PENGERTIAN AKHLAK * Menurut bahasa: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama daripada perkataan

(alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. Perkataan (al-khulq) ini di dalam Al-Quran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4) Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (Ali-Imran:190) * Menurut istilah: Antara definasi akhlak menurut istilah ialah: sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali radiAllahu anhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syara dan aqal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk.

PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. manusia dengan haiwan. hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (ridwaanullah). Dengan kata lain. benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. akhlak ialah suatu system yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut.Kedua-dua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. memadai dengan kehidupan yang sederhana.Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk. sebaliknya bersifat zuhud di dunia. manusia sesama manusia. betul atau salah. dengan malaikat.Mereka lebih . betul dan salah (true and false).Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. ada yang mencari nama dan kemasyhuran. kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu.Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini. betul dan salah. Ada yang menjadikan kebendaan. dengan jin dan juga dengan alam sekitar. kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah. harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. benar dan palsu itu?Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai. SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad). Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan.

sama ada hubungan dengan Allah. Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa aliran di dalam memahami akhlak. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: * Dilakukan dengan sedar dan niat. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. ekonomi.menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. * Dilakukan denganikhtiar sendiri. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. hubungan dengan alam sekitar.Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut.Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama.Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. politik. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL . Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk.Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. * Melakukannya dengan sengaja.Oleh itu. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. semuanya mengandungi nilai akhlak. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. hubungan sesama manusia. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini.

membina insaniyyah. moral berasal daripada bahasa lati moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. tentang ketinggian budi dan rohaniah. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang.. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. Islam sebagai agama yang syumul. perangai. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. perangai dan sebagainya. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. salah. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. komprehensif dan sempurna. suasana dan tempat. masyarakat. pendapat atau perbuatan secara layak dapat diaktakan benar. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia.Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan oandangan umum dalam sesuatu kumpulan.Menurut istilah. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama. masyarakat. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia.Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menetukan batas-batas dari sifat.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). subjektif dan temporal. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. Secara harfiahnya. pada sesuatu kumpulan. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. atau buruk. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. antaranya lain: * Beriman kepada Allah * Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah * Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya * Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik . Oleh itu. Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. Nilai-nilaian bersifat relative. baik. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. tingkah laku. perilaku. tatasusila dan budi pekerti. kehendak. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). budi pekerti dan perangai.

akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut.Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran.* Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram * Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat * Keadilan syara * Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbautan dan cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. moral dan etika. Perilaku dan car hidup Rasulullah itu menjadi ikutan dan contoh tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia baik jasmani mahupun rohani.Oleh itu. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adapt kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagai-bagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula . Perbezaannya pula terletak pada ukuran masingmasing. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan AsSunnah. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung.Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. (Al-Qalam:4) dasar akhlak Islamiyyah terkandung di dalam risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak.

orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidang-bidang kehidupan manusia.Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam.Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul.Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. baik alam realiti mahupun alam ghaib. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam.dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIYYAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: . Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah Deen itu? Baginda menjawab: Akhlak yang baik. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadeeth-hadeeth Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merumuskan kedudukan akhlak sebagai: Sesunguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut.Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. Sesungguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah yang paling baik Deennya.

* Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia.a. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara. jasmaniyyah danaqliyyah.w.com/skimatarbiyyahipij/id98.´ Dari hadith ini bolehlah difahami bahawa iman ialah membenarkan dengan hati secara putus (jazam). perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. akan segala yang dibawa atau didatangkan oleh Rasulullah s. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. * Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri. tempat. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan.htm TAKRIF IMAN & ISLAM TAKRIF IMANIman jika diteliti dari segi bahasa memberikan erti kepercayaan atau tasdiq. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam. Sumber :http://noradila. pangkat. * Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. Maka.tripod. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan jasad (anggota lahir). * Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah. dalam hadits baginda yang menegaskan: ³Membenarkan dengan hati.Oleh itu. dan masa. orang yang beriman dikatakan seorang yang percaya. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. warna kulit.Iman itu merupakan aqidah atau pokok dan di atasnya berdiri syariat Islam. yang sabit secara nas qat¶ie. diketahui kedatangannya itu adalah secara darurat (mudah). ulama hadits & fiqh berpendapat dengan tegas bahawa iman adalah µtasdiq dengan hati.w. * Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah sederhana.* Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. Ertinya untuk mencapai suatu matlamat. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah.a. iqrar dengan lisan dan beramal dengan segala rukun¶. Manakala dari segi istilahnya pula boleh dimengertikan melalui sabda Rasulullah s. .

28:77) Maka. dan Allah berserta kamu (menolong-mu) dan Dia tidak akan mengurangkan (pahala) amalanmu. makna Islam segara integral adalah aqidah. rukun-rukun Islam dan perkara-perkara ghaibiyyat. munafik atau kafir. 3:84)4. Ahkam Allah (5:48. 5:50)5. sedang kamu orang tertinggi (akan menang). Deen para nabi dan Rasul (2:186. yang kudus dan suci seperti yang diwajibkan oleh syara¶ iaitu beriman kepada Allah swt. maka ucapkanlah kepada mereka µsalaamun alaikum¶ (kesejahteraaan ke atas kamu)´ (Al-Anµaam 6:54) Perdamaian (As-salmu)³Maka janganlah kamu lemah dan menyeru kepada perdamaian. Islam mencakupi keseluruhan hidup dan Islam secara lengkap menyediakan keperluan manusia untuk mengatur hidup yang mudah difahami yang konsekuensinya bakal mengantar kepada kejayaan muslim. sedang ia berbuat kebaikan dan mengikut agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah mengangkat Ibrahim itu sebagai taulan/kesayangan (-Nya)´ (An-Nisaa¶ 4:125) Berserah diri (Istislam)³Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah. akidah bermaksud kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai.Oleh itu tanpa tiga syarat yang disebutkan tadi seseorang itu belum dikatakan mempunyai iman yang sempurna. Tunduk (al-khudu¶) (24:51)2. amal soleh dan ketundukan. politik dan jihad. DEFINISI AQIDAHPerkataan akidah berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu µaqada yang bererti ikatan atau simpulan.³Sesungguhnya agama (deen) di sisi Allah ialah Islam´ (Aali µImraan 3:19)³Barangsiapa menuntut agama selain Islam maka tiadalah diterima daripadanya sedangkan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi´ (Aali µImraan 3:85) Abul µAla Maududi di dalam bukunya µPrinsip-prinsip Islam¶. rukun-rukun Iman. Perkataan ini juga digunakan pada sesuatu yang maknawi seperti akad nikah dan akad jual beli. Wahyu Ilahi (53:4. (baik) dengan suka maupun terpaksa.Sementara dari segi istilah. Ketiadaan satu daripada ketiga-tiga syarat tadi bermakna statusnya daripada nama Islam bertukar dan nama lain akan diberikan kepadanya iaitu samada fasik. 2:200.Ia merupakan inti kepada amalan Islam seseorang. yang tetap dan kekal. bersih (As-salaamah)³Kecuali orang yang datang ke hadirat Allah dengan hati yang suci (bersih)´ (AsySyuµaraa¶ 26:89) Selamat.´ (Muhammad 47:35) b) Di dalam al-Quraan Islam disebut sebagai deen. yang pasti dan hakiki. PENDIDIKAN AQIDAHPendidikan akidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. Keselamatan dunia akhirat (Salamatud dunya wal akhirah) (16:97.Dari ikatan atau simpulan yang maknawi ini maka lahirlah akidah iaitu ikatan atau simpulan khusus dalam kepercayaan. Sirat al-Mustaqim (6:153)6.´ (Aali µImraan 3:83) Suci. Seseorang yang tidak memiliki akidah menyebabkan amalannya tidak mendapat pengiktirafan oleh Allah swt.Islam adalah ad-Deen yang berintikan iman & amal. deen mengandungi erti sistem kehidupan yang menyeluruh termasuk ibadah. dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. kemasyarakatan. 21:7)3. padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepada-Nya. TAKRIF ISLAM a) Islam secara lafziyan mempunyai makna:Menundukkan wajah (Islam al wajhi)³Siapakah yang terlebih baik agamanya dari orang yang menundukkan mukanya kepada Allah. sejahtera (As-salaam)³Apabila telah datang kepada engkau orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. Antara perkara asas yang ditegakkan dalam memahami Islam sebagai Deen 1. . Akidah menurut istilah syara¶ pula bermaksud kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat atau nilai-nilai yang mutlak.

Kekukuhan dan keteguhan akidah ialah kerana kekukuhan dan keteguhan ciri-ciri yang menjadi kandungan akidah itu. yang merangkumi segala hakikat iaitu hakikat ketuhanan. Menurut Mohd Sulaiman Yasin (1987). Tabiat akidah yang demikian ialah akidah yang kukuh dan teguh. bahawa akidah telah memberikan kekuatan kepadanya. Dengan asas pendidikan dan penghayatan akidah yang kuat dan jelas maka Nabi Muhammad saw telah berjaya melahirkan sahabat-sahabat yang mempunyai daya tahan yang kental dalam mempertahan dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia. kekuatan jiwa dan rohani serta peribadinya yang menjadi asas kepada kekuatan jasmaninya. Akidah Islam ialah akidah yang bersumberkan ketuhanan (akidah Rabbaniyyah) yang tetap. Dari sini kita nampak dengan jelas bahawa pendidikan akidah amat penting dalam jiwa setiap insan muslim agar mereka dapat mempertahan iman dan agama Islam lebih-lebih lagi di zaman globalisasi yang penuh dengan cabaran dalam segenap penjuru terutamanya internet dan teknologi maklumat yang berkembang dengan begitu pesat sekali. Ali bin Abi Talib sanggup mempertaruhkan nyawanya kerana Rasulullah saw dan banyak lagi contoh-contoh yang ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah saw hasil dari pendidikan akidah yang mantap. Bilal bin Rabah tidak berganjak imannya walaupun diseksa dan ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas terik.Kekukuhan akidah inilah yang akhirnya menjadi sumber kekuatan Islam. Oleh kerana akidah merupakan asas kepada kekuatan dan pembinaan Islam sebagai al-Din maka wahyu-wahyu yang terawal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw menjurus kepada pendidikan Akidah bagi menanam keyakinan yang teguh dalam jiwa manusia tentang keesaan Allah swt.Ayat-ayat yang terawal yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw di Makkah menjurus kepada pembinaan akidah. akal fikirannya. Mengakui keesaan Allah swt Matlamat utama pendidikan akidah Islam ialah mendidik manusia supaya mengakui keesaan dan ketunggalan Allah swt sebagai tuhan yang wajib disembah. syumul. Matlamat dan Objektif Pendidikan Akidah 1. hakikat alam semesta dan hakikat kemanusiaan serta nilai-nilai kebenaran.Kita lihat sahaja kepada Bilal. 2. Melahirkan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah swt Pendidikan akidah juga penting untuk mendidik manusia supaya patuh dan tunduk kepada kebesaran dan keagungan Allah swt. Abdul Rahman bin Auf dan Usman bin Affan sanggup membelanjakan hartanya kerana mempertahankan Islam sehingga tiada apa lagi yang dimiliki melainkan Allah swt dan Rasul. . Ringkasnya pendidikan akidah bermatlamat untuk membentuk nilai akhlak dan keperibadian seseorang insan yang akan mencorakkan suluk amali atau gerak laku amal perbuatan selaras dengan peranan dan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah swt di muka bumi ini. Itulah hakikat kekuatan umat Islam. iradahnya dan perasaannya. Di dalam sejarah kegemilangan umat Islam yang silam kita mendapati bahawa umat Islam di masa itu telah dibentuk dan dididik oleh akidah yang akhirnya melahirkan kekuatan yang sungguh kental dan luar biasa. Demikian juga keluarga Amar bin Yasir tetap teguh iman mereka walau berhadapan dengan ancaman maut. menyeluruh dan fitrah. kebaikan dan keindahan.Hanya akidah yang teguh sahaja dapat membentuk manusia yang teguh dan kukuh. Tiada sekutu bagiNya.Allah menjadi tumpuan sekelian makhluk untuk memohon sebarang hajat.Ayat ini diturunkan di Makkah di awal perkembangan Islam.Pendidikan akidah dapat membentuk sifat-sifat nalurinya. 3. Ini dijelaskan oleh Allah swt dalam firmanNya yang bermaksud : ³Katakanlah (wahai Muhammad) Dia ialah Allah Yang Maha Esa.Ia tiada beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada sesiapa yang setara denganNya´ (al-Ikhlas 112:1-4) Ayat di atas mendidik manusia supaya mengaku keesaan dan kekuasaan Allah swt. Membentuk keperibadian insan Sebagaimana acuan dapat membentuk dan mencorakkan air kandungannya maka demikianlah akidah dapat membentuk dan mendidik orang yang mengambilnya menepati dengan hakikat dan tabiat kemanusiaan yang tulen dan asli seperti yang dikehendaki oleh penciptanya.

Hadits itu bermaksud: ³Bandingan saya dengan Nabi-Nabi yang sebelum saya adalah seperti seorang yang membina sebuah bangunan. Sesuatu yang menguatkan b. syumul 1.w. dalam sebuah haditsnya yang menggambarkan Islam itu sebagai bangunan. Sesiapa yang meninggalkannya maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama.Oleh itu. Ada ibadat.Dinding adalah perlaksanaan undangundangnya. konsep dan falsafah yang sesuai diketengahkan sebagai panduan. ada munakahat. Bahagian yang boleh menguatkan.Tiangnya.Selagi mampu menganalisa rukun Islam itu maka selama itu rukun-rukun itu mampu memberikan erti. yang bererti ianya bahagian penting yang berkait rapat dengan jatuh bangunnya Islam pada seseorang itu. mempertahankan. ada mu¶amalat. diciptakan pula jalan hidupnya iaitu jalan Iman dan Islam demi kesejahteraan dan kebahagiannya. Sesiapa yang mendirikannya. diwahyukan kepada para Rasul Islam yang akan menjadi cara hidup yang lengkap.´ Hadits di atas jelas menyebut sembahyang (solat) tiang agama. maka sesungguhnnya ia mendirikan agama. Bagi menjaminkan manusia ini benar-benar menjadi khalifah di bumi.a.la adalah nilai Islam itu sendiri pada diri seseorang. Islam itu pula ditetapkan rukun-rukunnya untuk mudah manusia memahami apakah Islam itu dan apa pula tuntutan-tuntutannya. nahi munkar.Semua bahagian dari bangunan itu telah siap. maka dapat diperincikan seperti berikut:1. ada jinayat dan sebagainya.Bahagian inilah yang penting dan terkuat. Konsep Islam sebagai bangunan2. Dari pengertian di atas dapat dikaitkan dengan rukun Islam itu sendiri iaitu ianya bererti.a. . Bahagian yang penting dan terkuat. Konsep Islam Sebagai Bangunan Konsep rukun Islam sebagai sebagai skop amalan3.Diperjelaskan lagi oleh Rasulullah s.KONSEP & PRINSIP (RUKUN IMAN & RUKUN ISLAM) RUKUN ISLAM Allah maha mengetahui dengan hakikat manusia dan maha mengetahui pula dengan jalan yang ditempuhnya. haji.Tiang adalah rukun Islam.Sayalah Rasul terakhir yang diutus untuk melengkap sempurnakan bangunan itu. dindingnya dan sebagainya. pernah menyebutkannya sebagai tiang agama. Dalam konteks solat sebagai contoh. jihad dan sebagainya.´ Hadits itu memberi gambaran (antara lainnya) Islam itu sebagai bangunan. Islam yang Islam yang mengandungi rukunnya.Syahadah.bersabda yang bermaksud:³Sembahyang itu tiang agama. salat. puasa. Semua orang yang melihat bangunan itu memuji bangunan itu cuma ada kekurangannya.Konsep bangunan dalam konteks ini memberikan suatu gambaran yang lebih luas bahawa Islam itu mempunyai asasnya. maka ianya bererti: a. untuk diikuti oleh manusia. Lima rukun Islam mempunyai konsep dan falsafah yang amat luas. melainkan satu bahagian kecil lagi yang belum siap.w. zakat.Rukun Islam dalam konteks ini merupakan suatu konsep tersendiri yang amat luas pengertiannya. Yang mempertahankannya atau memuliakannya c. Jika ditinjau dari sudut yang lebih meluas dari konsep yang terkandung dalam rukun Islam. memuliakan Islam itu adalah yang terkandung dalam rukun Islam.a. w .Dalam ibadat itu pula ada bermacammacam.Sayalah (sabda Rasulullah) bahagian yang terakhir yang menyempurnakan bangunan itu. Rasulullah s. amar makruf. Rukun Islam & KonsepnyaPerkataan µrukun¶ jika diteliti dari sudut pengertiannya menerusi kamus-kamus Arab.Bumbung adalah pemerintahan Islam.Asas adalah aqidah. telah dijelaskan yang rukun itu sebagai tiang. bumbungnya. setelah diciptakan manusia. Islam itu ada berbagaibagai cabang dan bahagiannya. Rasulullah s.

maka makmum tidak wajib mematuhi atau mengikutnya lagi.a.Di mana Islam itu tidak terhenti di atas pengakuan dan amalan secara individu sahaja tetapi ianya memerlukan gerak kerja dan tindakan yang meliputi sehingga kepada persoalan negara dan ummah.w.w.a.Menyerah diri kepada Yang Maha Esa.Dengan Allah dan dengan manusia. Imam memimpin makmum dari Allahu Akhbar menuju kepada salam yang bererti: kesejahteraan ke atas kamu dan kerahmatan dari Allah. Pemimpin itu pula bukan bebas melakukan apa sahaja dalam kepimpinannya.Manusia yang perlu diberi perhatian dahulu adalah keluarga dan kemudian masyarakat.Ketaatan dan kepatuhan hanya kepada Allah yang diutamakan.Yang miskin menyayangi yang kaya kerana kemurahan hatinya. Kewajipan utama pemimpin adalah membawa pengikutnya (makmumnya) kepada keselamatan dan kesejahteraan yang diliputi oleh rahmat Allah s.w.¶ kata Ali. Sekiranya ia menyalahi hukum. bertanya Abu Talib ketika saya hendak dijadikan. seperti meninggalkan rukun.Semua itu memerlukan perhubungan dengan keluarga dan masyarakat. kepada Muhammad s. Sekiranya Imam enggan memperbetulkan kesalahannya yang jelas ketara dalam solat. makmum wajib mengingatkannya dan memperbetulkan kesalahannya.a. seorang muslim itu perlu mendirikan solat (sembahyang). selagi ia tidak menyalahi aturan dan peraturan Ilahi dalam solat.w. malah ia hendaklah patuh kepada hukum-hukum Allah s. Tidak ada yang boleh melawan atau membantah.2.µKalau demikian.w. memberikan suatu gambaran tentang skop Islam yang meluas. makmum mesti mengikutinya dalam semua gerak gerinya. jelas kelihatan konsep kepimpinan yang amat diperlukan oleh umat Islam.t.¶ kata Rasulullah. Oleh itu Imam baru perlu dicari ganti.Seseorang itu boleh beriman dengan Allah dan boleh bersyahadah seorang diri dan sah Imannya di sisi Allah. Rasulullah bertanya (menguji) Ali.Yang kaya bersimpati dengan yang miskin.: µYa Rasulullah adakah Allah s.Redha kepada semua hukum dan balasan yang diterima dari dunia hingga ke akhirat.w. melafazkan kalimah syahadah ini dihadapan Rasulullah s. µmengapa saya perlu bertanya bapa saya (Abu Talib) dalam hal mengucap syahadah untuk berbakti kepada Allah yang menjadikan saya?¶ Syahadah tidak melibatkan sesiapa. MengIslamkan Keluarga dan Masyarakat Setelah seseorang itu bersyahadah yang dikaitkan dengan konsep mengIslamkan diri. Konsep sembahyang adalah konsep perhubungan dua hala. Ketika Ali bin Abi Talib r.Kerana itu dikaitkan konsep yang terkandung dalam syahadah itu dengan konsep mengIslamkan diri sendiri. Kepimpinan umat IslamJika dilihat dari solat berjemaµah. selain dari diri sendiri. Mempunyai kelebihan dan keistimewaan. µApakah kamu telah bertanya dan berunding dengan bapamu Abu Talib tentang pengIslaman ini?¶ Ali bertanya balik kepada Rasulullah s.a. Persaudaraan dan Pengurangan Kemiskinan Dari rukun Islam yang mewajibkan zakat.Kelakuan dan tutur katanya tidak ada yang canggong dan diragukan. sama ada secara terlupa atau jahil. dengan bersungguh-sungguh.t. seperti dalam solat.t.´ Hubungan salat dengan keluarga dan masyarakat dapat dilihat dari tabiat (nature) sembahyang itu sendiri yang memerlukan pertamanya berguru dan mengadakan persediaan awal untuk bersembahyang seperti pakaian dan sebagainya. sejak dari zaman permulaan Islam dengan firmannya yang bemaksud: ³Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat´ ³Wahai orang yang beriman jagalah diri kamu dan ahli-ahli (keluarga) kamu dari api neraka. ii. Konsep Rukun Islam Sebagai Skop Amalan Rukun Islam yang bermula dari syahadah dan berakhir dengan hajj. iv. terselit dalamnya konsep persaudaraan dan pengurangan kemiskinan yang dianjurkan oleh Islam. MengIslamkan Diri Konsep syahadah memberi erti bahawa Islam itu perlu dimulakan dengan diri sendiri.Lebih-lebih lagi sembahyang itu digalakkan berjema¶ah dan sebagainya.w. iii.Penglslaman diri dalam konsep syahadah ini memerlukan ketegasan hati dan kekuatan azam untuk menjadi hamba Allah yang setia. Konsep kepimpinan yang ditunjukkan contohnya dalam solat ini memberikan suatu gambaran bahawa dalam Islam pemimpin hanya seorang sahaja.Tunduk patuh kepada titah perintah Allah secara penuh ikhlas.¶ µTidak.t. Konsep menjaga diri dan keluarga telah dinyatakan oleh Allah s. maka terjalinlah suatu ikatan ukhuwwah Islamiah yang amat diperlukan oleh insan . i. Apabila imam mengepalai solat. Imam dalam solat memerlukan seorang yang mampu memimpin makmum.

w. Kalau baiklah ketulan itu.Konsep haji antara lainnya adalah konsep penyatuan umat. Islam yang syumul Falsafah yang terkandung dalam rukun Islam mengajak manusia menghayati Islam yang syumul sepenuhnya. Konsep zakat dan falsafahnya telah dinyatakan oleh Al-Quran yang bermaksud: ³Ambillah dari harta-harta mereka (yang kaya) sebagai sedekah (zakat) untuk menyuci dan membersihkan mereka dengannya.Kalau rosak ketulan itu.Semua manusia adalah hamba yang perlu patuh kepada-Nya sahaja. Dengan jihad musuh akan gerun dan mudah menyerah kepada kekuatan umat. perkara-perkara maksiat dapat dijauhi dan perkara-perkara makruf dapat dihayati.¶ Konsep syahadah adalah konsep memperbetul dan memperbaikkan Qalbu itu supaya menjadi sejahtera. Apabila umat Islam sudah menjadi baik. Apa yang berlaku dan dilakukan oleh pekerja haji ada imbasan dan kesamaan dengan apa yang berlaku dan dilakukan ke atas seorang Islam yang meninggal dunia.´ Konsep zakat adalah konsep penyucian lahir batin manusia.Islam yang mengajak manusia ke jalan selamat sejahtera dunia hingga akhirat. seperti yang di dalam salam penghabisan. Konsep puasa dan falsafahnya merupakan penerusan dari konsep zakat yang antara lainnya difokuskan kepada penyucian batin manusia dari sifat-sifat yang keji.Penyatuan pun dapat dihasilkan. bahawa tidak ada suatu gerak yang dilakukan oleh manusia di dalamnya melainkan dengan menyebut Allahu Akhbar. Ini adalah berdasarkan sebuah hadis yang bermaksud: .t.Dengan itu jihad melawan musuh dapat digarap dan dilaksanakan dengan sebaiknya.Konsep dan falsafah zakat di samping dapat mewujudkan keharmonian dalam masyarakat Islam. Apabila jihad sudah ditinggalkan. maka rosaklah semuanya. ia juga dapat mendekatkan jurang perbezaan antara yang kaya dan yang miskin. Jihad melawan nafsu dan jihad melawan mungkar. maka musuh dapat dikurangkan.w. Sistem ini jauh lebih baik dari sistem kapitalis dan sosialis.w.Umat Islam awalan dahulu menjadi umat dan dapat memimpin manusia ke jalan Allah. jihad dapat ditingkatkan. menggambarkan konsep kerja hati. Dari permulaan solat manusia menyebut Allahu Akhbar hingga kepada akhir solat insan menyebut Allah. Solat mengandungi peringatan.Konsep ketaatan dan kepatuhan kepada Allah secara mutlak. Dari Allah manusia datang kepada Allah ia pasti kembali. membenarkan dengan hati dan mempraktikkan dengan perbuatan. Dari semua yang tersebut itu lahirlah Islam yang syumul dalam diri manusia.w.Ini disebabkan Iman merupakan unsur utama kepada akidah.Dengannya umat Islam dapat dihindarkan dari perpecahan.a.kini.t.Ketulan tersebut ialah Qalbu.t. Dengan berjihad melawan nafsu. mengimani Allah s. kerana mereka menghayati jihad. v. Rasulullah s. 3.Harta lahir perlu dicucikan. maka baiklah semua jasadnya. Hajj pada umumnya adalah menggambarkan perjalanan manusia dalam hidup ini yang mesti menuju kepada Allah s.Kesejahteraan Qalbu adalah dengan beriman kepada Allah s. maka umat Islam pula yang takut kepada musuh dan menurut segala yang diarahkan oleh mereka. Dalam syahadah. Jihad dan Penyatuan UmatRukun berpuasa memaparkan persoalan jihad dalam erti kata yang sebenar. mengingatkan manusia dalam sabdanya yang bermaksud:-µIngatlah bahawa dalam diri manusia ada suatu seketul daging. RUKUN IMANDalam menjelaskan definisi akidah ada disebut perkataan kepercayaan atau keimanan.Iman ialah perkataan Arab yang bererti percaya yang merangkumi ikrar (pengakuan) dengan lidah.Batin manusia pula perlu dibersihkan. Kerana itu konsep haji adalah konsep peringatan dan ingatan kepada manusia tentang distinasi yang sedang ditujunya seperti yang dijelaskan dalam permulaan tulisan ini.

semuanya beriman kepada Allah swt. Firman Allah swt yang bermaksud: ³Sesungguhnya orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah swt dan RasulNya kemudian mereka tidak ragu-ragu´. Selain daripada itu. 1. Tidak ada sesuatu yang yang lebih dicintainya daripada Allah dan juga Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud:³Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Mereka mendirikan solat. Keempat: Beriman kepada Rasul-Rasul. Qadar baik dan buruk´. Maka seseorang yang telah pun merasai kelazatan iman tersebut tidak akan takut untuk menuturkan atau melafazkan perkara yang benar dan juga tidak akan sama sekali berdusta walaupun ketika ia menghadapi saat-saat kesulitan.Takut berbalik daripada keimanan kepada kekufuran sepertimana ia takut dimasukkan ke dalam api neraka. Nikmat keimanan yang dirasai oleh orang yang merasai kelazatan iman akan terpancar melalui amalannya. KitabKitabNya dan Rasul-RasulNya. syak. membenarkan di dalam hati dan beramal dengan anggota´. Syak.Menyintai sesuatu hanya kerana Allah. zan atau waham bermakna ia belum lagi boleh dikategorikan sebagai seorang yang beriman. ia juga menyakini tentang segala ketentuan itu adalah dari Allah yang tidak dapat dihindarkan oleh kita yang bersifat makhluk-Nya. Kelima: Beriman kepada Hari Kiamat. membelanjakan daripada apa yang kami beri rezki kepada mereka. (Riwayat Muslim) KERAGUAN TERHADAP IMAN & RUKUN IMANKeraguan tentang iman dan rukun Islam boleh berlaku melalui empat bentuk sepertimana yang diperjelaskan oleh ulama¶ iaitu. Kedua: Beriman kepada Malaikat.2. Hari Akhirat. namun dapat diketahui oleh orang melalui bukti-bukti amalan. (alAnfal 8:2-4) Perkara yang menjadi asas atau pokok keimanan dalam Islam juga dikenali sebagai rukun-rukun Iman iaitu sebanyak enam perkara: y y y y y y Pertama: Beriman kepada Allah swt. (al-Hujuraat 49:15) Firman Allah swt lagi yang bermaksud:³Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah swt maka terasa gerunlah hati mereka dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayat Allah swt. PERINGKAT-PERINGKAT IMAN .Sebaliknya iman yang mantap di dada merupakan pendorong ke arah kerja-kerja yang sesuai dan secocok dengan kehendak dan tuntutan iman itu sendiri. iaitu antara keyakinan dan keraguan yang boleh juga diukur melalui peratusan iaitu antara 50% yakin dan 50% keraguan. Ketiga: Beriman kepada kitab-kitab.³Iman itu ialah mengaku dengan lidah. Jahil. seseorang itu akan tidak akan merasakan kelazatan iman tanpa diresapi oleh sifat-sifat yang tertentu di dalam dirinya iaitu. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya´. Sebaliknya. bertambahlah iman mereka dan kepada tuhan sahaja mereka bertawakkal. Waham. Keenam: Beriman kepada Qada´ dan Qadar. Malaikat-MalaikatNya.´ (al-Baqarah 2:285) Juga sabda Nabi saw yang bermaksud: ³Iman itu ialah kamu beriman kepada Allah swt. (alHadis) Walaupun iman itu merupakan peranan hati yang tidak diketahui oleh orang lain selain dari dirinya sendiri dan Allah swt. Zan. Iman tidak pernah berkompromi atau bersekongkol dengan kejahatan dan maksiat. iaitu seseorang yang tidak tahu tentang satu atau banyak perkara mengenai persoalan iman maka ia diistilahkan sebagai seorang yang jahil. iaitu yang boleh dinisbahkan kepada 25% keyakinan dan 75% keraguan. seseorang yang mengucapkan dua kalimah syahadah disertai dengan cahaya keyakinan yang seratus peratus tanpa dicelahi oleh oleh mana-mana satu daripada keempat-empat bentuk keraguan diatas barulah ianya boleh dikatakan seorang yang beriman. bolehlah kita membuat kesimpulan bahawa apabila persolan iman seseorang itu diselami oleh perasaan jahil. Oleh itu. iaitu yang diistilahkan sebagai kuat anggapan juga boleh dinisbahkan kepada 75% keyakinan dan 25% keraguan. Daripada pembahagian kadar keraguan dan keyakinan seperti yang diperjelaskan di atas. dan juga orang yang beriman. Malaikat-MalaikatNya. Kitab-KitabNya. Rasul-RasulNya.3.4.

Iman yang melahirkan penyerahan diri kepada Allah itu juga disebut sebagai Islam.Malah iman seseorang boleh dihinggapi penyakit. (al-Hujuraat 49:14) Kesimpulannya Iman itu melambangkan sesuatu yang batin sementara Islam melambangkan sesuatu yang zahir. Apakah kamu mengerti apa dia yang dikatakan beriman kepada Allah swt yang Maha Esa ³. Iman kita juga sekurang-kurangnya berada pada tahap ini. Iman A¶yan iaitu Iman yang dapat dihayati sehingga ke lubuk hati. yang paling tinggi ialah mengucap kalimah ³Lailahaillallah´ dan yang paling rendah ialah membuang benda-benda yang boleh menyakitkan orang di jalan´.Islam umpama pokok sementara Iman umpama akar. Iman Hakikat iaitu Iman peringkat yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh manusia. HUBUNGAN IMAN DAN ISLAM Iman dengan makna tasdiq juga dinamakan akidah di mana rahsianya tidak diketahui sesiapa melainkan orang berkenaan dan Allah swt. (Riwayat Muslim) Oleh yang demikian jelas di sini Iman dan Islam mempunyai hubungan yang rapat dan tidak mungkin dipisahkan. Firman Allah swt yang bermaksud:³Orang Arab berkata: µKami telah beriman. Iman Ilmu iaitu Iman yang berdasarkan semata-mata kepada ilmu dan fikiran semata-mata dan ia tidak terpahat di dalam hati.(i) Dengan kepercayaan dan pegangan hati yang dinamakan Iman (akidah) (ii) Melalui sifat-sifat lahiriah iaitu melalui perkataan dan perbuatan (amalan) dinamakan Islam. Ibadat solat merupakan batang kepada pokok itu sementara beriman kepada Allah swt merupakan akar tunjangnya di mana ia menjadi teras keimanan seseorang. Nabi Muhammad saw telah juga menunjukkan penggunaan kalimah Iman dalam pengertian amal sebagaimana sabdanya yang bermaksud : ³Iman terbahagi lebih enam puluh bahagian. Inilah yang menjadi ukuran keimanan seseorang.¶ Katakanlah (wahai Muhammad): µKamu belum beriman¶ (janganlah berkata demikian. sementara Iman umpama akar pepohon kayu. Pemisahan Iman dan Islam samalah kita memisahkan pokok dari akarnya. mendirikan sembahyang. Orang yang beriman secara taqlid beramal semata-mata mengikut orang lain. Iaitu penyaksian bahawa tiada tuhan yang disembah melainkan Allah swt yang Maha Esa. mengeluarkan zakat dan menunaikan satu perlima daripada harta rampasan perang´.Ada Iman sentiasa bertambah iaitu Iman para Nabi dan Rasul. dengan iqrar syahadah dan melaksanakan hukum syariat dalam segala amalan.Adapun segala yang tersirat di dalam hatinya terserah kepada Allah swt. .Islam umpama pohon. Iman Hak iaitu Iman yang hakiki yang terlepas dari godaan nafsu dan syaitan. sementara Iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu) berkatalah sahaja: µKami telah Islam¶´.Ada Iman yang kadang-kadang bertambah dan ada ketikanya menurun iaitu Iman kebanyakan orang mukmin. Seseorang yang beriman pada tahap ini amalannya bertolak dari hati yang ikhlas untuk mencari keredhaan Allah swt. Namun demikian manusia mempunyai sifat-sifat lahiriah yang dapat dilihat melalui tingkah laku manusia sama ada melalui percakapan atau perbuatan.Terdapat juga jenis Iman yang jarang-jarang bertambah tetapi banyak menurun iaitu Iman orang-orang yang fasik lagi jahat. Iman jenis ini merbahaya dan terdedah kepada kesesatan. tiada sekutu baginya. Sekiranya berlaku iqrar syahadah dan menunaikan fardhu sedangkan hatinya tidak yakin atau tidak percaya serta ragu-ragu terhadap hukum hakam Allah swt maka seseorang itu dihukum tidak beriman walaupun masih dinamakan Islam sebagaimana yang berlaku kepada sesetengah orang-orang Badwi di zaman Rasulullah saw. (Muttafaqun µalaih) Hadis di atas menjelaskan betapa adanya hubungan yang erat di antara iman dan Islam di mana Islam itu menjadi salah satu daripada perinsip Iman dan Iman pula dilahirkan melalui Islam secara amali.Ini bermaksud seseorang yang beriman hendaklah menyerah diri kepada Allah swt dengan menerima segala hukum dan syariat yang diturunkan Ilahi.Kesuburan dan kekuatan akar pokok tersebut dapat dilihat dengan kesuburan pokok pada daun. Dalam menjelaskan tentang hubungan Iman dan Islam ini kita petik sebuah hadis sabda Nabi saw kepada rombongan Abdul Qias yang bermaksud: ³Aku menyuruh kamu beriman kepada Allah swt yang Maha Esa.Ada Iman yang tidak bertambah atau berkurang iaitu Iman para Malaikat. Iman pada tahap ini dimiliki oleh golongan muqarrabin.Iman itu boleh bertambah dan berkurang. ranting dan dahannya. Mereka yang memiliki Iman pada tahap ini hidup semata-mata untuk Allah swt. Penyerahan dan penerimaan ini berlaku dengan dua perkara iaitu:. Iman pada tahap ini dimiliki oleh orang-orang soleh.Oleh itu iman dan Islam tidak boleh dipisahkan. Iman terbahagi kepada lima peringkat: y y y y y Iman Taqlid iaitu Iman ikutan. Iman pada tahap ini juga terdedah kepada bahaya dan penyelewengan.

Mereka yang membuat keburukan tidak akan mendapat ketenangan hidup. Kesimpulannya kalau Iman itu umpama akar. (Al-Hujuraat 49:15) Rentetan ayat di atas. hanyalah orang-orang yang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Maka dengan ini. Islam umpama pokok maka Ihsan pula umpama buah yang baik.Seseorang yang mengucapkan lailahaillallah dan yakin dengannya. keraguan seseorang dalam mengucapkan kalimah syahadah samada maksud kalimah tersebut atau tentang lain-lain rukun iman. percakapan dan gerak-geri hati seseorang atau sesebuah . Oleh itu Allah swt telah memberi galakan supaya berbuat Ihsan sebagaimana firmanNya yang bermaksud: ³Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu berlaku adil.SYARAT IMAN & ISLAM (TUNTUTAN IMAN TERHADAP PERLAKSANAAN RUKUN ISLAM)Melalui pendedahan tentang ciri-ciri keimanan yang telah disebutkan dapatlah kita mengetahui tahap mana keimanan yang kita dokongi. Firman allah swt yang bermaksud:³Dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah swt) sebagaimana Allah swt berbuat baik kepadamu (dengan pemberian ni¶matNya yang melimpah-limpah.Allah swt telah memberi ni¶mat kepada manusia dengan Ihsan-Nya. Antaranya firman Allah swt yang bermaksud :³Jika kamu berbuat kebaikan.Al-Quran menerangkan bahawa Ihsan wajib menjadi tabiat manusia. KONSEP IHSAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN IMAN DAN ISLAMIhsan bermaksud bekerja dengan baik dan tekun.Dari segi syara¶ bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan ibadat dan mengelokkan perbuatan batin dengan ikhlas. KESAN AQIDAH ISLAM Akidah Islam akan melahirkan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepribadian yang unggul yang akhirnya akan dijelmakan melalui tingkah-laku. ucapan lailahaillallah mestilah dipelajari maksud dan tuntutannya kemudian difahami. maka golongan ini dinamakan sebagai mukmin yang fasik atau µasi (derhaka).Mereka itulah orang-orang yang benar´.´ (al-Nahl :90) Al-Quran mengangkat martabat Ihsan dengan begitu tinggi lebih-lebih lagi jika turut disertakan dengan ikhlas kepada Allah swt dan kedua-dua ini dianggap sebagai sifat yang paling tinggi dan mulia yang patut ada pada diri setiap muslim. Kasih sayang kepada pelaku Ihsan akan memberi kebahagiaan jiwa. Islam dan Ihsan.Menurut kamus bahasa.Maka dengan sebab itu. 3. ditegaskan pula tentang orang yang beriman yang diperincikan lagi melalui ayat dalam surah yang sama ayat 15: ³Sesungguhnya orang yang sebenarnya beriman. Ihsan bermaksud membuat sesuatu yang baik.Al-quran menerangkan dengan meluas ciri-ciri Ihsan dan mereka yang bersifat muhsinin (berbuat kebaikan). haruslah dipelajari maksud dan tuntutannya. diyakini (tanpa ragu-ragu) dan dihayati untuk diamalkan. tetapi tidak beramal atau amalannya tidak sempurna sebagaimana yang dikehendaki. Lanjutan dari ayat 14 dalam surah al-Hujuraat. dikategorikan sebagai seorang yang kafir sepertimana yang berlaku terhadap Abu Jahal dan Abu Lahab.Seseorang yang mengucapkan lailahaillallah kemudian beramal dengan tuntutannya tetapi keyakinan dicelahi oleh keraguan adalah di istilahkan sebagai seorang yang munafik sepertimana keimanan Abdullah bin Ubay. serta memberi bantuan kepada kaum karabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar serta zalim.´ (al-Qasas :77) Seseorang yang melakukan Ihsan akan merasa tenang yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain dan orang yang menerima Ihsan itu sendiri merasa senang. maka manusia perlu Ihsan dengan ni¶mat ini kepada makhluk. maka faedah kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu dan jika kamu berbuat kejahatan maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga. adakah ianya seteguh gunung yang tersergam megah atau hanya seteguh istana pasir yang dibina akan musnah dan hancur apabila dipukul ombak.2.Seseorang yang yakin tetapi tidak mahu mengikrarkan kalimah lailahaillallah sama ada dengan beramal ataupun tidak.Demikianlah hubungan di antara Iman. dan berbuat ihsan (kebaikan). Islam telah menggariskan beberapa syarat yang perlu dipenuhi sebelum seseorang itu di kategorikan sebagai beriman dan jika tidak memenuhi syarat tersebut maka jadilah ia seperti yang di istilahkan iaitu: 1.´ (al-Isra¶ 17:7) Kedudukan Ihsan adalah tinggi di sisi Islam dalam konteks melengkapkan ciri-ciri keimanan dan keislaman individu dan masyarakat Islam seluruhnya.

Iman di dalam hati akan memberi ketenangan yang luar biasa. takabur dan seumpamanya yang boleh membawa masalah sosial dalam masyarakat. Akidah Islam akan melahirkan manusia yang tidak mudah putus asa atau hilang harapan. Harun Din.Kemunduran umat Islam kini kerana mereka semakin jauh dari menghayati Akidah Islam yang sebenar. Umat Islam pada hari ini begitu rapuh akidahnya.Ia mampu membeza dan memilih nilai-nilai yang positif dan menolak nilai-nilai yang negatif yang boleh merosakkan keperibadian Insan dan masyarakat. amanah dengan segala sifat terpuji yang lain di samping menyingkirkan sifat-sifat yang buruk seperti dengki.Akidah Islam telah mengangkat darjah mereka. Akidah akan melahirkan seseorang atau sesebuah masyarakat yang optimis dan yakin kepada diri sendiri untuk bekerja bagi mencapai kejayaan di dunia di samping tidak lupa mencari keredhaan Allah swt supaya mendapat kebahagian di akhirat. tawadhu¶. Akidah Islam melahirkan Insan Soleh.Lantaran itu menggerakkan seluruh tingkah-lakunya. Modul Usrah . Fakulti Pengajian Islam UKM Bangi Selangor] http://www.com/in/elcom98/rukun. Akidah Islam yang telah meresap ke dalam jiwa dan lubuk hati sesseorang akan menimbulkan kesankesan positif di antaranya dapat kita gariskan seperti berikut: Akidah Islam melahirkan seorang yang yakin kepada Allah swt yang maha esa. Rujukan: 1.masyarakat. Akidah Islam melahirkan Insan dan masyarakat yang teguh pendiriannya. Insan yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala jenayah dan kemungkaran.htm 2. Tiada jenayah atau pencerobohan ke atas sesiapa disebabkan mereka yakin kepada hari pembalasan. percakapannya dan gerak-gerinya untuk mencari keredhaan Allah swt. Demikianlah para sahabat sanggup mengorbankan harta dan nyawa untuk mempertahan dan menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Akidah Islam membentuk manusia berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Konsep Dan Falsafah Rukun Islam [Dr.Mereka menguasai hampir separuh dari bumi ini. mempunyai perinsip dan tidak mudah terpengaruh dengan persekitaran yang mengancam nilai dan akhlak manusia terutama dengan pelbagai pengarauh hasil kemajuan teknologi maklumat di zaman ini.Ini adalah kesan dari Akidah Islam yang meressap di dalam jiwa dan lubuk hati mereka. sombong. ria¶. Akidah Islam akhirnya melahirkan manusia yang sanggup berjihad ke jalan Allah swt walaupun harta dan nyawa menjadi taruhan. Akidah Islam yang ada dalam hati umat Islam kini mungkin tidak begitu mantap menyebabkan mereka tidak dapat mencapai kegemilangan sebagaimana umat Islam di zaman Nabi saw dan para Sahabat. Mengikis sifat-sifat yang buruk dan melahirkan manusia yang bertaqwa.Sejarah membuktikan masyarakat Arab telah berubah daripada satu masyarakat yang tidak dikenali kepada sebuah masyarakat yang digeruni. Bilal bin Rabah sanggup mati kerana mempertahankan akidahnya.Lantaran itu mereka amat mudah terpengaruh dengan berbagai-bagai unsur negatif. Ini akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan aman tenteram. ikhlas. Kelaurga Amar bin Yasir demikian juga.Mereka menguasai pentadbiran dan maju dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan. redha. Akidah Islam melahirkan Insan yang mempunyai akhlak cemerlang dan terpuji. Akidah Islam yang teguh mampu membawa manusia dan masyarakat maju ke hadapan dalam segala bidang.angelfire.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful