You are on page 1of 10

Az enneagram

BEVEZETÉS
FOGALMA

Elnevezés: két görög szó összevonása:


ENNEAS = KILENCES
GRAMMA = ÁBRA, GRAFIKAI ÁBRA
Jelentése: 9 alapvető személyiség-típus ábrázolása

EREDETE

• Valószínűleg Afganisztánból származik és kb. 2000 éves múltra tekint vissza Szufi
szájhagyományon keresztül terjedt: Perzsiában, Közép-Ázsiában, Indiában
• Amerikai szerzetesek az 1970-es években dolgozták ki az enneagram rendszerét
lelkigyakorlatos célokra
• Első fordítása német nyelvterületen a 90-es években jelent meg
• A Korda Kiadó 1996-ban jelentette meg Beesing - Nogosek - O'Leary könyvének
magyar fordítását: ENNEAGRAM, az önmegismerés útja címmel (ezen alapszik az
előadás).
• A témához kapcsolódik még: Idies Shah: A szufi út (Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó,
1998) és Eli Jaxon-Bear: Enneagram - Lelki típusod, lelki titkaid (Kiadja a Pozitív
Gondolkodásért Egyesület, é.n.)

CÉLJA

1. Helyes önismeret megszerzése, mert ez alapfeltétele a kiegyensúlyozott "boldog"


embertípus felé való növekedésnek, az úgynevezett önmegvalósításnak.
2. Mások megismerése, mert ez az alapja a tőlünk nagyon különböző embertársunk
türelmes elfogadásának és annak, hogy segítségére lehessünk a másik ember
önmegvalósítási törekvésének.
3. Gyakorlati útmutatást ad a kimozdulás, "gyógyulás" irányába.
4. Rámutat megváltásunk szükségességére és annak lényegére.

A TÉMA VÁZLATA

• Belső késztetéseink - viselkedés-módunk - okai


• A 9 személyiség-típus
• Önmagunk megtalálása az enneagramban
• Jézus személyisége
• A megváltás
• A megváltott - megtért - ember személyisége

I. BELSŐ KÉSZTETÉSEINK OKA


• Az ember hatalmas belső energiával - szeretet-energiával - jön a világra. A 4.- 6. év
közötti életkorban a gyermek felfedezi, hogy az önmagáról alkotott belső érzése nincs
szinkronban a körülötte lévő világgal. A gyermekkor 7. évére minden emberben
tökéletesen kialakul az Én- tudat, mely az egyén és a világ között keletkezett szakadék
eredményeként jön létre. Rájön arra, hogy a külvilág ellenséges irányába.
• Ezért alakít ki az Én-tudat védelmi stratégiát a külvilággal szemben, hiszen arra
törekszik, hogy elfogadott, megértett, szeretett személy legyen.
• Ennek érdekében belső energiáit - késztetéseit -, mely viselkedését megszabja, a
meglátott "JÓ" irányába tereli és minden erőfeszítésével arra törekszik, hogy elkerülje
azokat a tényezőket, melyek ebben a törekvésében gátolják. Így történhet meg, hogy a
személy által jónak vélt, de alapvetően hibás viselkedési módba csontosodik bele az
ember.
• Az elérendő "JÓ" és az elkerülendő "ROSSZ" ellentétes pólusának, mintegy pozitív és
negatív pólusnak feszültségében alakul ki a 9 alapvető személyiség-típus.

ÖSSZEFOGLALVA: Belső késztetéseink - viselkedési módunk - kialakulásának oka a


beilleszkedés (elfogadottá, szeretetté válni akarás) vágya a körülöttünk lévő világba.

II. A KILENC SZEMÉLYISÉGTÍPUS


• Amint láttuk minden személyiség-típusnak vannak "JÓRA-TÖRŐ" és a "ROSSZAT
ELKERÜLNI AKARÓ" - de éppen attól, mert szenvedélyesen szeretne elkerülni
mindent, ami a "JÓ" felé való törekvésében gátolja - negatív tulajdonságai.
• Mivel az enneagram a növekedés - önmegvalósítás - irányába akar állítani bennünket,
az egyes személyiség-típusokat negatív vonásai alapján állapítja meg.
• E negatív vonást a keresztény kultúrkör BŰN-nek nevezi. Így mind a 9 típus kivétel
nélkül bűn-típus, ami nem a parancsok vagy tilalmak számolható áthágását jelenti,
hanem elidegenülést önmagunktól, embertársunktól és Istentől.
• Az elidegenedés eredménye, hogy ÉN-ünk védelmi rendszere olyan belső
késztetéseket hoz létre, melyek foglyai leszünk - észre sem véve fogoly mivoltunkat -
csapdában, börtönben élünk, amelyből csak segítés révén szabadulhatunk ki. Ezt a
szabadulást, megmentést, nevezzük mi - keresztények - MEGVÁLTÁSNAK.
• A szabadulás azonban nem jelenti a személyiségtípus megváltozását, de a típuson
belül megindul a fejlődés az önmegvalósulás felé: a személyiség olyan fához lesz
hasonló, mely megtartja növekedése kezdetén meghatározott, jellegzetes
alapszerkezetét, de virágba borul és bőségesen kiteljesedik sajátos szépségében, sokak
javára.
• Elkerülési törekvés alapján a 9 alaptípus a következő:

EGYESEK Tökéletlenség kerülői


KETTESEK Saját szükséglet kerülői
HÁRMASOK Kudarc kerülői
NÉGYESEK Hétköznapiság kerülői
ÖTÖSÖK Belső üresség kerülői
HATOSOK Normáktól való eltérés kerülői
HETESEK Fájdalom, szenvedés kerülői
NYOLCASOK Gyengeség kerülői
KILENCESEK Konfliktusok kerülői
ÖSSZEFOGLALVA: az egyes személyiségtípusok emberei azt gondolják magukról, hogy a
fent említett állítások elkerülésével a társadalomban elfogadott, sőt szeretett személyek
lesznek.

III. ÖNMAGUNK MEGTALÁLÁSA AZ


ENNEAGRAMBAN
• Mind a 9 személyiség-típus KIVÉTEL NÉLKÜL és TELJESEN AZONOS
MÉRTÉKBEN BŰN-típus. Tehát negatív vonásainkat kell fölfedeznünk magunkban
ahhoz, hogy elindulhassunk a szabadulás útján.
• Nyíltság, őszinteség és BÁTORSÁG kell ahhoz, hogy szembenézzünk igazi
önmagunkkal. De csakis ez a "szembenézés" képes szabaddá tenni. bennünket ahhoz,
hogy az eddig esetleg fel nem ismert védelmi stratégiánkkal szemben tudatosan
dönthessünk: kövessük-e a belső késztetést vagy sem.
• Növekedésünk - önmegvalósításuk - folyamatához alapvetően szükséges, hogy
feltegyük magunknak a kérdést: KÉSZ VAGYOK-E BEISMERNI BŰNÖS
VOLTOMAT? - őszintén és védekező manőverek nélkül? Csak így találhatok rá
enneagrambeli valós önmagamra.
• Az egyes típusok között vannak ugyan átfedések, mégis megállapíthatóak azok a
vonások, amelyek különös módon illenek rám. Így, ha egyetlen típusba nem is tudnám
magamat besorolni, kettőbe esetleg háromba bizonyára.
• Keressük hát magunkat az egyes típusok tömör jellemzése alapján:

EGYESEK: a "tökéletesek", legalábbis azok szeretnének lenni! Mindent tökéletesen akarnak


csinálni. Nagy gonddal készülnek fel a kis és nagy feladatokra egyaránt, Keményen és
precízen dolgoznak. Bántja őket, ha valami nem úgy készül el, ahogyan azt ők szeretnék,
Neheztelnek a világra, mert annyi tökéletlenséget találnak benne. Elégedetlenek, mert mindig
mindenben hibát fedeznek fel - magukban is, másokban is. Mindig helyreigazítanak.
Nyugtalanok, aggodalmaskodók. Neheztelésüket is kerülni akarják, hiszen, aki neheztel, nem
tökéletes ember, ezért érzelmüket a tudatalattiba söprik és épp ezáltal csúsznak bele a
HARAG bűnébe.
Tökéletesség/tökéletlenség, mint pozitív és negatív tulajdonságok "pólus- feszültsége"
(tézis-antitézis) juttatja őket a HARAG bűnébe, hiszen olyan dolgot hajszolnak, amit elérni
lehetetlen, ill. amit elkerülni lehetetlen.
KETTESEK: a "szolgálók", legalábbis azt képzelik magukról, mert minden
tevékenységük arra irányul, hogy mások szükségleteit kielégítsék. Valósággal keresik azokat,
akiknek segíthetnek és bosszantja őket a visszautasítás. Ők azok, akiknek nincsenek kéréseik,
mert saját szükségleteik abban merülnek ki, hogy másokat szolgáljanak. Ők az önzetlennek
tűnő, örökké "adó" emberek, akik adásaikkal akarják megnyerni maguk számára mások
szeretetét. Nem veszik észre, hogy eközben saját személyükhöz való kötöttség állapotát
idézik elő, tőlük függő viszonyba taszítva a másikat. Arra sem döbbennek rá, hogy a szeretet
nem kényszeríthető ki semmiféle eszközzel. Szolgálatra való igényük valójában ÖNZÉS,
hiszen a valódi szolgálatnak közösség-levésben kellene zajlania, mely adás-kapás
egyensúlyát tételezi fel. ÉN-jük oly mértékben hazudik saját maguknak, hogy még ráadásul
BÜSZKÉK is lehetnek életvitelükre.
Szolgálat-elfogadás kettőségének feszültségében az ÖNZÉS és BÜSZKESÉG bűnébe
sodródnak.
HÁRMASOK: a "sikeresek" csapata. Életük meghatározója oly annyira az,
eredményesség, hogy ennek mindent alárendelnek: családot, embert, Istent. Sikertelenség
esetén valósággal összeomlanak. Életüket azonosítják ambícióikkal. A munka megszállottai,
és a cél, azaz a siker érdekében nem mindig követik az egyenes utat. Érzelmeiket félreteszik
és csakis a sikeresség álarcában járnak mások előtt. Csapdájuk a CSALÁRDSÁG.
A siker-kudarc ellentétében - a törekvés és elkerülés hajszájában - tompul a lelkiismeret,
CSALÁRDSÁG bűne fenyeget, melybe a hármasok könnyen beleesnek
NÉGYESEK: az "érzékenyek" típusa. Ők nem hátköznapi emberek. Kitűnnek az
átlagból, mert oly nagy érzékenységgel viselik az egész világot. Úgy gondolják, hogy senki
nem képes megérteni őket, ezért maguk felé fordulnak. Újra és újra átélik megbántódásaikat,
fájdalmaikat. Maguk körül forgó önsajnálkozók, nem jut idő arra, hogy mások bajaival
foglalkozzanak. Belső kínlódásaik miatt könnyen sodródnak az IRÍGYSÉG bűnébe, hiszen
ők úgy gondolják, hogy mindenki másnak könnyebb sorsot juttatott az élet.
Különlegesség-hétköznapiság ellentétének feszültsége - a helytelen választás - zárja az
IRÍGYSÉG csapdájának ajtaját
ÖTÖSÖK: a "tudás" emberei. Minden. erejükkel a belső üresség ellen küzdenek. Így
lesznek a magános ismeret-gyűjtés, tanulás és elmélkedés emberei. Túlságosan
gondolataikban élnek, ezért visszahúzódók, magatartásuk gyakran félszeg. Kihívásokkal
szemben meg nem felelőnek, üresnek érzik magukat. Kerülnek másokat, hogy megvédjék
elgondolásaikat az eltulajdonítástól és a visszaélésektől. Drága idejüket nem áldozzák arra,
hogy másokkal legyenek, társaság-kerülők: ELKÜLÖNÜLŐK.
Üresség-tudás pólus-feszültsége következtében ELSZIGETELŐDÉS, sőt a tudás
kisajátítása következtében FUKARSÁG bűne lehet osztályrészük.
HATOSOK: a "hűségesek". Mindenhez és mindenkihez: családhoz, csoporthoz,
egyházhoz, valláshoz, szokásokhoz, munkahelyhez, hazájukhoz, lakhelyükhöz törvényekhez
stb. A törvények - normák - betartásában élik meg biztonságérzetüket, ezért ragaszkodnak a
törvény minden betűjéhez. Jó "farizeusok" ők, mert valósággal rabjai a külső normáknak.
Túlzott törvénytisztelők, nagy-nagy felelősségérzettel. Fontos számukra a tekintély
képviselőjének szava. Szívesen "hordják lelkiismeretüket más zsebében". Aggódnak azon,
mit mondanak mások. Új kezdeményezés irányába tartózkodók. Törvénytiszteletük válik
csapdájukká, mert a parancsok tartásától várják üdvösségüket és nem az Isten szeretetétől. Az
ÖNMEGVÁLTÁS csapdája ez. Egyúttal érzik azt is, hogy lehetetlen a törvény hibátlan
betartása és az önbizalom meginog, ezáltal a FÉLELEM rabjai lesznek.
A hűség-hűtlenség ellentétében leértékelődik bennük a szeretet és a FÉLELEM kíséri
életüket.
HETESEK: az "életszeretők". Örök optimisták, tele lelkesedéssel. Minden. gyanakvás és
ravaszság nélkül közelednek az emberekhez. Életszeretetüket szinte járványosan. terjesztik.
Élvezik az életet és nem rágódnak fogyatékosságokon. Optimizmusukat belevetítik a
realitásba. Mindenről feltételezik, hogy "szép és jó": rózsaszínben látnak! Felszínességre
hajlamosak. Munkaigényes feladatoktól húzódoznak: mert ez nem fér bele jó közérzetükbe,
éppúgy mint ahogyan a fájdalom és a szenvedés sem. Mivel nem akarnak szembesülni
semmivel, ami "rossz", csapdájuk lesz az ÉLVEZETVÁGY.
Öröm-szenvedés ellentétét, szintetizálni nem tudás következtében ÉLVHAJHÁSZAT
bűnével terhelten élik meg.
NYOLCASOK: ők az "erősek". Keresik a csatározás lehetőségeit, hogy megmutassák
rendíthetetlen önállóságuk erejét. Élvezik a szembeszállás, felülkerekedés lehetőségét.
Kötekedő igazságbajnokok és a vitákban gyakran megsebzik mások személyiségét.
Agresszívak. Szívesen lépnek mások tyúkszemére, de más nem léphet az övékére. A
gyengeségnek még a látszatát is kerülik, ezért a gyengédségnek nyoma sincs bennük.
Elvárják, hogy őket mindenki olyannak fogadja el, amilyenek, ezért csatározásaikban az
egyetlen védekező mondat ez: "én ilyen vagyok és kész!" Az élet terheinek keményen
ellenállnak. Lassan-lassan az URALOMVÁGY, ÖNTELTSÉG, ERŐSZAK csapdájának
foglyai, melyet azonban nem vesznek észre, sőt visszautasítják az effajta kívülről érkező
véleményt.
Erősség-gyengeség ellentétében oly mértékben kerülik a gyengeséget, hogy az ERŐSZAK
és HIUSÁG bűnében élnek.
KILENCESEK: a "békességesek". Energiahiányos emberek. Konfliktus kerülők. A
modern élet rohanása távol áll tőlük. Minden úgy van jól, ahogy van. Kényelmesek, olykor
már lusták. Belső konfliktusok ritkán zavarják meg őket. Kezdeményezések iránt
tartózkodók. Kitűnő békességszerzők, tárgyilagosak, pártatlanok. Szenvedélyesen szeretik,
ha mindenki lecsillapodik körülöttük. Nem versenyeznek senkivel. Könnyen lesznek a
kényelmes megoldásoknak, már-már MEGALKUVÁSOKNAK és a LUSTASÁGNAK
áldozatai.
Békesség-konfrontálás kettősségében a kilencesek a MEGALKUVÁS és LUSTASÁG
csapdájába záródnak.
ÖSSZEFOGLALVA: az egyes személyiségtípusokat nemcsak számozással jelölhetjük,
hanem posztív és negatív tulajdonságaik, ill. törekvéseik és bűneik megnevezése alapján is:
"1"-esek: a "tökéletesek" HARAGVÓK,
"2"-esek: a "szolgálók" BÜSZKÉK,
"3"-asok: a "sikeresek" CSALÁRDAK,
"4"-esek: a "különcök" IRÍGYEK,
"5"-ösök: a "bölcsek" FUKAROK,
"6"-osok: a "hűségesek" FÉLŐK,
"7"-esek: az "életszeretők" ÉLVHAJHÁSZOK,
"8"-asok: az "erősek" ERŐSZAKOSOK,
"9"-esek: a "békességesek" LUSTÁK.

• Látható tehát, hogy a személyiség-típusok ellentétes pólusok feszültségében alakulnak


ki. Nem egyéb ez, mint a törekvés-elkerülés ellentéte, mely végül is megszabja
viselkedésmódunkat.
• A csapda ajtaját az elkerülés hajszája zárja be előttünk: mennél jobban kapálódzunk,
annál szorosabb lesz a hurok.
• Azért csúszunk bűnbe, mert a TÉZIS - ANTITÉZIS - SZINTÉZIS egységéből
hiányzik a SZINTÉZIS. Ennek hiányában egyre hevesebb harcba indulunk az
"elkerülések" felé és ezzel együtt egyre reménytelenebb a kijutás lehetősége a magunk
csinálta börtönből.

IV. JÉZUS SZEMÉLYISÉGE


• Jézus valóságos ember: személyiség jegyekkel rendelkezik.
• Jézus teljes ember: benne mind a 9 személyiségtípus megtalálható
• Jézus bűntelen ember: azért bűntelen, mert a 9 személyiségtípust úgy foglalta
magába., hogy nem épített ki belső védekezési - megfelelni akarás - stratégiát a
külvilággal szemben. Az ellentétes pólusok SZINTÉZISÉVEL el tudta kerülni a
személyiségtípusok csapdáit; szabad ember, azaz VALÓSÁGOS, TELJES,
BŰNTELEN, SZABAD ember maradt, akit méltán nevezhetünk az: EMBER
FIÁNAK.
• Szintézis képességével Jézus személyisége modellként állhat előttünk:
o "1"-esek tökéletesség törekvését Ő is értéknek tartotta. "Legyetek tökéletesek,
mint mennyei Atyátok" (Mt.5,49) mondotta Jézus. De tudta, hogy az egész
TEREMTETT világ még fejlődésben van, ezért a tökéletességre csupán, mint
folyamatra lehet tekinteni, amely felé haladnunk kell. Ez a magyarázata annak,
hogy Ő sohasem haragudott a bűnösre és bár elítélte a "rosszat" a bűnöst magát
IRGALOMMAL útjára bocsátotta: "menj és többé ne vétkezzél."
o "2"-esek szolgáló életét úgy élte, hogy soha senkit nem hozott függő helyzetbe,
nem kötött magához senkit. Sőt elküldte azokat: akikkel "jót" tett. Tudta, hogy
minden embernek vannak szükségletei - neki is: örömmel elfogadta a betániai
barátokat, a gondoskodó asszonyokat, a drága kenetet. És Pétertől háromszor is
megkérdezte: szereti-e Őt? Szintézis következtében büszke szolgálat helyett
ALÁZATTAL szolgált.
o "3"-asok eredményesség-vágya Jézusban is megvolt. Isten Országát építette a
Földön a siker reményében. Mégis elfogadott minden kudarcot és nem omlott
össze. Júdás összeomlott. A kudarc lehetőségét beépítette életébe, nem
engedte, hogy a siker vágya legyőzze és uralkodjon fölötte. Így el tudott
kerülni minden csalárdságot, EGYENES ember maradt.
o "4"-esek meg nem értettségét átélte Jézus. Még a Hozzá legközelebb állók sem
értették meg igazán. A fájdalmak embere volt, lelki értelemben és fizikai
értelemben is. Nem volt azonban melankolikus, önsajnálkozó. Nem volt a
tragikum embere, mert minden szenvedését mások megmentésére fordította és
ez értelmet adott minden szenvedésének, melyből majd később győzelem
fakadt. Ezért nem irigyelte a jobb sorsú tanítókat, hanem sorsával
MEGELÉGEDETT maradt.
o "5"-ösök bölcsességét nagyra értékelte. A Hegyi beszédben a bölcsesség
szilárd sziklájának mondta a "boldogságokat". Az Ő szintézise szerint azonban
nem az a bölcs, aki ismereteket halmoz fel és barlangba vonul vele, hanem aki
az igazságot megtalálja és aszerint él az emberek között. Nem félti ismereteit
másoktól és így nem válik fukarrá. Ő valóban szünet nélkül és fáradhatatlanul
adta tovább, amit az Atyától hallott, így lett népének TANÍTÓJA.
o "6"-osok hűsége Jézusra is jellemző. Nem eltörölni jött a Törvényt, hanem
betölteni. Törvénytisztelő. De nem a betűhöz, hanem a Törvény szelleméhez, a
szeretethez alkalmazkodott. S ha a szeretet úgy kívánta, felrúgta a Törvényt.
Számára a szeretet volt a csúcsérték és nem a betűrágás és nem is a
tekintélytisztelet. Ő nem félt, mert szeretett és mert szeretett, BÁTOR is volt.
o "7"-esek életörömét nem vetette meg. Részt vett mennyegzős mulatságon,
falánk és borissza embernek mondták sokan. Nem böjtölt úgy, mint vallásos
kortársai. A szenvedést nem kereste, de nem is kerülte. Tudta, hogy az örömet
szenvedés előzi meg: "Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül
marad, de ha elhal sok termést hoz" (Jn 2,24). "Aki szereti életét elveszíti azt,
aki viszont gyűlöli életét ezen a világon, megmenti azt az örök életre" (Jn
12,25-26). Ezzel a szintézissel Jézus REÁLIS, de a végső győzelemben bízni
tudó optimista személyiség volt.
o "8"-asok erőssége Jézusban is megtalálható. A társadalomban meglátott,
szeretetet sértő rosszat soha nem hallgatta el, sőt felszínre hozta azokat.
Erőszakra azonban erőszakkal soha nem válaszolt. Kereszthalálában elfogadta
a gyengeséget, a kicsiséget, a legyőzettetés látszatát, a kifosztottságot:
tökéletesen vesztes volt a világ előtt. Ezért illik Rá valóban, hogy "szelíd és
alázatos szívű". A nyolcasok önteltségét szelíd EROSZAKMENTESSÉGRE
SZINTETIZÁLTA.
o "9"-esek békességessége ugyancsak megvolt Jézusban. Az Atyára
hagyatkozott és az ebből forrásozó békesség olyan lelkiállapot, mely nem függ
a külső körülményektől. Ezt a békét hagyta övéire. Ez a béke egyúttal
szüntelen munkálkodást jelent. Ez a béke nem kerüli a konfliktusokat, nem
késztet restségre kényelmes "minden úgy van jól, ahogy van" állásfoglalásra.
Jézus igen aktív MUNKÁLKODÓ volt.

ÖSSZEFOGLALVA: Jézusban a harag IRGALOMMÁ, a büszkeség ALÁZATTÁ, a csalárdság


EGYENESSÉGGÉ, az irigység ELÉGEDETTSÉGGÉ, a fukarság ADÓVÁ, a félénkség
BÁTORSÁGGÁ, az élvhajhászat REALITÁSSÁ, az erőszak ERŐSZAKMENTESSÉGGÉ, a
kényelem MUNKÁLKODÁSSÁ szintetizálódott. Így lett Ő - a mindenben kísértést szenvedett,
mégis bűntelen - ISTEN BÁRÁNYA, aki minden idők minden emberének összes feszültségét
hordozta, szintézisképessége a bűnt legyőzte: ELVETTE A VILÁG BŰNEIT.

V. MEGVÁLTÁS: A belső késztetések legyőzése


• Amint láttuk: elkerülési törekvéseink következtében belső késztetéseink hatása alatt
állunk. "ÉN"-ünk nem szabad: csapdában, fogságban van.
• E fogság = BŰN lehetetlenné teszi ÖNMEGVALÓSÍTÁSUNKAT.
• A fogságból való kiszabadulás SEGÍTSÉGET igényel.
• A SEGÍTSÉGET nevezzük KISZABADÍTÁSNAK vagy MEGVÁLTÁSNAK.
• A kiszabadítás ára a VÁLTSÁGDÍJ.
• A kiszabadításnak három forrása van:
1. Az ember saját maga,
2. Embertársaink,
3. Isten.
• A kiszabadulás árát - váltságdíjat - mindhárom segítőforrásnak meg KELL fizetnie.

1. SZEMÉLYES VÁLTSÁGDÍJUNK

• ERŐFESZÍTÉS, ahhoz, hogy ellene tegyünk valaminek. AGERE CONTRA: komoly


figyelmet és energiát követel az embertől. Nem sétamenet ez vagy csodavárás, hanem
"hegynek fölfele" való menetelés, amíg csak élünk. Az agere contra feltételezi annak
ismeretét, aminek ellene kell tennünk:
1. ismerni kell saját személyiségünket;
2. ismernünk kell személyiségünk csapdáját;
3. ismerni kell a "menetelés" IRÁNYÁT.
• Az IRÁNY ismerete kulcskérdés, mert a rossz irányú küzdelem egyre szorosabbra
zárja csapdánk ajtaját.
• Erőfeszítést nem az elkerülési törekvés irányába kell alkalmazni, nem is a konkrét bűn
elkerülésére, mert az személyiség-típusunk következménye, hanem NYITNI KELL
más személyiség-típus felé. Az irányt tévesztett küzdelem, szélmalom harccá válik és
a bűnébe rekedt ember megkeseredik.
• Az agere contra IRÁNYA az enneagramból olvasható ki. Ez az irányulás személyiség-
típusonként a következő:
o "1"-eseknek a hetesek felé kell nyitniuk, mert elégedetlenségüket a hetesek
örök optimizmusa oldja.
o "2"-eseknek a négyesek felé, mert rádöbbennek, hogy nemcsak másokkal,
hanem önmagukkal is kell foglalkozniuk.
o "3"-asoknak a hatosok felé, mert a siker reményében elkövetett csalárdságuk
jó irányba terelődik, mert átveszik a hatosok norma- tiszteletét.
o "4"-eseknek az egyesek felé, mert nyitottabbá válnak a világra, önsajnálatra
fordított energiájuk a becsületes, kemény munkavégzés irányába áll be.
o "5"-ösöknek a nyolcasok felé, mert a nyolcasok intenzív életre való törekvése
a közös dolgokban való részvétel felé irányítja őket és így elszigetelődésre való
hajlamuk csökken.
o "6"-osoknak a kilencesek felé, mert arra inspirálódnak, hogy a betű tekintélye
helyett nagyobb súlyt fektessenek saját állásfoglalásaikra.
o "7"-eseknek az ötösök felé, mert gondolkodóbbakká, megfontoltabbakká,
lehetnek és ez elindíthatja őket a mélyebb lelkiség felé.
o "8"-asoknak a kettesek felé, mert jobban fognak hallgatni szív- központjukra
és a segítőkészség felé irányítja őket a kettesek szolgálatkészsége.
o "9"-eseknek a hármasok felé, mert ezek siker-orientáltsága felébreszti
szunnyadó képességeiket és bekapcsolódnak a közös munkába.
 Az agere contra kiegyensúlyozottabbá teszi az embert, mert nyílik a csapda ajtaja,
anélkül, hogy alapvető személyiségünkből kiléptünk volna: csodálatos
ÁTALAKULÁSI FOZLAMAT veszi kezdetét.
 Egymásért születtünk. Az agere contra-ban az "ÉN" nyit a másik felé.

2. VÁLTSÁGDÍJ BARÁTTÓL

• Egymásért születtünk! A MÁSIK ember nyitogatja. "ÉN"-emet - ha szeret.


• Segíteni is tud - ha ismer.
• Váltságdíjat fizet ő is szabadulásomért: ELVISEL. Elviseli mindazt a sebet, amit a
kiszabadítás fejében éppen a fogságban lévőtől kap.
• Néhány mozzanat a segítés lehetőségeire típusok szerint:
o "1"-esek: a maximalisták. A segítés formájában szerencsés, ha nem közlő,
hanem kérdező formát alkalmaz a barát. Hasznos lehet a finom ugratás is,
annak felismertetésére, hogy viselkedésük nevetséges.
o "2"-esek: az el nem fogadók. Nem a szolgálatukért kell megölelni őket, hanem
akkor, amikor hitelesen mutatják meg önmagukat. Rá kell vezetni őket, hogy
nekik is vannak szükségleteik - hiszen emberek ők is!
o "3"-asok: a sikeresek. Nem tetteiket kell elismerni, hanem személyiségüket.
Enyhe aláértékelés is hasznos lehet. Feltétlen meg kell mondani, mi az, ami
felett nem szabad átsiklani.
o "4"-esek: az önsajnálkozók. Nagy-nagy megértést kell tanúsítani irántuk.
Segít, ha a barát megosztja velük saját perspektíváit.
o "5"-ösök: a barlangból figyelők. Ki kell őket állítani a színpadra és
felszólítani: táncolj! Arra kell sarkallni őket, hogy osszák meg ismereteiket.
o "6"-osok: a félők. Saját elhatározást kell kicsalni belőlük és segítséget kell
adni a megvalósításhoz. Esetleg megosztani a felelősséget, hogy bátrabban
cselekedjenek. Nagy türelem kell hozzájuk, mert igen nehezen döntenek.
o "7"-esek: az álmodozók. Felelősségrevonás, számonkérés segíti őket, hogy
közelebb kerüljenek a realitáshoz.
o "8"-asok: a támadók. Csak nagyon erős barát segíthet nekik, mert a barátot is
letámadják. Agresszivitásukat nem szabad átvenni. Egyedül szelídséggel lehet
lefegyverezni őket. Nagy türelmet igényelnek, mert lételemük a tagadás. A
barátnak sem félnie, sem meghátrálnia nem szabad előttük.
o "9"-esek: az inaktívak. Igénylik, hogy a barát higgyen bennük. Olyannak kell
velük szemben lenni, mint a pumpa, mely elvégzi a kezdeményező szerepet,
hogy aztán csatlakozzanak ők is a közös munkához.
• Jézus parancsa: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Akkor szeretünk, ha kölcsönös
segítséggel vagyunk egymás iránt csapdáinkból való kiszabadulásunkban. Ez a
segítség csak akkor hatékony, ha szeretet az alapja és mellőzi a sértődékenységet.

3. VÁLTSÁGDÍJ ISTENTŐL

• Önmagamnál és barátaimnál is jobban ismer Isten. Legjobb ismerője minden


személyiség csapdájának is.
• Szeret, úgy ahogyan senki más nem szeret, mert Ő maga a SZERETET.
• Szabadulásunkra siet, de a szabadítás árát Neki is meg kell fizetnie.
• Az Ő erőfeszítése a következő:
1. MEGTESTESÜLÉS: Elhagyta az isteni miliőt. Felvette emberségünk minden
korlátját és küzdelmét.
2. EMBERKÉNT mind a 9 SZEMÉLYISÉGTÍPUST HORDOZTA, ezért
mindegyik típus tézis-antitézis feszültégét elszenvedte és szintézis-képességével
a bűnt legyőzte.
3. KERESZTHALÁLT halt, értünk áldozta emberi életét, hogy modellt állítson
elénk - EMBERRÉ válni akaró emberek elé...
• Küzdelme a teljesség hordozója minden szempontból, mert mind a 9 személyiség-
típus feszültsége, küzdelme és győzelme valósult meg Benne.
• Váltságdíja mégis csak lehetőség csupán az ember számára, mert a díj emberi oldala is
kifizetendő a szabaduláshoz.

ÖSSZEFOGLALVA:

• A megváltás = kiszabadulás belső késztetéseink csapdájából.


• A szabadulás ára = váltságdíj = KÜZDELEM.
• A küzdelem energiát igényel, melyet Isten és ember együtt szolgáltat:
1. Emberi erő magában kevés a győzelemhez, mert a személyiség-típus
alakulásra képes csupán, abból teljes mértékben kilépni nem lehet. Így az
ember törekvése ellenére is bűnös marad: ÖNMEGVÁLTÁS NINCS.
2. Isten ereje szükséges, de magában csak elvetélt lehetőség, mert
AKARATUNKTÓL FÜGGETLEN MEGVÁLTÁS SINCS!
• A megváltás tehát ISTEN és EMBER együttes, küzdelemben létrehozott műve.
"EMBER KÜZDJ ÉS BÍZVA BÍZZÁL!"

VI. MEGTÉRÉS
• A megtérés akkor következik be, amikor az ember felismeri, hogy személyes
kiteljesedéséhez szüksége van Istenre.
• Ekkor belső energiái irányt váltanak: szent eszmék, erények felé.
• Ez a M E T A N O I A, mely értelmi, érzelmi és végül ösztönszint sorrendjében megy
végbe.
o Az "1"-esek megértik és elfogadják, hogy semmi sem tökéletes, minden
fejlődésben van a világon és a növekedés-lehetőség belső békességet hoz
lelkükbe.
o A "2"-esek megértik, hogy a szeretetet semmivel sem lehet kikényszeríteni,
mert az ingyenes ajándék, így büszkeségük alázattá válik.
o A "3"-asok Isten akaratát a saját akaratuk fölé helyezik és ezáltal "igaz"
emberekké válnak.
o A "4"-esekben az Istennel való egyesülés a nyugalom állapotát termi meg.
o Az 5-ösöket az isteni gondviselés eszméje a közösségszeretet erénye felé viszi.
o A "6"-osok Istenben bízva bátorrá lesznek.
o A "7"-esek: az együtt-alkotás értelmi belátása által mértékletessé lesznek.
o A "8"-asok együttérzővé válnak.
o A "9"-esek a feltétel nélküli szeretet megértése által a szorgalom erénye felé
fordulnak.
• Az ösztönszintű megtérés az értelmi és érzelmi szintű megtérésből származik. Aki
ugyanis Isten kezében él, annak "ÉN"-je a benne lakó Isten Lelkének ösztönzésére
hallgat.
• Váratlan kihívások esetében az "ÉN" ösztönszerűen Isten akarata szerint cselekszik.
• Annak igazolására, hogy választása valóban helyes volt, három megtapasztalás
szolgál:

ÖRÖM,

HÁLA,

BÉKE

TEHER,

ELLENSZENV MINDEN LELKI TEVÉKENYSÉG IRÁNT,

LÁZADÁS, KÉTSÉGBEESÉS

• A megtért ember személyisége megmarad, de valóban virágba borul és sok-sok


termést hoz. Ez az önmegvalósítás folyamata a MEGVÁLTÁS, mely célba visz és
belső örömben, kiegyensúlyozottságban részesít.

BEFEJEZÉS Segítsen Isten helyes önismeretre; ennek birtokában adjon erőt a küzdelemhez,
részesítsen győzelemben és a megtért = megváltott ember örömében