You are on page 1of 14

ဖ ဖ ဝ ရ တ လန ရ - Flowers Power - #Civil_Disobedience_Movement (Myanmar) - အ ဏ ရငစနစ က ပ စ

ပညပက မနမ ကဗ ဆရ တရ
စစအ ဏ ရငဆနက င ရ အဆကဗ မ
မ ငစမ ရည၊ အ င ဝ ၊ ထနလင ၊ က ဟန ၊ ခ မ မ၊ မ ငဥကလ ၊
က မင ထန (New York) ၊ မ ငလ ရ ၊ ယ၀တက လ ငရင မဝင င

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 1


မ ငစမ ရည - အဆကဗ မ

ဗလခ ပ တ အ ဏ မအလလဆ ၊ ခ သခ
ဂနဒ က ခ င ဆ င၊၊ ခ အ မမ လ သပ စ၊၊
မအလ အဆန ခ င မအလ လယတ၊ မတင မ ပ
ခ ထက တ င မက သ ၊ ရငတ သပ စ၊၊
က သရ လကကကက မအလ လ ပန
က က ထကမယ မ ပ ၊၊ ခ အ သမ
လမန စ လ သပ စ၊၊
မင အ ငလင ဂနဒ မအလ လ န က၊ အဆပ သ က
အ က တ ခ ၊၊ က မ က သပ စ၊၊
ဆင ခ င က သခ တ
မ က မ လတလက ဘ လဘယလ
ပ ရ ခ သ ၊၊
ပညသသ အမ
ဖန ဝရန က နစ ပညသသ အဖ
အ မစက စမခ ၊၊
မင အ ငလင လမက၊
မဆ ကက၊ က တက သပ စ၊၊ တပမ တ သ အမ
တပမ တ သ အဖ
MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 2
စစတပကလ စစမခ ၊၊ တ ငက ပ
ဘယသက အမ ညဘ လပ သည၊၊
ဘယသက အဖ၊
သငတ က ကရ ရ ခ ယ က၊၊ န မညပ က
အ ရမ
ငရလ မညပ၊၊ အ ဏ ငမ တ ၊ လသမ လပတ
လယတသခ ၊ ဗလစတမ လ
တ ထတပ ဆ မညတင၊ ကဗ ည တင ပ
သ စဥ် မ ဆက၊ န မညပ က ပ
မ က င ဆ ဝ ၊ ဘ ရနမ က မရကဘ လ ၊ ဗလခ ပမ တ၊၊
ဝ လ တ ခ က ၊သပ ခ က၍
ကင မ ကမ ဒတ၊ မ င ထတကန မ စနတမတ တမ တ လတ
ဆတ လ ၊ ရ လ သ ဟနဟန။
ကကဖတနလ မ လင မ၊
အ ဏ ရငလမ ဆ ကကမတနလ မ လင မ၊၊
ကကဖလ တန၊ ကကမ လတန၊
အ ဏ ရင အရငမထက မ စနတမတ တမ တလတ၊၊
အ မမ ရ မနမ ခ က၊၊ တမ တလခ တ၊ နလက တ၊၊
အ ဏ လပတ ၊ သမင ပတ င တ အ လ လတ၊
တ ထတလကမ ထက၊ အ အအ အတ၊
ဗလခ ပစဥ်ဆက၊ သင ခ င ဘက၊၊ အ အအ အတ၊၊ ၊၊

မ က ကတရ မအလသ ရ ဇသ

က ကလ င လ ဗမ လမန
ရလ င ရမည ကမ မန ပ
ဒမက ရစ၊၊ ငတ န ကဆတလကပ လ၊၊ ၊၊
ရလ င တ င ဖ

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 3


အ င ဝ

မရဏ တသ
က ညက ဝတ ပ ဘရနသ
ယတ ခ
မန မလည ရ တင ပညရ လညမ က
သန ကယ ရ စစဖနပန နင သ။
အမ အမ ။ မခငန က လ တရ
ဒ ကဖနပစ ပ အသကက ဖ ကသ။
ယတ ခ စစအ ဏ ရင
အ ဏ ရ ဘရနသ။
စစ ခ ရ လထတကပ ဆင က။ ။
အမ အမ ။ ။

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 4


ဟ ငလန သ ညမ အ ရ တ ပ- အ ငရမည အ ငရမည။ ။
(အ ထ ထသပတပ ပ င ဆ ငရက ရ က မတ
ပညသ တ သပ တ တ သ)
အ နဝင ထ ဟ ငတယ။ *
ပညသ တ သပ တ တ စ ည သ စ ည (ခ သ ခ )
ည ထန အ င ထ ဟ ငတယ။**
ပညသ တ သပ တ တ ပထမစည
က ဇယ ထ ဟ ငတယ။ *** စစတပ က က ကခ ( ခ )တန န ပ။
ပညသ တ သပ တ တ ဒတယစည
ထန ဝင က (ခ)၀င အ င ထ ဟ ငတယ။ **** စစတပ က က ကခ ( ခ )ပ န ပ။
ပညသ တ သပ တ တ တတယစည ။ ဤစည မ က လ င
ကဖတန ၂၃-ပ တ ထ ဟ ငတယ။ သနတ ဖငပစမည)
န က ဖ လမ က မ စစတပ က က ကခ ( ခ )
ဒ ခ တ စမ စမ ပန ကန ရ ။ ။
အမလ ပစခရ တ မယ။ ။ (အ ထ ထသပတပ ပ င ဆ ငရက ရ က မတ
သ)
သ ပင ဆ ထ င သ ပ တ တ
အ လ ဟ မင က င ဖစတယ
သပတ သပတ- မ က မ က
သပတ သပတ- မ က မ က။ အ လ ဟ စပ တ ကပစ ဖစတယ
ရစဆယရစမ တတကဖ ကတ - မဆလ မဆလ အ လ ဟ မင က င ဖစတယ။
ရစဆယရစမ တတကဖ ကတ - မဆလ မဆလ။ စစတပမ အ ဏ မရပ ဘ
က ဆယ ပညမ အ ဏ မလတ - နဝတ နဝတ စစတပမ သနတပ ရတယ။
က ဆယ ပညမ အ ဏ မလတ - နဝတ နဝတ။ င တမ အ ဏ ရတယ
ရဝ ရ ငမ တတကထတတ - နအဖ နအဖ ပညသဟ အ ဏ ပ။
ရဝ ရ ငမ တတကထတတ - နအဖ နအဖ။ အ ဏ ဟ သနတ ပ င က
ရ က ကပမ အ ငရတ - NLD NLD မထကပ ဘ ။
ရ က ကပမ အ ငရတ - NLD NLD ပညသရငဘတထက
လ တယ ၀နမခရတ - ဖတပ တ ဖတပ တ သနတဟ
လ တယ ၀နမခရတ - ဖတပ တ ဖတပ တ။ အ ဏ ပ။
ကဖတ လ ၀င ပ မတ - မအလ မအလ က- မင အ ငလင
ကဖတ လ ၀င ပ မတ - မအလ မအလ။ မင ကလည မင အ ငလင
စစသ တနမ က ကခ ( ခ )ပန တ - မအလ င ကလည မင က င။
မအလ ကင - မင န င
စစသ တနမ က ကခ ( ခ )ပန တ - မအလ သနတခ င ယ ပစရ အ င။ ။
မအလ။
အ ဏ တ သမတ တ - မအလ မအလ အ ထ ထသပတဆင က
အ ဏ တ သမတ တ - မအလ မအလ အလ စ
မအလ- ဂ င ဂ င အသ စ
အ ရ တ ပ- အ ငရမည အ ငရမည။ ...................
မအလ- ဂ င ဂ င

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 5


ဌ နကန။ ။ ဆရ ဝန တ
ဆရ ဝနအလပ မလပ ငဘ
က နစ တ လန ရ လပ နရ ပ။
စစ ခ ကကလ မ သ ၂၀၀၇- ရဝ ရ င တ လန ရ ပ တ
ကဗစ ကကရင သမယ။ အခ ၂၀၂၁- ဆရ ဝန တ လန ရ ။
စစ ခ က အ င မငပ စ။
ကဗစ ကကပ စ။ ။
ပညသလတ မ က ရ
မတ ပ
င တဟ က ကတတလ ဟ။
န ဂစကပ ဘ တန က တစခ င တဟ က ကတတလ လ
တင ပညက သတတယ။ စစသ တက မ ကညပ လ
အခ ကဗစကပ ဘ မ တင ပညက င တဟ က ကတတလ လ။
တစခ သတ ပန ပ။ စစသ တက
အဓမဝ ဒ တ က ပ စ။ င တက သတက မ က ကမ က က က နတယ။
င တဟ က ကတတလ ဟ။
တ လန ရ သစ င တဟ က ကတတလ လ
သနတ ပ င တက မ ကညပ လ
သပနက သပနအလပလပ င တဟ က ကတတလ လ။
မန ငမ မ ငလ မလပန ။ သနတ ပ င တက
ငင ရ သမ က ငင ရ သမ အလပလပ။ င တက သတက မ က ကမ က က က နတယ။
သန နလ၊ ခင မ င ဆလ မလပန ။ င တ လ လ မ က ကဘ
စစသ က စစသ အလပလပ။ ဒ က င င တ လတ မ ကတယ။ ။
မင အ ငလငလ မလပန ။ (စစအ ဏ သမ မဆနက င ရ တကပသ)
ဒလ တ တင ပညဖ က န ကလ

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 6


ထနလင
အ ငပရဖ န ပ ပ အ ဏ တ အ အ။
ဖ ဖ ဝ ရ တ လန ရ အ ဏ ဏ က ခ လ ကဆ
ပညသရ သ ပခ ပ။ ခ ကထ ပရမယ။
CDM လပရ မ
စစအပစက ထခ ပ။ ညသမင
လ လကရင ခ ညနကနကက အမည သတ
စဖ ဆက ။ က န တပ ပ အ မ ငခ
တတ တ မ နမ လ မ ဟနက ပ မထငပ န
အ ငရမယ ပ။ ။ မ က ခင ရ ငနလင
နခ င ခ င က ရ ကမ ပ ။ ။
လဒ ပန ဓ မစတ
လဒ (လင တ) ပန ဖ ဖ ဝ ရ တ လန ရ
ဓ မ (ဓ ပ) လပတ ဘ မ ရ ငန
စစအပစ တမတသ သ မ က ငန
မတ စ ပ စ ပ လင အ မ င တ ကင ပ
အကနအစင မ င ထတ က အလင ရ တ မယ။
မနမ မက ထ ဝရ။ ။ ဖ ဖ ဝ ရ တ လန ရ ဟ
အ ဏ ရငက အ မစ ဖ တ
ခ မ ငပ တကထတဖ ဆင
လထ အ ငပ ဖစတယ။
မ တတ မ တတ

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 7


က ဟန

အ စန ထင ပငဆငမ သခင အမ က

ဂဏသက ဆတ တ က တ
လပ ကဖနတ ယလ မရ။ မကစ ဝ တ
ဂဏသက ဆတ လပရမယ တ ဝနမန
က င က ပ မမ ရ။ မ လ ပ။
ဒ လ တ င သခငက
မသတ အပစ(မအလ) ခန ဝ
ကမ ကနက ယသ ရ မ နဖ ရန ဆ ။
တ တ ထ မ ဆကမ ပတ။ သခငရ ကမလ
မတထ က က အ င ခရမ
အမည ရ င ဖစရင နဖ က ပတမတတ န
ဘယ လ က ခ ခ တခ တ ဘဝမန သမ ပ ။
အ ဖ စငစစ မရ ငဘ ။
တည ခင ရ င ပန

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 8


မ သခင ယတသမ ဖကနမ ခ ငသက ။
မ သခင ပပပ။ မန ရတယက
မတထ မအလ (မအလ) ပ င ပ တစက
တ သ အက ပ န င အဖနဖန သသရ အထ
လ တ မတ သ ။ နင ခ ခ ငတ ။
စ ရတ အဟ ရ
ဘယမ က င က င နရ မ
စတ ထ င ကယ က
အဆပအပင ဖစ န။ ဟန ဆ ငမ ကလ အတက
မလစတက ဝပက င မရ။
အက ၇ ထပ ဟန ဆ ငစက လ အတက
ခ စ မလတတ။ မ က ဖ မရ။
က င မ ပ သဟ တ တ စစစဉ ဏ ရ နသမ
စတက စတက ပနမတ။ လမလညမဟ နရ မရ။
မ က င မ ပ သဟ
စတက စတက ပနသတ။ ရ တ ခင အဂ ရပ
တ သ အက ဟ
ကညမန တခ ပ သမထ နမထ ခ င
ပရပတန ပန တခရင တ ငမ
ထငဟပ မမတ။ က မ ဆထ ရလ ရသန
ဓ လတ အသငဆ ပ ရသ
တ ပ ငနကတည ဘယသ ပသတရသလ။

ခ စလကတ က သန ခ ငထက မနကတ ည ဟ


Generations Z က လမင က အရင မတဘ
န င သသရ အဆကဆကအထ ညမကက အရင ဖတတယ။

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 9


မ ငလ ရ
သပ တ ထတခရ
ပတနလ ပတ ။
ဒတမနသမ အပ ပက ကယ
ညမစ ငပ။
ညရစဆ တအ အ
မ လ အကက။

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 10


ခမ မ
"မအလ"
မအလ ဂ ပ
သပ ထ င
လဥ ခ မစ
လင
အပ ယ တန သ ။

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 11


မ ငဥကလ
Gen-Z တက ဂ ပ ခ ပ
လဥကပ ဖ တမယဆ တ
က က သ တ ထကက ပ
အ န ကတခ ပတက ပ ရ ပ။

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 12


က မင ထန (New York)
န ကထပ တစ က ခ င က စရင
သခ လညပင ညစလရတယ။
အ န ကကမ ရ က န ပမယ လကသန လ တ
အ န ကက န ထ ကခ ပ နတယ။ တစ ခ င ခ င ခ တရင တ
န ကမဆတန ... အ ဏ ရငလညပင
န ကမလညန ... င တတကနင လရမယ။ ။
န ကထပ မ မတသကသကခင တ မ မငခ ငလ။
န ကထပ မဝင မ ဦ တ မ က ခ ငလ။ စစက နမခ
န ကထပ စစက နမခခ င တ လ။
မဒမ က ငခရတ ဒမက ရစအသင
အငအ ကနဒ စပထ တ ကနစတက ရင
သ ခင လည မထ သလ
က က မင ရင ခင လည မထ တဘဝမ
တစပငခ င က စရင အ ဏ သခ က ဖဆန
လညပင ညစလရတယ။ စစက နမခ.. အ ငလထရမယ။
အပခ ည က

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 13


ယ၀တက လ ငရင မဝင င

တရ ခ စစက န ဘယခ မပင မတက င။


ရ ဘ မ သ သ သ ငရမလ
ထစက က လဗလ
တရ သ စစအတက ဖစတယ စ မကန ဆယသက
အပတတ ခ င ဒတတ ခ င မ ဆ ငဘ ဘယဘက က က
မန ပည ထ ငတက ပညသဘက တ သ ရတန သက
ပညသမ ရ တရ သ တ င ဆမ အမကရယ ကမ ကန၊ လ ဘဟနက
ဒမက ရစအ ရ န အ ဏ ပနရ ရ မ အ ဏ မ တ က၊ ထ ပ တ က တ
သ မက အ င သင က ဆ င၍ ထ ကခသကင ၊ ကမ တင
သင ယ နတရ ခ ဖစသ ပ သငသကဆင လက
သငတလ ရ အပ ယရ က မ ငလမက

MoeMaKa Media (MoeMaKa.Com) က ထတ ဝသည ( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁) - Page 14

You might also like