MINISTERUL EDUCA IEI, CERCET RII I INOV RII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI±CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a XII -a

LUCR RI DE STRUCTURI PENTRU CONSTRUC II

DOMENIU: CONSTRUC II, INSTALA II I LUCR RI PUBLICE NIVEL: 3 CALIFICARE: Tehnician în construc ii i lucr ri publice

Martie 2009

AUTOR: prof. ing. gr.I LIGIA GLODEAN Colegiul Tehnic ,,Anghel Saligny´ Baia Mare

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic

2

CUPRINS
Competen e specifice modului de practic Informatii despre specificul agentilor economici Organizarea practicii Norme de s n tate i securitate a muncii Instrumente de lucru ale elevului necesare desf Organizarea evalu rii Anexe Bibliografie ur rii practicii pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 8 pag.14 pag. 41 pag.42 pag. 63

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic

3

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 4 . condi ii de calitate i modalit i de control a acesteia. propuse de profesor i maistru instructor ve i fi capabili s : Analiza i sistemele constructive ale structurilor de rezisten Prezenta i tehnologia de execu ie a structurilor din zid rie Prezenta i tehnologia de execu ie a structurilor din beton armat monolit Prezenta i tehnologia de montare a structurilor din elemente prefabricate din beton armat Prezenta i tehnologia de execu ie a structurilor metalice Cele înv ate în acest modul v vor ajuta s v familiariza i cu munca pe antier. câte 30 de ore / s pt mân .dup efectuarea activ ilor ura timp de 5 s pt mâni. tehnologii de i 60 execu ie.COMPETEN E SPECIFICE MODULUI Dragi elevi. întocmirea fi elor tehnologice. ce se vor desf La finalul parcurgerii stagiului de practic . Modulul are alocate 150 de ore din care 90 de ore de instruire practic ore de laborator. cu responsabilit i ce revin fiec rui membru al echipei i nu în ultimul rând s v g si i mai u or un loc de munc .acest auxiliar v este destinat vou pentru a v ajuta în înv area no iunilor de baz cu privire la tipurile de structuri specifice cl dirilor .

INFORMA II DESPRE SPECIFICUL AGEN ILOR ECONOMICI Stagiul de preg tire practic se va desf de activitate execu ia lucr rilor de construc ii. firmele de construc ii partenere trebuie s experien . elevii trebuie s tehnologia de execu ie a diferitelor tipuri de structuri. de echipamente tehnologice antierele agen ilor economici. eficient pentru elevi. de agentul economic decurg din conven ia cadru i firma de construc ii i sunt prezentate în capitolul urm tor. în func ie de specificul lucr rilor executate de ace tia. Pe parcursul stagiului. atât din zid rie cât i din beton armat sau metal. elevii pot desf Obliga iile elevului practicant fa încheiat între coal ura practica la mai mul i agen i economici. Drept urmare. Pentru ca elevii s dobândeasc ura la agen i economici ce au ca obiect toate competen ele acestui modul . s execute lucr ri de anvergur pentru ca stagiul de practic s fie cât mai Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 5 . agen ii i utilaje corespunz toare aib posibilitatea s vad aib economici la care se va desf lucr rilor ce se execut . La ura stagiul de preg tire practic trebuie s dispun de personal muncitor calificat.

în condi iile respect rii cadrului legal cu privire la volumul i dificultatea acestora (conform Codului Muncii). pe antiere de construc ii. documente care stau la baza Sistemului na ional de calific ri profesionale. unde elevii se vor familiariza cu condi iile reale de lucru pe oare pe grupe de elevi. In cazul desf va desf (agentului economic) Practicantul are obliga ia. partenerul are obliga ia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate i s n tate în munc conformitate cu legisla ia în vigoare. la antier. pentru ca atingerea i demonstrarea competen elor vizate s fie relevant . Partenerul de practic va stabili un tutore pentru stagiul de practic .ORGANIZAREA PRACTICII Modulul are alocate 150 de ore din care 60 de ore de laborator tehnologic de ore de instruire practic ce se vor desf practic comasat programei colare se asigur colar i 90 ura în perioada alocat stagiului de preg tire timp de 5 s pt mâni. Programa profesional specific calific rilor. s respecte programul de lucru stabilit i s execute activit ile solicitate de tutore dup o prealabil instruire. Instruirea se poate realiza în ateliere. acesta se partenerului ura în baza conven iei cadru încheiate cu reprezentantul în 6 . câte 30 ore / s pt mân . Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic ur rii stagiului de practic la un agent economic. Practicantul are obliga ia de a respecta normele de securitate i s n tate în munc pe care i le-a însu it de la reprezentantul partenerului de practic înainte de începerea stagiului de practic . Se recomand ca activitatea s se desf coal sau la agen i economici. Prin parcurgerea dobândirea competen elor descrise în Standardele de se va utiliza împreun cu standardul de preg tire Preg tire Profesional . ca pe durata derul rii stagiului de preg tire practic . Înainte de începerea stagiului de practic .

Printre responsabilit ile sale. responsabilitate în rezolvarea sarcinilor. Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 7 . tutorele împreun cu cadrul didactic responsabil cu urm rirea derul rii stagiului de preg tire practic vor evalua practicantul în permanen .). punctualitate. cât si comportamentul i modalitatea de integrare a practicantului în activitatea întreprinderii (disciplin . al întreprinderii. respectarea regulamentului de ordine interioar etc. partenerul de practic va lua m surile necesare pentru securitatea i s n tatea în munc a practican ilor În timpul derul rii stagiului de preg tire practic . pe baza unei Fise de observa ie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competen elor tehnice.

s p turi sub un mal unde s-a creat un ie ind în consol sau au ap rut bolovani izola i care pot c dea .s p turi cu taluzuri insuficient de stabile .utilajele ac ionate electric sau cele care con in transformatoare statice se verific înainte de punerea lor în func iune .În continuare vom enumera câteva din aceste s n tate i securitate i apoi câteva norme specifice pe categorii de lucr ri. podinile de lucru. specifice lucr rilor care se execut .se va utiliza echipamentul de protec ie specific categoriei de lucr ri ce se execut . indicatoare i de interdic ie.NORME DE S N TATE Atunci când v desf de norme generale I SECURITATE A MUNCII ura i activitatea practic pe antier trebie s respecta i normele a muncii . c ile de rulare NORME SPECIFICE La lucr rile de funda ii Principala cauz a accidentelor const în surparea malurilor s p turilor provocate de : .lipsa sprijinirilor sau sprijiniri necorespunz toare precum i demontarea incorect a acestora Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic i drumurile i a limitelor de 8 .se cur de z pad i ghea i se presar cu nisip sau zgur c ile de acces pentru oameni. NORME GENERALE .nerespectarea principalelor dimensiuni ale excava iilor adâncime prescrise de norme . la toate punctele de lucru trebuie s existe sting toare de incendiu sau ap .nu se vor folosi scule i dispozitive defecte sau improvizate .în cazul lucr rilor pe timp friguros.la toate punctele de lucru se afi ez t bli e avertizoare.

a podinilor controleaz zilnic. panourile i piesele confec ionate se depoziteaz astfel încât s nu se prodc aglomer ri .în timpul ridic ri cofrajului glisant.80m.podinele trebuir s aib l imea minim de 0. to i muncitorii trebie s foloseasc în mod obligatoriu centuri de siguran bine prinse de p r ile 9 fixe ale construc iei.la lucr rile de cofraje care se execut la în l ime.starea cofrajului glisant. podinele de lucru de pe care se monteaz trebuie construite în trepte cu l imea de cel pu in 0.lovirea în timpul s p turii subterane sub presiune La lucr rile de cofraje a unor cabluri electrice sau conducte .înainte de turnarea betonului se asigur stabilitatea i buna solidarizare a .40m .00m în l ime . a împrejmuirilor.la fiecare mutare a cofrajului glisant. casca de protec ie i accesoriile necesare i cu avizul medicului pentru lucru la Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic .materialele.spa iile de circula ie trebuie s aib o î l ime liber de cel pu in 1. toate obiectele nelegate de acesta trebuie îndep rtate .în cazul cofrajului înclinat. vor fi admi i pe platformele de lucru numai muncitorii special instrui i în l ime . prin a ezarea corespunz toare a solidariz rilor .7m.depozitarea materialelor i a elementelor de cofraj demontate este interzis pe podinele de lucru . iar i a sc rilor se circula ia în zona împrejmuit este interzis . a ezate pe schele de sus inere. s fie împrejmuite cu balustrade de 1.construc iile la care turnarea betonului se face în cofraje alunec toare trebuie s fie împrejmuite la o distan de 1/10 din în l imea acestora.înainte de montarea cofrajului se cur p r ilor lui componente locul de a ezare a acestuia . defectele constatate trebuind s fie remediate imediat .. interioare sau cu console .montarea cofrajelor la în l ime trebuie f cut de pe podine de lucru.

cu l imea de cel pu in 1.îndoirea manual speciale .descol cirea i îndreptarea o elului pentru arm turi trebuie executate pe un teren de lucru separat ac ionat cu motor .la ma ina de îndreptat o el-beton mecanismul de tragere .circula ia pe arm turile carcaselor sudate este interzis . în bun lucrului .praful metalic arm turilor i rugina care rezult numai capetele barelor se fixeaz în i îndreptare numai dup cu perii oprirea motorului i m turi.20m. care se verifc trbuie executat cu chei zilnic înainte de începerea i împrejmuit la t ierea cu tan a . împrejmuit balustrade i cu scânduri rebord .barele mai scurte de 30cm nu se in cu mâna în urma prelucr rii i fason rii se îndep rteaz tergerea lor cu mâna liber La lucr rile de betonare .betonierele se monteaz .la betonierele ac ionate electric se impune legarea la p mânt a tuturor instala iilor electrice .cur irea permis tobelor numai dup pe platforme bine consolidate sau repararea lor este i deconectarea ei de la sursa de betonul se o cu betonierelor. într inerea oprirea ma inii curent electric . înainte de introducerea betonului pe conducte se verific îmbin rile i racord rile tronsoanelor conductei Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 10 .accesul muncitorilor sub cupa betonierelor este interzis . La confec ionarea arm turilor .mijloacele manuale i mecanice cu care se transport verific . evitându-se a arm turilor de o el stare.în cazul folosirii pompelor de beton .schelele podin la începutul fiec rui schimb i e afodajele pentru transportul betonului trebuie s aib continu .

la betonarea pe timp friguros se verific etan eitatea i se probeaz instala ia de distribuire a aburului . iar cablurile de alimentare trebuie izolate în i amplasate pe stâlpi sau capre obligatoriu m nu i i cizme manta de cauciuc mare de 300. betoni tii trebie s aib centuri de ale legate prin frânghii de elementele de rezisten .sculele trebuie s fie corect fixate în mânere. se izoleaz sobele sau burlanele din tabl în locurile unde se pot apropia oamenii La lucr rile de zid rii .în cazul turn rii betonului de la o în l ime mai mare de 1. întrucât ar putea c dea peste zidul astfel încât ridicare a schelei s fie cu circa 15cm 11 .sculele i dispozitivele manuale trebuie s fie în bun stare ..în timpul cur irii conductei. t i ul lor trebuie s fie protejat cu învelitori sau teci corespunz toare .la transportarea obiectelor i a sculelor ascu ite.5m podinele trbuie împrejmuite cu balustade. iar la betonarea suprefe elor cu o înclinare mai siguran construc iei .în timpul folosirii vibratorului se poart de cauciuc-dielectrice .m surile cu firul cu Pb proasp t executat . carcasa vibratorului trebuie legat la p mânt.zid ria fiec rei por iuni verticale a pere ilor se execut nivelul ei dup fiecare nou mai sus decât podina de lucru Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic i verificarea zidurilor trebuie executate f r ca muncitorul s se aplece în afar . muncitorii se îndep rteaz 10m.înainte de începerea turn rii betonului se controleaz de lucru iar în fa a orificiului de evacuare se monteaz la cel pu in o ap r toare modul de fixare i consolidare a cofrajului i rezisten a schelei de sus inere a podinelor . iar suprafe ele lor active s fie netede i f r a chii . înclinat .la compactarea betonului cu vibratoare electrice.

înainte de începerea lucrului trebuie verificate schelele.locurile de munc unde se execut legate printr-un sistem de semnalizare acustic de lucru al mecanicilor pompelor de mortar La montarea elementelor prefabricate înainte de începerea lucr rilor se verific dispozitivelor pârghii) pentru fiecare sistem de ridicare efectueaz particip instrui i la montaj ce urmeaz starea utlajelor i a a se folosi( frânghi.sarcina de c tre muncitori instrui i i controleaz special. legarea boxpale ilor se aga în cârligul macaralei macaralelor) . astfel încât c dea de pe ea de pe o schel debalotarea i deservirea macaralelor care i containerelor la cârligul i sculele s nu poat .în cazul pachetelor balotate. muncitorii care efectueaz sunt echipa i cu ochelari de protec ie .dac mortarul se transport cu macarale în cupe sau containere. care s acestea trebuie prev zute cu dispozitive speciale de siguran împiedice desc rcarea lor accidental . lan uri. care au pentru semnalizare un fanion ro u personal ag area sarcinii . i transport ce se va utiliza. materialele mortar . pompele de .zid ria trebuie executat lucr torul.este interzis utilizarea pompelor de mortar la o resiune mai mare indicat în fi a tehnic a fiec rui utilaj tencuiala mecanizat trebuie s fie sau optic de punctul decât cea maxim i m nu i rezistent . se un instructaj corespunz tor tuturor muncitorilor care pentru prinderea pieselor se folosesc numai muncitori special 12 Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic . cabluri.este necesar ca zidarii s cunoasc s cunoasc regulile de SSM pentru toate opera iile adiacente ( transportul ridic materialele..

centuri de siguran trebuie s fie în afara zonelor i ridicare dat fiind lucru la în l ime.- se interzice efectuarea de manevre care contravin instruc iunilor de folosire a utilajelor se interzice lucrul sau circula ia sub macaraua în func iune opera iile de ridicare se conduc numai de o singur persoan pozi ia de lucru a muncitorului periculoase de transport medical la cel mult 3 luni muncitorii trebuie s aib echipament adecvat de protec ie a muncii (îmbr c minte i înc l minte corespunz toare. to i montatorii se supun unui examen - dup lor a ezarea la pozi ie i înainte de desprinderea din cârligul i se verific stabilitatea macaralei. piesele se prind corespunz tor Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 13 . casc .

Enumera i 5 factori de care depinde alegerea tipului de structur al unei cl diri a) ____________________________________________ b) ____________________________________________ c) ____________________________________________ d) ____________________________________________ e) ____________________________________________ 2. FI A DE LUCRU NR.INSTRUMENTE DE LUCRU ALE ELEVULUI NECESARE DESF UR RII PRACTICII În continuare v propunem câteva activit i pentru atingerea competen elor prezentate în primul capitol. 1. rezolva i sarcinile de mai jos. Completa i tabelul de mai jos Obiectivul de construc ie/ denumire Obiectivul 1/ Obiectivul 2/ Obiectivul 3/ Tipul structurii Caracteristici Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 14 .1 În urma vizitei la 3 obiective de construc ii.

tipul funda iei.5 puncte) Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 15 .Not : În coloana 3 preciza i: regimul de în l ime.5 puncte) Sarcina 2 ( 6 puncte) Sarcina 3 (1. Privi i cu aten ie structura reprezentat mai jos i preciza i: denumirea structurii caracteristici Legenda 1____________ 2____________ 3____________ 4____________ ATEN IE : Pentru sprijin în realizarea sarcinilor solicita i ajutorul maistrului instructor sau consulta i caietele de noti e sau bibliografía indicat la orele de laborator EVALUAREA MAISTRULUI INSTRUCTOR / TUTORELUI DE PRACTIC Observa ii Sarcina 1 ( 5x 0. tehnologia de execu ie 3. materiale.

Fi a de observa ie.Fi a de organizare a lucrului în echip .Marcheaz golul 6.-uri Obs E1 Preg tirea locului de munc Trasarea axelor zid riei Executarea zid riei simple dup un aliniament 1.a ezarea c r mizilor -t ierea c r mizilor .zidirea c r mizilor la capetele zidului(repere) .FI ACTIVITATE PRACTIC DE OBSERVA IE 1 ..V.Execut zid ria -întinderea i nivelarea mortarului . Alege SDV-urile specifice i le verific 4. i în calitate de observator va bifa în rubrica .. prin care se stabilesc sarcinile care revin fiec rui membru al grupei Unul din membri grupei va completa .Traseaz axa zid riei i grosimea zidului 5.zidirea por iunii dintre repere 8.Verific calitatea zid riei executate ¥ Instrumente E2 E3 Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 16 . D...Obs. opera iile executate de ceilal i membri FI Sarcina Opera ia DE OBSERVA IE S..Cite te planul/schi a dup care execut zid ria 7. Aprovizioneaz locul de munc cu materiale 2. pe grupe de 4 elevi Tema: EXECUTAREA UNEI ZID RII SIMPLE Elevii grupei vor rezolva sarcinile cuprinse în fi a de observa ie Pentru a facilita lucrul în echip se va completa .

Fi a de evaluare a activit ii practice ... FI A DE EVALUARE A ACTIVIT Grupa _____________ i___________ _____________ Lucr ri efectuate Comentarii Aprovizioneaz locul de munc cu materiale Depoziteaz materialele la locul de munc Alege SDV-urile specifice execut rii zid riei Verific SDV-urile Traseaz axa zid riei i grosimea zidului Marcheaz golul Verific trasarea Cite te planul/schi a dup care execut zid ria Execut zid ria respectând fi a tehnologic Folose te corect SDV-urile Verific calitatea zid riei executate Data Bine Evaluare Satisf c tor Refacere Evaluator________________ Data_________ Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 17 .RESPECT NORMELE DE PROTEC IA MUNCII Evaluarea activitatii : Membrul observator completat i împreun cu maistrul va prezenta fi a de lucru instructor vor evalua calitatea lucr rii II executate de membri grupei întocmind .

Prezenta i tipul plan eului utilizat.STUDIU DE CAZ 1 În imaginea de mai sus este prezentat o solu ie de realizare a plan eelor la structuri cu pere i portan i din zid rie. Ce alte variante de plan ee s-ar putea utiliza ? 4. Care sunt avantajele i dezavantajele acestui tip de plan eu? 3. mod de armare) Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 18 . Prezenta i modul de execu ie a centurilor din beton armat ( dimensiuni. 2. 1.

D. Compara i observa iile f cute de voi cu cele ale colegilor.S.__________________ 3.M.__________________ Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 19 .FI A TEHNOLOGIC 1 EXECU IA FUNDA IILOR CONTINUE ÎN TREPTE 1.V.__________________ 2. 2.T.__________________ 5.-uri Organizarea locului de munc N. Unde apar diferen e ? Opera ia Materiale S. 1.__________________ 4. Completa i fi a tehnologic de realizare a funda iilor continue în trepte conform tabelului de mai jos.

__________________ 7.__________________ 8.__________________ Observa ii ale maistrului sau tutorelui de practic ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 20 .6.

Preciza i: y y Denumire obiectiv________________________________________ Tipul structurii_____________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 21 .FI A DE LUCRU NR.2 Structuri cu pere i portan i Sarcina 1 Completa i casetele de mai jos cu caracteristicile corespunz toare fiec rui tip de structur Sarcina 2 Identifica i c rui tip de structur îi corespunde obiectivul de construc íe la care efectua i instrirea practic .

y y Materiale utilizate_________________________________________ Reprezentare schematic a structurii ATEN IE : Pentru sprijin în realizarea sarcinilor solicita i ajutorul maistrului instructor sau consulta i caietele de noti e sau bibliografía indicat la orele de laborator EVALUAREA MAISTRULUI INSTRUCTOR / TUTORELUI DE PRACTIC Observa ii Sarcina 1 (6puncte) Sarcina 2 (4puncte) Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 22 .

Observa i cu aten ie tehnologia de execu ie a * _____________________ Aten ie: La *_ pute i opta pentru zid rie simpl sau zid rie complex . în func ie de lucrarea la execu ia c reia a. Dup încheierea activit ii de observare completa i fi a de mai jos.i participat în stagiul de practic 2.FI a execu iei DE OBSERVA IE 2 *______________________________ 1. Ce materiale s-au folosit Cum s-a realizat eserea Ce verific ri s-au f cut pe parcursul execu iei Ce defecte pot ap rea Cum se pot remedia eventualele defecte de execu ie Observa ii ale maistrului instructor/ tutorelui de practic Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 23 .

2.STUDIU DE CAZ 2 1.61 urat stagiul de practic unde au fost montate o macara turn ce indicatoare crede i c astfel de indicatoare i cu ce semnifica ie? este montat Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 24 . În cazul în care trebuie montate? Not : Pentru mai multe informa ii studia i materialul din capitolul . pag.Anexe´ . Prezenta i panoului i semnifica ia indicatoarelor ce apar .. La intrarea în antier exist panoul din imaginea de mai jos . 3.Observa i-l cu aten ie . Pe antierul la care a i desf 4.

__________________ 4.__________________ Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 25 .S.T.V.D.-uri Organizarea locului de munc N. 2.Trasarea pere ilor din zid rie 2.Compara i observa iile f cute de voi cu cele ale colegilor.M.__________________ 5.FI A TEHNOLOGIC 2 EXECU IA PERE ILOR DIN ZID RIE 1. Unde apar diferen e ? Opera ia Materiale S.Completa i fi a tehnologic de realizare a pere ilor din zid rie simpl conform tabelului de mai jos.__________________ 3. 1.

__________________ 7.__________________ Observa ii ale maistrului sau tutorelui de practic ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 26 .6.

Enumera i 6 sisteme constructive pentru realizarea plan eelor din beton armat monolit la structurile din beton armat y y y y y y __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ ura i instruirea practic 2. În imaginea al turat se execut turnarea betonului.3 PLAN EE DIN BETON ARMAT MONOLIT Rezolva i urm toarele sarcini: 1. Preciza i ordinea opera iilor pentru armarea plan eelor în varianta întâlnit la obiectivul unde desf ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3. Enumera i 4 reguli ce trebuie respectate la turnarea plan eelor Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 27 .FI A DE LUCRU NR.

_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4._____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3._____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2.5 puncte) Sarcina 2 ( 3 puncte) Sarcina 3 (4 puncte) Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 28 ._____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Aten ie: Dac ave i nevoie de sprijin în rezolvarea sarcinilor cere i ajutor maistrului/ tutorelui de practic EVALUAREA MAISTRULUI INSTRUCTOR / TUTORELUI DE PRACTIC Observa ii Sarcina 1 ( 6x 0.Reguli : 1.

Trebuie s îi da i informa ii cu privire la: a) Tipul structurii b) Tehnologia de execu ie c) Durata de execu ie Sarcina 1 În grupuri de câte 4 elevi alc tui i un dosar cuprinzând toate informa iile cerute la puct. V-a solicitat s îi oferi i varianta cea mai avantajoas având în vedere destina ia obiectivului. Aten ie: Profesorul/ Maistrul v poate pune întreb ri pentru a verifica dac to i elevii din grup au în eles rezultatele activit ii.STUDIU DE CAZ 3 Un beneficiar dore te s investesc în industrie i are nevoie de o hal instrial i spa ii pentru birouri. Criterii de evaluare Dosarul final este clar prezentat Explic varianta aleas pentru structura de rezisten Prezint tehnologia de execu ie Cunoa te legisla ia privind s n tatea i securitatea muncii Feed-back Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 29 . b) i c) Sarcina 2 Prezenta i informa ii privind s n tatea i securitatea în munc pe care beneficiarul ar trebui s le cunoasc . a).

2. -ridicarea stâlpului a. prin rotire b. Unde apar diferen e ? Opera ia 1.T.V.-uri Organizarea locului de munc N.D.prinderea în dispozitiv Materiale S.Verificarea cotei fundului paharului 2.S.Compara i observa iile f cute de voi cu cele ale colegilor.Introducerea stâlpului în pahar i fixarea provizorie Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 30 . prin târâre 4. Verificarea elementelor prefabricate i a condi iilor de montaj 3.Completa i fi a tehnologic de montare a stâlpilor prefabtrica i din beton armat conform tabelului de mai jos.Montarea stâlpuli .FI A TEHNOLOGIC 3 MONTAREA STÂLPILOR PREFABRICA I DIN BETON ARMAT 1.M.

Verificarea pozi iei corecte 6. Împ narea final desprinderea final i 7. Betonarea st lpului în funda ie(monolitizarea) Observa ii ale maistrului sau tutorelui de practic ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 31 .5.

Dup încheierea activit ii de observare completa i fi a de mai jos.Obsera i cu aten ie structura prezentat în imaginea de mai jos 2.FI DE OBSERVA IE 3 1. Prezenta i tipul structurii Descrie i elementele structurii Preciza i modul de realizare a bazei stâlpului i fixarea de funda ie Enumera i i defini i elementele structuriiîn cadre Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 32 .

Analiza i modul de realizare a îmbin rii dintre stâlp i grind Care sunt avantajele acestei solu ii de realizare a structurii având în vedere deschiderea mare ? Observa ii ale maistrului instructor/ tutorelui de practic Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 33 .

................................................................ 2.......... Enumera i în ordinea efectu rii opera iile tehnologice ..................................................................................................... y _____________________________________________________ y _____________________________________________________ y ______________________________________________________ y ______________________________________________________ y ______________________________________________________ Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 34 .............................................................. c) ....................................................................................................................................................................... Identifica i elementele metalice din imagine a) .......................................................... Descrie i succint (denumire............... ................................................................................................. ............................................................................... ................................................................................................ material...................FI A DE LUCRU NR........................................... rol) elementele 1 2 3 4 din figura al turat 1....................... b) ......................................... 3................................... 4................................................................................................................................... 2.............................................................. Ave i de executat o grind cu inim plin sudat ............... 3......4 1.................................... ............................................

............................................................................................................................................................. verificarea pozi iei corecte............4...................................... 3..................... ATEN IE : Pentru sprijin în realizarea sarcinilor solicita i ajutorul maistrului instructor sau consulta i caietele de noti e sau bibliografía indicat la orele de laborator EVALUAREA MAISTRULUI INSTRUCTOR / TUTORELUI DE PRACTIC Observa ii Sarcina 1 (1................ ridicarea la pozi ie..................................... în ordinea efectu rii lor.................. 2.......5puncte) Sarcina 4 (3puncte) Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 35 ................. 1.................................... 5.....................................................5puncte) Sarcina 2 (3puncte) Sarcina 3 (2.................... Aranja i.... fixarea definitiv a fermei........................ rezemarea provizorie....... 6................................................................................................... opera iile de montare a unei grinzi cu z brele metalice din lista de mai jos: Prinderea fermei în cârligul macaralei......................................... preg tirea i asamblarea elementelor uzinate... 4......................................

stâlpi) Tipurile de plan ee utilizate Varianta de acoperi Funda iile corespunz toare Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 36 . Cluj Napoca. plan ee) ine i cont de urm toarele îndrum ri ÎNDRUM RI Tra nsp unerea cât mai e xact a sc hemei func iona le în spa i ul construit Aceea i schem func ional se poate reali za pri n mai multe tipuri de pa rtiuri. 2002 [2] Com a. în func ie de mod ul de dispune re a înc perilor i structura adoptat ine i cont de amplasame nt ( m rimea i forma te renului. Construc ii civile Vol I. încadrarea cl dirii în a nsamb lul arhitectural specific zo nei de a mplasame nt) FI A DE DOCUMENTARE (Partiul de arhitectur ) BIBLIOGRAFIE: [1] Andreica. acestea se proiecteaz prin delimitarea lor de c tre elementele de construc ie (pere i. Editura U. [3] *** Standarde STAS 8530/2-92 Coordonarea modular în construc ii 2. Construc ii Edi ia a II-a. po zi ia cl dirii fa de s trad . Emil. Facultatea de Construc ii. cunoscând dimensiunile necesare pentru fiecare înc pere. Institutul Politehnic Cluj Napoca.MICROPROIECT Activitatea se va desf CASA MEA ura pe grupe de câte 3 elevi ± 30 ore Elabora i un proiect cu tema Casa mea Pa ii pe care va trebui s -i urma i în realizarea proiectului: 1. Proiectarea partiului(varianta optim ) Pe baza schemei func ionale adoptate de comun acord în cadrul grupei elabora i variante de partiu Partiul de arhitectur ± reprezint concretizarea practic a schemei func ionale. Pres. Cluj Napoca 1991. Horia. Stabili i alc tuirea structural .T.fi a de lucru FI A DE LUCRU (Pa i în realizarea structural a casei ) PROIECTAREA PARTIULUI (VARIANTE) Elemente verticale portante ( pere i.

stabilirea leg turilor dintre procese.alc tuirea constructiv . lista SDV-urilor.reprezentare.fiecare membru al echipei se va ocupa doar de proiectarea anumitor elemente structurale 6.avantajele i dezavantajele solu iei adoptate 3. Întocmi i planificarea ac iunilor cu termene i realiza i diagrama Gantt pentru acestea Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea activitatilor Programarea activit ilor Stabilirea partiului-varianta optim Stabilirea responsabilit ilor care le revin pe tipuri de elemente si a termenelor calendaristice Proiectarea elementelor structurale (ce revin fiecarui membru) Elaborarea fi elor tehnologice Asamblarea p r ilor proiectului Prezentarea proiectului Evaluarea proiectului 1 2 Ziua 3 4 5 Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 37 . detalii i schi e. Dezvoltarea procesului tehnologic pentru elementele structurale : funda ii. . plan ee Aceast sec iune a fi ei tehnologice va avea urmatoarea structur :  defalcarea procesului tehnologic complex în procese simple i elementare.materialul din care este realizat.Important! Pentru fiecare element structural ve i preciza: . mijloace de produc ie. . proiectarea procedeelor tehnologice: solu ii cu privire la modul de lucru (descrierea tehnologiei de execu ie). Stabili i responsabilit i fiec rui membru al echipei i alege i responsabilul de proiect . pere i/stâlpi. precizarea NSSM 5. .

10. 13. Enunt/criteriu 1. 9. 12. 3.Evaluarea i monitorizarea se va face pe baza urm toarei fi e de monitorizare/evaluare FI A DE MONITORIZARE/EVALUARE PROIECT Nr. 7. 5. 4. crt. Au fost accesate toate c ile de documentare indicate în plan Sunt realizate toate fi ele de documentare stabilite în planul de activit i S-a realizat analiza solutiilor identificate prin evidentierea avantajelor/dezavantajelor S-a argumentat corect varianta aleas Referin ele bibliografice utilizate au fost prelucrate corespunz tor Au fost numiti responsabilul de proiect / liderul de grup Au fost alocate responsabilit ile în cadrul proiectului Partea scris a proiectului demonstreaz o bun consisten intern . 6. logic i argumentare a ideilor S-a realizat planificarea activit ilor pe grupe de lucru S-au respectat planurile stabilite S-au asamblat subproiectele în proiectul final S-a analizat i validat proiectul final S-a realizat prezentarea i argumentarea proiectului DA NU Obs. 8. Au fost avute în vedere ideile indicate 2. 14./comentarii SUCCES ! Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 38 . 11.

6 Analizeaz corect structura Cunoa te tehnologia de execu ie a elementelor structurale Elevul r spunde corect la întreb rile orale suplimentare 9. Portofoliul va fi evaluat în conformitate cu tabelul de mai jos. Criterii de evaluare Potrofoliul este logic i u or de parcurs Portofoliul este complet în conformitate cu punct. respectiv orizontal al structurii prezentate anterior.PORTOFOLIU 1.Elevii lucreaz individual. 7. tehnologia de execu ie 5. Profesorul va pune întreb ri pentru a se asigura c activit ile pe care le are de realizat. 8. În timpul stagiului de preg tire practic a i dobândit rezultatele înv desf 3.5. loca ia i destina ia acestuia .4.reprezentarea elementului 6. fiecare elev în elege toate Feedback elev Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 39 .materialul din care se execut . Realiza i o prezentare a structurii dând informa ii despre: . Pentru elementele structurale verticale ( stîlpi/ pere i portan i) i cele orizontale(grinzi/ plan ee) prezenta i: . Dovezile a celor prezentate mai sus pot fi sus inute de c tre un album de fotografii ata at portofoliului. Întocmi i 2 fi e tehnologice pentru un element structural vertical. urat stagiul de preg tire practic 4.denumirea obiectivului. materiale utilizate. Cu acordul profesorului alege i realiza i un portofoliu pentru a demonstra c rii prezentate în primul capitol un obiectiv de construc ie vizitat sau la care a i i examina i structura de rezisten .descrierea elementului .tipul structurii. 2.

cu sarcinile de lucru corespunz toare . 4. Care au fost evenimentele sau lucrurile care v-au pl cut? Motiva i. Ce lucruri/ evenimentele care nu v-au pl cut? Motiva i. Care sunt principalele activit i relevante pentru modulul de practic pe care le-a i observat sau le-a i desf urat? 2. Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 40 .JURNAL DE PRACTIC Elev: Perioada: Loca ie (Agent economic i departament): Modul: Lucr ri de structuri pentru construc ii Competen a exersat : Sarcina de lucru: În jurnalul de practic . ATEN IE: Se va completa pentru fiecare competen . Ce lucruri noi a i înv at? 3. elevul va completa urm toarele informa ii: 1.

Criteriile de evaluare a portofoliului sunt prezentate la pag. Se evalueaz competen ele precizate în primul capitol. Periodic i la încheierea stagiului de preg tire practic . practicantul va prezenta un jurnal de practic . O competen semnifica ie în cadrul evalu rii. iar la sfâr itul modului se va face o evaluare sumativ .40 Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 41 . a unei probe orale/interviu si a portofoliului realizat în aceast perioad .Instrumente de lucru´. pag. ca instrumente de evaluare se pot folosi: fi e de observa ie. cu cadrul didactic responsabil cu urm rirea derul rii stagiului de solicitate ± nimic mai mult. fi e de autoevaluare i coevaluare. Probele de evaluare se refer în mod explicit la criteriile de performan condi iile de aplicabilitate ale acestora. a a cum se precizeaz i la doar probele de evaluare în Standardul de Demonstrarea unei alte abilit i în afara celor din competen ele specificate este lipsit de preg tire practic . Evaluarea vizeaz preg tire profesional . studii de caz. Rezultatul acestei evalu ri va sta la baza not rii elevului de c tre cadrul didactic responsabil cu derularea stagiului de preg tire practic . evalueaz nivelul de dobândire a competen elor de c tre practicant pe baza fi ei de observa ie/evaluare.Jurnalul de practic va face parte din portofoliul elevului.ORGANIZAREA EVALU RII Pe m sur ce se parcurge con inutul modului se va face o evaluare se va evalua o singur dat . Un exemplu de jurnal este prezentat în capitolul . realizarea unui proiect. nimic mai pu in.. Pentru evaluarea formativ . fi e de lucru. tutorele împreun La finalul modulului / stagiului de preg tire practic . formativ . teste de evaluare.39.

distan a între pere ii structurali transversali ” 5m .H niv > 3m .suprafa a unei treame > 25 mp .distan a între pere i este 6 ± 9 m .Nr.H niv ” 3m . transport i montaj -execu ie simpl a zid riei -consum redus de arm tur i cofraje DEZAVANTAJELE SISTEMULUI -rezisten e mecanice relativ reduse ale zid riei -posibilit i reduse de utilizare ALC TUIREA STRUCTURILOR STRUCTUR TIP FAGURE . max niveluri = 5 STRUCTUR TIP CELULR .ANEXE FI DE DOCUMENTARE STRUCTURI DIN ZID RIE AVANTAJELE SISTEMULUI -izolare termic i fonic bun -ofer posibilit i multiple de rezolvare a partiurilor de arhitectur -nu necesit utilaje de capacitate mare pt. Max niveluri = 4 Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 42 .suprafa a unei înc peri ” 75mp .Nr.

75 ± 1. b2.65-0. de la capetele tronsoanelor se vor prevedea plini.150m .18m .stâlpi orii se dispun la col uri i intersec ii . respectiv ultima.c1. arm turi distribuite în rosturile orizontale i centuri din beton armat .50m -b1. c2 . c3 • 0.90-1. acestea se dispun cu 6/ 60cm) -centurile din beton armat se prev d obligatoriu la pere ii structuralila nivelul fiec rui plan eu Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 43 .80 la per int ÎNT RIREA PERE ILOR STRUCTURALI -se înt resc cu stâlpi ori din beton armat.în cazul înt ririi cu arm turi în rosturile orizontale. travee .STRUCTUR TIP SAL -distan a între pere ii structurali 9. iar dac sunt cu goluri acestea vor fi cât mai mici -pere ii longitudinali vor fi f r goluri pe prima.5 la per ext -( c1 + c2 + c3 ) / l • 0.a • 0.H niv > 4m GOLURI ÎN PERE I -pere ii transv.4-0.( a1 + b1 + b2 ) / l •0.

. a buiandrugului i cea superioar nu dep e te 60cm.d a.c a.b.b..c.(3) n =5.b.BUIANDRUGI . grinzi i corpuri de umplutur f r suprabetonare Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 44 .c a.c.b.c..b a.b a.d a.15 n= 2.b a.fâ ii prefabricate f r bucle.b a.b. buiandrugii din beton monolit se vor executa împreun cu centurile plan eelor.b a a a a - A.d a.D Tipul structurii fagure celular sal fagure celular sal fagure celular sal fagure celular sal În l imea cl H”4 n=1 a.B Unde a ± plan ee monolite sau prefabricate cu suprabetonare b ± panouri sau semipanouri prefabricate monolitizate c ± fâ ii prefabricate cu bucle monolitizate d.b a.b.b.12 H=12.b.(4) a.9 H = 9.b.b.d a.c.c a. formând centuri-buiandrugi -dac distan a dintrecapetele a doi guiandrugi pentru dou goluri al turate rezult ” 50cm. tipul structurii i zona seismic Zona seismic F E C.3 n=4.c a. iar în l imea de cel pu in 1/5 din l imea golului -dac diferen de nivel dintre cota infer.au l imea egal cu grosimea peretelui.c a.b dirii(H) în (m) i num rul de niveluri(n) H= 4.c a.b.b a.c a.b a.b a.c a.b.d a.c a.b. se va prevedea un singur buiandrug continuu peste ambele goluri PLAN EELE UTILIZATE În tabelul de mai jos se dau domeniile de utilizare a categoriilor de plan ee în func ie de în l imea cl dirii.c a.b.c a.b.b.c.d a.b..b.c a.c a.c.b.

pe muchie (pe cant) -pe lat : .în curmezi ESEREA = acoperirea rosturilor verticale din rândurile unei zid rii de c tre c r mizile din rândurile aflate dedesubt i deasupra Tipuri de leg turi utilizate: La zid ria de 1/4 C La zid ria de 1/2C La zid ria de 1C leg tura în lungime -leg tura în l ime -leg tura în bloc REGULI DE ALC TUIRE Se folosesc c r mizi întregi i frac iuni necesare eserii Frac iunile se ob in prin t iere cu ciocanul Rosturile verticale se es a a încât suprapunerea c r mizilor din 2 rânduri consecutive s se fac pe minimum 1/4C în lugul zidului i 1/2C pe grosimea acestuia Grosimea rosturilor orizontale este de12mm i a celor verticale de 10mm eserea se face în mod obligatoriu la fiecare rând Leg turile între ziduri la col uri. legate între ele cu mortar. ZID RIA A EZARE A C R MIZI LOR C r mizile se pot a eza astfel: .ALC TUIREA ZID RIEI SIMPLE DIN C R MIZI Sistem constructiv complex alc tuit din pietre naturale sau artificiale a ezate dup anumite reguli.în lung . ramifica ii i intersec ii se execut alternative i anume: primul rând de c r mizi este continuu la unul din ziduri i se întrerupe la cel deal doilea în dreptul intersec iei rândul al 2-lea de la cel de-al doilea zid se realizeaz continuu. întrerupând pe cel din primul zid Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 45 . leg turi metalice sau prin însu i modul de a ezare.

5cm de la fa a exterioar a zidului Zidirea se execut în rosturi orizontale pe toat suprafa a construc iei Zid ria se începe de la col uri sau de la goluri Întreruperile în timpul zidirii se las în form de trepte a c ror în l ime se recomand s nu dep easc 1.00m de la locul Pe lungimea unui perete se pot prevedea întreruperi la cel pu in 1. rosturi orizontale=12mm Rosturile orizontale trebuie s se afle în accela i plan orizontal. l sându-se neumplute numai pe o adâncime de 1-1.00mdistan intersec iei pere ilor i se pot termina la cel pu in 0. iar cele verticale s corespund procesului de esere adoptat Rosturile trebuie umplute cu mortar pe toat adâncimea lor.TEHNOLOGIA DE EXECU IE A ZID RIEI SIMPLE DIN C R MIZI REGULI TEHNOLOGICE Rosturile verticale=10mm.25m de acest loc Întreruperile în dreptul capetelor buiandrugilor sau deasupra sunt interzise La întreruperea lucrului nu se permite a se a terne mortar peste ultimul rand de c r mid zidit Primul i ultimul rând de c r mid se execut din c r mizi a ezate în curmezi FAZE DE LUCRU LA EXECU IA ZID RIEI TRASAREA ELEMENTELOR DE ZID RIE ÎNTINDEREA I NIVELAREA MORTARULUI T IEREA C R MIZILOR ZIDIREA C R MIZILOR VERIFICAREA ORIZONTALIT II I VERTICALIT ZID RIEI CUR IREA FE ELOR ZIDULUI II Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 46 .

ETAPELE REALIZ RII UNUI PERETE DIN ZID RIE DE C R MID ÎN IMAGINI Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 47 .

ESEREA ZID RIEI

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic

48

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic

49

FI A DE DOCUMENTARE STRUCTURI CU PERE I PORTAN I DIN BETON ARMAT MONOLIT

GENERALIT

I

y Defini ie

± ansamblu de diafragme verticale(pere i) +diafragmele orizontale(plan ee)=SISTEM SPA IAL RIGID de mare capacitate în preluarea înc rc rilor verticale i orizontale

y Modul de dispunere a diafragmelor 
Structuri cu diafragme dese(tip fagure) - 3-5m hoteluri - c mine, 

Structuri cu diafragme rare (tip celular) -8-11m - cl diri de locuit Structuri cu diafragme flexibile conlucrând cu cadrele (mixte) ± cl diri de locuit , social administrative, cu parterul destinat unor func iuni cu dimensiuni mari (magazine)

Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic

50

în special aceia care separ înc peri cu func iuni diferite sau care trebuie s asigure o izolare fonic sporit Pere i exteriori pot fi realiza i din beton armat cu condi ia asigur rii izol rii termice Subsolurile s fie rigide iar funda iile s fie continue sau tip radier Cl dirile cu lungime mare se fragmenteaz prin rosturi de dilata ie. PC52 .14cm beton Bc10 la cl diri ” P+4E si grad seismic ” 7 sau Bc15 in celelalte cazuri pentru armare OB37. PC60. num rul de niveluri va fi pe cât posibil acela i y Principii constructive privind alc tuirea diafragmelor   grosimea min a diafragmei. STNB la cl diri amplasate în zone cu grad seismic > 7se prev d îngro ri la capete numite bulbi amplasarea golurilor de usi si ferestre la distanta •120cm de capatul diafragmei Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 51 .ALC TUIREA GENERAL A STRUCTURII Reguli: Diafragmele se dispun simetric fa de axele principale ale cl dirii Pe fiecare direc ie principal a structurii s existe cel pu in 2 diafragme Diafragmele s fie distribuite în structur la distan e aproximativ egale pe ambele direc ii Se recomnd ca distan a dintre dou diafragme succesive s nu dep esc 12m Pere ii interiori pot fi folosi i ca diafragme . realizând tronsoane cu lungime între 45-55m Pentru cl dirile situate în zone cu gr seism> 7 : o se vor evita cl dirile de form L i T în plan o se vor utiliza structuri cu diafragme rare o în cadrul aceluia i tronson.

utilizând bare din OB37. PC60. legate cu centuri orizontale situate la partea superioar a fiec rui nivel Armare cap t lamelar Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 52 . cu diametrul Constructiv discontinu . cu dmin= 6mm la distante maxime pe orizontala=25cm sip e verticala=30cm Constructiv continu de 5mm . PC52.50m pe orizontal .ARMAREA DIAFRAGMELOR De rezistenta ± se realizeazadin dou plase dispuse câte una pe fiecare fa a diafragmei.se realizeaz cu plase sudate STNB.cu carcase verticale dispuse la max 2.

Armare bulb Armare intersec ii Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 53 .

nu trebuie s i verificate materialele i sunt în stare de func ionare i acceptarea acesteia înceap numai dac sunt îndeplinite utilajele i dot rile necesare. cofraje i arm turi (dup caz). proiectant i reprezentantul ISCLPUAT care va decide oportunitatea expertiz rii st rii arm turii de c tre un expert sau un institut de specialitate frecvent i va dispune efectuarea ei. g) sunt asigurate posibilit i de sp lare a utilajelor de transport i punere în oper a betonului. c) sunt stabilite i instruite forma iile de lucru. adaosuri etc. executant. h) sunt stabilite. e) în cazul în care. care vor veni în contact cu betonul proasp t. vor fi cur ate de pojghi a de lapte de ciment (sau de impurit i). arm tura -dup cur ire . sunt aprovizionate componente (agregate. în standardele de produs. de la montarea la recep ionarea arm turii. dup caz. d) au fost receptionate calitativ lucr rile de s p turi. în orice caz. în ceea ce prive te tehnologia de execu ie i m surile privind securitatea muncii i PSI. i preg tite m surile ce vor fi adoptate pentru continuarea beton rii in cazul interven iei unor situa ii accidentale (statie de betoane i mijloace de transport de rezerv .). Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 54 . materiale pentru protejarea betonului. ciment. surs suplimentar de energie electric . suprafe ele nu trebuie s prezinte zone necompactate sau segregate i trebuie s aibe rugozitatea necesar asigur rii unei bune leg turi între cele dou betoane. se va f) suprafe ele de beton turnat anterior i înt rit.PREG TIREA TURN RII BETONULUI Executarea lucr rilor de betonare poate s urm toarele conditii: a) întocmirea procedurii pentru betonarea obiectului în cauz de c tre investitor. dac se constat prezen a prezinte o a ruginei neaderente.) cazul betonului preparat pe antier. aditivi. b) sunt realizate m surile preg titoare. a trecut o perioad îndelungat (peste 6 luni) este necesar o inspectare a st rii arm turii de c tre o comisie alc tuit din beneficiar. conditii de creare a unui rost de lucru etc. în conformitate cu prevederile procedurii de execu ie în reducere a sectiunii sub abaterea minim prev zut proceda apoi la o nou receptie calitativ .

in conformitate cu prevederile programului de control al calit ii lucr rilor . reprezentantul ISCLPUAT. i efectu rii determin rilor prev zute pentru betonul proasp t.stabilite prin contract. se va consemna aprobarea începerii beton rii de c tre: responsabilul tehnic cu executia.i) nu se întrevede posibilitatea interven iei unor conditii climatice nefavorabile (ger. ploi abundente. În baza verific rii îndeplinirii condi iilor de mai sus. furtun etc. k) este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu îndeplinesc condi iile tehnice stabilite i sunt refuzate. reprezentantul beneficiarului i in cazul fazelor determinante proiectantul. la desc rcarea din mijlocul Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 55 .) j) sunt asigurate condi iile necesare recolt rii probelor la locul de punere în oper de transport.

benzi transportoare. ele vor fi corectate în timpul turn rii. dac totu i se vor produce asemenea defecte. se admite îmbun t irea consistentei numai prin folosirea unui superplastifiant. în l ime i turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului turnat anterior.00 m. inclusiv elemente de suprafa (pl ci. b) din mijlocul de transport. g) se vor lua m suri pentru a se evita deformarea sau deplasarea arm turilor fa de pozi ia prev zut .00 m. se va face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alc tuit din tronsoane de form tronconic ). dar apa r mas în denivel ri va fi înl turat . La turnarea betonului trebuie respectate urm toarele reguli generale: a) cofrajele de lemn. d) în l imea de c dere liber a betonului nu trebuie s fie mai mare de 3. având cap tul inferior situat la maximum 1.50 m. îndeosebi pentru arm turile dispuse la partea superioar a pl cilor în consol . h) se va urm ri cu atentie înglobarea complet în beton a arm turii. Betonul va fi pus în lucrare la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la local de turnare. f) betonul trebuie s fie r spândit uniform în lungul elementului. jgheaburi sau direct în lucrare.Nu se admite dep betonului. -în celelalte cazuri.în cazul elementelor cu l ime de maximum 1. de zona c re se betoneaz .). pompe.i 1..REGULI GENERALE DE BETONARE Betonarea unei construc ii va fi condus nemijlocit de conduc torul tehnic al punctului de lucru. respectându-se Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de 56 Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic . . urm rindu-se realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm.vor fi udate cu ap cu (2-3) ore înainte i imediat înainte de turnarea betonului. fundatii etc. desc rcarea betonului se va face în: bene. c) dac consistent betonul adus la locul de punere în lucrare nu se încadreaz admise sau prezint segreg ri.50 m. betonul vechi sau zid riile . va fi refuzat fiind interzis în limitele de punerea lui în irea duratei maxime de transport i modificarea consisten ei lucrare. e) betonarea elementelor cofrate pe în l imi mai mari de 3. Acesta va fi permanent la locul de turnare i va supraveghea respectarea strict a prevederilor prezentului cod is procedurii de executie.00 m.care vor veni în contact cu betonul proasp t .

reluarea turn rii este permis numai dup preg tirea suprafetelor rosturilor. m) betonarea se va face continuu. concomitent cu vibrarea lui. 24 ore daca temperatura este peste 20 grade C i se foloseste ciment de tip I de clasa mai mare de 32.5 ore. luându-se m suri operative de remediere în cazul unor deplas ri sau ced ri. pentru care nu este necesar luarea unor m suri speciale la reluarea turn rii. în cazul în care aceste m suri nu sunt eficiente. Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 57 . 1) circulatia muncitorilor i utilajului de transport în timpul beton rii se va face pe podine astfel rezemate încât s nu modifice pozi ia arm turii. în functie de temperatura mediului si tipul deciment utilizat (de exemplu. i) nu este permis cioc nirea sau scuturarea arm turii în timpul beton rii i nici a ezarea pe arm turi a vibratorului. prin îndesarea lateral a betonului cu ipci sau vergele de otel. în conformitate cu prevederile proiectului. cofraje sau arm turi este permis numai dup (24 \ 48) ore. k) se va urm ri comportarea i men inera pozitiei initiale a cofrajelor i sus inerilor acestora. se vor crea posibilit i de acces lateral al betonului.i respectiv 1. în lipsa unor determin ri de laborator. prin spa ii care s permit p trunderea vibratorului. p) instalarea podinilor pentru circulatia lucr torilor i mijloacelor de transport local al betonului pe plan eele betonate. aceasta se va considera de 2 ore de la prepararea betonului .în cazul cimenturilor cu adaosuri . j) în zonele cu arm turi dese se va urm ri cu toat atentia umplerea complet a sectiunii. pân la rosturile de lucru prev zute în proiect sau procedura de executie. în cazul cimenturilor far adaos.grosimea stratului de acoperire. n) durata maxim admis a întreruperilor de betonare. nu trebuie s dep easc timpul de începere a prizei betonului. precum i depozitarea pe ele a unor schele.5 ). este interzis circulatia direct pe arm turi sau pe zonele cu beton proasp t. o) în cazul când s-a produs o întrerupere de betonare mai mare.

00 m Grinzi cu deschideri de 6 12 m 18 21 14 18 28 9 10 14 28 8 11 5 7 14 Grinzi cu deschidere > 12. se prezint termenele minime recomandate pentru îndep rtarea popilor de siguran . se prezint termenele minime recomandate pentru decofrarea fetelor inferioare ale cofrajelor cu mentinerea popilor de siguran . Tabelul 1.TERMENE ORIENTATIVE DE DECOFRARE În tabelul 1 se prezint recomand ri cu privire la termenele minime de decofrare ale fe elor laterale. 6. Viteza de dezvoltare a rezisten ei betonului Lent Medie Termenul de decofrare (zile) pentru temperatura mediului (° C) +5 2 2 +10 1 1/2 1 + 15 1 1 În tabelul 2.00 m Tabelul 2. Condi ii tehnologice Viteza de dezvoltare a rezistentei betonului Temperatura mediului (° C) Grinzi cu deschiderea de max. func ie de temperatura mediului i viteza de dezvoltare a rezisten ei betonului. 6. Conditii tehnologice Termenul (în zile) de la turnare Lent Viteza de dezvoltare a rezistentei Medie betonului Temperatura mediului (° C) +5 +10 +15 +5 +10 +5 Grinzi cu deschiderea de max. 00 m 36 Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 58 . 00 m Grinzi cu deschidere > 6. Tabelul 3. Termenul (în zile) de la Lent Medie tumare +5+10+15 654 1086 +5+10+15 553 654 În tabelul 3.

diafragmele s fie continue pe toat în l imea cl dirii. care prin imbin ri corespunz toare formeaz un sistem spa ial rigid Se utilizeaz la cl diri de locuit.distan a dintre panourile verticale ” 7. neasigurarea unei monolitiz ri perfecte Prin modul de dispunere a diafgragmelor verticale se pot ob ine urm toarele tipuri de structuri: -structur tip fagure -structur tip celular -structur cu diafragme transversale i longitudinale . gmin=16cm) -rezemarea pere ilorsubsolului pe funda ii se realizeaz direct sau prin intermediul unei centuri-cuzinet din b. realizate din beton simplu.de min Bc10 .diafragmele s fie continue pe toat l imea i lungimea tronsonului .a. execu ia lucr rilor i pe timp friguros Dezavantaje:imposibilitate modific rilor func ionale ulterioare.STRUCTURI DIN PANOURI MARI PREFABRICATE GENERALIT Reprezint Este Folosirea unui num r cât mai restrâns de travei i deschideri Aplicarea strict a modul rii traveilor i deschiderilor pe baza modulului de 30cm sau de 60cm Unificarea în l imii etajelor la 2. min Bc5 -pere ii de subsol-din beton monolit (min Bc10.la partea superioar .structur cu pere i longitudinali neportan i -structur mixt I A STRUCTURII INFRASTRUCTURA ± -cu subsol general . hoteluri. c mine. reducerea consumului de materiale. internate Se aplic la cl diri P+4E pentru zone cu gr.20m -dispunerea în plan a diafragmelor de diferite rigidit i s fie cât mai simetric .funda ii continue.gmin=25cm) sau prefabricat(minBc10.sesmic ” 8 Avantaje:cre terea productivita ii. sub plan eu se realizeaz întotdeauna o centur înglobat -plan eele peste subsol-panouri prefabricate SUPRASTRUCTURA. cost ridicat fa a de varianta monolit . asigurând transmiterea înc rc rilor pân la nivelul funda iilor Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 59 .seismic >8 i la P+8E în zonele cu gr.70m Forma în plan simetric fa de axa longitudinal i evitarea disimetriilor ALC TUIREA GENERAL (REGULI) una din metodele de industrializare a lucr rilor de construc ii un ansamblu de diafragme orizontale i verticale. scurtarea duratei de execu ie.

când tronsoanele au rigidit i diferite ALC TUIREA PANOURILOR Generalit i Fe ele laterale de contur sunt prev zute cu adâncituri locale (ni e. se vor exetuta din acela i tip de beton . PC60 i STNB sub form de plase sau carcase sudate Pentru manipulare. la panouri de pere i se prev d 2 cârlige. transport i montaj sunt prev zute cu cârlige de ridicare. iar la panourile de plan eu 4 sau 6 cârlige Clasificare Dup pozi ie -panouri de pere i ext -panouri de pere i int -panouri de plan eu -panouri de scar Dup structur -panouri cu structur omogen (1strat) pt per int i plan ee -panouri cu structur neomogen din 2 straturi (folosit rar) . alveole.se vor dispune rosturi de dilata ie la dist max de 60m. praguri ) pentru preluarea eforturilor din îmbin ri Dimensiunile nominale se stabilesc în func ie de dimensiunile înc perilor Se realizeaz din beton cu min Bc20 Armarea se face cu PC52. realizate din OB37 cu Ø 10 .atât cele de pere i cât i cele de plan ee.-panourile .panouri cu structur neomogen din 3 straturi la per ext Tipuri de panouri de pere i Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 60 . rosturi de tasare în caz de necesitatela dist de 35m i rosturi antiseismice. din i.

cai de acces. printr-un panou. înc peri Revenire la normal Galben sau galben-oranj Albastru Verde Semnal de obliga ie Semnal de salvare sau de prim ajutor Situa ie de securitate CERIN E MINIME GENERALE PRIVIND PANOURILE DE SEMNALIZARE 1. o comunicare verbal sau un gest-semnal. de oprire de urgen Evacuare Identificare i localizare Atentie. un semnal luminos ori acustic. dup caz Modalit i de semnalizare Instruc iunile din tabelul de mai jos se aplic tuturor mijloacelor de semnalizare care con in o culoare de securitate: CULOARE Ro u SEMNIFICA IE SAU SCOP Semnal de interdic ie Pericol-alarm Materiale i echpamente PSI Semnal de avertizare INDICA II I PRECIZ RI Atitudini periculoase Stop. iesiri. disp. o culoare. precautie Verificare Comportament sau ac iune specifica Obliga ia purt rii EIP Usi.SEMNALIZAREA DE SECURITATE Semnalizarea de securitate i/sau de s n tate se refer la un obiect. posturi.oprire. o activitate sau o situa ie determinata i furnizeaz informa ii ori cerin e referitoare la securitatea i/sau s n tatea la locul de munca. echipamente. Panouri de interdic ie Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 61 .

Panouri de obligativitate Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 62 .2.

(1977). 4. R. G. decora iuni. Editura Economic Preuniversitaria. Bucure ti. Editura RAO.. Bucure ti. U.T. MUNTEANU. C-TIN. Îndrumarul zidarului Vol. (coord. Facultatea de Construc ii. 2. Construc ii metalice industriale. Cluj Napoca. Educa ie pentru calitate ± document auxiliar curricular pentru licee tehnologice profil tehnic. Construc ii. Manual pentru clasa a IX-a . repara ii.. M. 6. Institutul Politehnic Cluj Napoca. (1996). Acest material a fost elaborat prin finan are Phare în proiectul de Dezvoltare institu ional a sistemului de înv mânt profesional i tehnic 63 .BIBLIOGRAFIE 1.. Construc ii civile II. RO OGA. Editura Tehnic . Bucure ti. MARUSCIAC.. 7. Press. GALY.. Bucure ti... (2003). (2000). (coord. Proiect Phare RO9602-05 TTQM. Bucure ti. 9... T. M.. DIACONU. D. Popescu. Bucure ti. Utilajul i tehnologia lucr rilor de construc ii. H.. A. 5.A. Cluj Napoca. Editura Didactic i Pedagogic . C-TIN. (2002). ANDREICA. Editura Matrix Rom. (1986). Utilajul i tehnologia lucr rilor de construc ii.. 2000 3. (1993).N. B L OIU.M. Editura Didactic i Pedagogic . coord.E. MIHUL. RO OGA. (1993). Studiul materialelor de construc ii.). IBREA.. A. Bricolaj ± Ghid complet pentru amenaj ri. I-II. 8. V.). Bucure ti. (2002).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful