You are on page 1of 54

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran

MA
MATEMA
TEMATIK
MATEMA TIK T
TEMATIK TAMB
AMBAHAN
AMBAHAN
AHAN
TINGKA
TINGKAT
TINGKA
TINGKATT
TAN
AN 4
5
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Huraian Sukatan Pelajaran


MATEMA
MATEMA TIK TAMB
TEMATIK AHAN
AMBAHAN
TINGKA
TINGKATTAN 4

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
2002
KANDUNGAN
Rukun Negara v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii
Kata Pengantar ix
Pendahuluan 1
A1. FUNGSI 9
A2. PERSAMAAN KUADRATIK 12
A3. FUNGSI KUADRATIK 15
A4. PERSAMAAN SERENTAK 17
A5. INDEKS DAN LOGARITMA 18
G1. GEOMETRI KOORDINAT 21
S1. STATISTIK 26
T1. SUKATAN MEMBULAT 31
K1. PEMBEZAAN 33
AST1. PENYELESAIAN SEGI TIGA 38
KERJA PROJEK 40
ASS1. PENGGUNAAN NOMBOR INDEKS 42
KERJA PROJEK 44

iii
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak
mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil
di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil
dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga


dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke


arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
Kata Pengantar Kandungan Matematik Tambahan disusun dalam dua pakej
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang pembelajaran iaitu Pakej Teras dan Pakej Pilihan. Pakej
memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk Teras terdiri daripada tajuk-tajuk yang wajib diambil. Pakej
memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pilihan pula disediakan bagi memenuhi keperluan
Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid matematik murid mengikut kecenderungan bidang yang
menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan ingin diceburi kelak. Murid hanya perlu memilih satu pakej
pengetahuan pada abad ke 21. pilihan iaitu Pakej Aplikasi Sains dan Teknologi atau Pakej
Aplikasi Sains Sosial. Satu unsur baru yang diperkenalkan
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan dalam kurikulum ini ialah kerja projek. Di samping itu,
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penyelesaian masalah, komunikasi dalam matematik dan
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan penggunaan teknologi ditegaskan dalam proses pengajaran
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti dan pembelajaran.
mengikut keperluan pengajaran dan pembelajaran. Huraian
ini akan dapat membantu guru merancang dan Dalam penyediaan Huraian Sukatan Pelajaran ini, banyak
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab,
berkesan. pensyarah universiti, pegawai Kementerian Pendidikan dan
individu yang mewakili organisasi tertentu. Kepada semua
Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru perlu pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa
memberikan penekanan pada unsur seperti kemahiran dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran
berfikir, pembelajaran masteri, kemahiran belajar cara ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi
belajar, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, penghargaan dan ucapan terima kasih.
konstruktivisme, teknologi maklumat dan komunikasi,
pembelajaran akses kendiri dan kajian masa depan. Di
samping itu, nilai murni, semangat patriotik dan
kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua unsur ini dapat
mengujudkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
untuk melahirkan murid yang dapat mengaplikasikan Pengarah
pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian dan Pusat Perkembangan Kurikulum
dunia pekerjaan. Kementerian Pendidikan Malaysia
PENDAHULUAN

Matematik Tambahan merupakan satu mata aktiviti manusia. Melalui penegasan ini, murid
Kerjaya pelajaran elektif di peringkat sekolah menengah. boleh membina kebolehan dan keyakinan mereka
Masa Mata pelajaran ini bertujuan meningkatkan untuk menggunakan matematik apabila
Depan menghadapi situasi yang baru. Walaupun terdapat
keterampilan matematik murid supaya mereka
mempunyai persediaan yang mencukupi untuk unsur baru yang diperkenalkan sebahagian besar
menghadapi atau menangani perubahan dan kurikulum ini merupakan hasil semakan semula
cabaran masa depan, seterusnya dapat kurikulum Matematik Tambahan (1990).
merealisasikan kerjaya yang cemerlang untuk diri,
masyarakat dan negara. Fokus Matematik Dalam zaman teknologi maklumat dan komunikasi
Tambahan adalah ke arah memenuhi keperluan banyak metodologi pengajaran yang berdasarkan Teknologi
matematik murid yang cenderung kepada bidang penggunaan komputer dan perisian teknologi serta Maklumat
dan
sains dan teknologi serta murid yang cenderung INTERNET telah dibina untuk meningkatkan Komunikasi
kepada sains sosial. Oleh itu kandungan pembelajaran matematik. Oleh itu guru yang
Matematik Tambahan telah diolah supaya mengajar Matematik Tambahan digalak
mencapai kehendak ini. mengeksploitasi sumber yang wujud dalam bidang
itu untuk meningkatkan pedagogi pengajaran
Sukatan Pelajaran Matematik Tambahan telah mereka di bilik darjah secara berterusan. Hanya
digubal dengan mengambil kira kandungan mata
Penyelesaian dengan usaha yang gigih dan ingin meneroka guru
Masalah pelajaran Matematik. Beberapa cabang matematik dapat meningkatkan tahap profesionalisme
yang baru juga diperkenalkan dalam kurikulum ini mereka sebagai guru matematik. Ke arah
selaras dengan perkembangan baru dalam fokus mencapai hasrat ini, guru digalakkan mencari
pendidikan matematik. Di samping itu penegasan bahan dari laman web, menggunakan perisian
diberikan kepada heuristik penyelesaian masalah matematik atau pakej pembelajaran yang dapat
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. membantu murid menguasai konsep matematik
Dalam aktiviti pembelajaran untuk membentuk tertentu dengan lebih berkesan berbanding dengan
kemahiran penyelesaian masalah murid eloknya kaedah tradisional yang digunakan sekarang.
juga guru memperkenalkan masalah dari konteks

1
Kerja projek adalah digalakkan dalam Matematik Matlamat
Tambahan untuk memberi peluang kepada murid
menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan untuk
Kerja telah dipelajari dalam situasi sebenar dan mempertingkatkan pengetahuan, ketrampilan dan
Projek mencabar. Kerja projek merangkumi penerokaan minat murid dalam matematik. Dengan demikian,
sesuatu masalah matematik yang dijalankan oleh mereka akan berupaya menggunakan matematik
murid. Pengenalan kerja projek akan membawa secara berkesan dan bertanggungjawab untuk
beberapa faedah kepada murid seperti berkomunikasi dan menyelesaikan masalah serta
merangsangkan minda murid, menjadikan mempunyai persediaan yang mencukupi bagi
pembelajaran matematik lebih bermakna, melanjutkan pelajaran dan berfungsi secara
membolehkan murid mengaplikasikan konsep dan produktif dalam kerjaya mereka.
kemahiran matematik yang telah dipelajari dan
meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Objektif

Selain daripada memainkan peranan membentuk Kurikulum Matematik Tambahan membolehkan


Nilai ketrampilan matematik murid, pemupukan nilai
Murni
murid:
intrinsik matematik dan nilai murni perlu dilakukan
juga dalam penyampaian kurikulum ini. Dalam 1. Memperluaskan ketrampilan dalam bidang
usaha membentuk warga Malaysia yang taat dan nombor, bentuk dan perkaitan serta
bangga melalui sistem pendidikan negara, memperoleh pengetahuan dalam kalkulus,
kurikulum Matematik Tambahan boleh vektor dan pengaturcaraan linear.
menyumbang kepada kejayaan usaha itu. Di mana
sesuai guru boleh juga mengaitkan aktiviti 2. Memperkukuhkan kemahiran penyelesaian
pembelajaran dengan situasi yang wujud di negara masalah.
kita dan tidak selalu merujuk kepada contoh di luar
negara semata-mata.

2
3. Memperkembangkan kebolehan untuk berfikir Organisasi Kandungan
secara kritis dan kreatif serta berhujah secara
mantik. Kandungan Matematik Tambahan untuk Tingkatan
Empat disusun dalam dua pakej pembelajaran
4. Membuat inferens dan pengitlakan yang iaitu Pakej Teras dan Pakej Pilihan.
munasabah daripada maklumat yang diberi.
Pakej Teras adalah wajib dipelajari oleh semua
Pakej
5. Menghubungkaitkan pembelajaran matematik murid dan mengandungi 9 tajuk yang disusun di Teras
dengan aktiviti harian dan kerjaya. bawah 5 komponen iaitu:

6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran Komponen Geometri


matematik dalam menterjemahkan dan Komponen Algebra
menyelesaikan masalah kehidupan harian. Komponen Kalkulus
Komponen Trigonometri
7. Menghujahkan penyelesaian dalam bahasa
Komponen Statistik
matematik yang tepat.

8. Menghubungkaitkan kewujudan idea Setiap komponen pengajaran mengandungi Pakej


matematik dengan keperluan dan aktviti tajuk-tajuk yang berkaitan dengan satu cabang Pilihan
manusia. matematik. Tajuk dalam suatu komponen
pengajaran disusun mengikut satu hierarki
9. Menggunakan perkakasan dan perisian supaya suatu tajuk yang mudah dipelajari
teknologi untuk meneroka matematik. dahulu sebelum meneruskan kepada suatu
tajuk yang lebih kompleks.
10. Mengamalkan nilai intrinsik matematik.
Pakej Pilihan yang ditawarkan kepada murid
terdiri daripada dua pakej iaitu Pakej Aplikasi

3
Sains dan Teknologi dan Pakej Aplikasi Sains Hasil pembelajaran tersebut dikategorikan kepada
Sosial. Murid hanya perlu memilih satu pakej tiga aras iaitu Aras 1, Aras 2, dan Aras 3 mengikut
pilihan sahaja mengikut kecenderungan bidang tahap kesukaran dan keabstrakan seperti pada
yang ingin diceburi kelak. Jadual 1.

Olahan Huraian sukatan pelajaran telah disediakan dalam


Kandungan satu format yang membantu guru menjalankan Aras 1 Mencakupi kemahiran asas dengan
pengajaran sesuatu tajuk secara berkesan. kedalaman yang mencukupi.
Kandungan sesuatu tajuk telah diolah dalam tiga Kemahiran yang paling mudah atau
lajur iaitu: asas dalam sesuatu Unit
- Bidang Pembelajaran Pembelajaran.
- Hasil Pembelajaran
- Cadangan Aktiviti Pembelajaran Aras 2 Mencakupi kemahiran yang lebih
mendalam dalam sesuatu Unit
Bagi sesuatu tajuk, semua konsep dan kemahiran Pembelajaran.
Bidang
yang hendak disampaikan telah disusun dalam
Pembelajaran
beberapa Unit Pembelajaran yang dinyatakan
Mencakupi kemahiran yang lebih
dalam lajur Bidang Pembelajaran. Di samping itu, Aras 3 abstrak berbanding dengan Aras 2.
Unit Pembelajaran untuk sesuatu tajuk telah
disusun berdasarkan satu hierarki daripada konsep
yang mudah kepada yang abstrak. Jadual 1: Aras Kemahiran Matematik

Dalam lajur Hasil Pembelajaran, semua hasil Semua hasil pembelajaran yang disenaraikan di
Hasil
Pembelajaran
pembelajaran yang berkaitan dengan konsep- bawah setiap Unit Pembelajaran perlu dikuasai oleh
konsep yang terkandung dalam satu Unit murid.
Pembelajaran telah disenaraikan dengan terperinci
mengikut satu hierarki.

4
Cadangan Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran Skim Pengajaran
Aktiviti memberikan panduan kepada guru tentang
Pembelajaran beberapa perkara yang perlu diambil kira dalam Bagi memudahkan proses pengajaran dan
pengajaran sesuatu Bidang Pembelajaran atau pembelajaran, dua skim tahunan dicadangkan iaitu
sesuatu tajuk secara umumnya. Aspek-aspek Skim Komponen dan Skim Tajuk.
yang diterangkan termasuk:
a. Had kepada skop pengajaran sesuatu Dalam Skim Komponen semua tajuk yang Skim
tajuk; berkaitan dengan Algebra diajar dahulu sebelum Komponen
b. Menghubungkaitkan idea matematik diteruskan kepada komponen lain. Skim
dalam Unit Pembelajaran dengan pengajaran ini mempersembahkan kandungan
penggunaannya dalam sesuatu aktiviti Matematik Tambahan daripada yang sudah diajar
manusia; kepada yang baru.
c. Penegasan tertentu;
d. Tatatanda;
e. Rumus; Skim Tajuk memberikan guru lebih keluwesan
Skim
f. Cadangan strategi pengajaran dan memperkenalkan tajuk algebra dan tajuk geometri Tajuk
pembelajaran; dan sebelum memperkenalkan cabang matematik
g. Nilai intrinsik matematik. baru kepada murid seperti kalkulus.

Antara dua skim pengajaran ini, guru boleh


Pelajar dikehendaki mampu menerbitkan rumus memilih skim yang lebih sesuai dilaksanakan di
yang dinyatakan kecuali rumus tertentu yang kelas mereka berdasarkan pengetahuan awalan
hanya diperlukan untuk pengiraan suatu kuantiti. murid, stail pembelajaran murid dan stail
pengajaran guru.

5
Skim Komponen Skim Komponen

Komponen Algebra
A1. Fungsi
A1. Fungsi
A2. Persamaan Kuadratik
A3. Fungsi Kuadratik A2. Persamaan Kuadratik
A4. Persamaan Serentak
A5. Indeks dan Logaritma A3. Fungsi Kuadratik

Komponen Geometri A4. Persamaan Serentak


G1. Geometri Koordinat
G1. Geometri Koordinat
Komponen Statistik
S1. Statistik
T1. Sukatan Membulat
Komponen Trigonometri
T1. Sukatan Membulat A5. Indeks dan Logaritma

Komponen Kalkulus
S1. Statistik
K1. Pembezaan

AST. Penyelesaian Segi Tiga


Pakej Aplikasi Sains Pakej Aplikasi Sains Atau
Dan Teknologi Sosial SS1. Penggunaan Nombor Indeks
AST1. Penyelesaian Segi AST1. Penggunaan
Tiga Nombor Indeks K1. Pembezaan

Kerja Projek Kerja Projek Kerja Projek

6
Penekanan dalam Proses Pengajaran diselesaikan melalui lebih daripada satu strategi
dan Pembelajaran penyelesaian masalah.
Proses pengajaran dan pembelajaran dalam
kurikululm ini menegaskan pembinaan konsep dan Komunikasi Secara Matematik
penguasaan kemahiran serta pembentukan sikap Kemahiran berkomunikasi secara matematik juga
dan nilai. Selain daripada itu, terdapat unsur- dititikberatkan semasa pembelajaran matematik
unsur lain yang perlu diambil kira dan diserapkan berlaku. Murid dikehendaki menerangkan konsep
ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dan hasil kerja mereka antara satu sama lain dan
dalam bilik darjah secara yang terancang melalui guru berperanan sebagai fasilitator. Penekanan
tajuk-tajuk yang diajar. Unsur-unsur tersebut yang kepada komunikasi matematik akan juga
merupakan penekanan dalam proses pengajaran mengembangkan keterampilan murid men-
dan pembelajaran Matematik Tambahan adalah terjemahkan sesuatu perkara ke dalam model
seperti berikut: matematik dan sebaliknya.

Penyelesaian Masalah Penggunaan Teknologi


Dalam kurikulum Matematik, kemahiran Penggunaan perkakasan dan perisian digalakkan
penyelesaian masalah dan penggunaan strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
penyelesaian masalah seperti cuba-jaya, melukis Penggunaan perkakasan dan perisian teknologi akan
gambar rajah, membuat jadual, mengenal pasti memberi beberapa faedah kepada murid seperti
pola, ujikaji/simulasi, menyelesaikan masalah yang meningkatkan kefahaman sesuatu konsep, memberi
lebih mudah, mencari analogi dan bekerja ke gambaran visual dan memudahkan pengiraan
belakang telah dipelajari. Penggunaan strategi kompleks. Penggunaan kalkulator, komputer,
penyelesaian masalah ini harus diperkukuhkan dan perisian pendidikan, laman-laman web dalam
dilanjutkan dalam proses pengajaran dan Internet serta pakej-pakej pembelajaran yang sedia
pembelajaran Matematik Tambahan. Selain ada boleh meningkatkan dan mempelbagaikan
daripada soalan rutin, murid mesti menyelesaikan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran
masalah tak rutin dengan menggunakan strategi Matematik Tambahan. Pihak sekolah digalak
penyelesaian masalah. Dalam hal ini guru melengkapkan guru Matematik Tambahan dengan
digalakkan juga menunjukkan masalah yang boleh perisian teknologi yang bersesuaian dan berkesan.

7
Penggunaan perisian demikian akan membantu individu untuk kerja projek berkenaan. Ini bertujuan
murid memodelkan masalah yang mereka terokai untuk membentuk murid yang mampu
dengan lebih efektif. menyelesaikan masalah dan berkomunikasi secara
berkesan.
Penekanan yang dijelaskan dalam bahagian ini
bukan sahaja membolehkan murid memahami Laporan kerja projek perlu mengandungi perkara-
suatu tajuk dengan lebih mendalam tetapi perkara seperti berikut:
melengkapkan murid untuk menjalankan kerja
projek dengan lebih kukuh dan yakin. Namun a. Tajuk.
demikian, teknologi seharusnya tidak dianggap b. Latar belakang atau pengenalan.
sebagai pengganti kepada guru tetapi sebaliknya c. Kaedah strategi/prosedur.
mempertingkatkan dan merangsang pembelajaran d. Dapatan.
secara lebih berkesan. e. Perbincangan/penyelesaian.
f. Kesimpulan/pengitlakan.
Kerja Projek
Setiap murid digalakkan menjalankan satu kerja Penilaian
projek Matematik Tambahan yang bertemakan Penilaian berterusan hendaklah dijalankan supaya
sains dan teknologi atau sains sosial semasa di murid mempunyai maklum balas tentang kemajuan
Tingkatan Empat. Murid boleh memilih satu projek mereka dan pihak sekolah boleh menyediakan
berdasarkan senarai tajuk yang diberi. Kerja projek rancangan dalaman untuk membantu murid.
ini hanya boleh dijalankan seawal-awalnya pada Memandangkan kurikulum Matematik Tambahan
semester kedua apabila murid telah menguasai mempunyai penekanan tertentu, penilaian yang
beberapa tajuk. Tugasan yang diberikan dalam dijalankan perlu merangkumi aspek berikut:
sesuatu kerja projek mestilah berdasarkan tajuk
yang telah dipelajari sebelumnya dan merupakan a. Kefahaman konsep dan penguasaan
sesuatu kerja yang boleh disiapkan oleh murid kemahiran; dan
dalam tempoh tiga minggu. Kerja projek boleh b. Soalan tak rutin (yang memerlukan
dijalankan secara kumpulan atau individu tetapi penggunaan pelbagai strategi penyelesaian
setiap murid digalakkan menyediakan satu laporan masalah).

8
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

A1. FUNGSI

1. Hubungan Aras 1
1.1 Mewakilkan sesuatu hubungan. Pendedahan idea tentang set diperlukan.
Contoh-contoh hubungan dalam
kehidupan harian perlu dibincangkan.
Aras 2
1.2 Menentukan domain, kodomain, objek, Kes hubungan meliputi gambar rajah
imej dan julat bagi sesuatu hubungan. anak panah, pasangan bertertib dan
graf.
Aras 3
1.3 Mengelaskan sesuatu hubungan yang
ditunjukkan dalam rajah pemetaan
sebagai jenis: satu kepada satu,
banyak kepada satu, satu kepada
banyak dan banyak kepada banyak.

2. Fungsi Aras 1
2.1 Mengenal pasti fungsi sebagai Fungsi diwakilkan dalam bentuk gambar
sejenis hubungan khas. rajah anak panah, pasangan bertertib
atau graf.

9
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Aras 2
2.2 Menulis sesuatu fungsi dengan Contoh : f: x → 2x
menggunakan tatatanda fungsi. f(x) = 2x
“f: x → 2x” boleh dibaca sebagai “fungsi
f yang memetakan x kepada 2x”.
Contoh fungsi yang bukan berasaskan
matematik diberikan juga.

2.3 Menentukan domain, julat, objek dan Contoh fungsi meliputi fungsi algebra
imej sesuatu fungsi. dan trigonometri, termasuk fungsi nilai
mutlak f:x → | f(x) |, f(x) ialah fungsi
linear, kuadratik atau trigonometri.

Aras 3
2.4 Menentukan imej sesuatu fungsi Nama jenis-jenis fungsi tidak perlu
apabila objek diberi dan sebaliknya. ditegaskan.

3. Fungsi gubahan Aras 2


3.1 Menentukan gubahan dua fungsi. Fungsi yang terlibat terhad kepada
fungsi algebra.
fg(x) bermakna f(g(x) ).
Kaedah gambar rajah anak panah atau
algebra boleh digunakan.

10
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
3.2 Menentukan imej sesuatu fungsi Imej fungsi gubahan termasuk nilai
gubahan apabila objek diberi dan tunggal atau sesuatu julat.
sebaliknya.

Aras 3
3.3 Mencari satu fungsi berkaitan apabila
diberi fungsi gubahan dan salah satu
fungsinya.

4. Fungsi songsangan Aras 2


4.1 Mencari nilai dalam domain yang Fungsi yang terlibat terhad kepada
sepadan dengan sesuatu nilai dalam fungsi algebra.
julat melalui pemetaan songsangan Songsangan bagi fungsi gubahan tidak
apabila fungsinya diberi. diperlukan.

Aras 3
4.2 Menentukan fungsi songsangan Perlu diterangkan bahawa songsangan
secara algebra. sesuatu fungsi itu tidak semestinya
suatu fungsi juga.
4.3 Menentukan dan menyatakan syarat
untuk kewujudan fungsi songsangan.

11
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

A2. PERSAMAAN
KUADRATIK

1. Persamaan kuadratik dan Aras 1


puncanya 1.1 Mengenal pasti sesuatu persamaan Bentuk am persamaan kuadratik:
kuadratik dan menyatakannya dalam ax2 + bx + c = 0, a,b,c adalah pemalar,
bentuk am. a ≠ 0.

1.2 Menentukan sama ada nilai yang


diberikan adalah punca suatu
persamaan kuadratik atau tidak melalui
kaedah:
a. Penggantian.
b. Pemerinyuan.

1.3 Menentukan punca suatu persamaan Soalan diberikan dalam bentuk


kuadratik dengan kaedah cuba-jaya. (x + a)(x + b) = 0, a, b adalah nilai
berangka.

12
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Penyelesaian persamaan Aras 2


kuadratik 2.1 Menentukan punca persamaan Penerangan tentang (x - a)(x - b) = 0,
kuadratik melalui: maka x - a = 0 atau x - b = 0 atau
a. Pemfaktoran. x - a = 0, x - b = 0 bila a = b perlu
b. Penyempurnaan kuasa dua. dibincangkan.
c. Rumus.
− b ± b 2 − 4ac
x=
2a
Pelajar tidak perlu menerbitkan rumus
bagi 2.1c.

2.2 Membentuk persamaan kuadratik Apabila diberi x = a dan x = b adalah


daripada punca. punca, persamaan kuadratik adalah
(x − a)(x − b) = 0, iaitu
x2 − (a + b) x + ab = 0.
Kes-kes yang melibatkan penggunaan
−b c
hubungan α + β = , αβ =
a a
α , β adalah punca persamaan
kuadratik tidak diperlukan.

13
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3. Syarat untuk persamaan Aras 2


kuadratik mempunyai 3.1 Menentukan jenis punca sesuatu b2 - 4ac > 0
a. dua punca berbeza persamaan kuadratik daripada nilai b2 - 4ac = 0
b. dua punca sama b2 − 4ac. b2 - 4ac < 0
c. tiada punca Terangkan bahawa “tiada punca”
bermaksud “tiada punca nyata”.
Istilah pembezalayan tidak perlu
diperkenalkan kepada murid.

Aras 3
3.2 Menggunakan syarat b2 − 4ac dalam Contoh:
persamaan kuadratik untuk: Diberi 3x2 + bx + c = 0 mempunyai
a. Mencari sesuatu nilai yang tidak punca yang sama. Apakah hubungan
diketahui. antara b dan c?
b. Menerbitkan sesuatu perkaitan.

14
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
A3. FUNGSI KUADRATIK

1. Fungsi kuadratik dan Aras 1


grafnya 1.1 Mengenal pasti fungsi kuadratik. Bentuk am fungsi kuadratik:
f(x)= ax 2 +bx+c, a, b dan c adalah
pemalar, a ≠ 0.
Dicadangkan pelbagai contoh fungsi
algebra diberikan.

1.2 Memplot graf sesuatu fungsi Perkenalkan istilah titik minimum, titik
kuadratik dengan: maksimum dan paksi simetri.
a. Jadual yang diberi.
b. Membina jadual.

Aras 2
1.3 Mengenal pasti bentuk graf bagi Perkenalkan istilah parabola sebagai
fungsi kuadratik. nama bagi bentuk graf fungsi kuadratik.
Perbincangan bentuk graf fungsi
kuadratik perlu meliputi kes a>0 dan a<0.

1.4 Menghubungkaitkan kedudukan graf


fungsi kuadratik f(x)=ax 2 +bx+c
dengan jenis punca persamaan
f(x)=0.

15
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
2. Nilai maksimum dan nilai Aras 3
minimum fungsi kuadratik 2.1 Menentukan nilai maksimum atau Tegaskan bentuk umum
nilai minimum fungsi kuadratik penyempurnaan kuasa dua
dengan cara menyempurnakan f(x) = a(x+p)2+q
kuasa dua.

3. Lakaran graf fungsi Aras 3


kuadratik 3.1 Melakarkan graf fungsi kuadratik Utamakan penentuan titik persilangan
dengan mencari titik maksimum atau (jika wujud) dengan paksi-paksi sebagai
titik minimum dan dua titik lain untuk dua titik lain itu.
mendapat bentuk yang betul.

Tegaskan titik minimum atau titik


maksimum dan dua titik lain ditandakan
pada graf.

Terangkan bahawa graf fungsi kuadratik


adalah simetri pada garis mencancang
yang melalui titik maksimum atau
minimum.

4. Ketaksamaan kuadratik Aras 3


4.1 Menentukan julat nilai x yang Kaedah lakaran graf diutamakan dalam
memenuhi sesuatu ketaksamaan kemahiran ini.
kuadratik.

16
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
A4. PERSAMAAN
SERENTAK
Aras 2
1. Persamaan serentak dalam 1.1 Menyelesaikan persamaan serentak Persamaan tak linear terhad kepada
dua anu: satu persamaan melalui kaedah penggantian. jenis darjah kedua sahaja.
linear dan satu persamaan Contoh:
tak linear a. 3x2 + 4y2 + 5 = 0
4y 3x
b. + = -4
x y
2
c. 2xy - 6x = 5
Aras 3
1.2 Menyelesaikan persamaan serentak Contoh masalah adalah seperti yang
yang melibatkan masalah harian. berkaitan dengan luas, perimeter,
persilangan garis lengkung dengan garis
lurus dan masalah harian.

17
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
A5. INDEKS DAN
LOGARITMA

1. Indeks dan hukum indeks Aras 1


1.1 Mencari nilai bagi sesuatu nombor Indeks sifar dan indeks negatif perlu
yang diungkapkan dalam bentuk: diterangkan.
a. Indeks integer.
b. Indeks pecahan.

1.2 Mencari nilai hasil darab, hasil bahagi Hukum indeks meliputi:
atau kuasa untuk nombor indeks a. am x an = am + n
dengan menggunakan hukum indeks. b. am ÷ an = am – n
c. (am)n = amn
Aras 2
1.3 Mengolah ungkapan algebra dengan
menggunakan hukum indeks.

2. Logaritma dan hukum Aras 1


logaritma 2.1 Mengungkapkan nombor indeks kepada Takrif logaritma perlu diterangkan.
bentuk logaritma dan sebaliknya. N=ax ⇔ logaN=x dengan a >0, a≠1
Tegaskan bahawa
loga 1 = 0, loga a = 1

2.2 Mencari logaritma sesuatu nombor. Termasuk kes-kes di mana nombor itu
diberikan dalam bentuk:
a. Indeks.
b. Berangka.

18
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Tegaskan bahawa:
a. logaritma bagi suatu nombor negatif
tidak tertakrif.
b. logaritma sifar tidak tertakrif.
Aras 2
2.3 Mencari logaritma sesuatu nombor Hukum-hukum logaritma meliputi:
dengan menggunakan hukum a. loga xy = loga x + logay
logaritma. x
b. loga   = loga x − logay
y 
c. loga bm = m logab
2.4 Meringkaskan ungkapan logaritma
kepada bentuk termudah.

3. Penukaran asas logaritma Aras 1 logcb


3.1 Mencari logaritma sesuatu nombor logab =
logca
dengan menukar kepada asas yang
sesuai.

Aras 2
3.2 Menyelesaikan masalah yang Tegaskan juga keputusan
melibatkan manipulasi algebra dan
logab = 1
meringkaskan ungkapan. logba

Khusus untuk kes-kes yang melibatkan


hukum logaritma dan /atau penukaran
asas logaritma.

19
KOMPONEN ALGEBRA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

4. Persamaan yang Aras 2


melibatkan indeks dan 4.1 Menyelesaikan persamaan yang Persamaan yang melibatkan indeks
logaritma melibatkan indeks. diselesaikan melalui:
a. Perbandingan indeks dan asas.
b. Penggunaan logaritma.
Aras 3
4.2 Menyelesaikan persamaan yang Persamaan yang melibatkan indeks dan
melibatkan logaritma. logaritma terhad kepada persamaan
yang menghasilkan satu jawapan
sahaja.

20
Komponen Geometri Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
G1. GEOMETRI KOORDINAT

1. Jarak di antara dua titik Aras 1


1.1 Mencari jarak antara dua titik (x1 , y1) Jarak = (x1 − x2 )2 + (y1 − y 2 )2
dan (x2 , y 2) dengan menggunakan
rumus.

2. Pembahagian tembereng Aras 1


x + x 2 y1 + y 2 
Titik tengah =  1
garis 2.1 Menentukan titik tengah antara dua titik. , 
 2 2 

Aras 2
2.2 Menentukan koordinat titik yang Terhad kepada kes m dan n positif
membahagikan sesuatu tembereng sahaja.
garis dengan nisbah m : n. Pelajar tidak dikehendaki menerbitkan
rumus.
 nx1 + mx2 ny1 + my 2 
 , 
 m+n m+n 

3. Luas poligon Aras 1


3.1 Menentukan luas sesuatu segi tiga Pengiraan melibatkan masalah
berasaskan luas bentuk-bentuk berangka sahaja.
geometri tertentu.

21
Komponen Geometri Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
3.2 Mencari luas segi tiga dengan Tegaskan hubungan antara tertib bucu
mengunakan dan tanda luas.

1
x x x x Murid tidak dikehendaki menerbitkan
1 2 3 1

2 y y y y mnemonik ini.
1 2 3 1

3.3 Mencari luas sisi empat dengan Tegaskan bahawa apabila luas poligon
menggunakan kaedah dalam 3.2. ialah sifar, titik-titik berkenaan adalah
segaris.
4. Persamaan garis lurus Aras 1
4.1 Menentukan pintasan−x dan
pintasan−y sesuatu garis lurus.
y 2 − y1
4.2 Mencari kecerunan sesuatu garis lurus m=
yang melalui dua titik. x 2 − x1

4.3 Mencari kecerunan sesuatu garis lurus m = - pintasan-y


berdasarkan pintasan−x dan pintasan-x
pintasan −y.

Aras 2
4.4 Membentuk persamaan garis lurus y− y
apabila diberi :
1
=m
x− x
a. Kecerunan dan satu titik. 1

22
Komponen Geometri Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

b. Dua titik. y − y1 y 2 − y1
=
x − x1 x2 − x1

Jawapan untuk hasil pembelajaran 4.4a


dan 4.4b hendaklah diberikan dalam
bentuk termudah.

c. Pintasan−x dan pintasan−y. x y


+ =1
a b

4.5 Menentukan kecerunan dan pintasan Melibatkan penukaran persamaan garis


sesuatu garis lurus yang persamaanya lurus daripada bentuk asal kepada
diberi. bentuk kecerunan y = mx + c atau
x y
bentuk pintasan + =1
a b

4.6 Menurunkan persamaan garis lurus ax + by + c = 0


kepada bentuk am.

4.7 Mencari koordinat titik persilangan dua


garis lurus.

23
Komponen Geometri Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
5. Garis lurus selari dan garis Aras 2
lurus serenjang 5.1 Menentukan sama ada dua garis lurus Tegaskan bagi dua garis lurus selari
selari atau tidak melalui perbandingan m1 = m2
kecerunan kedua-dua garis lurus itu
dan sebaliknya.

5.2 Membentuk persamaan garis lurus


yang melalui satu titik tertentu dan
selari dengan garis lurus yang diberi.

5.3 Menentukan sama ada dua garis lurus Tegaskan penggunaan hubungan
serenjang atau tidak apabila kecerunan m1 m2 = −1
kedua-dua garis lurus itu diketahui dan untuk dua garis serenjang.
sebaliknya. Hubungan ini ditunjukkan melalui contoh-
contoh.
Murid tidak perlu menerbitkan
m1 m2 = −1
5.4 Menentukan persamaan suatu garis
lurus yang melalui satu titik tertentu dan
berserenjang dengan garis lurus yang
diberi.

Aras 3
5.5 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan persamaan garis lurus.

24
Komponen Geometri Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6. Persamaan lokus yang Aras 2


melibatkan jarak antara dua 6.1 Membentuk persamaan lokus yang Bentuk lokus boleh diterangkan melalui
titik memenuhi syarat: lakaran.
a. Jarak titik bergerak dari suatu titik
tetap adalah malar.

b. Nisbah jarak titik bergerak dari dua


titik tetap adalah malar.

Aras 3
6.2 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan lokus.

25
KOMPONEN STATISTIK
STA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

S1. STATISTIK Makna data terkumpul dan data tak


terkumpul perlu dibincangkan.
Makna sukatan kecenderungan memusat
sebagai pewakilan data perlu
dibincangkan.
1. Sukatan kecenderungan Aras 1
memusat Min x =
∑x
1.1 Mengira min untuk data tak terkumpul.
N
1.2 Menentukan mod untuk data tak
terkumpul.

1.3 Menentukan median untuk data tak


terkumpul.

1.4 Menentukan kelas mod daripada


jadual kekerapan bagi data terkumpul.

1.5 Mencari nilai mod daripada histogram. Hanya melibatkan kes dengan selang
kelas yang seragam.

26
KOMPONEN STATISTIK
STA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
1.6 Mengira min bagi data terkumpul. Hanya melibatkan kes dengan selang
kelas yang seragam

Min x =
∑fx
∑f
x = tanda kelas
f = kekerapan

1.7 Menentukan median daripada jadual Median


kekerapan longgokan bagi data
1 
terkumpul.  N −F 
m =L +2 C
 fm 
 
 
L = Sempadan bawah kelas median
N = Jumlah kekerapan
C = Saiz kelas median
ƒm= Kekerapan kelas median
F = Kekerapan longgokan sebelum
kelas median
Bukti untuk menerbitkan rumus median
tidak diperlukan.

27
KOMPONEN STATISTIK
STA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.8 Mencari median daripada ogif bagi


data terkumpul.

Aras 3
1.9 Menghuraikan kesan ke atas min, Analisis situasi yang dibincangkan perlu
mod dan median untuk sesuatu set menghuraikan kelebihan dan kekurangan
data apabila: sesuatu sukatan kecenderungan
a. Setiap data ditukar secara memusat yang digunakan.
seragam.
b. Ada nilai ekstrim.
c. Sesuatu data dikeluarkan atau
dimasukkan.

1.10 Menganalisis kecenderungan Perbincangan harus melibatkan kes data


memusat data. tak terkumpul atau data terkumpul.
Pelajar dikehendaki memilih kaedah yang
berkenaan untuk menjalankan analisis.

2. Sukatan Serakan Aras 1


2.1 Mencari julat sesuatu set data tak Makna serakan bagi sesuatu set data
terkumpul. perlu dibincangkan.

2.2 Mencarikan julat antara kuartil untuk


sesuatu set data tak terkumpul.

28
KOMPONEN STATISTIK
STA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.3 Mencari julat bagi sesuatu set data


terkumpul.

Aras 2
2.4 Mencari julat antara kuartil bagi Penentuan kuartil pertama dan kuartil
sesuatu set data terkumpul daripada ketiga perlu dikembangkan melalui
jadual kekerapan longgokan. prinsip pertama.

2.5 Menentukan julat antara kuartil bagi


sesuatu set data terkumpul daripada
ogif.

2.6 Menentukan varians untuk:


a. Data tak terkumpul. σ =
2 ∑ fx 2
− x 2, x =
∑ fx
b. Data terkumpul. ∑f ∑f

Bagi data tak terkumpul:


f = kekerapan sesuatu kuantiti
x = nilai sesuatu kuantiti

Bagi data terkumpul:


f = kekerapan sesuatu selang kelas
x = tanda kelas

29
KOMPONEN STATISTIK
STA Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.7 Menentukan sisihan piawai untuk: σ=


∑ fx 2
− x 2

a. Data tak terkumpul. ∑f


b. Data terkumpul.
Bagi data tak terkumpul:
f = kekerapan sesuatu kuantiti
x = nilai sesuatu kuantiti

Bagi data terkumpul:


f = kekerapan sesuatu selang kelas
x = tanda kelas

Aras 3
2.8 Menghuraikan kesan ke atas julat, Situasi yang dibincangkan perlu
julat antara kuartil, varians dan menghuraikan kelebihan dan kekurangan
sisihan piawai untuk sesuatu set sesuatu sukatan serakan yang
data apabila: digunakan.
a. Setiap data ditukar secara
seragam.
b. Ada nilai ekstrim.
c. Sesuatu data dikeluarkan atau
dimasukkan.

2.9 Membandingkan kecenderungan Perbandingan dua set data berdasarkan


memusat dan serakan antara dua sukatan kecenderungan memusat sahaja
set data. tidak mencukupi.

30
Komponen Trigonometri Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

T1. SUKATAN MEMBULAT

1. Radian Aras 1
1.1 Menukarkan ukuran dalam radian Takrif satu radian perlu dibincangkan
kepada darjah dan sebaliknya. dengan murid.
Rad. ialah singkatan untuk radian.
Penukaran dibuat melalui hubungan
π rad. = 180o

Sukatan dalam radian boleh


diungkapkan:
a. Dalam sebutan π.
b. Tanpa melibatkan π .
2. Panjang lengkok sesuatu Aras 1
bulatan 2.1 Menentukan : s = j θ , θ dalam radian.
a. panjang lengkok;
b. jejari;
c. sudut tercangkum di pusat bulatan;
berdasarkan maklumat yang
mencukupi.

Aras 2
2.2 Mencari perimeter tembereng
sesuatu bulatan.

31
Komponen Trigonometri Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Aras 3
2.3 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan panjang lengkok.

3. Luas sektor sesuatu Aras 1


1
bulatan 3.1 Menentukan: L= j 2 θ, θ dalam radian.
a. luas sektor; 2
b. jejari;
c. sudut tercangkum di pusat
bulatan;
berdasarkan maklumat yang
mencukupi.

Aras 2
3.2 Mencari luas tembereng sesuatu
bulatan.

Aras 3
3.3 Menyelesaikan masalah yang Kaitkan dengan situasi yang sesuai.
melibatkan luas sektor.

32
Komponen Kalkulus Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

K1. PEMBEZAAN

1. Idea tangen kepada Aras 1


lengkung dan hubungannya 1.1 Menentukan nilai fungsi apabila Idea had sesuatu fungsi boleh
dengan pembezaan pembolehubahnya menuju kepada dikembangkan melalui kaedah graf.
sesuatu nilai tertentu.

1.2 Mencari kecerunan perentas


di antara dua titik pada sesuatu garis
lengkung.

Aras 2
1.3 Mencari terbitan pertama sesuatu Konsep terbitan pertama sesuatu
fungsi sebagai kecerunan tangen fungsi perlu diterangkan sebagai
kepada graf fungsi y = f (x). tangen kepada sesuatu lengkung.
Penerangan terbitan pertama kepada:
a. titik tertentu;
b. sebarang titik;
pada sesuatu lengkung harus
disokong dengan lakaran graf.

1.4 Menentukan terbitan pertama untuk y = axn di mana a ialah nilai


polinomial mudah. berangka,
n = 1, 2, 3.

33
Komponen Kalkulus Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.5 Mendeduksikan rumus untuk terbitan Tatatanda bahawa f ‘(x) setara dengan
pertama bagi fungsi y = axn
dy
secara aruhan. apabila y = f (x)
dx

2. Terbitan pertama untuk Aras 2


fungsi polinomial 2.1 Menentukan terbitan pertama untuk Gunakan rumus:
fungsi y = axn. Apabila y = axn,
dy
maka = n a xn-1
dx
a, n adalah pemalar dengan n integer.
y adalah satu fungsi pembolehubah x.
Rumus untuk terbitan pertama
polinomial mudah harus digunakan
mulai unit pembelajaran ini.
2.2 Menentukan nilai terbitan pertama
untuk fungsi y = axn bagi nilai
tertentu pembolehubahnya.
dy
2.3 Menentukan terbitan pertama untuk Cari apabila y = f(x) + g(x),
sesuatu fungsi yang merupakan: dx
a. hasil tambah; atau y = f(x) - g(x), f(x) dan g(x) diberi.
b. hasil beza;
dua sebutan algebra.

34
Komponen Kalkulus Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
dy dv du
2.4 Menentukan terbitan pertama hasil Apabila y = uv, maka =u +v
darab dua polinomial. dx dx dx

du dv
u v −u
2.5 Menentukan terbitan pertama hasil dy
Apabila y = , maka
v = dx 2 dx
bahagi dua polinomial. dx v

2.6 Menentukan terbitan pertama fungsi Apabila y = f(u), dan u = g(x),


gubahan dengan menggunakan dy dy du
petua rantai. = x
dx du dx

Aras 3
2.7 Menentukan kecerunan tangen Kes-kes yang dibincangkan di bawah
kepada sesuatu titik pada suatu hasil pembelajaran 2.7 - 2.9 terhad
lengkung. kepada petua-petua yang
diperkenalkan di bawah 2.4 - 2.6.
2.8 Menentukan persamaan tangen
kepada sesuatu titik pada suatu
lengkung.

2.9 Menentukan persamaan normal


kepada sesuatu titik pada suatu
lengkung.

35
Komponen Kalkulus Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

3. Nilai minimum dan nilai Aras2


maksimum 3.1 Mencari koordinat titik pusingan pada Perlu ditegaskan peranan terbitan
suatu lengkung. pertama dalam penentuan titik
pusingan.

3.2 Menentukan sesuatu titik pusingan Tidak meliputi titik lengkok balas.
adalah maksimum atau minimum.

Aras3
3.3 Menyelesaikan masalah yang Masalah yang berkenaan terhad
melibatkan nilai maksimum atau kepada dua pemboleh ubah sahaja.
minimum.

4. Kadar perubahan yang Aras2


terhubung 4.1 Menentukan kadar perubahan bagi Masalah yang berkenaan terhad
kuantiti yang terhubung. kepada tiga pemboleh ubah.

36
Komponen Kalkulus Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

5. Tokokan kecil dan Aras2


δ y dy
penghampiran 5.1 Menentukan perubahan kecil untuk ≈
sesuatu kuantiti. δ x dx

5.2 Mencari nilai hampir melalui kaedah Tidak melibatkan kes perubahan
pembezaan. peratusan.

6. Pembezaan peringkat Aras2


sebagai d  dy  atau
kedua 6.1 Menentukan terbitan kedua untuk d 2y
Idea
fungsi y = f(x). dx 2
dx  dx 

f " (x) =
d
[f ' ( x )] perlu diperkenalkan.
dx
6.2 Menentukan titik pusingan sesuatu
lengkung maksimum atau minimum
dengan menggunakan kaedah
pembezaan peringkat kedua.

37
Pakej Aplikasi Sains dan TTeknologi
eknologi Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

AST1. PENYELESAIAN
SEGI TIGA

1. Petua Sinus Aras 1


1.1 Membentuk Petua Sinus. Petua Sinus
a b c
= =
sinA sinB sinC

Aras 2
1.2 Mencari sisi atau sudut yang tidak Segi tiga bersudut tirus dan segi tiga
diketahui dalam sesuatu segi tiga bersudut cakah perlu dibincangkan.
dengan menggunakan Petua Sinus.

Aras 3
1.3 Mencari sisi atau sudut yang tidak
diketahui dalam sesuatu segi tiga bagi
kes berambiguiti.

1.4 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan Petua Sinus.

2. Petua Kosinus Aras 1


2.1 Membentuk Petua Kosinus. Petua Kosinus
c2 = a2 + b2 - 2ab kos C

38
Pakej Aplikasi Sains dan TTeknologi
eknologi Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Aras 2
2.2 Mencari sisi atau sudut yang tidak Segi tiga bersudut tirus dan segi tiga
diketahui dalam sesuatu segi tiga bersudut cakah perlu dibincangkan.
dengan menggunakan Petua Kosinus.

2.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan Petua Kosinus.

Aras 3
2.4 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan Petua Sinus dan Petua
Kosinus.

3. Luas Segi Tiga Aras 2


3.1 Mengira luas segi tiga dengan Luas U = ½ ab sin C
menggunakan rumus ½ ab sin C
atau setaranya.

Aras 3
3.2 Menyelesaikan pelbagai masalah tiga Kaitkan dengan konteks yang sesuai.
matra.

39
Pakej Aplikasi Sains dan TTeknologi
eknologi Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

KERJA PROJEK

1. Kes Sains dan Teknologi Aras 3


1.1 Dalam menjalankan kerja projek Panduan untuk menjalankan kerja
murid: projek:
a. Mentakrif masalah/perkara yang
dikaji. 1. Dalam menggunakan heurisitik
b. Menggunakan heuristik penyelesaian masalah atau
penyelesaian masalah/membuat membuat konjektur atau kedua-
konjektur dan membuktikannya. duanya murid boleh melakukan
c. Mengitlakkan keputusan/ perkara seperti berikut:
membuat kesimpulan.
d. Mempersembahkan laporan a. Menerangkan beberapa kes
bertulis yang teratur dan jelas. mudah.
b. Melanjutkan kepada beberapa
kes lebih rumit.
c. Membuat konjektur dan menguji
konjektur itu.
d. Membuktikan sesuatu keputusan.
e. Membuat kesimpulan yang
disokong dengan hujah
matematik.
f. Mengitlakkan keputusan kepada
kes lebih kompleks.

40
Pakej Aplikasi Sains dan TTeknologi
eknologi Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Murid perlu diberi peluang untuk


membentangkan hasil kajian mereka
di bilik darjah.

3. Murid digalakkan menjawab


persoalan tentang hasil kajian.

4. Kerja projek murid boleh dinilai


berdasarkan perkara 1.1a hingga
1.1d.

41
PAKEJ APLIK ASI SAINS SOSIAL
APLIKASI Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

ASS1. PENGGUNAAN
NOMBOR INDEKS

1. Nombor Indeks Aras 1


1.1 Mengira nombor indeks. Makna nombor indeks perlu diterangkan.
Q
I = 1
x 100
Q0
Q0 = kuantiti pada masa asas
Q1 = kuantiti pada masa tertentu

1.2 Mengira indeks harga.

Aras 2
1.3 Mencari Q 0 atau Q 1 jika diberi
maklumat yang berkaitan.

2. Nombor Indeks Gubahan Aras 2 Makna pemberat dan nombor indeks


2.1 Mengira nombor indeks gubahan. gubahan perlu diterangkan.

I =
∑W I i i Wi = pemberat
∑W i
Ii = nombor indeks

42
PAKEJ APLIK ASI SAINS SOSIAL
APLIKASI Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.2 Mencari nilai indeks atau pemberat Penggunaan statisitik dalam pelbagai
jika diberi maklumat yang berkaitan. situasi kehidupan harian dan bidang ilmu
yang lain hendaklah dibincangkan.
Tegaskan kejujuran dalam pengendalian
data statistik.

Aras 3
2.3 Menyelesaikan masalah yang
melibatkan nombor indeks dan
nombor indeks gubahan.

43
PAKEJ APLIK ASI SAINS SOSIAL
APLIKASI Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

KERJA PROJEK

1. Kes Sains Sosial Aras 3


1.1 Dalam menjalankan kerja projek Panduan untuk menjalankan kerja
murid: projek:
a. Mentakrif masalah perkara yang 1. Dalam menggunakan heuristik
dikaji. penyelesaian masalah atau membuat
konjektur atau kedua-duanya murid
b. Menggunakan heuristik boleh melakukan perkara berikut:
penyelesaian masalah/Membuat
konjektur dan membuktikannya. a. Menerangkan beberapa kes
mudah.
c. Mengitlakkan keputusan/Membuat b. Melanjutkan kepada beberapa kes
kesimpulan. lebih rumit.
c. Membuat konjektur dan menguji
d. Mempersembahkan laporan bertulis konjektur itu.
yang teratur dan jelas. d. Membuktikan sesuatu keputusan
e. Membuat kesimpulan yang
disokong dengan hujah matematik.
f. Mengitlakkan keputusan kepada
kes lebih kompleks.

44
PAKEJ APLIK ASI SAINS SOSIAL
APLIKASI Tingkatan 4
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. Murid perlu diberi peluang untuk


membentangkan hasil kajian mereka
di bilik darjah.

3. Murid digalakkan menjawab persoalan


tentang hasil kajian.

4. Kerja projek boleh dinilai berdasarkan


perkara 1.1a hingga 1.1d.

45
PENYUMBANG

Penasihat Sharifah Maimunah Syed Zin (Ph.D) Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Rohani Abd. Hamid (Ph.D) Timbalan Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Penasihat Ahmad Hozi H.A. Rahman Ketua Penolong Pengarah


Editorial (Ketua Bidang Sains dan Matematik)
Pusat Perkembangan Kurikulum

Editor Rusnani Mohd. Sirin Penolong Pengarah


(Ketua Unit Matematik)
Pusat Perkembangan Kurikulum

Rohana Ismail Penolong Pengarah


Pusat Perkembangan Kurikulum

Panel Penggubal

Ahmad Hozi H.A. Rahman Pusat Perkembangan Loh Kok Khuan Pusat Perkembangan
Kurikulum Kurikulum

Rusnani Mohd. Sirin Pusat Perkembangan Rohana Ismail Pusat Perkembangan


Kurikulum Kurikulum
Ding Hong Eng Pusat Perkembangan Calsom Ibrahim SMK Datuk Haji Abdul
Kurikulum Kadir, P. Pinang

Rosita Mat Zain Pusat Perkembangan Choo Kim Eng SMK St. Teresa
Kurikulum Sungai Petani, Kedah

Abdullah Md Isa Pusat Perkembangan Khoo Soo Lee Bah. Pendidikan


Kurikulum Menengah
MARA
Noor Azlan Ahmad Zanzali Fakulti Pendidikan
(Ph.D) Universiti Teknologi Khor Ah Tuck SMJK Tsung Wah
Malaysia
Krisnan a/l Munusamy Jemaah Nazir Sekolah
Ong Seng Huat (Ph.D) Institut Matematik, Persekutuan,
Universiti Malaya Kuala Lumpur.

Abu Bakar Abdullah SMK Sungai Pelek Lan Foo Huat SMK Bukit Goh
Selangor Kuantan, Pahang

Atan Mat Lazi MRSM Muar Lee Choon Moi SM St. Michael
Johor Penampang, Sabah

Bala a/l Sinnasamy SMK Victoria Lee Kim Soo SMK Tinggi Port Dickson
Kuala Lumpur N. Sembilan
Liao Yung Far SMK Tinggi Perempuan
Busro Md Said SMK Dato Sulaiman
Melaka
Kuala Terengganu
Mohd. Lazim Abdullah MRSM Muadzam Shah Teo Jin Ghee SMK St. Teresa
Pahang Kuching, Sarawak

Nor Ainun Amir SMK B. B. Sg. Buloh Tan Kim Thang Jemaah Nazir Sekolah
Selangor Perlis

Noraizan Mohammed SMK Puteri Wilayah Teoh Pai Teh SMK Kuala Ketil
Kuala Lumpur
Yoong Kwee Soon Sek. Tuanku Abdul
Norlia Ahmat SM Teknik Rahman,Perak.
Cheras, Kuala Lumpur
Yusof Adam SMK Seri Tanjung
Normah Ismail SMK Penang Free Melaka
Pulau Pinang
Zahidi Yusuf Jabatan Pendidikan
Prisca Teresa Wong SMK Tun Abdul Razak Perak
Se Ching Kuching, Sarawak
Ahmad Kamal Hj Yasin
Sharipuddin Shafie Jabatan Pendidikan
Perak Ayub Mat Tahir

Siti Hamizah Hassan SMK Jitra, Kedah Kwok Chee Yen

Lim Lay Li
Pengendali Sistem
Mohd Razif Hashim Pusat Perkembangan Kurikulum