PERMAINAN SUKANEKA TAJUK: LUMBA ULAT BULU

1. PROSEDUR PERLAKSANAAN 1.1 Pesertadibahagikanmengikutkumpulan. Setiapkumpulanmempunyaiempat orang peserta 1.2 Setiapahlikumpulandikehendakiberaturmengikutbarisan 1.3 Apabilapermainandimulakan, setiapkumpulandikehendakimeniup 3 dada

bijibelondandiletakkandicelah -celahbahagianantara

danpingansetiappesertakecualipeserta yang berada di barisanhadapan. 1.4 Pesertadilarangmemegangbelondenganmenggunakantangan 1.5 Setiapkumpulandikehendakimelaluihalangan -halangan ditetapkaniaituperlumelangkahbatangbatangkayudanmelaluikonsecarazig -zaguntuksampaikekon penanda. 1.6 Apabilasampai di konpenanda, yang

pesertapadabarisanhadapanperlumemasukkanpundikacangkedalambakul sehinggaberjayadankembalisemulakegarisanpermulaantanpamelaluihalan gan. 1.7 Setiapkumpulanperlumemastikanbelon-belon yang aritempatpermulaan. 1.8 Kumpulan kembalidahulupadagarisanpermulaandikirasebagaipemenang. yang berada di celah -

celahbadantidakjatuhataupecahdanjikatidakpesertaperlubermulasemulad

2. ALATAN YANG DIGUNAKAN 2.1 Belon (20 biji) 2.2 Skitter (36 biji) 2.3 Kon (4 biji) 2.4 Batangkayu (12 batang) 2.5 Bakul (4 biji)

6 Pundikacang (4 biji) 3. KELUASAN TEMPAT: Jarakantarasetiaphalangan : 2 meter Luaskawasan: 10 x 10 meter persegi 4.2. TEMPOH MASA 5 minit .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful