கா க

கா க

சாமா
அ த
ரா

ஒ ஆ
டா ஒ
ஷா
ப கட
( ட
,

கா வ

ட டா) மர ப க
மா
ஏ ,
ட அ ட
கத வ


றமாச

யான ஒ
லாற தா .
நா
ஃ ப னா ட ஸ
பா க
பதாக
சா
ன . அவ , “உ
ள வா
க . இ
அ ர ம
வா ” எ
சா
, ஒ
நா கா
ம இ
த ச
தா க ள
, என
இட
கா
னா . ஒ

ம ற தா . வ

ழ ம ரசவ ஆ
.

நா

ட நா கா
அம

நர

ணா
ஃ ப னா ட ஸ மன
கா
ட . அவ ன ந
பா தா

மன
வரா . அ வள
த க

பா
சா
வா . அ ற

அ றதா . ஒ

நா - டாஷ

ன த
- ம ஜ அ

கா
, என
வ ல
கா
பத
இ ட

யவ
பா தா ர,
அ மா
பா
கா
த .

உ தச

பதாக
த ய
ல.
டய
ஆன
நா கா க

ரா ட
உ றக ட
த லய ணக

தன.ரா, ஜா
வ ,
ஷ் அர எ ச ப
காமக ட , ஒ
த ல, ஹ
ஸ்
1938ஆ வ ஷ கால ட , ஏ
ஸ்
- அவ

ய ஒ
பா
ஏ தா ஒ
...
அ ற

யா ஒ

த .


க காம
வா
கா வா க .

யா அ
அவ உ கா
தா .

ன ய
ச ற இர
ட களாக
பா
கா
தா ... அ த
ஸ் வ ட அ
த ழவ .
கல
ய வ

ச க க , ம
எ ப
வய
வ க ,
வ இ
நர

கக , வல


தா . அ

ட ஸ்
உ கா
த .

ய உத க ,

வ வ யாக மா
ல.


இர
ற க ,
வாக
பா
‘ ஸ்’ எ


அவர
ஸாலா தா

அவ ட

“ஜா ன பா க வ
ச னமான ர .

றா

“ஆ ” எ
“பண

.

ந டலான

ற .

வா

“ஆ ” எ

றாயா?” எ

றானா?”

ற .

“எ
லா ட
கா
எ த ன எ

ற .
“ ஜ.ஸி. ரா
வ க
சா

பண
வா
றா ... எ த ன?”
பத

ன நா

பா
னா .

றா

சா ல

றா . எல
தா ன?”


ரா

1

.

எ லா

ல. “எ
ஸி


வா
பா
வ தா

றா

?”

உ கார

கா க

“ஆ .”
“உ


அவ

லயாக தா


, வா
ப ய தார

“இ த

ப யம

“எஸ் ப பா!” எபா

ய அ ம


,

,
மதா
கா

அ த

தா

அ த

சா

றாயா?”


யாச
த ப ட .

”எ

ய நா க

“அவ

ப னா
யா

க ர

“உ கா

றா

,

ர.

றா ஃ ப னா
இ வ

பா

ல” எ

பா
, “எஸ் ப பா” எ ற .

த ஒ

பா

ர பா
த .

டஸ்.
தா .


அழ !” எ
க ய
ற . “உ


த .

டயா . எ

வா.”சக

அ த ட

த ட மழ ல
“எஸ் ப பா” எ ற . நா
ன பா த . த ல ம
.

“நா

“நா

பா

றா .

ற . “நா

பா
க ர
பாரம


றதா?”

உ கா ” எ


தமாக வ
சா னா . உ காரா
வா ரா எ
ற ச சய ஏ ப டதா உ கா
த .


டா

நா
ம ப
அ த அ ற ய ஆரா
த . வ
எ ன ச வ ? அலமா
க றப
த,
பட த வ
கா
ப ஒ

த . பா ஸ் உ ட
ஒ ஃ ப னா ட ஸி பட இ
த . நா அ த பா ப த பா த ப யவ ,
“அ யா

மா?” எ றா .

களா?” எ

.


தட வயாக அவ ப

ஆ ஸராக இ
த ” எ றா .னாதமான இர

, ச
ன, பர


ப களாக

க ம ற
மா

டா

நய

த எ
க ட

கா
றா

பா

.

, “ஆ ! நா

பா ஸ்

க டா
ச க .
சாக ப
ன ,

டா,
ம ல, க க தா, ப பா எ
ல இட க
வா
ச க . இவ க ட எ ன த ? ஏ
இவ க

றா க ...
இவ க ள நா
இ பா


லாகாயா
லா
தா
காண
ற ...

கா லஜ்

இ பா

ல ய? எ
க அ டயாள
இழ
,
க ?


ஷ் கால
, 1947
நா க ... ” எ றா . அவ க க
மா ஜி
கா க
கா

நா
பா ஸ் ஆ ஸராக இ
த . அ த

ன ஊ
அ த நா க ள பா தன.

ஸ்

பா
வ தா .
2

கா க

“நம

சா

டா

ஸ்ட . உ க

பய எ

ன?”

.


அவ
ச யாக
க க
ல. “ ஸ்ட
நாத ! நம
டா . க யாண ஆகாதவ க
ற தவ க
எ லா இ த
தச
த நாச

றா க .

தா ள
பா . எ த ன
ற க .
கா ல, கா
ள, பலா கார .
“இ ப

வ ஷ

ட ? எ ப


ண இர த
ஒ வ

ஸ்க
டயா . எ ன தச
ரஃ

ஒ ம த
ற ! மா ச ?”
“ ரா ப

மாச ” எ

“மாணவ க
ஊ ய க ...
யா .”


“அவ


இ த
தச
என
எ ன

பா
ப ஷ ! எ ப

- ள
பா க !
யாக அ

யா . கத
லா அ
த யாராவ

வா ! த
நடமாட
யா . ப

இ ! இ த
தச
த வ ஒ ச வா கா . ஒ
! ரா
எ ன

ற ?
ட எ ன

ற . ஃ ப னா

ஸ்


. சா ல

”எ

றய
ல.

ற .ஓ

த க

ப னா

“இ த மா
இஷ்ட
எ ன ச வா

மா?”

“ஓ எஸ்! அவ
றய
ளயா?”

“கா க

ள” எ

“கா !


றா

?

ர ,
பல க ,
க ப ன ப

நட

றன’ எ

ம ஆ ட
கழ அ ம


ட பா


சா ல

ன -

ற சா ல
பானா?”

யா .

தா . ப


. நா ன

ச ய
வராம


மா அ
பாக வ, “

தா .

.” எ றா .

பா த லா ?
வா

”எ

றா .

க டவ க

ஸி

கா, பாத க ,
ட வாச ன

தா .

கா க

அவ
அவ
கா க ள

கா . என
பாக
ல!”
அவ ம ப

வ வா

டஸ்!

சா ல அவ கா

“ஆ க

பா

ர ,
தா லாள க
ஸ்
ஷ் ராஜ்ய
இ த மா


ப ய ம த . அவ ந
ஷ்கார இ த மா
எ லா

“மா டா

நா

டஸ் எ

ளயா!”
க ம லா
ப ! ஜஸ்

ர பா


வ பா

த . “நா


ல ஸ்!
ழ கா , ஷி
வ ஷ க

தா .
3

கா க

“எ ன ச வ ? எ கட ம அ ப . வ
ள கார ஆ ள
கா ல மா டா .
சாதாரண ஜன க ள
கா ல மா டா . அவ

ப ய ம த . ஆனா

பய
வா . ஸி
! அ பா
எ லா

ரா
பா
நடன நட
. ஃ ர
தச


. ப க ஏராளமான மா ட

பா க . (எ
ன பா
க ண
தா .) எ
ட ஒ
ர இ

மா டா
ப இ
த . ப
ர ச
.


(மா
ப கா
).

மா
மட க

தன. பா ஷ் ச த
ஸி
வான

. எ
நர க

நர க . தடதட வ
ஃ ப னா டஸ்


பா
பா சா ல ய ஸ்த
பா
. ‘அ தா பா றா
ப னா டஸ்’
வய
வ த ப க
த ம

க வ

கா


ம றவா க ! இ இ

பா

வ . அ பா
.ஐ.ஜி. ம
டானா
,
அ ற டயஸ், ஃ
ஸ் பா
எ வள
ப ய ஆசா க ! ம
டானா
மாதா


பா ஸ்
. எ

ஜா எ
தா
வா . “ ஜா! பா ட ஸ் அ
ம !” எ பா . சாய கால ஐ

இர

னா
வ ர
பா .
தமா
டா . மகாராஜா ஒ

ம . இ த மா ல
கா
ரஸ் தா தர அ க
ல. நா மதறாஸ் ஸ் ட

ஸி

த .கலக
த சமா
தத
மட
கா
தா க .
“ம
டானாதா . எ ச ப , அவபாக

தா . ‘ ஜா என

தா’ எ பா . ‘ ஜா என


தா’ எ பா . அவ மா
ஷா ப
ண க
பா
. அவ
நா
றய

கா
த . நா க
இரஷய க ள


கா
டா .

டானா

தட வ
பா
, ‘ ஜா!
ச த கா ய

ன நா
க வ
.

ன நா

ல. ஏ ?

ந ல பா ஸ் ஆ ஸ . எ க
த வயாக இ
றா . இ

தட வ இ மா
க தா உ
ள ய


வ !’ எ
ஸ்
கா
தா . ப ய ம த . அ ற
நா க
ஜா
ர தயாக இ
தா . எ ச ப

எஸ் ட
சா த கார

ஷ்கார ன
க யாண

கா


றா . இ
என
ஸ் மஸ் கா க அ
றா !”
ப யவ

கா

இ பா

ட ச றா .

க க

லாம

த .

“ஏதாவ
அம
எ றா

டானா

ன தா
வா . அவ
பான
இட எ லா எ
ன எ ப யாவ
மா
கா

வா . எ
க அ ?
ஞாபக
ல. ஜவஹ லா

தட வ ஒ

பச இ
தா . ப ய
பா
ட . ப க
ராம க
சா சா யாக கா ல

ஜன க

கா
தா க . ‘ ஜா’ எ றா

டானா
கவ ல ட .
நா , ‘சா கவ ல படா க . சமா
வ ’ எ
ற . ந
வர
ல.
அவ
அத

கதா
டா . இ
க யா ரா

டா க ,
நா க தா
அவ ர நகர

றா

.
.ஐ.ஜி. ஆ ஸி
எ டா ர
ப தா ர


அ ட
கா
ற .
ரா
ரா கத
லா ,ட...

டானா
ஜ ன
வ யாக
கவ ல ட
பா
றா .

ற . ‘ க தா கா
ஜா!’ எ றா . ‘நா எ ன ச ய
பா
றா ?’
எ றா . நா , ‘சா
கவ ல படா க . சமா
ற ’ எ
ற .
மா த
நா ப
பா ஸ்கார க தா

தா க . நா

ரஃ
ள எ
கா
ட . எ ஸ் ரா கா
ஜ்க

கா
ட . நாவ த . ‘எ ன

உ க
?

வர
ல.4

கா க

வர
கா

ல’ எ
த .நா

ற . அவ க , ‘ ந தா

வான

ட . அ
த . க
ழ கா

.


பற

’ எ


ற . அ

வஷ்

க டா க . நா
அவ க
வ த

ட .
கா க ள
ஞாபக

ற .

“மாஜி
பா
அ த

ல ய . நா
கா க ள தா
வ த .

கா க ,
கா க , ச
! அவ க
கா
நா
நா
ஓ ய

கயாக இ
த . எ வள


தா க ளா அவ க
ஒ வ ன

கா ல
ல. எ
கா ஸ்ட
க ட
சா
வ .‘
ழஅ !
ழ! கா க ள கா க ள!’
“ஆ !
பா
கா

நா
றய
கா க ள
ற .


ட என
கா க ள

தா
இஷ்ட !
கா

ஏ ,
! எ லா ஓ
பா
ன கா க ள தா
ப ட
அ வ அ
கரண
த பா க வ
ஓட ய
. ஓட
யா . கா க !”

ப ய ஃ ப னா டஸ், “இ பா
ட ந றாக


ய ற மஅ க
ப ட இ
ல” எ
எ ச ப


ச ஏ

க வகமாக ஆ
“ஜா
சா .


ரா ப

“பரவா

ப யவ , “ஜா
“உ
கா

“கா க

“ஜா

! ஜா

”எ

அ பா ட

ஜா
பாக

கா

அவ

டஸ் உ

கா


, வா

ள வ
”எ

, “ஹ லா!

ற .

டா .

கா

றா

ஜா

தா ” எ

உன காக தா
றா

ட ”
றா .

! நா

“என
பா
உன காக தா

றா
ப யவ . ஃ ப னா
தாயா?” எ றா .

மக


தாரா?” எ

“எஸ் ப பா” எ

“ஒ
நா கா
நட க

கா க ள ம
த ப டா .

அவ
சத ப
ய கா க

தன. அ பா
ம ஜய
நா

கா
வா
கத
ப க ஓ ய .

டா ” எ
நர கா

ல. நா


பா
மா க ,
வ ப .
. அ ற

கா

ட .

“அ பா

உள

-

ற .

கா

”எ

றா

ப யவ .

.

. மா ஜி
” எ றா .

ஸ்ட

தா தர

ராஜ !” எ


சா
அலா காக ஆ
பா
யா ... அவ கா க ... Paralysed” எ றா .

ச ய
, ஜா
காடா

ல.


த ய
. “அவரா
1978

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful