EGIPAT

Egipatska civilizacija- jedna od najstarijih originalnih i samoniklih tvorevina - 3300. god. BC do 332. god BC - Stanovni tvo skoncentrisano u dolini reke Nil, granice jasno definisane -Tok reke Nil, od juga ka severu- prva prostorna orijentacija -Kretanje Sunca, od istoka ka zapadu- druga prostorna orijentacija HRONOLOGIJA GRA ENJA: Rano ili Tini tsko doba, Staro carstvo, Srednje carstvo, Me uperiod, Novo carstvo, Pozno doba -Faraon je titula koja se identifikuje sa Bogom -Teba- prestonica u vreme Srednjeg i Novog carstva GROBNICE SADR E TRI VRSTE PROSTORIJE: Dvoranu u kojoj je sme ten sarkofag sa telom Sobu za prijem Ostale odaje i hodnike TRI TIPA OSNOVA U ARHITEKTURI GROBNICA: -Mastabe -Piramide -Grobnice ukopane u steni MASTABE: najstarije poznate grobnice, ve ta ki gra ene strukture pravougaone osnove, trapezastih oblika, zako enih strana i ravne tavanice, orijentacija tako da je du a osa u pravcu sever -jug, gra ene esto u sklopu nekropola Delovi mastabe: kapela, ukra avanje zidova sa predstavama scena dono enja radova, skulptura umrlog, odaja sa sarkofagom, vertikalna prilazna okna PRVI PUT U ARHITEKTURI: kamene grede za tavanicu, kameni stupci, ra -MAREUREKA U SAKARI- najslo enija mastaba PIRAMIDE: druig slo eniji oblik grobne arhitekture, znatno monumentalnijeg izgleda, namenjen za sahranu faraona, razlikuju se prema obliku koji nije u zavisnost od hronologije gra enja Oblici piramide: stepenaste piramide, sa prelomljenim ivicama, pravilnih ivica na ve em postamentu kvadratne osnove -PIRAMIDA FARAONA D OSERA- stepenasta piramida- jedna od najstarijih, postavljena na pravougaonoj osnovi, graditelj Imhoten, gra ena u sklopu ve e grobne memorijalne celine, u ulaznom delu se nalazi prolaz sa zidovima na ijim krajevima se javljaju pro irenja, po etak upotrebe stubova, stubni elementi imaju dekoraciju koja imitira stabla -GROBNICA FARAONA SNEFRU- prelazni oblik- piramida postavljena na stenoviti bre uljak, smanjen broj kamenih blokova potrebih da se popuni telo piramide, izgra ena kod dana njeg mesta Da ur -KOMPLEKS PIRAMIDA U GIZI KOD KAIRA- piramide: Keopsa; Kefrena, Mikerina -KEOPSOVA PIRAMIDA U GIZI- graditelj faraon Keops, sredina III milenijuma BC, zidana blokovia kre njaka, bazalta i granita, osnova 225x225 m, nagib 51'50 -KEFRENOVA PIRAMIDA U GIZI- druga po veli ini, 215,25x215,25 osnova, nagib 53' -MIKERINOVA PIRAMIDA GIZI- osnova 103, 4', kori en kre njak i granit OP TE ODLIKE PIRAMIDA: veliki kameni blokovi bez vezivanja malterom, u unutra njosti iramida se nalazi vi e hodnika i komunikacija, obloge od ugla anih granitnih plo a, komunikacije i prostorije unutar piramide bile su obezbe enje od uru avanja gornjih slojeva, nizovi horizontalnih greda na odre enom razmaku, zavr etak u obliku dvovodnog krova GROBNICE UKOPANE U STENI: tre i oblik sahranjivanja u starom Egiptu, bolje o uvane od mastaba i piramida, najpoznatije su u steni Seta i Ramzesa II -Imaju prilazni hodnik: dromos i grobnu prostoriju -Napu ta se monoteizam -Verovanje u vi e bogova -Prvi hramovi od drveta, izgradnja monumentalnih hramova od kamena Prema posvetama dele se na: 1. Grobne ili hramove mrtvih, 2. Hramove posve ene odre enim bo anstvima, 3. Hramove sa kombinovanim finkcijama DELOVI GROBNOG HRAMA: .1. Pristupni hram, 2. Sveta staza, 3. Grobni hram koji je neposredno pov ezan sa grobnicom- piramidom TIPOVI HRAMA PREMA OBLIKU: 1. Otvorena forma, 2. Zatvorena forma 1.ABU GURABU KOD ABUSIRA: jedno od najstarijih svetili ta posve enih Suncu, razvijen iz grobnih kapela mastabama, ispred hrama rtvenik, do dvori ta vodi zatvoreni hodnik, na po etku hodnika gra evina sa tremom i vestibulom, dvori te sa visokim zidom, na krju dvori ta gra evina u vidu zarubljene piramide Sastoji se od: 1) ulaznog dela, 2) dvori ta, 3) kapele, 4) svetili ta 2. GROBNI HRAM FARAONA MENTUHOTEPA kosom rampom oko 2000 godine, ima terasasti oblik, vreme procvata arhitekture i likovnih umetnosti, hram sazidan uz samu stenu, ispred jugosito ne fasade je trem sa stubo vima, hramu se prilazilo lanjavanje zidova pilastrima

3. P. hipostilna dvorana. Aleje sfingi na prilazu hramu. Svetili te 1. prihvatanje arhitravnog konstruktivnog sistema i stubova iz egipatske arhitekture -Po etak izgradnje hramova po inje u vreme geometrijskog stila .ABU SIMBEL. slama -Pe ati faraona .HELENISTI KO DOBA: od kraja 4. najja i uticaj preko prehelenske arhitekture.ARHAJSKO DOBA: od kraja 8. Potpuna zatvorenost prema spolja njosti. obrazovanje kamenoloma u vidu galerija -Srednje carstvo-Preno enje skulpture od alabastera -Isko eni zidovi zbog stabilnosti -Uvo enje novih konstrukcionih elemenata. itav kompleks isklesan u steni. unutra njost grobnice podeljena na dve prostorije. Hipostilna dvorana. Veoma stroga podela na javni i sakralni deo. sa svake strane. kapitela GR KA -Anti ka Gr ka: oko 1000 god. veka BC do po etka 3. re e se podi u grobni hramovi OSNOVNE ODLIKE HRAMOVA SA POSVETOM: 1. 6. Nagla ena monumentalnost. baza stuba: koren stabla -Egipatski stub se sastoji od: stope.sredina II veka BC Atrejeva riznica: grobnica izvan palata. Do oko 700. Stoje e ili sde e statue faraona. velika potreba za gradnjom u kamenu. Veka Bc -Gr ka kultura se karakteri e razvojem na sopstvenoj tadiciji. stablo stuba: stablo drveta. njegov portret ostao je naslikan na jednom od zidova hrama U periodu Novog carstva ustanovljen je tipski oblik hrama. JU NA NUMBIJA: koncepcija ista kao kod nadzemnih hramova.n.HRAM U LUKSORU: izgra ivan u vreme nekoliko faraona. 7. .GEOMETRIJSKI STIL: od oko 1000. jedan njegov deo je uko en u odnosu na podu nu osu PODZEMNI HRAMOVI: 1. God.od kamena -Bazilikalni na in osvetljenja -Proporcije: aritmeti ki na in razmeravanja -Stub i kapitel. Veka BC 4. Dvori te. odstupa od orijentacije istok-zapad. 3. 6. Par obeliska ispred ulaza. stub i stubac -Stub sastavlje od tambura -Tavanica ravna. najzna ajniji je bio Amonov hram. 2. 5. graditelj ovog hrama Senmut.KLASI NO DOBA: od kraja 6.najmonumentalnija u egipatskom graditeljstvu 2. Forimiranje hipostilnih dvorana OSNOVNI DELOVI HRAMA: 1. Do kraja 6.erpi se koristi za zidove i svodove -Arhitravni sistem gradnje -Granit se vi e koristi u dekoraciji -Kre njak i pe ar. izme u dromosa i grobne kapele ulaz sa stubovima i arhitravom ukra enim ornamentom GLAVNE EPOHE U KOJIMA SE RAZVIJALA GR KA CIVILIZACIJA: 1. Utisak dubine gra evina. prestonica Teba 1. 4.HRAM KRALJICE HAT EPSUT. stabla.oblici iz prirode.HRAM U KARNAKU: slo ena celina koja se sastoji od nekoliko me usobno povezanih hramova ili delova hramova. HRAM RAMZESA II : pro elje hrama okrenuto prema istoku HRAM SA KOMBINOVANIM FUNKCIJAMA: HRAM MRTVIH RAMZESA II KONSTRUKCIJSKI SISTEM: -U najranijem periodu kori eni glina i drvo -Zemlja. 5.najvi e kori teni -Kamen: u blokovima razli itih veli ina -Posebna pa nja u javnim radovima posve ena kamenolomima. sastoji se od prilaznog hodnika dromosa du ine 35 m. Do kraja 4. Veka BC 3. Par pilona.slu io je posmrtnom kultu kraljice Hat epsut. 4.e 2. 2. Nagla ena podu na osa.NOVO CARSTVO. u sredi njem delu se nalazi Amonov hram. kompleks spojen sa jednom alejom sfingi i alejom sa hramom u Luksoru.

Period. najvi a fasada ne prelazi 36 m. dobija se kada se oko osnove hrama sa antama. godine. neprekidna podela zlatnog preseka -Anti ki Rim: od VIII veka BC do V veka AD (476. Etrurski. raspore ena u dva ili tri reda -Tri paralelne cele -Odnos irine prema du ini cele: 1/2 -Odnos irine prema du ini hrama: 5/6 -Tip osnove hrama: prostilos ili peripteros -Na visokom postamentu sa stepeni tem i skulpturom na slemenu krova TOSKANSKI. prividnog karaktrea.PSEUDOPERIPTEROS: sa eti tip peripterosa. JONSKI. velika mo senata. veliki jedinstveni prostor 5. zatvorene bo ne strane se zavr avaju antama.DIPTEROS: hram ogra en sa dva reda stubova 7. razvoj poznatih postoje ih oblika 2. obi no na u im stranama 6x8.-PRIJENA: arhitravni konstrukcijski sklop. Gr ki.HRAMOVI SPECIFI NOG OBLIKA: Erehteon na Atinskom akropolju -Gr ki hramovi relativno male visine. Period. koncepcija estetskog bez ve eg smisla za proporcije i sklad 6. Orijentalni. otvorenost ka prirodi.PERIPTEROS: uobi ajeni tip gr kog hrama. ve nastaju naselja i gradovi 2. KORINTSKI -Skulptura podre ena arhitekturi.ETRURSKI RED: -Spoj dorskog i drugih gr kih redova -Baza: torus +plinta -Kapitel: obrnuta baza. otvoreni tremovi na u im stranama 4.VIII vek BC do II vek BC: Tragovi Etruraca. pada Zapadnog rimskog carstva) 1. prostilos ili amifprostilos.uticaj na konstrukcije. boja ima zna ajnu ulogu u arhitekturi -Simetrija dosledno sprovo ena.abakus. gr ku kulturu i rimsko dr avno zakonodavstvo -Uticaji drugih civilazacija na graditeljstvo u Rimskom carstvu: 1. dobar izbor i poznavanje materijala 4. na du im 2x u a+1 -Prvi put u arhitekturi jasno definisani stilski redovi: DORSKI.posredni uticaj sa dosta elemenata gr ke umetnosti 2. smelost u me anju stilskih obilka i redova . te nja ka monumentalnosti i dekorativnosti 3. velika osvajanja 3.PROSTILOS: ulaz sa stubovima. Period. obi no 4 stuba. osnovna funkcija hrama sme tena strogo u zatvoreni deo gra evine OSNOVNI TIPOVI GR KIH HRAMOVA: 1. brzina i ekonomi nost gradnje. vrat i astragali -Bez kanelura OP TE KARAKTERISTIKE RIMSKE ARHITEKTURE: 1. dolazak varvarskih ple mena -Produ etak anti ke tradicije kroz: hri ansku veru. na podu nim strana stubovi nisu slobodni tipa kolonade. posebno primenjivan kod dorskog i korintskog reda 5.II vek BC do II vek AD: puna mo Zapadnog rimskog carstva. ve su u pitanju polustubovi 6. pojava trema uslovljena klimatskim uslovima -Odnos stubova.TOLOS: hram na kru noj osnovi sa jednim nizom stubova.HRAM SA ANTAMA: u osnovi trem na jednoj ili dvema u im stranama. obi no je u pitanju hram kod koga je trem na prednjoj strani otvoren i ima etiri stuba 3. ehinus.religijski i graditeljski uticaj iz gr kih kolonija 3. posebno na formiranje svodnih i kupolnih sistema ETRURSKI HRAMOVI: -Prostilni raspored. obi no se koristi za riznice 2. tavanica ili krov radijalno podeljeni 9.AMFIPROSTILOS: stubovi jedni nasuprot drugih. doda kolonada odnosno trem.III vek do V vek AD: kriza u Carstvu.

HADRIJANOV MAUZOLEJ U RIMU 9. rimski-dorski. visine 26 m. stilski oblici prezeti iz gr ke OBLICI STILSKIH REDOVA: toskanski.).GRADITELJSKI MATERIJAL: kamen i opeka. transept(poprecni brod). JUPITEROV HRAM U LUCI. HRAM MARSA OSVETNIKA NA AVGUSTOVOM HRAMU U RIMU: hram slu i za sastanke senata. kompozitni RIMSKI HRAMOVI: 1. zatim preminulim Agripinim sinovima 6. bema-ogradjeni oltarski prostor. POPMEI 8. krstionica. tri reda stubova 2. oltar( katedra i oko nje sedista za ostale svestenike). visina od temena do kupole 43 m. BAHUSOV HRAM U BALBEKU U SIRIJI 9. PANTEON U RIMU: kru ni rimski hram. ciborijum(sveto nebo). ROMULIANA -ZAJE AR 11. livena masa od tucanika STILSKE ODLIKE: stubovi na visokom postamentu. u njemu se uvao Cezarov ma 5. kasetirana tavanica. rimski-jonski. THESALONIKI. II vek AD.) --> crkve ili hriscanski hramovi: podela: poduzne (longitudinalne osnove-bazilike) -latinski -helenisticki tip centralna osnova -kruzna -slobodni krst -upisani krst Slozene poduzne osnove. sebastiano(250-313. atrijum. HRAM VENERE GENETRIX NA CEZAROVOM FORUMU 4. TURSKA 6. sv. AVGUSTOV HRAM U PULI 7. rimski-korintski. trodelna podela trema. AVGUSTOV MAUZOLEJ U RIMU 8. vreme Hadrijana. bon(250. podigao ga Marko Agripa. LIV-rimski beton. kupola od liva MEMORIJALNA ARHITEKTURA: 1. JUPITEROV HRAM NA KAPITOLU: tro lana podela.ROTONDA. DIOKLECIJANOVA PALATA U SPLITU RANOHRI ANSKA SAKRALNA --> prvi objekti -ranohriscanske kuce vernika dura-europos(200-230. latinski ti delovi: oltarski prostor.            . isprva bio posve en kultu Rome i Avgusta. ulaz sa pilon ima ostali delovi: amvon( propovedaonica). rim). REKONSTRUKCIJA RIMSKE NEKROPOLE TRIJER 2. naos(3 ili 5obrodni).). HRAM VENERE U RIMU 10.GALERIJEV MAUZOLEJ U SOLUNU 10. FORTUNA VILIS U RIMU 3. peripteros. SIDE -PAMMPHILIA. POMPEI NEKROPOLA 3. HRAM VESTE U RIMU: kru ni rimski hram 11. pre nik kruga 43 m. prislonjeni stubovi. narteks. akvileja(313-319. GROB CECILIE MATELE VIAP APIA 7. veliki broj pilastara. ROMULOV GROB 4. GROBNICA TIPA EKSEDRE 5. HRAM U NIMU (MAISON CAREE-KVADRATNA KU A): celom du inom dominira pravougaona osnova.

ravena) --> glavni primer konstantinova aula (trir) marcellinus i petar. keln) -kruzna sv.polukruzne sa unutrasnjim nisama (egipat) sv.) MEMORIJALNA -u katakombama -arkosolija.spolja poligonalno. rim) sv. unutra polukruzno ili kopitasto 4. principi organizovanja bazilika helenistickog tipa zavise od: 1.polukruzno 2. rim) cv. ka istoku (latinski tip. arhiopteros (470.dizvinete :) neke dve osnovice lake za pamcenje ( rim i solun) slozena trir 380 posebni oblici: krstionica ortodoksnih u raveni -teodorik veliki (458.oltareska apsida prvo orijentisana ka zapadu.) . lorenco (370.poznavanja tehnike gradnje -apside su mogle biti formirane na sledece nacine: 1. marija velika (432.osn. oltar i djakonikon sv. a od 5og v. rim) san apolinare in klase (534. sv. solun) nikopolis (6v..opet sakralna bazilike orijentalnog tipa . helene (330. bugarska) poduzne osnove..kopitasto 3. apostol (382. gereon (380. dimitrije ( kasni 5v. konstance i helene. rim) sv. rim) sv. agnese (330.grobna crkva sv.mesta za polaganje ostataka pokojnika mauzolej gala pla pa sad j*m li ga. helenisticki tip -nema atrijumski deo nego pripratu ili narteks -trobrodne -skracenje duzine -cesto su stupci umesto stubova -tribine iznad bocnih brodova -istocni deo podeljen na: proskomidiju. solun) bazilika u pore u (524. jovan lateranski (324. milano) sv.primenjenog materijala 2.grobna crkva sv. petar (330. dok je helenisticki od pocetka orijentisan ka istoku) sv. groba (335. pavle (380.) centralne osnove sv. lorenco (330. elene crkva rodjenja (333. groba ( vec pomenuta) sv. rim) sv. rim) -->glavni primer sv.uticaja lokaln etradicije 3. agnese ( vec pomenuta) sv. jerusalim) sv. milano) slobodni krst: ** mada ja mislim da je ovo upisan i da se ona malo zajebala.

Damask.Carigrad (1/2 XII veka . preko popre nih lukova deo Carigrad (dva sprata . -lu ne -svodne -kupole kod kolonade stubova zidovi iznad nemaju veliku debljinu prelaz iz kvadratne osnove u kruznu. sru ena u XV veku) Venecija (IX vek. Apostoli . Fokide ( severna X vek .Apostoli Crkva Sv. Kami) Crkva Nea Moni Carigrad (VII vek . restaurirana XI vek) Mirelaion . kri kasta kalota Crkva Sv. ju na XI vek) Crkva manastira Dafne Razvijeni trikonhos Crkva manastira Vatopeda na Sv. sirija) beli manastir ( egipat) ( i onda tu imaju neke razne slozene crkve. Peloponez (bazilika sa zasvedenim kalotama u kombinaciji sa elementima upisanog krsta (po . Carigrad ( X vek) Trebizon (XIII vek) Upisanog krsta ( sa eti upisani krst sa kupolom) Hios (XI vek) Crkva manastira Kore -Kahrije dzamija ... glavnu kupolu sa isto ne i zapadne strane pridr avaju dve polukalote) Crkva San Vitale . Marko Carigrad (osnova slobodni krst .Ravena (tip centralnog plana) SREDNJI PERIOD (od VII do XIII veka) Bazilika John Studios Carigrad (longitudalna osnova) Gradjevine centralnog rasporeda Upisanog krsta (razvijeni upisani krst sa jednim ili pet kupola ) Crkva Sv. iznad ontagona kru kasta kupola) gradnja bez velike oplate. po ugledu na predhodnu crkvu) radijalnih rebara .sv. Peloponez (XV vek) (bazikalna osnova sa slepim kupolicama u donjem nivou i krstobraznim Mistra .Andrija u Krizisu Crkva Sv. sprat iznad galerija re ena kao upisani krst sa optere enja se prenosi i na obimne zidove .Apostola Crkva Sv.preko: -trompi (ugaona nisa. oktagon upisan u kvadrat . jovan (efes) simeonovo svetiliste (470. XIII do sredine XV veka) Crkva u manstiru Panteli (hri canstvo u vreme Turaka u ovom manastiru) ISLAM I RUSIJA ISLAMSKA ARH.vek .8. xD) konstrukcija: -arhitravne. kasnije XIV vek) Upisanog krsta ( slo eni upisani krst) Crkva SV.sto mislim da ne treba da se uci.Atina (XI vek) (trikonhos Kombinovanje tipova Crkva Sv.gredne konstr. 40 Carigrad (centralno jezgro sa 4 stupca koji prenose glavno optere enje. Gori (kraj X veka) (kombinacija sa upisanim i razvijenim krstom) Crkva manastira Sv Lavra Sv.glavna kupola na pandatifima . VIII veka) Solun ( upisani krst sa obimnim brodom na tri strane sa jednom kupolom upisani krst i oktogon) re enjem sa 5 kupola u krovu) Crkva manstira Vrontohiona Crkva Perigoritisa u Arti Crkva Bogorodi inog uspenja u Nikeji (XIII vek) KASNOVIZANTIJSKI PERIOD (RENESANSA PALEOLOGA)(po .prelazak u osmougaonik) -pandantifa (sferni trouglovi u uglovima) VIZANTIJA RANOVIZANTIJSKI PERIOD (kraj V po etak VII veka) Crkva Sv. Sofija Carigrad (osnova centralnog plana . Irena kupolom) Crkva Sv Sergija i Vakha Crkva Sv . -Velika dzamija. prizemlje bazilika orijentalnog tipa . izmedju njih plitki svodovi od opeke .Sofije Crkva Panatanasa Solun ( upisani krst sa obimnim brodom na tri strane sa 5 kupola) Mistra.. Sirija.Sofija Bodrum Camii ( ami.

Isidor iz Mileta) -Zelena dzamija. 16. Ahen 8-9.vek -Uspenski Sabor.vek (ODO IZ MECA) -Crkva manastira Centule(sv. 11. vek -Dzuma dzamija. 10-11. POSTNIK) PREROMANIKA I ROMANIKA -Palatinska kapela. Pavije.vek -Ibn Tulunova dzaomija. Jedren. 11.vek -Katedrala u Isioreu.vek -Katedrala u Vazleju. 12. 9. selo Kolomenskoe Kod Moskve.vek (Aristotele Fioraventi) -Crkva pokrova na Nerli. Mihailo u Fuldi.vek -Nova crkva. TIP BAZILIKE -Manastirska crkva.vek ROMANIKA 1. vek -Katedrala u Kelnu. 15.vek 3. 11. vek -Troicki Sabor. 7. 9. Carigrad.vek KODzA MIMAR SINAN -Dzamija Selimija.vek -Crkva vaznesenja.. TIP BAZILIKE . Klinije. Sofija. 11-12. 8. Kijev -Uspenski Sabor. Sen Deni. Donat u Zadru.vek (BARMA. Kairo. -Sv. 6. Kordoba. kod Vladimira 12. Ispahan 8.vek -Dzamija Sulejmanija -Dzamija Mehmen Pase Sokolovica RUSKA ARH.vek -Katedrala u Majncu -Katedrala u Vormsu 11-12. Hildeshajm 4. 12. 9. Sergejeva Lavra 15. Vladimir.vek -Sv.11. TIP BAZILIKE -San Mikele.vek -Crkva Sv.vek -Uspenski Sabor. Mihaila.vek 5. Dimitrije.-Velika dzamija. 10.16. 12. Moskva 16. Vek -Crkva Sv.vek -Crkva Vasilija Blazenog. Brusa 15. Vek (Antemije iz Trala. 12. Novogorod. TIP BAZILIKE -Crkva Sv.vek -Sv. 16. Moskva. Lah. 9. Vladimir -Sofijski Sabor. Nikole u Bariju 2.vek -Pizza Zvonik -San Minola.vek -Sv. TIP BAZILIKE -Bogorodicna crkva. Sofijski Sabor. Kijev 11. vek -Dzamija u Kajrunu. Rikijere) -Kapela u mestu erminji-de-Pre.

Vek -Crkva Sv. Firenca -Kapela Ru elaj. Poatje -Sv. Mantova -San Andrea. Salisbury -Kat. u Vincesteru -Kat. 13. u Reimsu 13. Firenca 15. u Velsu -Kat. vek -Kapela Paci. Rim -Biblioteka Lorencijana u samostanu San Lorenco. u Ruouen-u 13-14. Engleska -Katedrala u Noricu GOTIKA Viole le Duc idealna kat. 13. u Chartresu. 9-11. Venecija.vek (Jean d Orbais) -Kat. Firenca -Nova sakristija. Opatije Sen Deni. Petra.vek RAFAELO SANTI 15-16 vek -Kapela Chigi. Rim. u Hamburgu -Kat.-Bogorodica Velika. u Laonu -Kat. vek Leon Batista Alberti 15. Firenca 15-16. u Amiensu 14-15. 12.vek -Notre Dame. Firenca -San Sebastiano.vek -Kat. Mantova LEONARDO DA VINCI 15 -16.vek -Kat. Perudja. u Bourgesu -Kat. u Yorku RENESANSA I BAROK Filipo Bruneleski 14 -15 vek -Bolnica za Naho ad 15. vek (10 knjiga o arhitekturi) -Tempio Malatestijano.vek -Kat. Fronta. Spanija -Katedrala u Daramu.vek -Sveta Marija. vek -skice(kroki) Bramante 15 -16 vek -Santa Maria Presso di San Satiro. Firenca . Firenca 15. Ripolo. vek -Santa Maria delji Andjeli. Marko. Firenca Maza o Sveto Trojstvo -San Minijato al Monte. vek -Kupola iznad kat. Firenca 15. 16.vek -Santa Maria delle Grazie.vek -San Spirito . 15. Rim -Crkva sv. Firenca 15. u Sijeni -Kat. u Kelnu -Kat. Rimini -Santa Marija Novela.vek -Kat. Milan 15.vek -Klaustar samostana Santa Maria della Pace -Tempioeto u samostanu San Pietro in Montorio. Pariz 12-14. -Crk. Milan. vek -Monumentalna grobnica Pape Julija II. crkva San Lorenco. crkva Santa Maria del Popolo MIKELANDJELO BUONAROTI 15 -16.vek -Trg Santa Anuncijata. u Firenci -San Lorenco.

Rim . Maria Di Monte Santo i S. Rim.Odnos prema prirodi je takav da se ona potcinjava(vrtovi I zelenilo se sisa I formira). Petra (fasada). Mazer BAROK Principi baroknog urbanizma: 1. Petra.Osnovni model grada bez obzira na velicinu pokazuje teznju ka urbanistickoj monum entalnosti 5. Rim KARLO MADERNO 16-17. Fontana) 4. Venecija -Tempio Barbaro.-Trg del campidoglio. jezero.vek -IL Jesu. vek *S. Petra (deo kolonade). 16. potcinjavaju se prirodni komunikacijski pravci i voda. Rim NIKOLO SALVI 17-18. Rim -Porta Pia. dugih osovina-aksa. Rim DJAN LORENCO BERNINI 16-17. 2. (fasada) Firenca -San Djordjo Madjore. Rim.Pokretanje zidne mase. spomenik. Rim -Santa Bibena. vek -Crkva sv. 3.vek -Santa Susana. koj a sa pojedinih objekata prelazi u koncepciju celog grada. Lacio.vek -San Andrea al Quirinale.Giuseppe Valadier 18. 17. Rim DJAKOMO DELLA PORTA 16.vek -Sant Andrea in via Flaminia -Sant Ana deo Palafreniere -Crkva sv. Rim 17.Formiranje veoma jasnih I citljivih graditeljskih ansambala. koje se zavrsavaju posebnim motivom (zgrada. Rim 17. vek -Crkva Sv. Venecija -Santa Maria Novela. Venecija -Crkva Hrista otkupitelja.Uvodjenje velikih.vek -San Tomaso in Castelgandolfo -Sant a Maria in ariccia.vek -Piazza di Trevi (Fontana). vek ANDREA PALLADIO 16. DJAKOMO BAROCI DA VINJOLA 16.vek -Palazzo Berberini 17. Francesco de Sanctis *Piazza Navona. Maria de Miracoli (arh. Rim 16.vek *Piazza di Spagna. vek -Crkva sv. Andrije -IL Jesu. Rim 17. Saradnik Rainaldi) Rim * Piazza del Popolo .vek (4 knjige o arhitekturi) -San Francesko dela Vinja.

FRANCESCO BOROMINI 16-17.vek -Kapela u okviru manastira bratstva kongregacije Sv. Rim -Crkva San Ivo. 17. Rim.vek GUARINO GUARINI 17. Rim 17. Rim 18. Karla Boromejskog. Torino -Collegio dei Nobili -Kapela Presvetog Pokrova.vek (Architectura Ccivile) -Palata Karinjano. Torino . Lorenca. Rim. Torino -Crkva Sv.vek -Manastir sv.vek -Collegio dii Propaganda Fide. vek -Sant Agnesa in Agone. Filipa Nerija -San Giovani in Laterano. 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful