Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Media massa dan serangan pemikiran

Abdul Razak Abd Muthalib (Sarjana Muda Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Univers iti Islam Antarabangsa) abdulrazak_rk@yahoo.com & Ezry Fahmy Bin Eddy Yusof (Sar jana Muda Ekonomi dan Pengurusan Sains, Universiti Islam Antarabangsa) ezryfahmy @yahoo.com ABSTRAK Media massa merupakan bukti kemajuan peradaban yang dianggap memainkan peranan y ang penting dalam kehidupan seharian. Selaku medium penting dalam arus pembangun an kini, media sewajarnya digunakan sebagai pencerahan untuk menggilap pemikiran umat Islam. Walaupun diselangi dengan maklumat dan program yang bermanfaat sepe rti program-program agama, pendidikan, dan pengetahuan, tetapi peratusan program -program sebegini adalah sangat kecil berbanding program-program hiburan yang be rlawanan dengan norma-norma agama. Pola fikir umat Islam kini diserabutkan denga n percampuran antara kebenaran dan kebatilan dalam maklumat dan program-program yang dihidangkan oleh media massa, terutamanya perihal penularan prinsip Machiav elli dan juga lambakan ideologi yang bercanggah dengan akidah dan syariat Islam dalam media massa dilihat semakin membimbangkan. Kertas kerja ini bercadang untu k melihat fenomena dan jenis-jenis serangan pemikiran melalui media massa dalam aspek akidah dan syariat Islam khususnya di Malaysia serta mencadangkan solusiny a dari perspektif Islam yang boleh dilaksanakan bagi memantapkan fungsi media ma ssa. Kata Kunci: Media massa, Machiavelli, akidah dan syariat Islam, 1

Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Pendahuluan Era ledakan maklumat atau zaman teknologi maklumat memberi ruang lua s kepada media massa untuk mencorak tradisi intelektual dan pola fikir manusia. Transformasi media massa yang semakin pesat berkembang dari semasa ke semasa men cipta peluang kepada penduduk bumi untuk berinteraksi dengan pelbagai medium. Te knologi hasil daripada inovasi manusia memungkinkan untuk sesuatu informasi itu disebarkan dengan tuntas sehingga million gigabyte dapat merentasi dunia dalam m asa sepantas nano saat. Islam selaku agama universal mengiktiraf pembangunan dun iawi demi kebaikan manusia seluruhnya ternyata tidak membantah arus revolusi med ia yang telah dan sedang berlaku. Malah Islam dipercayai telah menggunakan konse p iqra’ sebagai media 900 tahun sebelum revolusi intelektual yang diperkenalkan ol eh Johannes Gutenberg menerusi mesin pencetak mudah alihnya. Hal ini dapat dibuk tikan melalui madrasah, majlis, perpustakaan, khanaqah dan lain-lain sebagai tum puan dan pusat komunikasi dan perbincangan mendahului idea Eropah (Ahmad, 2005). Konsep iqra’ ini dianggap media universal penting dalam membentuk budaya dan tama dun Islam kerana paksinya yang berteraskan ilmu. Yusoff (1993) mengambil rumusan Profesor Muhammad Siddiqi apabila beliau mengklasifikasikan perkembangan media Islam yang melalui tiga fasa penting iaitu tahap penerbitan majalah atau risalah , fasa pertumbuhan pesat dan menuju fasa peningkatan profesionalisme. Cuma sahaj a kesilapan lampau umat Islam akibat penutupan pintu ijtihad pada abad ke10 mene mpah kejatuhan tiga empayar besar Islam yakni Empayar Ottoman,Safavid Syiah dan Moghul, walhal pada waktu kebekuan Islam itu Eropah berjaya membebaskan diri dar ipada Zaman Gelap sehingga membawa kepada Zaman Kesedaran atau Pencahayaan. Just eru, revolusi 2

Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 yang berlaku dalam era teknologi maklumat masa kini mendesak umat Islam untuk ti dak ketinggalan kerana zaman yang mencabar ini menuntut kebijaksanaan, kerasiona lan, dan kepekaan umat Islam sejagat (Deraman, 2003). Kepentingan media tidak da pat dinafikan sebagai medium penting dalam mempromosikan era maklumat. Cialdini (2001) berhujah bahawa media massa dalam ke hidupan masa kini diiktiraf sebagai pembawa maklumat, ia membawa pelbagai maklum at sehingga mampu mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran manusia sehinggakan se suatu tingkah laku dirasakan bertepatan dengan norma masyarakat apabila majoriti melakukan perkara yang sama. Pengesahan masyarakat terhadap tingkah laku dan pe mikiran itu kadang-kala melibatkan perilaku yang tidak masuk akal tanpa dasar ya ng logik. Philips (1989) dan Cialdini (2007) beranggapan gambaran maklumat yang diberikan media mampu menghasut dan mempengaruhi tingkah laku manusia. Malah med ia massa khususnya penyaluran mesej melalui paparan berita dan program televisye n banyak mempengaruhi kehidupan harian. Pendapat mengenai pengaruh dan penyalura n mesej oleh media massa telah dicetuskan oleh Walter Lippmann. Menurut Lippmann (1922) dalam bukunya “Public Opinion” menyatakan bahawa media berita adalah sumber asas kepada gambaran dalam kepala kita mengenai dunia luar yang tidak dapat kita capai, lihat dan fikir. Siti Suraini (2006) pula memetik pernyataan Liebes dan Curan (1998) yang menyatakan bahawa media bukan sahaja dianggap sebagai satu rua ng untuk mengedarkan maklumat agar individu lebih berinformasi tetapi juga diang gap sebagai satu ruang budaya yang watak dan peristiwanya digarap sedemikian rup a yang akhirnya akan mencorakkan identiti budaya sesebuah masyarakat. Siti Surai ni (2006) juga menghuraikan pandangan Liabes dan Curan ini dengan menyatakan bah awa kita akan terdedah kepada proses integrasi dan disintegrasi budaya luar yang 3

Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 menyerap dan diterima dalam budaya kita di samping ia juga mendisintegrasikan bu daya yang sedia ada melalui media. Hakikat ini boleh mengakibatkan budaya yang s edia ada dibayangi oleh budaya baru yang mengintegrasikan ciri-ciri budaya luar. Kesan inilah yang paling kritikal jika tidak dikawal dengan sebaiknya. Di Ameri ka Syarikat, televisyen dianggap punca nombor satu segala masalah sosial yang di hadapi hari ini. Laporan yang dikeluarkan oleh The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry mengatakan punca keganasan kanak-kanak dan belia remaja a dalah disebabkan oleh pengaruh televisyen. Golongan ini mempunyai kecenderungan untuk menjadi kebal atau immune dengan ketakutan terhadap keganasan, mengambil k eganasan secara beransur-ansur sebagai cara penyelesaian masalah, mengikut jejak langkah keganasan yang dilihat melalui televisyen dan beridentitikan sesetengah watak seperti mangsa atau pemangsa. Ada juga beberapa para ulamak Islam terdahu lu yang mengharamkan sesetengah penggunaan medium dalam media massa, pengharaman itu bukan berdasarkan teks nas yang jelas, tetapi atas sebab daya rosaknya terh adap agama, moral, keamanan masyarakat. Selain itu, wujud juga pandangan lain ya ng menganggap hukum sesuatu medium itu bergantung kepada perbuatan, bukan zatnya . Di Malaysia khususnya, kajian yang dibuat oleh Nielson Media melaporkan bahawa penggunaan media masih kuat dan menjadi pilihan utama dengan bukti kenaikan per belanjaan di dalam pasaran pengiklanan. Penggunaan media utama seperti suratkhab ar, television, dan radio di Malaysia ternyata stabil walaupun dalam era digital masa kini banyak memperlihatkan inovasi gajet-gajet baru. Media massa di Malays ia dimanfaatkan dengan baik, tetapi adakah manfaat itu digunakan sebagai pencera han untuk menggilap pemikiran umat Islam? Atau wujud perancangan 4

Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 secara berencana untuk memasung pemikiran umat Islam untuk terus merosot daripad a berupaya untuk menilai dan membuat perhitungan tentang apa yang sedang berlaku disekeliling? Nielson Media melalui penyelidikan yang melibatkan 52 negara term asuk Malaysia melalui peratusan frekuansi mengakses permainan dan muat turun hib uran melalui internet merumuskan bahawa rakyat Malaysia sebagai kecanduan hibura n dan teknologi. Justeru tanpa adanya acuan yang benar dalam membentuk pola fiki r Islamik, umat Islam dikhuatiri senang terpengaruh dengan media massa sehingga disalah tanggapi sebagai pegangan hidup. Daripada pihak yang menyampaikan maklum at sehinggalah pihak yang menerima maklumat, rantaian hubungan dalam dunia media memerlukan disiplin yang jelas untuk mengelak pemikiran umat Islam menjadi jele k akibat tidak mampu menapis maklumat yang diterima. Y. B. Dato’ Seri. Dr. Ahmad Z ahid Hamidi (2009) juga percaya media di Malaysia adalah wahana yang sangat berg una tetapi memerlukan pemurnian dan pengukuhan nilai. Dalam era globalisasi ini, campuran antara kebenaran dan kebatilan dalam media berada disaat yang membimba ngkan. Klasifikasi filem contohnya kepada U, 18SG, 18SX dan sebagainya hanya rel even pada zaman sebelum munculnya internet. Jika parlimen sejak pada tahun 1973 lagi pernah mengusul supaya diharamkan filem-filem, siaran barangan bercetak, pe rtunjukan pementasan dan iklan-iklan yang mengandungi unsur-unsur lucah, zaman k ini dengan slogan ‘dunia tanpa sempadan’ dan era ledakan maklumat mendesak para peng uasa bersikap lebih efektif dan teliti dalam menapis maklumat yang ingin disampa ikan. Hal ini adalah kerana telah menular satu prinsip dalam media massa yang bo leh digelarkan sebagai prinsip Machiavelli yang menjurus kepada lambakan ideolog i yang bercanggah dengan akidah dan syariat Islam di dalam kaedah penyampaian me dia massa. Karya Niccolo Machiavelli, The Prince , memberikan pemerhatian berke naan pertalian antara manusia 5

 

 

malah semua jalan-jalan yang berpotensi untu k menghala dan mendorong kepadanya juga turut mengambil hukum haramnya. atau keadah Fekah yang digelar "sad al-zari ah" atau menutup pintu k eburukan. Kegagalan mengenal pasti akar umbi dan benih-benih Machiavellism itu m enjurus kepada pendedahan maklumat dan gambaran tanpa sempadan. media massa akan hanya menyerap segala maklumat dan menyampai kannya tanpa ada penapisan yang jelas berdasarkan ajaran Islam. bukannya atas 6   .Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 dan kuasa yang dimilikinya. Tetapi ajaran Islam menolak prinsip Machiavellism yang ternyata mendatangkan keburukan terleb ih dahulu sebelum sempat mencegah bermacam lambakan ideologi yang terdapat dalam media massa kini melalui kaedah menutup pintu keburukan. Atas sebab itu kaedah menutup pintu keburukan dalam Islam memberikan indikasi bukan sahaja pintu-pintu dosa dan haram yang perlu ditutup. Walaupun Zaharom (2006) berpandangan bahawa kajian-kajian terkini yang melibatkan bahan-bahan bu daya termasuk filem mendatangkan pendapat bahawa penonton mampu untuk menilai da n membuat interpretasi sendiri berasaskan latar belakang penonton. Tanpa di siplin yang jelas. walhal nilai Machiavellian ini jelas bertentangan dengan kaedah di d alam Islam. Maka tidak musta hil untuk sesuatu pemikiran itu terlepas masuk dan bersarang dalam hati umat Isl am dan umat Islam membentuk generasi yang bersandar kepada pemikiran yang menula r. Tetapi nilai Machiavellian ini dikosmetikkan bagi me njustifikasi konsep “matlamat menghalalkan cara” yang jelas bertentangan dengan ajar an Islam. ianya kini menular pula dalam media massa. Berpaksikan nilai Machiavellian ini yang asalnya berkait rapat dengan dunia politik. Produk keluaran media massa cuba mendedahkan atau melakonkan realiti atas alasan sempadan dalam pendid ikan moral.

Hal ini dalam ilmu fekah dije laskan dalam hal ehwal menyelisihi orang kafir merangkumi masalah pakaian. dan tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke neraka mel ainkan telah aku larang kalian darinya” (Silsilah al-Sahihah. bidaah. 6 ms. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara merek a. 4: 89). Usaha serangan pemikiran (ghozwul fikr) yang tersebar luas telahpun diberi amaran dalam firman Allah yang menerangkan tujuan utama serangan pemikiran ini d engan ayat yang bermaksud: “Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mer eka telah menjadi kafir. Ini jelas bertentangan dengan Islam yang mengajak manusia kepada ilm u kerana dengan ilmu barulah manusia mampu bersatu kerana kejelasannya (mundhobi th). Rasulullah SAW juga mengingatkan umat Islam daripada serangan pemikiran ini apabila baginda melarang umatnya daripada meniru budaya orang kafir bagi menjag a keperibadian dan karekteristik seseorang muslim. khurafat. Firman Allah yang bermaksud: “Dan apabila datang kepa da mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan. kristianisasi. terrorism.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 dasar ilmu. Kesemua serangan pemikiran ini berpunca untuk menjauhkan umat Islam daripada ket erikatan dengan para ulamak. tentulah orang-orang yang ingin 7 . jld. tingk ah laku dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya tida klah ada sesuatu yang mendekatkan kalian ke syurga melainkan telah aku perintahk an kepada kalian. tahyul. Dian tara jenis-jenis serangan pemikiran yang dapat dikenal pasti ialah pemikiran hed onism.865). lalu kamu menjadi sama (dengan mereka)” (Surah An-Nisa’. seks dan sebagainya. mereka lalu menyiarka nnya.

kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)” (Surah AnNisa’. I. Justeru serangan pemikiran yang menerobos media massa dalam bentuk moden ini perlu ditangkis dari semua aspek bermula dengan kesedaran yang bermatl amatkan penambahbaikan moral masyarakat. Kesannya. Maka jelas bahawa keterikatan para ulamak dengan umat manusia telah digamba rkan sejak awal lagi sehinggalah zaman ini apabila para ulamak tidak lagi menjad i tempat rujukan utama. tentulah kamu m engikut syaitan.254-258). budaya hedonisme ini telah mula menular masuk sekian lama dalam ke hidupan masyarakat Islam di Malaysia terutamanya dikalangan muda mudi. 4:83). secara sengaja atau p un kebetulan. Menurut kamus dewan pula. 8 . umat Islam lebih mempercayai pemikiran yang te rsebar luas dan menjadikannya sebagai pegangan hidup sekaligus menjatuhkan insti tusi ulamak. hedonisme ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingka n keseronokan atau kesenangan hidup. 2006. Kalau tidaklah kerana kurnia dan rahmat Allah kepada kamu.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil A mri). Sedar atau pun tidak. Perkataan Ulil Amri dalam ayat di atas menurut para ahli tafsir adalah para ula mak. Pemikiran budaya hedonisme Hedonisme yang berasal daripada perkataan Greek yang bermaksud kesenangan (pleasure) iala h suatu pola pemikiran dan budaya hidup yang terlalu sukakan kepada aktiviti hib uran dan keseronokan semata (Encyclopedia of Philosophy. Salah sat u faktor penting yang menyumbang kepada berlakunya fenomena ini ialah realiti me dia massa sama ada media cetak atau media elektronik yang memberikan peruntukan yang sangat banyak kepada aspek hiburan.

Tuntutan fitrah ini seharusnya diberikan haknya dan ditunaikan d engan adil. dengan gambar-gambar yang besar d an menggunakan banyak ruang. Adil dalam erti kata memilih hiburan yang betul dan mengikut kadar y ang diperlukan sahaja tanpa melampaui batas. asalkan ianya dihidangkan dan dinikmati berlandaskan lunas-lunas syariat. terdapat sese tengah pengamal media dengan bersungguh-sungguh menghidangkan hiburan ini secara langsung kepada masyarakat. menyebabkan ianya terdedah kepada ramai orang membaca atau menontonnya. konsert hiburan dari artisartis tempatan pasti dinanti. Namun. Seb agai contoh. diberikan liputan yang berleluasa. tajuk-tajuknya yang besar. dalam dan luar negara. kerana sesetengah aktiviti yang diselitkan memang memberi 9 . Tid ak cukup dengan program hiburan yang disiarkan di kaca televisyen. Menjelajah dari satu negeri ke satu negeri yang lai n sambil mengajak masyarakat untuk berhibur bersama artis-artis yang dibawa. mungkin kerana ianya jen is yang ”selamat”. maka bertambahlah pasaran dan para pengikl an semestinya senang hati dengan situasi ini. fenomena yang terzahir pada hari ini adalah sebaliknya. Hiburan pada dasarnya bukanlah sua tu yang salah atau dilarang oleh Islam. Berita-berita hiburan juga memonopoli akhbar-akhbar dan tabloid-tabloid . Kisah kehidupan. rencana hiburan dan sk andal seks diberikan ruang yang begitu meluas. Fitrah manusia secara umumnya memang perlukan kepada hiburan. Memang tidak adil untuk kita mengkategorikan karnival ini sebagai budaya hedonisme sepe nuhnya. umum telah mengetahui tentang kewujudan Karnival TV3 Jom Heboh! yan g sudah mendapat tempat di hati masyarakat. Setiap kali karnival ini sampai di m ana-mana negeri. Program-program hiburan sama ada di televisyen atau radio dilambakkan kepada masyarakat dengan begitu banyak mengatasi program-progr am lain.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Kebarangkalian yang boleh difikirkan kenapa berita artis. Para menteri tidak menghalang.

Wan Hashim Wan Salleh pada 26 Febuari 2005 . Pesta Malam Indonesia 3. tambah beliau. Natijahnya. ada juga konsertkonsert lain yang terus dijamukan kepada masyarakat kita di a tas pelbagai nama dan tema. Selain konsert-konsert yang diselitkan semasa karnival Jom Heboh in i. 10 . Sebaliknya. dianjurkan oleh pelbagai pihak dan syarikat. maka lahirlah program ”Perkampungan Hadhari” yang dilihat lebih berunsur kan Islamik. pengaruhnya ke arah penyuburan budaya tersebut tidak boleh dinafikan.di negeri tersebut.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 faedah kepada masyarakat seperti pameran yang melibatkan gerai-gerai dan jualan. Ha l ini tampak jelas melalui tindakan Kerajaan Negeri Terangganu suatu ketika dahu lu melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Pengerusi Pembangunan Infrastruktur. kerajaan negeri telah membua t kerjasama dengan stesen televisyen itu bagi menganjurkan satu program Islam Ha dhari yang bertujuan memberi kefahaman kepada rakyat negeri itu mengenai konsep Islam Hadhari. Konsert sempena sambutan tahun baru. konsert sambutan hari kebangsaaan dan bermacam lag i. Sebagai mewakili Kerajaan Negeri Terengganu. Kemudahan Awam dan Komunikasi Negeri. Contoh lain ialah Konsert Inspirasi TV3 yang berlangsung di Dataran Merdeka. TV3 bagi menganjurkan progr am berbentuk hiburan. Namun. Kerajaan negeri katanya tidak pernah dan tidak akan membenarka n karnival berkenaan atau yang seumpamanya dibuat di negeri itu kerana ia mengan dungi beberapa aktiviti seperti konsert oleh artis tempatan yang tidak menepati ciri-ciri Islam Hadhari. Karnival TV3 Sure Heboh – nama yang digunakan ketika itu. Rockaway ’09 dan terdapat 6 konsert lain yang dianjurkan sempena Festival Muzik KL 2009 yang bermula dari 1-10 Julai 2009. beliau menafikan sama sekali tela h memberi kebenaran kepada stesen televisyen swasta.

filem-filem terbaru di pawagam. 2009).Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Apabila program-program hiburan sebegini dilambakkan. Mereka lebih ghairah dan bersemangat untuk berbicara tentang gosip sensasi para artis. tindakan dan amalan majoriti para remaja za man ini. tidak nampak pa da peribadi dan tingkah laku mereka watak seorang Muslim sejati. Terlalu banyak contoh pem ikiran hedonism ini menular dalam pemikiran masyarakat terutamanya generasi muda . lag u-lagu yang sedang popular dan pelbagai topik lain yang semuanya berkaitan denga n hiburan. tutur kata. Tiada lagi jatidiri seorang bangsa Melayu yang sanga t terkenal dengan budaya ketimurannya. kesannya minda masyarakat akan banyak dibentuk dengan hiburan. yang telah diut uskan seorang Nabi. sebagai contoh ikutan yang hakiki. Program-program realiti ini kebanyaka nnya dicedok bulat-bulat dari negara Barat tanpa ditimbang yang mana buruk yang mana bermanfaat. disibukkan dengan hiburan yang melampau-lampau. Penyakit ini bukan sahaja menimpa golongan muda mudi kurang berpendid ikan. Fenomena ini dapat dibuktikan melalui peng aruh penampilan fizikal. Demi menghasilkan imej dan identiti urbankontemporari para remaja zaman ini sanggup menggadai jati diri dan sosok peribadi mereka demi kelihatan ’cool’ dan ber’attitude’ (Syuhada. Salah satu buktinya yang ketara ialah keghairahan dan kegilaan generasi muda a khir-akhir ini terhadap bidang nyanyian apabila pemikiran ini meresap dan mengak ibatkan generasi muda melihat bidang nyanyian sebagai satu prospek yang menguntu ngkan. Malah yang lebih penting. Generasi muda yang diharapkan menjadi baris an pelapis untuk menerajui dan mencorak pembangunan ummah dan negara. malah dukacita apabila ianya turut berjangkit kepada golongan mahasiswa ma hasiswi di institut pengajian tinggi. 11 . Hal ini terjadi apabila lambakan program realiti televisyen untuk mencari dan mencungkil bakat-bakat penyanyi baru.

seni pentas. Katanya: ”Lebih m alang lagi program-program sebegini mendapat tajaan daripada syarikatsyarikat ko rporat.” Program realiti hiburan seperti Akademi Fantasia. Hal ini adalah akibat pemikiran ya ng membentuk tanggapan bahawa media hanyalah alat hiburan dan medium menjual pro duk semata (Syuhada. Ada pengkritik vokal. 2009). tujuannya adalah un tuk melahirkan penyanyi-penyanyi ”pasang siap”. Akademi F antasia dan lain-lain diciplak dari barat hampir seratus peratus dan tidak banya k mencerminkan nilai-nilai ketimuran atau budaya hidup Malaysia. Peningkatan jumlah peserta yang menghadiri sesi ujib akat realiti televisyen ini dari tahun ke tahun merupakan kejayaan pola pemikira n hedonisme sehingga mengagungkan populariti dan kemewahan. persembahan dan sebagainya.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Dalam hal ini. se ni lagu. Tidak memasukka n nilai-nilai keMalaysiaan atau keIslaman. Mentor. tetapi tidak ada pengkritik yang memberikan input soal budaya dan adat sopan agama. Rancangan-ra ncangan yang bersifat ilmiah dan bersandarkan ilmu tidak mendapat sambutan dan p enajaan serta di anggap merugikan. Malaysian Idol. Dukacita apabila generasi muda 12 . rancangan Malaysian Idol. mereka yang waras pasti bersependapat dengan pandangan dan tegura n yang diberikan oleh Mohd Ridhuan Tee (2006) berkaitan hal ini. One in a Million dan sebagainya diti ru daripada Barat bagi menambah program hiburan di Malaysia. Jelas pemikiran hedo nisme yang menular ini mampu menyeleweng tujuan hidup seorang muslim sehingga be rkiblatkan hiburan dan keseronokan semata. Misalnya. My Starz. termasuk syarikat korporat yang diterajui oleh orang Islam. Persoalan timbul apabila produk medi a keluaran orang Islam di Malaysia yang tidak jauh bezanya dengan produk media a cuan Barat yang berteraskan budaya hedonisme.

artis-artis lebih diberi pelbagai anugerah dan dijulang nama mereka atas kece merlangan mereka di dalam industri. jika buruk pula maklumat yang disampaikan. . baiklah kesannya kepada masyarakat. para ulamak. Shahril Anuar (200 6) ketika memberikan kritikan terhadap program-program realiti televisyen ini me nyatakan. Semua budaya hedonisme ini dilihat normal atas nama kemodenan dan kecenderungan masa kini. Pencapaian para artis lebih mendapat liputan pihak media. Masyarakat makan.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 hari ini lebih mengenali keperibadian artis pujaan mereka daripada keperibadian para nabi. 13 . Tiada satu pun ciri-ciri masyarakat Melayu yang beragama Islam yang ditampilkan dalam program berkenaan sedangkan hampir se mua penontonya adalah di kalangan orang Melayu. Kehidupan para artis yang mengikut kayu ukur barat dijadikan garis pa nduan dan ikutan. Pergaulan bebas lelaki dan perem puan. hatta tingkah laku para artis itu sendiri menentang budaya ket imuran apatah lagi syariat Islam. berbanding kecemerlangan para cerdik pandai negara. pakai. Oleh itu. kebanyakan program realiti yang ada tidak ambil peduli tentang aspek m oral dan budaya masyarakat Malaysia. bangsa dan negara. percakapan keterlaluan dan cara penampilan diri yang bertentangan dengan a dat dan budaya Malaysia sudah banyak menjadi asam garam program realiti ini. Hiburan yang melampaui batas dan ni lai murni ini turut dipromosikan oleh media sehingga menjadi rujukan masyarakat. agama. Tokoh-tokoh ak ademik. jika baik maklu mat yang tersebar. Sebalikny a. maka buruk pula kesannya kepada masyarakat. dan berkelakuan selari dengan kehendak dan kecenderung an masa kini mengikut maklumat yang disampaikan media. Hib uran menjadi agenda utama media massa apabila kebanyakan promosi yang diberikan media kepada para artis melebihi para ilmuan dan tokoh sarjana. negarawan kurang ditonjolkan pencapaian dan sumbangan yang telah mereka lakukan untuk pembangunan umat.

II. upacara pemujaan laut dan mandi Safar dengan kepercayaan untuk mengelakkan segal a mara bahaya dan sial yang akan berlaku. sedikit demi sedikit amalan dan kepercayaan karut. yang menyeru pai syariat. perkataan khurafat ini berasal dari bahasa Arab: kharafa-yakhrifukharfan-khur afatan—manakala bahasa Inggeris merujuk kepada superstition dan superstitio dalam bahasa Latin yang bermaksud sesuatu yang dipetik. atau cerita bohong. Manakala dari sudut istilah pula takrifan yang paling kemas ialah takrifan Imam Syatibi. Pemikiran tahyul . 2006:326). Namun. Penularan budaya dan fahaman ini sebenarnya berkait rapat dengan pihak pengamal media yang member ikan ruang yang sangat banyak kepada program-program dan bahan-bahan berita yang berbentuk hiburan. ini tidak bermakna ma syarakat Islam di Malaysia ini telah bersih dari segala amalan dan pemikiran tah yul dan khurafat yang bercanggah dengan akidah Islam. Masih 14   . beliau men gtakrifkan bidaah sebagai sebagai jalan yang direka di dalam agama. Sebagai contoh. tujuan mengamalkannya untuk berlebihan dalam mengabdikan diri kepad a Allah SWT (Ismail Omar. Pemikiran dan kepercayaan tahyul dan khuraf at ini telah lama wujud dalam masyarakat Melayu nusantara. tahyul dan khurafat ini berjaya dihapuskan. 1994). dongeng.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Realiti yang berlaku ini membuktikan betapa budaya hedonisme ini telah meresap m asuk dan sedikit demi sedikit menjadi darah daging masyarakat. Sebahagiannya adalah dibawa masuk ke dalam adat dan amalan masyarakat Melayu hasil pengaruh agama-aga ma atau bangsa-bangsa lain. Manakala definisi bidaah pula menurut bahasa ialah diambil daripada per kataan Arab bida yaitu mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. hasil kesedaran dan usaha gigih para ulamak d an pendakwah khususnya di alam nusantara Melayu. t ahyul dan perkara yang tidak masuk akal tetapi ianya menarik (Ensiklopedia Islam . Walaupun begitu.khurafat dan bidaah Dari segi etimolog i.

filem Pontianak. Kelonggaran untuk menghasilkan filem-filem g enre seram ini diberikan kepada pengusaha filem tempatan. 15 . Melaka (Ro sli Hassan. Dukacitanya media elektronik pula cuba menyuburkan semula pem ikiran dan amalan tahyul. Namun. Sebagai contoh.Osman. 2009). Pengharaman filem Fantasia arahan Aziz M. jin dan syaitan dihasilkan oleh pengarah-pengarah filem negara kita. Sejak kebelakangan ini didapati begitu banyak filem-filem dan dr ama-drama berunsurkan seram yang mengisahkan cerita-cerita berkaitan hantu. amalan zikir. malah mendapat dokonga n yang padu. yang diterbitkan pada 1975. selepas itu industri perfileman Malaysia dilihat seperti ketandusan file m genre seram selepas terpaksa berdepan dengan peraturan dan penguatkuasaan yang tegas oleh Lembaga Penapisan Filem Malaysia (LPFM) pada waktu itu. atas alasan filem itu mengandungi unsur-unsu r tahyul dan boleh memesongkan akidah. Jika kita singk ap kembali sejarah filem Melayu. Filem yang menampilkan primadona Datuk Maria Menado ini mendapat sambutan di luar jangkaan. Tetapi. Ketegasan dalam melaksanakan peraturan yang diletakkan oleh pihak LPFM atau FINA S dilihat menghadapi era yang baru. khurafat dan bidaah ini melalui filem dan program-prog ram televisyen. senarionya berubah sejak akhir-akhir ini. Memetik kata-kata Ketua Pengarah FINAS. pemujaan dan kepercayaan karut yang berlaku di kubur di Pulau Besar. adalah salah satu bukti ketegasan pihak L PFM ketika itu. me rupakan filem Melayu genre seram pertama yang diarahkan oleh BN Rao. Kesannya menyebabkan ramai pengusaha filem tidak berani untuk me nghasilkan filem-filem seram lagi kerana membayangkan risiko kerugian jika filem mereka itu tidak diluluskan.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 terdapat sebahagian masyarakat Melayu Islam yang mana pemikiran dan amalan merek a dicemari dengan unsur-unsur tahyul dan khurafat.

Jin Hutan. Congkak. Senarai i ni belum ditambah dengan siri-siri drama seram yang disiarkan melalui kaca telev isyen seperti Saka. Misalnya. Jangan Pandang Belakang Congkak dan pelbagai lagi.3 juta dalam tempoh 12 hari ditaya ngkan.” Sebab itu kita dapati. Maut. Di jangkakan filem JPBC ini akan berjaya memecahkan rekod JPB. Keban yakkan filem-filem seram yang ditayangkan ini mendapat sambutan yang memberansan gkan daripada masyarakat. katanya: ”Selama 35 tahun industri perfileman kita tidak mene rbitkan filem seram. filem Pontianak Harum Sundal Malam (PHSM) ya ng ditayangkan pada tahun 2004 berjaya meraih kutipan sebanyak RM 3. Rasukan Ablasa. Antara yang terbaru ialah seperti filem Tujuh Perhentian.7 juta. Angk a kutipan ini menjadi peransang kepada penerbit lain untuk terus menerbitkan fil em seram. Jumlah penontonnya yang dilaporkan pula ialah melebihi 400. Anak. Manakala. inilah masanya kita kembalikan kegemilangan filem seram sep erti yang pernah kita capai pada 1950-an keluaran Cathay Keris dan Malay Film Pr oduction dulu. 16 . terbitan MMP pula merup akan filem yang mencatat kutipan tertinggi menurut rekod Finas iaitu sebanyak RM 5. Puaka Niang Rapik. 000 orang. arahan Ahmad Idham berjaya meraih kutipan RM5. Manakala filem seram terbaru Jangan Pandang Belakang Congkak (JPBC). Jan gan Tegur. Makar.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Mohd Mahyidin Mustakim ketika majlis pelancaran Pameran Filem Seram 2009 di Gale ri Perfileman Finas.2 juta. filem Jangan Pandang Belakang (JPB). Di Ambang Misteri. Keliwon dan lain-lain lagi. ramai pengusaha filem yang kembali rancak m enghasilkan filemfilem seram ini. Entah berapa banyak lagi filem-filem seram ini akan dihasilkan? Sama-samalah kita tunggu dan jangan terkejut jika generasi masa depan adalah generasi yang penakut akan hantu melebihi takut akan Tuhan ataupun mengenali jenis-jenis hantu dari Tuhan.

Kepercayaan bukan-bukan seperti ada kuas a ghaib yang divisualkan dan hantu itu boleh mengetahui sesuatu perkara. Mohd Asri Zainul Abidin. Walau bagaimanap un sebahagian para penerbit dan pengarah seperti Suhaimai Baba dan Ahmad Idham m embidas semula dengan alasan ianya hanyalah satu hiburan dan Lembaga Penapisan F ilem Malaysia (LPFM) telahpun meluluskan penerbitan filemfilem tersebut. pandangan salah seorang tokoh ulamak Malaysia iaitu D r.” Gempar seketika dunia perfileman Malaysia renteta n daripada teguran yang diberikan oleh Mufti Perlis –ketika itu-. boleh m enyebabkan masyarakat terpengaruh dan mempercayainya. mantan Mufti Negeri Perlis harus diambil perhatian. Dalam hal ini. Inilah bahana nilai 17 .Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Jika ditonton filem dan drama ini dari kaca mata industri filem dan drama. Malah p enerbit filem. Filem seperti ini boleh me rosakkan akal disebabkan unsur serta gambaran yang diperlihatkan mengenai makhlu k halus itu adalah tidak benar. Tetapi dari sudut kaca mata syariat Islam. filem dan dr ama berunsurkan seram ini memasukkan unsur-unsur khurafat dan tahyul yang bercan ggah dengan akidah Islam seperti adegan pemujaan yang dilakukan oleh seorang bom oh. Pandangan beliau yang disiarkan oleh Utusan Malaysia menyatakan: ”Lebih membahayak an apabila sesebuah filem seram itu ditonton oleh kanakkanak yang sedang membesa r kerana ia boleh mempengaruhi pemikiran mereka. bacaan mentera-mentera tertentu dan kepercayaan karut lain yang berkaitan de ngan hantu. David Teo pula menjadikan kutipan box-office sesuatu filem sebaga i kayu ukur penerimaan masyarakat terhadap filem berkenaan. ianya tidak mempunyai masalah kerana ada antara tajuk-tajuk filem di atas mendapat ku tipan yang membanggakan. Filem-filem seram yang keterlal uan adalah berbahaya kerana ia boleh menyumbang kepada penyelewengan akidah.

melainkan kepada manamana Rasul yang di redai-Nya. Jadi tiada salahnya filem-filem sebegitu diperbanyakkan. Takut tabii adalah ketakutan yang lumrah seperti takutkan harimau. Para penerbit perlu memahami bahawa kerosakkan akidah bukan terhad kepada masalah menyembah b erhala atau kuburan sahaja.” (Surah al-Jinn. Manakala takut yang membawa syirik pula adal ah seperti takut kepada orang yang telah meninggal dunia kononnya kembali mengga nas. perasaan takut yang bukan tabii kepada selain Allah SWT juga merobek akidah . Rasulullah SAW pula mengetahuinya melalui wahyu dari pada Allah SWT. Firman Allah SWT di dalam al-Quran malalui firman-Nya yang berma ksud: “Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib. Takut kepada makhluk ghaib seperti jin dan syaitan dan sebagainya.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Machiavellian yang menjadi pegangan sesetengah penerbit filem di Malaysia apabil a para penerbit filem seram merasakan aqidah umat Islam tidaklah begitu gawat at au goyah. Banyak skop lain yang lebih luas dan perlu diperhati kan. ular. takut dilanggar keretapi dan sebagainya. 72: 26-27) Ayat di atas j elas menunjukkan bahawa ajaran Islam tidak mengajar tentang kefahaman roh si mat i kembali semula selepas mati atau roh yang tidak tenang datang ke dunia menjadi 18 . Ketakuta n ini tentunya wujud disebabkan keyakinan bahawa makhluk-makhluk ini dengan send iri punya kuasa untuk memudaratkan orang yang masih hidup. maka Ia tidak memberitah u perkara ghaib yang diketahui-Nya itu kepada sesiapapun. Seorang yang bergelar muslim perlu jelas bahawa tidak ada yang lebih mengetahui mengenai perihal alam ghaib melainkan Allah SWT. maka Ia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasu l itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya (sehingga perkara ghaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan).

Jadi jelas bahawa wajib kita kembali kepada al-Quran dan hadis sahih untuk m engetahui mengenai hal-hal ghaib. tetapi kebanyakkan pengarah atau penerbit filem me nganggap tindakan menyiarkan satu ayat al-Quran atau ayat tazkirah di penghujung atau di permulaan cerita sudah mencukupi dalam menerangkan kepada penonton haki kat yang benar.khurafat dan bidaah ini mampu mengajar m asyarakat. Maka dari mana lagi pemahaman ini disuntik jika tidak melalui filem atau drama f ilem yang melakonkan orang yang telah mati menjadi hantu? Walaupun mungkin seset engah pengarah dan penerbit filem-filem seram ini berhujah bahawa mereka bertuju an untuk memberi pengajaran dan peringatan kepada para penonton tentang bahaya s yirik dan pemikiran khurafat. Tet api dukacitanya apabila kaedah dan cara yang digunakan oleh watak ustaz atau ora ng alim tersebut adalah sesuatu yang boleh 19 . Persoalannya sejauh mana pendedahan lakonan tahyul . Sedangkan adegan-adegan yang penuh dengan khurafat dan tahyul di dalam filem dan drama tersebut meliputi hampir keseluruhan cerita. Firman Allah SWT yang bermaksud: “Allah SWT meme gang jiwa (roh) ketika matinya (seseorang) dan memegang jiwa(roh) orang yang bel um mati di waktu tidurnya. 39:42) Walaupun firman Allah SWT telah jelas tetapi ra mai yang masih mempunyai sangkaan dan kefahaman bahawa hantu itu adalah dari roh orang yang telah mati. apakah ianya mengajak masyarakat menjauhinya atau lebih terpengaruh k e arahnya? Unsur-unsur Islamik yang cuba dimasukkan di dalam penceritaan filem a tau drama seram ini dianggap sudah cukup dengan menambah watak seorang ustaz ata u orang alim cuba merawat seseorang yang telah dirasuk oleh jin dan syaitan.” (Surah az-Zumar. maka Dia tahanlah jiwa yang lain sampai waktu yang di tentukan.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 hantu. Ini adalah kerana roh orang yang telah mati telah dipisahkan daripada dun ia.

k opiah. Hal ini jelas terbukti apabila terdapat sesetengah akhbar dan tabloid yang memberikan ruang yang mudah dan selesa untuk para ”tok bomoh” atau dalam istilah sek arang digunakan ”pengamal perubatan tradisional” atau ”pengamal perubatan moden” untuk m enyiarkan iklan tentang pakej rawatan yang ditawarkan. ”Sir” dan sebagainya untuk melariskan produk atau perkhidmatan ereka.” (Diriwayatkan Im am Tirmidzi. ”tuan haji” dan sebagainya. ”Prof”. Apa yang dipertikaikan ialah bagaimana golongan sebegini dengan segala am alan dan kepercayaan khurafat yang mereka bawakan ini diberikan ruang oleh media cetak di negara kita 20 . Ada juga yang menggunakan gelaran ”ust az”. keris. ”tuan guru”. serban atau jubah yang mereka pakai. Sahih Sunan al-Tirmizi no: 2518) Pemikiran tahyul dan khurafat ini bukan sahaja tersebar melalui media elektronik. tangkal dan perkaraperkara yang ti dak dapat dikenal pasti ialah melalui sabdanya yang bermaksud: “Tinggalkan apa yan g meragukan kepada apa yang tidak meragukan (yakni menyakinkan). Sebahagian pakej-pakej ya ng ditawarkan ini jelas bertentangan dengan akidah dan diselubungi dengan unsurunsur khurafat. malah media cetak juga turut mem ainkan peranan yang tidak kurang pentingnya sama ada secara langsung atau pun ti dak. Sesetengah golongan ”tok bomoh” ini cuba mengelirukan umat Islam den gan menyembunyikan unsur-unsur khurafat dan syirik tersebut disebalik songkok.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 mengelirukan dan boleh dipersoalkan kesahihannya dari sudut peraturan syariat da n sebagainya. Formula yang boleh para pener bit filem aplikasikan dalam melibatkan perkara-perkara ghaib ini telah Nabi SAW berikan terutama yang melibatkan jampi-jampi. Hal ini adalah kerana unsur tokok tambah sep erti penggunaan kain berwarna kuning. lebih mejengkelkan apabila ada yang memakai gelaran palsu ”Dr”. malah boleh dikategorikan sebagai metod penuh dosa mengikut klasif ikasi Syaikh Wahid Abdussalam Bali. buah limau dan sebagainya sekaligus merosakkan imej perubatan menurut syaraiat Islam.

Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 untuk mempromosikan ”perniagaan khurafat dan tahyul” mereka? Ruang-ruang iklan itu d ijual dan boleh dibeli oleh sesiapa sahaja yang ingin mempromosikan aktiviti ata u produk mereka tanpa ada kawalan menyeluruh. terd apat juga majalah-majalah yang turut menyumbang kepada penularan pemikiran dan a malan khurafat dan tahyul ini. Setiap keluaran. Tepuklah dada. Apa akan berlaku kepada kefahaman akidah umat Islam jika cerita-cerita begini terus disebarkan di kalangan masyarakat dan diberikan ruang pula oleh pihak media? Selain daripada akhbar dan tabloid. akh bar tabloid Perdana. Maka diceritakanl ah bahawa terdapat seorang lelaki pulang semula ke rumahnya dengan berkain kapan selepas 10 jam dikebumikan. Dakwanya lagi. 21 . tanyalah iman. dia turut berpeluang melihat gambaran sebenar titian sirat a l-mustaqim dan dibawahnya terdapat air yang sedang menggelegak dengan bahang yan g panas. keluaran 5 Julai 2009 yang lalu menjadikan tajuk utama muka depannya ialah ”Haji pulang ke rumah setelah 10 jam dikebumikan”. Lelaki tadi meminta supaya isterinya membuka semula kain kapannya dan menyatakan bahawa dia masih hidup. adakah demi memperoleh keuntungan wang ringgit. Walaupun ruangan iklan tersebut ad alah salah satu sumber kewangan kepada syarikat-syarikat yang menerbitkan akhbar dan tabloid tersebut. akidah da n pemikiran murni umat Islam terpaksa digadaikan? Sebagai salah satu contoh. terus lari bertempiaran akibat terkejut dan menyangka bahawa itu adalah sy aitan jelmaan si mati. Penduduk kampung yang sedang berkumpul di rumah si mati. Lelaki tadi yang digelar ”haji” mendakwa bahawa dia telah dibawa m enjelajah melihat syurga dan neraka yang akan didiami oleh manusia di akhirat ke lak. Diringkaskan cerita. ada pula se orang yang bergelar ustaz datang untuk menemuramah lelaki tadi untuk mengetahui kisah sebenarnya.

jika pihak penerbitnya mengatakan kes-kes tersebut berlaku di s esuatu tempat di dalam negara kita. Menjadi per soalan. Sebagai contoh. Misalnya seperti tajuk ”Mulut Keluarkan Api Men jelang Ajal”. Kenapa dimasukkan cerita dari sana sahaja? Mungkin andaian ya ng boleh dibuat. Tetapi pihak Kementerian Dalam Negeri mengharamkan sesetengah bu ku-buku agama tanpa menjelaskan keadaan sebenar. kecuali Allah". hampir kesemua cerita-cerita ini dikatakan adalah kes-kes yang berlaku d i negara seberang. Sebagai satu contoh. buku “Pelik Tapi Benar Dalam Solat” yang diharamkan penjualannya dan pihak penerbit pula tidak dibe rikan sebarang notis apatah lagi peluang untuk memberikan penjelasan. ianya membuka ruang untuk para pembaca menca ri kepastian dan kesahihan cerita itu dengan mudah dan cepat.” (Surah An-Naml. Maka. 22 .Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 pasti ada sahaja berita atau rencana pelik tentang mayat. majalah yang diberi nama ”Hidayah” terkenal dengan cerita-cerita pelik tentang mayat dan dijadikan pula tajuk utama untuk setiap keluaran. dan mereka tidak mengetahui bila mereka aka n dibangkitkan. ”Liang Lahadnya Dipenuhi Botol Arak” dan pelbagai lagi. ”Terbenam Paras Leher Dalam Kubur Ibu”. 27:65). Jasad Ibu Tiri Dimakan Tikus” dan keluaran terbaru bulan Julai 2009 dengan isu ”Jenazah Jatuh Dari Keranda”. majalah-majalah seperti ini tidak pula diharamkan atau diberikan amaran supaya lebih berhati-hati dalam menyiarkan renc ana dan berita. mungkin akan terpecahlah tembelang mereka. ”Mayat Penz ina Berbau Busuk”. ada sahaja cerita tent ang hantu itu dan ini. Peliknya. Seset engah cerita atau rencana itu dikhuatiri boleh memesongkan akidah umat Islam apa bila cuba menceritakan perkara-perkara ghaib sedangkan firman Allah jelas yang b ermaksud: ”Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib. sejarah puaka di sana sini dan bermacam-macam lagi.

tahyul dan bidaah ini melamba ngkan kemunduran akal dan kelemahan jiwa seseorang individu. dan banyak lagi.khurafat dan bidaah dalam media massa yang berleluasa in i tidak dibendung dengan tindakan yang sewajarnya. agama dan tidak ketinggalan juga hiburan. bomoh boleh mengetahui a lam ghaib. wacana politik. Tidak pula timbul atau dibincangkan untuk dikaji isi kandun gannya. maka media massa juga mempunyai kemampuan untuk melakukan sebaliknya. Dalam masa yang sama. nilai dan tanggapan massa . Pemikiran terorism Isl am Media ialah wahana utama untuk membentuk pandangan. III. majalah -majalah yang penuh dengan fakta misteri. bulan Safar ialah bulan bala. informasi. tahyul dan bidaah. eko nomi. rencana. suara burung hantu membawa pertanda mal ang. kuci ng hitam yang melintas membawa pertanda buruk. tidak dapat dielakkan da ripada suatau sistem nilai. Intipati media seperti laporan berita. Jika media massa ma mpu mendedahkan masyarakat kepada khurafat. sangsi dan diragui kesahihanya masih b oleh bernyawa bebas. jika sesuatu benda pecah menjadi petanda berlakunya kemalangan di tempat la in. Tindakan yang tidak tepat ini waj ar disuarakan supaya pihak berkuasa mampu berkerja dengan lebih adil dan telus k erana pemikiran tahyul . 23 . bintang dua belas penentu nasib. sosial. roh wali boleh mengabulkan citacita. cara uri ditanam akan mempengaruhi kehidupan anak yang baru dilahirkan.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Buku tersebut secara umumnya menjelaskan tentang perkara-perkara pelik yang tida k difikirkan oleh manusia tetapi boleh dilakukan di dalam solat berdasarkan hadi s-hadis sahih yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SWT diharamkam hanya kerana disangka boleh menimbulkan kekeliruan dan kegelisahan di kalangan umat I slam serta dikhuatiri memudaratkan masyarakat. Cukup banyak masyarakat disajikan dengan pelbagai kefahaman ini seperti pemujaan kepada keramat. amalan memuja kampung dan semangat padi. nombor 13 akan membawa sial. Ternyata kepercayaan kepada khurafat.

kemungkinan apa yan g dinyatakan oleh John L. Menurut Ahmad Azam Abdul Rahma n (2003). Esposito melihat konflik masa depan sebagai berantakan Ba rat – Islam. untuk berkuasa atau mengekalkan kuasa. Bagi beliau. Maka. Beliau berpendapat Islam akan menjadi antagonis baru Barat d an ia akan mengambil alih komunisme sebagai musuh utama. memutar-belitkan fakta dan mengherot-berotkan suasana hingga Islam ditonjolkan sebagai pengancam. Dalam hal ini. prasyarat uta ma dalam dunia hari ini ialah menguasai media. ia menguasai kuasa. Faktor inilah yang menyebabkan me dia amat mudah untuk dimanipulasi dan diputar-belitkan untuk keuntungan dan kepe ntingan sesuatu pihak yang menguasainya. perlu untuk melihat ”ancaman Islam” dan meletakkannya dalam perspektif sejarah. Lebih malang apabila perspektif buruk yang ditayangkan oleh media barat ini 24 . media kini adalah sebahagian daripada industri maklumat. Mereka menyangka dengan cara ini maka imej keagun gan barat serta hegemoni mereka dapat dikekalkan. misogini s.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 kepercayaan dan kuasa. Esposito di dalam bukunya The Islamic Threat: Myth or Reality? ada benarnya. Inilah sebabnya kenapa penting bagi Barat mengukuhkan semula kuasanya ke atas negara-negara yang kaya d ari sumber ekonomi semulajadi. berbahaya dan manipulatif. Maklumat itu kuasa. Umat Islam dilonggokkan dengan gamba ran dan paparan yang menunjukkan mereka sebagai mundur. Sesiapa yang menguasai maklumat . tidak rasional. Islam dan penganutnya ditampilkan dengan ime j yang negatif di dalam mediamedia Barat. media sebagai instrumen hegemonik digunakan sebagai alat penting untuk memburuk-burukkan Islam. Kerancakan dakwah Islam serta kebangkit an semula kesedaran Islam dan perjuangan politik Islam menyebabkan Barat berusah a untuk menayangkan Islam sebagai musuh yang baru iaitu suatu kuasa global yang membawa ancaman ideologi dan ancaman fizikal. Menurut Johan Jaafar (2002). Maka.

Maka peristiwa yang berlaku pada 11 September 2001 menyebabkan kekeliruan terhadap Islam diperkukuhkan lagi akibat serangan yang dikatakan sebagai perbuatan militan Islam. A pa sahaja peristiwa keganasan. Kali ini. 2) sebab-sebab berlaku bias yang negatif dalam media Muslim. Kempen-kempen jahat dengan memberi imej negatif terh adap Islam ini dilakukan bagi memastikan yang Islam tidak mempunyai simpatisan a tau untuk menakut-nakutkan mereka yang tertarik dan berhasrat untuk menganut aga ma Islam. 25 . Sebab itu. Yusoff ( 1993) telah lebih awal melihat gambaran sebegini dicanangkan media barat apabila menggap Islam sebagai separatist terrorist.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 berjaya mempengaruhi media Islam sendiri. Mereka menama kannya ”the Islamic threat”. Islam tidak terlepas daripada tuduhan dan sasaran. agama. Rentetan daripada peristiwa tersebut yang penuh dengan spekulasi dan kecurigaan.ke atas sasaran di tana h Amerika Syarikat sendiri. Tujuan mereka ialah untuk membuktikan dan menzahirkan kepada masyarakat dunia bahawa Is lam adalah agama keganasan. menurut Azizan Baharudin (2 003). Islam dilihat berkembang pes at pada masa itu dan dirasakan sebagai mengancam pihak berkuasa dan pihak gereja . terdapat dua dimensi yang menyebabkan berlakunya salah tanggapan yang nega tif terhadap Islam. seakan-akan senario yang dibayangkan oleh Esposito semacam disahkan. media barat telah digunakan sepenuhnya oleh pihak tert entu untuk menyerang Islam dengan cara yang rasmi. 1) sebab-sebab berlakunya bias yang negatif dalam media asin g (barat). Media massa barat dengan reaksi spontan telah memberi potret baru konflik budaya. Mungkin sejarah yang berlaku pada kurun ke-11 dahulu iaitu Perang Sali b antara Islam dan Kristian menjadi rujukan mereka. malah ketamadunan itu sendiri. lebih agresif dan melampau. pengeboman dan sebagainya yang berlaku selepas da ripada peristiwa ini.

tetapi hakikatnya penularan pemikiran ini banyak menyebabkan orang bukan Islam dan juga sesetengah umat Islam sendiri merasa sangsi dengan ajaran Islam. Pemikiran Kristianisasi Allah SWT berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mer eka. Kemudahan mendapatkan maklumat dan berita hari ini sangat mu dah sehingga diibaratkan dunia hanya dihujung jari. dibimbangi masya rakat juga akan turut mendapat gambaran yang salah terhadap Islam. IV. Apatah lagi jika berita dan maklumat itu ditulis s endiri oleh mana-mana pertubuhan yang kononnya mewakili Islam atau mana-mana pen ulis yang beragama Islam tetapi mereka juga telah terpengaruh dengan propaganda media barat. Pemikiran ini tidak dianggap menular melalui media di Malaysia tetapi kebanyakannya di negara Barat .Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Diatas alasan dan ”niat murni” negara Barat untuk memerangi keganasan. maka ianya akan mengelirukan umat Islam te rhadap agama yang dianutinya. Jika berita dan maklumat yan g dibaca itu adalah gambaran negatif. Apabila tulisan mereka ini dibaca oleh masyarakat. Negara Iraq adalah contoh terbaru y ang masih segar diigatan. Sekali lagi media digunakan seoptima mungkin bagi meng halalkan tindakan ganas mereka itu. Peras aan yang menyusup ini melahirkan kesalahfahaman golongan bukan Islam dan umat Is lam terhadap ajaran murni agama Islam. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah 26 . Sesetengah pemimpin negara Islam juga ada ya ng terpengaruh dengan kempen palsu yang mereka jalankan itu. masa depan akan melihatkan ramai salah faham tentang ajaran Islam dan tidak mustahil ada yang murtad akibat tidak mendapat maklumat yang sewajarnya tentang isu terrorism ini. maka kedaulat an negara-negara Islam dicerobohi tanpa hak. Jika ini dianggap sebagai perkara yang re meh.

2006. Evangelism yang menggunakan media yakni tel evisyen untuk menyampaikan dakyah Kristian ini diistilahkan juga sebagai televan gelism(Encyclopedia of Philosophy. pertubuhan atau individu dapat menyebarkan fahaman serta ideologi mereka atas dasar keterbukaan dan merentasi benua. Antara c ara yang mereka lakukan dalam memastikan agenda Kristianisasi ini dapat disempur nakan ialah melalui penguasan media. maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan pe nolong bagimu. Kristianisasi juga sinonim dengan perkataan Evangelis m yang bermaksud menginjilkan manusia. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka set elah pengetahuan datang kepadamu.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 petunjuk (yang benar)". usaha dan janji-janji mereka untuk membawa umat Islam kepada agama mereka.” (Surah al-Baqarah 2:120) Ayat di atas mengingatkan kita umat Islam . dilakukan dengan satu gerakan yang dipa nggil “Gerakan Kristianisasi”. Pertama: Memberi gambaran buruk tentang Islam kepada orang27 . Oleh kerana o rde dunia telah dikuasi barat.296-298). betapa Yahudi dan Nasrani tidak pernah berputus asa untuk membalik-balikkan ha ti kita terhadap Islam. Melalui media juga sesuatu kelompok. Pelbagai usaha telah dilakukan sejak zaman Nabi Isa sehi nggalah sekarang. Sejak dari dahulu media menjad i alat untuk menyampaikan maklumat kepada kelompok atau individu yang tertentu. Pada abad ke-20. ataupun memberitahu khabar baik. Media massa kini yang lebih moden dan beteraskan jalur lebar membuka peluang kepada ge rakan Kristianisasi untuk memperluaskan wilayah pergerakan mereka. maka penguasaan barat yang rata-ratanya dari nega ra-negara Kristian terhadap media telah memberi peluang besar kepada gerakan kri stianisasi menjalankan dua agenda besar. mereka masih tidak putus-putus mencari jalan untuk membawa uma t Islam kepada agama mereka.

Hanoto yang merupakan penasihat politik kepada Kementerian Tanah Jajahan Pera ncis di akhir kurun ke 19 yang dipetik oleh Ridhuan Tee (2006) boleh dijadikan p eringatan kepada kita semua. Sa’aduddin al-Sayyid Saleh telah memberikan banyak kej ayaan mereka dalam misi Kristianisasi. Kedua: Memberi pemahaman yang salah kepada penganut Islam ter hadap Islam.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 orang bukan Islam. Katanya: “Dahulu tujuan peperangan Salib adalah untuk merebut kembali Bait al-Maqdis dari tangan orang-orang Islam yang tidak bertama dun itu. Penguasaan mereka terhadap akhbar-akhbar arus perdana di Mesir sepe rti yang dikatakan oleh Dr. perkauman dan geografi di samping mensyarahkan prinsip-prinsip Islam dengan syarahan yang meragukan dan me nyimpang dari nilai-nilainya yang asli. seterusnya memuliakan nilai-nilai barat. Mereka juga telah mengisytiharkan bahawa mereka telah berjaya memonopoli media massa Mesir secara khususnya bagi menyebar kan idea-idea Kristian. sistem politik dan akhlak individu yang terdapat pada bangsa-bangsa Eropah. Oleh itu sudah tibanya untuk b erusaha memindahkan orang-orang Islam kepada tamadun barat dengan tujuan menghap uskan bahaya yang tersembunyi dalam perpaduan Islam. mungkin kata-kata seorang orientalis bara t. pertentangan bangsa.” 28 . Sebaik cara bagi meneguhkan kedudukan wilayah jajahan orang-orang Eropah di dunia Islam ialah melahirkan ke raguan terhadap agama Islam dan meresapkannya ke dalam jiwa penganutnya dengan m enonjolkan isu perbezaan mazhab. namun apa yang mengejutkan Kristian barat ialah kemenangan panji-panji Islam terus kekal di sepanjang kehidupan manusia. Dalam hal ini.

mereka berusaha mencari jalan untuk memburukkan Islam dari pandangan orang-orang bukan Islam. Dengan menggunakan media. telah membuatkan para pemimpin gereja berasa b imbang dan tidak senang. bahawa penguasaan media massa ini mempunyai dua agenda besar iaitu memberi gambaran buruk tentang Islam kepada orang-orang bukan Islam dan juga memberikan fahaman yang salah terhadap orang-orang Islam ke pada Islam. Tetapi sebaliknya berlaku. Antara langkah-langkah yang diambil oleh mereka ialah. Suara-suara memuji dan menyebut-nyebut kebaikan dan layanan i stimewa yang diberikan oleh orang-orang Islam dari mulut para tentera yang pulan g ke negara-negara masing-masing. mereka mula menyediakan rangkaian-rangkaian ranca ngan yang membahaskan mengenai Islam serta program yang beteraskan kononnya memberikan ilmu-ilmu Islam. iaitu dengan memberi keke liruan serta mencampur-adukkan antara kefahaman yang sebenar dan batil. ketagihan dadah dan kaki betina. Kononnya merekalah yang menjadi mangsa bukannya pemangsa. Kemudian memberikan gambaran baik-baik ataupun gambaran simpati kepada negara-negara sekutu seperti Israil d an Amerika. dan menyuburkan istilah Islam fundementalisme. asy ik dengan keseronokan hidup. Peruntuk an dana yang besar juga 29 . Usaha untuk menguasai media massa bagi memburukkan Islam kepada oran g-orang bukan Islam telah bermula sejak kekalahan tentera-tentera Kristian dalam peperangan Salib. Memberi publisiti besar-besar terhadap peperangan dengan mengaitkan Islam sebagai pendokong terori sma. Bagi menyekat suara-suara ini dari terus bergema menyeb ut-nyebut kebaikan Islam. Manakala l angkah memberikan kefahaman yang salah kepada orang Islam terhadap Islam yang tu len. dengan menggunakan media massa mereka memindahkan gambaran buruk fenomena dan suasana yang dihadapi umat Islam ke Eropah di samping mendakwa mere ka adalah bangsa yang mundur ke belakang. peloporpelopor aqidah keberhalaan.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Seperti yang dinyatakan sebelum ini.

tetapi di atas tujuan yang sama iaitu m enjatuhkan umat Islam. audia. http://www. Di Malaysia. Satu persoalan yang kita ha rus fikirkan ialah apakah kita sedar dan perihatin tentang masalah ini? Kita tid ak perlu mencaci atau mengutuk setiap satu strategi orang-orang Kristian ini. http://agapeassembly. Kristian tidak akan pernah lemah da n putus. dan peluang ini digunakan sebai k mungkin bagi menyebarkan propaganda Kristianisasi.bible. dan banyak lagi. Tetapi cukup dengan menggunakan alat-alat media mereka seperti media cetak. mereka sanggup untuk bersatu. Semua aktiv iti dan bahan-bahan ‘dakwah’ mereka boleh dibaca dan dimuat-turun secara percuma. sudah ada bebe rapa organisasi Kristian yang membina laman sesawang mereka sendiri.org.asa dalam usaha memurtadkan umat Islam.my/. Mi salnya laman sesawang.cjb. filem dan internet untuk menjajah di dalam minda negara-negara ya ng disasarkan. Walaupun mereka berpecah dan te rdiri dari pelbagai mazhab dan ideologi.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 disediakan bagi para oreintalis yang kebanyakannya penganut Kristian untuk mengh asilkan buku-buku ‘ilmiah’ yang membahaskan Islam dari sudut yang lebih ‘moden’ dan kent remprori. Atas kesedaran i ni negara-negara Kristian yang besar seperti Amerika tidak menjajah secara fizik al. Lebih-lebih lagi sekarang ini maklumat tidak ada batasannya. Inte rnet menjadi medium utama dalam penyampaian segala macam maklumat dan ideologi.calvary. Sedangkan semua tulisan-tulisan tersebut tidak mengikut displin dan ka edah ilmu Islam.net/. Kepercayaan yang wujud pada diri manusia datang dari apa yang manusia itu simpan di dalam minda mereka. http://www.my/. te tapi yang perlu kita lakukan ialah adakah kita ada usaha untuk menghalang geraka n ini? 30 . Semua bahan-bahan dapat disebarkan secara terus.org. Orang-orang yang berada di balik tabir Kristianisasi ini sedar bahawa mereka memahami betapa kuatnya peranan media untuk mencorakkan tingkahlak u dan sikap manusia terhadap kehidupan. visual.

Star TV. Manakala p enerbit muslim majoritinya masih menghasilkan filem dan drama berbentuk hiburan. Tetapi dalam kesibukan Billion aire Barat membeli pusat srategik menguasai manusia. Malahan Al Jazeera. Para billionaire dengan sokongan kuasa-kuasa besar telah meng uasai pusat-pusat media yang starategik di dunia seperti CNN. The Davinci Code. channel k omunikasi Internet seperti Google dan sebagainya. kemahiran dan kemampuan mereka untuk berfikir dan berusaha bagaimana untuk menyebarkan fahaman agama yang mereka anuti. Penerbit dan pengarah filem mereka t elah memanfaatkan bakat seni.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Justeru kita perlu menguasai ekonomi dan dengan kekuatan ekonomi kita dapat meng uasai media massa. Malah. wabak ini telah me ncapai tahap yang kronik atau mungkin boleh dipinjam istilah ”pendamik” bagi menunju kkan yang ia sukar untuk dikawal dan telah merebak ke seluruh dunia. Para pengarah dan penerbit filem mereka juga turut memberi sumb angan dalam menyebarkan fahaman Kristian yang mereka anuti. 31 . Pemikiran Seks Menyuburkan pemikiran tentang soal seks melalui media massa m erupakan satu lagi fenomena bahaya lagi membimbangkan. V. satu-satuny a media Islam yang banyak membantu menyampaikan “katakata saranan” yang berkredibili ti juga sudah dibeli dan dikuasai oleh puak-puak barat dengan kekuatan wang dan pengaruh mereka. Filem-filem yang dib uat ini berjaya menembusi pawagam-pawagam negara kita dan dihidangkan dengan ras mi kepada masyarakat. Passion of the Christ dan Angle and Demo n adalah contoh kepada filemfilem tersebut. Billionaire Arab Islam pula menguasai hotel-hotel mewah dan membina pusat-pusat pelancongan (hiburan) untuk kepentingan saudagar Arab ini seperti di Dubai.

dengan kemajuan dan kecang gihan teknologi maklumat ini. Tidak dapat dinafikan. Marshal McLuhan. Ini kerana. Hari ini gagasan yang dicetuskan oleh McLuhan itu mengambil bentuk yang lebih luas seperti apa yang disebut oleh Kenichi Ohmae sebagai ”borderless world”. Apabila kemajuan dan kecan ggihan IT ini dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Kita harus akur dan bersyukur diatas kemajuan dunia teknologi maklumat pada hari ini. dunia sea kan-akan sudah menjadi sebuah kampung global dan tanpa sempadan disebabkan oleh IT. Tetapi. maka ia adalah suatu nikmat. Jika dahulu. ia sangat memberi manfaat dan banyak membantu memu dahkan urusan manusia. hari ini ia bole h berlaku tanpa ada siapa pun yang ragu. jika ada pepatah yang menyebut ibarat pedang bermata dua. seorang guru komunikasi membayangkan senario ”global village”. IT berkembang dengan begitu pesat sekali. jadilah ibarat pedang bermata dua yang bila-bila masa saja boleh menced erakan tuannya sendiri. Pendek kata. mak a dirasakan bahawa IT merupakan salah satu contohnya. Cara manusia berinteraksi dan berurusan sudah dibentuk oleh teknologi bar u yang dimungkinkan oleh komputer dan IT. Perbincangan tentang IT ini tidak boleh terhenti begini s ahaja. Dunia yan g besar seolah-olah semakin mengecil. 32 .Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Teknologi maklumat (IT) merupakan salah satu medium media massa yang sangat berk esan. lalu digunakan untuk tujuan merosakkan manusia. Secara sedar atau pun tidak. Ket ika ini. maka ia adalah azab. Segala urusan yang dianggap sukar dan rumit suatu ketika dahulu. Ada urusan y ang suatu ketika dahulu dianggap sangat mustahil untuk berlaku. berja ya dirungkaikan menjadi mudah hasil kecanggihan teknologi maklumat. jika ada tangan-tangan kotor yang mengambil kesempatan di atas kemajuan IT ini. Kemajuan komputer dan dunia IT pada hari i ni telah membuatkan apa yang dibayangkan oleh McLuhan dan Ohmae itu menjadi keny ataan.

J ika dilihat kajian-kajian yang dibuat berkenaan pornografi ianya melahirkan kebi mbangan apabila beberapa pendedahan fakta menerusi kajian yang dilakukan di Bost on. Bahan-bahan lucah –tidak perlu rasanya untuk disebutkan contohcontohnya. Los Angeles dan New York mengesahkan bahawa pornografi mem punyai hubung kait dengan kes jenayah yang meningkat.d. kecuali kekuatan iman dan takwa yang mendalam.). Sesetengah filem yang diluluskan untuk ditayangkan di neg ara kita juga tidak terlepas daripada unsur-unsur yang menjuruskan ke arah penga ruh seks. n.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Apa yang kita bimbangkan ini. Houston. ianya telah benar-benar terjadi. seseorang in dividu itu akan dihidangkan apa sahaja yang diidamkan. Walau pun mungkin ianya dimasukkan secara tidak langsung. 81 peratus dilaporkan bahawa por nografi adalah salah satu punca kepada kemahuan seksual yang mendadak (Research on pornography. Maka tidak hairan juga apabil a beberapa buah negeri di Malaysia ini pernah mendapat berita gempar apabila din obatkan sebagai dua negeri iaitu Kota Bharu dan Kuantan sebagai dua negeri terti nggi 33 .sangat mudah untuk didapati. Sambutan dan pengaru h laman sesawang lucah dari barat ini mendapat tumpuan yang amat menggalakkan. Negara kita Malaysia juga tidak terlepas dar ipada bencana ini. dan tekan butang ”enter”. Apa yang penulis maksudkan ialah lambakan bahan-bahan lucah yang seakan-aka n sudah sukar untuk dibendung lagi. Cukup dengan hanya menaip beberapa huruf tertentu di mana-mana enjin carian internet. Tiada apa lagi yang dapat menghalang. Dunia IT yang mer upakan salah satu saluran media massa yang sangat berkesan telah dicemari fungsi nya. Seattle. Kajian lain pula diambil d aripada 36 orang pembunuh bersiri yang berlaku. namun ianya cukup memberi kesan terutamanya kepada golongan remaja dan belia. Pendedahan gay a hidup bebas yang seolah-olah tiada batasan pergaulan antara jantina adalah sal ah satu bukti yang jelas terpampang di depan mata.

AIDS dan termasuk juga kegilaan seks luar tabii. Dosa pahala tidak lagi dihiraukan. mereka akan berusaha pula mencari dan mendapatkan video-video lucah. Remaja di luar bandar sahaja. Jangan ditanya peratusan sekara ng kerana jawapannya pasti ianya sangat membimbangkan. manakala 46 peratus pula membaca majalah lucah. peningkatan kes-kes rog ol. mencatatkan sebanyak 47 peratus pernah menonton video lucah. hasilnya akan membuatkan pemikiran mereka yang melayarinya akan sentiasa memikirkan soal seks. Antara perkat aan carian tertinggi yang menyebabkan negeri-negeri itu dinobatkan ialah kekerap an para pelayar laman web yang menaip kata kunci seperti bogel. bahkan di peringkat semaja sekalipun. Manual Lati han Fasilitator Prostar (2001) melaporkan daripada seramai 1900 pelajar sekolah menengah di Kuala Lumpur yang berumur antara 16 hingga 18 tahun didapati bahawa 4.6 peratus telah berpengalaman melakukan hubungan seks. 1994) Fakta ini sewajarnya menimbulkan perasaan gusar dalam hati kita dan menjadi kayu pengukur betapa kesan bahan-bahan lucah semakin membarah dalam kehi dupan masyarakat. Apabila bahan-bahan lucah ini begitu banyak dan senan g untuk dicari. Apa yang berlaku ini memp unyai kesan buruk yang sangat ketara seperti seks bebas. Kajian remaja dan AIDS pada tahun 1996 yang membabitkan 4347 remaja berusia antara 13 hingga 25 tahun p ula mendapati 6 34 . Itu adalah 13 tahun yang lalu. Dalam satu kaji selidik yang telah lama dilakukan membabitkan golongan remaja berusia diantara 13 tahun hingga 21 tahun mendapati seramai 40 peratus remaja tersebut pernah menonton vi deo lucah. Tidak cukup dengan melihat bahan-bahan lucah di i nternet. pelacuran. (Berita Ha rian. Ge jala tidak sihat ini sebenarnya sangat meruncing terutamanya di kalangan sebahag ian golongan muda. se ks Melayu dan cerita seks.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 para pelayar laman web lucah berdasarkan pendedahan Google Trends. Akhirnya laranga n syariat tidak lagi dipedulikan. gambar bogel.

Ini adalah gambaran sebahagian contoh-contoh yang terdapat dalam maj alah-majalah yang dijual di negara kita. Menurut Mansor Ahmad Saman.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 peratus daripada sampel pernah terlibat dengan seks bebas. Penularan pemikiran seks ini juga banyak tersebar melalui iklan-iklan di media massa. Terdapat sesetengah majalah yang khusus mem aparkan cerita-cerita artis semata-mata. Namun. Tidakkah semua bahan-bahan ini apabila dilihat dan dibaca oleh para remaja akan membuatkan mereka menuruti jejak langkah artis idola mereka? Atau mungkin juga akan menimbulkan perasaan ingin tahu dan ingin m encuba. Pakaian para artis y ang mendedahkan sebahagian buah dada. barangkali profesion periklananlah yang paling banyak memperdayakan seks. Peratusan ini pastiny a akan meningkat sekiranya usaha-usaha serius untuk membendung gejala ini tidak dilakukan. gambar p ara artis yang bukan mahram berpelukan lelaki dan perempuan tanpa batasan dan ti dak kurang juga gambar para artis yang sengaja ber”posing” dengan gaya-gaya yang men ghairahkan. Pelacuran memperdagangkan seks itu sendiri. katanya selain daripada profesion pela curan. Apa yang kita bincangkan ini ialah pengaruh pemikiran seks secara lan gsung. gambar para artis dengan berpakaian mandi di tepi kolam. te tapi kebanyakan daripadanyamenggunakan seks untuk memperdagangkan barang-barang dan perkhidmatan. Apa yang disebut tadi bukan dilakukan o leh artis-artis barat sahaja. tetapi artis-artis tempatan juga telah mula berani melakukan aksi-aksi sedemikian. terdapat gam bar-gambar artis yang disiarkan ini sangat melampaui batas. Apa yang menyedihkan. tidak seharusnya kita lupa bahawa pengaruh pemikiran seks ini juga tersebar melalui medium-medium med ia massa lain secara tidak langsung. 35 . dunia IT adalah topik perbincangannya. sengaja menyingkap kain sehinga ternampak bahagian paha. manakala periklanan – bukan semua. disiarkanlah gambar-gambar para a rtis dengan pelbagai jenis ragam dan pakaian. Maka. Lalu.

menggunakan rayuan kepada kehendak manusia dengan memperalatkan se ks adalah sesuatu perbuatan yang tidak berakhlak. membincang dan mencadangkan perubahan. tetapi bibit-bi bit ke arah itu semakin banyak didapati. tindakan dan penyes uaian yang perlu dilakukan oleh masyarakat bagi menghadapi perubahan –perubahan da n masalah-masalah baru dalam masyarakat (correlation). Berdasar kan garis panduan yang telah digagaskan. dan menyampaikan warisan sosial iaitu ilmu pengetahuan. semua pihak yang terlibat dengan media massa secara lansung atau tidak lansung 36 .Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Walaupun mungkin keadaan ini masih lagi terkawal di negara kita. 1988). Oleh itu. keadaan ini mesti diawasi dan diberi perhatian penting . Akta ini digagas berteras kan tiga unsur utama yakni unsur kebudayaan asal rantau ini. Menurut Lasswell (dalam Yus of Hussain. 2009). Peranan Media Massa Menangkis Serangan Pemikiran Salah seorang ahli teori Barat yang pertama sekali menghuraik an tentang tujuan media massa ialah Lasswell (1948). apatah lagi jika ditimbang berda sarkan neraca syariat. Banyak gambar-gambar tubuh wanita yang boleh dikatakan se paruh bogel digunakan untuk menjual pelbagai barangan. unsur kebudayaan la in yang wajar dan unsur Islam sebagai unsur terpenting (Syuhada. nilai dan norma masyarakat kepada generasi baru. Ini kerana. Sudah tiba masanya pihak berkuasa bersifat serius dalam perlaksanaan Akta Kebuda yaan Kebangsaan yang telah digagaskan pada tahun 1971. dari kenderaan hinggalah kepada pakaian. media massa mempunyai tiga peranan iaitu mengawasi alam sekel iling (surveillance). Ianya terbukti apabila ada para pengikl an yang telah menghasilkan iklan-iklan yang menggunakan runtutan seks yang tidak cocok dengan budaya ketimuran masyarakat kita.

Firman Alla h yang bermaksud: ”Hai orang-orang yang beriman. Mendapat pemahaman Islam yang sebenar Media massa haru s mendapat pemahaman Islam yang sebenar. Masyarakat berhak mendapa t pemahaman sebenar tentang Islam. selain itu dengan pemahaman sebenar tentang garis pan duan dari perspektif Islam mampu membantu media massa menyaring maklumat dan men yampaikan maklumat yang mampu membina jati diri muslim yang sebenar.” (Surah al-Baqarah. 2:208). Mengetengahkan peranan para u lamak. sarjana dan ilmuan Islam Bagi mengiktiraf peranan para ulamak. Jaafar (2009) menyarank an pemahaman sebenar terhadap media arus perdana dalam mengartikulasi usaha pema ntapan ekonomi umat Islam. II. Tanpa ada p emahaman sebenar tentang garis panduan Islam berhubung dengan tatacara penggunaa n media massa. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 perlu peka dan berkerjasama dalam menangkis serangan permikiran yang semakin men ular dalam masyarakat. media massa akan hanya mencedok segala macam pemikiran untuk dija dikan bahan promosi secara lansung atau tidak. Syuhada (2009) menganggap cukuplah selama ini apabila masyarakat yang bergantung kepada media massa disajikan dengan informas i dan hiburan yang tidak membina peribadi dan peradaban. masuklah kamu ke dalam Islam kese luruhan. Islam bukan satu agama yang terpisah da ri dunia realiti atau hanya mengfokuskan kepada ritual ibadat semata. I. sarjana da n ilmuan Islam di Malaysia. Tetapi aja ran Islam sebagai agama universal mengcakupi setiap aspek kehidupan. kewujudan Majlis Penasihat Shariah boleh membantu at au berkerjasama dengan LPFM dalam proses 37 .

dan bersimpati dengan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prins ip Rukun Negara” (1992: 2) Maka dengan adanya bantuan daripada para ulamak. Ini tidak bermaksud LPFM tidak melakukan ker ja dengan baik. Program berbentuk keagamaan adalah sungguh sedikit jika 38 . media massa seharusnya memberi ruang seluas-luasnya untuk proses penyebaran ilmu kepada para ulamak. golongan konser vatif dan golongan seni. tetapi proses penapisan dan penyampaian dari perspektif Islam se suai dengan keilmuan para ulamak. Oleh itu tan pa mengira asas kritikan tersebut. melakukan perbuatan-perbuatan tercela dan perkara-perkara yang tidak bermoral. sarjan a dan ilmuan Islam dalam membantu LPFM melaksanakan tugas mereka sekaligus menep ati dasar am garis panduan LPF yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat Islam . Penapisan filem berdasarkan garis panduan itu bertujuan sebagai: “Untuk melindungi orang ramai dari kemungkinan pengaruh buruk yang diakibatkan da ripada penontonan filem dan bahan-bahan publisiti sesebuah filem sehingga mendor ong mereka. Ternyata kritikan demi kritikan yang dilontarkan ketiga -tiga golongan ini menghimpit LPFM dalam melaksanakan tugas mereka.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 penapisan dan penyampaian maklumat. Dengan cara ini. Zaharom (2006) dalam tulisan beliau m embawa contoh kritikan tiga golongan yang mengkritik kuat LPFM atas berat sebela h mereka dalam melaksanakan tugas mereka iaitu golongan liberal. pen ghasilan dan pameran yang melepasi media massa melalui filem dan drama dapat dik awal sesuai dengan landasan syariat Islam. sarjana dan ilmuan Islam. sarjana dan ilmuan Islam di Malaysia . Selain daripada itu. LPFM disarankan berpegang teguh kepada dasar am garis panduan LPFM yang ternyata jika dilihat daripada zahirnya selari dengan syariat Islam.

Kita terus mengharapkan agar pe nerbit dan pengarah-pengarah filem tempatan di negara kita untuk terus berkarya. Mungkin juga pihak tertent u boleh memikirkan untuk diberikan kursus yang khas kepada lepasan universiti da lam jurusan agama yang berminat untuk terlibat dalam industri perfileman. Tambahan pula. Ini adalah kerana ramai orang yang tid ak selesa jika asyik dikritik sepanjang masa. dengan cara ini media massa seharusnya me mberi galakkan kepada golongan agamawan dan ahli akademik untuk turut terlibat s ecara langsung dalam industri perfileman. tapi sekurang-kurangnya mereka boleh di latih untuk menulis skrip dan menyediakan bahan-bahan yang bermutu untuk industr i perfileman negara kita. Dan dengan bantuan daripada mereka yang berilmu. Untuk mengharapkan lepasan jurusan agama ini terus mengarahkan atau menerbitkan filem mungkin ianya suatu yang sangat drastik. III. Begitu juga pentingnya memperbanyakkan program-program dan bahan-bahan ilmiah di dalam media elektronik dan media cetak. semakan dan kajian semula permit majalah dan akhbar yang mempunyai unsur khurafat dan se ks boleh dikenal pasti. malah ianya pula selalunya diletakkan pada waktu yang tidak sesuai. kertas kerja ini ingin m encadangkan supaya para karyawan dan penerbit filem untuk mewujudkan hubungan la ngsung dengan golongan agamawan dan ahli akademik yang berkredebiliti.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 dibandingkan dengan program hiburan. Dengan mengiktiraf keilmuan golongan agamawan ini. harapan kita semoga bakat seni dan kemampuan yang dikurniakan kepada mere ka itu akan dimanfaatkan dalam usaha bersama membina sebuah 39 . mere ka juga mampu untuk memberikan sumbangan dan idea-idea baru dalam menyediakan ba han-bahan untuk filem. Oleh itu. Sentiasa rujuk kepada mereka dalam menghasilkan apa-apa karya. Perbanya kkan filem-filem yang mampu mendidik masyarakat. Cuma.

Menyentuh hal ini. dihormati. Setelah skrip filem ini dikaji oleh pihak JAKIM. tetapi isi kandungan dan mesejnya yang mampu mendidik masyarakat. Impak Maks ima. Tan Sr i P. Leftenan Adnan dan lain-lain l agi yang seumpamanya. menurut laporan sebuah ak hbar tempatan.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 generasi yang bermaruah... Kita masih mem erlukan filemfilem yang mampu mendidik masyarakat ke arah lebih baik.Ramlee. Ini tidak bermaksud memburukkan pengarah dan penerbit file m yang lain. meningkatka n semangat patriotik. memupuk perasaan muhibbah dan sebagainya. Begitu juga fi lem-filem lain seperti filem Bukit Kepong. Hang Tuah (1965). tentunya dia akan lebih ”selective” lagi kerana memikirkan kesan (natijah) filem kepada penonton”. pujian layak diberikan kepada seniman tanah air kita. Bermutu dan berkualiti bukan dari sudut cara pembikinanny a. Antara Dua Darjat (1960). Ramlee diatas sumbangan beliau dalam menghasilkan banyak filem-filem yang b ermutu dan berkualiti. judul filem ini dicadangkan supaya ditukar menjadi 40 . Adakah ma syarakat sekarang memerlukan filemfilem seperti KL Menjerit. Antar a filem-filem beliau yang masih digemari dan mempunyai nilai-nilai pendidikan ya ng tinggi ialah Ibu Mertuaku (1962). Anakku Sazali (1956) dan Sarjan Hassan (1958) dan pelbagai lagi. dan tahu hala tuju hidup ini. Embon. 2006) yang menyatakan ”. Menurut Naim Hj Ahmad (1995) masyarakat kini mula menyedari akan sumbangan besar P. Memetik Za karia Sungib (dalam Zaheril. Remp-It. Bohsia dan banyak lagi yang seakaakannnya? Dan yang masih dibahaskan ialah filem Anu Dalam Botol yang ingin memaparkan ”realiti” kehidupan golongan maknyah dan gay.jika karyawan filem seorang yang mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap tanggungjawab sosial. tetapi sekadar ingin mengajak untuk kita berfikir semula.

Zaheril Zainudin (2 006) menyebut. persoala n yang ingin dilontarkan ialah adakah dengan menerbitkan filem-filem sebegini da pat membantu mengurangkan masalah ”samseng jalanan” – atau dulu disebut sebagai ”mat rem pit”. Peraturan dan garis panduan yang tertulis di atas kert as itu sudah cantik. bohsia. pelacuran dan sebagainya? Atau ia boleh menjadi pencetu s perasaan ingin tahu dan ingin mencuba dalam hati para remaja? Adakah masyaraka t tidak tahu bahawa wujudnya gejala ”samseng jalanan”.. ia merangkumi penonjolan. sekiranya pihak yang berwajib menguatkuasakan segala peraturan dan garis p anduan yang telah ada berkaitan dengan industri hiburan. tetapi juga berupaya mendidik. kita mengharapkan filem -filem yang mampu mendidik masyarakat ke arah pengamalan budaya baik dan harmoni sejajar dengan ajaran Islam. filem dan budaya sesebuah masyarakat mempunyai hubungan yang amat intim antara satu sama lain. perfilemen dan media ce tak. mengejutkan malah tu rut mengajar sesuatu yang baru kepada penontonnya.. dalam botol” (Dot dot dot dalam botol). lumba haram dan masal ah yang lain sehingga ia perlu difilemkan? Jika dengan alasan apa yang dibuat in i adalah untuk menayangkan perkara realiti kepada masyarakat. Ini kerana. Maka. siapa pula yang me netapkan peraturan bahawa perkara realiti perlu ditayangkan? Atau sekiranya deng an alasan yang sama. Malah filem bukan sahaja dapat menghiburkan hati yang lara.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 ”Anu Dalam Almari” dan yang terkini pihak JAKIM mengarahkan supaya ditukarkan tajuk menjadi ”. filemlah ”budaya”. Biar apa pun judulnya. Dalam erti kata yang lu as. ianya telah memadai. yang 41 . Mewujudkan Majlis Media Muslim Malaysia Sebena rnya. lumba haram. perbincangan dan penghargaan aspek-aspek cara hidu p yang berkait rapat dengan sesebuah masyarakat. IV. bohsia. rasanya dalam realiti sekarang masih banyak nilai-nilai mur ni dan positif dalam masyarakat kita yang boleh ditonjolkan.

Dr’ Ahmad Zahid Hamidi (2009) pernah mencadangkan supaya diwujudkan Majlis Media Muslim Malaysia dengan mengadakan pertemuan stratergik antara merek a yang terlibat dalam media dan juga di kalangan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) Islam untuk berkerjasama mewujudkan jawatankuasa khas bagi membincangkan imej d an paparan Islam di dalam media. Ini tidak bermaksud pihak m edia gagal dalam tugasannya dalam menjaga dan memelihara imej Islam. Walau bagaimanapun. Y. Hal ini jelas kerana apa yang baik un tuk Islam semestinya baik juga untuk umat dunia sejagat. Justeru beliau merasakan pihak media tidak seha rusnya terbeban dengan kisah politik dan hiburan semata. B. 42 . Dato’ Seri. Garis Panduan Hiburan dalam Islam yang dibuat oleh JAKIM.Ba han Penerbitan Bercetak dan Audio Visual Berhubung dengan Unsur-Unsur yang Berca nggah dengan Akidah dan Amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah oleh JAKIM dan juga Garis Panduan Penerbitan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN). Garis Panduan . hendaklah dilarang. Rujuk lampiran kertas kerja ini yang mengandungi Keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsa an. pemurnian yang boleh di lakukan oleh pihak media dengan mengetengahkan ajaran Islam mampu membantu mempr omosi kehidupan bermoral dalam masyarakat. Keseriusan dalam mengapl ikasi kesemua garis panduan yang telah dibuat ini akan seharusnya mengakibatkan mana-mana program hiburan dan bahan bercetak yang tidak memenuhi atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 tinggal ialah untuk mencantikkan juga perlaksanaan dan penguatkuasaannya. tetapi penu laran serangan pemikiran yang terkandung dalam media dan peningkatan filem dan d rama berunsurkan pelbagai jenis serangan pemikiran baik di radio mahupun televis yen sangat membimbangkan. Maka tindakan tegas daripada pihak yang terlibat dan b erkuasa diperlukan bagi menjaga akidah dan syariat Islam.

Sela in itu Lembaga Penapisan Filem Malaysia (LPFM) dan Jawatankuasa Rayuan Filem dih arap dapat memperketatkan pemberian Sijil Kelulusan Filem terutamanya kepada pen erbit muslim supaya filem atau drama yang ingin diterbitkan kepada umum tidak me mpromosi apa-apa yang bercanggah dengan syariat Islam. Sijil Kelulusan Filem dan sebagainya yang diperlukan bagi menghasilkan dan mempamerkan filem atau dram a ditelusuri semula dari semasa ke semasa dan dilakukan penambahbaikan berlandas kan syariat Islam. ianya boleh diguna kan untuk memotong buah. Persoalannya adakah acuan yang diinginkan itu berasaskan daripada campuran jat idiri (agama) yang diselit sama lambakan 43 .Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Jawatankuasa khas yang wujud boleh bekerjasama dengan pihak yang terlibat dalam media seperti Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) dalam membendu ng penularan serangan pemikiran yang telahpun berlaku lama di Malaysia ini. hanya dengan pendedahan cirri-cirinya sahaja para pembaca dan penonton boleh mengenalinya dan berhati-hati akan bahayanya serangan pemiki ran ini terhadap akidah mereka. Segala serangan pemikiran yang didedahkan ini hanyalah antara sekian banyaknya pemikira n yang sedang berlaku. Tetapi pen gguna mestilah memahami matlamat penggunaannya terlebih dahulu. dan pada masa yang sama ianya boleh disalah guna untuk dijadikan senjata membunuh. begitulah juga halnya dengan media massa. Kesimpulan Pisau adalah alatan yang tajam. Cuma sahaja umat Islam kadang kala lalai dengan hiburan yang berleluasa hidangan media massa. Pisau itu semestinya satu alat keperluan. kesemua Lesen Pengeluaran Filem FINAS. Sijil Penggambaran Filem (SPP). tidak berm aksud jika ianya disalahgunakan. Jika perlu. walhal pada masa yang sama mereka risau dan mengambil berat akan keperluan pembinaan peradaban bagi golongan belia . maka penggunaannya perlu diharamkan.

Secara rasionalnya. berdasarkan prinsip dan nilainilai agama yang luhur. 44 .Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 ideology yang ternyata bercanggahan dengan ajaran Islam atau mengikut acuan yang telah ditetapkan oleh ajaran al-Quran dan as-Sunnah? Sesungguhnya kebenaran itu tidak boleh bercampur dengan kebatilan kerana hasilnya pasti tidak mendatangkan kualiti yang sempurna. Umat Islam sewajarnya kembali menghayati ajaran Is lam yang suci demi untuk memartabatkan imej agama yang maju lagi saintifik. pendedahan serangan pemikiran ini bu kan hanya ditujukan kepada media massa tetapi semua individu bergelar muslim bag i tujuan pembentengan akidah. demi mengekang unsur-unsur yang mampu mengugat akidah umat Islam kepada dan juga usaha memurnikan kandungan bahan-bahan penerbitan. elektronik dan perfileman serta semu a pihak. Diha rap penjelasan berkenaan serangan pemikiran melalui media massa ini mampu dijadi kan batu loncatan kepada lebih banyak penyelidikan pada masa akan datang untuk d idedahkan kepada para penerbit media cetak. mengikut pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

ms. Peranan Media Massa dan Sastera Dalam Pembangunan Umma hSatu Perspektif Islam. Brasher B. Brasher B. (2003). 2001). Brasher B. Encylopedia of fundamentalism. London: Routledge. Evangelicalism. Hedonism. ms. 125-145. Media Massa Barat dan Penghinaan Terhadap Islam Satu Penilaian. (2009). (2003). 2001). (2005). Ariff Fathul Ulum (April 2009). Revolusi Teknologi Maklumat dan Umat Islam di Malaysia. Majalah Al-Fu rqon. Sempena Kongres Ekonomi Islam Ketiga yang diadakan di PWTC Kuala Lumpur pada 12-15 Januari 2009. (October 19. Kuala Lumpur:University Malaysa Press. Ahmad Zahid Hamidi. Pemikir. 45 . Di Balik Istilah Pemikiran Islami. Kuala Lumpur:IKIM. Encylopedia of fundamentalism. (October 19. A. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Ahmad Murad Merican. Lo ndon: Routledge. (October 19. Peranan media massa dalam memantapkan budaya keusaha wanan ummah:gagasan dan cabaran merealisasikannya. Televangelism.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 RUJUKAN Ahmad Azam Abdul Rahman. Encylopedia of fundamentalism. Aziz Deraman. Media History Worldviews and Communication Futures. 09(8). Azizan Baharuddin (2003). 2001).145-157. Indonesia:Lajnah Dakwah Ma’had al-Furqon. Lon don: Routledge.

com.php?jakim=773 Garis Panduan Penerbitan KDN.). Diambil pada 16 Mei 2009 dari http://www.htm Garis Panduan Hiburan Dalam Islam. Cialdini (2007).utusan. Diambil pada 15 Mei.html Ensiklopedia Islam. London:Routledge. (n. (2006).gov.com. (14 Januari 2009).php?jakim=3710 Garis Panduan .my/erujukan/lihat.org/issue-4/the-media-carriers-of-contagious -information.Bahan Penerbitan Bercetak dan Audio Visual Berhubung dengan Unsu r-Unsur yang Bercanggah dengan Akidah dan Amalan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kuala Lumpur : Malaysia Encyclopedia Resea rch Center Berhad.my/e-rujukan/lihat. Hedonism. 2009 dari: http://www. Diambil pada 16 Mei 2009 d ari http://www.islam. R. (1998). Diambil pada dari 15 Mei 2009 dari http://www.asp?y=2008&dt=0518&pub=Ut usan_Malaysia&se c=Hiburan&pg=hi_01. Boston: Ally n & Bacon.my/utusan/info. 254-258). Utusan Malaysia. Khurafat. Diambil pada 16 Mei 2009 dari http://www.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Borchert.4 ms. Cabaran Media Dakwah Islami Dalam Era Globalisasi. (21 Nov ember 2005).my/template01. (jld.M. (2001).gov. D. (2009). ). (4th Ed. D iambil pada 30 Mei 2009 dari http://www.my/artikel/artikel-10.gov. Cialdini.). "The Media:Carriers of Contagious Information".d.asp?contentid=67 Ima Syuhada Ismail. 2008). Influence: Science and practice. Filem seram tidak merosakkan.asp 46 . B. Encylopedia of philosophy.moha.in-mind. (Mei 18.e-zakat.islam.

(2006) Manhaj Aqidah Ahli As-sunnah Wal Jamaah. Johan Jaaffar. Peranan media massa dalam memantapkan budaya keusahawanan ummah:gagasan dan cabaran merealisasikannya. Indonesia: Dar ul Haq.(2007. Iklan: Amanah Seks dan Jual Janji. New York : Oxfor d University Press.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Ismail Omar. (1993). Kamus Dewan Edisi k etiga. (1995). Johan Jaafar. The Islamic Threat: Myth or Reality?. Lippmann. (1922). (1994). John L. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka ms. Kementerian Pendidikan Malaysia. Media Consumption in Malaysia Remains Strong. Khalid Al-Juraisy. New York: Macmillan. Petaling Jaya: Institut Perkembangan Minda (INMIND). Al-Fatawa Asy-Syara iyyah Fi Al-Masail Al-Ashriyyah Min Fataw a Ulama Al-Balad Al-Haram. Mohd Ridhuan Tee Abdullah (2006). Esposito.com/site/20071001. Public Opinion. Nielson Media. Oktober 1). Sempena Kongres Ekonomi Islam Ketig a yang diadakan di PWTC Kuala Lumpur pada 12-15 Januari 2009.Yusoff. Mansor Ahmad Saman (1982). (2009).com/2006/06/gambaran-pengaruh-budayabarat. Diambil pada 1 3 Mei 2009 dari http://ridhuantee. Media dan masyarakat:satu kumpulan esei. edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini-2. Dewan Bahasa dan P ustaka. Gambaran Pengaruh Budaya Barat.nielsen. Antara Kebenaran & Wibawa Moral: Cabaran Media Hari Ini. Kuala Lumpur:Percetakan Bahasa dan Pustaka.shtml Mohamad Md.html 47   .448. D iambil pada 15 Mei 2009 dari http://my. (2002).blogspot. Kuala Lumpur:Access InfoTech (M) Sdn Bhd.

(Januari 19. Serdang: Penerbit Un iversiti Putra Malaysia. Nielson Media. D. Diambil pada 15 Mei 2009 dari http://my. Penyata Rasmi Dewan Rakyat Penggal Parlimen Ketiga. Leiden: E. (edisi Indonesia Panduan Kebangkitan Islam.d. jld. jld.21 ms. Kitab Sifat Kiamat. Sesi ujibakat AF 7 dapat sambutan hangat.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Mohd Ghazali Md Nor (2007) Israiliyyat Moden :Tumpuan Terhadap Hedonisme (Latiha n Ilmiah. Ahmad (1995). (18 Julai 1973). Muhammad Nashiruddin Al-Albani.3 bil. Maris.). & G. (n. Ja nuary 7). Filem Sebagai Alat dan Bahan Kajian. Penerjemah Muhammad I hsan Zainudin. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.d.com/new s/20090107. mStar O nline. Akademi Pengajian Islam. Shahih Sunan al-Tirm izi. Recent advances in suicidology: The study of imitative s uicide. P.nielsen. Platt. Indonesia:Darul Haq.my/hiburan/cerita. Kuala Lumpu r: Percetakan Barat. F. Silsilah Shohihah. Suicide and its prevention: The role of attitude and imitation (pp. A. Phillips. R. S. Jabatan al-Quran dan al-Hadith.asp?file =/2009/1/19/mstar_hiburan/20090119102747& sec=mstar_hiburan Naim Hj. Ash-Shahwah Al-Islamiyah Dhawabit h wa Taujihat. 34-35. 299-312 ). 2009). Sonneck (Ed s. (n. Universiti Ma laya) ms. Diekstra. Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 48 .). (2009. (1989). 41.6.com. In R.). J. Diambil pada 13 Mei 2009 dari http://mstar. Brill.shtml Nurul Ain. W. Schmidtke. Nielsen Survey Finds Malaysians To Be Entertainment And Media Junkies.

my/kosmo/arkib. Pualu Pinang:Penerbitan Univ ersiti Sains Malaysia. Fatawa Ath-thiflul Muslim. (2006). Isu dan cabaran media di Malaysia.com. Diambil pada 13 Mei 2 009 dari http://www. Indonesia:Griya Ilmu. ms. Wahid Abdussalam Bali. Yusof Hussain (1988).kosmo. Zaharom. Ahmad. Kategori Hizbiyyah Dan Harokah.D). Pusa t Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan. Diambil pada 30 Mei 2009 dari http://ktk. Aqwam.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Research on Pornography (N. Majalah AlFurqon . 2006). (December 10.asp?y=2009&dt=0519&pub=Kosmo&sec=N egara&pg=ne_01.htm Salhan K. Penerjemah Ashim. Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasy-Syaithan. (Februari 2007).htm Rosli Hassan. The Star.my/news/story. 177-180. Kesan TelevisyenTerhadap Identiti Remaja: Satu Tinj auan. Most porn surfers from Kota Baru and Kuant an.2009). Utsman Abdussalam Nuh. Indonesia:Lajnah Dakwah Ma’had al-Furqon.com. Kosmo.06(4). (Mei 19.ru/~cm/s tat2. (2006). Yahya bin Said Alu Syalwan. Nilai: Penerbit KU IM. Program Realiti Tempatan.JAIM serbu Pulau Besar. Peranan Media Massa Dalam Menyampaikan Risalah Islam. (2004). (edisi Indonesia 150 Fatwa Seputar Anak Muslim). (Judul terjema han: Ruqyah Cara Islami Mengatasi Kesurupan). UPM. (2006). Diambil pada 13 Mei 2009 dari http://thestar. Siti Suriani Othman. 49 .asp ?file=/2006/12/10/nation/16280253&sec=nation Shahril Anuar Abdul Ghalim. Nilai: Penerbit KUIM.

(2006). 50 . Nilai: Penerb it Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM). Pengaruh dan Kesan Filem Ke Atas Remaja.Seminar Kebangsaan 2009 Media dan Pemikiran Islam USIM 21-22 July 2009 Zaheril Zainudin.