www.kumarikrishna.blogspot.

com

வ ணக ள ள ன சறற வ த ளளக ண தத ஜ
ஜ பளர (1571-1630)

ஹ னஸ

"எனகக ஆழநத உளஜள ள [Insights] அள தத டவளகக ந ன நனற கற கறன."

ஹ னஸ ஜ பளர

Fig. 1
Planetary Motions
By Kepler
வ ணக

ள ள ன ந ரசச ள) வ ளக )

க*க ஞ ன ள

2500 ஆணட ளகக மனப வ ழநத க*க
ண த க/ளத ப ததக *ஸ [Pythagoras], ப/ ள)
ஒர க ள/ க ரத , அத /றற அணடங ளடன அக ன ள/)/ னச ச )ளனச சறற
வர றத எனற அபகப கத கற ) ரக ற ர! அணட க ளங ள ) வம ச8 ) ஓர ண த
ஒழஙள க ளடபப டதத, ந8ணட இளடஜவள ) ல ச8 ) ல கவறப டடல சறற
வர னறன எனறம அற வ ததளள ர! ஆன ல அவரககப ப ன வநத க*க ஞ ன ள ல
ச லர / றபடட ரதளத உபகதச தத வநத ர ள!
க*க கவத நத அ ஸட டல [Aristotle (384-322 B.C.)] ப/ உரணளட வடவ னத
எனபதறக இ*ணட உத *ணங ளளக டடன ர! டலல / தநத வரம பபலன ப ய/*க
மப நன த ன மதன மதல த ஜத டவ ன ல ஜத
றத! பபல ள*ள) கந க ஜநரங ,
ஜநரங
மபதத ன மழ உ)*தளதயம ண மட றத! அடதத ச ) * ணதத ன கப த,
சநத *ன ல படம ப/ ) ன ந ழல வளளநத ணப பட றத! க ள வடவ ல ப/
இரநத லத ன ந லவ ல அம/ த வளளவ ந ழளல உணட
மடயம! ப/ ள) ள/)/ க
ஜ ணட ச )னம /றற க ள ளம சறற வர னறன எனற ஜ ளள ள)
ஊ ததவர ள ல அவரம ஒரவர! அநத அ ஸட டலத ன, க*க க/ளத ப ள டகட வ ன
ச8டர, / அஜலகஸ ணட ன / ணப / க கர!
க*க வ ன )ல க/ளத, அ ஸட ரசசஸ [Aristarchus (310-230 B.C.)] ப/ த கன தனனசச ல

www.kumarikrishna.blogspot.com
சழலவளதயம, ப/ ச )ளனச சறற வரவளதயம எடததக கற )வர! ப த ள) ள/)/ க
ஜ ணட [Sun-centered or Heliocentric] சறற வரம அணட க ளங ள அள/நத ஓர
ப *பஞசதளத அவரத ன மதன மதல அற வ ததவர! அவ*த க டப ட ச ) சநத *
க ளங ள ன வடவளளவயம, ப/ ) லரநத அவறற ன த*தளதயம ணக ட உதவ )த!
ப த ந லளவ வ ட / ப ஜப ஜதனறம, அத சநத * த*தளத வ ட ஜவக ஜத ளலவ ல
உளளஜதனறம கற ன ர. ஒர க ள உரணளடள)த த) தத, அதனளகள ச )ளன
ள/)தத ல ளவதத, வ ண/8ன ளள அபப ல வ ள மப ல இடட, ப *பஞச அள/பளபக
டடன ர.
க*க ந பணர எ* கட ஸஜதன ஸ [Eratosthenes (276-194 B.C.)] ப/ ) ன சறறளளவ 4%
தலல)தத ல ண தத, வ ன )லல ஒர ள/ல லளல ந ளல ந டடன ர. எ பத ல
அஜலகஸ ணட ) , ளஸன [அஸவ ன] எனனம இர ந ல உளள ந ழல ளள உசச ப
ஜப ழத ல ஒபப டட, அவவ ர ந *ங ள ன இளடத த*தளதக ண தத ர! அகத மளறள)க
ள ) ணட ப/ ) ன சறறளளவ 24,000 ள/ல எனற மதன மதலல ணக டட ர! க/லம
ப/ த கன சறறம சழல அசச ன ச யளவயம [Tilt of Earth Axis] தலல)/ அவர
ணக டட ர.
க*க க/ளத ஹ பப ரசசஸ [Hipparchus (190-120 B.C.)] வ ண/8ன ள ன அடடவளணள)த
த) தத, மதல வ னஜவள ப படதளத வள*நத ர. ந ளல) ன வ ண/8ன ள ன
கடடள/பப ளளக ணட [Constellations of Stars] பத வ ஜசயத ர. அவர தலல)/ க
ண ததளவ: ப/ ப த ள)ச சறற வரம ஓ* ணட லதத ன ந ட ள, இ*வ ப ல ச//
வரம ந ட ள [Equinoxes], ந லவ ன த*ம ஆ )ளவ! அடதத வ ணக ள அளபபக க ளம
[Astrolabe] ஒனளறயம அள/தத ர.
.ப . 87-150 ஆணட ள ல வ ழநத ட ல/ [Ptolemy] க*க வ ன )ல ஞ ன ள ன இளவ*சர
[Prince of Astronomers] எனற கப றறபபடம க/ளத! அ ஸட டல ஊ தத தவற ன பள/)
[Geo-centric or Earth centered] அள/பப ன ப *பஞசதளத ட ல/ ளடபப டதத ர! ஆ) னம
அகஜ ளள ஐக* பப ) ந ட ள ல அடதத 1500 ஆணட ள ய நமபப படட வநதத!
அ ஸட டலன பள/)ப ப *பஞச வடவகக, ட ல/ ஓர ண த அள/பளபயம [Mathematical
Model] உணட க ன ர! அணடக க ள ச ல ச/)ம வ ள*வ ந ரவளதயம, ச ல ச/)ம
ஜ/தவ ச ஜசலவளதயம, ச ல ச/)ம ந றபதகப ல கத னற ப னகன க ப கப வளதயம
[Retrograde Motion] மதலல ணட ர! க ள ளளச ச ற வடட வ ள மப ல ளவதத,
அவவடடதளத /றறஜ/ ர ஜப ) வடடதத ல சறற வரமபட [Epicycles] அள/ததக
டடன ர! அதகவ அவர ரத ) ப *பஞச அள/பப!
பரவ இநத ) வ ன வ ன )ல வ ஞஞ ன க/னள/
.ம. 2000 ஆணட ள ல பரவ இநத ) வ ல வ ன )ல வ ஞஞ னத தளற உனனத
க/னள/) ல இரநத ரபபளதப பலரம அற ) / டட ர ள. வ ன )ல பறற ) கற பப ள
ந ல ) *ம ஆணட ளகக மனப ரநளத அபகப த ரநத க கவததத ல ணல ம. அடதத
2500 ஆணட ள (அத வத .ப . 500 வள*) பரவ வ ன )ல தளற) ன வ ரதத
அபகப த ரநத பளடபபக ள ல அற )ப பட றத. ஒரச ல உத *ணங ள வ ன )ல
ண தக கற பபட ள டன வ ங பபடட பலல ) *ம ஆணட ள க த டக டடம வள*)ப
ப)னபடடளளளத இபகப தம இநத ) ஜ/ ழ ள ன பஞச ங ங ள ல ணல ம.
மக )/

இநத ) வ ன )ல வ ஞஞ ன வளரசச

1. ச ) சநத *

* ணங ளளக ண தத டப ப)னபடடத.

www.kumarikrishna.blogspot.com
2. ப/ ) ன சறறளளவக ணடப டக உபக)

/ னத

3. ஈரபப வ ளச) ன ந )த ள) ச நத ததத.
4. ப த ஒர வ ண/8ன எனறம ப த /ணடலதத ன அணடக க
சறறக ளளயம ண ததத.

ள ளளயம அவறற ன

.ப . 500 இல ஆ )ப டட எனனம வ ன )ல க/ளத ஒர ண த மளறள) ஜவள ) டட ர.
அத ல ப/ ) ன ச)ச சழறச ள) எடதத ணட ப த ள) ள/)/ ய ளவதத ஒபப கந க /றற
க ள ள ன சறற எணண கள ள)க கற பப டட ர. ஆ )ப டட ப/ ) ன 1,582,237,500
கவ ச சறறக ள ந லவ ன 57,753,336 ஜ/தச சறறக ளககச ச/ம எனற
டடன ர. ப றக
அவறளற வகததப ப னன/ க ஓர வ ன ) )ல ந ளல இலக
27.396 (1,582,237,500 /
57,753,336 =27.396) தலல)/ க ண தத ர.
அஜ/ க எழதத ள க/ளத டக ஜட ஸ) ன (Dick Teresi) கறறபபட "இநத ) வ ன
பணளட) கவதப பளடபப ள ல ப/ க) ந ர றத எனறம ப த ள/)தத ல உளள ஜதனறம
ஜத ) வர றத. அத வத ச )கன படடப ப லல எபகப தம ஒக* இடதத ல ஒக*
ஜப ழத ல ந ளலததளளத. ப த உத பபத / லளல ! அதத/ பபத / லளல !

Fig. 2
Old Helio-Centric Chart

www.kumarikrishna.blogspot.com
)ஞசனவ ல ) (Yajnavalkya) எனபவர ப த ப/ ள) வ ட / ப ஜப ஜதனற கற ன ர.
அவக* மதனமதலல ப/ ) லரநத ந லவ ப த ஆ )வறற ன ஒபபத த*ங ளளக அவறற ன
வ டடதளதப கப ல 108 /டஙக எனற ணக டடவர. இபகப த அநத இலக தளத
வ ஞஞ ன ள 107.6 ப த ககம 110.6 ந லவககம தலல)/ க ணக டடளள ர.
ப த ள/)/ னத ? அலலத ப/ ள/)/ னத ?
.ப . 476-550 இல வ ழநத இநத ) ண த வ ன )ல க/ளத ஆ )படட , ப/ தனளனத
த கன சறற க ஜ ள றத எனறம, அத ச )ளனச சறற வர றத எனறம ஐநத ம
நறற ணடகல த ன எழத ) ‘ஆ )படட) ‘எனனம ச/ஸ ரத நலல கற ) ரக ற ர.
ச ) * ணதத றகம, சநத * * ணதத றகம ஆ )படட ஜதள வ வ ளக ம
தநத ரக ற ர! அணடக க ள ள ச )ளன ந8ளவடட வத ) ல [Elliptical Orbits] சறற
வர னறன எனறம அபகப கத அற வ தத ரக ற ர! வ ணஜவள ) ல க ள ள ன
இடதளதயம, அவறற ன ந ரசச ள)யம ண ததப பஞச ங அடடவளண த) ததப
ப *ததத ல க த டம வளரசச அளட) *ண ரதத வ இரநத ரக ற ர!
ஆ )படட ளவ அக*ப )ர நனக அற நத ஜ ணட, அவள* ‘அரஜ ஹ8ர ‘[Arjehir] எனற தம
நல ள ல கற பப டடளள ர ள!

.ப . 1473-1543 ஆணட ள ல வ ழநத கப லநத க/ளத ந க லஸ பரன ஸ [Nicolaus
Copernicus] பலல ணட ள வ கன க ஆயவ ஜசயத, ‘ப த ள/) அள/பப ன [Sun-centered

or Helio-centric System] ச8ஜ* ழஙள ந ளலந டட)வர. அமமளறபபட ச )ளனப பதன 88
ந ட ள ல, ஜவளள 225 ந ட ள ல, ப/ 365 ந ட ள ல, ஜசவவ ய 1.9 ஆணட ள ல, வ ) ழன
12 ஆணட ள ல, சன 30 ஆணட ள ல சறற வர னறன எனற வ ளக / க கற ன ர!
அ ஸட டல, ட ல/ கப னற க*க ஞ ன ள பள/) ஏறப ளட [Geo-centric or Earth
centered] உறத ப படதத இரநதத ல, ஐக* பப ) ந ட ள ன ற ததவ /த த பத ள பல
நறற ணட ள ய அகக டப ளட எடததக ஜ ணட, /க ளளயம நமபமபடக டட )ப

www.kumarikrishna.blogspot.com
படதத னர! பள/) அள/பளப நமப தவள*ச ச ளற) ல இடடம, ச தத *வளத ஜசயதம, ச *ச
கசதம ஜசயதம தனபறதத )ளத உல வ*ல றற ல ணல ம! பரன ஸ ற ததவ
/த த பத ள டம நடபம, /த பபம ந8ணட லம ஜ ணடரநதத ல, ‘ப த ள/)க
க டப ளட ‘வ ளககம அவ*த, ‘அணடக க ள ள ன சறறளலப பறற [Concerning

the
Revolutions of the Heavenly Orbs (Six Volumes)] எனனம நளல /தபபலயடககப ப)நத
/ளறதத ளவததத, த ன ச கம வள* அளத ஜவள ) ட அன/த த*வ லளல!
ஜடன/ ரக வ ன )ல க/ளத ளடகச ப * கஹ [Tycho Brahe (1546-1601)] ஜத ளல கந க

கத னற த லதத கல, /றற மறகப க ன ரவ ளளக ஜ ணட ச )ன, சநத *ன,
வ ண/8ன ள, /றற க ளங ளளயம ணட ர! ப த /டடம ப/ ள)ச சறற றத எனறம,
ப ற அணடங ள ) வம ப த ள)ச சறற வர னறன எனறம ப * கஹ நமப ன ர! 1572 இல
வநத கந வ வ ன [Nova] ந ரசச ள)த தலல) / க கற ன ர. 1577 இல ஜத நத வ ல/8ன
[Comet] கப கள க ணட அத ப/ணடலதளதச கச* தத எனறம, வ ணஜவள ) ல அபப ல
கப ற ஜதனறம அற வ தத ர! ஜடன/ ரக த8வ ல அவர டட) ய* ன கப ரக வ கன க ம
[Uraniborg Observatory] ப னன ல பல வ கன க ள வலலநரககப ப)னபடடத. 1600 ஆம
ஆணடல ஜ ர/ன வ ன )ல க/ளத ஜ ஹ ன ஜ பளர [Johan Kepler] எனபவர ளடகச
ப * கஹ) டம பண ப )ச கசரநத ர.
ஜ பளர வ ன )லல ஜசயத ஒபபறற ச தளன ள
அணடக க ள ள ன ந ரசச வ த ளள [Laws of Planetary Motion] மதன மதல ஆக )
வ ன )ல க/ளத ஜ ஹ ன ஜ பளர! பரவ ‘வள*வடவ ‘வ ளக தத லரநத [Geometrical
Description] / றற ப ஜபளத வ ளசள)ப [Physical Force] பகதத அளத நவன
வ ணண )க வ )ல [Dynamical Astronomy] க டப ட க , வ ன )ளல ஓர வ ஞஞ னத
தளற) ய ஆக ) ஜபரள/ ஜ பளர ஒரவள*க) ச ரம! நவன ஒள ) )ல [Modern Optics]
தளறகக வ தத டட அளத வ ஞஞ ன/ யத தவக )ரம ஜ பளக*! ஜத ளல கந க ) ல ஒள
எவவ ற உலவ றத எனபளத மதலல ஆயவ ஜசயத, ஒரவ த/ ன மதல ஜத ளல
கந க ள)யம அள/ததவர, ஜ பளக*! அவள*ப ப னபறற , இதத ல) வ ன )ல க/ளத
லலக) தன மதல ஜத ளல கந க ள)ப பளடதத ர! ஜ பள ன ஒள ) )ல நகல, ஸர
ஐஸக ந யடடன ன (1642-1726) அடபபளடக ரதத , ஒள ததளறக ணட ப டபப ளகக
வழ
டட)த!
ஜ பளர ண தத தளற) ல / சச ற எண ணக )ளல [Infinitesimals in Mathematics]
ஆ*மப ததக
லகலஸ [Calculus] தளறள)த தவக )வர. அதகவ ந யடடன லகலஸ
ண த வ ரதத ஜசய) ஏதவ னத! ஜ ர/ன ண த ஞ ன வ லஜஹம ஜலபன ஸ [Wilhem
Leibniz (1646-1716)] தன )
லகலஸ ண ததளத வளரசச ஜசயத ர!

www.kumarikrishna.blogspot.com

www.kumarikrishna.blogspot.com
Fig. 3
Geo-Centric & Helio-Centric Systems
1600 ஆம ஆணடல ப டடஷ வ ஞஞ ன வ லல)ம லபரட [William Gilbert (1544-1603)] ப/
ஒர ப */ ணட/ ன
நதம [Giant Magnet] எனற ணட ப டததளத எடததக ஜ ணட,
ச )ன லரநத எழம நத வ ளசக) /றற அணட க ளங ளளத தளள த தனளனச சறற
வ*ச ஜசய றத எனற ஜ பளர அற வ தத ர! அகத கப னற அணட க ளங ள ல நத
வ ளச உளளஜதனறம, அவவ ளசக) அவறளற ஒரஙக இளணததக ஜ ணட ச8 ) ஓர
ஒழஙக மளற) ல ப த ள)ச சறற வர னறன எனறம கற ன ர. ச )ளன நடவ யக
ஜ ணட வ ணக ள ள சறற வர னறன எனனம, பரன ஸன ‘ப த ள/)க
க டப கட ‘ஜ/ய) ன ஜதனற உறத ) ல க/றபடதத ப ‘ப *பஞசம ஓர ஆடட
அ*ங ம ‘[Dynamic Universe] எனற வ ளக க டடன ர. ஜ பள*த ஒபபறற ந ரசச
வ த ளளயம, அவர ரத ) அணடக க ள ள ன நத வ ளச ளளயம அடபபளட)
எடததக ஜ ணட, ப *பஞச )நத * இ)க வ )ளல க/லம வ ரதத ஜசயதவர, ஸர ஐஸக
ந யடடன!

ஹ ன ஜ பள ன ஏழள/ வ ழகள

வ*ல ற

1571 டசமபர 27 ஆம கதத ஜ ஹ னஸ ஜ பளர [Johannes Kepler] ஜ ர/ன ) ல ளவல ஜடர
ஸட ட, ஊடடமஜபரக [Weil der Stadt, Wuttemberg] எனனம ஊ ல நலநத, கவணடப பட த,
மனமத ரசச க கழநளத) ய [Premature Baby] ஏளழப ஜபறகற ர ளககப ப றநத ர.
பணததகக கவளல ப யம ஒர படட ளத தநளதககம, வ டத ) ளர [Innkeeper] / ள ன ஒர
த ) ககம கந ஞச ன ப ளளள) யத கத னற ன ர! எலமபம கத ல/ ய ஜ/லநத ச றதத
கத றறம! ஜ ஹ ன ஜ பளர ஐநத வ)த ன கப த, கப ரககப கப ன அவனத தநளத
த ரமப வ*கவ ) லளல! த தத வ ன வ டத ) ல த யடன, ஜ ஹ ன ஓர பண ப ளப)ன
கவளல ஜசயத வநத ன! ச றவன உளள கப கத, ஜ ஹ ன ன உனனத ஞ னம ஜவள ப
படடத! வ டத ) ல த னமம உணண வநத வ டகள ) ளர ள, ச றவன ஜ ஹ ன ணகக
வலலள/ள)க ணட ப */ ததப கப ன ர ள! உளளர பளள ப படபப ல ச றபப த கதரசச
ஜபறற, உளளரச ஜசலவநதர அள தத உப * ந த ) ல, 1587 இல டப ங ன பல ளலக
ழ தத ல [University of Tubingen] கசரநத ர.
பல ளலக ழ தத ல ஜ பளர படததளவ, ண த வ ஞஞ னம [Mathematical Science]. அவறற ல
ணகக, வள* வடவ )ல [Geometry], வ ன )ல [Astronomy], ப றக இளச ஆ )வறளற ஒரவர
ற கவணடம! அததடன அவர க*க , ஹ8பர ஜ/ ழ ளளயம படதத ர. க/லம ண தம,
வ ன )ல ஆ )வறளறப ப) னற மக ) ஜ/ ழ ல டடன. அவரககக ண தமம,
வ ன )லம றப தத ஆச )ர, ள/கக ல க/ஸடலன [Michael Maestlin]. ஜ பளர மதல
வரடம ணகள த தவ * /றற ப டங ள ல A
‘ ‘/த பப வ ங ன ர! அபகப த க/ஸடலன
ப டட) மறகப கக வ ன )ல ன ‘ பரன ஸன ப த ள/)ப ப *பஞச அள/பளபப ‘
பத த க றற / ணவர ள ல, ஜ பளரம ஒரவர. ‘ச )ளன நடவ க ஜ ணட, அணட
க ளங ள அளதச சறற வர னறன ‘எனனம பரன ஸ க டப ளட, மதலல
க/ஸடலன வ ) ல ய ஜ பளர றறக ஜ ணட உடகன, அகக டப ட ஜ/ய) ன ஜதனற
அவரககப பள சஜசனத ஜத நதத!
1588 ஆம ஆணடல ஜ பளர B.A. படடதளதயம, 1591 இல M.A. படடதளதயம ஜபறற,
லஜத*ன க ) ல ப த ) * [Lutheran Church Minister] வ ரமப , /தக லவ [Theology]
ப) லச கசரநத ர. ஜ பளர இறத ஆணடல படககம கப த, ஆஸட ) லத*ன உ)ரந ளலப
பளள ) ல, ண தப கப* ச )ர பதவ
ல) கவ /தக லவ ள) மடக /ல வ டட வ டட,

www.kumarikrishna.blogspot.com
1594 இல அபபதவ ள) க/றஜ ணட ர. ப றக 1612 இல ஆஸட ) லனஸல [Linz, Austria]
ண த ஆச )ர பண ள)யம ஜசயத ர.
ஜ ஹ ன ன மதல /ளனவ ப ரப* [Barbara] இறநததம, 1613 இல இ*ணட வத /ளனவ
சச ன ளவ [Susanna] /ணநத ஜ ணட ர. த ர/ண வ ழ வ றக வநத றங ) ஒ) ன
ஜ பபள* ள ல [Wine Barrels] இரநத ஒ) ன ஜ ளளளளவக [Volume of Wine] ணக ட,
க ல ஒனற ஜநட ந8ளதத ல [Diagonally] தளள வழ ) வ டட அளக ப படடத! இபபடக
ஜ ளளளளவ அளக மடய/ ? எனற ஜ பளர ஐயறற ர! அவர ண த மளள கவளல
ஜசய) ஆ*மப ததத! அதன அ ) வ ளளவத ன ‘த டவ உரளள ள ன ஜ ளளளவக [Volumes

of Solids of Revolution] ணட ப டபப! அமமளறக) ப னன ல கப னஜவனசச*
வகல
[Bonavetura Cavalieri (1598-1647)], ஐஸக ந யடடன [1642-1726] ஆ க) * ல வ ரதத ஜசய)ப
படட, லகலஸ [Calculus] ண த / னத!

Fig. 8
Keplers Three Planetary Laws

www.kumarikrishna.blogspot.com
ப *பஞச ஆடட அ*ங தத ன ச8ஜ* ழஙக!
ஜ ஹ ன ஜ பளர வ ழகள மழவதம /தவ த ) , ற ஸதவ /ததத ல ஆழநத பறறடன
வ ழநத ர. அவ*த பளடபப ள ) வறற லம டவளளப பறற எழத த தளலபகப ) லளல!
டவள ன பளடபளபப பறற ப ப நத ஜ ணட எழத ) தனத நல ள, ‘ஒர ற ததவன தன
டள/ள) ந ளறகவறற ) த ரபத ள)க ஜ டததன ,‘ எனற கற ன ர. டவள ன ப மபதத ல
பளடக ப படட /ன தன, டவள உணட க ) ப *பஞசதளதப ப நத ஜ ளள மடயம,
எனற ஜ பளர நமப ன ர! க/லம, ‘ப *பஞசதளதக டவள ஒர ண த அள/பப டடல
[Mathematical Model] ஆக யளள ர ,‘ எனபத அவ*த உறத ) ன ரதத! அகத ரதளதக
க*க க/ளத ள ப ததக *ஸ, ப ள டகட ஆ க) ர ஆக ) நல ள லம
ணல ம!
தனகக ஆழநத உளஜள ள [Insights] அள தத டவளகக அடக ட நனற கற ன ர,
ஜ ஹ ன ஜ பளர!
அவர அற நத அ லதத ன /ர/தளத வ ரதத ஜசயத, 1619 இல ஜ பளர எழத ஜவள டட நல
‘ப *பஞச அள/பப ன ச8ஜ* ழஙக [The

Harmony of the World (Cosmos)] எனபத! இநநலல
ஜ பளர / வ ப*/ ன வ ளக தத ல ஓர ப *பஞசக ண த அள/பளபக [Mathematical Model of
Cosmos] டட ற ர. க/லம ப *பஞச அள/பப ன ச8ஜ* ழங ல அவ*த மனற வத
அணடகக ள வ த [Kepler 's Third Law] வ ளக ப பட றத! அத வத எநத இ*ணட
க ள ள ன சறறக
ல ஈ*டக ன வ தமம [Ratio of Squares of their Periods], அவறற ன
சழல வத ஆ*ங ள ன மவடகக வ தமம [Ratio of Cubes of their Radii] ஒனற கம! பத கனழ
ஆணட ள ஜடன/ ரக வ ன )ல க/ளத ளடகச ப * கஹவடன ஆயவ ள ஜசயத, மதலல
னவகப ல ஜதனபடட மனற வத வ த , ப னன ல மறற லம ஜ/யஜ)னற உறத ப படததப
படடத!
ஜ பளர

ண தத மபஜபரம அணடகக

ள வத ள

ப *பஞசதத ல வ ணக ள ள சறற வரம வத ள, அவறற ன கவ ம, ப த ள) அளவ
ஜநரஙகம கப த ஏறபடம கவ வளரசச , ப த ள) வ டட அளவ அ லம கப த ந ழம
கவ த தளரசச , அளவ க/வம வ ணப*பபககம [Spatial Setup] லதத றகம உளள உறவ,
அவறற ன த*தத றகம, சறறம
லதத றகம உளள ஜத டரப கப னற ண தக
க டப ட ளளக கறவத, ஜ பள ன மனற வ த ள [Kepler 's Laws]. 1609 இல அவர
எழத ) ‘பத ) வ ன )ல [New

Astronomy] எனனம நலல ஜ பள ன மதல*ணட வ த ள
ஜவள ) ) ன! அவர எழத ) ‘ப *பஞச அள/பப ன ச8ஜ* ழஙக [Harmony

of the World
(Cosmos)] எனனம அடதத நலல மனற ம வ த 1619 இல ஜவள வநதத!
மதல வ த :- அணடக க ள ள ப த ள) ஓர கற ள/)/ க [Focus] ஜ ணட அளத
ந8ளவடடச சழலவத ) ல [Elliptical Orbits] சறற னறன. க ள ள ன ப ளத வ த இத. மனப
வ ன )ல க/ளத ள தவற ய ததபபட, க ள ள வடட வத ) ல சறறபளவ அலல!
அணடங ள ப த ள)ச சறறம வத ள ந8ளவடடம எனற வலயறதத றத, மதல வ த !
இ*ணட ம வ த :- ஓர அணடம ப த ள)க கற ள/)/ க ஜ ணட ந8ளவடடதத ல சறற வரம
கப த அணடதளதயம, ப த ள)யம கசரககம ஓர ஆ*ம ச/ லதத ல ச/ப ப*பளபத
தடவ றத. இத க ள ள ன ப*பப வ த ! அத வத, க ள ப த ள) ஜநரங ஜநரங , அதன
கவ ம / ள ) றத! ப த ள) வ டட அபப ல ஜசலலச ஜசலல அதன கவ ம களற றத!

www.kumarikrishna.blogspot.com

Fig 9
Kepler’s Planetary Laws
Details

www.kumarikrishna.blogspot.com

Fig. 5
The Present Accepted System
மனற ம வ த :- ப த ) லரநத ஓர அணடம ஜ ணடளள த*தத ன மவடகக [Cube of the
Distance], அநத அணடம ப த ள)ச சறறம லதத ன ஈ*டக றக [Square of the Period] கநர
வ ததத ல உளளத. சரங க கற ன ல, அணடதத ன த* மவடகக /அணடதத ன சறறக
ல ஈ*டகக வ தம ஓர ந ளல ) லக ம [(Cube of the Distance)/(Square of the Period), Ratio is a
constant].
ஜ பள ன மனற வ த ளம அவர ணகண டடதத ல ச நத தத வ த கள [Empirical Laws]!
ண த வ த ள ஆ) னம, *ண அடபபளட ளளக ள ) ணட, அளவ தரக மளற) ல
படபபட)
உரவ க ப படடளவ அலல! அணடக க ளப ப ளத, கவ ம ஆ )வறளற
வ த ள டடன லம, க ள ள ஏன அவவ ற ந ர னறன எனற
*ணங ளள அளவ
கற/ டட ! அவவ த ளளப ப)ன படதத , எத ர லதத ல க ள ள எஙக இரககம எனற
அவறற ன இடதளத /டடக/ மனனற வ க ல ம!
1596 இல ஜ பளர எழத ) ‘ப *பஞச வள*வள/பப ன /ர/ம[Cosmographic

Mystery] எனனம
நலல, ச )ன பத வ ளசள)க [Giant Force] ஜ ணடளள ஜதனறம, அநத வ ளசக) /றற
அணட க ளங ள தனளனச சறற வ* ஆள ற ஜதனறம கற ற ர! த*ம அத / ன ல,
ப த ) ன வ ளச எத ரவததத ல [Force inversely diminishes with distance] களற றத எனறம

www.kumarikrishna.blogspot.com
எடததள*தத ர! ஜ பள ன இநதக க டப ட அணடங ள ன டடள/பப ஒழஙகளள
பரன ஸன ப த ள/)க ஜ ளள ள) வ ளக ஏதவ றத!
Fig. 6

Old Ptolemy System Chart
ஜ பள ன கர ஜடன/ ரக க/ளத ளடகச ப * கஹ
ஜடன/ ரக வ ன )ல க/ளத ளடகச ப * கஹ [Astronomer Tycho Brahe (1546-1601)] ச )
/ணடலதத ன அணட க ளங ளளயம, 700 க/றபடட வ ண/8ன ளளயம பலல ணட ள
கந க வ ளக / , தலல)/ அளநத எழத ளவததவர. 17 ஆம நறற ணடல ஜத ளல
கந க
ள ணட ப டபபதறக மனகன, அவர கச தத தலல) வ ன )ல வ ளக ங ள
/ ள ) னளவ! ஒர க ளம, இர த ளச டட / ன க ரவ ளள [One Globe & Two

www.kumarikrishna.blogspot.com
Compasses] /டடம ப)னபடதத ப பணளட) வ ன )ல அடடவளண) ல [Astronomical Tables]
இரநத ப ளழ ளளக ணட ப டததத த ரதத ன ர! 1572 இல அவர ஓர உனனத கந வ ளவக
[Supernova] ணட ப டதத ர. ஜடன/ ர, ந ரகவ /னன டம உதவ ந த ஜபறற, 1576 இல ஓர
வ ன )ல கந க தளதக [Observatory] டட, அத ல 20 ஆணட ள ஆ* யசச ஜசயத வநத ர.
ப * கஹ பரன ஸன ப த ள/)க க டப ட மழவளதயம ஒபபக ஜ ளளவ லளல!
அவர ட ல/ ) ன பள/) அள/பளபயம [Earthentered System], பரன ஸன ப த ள/)
அள/பளபயம [Sun-centered System] ஒனற இளணதத, பத த ‘ப * கஹ ஏறப ளட ‘[Brahe
System] உணட க ன ர!
ப * கஹ அள/பப ல பதன, ஜவளள , ஜசவவ ய, வ ) ழன, சன ஆ ) ஐநத க ள ள /டடம
ச )ளனச சறறவத வம, ப றக அநதச ச ) கடமபம சநத *ளனப கப ல ப/ ள)ச சறற
வரவத வம ய தத ர! அளதப கப னற வ ண/8ன ளம ஒர ந ள ல ப/ ள)ச சறற
வரவத யக ரத ன ர. அவ*த ப *பஞசக க ள ள ன க டப ட ப ளழ) ன லம, அவ*த
தலல) க ள அடடவளணப பலரககப ப)னபடடத! 1600 இல ப * கஹகக
தளண) ள ) ச கசரநத ஜ ஹ ன ஜ பளர, அவ*த ஆ* யசச ளளயம, அடடவளணயம
உபக) தத, மபஜபரம அணட வ த ளளப பளடதத ர! 1601 இல ப * கஹ ல/ னதம,
ஜ பளர அவ*த ஆயவக கடதத ன அத பத ) , வ ன )ல ஆ* யசச ளளத ஜத டரநத ர.
கப**சர ரட லஃப [Emperor Rudolf II] அ*சளவ) ல ப * கஹ வ தத, அ*சளவ வ ன )ல
ந பணர பதவ ள), அடதத ஜ பளர ஏறறக ஜ ணட அ*சரகக ஆகல சளன கறம
க த ட* வம பண ஜசயத ர!
ஜ பளர வ ன )ல ச தளன ளளக கறம நல ள
ஜ பளர எழத ) அ ) வ ன )ல நல ள: ப *பஞச வள*வள/பப /ர/ம [Cosmographic
Mystery (1596)], பத ) வ ன )ல [New Astronomy (1609)], ப த ள)ச சறறம ததன [The
Sidereal Messenger (1610)], ஒள ) )ல [Optics (1611)], வ ) ழத தளணகக ள பறற வ வள*
[Narration Concerning the Jovian Satellites (1611)], ப *பஞச அள/பப ன ச8ஜ* ழஙக [Harmony of
the World (1619)], பரன க ன வ ன )ல உனனதம [Epitome on Copernican Astronomy (1621)],
ரட லஃப க ள அடடவளண [Rudolfine Planetary Tables (1628)].
ஜ ஹ ன ஜ பளர வ ன )ல /றறம ப) ல த, அததடன க த டமம றற ர! ஜ பளர
க த டதளத நமப ன ர! ச )ன ப/ ) ல ல ந ளல ளள / றறவத கப ல, சநத *ன
டலல அளல உ)ரசச , அளலத த ழசச [High & Low Tides] உணட ககவத கப ல, * ங ள
/ன த வ ழகள ள)ப ப த க னறன எனற வ ளக ம தநத ர! ட ல/ ) ன பள/)க
ஜ ளள ள) நமப த ஜ பளர, ற ஸதவ /தப பலயடடககப ப)நத அடக டத தன
கவளலள) / றற க ஜ ணகட இரநத ர!
ஜ பளர
லகலஸ [Calculus] ண ததத றக வழ வகதத மனகன ட ந பணர.
ஜத ளலகந க க ரவ கத னற ஒள ) )ல [Optics] வ ஞஞ னதத றக வ ளத) டட வலலநர.
ப டடஷ வ ஞஞ ன க/ளத ஸர ஐஸக ந யடடன ஜ பள ன வ த ள, க டப ட ள,
ணகண கக ள [Observations] ஆ )வறளற மழள/) ப ப னபறற த தன உனனத ‘ஈரபப
வ ளச ந )த ள)ப [Theory

of Gravitational Force] உரவ க ன ர!

www.kumarikrishna.blogspot.com

Fig. 13
Copernicus, Brahe & Galileo
ஒபபறற வ ன )ல க/ளத ஜ பள ன /ளறவ
ற ஸதவ /த கவத நத ) ன ஜ பளர, ‘ப *பஞசதத ன அள/பளபப பறற அற வ ஜதனற ல,
அளதப பளடதத டவள ன / ள/ள)ப ப நத ஜ ளவதம அததடன கசரம ‘எனற
கற ற ர! ஜ பளர
லதத ல இதத ல) ல வ ழநத வ ன )ல க/ளத லலக) வ டம

www.kumarikrishna.blogspot.com
அவர ஜத டரப ஜ ணடரநத ர. லலக) த ன அள/தத ஜத ளல கந க ) ல
வ ) ழளனச சறற டம சநத *ன ளளக ணட ப டதததம, ஜ பளர / ழசச அளடநத மனற
டதங ள, அவரகக எழத ன ர. வ ) ழன ன அநதச சநத *ன ளககத ‘தளணகக ள ள
‘[Satellites] எனனம ஓர பத ) ஜப)ள*க டததத ல எழத அனபப ) ரநத ர! கநப )ர [Napier]
1614 இல ஆக ) ல
த அடடவளணள) [Logarithm Tables] ஜவள ) டடதம, ஜ பளர
அவறளறப ப)ன படதத த தன ரட லஃளபன க ள அடடவளணள) [Rudolphine Planetary
Tables] 1628 இல பல தச/த தலல)தத ல த) தத ர!
வ ன )ல க/ளத ஜ ஹ ன ஜ பளர தனத 59 ஆம வ)த ல, ச ல ந ட ள கந யறற 1630 ஆம
ஆணட நவமபர 15 ஆம ந ள ல/ ன ர. ப த ள/)க க டப ளட ஊனற )
பரன ஸன ச8ட* ன, வ ன )ல க/ளத லலக) வ ன கத ழ* ன, ஐஸக ந யடடன ன
ஈரபப )ல பளடபபகக மனகன ட) ன ஜ ஹ ன ஜ பளர, பத கனழ ம நறற ணட
வ ன )ல வளரசச ) ல ஓர ஜபரம இளணபபப ப ல/ ய வ ழநத ரக ற ர! 1604 ஆம
ஆணடல அவர ணட ப டதத பத ) வ ண/8னகக ‘ஜ பளர சபரகந வ ‘[Kepler 's Supernova]
எனற இபகப த ஜப) டடளள ர ள!
பத ) ப/ ளளத கதட ந ச ஏவ ) ஜ பளர வ ணகண க

!

2009 / ரச 6 ஆம கதத ந ச வ ணஜவள த கதடல ஆளண) ம ப ள ட க ப ஜ னவ*ல ஏவ
தளதத லரநத ஜடலட -2 * கஜ டளட (Delta II Rocket) உநத ளவதத, இதவள* அனபப த
/ ப ஜப ) / * ளவத த ங ) ஜ பளர வ ணஜவள த ஜத ளலகந க ள) (Kepler Space
Telescope) ஜவறற */ அனபப )த. ஜ ர/ன வ ன )ல வ ஞஞ ன ஜ ஹ னனஸ
ஜ பளர (Johannes Kepler) ந ளனவ ஏவபபடட அநத நதனத ஜத ளல கந க ப/ ள)த
ஜத டரநத ப த ள/)ச சறற வத ) ல (Earth-Trailing Heliocentric Orbit) ச )ளனச சறற
வரம. ஜ பளர ஜத ளலகந க ப/ ள)ப கப ல ப த ) லரநத அகத த*தத ல (1 AU Miles)
372.5 ந ட ளகக ஒரமளறச ச )ளனச சறற வரம. ஜ பளர ச/ ர மனறள* ஆணட ள
வ ணஜவள ள)க ணகண க வரம. மனகற
லட வ டடமம 1039 . * ம எளடயம
ஜ ணடத. ஜ பளர ஜத ளலகந க ள) ந ச அனபப )த ன கற கக ள இதத ன :
மனறள* அலலத ந னக ஆணட ள ய வ ணஜவள ) ல உளள 100,000 வ ண/8ன ளள
உளவ ப ப/ ள)ப கப லளள / த ஜவபப/ ன, /8ற ) கள *றற உ) னம வ ழத தகத யளள
பத ) க ள ளளக ணடப டககம.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful