SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
JP Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Pave Radana 32A Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708 Srijeda, 25. jun 2003. godine BAWA LUKA Broj 49 God. XII
@iro-ra~uni: Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope AD Bawa Luka 562-099-00004292-34 Zepter komerc banka AD Bawa Luka 567-162-10000010-81

517
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m

odre|eno kao krivi~no djelo i opisana wegova obiqe`ja i za koje nije bila zakonom propisana kazna. Vremensko va`ewe krivi~nog zakona ^lan 4. (1) Na u~inioca krivi~nog djela primjewuje se zakon koji je va`io u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela. (2) Ako je poslije izvr{ewa krivi~nog djela izmijewen zakon, jednom ili vi{e puta, primijeni}e se zakon koji je najbla`i za u~inioca. Krivi~ne sankcije i wihova svrha ^lan 5. (1) Krivi~ne sankcije su: kazne, upozoravaju}e sankcije, mjere bezbjednosti i vaspitne mjere. (2) Za krivi~no djelo u zakonu se uvijek odre|uje kazna i ona se mo`e izre}i samo krivi~no odgovornom u~iniocu. Druge sankcije se izri~u po odredbama op{teg dijela ovog zakona. (3) Krivi~ne sankcije se propisuju i izri~u radi suzbijawa protivpravnih djelatnosti kojima se ugro`avaju ili povre|uju vrijednosti za{ti}ene krivi~nim zakonodavstvom. Va`ewe op{teg dijela ^lan 6. Odredbe op{teg dijela ovog zakona va`e za sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u zakonima Republike Srpske. Glava druga KRIVI^NO DJELO I KRIVI^NA ODGOVORNOST Op{t e od red be o krivi~nom djelu i krivi~noj od govornosti Krivi~no djelo ^lan 7. (1) Krivi~no djelo je protivpravno djelo kojim se povre|uju ili ugro`avaju za{ti}ene vrijednosti i koje je, zbog svoje opasnosti, u zakonu odre|eno kao krivi~no djelo i za wega propisana krivi~na sankcija. (2) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je, iako sadr`i obiqe`ja krivi~nog djela odre|ena zakonom, u zanemarqivoj mjeri opasno zbog svog malog zna~aja i zbog neznatnosti ili odsutnosti {tetnih posqedica. Djelo je malog zna~aja ako na to ukazuju wegova priroda, te`ina, okolnosti pod kojima je u~iweno, nizak stepen krivi~ne odgovornosti u~inioca ili wegove li~ne okolnosti. Na~in izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 8. (1) Krivi~no djelo mo`e se izvr{iti ~iwewem ili ne~iwewem.

UKAZ
O PROGLA[EWU KRIVI^NOG ZAKONA REPUBLIKE SRPSKE

Progla{avam Krivi~ni zakon Republike Srpske, koji je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na [estoj sjednici odr`anoj 28. maja 2003. godine, a Vije}e naroda 19. juna 2003. godine potvrdilo da usvojenim Krivi~nim zakonom Republike Srpske nije ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj. Broj: 01-020-404/03 23. juna 2003. godine Bawa Luka Predsjednik Republike, Dragan ^avi}, s.r.

KRIVI^NI ZAKON
REPUBLIKE SRPSKE

OP[TI DIO Glava prva OSNOVNE ODREDBE Funkcija krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske ^lan 1. (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske {titi osnovna prava i slobode ~ovjeka i gra|anina i druge osnovne individualne i op{te vrijednosti koje ustanovquje i jem~i pravni poredak. (2) Ova za{tita se ostvaruje odre|ivawem koja djela predstavqaju krivi~na djela, propisivawem kazni i drugih krivi~nih sankcija za ta djela i izricawem tih sankcija u~iniocima krivi~nih djela u zakonom utvr|enom postupku. Osnov i granice krivi~nopravne prinude ^lan 2. Krivi~nopravna prinuda (~lan 1. stav 2. ovog zakona) primijeni}e se samo kada na drugi na~in nije mogu}e za{tititi osnovne dru{tvene vrijednosti i u mjeri koja je nu`na za takvu za{titu. Nema krivi~nog djela i kazne bez zakona ^lan 3. Nikome ne mo`e biti izre~ena kazna ili druga krivi~na sankcija za djelo koje, prije nego {to je u~iweno, nije zakonom ili me|unarodnim pravom bilo

Strana 2 - Broj 49

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. jun 2003.

(2) Krivi~no djelo mo`e biti izvr{eno ne~iwewem samo kad je u~inilac propustio ~iwewe koje je bio du`an da izvr{i. Vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 9. Krivi~no djelo u~iweno je u vrijeme kad je u~inilac radio ili bio du`an da radi, bez obzira kad je posqedica nastupila. Mjesto izvr{ewa krivi~nog djela ^lan 10. (1) Krivi~no djelo je izvr{eno kako u mjestu gdje je u~inilac radio ili je bio du`an da radi, tako i u mjestu gdje je posqedica nastupila. (2) Krivi~no djelo je poku{ano kako u mjestu gdje je u~inilac radio, tako i u mjestu gdje je po wegovom umi{qaju posqedica trebala da nastupi ili je mogla nastupiti. Nu`na odbrana ^lan 11. (1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~iweno u nu`noj odbrani. (2) Nu`na je ona odbrana koja je neophodno potrebna da se od svog dobra ili od dobra drugog odbije istovremeni ili neposredno predstoje}i protivpravni napad. (3) U~inilac koji je prekora~io granice nu`ne odbrane mo`e se bla`e kazniti, a ako je prekora~ewe u~inio usqed jake razdra`enosti ili prepasti izazvane napadom, mo`e se i osloboditi od kazne. Krajwa nu`da ^lan 12. (1) Nije krivi~no djelo ono djelo koje je u~iweno u krajwoj nu`di. (2) Krajwa nu`da postoji kad je djelo u~iweno radi toga da u~inilac otkloni od svog dobra ili od dobra drugog istovremenu neskrivqenu opasnost koja se na drugi na~in nije mogla otkloniti, a pri tom u~iweno zlo nije ve}e od zla koje je prijetilo. (3) U~inilac koji je sam izazvao opasnost ali iz nehata, ili je prekora~io granice krajwe nu`de, mo`e se bla`e kazniti, a ako je prekora~ewe u~iweno pod osobito olak{avaju}im okolnostima - mo`e se i osloboditi od kazne. (4) Nema krajwe nu`de ako je u~inilac bio du`an da se izlo`i opasnosti. Krivi~na odgovornost ^lan 13. (1) Krivi~no je odgovoran u~inilac koji je ura~unqiv i koji je krivi~no djelo u~inio sa umi{qajem ili iz nehata. (2) Za krivi~no djelo u~iweno iz nehata u~inilac je krivi~no odgovoran samo kad to zakon odre|uje. Ura~unqivost ^lan 14. (1) Nije ura~unqiv u~inilac koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije mogao shvatiti zna~aj svog djela ili nije mogao upravqati svojim postupcima usqed du{evne bolesti, privremene du{evne poreme}enosti ili zaostalog du{evnog razvoja (neura~unqivost). (2) U~inilac krivi~nog djela ~ija je sposobnost da shvati zna~aj svog djela ili sposobnost da upravqa svojim postupcima bila bitno smawena usqed nekog stawa iz stava 1. ovog ~lana mo`e se bla`e kazniti (bitno smawena ura~unqivost).

(3) Krivi~no je odgovoran u~inilac krivi~nog djela koji upotrebom alkohola, droga ili na drugi na~in dovede sebe u stawe u kome nije mogao shvatiti zna~aj svog djela ili upravqati svojim postupcima, ako je u vrijeme dovo|ewa u to stawe djelo bilo obuhva}eno wegovim umi{qajem ili je u odnosu na djelo kod wega postojao nehat, a zakon za takvo djelo predvi|a krivi~nu odgovornost i za nehat (samoskrivqena neura~unqivost). (4) Bitno smawena ura~unqivost u koju se u~inilac doveo na na~in iz stava 3. ovog ~lana ne mo`e biti osnov za ubla`avawe kazne. Umi{qaj ^lan 15. (1) Krivi~no djelo mo`e biti izvr{eno sa direktnim ili eventualnim umi{qajem. (2) Krivi~no djelo je u~iweno sa direktnim umi{qajem kada je u~inilac bio svjestan svog djela i htio wegovo izvr{ewe. (3) Krivi~no djelo je u~iweno sa eventualnim umi{qajem kada je u~inilac bio svjestan da usqed wegovog ~iwewa ili ne~iwewa mo`e nastupiti zabrawena posqedica, ali je pristao na weno nastupawe. Nehat ^lan 16. (1) Krivi~no djelo mo`e biti u~iweno iz svjesnog ili nesvjesnog nehata. (2) Krivi~no djelo je u~iweno iz svjesnog nehata kada je u~inilac bio svjestan da usqed wegovog ~iwewa ili ne~iwewa mo`e nastupiti zabrawena posqedica, ali je olako dr`ao da }e je mo}i sprije~iti ili da ona ne}e nastupiti. (3) Krivi~no djelo je u~iweno iz nesvjesnog nehata kada u~inilac nije bio svjestan mogu}nosti nastupawa zabrawene posqedice, iako je prema okolnostima i prema svojim li~nim svojstvima bio du`an i mogao biti svjestan te mogu}nosti. Odgovornost za te`u posqedicu ^lan 17. Kad je iz krivi~nog djela proiza{la te`a posqedica za koju zakon propisuje te`u kaznu, ta se kazna mo`e izre}i ako je u~inilac u odnosu na tu posqedicu postupao iz nehata. Stvarna zabluda ^lan 18. (1) Nije krivi~no odgovoran u~inilac koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije bio svjestan nekog wegovog zakonom odre|enog obiqe`ja ili koji je pogre{no smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi, da su one stvarno postojale, to djelo bilo dozvoqeno. (2) Ako je u~inilac bio u zabludi usqed nehata, krivi~no je odgovoran za krivi~no djelo u~iweno iz nehata kad zakon i za takvo djelo odre|uje krivi~nu odgovornost. Pravna zabluda ^lan 19. U~inilac krivi~nog djela koji iz opravdanih razloga nije znao da je to djelo zabraweno mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. Poku{aj krivi~nog djela Poku{aj ^lan 20. (1) Ko sa umi{qajem zapo~ne izvr{ewe krivi~nog djela, ali ga ne dovr{i, kazni}e se za poku{aj krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna, a za poku{aj drugog krivi~nog djela samo kad zakon izri~ito propisuje ka`wavawe i za poku{aj.

Srijeda, 25. jun 2003.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 49 - Strana 3

(2) U~inilac }e se za poku{aj kazniti u granicama kazne propisane za krivi~no djelo, a mo`e se i bla`e kazniti. Nepodoban poku{aj ^lan 21. U~inilac koji poku{a da izvr{i krivi~no djelo nepodobnim sredstvom ili prema nepodobnom predmetu mo`e se osloboditi od kazne. Dobrovoqni odustanak ^lan 22. (1) U~inilac koji je poku{ao izvr{ewe krivi~nog djela, ali je dobrovoqno odustao od wegovog izvr{ewa, mo`e se osloboditi od kazne. (2) U slu~aju dobrovoqnog odustanka, u~inilac }e se kazniti za one radwe koje ~ine neko drugo samostalno krivi~no djelo. Sa u~esni{tvo u krivi~nom djelu Saizvr{ila{tvo ^lan 23. Ako vi{e lica, u~estvovawem u radwi izvr{ewa ili na drugi na~in, zajedni~ki izvr{e krivi~no djelo svako od wih kazni}e se kaznom propisanom za to djelo. Podstrekavawe ^lan 24. (1) Ko drugog sa umi{qajem podstrekne da izvr{i krivi~no djelo, kazni}e se kao da ga je sam izvr{io. (2) Ko drugog sa umi{qajem podstrekava na izvr{ewe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora od pet godina ili te`a kazna, a krivi~no djelo ne bude ni poku{ano - kazni}e se kao za poku{aj krivi~nog djela. Pomagawe ^lan 25. (1) Ko drugome sa umi{qajem pomogne u izvr{ewu krivi~nog djela kazni}e se kao da ga je sam u~inio, a mo`e se i bla`e kazniti. (2) Kao pomagawe u izvr{ewu krivi~nog djela smatra se naro~ito: davawe savjeta ili uputstava kako da se izvr{i krivi~no djelo, stavqawe u~iniocu na raspolagawe sredstava za izvr{ewe krivi~nog djela, otklawawe prepreka za izvr{ewe krivi~nog djela, kao i unaprijed obe}ano prikrivawe krivi~nog djela, u~inioca, sredstava kojima je krivi~no djelo izvr{eno, tragova krivi~nog djela ili predmeta pribavqenih krivi~nim djelom. Granice odgovornosti i ka`wivosti sau~esnika ^lan 26. (1) Saizvr{ilac je krivi~no odgovoran u granicama svog umi{qaja ili nehata, a podstreka~ i pomaga~ - u granicama wihovog umi{qaja. (2) Saizvr{ilac, podstreka~ ili pomaga~ koji je dobrovoqno sprije~io izvr{ewe krivi~nog djela - mo`e se osloboditi od kazne. (3) Li~ni odnosi, svojstva i okolnosti usqed kojih zakon iskqu~uje krivi~nu odgovornost, dozvoqava oslobo|ewe od kazne ili ubla`avawe kazne, mogu se uzeti u obzir samo onom izvr{iocu, saizvr{iocu, podstreka~u ili pomaga~u kod koga takvi odnosi, svojstva ili okolnosti postoje. Posebni uslovi ka`wivosti podstreka~a i pomaga~a ^lan 27. (1) Ako je krivi~no djelo ostalo u poku{aju, podstreka~ i pomaga~ }e se kazniti za poku{aj tog djela (~lan 20.).

(2) Ako je izvr{eno lak{e krivi~no djelo od onog na koje se podstrakvawe i pomagawe odnosilo, podstreka~ i pomaga~ }e se kazniti za krivi~no djelo koje je izvr{eno. Glava tre}a KAZNE Svrha ka `wavawa, vrste kazni i u sl ov i za wihovo izricawe Svrha ka`wavawa ^lan 28. U okviru svrhe krivi~nih sankcija, svrha ka`wavawa je: 1) spre~avawe u~inioca da ~ini krivi~na djela i wegovo prevaspitavawe, 2) uticaj na druge da ne ~ine krivi~na djela, 3) razvijawe i u~vr{}ivawe dru{tvene odgovornosti izra`avawem dru{tvene osude za krivi~no djelo i neophodnosti po{tovawa zakona. Vrste kazni ^lan 29. Za krivi~na djela krivi~no odgovornim u~iniocima mogu se izre}i ove kazne: 1) zatvor, 2) nov~ana kazna. Glavne i sporedne kazne ^lan 30. (1) Dugotrajni zatvor i zatvor mogu se izre}i samo kao glavne kazne. (2) Nov~ana kazna se mo`e izre}i i kao glavna i kao sporedna kazna. (3) Ako je za jedno krivi~no djelo propisano vi{e kazni, samo se jedna mo`e izre}i kao glavna. Zakonitost u izricawu kazne ^lan 31. (1) U~iniocu krivi~nog djela izri~e se kazna propisana za u~iweno krivi~no djelo, a bla`a kazna od propisane mo`e se izre}i samo pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. (2) Za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa nov~ana kazna kao sporedna mo`e se izre}i i kad nije propisana zakonom, ili kad je zakonom propisano da }e se u~inilac kazniti zatvorom ili nov~anom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora. Kazna zatvora ^lan 32. (1) Kazna zatvora ne mo`e biti kra}a od trideset dana, niti du`a od dvadeset godina. (2) Za najte`e oblike te{kih krivi~nih djela izvr{enim s umi{qajem, mo`e se propisati kazna zatvora u trajawu od dvadeset i pet do ~etrdeset i pet godina (dugotrajni zatvor). (3) Kazna dugotrajnog zatvora nikada se ne mo`e propisati kao jedina glavna kazna za pojedino krivi~no djelo. (4) Kazna dugotrajnog zatvora ne mo`e se izre}i izvr{iocu koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije navr{io dvadeset i jednu godinu `ivota, niti bremenitoj `eni. (5) Pod uslovima propisanim Glavom {estom ovog zakona mo`e se izre}i kazna maloqetni~kog zatvora. Kazna maloqetni~kog zatvora je po svojoj svrsi, prirodi, trajawu i na~inu izvr{ewa posebna kazna li{ewa slobode.

Strana 4 - Broj 49

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. jun 2003.

(6) Ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora, amnestija i pomilovawe mogu se dati tek nakon izdr`anih tri petine te kazne. Izricawe kazne zatvora ^lan 33. (1) Kazna zatvora se izri~e na pune godine i mjesece, a do {est mjeseci na pune dane. Kazna dugotrajnog zatvora se izri~e samo na pune godine. (2) Izre~ena kazna zatvora koja ne prelazi tri mjeseca, mo`e se na zahtjev osu|enog zamijeniti nov~anom kaznom, shodno odredbi ~lana 36. st. 2. i 3. ovog zakona. Rad za op{te dobro na slobodi ^lan 34. (1) Kad sud izrekne kaznu zatvora najvi{e do {est mjeseci, istovremeno mo`e odrediti da se izre~ena kazna, zamijeni radom za op{te dobro na slobodi, ako optu`eni na to pristane. (2) Pod uslovima iz stava 1. ovog ~lana, odluku o zamjeni mo`e donijeti i drugostepeni sud prilikom dono{ewa odluke o `albi protiv prvostepene presude. Poslije pravnosna`nosti presude, ovakva se odluka ne mo`e donijeti. (3) Pri ocjeni da li izre~enu kaznu treba zamijeniti radom za op{te dobro na slobodi, sud }e uzeti u obzir sve okolnosti od kojih zavisi vrsta i visina kazne, a izvr{ewe kazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarewe svrhe ka`wavawa, a istovremeno uslovna osuda ne bi bila dovoqna za postizawe op{te svrhe krivi~ne sankcije. (4) Rad za op{te dobro na slobodi odre|uje se u trajawu srazmjernom izre~enoj kazni zatvora. Ovo trajawe ne mo`e biti kra}e od jednog mjeseca, niti du`e od izre~ene kazne zatvora. Pri odmjeravawu ovog trajawa sud }e uzeti u obzir izre~enu kaznu zatvora koja se zamjewuje, ali i mogu}nost osu|enog s obzirom na wegovu li~nu situaciju i zaposlewe. (5) Ako osu|eni poslije isteka datog mu roka, ne izvr{i ili samo djelimi~no izvr{i rad za op{te dobro na slobodi, sud }e donijeti odluku o izvr{ewu kazne zatvora u trajawu srazmjernom vremenu preostalog rada za op{te dobro na slobodi i preostalom dijelu koji nije izvr{en. (6) Zamjena kazne zatvora radom za op{te dobro na slobodi mo`e se primijeniti i u slu~ajevima kada se nov~ana kazna zamjewuje kaznom zatvora prema odredbama ~lana 36. ovog zakona. (7) Raspored na rad za op{te dobro na slobodi u smislu vrste i radnog mjesta vr{i Ministarstvo pravde Republike Srpske, vode}i ra~una o sposobnostima i znawima osu|enog. Nov~ana kazna ^lan 35. (1) Nov~ana kazna se izri~e u dnevnim iznosima, a ako to nije mogu}e, mo`e se izre}i u odre|enom iznosu. (2) Ako se nov~ana kazna izri~e u dnevnim iznosima, mo`e iznositi najmawe pet a najvi{e 360 dnevnih iznosa, a za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa najvi{e 1500 dnevnih iznosa, osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom. (3) Ako se nov~ana kazna izri~e u odre|enom iznosu, najni`i iznos ne mo`e biti mawi od 50 KM, a najvi{i iznos ne mo`e biti ve}i od 50.000 KM, a za krivi~na djela u~iwena iz koristoqubqa iznos ne mo`e biti ve}i od 1.000.000 KM, osim u slu~ajevima propisanim ovim zakonom. (4) Broj dnevnih iznosa nov~ane kazne odre|uje sud primjewuju}i op{ta pravila o odmjeravawu kazne. Visinu dnevnog iznosa sud odre|uje tako {to uzima u obzir visinu dnevnog dohotka u~inioca prema iznosu wegove tromjese~ne neto plate i wegova druga primawa,

kao i porodi~ne obaveze. Prilikom odre|ivawa visine iznosa sud se oslawa na podatke koji u trenutku izricawa kazne nisu stariji od {est mjeseci. (5) Podatke iz prethodnih stavova ovog ~lana koji sudu nisu poznati obezbje|uje optu`eni u roku koji odredi sud, a najkasnije do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku. Ako do zavr{etka glavnog pretresa u krivi~nom postupku sudu nisu poznate okolnosti bitne za odre|ivawe visine dnevnog iznosa nov~ane kazne, nov~ana kazna se izri~e u odre|enom iznosu, pri ~emu se primjewuju op{ta pravila za odmjeravawe kazne. (6) Najni`i dnevni iznos nov~ane kazne iznosi jednu {ezdesetinu, a najvi{e jednu tre}inu zadwe zvani~no objavqene prosje~ne mjese~ne neto plate zaposlenih u Republici Srpskoj, koju objavquje Zavod za statistiku Republike Srpske. (7) U presudi se odre|uje rok pla}awa nov~ane kazne, koji ne mo`e biti kra}i od petnaest dana ni du`i od {est mjeseci, ali u opravdanim slu~ajevima sud mo`e dopustiti da osu|eni isplati nov~anu kaznu i u otplatama, s tim da rok isplate ne mo`e biti du`i od dvije godine. (8) Nov~ane kazne izre~ene i napla}ene po ovom zakonu su prihod buxeta Republike Srpske. Zamjena nov~ane kazne ^lan 36. (1) Nov~ana kazna se ne napla}uje prinudno. (2) Ako osu|eni ne plati nov~anu kaznu u roku koji je utvr|en presudom, sud }e bez odlagawa donijeti odluku da se nov~ana kazna zamijeni kaznom zatvora. (3) Nov~ana kazna }e se zamijeniti kaznom zatvora tako {to }e se za svaki zapo~eti dnevni iznos nov~ane kazne, odnosno ako je nov~ana kazna bila izre~ena u odre|enom iznosu, za svakih zapo~etih 50 KM nov~ane kazne odrediti jedan dan zatvora, ali zatvor u tom slu~aju ne mo`e biti du`i od {est mjeseci. (4) Ako osu|eni isplati samo dio nov~ane kazne, ostatak }e se srazmjerno pretvoriti u zatvor, a ako osu|eni isplati ostatak nov~ane kazne - izvr{ewe zatvora }e se obustaviti. (5) Poslije smrti osu|enog nov~ana kazna ne}e se izvr{iti. Odm jeravawe kazne Op{ta pravila o odmjeravawu kazne ^lan 37. (1) Sud }e u~iniocu krivi~nog djela odmjeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to djelo, imaju}i u vidu svrhu ka`wavawa i uzimaju}i u obzir sve okolnosti koje uti~u da kazna bude mawa ili ve}a (olak{avaju}e i ote`avaju}e okolnosti), a naro~ito: stepen krivi~ne odgovornosti, pobude iz kojih je djelo u~iweno, ja~inu ugro`avawa ili povrede za{ti}enog dobra, okolnosti pod kojima je djelo u~iweno, raniji `ivot u~inioca, wegove li~ne prilike i wegovo dr`awe poslije u~iwenog krivi~nog djela, kao i druge okolnosti koje se odnose na li~nost u~inioca. (2) Kad sud odmjerava kaznu u~iniocu za krivi~no djelo u~iweno u povratu, posebno }e uzeti u obzir da li je ranije djelo iste vrste kao i novo djelo, da li su oba djela u~iwena iz istih pobuda i koliko je vremena proteklo od ranije osude, odnosno od izdr`ane ili opro{tene kazne. (3) Pri odmjeravawu nov~ane kazne sud }e posebno uzeti u obzir imovno stawe u~inioca. Ubla`avawe kazne ^lan 38. Sud mo`e u~iniocu odmjeriti kaznu ispod granice propisane zakonom ili primijeniti bla`u vrstu kazne: 1) kad zakon predvi|a da se u~inilac mo`e bla`e kazniti,

Srijeda, 25. jun 2003.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 49 - Strana 5

2) kad utvrdi da postoje osobito olak{avaju}e okolnosti koje ukazuju da se i sa ubla`enom kaznom mo`e posti}i svrha ka`wavawa. Granice ubla`avawa kazne ^lan 39. (1) Kad postoje uslovi za ubla`avawe kazne iz prethodnog ~lana ovog zakona, sud }e ubla`iti kaznu u ovim granicama: 1) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od deset ili vi{e godina, kazna se mo`e ubla`iti do pet godina zatvora; 2) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od pet godina, kazna se mo`e ubla`iti do dvije godine zatvora; 3) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor od tri godine, kazna se mo`e ubla`iti do {est mjeseci zatvora; 4) ako je za krivi~no djelo kao najmawa mjera kazne propisan zatvor ispod tri godine, kazna se mo`e ubla`iti do trideset dana zatvora, a mo`e se umjesto zatvora izre}i nov~ana kazna; 5) ako je za krivi~no djelo propisana nov~ana kazna sa nazna~ewem posebne najmawe mjere, kazna se mo`e ubla`iti do pet dnevnih iznosa, a ako se izri~e u odre|enom iznosu do 50 KM. (2) Pri odlu~ivawu u kojoj }e mjeri kaznu ubla`iti prema pravilima iz stava 1. ovog ~lana, sud }e posebno uzeti u obzir najmawu i najve}u mjeru kazne propisane za krivi~no djelo. Oslobo|ewe od kazne ^lan 40. (1) Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djela samo kad to zakon izri~ito predvi|a. (2) Kad je sud ovla{}en da u~inioca krivi~nog djela oslobodi od kazne, mo`e mu kaznu ubla`iti bez ograni~ewa propisanih za ubla`avawe kazne. Poseban slu~aj za oslobo|ewe od kazne ^lan 41. (1) Sud mo`e osloboditi od kazne u~inioca krivi~nog djela u~iwenog iz nehata kad posqedice djela tako te{ko poga|aju u~inioca da izricawe kazne u takvom slu~aju o~igledno ne bi odgovaralo svrsi ka`wavawa. (2) Ako je u~inilac poslije izvr{enog djela, a prije nego {to je saznao da je okrivqen, dobrovoqno otklonio posqedice djela ili naknadio {tetu prouzrokovanu krivi~nim djelom, mo`e se osloboditi od kazne. Sticaj krivi~nih djela ^lan 42. (1) Ako je u~inilac jednom radwom ili sa vi{e radwi u~inio vi{e krivi~nih djela za koja mu se istovremeno sudi, sud }e prethodno utvrditi kazne za svako od tih djela pa }e za sva ta djela izre}i jedinstvenu kaznu. (2) Jedinstvenu kaznu sud }e izre}i po sqede}im pravilima: 1) ako je za neko krivi~no djelo u sticaju utvrdio kaznu dugotrajnog zatvora, izre}i }e samo tu kaznu; 2) ako je za krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, jedinstvena kazna mora biti ve}a od svake pojedina~ne utvr|ene kazne, ali ne smije dosti}i zbir utvr|enih kazni niti pre}i dvadeset godina zatvora; 3) ako su za sva krivi~na djela u sticaju propisane kazne zatvora do tri godine, jedinstvena kazna ne mo`e biti ve}a od osam godina zatvora; 4) ako je za krivi~na djela u sticaju utvrdio samo nov~ane kazne, jedinstvena kazna ne smije pre}i zbir utvr|enih kazni niti iznos od 50.000 KM, odnosno

1.000.000 KM - ako je neko od djela izvr{eno iz koristoqubqa; 5) ako je za neka krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora, a za druga nov~ane kazne, izre}i }e jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu nov~anu kaznu po odredbama ta~ke 2. do 4. ovog stava. (3) Sporednu kaznu sud }e izre}i ako je utvr|ena makar i za jedno krivi~no djelo u sticaju, a ako je utvrdio vi{e nov~anih kazni, izre}i }e jednu nov~anu kaznu po odredbi ta~ke 4. stava 2. ovog ~lana. (4) Ako je sud za krivi~na djela u sticaju utvrdio kazne zatvora i maloqetni~kog zatvora, izre}i }e zatvor kao jedinstvenu kaznu shodnom primjenom pravila predvi|enih u stavu 2. ovog ~lana. Odmjeravawe kazne osu|enom licu ^lan 43. (1) Ako se osu|enom licu sudi za krivi~no djelo u~iweno prije nego {to je zapo~elo izdr`avawe kazne po ranijoj osudi, ili za krivi~no djelo u~iweno za vrijeme izdr`avawa zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili maloqetni~kog zatvora, sud }e izre}i jedinstvenu kaznu za sva krivi~na djela primjenom odredaba ~lana 42. ovog zakona, uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu. Kazna ili deo kazne koju je osu|eni izdr`ao ura~una}e se u izre~enu kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora. (2) Za krivi~no djelo u~iweno u toku izdr`avawa kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili maloqetni~kog zatvora, sud }e u~iniocu izre}i kaznu nezavisno od ranije izre~ene kazne, ako se primjenom odredaba ~lana 42. ovog zakona ne bi mogla ostvariti svrha ka`wavawa s obzirom na trajawe neizdr`anog djela ranije izre~ene kazne. (3) Prema osu|enom koji u vrijeme izdr`avawa kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloqetni~kog zatvora u~ini krivi~no djelo za koje zakon propisuje nov~anu kaznu ili kaznu zatvora do jedne godine, primjeni}e se disciplinska mjera. Ura~unavawe pritvora i ranije kazne ^lan 44. (1) Vrijeme provedeno u pritvoru, kao i svako li{ewe slobode u vezi sa krivi~nim djelom, ura~unavaju se u izre~enu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora, kaznu maloqetni~kog zatvora i nov~anu kaznu. (2) Zatvor ili nov~ana kazna koju je osu|eni izdr`ao, odnosno platio za prekr{aj, kao i kazna ili disciplinska mjera li{ewa slobode koju je izdr`ao zbog povrede vojne discipline, ura~unava se u kaznu izre~enu za krivi~no djelo ~ija obiqe`ja obuhvataju i obiqe`ja prekr{aja, odnosno povrede vojne discipline. (3) Pri svakom ura~unavawu izjedna~ava se dan pritvora, dan li{ewa slobode, dan maloqetni~kog zatvora, dan zatvora, dan dugotrajnog zatvora i iznos od 50 KM. Glava ~etvrta UPOZORAVAJU]E SANKCIJE Vrste upozoravaju}ih sankcija i op{ti uslovi wihove primjene ^lan 45. (1) Upozoravaju}e sankcije su: uslovna osuda i sudska opomena. (2) Ove sankcije se izri~u krivi~no odgovornom u~iniocu samo u slu~ajevima kad, s obzirom na prirodu i te`inu krivi~nog djela, okolnosti pod kojima je u~iweno i li~nost u~inioca, nije nu`na primjena kazne i kad se svrha ka`wavawa mo`e posti}i upozorewem uz prijetwu kaznom (uslovna osuda) ili samo upozorewem (sudska opomena).

nadzora i za{tite. sud ga mo`e opomenuti ili mo`e ranije obaveze zamijeniti drugim ili produ`iti trajawe za{titnog nadzora u okviru vremena provjeravawa ili opozvati uslovnu osudu. U tom slu~aju primijeni}e odredbu ~lana 48. kojom mu se prijeti. ako u~iniocu za krivi~na djela utvr|ena u uslovnoj osudi i za nova krivi~na djela treba izre}i kaznu preko dvije godine zatvora (~lan 47. sud }e ocijeniti da li se od u~inioca sa osnovom mo`e o~ekivati da ubudu}e ne}e vr{iti krivi~na djela iako kazna.Strana 6 . izvr{i}e se. pri ~emu pobli`e navodi u ~emu se one sastoje i kako ih treba izvr{iti. ne bude izvr{ena. (4) Ako ne opozove uslovnu osudu. Osu|enom kome za novo krivi~no djelo bude izre~en zatvor. izre~ene uz uslovnu osudu. 3) posje}ivawe odre|enih psihijatrijskih. odlu~iti da li }e opozvati uslovnu osudu. odrediti da se izvr{i utvr|ena kazna u uslovnoj osudi. primjenom odredaba ~lana 42. (2) Sud mo`e u uslovnoj osudi odrediti da }e se kazna izvr{iti i ako osu|eni u odre|enom roku ne vrati imovinsku korist pribavqenu izvr{ewem krivi~nog djela. (2) Pri odluci da li }e izre}i uslovnu osudu. ^lan 46. (1) Sud }e opozvati uslovnu osudu ako poslije wenog izricawa utvrdi da je osu|eni izvr{io krivi~no djelo prije nego {to je uslovno osu|en i ako ocijeni da ne bi bilo osnova za izricawe uslovne osude da se znalo za to djelo. (2) Ako osu|eni u vrijeme provjeravawa u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora mawa od dvije godine ili nov~ana kazna. a na osnovu svih okolnosti va`nih za takvu ocjenu. (3) Ako je u~iniocu utvr|ena i kazna zatvora i nov~ana kazna. stav 4. 5) prihvatawe zaposlewa koje odgovara stru~noj spremi i sposobnostima u~inilaca. ovog zakona izre}i jedinstvenu kaznu i za ranije u~iweno i za novo krivi~no djelo. 6) raspolagawe s platom i drugim prihodima ili imovinom na primjeren na~in i u skladu s bra~nim i porodi~nim obavezama. (2) Ako sud ne opozove uslovnu osudu. stav 1. stav 1. Uslovna osuda sa za{titnim nadzorom ^lan 52. ne u~ini novo krivi~no djelo. a koje ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od pet godina (vrijeme provjeravawa). stav 2. (1) Sud mo`e odrediti da se u~inilac. primijeni}e odredbu ~lana 48. (4) Ako osu|eni kome je izre~en za{titni nadzor ne ispuwava obaveze koje mu je sud odredio. Ako osu|eni u tom vremenu u~ini krivi~no djelo koje povla~i opozivawe uslovne osude. kome je izre~ena uslovna osuda.) ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti nove presude. Ako sud na|e da i za novo krivi~no djelo treba izre}i uslovnu osudu. (2) Sud u presudi odre|uje jednu ili vi{e obaveza iz prethodnog stava ovog ~lana. sud mo`e. stav 2. uslovna osuda mo`e se izre}i za obje kazne ili samo za kaznu zatvora. (3) Odluka kojom se opoziva uslovna osuda mora postati pravnosna`na u rokovima iz st. a posebno srodnost u~iwenih krivi~nih djela. uzimaju}i kaznu iz opozvane uslovne osude kao utvr|enu. ovog zakona. (1) Za{titni nadzor mo`e obuhvatiti ove obaveze: 1) lije~ewe u odgovaraju}oj zdravstvenoj ustanovi. Opozivawe uslovne osude zbog neispuwewa odre|enih obaveza ^lan 50. sud mo`e. Uslovi za izricawe uslovne osude ^lan 47. sud }e. Sadr`aj za{titnog nadzora ^lan 53. sud }e primjenom odredaba ~lana 42. Ako je uslovnom osudom osu|enom odre|eno ispuwewe neke obaveze iz ~lana 46. (2) Za{titni nadzor obuhvata zakonom predvi|ene mjere pomo}i. wihov zna~aj i pobude iz kojih su u~iwena. (1) Uslovna osuda mo`e se opozvati u toku vremena provjeravawa. sud }e ga osloboditi od ispuwewa te obaveze ili je zamijeniti drugom odgovaraju}om obavezom predvi|enom zakonom. starawa. . (1) Uslovnom osudom sud u~iniocu krivi~nog djela utvr|uje kaznu i istovremeno odre|uje da se ona ne}e izvr{iti ako osu|eni za vrijeme koje odredi sud. 4) osposobqavawe za odre|eno zanimawe. sud mo`e za novo u~iweno krivi~no djelo izre}i uslovnu osudu ili kaznu. 2) uzdr`avawe od upotrebe alkoholnih pi}a ili opojnih droga. (3) Mjere bezbjednosti. 1. uslovna osuda mo`e se opozvati najkasnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravawa. mo`e za{titni nadzor ukinuti prije isteka odre|enog vremena. (3) Ako opozove uslovnu osudu. stav 3. a to je presudom utvr|eno tek poslije isteka vremena provjeravawa. (1) U~iniocu se uslovnom osudom mo`e utvrditi samo kazna zatvora do dvije godine ili nov~ana kazna. (1) Sud }e opozvati uslovnu osudu ako osu|eni u vrijeme provjeravawa u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koja je izre~ena kazna zatvora od dvije godine ili u du`em trajawu. Rokovi za opozivawe uslovne osude ^lan 51.). stavi pod za{titni nadzor za odre|eno vrijeme u toku vremena provjeravawa. ovog zakona. a on ne ispuni tu obavezu u roku odre|enom u presudi. ovog zakona utvrdi}e jedinstvenu kaznu i za ranije u~iweno i za novo krivi~no djelo i odredi}e novo vrijeme provjeravawa (~lan 46. ovog zakona. vrijeme provedeno na izdr`avawu ove kazne ne ra~una se u vrijeme provjeravawa utvr|eno uslovnom osudom za ranije djelo. Rok za ispuwewe tih obaveza utvr|uje sud u okviru odre|enog vremena provjeravawa. ovog ~lana. Opozivawe uslovne osude zbog ranije u~iwenog krivi~nog djela ^lan 49. Pri tome sud je vezan zabranom izricawa uslovne osude. (2) Ako osu|eni u odre|enom roku ne ispuni neku obavezu iz ~lana 46. psiholo{kih i drugih savjetovali{ta i postupawe po wihovim savjetima. (3) Ako u toku trajawa za{titnog nadzora sud utvrdi da je ispuwena svrha ove mjere. i 2. ovog zakona. jun 2003.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Uslovna osuda Srijeda. produ`iti rok za ispuwewe obaveze ili mo`e opozvati uslovnu osudu i izre}i kaznu koja je utvr|ena u uslovnoj osudi. najkasnije u roku od jedne godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravawa. Opozivawe uslovne osude zbog novog krivi~nog djela ^lan 48. u okviru vremena provjeravawa. po{to ocjeni sve okolnosti koje se odnose na u~iwena krivi~na djela i u~ionica. 25. ne naknadi {tetu koju je prouzrokovao krivi~nim djelom ili ne ispuni druge obaveze predvi|ene u krivi~nopravnim odredbama. Ako utvrdi da osu|eni iz opravdanih razloga ne mo`e da ispuni postavqenu obavezu.

ako postoji opasnost da }e zbog te zavisnosti i ubudu}e ~initi krivi~na djela. pod uslovima iz stava 1. ovog zakona izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti u~iniocu krivi~nog djela koji tokom izvr{avawa rada za op{te dobro na slobodi. Glava peta MJERE BEZBJEDNOSTI Svrha mjera bezbjednosti ^lan 55. izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti izvr{iocu krivi~nog djela koji se u toku izvr{ewa rada za op{te dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom psihijatrijskom lije~ewu. ovog zakona izvr{ewe kazne zatvora mo`e se odrediti u~iniocu krivi~nog djela koji se tokom izvr{avawa rada za op{te dobro na slobodi kao zamjeni za kaznu zatvora ne podvrgne obaveznom lije~ewu od zavisanosti. i 2. (Rad za op{te dobro na slobodi) stav 5. (1) Mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa odre|enog poziva. 1. U~iniocima krivi~nih djela mogu se izre}i ove mjere bezbjednosti: 1. koje ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od deset godina. (2) Sud odre|uje trajawe mjere iz stava 1. (1) U~iniocu koji je krivi~no djelo u~inio u stawu bitno smawene ura~unqivosti. stav 5. (3) Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa traje dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izre~ena. ovog ~lana. pod uslovima utvr|enim u stavu 1. (5) Pod uslovima iz stava 2. ovog ~lana. djelatnosti ili du`nosti. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa mo`e se izvr{iti. ili uz uslovnu osudu. 2. oduzimawe predmeta. Zabrana vr{ewa poziva. (4) Prema u~iniocu krivi~nog djela koji prekr{i zabranu vr{ewa poziva. 5. wegov raniji `ivot. (1) Sudska opomena mo`e se izre}i za krivi~na djela za koja je propisan zatvor do jedne godine ili nov~ana kazna. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . 25. djelatnosti ili du`nosti u vezi imovine koja mu je povjerena ili kojoj ima pristup. (3) Kao u slu~aju iz ~lana 34. s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru. (5) Pod uslovima iz ~lana 58. Ako osu|eni ne nastavi lije~ewe uslovni otpust }e se opozvati. mo`e se postupiti u skladu sa odredbom ~lana 50. zabrana upravqawa motornim vozilom. uslovni otpust }e se opozvati. a u~iwena su pod takvim olak{avaju}im okolnostima koje ih ~ine osobito lakim. svrha mjera bezbjednosti je da se otklone stawa ili uslovi koji mogu biti od uticaja da u~inilac ubudu}e vr{i krivi~na djela. ovog zakona. (4) Kao u slu~aju iz ~lana 34. ovog zakona obavezno lije~ewe od zavisnosti mo`e se nastaviti van zdravstvene ustanove nakon {to je osu|eni uslovno otpu{ten. odnosno u zdravstvenoj ustanovi za ~uvawe i lije~ewe ne ura~unava u vrijeme trajawa ove mjere. (5) Sudska opomena ne mo`e se izre}i vojnim licima za krivi~na djela protiv Vojske Republike Srpske. ovog ~lana se mo`e izre}i uz istu krivi~nu sankciju u istom trajawu i na isti na~in. mo`e se postupiti prema odredbi ~lana 50. djelatnosti ili du`nosti ^lan 60. Zabrana upravqawa motornim vozilom ^lan 61. sud }e izre}i obavezno psihijatrijsko lije~ewe ako na osnovu te`ine izvr{enog krivi~nog djela i stepena u~inio~eve du{evne poreme}enosti utvrdi da postoji opasnost da bi mogao izvr{iti isto ili te`e krivi~no djelo i da je radi otklawawa ove opasnosti potrebno wegovo lije~ewe. (6) Prema u~inocu krivi~nog djela koji se ne podvrgne lije~ewu od zavisnosti tokom vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi. (Opozivawe uslovne osude zbog neispuwewa odre|enih obaveza) ovog zakona. ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti odluke. Vrste mjera bezbjednosti ^lan 56. (1) Mjeru bezbjednosti zabrane upravqawa motornim vozilom sud mo`e izre}i u~iniocu krivi~nog . U okviru op{te svrhe krivi~nih sankcija. ali najdu`e do isteka izdr`avawa kazne zatvora ili izvr{ewa rada za op{te dobro na slobodi ili isteka vremena provjeravawa uz uslovnu osudu. obavezno psihijatrijsko lije~ewe. (3) Sudsku opomenu sud mo`e izre}i za vi{e krivi~nih djela u~iwenih u sticaju ako za svako od tih djela postoje uslovi iz st. Obavezno psihijatrijsko lije~ewe ^lan 58. (1) Sud mo`e u~iniocu krivi~nog djela izre}i jednu ili vi{e mjera bezbjednosti kad postoje uslovi za wihovo izricawe predvi|eni ovim zakonom. uz izdr`avawe kazne zatvora ili uz rad za op{te dobro na slobodi. obavezno lije~ewe od zavisnosti. ovog ~lana. ovog zakona. Izricawe mjera bezbjednosti ^lan 57. ovog zakona. (2) Za odre|ena krivi~na djela i pod uslovima predvi|enim zakonom sudska opomena mo`e se izre}i i kad je propisan zatvor do tri godine. djelatnosti ili du`nosti. 3. wegovo pona{awe poslije izvr{enog krivi~nog djela. posebno uzeti u obzir li~nost u~inioca.Srijeda. ovog ~lana. stepen krivi~ne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je djelo u~iweno. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti. jun 2003. Ako osu|eni ne nastavi lije~ewe. kako je ovim zakonom propisano za mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lije~ewa. ako postoji opasnost da bi takvo obavqawe moglo podsticajno uticati da u~ini novo krivi~no djelo zloupotrebom svog poziva.Strana 7 Sudska opomena ^lan 54. (4) Pri odlu~ivawu da li }e izre}i sudsku opomenu sud }e. djelatnosti ili du`nosti. vode}i ra~una o svrsi sudske opomene. Obavezno lije~ewe od zavisnosti ^lan 59. tokom vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi mo`e se postupiti shodno odredbi ~lana 50. (6) Prema izvr{iocu krivi~nog djela koji se ne podvrgne psihijatrijskom lije~ewu u toku vremena provjeravawa odre|enog u uslovnoj osudi. kao zamjeni za kaznu zatvora prekr{i zabranu obavqawa poziva. obavezno psihijatrijsko lije~ewe se mo`e nastaviti izvan medicinske ustanove nakon {to je osu|eni uslovno otpu{ten. djelatnosti ili du`nosti mo`e se izre}i u~iniocu koji je izvr{io krivi~no djelo u vezi imovine koja mu je bila povjerena ili kojoj je imao pristup zahvaquju}i svom pozivu. djelatnosti ili du`nosti. (4) Kao u slu~aju iz ~lana 34. zabrana vr{ewa poziva. stav 5. stav 2. (1) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti mo`e se izre}i u~iniocu koji je krivi~no djelo u~inio pod odlu~uju}im djelovawem zavisnosti od alkohola ili opojnih droga. 4.

8. (1) Pri izboru vaspitnih preporuka ovla{}eni tu`ilac ili sudija za maloqetnike uze}e u obzir sveukupne interese maloqetnika i o{te}enog. Oduzimawe predmeta ^lan 62. Uslovi primjene vaspitnih preporuka ^lan 65. va`e i za punoqetne kad im se sudi za krivi~na djela koja su u~inili kao maloqetnici. Izbor vaspitnih preporuka ^lan 68. a izuzetno mu se mo`e izre}i maloqetni~ki zatvor. (2) U~iniocu krivi~nog djela kojim se ugro`ava javni saobra}aj sud mo`e izre}i zabranu upravqawa motornim vozilom odre|ene vrste ili kategorije. (3) Mjere bezbjednosti mogu se izre}i maloqetnicima pod uslovima koje predvi|a ovaj zakon. naknada {tete o{te}enom. 1. i ta~ke 8. li~no izviwewe o{te}enom. jun 2003. (2) Maloqetniku koji je u vijreme izvr{ewa krivi~nog djela navr{io 16 . a druge odredbe krivi~nog zakona mogu se primijeniti samo ako nisu u suprotnosti sa ovim posebnim odredbama. wihovim stru~nim osposobqavawem i razvijawem wihove li~ne odgovornosti. stav 5. (1) Za maloqetne u~inioce krivi~nih djela va`e posebne odredbe sadr`ane u ovoj glavi. a vaspitne preporuke iz ta~. prihvatawe odgovaraju}eg zaposlewa. 3. ovog ~lana izre~ena licu koje ima stranu dozvolu za upravqawe motornim vozilom. obezbijedi wihovo . (2) Predmeti iz stava 1. Svrha vaspitnih preporuka je: 1) da se ne pokre}e krivi~ni postupak prema maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela. Prema maloqetniku koji u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela nije navr{io 14 godina (dijete) ne mogu se primijeniti krivi~ne sankcije. (1) Prema maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela mogu se primijeniti vaspitne preporuke za krivi~na djela s propisanom nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. ovog ~lana. s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru. ra~unaju}i od dana pravnosna`nosti odluke. 4. 6. (4) Ako je mjera iz stava 1. Iskqu~ewe krivi~nih sankcija prema djeci ^lan 64. ovog ~lana primjewuje ovla{}eni tu`ilac. (4) Maloqetniku se ne mogu izre}i sudska opomena i uslovna osuda. Krivi~ne sankcije prema maloqetnicima ^lan 69. Posebna svrha vaspitnih mjera i maloqetni~kog zatvora je da se pru`awem za{tite i pomo}i maloqetnim u~iniocima krivi~nih djela.Strana 8 . posje}ivawe vaspitnih. obrazovnih. lije~ewe u odgovaraju}oj zdravstvenoj ustanovi. koje ne mo`e biti kra}e od tri mjeseca ni du`e od pet godina. odnosno zdravstvenoj ustanovi za ~uvawe i lije~ewe ne ura~unava u vrijeme trajawa ove mjere. i ~lana 50. redovno poha|awe {kole. Glava {esta VASPITNE PREPORUKE. rad u korist humanitarne organizacije ili lokalne zajednice. a izuzetno i za lica koja su u~inila krivi~no djelo kao mla|i punoqetnici. ovog ~lana mogu se oduzeti i kad nisu svojina u~inioca ako to zahtijevaju interesi op{te bezbjednosti ili razlozi morala. (3) Uslovi primjene vaspitnih preporuka su: priznawe krivi~nog djela od strane maloqetnika i wegova izra`ena spremnost za pomirewem s o{te}enim. (3) Zakonom se mo`e odrediti obavezno oduzimawe predmeta. (2) Vaspitne preporuke prema maloqetniku mo`e primijeniti nadle`ni tu`ilac ili sudija za maloqetnike. (2) Vaspitne preporuke mogu trajati najdu`e jednu godinu. 7. (1) Predmeti koji su upotrijebqeni ili su bili namijeweni za izvr{ewe krivi~nog djela ili koji su nastali izvr{ewem krivi~nog djela mogu se oduzeti ako su svojina u~inioca. do 3. (2) Vaspitne preporuke iz ta~. dom ili ustanovu. (3) Sud odre|uje trajawe mjere iz stava 1. MJERE I KAZNE ZA MALOQETNIKE Op{ te od red be Va`ewe posebnih krivi~nopravnih odredbi za maloqetnike ^lan 63. (1) Vaspitne preporuke su: 1. vr{ewem nadzora nad wima. ali time se ne dira u pravo tre}ih lica na naknadu {tete. smje{taj u drugu porodicu. (1) Maloqetniku koji je u vrijeme izvr{ewa krivi~nog djela navr{io 14 .Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (3) Vaspitne preporuke mogu se u toku wihovog izvr{avawa zamijeniti drugom ili ukinuti.mogu se izre}i vaspitne mjere pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. Svrha vaspitnih preporuka ^lan 66. 25.mogu se izre}i samo vaspitne mjere. (5) Prema u~iniocu krivi~nog djela kojem je zabraweno upravqawe motornim vozilom uz zamjenu za kaznu zatvora ili uslovnu osudu ako ne postupi po toj zabrani primijeni}e se odredbe ~lana 34. 2) da se primjenom vaspitnih preporuka uti~e na maloqetnika da ubudu}e ne ~ini krivi~na djela. Vrste vaspitnih preporuka ^lan 67. djela protiv bezbjednosti saobra}aja kada postoji opasnost da }e upravqaju}i motornim vozilom ponovo u~initi takvo krivi~no djelo. (2) Posebne odredbe koje va`e za maloqetne u~inioce krivi~nih djela. stava 1. 5. (4) Izbor i primjena vaspitnih preporuka vr{i se u saradwi s roditeqima ili staraocima maloqetnika i organima socijalnog starawa. ovog zakona. 2. Posebna svrha krivi~nih sankcija prema maloqetnicima ^lan 70. do 7.a nije navr{io 18 godina (stariji maloqetnik) . 4. primjewuje sudija za maloqetnike. psiholo{kih i drugih savjetovali{ta. ona obuhvata zabranu wenog kori{}ewa na teritoriji Republike Srpske za vrijeme od tri mjeseca do pet godina.a nije navr{io 16 godina (mla|i maloqetnik) . Pritom }e posebno voditi ra~una da se primijewenim vaspitnim preporukama ne dovede u pitawe redovno {kolovawe maloqetnika ili wegov rad.

na neprekidan boravak za utvr|eni broj dana.disciplinske mjere: ukor ili upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike. odnosno staralac propustili da vr{e nadzod nad maloqetnikom. Upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike ^lan 74. .na odre|eni broj sati u toku dana. Ukor ^lan 73. 76. wegove sklonosti.Strana 9 vaspitawe. i 77. wegovom zaposlewu. Maloqetnom u~iniocu krivi~nog djela mogu se izre}i ove vaspitne mjere: . (1) Ako roditeqi. dosada{we vaspitawe. a poja~ani nadzor nad wim vr{i ovla{}eno lice nadle`nog organa socijalnog starawa. a ne postoje ni uslovi za predaju maloqetnika drugoj porodici radi vr{ewa ovakvog nadzora. ovog zakona. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. odvajawu iz sredine koja na wega {tetno uti~e. (2) Sud mo`e maloqetniku da odredi naro~ito ove obaveze: da se li~no izvini o{te}enom. (3) Ovla{}eno lice nadle`nog organa socijalnog starawa brine se o {kolovawu maloqetnika. wegova psihi~ka svojstva. ovog ~lana sud mo`e odrediti da nadle`ni organ socijalnog starawa provjerava weno izvr{ewe i ukazuje pomo} roditequ. da se uzdr`ava od u`ivawa alkoholnih pi}a i opojnih droga.Srijeda. (4) U disciplinskom centru uposli}e se maloqetnik na korisnim radovima koji odgovaraju wegovom uzrastu. ovog ~lana s tim da weno trajawe ne mo`e biti kra}e od jedne ni du`e od tri godine. (1) Sudski ukor se izri~e ako je dovoqno da se maloqetnik zbog u~iwenog krivi~nog djela samo ukori. (1) Ako roditeqi. ili od strane nadle`nog organa socijalnog starawa. te`inu djela. Za vrijeme trajawa ove mjere maloqetnik i daqe ostaje da `ivi kod svojih roditeqa. maloqetnik }e se predati drugoj porodici koja je voqna da ga primi i koja ima mogu}nosti da nad wim vr{i poja~an nadzor. s tim da ove obaveze ne mogu trajati du`e od trajawa vaspitne mjere. prevaspitawe i pravilan razvoj. . (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. (2) Izvr{ewe mjere iz stava 1. (5) Kad izrekne upu}ivawe u disciplinski centar za maloqetnike sud mo`e odrediti da se po izvr{ewu ove mjere maloqetnik stavi pod poja~ani nadzor nadle`nog organa socijalnog starawa. 75. ali ne du`e od dvadeset dana. ovog ~lana mo`e roditequ. usvojilac. Poja~an nadzor u drugoj porodici ^lan 76. s tim da ono ne mo`e trajati mawe od jedne ni du`e od tri godine. Izbor vaspitne mjere ^lan 72. kao i na druge maloqetnike da ne vr{e krivi~na djela. da izmiri {tetu u okviru sopstvenih mogu}nosti. Pored toga. (2) Kad sud izrekne mjeru iz stava 1. usvojiocu ili staraocu. (2) Maloqetnika kome je izre~ena mjera iz stava 1. odnosno staralac maloqetnika nisu u mogu}nosti da nad wim vr{e nadzor ili ako se od wih ne mo`e to s osnovom o~ekivati. . . da posje}uje odgovaraju}u zdravstvenu ustanovu ili savjetovali{te i da se ne dru`i sa licima koja na wega {tetno uti~u. usvojioca ili staraoca. pobude iz kojih je djelo u~inio. svrha maloqetni~kog zatvora je vr{ewe poja~anog uticaja na maloqetne u~inioce da ubudu}e ne vr{e krivi~na djela. usvojilac. sredinu i prilike u kojima je `ivio. ovog ~lana obustavi}e se kad roditeqi. odnosno staralac maloqetnika steknu mogu}nost da nad wim vr{e poja~an nadzor ili kad prema rezultatu prevaspitawa prestane potreba za poja~anim nadzorom. Poja~an nadzor organa socijalnog starawa ^lan 77. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 .. (2) Sud }e naknadno odlu~iti o prestanku mjere iz stava 1. ovog ~lana sud }e voditi ra~una da usqed wenog izvr{ewa maloqetnik ne izostane od redovne nastave ili od posla. ali najdu`e mjesec dana. da li je prema wemu ranije bila izre~ena vaspitna mjera ili kazna i sve druge okolnosti koje mogu biti od uticaja za izricawe one mjere kojom }e se najboqe posti}i svrha vaspitnih mjera. stepen wegove du{evne razvijenosti. za wegovo lije~ewe i za otklawawe {tetnih uticaja na wega. Vaspitne mjere Vrste vaspitnih mjera ^lan 71. u drugoj porodici.mjere poja~anog nadzora: od strane roditeqa. usvojilac. (1) Sud }e uputiti maloqetnika u disciplinski centar za maloqetnike kad je potrebno da se odgovaraju}im kratkotrajnim mjerama izvr{i uticaj na wegovu li~nost i vladawe. Poja~an nadzor roditeqa. a u mogu}nosti su da ovakav nadzor vr{e. usvojioca ili staraoca ^lan 75. ovog ~lana sud }e odrediti da za vrijeme wenog trajawa nadle`ni organ socijalnog starawa provjerava weno izvr{avawe i ukazuje potrebnu pomo} porodici kojoj je maloqetnik predat. . jun 2003. (1) Mjeru poja~anog nadzora roditeqa.na odre|eni broj sati u prazni~ne dane i to najvi{e ~etiri uzastopna prazni~na dana. 25. potrebnom lije~ewu i sre|ivawu prilika u kojima `ivi. u vaspitno-popravni dom ili u drugu ustanovu za osposobqavawe. (1) Prilikom izricawa neke od vaspitnih mjera poja~anog nadzora iz ~l. ovog ~lana sud mo`e uputiti u disciplinski centar: . usvojilac. odnosno staralac nisu u mogu}nosti da vr{e poja~an nadzor nad maloqetnikom. (3) Pri izricawu mjere iz stava 1. usvojiocu ili staraocu dati potrebna uputstva i nalo`iti im odre|ene du`nosti u pogledu mjera koje treba preduzeti za vaspitawe maloqetnika. da redovno poha|a {kolu. maloqetnik }e se staviti pod nadzor nadle`nog organa socijalnog starawa. (2) Pri izricawu sudskog ukora ukaza}e se maloqetniku na {tetnost wegovog postupka i predo~i}e mu se da u slu~aju ponovnog izvr{ewa krivi~nog djela mo`e prema wemu biti izre~ena druga mjera. da se osposobqava za zanimawe koje odgovara wegovim sposobnostima i sklonostima.zavodske mjere: upu}ivawe u vaspitnu ustanovu. usvojioca ili staraoca sud }e izre}i ako su roditeqi. sud mo`e maloqetniku odrediti jednu ili vi{e posebnih obaveza. Posebne obaveze uz mjere poja~anog nadzora ^lan 78. usvojioca ili drugih lica koja ga izdr`avaju. ako je to potrebno za uspje{nije izvr{ewe izre~ene mjere. Pri izboru vaspitne mjere sud }e uzeti u obzir uzrast maloqetnika. Sud }e naknadno odlu~iti o prestanku ovog provjeravawa.

(1) Sud }e uputiti u vaspitnu ustanovu maloqetnika nad kojim treba obezbijediti vr{ewe stalnog nadzora od strane stru~nih vaspita~a u ustanovi za vaspitawe maloqetnika. ve} }e o tome naknadno odlu~iti (~lan 82.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (1) Evidenciju o izre~enim vaspitnim mjerama vode nadle`ni organi socijalnog starawa na osnovu propisa koje donosi ministar zdravqa. a kad maloqetnik postane punoqetan. 25. a najvi{e tri godine. djelatnosti ili du`nosti.). (3) Izre~ena vaspitna mjera mo`e trajati najvi{e do navr{ene dvadeset tre}e godine u~inioca. jun 2003. s obzirom na wegovu li~nost i okolnosti pod kojima je djelo u~inio. 2) mjera upu}ivawa u vaspitno-popravni dom prije isteka roka od jedne godine ne mo`e se obustaviti od izvr{ewa. Upu}ivawe u vaspitno-popravni dom ^lan 80. ovog ~lana sud }e maloqetnika upozoriti na posqedice iz stava 4. sud }e u presudi odlu~iti da li }e se po izdr`anoj kazni nastaviti izvr{ewe izre~ene vaspitne mjere ili }e se ta mjera ukinuti. Pri izricawu ove mjere sud ne}e odrediti weno trajawe. a mo`e se zamijeniti drugom takvom mjerom kojom }e se boqe posti}i svrha vaspitnih mjera. ponovo }e se ispitati potreba wegovog daqeg zadr`avawa u ovoj ustanovi. (1) Kad se poslije dono{ewa odluke kojom je izre~ena mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme dono{ewa odluke ili se za wih nije znalo. (1) Ako je od pravnosna`nosti odluke kojom je izre~ena mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera proteklo vi{e od jedne godine. (2) U vaspitnoj ustanovi maloqetnik ostaje najmawe {est mjeseci. (2) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne punoqetnom licu kaznu maloqetni~kog zatvora ili kaznu zatvora najmawe godinu dana. (2) Mjera upu}ivawa u disciplinski centar za maloqetnike ne}e se izvr{iti ako je proteklo vi{e od {est mjeseci od pravnosna`nosti odluke kojom je ova mjera izre~ena. (2) Podaci o izre~enim vaspitnim mjerama mogu se dati samo sudu. (1) Maloqetnika prema kome treba primijeniti poja~ane mjere prevaspitawa sud }e uputiti u vaspitnopopravni dom za maloqetne u~inioce krivi~nih djela. (2) Mla|em punoqetnom licu kome je izre~ena vaspitna mjera sud mo`e. (2) Osim slu~ajeva iz stava 1. (2) Maloqetnik ostaje u ustanovi za osposobqavawe dok je to potrebno radi wegovog lije~ewa ili osposobqavawa. izre}i sve mjere bezbjednosti. s obzirom na postignuti uspjeh prevaspitawa. (1) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne starijem maloqetniku kaznu maloqetni~kog zatvora. Pri izricawu mjere iz stava 1. Upu}ivawe u vaspitnu ustanovu ^lan 79. a izvr{ewe nije zapo~eto. a najvi{e pet godina. Ponovno odlu~ivawe o vaspitnim mjerama ^lan 83. izre}i mjeru upu}ivawa u drugu ustanovu za osposobqavawe. Evidencija o izre~enim vaspitnim mjerama ^lan 85. ve} }e o tome naknadno odlu~iti (~lan 82. ukoliko za pojedine mjere nije {to drugo predvi|eno. osim zabrane vr{ewa poziva. vaspitna mjera prestaje kada ovo lice zapo~ne izdr`avawe kazne. mo`e o~ekivati da }e se i vaspitnom mjerom posti}i svrha koja bi se ostvarila izricawem kazne. umjesto upu}ivawa u vaspitnu ustanovu ili vaspitno-popravni dom. a one bi bile od uticaja na dono{ewe odluke. ovog ~lana sud }e posebno uzeti u obzir te`inu i prirodu u~iwenog djela i okolnost da li su prema maloqetniku ranije bile izre~ene vaspitne mjere ili kazna maloqetni~kog zatvora.Strana 10 .). stav 2. (3) U vaspitno-popravnom domu maloqetnik ostaje najmawe jednu. ovog ~lana. stav 2. i 2. vaspitna mjera prestaje kad maloqetnik zapo~ne izdr`avawe ove kazne. 1. (1) U~iniocu koji je kao punoqetan izvr{io krivi~no djelo. mjera poja~anog nadzora ili zavodska mjera mo`e se. organima unutra{wih poslova i organima socijalnog starawa u vezi sa krivi~nim postupkom koji se vodi protiv lica kojima su izre~ene te vaspitne mjere. a weno izvr{ewe nije zapo~eto. stava 2. a u vrijeme su|ewa nije navr{io dvadeset jednu godinu sud mo`e izre}i odgovaraju}u mjeru poja~anog nadzora ili zavodsku mjeru ako se. Pri tome sud mo`e odlu~iti da se ranije izre~ena mjera izvr{i. Upu}ivawe u drugu ustanovu za osposobqavawe ^lan 81. izvr{ewe izre~ene mjere mo`e se obustaviti ili se izre~ena mjera zamijeniti drugom mjerom poja~anog nadzora ili zavodskom mjerom. (3) Sud mo`e obaveze koje je odredio naknadno ukinuti ili izmijeniti. Dejstvo kazne na vaspitne mjere ^lan 84. . mjera upu}ivawa u vaspitnu ustanovu. a do isteka ovog roka mo`e se zamijeniti samo upu}ivawem maloqetnika u vaspitnu ustanovu ili drugu ustanovu za osposobqavawe. (5) Pri odre|ivawu obaveza iz stava 2. (3) Izuzetno. pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. sud }e ponovo odlu~iti o potrebi izvr{ewa izre~ene mjere. ovog ~lana sud ne}e odrediti weno trajawe. U pogledu zavodskih mjera obustavqawe od izvr{ewa ili zamjewivawe drugom mjerom vr{i}e se uz sqede}a ograni~ewa: 1) mjera upu}ivawa u vaspitnu ustanovu prije isteka roka od {est mjeseci ne mo`e se obustaviti od izvr{ewa. a do isteka ovog roka mo`e se zamijeniti samo upu}ivawem maloqetnika u vaspitno-popravni dom ili drugu ustanovu za osposobqavawe. javnom tu`ila{tvu. Izricawe vaspitnih mjera mla|im punoqetnim licima ^lan 86. ovog ~lana sud mo`e izre~enu mjeru poja~anog nadzora zamijeniti drugom vaspitnom mjerom. ovog ~lana ako posebne okolnosti koje se odnose na li~nost maloqetnika o~igledno pokazuju da je postignuta svrha ovih mjera. (2) Pri odlu~ivawu da li }e izre}i mjeru iz stava 1. (3) Ako za vrijeme trajawa vaspitne mjere sud izrekne punoqetnom licu kaznu zatvora u kra}em trajawu od jedne godine. (4) U slu~aju neispuwewa obaveza iz stava 2. obustaviti od izvr{ewa. ne izvr{i ili da se zamijeni nekom drugom mjerom. odnosno mjera upu}ivawa u vaspitno-popravni dom mo`e se obustaviti od izvr{ewa ili zamijeniti nekom drugom mjerom i prije isteka rokova iz ta~. ovog ~lana. Obustava izvr{ewa i izmjena odluke o vaspitnim mjerama ^lan 82. (1) Prema maloqetniku ometenom u psihi~kom ili fizi~kom razvoju sud mo`e.

Zastarjelost izvr{ewa kazne maloqetni~kog zatvora ^lan 90. (2) Korist iz stava 1. (3) O{te}eni koji u krivi~nom postupku nije prijavio imovinskopravni zahtjev mo`e zahtijevati namirewe iz oduzete vrijednosti.u~inilac }e se obavezati da plati nov~ani iznos koji odgovara pribavqenoj imovinskoj koristi. pod uslovima predvi|enim u zakonu.Strana 11 K a`wav awe s tarij ih maloqe t nika Op{ta odredba ^lan 87. izre}i ove mjere bezbjednosti: obavezno psihijatrijsko lije~ewe. a ako oduzimawe nije mogu}e . (1) Punoqetnom licu koje je navr{ilo dvadeset jednu godinu ne mo`e se suditi za krivi~no djelo koje je izvr{ilo kao mla|i maloqetnik.). ima u pogledu rehabilitacije. (2) Ako punoqetno lice u vrijeme su|ewa nije navr{ilo dvadeset jednu godinu. ovog ~lana oduze}e se sudskom odlukom kojom je utvr|eno izvr{ewe krivi~nog djela. ako pokrene parnicu u roku od {est mjeseci od dana pravnosna`nosti odluke kojom je upu}en na parnicu i ako u roku od tri mjeseca od dana pravnosna`nosti odluke kojom je utvr|en wegov zahtjev zatra`i namirewe iz oduzete vrijednosti. ovog zakona). Za{tita o{te}enog ^lan 96. sud }e uzeti u obzir sve okolnosti slu~aja. (1) Ako je o{te}enom u krivi~nom postupku dosu|en imovinskopravni zahtjev. Dejstvo vaspitnih mjera i kazne maloqetni~kog zatvora ^lan 92. 1. (3) Kazna maloqetni~kog zatvora za odre|eno krivi~no djelo ne mo`e se izre}i u trajawu du`em od propisane kazne zatvora za to djelo. Pri ocjeni da li }e i koju od ovih sankcija izre}i. (1) Niko ne mo`e zadr`ati imovinsku korist pribavqenu krivi~nim djelom. (2) Po odredbi stava 1. a zbog te{kih posqedica djela i visokog stepena krivi~ne odgovornosti ne bi bilo opravdano izre}i vaspitnu mjeru. odnosno maloqetni~kog zatvora utvrdi da je maloqetnik prije ili poslije wihovog izricawa u~inio neko krivi~no djelo. Pri ocjeni da li }e ovu mjeru izre}i. predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koji su pribavqeni krivi~nim djelom. Kazna zatvora izre~ena u ovom slu~aju. a naro~ito te`inu u~iwenog djela. ali }e naro~ito imati u vidu okolnosti koje se ti~u li~nosti maloqetnika. (3) Umjesto obaveznog psihijatrijskog lije~ewa mo`e se izre}i vaspitna mjera upu}ivawa u drugu ustanovu za osposobqavawe ako se u toj ustanovi mo`e obezbijediti lije~ewe i time posti}i svrha ove mjere bezbjednosti. ovog zakona. (2) Imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom mo`e se oduzeti od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti. i 2. (1) Maloqetni~ki zatvor ne mo`e biti kra}i od jedne ni du`i od deset godina. Maloqetni~ki zatvor ^lan 88. ovog ~lana. sud }e uzeti u obzir sve okolnosti slu~aja. (1) Za krivi~no djelo u sticaju sud izri~e maloqetniku samo jednu vaspitnu mjeru ili samo kaznu maloqetni~kog zatvora kad postoje zakonski uslovi za izricawe te kazne i kad sud na|e da je treba izre}i. Kazniti se mo`e samo krivi~no odgovoran stariji maloqetnik koji je u~inio krivi~no djelo za koje je zakonom propisana kazna te`a od pet godina zatvora. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . brisawa osude i pravnih posqedica osude isto pravno dejstvo kao i kazna maloqetni~kog zatvora. (3) Punoqetnom licu mo`e se za krivi~no djelo koje je izvr{ilo kao stariji maloqetnik izre}i odgovaraju}a zavodska vaspitna mjera. obavezno lije~ewe od zavisnosti. vrijeme koje je proteklo od wegovog izvr{ewa. zabrana upravqawa motornim vozilom i oduzimawe predmeta. punoqetnom licu koje je u vrijeme su|ewa navr{ilo dvadeset jednu godinu sud mo`e. stav 2. Izricawe maloqetni~kog zatvora i vaspitnih mjera za krivi~na djela u sticaju ^lan 89. (2) O{te}eni koji je u krivi~nom postupku u pogledu svog imovinskopravnog zahtjeva upu}en na parnicu mo`e tra`iti da se namiri iz iznosa oduzete vrijednosti. mogu se. Ovakvom licu sud mo`e izre}i vaspitne mjere poja~anog nadzora ili zavodsku mjeru. kojima je izre~ena vaspitna mjera ili kazna maloqetni~kog zatvora. 3) tri godine od osude na maloqetni~ki zatvor do tri godine. (2) Mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti ne mo`e se izre}i uz disciplinske mjere. 2) pet godina od osude na maloqetni~ki zatvor preko tri godine. a naro~ito te`inu u~iwenog djela. (2) Pri odmjeravawu kazne maloqetni~kog zatvora sud }e uzeti u obzir sve okolnosti koje uti~u da kazna bude mawa ili ve}a (~lan 37. 25.Srijeda. (4) Izuzetno od odredbe stava 3. a izri~e se na pune godine ili na pola godine. a pod uslovom iz ~lana 86. ovog ~lana sud }e postupiti i kad poslije izre~ene vaspitne mjere. Mjere bezbjednosti prema maloqetnicima ^lan 93. vladawe u~inioca i svrhu ove vaspitne mjere. (1) Prema maloqetnim u~iniocima krivi~nih djela. sud }e izre}i oduzimawe imovinske koristi ukoliko ona prelazi dosu|eni imovinskopravni zahtjev o{te}enog. kazna maloqetni~kog zatvora. Vaspitne mjere i maloqetni~ki zatvor ne povla~e pravne posqedice koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava (~lana 98. vladawe u~inioca kao i svrhu koju treba posti}i ovim sankcijama. ako je radi utvr|ewa svog zahtjeva pokrenuo parnicu u roku od tri mjeseca od . Izricawe krivi~nih sankcija punoqetnim licima za djela koja su u~inila kao maloqetnici ^lan 91. vrijeme koje je proteklo od wegovog izvr{ewa. ako su ona znala ili mogla znati da je imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. pod uslovima predvi|enim ovim zakonom. jun 2003. Kazna maloqetni~kog zatvora ne mo`e se izvr{iti ako je proteklo: 1) deset godina od osude na maloqetni~ki zatvor preko pet godina. Na~in oduzimawa imovinske koristi ^lan 95. umjesto maloqetni~kog zatvora. (1) Od u~inioca }e se oduzeti novac. Glava sedma ODUZIMAWE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVQENE KRIVI^NIM DJELOM Osnov oduzimawa imovinske koristi ^lan 94. izre}i zatvor ili uslovnu osudu. mo`e mu se suditi za krivi~no djelo koje je u~inilo kao mla|i maloqetnik samo ako je za to djelo propisana kazna te`a od pet godina zatvora. st.

3) Osuda na nov~anu kaznu. (2) U slu~aju iz prethodnog stava. sud mo`e dati rehabilitaciju i licu koje je vi{e puta osu|ivano. Ovo vrijedi i za osu|ene na uslovnom otpustu. (2) Rehabilitacijom prestaje i sporedna kazna koja nije izvr{ena. nadle`nim organima za izvr{ewe . izdr`ane.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. zatvor do jedne godine i na maloqetni~ki zatvor bri{u se iz kaznene evidencije kad proteknu tri godine od dana izvr{ene. a u tom vremenu osu|eni nije izvr{io novo krivi~no djelo. opro{tene ili zastarjele kazne . jun 2003. odnosno gubitak odre|enih prava ili zabranu sticawa odre|enih prava. Po~etak i trajawe pravnih posqedica osude ^lan 99. (3) Osude se ne mogu brisati iz kaznene evidencije za vrijeme trajawa mjera bezbjednosti. ako su protekli rokovi i ispuweni drugi uslovi predvi|eni u prethodnim stavovima ovog ~lana u pogledu svakog krivi~nog djela za koje je osu|eno. tu`ila{tvu i organima unutra{wih poslova u vezi sa krivi~nim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osu|eno. opro{tene ili zastarjele kazne . zabrana vr{ewa izdava~ke djelatnosti ili zabrana u~estvovawa u osnivawu udru`ewa. (4) Rehabilitacijom se ne dira u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. Zakonska rehabilitacija ^lan 101. (4) Kad se ispune uslovi za brisawe osude iz kaznene evidencije predvi|eni prethodnim odredbama. ako za pojedine pravne posqedice nije zakonom propisano kra}e trajawe. osu|ena lica i prije rehabilitacije u`ivaju sva prava utvr|ena ustavom. (3) Pravne posqedice osude mogu se predvidjeti samo zakonom i nastupaju po sili zakona kojim su predvi|ene. (1) Sudska rehabilitacija mo`e se dati licu koje je osu|eno na kaznu zatvora preko tri do pet godina. (4) Izuzetno. (1) Osude za odre|ena krivi~na djela ili na odre|ene kazne mogu imati za pravnu posqedicu prestanak. 4) oduzimawe odlikovawa. Glava osma PRAVNE POSQEDICE OSUDE Nastupawe pravnih posqedica osude ^lan 97. (1) Zakonska rehabilitacija mo`e nastati samo u odnosu na lica koja ranije nisu osu|ivana ili se po zakonu smatraju neosu|ivanima. (2) Zakonska rehabilitacija nastaje: 1) Osuda o izre~enoj sudskoj opomeni i osuda kojom je izre~eno oslobo|ewe od kazne bri{u se iz kaznene evidencije poslije isteka jedne godine od pravnosna`nosti sudske odluke . a osu|eni se smatra neosu|ivanim. opro{tene ili zastarjele kazne zatvora ili maloqetni~kog zatvora. 25. dr`avnim organima. dana saznawa za presudu kojom se oduzima imovinska korist. sud mo`e dati rehabilitaciju ako na|e da je osu|eni to zaslu`io svojim vladawem i ako se mo`e sa osnovom o~ekivati da ubudu}e ne}e vr{iti krivi~na djela. Davawe podataka iz kaznene evidencije ^lan 103. 4) zabrana sticawa odre|enih dozvola ili odobrewa koja se daju odlukom dr`avnih organa.Strana 12 . opro{tene ili zastarjele kazne. (1) Rehabilitacijom se bri{e osuda i prestaju sve wene pravne posqedice. 2) Uslovna osuda bri{e se iz kaznene evidencije poslije jedne godine od kad je proteklo vrijeme provjeravawa . na radiju. poziva ili zanimawa. preduze}ima i u drugim pravnim licima. Vrste pravnih posqedica osude ^lan 98. (5) Poslije izdr`ane. (1) Podaci iz kaznene evidencije mogu se dati sudu. ako je proteklo osam godina od dana izdr`ane. opro{tene ili zastarjele kazne. Glava deveta REHABILITACIJA I USLOVI ZA DAVAWE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE Rehabilitacija ^lan 100. (1) Pravne posqedice osude koje se odnose na prestanak ili gubitak odre|enih prava jesu: 1) prestanak vr{ewa odre|enih poslova ili funkcija u organima dr`avne vlasti.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. 2) zabrana istupawa u {tampi. Sudska rehabilitacija ^lan 102. televiziji ili javnim skupovima. zakonima ili drugim propisima. osim onih koja su im ograni~ena usqed izre~ene mjere bezbjednosti ili usqed nastupawa pravne posqedice osude. (3) Rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili na osnovu sudske odluke po molbi osu|enog (sudska rehabilitacija). dr`avnim organima. 4) Osude na zatvor preko jedne do tri godine bri{u se iz kaznene evidencije kad protekne pet godina od dana izdr`ane. a najdaqe u roku od dvije godine od pravnosna`nosti odluke o oduzimawu imovinske koristi i ako u roku od tri mjeseca od dana pravnosna`nosti odluke kojom je utvr|en wegov zahtjev zatra`i namirewe iz oduzete vrijednosti. (2) Pravne posqedice osude ne mogu nastupiti kad je za krivi~no djelo u~iniocu izre~ena nov~ana kazna. 2) prestanak radnog odnosa ili prestanak vr{ewa odre|enog zvawa. smatra}e se da je osuda brisana u momentu kad se ti uslovi ispune. (3) Sudska rehabilitacija se ne mo`e dati ako jo{ traju mjere bezbjednosti. uslovna osuda ili sudska opomena ili kad je u~inilac oslobo|en od kazne. (2) Pravne posqedice osude koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava jesu: 1) zabrana vr{ewa odre|enih poslova ili funkcija u organima dr`avne vlasti. 3) zabrana sticawa odre|enog poziva ili unapre|ewa u slu`bi. (2) Pravne posqedice osude koje se sastoje u zabrani sticawa odre|enih prava traju najdu`e pet godina od dana izdr`ane.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. 3) gubitak ~ina vojnog starje{ine ili klase vojnog slu`benika.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo.pod uslovom da osu|eni za to vrijeme ne u~ini novo krivi~no djelo. (3) Brisawem osude prestaju pravne posqedice osude. (1) Pravne posqedice osude nastupaju danom pravnosna`nosti presude. preduze}ima i u drugim pravnim licima.

(2) Uslovno se mo`e otpustiti i osu|eni koji je izdr`ao polovinu. djelatnosti ili du`nosti i zabrane upravqawa motornim vozilom ako je protekla jedna godina od dana wihovog primjewivawa. U slu~aju kad bude podvrgnuto takvom postupawu. 1. (1) U~iniocu krivi~nog djela. (4) Prestankom pravnih posqedica osude ne dira se u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. kao i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka mjere bezbjednosti. Posebna odredba ^lan 110. (1) Kazna zatvora se izdr`ava u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog. preduze}ima i drugim pravnim licima. Osu|eni maloqetnici mogu ostati u ovim domovima do navr{ene dvadeset tre}e godine. (1) Sud mo`e odlu~iti da prestanu mjere bezbjednosti zabrane vr{ewa poziva. po{tovati wihovo li~no dostojanstvo i {tititi wihov tjelesni i duhovni integritet. Ustanove za izvr{ewe kazne zatvora i maloqetni~kog zatvora ^lan 106. odnosno pravne posqedice osude. (2) Lice. (5) Ako uslovno otpu{teni bude osu|en na kaznu zatvora do jedne godine. a vrijeme provedeno na uslovnom otpustu ne ura~unava se. sa osu|enicima treba postupati ~ovje~no. (3) Osu|eni kome je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora mo`e se uslovno otpustiti nakon {to izdr`i tri petine te kazne i pod uslovom da ubudu}e ne u~ini krivi~no djelo. (3) Kad sud opozove uslovni otpust izre}i }e kaznu na osnovu odredaba ~lana 42. Pri ocjeni da li }e opozvati uslovni otpusti sud }e naro~ito uzeti u obzir srodnost u~iwenih krivi~nih djela. jun 2003. ako takve postupke osu|enik izri~ito odbija. u izvr{ewu krivi~ne sankcije. pomilovawa ili brisawa osude. ne~ovje~nog ili poni`avaju}eg postupawa. (2) Kazna dugotrajnog zatvora izdr`ava se iskqu~ivo u kazneno-popravnim ustanovama zatvorenog tipa. protiv koga se izvr{ava krivi~na sankcija. (2) Podaci iz kaznene evidencije mogu se na obrazlo`en zahtjev dati dr`avnim organima. Izvr{ewe krivi~nih sankcija bli`e se ure|uje posebnim zakonom. poluotvorenog i otvorenog tipa. ako jo{ traju odre|ene pravne posqedice osude ili mjere bezbjednosti ili ako za to postoji opravdan interes zasnovan na zakonu. (2) Sud mo`e opozvati uslovni otpust ako uslovno otpu{teni u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koje je izre~ena kazna zatvora do jedne godine. Za vrijeme uslovnog otpusta sud mo`e odrediti mjeru poja~anog nadzora organa socijalnog starawa. a izuzetno i tre}inu kazne maloqetni~kog zatvora. Glava deseta OSNOVNE ODREDBE O IZVR[EWU KRIVI^NIH SANKCIJA Ograni~ewa u izvr{ewu krivi~nih sankcija ^lan 105. (4) Odredbe st. wihov zna~aj. produ`uje se uslovni otpust za vrijeme koje je osu|eni proveo na izdr`avawu kazne zatvora. zastarjele ili opro{tene kazne sud mo`e odrediti da prestane pravna posqedica osude koja se odnosi na zabranu sticawa odre|enog prava. ovog zakona uzimaju}i ranije izre~enu kaznu kao ve} utvr|enu.Srijeda. ne smije biti podvrgnuto mu~ewu ili drugim oblicima okrutnog. (1) Sud }e opozvati uslovni otpust ako osu|eni dok je na uslovnom otpustu u~ini jedno ili vi{e krivi~nih djela za koje je izre~ena kazna zatvora preko jedne godine. Opozivawe uslovnog otpusta ^lan 109. (5) Gra|anima se. a ako do tada ne izdr`e kaznu uputi}e se u kazneno-popravnu ustanovu u kojoj punoqetna lica izdr`avaju kaznu zatvora. Uslovni otpust ^lan 108. (1) Osu|eni koji je izdr`ao polovinu kazne zatvora mo`e se otpustiti sa izdr`avawa kazne pod uslovom da do isteka vremena za koje mu je izre~ena kazna ne u~ini novo krivi~no djelo (uslovni otpust). uze}e se u obzir wegovo vladawe za vrijeme izdr`avawa kazne. 25. i ~lana 43. mogu davati podaci o wihovoj osu|ivanosti ili neosu|ivanosti samo ako su im ovi podaci potrebni radi ostvarivawa wihovih prava u inostranstvu. a sud ne opozove uslovni otpust. odnosno pravne posqedice osude sud }e uzeti u obzir pona{awe osu|enog poslije osude. Dio kazne koju je osu|eni izdr`ao po ranijoj presudi ura~unava se u novu kaznu. ali ne prije nego {to izdr`i najmawe jednu godinu ove kazne. (2) Kad protekne jedna godina od dana izdr`ane. (4) Pri ocjeni da li }e se osu|eni uslovno otpustiti. Prestanak mjera bezbjednosti i pravnih posqedica osude na osnovu sudske odluke ^lan 104. mora mu se zagarantovati sudska za{tita.Strana 13 krivi~nih sankcija i nadle`nim organima koji u~estvuju u postupku davawa amnestije. (1) Za vrijeme izdr`avawa kazne. medicinskih ili psiholo{kih postupaka. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (3) Kazna maloqetni~kog zatvora se izdr`ava u posebnim kazneno-popravnim domovima. koji zadiru u osu|enikovu intimu. pobude iz kojih su u~iwena i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost opozivawa uslovnog otpusta. (3) Podaci o brisanoj osudi ne mogu se dati nikome. (2) Nije dozvoqena upotreba prevaspitnih. izvr{avawe radnih obaveza s obzirom na wegovu radnu sposobnost i druge okolnosti koje pokazuju da je postignuta svrha ka`wavawa. na wihov zahtjev. stav 2. (3) Pri ocjeni da li }e odrediti prestanak mjere bezbjednosti. Postupawe sa osu|enicima ^lan 107. ovog ~lana primijeni}e se i kad se uslovno otpu{tenom sudi za djelo koje je u~inio prije nego {to je uslovno otpu{ten. . wegovu spremnost da naknadi {tetu prouzrokovanu krivi~nim djelom i da vrati imovinsku korist ste~enu izvr{ewem krivi~nog djela. (4) Niko nema prava da tra`i od gra|ana da podnese dokaze o svojoj osu|ivanosti ili neosu|ivanosti. (6) Prethodne odredbe se shodno primjewuju i na opoziv uslovnog otpusta sa izdr`avawa kazne maloqetni~kog zatvora. do 3. mogu biti oduzeta ili ograni~ena odre|ena prava samo u mjeri koja odgovara prirodi i sadr`ini te sankcije i samo na na~in kojim se obezbje|uje po{tovawe li~nosti u~inioca i wegovog qudskog dostojanstva.

(1) Zastarjevawe krivi~nog gowewa po~iwe od dana kad je krivi~no djelo u~iweno. (6) Zastarjelost krivi~nog gowewa nastaje u svakom slu~aju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu tra`i za zastarjelost krivi~nog gowewa. 3) petnaest godina preko pet godina. (6) Odredbe st. Zastarjelost izvr{ewa sporedne kazne i mjera bezbjednosti ^lan 114. (5) Zastarjelost izvr{ewa kazne nastaje u svakom slu~aju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu tra`i za zastarjelost izvr{ewa kazne. (1) Pomilovawem se poimeni~no odre|enom licu daje oslobo|ewe od krivi~nog gowewa. (3) Zastarjevawe se prekida svakom procesnom radwom koja se preduzima radi gowewa u~inioca zbog u~iwenog krivi~nog djela. ovog ~lana shodno se primjewuju i na zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti. 4) deset godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko tri godine. 2) dvadeset godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora preko deset godina. Dejstvo amnestije i pomilovawa na prava tre}ih lica ^lan 118. 5) pet godina preko jedne godine. Tok i prekid zastarjevawa krivi~nog gowewa ^lan 112. Zastarjelost krivi~nog gowewa ^lan 111. 5) pet godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko jedne godine. potpuno ili djelimi~no oslobo|ewe od izvr{ewa kazne zamjewuje se izre~ena kazna bla`om kaznom ili uslovnom osudom. 2. izre~ena kazna ne mo`e se izvr{iti kad protekne: 1) trideset pet godina ako je izre~ena kazna dugotrajnog zatvora. (3) Zastarjevawe se prekida svakom radwom nadle`nog organa koja se preduzima radi izvr{ewa kazne. Glava trinaesta VA@EWE KRIVI^NOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRPSKE PREMA MJESTU IZVR[EWA KRIVI^NOG DJELA Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za svakog ko na teritoriji Republike Srpske u~ini krivi~no djelo ^lan 119. (4) Zastarjevawe se prekida i kad u~inilac u vrijeme dok te~e rok zastarjelosti u~ini isto tako te{ko ili te`e krivi~no djelo. (2) Licu koje je osu|eno na kaznu dugotrajnog zatvora pomilovawe se ne mo`e dati prije nego {to izdr`i tri petine te kazne.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Glava jedanaesta ZASTARJELOST Srijeda. 3) petnaest godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor preko pet godina. (1) Ako u zakonu nije druga~ije odre|eno.od dana kad je odluka o opozivawu postala pravnosna`na. (2) Zastarjevawe ne te~e za vrijeme za koje se po zakonu izvr{ewe kazne ne mo`e preduzeti. a ako je uslovna osuda opozvana . 4) deset godina preko tri godina. (1) Zastarjelost izvr{ewa nov~ane kazne kao sporedne kazne nastaje kad proteknu dvije godine od dana pravnosna`nosti presude kojom je ta kazna izre~ena. 2) dvadeset godina ako je izre~ena kazna zatvora preko deset godina. odnosno odre|uje kra}e trajawe pravne posqedice osude ili mjere bezbjednosti. 6) tri godine od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i zatvor do jedne godine ili nov~ana kazna. Ako u zakonu nije druga~ije odre|eno. jun 2003. Davawem amnestije ili pomilovawa ne dira se u prava tre}ih lica koja se zasnivaju na osudi. (3) Zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa poziva. Pomilovawe ^lan 117. 25. (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za svakog ko na teritoriji Republike Srpske u~ini krivi~no djelo. (4) Sa svakim prekidom zastarjevawe po~iwe ponovo da te~e. 6) tri godine ako je izre~ena kazna zatvora do jedne godine ili nov~ana kazna.Strana 14 . zamjewuje se izre~ena kazna bla`om kaznom. do 5. odre|uje se brisawe osude. (2) Zastarjelost izvr{ewa mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog le~ewa. Tok i prekid zastarijevawa izvr{ewa kazne ^lan 115. (2) Zastarevawe ne te~e za vrijeme za koje se po zakonu gowewe ne mo`e otpo~eti ili produ`iti. Licima koja su obuhva}ena aktom amnestije daje se oslobo|ewe od gowewa ili potpuno ili djelimi~no oslobo|ewe od izvr{ewa kazne. Zastarjelost izvr{ewa kazne ^lan 113. rok zastarjelosti odre|uje se po najte`oj propisanoj kazni. ali ona ne mo`e nastupiti ako je izvr{ewe kazne u toku. odre|uje se brisawe osude ili se ukida. (5) Sa svakim prekidom zastarjevawe po~iwe ponovo da te~e. (1) Zastarjevawe izvr{ewa kazne po~iwe od dana kad je presuda postala pravnosna`na. (2) Ako je za krivi~no djelo propisano vi{e kazni. krivi~no gowewe se ne mo`e preduzeti kad protekne: 1) trideset pet godina od izvr{ewa krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna dugotrajnog zatvora. ili se ukida odre|ena pravna posqedica osude. djelatnosti ili du`nosti i zabrane upravqawa motornim vozilom nastaje kad protekne vrijeme za koje su te mjere izre~ene. . Glava dvanaesta AMNESTIJA I POMILOVAWE Amnestija ^lan 116. mjera bezbjednosti obaveznog lije~ewa od zavisnosti i oduzimawa predmeta nastaje kad protekne pet godina od dana pravnosna`nosti odluke kojom su te mjere izre~ene.

osim krivi~nih djela navedenih u ~lanu 120. a takav zahtjev nije podnesen. izuzimaju}i Bosnu i Hercegovinu. 293. 2) ako je u~inilac u inostranstvu pravnosna`nom presudom oslobo|en. ako je u pitawu djelo koje je u vrijeme kad je izvr{eno smatrano krivi~nim djelom prema op{tim pravnim na~elima priznatim od strane me|unarodne zajednice. bez obzira gde se brod nalazio u vrijeme izvr{ewa djela. grad. ovog zakona gowewe stranca mo`e se. i 122. bez obzira gdje se vazduhoplov nalazio u vrijeme izvr{ewa djela. (1) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za stranca koji van teritorije Republike Srpske u~ini prema woj ili wenom dr`avqaninu krivi~no djelo i kad nisu u pitawu krivi~na djela navedena u ~lanu 120. kanton. Ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. gowewe se mo`e preduzeti samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca. Pritvor. ako je krivi~no djelo u~iweno protiv Republike Srpske. 25. ura~una}e se u kaznu koju izrekne doma}i sud za isto krivi~no djelo. kad se zatekne na teritoriji Republike Srpske a ne bude ekstradiran stranoj dr`avi. Posebni uslovi za gowewe ^lan 123. i 122. za odre|ena pravna lica mo`e biti iskqu~ena ili ograni~ena primjena pojedinih kazni ili drugih krivi~nopravnih sankcija koje se mogu izre}i pravnim licima. (2) Doma}e i strano pravno lice koje ima sjedi{te na teritoriji Republike Srpske ili u woj obavqa svoju djelatnost je. ovog zakona pokrenut ili dovr{en krivi~ni postupak u stranoj dr`avi.ura~unavawe }e se izvr{iti po ocijeni suda. a ako kazne nisu iste vrste . ili u doma}em vojnom vazduhoplovu.Strana 15 (2) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za svakog ko u~ini krivi~no djelo na doma}em brodu. op{tinu i mjesnu zajednicu. naloga ili odobrewa rukovode}ih ili nadzornih organa pravnog lica. (2) Pod uslovima propisanim ovim zakonom. gowewe u Republici Srpskoj preduze}e se samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca. (4) Samo po odobrewu glavnog republi~kog tu`ioca mo`e se u Republici Srpskoj preduzeti gowewe u slu~ajevima iz ~lana 122. (1) Ukoliko odredbama ove glave zakona nije druga~ije propisano. za krivi~no djelo koje je u~inilac u~inio u ime. u skladu s ovim zakonom. Ura~unavawe pritvora i kazne izdr`ane u inostranstvu ^lan 124. odgovorno je pravno lice: 1) kada obiqe`ja u~iwenog krivi~nog djela proizlaze iz odluke. (2) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za stranca koji prema stranoj dr`avi ili prema strancu u~ini u inostranstvu krivi~no djelo za koje se po tom zakonodavstvu mo`e izre}i zatvor od pet godina ili te`a kazna. jun 2003. ovog zakona. ovog zakona. (5) U slu~ajevima iz ~lana 119. (2) U slu~ajevima iz ~l. pod uslovom uzajamnosti ustupiti stranoj dr`avi. odgovorno za krivi~no djelo u~iweno izvan Republike Srpske. Za krivi~no djelo koje je u~inilac u~inio u ime. ako se zatekne na teritoriji Republike Srpske ili joj bude ekstradiran. ovog zakona. 3) ako se za krivi~no djelo po stranom zakonu goni po zahtjevu o{te}enog. ovog zakona po zakonu zemqe u kojoj je djelo u~iweno za to krivi~no djelo ne ka`wava. Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za dr`avqanina Republike Srpske i kad u inostranstvu u~ini koje drugo krivi~no djelo. shodno se primjewuju odredbe op{teg djela ovog zakona. Primjena ovog zakona prema mjestu izvr{ewa krivi~nog djela u vezi s krivi~nom odgovorno{}u pravnog lica ^lan 126. stav 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . i ~lana 122. Federaciju Bosne i Hercegovine. kao i kazna koju je u~inilac izdr`ao po presudi inostranog suda. do 311. (3) Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i i za svakog ko u~ini krivi~no djelo u doma}em civilnom vazduhoplovu dok je u letu. (1) Ako je u slu~ajevima iz ~lana 119. ako se zatekne na teritoriji Republike Srpske ili joj bude ekstradiran.Srijeda. 121. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za stranca koji u~ini krivi~no djelo u inostranstvu ^lan 122. za ra~un ili u korist pravnog lica. sud u takvom slu~aju ne mo`e izre}i te`u kaznu od kazne koja je propisana zakonom zemqe u kojoj je krivi~no djelo u~iweno. ovog zakona. ili 2) kada su rukovode}i ili nadzorni organi pravnog lica uticali na u~inioca ili mu omogu}ili da u~ini krivi~no djelo. (4) Krivi~ni postupak protiv pravnih lica vodi se po odredbama Zakona o krivi~nom postupku Republike Srpske. ovog zakona gowewe se ne}e preduzeti: 1) ako je u~inilac potpuno izdr`ao kaznu na koju je u inostranstvu osu|en. Glava ~etrnaesta ODGOVORNOST PRAVNIH LICA ZA KRIVI^NA DJELA Odgovornost pravnog lica ^lan 125. Krivi~no zakonodavstvo Republike Srpske va`i za svakog ko van wene teritorije ili u inostranstvu u~ini krivi~no djelo iz ~l. (1) Doma}e i strano pravno lice u skladu s ovim zakonom. wenih dr`avqana ili doma}ih pravnih lica. ili 4) kada su rukovode}i ili nadzorni organi pravnog lica propustili du`ni nadzor nad zakonito{}u rada radnika. Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za odre|ena krivi~na djela u~iwena u inostranstvu ^lan 120. za ra~un ili u korist pravnog lica. Kada se u slu~ajevima iz ~lana 121. odgovorno je za krivi~na djela u~iwena na teritoriji Republike Srpske. 121. bez obzira na zakon zemqe u kojoj je krivi~no djelo u~iweno. Va`ewe krivi~nog zakonodavstva Republike Srpske za dr`avqanina Republike Srpske koji u~ini krivi~no djelo u inostranstvu ^lan 121. (1) Odredbama ove glave propisuje se odgovornost pravnog lica. Republiku Srpsku. . stav 1. (3) U slu~ajevima iz ~l. li{ewe slobode u toku ekstradicionog postupka. Osnovi odgovornosti pravnog lica ^lan 127. ili 3) kada pravno lice raspola`e s protivpravno ostvarenom imovinskom koristi ili koristi predmete nastale krivi~nim djelom. ovog zakona gowewe }e se preduzeti samo kad se za krivi~no djelo ka`wava i po zakonu zemqe u kojoj je djelo u~iweno.

ovog zakona odgovorno je pravno lice. (3) Ako su rukovode}i ili nadzorni organi sprije~ili u~inioca da dovr{i zapo~eto krivi~no djelo. jun 2003. a mo`e se i bla`e kazniti. odnosno koristi. Sau~esni{tvo pravnih lica ^lan 132. ali se pravnom licu u ste~aju ne izri~e kazna. Kazne za pravna lica ^lan 134. (2) Kada je do prestanka pravnog lica do{lo prije pravnosna`nog okon~awa krivi~nog postupka. najve}a mjera izre~ene nov~ane kazne mo`e iznositi dvostruki iznos te {tete. Kazna oduzimawa imovine ^lan 136. (1) Ako je u~inilac planirano krivi~no djelo zapo~eo. ovog ~lana. svako je odgovorno prema ~lanu 127. Op{ti razlozi za ubla`avawe kazne pravnom licu ili osloba|awe od kazne ^lan 133. Granice odgovornosti pravnog lica za krivi~no djelo ^lan 128. pod uslovima iz ~lana 127. Pravnim licima se za krivi~na djela mogu izre}i ove kazne: 1) nov~ana kazna.000 KM. (4) Kada u pravnom licu osim u~inioca nema drugog lica ili organa koji bi mogli usmjeravati ili nadzirati po~inioca. (1) Pri odmjeravawu kazne pravnom licu sud uzima u obzir.Strana 16 . ako je zakonom propisano ka`wavawe i za poku{aj tog krivi~nog djela. (1) Kazna oduzimawa imovine se mo`e izre}i za krivi~na djela s propisanom kaznom zatvora od pet godina ili te`om kaznom. .000 KM niti ve}a od 5. mogu se isplatiti povjerioci. ako je djelatnost pravnog lica u cjelosti ili u prete`noj mjeri kori{}ena za izvr{ewe kriv~nog djela. (2) Pravno lice ~iji rukovode}i ili nadzorni organ po u~iwenom krivi~nom djelu odlu~i da se vrati protivpravno ostvarena imovinska korist ili otklone prouzrokovane {tetne posqedice ili saop{te podaci o osnovanosti odgovornosti drugih pravnih lica. izre~ena kazna ne smije pre}i polovinu imovine pravnog lica. ve} se izri~e mjera bezbjednosti oduzimawa predmeta ili se oduzima imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. 25. mo`e se osloboditi kazne. Nov~ana kazna za pravna lica ^lan 135.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. odnosno odgovornih lica za u~iweno krivi~no djelo. i 3. ovog zakona. (1) Nov~ana kazna ne mo`e biti mawa od 5. izri~e se mjera bezbjednosti oduzimawa predmeta ili se oduzima imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom. (1) Pravno lice u ste~aju mo`e biti krivi~no odgovorno za krivi~no djelo bez obzira je li krivi~no djelo u~iweno prije po~etka ste~ajnog postupka ili u me|uvremenu. Kada je kod pravnog lica prisutan isti osnov odgovornosti u pogledu vi{e istovrsnih i vremenski povezanih krivi~nih djela vi{e u~inilaca. Produ`eno krivi~no djelo ^lan 131. (2) Pravno lice se ka`wava za poku{aj kaznom propisanom za dovr{eno krivi~no djelo. ako su rukovode}i ili nadzorni organi prije prestanka pravnog lica znali za u~iweno krivi~no djelo. (2) Ako je krivi~nim djelom pravnog lica prouzrokovana drugome imovinska {teta ili pribavqena protivpravna imovinska korist. (4) Iz imovine pravnog lica kojem je izre~ena kazna prestanka pravnog lica. (3) Pravnom licu koje je pravni sqednik pravnog lica kojem je utvr|ena krivi~na odgovornost i ~iji su rukovode}i ili nadzorni organi znali za u~iweno krivi~no djelo. (2) Pri odmjeravawu nov~ane kazne za krivi~na djela za koja se uz nov~anu kaznu izri~e i kazna oduzimawa imovine. kazne i ostale krivi~nopravne sankcije izri~u se pravnom licu koje je pravni sqednik lica kojem je utvr|ena krivi~na odgovornost. izre~ena krivi~nopravna sankcija se izvr{ava po odredbama st. 2. i u tom se slu~aju pravno lice mo`e bla`e kazniti. ovog zakona. svako pravno lice odgovara kao da je jedino pravno lice krivi~no odgovorno za krivi~no djelo. (1) Pravno lice ~iji rukovode}i ili nadzorni organ dobrovoqno prijavi u~inioca nakon {to je krivi~no djelo u~iweno. (1) U slu~aju da dva ili vi{e pravnih lica sau~estvuje pri izvr{ewu krivi~nog djela. ali ga nije dovr{io. povjerioci se mogu namiriti iz oduzete ste~ajne mase. ovog ~lana. pravno lice odgovara za u~iweno krivi~no djelo u granicama odgovornosti u~inioca. (3) Uz izre~enu kaznu prestanka pravnog lica. (2) Pravnom licu se mo`e oduzeti najmawe polovina imovine ili ve}i dio imovine ili cjelokupna imovina. pravno lice se mo`e osloboditi kazne. (1) Kazna prestanka pravnog lica mo`e se izre}i ako je djelatnost pravnog lica u cjelosti ili u prete`noj mjeri kori{}ena za izvr{ewe krivi~nog djela. a u krivi~nom je postupku utvr|ena krivi~na odgovornost tog pravnog lica. (1) Uz uslove iz ~lana 127. (2) Uz kaznu prestanka pravnog lica. (4) Ako je do prestanka pravnog lica do{lo po pravnosna`no okon~anom krivi~nom postupku. (3) Za krivi~na djela u~iwena iz nehata. sud }e predlo`iti otvarawe postupka likvidacije. (2) Odgovornost pravnog lica ne iskqu~uje krivi~nu odgovornost fizi~kih. ovog zakona. pravno lice mo`e biti odgovorno pod uslovima iz ~lana 127. Odgovornost pravnog lica za poku{aj ^lan 130. Odgovornost pri promjeni statusa pravnog lica ^lan 129. 2) kazna oduzimawa imovine. Odmjeravawe kazne pravnom licu ^lan 138. 3) kazna prestanka pravnog lica. ta~ka 4. Kazna prestanka pravnog lica ^lan 137. (2) Pri sau~esni{tvu pravnih lica iz stava 1. (3) U slu~aju ste~ajnog postupka kao posqedice izre~ene kazne oduzimawa imovine. sud mo`e izre}i kaznu oduzimawa imovine. pravno lice je krivi~no odgovorno kao da je u~iweno jedno krivi~no djelo.000. mo`e se bla`e kazniti. pravno lice je odgovorno za krivi~no djelo i kada u~inilac za u~iweno krivi~no djelo nije krivi~no odgovoran. pored op{tih pravila za odmjeravawe kazne i ekonomsku mo} pravnog lica.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . odnosno kao krivi~na djela slu`benog lica u nekoj drugoj glavi ovog zakona. (1) Sud mo`e pravnom licu za krivi~no djelo izre}i uslovnu osudu umjesto nov~ane kazne. podrazumijevaju se suvozemna teritorija i vodene povr{ine unutar wenih granica. pored mjere bezbjednosti oduzimawa predmeta izre}i ove mjere bezbjednosti: a) objavqivawe presude. sud cijeni da li da se osuda objavi u {tampi. ovog ~lana mo`e se izre}i u trajawu od {est mjeseci do pet godina.Srijeda. Zastarjelost krivi~nog gowewa i izvr{ewe krivi~nih sankcija izre~enih pravnim licima ^lan 145. lica iz stava 3. (4) Pod pojmom odgovornog lica podrazumijeva se lice kome je u preduze}u ili drugom pravnom licu. (3) Slu`beno lice je izabran ili imenovan funkcioner u organima zakonodavne. posebno ako bi objavqivawe bilo od koristi da se otkloni opasnost za `ivot ili zdravqe qudi ili da se osigura bezbjednost saobra}aja ili kakva korist privredi. (1) Pod teritorijom Republike Srpske. Pravna lica mogu biti krivi~no odgovorna za krivi~na djela iz ovog zakona i za druga krivi~na djela propisana zakonom Republike Srpske. kao dijelom teritorije Bosne i Hercegovine. Zabrana obavqawa odre|ene privredne djelatnosti ^lan 142. (2) Zastarjelost izvr{ewa kazne izre~ene pravnom licu nastupa kad od pravnosna`nosti presude kojom je kazna izre~ena protekne: 1) tri godine za izvr{ewe nov~ane kazne. (2) Pod krivi~nim zakonodavstvom Republike Srpske podrazumijevaju se ovaj zakon i sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u drugim zakonima Republike Srpske. kao i vazdu{ni prostor nad wima. (1) Na zastarjelost krivi~nog gowewa pravnog lica primjewuju se odredbe ~lana 111. (3) Zastara izvr{ewa mjere bezbjednosti nastupa protekom: 1) {est mjeseci od pravnosna`nosti odluke kojom je izre~ena mjera bezbjednosti objavqivawa presude. (1) Mjera bezbjednosti objavqivawa presude izri~e se kada bi bilo korisno da javnost sazna za osudu. (2) Mjera bezbjednosti iz stava 1. Mjere bezbjednosti za pravna lica ^lan 140. . Pravne posqedice osude pravnog lica ^lan 144. izdatih od organa strane dr`ave.000 KM i ujedno odlu~iti da se ta kazna ne}e izv{iti ako pravno lice u roku koji odredi sud. lice koje stalno ili povremeno vr{i slu`benu du`nost u navedenim upravnim organima ili ustanovama. ovog ~lana mogu biti u~inioci tih djela ako iz obiqe`ja pojedinog krivi~nog djela ili iz pojedinog propisa ne proizlazi da u~inilac mo`e biti samo neko od tih. (1) Mjerom bezbjednosti zabrane obavqawa odre|ene privredne djelatnosti sud mo`e pravnom licu zabraniti proizvodwu odre|enih proizvoda ili obavqawe odre|enih poslova ili mu zabraniti da se bavi odre|enim poslovima prometa robe ili drugim privrednim poslom. jun 2003. 2) pet godina za izvr{ewe kazne oduzimawa imovine i kazne prestanka pravnog lica. (2) S obzirom na zna~aj krivi~nog djela i potrebu da javnost sazna za osudu. izvr{ne i sudske vlasti Republike Srpske i u drugim dr`avnim i upravnim ustanovama ili slu`bama koje vr{e odre|ene upravne. Objavqivawe presude ^lan 141. b) zabrana obavqawa odre|ene privredne djelatnosti. (2) Pravne posqedice osude pravnog lica za krivi~no djelo mogu nastupiti i kada je pravnom licu za u~iweno krivi~no djelo izre~ena nov~ana kazna. Odgovornim licem smatra se i slu`beno lice kad su u pitawu krivi~na djela kod kojih je kao u~inilac ozna~eno odgovorno lice. Kad je kao u~inilac odre|enog krivi~nog djela ozna~eno slu`beno lice.Strana 17 Izricawe uslovne osude pravnom licu ^lan 139. ovog zakona. ovog ~lana izri~e se pravnom licu ako bi wegovo daqe bavqewe odre|enom privrednom djelatno{}u bilo opasno za `ivot i zdravqe qudi ili {tetno za privredno ili finansijsko poslovawe drugih pravnih lica ili za privredu ili ako je pravno lice u posqedwe dvije godine prije izv{rewa krivi~nog djela bilo ve} ka`weno za isto ili sli~no krivi~no djelo. ra~unaju}i od pravnosna`nosti osude. a koja u okviru tih ovla{}ewa vr{i odre|enu du`nost. stru~ne i druge poslove u okviru prava i du`nosti vlasti koja ih je osnovala. (2) Uslovnom osudom sud mo`e utvrditi pravnom licu nov~anu kaznu do 1. ne bude odgovorno za novo krivi~no djelo. izdatih od institucija Republike Srpske. ovla{}ewa ili koncesije. 2) vremena jednakog onome koje je odre|eno za trajawe mjere bezbjednosti zabrane obavqawa odre|ene privredne djelatnosti. imovinska korist pribavqena krivi~nim djelom }e se oduzeti od pravnog lica. 25. uzimaju}i u obzir da se na~inom objavqivawa omogu}i obavije{tenost svih u ~ijem interesu je objavqivawe presude. s obzirom na wegovu funkciju ili na osnovu posebnog ovla{}ewa povjeren odre|en krug poslova koji se odnose na izvr{avawe zakona. b) zabrana rada na osnovu dozvole. Glava petnaesta ZNA^EWE IZRAZA U OVOM ZAKONU ^lan 147. a koji ne mo`e biti kra}i od jedne ni du`i od pet godina. ovla{}ewa ili koncesije. te drugo lice koje vr{i odre|enu slu`benu du`nost na osnovu ovla{}ewa iz zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona. ovla{}eno lice u privrednom dru{tvu ili u drugom pravnom licu kojem je zakonom ili drugim propisom donesenim na osnovu zakona povjereno vr{ewe javnih ovla{}ewa. Oduzimawe imovinske koristi od pravnog lica ^lan 143. a nisu predvi|ena u glavi o krivi~nim djelima protiv slu`bene du`nosti ovog zakona. (3) Mjera bezbjednosti iz stava 1. Zakoni koji propisuju krivi~na djela pravnih lica ^lan 146. propisa donesenih na osnovu zakona ili op{tih akata preduze}a ili drugog pravnog lica u upravqawu i rukovawu imovinom ili u rukovo|ewu proizvodnim ili nekim drugim privrednim procesom ili nadzorom nad wima. (1) Pravne posqedice osude pravnog lica za krivi~no djelo su: a) zabrana rada na osnovu dozvole.500. Ukoliko pravno lice pribavi imovinsku korist u~iwenim krivi~nim djelom. Pravnom licu mogu se za krivi~no djelo. radiju ili televiziji ili u vi{e sredstava informisawa i ujedno da li da se objavi weno obrazlo`ewe u cijelosti ili u izvodu.

(22) Znaci za vrijednost su i strani znaci za vrijednost. Djelovawe zlo~ina~ke organizacije vi{eg stepena usmjereno je i prema ostvarivawu i zadr`avawu nadzora nad pojedinim privrednim ili drugim djelatnostima. grad. ovog ~lana primijeni}e se i kad je li{ewe `ivota izvr{eno organizovano ili po naruxbi. (20) Dokument ili isprava je svaki predmet koji je podoban ili odre|en da slu`i kao dokaz kakve ~iwenice koja je od zna~aja za pravne odnose. . vjerski ispovjednici i druga profesionalna lica u obavqawu svog zvawa ili zanimawa. drugim propisom ili odlukom nadle`nog organa progla{eni poslovnom tajnom i ~ije bi odavawe imalo ili moglo imati {tetne posqedice za preduze}e ili drugo pravno lice. u smislu ovog zakona.). telefonski impuls. Zlo~ina~ka organizacija je osnov pojma organizovanog kriminala. iz bezobzirne osvete ili iz drugih naro~ito niskih pobuda. na slu`bi u Republici Srpskoj. i 4. mjesna zajednica. (6) Strano slu`beno lice je ~lan zakonodavnog. Te{ko ubistvo ^lan 149. pri ~emu se koristi zastra{ivawem ili nasiqem radi uticaja na druga lica da im pristupe ili im se povinuju. toplote ili kretawa. jun 2003. politi~ke organizacije i udru`ewa gra|ana i drugi oblici udru`ivawa koji mogu da sti~u sredstva i da ih koriste na isti na~in kao i svaka druga institucija ili organ koji ostvaruje i koristi sredstva i kojem je zakonom priznato svojstvo pravnog lica. korporacija. (8) Privredno dru{tvo je. sva ta lica mogu biti izvr{ioci tih djela. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. 5) ko umi{qajno li{i `ivota dva ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (25) Motornim vozilom se smatra svako saobra}ajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom. drugim propisom Republike Srpske ili aktom nadle`nog organa Republike Srpske donesenim na osnovu zakona progla{en vojnom tajnom. pri ~emu svako od tih lica daje svoj udio u izvr{ewu krivi~nog djela. (17) Slu`bena tajna je podatak ili dokument koji je zakonom Republike Srpske. za obezbje|ewe imovine i lica. 2) ko drugog li{i `ivota iz koristoqubqa. izvr{nog. (15) Tajna Republike Srpske je podatak ili dokument koji je zakonom. u smislu ovog zakona. (18) Profesionalna tajna je podatak o li~nom ili porodi~nom `ivotu stranaka koji saznaju advokati. godine. aprila 1991. (5) Kad je kao izvr{ilac odre|enih krivi~nih djela ozna~eno samo slu`beno. upravnog ili sudskog organa strane dr`ave. dovede u nesvesno stawe ili onesposobi za otpor. (16) Vojna tajna je podatak ili dokument koji je zakonom Republike Srpske. (19) Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenti koji su zakonom. (11) Grupa qudi je udru`ewe od najmawe tri lica koja su povezana radi trajnog. lice koje je napustilo svoju imovinu na podru~ju Republike Srpske u vremenu izme|u 30. unutra{wa organizacija na osnovu odnosa hijerarhije i discipline. (7) Pravno lice je. maloqetno lice ili `ensko lice za koje zna da je bremenito. svaki organizacioni oblik privrednog dru{tva i svi oblici povezivawa privrednih dru{tava. institucije za vr{ewe kreditnih i drugih bankarskih poslova. (2) Ako je djelo iz stava 1. (14) Izbjeglica ili raseqeno lice je. (13) Zlo~ina~ka organizacija je udru`ewe od najmawe tri lica ~iji ~lanovi su se udru`ili radi vr{ewa krivi~nih djela. vodenom i vazdu{nom saobra}aju. radi izvr{ewa ili prikrivawa drugog krivi~nog djela. (2) Kazna iz stava 1. (24) Pod pojmom sile podrazumijeva se i primjena hipnoze ili omamquju}ih sredstava. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. 4) ko drugog li{i `ivota i pri tom umi{qajno dovede u opasnost `ivot jo{ nekog lica. 25. protiv svoje voqe. preduze}e. (23) Pokretna stvar je i svaka proizvedena ili skupqena energija za davawe svjetlosti. sudija i drugi funkcioner me|unarodnog suda. drugim propisom ili op{tim aktom nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona. stav 2. aprila 1998. (1) Zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazni}e se: 1) ko drugog li{i `ivota na naro~ito svirep ili krajwe podmukao na~in. u smislu ovog zakona. (10) Skupina qudi je najmawe pet lica. ovog ~lana u~iweno pod osobito olak{avaju}im okolnostima. POSEBNI DIO Glava {esnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV @IVOTA I TIJELA Ubistvo ^lan 148. (9) Vi{e lica je najmawe dva lica. 3) ko drugog li{i `ivota pri bezobzirnom nasilni~kom pona{awu. te podjele rada. udru`ewe. kao i druge finansijske institucije. odnosno odgovorno ili vojno lice. (1) Ko drugog li{i `ivota. javni biqe`nici. Republika Srpska. drugim propisom Republike Srpske ili op{tim aktom nadle`ne institucije Republike Srpske donesenim na osnovu zakona progla{en slu`benom tajnom. ubistvu djeteta pri poro|aju ili ubistvu u~iwenom pod osobito olak{avaju}im okolnostima (~lan 148. fond. ako iz obiqe`ja pojedinog djela ili iz pojedinog propisa ne proizilazi da izvr{ilac mo`e biti samo neko od tih lica.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kao i registrovani podatak koji je rezultat elektronske obrade podataka (kompjuterski podatak ili program). javni funkcioner me|unarodne organizacije i wenih organa. Zlo~ina~ku organizaciju odlikuje visok stepen povezanosti ~lanova. ponovqenog ili povremenog izvr{ewa krivi~nih djela. 7) ko li{i `ivota sudiju ili javnog tu`ioca u vezi sa vr{ewem wihove sudijske ili tu`ila~ke du`nosti. ustanova. a ne radi se o ubistvu na mah. firma. partnerstvo i svaki organizacioni oblik registrovan za obavqawe privredne djelatnosti. odre|en tajnom Republike Srpske ~ijim bi otkrivawem nastupile {tetne posqedice za bezbjednost ili interes Republike Srpske. (12) Organizovana kriminalna grupa je grupa lica od najmawe tri lica formirana radi vr{ewa krivi~nih djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. hvatawa u~inioca krivi~nog djela ili ~uvawa lica li{enog slobode. s ciqem da se neko. op{tina. (21) Novac je metalni i papirni novac koji je na osnovu zakona u opticaju u Bosni i Hercegovini ili u stranoj dr`avi. ili ko li{i `ivota slu`beno ili vojno lice pri vr{ewu poslova bezbjednosti ili du`nosti ~uvawa javnog reda. za koju se pretpostavqa da je izbjeglica ili raseqeno lice po Aneksu 7. qekari ili drugi zdravstveni radnici. branioci.Strana 18 . kao i doma}e i strane po{tanske marke koje vi{e nisu u opticaju. 6) ko li{i `ivota dijete.

i 3. te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa `enskog lica nad kojim je vr{en prekid trudno}e. (5) Ko djelo iz st. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a za djelo iz stava 3. a za djelo iz stava 2. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana u~ini nehatno. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. te{kim zlostavqawem ili te{kim vrije|awem od strane ubijenog. ili 151. i 2. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. i 2.Srijeda. ovog ~lana samoubistvo samo poku{ano. (3) Ako je usqed djela iz st. (1) Ko u~estvuje u kakvoj tu~i. opasnog oru|a ili kakvog drugog sredstva podobnog da tijelo te{ko tjelesno povrijedi ili zdravqe te{ko naru{i. 1. ovog ~lana nastupila smrt. (1) Ko protivno propisima o prekidu trudno}e trudnoj `eni sa wenim pristankom izvr{i prekid trudno}e. Navo|ewe na samoubistvo i pomagawe u samoubistvu ^lan 153. Te{ka tjelesna povreda ^lan 156. (5) Ko drugome pomogne u samoubistvu koje je izvr{eno. ovog ~lana ako je lice bez svoje krivice bilo uvu~eno u tu~u ili se samo branilo ili razdvajalo druge u~esnike tu~e. u~inilac }e se kazniti po ~l. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. 1. i 2. ovog ~lana u~iweno prema djetetu ili prema licu koje nije moglo shvatiti zna~aj svog djela ili upravqati svojim postupcima. 1. sud u~inioca mo`e bla`e kazniti. pri ~emu su postojale osobito olak{avaju}e okolnosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (1) Ko drugog te{ko tjelesno povrijedi ili mu zdravqe te{ko naru{i. (2) Nema krivi~nog djela iz stava 1. (3) Ako je usqed djela iz st. (2) Ko drugog tjelesno povredi ili mu zdravqe naru{i tako te{ko da je usqed toga doveden u opasnost `ivot povrije|enog ili je uni{ten ili trajno i u znatnoj mjeri oslabqen koji va`an dio wegovog tijela ili koji va`an organ. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ko trudnoj `eni bez wenog pristanka. kazni}e se za djelo iz st. 2. Nehatno li{ewe `ivota ^lan 152. ovog ~lana u~ini na mah. ovog ~lana zatvorom od {est mjeseci do pet godina.Strana 19 Ubistvo na mah ^lan 150. zapo~ne da vr{i prekid trudno}e ili joj pomogne da prekine trudno}u. 25. Protivpravni prekid trudno}e ^lan 154. 1. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Tjelesna povreda Broj 49 . kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana zatvorom od dvije do dvanaest godina. pod uticajem stawa koje je izazvano poro|ajem. . Izlagawe opasnosti ^lan 159. pa ovo bude izvr{eno. te{kim zlostavqawem ili te{kim vrije|awem od strane povrije|enog. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. Ko drugog li{i `ivota nehatno. ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povrije|enog. Majka koja li{i `ivota svoje dijete za vrijeme poro|aja ili neposredno poslije poro|aja. usvojioca ili staraoca. ovog ~lana nastupila smrt povrije|enog lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do dvanaest godina. (1) Ko navede drugog na samoubistvo ili mu pomogne u izvr{ewu samoubistva. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. ovog ~lana nastupila smrt ostavqenog lica. (4) Ko djelo iz st. sud mo`e izre}i sudsku opomenu ako je bio izazvan te{kim vrije|awem ili nasilni~kim pona{awem o{te}enog. u kojoj je neko li{en `ivota ili je drugom nanesena te{ka tjelesna povreda. ovog ~lana u~ini prema maloqetnom licu ili prema licu ~ija je sposobnost da shvati zna~aj svog djela ili da upravqa svojim postupcima bila bitno smawena. (6) Ako je usqed djela iz st. do 5. jun 2003. Ko drugog li{i `ivota na mah doveden bez svoje krivice u jaku razdra`enost napadom. (1) Ko drugo lice ostavi bez pomo}i u stawu ili prilikama opasnim za `ivot ili zdravqe koje je sam prouzrokovao. (1) Ko drugog tjelesno povrijedi ili mu zdravqe naru{i. zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. izvr{i ili zapo~ne da vr{i prekid trudno}e. 150. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom do dvije godine. doveden bez svoje krivice u jaku razdra`enost napadom. pa ono usqed takvog postupawa izvr{i samoubistvo koje se mo`e pripisati nehatu u~inioca. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ostavqenog lica. (2) U~iniocu djela iz stava 1. (2) Ko djelo iz stava 1. ili trajno i te{ko naru{ewe wegovog zdravqa ili unaka`enost. a ako je mla|a od {esnaest godina i bez pismene saglasnosti wenog roditeqa. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. Ko se pri kakvoj tu~i ili sva|i ma{i oru`ja. (4) Ko surovo ili ne~ovje~no postupa sa licem koje se prema wemu nalazi u odnosu kakve podre|enosti ili zavisnosti. kazni}e se za samo u~estvovawe zatvorom do tri godine. ^lan 155. U~estvovawe u tu~i ^lan 157. Ubistvo djeteta pri poro|aju ^lan 151. Ugro`avawe opasnim oru|em pri tu~i ili sva|i ^lan 158. ovog zakona.

dr`i zatvorenog ili mu na drugi na~in protivpravno oduzme ili ograni~i slobodu kretawa. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. imovnom stawu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ko djelo iz stava 1. nastupila smrt lica koje je bilo protivpravno li{eno slobode. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ne u~ini ili trpi. je ka`wiv. ovog ~lana izvr{i slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. ro|ewu ili socijalnom porijeklu. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ^lan 164. (3) Ako djelo iz st. (3) Kazna iz stava 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 3. zakonu ili ratifikovanom me|unarodnom ugovoru. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. prijetwom. (2) Ko djelo iz stava 1.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Prinuda Srijeda. (1) Ko uskrati ili ograni~i gra|anima pravo na upotrebu jezika ili pisma zagarantovanog ustavom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. (1) Ko drugog protivpravno zatvori. ili je izvr{eno na svirep na~in. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. u~iweno prema djetetu ili maloqetnom licu. otmicom ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. kazni}e se zatvorom do tri godine. i 2. 1. zakonom ili ratifikovanim me|unarodnim ugovorom. Nepru`awe pomo}i ^lan 161. do 3. ovog ~lana nastupila smrt lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za `ivot. ovog ~lana nastupila smrt otetog lica. (5) Poku{aj djela iz st. ili je trajalo du`e od petnaest dana. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda lica koje se nalazilo u neposrednoj opasnosti za `ivot. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana izvr{i prema djetetu ili maloqetnom licu. ovog ~lana u~ini prijetwom ubistvom. i 3. Protivpravno li{ewe slobode ^lan 166. obrazovawu ili dru{tvenom polo`aju uskrati ili ograni~i slobodu ili pravo ~ovjeka utvr|eno ustavom. nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ostavqenog lica. (4) Ako je usqed djela iz st. (2) Ako djelo iz stava 1. Otmica ^lan 165. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Povreda prava upotrebe jezika i pisma ^lan 163. kazni}e se zatvorom do dvije godine. Onemogu}avawe povratka izbjeglih i raseqenih lica ^lan 167. jeziku. te{kom tjelesnom povredom. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. 25. ovog ~lana kazni}e se i ko vr{i progawawe lica ili organizacija zbog wihovog zalagawa za ravnopravnost qudi. boji ko`e. 1. 1. ili ko na osnovu ove razlike daje gra|anima povlastice ili pogodnosti suprotno ustavu. (1) Ko nemo}no lice koje mu je povjereno ili o kojem je ina~e du`an da se stara. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Napu{tawe nemo}nog lica ^lan 160. ozbiqnom prijetwom ili na drugi protivpravan na~in uskrati ili ograni~i raseqenom. . (1) Ko ne pru`i pomo} licu koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za `ivot iako je to mogao u~initi bez opasnosti za sebe ili drugog.Strana 20 . primijeni}e se i ako je oteto lice zadr`ano du`e od petnaest dana. mo`e se osloboditi od kazne. (5) U~inilac djela iz st. politi~kom ili drugom ubje|ewu. (2) Kaznom iz stava 1. vjeri. izbjeglom ili drugom licu pravo da se vrati u mjesto prethodnog boravka ili drugo mjesto na podru~ju Republike Srpske ili pravo da koristi svoju imovinu. (4) Ako je usqed djela iz st. ili je licu koje je protivpravno li{eno slobode usqed toga te{ko naru{eno zdravqe ili su nastupile druge te{ke posqedice. kazni}e se zatvorom do tri godine. polnoj usmjerenosti. nacionalnoj ili etni~koj pripadnosti. i 2. jun 2003. ostavi bez pomo}i u stawu ili prilikama opasnim za `ivot ili zdravqe. (1) Ko na osnovu razlike u rasi. Glava sedamnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV SLOBODA I PRAVA GRA\ANA Povreda ravnopravnosti gra|ana ^lan 162. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko upotrebom sile. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ili je licu koje je oteto te{ko naru{eno zdravqe ili su nastupile druge te{ke posqedice. ili na svirep na~in ili prijetwom ubistvom ili te{kom tjelesnom povredom. zakonom ili ratifikovanim me|unarodnim ugovorom. (1) Ko silom. 1. 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ako djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. nastupila smrt ostavqenog lica. polu. ovog ~lana koji dobrovoqno pusti na slobodu oteto lice prije nego {to je ostvaren wegov zahtjev zbog kojeg je izvr{io otmicu. 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do petnaest godina. obmanom ili na drugi na~in odvede ili zadr`i neko lice u namjeri da od wega ili drugog lica iznudi novac ili kakvu drugu imovinsku korist ili da wega ili koga drugog prinudi da ne{to u~ini. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (3) Ako je protivpravno li{ewe slobode iz st. i 2. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. (1) Ko drugog silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi da ne{to u~ini ili ne u~ini ili trpi. 1.

ili prema vi{e lica. i 2. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (1) Ko neovla{}eno sa~ini fotografski. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Nema krivi~nog djela iz stava 1. filmski ili drugi snimak nekog lica ili wegovih prostorija bez wegove saglasnosti. (3) Ako je pri izvr{ewu djela iz st. ovog ~lana u~ini slu`beno lice u vr{ewu slu`be. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno prema slu`benom licu u vezi sa vr{ewem wegove funkcije. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvoreno pismeno ili po{iqku. ovog ~lana kazni}e se i ko neovla{}eno pretresa stan ili prostore iz prethodnog stava ovog ~lana. i 2. 1. (3) Poku{aj krivi~nog djela iz stava 1. preduzima se po prijedlogu. 1. te{ko tjelesno povrijediti. (2) Ako djelo iz stava 1.Strana 21 (2) Ako je djelo iz stava 1. saop{ti drugom sadr`inu koju je saznao povredom tajnosti tu|eg pisma. ili nanijeti zlo podmetawem po`ara. ili se tom sadr`inom poslu`i. i 2. po{tanski ili drugi slu`benik kome je povjereno preuzimawe. eksplozijom ili nekom drugom op{teopasnom radwom ili sredstvom. (4) Gowewe za djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana u~iweno organizovanim djelovawem ili u skupini qudi ili je nekom licu nanesena te{ka tjelesna povreda. (1) Ko neovla{}eno prodre u tu|i stan ili druge zatvorene prostore ili se na zahtjev ovla{}enog lica odatle ne udaqi. uni{ti ili drugom preda tu|e pismo. ovog ~lana je ka`wiv. telegrama ili kakvog drugog zatvorenog pismena ili po{iqke. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom polo`aja ili ovla{}ewa. (2) Kaznom iz stava 1. Neovla{}eno prislu{kivawe i tonsko snimawe ^lan 174. Povreda tajnosti pisma ili drugih po{iqki ^lan 172. (3) Ako djelo iz st. a za djelo iz stava 2. telegram. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. Neovla{}eno otkrivawe profesionalne tajne ^lan 173. (1) Ko grubim pona{awem zlostavqa drugog ili mu time prouzrokuje te`e fizi~ke ili du{evne patwe. u namjeri da takvu izjavu zloupotrijebi. bez znawa i odobrewa onoga ko je daje. ili omogu}i nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom ili izjavom koja je neovla{}eno prislu{kivana ili snimana. Neovla{}eno kori{}ewe li~nih podataka ^lan 176. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. kazni}e se zatvorom do tri godine. ili ko omogu}i nepozvanom licu da se upozna sa takvom izjavom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Zlostavqawe ^lan 168. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. obra|uje. ovog ~lana ako je tajna otkrivena u op{tem interesu ili interesu dugog lica koji je prete`niji od interesa ~uvawa tajne. qekar ili drugo lice koje neovla{}eno otkrije tajnu koju je saznalo u vr{ewu svog poziva. ovog ~lana neko lice li{eno `ivota. zatvorom do tri godine. jun 2003. (2) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu {tetu. saop{ti drugom ili koristi wihove li~ne podatke. kazni}e se zatvorom do tri godine. povre|uju}i time osjetno wegovu privatnost. . (4) Poku{aj krivi~nog djela iz st. kazni}e se za djelo iz stava 1. zatvorom od tri mjeseca do pet godina. prikrije. (3) Ako djelo iz stava 1. (1) Ko neovla{}eno pretresa lice ili wegove stvari. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. 1. telegrama ili drugih po{iqki. (1) Advokat. Ugro`avawe sigurnosti ^lan 169. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno prema djetetu ili maloqetnom licu. (3) Gowewe se preduzima po prijedlogu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. (3) Ako djelo iz st. prenos ili uru~ivawe tu|ih pisama. (2) Ako je djelo iz stava 1. (2) Ako je djelo iz stava 1. Neovla{}eno fotografisawe ^lan 175. (1) Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiqnom prijetwom da }e wega ili wemu blisko lice li{iti `ivota. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. (1) Ko suprotno uslovima odre|enim u zakonu bez saglasnosti gra|ana pribavqa. li{iti slobode ili oteti. 1. ovog ~lana je ka`wiv. (2) Kaznom iz stava 1. Naru{avawe nepovredivosti stana ^lan 170. (1) Ko posebnim ure|ajima neovla{}eno prislu{kuje ili tonski snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namijewena. Protivzakonito pretresawe ^lan 171. (2) Ako djelo iz stava 1. ili ko takav snimak preda ili pokazuje tre}em licu ili mu na neki drugi na~in omogu}i da se s wim upozna. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 25. (1) Ko neovla{}eno otvori tu|e pismo ili telegram ili kakvo drugo zatvoreno pismeno ili po{iqku ili na drugi na~in povrijedi wihovu tajnost ili neovla{}eno zadr`i. ovog ~lana kazni}e se i ko tonski snimi izjavu koja je wemu namijewena. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.Srijeda. ili je u~iweno u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2.

ozbiqnom prijetwom. Glava osamnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV IZBORNIH PRAVA Spre~avawe odr`avawa izbora i glasawa ^lan 184. Povreda prava na udru`ivawe i politi~ko organizovawe ^lan 182. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ko kr{ewem zakona ili drugih propisa ili na drugi protivpravan na~in sprije~i ili onemogu}i kandidovawe na izborima. sindikalnih ili drugih organizacija ili udru`ewa gra|ana. (1) Ko silom. ili proizvodwu i emitovawe radijskog ili televizijskog programa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Povreda slobode opredjeqewa bira~a ^lan 187. (2) Ko silom. (2) Kaznom iz stava 1. prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska. (2) Ako je djelo iz stava 1. novinaru uskrati ili ograni~i pristup informaciji ili slobodu obavje{tavawa. ovog ~lana je ka`wiv. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. podmi}ivawem. obmanom ili na drugi protivpravan na~in prinudi drugog ili na wega uti~e da na izborima ili glasawu glasa za ili protiv odre|enog prijedloga. (1) Ko spre~ava drugog da izra`ava svoju nacionalnu ili etni~ku pripadnost ili svoju nacionalnu ili etni~ku kulturu. Ko kr{ewem zakona ili na drugi protivpravan na~in uskrati ili onemogu}i politi~ko. izbri{e iz tog spiska ili mu na drugi protivpravan na~in uskrati vr{ewe bira~kog prava. osnivawa ustanova javnog informisawa. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa. (1) Ko uskrati ili ograni~i pravo gra|ana na mirno okupqawe ili javno odr`avawe skupa koji su u skladu sa zakonom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. `albe. Povreda prava na javno okupqawe ^lan 183. Povreda slobode vjere i vr{ewa vjerskih obreda ^lan 178. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako djelo iz stava 1. (3) Ako djelo iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. novina ili drugih {tampanih stvari. Povreda slobode izra`avawa nacionalne pripadnosti ^lan 179. (2) Kaznom iz stava 1. Ko drugog. Spre~avawe {tampawa. . (1) Ko uskrati ili ograni~i slobodu govora ili javnog istupawa. slobodu {tampe ili drugih sredstava javnog informisawa. ovog ~lana kazni}e se i ko vjerskoj zajednici koja djeluje u skladu sa zakonom uskrati pravo jednakosti s drugim vjerskim zajednicama. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. Povreda slobode izra`avawa misli ^lan 180. (2) Ako djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ozbiqnom prijetwom. (1) Ko sprije~i drugog da koristi pravo na podno{ewe tu`be. ozbiqnom prijetwom ili na drugi protivpravan na~in sprije~i ili onemogu}i odr`avawe izbora ili glasawa. kazni}e se zatvorom do dvije godine. 1. obmanom ili na drugi na~in sprije~i ili omete mirno okupqawe ili odr`avawe javnog skupa koji su u skladu sa zakonom. ili ko na isti na~in sprije~i ili onemogu}i utvr|ivawe ili objavqivawe rezultata glasawa. do 3. Povreda bira~kog prava ^lan 186. u namjeri da mu onemogu}i vr{ewe bira~kog prava. ovog ~lana kazni}e se i ko naredi ili sprovodi cenzuru. prodaju ili distribuciju kwiga. 25. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana u~iweno organizovano ili u dvije ili vi{e izbornih jedinica. osim ako se ne radi o dr`avnoj. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. da uop{te ne glasa ili da glasa u odre|enom smislu. (3) Ako djelo iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko uskrati ili ograni~i slobodu vjere ili wenog ispovjedawa.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda.Strana 22 . kazni}e se zatvorom do dvije godine. ovog ~lana u~ini slu`beno lice zloupotrebom polo`aja ili ovla{}ewa. i 2. 1. protivzakonito ne upi{e u bira~ki spisak. ~asopisa. 1. vojnoj ili slu`benoj tajni. (1) Ko silom. Povreda prava kandidovawa na izborima ^lan 185. Ko protivpravno spre~ava {tampawe. ili ko drugoj vjerskoj zajednici uskrati slobodu javnog obavqawa vjerskih obreda. Povreda prava na podno{ewe pravnog sredstva ^lan 177. kazni}e se zatvorom do tri godine. (4) Poku{aj krivi~nog djela iz st. kazni}e se zatvorom do dvije godine. jun 2003. kazni}e se i ko neovla{}eno u|e u tu|u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka sa namjerom da wihovim kori{}ewem za sebe ili drugoga pribavi kakavu korist ili da drugome nanese kakvu {tetu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Dati poklon ili druga imovinska korist oduze}e se. i 2. ovog ~lana kazni}e se i ko prinu|ava drugog da se izja{wava o svojoj nacionalnoj ili etni~koj pripadnosti. ili ko onemogu}i djelovawe wihovih politi~kih. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. sindikalno ili drugo organizovawe gra|ana. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. distribucije {tampanih stvari i emitovawa ^lan 181. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Kaznom iz stava 1.

(2) Ako je djelo iz stava 1. (2) Ko izvr{i nasilnu obqubu ili drugu polnu radwu sa djetetom (~lan 195. Glava devetnaesta KRIVI^NA DJELA PROTIV POLNOG INTEGRITETA Silovawe ^lan 193.Strana 23 Zloupotreba bira~kog prava ^lan 188. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. jun 2003. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. iskori{}avawem slu`bene. (3) Data nagrada. ovog ~lana izvr{eno na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko u~estvuje na izborima ili glasawu. vjerski slu`benik ili drugo lice zloupotrebom svog polo`aja prema djetetu koje mu je povjereno na u~ewe. i 2. 1. (4) Ako je djelo iz st. (1) Ko na izborima ili glasawu povrijedi tajnost glasawa. (2) Ako djelo iz stava 1. nedovoqnu du{evnu razvijenost. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. falsifikuje ili neovla{}eno odnese kakvu ispravu o izborima ili glasawu ili kakav predmet namijewen izborima ili glasawu. . ili je istom prilikom izvr{eno vi{e djela od strane vi{e lica. i 2. Polno nasiqe nad djetetom ^lan 195. 1. (2) Ako djelo iz stava 1. (1) Ko dodavawem. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. vaspita~. oduzimawem. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. da uop{te ne bi glasao ili da bi glasao u odre|enom smislu. ~uvawe ili starawe. (3) Ako djelo iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. izdejstvuje od drugog da ka`e da li je glasao ili kako je glasao. ovog ~lana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvr{eno. ovog ~lana izvr{i nastavnik. brisawem glasova ili na neki drugi na~in falsifikuje rezultate izbora ili glasawa. Podmi}ivawe pri izborima ili glasawu ^lan 189. 1. usvojilac. 25. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (1) Ko na izborima ili glasawu uni{ti. iako zna da nema bira~ko pravo. Povreda tajnosti glasawa ^lan 190. ovog ~lana nastupila smrt djeteta. (1) Ko izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu sa djetetom. primi poklon ili obe}awe poklona ili kakve druge koristi da bi glasao za ili protiv odre|enog prijedloga. drugu du{evnu poreme}enost. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. izborne komisije ili drugo lice u vr{ewu du`nosti u vezi sa izborima ili glasawem.Srijeda. ili je usqed djela nastupila te{ka tjelesna povreda. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a silovanog `enskog lica. ovog ~lana u~iweno prema maloqetnom licu ili na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. staralac. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. i 2. (2) Ako je krivi~no djelo iz stava 1. prikrije. ili je usqed djela nastupila te{ka tjelesna povreda. do 4. da uop{te ne glasa ili da glasa u odre|enom smislu. (3) Ako je usqed djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. radne ili ekonomske zavisnosti ili na drugi na~in. 1. (3) Kaznom iz stava 2. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a nemo}nog `enskog lica. daje ili obe}ava nagradu. (2) Istom kaznom kazni}e se i bira~ koji za sebe ili drugoga zahtijeva. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. vaspitawe. Izborna prevara ^lan 191. te{ko naru{ewe zdravqa ili trudno}a silovanog `enskog lica. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e silovawa od strane vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. ovog ~lana u~ini ~lan bira~kog odbora. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (1) Ko drugoga prinudi na obqubu ili neku drugu polnu radwu upotrebom sile ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo tog ili wemu bliskog lica. (5) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. poklon ili kakvu drugu imovinsku ili neimovinsku korist bira~u sa namjerom da ga navede da glasa za ili protiv odre|enog prijedloga. ili postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu izme|u u~inioca i `rtve. (1) Ko nad drugim licem izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu iskoristiv{i du{evno oboqewe. i 3.) ili sa nemo}nim licem (~lan 194. poklon ili druga imovinska korist oduze}e se. 1. (4) Ko drugoga prinudi na obqubu ili neku drugu polnu radwu ozbiqnom prijetwom da }e za wega ili wemu blisko lice otkriti ne{to {to bi {kodilo wegovoj ~asti ili ugledu ili prijetwom nekim drugim te{kim zlom. kazni}e se zatvorom do tri godine. o{teti. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 .). ovog ~lana nastupila smrt lica prema kojem je djelo izvr{eno. ili je nastupila te{ka tjelesna povreda. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. nemo} ili kakvo drugo stawe tog lica usqed kojeg ono nije sposobno za otpor. Uni{tavawe izbornih isprava ^lan 192. ovog ~lana izvr{eno prema maloqetnom licu. ili na naro~ito svirep ili naro~ito poni`avaju}i na~in. ozbiqnom prijetwom. (3) Ako je usqed djela iz st. (1) Ko nudi. qekar. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana kazni}e se i ko silom. ili je istom prilikom izvr{eno vi{e djela od strane vi{e lica. Obquba nad nemo}nim licem ^lan 194. (1) Ko na izborima ili glasawu glasa umjesto drugog lica pod wegovim imenom ili na istom glasawu ponovo glasa ili poku{a da glasa iako je ve} glasao. 2.

ili ko navede dijete da pred wim ili drugim licem vr{i takve radwe. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine ili nov~anom kaznom. ovog ~lana kazni}e se roditeq. (1) Punoqetno lice koje `ivi u vanbra~noj zajednici sa maloqetnim licem uzrasta izme|u do 16 godina. (2) Ko djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Vanbra~na zajednica za maloqetnim licem ^lan 204. vaspitawa. (1) Ko nudi. vaspita~. prinudi ili navede to lice na pru`awe seksualnih usluga. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. audio-vizuelnog materijala ili drugih predmeta pornografske sadr`ine. izvr{eno prema licu mla|em od 16 godina. (4) Pod pojmom dje~ije pornografije u smislu ove odredbe podrazumijeva se pornografski materijal koji vizuelno prikazuje: a) dijete ili maloqetno lice koje je u~esnik evidentnog seksualnog pona{awa. (2) Ko radi zarade silom ili prijetwom upotrebe sile ili nano{ewa zna~ajne {tete. podsti~e ili namamquje drugoga na pru`awe seksualnih usluga ili na drugi na~in omogu}i wegovu predaju drugome radi pru`awa seksualnih usluga. izvr{i sa djetetom ili maloqetnim licem. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. koriste}i te{ku situaciju proisteklu iz boravka nekog lica u stranoj zemqi. Rodoskrvqewe ^lan 201. distribuira. ~uvawa ili wege. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana oduze}e se. (5) Nije od zna~aja za postojawe djela iz ovog ~lana da li se lice koje se prinu|ava. prika`e ili javnim izlagawem ili na drugi na~in u~ini dostupnim spise. . koja je u vrijeme izvr{ewa djela bila maloqetna. Obquba zloupotrebom polo`aja ^lan 196. Proizvodwa i prikazivawe dje~ije pornografije ^lan 200. ne}e biti primijewene krivi~ne sankcije. drugoga prinudi ili prevarom navede na pru`awe seksualnih usluga. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Zadovoqewe polnih strasti pred drugim ^lan 197. Trgovina qudima radi vr{ewa prostitucije ^lan 198. (5) Predmeti i sredstva iz st. usvojilac ili drugo lice koje zloupotrebom svog polo`aja izvr{i obqubu ili drugu polnu radwu sa maloqetnim licem koje mu je povjereno radi u~ewa. (2) Predmeti i sredstva iz stava 1. Ovo vrijedi i u slu~aju kada je djelo nastavqeno nakon {to je `rtva postala punoqetna. (2) Nastavnik. jun 2003. 1. (3) Kaznom iz stava 2.Strana 24 . ovog ~lana kazni}e se i ko zakqu~i brak sa licem za koje zna da se nalazi u braku. (3) Ako su djela iz prethodnih stavova izvr{ena preko sredstava javnog informisawa ili putem interneta. (1) Ko pred drugim na javnom mjestu vr{i polne radwe. (3) Prema `rtvi djela iz stava 2. ili radi wegovog navo|ewa na to profesionalno anga`uje drugo lice. gowewe se ne}e preduzeti. oduze}e se. usvojilac ili staralac koji maloqetnom licu iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do dvanaest godina. kazni}e se i ko radi zarade. ili na bilo koji na~in u~estvuje u organizovawu ili vo|ewu pru`awa seksualnih usluga. navodi ili podvodi ve} ranije bavilo prostitucijom. ili dijete i maloqetno lice zloupotrijebi za pornografsku predstavu. i b) realisti~ne slike koje prikazuju dijete ili maloqetno lice koje u~estvuje u evidentnom seksualnom pona{awu. (1) Ko radi zarade navodi.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (1) Ko zakqu~i novi brak iako se ve} nalazi u braku. staralac. Iskori{}avawe djece i maloqetnih lica za pornografiju ^lan 199. i 2. na na~in naveden u prethodnom stavu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. audio-vizuelne ili druge predmete koji predstavqaju dje~iju pornografiju ili ko takve materijale radi toga proizvodi. Omogu}avawe zakqu~ewa nedozvoqenog braka ^lan 203. (2) Kaznom iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Ko zloupotrebom svog polo`aja navede na obqubu ili drugu polnu radwu lice koje se prema wemu nalazi u odnosu kakve podre|enosti ili zavisnosti. nabavqa ili dr`i ili ko prika`e dje~iju pornografsku predstavu. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. slike. (1) Ko izvr{i obqubu sa srodnikom po krvi u pravoj liniji ili sa bratom. dopusti da u vanbra~noj zajednici `ivi sa drugim licem ili ga na to navede. (4) Ako su djela iz prethodnih stavova izvr{ena prema djetetu ili maloqetniku. Slu`beno lice ovla{}eno za zakqu~ewe braka koje u vr{ewu svoje slu`bene du`nosti svjesno dozvoli da se zakqu~i brak koji je po zakonu zabrawen ili ni{tav. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko zloupotrijebi dijete ili maloqetno lice za izradu slika. 25. kazni}e se zatvorom do tri godine. (2) Ko pred djetetom ili maloqetnim licem vr{i radwe namijewene zadovoqavawu vlastite ili tu|e polne strasti. a ako je preduzeto obustavi}e se. odnosno sestrom. (3) Ako je raniji brak prestao ili je poni{ten. Glava dvadeseta KRIVI^NA DJELA PROTIV BRAKA I PORODICE Dvobra~nost ^lan 202.

kazni}e se zatvorom najmawe deset godina. usvojilac. Promjena porodi~nog stawa ^lan 206. (4) Ako je usqed djela iz prethodnih stavova nastupila smrt ~lana porodice ili porodi~ne zajednice. ovog ~lana koji dobrovoqno preda maloqetnika licu ili ustanovi kojoj je on povjeren ili omogu}i izvr{ewe odluke o povjeravawu maloqetnika. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. Nasiqe u porodici ili porodi~noj zajednici ^lan 208.Srijeda. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kao i roditeqi biv{ih supru`nika. vaspitawa i izdr`avawa. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. (1) Roditeq. ovog ~lana kori{}eno oru`je. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. odnosno lica kojima je ono povjereno. i 2. (3) Poku{aj djela iz stava 1. i 2. ovog ~lana sud mo`e odrediti obavezu u~iniocu da u odre|enom roku preda maloqetnika licu ili ustanovi kojoj je maloqetnik povjeren ili omogu}i izr{ewe odluke kojom je maloqetnik povjeren odre|enom licu ili ustanovi. (3) Ako je usqed djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. staralac ili drugo lice koje zlostavqa maloqetno lice ili ga prinu|ava na pretjeran rad ili rad koji ne odgovara uzrastu maloqetnog lica ili na prosja~ewe. sud mo`e osloboditi od kazne. 25. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. jun 2003. (1) Ko izbjegava da daje izdr`avawe za lice koje je po zakonu du`an da izdr`ava. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa ili su ona ~iwena prema maloqetnom licu. a ako je preduzeto. (2) Ako je djelo iz stava 1. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. staralac ili drugo lice koje grubim zanemarivawem svoje du`nosti zbriwavawa i vaspitawa zapusti maloqetno lice o kojem je du`no da se stara. (4) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu postaviti uslov da uredno izvr{ava svoje obaveze zbriwavawa. obustavi}e se. (3) Ako je usqed djela iz st. Oduzimawe maloqetnog lica ^lan 205. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. izdva- .Strana 25 (3) Ako je djelo iz stava 2. opasno oru|e ili drugo sredstvo podobno da tijelo te{ko povrijedi ili zdravqe naru{i. dezinfekciju. drskim ili bezobzirnim pona{awem ugro`ava spokojstvo. tjelesni integritet ili du{evno zdravqe ~lana svoje porodice ili porodi~ne zajednice. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. ili se maloqetno lice odalo prostituciji. (3) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu odrediti obavezu da izmiri dospjele obaveze i da uredno daje izdr`avawe. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. staraoca ili od ustanove. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. (4) Ako se brak zakqu~i. (1) Ko podmetawem. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana nastupilo te{ko naru{ewe zdravqa ~lana porodice. (1) Ko grubim kr{ewem zakonom utvr|enih porodi~nih obaveza ostavi u te{kom polo`aju ~lana porodice koji nije u stawu da se sam o sebi stara. ili ga iz koristoqubqa navodi na vr{ewe drugih radwi koje su {tetne za wegov razvoj. Glava dvadeset prva KRIVI^NA DJELA PROTIV ZDRAVQA QUDI Preno{ewe zarazne bolesti ^lan 211. Izbjegavawe davawa izdr`avawa ^lan 210. i 2. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. je ka`wiv. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Roditeq. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa maloqetnog lica. (1) Ko ne postupi po propisima ili naredbi kojima nadle`ni organ odre|uje preglede. vaspitavawe ili {kolovawe maloqetnog lica. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. (4) Pri izricawu uslovne osude za djelo iz st. Zapu{tawe i zlostavqawe maloqetnog lica ^lan 207. (1) Ko primjenom nasiqa. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa. alkoholu ili drugim oblicima asocijalnog pona{awa. (3) U~inioca djela iz st. (5) Ko li{i `ivota ~lana porodice ili porodi~ne zajednice kojeg je prethodno zlostavqao. 1. koga zadr`ava ili spre~ava da ono bude kod lica koje ima pravo na wega. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za izdr`avano lice. ovog ~lana nastupila smrt ~lana porodice. zamjenom ili na drugi na~in promijeni porodi~no stawe djeteta. ili onemogu}ava izvr{ewe odluke kojom je maloqetnik povjeren odre|enom licu. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili drugih niskih pobuda ili je usqed djela te`e ugro`eno zdravqe. 1. Kr{ewe porodi~nih obaveza ^lan 209. usvojilac. (2) Ko zamjenom ili na drugi na~in nehatno promijeni porodi~no stawe djeteta. (1) Ko maloqetno lice protivpravno zadr`i ili oduzme od roditeqa. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (6) Pod porodicom ili porodi~nom zajednicom u smislu ovog djela podrazumijevaju se i biv{i supru`nici i wihova djeca. gowewe se ne}e preduzeti. 1. usvojioca. a ta du`nost je utvr|ena na osnovu izvr{ne sudske odluke ili izvr{nog poravnawa pred sudom ili drugim nadle`nim organom.

u~iwena nehatno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Neprimjewivawe mjera za za{titu od zarazne bolesti ^lan 213. (1) Qekar ili drugi zdravstveni radnik koji protivno svojoj qekarskoj du`nosti odbije da uka`e qekarsku pomo} bolesniku ili licu kome je takva pomo} potrebna. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. a za djelo iz stava 4.Strana 26 . 2. 25. Neukazivawe qekarske pomo}i ^lan 215. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti na qude. jun 2003. zatvorom od jedne do osam godina. 1. ovog ~lana kazni}e se i ko za vrijeme epidemije kakve opasne zarazne bolesti kod `ivotiwa koja se mo`e prenijeti na qude. 2. (6) Ako je usqed djela iz st. 3. a za djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. zatvorom do tri godine. zatvorom od dvije do dvanaest godina. a za djelo iz stava 4. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. a za djelo iz stava 3. . u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 1. 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 2. i 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti za djela iz stava 1. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. ovog ~lana kazni}e se i ko ne postupa po propisima ili naredbama iz stava 1. (1) Ko u bolnici. internatu. i 3. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Qekar koji se pri pru`awu qekarske pomo}i ne pridr`ava pravila zdravstvene struke. (1) Ko se protivno propisima neovla{}eno bavi lije~ewem ili pru`awem drugih medicinskih usluga. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. zatvorom od jedne do osam godina. (5) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od jedne do osam godina. i 2. i 2. (3) Ako su djela iz st. i 2. a za djelo iz stava 2. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana nastupila smrt lica kojem nije ukazana qekarska pomo}. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. 1. i 4. pa time prouzrokuje znatnije pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. (1) Ko za vrijeme epidemije kakve zarazne bolesti kod qudi ne postupi po propisima. ne primjeni odgovaraju}e higijenske mjere ili protivno zdravstvenim propisima primi na rad ili dr`i na radu lice koje boluje od zarazne bolesti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. i 3. ovog ~lana u~iweno nehatno. preduze}u ili drugoj organizaciji ili radwi u kojoj se rukuje predmetima ishrane ili vr{e higijenske usluge. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. i 2. Nepostupawe po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije ^lan 212. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. 1. (3) Ako je usqed djela iz st. pa time prouzrokuje znatnije pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. Nesavjesno pru`awe qekarske pomo}i ^lan 214. 1. ovog ~lana u~iwena nehatno. zatvorom od dvije do dvanaest godina. (4) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od jedne do pet godina. {koli. (4) Ako su djela iz st. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do petnaest godina. Neovla{}eno pru`awe medicinskih usluga ^lan 216. i 2. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1. a za djelo iz stava 3. zatvorom od jedne do osam godina. ne postupi po propisima. (4) Ako je usqed djela iz st. i 2. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (3) Ako je djelom iz stava 1. 1. od dvije do petnaest godina. i 2. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. jawe bolesnika ili neke druge mjere za suzbijawe ili spre~avawe zaraznih bolesti kod qudi. ovog ~lana kod lica kome nije ukazana qekarska pomo} nastupila te{ka tjelesna povreda ili mu je zdravqe te{ko naru{eno. a koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za `ivot ili opasnosti od nastupawa te{ke tjelesne povrede ili te{kog naru{ewa zdravqa. zatvorom od jedne do osam godina. pa usqed toga do|e do preno{ewa zarazne bolesti.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. 1. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. zatvorom do tri godine. (2) Ako je djelo iz stava 1. (3) Ako su djela iz st. prenesena neizqe~iva zarazna bolest. 1. 1. (5) Ako je usqed djela iz prethodnih stavova nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanest godina. porodili{tu. ovog ~lana u~iwena nehatno. ovog ~lana kazni}e se i drugi zdravstveni radnik koji se pri pru`awu medicinske pomo}i ne pridr`ava pravila qekarske struke. odlukama ili naredbama kojima se odre|uju mjere za suzbijawe ili spre~avawe. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. 1. zatvorom do tri godine. odlukama ili naredbama kojima se odre|uju mjere za weno suzbijawe ili spre~avawe. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom od dvije do dvanaest godina. za djelo iz stava 3. ovog ~lana u pogledu suzbijawa ili spre~avawa zaraznih bolesti kod `ivotiwa koje se mogu prenijeti na qude.

(1) Ko proizvodi radi prodaje. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. (2) Ako je djelo iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1. jelo. i 2. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet {kodqive `ivotne namirnice. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. iako je uzimawe i presa|ivawe dijela tijela po pravilima medicinske nauke i struke neopravdano. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. i 3. (1) Ko proizvodi. zatvorom do tri godine. Proizvodwa i stavqawe u promet {kodqivih proizvoda ^lan 221. (5) Ako je usqed djela iz st. (4) Ako je usqed djela iz st. 1. 1. 1. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. a za djelo iz stava 3. i 3. i 2. dje~ije igra~ke ili sli~ne proizvode za masovno kori{}ewe ili potro{wu koji su {tetni za zdravqe. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. kazni}e se i ko proizvodi. 2. Nesavjesno vr{ewe pregleda `ivotnih namirnica ^lan 222. a za djelo iz stava 2. (3) Ako su djela iz st. 1. (2) Otrovi i sredstva za wihovo spravqawe oduze}e se. (2) Kaznom iz stava 1. prera|uje ili protura zara`enu krv ili drugo tkivo ili iz toga spravqena sredstva za lije~ewe. zatvorom od jedne do osam godina. . (2) Ko pribavqa. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet sredstva za li~nu wegu.Srijeda. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Ako je usqed djela iz st. vr{i promet otrova ili koristi otrove. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. (3) Ako su djela iz st. zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (1) Ko radi presa|ivawa od drugog uzme dio tijela ili drugom presadi dio tela. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (3) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se zatvorom do jedne godine i nov~anom kaznom. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . u~inilac }e se kazniti za djela iz st. ili koje uop{te nesavjesno postupi pri stavqawu lijekova u promet i time prouzrokuje pogor{awe zdravstvenog stawa nekog lica. 25. 1. 1. i 2. kazni}e se i ko radi presa|ivawa uzme dio ~ovje~ijeg tijela prije nego {to je smrt utvr|ena na propisan na~in. ako davalac ili primalac nisu bili u stawu da daju saglasnost. prodaje ili na drugi na~in stavqa u promet lijekove ili druga sredstva za lije~ewe koja su {tetna za zdravqe. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. i 2. zatvorom od dvije do dvanaest godina. Proizvodwa i stavqawe u promet proizvoda {tetnih za lije~ewe ^lan 219. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. i 2. ovog ~lana u~iwena nehatno. 1. a za djelo iz stava 3. i 2. a za djelo iz stava 2. (2) Ako je djelo iz stava 1. pi}e ili druge proizvode {kodqive za zdravqe qudi. 1. Neovla{}ena proizvodwa i stavqawe u promet otrova ^lan 220. Nasavjesno postupawe pri spravqawu i izdavawu lijekova ^lan 218. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. a za djelo iz stava 3. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ko radi presa|ivawa od drugog uzme dio tijela ili drugom presadi dio tijela bez saglasnosti davaoca ili primaoca ili saglasnosti wihovih zakonskih zastupnika.Strana 27 Nedozvoqeno presa|ivawe dijelova ~ovje~ijeg tijela ^lan 217. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. zatvorom od jedne do pet godina. zatvorom od jedne do pet godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. (1) Ko neovla{}eno proizvodi otrove. (1) Lice ovla{}eno za izdavawe lijekova za upotrebu u medicini koje izda drugi lijek umjesto propisanog ili zahtijevanog ako zamjena nije dozvoqena. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (4) Ako je usqed djela iz st. (1) Veterinar ili drugi ovla{}eni veterinarski radnik koji nesavjesno vr{i pregled stoke za klawe ili mesa namijewenog za ishranu ili protivno propisima ne izvr{i pregled i time omogu}i da se stavi u promet meso ili `ivotne namirnice {kodqive za zdravqe qudi. ovog ~lana oduze}e se. zatvorom od dvije do dvanaest godina. 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom od jedne do osam godina. jun 2003. (6) Proizvodi iz stava 1. 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. i 2. 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. zatvorom od dvije do dvanaest godina. (4) Ako je usqed djela iz st. i 3. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 3. zatvorom do tri godine. (5) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. a za djelo iz stava 2. 2. 1. 1. 1. (4) Kaznom iz prethodnog stava kazni}e se i ko neovla{}eno za nagradu prodaje ili posreduje pri davawu dijelova tijela od `ivog ili umrlog lica radi presa|ivawa. ili koje ne napravi lijek u propisanoj razmjeri ili koli~ini. i 2. a za djelo iz stava 3. zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. ovog ~lana u~iwena nehatno. i 2. 1. (6) [kodqive namirnice i proizvodi oduze}e se. zatvorom od jedne do osam godina.

ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. radnom vremenu. zatvorom od jedne do pet godina. jun 2003. odmoru ili odsustvovawu. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. . zatvorom od jedne do osam godina. Povreda prava pri zapo{qavawu i za vrijeme nezaposlenosti ^lan 227. dr`i ili prenosi. ili je za izvr{ewe djela iskoristio dijete ili maloqetno lice. (4) U~inioca koji prijavi od koga nabavqa opojne droge. du{evno poreme}enom licu ili prema vi{e lica ili je izazvalo naro~ito te{ke posqedice. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (1) Ko kakvom {kodqivom materijom zagadi vodu koja qudima slu`i za pi}e ili `ivotne namirnice i time prouzrokuje opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. Ko simulirawem ili prouzrokovawem bolesti ili nesposobnosti za rad ili na drugi protivpravan na~in postigne da mu se prizna neko pravo iz socijalnog osigurawa koje mu po zakonskim ili drugim propisima ne pripada. Glava dvadeset tre}a KRIVI^NA DJELA PROTIV IMOVINE Kra|a ^lan 231. (2) Ako je djelo iz stava 1. a za djelo iz stava 2. zatvorom do tri godine. uskrati ili ograni~i radniku pravo koje mu pripada. (1) Ko navodi drugog na u`ivawe opojne droge ili mu daje opojnu drogu da je u`iva on ili drugo lice. (5) Opojne droge i sredstva za wihovo spravqawe oduze}e se. Ko se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o socijalnom osigurawu i time uskrati ili ograni~i nekom licu pravo koje mu pripada. nabavqa. Omogu}avawe u`ivawa opojnih droga ^lan 225. ili ko radi prodaje kupuje. ili ko posreduje u prodaji ili kupovini ili na drugi na~in neovla{}eno stavqa u promet supstance ili preparate koji su progla{eni za opojne droge. (1) Ko oduzme tu|u pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. (4) Ako je usqed djela iz st. o plati i wenim naknadama. 25. (2) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e u~iniocu odrediti obavezu da u odre|enom roku postupi po propisima i mjerama za{tite na radu. i 2. (3) Opojne droge oduze}e se.Strana 28 . (2) Ako je djelo iz stava 1. Ne preduzimawe mera za{tite na radu ^lan 230. i 2. (3) Ko neovla{}eno pravi. ovog ~lana u~iweno prema djetetu. 1. maloqetniku. sud mo`e bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. zatvorom od dvije do dvanaest godina. Zaga|ivawe vode za pi}e i `ivotnih namirnica ^lan 223. ovog ~lana izvr{eno od strane vi{e lica ili je u~inilac ovog djela organizovao mre`u preprodavaca ili posrednika. posjeduje ili daje na upotrebu opremu. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili te{ko naru{ewe zdravqa jednog ili vi{e lica. (1) Ko drugome uskrati ili ograni~i pravo na slobodno zapo{qavawe pod jednakim uslovima koji su predvi|eni u zakonu ili drugim propisima. (4) Ako je usqed djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (1) Ko neovla{}eno proizvodi. ovog ~lana kazni}e se i ko se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o pravima gra|ana za vrijeme nezaposlenosti i time nezaposlenom licu uskrati ili ograni~i pravo koje mu pripada. prodaje ili nudi na prodaju. o posebnoj za{titi na radu `ena. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. drugog propisa ili kolektivnog ugovora o zasnivawu ili prestanku radnog odnosa. omladine i invalida ili o zabrani prekovremenog ili no}nog rada i time povredi. (1) Lice odgovorno za preduzimawe mera za{tite na radu koje se svjesno ne pridr`ava zakona ili drugih propisa o mjerama za{tite na radu usqed ~ega nastupi opasnost za `ivot ili zdravqe radnika. prera|uje. ovog ~lana u~iweno nehatno. ili stavi na raspolagawe prostorije radi u`ivawa opojne droge ili na drugi na~in omogu}uje drugom da u`iva opojnu drogu. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (3) Ako je usqed djela iz st. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. Povreda prava iz socijalnog osigurawa ^lan 228. Zloupotreba prava iz socijalnog osigurawa ^lan 229. zatvorom od dvije do dvanaest godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 2. 1. 1. materijal ili supstance za koje zna da su namijewene za proizvodwu opojnih droga. Neovla{}ena proizvodwa i promet opojnih droga ^lan 224. a za djelo iz stava 2. Glava dvadeset druga KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVA IZ RADNIH ODNOSA I SOCIJALNOG OSIGURAWA Povreda osnovnih prava radnika ^lan 226. Ko se svjesno ne pridr`ava zakona. (2) Ako je djelo iz stava 1. a za djelo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda.

ormara. (1) Ko je na djelu kra|e zate~en. preduzima se po prijedlogu. (5) Ko tu|u pokretnu stvar koju je na{ao ili do koje je slu~ajno do{ao protivpravno prisvoji u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist. (4) Ako je utajena stvar od posebnog istorijskog. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. jun 2003. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. ili ako vrijednost ukradenih stvari prelazi iznos od 50. ovog ~lana neko lice umi{qajno li{eno `ivota. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili dugotrajnim zatvorom. Oduzimawe tu|e stvari ^lan 236. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana nekom licu umi{qajno nanesena te{ka tjelesna povreda ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili je upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.000 KM. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. kopira. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Poku{aj krivi~nog djela iz stava 1. a ako taj iznos prelazi 50. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. preduzima se po prijedlogu. 25. sakrije. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Utaja Broj 49 . Neovla{}eno ula`ewe u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka ^lan 238.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ako vrijednost utajenih stvari ne prelazi iznos od 200 KM. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji tu|u pokretnu stvar koja mu je povjerena. ili ako vrijednost oduzetih stvari prelazi iznos od 50. ovog ~lana u~ini staralac.000 KM. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist. (3) Ako je ukradena stvar od posebnog istorijskog. Oduzimawe motornog vozila ^lan 237. (2) Ako vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 10. 6) iskori{}avawem nemo}i ili drugog te{kog stawa nekog lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina ili dugotrajnim zatvorom. (1) Ako je kra|a izvr{ena: 1) obijawem ili provaqivawem ili drugim savla|ivawem ve}ih prepreka da se do|e do stvari iz zatvorenih zgrada. (3) Ako djelo iz stava 1. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (2) Ako je upotreba vozila trajala du`e vrijeme ili je na vozilu prouzrokovana ve}a {teta. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. ili na neki drugi na~in u~ini neupotrebqivim tu|e kompjuterske podatke ili programe. kasa. 5) iskori{}avawem stawa prouzrokovanog po`arom.000 KM. 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. i 5. ovog ~lana je ka`wiv. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. upotrijebi silu protiv nekog lica ili prijetwu da }e neposredno napasti na wegov `ivot ili tijelo. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. ovog ~lana neko lice umi{qajno li{eno `ivota. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. 4) od strane vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe kra|a. poplavom.Strana 29 (2) Ako vrijednost ukradene stvari ne prelazi iznos od 200 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 2) na naro~ito opasan ili naro~ito drzak na~in. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (1) Ko oduzme tu|e motorno vozilo u namjeri da ga protivpravno upotrijebi za vo`wu. nau~nog ili kulturnog zna~aja. Razbojni~ka kra|a ^lan 234. blagajni ili drugih zatvorenih prostora. (1) Ko bez namjere pribavqawa imovinske koristi protivpravno oduzme tu|u pokretnu stvar. (2) Ako je oduzeta stvar od posebnog istorijskog. nau~nog ili kulturnog zna~aja ili ako vrijednost oduzete stvari prelazi iznos od 10. upotrijebi. soba. . (6) Gowewe za djela iz st. zemqotresom ili sli~nom nesre}om. ovog ~lana nekom licu umi{qajno nanesena te{ka tjelesna povreda ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili je upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo.000 KM. Razbojni{tvo ^lan 233. kazni}e se zatvorom do dvije godine. (1) Ko upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo oduzme tu|u pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist.Srijeda. ili vrijednost ukradene stvari prelazi iznos od 50. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. objavi ili unese kakav svoj podatak ili kompjuterski virus. pa u namjeri da ukradenu stvar zadr`i. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina.000 KM. (1) Ko neovla{}eno u|e u tu|u za{ti}enu kompjutersku bazu podataka i unese izmjene. 1.000 KM.000 KM. ^lan 235. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. Te{ka kra|a ^lan 232. 3) od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oru`je ili opasno sredstvo radi napada ili odbrane. uni{ti. a ako taj iznos prelazi 50. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. nau~nog ili kulturnog zna~aja ili ako vrijednost utajene stvari prelazi iznos od 10.

kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri da od osiguravaju}eg dru{tva naplati osiguranu sumu za slu~aj tjelesnog o{te}ewa. ili ako je pri izvr{ewu djela upotrijebqeno kakvo oru`je ili opasno sredstvo. organizuje. 1. a kada je iznos preko 50.000 KM. pa zatim prijavi {tetu.000 KM. (3) Ako djela iz st. Zelena{tvo ^lan 245. kazni}e se i ko. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zaprijeti drugom da }e protiv wega ili wemu bliskih lica otkriti ne{to {to bi wihovoj ~asti ili ugledu {kodilo i time ga prinudi da ne{to u~ini ili ne u~ini na {tetu svoje ili tu|e imovine. (1) Ko zastupaju}i imovinske interese nekog lica ili staraju}i se o wegovoj imovini ne ispuni svoju du`nost ili zloupotrijebi data mu ovla{}ewa u namjeri da time pribavi sebi ili drugom kakvu imovinsku korist ili da o{teti lice ~ije imovinske interese zastupa ili o ~ijoj se imovini stara. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. 1. Zloupotreba povjerewa ^lan 244. (3) Ko se za nagradu bavi vr{ewem djela iznude. kazni}e se zatvorom do tri godine.000 KM. je ka`wiv. (2) Ako je ovim djelom pribavqena imovinska korist ili prouzrokovana {teta u iznosu koji prelazi 10.000 KM. tjelesne povrede ili naru{ewa zdravqa.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Iznuda Srijeda. Osigurani~ka prevara ^lan 240. kazni}e se zatvorom do tri godine. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. o{teti ili sakrije stvar koja je osigurana od navedenih rizika. primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmjernu imovinsku korist iskori{}avaju}i wegovo te{ko imovno stawe. i 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili na naro~ito grub i poni`avaju}i na~in. ovog ~lana pribavqena imovinska korist ili je prouzrokovana imovinska {teta u iznosu koji prelazi 10. kazni}e se zatvorom do tri godine i nov~anom kaznom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (4) Ko djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Poku{aj djela iz stava 1. ili ko na takav na~in utjeruje dug. ovog ~lana u~ini staralac ili advokat. 1. Ucjena ^lan 243. ovog ~lana u~ini samo u namjeri da drugog o{teti. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (2) Kaznom iz stava 1. (2) Ako je djelom iz stava 1. za djelo iz stava 2. povredu ili naru{ewe zdravqa. a ako taj iznos prelazi 50.000 KM. kada je iznos preko 10. ili ko na takav na~in utjeruje dug. (2) Ako je djelom iz stava 1. Prevara ^lan 239. kazni}e se za djelo iz stava 1. silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi drugog da ne{to u~ini ili ne u~ini na {tetu svoje ili tu|e imovine.000 KM.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je djelom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (5) Gowewe za djelo iz stava 2. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. nastala velika imovinska {teta. organizuje. a ako taj iznos prelazi 50. i 2. .000 KM. (1) Ko u namjeri da od osiguravaju}eg dru{tva naplati osiguranu sumu. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. ^lan 242. a ako iznos prelazi 50. (3) Ako je djelima iz st.Strana 30 . zatvorom od dvije do deset godina. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. nu`du. (2) Ako je djelom iz stava 1.000 KM. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a ako taj iznos prelazi 50.000 KM. u namjeri da bi sebi ili nekom drugom pribavio protivpravnu imovinsku korist. (2) Ako je djelom iz prethodnog stava pribavqena velika imovinska korist ili je prouzrokovana znatna imovinska {teta. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. nedovoqno iskustvo. ovog ~lana pribavqena imovinska korist do 200 KM. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. ili je djelo u~iweno od strane vi{e lica ili na naro~ito poni`avaju}i na~in.000 KM zatvorom od jedne do osam godina. u~estvuje ili poma`e pri organizovawu igara na sre}u za koje nije izdata dozvola nadle`nog organa. (3) Ako je usqed djela iz st. jun 2003. lakomislenost ili smawenu sposobnost rasu|ivawa.000 KM. (1) Ko za davawe novca ili drugih potro{nih stvari na zajam ili za vr{ewe usluge koju u~ini nekom licu. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist. u~estvuje ili poma`e pri organizovawu igara u kojima u~esnici pla}aju odre|ene nov~ane iznose u~esnicima koji su se prije wih ukqu~ili u igru i o~ekuju pla}awe odre|enih nov~anih iznosa od u~esnika koji se budu nakon wih ukqu~ili u igru. prouzrokuje sebi takvo o{te}ewe. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. ovog ~lana se preduzima po prijedlogu. (2) Kaznom iz stava 1. te{ke prilike. Organizovawe nedozvoqenih igara na sre}u ^lan 241. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu imovinsku korist ili da prouzrokuje malu {tetu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. (3) Ko se za nagradu bavi vr{ewem djela ucjene. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu protivpravnu imovinsku korist dovede koga la`nim prikazivawem ili prikrivawem ~iwenica u zabludu ili ga odr`ava u zabludi i time ga navede da ovaj na {tetu svoje ili tu|e imovine ne{to u~ini ili ne u~ini. a ako taj iznos prelazi 50. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. 25.

ovog ~lana preduzima se po prijedlogu. (1) Ko protivpravno zauzme tu|e zemqi{te. (1) Korisnik stana. (2) Ako je djelo iz stava 1. (1) Ko neovla{}eno izveze ili iznese u inostranstvo predmet koji je posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ili predmet koji predstavqa prirodnu rijetkost. (3) Ko neovla{}eno na spomeniku kulture izvr{i konzervatorske. (1) Ko pri arheolo{kim. o{teti. ovog ~lana kazni}e se i ko uni{ti. stanar. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana u~ini. Izno{ewe u inostranstvo predmeta koji su od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ili prirodnih rijetkosti ^lan 254. a ako taj iznos prelazi 50.Srijeda. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (1) Ko zapali tu|u ku}u ili drugu zgradu namijewenu za boravak ili ekonomsko kori{}ewe. (2) Ko protivpravno zauzme tu|e zemqi{te u namjeri da ga upotrijebi za gradwu. ili drugom omogu}i da to u~ini. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. ili je tim djelima prouzrokovana velika {teta. Protivpravno zauzimawe zemqi{ta ^lan 248. jun 2003. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Protivzakonito useqewe ^lan 247.000 KM. restauratorske ili istra`iva~ke radove. (2) Ako je radi djela iz stava 1. prima u zalogu ili na drugi na~in pribavqa. a ako taj iznos prelazi 100. arhivski materijal ili prirodnu rijetkost. instalacije ili wihove dijelove ili na drugi na~in znatno smawi upotrebqivost zgrade ili prostora. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (3) Ko djelo iz stava 1. (1) Ko u namjeri da osujeti ostvarewe prava na stvari otu|i.Strana 31 (2) Ako su usqed djela iz stava 1. (2) Ako je djelom iz stava 1. stan. za{ti}enih objekata prirode ili drugih predmeta koji su od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja ^lan 253. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . geolo{ko-paleontolo{kim i minerolo{kim istra`ivawima i iskopavawima.000 KM. (1) Ko se neovla{}eno useli u tu|u zgradu. protura. prividno proda ili u~ini neupotrebqivom svoju cjelokupnu imovinu ili neki wezin sastavni dio. ovog ~lana zgrada. O{te}ewe tu|ih prava ^lan 251. ili prizna neistinito potra`ivawe. sud u~iniocu mo`e nalo`iti da u odre|enom roku napusti i isprazni prostor u koji je uselio. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine.000 KM. vlasnik ili drugo lice koje sa stambene ili poslovne zgrade ili iz stambenog ili poslovnog prostora skine ili o{teti spoqwe ili unutra{we ure|aje. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. O{te}ewe tu|e stvari ^lan 249. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. (2) Kaznom iz stava 1. . pa usqed toga spomenik bude te`e o{te}en ili uni{ten. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. arhivskim istra`ivawima ili na drugi na~in prisvoji iskopine.000 KM. i 3. a ako taj iznos prelazi 50. stambeni ili poslovni prostor postao neupotrebqiv. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 25.000 KM. (3) Gowewe za djelo iz stava 1. O{te}ewe stambenih i poslovnih zgrada i prostorija ^lan 252. (4) Ako su djela iz st. (2) Ako je djelom iz stava 1. 2. ovog ~lana prouzrokovana {teta u iznosu koji prelazi 10. Prisvajawe. (1) Ko stvar za koju zna da je pribavqena krivi~nim djelom ili ono {to je za wu dobijeno prodajom ili zamjenom prikriva. o{teti ili u~ini neupotrebqivom tu|u stvar. uni{tewe ili o{te}ewe spomenika kulture. 1. ovog ~lana u~iweno u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. ovog ~lana kazni}e se i ko protivpravno uni{ti ili o{teti spomenik kulture. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ili ko neovla{}eno vr{i arheolo{ka iskopavawa ili istra`ivawa. za{ti}eni objekat prirode ili drugi predmet koji je od posebnog kulturnog ili istorijskog zna~aja. ovog ~lana prouzrokovana {teta velikih razmjera. upravnik. Paqevina ^lan 250. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. a mogao je i bio du`an da zna da je stvar pribavqena krivi~nim djelom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili stvar koja predstavqa javno dobro. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (2) Pri izricawu uslovne osude. prikrije. kupuje. ili ako vrijednost stvari koje se prikrivaju prelazi iznos od 20. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. ili poslovnu zgradu ili zgradu koja je u javnoj upotrebi. (1) Ko uni{ti. ovog ~lana izvr{ena prema predmetu ili spomeniku posebnog istorijskog ili kulturnog zna~aja. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina i nov~anom kaznom. uni{ti ili o{teti svoju stvar na kojoj drugi ima zalo`no pravo ili pravo u`ivawa i time ga o{teti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Prikrivawe ^lan 246.000 KM. preduzima se po prijedlogu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. poslovni prostor ili druge prostorije. sastavi la`an ugovor ili nekom drugom prevarnom radwom prividno ili stvarno pogor{a svoje imovno stawe i time umawi mogu}nost ili sprije~i namirewe najmawe jednog od svojih povjerilaca. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. materijal ili na|eni predmet koji ima kulturni ili istorijski zna~aj. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za o{te}enog ili je u~inilac pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 10. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina.

ovog ~lana u~iweno u odnosu na dobro od velikog kulturnog. Iskreno kajawe ^lan 255. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za povjerioca. koje zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ograni~i slobodno kretawe qudi. istorijskog ili prirodnog zna~aja. (1) Ko u namjeri da izbjegne pla}awe svojih obaveza. ovog zakona. 249. 231. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. gowewe se preduzima po prijedlogu. Povreda ravnopravnosti u obavqawu privredne djelatnosti ^lan 260. 247. (2) Ako je u~inilac djela otklonio {tetne posqedice djela prije nego {to je saznao da je otkriven. (2) Slu`beno ili odgovorno lice u Republici Srpskoj. roba i kapitala na podru~ju Republike Srpske. bratu ili sestri. 231. 237. ovog ~lana. 2) zakqu~i fiktivne ugovore o dugu ili prizna nepostoje}a potra`ivawa. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. Za krivi~na djela iz ~l. uskrati ili ograni~i pravo privrednog dru{tva ili drugog pravnog ili fizi~kog lica da se na podru~ju drugog entiteta ili Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine bavi prometom robe i usluga ili stavi privredno dru{tvo ili drugo pravno ili fizi~ko lice u neravnopravan polo`aj prema drugim licima u pogledu uslova rada ili uslova obavqawa prometa robe i usluga ili ograni~i slobodnu razmjenu robe i usluga izme|u entiteta i Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. uni{tewem imovine ili na drugi na~in koji je u o~iglednoj suprotnosti sa wegovim du`nostima u upravqawu imovinom ili savjesnim privrednim poslovawem. ako su u~iwena prema bra~nom drugu. 235. uni{ti. prekomjernim kori{}ewem i davawem zajmova. ovog zakona. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine i nov~anom kaznom. neracionalnim tro{ewem ili otu|ivawem imovine u bescijewe. prividnim ili stvarnim umawewem svoje imovine prouzrokuje ste~aj na taj na~in {to: 1) cijelu ili dio imovine prividno ili ispod tr`i{ne vrijednosti proda. preuzimawem nesrazmjernih obaveza. (3) Kaznom iz stava 1. Prouzrokovawe ste~aja nesavjesnim poslovawem ^lan 259. 251. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. besplatno ustupi ili uni{ti. propu{tawem blagovremenog ostvarivawa svojih potra`ivawa. (1) Ko u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa prijavi la`no potra`ivawe ili potra`ivawe u la`nom isplatnom redu da bi time ostvario pravo koje mu ne pripada. vratio oduzetu ili prisvojenu stvar. robe i kapitala izme|u entiteta ili izme|u entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. sud ga mo`e osloboditi od kazne. . prikrije. 3) prikrije. srodniku po krvi u pravoj liniji. jun 2003.Strana 32 .. a mo`e se i osloboditi od kazne. Ako je u~inilac djela iz ~l. (2) Povjerilac. usvojiocu ili usvojeniku ili prema drugim licima sa kojima u~inilac `ivi u zajedni~kom doma}instvu. uskrati ili ograni~i pravo privrednog dru{tva ili drugog pravnog ili fizi~kog lica da se na podru~ju Republike Srpske bavi prometom roba i usluga ili ko stavi privredno dru{tvo ili drugo pravno ili fizi~ko lice u neravnopravan polo`aj prema drugim licima u pogledu uslova za rad ili obavqawe prometa robe i usluga ili ograni~i slobodnu razmjenu robe i usluga na podru~ju Republike Srpske. 248. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. 236. kazni}e se kaznom zatvora do jedne godine. ili da se na drugi na~in o{teti barem jedan povjerilac u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa. ~lan povjerila~kog odbora ili ste~ajni upravnik koji za sebe ili drugoga primi imovinsku korist ili obe}awe imovinske koristi da se donese ili da se ne donese odre|ena odluka. Ovla{}eno lice u preduze}u ili drugom subjektu privrednog poslovawa ili preduzetnik koji suprotno zakonu ili drugom propisu zakqu~i sporazum kojim se drugo preduze}e ili pravno lice ograni~ava u slobodnom prometu robe ili usluga na odre|enom podru~ju ili sa odre|enim preduze}ima ili drugim pravnim licima. lakomislenim zakqu~ivawem ili obnavqawem ugovora sa licima nesposobnim za pla}awe. 247. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do jedne godine. prije nego {to je saznao da je otkriven. preina~i ili tako vodi poslovne kwige. i 252. isprave ili spise koje je po zakonu ili drugom propisu obavezno voditi da se iz wih ne mo`e utvrditi stvarno imovno stawe. ili sklopi sporazum sa kojim se na drugi na~in stvara monopolisti~ki polo`aj preduze}a ili drugog pravnog lica na tr`i{tu. 25. Zloupotreba u ste~ajnom postupku ili postupku prinudnog poravnawa ^lan 261. Glava dvadeset ~etvrta KRIVI^NA DJELA PROTIV PRIVREDE I PLATNOG PROMETA Stvarawe monopolisti~kog polo`aja na tr`i{tu ^lan 257. (2) Ako je djelo iz stava 1. 249. ovog ~lana kazni}e se ko povjeriocu. (1) Ko zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ograni~i slobodno kretawe qudi. (1) Ko znaju}i za svoju prezadu`enost ili nesposobnost pla}awa. stav 2. 237. prouzrokuje ste~aj ili zna~ajno umawewe imovine pravnog lica i time o{teti drugog. 251. 236. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina i nov~anom kaznom. Zloupotreba la`nog ste~aja ^lan 258. ili ovo stawe sa~iwavawem la`nih isprava ili na drugi na~in prika`e takvim da se na osnovu wega mo`e otvoriti ste~aj. pa usqed toga preduze}e ili drugo pravno lice pribavi znatnu imovinsku korist ili za drugog nastupi znatna imovinska {teta. ~lanu upravnog odbora ili ste~ajnom upravniku da ili obe}a imovinsku korist radi izvr{ewa djela iz stava 2. naknadio {tetu ili je na drugi na~in otklonio {tetne posqedice krivi~nog djela. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. i 252. 235. ~l. Gowewe u slu~aju kad je u~inilac u bliskom odnosu sa o{te}enim ^lan 256. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(2) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1. procjenama ili inventarisawem ili drugim la`nim prikazivawem ili prikrivawem ~iwenica. Zakqu~ewe {tetnog ugovora ^lan 266. (1) Ko zastupaju}i imovinske interese nekog pravnog lica zahtijeva ili primi nagradu. ~lana 258. ovog zakona. poklon ili druga korist oduze}e se. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. (3) Ako je usqed djela iz st. prizna neistinito potra`ivawe. 1. 2) sastavqawem isprava neistinitog sadr`aja. poklon ili kakvu drugu korist da bi bio zakqu~en ili da ne bi bio zakqu~en sporazum. (2) Ko licu koje zastupa imovinske interese nekog pravnog lica da ili poku{a dati ili obe}a nagradu. 5) namjenska sredstva sa kojima raspola`e koristi protivno wihovoj namjeni. poklon ili kakvu drugu imovinsku ili neimovinsku korist kao protivuslugu za sklapawe kakvog posla ili za izvr{ewe kakvog posla. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. 3) pravno lice stavi u povoqniji polo`aj prilikom dobijawa sredstava ili drugih pogodnosti koje se pravnom licu ne bi priznale prema postoje}im propisima. (1) Ko znaju}i da je postao nesposoban za pla}awe. (1) Ko licu koje zastupa imovinske interese nekog pravnog lica da ili poku{a dati ili obe}a nagradu. (2) U~inilac djela iz stava 1. (1) Odgovorno lice u preduze}u ili drugom subjektu privrednog poslovawa koje u namjeri pribavqawa protivpravne imovinske koristi za svoje ili drugo pravno lice: 1) stvara ili dr`i nedozvoqene fondove u zemqi ili inostranstvu. i 2. kazni}e se zatvorom do tri godine. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana koji nakon zakqu~enog ili nezakqu~enog sporazuma. (3) Izvr{ilac djela iz prethodnih stavova koji je dao poklon ili nagradu na zahtjev ili je djelo prijavio prije nego {to je otkriveno ili prije nego je saznao da je otkriveno. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . isplatom duga ili na drugi na~in stavi kojeg povjerioca u povoqniji polo`aj i time znatno o{teti najmawe jednog od svojih povjerilaca. kori{}ewe i upravqawe imovinom. s namjerom da ih neovla{}eno upotrijebi. mo`e se osloboditi od kazne. Odavawe i neovla{}eno pribavqawe poslovne tajne ^lan 269.000 KM. (1) Odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu u kome nema ve}inski udio. a u slu~aju iz stava 3. Neovla{}eno primawe poklona ili darova ^lan 267.000 KM. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. poklon ili kakvu drugu korist. la`nim bilansima. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko neovla{}eno drugom saop{ti. neistinito prikazuje stawe i kretawe sredstava i rezultata poslovawa. zakqu~i ugovor za koji zna da je {tetan za pravno lice ili zakqu~i ugovor suprotno ovla{}ewima i time nanese {tetu pravnom licu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. ili izvr{ene ili neizvr{ene neke druge radwe na {tetu pravnog lica. (3) Nagrada. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. pa radi djelimi~nog ili potpunog neispuwewa obaveze za drugu stranu ili nekog drugog nastupi imovinska {teta. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. pa radi toga za to pravno lice nastupi ve}a imovinska {teta. (1) Ko kao predstavnik ili zastupnik pravnog lica koje obavqa privrednu djelatnost u kojem nema ve}inski udio. poklon ili kakvu drugu korist radi toga da bi dobio kakvu neopravdanu pogodnost pri ugovarawu posla iz stava 1. Poslovna prevara ^lan 265. Neovla{}eno davawe poklona ili darova ^lan 268. mo`e se vratiti onome ko je dao. ovog ~lana kazni}e se i ko. ovog ~lana nastupila znatna {teta ili ako je radi toga prema o{te}enom pokrenut postupak prinudnog poravnawa ili ste~aj. (1) Ko obavqaju}i privrednu djelatnost pri sklapawu ili izvr{ewu ugovora ili posla obmane drugoga prikazivawem da }e obaveze biti ispuwene ili prikrivawem da obaveze ne}e biti ili da ne}e mo}i biti ispuwene. ovog ~lana prouzrokovana {teta koja prelazi iznos od 10. 4) pri izvr{avawu poreskih ili drugih zakonskih obaveza uskrati sredstva koja predstavqaju javni prihod. 6) na drugi na~in grubo prekr{i zakon ili pravila poslovawa u odnosu na raspolagawe. (2) Kaznom iz stava 1. . ovog ~lana kazni}e se ko znaju}i da je postao nesposoban za pla}awe. preda ili na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji predstavqaju poslovnu tajnu. nastupila prinudna likvidacija ili je to pravno lice do{lo pod ste~aj. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. jun 2003. Nesavjesno privredno poslovawe ^lan 264. koje svjesnim kr{ewem zakona ili drugog propisa o poslovawu o~igledno nesavjesno posluje i time prouzrokuje znatnu imovinsku {tetu tom pravnom licu. a u namjeri da izigra povjerioce. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (2) Kaznom iz stava 1. 25.Srijeda. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. a ako taj iznos prelazi 50. na protivpravan na~in do|e do podataka koji predstavqaju poslovnu tajnu. (2) Ako je djelom iz stava 1. (2) Ako je usqed djela iz prethodnog stava nastupila velika {teta za pravno lice.Strana 33 O{te}ewe ili povla{}ivawe povjerilaca ^lan 262. ili da se izvr{i ili da se ne izvr{i neka druga radwa na {tetu pravnog lica. (1) Dati poklon ili nagrada oduze}e se. sastavi la`an ugovor ili nekom drugom prevarnom radwom o{teti najmawe jednog od svojih povjerilaca. kao i ko pribavqa ovakve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. zahtijeva ili primi nagradu. ovog ~lana pribavqena znatna imovinska korist ili je nastupila {teta velikih razmjera. Zloupotreba ovla{}ewa u privredi ^lan 263.

i 3. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ili ko uni{ti. kazni}e se zatvorom do tri godine. Odavawe i kori{}ewe berzanske tajne ^lan 270. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je odavawe.000 KM. a ako taj iznos prelazi 50. Falsifikovawe kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko pla}awe ^lan 276. pa saznav{i da su la`ne. (3) Ako je u~inilac djela iz stava 1. tu|om oznakom o geografskom porijeklu ili drugom posebnom oznakom robe ili unese pojedina obiqe`ja oznaka u svoju firmu. ovog ~lana oduze}e se. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. 1. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. prikrije ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivom poslovnu kwigu. (1) Ko u privrednom poslovawu u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist ili drugog o{teti. tu|im `igom ili za{titnim znakom. (1) Ko poslovne podatke berze koji nisu dostupni svim u~esnicima u berzi saop{ti nepozvanom licu ili ko do|e do takvih podataka.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. a ako taj iznos prelazi 50.000 KM. (2) Ako je djelom iz stava 1. stavi u promet. Upad u kompjuterski sistem ^lan 271. 25.000 KM. (2) Ako ukupna vrijednost znakova iz stava 1. unese neistinite podatke ili ne unese neki va`an podatak. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ispravu ili spis sa neistinitom sadr`inom. sakrije. a ako taj iznos prelazi 50. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. izbri{e ili uni{ti tu|e kompjuterske podatke ili programe. (1) Ko u poslovne ili trgova~ke kwige. 1. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. Falsifikovawe i upotreba hartija od vrijednosti ^lan 275. (1) Ko se u namjeri da obmane kupce ili korisnike usluga poslu`i tu|om firmom. ovog ~lana pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 10. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog ~lana prelaze 10. odnosno pribavqawe podataka izvr{eno radi wihovog odno{ewa u inostranstvo ili ako je djelo u~iweno iz koristoqubqa. ili ko takve la`ne hartije upotrijebi kao prave ili ih u toj namjeri pribavi. pa wihovim kori{}ewem na berzi ostvari protivpravnu imovinsku korist. Falsifikovawe znakova za vrijednost ^lan 277. isprave ili spisa sa neistinitom sadr`inom. (1) Ko napravi la`ne znakove za vrijednost ili ko preina~i koji od pravih znakova u namjeri da ih upotrijebi kao prave ili da ih drugome da na upotrebu ili ko takve la`ne znakove upotrijebi kao prave. (3) Ko la`ne hartije od vrijednosti koje je primio kao prave. ovog ~lana pribavqena imovinska korist koja prelazi iznos od 10. Falsifikovawe ili uni{tavawe poslovnih ili trgova~kih kwiga ili isprava ^lan 274. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. (4) Ako je djelo iz st.000 KM. uzorka ili modela ^lan 272. .000 KM. ispravu ili spis upotrijebi kao da su istiniti. ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri iz prethodnog stava neovla{}eno iskoristi tu|i model ili uzorak ili pu{ta u promet predmete izra|ene na wihovoj osnovi. o{teti.000 KM. jun 2003. (3) Proizvodi izra|eni na osnovu neovla{}ene upotrebe tu|eg pronalaska }e se oduzeti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (4) La`ne hartije od vrijednosti oduze}e se. a ako taj iznos prelazi 50. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. Neovla{}ena upotreba tu|eg pronalaska ^lan 273. (1) Ko napravi la`nu kreditnu ili karticu za bezgotovinsko pla}awe ili ko preina~i takvu pravu karticu u namjeri da je upotrijebi kao pravu ili ko takvu la`nu karticu upotrijebi kao pravu. (2) Kaznom iz stava 1. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. isprave ili spise koje je du`an da vodi na osnovu zakona ili drugog propisa.000 KM. ovog ~lana pribavqena imovinska korist ili je prouzrokovana imovinska {teta u iznosu koji prelazi 10. ovog ~lana upotrebom kartice pribavio imovinsku korist. Neovla{}ena upotreba tu|e firme. (3) Predmeti iz st. ili svojim potpisom ili pe~atom omogu}i pravqewe poslovne ili trgova~ke kwige. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana prelazi iznos od 10. (2) Ako je u~inilac djela iz stava 1. svoj `ig ili za{titni znak ili u svoju posebnu oznaku robe. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ko neovla{}eno objavi su{tinu tu|eg pronalaska prije nego {to je ovaj pronalazak na na~in utvr|en zakonom objavqen.000 KM. a ako taj iznos prelazi 50. (1) Ko napravi la`ne hartije od vrijednosti ili preina~i prave hartije od vrijednosti u namjeri da ih upotrijebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu. ovog ~lana i ko neistinitu poslovnu ili trgova~ku kwigu. (1) Ko u proizvodwi ili privrednom prometu neovla{}eno upotrijebi tu|i prijavqeni ili za{ti}eni pronalazak. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. ili ih u toj namjeri pribavi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. objavi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ispravu ili spis. kazni}e se zatvorom do tri godine. neovla{}eno unese izmjene.Strana 34 . i 2. (2) Ako ukupan iznos na koji glase hartije od vrijednosti iz stava 1. (2) Kazni}e se kaznom iz stava 1.000 KM. ili svojim potpisom ili pe~atom ovjeri poslovnu ili trgova~ku kwigu.

prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe la`nog novca ili la`nih hartija od vrijednosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. mjere i tegovi oduze}e se. (4) Ako djela iz prethodnih stavova izvr{i vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe takvih djela. (1) Ko nemaju}i ovla{}ewe za trgovinu. davaocu kredita ili subjektu nadle`nom za odobravawe pogodnosti. zamijeni. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom do dvije godine i nov~anom kaznom. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.Strana 35 (3) Ko odstrawivawem `iga kojim se znaci za vrijednost poni{tavaju ili kojim drugim na~inom ide za tim da radi ponovne upotrebe ovim znacima da izgled kao da nisu upotrijebqeni. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. la`nih mjera i tegova. nabavqa. (1) Ko pravi. ili na proizvode stavqa oznaku za{tite za proizvode koji nisu za{ti}eni. (3) Ko dobijeni kredit. ta~. dr`i. 25. ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od 10. porijeklu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. ili stavi u promet proizvode bez oznake o sadr`ini. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. investiciona sredstva. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe znakova za obiqe`avawe robe. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. Obmawivawe kupaca ^lan 282. (1) Ko u namjeri da ih upotrijebi kao prave napravi la`ne pe~ate. (2) Ko se bavi prodajom robe ~iju je proizvodwu neovla{}eno organizovao. investiciona sredstva. posjeduje. i 3. (1) Ko novac ili imovinu za koje zna da su pribavqeni krivi~nim djelom primi. (4) La`ni znaci. porijeklu ili kvalitetu proizvoda. posjeduje. (1) Ko u namjeri da za sebe ili drugog dobije kredit. (1) Ko u namjeri obmawivawa kupaca stavi u promet proizvode u ve}em obimu sa oznakom u koju su uneseni podaci koji ne odgovaraju sadr`ini. velike vrijednosti. oduze}e se. ovog ~lana dobije sredstva u iznosu koji prelazi 10. (3) Sredstva iz st. i 3.000 KM. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. da neistinite ili nepotpune podatke o imovnom stawu ili druge podatke zna~ajne za dobijawe kredita ili druge pogodnosti. i 2. (4) Ako je u~inilac djela iz st. drvo. stoka ili kakva druga roba. `igove. (4) La`ni znakovi za vrijednost oduze}e se. jun 2003. stavqa u promet proizvode koji po svojoj te`ini ili kvalitetu ne odgovaraju onome {to se redovno pretpostavqa kod takvih proizvoda. s wim raspola`e. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 1. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ovog ~lana u~inilac postupao nehatno u odnosu na okolnost da su novac ili imovinska korist pribavqeni krivi~nim djelom. (5) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i ko neovla{}eno prodaje. vrsti. ili ko upotrijebqene znakove ponovo upotrijebi ili proda kao da va`e.000 KM. 2. kupuje ili vr{i razmjenu robe ili predmeta ~iji je promet zabrawen ili ograni~en. ili ko u istoj namjeri takve prave znakove preina~i ili ko takve la`ne znakove upotrijebi kao prave. marke ili druge znakove za obiqe`avawe doma}e ili strane robe kojima se `igo{e zlato ili drugi plemeniti metali. ili ko se neovla{}eno i u ve}em obimu bavi trgovinom ili posredovawem u trgovini i zastupawem doma}ih privrednih subjekata u prometu robe ili usluga. (1) Ko se bez odobrewa ili protivno uslovima pod kojima je ono dato bavi bankarskom djelatno{}u. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ko pravi. Falsifikovawe znakova za obqe`avawe robe. a ako taj iznos prelazi 50. (2) Ko djelom iz stava 1. ovog ~lana organizovao mre`u preprodavaca ili posrednika. subvenciju ili kakvu drugu pogodnost iskoristi za drugu namjenu od one koja mu je odobrena. (5) Roba i predmeti nedozvoqene trgovine oduze}e se. Prawe novca ^lan 280. istovremeno i izvr{ilac ili sau~esnik u krivi~nom djelu kojim je pribavqen novac ili imovinska korist iz prethodnog stava.000 KM. (2) Ko u namjeri obmawivawa kupaca la`no objavi da je sni`ena cijena robi ili da se vr{i rasprodaja robe ili da predstoji povi{ewe cijena ili na drugi na~in la`nom reklamom obmawuje kupce u pogledu cijene proizvoda koje prodaje. Obmana pri dobijawu kredita ili drugih pogodnosti ^lan 283. 1. nabavqa. 2. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. (3) Kaznom iz stava 2. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. i 2. nabavi robu ili druge predmete u ve}oj koli~ini ili vrijednosti u svrhu prodaje. nabavqawe i davawe drugom sredstava za falsifikovawe ^lan 278. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. roku trajawa ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana. . Nedozvoqena trgovina ^lan 281. 1. (3) Ako je novac ili imovina iz st.Srijeda. (6) Novac i imovina iz prethodnih stavova oduze}e se. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana kazni}e se i ko izvr{i falsifikovawe mjera ili tegova. Pravqewe. mjera i tegova ^lan 279. (2) Ko pravi. subvencije ili kakvu drugu pogodnost. Nedozvoqeno bavqewe bankarskom djelatno{}u ^lan 284. (2) Ako je izvr{ilac djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. upotrijebi ga u privrednom poslovawu ili ga na drugi na~in prikrije ili poku{a prikriti. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. nabavqa. prodaje ili daje drugom na upotrebu sredstva za pravqewe la`nih znakova za vrijednost.

mo`e se osloboditi od kazne. Odgovorno lice u pravnom licu koje je po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj li~no odgovorno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. iako zna da za to nema pokri}a i time pribavi imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1. ovog ~lana. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. Nepravilno izdvajawe sredstava pravnih lica ^lan 292. Napad na poreskog slu`benika u obavqawu slu`bene du`nosti ^lan 291.000 KM. ovog ~lana pribavqena imovinska korist koja prelazi iznos od 10. kakvu garanciju. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. . ovog ~lana kazni}e se i ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist. kazni}e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. (4) Ako je u~inilac djela iz st. (2) Ko krivi~no djelo iz stava 1. (1) Ko u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist izda ili stavi u promet ~ek za koji zna da nema pokri}e. Izdavawe ~eka i sredstava bezgotovinskog pla}awa bez pokri}a ^lan 286. Ko dostavi poreskom organu la`nu prijavu ili drugi la`ni podatak ~ije se podno{ewe po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj tra`i. 25. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. stavi u promet ili koristi akceptni nalog. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.000 KM. 1.000 KM.Strana 36 . (2) Ako pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1.000 KM. i 2. La`na poreska isprava ^lan 288. (2) Ko po~ini krivi~no djelo iz stava 1. ovog ~lana u~inilac poreskog slu`benika ili lice koje poma`e poreskom slu`beniku tjelesno povrijedi ili prijeti upotrebom oru`ja. (1) Ko izbjegne pla}awe poreza propisanih poreskim zakonodavstvom Republike Srpske ili doprinosa zdravstvenog ili penzijskog osigurawa propisanih u Republici Srpskoj ne daju}i tra`ene podatke ili daju}i la`ne podatke o svom ste~enom oporezivom prihodu ili o drugim ~iwenicama koje su od uticaja na utvr|ivawe ovakvih obaveza. kazni}e se kaznom zatvora od tri do petnaest godina. kreditnu ili platnu karticu ili kakvo drugo sredstvo pla}awa ili obezbje|ewa pla}awa. u roku i na na~in utvr|en zakonom ili odlukom o emisiji. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. ako taj iznos prelazi 50. a ne za pla}awe poreske obaveze pravnog lica. jun 2003. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 150. pa time pribavi imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1. (3) Ako pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. 3) odgovorno lice u banci koje odobri garanciju po odre|enoj emisiji hartija od vrijednosti iako je znalo ili moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza banke koja daje garancije pod uslovima. kazni}e se od dvije do deset godina. ovog ~lana koji je bio izazvan protivzakonitim ili grubim postupawem poreskog slu`benika mo`e se osloboditi kazne. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (3) U~inilac krivi~nog djela iz st. a ako taj iznos prelazi 200. (3) Ko po~ini krivi~no djelo iz stava 1. a ako taj iznos prelazi 50. (3) Ako je djelima iz st. Spre~avawe poreskog slu`benika u obavqawu slu`bene du`nosti ^lan 290. a koje je odobrilo izdvajawe sredstava pravnog lica u druge svrhe. (2) Kaznom iz stava 1. koje dozvoli izdavawe hartija od vrijednosti iako je znalo ili moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza izdavaoca koje proizilaze iz emisije pod uslovima.000 KM. (2) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. (1) Ko silom ili prijetwom upotrebe sile sprije~i ili nastoji sprije~iti poreskog slu`benika u obavqawu wegove slu`bene du`nosti ili ko ga prisili da slu`benu radwu ne u~ini. Utaja poreza i doprinosa ^lan 287. ovog ~lana. kazni}e se nov~anom kaznom i zatvorom do tri godine. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 10. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (1) Ko napadne ili ozbiqno zaprijeti da }e napasti poreskog slu`benika ili lice koje poreskom slu`beniku poma`e u otkrivawu i istrazi povrede poreskih propisa u Republici Srpskoj. u roku i na na~in predvi|en zakonom ili garancijom.000 KM. ovog ~lana u~ini u odnosu na ve}i broj isprava. mjenicu. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.000 KM.000 KM. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. prijetio upotrebom oru`ja ili mu je nanio tjelesnu povredu. pa je time prouzrokovana nesposobnost pravnog lica za pravovremeno pla}awe poreske obaveze. a iznos obaveze ~ije se pla}awe izbjegava prelazi 50. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. izda. a time bude izbjegnuta naplata ve}eg iznosa javnih prihoda. u~inilac poreskog slu`benika zlostavqao. obezbijedio pokri}e pre nego {to je saznao da je otkriven. ovog ~lana u~inilac poreskog slu`benika ili lice koje poma`e poreskom slu`beniku te{ko tjelesno povrijedi. (2) Ako je djelom iz stava 1. Izdavawe hartija od vrijednosti bez pokri}a ^lan 285. ovog ~lana. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do tri godine.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.000 KM. Podno{ewe la`ne poreske prijave ^lan 289. i 2. u roku i na na~in utvr|en zakonom ili odlukom o emisiji. (1) Ko izda la`nu ispravu ~ije se podno{ewe tra`i po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj ili ko ne izda ispravu ~ije se izdavawe tra`i po poreskom zakonodavstvu u Republici Srpskoj. 2) slu`beno lice koje odobri izdavawe hartija od vrijednosti iako je znalo ili je moglo i bilo du`no da zna za nemogu}nost izvr{ewa obaveza koje proizilaze iz emisije pod uslovima. Kaznom zatvora od jedne do osam godina kazni}e se: 1) odgovorno lice u banci ili drugom pravnom licu koje izdaje hartije od vrijednosti.000 KM.

Ubistvo predstavnika najvi{ih organa Republike Srpske ^lan 296. 7) ispu{tawe opasnih materija ili izazivawe po`ara. 4) nano{ewe velike {tete objektima Republike Srpske ili javnim objektima. kazni}e se kaznom zatvora najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske li{i `ivota predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. (1) Ko drugog zatvori. dr`i zatvorenog ili mu na drugi na~in oduzme ili ograni~i slobodu kretawa ili ga dr`i ili prijeti da }e ga ubiti. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (2) U~inilac djela iz stava 1. (4) Teroristi~ki akt u smislu ovog ~lana podrazumijeva koju od sqede}ih namjernih radwi koja s obzirom na svoju prirodu ili okolnost mo`e ozbiqno o{tetiti dr`avu ili me|unarodnu organizaciju: 1) napad na `ivot lica koje mo`e prouzrokovati wegovu smrt. kazni}e se kaznom zatvora do dvije godine. eksplozija ili poplava s ciqem ugro`avawa qudskih `ivota. dr`awe zatvorenog ili na drugi na~in oduzimawe ili ograni~avawe slobode kretawa drugom licu s ciqem da se wega ili nekoga drugoga prisili da {to u~ini. predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. hemijskog ili radioaktivnih materijala. a mo`e se i osloboditi od kazne. u~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmawe pet godina. objektima infrastrukture ukqu~uju}i informati~ki sistem. s ciqem da primora Republiku Srpsku da {to u~ini ili neu~ini kao izri~iti ili pre}utni uslov za osloba|awe taoca. 9) prijetwa izvr{ewem kojeg djela iz ta~ke 1. javnom mjestu ili privatnoj imovini za koju {tetu je vjerovatno da }e ugroziti qudski `ivot ili dovesti do znatne materijalne {tete. eksploziva. predsjednika Vlade Republike Srpske. Uzimawe talaca ^lan 300. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. Ko silom ili drugim protivustavnim putem poku{a da odcijepi dio teritorije Republike Srpske ili da dio wihove teritorije pripoji drugom entitetu. Ko silom ili prijetwom upotrebe sile ili na drugi protivpravan na~in poku{a da promijeni ustavno ure|ewe Republike Srpske. 5) otmicu vazduhoplova. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . posjedovawe. ovog ~lana u~inilac neko lice s umi{qajem li{io `ivita. (2) Ako je usqed krivi~nog djela iz stava 1. sticawe. jun 2003. Gra|anin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koji poku{a da dovede Republiku Srpsku u polo`aj pot~iwenosti ili zavisnosti prema nekoj drugoj dr`avi. (2) Ako je usqed krivi~nog djela iz stava 1. elektri~nom energijom ili drugim prirodnim resursom s ciqem ugro`avawa qudskih `ivota. kazni}e se zatvorom od najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. u~inilac }e se kazniti kaznom zatvora najmawe pet godina. biolo{kog ili hemijskog oru`ja ili radioaktivnih materijala. . Dovo|ewe Republike Srpske u polo`aj pot~iwenosti ili zavisnosti ^lan 295. predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske ili glavnog republi~kog tu`ioca. povrijediti ili daqe dr`ati kao taoca. te istra`ivawe i razvoj biolo{kog. predsjednika Vlade Republike Srpske. Ugro`avawe teritorijalne cjeline ^lan 294. Oru`ana pobuna ^lan 298. predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. neu~ini ili trpi (otmica) ili uzimawe talaca. predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske. (2) Organizator ili kolovo|a pobune. ovog ~lana nastupila smrt otetog lica. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. (1) Ko u~estvuje u oru`anoj pobuni koja je upravqena na ugro`avawe ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske ili wenih najvi{ih organa. ekonomskih ili dru{tvenih organizacionih jedinica u Republici Srpskoj. do 8. predsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske. Otmica najvi{ih predstavnika Republike Srpske ^lan 297. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina.Srijeda. ustavnih. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (3) Ako je pri izvr{ewu krivi~nog djela iz stava 1. koji oteto lice dobrovoqno pusti na slobodu prije nego je saznao da je otkriven. ovog stava. saobra}ajnom sistemu.Strana 37 Glava dvadeset peta KRIVI^NA DJELA PROTIV USTAVNOG URE\EWA REPUBLIKE SRPSKE Napad na ustavno ure|ewe ^lan 293. 25. snabdijevawe. kori{}ewe ili osposobqavawe za kori{}ewe oru`ja. nuklearnog. Terorizam ^lan 299. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. (1) Ko u~ini teroristi~ki akt s ciqem ozbiqnog zastra{ivawa gra|ana ili prisiqavawa organa vlasti u Republici Srpskoj da {to u~ini ili neu~ini ili s ciqem ozbiqnog naru{avawa ili uni{tavawa osnovnih politi~kih. 3) protivpravno zatvarawe. predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske ili glavnog republi~kog tu`ioca. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. (1) Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske izvr{i otmicu predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske. ovog ~lana u~inilac oteto lice s umi{qajem li{io `ivota. 2) napad na tjelesni integritet lica. broda ili drugog sredstva javnog saobra}aja ili prevoza robe. 6) proizvodwu. 8) ometawe ili zaustavqawe snabdijevawa vodom. kazni}e se kaznom zatvora najmawe tri godine. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. prevoz.

(4) Ko pribavqa tajne podatke ili dokumente u namjeri da ih saop{ti ili preda stranoj dr`avi. skladi{te. Pomo} u~iniocu poslije izvr{enog krivi~nog djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 308. eksploziv. ovog ~lana ili ko upu}uje ili prebacuje na teritoriju Republike Srpske takav materijal ili dr`i ve}u koli~inu tog materijala u namjeri da ga on ili neko drugi rastura. ovog zakona krije. Stvarawe zlo~ina~kog udru`ewa za vr{ewe krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 309. Sabota`a ^lan 303. Ko upu}uje ili prebacuje na teritoriju Republike Srpske oru`ane grupe. 293. oru`je. (3) Ako je djelo iz stava 1. novac ili druga sredstva. (1) Ko tajne vojne. kazni}e se zatvorom od jedne od deset godina. ure|aj javne upotrebe za vodu. (1) Ako je djelo iz stava 1. materijal. (2) Nema krivi~nog djela ako je lice kome je u~inilac djela navedenih u stavu 1. i 2. 25. do 297. (1) Ko organizuje kakvo udru`ewe radi vr{ewa krivi~nih djela iz ~l. lice koje sa wima `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. Upu}ivawe i prebacivawe na teritoriju Republike Srpske oru`anih grupa. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. saobra}ajno sredstvo. teroriste. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. usvojilac ili usvojenik. Odavawe tajne Republike Srpske ^lan 305. . [pijuna`a ^lan 304. ekonomsku ili vojnu mo} zemqe. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. poqoprivredni objekat. kazni}e se zatvorom od dvije do petnaest godina. (1) Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske. otrove. (uzimawe talaca) ovog zakona. (terorizam) i ~lana 300. diverzante. ~l. preda ili u~ini dostupnim stranoj dr`avi. ovog ~lana izvr{eno za vrijeme ratnog stawa ili neposredne ratne opasnosti ili oru`anog sukoba. zgradu ili kakav drugi objekt koji ima ve}i zna~aj za bezbjednost ili snabdijevawe gra|ana ili za privredu ili funkcionisawe javnih slu`bi. (3) Ko u namjeri rasturawa izra|uje ili umno`ava materijal koji je po svom sadr`aju takav da poziva ili podsti~e na vr{ewe djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. do 307. Diverzija ^lan 302. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina. (4) Ako je djelo iz stava 2. (5) Ako su usqed djela iz st. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u vr{ewu svoje slu`bene du`nosti ili radne obaveze. ure|aj ili postrojewa. u~inilac }e se kazniti zatovorom od jedne do osam godina. ekonomske ili vojne mo}i zemqe.Strana 38 . hranu. 299. preda ili u~ini dostupnim podatke ili dokumente koji su mu povjereni ili do kojih je na drugi na~in do{ao. ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. oru`ja i municije ^lan 306. {pijune. Finansirawe teroristi~kih aktivnosti ^lan 301. Pozivawe na nasilnu promjenu ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 307. ovog ~lana u~iweno nehatno. 2) drugog krivi~nog djela koje mo`e prouzrokovati smrt ili te`u tjelesnu povredu civilnog lica ili lica koje aktivno ne u~estvuje u neprijateqstvima u oru`anom sukobu kada je ciq takvog djela. do 301. stranoj organizaciji ili licu koje im slu`i. brat ili sestra. 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. kazni}e se kaznom zatvora od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. jun 2003. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske na prikriven. Ko u namjeri ugro`avawa ustavnog ure|ewa ili bezbjednosti Republike Srpske ru{ewem. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. 293. podmukao ili drugi sli~an na~in. (1) Ko neovla{}eno nepozvanom licu saop{ti. prouzrokuje znatnu {tetu za dr`avni organ ili pravno lice u kojem radi ili za drugi dr`avni organ ili pravno lice. ovog ~lana u~ini uz pomo} iz inostranstva. ovog ~lana bra~ni drug.. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. (1) Ko u~inioca krivi~nog djela iz ~l. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice za bezbjednost. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. (2) Ko djelo iz stava 1. i ~lana 306. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. gas ili energiju. ure|aji sistema veze. po wegovoj prirodi ili okolnostima zastra{ivawe gra|ana ili prisiqavawe organa vlasti u Republici Srpskoj da ne{to u~ine ili ne u~ine. poziva ili podsti~e da se silom promijeni wihovo ustavno ure|ewe ili svrgnu najvi{i predstavnici organa vlasti. toplotu. a koji predstavqaju tajnu Republike Srpske. (1) Ko bilo na koji na~in direktno ili indirektno daje ili prikupqa sredstva s ciqem da se upotrijebe ili znaju}i da }e se upotrijebiti u cjelini ili djelimi~no za izvr{ewe: 1) krivi~nog djela iz ~lana 299. daje mu skloni{te. kao i srodnik po krvi u pravoj liniji. (3) Ko stupi u stranu obavje{tajnu slu`bu. ili mu na drugi na~in poma`e da bi sprije~io ili ote`ao wegovo otkrivawe ili hvatawe. opremu. branu. prikupqa za wu podatke ili na drugi na~in poma`e wen rad. ekonomske ili slu`bene podatke ili dokumente saop{ti.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (2) Ko za stranu dr`avu ili organizaciju stvara obavje{tajnu slu`bu u Republici Srpskoj ili wom rukovodi. paqewem ili na drugi na~in uni{ti ili o{teti industrijski. ovog zakona. municiju ili drugi materijal za izvr{ewe krivi~nih djela iz ove glave. stranoj organizaciji ili licu koje i slu`i. ovog ~lana u~iweno nehatno.

Neizvr{ewe ili odbijawe izvr{ewa nare|ewa ^lan 316. (3) Vojno lice koje napusti zemqu ili ostane u inostranstvu da bi izbjeglo slu`bu u vojsci.Srijeda. 2. ovog ~lana. ili se u tom roku ne vrati sa dozvoqenog boravka van jedinice ili slu`be. sebe ozlijedi ili na drugi na~in privremeno onesposobi za vojnu slu`bu. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. te{ko nasiqe ili velika razarawa. 2. ili se u istom roku ne vrati na du`nost sa dozvoqenog bavqewa van jedinice ili slu`be. . (2) Ko napusti zemqu ili ostane u inostranstvu da bi izbjegao izvr{ewe vojne obaveze iz stava 1. do 307. ovog zakona koje je imalo za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. patroli. (3) U~inilac djela iz st. ovog ~lana koji sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela navedenih u stavu 1. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. kazni}e se zatvorom do jedne godine. a za djelo iz stava 2. ovog ~lana. ovog ~lana. ovog ~lana koji se dobrovoqno javi nadle`nom organu mo`e se bla`e kazniti. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 25. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. obavezu slu`ewa vojnog roka. pa usqed toga nastupi nemogu}nost vr{ewa ili ote`ano vr{ewe slu`be ili opasnost za `ivote qudi i imovinu velike vrijednosti. i 300. ovog ~lana nastupila trajna nesposobnost za vojnu slu`bu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. 1. ovog zakona. (4) U~inilac djela iz st. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. i ~lana 304. iako je bio pozvan pojedina~nim ili op{tim pozivom. zatvorom do jedne godine. (2) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1. a kra}e od deset dana nedozvoqeno boravi van svoje jedinice ili slu`be. de`urnom ili drugom vojnom licu u sli~noj slu`bi. ovog ~lana simulira bolest. ili u istoj namjeri priprema bjekstvo u inostranstvo. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana koji dobrovoqno sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela iz prethodnog stava. te vojno lice koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu za vrijeme izvr{ewa va`nog zadatka ili pove}anog stepena borbene gotovosti jedinice. kao i onaj ko drugoga s wegovim pristankom u istoj namjeri privremeno onesposobi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Samovoqno bjekstvo i odsustvovawe iz Vojske Republike Srpske ^lan 315. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. 1. a za djela iz st. vojnu vje`bu ili drugu vojnu slu`bu. kazni}e se za djelo iz stava 1. i 2. ili ko nabavqa ili osposobi sredstva za izvr{ewe ili preduzme drugu radwu kojom se stvaraju neposredni uslovi za izvr{ewe krivi~nih djela iz ~l.Strana 39 (2) Ko postane ~lan nekog udru`ewa iz prethodnog stava. (3) Vojno lice koje se protivi stra`aru. zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. (3) Ko u namjeri iz stava 1. ili 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. i 3. 299. kazni}e se za djelo iz stava 1. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice za vojnu slu`bu. dok vr{i svoju slu`benu du`nost. do 307. (1) Ko u namjeri da izbjegne vojnu slu`bu ili da bude raspore|en na lak{u du`nost. ili za sebe ili drugog upotrijebi la`nu ispravu ili postupi na drugi prevaran na~in. st. Ko zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa u~ini da se oslobodi od du`nosti ili da se rasporedi na lak{u du`nost vojno lice ili lice koje podlije`e vojnoj obavezi. a mo`e se i osloboditi od kazne. (1) Za krivi~no djelo iz ~l. a mo`e se i osloboditi od kazne. 1. Izbjegavawe vojne slu`be onesposobqavawem ili obmanom ^lan 313. (2) Vojno lice koje se krije da bi izbjeglo slu`bu u vojsci ili koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se na du`nost ni posle 30 dana. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . (3) Ko poziva ili podsti~e vi{e lica na izvr{ewe djela iz st. ili je onesposobqavawe drugog u~iweno bez wegovog pristanka. (5) U~inilac djela iz st. (1) Vojno lice koje ne izvr{i ili odbije da izvr{i zakonito nare|ewe pretpostavqenog u vezi sa slu`bom. 293. ili 2. (1) Ko se krije da bi izbjegao regrutovawe. i 3. i ~l. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. kao i vojno lice koje vi{e od dva puta. kazni}e se zatvorom do tri godine. 293. kao i vojno lice koje ne poslu{a wihov poziv ili ne izvr{i ili odbije da izvr{i wihovo nare|ewe. (1) Ko organizuje. zatvorom do dvije godine. ovog ~lana u~inilac umi{qajno li{io `ivota jedno ili vi{e lica. jun 2003. Ka`wavawe za najte`e oblike krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 311. ili ih pravovremeno otkrije. ili otkrije udru`ewe i wegove vode}e ~lanove. (2) U~inilac djela iz stava 1. i 3. i 2. Protivzakonito osloba|awe od vojne slu`be ^lan 314. (4) Ko poziva ili podsti~e vi{e lica na izvr{ewe djela iz st. Glava dvadest {esta KRIVI^NA DJELA PROTIV VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE Izbjegavawe vojne obaveze ^lan 312. ovog ~lana koji se dobrovoqno javi nadle`nom dr`avnom organu mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. (1) Vojno lice koje samovoqno napusti svoju jedinicu ili slu`bu i ne vrati se na du`nost u roku od deset dana. ili dozvoli drugome da ga privremeno onesposobi. Pripremawe krivi~nih djela protiv ustavnog ure|ewa Republike Srpske ^lan 310. 2. planira ili sa drugim dogovori izvr{ewe. saop{tewe vojnog rasporeda.

Neistinito slu`beno izvje{tavawe ^lan 323. ovog ~lana vojnom licu nanesena te{ka tjelesna povreda ili su prouzrokovane te{ke posqedice za slu`bu. . (4) Vojno lice koje pri izvr{ewu djela iz stava 3. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Vojno lice koje postupi protivno propisima o stra`arskoj. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (3) Ako je usqed djela iz st. Zlostavqawe pot~iwenog ili mla|eg ^lan 321. ovog ~lana umi{qajno li{i `ivota drugoga. (1) Vojno lice koje pretpostavqenom vojnom starje{ini. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana u~iweno nehatno. ili kod drugog objekta va`nog zna~aja. (5) Ako su djela iz st. ovog ~lana te{ko uvrijedio vojno lice ili je s wim postupio bezobzirno.Strana 40 . i 4. (3) Ako je djelo iz st.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. u slu`benom izve{taju iznese neistinite podatke od zna~aja za slu`bu ili pre}uti neku va`nu ~iwenicu. ili odbije da izvr{i svoju du`nost. ili proslijedi takav izvje{taj iako zna da su podaci u wemu neistiniti. Nepreduzimawe mjera za obezbje|ewe vojne jedinice ^lan 324. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. (1) Vojni starje{ina koji u okviru svoje nadle`nosti propusti da preduzme propisane. za osigurawe i odr`avawe u ispravnom stawu objekata. Prinuda prema vojnom licu u vr{ewu vojne du`nosti ^lan 319. zatvorom do jedne godine. 3. (1) Ko silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu sprije~i vojno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti. kazni}e se zatvorom do tri godine. (1) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana u~inilac umi{qajno li{io `ivota vojno lice. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. 1. ovog ~lana u~inilac nanio vojnom licu laku tjelesnu povredu ili prijetio upotrebom oru`ja. (2) Vojni obveznik koji protivno propisima i bez opravdanog razloga odbije da primi oru`je koje mu se dodjequje u vezi sa slu`bom u rezervnom sastavu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. ~uvarskoj ili drugoj stru~noj slu`bi. zatvorom do dvije godine. de`urnoj. pa usqed toga nastupe te`e {tetne posqedice za slu`bu ili je slu`ba bila te`e ugro`ena. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. Odbijawe primawa i upotrebe oru`ja ^lan 317. usmeno ili pismeno. ovog ~lana u~iwena nehatno. za djelo iz stava 2. za djelo iz stava 3. kazni}e se zatvorom do tri godine. ovog ~lana izvr{eno sa upotrebom oru`ja. a za djelo iz stava 4. Napad na vojno lice u vr{ewu vojne slu`be ^lan 320. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (1) Vojno lice koje protivno propisima i bez opravdanog razloga odbije da primi oru`je ili da ga upotrijebi po zakonitom nare|ewu ili po pravilima slu`be. i 2. (3) Ako je djelo iz stava 2. pa usqed toga nastupe te{ke {tetne posqedice za slu`bu ili slu`ba bude te{ko ugro`ena. (2) Ako je djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (3) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. za uredno snabdijevawe hranom ili vojnom opremom ili materijalom jedinice koja mu je povjerena. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. pa time dovede u opasnost `ivot qudi ili te{ko ugrozi zdravqe qudi ili imovinu velike vrijednosti. Protivqewe pretpostavqenom ^lan 318. zatvorom od jedne do pet godina. (2) Ako je u~inilac pri izvr{ewu djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. Povreda posebne vojne slu`be ^lan 322. 1. ovog ~lana nehatno li{i `ivota drugoga. 2. za ~uvawe i wegu stoke. (1) Vojni starje{ina koji u slu`bi ili u vezi sa slu`bom zlostavqa pot~iwenog ili mla|eg ili sa wim postupa na na~in kojim se vrije|a qudsko dostojanstvo. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. municije ili eksplozivnog materijala. kazni}e se zatvorom najmawe sedam godina. jun 2003. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (5) Vojno lice koje pri izvr{ewu djela iz stava 3. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera. (1) Vojno lice koje zajedno sa drugim vojnim licima odbije zakonito nare|ewe pretpostavqenog u vezi sa slu`bom. patrolnoj. i 2. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. 25. ili da se na vrijeme i uredno izvr{e osiguravaju}i radovi ili obezbje|ewe objekata koji su mu povjereni. 1. nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. predmeta i sredstava koji slu`e borbenoj gotovosti. ovog ~lana u~iweno kod skladi{ta oru`ja. ovog ~lana u~iweno organizovano. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. nare|ene ili druge o~igledno potrebne mjere za ~uvawe `ivota i zdravqa qudi koji su mu povjereni. (2) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana izvr{eno prema vi{e lica. (1) Ko napadne ili ozbiqno prijeti da }e napasti vojno lice koje vr{i slu`bu. ovog ~lana izvr{eno podno{ewem izvje{taja od naro~ite va`nosti ili su nastupile naro~ito te{ke posqedice. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. (4) Ako je usqed djela iz stava1. (2) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene du`nosti.

u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Protivzakonito raspolagawe povjerenim oru`jem ^lan 327. ovog ~lana u~iweno nehatno. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Kaznom iz stava 1. (5) Nema krivi~nog djela iz stava 2. . Odavawe vojne tajne ^lan 329. (3) Ako je usqed djela iz stava 2. eksploziv ili dio borbenog sredstva koji slu`i potrebama odbrane. zalo`i. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. poplave. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 3. ili od lica koje je pri sebi imalo kakvo oru`je ili opasno oru|e radi napada ili odbrane. pa time prouzrokuje wihovo o{te}ewe u ve}oj mjeri. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. preda drugom na kori{}ewe. soba. (2) Ako vrijednost stvari iz stava 1. minsko . u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. uni{tewe ili nestanak. (1) Vojno lice koje pri vje`bi. ovog ~lana. (1) Vojno ili drugo lice koje suprotno svojim du`nostima u pogledu ~uvawa vojne tajne saop{ti. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. ovog ~lana u~iweno nehatno. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2.Srijeda. ili za vrijeme po`ara. (6) Vojnom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. kazni}e se zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera ili su nastupile druge naro~ito te{ke posqedice. (1) Ko nepropisno dr`i. pa time prouzrokuje o{te}ewe u ve}oj mjeri. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. odbrambeni objekti. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. kazni}e se i ko na protivpravan na~in do|e do podataka za koje zna da se ~uvaju kao vojna tajna ili ko takve podatke bez odobrewa objavi. (4) Ako je djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Kra|a oru`ja ili djela borbenog sredstva ^lan 328. pa time dovede u opasnost `ivot qudi ili te{ko ugrozi zdravqe qudi ili imovinu velike vrijednosti. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta velikih razmjera ili su nastupile druge naro~ito te{ke posqedice. u~iweno nehatno. objavi ili posreduje u objavqivawu u namjeri da javnosti otkrije nepravilnosti u organizovawu. (3) Ako vrijednost stvari iz stava 1. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe jednu godinu. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica.. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. (2) Rukovodilac skladi{ta oru`ja. u~ini neupotrebqivim ili omogu}i da pre|u u ruke neprijateqa odbrambena postrojewa. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. ovog ~lana nastupila imovinska {teta velikih razmjera. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ovog ~lana. ovog ~lana. nare|ene ili o~igledno potrebne mjere obezbje|ewa ili obazrivosti. zemqotresa ili drugog udesa. (3) Ako je usqed djela iz stava 1. ovog ~lana prelazi iznos od 50. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina.000 KM. municije. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je djelo iz stava 1. ~uva ili rukuje povjerenim oru`jem. u~inilac }e se kazniti zatvorom do dvije godine. (5) Ako je usqed djela iz stava 4. 25. obuci ili vr{ewu opita ne preduzme propisane. (1) Ko uni{ti. otu|i. (4) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. (4) Ako je djelo iz stava 1. (4) Ako je djelo iz stava 1. ovog ~lana. ~ija je sadr`ina suprotna ustavnom poretku Republike Srpske. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili kazniti zatvorom do dvije godine. kasa. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. preda drugom ili mu na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji su vojna tajna ili pribavqa takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. naoru`awe ili druga vojna i odbrambena sredstva ili preda jedinicu neprijatequ bez borbe ili prije nego {to su iscrpqena sva sredstva. djelovawu i vo|ewu odbrambenih snaga i wihove spremnosti za odbranu Republike Srpske.Strana 41 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. a ako je nastupila posqedica iz stava 3. ako objava za Republiku Srpsku nema {tetnih posqedica. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Ko prisvoji. drugim propisom ili odlukom nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona i u skladu sa zakonom progla{eni vojnom tajnom i ~ije bi odavawe imalo te`e {tetne posqedice za Vojsku Republike Srpske ili odbranu ili bezbjednost zemqe. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do dvanaest godina. ili ako je kra|a u~iwena obijawem ili provaqivawem zatvorenih zgrada. o{teti ili uni{ti oru`je. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . ili radi pribavqawa ili kori{}ewa podataka u inostranstvu. ormana ili drugih zatvorenih prostorija. municiju. Podrivawe vojne i odbrambene mo}i ^lan 330. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. ili na drugi na~in omete ili dovede u opasnost vojne ili odbrambene mjere. Nepropisno starawe o povjerenom oru`ju ^lan 326. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili u pogledu naro~ito povjerqivih podataka. Neobezbje|ewe pri vojnim vje`bama ^lan 325. jun 2003. municiju ili eksploziv koji su mu dati na upotrebu i slu`e potrebama odbrane. ovog ~lana prelazi iznos od 5. a ako je nastupila posqedica iz stava 3. ovog ~lana. polo`aj. (1) Ko ukrade oru`je. uni{tewe ili nestanak tih borbenih sredstava. municijom ili eksplozivom koji pripadaju vojnoj jedinici ili vojnoj ustanovi.000 KM. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2.eksplozivnih sredstava i drugih borbenih sredstava koji ne preduzme mjere za wihovo obezbje|ewe ili odr`avawe. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. ili od strane vi{e lica koja su se udru`ila za vr{ewe kra|a ili na naro~ito opasan ili naro~ito drzak na~in. ako ko vojnu tajnu.

Slu`ba u neprijateqskoj vojsci ^lan 333. (1) Gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata ili oru`anog sukoba slu`i u neprijateqskoj vojsci ili drugim neprijateqskim oru`anim formacijama. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (2) Kaznom iz stava 1. (1) Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbeno djelovawe ne izvr{i svoju du`nost. Prelazak i predaja neprijatequ ^lan 332. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ekonomske ili vojne snage zemqe. (1) Ko za vrijeme rata ili oru`anog sukoba spre~ava gra|ane Republike Srpske da vode borbu protiv neprijateqa. (2) Vojno lice koje se za vrijeme rata ili oru`anog sukoba preda neprijatequ prije nego {to je iscrpilo sve mogu}nosti odbrane. ili ~lan posade vojnog vazduhoplova koji za vrijeme rata napusti o{te}eni vojni vazduhoplov. (2) ^lan posade ratnog broda koji za vrijeme rata napusti o{te}eni brod prije nego {to je komandant broda izdao nare|ewe za napu{tawe. Samovoqno napu{tawe du`nosti za vrijeme borbe ^lan 336. vazduhoplov. 1. 25. Napu{tawe o{te}enog broda ili vazduhoplova prije vremena ^lan 338. (2) Ko vrbuje gra|ane Republike Srpske za slu`bu u neprijateqskoj vojsci ili drugim neprijateqskim oru`anim formacijama ili za u~estvovawe u ratu ili oru`anom sukobu protiv Republike Srpske. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. Ostavqawe neprijatequ neo{te}enih borbenih sredstava ^lan 339. kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. (1) Vojni starje{ina koji protivno nare|ewu napusti polo`aj sa jedinicom koja mu je povjerena prije nego {to je iscrpio sve mogu}nosti odbrane. u~inilac }e se za djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (1) Komandant ratnog broda koji za vrijeme rata napusti o{te}eni brod prije nego {to je izvr{io svoju du`nost po propisima o brodskoj slu`bi. . Spre~avawe borbe protiv neprijateqa ^lan 331. (3) Ako su djela iz st. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. pa usqed toga nastupe {tetne posqedice za vojnu jedinicu ili za borbenu situaciju. Neispuwewe du`nosti za vrijeme borbe ^lan 335. ili je izazvalo opasnost za `ivot qudi. ovog ~lana u~ini u namjeri da pomogne neprijatequ. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. ili u~estvuje u ratu ili oru`anom sukobu kao borac protiv Republike Srpske. i 2. ovog ~lana kazni}e se i ko protivno nare|ewu dopusti da neprijatequ padnu u ruke bitno neo{te}ena postrojewa ili drugi objekti od zna~aja za narodnu odbranu. ekonomske ili vojne snage zemqe. i 2. Pomagawe neprijatequ ^lan 334. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. a za djelo iz stava 2. i 2. ovog ~lana u~inilac li{io `ivota jedno ili vi{e lica. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ovog ~lana u~inilac li{io `ivota jedno ili vi{e lica.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ili je pra}eno te{kim nasiqem ili velikim razarawima. ovog ~lana imalo za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica ili je izazvalo opasnost za `ivot qudi ili je pra}eno te{kim nasiqima ili velikim razarawima ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. kazni}e se zatvorom najmawe deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz st. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana kazni}e se gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata politi~ki ili privredno sara|uje sa neprijateqem. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. oduzimawu hrane ili drugih dobara ili u sprovo|ewu kakvih prinudnih mjera prema stanovni{tvu. ovog ~lana imala za posqedicu smrt jednog ili vi{e lica. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do deset godina. zatvorom od dvije do deset godina. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. (1) Vojno lice koje za vrijeme rata ili oru`anog sukoba pre|e u redove neprijateqske vojske. (3) Ako je djelo iz st. jun 2003. i 2. (1) Vojno lice koje za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu samovoqno ili na prevaran na~in napusti svoju du`nost. Napu{tawe polo`aja protivno nare|ewu ^lan 337. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. (3) Ako su usqed djela iz st. (2) Ko djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od pet do petnaest godina. 1. kazni}e se zatvorom najmawe pet godina. 1. (2) Ko za vreme rata ili oru`anog sukoba propagandom ili na drugi na~in odvra}a gra|ane Republike Srpske ili wenih saveznika da vode borbu protiv neprijateqa. ovog ~lana u~iwena nehatno. (1) Gra|anin Republike Srpske koji za vrijeme rata ili oru`anog sukoba poma`e neprijatequ u sprovo|ewu rekvizicije. 1. ili je dovelo do ugro`avawa bezbjednosti. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe deset godina. tenk ili drugo borbeno sredstvo.Strana 42 . (1) Vojno lice koje dopusti da neprijatequ padne u ruke bitno neo{te}eno vojno skladi{te. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. brod. (4) Ako je pri izvr{ewu djela iz stava 1. (3) Ako su djela iz st. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. i 2. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina.

Uslovi za izricawe disciplinske mjere ^lan 345. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina.. iskoristi svoj polo`aj ili ovla{}ewe. ovog ~lana nastupila posqedica iz stava 2. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. (2) Ako vrijednost pronevjerenih stvari iz stava 1. i 2. umjesto krivi~ne sankcije mo`e se vojnom licu izre}i disciplinska mjera utvr|ena propisima kojima se reguli{e disciplinska odgovornost u Vojsci Republike Srpske. ovog ~lana nanesena znatna {teta ili je do{lo do te`e povrede prava drugog. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 25. a u~inilac je i{ao za tim da pribavi malu vrijednost. i 3. starijeg ili vojnu komandu o doga|aju koji o~igledno zahtijeva neodlo`no preduzimawe vojnih mjera. a ako taj iznos prelazi 50. ili ne obezbijedi snabdijevawe mobilisanih qudi i stoke ili u vezi sa mobilizacijom ne izvr{i kakvu drugu du`nost. ovog ~lana za jedinicu nastupile naro~ito te{ke posqedice. Neispuwewe du`nosti pri sprovo|ewu mobilizacije ^lan 343. (2) Ako je djelo iz stava 1. (1) Vojno lice koje za vrijeme rata propusti da osigura jedinicu koja mu je povjerena. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu {tetu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. 1. Glava dvadeset sedma KRIVI^NA DJELA PROTIV SLU@BENE DU@NOSTI Zloupotreba slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ^lan 347. stav 1. Pronevjera ^lan 348. kazni}e se zatvorom do dvije godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. a ako taj iznos prelazi 50. {irewem uznemiravaju}ih vijesti. Bla`e ka`wavawe ili oslobo|ewe od kazne ^lan 344.000 KM. ovog ~lana u~iweno nehatno. U~inilac krivi~nih djela iz ~lana 312. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. (1) Ko protivpravno prisvoji novac. (3) Ako je djelo iz stava 1. ili na drugi na~in slabi borbeni moral jedinice ili nanosi {tetu borbenoj situaciji. raspored i smje{taj mobilisanog qudstva. Neizvje{tavawe vojnih organa ^lan 342. ne obezbijedi prihvat. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. stvara nered ili zabunu u jedinici. 1. (3) Ako su usqed djela iz st. prevoznih i drugih sredstava i stoke. pa usqed toga nastupe te{ke {tetne posqedice. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ovog zakona koji je bio izazvan nezakonitim ili gru- bim postupawem vojnog lica. osim ako je nare|ewe bilo upravqeno na izvr{ewe genocida. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. ovog ~lana ne prelazi iznos od 200 KM. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. i 2. 1. 1. vrijednosne papire ili druge pokretne stvari koje su mu povjerene ili uop{te na radu u dr`avnom organu ili pravnom licu. (4) Ako je djelom iz stava 3. . Za krivi~na djela protiv odbrane i Vojske Republike Srpske za koja je propisana kazna zatvora do tri godine. bje`awem. (2) Ako je djelom iz stava 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. pa usqed toga nastupe za wu te{ke posqedice. a to se nare|ewe ti~e vojne du`nosti. (3) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist. ovog ~lana. Neobezbje|ewe vojne jedinice ^lan 341. st. i 2. (1) Ko neposredno pred borbu ili u toku borbe izazivawem nezadovoqstva me|u vojnim licima.Strana 43 Slabqewe morala i borbene situacije ^lan 340. ovog ~lana nastupile naro~ito te{ke posqedice. jun 2003.Srijeda. (3) Ako je djelom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (4) Ako je usqed djela iz stava 3. ako je djelo dobilo osobito lak vid i ako to zahtijevaju interesi slu`be. (1) Ko za vrijeme ratnog stawa ili u slu~aju neposredne ratne opasnosti ne izvijesti pretpostavqenog. Odgovornost za krivi~no djelo izvr{eno po nare|ewu pretpostavqenog ^lan 346. st. ratnog zlo~ina ili drugog krivi~nog djela za koje je predvi|ena kazne zatvora od deset godina ili te`a kazna ili ako je o~igledno da izvr{ewe nare|ewa predstavqa krivi~no djelo. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Nema krivi~nog djela ako pot~iweni u~ini krivi~no djelo po nare|ewu pretpostavqenog. ~lana 315.000 KM.000 KM. kazni}e se zatvorom od dvije do dvanaest godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom najmawe pet godina. bacawem oru`ja ili municije ili {irewem straha ili na drugi na~in oslabi borbeni moral u jedinici ili nanosi {tetu borbenoj situaciji. prekora~i granice svog ovla{}ewa ili ne izvr{i slu`benu du`nost. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ~lana 314. (2) Vojni starje{ina koji ne preduzme potrebne mjere prema pot~iwenom i mla|em koji za vrijeme borbe ili neposredno pred borbu {iri strah me|u vojnicima. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (2) Ako su usqed djela iz stava 1. ratnog stawa ili oru`anog sukoba protivno svojoj du`nosti. iskoristi svoj polo`aj ili ovla{}ewe. st. ovog ~lana nastupile te{ke posqedice. ovog ~lana u~iweno nehatno.. i ~lana 316. prekora~i granice svog ovla{}ewa ili ne izvr{i slu`benu du`nost.000 KM. mo`e se bla`e kazniti ili osloboditi od kazne. (1) Vojno ili slu`beno lice koje pri sprovo|ewu mobilizacije za vrijeme ratnog stawa ili u slu~aju neposredne ratne opasnosti.

(2) Ko slu`benom ili odgovornom licu u~ini ili obe}a poklon ili kakvu drugu korist da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. (4) Ako je za posredovawe iz st. kazni}e se zatvorom do tri godine. u namjeri da ih neovla{}eno upotrijebi. Protivzakonito posredovawe ^lan 353. (3) Slu`beno ili odgovorno lice koje poslije izvr{ewa. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od dvije do deset godina. jun 2003. drugim propisom ili odlukom . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. iako je bilo svjesno ili je bilo du`no i moglo biti svjesno da usqed toga mo`e nastupiti te`a povreda prava drugog ili ve}a imovinska {teta. (4) Primqeni poklon ili imovinska korist oduze}e se. zahtijeva ili primi poklon ili kakvu drugu korist. ako ko slu`benu tajnu. izvr{eno u vezi sa pokretawem ili vo|ewem krivi~nog postupka protiv odre|enog lica. ~ija je sadr`ina suprotna ustavnom poretku Republike Srpske. (1) Ko slu`benom ili odgovornom licu da. propu{tawem du`nosti nadzora ili na drugi na~in o~igledno nesavjesno postupa u vr{ewu slu`be.. a ako taj iznos prelazi 50. ovog ~lana pribavqena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10. (1) Slu`beno lice koje svjesnim kr{ewem zakona ili drugih propisa. ili ko posreduje pri ovakvom podmi}ivawu slu`benog lica. 2. ovog ~lana u~iweno nehatno. ili koje primi obe}awe poklona ili kakve koristi. odnosno ne izvr{ewa radwe navedene u st. vrijednosnim hartijama ili drugim pokretnim stvarima koje su mu povjerene u slu`bi ili uop{te na radu u dr`avnom organu ili pravnom licu. ili da ne izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. (5) Nema krivi~nog djela iz stava 2. ovog ~lana u~iweno iz koristoqubqa ili u pogledu naro~ito povjerqivih podataka ili radi objavqivawa ili kori{}ewa podataka u inostranstvu. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podno{ewem la`nih obra~una ili na drugi na~in dovede u zabludu ovla{}eno lice da izvr{i nazakonitu isplatu. poku{a dati ili obe}a poklon ili kakvu drugu korist da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti ili da ne izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo. i 3. (3) Ako je djelo iz stava 2.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Prevara u slu`bi Srijeda. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili da ne izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. (2) Ko koriste}i svoj slu`beni ili dru{tveni polo`aj ili uticaj posreduje da se izvr{i slu`bena radwa koja se ne bi smjela izvr{iti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. pa takva povreda ili {teta i nastupi. (2) Slu`beno ili odgovorno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili kakvu korist. ili da se ne izvr{i slu`bena radwa koja bi se morala izvr{iti. 1. (3) U~inilac djela iz st. Davawe mita ^lan 352. do 3. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. i 2.000 KM. ili da ne izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. preda ili na drugi na~in u~ini dostupnim podatke koji predstavqaju slu`benu tajnu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. objavi ili posreduje u objavqivawu u namjeri da javnosti otkrije nepravilnosti u organizovawu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ili koje primi obe}awe poklona ili kakve koristi. (5) Nagrada i imovinska korist oduze}e se. a u vezi s wom. ovog ~lana. ili ko posreduje pri ovakvom podmi}ivawu slu`benog lica. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. na protivpravan na~in do|e do podataka koji se ~uvaju kao slu`bena tajna ili ko takve podatke bez odobrewa objavi. mo`e se osloboditi od kazne. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje zahtijeva ili primi poklon ili kakvu drugu korist. Posluga ^lan 350. kazni}e se zatvorom do tri godine. da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju bi moralo ili moglo izvr{iti. (1) Ko primi nagradu ili kakvu drugu korist da kori{}ewem svog slu`benog ili dru{tvenog polo`aja ili uticaja posreduje da se izvr{i ili ne izvr{i neka slu`bena radwa. Odavawe slu`bene tajne ^lan 355. (6) Kao slu`bena tajna smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom. a u slu~aju iz stava 3.000 KM. Nesavjestan rad u slu`bi ^lan 354. (4) Dati poklon ili imovinska korist oduze}e se. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. (1) Slu`beno lice koje neovla{}eno drugom saop{ti. (2) Ako je djelom iz stava 1. ^lan 349. 1. Ko se neovla{}eno poslu`i novcem. ili ove stvari drugom neovla{}eno da na poslugu. djelovawu i vo|ewu slu`be. da u okviru svog ovla{}ewa izvr{i radwu koju ne bi smjelo izvr{iti. ovog ~lana mo`e se vratiti licu koje je dalo mito. ovog ~lana koji je dao mito na zahtjev slu`benog ili odgovornog lica i koji je djelo prijavio prije nego {to je otkriveno ili prije nego {to je saznao da je otkriveno. (4) Ako je djelo iz stava 1. Primawe mita ^lan 351. ovog ~lana primqena nagrada ili kakva druga korist. ako objava nema {tetne posqedice za Republiku Srpsku. ili koje pribavqa takve podatke u namjeri da ih preda nepozvanom licu. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom od dvije do deset godina. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se i ko. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana do{lo do te{ke povrede prava drugog ili nastupila imovinska {teta u iznosu koji prelazi 50.000 KM. 25. (3) Ako je djelo iz stava 1.Strana 44 .

srodnik po krvi u pravoj liniji. brat. zastra{uje. odnosno preda. izre~ena mjera bezbjednosti. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. Iznu|ivawe iskaza ^lan 358. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana ako djelo nije prijavilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. (2) Slu`beno lice koje svjesno propusti da prijavi krivi~no djelo za koje je saznalo u vr{ewu svoje du`nosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. (1) Ko zna da je neko lice u~inilo krivi~no djelo za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna zatvora do dvadeset godina ili do`ivotni zatvor ili samo zna da je takvo djelo u~iweno pa to ne prijavi prije nego {to su djelo. kazni}e se zatvorom do tri godine. Protivzakonito oslobo|ewe lica li{enog slobode ^lan 357. oduzeta stvar velike vrijednosti. a djelo bude poku{ano ili izvr{eno. sestra. brat ili sestra. Protivzakonito prisvajawe stvari prilikom vr{ewa pretresawa ili sprovo|ewa izvr{ewa ^lan 360. ili mu pomogne da pobjegne. (2) Ako je iznu|ivawe iskaza ili izjave pra}eno te{kim nasiqem ili ako su usqed iznu|enog iskaza nastupile naro~ito te{ke posqedice za okrivqenog u krivi~nom postupku. kao i bra~ni drug nekog od navedenih lica. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. qekar ili vjerski ispovjednik u~inioca. ovog ~lana ako je pomo} pru`ilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. sestra. (3) Ko pru`i pomo} u~iniocu krivi~nog djela za koje je propisana kazna do`ivotnog zatvora. Slu`beno lice koje protivzakonito oslobodi lice li{eno slobode koje mu je povjereno na ~uvawe. (5) Nema krivi~nog djela iz st. ovog ~lana mo`e se bla`e kazniti u~inilac koji je s licem koje priprema izvr{ewe krivi~nog djela u nekom od odnosa iz stava 3. (2) Ako nije prijavqeno pripremawe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i kazna dugotrajnog zatvora. a djelo se goni po slu`benoj du`nosti. ovog ~lana ne mo`e biti te`a ni po vrsti ni po visini od kazne propisane za krivi~no djelo u pogledu kojeg je pru`ena pomo}. (2) Ako je djelom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kao i branilac. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. lice koje sa wim `ivi u vanbra~noj zajednici. (2) Ko pru`i pomo} u~iniocu krivi~nog djela za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina. Slu`beno ili odgovorno lice koje od nekog naplati ne{to {to ovaj nije du`an da plati ili naplati vi{e nego {to je du`an da plati. (3) Nema krivi~nog djela iz stava 1. . Pomo} u~iniocu poslije izvr{enog krivi~nog djela ^lan 363. Glava dvadeset osma KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVOSU\A Neprijavqivawe pripremawa krivi~nog djela ^lan 361. odnosno lice koje sa nekim od wih `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa drugog grubo zlostavqa. kazni}e se zatvorom do tri godine. (3) Nema krivi~nog djela iz stava 1. usvojilac ili usvojenik. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ili koje pri isplati ili predaji stvari mawe isplati. jun 2003. srodnik po krvi u pravoj liniji. usvojilac ili usvojenik. srodnik po krvi u pravoj liniji. svjedoka. ili da se ne primjene vaspitne zavodske mere. odnosno u~inilac otkriveni. 1. ili mu omogu}ava nedozvoqenu vezu ili prepisku radi pripremawa bjekstva. brat. (1) Ko zna da se priprema izvr{ewe krivi~nog djela za koje se po zakonu mo`e izre}i pet godina zatvora ili te`a kazna pa u vremenu kada je jo{ bilo mogu}e sprije~iti wegovo izvr{ewe to ne prijavi. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. ako se za to djelo po zakonu mo`e izre}i pet godina zatvora ili te`a kazna. 25. tragova ili na drugi na~in poma`e da ne bude otkriven. ili ko krije osu|eno lice ili preduzima druge radwe kojima se ide za tim da se ne izvr{i kazna. (1) Ko krije u~inioca krivi~nog djela koje se goni po slu`benoj du`nosti ili mu prikrivawem oru|a. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana ako djelo nije prijavilo lice kome je u~inilac bra~ni drug. (4) Za djelo iz stava 2. ovog ~lana. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. prostorija ili lica ili prilikom sprovo|ewa izvr{ewa u sudskom ili upravnom postupku oduzme pokretnu stvar u namjeri da wenim prisvajawem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. prijetwu ili drugo nedopu{teno sredstvo ili nedopu{ten na~in u namjeri da iznudi iskaz ili neku drugu izjavu od okrivqenog. (1) Slu`beno lice koje prilikom pretresawa stana.Strana 45 nadle`nog organa donesenim na osnovu zakona progla{eni slu`benom tajnom i ~ije bi odavawe imalo ili moglo da ima {tetne posqedice za slu`bu. lice koje sa wim `ivi u vanbra~noj zajednici. tjelesno povrijedi ili uop{te prema wemu postupa na na~in kojim se vrije|a qudsko dostojanstvo. Slu`beno lice koje u vr{ewu slu`be. Povreda qudskog dostojanstva zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa ^lan 359.Srijeda. Neprijavqivawe krivi~nog djela ili u~inioca ^lan 362. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (4) Kazna za djelo iz stava 1. do 3. vje{taka ili drugog lica. lice koje sa wim `ivi u trajnoj vanbra~noj zajednici. usvojilac ili usvojenik. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Protivzakonita naplata i isplata ^lan 356. (1) Slu`beno lice koje u vr{ewu slu`be upotrijebi silu.

ili da zajedni~ki napadnu lica ~ijem su nadzoru povjerena. u disciplinskom. (2) Ko svjedoka ili vje{taka u sudskom. (2) Kaznom iz stava 1. zanimawa ili poziva ili za{titna mjera zabrane vr{ewa odre|enih du`nosti. ne u~ini ili trpi. prekr{ajnom. Kr{ewe sudske odluke o zabrani vr{ewa du`nosti ili zanimawa ^lan 372. Prinuda prema licu koje vr{i pravosudnu funkciju ^lan 369. (1) Ko sudiju. wegovo ime ili odluku koja je u tom postupku donesena. Ko drugome omogu}i obavqawe zanimawa. (1) Ko u namjeri da sprije~i ili ote`a dokazivawe sakrije. Sudija ili drugo slu`beno lice koje je u~estvovalo u saslu{awu za{ti}enog svjedoka u krivi~nom postupku. djelatnosti ili du`nosti iako zna da mu je pravnosna`nom sudskom odlukom bila izre~ena mjera bezbjednosti zabrane vr{ewa du`nosti. a zna da to lice nije u~inilac. Davawe la`nog iskaza ^lan 365. (1) Ko prijavi neko lice da je u~inilo krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. vje{tak. silom. (2) Kaznom iz stava 1. 25. ovog ~lana koji upotrijebe silu ili ozbiqnu prijetwu. koji u~ini dostupnim neovla{}enoj osobi podatke o identitetu za{ti}enog svjedoka. ovog ~lana kazni}e se i ko prijavi da je u~iweno krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. Povreda ugleda suda ^lan 370. (5) Ako u~inilac dobrovoqno opozove svoj la`ni iskaz prije nego {to se donese kona~na odluka. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (4) Ako su usqed djela iz stava 3. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. uni{ti ili o{teti ili u~ini neupotrebqivim tu|i predmet ili ispravu koja slu`i kao dokaz. (1) Ko neovla{}eno otkrije ono {to je saznao u sudskom. te{kom tjelesnom povredom. silom ili ozbiqnom prijetwom prinudi da ne{to u~ini. Pobuna lica li{enih slobode ^lan 373. prekr{ajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku. prekr{ajnom ili disciplinskom postupku.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. kazni}e se zatvorom do tri godine. otmicom ili u sastavu grupe ili zlo~ina~ke organizacije. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zemqomjerni znak ili uop{te kakav znak o svojini na nepokretnosti. Ko u postupku pred sudom izlo`i poruzi sud ili ko isto djelo izvr{i pismenim podneskom sudu. Odavawe identiteta za{ti}enog svjedoka ^lan 368. (2) Ko djelo iz stava 1. upravnom ili drugom zakonom propisanom postupku. (1) Lica koja su na osnovu zakona li{ena slobode. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3) Ako je la`an iskaz dat u krivi~nom postupku. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. koja se skupe u namjeri da se nasilno oslobode. ili je takva zabrana nastala kao pravna posqedica osude. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. iako ga nije u~inio. (2) U~esnici u djelu iz stava 1. . kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ili obe}awem poklona ili kakve druge koristi navede da da la`an iskaz. tu`ioca ili wihovog zamjenika. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (3) Ako su usqed djela iz prethodnih stavova nastale te`e povrede prava drugoga ili zna~ajna materijalna {teta. prijetwom ili na drugi na~in prinudi. ili da ih silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu prinude da u~ine ili propuste ne{to {to je protivno wihovoj du`nosti. Povreda tajnosti postupka ^lan 367. a {to se po zakonu ne mo`e objaviti ili je odlukom suda ili nadle`nog organa progla{eno kao tajna. a na ovom iskazu je zasnovana odluka donesena u tom postupku. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. (3) Ko sam sebe prijavi da je u~inio kakvo krivi~no djelo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (4) Kaznom iz stava 3. ili pomjeri ili premjesti kakav grani~ni kamen. Spre~avawe dokazivawa ^lan 366. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. La`no prijavqivawe krivi~nog djela ^lan 364. ili ko u istoj namjeri ovakav znak la`no postavi. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje svjesno ne postupi po pravnosna`noj sudskoj odluci. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko bez dozvole suda objavi tok krivi~nog postupka koji se vodi protiv maloqetnika. Neizvr{ewe sudske odluke ^lan 371. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. jun 2003. iako zna da to djelo nije u~iweno. (1) Svjedok. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i slu`beno lice ili odgovorno lice koje odbije da izvr{i odluku Ustavnog suda koju je du`no da izvr{i. ovog ~lana kazni}e se i stranka koja prilikom izvo|ewa dokaza saslu{awem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da la`an iskaz. ovog ~lana kazni}e se i ko podmetawem tragova krivi~nog djela ili na drugi na~in izazove pokretawe krivi~nog postupka zbog krivi~nog djela za koje se goni po slu`benoj du`nosti protiv lica za koje zna da nije u~inilac tog djela. ovog ~lana nastupile osobito te{ke posqedice za okrivqenog. a mo`e se i osloboditi od kazne. upravnom. prevodilac ili tuma~ koji da la`an iskaz u postupku pred sudom. u~ini prijetwom ubistvom.Strana 46 .

koji sprije~i izvr{ewe krivi~nih djela navedenih u stavu 1. testament. u ve}oj mjeri o{teti ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivom. Povreda zakona od strane sudije ^lan 376. Posebni slu~ajevi falsifikovawa isprave ^lan 378. mjenicu. ili koje slu`benu ili poslovnu ispravu. ~ek. javnu ili slu`benu kwigu ili drugu kwigu koja se mora voditi na osnovu zakona. Bjekstvo lica li{enog slobode ^lan 374. kwige ili spisa sa neistinitom sadr`inom. ili koje svojim potpisom. (2) Kaznom iz stava 1. dr`e}i da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadr`aj. prodaja ili davawe na upotrebu sredstava za falsifikovawe isprava ^lan 380. zapisniku ili kwizi ovjeri ne{to neistinito {to ima da slu`i kao dokaz u pravnom saobra}aju. 5) ko ispravu na~ini na taj na~in {to neovla{}eno upotrijebi pravi pe~at ili znak. donese nezakonitu odluku ili na drugi na~in prekr{i zakon. odnosno veterinarsko uvjerewe iako zna da je neistinito. kwigu ili spis uni{ti. 3) ko ispravu izda u ime nekog lica bez wegovog ovla{}ewa ili u ime lica koje ne postoji. (2) Ko napravi la`nu javnu ispravu. Navo|ewe na ovjeravawe neistinitog sadr`aja ^lan 381. zvawe ili ~in. Omogu}avawe bjekstva licu li{enom slobode ^lan 375. u sudskom postupku s ciqem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu {tetu. Glava dvadeset deveta KRIVI^NA DJELA PROTIV PRAVNOG SAOBRA]AJA Falsifikovawe isprave ^lan 377. jun 2003. prodaje ili daje na upotrebu sredstva za falsifikovawe isprava. ovog ~lana ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vode}e ~lanove udru`ewa. (1) Ko izra|uje. a ovaj ima bitni uticaj na dokaznu snagu isprave. posjeduje. (1) Ko dovo|ewem u zabludu navede nadle`ni organ da u javnoj ispravi. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. Kaznom iz ~lana 377. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. (3) Izvr{ilac djela iz st. Glava trideseta KRIVI^NA DJELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA Zlo~ina~ko udru`ewe ^lan 383. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. odnosno slu`benim pe~atom omogu}i pravqewe takve isprave. odnosno veterinarsko uvjerewe iako zna da je neistinito. (2) Ko postane ~lan udru`ewa iz prethodnog stava.Strana 47 (3) Izvr{ilac djela iz stava 1. (1) Ko organizuje udru`ewe koje ima za ciq vr{ewe krivi~nih djela za koja se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. kwigu ili spis sa neistinitom sadr`inom. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kwigu ili spis upotrijebi u slu`bi ili poslovawu kao da su istiniti. (2) Kaznom iz stava 1. Lice li{eno slobode na osnovu zakona koje upotrebom sile protiv nekog lica ili prijetwom da }e neposredno napasti na `ivot ili tijelo pobjegne. obmanom ili na drugi na~in omogu}i bjekstvo licu koje je na osnovu zakona li{eno slobode. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko napravi la`nu ispravu ili preina~i pravu ispravu u namjeri da se takva upotrijebi kao prava ili ko takvu ispravu upotrijebi kao pravu ili je pribavi radi upotrebe. 1. . posjedovawe. (1) Ko silom. i 2. (1) Qekar ili veterinar koji izda neistinito qekarsko. Izdavawe i upotreba neistinitog qekarskog ili veterinarskog uvjerewa ^lan 382. koji dobrovoqno odustane od pobune prije upotrebe sile ili ozbiqne prijetwe. (2) Kaznom iz stava 1. kwigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese kakav va`an podatak.Srijeda. prijetwom. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje u slu`benu ili poslovnu ispravu. blanket ili kakav drugi predmet na kome je neko lice stavilo svoj potpis neovla{}eno popuni kakvom izjavom koja ima vrijednost za pravne odnose. odnosno slu`benim pe~atom ovjeri slu`benu ili poslovnu ispravu. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . Falsifikovawe ili uni{tavawe slu`bene isprave ^lan 379. zapisnik ili kwigu upotrijebi iako zna da su neistiniti. kazni}e se kaznom zatvora od {est mjeseci do pet godina. Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj. 25. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 4) ko kao izdavalac isprave uz svoj potpis stavi da ima kakav polo`aj. ili ko preina~i takvu pravu ispravu ili ko takvu la`nu ili preina~enu ispravu stavi u opticaj. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. oslobodi}e se od kazne. 2) ko drugog obmane u sadr`aju kakve isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu. ovog ~lana kazni}e se i slu`beno ili odgovorno lice koje neistinitu slu`benu ili poslovnu ispravu. oslobodi}e se od kazne. (2) Ako djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Izrada. ili svojim potpisom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. prikrije. ovog ~lana izvr{eno u organizovanoj grupi ili je omogu}eno bjekstvo vi{e lica. nabavqa. nabavqawe. stav 1. ovog ~lana kazni}e se i ko ovakvu ispravu. ovog zakona kazni}e se: 1) ko kakvu hartiju. ovog ~lana kazni}e se i ko upotrijebi neistinito qekarsko. (2) Sredstva za falsifikovawe oduze}e se. ili je dr`i radi toga da je upotrijebi ili je upotrijebi kao pravu. kazni}e se zatvorom do dvije godine.

kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. mo`e se osloboditi od kazne. ovog ~lana jedno ili vi{e lica li{eno `ivota ili te{ko tjelesno povrije|eno. 1. 25. ovog ~lana u~inilac uvrijedi ili zlostavi slu`beno lice. Ko se sa drugim dogovori da izvr{i krivi~no djelo za koje se mo`e izre}i kazna zatvora od tri godine ili te`a kazna. mo`e se osloboditi od kazne. ovog ~lana u~iweno prema sudiji ili javnom tu`iocu u vezi sa vr{ewem wihove sudijske. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. (3) Ako je usqed djela iz st. ili je izvr{ilac nekom licu nanio tjelesnu povredu. Dogovor za izvr{ewe krivi~nog djela ^lan 384. kazni}e se za samo u~estvovawe kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. etni~kih ili vjerskih simbola. (1) Ko izaziva ili raspaquje nacionalnu. . ili u ve}oj mjeri reme}ewe javnog reda i mira. razdor ili netrpeqivost. (2) Ako prilikom izvr{ewa djela iz stava 1. (1) Ko u~estvuje u skupini qudi koja zajedni~kim djelovawem sprije~i ili poku{a da sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupawem slu`benog lica. (2) Organizator i vo|a skupine koja izvr{i djelo iz stava 1. Spre~avawe slu`benog lica u vr{ewu slu`bene radwe ^lan 387. (4) Poku{aj djela iz stava 1. do 3. ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene radwe. vr{ewem nasiqa ili na drugi na~in ugro`ava sigurnost drugoga i time prouzrokuje znatno uznemirewe i strah kod gra|ana. ili koja poku{a da izvr{i takva krivi~na djela. i 2. (1) Ko te{kim vrije|awem ili grubim zlostavqawem. (2) Ako je pri djelovawu skupine iz stava 1. Organizovawe otpora ^lan 391. i 2. U~estvovawe u skupini koja izvr{i krivi~no djelo ^lan 386. skrnavqewem spomenika. ugro`avawem sigurnosti. (3) Ako je djelo iz st. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. Napad na slu`beno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti ^lan 388. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. rasne ili vjerske mr`we razdora ili netrpeqivosti ^lan 390. 1. ili mu nanese laku tjelesnu povredu ili prijeti upotrebom oru`ja. (4) Ako je u~inilac djela iz st. rasnu ili vjersku mr`wu. (1) Ko silom ili prijetwom da }e neposredno upotrijebiti silu sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe koju je preduzelo u okviru svojih ovla{}ewa ili ga na isti na~in prinudi na vr{ewe slu`bene radwe. (5) Ako je u~inilac djela iz st. ovog ~lana do{lo do nereda. hvatawa u~inioca krivi~nog djela ili ~uvawa lica li{enog slobode. (2) Ako je djelo iz stava 1. kao i sredstva za wihovu izradu.Strana 48 . ili je do{lo do te`eg poni`avawa ili zlostavqawa ve}eg broja lica. (2) Ako je djelo iz stava 1. (3) Ko djelo iz st. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. tjelesno povrijedi ili mu prijeti upotrebom oru`ja. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. uni{ti ili o{teti imovinu ve}e vrijednosti. kazni}e se zatvorom do tri godine.obiqe`ja ili grobova. izlagawem poruzi nacionalnih. oduze}e se. ovog ~lana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupawem slu`benog lica ili lica koje mu poma`e. ovog ~lana u~iweno prinudom. nasiqa ili drugih te{kih posqedica za zajedni~ki `ivot naroda i ostalih koji `ive u Republici Srpskoj. u~esnik skupine za samo u~estvovawe kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ovog ~lana slu`beno lice ili lice za koje zna da mu poma`e zlostavi. zlostavqawem. Izazivawe nacionalne. 1. ovog ~lana. odnosno tu`ila~ke du`nosti ili slu`benom licu ili licu koje mu poma`e pri vr{ewu poslova bezbjednosti. ovog ~lana je ka`wiv. 1. 1. (4) Materijal i predmeti koji nose poruke iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. do 3. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. o{te}ewem tu|ih stvari. ovog ~lana. odnosno tu`ila~ke du`nosti ili slu`benom licu u vr{ewu poslova bezbjednosti. (3) Organizator ili vo|a skupine koja izvr{i djelo iz st. kazni}e se samo za u~estvovawe nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. i 2. U~estvovawe u skupini koja sprije~i slu`beno lice u vr{ewu slu`bene radwe ^lan 389. ovog ~lana u~ini prema sudiji ili javnom tu`iocu pri vr{ewu wihove sudijske. (2) Ako u~inilac pri izvr{ewu djela iz stava 1. (1) Ko u~estvuje u skupini qudi koja zajedni~kim djelovawem izvr{i kakvo nasiqe prema qudima. spomen . 1. ili {iri ideje o superiornosti jedne rase ili naroda nad drugim. jun 2003. i 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. kazni}e se zatvorom do tri godine. ili u~ini neko drugo te{ko nasiqe. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. (1) Ko napadne ili ozbiqno prijeti da }e napasti slu`beno lice ili lice za koje zna da mu poma`e u vr{ewu slu`bene du`nosti. ovog ~lana izvr{eno od strane dva ili vi{e lica. Nasilni~ko pona{awe ^lan 385. razmno`avawe ili rasturawe. ovog ~lana. (1) Ko organizuje ili druge poziva na pru`awe nasilnog otpora prema zakonitim odlukama ili mjerama nadle`nih organa ili prema slu`benom licu u vr{ewu slu`bene radwe.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda.

1. (1) Ko protivpravno oduzme. proda. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. ili kakvo drugo borbeno sredstvo ~ije izra|ivawe. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. nabavi. ili otrove za koje zna da su namijeweni za izvr{ewe krivi~nog djela. (1) Ko neovla{}eno izradi. unese u zemqu ili iz we iznese. ili u sastavu organizovane grupe. 1. (3) Kaznom iz stava 2. i sredstva za wihovo pravqewe.Srijeda. (1) Ko se u namjeri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu {tetu la`no predstavqa kao slu`beno ili vojno lice. nabavqawe. Skidawe ili povreda slu`benog pe~ata ili znaka ^lan 394. Protivpravno mijewawe teritorijalne podjele Republike Srpske ^lan 392. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. otpira~ ili neko drugo sredstvo za provaqivawe iako zna da je namijeweno za izvr{ewe krivi~nog djela. ovog ~lana kazni}e se ko izradi. Ko upotrebom sile ili ozbiqne prijetwe da }e upotrijebiti silu ili na drugi protivpravan na~in izmijeni zakonom utvr|enu teritorijalnu podjelu Republike Srpske. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do pet godina. (1) Ko oru`je. (1) Ko neovla{}eno organizuje kocku ili druge igre na sre}u koje su zabrawene. proda ili da na kori{}ewe uputstvo ili sredstvo koje je namijeweno za ula`ewe u kompjuterski sistem. prepravi. prodaja. o{teti ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivim slu`beni pe~at. ili ko bez skidawa ili povrede pe~ata ili znaka u|e u takvu prostoriju ili otvori predmet na koji je bio stavqen slu`beni pe~at ili znak. jun 2003. odnosno rezervne dijelove oru`ja. Nedozvoqena proizvodwa i promet oru`ja ili eksplozivnih materija ^lan 399. (2) Poku{aj je ka`wiv. kwigu. ovog ~lana preduzima se po prijedlogu. ovog ~lana oru`je. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . kazni}e se zatvorom do tri godine. (6) Predmeti iz prethodnih stavova i sredstva za wihovo pravqewe. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. preduze}u. sakrije. (3) Organizator ili vo|a grupe }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina. Izra|ivawe i nabavqawe oru`ja i sredstava namijewenih za izvr{ewe krivi~nih djela ^lan 398. Ko se neovla{}eno i za nagradu bavi odre|enim zanimawem za ~ije bavqewe je. dr`i. unese u zemqu ili iz we iznese sastavne. ovog ~lana kazni}e se i ko izvr{i kakvu radwu koju je ovla{}eno da izvr{i samo odre|eno slu`beno ili vojno lice. odnosno organizacije. (1) Ko samovlasno pribavqa neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada. . Oduzimawe ili uni{tewe slu`benog pe~ata ili slu`benih spisa ^lan 395. potrebna dozvola nadle`nog organa. spis ili ispravu koja pripada dr`avnom organu. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. i 3. (2) Ko samovlasno pribavqa neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada upotrebom sile ili ozbiqne prijetwe da }e napasti na `ivot ili tijelo. kazni}e se zatvorom do tri godine. vr{i razmjenu. La`no predstavqawe ^lan 396. kazni}e se zatvorom do jedne godine.Strana 49 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. izra|uje. materijal ili dijelove za koje zna da }e biti upotrijebqeni za proizvodwu ili upotrebu predmeta iz prethodnih stavova. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 25. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. Samovla{}e ^lan 397. eksplozivnih materija ili kakvih drugih borbenih sredstava ili opreme. Kockawe ^lan 400. ovog ~lana. biolo{ko ili nuklearno oru`je. (2) Istom kaznom kazni}e se i ko za nagradu stavqa na raspolagawe prostorije radi kockawa ili na drugi na~in za nagradu omogu}ava kockawe. (4) Predmeti iz st. do 3. pribavi. nabavqa ili drugom omogu}ava da do wih do|e. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. municija ili eksplozivne materije ili druga borbena sredstva u ve}oj koli~ini ili vrijednosti ili je u pitawu oru`je ili druga borbena sredstva velike razorne mo}i i opasnosti. (2) Ko napravi ili drugom ustupi la`ni kqu~. ili neovla{}eno nosi kakve znake slu`benog ili vojnog lica. vr{i razmjenu. municije. ovog ~lana do{lo do nesprovo|ewa ili znatnog ote`avawa u sprovo|ewu zakonite odluke ili mjere dr`avnih organa. preno{ewe i rasturawe oduze}e se. (4) Ko organizuje udru`ewe radi vr{ewa krivi~nih djela iz st. kazni}e se kaznom propisanom za ta djela. dr`i. ili je djelo izvr{eno u skupini. (2) Ako je predmet djela iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (4) Gowewe za djelo iz stava 1. 2. hemijsko. no{ewe ili dr`awe gra|anima uop{te nije dozvoqeno ili je ograni~eno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. dr`i. pribavi. eksplozivne materije ili sredstva potrebna za wihovo spravqawe. municiju ili eksplozivne materije. Neovla{}eno bavqewe odre|enim zanimawem ^lan 393. po zakonu ili drugim propisima donijetim na osnovu zakona. kazni}e se zatvorom do dvije godine. (5) Ko postane ~lan udru`ewa iz prethodnog stava. (2) Kaznom iz stava 1. ustanovi ili drugom pravnom licu koje vr{i javna ovla{}ewa ili se kod wih nalazi. preno{ewe i rasturawe oduze}e se. vatreno. (3) Ko neovla{}eno izradi. (3) Ko djela iz prethodnih stavova u~ini za drugoga. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. proda. uni{ti. (1) Ko skine ili povrijedi slu`beni pe~at ili znak koji je ovla{}eno slu`beno lice stavilo radi osigurawa predmeta ili prostorije.

(2) Kaznom iz stava 1. (2) Ako je djelo iz stava 1. . elektri~nom ili drugom energijom. ili ih u slu~aju potrebe ne stavi u dejstvo. razru{i.Strana 50 . elektri~nu ili drugu energiju ili ure|aje sistema veza ili druge javne ure|aje i time prouzrokuje poreme}aj u `ivotu gra|ana ili funkcionisawu privrede. (1) Ko po`arom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. odnese. a za djelo iz stava 3. ili ih u slu~aju potrebe ne stavi u funkciju. izazove opasnost za `ivot qudi ili za imovinu ve}eg obima. 1. gas. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ili uop{te ne postupa po propisima o mjerama za{tite na radu i tako prouzrokuje opasnost za `ivot qudi ili imovinu ve}ih razmjera. (4) Ako je usqed djela iz st. (4) Ako je usqed djela iz st. zatvorom od tri do petnaest godina. a ako taj iznos prelazi 50. 3. 2. poplave. i 2. 1. i 3. Stvarawe opasnosti nepropisnim izvo|ewem gra|evinskih radova ^lan 403. (4) Predmeti kocke kao i novac zate~en pri kocki oduze}e se. kazni}e se i slu`beno ili odgovorno lice koje ne postavi propisane ure|aje za za{titu od po`ara. 1. ovog ~lana pribavqena protivpravna imovinska korist ili je prouzrokovana {teta koja prelazi iznos od 10. o{teti. eksplozije. 1. gradili{tu ili nekom drugom mjestu gdje se obavqa rad uni{ti. zatvorom od tri do petnaest godina. zatvorom od jedne do dvanaest godina. i 2. 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. o{teti. tvornicama. zatvorom od tri do petnaest godina. 25. (6) Ako je usqed djela iz st.000 KM. u~inilac }e se kazniti za djela iz st. od jedne do osam godina. Povreda groba ili le{a ^lan 401. a za djelo iz stava 4. toplotu. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. (3) Ako je djelo iz st. i 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. i 2. dio le{a ili posmrtne ostatke. ovog ~lana u~iwena nehatno. otrova. (3) Ako je djelo iz st. (5) Ako je usqed djela iz st. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. Glava trideset prva KRIVI^NA DJELA PROTIV OP[TE SIGURNOSTI QUDI I IMOVINE Izazivawe op{te opasnosti ^lan 402. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. zatvorom od jedne do osam godina. ne postavi za{titne ure|aje ili ih ne odr`ava u ispravnom stawu. a za djelo iz stava 3. u~ini neupotrebqivim ili ukloni ure|aje javne upotrebe za vodu. zatvorom od jedne do deset godina. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. i 2. i 4. kazni}e se zatvorom od tri do petnaest godina. zatvorom od jedne do osam godina. 1. eksplozijom. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. postupi protivno propisima ili op{tepriznatim tehni~kim pravilima i time izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. poplavom. 1. (3) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. (1) Ko neovla{}eno prekopa. (3) Ako su djela iz st. i 3. izmjeni.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. 1. 2. i 2. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. ovog ~lana u~iweno prema dva ili vi{e grobova ili ga je izvr{ilo dvoje ili vi{e lica ili je to u~iweno na naro~ito grub na~in. za djelo iz stava 3. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. iskqu~i ili ukloni za{titne ure|aje i tako prouzrokuje opasnost za `ivot qudi ili za imovinu ve}ih razmjera kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. a za djelo iz stava 2. ovog ~lana u~iweno nehatno. joniziraju}im ili radioaktivnim zra~ewem. kazni}e se kaznom zatvora do tri godine i nov~anom kaznom. o{teti ili grubo povrijedi grob ili drugo mjesto u kome se umrli sahrawuju. i 2. i 2. 1. zatvorom od jedne do deset godina. (5) Ako je usqed djela iz st. jun 2003. (4) Ako su djela iz st. pucawem iz vatrenog oru`ja ili kakvom drugom op{teopasnom radwom ili op{pteopasnim sredstvom. ovog ~lana. (1) Ko u rudniku. motornom silom. a za djelo iz stava 2. i 4. ovog ~lana u~iweno nehatno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. a za djelo iz stava 4. tvornici. O{te}ewe za{titnih ure|aja na radu ^lan 404. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. ili uop{te ne postupa po propisima ili tehni~kim pravilima o za{titnim mjerama. 1. i 3. gradili{tima ili drugim mjestima gdje se obavqaju radovi. otrovom ili otrovnim gasom. gradwi mostova ili puteva ili kakvoj drugoj gradwi. i 2. sakrije ili na neki na~in oskrnavi le{. (2) Ko neovla{}eno iskopa. i time izazove opasnost za `ivot qudi i imovinu ve}eg obima. 3. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. zatvorom od jedne do deset godina. rukovo|ewu ili izvo|ewu gra|evinskih radova. (3) Ko se pri kocki poslu`i la`nim ili obiqe`enim kartama ili drugom obmanom. ili ove ure|aje ne odr`ava u ispravnom stawu. elektri~ne energije ili drugih opasnih sredstava. o{teti. O{te}ewe ili uni{tewe javnih ure|aja ^lan 405. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. 1. (1) Odgovorno lice koje pri projektovawu. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 1. 2. (2) Lice koje je odgovorno za preduzimawe mjera za{tite na radu u rudnicima. (1) Ko uni{ti. izvr{ena na mjestu gde je okupqen ve}i broj qudi. 1. 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. otrovnih gasova ili joniziraju}ih ili radioaktivnih zra~ewa. (5) Ako je izvr{ewem djela iz stava 1.000 KM.

izazove nesre}u. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom do tri godine. jun 2003. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. 1. (2) Ako je djelo iz stava 1.000 KM.Srijeda. (2) Ako je djelo iz stava 1. O{te}ewe brana i vodoprivrednih objekata ^lan 406. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.Strana 51 (2) Ako je usqed djela iz stava 1. uni{ti ili u~ini neupotrebqivim vodoprivredni objekat ve}eg zna~aja. zatvorom od tri do petnaest godina. a za djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. i 2. tramvajskog. prevoznim sredstvima ili javnim saobra}ajem ili nad ispuwavawem propisanih uslova rada voza~a. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. i 2. poplava. (3) Ako je djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. ovog ~lana u~iweno nehatno. a za djelo iz stava 2. eksplozije. postavqawem prepreka na saobra}ajnicama ili na drugi na~in tako ugrozi javni saobra}aj da time izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili imovinu ve}eg obima. Ko protivno propisima o prometu eksplozivnog ili lako zapaqivog materijala preda na prevoz javnim saobra}ajnim sredstvima eksplozivni ili lako zapaqivi materijal ili takav materijal sam prenosi koriste}i se javnim saobra}ajnim sredstvima. ovog ~lana nastao znatan poreme}aj u kori{}ewu ovih ure|aja. Nesavjesno vr{ewe nadzora nad javnim saobra}ajem ^lan 413. Ko suprotno naredbi ili pozivu nadle`nog organa ili organizacije bez opravdanog razloga odbije da u~estvuje u otklawawu opasnosti od po`ara. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a za djelo iz stava 2. (1) Ko o{teti. trolejbuskog. eksplozija. (1) Ko neprijavqivawem ili neblagovremenim prijavqivawem nadle`nom organu ili na drugi na~in ne preduzme mjere da se otkloni kakav po`ar. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. pa usqed toga kod drugoga nastupi te{ka tjelesna povreda ili imovinska {teta preko 3. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. ovog ~lana u~iweno nehatno. (1) U~esnik u saobra}aju na putevima koji se ne pridr`ava saobra}ajnih propisa i time tako ugrozi javni saobra}aj da dovede u opasnost `ivot qudi ili imovinu ve}eg obima. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. 25. ili kome je povjereno rukovo|ewe vo`wom. ovog ~lana u~iweno nehatno. (1) Ko o{teti ure|aj ili branu koji slu`e za za{titu od prirodnih nepogoda. (3) Ako je usqed djela iz st. (2) Ako je djelo iz stava 1. ili 2. zatvorom od jedne do osam godina. 1. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . Ugro`avawe posebnih vidova saobra}aja ^lan 411. zatvorom od dvije do dvanaest godina. od jedne do osam godina. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda nekog lica ili imovinska {teta velikih razmjera. brodskog ili saobra}aja `i~arom. ovog ~lana u~iweno nehatno. Neotklawawe opasnosti ^lan 408. (3) Ako su djela iz st. saobra}ajna nezgoda ili kakva druga opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima iako je to mogao da u~ini bez opasnosti za sebe ili drugog. (4) Ako je usqed djela iz st. (1) Ko uni{tewem. a za djelo iz stava 2. a za djelo iz stava 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. zatvorom od dvije do petnaest godina. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. a za djelo iz stava 2. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. poplava ili drugih op{tih opasnosti. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (4) Ako je usqed djela iz stava 1. zatvorom do dvije godine. uklawawem ili te`im o{te}ewem saobra}ajnih ure|aja. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se zatvorom od jedne do pet godina. poplave. sredstava. 1. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. znakova ili ure|aja za signalizaciju koji slu`e bezbjednosti saobra}aja. autobuskog. (3) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana u~iwena nehatno. Nepropisno prevo`ewe ili preno{ewe op{teopasnih materija ^lan 407. Glava trideset druga KRIVI^NA DJELA PROTIV BEZBJEDNOSTI JAVNOG SAOBRA]AJA Ugro`avawe javnog saobra}aja ^lan 410. koje nesavjesnim vr{ewem svoje du`nosti izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. (1) Ko kr{ewem propisa o bezbjednosti `eqezni~kog. . zatvorom od jedne do osam godina. zatvorom do tri godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. i 2. (3) Ako je usqed djela iz st. (2) Ko odvra}awem ili na drugi na~in sprije~i drugog u preduzimawu mjera za otklawawe po`ara. Ugro`avawe javnog saobra}aja opasnom radwom ili sredstvom ^lan 412. 1. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. i 2. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. 1. kazni}e se zatvorom do tri godine. saobra}ajne nezgode ili kakve druge opasnosti za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. (1) Odgovorno lice kome je povjeren nadzor nad stawem i odr`avawem saobra}ajnica i objekata na wima. ili davawem pogre{nih znakova ili signala. zatvorom od jedne do osam godina. Neu~estvovawe u otklawawu op{te opasnosti ^lan 409. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina.

u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. a za djelo iz stava 2. (1) Ko o{teti. ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog svijeta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. Uni{tewe ili o{te}ewe za{ti}enog prirodnog dobra ^lan 420. 1. 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ovog ~lana u~iwena nehatno. (2) Ako je krivi~no djelo iz stava 1. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica. uticaja alkohola ili drugih razloga nije u stawu da bezbjedno upravqa vozilom ili da vozilo nije ispravno. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Kaznom iz stava 1. Glava trideset tre}a KRIVI^NA DJELA PROTIV @IVOTNE SREDINE Zaga|ivawe `ivotne sredine ^lan 415. (2) Ako je uni{teno ili o{te}eno prirodno dobro od izuzetnog zna~aja. vode ili zemqi{ta u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. 25. zatvorom od jedne do osam godina. i 2. i 2. 1. nov~anom kaznom ili zatvorom od {est mjeseci do dvije godine. (1) Ko kr{ewem propisa o za{titi. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (1) Ko uni{ti ili o{teti za{ti}eno prirodno dobro od ve}eg zna~aja. 1. Ugro`avawe `ivotne sredine bukom ^lan 417. (1) Voza~ motornog vozila ili drugog prevoznog sredstva koji ostavi bez pomo}i lice koje je tim prevoznim sredstvom ili radi wega povrije|eno. (5) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana u~iweno nehatno. stavqawe u pogon ili upotrebu objekta ili postrojewa kojim se u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru zaga|uje `ivotna sredina. Zaga|ivawe `ivotne sredine otpadnim materijama ^lan 416. ovog ~lana u~iwena nehatno. 1. nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. pa tako izazove opasnost za `ivot ili tijelo qudi ili za imovinu ve}eg obima. biqaka ili drugog rastiwa na {irem prostoru ili je `ivotna sredina zaga|ena u toj mjeri da je ugro`eno zdravqe qudi ili `ivotiwa. zemqi{te ili voda u mjeri koja mo`e izazvati opasnost za zdravqe ili `ivot qudi ili `ivotiwa ili ugroziti opstanak {uma. jun 2003. zatvorom od jedne do osam godina. ovog ~lana. (3) Ako je zbog neukazivawa pomo}i nastupila smrt povrije|enog lica. i 2. i 2. zatvorom od dvije do dvanaest godina. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. . radi ~ega je do{lo do zaga|ewa vazduha. 1. biqaka ili drugog rastiwa. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. i 3. ukloni ili na drugi na~in u~ini neupotrebqivim objekte ili ure|aje za za{titu `ivotne sredine. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (3) Ako je usqed djela iz st. ovog ~lana nastupila te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili imovinska {teta velikih razmjera. i 2. skladi{ti ili prevozi radioaktivne ili druge opasne materije ili sa wima postupa na na~in kojim se ugro`ava vazduh. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. sakupqa. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. a za djelo iz stava 2. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do tri godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Srijeda. (1) Ko protivno propisima prera|uje. (3) Ako je djelo iz st. o~uvawu i unapre|ewu `ivotne sredine zagadi vazduh. (2) Ako je zbog neukazivawa pomo}i nastupila te{ka tjelesna povreda povrije|enog lica. ovog ~lana do{lo do uni{tewa ili znatnog o{te}ewa {uma. 1. (2) Ko zloupotrebom svog slu`benog polo`aja ili ovla{}ewa odobri vr{ewe djela iz stava 1. 2. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (3) Ako je djelo iz stava 1. a za djelo iz stava 3. i 3. Protivpravna izgradwa i stavqawe u pogon objekata i postrojewa ^lan 418. O{te}ewe objekata i ure|aja za za{titu `ivotne sredine ^lan 419. u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do pet godina. odbacuje. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje protivno propisima o za{titi. zemqi{te ili vodu u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. i 2. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog sveta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. zatvorom od {est mjeseci do pet godina. a za djelo iz stava 3. uni{ti. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice koje izda nalog za vo`wu ili dopusti vo`wu iako zna da voza~ zbog umora. kazni}e se nov~anom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine. ovog ~lana u~iweno nehatno. ovog ~lana do{lo do uni{tewa `ivotiwskog ili biqnog svijeta velikih razmjera ili do zaga|ewa `ivotne sredine u toj mjeri da je time stvorena opasnost za `ivot ili zdravqe qudi. odla`e. (3) Ako su djela iz st. Nepru`awe pomo}i licu povrije|enom u saobra}ajnoj nesre}i ^lan 414. bolesti. 1. (4) Ako je usqed djela iz st. o~uvawu i unapre|ewu `ivotne sredine dozvoli izgradwu. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. (1) Ko protivno propisima stvara buku koja mo`e biti opasna za zdravqe qudi. (3) Ako su djela iz st. u~inilac }e se kazniti za djelo iz st. 1.Strana 52 .

ovog ~lana kazni}e se i ko za vrijeme trajawa opasnosti od bolesti i {teto~ina koje mogu ugroziti biqni svijet ne postupi po propisima i naredbama kojima se odre|uju mjere za suzbijawe ili spre~avawe bolesti. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e `ivotiwa ili druga znatna {teta. i 2. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Ko kakvom {kodqivom materijom izazove uni{tewe biqa. a obavqa poslove zdravstvene za{tite `ivotiwa ili druge veterinarske zahvate. ovog ~lana u~iweno iz nehata. (1) Ko proizvede radi prodaje ili stavi u promet sredstva za lije~ewe ili za spre~avawe zaraze kod `ivotiwa. i 2. ovog ~lana u~iwena nehatno. (1) Ko protivno propisima unese u Republiku Srpsku radioaktivne ili druge materije ili otpatke {tetne za `ivot ili zdravqe qudi. (1) Slu`beno ili odgovorno lice koje ne postupi po odluci nadle`nog organa o preduzimawu mjera za{tite `ivotne sredine. ovog ~lana nastupila znatna {teta. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. je ka`wiv. . ovog ~lana. (2) Kaznom iz stava 1. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. do 3. 1. Ko stavi pesticide u promet bez dozvole ili izda drugi pesticid umjesto propisanog ako zamjena nije dozvoqena ili na drugi na~in nesavjesno postupa u prometu pesticida i time izazove opasnost za `ivot ili zdravqe qudi ili za `ivotnu sredinu.Strana 53 Proizvodwa {tetnih sredstava za lije~ewe `ivotiwa ^lan 421. Neizvr{ewe odluke o mjerama za{tite `ivotne sredine ^lan 428. a koli~ina oborenog drveta je ve}a od tri kubna metra. (3) Ako je usqed djela iz st. Uno{ewe opasnih materija u Republiku Srpsku ^lan 429. u~inilac }e se kazniti zatvorom do tri godine. rijeci ili kanalu ili poribqavawem iz zara`enih voda prouzrokuje opasnost za opstanak riba ili drugih vodenih `ivotiwa. (2) Ako je djelo iz stava 1.Srijeda. (2) Pri izricawu uslovne osude sud mo`e odrediti obavezu u~iniocu da u odre|enom roku preduzme mjere koje je nadle`ni organ odredio. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Nesavjesno postupawe u prometu pesticida ^lan 424. Neovla{}eno obavqawe veterinarskih usluga ^lan 426. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 49 . u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (4) Ako je djelo iz st. (2) Kaznom iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (2) Ko zloupotrebom svog polo`aja ili ovla{}ewa protivno propisima omogu}i da se u Republiku Srpsku unesu materije ili otpaci iz stava 1. Lice koje nema propisanu stru~nu spremu. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e ve}eg broja `ivotiwa ili riba u ve}oj vrednosti. [umska kra|a ^lan 430. (3) Ako su djela iz st. (1) Veterinar ili ovla{}eni veterinarski pomo}nik koji pri pru`awu veterinarske pomo}i propi{e ili primijeni o~igledno nepodobno sredstvo ili o~igledno nepravilan na~in lije~ewa ili uop{te nesavjesno postupa pri lije~ewu i time prouzrokuje uginu}e stoke ili uginu}e `ivine u ve}em broju. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (1) Ko kakvom {kodqivom materijom zagadi hranu ili vodu koja slu`i za ishranu ili napajawe `ivotiwa i time dovede u opasnost wihov `ivot ili zdravqe. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. 1. kazni}e se zatvorom od {est mjeseci do pet godina. vo}aka ili drugih zasada i time nanese {tetu ve}ih razmjera. odnosno napajawe `ivotiwa ^lan 422. Uni{tewe zasada ^lan 427. Nepostupawe po propisima za suzbijawe bolesti `ivotiwa i biqa ^lan 423. odnosno {teto~ina. koja su opasna za wihov `ivot ili zdravqe. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. (3) Ako je djelima iz st. (4) Ako su djela iz st. jezeru. ovog ~lana u~iweno nehatno. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko ne postupi po propisima i naredbama kojima nadle`no dr`avno tijelo odre|uje mjere za suzbijawe ili spre~avawe zarazne bolesti kod `ivotiwa ili biqa i time izazove opasnost od {irewa te bolesti ili wenih uzro~nika ili biqnih {teto~ina. ovog ~lana kazni}e se i ko kakvom {kodqivom materijom zagadi vodu u ribwaku. 1. jun 2003. Zaga|ivawe hrane i vode za ishranu. ovog ~lana u~iwena nehatno. i 2. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. (1) Ko radi kra|e u {umi obori jedno ili vi{e stabala. i 2. (2) Ako je djelom iz stava 1. (3) Poku{aj djela iz stava 1. Nesavjesno pru`awe veterinarske pomo}i ^lan 425. 25. 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

i 2. nacionalnom parku. (3) Ko djelo iz st. kazni}e se zatvorom do tri godine i nov~anom kaznom. (1) Ko lovi divqa~ za vrijeme lovostaja. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Izazivawe po`ara ^lan 432. prirodna rijetkost ili drugo prirodno bogatstvo. (3) Ulov i sredstva za ribolov oduze}e se. otrovom.Strana 54 . Glava trideset ~etvrta PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 438. jula 2003. u~inilac }e se kazniti za djelo iz stava 1. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. Broj: 01-453/03 28. a za djelo iz stava 2. (1) Ko se surovo pona{a prema `ivotiwama ili ih izla`e nepotrebnim ili dugotrajnim mukama ili stradawima. ovog ~lana kazni}e se i ko izazove po`ar u za{ti}enoj {umi. (1) Ko protivno propisima ili naredbama nadle`nih organa vr{i sje~u ili kr~ewe {uma. ovog ~lana u~iwena nehatno. Krivi~na sankcija izre~ena pravnosna`nom presudom prije stupawa na snagu ovog zakona. i 2. ^lan 440. u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. sredstvom za omamqivawe i time prouzrokuje uginu}e ribe ili ko lovi ribu na na~in {tetan za weno rasplo|avawe. ili ako je djelo u~iweno u za{titnoj {umi. ovog ~lana u~iweno prema visokoj divqa~i. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do {est mjeseci. (3) Ako je djelo iz stava 2.Broj 49 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Nezakonit lov Srijeda. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. Dr Dragan Kalini}. 25. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. ^lan 436. (2) Ko neovla{}eno lovi u zabrawenom lovi{tu. Danom stupawa na snagu ovog zakona prestaju da va`e sve krivi~nopravne odredbe sadr`ane u drugim zakonima koje su u suprotnosti sa ovim zakonom. Pravnosna`no izre~ena kazna do`ivotnog zatvora do dana stupawa na snagu ovog zakona. s. ovog ~lana u~ini nehatno. Izno{ewe u inostranstvo posebno za{ti}enih biqaka ili `ivotiwa ^lan 434. (3) Ako su djela iz st. ovog ~lana prouzrokovano uginu}e ribe ili drugih slatkovodnih `ivotiwa u ve}im razmjerama. ^lan 439. spomenik kulture. ovog ~lana u~ini u za{titnoj {umi. razara wihova stani{ta u ve}oj mjeri ili na {irem prostoru. elektri~nom strujom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od {est mjeseci do pet godina i nov~anom kaznom. nov~anom kaznom ili zatvorom do tri mjeseca. (4) Ko lovi rijetku ili prorije|enu vrstu divqa~i ~iji je lov zabrawen ili ko lovi bez posebne dozvole odre|enu vrstu divqa~i za ~iji je lov potrebna takva dozvola. jun 2003. 1. a ako je izvr{ewe zapo~eto obustavi}e se. Uzurpacija nekretnina ^lan 435. (2) Kaznom iz stava 1. postaje kazna dugotrajnog zatvora od 45 godina. Pusto{ewe {uma ^lan 431. ovog ~lana u~iweno u namjeri da se oboreno drvo proda ili ako je koli~ina oborenog drveta ve}a od osam kubnih metara. (2) Ko djelo iz stava 1. (1) Ko lovi ribu i druge slatkovodne `ivotiwe u vrijeme kada je to zabraweno ili na podru~jima na kojima je to zabraweno ili ko lovi ribu i druge slatkovodne `ivotiwe eksplozivom. u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine. ili ko lovi na na~in ili sredstvima kojima se divqa~ masovno uni{tava.r. ili ko podbjequje stabla ili na drugi na~in pusto{i {umu ili obori vi{e stabala u parku ili drvoredu. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do tri godine. Mu~ewe i ubijawe `ivotiwa ^lan 433. (5) Ulovqena divqa~ i sredstva upotrijebqena za lov oduze}e se. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. kazni}e se zatvorom od jedne do osam godina. vo}waku ili drugoj {umi sa specijalnom namjenom. kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do dvije godine. ili ih protivno propisima ubija. ubije ili rani divqa~ ili je uhvati `ivu. ne}e se izvr{iti ako u ovom zakonu ili u Krivi~nom zakonu Bosne i Hercegovine djelo iz te presude nije predvi|eno kao krivi~no djelo. Ko protivno propisima izveze ili iznese u inostranstvo posebno za{ti}enu biqku ili `ivotiwu. (1) Ko izazove {umski po`ar usqed kojeg nastupi {teta velikih razmjera. nov~anom kaznom ili zatvorom do jedne godine. nacionalnom parku ili u drugim {umama sa posebnom namjenom. godine Bawa Luka Predsjednik Narodne skup{tine. Ko u namjeri posjedovawa i kori{}ewa zauzme nekretninu koja je progla{ena kao dobro od op{teg zna~aja. godine. . ^lan 441. nacionalnom parku ili drugoj {umi s posebnom namjenom. (2) Ako je usqed djela iz stava 1. (2) Ako je djelo iz stava 1. 1. ili `itnim poqima. Nezakonit ribolov ^lan 437. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog ~lana do{lo do uginu}a ve}eg broja `ivotiwa koje pripadaju posebno za{ti}enim `ivotiwskim vrstama. kazni}e se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. Ovaj zakon stupa na snagu 1. maja 2003.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful