ADZ" DZAARIYAAT !( Angin yang: Men.

erbangkan ) 8i111:rat MaikJk~b

:ilil.!lrat: 100-51: 60ayat

ffD~giUl: m!t'J!~IlJ Nam\i'l:Alinh Ya~ Mah,aprm.urahiagi

. M .. :h..p~~~ll!g" 1.0 .

,JI)~i ( .. ~i:tl) 'Y($~ mctlri($~lWitl ddm d~~~fl: $~!l\4~,b~t1~}I~, (Q:S" ~l;~ ) ikril ti'mV,Il:ri ;wt,~8' m:engtlndull!B h'lfi~n. (Q~'t :5h2) ,d'Li:ti: kXip'ti,l'J~l{tp.al yailg 1M,,;.,

l«yln' ae1lcgn'n mmlab. '(QS. 51:3) daili (Ma.l'nikt.tt-maia'i8r1t) yrifng: memhg1" bag; umsatt. {QS, 5b4} !MsunggM,nya at~ 'J/(mg ,dij41rjik4fj: kepad4u1up.m# b.enar~{QS,5h5)drmsessm""IJff;YIl(barii lH!f~bal(J.j4n 14~tit~<1di~ (QS. 5W;6) l!tetni, la'ngi~ "'ii1ng' m . ·~m., (QS.5 h7) ~~\u·j:tl!8'g~Jh:f.lya wlnub-enar.benIllT da'll1m kea.flaa'JNl!, (QS .. $] ,iii) d'i· palill,cgli!.a_1l ,d~rip.($d(ln,)la (Rasul ,d4fj: !!1'!.Q.J~r-a,ti) o-rt!:ng' Jlt:i"I1;& diptdi:.k'tH'J. {(,IS., :51=9), Terklltuklab qr!11j:g'"O-f41.1g yalj:g ba':IJ.)'4k b~r;drfJ;ta. {QS, • .5 h~ O} ()Witu) (i!'41l!8"~ng 147i!,g t€Tb~m d«ktm kebl)drlw~ lag ,laW. (QS, ShU) ~ka b~rt{l:l:!,ya:: frm:f4W h4ri ~mib~l(f~~f!:i$Jl~ (Q$,. 5ht2), (FJariprm:. b4i!\!~-a1li it" .ialah) P'a<tid /mt-ikgfjia 'll~tikadiaihab ,tU dm':t ,api Nid'dket. '~QS., ShU} (DiitMn.kan. 'k~ mere!ta): "RtZ$4ka;li!l.ah ~hom.u UJi • .It:liiah adza'i ~if.(l'ahu.lu kamu ,mintasupaya ,dis~'m;IkdJ'J/'·'~Qs,. ShU)

Tel.;h.ooelitpkan ]ebih.dm :sillu j;km. (ri.w:~y;lrJ ani .Amiml M~ 'A1!i MnAbi Th'3ili'b .~, bah.was.m.}',~Ja pe-mah .I1B WmhHG1 IK'!lIiil!h. btu b.etkata. "T~daldah :k~, m.enmrakaII :ki~~dgt! 'l!e.!lta!l.:S aya .. dl d~l~m Khab AiI1aJ!i. 'Ta'1ik d!:m. tiaik p:t:!l!a lentmg S~lhsn]u11m m m.el~nli;;;m. aku.pMti _ me-mbfrlt~1IJbn kepada.bJ1an tmtilllg.l:i.ti·yang kallim, ~ ie.fflelJ.m..~· &~wl.idi~, ]1b!1!1i.d Kuwa' b~rdlri ~U;tl'~ br)fk~al "Wah~ Amlrul Mruk."lflh", ~f?~ maIm~f!11!li1~AlIaI!! Ta'<11!ot: ~ [,1:1 .;..I...,;JL"':~" ~ ~ m~gi:t!J:

.rJebN det1~·. Ii <$;' ~~I~w~b: '"Y,.L~~ 1!.ilgMl.""'hl1!l a?~

ma!rn.:t ~ 1) J. ~,..~ yang tnmgiind~n.g fmf,.m?"tmymp.lebih [mjtit.

'Alii .~mf".iJllilwllb: "Yakni awa!l.~ Lalu Ia bert;~lJiy.;I, l:lgi: "K,emud:im:!lp~. m~ltl!l\l!iJraF[, ~ (;:.1 .;.iGj~~ .~. Van ~g hrlrtyar dmgrtu mlUd.aM'" _ b4~;j['A[i ."," men;awa'b; "Y'.m ki1ip'!i!l.:k:!lpal,.~ "LIlilIU! !!!Pil ~a!il: '[;1 ?!Ic"l'lli, ''Dan yang mem:lMgl~m8i tlrus.m?" lImya IblJiwKuwlI> I.e'bili ]mj~t: Dm 'AJim~n· jiilW'2!D: ""l2lrtu p.ua. M~t" ~

D\~~~an Pl:Iilt ]'c3!l1:; di[afd:l:~:rn eleh Ibnu 'AbbilS dm IlhlDi.tl 'Urna:!' •• Mlij,miil, S:l'~d t.mJub~i., ~"H~lim, Qi1Itllidalt, a:5i-Sddi. di!l!nb:!lil·],un. ~gkm IblluJam'dlmlbnu AhlH_. ti(bk~Qeru~ selu.pmmrrl!il1 tet:$eb~ .

. Aci.1pUR 'n ~ _ .u '\1;'; ;Lt;.IGJ,", p~m.i~ j!mgpop1!1l~ d!lri ~gan

]'~\J:C tJ1iiUIla .aill:kapafyang iJertaflU' denl'lm :moo,m d.i permtJibm

;liJ. ['.i!llm i>~bl1~ ~r)h ~ ~g~.~g :D!L(m~ya denp. pian~pi)allle11 ~be_m;lid;tr dmg;m, m,..dalmp dalotm ret,~da~IilIYilj a,'glU :hal ~!:\i ~eTclfigl\:~~ dari.J'lU1g l',en~ .mfHlIIjll !hJi:pllrn. y.ruog .I.ehili. umdan kepm yaag ]ehib tmggl La;gL J ~di .• di :.l~ .mgin ][11 ad~ ~wan, d'an.j11u:l!e[be~ ,di. lll:alS awm Iers~1:nJ!;. ~>I!~ [laPl. M!!!IaiJ;olit yI!Qg ~!I!gi~i;.agikanUf7Lll!laD. It:til.lbe:ra-dlill. ill. a!:astl!ya b;~_, ·~~tll;l!m:I! den~!D~wa p~~tah~ah ALIiIlij'\mg~cnibt syar'i ~k~.

l,tu mempdll.liL S11!mpah. d ... i Al1ab Sil~h!ad.au? k~asli1l!:l! ~~t:i~ya han Pil'D!g~aillim :iemll~ makhlul. 01.ehb(e',[l~, iru, A1LalbT.",',illIa ben:U:mll.m

~ Imn 51. ADZ - DZAARIYAAT ~11=i!':i!~1I

530

~ 'J;t:.J 0;-;' } q , "Sesungguhnya apa ya1Jg dijanjikan kepadamu pasti benar. 1> Maksudnya, berira yang benar. 4: ~1J.1 0)), "Dan sesungguhnya {han} pernbalasan, "yakni had penghisaban, ~ 21y t> -''Pasti terjadi, "aninya, sudah pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak, .

Setelah itu Allah Ta'ala berfirman: ~ ~I .;..>I~ ~t:..:JI) , "Demi langit yang mempunyaijalan-jalan, 1> Ibnu 'Abbas ~berkata;'«Yakni, ~angit) yang mempunyai keelokan, kecantikan, keindahan, dan keseirnbangan." Demikian pula yang disampaikan oleh Mujahid, 'Ikrimah, Sa'id bin [ubair, Abu Malik, Abu Shalih, as-Suddi, Qatadah, 'Athiyyah al·'Aufi, ar-Rabi' bin Anas, dan lain-lain. Sedangkan adh-Dhahhak, al-Minhal bin 'Amr, dan lain-lain mengatakan: "Seperti gulungan air, kerikil, dan tanaman jika diterpa angin, sebagian saling bertalian dengan sebagian lainnya sehingga menjadi jalan. Dan itulah al-habk Galan). Wallaabu a'lam:"

Semua pendapat tersebut merujuk kepada satu hal, yaitu keindahan dan keelokan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas ~: "Di antara letak keindahannya adalah tinggi, tipis, kokoh, luas, elok, dibiasi dengan planetplanet yang permanen, komet, diterangi oleh rnatahari, bulan, dan bintangbintang yang terang. "

Firman Allah ~: ~ ~ ')JI ,) ~! , "Sesungguhnya kalian benarbenar dalam keadaan berbeda/beda peridapai. "Maksudnya, wahai sekalian orang· orang musyrik, sesungguhnya kalian -yang senantiasa mendustakan para Rasulbenar-benar berada dalam perbedaan pendapar, terguncang, dan tidak pernah bersatu, Qatadah mengemukakan: "Sesungguhnya kalian berada dalam perbedaan pendapat, antara yang membenarkan al-Qur-an dan yang mendustakannya."

Firman-Nya: <{ 2,li(:; ~~;:, "Dipalingkan daripadanya (Rasui dan al-Qur-an) orang yang dipalingkan. "Maksudnya, pendapat yang berlainan itu ditujukan kepada orang yang memiliki kesesatan dalam dirinya. Karena, ia merupakan pendapat yang bathil, yang mengikuti dan berpaling kepadan ya hanyalah orang-orang sesat dan bodoh yang tidak mempunyai pemahaman sama sekali. Mengenai firman Allah ini: ~ 2J.;1~:; ~ .:.ti;; 1 "Dipalingkan daripadanya (Rasul dan al-Qur-an) orang yang difalingkan, "Ibnu 'Abbas <;:,..-~ dan as-Suddi mengatakan: "Yang berpaling darinya adalah orang-orang yang sesar." Al-Hasan al-Bashri mengatakan: "Yakni, yang dipalingkan dari al-Qur-an ini adalah orang yang mendustakannya. "

Dan firrnan Allah ~ selanjurnya: <{ ~;'I)..ij::; 1 "Terkutuklah orangorang yang banyak berdusta, "Mujahid mengatakan: "Yaitu orang-orang yang berdusta." Lebih lanjut ia mengemukakan: "Yang demikian itu sebagaimana yang terdapat dalam surat 'Abasa: 4 ~)_S-f,.;. 0i.:J)'i j:i}; 'Binasalab manusia; alangkah amat sangat kekafirannya. > (QS. 'Abasa: f7)."·

Tabir Ibn", Katsir Juz 2{

"" ." ~i_ d_jl k~ ~ ,,', •• d_" ~.LLiL

.:wg Wm ..... 'lltJ:. ,o:ellgallll!t:;JJ ~~C:.r"!.o--~~;l;iJlI.lm ,oll'alJlg"'O:r~ y,:li~'!j; IDe"

<i!®<i!C:l!k$l!ti "~ 11dak ,aJ::$fJ! dlihang!k:ilkw,'! dian mer.eka tiM. m,e~ya.

M~~ai fi.r~n Ali<l!b Ta'ab: 4: ~'~i~~ jJ. " "T@ktJJ:nltlaharangOr$.ll'\II jI'&J1g iMnyrtk h:erdusta," 'AI:I hilDJ Aibi. TIJiillb.mhrneriwOlyatkm allfi[biRlII 'Albb@:1 ~; ~y~:(, ~~d~~1;:l!~. Qr~g..:;lEltl'rg y;ang l'll.gtI." De'.ll!l:ii!::ia£l. pula YaD;r; d.ika'l:1Ikan oWi MIl'ak ~ &iljl;ffikhlll1:b'~~r~: "~ifi~ah. Oi';1!itg·ar.rn.jl yan:g l1IgtL1"i',lgtl." Sedangkan QatRCl!a!h. beJ.!'kama! "~~Ifoil, beraai Ol'oo.i--Q~ yaJl!lg ~be-j:pBS:il!llg:b. danllll'eadlllga_"duga."

.r ~' ~

Pi:rmm Anllh r4lw(.1;r4~~' r~,~ql4: ~ ~,;!:. :;,~ ~ .;;. ~.5jj~, %ittl

orang terbmam dalam keb.od~~~ ,lagi /ali;, '" ]lb:nJ.ii 'AMias """'~ d~

l:irlbe-r;1 " .]'a m.etl!g:mlGrn:[l:"YilitI:lY:llil.g}e~1:mt d:!l:Jm ke:l:rufu!f:liC1

~ k~m~, ~rik'il! ]r!.n~.l.aj1I.:' ~ ~I rj;" i:.J!.,:1 .:Jojr:.;!It ~ ~trya.. :BiSoiik~k h'fttiiMm~ll;f~w't hllf;;; M~t~h ,m~p '11:1'1ya dd,ak La:il:], blllllya, t;lRtu melldlilSukm" men_gUJ~k~:ri.me:r~g~:l,E!j ~m~g;l1llgg~pm!il!l~ahil AJ1]ah T:a'a!l:a berljflllaDd i,l}1;;fll,,~ ~ ~:;9 "(Hari.'PeJillj~l4si~ it~ fgl't1iJ) .pat!a run Jsmika m~ka dM:JZrtb (it a·til.I.ttpi N~.; "[billU.'Abbl!ls, Muj:Wid;. alb HasiI!l!I, dan i:l~iilJ uiltt:llA wiIllily.a.I:IIelJjg<ltial.:;m::: "'K.1it:~ !!o~ .. iJemni mereka

di~iiks~.'" Mu.]I .. hid,~erh~iI; ~ , AR;I. di.balbuayr.t e.malldi llJt-<llS.api.'" Se-

I-domp.ok ilJh~ bi1lH.j'j}j s jood, 'n::rim..1J~, ]"b:n.bim an.N:ikhaej,

Z '.dl~~' .. ~']~ dI~ "'",.1:. . ~T . _ L ~. ""-'L ·"~"b _L ~

!U ~ ~llll."""~' . 1I!f!l " ... yan ,il/rn1l' I. oorurI meng~[man: -,) ~ iJer.aJJj[l ,!;n, OIII!.a1l'.

,/; , t~, 'I ~ ~ )., "" . __ . _L._LI" "J'~ "1.-,. • ~.~~~.. '"I6_~_.I b .Jk:l:lill5"~ ""~\

''!1~ ~ ~J':' ?~~=_<iI<W'fiI\~llt.t;\. JLn1l!'iI.!Ji!l.!I"1'~!.r.L~' ~""" '_ J}

J?,~g'I~~i~ k<1l!i!til. to $~dan~ll!El ul.ama .. hinn.ya. me-avuikm: "Yalilll, ;:KI~ab b]illil(!]" ~ ~ ~.j,.._;;:~_~ "o! ~ ~jji ~ ,~l-nilah (idzab J\:1~ thhttin .Wm~ minMSJ~ ,d'isegeramn. "'M~ud[lly;;t,. U~~ mIi ditucj_:!!!J!. kqlwia ~11!ib..~.~ od~ .P'e~ &an mel:e!JdiI:tk>lll. mefEik~~ Wdttao1im a,1a~.

Semnggnhnya orang·omng ya.ng bert:akwa berada dida/am taman-taman (Surga) dan di mata ajr.·maca ait~ (QS. 5:~ :t5}$ambil mcngamhU apa yang diberikan kepaila mereka oleh Rabb mereka. $estlngguhnya trJ'et'eka sebelum it'll di dU.J'1.ia~adal(lhQr:ang"l}rang yang berlmat b,(ti:k; (QS. 5h~6} Meteka sedikit sekflli tid,U' iii wakill malam; (QS. 5]: 17) Dan. dl. akhir.akhit" malam merreka lfl.et:nohon. ampun. (kepada Allah). (QS. Sk18) Dan pada barta·bana .mereka ada hale Iffltuk orang miskin yang .meminta dan Qrang miskin yang tidak men.dap.at bagMn. (QS. :H :19) D:tm cit bumi ttll te:rdapat tanda-:tand:a (k:ekrlasaan A..llah}'bagi orang..orang yang yakinJ (QS. 51. :20) dan (jJlga) pad« dirinzu sesdiri. Ma'ka, apakab kamn tida.k mnnperbatikanl (QS. 51:21) Dan dt langit terdapat (5ebab~sebab) rizkimlt dan terdapat (p.rela)l.ap.a yan:g dija.njikan kepadamu. (QS. 5[;22) Maka demi Rabb' la.tJ.gitdan blunt) sesun,ggub.nyayang dijanjikan itu adalah benar-benat (akan tet:jadi) stpmi

P - L -r",-- -, -- -. kd---'-'''-'C ,'",kiln ( .. Q- S 51'2J) _ er:~ .... an,y.ang __ mu Heal' __. __ •. _. _.

Allah ~ berfirman seraya. mengabaekan tentaag orang-orang yang; berrakwa kef/ada Allah~, bahwa pada hari Kiaw_a~; kelak mereta berada di Surga dan di oeberapa. mata air. Berbeda dengan orang-orang yang bendia da.h:m ke:sengsaraan; di mana mereta, ak.an mendapatkan adzabssiksaanpembakarm, dan pernbel!engguan"

Ii. , -

Dan firman .Al!lah T a'ala: _ ~_ ,:.t._, I:;'_''\~ t: ~j",.i~'~ "Sambil mengambil apa

yangdiberikan kepada mereka: olehRabb m:ereluiJ>lInii merupakaa keterangan yang lebih rinci bagi fir.man~Nya: .~ <;;,:, .,;.,It,. ~.~" Dengan demikiaa, QraIl_go:[:iJ1g yang bestakwa berada di dalim Su'rga dan mara air s-eraya meng~mbll segala kealkmatan, kebahagia;m, dan. keremeraman yan.g dicber.ikan Rabb kepada rnereka,

Pirman .. Allah .:Iillehih lanjumya; .~ ;fJ1~ ~O' !}~ ;.i!:l ,"SecflmggguhnY4 t!lereka sebeh 1m im," yakai di dunia, .ct: ~, , "Adalah DTan;g,orang yang b&buat ba'ik."Sete1ah itu, Allah Ta'ala menjeJ.askan. bentuk kebdan. dalarn.amal, di mana Dia lli:.fnir.m:w:·~ ~H L;.,~ ~~ ~ ~}lS:- ~ ''Mtrek.ttedikit sekali tidu-r di wakw malam."jparaahH tafsir oerbeda pendapa~ mengenai hal terseber.

Dalam halmiterdapat dua pendapar~ .. .

Pend(zpat pertmna" bahws "~"' dalamayartersehut berfuagsi sebagai mati naafiyah .. Aninyca, hanya sedikir sekali mereka tidu.r pada malam hari

Ibnu' Aibbas ~ berksra: "Tidakada malam yang terlewatkan rnelainkan mereka mengambilnya; meskipua hanya sedikirsekali." Q~lad!:ah menceritakan. daci. Mntharrif bin 'AbdiJlah: "Tidak ada malam yangdatang kepaoo mereka melainkan mereka mengerjakan shalat kepada Allah~, baik pada awal arau pada pertengah.ann.ra.;o Anasbin. Malik ~ dan Abut' Aliyah mengatakan.: "Mereka mengerjakan shalat di anrara.waktu Maghrib dan 'Isya'," Abu Ja'far al.-Baqir mengatakan: "'Mewe'ka ddak tidur .sehingga mereka mengerjakan shalat malam."

I

hlMlopaJ kmrfel,-';'" (I ... l1l!m ~}':3!t iI:i~t,!;I:'bll!t !l.tlilih.~tta ~~ihdl'/ii~h,.

Y!Ul:g ber:rJt~!:!;lI~!tri.k!lh!Ul,p $Cldlkit. seka11 ~~dur l?;!dllJm.mll,~ri. .

. ~e.Ela£sir.i11l j:nIl 'p~uJ!~ ~g m.e:tl!j~ru.pillh3in Ihtll!l. ]:a:m. Me,ngellaIfirD1ilLftNy .. :q ,) ;.~~. J):;"~ 1;'1.1 ~ ~M~ seJikiu~i t@M'tii wkm m.tmm)~ QOl!~l rtmeJ1~~ b.wa a1·l\bin:db~ Q~met'l:~~iI!~l' "M~ dd~ tl;dm Ille:l~. hmya :1~be.nul' sekali." ]).ilIll}..t'II'DiUidim .. ia ro.en.ga.tU:m: ~.ID,ilIIl. lklL1 rjd:.ili:!lerma!H.lik oH.!lg ymg d!i~bl!litlk1mdlil= arat w."

Al"Hasmill"B;t$nci melli~til...m b:mwll;d"Abn::i~i.!J qg, .pe!!'fiah 'b~ .k~ar. ~ Am.::lIlu pemah d!i])e.riLiliaJEk<l!nl. ]J!ilm .~. pHa. pe.ogh1J.Ull:i. S~. tcemyn<t .ada :maw "'arum. ymg m.emberi. kam jamym.1!: ~t ja,tili, tili<lcuba ma :ru.rnJ .kaJum yil!n;!l; hmiddolk dra,pillt ~~l:liIpa.i! pacta :amd l:'Ied)ll.1!~atl mereli::a, di :m:;mao fi1~reka h.:E1~ ritIlui'~eil!~ ~lIj~. pa.& nW3iln hm:i. K.ein<i!iru.3!tlJ. ~lli &pe:i'nMl!k!llli 1':«1(1. ~!ltl!a1 p~ril! I?~glrt~ N~!I'!lb.t~lb~·r!'ba ~da ~n:ilb1!l:m. rug .i.dJak n:r,l11plli~ .kieb~il;;m ~iilim;ll~elmi d .. 10llw, dJ.i.i melikll:; mellih.lS1l.m:m Ki~itlb Alilab. ,dm pjff~ :R.arul-Nya.. m.eIldmt.u..m .h~f~ kebm:~;kiu.IueHiLib bmm~ '" M~i!, illk1.! meJJI~patkm S!Jatublll~m }"'.tIlg Lebillbalk .kOOMdamtya. di *b:irat, d!i" m<I!IM .llle1\eb selanu dll. dut:tia. tl1'hh meJ!CiI!Rlfm:l"aduikkwilLIDaJlW.~. Y<liIlg sbiaLili cle.o~ ~ ymg tridU shilih.

Imam Ahma.d mernw;lr.aJ[i:;arnaari "Abdullah ilia 'Unul' ~. ia herhm: ~SesUL:ll~I:lya. RalJ,llJ!ul!Iili ~ be~allm~

« . ~ :t.1i ,~ ~~ ~.~ ,~~:~;,J:,~:;"~; ~!.j_1 ~~ »

'S:esi1,lt!~[I!y:a ,di d'ill~m S".l!rg~ t¢~t li;;UlI1.lU'~ ~g ib~~ lliW'!il)tlttt!']ikill1i Jui hagi;lJ!li. 1Manmll".a, d~ll baglaII (lIL.lmnya, tetlih;;]lt dm l:!~m~W1r--

~lJ:':1J

:o.y:ll.

Abu MW3. al-Asy"iIri ~ber:k;na.; "lli:m.!!k: ilhpak~ semJtL.l!ill¥3 .Iilll, '}''1l.

RiII!ltilhlil!lm?" .Bel:i9itl menj:awab: °Ymru,!;agi.O!l:lU!lg']'llng m.d.emhiifk.aml.UL-apm, m£mb~ri~ ~. ~. SeI);!l!Htiasa b~gu!'!! m.~l;1_!]!1~'\M!~.AlI~ di:~t ~g-

Ot,ll)'!St.~~~l~n;id,1,l!r nyelD.pl!i" ~ . -

IlamlfinlllatlJ AJ!I~1 ~,~)~ ~ _J,;.:(i,:;.ji"fMn t1i.~~rJ11f1~ m~ ii\I~Il1bO'iji amp1fit" ~'MU:l!iih,zd~ 1i~~er.ilPii ul;tm;t bilJmiy:i, ~~akiilJ'i~ "Y~~i ~~~[j!d>;m ~h.t:' Ss~gli;;l!;!. w~a bi~g]r.l. ~~~~:"'Y~ ~@il!:ll.~d;m. mm~peimwho.m!'lruIliJl'_hinWt v.r.tuSl!&r.u:r;'" Sebl1!~a }'.1ll1J.1! d1:f.lnllllilllkllll Ai]a!h 'll1btr~tillta .~: 1Jt'aiai

,., of' ~ ..... .:. ~ "" Ir· . I .. ,

i 1~:lio! ~~» "lJ.m orll!ll~:ran,g ya;!lig lm:m:q!NJn a1np~m'lnp.flIia twkru

~bf~r.~·(QS:-Al!i 'lm~: 1i').

Jw l"!l!I:mOhOIDIin jjl[JJpUlJJaD itu ,dLIMuka.IJI. dilml5ihllmt,. m:ili::l. ymg h$l ~[!1 wil!l:ilil.ehih. btMt. T dah ditet:a,phw d:aJ!il.Ilil. heberapill. hadirs Ilhi.!hl!h. dm jlug<! .Im}'a, }'Otng d!iciw:~k1l/n d:a;ri ~~dO\illpo'k Sah~'b\lit _ ., Wi!'] ~u1joi!:h ~j' di. mmll, lJeli::!Ju bet;$~hcbl

." ~. !,-~ .• -o;l! d~I~. f. ~ .. "'. . di!~ .'f ~ III :f~ili' ·'U~ "'L'~- i~ 10 I ~.I .~I~I F~' ~ _"',,.fo:!. ~ ~.' - r.._' r,S. c..;, r..J'" i!.f!,foI: .is'-~' ,II,!.! 0,.»

",;- -..,. ,.. - ,,. ~ ,,- .-

,~.~~ ~, .P~ ~, ,j1, ,~.ti ~fj ~~, ~ jA, '~.~ y:l,j ,~~ s.. ,~

#1 r' -.. ~L'" "f!' -or r' . , r' -L" ..... ' ~

« "~~ ~r.fo

"Ses1l!nggublJi)nl Jilliili T~:~la.u~~ p~d.a .5eti~p' mil]~m ke l!t..n;~~ di!.!Di:'l,PI:!;&! kffi:iklL mm::tm cillggil15Iepen~ga, keffi1!!!d:iil:D. j)e.rfi .. t1~[I: '.A.d!~kM, o.rl'il1:g ymg b~[1)3!~'<1!r,makll Ak:u ~an ~:eclma t:3'lIIh!a![l1lya? .Ada1\:ah oil'itllgYlmg;mem.oiwlll runjJli.![J;ll $i:hrn:~ A~~ ;l.mlJecl~;¥I i!!~pi!m! .. n ~q~rJ~_~y;v Ad~km Qt!m:g yliD;fj; me.l$,iuikm p~~t~,m~ A!:u ~~. b~riikm lb,l~;l;rJ~y.v' $di:i!~ t:¢JbMl f~,i~" ~~

Mf.:r:Jg~n"ifili1:1U,1] i'JL;JJ]u 1'a'ila yaIlili: ~.em;eritX.<IifI t-t!Jlt<!!Iilg Ya'qIlD, d.i. n1IA:[Ia. ia lbe-llkaM .. kiepada. pUitermya: ~ ~ ~~t ~r ; "A.t'u akfl~ 1nrYIJf)~. k"l'iil ampu1t4nhsgi,ffj;u kqM.d.a Rabh·.ktt." (QS. YtlS'i& 911). BiUlyak. ~j~Msir }'~:I1g msng!litw!J!~ ~]!li m~!Jjg~_khid·,!![[l! perID.ol:!o!llll!l! ~~t:5~bl;l!t $~j]![l'~i W;l.Ji;;tlll Sahli:!."

r. ~1' _I '1 "'.' . <', .• " ~ " .f -< 1I. '" .. _.L

D~ nr.nlll!l11. Au,all Tea a a:, \" .:t,..~; JU.:.:,.. ~rl !$'J'" Dan.£,-

hart4-bartam~~ ada ba.k tmtlill~ Qr(mfiQw.!n'U.~J;~iski~ Jll'!!n~ mfij';~in~rJ.a,l {lr>'in.~ miskin yang.tftM~ 1m!ti:daplll~ ~g.~n."KattiJka. Albili mensifasi rue reb deng/W Sih!ll3iI, nW\:ll! Dla mda1l.~1!Ulkill:lJpelfiy.iflln.l:l mereka Je1liilliUJi. pllllll1h :m~rnba.J'a]' ~ab1;, !;itiil1».J:iltbi3lli:, d.w ~'Y~g r;1li $ili)[IJiWIiW, di :man!i. D~abe-rllr~;

4: ~, • e" •. ':t. '" - _I "_L ... :!oJ! l' _ "- ~ c,. " b·"

'!; .J"'"~",,! ._t:J,,' D.lIn .~"'''' .run·OI\-JM'iI'"ta l'l'~ere""~ ,mOi: lW.0!!.' Y;1lCLCiiU, _ i~gJ.~n '~ng

Mellek-a" ber.iikm k,ep,adil!. Dung·Qrang J'~ltl!g m.emillrra.·I'J:Jii.n:~a~1l lil1g;l. Qr.o1!RgO:l'ang }'1I1'1g [frhk maJaparr: bag]$.Il!. Y.~g ,rumafu:sllld detli~iil ",J--...:.t::..Ji" ildiabh O!!'.!lIt:L:g }'1lIJ!glanSi"1JI~gm:~n~~1i;;~Ili.p~[rn.I!l1i~. $~~gi:l m.c::mp!.ttl.Y<l!i. !h:Jk .. :$~ ~a~~!!!!1a y>!!!'i!S diriw~ya.tk:)R ol~ ]~ Ah~d ·darifi~~ ~ti HllIli~, m:ri ;a:p1mya (yaitu.) ru!·H~ bm 'Ali ~j ~:I, beibt:l:~R..l!iS~JuillL@h ~ o.iW:! bersidxla:

'l:!a_.gir)(f'.wI! }'!l1Ilgmfm1m~ .k1!l W!I.hak, :li:ltSki.(liWl! i~. dat:il!ng d!e:llganmtlllllil!ggowg;k1l,lk;;;~

H~~l\5 '~~!.!l diriw~.yli4;UiOO~. A:bu D:iwU!d~~i h~di:t$ Suf)~ lit$TSltur.ii. K.emndliw ~:llIl!datl\:an d'a,li :s.is.i .• Iaio. d!~n 'Ali 'bin Abi "'[h.$J!~h ./!$ ..

s~~ m~~!iii bta "(~,,, (o~gml$kmya!J,g·tidak mendapat;" km ~~ilJn), ]ib!l~ 'AbM ~ dan Mtljahi.d m.eJIgf\taKaJiI.:"Yaitu, CU'iiUlg;-ct.l'8il!1l l:iefilj!lS~bi:lfl1lil\1!k ,~<m~~dak ~daratkiiinb~;i[jjdai.un lsL:iim,~m tiM .. men, Ql;Jfi@tk:m 'bllgii:mmi hairRi ~. cia mernpllfili'a.l ~il!., dan.llimk. pl:ll:il! maI'!l.' I?lJJny;tlli::~lI!h!U;U! t!,!;!,til!k meM1Iri u£k:J:h." ]J mmu[ M!.l!klillimlJi 'Ai~yah ~ me.nf:,u:aka:o: "Ya1trl1 Q!ang b~,1t":1:lib blil,lro!k }~JLng ~nh;l.ll[ya ~y;U'is tid!1lik men" ~t:lID.g'lm keIDilJdm:;m,unltili: di.m.y<l!.~ SedwghnaJh=D:b.ilihak meIlIgem.i!!ik'3.ka.!:JJ: "Y~TiLio:~gy.t1lg:cid~ ~~p1.!1J1!yai haJr.ta b~m.e'_lbinkm hma bencLt itt! ujlall h.lIIbiS. Demilcimlah yalllg dil:etap;km. Allah. Ta.'aJ:Lbiagil:l!y:a."[hRii 'AiJib~ ~,S;i'fd bbiJ, IIIJ·MiU!5l1y:y;tibo, Ihnhlm~IJi"Nakl:l~."j, NoU'i' I:m:dik Ibnu 'UI:lli~ •• 'Al:ha'lbin Abl Ra~c.1J1::I mfng$!t:iikaj!"~ ·-"Yi!fi:gd.:imll!Ii;s:1.Ki d~ngn "tj~I" ~~.m.0\.rm.g}'m:1'I t'idak me.mpooyai"P~apa.~ Qataa3!h.,aan ~Zuib:r:l. 1WMlJgatak:m: "tj~ a(bh!h oOF:li'Il; j'~~ '~~(likm~mim~~ $~~~P!I. !lip'll! ,p~ ~~ p3da or.rng hii1 .. " Sfjt:llD!~an ~:ztJ.!l!itim~s~m"'~: ~~u1lq,lili~bljpemm b!l!.r;sahth:

~J ,~~~1)~~iJ !J'~iJ ~I ~~,:,...J ~Jj:I,J!jW~ ~I w.J)}

• ..,. ...,. .I' ,.., r" r" - .. i" -

.or .. " .or . "' .. ' " ... ,,. !II'

,(;( "~ ~,;L'Q~:;L .1!,~~)~' ~.~ "1~~1 ~'I'

"O,r;mg ~ ]ll:l b~a!h. o:rmg yang beil'kdiling.mend:amngl 01\ilt:l.g.o=g, I:lilill: l!idiberls!lI:,u at.ttld\l$,£U!a_P. S:Jf.u bv~g:l!it~ ~~ ~l.!tuk1l!II'm"" tletajl'~~g :Illl1£:1cin adlailah. Qr;;1Jng flEl!g'[ldilk mrwdap!U'kw ~~tl,i J;.!l!H.$ m~!l,jadih..m:ty~. mefllSOI cJJikup dan. kea.Ja;mnYil tidak dliket:aui SdMtl!gg<l d~becri s.ludaq;ah .. "

E-L1dits mi t~1h dlIsmMm deb ll5}"':5~ {M,;BukIw1 &in. Mudm] dlailamlcilabil'l}'~·!l'!~$~~S·tkri .. $lt!:i y!l!J\l;g L!!;i_jJj.

lib.l!ltl..Jmr m.emil!lI::IbMW;1 ~lmtllm .td!d:!h o~S ~@; ciililk memp-u:oy:a:i harta heJild,1 (da,g;mcOll'a) a'ilpWiL,. sed~ halitl1 belld!m}!l1 [ehh sIma, b~ i.:!, t.idak. IWillpIJll be~" mllUp'Wl !h~ be~}'Ol tllla;h. Dmasa. nan rusak, dm hitli~eh\1gainYII.

_u' " ~'.:

])ilfI. f.inn:afl A11a!h. a: ~ ~.,.. ~ ~~. J"J 'j! .J':J .~. "Dan ai ,b~m£ i.~" tgT'

dt.!,pat t41mla'M1:J(ia (Jrek'W;S!l41J AfkhllNlgiOT.(D~f:f)crtmi pgg ytlkin. "Mabudnl~' di daJj~rn l;i'l;lrni'Jtu t(l·td.apat b():!'blllg~i. taBd:a r~[!S melJiU!n:jU!kl:~n keagJU'llglln P,ef:1ci:pt'UlJfl1.r:ian. k,eiklloww-Ny.1! y91l1g .!>m&;1!~ j~f~~lberup!l. b~1"blil!g!lim!lC1im rumhuliLlIJiI, biinlltmg, :Inmp:araII brumi, glllDillmlg,UlJIillh ikoSo;[lg.f>1.!In:~, l~lltiltn &in 'be[b~~ m.@~a!!]t baba ,dan wama k;uiJi. IJIImmall ~l!S~OL, serea sesr!lll1!tu Jl:mt~dah J![,'L'aJlI:rl1ikilifi ~,i,i!kmf:rek:~ lbemp:.1 k~~~ d1~ kd.:,i;L~~, ~ .;lfJ~ y-mgtet'j:tdi di.imtar.lJ mere:ka.bempa . .ret1beck:m t.ai~ dail:arm h;1 pemihlr.tfi, Pftn$!ham:an, dJI[I~\!!.k,t).rudtlp~ li::~bahagi.~,!k:!l~!lDJg~~~;!fi, (b!:l! !hikml!!h rmg I;jeil'd~at di ,d:!Ltm m<l!tio'~ ~:!Jb<uh mere:ikll:.yaWtl1l diUam me-lil.eIDp<l!!i:kn se\:Jap' m!!%ota tllibtili d:ari. ikese:l!llrnhm tulruh :mereb !pad~,~elIlipaj; ymg iJ,m;1l[-

benar mereka per1ukan.. Itula!h sebabnya Allah Ta' ala berfisman:

.. ~ ,-..""'ii} _' L •• :t: ',_, ' ,',', ~, " - -,~

~ ")'.riJ :;!j! I~~ ..,-t:;' "Dttn {juga)pada diriml~ smdiri. Maka; apakab kamll

t.idak' memperhatfkanr"~ Q.atadalt .mengemukakan: "Barangsiap a benafakkur (memikirkan) pendptaan diri.nya sendiri, maka ia ak.an men.getahui bahwa dLrinya ituh<mya dieiptakan dan perseadiannya daen:t!!.ltkan semata-mats unruk beribadah, "

Selmjumya Allah 1 a' aIDa berfirman: ~ ;+J:j) ~'t:!J\ r)'j ~. "Dan di .langit terdapat (sebab-seba:b) rizkimll," yaitu hujan. ~ /.JJ'i;."} L::) , iVan, terdapatpll14 a'Pll yang dija"fl:jikan kepadamtt. "yaitu Surg;li. Demikiac :rang dikemukskan olw Ibnu 'Abbas ., Mujahid, dan, bebeeapaulama lainnya. S'wfyan ats-Tsauri mengatikan bahwa Washil al-Ahdab pernah merabaca ayatini:

~ ~)~ j ~; ,~jJ ,,1:.:.J1 ,,/).~ "Dan: dll{mgit t'et"dapat (sebab-sebab)rizklmu dan terdapatpu14 atia ya,ng dijanjikan kepadamttj." lalu .h mengatakam KMengap.a rizkikn diperlilia.tlk_an di fungit.,padahal all! mencarinye di humi?" Kernudian ia me~i lubwg &m berdiam selama tiga ha:d,cidak meadapatkarr sesuatu pun~ dan. pada .ha.ti ketig)i tiba-riba di sisinya rerdapas rmhab (ikurma basah seteagah .matang). Sedang ia mempunyai saudara ymgmemilildmht yang lebih baik daripa.w dir.inya,. Lal!u saudarmya itu ~ be!'~Yil!, sehlngg_a kurma itu meajadi dua butir, Kemudian hal itu m.eujadJikan k~du;u;,ya bekerja keras sehingga mereka dipisahkan (lleh kemarian.

-_: . - -. " " _ _.&. ": !J. :;: t_ .('~ "" "" .;!'l ~! ~ ~ .~.,\ _ .• ,! t.. _'.J" ~ ~., .. -: )._

Dan FIrman Allah T a ala: "t; U fk.J. ~I ~ '"'~ ~ -.J\ "-",.)':/1.; • L::.JI Y.Jl:f.,

~Maka demi RaM .langit dan, .bum-i, ses,mgguhnya yan,g diJa;n/ikan: tt.u adalab b.maT"benar{akan terjadi) sepmiperkataan yan,g itamI4"u(apkitn."Me1alui. ayat imi, AM $j bessurapah dengan Dzat-Nya Yang M,aharn.ulia bahwa apa yang tdah Dia janjikan kepada mereka dal!.am masalah hari Kiamar, kebmgkitm, dan pembalasan itu pasti eerjadi,tidak mnngkin tidak, Dan .I:!al iru mernpakm suatu kebenaran. yang tidal. mengmuung; ke.ragwm sama s()kaJ]i. Maka, jiang:mlah kalim mex:agukannya sebag~a blian tidakll'ernah meraguk:m. ucapan kalian. kesika mengucapcl!;:arn:!ya, D<U:I Mu'ruh; ~ jib memberitahukan tentang sesuatu, ia selalu mengatakan kepada lawan bicar;mya: "Iaiadalah bener, seb . . 'gk b b .ll_ .iII;' • • " .

. agwnana en '. J.:Ui enar ·eraUla. w Slru.·

li'a&'ir I boo K;mir JU_l 16

5 L ADZ ~ DZAARIY MT

.su<!4bkab satnpai: kepad4mu: (M;tQ:amtfi(td) ,ceritfttm'liu/bfftbim: (Malaikal~ malaiktrt) yang dimuliakan? (QS. 51:24) (lngatlah) ketika merelM maUlk ke retnpatnyaj lain mengucap.1w.n: "Salaamanjj• Ibrahim tnenjawllb: "Salaamunjj (kamu) ailalahoran:g.ormzg yang tidak dikenal .. (QS .. 51:2.5) .Makadiap.ergj. dengan diam·diam menemui k.elltarganya~ kemudian dibawanya da;~ng anak sapi gemuk (Y¥l.ng dibakar), (QS. 51:26) lalu d'ihli/p.ngk4nnya kep'ada mereka •. lbra.h.im berkata: "Sil'ahkan kamu maka.n. jj (QS •. 51:27) (Telap; mere'ka titlak mal/; makan) karena itn Ibrahim merasa takut .kejJada mereka. Mer:eka berkala; CiJangan.lab .kamu rakut/'dan mereka memb'eri. 'RabaT gembira kepadanyadmga." (ke.labin:m) seo.rang ana.k yan:g ali.m (lsbaq). (QS • .51:28)1 Kemudian isterinY4 ,dat4ng memeldk (tercengang}.lalu menepuk mukanya, srnmri seraya berkata; YAk" adalah) s(!oran:g perempuan ~ua yang mandJd. D {QS .. 51:29) .Mereka ber:kata: a.Vemikianlah Rabb.m,u berjimwll," St!$'Im,ggubn.yaDia·ltlb l':ang Mahabija.ksana /ll,giMahamengelahui. (QS. 5h30)

K· .. ~'" . ,'.:, elah diuraik - -n ' ]. ·.b-·!. dahcl di .. dalam - i ,-,' H d .:I •• ";"' . isan 1111l Juga te .iUl. IUrai. all. .. e UJ" iI.¥ ;o.U _._ _. _ _ __ s}arat. _uu. uau

.~ 1·,Y.1:,·.D· .. - - . -, d ---.·L.:: - c fi .. -y.c AIDJ.ah·',.(~· '2:" ~." 1"1 ~'k 1lL...2f u.). <U .. n.a:I·[. ellg~. em:uuan, _[man .--- _. 't ;.k" T'""""' r-:'" .ft., .• - ~ L' T

"Sudahkah sampai kepada;mtt (Muha;mmad) cerita .tamli Ibrah:m (Malaika.t· r--/·· .n: "t'.I. -.' ;-- - a·!,---·',·l: ,.L. i .. ?"'·y.·l~W o rang:·o1'''',i1'g ... ·Y···il!l]·g: relahdisediakan basi

_.naalll:a"yang rmJ.UI1'I:.:I" _.iUI. , ""'" . uu_._. _._.1:1""

mereka penghormatm. Imam Ahmad dan sekelempek uill.ama. berpeadapat tentang kewaiib;l,D penyambutan hag.i orang yang bertamu. DaD! Suanah Rasulufillah ji .. eelah mroyebutkan haltersebus, ·sebag,uwana.lahiriah ayat di

. . All·· .. ·'.11 -.t ,i.e' = ", "~:}." I - . L_ ,~-.!--. ,

atas, Fuman sllah Ta OUa: 't f~ J.\i V)i ... I}li.i,. Latf. mengUr:aJltal71: . .JWaaman;

Ibrahim. menjamWl 'Salaamun. >i' Pemberian harakac dhammah (rm'l' lebih

kuat .-il~T Iebih - - -, -,-.- ;.'.- ~~~. - • j_.·e c~·L,I;,fro ~~," "::.~n ~,.~ .• II~··t:. t: '", •• I.."~\ Kemudia .. t1

....... UAliI ev pemlalilw uanpaua Tm¥JaV WO_UlJ,.· _. UiUOl.!I.iI ./_-r.!WIJ _ _ _

salam Malaikat tersebut dibalas oleh [braru_:_m deugan salam yang lebih baik. Oleh karena.iru, Allah ill berfirman: 4: ~j~:' '}'tp ~t!P.J ~ p l.~jJ' "Apabila k41itm dihorma# den:gan matI{ penghornuttan, -maki'vafasla.hpeng. hr;Tma'tan it,. dmga.n yang lebih baik, 4t4U halaslah dengPll yang sttmpa. "(QS.

An-Nisaa": 86). . . .

Oleh karena itu, Ibrahim. kekasih Allah memilih balasan pmghQ:rIDat'm yang lebih b·aik,

Iafsir I bnu Katsir JIIZ 2.6

S38

Finnan Allah ~:: 4( ~)~ r~:' "Adalah orang'OTang y.mg.tidak dikenaL " Hal itnu karena pala. Malaikat, YaltuJibtil, Mikail, dan Israfil darang kepada Ibrahim dalamwujud manusia yangmasih mu!h lagi tampan. Mereka mempun~ kewib.rw:aan yang sangatr bessr. Oleh karena jtu~ dia berbta:

~ ~ j~F:J' ''Adalah onlng,orang yang tidak dikenal. "

Dan firman AIlall a , .&of Jl l':; t ~Maka dia pergi dengwn diam,diam menem» i keluargan,ya. "Maksudnya: berangkar secara s embunyi-sembun yi dengan cepat. ~ ~. ~ ;~.~ "'Kemudian ,dilmwanya dagmg anak sapi geumk (yang dibakar). ""Y ait~, sesuatu yang termasuk !harta b en~a ~e!h~r.g~ yang 1:1. miliki, Dan dabm ayat yang lain difirmankan: ~ ~ '-'~ ~b,. ;Jf <!,.) W 9"Maka tidak lama kemlldia1:l: Ibrahim menyllgllhkan dag£ng .aimJiiapi yang -d"ipanggang. ,. (QS. Huud: '69) ..

Kara "1;;.." berarti dipart.gg:wg di alas baru pemanggang. ~ tJ'! i1..fo' "utilI dihidtmgk:annya kepada mereka:, "yakai di.dekarkan kepada mere~a .

. ~. 0 ftt;' ~r :J1i, "Ibrahim be:r.kata: 'SiJahkan katian: makan. '" Ibrahim SiUlg<lt ramah dalam men.gungkapkan kaea-kata dan penaWiI,[am yang s'angat santun, Ayat ini menuujukkan ta~;! krama menjamu, ramu, di rnanaEbrah~m telah me:ngbidangkan jamuandengancep:aitpada saar tama tidak: menyada!:inya. Dan Il;,r<ili_im, tidak menjanjikan kepada tamunya bahwa ia akan mengmdang~ kan sesuattl, 1;1: tidak :memga~''Kami alan menghidangkan makanan kepada kalian $~JDOO," T etapi ia menghidangkan makaaan ioo dengan cepat dan secara se:ll1b~yi·sembuno/i. Di mana ia menghidangkaa hewaa miliknya yang saogat berharga yang ia t,emukan; yaitu s;ltpi yang, masih mud:)! lay ge,muk dan dJipangg~.g~ Ibrahim mendekatkan kepada meleka dan ia tidak meletakkanaja seraya .mengatakan: "Mendekadah kaliaa," t1etap.i. jiuslm ia meletakkaa saj ian itu di hadapan rnereka tanpa memerimahkan.sesuaru yang. memberatkan orang. y;li!ll..g mende.ngarnya, dan ~a meng;ltikwagM mereka men}'';lntapnya, bahkan ia mengatakan: "S.ilahkanmakan." Hal itu! disan~paika:n d:a:lam bentuk penawanm dengan peauh [am.W tatm.ah dan kelembutaa, Sebagaimma yang biasa diucapkan o.!eh orang sekarang ini: "J.ika anda tidak kebersran dian bermaksud berbuar bill{ dan !,ersedekah" maka kerjakanlah._"

Dan. fiunan. Allah T a'.ala; <E ~ ;.+- :,..::..~ii, "{Tetapi m.:~a: tidak maTt makan} karena im Ibrllhim merusa taliutkipada mereka. "Dan kisah i.ni ",angat smkn:m deng;m kisah sebelumnya dalam ~~.[at lain, yaitt:l finm:m Allah Ta'aia; ~'f"'-· ( ~ _ { _ '.' ~ 11 'ti.." _~: 1J~ ,I _;~ "! ~r \ -~ii ',.:.. ,i· ",'. '" ... '.~i' • ~ "_c·~ .ii ,;'1 ~ ,r ~ ... "'_"~ ~ -". 'let .:: ,).. .;l_".) .,p y t)' ...,-! '_' __ ) ~! ~ r : f'_ .~ ~ <T""'}J'~..="> J"'-' ..•.• , '-'~ • ~~J.!!~ • .J ..... ',.

~l J. ., ~.r ,,.... ... ~ .i! .. .II

~~L'ti

"Mal-a tatka14 diliihatn.ya tangan merek4 ridale menjamahnya) Ibrahim meman· dang «ne.h perbuatan mereka dan merssa takm kepada mereka. filalaikat {til .berkata.. 1ang.an: kam,u takut; Jcs.tmgguh.uytl, kami adalah (par:a Malaikat) yang

Ta:&k Ibnu IKmsir Jill: 26

d{1tt1~ .da ~~: l.mk.',lhn ~nya ,beniiri (iiiMiA iI'"irll!~ 5e1igya W7'5fMynm. 'J' (<;!8. Huucl: 7o.7't).

MDdn~ ia ~!lmb~d~an k~bl:!:!;as~m~w._a 1!:!U'tm~gtuh~ ,~ l!:ein.!!i"lW!m~a bparuAIJ!w Ta'ab, P::l:da saat :~~ pwM;i]:l£k!U m~Il.]fOUBpaill;mDeri'l;a gembi[;l: kJepot~y;t (iSte.ri [bwmn} dmgm blwrm Istlaq dan, YiI,'(jjWJ seteid Fsntqj.

jr._"'~,~ \ .. , .L"'~.~' .. _. -, .. ".~ 1,._.,Ji~ '!I __ ... I~I!I. ~ ~~/'I /i~:, ~'" 'I~~:l_ _ ~,.rFr-," '~,,' .~~ ~! .... , .~ i!.~-, ~~~ ~~'~!" 11:~, li... ....

~ oJ "" ... 1 ,:r ~! '01"~ .. ~ ~u-' ' ....,.,., ~ .-J' .,~ ""J.I.'<!;i U"'<J ~ ~" :!"

..,.. .6' ~, ~ - ... ,,.. -

" ~ ~'~1 ~ )I,~ 1f~jj ~!

~I~il~ ~a;: 'Sm~,~ mmgk?:.:t!1:l1n" ~ aktl,o:t~J.1 m,elJJJ~,i'ZwA ~ ,rJk~,~1li'(1:!':~l1!gp~~ti!'$, J4~ il'#~¢mih P"~ ~m.k~ y=g snd.tb tua Pttla?;S~tmgglJh,n~ in:i ~bi!'tUr B€:Ittat.u-yan,g~\'til'tgplt (lnJJ,,,' ,Pitr.lt,MJailudiw ~~ 'Ap~ ~ltm,~a~n tmt.l1ng~,AiMi Itu auklh rai&mal Allah ,U!'l: kf!,berk~-Np. dim:mb.k:an ,kqMti.rmu, 'Wa.h,ai Ahifd Bait. S~rmf1t!iimya; Allah Malmt~"j.i f4gi M.mapemum'" tQS. HlIIud:: 12-7,3),

OilelJ: Mt!:.ll!.it i.~, @j, -5;i;n~ AU+lh T;t'l!l~ beml:'m1lJII' 'cI: ~ f~ : Jfoj ¥ "J)a1;j; merek~; memberi: k.tJm,7gembl~ hepYldl!.wy.a ,den.g~n (kJah,i,7ul'l) :ffitWloIn:g .ii"i-ak jlitng aJiri:j; (lWatj), ~K.:li!!i;tr geltlbi.ra yang. diretw:ltuikkm li:agi ]'bo~ rtu j~~ m~adi mill.k m~tIDya. ~~,.:l!mk itu lahi:r ,tbri ~.iI, pemi_kd!g ,mema b~I'(l\!~"

FkHWil"Ny,,"~: ~~ J ~f;I' .JJ~ ) "KemmlWJ,~ ,rklwrg nremdlk, .. piImi meJ!ljenIt: dan ib-e~e~:mai. Dem.i.kian ymg d.!il~ olek .[1,11'11 '.!i..ilb1lli: ~~. M1i!j~;'~j AbwSR~,~D~jU;_i!bm ~,~T$il,mj d.an ~ucldi. T'!lriaka:nillya. 1m, adaJ!:!!h p-ada lI::ata, "SlI.ingguh an.eh."

!FirlllUltl AUah I'a'iiIJ~!l: 'E ~J ~ " "lairl fiJi) .mfme:plJit ;17Htkail't:Ji14 Mmiiri, "~i. me:mlllkuJ! "Il,'mjillm.ya dbtlignnnnwmn}'\1! SlUri .. D~iiIE. :v-g &kemtJ:a!kiln oleh MujahM ,dom .[fu,nru Sab~I[h .. D_ FJhnlll'Abh.all ~m~g~r;i~. I::am"'b. memukfil. w,il!~mya ksrena k.dJ..ercaJ!I:lJiI.I:lJ, sebapl:lli!!llL\1i ha:lnrJr.1! k~lLi!m wil.l:l!ita merasa herm tltl'harlap hial yillD.g at:Ie!h.~' ~ ~ j,;";' 0ti.:; t ''Stl;1i~ be? Jwa .. YAku a:dafaf,) ~:nm;g ~pllan trIa yang m.induL ,,. M~dnY:il!, hap..mWlliltlWlgki.n.akl1 ~ .mlthhirkail semmg ~ .Sled..g :al.1!I. .seOl~g !P~ mEiP1IIiUiL y~ s~tu:J:. Dm pach .ma.s;:l.lll.Ilda pnnaku mi 'ttoe~_ £'OOr:tng

JL'I ,1L~__ ~jll __ 1. AlObn '1. ~~ .( s _. ~ ,c·~ 1 ~.!I1'il ~"..,. - or .~'- .~.r l;;

:r~g manum ~-HWgga II.I:I!iII.6. """pal JW:w!L?~~1 ,~I ~ GJ ..!li.) Jli; ~ i.}!J y

.~~ beYibta::'DenJi1i.:mJah kl;b.mrlberfiim:t!iti' Swmpmytl D».l'ah YII~ M!rhabijh~rnm l~ M4WJli~kf~io "y,.umi, M!!lI1~geUhui. ke!'!;!I!,l.~ y;M!g b.erhl me.reb d.apathll, d!il!1l ,Maltaih]aalli:s:lIiIliad:alioml s;eomu perbtaaa dw. ]Je.lb'l!l;ll[:H!l"N~,

1b~him bert(m~; "A..pakab urm-(fnm~ bfli p'(rf'4l~tJ!~a'l~:P' (QS. ,5kM} }'1~ mwj'tm!Ob,: ~Sft!iUlJ!]gub.~yil ,hami di'lil:llS kq.ada kaum rtI~ b<e,~:il ,(kaum Lmh). {QS • .5h3.2) ~w knmi ,rilnpaklm .¥1a mmka ban{ .. Mt.I.i! dan taMb ~1tZ ~as)" (05. 51:11) yang dualtddi iii JW Rabb~t~ ,U1l'!tfk (,nembi~ lM.N)(I!'(.!~,1:ig mfi(JmpaJfi b_&. »~QS. :':Il:14' L ... lu Knmi kdllorlMn,(I'J'41"lg" (l'rm:g ,~rnm.ln Yflng blff<l\tM d'i ,1'lJe~ ,mum bth it"- (QS. SbJ~) noo KMld tidtr}~; mfmMpad ili tiif'gm .iUl'lu~r::Hltl; ~eb,utW tUPR:ab, da:ri ,!'Im~g~(!I:ang ,umg bmrntb' ,ditt, {QS. 5t~),fi,}, ,Thtrt Kdmi ti~§dlkri'n Ji'dda ~Ilt.eriilu SUdlIiiltiiliin bag! lJita~araJlg' ~ang' taw J,l'Ml'a !tk~il't yang ,!tilth'. (QS. 51:37)

AliM Sbatfi:i:ifi:Ui ~eiayji!il!eiWl!lft'jtak:ti ThEillh:fim, ~:

~ ~,~~ ~~ ~ QJu ,~, ~lhrrih,im bcrtanya,' ':Apakah tlm~l1nmtl hal para

m,~:tf.iI,'.' nf'~M,~,; My;! '!P1t,~"Jl, m~,' hli,'im,',tbn, _ wrmk,',ilipOl""pUL;t, kD1m,dI, l, mg? , ;h~ \"~ .Jl. ti.,.) 1Jl. ~;",:~ 'mf!r&~ mrnjrlilf/lib.:' 'Sf:mnf2!iJm~ ~m:i aill:m

Jt~ .It .. imlwlJ.tg:~ '';y~ k;1!um. Njbi~'a.

~ lG~, ,,~ .; .:'G.,.. ~ J..) ~ "Ag4r ka~ti~~~me;r~'Wtif-batl(, uri ~'aJi ya>1Ig (kiiaif, JlWilig rti'1SolIiU'lWam'ah," y.M:rni di.1mdai ( w;..!ID &"_. ~ :~ "Hi ~~i RAbh-m:n ,!ln~fjk (metnbinttSakan) (I11ll!n8'rl'mng png mrdtimi'JM~ti ba~dr. JO Yalmi, orangcQ!!',iIlng ~g EI!lIm1·:tI.~ ~d<aIr1iil:h ~kaD! di,:ol$! Ali8~"['l'~dlli ~etrnp ~<lW Wflt.J4is mIlll1I Q~ ymg lIlkm mcimJlmy~"

~ ~:~ Q.-~,:llt" ,; ~:;,.ij}i ~LtlrJ Ji&tm£ kd~(irnng-~g ~}'ltng /;erMa. di n~ k!11~mL~(~~' rtf(, ~~, m~rd::lI j~~ Il;tblilt Lml:l·dm kil~~ kMllaJ]i iSl"iermya, '~ ,/;'L:Jl Y. .,:,.;,~ ~, ~:, W ) ~Dan Ka"1ni ~idak ,~~i 'tIt Jr,ecffi1Ji se5Nr1n mm@j d$ri;&-~aR.g"oD:ran.g )'$118 bmerab di<ri. ,. AYll~ ~, . iIlll1iioi-eh Qr:iIllg}"lllt; he.rre~ pWpfilMpat: Mu'tazibih y.a:tlg cid$k ~~d$!lfi!l!ntll!ta .~!Ul, d.at!, J£~am, ka:re~;l ~r¢k;l itu dissbms;e:hagm onng.~n!tlg M11!5ji.m di!<R ,juga Qn:og~n:ng Mu'kmm- Dm pel[lggWJIa.:tD.~t terrebl!llit sebsgai d .. li~ wrdllJhSla!l"l:gaJI ]e-..lluh, karena merekaira md\1lo1!h. hum

ymg hei'~ma<n... Mmllw~ .k .. mi, :;etiap' ,onng Muikmiil ~mpl!J51;[ Mui]im" ~~t~pi ddak de~ seb::ililmya.~t:I1IlIj~ ~eti;\.P ormg Musllim it,ll Mukmin. Dm p~~i;W!i 4ti.1! i:1J$.il!1~. ~ 1J'i!!rletsebti~ ~ilJ.lb~~. ,1t""atJ.egkh~ ,~hlilgga ti~ lifi1;ld1iJk pallia ~e~apl:Jea:daarJi.

~: "Ii "" ~ I.' til' ... 'Ii

D.ilfiflr.l1Il'il!l1. Alkh. Ta,'ilila: ~~~l yw:;J.~ ... ~~ .2.~'~1. ~, ~h" "nt.n

Kami ~inggal'ki:mfMJa ~ iJ:u ~ff4tll tand:;.hagi o1ili!ng-Qmng }'>lIn/,!l taRU: ~ flikul png pm'~ M;\b~Ji"'1' ~ ,i~di.k:m 11l,q;~ri it.u 54~ I?el!~j~~ 1p~l~S Se51LlOllilJ y~!l~ fulmi tllI:!1.!I'ilr~ kgp~dl!!jti~t,~a~~ra $U',~il!!li1 ~. ~dz":i,lb $~tI;!i. bllfl:l':o\hilrU {tile.l',a.1laQ ,dmr.i~all yang [ll'.l'bak:llr. Dm K<liIllli j:ldilmtl~empat mere..ka D::J.g;Jiik;uJI. daaau y;!lJig. befhOlUDl/!5uk. Dan p~l!l~ r~ng ~~;ln it~ te(l'dilJp'ili~ peLlIjuaRbllgi o:!'a:D!g~Q~~ng y"ng he:r!~~!l!- .~ ~~ :;,_.,~ ');w._; i:F.ill "~:r~:it.,!

o:r~omng ya~ tmm~ .J4 ~11.aa yangpcJiiJ.. ,; , -

Dart. i1lg~ jJ(lda Mmll (tttrrJa,ptM t,i'uidaota1:idil k~~an Allab) .~dRa KIlm:~ rni!:'ll!guU'~:rty;1 Rq'IIaa .Firalm dtIWr1n ,!\i'l)~b.of~ InlJkj~~ Jllfng iIj,yatiil'. (Q:S.

", .• "':3'0) .... ' c:l.~. J!', . if"?'.,J' - --, ~ :"'_F.",l~·"''''(.'~Ari itU"'J;! l"·· ...... "111'" tiflitdrall""" dan' ;u,' <:I' ~lIIfal!iU. ,[4;1« 'I'.oI';~F alm/l!',",~ .. H"~. t~." - _,,_''''-'/ "",~'''''' .. ". :_'... ..' '1'"' ' .. ,.','

bet.kaim"Dia aiJrii.a'/) M!!I'r:{UJg t!lk#tI8Sihir fl$~'U $~:r't!J,g gUa ." (QiS. 51::3:9) M«la ,Kaini uks!J dr!J Jatl: tentlfnmya, ,l'otb~ K~rmi iempnr-kml niceffka.ke daltrm 11m!;,. .stidang ilia 1nt!/(rJmk:tu~ peJre.rjtliatf. )1i1:1lg tereela. {QiS. :5 b4d) n~1.I jn,gll p,ada (kiWJ,h) "And k:l!tik'U; KanJi killiu,lkan ,ktJNii'fia' tnetfekli a~n yang :r!U'm~ biM~kanj !~QS<, 5,t;41~' a~tn it'll iidak mem.bi4r~flif!: j!l;'mil11:rt p.t{I1.. :JIl.!f,g,di.·

lima: 5l.A[rZ. DZMRlYAAT nul

la'tldrmya, lI,,~fai1.!kern dij",iJJkr.tn~ sej)'tm 5.rrb,I;IR, (QS. 5b4~) .Datl) pa~ (klI~b)h~m T~m~d k~diiatd1um 'kepn;dIl' me'rek,,~ <T:Ben:ena~4matl~ lah Ramlu(I'mpr# f44lrl ili.il'!'~il;'" (QS. ShoU) Maw m:ereka herll1ku tli!I;gklfb terlmd",pperi1l!t4h RaM-ny:a. ,ltdu.metw iR~t1mbd,r'pp;Urj' t,p;atUlg mer,eka tne1iha,il,Ya. (QS" fn~44) Mak4 m~ka sJulJi.k.:rli tidak dnpat b.r:ng,un dim tid.J*'pu14 mendapat.p~rJlrJ.ngttn. (Q::l. 51.:45) ,cia.tj, (K4mi membinrt.I1J.a,lJ) k4#m N:iJ ~,~el1tm ftu. S:e.sun:gg,"jn~ ,mere,k4 atiltlan k(§~m )li1n;g j'af<ik, {QS,. 5h46}

• '. Me .~I. '!'~,!I! ""~'''''~. "'_ ~\;'''': ... .,I ~ ... ,~ ~;r:!li,. ,i"Il.-'_" IJ

AIJ);1h 'Ill, iJen]r.mm: .~ ~ ~ .:J T .;"~1 ,>1;i.I..<} ~l ~ f r"t) 'T 12tt1t Jl~ga

prm... MUM (rercdapgt. t:a'i:l'tkctat;ja;.';d.1Id$acarr. AJI4.b) kc~if.rJ K.:tl:nf" m£ngll~rm1j'a ~'d4 Ftr'4~!~dl!1t~n m_bawa tnukjiMt )=g.t.i~1'.~Y ilmi"dell;gaD rnemb;tW'!li ,tW!il. ~!l:g jd:lJS d~ .h~j,1I!h]'a1'lgp'as~t oli • ..s:~ Jfj ~ '~.!lkJ, ,r1'£r~n) ~ing,(ilari im.m)h.tn'ama: ~m~~ "~udRya, FiC~lU!l b~rp~ &ri bbe.mt .. ciut ~yat~ p!!!:g cll~awao,leb. Mllila ,s>ehil!gai beatuk kesmrn!bo1D;gan d1!I pe.mlbmgk~~ ..

I! _ ~ ...: _ _ _ _ _

M~gmilli .flmlla!ill.Nya~ 4; cl"fl J p'~ 'rr~ dia ,(:Fir'ann)1 ~t~g (uri

iman) ~a't.en~ya~" [btn';Z~ mer!lg~ak;t!!l:''Y~i. d~~p~!,I!kan·

:lilY" y~a~be , .' i~UltmlJll~an: . .., ..

~ ~ ~jJl, ,.' ' .. ' "5Mnd4inyaa.k~~,ada,m~FNn~i kekli4r.m

{unrn .. k m~f}.lak ka,m~ ~~,~ #' ... J4~ 4A~dtJf/@~' krlmdung kep~ ~!IJArgaJllmg

~~!t~ ((~r,f~ ~r! WUk41t)."' (QS. H!JIoo: 110]1. D::m m::llrn~ y~ pe:rtama .~d.aI!~ leb.ih. k;lUil.

,~.1;:..; jf j..b. J~J f '~. beril-ata,: 'fJ~ RdalJJ StW:Ilil~ t'ffk'!il:!il£ ~ib;T aUIl~ru:ri:Vlg fi;f4 ,~ Maks,1l!@;t.1!. dtdm,U! 'IKlak.LeIJl1:'l d~rId,'I!Iii :!liia!:,. sfba:gaill seO'J:aiI:lig pe"nryihir .waJL:Iolrm:g !ll~.1, .AMah Tlli'm.-, b,,:d.!~

,~~:; ~I "...~ti'~,~;_;'J ~Jj;.h''Mah.tK=idJ=&J.mt~~~!.il'~ Kam:i iempa'tlia'n meteka he. datam linrt •. ~M.:mg di4. mrdt.tk~li!tl.n peke.r~ )Ml>'l,g UIl«i4 •.. Yalb:Ji~, ,~ ~!I!n hi!n\1! diiliil, ka£ix, iPLgkilir dm memhmglblIlg,

Sen:W1 ~ttl, AiJ!iih ~ Ded.lrman: '" ~! ~.~~ ~ d:.j! ~l ~Ij. ~:;., "1)g.l\I

}'!""~'M"" '-", .. '- '>I' .. 1 ~~.i!:, .,. ~~," [';"'·m: i:';~; 1:....". J i in";r.,La .-.:~&i:tt ,,;.,;;"' ... _m. -."'6.LiJ '. .....-oa.-Ui:i 1L'i~ ,.t:iIj~ L~I;;fH'~ £1i .. ","ltl1'lt ,l'ii'iI'~'~. ,N",". i!' ~It=p~j .. ~.' ~._ 'l-!!J • ~~ •• s=r=e; ."_ ..

b~~. "'Y~. :li1Jgia.y.ttlg me:!lg.akihil!tbn~erusa:bn, tidm menghasilbn mmii1lM:~:ediki,t pM. D~lo;~ ,.~; diJ'!b.1t\~ eleh ad!h.D.hil!bJla!k, Qaud:ill, dam~ wam.a b.inny~a. OL9. ka~ itu, ,AIbh T,,'a!.a be..diI~:

4,~ ~i'.~ ..... ~.iJ 1(;., "'Anginilll'ltidtt! mf!ml!iarkaJ:l5tmau~pun:~n,~

~ .. Yak:'ni, ~~lli $~ Yl!!!1g4i~~ oQW!. ;l,[l!gin~~1'$'ebil!', .~. r-:~ . 'III ~ ~Mdaml>.att diFikatmp sipmI serlmk. ~ MaLuM]lll, menjadi 'lSipertij Se5'~. y~'@: h!H'lCUf !:J.eFkeping-kepwg,l.f:"oI11iuJm ,dam.

MeDg~Jim fi.mmAlli!lh '[' .. j!d~ 1: ,~i ~) ~ !±,;j ~J ~. '"Kama Kami kMmltan Je.epaJa tJ'J~ .:mgi~ ytm~membil\!~I$,.~ S.-j'~ ~!tlllil-M~"J'J{;1!b ~ ~ Ja1ru!tya beikata:"'Melleb me.Ilgat~~ 'ra~thlm ~~!!:i ~~~t;m,.'~

IS!lESm~,I~ 51. ADZ ~ DZAARIYAAT :x:>II1l

Dan telah ditegaskan dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ~,ia bercerita bahwa Rasulullah ~ bersabda:

« . Jy'JJ~ :;~ ~fJ l.;A!~ ~~ ))

... ~ ~ .....

"Aku telah ditolong (oleh Allah) dengan angin timur dan kaum 'Aad dibinasakan (oleh Allah) dengan angin barat,"

Firman-Nya: ~ iN>- J:- l~ ~ it 1) ;;.i .}J ,. "Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: 'Bersenang-senanglah kamu sampai

suatu waktu. '" Ibnu J arir mengatakan: "Yakni sampai pada baras waktu ber- ~

akhirnya aja1." Dengan demikian, di sini Dia berfirman: ~

~ ;) J~ ;J.J ~GJI ~l;.:. G ;';j ;f :;- lp.; .0:- J:- I~ ~ J; 1j ;;.i .}j ,. "Dan P

pada (kisah) kdum Tsamud kewia dileatakm1. &pada mereka: 'Jfeisenang:senanglah ~

kamu sampai suatu waktu. ' Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah ~

Rabb-nya,lalu mereea disambar petir sedang mereka melihatnya. "Hal iru terjadi

serelah mereka menunggu adzab tiga hari. lalu adzab itu datang kepada mereka

pada pagi han keempat, yaitu pada permulaan siang. ~ rW IJ' Ijlh::..1 U t

''Maka mereka sekaii-kali tidak dapat bangun, "(untuk) melaiikan diri dan bangkit,

4: J~ j)15- t;;) ,. "Dan tidak pula mereka mendapat pertolongan. "Maksudnya,

meieka tidak sanggup menyelamatkan diri dati apa yang mereka alami.

Dan firman Allah~: ~ Ji J c} r:,ij t "Dan (Kami membinasakan) [~

kaum Nuh sebelum itu. "Maksudnya, Xami binasakan bum Nuh sebelum ~

mereka, 4: ~~ t::,i 1)tS--;..+tl, "Sesunggunhya mereka adalah kaum yangfasik." ~

Seluruh kisah ini telah diuraikan secara panjang lebar eli beberapa surat al- ~

Qur-an. Wallaahu a'lam.

Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-beuar meluaskannya. (QS. 51:47) Dan bumi itu Kami bamparlean; maka sebaik-baik yang mengbamparkan {adalab Komi). (QS. 51:48)

afsir Ibnu Katsir Juz 27

543

.Ihm regala SefllMN KaJl# dPltl!'M.~ b~a.~f"p«;w'H,g1f~t,l: SIfP«ya R.am'll melW" i'IqJtt'otkall: Mb,eYlran AtJla'h, (QS. 5b>t9}M,(i/w,~ s,~,eraltlh ket.n'bafi. kepa'tia (mef1$(l{rtij AJl4~,1,. Sautlggllbn'Ytl ak~ (adalab) jeor~tlg·pemlmipm.aMn y.-l:!lg llya.ta ~ri A.llah j'jtlfWkJ/Ui.. I~QS. :51:50) .Danftm~1:lah kil'm:~ tJU!1Jg" 'fldil_n il«bytmg Tnitl di [m/~piI~g jJJ,llah. Se)rm,ggmr.,.,a ",iu s.m~Iii'tW.'~1J,lberi pmllgflt4ui yang ll}ltIti\! dan AllahM[aiw.JiIlfl" (Q'S. S16~)

Al1ah. .~ berfirmsn ser~.y".l1J!e1lilli:n.g;at~km pe.ndpt:uiIlI .a~am ubnuwi (baghtl :il!t~ili'l) dan ahm. &Jijii' (hagl,\I!llJ. hatwah}: of v.~ ;.~j,}o "Han la:ngil ,flu !{am'i lumgrm, " MWtJ:OOYOl, :[{~mi jllid~k~![I ]mg:~t it~ ~'{ibllg;U 11/~iIIIP y;mg; t:e." :pd;h<;l"~' ~ tin~. 0{ ~~ .~'''Dmgpn Jt&"~$l1,"~diry:l: Jengan ktkuatM!l.. De.mikiil!ft ymg d!ikiemuri::llb!l~ oLeh Thill:! '.Ab!J:tll ~. Mui;ilii;d, Qatadl;ili,,;JJtt~. T:!iiiln;J!.Jii. dan b.m4lOO. { ;j;"'~ '1)1) ~ ~[){;m $e$1f:!ltJrff1mya K:aj~,ji; bma'l"lNm~1 meltl~:re:tmnyft. ~ MaJ!;slJJdITy~,-KailJil;: tel!:ili. m.eIJljmm. seluruh PeDIj11lYU!IlIY'I J!.I<h'l,

kemd:~.l';;;mmii .. ·· .'. ·'illJ ~P:'! m~~an ~g,~ •. i:3J m~~

gmlung ~eb:tp p.. ~ ~Gji .~j ~J ~ "D.a11 bumil £'11 Kami hamjJM.

kaitj."~j~ K.~mi j~di!k:m.ia $~~g.mi }!jampii:i'lii:lJllt~g:i$~m.ti?.a. ~I.ti!k.

~ ~~d ~ ~. "Mtika. selmik.btJikyu~ ml~fium,iifM'rkiW {wi.ab Kamij." Arn1.my.i, ~l!lJj i.e:~ meJl'ljadili:~y a [el'bematlig hsss b~ pit1!r.ilI.pellgbilJ!tlii.nr~. ~ ;)~:'3 .~ .~ ,.1 ,,;rJ:f "Dan ~~I ~e>1Mtll Kjm:~ dptaktm lmp.rwmg~J:lwm. .. yoikm selumn. Jm.kl]]rnl;, ltI!.]D.eI:p~i1iIi$Wil~;JlJ:gill1, L;J[J:gi!t: ~ bumi, sii:ltl:g .d:ru1 mal!ilm.~t:iI1ha!r.l d\1lf!i. lmwmt. dara{_ daflbw:'I!.tl.>~ei'a.ng dan ge]ap, .~i!l datl 1l;1IJ!h!1r.,kiem~lti;UJ. .d.m, kiel1i.ducpllill~ke5elJ;~~:l'\tm ·tLm. bb~hag~~;!I:ff, Su:rgll. dm Ne~ IJ~~ ~ai.£I<!!da~.~,j~prombuilil·nm'Ibuilll~ O~ .~\1! i:m, MiaJIt Ta':9Ib.l:le..£f:irm:rn,~ 1l:i:l.;lP jj; ~ [J "'S8ptt'y1t lamu m.en,gi'n,gat .~k\:ln

.;(\~,r:<f!il Allah. '·M~ks1I!ooy;1~iiJl,lip~,p. kw1'! .. buw:~ :san!]; Foencipta

1m ihaay,a. !lMiLl.,liaJaJ.1le:k,UT.U h'ffigl-Np .. oi .Iru. . ~~ lrembali

.~. (m~aMi)Alkih. "M~utlnya, ~~;ilifid!Llti~ili k'3lliM 1Jri!p\3:tia.N~. daEi

be~~'1l~1J ke .. !;I~d1l~"Ny;l .. dcl.~. mep,~ .. 'nll .. imnw .. ,.U!n!!i.' ..... :.m. ' ... k~~n ..

~ fi 4JI ~ E I'F;J 'l'; .~:'JJ: .~, ~ 15~ ~"'Smmggtl~,,,.ktj{aJo.t<1h)~

pemberi pM'ti~yang nYati.Jt.riAllah 'um1fi:mJr.iJanja71;gtmrah hmm m'el.1~ aJgM~ iJrtl, YIf.lilg i4'~~ Ji $~m,jo.lilg A1S~il·~ .M~!$I4d!llya~ J!!l!~~i!!h kali,:i,'!],w~ lilyek~.Nya d!e.nll)lllil SlfSua!:1I:! :!p;llpllIl. ~ ~~.JS .~. fJ <#' ~"Ses~f£!IJmya ahl reiJ'Y.ing pembui petltlgatan J.lI'llIi8 njlJ.tal ,dai£Allab m<:tl'Jkm.J!. OJ,

I

:51. ADZ r DZAARIY AAT

Demiktanlab~ ttdak seotang Rasulpun yang datang kepada orang·ora.ng sebelum .mer:eka. melainkan .merella mengataka.n:: "Ia adalah seorarr,g tukang sibtr atau ora.ng gila. JJ (QS. 51:52) Apakah merekn saling berpesan tentang 41J'tt yang dikatak4n ttu. Sebenam,Yrl tnetlekiJ adalab kaJ"tn yang melarnpaui hams. (QS. 51 .. 53) Ma'ka berpalinglah kamu dati merella., dan, kamusekali· . ka'li adak tereela. (QS. 51:54) Das: tet.flplah membe.ripe.ringatan; .kariena sesungg'llbnya peringaranir.ll hermanfaar b{(gi oran:g-orangyang beriman.

(Q'S,. -51' -5-5' '), D· . - '·d· . L·l .b· A l.. _". ·k··,·" ", ,J~n -nri:d meldin kdn ••.•... an u af(I .. ,.r-:umenc:pta. anpn.u«,_ ma_.,~L. ",.,., ,'.

SJtPaya m,ereka beribadabkepada.:KJ' .. (QS. 51:56) ilku adak menghendaki rizki. sedikitpun dati m.eteka dan AklJ ttilak mengbendaki s,~paya me:reka metnberi.Aku makan. (QS. 51:57) Sesungguhnya Allab. Dia.l.fIh Manapemberi riz--kJ Yang memp.un.yai kekua.ran lagi sangat k,()koh. (QS. 51.:5&) Milka sesi'I.ngguhnya untl~k otang-umng zhalim ada bag/an (dksa) seperti bagjan. termtn-teman mereka (dahuluJ; maka jangan.la.h me.r:eka meminta kepada. Kit menyeger:a.kamr.ya. (QS .. 51:.59) Maka. kec-elakaanlah bagi ora.ng·orang )'lmg kafirpada ban: yang diam;amkan kepada mer:eka. (QS. 51:60)

Allah!Jj bcedirman serayamenghib"u Nabi-Nya, Muhammad ~ •.

Dan seba.gaimana yang~:elah dIkaukan kepadamu oleh ormg-<lrmg musyrik__, maka telah. dikatakae pulaoleh para pendusta ~:erdahulu kepad;)i. Rasul-rasul

'1' .. __ ~ ,,' J_r'r, ,_' J .. ,fI J" _ <'-,'

mereka~ ~ .i;)~ j1rG I}ti "1!J,;'~ J ~ ,,.. ~lH if! t:~iS''' "Demtki':(I;n.lah.

tidak seeming .Ras.filptltJ yang (J;tang kepMa orl:U:lg·"nU:'8 selieJum .mereka, me1ain· kan mmka merJg~' 'fa adalah se.orang rukang .sihh ahut .orang gila.'" Allah ~ berfirmaar ~ <V, W~I), "Apakih mereka .aling berpCSttn ten tang a-pa yang dikataJe,m imrJJ t.!aksudnya, apakah sebagian meteb relab n:teWasiatkan kepada sebapan yang lain tentang hal tersebut? ~. ~;u.. ,r:;i ;; J, ·''Seben.amya mereka adalah kanm yang mel'ampaui batas." Mabud!lya, tetapi merekaadalah kaum yang melampaw. batas, hatimert.'lb serepa, dl mana merekayang hidup terakhlr

lIal's'ir Ibl1ll Katsir Juz27

545

..,m3i:!~I~ 51. ADZ - DZAARIYAAT x::>iM1~i!:I!~1I

540

mengatakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh para pendahulu mereka.

Lebih lanjut Allah Ta'a!a berfirman: <E ~ j:fo 1 "Maka berpalinglah kamu dari mereka, '" maksudnya, menghindarlah kamu dari mereka, hai Muhammad, <€ r}:; Z:_;\ W, "Dan kamu sekali-kali tidak tercela. "Yakni, Kami tidak akan pernah mencelamu karena hal tersebut. 4: ir.,:... j1 ~ L(,S-JJI 0~ :.5"~J .. "Dan tetaplah memberi peringatan, karma se5llnggu!J'nya peringetanit» betmanfaat bagi orang-orang yang beriman. ,. Maksudnya, yang dapat mengambil manfaat dan hal itu hapyalal; hati yap;g bellman saja. Dan setelah itu, Allah * berfirman: ~ .J j4.;l ':1! ~~IJ j,J1 ~- ~l:' c;:; , "Dan tidaklahAku menciptakan jin dan manusi« melatnkan iupaYa mereka beribadah kepada-Ku. "Maksudnya, Aku ciptakan mereka itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepada-Ku, bukan karena Aku membutuhkan mereka, Mengenai firman Allah Ta'ala, ~ <Jji:;! )r!, "Melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." 'Ali bin Abi Thathah meriwayatkan dan Ibnu 'Abbas: '" Artinya, melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepada-Ku, balk secara sukarela maupun terpaksa. Dan itu pula yang menjadi pilihan Ibnu jarir. Sedangkan IbnuJuraij menyebutkan: "Yaknj, supaya mereka mengenal-Ku." Dan masih mengenai firman-Nya:" 0J~)I1' "Melainkan supaya mereka berihadah kepada-Ku." Ar-Rabi' bin Anas mengatakan: "Maksudnya tidak lain kecuali untuk beribadah." As-Suddi mengemukakan: "Di antara ibadah itu ada yang bermanfaar dan ada pula yang tidak bermanfaac." Allah berfirma.n:

~ ~I :.J"i;i- J>~ ~iJ d:;~1 ;fo. ; ~t. ')J} "Dan sesungguhnya jika mgkau tdnyak4n kepat:b mere"'ka: 'Siapakah yang menciptakan langit dan bumii" Tentu mereka akan menjawab: 'Allah. m (QS. Luqman: 25).

Ibadah mereka yang diserrai dengan kesyirikan itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi mereka, Adh-Dhahhak meagatakan: "Dan yang dimaksudkan dengan hal itu adalah orang-orang yang beriman."

Dan firman Allah Ta'ala:

t ;II. , .... "" 0 i ~ I

~ ~I :;?I J~ Jlj);' .iii I 01 .w~ w ::.,) 'tJ ,jj~ J r-P ::" ... 1 t;;. "Aku tidak

menghenliaki rizki sedikit pun dan mereka dan Aku tidali menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah, Dirt-lab Mahapemberi rizki Yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh . ., Mana ayat rersebut, bahwa Allah Tabaaraka wa Ta'ala telah menciptakan harnba-hamba-Nya dengan tujuan agar mereka beribadah kepada-Nya semata, Rabb yang tiada sekutu bagi-Nya. Barangsiapa mentaati-Nya, maka ia akan diberikan balasan yang sempurna. Dan barangsiapa yang durhaka kepada-Nya, maka ia akan mendapatkan adzab yang sangat pedih. Dan Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa Dia sama sekali tidak membutuhkan mereka, tetapi justru merekalah yang sangat membutuhkan- Nya dalam segala keadaan. Dengan demikian, Dia adalah Pencipta dan Pemberi rizki mereka.

Tafsir Ibnu Katsir Juz 27

.51. .ADZ ,. DZAAR!'ifMT

.~ ,Ah_.ruad :meriwotyatk:a!:! (:I!Ui Abll!l H'i;it.tindi ~ , ia beiklt~"abk~ Rasllihlllm ~bemb~~AIWI n:::JII~, b~rfl1rna!;!~

1!'" ;I! -I' ill iII!~ - -.. ~ r,!' '!!' .;t'

~~ ~~ ~~p ~~I ~G ...P; ~J~ '~~ ~~.~ ~ r~T ;)i~ ~))

'Wu'.l!iai2\1k AdaCl, .1.1!iMgbruili wiakm Wl1:uk Der.ib\;l)dab. ke:p:l!cia=Ku,. Aktl ruliaJl m!l1menuhi .hat!mL1! ~ ~:w_~gi~;t;1,!;l ~ . .f\.!u !&:M,m~iJ!,Jrop.~ k~. mu, Dm. jib .lu:Dm tjrl!ak meJlakt1ik.1lIm.ya, .maL: Aku dm meltlgist 1J:~Iti:m.U delJ;g;w kes~a:rOllall ,dan Ab.tiM :akm me.[]I~rnpi W~~mll!, '"

Ha!ilIs;~en;.eblJm dlriWitYiIrblloleh at·TUmidzi dluJ. ~bll:u Majaih, clui .h:adits. 'Imran hin Z9.·jdmh, Ar-I'jrutidri i!J.erb.~1l: "Hadits tersebw: ~ g,IDtrib."

!1);1!f'J. :l':irman AFIa!h. T<I.'ala: ,~. ~fi 1'~.:J1. ~.ill.~~. ,~Ulfk,; ~effl;~ggm!m11'i1 J~tll)kalra>'~O~~.g Jmlim tfifa bagit.ilrt,"r~:i bag;~ sik$~ ..

. ~. i.) ~ "'" ~~f "",,}i. . .)-.:; "Sepe,rti bagilm tl!m:a:r~-tenla~: "lMka, ,(iJf1h#IN)~ ~~.F~ltiJi m>tf.Mu: mem:inta ~,Ku 1J:l~ra.kan~" Mwu.dJ.Il~ j:ang,mlltl!tr.tk'.lJ .. m.emhli1~a. te:paJa .. KIl me1lyege-.rakm halsersebur, Koueml S~ ~~rly~ ,hi!.!ttl1!$'lJ!~ p_ ~.~~~;WI,~~~ mi!ID:~i.!ld~3!k •

. ~. <J~'; ~,!j! ~fi <;' ~).}f. . ;;; 1 "'Mak.t,.~t1Lhb4gi ~~~g}'d~ ¥tFdaba'nJu~g'iliaJ~(:d~nk~ m~. "Yaka!, :pada-1rl.ar:iKknu~,- . .

Deml!klmUia.I::iJ ilkIUr ,i:I,U-l [letJlaIs.ira stlrnt ~Dz;OII<lir.iy~at, WaMlubil Ha1'nl1lci' ·=1 Minna:h.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful