KURSUS PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1 (EDU3046) TAJUK: Model Inkuiri HARI DAN MASA : Khamis(11:00-1:30) & Jumaat (8:00-11:00) NAMA

SITI ‘AISYAH BINTI ARZMI TAN YEW KING ANTONIO WILLIAM MIKE ANAK ZAMAN SAING ANAK GALAU NO. MATRIK D20081032523 D20081032518 D20081032547 D20081032537

PROGRAM : PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP (AT31) NAMA PENSYARAH : ENCIK HAIRUDDIN BIN HARUN

PENGENALAN
Definisi Inkuiri Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat fenomena yang berlaku di sekeliling. Melalui inkuiri, pelajar menerangkan objek ataupun proses, menyoal, menjalankan eksperimen bagi menjawab soalan, dan berkomunikasi bagi berkongsi penemuan ataupun penyelesaian. Inkuiri saintifik merujuk pada pelbagai cara yang digunakan oleh ahli sains bagi mengkaji alam semula jadi dan mencadangkan penjelasan berasaskan bukti hasil daripada daya usaha mereka. Inkuiri di dalam kelas sains merujuk pada aktiviti-aktiviti pelajar bagi membolehkan mereka meluaskan pengetahuan dan memahami idea-idea saintifik serta kefahaman tentang bagaimana ahli sains mengkaji alam semula jadi. Inkuiri pelajar melibatkan pemerhatian, mengemukakan soalan, menyemak buku dan sumber-sumber maklumat lain tentang perkara yang sudah diketahui, merancang penyiasatan, menyemak perkara yang diketahui berasaskan bukti eksperimen, menggunakan alat untuk mengumpul, analisis, dan interpretasi data, mencadangkan jawapan, penjelasan dan berkongsi keputusan atau dapatan. Inkuiri memerlukan semakan andaian, penggunaan pemikiran kritikal dan logikal dan pertimbangan penjelasan alternative (National Research Counil 1996,23). Proses inkuiri ini adalah sama dengan kaedah yang digunakan ahli-ahli sains untuk membuat penemuan yang melihat sains sebagai binaan teori dan idea berasaskan alam fizikal. Inkuiri adalah proses yang kompleks, anjal dan tidak terikat kepada langkah-langkah yang dipanggil kaedah saintifik (AAAS 1993). Mengikut Deboer (1991), jika beliau disuruh memilih satu perkataan bagi menerangkan matlamat pengajaran sains dalam tempoh 30 tahun yang bermula lewat tahun 1950-an, maka perkataan itu adalah ‘inkuiri’. Inkuiri adalah teras kepada usaha sains. Proses inkuiri dimodelkan melalui kaedah yang digunakan oleh ahli sains dalam membuat penemuan. Sains dilihat sebagai himpunan teori dan idea yang dibina berasaskan dunia fizikal dan disanggah. Inkuiri adalah satu proses yang kompleks dan pengajaran inkuiri akan membawa pelajar mengalami sendiri inkuiri saintifik.

Pelajar membina kefahaman idea asas saintifik melalui pengalaman terus dengan bahan, merujuk sumber-sumber termasuk pakar, dan berbincang sesama sendiri. Pengajaran inkuiri memerlukan pelajar menyusun pengetahuan lampau dengan pengetahuan dan kemahiran sains yang baru dipelajari. Inkuiri dapat juga ditakrifkan seperti berikut: a) Inkuiri ialah satu proses mencari dan menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data dan membuat kesimpulan bagi menyelesaikan masalah. b) Inkuiri didefinisikan sebagai proses mencari kebenaran, maklumat ataupun pengetahuan melalui kaedah penyoalan. Proses inkuiri bermula dengan pengumpulan maklumat melalui deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau (Whet School & Dismey Learning Partnership 2000). c) Inkuiri didefinisikan sebagai teknik penyoalan mengenai satu perkara dan mencari jawapan kepada penyoalan yang diutarakan. Ia melibatkan pemerhatian dan pengukuran yang teliti, membuat hipotesis, menterjemah dan membina teori. Inkuiri memerlukan kemahiran mengeksperimen, refleksi dan mengambil kira kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan (Herank 2000). Dalam inkuiri saintifik pelajar menggunakan pengetahuan, imaginasi, taakulan dan kemahiran proses untuk membina secara aktif kefahaman saintifik. Inkuiri saintifik menggunakan pemikiran dan kemahiran proses untuk membina kefahaman tentang pengetahuan sains secara aktif. Melalui inkuiri, pelajar berlatih kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Kemahiran adalah keupayaan yang dipelajari untuk melakukan sesuatu dengan baik. Kemahiran hidup ditakrifkan sebagai kemahiran yang membantu individu untuk berjaya dan melalui kehidupan yang produktif dan memuaskan seperti berfikir, mengurus, prihatin dan sebagainya.(Hendricks 1996). Pemikiran dan proses saintifik yang terdapat dalam inkuiri saintifik dapat diterjemahkan dalam bentuk aktiviti sains. Contohnya, pelajar yang mendapat cacing tanah semasa membantu ibunya menyiram pokok bunga dan sayuran di halaman rumah. Guru dapat merangka aktiviti

pemakanan yang sesuai dan membandingkan keputusan yang diperoleh dengan ramalan atau telahan awal. 2) Pengalaman pembelajaran memberi peluang kepada pelajar bagi membina. mengesan habitat. mengguna dan mengimbang sifat-sifat ingin tahu. Inkuiri saintifik adalah teras pengajaran sains dalam semua peringkat. Eksperimen ringkas dapat dirancang bagi menguji jenis tanah yang sesuai.bagi mendedahkan pelajar kepada fungsi dan peranan cacing tanah dalam menyuburkan tanah bagi tanaman. Pelajar dapat membentangkan hasil pembelajaran mereka secara lisan ataupun dengan gambargambar yang dilukis. pemakanan. keterbukaan dan keraguan. Aktiviti bermula dengan membuat pemerhatian ke atas cacing tanah seperti cara bergerak. 3) Jangkaan pembelajaran berkaitan inkuiri saintifik dan penyiasatan ataupun penerokaan dicerminkan dalam amalan. pelajar menggabungkan kemahiran berfikir secara kritis dengan pengetahuan baru mereka berkaitan dengan tanah dan cacing tanah. Dalam contoh ini. bentuk dan rasa kepada sentuhan dan bunyi. Inkuiri saintifik berlaku apabila : 1) Pengalaman pembelajaran memberi masa kepada pelajar membina kefahaman berkaitan sains melalui integrasi konsep dan proses dalam konteks yang menggalakkan penerokaan. . perdebatan dan perbincangan.

manusia atau peristiwa) secara sistematik. Inkuiri jenis ini sesuai dilaksanakan pada peringkat sekolah rendah dan menengah. membentuk hipotesis. kesahihan dan kebolehpercayaan tentang fakta sebagaimana lazimnya dalam ujian hipotesis. Joyce (Gulo. mengumpul dan menyusun data untuk menguji hipotesis dan membuat inferens dan kesimpulan. sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. mencadangkan hipotesis untuk menguji. Selain itu. kritis. Aktiviti soal selidik ini memerlukan pelajar mengenal pasti soalan bermasalah. Inkuiri bermaksud menanya soalan. logik. Petunjuk-petunjuk itu pada umumnya berbentuk . Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing pelajar menjalankan segala proses kajian. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. merancang aktiviti kajian. 2005) mengemukakan keadaan-keadaan umum yang merupakan syarat bagi timbulnya kegiatan inkuiri bagi pelajar. pelajar dituntut untuk menemukan konsep melalui petunjuk-petunjuk seperlunya dari seorang guru. berfokus pada hipotesis yang perlu diuji kebenarannya dan penggunaan fakta sebagai bukti dan di dalam proses pembelajaran dibicarakan ketepatan. analitis. iaitu aspek sosial di dalam kelas dan suasana tidak terbuka dan permisif yang mengundang pelajar berbincang. manjalankan kajian atau siasatan dan seterusnya mendapatkan jawapan dan membuat rumusan.Model Inkuiri Model Inkuiri pula merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan daripada soalan atau daripada masalah yang dikemukakan. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu ‘inkuiri terbimbing’ dan ‘inkuiri terbuka’. Justeru. mencari maklumat atau menjalankan penyiasatan. strategi inkuiri dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan murid dalam memberi pendapat dan menyoal supaya dapat meneroka. Dalam proses pembelajaran dan pengajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri terbimbing. pembelajaran inkuiri juga merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimum seluruh kemampuan pelajar untuk mencari dan menyiasat sesuatu (benda.

Daripada pemerhatian inilah. 1910. murid mungkin mempunyai dua pokok yang sama jenis dan saiz serta membesar di dalam persekitaran yang sama. Lima langkah inkuiri seperti mendefinisi masalah. Teknik inkuiri direkabentuk khusus untuk memberi kebebasan dalam penyelesaian masalah. guru juga dapat memberikan penjelasan-penjelasan seperlunya pada saat pelajar akan melakukan percubaan. mengumpul data. Proses inkuiri boleh distruktur agar merangkumi beberapa unit konsep. Pada tahap permulaan diberikan lebih banyak bimbingan. Dalam inkuiri terbuka. menilai bukti dengan menganalisis dan mentafsir data untuk menguji hipotesis dan membentuk kesimpulan. Keadaan lain seperti haba. Dalam beberapa hari. Satu pokok dibiarkan membesar di bawah cahaya matahari. Selain pertanyaanpertanyaan. Walaupun pelajar harus berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi tetapi pertolongan guru tetap diperlukan. Pendekatan inkuiri juga merupakan kaedah saintifik penyelesaian masalah berdasarkan model penemuan terbimbing yang disarankan oleh John Dewey. kelembapan. dalam suatu eksperimen sains yang berkaitan dengan kesan cahaya ke atas pokok yang membesar. . model inkuiri ini amat berguna bagi mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan. Proses inkuiri boleh melibatkan jangka waktu yang pendek seperti satu atau dua jam atau jangka waktu yang panjang seperti dua atau tiga minggu. Pelajar memerlukan bantuan untuk mengembangkan kemampuannya memahami pengetahuan baru. inkuiri tersebut sesuai dilaksanakan pada peringkat pengajian yang lebih tinggi seperti di universiti. misalnya penjelasan tentang cara-cara melakukan percubaan. membentuk hipotesis. Sepanjang proses ini. sedikit demi sedikit bimbingan itu dikurangi seperti yang dikemukakan oleh (Huoyono 1979) bahawa dalam usaha menemukan suatu konsep pelajar memerlukan bimbingan bahkan memerlukan pertolongan guru setapak demi setapak. Segala proses kajian dijalankan oleh pelajar sendiri. perubahan yang nyata akan berlaku. Pendekatan inkuiri terbimbing biasanya digunakan bagi pelajar-pelajar yang belum berpengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan inkuiri. murid membuat kesimpulan bahawa cahaya matahari merupakan komponen yang penting dalam proses pertumbuhan pokok. Kesimpulannya. dan yang lagi satu di tempat yang gelap. dan pendedahan adalah sama bagi kedua-dua pokok. Bagi contoh. Oleh itu.pertanyaan-pertanyaan yang bersifat membimbing (Wartono 1999). pelajar tidak diberi sebarang bimbingan.

menganalisis data yang terdiri daripada melihat hubungan. Proses kajian adalah berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian. mencari maklumat. mencatat persamaan dan perbezaan. iii) Model Inkuiri Juris Prudental yang digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu seperti belajar Sains dan Sastera. temubual atau soal selidik. Membuat kesimpulan. mengumpulkan data. Mengumpul data : kemampuan yang dituntut adalah untuk menyusun dan mengatur peristiwa yang terdiri daripada mengenalpasti peristiwa yang diperlukan. terdiri daripada mentafsirkan data dan mengkasifikasikan data. 4. dan keteraturan. Proses penyelesaian masalah bagi model ini iaitu mengenal pasti masalah. melihat pentingnya masalah dan merumuskan masalah. menyusun data. 2. 5. Menilai bukti/Menguji jawapan tentatif (masih boleh berubah) : kemampuan yang dituntut adalah untuk mencari pola dan makna hubungan serta merumuskan kesimpulan. Kaedah inkuiri boleh dikendalikan berdasarkan salah satu daripada tiga model iaitu : i) Model Inkuiri Sains yang digunakan untuk mengkaji prinsip. menilai dan membuat rumusan. melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logik dan merumuskan hipotesis. dan menilai data. dan mengenal pasti trend. Walau bagaimanapun. . Proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan. guru boleh mengemukakan soalan untuk membimbing inkuiri. fenomena dan ciri-ciri unsur sains. Merumuskan masalah : kemampuan yang dituntut adalah kesedaran terhadap masalah. ii) Model Inkuiri Sosial yang digunakan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan. Mengembangkan hipotesis : kemampuan yang dituntut dalam mengembangkan hipotesis ini adalah untuk menguji dan menggolongkan data yang boleh diperolehi. tetapi hanya murid yang menemui perhubungan. 3.guru mereka tidak menyatakan terlebih dahulu apa yang akan berlaku atau dijangka berlaku. Proses inkuiri dilakukan melalui pelbagai tahap sebagai berikut: 1. membuat hipotesis.

Dengan perkembangan pesat yang berlaku dalam teknologi. pemikiran kritikal. apabila kita menekankan pengajaran inkuiri.Sayugia diingatkan. semakin banyak bahan-bahan yang dapat dipilih bagi membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Kebaikan Model Inkuiri adalah seperti berikut: (a) Arahan kendiri. perasaan ingin tahu akan membawa kepada inkuiri seterusnya. Meningkatkan prestasi pelajar. Rakow 1986). (b) Berpusatkan murid-murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. kosa kata dan pemahaman konseptual (Lloyd & Contreras 1985. meningkatkan prestasi dalam ujian pengetahuan prosedural dan membina pengetahuan logico-mathematical. Kelemahan-kelemahan dalam pendekatan inkuiri. (d) Kurang perlu mencari jawapan yang ‘betul’ kerana sebarang kesimpulan adalah berbentuk tentatif sahaja. 1987). sikap positif terhadap sains (Kyle et al. Pelajar yang terlibat dalam pembelajaran sains secara inkuiri berupaya membina kefahaman yang mendalam termasuk menghargai pengetahuan dan proses penemuan dalam sains. Pendekatan inkuiri membolehkan pelajar menggabungkan kemahiran proses sains. memajukan kemahiran pemikiran krikital dan kemahiran pemikiran aras tinggi. Memupuk literasi saintifik dan pemahaman tentang proses sains (Lindberg 1990). tidak bermaksud bukubuku teks dan bahan lain tidak diperlukan lagi. taakulan saintifik dan pemikiran kritikal bagi membina kefahaman berkaitan konsep-konsep saintifik.1985. 2. terutama berkaitan dengan kemahiran amali dan kemahiran melakar graf dan mentafsir data (Mattheis & Nakayama 1988). Antara kelebihan pendekatan inkuiri dalam pengajaran-pembelajaran sains adalah : 1. . (c) Menggalakkan perasaan ingin tahu dan menggalakkan murid memikirkan dan membayangkan jawapan-jawapan atau penjelasan-penjelasan yang mungkin. kesimpulan bergantung pada data yang sedia ada.

teman yang kritis dan fasilitator dalam mengembangkan sikap inkuiri di dalam kelas. 5) Pendekatan inkuiri mungkin menimbulkan kesulitan kepada murid-murid yang kurang pengalaman atau lemah. 4) Memerlukan masa yang lebih lama jika dibandingkan dengan kaedah tunjuk cara. kemungkinan besar tidak berhasil. . Pelajar harus mampu menghilangkan tekanan untuk menghadapi cabaran atau rintangan dengan berani. sikap dan keterampilan memberi kesan yang bersifat `idealis. Dengan percaya diri yang kuat. 3) Lebih mengutamakan dan mementingkan pengertian. Guru juga hendak berperanan sebagai kaunselor. Ia harus dapat membimbing dan merefleksikan pengalaman kumpulan serta memberi kemudahan bagi kelas kumpulan. perunding. Keadaan ini akan melemahkan semangat murid-murid.1) Diperlukan persiapan mental untuk cara belajar. 6) Kepakaran guru adalah diperlukan dalam perancangan dan pelaksanaan kaedah ini. 8) Dapatan-dapatan yang diperolehi mungkin kurang tepat. 7) Kemungkinan murid-murid tidak mahir menggunakan radas yang diperlukan dalam satusatu kajian itu. 2) Kalau pendekatan inkuiri diterapkan dalam kelas dengan jumlah pelajar yang besar.

Pembelajaran inkuiri memerlukan lingkungan kelas dimana pelajar berasa bebas untuk berkarya.Pembelajaran Inkuiri Mendefinisikan pendidikan berdasarkan pendekatan inkuiri sama dengan kita mendefinisikan pendekatan pendidikan multi dimensi. Terdapat banyak intepretasi visi John Dewey ini. pelajar perlu diminta berfikir dan bertindak secara kreatif. kita akhirnya akan menemukan bahawa inti dari inkuiri adalah proses yang berpusat pada pelajar. menentukan petunjukpetunjuk apa yang tepat diberikan kepada setiap pelajar tertentu. mulai dari konstruktivisme. Inkuiri memberikan peluang. benar seratus peratus. membuat kesimpulan dan membuat dugaan. tetapi penemuannya bersifat relatif. Semua pembelajaran dimulai dengan pembelajar. berpendapat. Apa yang diketahui pelajar dan apa yang ingin mereka lakukan dan pelajari merupakan dasar utama pembelajaran. 1992. dan dorongan untuk mempelajari pelbagai keterampilan dengan menentukan masa yang memberikan suatu sentuhan. 15). dipersoalkan. Suasana seperti itu amat penting kerana keberkesanan pembelajaran bergantung pada keadaan pemikiran pelajar sama ada dalam keadaan yang tenang atau kelam-kabut. dan diperbaiki (Semiawan. Pembelajaran inkuiri adalah suatu pembelajaran yang dirancang untuk memberikan ajaran kepada pelajar bagaimana cara meneliti permasalahan atau pertanyaan fakta-fakta. ruang. dan mengusahakan atau memberikan kemungkinan-kemungkinan jawapan terhadap satu masalah. hipotesis. pelajar perlu dilatih untuk selalu bertanya. berfikir secara kritis dan kreatif. Semua konsep yang ditemukan melalui penyelidikan ilmiah masih tetap terbuka untuk dipertanyakan. Jika kita ingin menanamkan inkuiri dalam diri pelajar. maka cara menuangkan informasi sebanyakbanyaknya ke dalam otak pelajar tidaklah sesuai dengan maksud pendidikan. atau . menentukan cara membaca perilaku pelajar pada saat mereka menjalankan tugas dan menghadapi cabaran. pendekatan pemecahan masalah. menentukan masa pengamatan. Penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak. menentukan apa yang tidak perlu dikatakan bagi pelajar. Dengan demikian. pembelajaran berdasarkan projek dan sebagainya.

Pendekatan inkuiri didukung oleh empat karakter utama pelajar. kemudian dikembangkan secara bertahap ke arah permasalahan yang lebih kompleks (Joyce. Inkuiri sebagai pendekatan pembelajaran melibatkan proses penyelidikan alam. Di sini. guru membantu pelajar menilai proses dan hasil pembelajaran yang dilakukannya. Etheredge & Rudinsky (2003) memberikan model sederhana dari suatu kegiatan inkuiri yang umumnya mengikuti langkahlangkah seperti guru berusaha menggali minat dan latar belakang pengetahuan awal pelajar dan merancang aktiviti dengan menggunakan pelbagai cara serta menerapkan konsep-konsep sains yang akan dipelajari. Bagi guru. Singkatnya paradigma pembelajaran melalui inkuiri harus dikembangkan secara bertahap dan berlangsung terus-menerus. menentukan bagaimana menggunakan kesalahan-kesalahan secara konstruktif. maka penerapan inkuiri sebaiknya dimulai dari masalahmasalah sederhana. 2000. menentukan cara bagaimana memberikan toleransi terhadap keragu-raguan. percakapan pelajar selalu ingin bicara dan menyebarkan ideanya. Memang inkuiri bukanlah satu-satunya strategi yang dapat memberikan jawapan terhadap seluruh permasalahan pendidikan sains khususnya Biologi. guru membantu pelajar merumuskan pertanyaan. pelajar selalu mengekspresikan seni. Dalam rangka mengimplementasikan inkuiri di kelas. Selain itu. tetapi penerapan inkuiri secara terintegrasi dengan strategi lain dapat memberikan kontribusi positif terhadap proses reformasi pembelajaran Biologi yang sangat perlu dilakukan. 2000). Agar proses inkuiri dapat berlangsung secara maksimal dan produknya menjadi bermakna bagi guru mahupun pelajar. dalam rangka menjawab pertanyaan dan melakukan penemuan melalui penyelidikan untuk memperoleh pemahaman dan maklumat yang baru atau terkini. dan menentukan bagaimana membimbing pelajar sehingga memberikan mereka kebebasan atas eksplorasi mereka tanpa guru mengawal di dalam kelas. merancang dan melaksanakan kegiatan inkuiri.eksperimen adalah bermakna. Bonnstetter. et al . pelajar yang pintar dapat membimbing pelajar yang lemah dalam kelas untuk menjalankan sesuatu penyelidikan dengan memperoleh bukti yang tepat. Di samping itu. . membangun semangat atau membangkitkan semangat pelajar selalu ingin membuat sesuatu dengan naluri ingin tahu. pendidikan berasaskan inkuri merupakan akhir dari paradigma berbicara untuk mengajar dan mengubah peranan mereka menjadi mentor bagi pelajar lain. iaitu secara instintif pelajar selalu ingin tahu.

Fasa 3 : Definisi. guru hendaklah merancang pengajaran dengan teliti. Pengajaran guru yang melibatkan keenam-enam fasa ini menggambarkan aplikasi model Inkuiri. guru hendaklah memahirkan diri dengan langkah atau fasa inkuiri serta yakin dalam menggunakan model ini terlebih dahulu. guru hendaklah bertindak sebagai kaunselor kepada inkuiri untuk membantu pelajar menjelaskan situasi atau kedudukan pelajar dalam inkuiri di samping menerangkan mengenai bahasa. Fasa 6 : Generalisasi. bertindak secara objektif. .pengumpulan fakta yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Model ini boleh digunakan samaada di peringkat rendah ataupun menengah. Fasa 5 : Pembuktian. dan berkomunikasi antara satu sama lain dengan lebih berkesan.membina hipotesis yang boleh menjadi bantuan kepada Inkuiri yang akan dilaksanakan dan untuk diujikan. mempertingkat logik. penumpu. dan kaunselor lebih lagi daripada peranan seorang pengajar. memahami andaian dalam inkuiri. Selain itu.guru mengemukakan masalah dan membina pernyataan masalah sebagai titik tolak Inkuri. mempertingkat proses kajian. Manakala guru sendiri lebih berperanan sebagai penajam. Fasa 2 : Hipotesis.penerangan tentang penyelesaian masalah.pemerikasaan ke atas hipotesis dari segi kesahan-logik dan ketekalan dalaman. Fasa 4 : Penerokaan. Sepanjang fasa ini dilaksanakan.penerangan dan definisi istilah dalam hipotesis. Pada akhirnya peranan guru lebih bersifat reflektif dengan membantu pelajar memahami diri mereka dan mencari jalan mereka sendiri. Pengajaran dengan model ini melibatkan enam fasa: Fasa 1 : Oreintasi.Pendekatan Pengajaran Inkuiri Model Inkuiri ini adalah bagi pengajaran mata pelajaran sains sosial yang telah diutarakan oleh Massialas dan Cox (1966). Bagi memastikan pengajaran secara inkuiri ini berjaya.

Ada guru yang menggunakan kaedah inkuiri terbimbing(Igelsrud & Leonard 1988) dan ada yang hanya memulakan pengajaran dengan memberi arahan yang ringkas saja(Tinnesand & Chan 1987). Namun begitu. pembelajaran adalah hasil perubahan dalam kerangka mental yang berlaku secara berterusan dalam usaha . inkuiri adalah tingkah laku manusia dalam usaha mencari penjelasan yang rasional berkaitan fenomena yang menarik minat mereka. inkuiri mencerminkan model pembelajaran konsruktivis. Ada yang menekankan penglibatan aktif pelajar mengaitkan inkuiri dengan aktiviti hands-on dan pengajaran berasaskan aktiviti ataupun pengalaman. namun memberi tumpuan adalah pada proses aktif mencari ilmu ataupun membina kefahaman berkenaan fenomena yang dikaji. Daripada perspektif pedagogi. dapat dirumuskan bahawa inkuiri melibatkan pungutan dan tafsiran atau interprestasi maklumat bagi mencari jawapan kepada persoalan dan penerokaan yang dilakukan. maka pengajaran sains perlu menggunakan pendekatan inkuiri. Seperti Novak(1964) cadangkan. Daripada perspektif sains.Oleh sebab subjek sains itu sendiri melibatkan inkuiri. Kemahiran inkuiri yang dipelajari terpisah dari konteks isi kandungan sains akan hanya menghadkan aplikasi kemahiran berkenaan dalam kehidupan (Millar & Driver 1987) Pengajaran sains berorientasikan inkuiri dapat dibincangkan daripada pelbagai perspektif. Terdapat yang kaedah lain iaitu menggunakan kaedah heuristik dalam membantu pelajar bagi menguasai kemahiran (Germann 1991). Inkuiri melibatkan aktiviti dan kemahiran. pengajaran berorientasikan inkuiri melibatkan pelajar dalam penyiasatan sains. Walaupun konsep-konsep ini saling berhubungan namun maksudnya tidak sama dengan pengajaran berorientasikan inkuiri.Ada juga yang mengaitkan inkuiri dengan pendekatan penemuan ataupun perkembangan kemahiran proses sains dan kaedah saintifik. Kaedah tradisional didaktik bertentangan dengan pengajaran berasaskan inkuiri kerana pelajar-pelajar menerima hasilan sains secara pasif dalam bentuk yang tetap dan terpisah dan bukan secara dinamik. Terdapat perbezaan dari segi pendekatan guru bagi melibatkan pelajar secara aktif dalam mencari maklumat atau ilmu pengetahuan. ataupun sering dirujuk sebagai pembelajaran aktif. Pengajaran dan pembelajaran inkuiri bukan bermaksud pengajaran dan pembelajaran kemahiran-kemahiran tertentu berkaitan dengan inkuiri. Mengikut model konstruktivis.

Dalam kelas. pengajaran berorientasikan inkuiri perlu melibatkan pelajar dalam penyiasatan bagi menjawab persoalan dan memenuhi naluri ingin tahu mereka dengan pembinaan kerangka mental yang dapat menjelaskan pengalaman mereka. pelajar digalakkan membina makna melalui perbincangan. Sains dapat dipelajari dengan menggunakan pemikiran saintifik dan kemahiran proses sains yang menjadi sebahagian daripada inkuiri saintifik seperti memerhati. berkomunikasi. Mengajar subjek sains melalui inkuiri memerlukan guru bersama-sama meneroka alam sekitar daripada sudut pandangan pelajar serta berkongsi kegembiraan dalam memahami alam penuh misteri ini. namun perlu diingat bahawa pemikiran dan kemahiran ini cuma alat. mengaitkan pengetahuan. Dapatan-dapatan kajian menunjukkan pelajar lebih mudah memahami alam semula jadi jika mereka berinteraksi dengan fenomena dan menggunakan alatalat atau instrument untuk meningkatkan keupayaan mereka semasa menjalankan aktiviti mereka. Sains adalah proses menyedari dan memahami diri kita sendiri. Penyiasatan ataupun pembelajaran bermakna tidak akan terhasil jika tidak timbul persoalan ataupun sifat ingin tahu yang memerlukan jawapan. menggunakan pengetahuan bagi menyelesaikan masalah serta membuat keputusan berdasarkan maklumat. menyusun ikut urutan.27). Walaupun pemikiran saintifik dan kemahiran proses adalah asas kepada program sains berteraskan inkuiri. Perasaan ini umpama tanah yang subur bagi benih akan bercambah dan berkembang akhirnya. Justeru. bukan syarat bagi apa yang dianggap sebagai inkuiri saintifik yang baik.mencari makna dari pengalaman yang dilalui (Osborne & Freyberg 1985). kehidupan yang lain dan persekitaran melalui deria dan penerokaan peribadi (Mclntyre 1984).(National Science Board 1991. membanding dan mengukur. Implikasinya adalah pendekatan inkuiri bermula dengan keinginan bagi mengetahui sesuatu. penerokaan dan membuat keputusan. membuat inferens bagi mendapatkan penjelasan. Melalui penglibatan interaktif dalam pengalaman sains. pengajaran guru dan pengalaman dengan fenomena yang dikaji(Driver 1989). mengelas maklumat. pelajar membina kefahaman dalam pengetahuan dan merangsang mereka menggunakan inkuiri saintifik dalam kehidupan seharian dan seterusnya membantu pelajar menjadi celik sains. Antara ciri-ciri pengajaran sains berteraskan inkuiri adalah : . penyelesaian.

Proses belajar ini dapat dilakukan melalui beberapa aktiviti seperti berikut : 1. . 13. pengetahuan dan perkembangan pelajar. Menemukan masalah ertinya tidak semata-mata mempelajari fakta-fakta. 5) Memilih bahan pengajaran dan pembelajaran yang dapat diguna ataupun dikitar semula 6) Menggalakkan penglibatan pelajar dalam membuat inkuiri dan penemuan 7) Menghormati persekitaran yang dipelajari 8) Menjadikan soalan sebagai pencetus perbincangan dan inkuiri. Berfikir ertinya tidak semata-mata melamun atau membayangknn. Mengkritik ertinya tidak semata-mata menerima. Menyusun ertinya tidak semata-mata mengumpulkan dan merancang. 12. Menghasilkan ertinya tidak semata-mata menggunakan. 4. menyoal. merenung. Melakukan eksperimen ertinya tidak semata-mata mendapatkan hasilnya. 6. Mencari ertinya tidak semata-mata mendapatkan. Menganalisis ertinya tidak semata-mata mengamati. 3. Merancang ertinya tidak semata-mata beraksi. 14. 9. Bertanya ertinya tidak semata-mata mendengarkan dan menghafal. Membuat sintesis ertinya tidak semata-mata membuktikan dan merekacipta. 5. 7. 10. 2.1) Masa diberi bagi pelajar membuat kesilapan. 11. Bertindak ertinya tidak semata-mata melihat dan mendengarkan. serta berkongsi idea dan pendapat. 2) Mempunyai matlamat jangka pendek dan panjang 3) Memberi perhatian serta mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Menciptakan ertinya tidak semata-mata menjadikan produk itu baik. 4) Menyesuaikan dan memadankan pengetahuan sains bagi memenuhi minat. 8. Menerapkan ertinya tidak semata-mata mengingat-ingat.

d. Keadaan yang fleksibel. Keadaan yang bebas daripada sebarang tekanan. 3) Mengembangkan kemampuan bertanya. idea serta masalah baru. 4) Menerapkan pengetahuan dalam situasi baru yang berbeza. 5) Membuat kajian dan mensintesis informasi. 2) Memperoleh apresiasi untuk pertimbangan moral dan etika yang relevan dengan bidang ilmu tertentu. c. bebas.Beberapa keadaan yang diperlukan untuk proses pembelajaran inkuiri a. terbuka untuk berinteraksi. Keadaan yang memudahkan untuk menumpukan perhatian. b. Untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran dan pengajaran dengan pendekatan inkuiri secara mantap yang diperlukan pengajar yang mampu berperanan kerana aktiviti ini boleh memberi pengalaman yang lumayan dan juga memperoleh ilmu pengetahuan yang bernilai kepada pelajar-pelajar. Sasaran pembelajaran yang dapat dicapai dengan penerapan inkuiri  Sasaran kognitif 1) Memahami bidang khusus dari matapelajaran. Keadaan lingkungan yang responsif. . 6) Memperkuat keterampilan berfikir secara kritis dan keatif. 2) Mengembangkan keterampilan proses sains.  Sasaran afektif 1) Mengembangkan minat terhadap pelajaran dan bidang ilmu. memecahkan masalah dan melakukan percubaan.

2) Mempresentasikan hasil. prosedur dan interpretasi.  Sasaran sosial 1) Bekerja secara kolaboratif. 2) Membuat hubungan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sehari-hari. 4) Mendapatkan kemampuan untuk belajar dan menerapkan ilmu pengetahuan.3) Meningkatkan intelektual.  Sasaran Penerapan 1) Memperoleh pengetahuan dari pelbagai sumber .  Sasaran interdisiplin 1) Mengoperasikan pemahaman baru terhadap pemahaman awal. 3) Mendengarkan dan belajar dari kelompoknya.  Sasaran pemecahan masalah 1) Mengidentifikasi dan mengelompokkan masalah 2) Menyeleksi dan memilih tindakan yang sesuai 3) Mengajukan dan mendefinisikan pertanyaan yang khusus (ilmiah) 4) Menulis hipotesis dan mencari informasi pendukung 5) Menganalisis dan menginterpretasi data 6) Membuat spekulasi dan ekstrapolasi atas dasar data dan bukti.

3) Mampu mengevaluasi diri dengan menilai pertanyaan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. . tujuan dan luaran pembelajaran yang baru. Kaedah ini adalah satu pendekatan yang lebih saintifik dan menjurus kepada proses penyelesaian masalah tetapi kaedah akan mengambil masa yang lebih lama jika dibandingkan dengan kaedah dan teknik yang lain. tujuan. menganalisis dan menemui. Namun kaedah inkuiri dan kaedah penemuan adalah berlainan tetapi pendekatan.2) Mengembangkan kemampuan memilih tindakan atau peringkat yang sesuai 3) Menggunakan laboratorium atau peringkat komputer 4) Mengorganisasikan informasi 5) Mengikuti instruksi  Sasaran Metakognitif 1) Mampu mengarahkan diri untuk memulakan proses belajar 2) Mampu merefleksikan diri dengan sasaran. strategi. prinsip dan langkah-langkah menjalankan aktiviti kajiannya adalah sama. menyiasat. Pembelajaran melalui kaedah ini memerlukan kemahiran-kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang sama untuk membentuk suatu kesimpulan yang diharapkan. *Sumber: Angelo & Cross (1993) dalam Straits & Wilke (2002) Kaedah Inkuiri Penemuan Kaedah ini menggabungkan kedua-dua teknik inkuiri dan teknik penemuan. Seperti kaedah inkuiri dan kaedah penemuan. model inkuiri-penemuan merangkumi semua aktiviti merancang.

Selain itu. Segi Keuntungan Mengajar dengan Menggunakan Pendekatan Penemuan dan Pendekatan Inkuiri Pengajaran berpusat pada diri pembelajar merupakan salah satu keuntungan mengajar dengan menggunakan pendekatan penemuan dan pendekatan inkuiri. merancang strategi penyelesaian. Ciri-ciri Penting : 1. tingkatkan pengharapan . mengumpul maklumat yang berkaitan. mengumpul maklumat. mengkaji dan menganalisis maklumat dan membuat generalisasi atau rumusan. berkeinginan untuk selalu mengambil kesempatan yang sedia ada dan pada umumnya memiliki mental yang sihat. 4. menganalisis maklumat dan mendapat keputusan serta membuat rumusan. 3. aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan kaedah inkuiri dan penemuan mengandungi lima peringkat utama iatu peringkat mengenal pasti topik kajian. Di samping itu. Pendekatan ini lebih sesuai untuk murid yang mempunyai kecerdasan yang tinggi di samping mungkin menimbulkan masalah untuk murid yang lemah. lebih kreatif. Terdapat beberapa langkah yang spesifik dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu mengenal pasti masalah. Dalam proses belajar dengan pendekatan inkuiri. Salah satu prinsip psikologi belajar menyatakan bahawa sering keterlibatan pelajar dalam kegiatan pula semakin besar baginya untuk mengalami proses belajar.Pada amnya. merancang strategi penyelesaian. Pendekatan ini menggalakkan pemikiran secara kritis dan kreatif serta celik akal dalam kalangan murid. 2. Murid-murid yang terlibat dengan kaedah ini akan berasa puas hati apabila mereka dapat mencari jawapan sendiri dan menggalakan perasaan berdikari dalam proses pembelajaran. pengajaran inkuiri dapat membentuk konsep diri sehingga terbuka terhadap pengalamanpengalaman baru. guru perlu mempunyai kepakaran yang lebih tinggi dan perlu membuat perancangan yang lebih teliti. Untuk menggunakan kaedah ini. pelajar tidak hanya belajar konsep dan prinsip tetapi juga mengalami proses belajar tentang pengarahan diri. tanggung jawab dan komunikasi sosial secara sepadu. 5. pengendalian diri.

bertambah iaitu ada kepercayaan diri serta idea tertentu sebagaimana ia dapat menyelesaikan suatu tugas dengan caranya sendiri. Pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Pelajar akan memahami konsep-konsep dasar dan idea-idea lebih banyak dan lebih baik. 2. Mendorong pelajar berfikir dan merumuskan hipotesis serta membuktikannya melalui proses belajar. Seterusnya. juga dapat menghindarkan pelajar dari cara-cara belajar tradisional yang bosan. 3. 6. Lebih banyak kebebasan dalam proses pembelajaran dan pengajaran bererti semakin besar kemungkinannya untuk mengembangkan kecekapan. 5. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh bersifat merangsang kegairahan belajar. 7. Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. melihat beberapa segi keuntungan dari pendekatan Inkuiri. Memberi kepuasan yang bersifat instrinsik. Mendorong pelajar berfikir dan rajin mencari informasi atas inisiatifnya sendiri 4. Membantu pelajar menggunakan ingatan dan memindahkannya pada situasi proses belajar yang baru.penemuan : 1. kemampuan dan bakat-bakat seseorang. pengembangan bakat dan kecekapan individu. Selepas itu. Jerome Bruner. Kedua-dua model pembelajaran iaitu pendekatan inkuiri dan pendekatan penemuan berorientasi pada pengolahan informasi dengan tujuan melatih pembelajar memiliki kemampuan berfikir untuk dapat menemukan dan mencari sesuatu pengetahuan secara ilmiah. Lepas itu juga dapat memberi waktu kepada pelajar untuk menganalisis informasi serta bertindak melalui informasi yang didapati. Dengan . Belajar dengan sesungguhnya iaitu jika pelajar bereaksi dan bertindak terhadap informasi melalui proses mental.

R. Pembelajaran dengan inkuiri mempunyai proses mental yang lebih kompleks. bagaimana pembelajar memberi reaksi kalau ada rangsang tiba-tiba datang pada persepsinya. Data yang mempunyai keterangan dan informasi . Suchman tertarik pada perkataan “pengertian” dan bagaimana pengertian itu terbentuk pada diri pelajar. teori inkuiri dan komponen-komponen penting untuk inkuiri yang efektif menerangkan bahawa proses inkuiri khususnya ditujukan kepada kreativiti . Konsep dan prinsip itu ditentukan sebagai hasil atau akibat adanya pengalaman belajar yang telah diatur secara adil oleh pengajar.pendekatan inkuiri. menganalis data. Persepsi yang berisi jumpaan-jumpaan sebelumnya b. Sebagai contoh. kata dan sebagainya. terbuka. pembelajaran dimaksudkan untuk membantu pelajar secara ilmiah. segiempat. menjelaskan dan menarik kesimpulan. membuat penggolongan. Membuat kesimpulan di atas bahawa pendekatan penemuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengutamakan aktiviti pembelajaran dengan menggunakan proses mental. Dengan kata yang lain. J. seminar dan sebagainya. jujur. menyusun generalisasi secara mandiri. mengukur. menghasilkan kesimpulan dan sebagainya. Menurut Sund. terampil mengumpulkan fakta. membuat dugaan. Konsep misalnya konsep dingin. masyarakat. Tujuan berikutnya ialah pembelajar atau penuntut akan menemukan konsep dan prinsip sendiri. penuh dorongan ingin tahu dan tangguh dalam pendirian. tentang hakikat proses inkuiri model. merancang eksperimen. pembelajaran dengan pendekatan penemuan akan membantu pelajar menggunakan proses mental dengan mendalam. Sistem yang mengatur secara kesatuan fungsi c. Dalam pelaksanaan inkuiri dibutuhkan sikap-sikap objektif. Selanjutnya. Menurut J. menyusun konsep. Richard Suchman. Suchman berpendapat bahawa setiap individu mempunyai organisasi tertentu yang dapat ditarik untuk membawakan kepada beberapa pengertian terhadap sesuatu objek baru. Oleh Suchman dijumpai empat identifikasi organisasi iaitu : a. Pembelajaran dengan penemuan dapat dilakukan dengan melibatkan pelajar dalam proses kegiatan belajar yang menggunakan proses mental melalui tukar pendapat.

dan membuat analisis kritikal. Proses mengajar bertujuan mengembangkan bakat-bakat dan membantu pendidik mengembangkan konsep dirinya. Pelajar perlu memahami jenis-jenis soalan yang dapat dijawab melalui penyiasatan serta kaedah. Kesimpulan hasil analisis data Tujuan Proses Inkuiri yang diajukan Suchman merupakan pemikiran yang mantap yang implikasinya dapat untuk memperbaiki pendidikan yang diberikan oleh pendidik di samping peningkatan prestasi yang baik semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Justeru. Pendidik selalu mengutamakan pertumbuhan dan peningkatan kognitif seseorang dan perkembangan kreativiti pelajar. Seorang pendidik hendaknya dapat mengembangkan proses inkuiri dengan memusatkan pada masalah-masalah yang perlu dipecahkan atau dianalisiskan oleh pelajar. Strategi ke arah pembelajaran inkuiri penemuan Biasanya sains berasaskan inkuiri memberi ruang dan peluang kepada pelajar bagi menambah dan meningkatkan kefahaman konsep sains asas melalui pembelajaran inkuiri saintifik. guru-guru perlu dilatih kemahiran membentuk soalan. Model objek dan peristiwa adalah alat bagi memahami alam semula jadi dan dapat menunjukkan bagaimana sistem itu berfungsi. Penyiasatan digunakan bagi mempelajari perkara berkaitan dengan alam semula jadi. membentuk pembelajaran melalui perbincangan sesama sendiri dan orang lain. Guru-guru juga perlu faham apa yang dimaksudkan dengan pengajaran inkuiri dan tahu bagaimana menstruktur pengalaman pembelajaran yang dapat membantu pelajar menjalankan penyiasatan dalam usaha memahami alam semula jadi dengan usaha mereka. model-model ini . mereka bentuk pendekatan penyiasatan. Orientasi guru ialah “memandang” pelajar sebagai individu yang memiliki potensi yang perlu dikembangkan.d. model dan kesimpulan yang dibina berasaskan penyiasatan di mana ia berubah dengan hadirnya maklumat baru. Tambahan pula. Pengajaran inkuiri memerlukan guru yang berkemahiran dan berpengetahuan berkaitan dengan isi kandungan dan pedagogi saintifik supaya dapat merangka pengalaman pembelajaran yang mencabar pelajar untuk membentuk dan mencadangkan soalan. menjalankan kajian.

Teori dan model khusus perlu diaplikasikan sebagai asas dalam proses membina laman web pendidikan bagi menjamin keberkesanannya untuk meningkatkan pencapaian para pelajar setelah menggunakan laman web pendidikan tersebut. Jika sebelum ini. Pendekatan tutorial adalah lebih tertumpu kepada proses pemaparan dan pemindahan maklumat serta proses mendapatkan kembali maklumat berkenaan. sebahagian besar daripada laman web tersebut dibangunkan berasaskan pendekatan tutorial yang bersifat linear dan informatif (Irfan. Namun. Dalam penulisan hasil Irfan Naufal Umar. Pulau Pinang yang bertajuk “Aplikasi Pendekatan Inkuiri dalam Persekitaran Pembelajaran Berasaskan Web” jelas menunjukkan pendekatan Inkuiri amat sesuai digunakan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan web serta nyata keberkesanannya. Sajap. 2003 Penilaian Laman Web Pendidikan Di Malaysia). Salah satu cara ataupun pendekatan inkuiri yang dapat digunakan adalah dengan menyampaikan pembelajaran sains sebagai masalah yang perlu diselesaikan dan bukan fakta yang harus dihafal. dan Maswan dari Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia Universiti Sains Malaysia. Strategi pengajaran yang menggalakkan inkuiri mempunyai dua hasilan pembelajaran yang penting : 1) Pelajar mengalami inkuiri sebagai teras kepada apa yang perlu dipelajari dalam sains. Maka. 2) Pelajar yang bakal menjadi guru sains mengalami sains sebagaimana ia sepatutnya diajar.mempunyai hadnya dan bersandarkan pada maklumat yang dicari. ia belum menjamin peningkatan dalam pencapaian para pelajar terutama bagi aspek pemikiran tahap tinggi. pengaplikasian pendekatan . Penemuan baru dapat diubahsuai bagi mendapat gambaran yang lebih tepat berkaitan dengan alam semula jadi. Ulasan Jurnal Penggunaan inovasi teknologi internet dan Web sebagai medium pengajaran yang berkesan kini semakin meluas di sekolah-sekolah seluruh negara. daripada pelbagai laman web pendidikan.

membuat pemerhatian. Menerusi laman web interaktif. Pendekatan inkuiri terbimbing adalah lebih bersifat induktif berbanding pendekatan tutorial yang lebih berbentuk deduktif. Manakala. ia mampu menyediakan elemen-elemen bimbingan dan memberi maklum balas kepada pengguna laman web tersebut.inkuiri terbimbing merupakan inovasi atau alternatif kepada pendekatan tutorial dalam membangunkan persekitaran pembelajaran berasaskan web. dalam pembinaan bahan pengajaran berasaskan komputer dan laman web. peranan guru sebagai pembimbing akan digantikan dengan arahan bahan yang boleh diprogramkan menggunakan bahasa pengaturcaraan yang tertentu. Guru akan mencetuskan persoalan-persoalan yang boleh meransang pelajar untuk terus berfikir serta melakukan penerokaan. pembelajaran akan dimulakan dengan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan domain pembelajaran. Kemudian. berdasarkan permasalahan yang ditimbulkan. Melalui pendekatan inkuiri terbimbing. Schulman dan Tamir (1973) mendefinisikan inkuiri terbimbing sebagai proses pembelajaran yang memerlukan guru menyediakan unsur-unsur asas dalam suatu pengajaran dan memberi arahan kepada pelajar membuat penerokaan dan generalisasi. . pelajar akan dibimbing untuk meneroka. menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan. Pendekatan inkuiri terbimbing berupaya membantu memindahkan maklumat secara aktif dengan menyediakan suasana pembelajaran yang dapat meningkatkan tahap kemahiran berfikir pelajar.

para pelajar akan diberikan persoalan yang menjuruskan kepada penerokaan dalam topik yang akan mereka pelajari. . jika para pelajar memberikan jawapan yang sesuai. Apabila para pelajar telah bersedia untuk menjawab persoalan yang diberikan. Akhirnya. Pembelajaran dimulakan dengan pengenalan tentang domain pembelajaran. pengaplikasian pembelajaran berasaskan web berdasarkan penerangan dalam Rajah 1. Sekiranya para pelajar belum bersedia memberikan jawapan. Seterusnya. mereka boleh membuat penerokaan terlebih dahulu melalui pautan-pautan yang dicadangkan. mereka dibenarkan mengemukakan jawapan tersebut. Para pelajar akan dibimbing untuk membina konsep-konsep atau peraturan-peraturan tertentu berdasarkan persoalan yang dikemukakan sebelum itu. maklum balas yang berbentuk pengenalan terma akan diberikan. para pelajar akan diminta untuk mengaplikasikan konsep atau peraturan yang telah diketahui bagi menyelesaikan persoalan lain yang berkaitan. Kemudian.Rajah 1: Model pembelajaran ikuiri terbimbing (Sanjap & Irfan 2004) Sebagai contoh.

Sekiranya pelajar telah bersedia. mereka boleh terus menjawab soalan tersebut dengan menaipkan jawapan di ruangan yang telah disediakan. Diikuti pula dengan pembelajaran yang dimulakan dengan mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan domain pembelajaran. Keadaan ini akan memudahkan para pelajar mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan dengan lebih cepat. pereka bentuk cuba menarik perhatian pelajar dengan memperkenalkan laman web yang telah dibina serta diberikan panduan bagaimana seharusnya para pelajar menggunakan laman web tersebut semasa pembelajaran mereka. satu konsep atau peraturan yang berkaitan dengannya akan diberikan (Rajah 6). pelajar akan diperkenalkan dengan peraturan atau terma penting (Rajah 7). . Terdapat lebih daripada satu jawapan yang boleh dipertimbangkan bagi soalan-soalan yang telah dikemukakan. Permasalahan yang ditimbulkan akan dapat merangsang para pelajar untuk membuat penerokaan atau memberikan refleksi.Rajah 2: Contoh bahagian pengenalan laman web yang telah dibina berdasarkan pendekatan inkuiri terbimbing Dalam rajah 2 merupakan contoh bahagian pengenalan satu laman web pendidikan yang membincangkan tajuk “Pemilihan Warna yang Berkesan Di Dalam Rekaan” untuk matapelajaran Pendidikan Seni Visual yang dibina berdasarkan pendekatan inkuiri terbimbing. mereka boleh menekan butang “mula“. Pelajar akan diberi peluang untuk mengemukakan cadangan jawapan tanpa batasan. Sekiranya pelajar gagal memberikan jawapan yang sesuai. Setelah jawapan yang diberikan menepati kehendak soalan. Seterusnya. Setelah pelajar dapat menjawab beberapa soalan yang telah diberikan. pelajar akan dibimbing ke arah jawapan yang lebih tepat (Rajah 5). Sekiranya pelajar telah bersedia memulakan aktiviti pembelajaran. Pelajar dibimbing untuk membuat penerokaan berdasarkan soalan-soalan yang telah diberikan (Rajah 3). Pelajar akan dibimbing untuk membuat penerokaan melalui pautan-pautan yang dicadangkan (Rajah 4). Seterusnya pelajar dibimbing untuk menggunakan peraturan-peraturan tersebut bagi menyelesaikan masalah-masalah lain yang berkaitan dengannya (Rajah 8). Dalam bahagian ini.

Rajah 3: Pelajaran dimulakan dengan mengemukakan soalan Rajah 4: Contoh pautan yang dicadangkan untuk diterokai oleh pelajar sebelum mengemukakan jawapan .

Rajah 5: Contoh maklum balas bagi jawapan yang kurang tepat Rajah 6: Contoh maklum balas bagi jawapan yang sesuai .

Rajah 7: Contoh peringkat pengenalan terma .

ii) mempelbagaikan kes-kes secara sistematik. . dan x) mempersoalkan autoriti. Walau bagaimanapun tidak kesemua sepuluh strategi tersebut mesti digunakan. strategi-strategi yang telah dicadangkan oleh Collins dan Stevens (1983) boleh digunakan bagi membolehkan pelajar membina teori sendiri berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dipelajari. iii) memilih contoh-contoh penilaian. viii) memerangkap pelajar. Collins dan Stevens telah mengemukakan 10 strategi bagi pengajaran secara inkuiri ini iaitu i) memilih contoh-contoh positif dan negatif. Pereka bentuk boleh memilih beberapa strategi yang sesuai untuk digunakan. v) membentuk hipotesis. iv) menjana kes-kes hipotesis.Rajah 8: Contoh peringkat menggunakan peraturan-peraturan yang telah diketahui bagi menyelesaikan masalah-masalah lain yang berkaitan Bagi melaksanakan aktiviti pembelajaran melalui kitar pembelajaran. vi) menguji dan menilai hipotesis. ix) mengesan sebab-sebab penyangkalan. vii) mempertimbangkan ramalan alternatif.

Manakala pendekatan tradisional bersifat tutorial seperti pelajar hanya didedahkan dengan maklumat berkaitan pembelajaran dan diikuti dengan latihan susulan. Bukti juga menunjukkan bahawa model Inkuiri telah berkesan dan memberi faedah kepada para penggunanya dari segi dalaman dan juga luaran. kemahiran yang digunakan menjadi penyiasat berkaitan dengan alam semulajadi dan keupayaan mengaplikasikan kemahiran dan sikap yang dapat dikaitkan dalam matapelajaran. Model Inkuiri telah membawa satu perubahan kepada pendidikan dengan menyediakan idea-idea dan isi kandungannya yang berterusan. Pembelajaran alternatif seperti menggunakan laman web adalah pendekatan yang berpotensi dalam model inkuiri terbimbing. Sebagai contoh Inkuiri telah memberi panduan dan langkah untuk mengetahui bagaimana proses-proses seorang pelajar ingin menyelesaikan sesuatu masalah di dalam matapelajaran. Di sini juga Inkuiri terbahagi kepada dua iaitu Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Terbuka serta Inkuiri-Penemuan yang telah membawa maksud dan memainkan peranan masingmasing.tokoh yang mengemukakan model ini. Berdasarkan pelbagai maklumat. menyelesaikan isu atau masalah yang dihadapi untuk sesuatu pembelajaran. Pelajar yang terlibat dalam Inkuiri mendapat kefahaman yang lebih mendalam termasuk menghargai bagaimana mereka tahu apa yang diketahui. sumber dan bahan yang diperoleh. penggunaan bagi model Inkuri adalah lebih membawa kebaikan dan kelebihannya tersendiri di dalam dunia pendidikan. didapati bahawa pembelajaran menerusi atau berasaskan model inkuiri telah banyak memberi manfaat kepada dunia pendidikan kita pada masa kini. namun kaedah dan pendekatan pengajaran mungkin berbeza. Hal ini menunjukkan model Inkuri telah banyak digunakan oleh kebanyakkan pelajar dalam pembelajaran kerana keberkesanannya. . Dalam mana-mana pendekatan Inkuiri terdapat keseimbangan antara isi kandungan dan proses. Kami menyokong pendapat pembelajaran berasaskan model inkuiri berdasarkan fakta maklumatnya dan pendapat tokoh.KESIMPULAN Sebagai rumusannya. Di mana pelajar berpeluang meneroka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful