You are on page 1of 2

Procuratura Republicii Moldova

Republica Moldova, MD-2001, тип.СИцтаи, bd.§tefan cel Mare $i Sfant, 73,


e-mail: proc-gen@procuratura. md

18.02.2021 nr &IZ-Scyd/ - &


D lui C orneliu G andrabur
A dm inistrator, Portal de §tiri
T E L E G R A PH .M D

telesraph. moldova(a),smail. com .


redactia(a),telesraph. md

La adresarea dumneavoastra Nr.5 din 09.02.2021 prin care solicitati sa va


informam daca in perioada 8 iunie - 14 noiembrie 2019 au fost depuse la
Procuratura Generala sau oficiile procurorilor careva plangeri/sesizari semnate de
catre Ala Nemerenco, ministru al Sanatatii, Muncii §i Protectiei Sociale, pentru fapte
de coruptie sau pe marginea unor achizitii publice pentru MSMPS sau pentru
institutiile din subordinea acestui minister, va comunicam urmatoarele:
A

In baza demersului nr.01/4400 din 26.07.2019 al Secretarului general de stat al


Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Boris Gilca, a fost sesizat
Centrul National Anticoruptie privind verificarea legalitafii licita{iei efectuate in
cadrul achizitionarii unui lot de ambulance de inalta calitate, inregistrat in Registrul
nr.2 al CNA cu nr. 122 din 01.08.2019.
La 07.11.2019 a fost pomit un proces penal cu privire la actiunile pretins
ilegale manifestate de catre persoane publice, in cadrul achizitionarii unui lot de 168
ambulante (133 de tip „В” de prim ajutor §i 35 de tip „С” de terapie intensiva)
pentru IMSP Centrul National de Asistenja Medicala Urgenta Prespitaliceasca in
temeiul acordului de imprumut dintre Republica Moldova §i Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei, in valoare de 12 milioane de euro, temei pentru inregistrarea
sesizarii a servit demersul nr. 01/4400 din 26.07.19 al MSMPS.
Totodata, in cadrul examinarii procesului penal, in legatura cu necesitatea
aparuta, la data de 07.11.2019 Centrul National Anticoruptie a solicitat prezentarea
unor informatii suplimentare privind costul consumabilelor §i echipamentelor de
ingrijire, calculate potrivit contractului de achizitionare a ambulantelor de la
Ministerul Sanatatii, Muncii §i Protecdei Sociale.
La 14.11.2019, ministrul Sanatatii, Muncii §i Protectiei Sociale, Ala
Nemerenco, a semnat raspunsul nr.01/6409 catre Centrul National Anticorupde prin
care a prezentat informaba ceruta anterior §i a solicitat, suplimentar, investigarea
elaborarii specificadilor tehnice pentru autosanitare sau eventuala lor modificare.
Urmare examinarii procesului penal din 07.11.2019, Procuratura Anticoruptie a
emis ordonanta de refuz in pomirea urmaririi penala §i clasarea procesului penal, in
baza art.275 pct.3) din Codul de procedure. penala.

Procuror in sectie,
Directia urm arire penala si crim inalistica
a Procuraturii G enerale l/tf- M aria V IE R U

You might also like