SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
JP Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Pave Radana 32A Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708 Srijeda, 25. jun 2003. godine BAWA LUKA Broj 49 God. XII
@iro-ra~uni: Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope AD Bawa Luka 562-099-00004292-34 Zepter komerc banka AD Bawa Luka 567-162-10000010-81

517
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

odre|eno kao krivi~no djelo i opisana wegova obiqe`ja i za koje nije bila zakonom propisana kazna. Vremensko va`ewe krivi~nog zakona ^lan 4. (1) Na u~inioca krivi~nog djela primjewuje se zakon koji je va`io u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela. (2) Ako je poslije izvr{ewa krivi~nog djela izmijewen zakon, jednom ili vi{e puta, primijeni}e se zakon koji je najbla`i za u~inioca. Krivi~ne sankcije i wihova svrha ^lan 5. (1) Krivi~ne sankcije su: kazne, upozoravaju}e sankcije, mjere bezbjednosti i vaspitne mjere. (2) Za krivi~no djelo u zakonu se uvijek odre|uje kazna i ona se mo`e izre}i samo krivi~no odgovornom u~iniocu. Druge sankcije se izri~u po odredbama op{teg dijela ovog zakona. (3) Krivi~ne sankcije se propisuju i izri~u radi suzbijawa protivpravnih djelatnosti kojima se ugro`avaju ili povre|uju vrijednosti za{ti}ene krivi~nim zakonodavstvom. Va`ewe op{teg dijela ^lan 6. Odredbe op{teg dijela ovog zakona va`e za sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u zakonima Republike Srpske. Glava druga KRIVI^NO DJELO I KRIVI^NA ODGOVORNOST Op{t e od red be o krivi~nom djelu i krivi~noj od govornosti Krivi~no djelo ^lan 7. (1) Krivi~no djelo je protivpravno djelo kojim se povre|uju ili ugro`avaju za{ti}ene vrijednosti i koje je, zbog svoje opasnosti, u zakonu odre|eno kao krivi~no djelo i za wega propisana krivi~na sankcija. (2) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je, iako sadr`i obiqe`ja krivi~nog djela odre|ena zakonom, u zanemarqivoj mjeri opasno zbog svog malog zna~aja i zbog neznatnosti ili odsutnosti {tetnih posqedica. Djelo je malog zna~aja ako na to ukazuju wegova priroda, te`ina, okolnosti pod kojima je u~iweno, nizak stepen krivi~ne odgovornosti u~inioca ili wegove li~ne okolnosti. Na~in izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 8. (1) Krivi~no djelo mo`e se izvr{iti ~iwewem ili ne~iwewem.

UKAZ
O PROGLA[EWU KRIVI^NOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE

Progla{avam Krivi~ni zakon Republike Srpske, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na [estoj sjednici odr`anoj 28. maja 2003. godine, a Vije}e naroda 19. juna 2003. godine potvrdilo da usvojenim Krivi~nim zakonom Republike Srpske nije ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj. Broj: 01-020-404/03 23. juna 2003. godine Bawa Luka Predsjednik Republike, Dragan ^avi}, s.r.

KRIVI^NI ZAKON
REPUBLIKE SRPSKE

OP[TI DIO Glava prva OSNOVNE ODREDBE Funkcija krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske ^lan 1. (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske {titi osnovna prava i slobode ~ovjeka i gra|anina i druge osnovne individualne i op{te vrijednosti koje ustanovquje i jem~i pravni poredak. (2) Ova za{tita se ostvaruje odre|ivawem koja djela predstavqaju krivi~na djela, propisivawem kazni i drugih krivi~nih sankcija za ta djela i izricawem tih sankcija u~iniocima krivi~nih djela u zakonom utvr|enom postupku. Osnov i granice krivi~nopravne prinude ^lan 2. Krivi~nopravna prinuda (~lan 1. stav 2. ovog zakona) primijeni}e se samo kada na drugi na~in nije mogu}e za{tititi osnovne dru{tvene vrijednosti i u mjeri koja je nu`na za takvu za{titu. Nema krivi~nog djela i kazne bez zakona ^lan 3. Nikome ne mo`e biti izre~ena kazna ili druga krivi~na sankcija za djelo koje, prije nego {to je u~iweno, nije zakonom ili me|unarodnim pravom bilo

Strana 2 - Broj 49

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. jun 2003.

(2) Krivi~no djelo mo`e biti izvr{eno ne~iwewem samo kad je u~inilac propustio ~iwewe koje je bio du`an da izvr{i. Vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 9. Krivi~no djelo u~iweno je u vrijeme kad je u~inilac radio ili bio du`an da radi, bez obzira kad je posqedica nastupila. Mjesto izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 10. (1) Krivi~no djelo je izvr{eno kako u mjestu gdje je u~inilac radio ili je bio du`an da radi, tako i u mjestu gdje je posqedica nastupila. (2) Krivi~no djelo je poku{ano kako u mjestu gdje je u~inilac radio, tako i u mjestu gdje je po wegovom umi{qaju posqedica trebala da nastupi ili je mogla nastupiti. Nu`na odbrana ^lan 11. (1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~iweno u nu`noj odbrani. (2) Nu`na je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstoje}i protivpravni napad. (3) U~inilac koji je prekora~io granice nu`ne odbrane mo`e se bla`e kazniti, a ako je prekora~ewe u~inio usqed jake razdra`enosti ili prepasti izazvane napadom, mo`e se i osloboditi od kazne. Krajwa nu`da ^lan 12. (1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~iweno u krajwoj nu`di. (2) Krajwa nu`da postoji kad je djelo u~iweno radi toga da u~inilac otkloni od svog dobra ili od dobra drugog istovremenu neskrivqenu opasnost koja se na drugi na~in nije mogla otkloniti, a pri tom u~iweno zlo nije ve}e od zla koje je prijetilo. (3) U~inilac koji je sam izazvao opasnost ali iz nehata, ili je prekora~io granice krajwe nu`de, mo`e se bla`e kazniti, a ako je prekora~ewe u~iweno pod osobito olak{avaju}im okolnostima - mo`e se i osloboditi od kazne. (4) Nema krajwe nu`de ako je u~inilac bio du`an da se izlo`i opasnosti. Krivi~na odgovornost ^lan 13. (1) Krivi~no je odgovoran u~inilac koji je ura~unqiv i koji je krivi~no djelo u~inio sa umi{qajem ili iz nehata. (2) Za krivi~no djelo u~iweno iz nehata u~inilac je krivi~no odgovoran samo kad to zakon odre|uje. Ura~unqivost ^lan 14. (1) Nije ura~unqiv u~inilac koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije mogao shvatiti zna~aj svog djela ili nije mogao upravqati svojim postupcima usqed du{evne bolesti, privremene du{evne poreme}enosti ili zaostalog du{evnog razvoja (neura~unqivost). (2) U~inilac krivi~nog djela ~ija je sposobnost da shvati zna~aj svog djela ili sposobnost da upravqa svojim postupcima bila bitno smawena usqed nekog stawa iz stava 1. ovog ~lana mo`e se bla`e kazniti (bitno smawena ura~unqivost).

(3) Krivi~no je odgovoran u~inilac krivi~nog djela koji upotrebom alkohola, droga ili na drugi na~in dovede sebe u stawe u kome nije mogao shvatiti zna~aj svog djela ili upravqati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovo|ewa u to stawe djelo bilo obuhva}eno wegovim umi{qajem ili je u odnosu na djelo kod wega postojao nehat, a zakon za takvo djelo predvi|a krivi~nu odgovornost i za nehat (samoskrivqena neura~unqivost). (4) Bitno smawena ura~unqivost u koju se u~inilac doveo na na~in iz stava 3. ovog ~lana ne mo`e biti osnov za ubla`avawe kazne. Umi{qaj ^lan 15. (1) Krivi~no djelo mo`e biti izvr{eno sa direktnim ili eventualnim umi{qajem. (2) Krivi~no djelo je u~iweno sa direktnim umi{qajem kada je u~inilac bio svjestan svog djela i htio wegovo izvr{ewe. (3) Krivi~no djelo je u~iweno sa eventualnim umi{qajem kada je u~inilac bio svjestan da usqed wegovog ~iwewa ili ne~iwewa mo`e nastupiti zabrawena posqedica, ali je pristao na weno nastupawe. Nehat ^lan 16. (1) Krivi~no djelo mo`e biti u~iweno iz svjesnog ili nesvjesnog nehata. (2) Krivi~no djelo je u~iweno iz svjesnog nehata kada je u~inilac bio svjestan da usqed wegovog ~iwewa ili ne~iwewa mo`e nastupiti zabrawena posqedica, ali je olako dr`ao da }e je mo}i sprije~iti ili da ona ne}e nastupiti. (3) Krivi~no djelo je u~iweno iz nesvjesnog nehata kada u~inilac nije bio svjestan mogu}nosti nastupawa zabrawene posqedice, iako je prema okolnostima i prema svojim li~nim svojstvima bio du`an i mogao biti svjestan te mogu}nosti. Odgovornost za te`u posqedicu ^lan 17. Kad je iz krivi~nog djela proiza{la te`a posqedica za koju zakon propisuje te`u kaznu, ta se kazna mo`e izre}i ako je u~inilac u odnosu na tu posqedicu postupao iz nehata. Stvarna zabluda ^lan 18. (1) Nije krivi~no odgovoran u~inilac koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije bio svjestan nekog wegovog zakonom odre|enog obiqe`ja ili koji je pogre{no smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarno postojale, to djelo bilo dozvoqeno. (2) Ako je u~inilac bio u zabludi usqed nehata, krivi~no je odgovoran za krivi~no djelo u~iweno iz nehata kad zakon i za takvo djelo odre|uje krivi~nu odgovornost. Pravna zabluda ^lan 19. U~inilac krivi~nog djela koji iz opravdanih razloga nije znao da je to djelo zabraweno mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. Poku{aj krivi~nog djela Poku{aj ^lan 20. (1) Ko sa umi{qajem zapo~ne izvr{ewe krivi~nog djela, ali ga ne dovr{i, kazni}e se za poku{aj krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna, a za poku{aj drugog krivi~nog djela samo kad zakon izri~ito propisuje ka`wavawe i za poku{aj.

Srijeda, 25. jun 2003.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 49 - Strana 3

(2) U~inilac }e se za poku{aj kazniti u granicama kazne propisane za krivi~no djelo, a mo`e se i bla`e kazniti. Nepodoban poku{aj ^lan 21. U~inilac koji poku{a da izvr{i krivi~no djelo nepodobnim sredstvom ili prema nepodobnom predmetu mo`e se osloboditi od kazne. Dobrovoqni odustanak ^lan 22. (1) U~inilac koji je poku{ao izvr{ewe krivi~nog djela, ali je dobrovoqno odustao od wegovog izvr{ewa, mo`e se osloboditi od kazne. (2) U slu~aju dobrovoqnog odustanka, u~inilac }e se kazniti za one radwe koje ~ine neko drugo samostalno krivi~no djelo. Sa u~esni{tvo u krivi~nom djelu Saizvr{ila{tvo ^lan 23. Ako vi{e lica, u~estvovawem u radwi izvr{ewa ili na drugi na~in, zajedni~ki izvr{e krivi~no djelo svako od wih kazni}e se kaznom propisanom za to djelo. Podstrekavawe ^lan 24. (1) Ko drugog sa umi{qajem podstrekne da izvr{i krivi~no djelo, kazni}e se kao da ga je sam izvr{io. (2) Ko drugog sa umi{qajem podstrekava na izvr{ewe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora od pet godina ili te`a kazna, a krivi~no djelo ne bude ni poku{ano - kazni}e se kao za poku{aj krivi~nog djela. Pomagawe ^lan 25. (1) Ko drugome sa umi{qajem pomogne u izvr{ewu krivi~nog djela kazni}e se kao da ga je sam u~inio, a mo`e se i bla`e kazniti. (2) Kao pomagawe u izvr{ewu krivi~nog djela smatra se naro~ito: davawe savjeta ili uputstava kako da se izvr{i krivi~no djelo, stavqawe u~iniocu na raspolagawe sredstava za izvr{ewe krivi~nog djela, otklawawe prepreka za izvr{ewe krivi~nog djela, kao i unaprijed obe}ano prikrivawe krivi~nog djela, u~inioca, sredstava kojima je krivi~no djelo izvr{eno, tragova krivi~nog djela ili predmeta pribavqenih krivi~nim djelom. Granice odgovornosti i ka`wivosti sau~esnika ^lan 26. (1) Saizvr{ilac je krivi~no odgovoran u granicama svog umi{qaja ili nehata, a podstreka~ i pomaga~ - u granicama wihovog umi{qaja. (2) Saizvr{ilac, podstreka~ ili pomaga~ koji je dobrovoqno sprije~io izvr{ewe krivi~nog djela - mo`e se osloboditi od kazne. (3) Li~ni odnosi, svojstva i okolnosti usqed kojih zakon iskqu~uje krivi~nu odgovornost, dozvoqava oslobo|ewe od kazne ili ubla`avawe kazne, mogu se uzeti u obzir samo onom izvr{iocu, saizvr{iocu, podstreka~u ili pomaga~u kod koga takvi odnosi, svojstva ili okolnosti postoje. Posebni uslovi ka`wivosti podstreka~a i pomaga~a ^lan 27. (1) Ako je krivi~no djelo ostalo u poku{aju, podstreka~ i pomaga~ }e se kazniti za poku{aj tog djela (~lan 20.).

(2) Ako je izvr{eno lak{e krivi~no djelo od onog na koje se podstrakvawe i pomagawe odnosilo, podstreka~ i pomaga~ }e se kazniti za krivi~no djelo koje je izvr{eno. Glava tre}a KAZNE Svrha ka `wavawa, vrste kazni i u sl ov i za wihovo izricawe Svrha ka`wavawa ^lan 28. U okviru svrhe krivi~nih sankcija, svrha ka`wavawa je: 1) spre~avawe u~inioca da ~ini krivi~na djela i wegovo prevaspitavawe, 2) uticaj na druge da ne ~ine krivi~na djela, 3) razvijawe i u~vr{}ivawe dru{tvene odgovornosti izra`avawem dru{tvene osude za krivi~no djelo i neophodnosti po{tovawa zakona. Vrste kazni ^lan 29. Za krivi~na djela krivi~no odgovornim u~iniocima mogu se izre}i ove kazne: 1) zatvor, 2) nov~ana kazna. Glavne i sporedne kazne ^lan 30. (1) Dugotrajni zatvor i zatvor mogu se izre}i samo kao glavne kazne. (2) Nov~ana kazna se mo`e izre}i i kao glavna i kao sporedna kazna. (3) Ako je za jedno krivi~no djelo propisano vi{e kazni, samo se jedna mo`e izre}i kao glavna. Zakonitost u izricawu kazne ^lan 31. (1) U~iniocu krivi~nog djela izri~e se kazna propisana za u~iweno krivi~no djelo, a bla`a kazna od propisane mo`e se izre}i samo pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. (2) Za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa nov~ana kazna kao sporedna mo`e se izre}i i kad nije propisana zakonom, ili kad je zakonom propisano da }e se u~inilac kazniti zatvorom ili nov~anom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora. Kazna zatvora ^lan 32. (1) Kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od trideset dana, niti du`a od dvadeset godina. (2) Za najte`e oblike te{kih krivi~nih djela izvr{enim s umi{qajem, mo`e se propisati kazna zatvora u trajawu od dvadeset i pet do ~etrdeset i pet godina (dugotrajni zatvor). (3) Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne mo`e propisati kao jedina glavna kazna za pojedino krivi~no djelo. (4) Kazna dugotrajnog zatvora ne mo`e se izre}i izvr{iocu koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije navr{io dvadeset i jednu godinu `ivota, niti bremenitoj `eni. (5) Pod uslovima propisanim Glavom {estom ovog zakona mo`e se izre}i kazna maloqetni~kog zatvora. Kazna maloqetni~kog zatvora je po svojoj svrsi, prirodi, trajawu i na~inu izvr{ewa posebna kazna li{ewa slobode.

Strana 4 - Broj 49

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. jun 2003.

(6) Ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija i pomilovawe mogu se dati tek nakon izdr`anih tri petine te kazne. Izricawe kazne zatvora ^lan 33. (1) Kazna zatvora se izri~e na pune godine i mjesece, a do {est mjeseci na pune dane. Kazna dugotrajnog zatvora se izri~e samo na pune godine. (2) Izre~ena kazna zatvora koja ne prelazi tri mjeseca, mo`e se na zahtjev osu|enog zamijeniti nov~anom kaznom, shodno odredbi ~lana 36. st. 2. i 3. ovog zakona. Rad za op{te dobro na slobodi ^lan 34. (1) Kad sud izrekne kaznu zatvora najvi{e do {est mjeseci, istovremeno mo`e odrediti da se izre~ena kazna, zamijeni radom za op{te dobro na slobodi, ako optu`eni na to pristane. (2) Pod uslovima iz stava 1. ovog ~lana, odluku o zamjeni mo`e donijeti i drugostepeni sud prilikom dono{ewa odluke o `albi protiv prvostepene presude. Poslije pravnosna`nosti presude, ovakva se odluka ne mo`e donijeti. (3) Pri ocjeni da li izre~enu kaznu treba zamijeniti radom za op{te dobro na slobodi, sud }e uzeti u obzir sve okolnosti od kojih zavisi vrsta i visina kazne, a izvr{ewe kazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarewe svrhe ka`wavawa, a istovremeno uslovna osuda ne bi bila dovoqna za postizawe op{te svrhe krivi~ne sankcije. (4) Rad za op{te dobro na slobodi odre|uje se u trajawu srazmjernom izre~enoj kazni zatvora. Ovo trajawe ne mo`e biti kra}e od jednog mjeseca, niti du`e od izre~ene kazne zatvora. Pri odmjeravawu ovog trajawa sud }e uzeti u obzir izre~enu kaznu zatvora koja se zamjewuje, ali i mogu}nost osu|enog s obzirom na wegovu li~nu situaciju i zaposlewe. (5) Ako osu|eni poslije isteka datog mu roka, ne izvr{i ili samo djelimi~no izvr{i rad za op{te dobro na slobodi, sud }e donijeti odluku o izvr{ewu kazne zatvora u trajawu srazmjernom vremenu preostalog rada za op{te dobro na slobodi i preostalom dijelu koji nije izvr{en. (6) Zamjena kazne zatvora radom za op{te dobro na slobodi mo`e se primijeniti i u slu~ajevima kada se nov~ana kazna zamjewuje kaznom zatvora prema odredbama ~lana 36. ovog zakona. (7) Raspored na rad za op{te dobro na slobodi u smislu vrste i radnog mjesta vr{i Ministarstvo pravde Republike Srpske, vode}i ra~una o sposobnostima i znawima osu|enog. Nov~ana kazna ^lan 35. (1) Nov~ana kazna se izri~e u dnevnim iznosima, a ako to nije mogu}e, mo`e se izre}i u odre|enom iznosu. (2) Ako se nov~ana kazna izri~e u dnevnim iznosima, mo`e iznositi najmawe pet a najvi{e 360 dnevnih iznosa, a za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa najvi{e 1500 dnevnih iznosa, osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom. (3) Ako se nov~ana kazna izri~e u odre|enom iznosu, najni`i iznos ne mo`e biti mawi od 50 KM, a najvi{i iznos ne mo`e biti ve}i od 50.000 KM, a za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa iznos ne mo`e biti ve}i od 1.000.000 KM, osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom. (4) Broj dnevnih iznosa nov~ane kazne odre|uje sud primjewuju}i op{ta pravila o odmjeravawu kazne. Visinu dnevnog iznosa sud odre|uje tako {to uzima u obzir visinu dnevnog dohotka u~inioca prema iznosu wegove tromjese~ne neto plate i wegova druga primawa,

kao i porodi~ne obaveze. Prilikom odre|ivawa visine iznosa sud se oslawa na podatke koji u trenutku izricawa kazne nisu stariji od {est mjeseci. (5) Podatke iz prethodnih stavova ovog ~lana koji sudu nisu poznati obezbje|uje optu`eni u roku koji odredi sud, a najkasnije do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku. Ako do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku sudu nisu poznate okolnosti bitne za odre|ivawe visine dnevnog iznosa nov~ane kazne, nov~ana kazna se izri~e u odre|enom iznosu, pri ~emu se primjewuju op{ta pravila za odmjeravawe kazne. (6) Najni`i dnevni iznos nov~ane kazne iznosi jednu {ezdesetinu, a najvi{e jednu tre}inu zadwe zvani~no objavqene prosje~ne mjese~ne neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj, koju objavquje Zavod za statistiku Republike Srpske. (7) U presudi se odre|uje rok pla}awa nov~ane kazne, koji ne mo`e biti kra}i od petnaest dana ni du`i od {est mjeseci, ali u opravdanim slu~ajevima sud mo`e dopustiti da osu|eni isplati nov~anu kaznu i u otplatama, s tim da rok isplate ne mo`e biti du`i od dvije godine. (8) Nov~ane kazne izre~ene i napla}ene po ovom zakonu su prihod buxeta Republike Srpske. Zamjena nov~ane kazne ^lan 36. (1) Nov~ana kazna se ne napla}uje prinudno. (2) Ako osu|eni ne plati nov~anu kaznu u roku koji je utvr|en presudom, sud }e bez odlagawa donijeti odluku da se nov~ana kazna zamijeni kaznom zatvora. (3) Nov~ana kazna }e se zamijeniti kaznom zatvora tako {to }e se za svaki zapo~eti dnevni iznos nov~ane kazne, odnosno ako je nov~ana kazna bila izre~ena u odre|enom iznosu, za svakih zapo~etih 50 KM nov~ane kazne odrediti jedan dan zatvora, ali zatvor u tom slu~aju ne mo`e biti du`i od {est mjeseci. (4) Ako osu|eni isplati samo dio nov~ane kazne, ostatak }e se srazmjerno pretvoriti u zatvor, a ako osu|eni isplati ostatak nov~ane kazne - izvr{ewe zatvora }e se obustaviti. (5) Poslije smrti osu|enog nov~ana kazna ne}e se izvr{iti. Odm jeravawe kazne Op{ta pravila o odmjeravawu kazne ^lan 37. (1) Sud }e u~iniocu krivi~nog djela odmjeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to djelo, imaju}i u vidu svrhu ka`wavawa i uzimaju}i u obzir sve okolnosti koje uti~u da kazna bude mawa ili ve}a (olak{avaju}e i ote`avaju}e okolnosti), a naro~ito: stepen krivi~ne odgovornosti, pobude iz kojih je djelo u~iweno, ja~inu ugro`avawa ili povrede za{ti}enog dobra, okolnosti pod kojima je djelo u~iweno, raniji `ivot u~inioca, wegove li~ne prilike i wegovo dr`awe poslije u~iwenog krivi~nog djela, kao i druge okolnosti koje se odnose na li~nost u~inioca. (2) Kad sud odmjerava kaznu u~iniocu za krivi~no djelo u~iweno u povratu, posebno }e uzeti u obzir da li je ranije djelo iste vrste kao i novo djelo, da li su oba djela u~iwena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranije osude, odnosno od izdr`ane ili opro{tene kazne. (3) Pri odmjeravawu nov~ane kazne sud }e posebno uzeti u obzir imovno stawe u~inioca. Ubla`avawe kazne ^lan 38. Sud mo`e u~iniocu odmjeriti kaznu ispod granice propisane zakonom ili primijeniti bla`u vrstu kazne: 1) kad zakon predvi|a da se u~inilac mo`e bla`e kazniti,

Srijeda, 25. jun 2003.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 49 - Strana 5

2) kad utvrdi da postoje osobito olak{avaju}e okolnosti koje ukazuju da se i sa ubla`enom kaznom mo`e posti}i svrha ka`wavawa. Granice ubla`avawa kazne ^lan 39. (1) Kad postoje uslovi za ubla`avawe kazne iz prethodnog ~lana ovog zakona, sud }e ubla`iti kaznu u ovim granicama: 1) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od deset ili vi{e godina, kazna se mo`e ubla`iti do pet godina zatvora; 2) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od pet godina, kazna se mo`e ubla`iti do dvije godine zatvora; 3) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od tri godine, kazna se mo`e ubla`iti do {est mjeseci zatvora; 4) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor ispod tri godine, kazna se mo`e ubla`iti do trideset dana zatvora, a mo`e se umjesto zatvora izre}i nov~ana kazna; 5) ako je za krivi~no djelo propisana nov~ana kazna sa nazna~ewem posebne najmawe mjere, kazna se mo`e ubla`iti do pet dnevnih iznosa, a ako se izri~e u odre|enom iznosu do 50 KM. (2) Pri odlu~ivawu u kojoj }e mjeri kaznu ubla`iti prema pravilima iz stava 1. ovog ~lana, sud }e posebno uzeti u obzir najmawu i najve}u mjeru kazne propisane za krivi~no djelo. Oslobo|ewe od kazne ^lan 40. (1) Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djela samo kad to zakon izri~ito predvi|a. (2) Kad je sud ovla{}en da u~inioca krivi~nog djela oslobodi od kazne, mo`e mu kaznu ubla`iti bez ograni~ewa propisanih za ubla`avawe kazne. Poseban slu~aj za oslobo|ewe od kazne ^lan 41. (1) Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djela u~iwenog iz nehata kad posqedice djela tako te{ko poga|aju u~inioca da izricawe kazne u takvom slu~aju o~igledno ne bi odgovaralo svrsi ka`wavawa. (2) Ako je u~inilac poslije izvr{enog djela, a prije nego {to je saznao da je okrivqen, dobrovoqno otklonio posqedice djela ili naknadio {tetu prouzrokovanu krivi~nim djelom, mo`e se osloboditi od kazne. Sticaj krivi~nih djela ^lan 42. (1) Ako je u~inilac jednom radwom ili sa vi{e radwi u~inio vi{e krivi~nih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud }e prethodno utvrditi kazne za svako od tih djela pa }e za sva ta djela izre}i jedinstvenu kaznu. (2) Jedinstvenu kaznu sud }e izre}i po sqede}im pravilima: 1) ako je za neko krivi~no djelo u sticaju utvrdio kaznu dugotrajnog zatvora, izre}i }e samo tu kaznu; 2) ako je za krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, jedinstvena kazna mora biti ve}a od svake pojedina~ne utvr|ene kazne, ali ne smije dosti}i zbir utvr|enih kazni niti pre}i dvadeset godina zatvora; 3) ako su za sva krivi~na djela u sticaju propisane kazne zatvora do tri godine, jedinstvena kazna ne mo`e biti ve}a od osam godina zatvora; 4) ako je za krivi~na djela u sticaju utvrdio samo nov~ane kazne, jedinstvena kazna ne smije pre}i zbir utvr|enih kazni niti iznos od 50.000 KM, odnosno

1.000.000 KM - ako je neko od djela izvr{eno iz koristoqubqa; 5) ako je za neka krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, a za druga nov~ane kazne, izre}i }e jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu nov~anu kaznu po odredbama ta~ke 2. do 4. ovog stava. (3) Sporednu kaznu sud }e izre}i ako je utvr|ena makar i za jedno krivi~no djelo u sticaju, a ako je utvrdio vi{e nov~anih kazni, izre}i }e jednu nov~anu kaznu po odredbi ta~ke 4. stava 2. ovog ~lana. (4) Ako je sud za krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora i maloqetni~kog zatvora, izre}i }e zatvor kao jedinstvenu kaznu shodnom primjenom pravila predvi|enih u stavu 2. ovog ~lana. Odmjeravawe kazne osu|enom licu ^lan 43. (1) Ako se osu|enom licu sudi za krivi~no djelo u~iweno prije nego {to je zapo~elo izdr`avawe kazne po ranijoj osudi, ili za krivi~no djelo u~iweno za vrijeme izdr`avawa zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili maloqetni~kog zatvora, sud }e izre}i jedinstvenu kaznu za sva krivi~na djela primjenom odredaba ~lana 42. ovog zakona, uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu. Kazna ili deo kazne koju je osu|eni izdr`ao ura~una}e se u izre~enu kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora. (2) Za krivi~no djelo u~iweno u toku izdr`avawa kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili maloqetni~kog zatvora, sud }e u~iniocu izre}i kaznu nezavisno od ranije izre~ene kazne, ako se primjenom odredaba ~lana 42. ovog zakona ne bi mogla ostvariti svrha ka`wavawa s obzirom na trajawe neizdr`anog djela ranije izre~ene kazne. (3) Prema osu|enom koji u vrijeme izdr`avawa kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloqetni~kog zatvora u~ini krivi~no djelo za koje zakon propisuje nov~anu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine, primjeni}e se disciplinska mjera. Ura~unavawe pritvora i ranije kazne ^lan 44. (1) Vrijeme provedeno u pritvoru, kao i svako li{ewe slobode u vezi sa krivi~nim djelom, ura~unavaju se u izre~enu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora, kaznu maloqetni~kog zatvora i nov~anu kaznu. (2) Zatvor ili nov~ana kazna koju je osu|eni izdr`ao, odnosno platio za prekr{aj, kao i kazna ili disciplinska mjera li{ewa slobode koju je izdr`ao zbog povrede vojne discipline, ura~unava se u kaznu izre~enu za krivi~no djelo ~ija obiqe`ja obuhvataju i obiqe`ja prekr{aja, odnosno povrede vojne discipline. (3) Pri svakom ura~unavawu izjedna~ava se dan pritvora, dan li{ewa slobode, dan maloqetni~kog zatvora, dan zatvora, dan dugotrajnog zatvora i iznos od 50 KM. Glava ~etvrta UPOZORAVAJU]E SANKCIJE Vrste upozoravaju}ih sankcija i op{ti uslovi wihove primjene ^lan 45. (1) Upozoravaju}e sankcije su: uslovna osuda i sudska opomena. (2) Ove sankcije se izri~u krivi~no odgovornom u~iniocu samo u slu~ajevima kad, s obzirom na prirodu i te`inu krivi~nog djela, okolnosti pod kojima je u~iweno i li~nost u~inioca, nije nu`na primjena kazne i kad se svrha ka`wavawa mo`e posti}i upozorewem uz prijetwu kaznom (uslovna osuda) ili samo upozorewem (sudska opomena).

a posebno srodnost u~iwenih krivi~nih djela. Rok za ispuwewe tih obaveza utvr|uje sud u okviru odre|enog vremena provjeravawa. (2) Ako osu|eni u odre|enom roku ne ispuni neku obavezu iz ~lana 46. (2) Sud mo`e u uslovnoj osudi odrediti da }e se kazna izvr{iti i ako osu|eni u odre|enom roku ne vrati imovinsku korist pribavqenu izvr{ewem krivi~nog djela. 25. Opozivawe uslovne osude zbog ranije u~iwenog krivi~nog djela ^lan 49. stav 1. stav 2. ako u~iniocu za krivi~na djela utvr|ena u uslovnoj osudi i za nova krivi~na djela treba izre}i kaznu preko dvije godine zatvora (~lan 47. Uslovna osuda sa za{titnim nadzorom ^lan 52. ovog zakona. odrediti da se izvr{i utvr|ena kazna u uslovnoj osudi. Uslovi za izricawe uslovne osude ^lan 47. (1) U~iniocu se uslovnom osudom mo`e utvrditi samo kazna zatvora do dvije godine ili nov~ana kazna. Osu|enom kome za novo krivi~no djelo bude izre~en zatvor. sud }e ocijeniti da li se od u~inioca sa osnovom mo`e o~ekivati da ubudu}e ne}e vr{iti krivi~na djela iako kazna. starawa. (1) Sud }e opozvati uslovnu osudu ako osu|eni u vrijeme provjeravawa u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora od dvije godine ili u du`em trajawu. uzimaju}i kaznu iz opozvane uslovne osude kao utvr|enu. (1) Sud mo`e odrediti da se u~inilac. 3) posje}ivawe odre|enih psihijatrijskih. Rokovi za opozivawe uslovne osude ^lan 51. stav 1. a na osnovu svih okolnosti va`nih za takvu ocjenu. . ovog ~lana. Ako utvrdi da osu|eni iz opravdanih razloga ne mo`e da ispuni postavqenu obavezu. stav 4. a on ne ispuni tu obavezu u roku odre|enom u presudi. Sadr`aj za{titnog nadzora ^lan 53. mo`e za{titni nadzor ukinuti prije isteka odre|enog vremena. ovog zakona. psiholo{kih i drugih savjetovali{ta i postupawe po wihovim savjetima. wihov zna~aj i pobude iz kojih su u~iwena. primjenom odredaba ~lana 42. a koje ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od pet godina (vrijeme provjeravawa). stavi pod za{titni nadzor za odre|eno vrijeme u toku vremena provjeravawa. i 2. ^lan 46. (2) Ako osu|eni u vrijeme provjeravawa u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora mawa od dvije godine ili nov~ana kazna. a to je presudom utvr|eno tek poslije isteka vremena provjeravawa. ne u~ini novo krivi~no djelo. (1) Uslovna osuda mo`e se opozvati u toku vremena provjeravawa. 2) uzdr`avawe od upotrebe alkoholnih pi}a ili opojnih droga.Strana 6 . 6) raspolagawe s platom i drugim prihodima ili imovinom na primjeren na~in i u skladu s bra~nim i porodi~nim obavezama. ovog zakona izre}i jedinstvenu kaznu i za ranije u~iweno i za novo krivi~no djelo. sud mo`e za novo u~iweno krivi~no djelo izre}i uslovnu osudu ili kaznu. odlu~iti da li }e opozvati uslovnu osudu. (3) Ako u toku trajawa za{titnog nadzora sud utvrdi da je ispuwena svrha ove mjere. Opozivawe uslovne osude zbog novog krivi~nog djela ^lan 48. vrijeme provedeno na izdr`avawu ove kazne ne ra~una se u vrijeme provjeravawa utvr|eno uslovnom osudom za ranije djelo. (4) Ako osu|eni kome je izre~en za{titni nadzor ne ispuwava obaveze koje mu je sud odredio. nadzora i za{tite. 1. produ`iti rok za ispuwewe obaveze ili mo`e opozvati uslovnu osudu i izre}i kaznu koja je utvr|ena u uslovnoj osudi. (2) Sud u presudi odre|uje jednu ili vi{e obaveza iz prethodnog stava ovog ~lana. ovog zakona. primijeni}e odredbu ~lana 48. (1) Za{titni nadzor mo`e obuhvatiti ove obaveze: 1) lije~ewe u odgovaraju}oj zdravstvenoj ustanovi. Ako je uslovnom osudom osu|enom odre|eno ispuwewe neke obaveze iz ~lana 46. (2) Za{titni nadzor obuhvata zakonom predvi|ene mjere pomo}i. ovog zakona. Ako sud na|e da i za novo krivi~no djelo treba izre}i uslovnu osudu. sud }e. uslovna osuda mo`e se izre}i za obje kazne ili samo za kaznu zatvora. Opozivawe uslovne osude zbog neispuwewa odre|enih obaveza ^lan 50.) ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti nove presude. stav 2. ne bude izvr{ena. najkasnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravawa. sud }e ga osloboditi od ispuwewa te obaveze ili je zamijeniti drugom odgovaraju}om obavezom predvi|enom zakonom.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Uslovna osuda Srijeda. (1) Sud }e opozvati uslovnu osudu ako poslije wenog izricawa utvrdi da je osu|eni izvr{io krivi~no djelo prije nego {to je uslovno osu|en i ako ocijeni da ne bi bilo osnova za izricawe uslovne osude da se znalo za to djelo. izvr{i}e se. U tom slu~aju primijeni}e odredbu ~lana 48. (3) Ako opozove uslovnu osudu. stav 3. uslovna osuda mo`e se opozvati najkasnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravawa. (2) Pri odluci da li }e izre}i uslovnu osudu. sud ga mo`e opomenuti ili mo`e ranije obaveze zamijeniti drugim ili produ`iti trajawe za{titnog nadzora u okviru vremena provjeravawa ili opozvati uslovnu osudu.). jun 2003. izre~ene uz uslovnu osudu. sud mo`e. (1) Uslovnom osudom sud u~iniocu krivi~nog djela utvr|uje kaznu i istovremeno odre|uje da se ona ne}e izvr{iti ako osu|eni za vrijeme koje odredi sud. u okviru vremena provjeravawa. pri ~emu pobli`e navodi u ~emu se one sastoje i kako ih treba izvr{iti. (3) Odluka kojom se opoziva uslovna osuda mora postati pravnosna`na u rokovima iz st. 4) osposobqavawe za odre|eno zanimawe. (4) Ako ne opozove uslovnu osudu. Ako osu|eni u tom vremenu u~ini krivi~no djelo koje povla~i opozivawe uslovne osude. sud }e primjenom odredaba ~lana 42. kome je izre~ena uslovna osuda. (2) Ako sud ne opozove uslovnu osudu. po{to ocjeni sve okolnosti koje se odnose na u~iwena krivi~na djela i u~ionica. ne naknadi {tetu koju je prouzrokovao krivi~nim djelom ili ne ispuni druge obaveze predvi|ene u krivi~nopravnim odredbama. ovog zakona utvrdi}e jedinstvenu kaznu i za ranije u~iweno i za novo krivi~no djelo i odredi}e novo vrijeme provjeravawa (~lan 46. (3) Mjere bezbjednosti. Pri tome sud je vezan zabranom izricawa uslovne osude. sud mo`e. (3) Ako je u~iniocu utvr|ena i kazna zatvora i nov~ana kazna. kojom mu se prijeti. 5) prihvatawe zaposlewa koje odgovara stru~noj spremi i sposobnostima u~inilaca.

Zabrana vr{ewa poziva. odnosno u zdravstvenoj ustanovi za ~uvawe i lije~ewe ne ura~unava u vrijeme trajawa ove mjere. Zabrana upravqawa motornim vozilom ^lan 61. (1) Sud mo`e u~iniocu krivi~nog djela izre}i jednu ili vi{e mjera bezbjednosti kad postoje uslovi za wihovo izricawe predvi|eni ovim zakonom. (2) Za odre|ena krivi~na djela i pod uslovima predvi|enim zakonom sudska opomena mo`e se izre}i i kad je propisan zatvor do tri godine. stav 2. Glava peta MJERE BEZBJEDNOSTI Svrha mjera bezbjednosti ^lan 55. (1) Sudska opomena mo`e se izre}i za krivi~na djela za koja je propisan zatvor do jedne godine ili nov~ana kazna. 5. 1. djelatnosti ili du`nosti. obavezno psihijatrijsko lije~ewe. ovog ~lana. kako je ovim zakonom propisano za mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa. Ako osu|eni ne nastavi lije~ewe. ovog zakona izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti u~iniocu krivi~nog djela koji tokom izvr{avawa rada za op{te dobro na slobodi. 25. Vrste mjera bezbjednosti ^lan 56. ovog ~lana. (2) Sud odre|uje trajawe mjere iz stava 1. (3) Kao u slu~aju iz ~lana 34. djelatnosti ili du`nosti ^lan 60. tokom vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi mo`e se postupiti shodno odredbi ~lana 50. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti. (3) Sudsku opomenu sud mo`e izre}i za vi{e krivi~nih djela u~iwenih u sticaju ako za svako od tih djela postoje uslovi iz st. svrha mjera bezbjednosti je da se otklone stawa ili uslovi koji mogu biti od uticaja da u~inilac ubudu}e vr{i krivi~na djela. ako postoji opasnost da }e zbog te zavisnosti i ubudu}e ~initi krivi~na djela. stav 5. wegov raniji `ivot. U~iniocima krivi~nih djela mogu se izre}i ove mjere bezbjednosti: 1. U okviru op{te svrhe krivi~nih sankcija. (5) Pod uslovima iz ~lana 58. (4) Prema u~iniocu krivi~nog djela koji prekr{i zabranu vr{ewa poziva. obavezno lije~ewe od zavisnosti. oduzimawe predmeta. ovog zakona. 3. (6) Prema izvr{iocu krivi~nog djela koji se ne podvrgne psihijatrijskom lije~ewu u toku vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi. (5) Pod uslovima iz stava 2. koje ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od deset godina. Obavezno psihijatrijsko lije~ewe ^lan 58. mo`e se postupiti prema odredbi ~lana 50. stepen krivi~ne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je djelo u~iweno. (1) Mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa odre|enog poziva. djelatnosti ili du`nosti. (Rad za op{te dobro na slobodi) stav 5. zabrana vr{ewa poziva.Srijeda. ovog zakona. Obavezno lije~ewe od zavisnosti ^lan 59. mo`e se postupiti u skladu sa odredbom ~lana 50. 2. vode}i ra~una o svrsi sudske opomene. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . 4. pod uslovima utvr|enim u stavu 1. (4) Kao u slu~aju iz ~lana 34. izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti izvr{iocu krivi~nog djela koji se u toku izvr{ewa rada za op{te dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom psihijatrijskom lije~ewu. ovog zakona. djelatnosti ili du`nosti. (Opozivawe uslovne osude zbog neispuwewa odre|enih obaveza) ovog zakona. zabrana upravqawa motornim vozilom. a u~iwena su pod takvim olak{avaju}im okolnostima koje ih ~ine osobito lakim. ovog ~lana. ali najdu`e do isteka izdr`avawa kazne zatvora ili izvr{ewa rada za op{te dobro na slobodi ili isteka vremena provjeravawa uz uslovnu osudu. jun 2003. ovog ~lana se mo`e izre}i uz istu krivi~nu sankciju u istom trajawu i na isti na~in. (4) Kao u slu~aju iz ~lana 34. ili uz uslovnu osudu. uz izdr`avawe kazne zatvora ili uz rad za op{te dobro na slobodi. ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti odluke. djelatnosti ili du`nosti mo`e se izre}i u~iniocu koji je izvr{io krivi~no djelo u vezi imovine koja mu je bila povjerena ili kojoj je imao pristup zahvaquju}i svom pozivu. posebno uzeti u obzir li~nost u~inioca. s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru. (4) Pri odlu~ivawu da li }e izre}i sudsku opomenu sud }e. (5) Sudska opomena ne mo`e se izre}i vojnim licima za krivi~na djela protiv Vojske Republike Srpske. ako postoji opasnost da bi takvo obavqawe moglo podsticajno uticati da u~ini novo krivi~no djelo zloupotrebom svog poziva. (3) Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa traje dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izre~ena. (1) U~iniocu koji je krivi~no djelo u~inio u stawu bitno smawene ura~unqivosti. pod uslovima iz stava 1. (1) Mjeru bezbjednosti zabrane upravqawa motornim vozilom sud mo`e izre}i u~iniocu krivi~nog . (2) Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa mo`e se izvr{iti. djelatnosti ili du`nosti u vezi imovine koja mu je povjerena ili kojoj ima pristup. Izricawe mjera bezbjednosti ^lan 57. ovog zakona izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti u~iniocu krivi~nog djela koji se tokom izvr{avawa rada za op{te dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom lije~ewu od zavisanosti. ovog zakona obavezno lije~ewe od zavisnosti mo`e se nastaviti van zdravstvene ustanove nakon {to je osu|eni uslovno otpu{ten. sud }e izre}i obavezno psihijatrijsko lije~ewe ako na osnovu te`ine izvr{enog krivi~nog djela i stepena u~inio~eve du{evne poreme}enosti utvrdi da postoji opasnost da bi mogao izvr{iti isto ili te`e krivi~no djelo i da je radi otklawawa ove opasnosti potrebno wegovo lije~ewe. wegovo pona{awe poslije izvr{enog krivi~nog djela. Ako osu|eni ne nastavi lije~ewe uslovni otpust }e se opozvati. (1) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti mo`e se izre}i u~iniocu koji je krivi~no djelo u~inio pod odlu~uju}im djelovawem zavisnosti od alkohola ili opojnih droga.Strana 7 Sudska opomena ^lan 54. stav 5. obavezno psihijatrijsko lije~ewe se mo`e nastaviti izvan medicinske ustanove nakon {to je osu|eni uslovno otpu{ten. djelatnosti ili du`nosti. i 2. uslovni otpust }e se opozvati. (6) Prema u~inocu krivi~nog djela koji se ne podvrgne lije~ewu od zavisnosti tokom vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi. kao zamjeni za kaznu zatvora prekr{i zabranu obavqawa poziva. ovog ~lana.

(2) Vaspitne preporuke iz ta~. 25. s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru. a izuzetno mu se mo`e izre}i maloqetni~ki zatvor. Vrste vaspitnih preporuka ^lan 67. ona obuhvata zabranu wenog kori{}ewa na teritoriji Republike Srpske za vrijeme od tri mjeseca do pet godina. (3) Uslovi primjene vaspitnih preporuka su: priznawe krivi~nog djela od strane maloqetnika i wegova izra`ena spremnost za pomirewem s o{te}enim. li~no izviwewe o{te}enom. (1) Pri izboru vaspitnih preporuka ovla{}eni tu`ilac ili sudija za maloqetnike uze}e u obzir sveukupne interese maloqetnika i o{te}enog. a izuzetno i za lica koja su u~inila krivi~no djelo kao mla|i punoqetnici. Iskqu~ewe krivi~nih sankcija prema djeci ^lan 64. do 7. do 3. wihovim stru~nim osposobqavawem i razvijawem wihove li~ne odgovornosti. vr{ewem nadzora nad wima. 2) da se primjenom vaspitnih preporuka uti~e na maloqetnika da ubudu}e ne ~ini krivi~na djela. 4. naknada {tete o{te}enom. (2) Vaspitne preporuke prema maloqetniku mo`e primijeniti nadle`ni tu`ilac ili sudija za maloqetnike. koje ne mo`e biti kra}e od tri mjeseca ni du`e od pet godina. (1) Za maloqetne u~inioce krivi~nih djela va`e posebne odredbe sadr`ane u ovoj glavi. 3. posje}ivawe vaspitnih. (2) Maloqetniku koji je u vijreme izvr{ewa krivi~nog djela navr{io 16 . Uslovi primjene vaspitnih preporuka ^lan 65. (2) Posebne odredbe koje va`e za maloqetne u~inioce krivi~nih djela. redovno poha|awe {kole. a vaspitne preporuke iz ta~. Posebna svrha vaspitnih mjera i maloqetni~kog zatvora je da se pru`awem za{tite i pomo}i maloqetnim u~iniocima krivi~nih djela. (2) Vaspitne preporuke mogu trajati najdu`e jednu godinu.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. Oduzimawe predmeta ^lan 62. rad u korist humanitarne organizacije ili lokalne zajednice. (1) Maloqetniku koji je u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela navr{io 14 . (3) Sud odre|uje trajawe mjere iz stava 1. (2) Predmeti iz stava 1.mogu se izre}i samo vaspitne mjere. ali time se ne dira u pravo tre}ih lica na naknadu {tete. lije~ewe u odgovaraju}oj zdravstvenoj ustanovi. (3) Vaspitne preporuke mogu se u toku wihovog izvr{avawa zamijeniti drugom ili ukinuti. MJERE I KAZNE ZA MALOQETNIKE Op{ te od red be Va`ewe posebnih krivi~nopravnih odredbi za maloqetnike ^lan 63. (4) Ako je mjera iz stava 1. ovog zakona. smje{taj u drugu porodicu. Svrha vaspitnih preporuka ^lan 66. Glava {esta VASPITNE PREPORUKE. obrazovnih. (1) Predmeti koji su upotrijebqeni ili su bili namijeweni za izvr{ewe krivi~nog djela ili koji su nastali izvr{ewem krivi~nog djela mogu se oduzeti ako su svojina u~inioca. Posebna svrha krivi~nih sankcija prema maloqetnicima ^lan 70. ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti odluke. (4) Maloqetniku se ne mogu izre}i sudska opomena i uslovna osuda. (4) Izbor i primjena vaspitnih preporuka vr{i se u saradwi s roditeqima ili staraocima maloqetnika i organima socijalnog starawa. (3) Mjere bezbjednosti mogu se izre}i maloqetnicima pod uslovima koje predvi|a ovaj zakon. 4. stava 1. i ~lana 50. obezbijedi wihovo . 6. Svrha vaspitnih preporuka je: 1) da se ne pokre}e krivi~ni postupak prema maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela. (1) Prema maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela mogu se primijeniti vaspitne preporuke za krivi~na djela s propisanom nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. dom ili ustanovu. Prema maloqetniku koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije navr{io 14 godina (dijete) ne mogu se primijeniti krivi~ne sankcije. 5. jun 2003. Krivi~ne sankcije prema maloqetnicima ^lan 69. (1) Vaspitne preporuke su: 1. i ta~ke 8. djela protiv bezbjednosti saobra}aja kada postoji opasnost da }e upravqaju}i motornim vozilom ponovo u~initi takvo krivi~no djelo.a nije navr{io 16 godina (mla|i maloqetnik) . prihvatawe odgovaraju}eg zaposlewa. 2. 8. Pritom }e posebno voditi ra~una da se primijewenim vaspitnim preporukama ne dovede u pitawe redovno {kolovawe maloqetnika ili wegov rad. (3) Zakonom se mo`e odrediti obavezno oduzimawe predmeta. psiholo{kih i drugih savjetovali{ta. primjewuje sudija za maloqetnike. 7. odnosno zdravstvenoj ustanovi za ~uvawe i lije~ewe ne ura~unava u vrijeme trajawa ove mjere.a nije navr{io 18 godina (stariji maloqetnik) . (5) Prema u~iniocu krivi~nog djela kojem je zabraweno upravqawe motornim vozilom uz zamjenu za kaznu zatvora ili uslovnu osudu ako ne postupi po toj zabrani primijeni}e se odredbe ~lana 34. a druge odredbe krivi~nog zakona mogu se primijeniti samo ako nisu u suprotnosti sa ovim posebnim odredbama. (2) U~iniocu krivi~nog djela kojim se ugro`ava javni saobra}aj sud mo`e izre}i zabranu upravqawa motornim vozilom odre|ene vrste ili kategorije. ovog ~lana izre~ena licu koje ima stranu dozvolu za upravqawe motornim vozilom. ovog ~lana mogu se oduzeti i kad nisu svojina u~inioca ako to zahtijevaju interesi op{te bezbjednosti ili razlozi morala. stav 5. ovog ~lana primjewuje ovla{}eni tu`ilac. Izbor vaspitnih preporuka ^lan 68. va`e i za punoqetne kad im se sudi za krivi~na djela koja su u~inili kao maloqetnici.mogu se izre}i vaspitne mjere pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. ovog ~lana. 1.Strana 8 .

(1) Ako roditeqi. da se uzdr`ava od u`ivawa alkoholnih pi}a i opojnih droga. (1) Sud }e uputiti maloqetnika u disciplinski centar za maloqetnike kad je potrebno da se odgovaraju}im kratkotrajnim mjerama izvr{i uticaj na wegovu li~nost i vladawe. (1) Sudski ukor se izri~e ako je dovoqno da se maloqetnik zbog u~iwenog krivi~nog djela samo ukori. ovog ~lana sud }e odrediti da za vrijeme wenog trajawa nadle`ni organ socijalnog starawa provjerava weno izvr{avawe i ukazuje potrebnu pomo} porodici kojoj je maloqetnik predat.Strana 9 vaspitawe. ovog ~lana sud mo`e odrediti da nadle`ni organ socijalnog starawa provjerava weno izvr{ewe i ukazuje pomo} roditequ. Upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike ^lan 74. dosada{we vaspitawe. ili od strane nadle`nog organa socijalnog starawa.na odre|eni broj sati u toku dana. da li je prema wemu ranije bila izre~ena vaspitna mjera ili kazna i sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja za izricawe one mjere kojom }e se najboqe posti}i svrha vaspitnih mjera. 76. Sud }e naknadno odlu~iti o prestanku ovog provjeravawa. odnosno staralac maloqetnika nisu u mogu}nosti da nad wim vr{e nadzor ili ako se od wih ne mo`e to s osnovom o~ekivati.mjere poja~anog nadzora: od strane roditeqa. za wegovo lije~ewe i za otklawawe {tetnih uticaja na wega. usvojioca ili staraoca. ako je to potrebno za uspje{nije izvr{ewe izre~ene mjere. kao i na druge maloqetnike da ne vr{e krivi~na djela.. odnosno staralac maloqetnika steknu mogu}nost da nad wim vr{e poja~an nadzor ili kad prema rezultatu prevaspitawa prestane potreba za poja~anim nadzorom. ali ne du`e od dvadeset dana. ovog ~lana sud mo`e uputiti u disciplinski centar: . Poja~an nadzor organa socijalnog starawa ^lan 77. Ukor ^lan 73. . 75. . i 77. odnosno staralac nisu u mogu}nosti da vr{e poja~an nadzor nad maloqetnikom. Vaspitne mjere Vrste vaspitnih mjera ^lan 71. maloqetnik }e se staviti pod nadzor nadle`nog organa socijalnog starawa. usvojilac.zavodske mjere: upu}ivawe u vaspitnu ustanovu. (1) Ako roditeqi. usvojiocu ili staraocu. sredinu i prilike u kojima je `ivio.na odre|eni broj sati u prazni~ne dane i to najvi{e ~etiri uzastopna prazni~na dana. u vaspitno-popravni dom ili u drugu ustanovu za osposobqavawe. sud mo`e maloqetniku odrediti jednu ili vi{e posebnih obaveza. usvojioca ili drugih lica koja ga izdr`avaju. prevaspitawe i pravilan razvoj. (3) Ovla{}eno lice nadle`nog organa socijalnog starawa brine se o {kolovawu maloqetnika. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. 25. a u mogu}nosti su da ovakav nadzor vr{e. usvojiocu ili staraocu dati potrebna uputstva i nalo`iti im odre|ene du`nosti u pogledu mjera koje treba preduzeti za vaspitawe maloqetnika. . ovog ~lana obustavi}e se kad roditeqi. svrha maloqetni~kog zatvora je vr{ewe poja~anog uticaja na maloqetne u~inioce da ubudu}e ne vr{e krivi~na djela. (2) Kad sud izrekne mjeru iz stava 1. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. s tim da ove obaveze ne mogu trajati du`e od trajawa vaspitne mjere. Poja~an nadzor roditeqa. Pored toga. Pri izboru vaspitne mjere sud }e uzeti u obzir uzrast maloqetnika. Izbor vaspitne mjere ^lan 72. usvojilac. ovog ~lana sud }e voditi ra~una da usqed wenog izvr{ewa maloqetnik ne izostane od redovne nastave ili od posla. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. odvajawu iz sredine koja na wega {tetno uti~e. usvojioca ili staraoca ^lan 75.na neprekidan boravak za utvr|eni broj dana.Srijeda. wegovom zaposlewu.disciplinske mjere: ukor ili upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike. (1) Prilikom izricawa neke od vaspitnih mjera poja~anog nadzora iz ~l. (4) U disciplinskom centru uposli}e se maloqetnik na korisnim radovima koji odgovaraju wegovom uzrastu. odnosno staralac propustili da vr{e nadzod nad maloqetnikom. s tim da ono ne mo`e trajati mawe od jedne ni du`e od tri godine. ovog ~lana mo`e roditequ. usvojilac. ovog zakona. wegova psihi~ka svojstva. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . a poja~ani nadzor nad wim vr{i ovla{}eno lice nadle`nog organa socijalnog starawa. (2) Sud mo`e maloqetniku da odredi naro~ito ove obaveze: da se li~no izvini o{te}enom. . Poja~an nadzor u drugoj porodici ^lan 76. usvojioca ili staraoca sud }e izre}i ako su roditeqi. da se osposobqava za zanimawe koje odgovara wegovim sposobnostima i sklonostima. da posje}uje odgovaraju}u zdravstvenu ustanovu ili savjetovali{te i da se ne dru`i sa licima koja na wega {tetno uti~u. ali najdu`e mjesec dana. u drugoj porodici. (2) Maloqetnika kome je izre~ena mjera iz stava 1. pobude iz kojih je djelo u~inio. (5) Kad izrekne upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike sud mo`e odrediti da se po izvr{ewu ove mjere maloqetnik stavi pod poja~ani nadzor nadle`nog organa socijalnog starawa. Maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela mogu se izre}i ove vaspitne mjere: . Za vrijeme trajawa ove mjere maloqetnik i daqe ostaje da `ivi kod svojih roditeqa. ovog ~lana s tim da weno trajawe ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od tri godine. stepen wegove du{evne razvijenosti. (2) Izvr{ewe mjere iz stava 1. (1) Mjeru poja~anog nadzora roditeqa. da izmiri {tetu u okviru sopstvenih mogu}nosti. maloqetnik }e se predati drugoj porodici koja je voqna da ga primi i koja ima mogu}nosti da nad wim vr{i poja~an nadzor. wegove sklonosti. (2) Sud }e naknadno odlu~iti o prestanku mjere iz stava 1. Posebne obaveze uz mjere poja~anog nadzora ^lan 78. (2) Pri izricawu sudskog ukora ukaza}e se maloqetniku na {tetnost wegovog postupka i predo~i}e mu se da u slu~aju ponovnog izvr{ewa krivi~nog djela mo`e prema wemu biti izre~ena druga mjera. a ne postoje ni uslovi za predaju maloqetnika drugoj porodici radi vr{ewa ovakvog nadzora. da redovno poha|a {kolu. potrebnom lije~ewu i sre|ivawu prilika u kojima `ivi. usvojilac. te`inu djela. . jun 2003.

vaspitna mjera prestaje kad maloqetnik zapo~ne izdr`avawe ove kazne. (1) Ako je od pravnosna`nosti odluke kojom je izre~ena mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera proteklo vi{e od jedne godine. . organima unutra{wih poslova i organima socijalnog starawa u vezi sa krivi~nim postupkom koji se vodi protiv lica kojima su izre~ene te vaspitne mjere. (2) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne punoqetnom licu kaznu maloqetni~kog zatvora ili kaznu zatvora najmawe godinu dana. 25.). mo`e o~ekivati da }e se i vaspitnom mjerom posti}i svrha koja bi se ostvarila izricawem kazne. a do isteka ovog roka mo`e se zamijeniti samo upu}ivawem maloqetnika u vaspitnu ustanovu ili drugu ustanovu za osposobqavawe. osim zabrane vr{ewa poziva. (2) Podaci o izre~enim vaspitnim mjerama mogu se dati samo sudu. Dejstvo kazne na vaspitne mjere ^lan 84. pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. djelatnosti ili du`nosti. a najvi{e tri godine. ovog ~lana sud }e posebno uzeti u obzir te`inu i prirodu u~iwenog djela i okolnost da li su prema maloqetniku ranije bile izre~ene vaspitne mjere ili kazna maloqetni~kog zatvora. ukoliko za pojedine mjere nije {to drugo predvi|eno. (1) Evidenciju o izre~enim vaspitnim mjerama vode nadle`ni organi socijalnog starawa na osnovu propisa koje donosi ministar zdravqa. ponovo }e se ispitati potreba wegovog daqeg zadr`avawa u ovoj ustanovi. s obzirom na wegovu li~nost i okolnosti pod kojima je djelo u~inio. 1. (2) Osim slu~ajeva iz stava 1. ve} }e o tome naknadno odlu~iti (~lan 82. (1) U~iniocu koji je kao punoqetan izvr{io krivi~no djelo. umjesto upu}ivawa u vaspitnu ustanovu ili vaspitno-popravni dom. (3) Izre~ena vaspitna mjera mo`e trajati najvi{e do navr{ene dvadeset tre}e godine u~inioca. Pri tome sud mo`e odlu~iti da se ranije izre~ena mjera izvr{i. a weno izvr{ewe nije zapo~eto. a izvr{ewe nije zapo~eto. U pogledu zavodskih mjera obustavqawe od izvr{ewa ili zamjewivawe drugom mjerom vr{i}e se uz sqede}a ograni~ewa: 1) mjera upu}ivawa u vaspitnu ustanovu prije isteka roka od {est mjeseci ne mo`e se obustaviti od izvr{ewa. a najvi{e pet godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. Izricawe vaspitnih mjera mla|im punoqetnim licima ^lan 86. izre}i sve mjere bezbjednosti. a kad maloqetnik postane punoqetan. mjera upu}ivawa u vaspitnu ustanovu. sud }e u presudi odlu~iti da li }e se po izdr`anoj kazni nastaviti izvr{ewe izre~ene vaspitne mjere ili }e se ta mjera ukinuti. ve} }e o tome naknadno odlu~iti (~lan 82. Pri izricawu mjere iz stava 1. Upu}ivawe u vaspitno-popravni dom ^lan 80. ovog ~lana sud }e maloqetnika upozoriti na posqedice iz stava 4. (2) Mjera upu}ivawa u disciplinski centar za maloqetnike ne}e se izvr{iti ako je proteklo vi{e od {est mjeseci od pravnosna`nosti odluke kojom je ova mjera izre~ena. javnom tu`ila{tvu. Evidencija o izre~enim vaspitnim mjerama ^lan 85. (3) Sud mo`e obaveze koje je odredio naknadno ukinuti ili izmijeniti. (4) U slu~aju neispuwewa obaveza iz stava 2. 2) mjera upu}ivawa u vaspitno-popravni dom prije isteka roka od jedne godine ne mo`e se obustaviti od izvr{ewa. ovog ~lana sud mo`e izre~enu mjeru poja~anog nadzora zamijeniti drugom vaspitnom mjerom. Ponovno odlu~ivawe o vaspitnim mjerama ^lan 83. jun 2003. s obzirom na postignuti uspjeh prevaspitawa. ovog ~lana sud ne}e odrediti weno trajawe.Strana 10 . ovog ~lana ako posebne okolnosti koje se odnose na li~nost maloqetnika o~igledno pokazuju da je postignuta svrha ovih mjera. (2) Mla|em punoqetnom licu kome je izre~ena vaspitna mjera sud mo`e. Upu}ivawe u drugu ustanovu za osposobqavawe ^lan 81. (3) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne punoqetnom licu kaznu zatvora u kra}em trajawu od jedne godine. Upu}ivawe u vaspitnu ustanovu ^lan 79. ovog ~lana. mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera mo`e se. obustaviti od izvr{ewa. i 2. Pri izricawu ove mjere sud ne}e odrediti weno trajawe. a one bi bile od uticaja na dono{ewe odluke. ne izvr{i ili da se zamijeni nekom drugom mjerom. (3) Izuzetno. Obustava izvr{ewa i izmjena odluke o vaspitnim mjerama ^lan 82. (1) Kad se poslije dono{ewa odluke kojom je izre~ena mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme dono{ewa odluke ili se za wih nije znalo. (1) Maloqetnika prema kome treba primijeniti poja~ane mjere prevaspitawa sud }e uputiti u vaspitnopopravni dom za maloqetne u~inioce krivi~nih djela. odnosno mjera upu}ivawa u vaspitno-popravni dom mo`e se obustaviti od izvr{ewa ili zamijeniti nekom drugom mjerom i prije isteka rokova iz ta~. sud }e ponovo odlu~iti o potrebi izvr{ewa izre~ene mjere. (2) Pri odlu~ivawu da li }e izre}i mjeru iz stava 1. a u vrijeme su|ewa nije navr{io dvadeset jednu godinu sud mo`e izre}i odgovaraju}u mjeru poja~anog nadzora ili zavodsku mjeru ako se. (5) Pri odre|ivawu obaveza iz stava 2. stav 2. (1) Prema maloqetniku ometenom u psihi~kom ili fizi~kom razvoju sud mo`e. a do isteka ovog roka mo`e se zamijeniti samo upu}ivawem maloqetnika u vaspitno-popravni dom ili drugu ustanovu za osposobqavawe. (2) Maloqetnik ostaje u ustanovi za osposobqavawe dok je to potrebno radi wegovog lije~ewa ili osposobqavawa. (1) Sud }e uputiti u vaspitnu ustanovu maloqetnika nad kojim treba obezbijediti vr{ewe stalnog nadzora od strane stru~nih vaspita~a u ustanovi za vaspitawe maloqetnika. vaspitna mjera prestaje kada ovo lice zapo~ne izdr`avawe kazne. izvr{ewe izre~ene mjere mo`e se obustaviti ili se izre~ena mjera zamijeniti drugom mjerom poja~anog nadzora ili zavodskom mjerom. ovog ~lana. stava 2.). izre}i mjeru upu}ivawa u drugu ustanovu za osposobqavawe. (1) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne starijem maloqetniku kaznu maloqetni~kog zatvora. (2) U vaspitnoj ustanovi maloqetnik ostaje najmawe {est mjeseci. a mo`e se zamijeniti drugom takvom mjerom kojom }e se boqe posti}i svrha vaspitnih mjera. stav 2. (3) U vaspitno-popravnom domu maloqetnik ostaje najmawe jednu.

Ovakvom licu sud mo`e izre}i vaspitne mjere poja~anog nadzora ili zavodsku mjeru.). (3) Umjesto obaveznog psihijatrijskog lije~ewa mo`e se izre}i vaspitna mjera upu}ivawa u drugu ustanovu za osposobqavawe ako se u toj ustanovi mo`e obezbijediti lije~ewe i time posti}i svrha ove mjere bezbjednosti. ovog zakona). a naro~ito te`inu u~iwenog djela. st. pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. Kazna maloqetni~kog zatvora ne mo`e se izvr{iti ako je proteklo: 1) deset godina od osude na maloqetni~ki zatvor preko pet godina. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (2) Ako punoqetno lice u vrijeme su|ewa nije navr{ilo dvadeset jednu godinu. brisawa osude i pravnih posqedica osude isto pravno dejstvo kao i kazna maloqetni~kog zatvora. ima u pogledu rehabilitacije. (1) Ako je o{te}enom u krivi~nom postupku dosu|en imovinskopravni zahtjev. (1) Maloqetni~ki zatvor ne mo`e biti kra}i od jedne ni du`i od deset godina. a naro~ito te`inu u~iwenog djela. Na~in oduzimawa imovinske koristi ^lan 95. 25. ako pokrene parnicu u roku od {est mjeseci od dana pravnosna`nosti odluke kojom je upu}en na parnicu i ako u roku od tri mjeseca od dana pravnosna`nosti odluke kojom je utvr|en wegov zahtjev zatra`i namirewe iz oduzete vrijednosti. ali }e naro~ito imati u vidu okolnosti koje se ti~u li~nosti maloqetnika. (2) Po odredbi stava 1. Zastarjelost izvr{ewa kazne maloqetni~kog zatvora ^lan 90. 2) pet godina od osude na maloqetni~ki zatvor preko tri godine. ovog ~lana sud }e postupiti i kad poslije izre~ene vaspitne mjere.Srijeda. sud }e izre}i oduzimawe imovinske koristi ukoliko ona prelazi dosu|eni imovinskopravni zahtjev o{te}enog. izre}i zatvor ili uslovnu osudu. (2) Pri odmjeravawu kazne maloqetni~kog zatvora sud }e uzeti u obzir sve okolnosti koje uti~u da kazna bude mawa ili ve}a (~lan 37. Maloqetni~ki zatvor ^lan 88. (2) O{te}eni koji je u krivi~nom postupku u pogledu svog imovinskopravnog zahtjeva upu}en na parnicu mo`e tra`iti da se namiri iz iznosa oduzete vrijednosti. a zbog te{kih posqedica djela i visokog stepena krivi~ne odgovornosti ne bi bilo opravdano izre}i vaspitnu mjeru. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti ne mo`e se izre}i uz disciplinske mjere. 1. Pri ocjeni da li }e i koju od ovih sankcija izre}i. 3) tri godine od osude na maloqetni~ki zatvor do tri godine. vladawe u~inioca kao i svrhu koju treba posti}i ovim sankcijama. (1) Od u~inioca }e se oduzeti novac. (1) Prema maloqetnim u~iniocima krivi~nih djela. Izricawe maloqetni~kog zatvora i vaspitnih mjera za krivi~na djela u sticaju ^lan 89. a izri~e se na pune godine ili na pola godine. izre}i ove mjere bezbjednosti: obavezno psihijatrijsko lije~ewe. predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koji su pribavqeni krivi~nim djelom. Vaspitne mjere i maloqetni~ki zatvor ne povla~e pravne posqedice koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava (~lana 98. (4) Izuzetno od odredbe stava 3. vrijeme koje je proteklo od wegovog izvr{ewa. kazna maloqetni~kog zatvora. sud }e uzeti u obzir sve okolnosti slu~aja. ovog ~lana. i 2. sud }e uzeti u obzir sve okolnosti slu~aja. (1) Punoqetnom licu koje je navr{ilo dvadeset jednu godinu ne mo`e se suditi za krivi~no djelo koje je izvr{ilo kao mla|i maloqetnik. a pod uslovom iz ~lana 86. ako su ona znala ili mogla znati da je imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom.Strana 11 K a`wav awe s tarij ih maloqe t nika Op{ta odredba ^lan 87. Izricawe krivi~nih sankcija punoqetnim licima za djela koja su u~inila kao maloqetnici ^lan 91. Glava sedma ODUZIMAWE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVQENE KRIVI^NIM DJELOM Osnov oduzimawa imovinske koristi ^lan 94. (1) Niko ne mo`e zadr`ati imovinsku korist pribavqenu krivi~nim djelom. Za{tita o{te}enog ^lan 96. ako je radi utvr|ewa svog zahtjeva pokrenuo parnicu u roku od tri mjeseca od . jun 2003. zabrana upravqawa motornim vozilom i oduzimawe predmeta. umjesto maloqetni~kog zatvora. stav 2. (2) Imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom mo`e se oduzeti od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti. Mjere bezbjednosti prema maloqetnicima ^lan 93. (3) Kazna maloqetni~kog zatvora za odre|eno krivi~no djelo ne mo`e se izre}i u trajawu du`em od propisane kazne zatvora za to djelo. pod uslovima predvi|enim u zakonu. Pri ocjeni da li }e ovu mjeru izre}i. ovog zakona. (2) Korist iz stava 1. vladawe u~inioca i svrhu ove vaspitne mjere. mogu se. ovog ~lana oduze}e se sudskom odlukom kojom je utvr|eno izvr{ewe krivi~nog djela. mo`e mu se suditi za krivi~no djelo koje je u~inilo kao mla|i maloqetnik samo ako je za to djelo propisana kazna te`a od pet godina zatvora. vrijeme koje je proteklo od wegovog izvr{ewa. Kazna zatvora izre~ena u ovom slu~aju. (3) O{te}eni koji u krivi~nom postupku nije prijavio imovinskopravni zahtjev mo`e zahtijevati namirewe iz oduzete vrijednosti. (3) Punoqetnom licu mo`e se za krivi~no djelo koje je izvr{ilo kao stariji maloqetnik izre}i odgovaraju}a zavodska vaspitna mjera. kojima je izre~ena vaspitna mjera ili kazna maloqetni~kog zatvora. (1) Za krivi~no djelo u sticaju sud izri~e maloqetniku samo jednu vaspitnu mjeru ili samo kaznu maloqetni~kog zatvora kad postoje zakonski uslovi za izricawe te kazne i kad sud na|e da je treba izre}i. obavezno lije~ewe od zavisnosti. Kazniti se mo`e samo krivi~no odgovoran stariji maloqetnik koji je u~inio krivi~no djelo za koje je zakonom propisana kazna te`a od pet godina zatvora. punoqetnom licu koje je u vrijeme su|ewa navr{ilo dvadeset jednu godinu sud mo`e. a ako oduzimawe nije mogu}e . odnosno maloqetni~kog zatvora utvrdi da je maloqetnik prije ili poslije wihovog izricawa u~inio neko krivi~no djelo. Dejstvo vaspitnih mjera i kazne maloqetni~kog zatvora ^lan 92.u~inilac }e se obavezati da plati nov~ani iznos koji odgovara pribavqenoj imovinskoj koristi.

(5) Poslije izdr`ane. na radiju.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. dr`avnim organima. (2) Rehabilitacijom prestaje i sporedna kazna koja nije izvr{ena. odnosno gubitak odre|enih prava ili zabranu sticawa odre|enih prava. (1) Osude za odre|ena krivi~na djela ili na odre|ene kazne mogu imati za pravnu posqedicu prestanak. 4) Osude na zatvor preko jedne do tri godine bri{u se iz kaznene evidencije kad protekne pet godina od dana izdr`ane. opro{tene ili zastarjele kazne zatvora ili maloqetni~kog zatvora. ako su protekli rokovi i ispuweni drugi uslovi predvi|eni u prethodnim stavovima ovog ~lana u pogledu svakog krivi~nog djela za koje je osu|eno. (1) Rehabilitacijom se bri{e osuda i prestaju sve wene pravne posqedice. 2) Uslovna osuda bri{e se iz kaznene evidencije poslije jedne godine od kad je proteklo vrijeme provjeravawa . ako za pojedine pravne posqedice nije zakonom propisano kra}e trajawe. (1) Zakonska rehabilitacija mo`e nastati samo u odnosu na lica koja ranije nisu osu|ivana ili se po zakonu smatraju neosu|ivanima. 25.Strana 12 . osim onih koja su im ograni~ena usqed izre~ene mjere bezbjednosti ili usqed nastupawa pravne posqedice osude. Zakonska rehabilitacija ^lan 101. zakonima ili drugim propisima.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. 3) gubitak ~ina vojnog starje{ine ili klase vojnog slu`benika. Po~etak i trajawe pravnih posqedica osude ^lan 99. dr`avnim organima. (4) Kad se ispune uslovi za brisawe osude iz kaznene evidencije predvi|eni prethodnim odredbama. dana saznawa za presudu kojom se oduzima imovinska korist. Ovo vrijedi i za osu|ene na uslovnom otpustu. a u tom vremenu osu|eni nije izvr{io novo krivi~no djelo. tu`ila{tvu i organima unutra{wih poslova u vezi sa krivi~nim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osu|eno. 3) zabrana sticawa odre|enog poziva ili unapre|ewa u slu`bi. opro{tene ili zastarjele kazne . (3) Pravne posqedice osude mogu se predvidjeti samo zakonom i nastupaju po sili zakona kojim su predvi|ene. (2) Pravne posqedice osude koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava jesu: 1) zabrana vr{ewa odre|enih poslova ili funkcija u organima dr`avne vlasti. preduze}ima i u drugim pravnim licima. 2) zabrana istupawa u {tampi. a osu|eni se smatra neosu|ivanim. zabrana vr{ewa izdava~ke djelatnosti ili zabrana u~estvovawa u osnivawu udru`ewa. uslovna osuda ili sudska opomena ili kad je u~inilac oslobo|en od kazne. Glava osma PRAVNE POSQEDICE OSUDE Nastupawe pravnih posqedica osude ^lan 97. (1) Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati sudu. (2) U slu~aju iz prethodnog stava. (3) Brisawem osude prestaju pravne posqedice osude. (2) Pravne posqedice osude koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava traju najdu`e pet godina od dana izdr`ane. 3) Osuda na nov~anu kaznu. sud mo`e dati rehabilitaciju i licu koje je vi{e puta osu|ivano. opro{tene ili zastarjele kazne . Davawe podataka iz kaznene evidencije ^lan 103. jun 2003. (2) Zakonska rehabilitacija nastaje: 1) Osuda o izre~enoj sudskoj opomeni i osuda kojom je izre~eno oslobo|ewe od kazne bri{u se iz kaznene evidencije poslije isteka jedne godine od pravnosna`nosti sudske odluke . (4) Izuzetno. 2) prestanak radnog odnosa ili prestanak vr{ewa odre|enog zvawa. opro{tene ili zastarjele kazne. (3) Sudska rehabilitacija se ne mo`e dati ako jo{ traju mjere bezbjednosti. poziva ili zanimawa. nadle`nim organima za izvr{ewe . (1) Pravne posqedice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak odre|enih prava jesu: 1) prestanak vr{ewa odre|enih poslova ili funkcija u organima dr`avne vlasti.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. televiziji ili javnim skupovima. opro{tene ili zastarjele kazne. Vrste pravnih posqedica osude ^lan 98.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. (3) Rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili na osnovu sudske odluke po molbi osu|enog (sudska rehabilitacija). izdr`ane. sud mo`e dati rehabilitaciju ako na|e da je osu|eni to zaslu`io svojim vladawem i ako se mo`e sa osnovom o~ekivati da ubudu}e ne}e vr{iti krivi~na djela. (1) Pravne posqedice osude nastupaju danom pravnosna`nosti presude. smatra}e se da je osuda brisana u momentu kad se ti uslovi ispune. (4) Rehabilitacijom se ne dira u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. osu|ena lica i prije rehabilitacije u`ivaju sva prava utvr|ena ustavom. (2) Pravne posqedice osude ne mogu nastupiti kad je za krivi~no djelo u~iniocu izre~ena nov~ana kazna. Glava deveta REHABILITACIJA I USLOVI ZA DAVAWE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE Rehabilitacija ^lan 100. (1) Sudska rehabilitacija mo`e se dati licu koje je osu|eno na kaznu zatvora preko tri do pet godina. a najdaqe u roku od dvije godine od pravnosna`nosti odluke o oduzimawu imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravnosna`nosti odluke kojom je utvr|en wegov zahtjev zatra`i namirewe iz oduzete vrijednosti. 4) oduzimawe odlikovawa. preduze}ima i u drugim pravnim licima. 4) zabrana sticawa odre|enih dozvola ili odobrewa koja se daju odlukom dr`avnih organa. ako je proteklo osam godina od dana izdr`ane.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. zatvor do jedne godine i na maloqetni~ki zatvor bri{u se iz kaznene evidencije kad proteknu tri godine od dana izvr{ene. (3) Osude se ne mogu brisati iz kaznene evidencije za vrijeme trajawa mjera bezbjednosti. Sudska rehabilitacija ^lan 102.

(1) Sud mo`e odlu~iti da prestanu mjere bezbjednosti zabrane vr{ewa poziva. izvr{avawe radnih obaveza s obzirom na wegovu radnu sposobnost i druge okolnosti koje pokazuju da je postignuta svrha ka`wavawa. (1) Osu|eni koji je izdr`ao polovinu kazne zatvora mo`e se otpustiti sa izdr`avawa kazne pod uslovom da do isteka vremena za koje mu je izre~ena kazna ne u~ini novo krivi~no djelo (uslovni otpust). (4) Niko nema prava da tra`i od gra|ana da podnese dokaze o svojoj osu|ivanosti ili neosu|ivanosti. ako takve postupke osu|enik izri~ito odbija. (5) Gra|anima se. a sud ne opozove uslovni otpust. koji zadiru u osu|enikovu intimu. kao i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka mjere bezbjednosti. (2) Nije dozvoqena upotreba prevaspitnih. (4) Prestankom pravnih posqedica osude ne dira se u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. mora mu se zagarantovati sudska za{tita. preduze}ima i drugim pravnim licima. medicinskih ili psiholo{kih postupaka. produ`uje se uslovni otpust za vrijeme koje je osu|eni proveo na izdr`avawu kazne zatvora. (6) Prethodne odredbe se shodno primjewuju i na opoziv uslovnog otpusta sa izdr`avawa kazne maloqetni~kog zatvora. pomilovawa ili brisawa osude. i ~lana 43. na wihov zahtjev. ali ne prije nego {to izdr`i najmawe jednu godinu ove kazne. (3) Kazna maloqetni~kog zatvora se izdr`ava u posebnim kazneno-popravnim domovima. Uslovni otpust ^lan 108. (2) Uslovno se mo`e otpustiti i osu|eni koji je izdr`ao polovinu. ne smije biti podvrgnuto mu~ewu ili drugim oblicima okrutnog. wegovu spremnost da naknadi {tetu prouzrokovanu krivi~nim djelom i da vrati imovinsku korist ste~enu izvr{ewem krivi~nog djela. Dio kazne koju je osu|eni izdr`ao po ranijoj presudi ura~unava se u novu kaznu. Opozivawe uslovnog otpusta ^lan 109. protiv koga se izvr{ava krivi~na sankcija. (4) Pri ocjeni da li }e se osu|eni uslovno otpustiti. mogu biti oduzeta ili ograni~ena odre|ena prava samo u mjeri koja odgovara prirodi i sadr`ini te sankcije i samo na na~in kojim se obezbje|uje po{tovawe li~nosti u~inioca i wegovog qudskog dostojanstva. Postupawe sa osu|enicima ^lan 107.Srijeda. a vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne ura~unava se. ovog zakona uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu. (2) Kazna dugotrajnog zatvora izdr`ava se iskqu~ivo u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog tipa. odnosno pravne posqedice osude. po{tovati wihovo li~no dostojanstvo i {tititi wihov tjelesni i duhovni integritet. ovog ~lana primijeni}e se i kad se uslovno otpu{tenom sudi za djelo koje je u~inio prije nego {to je uslovno otpu{ten. (3) Pri ocjeni da li }e odrediti prestanak mjere bezbjednosti. (3) Osu|eni kome je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora mo`e se uslovno otpustiti nakon {to izdr`i tri petine te kazne i pod uslovom da ubudu}e ne u~ini krivi~no djelo. (1) Sud }e opozvati uslovni otpust ako osu|eni dok je na uslovnom otpustu u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koje je izre~ena kazna zatvora preko jedne godine. stav 2. djelatnosti ili du`nosti i zabrane upravqawa motornim vozilom ako je protekla jedna godina od dana wihovog primjewivawa. Za vrijeme uslovnog otpusta sud mo`e odrediti mjeru poja~anog nadzora organa socijalnog starawa. sa osu|enicima treba postupati ~ovje~no. 25. wihov zna~aj. Ustanove za izvr{ewe kazne zatvora i maloqetni~kog zatvora ^lan 106. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (2) Podaci iz kaznene evidencije mogu se na obrazlo`en zahtjev dati dr`avnim organima. jun 2003. odnosno pravne posqedice osude sud }e uzeti u obzir pona{awe osu|enog poslije osude. poluotvorenog i otvorenog tipa. . a izuzetno i tre}inu kazne maloqetni~kog zatvora. (1) Za vrijeme izdr`avawa kazne. (3) Podaci o brisanoj osudi ne mogu se dati nikome. (1) U~iniocu krivi~nog djela.Strana 13 krivi~nih sankcija i nadle`nim organima koji u~estvuju u postupku davawa amnestije. Posebna odredba ^lan 110. U slu~aju kad bude podvrgnuto takvom postupawu. 1. (2) Sud mo`e opozvati uslovni otpust ako uslovno otpu{teni u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koje je izre~ena kazna zatvora do jedne godine. pobude iz kojih su u~iwena i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost opozivawa uslovnog otpusta. (2) Kad protekne jedna godina od dana izdr`ane. (4) Odredbe st. ne~ovje~nog ili poni`avaju}eg postupawa. mogu davati podaci o wihovoj osu|ivanosti ili neosu|ivanosti samo ako su im ovi podaci potrebni radi ostvarivawa wihovih prava u inostranstvu. Glava deseta OSNOVNE ODREDBE O IZVR[EWU KRIVI^NIH SANKCIJA Ograni~ewa u izvr{ewu krivi~nih sankcija ^lan 105. (1) Kazna zatvora se izdr`ava u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog. do 3. Osu|eni maloqetnici mogu ostati u ovim domovima do navr{ene dvadeset tre}e godine. Prestanak mjera bezbjednosti i pravnih posqedica osude na osnovu sudske odluke ^lan 104. ako jo{ traju odre|ene pravne posqedice osude ili mjere bezbjednosti ili ako za to postoji opravdan interes zasnovan na zakonu. Pri ocjeni da li }e opozvati uslovni otpusti sud }e naro~ito uzeti u obzir srodnost u~iwenih krivi~nih djela. a ako do tada ne izdr`e kaznu uputi}e se u kazneno-popravnu ustanovu u kojoj punoqetna lica izdr`avaju kaznu zatvora. uze}e se u obzir wegovo vladawe za vrijeme izdr`avawa kazne. (5) Ako uslovno otpu{teni bude osu|en na kaznu zatvora do jedne godine. u izvr{ewu krivi~ne sankcije. (3) Kad sud opozove uslovni otpust izre}i }e kaznu na osnovu odredaba ~lana 42. (2) Lice. Izvr{ewe krivi~nih sankcija bli`e se ure|uje posebnim zakonom. zastarjele ili opro{tene kazne sud mo`e odrediti da prestane pravna posqedica osude koja se odnosi na zabranu sticawa odre|enog prava.

5) pet godina preko jedne godine. Glava trinaesta VA@EWE KRIVI^NOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRPSKE PREMA MJESTU IZVR[EWA KRIVI^NOG DJELA Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za svakog ko na teritoriji Republike Srpske u~ini krivi~no djelo ^lan 119. (2) Zastarjevawe ne te~e za vrijeme za koje se po zakonu izvr{ewe kazne ne mo`e preduzeti. 4) deset godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko tri godine. Tok i prekid zastarijevawa izvr{ewa kazne ^lan 115. . Ako u zakonu nije druga~ije odre|eno. izre~ena kazna ne mo`e se izvr{iti kad protekne: 1) trideset pet godina ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora. djelatnosti ili du`nosti i zabrane upravqawa motornim vozilom nastaje kad protekne vrijeme za koje su te mjere izre~ene. (3) Zastarjevawe se prekida svakom radwom nadle`nog organa koja se preduzima radi izvr{ewa kazne. jun 2003. do 5.od dana kad je odluka o opozivawu postala pravnosna`na. odnosno odre|uje kra}e trajawe pravne posqedice osude ili mjere bezbjednosti. Zastarjelost izvr{ewa kazne ^lan 113. 2. odre|uje se brisawe osude ili se ukida. odre|uje se brisawe osude. a ako je uslovna osuda opozvana . (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za svakog ko na teritoriji Republike Srpske u~ini krivi~no djelo. Davawem amnestije ili pomilovawa ne dira se u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. zamjewuje se izre~ena kazna bla`om kaznom. (4) Sa svakim prekidom zastarjevawe po~iwe ponovo da te~e. potpuno ili djelimi~no oslobo|ewe od izvr{ewa kazne zamjewuje se izre~ena kazna bla`om kaznom ili uslovnom osudom. 4) deset godina preko tri godina. (5) Zastarjelost izvr{ewa kazne nastaje u svakom slu~aju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu tra`i za zastarjelost izvr{ewa kazne. Zastarjelost krivi~nog gowewa ^lan 111. 25.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Glava jedanaesta ZASTARJELOST Srijeda. 2) dvadeset godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora preko deset godina. (1) Zastarjevawe izvr{ewa kazne po~iwe od dana kad je presuda postala pravnosna`na. (1) Pomilovawem se poimeni~no odre|enom licu daje oslobo|ewe od krivi~nog gowewa. ali ona ne mo`e nastupiti ako je izvr{ewe kazne u toku. Licima koja su obuhva}ena aktom amnestije daje se oslobo|ewe od gowewa ili potpuno ili djelimi~no oslobo|ewe od izvr{ewa kazne. (2) Ako je za krivi~no djelo propisano vi{e kazni. Glava dvanaesta AMNESTIJA I POMILOVAWE Amnestija ^lan 116. 5) pet godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko jedne godine. 3) petnaest godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko pet godina. (2) Licu koje je osu|eno na kaznu dugotrajnog zatvora pomilovawe se ne mo`e dati prije nego {to izdr`i tri petine te kazne. (1) Zastarjevawe krivi~nog gowewa po~iwe od dana kad je krivi~no djelo u~iweno. Tok i prekid zastarjevawa krivi~nog gowewa ^lan 112. ovog ~lana shodno se primjewuju i na zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti. Zastarjelost izvr{ewa sporedne kazne i mjera bezbjednosti ^lan 114.Strana 14 . Pomilovawe ^lan 117. (2) Zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog le~ewa. (1) Ako u zakonu nije druga~ije odre|eno. (4) Zastarjevawe se prekida i kad u~inilac u vrijeme dok te~e rok zastarjelosti u~ini isto tako te{ko ili te`e krivi~no djelo. krivi~no gowewe se ne mo`e preduzeti kad protekne: 1) trideset pet godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna dugotrajnog zatvora. mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti i oduzimawa predmeta nastaje kad protekne pet godina od dana pravnosna`nosti odluke kojom su te mjere izre~ene. (3) Zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poziva. (1) Zastarjelost izvr{ewa nov~ane kazne kao sporedne kazne nastaje kad proteknu dvije godine od dana pravnosna`nosti presude kojom je ta kazna izre~ena. 6) tri godine ako je izre~ena kazna zatvora do jedne godine ili nov~ana kazna. Dejstvo amnestije i pomilovawa na prava tre}ih lica ^lan 118. rok zastarjelosti odre|uje se po najte`oj propisanoj kazni. 2) dvadeset godina ako je izre~ena kazna zatvora preko deset godina. 3) petnaest godina preko pet godina. (3) Zastarjevawe se prekida svakom procesnom radwom koja se preduzima radi gowewa u~inioca zbog u~iwenog krivi~nog djela. (2) Zastarevawe ne te~e za vrijeme za koje se po zakonu gowewe ne mo`e otpo~eti ili produ`iti. (6) Zastarjelost krivi~nog gowewa nastaje u svakom slu~aju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu tra`i za zastarjelost krivi~nog gowewa. (5) Sa svakim prekidom zastarjevawe po~iwe ponovo da te~e. 6) tri godine od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor do jedne godine ili nov~ana kazna. (6) Odredbe st. ili se ukida odre|ena pravna posqedica osude.

ura~unavawe }e se izvr{iti po ocijeni suda. i 122. naloga ili odobrewa rukovode}ih ili nadzornih organa pravnog lica. (4) Samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca mo`e se u Republici Srpskoj preduzeti gowewe u slu~ajevima iz ~lana 122. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za dr`avqanina Republike Srpske koji u~ini krivi~no djelo u inostranstvu ^lan 121. odgovorno je za krivi~na djela u~iwena na teritoriji Republike Srpske. ako se zatekne na teritoriji Republike Srpske ili joj bude ekstradiran. ovog zakona. ovog zakona gowewe }e se preduzeti samo kad se za krivi~no djelo ka`wava i po zakonu zemqe u kojoj je djelo u~iweno. (2) Pod uslovima propisanim ovim zakonom. ili 2) kada su rukovode}i ili nadzorni organi pravnog lica uticali na u~inioca ili mu omogu}ili da u~ini krivi~no djelo. i ~lana 122. kad se zatekne na teritoriji Republike Srpske a ne bude ekstradiran stranoj dr`avi. Posebni uslovi za gowewe ^lan 123. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za stranca koji u~ini krivi~no djelo u inostranstvu ^lan 122. Osnovi odgovornosti pravnog lica ^lan 127. kanton. ako je u pitawu djelo koje je u vrijeme kad je izvr{eno smatrano krivi~nim djelom prema op{tim pravnim na~elima priznatim od strane me|unarodne zajednice. 293. bez obzira gde se brod nalazio u vrijeme izvr{ewa djela. za krivi~no djelo koje je u~inilac u~inio u ime. Ura~unavawe pritvora i kazne izdr`ane u inostranstvu ^lan 124. wenih dr`avqana ili doma}ih pravnih lica. (5) U slu~ajevima iz ~lana 119.Srijeda. (1) Odredbama ove glave propisuje se odgovornost pravnog lica. op{tinu i mjesnu zajednicu. Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za svakog ko van wene teritorije ili u inostranstvu u~ini krivi~no djelo iz ~l. Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine. Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za dr`avqanina Republike Srpske i kad u inostranstvu u~ini koje drugo krivi~no djelo. ovog zakona pokrenut ili dovr{en krivi~ni postupak u stranoj dr`avi. (1) Doma}e i strano pravno lice u skladu s ovim zakonom. za ra~un ili u korist pravnog lica. ako je krivi~no djelo u~iweno protiv Republike Srpske. (1) Ukoliko odredbama ove glave zakona nije druga~ije propisano. 25. shodno se primjewuju odredbe op{teg djela ovog zakona. i 122. Federaciju Bosne i Hercegovine. ovog zakona. ovog zakona. (4) Krivi~ni postupak protiv pravnih lica vodi se po odredbama Zakona o krivi~nom postupku Republike Srpske. Republiku Srpsku. gowewe u Republici Srpskoj preduze}e se samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca. odgovorno za krivi~no djelo u~iweno izvan Republike Srpske. za ra~un ili u korist pravnog lica. ovog zakona gowewe stranca mo`e se. izuzimaju}i Bosnu i Hercegovinu. ura~una}e se u kaznu koju izrekne doma}i sud za isto krivi~no djelo. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . Glava ~etrnaesta ODGOVORNOST PRAVNIH LICA ZA KRIVI^NA DJELA Odgovornost pravnog lica ^lan 125. pod uslovom uzajamnosti ustupiti stranoj dr`avi. a takav zahtjev nije podnesen. kao i kazna koju je u~inilac izdr`ao po presudi inostranog suda. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za odre|ena krivi~na djela u~iwena u inostranstvu ^lan 120. li{ewe slobode u toku ekstradicionog postupka. 2) ako je u~inilac u inostranstvu pravnosna`nom presudom oslobo|en. Za krivi~no djelo koje je u~inilac u~inio u ime. (2) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za stranca koji prema stranoj dr`avi ili prema strancu u~ini u inostranstvu krivi~no djelo za koje se po tom zakonodavstvu mo`e izre}i zatvor od pet godina ili te`a kazna. 3) ako se za krivi~no djelo po stranom zakonu goni po zahtjevu o{te}enog.Strana 15 (2) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za svakog ko u~ini krivi~no djelo na doma}em brodu. . stav 1. Pritvor. sud u takvom slu~aju ne mo`e izre}i te`u kaznu od kazne koja je propisana zakonom zemqe u kojoj je krivi~no djelo u~iweno. (3) U slu~ajevima iz ~l. (2) Doma}e i strano pravno lice koje ima sjedi{te na teritoriji Republike Srpske ili u woj obavqa svoju djelatnost je. (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za stranca koji van teritorije Republike Srpske u~ini prema woj ili wenom dr`avqaninu krivi~no djelo i kad nisu u pitawu krivi~na djela navedena u ~lanu 120. za odre|ena pravna lica mo`e biti iskqu~ena ili ograni~ena primjena pojedinih kazni ili drugih krivi~nopravnih sankcija koje se mogu izre}i pravnim licima. ili 4) kada su rukovode}i ili nadzorni organi pravnog lica propustili du`ni nadzor nad zakonito{}u rada radnika. osim krivi~nih djela navedenih u ~lanu 120. Kada se u slu~ajevima iz ~lana 121. odgovorno je pravno lice: 1) kada obiqe`ja u~iwenog krivi~nog djela proizlaze iz odluke. ovog zakona po zakonu zemqe u kojoj je djelo u~iweno za to krivi~no djelo ne ka`wava. 121. Primjena ovog zakona prema mjestu izvr{ewa krivi~nog djela u vezi s krivi~nom odgovorno{}u pravnog lica ^lan 126. a ako kazne nisu iste vrste . bez obzira na zakon zemqe u kojoj je krivi~no djelo u~iweno. u skladu s ovim zakonom. stav 2. do 311. grad. bez obzira gdje se vazduhoplov nalazio u vrijeme izvr{ewa djela. ovog zakona gowewe se ne}e preduzeti: 1) ako je u~inilac potpuno izdr`ao kaznu na koju je u inostranstvu osu|en. gowewe se mo`e preduzeti samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca. (3) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za svakog ko u~ini krivi~no djelo u doma}em civilnom vazduhoplovu dok je u letu. 121. ovog zakona. Ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. ili 3) kada pravno lice raspola`e s protivpravno ostvarenom imovinskom koristi ili koristi predmete nastale krivi~nim djelom. (1) Ako je u slu~ajevima iz ~lana 119. ako se zatekne na teritoriji Republike Srpske ili joj bude ekstradiran. (2) U slu~ajevima iz ~l. ili u doma}em vojnom vazduhoplovu. jun 2003.

(1) Pri odmjeravawu kazne pravnom licu sud uzima u obzir. (2) Odgovornost pravnog lica ne iskqu~uje krivi~nu odgovornost fizi~kih.000. i u tom se slu~aju pravno lice mo`e bla`e kazniti.Strana 16 . Granice odgovornosti pravnog lica za krivi~no djelo ^lan 128. Kazna oduzimawa imovine ^lan 136. Kazna prestanka pravnog lica ^lan 137. a u krivi~nom je postupku utvr|ena krivi~na odgovornost tog pravnog lica. (4) Ako je do prestanka pravnog lica do{lo po pravnosna`no okon~anom krivi~nom postupku. pravno lice se mo`e osloboditi kazne. izre~ena kazna ne smije pre}i polovinu imovine pravnog lica. 3) kazna prestanka pravnog lica. (2) Pri sau~esni{tvu pravnih lica iz stava 1. povjerioci se mogu namiriti iz oduzete ste~ajne mase. (1) Kazna oduzimawa imovine se mo`e izre}i za krivi~na djela s propisanom kaznom zatvora od pet godina ili te`om kaznom. izri~e se mjera bezbjednosti oduzimawa predmeta ili se oduzima imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. (2) Kada je do prestanka pravnog lica do{lo prije pravnosna`nog okon~awa krivi~nog postupka. 2) kazna oduzimawa imovine. 25. Odgovornost pri promjeni statusa pravnog lica ^lan 129. (3) U slu~aju ste~ajnog postupka kao posqedice izre~ene kazne oduzimawa imovine. (1) Ako je u~inilac planirano krivi~no djelo zapo~eo. a mo`e se i bla`e kazniti. (3) Pravnom licu koje je pravni sqednik pravnog lica kojem je utvr|ena krivi~na odgovornost i ~iji su rukovode}i ili nadzorni organi znali za u~iweno krivi~no djelo. mo`e se bla`e kazniti. (3) Ako su rukovode}i ili nadzorni organi sprije~ili u~inioca da dovr{i zapo~eto krivi~no djelo. Sau~esni{tvo pravnih lica ^lan 132. mogu se isplatiti povjerioci. ovog ~lana. ako su rukovode}i ili nadzorni organi prije prestanka pravnog lica znali za u~iweno krivi~no djelo. (2) Uz kaznu prestanka pravnog lica. Pravnim licima se za krivi~na djela mogu izre}i ove kazne: 1) nov~ana kazna. (2) Pravno lice se ka`wava za poku{aj kaznom propisanom za dovr{eno krivi~no djelo.000 KM. ta~ka 4. mo`e se osloboditi kazne. (3) Uz izre~enu kaznu prestanka pravnog lica. pravno lice je odgovorno za krivi~no djelo i kada u~inilac za u~iweno krivi~no djelo nije krivi~no odgovoran. 2. . (1) Pravno lice u ste~aju mo`e biti krivi~no odgovorno za krivi~no djelo bez obzira je li krivi~no djelo u~iweno prije po~etka ste~ajnog postupka ili u me|uvremenu. svako pravno lice odgovara kao da je jedino pravno lice krivi~no odgovorno za krivi~no djelo. najve}a mjera izre~ene nov~ane kazne mo`e iznositi dvostruki iznos te {tete. ovog zakona. izre~ena krivi~nopravna sankcija se izvr{ava po odredbama st. i 3. svako je odgovorno prema ~lanu 127. ovog zakona. Kazne za pravna lica ^lan 134. Op{ti razlozi za ubla`avawe kazne pravnom licu ili osloba|awe od kazne ^lan 133. (1) Kazna prestanka pravnog lica mo`e se izre}i ako je djelatnost pravnog lica u cjelosti ili u prete`noj mjeri kori{}ena za izvr{ewe krivi~nog djela. Produ`eno krivi~no djelo ^lan 131. Odmjeravawe kazne pravnom licu ^lan 138. odnosno koristi. sud }e predlo`iti otvarawe postupka likvidacije. (1) Nov~ana kazna ne mo`e biti mawa od 5. ovog zakona. pravno lice odgovara za u~iweno krivi~no djelo u granicama odgovornosti u~inioca. ali ga nije dovr{io. (2) Pravnom licu se mo`e oduzeti najmawe polovina imovine ili ve}i dio imovine ili cjelokupna imovina. ovog zakona odgovorno je pravno lice. odnosno odgovornih lica za u~iweno krivi~no djelo. ali se pravnom licu u ste~aju ne izri~e kazna. pored op{tih pravila za odmjeravawe kazne i ekonomsku mo} pravnog lica. (2) Ako je krivi~nim djelom pravnog lica prouzrokovana drugome imovinska {teta ili pribavqena protivpravna imovinska korist. pod uslovima iz ~lana 127. (1) Pravno lice ~iji rukovode}i ili nadzorni organ dobrovoqno prijavi u~inioca nakon {to je krivi~no djelo u~iweno. (2) Pri odmjeravawu nov~ane kazne za krivi~na djela za koja se uz nov~anu kaznu izri~e i kazna oduzimawa imovine. Kada je kod pravnog lica prisutan isti osnov odgovornosti u pogledu vi{e istovrsnih i vremenski povezanih krivi~nih djela vi{e u~inilaca. kazne i ostale krivi~nopravne sankcije izri~u se pravnom licu koje je pravni sqednik lica kojem je utvr|ena krivi~na odgovornost. jun 2003. (4) Iz imovine pravnog lica kojem je izre~ena kazna prestanka pravnog lica. (1) U slu~aju da dva ili vi{e pravnih lica sau~estvuje pri izvr{ewu krivi~nog djela.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. ve} se izri~e mjera bezbjednosti oduzimawa predmeta ili se oduzima imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. (4) Kada u pravnom licu osim u~inioca nema drugog lica ili organa koji bi mogli usmjeravati ili nadzirati po~inioca. Odgovornost pravnog lica za poku{aj ^lan 130. ako je zakonom propisano ka`wavawe i za poku{aj tog krivi~nog djela. ako je djelatnost pravnog lica u cjelosti ili u prete`noj mjeri kori{}ena za izvr{ewe kriv~nog djela. ovog ~lana. sud mo`e izre}i kaznu oduzimawa imovine. pravno lice mo`e biti odgovorno pod uslovima iz ~lana 127.000 KM niti ve}a od 5. (3) Za krivi~na djela u~iwena iz nehata. (2) Pravno lice ~iji rukovode}i ili nadzorni organ po u~iwenom krivi~nom djelu odlu~i da se vrati protivpravno ostvarena imovinska korist ili otklone prouzrokovane {tetne posqedice ili saop{te podaci o osnovanosti odgovornosti drugih pravnih lica. Nov~ana kazna za pravna lica ^lan 135. pravno lice je krivi~no odgovorno kao da je u~iweno jedno krivi~no djelo. (1) Uz uslove iz ~lana 127.

Oduzimawe imovinske koristi od pravnog lica ^lan 143.000 KM i ujedno odlu~iti da se ta kazna ne}e izv{iti ako pravno lice u roku koji odredi sud. (1) Na zastarjelost krivi~nog gowewa pravnog lica primjewuju se odredbe ~lana 111. (2) Uslovnom osudom sud mo`e utvrditi pravnom licu nov~anu kaznu do 1. kao i vazdu{ni prostor nad wima. radiju ili televiziji ili u vi{e sredstava informisawa i ujedno da li da se objavi weno obrazlo`ewe u cijelosti ili u izvodu. ne bude odgovorno za novo krivi~no djelo. ovog ~lana mogu biti u~inioci tih djela ako iz obiqe`ja pojedinog krivi~nog djela ili iz pojedinog propisa ne proizlazi da u~inilac mo`e biti samo neko od tih. ra~unaju}i od pravnosna`nosti osude. Odgovornim licem smatra se i slu`beno lice kad su u pitawu krivi~na djela kod kojih je kao u~inilac ozna~eno odgovorno lice. (4) Pod pojmom odgovornog lica podrazumijeva se lice kome je u preduze}u ili drugom pravnom licu. izdatih od institucija Republike Srpske. uzimaju}i u obzir da se na~inom objavqivawa omogu}i obavije{tenost svih u ~ijem interesu je objavqivawe presude. imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom }e se oduzeti od pravnog lica. b) zabrana rada na osnovu dozvole. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (3) Zastara izvr{ewa mjere bezbjednosti nastupa protekom: 1) {est mjeseci od pravnosna`nosti odluke kojom je izre~ena mjera bezbjednosti objavqivawa presude. Pravnom licu mogu se za krivi~no djelo.500. Objavqivawe presude ^lan 141. a koji ne mo`e biti kra}i od jedne ni du`i od pet godina. izvr{ne i sudske vlasti Republike Srpske i u drugim dr`avnim i upravnim ustanovama ili slu`bama koje vr{e odre|ene upravne. s obzirom na wegovu funkciju ili na osnovu posebnog ovla{}ewa povjeren odre|en krug poslova koji se odnose na izvr{avawe zakona. a koja u okviru tih ovla{}ewa vr{i odre|enu du`nost. posebno ako bi objavqivawe bilo od koristi da se otkloni opasnost za `ivot ili zdravqe qudi ili da se osigura bezbjednost saobra}aja ili kakva korist privredi. kao dijelom teritorije Bosne i Hercegovine. (2) Pod krivi~nim zakonodavstvom Republike Srpske podrazumijevaju se ovaj zakon i sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u drugim zakonima Republike Srpske. a nisu predvi|ena u glavi o krivi~nim djelima protiv slu`bene du`nosti ovog zakona. Glava petnaesta ZNA^EWE IZRAZA U OVOM ZAKONU ^lan 147. (3) Slu`beno lice je izabran ili imenovan funkcioner u organima zakonodavne. lice koje stalno ili povremeno vr{i slu`benu du`nost u navedenim upravnim organima ili ustanovama. Zakoni koji propisuju krivi~na djela pravnih lica ^lan 146. ovog ~lana mo`e se izre}i u trajawu od {est mjeseci do pet godina. Zabrana obavqawa odre|ene privredne djelatnosti ^lan 142. (1) Pravne posqedice osude pravnog lica za krivi~no djelo su: a) zabrana rada na osnovu dozvole. sud cijeni da li da se osuda objavi u {tampi. 25. ovog ~lana izri~e se pravnom licu ako bi wegovo daqe bavqewe odre|enom privrednom djelatno{}u bilo opasno za `ivot i zdravqe qudi ili {tetno za privredno ili finansijsko poslovawe drugih pravnih lica ili za privredu ili ako je pravno lice u posqedwe dvije godine prije izv{rewa krivi~nog djela bilo ve} ka`weno za isto ili sli~no krivi~no djelo. (1) Sud mo`e pravnom licu za krivi~no djelo izre}i uslovnu osudu umjesto nov~ane kazne. Zastarjelost krivi~nog gowewa i izvr{ewe krivi~nih sankcija izre~enih pravnim licima ^lan 145. (1) Mjera bezbjednosti objavqivawa presude izri~e se kada bi bilo korisno da javnost sazna za osudu. (2) S obzirom na zna~aj krivi~nog djela i potrebu da javnost sazna za osudu. odnosno kao krivi~na djela slu`benog lica u nekoj drugoj glavi ovog zakona. Pravne posqedice osude pravnog lica ^lan 144. Ukoliko pravno lice pribavi imovinsku korist u~iwenim krivi~nim djelom. (1) Pod teritorijom Republike Srpske. lica iz stava 3. 2) pet godina za izvr{ewe kazne oduzimawa imovine i kazne prestanka pravnog lica. Pravna lica mogu biti krivi~no odgovorna za krivi~na djela iz ovog zakona i za druga krivi~na djela propisana zakonom Republike Srpske. propisa donesenih na osnovu zakona ili op{tih akata preduze}a ili drugog pravnog lica u upravqawu i rukovawu imovinom ili u rukovo|ewu proizvodnim ili nekim drugim privrednim procesom ili nadzorom nad wima. ovla{}ewa ili koncesije. ovla{}ewa ili koncesije. te drugo lice koje vr{i odre|enu slu`benu du`nost na osnovu ovla{}ewa iz zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona. jun 2003. pored mjere bezbjednosti oduzimawa predmeta izre}i ove mjere bezbjednosti: a) objavqivawe presude. Kad je kao u~inilac odre|enog krivi~nog djela ozna~eno slu`beno lice. Mjere bezbjednosti za pravna lica ^lan 140. (3) Mjera bezbjednosti iz stava 1. podrazumijevaju se suvozemna teritorija i vodene povr{ine unutar wenih granica. (2) Mjera bezbjednosti iz stava 1.Srijeda. (2) Pravne posqedice osude pravnog lica za krivi~no djelo mogu nastupiti i kada je pravnom licu za u~iweno krivi~no djelo izre~ena nov~ana kazna. (2) Zastarjelost izvr{ewa kazne izre~ene pravnom licu nastupa kad od pravnosna`nosti presude kojom je kazna izre~ena protekne: 1) tri godine za izvr{ewe nov~ane kazne. ovog zakona.Strana 17 Izricawe uslovne osude pravnom licu ^lan 139. 2) vremena jednakog onome koje je odre|eno za trajawe mjere bezbjednosti zabrane obavqawa odre|ene privredne djelatnosti. b) zabrana obavqawa odre|ene privredne djelatnosti. . stru~ne i druge poslove u okviru prava i du`nosti vlasti koja ih je osnovala. izdatih od organa strane dr`ave. ovla{}eno lice u privrednom dru{tvu ili u drugom pravnom licu kojem je zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona povjereno vr{ewe javnih ovla{}ewa. (1) Mjerom bezbjednosti zabrane obavqawa odre|ene privredne djelatnosti sud mo`e pravnom licu zabraniti proizvodwu odre|enih proizvoda ili obavqawe odre|enih poslova ili mu zabraniti da se bavi odre|enim poslovima prometa robe ili drugim privrednim poslom.

Te{ko ubistvo ^lan 149. 5) ko umi{qajno li{i `ivota dva ili vi{e lica. toplote ili kretawa. (19) Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenti koji su zakonom. godine.). (10) Skupina qudi je najmawe pet lica. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. institucije za vr{ewe kreditnih i drugih bankarskih poslova. mjesna zajednica. te podjele rada. qekari ili drugi zdravstveni radnici. a ne radi se o ubistvu na mah. maloqetno lice ili `ensko lice za koje zna da je bremenito. firma.Strana 18 . odre|en tajnom Republike Srpske ~ijim bi otkrivawem nastupile {tetne posqedice za bezbjednost ili interes Republike Srpske. korporacija. ustanova. 4) ko drugog li{i `ivota i pri tom umi{qajno dovede u opasnost `ivot jo{ nekog lica. (15) Tajna Republike Srpske je podatak ili dokument koji je zakonom. 25. pri ~emu svako od tih lica daje svoj udio u izvr{ewu krivi~nog djela. Zlo~ina~ku organizaciju odlikuje visok stepen povezanosti ~lanova. branioci. vodenom i vazdu{nom saobra}aju. Zlo~ina~ka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala. (1) Ko drugog li{i `ivota. udru`ewe. 7) ko li{i `ivota sudiju ili javnog tu`ioca u vezi sa vr{ewem wihove sudijske ili tu`ila~ke du`nosti. (21) Novac je metalni i papirni novac koji je na osnovu zakona u opticaju u Bosni i Hercegovini ili u stranoj dr`avi. pri ~emu se koristi zastra{ivawem ili nasiqem radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. grad. (2) Kazna iz stava 1. jun 2003. ili ko li{i `ivota slu`beno ili vojno lice pri vr{ewu poslova bezbjednosti ili du`nosti ~uvawa javnog reda. (20) Dokument ili isprava je svaki predmet koji je podoban ili odre|en da slu`i kao dokaz kakve ~iwenice koja je od zna~aja za pravne odnose. (9) Vi{e lica je najmawe dva lica. (25) Motornim vozilom se smatra svako saobra}ajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. vjerski ispovjednici i druga profesionalna lica u obavqawu svog zvawa ili zanimawa. za obezbje|ewe imovine i lica. (24) Pod pojmom sile podrazumijeva se i primjena hipnoze ili omamquju}ih sredstava. protiv svoje voqe. (23) Pokretna stvar je i svaka proizvedena ili skupqena energija za davawe svjetlosti. javni funkcioner me|unarodne organizacije i wenih organa. kao i registrovani podatak koji je rezultat elektronske obrade podataka (kompjuterski podatak ili program). preduze}e. (18) Profesionalna tajna je podatak o li~nom ili porodi~nom `ivotu stranaka koji saznaju advokati. (16) Vojna tajna je podatak ili dokument koji je zakonom Republike Srpske. sva ta lica mogu biti izvr{ioci tih djela. ovog ~lana u~iweno pod osobito olak{avaju}im okolnostima. (17) Slu`bena tajna je podatak ili dokument koji je zakonom Republike Srpske. svaki organizacioni oblik privrednog dru{tva i svi oblici povezivawa privrednih dru{tava. telefonski impuls. drugim propisom Republike Srpske ili aktom nadle`nog organa Republike Srpske donesenim na osnovu zakona progla{en vojnom tajnom. s ciqem da se neko. u smislu ovog zakona. Djelovawe zlo~ina~ke organizacije vi{eg stepena usmjereno je i prema ostvarivawu i zadr`avawu nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima. u smislu ovog zakona. ovog ~lana primijeni}e se i kad je li{ewe `ivota izvr{eno organizovano ili po naruxbi. (1) Zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazni}e se: 1) ko drugog li{i `ivota na naro~ito svirep ili krajwe podmukao na~in. 3) ko drugog li{i `ivota pri bezobzirnom nasilni~kom pona{awu. (13) Zlo~ina~ka organizacija je udru`ewe od najmawe tri lica ~iji ~lanovi su se udru`ili radi vr{ewa krivi~nih djela. i 4. (22) Znaci za vrijednost su i strani znaci za vrijednost. . politi~ke organizacije i udru`ewa gra|ana i drugi oblici udru`ivawa koji mogu da sti~u sredstva i da ih koriste na isti na~in kao i svaka druga institucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i kojem je zakonom priznato svojstvo pravnog lica. (6) Strano slu`beno lice je ~lan zakonodavnog.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (5) Kad je kao izvr{ilac odre|enih krivi~nih djela ozna~eno samo slu`beno. (11) Grupa qudi je udru`ewe od najmawe tri lica koja su povezana radi trajnog. 6) ko li{i `ivota dijete. kao i doma}e i strane po{tanske marke koje vi{e nisu u opticaju. drugim propisom Republike Srpske ili op{tim aktom nadle`ne institucije Republike Srpske donesenim na osnovu zakona progla{en slu`benom tajnom. Republika Srpska. upravnog ili sudskog organa strane dr`ave. na slu`bi u Republici Srpskoj. ubistvu djeteta pri poro|aju ili ubistvu u~iwenom pod osobito olak{avaju}im okolnostima (~lan 148. (7) Pravno lice je. iz bezobzirne osvete ili iz drugih naro~ito niskih pobuda. drugim propisom ili op{tim aktom nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona. ponovqenog ili povremenog izvr{ewa krivi~nih djela. POSEBNI DIO Glava {esnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV @IVOTA I TIJELA Ubistvo ^lan 148. (12) Organizovana kriminalna grupa je grupa lica od najmawe tri lica formirana radi vr{ewa krivi~nih djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. stav 2. aprila 1991. za koju se pretpostavqa da je izbjeglica ili raseqeno lice po Aneksu 7. partnerstvo i svaki organizacioni oblik registrovan za obavqawe privredne djelatnosti. (14) Izbjeglica ili raseqeno lice je. javni biqe`nici. dovede u nesvesno stawe ili onesposobi za otpor. drugim propisom ili odlukom nadle`nog organa progla{eni poslovnom tajnom i ~ije bi odavawe imalo ili moglo imati {tetne posqedice za preduze}e ili drugo pravno lice. sudija i drugi funkcioner me|unarodnog suda. fond. 2) ko drugog li{i `ivota iz koristoqubqa. radi izvr{ewa ili prikrivawa drugog krivi~nog djela. op{tina. ako iz obiqe`ja pojedinog djela ili iz pojedinog propisa ne proizilazi da izvr{ilac mo`e biti samo neko od tih lica. kao i druge finansijske institucije. odnosno odgovorno ili vojno lice. hvatawa u~inioca krivi~nog djela ili ~uvawa lica li{enog slobode. izvr{nog. (2) Ako je djelo iz stava 1. u smislu ovog zakona. unutra{wa organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline. aprila 1998. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. lice koje je napustilo svoju imovinu na podru~ju Republike Srpske u vremenu izme|u 30. (8) Privredno dru{tvo je.

u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 150. (2) Ko drugog tjelesno povredi ili mu zdravqe naru{i tako te{ko da je usqed toga doveden u opasnost `ivot povrije|enog ili je uni{ten ili trajno i u znatnoj mjeri oslabqen koji va`an dio wegovog tijela ili koji va`an organ. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u kojoj je neko li{en `ivota ili je drugom nanesena te{ka tjelesna povreda. 1. Protivpravni prekid trudno}e ^lan 154. (4) Ko surovo ili ne~ovje~no postupa sa licem koje se prema wemu nalazi u odnosu kakve podre|enosti ili zavisnosti. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Tjelesna povreda Broj 49 . kazni}e se zatvorom do tri godine. te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa `enskog lica nad kojim je vr{en prekid trudno}e.Strana 19 Ubistvo na mah ^lan 150. pri ~emu su postojale osobito olak{avaju}e okolnosti. ovog ~lana u~ini nehatno. (5) Ko djelo iz st. (1) Ko navede drugog na samoubistvo ili mu pomogne u izvr{ewu samoubistva. (2) Ko trudnoj `eni bez wenog pristanka. ovog ~lana ako je lice bez svoje krivice bilo uvu~eno u tu~u ili se samo branilo ili razdvajalo druge u~esnike tu~e. ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povrije|enog. ili trajno i te{ko naru{ewe wegovog zdravqa ili unaka`enost. Ko drugog li{i `ivota na mah doveden bez svoje krivice u jaku razdra`enost napadom. i 2. (3) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana zatvorom od dvije do dvanaest godina. 2. jun 2003. sud u~inioca mo`e bla`e kazniti. a ako je mla|a od {esnaest godina i bez pismene saglasnosti wenog roditeqa. ili 151. (6) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do dvije godine. ovog ~lana nastupila smrt ostavqenog lica. ovog ~lana u~iweno prema djetetu ili prema licu koje nije moglo shvatiti zna~aj svog djela ili upravqati svojim postupcima. (1) Ko drugo lice ostavi bez pomo}i u stawu ili prilikama opasnim za `ivot ili zdravqe koje je sam prouzrokovao.Srijeda. (3) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do dvanaest godina. ovog ~lana zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 1. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. usvojioca ili staraoca. ovog ~lana u~ini prema maloqetnom licu ili prema licu ~ija je sposobnost da shvati zna~aj svog djela ili da upravqa svojim postupcima bila bitno smawena. doveden bez svoje krivice u jaku razdra`enost napadom. do 5. te{kim zlostavqawem ili te{kim vrije|awem od strane ubijenog. ovog zakona. ovog ~lana u~ini na mah. ovog ~lana nastupila smrt povrije|enog lica. (5) Ko drugome pomogne u samoubistvu koje je izvr{eno. kazni}e se za samo u~estvovawe zatvorom do tri godine. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ostavqenog lica. . Izlagawe opasnosti ^lan 159. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti po ~l. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. Ko drugog li{i `ivota nehatno. Te{ka tjelesna povreda ^lan 156. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. 1. te{kim zlostavqawem ili te{kim vrije|awem od strane povrije|enog. i 2. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana nastupila smrt. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. kazni}e se za djelo iz st. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana samoubistvo samo poku{ano. Ugro`avawe opasnim oru|em pri tu~i ili sva|i ^lan 158. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko protivno propisima o prekidu trudno}e trudnoj `eni sa wenim pristankom izvr{i prekid trudno}e. i 3. Navo|ewe na samoubistvo i pomagawe u samoubistvu ^lan 153. (3) Ako je usqed djela iz st. 1. zatvorom do tri godine. a za djelo iz stava 2. zapo~ne da vr{i prekid trudno}e ili joj pomogne da prekine trudno}u. izvr{i ili zapo~ne da vr{i prekid trudno}e. 1. 1. sud mo`e izre}i sudsku opomenu ako je bio izazvan te{kim vrije|awem ili nasilni~kim pona{awem o{te}enog. pa ovo bude izvr{eno. (1) Ko drugog tjelesno povrijedi ili mu zdravqe naru{i. pod uticajem stawa koje je izazvano poro|ajem. ^lan 155. 25. Ubistvo djeteta pri poro|aju ^lan 151. (2) Ko djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (2) Nema krivi~nog djela iz stava 1. (2) U~iniocu djela iz stava 1. Ko se pri kakvoj tu~i ili sva|i ma{i oru`ja. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko u~estvuje u kakvoj tu~i. Nehatno li{ewe `ivota ^lan 152. (1) Ko drugog te{ko tjelesno povrijedi ili mu zdravqe te{ko naru{i. pa ono usqed takvog postupawa izvr{i samoubistvo koje se mo`e pripisati nehatu u~inioca. (4) Ko djelo iz st. U~estvovawe u tu~i ^lan 157. i 2. Majka koja li{i `ivota svoje dijete za vrijeme poro|aja ili neposredno poslije poro|aja. opasnog oru|a ili kakvog drugog sredstva podobnog da tijelo te{ko tjelesno povrijedi ili zdravqe te{ko naru{i. a za djelo iz stava 3.

(1) Ko ne pru`i pomo} licu koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za `ivot iako je to mogao u~initi bez opasnosti za sebe ili drugog. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana kazni}e se i ko vr{i progawawe lica ili organizacija zbog wihovog zalagawa za ravnopravnost qudi. ili na svirep na~in ili prijetwom ubistvom ili te{kom tjelesnom povredom. vjeri. (4) Ako je usqed djela iz st. (5) U~inilac djela iz st. jeziku. Glava sedamnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV SLOBODA I PRAVA GRA\ANA Povreda ravnopravnosti gra|ana ^lan 162. do 3. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. imovnom stawu. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. Otmica ^lan 165. . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. otmicom ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. (3) Ako djelo iz st. kazni}e se zatvorom do dvije godine. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za `ivot.Strana 20 . je ka`wiv. Protivpravno li{ewe slobode ^lan 166. 1. 2. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (1) Ko upotrebom sile. nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ostavqenog lica. ili je izvr{eno na svirep na~in. izbjeglom ili drugom licu pravo da se vrati u mjesto prethodnog boravka ili drugo mjesto na podru~ju Republike Srpske ili pravo da koristi svoju imovinu. (3) Kazna iz stava 2. ovog ~lana nastupila smrt otetog lica. ili je licu koje je oteto te{ko naru{eno zdravqe ili su nastupile druge te{ke posqedice. nacionalnoj ili etni~koj pripadnosti. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. te{kom tjelesnom povredom. ^lan 164. 1.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Prinuda Srijeda. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zakonu ili ratifikovanom me|unarodnom ugovoru. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. 25. ovog ~lana koji dobrovoqno pusti na slobodu oteto lice prije nego {to je ostvaren wegov zahtjev zbog kojeg je izvr{io otmicu. (1) Ko drugog silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi da ne{to u~ini ili ne u~ini ili trpi. primijeni}e se i ako je oteto lice zadr`ano du`e od petnaest dana. (1) Ko na osnovu razlike u rasi. (3) Ako je protivpravno li{ewe slobode iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 1. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. zakonom ili ratifikovanim me|unarodnim ugovorom. (2) Ko djelo iz stava 1. politi~kom ili drugom ubje|ewu. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. mo`e se osloboditi od kazne. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. ili je trajalo du`e od petnaest dana. (4) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. (1) Ko drugog protivpravno zatvori. nastupila smrt ostavqenog lica. polu. ne u~ini ili trpi. ozbiqnom prijetwom ili na drugi protivpravan na~in uskrati ili ograni~i raseqenom. boji ko`e. (1) Ko uskrati ili ograni~i gra|anima pravo na upotrebu jezika ili pisma zagarantovanog ustavom. 1. ovog ~lana nastupila smrt lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za `ivot. obmanom ili na drugi na~in odvede ili zadr`i neko lice u namjeri da od wega ili drugog lica iznudi novac ili kakvu drugu imovinsku korist ili da wega ili koga drugog prinudi da ne{to u~ini. (2) Ako djelo iz stava 1. ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. Onemogu}avawe povratka izbjeglih i raseqenih lica ^lan 167. dr`i zatvorenog ili mu na drugi na~in protivpravno oduzme ili ograni~i slobodu kretawa. ili ko na osnovu ove razlike daje gra|anima povlastice ili pogodnosti suprotno ustavu. ro|ewu ili socijalnom porijeklu. ili je licu koje je protivpravno li{eno slobode usqed toga te{ko naru{eno zdravqe ili su nastupile druge te{ke posqedice. nastupila smrt lica koje je bilo protivpravno li{eno slobode. 1. Napu{tawe nemo}nog lica ^lan 160. Nepru`awe pomo}i ^lan 161. jun 2003. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. i 3. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do petnaest godina. ovog ~lana izvr{i slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. i 2. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. obrazovawu ili dru{tvenom polo`aju uskrati ili ograni~i slobodu ili pravo ~ovjeka utvr|eno ustavom. (2) Kaznom iz stava 1. Povreda prava upotrebe jezika i pisma ^lan 163. polnoj usmjerenosti. (5) Poku{aj djela iz st. u~iweno prema djetetu ili maloqetnom licu. (2) Ako djelo iz stava 1. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ostavi bez pomo}i u stawu ili prilikama opasnim za `ivot ili zdravqe. i 3. (1) Ko nemo}no lice koje mu je povjereno ili o kojem je ina~e du`an da se stara. ovog ~lana izvr{i prema djetetu ili maloqetnom licu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. 2. prijetwom. (2) Ko djelo iz stava 1. zakonom ili ratifikovanim me|unarodnim ugovorom. (1) Ko silom. ovog ~lana u~ini prijetwom ubistvom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

ili se tom sadr`inom poslu`i. (3) Ako je pri izvr{ewu djela iz st. (2) Ako je djelo iz stava 1.Strana 21 (2) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom polo`aja ili ovla{}ewa. ovog ~lana u~iweno prema djetetu ili maloqetnom licu. (1) Ko grubim pona{awem zlostavqa drugog ili mu time prouzrokuje te`e fizi~ke ili du{evne patwe. (3) Ako djelo iz st. i 2. zatvorom od tri mjeseca do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. po{tanski ili drugi slu`benik kome je povjereno preuzimawe. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ovog ~lana ako je tajna otkrivena u op{tem interesu ili interesu dugog lica koji je prete`niji od interesa ~uvawa tajne. (1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiqnom prijetwom da }e wega ili wemu blisko lice li{iti `ivota. i 2. prenos ili uru~ivawe tu|ih pisama. (2) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu {tetu. ovog ~lana kazni}e se i ko neovla{}eno pretresa stan ili prostore iz prethodnog stava ovog ~lana.Srijeda. Zlostavqawe ^lan 168. ili omogu}i nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom ili izjavom koja je neovla{}eno prislu{kivana ili snimana. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Neovla{}eno otkrivawe profesionalne tajne ^lan 173. ili ko takav snimak preda ili pokazuje tre}em licu ili mu na neki drugi na~in omogu}i da se s wim upozna. filmski ili drugi snimak nekog lica ili wegovih prostorija bez wegove saglasnosti. kazni}e se zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a za djelo iz stava 2. zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. telegram. povre|uju}i time osjetno wegovu privatnost. 1. Ugro`avawe sigurnosti ^lan 169. kazni}e se zatvorom do tri godine. zatvoreno pismeno ili po{iqku. ili ko omogu}i nepozvanom licu da se upozna sa takvom izjavom. ovog ~lana u~iweno organizovanim djelovawem ili u skupini qudi ili je nekom licu nanesena te{ka tjelesna povreda. telegrama ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili po{iqke. . ovog ~lana je ka`wiv. ovog ~lana kazni}e se i ko tonski snimi izjavu koja je wemu namijewena. uni{ti ili drugom preda tu|e pismo. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. eksplozijom ili nekom drugom op{teopasnom radwom ili sredstvom. kazni}e se za djelo iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1. (3) Ako djelo iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. (4) Gowewe za djelo iz stava 1. saop{ti drugom ili koristi wihove li~ne podatke. ili je u~iweno u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. obra|uje. (3) Gowewe se preduzima po prijedlogu. (1) Ko neovla{}eno prodre u tu|i stan ili druge zatvorene prostore ili se na zahtjev ovla{}enog lica odatle ne udaqi. (2) Ako djelo iz stava 1. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. (3) Poku{aj krivi~nog djela iz stava 1. (2) Ako je djelo iz stava 1. Neovla{}eno kori{}ewe li~nih podataka ^lan 176. preduzima se po prijedlogu. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana u~iweno prema slu`benom licu u vezi sa vr{ewem wegove funkcije. Povreda tajnosti pisma ili drugih po{iqki ^lan 172. u namjeri da takvu izjavu zloupotrijebi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. te{ko tjelesno povrijediti. bez znawa i odobrewa onoga ko je daje. (2) Kaznom iz stava 1. saop{ti drugom sadr`inu koju je saznao povredom tajnosti tu|eg pisma. ovog ~lana u~ini slu`beno lice u vr{ewu slu`be. telegrama ili drugih po{iqki. Neovla{}eno prislu{kivawe i tonsko snimawe ^lan 174. (1) Ko neovla{}eno otvori tu|e pismo ili telegram ili kakvo drugo zatvoreno pismeno ili po{iqku ili na drugi na~in povrijedi wihovu tajnost ili neovla{}eno zadr`i. (3) Ako djelo iz stava 1. jun 2003. 1. 25. ili prema vi{e lica. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko neovla{}eno pretresa lice ili wegove stvari. qekar ili drugo lice koje neovla{}eno otkrije tajnu koju je saznalo u vr{ewu svog poziva. ovog ~lana je ka`wiv. Naru{avawe nepovredivosti stana ^lan 170. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko suprotno uslovima odre|enim u zakonu bez saglasnosti gra|ana pribavqa. Protivzakonito pretresawe ^lan 171. 1. ovog ~lana neko lice li{eno `ivota. (1) Advokat. (2) Nema krivi~nog djela iz stava 1. (2) Ako djelo iz stava 1. ili nanijeti zlo podmetawem po`ara. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Neovla{}eno fotografisawe ^lan 175. (4) Poku{aj krivi~nog djela iz st. (1) Ko neovla{}eno sa~ini fotografski. i 2. li{iti slobode ili oteti. prikrije. 1. (1) Ko posebnim ure|ajima neovla{}eno prislu{kuje ili tonski snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namijewena.

Spre~avawe {tampawa. Povreda prava na javno okupqawe ^lan 183. ovog ~lana kazni}e se i ko naredi ili sprovodi cenzuru. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. 25. Ko drugog. (2) Kaznom iz stava 1. Povreda slobode izra`avawa misli ^lan 180. ozbiqnom prijetwom. ~asopisa. (3) Dati poklon ili druga imovinska korist oduze}e se. ili ko onemogu}i djelovawe wihovih politi~kih. novina ili drugih {tampanih stvari. `albe. (2) Ako djelo iz stava 1. Ko kr{ewem zakona ili drugih propisa ili na drugi protivpravan na~in sprije~i ili onemogu}i kandidovawe na izborima. ovog ~lana kazni}e se i ko prinu|ava drugog da se izja{wava o svojoj nacionalnoj ili etni~koj pripadnosti. (1) Ko silom. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do dvije godine. (2) Ko silom. kazni}e se zatvorom do dvije godine. slobodu {tampe ili drugih sredstava javnog informisawa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko uskrati ili ograni~i pravo gra|ana na mirno okupqawe ili javno odr`avawe skupa koji su u skladu sa zakonom. (3) Ako djelo iz st. vojnoj ili slu`benoj tajni. ozbiqnom prijetwom. Povreda prava na podno{ewe pravnog sredstva ^lan 177. Glava osamnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV IZBORNIH PRAVA Spre~avawe odr`avawa izbora i glasawa ^lan 184. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u namjeri da mu onemogu}i vr{ewe bira~kog prava. (1) Ko uskrati ili ograni~i slobodu vjere ili wenog ispovjedawa. (1) Ko spre~ava drugog da izra`ava svoju nacionalnu ili etni~ku pripadnost ili svoju nacionalnu ili etni~ku kulturu. ili ko drugoj vjerskoj zajednici uskrati slobodu javnog obavqawa vjerskih obreda. osim ako se ne radi o dr`avnoj. ovog ~lana kazni}e se i ko vjerskoj zajednici koja djeluje u skladu sa zakonom uskrati pravo jednakosti s drugim vjerskim zajednicama. podmi}ivawem. prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska. prodaju ili distribuciju kwiga. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.Strana 22 . Povreda slobode opredjeqewa bira~a ^lan 187. (2) Ako je djelo iz stava 1. izbri{e iz tog spiska ili mu na drugi protivpravan na~in uskrati vr{ewe bira~kog prava. Ko kr{ewem zakona ili na drugi protivpravan na~in uskrati ili onemogu}i politi~ko. do 3. 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. (3) Ako djelo iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom do dvije godine. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom polo`aja ili ovla{}ewa. novinaru uskrati ili ograni~i pristup informaciji ili slobodu obavje{tavawa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili ko na isti na~in sprije~i ili onemogu}i utvr|ivawe ili objavqivawe rezultata glasawa. ili proizvodwu i emitovawe radijskog ili televizijskog programa. 1. (4) Poku{aj krivi~nog djela iz st. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana u~iweno organizovano ili u dvije ili vi{e izbornih jedinica. i 2. (1) Ko uskrati ili ograni~i slobodu govora ili javnog istupawa. da uop{te ne glasa ili da glasa u odre|enom smislu. sindikalno ili drugo organizovawe gra|ana. . i 2. protivzakonito ne upi{e u bira~ki spisak. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. (1) Ko sprije~i drugog da koristi pravo na podno{ewe tu`be. Povreda slobode izra`avawa nacionalne pripadnosti ^lan 179. obmanom ili na drugi na~in sprije~i ili omete mirno okupqawe ili odr`avawe javnog skupa koji su u skladu sa zakonom. distribucije {tampanih stvari i emitovawa ^lan 181. osnivawa ustanova javnog informisawa. Povreda bira~kog prava ^lan 186. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ko protivpravno spre~ava {tampawe. Povreda slobode vjere i vr{ewa vjerskih obreda ^lan 178. jun 2003. kazni}e se i ko neovla{}eno u|e u tu|u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka sa namjerom da wihovim kori{}ewem za sebe ili drugoga pribavi kakavu korist ili da drugome nanese kakvu {tetu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ozbiqnom prijetwom ili na drugi protivpravan na~in sprije~i ili onemogu}i odr`avawe izbora ili glasawa. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. obmanom ili na drugi protivpravan na~in prinudi drugog ili na wega uti~e da na izborima ili glasawu glasa za ili protiv odre|enog prijedloga. ovog ~lana je ka`wiv. (2) Ako djelo iz stava 1. 1. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. (1) Ko silom. Povreda prava kandidovawa na izborima ^lan 185. Povreda prava na udru`ivawe i politi~ko organizovawe ^lan 182. sindikalnih ili drugih organizacija ili udru`ewa gra|ana.

ovog ~lana nastupila smrt djeteta.Srijeda. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a silovanog `enskog lica. vaspita~. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. (1) Ko na izborima ili glasawu uni{ti. (3) Ako djelo iz st. nemo} ili kakvo drugo stawe tog lica usqed kojeg ono nije sposobno za otpor. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. 25. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. Povreda tajnosti glasawa ^lan 190. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (1) Ko izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu sa djetetom. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko nudi. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. Polno nasiqe nad djetetom ^lan 195. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e djela od strane vi{e lica. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. o{teti. ili je usqed djela nastupila te{ka tjelesna povreda. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ozbiqnom prijetwom. (3) Data nagrada. ili je usqed djela nastupila te{ka tjelesna povreda. (1) Ko drugoga prinudi na obqubu ili neku drugu polnu radwu upotrebom sile ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo tog ili wemu bliskog lica. da uop{te ne glasa ili da glasa u odre|enom smislu. prikrije. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (2) Ako djelo iz stava 1. poklon ili druga imovinska korist oduze}e se. Glava devetnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV POLNOG INTEGRITETA Silovawe ^lan 193. primi poklon ili obe}awe poklona ili kakve druge koristi da bi glasao za ili protiv odre|enog prijedloga. ovog ~lana u~iweno prema maloqetnom licu ili na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko u~estvuje na izborima ili glasawu. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. radne ili ekonomske zavisnosti ili na drugi na~in. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e djela od strane vi{e lica. 1. Uni{tavawe izbornih isprava ^lan 192. ovog ~lana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvr{eno. (3) Ako je usqed djela iz st. (2) Ako djelo iz stava 1. (4) Ako je djelo iz st. qekar. falsifikuje ili neovla{}eno odnese kakvu ispravu o izborima ili glasawu ili kakav predmet namijewen izborima ili glasawu. nedovoqnu du{evnu razvijenost. . ili postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu izme|u u~inioca i `rtve. (1) Ko nad drugim licem izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu iskoristiv{i du{evno oboqewe. i 2. poklon ili kakvu drugu imovinsku ili neimovinsku korist bira~u sa namjerom da ga navede da glasa za ili protiv odre|enog prijedloga. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. (1) Ko na izborima ili glasawu povrijedi tajnost glasawa. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. (1) Ko dodavawem. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a nemo}nog `enskog lica. staralac. (3) Ako je usqed djela iz st. 1. ovog ~lana kazni}e se i ko silom. 2. (1) Ko na izborima ili glasawu glasa umjesto drugog lica pod wegovim imenom ili na istom glasawu ponovo glasa ili poku{a da glasa iako je ve} glasao. (2) Istom kaznom kazni}e se i bira~ koji za sebe ili drugoga zahtijeva. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana izvr{eno prema maloqetnom licu. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. Obquba nad nemo}nim licem ^lan 194.Strana 23 Zloupotreba bira~kog prava ^lan 188. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (4) Ko drugoga prinudi na obqubu ili neku drugu polnu radwu ozbiqnom prijetwom da }e za wega ili wemu blisko lice otkriti ne{to {to bi {kodilo wegovoj ~asti ili ugledu ili prijetwom nekim drugim te{kim zlom. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e silovawa od strane vi{e lica.). (2) Ako je krivi~no djelo iz stava 1. i 2. da uop{te ne bi glasao ili da bi glasao u odre|enom smislu. brisawem glasova ili na neki drugi na~in falsifikuje rezultate izbora ili glasawa. drugu du{evnu poreme}enost. (2) Ko izvr{i nasilnu obqubu ili drugu polnu radwu sa djetetom (~lan 195. iako zna da nema bira~ko pravo. vjerski slu`benik ili drugo lice zloupotrebom svog polo`aja prema djetetu koje mu je povjereno na u~ewe. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. izdejstvuje od drugog da ka`e da li je glasao ili kako je glasao. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. ovog ~lana izvr{eno na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. (3) Kaznom iz stava 2. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. i 2. ili na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. do 4. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a silovanog `enskog lica. Podmi}ivawe pri izborima ili glasawu ^lan 189. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina.) ili sa nemo}nim licem (~lan 194. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. usvojilac. vaspitawe. kazni}e se zatvorom do tri godine. i 3. daje ili obe}ava nagradu. ~uvawe ili starawe. Izborna prevara ^lan 191. 1. (5) Ako je usqed djela iz st. 1. oduzimawem. jun 2003. iskori{}avawem slu`bene. ili je nastupila te{ka tjelesna povreda. ovog ~lana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvr{eno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana izvr{i nastavnik.

(4) Pod pojmom dje~ije pornografije u smislu ove odredbe podrazumijeva se pornografski materijal koji vizuelno prikazuje: a) dijete ili maloqetno lice koje je u~esnik evidentnog seksualnog pona{awa. ovog ~lana oduze}e se. usvojilac ili drugo lice koje zloupotrebom svog polo`aja izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu sa maloqetnim licem koje mu je povjereno radi u~ewa. (2) Nastavnik. i b) realisti~ne slike koje prikazuju dijete ili maloqetno lice koje u~estvuje u evidentnom seksualnom pona{awu. Proizvodwa i prikazivawe dje~ije pornografije ^lan 200. usvojilac ili staralac koji maloqetnom licu iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i ko zakqu~i brak sa licem za koje zna da se nalazi u braku. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Vanbra~na zajednica za maloqetnim licem ^lan 204. (2) Ko djelo iz stava 1. (4) Ako su djela iz prethodnih stavova izvr{ena prema djetetu ili maloqetniku. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Kaznom iz stava 1. audio-vizuelne ili druge predmete koji predstavqaju dje~iju pornografiju ili ko takve materijale radi toga proizvodi. ili ko navede dijete da pred wim ili drugim licem vr{i takve radwe.Strana 24 . (5) Nije od zna~aja za postojawe djela iz ovog ~lana da li se lice koje se prinu|ava.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. izvr{eno prema licu mla|em od 16 godina. koriste}i te{ku situaciju proisteklu iz boravka nekog lica u stranoj zemqi. (2) Ako je djelo iz stava 1. i 2. (1) Punoqetno lice koje `ivi u vanbra~noj zajednici sa maloqetnim licem uzrasta izme|u do 16 godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do dvanaest godina. (2) Ko radi zarade silom ili prijetwom upotrebe sile ili nano{ewa zna~ajne {tete. kazni}e se zatvorom do tri godine ili nov~anom kaznom. (1) Ko izvr{i obqubu sa srodnikom po krvi u pravoj liniji ili sa bratom. vaspita~. audio-vizuelnog materijala ili drugih predmeta pornografske sadr`ine. 25. ~uvawa ili wege. ne}e biti primijewene krivi~ne sankcije. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Slu`beno lice ovla{}eno za zakqu~ewe braka koje u vr{ewu svoje slu`bene du`nosti svjesno dozvoli da se zakqu~i brak koji je po zakonu zabrawen ili ni{tav. navodi ili podvodi ve} ranije bavilo prostitucijom. slike. vaspitawa. ili dijete i maloqetno lice zloupotrijebi za pornografsku predstavu. (2) Ko pred djetetom ili maloqetnim licem vr{i radwe namijewene zadovoqavawu vlastite ili tu|e polne strasti. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. odnosno sestrom. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. . staralac. distribuira. (1) Ko zloupotrijebi dijete ili maloqetno lice za izradu slika. podsti~e ili namamquje drugoga na pru`awe seksualnih usluga ili na drugi na~in omogu}i wegovu predaju drugome radi pru`awa seksualnih usluga. Ovo vrijedi i u slu~aju kada je djelo nastavqeno nakon {to je `rtva postala punoqetna. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. (1) Ko radi zarade navodi. kazni}e se i ko radi zarade. Trgovina qudima radi vr{ewa prostitucije ^lan 198. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. dopusti da u vanbra~noj zajednici `ivi sa drugim licem ili ga na to navede. Zadovoqewe polnih strasti pred drugim ^lan 197. (1) Ko zakqu~i novi brak iako se ve} nalazi u braku. (3) Prema `rtvi djela iz stava 2. koja je u vrijeme izvr{ewa djela bila maloqetna. prika`e ili javnim izlagawem ili na drugi na~in u~ini dostupnim spise. jun 2003. Glava dvadeseta KRIVI^NA DJELA PROTIV BRAKA I PORODICE Dvobra~nost ^lan 202. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Ko nudi. gowewe se ne}e preduzeti. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. na na~in naveden u prethodnom stavu. prinudi ili navede to lice na pru`awe seksualnih usluga. Omogu}avawe zakqu~ewa nedozvoqenog braka ^lan 203. Rodoskrvqewe ^lan 201. (5) Predmeti i sredstva iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. Obquba zloupotrebom polo`aja ^lan 196. izvr{i sa djetetom ili maloqetnim licem. nabavqa ili dr`i ili ko prika`e dje~iju pornografsku predstavu. (1) Ko zloupotrebom svog polo`aja navede na obqubu ili drugu polnu radwu lice koje se prema wemu nalazi u odnosu kakve podre|enosti ili zavisnosti. (3) Kaznom iz stava 2. Iskori{}avawe djece i maloqetnih lica za pornografiju ^lan 199. a ako je preduzeto obustavi}e se. (3) Ako je raniji brak prestao ili je poni{ten. (2) Predmeti i sredstva iz stava 1. ili radi wegovog navo|ewa na to profesionalno anga`uje drugo lice. drugoga prinudi ili prevarom navede na pru`awe seksualnih usluga. ovog ~lana kazni}e se roditeq. ili na bilo koji na~in u~estvuje u organizovawu ili vo|ewu pru`awa seksualnih usluga. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko pred drugim na javnom mjestu vr{i polne radwe. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. oduze}e se. (3) Ako su djela iz prethodnih stavova izvr{ena preko sredstava javnog informisawa ili putem interneta.

sud mo`e osloboditi od kazne. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana sud mo`e odrediti obavezu u~iniocu da u odre|enom roku preda maloqetnika licu ili ustanovi kojoj je maloqetnik povjeren ili omogu}i izr{ewe odluke kojom je maloqetnik povjeren odre|enom licu ili ustanovi. ili ga iz koristoqubqa navodi na vr{ewe drugih radwi koje su {tetne za wegov razvoj. (4) Ako je usqed djela iz prethodnih stavova nastupila smrt ~lana porodice ili porodi~ne zajednice. staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivawem svoje du`nosti zbriwavawa i vaspitawa zapusti maloqetno lice o kojem je du`no da se stara. (1) Ko izbjegava da daje izdr`avawe za lice koje je po zakonu du`an da izdr`ava. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. ovog ~lana kori{}eno oru`je. (2) Ako je usqed djela iz stava 1.Strana 25 (3) Ako je djelo iz stava 2. (2) Ko zamjenom ili na drugi na~in nehatno promijeni porodi~no stawe djeteta. Promjena porodi~nog stawa ^lan 206.Srijeda. vaspitawa i izdr`avawa. i 2. 25. je ka`wiv. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. i 2. zamjenom ili na drugi na~in promijeni porodi~no stawe djeteta. Glava dvadeset prva KRIVI^NA DJELA PROTIV ZDRAVQA QUDI Preno{ewe zarazne bolesti ^lan 211. usvojilac. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili drugih niskih pobuda ili je usqed djela te`e ugro`eno zdravqe. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za izdr`avano lice. Oduzimawe maloqetnog lica ^lan 205. (3) Poku{aj djela iz stava 1. i 2. (4) Ako se brak zakqu~i. obustavi}e se. (3) U~inioca djela iz st. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina. Zapu{tawe i zlostavqawe maloqetnog lica ^lan 207. (3) Ako je usqed djela iz st. gowewe se ne}e preduzeti. (3) Ako je usqed djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. opasno oru|e ili drugo sredstvo podobno da tijelo te{ko povrijedi ili zdravqe naru{i. dezinfekciju. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. alkoholu ili drugim oblicima asocijalnog pona{awa. koga zadr`ava ili spre~ava da ono bude kod lica koje ima pravo na wega. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko podmetawem. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa. 1. (1) Roditeq. Izbjegavawe davawa izdr`avawa ^lan 210. ovog ~lana nastupilo te{ko naru{ewe zdravqa ~lana porodice. (4) Pri izricawu uslovne osude za djelo iz st. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . odnosno lica kojima je ono povjereno. usvojilac. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. usvojioca. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Roditeq. ili se maloqetno lice odalo prostituciji. a ako je preduzeto. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. ovog ~lana koji dobrovoqno preda maloqetnika licu ili ustanovi kojoj je on povjeren ili omogu}i izvr{ewe odluke o povjeravawu maloqetnika. (1) Ko grubim kr{ewem zakonom utvr|enih porodi~nih obaveza ostavi u te{kom polo`aju ~lana porodice koji nije u stawu da se sam o sebi stara. (6) Pod porodicom ili porodi~nom zajednicom u smislu ovog djela podrazumijevaju se i biv{i supru`nici i wihova djeca. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ili su ona ~iwena prema maloqetnom licu. vaspitavawe ili {kolovawe maloqetnog lica. kazni}e se zatvorom do dvije godine. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (3) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu odrediti obavezu da izmiri dospjele obaveze i da uredno daje izdr`avawe. kao i roditeqi biv{ih supru`nika. ovog ~lana nastupila smrt ~lana porodice. Nasiqe u porodici ili porodi~noj zajednici ^lan 208. drskim ili bezobzirnim pona{awem ugro`ava spokojstvo. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. i 2. izdva- . 1. (4) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu postaviti uslov da uredno izvr{ava svoje obaveze zbriwavawa. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. Kr{ewe porodi~nih obaveza ^lan 209. a ta du`nost je utvr|ena na osnovu izvr{ne sudske odluke ili izvr{nog poravnawa pred sudom ili drugim nadle`nim organom. staraoca ili od ustanove. (1) Ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadle`ni organ odre|uje preglede. ili onemogu}ava izvr{ewe odluke kojom je maloqetnik povjeren odre|enom licu. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa maloqetnog lica. (5) Ko li{i `ivota ~lana porodice ili porodi~ne zajednice kojeg je prethodno zlostavqao. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. jun 2003. (1) Ko maloqetno lice protivpravno zadr`i ili oduzme od roditeqa. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. staralac ili drugo lice koje zlostavqa maloqetno lice ili ga prinu|ava na pretjeran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloqetnog lica ili na prosja~ewe. tjelesni integritet ili du{evno zdravqe ~lana svoje porodice ili porodi~ne zajednice. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko primjenom nasiqa.

odlukama ili naredbama kojima se odre|uju mjere za suzbijawe ili spre~avawe. a za djelo iz stava 2. ovog ~lana kazni}e se i ko ne postupa po propisima ili naredbama iz stava 1. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. (1) Ko se protivno propisima neovla{}eno bavi lije~ewem ili pru`awem drugih medicinskih usluga. (3) Ako su djela iz st. (4) Ako je usqed djela iz st. (1) Ko u bolnici. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. {koli. (4) Ako su djela iz st. ne primjeni odgovaraju}e higijenske mjere ili protivno zdravstvenim propisima primi na rad ili dr`i na radu lice koje boluje od zarazne bolesti. Nepostupawe po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije ^lan 212. i 4. i 2. (2) Ako je djelo iz stava 1. 2. zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do petnaest godina. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 2. a za djelo iz stava 4. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. Neprimjewivawe mjera za za{titu od zarazne bolesti ^lan 213. 1. a za djelo iz stava 2. pa time prouzrokuje znatnije pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. preduze}u ili drugoj organizaciji ili radwi u kojoj se rukuje predmetima ishrane ili vr{e higijenske usluge. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanest godina. 25. 1. prenesena neizqe~iva zarazna bolest. 1. u~inilac }e se kazniti za djela iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. u~iwena nehatno. od dvije do petnaest godina. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti. Nesavjesno pru`awe qekarske pomo}i ^lan 214. kazni}e se zatvorom do tri godine. (3) Ako je djelom iz stava 1. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. Neukazivawe qekarske pomo}i ^lan 215. (1) Ko za vrijeme epidemije kakve zarazne bolesti kod qudi ne postupi po propisima. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. ne postupi po propisima. (2) Kaznom iz stava 1. jun 2003. (1) Qekar koji se pri pru`awu qekarske pomo}i ne pridr`ava pravila zdravstvene struke. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. 3. ovog ~lana kazni}e se i ko za vrijeme epidemije kakve opasne zarazne bolesti kod `ivotiwa koja se mo`e prenijeti na qude. ovog ~lana u~iwena nehatno. 1. ovog ~lana u~iwena nehatno. i 2. ovog ~lana kod lica kome nije ukazana qekarska pomo} nastupila te{ka tjelesna povreda ili mu je zdravqe te{ko naru{eno. i 2. odlukama ili naredbama kojima se odre|uju mjere za weno suzbijawe ili spre~avawe. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. internatu. a za djelo iz stava 3. za djelo iz stava 3. i 3. (1) Qekar ili drugi zdravstveni radnik koji protivno svojoj qekarskoj du`nosti odbije da uka`e qekarsku pomo} bolesniku ili licu kome je takva pomo} potrebna.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. . (5) Ako je usqed djela iz st. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti na qude. porodili{tu. i 2. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. zatvorom od dvije do dvanaest godina. (6) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana nastupila smrt lica kojem nije ukazana qekarska pomo}. zatvorom do tri godine. i 2. zatvorom do tri godine. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom do tri godine. (5) Ako je usqed djela iz prethodnih stavova nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. zatvorom od jedne do osam godina. 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci.Strana 26 . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. zatvorom od dvije do dvanaest godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. i 3. zatvorom od jedne do osam godina. a koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za `ivot ili opasnosti od nastupawa te{ke tjelesne povrede ili te{kog naru{ewa zdravqa. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. zatvorom od jedne do pet godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. Neovla{}eno pru`awe medicinskih usluga ^lan 216. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. ovog ~lana u pogledu suzbijawa ili spre~avawa zaraznih bolesti kod `ivotiwa koje se mogu prenijeti na qude. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. (4) Ako je usqed djela iz st. pa time prouzrokuje znatnije pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. (3) Ako je usqed djela iz st. 1. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i drugi zdravstveni radnik koji se pri pru`awu medicinske pomo}i ne pridr`ava pravila qekarske struke. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. a za djelo iz stava 4. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. i 2. 1. jawe bolesnika ili neke druge mjere za suzbijawe ili spre~avawe zaraznih bolesti kod qudi. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. zatvorom od jedne do osam godina. i 2. 2. i 2. 1. a za djelo iz stava 3. (3) Ako su djela iz st. zatvorom od jedne do osam godina.

prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet sredstva za li~nu wegu. ovog ~lana u~iweno nehatno. (3) Ako su djela iz st. i 3. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. (2) Ko pribavqa. i 2. (1) Ko proizvodi radi prodaje. a za djelo iz stava 2. ovog ~lana u~iweno nehatno. (3) Ako je usqed djela iz st. 1. zatvorom od tri mjeseca do tri godine. zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom do tri godine. 1. i 2. (1) Veterinar ili drugi ovla{}eni veterinarski radnik koji nesavjesno vr{i pregled stoke za klawe ili mesa namijewenog za ishranu ili protivno propisima ne izvr{i pregled i time omogu}i da se stavi u promet meso ili `ivotne namirnice {kodqive za zdravqe qudi. 1. zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se i ko proizvodi. vr{i promet otrova ili koristi otrove. (5) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ko radi presa|ivawa od drugog uzme dio tijela ili drugom presadi dio tijela bez saglasnosti davaoca ili primaoca ili saglasnosti wihovih zakonskih zastupnika. (3) Ako su djela iz st. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Neovla{}ena proizvodwa i stavqawe u promet otrova ^lan 220. 1. zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. zatvorom od dvije do dvanaest godina. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se i ko radi presa|ivawa uzme dio ~ovje~ijeg tijela prije nego {to je smrt utvr|ena na propisan na~in. (2) Ako je djelo iz stava 1. Proizvodwa i stavqawe u promet proizvoda {tetnih za lije~ewe ^lan 219. 1. i 3. i 2. 2. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. zatvorom od dvije do dvanaest godina. i 2. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. (6) [kodqive namirnice i proizvodi oduze}e se. i 3. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet {kodqive `ivotne namirnice. zatvorom do tri godine. (5) Ako je usqed djela iz st. a za djelo iz stava 2. (3) Ako je usqed djela iz st. (4) Ako je usqed djela iz st. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana u~iwena nehatno. a za djelo iz stava 3. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. jelo. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. Nesavjesno vr{ewe pregleda `ivotnih namirnica ^lan 222. 25.Strana 27 Nedozvoqeno presa|ivawe dijelova ~ovje~ijeg tijela ^lan 217. 1. a za djelo iz stava 3. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (4) Kaznom iz prethodnog stava kazni}e se i ko neovla{}eno za nagradu prodaje ili posreduje pri davawu dijelova tijela od `ivog ili umrlog lica radi presa|ivawa. Proizvodwa i stavqawe u promet {kodqivih proizvoda ^lan 221. i 2. Nasavjesno postupawe pri spravqawu i izdavawu lijekova ^lan 218. ovog ~lana u~iwena nehatno. a za djelo iz stava 2.Srijeda. 1. 2. (1) Lice ovla{}eno za izdavawe lijekova za upotrebu u medicini koje izda drugi lijek umjesto propisanog ili zahtijevanog ako zamjena nije dozvoqena. i 2. pi}e ili druge proizvode {kodqive za zdravqe qudi. (2) Otrovi i sredstva za wihovo spravqawe oduze}e se. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom od jedne do pet godina. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. ili koje ne napravi lijek u propisanoj razmjeri ili koli~ini. i 2. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. 1. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. i 2. (6) Proizvodi iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina. 1. 1. kazni}e se zatvorom do jedne godine i nov~anom kaznom. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. ovog ~lana oduze}e se. jun 2003. (1) Ko neovla{}eno proizvodi otrove. (1) Ko proizvodi. (1) Ko radi presa|ivawa od drugog uzme dio tijela ili drugom presadi dio tela. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. 1. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. a za djelo iz stava 3. (4) Ako je usqed djela iz st. iako je uzimawe i presa|ivawe dijela tijela po pravilima medicinske nauke i struke neopravdano. (2) Ako je djelo iz stava 1. . ako davalac ili primalac nisu bili u stawu da daju saglasnost. i 3. 1. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . a za djelo iz stava 3. 2. ili koje uop{te nesavjesno postupi pri stavqawu lijekova u promet i time prouzrokuje pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. prera|uje ili protura zara`enu krv ili drugo tkivo ili iz toga spravqena sredstva za lije~ewe. (4) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. 2. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet lijekove ili druga sredstva za lije~ewe koja su {tetna za zdravqe. i 2. dje~ije igra~ke ili sli~ne proizvode za masovno kori{}ewe ili potro{wu koji su {tetni za zdravqe.

drugog propisa ili kolektivnog ugovora o zasnivawu ili prestanku radnog odnosa. (2) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i ko se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o pravima gra|ana za vrijeme nezaposlenosti i time nezaposlenom licu uskrati ili ograni~i pravo koje mu pripada. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. odmoru ili odsustvovawu. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (1) Ko navodi drugog na u`ivawe opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je u`iva on ili drugo lice. ovog ~lana u~iweno prema djetetu. (3) Ko neovla{}eno pravi. ovog ~lana izvr{eno od strane vi{e lica ili je u~inilac ovog djela organizovao mre`u preprodavaca ili posrednika. ili ko radi prodaje kupuje. posjeduje ili daje na upotrebu opremu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. radnom vremenu. 25. materijal ili supstance za koje zna da su namijewene za proizvodwu opojnih droga. (1) Ko drugome uskrati ili ograni~i pravo na slobodno zapo{qavawe pod jednakim uslovima koji su predvi|eni u zakonu ili drugim propisima. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. 1. zatvorom od jedne do pet godina. (2) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu odrediti obavezu da u odre|enom roku postupi po propisima i mjerama za{tite na radu. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Povreda prava iz socijalnog osigurawa ^lan 228. zatvorom od dvije do dvanaest godina. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. prodaje ili nudi na prodaju. ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi na~in neovla{}eno stavqa u promet supstance ili preparate koji su progla{eni za opojne droge. Ko simulirawem ili prouzrokovawem bolesti ili nesposobnosti za rad ili na drugi protivpravan na~in postigne da mu se prizna neko pravo iz socijalnog osigurawa koje mu po zakonskim ili drugim propisima ne pripada. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Omogu}avawe u`ivawa opojnih droga ^lan 225. (1) Ko neovla{}eno proizvodi. i 2. maloqetniku. o plati i wenim naknadama. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. jun 2003. Glava dvadeset druga KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVA IZ RADNIH ODNOSA I SOCIJALNOG OSIGURAWA Povreda osnovnih prava radnika ^lan 226. du{evno poreme}enom licu ili prema vi{e lica ili je izazvalo naro~ito te{ke posqedice. Ko se svjesno ne pridr`ava zakona. a za djelo iz stava 2. (1) Lice odgovorno za preduzimawe mera za{tite na radu koje se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o mjerama za{tite na radu usqed ~ega nastupi opasnost za `ivot ili zdravqe radnika. . prera|uje. (1) Ko oduzme tu|u pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. i 2. zatvorom od dvije do dvanaest godina. Ne preduzimawe mera za{tite na radu ^lan 230. (4) Ako je usqed djela iz st. Ko se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o socijalnom osigurawu i time uskrati ili ograni~i nekom licu pravo koje mu pripada. (3) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno nehatno. Neovla{}ena proizvodwa i promet opojnih droga ^lan 224. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ili je za izvr{ewe djela iskoristio dijete ili maloqetno lice. (1) Ko kakvom {kodqivom materijom zagadi vodu koja qudima slu`i za pi}e ili `ivotne namirnice i time prouzrokuje opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. (3) Opojne droge oduze}e se. zatvorom do tri godine. omladine i invalida ili o zabrani prekovremenog ili no}nog rada i time povredi. (4) Ako je usqed djela iz st. Povreda prava pri zapo{qavawu i za vrijeme nezaposlenosti ^lan 227. 1. Glava dvadeset tre}a KRIVI^NA DJELA PROTIV IMOVINE Kra|a ^lan 231. (2) Kaznom iz stava 1.Strana 28 . i 2. uskrati ili ograni~i radniku pravo koje mu pripada. ili stavi na raspolagawe prostorije radi u`ivawa opojne droge ili na drugi na~in omogu}uje drugom da u`iva opojnu drogu. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (2) Ako je djelo iz stava 1. dr`i ili prenosi. sud mo`e bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. nabavqa. (5) Opojne droge i sredstva za wihovo spravqawe oduze}e se.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. Zaga|ivawe vode za pi}e i `ivotnih namirnica ^lan 223. o posebnoj za{titi na radu `ena. (4) U~inioca koji prijavi od koga nabavqa opojne droge. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. Zloupotreba prava iz socijalnog osigurawa ^lan 229. a za djelo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam godina. a za djelo iz stava 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. zatvorom od jedne do osam godina.

preduzima se po prijedlogu. a ako taj iznos prelazi 50. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. ovog ~lana u~ini staralac. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist.000 KM. (3) Ako je ukradena stvar od posebnog istorijskog. jun 2003. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Utaja Broj 49 . ^lan 235. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana neko lice umi{qajno li{eno `ivota. 3) od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oru`je ili opasno sredstvo radi napada ili odbrane.000 KM. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji tu|u pokretnu stvar koja mu je povjerena. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana je ka`wiv. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 2. i 5. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 10. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog ~lana nekom licu umi{qajno nanesena te{ka tjelesna povreda ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili je upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo. pa u namjeri da ukradenu stvar zadr`i. . upotrijebi. ovog ~lana neko lice umi{qajno li{eno `ivota. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. (1) Ko oduzme tu|e motorno vozilo u namjeri da ga protivpravno upotrijebi za vo`wu.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. 6) iskori{}avawem nemo}i ili drugog te{kog stawa nekog lica. (3) Poku{aj krivi~nog djela iz stava 1. poplavom. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. blagajni ili drugih zatvorenih prostora. (1) Ko je na djelu kra|e zate~en. (5) Ko tu|u pokretnu stvar koju je na{ao ili do koje je slu~ajno do{ao protivpravno prisvoji u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist. Oduzimawe tu|e stvari ^lan 236. uni{ti. nau~nog ili kulturnog zna~aja ili ako vrijednost oduzete stvari prelazi iznos od 10. (6) Gowewe za djela iz st. Razbojni~ka kra|a ^lan 234. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist. (2) Ako je oduzeta stvar od posebnog istorijskog. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. ili na neki drugi na~in u~ini neupotrebqivim tu|e kompjuterske podatke ili programe. Te{ka kra|a ^lan 232. Oduzimawe motornog vozila ^lan 237. 5) iskori{}avawem stawa prouzrokovanog po`arom. (1) Ko bez namjere pribavqawa imovinske koristi protivpravno oduzme tu|u pokretnu stvar. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.000 KM.000 KM. ormara. 2) na naro~ito opasan ili naro~ito drzak na~in.000 KM. upotrijebi silu protiv nekog lica ili prijetwu da }e neposredno napasti na wegov `ivot ili tijelo. a ako taj iznos prelazi 50. (1) Ko neovla{}eno u|e u tu|u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka i unese izmjene. (3) Ako djelo iz stava 1. preduzima se po prijedlogu. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. nau~nog ili kulturnog zna~aja.Strana 29 (2) Ako vrijednost ukradene stvari ne prelazi iznos od 200 KM. Neovla{}eno ula`ewe u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka ^lan 238. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. ili ako vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od 50. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ako je upotreba vozila trajala du`e vrijeme ili je na vozilu prouzrokovana ve}a {teta. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kopira. ili vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 50. 4) od strane vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe kra|a. (1) Ko upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo oduzme tu|u pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana nekom licu umi{qajno nanesena te{ka tjelesna povreda ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili je upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo. soba. nau~nog ili kulturnog zna~aja ili ako vrijednost utajene stvari prelazi iznos od 10. objavi ili unese kakav svoj podatak ili kompjuterski virus. 25. kasa. (2) Ako vrijednost utajenih stvari ne prelazi iznos od 200 KM.000 KM. Razbojni{tvo ^lan 233. 1. sakrije. (4) Ako je utajena stvar od posebnog istorijskog. (1) Ako je kra|a izvr{ena: 1) obijawem ili provaqivawem ili drugim savla|ivawem ve}ih prepreka da se do|e do stvari iz zatvorenih zgrada. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.Srijeda. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. ili ako vrijednost oduzetih stvari prelazi iznos od 50. zemqotresom ili sli~nom nesre}om. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili dugotrajnim zatvorom. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili dugotrajnim zatvorom.

i 2. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu protivpravnu imovinsku korist dovede koga la`nim prikazivawem ili prikrivawem ~iwenica u zabludu ili ga odr`ava u zabludi i time ga navede da ovaj na {tetu svoje ili tu|e imovine ne{to u~ini ili ne u~ini.000 KM. (1) Ko za davawe novca ili drugih potro{nih stvari na zajam ili za vr{ewe usluge koju u~ini nekom licu.000 KM. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zaprijeti drugom da }e protiv wega ili wemu bliskih lica otkriti ne{to {to bi wihovoj ~asti ili ugledu {kodilo i time ga prinudi da ne{to u~ini ili ne u~ini na {tetu svoje ili tu|e imovine. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a ako iznos prelazi 50. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (2) Kaznom iz stava 1. te{ke prilike. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.000 KM. ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili na naro~ito grub i poni`avaju}i na~in. ili ko na takav na~in utjeruje dug. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (2) Ako je djelom iz prethodnog stava pribavqena velika imovinska korist ili je prouzrokovana znatna imovinska {teta. ili ko na takav na~in utjeruje dug. (3) Poku{aj djela iz stava 1. ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili na naro~ito poni`avaju}i na~in. Zelena{tvo ^lan 245. (1) Ko zastupaju}i imovinske interese nekog lica ili staraju}i se o wegovoj imovini ne ispuni svoju du`nost ili zloupotrijebi data mu ovla{}ewa u namjeri da time pribavi sebi ili drugom kakvu imovinsku korist ili da o{teti lice ~ije imovinske interese zastupa ili o ~ijoj se imovini stara. nu`du. ovog ~lana u~ini samo u namjeri da drugog o{teti. (2) Ako je djelom iz stava 1. nedovoqno iskustvo. . ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri da od osiguravaju}eg dru{tva naplati osiguranu sumu za slu~aj tjelesnog o{te}ewa.000 KM. 1. a ako taj iznos prelazi 50.Strana 30 . i 2. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.000 KM. primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmjernu imovinsku korist iskori{}avaju}i wegovo te{ko imovno stawe. povredu ili naru{ewe zdravqa. kazni}e se zatvorom do tri godine. Osigurani~ka prevara ^lan 240. ovog ~lana se preduzima po prijedlogu. ovog ~lana u~ini staralac ili advokat. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist ili da prouzrokuje malu {tetu. ^lan 242. ovog ~lana pribavqena imovinska korist ili je prouzrokovana imovinska {teta u iznosu koji prelazi 10. u namjeri da bi sebi ili nekom drugom pribavio protivpravnu imovinsku korist. zatvorom od dvije do deset godina. kazni}e se za djelo iz stava 1.000 KM. jun 2003. kazni}e se zatvorom do tri godine i nov~anom kaznom. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. o{teti ili sakrije stvar koja je osigurana od navedenih rizika. (4) Ko djelo iz stava 1. organizuje. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ko se za nagradu bavi vr{ewem djela iznude. za djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.000 KM zatvorom od jedne do osam godina.000 KM. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist.000 KM. prouzrokuje sebi takvo o{te}ewe. (5) Gowewe za djelo iz stava 2. (2) Ako je djelom iz stava 1. je ka`wiv. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. ili ako je pri izvr{ewu djela upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo. lakomislenost ili smawenu sposobnost rasu|ivawa. (2) Ako je djelom iz stava 1. Ucjena ^lan 243. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. (3) Ako djela iz st.000 KM. (3) Ko se za nagradu bavi vr{ewem djela ucjene. nastala velika imovinska {teta. a ako taj iznos prelazi 50. a kada je iznos preko 50. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. organizuje. kazni}e se zatvorom do tri godine. i 2. pa zatim prijavi {tetu. a ako taj iznos prelazi 50. (3) Ako je usqed djela iz st. 25. 1. a ako taj iznos prelazi 50. 1. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. u~estvuje ili poma`e pri organizovawu igara u kojima u~esnici pla}aju odre|ene nov~ane iznose u~esnicima koji su se prije wih ukqu~ili u igru i o~ekuju pla}awe odre|enih nov~anih iznosa od u~esnika koji se budu nakon wih ukqu~ili u igru. Prevara ^lan 239. ovog ~lana pribavqena imovinska korist do 200 KM. Zloupotreba povjerewa ^lan 244. (1) Ko u namjeri da od osiguravaju}eg dru{tva naplati osiguranu sumu. (3) Ako je djelima iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (3) Ako je djelom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi drugog da ne{to u~ini ili ne u~ini na {tetu svoje ili tu|e imovine. (2) Ako je ovim djelom pribavqena imovinska korist ili prouzrokovana {teta u iznosu koji prelazi 10. kazni}e se i ko. tjelesne povrede ili naru{ewa zdravqa. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. Organizovawe nedozvoqenih igara na sre}u ^lan 241. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine.000 KM. u~estvuje ili poma`e pri organizovawu igara na sre}u za koje nije izdata dozvola nadle`nog organa. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Iznuda Srijeda.000 KM. kada je iznos preko 10.

u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. (2) Ko protivpravno zauzme tu|e zemqi{te u namjeri da ga upotrijebi za gradwu.Srijeda. ovog ~lana preduzima se po prijedlogu. a ako taj iznos prelazi 50. (4) Ako su djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (1) Ko zapali tu|u ku}u ili drugu zgradu namijewenu za boravak ili ekonomsko kori{}ewe. (2) Kaznom iz stava 1.000 KM. . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a mogao je i bio du`an da zna da je stvar pribavqena krivi~nim djelom. i 3. prima u zalogu ili na drugi na~in pribavqa. (1) Ko protivpravno zauzme tu|e zemqi{te. ovog ~lana izvr{ena prema predmetu ili spomeniku posebnog istorijskog ili kulturnog zna~aja. restauratorske ili istra`iva~ke radove. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 2. ili stvar koja predstavqa javno dobro. (1) Ko uni{ti. materijal ili na|eni predmet koji ima kulturni ili istorijski zna~aj. O{te}ewe tu|ih prava ^lan 251. uni{ti ili o{teti svoju stvar na kojoj drugi ima zalo`no pravo ili pravo u`ivawa i time ga o{teti. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (2) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za o{te}enog ili je u~inilac pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 10. ili poslovnu zgradu ili zgradu koja je u javnoj upotrebi. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko neovla{}eno izveze ili iznese u inostranstvo predmet koji je posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ili predmet koji predstavqa prirodnu rijetkost. (1) Ko pri arheolo{kim. O{te}ewe tu|e stvari ^lan 249. upravnik. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kupuje. ovog ~lana kazni}e se i ko uni{ti. Protivzakonito useqewe ^lan 247. (1) Ko stvar za koju zna da je pribavqena krivi~nim djelom ili ono {to je za wu dobijeno prodajom ili zamjenom prikriva. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. pa usqed toga spomenik bude te`e o{te}en ili uni{ten.000 KM. ili drugom omogu}i da to u~ini. ili prizna neistinito potra`ivawe. (2) Pri izricawu uslovne osude. arhivskim istra`ivawima ili na drugi na~in prisvoji iskopine. stanar. za{ti}enih objekata prirode ili drugih predmeta koji su od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ^lan 253. a ako taj iznos prelazi 50. ili je tim djelima prouzrokovana velika {teta. (2) Ako je djelom iz stava 1. kazni}e se zatvorom do tri godine.000 KM. geolo{ko-paleontolo{kim i minerolo{kim istra`ivawima i iskopavawima. (1) Ko se neovla{}eno useli u tu|u zgradu. protura.000 KM. ovog ~lana prouzrokovana {teta u iznosu koji prelazi 10. vlasnik ili drugo lice koje sa stambene ili poslovne zgrade ili iz stambenog ili poslovnog prostora skine ili o{teti spoqwe ili unutra{we ure|aje. jun 2003. (2) Kaznom iz stava 1. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. ovog ~lana u~iweno u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. ili ako vrijednost stvari koje se prikrivaju prelazi iznos od 20. (3) Ko neovla{}eno na spomeniku kulture izvr{i konzervatorske. o{teti ili u~ini neupotrebqivom tu|u stvar. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. (1) Korisnik stana. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. sud u~iniocu mo`e nalo`iti da u odre|enom roku napusti i isprazni prostor u koji je uselio.Strana 31 (2) Ako su usqed djela iz stava 1. prikrije. (3) Ko djelo iz stava 1. Paqevina ^lan 250. arhivski materijal ili prirodnu rijetkost. za{ti}eni objekat prirode ili drugi predmet koji je od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja. Prikrivawe ^lan 246. (2) Ako je djelom iz stava 1. prividno proda ili u~ini neupotrebqivom svoju cjelokupnu imovinu ili neki wezin sastavni dio. instalacije ili wihove dijelove ili na drugi na~in znatno smawi upotrebqivost zgrade ili prostora. Prisvajawe. uni{tewe ili o{te}ewe spomenika kulture. 25. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog ~lana zgrada. sastavi la`an ugovor ili nekom drugom prevarnom radwom prividno ili stvarno pogor{a svoje imovno stawe i time umawi mogu}nost ili sprije~i namirewe najmawe jednog od svojih povjerilaca. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. ovog ~lana prouzrokovana {teta velikih razmjera. (1) Ko u namjeri da osujeti ostvarewe prava na stvari otu|i.000 KM. o{teti. Protivpravno zauzimawe zemqi{ta ^lan 248. ovog ~lana kazni}e se i ko protivpravno uni{ti ili o{teti spomenik kulture. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina i nov~anom kaznom. ovog ~lana u~ini. O{te}ewe stambenih i poslovnih zgrada i prostorija ^lan 252. stambeni ili poslovni prostor postao neupotrebqiv. preduzima se po prijedlogu. 1. (2) Ako je radi djela iz stava 1. ili ko neovla{}eno vr{i arheolo{ka iskopavawa ili istra`ivawa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. poslovni prostor ili druge prostorije.000 KM. Izno{ewe u inostranstvo predmeta koji su od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ili prirodnih rijetkosti ^lan 254. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. stan. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. a ako taj iznos prelazi 100.

(1) Ko zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ograni~i slobodno kretawe qudi. prouzrokuje ste~aj ili zna~ajno umawewe imovine pravnog lica i time o{teti drugog.. naknadio {tetu ili je na drugi na~in otklonio {tetne posqedice krivi~nog djela. 3) prikrije. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina i nov~anom kaznom. (2) Ako je u~inilac djela otklonio {tetne posqedice djela prije nego {to je saznao da je otkriven. prije nego {to je saznao da je otkriven. 247. usvojiocu ili usvojeniku ili prema drugim licima sa kojima u~inilac `ivi u zajedni~kom doma}instvu. 251. ovog zakona. (2) Slu`beno ili odgovorno lice u Republici Srpskoj. srodniku po krvi u pravoj liniji. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. 251. ako su u~iwena prema bra~nom drugu. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do osam godina. Prouzrokovawe ste~aja nesavjesnim poslovawem ^lan 259. 236. vratio oduzetu ili prisvojenu stvar. ili sklopi sporazum sa kojim se na drugi na~in stvara monopolisti~ki polo`aj preduze}a ili drugog pravnog lica na tr`i{tu. 236. 237. stav 2. 231. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. lakomislenim zakqu~ivawem ili obnavqawem ugovora sa licima nesposobnim za pla}awe. 248. koje zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ograni~i slobodno kretawe qudi. i 252. (1) Ko znaju}i za svoju prezadu`enost ili nesposobnost pla}awa. Za krivi~na djela iz ~l. uni{ti. 2) zakqu~i fiktivne ugovore o dugu ili prizna nepostoje}a potra`ivawa. ili ovo stawe sa~iwavawem la`nih isprava ili na drugi na~in prika`e takvim da se na osnovu wega mo`e otvoriti ste~aj. (3) Kaznom iz stava 1. 235. Zloupotreba la`nog ste~aja ^lan 258. 25. besplatno ustupi ili uni{ti. 235. (2) Povjerilac. jun 2003. prikrije. ~l. ~lanu upravnog odbora ili ste~ajnom upravniku da ili obe}a imovinsku korist radi izvr{ewa djela iz stava 2. Ako je u~inilac djela iz ~l. ovog ~lana. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. kazni}e se kaznom zatvora do jedne godine. isprave ili spise koje je po zakonu ili drugom propisu obavezno voditi da se iz wih ne mo`e utvrditi stvarno imovno stawe. a mo`e se i osloboditi od kazne. 247. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za povjerioca.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. uni{tewem imovine ili na drugi na~in koji je u o~iglednoj suprotnosti sa wegovim du`nostima u upravqawu imovinom ili savjesnim privrednim poslovawem. Gowewe u slu~aju kad je u~inilac u bliskom odnosu sa o{te}enim ^lan 256. ovog zakona. uskrati ili ograni~i pravo privrednog dru{tva ili drugog pravnog ili fizi~kog lica da se na podru~ju Republike Srpske bavi prometom roba i usluga ili ko stavi privredno dru{tvo ili drugo pravno ili fizi~ko lice u neravnopravan polo`aj prema drugim licima u pogledu uslova za rad ili obavqawe prometa robe i usluga ili ograni~i slobodnu razmjenu robe i usluga na podru~ju Republike Srpske. roba i kapitala na podru~ju Republike Srpske. Ovla{}eno lice u preduze}u ili drugom subjektu privrednog poslovawa ili preduzetnik koji suprotno zakonu ili drugom propisu zakqu~i sporazum kojim se drugo preduze}e ili pravno lice ograni~ava u slobodnom prometu robe ili usluga na odre|enom podru~ju ili sa odre|enim preduze}ima ili drugim pravnim licima. .Strana 32 . Iskreno kajawe ^lan 255. gowewe se preduzima po prijedlogu. neracionalnim tro{ewem ili otu|ivawem imovine u bescijewe. ovog ~lana u~iweno u odnosu na dobro od velikog kulturnog. bratu ili sestri. propu{tawem blagovremenog ostvarivawa svojih potra`ivawa. ili da se na drugi na~in o{teti barem jedan povjerilac u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa. (1) Ko u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa prijavi la`no potra`ivawe ili potra`ivawe u la`nom isplatnom redu da bi time ostvario pravo koje mu ne pripada. ~lan povjerila~kog odbora ili ste~ajni upravnik koji za sebe ili drugoga primi imovinsku korist ili obe}awe imovinske koristi da se donese ili da se ne donese odre|ena odluka. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine i nov~anom kaznom. Povreda ravnopravnosti u obavqawu privredne djelatnosti ^lan 260. (1) Ko u namjeri da izbjegne pla}awe svojih obaveza. 249. sud ga mo`e osloboditi od kazne. (2) Ako je djelo iz stava 1. Zloupotreba u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa ^lan 261. pa usqed toga preduze}e ili drugo pravno lice pribavi znatnu imovinsku korist ili za drugog nastupi znatna imovinska {teta. ovog ~lana kazni}e se ko povjeriocu. 231. prekomjernim kori{}ewem i davawem zajmova. i 252. uskrati ili ograni~i pravo privrednog dru{tva ili drugog pravnog ili fizi~kog lica da se na podru~ju drugog entiteta ili Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine bavi prometom robe i usluga ili stavi privredno dru{tvo ili drugo pravno ili fizi~ko lice u neravnopravan polo`aj prema drugim licima u pogledu uslova rada ili uslova obavqawa prometa robe i usluga ili ograni~i slobodnu razmjenu robe i usluga izme|u entiteta i Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine. preuzimawem nesrazmjernih obaveza. 249. Glava dvadeset ~etvrta KRIVI^NA DJELA PROTIV PRIVREDE I PLATNOG PROMETA Stvarawe monopolisti~kog polo`aja na tr`i{tu ^lan 257. preina~i ili tako vodi poslovne kwige. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. robe i kapitala izme|u entiteta ili izme|u entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. prividnim ili stvarnim umawewem svoje imovine prouzrokuje ste~aj na taj na~in {to: 1) cijelu ili dio imovine prividno ili ispod tr`i{ne vrijednosti proda. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. istorijskog ili prirodnog zna~aja. 237.

kazni}e se zatvorom od jedne do tri godine. (1) Ko licu koje zastupa imovinske interese nekog pravnog lica da ili poku{a dati ili obe}a nagradu. zakqu~i ugovor za koji zna da je {tetan za pravno lice ili zakqu~i ugovor suprotno ovla{}ewima i time nanese {tetu pravnom licu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Odavawe i neovla{}eno pribavqawe poslovne tajne ^lan 269. (2) Kaznom iz stava 1. prizna neistinito potra`ivawe. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. poklon ili kakvu drugu korist radi toga da bi dobio kakvu neopravdanu pogodnost pri ugovarawu posla iz stava 1. (1) Ko zastupaju}i imovinske interese nekog pravnog lica zahtijeva ili primi nagradu. (3) Ako je usqed djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. ovog ~lana koji nakon zakqu~enog ili nezakqu~enog sporazuma. (1) Odgovorno lice u preduze}u ili drugom subjektu privrednog poslovawa koje u namjeri pribavqawa protivpravne imovinske koristi za svoje ili drugo pravno lice: 1) stvara ili dr`i nedozvoqene fondove u zemqi ili inostranstvu. poklon ili kakvu drugu korist da bi bio zakqu~en ili da ne bi bio zakqu~en sporazum. nastupila prinudna likvidacija ili je to pravno lice do{lo pod ste~aj. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. 4) pri izvr{avawu poreskih ili drugih zakonskih obaveza uskrati sredstva koja predstavqaju javni prihod. Poslovna prevara ^lan 265. (2) Ako je usqed djela iz prethodnog stava nastupila velika {teta za pravno lice. (2) U~inilac djela iz stava 1. mo`e se osloboditi od kazne. Zloupotreba ovla{}ewa u privredi ^lan 263. ovog ~lana kazni}e se ko znaju}i da je postao nesposoban za pla}awe. poklon ili druga korist oduze}e se. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. kori{}ewe i upravqawe imovinom. Zakqu~ewe {tetnog ugovora ^lan 266. (2) Ko licu koje zastupa imovinske interese nekog pravnog lica da ili poku{a dati ili obe}a nagradu. jun 2003.000 KM. a u namjeri da izigra povjerioce. 3) pravno lice stavi u povoqniji polo`aj prilikom dobijawa sredstava ili drugih pogodnosti koje se pravnom licu ne bi priznale prema postoje}im propisima. ovog zakona. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. neistinito prikazuje stawe i kretawe sredstava i rezultata poslovawa. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana kazni}e se i ko.Srijeda. sastavi la`an ugovor ili nekom drugom prevarnom radwom o{teti najmawe jednog od svojih povjerilaca. la`nim bilansima. ovog ~lana prouzrokovana {teta koja prelazi iznos od 10. ovog ~lana pribavqena znatna imovinska korist ili je nastupila {teta velikih razmjera. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. 25. a u slu~aju iz stava 3. (1) Ko neovla{}eno drugom saop{ti. 2) sastavqawem isprava neistinitog sadr`aja. ~lana 258. ili da se izvr{i ili da se ne izvr{i neka druga radwa na {tetu pravnog lica. 5) namjenska sredstva sa kojima raspola`e koristi protivno wihovoj namjeni. (1) Ko znaju}i da je postao nesposoban za pla}awe. koje svjesnim kr{ewem zakona ili drugog propisa o poslovawu o~igledno nesavjesno posluje i time prouzrokuje znatnu imovinsku {tetu tom pravnom licu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (2) Kaznom iz stava 1. isplatom duga ili na drugi na~in stavi kojeg povjerioca u povoqniji polo`aj i time znatno o{teti najmawe jednog od svojih povjerilaca. Nesavjesno privredno poslovawe ^lan 264. 6) na drugi na~in grubo prekr{i zakon ili pravila poslovawa u odnosu na raspolagawe. kao i ko pribavqa ovakve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. poklon ili kakvu drugu imovinsku ili neimovinsku korist kao protivuslugu za sklapawe kakvog posla ili za izvr{ewe kakvog posla. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. pa radi toga za to pravno lice nastupi ve}a imovinska {teta. Neovla{}eno primawe poklona ili darova ^lan 267. zahtijeva ili primi nagradu. (3) Izvr{ilac djela iz prethodnih stavova koji je dao poklon ili nagradu na zahtjev ili je djelo prijavio prije nego {to je otkriveno ili prije nego je saznao da je otkriveno. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. pa radi djelimi~nog ili potpunog neispuwewa obaveze za drugu stranu ili nekog drugog nastupi imovinska {teta. s namjerom da ih neovla{}eno upotrijebi. preda ili na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji predstavqaju poslovnu tajnu. mo`e se vratiti onome ko je dao. ili izvr{ene ili neizvr{ene neke druge radwe na {tetu pravnog lica. (1) Dati poklon ili nagrada oduze}e se. procjenama ili inventarisawem ili drugim la`nim prikazivawem ili prikrivawem ~iwenica. ovog ~lana nastupila znatna {teta ili ako je radi toga prema o{te}enom pokrenut postupak prinudnog poravnawa ili ste~aj. i 2. . (1) Ko kao predstavnik ili zastupnik pravnog lica koje obavqa privrednu djelatnost u kojem nema ve}inski udio. (1) Ko obavqaju}i privrednu djelatnost pri sklapawu ili izvr{ewu ugovora ili posla obmane drugoga prikazivawem da }e obaveze biti ispuwene ili prikrivawem da obaveze ne}e biti ili da ne}e mo}i biti ispuwene. 1.000 KM. Neovla{}eno davawe poklona ili darova ^lan 268. a ako taj iznos prelazi 50. (3) Nagrada. (1) Odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu u kome nema ve}inski udio. poklon ili kakvu drugu korist.Strana 33 O{te}ewe ili povla{}ivawe povjerilaca ^lan 262. (2) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1. na protivpravan na~in do|e do podataka koji predstavqaju poslovnu tajnu.

000 KM. (3) Predmeti iz st. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. Falsifikovawe znakova za vrijednost ^lan 277. Upad u kompjuterski sistem ^lan 271. (1) Ko napravi la`nu kreditnu ili karticu za bezgotovinsko pla}awe ili ko preina~i takvu pravu karticu u namjeri da je upotrijebi kao pravu ili ko takvu la`nu karticu upotrijebi kao pravu. (1) Ko se u namjeri da obmane kupce ili korisnike usluga poslu`i tu|om firmom. (2) Kazni}e se kaznom iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1.Strana 34 . a ako taj iznos prelazi 50. (2) Ko neovla{}eno objavi su{tinu tu|eg pronalaska prije nego {to je ovaj pronalazak na na~in utvr|en zakonom objavqen. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Falsifikovawe i upotreba hartija od vrijednosti ^lan 275. a ako taj iznos prelazi 50. objavi. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. a ako taj iznos prelazi 50. ili svojim potpisom ili pe~atom ovjeri poslovnu ili trgova~ku kwigu. (2) Ako ukupan iznos na koji glase hartije od vrijednosti iz stava 1. ovog ~lana i ko neistinitu poslovnu ili trgova~ku kwigu. ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri iz prethodnog stava neovla{}eno iskoristi tu|i model ili uzorak ili pu{ta u promet predmete izra|ene na wihovoj osnovi. pa wihovim kori{}ewem na berzi ostvari protivpravnu imovinsku korist. i 3. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ili ko takve la`ne hartije upotrijebi kao prave ili ih u toj namjeri pribavi. odnosno pribavqawe podataka izvr{eno radi wihovog odno{ewa u inostranstvo ili ako je djelo u~iweno iz koristoqubqa. ovog ~lana u~iweno nehatno. Odavawe i kori{}ewe berzanske tajne ^lan 270. (2) Ako je u~inilac djela iz stava 1. (1) Ko u proizvodwi ili privrednom prometu neovla{}eno upotrijebi tu|i prijavqeni ili za{ti}eni pronalazak. (1) Ko napravi la`ne znakove za vrijednost ili ko preina~i koji od pravih znakova u namjeri da ih upotrijebi kao prave ili da ih drugome da na upotrebu ili ko takve la`ne znakove upotrijebi kao prave. sakrije. o{teti. isprave ili spisa sa neistinitom sadr`inom. a ako taj iznos prelazi 50. ovog ~lana prelaze 10.000 KM. ispravu ili spis sa neistinitom sadr`inom. (3) Ako je u~inilac djela iz stava 1. ovog ~lana pribavqena imovinska korist koja prelazi iznos od 10. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. pa saznav{i da su la`ne.000 KM. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. prikrije ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivom poslovnu kwigu. (4) La`ne hartije od vrijednosti oduze}e se. Falsifikovawe kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko pla}awe ^lan 276.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 25. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ispravu ili spis upotrijebi kao da su istiniti. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ovog ~lana upotrebom kartice pribavio imovinsku korist. ovog ~lana pribavqena imovinska korist ili je prouzrokovana imovinska {teta u iznosu koji prelazi 10. i 2.000 KM. svoj `ig ili za{titni znak ili u svoju posebnu oznaku robe. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. 1. ovog ~lana pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 10. jun 2003. (2) Ako je djelom iz stava 1. (2) Ako je djelom iz stava 1. uzorka ili modela ^lan 272. ovog ~lana oduze}e se. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Neovla{}ena upotreba tu|e firme. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (3) Proizvodi izra|eni na osnovu neovla{}ene upotrebe tu|eg pronalaska }e se oduzeti. (1) Ko poslovne podatke berze koji nisu dostupni svim u~esnicima u berzi saop{ti nepozvanom licu ili ko do|e do takvih podataka. (1) Ko u privrednom poslovawu u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist ili drugog o{teti.000 KM. ili ko uni{ti. ovog ~lana prelazi iznos od 10. tu|im `igom ili za{titnim znakom. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ko la`ne hartije od vrijednosti koje je primio kao prave. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine.000 KM. Falsifikovawe ili uni{tavawe poslovnih ili trgova~kih kwiga ili isprava ^lan 274. . kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. ili ih u toj namjeri pribavi.000 KM. neovla{}eno unese izmjene. ili svojim potpisom ili pe~atom omogu}i pravqewe poslovne ili trgova~ke kwige.000 KM. tu|om oznakom o geografskom porijeklu ili drugom posebnom oznakom robe ili unese pojedina obiqe`ja oznaka u svoju firmu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ako ukupna vrijednost znakova iz stava 1. stavi u promet. (1) Ko u poslovne ili trgova~ke kwige. a ako taj iznos prelazi 50. izbri{e ili uni{ti tu|e kompjuterske podatke ili programe. unese neistinite podatke ili ne unese neki va`an podatak. (3) Ako je odavawe. (1) Ko napravi la`ne hartije od vrijednosti ili preina~i prave hartije od vrijednosti u namjeri da ih upotrijebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu. isprave ili spise koje je du`an da vodi na osnovu zakona ili drugog propisa.000 KM. Neovla{}ena upotreba tu|eg pronalaska ^lan 273. (4) Ako je djelo iz st. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. ispravu ili spis.

kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (4) Ako djela iz prethodnih stavova izvr{i vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe takvih djela. (4) La`ni znakovi za vrijednost oduze}e se. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. (3) Ako je novac ili imovina iz st. 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (6) Novac i imovina iz prethodnih stavova oduze}e se. (1) Ko u namjeri obmawivawa kupaca stavi u promet proizvode u ve}em obimu sa oznakom u koju su uneseni podaci koji ne odgovaraju sadr`ini. ili ko u istoj namjeri takve prave znakove preina~i ili ko takve la`ne znakove upotrijebi kao prave. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. oduze}e se. subvenciju ili kakvu drugu pogodnost iskoristi za drugu namjenu od one koja mu je odobrena. Falsifikovawe znakova za obqe`avawe robe. ovog ~lana kazni}e se i ko neovla{}eno prodaje.Srijeda. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. investiciona sredstva. i 3. (2) Ko u namjeri obmawivawa kupaca la`no objavi da je sni`ena cijena robi ili da se vr{i rasprodaja robe ili da predstoji povi{ewe cijena ili na drugi na~in la`nom reklamom obmawuje kupce u pogledu cijene proizvoda koje prodaje. ovog ~lana dobije sredstva u iznosu koji prelazi 10. (3) Ko pravi. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ovog ~lana u~inilac postupao nehatno u odnosu na okolnost da su novac ili imovinska korist pribavqeni krivi~nim djelom. kazni}e se zatvorom do tri godine. jun 2003. ili ko upotrijebqene znakove ponovo upotrijebi ili proda kao da va`e. 1. 1. . posjeduje. Prawe novca ^lan 280. (1) Ko u namjeri da za sebe ili drugog dobije kredit. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. stoka ili kakva druga roba. porijeklu ili kvalitetu proizvoda. davaocu kredita ili subjektu nadle`nom za odobravawe pogodnosti. mjera i tegova ^lan 279. istovremeno i izvr{ilac ili sau~esnik u krivi~nom djelu kojim je pribavqen novac ili imovinska korist iz prethodnog stava. velike vrijednosti. Obmana pri dobijawu kredita ili drugih pogodnosti ^lan 283. (4) Ako je u~inilac djela iz st. ili na proizvode stavqa oznaku za{tite za proizvode koji nisu za{ti}eni. (2) Ko djelom iz stava 1. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe la`nih znakova za vrijednost. posjeduje. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (1) Ko novac ili imovinu za koje zna da su pribavqeni krivi~nim djelom primi. kupuje ili vr{i razmjenu robe ili predmeta ~iji je promet zabrawen ili ograni~en. la`nih mjera i tegova. marke ili druge znakove za obiqe`avawe doma}e ili strane robe kojima se `igo{e zlato ili drugi plemeniti metali. s wim raspola`e. (1) Ko u namjeri da ih upotrijebi kao prave napravi la`ne pe~ate. `igove. ovog ~lana kazni}e se i ko izvr{i falsifikovawe mjera ili tegova. (2) Ko se bavi prodajom robe ~iju je proizvodwu neovla{}eno organizovao. 25. (1) Ko pravi. (5) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od 10. zamijeni. dr`i. (3) Ko dobijeni kredit. vrsti. subvencije ili kakvu drugu pogodnost. nabavqa.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Obmawivawe kupaca ^lan 282. 2. nabavqa. ili ko se neovla{}eno i u ve}em obimu bavi trgovinom ili posredovawem u trgovini i zastupawem doma}ih privrednih subjekata u prometu robe ili usluga. (3) Kaznom iz stava 2. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (4) La`ni znaci. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. Nedozvoqeno bavqewe bankarskom djelatno{}u ^lan 284. (1) Ko nemaju}i ovla{}ewe za trgovinu.Strana 35 (3) Ko odstrawivawem `iga kojim se znaci za vrijednost poni{tavaju ili kojim drugim na~inom ide za tim da radi ponovne upotrebe ovim znacima da izgled kao da nisu upotrijebqeni. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe la`nog novca ili la`nih hartija od vrijednosti. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. nabavqa. i 2. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. mjere i tegovi oduze}e se. investiciona sredstva. stavqa u promet proizvode koji po svojoj te`ini ili kvalitetu ne odgovaraju onome {to se redovno pretpostavqa kod takvih proizvoda.000 KM. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina.000 KM. i 3. (5) Roba i predmeti nedozvoqene trgovine oduze}e se. (2) Ako je izvr{ilac djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ko pravi. ta~. drvo. ovog ~lana organizovao mre`u preprodavaca ili posrednika. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe znakova za obiqe`avawe robe. ili stavi u promet proizvode bez oznake o sadr`ini. nabavqawe i davawe drugom sredstava za falsifikovawe ^lan 278. (3) Sredstva iz st. roku trajawa ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana. da neistinite ili nepotpune podatke o imovnom stawu ili druge podatke zna~ajne za dobijawe kredita ili druge pogodnosti. Nedozvoqena trgovina ^lan 281. upotrijebi ga u privrednom poslovawu ili ga na drugi na~in prikrije ili poku{a prikriti. porijeklu. nabavi robu ili druge predmete u ve}oj koli~ini ili vrijednosti u svrhu prodaje. a ako taj iznos prelazi 50. (1) Ko se bez odobrewa ili protivno uslovima pod kojima je ono dato bavi bankarskom djelatno{}u. 1. Pravqewe.

ovog ~lana. (3) Ako pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. u roku i na na~in utvr|en zakonom ili odlukom o emisiji. koje dozvoli izdavawe hartija od vrijednosti iako je znalo ili moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza izdavaoca koje proizilaze iz emisije pod uslovima. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. (3) Ako je djelima iz st. ovog ~lana. (2) Kaznom iz stava 1. a ako taj iznos prelazi 50. (4) Ako je u~inilac djela iz st.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko silom ili prijetwom upotrebe sile sprije~i ili nastoji sprije~iti poreskog slu`benika u obavqawu wegove slu`bene du`nosti ili ko ga prisili da slu`benu radwu ne u~ini. Napad na poreskog slu`benika u obavqawu slu`bene du`nosti ^lan 291. mjenicu. (1) Ko napadne ili ozbiqno zaprijeti da }e napasti poreskog slu`benika ili lice koje poreskom slu`beniku poma`e u otkrivawu i istrazi povrede poreskih propisa u Republici Srpskoj. Podno{ewe la`ne poreske prijave ^lan 289. i 2. ovog ~lana pribavqena imovinska korist koja prelazi iznos od 10. a ne za pla}awe poreske obaveze pravnog lica. kazni}e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana u~inilac poreskog slu`benika ili lice koje poma`e poreskom slu`beniku tjelesno povrijedi ili prijeti upotrebom oru`ja. Spre~avawe poreskog slu`benika u obavqawu slu`bene du`nosti ^lan 290. (3) U~inilac krivi~nog djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.000 KM.000 KM. 2) slu`beno lice koje odobri izdavawe hartija od vrijednosti iako je znalo ili je moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza koje proizilaze iz emisije pod uslovima. ovog ~lana koji je bio izazvan protivzakonitim ili grubim postupawem poreskog slu`benika mo`e se osloboditi kazne. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 10. kazni}e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana. 25. kazni}e se kaznom zatvora od tri do petnaest godina. izda. Izdavawe hartija od vrijednosti bez pokri}a ^lan 285.000 KM.000 KM.000 KM. stavi u promet ili koristi akceptni nalog. Nepravilno izdvajawe sredstava pravnih lica ^lan 292. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. iako zna da za to nema pokri}a i time pribavi imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1. (3) Ko po~ini krivi~no djelo iz stava 1. 1. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 150. ovog ~lana u~ini u odnosu na ve}i broj isprava. Ko dostavi poreskom organu la`nu prijavu ili drugi la`ni podatak ~ije se podno{ewe po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj tra`i. i 2.000 KM. (2) Ko po~ini krivi~no djelo iz stava 1. ako taj iznos prelazi 50. 1. prijetio upotrebom oru`ja ili mu je nanio tjelesnu povredu. u roku i na na~in utvr|en zakonom ili odlukom o emisiji. (2) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. Utaja poreza i doprinosa ^lan 287. kreditnu ili platnu karticu ili kakvo drugo sredstvo pla}awa ili obezbje|ewa pla}awa. a ako taj iznos prelazi 200. 1. kazni}e se od dvije do deset godina. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 50. Kaznom zatvora od jedne do osam godina kazni}e se: 1) odgovorno lice u banci ili drugom pravnom licu koje izdaje hartije od vrijednosti. La`na poreska isprava ^lan 288. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina.000 KM. obezbijedio pokri}e pre nego {to je saznao da je otkriven. Izdavawe ~eka i sredstava bezgotovinskog pla}awa bez pokri}a ^lan 286. i 2. a koje je odobrilo izdvajawe sredstava pravnog lica u druge svrhe. .Strana 36 . pa time pribavi imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1. ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. 3) odgovorno lice u banci koje odobri garanciju po odre|enoj emisiji hartija od vrijednosti iako je znalo ili moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza banke koja daje garancije pod uslovima. (2) Ako pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do tri godine. u~inilac poreskog slu`benika zlostavqao. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist izda ili stavi u promet ~ek za koji zna da nema pokri}e. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. kakvu garanciju. pa je time prouzrokovana nesposobnost pravnog lica za pravovremeno pla}awe poreske obaveze.000 KM. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. (1) Ko izbjegne pla}awe poreza propisanih poreskim zakonodavstvom Republike Srpske ili doprinosa zdravstvenog ili penzijskog osigurawa propisanih u Republici Srpskoj ne daju}i tra`ene podatke ili daju}i la`ne podatke o svom ste~enom oporezivom prihodu ili o drugim ~iwenicama koje su od uticaja na utvr|ivawe ovakvih obaveza. (2) Ko krivi~no djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. jun 2003. mo`e se osloboditi od kazne. ovog ~lana u~inilac poreskog slu`benika ili lice koje poma`e poreskom slu`beniku te{ko tjelesno povrijedi. a time bude izbjegnuta naplata ve}eg iznosa javnih prihoda. u roku i na na~in predvi|en zakonom ili garancijom. (1) Ko izda la`nu ispravu ~ije se podno{ewe tra`i po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj ili ko ne izda ispravu ~ije se izdavawe tra`i po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj. Odgovorno lice u pravnom licu koje je po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj li~no odgovorno. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

2) napad na tjelesni integritet lica. (1) Ko u~estvuje u oru`anoj pobuni koja je upravqena na ugro`avawe ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske ili wenih najvi{ih organa. predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske. te istra`ivawe i razvoj biolo{kog. kazni}e se kaznom zatvora najmawe tri godine. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. saobra}ajnom sistemu. snabdijevawe. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. kori{}ewe ili osposobqavawe za kori{}ewe oru`ja. ovog stava. prevoz. Ubistvo predstavnika najvi{ih organa Republike Srpske ^lan 296. do 8. biolo{kog ili hemijskog oru`ja ili radioaktivnih materijala. Terorizam ^lan 299. ovog ~lana u~inilac oteto lice s umi{qajem li{io `ivota. 5) otmicu vazduhoplova. Ko silom ili prijetwom upotrebe sile ili na drugi protivpravan na~in poku{a da promijeni ustavno ure|ewe Republike Srpske. 6) proizvodwu. sticawe. (1) Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske izvr{i otmicu predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske. ovog ~lana nastupila smrt otetog lica. predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske. predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske ili glavnog republi~kog tu`ioca. Oru`ana pobuna ^lan 298. Dovo|ewe Republike Srpske u polo`aj pot~iwenosti ili zavisnosti ^lan 295. fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu. 4) nano{ewe velike {tete objektima Republike Srpske ili javnim objektima. Ko silom ili drugim protivustavnim putem poku{a da odcijepi dio teritorije Republike Srpske ili da dio wihove teritorije pripoji drugom entitetu. jun 2003. elektri~nom energijom ili drugim prirodnim resursom s ciqem ugro`avawa qudskih `ivota. s ciqem da primora Republiku Srpsku da {to u~ini ili neu~ini kao izri~iti ili pre}utni uslov za osloba|awe taoca. eksplozija ili poplava s ciqem ugro`avawa qudskih `ivota. dr`i zatvorenog ili mu na drugi na~in oduzme ili ograni~i slobodu kretawa ili ga dr`i ili prijeti da }e ga ubiti. ustavnih. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. hemijskog ili radioaktivnih materijala. predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske ili glavnog republi~kog tu`ioca. Ugro`avawe teritorijalne cjeline ^lan 294. . predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. javnom mjestu ili privatnoj imovini za koju {tetu je vjerovatno da }e ugroziti qudski `ivot ili dovesti do znatne materijalne {tete. (1) Ko u~ini teroristi~ki akt s ciqem ozbiqnog zastra{ivawa gra|ana ili prisiqavawa organa vlasti u Republici Srpskoj da {to u~ini ili neu~ini ili s ciqem ozbiqnog naru{avawa ili uni{tavawa osnovnih politi~kih. (4) Teroristi~ki akt u smislu ovog ~lana podrazumijeva koju od sqede}ih namjernih radwi koja s obzirom na svoju prirodu ili okolnost mo`e ozbiqno o{tetiti dr`avu ili me|unarodnu organizaciju: 1) napad na `ivot lica koje mo`e prouzrokovati wegovu smrt. objektima infrastrukture ukqu~uju}i informati~ki sistem. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (2) U~inilac djela iz stava 1. (1) Ko drugog zatvori.Strana 37 Glava dvadeset peta KRIVI^NA DJELA PROTIV USTAVNOG URE\EWA REPUBLIKE SRPSKE Napad na ustavno ure|ewe ^lan 293. ovog ~lana u~inilac neko lice s umi{qajem li{io `ivita. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . dr`awe zatvorenog ili na drugi na~in oduzimawe ili ograni~avawe slobode kretawa drugom licu s ciqem da se wega ili nekoga drugoga prisili da {to u~ini. neu~ini ili trpi (otmica) ili uzimawe talaca. (2) Organizator ili kolovo|a pobune. (2) Ako je usqed krivi~nog djela iz stava 1. broda ili drugog sredstva javnog saobra}aja ili prevoza robe. Otmica najvi{ih predstavnika Republike Srpske ^lan 297. u~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmawe pet godina. 9) prijetwa izvr{ewem kojeg djela iz ta~ke 1. a mo`e se i osloboditi od kazne. (2) Ako je usqed krivi~nog djela iz stava 1. 25. kazni}e se zatvorom od najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. 8) ometawe ili zaustavqawe snabdijevawa vodom. predsjednika Vlade Republike Srpske. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske li{i `ivota predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. posjedovawe.Srijeda. nuklearnog. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmawe pet godina. eksploziva. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. 3) protivpravno zatvarawe. povrijediti ili daqe dr`ati kao taoca. 7) ispu{tawe opasnih materija ili izazivawe po`ara. kazni}e se kaznom zatvora do dvije godine. predsjednika Vlade Republike Srpske. predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. kazni}e se kaznom zatvora najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. Gra|anin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koji poku{a da dovede Republiku Srpsku u polo`aj pot~iwenosti ili zavisnosti prema nekoj drugoj dr`avi. Uzimawe talaca ^lan 300. koji oteto lice dobrovoqno pusti na slobodu prije nego je saznao da je otkriven. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. ekonomskih ili dru{tvenih organizacionih jedinica u Republici Srpskoj.

(1) Ko bilo na koji na~in direktno ili indirektno daje ili prikupqa sredstva s ciqem da se upotrijebe ili znaju}i da }e se upotrijebiti u cjelini ili djelimi~no za izvr{ewe: 1) krivi~nog djela iz ~lana 299. ~l. ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. kazni}e se zatvorom od jedne od deset godina. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. (2) Ko djelo iz stava 1. hranu. ovog ~lana u~ini uz pomo} iz inostranstva. paqewem ili na drugi na~in uni{ti ili o{teti industrijski. novac ili druga sredstva. ovog ~lana bra~ni drug. (2) Nema krivi~nog djela ako je lice kome je u~inilac djela navedenih u stavu 1. 293. prikupqa za wu podatke ili na drugi na~in poma`e wen rad. (1) Ko tajne vojne. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a koji predstavqaju tajnu Republike Srpske. municiju ili drugi materijal za izvr{ewe krivi~nih djela iz ove glave. preda ili u~ini dostupnim stranoj dr`avi. saobra}ajno sredstvo. otrove. usvojilac ili usvojenik. teroriste. prouzrokuje znatnu {tetu za dr`avni organ ili pravno lice u kojem radi ili za drugi dr`avni organ ili pravno lice. Sabota`a ^lan 303. stranoj organizaciji ili licu koje i slu`i. Upu}ivawe i prebacivawe na teritoriju Republike Srpske oru`anih grupa. Diverzija ^lan 302. i 2. (4) Ako je djelo iz stava 2. do 297. ovog ~lana ili ko upu}uje ili prebacuje na teritoriju Republike Srpske takav materijal ili dr`i ve}u koli~inu tog materijala u namjeri da ga on ili neko drugi rastura. toplotu. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za bezbjednost. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. daje mu skloni{te. poqoprivredni objekat. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. lice koje sa wima `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. . Stvarawe zlo~ina~kog udru`ewa za vr{ewe krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 309. ovog ~lana u~iweno nehatno. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. do 301. Pomo} u~iniocu poslije izvr{enog krivi~nog djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 308. poziva ili podsti~e da se silom promijeni wihovo ustavno ure|ewe ili svrgnu najvi{i predstavnici organa vlasti. 293. gas ili energiju. eksploziv. u~inilac }e se kazniti zatovorom od jedne do osam godina. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ekonomske ili vojne mo}i zemqe. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. (3) Ko u namjeri rasturawa izra|uje ili umno`ava materijal koji je po svom sadr`aju takav da poziva ili podsti~e na vr{ewe djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. branu. (1) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od dvije do petnaest godina. oru`ja i municije ^lan 306. diverzante. ure|aj javne upotrebe za vodu. do 307. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. (5) Ako su usqed djela iz st. ekonomsku ili vojnu mo} zemqe. opremu. ure|aj ili postrojewa. ovog zakona krije. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. Odavawe tajne Republike Srpske ^lan 305. po wegovoj prirodi ili okolnostima zastra{ivawe gra|ana ili prisiqavawe organa vlasti u Republici Srpskoj da ne{to u~ine ili ne u~ine. podmukao ili drugi sli~an na~in. [pijuna`a ^lan 304. kao i srodnik po krvi u pravoj liniji. Finansirawe teroristi~kih aktivnosti ^lan 301. {pijune. brat ili sestra. 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. materijal. preda ili u~ini dostupnim podatke ili dokumente koji su mu povjereni ili do kojih je na drugi na~in do{ao. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske na prikriven.Strana 38 . ekonomske ili slu`bene podatke ili dokumente saop{ti. (1) Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske. (4) Ko pribavqa tajne podatke ili dokumente u namjeri da ih saop{ti ili preda stranoj dr`avi. jun 2003. (3) Ako je djelo iz stava 1. zgradu ili kakav drugi objekt koji ima ve}i zna~aj za bezbjednost ili snabdijevawe gra|ana ili za privredu ili funkcionisawe javnih slu`bi. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. Ko upu}uje ili prebacuje na teritoriju Republike Srpske oru`ane grupe. (3) Ko stupi u stranu obavje{tajnu slu`bu. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske ru{ewem. 299. (uzimawe talaca) ovog zakona. u vr{ewu svoje slu`bene du`nosti ili radne obaveze. i ~lana 306. ili mu na drugi na~in poma`e da bi sprije~io ili ote`ao wegovo otkrivawe ili hvatawe. ovog ~lana izvr{eno za vrijeme ratnog stawa ili neposredne ratne opasnosti ili oru`anog sukoba. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. skladi{te. 25. (1) Ko u~inioca krivi~nog djela iz ~l. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. (terorizam) i ~lana 300. (1) Ko organizuje kakvo udru`ewe radi vr{ewa krivi~nih djela iz ~l.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. oru`je.. stranoj organizaciji ili licu koje im slu`i. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (2) Ko za stranu dr`avu ili organizaciju stvara obavje{tajnu slu`bu u Republici Srpskoj ili wom rukovodi. ure|aji sistema veze. (1) Ko neovla{}eno nepozvanom licu saop{ti. Pozivawe na nasilnu promjenu ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 307. ovog zakona. 2) drugog krivi~nog djela koje mo`e prouzrokovati smrt ili te`u tjelesnu povredu civilnog lica ili lica koje aktivno ne u~estvuje u neprijateqstvima u oru`anom sukobu kada je ciq takvog djela.

1. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (1) Ko u namjeri da izbjegne vojnu slu`bu ili da bude raspore|en na lak{u du`nost. de`urnom ili drugom vojnom licu u sli~noj slu`bi. . a kra}e od deset dana nedozvoqeno boravi van svoje jedinice ili slu`be. a za djela iz st. Protivzakonito osloba|awe od vojne slu`be ^lan 314. ovog zakona koje je imalo za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica. (2) Ko napusti zemqu ili ostane u inostranstvu da bi izbjegao izvr{ewe vojne obaveze iz stava 1. ili je onesposobqavawe drugog u~iweno bez wegovog pristanka. 2. ili dozvoli drugome da ga privremeno onesposobi. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. te{ko nasiqe ili velika razarawa. kazni}e se za djelo iz stava 1. (2) U~inilac djela iz stava 1. ili ih pravovremeno otkrije. 1. (1) Vojno lice koje ne izvr{i ili odbije da izvr{i zakonito nare|ewe pretpostavqenog u vezi sa slu`bom. ovog ~lana koji sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela navedenih u stavu 1. kao i onaj ko drugoga s wegovim pristankom u istoj namjeri privremeno onesposobi. obavezu slu`ewa vojnog roka. Glava dvadest {esta KRIVI^NA DJELA PROTIV VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE Izbjegavawe vojne obaveze ^lan 312. i ~lana 304. i 3. (3) Ko poziva ili podsti~e vi{e lica na izvr{ewe djela iz st. 293. zatvorom od jedne do pet godina. (3) Vojno lice koje napusti zemqu ili ostane u inostranstvu da bi izbjeglo slu`bu u vojsci. i ~l. (5) U~inilac djela iz st. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. zatvorom do jedne godine. 2. planira ili sa drugim dogovori izvr{ewe. saop{tewe vojnog rasporeda. ili 2. ovog ~lana u~inilac umi{qajno li{io `ivota jedno ili vi{e lica. Ka`wavawe za najte`e oblike krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 311. Izbjegavawe vojne slu`be onesposobqavawem ili obmanom ^lan 313. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kao i vojno lice koje vi{e od dva puta. (3) Vojno lice koje se protivi stra`aru. sebe ozlijedi ili na drugi na~in privremeno onesposobi za vojnu slu`bu. ili se u tom roku ne vrati sa dozvoqenog boravka van jedinice ili slu`be. ili ko nabavqa ili osposobi sredstva za izvr{ewe ili preduzme drugu radwu kojom se stvaraju neposredni uslovi za izvr{ewe krivi~nih djela iz ~l. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 3. a za djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. ili u istoj namjeri priprema bjekstvo u inostranstvo. kazni}e se zatvorom do tri godine. Neizvr{ewe ili odbijawe izvr{ewa nare|ewa ^lan 316. zatvorom do dvije godine. Pripremawe krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 310. (1) Za krivi~no djelo iz ~l. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana simulira bolest. 1. do 307. ovog ~lana. 1. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. a mo`e se i osloboditi od kazne. i 2. dok vr{i svoju slu`benu du`nost. i 2. ovog zakona. iako je bio pozvan pojedina~nim ili op{tim pozivom. ili otkrije udru`ewe i wegove vode}e ~lanove. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. te vojno lice koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu za vrijeme izvr{ewa va`nog zadatka ili pove}anog stepena borbene gotovosti jedinice. (3) U~inilac djela iz st. kazni}e se zatvorom do tri godine. ili 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. do 307. 299. (4) Ko poziva ili podsti~e vi{e lica na izvr{ewe djela iz st. jun 2003. vojnu vje`bu ili drugu vojnu slu`bu. (4) U~inilac djela iz st. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ili se u istom roku ne vrati na du`nost sa dozvoqenog bavqewa van jedinice ili slu`be. Samovoqno bjekstvo i odsustvovawe iz Vojske Republike Srpske ^lan 315. (2) Vojno lice koje se krije da bi izbjeglo slu`bu u vojsci ili koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se na du`nost ni posle 30 dana. (1) Vojno lice koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se na du`nost u roku od deset dana. ovog ~lana koji se dobrovoqno javi nadle`nom organu mo`e se bla`e kazniti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kao i vojno lice koje ne poslu{a wihov poziv ili ne izvr{i ili odbije da izvr{i wihovo nare|ewe. ovog ~lana. a mo`e se i osloboditi od kazne. i 3.Srijeda. pa usqed toga nastupi nemogu}nost vr{ewa ili ote`ano vr{ewe slu`be ili opasnost za `ivote qudi i imovinu velike vrijednosti. kazni}e se zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. patroli. 2. (1) Ko organizuje. (2) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1. st. ili za sebe ili drugog upotrijebi la`nu ispravu ili postupi na drugi prevaran na~in. ovog ~lana koji dobrovoqno sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela iz prethodnog stava. 293. 1. ovog ~lana nastupila trajna nesposobnost za vojnu slu`bu. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice za vojnu slu`bu. kazni}e se za djelo iz stava 1. i 300. 25. ovog ~lana koji se dobrovoqno javi nadle`nom dr`avnom organu mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. (1) Ko se krije da bi izbjegao regrutovawe. Ko zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa u~ini da se oslobodi od du`nosti ili da se rasporedi na lak{u du`nost vojno lice ili lice koje podlije`e vojnoj obavezi.Strana 39 (2) Ko postane ~lan nekog udru`ewa iz prethodnog stava. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (3) Ko u namjeri iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana.

u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. za djelo iz stava 3. Nepreduzimawe mjera za obezbje|ewe vojne jedinice ^lan 324. ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene du`nosti. Odbijawe primawa i upotrebe oru`ja ^lan 317. ovog ~lana izvr{eno sa upotrebom oru`ja. Napad na vojno lice u vr{ewu vojne slu`be ^lan 320. ovog ~lana izvr{eno podno{ewem izvje{taja od naro~ite va`nosti ili su nastupile naro~ito te{ke posqedice. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. ovog ~lana umi{qajno li{i `ivota drugoga. 2. (5) Vojno lice koje pri izvr{ewu djela iz stava 3. ovog ~lana u~iweno nehatno. (1) Vojni starje{ina koji u slu`bi ili u vezi sa slu`bom zlostavqa pot~iwenog ili mla|eg ili sa wim postupa na na~in kojim se vrije|a qudsko dostojanstvo. ovog ~lana u~inilac nanio vojnom licu laku tjelesnu povredu ili prijetio upotrebom oru`ja.Strana 40 . u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana vojnom licu nanesena te{ka tjelesna povreda ili su prouzrokovane te{ke posqedice za slu`bu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. (1) Ko silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu sprije~i vojno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti. ovog ~lana nehatno li{i `ivota drugoga. 25. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. (1) Ko napadne ili ozbiqno prijeti da }e napasti vojno lice koje vr{i slu`bu. ovog ~lana u~iwena nehatno. (4) Vojno lice koje pri izvr{ewu djela iz stava 3. ili odbije da izvr{i svoju du`nost. 1. Neistinito slu`beno izvje{tavawe ^lan 323. za ~uvawe i wegu stoke. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. za uredno snabdijevawe hranom ili vojnom opremom ili materijalom jedinice koja mu je povjerena. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana te{ko uvrijedio vojno lice ili je s wim postupio bezobzirno. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. za djelo iz stava 2. patrolnoj. ovog ~lana u~iweno kod skladi{ta oru`ja. nare|ene ili druge o~igledno potrebne mjere za ~uvawe `ivota i zdravqa qudi koji su mu povjereni. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana u~inilac umi{qajno li{io `ivota vojno lice. (3) Ako je usqed djela iz st. (1) Ako je djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. i 2. (3) Ako je djelo iz stava 2. usmeno ili pismeno. Protivqewe pretpostavqenom ^lan 318. . de`urnoj. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera. (1) Vojni starje{ina koji u okviru svoje nadle`nosti propusti da preduzme propisane. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. predmeta i sredstava koji slu`e borbenoj gotovosti. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. i 2. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. jun 2003. 3. pa time dovede u opasnost `ivot qudi ili te{ko ugrozi zdravqe qudi ili imovinu velike vrijednosti. za osigurawe i odr`avawe u ispravnom stawu objekata. (2) Ako je djelo iz stava 1. (5) Ako su djela iz st. Prinuda prema vojnom licu u vr{ewu vojne du`nosti ^lan 319. i 4. (1) Vojno lice koje protivno propisima i bez opravdanog razloga odbije da primi oru`je ili da ga upotrijebi po zakonitom nare|ewu ili po pravilima slu`be. (2) Ako je u~inilac pri izvr{ewu djela iz stava 1. u slu`benom izve{taju iznese neistinite podatke od zna~aja za slu`bu ili pre}uti neku va`nu ~iwenicu.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. (1) Vojno lice koje postupi protivno propisima o stra`arskoj. zatvorom do dvije godine. Povreda posebne vojne slu`be ^lan 322. zatvorom do jedne godine. (3) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno organizovano. a za djelo iz stava 4. ovog ~lana izvr{eno prema vi{e lica. pa usqed toga nastupe te`e {tetne posqedice za slu`bu ili je slu`ba bila te`e ugro`ena. ili kod drugog objekta va`nog zna~aja. (1) Vojno lice koje pretpostavqenom vojnom starje{ini. 1. pa usqed toga nastupe te{ke {tetne posqedice za slu`bu ili slu`ba bude te{ko ugro`ena. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom najmawe sedam godina. nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. municije ili eksplozivnog materijala. (3) Ako je djelo iz st. ili da se na vrijeme i uredno izvr{e osiguravaju}i radovi ili obezbje|ewe objekata koji su mu povjereni. (1) Vojno lice koje zajedno sa drugim vojnim licima odbije zakonito nare|ewe pretpostavqenog u vezi sa slu`bom. (4) Ako je usqed djela iz stava1. ili proslijedi takav izvje{taj iako zna da su podaci u wemu neistiniti. (2) Vojni obveznik koji protivno propisima i bez opravdanog razloga odbije da primi oru`je koje mu se dodjequje u vezi sa slu`bom u rezervnom sastavu. i 2. Zlostavqawe pot~iwenog ili mla|eg ^lan 321. (2) Ako je djelo iz stava 1. ~uvarskoj ili drugoj stru~noj slu`bi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili u pogledu naro~ito povjerqivih podataka. (4) Ako je djelo iz stava 2. ormana ili drugih zatvorenih prostorija. o{teti ili uni{ti oru`je. kazni}e se i ko na protivpravan na~in do|e do podataka za koje zna da se ~uvaju kao vojna tajna ili ko takve podatke bez odobrewa objavi. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. (1) Vojno lice koje pri vje`bi. uni{tewe ili nestanak tih borbenih sredstava. (5) Nema krivi~nog djela iz stava 2. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 3. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe jednu godinu. (3) Ako je usqed djela iz stava 2. (6) Vojnom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. soba. Nepropisno starawe o povjerenom oru`ju ^lan 326. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ako vrijednost stvari iz stava 1. ako ko vojnu tajnu. ili od strane vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe kra|a ili na naro~ito opasan ili naro~ito drzak na~in. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. ili ako je kra|a u~iwena obijawem ili provaqivawem zatvorenih zgrada. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ovog ~lana. u~ini neupotrebqivim ili omogu}i da pre|u u ruke neprijateqa odbrambena postrojewa.000 KM. pa time dovede u opasnost `ivot qudi ili te{ko ugrozi zdravqe qudi ili imovinu velike vrijednosti. ovog ~lana. . objavi ili posreduje u objavqivawu u namjeri da javnosti otkrije nepravilnosti u organizovawu. ovog ~lana. Protivzakonito raspolagawe povjerenim oru`jem ^lan 327. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (4) Ako je djelo iz stava 1. ili od lica koje je pri sebi imalo kakvo oru`je ili opasno oru|e radi napada ili odbrane.Srijeda. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. naoru`awe ili druga vojna i odbrambena sredstva ili preda jedinicu neprijatequ bez borbe ili prije nego {to su iscrpqena sva sredstva. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. zemqotresa ili drugog udesa. ili za vrijeme po`ara. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. municije. preda drugom ili mu na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji su vojna tajna ili pribavqa takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. pa time prouzrokuje o{te}ewe u ve}oj mjeri. Neobezbje|ewe pri vojnim vje`bama ^lan 325. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. municijom ili eksplozivom koji pripadaju vojnoj jedinici ili vojnoj ustanovi. Odavawe vojne tajne ^lan 329. ili na drugi na~in omete ili dovede u opasnost vojne ili odbrambene mjere. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. (1) Ko uni{ti. drugim propisom ili odlukom nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona i u skladu sa zakonom progla{eni vojnom tajnom i ~ije bi odavawe imalo te`e {tetne posqedice za Vojsku Republike Srpske ili odbranu ili bezbjednost zemqe. preda drugom na kori{}ewe.Strana 41 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ~uva ili rukuje povjerenim oru`jem. ili radi pribavqawa ili kori{}ewa podataka u inostranstvu. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Vojno ili drugo lice koje suprotno svojim du`nostima u pogledu ~uvawa vojne tajne saop{ti. poplave. municiju. nare|ene ili o~igledno potrebne mjere obezbje|ewa ili obazrivosti. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. djelovawu i vo|ewu odbrambenih snaga i wihove spremnosti za odbranu Republike Srpske. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. obuci ili vr{ewu opita ne preduzme propisane. (5) Ako je usqed djela iz stava 4.eksplozivnih sredstava i drugih borbenih sredstava koji ne preduzme mjere za wihovo obezbje|ewe ili odr`avawe. ovog ~lana prelazi iznos od 50. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (4) Ako je djelo iz stava 1. Kra|a oru`ja ili djela borbenog sredstva ^lan 328. (4) Ako je djelo iz stava 1. a ako je nastupila posqedica iz stava 3. kasa.. ovog ~lana. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. (1) Ko ukrade oru`je. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera ili su nastupile druge naro~ito te{ke posqedice. uni{tewe ili nestanak. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana prelazi iznos od 5. ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2. 25. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera ili su nastupile druge naro~ito te{ke posqedice. polo`aj. ~ija je sadr`ina suprotna ustavnom poretku Republike Srpske. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. jun 2003. ako objava za Republiku Srpsku nema {tetnih posqedica. (2) Ako vrijednost stvari iz stava 1. (3) Ako je djelo iz stava 1. odbrambeni objekti. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. minsko . u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a ako je nastupila posqedica iz stava 3. (2) Rukovodilac skladi{ta oru`ja. municiju ili eksploziv koji su mu dati na upotrebu i slu`e potrebama odbrane. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. eksploziv ili dio borbenog sredstva koji slu`i potrebama odbrane. otu|i.000 KM. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili kazniti zatvorom do dvije godine. u~iweno nehatno. pa time prouzrokuje wihovo o{te}ewe u ve}oj mjeri. Ko prisvoji. ovog ~lana nastupila imovinska {teta velikih razmjera. (1) Ko nepropisno dr`i. zalo`i. ovog ~lana. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2. Podrivawe vojne i odbrambene mo}i ^lan 330. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. jun 2003. (3) Ako su djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. Pomagawe neprijatequ ^lan 334. ovog ~lana kazni}e se gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata politi~ki ili privredno sara|uje sa neprijateqem. (2) Vojno lice koje se za vrijeme rata ili oru`anog sukoba preda neprijatequ prije nego {to je iscrpilo sve mogu}nosti odbrane. (3) Ako su usqed djela iz st. i 2. (1) Gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata ili oru`anog sukoba poma`e neprijatequ u sprovo|ewu rekvizicije. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. 1. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ekonomske ili vojne snage zemqe. (2) ^lan posade ratnog broda koji za vrijeme rata napusti o{te}eni brod prije nego {to je komandant broda izdao nare|ewe za napu{tawe. i 2. 1. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. tenk ili drugo borbeno sredstvo. (1) Vojno lice koje za vrijeme rata ili oru`anog sukoba pre|e u redove neprijateqske vojske. kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina.Strana 42 . (2) Kaznom iz stava 1. i 2. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. Ostavqawe neprijatequ neo{te}enih borbenih sredstava ^lan 339. Napu{tawe polo`aja protivno nare|ewu ^lan 337. (1) Ko za vrijeme rata ili oru`anog sukoba spre~ava gra|ane Republike Srpske da vode borbu protiv neprijateqa. ili ~lan posade vojnog vazduhoplova koji za vrijeme rata napusti o{te}eni vojni vazduhoplov. ovog ~lana u~ini u namjeri da pomogne neprijatequ. (1) Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu samovoqno ili na prevaran na~in napusti svoju du`nost. (1) Gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata ili oru`anog sukoba slu`i u neprijateqskoj vojsci ili drugim neprijateqskim oru`anim formacijama. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. ovog ~lana imalo za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica ili je izazvalo opasnost za `ivot qudi ili je pra}eno te{kim nasiqima ili velikim razarawima ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. Neispuwewe du`nosti za vrijeme borbe ^lan 335. ili u~estvuje u ratu ili oru`anom sukobu kao borac protiv Republike Srpske. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. ili je izazvalo opasnost za `ivot qudi. (3) Ako je djelo iz st. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. Spre~avawe borbe protiv neprijateqa ^lan 331. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (2) Kaznom iz stava 1. zatvorom od dvije do deset godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. 25. (1) Komandant ratnog broda koji za vrijeme rata napusti o{te}eni brod prije nego {to je izvr{io svoju du`nost po propisima o brodskoj slu`bi. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. u~inilac }e se za djelo iz stava 1. ovog ~lana u~inilac li{io `ivota jedno ili vi{e lica. brod. Prelazak i predaja neprijatequ ^lan 332. ekonomske ili vojne snage zemqe. 1. oduzimawu hrane ili drugih dobara ili u sprovo|ewu kakvih prinudnih mjera prema stanovni{tvu. (2) Ko djelo iz stava 1. (2) Ko za vreme rata ili oru`anog sukoba propagandom ili na drugi na~in odvra}a gra|ane Republike Srpske ili wenih saveznika da vode borbu protiv neprijateqa. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ovog ~lana u~inilac li{io `ivota jedno ili vi{e lica. (2) Ko vrbuje gra|ane Republike Srpske za slu`bu u neprijateqskoj vojsci ili drugim neprijateqskim oru`anim formacijama ili za u~estvovawe u ratu ili oru`anom sukobu protiv Republike Srpske. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. (1) Vojno lice koje dopusti da neprijatequ padne u ruke bitno neo{te}eno vojno skladi{te. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (3) Ako su djela iz st. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. Samovoqno napu{tawe du`nosti za vrijeme borbe ^lan 336. . ovog ~lana kazni}e se i ko protivno nare|ewu dopusti da neprijatequ padnu u ruke bitno neo{te}ena postrojewa ili drugi objekti od zna~aja za narodnu odbranu. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. ovog ~lana imala za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz st. (1) Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbeno djelovawe ne izvr{i svoju du`nost. 1. ili je pra}eno te{kim nasiqem ili velikim razarawima. ovog ~lana u~iwena nehatno. Napu{tawe o{te}enog broda ili vazduhoplova prije vremena ^lan 338. (1) Vojni starje{ina koji protivno nare|ewu napusti polo`aj sa jedinicom koja mu je povjerena prije nego {to je iscrpio sve mogu}nosti odbrane. i 2. pa usqed toga nastupe {tetne posqedice za vojnu jedinicu ili za borbenu situaciju. ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. vazduhoplov. a za djelo iz stava 2. i 2. 1. Slu`ba u neprijateqskoj vojsci ^lan 333. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina.

~lana 315. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 1. pa usqed toga nastupe te{ke {tetne posqedice. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. starijeg ili vojnu komandu o doga|aju koji o~igledno zahtijeva neodlo`no preduzimawe vojnih mjera. (3) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist. (1) Ko za vrijeme ratnog stawa ili u slu~aju neposredne ratne opasnosti ne izvijesti pretpostavqenog. ~lana 314. Odgovornost za krivi~no djelo izvr{eno po nare|ewu pretpostavqenog ^lan 346. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. iskoristi svoj polo`aj ili ovla{}ewe. U~inilac krivi~nih djela iz ~lana 312. (2) Vojni starje{ina koji ne preduzme potrebne mjere prema pot~iwenom i mla|em koji za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu {iri strah me|u vojnicima. (1) Vojno ili slu`beno lice koje pri sprovo|ewu mobilizacije za vrijeme ratnog stawa ili u slu~aju neposredne ratne opasnosti. 1. pa usqed toga nastupe za wu te{ke posqedice.Srijeda... ne obezbijedi prihvat.000 KM. {irewem uznemiravaju}ih vijesti. prevoznih i drugih sredstava i stoke.Strana 43 Slabqewe morala i borbene situacije ^lan 340. Uslovi za izricawe disciplinske mjere ^lan 345. (4) Ako je djelom iz stava 3. prekora~i granice svog ovla{}ewa ili ne izvr{i slu`benu du`nost.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ratnog stawa ili oru`anog sukoba protivno svojoj du`nosti. (2) Ako vrijednost pronevjerenih stvari iz stava 1. (3) Ako je djelom iz stava 1. ili ne obezbijedi snabdijevawe mobilisanih qudi i stoke ili u vezi sa mobilizacijom ne izvr{i kakvu drugu du`nost. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice. Neispuwewe du`nosti pri sprovo|ewu mobilizacije ^lan 343. a to se nare|ewe ti~e vojne du`nosti. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. st. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. prekora~i granice svog ovla{}ewa ili ne izvr{i slu`benu du`nost. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Neizvje{tavawe vojnih organa ^lan 342. i ~lana 316. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. 25. ako je djelo dobilo osobito lak vid i ako to zahtijevaju interesi slu`be. (1) Ko protivpravno prisvoji novac. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu {tetu. umjesto krivi~ne sankcije mo`e se vojnom licu izre}i disciplinska mjera utvr|ena propisima kojima se reguli{e disciplinska odgovornost u Vojsci Republike Srpske. ratnog zlo~ina ili drugog krivi~nog djela za koje je predvi|ena kazne zatvora od deset godina ili te`a kazna ili ako je o~igledno da izvr{ewe nare|ewa predstavqa krivi~no djelo. osim ako je nare|ewe bilo upravqeno na izvr{ewe genocida. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. a ako taj iznos prelazi 50. i 2. jun 2003. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. ili na drugi na~in slabi borbeni moral jedinice ili nanosi {tetu borbenoj situaciji. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. stav 1. (1) Ko neposredno pred borbu ili u toku borbe izazivawem nezadovoqstva me|u vojnim licima. (3) Ako je djelo iz stava 1. ovog zakona koji je bio izazvan nezakonitim ili gru- bim postupawem vojnog lica. i 2. stvara nered ili zabunu u jedinici. bje`awem. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina.000 KM. ovog ~lana. a ako taj iznos prelazi 50. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ovog ~lana nanesena znatna {teta ili je do{lo do te`e povrede prava drugog. st. Za krivi~na djela protiv odbrane i Vojske Republike Srpske za koja je propisana kazna zatvora do tri godine. bacawem oru`ja ili municije ili {irewem straha ili na drugi na~in oslabi borbeni moral u jedinici ili nanosi {tetu borbenoj situaciji. Neobezbje|ewe vojne jedinice ^lan 341. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. ovog ~lana u~iweno nehatno. Bla`e ka`wavawe ili oslobo|ewe od kazne ^lan 344. iskoristi svoj polo`aj ili ovla{}ewe. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. kazni}e se zatvorom do dvije godine. raspored i smje{taj mobilisanog qudstva. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2. (1) Vojno lice koje za vrijeme rata propusti da osigura jedinicu koja mu je povjerena. . vrijednosne papire ili druge pokretne stvari koje su mu povjerene ili uop{te na radu u dr`avnom organu ili pravnom licu. 1. Glava dvadeset sedma KRIVI^NA DJELA PROTIV SLU@BENE DU@NOSTI Zloupotreba slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ^lan 347.000 KM. (2) Ako je djelo iz stava 1. (4) Ako je usqed djela iz stava 3. ovog ~lana za jedinicu nastupile naro~ito te{ke posqedice. ovog ~lana ne prelazi iznos od 200 KM. mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. (3) Ako su usqed djela iz st. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu vrijednost. i 3. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Pronevjera ^lan 348. 1. Nema krivi~nog djela ako pot~iweni u~ini krivi~no djelo po nare|ewu pretpostavqenog. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ako je djelom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Davawe mita ^lan 352. kazni}e se zatvorom do tri godine. (5) Nagrada i imovinska korist oduze}e se. (1) Slu`beno lice koje svjesnim kr{ewem zakona ili drugih propisa. i 2. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. djelovawu i vo|ewu slu`be. (2) Ko slu`benom ili odgovornom licu u~ini ili obe}a poklon ili kakvu drugu korist da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. ili da se ne izvr{i slu`bena radwa koja bi se morala izvr{iti. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. ili da ne izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. a u vezi s wom. ili ko posreduje pri ovakvom podmi}ivawu slu`benog lica. (1) Ko primi nagradu ili kakvu drugu korist da kori{}ewem svog slu`benog ili dru{tvenog polo`aja ili uticaja posreduje da se izvr{i ili ne izvr{i neka slu`bena radwa. (2) Ako je djelom iz stava 1. ili ove stvari drugom neovla{}eno da na poslugu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. mo`e se osloboditi od kazne. preda ili na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji predstavqaju slu`benu tajnu. ovog ~lana koji je dao mito na zahtjev slu`benog ili odgovornog lica i koji je djelo prijavio prije nego {to je otkriveno ili prije nego {to je saznao da je otkriveno. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podno{ewem la`nih obra~una ili na drugi na~in dovede u zabludu ovla{}eno lice da izvr{i nazakonitu isplatu. ili da ne izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. propu{tawem du`nosti nadzora ili na drugi na~in o~igledno nesavjesno postupa u vr{ewu slu`be. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili u pogledu naro~ito povjerqivih podataka ili radi objavqivawa ili kori{}ewa podataka u inostranstvu. i 3. ili koje primi obe}awe poklona ili kakve koristi. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili kakvu drugu korist. (2) Ko koriste}i svoj slu`beni ili dru{tveni polo`aj ili uticaj posreduje da se izvr{i slu`bena radwa koja se ne bi smjela izvr{iti. Posluga ^lan 350. Ko se neovla{}eno poslu`i novcem. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. pa takva povreda ili {teta i nastupi. na protivpravan na~in do|e do podataka koji se ~uvaju kao slu`bena tajna ili ko takve podatke bez odobrewa objavi. ovog ~lana. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. iako je bilo svjesno ili je bilo du`no i moglo biti svjesno da usqed toga mo`e nastupiti te`a povreda prava drugog ili ve}a imovinska {teta. Primawe mita ^lan 351. (3) Ako je djelo iz stava 1. a ako taj iznos prelazi 50. ~ija je sadr`ina suprotna ustavnom poretku Republike Srpske. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.Strana 44 .. (4) Dati poklon ili imovinska korist oduze}e se. drugim propisom ili odlukom . u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno nehatno. a u slu~aju iz stava 3. kazni}e se i ko. Nesavjestan rad u slu`bi ^lan 354. ako ko slu`benu tajnu.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Prevara u slu`bi Srijeda. izvr{eno u vezi sa pokretawem ili vo|ewem krivi~nog postupka protiv odre|enog lica. ili koje primi obe}awe poklona ili kakve koristi. ako objava nema {tetne posqedice za Republiku Srpsku. 1. 2. kazni}e se zatvorom do tri godine. poku{a dati ili obe}a poklon ili kakvu drugu korist da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti ili da ne izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo. ovog ~lana do{lo do te{ke povrede prava drugog ili nastupila imovinska {teta u iznosu koji prelazi 50. vrijednosnim hartijama ili drugim pokretnim stvarima koje su mu povjerene u slu`bi ili uop{te na radu u dr`avnom organu ili pravnom licu. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. (1) Ko slu`benom ili odgovornom licu da. (1) Slu`beno lice koje neovla{}eno drugom saop{ti. do 3. (3) Ako je djelo iz stava 2. objavi ili posreduje u objavqivawu u namjeri da javnosti otkrije nepravilnosti u organizovawu. (2) Slu`beno ili odgovorno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili kakvu korist. 25. (4) Ako je za posredovawe iz st. ^lan 349. (3) U~inilac djela iz st. kazni}e se zatvorom do tri godine. (3) Slu`beno ili odgovorno lice koje poslije izvr{ewa. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ili da ne izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. ovog ~lana mo`e se vratiti licu koje je dalo mito. Protivzakonito posredovawe ^lan 353. zahtijeva ili primi poklon ili kakvu drugu korist. ovog ~lana primqena nagrada ili kakva druga korist.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (5) Nema krivi~nog djela iz stava 2. (2) Kaznom iz stava 1. da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. jun 2003.000 KM. ili ko posreduje pri ovakvom podmi}ivawu slu`benog lica. (6) Kao slu`bena tajna smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. odnosno ne izvr{ewa radwe navedene u st. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. Odavawe slu`bene tajne ^lan 355. da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. u namjeri da ih neovla{}eno upotrijebi. (4) Ako je djelo iz stava 1.000 KM. (4) Primqeni poklon ili imovinska korist oduze}e se. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ili koje pribavqa takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu.

Iznu|ivawe iskaza ^lan 358. odnosno preda. prostorija ili lica ili prilikom sprovo|ewa izvr{ewa u sudskom ili upravnom postupku oduzme pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. kao i branilac. tragova ili na drugi na~in poma`e da ne bude otkriven. Protivzakonito prisvajawe stvari prilikom vr{ewa pretresawa ili sprovo|ewa izvr{ewa ^lan 360. (2) Ako je iznu|ivawe iskaza ili izjave pra}eno te{kim nasiqem ili ako su usqed iznu|enog iskaza nastupile naro~ito te{ke posqedice za okrivqenog u krivi~nom postupku. lice koje sa wim `ivi u vanbra~noj zajednici. (4) Za djelo iz stava 2. a djelo bude poku{ano ili izvr{eno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Slu`beno lice koje protivzakonito oslobodi lice li{eno slobode koje mu je povjereno na ~uvawe. odnosno u~inilac otkriveni. ovog ~lana. ili mu pomogne da pobjegne. (3) Nema krivi~nog djela iz stava 1. ovog ~lana ako je pomo} pru`ilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. srodnik po krvi u pravoj liniji. tjelesno povrijedi ili uop{te prema wemu postupa na na~in kojim se vrije|a qudsko dostojanstvo. Glava dvadeset osma KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVOSU\A Neprijavqivawe pripremawa krivi~nog djela ^lan 361. zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa drugog grubo zlostavqa. Slu`beno ili odgovorno lice koje od nekog naplati ne{to {to ovaj nije du`an da plati ili naplati vi{e nego {to je du`an da plati. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. brat ili sestra. usvojilac ili usvojenik. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. qekar ili vjerski ispovjednik u~inioca. (3) Ko pru`i pomo} u~iniocu krivi~nog djela za koje je propisana kazna do`ivotnog zatvora. jun 2003. prijetwu ili drugo nedopu{teno sredstvo ili nedopu{ten na~in u namjeri da iznudi iskaz ili neku drugu izjavu od okrivqenog. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. ovog ~lana mo`e se bla`e kazniti u~inilac koji je s licem koje priprema izvr{ewe krivi~nog djela u nekom od odnosa iz stava 3. (2) Ako je djelom iz stava 1. srodnik po krvi u pravoj liniji. ili mu omogu}ava nedozvoqenu vezu ili prepisku radi pripremawa bjekstva. ili ko krije osu|eno lice ili preduzima druge radwe kojima se ide za tim da se ne izvr{i kazna. (4) Kazna za djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. vje{taka ili drugog lica. (1) Ko zna da se priprema izvr{ewe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i pet godina zatvora ili te`a kazna pa u vremenu kada je jo{ bilo mogu}e sprije~iti wegovo izvr{ewe to ne prijavi. lice koje sa wim `ivi u vanbra~noj zajednici. brat. svjedoka. ovog ~lana ako djelo nije prijavilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. Povreda qudskog dostojanstva zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ^lan 359. do 3. (1) Slu`beno lice koje u vr{ewu slu`be upotrijebi silu. srodnik po krvi u pravoj liniji. kazni}e se zatvorom do tri godine. ili da se ne primjene vaspitne zavodske mere.Srijeda.Strana 45 nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona progla{eni slu`benom tajnom i ~ije bi odavawe imalo ili moglo da ima {tetne posqedice za slu`bu. (5) Nema krivi~nog djela iz st. (1) Ko krije u~inioca krivi~nog djela koje se goni po slu`benoj du`nosti ili mu prikrivawem oru|a. Slu`beno lice koje u vr{ewu slu`be. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. izre~ena mjera bezbjednosti. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. ovog ~lana ako djelo nije prijavilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. a djelo se goni po slu`benoj du`nosti. Pomo} u~iniocu poslije izvr{enog krivi~nog djela ^lan 363. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. brat. lice koje sa wim `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. oduzeta stvar velike vrijednosti. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . Protivzakonita naplata i isplata ^lan 356. . zastra{uje. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. (2) Slu`beno lice koje svjesno propusti da prijavi krivi~no djelo za koje je saznalo u vr{ewu svoje du`nosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. sestra. usvojilac ili usvojenik. Protivzakonito oslobo|ewe lica li{enog slobode ^lan 357. ako se za to djelo po zakonu mo`e izre}i pet godina zatvora ili te`a kazna. 25. (2) Ako nije prijavqeno pripremawe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna dugotrajnog zatvora. (1) Slu`beno lice koje prilikom pretresawa stana. 1. (3) Nema krivi~nog djela iz stava 1. (1) Ko zna da je neko lice u~inilo krivi~no djelo za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora do dvadeset godina ili do`ivotni zatvor ili samo zna da je takvo djelo u~iweno pa to ne prijavi prije nego {to su djelo. ovog ~lana ne mo`e biti te`a ni po vrsti ni po visini od kazne propisane za krivi~no djelo u pogledu kojeg je pru`ena pomo}. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ko pru`i pomo} u~iniocu krivi~nog djela za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina. sestra. Neprijavqivawe krivi~nog djela ili u~inioca ^lan 362. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. usvojilac ili usvojenik. ili koje pri isplati ili predaji stvari mawe isplati.

ovog ~lana kazni}e se i slu`beno lice ili odgovorno lice koje odbije da izvr{i odluku Ustavnog suda koju je du`no da izvr{i. ili da ih silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu prinude da u~ine ili propuste ne{to {to je protivno wihovoj du`nosti. a mo`e se i osloboditi od kazne. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. upravnom ili drugom zakonom propisanom postupku. Povreda ugleda suda ^lan 370. Kr{ewe sudske odluke o zabrani vr{ewa du`nosti ili zanimawa ^lan 372. u disciplinskom. prevodilac ili tuma~ koji da la`an iskaz u postupku pred sudom. te{kom tjelesnom povredom. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. La`no prijavqivawe krivi~nog djela ^lan 364. ili pomjeri ili premjesti kakav grani~ni kamen. ili da zajedni~ki napadnu lica ~ijem su nadzoru povjerena. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. a na ovom iskazu je zasnovana odluka donesena u tom postupku. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. Sudija ili drugo slu`beno lice koje je u~estvovalo u saslu{awu za{ti}enog svjedoka u krivi~nom postupku. (1) Lica koja su na osnovu zakona li{ena slobode. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje svjesno ne postupi po pravnosna`noj sudskoj odluci. Ko drugome omogu}i obavqawe zanimawa. kazni}e se zatvorom do tri godine. ili je takva zabrana nastala kao pravna posqedica osude. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (1) Svjedok. iako zna da to djelo nije u~iweno. (2) Kaznom iz stava 1. (2) U~esnici u djelu iz stava 1. jun 2003. iako ga nije u~inio. (2) Ko svjedoka ili vje{taka u sudskom. tu`ioca ili wihovog zamjenika. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. otmicom ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. upravnom. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (1) Ko neovla{}eno otkrije ono {to je saznao u sudskom. . Odavawe identiteta za{ti}enog svjedoka ^lan 368. (3) Ko sam sebe prijavi da je u~inio kakvo krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. Povreda tajnosti postupka ^lan 367. (1) Ko sudiju. ovog ~lana nastupile osobito te{ke posqedice za okrivqenog. koji u~ini dostupnim neovla{}enoj osobi podatke o identitetu za{ti}enog svjedoka. (4) Kaznom iz stava 3. wegovo ime ili odluku koja je u tom postupku donesena.Strana 46 . (1) Ko prijavi neko lice da je u~inilo krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. Ko u postupku pred sudom izlo`i poruzi sud ili ko isto djelo izvr{i pismenim podneskom sudu. ili obe}awem poklona ili kakve druge koristi navede da da la`an iskaz. (4) Ako su usqed djela iz stava 3. (1) Ko u namjeri da sprije~i ili ote`a dokazivawe sakrije. ovog ~lana koji upotrijebe silu ili ozbiqnu prijetwu. (2) Ko djelo iz stava 1. vje{tak. zanimawa ili poziva ili za{titna mjera zabrane vr{ewa odre|enih du`nosti. (2) Kaznom iz stava 1. prekr{ajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku. ovog ~lana kazni}e se i stranka koja prilikom izvo|ewa dokaza saslu{awem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da la`an iskaz. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Pobuna lica li{enih slobode ^lan 373. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. prekr{ajnom. koja se skupe u namjeri da se nasilno oslobode. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Prinuda prema licu koje vr{i pravosudnu funkciju ^lan 369. ne u~ini ili trpi. silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi da ne{to u~ini. silom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zemqomjerni znak ili uop{te kakav znak o svojini na nepokretnosti. Davawe la`nog iskaza ^lan 365. ovog ~lana kazni}e se i ko prijavi da je u~iweno krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. a zna da to lice nije u~inilac. a {to se po zakonu ne mo`e objaviti ili je odlukom suda ili nadle`nog organa progla{eno kao tajna. djelatnosti ili du`nosti iako zna da mu je pravnosna`nom sudskom odlukom bila izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa du`nosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom. (3) Ako je la`an iskaz dat u krivi~nom postupku. uni{ti ili o{teti ili u~ini neupotrebqivim tu|i predmet ili ispravu koja slu`i kao dokaz. Spre~avawe dokazivawa ^lan 366. ili ko u istoj namjeri ovakav znak la`no postavi. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko bez dozvole suda objavi tok krivi~nog postupka koji se vodi protiv maloqetnika. (5) Ako u~inilac dobrovoqno opozove svoj la`ni iskaz prije nego {to se donese kona~na odluka.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. prijetwom ili na drugi na~in prinudi. ovog ~lana kazni}e se i ko podmetawem tragova krivi~nog djela ili na drugi na~in izazove pokretawe krivi~nog postupka zbog krivi~nog djela za koje se goni po slu`benoj du`nosti protiv lica za koje zna da nije u~inilac tog djela. prekr{ajnom ili disciplinskom postupku. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. Neizvr{ewe sudske odluke ^lan 371. (3) Ako su usqed djela iz prethodnih stavova nastale te`e povrede prava drugoga ili zna~ajna materijalna {teta. u~ini prijetwom ubistvom. 25.

Srijeda.Strana 47 (3) Izvr{ilac djela iz stava 1. (2) Sredstva za falsifikovawe oduze}e se. posjedovawe. . 25. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u sudskom postupku s ciqem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu {tetu. oslobodi}e se od kazne. 4) ko kao izdavalac isprave uz svoj potpis stavi da ima kakav polo`aj. Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj. prodaja ili davawe na upotrebu sredstava za falsifikovawe isprava ^lan 380. Falsifikovawe ili uni{tavawe slu`bene isprave ^lan 379. testament. ovog ~lana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vode}e ~lanove udru`ewa. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Glava dvadeset deveta KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVNOG SAOBRA]AJA Falsifikovawe isprave ^lan 377. ovog ~lana izvr{eno u organizovanoj grupi ili je omogu}eno bjekstvo vi{e lica. javnu ili slu`benu kwigu ili drugu kwigu koja se mora voditi na osnovu zakona. kwigu ili spis upotrijebi u slu`bi ili poslovawu kao da su istiniti. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. zapisniku ili kwizi ovjeri ne{to neistinito {to ima da slu`i kao dokaz u pravnom saobra}aju. obmanom ili na drugi na~in omogu}i bjekstvo licu koje je na osnovu zakona li{eno slobode. odnosno slu`benim pe~atom ovjeri slu`benu ili poslovnu ispravu. prodaje ili daje na upotrebu sredstva za falsifikovawe isprava. zvawe ili ~in. (2) Kaznom iz stava 1. prikrije. ili svojim potpisom. ili ko preina~i takvu pravu ispravu ili ko takvu la`nu ili preina~enu ispravu stavi u opticaj. Glava trideseta KRIVI^NA DJELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA Zlo~ina~ko udru`ewe ^lan 383. stav 1. oslobodi}e se od kazne. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. posjeduje. odnosno slu`benim pe~atom omogu}i pravqewe takve isprave. Omogu}avawe bjekstva licu li{enom slobode ^lan 375. (2) Ako djelo iz stava 1. nabavqa. (2) Ko napravi la`nu javnu ispravu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. koji dobrovoqno odustane od pobune prije upotrebe sile ili ozbiqne prijetwe. ili koje slu`benu ili poslovnu ispravu. kwige ili spisa sa neistinitom sadr`inom. Povreda zakona od strane sudije ^lan 376. ovog ~lana kazni}e se i ko ovakvu ispravu. (1) Ko izra|uje. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. zapisnik ili kwigu upotrijebi iako zna da su neistiniti. 3) ko ispravu izda u ime nekog lica bez wegovog ovla{}ewa ili u ime lica koje ne postoji. kwigu ili spis sa neistinitom sadr`inom. 1. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. (2) Ko postane ~lan udru`ewa iz prethodnog stava. a ovaj ima bitni uticaj na dokaznu snagu isprave. 2) ko drugog obmane u sadr`aju kakve isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu. kwigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese kakav va`an podatak. prijetwom. Izrada. (1) Ko dovo|ewem u zabludu navede nadle`ni organ da u javnoj ispravi. i 2. (3) Izvr{ilac djela iz st. dr`e}i da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadr`aj. blanket ili kakav drugi predmet na kome je neko lice stavilo svoj potpis neovla{}eno popuni kakvom izjavom koja ima vrijednost za pravne odnose. kwigu ili spis uni{ti. ovog ~lana kazni}e se i slu`beno ili odgovorno lice koje neistinitu slu`benu ili poslovnu ispravu. (1) Ko organizuje udru`ewe koje ima za ciq vr{ewe krivi~nih djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. koji sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela navedenih u stavu 1. ~ek. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. donese nezakonitu odluku ili na drugi na~in prekr{i zakon. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u slu`benu ili poslovnu ispravu. (1) Ko silom. (2) Kaznom iz stava 1. Navo|ewe na ovjeravawe neistinitog sadr`aja ^lan 381. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . mjenicu. Izdavawe i upotreba neistinitog qekarskog ili veterinarskog uvjerewa ^lan 382. ili koje svojim potpisom. ovog zakona kazni}e se: 1) ko kakvu hartiju. (1) Ko napravi la`nu ispravu ili preina~i pravu ispravu u namjeri da se takva upotrijebi kao prava ili ko takvu ispravu upotrijebi kao pravu ili je pribavi radi upotrebe. (1) Qekar ili veterinar koji izda neistinito qekarsko. jun 2003. ili je dr`i radi toga da je upotrijebi ili je upotrijebi kao pravu. Kaznom iz ~lana 377. Posebni slu~ajevi falsifikovawa isprave ^lan 378. u ve}oj mjeri o{teti ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivom. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. odnosno veterinarsko uvjerewe iako zna da je neistinito. 5) ko ispravu na~ini na taj na~in {to neovla{}eno upotrijebi pravi pe~at ili znak. ovog ~lana kazni}e se i ko upotrijebi neistinito qekarsko. odnosno veterinarsko uvjerewe iako zna da je neistinito. nabavqawe. Lice li{eno slobode na osnovu zakona koje upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo pobjegne. Bjekstvo lica li{enog slobode ^lan 374.

(2) Ako prilikom izvr{ewa djela iz stava 1.Strana 48 . (4) Ako je u~inilac djela iz st. ili je izvr{ilac nekom licu nanio tjelesnu povredu. ovog ~lana u~ini prema sudiji ili javnom tu`iocu pri vr{ewu wihove sudijske. (2) Ako je pri djelovawu skupine iz stava 1. ovog ~lana. 1. (5) Ako je u~inilac djela iz st. Spre~avawe slu`benog lica u vr{ewu slu`bene radwe ^lan 387. (2) Organizator i vo|a skupine koja izvr{i djelo iz stava 1. ili mu nanese laku tjelesnu povredu ili prijeti upotrebom oru`ja. izlagawem poruzi nacionalnih. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. odnosno tu`ila~ke du`nosti ili slu`benom licu u vr{ewu poslova bezbjednosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. rasnu ili vjersku mr`wu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ili u ve}oj mjeri reme}ewe javnog reda i mira. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kao i sredstva za wihovu izradu. U~estvovawe u skupini koja izvr{i krivi~no djelo ^lan 386. ovog ~lana u~iweno prema sudiji ili javnom tu`iocu u vezi sa vr{ewem wihove sudijske. kazni}e se samo za u~estvovawe nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. rasne ili vjerske mr`we razdora ili netrpeqivosti ^lan 390. ovog ~lana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupawem slu`benog lica. (4) Poku{aj djela iz stava 1. ovog ~lana u~inilac uvrijedi ili zlostavi slu`beno lice. (4) Materijal i predmeti koji nose poruke iz stava 1. do 3. odnosno tu`ila~ke du`nosti ili slu`benom licu ili licu koje mu poma`e pri vr{ewu poslova bezbjednosti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ko djelo iz st. 25. (1) Ko u~estvuje u skupini qudi koja zajedni~kim djelovawem izvr{i kakvo nasiqe prema qudima. ugro`avawem sigurnosti. (1) Ko silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe koju je preduzelo u okviru svojih ovla{}ewa ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene radwe. Izazivawe nacionalne. ili u~ini neko drugo te{ko nasiqe. U~estvovawe u skupini koja sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe ^lan 389. ili koja poku{a da izvr{i takva krivi~na djela. (2) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana do{lo do nereda. razmno`avawe ili rasturawe. hvatawa u~inioca krivi~nog djela ili ~uvawa lica li{enog slobode. mo`e se osloboditi od kazne. 1. i 2. vr{ewem nasiqa ili na drugi na~in ugro`ava sigurnost drugoga i time prouzrokuje znatno uznemirewe i strah kod gra|ana. ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene radwe. (1) Ko organizuje ili druge poziva na pru`awe nasilnog otpora prema zakonitim odlukama ili mjerama nadle`nih organa ili prema slu`benom licu u vr{ewu slu`bene radwe. ovog ~lana. ovog ~lana je ka`wiv. spomen . Dogovor za izvr{ewe krivi~nog djela ^lan 384. (1) Ko te{kim vrije|awem ili grubim zlostavqawem. (1) Ko izaziva ili raspaquje nacionalnu.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. Organizovawe otpora ^lan 391. zlostavqawem. o{te}ewem tu|ih stvari. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. etni~kih ili vjerskih simbola. Nasilni~ko pona{awe ^lan 385. Ko se sa drugim dogovori da izvr{i krivi~no djelo za koje se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. jun 2003. uni{ti ili o{teti imovinu ve}e vrijednosti. i 2. kazni}e se za samo u~estvovawe kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. . razdor ili netrpeqivost. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana. u~esnik skupine za samo u~estvovawe kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (3) Ako je djelo iz st. i 2. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana jedno ili vi{e lica li{eno `ivota ili te{ko tjelesno povrije|eno. (1) Ko napadne ili ozbiqno prijeti da }e napasti slu`beno lice ili lice za koje zna da mu poma`e u vr{ewu slu`bene du`nosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako u~inilac pri izvr{ewu djela iz stava 1. do 3. ili je do{lo do te`eg poni`avawa ili zlostavqawa ve}eg broja lica. Napad na slu`beno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti ^lan 388. 1. skrnavqewem spomenika. ovog ~lana slu`beno lice ili lice za koje zna da mu poma`e zlostavi. ili {iri ideje o superiornosti jedne rase ili naroda nad drugim. (3) Organizator ili vo|a skupine koja izvr{i djelo iz st. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. nasiqa ili drugih te{kih posqedica za zajedni~ki `ivot naroda i ostalih koji `ive u Republici Srpskoj. 1. (3) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupawem slu`benog lica ili lica koje mu poma`e. ovog ~lana izvr{eno od strane dva ili vi{e lica.obiqe`ja ili grobova. (1) Ko u~estvuje u skupini qudi koja zajedni~kim djelovawem sprije~i ili poku{a da sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe. ovog ~lana u~iweno prinudom. tjelesno povrijedi ili mu prijeti upotrebom oru`ja. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. mo`e se osloboditi od kazne. oduze}e se. 1.

preduze}u. ili neovla{}eno nosi kakve znake slu`benog ili vojnog lica. ustanovi ili drugom pravnom licu koje vr{i javna ovla{}ewa ili se kod wih nalazi. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko za nagradu stavqa na raspolagawe prostorije radi kockawa ili na drugi na~in za nagradu omogu}ava kockawe. Protivpravno mijewawe teritorijalne podjele Republike Srpske ^lan 392. nabavi. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. (1) Ko neovla{}eno organizuje kocku ili druge igre na sre}u koje su zabrawene. (1) Ko se u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu {tetu la`no predstavqa kao slu`beno ili vojno lice. preno{ewe i rasturawe oduze}e se. kazni}e se kaznom propisanom za ta djela. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. (1) Ko skine ili povrijedi slu`beni pe~at ili znak koji je ovla{}eno slu`beno lice stavilo radi osigurawa predmeta ili prostorije. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. po zakonu ili drugim propisima donijetim na osnovu zakona. preno{ewe i rasturawe oduze}e se. municiju ili eksplozivne materije. (6) Predmeti iz prethodnih stavova i sredstva za wihovo pravqewe. otpira~ ili neko drugo sredstvo za provaqivawe iako zna da je namijeweno za izvr{ewe krivi~nog djela. odnosno rezervne dijelove oru`ja. Izra|ivawe i nabavqawe oru`ja i sredstava namijewenih za izvr{ewe krivi~nih djela ^lan 398. (3) Ko neovla{}eno izradi. pribavi. (2) Poku{aj je ka`wiv. Nedozvoqena proizvodwa i promet oru`ja ili eksplozivnih materija ^lan 399. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. spis ili ispravu koja pripada dr`avnom organu. unese u zemqu ili iz we iznese sastavne. eksplozivne materije ili sredstva potrebna za wihovo spravqawe. pribavi. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do jedne godine. 25. proda. do 3. ovog ~lana kazni}e se i ko izvr{i kakvu radwu koju je ovla{}eno da izvr{i samo odre|eno slu`beno ili vojno lice. materijal ili dijelove za koje zna da }e biti upotrijebqeni za proizvodwu ili upotrebu predmeta iz prethodnih stavova. proda. ovog ~lana do{lo do nesprovo|ewa ili znatnog ote`avawa u sprovo|ewu zakonite odluke ili mjere dr`avnih organa. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Kockawe ^lan 400. (3) Ko djela iz prethodnih stavova u~ini za drugoga. La`no predstavqawe ^lan 396. ili ko bez skidawa ili povrede pe~ata ili znaka u|e u takvu prostoriju ili otvori predmet na koji je bio stavqen slu`beni pe~at ili znak. ili otrove za koje zna da su namijeweni za izvr{ewe krivi~nog djela. vatreno. o{teti ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivim slu`beni pe~at. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. nabavqa ili drugom omogu}ava da do wih do|e. i 3. 1. ovog ~lana. (1) Ko samovlasno pribavqa neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada. (2) Ko napravi ili drugom ustupi la`ni kqu~. Neovla{}eno bavqewe odre|enim zanimawem ^lan 393. nabavqawe. biolo{ko ili nuklearno oru`je. 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. municije. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine.Srijeda. proda ili da na kori{}ewe uputstvo ili sredstvo koje je namijeweno za ula`ewe u kompjuterski sistem.Strana 49 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. 1. sakrije. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. municija ili eksplozivne materije ili druga borbena sredstva u ve}oj koli~ini ili vrijednosti ili je u pitawu oru`je ili druga borbena sredstva velike razorne mo}i i opasnosti. (2) Ko samovlasno pribavqa neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiqne prijetwe da }e napasti na `ivot ili tijelo. unese u zemqu ili iz we iznese. ovog ~lana preduzima se po prijedlogu. odnosno organizacije. izra|uje. ili je djelo izvr{eno u skupini. kazni}e se zatvorom do tri godine. prepravi. (2) Ako je predmet djela iz stava 1. (3) Organizator ili vo|a grupe }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. vr{i razmjenu. (4) Ko organizuje udru`ewe radi vr{ewa krivi~nih djela iz st. Oduzimawe ili uni{tewe slu`benog pe~ata ili slu`benih spisa ^lan 395. uni{ti. kazni}e se zatvorom do tri godine. dr`i. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ili kakvo drugo borbeno sredstvo ~ije izra|ivawe. (5) Ko postane ~lan udru`ewa iz prethodnog stava. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. no{ewe ili dr`awe gra|anima uop{te nije dozvoqeno ili je ograni~eno. (4) Gowewe za djelo iz stava 1. (3) Kaznom iz stava 2. kwigu. ovog ~lana kazni}e se ko izradi. Samovla{}e ^lan 397. potrebna dozvola nadle`nog organa. Skidawe ili povreda slu`benog pe~ata ili znaka ^lan 394. . ovog ~lana oru`je. Ko upotrebom sile ili ozbiqne prijetwe da }e upotrijebiti silu ili na drugi protivpravan na~in izmijeni zakonom utvr|enu teritorijalnu podjelu Republike Srpske. prodaja. (1) Ko protivpravno oduzme. eksplozivnih materija ili kakvih drugih borbenih sredstava ili opreme. jun 2003. i sredstva za wihovo pravqewe. ili u sastavu organizovane grupe. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. dr`i. (4) Predmeti iz st. (1) Ko oru`je. dr`i. (1) Ko neovla{}eno izradi. hemijsko. Ko se neovla{}eno i za nagradu bavi odre|enim zanimawem za ~ije bavqewe je. vr{i razmjenu.

toplotu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko u rudniku. 2. O{te}ewe ili uni{tewe javnih ure|aja ^lan 405. ili ih u slu~aju potrebe ne stavi u funkciju. 1. (3) Ako je djelo iz st. razru{i. gas. i 3. ili ih u slu~aju potrebe ne stavi u dejstvo. ne postavi za{titne ure|aje ili ih ne odr`ava u ispravnom stawu. o{teti. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (1) Ko neovla{}eno prekopa. elektri~ne energije ili drugih opasnih sredstava. zatvorom od tri do petnaest godina. ili ove ure|aje ne odr`ava u ispravnom stawu. (1) Ko po`arom. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. i 2. iskqu~i ili ukloni za{titne ure|aje i tako prouzrokuje opasnost za `ivot qudi ili za imovinu ve}ih razmjera kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. zatvorom od jedne do deset godina. (5) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. i 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. zatvorom od jedne do osam godina. i 2. i 4. Stvarawe opasnosti nepropisnim izvo|ewem gra|evinskih radova ^lan 403. jun 2003. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 1. otrovnih gasova ili joniziraju}ih ili radioaktivnih zra~ewa. (4) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog ~lana u~iweno nehatno. motornom silom. 1. otrova. ili uop{te ne postupa po propisima ili tehni~kim pravilima o za{titnim mjerama. 25. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (2) Kaznom iz stava 1. a za djelo iz stava 4. pucawem iz vatrenog oru`ja ili kakvom drugom op{teopasnom radwom ili op{pteopasnim sredstvom. (1) Ko uni{ti. i 4. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. 2. joniziraju}im ili radioaktivnim zra~ewem. (3) Ko se pri kocki poslu`i la`nim ili obiqe`enim kartama ili drugom obmanom. gradwi mostova ili puteva ili kakvoj drugoj gradwi. ovog ~lana u~iwena nehatno. Glava trideset prva KRIVI^NA DJELA PROTIV OP[TE SIGURNOSTI QUDI I IMOVINE Izazivawe op{te opasnosti ^lan 402. ovog ~lana pribavqena protivpravna imovinska korist ili je prouzrokovana {teta koja prelazi iznos od 10. i 3. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. rukovo|ewu ili izvo|ewu gra|evinskih radova. (1) Odgovorno lice koje pri projektovawu. postupi protivno propisima ili op{tepriznatim tehni~kim pravilima i time izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. (5) Ako je usqed djela iz st. eksplozijom. (6) Ako je usqed djela iz st. 1. ili uop{te ne postupa po propisima o mjerama za{tite na radu i tako prouzrokuje opasnost za `ivot qudi ili imovinu ve}ih razmjera. 1. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. 1. 1. a za djelo iz stava 2. zatvorom od jedne do dvanaest godina. o{teti ili grubo povrijedi grob ili drugo mjesto u kome se umrli sahrawuju. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. poplave. dio le{a ili posmrtne ostatke. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 3. tvornicama. (5) Ako je usqed djela iz st. izazove opasnost za `ivot qudi ili za imovinu ve}eg obima. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. (3) Ako je djelo iz st. 1. i 2. zatvorom od jedne do deset godina. zatvorom od jedne do osam godina. . odnese. ovog ~lana u~iweno nehatno. za djelo iz stava 3. elektri~nom ili drugom energijom. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (4) Ako je usqed djela iz st. izvr{ena na mjestu gde je okupqen ve}i broj qudi. i 2. i 2. od jedne do osam godina. kazni}e se kaznom zatvora do tri godine i nov~anom kaznom. a za djelo iz stava 3. poplavom. 1. (2) Lice koje je odgovorno za preduzimawe mjera za{tite na radu u rudnicima. ovog ~lana. 2. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. elektri~nu ili drugu energiju ili ure|aje sistema veza ili druge javne ure|aje i time prouzrokuje poreme}aj u `ivotu gra|ana ili funkcionisawu privrede. (2) Ko neovla{}eno iskopa. zatvorom od jedne do deset godina. gradili{tima ili drugim mjestima gdje se obavqaju radovi. gradili{tu ili nekom drugom mjestu gdje se obavqa rad uni{ti. tvornici. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. i 3.Strana 50 . ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. o{teti. (2) Ako je djelo iz stava 1. eksplozije. a za djelo iz stava 3. 2. 3. ovog ~lana u~iweno prema dva ili vi{e grobova ili ga je izvr{ilo dvoje ili vi{e lica ili je to u~iweno na naro~ito grub na~in.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. O{te}ewe za{titnih ure|aja na radu ^lan 404. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (4) Predmeti kocke kao i novac zate~en pri kocki oduze}e se. 2. otrovom ili otrovnim gasom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine.000 KM. (3) Ako su djela iz st. a ako taj iznos prelazi 50. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Povreda groba ili le{a ^lan 401. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a za djelo iz stava 4. (3) Ako je usqed djela iz st. u~ini neupotrebqivim ili ukloni ure|aje javne upotrebe za vodu. 1. i 2. (4) Ako su djela iz st. izmjeni. i 2. a za djelo iz stava 2. 1. i time izazove opasnost za `ivot qudi i imovinu ve}eg obima. zatvorom od tri do petnaest godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica. o{teti. sakrije ili na neki na~in oskrnavi le{.000 KM. zatvorom od tri do petnaest godina. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. kazni}e se i slu`beno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane ure|aje za za{titu od po`ara. i 2. 1.

jun 2003. koje nesavjesnim vr{ewem svoje du`nosti izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. Neu~estvovawe u otklawawu op{te opasnosti ^lan 409. ovog ~lana u~iweno nehatno.Strana 51 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (1) Ko o{teti. tramvajskog. zatvorom do tri godine. zatvorom do tri godine. (1) Ko kr{ewem propisa o bezbjednosti `eqezni~kog. autobuskog. (1) Odgovorno lice kome je povjeren nadzor nad stawem i odr`avawem saobra}ajnica i objekata na wima. Nesavjesno vr{ewe nadzora nad javnim saobra}ajem ^lan 413. uklawawem ili te`im o{te}ewem saobra}ajnih ure|aja. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. a za djelo iz stava 2.000 KM. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. 1. prevoznim sredstvima ili javnim saobra}ajem ili nad ispuwavawem propisanih uslova rada voza~a. (3) Ako je djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. saobra}ajne nezgode ili kakve druge opasnosti za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. . (1) Ko uni{tewem. uni{ti ili u~ini neupotrebqivim vodoprivredni objekat ve}eg zna~aja. ili davawem pogre{nih znakova ili signala. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (2) Ako je djelo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. trolejbuskog. (2) Ko odvra}awem ili na drugi na~in sprije~i drugog u preduzimawu mjera za otklawawe po`ara. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (4) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana nastao znatan poreme}aj u kori{}ewu ovih ure|aja. Neotklawawe opasnosti ^lan 408. a za djelo iz stava 2. (1) Ko neprijavqivawem ili neblagovremenim prijavqivawem nadle`nom organu ili na drugi na~in ne preduzme mjere da se otkloni kakav po`ar. zatvorom od dvije do dvanaest godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. sredstava. Ugro`avawe javnog saobra}aja opasnom radwom ili sredstvom ^lan 412. 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom do dvije godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. 1. ili kome je povjereno rukovo|ewe vo`wom. a za djelo iz stava 2. 1. brodskog ili saobra}aja `i~arom. Glava trideset druga KRIVI^NA DJELA PROTIV BEZBJEDNOSTI JAVNOG SAOBRA]AJA Ugro`avawe javnog saobra}aja ^lan 410. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . eksplozija. Ko suprotno naredbi ili pozivu nadle`nog organa ili organizacije bez opravdanog razloga odbije da u~estvuje u otklawawu opasnosti od po`ara. i 2. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 25. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. znakova ili ure|aja za signalizaciju koji slu`e bezbjednosti saobra}aja. ili 2. ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. postavqawem prepreka na saobra}ajnicama ili na drugi na~in tako ugrozi javni saobra}aj da time izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili imovinu ve}eg obima. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda nekog lica ili imovinska {teta velikih razmjera. zatvorom od jedne do osam godina. Ugro`avawe posebnih vidova saobra}aja ^lan 411. (1) Ko o{teti ure|aj ili branu koji slu`e za za{titu od prirodnih nepogoda. (1) U~esnik u saobra}aju na putevima koji se ne pridr`ava saobra}ajnih propisa i time tako ugrozi javni saobra}aj da dovede u opasnost `ivot qudi ili imovinu ve}eg obima. (3) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od jedne do osam godina. poplava ili drugih op{tih opasnosti. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (4) Ako je usqed djela iz st. a za djelo iz stava 2. i 2. poplave. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. a za djelo iz stava 2. zatvorom od dvije do petnaest godina. 1. zatvorom od tri do petnaest godina. od jedne do osam godina. pa usqed toga kod drugoga nastupi te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta preko 3. (3) Ako je usqed djela iz st. saobra}ajna nezgoda ili kakva druga opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima iako je to mogao da u~ini bez opasnosti za sebe ili drugog. ovog ~lana u~iwena nehatno. Ko protivno propisima o prometu eksplozivnog ili lako zapaqivog materijala preda na prevoz javnim saobra}ajnim sredstvima eksplozivni ili lako zapaqivi materijal ili takav materijal sam prenosi koriste}i se javnim saobra}ajnim sredstvima. i 2. ovog ~lana u~iweno nehatno. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a za djelo iz stava 2. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (3) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ako je djelo iz stava 1. poplava. izazove nesre}u. eksplozije.Srijeda. O{te}ewe brana i vodoprivrednih objekata ^lan 406. (3) Ako su djela iz st. Nepropisno prevo`ewe ili preno{ewe op{teopasnih materija ^lan 407.

(1) Voza~ motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomo}i lice koje je tim prevoznim sredstvom ili radi wega povrije|eno. (3) Ako je zbog neukazivawa pomo}i nastupila smrt povrije|enog lica. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog ~lana u~iwena nehatno. o~uvawu i unapre|ewu `ivotne sredine dozvoli izgradwu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. stavqawe u pogon ili upotrebu objekta ili postrojewa kojim se u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru zaga|uje `ivotna sredina. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. a za djelo iz stava 3. i 2. (1) Ko kr{ewem propisa o za{titi. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. bolesti. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog svijeta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. skladi{ti ili prevozi radioaktivne ili druge opasne materije ili sa wima postupa na na~in kojim se ugro`ava vazduh. i 3. nov~anom kaznom ili zatvorom od {est mjeseci do dvije godine. (1) Ko protivno propisima prera|uje. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. pa tako izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. o~uvawu i unapre|ewu `ivotne sredine zagadi vazduh. Uni{tewe ili o{te}ewe za{ti}enog prirodnog dobra ^lan 420. (1) Ko uni{ti ili o{teti za{ti}eno prirodno dobro od ve}eg zna~aja. ovog ~lana. biqaka ili drugog rastiwa na {irem prostoru ili je `ivotna sredina zaga|ena u toj mjeri da je ugro`eno zdravqe qudi ili `ivotiwa. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (4) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od jedne do osam godina. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje protivno propisima o za{titi. 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice koje izda nalog za vo`wu ili dopusti vo`wu iako zna da voza~ zbog umora. 1. radi ~ega je do{lo do zaga|ewa vazduha. odbacuje. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. 1. Zaga|ivawe `ivotne sredine otpadnim materijama ^lan 416. . u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. uticaja alkohola ili drugih razloga nije u stawu da bezbjedno upravqa vozilom ili da vozilo nije ispravno. zemqi{te ili voda u mjeri koja mo`e izazvati opasnost za zdravqe ili `ivot qudi ili `ivotiwa ili ugroziti opstanak {uma. odla`e. i 2. (2) Ako je krivi~no djelo iz stava 1. 1. 1. 2. (3) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana u~iwena nehatno. a za djelo iz stava 2. i 2. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (2) Ako je uni{teno ili o{te}eno prirodno dobro od izuzetnog zna~aja. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. Glava trideset tre}a KRIVI^NA DJELA PROTIV @IVOTNE SREDINE Zaga|ivawe `ivotne sredine ^lan 415. vode ili zemqi{ta u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. uni{ti. (2) Ako je zbog neukazivawa pomo}i nastupila te{ka tjelesna povreda povrije|enog lica. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog svijeta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. ovog ~lana u~iweno nehatno. zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (5) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana u~iweno nehatno. 25. zemqi{te ili vodu u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog sveta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. (3) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. ovog ~lana do{lo do uni{tewa ili znatnog o{te}ewa {uma. ukloni ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivim objekte ili ure|aje za za{titu `ivotne sredine. a za djelo iz stava 2. jun 2003. i 2. (2) Ko zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa odobri vr{ewe djela iz stava 1. (3) Ako je djelo iz st. a za djelo iz stava 3. nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1.Strana 52 .Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. biqaka ili drugog rastiwa. i 3. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. 2. (3) Ako su djela iz st. (3) Ako su djela iz st. i 2. Protivpravna izgradwa i stavqawe u pogon objekata i postrojewa ^lan 418. 1. (1) Ko protivno propisima stvara buku koja mo`e biti opasna za zdravqe qudi. ovog ~lana u~iweno nehatno. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. zatvorom od dvije do dvanaest godina. Nepru`awe pomo}i licu povrije|enom u saobra}ajnoj nesre}i ^lan 414. sakupqa. O{te}ewe objekata i ure|aja za za{titu `ivotne sredine ^lan 419. (1) Ko o{teti. Ugro`avawe `ivotne sredine bukom ^lan 417.

i 2. koja su opasna za wihov `ivot ili zdravqe. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. odnosno {teto~ina. a obavqa poslove zdravstvene za{tite `ivotiwa ili druge veterinarske zahvate. ovog ~lana. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (1) Ko protivno propisima unese u Republiku Srpsku radioaktivne ili druge materije ili otpatke {tetne za `ivot ili zdravqe qudi. ovog ~lana u~iwena nehatno. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. (3) Poku{aj djela iz stava 1. 1. (1) Veterinar ili ovla{}eni veterinarski pomo}nik koji pri pru`awu veterinarske pomo}i propi{e ili primijeni o~igledno nepodobno sredstvo ili o~igledno nepravilan na~in lije~ewa ili uop{te nesavjesno postupa pri lije~ewu i time prouzrokuje uginu}e stoke ili uginu}e `ivine u ve}em broju. ovog ~lana u~iweno iz nehata. (2) Ko zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa protivno propisima omogu}i da se u Republiku Srpsku unesu materije ili otpaci iz stava 1.Srijeda. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e ve}eg broja `ivotiwa ili riba u ve}oj vrednosti. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e `ivotiwa ili druga znatna {teta. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (1) Ko radi kra|e u {umi obori jedno ili vi{e stabala. 1. jun 2003. . Nesavjesno postupawe u prometu pesticida ^lan 424. i 2. (4) Ako je djelo iz st. Ko kakvom {kodqivom materijom izazove uni{tewe biqa. (1) Ko ne postupi po propisima i naredbama kojima nadle`no dr`avno tijelo odre|uje mjere za suzbijawe ili spre~avawe zarazne bolesti kod `ivotiwa ili biqa i time izazove opasnost od {irewa te bolesti ili wenih uzro~nika ili biqnih {teto~ina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e odrediti obavezu u~iniocu da u odre|enom roku preduzme mjere koje je nadle`ni organ odredio. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. a koli~ina oborenog drveta je ve}a od tri kubna metra. jezeru. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. do 3. (3) Ako je usqed djela iz st. (2) Ako je djelo iz stava 1. i 2. rijeci ili kanalu ili poribqavawem iz zara`enih voda prouzrokuje opasnost za opstanak riba ili drugih vodenih `ivotiwa. ovog ~lana nastupila znatna {teta. Zaga|ivawe hrane i vode za ishranu. (3) Ako su djela iz st. Ko stavi pesticide u promet bez dozvole ili izda drugi pesticid umjesto propisanog ako zamjena nije dozvoqena ili na drugi na~in nesavjesno postupa u prometu pesticida i time izazove opasnost za `ivot ili zdravqe qudi ili za `ivotnu sredinu. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. Nesavjesno pru`awe veterinarske pomo}i ^lan 425. ovog ~lana kazni}e se i ko kakvom {kodqivom materijom zagadi vodu u ribwaku. 25. Uni{tewe zasada ^lan 427. 1. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje ne postupi po odluci nadle`nog organa o preduzimawu mjera za{tite `ivotne sredine. [umska kra|a ^lan 430. Lice koje nema propisanu stru~nu spremu. (4) Ako su djela iz st. je ka`wiv. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Neizvr{ewe odluke o mjerama za{tite `ivotne sredine ^lan 428. Uno{ewe opasnih materija u Republiku Srpsku ^lan 429. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. odnosno napajawe `ivotiwa ^lan 422. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. vo}aka ili drugih zasada i time nanese {tetu ve}ih razmjera. ovog ~lana kazni}e se i ko za vrijeme trajawa opasnosti od bolesti i {teto~ina koje mogu ugroziti biqni svijet ne postupi po propisima i naredbama kojima se odre|uju mjere za suzbijawe ili spre~avawe bolesti. (1) Ko proizvede radi prodaje ili stavi u promet sredstva za lije~ewe ili za spre~avawe zaraze kod `ivotiwa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.Strana 53 Proizvodwa {tetnih sredstava za lije~ewe `ivotiwa ^lan 421. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Neovla{}eno obavqawe veterinarskih usluga ^lan 426. (2) Ako je djelom iz stava 1. (3) Ako je djelima iz st. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko kakvom {kodqivom materijom zagadi hranu ili vodu koja slu`i za ishranu ili napajawe `ivotiwa i time dovede u opasnost wihov `ivot ili zdravqe. Nepostupawe po propisima za suzbijawe bolesti `ivotiwa i biqa ^lan 423. ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana u~iwena nehatno.

ovog ~lana u~ini u za{titnoj {umi. Pravnosna`no izre~ena kazna do`ivotnog zatvora do dana stupawa na snagu ovog zakona. (4) Ko lovi rijetku ili prorije|enu vrstu divqa~i ~iji je lov zabrawen ili ko lovi bez posebne dozvole odre|enu vrstu divqa~i za ~iji je lov potrebna takva dozvola. nacionalnom parku. i 2. nov~anom kaznom ili zatvorom do tri mjeseca. Izno{ewe u inostranstvo posebno za{ti}enih biqaka ili `ivotiwa ^lan 434. (3) Ako je djelo iz stava 2. elektri~nom strujom. jun 2003. 25. ovog ~lana u~iwena nehatno. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ili ko lovi na na~in ili sredstvima kojima se divqa~ masovno uni{tava. s.r. Nezakonit ribolov ^lan 437. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (5) Ulovqena divqa~ i sredstva upotrijebqena za lov oduze}e se. otrovom. (3) Ako su djela iz st. i 2. 1. Glava trideset ~etvrta PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 438. Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaju da va`e sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u drugim zakonima koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (1) Ko izazove {umski po`ar usqed kojeg nastupi {teta velikih razmjera. ^lan 440. a za djelo iz stava 2. ovog ~lana kazni}e se i ko izazove po`ar u za{ti}enoj {umi. ovog ~lana u~ini nehatno. razara wihova stani{ta u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. ili `itnim poqima. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana u~iweno prema visokoj divqa~i. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Ko u namjeri posjedovawa i kori{}ewa zauzme nekretninu koja je progla{ena kao dobro od op{teg zna~aja. sredstvom za omamqivawe i time prouzrokuje uginu}e ribe ili ko lovi ribu na na~in {tetan za weno rasplo|avawe. ili ih protivno propisima ubija. Uzurpacija nekretnina ^lan 435. godine Bawa Luka Predsjednik Narodne skup{tine. Dr Dragan Kalini}. ne}e se izvr{iti ako u ovom zakonu ili u Krivi~nom zakonu Bosne i Hercegovine djelo iz te presude nije predvi|eno kao krivi~no djelo. nacionalnom parku ili u drugim {umama sa posebnom namjenom. spomenik kulture. nacionalnom parku ili drugoj {umi s posebnom namjenom.Strana 54 . ili ako je djelo u~iweno u za{titnoj {umi. (3) Ko djelo iz st. (2) Ko neovla{}eno lovi u zabrawenom lovi{tu. (2) Ako je djelo iz stava 1. nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Nezakonit lov Srijeda. ^lan 441. ovog ~lana u~iweno u namjeri da se oboreno drvo proda ili ako je koli~ina oborenog drveta ve}a od osam kubnih metara. Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo posebno za{ti}enu biqku ili `ivotiwu. ovog ~lana do{lo do uginu}a ve}eg broja `ivotiwa koje pripadaju posebno za{ti}enim `ivotiwskim vrstama. (3) Ulov i sredstva za ribolov oduze}e se. 1. maja 2003. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Broj: 01-453/03 28. (1) Ko se surovo pona{a prema `ivotiwama ili ih izla`e nepotrebnim ili dugotrajnim mukama ili stradawima. ili ko podbjequje stabla ili na drugi na~in pusto{i {umu ili obori vi{e stabala u parku ili drvoredu. prirodna rijetkost ili drugo prirodno bogatstvo. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. jula 2003. godine. Ovaj zakon stupa na snagu 1. vo}waku ili drugoj {umi sa specijalnom namjenom. Izazivawe po`ara ^lan 432. ^lan 439. (1) Ko protivno propisima ili naredbama nadle`nih organa vr{i sje~u ili kr~ewe {uma. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e ribe ili drugih slatkovodnih `ivotiwa u ve}im razmjerama. (1) Ko lovi ribu i druge slatkovodne `ivotiwe u vrijeme kada je to zabraweno ili na podru~jima na kojima je to zabraweno ili ko lovi ribu i druge slatkovodne `ivotiwe eksplozivom. Krivi~na sankcija izre~ena pravnosna`nom presudom prije stupawa na snagu ovog zakona. (1) Ko lovi divqa~ za vrijeme lovostaja. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. a ako je izvr{ewe zapo~eto obustavi}e se. (2) Ko djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom do tri godine i nov~anom kaznom. ^lan 436. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Pusto{ewe {uma ^lan 431. Mu~ewe i ubijawe `ivotiwa ^lan 433. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ubije ili rani divqa~ ili je uhvati `ivu. postaje kazna dugotrajnog zatvora od 45 godina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful