You are on page 1of 6

Obwodnica Wolina

kwiecień 2002 - październik 2003

Wolin by-pass
April 2002 - October 2003
Konsorcjum Mostostalu Warszawa S.A. - Necso Entrecanales Cubiertas S.A. działając
jako Generalny Wykonawca zakończyło realizację obwodnicy miasta Wolin o długości
2,5 km będącej częścią drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Szczecin.

General contractor the consortium of Mostostal Warszawa S.A. and Necso Entrecanales
Cubiertas S.A. - has completed construction of a 2.5-kilometre Wolin by-pass, which
is a part of the national road No 3 Świnoujście - Szczecin.

Obiekty mostowe stanowią 1167 m. dłu- The bridges in the by-pass have a total length
gości obwodnicy, a w ich skład wchodzą: of 1,167 metres, and they comprise:
• 2 estakady żelbetowe o długości 230 m. • 2 reinforced concrete viaducts: 230 m
i 200 m. sprężone kablami podłuż- and 200 m, tensioned by means of
nymi; longitudinal cables;
• estakada o konstrukcji zespolonej sta- • a 372-metre composited, steel reinforced
lowo-żelbetowej o długości 372 m.; concrete viaduct;
• stalowy most łukowy przez rzekę • a 170-metre steel arch bridge over the
Dziwnę z żelbetową płytą współ- Dziwna river with reinforced concrete
pracującą o długości 170 m.; deck slab;
• estakada o konstrukcji zespolonej sta- • 130-metre composited, steel reinforced
lowo-żelbetowej o długości 130 m.; concrete viaduct;
• oraz wiadukt żelbetowy o długości • and a 55-metre reinforced concrete
55 m. viaduct.
Spośród obiektów mostowych obwodnicy Among the bridges being part of the Wolin
Wolina oryginalnym i interesującym archi- by-pass, the most interesting and unique,
tektonicznie oraz konstrukcyjnie elementem from its architecture and construction point
jest najdłuższy w Polsce stalowy most of view, is the Poland longest steel arch
łukowy, którego rozpiętość w osi łożysk bridge, spanning 165 metres between the
wynosi 165 m. Jego konstrukcję nośną bearings.
stanowią dwa pochylone ku sobie łuki.
The arch rises about 25 metres above the
Wysokość łuku nad jezdnią mostu to ok. bridge deck, and about 38 metres above
25 m., a nad lustrem wody ok. 38 m. Skom- the water. Complicated construction
plikowana technologia budowy tego unikal- technology of this unique object, and
nego w skali kraju obiektu, a w szczegól- particularly the erection of arches, is a
ności montaż łuków wymagał dużej wie- testimony of technical expertise and
dzy i doświadczenia polsko-hiszpańskiego experience of Polish and Spanish engineers
zespołu inżynierów z Mostostalu Warszawa from Mostostal Warszawa S.A. and Necso
S.A. i Necso Entrecanales Cubiertas S.A. Entrecanales Cubiertas S.A.
Obwodnica Wolina jest inwestycją niezwykle The Wolin by-pass has been a project long
potrzebną w tym regionie Polski, który każ- needed in this area of Poland, which each year
dego lata odwiedzany jest przez rzesze is visited by thousands of tourists from all over
turystów z całej Europy. Wolin stanowi rów- Europe. Wolin is also a tourist attraction,
nież atrakcję turystyczną m.in. ze względu being a seat of international Viking festivals.
na odbywające się tam już od lat międzyna- We hope that the Wolin by-pass built by the
rodowe Festiwale Wikingów. Mamy nadzie- consortium of Mostostal Warszawa S.A. and
ję, iż obwodnica Wolina zrealizowana przez Necso Entrecanales Cubiertas S.A. will make
Konsorcjum Mostostalu Warszawa S.A. - the region even more popular and enhance its
Necso Entrecanales Cubiertas S.A. przyczyni development.
się do dalszej popularyzacji regionu oraz
przyspieszy jego rozwój.
Przybliżone ilości zużytych materiałów:

beton (B10 do B40) 20 000 m3

stal zbrojeniowa 1750 ton

stal sprężająca 178 000 mb.

stal konstrukcyjna 3000 ton

bariery 3580 mb.

roboty ziemne (wykopy, nasypy) 230 000 m3

nawierzchnie bitumiczne 51 500 m2

ekrany akustyczne 430 mb.

Approximate amounts of materials used:

concrete (B10 to B40) 20 000 m3

reinforcement steel 1750 tons

tensioning steel 178 000 metres

structural steel 3000 tons

barriers 3580 metres

civil works (excavations, embankments) 230 000 m3

bituminous pavement 51 500 m2

acoustic baffles 430 metres


Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa
tel.: (+48 22) 54 85 000
fax: (+48 22) 54 85 666
e-mail: info@mostostal.waw.pl
www.mostostal.waw.pl

NECSO Entrecanales Cubiertas, S.A.


Avda. de Europa, 18
Parque Empresarial la Moraleja
28108 Alcobendas, Madryt
tel.: (+34 91) 66 32 850
fax: (+34 91) 66 33 099
e-mail: web.mail@necso.es
www.necso.es