• scholing voor professionals in onderwijs • op maat & overal in het land aangeboden door Fontys OSO

Praktijkgerichte Scholing & Training in gespecialiseerde onderwijszorg
Een aanbod voor gespecialiseerde onderwijszorg in speciale en reguliere scholen

Inhoud

Scholingsaanbod voor: - Directies en Schoolbesturen ...................................2 - Schoolteams en Deelteams.....................................4 - Onderwijsassistenten en Klassenassistenten......18 - Autisme ..................................................................10 - Coaching en Begeleiding ......................................14

Welkom bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
In deze brochure vindt u het aanbod van het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg op het gebied van kortdurende (na)scholing en training. Het aanbod is gericht op het verder professionaliseren van medewerkers in het speciaal onderwijs en van medewerkers in het regulier onderwijs die met leerlingen werken die speciale onderwijszorg nodig hebben. Praktijkgerichte scholing en training geven u de kans uw competenties verder te ontwikkelen en daardoor met een nieuwe kijk de problemen van de dagelijkse praktijk tegemoet te treden. U leert zaken uit uw praktijksituatie koppelen aan actuele theoretische inzichten. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die u en uw collega’s helpen bij het geven van goed onderwijs, bij de begeleiding van leerlingen en bij het initiëren van schoolontwikkeling. Het is gebleken dat goed geschoolde leerkrachten hun werk doen met meer zelfvertrouwen, vanzelfsprekendheid en op een meer professionele manier. Deskundige docenten met werkervaring in het onderwijsveld ondersteunen u hierbij. U brengt uw scholingsbehoefte in beeld in overleg met Fontys OSO. De uitvoering ervan vindt plaats op locatie, dus bij u op school. Dat kan dus op elke plaats in Nederland zijn. Er is een scholings-/trainingsaanbod speciaal voor directies of besturen, voor schoolteams of bepaalde delen daarvan en voor onderwijs-/klassenassistenten. Verder zijn er specifieke mogelijkheden als het gaat over autisme en coaching/begeleiding. Fontys OSO is uw ideale partner met het samenstellen en vormgeven van ‘passend onderwijs’. Verder wijzen u op de mogelijkheid om samen met Fontys OSO een studiedag op maat samen te stellen voor uw school, uw REC of regio. Wij komen graag naar u toe om, samen met u, een scholingsplan op maat samen te stellen.

Johan Struik en Ans Buzzoni Teamleiders WEC Fontys OSO

Directie en besturen
Contactpersoon: Y.SouisaVlam@fontys.nl

D01

Kwaliteitszorg

Doelgroep

Inhoud

Omvang

WEC-scholen

Deze activiteiten zijn er op gericht een systeem van kwaliteitszorg te implementeren in de school. Dit kan bestaan uit meerdere onderdelen, maar ook één van de onderdelen is mogelijk. - Recente ontwikkelingen in het SO - Kwaliteitszorgsysteem Prose - IPB / ontw. competentieprofielen - Oudertevredenheidsonderzoek - Schoolplanontwikkeling

Studiedag voor een specifiek onderdeel is mogelijk. Begeleiding dagdeel per week gedurende één schooljaar

D02

Procesbegeleiding bij passend onderwijs

Doelgroep

Inhoud

Omvang

WEC-scholen

Ontwikkelingen binnen het onderwijs vragen Dagdeel per week gedurende om veranderingen en vernieuwingen. Met dit 2 jaar traject wordt u ondersteund bij het realiseren van passend onderwijs.

D03

Begeleiding bij beleids-, school-, organisatieontwikkeling

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Besturen, en/of directies van regulier en speciaal onderwijs

Medewerkers van Fontys OSO met de juiste expertise en bekend met de ontwikkelingen in het relevante onderwijsveld begeleiden u bij het ontwikkelen en implementeren van beleid of te werken aan de school- of organisatieontwikkeling.

Afhankelijk van vraag

3

Schoolteams/Deelteams
Contactpersoon: M.vandeWiel@fontys.nl

T01

Klassenmanagement

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Leraren regulier en speciaal onderwijs.

De module klassenmanagement biedt de mogelijkheid om aan de hand van de eigen praktijksituatie het werken met de groep kinderen beter en mogelijk anders te laten verlopen.

8 bijeenkomsten van 3,5 uur

T02

Samenwerking onderwijs en jeugdzorg

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Intakefunctionarissen en begeleiders van WEC-scholen

Eén kind, één plan. Doel is dat het onderwijs samen met ouders en jeugdzorg komt tot een gezamenlijk handelingsplan. Men leert een gezamenlijke indicatiestelling op te stellen in samenwerking met ouders en jeugdzorg. - Kennis met betrekking tot jeugdhulpverlening. - Kennis met betrekking tot loyaliteit en systeembenadering. - Beleid binnen en buiten school implementeren.

Afhankelijk van de omvang van de vraag

T03

Epilepsie

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Leraren regulier en speciaal onderwijs. Ambulant- en intern begeleiders. Zorgcoördinatoren voortgezet onderwijs

De inhouden van deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om de basiskennis omtrent epilepsie te verbeteren. Daarnaast wordt zeer nadrukkelijk gericht op een toepassing in de praktijk. Voor deze activiteit is een afzonderlijke folder beschikbaar.

5 dagdelen.

T04

Signaleren van kindermishandeling

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Onderwijsprofessionals

Leren signaleren van kindermishandeling in 5 bijeenkomsten onderwijs(Cerezo, Pos-Salvador) en beleid op school ontwikkelen.

5

T05

Activerend coachen van leerlingen met ASS

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Docenten VO

Men wordt gericht op het op actieve wijze coachen van leerlingen met een autisme spectrumstoornis, vooral daar waar het gaat om het werken met open opdrachten. In de bijeenkomsten komen daarbij gehanteerde methodieken aan de orde en de wijze waarop deze in de school geïmplementeerd kunnen worden.

5 bijeenkomsten

T06

Implementatie leerlingvolg- en plansysteem

Doelgroep

Inhoud

Omvang

WEC-scholen SBO-scholen PRO-scholen V(S)O-scholen

Implementeren van leerlingvolg- en plansysteem. De bijeenkomsten bieden enerzijds de mogelijkheid om de gehanteerde methodiek tegen het licht te houden en te verbeteren en anderzijds wordt de automatisering en implementatie van de methodiek aangepakt.

Afhankelijk van grootte school en wijze van implementatie (met/zonder pilotgroep/ stuurgroep, met/zonder zelfstandig werken)

T07

Gedragsproblemen / omgaan met moeilijk gedrag

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Leerkrachten en Vergroten kennis en handelingsbekwaamheid 2 lesdagen 8 uur of 4 IB-ers op reguliere bij het werken met leerlingen met bijeenkomsten en speciale scholen gedragproblemen.
Inzicht in moeilijk gedrag, conflict-hantering, Signaleringsplan. Mogelijke interventies. Inbreng eigen casuïstiek

T08

Ontwikkelingsstoornissen

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Leerkrachten en Vergroten kennis en handelings-bekwaamheid 6-12 bijeenkomsten IB-ers op reguliere bij het werken met leerlingen met ADHD, afhankelijk van gewenste en speciale scholen Autisme, Angststoornis, Depressie, NLD e.d. invulling

6

T09

Neuropsychologie

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Leerkrachten en Vergroten kennis neuropsychologie en IB-ers op reguliere inzicht in neuropsychologische stoornissen en speciale scholen en de consequenties daarvan voor het onderwijs. Specifieke methodieken welke gebaseerd zijn op neuropsychologische theorieën passeren uiteraard ook de revue.

6-12 bijeenkomsten afhankelijk van gewenste invulling

T010

Spel en spelbegeleiding

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Leerkrachten en Inzicht en kennis omtrent spelobservaties en IB-ers op reguliere spelmogelijkheden en speciale scholen

4 bijeenkomsten

T011

Zeer ernstige ontwikkelingsbelemmeringen

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Leerkrachten, IB-ers WEC-scholen

Ontwikkelingskansen voor de kinderen die de grootste belemmeringen hebben. Inzicht in de mogelijkheden en het bieden van kansen.

6 bijeenkomsten

T012

Cursus autisme

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Opvoeders, begeleiders en hulpverleners van mensen met autisme.

Het theoretisch kader van autisme leren kennen, toepassen en vertalen naar de praktijk van het dagelijks handelen. Opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek met een eigen casus, gebaseerd op het Curriculum van TEACCH. Collegiale consultatie bij werk-vragen die ontstaan bij het werken aan het onderzoek, inbrengen en bespreken met medecursisten. Leren reflecteren op de betekenis van autisme op het eigen persoonlijk en interactief functioneren.

Cursus duurt van januari – januari. 20 lesbijeenkomsten van 4 uur.

7

T013

Interactie in de klas

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Teams

Deze nascholing gaat op concrete wijze, met behulp van video-materiaal in, op verschillende aspecten van effectief leraargedrag in het omgaan met leerlingen. Daarbij wordt het begrippenkader gebruikt van SVIB. De bedoeling is om samen met de cursisten ‘De Klas’ in beeld te brengen vanuit leraarvaardigheden: Hierbij kunt u denken aan: - Hoe geef ik effectieve en interactieve instructie? - Hoe ga ik om met ‘lastige’ leerlingen? - Hoe kan ik mijn klas goed managen?

Afhankelijk van de vraag en mogelijkheden van de school. Tijdens de intake worden afspraken gemaakt over het onderwerp. Hierbij kan gedacht worden aan b.v. De begeleiding van zorgleerlingen; Omgang met moeilijke groepen; Coaching van beginnende of herintredende leraren of Het implementeren van onderwijsinnovaties, zoals interactief/ probleemgestuurd onderwijzen, zelfstandig werken, samenwerkend leren, enz.

8

9

Autisme
Contactpersoon: G.Quak@fontys.nl

A01

Collegiale professionalisering bij autisme

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Autismespecialisten en andere professionals met een gedegen kennis van autisme

Het in de praktijk brengen van collegiale consultatie. Oefenen met verschillende intervisie werkvormen. Centraal staat het inbrengen van - en reflecteren op werkvragen die samenhangen met autisme. Er wordt gewerkt met een schriftelijke voorbereiding en met reflectieverslagen.

6 bijeenkomsten van 4 uur (incl. pauze)

A02

Video Interactie Training bij autisme

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Autismespecialisten en andere professionals met een gedegen kennis van autisme

Training in het gebruik van video-opnames bij eigen werkvragen rond autisme. De deelnemer moet beeldopnames kunnen inbrengen waarin hij zelf te zien is in contact met de persoon met autisme. Er wordt gewerkt met een schriftelijke voorbereiding en met reflectieverslagen.

6 bijeenkomsten van 4 uur (incl. pauze) (in samenwerking met Fontys Pedagogiek)

A03

Collegiale professionalisering bij autisme met S-VIB

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Professionals in de speciale onderwijszorg

Medewerkers die samen met hun collega’s willen werken aan professionalisering in autisme. Training in het gebruik van video-opnames bij beeldvorming en eigen werkvragen rond autisme. De deelnemer moet beeldopnames kunnen inbrengen waarin hij zelf te zien is in contact met de persoon met autisme. Er wordt gewerkt met een schriftelijke voorbereiding en met reflectieverslagen.

In overleg met de deelnemers wordt een cyclus afgesproken over een langere periode. Introductie, 6x begeleid bespreken van werkvragen en opnames, tussentijdse evaluatie, eind-evaluatie. 8 bijeenkomsten van 1,5 á 2 uur. Max. 5 deelnemers per bijeenkomst. Er kan met meerdere teams en S-VIB docenten tegelijk gewerkt worden.

11

A04

Psycho-educatieve begeleiding bij autisme

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Autismespecialisten en andere professionals met een gedegen kennis van autisme

Psycho-educatieve begeleiding voor mensen met ASS komt in het raakvlak tussen begeleiding en psychologische behandeling. Mogelijkheden om dit toe te passen in de dagelijkse begeleiding.

1 lesdag 6 uur

T05

Activerend coachen van leerlingen met ASS

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Docenten VO

Men wordt gericht op het op actieve wijze coachen van leerlingen met een autisme spectrumstoornis, vooral daar waar het gaat om het werken met open opdrachten. In de bijeenkomsten komen daarbij gehanteerde methodieken aan de orde en de wijze waarop deze in de school geïmplementeerd kunnen worden.

5 bijeenkomsten

K04

Autisme

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Onderwijsassistenten op WEC-scholen

Cursus autisme, waarin de vele facetten van kenmerken, aanpak en begeleiding aan de orde komen.

Afhankelijk van de vraag

12

13

Coaching / begeleiding
Contactpersoon: J.Wichers-Bots@fontys.nl

C01

Supervisie

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Professionals uit het werkveld van de speciale onderwijszorg en/of (jeugd) hulpverlening

In supervisie wordt gewerkt aan zelfvertrouwen en het professioneel zelfverstaan van de supervisant. Supervisie is gericht op het leren geïntegreerd te functioneren in het beroep (beroepsdimensie). De supervisant wordt uitgenodigd te reflecteren op zichzelf als professional met aandacht voor de ethische kanten van de beroeps-uitoefening. Er wordt gewerkt met een schriftelijke voorbereiding (werkinbreng) en reflectieverslagen.

15 bijeenkomsten Groepssupervisie (3 personen) 2,5 uur, of triade (2 personen) 2 uur, of individuele supervisie 1 uur per keer.

C02

Intervisie

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Groep van medewerkers van één school of diverse scholen met ongeveer dezelfde taakinhoud

Professionals kunnen veel van elkaars praktijkervaringen leren. Intervisie is een systematische manier om dit te organiseren. In de intervisiegroep wordt onder professionele begeleiding met de incidentmethode gewerkt. De bedoeling is dat de groep na enkele bijeenkomsten als intervisiegroep zonder begeleiding verder kan.

4 bijeenkomsten van 1,5 uur

C03

Begeleidingtraject SVIB

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Leraren die hun handelen willen verbeteren.

In overleg met de leraar maakt de SVIBbegeleider opnames van kenmerkende situaties die de leraar graag wil zien. Vervolgens wordt gezocht naar patronen in interactie, klassenmanagement en didactiek. Gekeken wordt naar sterke momenten:Waar ligt de sleutel tot de oplossing? In het feedbackgesprek met de leraar wordt dit gezamenlijk bekeken en besproken.Veranderingsvoorstellen zijn altijd praktisch, concreet en komen zoveel mogelijk van de leraar zelf.

Afhankelijk van de vraag.

15

16

C04

VIA en Begeleide intervisie

Doelgroep

Inhoud

Omvang

Groepen professionals die van en met elkaar willen leren

Video Interactie Analyse(VIA) biedt concrete ondersteuning op maat in alle situaties waar communicatie een rol speelt. Dus ook buiten de klassensituatie.Video kan als middel dienen om schoolmanagers, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, ambulant begeleiders en andere specialisten te helpen zicht te krijgen op hun eigen gedrag in interactie met de ander met wie zij in gesprek zijn. Begeleide intervisie is een werkwijze waarbij, met ondersteuning van een ervaringsdeskundige, intervisie in praktijk wordt gebracht. In de begeleide intervisiebijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van opnames van de deelnemers en wordt er in de groep een analyse van de beelden gemaakt. Deze werkwijze is uitermate geschikt om te gebruiken in combinatie met de inhoud van een teamgerichte nascholing of onderwijsinnovatie. Het geeft de mogelijkheid om de theorie praktisch te vertalen naar het concrete handelen en dat aan elkaar te laten zien.

Afhankelijk van de vraag.

17

Klassen-/ onderwijsassistenten
Contactpersoon: J.Hoogveld@fontys.nl

K01

Opleiding lerarenondersteuner in (V)SO

Doelgroep

Inhoud

Omvang

OnderwijsVolledige opleiding tot lerarenondersteuner assistenten op SBOen WEC-scholen

1 bijeenkomst per week gedurende 1 schooljaar.

K02

Orthopedagogisch denken en handelen

Doelgroep

Inhoud

Omvang

OnderwijsInzicht, kennis en vaardigheden verbeteren assistenten op SBO- bij het orthopedagogisch handelen. en WEC-scholen Aanpak van moeilijk gedrag of gedrag bij specifieke stoornissen.

6 bijeenkomsten

K03

Spel en spelbegeleiding

Doelgroep

Inhoud

Omvang

OnderwijsOnderwijsassistenten op WEC-scholen assistenten op SBO- Inzicht in de mogelijkheden van spel en en WEC-scholen spelen en welke rol het kan hebben bij de ontwikkeling. Met behulp van (eigen) praktijksituaties wordt het begeleiden van spel aan een nauwkeurige analyse onderworpen.

6 bijeenkomsten

K04

Autisme

Doelgroep

Inhoud

Omvang

OnderwijsCursus autisme, waarin de vele facetten en assistenten op SBO- kenmerken, aanpak en begeleiding aan de en WEC-scholen orde komen.

6 bijeenkomsten

19

K05

Leren lezen

Doelgroep

Inhoud

Omvang

OnderwijsJe krijgt de gelegenheid je inzicht en assistenten op SBO- vaardigheid in de begeleiding van lezen en WEC-scholen uit te diepen.

5 bijeenkomsten

K06

Rekenen

Doelgroep

Inhoud

Omvang

OnderwijsRekenen is doen.Vanuit het doen ontstaat een 5 bijeenkomsten assistenten op SBO- wiskundig model. Je krijgt de gelegenheid je en WEC-scholen te verdiepen in het proces van realistisch rekenen en wiskunde beleven.

K07

Kinderpsychiatrische stoornissen

Doelgroep

Inhoud

Omvang

OnderwijsWanneer is probleemgedrag een stoornis? assistenten op SBO- Wat is eigenlijk normaal? Hoe werkt de en WEC-scholen kinderpsychiatrie? In deze module wordt uitgelegd hoe kinderpsychiatrie werkt en de meest voorkomende kinderpsychiatrische stoornissen komen aan bod. Het is een kennismaking met kinderpsychiatrische syndromen en wat dat kan betekenen voor kind en gezin en kind en school.

6 bijeenkomsten

K08

Zeer ernstige ontwikkelingsbeperkingen

Doelgroep

Inhoud

Omvang

OnderwijsDeze scholing is er op gericht goed met deze 6 bijeenkomsten assistenten op SBO- doelgroep om te kunnen gaan. Door aan te en WEC-scholen sluiten bij het niveau van het ernstig beperkte kind (ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 24 maanden) krijg je handreikingen om zijn/haar ontwikkeling verder te stimuleren. Een systematisch opgezet stimuleringsprogramma biedt daarbij houvast.

20

Studiedagen Door Fontys OSO worden in elk schooljaar enkele algemeen toegankelijke studiedagen georganiseerd. Zo zijn de studiedagen voor klassenassistenten en die rondom het thema autisme jaarlijks drukbezocht. Door afzonderlijke flyers wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van deze studiedagen. Raadpleeg ook de site www.onderwijszorgkalender.nl. Boeken Sinds enkele jaren verschijnen er bij Fontys OSO met enige regelmaat boeken. Boeken geschreven door docenten die thuis zijn in de speciale onderwijszorg. Het betreft boeken met doorgaans praktijkgerichte bijdragen over actuele zaken uit de speciale onderwijszorg. Meerdere boeken zijn verschenen bij gelegenheid van een conferentie of studiedag of zijn het resultaat van jarenlange ervaring opgedaan tijdens het uitvoeren en evalueren van een opleidingstraject of onderwijsvernieuwing. Op de website www.fontysoso.nl/webshop vindt u de titels met de beschrijvingen. Prijzen De hierboven genoemde marktgerichte activiteiten worden op maat afgestemd op de wensen van de school.Voor iedere uitvoering zal derhalve ook een offerte op maat worden uitgebracht, welke gebaseerd zal zijn op de geldende tarieven van Fontys OSO. Een compleet dagdeeltarief bedraagt rond de € 850,00. Informatie Voor algemene vragen of vragen omtrent andere opleidingen kunt u terecht bij Ans Buzzoni (A.Buzzoni@Fontys.nl) of Johan Struik (J.Struik@Fontys.nl).

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) Onderwijsgebied Stappegoor Prof. Goossenslaan,Tilburg Postadres: Postadres 90903 5000 GD Tilburg t. 0877 877 133 f. 0877 875900 e. oso@fontys.nl www.fontys.nl/oso

www.fontys.nl/oso
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) Onderwijsgebied Stappegoor P r o f . G o o s s e n s l a a n , Ti l b u r g

Postadres: Postbus 90903 5 0 0 0 G D Ti l b u r g t. 0877 877 133 f. 0877 875900 e. oso@fontys.nl

13.M.1319.1.06