1C ill su vee u upcrrehi, U prerhod uorn popisu (rqbeU I) biline VI'SCC su .Rrupis!l.oe po uporrcbljiv Bti (povrcne, zasalaru, hlebne sirovlne, izvori rnasnoca, Itd.), Op&r POl'; nate vrsre, kllo~r au, ns primer, b kvs, Jeska, hrast i 51., ni pos boo opisivan d k su stal VCSt opl ane u sdctom obimu, kolik [e oz sllkn najne ph nile cL1 bli,kl1. m h: cia se rasp Z02 •• a sled coj ube' peiksaan j koje Vlh t_1 mogu d:t up trebe OJU

vrh

N KAI'RAVI Z\ K'P JA JE

I K( RL .. J8 DlVI.JIH BILJAKA ZA JRI. )

Pn sakupljanju I kori!Ceniu biljnih vrs(lI sarnonikle Ilore crI:iba "odin raCUrnl 0 nekim 0 novnim pravilima, i [0:

I. Kada lie upotrebllavaju Ii sto vi i drugi soeni nadzeeml blljm ddovi (pupollci, ovrsd stablJdm I I.). treba uvek brati it rnlade j ~ coi,e delove (narotit ka 0\1j del vi sakuplja]u za salacu), rarill i manic tni el vi imaju vi oasvllrljiVl: eel laze, manic k Is ih '8 IOlaka j cesro pOCOlu man] iii 'lite chi g rte.

1.. vek u t. Ijl. varljlvijl I hrsnlji ijl del vi nih biqak kOlc

'U r i ruz ile u hilldu nih je u rasle S( no na un (I;£U.lC\

\ ~l.a ko~ I ld,u6vo III IU mestirna I'll h:nim un u).

J. Kad god jc m U&,_ d lo\ zel ne btljke trc:ba b D ululru. " k Ie joo sve!1rut.

+- prj sakupJjanju nadzemmh bi1lnih delova, treba uvek ve

heru samo svctt, zeleru, zdmvl hS[OVI I i.zdancl, II. cia. scu:begaUlu svenuri, suvi, poiuteli Ii covi i i2danci i oni koji so napadnuti razrum plU zirima,

1l

Pit GLEO

STfVO(l OIVLJ G BD~]A PR fA N AMEJ

l p<.u"bhl" / 14 fA " ryr ~] c '" r.' t r c h. (I

~ ft
~
~ ~
. ..
"
" S ""
0
j ~ i
7 ", ~ i 'l: ,
g ... ! ~ j
~ . 3 ~ ~
'; ~ ~ a: a ...
, ~ ~ ~ ..a a ::. ~
'" . .
r .~ ... e C .. .. a i 11 C
~ " i ..
I~ 1 c • ~ ~ l
I .. J ~ 1: e II
II i !<- ..
... "" .. 0.. :: ::l ;: "l .. ~ ~
l ~ S II C D c ~ c 0 " c
,2 ~ ..:! .. .:! .. ~ .. , 1 !
Klllnl "" • ,L, ;i: :..: ..: :..: .,(. ..: :..: t:;
I L I -{ t 1\ 1 H 'I 1(1 II [L II 14 [I
\Il'~kl .rtetll.k ,s: ,-
ll11gn:OI ')(, ~ -
li11 .. tk~ 1(,'1 _ ,~ ,~
liaircn,ko I"<'pdlU!t1l j,l. 0 _. ,-
Beb ncu [-11 ~ ~ - -
Bela ~1=1\'lIIa. IR r ~
lIdl bor '" -
ncb Im~ (rg , =
Hd<>ruli~ ~u • k-", (,(
a"kvl u~ I ~
£!" .. "vnlCil -
Ek.l.tnle.tlk la ~ -
Bn:klnll 8
i1:'.J 1 I I
l\ruL~ 161
aru~nlC';t ~ - ~
",,,,tI- III f<>
UUllid I f '-
lluk(l'I ,Lr ~ _, - -
ngJn~kQ ('cqC! 1\4
tmL "tHen +? 1141 I .. - ~ , -
CUll ~"'2" iii +- + ._ - -
Cmju(a UI . ~ " ,. ~ -,~ - -
(' rvena nm va
kopr"'il 110 - - ._
COCIlll ItnmgA 44 ~
Cr"em PC:pellug" I I
CrwM .mmk.t I
C"p1ratl 16L ,
(' LI \":uk lItt Ii, 6"1 r
Dercline qa [00 i 21

II s uv« [)1\'Li~ mql>

[ ~ l ·1 I !'. 7 8 9 'Q II II Ij I.. [I
1-
Il.l .. llm 'il7 I~ ,_ ~
1)[\ Iia IAbu"" I~ ~ 1- ~ - ..
Ilt~<{IS, kruJka 9 ~
t lL~ 11:1. mm-.ka ItlLf\'~ ...... I I 3 - I' - _
t )'\"1" mrkva "" 1 = =I~
I JI~ III o>!r.nm,,,, 1- ~ " I
I h. Ire '1 hL~lc . I' I r . · •
I )" lie ru to h ~j ~ c' · t I
I Jt\ II. "Aftu,,1 .~ t
I )"br!tiCJ, UI ~ I'~ . ~
I)renl<.l ... .t(" t I ..
I Illcn [°_1 ~ I~ .~ I'
(.I"R'WIU 9" - .- - .. .~
(,,1"111 91 I]l ~ = I· 1- -
, • !'lid, kd k,ooda H j. - ~ ,== . "
(.u.-Jit IIn"ll 7~ "i- .e ~ Ie - .- ..
Irn~o, 11r · .
r'f{hlu Ilj I = .
J ~o~ 77 - ~ -
I o I"('C"111lI· LI> I . -
l>rcb[k~ 86 - =
l.tna ,,~ 6') I· - ~'
Jcdn(J~udiinll
kr.uull.l'" L-I6 .. - .~ LC =. ,. o _ -
J 1<1 !.~ r -- !- ~ - ,~
Icl"flfolk UJO , .u ,- · - -
Jurtl(:~ 4'
",(un ,~~ f· ~ ~ - ~ - ~. - -
(.,.(~113k 11 11 - -, ~. - - -' ~ -
.... Jeka -I c. , .
(.,.ulIl.kl ~11lV.,,1, ,(, = - - ~
I .. upn~~ (I " e ~ - · _. ~ .~
I o"ja brad.!. li6
[ ... rae "Ipk 1..[ ... " ,'. - - - .. ~ 1·-
.... t1PI~ Z. 71 - · II- I
1.,[lIe LI v J [1' ~. I -
'",\,11' ll1b '41 I ... · . ~ - ._
l.c~kll\l: rese - . · ~ · -
l.rinicl . t 1· - - - - ~ - -
Lwe J +- - - '_
1.abu<11I J/j , - = o _, _ c .~
[.,ku<lJ tt ~ ~ . ~ , , . l -
r Ut-lC n I - ~ f " _ - - - - ~ '=
I I ""p".m I"bodl 11 . !- - ~. " · - - -
I -1"(:1 kill' fl \/9 ! I .. · - ., - - - =-
(ll\trl\'11 9-1 ~ 1- - c' 0 .'
\1.1lklna dw.lCJ. [.1.6 .... ~ . .. ~ . ~
\Iw k pn'. IL . ,
\lllla rep",,"a ,,1 I i •
\Illa III nca \I - ·
\Ish kaCUn.u. 1119 I · I
\[.I1t kr.ll;ullllk 1-1 JIJ;STI, VO DIVLjfi 811.JS

r % J ~ ~ II 7 11 9: 10 It I~ , If q, II
f',uU s.rttai~1t 1.1" f - + ~, - - - " ; -
f',ulliu ,,6 ~ - I~ - - 1- I~ - - ~ - - +
Malia VII b(I:ZII 8 ~ + - - -t. 1+ - - - - - - - 1-
MalJ..... dobl1da IU ... I' - '- I- - 1-
~Mlavi o!'iCilt II! .' - I - '" - - - - - - - I- -
M,:qlmka 4° ,,,I l- f - 1- - - 1- - - - ~ - -
MiI~r ,oft T - - -t 1- - - - - - -
I Mtuli!JI.l·k '·14 - 1- - ,.... - - - - - 1- -
M~. b.EQ IOf i" ... 1- -f. - ~ - '_ -- I- - -
M.edmJ k:«ut'b1.1t Il)l - - - 1. - I- I- - 1- I~ 1-
!l:h:dum~ll 7' - 1- - - - 1- ..,..
~(MJakinJ.t -47 Ie w - - - - 1- - :- 1- - -
Mlcdll: - 18, - - - 1- - I- I· I- I-
Mottl/Oil .f.~ I - - - - - - - -
MCII:gnl.l. '01- f- -1- - I' - 1- - - - - -
Montka 10bod2 ·ft + - I~ - - - 1- - 1- - I- I- -
MQCwrni klltun 131 - I- T _, - - - - 1- - [- I- -
MrlllVlO Inttw
kopnVl "'9 + + - - - - . - - - - - -
M It'" "'Opt, VII .. 8 . ~ - - - - - ~ - - - - - ~
Muklll.[a 8e - - + - 1- - - - - - i- -
Muth: boll.Vlc:ll "9- '" +! - - - - - - - -
M ~t1)u1jCll - -i - - _ -- - - +
N~t1)1 117 - - - - - - - - I - .....
N"'n~r~ I ~ - ,- - - - - - - - 1- -
Nedk 64 ... - - - - - - - 1- - - - - """
NocllN.k 101 i + ~ - - - - - - +
OkruglMu dlvl]l luk: 166 ~ + - - - .. - - - - - ~-
OkrugU dlvljl luk 168 + 1- - - - ~ - - - - -
Um:l,g. i - , - -
H - - - -1- - - -
Ow ITl
Papn:c 16 - 1 - - 1- - 1- 1'1' - - - - -
I'~Ji h .. k '71
ParulloUtll hrtn ') - - + lo- - _ - - - - - -
P~go.1i'! krio;!utlak .S7 - - t" - - - - - - 1- ~ - -
Pql¢liu~ Jf + !- f- - _. - - - - -
I Petrov~ 9r r - - - - i- - - - - - + -
P~1l1ll bokvlaa I}J +: - - - i- I- 1- - - - - - -
Pitomi 1lc! 60 I- - - - - - - - I- I- 1- - ~ 1-;
Pbn.iJ<a H. ~ ~ - - i- - - - - - r , -
PlmitilU bokvlClI q~ f I - - - - - ,- - - - - - -
Plmimk.l bor - _. - i- i- 1- - - - - .' - -
Plalllniko r.dje '9 + - I~ - - - - - - - - -
PlAuak ''11 ~ - I· -" - - - 1- - 1·_· I-
Plw!nJak 116 1 - - 1- - - - - - 1- - -
Poglln&:n UllV1l 117 - - - 1- - - 1- - - 1- - - 4-
[>oljl k:a Ioboda. J~ I- - - -, - - - - - - - - -
PollsKO m,~ '"I- ~ - I~ -i- - - - I- I- - - 1-
PqpOIlI<;: 111 + - - - - I- I- - 1- - - - -
Pra.Vt lagllal: 114 1- I- - - - 1- - I- - ~-
[>!tq~ mkko 1"78 of - 1- - - - - - - - - JRSTIVO O!VLJR DILJ!'.

PUelV'll:

Pukil1j~ R!!pu$ina ROSO'l;

R.uti.!ul"ll lobod. Ru"im~u nQCtu1:Ik Sc:dmolist

Siblrtkl luk

S uni tle7.

Simi ~prim Sm~

Solal;aCI S~rofinl

S~b:k

Srtenrak

Srerou'l

SumttCit

Sapka,

Stavldu,

g."vJjc

Sl:ill'dj

$ult.o::

SU(Q'ir>t lilW,w. $1il.JreI k" m.i~I' k in 11 Sum~ka repulina SUIll~b ~\llIOVUlli Tamoo1lubiblm luk 'I'etty!klt

Ttdnr" d,vllJ; Trojm.a

Tn»ko!'

Ttsk~

L lkolU III I'iliru. merla

U ~koll!ll" voderul.

bokvic~

t'$ko;l~tl k.t6.to Vehka bolu'.ca Velika dl ... lJ'I lobods \f.:li k.. It1.¢jm bp;1.

V dll(j[ repuiirut. Vl!lik.oi. ,bona. Yo!uld hOtn VtPtl~

V1iufac

Vilma metb VIOl<:nlak

Vl1':lk

VOtk~ oorkvlc9:

Vodem "nih Vooeno ze:ile

6 7

9 to'll U 'I '" If

~
1(1 or
61
III 114
th .8)
19
10j
'09:
1'iO!
17 I
16J I
-46
'71 "
[60
~I
164
10
107
'0
[I
I~
II
77
49
'14
'0" ~
[67 •
176
95
91
II
IiI
174
'I~ 179 "9

11;\

t91 _

79 8 .. 117 119 _ ,8

wn I\Iv DIVI.j II 1I[[,jll

I I I I " (, 7 III 9 III II II: Ij 14 II
\'(I(I<I[lll'" '411 ,
\ ranllm:l U'R\1l '" 1·- -
\'rlnilli. IfH - -- I
;r.t:~I""" III 119 I- I .. ·
Z.,q~,«,!ClI ~~ .. " ,
'Zclcl'lk.u-l! ",rlll"!IJ~ k 1<)£1 . .~ I r I· ~
Icll~ 17 I- I r_
/I: [aun (17 ~ I n 1-
7.rnllln [11k 16( , I~
Z:"'un~1C1 1\1 '17 , ,
7.cdnlali foil 69 ~ - "
Zen k1l Jl~rml ~ "
lilt,! ~«,a "Ie.\ 6, , I I- .
lUll lUI" iI9 --
lU.11 lu"uul P ,~ , l\lnoJ'e.; luljke ~c udlikuju spccificutrn ukusorn III [lIClrn niinsom, II m.:kc ,[,I uvek u izvesnorn stcpenu nnK"rke, tc ako II.: ,do spravljcno ~.:l me od l •• k vth bill a ka, ne dnju rnu prijatan U kus, Poied me bill nc vrsre sadrzc 1 nckc sasio] ke kuji su u manjo, k ,hclOJ nr:skudltwl <".1 to\'Ckll, alt II veliko] lcoli ini uporrcbljene me)~ru da budu ~l(()dljl \'0:. If ~\ rrn takvlm slu ajevrma boljc [e, ukusni]c I pnjillOije jdo kOJc '!C dobqa ~or(J\'ljcnjr:m mcsav ine rakvih biljaka i druglh ko]c irnsju Jcdl10itcnijl ukus, Prilikom {)rl~I\'ania svake biljke n~natcn() je da It sc odliku]e pmchniltl ukusom iii rnirisorn, 111 _ n IrZi kakav iilmd1il vi :astuj, k, Poi xhnc biljne vrsre su \ coma hranljivc i cc~to ~I! nnlaze II znnrno] ko licml, all irn je ukus icclnolitlln; [elo oel rakvih hiljaka 5C p pravl]a dodavanjem oclKOVl!.raiuCln hiljaka "1I6n~kog. ukusa i prijarnog mrrtsa.

6 Caine biljkc so.: najtdcc upotrebljav.qu u mcsavuu, PrJ eernu $0:: vndi racuna 0 some &1. se mdalu vrsre koje imaju uo"ta viramina a. ill: odlrkuju se prijarrum ukusorn i mirisnrn sa oruma 1.°1<.:. mlm ucrnaju mnogu viramina, irnaju prljaran ukus i rnirls.

16

AJCSC • RS E J STIVIH DIVLJI sr A. A

1. A VA A \'t'phn,dit1tll 11-

Ilx 11/.". porodic P(}IIPlldl,t~((t(' p:1pmti (rapnu. muska papfll{. na v a!cc , pampunk , paprad, praprat. Kli~tna podlcsnica, Khstu\ ru raJ (,I. t). \ i..~c~ucll~nla btlj ku, \ isoka J<I ell) 100 em. Lisrovi [o J tl:bljalu pravo i7 zcrulje i poredani -u u kru!ol. 5Jsvul1 mladi (prrlikorn izbijanja) uVllcOI su kao puz, a J.;'[~nilc 5C razvijaju i po. t>tiu clu'atkl, dvosrruko izdcljeni i ncjcd nako IUpCll~U Pml zcmliom se naIJ.Zl veliki mesnan podanak.

Rasprosrranjena Ie skorn u cduj naso] zemlj], a ra~lc po §umama. lid \ i§:1 h l;.rcln pn dt! prcko lIDO III nadmo r~ ke \,I':li OC,

Sasvtm mladi, sm!ni. Jm nemz VIICIU listovr, kojl su jen. uvijcni II

r,!.(lll'lI.lu kao puzeva kucica, mogu cia \Ie upocrebl13.\'llju 7.a • prr;mllflJc eorbi, variva i plrt"ll U mesaviru :\,(1 dru).tlm dtvlprn povecem ("I. .I.). ~ rarqr, razvueru li .. rnvt su cv('Su, :<adrt.c dosra celulozc I srnaeraju se skodljivirn, Podanak (podzcrnru deo) sllcirlli oerovne sastojke i ne moic sc uporrchljavan za hrsnu,

a mestirna [1;1 kojtrna \IC 'On vain III "'~'l 1I veco] kUltcLI1I, Jcdan covck moze za [edan ell:> cia ~akupi do ~ I g nerazvqenih listova. Ako ;e skup1ra ncizv ezhan, moze cla ,e l'nmcnt sa drugom vrstorn pllprau, ali Ie: rakva zarncna hczopasna, [er se i tn "'N(11 mow cia. uporrebi za Ido,

1. tE SKA PAPUA _ fJ

I)) rlII111 fib:..' /emifld (papratl.a, sttnn

• I~. Nrtvab. V'l'hroJ,~ .. I,ll )it.n,

I<.m I ml~<h """" u vulu pu)~, 1

JIl.$'nVO D[V[,JII IIlLJII

;

navala], RlIlIproscmnlcM [e skc)rl1 Ll celo] na~oj l.emlji, fllt sliemm :lU malo vCi:l,lm me~mJl3. p .. ech dIU vr I.

k I najvl po t m 't I I

b [0\,,1 IIni" Ildel,cOJ. ,\11 di II (0\<1 adn:e \'I!< \'1t~m.f1lI. oct pre:.hod \' te l U (rcbljll.\·1.IU 7J1 hranu kuvaru kao variv(1 ili baeeru kso pargla,

3· B UJ A PJmd;fllIt 0'llli-

liflflllt (velika [llt(Jmc, buj:t a, gorska paprsr, clOVl!. pap rot, ~rdla, hosrAI praprOti I J). Vi cRodiAo,:t

biljka, ,.j, 0 10 do 110 em. Ve-

hki Ii rovi ~1I ve rft2 duga un

[akim ddk IN koje u donie

[~ Iii bl] ne 1 rouglll log .u oblik 1 dvosrruko do ero rruko Izdelje:nt

V rna [e raspro [mnlena. po eelo] zemljl, ad niiih reb. pa. d vi.oklh plaruna Ra tl: na uvljim m U01.:I. u. rerklm, svcthjlm 1lHma, na proplanclma,krccvinllmll.,

umskun ti unarna, IU Z2pl.l tctllm

1

plllnlllskim njivarns I livadam I slicnun mesnrns, LIvek na kl elorn tlu. Ce to se I;lvlja M veuk I po\'r inl I (JM,fCJmnOI k li6nl. !ladl,

o m I~ I no (. 4), braru J

prol In linu. II to\'. J

ra7vrh, uporreblJ ,'aju ~

I, nJC ~orb1. mesanth v nv , I Magu ~ se uporrebl] v j bC7 tJ_g;n.niecnjll I ne posrojl 01'11 no t da se ?amenc sa nc!kOnl QUe nom ~l(odljjvom biljkom, Q rnes rima C1JI. k(ljima 'S<!: bujad j!wljil U vee I kohlim. I dan COY k rnoze 1:1 1;IIl da nlllherc. do, R

I. ~ 8 .. 1-<1 - 1"1<';1;__ .,.1, _.

l.cIt I""'.' , .........

mladih lZ an a. P anak (p 1- :t:emna stabljika) uJadt $llddj dosra

"cuke kohttn· roba, M h! e

vadlu ni I nt! m 7.lme i

rnlen u b no, pi t 0 upotreb 1,1lVllU k Q d0d2r.k . Irovmanu. 7.11. ~pravlJanje hie i~ se IZ 12kve rnase moze IsplI':!.njcm izdvojiti skrob,

4. KL KA jJlIII/MrllS (1JIIlfJJ~

ms, porodlca Cllpr~SlII.{~ - ternpresl or ViClI, v nja, srnreka, brinam, bnnje: l. ). Cerinarski tbun vrsok 0,1 do ) J m, ncprn ilno rnm • uskim zrm-

(c unama]. rio

~ltIlJ e 0\'1 nu IJ IU u pszuhu hsrovs, Plod JC bobica, kOjll ~1lZ' reVil u ,e en i phlvit:t ro-ernkaare ,e bo]e,

I. ,. KI~~. J "/,#u, ...... "

JBST[VQ DIVl]l1 8[1.111

tranjena je po rd

planinskog pe] u

n j zemlu, ILUI v

mogu uperrebm 1 pn, I] n, ar malimog VI[ min

kog ta,a., • I to ~ko I bobic:e, kUJc 5adn,c i illVdim: kohcine icb:ra. Roblee se korlsre 1 kilO znt:in prj spmvljllnju raz.hCitih lei nllroti-

t d mesa di "Ijal:l.

Ilene u orrebljsva i podv

1<1 )bl ne kle e p lcgb kl lea Jlmlptrlll NlflA. k jll Ie 10 rn nJ7

1 pol gh gnUl2.ma. a r re

17nad \'1 in kog PQI2. a u leome ,avl,a obJ(~rut kleka (I. 12).

j. R A SMR K I«

niptrus DXJWnu (§mrika., ~mrtlka,

I~

[VCOlI b rcvica, morska b rovi ell. s1.6).Zbun m omanje drvo do j 6 m \'1 me sa ko un nnik-

Jt: TI\'O 1)1\'LJt 1I1I.1t

mer mm ~1"3.tI"m. ~h n.l I pc r hodn I ""'0 ali fC \'c:Cl. I krup

niJlm bob: 11 rvenka: ro mrk

vte bore,

R:I~pro trarucna Ie u II:WOTt1

vredozcmnom pouruo!ju, :t 1al, II i u kepncni deo [lI1R: zernlje u we ddcwc: koji SC odllkuju vccom roplotom i su~no~Cu (11V, ~ub medueranske oazc) clO'PCVl1jUCI LI visine dr oko 800 m nad morem U 1l:lSC!l1 prim rju Ie vrlo ~ 1:1 na kameniarima, u rnaki]: (prl mor kom :.ibL,llku) I na de r:l h rarum povrsin rna.

S lblCC m gu k rio (ill pr nc,

m cia un j " m 10 pr' aka

• roman rua lC'rpt:n m, ill ku\';a

nc: u vodt di mleku, a flIkl)c.lc I kim ntUl razhf.ltlh,dll, n rutiln me-nih.

6. PUKI JA JII#'~rllJ .O(

rtNdrjJa (,I. 7). Sit tu ic: prclhmlnuJ v r ti, ali u JOj grane vi] 1lC: [lr' mil zemlji, BullC'C su n6m krup IUJe od bobrca prethodne v rste I

I..ld .lJ'I'\J ,Iitne su bo,e k 0 I lend prerhodne vr-re,

Rpm, t r:;;anlt.'reI. fC "4tnO u pno b lnom PO,llSU pnmnrj. , ah [c red Ikl prethodnc \' IC

l porreba Ie! ko.u j kod prcrhoelne vrstc.

. tlRBZA Rrf"/<I l'rrrf{(Olll,

porodlcn IlrIH/tl~(n: brese (bela breza, hrizn, illlmllll hreza, jadllcn), Drvu visoko do 11 m, ~11 glarkom helorn prlkll,hcom preko k re, ko 11 .!IC l,uska i lako odva]a , 1(r".lIlCICC

u loj I nke, \lI.Villjl\' t, crvenkas tomrke bojc; lis[O\·j ni .. u velikt, I obhe lrou~1 U II po I'o;ICI }': P sn, Zuckllsrumrki verovi ra- 1\'ii.,u u prolece, ivtovremcno

II rovrrna. MuSk.e fa mugu da bu lu dU).tllcke do 10 on i 'I$e, Jok -u Ten 'kc kl'1Ce i ~mre Ll'pra\'lin

It spr{ u110Icna Ie: u ~um kom (loJruclu cdc nak z mlje, od brd~klh predela do visokih p nina, ra ue on suvljern, pesko 110m I'clIlljHtu LI ret-kim sverhm ~URl3 rna, rut ivici §unut prcredenim m kiln rnesnma, kreevtnama, po-

i.arBcima i SJ.

r.l~nj pupoljci i sasvim I Illcli h~mvi rnogu da 51! upotrebc U mcsavrru !<oll druglffi dr Ijlm povr e'enl za prol\ Ijanie: torlu, variva i ptrea, t, rill h. to v 1 P [Ill ~orki j nc:pnl.llnl I:t ,do. anrednirn prif n re-e u roku llffiC I

n~ prQIc:C:.a beru, use, mel,

n ru 'iJ. br:lMl m mes n(

hI ha, !nuW! dt se I proprk kao zarncna r.l. kafu, Kad ~ u mladirn stablirna izvrri rupa" dabllll. se '>Ok (aarednl naziv buza Iii mu a), kol' ,,,dr'h §ctc(ll i brezovo t;{('ri¢-

no ulje, I mOl da se pllC '·c1. uku \'m k. 'Irur I na ra. ... 11 ue natln pr ml] n. ()d [edaog Mabhl 111 48 0\ mo7,c d.a se dobije pro c nu 1 t lirara soka, It ZlI cclu 'e7onu oko [70 litars. Po nekrrn podacrma, U \l reme gladi uporrehljay IIR Ie: i nrc)(ova Icon mlevena u bra~lIn kllu slrovina ZR hlcb.

Slitnu upotrebu, ali u 7,oll,tn() manjoj merl, irna] i sledccc vrste:

, M LJAVA BR ZA - B~IlIkl pub I ('ttl (I' h sea brC7,Q, eeza creru a), It:.. tc U vccem del" nm'c zemli u pi, run, im krnje\·im. po v zim I \'IAZOIm sumama I nil lnot"2rllnn me tI (tl' avama). \lanp i (I prerhodne vrsre .

9 P L)A TA BRBZA

Rtf.Hh "INti. Ra.~te u visokoplamn-kun prede-llma I mnogo IC man,a od nbc pr thodne vrsre,

TIVU DI\'I.I. 1I1I.J

l-r/it4 mlll(II,

porodi C'rllfllt kepnve (z. -

ra, vehka k prl a, lcga\'lca. zgoc kopnv , kropivn; 1. 8), Vi c~-

dl. III zcl] biljka. \{o~ d

nal"al te L prck I tOO em U \,1 iou. • IAbli I kit ,e eet v rta C:l I.I!lWVl IILL iajnltko du~ulia ri, m produzenim iilill~tiru kralcm, po I\'ici zuptnsti.

nhc stmlle pokrlvcni au krnrkirn meklr dl Ie m . I ~cllbljika L ll tOVI obra U 'SII IU~ i du:Hm, lornljivim dla ama urum kisclin k011l ~ari i 1:1.1"1\'11 phkove Ol. kO.i.I, unr, neu gkdol I lenk (j veto i .. kuplje I ~1I U rUKlln.ull ttrUI<J,lslU \ J ( ('In \ rhu 11Ihlll"e Ih njr.:mh nw< nak (v I lun I lub

\'UUThIIC m pru'lran)Cn1 u cclUI na~ul 1C."I11III, oJ nl/!Ol. du \'.I,nklh pl~nmll Rill te po npu .. rerum me, 11m:!., kao kClro\' ukra] pute\''Il,

JI

JIUTIVQ DIVI..)II 8.11.)

aka naselja, to rOVl1 , kmj ogradll., po §umamll., moevarama, zapustenirn njlv2AU i vocn~acirru.i £III.

lit:nim me Ilmll.,tc'!Ito u vclikom mn~lvu n;. [ednem menu.

UII.dJi7d~nci i listov~kao i ovrsei mladihsrIl.bljikD mogu da se upofrcbljl1vaju :r.:I!l:prllvljanlc to rbi, v:mva, pires, ZlI asdeve I sl., B. takodc mogu da $C pdt: nil. ulju iii 012!1l. I$u§eoi I samleveni u prsh mogu dll se cuvaju za kasniJu upotrebu, 1\ mogu i !Ivett ds se konzcrvisu na fllzlicitc na.cine. No: pcsroji opunou da se zaenene sa nckorn drugom ~kodlj[vom bilj n mvnc m 1 mogu da se up rreb ,Ij y IU bez ograniecnjA. Liatovi se nlljvl!.c upolrebllllVllju u prolctc, ali i kUnllC, p:i i U Jesctl. ocI !U.kradmh i1boJakll. N3 rnesuma £III kojuna se kopriw ja.vlj. u vetoj kohtiru J('dan i!ovek rnoze ZII [edsn b& dll. nabere do 4 kg listoVQ i sotnih ovrb.ka sCl1bljike..

Slicno mogu ck se upotrebljsVl1ju i slodc6: vrs~e kcpriva:

II. ·IALA KOPRIVA - UrIIlfJllrtlfl (s i t M kop ri va, grtk a kopnya). .kode je veoms ra pros(r.anjeM U £1:11. Jednogodi§nlll, ie zeljaul blljka. Mania ~ oct velike kopnve, I. MIU11S1e: do 60 em Lis my I su ,OJ silnijl.

11. LJ· TA KOPRIVA - V,.

IiAl piMiftra (drebna koprlva, veprima). JednogodlinJII. je zdjUl1l biljka, fuprosmmje-na u primer skim predclilna i u toplijim delovirna MakodonijO::.

IJ. STAV'''LJ - RxllltxrriJplll, porodica P,I gfNll'ltX - I roskon (poljsko zelie, konjskl ~tavelJ, ita. val], h,vljo:. i61nl" I. 9).

Vitegodi!nja je zdjasta.. bilJk., koja. nU'411tJc ad 10 do 100 em, !II ja.kom, slabiic:razgranlltom 'tab Ijikom. LisLOVI su duguljut~ pri ze:mlJI su \'cCi i !Iri, a uz St:I,bljiku uil .i malo manJI. SVI lislo"i upo iYlci kovrd& vo naboraru (51.10;1). CVCWVl su uni, zelenkssn, mno gobrojrulnJ.la7.C se u brojnlm kla1>lluim cvastima pri vrhu j u gornjem dele srIl.bljike. Cyttll Juna i [ula,

Rasprosmmjen je u skoro eelo] ndo) zernlri i veoms [e ~esr od nlzlna doeke I JOO m nadmorske visme, Ra!tc po svelim i vlla!nim me dmll, oko pocoks, [aekovs, n2 npuilcnim tN..vnjacim2, prlnlacinu J nJlV2ma1 eeslO kao korov IU ... «oj kolitir.u

J~" 1\'(1 my I j(' £IlLja

( n

I

I. '0. ... Uo • .:1

\1 had! lisrovi m0.llu tb .. e uJX) II'c blla "alU ;t;l ~p ray ljnn 1(' corbl, \ 'HI \12, Plff;ll.. 7;g nadeve i ~I • i to u neogranieeno] kolieiru, kupl''''lu ~ vd 1'9110f!; proleca do kraja I11Rla, pl't: nego ito sc nt.wlle! cvema stab Ijd~a. Ceseo mogu cia S!,! korisre i ruknadru limn i l,j,oll 17hi,:LIU krn lem ica III U it:~c:n, narocuo po~1c k()~nl'" hvade .1 me~lImli 11.1. kOJIma '.c ~t:I\'dj In Ij:I. U H II kohclIlI, Icd;m tm'dl moic l'~ ,ed n ~ d:l

:lkupl do z kJ( uporr bljr\'lh listo va.

Slicno mogu da -e uporrebljaVIlJU I lislovi i s(Jtm delovi od sledecih vr tal

q. POLJSlCO Z LJ ~ Ra-

mt\· pltklkr (bljusrur, livadsl«: zelje, divlja bill V.l r I. reb), Raspros[OlOIe&1U It: U \ edcm delu na~c zemlje, :1 fl.l~IC po mesurna Kde I prethodru \ I""oUl.

J j. ST A V J. RMllfe_\ JJII-

~1I1'WI1 (dl' I,I ~tlI~rc:1I, ua~III:t:II, 6\\, ~l. IOC). Rasrm~tranjeMI Ie u skoro cdOJ mdol zemlji I rut h~nHn stanlsrims ria kojlma I prerhoelne vrsre,

IG. KO J5K] STAVELJ RHIfI~:O; obiJm/o/ms (konl~t:lk, craV\l od k0t1'~(2k:J, b:. IIJsko ld,c, ulic"laic; ~L. rod], ! ;U:l~IC I do 1:0 em u vt,in.u. r iMU\1 ,,1.1 po )'t'mljt \'Chkl I eesto prj dnu crv nk:ll J I n2 duzim pereljkarne, VCOiTU je ras-

B

JI ~(I CI [)I\'I./Il IIIL)I!

I rf!~ltrllnJen skom u clo] ndoj lcmlji, od mziOll pa svc do blil' 1000 m na rnorske vrsmc, Ra.'>tc all. slitnim sranisrirna na kOlima I prcthodne vrste

17. Z LJE - Ril!ll~:" {ktlitllilil (puomo zel]e, piroml SIIlVcI), engk:s ki spann~, :I rpsko zel]e ; 5L lOC). Sit no je prerhodnlm vrstama, ah Je znarno W!Ce i moze clll araste L preko 1 m u visinu, II srabljika IlIC tc da buclc debels kso prsl. Rasprosrranjeno Ie u veeem delu oa.~ zemli , nllfQl!iw u Juzniilm

redelirna, a raste po poljima i svclilim, pa ak i po vlazntrn mesrirna, C":S(O u blizini nssel]a,

18. VODB 0 zr J RII

II/f.'" hl'drol'IPltI11llJH (voderu ~ta vel l, flo! al §tn.\,dj, vodeni kool!tak). Vrln [e visoka I ~naZn.'l rnocvarna biljka, Ra. prosrranjcna !C U ve. em e1u nase zcmlje, II ra91C po vcorna vlaznun i me cvarnim mesrirn , barn rna, !lmjll im v darna i \llicnim meaclma ( I. roa).

19. PLANINSKO Z

RIIHN~' 41pbllff (planlnsks kisetica, alpsko zel]e, Qlpskl :\UI vel], rlll~rur, ravenr, staghna, mver ; 91. f I). Vilicgodi11:nja 1.elja~1ll bil,ka sa maz nom srabljikorn, kCljft rnoze dn narasre i do 2. m U vrsinu. Pnzemru lisrovi su Vl!OI11a velil i, a mogu bill dugacki i do 10 an i vc rna ~iroki, za bljeno-sr astog oblikn

Rasprosrrsnjeno )e skoro II celo] 1 aSoj 7.cmlji, i to sarno u planlnskim prcddima od oko t joo do blizu 1fOO m nadm(,l(ske v'sioe Rasrc narol!lto na m~Lim9 kucIa sc 1(N;'Cc iii t.adrt.avll srokll, ol((l pLaoinskih pa~njakR, torova, lcll~ tuna, zatim aka ptMillskih pocoka

t po drugim planinskim vlaznlm

nesrirna, ce:;t(,1 U v urn veliko] koliciru, poknvaju i kal ka u ncprckidnom cihmu ()\'~tnu fie! po ville hckrara,

asvun rnladi, j )~ pomalo fue: kasn lisrovi t rnladi izeland mugu dn se uporrehljavaju 7.a sprcman]e mesanih salata, za "::urbc, variva, pirea, nadeve ( sl, Takode mogu eta se kisclc kao kupus i da (Jsta\ l'A.ju za zrmu. Hem sc od ranog proleca i u toku cdog I «a :we 10 kasne . csem, buelu 'j III III SVC to vrerne izlJilnlu naknadni mladi Ii - iovi. fogu cia 51! uporrcbljava]u bez ograniccrq . Snuiji hamvi 5U kruu i nagorki, ~!I mesrirna na k()JHtlll :-c bil,ka ia .... 1 in u veli ko] knhcnu [edan cgvck mM.c u prole&: za IL,clan O~ cia nabcre s kg upotrchlpvih lisrova I izdanaka,

/( I'

..

51. I'. (.1.1 pl,'"nj"~k"lt nil. R,,-.:,· .Ip"""

l lero I U [esen skupljanje ide ~P() 111" [>0$(0 moraju da se I dal eru

uno n(qmladL IIS(OVl. Koren sadr'I skroba, ndw :\e' ra, ta ina 1 ~Irugjh mareri]s, [ot,c cia se kuva i uporreblra va 7.<1 [cln,

10. SeA VL1KA - RIfIlU:'" aqfldtrill (vcliki ~ta ... , vncleru lita val], I tlojski l\"lir, srnrkll\'c. stavnll). DosII Ie rasprosrranjcna u I1lIlI., II rasre lIkmj voda,

P. znla! vc vrst nasih zelia Iplltrebl,ivc su za [clo i ne pc srojl Ilra~no ( da st.. zam ne sa nckom drugom 4kocll,i'lom vrstor .e· duia nepovoljnose ,e u rome s( ) ur-ke vrstc ranije, a neke kasni] I'mll1ju flIlgorkc Iii p;orke. Zaro rid In bran .§ro mlade listove i II hojke, ali rrnan na urnu dJi Ie ~t IrClna zelIa sarno ncprijarna, II nc I -kodljiva.

'I. KIB LJ AK R IImtx luNo

I (kiselica, vdiki kiseljak, klsavec, qduvc • k[ el a; 51, 11). Vl!e'goi~- 111.1 7.djasUi. biljka, koja m te cia naf.l tc ida 100 ern u vlsmu, Sra iljka It I.L7.Juz lzbrazdana, cesto je crvenI I~IL boj!;. aied' sc lz jed 08 I urcna l'ltZVija po V'ik srabljika, I L~lc!Vl 5tI etrelsstog obllka, Mno-

ohrujni snni rvenkaari cvetovi Iflicru au u medasru cvasr po vrhu rahljik -. vera ad rnaja do ,ula, a

l II kada i po drugl put u [esen, Rasproseranjen je P doj ntioj (run, II. ra re po svceim i vldnim livadama i rravnja ima, blizu p<- 1II1t:!, po rcrkim zlUravL,enim sum~ II L11l proplan ima I [ubovima. H'tliiih ~uma. Cc ro mote cIa $(; n.tdc 1I vclikom mno~tvu., 'fako da

.( hVllda u \'reme CVetlUlla biljke I 1< [\fcni.

II HIYO IlIYI Jfl nil J

£ladt SoCm lisrovi i izdanci su prijam g kiselog UkU!lR. Uporreb Ii. vaju sc s,vdi :m salaru ill kuvani za c rbu, variva, irea, nadeve i sl., I\!\jte:t6! u mda vim 'm rugim vrstarna cllvlicg vrds, Zb g d \l~ tll vcliklh k liclna oksalne kiseline, ne rre ilk risnd mnogo II [edn m obroku [er eada m gu a budu ~kodltivl.

ll (10 se upotrebljava i ~ledcCa vrsra:

:1..1. MALI KIS LJAK ~ RII~

"Jr."" I1celo/tlM (mala kiselica, ovtilt kisel], sitru klseljal<). Raspr srranjen [e po c loj na i z Iii.

RaSI' P uvljirn, najtcltc pesk

virim rnes urna, ko]a lIU sir maSna u k U, 1 t od nizioa d visoko plaOioe. litan Ie prc:thodnol vr n, Itli jc mnogo manli, li!i(oVt ~u mu znatnt1 slcoiji i luujtije kopljftl'ltl .

1}_ TROSKOT - POI)!,OflflllJ dJ.'itlilart, porodiCll PO/;'J!,OntJ(Mt

r ~T[Vn DlVLJD WI.!

rroskori (pdtji rrosk t, rroska, dv - rruk, pit ii dvorruk, ka enicac, teo k VIle. kru nik, rn lava, ptiCjl dresen, rresk Vile, rruskavsc, crlicoll eusemaea: sl [3).

je:dnogodi!nja Ie zeliasra bilika, srrns, neugledna, oaledO:! P lep;11I po zernlji, ve rna razgronam I dan kovira, sa sitnirn elipricno-kopljastim liSt vjma ns sasvlrn krarkoj petel; I. verovi su simi, ruficlUlll. z le kaan ill bdl. Cvem I It a,a p [' leea o jeseru,

Ve rna Ie rasproStrnn,CM biljka cdoj naso] zemljl, d ruzina pa do ko 1100 nadmorske vrsme. Raste na poljirna, niskirn rravnja cima, ukra] pureva, na stll2!atna, 011. pustim rnesrima svuda gde se gllzi i gde stalno ~nle onemop;u sva drugim rravama da 51! ad • ze ; cesro obrazuje neprekidni gust

cilim, .

la list vi i rnla i so oil!

vrso stabljika mogu da se u rrebljavaju za sprernanje mesanih salaca, rbl, vari VIL I sl, a mesrirns na k [una 51! troskoe Jav1ia uv co] kolicim, jedan covek moil! 1A [edan tas da nabere do I kg aknlh llsrova i o\'rSaka srabljika.

,6

M gu da se upocr bljavaju i 91 - dc:& V sec rroskoea.

2.4· AC PO/1.f{OIlIJIfI pem-

caria (Iiura&, raskvi ac, andre-

s l], b osk Vll. rrava, k ~tren; 91. r_f).

jc:dnng diAnja zeljasra bilj ka, vi· \I kit 'i0-80 em, sa ntzgmmltom ~Iank()v[tom srabljlkom, du~uljasrim, kopljasum, prilicno !imkim lisrovima i zelenkasro-bellm iii crvenkasnm cvetovima, koji su sloze i u klss pri vrh ogranaka stab Iii e. .vera ad [ula do se te bra.

R~sprou~nj je skor po celoj oas I zernlji, a mstc po vlaznlm mesdrna, ko bam I rn vara, p [arcima ukra] puteva, po« ka, na vlainim livadarna, po sverhm nlzinskim sumama i slicnim mestima festo u veliko] koh mi. '

)'Uadi Iisrovi i (10 ni ovrSci stab IJlka pre cv ranja mogu da se upo rrebe za sprsvljan]e mc!a ih salara, c rbi i vari va,

1j. SRCEN}AK - Po/JlI'lIJItN hlS/orla (sc aruk, trsva ad srd bo II'"' iciudnjak, [ermen, SIDlnO zelre ;

I. 15). List vi 8 m !l'iri, a doIll('m delu SUZIlVlllU se u ddku. ( verna S • bl]! IC d sea !i roka, a lUI vrh n SI klasasru cvasr ad

unih rutJo!a rih cverova. rna oveei t,ll.ruglllStl podanak.

Ra~pros[ranje je u veeem delu [101~ zemlie. po visokun brdima i planinama, a taste na vlafnim livsIi ilia i u uvalarna, tesl;O u velikorn mnoscvu,

Sasvim mladl lisrovi i srabljike IIIqgu da !5C koriste kll.o salara, 7..a corbe ivan a.

6. P APRAC POIyJ{OfWH hyd-

rO/Jlptr (paprics, psprenl lisae, v ~ dena biberka, vedena paprika; sl, 1(' J. • lican je liscu, samo [e malo IImii ad njegll, a rasee na sli.tnim

1.111 i~tima. Cela bil] ka ims pap ren

1I~ LIS. Uporrebljavs se kao z;tC:in i

JElHIVO DlVLJJ1 BILjll d daje se salatama, corba a [ Vii rivi a. erne me fe da se POt - bi kao zarnena za brber,

:1.7- MA I RCA IK - P(Jb .!{OllllfN vil'ljJarutIJ. ikgodiSnja. bilika sa jaj likirn ili k pljascirn li t - vima, Raspeoseeanjena je na svim nasim v cun planinama, II. rssre naplaninskim llvadama, Koren :>II ddi d ~m akrobs j ranina I osueen i sarnleven m :Ze da se k risri "ZlI spmvljanje kasa, kao dodarsk drugim hlebnlm sirovinarna 1 51. d k rena sc k va I kusa aj ka 7A ens ruskom Ollu.

18. PSJIT RC JAK-

(Jo(YgOfJJI;ffI I1lpilUfffJ. Irns bele vecove i duguljast ·kt)pljll.SlC! hsrove, Rssre na planinskim livadama i kamenjarlrna svih nuih visckih plamna, Listovi i soeni delovi stabljik sadrie vitamin C, proteina ) dr gih I at rija, I g1.l da

I •• G. P.p"" Polt/P/Ul. h1J"",p,r

7

j(lIlTl V<I 1>1 \'1 J r IIII J I

se uporrebljavsiu za salaru, corbc. v ari va i kao 'l.amena ZlI 0.,.

19. VTJUSAC - PO!J'J!.(JHIf!ll ((JIIl'oll'lllllS (papunac, peiesak, cukun da). Stabljika se IUljte:§ee p() v lja po rlu, Raste po livadama i poljirna, Ra.~pr05tn\!II'::n je skoro po celo] naSO, zemlji. Mladi li.9tovi se upotrebljava]u za corbe i variva, Same sadrti proteine, skroba I masnocc i uporrebljava se 2ll spremanje kn~a ili se rnel]e u brasno za hleb,

30, BRASNJENIK Chmo-

pddi/{QJ WhNS bmricHl, porodica Clmlopotli(/(~~ pepeliuge (div!ii spana , ciganskr spanac, drogi [urko ; 91. 17). Vi!e~odi§nja ~eljMtll blljka, kujanarasre od 30 do 80 em, sa u5pravnom uglastom arabljlkorn malo Nl.7.gmnll[om, pokatakad crven kas tom, Listovi su ramnozclc-

SL '7. Ihdnlenlk (J.. .. poli8" l>Iur

ne bo]e, kopliasro-erouglasrl, pri- "'.m ••

zernru Irnsju dUhre peeelike, a Wlf-

nji su kao brasnom poauri. Mno dll.!Ie kunsre ad proleca do sregobrojni simi IlcuglednicvclOvl dint! leta, a i kasnlje, all samo nak~hCa$tqzelenkRSte boje slozeni su nadru mladi izbojcl i socni [isCOVI, p ri v rhu srsbl ji ke u klssasiu c .... ast, lnaee starijl tistovi pcstaju grubi I (veta od rnaja do okrobra, nagorki, Sasvim rnladi prolem]]

Rasprosrraojen jc: skoro po celo] i:r.bojci pn: raz.vijanj9. listova rnogu na~oj zemlji, od brdskih predela da se prlrede kao 4pargl.a. ~a mesI'll sve do preko 1000 m nndmorske lima nil kojlms se brasnjenik javlja visine, gde rasre rur. dubrevlrom u ve60j koliom, [edancovek lUau rlu, nnjvi§e (1:1 rnestlma gde se kre- za jedan C1I!I cia nabcre do i kg &: i Zlldr~va atoka, oko stoatfSklh uporrebljleih blljnih delovs, Mogu lern] th stanova (karu na], torova, u se uporrebl]a VIi" bel ogfll..llil:enja. okolini planlnskih naselja, sra]a, Ne posrcu cpasnoar da se zamenl oko plorova, pored pureva J na sa. nekornslicnom ~kodljivotn bllj- 5[;001m rnesrirna, eesro u vdikoj nom vrstom, ali berAC koji jo..'\ ni]c ko[iCini.· dobar poznsvslac OtIC biljke, mote " ~nadi listo~i J s_obu ov r§a stab- da je zarneni sa srodnirn bll] kama Ij~ka uporrebl,.lI.vaju, sc: 7.1l sprQvlja- smrdljivom pepelrugom (Cht· ~Ieo!orbl, van\ra, pi rca, l.'.ll nlldev€! JlIJPOdlfflH t!flil'l1rll'J I srcolisnom polSi., :!IlUlR ih. j ()§ balj!!, pomdani pelj ugom (ClmrojJfJdillHl hrbridllllJ), SlI drugim divljim povrcem.. Mogu koje nisu O(f(')vne, ali inuju nep-

}8

ru.usn mitis, po l:cmu ih jc lsko r .11:1 ikovaei !tad se rastrJJaju medu I'r'odma..

Slicno btdojeniku uporrebtja\ lJlI se i slcdcoc sredne vrsrc:

I L PEPELJGA ('htIlOptJ-

{lInll ttlblflll (bela loboda, j urjevac, ntukavc; :!II. 18). Jednogodi~nia ,(·lpl~ta. biL,ka.. Stabljike joj jc uspl,wng, do J m visoks, sa dugulja-

fn [ajolikiru listovims po rvicirerb.OJ i nejednako zuptMIi01 J po 1'1Ivriini brn~nj9.stim, Cverov! su • uru, zelenkasri i skupljeni u ~ti [,dike: I kla..~ll~re cvasti, Cvera [una i jula,

\ coma ,<: ra~pw:1I ranjens kao r oro\" u c::clnl ualioj zernljl. Rastc 0.1 mzma do visnko u plarunakirn f" un eevtrna rut plodnom zemljrsru l",~atom mincralnirn ~ulimn. na

ipusrcnun njtvama, oko nasel]a, 1M dubrisiima i drugim 7RPU:1t<:- 111111 rnesrima, oko of.lrnda. ukra] pill e va J !II.

\rbdl 111I1'Iwi i :;.Qeni ()vr~ci scabI II kt! su ad J'.I v nina uporrcblia varu I ~p ra \ l,nnle curbl, vanva, pln.-a

I. h.ad su 1'Iari,l, ncukusniji SUo ',I mcsrlma na kojJOIa se pcpcljuga 1.1 \I [a u n:coj koliciru, [cdan cfwek lI\oie za icdsn cas da sakupi do

kS{ uporrebljivih dclnva, ~[ugu d.l 'iC korisre be;.: ogr:U1lcCnrrL, SeIJR pepdjugc ~lldrii znarnu koli- , stnu svarljivih u§l;ljemh hidrura, proreina, belaucevina J dr, i od d ivruna [e, narocuo II vreme glndi. llilu upotrebl]a vano ZIt dobljan]e lu ,I$na 7lI. spremanje hlcba, Po

II( kim podncimn, upmrcbn vc:liltih k"h6oa br!l~na oct :;emcnn nile prq1<1futljiva jet mok dA bude ,..

Imlljiva,

JI HIVlI DIVt.JR o 11.1 It

jL. BASTENSKA PEP LJUGA CblflO/Mdlllfll poIJ',pmllfIlH. 1,ISCClyi 5U joj j 1110li k i, JUgulpl9d, nisu IZl1l.llto bNl~niavl I bcz narotiloH 5U rninsn, srabljiks Ie rn7.fl:rn.· nata, visolea ~o do JO ern, Sta ri]a bilik ... posia]e crvena. C"CUI [una I ,uln.

Ra~prmlran,en!l It: u cclo] na~ul zerulit, uJ ruzina do sredu]e viso kih hrda, Il raste po v[alinirn mcsrirna kao korov, na recnim esrrvci ron j sl., CC~tH u veliko] kolleiru .

Listovt <;0;,: beY. Ik~kvih ograoil:enla uporrehljavaju zn Ctwbc, variva j pirea.

1 i. MALA T aICA - Chtflopodifllh flJH1'rltr (mala pcpcljuga}. Jcdnogodi~nj!l zeljasra biljka VISO-

$1 •• 8.

P~pdiu«,"

39

jf TI\'CI t)(\'11J nll)1

kl do 0 c. lama

I rombi nim It £0 1m, .11 I

v (0\" t \'IFIIU riiuliku \

lub I v U ra, R prr rtr njca Ie skoro (XI c loj 7.emljl, J. raste n slicnim llICSU mil kao i prerhc d e dve vrsre,

:mntru • ve rna hranluvom I njem mladi INnv •• sutru m NCI' 'tabl,. e upcmebl'lV:ljU se nt I'll' .. 1,.1nl· ~orbl. \ ;1r1\ l I prrea, ;\Ioj.tu

\Ia k(m te tx- .. (JKrJflI~nl.l •

me male runce u.k le moil: d~ "lun nt i .. hranu.

i. R B

CIXlIOpotiiluH 1(1'111' 11111. jedn ~ di. "" 7dpl III blljka sa slajnom La ljikom \ I!<{) urn JO du 0 CI 1 I {mugl urn, redc rombrcru \ Ii rovrrna, . HOI everovi loun! 'U pn vrhu u klasasru cvast,

Ra (U(l"t r njena jc: u ved delu

na: e 1:eml,c, nltlCe.t:ec kilo kum ..... nil shenun nU:fllIlTIII kao • P rhod

()

j I.

I R

(IN OfJDdll- riJI,,",, (s fa lIe ,lll-v,de). Manit: Ie rnspr05tranJcna od prerhodnc vrsre, n tll9tc 011 sJI~ rum rncsnrna, nseoelm kmj voele, lI.ll0.cll delnvi btljkc uporrebljavaju

kao alara, n corbet varrva I pll'Cll.

6 llrlplt I»r

dill: lobud ru

I ). Kulturna b11lka, all Ie ve tc\t tucaj da se n I 1.1 podlvljalll daleko ad rnc!\ta nil. k jlmll Ie blla gll.jcoa, rake) ds me ie na mnogo rncsta da se nad kao divipi

mUD se ... [e

p I ~3.\'a apc:tlt.

I MOR KA L B D.

Ilr;p/~x porlll/(J(tlidtI, porodjca C'hu/opodia<tal lob de jedn - Kodl~nla bil] ka vrsoka dn 10 em, r COkIUl rn, do '1. r.:t~graru

II It: bez

/mm,ill btrIxnl1pqJlrKMt

lobode ( makal], ~olnj OJ.. cak IwnaCai sl. 19). c:dnogadl§nJIl. rli d ~ op;odiinja rnesnam h ilrka, koja rurasre do jO em U 1.'1 IOU, sa rl.mkcvic m ublllkom, me .. nanm,

I TI\'(J DIVI/l 1111 II

debdllll.btkada pri eanovi drve na nm !'I:t'11otlcarna.

Ra te u primorskim pc dellrna, ncpu redo uz m raku balu, na popl:a v nom mullc\'i(O(JI 7(: III [U, "uda K Od

o fAG S.

/t((Jr",. frlll/((JltT, porodiea (IN".

plki"'m~ lcbode (crveru om

kal], rvena olnlat2., crvens cak lenl tn). ll rIA Ie prethodnoi v el, sarno u loj gmnclcc oc:!to gu Cc: I vi ndrvenele, rc:ilTtl oblik III kog

JI ~r 11'(1 111\ '1)1 1111 III

poluzbuna, l7.raziro je crvenkasre bnl(:. K()ri::;ti sc aa ISU 09.CJn kll(') I prerhodna vrsm.

.j. j. J' RCICA - .\"1((1(&( mariti fIItJ. porod I etC htflQ/Mdifl(tllr lobode (sL zo], JedJ10Kodt~njn zeIlllsla biljka, zcleno-zuckaste srahljike, rJl'lgrana.te pri zcrnlji. Lisrovi su vlakuasri j rnluavr.

Rasprosrranjena je u pcimori u, na slanlen i via:mim mestlrna, ns ghnasroj, peskovlto] iii ~liunkovl(()i ,

pod lo'l i,

!\1ladi prolctrui listovi ffi(JE-IU ~c: 51 ~,. knristir] kao varivo. Sirovi dcluju kso ~red,,, YO Zll. cHlccnre,

51..... ]ur<!l<>ll

'Ilfltth 1fI~"If, ••

-16. SOLNJACA S,dtoh; katJ,

porodica (:tJl!MpodUtt'rtItf lobode

(sonjaea, rusrollstsc, caklimcs, sla nic9, soljanka ; 9 L 1 I). J ednogodisnis zdjll,.~[lI hiljka zeleno-euckasto-crvenkaste bo]e, pri seml]] NtZgranalQ. Lrsrovi su mesnari I bez

42

drSke (sede 0.1 stabljkl); ¥rbOVI su lm §iljasti iii bodl] .ka vi.

Rasproatranjena je u primcrju, na slanim pdcanim, ~I)unkovmrn Iii laporascim tCl"I!Olt1111 U2 marc.

Mladi prolernji ogranci koriste se kao varivo, koje ne rreba solid, Jet' it: bilikll sarns slana, b: nh r~ lng:a uporrebljrea lie i kao l!1I:o!insk. dndatak druglrn varivima u nedo ~tal ku soli.

47. MISJAKINJA .\'!(/Jdrla

m~did, porodies r.nrJoMrllattot karanfila iii kllnCi& (rnisevina, m[~ [e uno, crevsc, eevca, sl, ~l) jcdnogodlsnja zeljastn prizemna biljks sa ncinom testa nisko po zernlji opustenorn srahljikom, veo rna scmzgran!l\'R i §irl po pOVcl1U1 I.l!roJjiS(lL Don]r Li~tj6 su ;11101ikl I sa pereljkarna, a. gorall uii i bel' pcrcljkc, Cvera od proleea do it! seni malim, hchrn, zvezdasriru eve rovrrna,

\' e. )rna raspro~t ranjena biljkll po cdol a!doj zernlji, od nizina pa do vtsoklh planins, raste u redim Slfftf lijim §umarrut., oko rneda, u hUUOl naselja, ria zapu~tc(lim mestuna,

.. ~--

I nt) poroka, po zapusrcnim vinoI rachma I nlivamn.,fcsto kao obilrn korov, po obslama poroka, 11.11;1 i drug-ill voda, uvek on ave-

een I dobrom 7.tmtjli\[ll.

Cela socna hll] ka, hOI korcna, a narociro IhUovl, veorna je pdjatOo~ I hlngop; ukusa i upotrcbljavs se kan

.dan:, Zll spl'llvl)an)e co[bi, vanvo I pirea Najvik rnoze da !\(! Iwmni ,,,,I mana do nkrobra, all i znarno duze, [Ill eesto J ZI\ vreme blatih

una, Nil mesrima gd se la ..... lja u \ o:;coi koliciru, ,ednn covck za. [edan (t' m(J~),! da skupr do j kg upn rrebljivih bdlnih delova.

Sllcrro $I: upotrehljavaju I sle(il'ci:: vrste:

-1-8. MOKRICA J'Mtorin tlqna-

ird iii Malathifftl! aqlhltkHPI (vucja I rC\I1I, kurjacka creva), Posta j r.rsprosrrsnjena u nas i rasre po \ laznim rnesrima i ukrs] voda, IIlljka [c veCa I izda§nija od mis]aI in]e.

49. S: MSltA MISJAKI JA S 'eI/aria flMl(}rfflll (sl, 23). Raste 1"'1 vlainim j s,'e:im mesnma u brdskirn i planinsklrn ~umarrul u

,

1 I

!II. ~J. Sunulu mlll_lelnl"

\ ,dl<md ", .. O('~

celo] naSol ~emlji, Znamo Ie \'Ixa i krupnija ad obiene mgjakinle. Mogu S¢ uporrebljevau 7i.iI. jelo samo ~a~"im rnladi delovi t. lisrovl, u manjo] kohcinl I u mess vini sa drugim divljun povreern, [er su grublji i hrzo ocvrsou,

10. P CAVAe \·tI,~ 1'111-

P,Ilril, porodica Cr1n'fJphyl/,((Mt: karanfili IlL klin6Ci (puca vica, pucallus, pusins, skripac, §knpalnc; sl, 14).

Vi~cWldisnja brljka, vlseks do 60 COl .. 511. rankom s~lIbljikom pri vrhurazgranarom, sa nasuprornim plsvicasrozelcrum kopljasrirn Iii kopljasrc [ajasrirn :\iljadro hsrovirna, Pri vrhu srahljike, u rasrresico] cvasn, nalaze sc belt cverovl sa sirokom mehurasrorn easLcom punom vszduha, Cveta od aprila do [ula,

41

r~STl~'O 01'11., • OILIIl.

rna rasprosrranjena biljka, kOla 1!C: cesro sri!Ce u brdskirn i ptQnjnllkim predelirna II celo] ndor zemli), gde ran po rravnim obroncirna, ivicams ~um.'l i sumsraka, ltvadama. krai putcva I sraza I 31. M ladi prol mii izbo] i, so ni vrhovi arabljika i mlado tiliac: mogu cIA se uporreblravaju za ~prnvljanje salata, corbi, van va I sl., i t bez gc«niotcnllL. e posroji pasnost da 51! ova iltkil zamcni sa n kom slicnom §kodlii am biljkom.

5 r, OKV AN] - Nyfllpbada alba, orodica Npmpha'(J(111I - I kvat ji (lopoc, bell lckvan], hlarni cvit, lepen, bere na rrava, jezerska liB)!1. i 51. 2.1). Vi:kgodi§nja vodena biljka, eiji se karen razvija u rnulju na dnu staja.c;h voda, a kroz vodu se svc do p vrslne PrtH~.alu duge sOCm: lisn dr!!1 e I cvema srabljika, Lrsrovi su vehkl, srcast -bubreza tog oblika, odozgo sjajni I phvaju ns povrslni vode, Cverovi su krupni, veoma lepi,

44

bell i rakode plivaju na povrsint v de. veta u [unu.

Raspeosrranjen [e u celo] nasoj zcmljl, n to iro u nitim predelima, gde nil 'ljaw skoro svc srara¢ vode, bare, lokve u m (:vam a. pliCa toplija [ezera, priobalske de I vc recta sa vcomn s rim wkom vode i s!i'::na rnesta, Ccsro se nalaz~ u vrio vellkoi k riCinl a' d om mcsru, pokrivajud lis em 'lode u povesinu I na nekolrk hekrara,

Koren I podanak, ko]i jt: ve 019 velikl, sacll"'l.i vrlo velike kollcme skroba, zatim [Imina i drugih mater'la. 1o;!c cia se u otrehi za htrulu k van, pee n ill suSen pa samleyen bl'dno, kao irovma za hleb, ka.'lc, run p slasrlce I 5L Na mesrima 011 kojima se I kvanj Javl'll U vcool kolicini i na pogodnom Stllflitl u (p hr II. vods tli mesea sa

kojih se vo u susnlm rnesrlm

iii s [eseru povukla), [edan oovek mose za jedan Ca.'I da iskopa do ao kg podanka, Serne lokvan]a, kad se proprii. mote cia stu±! kao zarnena 2a k

,£I:. TJVO mVlj Bll.jli

! 1.. 2; Tl LOKV A J i'/IJIII

/11l1li" /i(Nl(fIl, porodlca N.JIHpMMf,U - lokvanji (~uti lepuh, fuli lopoc, lckuta: sl, 1.6). it ka aliena hdoll1 101 vanju, ali. nesro simi- 11m I uglasum lisrovun kotl tako.1(' plivaju po povrstru 'lode. vet It' ZUI:C boje, mnrql jc od cveca helog lokvanla i pliva na povrslni vude, C ... ta U iu u.

R, sproarranien i po cdr I ml~oj Icml;i i rash: I1ll sllcnim stam~lima kao i bdi lokvan], ali fIill obi~n:o 111111 man]e nego ave vrsre,

Koren I podanak sadrze asta kroba, zarirn dekstrozc, saha oze

~I, .01.

1."d '"kvanl

l~. L CAe - _"1f/i(P'i(J oJftcilIalii, para lea Cf7Icifmm - krstaSICC (lucica, lu I a. Cti!snjaca; sl, z7)·

Dvogodisn]a ~ljasca brl] ka, VIsoka do 80 m, D nli [inov! su joj bubre:ta5tog, a gornji srCllstog obltka, po ivici s ~UpCa9t1. ri vrhu siabljikc. nslaze $C! simi beli cvero i skupljeni U rastresitu CV3:SI. Cvera od mala do [una, Cela biljka mJrl~C na bell luk (tdnJak).

avlja u celo] naso] zernl]t,

doses CeslO IH6uskim, Il. rede u

rnes vitim liic.:usko.cet:ID!I.£skim

l\umama, ad ntiih brda sve do ko [2.00 m nadrnorske visine, katkada I na krsevinm mesrima Q raslim

I lruglh rnateri]a. . sirov m sran]u 'Irultralu SC orrovrum, Pa~1 se pokisele u vodi, gulx nagorsk II kU9; kuvarn ili peeeru mogu da 'Ie uporrebe za id. useni i samleveni u rn! 0 daju dob SIr ~ vmu za hleb, kak, razne p slaslice i at, rinos Ie nesro rnanji nego IHi 'lad nfu belog lokvanja. Prorrieno seme rakode mou: da lie uporrebi kao zamens 7.:1 kafu.

4

Jl'.s'rl"" [)IVI.JU 1111 fl'

<\umarcimll., 0.1. ncsro sv iljJm <:~nma, lspod r.b Oj$., U :bvicama, pO ivlcsma ~utOskih pmeva, M Zll.pU~tcnlm rnesrima, t~[{') u vee j koIt ini.

~lla{1t izdancr, VA I sra I,ika I h~tCI\!I, kuji irnaju miris i ukus be log luka, mogu $I: korisriti od aptlla do [una, a naknadni s()~niji i'%bojct i do lererll, za 'SpravlJanje torbi, variva, irca ad mlSanog povre\\, ka dodarsk salatarna, za l':lCtn, l\ sit no iseckanl kao zarncna a belt luk, Mogu da se upotrl!bljavnju bez i grsnicenja i neskodljivi su. Xo.: posco]i p. n sr da se ova bilj ka zamenl sa n kor sllcnom I\ko(lIjl\"10' hiljko . II. rnesrlrna na "np ma se lucac javlja II vceol kolu I'll, [edan Covck more ZIt Icd:m cn~ da sakupi 10 5 kf.l, UpOlf 'bljlVlh de lova blhke, erne rnoze cia sc upot rebi kao zacin i zamens za ~hICICU.

14. MORGRUSA r Ilktlr Hld-

rtflfllo, porodica CrlJt:ifm~ krs-

t!l~ia; (morg sa, morska goru~1 ca; 51. 1), e ogodlsnia 2dJilSta brhks, koja narasre U vrsmu do 30 em, sa esro poleglorn rabljikom i meduaobno ispreplerenirn op;ranerma i doara If dlkim ItM VIrna, dvosrruk izdehenlm debelim, 1,;$1111 tim i s rum. l.epi It ill sver 10' l,ubiClmi C\'CWVI 5Io"'~mi su u cvasr Ill! vrhu srabljike iii njenih ogranaka,

R asre u prj rnors kim k rajevima, U'Z sarnu m sku obalu, na veoma slanom tlu do k ga <lOpIN m rski ralssi,

Mladi nadzernnl del C) V! biljke i seeni llstovi irnaju spcciflcan U"US (UI. !ila i : mOKu b ae uporrebe

.~6

!II. .s,

kat) zllCin, zarirn k9.0 sa l::u 1I, za corbe, varrva i ~1. Irna podataks d Ie u vreme g1adi k ren In rgru e rnlcvcn U brasno I pmr bljav n za hleb

1 f. S LAC .rtull/It tatari«,

porodica CI'lJ(lltra~ - krstasice (dlvlji karfiol, rnorsko zel]e: sl, 1.9). i~Kodihja biljka, viso a ~o 0 90 m, SlI. razgranarom stablpkorn, Lisrovi su joj eliki, odebIptJi i ()I:ra~to tzdeljcni, S donlc IflrlUle sa bdim cvrsrim dlaeiesrna. Pn vrh s[ll.blji e su §titll.:!\(o-gro:z. dasti c erovl, Koren jc veliki, [ak 1 mesnar.

Rasprosrrarucn [c u priobsln m pula..qU primor]a.

Koeen se mote koristiri presan kao salata iii kUVIlJ1. Mladl i7.danc.l

I prolcrnji h5tO\'1 m go !\C k risIII 711 spravljan]e en bi I vartva 16. eR.N! SLEZ "[db", rtf uris, porodica Afttll'(1(t'lt sic

"~I (gu~tlja rravs, li ... ljl SIt!7'cOc)VC, hi. ,belc vie, ~umski t>lez; ~l ~o) I. Joogo<h§nl!l, rede \,jl1:e~udi. n,a .1 pIMa bil] ka vi~o Ita (lei 30 ern

I' I do [ In, sa 'leoma razgranatOm

r.ibljik m, "ttl koro polep;lum

11(1 7<!ml,i. Liscovi su ramnozelene llOle I stabo maljavi a llddjcni su ru [edneke okruglasre reinl ve, ( \ eta od maia do ,ula krupnirn lepirn ru21Castim cverovtma rro-

ararurn ljubieasrim tdicama.

Rasprnsrranjcn [c po cdoj na~(jl ,,'mi,l. ad nizma ell) oko 12.00 III 1I.ldmofsltc visine, A. rasre pq rravnun mesnrna obrasltm travom narocuo nivkom rravorn, na 711Ptl~(C 111m I rctko ohr slim mesnrns, ukra] [llueVlI, ogracla, .:ivICli. po medama, kamenit im nasunm mesrima, cesro uko Iii u blizuu nasel]a, karkada l

SL 10. ernl t~

II /J. ,,/Ft Ifm

kao k rov po zapu renim njivarna, vrt vtrna i vocnjacima.

Iladi IiStO v i, izdnnc I .. r?CI stllbljika vrlo su prijamog uku-a I ( I davnina se u rnnogim zemljama uporrebljavaiu sasvirn rnladi zn me sane salare, a i kas ije 7.a spravl] nje celrhl. V(I[lVlI za nad ve I ~1. Mogu da se koriste be7. ()~r:ltHCenla od fIlROP; proleca do sredme leta, II takode rnogu la N:: uporrcbljavaju I naknadni j~cnji l"bOld erna ()p:lsnosn da se ova blljk..1. zameru ~ nckom sli nom skodljivorn biljkern, 1 9. mesrirns gde so:! cdec ;a v lja, [cdan covek m07~ za [edan ta~ da sakupi ok 1 I, I IlK u porrebIJI vih llstova, erne ~acln:j ul,a, a ukusne I lade plodov ccstu u ~\'dcm ~nln,u rado I du decs.

SUtn.o se up trebljavaju I slede&: vrstc koje SlI veoms sredne slczu:

·17

II HI U 01 \'t.J It It

n. IT I L Z - Ma4tJ

fI,-,/ffla (moon Ie-I., slez-pc

zemljuh, korurac, 012 no zel]e ; I. I), Ve ma t . ttl 'IC nalazi u

I , n 7~rnlji rut. h nun mCl>t1

IIlll kIlO I prerh ciro JC veoma t k. k ro oko naseljeruh mota. M nj Je blljka od crnog Ie".... II 11 rovi su ok rugla. [lji. be:r. rdn,cva i na d goi dliCJ.

:\II 1 listcvi drl znarn vi e vua IIU I karouna nego prethodRII \'nm i upoll'eblja llju se 7 alatu, II eels soma blljka I Z2 !pr1lS

Ijaaj torb~ v I pln:t..

~ BZ VACA

.Hall~1 pldilln, aia ima po d~c ble oru"ieastm C\'CWW uj dno n. duFtoj drfci, J. rllSl koro U celo] na I zem1ll (scm \ I I planin kill

pr de: lovemje) I hsrovi I pi dovt I ~ "'!laml Liscovi na,(cl6: uporrebl] v IU kao sabl[ • ali I so kun.ni Plodovi rak()(lc mogu da se konsie za jelo,

1 . V LlKA L ZOVACA ({aiI'd ala«. RIUtc:' n:!joc-fe u brdko plltninsktm pr dellu12 Z2p dn poln inC ruaI.c: ." mi, (lovCnljll, Ff r II ka, Bo na I l lerccgovma) Li ( vi I mladi i~dan i uporreb IIAvaju za salaru, H plr a, II. mladl pi d( VI ,cdu i wcii.

(10. Pf OMI

ro/fU (l ndsvihe, vet. treu

da, grudu:nik). Ra te nalcdCc u primcrskim k. JCVIOU i toplinm delovirns Makcclonijc, ali Ie galen)c:.t:n pro.§ircno na _ kero celu ndu zernl]u, ~[ p ell \ Ip t m k . n 6 i an vrr v. 'rlu lepa, d

kor uvna, VI. bill krup

rum ruilCu[lm, zueim, Ijubiwtlm lit tamoocrvenim cverovims, I.i~tovi se upotreblia aiu Zll gctovlje-

je rbi, variva, pire ~ zavqan] c

nne I sl,

I B r z

I AI 11 rQ Ihl/rl" I (1 (t ls, I. k. I \1 I). R:1SIc u karu cdOj m'~o, "eml]!, scm u plarun kim predeh mil loveoije, IL 0 la£ c: po livads mil, i i ama rrav j ka, ukrllj raeda I ;\:1 I Mlaw h. (0\ i, iz :lOCI L

ut III \'ria .. tabl"k. <XI prol

do pot<:11u IcrOlI om od naknadmh lzbo,ak u jcscn upotrc::bt,avaju

7..l C rbe, vanva, pire n deve I 51.

6L, C]A - OXtfliI

d(tlC/.rtll~/, p co I .,·tllidnrtoe kl'o,1t (7. tji ki dJ:tk, ceccl], zc:tli kupu .. , :retl1 derelina, 4lljcl'l' detchi I. 1). I ~o i fiJi. new I

lB.' (VO DIVI III 11..11(

Idl (II bil] a, ko 001112 lie n

d 'leh u. VI oka S () Ism

(VCIO\" U M ciu,R:lckim petcIJk;a.

rna, belt lJuble", ro-crvenun ii

IICiUtUl, rerko u l,ublCll II ,Ipnls I rna] .

R:1 pro Ironjcn.1 Ie u eel J na. ()j "emlji, ad m;1:lh brda do oko 1000 m nadmorske \· ... ine, Rast'eu umama,

vezim, 7 enjeaim 111<" wna, Itll dobrom urn kom humus u,

In na rruhrn panjevima, kladama t ~hCnim·!\tinla.

Iladl llsrovl i pet 11 ke im:llu vcom pflpmm, nakl co, osvezava ,uo u. l' po[l'Cblja IIIU !>C." ne Il( eedno n ICOIo .1(' I. n. pre I1I11nje alate, orbi, Vllrl\'ll I 1 Mogu 'IC kuvatt I kao aj,

Zbog "dike koh inc oksalnc kiseltnc kOIU ~ltdr;i:e, I\C rre :I Ih II: [J U velikim k licuuma, I 'r d.

III gu b du kodlnvi,

eranjena Ie I fa re politm: I

L p.

9

Raste po ~vdim, hurncsom 00· 6,. MALAC VARK CA

Wltlm, zaseneemm ~unlanu u boo .hfllpaw 11m uhlt.lkllli, k"lll rll~tc na skim 1 pbnmskim prodduTti. \'erlcg ~hfnlm unl~rima.

dela na.~ 7c:mlll:, naro6lo 1.1 sever 6R B" LI JAR.Ie \tdhllf .,{ IlIJim k;l"'.1]e:\'lmll (("to se 1:1\'lj:l 1.1 blt",_ porrnila lrI1H"I,,"(I(' la vclikom mno 1\'1.1. riel (heh tednjllk, ~jUU1 suljevak),

~Iogu da se uporrebljavrqu sotnc Sima, 'fltn:!., dUKORocii§nlll bil,kA, ~[:ilbljikc: I II'IIOVI ~akupljcru u pro \'i~(lkn do 10 em, pri zcml]: rn"'gm lceedok je bHika j~ Il!ivim rnlada: nnla, '>;1. mnogohroirum slrnirn, 1,1<;' od njill se spravljajucnrbe, variVll. i kim, ... aljkn~dm I vcorna ~()tnlln

pirei. liseovuna "ojl obrasraju srahljiku

6j.. C, VARK CA Joa/lrr. sa svih 'Irana. Pri vrhu su.hljl.ke

I irlJllI lu/orM1II, porudica (,rami/a rUTIJalu ~ hc:li iii blcJullullltn~u «II<' I ria {Yet,i kupus, ~",dnj:.lk. C\'Ct(WI. \'CI2 od IUM do oktnhrn. vi.l7d:t7i v ; sl, '4" \' i cgudl ~n,.1 bill )11. \,11101. I< du,tJ. Ct.'!>IO (lu k:Un<:nl ka sa brojnim debelim, rncsn urn urn me-lima brdsklh i pillm(!sklh I socnun h!ttu\·urm. poredanirn u predcle U eelo] naso] zeml,I,c!c'tO debclu .. rU7;U« prl I:cmlji, iz kojc u vcColkulicini. Uporrebljav IU izbija eakode mesnnta "llLbljikll vi- ~ soeni vrhnvi stabljtks sa hsto soka do 30 ern, na ciicm se vrhu vuna ~ salaee, lIpravljlU1jc furbl i ruzvua k rupw ~uc'ka~fO c rveru ever. van V:I. \1 CIte cia se uporrcl» hcz

vela luta I a",~u~ln. uj(rnoiecnjll i ne pred o£l:1smN cla

R:l!>lC pi \'i~lm hnluTa ;j planina- '!! l III ru nekom slit.oom kut.!

mi,. ru l"IJkOlllhn, ,,\ellim )[enl:l ljrvom \'f'lo(Om.

erma, Debeli (oem. It ItWI uporreb- (19. t Tl JARIC .\rdHIII IpH'.alu ~ ~au l>llillfl I ..... sp~vll~nl~ tlm (7.11U :J-.cdni~k). RazhkuJC ~ od \'arlv~. Shl'no se uporrchl)IIVllIU I belog pIven tveno po tome ~IO

I\ledecr; vrsre cu varku6t: una 7.Ulccvctovc I nclro It: ~it ru la.

66, PLAVA C VARKUCA. billks. Jllvljn se na slicnim rnesrl

Stlllpm'it'lIIH ';Ollff/lIl, kajn $C javlja rna, ~e to u znatno] kolieiru, Po on slitnim ~t;I.nI!tima, ukusu Ie malo ljut, ah pri kuvsruu gubl I,UlInU i dobar Ie l'.::I ~(Jw\ Ilc.njC ,Ieb od mdaoOM, d.ivljcg pn vrea.. f.,;,ar'k c.b ~ uporrebf ~';I I 711. ~pr;1 v ljanjc: rncsanlh ~:aI.lI[a.

--- 70. S RClCA hbp(fl(ltt/ll

~.'·<I/JtI(TI<I.. porodica ROJal'tll' ruta (k<mtar2, grlpclj, j.dud(wQ zcl]c, svlnjllmk, al, 3f). Yik~;odi~ njn zeljtuta biljka., koja nal'a.'1tc u VI. LnU do }O em, !Ill duguljasum llsrovrma, dvosrruko reeka [0 11- ..... ""-'-..:.....;_. dcljenim, I3ku da So:' SII tojc: ad

J+ prcku 10 (lui h:;ti6l. t\::a ttl m

10

J I

I t.

IR!TIV() OI'lLjIl IIILJK

sllLtko-nnp;(Jmk ukus i pod. Ii: ajll na p:urkt: bademc, Mugu da '0: uporrebljavaju ZlI Ido prc'Rl I n:l r21htiu: n tin.: pnpn::n1'IICnl, !l I U n\(."'l\·il1l ':I drujnm krrolastirn brI, k rna r..t ~pr;lI\'l jlLnje k:nll, hlcbe I .. I f\.c POSteljl op:lsno~( od zamene ,nnt·knm slitnom ~kmllil\'(lm btl]

I <lin.

7 r , MEO NIKA I'iliptll

",/ ,,/marld (mocvarna ~urllc!ICIl., '~Idi tel] iea, osinka ; sl. J 6).

~[()dD;\ Ie prerhodnoj \ ntl. ali

mno.~(J \'I.~ ad oje. .n r:t~IC "I.'k.. merar II vism U, 11"(0\'1 ~u ruPOll1 I !oa krupOilim Ii ri In\:!; '1rt.'Il rrerna gomoljw: C\'c:tOVI su

.. rupniji I rakode ~I()tcni u Mro:." da'{(O merhcasru cvast pro vrhu cvctnc srahljike, boje su 'iu ka 10-

bele l dosia ,aiwp; prllllrn0f.t nurisa.

R:I~I'e IU muCv:J.rmrn me-rima, oko bJf2, poroka I JllrKu\,:l, tC"oro U \'C:ClIn:I veliko] kolitlnl ru ;1 I,; c!.

J,II,~C md7C -e ok.rugb zadebllih ,,"1,,111. C"eto\'i 5U beli ili bledo Illltl:oll, II at j slo~.eni 1.1 gro-zdllStU ( .I~t pri vrhu CV,CIflC stahl] ike; I \ et alu od Ilprila do I ula,

Vcoma [e rnp"t)srraajcna btljka II ,kmo eclo] ni1~oi zcmljl, ad IU/IIl:l i pobrda po dos[Il visoko u , lIunc.

I( Nt po -uvim bvadama i PI - !lllllm:1, POI\'Ic:tma rerklh ~umll' r k.1., ukl"lll 1 ... '.2 I PUICVI; b:5tO M:

II ~ rre Ie oj liV1t eli mtlp.y~ U veo mil ve :

Illwll\ hroju,

MI'lth prolem]i lisrovi mCljl;u cia upotrebljavaju kao salara, II Il ItJ kusruje IU~ sarno kao ku \,2no I' '\ Il c I m211.! \pc:cliifan ukus, tc 'I ~I" he .llc ds IoC mdiaju SlI d rugim

011,111111 pm'fccnl ornoll! lDUlu I. J"

., ...... n...

,I 111/0 mill It flll.JI

, • kad zn, erne bo]e, ,aina I

vee nu lark uku u,

Ra. [ po ivrcams lum., u . verlun

urnar im I ukraj livada, tar.n, pu lC\'R, po koro el j na§oi lcmljl, od nl~ih I redcla do sr dnleK planin lmg pojasa, Ccsro u velikom mnostvu

(lei Ii 1(1\';1 k urllle m{lie ili se pl';l\"l(2 ku an \ ie. min kl ~ill, kOli I ronu p dseca Il!I. P \ I (ru I). Plod \'1 prIXI u. \ Ijalu IZ\ r Ilt \'( C, g kOIC mo' d "C [ede P[l . IlU I pr. p ml] (I nl 71i m: na IRe (suv , k c kompor, pckmez, m rrn lada, 'If Up. )de i "I.). Kupin ne Itt ni na jedan od otrovnih ili kod ljrvlh divljih plodova,

)bl~n(}j kupiru sijcne . u Ie

dt-cc vrsre:

7J. S M KA KUPl A RI(-

hNi Juri Hi. V ClIDl [e c' tn i [aliI!: U urna, n' r ito u k nlu zeml]e, ~b n \ I

m nil obltne kupm •

nntJIn1 bodl12m belim cv t vrI cksrn

n( koro celo]

nil. 11 z mi", ( I nrztna I podbrd VI ko u plsmns k pre

upO

P A-

I. 17. !Cop[n.. - U .. /,..ffPI.OII

7 P

R III 11/1111/(1/1111. Ra re po U\ un I k mentum me lima ugla\'nom u pnmorskom podructu i C\'ctOVI U rU~.Ie: [1, IJ plodovi crnr, hukJ. I veorna uku ni.

p.

J TI II DI YLI' III LJ

, I UiCd, P rodica RrlSllt'tllt, ru1e I' ."unlata, rnarruc 1 poveml] a; 1 \8). NI ka zdllUIJ. blljkll, sa I r ql1l111 podenk m I" koga svake ",dIlle: izbitaju trodelni po ivici '11" .1~lI listnvl i vr 2C (jlc puzu

po zemlji: cveeovi u li I rupl-

ru U po nekolrko Itornlcm

delu C erne (:I. Ijlke; C'VCUl ad aprila do pocetka ,Ul.l. Plod VI . u malt, vellcine uruh le nika, htm b barna; sazrcval'J. oel. d ne OHl.jl1l do Sr dine llvgu ( , crveru

u, nakis 'In":<ilu kt i aromancni.

RlUtc po veelqim i rvoreru-

,1m umams, ~um rcima, m kim

kr e -mama 1 p b.n§rlm'. ad ru i hrcla do ko 1100 m

nil. mor k 'II i pi OIn

c. t u v ikom mnof.( v u. Od r [Ova lagode pvljll.

veoma ukUSMI i amman \'11

min ki tai. ll. plod VI se upotl1 b Ij vaju kso §um ko voce., pre nl, sua III (i za tnD. prlpremljeru kno kompor, slatko, dsem, sirup i L

a mesnn gde se jll~ode jav (talU v Cern rnn Srvu, [edan eove rnoze u [edan ¢as cia nabcrc ok 1 kg plod 2. e P toji 0 n t zameru sa nek m . licnem

odl] v m blljoom vrsrom,

J RA Po--

ItlllllJa ilJlld'illd, porodi R41. to

ruk (bc2amat, bez nk •• p;u iak:

I. ~9). i~egodl~njl zel] ta bllJka sa. tankom stabljikom, kOjll najte§.. I!e puzl, i duguljastim pcnt' co ivdcl] nim liecovirna, dugtlcltlm 10 01, sastavljenim od po 7 d u

dug Iljasd d ko nazublleru It

nea, Ii u on] rrane rebr-

aseo- ivkasn, ~tOVI u I no

III rupOl, I vl,tju

mllli do kra, vgu ta, Biljka Ima !raJIO podsnsk, testa U obliku molfll i d05D1 mesnat,

Jllvlja se u velikom delu n 'e zerolje, ouoero u severrujirn pre d lima, dok je u primor]u UOp~tIi:

fJ

JI ~TI\,U [)IVI I! !l1I.l!

l, 19> Gut'''' " ......

P.".",1. "'."rmol

nema .. al\'lK: rasec u mxqama i pobrdu, a rede u plarunskirn pre-

clirna, gdc se grn.nicava na demli plnrunskl poras, Rastc na vlaintm. CC:~IO I mocvarnim mesnma, po vlaznim i svezirn llvadama, oko r lea, poroka, barn i sli nih mCS(:1, uvek OIl orvorenim pnvtiinama I

esto u velikorn mn{J~tVu.

Lisrovi gusj.: [rave rnogu cia se upotrc:bIIIl'l1llu za :;pra vljanje UkU8- nog vlraminskog eaja i kao povrcc za gmovljcltle corb], plrca, i shcnih [ela, sami lit u mesavini sa drugim divljim ovrccm, }om Iji ogu cia se kuvsju, p ku i dodaju sirovi narna za "'pf'll.v1Ianjc: ka~a, hlebs i sl,

It rnestima na kojirna sc gusia tra va [avlja u velikim koli inama, [edan co ck moie za jed. n Cas da nrrbere do ~ kg Iistova ill cia na kopa do 1,5 kg ~(jmolia.. . e posroji opasnost cia se zameru sa nekom ~licnom ~kodl,iv()m biljkom,

14

79, VIRAK IIc1MIIli/lff 1'Ir/-

.~'Int, porodica Roructtl( ruZc

(vrkura, gospm piIlM; 51. 40),

V L<1.cgodi:inja zdilL~ta 1111, ka, kojB naraste do I ~ em u visinu, sa lis rovima kojl su dl:t.n( liko izdeljen], odnzgo goll, a ~ donjc strane, naWCIW (Jim ;i:ila, ~ prilcglirn dla!!!cama.; cvetovi su sunl, iucknstJ. skupljeru u ~nrnlen1 dell! C\'C[Qc ~tllbIJlk" U nepravilnu Ol¢t!itasru cvasr, Cvcra ncl ma,a do [una,

R:I)tc [1'0 rravnim povrsinama, Li va dn rna i slicnim mcsurna U oal veccm delu na~ zcml]c, uglavnosn u plarunskim delovima, tCl\rCJ U vecern mnostvu.

Mladl ll"c<wi nw~u ds l1C up - trehljava]u 7.ll :-pra\,!,.mje virarrun ~kCJIo\" Cala, It ISIO tllk!) i za cCltbe, vari VII. [ pirea, sarni iii Ce..,J,ec u me~:lVinl Nt druHI zeliasrirn vrsrlrna.

a me ciau gdc e j \'Ija \'~QI

kolierru, [cdan covek mozc za jedan

51. ,,0. VI ••

cln ~akllpl do I" kg listovs, 'c I'" 1011 opaSOO~t da lie;; zarneni ~.I I korn ~k()dl,ivom hiljnom vrsrom, PLA I SKl VIRAK

It J. iNllM dlpUlrit, ra te uglavnorn prcdelims vtsok ih planina, I}U pluunskim pa~nj:1dma i hvsdarna.

t Ihl,lkc i pctcljke IN(J\,tI su oh I It prtiegiull dlaeicama, lt~m"l su I,uhrc;}.ascop: ohhka, najvise do pu I .. I[IC krpasro Izd ljeni Upmr;.:h I,I\.IIU se kao i listovi prerh lclm:

t '.

II I. P TROV AC 'gI'IPIOI/l(1

uoria, porodica R(JJrJ(t'llt ru7.c

III \ a celog svera, kn \'ICn, velika , unca; 111. ,p). Zeljast:l biljka, '1.1 mol.(! cia llIUU(<: do (10 em u I ruu, sa ktpasto izdcljenirn, na

I rinl grubim liaruvi rna ramru it:

1('lIe boje , evemvl su tun, :la" liul'ljcni II vu ke grozdove pri vrhu (me s,tl1bl,litl!. Cveta od maja de> UII.I.

1{.I:.!C po rravnun povrsinama uz I In' ~umar!tkn., U svetlim rerkirn u 11\,1 rna, ukra] sraza, od m2eR I Ihr~~ do srednjih plaruna (do m nadmorske visine]. \lIndl ItStO\'1 do cveranja biljkc llpotrebllll\'aju sc za spravljan]e uumnskog tRja blagc arorne, It [ ~ III povrce, u rnesavinl sa drugim 1111,,[1111 blljkamll,?'ll. pravljan]e .. rhi, \' eiva i 51.

II z or JA R '2:A NOi<!

UIIM, porodlca Ro.rau(lr nt?e

1';t~lll rllza, ~ipak, ~iplwvtn:1. sepuI" I; 51. .41.). Veorna l"a7.grnniuo 1"1((.' (Jbra~lo [akim rrnovima, kale

n rra ee U vislnu Q(j 3 rn, ~ vllie I" ivueruh grana,:llI. neparn perssro I ddp.:mm listovrrns, Ciji su Itsri6 col.tim, po ivici %UPCII;Stl. CVCt vi

II (l1'O I)[V[ II' PIL)"

su veliki, lepi, tutitasu il.l beli I vcorna pruamog miri a; cvera maja I luna lod [e jlljoliko-duflullast (sipkinja], zreo [c naranzasro crvcne bUle, sjajul1, oko 1,1 em dugacak, MI.i'rC\'Q scprcmbrs do okcobra,

Rasre ukr. i uma, u rcrkim, 51.' rlim !\ull\atc.ima, rnedu it unjem, ukra] putc\,[1, i sraza. ad nizina do srednjc~ plarunskog pojasa, U skoro celo] m1.~OI zcrnlji,

~lIadl lisco vi 51: uporrebljavaju za . t)(·ulj:J.njc vitaminskih tnjc\'a. Zrcli plod vi 5C rakode uporreb ljavaju za spravljanje vcoma ukus oQg i aromaticnog vrraminskog Cara, a i za vitarninskl koncenrrar, pekmez, diem, zde I druge datki-

e. a rnesti gde ima vik dlvljih ru?a i kad dobro rode, [cdan ':ovck mo7.c ZlI [edan ta~ 00. nahere do 3 kK plodova, 'c posroji Opa'[10~1

JI nyu OIYLI I'"~ JI

1:\ cnc <.." nckom . hcnom Iljivom blt;n rn vrM rn.

J R. ~ - ROI<l

IIn'tltlll Ra re po "hemm mes an a I prerhodna vrsts, ali u n rophum u IO\,IIT1ll.

, PL SKA R

R414 pt,ItiNII1I4. Rasa!. po plamn kim ~urnama i im:a [amnorutJ.ta re Ih crvc:nc: C'fetov .

S,. ZIMZBLENA R.2A - ROld UIII/'lFt'If'IIIJ, Ra51

r delima, II. nar ito pnmorlu. I

LI~lOVI 1I loj zunzeieru, ko tan, obe I ne I Jnl, 1.1 tO\l1 I pi d vi ~ ih V"111 1\'-

I,lh ru rr blj vajll OIl

n tin. 6. J R BlKA - SOrDJa #11 (NfMrtl1, porodica ROlanllt ruze (Jll.rc:bmll, mrdljikovins, rebik • I. .n). Ornan]e iumsko drvo. kOlc

rtllN. [e do 10 merara, n::lko I nclUJ

16

J nUl DI LJ 1111 JI

« In bro]u, j dan t vek m tc:

It tim CIs da nil be re do , kK 1'1. ""'3.

17

IPn[l'n u .. ,L/B !IlL 1\

su U rasi eesue grozdasre c v asri, Plod jt! bobib!<t, velierne I oblika krupllCJg' grliSka. kad sazri (oktohra), sverlo Ie crvene do crvcno -narandzasre bOle.

Ra~te po rerkirn svcrlim §umama, na srcnjacrrna, meclu rerkim ibu ruem, M suncsnim obroncima, po ohodima li \'ada u hrdskun i planinsl~il11 ptcdelima, nnjce~Ce lUI IHec IlI11Ck1m te ren una. Ccsto ~c ~rct'c 1I veccm broju.

Plod J'-' dosra rncsnat, brJl~n:l~I. nakisclo sladunjav, a posle slanc j pn'Clg mral';ll [c snamo ukusnln, i\loi.c cia $C upotrebi kao divljc voce, presoo ill u mesavini sa dru ~lJn plodovirna. Od njc~a mogu da ~I: sP:!"11\'c veorna hranljivc ka~l:; 1I mesavmi ${I brn.'Jnom iii druuim hlebrum simvlnama korisu »C 1.8 mesenjc hleba [51. a joon()p; dn'eta u mdno] I'todini rnozc da 1'< nabere po nekoliko kilo~rama plodova, he postaji opasnost cia se tamen! sa nckom skicnom skodljivom bili" kom,

89. DIVLJA KR SICA Ptrns

piraslcr. porodiea R(}Stl~«< ruze.

Drvo, k(lje naOlSl.;: do LS m visine. sa razvijenorn krunorn j v<!onom uspra vnirn grsnnma; ogranc: ima] u rrnovite zavrsccke, Listovi su jain" liki, msu vellkl a sa gomle srranc su ~ll'L(kl i tarnnoxeleni, !l Sli donje bleell. C\ clQVI su bell sa i,a:amo crvenim prrulnkim!l u sre.:lil1J, gru pisani po nclcoliko na kra.jcvima kralkih leroras[llj cvetaju od kmja aprHa dn srcdme mllp'!. Plud. je mn('1"t0 m.anii ac.go u galenc krul\ke, oktu~lnst I kad saui, :!:uckasto"zciene je bOle. Saxrcva sept:embra dn oktobra.

,

Rasre u rerkun wetlijim sumama, naroctro po ivicarna suena ipu ~umatcima, od pobrda do srcdnjcg pillninsko~ pojasa, (".c~to se 011 [ednorn 1I .. 1<::SW nalaz] vide ",tabaJll

Ploclovl IIU. i knd sazru, dosra Ivrdt i OPOrt, ali kad prezru, a nILrocim kad llRnjilc, veoma su ukusni i slatki. Mugu I':C upotrcbiti kan i clru~\1 V(Ke presni iii na razittl(e naeine spravljeni, II rakode se cd njih IUnf.,'U praviti kola6, mogu se mesad ~a lrugiru hlebrum &ItO'l1 nama fA spravljan]e hkha j IiII. S" [ednog drvem mot..: &1 se nabere I do jo kg plodnva,

90. GLOGOVrCA Prrtltllfltl:M

(OrtiffM, porodicn Rf}.l(lt/!M - tu~ (dh'lja rrnovina, pirskanm). DOSIa nlzp;ranat f:hlln, koj, narastc do I,i m u visinu, sa rrnovitim granaInn U mahrn, Iwza.~lim. po tviel rerko zupeasurn hstovlma. eVe! tOVI su bell, It plod [c crvcna bobi t.aJ;m kostunica vclicln« krupnijeg graika, koja sazreva (lid okrobea do decernbra.

Raste u pnmor]u, n vrto ¢ts.to sc gaji po parkovlrna i nascljirna ivan flV(lf{ poclrue]a,

~fc.1nad deo ploda jc bra§ 0 pH' , malo opor I m()~ cia se k()risli 1.3 jclo presan iii pnrcden na razlicire nacine (kao mesavlna za rnarme lade, za speernan]e kRl'ia, hlcba 1 sl.), VeOf11ll obilno rodi, a mote cb. sc her.;; U loku celt.:: ;tIme. PrZc.ne scrncnke ~lu~J:! kllo Mmcna za kafu. Ne mo;ie cia M:. zamcni sa nekOln l'Ilitn(,m ~kodljivom blljkom; even tllalnu mok cIa !Ie zameni sa glo gom, 6ji .!ill piudo'li ne§kocLljivi [ rakode jC$tivi.

91. CRVENI GLOG - Crtf'tI~

be za ido presni iii apremheni nil. , fllZlifire oil.l'inc, !I oalobodenl ko!

UCIl i kao sirovina 7.11 spreman]e hranl] i vih ka!n, hleba I. sHeno.

Sa. jccinop; Sll'Ibla. rnozc da sc Mbere po nekoliko kHograma plodova, e peste] i opasnosr cia ~e znmeru Sit nekom sllcnom §kod.ljl" '10m biljnom vrstom.

')1. B LI CLOG (l'flftJtg_1I$

IIJQIlfJ,v'!m. Raste na slienlm matima kao j prerhoclna vrsra, st. fl:1(I*e da poraste i nesto Vi(l.l, Listovi su nesto duhl]e useeenl rut rdnievc, j). cverovl nesro simiji ad e[venn£( ~~tt;ls:1'J glog_'a. i rnzvijaju se kssnije, Plod jt! rakode crven, a ~3.ddj same po lednu sernenku, dukl"rethodna. vrsrs irna po z do I semcnke, Upotrcblj9.va se na ISri rutan.

93- THNJINA Prmua sPillQ"

Stl, porodica Rosll{~tle ruze (trn,

trnula, emi trn;:il. 47). >lizak, [ako razgntnat l gUSt zbun, kOjl nsrasrc do 1 m u visinu. Lisrovl ~1I malo izduzeno - [ajolikr, po ivici sitno zupcssd, :\fnogobroini sitni beli cverovi, pojedlnacnl iii. po 1. , zajedno, rssporedcnl su clui granocn; cveiaju ~;.nb. do pocerka maja, pre listan]a, Plod [e plavIClI.sta okrugls kosrunica, velicine krupnog graU:.:a., po pC)vclim posura sivkasrim pepeljkorn ; sazreva II septernbru iokrobru, II. zrell plodovi ostaJI.l duga nn granticama, Cestocele zime.

V coma je raspro~wl.UjelUl. i caste pojcdinatno iii II ve&m brolu, cesro II mdnrini sa drugim tbunjl!tTl po ~uma(lcimH. u retkim svetlim ~umama. po ivicama auml1, ukraj pUte~'a, ogf9.,da, ruI. kllmenjarhna i shenim mesuma, ad nirina. pa do

S I. ~!I. Cnen t 111<)11

(r.',,~., ~~{""t""

r f!"J't/((t1ltba, porodlca Rosa(~t«

I (lIt: (glogovac, bell ern: ~I. 46). ( 1\ cci ibun ili rusko drvo, koje 11 IX<lHe do i m u VISII\U, sa vcorna r t"~rnnlltom krunorn l dosta rmo-

II lin graoama, Lisrovi uu vellki .I" .f em i duboko urezani na m III fl't krpasrih ncjednako zupcasdh rt·lI1icva. CVClOVI III bell ili rede f II hCaS[~ grupL'Illni[KJ nekoli leo u

ntoliku cvasr: cvetsju maja do [una. Plod IC bohiCIHIM k(1$CUOlCll H·H6ne gm~kn. kad u:uicrvcne hnje. Sazreva scprernbrn do "I< iobrs.

Ih.ste u svedim retkim 4uma.ma., po ~lIm:ilrdmA, IviOlma :l.uma, mC!<lu 'hl.lnjem. Veoma. je ~prosrr!U1je:n [III skora cdo) na~oj r.ernlji, oel IIIzina do srednjeg planiMkog poja"

I, a lavijn se pOledlnatno iii po m:koliko pflmeraka nablil!u.

Plodovi (gloglnje) su brall:nasu i llI,do cuLluseiL Mogu da 91: uporre·

JRS'J1\'t1 DI VLJB BIt J Ii

19

) snvu DIVL) oll.)ft

preko 1000 m nadrn rske VISLnC.

Plod ,e mesnat, slarkssr -oQ~kj~eo L veoma opor, Ii. posle slane I prvih rnrazeva mnogo [e ukusniji i ima man]e op rosti, M :ie ds se uporrcbi wet. Iii 8U!'Icn 7A ,do, za spreman]e eaj eva , k mpoei, 7.lI razne II cne preraeJevine i. sl,

SL. +7. Tn/In .. - Pn'llr,r rfJ"""~

94- MAG RIV A - PYltnNJ 1f14bafeb, p rodics Rf)SII<'dlU - ruZc ( 11- sdjka). e6 ibun \u rna i drve, do i m Vll:llnc, &n l\lrnkc m rerkorn krunom, Ltstovi su ramnnzeleni, sjajni, qkc 4 em dugackl, okrugIasro-jajoliki, iVI i SItO /,up6t .. - rio Sirm beli cveeovi ~rupl$alli su u §tltolike gfQ?::dllsrc cvasu i !;'vctn/u aprHa do nUlla P li1Stanla. Plod je akruglusta k(j~(unica velj

60

tm', Iroog p;ra~ka, 0 ns i lead Sa~ fl. rnc JC bo]e,

Rasre u juznlm, toplim prcddi rna, posebno u primor]u, mada S~ mcmUlien() srece i u konrinenralnom delu rut:k zcml,c, name.i! na knIu, gel· se nalazi na sQ.ncanir:n, obeoncirna.

Plodov], Iwji 1IU dO!\[ll ~Iadtl, ah i nagtlrki i op ri, relk" se uporrebljava]u za lei, pr SOl, v ccdte p crsd ni [ u rnesavini sa drugun ell vljun voc 1 a j osuscni ZR sprcmanje v ~njh tll/cva.

91.0IVLJA R SNJA Prll·

NIlS (II'II/IN, porodi Rnrtl(((M

ruze (drobnica, crna C c'ola.). urn ~I ( lrvo, vtsoko q do 10 m, sa rcrkom krunorn, Lisrovi su jalasm -dup,uIJnsci, ~iIJlHl, dugn(:ki nekohko sanunterara, po ivici zuptaslJ. Veoi a lcpi beli cverovi 19.vljlliu se 1St v emcno ,a liuovima, kra[em aprila do po el ka mala. Plod Ie okrugla kostunica, do I em u precmku, kad sazri (u a\!g~ls!U), erne Ie boje,

Ra re skoro u eel )1 na~oj zernljl,

I tc lc::\oVl!lm §umama. it

~(O redrrn rnesrtma, po ~um c [ rna, na rub vlrna ~umn, od nir.;ih brds cit) "leo ISao rn VIMne.

Plod je sladak, nesto aagorak 1 mal oaki. on. Uporrcbljava fie kao

su v 6: - pCCSI.ll ili na rll2 i

6te rut ne preraden,

96. BAGREM - RobiflM /1J4If" dn(l(tll"JIJ. porodica 1~/l(f/li"os~ rnah narke agren, ba rena, bela bagrena).

SUI sko rvo vi oko W (d 11) m SlI retkom kruno] j gran:tma obnulltm rrnlem; liSlOVj su aepar 0 perallro Izddjeni dugllCIci 10 2. ~

III, sssravljeni ad. 9 clo 17 ja,ollkih It I iCla kOfi su po j vici cell, rojru bell, 'leoma mlrisnl cvc:tovi SIOU:Ol

U LL visece grozdasce cvasd: eveI 'Ill krajem ma,a 111 poCctkom j na. Plod Ie pljosnat.a mahuna, d ga ka , do 10 m,

f1mcldotn [e b. verne Am nke, ",Iakle ie davno prc:net I veoma I rren po Evropi i n!L~oi zemlu, It danas, na rnnoglm mestirna, sa-

Inl \'11, cdc ~ mice, najcdee 0 r 1\ nicama, p brdu i u donjern pl.trUASkom. po )A'!lL, aa pes ku ili fl' skovium 7emljh~Lima.

Cvetni gr z vi Qgu cia se

upotccbe sa. testa I ~eccrom za (lr.wIjenje przem , sLitno pala (mkama, It d suvlh ever \'9. !lpra'" [11 sc ukusan aromancsn taj. Sveze I mokane rnahunc sadrse hranljive

L ~!.. nuucrijc I mugu da se ku aj u slicno

!'<lrani/i, a rskode I da se !iU§(; i

I L razlicire !latin konzcrvtsu, e- cveraju ad marta do rnaja, IIStC u nK sadril dosra belancevina, pa toplim predelima, narociro u prm 11101'<: cia se gorovi shena pasulju, balskom pojasu pnrnona.

mada je ul]e, kogn Irna u sernenu, .~[Jacli. prol rn]i izdanci I lbe \'1 111.110 nagorko. Od semena iakode pre cveranja L- .:jkc mogu da 5(; runle da se d bije bra 00, ad koga up rrebijavaju kao povrce za 5pra\'IIHlgU da :lC sprnvLjli\ju katk i bleil, ljaoJc corb~ vaelvs I pirea, sarni iii II.LfOO.c aka IiC razlicitiru pOStupCI- ios bol]c u tnr:§avioi sa drugim 1111 l1 njegn odstrani ulje, Propr- 1e1ja:uim vrsrsma, e poerojl opas-

enc zrele semenke su ukusna za OO~t da se zsrneru !III. nekom sli •

mcna Z kafu. nom skodljlv m brljkom; mof. cia.

(} . D IL A - P.ffmllt"(l bi" se zameni samo sa derclinom, kOla

IIlNtlI()t(J, porodica LI'J!,lINJIHOJfl( - 1<= nesk dljrvlI i rakode [estiva, m.ihunarke (velika modra cl/etelinlt, 98 I:J .l.A D TUNA rndceelina rnodrs cvira, djeeeljnjak i fotitllll repms, porodlca 1...l!?,tlffJlIIOSM

L 48). VI!ep;odi§nja zeljasra biljks mahunarkc (puzeca djetellna,

I opt nsraste do SO em u visinu, krsri kume dere ; 501. 49). Vi. ego :-'tabljik.l [o] je obra 111. retkirn mil dl~nja. Zdj9.lit11 bdjka niska ['9SU .• If.Lma Li rovr su trodelru, kao u sa losta razgrannmm srabljikorn i ,Iw:hnc. a limo su po l"lO cdi. truddnim li5(Ovlma. Slim, belt, II. ( \ c(O\'i su d05t11 vdiki, Ijubitam i prcd prccveta val\ie bledocrven

IJl.STIVO DIVLJ1!. BII-Il!

Oh"11,,.

JI nvo myt JI lIlliE

kn. n C\'CW\'I ,11l1.·m <,u u loprasre sverne ~I \'1 ; cvctaju od ml1):t do \'J(U til,

R pm t njena [e (VI livadarna I p njadma ir nl eel nssc zernlie, od l7.mn pa dosta vi. k u ph me; ee to sc javlja u velil« m mn (VU, pokrlvsjuel vclike pO\'rIJ.LtlC,

\ll.IeU II~r(H j mugu d,L ~ konsr ka I \,Uolnumka -."I .. u L -pnvrce, n.1i~1.: c u md:l.\'lni "1 ruttim .. 11;1 run \ r t rna, a InO 'U 1 dl! 'Ie h cit- PuncK 1 cvernc ~1,1\'ICC upou bljll\'lllu" kuvanjc 1 [elo

T kode up xrebl] v III I ng dru~' \'P'(." detelma, Il\'dcc:mo neke od nnh,

99, BA D T LI A

Tn/ollllfll hthridNIH ( ved b derelins, luudica). r .iske (H'C deteline su i aio like, C\'CmVl bell iii ruziclI!ort, II kn90ljc tamni]] R.n~pnJ$tntnjena

61

100.

Tn/oIi"fII prll/lnk (crv

lina, kra\ lia .1, d '(d ), rovi obicno rrn IU belu nc:gu, J cverovi su ~rlmlllllJe'n e111; veoma ie rn~pm [ranlcna po It \·:tdarrlll. [ pa njacima skum eele nase zem .. Lje, II mesrlmienu sc 1 ,!;\ ii,

101, oc ft K .lnlH/O'

"miIKI aNp,lIlfi/fJ/ilflli por ,dica Ot-

flollKrlUt<lr vehovni e (ki r w

na, vrbovica, wil~ vlns, iperje ;

I. 50). \'1.' ·~udl .. ni\\ "e1, St. blli~ll, visok do I 'dnuK III I. I'll 1 \'1, C •

. kin. Il'W\'lnlJl v 011 2 h~nCl vrbovim, uti k()j,h u pnzernm poredaru U kru!-: () u evetne tab I"ke,ll gumj. \U nilli:mc:nu!otl obu ,Ii duj t bl II kc ~\ e do "I nog vrha, gdc se n IIUI Ida ta vast I brojnim ruti6t co en' nim eve-

l()vima 'vet tid JUM do v~u I Plod j duga~kn u, 1(11 rnahuna, IZ ko]e po. le pucanja i pada em SII b lim . veth srim vlaknima.

Ve mil Ie rasprosrranjona bil]

U svun nruhm krajevill1l1 (lei br kih prcdela pa we do uk!) l~OO m nlldmtH!~kc: vi-me R tc u retkim ~umama. OJ. proplancima, po h'l allW. uma, na cttnAIll • krte'l 3 rna, n rlKII) moo '0 po PO"~rt II rna. Ul mede, pUle\ c. uk I um ih pru In, Iiernm In urn. l:euCt U veorn \'dlkOf k(lh~tnl

Mladi prol«ru Ilb<)1 I, ,Ill \'r-

hovr I blJlke, mudl It tovr, 1 prt zemru j stllbljikc:. upotreblja \'lIlu se k 0 rana proletrua lata, II. rako de [ xa spravljanje eorbi, V\trwa I pirea, nnjedec u mciavjni ~a dru gim divtjim ovrdem, lIadi Izbojci

If 1:1 \'0 01\ LIt! 8U It

1\ kllD melt u j I J 7211m ra, ramn I dru nh 1I1;J'f,"rtlli. I rooi d ~ UrU! rebll~'I\'a dobijaruc .,kruha, karl hlebna

rtll'tna I ~I, I.I~I(H'I sc uporreb I IV:l.IU kiln l..nm:na 1 Fal~ilillal ru\o ~ (I' ¢aja. vi dclll\ i 11IC1g-U cia se ort-te be;" ()granit 'Olil. cpos ('II ()pun(l~[ cia se lam 'ne ~n ne

(ornllJ fllllI, pndrcrrovi (dee-

vm , drenak ; I. 'I). nJC drva, kote ret narasre 1 ad m. I l"Ul\'1 U 11 krar UI pet Ijel. po obhku I ;olikl iii cllptitOt, po i -lei eli, PrJ vrhu usiljeni, dugafkt do 10 m 1 abe srrane malo mali \'1. Cverovi u sieni, zUli, rnnogobrojru, grupi am u stitow:. CVCbl rano u prolet'c: pre listllnja. Plod je duguljot em: na kosrunica (drcnjrnt) a evrsnrn

6

JBS1'IVQ OIVqR IIIt.JB

me so 111. leoia S9ZrCV!I krajem RVgullta, slacko Ilakisdog je i ponesro ororog ukusa, a kad prezri sasvun jc mckana i guru OpOrOli[.

Rasprosrranjen je u najvecem clelu na§e zemlje, od nlzine do !l.rcdnjlb. planina, a ponegde ee i gajL Rasee rut toplijim i sverlijirn mcsuma, u redim ~umama i po n]] hQVOI ivicl, medu tbunjem I po ieleama linda, na zbunjcm ohraslim kamenjarima.

91, I', D,~" ""'_ /fI#'

Zreo a narociro prer.rco plod veoma [e ukusan i prijaran za jdo, i svci I preraden; upotrebljava !\e, sam iii u mesavini sa drugim divIpm ploclovima, 'lA spravljan]e pekmexa, rnarmelsde, a mote i dl! sc su§t i cuva 7JI. zimu re da sc upocrebljava kao suva voce ill Yoil 5prema nje vncll(lK taja.

101, MEC}A SA1'A H~M-

tft.1VIf IpllOlld,/iJIIII, porodlca ( Imbd/iftr<1~ - ~CLtare (ntedvedi dian, mild veda smpa, dei'en, planinskil petru

64

sinka ; sl. p,). Dvogodisnla iii vi ~egocli§nja zdjJl,SU\ blljka, koja na easee do 100 ps l znarno viae santirnerara U visine, Llsrovi su vrlo veliki, krpa..'lr( 1 izdeljeni, a pe IY ict zupcasrt, hrapa vi; gorl1ji su ne~1U manti, Scabljlkn Ie ~uplia \ pri vrhu nosi f!lzgral1llw krupnu ~litMtu cvast !Ill velikim brojem krupnljih belih iii zelcnkasnh eve tova, Cela blljlNJ. je vcorna aroma tlcnll. Cvets [una,

Raaprosrrunjena [e u ec.iClI ClIl!.OI zcrrtljr, a taste po svdim i vlnz:ilijim meseirna.od brdskih predela do vi soko u planine, u redim ~tlmlLma, ns proplancima ukra] poroka i rc Cia, u vlat-Rlm ~umskJm pnrrljama po ~Utl1adCllma I slio:lim mesnms,

Xfladi listaVl 5U soeru, UporrebIjavllju se za salatu, torbe, vartva, pire, nsdcve i 91. \llnde stabljikCl: sa joo neotvorenirn cvemlm pupqljci rna poparcnc vrclorn vodorn i uva(jane u brasno mogu cia se pril:': oa ulju, l.i50C drslee, sa kojlh it.: oguljena pckczlca, mogu cia (I¢ mariniraju i osravlja]u za ztmu, Svi ovr delovi mogu da se uporrebljavs]u ad ra.nog ptole6l do 8(c(11110:: leta, a

SI. 11. 'tllc~j. bp~

"" ... k... rp/JIJ"'f/J~ ..

I I" iako i naknadru rzbojci u [escn. I oren :ladr:rlllname kolicine ~cccra I kl om I mQit! cia lie uporrcbljava

dob. [anje sirupa ; osusen .;e mel]e II I ml~no i mote cia sc kons II lcau .I"d;tum UJ! ~IfOVLOe :za pripremn III' hlcba, t'-:ll. mesrirna on kojima

IlIct[!t lla[l11 [avlja u vccuj koli'1111, [edan eovck mo;i:c :<:t fcdlHl eas ,'I snkupl do f kg uporrebljivih ZC! 111~lih delova, ill dn islwpa do 1 kK I, irena. Blljks rnoze cia ~ upotreh- 111\,1 bet o~mnl&nli.l I ne pOlltol' "p.'~no:<r cia G(' 1.1111ICOI sa nekorn c ruuorrt, shcnorn, !l'kudl,it·om hll] I <Uti,

"Iicno Sf: uporrebljava]u I sic I'l'" vrsre met I!! §Ilpe:

• {" VELIKA lItlECJA SAPA f {mtt'llillN riblrirum (medenjn 11,\. dudalenn), javlja se na :llt.c~ HlIlI mesuma kao i prcrhodnn vrsra. ( t'lm·j su [o] zuckAlIti,

I 7. SAPlCA - /1~rtl.dtlll'H Pll'r- 1,'ffN_ Javlja ~e na shcmm mesu- 111 I, 11 una bele CVCWYc.

I g, MATAR C'rithmllHJ IIM-

UNIIIN, porndlca ('mbtlli!m~ rlrnre (mot rika, rnorar, morski nper, ornatal], ~tulac; sl, 0), , I t'p;odMnja zeil:1!'r.t biljka, Impl

, IU rasre u bokorima, Srsbljikn 1111 Ie glll!lka, lI:u~h~1n do ~o ps i

em visoks, sa ~lltllstOm cvssn l'n vrhu, aascavlienorn ad vdcp:

I .. fila sirnijih zuc'kaliro .... zelenih ever (] ~ a, Listovi su uski, kopljasr i, mesnan, rnodrozelene boje, Cela luljka ie veoma aromaricna j jako nuri!\c. Cveta skoro celo lero.

Rilsprosrranjena je u nasem pnmur]u I na osrrvima UYo rnorsku nhalu, na mesums do kojih dopiru morski mlasi, II. kilf'knda. i IldtQ

Hl~TIVt:l DIV.L.JIl. I)ILJB,

dal]e od morn, po medams, ziclovirna i zapusrerum krovovirna, Cesco mote dn :II! nude u veco] kolieiru.

Mladi sacnl delovi I lrstovi sadr:ftc nesro vitarnina C i karorina, sla hog su ukusa i veoms aromarieni. Magu do se uporrebe za salaru, 7.>1 spravlisn]e corbi I vllnvn.. ali zbog jakog rnirisa sarnc u rnesavuu S9. drugirn vrstarns divllcg ponca,

t09. S DMOLIST _ I«opo-

"111m pflddJ{l"tlrid. porodica ('tllb~//ijlflYM ~ri(an: (ba7jl1fl, k071a nogJl, regovaca, rcgsc!I; 91. 14)- Vi~cp;o(h~n;n zclja.'1ta biljka, koja narasre preko jO (do 1(0) ern u vislnu, Seabljika JOI je u~pra~ na, rzbrazda ria, iznurra ~uplja, !l PI'! vrhu raz,'\rn.nam. Lrsrovi 5U up;lnvnom prizernni, na dutQI drsci, iadehem nil 7 Jajolikih liseovs (otuda mu doL'IZI r ime] koji su po rvrci simo zupcasri. Duf stabljike ima malo lisrcva,

<if

JI!STIVO D1\'ql' (jlt.JIl

sa'i[9vlleOlh od po rn manja ~iljashl li51l61. Cvetovi su mnogobrojm, bcli, reck ruti~a!l.ti, sloic.:ni u vcliku stirastu eva,:;1 pn vrhu srablhkc. [\'1:[;1- oct apl'lla do pucclk{[ ~cp rcrnbra.

SI. iol- 'edmont.

Rasprosrranjen ie pu celo] nduj 7xtnlJI, od pobnla pa do Okl) 1100 In nadruors ke visine, II r':l.SIC on \'L'li.film zasencerum rncsrima u rerkirn surnarna, po lvrcarna ~uma. ~umar cimn, lvicama llvada, blizu poroka j rta shenirn me!lrima.ee~w u vcccrn rnnostvu.

Listovi 5U dosra aromarlcni I po ukusu podl!C6lju Oil ranin. \fof!;u tin Sf: kcriste (mladi i meksi) skoro u roku cdc vegeracion periode 211 spravljan]c corbl, vanva I sl., na]

66

boljc u mesavini ~a drugim divlhm pnvreern, kome pnprn~liaju ukus, M rncsrims gde se jnvlja u veco] kolicini, [edan covek mu:t-C: ZIl. ie dan cas da nabere oleo ~ kg tlpn frcbl,J vih IistOv~,", No:: posro] i npas

nu~r da :.c zameni sa nckom sltenorn )\kuJI j i vorn bilj korn,

110. DrV JA MRKVA /J(1Jt~

(HS carat», porodioa I '. 1II"~l/irC1'<1t ~tilare (divlja brgatepa, mrlevica, di" l,i korcn, merlin ; st. II). DvogodBnja zeljssra bdjka, ko]a na r:1SIC do 80 em (pa L preko I Ill) u visinu I una dC1M:1 dugatnk, vrerenasr, beltbSllJ zucklls[ koren, Srabliika [e u9pmvna, dosra razgrana,:!. I $uplja. isrovl 5t1 clvost ruko do tc.:t vorostruko peraslo

I d ljeni, Cverovi su rnnogobrojru, 11111 beli, pri vrhu ersbljike ili , 1 rnaka 910zeru U po§iri Mit, krJj i

po precveravanju U srcdirti ndLU mluhljen, U srcdini cvasrl nalazc SC, I I" rarnna rnrljica, nckohkQ lamlin< I venih, crnkasrih cvcrica. Cve-

I (HI aprila dp pOQo:rka avgu::<ta, rtL'pro~rf:lniena je u cclo] 1l1L~"j mljr, od ruzms I'll dosra visoko u 1 rrune, a javlja sc U vlk varijeteta

suvim zatravljenim mcsnma L Ii Idama, ali i po !\vC!?im i vlazniru, ~ " gUSt korov po 79pusrcmm 1111\ .irna, ukraj putevs, krnj ograd:t

IIw,Ja, po rcrkim svcrlim ~umarcl'1II1:t i na sllcnim mesnrna,

1,IStO\'[ su prilicno arornanenl i II<I 'U cia sc uporrebllavaju naro, IU, U prolecc, rano lero [ od [escnjih fl t\(I\!ldnih izb(')lnkn, za sprnvljanje ,," hi i Vll ri va, semi iii, jo~ boljc, u ruesavlni sa drugim divljim po\'(

JIUTI\'U nrvr.ja 1I1t.j1l.

cern korne da]u ukus zatina, Koren, dok [e mind. mo?-e cia se korisri 7.a [eln s\'a iii kuvan, It kasnije kao 7JtCIfl, narocleo u suparna, Mad!. u ovo] po rodlci biljaka lim J ~kod Ijh<ih, pa i otrovnih vrsea, divha mrkva im nije n1Mgo aliena, pn [e pat.lji~r llakupljac ne tnOZC! zameniri ~II nekorn vel rakvih vrsts.

I I I. PLANIKA IrUHfltI 101(-

til), po rndica (:'rirlJ(~M vresovi

(prpak, plarucac i sl, 16). R!ll'.grrL nari zimzelen] lbun, kQjl mote da

narasee i do veliciae ornanjeg drve m vrsokog ck.i 8 m. Li9tOVi lIU rnu lajoliko-duguljasd, po ivici rerko plitko ll:upCll.sti, kozasti i sjajni i u znlltnoj men podseenw na JOVOI'O~ ve, Cvemvi su mali, bell do zelenkasrobeh I II gro7.<hcLina sastavljerum ad po vi§<: CVCdC9.i cveea joo za vrerne zime. Plod su dosra krupne, I~ ptaste, crvene bobe (maginje), velieinc n1snleg orahs, narandi;ts" t o crvene boje i spolja sliene OR fUgloj zrelo] j8.god~ bra!nasti I veoma ukusni; S!l.l!:revlllu kasno u [esen ili cak u ximu, pn se cdc;: dogsda dIl se na Icdnom i:bunu nalazc CVetJ(W1 I zrell plodovi,

JiI. TIVe! t}(l't,Jt l.m.,l!.

Ra~pm~lmnjcna j<;: sarno u uicm primorskom p ,nsu i na ,adransknn ost vima, gde caste u gustim lilb Ijacima (makijl), sa h.rn.. tom ces'11(\ m, primorskorn klekom, crnirn [asen m i drugirn fbuna~t(}·drvcnastim biljnim vrsrama,

Pluciovt SU 'leoma hranljlvi i UkU~01. began ~t!ccrom I vuarrunima, II oar Citn vuaminom C. :\.f ogu da se [e lu prc~(u, alt ne vehkcj kollciru, ir;r mogu cia iza. 7. vu lake prolaane pnremeca]c dok su U IUlIIllC11 koliciru pCHpuno nc'kodLjiVj. Kuvaju sc kao kornpor, prcraduju 1I rnarmeladc i sl, Ne pOStO;1 opasnosr da se zamene ~11 plodovi a ne] e slr nc s'lwdlflvC bdjkc.

Llstovi mogu tin 9(;: upcureb ljavlliu kau 7.ac!ln umesro Iovorcvrh hsr va.

112. JAG RC. PrI-

1fI#/et I'II/t,dris, poroclies PtilNlrltJ~tlr jagUka (plglac J!lgarcina. [agliee, ,agolnica, jaglc, krapce, igavec, pis] avka ; ~L H). Vikgodi§n,a ze

st. n.

Ii sta bihka, vtsoka f do 10 C 1. LISIOyi su prlsemnl, iucknsrolt(;lcne bo]e, duguljasw-jaja. rio nabo-

68

rani, sa veorna Izrazcmm lisrum f.ilama.. ko]e lie p )r(1uJ}u ~u?avaju u sasvim krarku drsku, Cvcrovi u ,a,~no ZUCl, na usirn pcreljkama kojc izhijl1iu pravo iz pruemnog bnkora. .veta II 1'lU1(J pt le e.

RMprosrranl¢rui Ie s oro (l celo] na~oi zcmlji, od nizina pa () oko [200 m nadrnorskc \'I~inc Raste po li vadarna N!. niskorn rravom, rcrkirn sverlun surnama, aa Aum skim peoplancima, mcdu zhunjem, po ivrcama suma ( na slicrnm rnes lima.

I.1~t[IVi ~;[clr;f.c veorna velike kolicine VlIanlltUL i spadaju rnedu nll.lboWtuje izvore tlvng vuamma, 'p nr bljavaju se 11'1 'il Y.a nhu. zaurn 7. spravljan]e orbr, vanvs, pirea, nadevs i sl,

Smar se da 'IcC nekoliko live :hh It (ova mogu cia zad voljc dnevau porrebu coveka U virsml nom C. Nc rrcbs ih uporrcbljavaet u vellkoj kohcim posro sadr:ie ~ap ni a, pa u takvom 61 6t,u mu~ru tin budu skodl,ivL. Ne post II op.I"noHc da se asmeo sa listovirna neke drugc sli ne vrsre, k is bi I U manlol k licioi bila §kocll,iva. a mcstlma nil koiima 5C ia~or~clI"io.lI ja vlja u nesro vcco] kolicirn, [edan Covck rn :1'e za. [edan Ca.'! dn nabere do 1 kg upotrcbljivih liseova, Li rovi se 01()~'U uporrebliavati I XII spravljanje virarninskih 6ljnih me sa Ina.

Slit o mogu cia ~e ko ristc i sic: cleO! \'rz>ti:: jago.rccvina:

[1~. JAGLIKA - Ptlf/Ilt/a I't'ris (ve~ml Ilk, rani jagl c, p;aleil1a, gre" ~ )r~cicg, jagmac, klj caries, kunja vae, prvi cvlt). {e:t\LO je rnan]e rasprosrranjena od prcthodnc vrste

J TlVO O[VLII!. IIlLJe.

Rasre U~lllvnl'm pn llvadarna, everovi su rarnnozute boje i po nekoUk lie nalaze u obliku I j den na duzo] drsci,

t q. PRAVI JAGLAC Pr»

mlJu, ,,/atl(Jf' (lestegm; :;1. I" It). Dona II! nil! roo cranjena skor cclo] na~ol 7,cmlji. Rasee pu livadama vislh brds i planlna, (vcwvi SU mu bledozuri i StOtC [>0 nekollko u titicu na d fOI drsci,

I q. PO PO NAC (.Ofll!owu/us

IJrt·tn.til, porodrca r.olU'lJltw/autH poponci ( 13k, Isdolcl, poljskr LAk, ruienl slak , hrstanlca, hijdi ca or, ruruljak: slj 9). VHcgo(li~nja ze Ijasta biljka knja se kae poviju~a prul! po zemlji Hi uvija ko sused nih CVl' uih brljaka, [,[510111 su srrelastop; obliks, Cvctovi su u obliku levka Ilj fi§eka, It je au be"" ill I uZiolSte. Cveta ,unll i [ula,

9

blladl listovi, koji sadrze Vlt!l mille i A, sluzi i drugih sll!ltoloilka, upnccebljavaju se "Jt ~pravliAAle .u1.l"'ft~"'J C rbi, vanvs, pirea, 1.9 nadeve i ,I., 11 rede i za salatu, sami iii, cd~c, u :ltnclli sa drugim divllirn pov ce . J I) apravlleno od mladih llsrov plucnjska vrlo [e ukusno, Mog SI! uporrebljavati bez ograni6mja [er ne izazivaju nikakve porerneca je, a ne postoii ni opasnost da r.: zamene 5.1 nek m drugom §kod ljiv m biljoam vrsrom, Nn mes rima na kojirna sc plucnjak ,avl,B u veeoj kolleinl, [edan cove.k mate

jRIlLllflJ DIVl.J!! an JV,

Veoma [e m:.pr tranicna biljka u c lui oaS j 1 mlji, najed c kao k irov. [rna je od nisina f'lL do visih brda, Rasrc [Xl kamenirim, auv ljirn, slabo zatravljenirn mestirna, k ral pUCevl!. j :.tll7.G, po njivarna, zapustenim ornrucama i na slicnim mesurna,

Mlndl hsrovr se uperrcbljsva]u za spravljsnje cerln, variva, pm:n. za nadeve i licno, i rn bcz ograni cen]a. .:I<lalo 5t1lriji hsrovi irnaju speciflcan lri; j ukus, pa ill (reba me~ .. n M drugirn livljtrn po r 'cm • a me rima 1\:1. kojil1'lll se poponac ,a\ Ija U veco] k Jlitml [cdan )\' rk mute ... a [edan cos ds sakupi o,~ 11-\ uporrehljivih listova,

Akc ,e snkuplllLc nelzvezhan, mosc cla he des! da je zamem sa sledecun vrsrama: vilul\nsmn (Poll" ~OIlHlH MIU'IIII'1Jllff), koil f"d'I(! [W sumar irna i rrsvrurn mesrirna kao povuusa, ndkoJlfi\' [e j je: tiv, I vclikirn viju!asu (PolvJ{of/IINJ du!Nttl)r"",), knii essee na :.li nim mcsiima l eak .. Ie j ncskodhl

1 [6. P C J AK - PUIIlIOIUl'

ria IJ/ftdlllJlh, porodica Ramfllll!(M~ - ga.vzi (plucenica, kudrava , d:l:ip;ericnjllk i sl. 60 J. \f i~cgodi~nja

51. 60.

70

, 'Iin ta bilrka, rnahom niska, all r oz da narasre i do ~o rn, til ljika Ie dlakava, Ll9rovi su najve eim delorn prizenml i pc r e danl su u k rug ( ko srabljikc, dugul] [0

rajcllikl, dugi su do II em, ~lr{)ld do I em, zeleni, CC-WJ sa be Iicl1stim ili svctlo-zclcrum pcg!lma, usted ee.f;tll pod!lC!61ju na pl~[. ([Old) i irnaru d sra dugc pereljke , po puvrMIlI su krntkodlaksvi, cvctnc srabljike nalaze ~t! po 1 znamo an]a 11ll:>I}ramna Ii. (11 sa II .ornn k rarkom pcrcl] m I I bez pereljkc, CVel()VI .ll I vkas to ibhka, l19.jp • ruzicasn, a ;rQtim IjubiCa~ro"plavkasli, i irna Ih pu nekoliko U nepravilno] cvasn, eve til sredmom proleca,

Rallprostrlll'ljen [e u skoro edor nasol zemlll, ali vik u sredl§nim, s vernirn i severozapadrurn kra]e vima, od pobrds pa d sm vlsake u plantae. Rasre po surnama, 5i Ijl1

I rna, na proredenim mestima, kr I sumskih Stat.a I pu(ev~ uvek n nco to SIlC7.II[01 mesnrna. Cesro se na 1:1.2:1 u vccem broju nil jed nom

rnesru.

J£5nvo DlVLJEi BILJB

Phyrd/is alkAkeflgi, par dica SQJaflaCt'a~ - porn cmce (ljoskava , RA V A. P ljusk vac, \lutia jabu ica, mie-

I [edan cas cia sakupi [,j do :I, kg t1[Kucebljivih lisrovs, [[7. POGA. C ... VA.

71

jkliTJ \1001 Yl.J R ElILjr'

hurac: d. Cil). iSeg li!l1ja :r~'

II liS m: biljka, vis ka do to em. lz ['llZ~ rsnarog podanks sre U prav na srahljlka, testa razgranata. ~Il Ia.j ihkim list virna, veto vi su zvonolikr, zelenksatobele boje; vcraju II [unu, Plod su kao tre~ojll krupne crvec ~la.jnc bob ice, ko]c !II! nalaze zat 1,1 u rene U mehurasro] ca!ici kOla po ohliku podsc6J on rnalu papriku hahuru rakodc crvene bOje; sazrevaju rano u [escn,

Rasprosrrsnjena Ie: skarn u c toj ollioj zemlli. od nizi 1ft dD srcclllje~ planin 'kog p lalla, II ponegde se I gaji kao ukrasna bil] a, Rastc , sumama, stenovmrn :\urna!' ima, ukra] grndll., LIvek nil nc~to sveiijirn mesrirna, namtito 011 krecnjncldm tcremma,

Zrele bobice, koje su slau<.u

ki~dkll.lllOPi I cc~to malo nllpjurkog uku 'a, sadrze dos(:a vitamina • §c:C m i dr gih sa!llojaka i mOAu cia se porrebljavsju kso prJja!O() svda.vajuCe v ce, pres iii rut raz li Ire nacinc preradene, Pri brltlliu ereba da se R2i cia se n orkida]u i delovi mehuraste 6tiice, koja [e u 7.0RI00) men gorka 1 S odljivn. 110gu cia se upmcebljavaju be? ilgrani6cnja, a ",Henth bobica, ~ko 7.IU\forcnih u rnehurssro] ~ll~ici, k(W: bi bile skodljlve nema, te ne post ji opasnosr ad ncpoicljne zarn ne.

118. MR VA KOPRIVA 141llli~ht albltm. por di Labia/at - usnnlicc (bda pflvl1, maro-

0lCll., iibrsLl, risadencc). i4ego

dlAnj:t l.d) as bl bdika, visoka do }O pa I )0 em, slabije razgranat!l, sa l:etvrmstom iIupljom stabljikom, koja jt: u gomjem delu malja\'9..

71

Listovi su rasporcdeni nakrsno PC} dva lIZ stllbljiku i rx~ obliku pn beCtlu rut It!'It(Wc pca ve k pri

C ctovi s heli, a redc i bcloruzt c. ri, .veta d milia do a vgu ra, It kar kn a In. knadno u [escn sve del I.ime.

Ra.'Ipmsrnm)eon je u veeem delu Ila§.t! zemlle, rede U nixinama, II rnnogn ~d6:: u brdskim predellma sve del "Ito 1 JOO rn nadmorskc vtsine. Rasre po surnama, I vicanu sumakih proplanaks, medu ~bu nj 01, na iumskim pr red lm mes rima, na zapusrenim i zakoro r m travnja [ma, ukra] pm va, ()grtd

I na sll rum stanr§rima.ic:snmlcllCl mQ~ da Be oade U V(lC()j oLi6nt Mlodi Jistovi i celokupni $(')cni de lovi biljke imalu blagu prijlitllu nrornu I mogu cia 51! upotrebljavalu za sprernanje mdanih salata, ~orbr. varlva, plfen i 81. K n:n i podzemno stable sadric virarnina ,nesto karorina i §ecern. Mogu cia sc ku vaju I na razlicite naeine prired , zs [elo, obti delo i biljke 0 U oe.z grnnitcnja da se k risee pr leea d kasne jeileni, kILlka~ uporrebljivi delovi mogu da nadu j ispod snega. Ne P0.il't0ll opasnost cia se zarnenl SII uekom slienorn ~kodljj\lom btljkorn, II rnestirna gde ima vik mrrve kopn VC; jedan c vek moz Z9. [edan Ca da sakupi d 1 kg uporrebljivih blljnih d()va,

1 gu se up rf Ijllvau I I dec v cc mrrve k p rive;

[[9, MRLJAVA MR A K -

PRIVA - umimH matulaluIN (pc!' gavn mrtva kopriva.. medic, vinay lie. prisa,dnica, pe:zdecivlje; 51. (h). Ra!lpro!:irranlel,ija je ad pre1hodoc

r ie, Ii ad nie se rasliku]e po t me , Oil sredini liseova obieno rma (1\ ecu belu m Ij ,a vetovi SU j i u cnkasti,

Mrt .". mrw .. k<>prlu I .... ,~'"

.... "' .. ,It"

i zo. CRV .A MRTVAKOP-

ftl A - LalllitUlJ plfrpllrtlllfJ (purIlima mrrva k privs, medavsc, unrkaljka, ~il)rt}. Jednogodiin'a

,IP1St1l. biljka II cevenim veto- 11113, Raste on sll~rum mestlma ~ L'J i prerhodne vrare, Rssprotr lnjenjja [e od bele mervekopcl ve.

I akode !Ie upotrC'.bljavaju i sle I (' vrste veorna srodne mrtvo] IIprivi'

Ill. DOBRICICA - CI«/JoPlIl il. rflctM Cd brita.vka. samobajka, 1 I n-n:llVa, de man, ognjen. 'l. §ma.rni lale; 91. Gil. Vi~ego.II Iljll zdjast1l. biljka, Cl ~tO niZa.

nd Imtve koprive, sa delimltno PlI/l-Orn, a delimicnQ u.zdlgoutim .It II, viI'M .stab1Iike. Us(ovi su dosta

lI(ni mrr-voj kopriv~ aJi !lU VIAe

JP 1'1\<(I DIVt-JI! 811.18

bubrezasto-ercasrog oblika, ve mil malo maljavi. ... verovi su plavicas- 1()-ljul)(C~as(i. .veea ad aprilll. do k ai [una, a testa panova u [escn, Cela biljka jc veoma amrnacicna,

Rasprcsrranjena je u eel oj naso] zernlji, !lCf11 1I uzern primorskorn pojasu, Raste u rerkim, ~yczim we;:tlijlm ~umllrna, na lskrcenim mesnms, sve~jm I vll1toim livadarna I If vnjacnna, ukral ograda, tivies, pureva, kao korov p(1/.apui.t~ (lim njivama, vrrovuna, vinogradirna i oa shcnim rnesrima, t(.'itO u \,0,:liko] kelleim, Mladi 11':l£OVl i sotni vrini lovi stabljlka upotrebl] \')1- [u se m spra vljanje mesovirih salara, at corbc, v riva, naucve l ~1. Zbog posebnog ukusa ne r~ba Ie ku vari sarnu vcC 1I manjo] koli6ni u mesaviru sa druglm biljkarna •• a rnesurna na kojirna 9C javlja u treeoj koliciru [edan eovek rnose za [edan

~ ~

SL 6)..

Dob.[tl""

Jm;TIYU DIVI.JIl Il[Lj~

c cia sllkuPI do 2. kg upotrebljivlh delova.

I u. MA' JAVA D BRltI A Clffho/lt4 'Iif.mln (rnalja a samobajks, pika~1'1t pokrtvka), Razliku]« iIC od prerh doe vrsce po tome ~(() su ioi liSLOVi i stabljika mnogo rna 1,3\1111, a cela biljks ie razvljeni]a, Veomll. [e rasprcsrranjena, II. m~tc:

VI~ u sklopljerum sumarna n K() na otvorenorn prosroru. a Iril slicnc ssstojke kao j prerhodna vrsra I ullOtreblja\'1l se n:a lstl na In

11. ~. CR SA Pmltt/!., 1'11/

.(aris, porndtca l.abltlf(lt usnaucc

(!\krub.lina, kriialj. tcJmSCica, gor lanka; 91. G,O. Vikp;odi§nja 'It:

Ija!lbl htlJka. kola narasre do }o ern u vtsinu, NI,'1,gtlUlllra U 'Ilk srahl]: ka, vecinorn poleglih, II. rcde u'ldl~ nurih, Lisrovi SU nasuprorru, jajClliko dugulja til nil. peteljkarna, a s obe srrane Ima,u malo mahs, (. vetni ogranci biljke uvek su uspravni. Cverovi su pi y -Ijubicasn I skupljeni pn vrhu cvetnog ogranka u nepravrlnu klasoliku cvast, (veta od druge polovine majs do a vgusrs,

74

a ~estO ponovo I u [esen, naroclw nll mestima koja lII! kose,

R.asprostranjeoa Ie po celo] II §Ol :>,cmljl, od nizina pit d IIta vi,o ko u planine, gde mot£. cia dop~ do 1000 m. Ra to: po zatravl] rum mestims, na livadama, paSojll m Pt) rerkim ~umarcilUa. ivicama ~u rna, retkim sverlim ~mama, oko [lutcvn I tatt 1 Cia sllcnim mesnrn Ccsro me ze da sc nade u vd[k(. kolicini nil jed nom rnestu,

\Uadj lisrovl mogu da !Ie upo rrchljavaju III J lo, cdc kao alafn II tefl6: za spravljanjc orbi, v:mva I ~htllih jda, aami iii. edict:, 1I mesa vini sa drugim biljnim povrcern \[ogu cia se koriste b g~nit(' nja, ICC ClC i7.a7JVlIjU nikakve port l1lc:!caje, II ne posro]] ru opasncst cia se zarncoe sa nekom drugom ikod 111\' irn biljnorn VI"SWtn.

Slicno obien j crnjusi mogu d so: uporrebljavaiu I. ltsroviod krup nocv me rnju~ P"JN~lId grail d{florll, koja it: ndto veta, Ml vecim hsrovima i krupnijim cverovima • .I In v ljlt so: rut !lienim ~[:UU~I ima u pia runskim predelirna,

12.4. ATICNJAK U~IlJ.t.

ofjictntfl1r, porodiea L.rbiuftJt u

naucc (matocins, rrutllcnjaat. pte lmlll met v ica, tdinjalc, rojc: 1\ sl, Gs). VI§egocll!ioja zelia ta bill ka sa I11xgrruHltOnl. uspravnom III karkad po. osnovt poleglorn SE'IIbljl kom, koja narasie do 50 So em u vlsinu, LISC(')VI SU nasprarnni, j [olikl, malo zavrnuri, ~iljastl. p rvici zupeaari ; kao 1 cela biljk.!

brasli SU redlrn maljama. Orve renoljubicasri do belita.su vera I rnzvllaju se u pazuhu gornfjh h~ tova; cvera od IUrut do a vgu'It I

I Jomovina bil j Ice [e S rodo<:emJ [e, "I1.lkle [e gajenlc.'ft1 preners u OIl~U

mlju i dsnas je ima brdskirn

pr"delima u grmlju. po ivicarna UIIlA, u sve+lim toplijlm 4umamll, It Micka od naselja, Z ogcade i sl, ( co goraji cleo alike irna 'leoma IlIlllllan rnlris na limun i uporreb- 111\' .. se za spravtjfLnje aromaticn l~ qnog naplrka, k ;1 tala i I koviro I~(vo. LhoVi m gu cia se korist

I 10 zwn pri spravlJanju raanih I'llsllCluca, UI sto limuna, ali se nc \I\'a.,u. jet' ume gube rnlns, co: 5C ,'rttillju nil kraju pripremanjs jda. 11j.VRANILOVAT AVA(lr/fI,dlUflll ulI~",au, poc ella I,tlbiauansri e (v snilovka, mramac, dlvl]i majoran, c ber: sl, 66).

\ I egodisnja btlika, kOj1l narasre .If! 80 em u visiau. razgtana~ ie 1 rholika, Linon au jlljoLiki, do , ern dugacki, a ever vi veorna le-

JE TlWl ()I VL.JU 11[1 II

, pi. crvenkaseo-beh asu i 51 z ni u metli lI$IU cvar pn vrhu sta ljike, Cveta od [una do nvgu9ca.

Raspr stranjena [e po eel j na ~oi zemlji, ad pobrcla d sr«ln,eg planin kog pojasa. Rssre po rerkim sumsrcima, nil kamenjarirna, P ivi !lOU svetlih §uma, ko S(IlZIl. ukra] pureva 1 o~rada I sf.

Ceo KOflll. deo srahljikc ~ lisrovirna i cverovirna upom:blja.\'l1. se m lIpravljan,c veoms pri] mag i ar matlcnop; ~ai • koji lOla i lekovito dej&t'lo.

I z6. MAfKINA DUSICA

Tb'f,ItJII.r s~rppllR!II. porodica l..abld- 1« snauce (majCina dufica, bakina duslca, divl]: bosiljak, rnarennka, cabra ; ,I. 67).

i~egod.isnia hiljka sa drvenas tim priz.:mnim dcJovima i mnop:o.brojnim izdancirna, Listovr IOU sitnit jll.lollki, dugatki do {I moo,

75

a ~irulci do 7 MOl, 911. rnalim udubIjcnjirrut po povrsini u kojirna se nalaze zlezde::la lu'omatj&tim uljem, Cverovi !iU simi, svetlocrvenl do rUii¢as.to-ljubieosti, i zbijcni au u (),k rug lillIro-val j kasre cvasri pri kraju ogranalca, Cvera od prolem skoto do jesenl.

Raspmstranjena je u celo] ndoj zeml]] ad nizina pa znamo visoko U planine, gde S(! ja\rJrll velik hroj posebnih vrsra i podvrsta poznarlh pod isnm imC11Qm i veoma sUe-nih po obllku, delovsn]u i uporrebljivostl, te mogu cia se smarraju kao ,edna vrsra, Rasee po suvljim suncanirn mestirna, nil redim niakim trav njacrma, kameaidm mesrlma, po rerkim §ibljacima., lvicama ~umll, ukra] srnza i puteva., cesro u veli kom mnosrvu.

Mirisnt i arornatieni delovt billkc: sa H!lLQviIT\l1. i eveeovims uporreb ljavaju se cdc godme za spravljsrqe ukusnog t lckovitog eajnog na pirka,

u7. NANA MCN/IM, porn

dies l.nbialrM' USJ19.1 ice (metva,

mervica, 'iuta nans, (lI1p rena merva, rnerlica: sl, 63).

Pored ~l1jenc nane (MI!Jttha pi p~rihl), u prirodl 51: nalaze mIlO ~obrojnc: vrste nana, ko]e rastu J1 mzh6nffi ~11ilnl!timl1 u svirn kmre vlma nak zcmljc, Skoro SVC; su priintno~ aromatu~n(}g mirisa 1 rnoguda se uporrebliavaju 7.3 Spftt\' ljanje ukusnih fajmh. nspiralea, leC)ll lIU UZ [0 [ lekoviri, Tako ee u rras mogu cia nadu:

K l)RA VA NANA M","-

tba .,iSPll, sa doom il.iroklm [ajollkc-duguljasrhn lisrovirna, kud-

11\ uu i po ivici nejednako usece HIIII; raste po 5vd.ijim mesnma, SITNA METVICA MmI pli/tJgillm, sa sirnijlm [ajolikim h rovima na krarklrn pereljkama j

I ljubiatscim cede belirn cveroviJIM ,rnSle na popla vljenirn podruc l1ll1l. oko rcka i patoka, kt"'aj moeq'l{ i po zabarenim livadarrra, Veo III I [c aro rnariena,

VODENA NANA - Mml*, 1N<lI((rJ) raste u eekuco] vodl i u [, rruma,

UUGOLlSTA. NANA Menl- 1IJN!Jfo/iA, rakode raste na villt.nim IUt'~llma.

POLJSKA MBTVICA MmI un"Nsis, raste po vla£nim P(Jlllrittl i lIZ poroke, kILO i druge vrsre I rotbl II{ ,nl!JrJ.

IL8. BOKVTCA PlrJJtft.f1fl mcI, porodrcs Platlft.f,/lIate44 bokIH (bokva, iilovlttk, trputsc, re- 1\ IICi sl, 69), Vi§egodi§nIA zeII .~t.. biljka, vrsoka ! 10 em.

l "H,vi su okruglasri, neseo izdu-

t til i postepeno prelaze u ddku, a n I fllirna 1IU veoma prirneme paraIt lnc lisne Zile; 1e2e skoro pri zern III lit su malo uzdtgnuri, a msporcdcnisu u krug okocvetne stabljlke. I'rl vrhu cverne srahliike nalaai Sf:

IIIu1S tIL I;VIIst, SIlS!1tV ljcna od veh~ OR broja shnlh neuglednih eve- 10\ a .. (veol u junu.

VcomA je rasprosrranjena po eel>', rm§oj zemlji, a rssre po slablje «hraslim rravnjacima i livadama, [I 1 lcdinsrna, po manje gaf.enim

(.I"ama, ukra] pu~eV2, po [arcima, IIIt't1U niskorn travom, Na takvim 11l('~timtl [e irna od nizina pa do l,lIzu I fOO m nadrnorske visine,

\[law li'JCOVl i bel. filll.ve drske

JIl~nvCl I)ln.JII [IU.JI':

mogu da !,C bez ogrn.nif.enja upotrebljavaju Z6 ap(avljnoje r!orbi, variva, pirea j l'.ll nadevanje resra, a sasvim rnladl i t.l mdane sa late. Mogu da .se beru od ranog prolet!a do sredlne leta pre cvcraa]a biljke, It 1 kasni]e, ukoliko se naide on primerke kojl !IU kasnije izbili: nsrociro seb:~tO javljaju nnknadnl [ese nji mladi lisrovl, Na mestima gde 5<:. bokviea javlja u vceoj kolleirn, [edancovck moze za jedan Clt.$ da sakup! do I kg upotrebl]i vib liseova, Seme, koje Mldrii ulja, pokiseljeao u mleku, m()ze cia ~luzi kao prijaulIl za,fio.

SHena se uporrcbljavaju l Li9:IOVI ad slcdecih vrsta bokvica:

n",,,,(,,,,

119. MUSKA BOKVICA PlaJJt4f,O laNCI!IJ/altl (mu§ki zilovLak, glavor, voltji [ezik). [rna 7.11alO0 uk listove nego prethodna vrsra, Raste po ndto suvljim, peskovitijim rnesrima, i mofe cia se nade I na vecirn nadrnorskim vialnarna II celo] ado; zemljL

71

Jw.nvu DtVI.JII III1.JIi

[)O, VELIKA BOKVICA PIt7f1tagtJ IJItri()r (veliki iilovlllk, vetiki r rput:l. c). Lisrovi !U joj znatno vc~i i ;iiiri od prerhodnlh V'r~rll, Ra te povlrd.nun I s\'ciim, eesro pdbnim mesuma. Sad!""};1 ve6c ,1m htme vitamina C nego ove prC1:J hodne vrsee,

I J I, PEstANA BOKVICA Plorl'fI!! ,Mita. Rutc RI, jl:!":J.;f-lW pcltanim rnestinu u vecem d~11J nlli;e zcmlje, Magu da, se uporreb IJavaju sarno sasvirn mladi llsrovi, ler kasnije POSOljU rllpRVO malJllvl.

, '11. PLANINSKA BOKVICA

PID,"<1,~ !NOIiJaM (bokvlea pe· lOill), Rasro prercin U VI~lm pia ninsklm predelirna u\kof!u cduj n (II zemlji, I7:U?,C:Y PrllTKlrla.

I J J. BUAC.AK PIa"ft71!1 p1'T1

Ilffllt (primorska bokviea, b:tut"in:l. buhaeina, buacica, buhacica], Ra [I: uglavnom u prirnor]u I U pojedlnim delovlrns Mllkedonijc. logu da sc uporreblj!lvnjlJ, AAl11n ,wim rnladi hsrovr, [er ubrzo posraju p;rublje dlakav].

L)4. CIGASKO p. RJ

J I,PifU g~;l1f1J, porodies lid, PUlIM:t(Jf vileniee (5\,ileOlC.1. ~\' ilol:1o,. svilm dubac, !I.\'lomCA. ,I. 70). Vlkgodl~nlA zelia u blljk.:t. kOla Mltl2c cia n2NSro U "'I'IO! prcko I E);U do I. IJl. SlablJika [e u!>pra'lna, ~uplla. obrasla sitnim dlacieama. Listovi $U nssaproml, Jugulja310

I ajllSli, dugs.fki do 1.0 cm,(X> I vici celi, analu:e !lCt)a knulmj petdjci. c.\'ctovi su mali, bledoruiifuci ill crvcne boje, sL::uplJcru u Sllt:lMC C\ asu, Biljh cvcm od .luna de 3.\ gU,(Il. lma !':l1gr:aO:II podzemru podanak,

igansko peqe jc poreklom 12

Scverne Arnertke, a u Evropu [e prencm. kso ukrasns bUJka, pa [e podivljala i u veiikuj uteri 5C rul rila. Dana Ie in u mnoglrn kra-

ilL 1<'. CI~II .... p~""

jCVU1I2 naSe. zemlje, naroeiro La Srbiji, Hrvarskci, delovima loveni]c, Bosni, a peodire i u lide knLjcve-. :-'::IroalP je mnoKo ml.:l U V()j\'odini.Cc~rora te u ... chkol mnoZiru U Ol.ZJn:una ukral reka, po 1\'IC2m:l ~iblillb I. nI5kli1pr.rretnlh suma (vrblln, lopollAka I ~l. :\[l:idl prolernn izd ncr, koji su debeli i socni, mugu d~sc uporrebliavaju 21It [elo kao veorna ukusrro I hranliivo povrcc (za varlvo, pl.fe, corbc I ~I.), Mugu dil se bero eel kraja mMt4 do potctka lunlL Vdo jc izdasna bilj ka j na mesnma gde se Ill\·ljll \.L \'eCUJ kc)h mi. Icd:JJ'l covck mok- 7:!l [edan b.. .. da \akupl I preko 10 kg I?'danllka. l'c po~tOII opa~-

nost ds 51! zameru nekom lit

nom ~kodlJl\lom biljkem.

1'1 ZVONClC - CalNpanKld I "",,011111, porodics CtJmPdHHJlIf'~t1r lvnnci6 (d.e:bell koren, zljcv

j{ t, repusnica), DV<lf,.udijnp. ze I I t I hilj ka u pn vne ~t.abll ike. kOla II r I rc do je p.l I 80 em. Prisemru II 10\ I su kop1lbtl I pri o~n(}\,1

II III a ~u~.enl, PC) ivici malo lUp-

I II, lisro "'I rl2 evernol St:a bi,let \U , Lnp, dugullQSU i bee pereljke,

I tlm'l su dos(1l vcliki, lepi, ZVCl ""Ilk!, plavo .. ljubi~lo{e bnjc:'. Cvetl!

~ ... I .Ipri la pit • ve do svgusta.

Ita'JproslfRnjen [e likom u celo] II t III l.cmljl, a. rsste po rerkim I '1I\"rcn!m . verlijtrn sumarna, uku ulII:tL"llka, 01.1 brdskih prcdcb, pa II. t· \'ht),kou planine,

\11:adi h""IO\'1 i ceo MKru mlaeh

" '"II dee ,tllbljlke mogu se upn

"hid kao povr6!: ~ spravljanje

• «rbt, VUI\'a, plr~ a I kso ~al.l1ta. h nan karen udrti skrobs I mo

-e kori~titL kao sieovma koia TlI. menjuje krompir. Ne p08toji opas IIml ella se llan1t!ni sa nekom shenom ndl.jivom bll,nom vrsrorn, "'11~no mOKu cia se upot rc:blp: \'1lIU I Icd~ "n~c: itvon¢ib:

I ,6. GRO JASTIZVONCIC

(dlllfMIfJl/J 'l~",trakl N. 7 I). ( to Ie: nj~ bilJb od prechodne rsre Pri:rcmru It rovi su srcoliko I IIClliki iii j:lloliko.kQplja5ti, II. gor

1111 su pn osncvi srcoliki i obuhva I 'Iu 5t2bljlku> .veeovi su ljubicastc Imjc, RIl~(c po livadama u nja:vc em delu na!c zem1ie,od brdskih do

rc:dnle-p'ianin:llqh predela,

I J 7. BRAZDASTI ZVOCIC (1I111fH1lU1l.I Irtl~btliNJ# (sl '11.). 'Iabllika ,0::: o!tl"O bndasra ; INm I I/L"IIZIIO mllljll\'i i po ivici grubo Upf:ntl, cverru grom se prom dut

jIiSTl\'\:' DIY! Itt loll jll

l.

( ."/Y

L ,1.

B"',;I.d.a~.~' 'tll.n~ Jl " ... I.~

r •• ~

79

JI 11\ I \I' ,IlJ

vee R d -III !lubljikcdo n,enOR vrha, P red M.vedenih, upotrebljav IU

, I pnmo ke vrst zvonCia. k 0: prramldalru ~vontic lli ponenjllk (( amP/lilli/II pyftJlfliJtJilr), m clilc l'Ilnski zv otiC ( I1t11ptlHII14 Pflt lire/laid) i druge,

1}8. Z CICA 111M, par dH:a Z 'ontitl (z i ,debel.

Ijubl, 11:2; .1.

F rnesna: ipo obliku pod Ca 0 I mrkvu.

Mllldi II rovi mugu 00 lie k rt t 7.a al t,premll,nje tor i, vaciVll I plrea, Q karen kao 7.l1.mC!OIl 'lA krom pir, prj brA ju list va ~ i e, n vitoi akuplja maze da ih zameru s llxrovrms rupne ljubl I (t '/Ill

IIdllralu) " medunm, V1l. zamena Ie

ix.'7fJP na, to se u n kim zen

112n .1 , h. W\'I od Ijuhltl U Hrcb. I, ".ju r.I h.r~.u ~ em:&tka}.

, J9, OKR LAST Z ere

Pb,'tlll1ll1 1ri;;(llllfft. eorna J

lu!na prerhodno] vnm, rno u

evetovi slokni u oktuglasru cvut I plsvka to Ijubll'aste su bole R t U planinskirn livadama I retkirn

narcirna,

Pored navcdenih, magu dll ~c kori: te i drll~e vrsre z cicll, kao IInl fm.I" iCid. (P1!.1ItllllftJi!allrri). Calbruknern (Pin/til"," /.(lblbrll dJtf'rl I I druge,

140 IlIr.J\,

HIlt o{fiu 'lilt. III1/POJII t

gl"otlk (iutOlia, mlekak. t"hl:m~ka salata; ~1. 74), VIM:MO dl nl 7,.e!,htll btljk, Lisrovi u 101

o

I prizemn; I poredaru u krug okn 111 stabljike; po iVIC1 U 7Up II, a katkada I dublje use~ m 1111. srshljika je upl]a, n raste

.1" 1 ['1ft i ~o em U visinu, 11 nn vrhu '0 I slozenu cvemu glllvlC1.I ga.

\ IWnu ad velikog broja zbiic:mh uuh cvereva, veta od a rta d

~ tut.ra. Po cvelilfij u, uno seme

n. bdevsn svilasrem kundnI 'III P mQ6J k Ie v d rd... d:t sa Ni7n e. til VOl

I 11 III n:llll21 bel! mleeru 'ok

I .urkog uku Pod 2cml]om ,

11 dosta debeo vre en t koren II. bOfe.

K ~pros[;I1I.0lenl1 jc u celo] n ~(I' I mill. ex! ruzina do visoko u pia. "ilt po bll§cama kao k r v, ukraj I i PUIC'la, po urrinama, I rail

"I II 111\3, livadarna, 0.1 prlsojnlm II utarna, po zapu tcrurn olivll llt I [ru urn meseima, fesco u coma c IILul kolieini, tako da se u vrerne

I. nJlI ceh PO\'rS1C12 7 zut I, a kad '"II" precv at. l beli,

II d.t liSIO\'1 pn: 1:\' ("rll It Inn (lid najbogatijih divljih pavr \ il minom C. Mogu dt 1'"lrebe 72 alaru, zn pnlvlj nje Url". VIl['LV2, pirea, ZlI nadeve I I. I r, ha brad sarno rnlade listove, rn It,: PO:UlljU znatno g r i, U i en

co lz ijaju n vi mladi listovi 1..<111 mogu da posluze UI te vrhe k" proleen]i. Karkada . I ztrru

l1"d ~ne:ga rnogu fill' I upotrehljrvi

II Iml n2S m 11: dt a I \'1

\ 11(; leta I podvrsra, mil 11th. .. lilt IIJ11!1. gde se ma- ... II k 13\,1111 U

• t "I rna J" ,edan lo\' lc m 1e l

I d n cb. kupi do I" r letl

uporrebljivun 11 rovrms,

"1JTC1\ ex! m.asliLcka, vaden u

1 -rl -0 01\ I, 1111., prolett ill [esen mote: cia !Ie: up<>[reb. kuvan, slreno kromprru I" mrk I. Takode moze da , de i

trov, ali rsako isctm na kr. k , InaCe je mnogo ~r!lt. lspc! en leo ren $lutJ kao zamens %a afu. " i obibm rna la ak, mOAu da

M! upotrebe I sl ~ vrst .:

I,p. MOe AR I A-

TartJJ aLlllIt /hlillS/rt. 1m

)[0 u eel . 7emlll,

moevaerum me uma, po liv darns, 1.1 tovt u mu l:1du.-c:ru 1 uski,

I J. RIM R

CAlC - TtUtD..·IIN1111 IIrtl.t1/o,rJu"{!Ilt. R:I~te u [sdrsnskom pnrnonu, Od

IikuJe lime §t una v Ilki i ,alco

d boo k ren, Il veta ,esen.

I4-J. LAVLJl Z 8 - i.tOfllQ d4n lubdroIlIS. pcrodica olllpoSlla~ Sill tik (g lote" I tina). Z

Ip.lsta bili 11, k ,I vim 'o'ojlm

elovrma $lIdrii rnlecnl ~ok. Lis

tOYI . u pnzemni I I Zcnl krug.

ud urn i perasro IZrez 01. ~ vrhu gote: tllblJike nalll71 C ma glavl slitrul ma latkoYoj, ,"U[(: b [e, K ren Ie zadebljao, \'Ct2 U Jcsen.

Lavlji zub Ie primer k bll,k2, 1\ rsste rutjvi~e u uicm obalskom PQdrucju,

Z debl ali mes an k en I 12c: d se koristi ka hranljiva t irovina htno krompiru.

t.1- KRAS - Btllll

PtrclllllJ, poco ell ""'!J6II/,}r

KllI.vooke (bela rsda, no\·tic, rraucmcs, \'mpop, ,anjle, ledm kl cvit, brrub, orocica, trareriea:

IS)·

V, c:godi§nja 2.el,lSm blljkll omanI'm lisrovima lopllua log ob-

B!

J iTIVn D!VLJI< UILJe

lika pur xlarurn u kr g oko cvetne stsbljlke visoke j-q em. verna Mlnvicn je po [edna M siabijia, ok rugla, una I - t , f em u p reeniku, usee inl ie * ta, a po b du bela ili mal crvenkasra, vets od prole do sredin lera, II. katkads i do kasne ieseni.

Veorna jl! rasprostl'1l.fllCl1 u celo] naj0l l,emljl, od rut niiih predela do vlsokih planina, a raste po liva dams, WI \'nIR ima, po surnskim proplancirna, u rerkirn ~umllma, ukra] pueeva, nil Sta7ftnlll po kojirns Sf;: rnan]e gav.i i na slicnirn me rims, cesro u vcooj klitr i.

Mladi li rovi up tre ljavaju sc 1.11 ~!l.llIt za sprsvljan]« corbi, variva, pires i 91. alvi$!: ITlO ru da se korisre u prolece I pnceckom Iers, ali donekle i rokom leta I u lcs.cn

8z

od naknadruh izdanak Na mesu rna gck sc krasuljak Jllvlja u vee I kolicinr, ,edaa covek mote 7.n [edan CR~ cllI akupi do 0, no kg uporrebIjWlh listova, Cvr ri cv 'rni pup IJel mog da se pokisele u sirref f9ctu

I up rrebl,!llIaj lcao z mcna ZlI. ka par. Cvetne gla vice I listovi upo rrehljavaju se kao IlllllC!l1t 7.11 al , vi delovi mogtt da se kortste be~ ogmClICCnis.. osro] i o (lllsnoot till. sc zarneni :ill. nekom drugom slicnorn skodljivom biljkom,

Sll no !«; upotrebljavaju i lisEQ". od s ledeCih vrsra:

141. MALl KRA JAK-

Rt'lIiI Ii/J'lJJlrir. koji j noma. allta-n prerhodne] vrsri, Q astc u ndlm prim rskim krnrcvlrns.

'46. J . DNOGOOl,!;NJI KRA-

S JAK - 8111ir fPIIUItl. koii ]I:

[ednc go i~nia 7 . .cljUtll. biljka, a t'lt c takod u primorskim kmjevima.

'47. B A RADA - J~Ji(all. liJtlllfll/J /Jmpprt, porodica COIHPd Ii/tit - glavo6ke (volovsko aka, perro v CVCl; al, 76). Zeljasta rljka, koja naraste do 10 i VLk em u vi inu. r .is to va ima i prizernnih i 11.!1 cverno] siabljici: prilieno su manari, sjajni i duboko nazublrenl. skoro p ·nl5li. vctovi su ::.Iouni nil. vrhu cverne stabljike u glavicu, koja 'Ie asrojl ad belih bodmh I 7utih sredisnih eyed a. Raspros rranjena je:: skoro po cd j na!ol zernlji, a caste po livRclfl.ma, INlVnjacima, orvorenim rerkirn ~uml\r.

ima i 51., ad obrda pa dona visoko planinu.

Mladi listovi zajedno sa mladim socnim vrsnirn delovirna srabljike pre cvetsnja mogu cia se uporreh l,a vaju za spravljan]e cocbl i variva,

pll 1011 opasnosr cia se zarnene I< ~ .Im slicnorn §kodljivom bilj

VODOPUA - Cidmrif(HI

• pcrodics Compt)tlla~ - gta.1 r (icner[gll, fuc: nib, :hltl- 11111ina trsva, igura; sl, 77). (ldj~nja :zeljll9lll bill ka, koja [I ((' L1 visinu preleo JO I do

till :111. ljib [e uspravna, raz-

II r I ttZ u! izbru ana. K ren • vretenast ill valjksst, Don]i I II dugullasti i pcrssro izre-

, I sornji!iu rnanji, kopljasri,

I t 1\ I{ I krupni]e zupea.sci. CvetOVI

I 111110 , brojni, [asno-plave bo]e, I lid ju(a do avgusts.

11111 I I ' rasprosrranjens u celo] "I erulii, a nlSt kao korov po 1111'" l("l1lm njivama, lrvsdama, pusIII III( .nrns, oko puteva 1 SUI7..a,

JIlSt'W() DI Lla 1I((.JIl.

• UZ ogrsde i na Ilcnirn mcsrima od niziDll. pll dosra visoko u plantnu,

M dl, socni I nesro nag rki hst vi rnog cia. up trebljavaiu i In salal ,za sprc lao;e corbi. variva, pirea i Sol. I 0 ukusu $U d SUI slicni rnaslackovtrn. Mogu cia se korisre ad proleca do mnog leta, a i u [esen, kad naknad 0 izbiju. Koren V d pij pete l up rrebljava kao ZllmetUl za kafu (eik rija), II maze da se k VIi i kao vnrivo, i a ko je nagorsk.

V d0l>l"

149. CR ] KO N . corzo-

Itdra /'OrtiZ, porodica COlHpoIilt" - glavo ike (rozoad kacjak; sl, 78). \ i§egodl~n.ia zcljasta biljk.a, knja narasre u visin do jO em, pll , do

II'STlVO OIVLjB IIII.IIl

Cela il;ka ima rnlec isr vi su d guljasu, :!iUj aei, ski, po i vici i(11Vl 1 cede slabo zupcasti, ~irok prirasli uz srabljiku, vema glavica ru:Haste boje tUvijll se na vrhu srabljike.

vetil ad juna. do avgustll. Koren [e dug~lljast, mCSOR-t, spolja erne bo]c,

Rasproslranjena Ie u velikorn dclu nase zernl] ,nar ita u ropli jil pred lima. Rasee suncarurn livadarna, rravnisclma, po brezul,ci a i obroncima I u retkirn, sveclirn §u ams, Mladl so ni list vi m gu ds $C uporrebljavaju kao povrce, ?;II. spravljan]e I!orbi i variva, a mesoati koeen predstavlia veoma hranljivu namimlcu, kola

moi cia SI! konsd kao sli 10 kromnir , It 1 a

Ii no UpOl" blj va i vrs

qo. SPA SKIeR IICOR .~COrzonU(1 hUj);Jllitll (!panski zmr [ak), Razliku]e se od prechodne vrsre po tome §tQ su mu cvern ~IR vice kao llmun ~"Ute bCJje.

a j p SlNA ILl CrCAK Ir(liHlIJ rpp., porodica .omfmntrl( glavceike. nas raste VIlle V['$Ul vth biljaka, I ro:

tp. IKA R US1 A

ftl;klll ItJp/M (veli i i ak, pull velika vltljlJga, veliks Inca, velikt lopuh, korn Ijiks). Dvog iSOlA. zel,asta biljka, vis ka do 80, pa cak i d ljo em, M veoma velikim, do 10 m dugackirn crnnliklm lis rovuna Illl dugatktm soenim d~$· kama, Cverovi 9U simi, crvenr, sakupljenl u grozdastu glavicu pn vrh cvetn seabljike, Iod je II t cak{(, k jt se, kad azri, lak 'lilts za disk clLvljacl j ·toke. i za del). coma I raspr srranjen po el I nas i zemlji, rasre kao kor v na zapustenlm mestima, kra] gmcla I drugde,

I p, MALA REP S[NA

·Irctiflhl lIIilll(I (rna.li repuh, mall ci¢ak, crveru !Sak, (epic k, hosmo rep]c: L 79). ~anja j ad r= h doc vrste, a rasproseranjena J(! po c lo] nMoj zernl]] rut di¢nitn rnestirna kso L velik repu Lelll

I 53. MA JA CICAK - I't lilJlll It"l1m/orNtH (maljava repuMna, velikl rnallavi tleak), Razlikuje Be cd prerhodnih vesta time ~I

rnu cvetne lsvice Isprepletane pautinut-im vlaknima i odlo ae rede nalazi odovih vrsta,

If 4. SUMSlCA HE P SIN A. -

I to 111M fltIllOr/)S"HffI. Tak te Ie reds. I I 1\ Ih v r ra, a nalazi po !uma"'I ~.twim mladi i mekani prolet"II izdsnci i Q~ne drs . list vs , 1"11 ina uporrebljavaju se presni I I, alam iii kuvanl kao zarnena

I parglu, ZIt ¢ rbe, variva i IU(~, [,oren svih vrsta repu!inll dT,1 velike kolicine skroba, sluer, I I l I ,L..:cra, (\cStd lja., 0 h"llns ih

I hna i druge materu ka

h< no virarmna ., Mo'b: da sc I 'm'hl 7A prsvljan]e slat og ~l III' (iskuvavanjern), za d bi,nni~ 101 , n l (5 senjem. leven] m ill III "leal), k je ~ m sanjern sa [ mrnrrn iii fa,?,cmll'l bcasn m i I 1I~'ml hlebrum sic vinarna upo-

, h1lava zaspfClna.njc: hleba, raz-

mit peciva, p()slastica i 51. Tskode uporrebljava m gotovlicnjc supa (.rhl, kao zarnena za krompir r sl., 1Il1li.c i da se pdi. Pe en I isrucan I I kao zamena za kafu, a,OO- 1111 [e hrsnljivim arerijama U

M.bt ",puflno

1< en, pre nego sro odrveni. ada ,~ I~ I najbolje kaput Koren moze I. ,. 'll§i 1 ostavlja za zirnu, Il rake-

If~TI \l(J DIY!:.J 1I1L.j

nze vi§e rnari iranjem, isr v I ren svih vrstJ repu!ioa rn gu cia se uporrebljavaju bez ograni enja I ne p stoji opasnosr da $I: zarn n sa nekom dru om skodljivom biljkum.

I, I. OS AK - SfJffchliS 0/'r4Mllr, porodica ComponttH - glavoclke (goreika, kostrLc, kosuil!.. susak ; ,So), Jednogodilinjll ze-

IjS'3ta biljks, vis 1m ;0 100 em, U!i[ vn debele, ~uplje 1 Ilzg - are !lcabl,l e tsp njen mlecmm s ko . LUll) vi su ba petelj ke, veliki, eki, pod rstima asni, plaviwt -zelene boje i po ivici nazubljenL. verovi su 7.U 'kll5tc, rede bcle bo]c.

Siroko Ie raspr stra.njen ocl nizina do 9tednjeg planinskog pOjasll, II taste ukra] pureVll, kso korov u

8j

IE TlVcl OIVI I BIl.J!

njivarna i povrtnjacims, CIlI neobradenim 7.<:m.lji§.tima i sl, u cita VQj 0 - sOl zernl] i,

Mladi roleen]] List vi se UIX)rrebljavaju rede kao salata, a c:e~ct: za s ravl] ie carbi I variva,

[~6. KOZJA BRA A rrd

gOPIJ/!.(JN pTa/eII!is, porodrca COINporiltl~ glavocikc (bleskva, PHCija rravs, kozjaka, rurovcr: 91. 81).

Dvog diinja, rcde viseg disnja 7.<.::Ila~tll biljka, uspravne stabljike isake 0 do 70 rn, mcsnar • glatke i slabo razgranare, lspun] ne mlet rum ok m. Lisrovi su d guljru u, uski, ~iljati, pri snovi lrb sa to pro ireni, priraeli uz srabljiku, vetne glavice su ll:uckasrp beIiCR!i[C boIt:! iii ruiieastj.

Ra~prostnU\jcnn Ie tllljvik po llvadama ad pobrda do srodnle~

86

pl9.Jun:'lkog poiasa, reck: pored pu reva i fill site un m suma u clravClI Illllioj zernlji,

Mladi prolei ji IZ Ian 'j I listo\ I upe I rebl,ILVIlIU se n pravljan vanva, Koren se [es \ raltod uporrebljava kao varivo,

117. VODENA BOl<VlCA

Uuma pl<lHllI,l{O, porocllca . IlislII{/

Itutor keke (pod "'Od0.1 bokvic .

*llbocUIl, zaboeunk, kornjatin trava, vodni rrpotc ; xl, 82). VI ~cgochtil1jll zelia ra biljka, koja [I

o va e, glibs ill litkt; 'lode i.-: rases do -10 em visine. Li t vi • izd zem srcast ~. a.jllSt g I I !cop Ijaswg 0 iika, kruzl1(j rasp rederu oko CVClCIC seablllke: ( p lo\-iull seabluke sc gnlOa u nekollke pr~ Ilcoolin Sil brojnrrn ~Imijim belt

, luiltllslim ever vuna, .vcts [ulu,

I I prcllH ranjena Ie u doj nal ntlji po mocvararna, barama.,

I .\ IIIU, na vla'inom I esro plavI 1111111 rlu, rut obalarna recica I , .. b s\ spo rim to korn, od nizina I< I'lno'llskih predela, .e~rn sc 11 I II veliko] kollcim.

I IItl'n ~adrl:1 velike kohcine sk co ,orna jt: hranljiv i n\(W.i! cia \'Ie 'I 'If ·111 ka hlebna sirovlna, 7.:1

'I 'janje: mesoviuh kasa, plrC:lI, IlIh poslasrica i !II. Svei oren kUllijiv, ala vee susenjem ~ubl ,,1111\'0:: sastojkc i rnoze bez ,wa-

U 111.1 da SO;; UIJ )ere ljsva, ,C

I ' !(lli OpaSf\O!U da se zarnenc sa ~ , 1111 slicnorn ncupot rehl] i vorn u uu, jedan covek nwz.: u plir"I \ f1di iii m acv a rl Z:l j edsn Ca s I I ~ lIna d~l t k~ korena.

ItlllO se uporrcbljava I slede '.I.

1\11. SKO I TA VOD A

II( KYICA lIisrnd J(rdffJlllijo-

Razllkulc!Ie d prerh dne It po torn StO Itna U7.c: !i . stove, (Inlst:ranll.ma Ie po celo] naso] 111111. ndto Ie reda od prethodne I [ , II srcCc se i po vecirn vtsina-

1\9. VOD NIORAH TN'

,'it/1ft, porodica f1rdr()(rTlJ'tl(tNtr .. rdci (vragolic, kekavac, ora . r.t.oiaki !II. 83). ednogodlsn]a 11.1 ta biljka sa rankom llt>lbl,i(1[1\, koja 1n(Yi.t: da narasre u u- 11111 do [ pa do 1 In; rasre U vodi. I I IrWI 5U ctvrtasri, rornbicni, r I 1\ lei krupno "up asci, II. slozem

\I II krug ok sre:dl!l.ta stabljike, d " till ph VItJ U I1It povrdim vode ; I' Ie like su lin naduvcne u oblrku

JII~TlVO DIVLJIi RrLI~

rnehuea, re se tako oddllvaju na vodi . .vo;;m [una i [ula, karkada I do avgusm belirn verovirna. Ilod i

rn, krupa • sa ledli 05ue bodlj n. svsko] straru ; u t~'r5[(Jj ljusci nalaze 51! vcliks bela Jet:RrlI..

RIl'5t, po barama, mlakarna, pitt kim [ezerima, mirnim rccnim eukavcnna i raznirn Stll.jo.CllU vodarna, u gromnoj koJi6m, pokriva[u I u nepr kidnom sloju po v i§e desenna hcktara p vdine, t,1l.ko da e pod ruun voda ne vidl (on primer na skadarskorn blat ).

Je1.~vt) iz plods 1!TIll veorns pnpuan UkU9, k011 podse6t na pitomi kesrcn Iii orah, Mugu se [esri pre sna, kuvana, peCella, prieoa ih

n'll m\"1 J ILJt

Ie.

l .'

Btula

Tri 1Mb;" III rill",.",. porodi ilfn " "111(( ~

rr "I pel (mor ka beula, m tr zubac, tr I an; l. 84). I I<odl nl biljk belrm pod k rn. l.istOVI u dup;i, pnluok ' Wei, uspravni I u~Ceni, S[l1bl,ilc:! J uspravna, nCl'U'fitrRllallt. oena,.1 pri vrhu stllbljlkc !Ie n lal,c broil I zelenkasti C\'ctOVI.

Ra prostranjeaa je u prirnnq u,

"/. mol'lliw alu, na I· n m zcm

1,1 Iii I1A renarna,

lIadl prolcm,1 lbrovi upoir h Ijavaiu se ao vari 0,

161. C P J IIp_tld/.

II/bill, par dlCi. 1~1uu'1J(I Ijil) 1\1

(tcpl,C1, clIpijc,,-. teplla, bazer, be den, ve lov lci I'(; , 11m rodak, It 1 n hi 51. 6). Vi~eKodl nl i" Ija. tl bilJIu -.a ocrurn dUgllcklrtl

I ,.

B ,. ..... n..,u

1. C.pll_ I,,.... I pod ........ "ok

II tovlma u Ic.rug raspur deruru 0"0 en'le bl,ikc:, kOla Rara.le: do 80 PI i tOO em u vismu, Pri vrhu til Ijikc: it' C\'llSt kojt ~IOII ad \,etlcg bro] Iepih behC1l!iuh v(!tOv:l rnrkirn .ma. Pod zemljom se nalazi vcltk bro] pr ( likih krrola (~I ), dugackih do 10 em, debehh do I em. 011 preseku tuft: ili n.l!l'lmda!.t ~u( bo]e, veta od raja rna: do 0- clk2 i ~

Ra pm traojclU re: u velikorn delu oak zemlje na rophm brd kiln J planin kim livadama, met! rer kim ibunjem, na \'wm pr planCltna u rerkun J verlun iumamll, (111

I ,.

varna biljka a uski IrobruJ rm pru mrum IJ!i[oYlm dug ckun do J do(,!'! mern I i okom cv mom stllll,lk(,m (do 70 rn), Pri vrhu .. abl,ike u br jni lepi nJZt II cvero I spol] inle 1 nc IIUbl btSCl, Ita dutim pereljksma, pore dam u ititollku \", st. .\'CClI gel prole6a dorcdlOc lelol

R.l prostrsruen ,e po ceJoj n .01

88

9

j[.~TII'(J 1'1\ I.jll !III JI>

>!lltral s ljcrnm dd(Jvima stenjaka i rut slicrum esurua, esto na vecern [lnJ t r i u izvanre Ino veliko] koli<'!im.

Podzernne krtole sadrze velike kollcinc skroba, ndtt.l vitamins C, ~CCCnl, sluzl i drugih matcrija. Od davnina se uporrebljavaju kan hrana L ZII [,ude L 1..lI sroku, Mogu se pnpremru kuvane, p CI.:O¢. kilo L srrc VLOa za hleh i fll:dLCi(c !talk: u mesavinl sa drugim sirovinama, jcr premljene same imaju IIpr LO can uk ' Iwji nij uvek prijaian. MURu cia se ko sre bcz "gra Ie • rtl!!. u svak de ba godine, a naro ciro u [csen, karl su najrn.z\fijcnijc 1 IlflJboglldj hranljlvim marenjama.

C posto]! opasnost da se zamene sa nckom drugorn shcncm skodluvom biljkorn, I'\a mcstirna gelc S(; tc.'1to javl,aju u ,'C OJ kolierru 1 na povohnijem 7 mljisru jedan covek moze za jedan ellS da iskopa 1 dl rc kg upotrubljivih k fila.

< It (tel IlU it: cia se upocrebi j sle Ie&.. vrsta:

161. SITNI CA.PL A Isp-

Imd,llsls lIIicroctlrpltr (brden], koji raate u primorsktrn kra,evima i u dclovims Makedonijc, I'lI1:hku,e se od prethodne vrstc simijim plnU, 111, dok rnu ic cvnsr merhca~co rn.zgr:mam; cverne [alice su bele

rvenkast m filom.

164, SR, M S 1111l/1li IlrJI

HlIIP, porodi l.iliaatN - 1,Iljam

(crcmu~. sremu§.a" cr nu~, me vedl luk, fumski (uk; ~L 88). Vi~c~odl!njll. zeljastll btljkll $.1 5- kom duguljastom pod2l::mnum lu kdVi om, visoka do ,0 Ctn. f ,LSImd IIU siroki 3 5 em, a duga~kL do 11 ,m, socrn Sll I sjajni, Il nalazc

90

se na duz(Ji So noj drki i iwij I nc:po. red no iz t mh , .vema ta. ljika je dllga~ka 0 Cl l P . vrhu uosi glavltll1!fi1 cvast 'III. mv1,cnll od hrojni sltnl belih c:t .1 Cvcta ad sprila do luna •• ela bll] J inccnzivno mid$: na luk (iistov[ tI beli luk ednpl.k, a lukoviea ru m ~avinu belog L C((log luk.1I

Irna ga u celo] oaAol l ml,l ell I visih brda pa sv 10 prek r600" nsdmorske visinc, u svedm i Villi nim del virna. lisCaMkih (bukovih i MCli ko teriruJ.nkih :\urn!l., J

lobr rn, h rnezn m l.cmljHt, ,

rn ItO nil. mcstirna m; kojima ro Ieee dut:; letj s """, ~est sc rRvl1 u \' hko] men I dikoj POVNLnI

flaw i sotni l.ig( vi d CVl!'ta!l] , a re<:1c i posle cvelanja, sadr:bl zn~1 mje kuliCine vltRmina i du t~ karminn. pottebljavaju SI:: pl't'~nl ilL kuvani za. $Jllate. corbe, vatU;I

I I !.lCill, nad v za testa I sl.

I . od aprila. do [una, rede i

It rnes irna na k j i a HIm IIwlja u vedo] koli ini,

I II I'nvek mok za [edan Ca~ cia I ,rt tk. to kg li (Ova. r .ukovica II ,Idr'a neseo rnanje viramlns

" h~UJVI, au 1.II.W dCJSOl aluzi, ,uhl I urugih mareri]a, uporreb, ",' ~h~no mladom luku kat) II III dodarsk jclu, kao salara, .. , [,(Jdlogll za vari va, jcb. ad mesa

I, \Iuie bez ogranifenja ds se II II II coku cele g ine, U IIIC k d lisee loS ru] rszvijeno \ t-C lIa:\u!il i raspalo pa ~e 1'<1\ rsim till n m 'J1iU da nsdu "\ I trag<:lvi srernusa, lukovica

, 11M na mesnrna I1lI kojima Ie

ur] uoceno prisusrvo ave biljke

I, radi probno kopanjc. na

11111.1 na kojirna pO!'lt Jji fir ""1.1 verovamoca da se moze I 'I (\ uh napredl), jedan covck I , u vegeraclon i S zoru, na • I I I\I! korne se srernus vee >j ,It. 1111 ia vlja, da l kopa za [edan ,In L kg ei te lukovi .

(I kusni sakuplja mote da lilt 111 listove sremusa a lisrovima I lui, v kit (C(Jfwd/l4ritJ lifo/alis), kozI, I f 11'11111 "1(1(11/(1111111), rnrszovea lliklllfl 1111111f11l/ale) iii eemeeike, ,111'1'" I erne (I '(f'tlirNHt Qlbff!l/ i r 'f!

" "("NthJ), koji su ~kodljlvi I <II rOVnL. K zla llC katkad'l na r ria sli mm m stima lea i I mu~, ",Ii su mu hst \'i vik Str<.:· I f(I knpljalltog blika; d {"evak !lill! 7! CI3. otvorenijim., lIuntaru-

1111 I tupl'jim mcsr;inu n9. kOlimn "1I1L1 ne ra9te i Ustovi su mLi :WIltlilt' \ f~ci I manje soeni; Olr.tzovac II I n,1 mvorenirn hvadama Ade

JIlSTIH, OIVt.JB 811.JB

rukad nema Sf musa i lma evrsr i mal uvrnute lillt ve; cemerika raste tak d na orvor aim rravnim povrsinams, liilt vi su joj kruti j ixbra: ani paralelnirn uzduznirn [akirn lisnirn lilama. Sto it! najvllinije, razlikn JI 1'4011Ja /alM odmah 1111'I't1,# {M miriiu; dolt li~tOvl sremusa izrazuo miriJn It4 hIli !lIk (cdnlalc). 5V ave deuge vrste uopste n maju ts] rniris, a kozlac cak I neprijatno mirisc,

H no Sf rnusu mogu da se upolrebljav j I i !!lccle6:: vrste divljih luk \'11:

( 6 j. Z MIJ L UK . tlllllfIJ

Kordopr<wlrH (pups, rzak, kozjak, lucka, esnulok, cesnulek), Rasre p<J livadama I travnjacims prise]nih strana U skoro celo] na§oj zcmtjl. Listovi rnu ims]u pnjsran ukus i sadr:ie dosts virarnina

166. OKRUGLASn DIV JI

L K 11iNm .phatrOprIUHm. Ima

tam o rvene cv rove i raste p suvirn livadarna u celo] ndoj zemlji,

167. A { OL BICAS I

K - AllilllH ulrot·jOWtllfll. Ima krupru]e ramnoljubirure CVClOVt; L raste po livsdarna i rravnjacima II svim mpJijlm predclirM nase zcmlje,

168. OKIl GLI DIVLJl L

I/Ii,,#! rotnfldoNt, lrna rarnnocrvcne ever vc i rasre po suvim me uma, zaptL$.tenim njlvamll i n .. Ii mm mestima po eel I na (JI zc I,i.

[ 9. BA CKA - fl{mm N' lIMit ('::csn Ick, eesnuljc). aate rut. ~u(\61nim, slaoo 7.iLwwljenim mcstima, aa obroncima, mc:du ~[enllma, ukral sta'Za, njiw. l rut slicmm mesdrna u cc.laj nallaj zemlji

91

J n\'n 01\ LJr. 1I1I,J1.

1I/iNIi/I R pI' tran,en Ie u 6111 om pru.

lnom jA.! u prim rja, po (1

lev ukra] vmograda, ruI okop I nama, u pukorinama Sf 011. UpmrebllllVll se tuava so n hdJka u lesen, zimi I u rano prj, Ie&: kao varivo, sama Hi tc::Ut u !llc"a,<ini :u drugim zeljastim [lu VI' rum biljkl1.ma. ostalom ddu Kudln uporrebljava Ill! ~«mQ I k~1 VI • Itae) 7n6n.

(7 • VILI A M TLA - I JlllrIlV,lIi ofjmttafir, porodica Lib" WI( Ijiljaru (~pargla. par.1 helu , h !rica, sam vthn metl t 01 n • m retlca; sl, 9). \'1 l

Rod I fila bil,ka sa zelja tom ull ljikom, a laleo raz ijemm podzcm rum drvcnasrirn delovima, ar.r It' do 8:0 ern p" i I m u visinu, .1

labljika joj je vecma rugnln lUI J gu 10 obrasla lju:spastim I I~ht,t

I h Ii IflU. ), nog broIL'll .1101

li.\ 1 U .GClenka to beli n,

, II hoblCl ehtu:le un gf'lll:" I r\ l na kad I12.ri. vea u maiu. I( pm ttlln,enlol Ie korn u celoj

( I It'ml,l, :I. narocito U toplijirn r It \ I rna, ad nlzins do hrdskih

I Id.l, a: do~tll se igaii. Rsste u

11111 ~umArcima, on prill'ma, nil rlun I uvirn mestirna, nam iw , 1'[' I ovrtom i kamenltorr 1. rn III

\ un ml ell, ~, ni I rneki 17 I" prcd tavl,l1lu kusno PO\ rce, I • nil'~ C ba III p;oton k () • " (d amumkhh bll,aka rnoII kOfl ( samo peolece, e,lr/l masn e, u u~ni 1 propr III plfl!;1 jc dobr.t O'.3men2 z:l kafu

II 1 IIrt1mu ~ok(J1 de $\'1 dekiv: 'it' koriste bee o~raOltctoji opasnO~1 cia '\(

111(11( nek m drugom skod-

""' b1llk m.

h( no mogu da 5C upotrebc I

I .Iut vr (c:

t t. SKOLl TA VlLI

~ '!'I.A - IJptu't1j,1IJ UHlIJjO/iJl!

It lilt ~pargla, konjska srruna, ze Ii 1111 krupavee, Aentjani.eva ,dx:lI II Ita prostranj niia I od [ll'<:t

, .. .1111 vr te, II rasre u rerkim ~u·

11I11.I'Uml1rcuna i medu ibunjem.

PAR02 A A Ipllra-

(Krm bka ~lUO~. Qi~fUCJ.. prutikll).

I 1.111 . 101 J dnrellll III I sk I

I" II • R pr tranjcna JC' u pn

I' , kiln predehma, I. fIlSI!: U ret lin , (lim urnams, po sumarctIh1,llku I po rrsvniru rnesnrna,

I ,(,. T .. TTVlKA - \(lti/dX asT. perrodiea COfUw/JanMM lunlevci (letiYIC1. bodljivi slak),

, TI\U DI \'LS BILjF

ii, pUZJ.\'i

m Illkum, ". t

rcohk rrou I 11m Iii k pll lim, po rvicama budl,." vtm, vem sitnim !u kit urn VetOVIQ'tll. 3. plod IC boblt'a knl. j , k d ~a~m. crvene bOjc

Ra te mo u pnmorskom delu nase zernlje, u ~jbl'Acilllll i sumama, Melc Clbrn~la i pen ,e ~ uz druge elrven ~t btl, kc i P()tPU(\(l ih ba-

i, kU11 se beru

( brn . u p lyrcn::L . irovma, n kim del vim. Dalmadavru a

- [.JI,_ 'Mllrlll·

~II. p rocl. 01 [J/(Qaur. - Ipljani (~13InJ I,.,l,an. . um kJ 1,1112 n, ;;:121- ooglll.\" .,dm' ka lib, .. joI0lzdnll hilla. I. 1)0) V. c!tfJclt#..nll zei,a t.:1 blilkli vi (lka (In em LI tovi

rroko k plia tOR oblik::ll .U n

9J

H HI\(I .,'\ I JI 111111

sredin] ,cabliikc II [edn In pdJenu poredsm II kru , Pri vrhu ,ub1Ilkc: na peWIJ RIm drl.kama n laze.: 'C po d\'ll do I Ie CVct:l ljub: to

-crv cnk re bo] pt:~ .. n

unurr . 0, t ne, et u mll)U I

junu, Pnd .. .cml,orn 5C nalaZi dn~la kruptlll luk{wlCIL koja ie IjU5pUt'.t [ ime be [e,

Ra prf stranjen Ie u sk( r( celo] n!l~()i TC!mlll ex! o!'or 'dnJlh brda p.

vc Ju oku loom nadmor e VI!>U1C. Ra tc U umsma R2 n . to prorcdernm rne-nma, po ~um kim rubovirna, manjLm prcplancirna, rnedu redun fhunlem i l. JII.\·IIII. se prnedinaeno IU po nekoliko prime ralu na [edn m m~ IU.

LukovlO1 (, l. 91) ~adrti clmm skro b." III "I, n ~co vuamma ( I

drugih msteriia. lute till se UP'l IfebL,:Lva 2\l Jcl() kuvann ih peeen . U obhku p1tea. k • k } d dam

rr \'102 11 hie , hi pra v ljan raznih p sb..'l.uca I I \( ze da ,

U'I t uaknadno trn i Iii ml!:lje II hl'll~no. veil= prlcoll 101:1 uku mladih pcecOlh krornpirics. Nlc, i,c till. se upotr 'bllavn bez agn."1 C ·"jll. . e poSt )11 0 nc r da t ta neru a nekom dr gorn !iii nOI1l

txll[l '(1m b11lkom :I. mesumr

na kOJlma:.<: Ce la\ 'Ill, ,C(1.1I1

tovek mote 7,jl led n ~u da iskup O,t do o.no kR luko ICC.

17 • PTlCJ K Or

IUfhq!,tlllNIJI 1f11l1H1I11/"''', poredtcs I /U/(Mt - Ijllillni (up.. laptcl, sl, 91). VI~egodi~nil1 main ~lin~I.1 blllk.t, koj:J. nara. te 10 cm 1I

11111 1.1!\(o\'1 prtzernm, 01,

nun ir kl, do til dUf(:ltki I

I .. ~ II :i.lc~tl. .1 bchm prujt-l( \ t"m~ I su bell, IV ,.da~ti I na rim I bljike; eve I Ill" 1"1 I luna. 1'00 1. 'mljom "C 11,1 1 nku , em dcbela okrugla.:\l:l II~ ILl.

l,ro~U"Jnlerut 1<: U ,lUI", cdUI 'I It'mili. a r ~(C po II . U. ma, III rma, uk I pit \3. I tan I I .. mm rrle'>tll1N

I I~ ovice, ke i adrtc: dosta 11111\ Ih m:Her_IA. ntu/<u dn se " I~ :m [elo kuvauc, ~u~et1c i I I' 1II~' II bra~n() kao hlebna siroI .1, Tre :l p:l1.IU (La ~ n I , I ~ luk \ rcan n ih lend Ih Iii erovruh vr I , k U "[0 Il-

I .. I\· ... c (( til, bioUlI OlllllllfNdk), U lukovro, en drul(!;: vrsre II til" v«e. cela bill k ~ ravh-

I ['I<) rome to 1<: In tno \lea,

ItilTlVU DIH II IIIL JF h [()\I su 101 Olnago cO 1 Ln. 2 c .. et IC krup n, I vk:m: I otvorennllLlhu~'2MC boje

179. V. ~PRI A RllultJ tlOI

Itd/Hf, porodl 'Jlitt«(J( Ijil] 111 (Ito tn a, vepnn c, JcfC\iI11A. zele ruka: .1. 9'). Zim~lcni >.bunLC \ I,uk 10 do \0, a k:l.tkadJl i tic! Q cm, I"ku r:lzJ.\ra.n;LI. Ifl .[SIIl\' jill U IIdu,;cn" 1211 ri, ilja II, kllii! ti I kruli. C. \ et no prole m III bchca tl> zelenk: "lim C\'ctn\'lma Plod Jt; en' ria bobrca.

Ra~('Ir() tranjena IC u velikom dclu nak zernlle ml roplijun I 1.11{ ljltn ~1a.nL~drl1a.

,\Ibdl, ocm prolernn rzdanci

upnrrchlJ \ ,1IU kao H.fI\O Ii 011

P rgli Pri' e emcnk knrl re 'oC' k:Hl l:ametlll T1 kafu,

180. DR. t AC /.t 11]11'"

dfr/wltlll. rodi Jlfllttrr/lult,wrr

drcmevo ( unov rat, bin cI,c, vellk] zvoneek ; l. 94). Vlicgudi njs Idia~ta bllika SlI. uskun vcoma 'flCIlIIH h,ta\'Im:t k011 rastu pravn It. zemljc i poredani su u kru~ ako C\'CUlC ,tabllike Pn vrhu cvern

ra 1,lkc,"1 ok 0 em, Icpt helt

CYCIO\'l, kOJl posuvra U vise, kupljeru '1.1 flO nekoliko u arnre la'l(u cvnl. (vera od polevine aprila do krRl1l milia. Pod zernl] 1m l1ala71 .otnn, d lira kru M 11.1 leO\ rca,

R pr M njcn Ie skuro u e lUI n:a.. ... uj zernln, nanKHO U nlilnl pre tie-lim, r:t re na \'Irl.nim mcsnms, po meev rna, rnedu trvkorn I sev rom, u r rkim p plsvljcrum

umama, vrba, [ pola, is COli. I dr., cestu u veorna vdikoj kollelni nil Icclnom mcseu,

l.ukOIJICl :adrh znarne kuh me

JBntVCl DIVI jli !lILJI

SL '.1+

kroba i sluZ:1 te je veoma hr njlva.

Zb g drfine nekil alkal ida, ceI bilj a j u presn m tanju ~k dljlva, zato lukovieu do ro i kuvati. V du baelu I skuvana luk vlca bez opa 11 Ii mote da se upotrebljava za spravljanje pirea, kata, kao sirovina za hleb, za apravljaoje fl1.7.nih poslsstiea i sl, '\lok cia se Imristl u roku cdc godine, ali ubrzo po cv ranju nadzernni delovr blljke sarrunu, rako da ne moze da se prirnen gdc:sc pod zernljorn nala- 7.1. lnko tea .• II. rncsrims na koiirna se drcmovsc javlja u vceoi kolicini, covek moil! u mekoj zemlji cia izvadl ZiI jedan ta'l d s kg Iukovice,

18 t. LRSKA - Phrogmil(f WltfHfmil., porodica Grt1f11li~e - rrnve (erst, IrO,I, rrsuka, si rclca, rnakalj). Vi~eR(1,U!nja biljka, vrsoka 1 do

96

'i m, sa drvenelom u rahljikom debelorn [ do 1 em. 1.lse "I LI d gacki,ski. §illlltl. Irna v¢O razvljcn podanak, du~cak i po n kohko 1111 . .'1o.ra .. verovi su smede erv -nkaste bUll! 1 slozeru au ~

rncrlasru evan pn vrhu Stll.bljlkc Cveta u julu,

Rasprosrranjcns ie celo] na~ul

zemljl. Rasre po barams, na moe varnirn i vld im mcsuma, U7. obal

rcka a rileg t ka, ribnjacima.

kanalrma i ua sli nim m 'stirn eoto u veoma vclikor m 0 cv na Icdn m mesru, pokrlva]

srrane pov lne (t~taci).

Sasvim mladi izdanci i !iSfOVI III gu da sc upotr hljnvaju i 1; kuvame corbi i varrva, ali sarno kratku vrerne, Icr veoma brzo po ~taju c.vf!ni i neupotrebljivl, Mogu dl1. ae lilt!!; 11. zatirn rnelju u brn.tn0 i korisre kso lodama sirovina 7.

3 fcmanlc hleba, Kad se \Habljlka ozledi, iz nje leCc g sta mass, k I. '\C ubrzo srvrdnc. ( na aclrii do t.1 srnole I §eCcm I mo~ nepose dn th lie koristi 7Jl [el iii 7.!1. ~prn.vlj:mr razruh poslastica, P ansk SAd!";' I mnogo skroba, zanm ~ecera i dru gih ffilltcrija, Osusen i 5Ilmlcven dare cdlicnu sirovrnu 1l'J1 hleb, ka!c, razne poslaarlce I 51. a jcdne vcC(. bare iLi rn tviUe pokrivene rrskom m gu da se dbiju veorna velike k Heine svih ovih ~lr vtna, koje mogu cia se koristc bes ogra icenra.

pOStoji 0 nest cia se zarnen SIl nekom drugom skodljivorn bil] korn,

th ROGOZ - Tpp/Jd 'Iltiff) lin, porodrcs T)'plklUdt rogOZI (beli (ogoz, zenski rogoe, boruc, Sl::v"!tr, Wika; sl, 91). VisegoclBnia

I ill~ I, kUla na~stc 0 ~,5-2,1 m. It I debe P daaak, ko). rssee 11111\1 pod vodom, Iz poda ka, 1111 III plavhstO.z leai Iis.rovi, d - ~ I 11m, uski, w.dU::l IsprugAII (",~'rOVL se razvljaju U treco] duu na vrhu cvetn smhljike i

I fIl ~u u uspravan klip dug 20 I I em.

IlrnstranJCCl Ie u sk ro cclo] "I zcmlji, a ra t po rnoevararna, r una, rlrovimz, rresa varna, ukra, I IC2Cra, o.ajvi~ u ravnid ih .1 .. rllil:Lh planinskih predela, CeslO U

• .1\1:1 velikom rnncsrvu, I'ud.mok rogoZl1. ll1ldrrJ veoma !ll1It! '(I sk eoba, pa moze cia se susi, lilt Il~ I upotrebl,ava za spravljanje I leh.r, kda I 51 Mlade seabljike

JWltiVO OIVLIIi. BIL)

cia se k rlste ks 0 po r e. Zreli lasovi, koji lite na klip, I go da sc p ku i [edu,

lieno moze cia se uporrebljava i vrsta:

18~. SKO ISTI ROGOZ - 'IJ'p/Ja anll'Jlljo/;(J (rnuski rogo7., crni ITlgOz). U nas Ie veorna raspro~tmnlell. II rsste nil slicnirn mesrima kao i p roth 0 dna. v rsra,

(It""' KAC - Orehis mqdo,

p rodics Orchitkruae kacun) (kacunak, salep, eli Iii krompir, [urje - h, kok tck, ptec. sl, 96). Vi~egQdj~nia 2Clja~ta biljka, visoka ad fa do ",0 m, koja ispod l':cmlje (Qzvija dv.i Ilk ruxhubl jajQltka g()~ rnol]a, i,-,,1.11I (proAtogodi{mjl) rnanji, II dlll~1 (ovogodiAnii), \'CCI, LilH{lI I -u ~j[okJ kopljast], $Ocru i "hl.1 ~(:llll cvernu stabl]l ku, kojs ptl vchu no i vi~ crvenih, rven-

97

jasnvo OlV.I.JB 1111 JEt

ka to-ljubi • suh iii rede ehh eve- zeml]c: ever i ; lan, rupll.n., I ~

I va. , era u a rilu i ma]u. kut ~ oblika, rUZlca rc )tv()re

Raspr stranjen je . koro u c 10J Ij bicastc: bo]e i cvera U jesen a nuol zernlji, od breZuljalea pa do list va jo$ nerna, I k se tuum I oko [100 m nadrnorske VI.Ioe. razliku]u [cic rut prolecc ksd bilJ~ Rasre po suvirn, sunearurn livsdn- 11(: cvers. Ij'?n;u':ajnijll. razlika It: tTK\ I U eetkirn svedirn §t,Unllma I rome ~to mrazovac una jednu ok sumarcima, teno u VtXOI kolitim ruglu lekovicu, II. kacun dve [ajoh on [ednorn mesru. ke, od kojih tc [edna mania, a dru .1

omoljr kscuns ,:;adr2e vc ko- vcca,

li lne sk obs, slusi, zatlrn bclan 'an sale porrebljavaju 51; g

CC\'lna, ksrrrna l clruglh materija. mol]i I ocl slede ih vrsra biljaka Mog cia se pri. kso f la i k om- 181. M ~ AC rrllu m4mt pirici, cia se kuvaju I prerad ju nil III (ml,l§k! kacun, m §ki alep , razne na inc (pire ka od krornplra 51. 97 I-va). f .ist vi ~u mu pri dn t i sl.), PO~ 9 1'-3 min m dd.ani sa carnnocrvcnim tll.ckama. Cv to I u klluca.loj vodi, a zanrn 03U!;<;nI I 9U ruzicssre hoje, VCt1t U lna,u I samlevem u brnAno, daju poznan junu. Rasproacrarucn [e u skoro salep, koji moze cia se mesS! sa dru- cele] zemlji, a rasre pr(!tc7.Jlo £1(1 Rim sirovlnama za ~prnvlianle hleba rerkim ~umamJl i. ~umar ima,

i raznih kat!!., zanm 'UI kuvan]e ! 116. V lKl KAC - Or veoma zdravog i hcanljivog zt - dJis mi/l/adI (velikl acunak, mOl

ko pI 11., za razne p. slasri i sl. [ica, ccladasea kukovica), ve VI (oZe da 5C pOlr bljava bez gra- su mu sivkastorus] asu. vem I

ni enja, esuma na klima s aiu i ju u, Rasp 0 en [en je

ka un javl;a u vecoj kolitini. Icdan veeern delu nase zernl]e.

Coy k moil! m [edsn Ca:I da isk lpa 187. PEGAVI KAC NAK

d I kg gomolja. G Iji mogu da Or his mark/aM (kukavi ji VC7., b se korisre u toku cdc: godlne, ali rul]a, krsrenica, Z ancek: :11. 9 je najpogodni]« u vreme cvetanja desno), verovi su mu svedolju hiljke Hi neposredno posle roga. blcasti 5 rarnnocrvenun peg'l1nla r .. leto nadzemni deo biljke se osusi crricarna Gornol] nije celovlto ok I sarrune, te ne mote tin. se primeri r g. no, vc:x: Lc dlanolik.

gde se gomolji n 1S2c:, k like se ISS. MOCYAR KAt

m to ad rani] ruje d br uoeilo. ()r(hn Iaxiflor»:

Ak~ . .i ,a.kupljru! neiskusan, p purpura boje, m Iii su k ~

SIOII 17. esns magu n sr da $I! ?n- lasrl, Raspr srranjen je sk to po rneni sa orrovnorn biljk m mraz v- elo] naso] zemlji. Raste na vlaznim

cem ( Dubk/IIN 1l1(JHll/IJo/~), ali se esdrna,

razllka lake UOC.aVll. Lisrovl I ra- 189. MALI KAt· AI{ - Or

ZOVCll su vea I uvek malo uvrnun, (h;s Iridmlala. (spa vsko vcce, rasru pravo 12 zemlje i poredani su gozdna kukavica), verovi iRI crve u krug; biljka nerna cver:nu stabljl- ni j skoro okrugli, Siroko jli!: ras ku, vee CVema drMt!I. i2bija pravo iz pr s[;ntnlcn.

98

JRSTH'O OlVl.J1iI Blt.J1t

JAIC I'cbir pat·

su bled 7. [C bo]e,

krugli, iroko [e

In rranjen.

.. I M ~DENI KACU AX- 1It11t/ala. ver i crnc-crvene iroko je rasproscralljeo. SKOLISTI KAC N-

Ilk <lrnatn. Listovi M:. razvijaju , " paralelno sa vetnorn stab- 1111 '.om 1ji s dlanoliki, Rasr I illlm i m vunim m rima, It raser tranjen.

I AS AK lmudlllplif

.Ittlif (plastak, vracizdjc. tI I I. Cverovi su rarnno rveni. II".hL su okruglasri. Siroko Ie

lI~d.<; Onhu ... t("'~ (kvo) (

, ~ .. "" .. OrNJ/l 1II.«"'~'d {d~.ooJ

194. VRANJAK - GYlltlladt:ltia (OHfJ/Jta (ceve . vranjak, kotiji a,

utia ukavica, pull: veil). CV! i su svedoc veni, rerko bell. Siroko ,e rsspr s tranj en. Rasee po vlaz nim livadarna.

[9' VIM NJAK - Plllt4l1t~ra bifoha (volovod, gorov cvijer, h;cpa gospica, rurski pen~in, rnuhovnik, oepct:ac; sl, 98). Pri zeml]l su ciVIl poveta eliptlena lista, a osrall list vi Z vern sta Ijiku s manli i k plj as ri. Cv rovi 9U

eli, r rk zeleakasti, ala [e

raspr eranjen, Rasre po retkim laninskim ~um!lma.

(96. Z L ~NKASTI VI JAX. - Plrl/an/lura (hlorafllbtJ, titan Je prerhodno] vrsri, ever vi ill! mu zelenkssri.

99

.

.

.

.

.

• .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful