க ஃ

க ஃ
பக ப
ன யா
ஏ தா த

“யா

வர

“ஒ

ம யாக ஒ

ஸ்

வ ய லா

ஸ்

டா இ

ல ய” எ

ர கா? யாராவ
க ஏதாவ

றா

எ த மாத

ஸ்

தா க, அ

“இ தா இவ தானா பா
த க
கா
பத
ம யா தயான

“ஏ யா ல
?” எ
ல டா தா
ட மஇ

லயமா?

ட. ஜா

ஜா

பா
வா
க ய லா

த ?”
?”
த யா .

கா வா . “ஏ பா ஜா
ச஻ன
ஹா

பா

!”
மா கா

ப இற
கா
, ப
னா
மர .


க ஃ


“எ

மா.

றா

மர

ல. இ க ஏதாவ

?” எ

னமா? இ

க” எ

பாக

ர ஜா

,

ள உ
பாக


ச யறா களா .

மா எ ன வா? ப

“இ

ஸா .
பக
வ ள
இ வ ர

ல. ஓ
ஸி

பா
க அ
தா


தா க ஃ
!”
காக க ஃ

மர .

பற த

ஹா

மா.

ட மற காம ந ல

ஆ ஸி
ச஻ன


வா
க ற?”

“ஏ

றா

கா ச நர பா கலா .”
மா த
க ர க
கா
தா . ம
தா
தா

அவ
தமாக தா இ
தன. “ந லா வ ப
. ஐ ராபா லதா
பா
வா
பாவலா .”

“அவ க ப

ள த
ல.

.

இ வள

களா?” எ

ல.

“ஏதாவ

ன தா

டா ஸி, ஒ

“நா

ய வ த பா
ஒ ர ஒ
த . த க ன காண

மர

“உ க ந ப
சா
க.”


கா

ம ய

“இ
கவ
பா
நால

இற

னா .
கா

,

மர ன
க ய

நா


கா ள,

. ஹி...ஹி... ஹி...”

கா எ

ன?”

டயா .


ராபா

ல பா ஸ் தாணா க ள

கா
அ ற
ஸீ தா பா ... அ
சாய கால

1

க ஃ

“அ
க லா
காரண
வ டா மா.
க ல
கா எ . . ஆ ., எ . . ஆ .
மா
, ள
வா க.”


வகார

“என
வ ளய

ந ல
றக


ட ய லா

ல? அ

காஸ்
ல?”

“ ற
மா, கவ ல படா
ரா
ச பா
க ற . கா
வற, சமய னா
றய இட

இ ப
ல ர

கா. ப
வ எ
ச வ த டய தா
பா கலா .”

ஸ்

வற

மா

ƒ¤வ ல , ஐதராபா

த க . ந க
எ க ச கமா பா


.

த க
இவ க ள
கா ட
ற தவ பால
த ப டா .
கஸ்
ப ய எ


ஸீ

கா
உட ன
மர ன நா
கா
ஆ ஸ் ப
பச ஆர
தா .
மா
கா
ஜ ன
வ யாக
ய நகர

பா தா .
கா ச
கா ச
ப க
பால இ
த . பஸ் ஸ லா

சயாக உலவ

ட த
இட
எ லா


த .
“ட

“எ ப

ஓவ
.இ

ம ற

ரா

மஇ ப

தா

ட அ க
ஸா .
ராட
கலா .
ராட஻ ல ச பா

மா உ க ஊ ?” எ

றா

ந ல
மா

ல.”
மா.

“எ ப ய மா?”
“ த
“ சா
“ ட

ல யா

மஇ

ன னக ஃ
ட ல

“யா

ல ய, பஸ்…¤

! அ தா ன

டயா

யா

“ த க

ஏக ப ட எட க
னா
. ஆனா


“ சா

?”

வா

ய இட க ளா

மர

இவ
எ க
, சா னா ந ப மா

!”

சா லா த!”
2

...

஻ா கார க,

ன சா ?”

கா. ஸா எ
ற லா

. சால ஜ ,
கா
க பா க வ த வ ளதா
ட வரதா?”

னா
க டா தா ன?” எ றா
ஆன ற
பாகலா ன .”

பா

பாற .”

ட?”

“ஒ
மாச
ஆன ற
டா
யா கறா . த க
வ ஷ . இ தா எ க த
“ஏ !

த க

யா

ஸா .”

“ த யா
மா. ஆனா ஒ
பா கார க...”
“இ க பா

ட கா

வ டா , அ மா. பா கற
கா டா, ப
கா ட , சா ச
ல. ப
ளயா
. “ஒ

மாச

ட பா
க?
க. க யாண

எ லா

கறா .
ப னா

க ஃ

“ த க

க ள

சா

க. இவ

க இய

மா?”

“அ மா
சா ற


ல வாஸ்தவ தா
ஸா . ஸா


ய ர ல

ய வ
. இ த வ ஷ
ஆ ஸ்ல எ த ன பா ல

மா?”
“ஒ ர ஒ
மா

ஆசா

ர ம றவ க எ லா

வ மான கமாக

பா

பாவ

கா ஒ

யான ஊ வல


ட பா ஸ்கார க
ட அ கமாக இ
“இவ க ளா

“யா

மா

“ த க

உ க

தா
. ஸா

ல .”

ச தா

மர .


த .


த . ஊ வல

அ கமாக இ
த .

. இவ

ள ஒ

பாடறா க?”

?”

“இவ க க தற
“நா ள
ஸ ஸீ

னச த

பா

வ த


த யாதா?”

ல!”

கா ல ல
பஸ்ஸில ஏ

ரா

வ ர
க.”

ஸ்

கா

ப ரஷ


யா .

ட வ தாக
. நா
இவ ர ம
ஆ ஸ் ப க அ ழ

. நா க ஆ ஸ் ஷயமா வர ல.”

த யா
பாக மா
பா
க. என

“பா
க மா.
க பய பட வ வ
ஏ னா
ஸ்
பஸ் ஸ லா


க . அ த எ
பா
டா
பா
.”

ல. ஸா உ க ட வ த ஆக
.
கா ஸ . ஆ ஸ் கா ஏ பா


கற எட
எ லா

“இ

ஆ ஸ் கா


வார

ரஎ

பாக இஷ்ட

“இ ப நாம பாற ஆ ஸ் கா லதா

தா . “உ க ஹஸ் ப
“அதா
“எ லா
“க

ஏ பா


ட ய லா

“அவ க க

!அ
யா

பஜா ல
. நா

சா

“வ தா

கற

!இ

வா க

னா

“இ த சமய
ல ஐதராபா
பா க வ வா களா
ன? பா

த க

.”

ஸா கவ ல படா
க. சா ஜ் ப
ரா ப ஆ …¤ காக உ ழ
றா .”

தா தா ன?” எ


த க !
க ட காப

றா

இவ

?”

பா

பாவா

பா

.”

க!”

பாற ?”

3

...”

மர .
வா

ம ஒ

.அ

ரலா ”

வற யாராவ

க ஃ

“ த க

த க

,

ச ஏ


தய
ந பா , எ

“இவ

தா

“கா தா ல பா கலா

அ க


ல” எ றா .

பா
பா
த .

க டாயமாக
நா
காக ஒ
டவ
வாச கா ர
பா மர பட


கா
தா
,
“இ த சமய

ல ய?”

தா

ற ச தா

ற சலா இ
தா உ க

ய . அ வள தா .”
ட சா

பால உ க

“ பசமா ஓ ட


பா

டஒ

பா

ல ஸா ” எ றா . “
டா
பாற !”

லா

!”

ஸா ” எ
த க
ற ப
ச ல, ஓ ட

ல. “ஐதராபா
இ த மா

பா த த
த கா
க த
யா
கா
றா க

கத வ
ற த
ஏ.ஸி ய
பமாக அ ம
மா

கா

ப டா . அவ ன
ஜ ன
ர ய

னா . வ


ரா வ
, உ ச
சாக ஏபர
. டா

ரா
கா க
பாக இய
-

ராஃ

“உன

, “அ த லா இ
கா அ த பா

ன? நாம

நா

.”
ட கற இட

பா

லயா?”

பாக வ

க, அ

பா

!”

டா .”

“ பாகாம?”
“ப க

லப க

“இ

ஐதராபா

“அ க டய

ட க மா

தாக
உத க
யமாக
,
ஜ ன
“ பா

க யாண

ஜா

க. இ

“இ ! நா

கா ல
ஆசா

லப

ல ய
சா
னா

பா

,
வர

!”

ட கற த!”

சலன
க. என

லா ம

. பா

!”

ஆனவ க
ர ஒ

.

பால ஒ வ ரய வ
கா
,
வ க ப
கா
, எ லாநகர
தயா
பா
கா

மஎ

பா

பா
இட
4


வா க

ஸ்ப

கா
,
கா
, அனாவக ள
அ ண
வர
க க
க...

டா

லஃ

டா ?”

டா க .
த க

னா ற ர

ல!”

சா
கா


க -

க ஃ

பாவதாக
,
ஸால ஜ

கா ள
பா
டாக இ

பா

பா

“இ த லா

பா

உ க
பாறா

பா

டா எ

பா

பா ப
ரா

பா

பா

.இ ப

வா க

“இ

க. உ க

“பா
“ப

“ப

அ த

னா எ

எ ப வ

த ஏராளமான ச


அ ழ
ச றா . அ ர
னா
காக
கா

கா
ச றன.

பா யா,

மா


இ .

!

கா

ல டானா எ


ளயாக
த .
மா தன
கா
தா .

லதா

பா ப


பா

.”

ன இ ப?”

வா க.”

சா
னா அ
இ வ ர
க ட
மா ல அ
சா
லா ஒ
றஒ

கமாக இ
ஷ ஃ தா

கலா . அ த ஆ


க சா
க. அ ற நாம ஐதராபா
ஞாபகமா ஏதாவ
வ டாமா? அவ கா

ஜ .”

ம. ப

!”

யா இ த


பாவதாக
சா னா .
பா த
மா
அ ற அவ

ல.

தா

“கா
“அ

ச ல


ர ப கா வ லா

மா. சல வ க லா ல ய சா
க வ டா ?”

“எ ப
கா

“அ

யாபார
க கார
ல. சல வ க

பா

லஎ க

த யா

.

த ல பா

காம இ

பா

?”

வா மா? இ க வ த
பா .”
அவ
ராய

கா
ஸ்

உ கா வ
ற இ

தா .
காமரா
஻ா க
மர

லயா?”

க ர

க ர

த ர
த அ ர

பா

ட ற

கலா .”
.”

யாதா?”

! இ தா எ

தா பலதா

ட!”

க.”

ர இ

க ர
க ட
பா

வா
கா
பா
கா க
ப ப

க டக
மட
கத க ள இ
ச த
க ட . சத ல
லா க ட


ஓ னா க . அவ க

ஆ த க இ
தன.
க ர
க ட கார
தா
ந ன த

லக ள அவசரமாக
சக
கா
க ட கத வ இ
ட, ‘பா
பசா?’ எ றா
மர .
5

க ஃ

“பா கா பா கா” எ றா .

ல. த
அவ க
மா ரா மா ரா எ

கா
ட அவ ன நா
வ தா க .
மர

கவ ல ட


க ட
மா வ
தட அ த
க ட இ
த .
மா

க?
க ஓ

இர
ப அவ ன இ
தா


தா க !


த ஜீ ஒ
ரவாக

கா
த .
மர ன
மா
பா
பாக டாம அவ க
கா
ப க

த ள
பட இஜன க
த ஓட,

க வ
க, தன
எ ன க
ற த
மர

ல.
யா ரா “ யாநா ” எ
க டத

சா வத
அவ ன நா
ஓ க ப டஆ த
த அவனா அ டயாள க
கா ள

ல.

இல
ய ச க
பா

தச ஒ
ம யலநா ட

; சா
மத
பத
நா ம
லா

ய எ
ற உண

வள க வ
அ லவா? என வ
மர ன க
யா
த வ தவ
ச ற
தய
அவ

தஉ
பா தா . “ந ப ன, உ
கஜா ட கால
ச ற
எ அ ண இ ராஹி பால இ
ற ! உ

கா ல

ல, வா.

ம ற
க ஃ
ல ய
பா” எ றா .
இ த
தாட
எ றன !

இ வ

ஒ வ

ர ஒ வ

கா

“ ஜ

ஹி


1981

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful