www.glassrpske.

com

Petak
25. februar 2011.

Broj 12.452 Godina LXVIII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Brisel zabrinut zbog blokade formirawa vlasti u BiH
странa 2

DRU[TVO

Vlada tra`i da Mi}i} dostavi spiskove poplavqenih
странa 9

KULTURA

Glavni junak filma "Top je bio vreo" u sceni na mostu
странa 26

Predsjednik RS Milorad Dodik uputio pismo ambasadorima dr`ava ~lanica EU i PIC-a

Sprije~ite zloupotrebu pravosu|a i uplitawe visokog predstavnika
Svaki prenos vlasni{tva na bilo kojoj nekretnini na teritoriji RS zna~io bi direktno umawewe wene teritorije. Protivnici dejtonske BiH insistiraju da sva imovina biv{e SRBiH koja je bila u sastavu SFRJ sada pripada BiH. To nema veze sa pravom ni sa stvarno{}u, navodi Dodik странa 3
Milorad Dodik

SUMWIVA PRODAJA AKCIJA U "VIDU[I" IZ BILE]E
FOTO: J. MIHI]

Vlada RS najavquje smawewe plata u javnim institucijama

Direktori u zdravstvu najpla}enijiстранe
DANAS

6i7

Jedan od pogona "Vidu{e"

IZBOROM NI@E PONUDE MASTILO O[TETIO FOND
IRB, koja upravqa Fondom za restituciju RS, nije prodala pet odsto akcija u "Vidu{i" navode}i da je cijena koju je ponudio "Market 99" preniska. O ponudi se negativno izjasnio i UO "Vidu{e", ali to nije smetalo Mastilu da proda akcije Fonda Fond PIO ignorisao vi{u cijenu za akcije koju je nudilo "Neimarstvo" i posqedweg dana javne ponude akcije po ni`oj cijeni prodao "Marketu 99"

Radnik "Kosmosa" vratio se u Bawaluku iz Libije

странa 5

странa 8

2 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Tripoli `ivi mirno i slavi Gadafija.

Vijesti dana
Doris Pak u Predsjedni{tvu BiH

Ferhat [eta, ambasador BiH u Libiji

Brisel `eli daqi napredak BiH
SARAJEVO - Poslanik u Evropskom parlamentu Doris Pak izjavila je ju~e da je EU veoma zainteresovana za daqi napredak BiH i da daje punu podr{ku doma}im vlastima da se ubrza ispuwavawe uslova za evropske integracije. Pakova i ~lanovi Predsjedni{tva BiH su u Sarajevu razmijenili mi{qewa o aktivnostima i reformama koje se spro vo de u in te gra ci onom pro ce su BiH i for mi rawu vlasti. ^lanovi Predsjedni{tva BiH istakli su da daqi razgovori o evropskim integracijama BiH treba da budu usmjereni na postignuti napredak na tom putu i naklonost EU za br`e i lak{e integrisawe BiH.

^ovi} i Lagumxija
^ovi} i Lagumxija su potvrdili da su ju~e odr`ali sastanak. - Lagumxiji sam kazao da se ne mo`e gasiti voqa nijednog konstitutivnog naroda. Mi vlast treba da napravimo odmah - kazao je ^ovi}. Lagumxija je kazao da je sastanak sa ^ovi}em bio konstruktivan i naglasio da BiH treba da dobije reformsku vlast, te da za sedam do deset dana treba da se postigne ozbiqan dogovor.

Miroslav Laj~ak

Miroslav Laj~ak, direktor Slu`be za inostrane poslove EU, u Sarajevu

Bo`o Xuvelekovi}, poslanik PDP-a

EU zabrinuta zbog neformirawa vlasti
EU ima pripremqenu jasnu strategiju za BiH preko oja~anog mandata specijalnog predstavnika EU. Evropska perspektiva za BiH ostaje, ali BiH treba da formira dr`avne institucije i vlast koje imaju reformski program, poru~io Laj~ak
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Prelazim u SNSD ako je to voqa ve}ine
BAWALUKA - Ako ve}ina mojih strana~kih kolega iz Op{tinskog odbora PDP-a odlu~i da nastupam kao samostalni poslanik u Klubu poslanika SNSD-a u Narodnoj skup{tini Republike Srpske, ja }u se sa tim slo`i ti, re kao je ju ~e "Gla su Srpske" poslanik PDP-a u NSRS Bo`o Yuvelekovi}. - Dok to sa svojim strana~kim kolegama u Ugqeviku

ne utvrdim ne mogu vam re}i vi{e informacija - rekao je Yuvelekovi}. Pred sje dnik ugqevi ~kog SNSD-a Slo bo dan So fi} rekao je u srijedu da su svi odbornici PDP-a u Ugqeviku pre {li u odbor ni ~ki klub SNSD-a i da }e Yuvelekovi} djelovati kao samostal ni po sla nik u okvi ru Kluba poslanika SNSD-a. @. Do.

Sjednica Narodne skup{tine RS

Srpska preuzima zadu`ewe @RS
BAWALUKA - Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila je odluku o prihvatawu zadu`ewa RS po osnovu duga "@eqeznica RS" prema "Hrvatskim `eqeznicama" tako da }e 1,48 miliona evra, koje su "@eqeznice RS" platile "Hrvatskim `eqeznicama" biti refundirano ove godine. Data je i saglasnost na odluku Vlade RS da se tesli}kom preduze}u "Interlignum" proda dr`avni kapital firme "Nova Borja" Tesli}. Parlament je usvojio i izvje{taj MUP-a RS za pro{lu godinu u kojem se navodi da je broj krivi~nih djela privrednog kriminala porastao za 6,6 odsto u odnosu na 2009. godinu, a da je smawen nivo op{teg kriminaliteta. Formiran je i Anketni odbor koji bi trebalo da utvrdi ~iwenice koje se odnose na ubistvo potpredsjednika SDS-a Branislava Gari}a u Doboju. V. K.

SA RA JE VO - Evrop ska uni ja sa ve li kom pa`wom posmatra de{avawa u BiH i zabrinuta je zbog toga {to pet mjeseci poslije izbora nisu formirane institucije na nivou BiH i FBiH. Izjavio je to ju~e u Saraje vu iz vr{ni di re ktor za Evro pu i cen tral nu Azi ju pri zajedni~koj Slu`bi spoqnih poslova EU Miroslav Laj~ak. Dodao je da EU ima pripremqenu jasnu strategiju za BiH preko oja~anog mandata specijalnog predstavnika EU. - Evropska perspektiva za BiH ostaje, ali BiH treba da formira dr`avne institucije i vlasti koje imaju reformski pro gram i da taj program ostvare, ali se EU ne}e mije{ati u formirawe vlasti. Druga va`na poruka je da se krene u proces ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu, a BiH mora da poka`e napor

oko primjene presude Suda za qudska prava u Strazburu, donese zakon o dr`avnoj pomo}i i da neizbje`no obavi popis stanovni{tva - kazao je Laj~ak i dodao da su to obaveze koje je BiH preuzela, te da se bez wihovog ispuwavawa ne mo`e razmi{qati o napretku. Laj ~ak je re kao da EU ima na raspolagawu i represi vne mje re ko je su ve} ko ri{ }e ne za ne ke zemqe. Do dao je da ni ko si lom ne ide u EU te da }e ako se ne ispune uslovi, sami gra|ani reagovati na sqede}im izborima. Laj ~ak je ~la no vi ma Predsjedni{tva BiH rekao da EU ima zajedni~ku, kompaktnu evropsku strategiju, usagla{enu sa me|unarodnim partnerima, koja podrazumijeva pu nu po mo} i po dr{ku BiH. Na taj na~in, ocijeweno je, stvori}e se sve pretpostavke za ekonomsku tranziciju, politi~ku modernizaciju i prihvatawe evropskih stan-

darda, {to }e znatno ubrzati proces pribli`avawa EU. Predsjedavaju}i Predsjedni{ tva BiH Ne boj {a Ra dma no vi} i ~la no vi Predsjedni{tva @eqko Kom{i} i Bakir Izetbegovi} istakli su da svi relevantni faktori u zemqi ho}e u EU, jer smatraju da weno {irewe na zapadni Balkan obezbje|uje stabilnost regiona.

BiH MORA da obavi popis stanovni{tva
Laj~ak je ju~e u Sarajevu razgovarao i sa liderima politi~kih stranaka iz FBiH. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^o vi} kazao je posli je sastanka da vlast treba konstituisati odmah. - Bez toga vrata su zatvorena. ^inimo sve da se vlast konstitui{e od legitimnih predstavnika sva tri konstitutivna naroda - kazao je ^ovi}. Predsjednik HDZ-a 1990.

Bo`o Qubi} rekao je da o~ekuje da se formira reprezenta ti vna par la men tar na ve}ina na osnovu svog izbornog legitimiteta koja }e mo}i donositi va`ne odluke. Lider SDP-a Zlatko Lagumyija rekao je poslije sastan ka s Laj ~a kom da mu je preneseno jasno opredjeqewe EU kojim se daje nova {ansa BiH. Ka zao je da EU ima plan da se tran sfor mi {e uloga visokog predstavnika EU koja }e imati mehanizme po principu mrkve i {tapa. - Nisam zadovoqan {to je taj {tap kra tak, ali to je vrijeme pro{lo - kazao je Lagumyija. Lider SDA Sulejman Tihi} rekao je da je krajwi rok za primjenu izbornih rezultata 9. ili 10. mart. Laj~ak se sas tao i sa pred sje dni kom SBB BiH Fahrudinom Radon~i}em, a danas }e u Bawaluci raz go va ra ti sa li de ri ma SNSD-a i SDS-a Miloradom Dodikom i Mladenom Bosi}em.

Odr`ana sjednica Fiskalnog savjeta BiH

Nema dogovora o buxetu institucija BiH
SARAJEVO - Savjetodavna grupa Fiskalnog savjeta BiH u roku od 15 dana izvr{i}e dodatne analize mogu}ih prilago|avawa u okvirima politika usagla{enih sa stend-baj aran `ma nom sa Me |u na ro dnim monetarnim fondom da bi se obezbijedilo da buyetski okviri na svim nivoima u BiH budu zasnovani na realnim osnovama, zakqu~eno na ju~era{woj sjednici Savjeta. Mi nis tri fi nan si ja BiH, RS i FBiH predlo`i}e usa gla {en buyet ski okvir Fiskalnom savjetu na osnovu izvr{enih analiza Savjetodavne grupe. dnice da zajedni~ke institucije BiH imaju prevelike zahtjeve za ovogodi{wi buyet BiH, te da zbog toga nije postignut dogovor o buyetskom okviru. - Prvo bi tni zah tjev od 920 miliona maraka smawen je na 800 miliona, {to je za vi{e od 110 miliona iznad prethodnog buyeta kada je izdvajawe sa jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno opo re zi vawe izno si lo 689 miliona KM - rekao je Yombi}. Fis kal ni sa vjet je po dr`ao inicijativu da se pokre ne pro ces po ra vnawa izme|u entiteta po osnovu raspodjele prihoda od indirektnih poreza, te da Upravni odbor UIO BiH defini{e rokove za izvr{ewe ove aktivnosti. T. [.

www.glassrpske.com
Hitno treba preispitati ulogu vje{taka balisti~ara Berka Ze~evi}a u "slu~aju Markale" za koji su optu`eni Srbi. To bi potpuno promijenilo dosada{wu sliku o ratnim de{avawima u Sarajevu. nikola_patriot@gmail.com Otkuda pravo jednom Zoranu Mastilu, ma iz koje stranke da dolazi i ko da ga {titi, da kr~mi imovinu Republike Srpske na {tetu svih gra|ana? Ako smo pravna dr`ava, hitno ga treba sankcionisati i zabraniti mu direktorske foteqe. taca_gradiska51@live.com

XOMBI]: Institucije BiH imaju prevelike zahtjeve
Premijer RS Aleksandar Yombi} rekao je poslije sje-

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 3

Srpska i Srbija utvr|uju zajedni~ke zadatke
BAWALUKA - Delegacija Republike Srpske u~estvova}e danas u Beogradu na ~etvrtoj sjednici Savjeta za saradwu Srbije i RS. U saop{tewu Biroa Vlade RS za odnose s javno{}u navedeno je da }e u radu sjednice u~estvovati predsjednik RS Milorad Dodik i premijer RS Aleksandar Xombi}, predsjednik Srbije Boris Tadi}, premijer Srbije Mirko Cvetkovi} i ministri dvije vlade. - Na sjednici }e biti rije~i o dosada{woj saradwi i zajedni~kim aktivnostima u idu}em periodu - re~eno je u Vladi RS. V. K.

Predsjednik RS Milorad Dodik uputio pismo ambasadorima dr`ava ~lanica EU i PIC-a

Sprije~ite zloupotrebu pravosu|a i uplitawe visokog predstavnika
Svaki prenos vlasni{tva na bilo kojoj nekretnini na teritoriji RS zna~io bi direktno umawewe wene teritorije. Nije dozvoqeno da bilo ko dobijeni mandat za djelovawe koristi protiv onoga od koga je taj mandat dobio, poru~io Dodik
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BAWALU KA - Pred sje dnik Republike Srpske Milorad Dodik zatra`io je ju~e od ambasadora zemaqa Evropske unije i Savjeta za primjenu mi ra u BiH (PIC) da se zalo`e za po{tovawe vladavine prava i sprije~e zloupotre bu pra vo su |a i daqe uplitawe visokog predstavnika u rje{avawe problema imovine u BiH. - S ob zi rom na us ta vnu strukturu BiH, kao slo`ene dr`avne zajednice, imovina koja je pod privremenom zabranom raspolagawa u vlasni{tvu je entiteta, a samo dio te imovine mo`e biti prenesen na kori{}ewe BiH u obimu potrebnom za funkcionisawe zajedni~kih institucija - naveo je Dodik u pismu ambasadorima zemaqa EU i PIC-a. Do dik je na gla sio da je svako drugo zakonsko rje{ewe u suprotnosti sa principima ustanovqenim Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom BiH. Po tim principima, navedeno je u pismu, RS kao entite tu pri pa lo je 49 od sto dr`avne teritorije BiH, a 51 odsto FBiH.

- Svaki prenos vlasni{tva na bilo kojoj nekretnini na teritoriji RS zna~io bi direktno umawewe wene teritorije. A institucija visokog pred sta vni ka pos to ji i po osnovu potpisa RS na Aneks deset. Dakle, visoki predstavnik mora djelovati striktno u skladu sa tim aneksom kao dijelom me|unarodnog ugovora. Nije dozvoqeno da bilo ko dobijeni mandat za djelovawe koristi protiv onoga od koga je taj mandat dobio - napisao je Dodik. Dodik je u pismu istakao da je od zakqu~ewa Dejton-pariskog sporazuma 14. decembra 1995. godine, visoki predstavnik u brojnim slu~ajevima iza{ao izvan ovla{}ewa koji su mu dali potpisnici Aneksa deset, dakle i RS. U pismu je navedeno i da je Venecijanska komisija u martu 2005. godine dala mi{qewe o ustavnoj situaciji u BiH i ovla{}ewima visokog predstavnika, te da je tada konstatovano da je potreba da visoki pred sta vnik vr{i {i ro ka ovla{}ewa postojala u ranom pe ri odu po sli je zakqu~ewa Dejtona, ali da je takav aran`man nekompatibilan sa de-

Milorad Dodik

FOTO: GLAS SRPSKE

mokratskim karakterom dr`ave i suverenitetom BiH. Pored tog {to u pismu detaqno obrazla`e da visoki predstavnik nema ovla{}ewa koja sebi uzi ma, Do dik na vo di i wegova kr{ewa odredbi Dejtonskog mirovnog sporazuma. - Metodolo{ki pristup izradi Ustava BiH koji su napisali ameri~ki pravnici, brojnim odredbama nesumwivo pokazuje da im je kao uzor poslu`io Ustav SAD, kao saveza dr`ava. U vrijeme nastanka tog najstarijeg ustava na svijetu, Yejms Medison, jedan od wegovih tvoraca u svojim "Fe-

ZAHTJEVI
Dodik je u pismu istakao da je visoki predstavnik izlazio van svojih ovla{}ewa sve do 2007. godine kad su se Vlada i Narodna skup{tina RS usprotivili tom nepravnom djelovawu. - U tom kontekstu treba navesti i Zakqu~ke NSRS od 14. maja 2009. godine. U ta~ki 15. Zakqu~aka stoji da NSRS ponavqa da je potrebno izvr{iti transformaciju me|unarodnog prisustva u BiH putem preoblikovawa Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u Specijalnog predstavnika EU bez nadle`nosti za nametawe rje{ewa u BiH naveo je Dodik. Citiraju}i tu ta~ku, Dodik je napomenuo da NSRS tra`i od visokog predstavnika da se odmah odrekne kori{}ewa navodnog ovla{}ewa za nametawe zakona i smjenu izabranih predstavnika, takozvanih bonskih ovla{}ewa, kao i to da stavi van snage ranije nametnute odluke visokih predstavnika o smjenama ve}eg broja lica. Umjesto da uva`i zahtjev strane-potpisnice Aneksa deset, pi{e Dodik, visoki predstavnik je 20. juna donio odluku kojom ukida navedene zakqu~ke.

deralisti~kim spisima" objasnio je ~ime su se rukovodili osniva~i SAD: Prava koja Ustav daje centralnoj vladi su ograni~ena i ta~no definisana, dok su pra va su ve re nih dr`ava velika i neograni~ena - citirao je Dodik Medisona ali na vo de }i da Re pu bli ka BiH nikada nije postojala u skladu sa me|unarodnim pravom. U pismu je istaknuto da Dejtonski sporazum nijednom odredbom, ni direktno, ni indirektno, nije odredio unutra{wi kon ti nu itet "Republike BiH", te da ga nema ni na politi~kom, niti ustavnom ili bilo kom pravnom smislu. Naglasio je i da nijednim ~lanom Ustava BiH nije BiH dato pravo na bilo kakvu imovinu. - Suprotno tome, protivnici dejtonske BiH insistiraju na tome da sva imovina koja je ranije pripadala Socijalisti~koj RBiH koja je bila u sastavu SFR Jugoslavije, sada pripada BiH i da se mora ukwi`iti kao weno vlasni{tvo. To nema veze sa pravom ni sa stvarno{}u - pi{e u pismu.

Predsjednik RS ukazao je i na opasnost od instrumentalizacije i zloupotrebe sudskog sistema u BiH i mogu}e podstrekavawe i navo|ewe na kr{ewe me |u na ro dnih pra vnih normi. Naveo je da o~eku je da Us ta vni sud BiH odbaci kao neosnovan zahtjev Su lej ma na Ti hi }a ko jim se ospo ra va Za kon o sta tu su dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i koja je pod zabranom raspolagawa.

EU i PIC-a je nalog kojim se obustavqa primjena Zakona o statusu dr`avne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolagawa, a koji je donio visoki predstavnik u BiH Valentin Incko 5. januara 2011. godine. - Kao ovla{}ewe za dono{ewe tog na lo ga, vi so ki pred sta vnik po zi va se na Aneks 10. Op{teg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Kako je RS potpisnik tog aneksa kao i svih drugih deset aneksa, kao pred sje dnik RS u VISOKI predstavnici u brojnim skladu sa ovla{}ewem po ~lanu 80. Ustava RS, ovom prilislu~ajevima iza{li kom `e lim da uka `em na izvan ovla{}ewa neo dr`i vost ta kvog dje lo vawa visokog predstavnika - Ta kvu odlu ku ne mo gu naveo je Dodik u pismu. spri je ~i ti ni spoqni pod Predsjednik RS na kraju streka~i na nedjelo kr{ewa pisma naveo je da o~ekuje da me|unarodnog prava jer sudije am ba sa do ri pre ne su svo jim imaju odgovornost spre~avawa vladama stavove iz pisma koinstrumentalizacije suda ra- jim se RS zala`e za po{todi promjene Ustava BiH su- vawe vladavine prava. - Jedino to mo`e da obeprotno Be~koj konvenciji o pravu me|unarodnih ugovora - zbijedi opstanak i stabilnost BiH kao dr`ave nastale istakao je Dodik. Povod za obra}awe pred- po me |u na ro dnom pra vu sje dni ka RS am ba sa do ri ma zakqu~io je Dodik.

U Hrvatskoj ispitani Purdini sau~esnici
ZAGREB - U Zagrebu i Vukovaru ju~e su na zahtjev Odjeqewa za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu ispitani Danko Maslov i Petar Jawi} koje Srbija zajedno sa uhap{enim Tihomirom Purdom tereti za ratni zlo~in po~iwen nad vojnicima JNA u Vukovaru 1991. godine, a obojica su porekli sve navode optu`nice, prenijele su agencije. Sudija Kre{imir Dev~i} je istakao da }e zapisnici o saslu{awu po hitnoj proceduri biti dostavqeni hrvatskom Ministarstvu pravde kako bi ih ono proslijedilo u Beograd. - Na pravosudnim organima u Beogradu je da odlu~e da li }e nastaviti sa postupkom i insistirati na izru~ewu Purde koji se nalazi u pritvoru u BiH - kazao je Dev~i}.

Policija traga za Haxi}em
BEOGRAD - U okolini Stare Pazove ju~e su pretresene tri lokacije u potrazi za dokumentima ili tragovima koji bi policiju odveli ka ha{kom optu `e ni ku Go ra nu Hayi}u, pre no se agencije. - Pretres na tri lokacije po~eo je izme|u sedam i 7.30 ~asova, po nalogu Tu`ila{tva za ratne zlo~ine Srbije. U pretresu su u~estvovali pripadnici `andarmerije i Slu`be za otkrivawe ratnih zlo~ina - rekao je ministar policije Srbije Ivica Da~i}, ali nije precizirao da li je ne{to otkriveno.

Karaxi}: Ze~evi} zbog prijetwi optu`io Srbe
HAG - Svjedok tu`ila{tva Ha{kog tribunala Berko Ze~evi} izjavio je ju~e na su|ewu nekada{wem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karayi}u da je izdata naredba da on bude ubijen zato {to je u svom izvje{taju naveo da je od {est lokacija sa kojih je mogla biti ispaqena granata na Markale 1994. godine jedna bila pod kontrolom Armije RBiH, prenijela je Srna. - Ko je to naredio, ne znam, a osoba koja je trebalo da me ubije i koja je to priznala umrla je prije dvije godine - rekao je Ze~evi}, odbijaju}i sugestiju Karayi}a da je zbog te prijetwe rekao da je granata ispaqena sa srpske strane. Upitan da li mu je srpska strana prijetila smr}u, svjedok je odgovorio odre~no.

4 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE Valentin Incko i Neboj{a Radmanovi}

Komentar dana
Pi{e: Vedrana KULAGA

Plate
Vlada Republike Srpske nedavno je po~ela da ispituje kolika primawa imaju direktori i rukovodioci ja vnih us ta no va i pre du ze }a, a su de }i pre ma ju ~e ra{wim najavama, pojedinci kod kojih se utvrde nepravilnosti mogli bi da budu #udareni po xepu#. Direktorske plate ~esto su tema razgovora obi~nih #smrtnika#, koji se pitaju koliko za svoj rad dobijaju direktori preduze}a i ustanova i RS ili wihovi zamjenici i pomo}nici. Do sada informacije o platama mnogih od wih nisu bile dostupne javnosti, o wima se samo naga|alo, ali se sada zahvaquju}i ovoj reviziji i to dogodilo. [ta }e pokazati revizija koju je odlu~ila da sprovede Vlada Republike Srpske trenutno nije u potpunosti po zna to, ali Plata kao plata situacija }e sigurno (pa ni ona od vi{e da se promijeni u pehiqada maraka) nije riodu koji dolazi. problem sama po Analize plata rusebi. Svako ko radi kovodilaca trebalo bi da do idu}eg ~etradi za odre|en vrtka budu ispred miiznos, ali se jasno nistara u Vladi RS moraju staviti na #crno na bijelo# i tavagu sve plate da }e vjerovatno biti direktora i ostalih i javnosti dostupne rukovodilaca. Nije potpune informacije o #nov ~a noj vri je ba{ uredno da dnosti direktorskog razlike u platama qudi koji obavqaju rada u RS#. Pla ta kao pla ta sli~ne i jednako (pa ni ona od vi {e te{ke ili lake hiqada maraka) nije poslove iznose i problem sama po sepo nekoliko stotina, bi. Svako ko radi rapa i hiqada maraka di za odre|en iznos, ali se ja sno mo ra ju ili da iste plate sta vi ti na va gu sve dobijaju i radnici pla te jer ni je ba{ i neradnici uredno da razlike u pla ta ma qudi ko ji obavqaju sli~ne i jednako te{ke ili lake poslove iznose i po nekoliko stotina, pa i hiqada maraka. Nije uredno ni pravedno da iste plate dobijaju i radnici i neradnici. Niti da jedni budu prepla}eni, a drugi potpla}eni. Onaj ko se doma}inski odnosio prema instituciji ili preduze}u kojim je rukovodio i treba da dobije dobru platu, pa ~ak i od nekoliko hiqada maraka. Svaki rad ima svoju cijenu i svako bi trebalo da za svoj rezultat dobije zakonom odre|enu sumu novca. Dakle, svakome prema zasluzi. Oni direktori ustanova i preduze}a u RS koji su primali vi{e novca nego {to je trebalo uskoro }e sigurno morati da se rastanu od #vi{ka#. Svako }e poslije revizije da dobije neki odgovor. Ko }e se ~uditi, smijati ili qutiti zna}e se uskoro. Jasno }e se pokazati ko je koliku platu primao, a koliku je trebalo da prima.

Neboj{a Radmanovi} na konferenciji "Parlament za Evropu"

Politika EU prema BiH ne mo`e biti politika jednostranog nametawa jednog rje{ewa, ve} politika ponude razli~itih institucionalnih opcija i tra`ewa najfunkcionalnijih rje{ewa, naglasio Radmanovi}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Za BiH najboqe zatvarawe OHR-a
- U ovoj fa zi ra zvo ja BiH, EU treba da ima pregova ra ~ki pris tup BiH, a ne ar bi trar ni i do gmat ski pristup nametawa rje{ewa. Ponovo se proces evropskih in te gra ci ja opa sno mis ti fikuje raznim parcijalnim interesima odre|enih politi ~kih sna ga i sumwivim interesima i ciqevima - naglasio je on. vi{e dijaloga i povjerewa". - Ako politi~ka elita u BiH ne mo `e for mi ra ti vlast, kako }e voditi BiH u Evropu. Iako postoji sva|a me|u politi~arima, me|u gra|a ni ma BiH pos to ji sa gla snost oko EU bu du }nos ti rekao je Incko. Rekao je da podr`ava oja~ano prisustvo EU u BiH i da je EU pouzdan partner koji `eli BiH kao ~lana. Evrop ski ko me sar za pro {i rewe [te fan Fi le smatra da je BiH na kriti~noj raskrsnici na putu ka evrop skim in te gra ci ja ma, pri ~emu jedan put zahtijeva jasnu politi~ku voqu o budu}nosti BiH u EU, a drugi je put neslagawa, koji }e BiH dovesti do zaostajawa za drugim zemqama regije. U vi deo-obra }awu u~e snicima konferencije rekao je da je od vitalnog zna~aja da se vlast formira {to je mogu}e prije. Prva sjednica tre}eg ciklusa "Parlamenta za Evropu" okupila je predstavnike Evrop ske ko mi si je, Evrop skog parlamenta, vlasti BiH i Hrvatske, te parlamentarce iz no vo iza bra nih skup {tina u BiH, kako bi razgova ra li o na pret ku BiH ka EU i kqu~nim prioritetima za 2011. godinu.

SA RA JE VO - Evrop ska unija je najavila da }e ovih dana iza}i sa planom pove}ane aktivnosti u BiH. Za BiH bi bilo najboqe zatvori ti Kan ce la ri ju vi so kog pred sta vni ka i uki nu ti funkciju specijalnog predstavnika EU, a imenovati {efa delegacije EU. Rekao je to ju~e predsjeda va ju }i Pred sje dni{ tva BiH Neboj{a Radmanovi} na konferenciji "Parlament za Evro pu", o te mi "Evrop ske in te gra ci je kao pri ori te tni ciq spoqne po li ti ke BiH: pre po ru ke za ubrzawe napretka prema EU" u Saraje vu. Is ta kao je da je to wegov li~ni, a ne stav Predsjedni{tva BiH. Ra dma no vi} je na gla sio da politika EU prema BiH ne mo `e bi ti po li ti ka je dnos tra nog na me tawa rje {ewa, ve} politika ponude razli~itih institucionalnih op ci ja i tra `ewa naj fun kci onal ni jih rje {ewa, od ko jih sva ispuwava ju evropske standarde primjenqive u praksi.

Doris Pak
Radmanovi} je ocijenio da nije primjereno ni pametno da bilo ko u BiH i izvan we poziva gra|ane na ulicu. - Nadam se da gra|ani BiH koji su u posqedwih 20 godina pro{li kroz ~uda shvataju da ulica ni{ta ne zna~i - izjavio je Radmanovi} komentari{u}i izjavu ~lana Evropskog parlamenta Doris Pak koja je u srijedu pozvala gra|ane da iza|u na ulice i pozovu vlast na odgovornost. Radmanovi} je rekao da "u BiH ima i onih koji pozivaju na ulicu i onih koji misle da se mo`e kroz formu socijalnog bunta promijeniti sistem". - Treba im poru~iti da ne mo`e. BiH je dostigla visok nivo demokratije i bi}e u stawu da konstitui{e vlast - naglasio je Radmanovi}.

INCKO: Podr`avam oja~ano prisustvo EU u BiH
Is ta kao je da je je di no stabilno, demokratsko i odr`ivo rje{ewe za BiH wena integracija u EU i da o tome postoji konsenzus svih relevantnih politi~kih snaga. - Ovu ~iwenicu treba po{tovati i maksimalno politi~ki iskoristiti, jer u BiH na sceni ima i opstrukcija na putu prema EU od odre|enih politi~kih centara i snaga naglasio je Radmanovi}. Vi so ki pred sta vnik u BiH Valentin Incko ponovo je po zvao po li ti ~a re na "odlu ~ni ji, kre ati vni ji i konstruktivniji pristup sa

Mladen Kesar, branilac biv{eg generala Vojske RS

Du{ko Jak{i}, direktor Ekonomskog instituta u Bawaluci
Smawewe portfeqa Fonda PIO je pora`avaju}i podatak. Za tu situaciju odgovorni su menaxment i Upravni odbor Fonda, koji je trebalo da prati poslovawe Fonda i upravqawe akcijama.

Odbrana tra`i Krsti}ev premje{taj
LONDON - Mladen Kesar, branilac biv{eg generala Vojske Republike Srpske Radislava Krsti}a, ulo`i}e danas `albu engleskom pravo su |u u ko joj }e tra `i ti Krsti}ev premje{taj iz zatvora Vuthil u gradu Milton Kejnes u kojem se nalaze najopasniji svjetski kriminalci i teroristi u drugi zatvor ni`e kategorizacije. Kesar je "Glasu Srpske" rekao da u ovom zatvoru postoji stalna opasnost od ponovnog na pa da islam skih ekstremista na Krsti}a. - Krsti} je u tom zatvoru od septembra pro{le godine, a u zatvor Vejkfild, u kojem je ra ni je na pa dnut, bio je preba~en samo tokom su|ewa trojici koji su ga napali u maju pro{le godine. Sada je vra }en u Vut hil, ali tu mu nije omogu}eno ni{ta {to je moralo biti. On ne govori engleski je zik i to mu jo{ vi{e ote`ava situaciju - ka`e Kesar. Dodaje da mu je u zatvoru re~eno da je Krsti} do sada mogao da nau~i jezik, ali da je to nemogu}e jer je po wega opasno da ide na ~asove i da on zbog stalnog rizika od napada ne mo`e tek tako da se mije{a sa ostalim zatvorenicima.

STALNA opasnost od novog napada na Krsti}a
- Ra ni je ulo `e nu `al bu da se Krsti} preba ci u za tvor sa bla`im re`imom sud je prihvatio. Ministarstvu pravde re~eno je da razmotre ka te go ri za ci ju za tvo ra za Krsti }a. To je ra zmo tre no, ali je navedeno da on treba da ostane tu gdje je trenutno zbog wegove presude pa }emo sada `albu ponoviti - ka`e

Zoran Mastilo, direktor Fonda PIO RS
Za vrijeme mandata Zorana Mastila imovina Fonda PIO u akcijama smawena za 326 miliona KM.

Kesar. Naglasio je da }e sigurno biti dobijen nalog suda da se kategorizacija zatvora ponovo razmotri, a ako ministarstvo odbi je od bra na }e se obra ti ti vi {im su do vi ma ukqu~uju}i i Evropski sud za qudska prava. Napada~i na Krsti}a Indrit Krasni}i (23), Ilijas Kalid (24) i Kuama Ogumbi (29) nedavno su osu|eni na zatvorske kazne, a oni ve} izdr`avaju do`ivotnu robiju. Ha{ki tribunal osudio je Krsti}a na 35 godina zatvora. G. M.

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 5

Sumwiva prodaja dr`avnog kapitala u "Vidu{i" iz Bile}e

Izborom ni`e ponude Mastilo o{tetio Fond
IRB koja upravqa Fondom za restituciju nije se javila na ponudu i prodala pet odsto akcija u "Vidu{i" navode}i da je cijena "Marketa 99" preniska. O ponudi negativno se izjasnio i Upravni odbor "Vidu{e", ali to nije smetalo Mastilu da proda akcije Fonda
PI[E: DARKO GAVRILOVI] dgavrilovic@glassrpske.com

BAWALU KA - Di re ktor Fonda PIO Republike Srpske Zo ran Mas ti lo o{tetio je Fond prodajom deset odsto akcija u preduze }u "Vi du {a" iz Bi le }e tre biwskoj fir mi "Mar ket 99" po ni`oj cijeni u odnosu na ponudu koju je dalo "Ne imar stvo" iz Tre biwa. Po na lo gu Mas ti la Odlu ku o pro da ji udje la u "Vidu{i" donio je Upravni odbor Fon da PIO 27. de cembra 2007. godine, a transa kci ja je re ali zo va na 22. januara 2008. godine. Spornom pro da jom svog udje la Fond PIO je omo gu }io pre du ze }u "Mar ket 99" da stekne ve}inski vlasni~ki udio u "Vidu{i" sa 50,0559 odsto akcija. Prije te transa kcije preduze}a "Mar ket 99" i "Neimarstvo" imala su po ne{to vi{e od 40 odsto akcija "Vidu{e". - Sce na rio po ko jem je pro da ja re ali zo va na ja sno govori da se Mastilo prethodno dogovorio sa ponu|a~em ko ji je ku pio akci je Fonda PIO, jer nije `elio ni da ra zmo tri na {u po voqniju ponudu. Ovo je bila nezakonita prodaja zbog koje smo pretrpjeli ogromnu {te tu, a na gu bit ku je i Fond PIO koji je za akcije mogao dobiti vi{e novca izjavio je za "Glas Srpske" biv {i fi nan sij ski di re ktor "Neimarstva" Milivoje Br~i}. Javna ponuda za preuzimawe akcija "Vidu{e" koju je objavilo preduze}e "Market 99" bila je otvorena od

24. decembra 2007. do 22. janu ara 2008. go di ne. U toj po nu di "Mar ket 99" je za sva ku akci ju "Vi du {e" nu dio jednu marku. Na javnu ponudu firme "Market 99" trebiwsko preduze}e "Neimarstvo" odgovori lo je 12. ja nu ara 2008. kada je iskazalo namjeru za objavqivawe kon ku ren tske ponude za preuzimawe akcija "Vidu{e" koja je morala da bude vi{a da bi je Komisija za hartije od vrijednosti RS pri hva ti la. "Ne imar stvo" je to ispo {tovalo, ali je Fond PIO ignorisao ponudu i posqedweg dana va`ewa prihvatio ni`u ponudu "Marketa 99". - Sim pto ma ti ~no je da se odbija vrednija ponuda i pri hva ta ni `a. Mi ni smo mo gli da re agu je mo jer je Fond PIO svoje akcije depo no vao posqedweg da na trajawa javne ponude - istakao je Br~i}. Bor ba izme |u "Ne imar stva" i "Marketa 99", koji su imali po 40 odsto akcija u "Vi du {i" tra ja la je mje se ci ma. I je dni i dru gi su ku po va li akci je od ma lih akcionara kako bi pre{li 50 od sto i pos ta li ve }in ski vlasnici. Na kraju jedi ni na ~in da se do mo gnu ve}inskog vlasni{tva bio

Jedan od pogona "Vidu{e"

FOTO: J. MIHI]

je otkup deset odsto akcija Fon da PIO i u to me je uspio "Market 99".

"NEIMARSTVO" nudilo ve}u cijenu za akcije
Odlu ka Fon da PIO u ovom slu ~a ju ni je ima la ekonomskog opravdawa, jer je konkurentska ponuda "Neimarstva" morala biti vi{a da bi je pri hva ti la

Zakon
Fond PIO je od 20. juna 2002. do 29. jula 2005. godine morao dobiti saglasnost Vlade RS za prodaju svojih akcija u preduze}ima koje je dobio u procesu privatizacije. Izmjenama zakona ta nadle`nost je prenesena iskqu~ivo na Upravni odbor Fonda PIO koji odluke o prodaji akcija mo`e donositi samostalno.

Komisija za hartije od vrijednosti. Nejasno je i zbog ~ega za prodaju ovog paketa akcija Fonda PIO nije orga ni zo va na ber zan ska au kci ja na ko joj bi se po nu |a ~i na dme ta li za dr`avne akcije. Fond PIO nije odgovorio na pi tawa "Gla sa Srpske" zbog ~e ga su igno ri sa li kon ku ren tsku ponudu i za{to su se odlu~i li na pro da ju udje la u preduze}u "Vidu{a" po ni`oj ci je ni. Za nimqivo je tako|e da se Investicionora zvoj na ban ka RS, ko ja upravqa Fon dom za res ti tuciju, nije javila na ponudu ka ko bi pro da la pet odsto akcija koje posjeduje u "Vidu{i" navode}i da je ci je na ko ju je po nu dio

"Market 99" preniska. O ponudi "Mar keta 99" ne ga ti vno se izja snio i Upra vni odbor "Vi du {e", ali to nije smetalo Mastilu da proda akcije Fonda. U "Vidu{i" koja je u me|u vre me nu pre ime no va na u "Herc gradwu" danas je najve}i akcionar "Market 99" sa 50,0559 od sto akci ja, "Ne imar stvo po sje du je 43 odsto akcija, Fond za restituciju RS pet procenata, a os ta tak je u vla sni{ tvu malih akcionara. Ra spo la gawe akci ja ma Fonda PIO u preduze}ima odne da vno je pre uze lo Dru{ tvo za upravqawe Pen zij skim re zer vnim fon dom na ~i jem je ~e lu Dar ko La ki}. La ki} je izjavio da je akcijski por-

tfeq Fonda PIO od 2007. do ma ja pro {le go di ne smawen sa 600 na 274 mi liona maraka. Vlada RS je u fe bru aru 2007. go di ne smi je ni la Slav ka Ba {i }a sa mjesta direktora Fonda PIO zbog lo {eg re vi zor skog izvje{taja i propusta u ve zi sa pro da jom akci ja Fon da. In ter nom ana li zom Fonda PIO RS tada je ut vr|e no da je Fond iz gu bio 40 miliona KM prihoda zbog ne efi ka snog upravqawa akci ja ma ko je ima u preduze}ima. Na istoj sje dni ci ka da je smi jewen Ba{i} za direktora Fon da PIO ime no van je Mastilo u ~ijem je mandatu imovina Fonda u akcijama smawena za 326 mi li ona KM.

Narodna skup{tina RS usvojila izvje{taj Glavne slu`be za reviziju

Usvojen izvje{taj revizora o Fondu PIO
BAWALUKA - Narodna skup{tina RS usvojila je izvje{taj Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS o reviziji Fonda PIO za 2009. godinu u kojem je utvr|en gubitak Fonda u iznosu od 212 miliona KM. Poslanik Slavko Vu~urevi} zatra`io je da se ovaj izvje{taj uputi javnom tu`iocu i MUP-u RS, kako bi se utvrdile brojne nezakonitosti u Fondu PIO RS i predlo`io da se u roku od sedam dana Zoran Mastilo razrije{i du`nosti. odbora Fonda PIO RS, jer je postoje}im ~lanovima istekao mandat. Komisija Ministarstva rada utvrdila je da se moraju poni{titi rje{ewa za dodjelu penzija ~lanovima porodice direktora Fonda PIO Zorana Mastila. Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Petar \oki} rekao je ju~e poslije sjednice Vlade RS da Mastilo, u formalnom smislu, u ovom slu~aju nema odgovornost. @. Do.

AKCIJE
Govore}i o ~iwenici da je u Mastilovom mandatu vrijednost akcija Fonda PIO smawena za 326 miliona KM, \oki} je rekao da je "do{lo do smawewa, ne samo kod ovih akcija, ve} svih, zato {to je na tr`i{tu do{lo do realnog pada svih akcija". I iz Fonda PIO je saop{teno da je do pada vrijednosti portfeqa do{lo zbog "drasti~nog pada vrijednosti akcija na tr`i{tu".

RASPISAN konkurs za UO i NO Fonda
Vlada RS ju~e je donijela odluke kojima se raspisuje konkurs za izbor novih ~lanova Upravnog i Nadzornog

U kineskom gradu [angaju najavqeno je novo pravilo prema modelu politike "jedno dijete - jedna porodica", prenose agencije. Od maja ove godine u [angaju }e biti uvedena politika "jedno doma}instvo - jedan pas" i vi{e od 600.000 pasa bez neophodnih dokumenata bi}e progla{eni nelegalnim. Nova regulativa predmet je duge i te{ke diskusije poslanika u gradskoj skup{tini. Tokom protekle godine vi{e od 140.000 qudi prijavilo je policiji da ih je napao pas lutalica. U gradu ima ~etvorostruko vi{e pasa bez odgovaraju}e dokumentacije od registrovanih. Prema novom pravilu, vlasnici pasa koji nisu registrovani kod vlasti mora}e da predaju svog qubimca. Porodice koje ve} imaju dva registrovana psa mo}i }e da ih zadr`e, ali }e se primati novi zahtjevi od doma}instava bez ijednog psa.

6 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Skup o aktuelnoj situaciji u dje~ijoj za{titi

Dru{tvo
Milorad Dodik - Knut Volebek

BIJEQINA - Javni fond za dje~iju za{titu organizova}e danas skup o temi "Aktuelno stawe u dje~ijoj za{titi Republike Srpske - realizacija prava i participacija lokalnih zajednica". Na skupu }e biti rije~i o analizi trenutnog stawa u

sistemu dje~ije za{tite u Srpskoj i o realizaciji prava iz Zakona o dje~ijoj za{titi kroz nov~ana davawa i putem projektnih aktivnosti sa naglaskom na ulozi i participaciji lokalnih zajednica. M. Mi.

Pri kraju analiza zarada u javnim institucijama i preduze}ima RS
FOTO: A. ^AVI]

Nema diskriminacije u obrazovawu u RS
BAWALUKA - Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik istakao je da u RS ne postoji nijedan zakon u oblasti obrazovawa sa diskriminatorskim odredbama. - RS nema problema dvije {kole pod jednim krovom, a pripadnici nacionalnih mawina u~estvuju u redovnom sistemu obrazovawa u RS - istakao je Dodik ju~e u Bawaluci na sastanku sa delegacijom visokog komesara za nacionalne mawine OEBS-a, pre dvo |e nom vi so kim ko me sa rom Knu tom Volebekom, prenijela je Srna. Lider SNSD-a izrazio je zadovoqstvo {to je posqedwih godina sve ve}i broj upisa romske djece u {kolama RS.

Sajam turizma u Beogradu

Srpska prepoznaje mogu}nosti turizma
BEO GRAD - Re pu bli ka Srpska u posqedwih nekoliko godina polako prepoznaje mogu}nosti turisti~ke privrede, a turizam kao generator ra zvo ja po vla ~i i ulagawa u ostale grane privrede, izjavila je Srni pomo}nik ministra za turizam i ugostiteqstvo RS Jadranka Stojanovi}, koja je ju~e posjetila {tand Srpske na Me |u na ro dnom saj mu tu ri zma u Beogradu. Direktor TORS-a Tihomir Qubojevi} izjavio je da su na sajmu sve turisti~ke desti na ci je i tu ris ti ~ki re sursi Srpske predstavqeni "pod jednim krovom".

Inspekcijski pregledi na granicama

Vlada RS usvojila informaciju o ponudi wema~kog "Ems holdinga" i zagreba~kog "Hidroelektra-in`eweringa" za dodjelu koncesije za izgradwu i kori{}ewe autoputa Glamo~ani - Bawaluka - Mrkowi} Grad - Mlini{te - granica sa FBiH
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Pojedinim direktorima slijedi smawewe primawa
Konferencija za novinare poslije sjednice Vlade RS

Za BiH neprihvatqiv prijedlog Hrvatske
SARAJEVO - Za BiH je {tetan i neprihvatqiv prijedlog Hrvatske prema kojem }e Stara Gradi{ka i Metkovi} biti jedini grani~ni prelazi preko kojih }e se poslije ulaska Hrvatske u EU iz BiH mo}i izvoziti proizvodi koji podlije`u inspekcijskom pregledu, javila je Srna. U informaciji Direkcije za evropske integracije o ovom problemu, koji se otvara uo~i o~ekivanog ulaska Hrvatske u EU sqede}e godine, predstavnici BiH upozoravaju da su dva predlo`ena prelaza nedovoqna, izabrana bez argumenata i da je rije~ o prelazima koji su na strani BiH najslabije opremqeni.

Zbog sukoba interesa

Funkcionerima izre~ene 124 sankcije

BAWALUKA - Vlada Republike Srpske analizira pris ti gle po dat ke o pri mawima direktora javnih ustanova i javnih preduze}a u Srpskoj i sasvim je izvjesno da }e biti smawivawa odre|enih plata. Izjavio je to poslije ju~era{we sjednice Vlade RS potpredsjednik Vlade i ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} i dodao da su svi dostavili tra`ene informacije. Naglasio je da }e analize biti zavr{ene na idu}oj sjednici Vlade u ~etvrtak i da }e se, "uslovno re~eno, utvrditi platni razredi i model me nayer skog ugo vo ra

prema kojem }e svi morati da se pona{aju i da smawe plate".

UTVRDITI model menaxerskog ugovora
Kasipovi} je istakao da je Vlada tra`ila podatke o primawima da bi se vidjela ukupna primawa svakog pojedinca. - Stav Vlade RS jeste da se utvrdi model menayerskog ugovora koji }e svi morati da po{tuju - rekao je Kasipovi}. Vlada RS usvojila je ju~e in for ma ci ju o po dne se noj sa mo ini ci ja ti vnoj po nu di wema~kog "Ems holdinga" i zagreba~kog "Hidroelektra-

in `ewerin ga" za do dje lu koncesije za izgradwu i kori{}ewe autoputa Glamo~ani - Bawalu ka - Mrkowi} Grad - Mlini{te - granica sa FBiH. Ponu|a~i su naveli da je procijewena vrijednost ulagawa za realizaciju projekta

oko 1.308.000.000 evra. Dodaje se da su za povrat ulo`enih sredstava potrebne 42,2 godine, pa se zbog toga tra`i koncesioni ugovor od 40 godina, te da je mogu}e autoput zavr{iti u roku od {est godina pod uslovom izostanka nepredvi|enih doga|aja.

Predstavni{tva RS
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradwu RS @eqka Cvijanovi} rekla je da je Vlada donijela odluku o osnivawu predstavni{tva RS u Be~u i da se idu}e sedmice po~iwe raditi na ispuwavawu procedura za wegovu registraciju i osnivawe. - Proteklih godina predstavni{tva su nerijetko bila osporavana, naj~e{}e od politi~kih subjekata sa sjedi{tem u Sarajevu, ali nastavqamo sa {irewem diplomatske mre`e - rekla je Cvijanovi}eva.

Savjet ministara za v.d. direktora UIO BiH postavio Miru Xakulu

Kemal ^au{evi} razrije{en du`nosti
BAWALUKA - Savjet ministara BiH razrije{io je ju~e du`nosti v.d. direktora Uprave za indirektno oporezivawe (UIO) BiH Kemala ^au{evi}a, a na wegovo mjesto imenovao je Miru Yakulu. On je na mjesto v.d. direktora imenovan na period do 90 dana, a Savjet je zadu`io Upravni odbor UIO da u roku od 90 dana ponovo sprovede kon kur snu pro ce du ru za izbor i imenovawe direktora UIO, te da kona~an prijedlog dos ta vi Sa vje tu ra di ime no vawa. U Sa vje tu ju ~e nisu htjeli da iznesu vi{e detaqa o toj odluci. ^au{evi} je rekao "Glasu Srpske" da je "Sa vjet pre kr{io ~lan 12 Zakona o vladinim imenovawima, kojim se reguli{e da su na glasawe za direktora UIO, trebali biti stavqeni Miodrag Kudi} i on, jer se o Miri Yakuli glasalo prije dvije godine i on tada nije dobio povjerewe Savjeta ministara". }u podnijeti `albu nadle`nom sudu - naglasio je ^au{e vi}. Mio drag Ku di} je "Glasu Srpske" rekao da to {to je Yakula imenovan za v.d. direktora gre{ka. - Pro ce du ru su pro {la ~etiri kandidata, Savjet je trebalo da bira jednog od ~etvorice za direktora, imao je tu i sve tri nacionalnosti, pa ~emu imenovawe v.d. direktora - kazao je Kudi} i dodao da nije dobro za UIO da je ponovo vodi v.d. Por tpa rol UIO BiH Ratko Kova~evi} rekao je da }e Yakula biti u ponedjeqak na svom novom radnom mjestu. Yakula je {ef Odjeqewa za poreze UIO u Regionalnom centru Mostar. S. T.

Konferencija za novinare u Bawaluci

FOTO: A. ^AVI]

BAWALU KA - Od sjek za su kob in te re sa pri Cen tral noj izbor noj ko mi si ji BiH do sada je izrekao 124 sankcije protiv javnih funkcionera zbog sukoba interesa. To je ju~e na konferenciji za novinare u Bawaluci rekla predsjednik Centralne izborne komisije BiH Irena Hayiabdi} poslije sastan ka sa pred sta vni ci ma Republi~ke komisije za utvr|ivawe sukoba interesa u

organima vlasti u RS i Komisije za spre~avawe sukoba interesa Crne Gore. Ona je dodala da Zakon o sukobu interesa BiH predvi|a nespojivost obavqawa funkcije u menaymentu ili upravi ja vnog pre du ze }a sa is to vre me nim obavqawem funkcije zastupawa privatnog pre du ze }a uko li ko to preduze}e posluje sa organima koji se finansiraju iz buyeta u iznosu ve}em od 5.000 KM. T. [.

^AU[EVI]: Podnije}u `albu nadle`nom sudu
- Prema izvje{taju komisi je za izbor di re kto ra UIO, koji je razmatran na sje dni ci Sa vje ta, prvi na listi za direktora je bio Zoran Tegeltija, zatim Miro Yakula, Miodrag Kudi} i ja. Prihvatam ja odluku o razrje{ewu, a Sa vjet mi nis ta ra nije glasao o Kudi}u i meni jer ne ma mo po li ti ~ku po dr{ku. Uva`avam odluku, ali

PRIHODI
^au{evi} je rekao da je "sa svojim saradnicima i radnicima napravio najboqe organizovani sistem u BiH". - Uspjeli smo da reorganizujemo sve carinske slu`be, da uvedemo PDV, da uspostavimo jedinstveni ra~un, a sve to je rezultiralo time da su prihodi sa 2,8 milijardi pove}ani na pet milijardi - istakao je ^au{evi}.

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 7

Bawalu~ani poreske prijave mogu da predaju i u subotu
BAWALUKA - Poreski obveznici u subotu, 26. februara, mogu da predaju svoje poreske prijave na {alterima Podru~ne jedinice Bawaluka na Trgu Republike Srpske, saop{teno je iz Poreske uprave. [alteri Podru~ne jedinice Bawaluka radi}e od osam do 15 ~asova, javila je Srna. Poreska uprava RS radi}e i u subotu kako bi omogu}ila {to ve}em broju poreskih obveznika, koji nisu podnijeli poresku prijavu za porez na imovinu, kao i prijavu za upis u fiskalni registar nepokretnosti, da izvr{e svoje zakonske obaveze i neradnim danom.

Primawa direktora u zdravstvenim ustanovama RS od 2.000 do 6.623 KM mjese~no

Vijesti
Novi grip

Direktori u zdravstvu najpla}eniji u Srpskoj
U domovima zdravqa radi ~ak 20 pomo}nika direktora ~ija je plata od 2.000 do 3.000 KM, 12 zamjenika direktora koji primaju od 1.500 do 2.500 maraka. Tri direktora doma zdravqa i to u Prijedoru, Brodu i Srebrenici imaju i savjetnike ~ija je plata oko 2.000 KM
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Oboqelo 929 qudi
BAWALUKA - U RS je ju~e prijavqeno 18 novooboqelih od virusa H1N1, ~ime je ukupan broj oboqelih u Srpskoj porastao na 929, navode u Institutu za za{titu zdravqa RS. U Kli ni ~kom cen tru Bawaluka hospitalizovano je 26 pacijenata, dok se u Je di ni ci in ten zi vne medicine nalazi jedan pacijent. U bolnicima u Kasindolu i Fo~i nalazi se po jedan pacijent. D. K.

BAWALUKA - Plata po je di nih di re kto ra u zdravstvenim institucijama Republike Srpske zna da pre|e i cifru od 6.500 maraka mjese~no, veliki broj wih ima i po nekoliko zamjenika, a neki od direktora domova zdravqa imaju ~ak i savjetnike.

"m:tel"

"Samsung galaxy tab" za 399 KM
BAWALU KA - Stra te {ki ciq kompanije "m:tel" je da na tr`i{te BiH prva uvo di no ve te hno lo gi je, {to potvr|uje i ekskluzivan novitet, "Samsung galaxy tab", ko ji se od ju ~e nalazi u "m:tel" ponudi, saop{teno je iz ove kompanije. Na vo de da ure |aj "Sam sung Ga laksy GT P 1000" predstavqa svojevrsnu kom bi na ci ju ne tbo ok-a i mo bil nog te le fo na, a zaqubqenici u modernu tehno lo gi ju u wemu mo gu u`ivati za 399 maraka. D. K.

Plata od tri sprata
Prema podacima koji su od direktora pristigli u Ministarstvo zdravqa RS, a u posjedu su "Glasa Srpske", najve}a primawa ima jedan od trojice direktora za medicinske poslove u Klini~kom centru Bawaluka koji ujedno obavqa poslove po ugovoru sa Fondom zdravstvenog osi gu rawa (FZO) RS. Wegova plata u KC je 3.623 KM, a po ugovoru sa FZO prima jo{ 3.000 KM, {to je ukupno 6.623 KM mjese~no.

~nih primawa direktor Op{te bolnice u Nevesiwu sa platom od 3.440 maraka, a on ima i zamjenika i pomo}nika koji primaju oko 2.150 maraka mjese~no. Po visini primawa slijedi generalni direktor Fonda zdravstvenog osigurawa RS ~ija je plata 3.420 maraka. Direktor Fonda ima dva zamjeNAJVE]A nika, te dva savjetnika, ~ije plate prelaze 2.500 KM, a zaprimawa direktora jedno ukupno mjese~no dobijaju za medicinske 14.194 marke. poslove u KC BL U direkciji Fonda zapoSlijede ostali direktori sleno je deset izvr{nih diresektora u KC Bawaluka koji ktora, te isto toliko wihovih su u isto vrijeme i ~lanovi zamjenika. Prosje~na plata nadzornih i upravnih odbora im je 2.300 maraka, tako da u FZO i Institutu za za{ti- wih 20 ukupno mjese~no iz tu zdravqa (IZZZ) RS, a zara- buyeta naplati 46.000 maraka. Direktor Instituta za |uju od 3.900 do 6.620 maraka mjese~no. Generalni direktor za{titu zdravqa RS, sa ukuKC ima mawa mjese~na pri- pnim pri mawima od 3.103 mawa od nekolicine direkto- marke mjese~no, pri vrhu je ra sektora. Wegova plata je liste po visini primawa u 4.323 KM, a po ugovoru sa bol- zdravstvu. Direktor Zavoda za medinicom Doboj zaradi jo{ 1.200 cinu rada i sporta ima platu KM. Direktor Klini~kog cen- 3.057 maraka, dok direktor Zatra Is to ~no Sa ra je vo ima voda za fizikalnu medicinu pla tu od 3.461 mar ku, dok i rehabilitaciju "Dr M. Zotowegova dva pomo}nika prima- vi}" Bawaluka ima 3.024 marju u prosjeku po 3.000 maraka. ke pla tu, a wego va dva Zanimqivo je da je poslije di- pomo}nika oko 2.500 KM. Direktor Zavoda za sudsku rektora KC, po visini mjeseme di ci nu RS pri ma 2.993 marke, a wegov zamjenik 700 maraka mawe. U Zavodu za lije~ewe, rehabilitaNajmawa ciju i socijalnu za{titu hroni~nih primawa du {e vnih bo le sni ka "Ja ke{" Najmawa primawa u zdravstvu imaju Mo dri ~a di re direktori domova zdravqa u Istoktor ima 2.976 ~nom Starom Gradu (1.937 KM), Kamaraka mjese~na linoviku i Krupi na Uni (1.890 KM) primawa, a ima i i u [ipovu (1.827 KM).

Klini~ki centar Isto~no Sarajevo

[KRBI]
Ministar zdravqa i socijalne za{tite RS Ranko [krbi} rekao je da }e Ministarstvo i Sindikat zdravstva i socijalne za{tite RS u budu}em periodu u~initi sve da plate ne budu smawene i da ostanu na nivou definisanom pro{le godine. - Ispita}emo posebno plate rukovode}ih struktura, odnosno da li je do{lo do kr{ewa odre|enih principa zamjenika, te pomo}nika ~ije su plate po 2.390 maraka. u isplati plata - rekao je [krbi}. Predsjednik Sindikata zdravstva Milenko Granuli} rekao je da }e neke izmjene u vezi sa Zakonom o platama morati hitno da budu ura|ene. - Redovnost plata mora biti konstantna, jer dosta radnika u ovoj oblasti ima ni`e plate od minimalne i prosje~ne - rekao je Granuli}. D. K. "Mqe~anica" Kozarska Dubica ima 2.603 marke, dok wegov po mo }nik ima 2.403 mar ke mjese~ne prihode. [to se ti ~e do mo va zdravqa u Srpskoj, me|u platama direktora ovih institucija pos to je os ci la ci je od nekoliko stotina maraka mjese~no, a neki od wih imaju ~ak i savjetnike.

U FZO 11 direktora, 13 zamjenika i dva savjetnika
Direktor Op{te bolnice u Tre biwu mje se ~no pri ma 2.770 maraka, ima tri pomo}nika ~ija je prosje~na plata 2.500 maraka. A direktor Op{te bolnice u Zvorniku ima 2.736 maraka platu, dok wegov zamjenik prima vi{e, 3.214 maraka, a zanimqivo je i da na~elnici odjeqewa u ovoj bolnici primaju vi{e od direktora, i to od 3.000 do 3.500 maraka. Di re ktor Agen ci je za sertifikaciju, akreditaciju i unapre|ewe kvaliteta zdravstvene za{tite ima platu od 2.614 maraka, a direktor Instituta za fizikalnu medicinu i re ha bi li ta ci ju

Domovi zdravqa
Mjese~na primawa direktora Doma zdravqa u Rudom su 4.416 KM, u Petrovcu 3.694 KM, [ekovi}ima 3.667 KM, a wegov pomo}nik prima 1.321 KM, u Mrkowi} Gradu direktor ima 3.427 KM. U Gackom di re ktor pri ma 3.340 KM, Srpcu 3.311 KM, Bile}i 3.243 KM i direktor u Fo~i 3.015 KM, a wegov zamjenik 2.148 KM. Oni koji primaju izme|u 2.500 i 3.000 maraka mjese~no

su direktori domova zdravqa u Bratuncu, Kostajnici, Gradi {ci, Is to ~nom Drva ru, Sre bre ni ci, Lo pa ra ma, Bawaluci, Isto~nom Sarajevu, Modri~i, Derventi, Trebiwu, Ri bni ku, Prwavo ru, Han Pijesku, Bijeqini, Kotor Varo{u, Prijedoru, Tesli }u, Do bo ju, Ne ve siwu i Rogatici. Direktori koji primaju izme|u 2.000 i 2.500 maraka su direktori domova zdravqa u La kta {i ma, Mi li }i ma, Vi{egradu, [amcu, ^ajni~u, Brodu, Petrovu, Trnovu, Kozar skoj Du bi ci, Qubiwu, Vla se ni ci, O{ troj Lu ci, Zvorniku, Palama, Ugqeviku i Kne`evu. U domovima zdravqa postoji ~ak 20 pomo}nika direktora koji primaju platu od 2.000 do 3.000 maraka, dok je u domovima zaposleno i 12 za mje ni ka di re kto ra ko ji primaju od 1.500 do 2.500 mara ka. Di re kto ri do mo va zdravqa imaju i savjetnike, i to wih tri, u Pri je do ru savjetnik prima 2.194 KM, u Bro du 1.944 KM, te u Sre brenici savjetnik direktora Doma zdravqa prima 1.863 marke. Vla da RS za tra `i la je da sve javne instituci je i preduze}a dostave spiskove sa visinama plata direktora i uprave institucija, jer je do{la do saznawa da plate pojedinih direktora po vi si ni pre ma {u ju i pla te ministara.

Kr{ewe prava

Gra|ani podnijeli 242 `albe
LIVNO - Kancelarija Institucije ombudsmena za qud ska pra va u Li vawskom kantonu pro{le go di ne otvo ri la je 242 predmeta po `albama gra|ana zbog kr{ewa qudskih prava ili sloboda, od kojih su do kraja godine rije{ena 162 predmeta ili 67 odsto, podaci su iz ove terenske kancelarije, javila je Srna.

Lejla Re{i}

Razmjena iskustava
BAWALU KA - Mi nis tar uprave i lokalne samouprave RS Lejla Re{i} izja vi la je da u~e sni ci regionalne konferencije u Budvi razmjewuju iskustva o razli~itim normati vnim akti ma, ali i o otklawawu neslagawa nevladinih organizacija i jedinica lokalne samouprave, javila je Srna.

8 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Informacione tehnologije

Gostimir Kalabi}, radnik "Kosmosa" vratio se u Bawaluku iz Libije
FOTO: S. ILI]

Dodik podr`ao Debian konferenciju
BAWALUKA - Predsjednik RS Milorad Dodik podr`ao je odr`avawe Debian konferencije, koja }e doprinijeti, ne samo ra zvo ju in for ma ti ~kog dru{ tva, ne go i afir ma ci ji Bawaluke i RS, saop{teno je iz Kabineta predsjednika RS, javila je Srna. Dodik je ju~e primio ~lanove tima za organizaciju Debian konferencije, koja }e krajem jula biti odr`ana u Bawaluci, a koja je posve}ena informacionim tehnologijama. Na sastanku je bilo rije~i o pripremama konferencije, na kojoj se o~ekuje prisustvo vi{e od 300 u~esnika i gostiju iz cijelog svijeta, a ~lanovi organizacionog tima upoznali su predsje dni ka RS sa di na mi kom i akti vnos ti ma u ve zi sa organizacijom konferencije.

Ministar prosvjete i kulture

Bez smawewa plata i broja zaposlenih
BAWALU KA - Mi nis tar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} izjavio je da u ovoj godini ne}e biti smawewa plata i broja zaposlenih u obra zo vawu, ali da ne ma buyetskih sredstava za uskla|ivawe koeficijenta plata u prosvjeti sa ostalim buyetskim korisnicima. - Uvjeren sam da Vlada ima kapacitet da zadr`i plate na postoje}em nivou bez smawivawa i tehnolo{kog vi{ka nezavisno od pove}awa poreza i doprinosa - rekao je Kasipovi} poslije sjednice Republi~kog odbora Sindikata obrazovawa, nauke i kulture RS, javila je Srna. On je podsjetio da je uskla|ivawe koeficijenata obaveza iz Zakqu ~ka Na ro dne skup{tine, ali da se mora razumjeti u kakvoj je poziciji buyet i da }e "veliki domet pred stavqati za dr`a vawe plata i radnih mjesta".

Ne znam kako da vam objasnim, osim jednom rije~ju - haos. Tamo je ogromna gu`va. Aerodromi su prepuni, svi jure i `ele na bilo koji na~in da se ukrcaju u avion, {to dodatno ote`ava situaciju i pove}ava paniku, istakao Kalabi}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Strah i panika napokon iza nas
Veselkom \uki}em i Davorom Soldatom, proveo cijeli dan na aerodromu ~ekaju}i avion.

Gostimir Kalabi} sa unukom Stefanom

Isto~na Hercegovina

Izgradwa sigurne ku}e ove godine
TREBIWE - Regionalna sigurna ku}a u isto~noj Hercegovini trebalo bi da bude izgra|ena u ovoj godini, izjavila je ju~e u Trebiwu direktor nevladine organizacije "@enski centar" Qiqana ^i~kovi}. U sigurnoj ku}i, koja bi trebalo da po~ne sa radom sqede}e godine, `rtve bi bile smje{tene du`i period, najmawe tri mjeseca, da bi im bila pru`ena pravovremena psihosocijalna pomo}, rekla je ^i~kovi}eva na okruglom stolu "Finansirawe sigurne ku}e u isto~noj Hercegovini i obaveze op{tine". Ona je navela da je ciq sastanka upoznavawe potpisnika ugovora o izgradwi sigurne ku}e, kao i o rezultatima posjeta sigurnih ku}a u Prijedoru, Modri~i i Bawaluci, gdje su od stru~nih lica dobili neophodne informacije, savjete i sugestije, o problemima i dobroj praksi u radu.

Ugqevik

Predavawe za poqoprivrednike

BAWALUKA - Kada sam se ju~e vratio iz Libije u Bawaluku, unuk Stefan najvi{e mi se obradovao. Zagrlio sam ga i oda hnuo, shvativ{i da su protesti, panika, gu`va na aerodromu i ve li ki strah ko je sam posqedwih dana pro`ivio napokon iza nas. Re kao je ovo "Gla su Srpske" je dan od ra dni ka bawalu~ke firme "Kosmos" Gostimir Kalabi}, koji je sa jo{ tro ji com ra dni ka iz Bawaluke ju~e rano ujutro doputovao iz Tripolija. - Ne znam ka ko da vam objasnim, osim jednom rije~ju - haos. Tamo je ogromna gu`va. Aerodromi su prepuni, svi jure i `ele na bilo koji na~in da se ukrcaju u avion, {to dodatno ote`ava situaciju i pove }a va pa ni ku - is ta kao je Kalabi}. On je istakao da je sa jo{ trojicom radnika firme "Kosmos" Vitomirom \uricom,

RADNICI iz Bawaluke ~ekali avion cijeli dan
- Do{li smo u srijedu rano ujutro na aerodrom, ~im je prestao policijski ~as, ali tek smo u 18 ~asova poletjeli za Beograd. Vladao je op{ti haos i gu`va. Dr`avqani raznih zemaqa nastojali su da u|u na aerodrom, kako bi napustili Libiju. Prema preporu ka ma pred sta vni ka je dne

beogradske firme i ambasade Srbije u Libiji, ~ekali smo strpqivo - kazao je Kalabi}. Prema wegovim rije~ima, u Beo grad su sti gli u ve ~erwim ~asovima u srijedu, gdje su ih do~ekali predstavnici srpskih vlasti i ministar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i}. - Kratko smo se odmorili u Beogradu, a zatim krenuli u Bawaluku - kazao je Kalabi} i dodao da su neizmjerno zahvalni srpskim vlastima, jer su mnogi dr`avqani BiH ostali na aerodromima ~ekaju}i evakuaciju.

Refundirawe
Savjet ministara BiH zakqu~io je ju~e da }e Ministarstvo inostranih poslova nastaviti da radi na evakuaciji dr`avqana BiH iz Libije, a da }e po usvajawu buxeta institucija i me|unarodnih obaveza BiH za 2011. godinu biti razmotreno dono{ewe odluke o refundirawu eventualnih tro{kova. Prema informaciji koja je dostavqena Savjetu ministara BiH, u Libiji boravi izme|u 1.300 i 1.500 dr`avqana BiH, od kojih oko 250 radi na podru~ju Bengazija.

Dodao je da je posqedwa dva dana boravka u Libiji osje }ao ve li ku pa ni ku i strah. - Nije svejedno kada ~ujete pucwe, uzvike i demonstracije, koji su se de{avali pored kampa u kojem smo mi boravili - rekao je Kalabi}. Avion kompanije "Bh erlajns", u kojem se nalazi nekoli ko dr`avqana BiH, poletio je ju~e u popodnevnim ~asovima iz Libije. Ivica Da~i} je rekao da za sada nema informacija da je neko od dr`avqana Srbije povrije|en ili nastradao u Libiji, kako su objavili neki beogradski listovi, te istakao da }e te informacije biti provjerene. On je rekao da je veoma te{ko stupiti u kontakt sa gra|a ni ma Srbi je u Li bi ji, imaju}i u vidu da su linije u prekidu. Na podgori~ki aerodrom ju~e su stigla dva crnogorska dr`avqanina a ju~e je trebalo sti}i jo{ 17 radnika.

Tri vrste "jafe" povu}i sa tr`i{ta
BAWALUKA - Agencija za bezbjednost hrane BiH izdala je naredbu da se iz prodaje u RS i FBiH povuku tri vrste "ja fa" ke ksa srpske konditorske kompanije "Jafa" iz Crvenke sa rokom upotre be do su bo te, 26. februara, kazali su u ovoj agenciji. Dodali su da se radi o "jafi" od naranye u pakovawu od 150 i 300 grama, "jafi" od tre{we od 150 grama i "jafi" od limuna u pakovawu od 150 grama. slatki{a sadr`i visoke nivoe ben zop fe no na i me ti ben zo fe no na ko ji kroz plasti~nu foliju migriraju u proizvod - rekli su u Agenciji za bezbjednost hrane. U Republi~koj upravi za inspekcijske poslove RS kazali su da ju~era{wim inspe kcij skim pre gle dom u skladi{tu uvoznika nije zate~ena sporna serija proizvoda koja je posqedwi put uvezena u RS u avgustu 2010. godine. "Jafa" keks povu~en je ju~e sa tr`i{ta u Crnoj Gori, dok je u srijedu povu~en sa tr`i{ta Slovenije. M. Mi.

Agencija za bezbjednost hrane BiH izdala naredbu

"JAFA" CRVENKA
Va`na za{tita biqaka FOTO: ARHIVA

UGQEVIK - U Ugqeviku je ju~e odr`ano predavawe iz oblasti agrara za poqoprivrednike ove op{tine na kojem je bi lo ri je ~i i o ne op ho dnos ti si li rawa biqaka zbog o~uvawa hrawivih vri je dnos ti i zbog smawewa gubitaka po koli~i-

ni i kvalitetu proizvodwe, javila je Srna. Edukaciju proizvo|a~a mlijeka i mesa organizovalo je Odjeqewe za poqoprivredu op{tine Ugqevik, Udru`ewe sto~ara "Farma" iz Korenite i Agencija za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi.

Konditorska kompanija "Jafa" iz Crvenke ju~e je saop{tila da je ambala`a u koju pakuje proizvode zdravstveno bezbjedna i da su procesi proizvodwe i pakovawa regulisani najstro`im standardima. U saop{tewu se navodi da su na slovena~kom tr`i{tu po-

dijeqena mi{qewa o dozvoqenosti kori{}ewa UV laka na spoqnoj ambala`i proizvoda, zbog ~ega je ova kompanija u oktobru 2010. pre{la na kori{}ewe vodenog laka na sekundarnoj ambala`i.

INSPEKTORI u RS nisu zatekli "sumwivi" keks
- Na osnovu informacija na dle `nih organa u Sloveni ji, re zultati analiza kartonske kutije "jafa" keksa pokazali su da am ba la `a po me nu tog

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 9

Premijer RS od na~elnika Bijeqine tra`i spiskove poplavqenih doma}instava

Vijesti
Razvoj Srpca

Vlada RS tra`i da Mi}i} ispuni obaveze
Xombi} u pismu podsje}a Mi}i}a na preuzetu obavezu da Vladi RS dostavi spiskove doma}instava ugro`enih poplavama koji su trebali da budu dostavqeni do 18. februara. Bez spiskova Vlada ne mo`e da dostavi pomo} stanovnicima
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Planirano deset fabrika
SRBAC - U ekonomski i dru{ tve ni se ktor srba ~ke op{tine planirano je da u idu}e tri godine bude ulo `e no 27 mi li ona maraka, a do 2016. godine }e biti izgra|eno deset novih proizvodnih kapaci te ta. Ovo je je dan od zakqu~aka iz Strategije ra zvo ja op {ti ne Srbac do 2020. go di ne, ko ju su od bor ni ci Skup {ti ne op{tine usvojili na ju~era{wem redovnom zasjedawu. D. J.

BAWALU KA - Pre mi jer Republike Srpske Aleksandar Yombi} uputio je ju ~e pi smo na ~el ni ku op {tine Bijeqina Mi}i Mi}i}u da do ponedjeqka, 28. februara, dostavi spiskove ugro `e nih do ma }in sta va, da bi Vla da RS mo gla da proslijedi pomo} i novac stanovni{tvu ugro`enom u nedavnim poplavama. - Kako do sada Vladi Republike Srpske niste dostavili spiskove doma}instava ugro `e nih po pla va ma, za hti je va mo da tu oba ve zu ispo{tujete {to prije - navodi se u pismu koje je Mi}i }u upu }e no iz Ka bi ne ta predsjednika Vlade RS. U ovom pismu Mi}i} se pod sje }a na pre uze tu, a do sada neizvr{enu obavezu, da Vladi RS dostavi spiskove doma}instava ugro`enih poplavama, na osnovu kojih bi Vlada uspjela da {to prije dostavi neophodnu pomo} za stanovnike ove op{tine koji su stradali u pro{logodi{wim poplavama. - Tokom posjete predsje-

Zvornik

Policajci predavali u~enicima
ZVORNIK - Slu`benici Po li cij ske sta ni ce Zvornik ju~e su u~enicima petih razreda O[ "Sveti Sava" odr`ali predavawe o temi "Spre~avawe i suzbijawe maloqetni~ke delinkvencije u {kolama". - Ciqne grupe su u~enici petih razreda osnovnih i prvog razreda sredwih {kola, jer se smatra da je ba{ ovaj uzrast pre kre tnica u wihovoj daqoj soci ja li za ci ji - re kao je zamjenik komandira Policijske stanice Dragoslav Ostoji}. S. S.

Mi}i} odre|uje visinu pomo}i koju doma}instva treba da dobiju

FOTO: ARHIVA

dni ka Vla de Re pu bli ke Srpske Aleksandra Yombi}a op{tini Bijeqina i poplavqenim doma}instvima 8. fe bru ara do go vo re no je da nadle`ne slu`be op{tine Bijeqina u roku od deset

da na a`u ri ra ju spis ko ve ugro`enih doma}instava i da te spiskove dostave Vladi RS, Republi~koj upravi Civilne za{tite i Republi~koj direkciji za robne rezer ve, da bi ra spo lo `i va pomo} u namje{taju, parketu i novcu bila {to prije dostavqena stanovni{tvu - navedeno je u pismu.

BIJEQINI odobreno dodatnih 700.000 maraka
Mi}i}a u pismu iz Vlade podsje}aju da je preuzeo obavezu da sa~ini spiskove na kojima }e, uz ime i prezime nosilaca doma}instava, sa wihovim potpisom i jedinstvenim mati~nim brojem, biti navedena adresa i

vi si na po mo }i ko ju do ma }instva treba da dobiju. Na ime, u skla du sa zakqu~kom Vlade Republike Srpske od 17. februara ove godine, odobrena je dodatna pomo} op{tini Bijeqina u iznosu od 700.000 maraka iz sredstava koja se nalaze na po se bnom ra ~u nu za po mo} poplavqenim podru~jima u Srpskoj, za raspodjelu gra|anima u gotovini. Tako|e je zakqu~kom Vlade od 9. decembra 2010. godine odobrena pomo} u visini od 752.000 maraka za nabavku namje{taja i 370.000 KM za na bav ku par ke ta, a 600.000 ma ra ka na dle `ni or ga ni otpisa}e na ime tro{kova elektri~ne energije. Vlada Republike Srpske tako|e je odobrila i 150.000 ma ra ka za na bav ku sto ~ne

Trwaci
U nasequ Trwaci kod Bijeqine u utorak je dijeqena pomo} pojedinim stanovnicima ~ije ku}e nisu bile ugro`ene u posqedwim poplavama. Sagovornik "Glasa Srpske", koji nije `elio da mu objavimo ime, rekao je da su dva doma}instva dobila drva i pakete, iako nisu bila poplavqena. hrane koju }e obezbijediti Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede, kao i 300.000 maraka na ime {tete za uginule `ivotiwe koje }e, tako|e, obezbijediti ovo ministarstvo na ime subvencija.

Bawaluka

Skoro 3.000 udesa u 2010. godini
BAWALUKA - Na podru~ju grada Bawaluka tokom protekle godine dogodile su se 2.942 saobra}ajne nesre}e, od ~ega 557 nezgoda sa posqedicama po lica, dok su ostale bile samo sa materijalnom {tetom, rekao je komandir Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Bawaluka Bori slav [a ri} na ju ~e ra{woj sjednici Savjeta za bezbjednost saobra}aja grada Bawaluka. J. B.

Odbornici Skup{tine op{tine Doboj donijeli odluku o zadu`ewu

Trebiwe

Kreditom pokrivaju lawski deficit
DO BOJ - Odbor ni ci Sku p {ti ne op {ti ne Do boj su na ju~era{wem zasjedawu donijeli odluku o kreditnom zadu`ewu pod najpovoqnijim uslovima putem tendera u visini od 4,6 miliona maraka i rokom otplate od osam godina. Kredit }e se koristiti za pokri}e kumulativnog defi ci ta za pro {lu go di nu

KADROVSKA RJE[EWA
Na~elnik Odjeqewa za finansije Drago Dujakovi} i na~elnik Odjeqewa za op{tu upravu Nenad Paleksi} razrije{eni su sa tih funkcija na li~ni zahtjev. U isto vrijeme oni su imenovani za vr{ioce du`nosti na~elnika u tim odjeqewima. Odbornik Milenko Gligori} iz Kluba odbornika za Doboj vratio se u Srpsku demokratsku stranku, kojoj je pristupio nekada{wi ~lan Partije demokratskog progresa, potpredsjednik SO Doboj i dosada{wi nezavisni odbornik Zlatko Spasojevi}.

koji iznosi oko 4,6 miliona maraka. - Smatramo da je kredit ne op ho dan za po boq{awe stawa. Odluka }e biti proslije|ena u daqu proceduru Mi nis tar stvu fi nan si ja. Ako Ministarstvo da saglasnost, izvr{i}emo rebalans buyeta i ta da }e na ~el nik op{tine napraviti plan i pro gram utro {ka tih sred stava za pokri}e deficita - obrazlo`io je predsjednik SO Do boj Zdrav ko Pe tro vi}. Do no {ewe ove odlu ke, sma tra pot pred sje dnik SO Do boj Zo ran La zi}, ~lan

SNSD-a, bilo je te{ko jer se op{tina dodatno zadu`uje.

OP[TINA }e se zadu`iti 4,6 miliona maraka
- Oba ve ze mo ra mo da izmirujemo, plate radnicima moraju se davati. Du`ni smo da obezbijedi mo ne smeta no funkcionisawe op{tine i rje {a va mo ele men tar ne po trebe stanovnika. Zato je op{ti na bi la pri nu |e na da uzme kredit zbog nekih recidiva pro{losti i ve}eg tro{ewa - istakao je Lazi}. Zbog ve li kih po tra `i -

vawa, prema wegovim rije~ima, u ovo go di{wem buyetu izos tavqena su sred stva za podsticaj poqoprivrede, razvojna i socijalna komponenta nisu dovoqno zastupqene. Nezavisni odbornik Sini{a Mari} je jedini glasao protiv ove odluke. - [ta dobijamo sada zadu`ewem na zadu`ewe. Di`emo kredit da bismo pokrili dugove za koje ne znamo koliki su jer nemamo izvje{taj o re ali za ci ji buyeta za pro {lu godinu iz kojeg dosta toga ni je pla }e no - re kao je Mari}. Sl. P.

Podjela hrane ugro`enima
TRE BIWE - Sta no vn i{tvu poplavqenih trebiwskih podru~ja po~ela je po dje la hra ne ko ju je obe zbi je di la Di re kci ja za robne rezerve, javila je Srna. U op {tin skom {ta bu Ci vil ne za {ti te bi}e podijeqeno ukupno 1.000 kilograma bra{na, 500 ki lo gra ma {e }e ra, 190 litara uqa i 950 konzer vi pa {te te i me snog nareska za stanovni{tvo koje je poplavqeno u decembru pro{le godine.

10 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Stanovnici Prijedora bezbjedni

Panorama
Op{tina Dowi @abar

PRIJEDOR - Bezbjednosna situacija u op{tini Prijedor prili~no je dobra uprkos porastu broja kra|a i te{kih kra|a, izjavila je ju~e predsjednik Skup{tine op{tine Prijedor Azra Pa{ali}. - Bezbjednosna situacija je dobra, ali Forum za

bezbjednost zajednice uvijek radi na tome da bude i boqa - rekla je Pa{ali}eva u Prijedoru uo~i prve ovogodi{we sjednice Foruma za bezbjednost zajednice. S. T.

Stevi} preuzeo du`nost na~elnika
[AMAC - Stevo Stevi}, kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata, preuzeo je du`nost na~elnika op{tine Dowi @abar poslije pobjede na vanrednim izborima odr`anim 16. januara i najavio zna~ajne investicione radove u sve tri op{tinske mjesne zajednice. Stevi} je naglasio da je u ovoj godini u planu nastavak rekonstrukcije niskonaponske mre`e na cijelom podru~ju op{tine, zatim asfaltirawe putne infrastrukture, nastavak izgradwe Doma kulture u ^ovi} Poqu i {kole u Lon~arima, javila je Srna. - Nastavi}emo redovne isplate socijalne pomo}i, isplate obaveza prema buyetskim korisnicima, stipendija i pla}awe prevoza u~enicima osnovne i sredwe {kole - naglasio je Stevi}.

@albe na zapo{qavawe u Sredwo{kolskom centru Bratunac
FOTO: K. ]IRKOVI]

Djeca poginulih boraca nemaju prednost
Tra`im da se ispo{tuje Zakon, koji {titi djecu palih boraca, jer je moj otac poginuo 5. oktobra 1992. godine, brane}i na{e selo. Uz samohranu majku uspjela sam da zavr{im fakultet, rekla \oki}eva
brenice. O tome je pismeno obavijestio druge kandidate, me|u BRA TU NAC - Da dje ca kojima je i Ivana \oki}, koja po gi nu lih bo ra ca ne ma ju je ju~e uputila `albu [kolprednost pri zapo{qavawu skom odboru, republi~kim mipotvr|uje slu~aj i Ivane \o- nis tar stvi ma pros vje te i ki} iz Fakovi}a kod Bra- kulture i rada i bora~ko-intun ca, ko ja ni je do bi la validske za{tite, te Republipo sao u bra tu na ~kom ~koj prosvjetnoj inspekciji, Sredwo {kol skom cen tru, od kojih je zatra`ila da preiiako je ispuwavala sve uslo- spitaju zakonitost Zari}eve odluke. ve kao i drugi kandidati. \o ki }e va je izja vi la Vr{ilac du`nosti direktora Sredwo{kolskog cen- "Glasu Srpske" da ona i primtra Rajko Zari} primio je, po qeni kan di dat, u po gle du objavqenom konkursu, u radni stru~nosti, imaju iste uslove, odnos na odre |e no vri je me koji su predvi|eni konkurDavida Mandi}a, profesora som. - U odnosu na kolegu Mansrpskog jezika i kwi`evnosdi}a moja prednost je {to se ti iz Srenalazim na evidenciji Biroa za zapo{qavawe u Bratuncu i {to sam dijete poginu log bor ca VRS ZARI] smatra \oki}eva i navodi odredbe Zako na o pra vi ma Vr{ilac du`nosti direktora u centru bo ra ca, voj nih Rajko Zari} izjavio je da je odlu~io invalida i poroda, od sedam kandidata koji su se pridi ca po gi nu lih javili na konkurs, primi Mandi}a. bo ra ca Od bram - Ivana \oki} ima pravo da se `ali beno-otaybinskog [kolskom odboru - rekao je Zari}. rata RS, koje ZaPI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com

Toma{ Suwog posjetio Mili}e

Privrednici dobrodo{li na ~e{kom tr`i{tu
MILI]I - Ambasador ^e{ke u BiH Toma{ Suwog izjavio je da wego va zemqa godi{we izdvaja 4.000.000 KM za projekte i programe pomo}i za BiH u oblasti za{tite `ivotne sredine, energetike i regulisawa otpada. Suwog je ju~e u Mili}ima, poslije sastanka sa op{tinskim zvani~nicima, pozvao privrednike da budu aktivniji na ~e{kom tr`i{tu. - Ponudili smo u~e{}e privrednicima na velesajmu u Brnu u ^e{koj. Ako bude interesa, ja ne vidim razlog zbog ~ega neke ~e{ke i ovda{we firme ne bi sara|ivale - rekao je Suwog. Na~elnik op{tine Mili}i @ivojin Juro{evi} rekao je da je nagovije{tena saradwa privrednika koja bi trebalo da se konkretizuje u idu}em periodu. G. P.

Sredwo{kolski centar u Bratuncu

Dom zdravqa Rogatica

Porodi~na medicina pod jednim krovom
ROGATICA - U rogati~kom Domu zdravqa po~ela je obnova dijela prizemqa stare zgrade u kojoj }e za potrebe porodi~ne medicine biti smje{tene ~etiri ambulante. - Investicija }e ko{tati 294.432,20 maraka u ~emu je 88.329,60 maraka, ili 30 odsto, u~e{}e lokalne zajednice, a radove izvodi privatno preduze}e "Let" iz Rogatice. Ovo preduze}e se obavezalo da }e radove zavr{iti u roku od 110 dana, poslije uvo|ewa u posao 1. februara - ka`e direktor Doma zdravqa Dara Ikoni}. Ona je istakla da se radovi odvijaju po planu, a poslije instalirawa opreme vrijedne 90.000 maraka koju je donirala Vlada Japana, ambulante }e biti otvorene najkasnije do polovine maja ove godine. S. M.

ri} nije prihvatio obavezuju}im. Dodaju}i da je Zari} u obavje{tewu naveo da je primqenom kandidatu dao prednost zbog toga {to je u {kolskoj 2009/10. godini radio u ovom centru, \oki}eva isti~e da je i ona, kao profesor srpskog jezika, radila na tom mjestu u prvom polugodi{tu ove {kolske godine i da je primqena po objavqenom konkursu.

\OKI]EVA: Mandi} radio bez objavqenog konkursa
- U toj {koli radila sam do 31. decembra 2010. godine i ne znam za{to je primqen ko le ga iz dru ge op {ti ne iako su se na konkurs, sa evidencije Biroa za zapo{qavawe u Bratuncu, prijavila dva profesora sa tra`enom diplomom i iz kategorije porodica poginulih boraca - rekla je \oki}eva, dodaju}i da su iz {kole pozvali Mandi}a na po ~et ku drugog polugodi{ta i da je radio bez objav-

qenog konkursa. Ona smatra da je Zakon na wenoj strani i od nadle`nih institucija i or ga na tra `i da ra zmo tre wenu `albu i poni{te odluku o prijemu u radni odnos na odre|eno vrijeme. - Tra`im da se ispo{tuje Zakon, koji {titi djecu palih boraca, jer je moj otac, kao i Mandi}ev, bio prosvjetni radnik, ali je poginuo 5. oktobra 1992. godine, bra ne}i na{e selo. Kao mala ostala sam bez oca i uz samohranu majku uspjela sam da zavr{im fakul tet na Univerzitetu u Isto~nom Sarajevu - naglasila je \oki}eva, uvjerena da }e je neko za{tititi i da }e ostvariti pravo na rad u op{tini u kojoj `ivi.

Slu`ba transfuzije u Zvorniku

Radnici "Elektro Bijeqine" darovali krv

Ivana \oki}

Zbog snijega ote`an saobra}aj na putevima u Srpskoj

U~enici nisu stigli u {kolu
Dragocjenu te~nost dalo 30 radnika
FOTO: S. SAVI]

ZVORNIK - U zvorni~koj Slu`bi transfuzije krvi ju~e je da lo krv oko 30 ra dni ka "Elektro Bijeqine" iz radnih jedinica Zvornika, Ugqevika, Vlasenice i Bijeqine. Jedan od saorganizatora ove akcije Milan \oki} rekao je da je tra di ci ja da ra dni ci "Elektro Bijeqine" dva ili tri puta godi{we daju krv. On je dodao da Aktiv dobrovoqnih da va la ca krvi Sin di ka ta

"Elektro Bijeqine" broji oko stotinu ~lanova. Rukovodilac zvorni~ke Slu`be transfuzije krvi Vladimir Dra `i} re kao je da je Aktiv dobrovoqnih davalaca krvi Sindikata "Elektro Bijeqine" dobro organizovan i da sva ke go di ne ~la no vi ovog aktiva redovno daju krv. On je rekao da su trenutne zalihe krvi na solidnom nivou. S. S.

BAWALUKA - Zbog snije`nih padavina koje su zahvatile Srpsku u~enici iz sela u Han Pijesku ju~e nisu mogli do}i na nastavu, a i u nekoliko ostalih op{tina lokalni putevi su neprohodni pa su sela odsje~ena od grada. Snijeg je ju~e u Han Pijesku napadao oko 40 centimetara zbog ~ega je bio prekinut saobra}aj prema selima Yimrije, Karaula, Rijeke i Boro vi ne, a |a ci-pu tni ci iz ovih sela nisu uspjeli da do|u u {kolu. Vlasnik preduze}a "Radgora" Rade Bjelanovi}, koje

prevozi u~enike, rekao da ve}ina |aka, zbog neo~i{}enih lokalnih puteva, nije stigla na nas ta vu. Pre ko pre vo ja Han Pogled ju~e je saobra}aj bio usporen i ote`an. U op{tini Kne`evo ka`u da su

lokalni putevi uglavnom neprohodni. - Po jedina okolna sela nemaju ni struju pa se nadamo da }e uskoro de`urne ekipe "Elektrokrajine" iza}i na teren i otkloniti kvar - kaza-

li su u ovoj op{tini i dodali da snije`ni pokriva~ ju~e dostigao 50 centimetara.

POJEDINA sela ostala bez struje
U Kotor Varo{u su kazali da, iako radnici zimske slu `be ne pres ta no ~is te snijeg, pojedini lokalni putevi su zavijani. - Visina snije`nog pokriva~a stvorila je i probleme na elek tro mre `i zbog ~ega dva sela nemaju struju rekli su u ovoj op{tini. B. M. - M. Mi.

KASNILI AUTOBUSI
Saobra}aj na lokalnim putevima na podru~ju op{tine Tesli} ju~e se odvijao ote`ano zbog uga`enog snijega i poledice na kolovozima. Zbog snije`nih padavina redukovan je autobuski saobra}aj. I u ve}ini drugih op{tina RS ju~e je bilo ote`ano odvijawe saobra}aja, pa su autobusi u ve}ini op{tina kasnili sa polascima i dolascima na stanice.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 11

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine @upanija Zapadnohercegova~ka Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “Centar za obrazovawe” [iroki Brijeg Temeqem ~lanka 53. stavak 6. Zakona o sredwem {kolstvu (“Narodne novine @ZH”, broj: 6/04, 8/04, 8/08 i 14/08), ~lanka 13. Pravilnika o sredwo{kolskom obrazovawu odraslih (“Narodne novine @ZH”, broj: 5/01), ~lanka 35. Statuta Sredwe strukovne {kole s pravom javnosti “Centar za obrazovawe” [iroki Brijeg i Odluke [kolskog odbora, Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “Centar za obrazovawe” [iroki Brijeg, o b j a v q u j e Temeqem Ovla{tewa IRU ACADEMY Geneve (Internacional Road Transport Union), od 04.11.2010. godine ATI CENTAR ZA OBRAZOVAWE [iroki Brijeg, provodi programe osposobqavawa u cestovnom prijevozu, sukladno europskim direktivama i to: - IRU [KOLA ZA MENAYERE - IRU [KOLA ZA VOZA^E - IRU [KOLA ZA DIGITALNI TAHOGRAF Sjedi{te {kole: [IROKI BRIJEG Trnska cesta 187, tel: 039 703 384; 039 703 752 Podru`nice {kole: BUGOJNO, Vrbas naseqe bb, tel: 030 260 385; faks: 030 260 386 @EP^E, Bistrica bb tel: 032 880 339; faks: 032 887 070 KISEQAK, @rtava D. rata 3 tel: 030 870 458; faks: 030 870 463 NOVI TRAVNIK, Kraqa Tvrtka bb tel: 030 790 459; faks: 030 792 094 Uredi za konzultacije: SARAJEVO, Zmaja od Bosne 4 tel: 033 208 154; faks: 033 288 912 ZENICA, Dr. A. Goldbergera 3 tel/faks: 032 404 422 JAJCE, K. Katarine bb tel: 030 659 400; 030 656 127 MOSTAR, Kraqa P. Kre{imira IV bb tel: 036 311 033; faks: 036 311 009 TUZLA, Fra Grge Marti}a 8 tel: 035 278 631 tel/faks: 035 276 134 BAWA LUKA I, Vidovdanska bb tel/faks: 051 215 049 BAWA LUKA II, Jevrejska bb tel/faks: 051 923 007 BIJEQINA, Qeqen~a bb tel/faks: 055 212 497 PRWAVOR, @. Preradovi}a ZC II tel/faks: 051 665 444 PRIJEDOR, Zanatska bb tel/faks: 052 215 555 www.centar-obrazovanja.com

NATJE^AJ
za upis kandidata u programe sredwo{kolskog obrazovawa odraslih I. ^etverogodi{wi strukovni programi za stjecawe sredwe stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za zanimawa: - Ekonomist - Komercijalist - Elektrotehni~ar - Grafi~ki tehni~ar - Tehni~ki urednik - Grafi~ki urednik - Upravni referent - Ekolo{ki tehni~ar - Klesarski tehni~ar - [umarski tehni~ar - Strojarski tehni~ar - Geodetski tehni~ar - Kozmeti~ki tehni~ar - Tehni~ar nutricionist - Tehni~ar PT prometa - Prehrambeni tehni~ar - Grafi~ki tehni~ar tiska - Tehni~ar za ra~unalstvo - Tehni~ar za elektroniku - Administrativni tajnik/ca - Grafi~ki tehni~ar dorade - Grafi~ki tehni~ar pripreme - Poqoprivredni tehni~ar-op}i - Tehni~ar cestovnog prometa - Hotelijersko-turisti~ki tehni~ar - Tehni~ar za telekomunikacije - Tehni~ar za elektroenergetiku - Tehni~ar za elektrostrojarstvo - Tehni~ar za procesnu tehniku - Grafi~ki urednik-WEB dizajner - Gra|evinski tehni~ar-niskogradwe - Gra|evinski tehni~ar-visokogradwe - Ra~unalni tehni~ar za strojarstvo - Gra|evinski tehni~ar za gra|evne materijale II. Osposobqavawa u podru~ju rada informatike III. Trogodi{wi strukovni programi za stjecawe sredwe stru~ne spreme i programi prekvalifikacije za zanimawa: - Zidar - Tesar - Frizer - Mesar - Kuhar - Klesar - Stolar - Pekar - Bravar - Slasti~ar - Konobar - Prodava~ - Vatrogasac - Elektroni~ar - Podopolaga~ - Vodoinstalater - Automehani~ar - Kerami~ar-oblaga~ - Krovopokriva~ i izolater - Armira~ (savija~ `eqeza) - Instalater grijawa i klimatizacije - Voza~ motornog vozila (tzv. dr`avni ispit) IV. Programi stru~nog osposobqavawa za zanimawa - Lovo~uvar - Ophodar ceste - Prodava~ naftnih derivata - Organizator za{tite na radu - Organizator za{tite od po`ara - Monter-serviser plinskih bojlera - Prodava~ ukapqenog naftnog plina (UNP) - Monter-serviser plamenika centralnog grijawa - Monter-serviser rashladnih i klima ure|aja frigomehani~ar - Elektri~ar za izgradwu, odr`avawe i ispitivawe privremenih elektri~nih instalacija na radili{tu - Ispitiva~ za obavqawe pregleda i ispitivawe mjera za{tite na el. mre`ama i instalacijama - Rukovateqi strojevima komunalne mehanizacije - Rukovateqi strojevima gra|ev. mehanizacije V. Programi stru~nog usavr{avawa peti (V/1) stupaw za zanimawa: - Frizer-specijalist - Kuhar-specijalist - Mesar-specijalist - Bravar-specijalist - Konobar-specijalist - Prodava~-specijalist - Elektroni~ar-specijalist - Plinoinstalater-specijalist - Vodoinstalater-specijalist - Elektromonter-specijalist - Automehani~ar-specijalist - Elektroinstalater-specijalist - Instalater grijawa i klimatizacije-specijalist - Monter telekomunikacijske opreme-specijalist - Monter telekomunikacijskih mre`a-specijalist - Elektromehani~ar za strojeve i opremu-specijalist - Elektromehani~ar za aparate u doma}instvu-specijalist - Elektromonter elektri~nih mre`a i postrojewa-specijalist - Elektroenergeti~ar za elektroenergetske mre`e-specijalist - Elektroinstalater za elektroenergetske instalacije-specijalist - Elektroenergeti~ar za elektroenergetska postrojewa-specijalist - Rukovateq energetskim postrojewima, kotlovskim postrojewima i posudama pod tlakom - Voza~ motornog vozila u me|unarodnom cestovnom prometu robe i putnika U programe sredwo{kolskog obrazovawa odraslih mo`e se upisati osoba koja ima navr{enih 15 godina `ivota, psihofizi~ke uvjete za svladavawe obrazovnog programa, zavr{enu najmawe osnovnu {kolu za programe za stjecawe sredwe stru~ne spreme, te~ajeve stranih jezika i programe stru~nog osposobqavawa, odnosno prethodno zavr{enu neku sredwu stru~nu spremu za programe prekvalifikacije i programe stru~nog usavr{avawa. Prijave za upis dostaviti osobno ili poslati preporu~enom po{tom na adresu: Sredwa strukovna {kola s pravom javnosti “Centar za obrazovawe” Trnska cesta 187, 88220 [iroki Brijeg s naznakom “PRIJAVA ZA UPIS”

12 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Ukupan plasman IRB-a prema{io 700 miliona maraka

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE DD SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

BAWALUKA - Kreditni plasman Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u februaru je prema{io 600 miliona maraka, dok je u hartije u vrijednosti plasirano 126,5 miliona maraka, saop{teno je ju~e iz IRB-a.

- Banka je do sada odobrila 4.355 kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu od 601,1 milion maraka - naveli su iz IRB-a i dodali da je najvi{e sredstava plasirano kroz kreditnu liniju za preduzetnike i preduze}a. T. [.

Mirko Cvetkovi}, srpski premijer, o cijeni kompanije

15.01 7.92

-0.72 21,014.00 -0.95 9,604.04

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

"Telekom" prodajemo skupo ili nikako
Dr`ava }e i poslije prodaje te kompanije imati mawinski udio u vlasni{tvu na osnovu kojeg }e mo}i da u~estvuje u odlu~ivawu, rekao Cvetkovi}
BEOGRAD - Stav Vlade Srbije jeste da kompaniju "Telekom Srbija" treba prodati, ali ne ba ga tel no, re kao je premijer Srbije Mirko Cvetkovi}. Cvetkovi} je ju~e, odgovaraju}i na pitawe poslanika republi~kog parlamenta, naveo da }e dr`ava i poslije prodaje te kompanije imati mawinski udio u vlasni{tvu, na osnovu kojeg }e mo}i da u~estvuje u odlu~ivawu.

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF BOSFIN DD SARAJEVO

5.23 2.50

3.21 -3.85

26,330.32 542.50

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO RMU BANOVI]I DD BANOVI]I SOLANA DD TUZLA SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO AGROKOMERC D.D. VELIKA KLADU[A CENTROTRANS-TRANZIT D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST TDS DD SARAJEVO FAMOS D.D. SARAJEVO KRAJINAPUTEVI D.D. BIHA]
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21.50 5.20 13.00 80.52 75.00 32.80 39.50 16.21 15.50 0.38 45.00 0.85 4.50 3.00 4.00

0.09 2.12 0.00 0.11 4.24 0.88 0.00 1.64 3.33 0.00 0.00 -5.56 -0.44 0.00 0.00

8,342.15 9,766.80 1,300.00 6,925.27 3,000.00 23,515.31 1,185.00 5,625.30 1,550.00 684.00 1,215.00 10,200.00 900.00 792.00 4,000.00

DR@AVA ]E MO]I da odlu~uje
Cvetkovi} je dodao da subvencije javnim preduze}ima ne}e biti ukinute, navode}i da se gr~evito radi na wihovom smawewu, kao i na poboq{awu efikasnosti tih preduze}a. - Ja vna pre du ze }a ne bi trebalo da imaju razli~ite tretmane, i to je jedan od razloga za{to je potrebno prodati "Te le kom" jer dok se god odr`avaju plate ispod nivoa koji je konkurentan ne mo`e da postoji dr`avno preduze}e koje mo`e da se odupre konkurenciji na tr`i{tu - naglasio je

"Maksi"
Cvetkovi} smatra da }e novac od prodaje "Delta maksija" zavr{iti u Srbiji, a ne na Kipru. - Ne samo da o~ekujem da se transakcija obavi u Srbiji ve} o~ekujem i da }e novac koji se dobije za "Maksi" tako|e biti ubrizgan u privredu Srbije - rekao je Cvetkovi}.

Zgrada "Telekoma" u Beogradu

FOTO: AGENCIJE

Cvetkovi}. Vlada Srbije je objavila ten der za pro da ju 51 od sto akcija "Telekoma Srbija" po minimalnoj cijeni od 1,4 milijarde evra, a 21. marta isti~e rok za slawe obavezuju}ih ponuda. Govore}i o drugim javnim pre du ze }i ma, Cvet ko vi} je

odbacio navode da je privatiza ci ja "Naf tne in dus tri je Srbije" bila protivzakonita. On je podsjetio da je tender za privatizaciju "Jat ervejza" bio neuspje{an i da vlada i daqe tra`i strate{kog partnera za tu kompaniju i izrazio nadu da }e ona mo}i da `ivi bez subvencija.

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 13

Gubitak "Telekoma Slovenija" 211,2 miliona evra
QUBQANA - "Telekom Slovenija" u pro{loj godini imao je neto gubitak od 211,2 miliona evra, dok je u 2009. poslovao sa profitom od 29,5 miliona evra, prenijele su ju~e agencije. Poslovni prihodi lani su smaweni za jedan odsto na 856 miliona evra, navodi se u finansijskom izvje{taju objavqenom na Qubqanskoj berzi. Iz Uprave "Telekoma" poru~ili su da su zbog lo{ijih poslovnih rezultata i nepovoqnog privrednog okru`ewa ve} pokrenuli procese smawivawa tro{kova.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 83,50 38,19 Promjena Promet 0,36 195.243,06 0,03 29.972,98 16.742,94 9.097,30 7.253,47 6.579,30 5.850,35 5.273,65 3.760,86 2.805,17 1.928,46 730,20 691,60 262,08 140,00 Република Српска - стара девизна штедња 3

Dogovorene ~vr{}e veze privrednika Hrvatske i Srpske

Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 3 Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Телеком Српске а.д. Бањалука ХE на Требишњици а.д. Требиње Република Српска - измирење ратне штете 4 Тржница а.д. Бањалука Електрокрајина а.д. Бањалука Република Српска - стара девизна штедња 2 Аутопревоз а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 2 РиТЕ Гацко а.д. Гацко Нова банка а.д. Бањалука Боксит а.д. Милићи

36,88 -0,11 0,56 -6,53 1,64 -2,38 0,62 36,82 1,45 3,50 0,44 0,00

0,38 -2,56 85,50 0,58 0,00 0,00 36,51 -0,33 0,18 -2,67 0,96 0,70 0,00 0,00

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,81 3,90 4,00 3,31 8,15 0,06 3,51 6,79 4,50 1,46 0,97 3,11 3,20 5,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,29 0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 76,20 0,00 0,00 0,00 4.523,25 6.720,00 322,92 421,18 6.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sa prezentacije u Bawaluci

ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука

-0,20 19.535,48

Splitska preduze}a ne rade samo na izgradwi brodova ve} proizvode i ~itav niz drugih proizvoda koji se mogu upotrijebiti u termoelektranama, hidroelektranama, dizel agregatima i trafo-stanicama, rekao Buli~i}
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Raste oprez na svjetskim tr`i{tima

BAWALU KA - Split ski holding "Brodosplit" tr`i{tu Republike Srpske nu di svo je po slo vne mo gu }nosti i zainteresovan je da sara|uje sa preduze}ima iz Srpske. Rekao je ovo tokom ju~era{we pre zen ta ci je ove hrvat ske fir me u bawalu -

~koj Po dru ~noj pri vre dnoj komori biv{i hrvatski konzul u Bawalu ci Mi ro slav Buli~i}, uz ~iju je pomo} i podr{ku odr`ana ova prezentacija. On je na gla sio da ve} ~etvrti put organizuje dolazak fir mi iz Spli ta u Bawaluku u ciqu uspostavqawa po slo vne sa radwe i zbli `a vawa pri vre dni ka

Srpske i Hrvatske.

BULI^I]: Zajedni~ki protiv krize
- Fir me iz Spli ta ne rade samo na izgradwi brodova ve} proizvode i ~itavi niz dru gih proi zvo da ko ji se mogu upotrijebiti u termoelektranama, hidroelektra na ma, kon stru kci ja ma, dizel agregatima i trafostanicama - rekao je Buli~i} i dodao da privrednici iz Srpske i Hrvatske zajedni~kom saradwom mogu da prevazi|u ekonomsku krizu. Direktor fabrike "Dizel motora" iz Splita Baldo Bu ti ri} re kao je da je ova tvornica spremna da proi-

Podr{ka
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradwu @eqka Cvijanovi}, ministar saobra}aja i veza Nedeqko ^ubrilovi} i predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS izrazili su ju~e spremnost Vlade Srpske da podr`i budu}u saradwu sa partnerima iz Hrvatske.

zvedi motore za stacionarna postrojewa iako izra|uje motore za brodove. - Dizalica, ali i mnogi drugi proizvodi na{e firme mo gli bi da na |u svo je mjesto na tr`i{tu Srpske rekao je direktor "Metalne opreme i konstrukcije" Zorko Krstini}. Direktor preduze}a "Diza li ca" Nel son Bo ro vi na rekao je da svoju proizvodwu dizalica mogu da prilagode zahtjevima kupaca. Pred sje dnik Po dru ~ne privredne komore Bawaluka Nikola Tolimir rekao je da robna razmjena dvije zemqe biqe`i rast.

Nafta poskupjela na 119 dolara za barel
SIN GA PUR - Nas ta vak kri ze u Li bi ji i po re me }aj isporuke ovog energenta iz ove zemqe podigao je cijenu sjevernomorske brent nafte na 119,7 dolara za barel, javile su ju~e agencije. Ve}ina naftnih kompanija, koje posluju u Libiji, obustavile su proizvodwu nafte i evakuisale svoje radnike iz ove zemqe. Cijene akcija na svjetskim tr`i{tima ju~e su oslabile, ~etvrti dan zaredom, dok su vrijednosti zlata, {vajcar skog fran ka i ame ri ~kih vla di nih ob ve zni ca, pove}ane.

Polara invest fond Rafinerija nafte a.d. Bawaluka a.d. Brod
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

4,50

2,51%

0,08 -3,61%
KURSNA LISTA

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 25.2.2011. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
ROYAL BK SCOTLAN LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP BP PLC BARCLAYS PLC

Zemlja

Cijena
45.64 65.5 173.8 494.25 314.95

Promjena
-3.55 0 -1.05 1.18 -1.27

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Kupovni za devize
1.955830 1.425917 1.439808 26.284142 0.079536 0.261706 0.713585 1.731245 0.565032 0.252746 0.221735 1.530389 0.881502 2.291719 1.416496 1.897706

Srednji za devize
1.955830 1.429491 1.443417 26.350017 0.079735 0.262362 0.715373 1.735584 0.566448 0.253379 0.222291 1.534225 0.883711 2.297463 1.420046 1.902462

Prodajni za devize
1.955830 1.433065 1.447026 26.415892 0.079934 0.263018 0.717161 1.739923 0.567864 0.254012 0.222847 1.538061 0.885920 2.303207 1.423596 1.907218

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA CISCO SYSTEMS MICROSOFT CORP GENERAL ELECTRIC INTEL CORP

Cijena
13.94 18.47 26.87 20.41 21.19

Promjena
-1.62 0.35 1.04 0.2 0.19

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

14 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

^etvorica ukrala hidrauli~nu pumpu vrijednu 23.000 maraka

Hronika
Okru`ni sud u Bawaluci

BIJEQINA - ^etiri lica iz Bijeqine uhap{ena su zbog sumwe da su 19. februara u nasequ Batkovi} sa bagera vlasni{tvo preduze}a "DMC - kompani" ukrali dvotaktnu hidrauli~nu pumpu i dijelove motora, pri~iniv{i vlasniku {tetu od 23.000 KM, javila je Srna. Uhap{ena su lica ~iji

su inicijali T. R., M. O., R. ^. i \. R., saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeqina. Kod M. O. prona|ena je dvotaktna hidrauli~na pumpa koja }e biti vra}ena vlasniku. Protiv lica koja su uhap{ena ju~e bi}e podnesen izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu u Bijeqini.

Potvr|ena optu`nica protiv inspektora
BAWALUKA - Bawalu~ki Okru`ni sud potvrdio je optu`nicu protiv inspektora Republi~ke uprave za inspekcijske poslove Desimira Komqenovi}a kojom ga Specijalno tu`ila{tvo tereti za primawe mita. Komqenovi} je optu`en da je 18. januara ove godine u prostorijama preduze}a "Unametal" u Novom Gradu, od direktora preduze}a Zdravke Reqi} tra`io i uzeo mito u iznosu od 2.000 maraka. Komqenovi} je u preduze}u pregledao posude pod pritiskom i u zamjenu za mito u okviru svojih ovla{}ewa sa~inio zapisnik o iz vr{e noj re do vnoj i n s pe k c i j s ko j kontroli. Ranije je utvr|eno da je Komqenovi} napla}ivao usluge pregleda kotlova bez ikakvih priznanica, iako se ti pre gle di po zakonu ne napla}uju. N. T.
Desimira Komqenovi}a izvode iz tu`ila{tva
FOTO: AGENCIJE

Kafi} ”Kis”

Novi obra~un no`evima u Sarajevu

Poslije prijave policiji

Damjanovi}eva tvrdi da nije ukrala novac
BAWALUKA - Kod svekrve Tankosave Damjanovi} nisam dolazila od oktobra pro{le godine, tako da nije mogu}e da sam ja ukrala 21.000 evra za {ta me ona optu`uje, rekla je Miladinka Damjanovi} za "Glas Srpske". Ona je dodala da je sa svekrvom u sukobu ve} vi{e godina i da se ni kad ni je za dr`avala u prizemqu ku}e odakle je ukraden novac. Tvrdi da su taj dio ku}e i sve sobe bile zakqu~a ne, a sve krva je kqu~eve dr`ala kod sebe u yepu. Navodi da nije ni znala da ima toliki novac. Tankosava Damjanovi} optu`ila je pro{le sedmice snahu da je iz wene porodi~ne ku}e u Dowim Brane{cima kod ^elinca ukrala 21.000 evra, a na to mjesto podmetnula istu koli~inu falsifikovanog novca. G. O.

Policija uhapsila Adisa Muhovi}a koji je priznao da je no`em nanio povrede Anelu Kajovi}u i Salki Beganovi}u
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Izboden ispred kafi}a "Kis"
- dodali su u policiji. Povrije|eni Kajovi} je prevezen u Kliniku urgentne me di ci ne Kli ni ~kog centra Ko{evo gdje mu je ukazana qekarska pomo}.

CJB Bijeqina

Na prevaru krali novac iz banke
ZVORNIK - Zvorni~ka policija uhapsila je dvoje lica iz Smedereva u Srbiji zbog sumwe da su po~inili prevare u banci i kladionici u Bijeqini i Zvorniku, javila je Srna. Uhap{ena su lica ~iji su inicijali P. T. i R. T. Oni se sumwi~e da su u srijedu oko 13 ~asova prilikom zamjene novca na {alteru banke Inteza San Paolo u Bijeqini na preva ru ukra li 100 evra od ra dni ce, sa op {te no je iz bijeqinskog Centra javne bezbjednosti. Sumwi~e se i da su istog dana oko 15.25 ~asova u sportskoj kladionici "Premijer" u Zvorniku na prevaru ukrali 100 KM. Ova lica su poslije izvr{ewa krivi~nih djela uhap{ena u blizini autobuske stanice.

SARAJEVO - Sarajevska policija uhapsila je Adisa Muhovi}a (25) iz Sarajeva zbog sumwe da je u srijedu uve~e ispred kafi}a "Kis" u Sarajevu, no`em ubo sugra|anina Anela Kajovi}a (24), potvr|eno je u policiji. - Kajovi} je u tu~i koja se dogodila u srijedu uve~e, ispred kafi}a "Kis" u ulici Yemala Beganovi}a u sarajevskom nasequ ^engi} Vila, zadobio te{ke povrede. Pored wega u ovoj tu~i povrije|en je i Salko Beganovi} (27)

U SUSJEDNOJ ulici prona|en no`
- Qekari su po prijemu u bolnicu kod wega konstatova li ubo dnu ra nu li je ve strane grudnog ko{a koja mu je probila plu}nu maramicu. Plu}a su mu drenirana, te je smje{ten na Torakalnu hirurgiju i wegovo stawe ju~e

PRITVOR
Adisa Muhovi}a je ju~e policija uz slu`beni izvje{taj da je poku{ao ubiti Kajovi}a predala sarajevskom Kantonalnom tu`ila{tvu. Poslije saslu{awa bi}e odlu~eno da li }e protiv wega biti predlo`en pritvor.

je bilo stabilno - rekli su u Klini~kom centru. Beganovi} je u istom incidentu zadobio lak{u posjekotinu i wemu je pomo} ukazala ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomo}. Policija je srijedu uvu~e obavije{tena da je u kafi}u "Kis" do{lo do naru{avawa ja vnog re da i mi ra tu ~om izme|u vi{e osoba, koja se potom prenijela van objekta. Kako smo nezvani~no saznali Kajovi} i Beganovi} su preksino} sjedili zajedno u "Kisu", dok je u istom objektu bio i Muhovi}, ali nije po zna to da li je sje dio za stolom sa wima. - U je dnom tre nut ku je do {lo do pre pir ke izme |u wih trojice koja je prerasla u tu~u, a fizi~ki sukob se nas ta vio is pred ka fi }a. Muhovi} je tada izvadio no`

i Kajovi}a ubo u grudi, poslije ~ega je pobjegao, dok su ostali prisutni iz kafi}a pozvali hitnu pomo} - rekao je na{ izvor. On je dodao da je policija rade}i na rasvjetqavawu incidenta prona{la i uhapsila Muhovi}a koji je policajcima u potpunosti priznao djelo koje mu je stavqeno na teret. - U su sje dnoj uli ci Dr Fetaha Be}irbegovi}a prona|en je no` koji je osumwi~eni pri li kom bjek stva odbacio, a koji }e biti predmete vje{ta~ewa i analize. Ovo je drugi obra~un no`evima u roku od pet dana u Sarajevu. Ma loqe tni Osman H. (17) ro|en u Wema~koj te{ko je povrije|en u ponedjeqak uve~e kada ga je no`em u vrat ubo poznanik Rambo S. (17), ro|en u Italiji.

Zlo~in nad dr`avqankom BiH u Wema~koj

Trudnu djevojku ubio sa stotinu uboda no`em
ERDING - Harun A. (18) iz wema~kog grada Erdinga po sli je ne ko li ko ~a so va ispitivawa priznao je policiji da je ubio svoju biv{u djevojku Zoricu H. (21), koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, prenose agencije pisawe wema~kog lista "Bild". Po ma hni ta li Ha run je Zoricu H., koja je bila u viskom stepenu trudno}e, ubio sa sto uboda kuhiwskim no`em . "Bild" pi{e da je ubio jer se nije mogao pomiriti s tim da }e mo ra ti pla }a ti alimentaciju za svoju k}erku. Masakr u Wema~koj {okirao je i potpuno shrvao Zori ~i nu po ro di cu i pri ja teqe. Ubijenu trudnicu prijateqice su opisale kao zabavnu djevojku punu `ivota. vi {e od je dne go di ne upo znala je Haruna u jednoj diskoteci - ispri~ala je jedna od wenih prijateqica. Ona je dodala je to bila qubav na prvi pogled, vrlo strastvena, ali ~im je Zorica zatrudwela, oni su prekinuli vezu. - Tog dana Zorica je pozvala Haruna u svoj stan kako bi razgovarali o djetetu. Da la mu je do znawa da }e morati pla}ati izdr`avawe djevoj~ice s obzirom na to da je on wen otac. Harun to nije prihvatio pa je poslije nekoliko ~asova sva|e oti{ao u kuhiwu i uzeo no`, a za tim sa vi {e od sto pu ta ubo Zoricu - ispri~ala je ta prijateqica i dodala da je nesre}na djevojka trebalo da se porodi krajem marta. Ubica je trenutno u pritvoru, a mnogi predla`u da mu se sudi za dvostruko ubistvo. - Dijete se jo{ nije rodilo, tako da se zakonski ne radi o dvostrukom ubistvu re kao je por tpa rol tu `i la{tva.

NIJE @ELIO DA pla}a alimentaciju za k}erku
- Poslije zavr{ene sredwe {kole Zorica H. je radila u trgovini, kafi}ima i dis ko te ka ma. Pri je ne {to

Zorica H.

Harun A.

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 15

Kod bra}e prona|eno {est kilograma droge
SARAJEVO - Policija je poslije saslu{awa Kantonalnom tu`ila{tvu ju~e predala bra}u Kerima (33) i Nermina Bakarevi}a zbog sumwe da su se bavili nabavqawem i preprodajom droge. Oni su uhap{eni u srijedu i prilikom pretresa ku}a u kojima `ive policija je prona{la oko 2,3 kilograma amfetamina (spida) i oko 3,5 kilograma skanka, te 161 paketi} skanka spreman za uli~nu prodaju. Pored droge, policija je kod wih prona{la preko 22.000 maraka. N. T.

Policija

Su|ewe Danku Radovanovi}u i drugima uhap{enim u akciji "Fokus"

Vijesti
Doboj

Optu`eni Radovanovi} drogu nabavqao od Kuma
Svjedok Anes Bla`evi} tvrdi da je Danijel Radovanovi} drogu nabavqao od Slobodana Brki}a zvanog Kum, protiv kojeg se ne vodi sudski postupak
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Razbojnik opqa~kao pekaru
DOBOJ - Nepoznato maskirano lice po~inilo je razbojni{tvo nad radnicom pekare "Likaj" u Doboju, u srijedu oko 20 ~asova odakle je ukrao novac. Uvi|ajem je utvr|eno da je napada~ u{ao u pekaru i uz prijetwu no`em, od radnice koja je ~istila pekaru, zatra`io novac. Radnica je otvorila ladicu stola, a razbojnik je uzeo kutiju sa novcem i pobjegao. Sl. P.

Qubogo{ta

Povrije|en suvoza~
QUBOGO[TA - Suvoza~ u automobilu "sitroen" A. V. zadobila je te{ke povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u srijedu na ma gis tral nom pu tu u mjestu Qubogo{ta. Do nesre}e je do{lo kada je L. S. upravqaju}i automobilom "reno klio" dolaskom u nepo sre dnu bli zi nu ras krsni ce u Qubo go {ti, izgubio kontrolu nad vozilom, pre{ao na suprotnu traku i sudario se sa "sitro enom", ko jim je upravqala R. N., saop{teno je ju~e iz policije. G. O.

BAWALU KA - Svje dok tu`ila{tva Anes Bla`evi} (31) iz Prijedora ju~e je u bawalu~kom Okru`nom sudu rekao da je optu`eni Danijel Radovanovi} (37) zvani Dan ko dro gu na bavqao od Slobodana Brki}a koga je zvao Kum i Brke, protiv koga se ne vodi sudski postupak. - Ko li ko sam ra zu mio, Kum mu je bio nekakav {ef i od wega se mogla nabaviti velika koli~ina droge. Taj ~ovjek je mo}an i wemu je bilo te{ko pri}i, nije poslovao nasitno - kazao je Bla`evi}. On je iskaz dao na su|ewu koje se u "predmetu Fokus" vodi pro tiv Ra do va no vi }a i jo{ osam optu`enih za neovla{}enu proizvodwu i promet droge. On je jo{ dodao da je u nekoliko navrata od Brki}a kupovao heroin koji je bio ~ist i boqeg kvaliteta nego kod Radovanovi}a. Bla`evi} je ispri~ao da je tog ~ovjeka vidio nekoliko puta kako donosi drogu Danijelu. - Od Dan ka sam uzi mao drogu jer je on imao svoje pute ve za na bav ku. Me |u tim, ~esto je dobijenu drogu miksao i bila je lo{eg kvaliteta. Dio je on koristio. U maju

Privo|ewe osumwi~enih

FOTO: ARHIVA

sam za 500 maraka kupio 200 grama heroina. Wemu je tu drogu dovezao Brke, a on predao meni - kazao je Bla`evi}. Na tra`ewe predsjednika sudskog vije}a Olge Male{evi} da opi{e Brki}a, Bla`evi} je to u~inio. On je zatim kazao da ga je policija vi|ala sa Brki}em zvanim Kum i da pretpostavqa da su policajci znali ~ime se bavi.

Ju~e je saslu{ano i nekoliko svjedoka koji su, prema optu`nici, kupovali drogu od optu`enih. Sini{a Vu~en je kazao da je jednom od optu`e nog @eqka Jaweto vi }a zvanog [kembo kupio heroin. Darko Ili} je kazao da je od lica pod nadimkom [kemba

kupio drogu, ali da to nije Jawetovi}. Osim Ra do va no vi }a, u "predmetu Fokus" optu`eni su i Mi li vo je Ke re {e vi} (51) koji je punac Radovanovi}u, zatim Goran Baji} (40), @eqko Jawetovi} (37), Amer Zuli} (19), Amir Yihi} (35),

PREMLA]IVAWE
U sudu je taksista @eqko Sumowa ispri~ao da ga je policija pretukla prilikom privo|ewa zbog ovog slu~aja. - Pretukli su me i pitali da li znam @eqka Jawetovi}a. Kazao sam im da ga znam jer sam ga vozio vi{e puta - rekao je Sumowa. Svjedok Nino Kati} tako|e je rekao da su ga policajci pretukli prilikom ispitivawa u vezi sa Jawetovi}em. Predsjednik sudskog vije}a Olga Male{evi} potom je tu`iocu Hani Vrawe{evi} rekla da se ove izjave moraju ispitati i da }e pozvati glavnog tu`ioca da to provjeri. Kazala je da policija ne smije nikoga da tu~e.

SVJEDOK kazao da je Kum mo}an ~ovjek
Okru`ni tu`ilac Hana Vrawe{evi} ovom svjedoku je kazala da ranije nije pomiwao Brki}a i zatra`ila da izjavu da i u tu`ila{tvu. On je na to pristao i dodao da je sve {to je kazao na sudu istina.

Vehid Jaski} (37) Elvedin Veli} (32) i Goran Mirkovi}, svi iz Bawaluke. U pritvo ru su Ra do va no vi}, Jawetovi}, Mali} i Yihi}, a ostali se brane sa slobode. Terete se da su kao grupa preprodavali heroin od po~etka aprila do avgusta ove godine. Heroin je nabavqao Radovanovi} i krio u ku}i Kere{e vi }a, gdje su dro gu pre pa ki va li u mawa pa ko vawa. Drogu su prodavali na podru~ju Bawaluke i Prijedora po cijenama, zavisno od koli~ine, od 20 do 500 maraka. U optu`nici je navedeno da su pojedini optu`eni pola grama heroina prodavali za 20 ili 30 ma ra ka. Sa wima su bi li op tu `e ni i Vla di mir Ba ri {i} (20) i Da vor Ma li} (19) ko ji su priznali krivicu.

Doboj

Ukraden kabl
DOBOJ - Odgovorni radnik "Telekoma" a.d. Doboj prijavio je da su tokom februara u krugu objekta vlasni{ tvo a.d. "Pa vlo vi} Slo bo mir" Bi jeqina u Stani} Rijeci, kod Doboja, presje~ena i ukradena dva PTT-kabla, ukupne du`ine od oko {est metara. Slu`ba a.d. "Telekom" uspostavila je telefonsku mre`u mje{tanima Sjenine Rijeke. Policija je privela po~inioce kra|e. Sl. P.

Provala u sarajevsku katedralu
SARAJEVO - Nepoznati po~inioci no}as su nasilno u{li u kancelariju i katedralu Srca Isusova u Sarajevu, gdje su pri~inili veliku {tetu, a vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puqi} izrazio je negodovawe zbog "nemilih doga|aja". I u katedralu i `upnu kancelariju za vrijeme istrage do{ao je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puqi} koji je rekao da pre~este provale u vjerske objekte stvaraju nesigurnost, javila je Srna. Uvi|ajem je ustanovqeno da je nepoznati provalnik u{ao u katedralu, te pomo}u alata otvorio sve kasice i pri~inio veliku {tetu, a da nije na{ao mnogo novca.

Produ`en pritvor dvojici krijum~ara
SARAJEVO - Sud Bosne i Hercegovine produ`io je pritvor za dva mjeseca osumwi~enima za organizovani kriminal i kri ju m~a rewe li ca Zo ra nu De re ti (27) i Se ja du Su{i}u (31), a Armini Dereta (23) odredio je mjere zabrane, saop{teno je iz ovog suda. Zoran i Armina Dereta iz Biha}a i Sejad Su{i} iz Viki}a terete se da su 22. januara poku{ali da za 25.000 evra prokrijum~are tri osobe albanske nacionalnosti preko BiH u Hrvatsku, u blizini grani~nog prelaza Iza~i}. Tom prilikom mlada `ena sa Kosova se smrzla i preminula. Weno dijete je prona|eno u te{kom stawu, ali je spaseno. N. T.

Protiv Batka 100 svjedoka optu`be
SARAJEVO - Sud BiH potvrdio je optu`nicu protiv Veselina Vlahovi}a Batka, koji se tereti za ubistva, silovawa, te fi zi ~ka i psi hi ~ka zlos tavqawa ci vi la Bo{waka i Hrvata u sarajevskim naseqima Grbavica, Kova~i}i i Vraca 1992. i 1993. godine. Tu`ila{tvo BiH najavilo je saslu{awe vi{e od 100 svjedoka kako bi dokazalo krivicu optu`enog Vlahovi}a. Sud BiH potvrdio je 23. februara optu`nicu i protiv Sa{e Bari~anina, optu`enog za zlo~ine na Grbavici. Bari~anin se tereti da je u julu 1992. godine, zajedno sa Vlahovi}em, ne~ovje~no postupao prema prisilno zato~enim civilima u nasequ Grbavica, nanose}i im fizi~ke i psihi~ke povrede.

16 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Srbija
Ambasador Slova~ke

Jednog dana ~a{a }e se preliti i mo`e nam se desiti da naizgled banalna stvar, kao u Tunisu, izlije radnike na ulice i da sve po~ne. Branislav ^anak, predsjednik Ujediwenih granskih sindikata "Nezavisnost"
FOTO: ARHIVA

Podr{ka Srbiji na putu ka EU
BEOGRAD - Novi ambasador Slova~ke u Srbiji Jan Var{o izjavio je ju~e da }e nastaviti rad svojih prethodnika u podr{ci Srbiji na putu ukqu~ewa u Evropsku uniju. - Slova~ka je spremna da svoja iskustva u pridru`ivawu EU pru`i zemqama zapadnog Balkana, ukqu~uju}i i Srbiju rekao je Var{o na simpozijumu "Slova~ka - partner Srbije na putu ka EU", koji je organizovala Slova~ko-srpska trgovinska komora. Izme|u Slova~ke i Srbije, prema wegovim rije~ima, postoji dobar politi~ki dijalog "koji bi trebalo boqe materijalizovati u privrednoj saradwi".

Sne`ana Malovi}

Na provjeri podaci o "Kolubari"
BEO GRAD - Mi nis tar pravde Srbije Sne`ana Malovi} rekla da se provjerava ju po da ci o po slo vawu "Kolubare" i da }e slu~aj biti pro ce su iran ako se ut vrdi da postoji osnova za to. Malovi}eva je podsjetila da je 2008. po kre nut pret krivi~ni postupak, navode}i da su pret ho dno bi le odba~ene dvije prijave o nezakonitostima u poslovawu tog preduze}a. - O~ekujem da na{i dr`avni organi iza|u sa stavom i da, ako postoji osnovana sumwa, bu de po kre nu ta is traga, da do|emo svi do istine i preduzmemo sve mere - rekla je ministar Malovi}eva.
Bexet Pacoli

Opozicione stranke kosovskih Albanaca najavquju tu`bu

Aerodrom Beograd

Uvode letove Beograd - Dubrovnik

Pacoli izabran bez potrebnog kvoruma
Opozicija i organizacije civilnog dru{tva `ele da ~uju tuma~ewe od Ustavnog suda da li je izbor Pacolija bio u skladu sa Ustavom i Pravilnikom o radu Skup{tine
PRI[TINA - Opozicione stranke kosovskih Albana ca i vi {e ne vla di nih organizacija u Pri{tini najavile su tu`bu Ustavnom su du Ko so va zbog na ~i na izbora Beyeta Pacolija na mjesto predsjednika Kosova tvrde}i da je izabran bez potrebnog kvoruma, prenijeli su ju~e pri{tinski mediji. Sumwe Demokratskog saveza Kosova (DSK), Alijanse za budu}nost Kosova i 18 organizacija civilnog dru{tva se odnose na kr{ewe procedure prilikom izbora kosovskog predsjednika u prva dva kruga glasawa u Skup{tini Kosova. Ni u prvom ni u drugom krugu glasawa, prilikom kojih je potrebno da za predsjedni~kog kandidata glasa dvije tre}ine od ukupno 120 poslanika nije bilo kvoruma po{to je opozicija napustila sjednicu prije glasawa, a u sali je ostalo 67 poslanika. poslanika. Opozicija i organizacije civilnog dru{tva `ele da ~uju tuma~ewe od Ustavnog suda da li je izbor Pacolija bio u skladu sa Ustavom i sa Pravilnikom o radu Skup{tine. Pri{tinski mediji najavquju proteste nevladinih organizacija ako opozicija ne dobije tuma~ewe od suda. ^lan ru ko vod stva DSK Kujtim [aqa isti~e da ~lan 51 Ustava, kao i Zakon o predsjedniku, predvi|aju da u dva prva kruga kandidat za predsjednika treba da osvoji dvije tre}ine glasova od ukupnog broja poslani ka da bi bio izabran. Pa co li je ju ~e pre uzeo predsjedni~ku funkciju od vr{ioca du`nosti predsjednika Jakupa Krasni}ija. Pacoli je izabran u utorak za predsjednika Kosova u tre}em krugu glasawa u kosovskom parlamentu. U Skup{tini Kosova izabrana je i nova vlada, ~iji }e predsjednik i u idu }em ~e tvo ro go di{wem mandatu biti Ha{im Ta~i.

KVORUMA nije bilo ni u jednom krugu glasawa
Taj broj poslanika je zadovoqavao kriterijum za kvorum tek u tre}em krugu glasawa kada je za izbor predsjednika potrebna prosta ve}ina od 61

Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu

FOTO: ARHIVA

BEOGRAD - Hrvatska nacionalna aviokompanija "Kroacija erlajnz" 20. juna ove godine otvara direktnu avionsku liniju Beograd - Dubrovnik dva puta sedmi~no, javili su srpski mediji. Na sastanku predstavnika aerodroma "Nikola Tesla" i "Kroacija erlajnza" postavqeni su temeqi komercijalne saradwe i precizirano je da }e se letovi obavqati dva puta sedmi~no, sa polijetawima iz Beograda ponedjeqkom u 10.50 ~asova i srijedom u 19.40 ~asova. "Kroacija erlajnz" }e ka Dubrovniku saobra}ati turboelisnim avionom najnovije generacije "Bombardier Q400", kapaciteta 76 sjedi{ta, navedeno je u saop{tewu.

Kristofer Del
Ambasador SAD na Kosovu Kristofer Del izrazio je u srijedu razo~arawe ~iwenicom da su pojedini pri{tinski mediji prenijeli privatnu prepisku i telefonske razgovore vo|ene tokom sjednice Skup{tine Kosova. - Tri godine poslije progla{ewa nezavisnosti va{a zemqa bi trebalo da mo`e da se osloni na odgovorne, eti~ke i profesionalne medije - istakao je Del.

DOBRA VIJEST

PRE[EVO
[estogodi{wi dje~ak prona|en je u srijedu uve~e mrtav u selu Miratovac u op{tini Pre{evo. Dje~ak je, kako se saznaje, ubijen no`em, a tijelo je prona{la porodica u pomo}noj zgradi u blizini ku}e.

SREMSKA MITROVICA
U~enicima u Sremskoj Mitrovici za ovu {kolsku godinu iz Fonda Anastasije Stojkovi} odobreno je 28 stipendija. Plan je da se za idu}u {kolsku godinu broj stipendija pove}a na 30, a konkurs }e biti raspisan u oktobru.

Novi zamjenik Ha{ima Ta~ija o saradwi Srbije i Kosova

Lokalna pitawa va`nija od pregovora
PRI [TI NA, NO VI SAD - Novi zamjenik kosovskog premijera Ha{ima Ta~ija Slobodan Petrovi} smatra da su bitnija su{tinska pitawa lokalnih zajednica na Kosovu i qudi koji u wima `i ve od pre go vo ra izme |u Beograda i Pri{tine. - Jasno je da srpska zajednica na Kosovu mnogo o~eku je od pre go vo ra izme |u Beograda i Pri{tine, ali nama je su{tinski prioritet da re{avamo pitawa koja se ti~u lokalne samouprave, svakodnevnih problema s dokumentima, registarskim tabli ca ma, obra zo vawem i zdravstvom - rekao je Petrovi} za novosadske medije. Petrovi}, koji je predsje-

PRONA]I zajedni~ki jezik u interesu gra|ana
dnik Srpske li be ral ne stranke, ka`e da o~ekuje da }e s qudima sa sjevera Kosova i partnerima iz me|unarodne zajednice uspjeti da prona|u zajedni~ki jezik u interesu gra|ana koji tu `ive.

LO[A VIJEST

Srpska liberalna stranka dobila je jedno potpredsje dni ~ko mjes to u novoformiranoj Vladi Kosova i ministarstva - za lokal nu sa mou pra vu, za povratak i zajednice i za socijalnu za{titu. Novoformirana kosovska Vlada ima pet potpredsjednika i 18 ministarstava.

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 17

Autobus sletio s puta na Kosovu
KOSOVSKA MITROVICA - Najmawe devet osoba, me|u kojima ima i sredwo{kolaca, povrije|eno je na Kosovu kada je autobus sletio s puta. Kosovska policija je saop{tila da se nesre}a dogodila ju~e oko 14 ~asova, kada je autobus sletio sa puta, a najmawe devetoro putnika smje{teno je u bolnicu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, prenosi Tanjug. Povrije|eni pristi`u kolima Hitne pomo}i u mitrovi~ku bolnicu.

Nemamo ni{ta protiv EULEX-a, ali na{ stav je da bi taj organ morao da ima ovla{}ewe koje nema i u tom kontekstu se vode razgovori, rekao Cvetkovi}
BEO GRAD - Pre mi jer Srbi je Mir ko Cvet ko vi} rekao je da istragu o trgovini qudskim organima na Kosmetu treba da radi institucija koja }e mo}i da istra`uje u svim dr`avama koje se dovode u vezu sa tim slu ~a jem i oci je nio da EULEX za to nema kapacitet, prenose srpski mediji. - Su{tina problema sa istragom nije u pitawu da li je ovaj ili onaj organ zavisan ili nezavisan nego je pitawe da li on ima autoritet da istra`uje na prostoru vi{e dr`ava - rekao je Cvetkovi} u Skup{tini Srbije, odgovaraju}i ju~e na poslani~ka pitawa u vezi sa izvje {ta jem Di ka Mar ti ja o trgovini organima. Cvetkovi} je rekao da su qudski organi prodavani i van Kosova i Albanije, pa ~ak i van evropskog kontinenta i da zbog toga istragu treba da obavqa organ koji }e mo}i da bude u kontaktu sa svim tim zemqama. - Nemamo ni{ta protiv EULEX-a, ali na{ stav je da bi taj organ morao da ima

EULEX nema nadle`nost za istragu u Albaniji

Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} o trgovini organima

Vijesti
Beograd

Pretu~en voza~ autobusa
BEOGRAD - Pedesetogodi{wi voza~ Gradskog saobra}ajnog preduze}a pretu~en je preksino} u Pe trov ~i }u kod okre tnice autobusa 604, rekla je Tanjugu portparol Crvenog krsta Nada Macura. Vo za~ je za do bio po vredu glave i ramena i bio bez svijesti. Prevezen je u KBC Zemun.

Pri{tina

Bogoqub Kari} na Kosovu
PRI [TI NA - Pre du ze tnik Bo goqub Ka ri} koga Srbija tereti da je o{tetio buyet za 60 miliona evra, boravi na Ko so vu, ali ne mo `e bi ti izru ~en Beogradu zbog nepostojawa saradwe Kosova i Srbi je u oblas ti pra vosu|a, prenose srpski mediji. Kari} ne mo`e bi ti izru ~en, iako je za wim raspisana crvena Interpolova potjernica.

Zasjedawe Skup{tine Srbije

FOTO: ARHIVA

ovla{}ewe koje nema i u tom kontekstu se vode razgovori - rekao je Cvetkovi}. On je rekao da }e Vlada Srbije istrajati na tome da se dobije odgovaraju}i mehanizam koji }e garantovati da istraga

bude sprovedena kompetentno, nepristrasno i do kraja. Dodao je da }e u tome u~estvovati srpski organi. Ministar rada i so ci jal ne po li ti ke Srbije Rasim Qaji} rekao je da je Srbija protiv toga da

istragu sprovodi EULEX, budu}i da nema nadle`nost za istrage u Albaniji i da za{titi svjedoke, ali da je prihvatqivo da EULEX sa svojim kapacitetima preuzme proces daqeg procesuirawa, a da istragu vodi nezavisni me|unarodni tu`ilac.

NEMAJU potrebna ovla{}ewa
On je dodao da se pitawe trgovine qudskim organima

ne smije politizovati i dodao da Srbija treba da poku{a da obezbijedi podr{ku u UN za formirawe mehanizma koji }e omogu}iti da taj slu~aj dobije i sudski epilog. Ras pra vu o Mar ti je vom izvje{taju inicirala je opoziciona Srpska radikalna stranka, koji su zatra`ili da istragu sprovedu organi Srbije u saradwi sa organima Albanije, a da UN, ako to Albanija odbije, izvr{i na wu pritisak da sprovede tu istragu.

Novi Sad

Oboqeli нa ispitivawu
NOVI SAD - Osamdese tak pa ci je na ta kod kojih je u toku ispitivawe da li su oboqeli od no vog gri pa H1N1 nalazi se u Klini~kom centru Vojvodine u Novom Sadu, prenose agencije. U Op {toj bol ni ci u Pan~evu takvih pacijenata je 36, dok ih je devet smje{teno u zrewaninsku bolnicu.

KADROVSKE PROMJENE
Cvetkovi} je najavio da }e do kraja sedmice biti odlu~eno da li }e Vlada Srbije biti rekonstruisana kadrovskim promjenama ili smawewem broja ministarstava i da su obje opcije "jo{ na stolu". Rekao je da bi smawewe broja resora u Vladi Srbije vjerovatno bi bilo efikasnije, ali bi, dodao je, zbog toga morao da se mijewa koalicioni sporazum, kao i Zakon o Vladi i buxet.

Mirko Cvetkovi}

Zarade

Edita Tahiri predvodi tim Pri{tine
PRI [TI NA - Ko sov ski pre mi jer Ha {im Ta ~i odlu ~io je da de le ga ci ju Pri {ti ne u pregovorima sa Beogradom o prakti~nim pitawima predvodi zamjenica premijera Edita Ta hiri. Saop{tavaju}i ovu odluku, Vlada Kosova je ocijenila da je budu}i dijalog sa Beogradom na dobrobit svih gra|ana regiona. - Di ja log Ko so va kao ne za vi sne i su ve re ne dr`ave sa svim susjednim zemqama ukqu~uju}i i Srbiju i rje{ewe prakti~nih problema je na dobrobit svih gra|ana regiona i predstavqa vrijednost i evropski standard - navodi se u saop{tewu Vlade Kosova.

Policija spre~ava {verc stoke
BUJANOVAC - Policija je na administrativnoj liniji prema Kosovu i Metohiji ove godine sprije~ila {verc 36 grla stoke koja je oduzeta i smje{tena u karantin, javili su srpski mediji. Direktor Veterinarske stanice Bujanovac Miodrag Milkovi} rekao je da iz op{tina Bujanovac i Pre{evo prema Kosovu i Metohiji policija godi{we zaplijeni oko 200 grla stoke, naj~e{}e goveda, ovaca i kowa. - Ima svih oblika {verca, od ve}ih koli~ina stoke koje se prevoze kamionima, do poku{aja pojedina~nih ilegalnih prelazaka, kao i slu~ajeva da `ivotiwe budu pu{tene da same pre|u administrativnu liniju, gde ih sa druge strane neko ~eka - kazao je Milkovi}.

Sud razmatrao `albe na presude
BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu razmatrao je ju~e `albe na presudu kojom je Mali{a Jevtovi} osu|en na 40 godina zatvora zbog svirepog ubistva trogodi{we Katarine Jankovi}, sredinom jula 2005. godine, a wena majka Ana Filipovi} na 37 godina zbog pomagawa u ubistvu. Odluku da li }e ovu presudu potvrditi ili preina~iti, sud }e donijeti naknadno. Ako prvostepena odluka bude potvr|ena, za Filipovi}evu }e to biti pravosna`na presuda i ona }e biti upu}ena na izdr`avawe kazne, dok }e Jevtovi} imati pravo na jo{ jednu `albu u tre}em stepenu.

U {trajku 40 odsto {kola
BEO GRAD - Za po sle nima u {kolama koji su nas ta vi li {trajk po slije potpisanog protoko la, za ra de }e bi ti obra~unavane prema ~asovima efektivnog rada, re kao je po mo }nik ministra prosvjete Zoran Kosti}. Podaci Ministarstva prosvete govore da je u za ko ni tom {traj ku ne {to vi {e od 40 od sto {kola.

18 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Region
Dr`avna izborna komisija Makedonije

Ta ma}eha za trojicu branilaca, koji su govorili o meni, obezbijedila je putem zakona o pravima hrvatskih branilaca iz 2005. respektabilne penzije. Jadranka Kosor, predsjednik Vlade Hrvatske

Predsjednik podnio ostavku
SKOPQE - Predsjednik Dr`avne izborne komisije Makedonije Aleksandar Novakovski podnio je ostavku, za koju se odlu~io kako bi za{titio kredibilitet DIK-a, prenosi Srna. - Imaju}i u vidu posqedwa de{avawa, u potpunosti je ugro`ena moja nepristrasnost i povjerewe, koje mora posjedovati svaki predsjednik DIK-a, smatram da treba da se povu~em sa funkcije u interesu za{tite kredibiliteta DIK-a i mog dosada{weg profesionalnog anga`mana - pi{e Novakovski u ostavci upu}enoj predsjedniku parlamenta Trajku Veqanovskom. On je dodao da je DIK ispunio sve predvi|ene ciqeve i da je spreman za sprovo|ewe izbora kada odlu~i Sobrawe.

Krivi~na prijava hrvatskog dobrovoqca protiv potpredsjednika Sabora
FOTO: ARHIVA

Hap{ewe u Makedoniji
SKOPQE - Makedonska policija uhapsila je tri plesa~i ce, od ko jih su dvi je iz Srbije i jedna iz Bugarske, koje su ilegalno radile u ugosti teqskom obje ktu u Gostivaru, na zapadu zemqe, javili su makedonski mediji, a prenosi Srna. Tri djevojke i vlasnik lokala "Bakardi" u Gostivaru Y. F. privedeni su i zadr`ani

Uhap{ene tri plesa~ice
na razgovoru u policijskoj stanici. Mediji su javili da se provjerava i anga`ovawe tri makedonske dr`avqanke, koje su u srijedu uve~e zate~ene u objektu "Bili 97" u tetovskom selu Dobridol. Policija sumwa da su djevojke bile ilegalno zaposlene, a ispituje se i wihova eventualna umije{anost u prostituciju.

Zovak: [eks je ratni zlo~inac
ZAGREB - Potpredsjednika Hrvatskog sabora Vladimi ra [e ksa, ko ga je ju ~e Dr`avno tu`ila{tvo oslobodilo sumwe za zlo~ine u Osijeku, o~ekuje nova krivi~na prijava i to zbog stradawa u Mirkovcima, kada je poginulo deset pripadnika ZNG-a, prenose hrvatski mediji. Kaznenu prijavu podnije}e hrvatski dobrovoqac Ivan Zovak, koji je 1991. godine bio pred sje dnik ta da{we Skup{tine op{tine @upawa i koji ga direktno optu`uje da je obavijestio Jugoslovensku narodnu armiju o napadu ZNG-a, zbog ~ega je poginulo deset pripadnika Hrvatske vojske. Na to se odlu~io poslije dvadeset godina jer, kako ka`e, o pogibiji deset pripadni ka ZNG-a }u ta lo se do sada, a akteri ove pri~e ve} su poku{ali da ga ubiju prije dvadeset godina. I danas je Zovak u strahu za svoj `ivot, a zbog svega, pa i li~nog iskustva, ne vjeruje hrvatskom pravosu|u jer smatra da je wegov glavni kreator ba{ [eks.

Vladimir [eks

Ako me ubiju, `elim da hrvatska javnost zna da je to po [eksovom nalogu. Istina, iz drugog poku{aja jer je i 1991. godine imao namjeru da me ubije, rekao Zovak
Hrvat ske, pro sli je |e na je hrvatskim medijima da bi bila javno objavqena. - Ako se meni uskoro dogodi ne{to lo{e, ako me, na pri mjer, ubi ju, `e lim da hrvatska javnost zna da je to po nalogu Vladimira [eksa. Istina, iz drugog poku{aja jer je i 1991. godine imao namjeru da me ubije - barem mi je tako sam rekao - rekao je Zovak. Prema Zovakovim rije~ima, desetorica pripadnika ZNG-a ubi je na su 22. ju la 1991. godine i isti~e da je glavni i odgovorni krivac [eks, tada{wi predsjednik Kriznog {taba Slavonije i Barawe, a uz wega i pokojni pukovnik Frawo Peji}, tada{wi vojni komandant za isto podru~je, koga je [eks postavio na to mjesto. - [eks je, bez obzira na to {to je tada predsjednik Tu|man za bra nio bi lo ka kve akcije, organizovao akciju "~i{}ewa sela Mirkovci" tvrdi Zo vak do da ju }i da je [eks direktno zapovijedao akcijom da bi poslije debakla "zbrisao". O preciznijim detaqima kako je [eks obavijestio suprotnu stranu Zovak nije htio jo{ da govori, ali je rekao da su to zapravo prava pitawa za glavnog dr`avnog tu`ioca Mladena Baji}a, kome bi dao konkretne dokaze nakon {to se pokrene istraga.

Zdravko i Vi{wa Pevec

ZOVAK i danas strahuje za svoj `ivot
Upravo zbog toga kaznena prijava protiv [eksa, prije ne go {to do |e na adre su tu `i la{ tva Dr`a vnog

Vrhovni sud prihvatio `albu

Zdravku i Vi{wi Pevec prijeti pritvor
ZAGREB - Vrhovni sud Hrvatske prihvatio je `albu na rje{ewe @upanijskog suda u Bjelovaru, koji je pustio Zdravka i Vi{wu Pevec da se brane sa slobode, potvrdio je hrvatskim medijima u telefonskom razgovoru advokat Pevecovih Veqko Miqevi}. On je rekao da je uputio odgovor na `albu dr`avnog tu`ioca Vrhovnom sudu, ali da je sud taj odgovor odbacio u startu jer se prema zakonu ne mo`e podnijeti odgovor na `albu za rje{ewe, ve} samo na `albu za presudu. Odlukom Vrhovnog suda ~itava stvar ponovo seli na @upanijski sud u Bjelovaru, koji bi trebalo da o ponovnom pritvarawu Pevecovih odlu~i na sjednici u ponedjeqak, 28. februara.

SVJEDOCI
Za svjedoke koji bi mogli da svjedo~e o [eksovoj umije{anosti u stradawe hrvatskih vojnika Zovak poziva tada{weg ministra odbrane Martina [pegeqa, tada{weg ministra unutra{wih poslova Josipa Boqkovca, komandanta ZNG-a Martina Matkovi}a i komandanta ~ete ZNG-a Zorana Matkovi}a, koji je rawen u toj akciji.

DOBRA VIJEST

IMOTSKI
Nepoznati po~inilac ukrao je iz dvori{ta osnovne {kole u Krivodolu kod Imotskog bistu hrvatskog pjesnika Tina Ujevi}a. Pretpostavqa se da je kradqivac bistu ukrao kako bi je prodao na otpadu `eqeza. Policija traga za po~iniocem.

Po~iwe istraga protiv pilota
KARLOVAC - Dr`avno tu`ila{tvo u Karlovcu podnijelo je istra`ni zahtjev protiv dvojice pilota hrvatskih vojnih aviona "mig 21" zbog sumwe da su po~inili krivi~no djelo protiv op{te bezbjednosti u slu~aju pro{logodi{weg sudara aviona kod Sluwa. Karlova~ko `upanijsko dr`avno tu`ila{tvo podnijelo je zahtjev istra`nom centru Suda u Karlovcu protiv 37-godi{weg i 33-godi{weg pilota, prenosi RTS.

Poslije sudara dva aviona "mig 21" kod Sluwa

KOTOR
Udru`ewe gra|ana "Gorska jedra" iz Kotora proslijedilo je dr`avnim institucijama projekat sanacije sredwovjekovnih utvr|ewa u Crnoj Gori. Akcenat je na ure|ewu austrougarskih utvr|ewa Mogren kod Budve i Gora`da kod sela Mirac.

LETJELI na na~in koji nije ranije dogovoren
U saop{tewu objavqenom na internet stranicama Tu`i la{ tva na vo di se da su wih dvojica upravqaju}i avionima protivno Pravilniku o letewu aviona "pristali da dovedu u opasnost `ivot qudi

LO[A VIJEST

i imovinu ve}eg obima". - Prvoosumwi~eni je letio na na~in koji nije ranije dogovoren i nije javqao svoje manevre pratiocima. Kako je istovremeno manevar bez izvje{tavawa izvodio i drugoosumwi~eni, iako nije vidio vo|u grupe, usqed toga do{lo je do sudara aviona i do lansirawa raketa iz lansera desnog kri la avi ona drugoosumwi~enog - navelo je Tu`ila{tvo.

U saop{tewu se podsje}a da su dijelovi raketa ranili Mariju Klipa koja je u vrijeme nesre}e radila u poqu. Dva aviona Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva "mig 21" sru{ila su se septembra 2010. godine tokom vojne vje`be kod Sluwa, na Kordunu. Oba pilota su se uspje{no katapultirala. Zbog ove nesre}e Hrvatska je ostala bez pola svojih ispravnih aviona.

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 19

Svijet

TOP STORIES CNN
Biv {i egi pat ski mi nis tar in for mi sawa Anas al-Fe ki i {ef dr`a vne te le vi zi je Osa ma el-[e ik uha p{e ni su ju ~e zbog ko rup ci je, sa op {ti li su izvo ri iz slu `be bez bje dnos ti. Ova dvo ji ca su uha p{e na ju ~e uju tro u svo jim ku }a ma na osno vu na lo ga fi nan sij skog tu `i oca.

Preokret u libijskoj revoluciji

Vijesti
"Al-Kaida"

Kontranapad Gadafijevih snaga
Snage bezbjednosti lojalne Gadafiju napale opozicione formacije koje kontroli{u grad Misrata. Napadnuti i demonstranti ulogoreni u xamiji

Nudi pomo} u prevratu
NIKOZIJA - Islamska teroristi~ka organizacija "Al-Kaida" je u preksino}nom saop{tewu obe}ala pomo} pobuwenicima u Libiji. "Al-Kaida" }e "dati svu svoju pomo}" za ru{ewe vo|e libijske revolucije pukovnika Moamera Gadafija, pi{e u saop{tewu.

Jemen

Predsjednik {titi demonstrante
Demonstranti preuzimaju vojno naoru`awe

Zapaqena policijska stanica u Bengaziju

FOTO: AGENCIJE

BENGAZI - Snage lojalne libijskom vo|i Moameru Gadafiju pokrenule su ju~e kontranapad na va`ne gradove u blizini prestonice Tripolija pod kontrolom opozicije koja je ranije zauzela i isto~ne dijelove zemqe, uz granicu sa Egiptom, oko Bengazija i Tobruka, kao i du` obale Mediterana, javile su agencije. Snage bezbjednosti lojalne Gadafiju napale su opozici one for ma ci je ko je kontroli{u grad Misrata, oko 200 ki lo me ta ra is to ~no od Tripolija, i u tom napadu je poginulo vi{e qudi, ispri~ao je jedan o~evidac agenciji Rojters telefonom. Sukob je izbio u blizini aerodroma i Gadafijeve snage su uspostavile kontrolu nad tom obla{}u, ali opozicione snage su poku{ale da ih poti-

snu. Centar Misrate, koji je od aerodroma udaqen oko tri kilometra, ve} nekoliko dana kontroli{u opozicione snage i tamo je mirno. Jedinica libijske vojske lojalna Gadafiju napala je ju~e yamiju u Az-Zavijahu, 50 kilometara zapadno od Tripolija protivavionskim raketama i automatskim oru`jem po{to su an ti vla di ni de mon stran ti

odbili da napuste tu oblast, saznao je AP od jednog o~evica. U tom napadu je stradao veliki broj demonstranata koji su se ulogorili u yamiji i ispred we, ali o~evidac nije mogao da ka`e koliki je ta~an broj `rtava. Arapska televizija "AlYazira" prikazala je snimke policijske stanice u Az-Zavijahu koja gori i oko 20 tijela sa rukama vezanim na le|ima. Ta televizija je objavila da se radi o tijelima policajaca koji su strijeqani zato {to su odbili da pucaju na demonstrante.

Rojters dva egipatska radnika koja su pobjegla u susjedni Tunis. Oni su radili na gradili{tu u Zuari i ispri~ali su da u tom gradu nema ni traga od policije i vojske ve} da se on nalazi pod kontrolom "narodnih odbora" naoru`anih automatskim oru`jem. - Narod je preuzeo kontrolu. Po li cij ske sta ni ce su spaqene i proteklih dana nisam vidio ni policiju ni voj-

sku - rekao je egipatski radnik Ahmed Osman. Me|unarodna federacija za qudska prava je saop{tila da je najmawe 700 qudi poginulo u Libiji od po~etka protesta prije vi{e od sedam dana, "Hjuman rajts vo~" je objavio da broj `rtava iznosi 300, dok je ita li jan ski mi nis tar spoqwih poslova Franko Fratini izjavio da je informacija o 1.000 poginulih vjerodostojna, ali da nije potpuna.

DUBAI - Predsjednik Jemena Ali Abdulah Saleh naredio je snagama bezbjednosti da za{tite demonstrante koji tra`e okon~awe wegove 32 godine duge vlasti, saop{tio je ju~e jemenski ata{e za {tampu u Va{ingtonu. "Saleh je naredio snagama bezbjednosti da sprije~e sve sukobe i direktnu konfrontaciju izme|u pristalica i protivnika vlade", navedeno je u saop{tewu koje prenosi Rojters.

SUKOB IZBIO u blizini aerodroma
Opo zi ci ja je za uze la i grad Zuara, koji se nalazi oko 120 ki lo me ta ra za pa dno od Tripolija, rekla su agenciji

[oping
Supruga predsjednika Libije Moamera al Gadafija, Safija, boravila je u Be~u u {opingu u vrijeme kada su izbili nemiri u wenoj zemqi, objavio je be~ki dnevnik "Esterajh". List tvrdi da je protekle sedmice, "na nekoliko dana" Safija odsjela u jednom luksuznom be~kom hotelu u centru grada. Jedan neimenovani biv{i slu`benik ambasade Libije u Austriji kazao je tom be~kom listu da je ona doputovala u pratwi 20 tjelohraniteqa, vi{e `ena i djece.

Gadafi odgovoran za Lokerbi
STOK HOLM - Li bij ski li der Mo amer el Ga da fi na vo dno je na re dio da se iz vr{i bomba{ki napad u avionu kompanije "Pan Am" iznad {kotskog grada Lokerbija, izja vio je biv {i mi nis tar pra vo su |a te sje ver noa fri ~ke zemqe Mus ta fa Ab delYalil. Abdel-Yalil, koji je podnio ostavku po~etkom sedmice zbog nasilnog ugu{ewa protesta u Libiji, rekao je da posjeduje "dokaz da je Gadafi naredio" bomba{ki napad u kojem je 270 qudi iz gu bi lo `i vot, pre no si {vedski dnevnik "Ekspresen".

Ministar protiv prijema izbjeglica
BERLIN - Wema~ki ministar unutra{wih poslova Tomas de Mezijer izjasnio se ju~e protiv prijema izbjeglica iz Sjeverne Afrike u Wema~ku, odnosno Evropsku uniju. On je ju~e ujutro, u jednoj emisiji televizije ZDF, ukazuju}i da najve}i broj izbjeglica ~ine, zapravo mladi qudi, rekao da bi se EU morala pobrinuti da se tim qudima ponude stabilni odnosi i perspektiva u Sjevernoj Africi. - Ne treba organizovati kolone izbjeglica, ve} omogu}iti pomo} za izgradwu - rekao je de Mezijer, ocijeniv{i to kao nu`nost.

20 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Gruzijska policija

Sprije~ena eksplozija ispred TV stanice
TBILISI - Gruzijska policija saop{tila je ju~e da je uspjela da sprije~i napad kriminalne grupe koju podr`ava Rusija tako {to je otkrila i deaktivirala dvije bombe postavqene ispred privatne televizijske stanice Imedi, javio je AP. Bombe su prona|ene kasno preksino} ispred Imedi TV, nacionalne televizije, koja je izazvala paniku me|u qudima pro{log marta kada je emitovala izmi{qenu reporta`u o po~etku ruske invazije. Ministarstvo unutra{wih poslova je saop{tilo da su bombe postavili ~lanovi kriminalne grupe, ~iji su pripadnici prije tri mjeseca uhap{eni zbog sumwi da su izvr{ili seriju napada, ukqu~uju}i i napade na ameri~ku ambasadu i glavnu `eqezni~ku stanicu, kada je ubijena jedna osoba, prenio je AFP.

Hilari Klinton

Sve lo{ije u Iranu
VA[INGTON - Ameri~ki dr`a vni se kre tar Hi la ri Klinton izrazila je duboku zabrinutost zbog, kako je navela, pogor{awa stawa qudskih prava u Iranu i pozvala vlasti u Teheranu da oslobode politi~ke zato~enike i prestanu sa progonom etni~kih i vjerskih mawina, prenijele su agencije. - U proteklih deset dana bili smo svjedoci hrabrosti hiqada Iranaca koji su jo{ jednom iza{li na ulice da bi iskoristili svoje fundamental no pra vo na mir no okupqawe i izra `a vawe. Svijetu je jasno dato na znawe da Iran svojim gra|anima uskra}uje ista fundamentalna prava kojima aplaudira drugdje na Sredwem istoku - isti~e se u saop{tewu.
Novinari na meti organizovanog kriminala

Mafija i karteli prijete novinarima
Od zavr{etka Hladnog rata mafija, narko-karteli i paravojne grupe koje se bave krijum~arewem velikih razmjera, najve}e su "ubice" medijske slobode
PARIZ - U protekloj deceniji ubijen je 141 novinar u svijetu u napadima organizovanog kriminala, koji je danas najve}a pojedina~na prijetwa medijskoj slobodi, upozorili su ju~e Reporteri bez granica (RSF) i pozvali kolege po struci na razmjenu informacija i udru`ivawe da bi se suprotstavili toj opasnosti. - Mafija i karteli najve}a su prijetwa medijskoj slobodi {irom svijeta - pi{e u tematskom izvje{taju ove organizacije sa sjedi{tem u Pari zu, te se is ti ~e da je to "tran sna ci onal na po ja va", prisutna na svim kontinentima. Od za vr{et ka Hla dnog rata mafija, narko-karteli i paravojne grupe koje se bave krijum~arewem velikih razmjera, najve}e su "ubice" medij ske slo bo de. Oni su odgovorni za vi{e ubistava novinara nego represivni re`imi i diktature u svijetu, navodi RSF. Organizovani kriminal sna`na je paralelna ekonomija s ogromnim uticajem na legalnu ekonomiju, smatraju Reporteri. Od 1998. do 2009. organizovani kriminal svake je godi ne za ra dio mi li jar du dolara krijum~arewem oru`ja, a 32 milijarde dolara krijum~arewem qudi (ilegalnom imigracijom i prostitucijom). Nadaqe, zaradilo se 65 milijardi dolara trgovinom opijumom, a samo kokainom 88 milijardi dolara. - Kako su mafija i organi zo va ni kri mi nal neu hvatqivi i ne pris tu pa ~ni medijima, oni nisu samo fizi~ka prijetwa bezbjednosti samih novinara, oni su priod 2000, a 11 ih je nestalo od 2003. Na Filipinima je organizovani kriminal odgovoran za ve}inu od 142 ubistva novinara od pada diktatora Ferdinanda Markosa 1986, navodi RSF.

Izvje{taj Reportera bez granica

Izrael bombardovao Gazu

Rawena tri Palestinca
TEL AVIV - Tri pripadnika Islamskog yihada rawena su u izraelskom bombardovawu grada Gaze, odmazdi za raketirawe juga Izraela, rekli su palestinski izvori, a izraelska armija je potvrdila udar. Dvije raketa tipa "grad" ispaqene su navodno na Ber [evu, ali je samo jedna pala u taj izraelski grad, pogodila jednu zgradu u stambenom dijelu, prouzrokovav{i {tetu. To je prvi put da je Ber [eva pogo|ena jo{ od tronedjeqne izraelske vojne ofanzive na pojas Gaze, zapo~ete krajem decembra 2008. godine. Izraelska armija je navodno izvela dodatnu odmazdu kasnije pretpro{le no}i, ga|aju}i vi{e mjesta u pojasu Gaze.

NA FILIPINIMA ubijena 142 novinara
Izvje{taj je pokazao da mediji nisu ujediweni u borbi pro tiv or ga ni zo va nog kriminala, a prijetwe kojima su novinari izlo`eni, wihova izolovanost, nedostatak sredstava i wihova borba da obja ve ek sklu zi vnu vi jest uni{tili su istra`iva~ko novinarstvo, pi{e RSF. Novinari su toga svjesni i to je bila tema lawskog foruma u Ostinu (Teksas), navode Re por te ri te po zi va ju novinare da se udru`e, da razmjewuju informacije, ~ime }e oja~ati nezavisnost i sprije~iti da "mutni finansijski interesi uti~u na ure|iva~ku politiku" wihovih medija.

Reporteri bez granica brane novinare

jetwa istra`iva~kom radu samih novinara - pi{e RSF te isti~e Meksiko, gdje su narko-karteli ubili 69 novinara

ZA[TITA
Reporteri bez granica su organizacija koja putem svojih podru`nica u cijelom svijetu brani novinare i zaposlene u medijima, koji su zatvarani i mu~eni zbog svog rada, finansijski poma`e wihove porodice, bori se za medijsku slobodu i protiv cenzure te poma`e u poboq{awu prava u medijskom sektoru.

Pqa~ka{i u akciji u Krajst~er~u
KRAJST^ER^ - U Krajst~er~u na Novom Zelandu, koji je u uto rak po go dio zemqotres ja~ine, 6,3 stepena Rihterove skale, usmrtiv{i najmawe 98 qudi, do sada je opqa~kano desetak ku}a, a me|u opqa~kanim predmetima nalaze se i agregati za snabdijevawe strujom, saop{tila je policija. Komandant policije Dejv Klif kazao je da }e u grad i prigradska naseqa idu}ih dana do}i veliki broj policajaca i da }e se u akciju protiv lopova ukqu~iti i australijska policija i novozelandski vojnici koji u~estvuju u spasila ~kim ope ra ci ja ma u tom gradu.

U zemqotresu na Novom Zelandu do sada stradalo 98 qudi

UNI[TENO na hiqade zgrada
U Krajst~er~u i okolini uni{teno je na hiqade zgrada, me|u kojima je mnogo starih ku}a u Litltonu, luci koja se nalazi sjeveroisto~no od Krajst~er~a i bli`e je epicentru zemqotresa, javio je AP.

Enda Keni, lider irske partije "Fajn gael", tokom predizborne kampawe odr`ao je govor u gradu Dongalu.

Vi{e stotina stru~waka iz SAD, Velike Britanije, Japana, Singapura i Tajvana stiglo je u Krajst~er~ da pomognu lokalnoj policiji i voj sci ka ko bi spa si la ~ke ekipe mogle da pro{ire potragu na mawe zgrade koje jo{ nisu pregledane. Polovina grada i daqe nema vode, a u drugoj polovini postoji mogu}nost zaga|ewa, pa zato svi stanovnici moraju da prokuvaju vodu prije nego {to je upotrijebe za pi}e, prawe ili kuvawe, kazao

je gradona~elnik Krajst~er~a Bob Parker. [irom grada je raspore|eno 14 cisterni sa vodom, a lokalne vlasti su apelovale na stanovnike da ne povla~e vodu u toaletu i da ne koriste tu{, naveo je AP. Struju je dobilo 75 odsto grada, ali popravke na ostatku elektri~ne mre`e mogle bi potrajati vi{e sedmica. Nastava u {kolama je obustavqena, a stanovnicima je savjetovano da ostanu kod ku}e dok traje spasila~ka operacija.

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 21

Britanski sud se izjasnio o "slu~aju Asan`"

Vijesti
Jemen

Osni va~ "Vi ki li ksa" bi }e izru ~en [ved skoj
Asan`ovi advokati se usprotivili takvoj odluci suda, rekav{i da u [vedskoj wihov klijent ne}e imati pravedno su|ewe i najavili da }e ulo`iti `albu
LONDON - Britanski sud odo brio je ju ~e izru ~ewe osniva~a "Vikiliksa" Yuli ja na Asan `a [ved skoj, gdje je optu`en za seksualno zlostavqawe, javio je AP. Asan`ovi advokati su se usprotivili takvoj odluci vilnosti, a neki ~ak vjeruju da se radi o ameri~koj zavjeri ko ja ima za ciq da se tri de set de ve to go di{wi Australijanac stavi iza re{e ta ka ili da se na ru {i wegov ugled, u znak odmazde zbog toga {to je "Vikiliks" objavio tajnu ameri~ku diplomatsku prepisku. Me|utim, advokati dvije [ve |an ke, ko je je Asan`, na vo dno, se ksu al no zlos tavqao to kom bo rav ka u [vedskoj u avgustu pro{le godine, kao i {vedske vlasti, to demantuju. Jedna [ve|anka ga je optu`ila da je seksualno uznemi ra vao ta ko {to je ignorisao wen zahtjev da koristi kondom za vrijeme seksual nog odno sa, a druga da je imao odnos sa wom dok je spavala i da nije koristio kondom.

Udavili se imigranti
SA NA - ^e trde set devet somalskih imigra na ta uda vi lo se u Aden skom za li vu, ne daleko od ju`ne obale Jemena, kada se wihov brod pre vrnuo usqed jakog vjetra, saop{tilo je ju ~e je men sko Mi nis tar stvo unu tra{wih poslova. Nekoliko qudi je uspjelo da dopliva do obale i oba vi jes ti lo kal ne vlasti o nesre}i.

Avganistan

Ubijeno pet civila
KA BUL - U na pa du iz bor be nog he li kop tera NATO-a navodno je ubijeno pet civila, ukqu~u ju }i dvo je dje ce, na sje ve ro is to ku Av ga nis ta na, izja vio je ju~e lokalni zvani~nik Mu la Mu ha med Oma ri. Pre ma wego vim ri je ~i ma, na pad se dogodio u ranim jutarwim ~a so vi ma dok su se ci vi li pewali uz pla ni nu idu }i u lov na ptice u podru~ju Ala Saj u oblasti Kapisa.

Pristalice osniva~a "Vikiliksa" nezadovoqne odlukom suda

FOTO: AGENCIJE

suda, rekav{i da u [vedskoj wihov kli jent ne }e ima ti pravedno su|ewe i najavili da }e ulo`iti `albu, prenio je Rojters. Osniva~ "Vikiliksa", veb-sajta koji je objavio na hiqade Pritvor povjerqivih ameri ~kih di plo Asan` je uhap{en 7. decembra u m a t s k i h Londonu i sada se nalazi u ku}nom podataka, tvrdi pritvoru do dono{ewa odluke suda, da je nevin i da na koju obje strane imaju pravo su optu`be dvije `albe. `e ne pro tiv wega dio politi-

~ke namje{taqke. Asan` najvi{e strahuje od toga da bi SAD mogle da ubijede Stokholm da ga izru~i ameri~kim vlastima, koje bi potom mogle da ga osude i na smrt.

NA SUDU zbog dvije [ve|anke
To kom tro dne vnog pre tre sa, odr`a nog po ~et kom mjeseca, Asan`ova strana je tvrdi la da {ved ski tu `i -

oci nisu postupili pravilno podnose}i zahtjev za wegovo izru~ewe, dok je {vedska vlada iznijela argument da je tra`ila ek stra di ci ju tek po slije niza neuspje{nih po ku {a ja da on bu de ispitan. Asan` i wegove pristalice tvrde da je slu~aj protiv wega pun Asan` dolazi n e p r a - na ro~i{te

22 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

3

djevoj~ice

2

dje~aka

U brojnim bawalu~kim buticima sezonski popusti

Sni`ewa obu}e i odje}e do 80 odsto mame kupce
Mnogi se odlu~uju na kupovinu tokom sni`ewa i `ele da potro{e novac na povoqniju garderobu koju mogu da iskoriste i tokom sqede}e sezone, ka`u u bawalu~kim buticima
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

prevoz
Autobuska stanica 090-513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi

U brojnim bawalu~kim pro da vni ca ma gar de ro be ve} neko vrijeme traju sezonska sni`ewa cijena, i to od de set do ~ak 80 od sto. Mnogi prodavci zadovoqni su prodajom artikala, ali i kupci, koji po mnogo pristupa~nijim cijenama mogu se bi da priu {te du go `eqeni komad odje}e. U buticima smje{tenim u Robnoj ku}i "Boska" vlasnici radwi se takmi~e koji }e od wih ponijeti epitet najatraktivnijeg za kupce, a skoro sve su oblijepqene natpisima "sni`eno" i "totalna rasprodaja". Iako je stigao dio no ve, proqe }ne ko le kci je, jo{ traje sni`ewe na veliki broj cipela, majica, yempera, doweg ve{a... - Uvijek nam neko svrati, priupita za sni`enu garderobu. Mnogi se odlu~uju na kupovinu tokom sni`ewa i `ele da potro{e novac na povoqniju garderobu koju mogu da iskoriste i tokom sqede}e sezone. Potencijalni kupci mogu nabaviti ko{uqe po 20 i 10 KM, yempere po 15 i 20 KM, pantalone koje su ko{tale 80 KM sada je mogu}e kupi ti za 60 KM. @en ske cipele ~ija je vrijednost bila 60 sada su sni`ene na 30

Na izlozima ~esti natpisi o sni`ewima ili totalnoj rasprodaji

FOTO: G. [URLAN

KM, cijena doweg ve{a koji je bio 20 KM "spala" je na svega nekoliko maraka - istakli su u jednom od butika u "Boski". Trgovac u butiku "Jelena {op" Dragana Kantar je istakla da je i kod wih aktuelno sni`ewe zimske kolekcije ko{uqa, `enskih kompleta, pantalona... - Cijena pantalona je sa 45 KM sni`ena na 35 KM, sukwe koje su se kretale od 45

do 70 KM sada ko{taju od 25 do 55, ko{uqe su ko{tale od 50 do 70 KM, a sada se prodaju po 35 i 50 KM. Na sni `ewu su i majice. Kompleti ~ija je cijena bila 240 maraka za vrijeme ove akcije mogu se prona}i i za 150 KM - pojasnila je Kantarova. U prodavnici cipela i ko`ne galanterije "Orfej" re kli su nam da im sva ko dnevno dolaze mladi koji po znatno ni`im cijenama pa-

zare brendirane cipele ili ~izme.

POJEDINA garderoba trenutno nekoliko maraka
- @enske ~izme su u sezoni ko{tale, na primjer, 705 maraka, a sada ih prodajemo za 199 maraka, `enske cipele koje su se prodavale za 455 KM na sni`ewu se mogu kupiti za 149 KM. Kada je rije~

BAGATELNE CIJENE
inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Kupci ~esto kupuju robu na sni`ewu

Pored radwi u kojima kupuju oni dubqeg xepa nije mali broj trgovina i butika u kojima se nudi garderoba po bagatelnim cijenama. - Stanovni{tvo zna da se ovdje za svega nekoliko maraka mogu prona}i komadi odje}e koji uz malo ma{te

mogu da se pretvore u prava modna osvje`ewa. Za vrijeme totalne rasprodaje i sni`ewa, pantalone, majice, ko{uqe, tunike… mogu se kupiti za desetak maraka. Isti slu~aj je i sa kompletnom mu{kom konfekcijom - rekli su u butiku "Azel frans".

o mu{kim cipelama, one su se svo je vre me no pro da vale po 600 KM, a sada se mogu kupiti za 199 KM, {to je mnogo povoqnije. Sni`ene su cijene torbi. One koje su u toku se zo ne ko {ta le i vi {e od 1.000 KM sada stoje 875 KM rekla je prodava~ica Sandra Bala} i dodala da u wihovoj istoimenoj radwi u zanatskom centru mu{terije mogu da kupe markiranu `ensku i mu{ku obu}u, i to od 40 do 199 maraka. Bawalu~anka Nikolina Marinkovi} je rekla da rijetko kupuje garderobu i obu}u u sezoni jer je tada wena vri je dnost ve }a i pre ci jewena. - Najvi{e volim velika sni`ewa jer tada uspijem kupiti kvalitetnu, ali i brendiranu odje}u po povoqnijim cijenama - dodala je Marinkovi}eva.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS" QUTA VO@WA 3D - akcija-triler termini: 16.55, 19.00, 22.45 127 SATI - avanturisti~ki termini: 20:30, 22.30 CRNI LABUD - triler termini: 19.15, 21.00 ~as MA^AK U ^IZMAMA - animirani termini: subotom i nedjeqom 12.30, 14.30 ~asova BEZ OBAVEZA - komedija termini: 18.30, 20.30, 22.30 ~asova POSQEDWI EGZORCIZAM - horor termini: 16.30, 22 ~asa GNOMEO I XULIJA - animirani termini: 15.30 RED - akcija re`ija: Robert [ventk termini: 18 ~asova JOGI BIR 3D - animirani, avantura termini: 16.55 ~asova TERMIN - komedija re`ija: Tod Filips termini: 16 UPOZNAJTE MALE FOKEROVE re`ija: Pol Vajc termini: 20 i dodatni termini subotom i nedjeqom u 12.15 ~asova VRLO ZAPETQANA PRI^A - animirani, sinhronizovan re`ija: Nejten Grenou, Bajron Hauard termini: subotom i nedjeqom u 12 ~asova MONTEVIDEO, BOG TE VIDEO - doma}i film re`ija: Dragan Bjelogrli} termini: 18.30, 21.15, subotom i nedjeqom u 13 ~asova NARODNO POZORI[TE RS "Divqe meso", drama Gorana Stefanovskog, ve~eras u 20 ~asova "Jedinica sa suncobranom" predstava dramske sekcije bawalu~ke Gimnazije, Velika scena ponedjeqak u 18 i 17.30 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba - "Jasenovac" Istorijska izlo`ba Vrbaska banovina Izlo`ba "15 godina od potpisivawa Dejtonskog mirovnog sporazuma" NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA RS Izlo`ba "Trajawe Skendera Kulenovi}a i Me{e Selimovi}a" autora Danke Deli}, grafi~ki dizajn i priprema plakata Borislav Stan~evi} GALERIJA "UDAS" Izlo`ba slika Igora Sredojevi}a traje do 1. marta.

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 23

Tambura{i pobrali aplauze Prijedor~ana
Gradski tambura{ki orkestar Bawaluka pobrao je aplauze na koncertu u prepunom pozori{tu u Prijedoru. Prema rije~ima predsjednika orkestra Spomenka Guzijana, publika je podjednako u`ivala u izvedbama [ubertove serenade i melodijama gradske i narodne muzike. - U drugom dijelu programa publici se predstavio na{ orkestar pod dirigentskom palicom Davorina Grozdani}a. Ovim gostovawem realizovali smo tre}i koncert iz ciklusa "Tamburom kroz BiH" - rekao je Guzijan. M. K.

GRADSKE VIJESTI

Gimnazijalci u posjeti Izraelu
Delegacija bawalu~ke Gimnazije doputovala je ju~e u izraelski grad Modin u ~etvorodnevnu uzvratnu posjetu tamo{woj sredwoj {koli "Ironi Gimel Mota Gur", u organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, grada Bawaluke i Predstavni{tva RS u Izraelu, javila je Srna. Delegaciju bawalu~ke Gimnazije ~ini 27 u~enika i jedan nastavnik, a predvodi ih zamjenik direktora Gimnazije Dragana Gali}. - Bawalu~ke gimnazijalce tokom posjete Modinu, gradu partneru Bawaluci, o~ekuje bogat i raznovrstan program, koji sadr`i segmente obrazovawa, hodo~a{}a, upoznavawa sa zemqom i zabave - izjavio je stru~ni savjetnik Predstavni{tva RS u Izraelu Aleksandar Nikoli}.

Ronioci ~esto ~iste korito Vrbasa

Deponije na obalama i u koritu Vrbasa
Neodgovorni pojedinci ne razmi{qaju o posqedicama, jer uz sav trud svih onih koji rade na odr`avawu i ~i{}ewu mo`e nam se vrlo lako desiti da Vrbas vi{e ne}emo koristiti kao izvor pitke vode, rekao Popovi}
PI[E: ANDREA SIMANI] andreas@glassrpske.com

Zabriwavaju}a koli~ina otpada du` kraji{ke qepotice

Zimske slu`be o~istile puteve
Snijeg koji je padao tokom ju~era{weg dana nije zadao pro ble me sta no vni ci ma gradskih i prigradskih naseqa jer su sve ulice, trotoari i saobra}ajnice bili prohodni. - Ekipe zimske slu`be iza{le su na teren, o~istile trotoare i puteve i posule ih abrazivnim sredstvima kojih }e biti dovoqno ukoliko snijeg nastavi da pada - rekli su u "Eko-euro timu" koji je zadu`en za ~i{}ewe puteva na gradskom podru~ju. - Snijeg koji pada na mokri kolovoz izaziva klizavi cu na pu te vi ma i zbog toga su na{e ekipe odmah iza{le na teren i posule abrazivni materijal, tako da voza~i nisu imali problema sa poledicom - istakli su u "Eko-euro timu". Sni jeg je o~i{ }en i u prigradskim naseqima na ve}im nadmorskim visinama. J. B.

Tone sme}a mo`emo da na|emo u rijeci Vrbas i na wenim obalama. Ne znam za{to je kod na{ih sugra|ana niska ekolo{ka svijest, pa sve {to im ne treba bacaju u Vrbas i od wega prave deponiju. Do sada smo imali praksu da dva pu ta go di{we or ga ni zuje mo akci ju ~i{}ewa, jer je potreba za tim i vi{e nego izra`ena. Moramo da sa~uvamo kraji{ku qepoticu, kako rijeku Vrbas zovu. Re kao je ovo "Gla su Srpske" ~lan Sportskog ribolovnog dru{tva "Bawaluka" Marinko Popovi}. Prema wegovim rije~ima, znalo se desiti da prilikom ovakvih akcija na|u razne vrste otpada. - Mi ribari smo posebno ogor~eni na otpad, jer znamo udicom da zaka~imo ostatke fri`idera, {poreta ili karoserija od automobila. O onim sitnijim metalnim ostacima posu|a, elektro ili vodovodnih instalacija, razne drvenarije... da i ne pri~am. S obzirom na to da je u pitawu veliki posao, ~esto zovemo u pomo} i ekipe Ro-

U rijeku bacaju i drvene tarabe

FOTO: GLAS SRPSKE

nila~kog kluba "Buk" - rekao je Popovi}.

RONIOCI iz Vrbasa ~esto vade bombe i mine
Dodao je da ekolo{ka svijest stanovni{tva mora da bude podignuta na vi{i nivo. - Neodgovorni pojedinci

ne razmi{qaju o posqedicama, jer uz sav trud svih onih ko ji ra de na odr`a vawu i ~i{}ewu mo`e nam se vrlo lako desiti da Vrbas vi{e ne}emo koristiti kao izvor pitke vode - kategori~an je Popovi}. U Ro ni la ~kom klu bu "Buk" isti~u da tokom ~itave godine u~estvuju u ~i{}ewu

SREDSTVA ZA ODR@AVAWE
- Za aktivnosti na odr`avawu i ure|ewu rijeke Vrbas i ostalih vodotoka programom zajedni~ke komunalne potro{we za teku}u godinu izdvojeno je 1.365.000 maraka. U to ne ubrajamo infrastrukturne radove za Balkansko prvenstvo u kajak-kanu, za koje }e biti potrebno 135.000 maraka - rekli su u Administrativnoj slu`bi grada.

korita rijeke Vrbas. - U saradwi sa Civilnom za{titom, izme|u ostalog, vadimo i minsko-eksplozivna sredstva, a u protekloj godini smo na {est lokacija prona {li ru ~ne bom be, tromblonske mine, municiju... - re kao je pred sje dnik "Buka" Boris Trnini}. Da odr`avawe i ure|ewe rijeke Vrbas i ostalih vodotoka u gradu i okolini svake go di ne na pre du je, ali i iziskuje vi{e sredstava, rije ~i su i ko or di na to ra za ana li ti ku i odno se sa ja vno{}u Odjeqewa za komunal ne po slo ve i po slo ve saobra}aja Danire Pipi}Manojlovi}. - Zbog raznih manifestacija koje se odr`avaju na Vrbasu poja~ane su aktivnosti, a samim tim pove}ana su i sredstva za odr`avawe i ure|ewe korita i obala od Bo~ca do Zalu`ana. Razmje{tawem kontejnera uz putne prav ce i se os ka po dru ~ja smawena su "divqa" odla gawa otpada na obalama. Tako|e je neophodno ~i{}ewe i drugih rijeka u gradu i prigradskim naseqima - istakla je Pipi}-Manojlovi}.

Du`e radno vrijeme od 4. do 8. marta

Kafi}ima produ`en radni dan

FOTO:ARHIVA

Gradona~elnik Dragoqub Davidovi} donio je Zakqu~ak po kojem u periodu od 4. do 8. marta svi ugostiteqski objekti na podru~ju Bawaluke mogu raditi du`e u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o odre|ivawu radnog vremena ugostiteqskim objektima, saop{teno je iz Odsjeka za odnose s javno{}u u Administrativnoj slu`bi grada. Prema wihovim rije~ima, restorani, ugostiteqski objekti za ishranu i pi}e, kao i ugostiteqski objekti za pi}e mogu raditi u periodu od sedam do dva ~asa ujutro. - Oni objekti kojima je dodijeqen znak kvaliteta "Zlatna ka{ika" mogu da rade sat du`e, odnosno do tri ~asa, diskoteke i disko barovi, barovi i no}ni barovi do ~etiri ~asa ujutro. Ovaj zakqu~ak o du`em radnom vremenu donesen je na zahtjev Zanatsko-preduzetni~ke komore regije Bawaluka, Turisti~ke organizacije i stanovnika, koji su izrazili potrebu za du`im radnim vremenom - rekli su u Odsjeku. M. K.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Pavle Naram~i}, sin Igora i Marijane; David Kalamanda, sin Milorada i Sa ne le; An drej Pa ni}, sin Radovana i Milojke; Nikolina Pala ~ko vi}, k}i Go ra na i Qiqane; Marija Lalovi}, k}i Aleksandra i Daliborke; Danilo Milakovi}, sin Sini{e i Bojane; Valentina Raca, k}i Milorada i Zorane; Branka Pavlo vi}, k}i Mi len ka i Da ni je le; Mi ha ilo Jan ko vi}, sin \or |a i Biqane; Tea Gajanovi}, k}i Zorana i Milice; Danilo Jovi~i}, sin Du{ka i Jovane; Ana Boji}, k}i Nikole i Mir ja ne; Mi lan Ma ksi mo vi}, sin Bo{ka i Bo`ane; Viktor Nikoli}, sin ^e do mi ra i Mi li ce; Mi lo{ \uri}, sin Zorana i Bojane; Andrej Zori}, sin Borislava i Zorane; Gora na Sto ja ko vi}, k}i Ra do va na i Zdravke.

PA@WA
Koncert "Pelagi}a"
Povodom 84 godine postojawa i rada Radni~kog kulturno-umjetni~kog dru{tva "Pelagi}", narodni i tambura{ki orkestar odr`a}e 11. marta koncert i to u Banskom dvoru u 20 ~asova. - Tako|e }e biti odr`an i koncert folklornog ansambla 13. marta u Narodnom pozori{tu RS u 19.30 ~asova - saop{teno je iz "Pelagi}a". A. S.

Umrli:
Milena (Krstan) Savanovi}, ro|ena 1963. godine; Drago (Stoja) [tekovi}, ro|en 1960. godine.

24 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Dolaze mu` i `ena da kupe sredwovjekovni dvorac i pitaju: - Ima li koga? A iz klozeta se ~uje glas: - Evo ja sam tu. - Dobro, ne}emo vas smetati.

- Ne, ne, samo sa~ekajte u sobi. Oglasi se `ena, pa upita onoga u klozetu: - Je li ima tu duhova? A glas iz klozeta }e: - Pa ja nisam vidio ni jednog ve} 300 godina.

Ana pokazala momka
Godinu dana veze bilo je potrebno da se folk zvijezda Ana Bekuta i wen momak, novosadski biznismen Dalibor Miwin, pojave zajedno u javnosti. Mladi Novosa|anin je tako svoje premijerno predstavqawe imao u restoranu "Jezero" na zabavi koju je pjeva~ica organizovala da proslavi izuzetno uspje{an koncert u beogradskom Centru "Sava". Jo{ uvijek pod utiskom, poslije nastupa pred prepunom dvoranom, Bekuta se opustila, pa je tako i nazdravila sa svojim dragim, koji je sjedio za wenim stolom. Ipak, iako su mnogi o~ekivali da }e wih dvoje razmijeniti we`nosti, to se nije dogodilo. Pjeva~ica i wen 14 godina mla|i izabranik su se pona{ali kao dobri prijateqi, ni jednog trenutka ne prelaze}i granicu u pona{awu kojom bi ostalima stavili do znawa da su u vezi. Bekuta je ostala dosqedna svom stavu da o intimi ne pri~a previ{e u javnosti. Osim Dalibora, na Aninom slavqu bilo je mnogo predstavnika medija i kolega koji su do{li da ~estitaju zvijezdi na uspjehu koji je postigla. Tako su u lokalu do sitnih jutarwih ~asova uz i}e i pi}e u`ivali Mira [kori}, Lepa Brena, Dragan Koji} Keba, Sa{a Mati}, Marta Savi}, Cakana i mnogi drugi.

Gula{ je uvijek dobrodo{ao na stolu. Me|utim, samo malom izmjenom vrsta i omjera namirnica i najjednostavniji gula{ postaje delikates. To bi se moglo re}i i za gula{ koji vam za danas predla`emo. Uostalom i sam naziv ovog jela govori da je ne{to izuzetno. Za pripremu je potrebno oko 80 minuta.

Delikatesni gula{

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: Л, П, Г, ИНФОРМИСАНОСТ, МАРКО, ОЛЕ, ЕЕ, ПЕТАР ЛАЛА, ОНР НР ЕКОНОМИСТА, КИСТОВИ, АТЛАС, МАЈКА, М, , , , АО, А, УСТАЈАЊА, ММ, ИНАТИТИ, А, К, ТРОВАЧ, РТОВИ, РАР ГОРИЛА, ИР ИРИДИЈУМ, Е, Н, Д, НЕНО, НЕДА УКРАДЕН , ,

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 25

Dvojica prijateqa razgovaraju za kafanskim stolom: - Ne}e{ vjerovati {ta mi se ju~e dogodilo... U|em u stan i do~eka me

nasmijana i zadovoqna supruga! - Kako se to tebi desilo? - Pa jednostavno. Pogrije{io sam vrata!

U skrovitom dijelu parka, pod drvetom, zatekne komunalac mladi}a kako kopa, pa zavi~e: - [ta ti tu radi{?

- ^ekam djevojku, imamo zakazan sastanak. - Dobro, ali za{to kopa{? - Pa, ona je malo grbava...

Sastojci
(za 6 osoba) 500 g 2 50 g 50-100 ml 100 g 500 g 2 250 g 1 1 1/2 junetine ka{ike za~ina su{ene slanine bijelog vina ukiseqenih lu~ica mladog krompira ka{ike uqa {ampiwona ka{i~ica {e}era ka{i~ica gustina ka{i~ice mqevene crvene slatke paprike per{un

Priprema
1. Junetinu nasjeckajte na kocke, pomije{ajte sa mje{avinom za~ina ( za divqa~) i ostavite neka kratko odstoji. 2. Na ka{ici uqa prepr`ite sitno nasjeckanu slaninu i dodajte meso. Prelijte vinom i pokriveno dinstajte oko 60 minuta uz povremeno dolijevawe vode. 3. Posebno na preostalom uqu prepr`ite krompir narezan na mawe dijelove, dodajte {ampiwone narezane na ~etvrtine, pa kad te~nost ispari dodajte {e}er, dobro isprane lu~ice i mqevenu papriku. Sve dodajte mesu i dinstajte jo{ 20 do 30 minuta. 4. Na kraju sve prelijte vodom (oko 500 ml), umije{ajte gustin razmu}en u malo vode, kratko prokuvajte i pospite nasjeckanim per{unom.

Cijene u KM
junetina za~in slanina vino lu~ica krompir uqe {ampiwoni gustin 6,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,8 0,3 1,2 0,3

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Iako strpqewe nije va{a ja~a strana, ono stupa na scenu. Svjesni ste da do ciqa mo`ete do}i samo polako, ali sigurno. Sve {to ste zamislili zahtijeva {tedwu. To vam ne}e te{ko pasti, s obzirom na to da volite novac.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Imali ste mnogo problema. Pomislili ste da je mukama do{ao kraj, ali imate utisak da tek sada nastupaju glavni problemi. Ti~u se qubavi i prijateqstva. Izbjegavajte bavqewe politikom. U`ivajte u zagrqaju voqene osobe. Nov~ani dobitak.

Poslu`ivawe
Delikatesni gula{ poslu`ite uz vaqu{ke od krompirovog tijesta ili zelene rezance.

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Poslovna situacija je pod strogom kontrolom. Na scenu stupa izrazita napetost kad je qubav u pitawu. Nalazite se u haoti~nom, ali, na svu sre}u, prolaznom stawu. Kad biste mogli da uti~ete na razvoj emotivnih odnosa kao {to to ~inite u poslu, gdje bi vam bio kraj!

Savjet
Narezanu junetinu mo`ete marinirati u 150 mililitara crnog vina, a daqe je pripremajte prema receptu.

CIJENA RU^KA

11,2

Razo~arawa vas o~ekuju sa vi{e strana, jer sve idealizujete. Nepa`wom mo`ete postati `rtva prevare. Ako se radi o poslu, to }ete nekako podnijeti, ali ako je qubav u pitawu, tu su stvari malo komplikovanije. Ve}inu Bikova nije prevario partner, ve} to {to su ga idealizovali.

Blizanci
(21.5 - 20.6)

Strijelac
(23.11 - 20.12)
I daqe se osje}ate umorno. Kod nekih pripadnika ovog znaka posrijedi je konkretna fizi~ka smetwa, dok je kod ve}ine Strijelaca bolest psihosomatske prirode. Otuda i svi nesporazumi sa okolinom. Savjetuje se da veliko spremawe po~nete od svog praga.

Zagrqaj razvija inteligenciju
Nema ni{ta qep{e nego kada poqubite dje~iji stoma~i}, a ono se odu{evqeno zaceni od smijeha, ili kada nespretno poku{ava da vam prisloni usne na obraz pru`aju}i neskriveni dokaz svoje qubavi
Nau~nici se sla`u da fizi~ki dodiri podsti~u stvarawe neophodnih veza izme|u nervnih }elija i mozga mali{ana. Smatra se da osje}awa i utisci djeteta i te kako uti~u na razvoj mozga, a roditeqska qubav i pa`wa u toku prvih godina `ivota stimuli{u duhovni razvoj mali{ana. Postoji {est razli~itih nivoa razvoja koji povezuju osje}awa djeteta sa wegovim kognitivnim talentom, smatraju eksperti. Prvi nivo - pa`wa: Kada se beba rodi, ulazi u svijet pun razli~itih utisaka (svjetlost, zvuci, mirisi, ukusi...) i na neki na~in mora da ih stavi na odre|eno mjesto. Zahvaquju}i tome, poslije izvjesnog vremena, ona po~iwe da ih prepoznaje. To joj omogu}ava da otkrije kako je svijet predvidqiv i da stekne sigurnost. Roditeqi mogu da joj pomognu ukoliko {to prije upoznaju wene reakcije i prilagode joj se. Drugi nivo - qubav: Kada dijete nau~i da klasifikuje utiske, otvara se novi svijet. U tre}em i ~etvrtom mjesecu `ivota obo`ava, na primjer, da vas slu{a kako ga imitirate, kako se smijete. Me|usobno odu{evqewe poma`e djetetu da razumije da qudi mogu da imaju zajedni~ke do`ivqaje, {to kasnije kod wega razvija mo} naklonosti, sa`aqewa i qubavi. Tre}i nivo - komunikacija: Izme|u ~etvrtog i desetog mjeseca dijete po~iwe da primje}uje da ono {to radi izaziva razli~ite reakcije kod drugih qudi. To je prvi oblik logi~kog razmi{qawa. Dijete razumije da se izme|u qudi vr{i razmjena utisaka. Kada se ono smije i vi se smijete.

Blizanci rje{avaju qubavne probleme. Partner je u~inio svoj dio obaveza, a sada je potez na vama. Kad bi prazna obe}awa mogla da rije{e situaciju! Po{to u qubavnoj zajednici o~igledno prili~no lo{e funkcioni{ete, otputujte negdje, makar na kratko.

Rak
(21.6 - 20.7)
Okolina misli da ukoliko }utite i trpite nemate problema, ali nije ba{ tako. Trenutno je osvijetqeno finansijsko stawe. Ono je danas prili~no alarmantno. Nikome nije u toj mjeri potrebna materijalna sigurnost kao vama, mo`da i vi{e od emotivne.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Ako nastavite da se nervirate, mo`ete imati ozbiqnije probleme. Iako je va{ organizam zdrav, nervoza mu i te kako smeta. Zato udahnite duboko i poku{ajte da se smirite. Kad god osjetite tenziju, ravnomjerno di{ite da biste se opustili. Budite tolerantniji u komunikaciji.

Kada ispru`i ruke, vi ga podi`ete u naru~je. Ono osje}a duboko zadovoqstvo kada primijeti da ispravno tuma~ite wegove signale.

RODITEQSKA qubav podsti~e duhovni razvoj djece
^etvrti nivo - slo`ena uvje`banost: Pred kraj prve godine `ivota i po~etkom druge, dijete po~iwe sve vi{e da uo~ava detaqe. Ako ga pitate "Gdje?" mo`da }e vas uhvatiti za ruku, odvesti u kuhiwu, i prstom uperiti u fri`ider. Re}i }e mo`da ne{to, vi }ete podi}i obrve, ono }e klimnuti glavom i nasmijati se i na kraju }ete razumjeti {ta je htjelo. Peti nivo - stva rawe ideja: Izme|u osamnaestog i dvadeset ~etvrtog mjeseca `ivota dijete je u stawu da stvara unutra{we sli ke, da zami{qa ono {to ne postoji

i da slikama daje nazive. Svi dotada{wi emotivni do `ivqaji - na primjer boja i ukus omiqenog soka - ~ine da ove slike imaju nekog smisla. Dijete }e mo`da biti u stawu da izgovori rije~ "sok", umjesto da prstom uperi u ~a{u. Kada je quto, mo`da }e mo}i da izgovori rije~ "qut" umjesto da ne{to baci ili {utne. [esti nivo - govorite iz srca: Sredinom druge godine `ivota mali{an ve} mo`e da razumije pojmove pomo}u svojih emocija. Razo~arawe koje do`ivqava kada mora ne{to da pri~eka ga u~i {ta zna~e pojmovi "sada" i "kasnije". Ako svom djetetu obezbijedite sredinu punu qubavi i pa`we i ako u prvim godinama `ivota za dovoqavate wegove potrebe, pomo}i }ete mu da od bespomo}nog dojen~eta postane ~ovjek koji }e biti u stawu da racionalno razmi{qa i efektivno komunicira, zakqu~uju stru~waci.

Lav
(21.7 - 21.8)
Romanti~no raspolo`ewe i erotska imaginacija dana{wi dan ~ine specifi~nim. ^eznete za osobom koja je negdje daleko, mo`da na drugom kontinentu. Savjetuje se da pozitivne misli usmjerite na one koji su sa vama svakodnevno. Oni bar ne tra`e nikakvu garanciju.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Po{to su nezaboravni trenuci za vama, suo~avate se sa surovom stvarno{}u. Ona vam sada izgleda do te mjere nepovoqna da vam se ~ini da vam samo visprenost poma`e da sa~uvate zdrav razum. Po{to problem ne rje{avate, to se odra`ava na nezadovoqstvo. Morate biti odlu~niji.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Trenutno je u prvom planu problem nervne prirode. Za sve {to se ne odvija po planu krivite druge, a da pri tome niste svjesni svog dijela odgovornosti. Poku{ajte da unesete bar malo svje`ine u porodi~nu atmosferu, koja je postala prili~no siva. Lak{e }ete disati.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Taman se priviknete na ne{to, kad to mora da se mijewa. Nije vam lako. Niste sposobni da lako podnosite promjene, ali situacija od vas to neprestano zahtijeva. O~ekuje vas poslovni uspjeh, pra}en finansijskim. Jo{ uvijek se ne usu|ujete da rije{ite emotivnu situaciju.

26 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Me|unarodni festival u Beogradu
FOTO: GLAS SRPSKE

Toni Parsons, O @IVOTU, SMRTI I DORU^KU

Laura Sandi, ^UDESNA SUDBINA LEDE ROTKO

Po~iwe "Fest"

Snimawe filma "Top je bio vreo" u Bawaluci
FOTO: M. RADULOVI]

BEOGRAD - Me|unarodni filmski festival "Fest" u Beogradu bi}e otvoren ve~eras filmom "Koriolan" u re`iji glumca Ralfa Fajnsa, javile su agencije. "Fest" se ove godine odr`ava pod sloganom "U kom si filmu", a do 6. marta premijerno }e biti prikazano oko 70 filmo va u {est pro gram skih cje li na u Cen tru "Sa va", Kulturnom centru, Muzeju Kinoteke i Domu omladine. Poslije svjetske premijere na festivalu u Berlinu, beogradska publika ima}e priliku da na sve~anom otvarawu pogleda rediteqski prvenac proslavqenog glumca Ralfa Fajnsa, film "Koriolan". Festivalsku publiku o~ekuje jo{ mnogo zanimqivih filmova kroz osmi{qewe programske cjeline "Glavni program", "Holivud", "Panorama svetskog filma", "Evropa u Evropi", "Evropa van Evrope", u kojem su smje{teni takmi~arski filmovi, te "Izabrani dokumentarci".

Sa snimawa filma "Top je bio vreo" u Bawaluci

Kadar iz filma "Koriolan"

Narodno pozori{te Republike Srpske

Imenovana komisija za izbor direktora
BAWALUKA - Vlada Republike Srpske imenovala je na sje dni ci odr`a noj 10. februara ove godine komisiju za izbor i imenovawe di re kto ra Na ro dnog po zo ri {ta Re pu bli ke Srpske, objavqeno je u "Slu`benom glasniku Republike Srpske". ^la no vi ko mi si je su Do brinka Maksimovi}, Vesna Jankovi} i Biqana Bilbija iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, kao i Qubi{a Savanovi} i Bo {ko \ur |e vi} iz Na ro dnog pozori{ta Republike Srpske. Zadatak komisije je da razmotri prispjele prijave na konkurs, sa~ini listu kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe, obavi intervjue sa kandidatima i predlo`i listu kandidata Vladi na razmatrawe i dono{ewe kona~ne odluke. Isti ~lanovi ~ine i komisiju za izbor i imenovawe ~la no va Upra vnog odbo ra Narodnog pozori{ta Republike Srpske. A. R.

Mnogo toga sam nau~io od poznatih glumaca, starijih kolega. Najte`e mi bilo da snimim drugu scenu kada mi ginu roditeqi. Bavi}u se glumom i u budu}nosti, ka`e Ru~nov
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Glavni junak u sceni na mostu
snimawe. - Imamo jo{ desetak dana sni mawa u Bawalu ci, Derventi, Beogradu i Saraje vu. U Bawalu ci sni ma mo sce ne na mos tu. O~e ku je mo premijeru filma na jesen, u septembru ili oktobru. Jo{ ne znamo da li }e prvo imati doma}u ili me|unarodnu premijeru - rekao je rediteq Slobodan Skerli}. On ka`e da poslije Bawaluke ide u Derventu, Doboj, Beograd i Sarajevo. U ulozi glavnog junaka u filmu ~iji je scenario pisao Skerli} prema istoimenom romanu Vladimira Kecmanovi}a, na{ao se dje~ak Stanislav Ru~nov iz Kozarske Dubice.

BAWALUKA - Filmska eki pa, pre dvo |e na re di teqem Slobodanom Skerli}em, sni ma la je u sri je du uve~e neke od scena filma "Top je bio vreo" na Zelenom mostu u Bawaluci. Poslije zavr{etka snimawa u Ko zar skoj Du bi ci, Sker li} je sa naj mla |im glumcima, me|u kojima je i Stanislav Ru~nov, koji tuma ~i gla vnu ulo gu, sti gao na bawalu ~ke lo ka ci je za

Roman
Za roman "Top je bio vreo" Vladimir Kecmanovi} je dobio nagradu "Me{a Selimovi}". Rije~ je o djelu koje je izazvalo brojne kwi`evne polemike od prvog dana pojavqivawa. Kecmanovi} se bavio temom ratnog Sarajeva iz ugla jednog dje~aka, a u ovom gradu se podigla pra{ina i oko samog scenarija filma i po~etka snimawa. Film "Top je bio vreo" snima se u produkciji "Drina fil ma" iz Beo gra da, "Balkan filma" iz Kozarske Dubice i producentske ku}e "Cestaoix" iz Pariza. Scenario za film pobije dio je na kon kur su Fil mskog cen tra Srbi je i po dr`an je od stra ne Mi nistarstva kulture Srbije.

OSTALO jo{ desetak dana snimawa
- Ovo mi je prvi film. Mno go to ga sam na u~io od poznatih glumaca, starijih kolega. Najte`e mi je bilo da snimim drugu scenu kada mi ginu roditeqi. U cijelom filmu ne pri~am, ali nije mi uop{te bilo te{ko da snimam. Bavi}u se glumom i u budu}nosti - ispri~ao je Ru~nov, dok je ~ekao da po~ne snimawe scene na bawalu~kom mostu. U gluma~koj ekipi je i beogradska glumica Bojana Maqevi}, kao i bawalu~ki glumci Aleksandar Stojkovi}, San dra Qubo je vi}, Slobodan Peri{i}...

Banski dvor Kulturni centar

Koncert hora "Branislav Nu{i}"
BAWALUKA - Crkveni mje{oviti hor "Branislav Nu{i}" iz Kosovske Mitrovice odr`a}e u petak u 20 ~asova koncert u Banskom dvoru Kulturnom centru. Hor }e se bawalu ~koj pu bli ci pred sta vi ti vrhun skim izvo|ewem srpske duhovne i narodne pjesme sa Kosova i Metohije, me|u kojima i pjesmama iz zbirke ~uvenog kompozitora Marka Taj~evi}a. Koncert je organizovan na inicijativu veterana fudbalskog klu ba "Vrbas" iz Bawalu ke. Gos to vawe ovog ho ra u Bawaluci rezultat je vi{egodi{wih prijateqskih susreta Bawalu~ana sa javnim, politi~kim, kulturnim radnicima i sportistima fudbalskog kluba "Trep~a" iz Kosovske Mitrovice. A. R.

Me|unarodni salon kwiga u Novom Sadu

Ugledni pisci na "Danima Laze Kosti}a"
NOVI SAD - Me|unarodni sajam obrazovawa, Salon kwiga i Izlo`ba umetnosti, otvoreni su ju~e na Novo sad skom saj mu, ja vi le su agencije. Me|unarodni salon kwiga i Me|unarodna izlo`ba umetnosti "Art ekspo" traju do 1. marta, dok }e Me|unarodni sajam obrazovawa "Puto ka zi" tra ja ti do su tra. Tokom manifestacija bi}e odr`ano oko 60 kwi`evnih i drugih priredbi, a izlaga~i na Salonu kwiga prodaju svoja izdawa sa posebnim popustom. Izlo`eno je vi{e od hiqadu novih naslova. blici }e predstaviti dobitnike najzna~ajnijih kwi`evnih priznawa u protekloj godini u Srbiji. To su Gorda na ]ir ja ni}, Dra go slav Mihailovi}, Vladan Matijevi}, Slobodan Ti{ma, Milenko Bodirogi} i Miodrag Rai~evi}. Izlo`bu umetnosti "Art ekspo" obiqe`i}e izlo`ba "Jedan (ne)mogu}i kontakt: Vorhol-Brtka" sa modnom revijom Vorholovih cipela i Brtki nih haqina, ko ja je otvorena u ~etvrtak. Ovo go di{wa na gra da "Sava [umanovi}" za likovnu umje tnost bi }e do di jeqena slikaru iz Beograda i Mi la na Ra to mi ru Damwanovi}u Damwanu za sinteti ~ku re tro spe kti vnu izlo`bu radova prire|enu maja 2010. u beogradskoj Galeriji 73.

"SAVA [umanovi}" Ratomiru Damwanovi}u
Kwi`evna manifestacija "Dani Laze Kosti}a" pu-

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 27

Kris Kolambas re`ira rimejk korejskog filma
LOS AN\ELES - Holivudski rediteq Kris Kolambas snimi }e rimejk ko rejskog filma "Hello Ghost", javile su agen cije. Film "Hello Ghost" pra ti usamqenog mom ka ko ji odlu ~u je da se ubi je. Ali, po sli je vi {e ne us pje lih po ku {a ja sa mo ubis tva, po ~iwe da vi |a ~e ti ri du ha - ta ksis tu ko ji pu {i, di je te ko ji `u di za slat ki {i ma, dje voj ku ko ja ne mo `e da pres ta ne da pla ~e i star ca op sje dnu tog se ksom i al ko ho lom.

Nedostatak stru~ne literature u Srpskoj

Vijesti
Los An|eles

Univerzitetska biblioteka obavezna da obezbijedi kwige
Narodna i univerzitetska biblioteka RS mora da ima kwige koje su neophodne studentima i univerzitetskim profesorima, rekla Bilbija. Ne mogu da shvatim niti ho}u da prihvatim da je Letopis Matice srpske iz druge dr`ave, ka`e Novakovi}
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com Biqana Bilbija FOTO: ARHIVA

Petersen snima film
LOS AN\ELES - Rediteq filmova "Troja" i "Posejdon" Volfgang Petersen snimi}e adaptaciju nau~nofantasti~nog romana "Old Man's War" Yona Skalzija, javile su agencije. Studio "Paramaunt" otkupio je prava na Skalzijev roman, a scenario }e napisati Dejvid Self. Skalzijev roman - prvi u serijalu u kojem ih je do sada ~etiri - objavqen je 2005.

London

Kare poklonio arhivu
Bilbija upozorava na zakonsku obavezu Univerzitetske biblioteke da bude servis studentima i profesorima. - S obzirom na to da je Vlada Republike Srpske Biblioteci dodijelila i funkci ju Uni ver zi tet ske biblioteke, kao glavne biblioteke na samo Univerziteta u Bawaluci, nego i onog u Isto~nom Sarajevu, imaju i zakonsku obavezu da nabavqaju kwige koje su potrebne tim visoko{kolskim ustanovama naglasila je Bilbija. Prema wenima rije~ima, kada je rije~ o publikacijama od izuzetnog zna~aja onda je odgovornost biblioteke ve}a. - Do sada nikada nije bilo problema, ni sa Maticom srpskom ni sa Univerzitetskom bibliotekom "Svetozar Markovi}". Kada smo uputili zahtjeve za saradwu ili razmjenu publikacija, kopirawe ili digitalizaciju to nikada nije bilo sporno - ispri~ala je Bilbija, koja je godinama radila u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci. Nenad Novakovi} smatra da biblioteke u Srpskoj kasne deset i vi{e godina, kada je u pitawu aktuelna literatura. - Stru~na literatura je kod nas u zape}ku. Pojavquje se jedan poseban problem kod literature na stranim jezicima, jer imamo vrlo malo adekvatnih prevoda. Kada pogledamo {ta je danas u svijetu aktuelno i zna~ajno tek tada shva ta mo u ka kvom smo mi objektivnom zaostatku za savremenim kretawima, naro~i to u nau ~noj, stru ~noj periodici - zakqu~io je Novakovi}. LONDON - Autor {pijunskih romana Yon le Kare saop{tio je ju ~e da uglednoj biblioteci "Bodleien" na Oksford univerzitetu poklawa svoju arhivu, privatna dokumenta i fotografije, javile su agencije. Arhiva sadr`i skice i rukopise wegovih najpoznatijih romana kao {to su "De~ko, dama, kraq, {pijun", "Panamski kroja~" i "Bri`ni ba{tovan". Biblioteci je ve} isporu~en dio materijala.

BAWALUKA - Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske mora da ima kwige koje su prioriteti i ono {to je neophodno stu den ti ma i univerzitetskim profesorima. Re kla je ovo za "Glas Srpske" vi{i stru~ni saradnik za bibliote~ku djelatnost u Mi nis tar stvu prosvjete i kulture Republike Srpske Biqana Bilbija. Ona dodaje da je u skladu sa Zakonom o bibliote~koj djelatnosti Narodna i univerzitetska biblioteka RS du`na da pru`i podr{ku nau~no-

istra`iva~kom radu. - Ne mogu da shvatim, niti ho}u da prihvatim da je Letopis Matice srpske iz druge dr`ave. Na tom ~asopisu i na toj periodici Srbije sam odrastao, {kolovao se i obrazovao. To je kultni, presti`ni ~asopis, koji moramo imati u Bawaluci.

SPORNA i literatura na stranim jezicima

Rekao je ovo predsjednik Izvr{nog odbora Udru`ewa izdava~a Republike Srpske Nenad Novakovi} reaguju}i na izjavu stru~nog saradnika za periodiku u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci RS Bojane Milo{evi}. Milo{evi}eva je u ju ~e ra{woj izja vi Potrebe "Glasu Srpske" restudenata kla da ova biblioteka ne mora da - Narodna i univerzitetska bibliima ~asopise kooteka mora da na|e na~in i sredstva ji su iz dru ge da iza|e u susret potrebama studedr`ave, ubrajajunata Filolo{kog i svih drugih fa}i me |u wih i kulteta, kada su u pitawu izuzetne Letopis Matice publikacije - ka`e Biqana Bilbija. srpske.

Biqana Bilbija tvrdi da kada je rije~ o Letopisu Matice srpske Univerzitetska biblioteka mora da ima bar kopiju, ako ne original. No va ko vi} ka `e da je evidentna ~iwenica da Republika Srpska ima velikih nedostataka kada je u pitawu aktuelna, a naro~ito stru~na i nau~na literatura. - Ko drugi treba da ima periodiku i nau~nu literaturu ako ne Narodna i univerzi tet ska bi bli ote ka Republike Srpske - zapitao se Novakovi}.

Pozori{te

"[tap i {e{ir" @ivkovi}u
PO@AREVAC - Pobjednik sedmih Amaterskih gluma~kih sve~anosti "Milivojev {tap i {e{ir" u Po`arevcu je Sr|an @ivkovi}, glumac pozori{ta "Hranislav Dragutinovi}" iz Prokupqa, javile su agencije. @ivkovi} je nagra|en za uloge u predstavi "Generalna proba samoubistva" Du{ana Kova~evi}a, u re`iji Milke To{i}, u kojoj igra i kapetana, biznismena, psihijatra i advokata.

Prijedorska kwi`evna manifestacija

Konkurs Sterijinog pozorja

Pripreme za susrete na Kozari
PRIJEDOR - Kwi`evni susreti na Kozari bi}e odr`ani od 23. do 25. septembra, zakqu~eno je na prvoj sjednici Organizacionog odbora susreta. Na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi}, koji je predsjedavao ovoj sjednici, potvrdio je da je rije~ o presti`noj kulturnoj manifestaciji koja je davno prevazi{la okvire gradske, pa i republi~ke manifestacije. - Grad Prijedor kao doma}in ove zna~ajne manifestacije postao je centar najja~ih rije~i o slobodi, qubavi, patriotizmu i `ivotu. Sve te lijepe i opomiwuju}e rije~i izgovaraju se na srpskom svetili{tu, na Mrakovici, pa svi pjesnici, autori trajnih poruka o budu}nosti gdje nema rata i gdje djeca sre}no `ive rado dolaze na ove susrete, te nema razloga da tako ne bude i ove godine - kazao je Pavi}. On je potvrdio da su na sjednici imenovani i ~lanovi `irija susreta koji }e ove go di ne ra di ti u sas ta vu Do bri ca Eri}, pred sje dnik i ~la no vi Qubi vo je R{umovi} i Ranko Pavlovi}. S. T.

Najboqi dramski tekst Sa{e Ve~anskog
NOVI SAD - Na konkursu Sterijinog pozorja za originalni doma}i dramski tekst po bi je dio je "Re ci kli ra ni zlo ~in", dje lo auto ra Sa {e Ve~anskog, javio je Tanjug. ^la no vi `i ri ja Qiqana Pe { i k a n - Q u { t a no v i } , @eqko Jo va no vi} i Bo ris Lije{evi} pro~itali su ukupno 63 dram ska tek sta i je dno gla sno odlu ~i li da za nagradu predlo`e rad Ve~anskog. - "Re ci kli ra ni zlo ~in" je uzbudqiva, napeta, dobro napisana drama koja otvara veoma va `na i bol na pi tawa: masovnih grobnica, krivice, pojedina~ne i kolektivne odgovornosti, ne samo onih koji su zlo ~i ne ~i ni li ve} i onih koji su izbegavali da ih vide i razotkriju - naveo je `iri. Prilikom dono{ewa odluke o nagradi `iri se rukovodio uvjerqivo{}u u zapletu, karakte ri ma, ra zvo jem i tem pom dramske radwe, relevantno{}u drame u savremenim uslovima.

Novi Sad

^asopis "Nova misao"
NOVI SAD - ^asopis za savremenu kulturu Vojvodine "Nova misao" sadr`i u novom, devetom broju, tekstove posve}ene kulturnim zbivawima u Vojvodini, javile su agencije. O menaymentu u kulturi, dokumentarnom filmu, izlo`bi i istoimenoj publikaciji "^etiri muzejska predmeta" pisao je Ratomir Kuli}, a o smislu pisawa danas govore Julijan Tama{, Teofil Pan~i} i Irma Lang.

Qubivoje R{umovi}

28 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Feqton

DETE REVOLUCIJE (Pri~e o {tedwi)

(9)

LUIS M. GARSIJA

Strah od invazije Amerikanaca na ostrvo
se da li Fidel ima sopstvenu libretu i da li on mora da stoji u redu kao i moja majka, kako bi mogla da kupi pola kilograma crnog pasuqa. Ali, takvo razmi{qawe zadr`avam za sebe. To nije ne{to {to glasno izgovarate, a u svakom slu~aju svi znamo da je Fidel zauzet iz dana u dan brane}i Revoluciju tako da bih pokazao nepatriotizam kada bih i pomislio na tako ne{to. U stvari, na Kubi postoje dve kwige sledovawa: jedna je za hranu, koja ima najvi{e stranica, a druga je za druge stvari kao {to su ode}a, obu}a, posteqina ili pe{kiri. Druga libreta je sme{na, kako ka`e moja majka, zato {to nikad ni{ta ne mo`ete kupiti u radwi. Ona bi to trebalo da zna - ona je vlasnica prodavnice. O libreti za hranu morate zaista voditi ra~una zato {to ako je izgubite ili vam je ukradu, u velikoj ste nevoqi. Samo uzimawe nove librete iz kancelarije za centralno planirawe mo`e potrajati nedeqama, a tokom tog perioda morate se osloniti na porodicu ili kom{ije da vam obezbede ne{to za jelo; naravno oni nikad nemaju dovoqno hrane. Niko u Banesu nikad nema dovoqno hrane ili barem niko koga ja znam, bilo da dobija sledovawe ili ne. To {to se zvani~no kwiga sledovawa ne zove Libreta de Acionamiento ve} Libreta de Abastecimientos {to u slobodnom prevodu zna~i "Kwiga snabdevawa", ~ime se nagove{tava velika koli~ina hrane {to, ~ak vam i dete to mo`e re}i, nije ta~no, kasnije bih smatrao orvelovskim potezom da Fidel nije zabranio kwige Yorya Orvela jer ih je smatrao kontrarevolucionarnim. na}i u prodavnici, ali ako ih ima onda va{a porodica ima pravo na toliko i to je ono {to dobijate. Ako odmah pojedete svu hranu, onda ste u nevoqi zato {to ne}ete dobiti vi{e hrane do slede}eg meseca.

Nisam siguran u to i pitam se da li Fidel (Kastro) mora da stoji u redu kao i moja majka kako bi mogla da kupi pola kilograma crnog pasuqa. Ali, takvo razmi{qawe zadr`avam za sebe. To nije ne{to {to glasno izgovarate Sa libretom porodica poput na{e mo`e da kupi onoliko hrane koliko je, kako vlada ka`e, dovoqno da mi Kubanci budemo zdravi, uhraweni i spremni ako Amerikanci poku{aju da izvr{e invaziju…

Najva`nija kwiga na celoj Kubi je kwi`ica za koju morate dati `ivot da biste je sa~uvali, la libreta - kwiga sledovawa koja je potrebna svakoj kubanskoj porodici kako bi mogla da kupi hranu. Od malih nogu nau~ite da vodite ra~una o la libreti, uz koju obavezno ide la jaba, torba za svaku kupovinu koju je moja majka napravila od starog platna koji miri{e na optimizam i neispuwena obe}awa. Nikad ne znate kada vam va{a jaba mo`e zatrebati, kako biste kupili ono {to mo`ete, tako da je stalno nosite sa sobom. Vi, jaba i libreta. Moji roditeqi ka`u da nikad nisu ni pomislili da }e do`iveti uvo|ewe sledovawa hrane na Kubi, ali su se prevarili, jer se sada skoro sve dobija putem sledovawa. Tako je od 1962. godine kada je Fidel objavio da }e se uvesti sledovawe, ali samo u trajawu od godinu dana, zato {to Amerikanci vi{e ne `ele da bilo {ta prodaju Kubi, {to zna~i da su rafovi u prodavnicama prazni.

Dugi redovi za hranu
Kako bi se osiguralo da nema antirevolucionarnog pona{awa, kao {to je gomilawe hrane i podizawe cena, svakoj porodici je dodeqena bodega - prodavnica prehrambene robe - u koju morate i}i jednom u dve nedeqe kako biste dobili hranu. Isto je ura|eno i sa mesarama i pekarama. Ne mo`ete kupovati stvari bilo gde, ~ak i ako imate libretu kod sebe kao i neizostavnu jabu. I pored toga {to kupujete u odre|enoj prodavnici odre|enog dana odre|enu robu, ~esto morate da stojite u redu. Red u kojem se sada nalazim je dug. Barem dvadeset qudi je ispred mene, skoro sve su `ene zato {to je ovo Kuba i zato {to se ~ak i u revolucionarnoj Kubi stajawe u redu da bi se kupila hrana smatra `enskim poslom. Pa, evo ih, revolucionarne Ku ban ke u sta rim ku }nim haqina ma, u cvetnim haqinama koje su videle mnogo, mnogo boqe dane, neke sa viklerima koje su prekrile panueletom - maramom jarkih boja koja je postala kubanski modni detaq sada kad niko ne mo`e da kupi lak za kosu. Svi nose libretu, svi nose jabu i svi se poznaju. Ovo je Banes i svi su u po~etku dobro raspolo`eni {to je kubanski na~in da se iza|e na kraj sa stajawem u redu. Ali, kako ~ekawe postaje sve du`e i du`e i sunce po~iwe da pe~e i tera vas da se znojite dok vam ko`a ne postane sjajna od znoja, {ale i smeh i piropos koje jedan ili dvojica mu{karaca koji stoje u redu dobacuju mulatas koje prolaze ustupaju mesto pomirqivom }utawu {to je jo{ jedan kubanski na~in da se iza|e na kraj sa stajawem u redu kao {to je ovaj. Mislite li da im se po glavi vrzmaju kontrarevolucionarne misli? Kao {to su, kada }e se zavr{iti cela ova stvar sa libertom i redovima? Pitate li se da li oni dirigentes, one vo|e Revolucije koji uvek na televiziji govore Kubancima da vi{e rade kako bi izgradili socijalisti~ko dru{tvo isto tako stoje u redu u ovom trenutku? Boqe bi bilo da te misli zadr`ite za sebe zato {to su opasne. Gledam u moju majku i pitam, skoro mole}i je: "Koliko jo{ moramo da ~ekamo?" "Jo{ malo, sine, jo{ malo." To nije ta~no. (Nastavi}e se)

Fidel brani revoluciju
On ka`e da je uvo|ewe sledovawa jedini na~in da Revolucija bude sigurna da svi dobijaju ta~no istu koli~inu hrane za jelo {to predstavqa socijalisti~ki na~in. Ne mogu da razumem za{to Fidel jednostavno ne kupi vi{e hrane od na{ih ruskih prijateqa; pretpostavqam da su i oni uveli sopstveno sledovawe. Ako se ova tema potegne u {koli, u~iteqi nam ka`u da je libreta cena koju pla}amo da bismo bili nezavisni i antiimperijalisti, a pored toga to zna~i da svako ima dovoqno hrane da ne gladuje. Nisam tako siguran u to i pitam

NA KUBI POSTOJE DVIJE kwige sledovawa: jedna je za hranu, a druga za ostale stvari
Sa libretom porodica poput na{e mo`e da kupi onoliko hrane koliko je, kako vlada ka`e, do voqno da mi Ku ban ci bu de mo zdra vi, uhraweni i spremni ako oni Amerikanci poku{aju da izvr{e invaziju. To zna~i da je svakog meseca svaki ~lan doma}instva imao pravo na kilogram i po pirin~a, kilogram crnog pasuqa, sto grama mlevene kafe, kilogram i po mesa iz mesare, jednu rolnu toalet papira, ~etvrtinu tube paste za zube i, ako imate dovoqno godina, dve kutije cigareta. Naravno, ubrzo }ete otkriti da nije sigurno da }ete bilo koju od ovih namirnica

Revolucionar
Ovdje se govori o snovima jedne kubanske porodice da napusti zemqu zauvijek, da pobjegnu. Govori se o odrastawu dje~aka u neobi~no vrijeme i na neobi~nom mjestu na malom ostrvu u Karipskom moru, gdje su se supersile pripremale za rat oko nuklearnih raketa koje su se tu nalazile. Pri~a je smje{tena u svijet nesigurnosti i revolucionarnih promjena. Ovdje jedan desetogodi{wak mora biti vjeran idejama Lewina, Marksa i mitskog ^e Gevare. A dje~ak nije imao pojma {ta to sve zna~i, osim da je to jedini na~in da postane "boqi revolucionar".

25. februar 1815. godine

25. februar 1949. godine

25. februar 1999. godine

Ubijen Stanoje Glava{
1815 - Ubijen je srpski vojvoda Stanoje Glava{, jedan od ~elnika Prvog srpskog ustanka. Pravo ime bilo mu je Stanoje Stamatovi}. Ubijen je prema nalogu Sulejman pa{e, poslije propasti HaxiProdanove bune. Na zboru u Ora{cu, na Sretewe 1804. odbio je da predvodi Prvi srpski ustanak i na wegov prijedlog za vo`da je izabran Kara|or|e. Wegovo herojstvo u boju na Deligradu, u osloba|awu Prokupqa, opsadi Beograda i drugim bitkama opevano je u narodnim pjesmama, a \ura Jak{i} je napisao i istorijsku dramu "Stanoje Glava{".

Sahrawen Kornelije Stankovi}
1949 - Posmrtni ostaci Kornelija Stankovi}a sve~ano su sahraweni u Aleji velikana na Novom grobqu u Beogradu, nakon {to su preneseni iz Budimpe{te, gdje je Stankovi} umro 1865. Stankovi} je osniva~ novog nacionalnog pravca u srpskoj muzici. Zapisivao je i harmonizovao srpsko crkveno pojawe. Doprinio je da se za srpsku muziku zainteresuju strani kompozitori, posebno ruski, ukqu~uju}i ^ajkovskog ("Srpski mar{", danas poznat kao "Slovenski") i Nikolaja RimskogKorsakova ("Fantazija na srpske teme"). Djela: "Pravoslavno crkveno pojawe u srpskoga naroda", {est svezaka "Srpskih narodnih pjesama"...

Kazna Skopqu zbog Tajvana
1999 - Kina je u Savjetu bezbjednosti UN stavila veto na produ`ewe mandata snagama UN u Biv{oj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, {to je protuma~eno kao odgovor Pekinga na odluku vlade u Skopqu da prizna Tajvan, zbog ~ega je Kina prekinula diplomatske odnose s BJRM. U BJRM su potom ostale trupe NATO, bez mandata UN, ali su one ubrzo znatno broj~ano i tehni~ki oja~ane i aktivno su u~estvovale u NATO agresiji na Srbiju (Saveznu Republiku Jugoslaviju) mjesec kasnije.

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 29

Izdaje se kancelarijski i skladi{ni prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor. Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u pri kraju Petri}evca na placu od 1600 metara kvadratnih, cijena 150.000 KM, tel. 387 65/687-451. Prodajem novu useqivu ku}u, P1, dnevni boravak, tri sobe, kupatilo, centralno, Obili}evo 185.000 KM, tel. 38765/572-929. Bawaluka, prodajem ku}u, dva poslovna prostora i stan, 390.000 KM, tel. 387 66/327-633. Prodajem dvije starije ku}e na parceli 1.070 kvadrata, papiri uredni, lokacija odli~na, tel. 38765/294-106, 051/354-672. ZAMJENA Mijewam trosoban stan od 80 m2 na Star~evici za mawi, tel. 051/437-016; 065/386-230. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem, Kozarska 35, Ko~i}ev vijenac (Hiseta), u blizini "Glasa Srpske", tel. 066/447-009. Iznajmqujem namje{ten stan 84 m2 poslovnim qudima, ul. N. Pa{i}a, tel. 065/685-800. Izdajem zaposlenom samcu namje{ten mawi stan, naseqe Ko~i}ev vijenac, kod Zelenog mosta. Centralno grijawe, parking, tel. 38766265127. Izdajem namje{ten dvosoban stan (70 kvadrata) u centru grada, prvi sprat, tel. 38766773843. Izdajem stan, ulica Bo`idara Ayije 34, tel. 051/281-422. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. jena 4.500 KM, tel. 387 65/687-451. Hitno prodajem "golf 2" 1989.g. 1.300 cm, benzin, neregistrovan, u voznom stawu, cijena povoqna, podru~je Doboja, tel. 38766286430 i 053/797-413. Prodajem “ford eskort” karavan, 1.6 kubika, 16 V, benzin, 1997. g. p., registrovan do decembra 2011. godine, klima, servo, ABS, el. podiza~i air beg, tel. 065/528-238. Prodajem "reno megan grandtur" 1.6 16V, 115 KS, 71.500 KM, g.p. 2004. prvi vlasnik, paket komfort dinamik i dodatna oprema, tel. 063/995-675; 9916 M.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

NAMJE[TAJ
`

PRODAJA

Zajednica eta`nih vlasnika prodaje eloksirana dvokrilna ulazna vrata veli~ine 250 sa 175, tel. 38765/612-197.

Prodajem trosjed, u odli~nom stawu, cijena povoqna, tel. 065/697-037.

ZAPO[QAVAWE
` Elektroin`ewer - ma{insaki tehni~ar, o~ajno tra`i posao, poznavawe rada na ra~unaru i engleski jezik, tel. 065/360-146. Potreban konobar u kafi}u na Bulevaru, tel. 066/996-082. @ena, 40 godina, zavr{ena ugostiteqska {kola, radno iskustvo od 20 godina, tra`i posao u ugostiteqstvu, tel. 066/968-343. Ekonomski tehni~ar tra`i posao u kancelariji ili butiku, poznaje rad na ra~unaru i engleski jezik, tel. 065/276398. Profesionalni vatrogasac tra`i posao obezbje|ewa, tel. 065/331-002. Potreban dispe~er za rad u taksi slu`bi, tel. 051/321-120. Tra`im {najdericu s iskustvom za rad u novootvorenom salonu vjen~anica, tel. 066/820-820. @ena 40 godina sa zavr{enom ugostiteqskom {kolom, radno iskustvo 20 godina, tra`i posao u ugostiteqstvu ili trgovini, tel. 066/542-699. Potrebna tri saradnika za dodatni posao, oblast osigurawa, minimum SSS, tel. 065/932-539.

USLUGE
`

OSTALO

STANOVI
PRODAJA
` Bawaluka, prodajem tri jednosobna i dvosoban stan u pripremi za izgradwu, tel. 387 66/327-633. Bos. Brod, prodajem stan, 56 m2, ul. Jovana Ra{kovi}a 10, tel. 387 66/327-633. Prodajem trosoban stan , 76 m2, osmi sprat, ul. Reqe Krilatice (blizu supermarketa) u Boriku-Bawaluka, dobar raspored, centralno grijawe, tel. 387 65/885-111. Prodajem nov komforan dvosoban stan, 43 m2, sa komplet namje{tajem, u blizini Ekonomskog i Pravnog fakulteta, 92.000 KM. Hitno, tel. 387 65/562-426. Prodajem garsowere, novogradwa, odmah useqive, od 42, 43, 45 i 46 m2, bli`e centru, povoqno, tel. 387 65/562-426. Prodajem nov useqiv dvosoban stan, 42 m2 i trosoban, 71 m2 u stambenom objektu u Buyaku - Lazarevu, Bawaluka, povoqno, tel. 38765/809-389. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, renoviran, hitno, tel. 387 65/527-741. Prodajem dvosoban stan, prva zona, ulica Srpska, tel. 051/215-829, zvati od 14 do 17 ~asova. Prodajem trosoban stan, 77 m2, u zgradi "Pentagonka", prvi sprat, u centru Bawaluke, hitno, tel. 387 65/562-426. Prodajem nove gotove stanove, luksuzno opremqene, od 42, 44, 48, 52, 55, 57, 61, 75 i 84 m2, po 1.500 PDV, tel. 387 65/562-426. Prodajem vi{e stanova u izgradwi, strogi centar, od 40, 44, 46, 52, 55, 64, 72, 75, 82, 90 i 100 m2, povoqno, tel. 387 65/562-426.

POSLOVNI PROSTORI
IZDAVAWE
Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora. Bawaluka: centar , 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 38765666435.

PLACEVI
`

PRODAJA
2

Izdaje se kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem poslovni prostor 21 m2, ul. Maksima Gorkog u Bawaluci, pogodan za kancelariju, parking, tel. 387 65/561365.

Prodajem plac veli~ine od 570 m s novim regulacionim planom sve 1/1 Petri}evac, Kraqa Aleksandra, tel. 387 65/687-451. Prodajem pet dunuma zemqe, 2,5 km od centra, povoqno, tel. 065/946-351.

SOBE
`

IZDAVAWE

Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama ili poslovnim djevojkama, stan u zgradi, Obilicevo, tel. 387 65/544-189. Izdajem krevet u dvokrevetnoj sobi studentkiwi, poseban ulaz sa kuhiwom i kupatilom, centralno grijawe, centar grada, tel. 38765/585-524.

^asovi - {kola harmonike, klavijatura, klavira, teorije muzike. Po va{em izboru narodne - zabavne pjesme, kola, instrumentali, cijena 60 KM mjese~no (deset ~asova), tel. 38766/468828. Povoqno kucam diplomske, seminarske i magistarske radove, tel. 065/615-028. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Pronala`ewe podzemnih voda bu{ewe bunara. Rad na podru~ju Bawaluke, Kozarske Dubice, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Obavqam prevoz putnika i drugih usluga automobilom yip, 2006. god. registrovan za 7 osoba. Cijena jedan kilometar 0,50 KM, tel. 38765582485. Molerske radove izvodimo profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 38765/773852, 051/253-769. Profesor engleskog jezika daje ~asove i prevodi tekstove, tel. 065/229-553 i 051/467-148, 387 65/245-630. Vodoinstalater nudi usluge. Dajem garanciju na obavqeni posao, tel. 051/211-763; 387 65/546-390.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 38765/668-978, 051/381-851.

RAZNA ROBA
`

LI^NI KONTAKTI
` Ozbiqan mu{karac 58 godina, slobodan, situiran, upoznao bi slobodnu `enu za ozbiqnu vezu, od 45 do 55 godina, tel. 387 65/754-064. Francuski penzioner, 60 godina, upoznao bi jednu `enu, slobodnu, bez problema, lijepu, iskrenu, za lijepe trenutke `ivota, mogu}e za ~itav `ivot, samo do 55 godina, tel. 065/245-613; 9867 G.

PRODAJA

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "golf 3" karavan, TDI-motor euro 3, 1999. god. registrovan u odli~nom stawu, tel. 387 66/660-699. Prodajem "alfu romeo" 155, g.p. 95, komplet remontovana s novim gumama ci-

Prodajem stare epizode nau~no-popularne serije Opstanak - 140 epizoda i divx formatu na deset diskova 30,00 KM. Zvati u periodu od 20 do 22 ~asa svakim danom, tel. 065/780-547. Prodajem neispravnu ve{-ma{inu "beko" (kvar {tampana veza), kao nova, tel. 051/315-535 i 066/223-563. Prodajem ku}ni bicikl i steper. Uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/216-969; 387 65/516-441.

30 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e voqene

DU[ANKE NAJDEK
U subotu, 26.2. 2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo mjesto wenog vje~nog boravka na mjesnom grobqu - Joki}a grobqe u Bawaluci. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Ovom prilikom jo{ jednom `elimo izraziti najiskreniju zahvalnost rodbini, prijateqima kolegama i kom{ijama koji su uputili telegrame sau~e{}a i svojim prisustvom saosje}ali u na{oj prevelikoj boli. Suprug Rudolf i k}erka Qiqana 9897 B-7 M Tu`no sje}awe na voqenu

DU[ANKU NAJDEK
Hvala za sve. S qubavqu i po{tovawem, Suprug Rudolf, k}erka Qiqana, unuk Filip i snaha Marija 9897 B-7 M

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 31

Posqedwi pozdrav na{em dragom prijatequ i saradniku, direktoru AD "Komunalno" Mili}i

SLOBODANU SU[I]U
Op{tina Mili}i B-7 F
^etrdesetodnevni pomen od iznenadne smrti moje drage sestre Tu`no sje}awe na dragu tetu

Dana 26.2.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

DU[ANKE (ro|. Sarayi}) NAJDEK
Oti{la si zauvijek i ostavila osje}aj praznine i gubitka, ostaje sje}awe o plemenitoj, ~estitoj i po{tenoj Du{i. Sestra Miladinka 9785 A-8 G Tu`no sje}awe na Tu`no sje}awe na dragog oca

DU[U
S tugom i po{tovawem, Tvoje: Lepa, Slavica i Jelena 9922 A-3 M Dana 1.3.2011. godine navr{ava se devet godina od smrti na{eg dragog

ZORKE POPOVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: k}erka Vesna i ostala o`alo{}ena porodica 9957 B-2 M Dana 26.2.2011. godine posjeti}emo vje~nu ku}u na{ih dragih i voqenih roditeqa

LUKU JAGODI]A
25.2.2006 - 25.2.2011. Porodica 9952 A-2 M

RADIVOJA RADUJKOVI]A
25.2.2009 - 25.2.2011. K}erke Biqana, Radijana i sin Zoran sa porodicama 9944 A-2 M

TOMISLAVA KOJI]A
U subotu, 26.2.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Majka Gizela, k}erka Kristina i brat Miroslav 9909 A-3 M Tu`no sje}awe na

Dana 26.2.2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

STEVANA MIHAJLOVI]A
Tog dana u 9 ~asova odr`a}e se parastos u pravoslavnoj crkvi u Kla{nicama, a potom }emo posjetiti wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 9901 A-6 M

OSTOJE
VUKU KOVA^EVI]
25.2.2007 - 25.2.2011. Unuka Suzana sa porodicom 9930 A-1 M

i

MARE

SAMARYIJA
nakon parastosa koji }e se odr`ati u crkvi na Petri}evcu u 10.30 ~asova. Va{a zahvalna djeca 9959 B-2 M

32 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i kom{ijama da je iznenada 23.2.2011. godine, u 50. godini `ivota, prestalo da kuca plemenito srce na{eg voqenog sina, supruga, oca i brata

U subotu, 26.2.2011. godine, povodom ~etrdeset tu`nih dana od odlaska na{eg dragog

LUKE (Gojka) [KRBI]A
Obavje{tavamo prijateqe i kom{ije da }emo tog dana u 11 ~asova posjetiti wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Tvoji najmiliji: supruga Sla|ana, k}erke Milena i Tatjana, snaha Radojka, sestre Mara i Jela sa porodicama, Veqko i Stana sa porodicama te ostala rodbina 9914+9939 B-2 M

DRAGE - [TEKE (Stojana) [TEKOVI]A
Sahrana dragog nam Drage obavi}e se 26.2.2011. godine u 13 ~asova na grobqu u Gorwem Drakuli}u. Povorka kre}e ispred ku}e o`alo{}enih u 12 ~asova. O`alo{}eni: majka Desanka, supruga Qiqa, k}erke Aleksandra i Natalija, sin Sa{a, brat Mirko, sestre Vida, Gordana i Mira, snaha Smiqa, unu~ad Mihajlo i Jelena, zetovi Dmitar, Branislav, Zoran i Goran te ostala mnogobrojna o`alo{}ena rodbina i prijateqi 181B-5 Q
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav

Dana 28.2.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada sa nama nije na{ voqeni

MIODRAG (Mi}o) STOJANOVI]
U subotu, 26.2.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e i odati po{tovawe. Pozivamo prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 9976 B-2 G
Tu`no sje}awe na dragu Tu`no sje}awe na dragog oca, tasta i dedu Tu`no sje}awe na dragog dedu i pradedu

DRAGI DRAGI [TEKOVI]U
od svastike Mire, pa{e Miladina i Miroslava sa porodicom. 9969 A-6 G Posqedwi pozdrav Posqedwi pozdrav Kolektiv "Frigomatik" d.o.o. 9958 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

ZORKU SAVI]
Sestra Bosiqka 9893 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MIODRAGA STOJANOVI]A
Veliko hvala za svu qubav i pa`wu koju si nam nesebi~no poklawao. K}erka Radmila, zet Rajko, unu~ad Sowa, Ana i Stefan 0076 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog oca

MIODRAGA STOJANOVI]A
Unuka Sowa, zet Slobodan i praunuci Mihajlo i Sofija 9976 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog dedu

DRAGI [TEKOVI]U
Kolektiv d.o.o "Neco trade" 9915 A-2 M

DRAGI [TEKOVI]U
od porodice Jelisavac. 9915 A-2 M

DRAGI - [TEKI [TEKOVI]U
od kom{ije Radenka Pavlovi}a sa porodicom. 9954 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

DRAGI [TEKOVI]U
od prijateqa Zorana Trboqevca - Trbe. 9945 A-1 M Dana 25.2.2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

MIODRAGA STOJANOVI]A
Sin Vladimir sa porodicom 9976 A-1 G Tu`no sje}awe na direktora

MIODRAGA STOJANOVI]A
Porodica Buni} 9976 A-1 G Dana 25.2.2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

Dana 25.2.2011. godine navr{avaju se dvije godine od prerane smrti na{e majke, supruge i bake

ZORANA SRE]U

MILICE (Paji}) VULIN
"Tvoj `ivot je na{e naslije|e i ~uva}emo te u srcu zauvijek!" Tvoja porodica: suprug Vaskrsija, sin Savo, k}erke Slobodanka i Jovanka, unu~ad Jelena, Maja i Nikola i zet Dragan 9917 A-8 M

DRAGI - [TEKI [TEKOVI]U
od Velimira Milakovi}a sa porodicom. 9954 A-3 M

ZORANA SRE]E
U subotu, 26.2.2011. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Krndije Lau{, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Dragana i k}erka Zorana 9924 A-3 M

Radnici "Niva Moby" 9924 A-1 M

DRAGANA ISAKOVI]A
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija", polo `iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Rada, sinovi Boris i Igor 9911 A-4 M

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 33 Dana 25.2.2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg voqenog supruga, oca i djeda Tu`nim srcem javqamo da je dana 23.2.2011. godine u 85. godini `ivota nakon du`e bolesti preminula na{a draga

RADOMIRA VUKOSAVQEVI]A
U subotu 26.2.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena supruga i sinovi sa porodicom 9879 B-2 M Dana 3.3.2011. godine navr{ava se tu`na i bolna godina od prerane smrti voqenog sina, supruga i brata

NEVENKA (Ilije) (ro|. Ra|enovi}) ]URGUZ
Sahrana }e se obaviti u petak 25.2.2011. godine u 13 ~asova na crkvenom grobqu "Sveta Petka" u Kuqanima. O`alo{}eni: k}erka Bosiqka, sin Borislav, sestra Zora, snaha Zora, unu~ad, praunu~ad, i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 9932 B-2 M
Tu`no sje}awe na voqenog tatu i djeda Dana 25.2.2011. godine navr{ava se devet godina od smrti dragog nam

BO[KA (Rajka) BABI]A
3.3.2010 - 3.3.2011. iz Slatine Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u u Jadranovu - Rijeka, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Neutje{na majka Mileva, supruga Marijana, brat Bo`idar, sestre @ivka i Milka sa porodicama, mnogobrojna rodbina i prijateqi 9903 B-2 M
Dana 26.2.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog Dana 26.2.2011. godine navr{ava se pet godina otkada nije vi{e sa nama na{ dragi

BOGDANA RADOVANOVI]A
2002 - 2011. ^uvamo te u na{im srcima. S qubavqu i po{tovawem Sin Ranko, snaha Marina i unuka Kristina 4892 A-8 G Dana 26.2.2011. godine navr{ava se devet tu`nih godina od smrti na{eg dragog

VOJE MEJAKI]A
Voqeni ne umiru. Wegovi najmiliji: Milka, Aleksandar, Sowa, Zoran, Milo{ i Mija 9919 A-3 M Dana 25.2.2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog

MILANA LOVRE

ZDRAVKA BAWCA
U subotu 26.2.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na porodi~nom grobqu u Gorwoj Piskavici, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica. 9927 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog oca Tu`no sje}awe na dragog brata

QUBOMIR [INIK
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu u Novoj Topoli, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Milena i sin Ostoja sa porodicom 9912 A-4 M Tu`no sje}awe na dragog supruga

BOGDANA (\ur|a) RADOVANOVI]A
U subotu, 26.2.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Bo`ana i k}erka Gordana 4892 A-8 G Dana 28.2.2011. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

O`alo{}ena porodica 9895 A-4 M Dana 3.3.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

MILO[A DEJANOVI]A
U subotu 26.2.2011. godine posjeti }e mo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu "Sveti Petar" - Hrvatska Kostajnica O`alo{}ena porodica 9935 A-3 M Dana 26.2.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

ZDRAVKA
K}erka Dubravka, zet Milenko, unu~ad Jovana i Nemawa 9964 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog oca i svekra

ZDRAVKA
Ses tra Vu ko sa va, zet No vak, sna ha Mi le na, unu ~ad Jo va na, Mladen i An|ela 9964 A-2 M

ZDRAVKA
od supruge Danice. 9927 A-2 M

DANICE RADIVOJAC
U subotu 26.2.2011. godine u 9 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 9881 A-8 M Dana 25.2.2011. godine navr{avaju se ~etiri godine otkako nije sa nama na{ dragi

Dana 27.2.2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage

TIHOMIRA MILO[EVI]A ANE SAVI] ZDRAVKA
Sin Darko i snaha Mirna 9927 A-1 M Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo weno vje~no prebivali{te. Suprug Bo`idar, k}erke @eqka i @ana, zet Dalibor, unu~ad Anastasija i Andrej 9968 A-6 G

DRAGOMIR SAVANOVI]
U subotu 26.2.2011. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica 9925 A-6 M

U su bo tu 26.2.2011. go di ne u 10.30 ~asova odr`a}e se ~etrdesetodnevni pomen na grobqu u Kuqanima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga, sinovi i ostala rodbina 9896 A-4 M

34 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE Sje}awe na drage roditeqe, brata i sina
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 23.2.2011. godine, nakon duge i te{ke bolesti, u 48. godini `ivota preminula na{a draga i nikad pre`aqena Posqedwi pozdrav dragoj supruzi i majci

MI]O

GROZDA POPADI]

SVETO
i

@EQKI

@EQKA (ro|. Perinovi}) PERI[I]
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se u petak 25.2.2011. godine na mjesnom grobqu u Dowim Vrbqanima - op{tina Ribnik u 13 ~asova. Vje~no o`alo{}eni: majka Staka, otac Du{an, suprug Dragan, djeca Lazo i Nikola, sestre Du{anka i Zora, bra}a Pero i Dragan, svekar Lazo, svekrva Milica, te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 9950 A-8 M

od su pru ga Dra ga na i si no va Laze i Nikole. 9950 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

MIROSLAV - DADO STANOJEVI]
S qubavqu i po{tovawem Va{a Seka
Sje}awe na jedinog sina

Posqedwi pozdrav dragoj

Posqedwi pozdrav dragoj

9941 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragoj

@EQKI
od majke Stake, oca Du{ana, sestre Zore i sestri~ine Nata{e. 9950 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

@EQKI
od svekra Laze i svekrve Milice. 9950 A-1 M

@EQKI
od brata Pere. 9950 A-1 M

@EQKI

MIROSLAVA - DADU STANOJEVI]A
U subotu, 26.2.2011. godine, u 11.30 ~asova dava}emo osamnaestogodi{wi pomen. S qubavqu Majka Seka i otac Milovan 9941 A-8 M Dana 26.2.2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog

od Ru`e ]etojevi} sa porodicom. 9950 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

Dana 11.2.2011. godine navr{ila se tu`na godina od tragi~ne smrti na{e drage

@EQKI
od sestre Du{anke sa porodicom. 9950 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

@EQKI
od Vesne sa porodicom. 9950 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

MILOSAVE - MILICE (ro|. Luki}) ^ULI]
Posjeti}emo wenu vje~nu ku}u 26.2.2011. godine u 11 ~asova na grobqu u Mrkowi} Gra du, po lo `i }e mo cvi je }e i za li ti ga su za ma. S tugom koju vrijeme ne lije~i, s qubavqu koju smrt ne prekida, ~uva}emo te od vje~nog zaborava, zauvijek u na{im srcima. O`alo{}ene porodice: ^uli}, Luki} i Todorovi} A-8 9955 Tu`no sje}awe Prije godinu dana preminula je na{a draga profesorica

@EQKI
od zaove Dragane sa porodicom. 9950 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

RADIVOJA (Stojana) ZRNI]A
Tog dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu u Bawaluci. Supruga Dobrila, sinovi Sa{a i Stojan i k}erka Sandra, sestre sa porodicama 9943 A-8 M Dana 1.3.2011. godine navr{ava se godina dana otkako nije sa nama na{ voqeni

@EQKI
od strine Nade sa porodicom. 9950 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

@EQKI
od brata Dragana sa porodicom. 9950 A-1 M

BRANKA [INDI]
S po{tovawem! Kolektiv i u~enici Medicinske {kole u Bawaluci

Posqedwi pozdrav dragoj

@EQKI
od kone Dragane sa porodicom. 9950 A-1 M

A-8 9937 M U subotu, 26.2.2011. godine, navr{ava se 40 dana od smrti na{e drage

@EQKI
od Steve sa porodicom. 9950 A-1 M Sje}awe na dragog oca

SLOBODAN RADI[I]
U subotu, 26.2.2011. godine, u 11 ~asova odr`a}e se parastos u Hramu Hrista Spasiteqa, a potom }emo u 11.30 ~asova posjetiti wegovu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija", polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Sestra Rajna, ne}akiwe Biqana, Danka i zet Milenko 9936 A-8 M Dana 26.2.2011. godine navr{ava se godina od iznenadne smrti na{e drage

Sje}awe na na{u dragu

MIRU NINKOVI]
Za uvi jek }e{ os ta ti u na {im srcima. Tvoji Smiqka, Bosiqka, Jelena i Tijana 9933 A-2 M

STEVKE SLIJEP^EVI]
Tog dana u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Marjanovi}i u ^elincu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kumove i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}eni: suprug Mladen, sin Dane, k}erka Veroslava, snaha Slavojka i zet Slobodan, unu~ad Awa, Sara, Ema i Elena A-8 9949 M

MIRE (Stanka) NINKOVI]
S qubavqu i ponosom ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Porodice tvojih ujaka Bojinovi}a 9933 A-6 M

SPASOJU KOVA^EVI]A
Tvoja djeca 9931 A-1 M

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 35
Dana 28.2.2011. godine navr{ava se godina dana od kada nas je napustio na{ dragi suprug, otac i djed Dana 26.2.2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{e drage majke, sestre, bake i prabake Jednogodi{wi pomen na{oj dragoj majci i baki

BLAGOJE (Mla|ena) RADONI]
1945-2010. U nedjequ, 27.2.2011. godine, u 11 ~asova iza}i }emo na wegov grob, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e Wegovi najmiliji 9904 A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 24.2.2011. godine u 56. godini `ivota preminuo na{ dragi

BOSIQKE (ro|. Muti}) PRERADOVI]
U subotu, 26.2.2011. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu i odr`a}e se parastos, a potom se sastati u ku}i `alosti. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 9891 A-8 G Dana 26.2.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog

BOJI (ro|. Majstorovi}) CVI[I]
obiqe`i}emo 26. februara 2011. godine (subota) u Gradskom grobqu ^elinac u 10 ~asova. Sin @eqko, snaha Dragana i unuk Stefan. 013365 A-8 ^N Tu`no sje}awe Tu`no sje}awe na dragu majku

DRAGO

BOJU
Sin @eqko i k}eri Nada i Rada sa porodicama. 013365 A-2 ^N Tu`no sje}awe

NE\O (Bogdana) POPADI]
Sahrana }e se obaviti 25.2.2011. godine u 13 ~asova na porodi~nom grobqu u Krminama. O`alo{}eni: supruga Danka, k}erka Biqana, sin Mladen, sestre Smiqa, Jela i Milodanka, brat Krsto, snaha Tawa, zet Davor, unu~ad te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije. 9946 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

@IVKA BUBI]A
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Nada, sin @arko, k}erka Radojka, unu~ad Zlatan, Mirjana, Vladimir, Sandra i Aleksandar. 9965 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog dedu Tu`no sje}awe na dragog oca

@ivje}e{ u srcu i sje}awu na{em. Sestra Dragica i sestri~ina Sne`ana sa porodicom 9974 A-2 G Tu`no sje}awe

DRAGO
Sje}awe je vje~no. Sestre Radmila, Gospa i zet Erich 9974 A-1 G

DRAGO
S qubavqu i po{tovawem, Sestra Zora sa porodicom 9974 A-1 G Dana 26.2.2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti drage supruge, majke i bake

NE\I
od porodice Blagojevi}. 9947 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

NE\I
od strica Mla|ena i strine Vasiqke. 9948 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

@IVKA
Zlatan i Mirela 9965 A-1 M

@IVKA
K}erka Radojka sa porodicom 9965 A-1 M

Tu`no sje}awe na dragog ujaka

Sa tugom u srcu javqamo da je dana 12.2.2011. godine u 49. godini `ivota, tragi~no izgubio `ivot na{ dragi

DRAGU MALINI]A
Sestri} Zoran i zet Dobrica 9945 A-1 M

KRSTINE TRBOQEVAC
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u. Po dobru }emo je pamtiti, sa qubavqu i po{tovawem od zaborava ~uvati. Tvoj suprug Dobrica, sin Zoran i unuka Milana 9945 A-4 M Tu`no sje}awe

NE\I
od brata Dragana, snahe Danice i Filipa. 9948 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

NE\I
od sestre Sande i Slavi{e. 9948 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

Tu`no sje}awe

MILADIN (Vaskrsije) GAMBER
Sahrana }e se obaviti u subotu, 26.2.2011. godine, u 13 ~asova na grobqu u Qubatovicima. Povorka kre}e ispred roditeqske ku}e. O`alo{}eni: sinovi Mario i Milan, majka Gospa, bra}a Mladen i Milutin, sestre Veselka, Persa, Brankica, Jagoda i Biqana, snahe, zetovi te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije. 9971 A-8 G

KRSTINA
Tvoj lik u srcu nosimo. Sestre Radmila, Gospa i zet Erich 9974 A-1 G Tu`no sje}awe

NE\I
od strica Branka sa porodicom. 9948 A-1 M

JAWI KOQAN^I]
od Stane i @ivka Miqevi}a sa djecom. 9953 A-1 M

Posqedwi pozdrav voqenom bratu

Posqedwi pozdrav voqenom bratu

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 23.2.2011. godine u 69. godini `ivota tragi~nim slu~ajem izgubila `ivot na{a draga

KRSTINA MILADINU
od sestre Brankice i zeta Marinka sa porodicom. 9971 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom bratu

MILADINU
od sestre Jagode i @eqke. 9971 A-1 G Posqedwi pozdrav voqenom bratu

Qubav i uspomene su vje~ni. Sestra Dragica i sestri~ina Sne`ana sa porodicom

KRSTINA
S qubavqu i po{tovawem. Sestra Zora sa porodicom 9974 A-1 G

9974 A-2 G Tu`no sje}awe na dragu

JAWA KOQAN^I]
Sahrana }e se obaviti 25.2.2011. godine u 13 ~asova na Novom grubqu u Bawaluci. O`alo{}eni: sinovi Zvonimir i Darko, snaha Swe`ana, unuci Marko, Todor i Pavle, te ostala rodbina i prijateqi. 9963 A-8 M

MILADINU
od sestre Perse i Bo`idara. 9971 A-1 G

MILADINU
od brata Mladena i snahe Haline sa porodicom. 9971 A-1 G

KRSTINU
Djever Dragoslav sa suprugom Dragicom 9945 A-1 M

36 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 23.2.2011. godine, u 62. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi i voqeni suprug, otac i brat

BORO (Stanka) DOMINOVI]
26.5.1949 - 23.2.2011. Sahrana dragog nam pokojnika }e se obaviti 25.2.2011. godine u 13 ~asova na Rebrova~kom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Ru`a, k}erke Darija i Danijela, bra}a Milivoje, Nemawa i Qubo, sestra Nada te ostala rodbina, kumovi, prijateqi i kom{ije 9975 B-7 G
Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu Posqedwi pozdrav dragom bratu, djeveru i stricu

BORI DOMINOVI]U

BORI

Tvoj dragi lik i vedrina }e vje~no `ivjeti u na{im srcima. Vje~no o`alo{}ene tvoje: supruga Ru`a i k}erke Daca i Lela

od porodica Qube i Ranka Dominovi}a.

9975 B-5 G

9975 B-5 G

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 37 Posqedwi pozdrav dragom stricu Posqedwi pozdrav dragom bratu

BORI
od Branka i Biqane sa porodicom. 9975 B-2 G Posqedwi pozdrav dragom djeveru i stricu
Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

BORI
od brata Nemawe sa porodicom. 9979 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav ~ika

BORI
od Vawe @uti} sa porodicom. 9975 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

BORI
od porodice Babi}. 9975 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

BORI
od Dijane i Zuje sa porodicom. 9973 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

BORI
od snahe Olge, Tome i Vlade sa porodicom. 9975 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragom drugaru Posqedwi pozdrav dragom kumu

BORI
od Dese, Predraga i Nata{e Dominovi}. 9972 A-1 G Posqedwi pozdrav stricu

BORI
od Rajka Savanovi}a sa porodicom. A-1 9946 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

BORI
od Brane, Milosava, Nemawe i Swe`ane [e{i}. 9956 A-1 M Posqedwi pozdrav prijatequ

BORI DOMINOVI]U

BORI
od sinovke Rade Teli} sa porodicom. 9956 A-1 M Posqedwi pozdrav striki

BORI
od brata Milivoja, snahe Du{anke i sinovca Nenada. 9956 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kom{iji i prijatequ

BORI
od porodice Makivi}. 9938 A-1 M Posqedwi pozdrav

BORI DOMINOVI]U
Tvoj Tri{o 9962 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

od porodice Bani~evi}. 9929 A-3 M Posqedwi pozdrav prijatequ

BORI BORI BORI DOMINOVI]U
od Neboj{e i Rade @ivkovi} sa porodicom. 9984 A-1 G 9979 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragoj od Nene i Vawe. 9938 A-1 M

DRAGI [TEKOVI]U
od kafe-bara "1. akt". 9988 A-1 G

BORI DOMINOVI]U
od kolektiva "Auto Milovanovi}". 9994 A-3 G

od sestre Nade.

Dana 26.2.2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage

BORI DOMINOVI]U
Porodica Ukmar, kafe "Holivud" i pekoteka "MV" 9970 A-2 G

BORI DOMINOVI]U
od Zdenka, Dubravke, Ivana i Tonija Uvali}. 9961 A-2 M

JAWI KOQAN^I]
od kolektiva Arhiva Republike Srpske. 9989 A-3 G

NEVENKE ^A\O
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 9978 A-8 G

38 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE Sje}awe Dana 18.2.2011. godine navr{ilo se 6 mjeseci od smrti Dana 26.2.2011. godine navr{ila se godina dana od smrti Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je dana 24.2.2011. godine u 85. godini `ivota preminula na{a draga

STANKA NINKOVI]A

MIRE NINKOVI]

BISERKA (ro|. Mila~i}) MILEKI]
Sahrana }e se obaviti dana 25.2.2011. godine u 13 ~asova na grobqu u Mahovqanima. O`alo{}eni: sin \or|e, snahe, unu~ad, praunu~ad i porodice Mila~i} i Jokovi} te ostala rodbina i prijateqi 186 B-2 Q
Posqedwi pozdrav voqenoj baki Posqedwi pozdrav dragoj

@ivot nestaje u trenu, ali sje}awe ostaje zauvijek. Postoji qubav koju smrt ne mo`e prekinuti i tuga koju vrijeme ne lije~i. Utjehe nema, zaborav ne postoji. Va{i najmiliji: k}erka i sestra Jadranka sa porodicom 013505 B-2 E
Tu`no sje}awe na na{e drage i plemenite djeda i tetku

BISERKI BISERKI
od unu~adi Gorana, Ogwena i Katarine 9992 A-6 G Danas se navr{avaju dvije godine kako sa nama nije na{ voqeni sin od porodice @dero. 9991 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

STANKA NINKOVI]A
Maja, Pero, Luka i Lara Tomi}

MIRU NINKOVI]
BISERKI
013505 B-2 E Gospa Sje}awe

Dana 18.2.2011. godine navr{ilo se 6 mjeseci od smrti

Dana 26.2.2011. godine navr{ila se godina dana od smrti

@ARKO JERKI]
Oti{ao si, a imao si samo 21 godinu i bio si na{a qubav, radost i ponos. Na{ cijeli `ivot bio si ti. Na{e uspomene danas si ti. Na{e sje}awe si ti. Tebi je ukradena mladost, a nama ostatak `ivota. S bolom i tugom u du{i molimo svevi{weg da ti podari sve rajske qepote. Vje~no tuguju}i tvoji: mama, tata i brat 9987 A-8 G Dana 26.2.2011. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage

013366 A-1 ^N Posqedwi pozdrav dragoj baki

BISERKI MILEKI]
Unuk Igor sa porodicom 013366 A-1 ^N Tu`no sje}awe na dragu baku

STANKA NINKOVI]A

MIRE NINKOVI]
MIQKE KOJ^INOVI]
Toga dana u 11 ~asova odr`a}emo parastos u Rebrova~koj crkvi, a potom posjetiti wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica: k}erka Dragana, sin Dragan, zet Stojan, snaha Gordana, unu~ad Aleksandar, Oliver, Anika, Paola i Petar 9985 A-8 G Dana 26.2.2011. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage majke, bake, svekrve i punice

Vrijeme prolazi, bol i tuga ostaju. Vi postojite i trajete kroz najqep{e uspomene koje sa bolom podsje}aju na sve ono {to je sa va{im odlaskom izgubqeno. Neutje{na supruga i majka Marija, k}erka i sestra Ranka. Pomen }e se odr`ati 26.2.2011. godine u 11 ~asova na grobqu Dowi Miqevi}i. 013505 B-2 E

MIQKU
Unu ~ad: Ale ksan dar, Oli ver, Anika, Paola i Petar 9986 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu majku

Pro{lo je 40 tu`nih dana od smrti na{eg dobrog i voqenog supruga, tate i dede

MIQKU

BRANKA (Vlade) MILANOVI]A
Pomen }emo davati u subotu, 26. februara, u 11 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" Porodica 9966 B-2 M

K}erka Dragana i sin Dragan sa porodicama 9986 A-1 G

STOJKE (ro|. Stupar) DIV^I]
Toga dana u ~etrnaest sati posjeti}emo grob drage nam pokojnice, odati pomen i polo`iti cvije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da zajedno sa wenim najbli`im prisustvuju davawu pomena. Bila si na{a draga majka, voqena baka, po{tovana svekrva i punica. Hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Tvoja djeca A-8 013504 E

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 39
U subotu, 26.2.2011. godine, u 11 ~asova na porodi~nom grobqu porodice Damjanovi} u Gole{ima kod Bawaluke dava}emo ~etrdesetodnevni pomen Dana 1.3.2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog Tu`no sje}awe na na{eg voqenog tatu i supruga Tu`no sje}awe na na{eg voqenog

MARINKA

i

BOGDANA @IVKA KARALI]A
Pro{lo je {est mjeseci od kada nisi sa nama, ali u na{im srcima vje~no }e{ biti i ~uva}emo uspomenu na tebe. U subotu u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u. Tvoji najmili: supruga Borka, k}erka Maja i sin Dragan 9951 9951 A-4 M Tu`no sje}awe na dragog djevera i strica

JANKOVI]
Vrijeme bez vas je tu`no, te{ko i bolno jer ste nas prerano ostavili neka vas ~uvaju an|eli, kao {to ste i vi ~uvali nas. Po~ivajte u miru Va{i najmiliji 9931 A-7 M

@IVKA KARALI]A
Osta}e{ vje~no voqen i nezaboravqen u srcima tvojih najmilijih. Sestra Rada, zet \uro, sestri}i Stefan i Viktor 9951 A-3 M Tu`no sje}awe na dragog brata, strica i djevera

RADENKU DAMJANOVI]U
Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica A-8

DODIG

Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

BOSA
sedam godina Bobo

DRAGO
{est godina

9674 A-7 G Dana 26.2.2011. godine navr{ava se 40 dana od smrti voqenog oca

@IVKA DRAGU
Dragi brate, bol nije u rije~ima i suzama ve} u srcu u kojem }e{ vje~no ostati. Brat Vinko, snaha Milka, sinovka @eqka i sinovac Goran 184 A-3 Q

LUKE JOTANOVI]A

Snaha Nena i Sini{a sa porodicom 9980 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog strica

Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Vr{anima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Sin Milivoje sa porodicom 9960 A-6 M

SLOBODANU SU[I]U
direktoru A.D. "Komunalno" Mili}i

Tu`no sje}awe na dragu zaovu i tetku

Tu`no sje}awe na dragu tetku

DRAGU
Vesna Milovanovi} sa porodicom 9990 A-1 G

KRSTINU
Akcionarsko dru{tvo "Vodovod" Bawaluka
Snaha Nena i Sini{a sa porodicom 9980 A-1 G

KRSTINU
Vesna Milovanovi} sa porodicom 9990 A-1 G

B-1 F
Dana 1.3.2011. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

MIRKA PETKOVI]A
U subotu, 26.2.2011. godine u 10 ~asova odr`a}emo godi{wi pomen na grobqu "Sveti Pantelija" u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni sin Bogdan, k}erka Smiqana, unu~ad Bojan i Sawa te ostala rodbina i prijateqi 9962 A-8 G Dana 26.2.2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e drage

RADMILE DUBINOVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawaluci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Porodica Dubinovi} 9993 A-8 G

40 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Sport

Pojedinci u Fudbalskom savezu BiH `ele da zakoqu vola zbog kilograma mesa. E, ne mo`e vi{e tako! Rodoqub Petkovi}, generalni sekretar FSRS

Ostanak kapitena Bojana Regoje najve}e poja~awe za Slaviju

Stupar se oporavio
Desni bek Fudbalskog kluba Borac Milan Stupar oporavio se od povrede zadobijene u prijateqskoj utakmici protiv Crvene zvezde. On }e zauzeti svoju standardnu poziciju u prvom timu bawalu~kog premijerliga{a na proqe}noj premijeri u [irokom Brijegu.

Bojan Regoje (Slavija)

FK Srem suspendovan
Op{tinski fudbalski savez Sremske Mitrovice suspendovao je prvoliga{a iz ovog grada, FK Srem, zbog neizmirenog duga prema pomenutom savezu u iznosu od 71.000 dinara. Ukidawe suspenzije uslijedi}e automatski kad klub izmiri dugove.

Znamo da Sloboda ima problema, ali to nas ne}e zavarati, jer vjerujemo u sebe. Prve utakmice sezone bilo jesewe ili proqe}ne uvijek su neizvjesne, ima dosta nepoznanica i dolazi ~esto do iznena|ewa, rekao Regoje
PI[E: GORAN IVANKOVI] gosa@bih.net.ba

Vice{ampionke CEV kupa, odbojka{ice Crvene zvezde su u ^elenx rundi ovog takmi~ewa, u prvom me~u, savladale austrijski Post [vehat sa 3:1, po setovima 25:21, 25:22, 19:25, 25:16. Revan{ se igra 3. marta u Be~u i prema pravilima CEV kupa, u slu~aju pobjede austrijskog tima, ukupnog pobjednika odlu~iva}e "zlatni set". Aleksandar Davidov mogao bi da bude tre}i igra~ Partizana, koji }e ove zime karijeru nastaviti u Kini. Oti{ao je Gabrijel Kleo, Almami Moreira je na putu potpisivawa ugovora, a sada i Davidov koji je proveo ~etiri dana u Antaliji, a na probi je u Xangsu [untajnu.

ISTO^NO SARAJEVO U Slaviji nije bilo previ{e burno kada su u pitawu odlasci ili dolasci ove zime pa je svakako ostanak kapitena Bojana Regoje najve}i dobitak. - Bilo je nesporazuma i mogu}eg odlaska, ali korektni

razgovori sa ~elnicima kluba su otklonili sve dileme i na proqe}e }u predvoditi svoj klub. Pla te i pre mi je su izmirne, istina ima dugovawa iz ugovora, ali i ~vrstih obe}awa da }e i to ubrzo biti ispuweno i nastavak {ampionata ~ekamo u odli~noj atmosferi – rekao je Regoje. Koliko je Slavija spre-

mna za nastavak {ampionata

ODLAZAK u ^itluk pun pogodak
- Lijepa zaliha bodova i visoka pozicija nam je omogu}ila topliju zimu i po~etak priprema bez gr~a. Po~eli smo u dobrom raspolo`ewu koje ni nevrijeme nije naru{ilo. Sni jeg jes te kva rio planove, ali ne toliko da ne odradimo vje`be na fizi~koj spremi. ^itluk je bio pun pogodak, kontrolne utakmice su pokazale u kakvom je stawu ekipa od novajlija pa do onih mla|ih. Bilo je malih oscilacija, ali i to je normalno. Pokazali smo snagu, a posebno me raduje {to i pored minusa od

Borac {ampion
Regoje ne sumwa da }e wegov tim ostati u vrhu tabele poslije zavr{etka sezone, a koga vidi kao {ampiona, on ka`e: - Borac jeste ostao bez tri dobra igra~a, ali na{ao je i adekvatne zamjene i wega vidim kao najozbiqnijeg kandidata. Da je tako mogli smo se uvjeriti protiv Crvene zvezde kojoj je, uprkos porazu, bio ravnopravan rival. Naravno, najve}i rival Bawalu~ana je @eqezni~ar, a ne treba da zanemarimo ni Sarajevo, odnosno [iroki Brijeg.

Foto dana

jednog ili ~ak dva gola nismo klonuli, vratili se protiv Drine i Vele`a - ka`e Regoje. Slavija ne mo`e ba{ da se pohvali u~inkom u Tuzli. - Za svakoga je "Tu{aw" te{ko gostovawe pa i mi nismo imali previ{e prilike za radovawe. Znamo da Sloboda ima problema, ali to nas ne}e zavarati, jer vjerujemo u sebe. Prve utakmice sezone bilo jesewe ili proqe}ne uvijek su neizvjesne, ima dosta nepoznanica i dolazi ~esto do iznena|ewa. Skovali smo plan i taktiku kako da ostanemo nepora`eni. Dobro je {to gostuje mo, te `ak te ren mo`e da bude saveznik vi{e gostu nego doma}inu koji mora da napada. I tu je na{a prednost - rekao je Regoje.

Ne znam za{to su nam zvi`dali
Zaista mi nije jasno za{to su u utakmici pro tiv bawalu ~kog Bor ca zvi `du ci sa za pa dne tri bi ne po ~e li ve} u 10. mi nu tu. Znam da na vi ja ~i o~e ku ju vi {e od eki pe, istina je da smo im ostali du`ni za partiju koju smo prikazali, posebno u prvom poluvremenu, ali ne vidim da bi to trebalo da bude razlog za zvi`duke Kaduu i meni. Ni je bi lo naj sjaj ni je prvo po lu vre me, ali to ne bi tre ba lo po se bno da se apos trofira. Drugo smo odigrali znatno boqe, ali tek dolazi ono pravo, samim tim je rano za bilo kakve zakqu~ke i prognoze. Zvu~a}e kao fraza, ali noge su jo{ te{ke, kad se osve `i mo bi }e boqa sli ka. Tre nu tno nisam ba{ u pravoj formi u kakvoj bi trebalo da budem. Konfuzan sam sa loptom, to se posebno dobro videlo u prvom poluvremenu. Jedan od razloga je svakako i pretera na `eqa. Znam da mo gu i mo ram mno go boqe. Ka da se eki pa boqe ui gra do }i }e, nadam se, do izra`aja i individualni kvaliteti. U nedequ protiv Borca nismo ba{ delovali ofanzivno. Bez obzira na to verujem da }e vremenom sve do}i na svoje mesto. O~e ku jem boqu Zvez du u pro le }nom de lu prven stva, me |u tim, tre ba lo bi svi ma da bude jasno da razlika u odnosu na jesen ne mo`e da bude ogromna. Siguran sam da smo sa po ja ~awima Evan drom, Bor hom i ]o si }em mno go do bi li, o~e ku jem i da Mi lo va no vi} po vrat kom u tim do pri ne se ve }oj ~vrstini veznog reda. Ne `elim da pretim ve ~i tom ri va lu, ali obe }a vam da }e mo se saigra~i i ja maksimalno boriti do posledweg daha da vratimo titulu u Quticu Bogda na. Va `no je da igra mo do bro i stvaramo {anse, samim tim }e do}i i pozitivni rezultati.

Ogwen KOROMAN, fudbaler Crvene zvezde
”Znam da navija~i o~ekuju vi{e od ekipe, istina je da smo im ostali du`ni za partiju koju smo prikazali”

Fudbalera Man~ester junajteda Nanija tokom utakmice osmine finala Lige {ampiona protiv Marseqa navija~i francuskog kluba su ometali laserom.

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 41

Utakmica izazvala veliko interesovawe i van Trebiwa, pa su svoj dolazak ve} najavili mnogi navija~i "crveno-bijelih" iz okolnih mjesta isto~ne i zapadne Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Stadion na "Policama" }e vjerovatno biti mali da primi sve zainteresovane
PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

Crveno-bijela euforija
boluje od leukemije. Susret po~iwe u 14 ~asova na stadionu "Police", a cijena ulazni ce bi }e pet ma ra ka za isto~nu i zapadnu tribinu.

Dolazak Crvene zvezde izazvao veliko interesovawe u Hercegovini

TREBIWE - Vijest da }e Crvena zvezda ponovo gostovati u Trebiwu izazvala je odu{evqewe me|u Trebiwcima. Sve druge teme i de{avawa u gradu pala su u drugi plan i samo se pri~a o dolasku tima Roberta Prosine~kog. Utakmica je izazvala veliko interesovawe i van Trebiwa, pa su svoj dolazak ve} na ja vi li mno gi na vi ja ~i "crveno-bijelih" iz okolnih mjesta isto~ne i zapadne Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. Stadion na "Policama" }e vjerovatno biti mali da primi sve zainteresovane. Utakmica }e imati humanitarni karakter, jer }e sav prihod od ulaznica biti usmje ren za li je ~ewe 11-go di{weg Ogwena Gudeqa, koji

SAV PRIHOD namijewen lije~ewu Ogwena Gudeqa
Crvena zvezda je i ranije ~esto gostovala u Trebiwu, gdje je ne bro je no pu ta obavqala zimske pripreme. Po~etkom 1991. godine Beogra|ani su boravili u Trebiwu, a ne ko li ko mje se ci kasnije su se popeli na krov Evro pe, a po tom i svi je ta. Posqedwi put Zvezda je u Trebiwu igrala 2003. godine, kada je tako|e pripreme obavila u Trebiwu. [ampionski tim Leotara bio je ravnopravan, na momente ~ak i boqi, ali su gosti pobijedili 2:0. In-

Lazar Marjanovi} (Leotar)

FOTO: ^. MUCOVI]

teresantno je da }e ~ak pet fudbalera iz tada{weg sastava Leotara i u nedjequ zaigrati protiv Zvezde. To su Bojan Vu~ini}, Zdravko [araba, @eqko Radovi}, Ne nad Sto ja no vi} i Gavrilo ^orlija, a na trenerskoj klupi bi}e Dragan

Spai} Krcko, koji se na toj utakmici oprostio od aktivnog igrawa i wegov pomo}nik Predrag Vuki}evi}. U sa da{wem sas ta vu Crve ne zvezde u odnosu na 2003. je samo Dejan Milovanovi}, ali jo{ nije poznato da li }e ga Prosine~ki uvrstiti na spisak putnika za Budvu. Zvezda je uveli~ala i jubi lej, ka da je Le otar pro slavqao 50 godina. Bilo je to 5. februara 1975. godine na "Policama" se okupilo vi{e od 6.000 gledalaca, {to je tada bi la re kor dna po sje ta. Beogra|ani su slavili rezultatom 3:1. Vi jest da }e omje ri ti sna ge sa Crve nom zvez dom obradovala je i sve fudbalere Leotara, koji }e samo dan ra-

ni je igra ti ve oma va `nu prvenstvenu utakmicu protiv Rudar Prijedora. Ipak, nadaju se da ih umor ne}e previ{e savladati i da }e uspjeti da se "crveno-bijelima" suprotstave punom snagom. - Uvijek je lijepo igrati protiv jakih ekipa i klubova, {to Zvez da sva ka ko jes te. Iako igramo dan ranije pro-

tiv Rudara da}emo sve od sebe da i protiv "crveno-bijelih" odigramo najboqe {to znamo. Posebno mi je drago {to ovaj susret ima humanitarni karakter i zbog toga `elim da pozovem sve da do|u na stadion, da pomognu malom Ogwenu, ali i da vide jednu dobru utakmicu - naglasio je fudbaler Leotara Lazar Marjanovi}.

Nenad Stojanovi}
Napad Leotara predvodi}e Nenad Stojanovi}, koji je u istoj ulozi bio i prije osam godina, a kasnije i ponio dres kluba sa "Marakane". - Zvezda je uvijek bila moj klub. Posebno me raduje {to }e gostovati u Trebiwu i {to }emo igrati utakmicu protiv wih. Takvo iskustvo posebno mo`e da zna~i mla|im igra~ima. O~ekujem jednu lijepu utakmicu, pune tribine i da se prikupe velika nov~ana sredstva za lije~ewe malog Ogija - naglasio je Stojanovi}.

Ekipe Leotara i Crvene zvezde iz 1975. godine

^etiri gola za poluvrijeme
LA KTA [I - U pe toj kon trol noj uta kmi ci fu dbaleri Lakta{a i ~et vrti put odi gra li su nerije{eno. Poslije remija sa bawalu~kom Budu}nosti (1:1), pobjede nad @upom iz Milosavaca od 4:2, te dva neri je {e na is ho da sa Crve nom zemqom iz No ve Vesi (1:1, 0:0) izabranici Mi lo {a Po ji }a odi gra li su sa ~la nom Dru ge li ge Re pu bli ke Srpske, gru pa za pad, srba ~kom Slo gom, 2:2. Sva ~etiri gola postignu ta su u prvom po lu vre menu. Lakta{i su poveli u 10. mi nu tu pre ko Ris ti }a da bi na 1:1 u 28. izjedna~io No va ko vi} sjaj nim udar cem sa 35 me ta ra. Po tpuni preokret i prednost Slogi od 2:1 donio je Gli{i} u 35. minutu. U samom fi ni {u prvog di je la, ta ~nije u 43. minutu Aleksi} je izje dna ~io na 2:2. Obje ekipe su u nastavku susreta ima le po ne ko li ko pri li ka, ali su mre`e ostale netaknute. Sqede }u uta kmi cu La -

U prijateqskoj utakmici Lakta{i i srba~ka Sloga igrali nerije{eno
LAKTA[I SLOGA (S) 2 (2) 2 (2)

FK Lakta{i

Izbor novog rukovodstva
LA KTA [I - Skup {ti na Fudbalskog kluba Lakta{i odr`a}e se ve~eras u 18 ~asova u klupskim prostorijama. Na woj }e izme|u ostalog biti imenovan no vi pred sje dnik ovog ti je la i uje dno prvi ~ovjek Izvr{nog odbora kao i dva potpredsjednika, a tre ba li bi da bu du po zna ti svi ~la no vi Iz vr{nog odbora. Tako }e poslije osam mjeseci La kta {i do bi ti no vo klupsko rukovodstvo, bez koga su ostali poslije ispadawa iz Premijer lige BiH. Pret ho dnih osam mje se ci klubom je rukovodila Radna grupa, uz saglasnost na~elni ka op {ti ne La kta {i Milovana Topolovi}a. Jo{ uvi jek ni je po zna to ko }e biti predsjednik prvoliga{a iz Lakta{a, a odluka o to me bi }e do ne se na ne po sredno pred po~etak Skup{tine. D. P.

kta{i igraju sutra sa gradi{kom Kozarom na stadionu u Vi lu si ma ili u Kru pi na Vrba su, dok }e Srp~a ni is tog da na u Ba jincima ugostiti Qubi}.

Strijelci: 1:0 Risti} u 10, 1:1 Novakovi} u 28, 1:2 Gli{i} u 35, 2:2 Aleksi} u 43. minutu. Stadion: FK Mladost u Bajincima. Gledalaca: 50. Sudija: Qubi{a Kuvaqa (Srbac). LAKTA[I: Milanovi}, Sekuli}, Ojdani}, Male{evi}, Tomi}, Medi}, Risti}, Aleksi}, Kremenovi}, Beri}, Radi}. Jo{ su igrali: Ba{a, Bobar, Ili}, Popovi}, Vukovi}, Stojanovi}, Savi~i}. Trener: Milo{ Poji}. SLOGA (SRBAC): Babi}, Jejini}, Luki}, R. Zelenac, Gu`vi}, Krkajli}, Stojkovi}, Maleti}, Kova~evi}, Novakovi}, Gli{i}. Jo{ su igrali: Ani~i}, Kuvaqa, Panteli}, Bilbija, Ugren, Dragojevi}, Igwati}, Grahovac. Trener: Zoran Kresojevi}.

MILAN Risti} na~eo mre`u Srp~ana
Tre ba do da ti da {ef stru ~nog {ta ba La kta {a Mi lo{ Po ji} u du elu sa Srp~a ni ma ni je mo gao da ra ~u na na bo le sne Mar ka Te {i }a, Mi lu ti na Mu ~a lo vi }a i Ne mawu Pa ri po vi }a dok je Aleksandar Pe tro vi} imao oba ve zu na fakultetu. O~ekuje se da }e svi oni biti u timu za subotwi okr{aj sa Ko za rom iz Gradi{ke. - Zadovoqan sam prikazanom igrom mojih izabrani ka, po go to vo u prvih 45 minuta. U ovom susretu bi-

Milan Risti} (Lakta{i)

FOTO: GLAS SRPSKE

li smo prili~no nekompletni, ali vje ru jem da }e mo protiv Kozare igrati u punom sastavu i pokazati sav kvalitet sa kojim raspola`emo - naglasio je Poji}. D. P.

42 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE
FOTO: V. STOJAKOVI]

Pi{e: Darko PA[AGI]

Neraskidiva veza
U samo sedam dana dva fudbalska kluba iz Republi ke Srpske igra }e sa naj tro fej ni jim srpskim, Crvenom zvezdom. U pro{lu nedjequ Beogra|ani su pred vi{e od 20.000 u duelu sa jesewim {ampionom Premijer lige BiH bawalu~kim Borcem predstavili tim koji }e u proqe}nim bitkama za titulu prvaka Srbije sa klupe predvoditi Robert Prosine~ki. Svima kojima su #crveno-plave# i #crveno-bijele# boje u srcu u nedjequ su do{li na svoje. U`ivali su u majstorijama fudbalera sa dvije strane Drine, koji su jo{ jednom potvrdili neraskidivu vezu srpskog naroda. U nedjequ }e tim iz Qutice Bogdana biti gost stadiona na #Policama#, gdje }e snage odmjeriti sa jo{ jednim bh. premijerliga{em Srpske, trebiwskim Leotarom. Ova utakmica ima}e humanitarni karakter, jer }e sav prihod od ulaznica biti namijewen za lije~ewe 11-godi{weg Ogwena Gudeqa, koji boluje od leukemije. Bi}e to jo{ jedan fudbalski praznik, na kojem }e qubiteqi Leotara i Crvene zvezde imati priliku da na djelu vide svoje qubimce, ali i da poka`u humanost. I sigurno je da }e #Police# biti pretijesne da prime sve one koji }e `eqeti da posmatraju ovaj susret. I drugi srpski fudbalski velikan Partizan ne tako davno, 5. septembra pro{le godine, gostovao je na no vo grad skom sta di onu #Mla kve#, gdje je u pri ja teqskom susretu ~estitao doma}oj Slobodi 100. ro|endan. Kada se ovim fudbalskim dru`ewima doda nedavno gostovawe ko{arka{a Partizana kod Igokee, zatim ru ko me ta {a Crve ne zvez de kod Bor ca, on da je jasno da sport ne poznaje nikakve granice. Pogotovo kada one dijele isti narod, srpski.

Dragana Kne`evi} (Borac)

U 13. kolu Premijer lige BiH za rukometa{ice sudar dva srpska kluba

U sportskoj dvorani "Borik" rukometa{ice Borca ve~eras od 19 ~asova ugosti}e sastav iz Kozarske Dubice
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Kne`opoqka gost {ampionki
lozofije: moramo pru`iti maksimum i upisati nova tri boda - rekla je prvotimka Borca Dragana Kne`evi}, koja se poslije povrede ramena vra}a u ekipu. O~ekuje se da se u ekipi Borca pojavi i Maja Prusina, koja je u me~u sa Lokomotivom iz Mostara povrijedila sko~ni zglob. U ekipi iz Kozarske Dubice su svjesni da je Borac u ovom duelu apsolutni favorit, ali ne pomi{qaju na predaju.

Premijer liga BiH za odbojka{e

Radnik u Oxaku
BAWALUKA - Odbojka{i Radnika iz Bijeqine u 17. kolu Premijer lige BiH danas od 16 ~asova gostuju u Oyaku, ekipi Domaqevca. Osim tog duela danas se jo{ sastaju u Mokrom Student Bobar osigurawe i Lukavac. Parovi, petak: OYAK: Domaqevac - Radnik (16 ~asova), MOKRO: Student Bobar osigurawe - Lukavac (18), subota: QUBIWE: Qubiwe - Modri~a Optima (18), BR^KO: Mladost - Na pre dak (18), KA KAW: Ka kaw - Br~ko Je din stvo (18). V. G.

BAWALUKA - ^etiri od pet utakmica 13. kola Premijer lige BiH za rukometa{ice bi}e odigrano danas, a me|u wima }e biti i okr{aj dva srpska kluba, aktuelnog {ampiona bawalu~kog Borca i Kne`opoqke iz Kozarske Dubice, koji se igra u dvorani "Borik" od 19 ~asova. Sam pogled na tabelu govori da je u ovom susretu doma}in apsolutni favorit. Bawalu~anke su u 11 me~eva ostvarile isto toliko pobjeda, dok su se rukometa{ice Kne`opoqke samo tri puta radovale cijelom plijenu. - Bez obzira na sve ekipu Kne`opoqke ne smijemo potcijeniti. Nema tu mnogo fi-

"MIRA" DO^EKUJE mostarsku Katarinu
- Nema tu mnogo {ta da se ka`e. Borac je boqa ekipa i od te ~iwenice ne bje`imo. Po ku {a }e mo da u "Bo ri ku" pru`imo maksimum i nadam se da ne}emo do`ivjeti rezultatski debakl. Radujemo se {to }emo nastupiti u kompletnom sastavu - naglasila je trener Kne`opoqke Miqa Trkuqa. Drugoplasirana prijedorska "Mira" u derbiju kola u dvorani "Mladost" od 19 ~asova ugosti}e tre}eplasiranu "Katarinu" iz Mostara.

Tabela
1. Borac 2. "Mira" 3. "Katarina" 4. Ilixa 5. Jedinstvo 6. Qubu{ki 7. Zriwski 8. Gora`de 9. Kne`opoqka 10. @ivinice 11. Lokomotiva 11 11 11 10 11 6 11 6 11 5 10 5 11 5 11 3 11 3 11 2 11 0 0 0 0 1 2 3 1 4 1 5 0 5 0 6 1 7 1 7 2 7 0 11 347:226 325:253 336:280 282:269 290:276 278:256 294:290 280:310 264:350 280:331 260:405 33 30 20 19 16 15 15 10 10 8 0

- Jesenas smo na wihovom parketu slavile sa 28:24, ali to ne mora ni{ta da zna~i. Katarina se poja~ala u odnosu na prvi dio prvenstva, dok mi nastupamo bez prvotimke Jelene Torbica. U~ini}emo sve da na otvarawu sezone u Prijedoru pru`imo maksimum i obradujemo na{e vjerne navija~e, od kojih svi o~ekujemo veliku podr{ku - rekla je prvotimka Mire Dragana Kuki}. Parovi 13. kola: SARAJEVO: Iliya - Lokomotiva (18 ~asova), PRIJEDOR: "Mira" "Katarina" (19), @IVINICE: @i vi ni ce - Go ra `de (19), QUBU[KI: BAWALUKA: Borac - Kne`opoqka (19), Qubu{ki - Zriwski (nedjeqa, 17 ~asova), slobodna je ekipa Jedinstva.

[ampionat BiH za odbojka{ice

Lider ru{i i Gacko
BAWALU KA - Aktu el ni {am pion i tre nu tni li der Premijer lige BiH, odbojka{ice br~anskog Jedinstva ve~eras na svom parketu do~ekuju ekipu Gacko u okviru 17. kola. Parovi, petak: BR^KO: Jedinstvo - Gacko (18 ~asova), subota: BIJEQINA: Radnik Kula Grada~ac (18), BIHA]: Biha} Preminger - Bosna (18), nedjeqa: TUZLA: Tuzla - Jahorina (16). Sino} su igrali: BILE]A: Hercegovac - Glasinac. V. G.

Fudbaleri mrkowi}ke Slobode rade `estokim tempom

Snijeg i povrede remete planove
FOTO: S. DAKI]

Prva A liga stonotenisera

Prijedor~anima derbi za~eqa
TUZLA - Stonoteniseri Prijedora su u nastavku prvenstva Prve A lige BiH, u derbiju za~eqa ostvarili pobjedu od 3:1 nad ekipom "Brka 2007" iz Br~kog, na turniru odr`anom u Tuzli. U ostala dva me~a su pora`eni od Stada sa 1:3 i Spina 2:3. Rezultati: osmo kolo: Prijedor - Stad 1:3, Peru}ica - "Brka 2007" 2:3, Mostar - Kreka 1:3, Spin - "Ha{im Spahi}" 2:3, deveto kolo: Spin - Prijedor 3:2, "Ha{im Spahi}" - Mostar 0:3, Kreka - Peru}ica 3:0, "Brka 2007" - Stad 1:3, 10. kolo: Prijedor - "Brka 2007" 3:1, Stad - Kreka 1:3, Peru}ica - "Ha{im Spahi}" 2:3, Mostar Spin 3:0. Plasman: 1. Mostar 20 bodova, 2. Kreka 20, 3. "Ha{im Spahi}" 14, 4. Stad 12, 5. Spin 8, 6. Peru}ica 8, 7. Prijedor 4, 8. "Brka 2007" 2 boda. N. \.

MRKOWI] GRAD - Fudbaleri Slobode pripreme za nastavak prvenstva u Prvoj ligi Republike Srpske, gdje je jedini ciq opstanak, po~eli su 19. januara. Trenira se dva puta dnevno na pomo}nom igrali{tu stadiona "Luke" i dvorani "Arena Komercijalne banke". [ef stru~nog {taba Darko Nestorovi} zadovoqan je dosada{wim to kom pri pre ma, igrom i rezultatima koje su fudbaleri Slobode ostvarili u pet kon trol nih me ~e va. Mrkowi}ani su pobijedili ekipu Naprijeda sa 2:0, Vrbasa sa 5:0 i Kqu~a sa 3:0, dok su remizirali sa ekipom novogradske Slobode (1:1) i Jedinstva iz @eravice 1:1. - U stru~nom {tabu smo zadovoqni dosada{wim tokom priprema, me|utim problem nam pred stavqaju naj no vi je swe`ne padavine koje ote`a-

Detaq sa priprema fudbalera Slobode

vaju rad, jer smo sada u fazi uigravawa linija u timu. Imamo problema i sa povredama fudbalera. Zbog povrede mi{i}a Milovan Travar ne trenira desetak dana, a povredu zglo ba za ra di li su Dra gan Mihaqevi} i Vladimir Ranki} na me~u sa ekipom Kqu~a i nisu mogli da igraju u @eravici. Sini{a Radoja ima problem sa prehladom i nalazi se na po{tedi - rekao je Nesto ro vi} i na po me nuo da je ohrabrewe {to su sa treninzima po sli je po vre da po ~e li \or|e In|i} i Nenad Vuji-

~i}, koji bi mogli da budu u kombinaciji za dana{wi kontrolni me~ sa vojvo|anskim liga{em Kikindom.

PRIPREME po~eli 19. januara
Me |u tim, s tre nin zi ma zbog bolesti jo{ nije po~eo {toper Bojan Sladojevi}, koji je Slo bo di pris tu pio iz bawalu~kog BSK-a. Ina~e, redove tima sa "Luka" u toku pripre ma na pus tio je na pa da~ Mario ^avar, koji je pristupio bawalu~kom BSK-u, dok se

u ca zin sku Kra ji nu vra tio Asmir Ma{i}, po{to nije mogao da dobije brisovnicu iz saveza da se registruje za Slobodu. Vi{e ne trenira ni vezis ta Sa {a \u ra no vi} i golman Zoran Peji} i za sada nije poznato za koji }e klub igrati u nastavku {ampionata. - Na dvojnu registraciju u Goricu iz [ipova bi}e posu|eni mladi fudbaleri: Ilija [ormaz, Radenko Vasi}, Milorad Milanovi} i Sr|an Srdi}. Na{em prvom timu prikqu~eni su juniori Ogwen Topi} i Sr|an Gvero. S. D.

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 43

Srpski teniser izborio polufinale turnira u Dubaiju

Premijer liga BiH za ko{arka{ice

Za fi na le pro tiv Toma{a Ber di ha
U borbi za finale igra}e protiv tre}eg nosioca iz ^e{ke koji je sa 7:5, 6:4 eliminisao Filipa Pe~ne ra iz Wema~ke

Pobjeda Novogra|anki
NOVI GRAD - Ko{arka{i- SLOBODA 69 ce Slobode su u me~u 15. kola JEDINSTVO 64 Premijer lige BiH savladale Jedinstvo sa 69:84. (17:14, 13:22, 15:19, 24:9) Pitawe pobjednika rije{eno Dvorana: Sportska u Novom je u posqedwim minutima me~a, Gradu. kada je doma}a igra~ica Zvjez- Gledalaca: 100. dana Gagi} sa linije slobo- Sudije: Zdravko Ze~evi}, @eqko dnih ba cawa pos ta vi la Petkovi}, Jelena Dejanovi} (Bawaluka). kona~an rezultat. - U{le smo u utakmicu nedoSLOBODA: Gaji} 3, Bosan~i}, voqno koncentrisane i dozvo- Nik{i}, Rajili}, Mijatovi}, Kajlile protivniku da zbog na{ih taz 6, [urlan 22, Ferhatovi} 10, gre{aka u ve}em dijelu bude u Damjanovi}, Stankovi} 3, \ur|evo|stvu. Ipak, iako smo pred vi} 8, Gagi} 17. Trener: Milo{ Dupalo. posqedwu ~etvrtinu imale mi- JEDINSTVO: Musi}, Ali} 7, Tanus od deset razlike, zaigrale bakovi}, Dindi} 12, Telarevi}, smo onako kako mo`emo i na- Be}irevi} 19, Br~ina, @uni} 6, Z. pravile preokret za pobjedu - Kova~evi} 9, E. Kova~evi}, Rahmanovi} 11, Suba{i}. Trener: Goran istakla je ko{arka{ica Slo- Jur~enko. bode Jelena \ur|evi}. N. \.

Nova pobjeda Dalas Maveriksa

Pe|a i Dirk nezaustavqivi
WUJORK - Ekipa Dalasa pobijedila je Jutu rezultatom 118:99, a Evropqani Dirk Novicki i Predrag Stojakovi} predvodili svoj tim do trijumfa. Srpski ko{arka{ je sa 18 po ena bio dru gi stri je lac svog tima, dok je najefikasniji bio Dirk Novicki sa 23 poena. Nenad Krsti} postigao je ~etiri poena u porazu Oklahome od San Antonija. Minesota je pora`ena od Memfisa, a Darko Mili~i} je dao osam

Novak \okovi}

FOTO: AGENCIJE

DUBAI - Srpski teniser Novak \okovi} plasirao se u polufinale turnira u Dubaiju po{to je savladao Florijana Majera rezultatom 7:5, 6:1 u wihovom prvom me|usobnom duelu. [am pi on Aus tra li jen opena nastavio je pobjedni~ki niz u 2011. godini. Me~ je po~eo iznena|uju}e, gotovo nestvarno. Rastere}eni Majer je potpuno zbunio srpskog tenisera, koji prosto nije mogao da vje ru je ka kav te nis igra wegov protivnik. Majer je posezao za nekim ~udnim i ne obi ~nim rje {ewima i udarcima, poput bekhend-slajsa sa dvije ruke (u skoku), ne-

rezonskim izlascima na mre`u ko ji su se is pla ti li. Wema ~ki te ni ser odmah je na pra vio brejk, a po tom je osvojio gem na svoj servis, a da nije pogodio nijedan prvi servis.

SA ^EHOM igrao {est puta
Imao je i dvi je brejk lopte za 3:0, ali se sve dobro zavr{ilo u tom gemu i Novak je smawio na 1:2. \okovi} nije imao problem sa svo jim ser vi som, ali ga je zato Majer izlu|ivao slajsovima, kojima je poga|ao li-

nije. Kada je Nijemac dobio gem za 4:2, a Novak prethodno poslao loptu u aut, srpskom te ni se ru se ote la psov ka, ona ko, iz pe te. U sqede }em ge mu odli ~no je servirao i smawio na 3:4. Imao je Ma jer vo| stvo od 5:3, ali je Novak smawio na 4:5, a onda se Nijemcu stegla ruka, pao je na psiholo{kom planu. Srpski te ni ser je na pravio brejk, potom je Majer imao novu brejk loptu, ali je \okovi} odli~nim servisom otklonio dilemu. Srbin je potom pokazao ko je tre}i teniser svijeta, a ko na 38. mjestu. Po{to je izbjegao gu-

bitak prvog seta, \okovi} je mnogo lak{e igrao u drugom, pa je poslije tri sigurna ge ma oba te ni se ra, na ~etvrtom uz veliku borbu iskoristio ~etvrtu brejk {ansu za 3:1, ~ime je prelomio me~ i do{ao do pobjede. U borbi za finale igra}e pro tiv tre }eg no si oca, ^eha Toma{a Berdiha koji je sa 7:5, 6:4 eliminisao Filipa Pe~nera. ^eh i Srbin su do sada igrali {est puta, a No vak vo di sa 5:1. Os ta le ~etvrtfinalne parove ~ine Royer Fe de rer i Ser gej Stakhovski, odnosno Francuzi @il Simon i Ri{ar Gaske.

poena i imao sedam skokova. Rezultati: Toronto - ^ikago 118:113, Klivlend - Hjuston 119:124, Indijana - Detroit 102:101, Orlando - Sakramento 105:111, Filadelfija - Va{ington 117:94, San Antonio - Oklahoma 109:105, Wujork Milvoki 114:108, Dalas - Juta 118:99, Fe niks - Atlan ta 105:97, Wu Orleans - LA Klipers 98:87, Portland - LA Lejkers 101:106 (po sli je pro du `et ka), Mi ne so ta Memfis 95:104.

Uskoro poznat predsjedni~ki kandidat KSS

\ilasu zeleno svjetlo
BEOGRAD - Dragan \ilas }e se definitivno kandidovati za predsjednika Ko{arka{kog saveza Srbije, s obzirom na to da je dobio zeleno svjetlo dr`avno-partijskog vrha. Postojala je verzija da gradona~elnik Beograda ne}e mo}i da "konkuri{e" u KSS, jer Boris Tadi}, predsjednik Demokratske stranke, ne dozvoqava direktno sportsko anga`ovawe visoko pozicioniranih politi~kih li~nosti. Onog trenutka kada je takva prepreka otklowena, KK Partizan je pokrenuo inicijativu o \ilasovoj kandidaturi, dok Dejan Toma{evi} odavno figurira kao glavni kandidat za mjesto generalnog sekretara KSS.

Evroliga, Top 16, peto kolo

Dvije utakmice ko{arka{ke Lige 13 BiH igraju se ve~eras

Mladost do~ekuje Vardu u derbiju
BAWALU KA - Dvi je utakmice 22. kola ko{arka{ke Lige 13 na rasporedu su ve~eras, a u wima se sastaju Mladost - Varda HE i Sloboda - Borac Nektar. Me~ u Mrkowi} Gradu od posebnog je zna~aja za obje ekipe. Doma}in bi se pobjedom pribli`io Ligi 6, dok se gosti bore za opstanak. - Ne pravimo kalkulacije jer, jednostavno, u svakom me~u idemo na pobjedu. Tako je bilo i u Kakwu, gdje smo dobrom igrom ubjedqivo pobi je di li do ma }i sas tav. Uvje re ni smo i u po bje du protiv Varde HE, koja ima odli~nu ekipu i u nastavku {ampionata pru`aju odli~ne partije - rekao je trener Goran Sladojevi}. mo izne na |ewe i upi {e mo po bje du ko ja bi nam mno go zna~ila u borbi za opstanak u Ligi 13 BiH - izjavio je Golubovi}. "Pivari" su imali du`u pa uzu u prven stvu, a ni su igrali zvani~ni me~ od 5. februara. - Ovaj period iskoristili smo da se fizi~ki pripre mi mo za is ku {ewa u Ligi 6, jer smatram da smo ve} obe zbi je di li plasman. U idu}i me~, kao i do sada, ulazimo sa `eqom da pobijedi mo i spre mni smo da to os tva ri mo. Ti mu se prikqu~io i Ne boj {a Pa vlovi} koji se oporavio od povrede, dok je sporan nastup Fi li pa Ada mo vi }a i pred utakmicu }u odlu~iti ho}e li igrati ili ne - izjavio je tre ner Bawalu ~a na Drago Karali}. M. Z. - S. D.

PAO pao u Atini
ATINA - Lijetuvos Ritas savladao je Panatinaikos u Atini rezultatom 68:67 i zakomplikovao situaciju u grupi E. U posqedwim tre nu ci ma me~a prekr{aj je napravio Milenko Tepi}, a Kalid el Amin bio je uspje{an dva puta za 68:67. Do kraja su ostale 3,4 se kun de, a Dru Nikolas nije pogodio trojku. PAO je propustio prili-

ku da obezbijedi plasman u Top 8 Evrolige, pa mora u posqedwem kolu da pobijedi Uni ka hu u Ma la gi, dok se Lijetuvos umije{ao u borbu za jedno od prva dva mjesta u grupi. Ova dva kluba imaju isti skor pobjeda i poraza (3-2), a Grci su boqi u me|usobnim duelima. U utakmici bez rezultatskog zna~aja Lotomatika je u Qubqani savladala Olimpiju sa 80:67.

BORAC Nektar gostuje Slobodi
Ko {ar ka{ Var de HE Sr|an Golubovi} istakao je da wegova ekipa ne putuje u Mrkowi} Grad sa "bijelom zastavom". - Ekipa Mladosti je favorit u predstoje}em me~u, a ve} su nas po bi je di li ove sezone. Ne predajemo se unaprijed i idemo da napravi-

Teniski turnir u Delrej bi~u

Janko ide daqe
DELREJ BI^ - Janko Tipsarevi} se plasirao u ~etvrtfinale turnira u Delrej bi~u pobjedom nad Slovencem Kav~i}em rezultatom 6:2, 6:7 (8), 6:3. Nevjerovatan pritisak Kav~i}a na servis srpskog tenisera vi|en je u tre}em setu, kada je Slovenac imao ~ak deset brejk {ansi, ali nije iskoristio nijednu. Janko je imao {est prilika, a jedna mu je bila dovoqna da me~ rije{i u svoju korist. Me~ je trajao 163 minuta, a u idu}em kolu Tipsarevi} igra sa Ivanom Dodigom, koji je izbacio Dudija Selu sa 3:6, 6:1 i 6:2.

Sr|an Golubovi} (Varda HE)

FOTO: A. ^AVI]

44 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Didije De{amp, trener Marseqa
MARSEQ - Biv{i kapiten francuske reprezentacije Didije De{amp, trener Marseqa zadovoqan je rezultatom svoje ekipe. - Ako uzmemo u obzir wihov kvalitet, ovo je odli~an rezultat. Znamo da u revan{u ne}e biti lako, ali vjerujem da mo`emo napraviti podvig - zakqu~io je De{amp. I de fan zi vac fran cus ke eki pe Rod Fa ni di je li mi{qewe trenera. - Utakmica bez golova stavqa nas u dobar polo`aj. Kada analiziramo utakmicu, vidimo da na{ golman nije imao previ{e posla. To pokazuje da smo bili dobri, dr`ali se dogovora iz svla~ionice, pa za{to onda to ne bi ponovili i u gostima - rekao je Fani.
FOTO: AGENCIJE

Imamo {anse

Bajern savladao Inter na "\uzepe Meaci"

Aleks Ferguson, trener Man~estera

Te{ka utakmica u revan{u
MAR SEQ - Iako wego va ekipa nije pora`ena u prvom susretu osmine finala Lige {ampiona Aleks Ferguson nije u potpunosti zadovoqan prikazanom igrom. - Ovaj rezultat je vrlo opasan. Ako pri mi mo po go dak kod ku}e bi}e vrlo te{ko savladati Marseq. Na{a namjera je da dobijemo utakmicu, a sa pobjedom sigurno idemo daqe. Mislim da imamo dobre {anse - rekao je {kotski stru~wak i dodao. - Marseq je u~inio sve da ne primi gol. Bili su vrlo jaki u odbrani. Ali, nisu napravili puno problema pred na{im golom. Ni{ta se, iskreno, nije dogodilo i mislim da to ba{ i nije bila dobra utakmica za gledawe dodao je Ferguson.

Gomez sru{io {ampiona
Mario Gomez posti`e pogodak

Odli~ni napada~ postigao pogodak u posqedwoj minuti i donio veliku prednost gigantu iz Minhena
MI LA NO - Na do bro po zna ti wema ~ki na ~in, go lom Ma ri ja Go me za u posqedwoj minuti, fudbaleri Bajerna savladali su In ter u prvoj uta kmi ci osmine finala Lige {ampi ona i re van {i ra li im se za po raz u pro {lo go di{wem finalu. Uta kmi ca na "\u ze pe Me aci" bi la je "na bi je na" tempom, obilovala je {ansama, idealnim ispred oba gola i prava je {teta {to ni je dan tim ra ni je ni je uspio da za tre se mre `u protivnika. Te{ko je re}i ko je bio boqi, jer su obje eki pe ima le svo je {an se. Ba jern je imao vi {e od igre, a "nero-azuri" su svoju priliku ~ekali iz kontre. Od samog po~etka obje ekipe krenule su otvoreno i sa na mje rom da pos ti gnu gol. Bajern je naj~e{}e prijetio pre ko Ar je na Ro be na i Fran ka Ri be ri ja, ko ji su pogodili pre~ku i stativu, a kon stan tna opa snost za gol fe no me nal nog To ma sa

INTER BAJERN

0 (0) 1 (0)

Krafta bio je Samjuel Eto. Pravo je ~udo kako jedan od wego va ~e ti ri {u ta ni su zavr{ili u mre`i.

MARSEQ i Man~ester junajted odigrali 0:0
Tre ner do ma }ih Le onardo bio je zabrinut, ali optimisti~an pred revan{ u Minhenu. - Ka da stvo ri te ne ko li ko iz gle dnih pri li ka i ne pos ti gne te gol on da je to ne sre }a, ali zna mo se nositi sa tim. Najbitnije je da se ne bojimo Bajerna. Sa takvim }emo stavom istr~ati na teren u Minhenu i poku{ati da nadoknadimo propu{teno - rekao je Leonardo. Strateg Nijemaca Luis van Gal bio je za do voqan, ali upozorava da ni{ta nije zavr{eno. - Imali smo na kraju i malo sre}e, ali nagrada je to za na{u odli~nu predstavu u dru gom po lu vre me nu. Inter je bio odli~an i sre}a {to je dobar dan imao i na{ gol man To mas Kraft. Moramo biti skoncentrisani i dobro se pripremiti za dru go po lu vri je me u Minhenu - zakqu~io je Van Gal. Za ra zli ku od odli ~ne utakmice u Milanu, Marsej

Strijelci: 0:1 Gomez u 90. minutu Stadion: "\uzepe Meaca" u Milanu Gledalaca: 70.000. Sudija: Viktor Kasai (Ma|arska) @uti kartoni: Zaneti, Snajder, Mota (Inter), Riberi, Gustavo (Bajern). INTER: @ulio Cezar, Maikon, Ranokija (od 73. Kar`a), Lusio, Kivu, Zaneti, Kambijaso, Mota, Stankovi}, Snajder, Eto. Trener: Leonardo. BAJERN: Kraft, Lam, Timo{~uk, Bad{tuber, Prawi} (od 38. Breno), [vajn{tajger, Gustavo, Riberi, Roben, Miler, Gomez. Trener: Luj van Gal.

Andre Viqas Boas

Liga Evrope, {esnaestina finala

Seviqa ispala

PORTO - Fudbaleri Porta plasirali su se u osminu finala Lige Evrope iako su pora`eni od Seviqe 0:1 na doma}em terenu. Jedini pogodak na stadionu "Dragao" postigao je Brazilac Luis Fabijano u 71. minutu, ali je ekipa Gregorija Manzana, uprkos inicijativi i pritisku na odbranu doma}ih u posqedwih dvadesetak minuta, ipak ostala "kratka" za jo{ jedan gol i plasman u sqede}u fazu takmi~ewa. Obje ekipe me~ su zavr{ile sa desetoricom, po{to su iskqu~eni Alvaro Pereira kod Porta, a minut poslije gola i igra~ Seviqe Aleksis, koji je zaradio drugi `uti karton. - Odigrali smo lo{u utakmicu i samo zahvaquju}i sre}i plasirali se u daqu fazu. Upozoravao sam igra~e da ni{ta nije gotovo, ali oni to o~igledno nisu shvatili ozbiqno proko mentari sao je Andre Viqas Boas trener eki pe sa "Dragao" stadiona.

MARSEQ MAN^ESTER J.

0 (0) 0 (0)

Stadion: "Velodrom" u Marseju Gledalaca: 55.000. Sudija: Feliks Briks (Nema~ka) MARSEQ: Mandanda, Fani, Mbija, Dijavara, Hajnce, Sise (od 70. [eiru), Kabore, Gonzales, Ajev, Remi (od 79. Valbuena), Brandao. Trener: Didije De{am. MAN^ESTER JUNAJTED: Van der Sar, O'[ej, Smoling, Vidi}, Evra, Kerik, Gibson (od 73. Skols), Fle~er, Nani, Runi, Berbatov. Trener: Ser Aleks Ferguson.

Wema~ki mediji odu{evqeni

Velika pobjeda
BERLIN - Velika pobjeda! Velika mo}! Velika utakmica! Fantasti~no! Ovo su samo neki od naslova wema~kih {tam pa nih me di ja ko ji su odu{evqeni pobjedom Bajerna. Opisuju}i Riberijevu pre~ku i Robenovu stativu tira`ni "Bild" do da je ka ko je Bajern mnogo ranije trebao do}i do gola i hvali - Bajernovu ofanzivu svjetske klase u sastavu Roben, Riberi, Miler, Gomez, koja je sve vrijeme dr`ala Inter pod pritiskom, {to je bio samo dio presinga koga su Van Galove trupe demonstrirale na Interovoj polovini i u kojem je jedino centralnim brani~ima bilo zabraweno da pre|u centar. Novinari ovih novina nisu bi li imu ni ni na ve li ku pred sta vu gol ma na To ma sa Krafta. - Gigantska predstava golmana koga }e uskoro neko pokupi ti bes pla tno. Iako ima samo "mini-iskustvo" od {est utakmica u Bundesligi i tri u Ligi {ampiona, 22-godi{wi Kraft po ka zao je svjet sku klasu na skidaju}i te{ke {uteve Etoa, Kambijasa i Mote.
Nemawa Vidi} (Man~ester junajted)

i Man ~es ter ju naj ted su odi gra li pra vu uspa van ku. Ono {to (ni)je vi |e no u Mar se ju ne za slu `u je epi tet osmine finala najkvali te tni jeg evrop skog takmi~ewa. Nijedna {ansa, nijedna opasnost za golmane, ni je dno uzbu |ewe na tribinama premalo je za veli ka ne evrop skog fudbala.

Dobtinik
Tomas Kraft (Bajern)

Gubitnik
@ulio Cezar (Inter)

Mladi golman Bajerna bio je nepremostiva prepreka za igra~e Intera. ^ovjek iz sjenke, pokazao je da se na wega mo`e ozbiqno ra~unati. Bajern je kona~no dobio pouzdanog ~uvara mre`e, koga nije imao jo{ od vremena Olivera Kana.

Pouzdani golman aktuelnog prvaka Evrope i reprezentacije Brazila imao je nekoliko dobrih intervencija. Branio je dobro sve do 90. minuta kada je jedan {ut Robena nespretno odbio i omogu}io Mariju Gomezu da donese veliko slavqe Bavarcima.

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 45

Srbija }e rije{iti problem sa huliganima
Svesni smo problema i spremni smo na definitivni obra~un s wima. Sa Evropskom fudbalskom unijom radi}emo da se nemili doga|aji iz \enove nikada ne ponove, rekao Tadi}
BEO GRAD - Pred sje dnik Evrop ske fu dbal ske federacije (UEFA) Mi{el Platini boravio je ju~e u Beogradu gdje je razgovarao sa pred sje dni kom Srbi je Borisom Tadi}em. Na ovom raz go vo ru in sistirao je Francuz, a razgo va ra lo se o spre ~a vawu nasiqa na fudbalskim utakmi ca ma, ne re di ma ko je su srpski huligani napravili na utakmici "orlova" i reprezentacije Italije u \enovi pro{le godine, kao i na me~evima srpskih klubova u evrop skim ta kmi ~ewima. Mi{el Platini je predsjedniku Srbije prenio stav Evrop ske fu dbal ske uni je (UEFA) da }e u slu~aju nastavqawa na sil ni ~kog i kriminalnog pona{awa huli ga na, srpski klu bo vi i na ci onal ni tim bi ti iskqu~e ni iz svih evrop skih ta kmi ~ewa. Pred sje dnik Ta di} je re kao da je Srbi ja u po tpu nos ti opre dijeqena da se obra~una sa huliganima, da ne}e dozvoli ti da se po no ve ne mi li do ga |a ji iz Ita li je i da srpska re pre zen ta ci ja ili spor tski klu bo vi bu du ka`weni ili udaqeni sa evrop skih i svjet skih ta kmi~ewa.

Predsjednik Srbije Boris Tadi} sastao se sa Mi{elom Platinijem

FS BiH

Nema odga|awa utakmica
BAWALUKA - ^elnici Drine iz Zvornika uputili su dopis takmi~arskim organima Fudbalskog save za BiH u ko jem tra `e odga|awe prvenstvene utakmi ce pro tiv ba no vi }ke Budu}nosti koja je na programu u subotu, 26. februara. Zvorni~ani su naveli da zbog lo {eg vre me na i snijega nisu u mogu}nosti da obe zbi je de uslo ve za odigravawe me~a, a navodno su se s tim slo`ili gosti iz Banovi}a. Ipak, takmi~arski organi Fudbalskog saveza BiH ne}e uva`iti zahtjev Drine i nalo`ili su odigravawe utakmice. - Ne ma ni ka kvog od ga |awa uta kmi ca 16. ko la Pre mi jer li ge BiH, svi me ~e vi mo ra ju da bu du odi gra ni u pre dvi |e nom ro ku. Je di no ako za pa da pola metra snijega, onda }e se pojedini me~evi pomjeriti za 24 ~asa, po pravil ni ku o ta kmi ~ewu. Ina ~e, pra vi la UEFA i FIFA su poznata, mo`e se igrati na minus 15 stepeni i nema razloga za odga|awe. Neka klubovi ~iste sni jeg jer igra ne smi je da bude zaustavqena. To je odlu ka Ko mi te ta za ta kmi~ewe FS BiH - rekao je Qup ko Mar ja no vi}, ~lan Komiteta za takmi~ewe FS BiH iz reda Fudbalskog saveza Republike Srpske. S. B.

SRBIJA }e zaustaviti nasiqe u fudbalu
- Mi u Srbi ji ima mo problem sa huliganima, svesni smo toga i spremni smo na definitivni obra~un s wima. Sa Evrop skom fu -

Mi{el Platini

FOTO: AGENCIJE

POSJETA ZAGREBU
Poslije Beograda Mi{el Platini je posjetio i Zagreb, zatim a produ`io za @enevu. Zbog "ekspanzije" huliganizma u posqedwe vrijeme, posebno u isto~noj Evropi i na Balkanu, Platini je u svojoj misiji posjetio Budimpe{tu i Bukure{t, a planira da ode i u Bugarsku.

dbalskom unijom (UEFA) }emo raditi da se nemili doga|aji iz \enove nikada ne ponove. To je bila i sramota za na{u zemqu. Tako|e, mora mo na pra vi ti ra zli k u izme |u hu li ga na ko ji su u mawini i na vi ja ~a ko ji su velika ve}ina u Srbiji. Mi smo nacija koja }e dokazati da zna da spor tski bo dri svoju reprezentaciju i svoje klubove gde god oni igraju rekao je predsjednik Srbije. Tadi} je naglasio da su

huligani bezbjednosni problem i da Srbija mora zaustaviti nasiqe u fu dba lu ko je sa spor tom ne ma ni ka kve veze, ve} se ra di o formi krimina la ko ja se mo ra neprekidno suzbijati. - Na taj na~in stadioni }e ponovo postati bezbedna mes ta, gde ro di teqi mo gu dovoditi svoju decu, budu}e

sportiste. Tako }emo svi doprinositi dru{tvu u kojem `ivimo, sportski me~evi }e pos ta ti mes ta gde se qudi okupqaju, a ne ratna popri{ta sa tragi~nim ishodima - poru~io je predsjednik Tadi}. Sas tan ku su pri sus tvo vali i direktor Bezbjednosno-informativne agencije Sa {a Vu ka di no vi} i ge ne ralni sekretar UEFA \ani Infantino.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Snijeg
Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Bijeqina

Beograd
Subotica

Obla~no sa snijegom
U Republici Srpskoj ujutru }e biti prete`no obla~no i veoma hladno vrijeme sa jakim mrazom posebno na planinama zapadnog i isto~nog dijela i snijegom u ve}ini krajeva, osim na zapadu Krajine, gdje }e biti suvo i hladno, uz malu ili umjerenu obla~nost. Tokom dana zadr`a}e se obla~no sa snijegom, a na jugu ki{om i snijegom. Duva}e slab do umjeren, sjeverni i isto~ni vjetar, a na jugu umjerena i poja~ana bura. Jutarwa temperatura vazduha u vi{im predjelima do -16, u ostalim krajevima od 10 do -4, na jugu oko -1. Dnevna temperatura vazduha oko -10 na planinama, a u ve}ini krajeva od -4 do 2, a na jugu Hercegovine oko 4 stepena Celzijusa.

Zenica Sarajevo

U Srbiji }e preovladavati prete`no hladno i obla~no vrijeme sa snijegom u ve}ini krajeva. Minimalne dnevne temperature kreta}e se od -11 na planinama, u ostalim krajevima od -6 do -3, a maksimalne od -2 do 0 stepeni Celzijusa.

Maks. Min.

-2 oC -4 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Mostar

Ni{

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

2 oC -9 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 5 9 0 -1 0 10 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon 1 0 7 12 0 20 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 14 16 4 -6 0 13 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva -1 8 -2 -2 -3 8

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 petak, 25. februar 2011. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film ^ast silnika, film Liga Evrope, pregled Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 19.30 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Nacionalna geografija i BBC 21.00 Pompeja 2, film 23.00 Vijesti 23.30 Liga Evrope, pregled 0.30 No} gurmana, film 1.50 Fla{ Gordon, serija Info

Elektra

Kupovina krave

23

00

RTRS

Uloge: Xenifer Garner, Goran Vi{wi}, Vil Jun Li Re`ija: Rob Bouman

010
PINK BH

Uloge: Xeri O'Konel, Brixit Vilson, Alisa Milano Re`ija: Volt Beker

12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00

Fox Crime
6.50 7.30 8.20 9.10 9.50 10.40 11.30 12.20 13.00 13.50 14.40 15.30 16.10 17.00 Metlok Brojevi Wujor{ki plavci Metlok Odjeqewe Nestali Medijum Brojevi Odstrel Wujor{ki plavci Metlok Nestali Medijum Odjeqewe 17.40 18.30 19.10 20.00 20.40 21.30 22.20 23.10 23.50 0.40 1.20 2.00 Prevaranti Odstrel No}ni vreba~ Brojevi Medijum Zlo~ina~ki umovi Zlo~ina~ki umovi Dekster Zlo~ina~ki umovi No}ni vreba~ Odstrel Zlo~ina~ki umovi

Yenifer Gar ner igra gla vnu ulo gu sna`ne, zagonetne i seksepilne akcione junakiwe: smrtonosna je kom bi na ci ja gra cio znos ti i vje{tine. Ka da se oporavi od naoko smrto no snih povreda, Elektra prekida sve svoje veze sa svijetom i `ivi samo za sqede}i zadatak. U neo~ekivanom obrtu doga|aja ona }e morati donijeti odluku koja }e je mo`da odvesti u drugom smjeru - ili }e je uni{titi. Glavni protagonisti Elektrinog putovawa su Stik, slijepi u~iteq borila~kih vje{tina, koji je i pridonio Elektrinom "vaskrsewu", i Mark i Ebi Miler, otac i k}erka koji bje`e od Handa, mo}nog sindikaliste ~iji ~lanovi praktikuju mra~ne vje{tine ninyitsua.

Poslije petogodi{we veze, Sara obavje{tava Dejvida da odlazi u Wujork na dva mjeseca dok on ne odlu~i da li je spreman za brak. Dejvid slu{a savjete svojih prijateqa `enskaro{a i u svom lutawu po Los An|elesu upoznaje misterioznu `enu. Sara u me|uvremenu dobija ponudu od svog zgodnog {efa, koju vjerovatno ne}e mo}i da odbije. Dejvid dolazi do neo~ekivanih rezultata tra`e}i qubav svog `ivota.

RTRS
6.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Barimba, crtani film 9.20 Mala princeza, crtani film 9.40 ^arli i Mimo, crtani film 9.50 Ostrvo korwa~a, crtani film 10.10 Pe~at 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 12.20 U fokusu 13.00 Frojdova riznica 13.30 Barimba, crtani film 13.40 Mala princeza, crtani film 14.00 ^arli i Mimo, crtani film 14.00 Ostrvo korwa~a, crtani film 14.20 [etwa sa dinosaurusima 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija 16.00 Re'publika 16.30 Srpska danas 17.00 Karmelita, serija 18.00 TV bingo 18.40 Mala princeza, crtani film 19.00 Upitnik 19.30 Dnevnik 20.10 Intervju 21.00 Opra - veliko darivawe 22.00 U prolazu 22.30 Dnevnik 23.00 Elektra, film 0.40 Afera ledi ^eterli, film 2.10 Mla|e je sla|e, film 3.50 Xejn Ostin, film

BN
6.30 Jutarwi program 8.20 Nema malih bogova, film 10.00 Novosti 10.20 Kradqivac srca, serija 11.00 Grom u raju, serija 12.00 Novosti 12.10 Bulevar 13.10 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Bela la|a, serija 15.00 Jelena, serija 16.00 Dnevnik 16.20 Kradqivac srca, serija 17.10 Bela la|a, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 20.00 Jelena, serija 21.00 Bela la|a, serija 22.30 Dnevnik 23.00 Loto 23.10 Da, film 0.40 Mekbrajd Doktor je ispao iz igre, film

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Boqi `ivot, serija 9.30 [ta radite bre 10.00 Vijesti 10.05 Razglednica 10.30 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 O~ajne doma}ice, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.30 Peline |akonije 12.40 Kasl, serija 13.20 Potret Ilije Pevca, serija 15.00 Vijesti 15.10 TV lica 15.50 Vijesti 16.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Miris ki{e na Balkanu, serija 21.00 Visoki napon 22.00 Vijesti 22.05 Da mo`da ne 23.00 Vijesti 23.05 Kasl, serija 23.50 Dnevnik 0.10 [erif, serija 1.10 Don @uan, film 2.40 Miris ki{e na Balkanu, serija 4.00 Oko 4.30 Razglednica

PINK BH
6.00 Lola, serija 7.00 Qubav u zale|u, serija 8.00 Motivi, film 10.00 Udri mu{ki 10.30 Dvor 11.00 Valentina, serija 12.00 Info Top 12.10 Zabrawena qubav, serija 13.00 Dvor 13.30 Grand hitovi 14.00 Info Top 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, serija 15.50 Info Top 16.00 Valentina, serija 17.00 Dvor 18.00 Zabrawena qubav, serija 18.50 Info top 19.10 Qubav u zale|u, serija 20.00 Dvor 20.40 Birajte svoj hit 21.00 Grand {ou 23.30 Arena B-13 0.00 Siti 0.10 Kupovina krave, film

Fox Life
6.40 Sve {to niste znali o qubavi 7.30 Vil i Grejs 8.10 Ru`na Beti 9.00 Kako sam upoznao va{u majku 9.30 Doktor Haus 10.00 Bratstva i sestrinstva 11.00 Sve {to niste znali o qubavi 11.50 Vil i Grejs 12.40 @ivot po Ximu 13.30 Ru`na Beti 14.10 Bratstva i sestrinstva 15.00 Sve {to niste znali o qubavi 15.50 Upravqawe Vajldom 16.40 Ru`na Beti 17.30 Kako sam upoznao va{u majku 18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi qudi 19.30 Doktor Haus 20.20 @ivot po Ximu 20.50 @ivot po Ximu 21.00 Da draga 22.00 Houp i Fejt 22.50 Kako sam upoznao va{u majku 23.10 Doktor Haus 0.00 Vil i Grejs 0.50 Svi gradona~elnikovi qudi 1.40 Sve {to niste znali o qubavi

Radio RS
6.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti 20.05 21.00 22.00 23.00 0.00 Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Izvornik Rije~ i muzika Pono}ne vijesti No}ni program

Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

20.00

GLAS SRPSKE petak, 25. februar 2011. 47

No} gurmana

0

30

B 92

Uloge: Deni Aielo, Xon Rotman, Frenk Bongiorno, Leksi Sperduto Re`ija: Bob Xiraldi

Svjetlo iznad tame: Pri~a o Xoan Brok 30

Nova
7.00 Na{i najboqi dani, serija 7.50 Gospodin Magu, crtani film 9.10 Slomqena strijela, serija 10.00 Gumu{, serija 11.40 Asi, serija 12.50 In magazin 13.30 Zauvijek zaqubqeni, serija 14.30 Slomqeno srce, serija 15.30 Provjereno 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 22.00 23.50 1.20 3.00 4.30 5.50 Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Asi, serija 16 blokova, film Za{titnik, film Val vru}ine, film Ezo TV Glasnici, film In magazin

14

HRT 2

Uloge: Keri Lovel, Dilan Vol{, Rod Vilson, Xejmi Xonston, Re`ija: Majk Robe

Da li je ovo samo jedno obi ~no ve~e u popular nom wujor{kom italijanskom restoranu ~iji je vlasnik kladioni~ar Lu is Kro pa? M e | u gos ti ma su po li cij ski de te ktiv i wego va `e na, na bal konu je rival kladioni~ar i gangster iz Kvinsa koji `eli da postane suvlasnik restorana, u uglu je renomirana kriti~arka hrane, a za barom neprimjetno sjedi Ken. Kako ve~e prolazi pridru`uje im se i Dankan, okorjeli kockar i glavni kuvar koji postaje okida~ u pretvarawu ove ve~eri u problem sa smrtonosnim krajem.

Drama prema istinitom doga|aju. @ivot je za Yoan bio izazov. @ivjela je u sre}nom braku s Yoom, kolegom iz {kole, nastavnikom fizi~kog i s k}erkom Yoj. Voqela je svoj posao - rad sa slabovidom djecom - i da bi ga {to boqe radila i sama je mnogo vremena provodila s crnim povezom preko o~iju i {tapom za slijepe. Prvi znak da i s wenim vidom ne{to nije u redu bio je kad nije mogla da raspozna ru`i~astu i crvenu boju, zatim joj je smetalo svjetlo, pa nije mogla da vozi jer joj se ~inilo da su stakla na automobilu zamagqena. I onda je jednog dana ostala potpuno slijepa. Di ja gno za je bila {okantna: de g e ne ra ci ja makule, bolest ko ja na pa da mno go sta ri je qude i do no si potpuno sqepilo, ali zbog nepoznatog uzroka, Yoan je oslijepila sasvim i naglo.

MTV
6.00 7.00 7.10 8.00 8.20 8.50 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 12.40 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 17.00 Morning Mix 3 From 1 Just See MTV Date My Mom Pimp My Ride Moving In Made Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Top 20 Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In Plain Jane 16 and Pregnant 17.50 3 From 1 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 22.00 22.20 22.40 23.10 23.30 0.20 1.20 1.30 3.20 4.20 5.20 5.40 Brand New Jukebox Videography Just See MTV MTV Take Over MTV World Stage 3 From 1 MTV Express Megadrive South Park South Park DFC Party Zone 3 From 1 Party Zone Chill Out Chill Out MTV Express Music Non Stop

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Program za djecu 9.30 Planeta Kliperton 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Dru{tvo znawa 12.40 Figure 13.40 Putevi zdravqa 14.10 Vijesti 14.30 Gorko-slatko, serija 15.00 Odli~an 5+ 15.05 Program za djecu 15.40 Uradi sam uradi sama 16.00 Festival cirkusa 16.30 Gorko-slatko, serija 17.00 Gastro kutak 17.30 Kona~no petak 18.40 Du{ko Dugou{ko, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Ve~erwakov pe~at 21.30 Ezel, serija 22.30 Vijesti 22.50 Dimenzija vi{e 23.50 Kobni blizanci, film 1.40 Gospodin Maks, film 3.10 Opasan prelaz, film

HRT 1
6.00 Trenutak spoznaje 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 Studio 60 na Sanset Stripu, serija 10.00 Vijesti 10.05 Megalaboratorija Antarktika 11.00 Kod Ane 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 More qubavi, serija 13.20 Puna ku}a Raftera, serija 14.05 Vijesti 14.15 Drugo mi{qewe 14.50 Otkad si oti{la, serija 15.20 Emisija iz kulture 16.00 Hrvatska u`ivo 16.50 Vijesti 17.10 Posqedwi pohod kraqa Artura 17.40 Iza ekrana 18.10 Kod Ane 18.30 U istom loncu 19.30 Dnevnik 20.00 Nikad ne}u biti tvoja, film 21.50 Dnevnik 22.30 Peti dan 23.20 Sve je rasvijetqeno, film 1.00 Nikad ne}u biti tvoja, film 3.00 Peti dan 3.50 Opra {ou 4.30 Mu{karci na stablima, film 5.20 U istom loncu

OBN
6.30 Ajron men, crtani film 6.50 Metajets, crtani film 7.10 Xoni Test, crtani film 7.40 Nimboli, crtani film 8.00 Ogi i `ohari, crtani film 8.30 Ludo srce, serija 9.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.10 Odred za ~isto}u 11.50 Info 12.30 Biseri 13.20 Skrivena kamera 14.00 Zakon bra}e, serija 15.00 Gorki `ivot, serija 16.10 Info 16.20 Odred za ~isto}u 17.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 Info 19.00 Ke~eri 19.50 Gorki `ivot, serija 21.30 Obra~un, film 23.00 Zakon bra}e, serija 0.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 0.50 Plejbojeve djevojke 1.20 Najseksi `ene svijeta 2.00 Info 2.10 Film 3.50 Info 4.00 Rat bendova

TV1
7.00 Vijesti 7.10 Duboko u {umi, film 8.40 Kapri, serija 9.40 Music Box 10.10 Bogati i slavni 11.00 Biznis vijesti 11.30 Portreti nacije 12.00 Vijesti plus 12.20 Bogati i slavni 13.00 Biznis vijesti 13.10 Direktno 14.30 Portreti nacije 15.30 Bijonse 16.00 Biznis vijesti 17.00 Vijesti plus 17.20 Urban Music 18.00 Biznis vijesti 18.20 Kapri, serija 19.30 Dnevnik 20.10 [kola `ivota, film 21.00 Biznis vijesti 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Kumovi, film 0.00 Vijesti plus 0.10 Biznis vijesti

HRT 2
6.30 More qubavi, serija 7.00 Legenda o Tarzanu, crtani film 7.30 Garfild, crtani film 7.50 Mala TV 8.20 ^etvoro protiv 2, serija 8.40 [kolski program 9.30 Slu~aj za ekipu BARZ, serija 10.00 Sjednica Hrvatskog sabora 13.00 Mala TV 13.30 [kolski program 14.20 @upanijska panorama 14.30 Svjetlo iznad tame: Pri~a o Xoan Brok, film 16.00 Studio 60 na Sanset Stripu, serija 16.40 Briqantin 17.20 Ritam tjedna 18.00 Puna ku}a Rartera, serija 19.00 Hokej: Medve{~ak - Alba 21.30 Mu{karci na stablima, serija 22.30 Mo} qubavi, serija 0.00 Na rubu nauke 0.40 Brit Awards 2.40 Muzika

RTL
5.30 RTL Danas 6.00 Ritam zona 8.00 Dragon Ball Z, crtani film 8.20 Bibin svijet, serija 9.00 Magazin 9.40 Ve~era za pet 10.50 Kismet, serija 11.50 1001 no}, serija 12.40 Klon, serija 13.30 Aurora, serija 15.00 Sve {to je bitno, serija 16.00 Mijewam `enu 17.20 Bibin svijet, serija 18.00 Magazin 18.30 RTL danas 19.00 Ve~era za pet 20.00 1001 no}, serija 21.40 Smoking, film 23.30 Vijesti 23.40 Omen 666, film 1.40 Astro {ou 2.40 RTL Danas 3.10 Smoking, film

ATV
8.00 Jutarwi program 8.50 Vijesti 9.00 Timi, crtani film 9.10 Ajron Kid, crtani film 9.30 Fifi, crtani film 10.00 Bakugan, crtani film 10.20 Ben Ten, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.20 Sirene, crtani film 11.50 12.00 13.00 14.00 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 23.20 1.10 Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti 1001 no}, serija Film Vijesti Pali an|eo, film Nijemi svjeok, serija

Luda planeta

Krvoproli}e koje se danima {iri Libijom, a u kome se pukovnik Moamer el Gadafi bori protiv demonstranata kako bi se odr`ao na vlasti, {okiralo je i predstavnike estradnog neba Srbije koji su imali tu ~ast da upoznaju jednog od najkontroverznijih lidera da na{wice. Me |u onima koji nose lijepa iskustva je Oqa Karleu{a. - Bili smo sme{teni u ekskluzivnom hotelu u Tripoliju, a mom prvom susretu sa Gadafijem prethodio je jo{ ve}i stres jer smo pro {li ri go ro znu kon tro lu pre su sre ta sa wim, a ja sam onda uspela da zakasnim na taj ~uveni pri jem pod ras ko {nim {atorom jer sam propusti la pre voz - ka `e Karleu{a. Ipak, kako doda je, sti gla je na vrijeme da se rukuje sa Moamerom el Ga da fi jem i tada je ste kla uti sak da je on jedna

Dje~ak sa magnet tijelom
Sedmogodi{wi Bogdan Ivankovi} iz Vlasotinca ima veoma neobi~nu mo}. Naime, on tijelom privla~i predmete od metala, plastike i porculana. Majka je otkrila da je wen sin imao neobi~nu mo} jo{ dok je bio beba. I danas kada Bogdan u|e u kuhiwu i skine majicu sve ka{ike, viqu{ke, tacne od metala i plastike "polete" prema wemu. Dje~ak ne pati od nekog sindroma, nego jednostavno ima vi{ak energije. veoma korektna osoba. - Veoma sam iznena|ena situacijom u Libiji, jer mi Gadafi nije djelovao kao ~ovek koji sije strah - ka`e Karleu{a. I wen kolega Marinko Rokvi}, koji je sa sinom Nikolom tako|e bio Gadafi jev gost, di je li is to mi{qewe i istu iznena|enost de{avawima u Libiji. - Se}am se da smo pro{li ri go ro znu kon tro lu pre susreta sa Gadafijem, oduzeli su nam i nao~are za sunce. Me|utim, kada je Moamer el Gadafi organizovao pro sla vu u je dnom velikom {atoru, rukovao se sa svih 80 qudi koji su bili tu, ukqu~uju}i i mene. Delovao mi je kao veoma prijatan ~ovek, a sad ~ujem da na narod {aqe vojsku i u potpu nom sam {o ku - ka `e Marinko. Kada je prije ~etiri godi ne Ni ko la Ro kvi} sa ocem gostovao kod Moamera el Gadafija pjevao mu je na uvo "O sole mio" i tako odu{evio lidera. - Ne ve ro va tno je ono {to sada ~ujem o Gadafiju, uop{te ne verujem da na narod {aqe pla}enu vojsku, ako je to istina, onda je za svaku osudu. Se}am se da je trebalo ne{to da otpevam, pa sam na uvo bez muzike pevao "O sole mio". Bilo je zanimqivo i on me je pohvalio - rekao je Nikola.

Brod koji tone, a plovi
"Love-love" je ime broda ili umjetni~ke instalacije Francuza @ilijena Bertijea, zbog kojeg je obalska stra`a par puta krenula u wegovo spasavawe. Umjetnik ka`e da je to pola umjetnost, pola u`ivawe i dodaje da je wegovo remekdjelo par puta isprepadalo posmatra~e i obalsku stra`u. Brod koji izgleda kao da tone je "prava" jahta presje~ena na pola, pod uglom od 45 stepeni.

Hju Hefner `eni 24-godi{wu Kristal Haris
Osniva~ "Plejboja" Hju Hefner i wegova izabranica 24-godi{wa Kristal Haris uplovi}e u bra~ne vode 18. juna ove godine. - Zvani~no, Kristal i ja }emo se vjen~ati u subotu, 18. juna, i jako smo sre}ni zbog toga - napisao je Hefner na svom profilu na "Tviteru". Ce re mo ni ja vjen ~awa odr`a}e se u "Plejbojevoj" vili. Vjen~awu }e prisustvovati samo naju`i krug porodice i prijateqa para. - Ceremonija }e biti intimna. Ne}e biti nikakvog glamuroznog vjen~awa - napomenuo je portparol 84-godi{weg osniva~a magazina "Plejboj", prenose ameri~ki mediji. Podsjetimo Hefner je za Bo`i} zaprosio manekenku Haris. Ona je, naravno, pristala i odmah izjavila da woj nikada nisu predstavqale problem godine wenog vjerenika. Ovo }e Hjuu Hefneru biti tre}i brak. Po~etkom 2010. godine razveo se od svoje druge supruge Kimberli Konrad. Prvi brak sa Mildred Vilijams je, podsje}amo, okon~ao 1959. godine. Hefner i Haris upoznali su se prije tri godine tokom zabave po vo dom No}i vje{tica u "Plejbojevoj" vili.

Pokojnik u ukradenom automobilu
Lopov iz Atlante ukrao je automobil ~iji je vlasnik wime prevozio pepeo svog pokojnog oca. Policija navodi da je otac vlasnika vozila umro sedam dana ranije i da je wegov sin planirao da prospe pepeo dan poslije kra|e. "Mercedes" je jedan od dva automobila ukradena tog dana sa istog parkinga. Policija jo{ traga za ukradenim vozilima.

NEKAD BILO...
Jedan od najistaknutijih predstavnika impresionizma Pjer-Ogist Renoar ro|en je na dana{wi dan 1841. godine. U po~etku je stvarao pod uticajem realizma, ali sedamdesetih godina razvio je sopstveni izraz, karakteristi~an po svijetloru`i~astim oker i modrim tonovima, te se prikqu~uje impresionistima. Slikao je `ivot Pariza na ulicama, u pozori{tu i gra|anskim zabavi{tima. Nagonsk zanesen qepotama vi|enog svijeta slikao je sve do duboke starosti. Kada mu je reuma uko~ila prste, slikao je kistom vezanim za {aku. Ostavio je veliki broj radova. Bavio se i litografijom i bakropisom.

POSQEDWA
Nestale fotografije polugole Eve Mendez
Fotografije na kojima je glumica Eva Mendez polugola, a koje je snimio fotograf Lindon ^ubah, nestale su dok ih je iz {tamparije slao u galeriju. - Neko je ukrao moje fotografije. Siguran sam da se to dogodilo dok su ih iz {tamparije slali u galeriju gdje }e biti izlo`ba - uvjeren je ^ubah koji ukradene slike, na sre}u, mo`e dati ponovo {tampariji. Fotograf je kra|u prijavio policiji jer su ukradene fotografije bile osigurane, no i sam je svjestan ~iwenice da slike polugole Eve Mendez (36) nisu na vrhu liste prioriteta ~uvara reda i zakona. Krajem sedmice fotografije su trebale da budu izlo`ene u jednoj galeriji u Los An|elesu.

Pjer-Ogist Renoar

Глас Српске
26.2 - 4.3.2011.

subota, 21.00

1405 Kauboji i idioti
PINK BH

2040 Ku}a pored pruge
RTRS

2330 Neophodne stvari
B 92

subota

nedjeqa

ponedjeqak

Uloge: Xo{ua Xekson, Xejmi King, Metju Dejvis Re`ija: Dejvid Semel

Uloge: An|elka Milivojevi}, Qubi{a Samarxi}, Du{ica @egarac, Zaim Muzaferija Re`ija: @arko Dragojevi}

Uloge: Maks fon Sidou, Ed Haris, Amanda Plamer Re`ija: Frejzer Klark Heston

Radnim danom, 17.00

8 26. i 7.-decembar 2009. GLAS PLUS 26.2. 4.3.2011.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9 26.2 - 4.3.2011. 3

Bi-Bi-Sijeve emisije na RTRS-u u martu

Mje sec vrhun skih do ku men ta ra ca
Ve} gotovo dvije decenije, kqu~na nuklearna postrojewa u Iranu bila su dr`avna tajna. Islamske dr`ave ka`u da nuklearnu energiju razvijaju u miroqubive svrhe. Ali, SAD vjeruju da Iran razvija oru`je za masovno uni{tewe i `eli tu informaciju da po{aqe Savjetu bezbjednosti UN
U martu, svake srijede od 20.10, samo na na programu Televizije Republike Srpske pratite vrhunski BBC-jev dokumentarni program: Iran - nuklearna tajna, Padawe u delirijum, U~ini moje tijelo mla|im, Kako donijeti boqe odluke, Mi volimo cigarete, Seks i kriminal - Vatikan. Iran - nuklearna tajna - srijeda 2. mart, 20.10 Ve} gotovo dvije decenije, kqu~na nuklearna postrojewa u Iranu bila su dr`avna tajna. Islamske dr`ave ka`u da nuklearnu energiju razvijaju u miroqubive svrhe. Ali, SAD vjeruju da Iran razvija oru`je za masovno uni{tewe i `eli tu informaciju poslati Savjetu bezbjednosti UN. Da li Iran ima tajni nuklearni program? Kako donijeti boqe odluke, srijeda, 9. mart, 20.10

RTRS, nedjeqa, 19.00 Zabavna emisija "Op, op"

Smije{ni video
Na programu Televizije Republike Srpske, svake nedjeqe od 19 ~asova mo`ete se nasmijati do suza uz zabavnu emisiju "Op, op". Qudi, `ivotiwe, sport, slu~ajni prolaznici, televizijski voditeqi u smije{nim i komi~nim situacijama u emisiji "Op, op". Voditeqi Toni i Niyo na smije{an i karikiran na~in, prave izbor najzanimqivijih smije{nih videa koji }e vas zasigurno nasmijati do suza. U emisiji mogu u~estvovali i gledaoci Televizije Republike Srpske, tako {to }e slati svoje zanimqive snimke, koje }e objaviti u emisiji. Mo`da bude i vrijednih nagrada.

Matemati~ka pouka. Qudi su lo{i kada je rije~ o dono{ewu va`nih odlu-

ka. Prema filozofu, piscu i jednim dijelom matemati~aru Gartu Sandemu, jedino {to nam je potrebno jeste jednostavna jedna~ina. Nebitno o ~emu je rije~, Gart nam pokazuje da nam je za rje{ewe problema, mo`da, samo potreban digitron. Mi volimo cigarete, srijeda, 16. mart, 20.10 Qubav, potreba... Za cigarete smo sigurni da je to jedna stvar koja ujediwuje qude {irom svijeta, bez obzira na boju, vjeru ili

bogatstvo. Ta qubav ~esto zahtijeva krajwu `rtvu `ivot. Seks i kriminal - Vatikan, srijeda, 23. mart, 20.10 "Panorama" istra`uje kako su se Vatikan i papa Benedikt XVI sna{li u nastavku me|unarodne politike zata{kavawa seksualnog zlostavqawa maloqetnika od strane katoli~kih sve{tenika. Padawe u delirijum, srijeda, 20.10 Uzrok zavisnosti. Nau-

~nici su procijenili da su socijalni i individualni problemi jedni od uzroka upotrebe narkotika - od alkohola do heroina GHBea do LSD-ia. Ono {to je iznena|uju}e jeste, da su neke od ovih opasnosti legalne. Horizont putuje kroz 20 vode}ih narkotika kratkom analizom i dugim i dugoro~nim efektima, od toga kako na svaki od ovih stimulanata reaguje mozak i tijelo, pa do za i protiv dana{we klasifikacije sistema.

RTRS, subota, 18.10, "TNT - Totalno novi talas"

Izdvajamo iz programa RTRS-a

Mladi u svijetu odraslih

Za korak ispred
ki}, a kako ka`e, trudi}e se da narodnu pjesmu sa~uva od zaborava. Tawa Savi} u emisiji "Sviraj ne{to narodno ". Duel struna, srijeda, 21.30 Od srijede, 2. marta, Televizija Republike Srpske po~iwe emitovawe novog serijala emisija "Duel struna", koji bi se `anrovski mogao opisati kao kombinacija tok {oua i muzi~ko zabavne emisije. Garantovano dobra zabava i ugodni trenuci uz najboqe tambura{ke orkestre koji }e se predstaviti najpopularnijim evergrinima, starogradskim i narodnim pjesmama. U prolazu sa Majom Volk, petak, 22.00 Sve {to je zamislila, uspje{no je ostvarila. Dramaturgiwa, pisac, profesorica, scenaristkiwa, muzi~ar, voditeqka i samohrana majka troje djece. Radi u dvije dr`ave u tri grada. @ena izuzetne energije. "U prolazu", na RTRS-u razgovoru sa Majom Volk.

Na zahtjev velikog broja gledalaca Televizija Republike Srpske emitova}e jo{ {est epizoda serije "TNT - Totalno novi talas". "TNT" je savremena igrana serija o mladim qudima koji su spremni da mijewaju svijet oko sebe i da svoje roditeqe podsjete na sistem zaboravqenih vrijednosti. Maturanti jedne gimnazije, najvi{e vremena provode u gradskom kulturnom centru gdje mogu da razviju svoje talente, bilo za ples, muziku, glumu, fotografiju, aikido ili nove tehnologije. Junakiwe serije su najboqe prijateqice Milica (Mirka Vasiqevi}) i Ivana (An|ela Jovanovi}), a uloge jo{ igraju i poznati srpski glumci Marko @ivi}, Branka Puji}, Jovana Bala{evi}. Serija je snimqena najsavremenijom digitalnom HD tehnologijom uz kreativnu upotrebu vrhunske foto optike.

Za. Druga - Uobra`enost, subota, 17.40 Najboqi sam. Najqep{i sam. Najpametniji sam. Gledajte u mene. Ma nije va`no {ta ti ka`e{, slu{aj koliko je moja pri~a interesantna. Ma tvoj posao nije va`an, moj je va`niji i cjeweniji. Poznajete li ovakve qude? Kakva osje}awa bude u vama? Kako je mogu}e da imaju ovako visoko mi{qewe o sebi? Kako i za{to se postaje uobra`en, gledajte u emisiji "Za. Druga". Izbor pjesme Srbije za Pjesmu Evrovizije, subota, 21.00 Kako }e porodica Kova~ ove godine predstaviti Srbiju na "Pjesmi Evrovizije" u Wema~koj, sazna}ete u subotu, 26. februara, u direktnom prenosu, na programu RTRS-a.

Dobitnica MTV nagrade 2006. za najboqeg regionalnog izvo|a~a Aleksandra Kova~ otpjeva}e svoju pjesmu "Idemo daqe", dok }e Kristininu pjesmu "^aroban" izvesti mlada pjeva~ica Danica Radoj~i} - Nina, a Kornelijevu pjesmu "Ring ring ring", grupa "The Breeze". Ogwi{ta u Kaocima, nedjeqa, 13.05 "Qudi kao oci" i tako nastali Kaoci. Selo se smjestilo uz Savu i sawa svoju burnu pro{lost. Mje{tani

o`ivjeli uspomene na hajduka Stanka Bogosavca kojeg je skulptor Du{an Lepir uradio u drvetu. Ugodni razgovori pored ogwi{ta. Sviraj ne{to narodno Tawa Savi}, nedjeqa, 13.30 U emisiji "Sviraj ne{to narodno", pogledajte mladu pjeva~icu koja je svojim glasom odu{evila mnoge i za kratko vrijeme stala rame uz rame sa velikim imenima narodne muzike. Odrasla je uz pjesme Merime Wegomir, Sne`ane \uri{i}, Lepe Lu-

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 26.2 - 4.3.2011.

Глас Српске

RTRS, radnim danom, 17.00, Humoristi~ka serija

"Pod sretnom zvijezdom" od 8. marta na RTRS-u

Moj ro|ak sa sela

U centru pri~e su ~etiri `enska lika razli~itih karaktera i socijalnog statusa, ali veoma bliske prijateqice
U vrijeme darovawa pripadnica qep{eg i we`nijeg po la, Te le vi zi ja Republike Srpske osmomartovske praznike svim damama ~es ti ta }e izu ze tnim poklonom; po~etkom emitovawa se ri je "Pod sre tnom zvi jez dom", ko ja izla zi iz iste radionice kao i serija "Dolina sunca", koja je posti gla ve li ku gle da nost u pro{loj sezoni. "Pod sretnom zvijezdom" uzbudqiva je pri~a o qubavi, stras ti, oda nos ti i pri ja teqstvu, ali i pri ~a o mr`wi, iz da ji, pre va ri i zlo ~i nu. Ova in tri gan tna pri~a o jednoj velikoj tajni proiza{la je iz pera scenaris te Di ane Pe ~kaj-Vu ko vi}, a za wenu ekranizaciju pobrinuo se iskusni re`iser Branko Ivanda. U centru pri~e su ~etiri `enska lika razli~itih karaktera i socijalnog statusa, ali veoma bliske prija teqice. Su za na (San dra Lon~ari}-Tankosi}), Elizabeta (Mila Elegovi}), Nina (Lin da Be gowa) i Ton ka

Pri~a o ~etiri prijateqice
Mi ki ja Ko va ~a, ko ga igra po zna ti Beo gra |a nin Ale ksan dar Sre }ko vi}. To je sna`an mu{ki lik koji zna~aj no obiqe`a va pri ~u od samog po~etka. Miki je vrlo privla~an, mu`evan i {armantan, ali i problemati~an i manipulativan. Svaki od ~etiri glavna `enska lika imao je ili }e imati s wim neku vrstu zapleta i to }e im bi ti mo`da najve}i od svih izazova. Poslije gotovo 20 godina odsustva vra}a se ka ko bi spre tnom mal ver za ci jom spri je ~io propast svog poslovnog carstva. Ali, nai}i }e na dvije prepreke na koje nije ra~unao - k}er za koju nije znao i sopstvene osje}aje. Se ri ja po ~iwe ro |en danskom ve~erom na kojoj se po sli je du go vre me na wih ~e ti ri po no vno okupqaju. Svaka od glavnih junakiwa za`eli jednu `equ, ne slute }i ka ko }e im se ve} sqede}eg jutra `eqe po~eti os tva ri va ti, ali na ra vno ne na na~in na koji bi to htjele.

Seriju koja je izazvala va {e ve li ko in te re so vawe "Moj ro|ak sa sela", od ponedjeqka, 28. februara, mo `e te da pra ti te svaki radni dan u terminu od 17 ~asova. "Moj ro|ak sa sela", pri~a je puna humora i topline, zanimqivih likova i qudskih odnosa. Radwa se, uglavnom, doga|a na selu, a glavni lik joj je, kako bi rekao wen pisac, sama Srbi ja. To je pri ~a o Srbi ji da nas, ta ~ni je 2001. godine, poslije svih pojedina~nih i zajedni~kih lo mo va ko ji su se odra zi li na po je din ca, dru{tvo, porodicu, brak, sta re i mla de. Te ma se plete punom snagom, bilo da je rije~ o onima koji su sa sela do{li u grad ili onima koji na selu tra`e spokoj.

(Mirna Medakovi}) vi{e su od prijateqica, povezuju ih taj ne iz mla dos ti i bol no iskustvo koje im je teret na savjesti. U seriji ih upoznajemo dvadeset godina kasnije, kao `e ne ra zli ~i tih `ivotnih puteva i stilova,

ali zauvijek povezane zajedni~kom pro{lo{}u, burnim odrastawem i mladala~kim quba vi ma. U se ri ji "Pod sretnom zvijezdom" sre}emo i glumce koji smo upoznali u "Dolini sunca". Igraju Robert Kurba{a, Pe tar ]i ri to vi}, Zi jad Gra~i}... Neda Arneri} se pojavquje u ulozi Zore Martinovi}, Suzanine majke, koja je pen zi oni sa na profesorka a, s mu`em Egonom (Zijad Gra~i}) je pokrenu la pri va tni fa kul tet "Viktorija" i sav `ivot posvetila karijeri. Otkad je u pen zi ji ima vi {e vre me na za ra zmi{qawe, mu ~i je osje}aj da je podbacila kao maj ka i za pos ta vi la svo je dijete na ra~un karijere, pa

poku{ava da nadoknadi propu{teno. Zorin i Suzanin odnos je slo`en, tipi~an za roditeqe i dje cu ko ji ni su ra zvili zdrav odnos kada je za to bi lo vri je me. Po se bno interesantna }e biti uloga

"Karmelita" - hit serija na RTRS-u

Qubav, strast i iz da ja
Od ponedjeqka, 28. februara, na programu Televizije Republike Srpske rusku telenovelu "Karmelita" mo`ete da pra ti te sva ki ra dni dan u terminu od 14.10, reprizni termin serije je sqede}i dan od 11.10 ~asova. Ro man ti ~na te le no ve la vo di nas u mis te rio zni i fantasti~ni svijet ruskih Ro ma. Gla vni ju na ci pro `ivqavaju strast, qubav i izdaju na putu do kona~ne sre}e. Ponedjeqak Qekar Antonu i Forsu saop{tava da se Sveta ne}e pro bu di ti iz ko me, ali da mogu da je vje{ta~ki odr`avaju u `ivotu i tako spasu weno dijete. Anton, me|utim ne mo`e da odlu~i o tome, jer nije vjen~an sa Svetom. Fors ne `eli da se to dijete rodi. Karmelita tra`i Rubininu pomo} da bi spasila Maksima. Utorak Anton skriva od istrage dre vni ci gan ski obred. Qekar koristi novi lijek. Maksim dolazi svijesti. Lucita istjeruje svoje. Wu i Bogdana vjen~avaju u kancelariji inspektora. ^etvrtak Ni lijek, ni Zemfirini napori ne spasavaju Maksima. On umire od povreda pretrpqenih u nesre}i. Ala cini~no reaguje na vijest o smrti sina. Za to okrivquje sve Cigane, a posebno Karmelitu. Tamara nagovarawem i ucjenom poku{ava da natjera Forsa da se po za ba vi wenim razvodom. Petak Anton dobija uputnicu za DNK analizu, kojom bi se utvrdilo da li je otac Svetinog djeteta. Zemfira, koja nikako ne mo`e da zatrudni, po Luci ti nom sa vje tu odla zi na qekarski pregled i saznaje da ne mo`e da rodi. Miro priznaje da Baruda i daqe voli Karmelitu.

snimak razgovora Tamare i Forsa. Skriva ga i od majke. Anton zahtijeva od Tamare da prizna kakve podlosti ona i Fors spremaju, ali Tamara }uti. Fors o~ajava {to je svoju k}erku ubio sopstvenim rukama. Tamara poku{ava da ga utje{i, ali bezuspje{no. Karmelita odlu~uje da preno}i u bolnici s Maksimom i Svetom. Rubina moli Zemfiru da poku{a da pomogne Maksimu. Srijeda Maksim se bori za `ivot. Zem fi ra nad wim obavqa

26.2 - 4.3.2011. 5

Milana Majar, autorka reporta`e o Siriji na RTRS-u

Hod po zlatnom pijesku
se smjewivale na istorijskoj pozornici: od Hetitia, Akadana, Asiraca, Vavilonaca, Persijanaca, Grka, Rimqana, Vi zan ti ja ca, Ara pa, krsta{a, Turaka do Francuza. Ovo podru~je jedno je od najstarijih naseqenih regiona u svijetu. Mnogi istori~ari glavni grad Damask smatraju najstarijim kontinuirano naseqavanim gradom na planeti. Cijela dr`ava obiluje bogatim istorijskim i kulturnim spomenicima, a qudi od vjere smatraju ovaj dio Zemaqske kugle svetim. Ona je raj za arheologe, filologe, istori~are. GLAS SRPSKE: [ta Vam je ostalo upe~atqivo sa ovih putovawa? MAJAR: Ostaci starih civilizacija, definitivno. Tvr|ave-zamkovi i najstariji manastiri na svijetu. Malo je onih koji znaju da se hri{}anstvo u Damasku pojavilo tokom prvog vijeka nove ere, poslije ~ega je ovaj grad postao sjedi{te episkopije. Do kraja ~etvrtog vijeka ve}ina stanovni{tva primila je hri{}ansku vjeru. U ~etvrtom vijeku ovdje je bila crkva posve}ena Svetom Jovanu Krstitequ u kojoj su dugo godina hri{}ani i muslimani koristili zajedni~ki molitveni prostor. Danas yamija Umajada simbol Damaska. U woj je ostala krstionica, a pod svodom se u smaragdnom sarkofagu ~uva glava Jovana Krstiteqa. Polovinom prvog vijeka Palmira je bila mo}an i bogat grad na tzv. "Putevima svile" koji su spajali Kinu, Indiju, Persiju sa lukama rimske Sirije i Feniki-

Volim da pretvaram u sliku ono {to pi{em. Za dobar putopis potrebno je imati sluha, sli~no kao za muziku, umjetni~ku sliku ili fotografiju. Svaka slika, u ovom slu~aju televizijska, mo`e da govori sama za sebe, ali ipak je umjetnik onaj koji je sliku o`ivio, a to je novinar, rekla Milana Majar

RAZGOVARALA: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Maulula, slikoviti gradi} na obroncima Kalamon planina, ~ije ku}e li~e na ko{nice p~ela zaustavqene na ivici provalije, jedino je mjesto u svijetu ~iji stanovnici jo{ pri~aju aramejskim jezikom, kojim je govorio Isus Hristos. Rekla je ovo u intervjuu za "Glas Srpske" Milana Majar, autorka reporta`e o Siriji na RTRS-u. GLAS SRPSKE: Zanimqive reporta`e koje ste napravili sa putovawa po Siriji gledaoci Televizije Republike Srpske mogli su da prate protekle tri sedmice. I ranijih godina putovali ste u ovu zemqu i pravili kreativne reporta`e. MAJAR: Najqep{i dio `ivota provela sam u Siriji - mislim na moju mladost. Moj prvi susret sa ovom bliskoisto~nom dr`avom dogodio se neplanirano u qeto 1992. godine. Kao da je ju~e bilo. U sje}awu mi urezane gole stijene i zlatni pi je sak, na ta lo `en po put te{kog bremena, po pejza`u kojim smo prolazili voze}i se tranzitom iz pravca turske granice. Sa ve} poznatom prirodom i svakodnevicom ove zemqe, poistovijetila sam se u ponovnom susretu prije tri godine. Kao novinar RTRS-a otputovala sam u Siriju sa namjerom da, po

povratku, slikom i rije~ima ispri~am istinu o ovoj, malo poznatoj ali dragocjenoj dr`avi. Kad ka`em dragocjenoj, mislim na wenu istoriju i kulturno nasqe|e, koje weni stanovnici vijekovima qubomorno ~uvaju. Te godine, zahvaquju}i mojim prijateqima, kolegama sirijske televizije i Ministarstvu turizma u Damasku, saznala sam za me|unarodni festival "Put svile" koji organi zu je Mi nis tar stvo tu ri zma Sirije. Rije~ je o manifestaciji informativnog, zabavnog i kreativnog karaktera, koja okupqa novinare iz cijelog svijeta, s ciqem da se promovi{e nasqe|e ove dr`ave. Festival sam pratila i 2009 i 2010. i tako|e napravila zanimqive reporta`e. GLAS SRPSKE: Po ~emu je Sirija zanimqiva. [ta je karakteristi~no za tu zemqu, kakva je kultura i tradicija? MAJAR: Sirija je mje{avina lijepih i ~udesnih stvari, starina i slika savremenog `ivota, i sasvim druga~ija nego {to mnogi pretpos tavqaju. Bio bi gri jeh projuriti ovim predjelom, a ne osjetiti prirodne qepote, koje ~eznu da budu primije}ene i zabiqe`ene u sje }awe. Onaj sklad ko jim su Evropqani ukrasili svoje gradove, Sirija je sa~uvala u tragovima brojnih civilizacija i kultura, koje su

je. Odavde poti~e uqe kojim su balzamovane egipatske mumije i jo{ postoje termalni izvori koje su koristili stari Rimqani. Maulula, slikoviti gradi} na obroncima Kalamon planina, ~ije ku}e li~e na ko{nice p~ela zaustavqene na ivici provalije, jedino je mjesto u svijetu ~iji stanovnici jo{ pri~aju aramejskim jezikom, kojim je govorio Isus Hristos.

GLAS SRPSKE: Da li gledaoci Televizije Republike Srpske i ubudu}e mogu o~ekivati sli~ne pri~e - reporta`e? MAJAR: Ja sam kreativac, volim da pretvaram u sliku ono {to pi{em. Za dobar putopis potrebno je imati sluha, sli~no kao za muziku, umjetni~ku sliku ili fotografiju. Svaka slika, u ovom slu~aju televizijska, mo`e da govori sama za sebe, ali ipak je umjetnik onaj koji je sliku o`ivio, a to je novinar - wegov tekst i emocije koje ga uobli~avaju. Upravo zato, iskreno se nadam da }u mo}i na{im gledaocima i sqede}ih godina da ponudim dio mog is kus tva s tih putovawa. Ne mora to da bude arapski svijet, iako mislim da su putopisi iz tih krajeva egzoti~ni i primamqivi za sva~ije oko i uvo. Rado bih pri~ala i o drugima, a moj izbor bi zauvijek bio - stare civilizacije i davno zaboravqena vremena.

"U orlovom gnijezdu" ponovo na RTRS-u

Ide je "ma lih" qudi
Emisija koju ste voqeli gledati - "U orlovom gnijezdu" - ponovo na programu Televizije Republike Srpske. Na{ ~ovjek posjeduje istan~a ni osje }aj za hu mor, ali to nije onaj prosti, vulgarni, prepisiva~ki, ve} nadahnuti, originalni, u kojem nema omalova`avawa, cinizma, zadwih namjera. Humor je za wega otpor prema dosadnoj svakodnevici, gluposti, pohlepi. On je uni ver zal ni li jek pro tiv svih bolesti koje atakuju na ~ovjekovo bi}e "jako kao kamen, a slabo kao jaje" kako re~e na{ narod. Na`alost, to na{e originalno, lucidno bo gat stvo os ta je u miqeu male sredine, ~esto neshva}eno, izlo`eno poruzi i ismijavawu. Ho da ju }i po na {im se lima Mihajlo Orlovi} osjetio je taj dar na{eg ~ovjeka i odlu~io da ga promovi{e svo jim emi si ja ma u izvor nom obli ku, ona kvom ka ko se on ispoqava u mjestu gdje je nas tao i gdje obi ta va. Kroz dva se ri ja la emi si ja "U or lo vom gni jez du" pro {lo je vi{e od stotinu raznih ho bis ta, sve zna da ra, sva{tara, zanimqivaca. O se bi i svom umi je }u go vo ri li su na prost, je dnostavan na~in onako kako to ~ine u svom dvori{tu, na svo jim sla va ma, pre li ma ili u kafani. Ta jednostavnost davala je posebnu patinu i aromu emisijama koje su lijegale na du{u i srce svih generacija. Gledaoci su se identifikovali sa u~esnicima u emisiji, davali svoje prijedloge, qutili na voditeqa ako bi pre tje rao sa {kakqivim pitawima. Postepeno su shvatili da su to emisije umije}a, znawa, zabave, {arma, i prihvatili su ih kao svoje. "U or lo vom gni jez du" ideje obi~nih, malih qudi iz na{ih sokaka, sela, varo{i, za`ivqavaju i plijene svojom bistrinom, dubinom i originalno{}u. U se ri ja lu, u ko jem }e biti emitovano osam emisija, pre dvi |e no je pred stavqawe tri de se tak ho bis ta, sve zna da ra, za nimqivaca iz svih krajeva Republike Srpske. U gnijezdu }e boraviti ma|ioni~ari, fe no me ni, ta len ti za mu zi ku, re zba rewe, izra du raznih predmeta i sli~no. Ono {to se po uz da no zna jeste da }e idu}ih osam nedjeqa biti uqep{ano emisijom "U orlovom gnijezdu" i wegovim gostima.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 26.2 - 4.3.2011.

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak Svi su sada u Plaji Eskondidi. Giqermo jo{ poku{ava da prona|e Hernanovog ubicu. Sada ispituje Simonu i Federiku. Mercedes nije sigurna treba li da ostane u selu i bori se za Viktora Manuela. Tiliko i Moharas su tu`ni jer je Katalina nestala. Giqermo i Estrela suo~e se sa Simonom i Federikom kako bi ih natjerali da progovore. Oni sumwi~e obje `ene, ali napokon Simona ka`e da je oti{la da posjeti Hernana kako bi tra`ila novac, a u zamjenu bi mu rekla gdje Leon dr`i Estrelu. Utorak Mercedes ne mo`e da odoli pritisku i priznaje da je ubila doktora Irazabala. Obja{wava da je to u~inila u odbrani nakon {to je Hernan pobjesnio i silovao je. Dozvolila je da Viktor Manuel zavr{i u zatvoru za ne{to {to nije u~inio. Tiliko je uvjeren da Koral nije umrla, a pogotovo kada na|e pismo u ~amcu koje je navodno

napisala wegova majka. Vijesti jako uznemire Estrelu jer tijelo te `ene jo{ nije prona|eno i boji se da bi Koral mogla ne{to da u~ini Viktoru Manuelu. Srijeda U Plaji Eskondidi Santos zadr`i Mercedes poslije wenog priznawa da je ubila doktora Irazabala i namjerava da se povede u Meksiko zajedno sa Simonom, bjegunkom, kako bi im sudili. Giqermo sazna da se Federika pretvarala da je Koral, da je pla{ila Estrelu i uvjeravala Moharasa da mu je k}i `iva, iako on u dubini svog srca zna da to nije istina. Tiliko se napokon pomiri sa ~iwenicom da mu je majka mrtva, ali Estrela }e ga voqeti kao prava majka. Osvaldo obe}a Mercedes da }e u~initi sve {to mo`e, da }e se `aliti na presudu i osloboditi je. ^etvrtak Bra}o govori Krisanti da je hladan prema woj jer ne odgovara

na wegove ponude. Ona popusti i wih dvoje se poqube. Roselija ih vidi i Bra}o joj ka`e da se vole i da }e se vjen~ati. Roselija vikne da je svi ~uju. Estrela govori Kasildi i Giqermu da se udaje, Roselija odlazi nervozna

jer je saznala za jo{ jedno vjen~awe. Elena se prisje}a vremena kada je Orijana otela Santosa i odvela ga na pusto ostrvo. Ispri~a to Marku Tuliju i dobro se nasmiju. Roselija po`eli zeca i Gustavo ga mora ubiti i skuvati, ali kada joj ga donese, ona ga vi{e ne `eli. Petak U ovoj, posqedwoj epizodi svi glavni likovi se prisje}aju trenutaka iz pro{losti i time nas podsje}aju kako se pri~a razvijala. Orijana se prisje}a kako je gwavila Estrelu, Bra}o se sje}a kako je tukao Karmitu, a sada ga vidimo kao we`nog oca i djeda. Vidimo Viktora Manuela i Estrelu u nekoliko scena u kojima izmjewuju qubav. Giqermo, Kasilda i Estrela prisje}aju se vjen~awa Giqerma i Kasilde.

NOVA

Ponedjeqak Zgodni ka`e Berti da je on sve {to ona ima i poqubi je. ]aro ka`e Mirandi da je pobjegla od Lilijane jer je Marisol htjela informacije o Alehandrovu i Mirandinu vjen~awu. Miranda prigovara Lilijani {to je ispitivala ]aro. Huan ka`e Renati da je ne `eli izgubiti. Alehandro odlazi kad ugleda Mirandu i Fabricija kako se brinu o En-

rikeu kao par. Alehandro se prisje}a kako mu je Fabricio rekao da }e jedanput opet osvojiti Mirandu. Utorak Fabricio ka`e Huliju da su Cesar i Berta bili sau~esnici u wegovoj otmici. Huan ka`e Renati, Mirandi i Fernandi da se boji da je krv sa maramice Cesarova, jer je krvario iz ruke kad ih je on vidio kako se tuku. Arkadija ka`e Gabinu da Neti tvrdi da se Gonzalov duh vratio. Berta zamoli oca Santijaga da se na|u u restoranu i zajedno sa Zgodnim prijeti mu da }e re}i da im je bio sau~esnik ako Alehandro preduzme i{ta protiv we. Veronika brani Huana od Samsona. Srijeda Na imawu Zgodni puca u ]aro, te on i Berta potra`e malog Enrikea. Renata i Veronika vide ]aro rawenu kako le`i u kuhiwi

i pobjegnu. Raul ka`e Francisku da je Veronika spasila `ivot Huanu. Lilijana i Marisol piju u baru; Lilijana prizna da je zaqubqena u Alehandra. Renata i Veronika odlaze u bolnicu sa Enrikeom i ka`u Huanu i Fernandi {ta se dogodilo u ku}i. Renati jave da je neko zvao Hitnu prije nego {to je ona dojavila da je ]aro rawena i da je ve} odvezena u bolnicu. ^etvrtak Miranda proba ~okoladu i prisje}a se qubavnih trenutaka koje je do`ivjela sa Alehandrom. Miranda pozove Alehandra i Bertu da do|u na imawe. Marisol ka`e Lilijani da je Sofija prijavila Alehandra da ide s wom na miniolimpijadu u {koli. Miranda nagovori ~ovjeka da kupi wenu fabriku ~okolade; on joj da akontaciju. Nurija potpisuje zahtjev

za rastavu. Fernandi i Renati javqaju da je Alehandro kupio namje{taj San Lorenteovih na aukciji i da }e mu ga dovesti. Alehandro nagovara neke ulaga~e da ulo`e u firmu San Lorenteovih. Petak Miranda izbaci Cesara i ka`e mu da se vi{e nikad ne vra}a, zami{qa

Глас Српске

kako je davi. Sofija ka`e Lilijani da ona nije dobra majka jer ne `eli da joj Alehandro bude otac. Karola ka`e Huanu da je Renata trudna, ali da je weno dijete vjerovatno Cesarovo. Huan se uznemiri. Alehandro nekome putem telefona ka`e da }e ga Lucijano moliti da bude Mirandin partner u proizvodwi ~okolade.

26.2 - 4.3.2011. 7

NOVA

Ponedjeqak Demir je oslobo|en sumwe da je po~inio ubistvo kad je stigao izvje{taj istrage. Asi i Demir s veli kim ve seqem po ~iwu da pripremaju vjen~awe. @ele se samo {to prije vjen~ati uz jednostavan obred. Yemal Aga je u svom testamentu za Asi zatra`io veliko, bogato vjen~awe. Neriman je trenutno neodlu~na. Protivi se da Suhejla do|e u ku}u, ~ak i ako je to samo zbog slu`bene prosidbe. A Suhejla ne `eli da do|e na Nerimanina vrata. Hladni rat izme|u Suhejle i Neriman baci}e sjenu na sre}u qubavnika. Tu }e krizu Defne i Kerim poku{ati da razrije{e. Da bi sprije~io vjen~awe, Ali mora brzo da reaguje. Uspijeva da se domogne jedinog dokaza, oru`ja kojim je po~iweno ubistvo. Demir kuca na Asina vrata s prstewem u ruci. Utorak De mir je sve po slo ve pri veo kraju, ~ak je i odredio datum vjen~awa. Svadba }e biti malo prije nego {to je Asi mislila. Zbog toga unutar porodice nastaje kriza. Ne ri man in sis ti ra na to me da svadba bude onakva kakvu je tra`io

wen pokojni otac. Asi pak `eli jednostavnu svadbu u krugu porodice. Na kraju }e opet biti kako je Neriman htjela. Demir u zadwi ~as sa zna je da je Ga lip u po tra zi za Zej nep. U is to vri je me se ba vi pripremama za vjen~awe i Zejnep, ~iji je `ivot u opasnosti. Demir i Kerim prisiqeni su nenadano da odu u Istanbul. Demir nije obavijestio Asi. Dok se Defne brine {to joj je mu` izne na da nes tao, Asi ~eka u ti{ini. Neriman insistira da se obavi ritual nano{ewa ka ne i Asi se s po su dom kane pridru`uje radnicama. Dok se kana nanosi na Asine ruke, Demir pronalazi Galipa koji mu ve} du`e vrijeme radi o glavi. Ali je skovao tajnu zavjeru da bi Demir zavr{io u zatvoru i sad s nestrpqewem o~ekuje rasplet doga|aja. Srijeda Demir biva uhva}en pred mati~arem. Asi se, umjesto da u`iva u svom najsre}nijem danu, iznenada na|e u no}noj mori. Demirovo hap{ewe usred vjen ~awa {ok je za obje po ro di ce. Ihsa nu je lo {e. Ovog su se puta na putu qubavi isprije~ile `eqezne re{etke. Oru`je ko jim je po ~iweno ubis tvo

prona|eno je u Demirovoj ku}i. Demir }e bi ti pro gla {en kri vim. Asi je, kao i Demir, sigurna da je ovdje rije~ o uroti. Tu`ilac misli da je Yemal Aga, ako Demir nije imao prste u tome, poginuo nesre}nim slu~ajem. Zbog toga `eli da Asi razgovara s Demirom. Ako Demir prizna krivicu, kazna }e bi ti bla `a. Asi je zbuwena onim {to joj Aslan govori u vezi s no}i ubistva. Asi posje}uje Demira da bi s wim razgovarala o no}i ubistva. Ovaj }e susret biti po~etak novog poglavqa u Asinoj i Demirovoj qubavnoj pri~i. ^etvrtak Cijela je porodica potresena Demirovim hap{ewem. Defnein i Ke ri mov brak je na ne si gur nim nogama. Nastojawe Ihsana da spasi Demira zbli`ava ga sa Suhejlom. Ne ri man je zbog to ga zabrinuta. Ali, koji misli da je odvojio Asi od Demira, slavi pobjedu. Neko od porodice otkriva da Aslan odr`ava tajnu qubavnu ve zu sa Sar ma {ik. Asi pro la zi kroz te{ko razdobqe. Postoji mogu }nost da }e De mir pri li ~no mnogo vremena u zatvoru provesti. Da bi se prestao inatiti, Asi sva-

kog dana odlazi na vrata zatvora. Asi se kaje jer je govorila o Demiru kao da je kriv. Ihsan kre}e u potragu za dokazima o Demirovoj nevinosti, zbog ~ega po~iwe istra `i va ti Sar ma {i ko vu pro {lost. Ihsan vo di Su hej lu sa sobom {to izazove novu krizu u poro di ci. Ne ri man na pu {ta ku }u. Asi se s jedne strane poku{ava vidjeti s Demirom, a s druge nastoji da rije{i novonastalu situaciju u ku}i. Neriman se nastani kod svog oca u ku}i. Zapo~iwe razvod Defne i Ke ri ma. Ihsan i Su hej la pronalaze vrlo zanimqive podatke o Sarma{ikinoj pro{losti. Petak U zatvoru Demir pro`ivqava gorke dane. Danima ne uspijeva da za spi. Prei spi tu je svoj brak s Asi i wihovu qubav. Demir misli da Asi sumwa u wega. Bi }e ga vrlo te {ko od to ga ra zu vje ri ti. Kerim, umoran do stalnih sva|a s

Defne, odlu~i da se odseli u hotel. Suhejla i Ihsan se vra}aju iz Ada ne s vrlo va `nom vi je{ }u. Sa zna li su ko je za is ta ubi ca. Ali De mir je, na `a lost, zbog svog po no sa, do nio po gre {nu odlu ku. Asi do `ivqava ve li ko razo~arawe kada sazna da Demir `eli da se razvede od we. Potom i ona donosi istu odluku. Demir ne mo`e da smiri qutwu i ne mo`e samo tako da zaboravi {ta se dogodilo. Ka`e Asi da vi{e nema po vje rewa u wu. Oni do no se zajedni~ku odluku o razvodu i sada tu ne sre }nu vi jest mo ra ju da sa op {te po ro di ca ma. Po ro di ce novom paru, organizuju nekoliko dana da ih provedu sami. Vrijeme ra di pro tiv Asi i De mi ra. Glumqewe sre}e za Asi i Demira ujedno je i igra `ivaca. Neriman pokazuje veliki interes za Demira i na taj na~in poku{ava da zaradi pa`wu pogre{no optu`enog zeta.

RTL
Ponedjeqak Lamija pati zbog qubavi prema Husejinu Kenanu koju ni sama sebi nije htjela da prizna. Nakon {to je Kenana vi dje la s prin ce zom Yavidan, a kasnije i s Nimet, jo{ jedanput dolazi do zakqu ~ka da joj je ne do dirqiv. U vili Saiba Pa{e svi su uzbu|eni zbog unuka. Saibu Pa{i pred izbore odgo va ra sli ka ta kve sre }ne po ro di ce i unu ku u ~ast priprema slavqe. Utorak Lej la se osje }a kao u klop ci jer joj je ra zvod s Yemilom sada postao nemogu}. Ubrzo shvati da ne mo`e daqe da nastavi `ivjeti sa suprugom pa odlu~i da pobjegne. S druge strane, Kenan se be kri vi za Lej lin nesre}an `ivot. Igrom slu~aja, Kenan i Lejla ostaju sami preko no}i u vili, {to izazove buru reakcija. Srijeda Poslije povratka s morske pu ~i ne, gdje se si lom prilika zatekao s Lamijom, Kenana potrese tu`na vijest o maj ~i noj smrti, ~i ji se uzrok od wega krije. Saiba Pa{u uni{tila je sestrina smrt, a Yemila istovremeno mu ~i gri`wa sa vjes ti pa utjehu pronalazi kod Lejle. Lamija misli da je odgovorna {to Kenan nije mogao biti uz majku u wenim posqedwim tre nu ci ma. Qubo mor na na Lamiju zbog Kenana, Nimet odlu~i da joj se suprotstavi. Pjegica, prema kojoj se dotad pos tavqala za {ti tni ~ki, postaje wena smrtna neprijateqica. ^etvrtak Iz gubqen zbog smrti maj ke, Ke nan se okre }e princezi Yavidan, koja ga ne napu{ta ni u najte`im trenucima. Wihova veza napreduje na potpuno neo~ekivani na~in. Lamija shvata da ne}e vi{e mo}i podnijeti Nimetino uznemiravawe pa pobjegne od ku}e. Me|utim, putevi joj se ponovo sijeku s Kenanovim, a wihov novi susret po~etak je niza doga|aja koji }e oboma promijeniti `ivote.

8 86. i 7.- 4.3.2011. 26.2 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

Izdvajamo iz programa Radija RS

Kvalitet i velika slu{anost
Sadr`aji, iako su potpuno razli~iti, imaju jednu zajedni~ku osobnu, a to je kvalitet i velika slu{anost
Da Radio RS nudi pregr{t zanimqivih sadr`aja potvr|uju emisije "Riznica znawa", "Turisti~ki vodi~", "U~inimo mogu}e", kao i rubrika "Bawaluka ju~e, danas, sutra". Ovi sadr`aji, iako su potpuno razli~iti, imaju jednu zajedni~ku osobnu, a to je kvalitet i velika slu{anost. Na ve de ne emi si je Dne vnog programa, koji je svakako i naj sve obu hva tni ji, pripremaju mlade novinarke Bo`idarka Kuvaqa-Ba{i}, Gostimirka Eski}, Nikolina Bro}eta i Mirjana Srdi}. Obrazovane, vrijedne, `eqne novih saznawa i prepune novih ideja emisije pripremaju po{tuju}i sva pravila radijskog no vi nar stva, ali i oslawaju }i se na is kus tvo urednika Dnevnog programa Slavice Brki}. "Riznica znawa" "Umje tnost se ne mo `e objasniti nego samo osjetiti. U tome je ona superiorni ja od svih tvo re vi na qud skog ge ni ja. Je di no se ona poziva na forme misli koje nisu op{te i sva~ije, nego privilegija izvjesnih priroda koje su zatvorene u sebe i u svoju tajnu", rekao je jo{ davno na{ pisac Jovan Du~i}. - Mi smo bili tako slobodni da tim wegovim rije ~i ma na pra vi mo uvod za "Ri zni cu znawa", je dnu od emisija Radija RS sa dugom tradicijom za koju va`i narodna izreka "sve {to je dobro, du go tra je". U no vom terminu slu{aoci mogu u`iva ti u wenim sa dr`a ji ma svakog radnog dana od devet ~asova. U ~etrdesetak minuta ove nau~no-popularne emisije nudi se pregr{t edukativnih sa dr`a ja. Po sta roj, dobroj recepturi pripremamo raznovrsne sadr`aje iz ~udesnog i beskrajnog svijeta svekolikih nau~nih disci pli na. S po no som vas pozivamo da svakog radnog dana poslije vijesti u devet ~asova budete uz program Radija RS i emisiju "Riznica znawa" - ka`e Bo`idarka Kuvaqa-Ba{i} koja priprema emisiju. "Turisti~ki vodi~" Turisti~ki vodi~ se na programu Radija RS emituje svake subote od osam do devet ~asova. Emisija donosi najnovije informacije iz svijeta tu ri zma, nas to je }i da slu{aoce upozna sa turisti~kim po ten ci ja li ma Re pu blike Srpske koji, na`alost, nisu dovoqno iskori{}eni. Turisti~ki vodi~ donosi i zanimqive turisti~ke teme, i odgovore na pitawa gdje je mjesto Republike Srpske i BiH na tu ris ti ~koj ma pi svijeta, koje turisti~ke destinacije su trenutno najpo`eqnije i {ta vam sve nude. Emisiju Turisti~ki vodi~ priprema Gostimirka Eski}. "U~inimo mogu}e" "Qudi i daqe, uprkos mo`da i primjetnom pove}awu ekolo{ke svijesti, ne vide da su sami odgovorni za o~uvawe pla ne te Zemqe jer je o~i gle dno te {ko pri zna ti vlastite gre{ke i nastojati ih ispraviti". - Mali vodi~ o tome kako pove}ati svijest na{ih slu{alaca i podsta}i ih da i oni ne{to u~ine za planetu koja nam je toliko pru`ila jeste emisija "U~inimo mogu}e". Ekologija je sve prisutnija i o woj se sve vi {e pri ~a zbog to ga {to nam priroda polako ali sigurno okre}e svoje drugo lice, lice s puno o`iqaka od silnih ekolo{kih problema - ka `e ure dnik i vo di teq Nikolina Bro}eta. "Bawaluka ju~e, danas, sutra" - S obzirom na ~iwenicu da u Bawaluci `ivi ~etvrtina stanovni{tva Republike Srpske, na{a obaveza je bila da najve}em gradu svakodnevno posvetimo jedan dio progra ma. Uvo |ewem ru bri ke "Bawalu ka, ju ~e, da nas, su tra", koja je na programu Radija RS svakog radnog dana u 12.30 ~asova, omogu}ili smo blagovremeno informisawe svih Bawalu~ana o aktuelnim de {a vawima u svim dru{tvenim oblastima. Od privrednih i socijalnih te-

Mirjana Srdi}, Gostimirka Eski}, Nikolina Bro}eta i Bo`idarka Kuvaqa-Ba{i}

ma, kul tu re, umje tnos ti do spor ta i sve ga onog {to Bawaluku ~ini posebnom mo`ete ~uti u ovoj rubrici koja bi s vre me nom tre ba lo da preraste u gradski dnevnik re kla je no vi nar Mir ja na Srdi}. Jutarwi program, subota - petak, 6.00 Jutarwi program Radija RS - svakog dana donosi najaktuelnije vijesti, dobru zaba vu i po zi ti vne emo ci je. Dru`ewe sa slu{aocima od {est do de vet ~a so va ispuweno je kvalitetnim rubri ka ma i te ma ma ko je ih zanimaju. Za sve slu{aoce koji se `ele pridru`iti u jutarwim raz go vo ri ma tu je bes pla tan broj te le fo na 080050308, broj za SMS poruke je 065/245-245. Internet adresa na koju mo`ete pisati je radio.jutro@rtrs.tv. Svi len ko nac, ra dnim danom, 14.00 Po~e tak mar ta, mjeseca koga jo{ nazivaju i: marec, o`ujak, brezen, naletnik i po zim ski, bi }e obiqe`en muzi~kim susretima u emisijama "Svilen konac". Evo {ta izdvajamo za ovu sedmicu: 2. mart dan je posve}en svetom velikomu~eniku Teodoru Tironu. Po ~emu je zna~ajan ovaj svetiteq, {ta su to Todorov-

ci i za{to u Banatu postoji obi~aj da na dan svetog Todora djevojke idu u {talu i dodiruju rep kowima, jedno je od narodnih vjerovawa koje }ete ~uti u emisiji. Cvije}e i kwige naj~e{}i su pokloni za svaku priliku, a tu je pri~a o tome kako se i kome daruju. Uz vas su i ove sedmice va{i muzi~ki prijateqi Tatjana ]orkovi} i Danijel [ari}. Ve ~erwi raz go vor nik, nedjeqa, 20.00 Ton skim akcen tom i iktusom "Ve~erweg razgovornika", u pam}ewu budimo ime "najumnije Srpkiwe" Isido-

re Sekuli}. Na vr{ku wenog pera iskri~ila je, i danas iskri~i, kreativna energija u formi lijepe literature, eseja, kwi`evne kritike, putopisa i prevoda. Isidora, monahiwa po predanosti bozima artizma i znawa, na{oj kwi`e vnos ti i kul tu ri ubrizgala je svje`u krv originalnog evropskog duha, pole mi ~kom sna gom li je ~i la oboqeli palana~ki duh i ki~ u `ivotu i umjetni~kom anga`manu. Urednik emisije Milenko Stoji~i}. Ra dio Glo bus, po ne djeqak, 17.00 Radio Globus, svijet i mi

u svijetu, predstoji nam popisivawe, kod nas i u regionu, a bi lo je i vri je me, poslije dvadeset godina. U svijetu, uzavrela `edna Sahara, Sjeverna Afrika i Arabi ja, u po tra zi za demokratijom protestuju siroma{ni stanovnici, protiv bogatih vi{edecenijskih lidera i dinastija o ovome i drugim aktuelnim temama u emisiji, koju ure|uje i vodi Velimir Bo`i}. Po ro di ca i zdravqe, srijeda, 17.00 Na inicijativu Svjetske glaukomske organizaci je i Svjetske organizacije pacijenata oboqelih od glaukoma, obiqe`ava se Svjetska nedjeqa borbe protiv glaukoma. Klini~ki centar Bawaluka, Klinika za o~ne bolesti, s ciqem da se podigne svijest qudi o ovom oboqewu, organi zu je niz akti vnos ti, 9. marta - besplatno mjerewe o~nog pritiska i pregled vidne o{trine gra|ana. Sedmici bor be pro tiv gla uko ma pridru`i}e se i Radio RS govore}i u emisiji "Porodica i zdravqe" o ovom oboqewu, gosti u studiju bi}e emi nen tni of tal mo lo zi Klinike za o~ne bolesti KC Bawaluka. Emisiju priprema i vodi Gordana Prtina.

B92, ~etvrtak, 20.00, "Okeani: Sredozemno more"

Du bi ne Me di te ra na
Smje {te no izme |u tri kontinenta Evrope, Azije i Afri ke, Sre do ze mno mo re pred stavqa naj na seqeni je priobalno podru~je na svijetu. Tokom istorije na obalama Sredozemqa razvijale su se mnoge drevne civilizacije, po~ev{i od egipatske i persijske, preko gr~ke, rimske, arapske, pa do moderne evropske. U okviru serijala "Okeani", ekipa Bi-Bi-Sija istra `u je ko li ko je ~o vjek uticao na prirodu Mediterana. U bli zi ni Me si ne na Siciliji nau~nici i snimateqi se spu{taju podvodnom son dom u mor ske du bi ne po ku {a va ju }i da prona|u jednu od najopasnijih ajkula na svijetu - plavono su aj ku lu. Ovo ~u de sno bi}e `ivi na oko 700 metara pod morem i vrlo rijetko se vi |a, a usqed za ga |ewa broj jedinki plavonosih ajkula se drasti~no smawuje. Vi dje }e mo iz bli za i olupinu rimskog trgova~kog bro da, za je dno sa to va rom ko ji je no sio, a na osno vu koga mo`emo mnogo toga da saznamo o prvoj svjetskoj supersili. Ko na ~no, fo si li na stijenama govore nam kako se priroda Sredozemqa mijewala tokom vijekova i sazna je mo zbog ~e ga je ovo podru~je postalo skoro idealno za `ivot qudi i razvoj kultura i civilizacija.

Blockbuster

26.2 - 4.3.2011.

9

Medvjed Jogi (Yogi Bear)
@anr: avantura, animirani, dje~iji Trajawe: 80 Godina: 2010. Zemqa: SAD, Novi Zeland Re`ija: Erik Brevig Uloge: Den Akrojd, Xastin Timberlejk, Ana Faris, Tom Kavanah, TJ Milera

Crta} u kojem se medvjed Jogi i Bu Bu udru`uju sa svojim starim neprijateqem Renyerom Smitom, da bi spasli park Jelouston od zatvarawa. Gradona~elnik Braun mora da prikrije lo{e upravqawe gradskim finan si ja ma i fi nan si ra izbor nu kampawu, pa planira da proda park Jelouston {umarima. Porodice vi{e ne}e mo }i da se di ve pri ro dnim qepotama parka, a {to je jo{ gore, Jogi, Bu Bu i svi wihovi prijateqi bi}e

izba~eni iz jedinog doma kojeg su ikad imali. Jogi mora da doka`e da je mudriji od prosje~nog medvjeda, pa se s prijateqem udru`uje s Renyerom Smitom u borbi za spas parka od zatvarawa. Kriti~ari nisu pohvalili film, istaknuto je da se rediteq vi{e trudio oko izgleda medvjeda Jogija nego oko pri~e. Pohvaqena je glumica Ana Faris, a neki isti~u da je ipak rije~ o simpati~nom dje~ijem filmu, iako nije u rangu modernih animiranih hitova.

Kraqev govor (The King's Speech)
@anr: drama, biografski, istorijski, politi~ki Trajawe: 118 Godina: 2010. Zemqa: Velika Britanija, SAD, Australija Re`ija: Tom Huper Uloge: Kolin Firt, Helena Bonam Karter, Xefri Ra{

Britanski kraq Yory [esti (Kolin Firt) preuze}e du`nost u kriznom razdobqu pred po~etak Drugog svjetskog rata, a prije toga - treba}e da nau~i da govori bez mucawa. Film je inspirisan istinitom pri~om o Albertu, vojvodi od Jorka (Kolin Firt), koji je bio drugi u redu nasqe|ivawa kru ne u Ve li koj Bri ta ni ji 1930. Vojvoda je patio od ozbiqne govorne "mane", koja mu je jako naru{avala mogu}nost izbo ra za kraqa. Wego va pre tje ra na stidqivost, te mucawe koje je ometalo wegov javni govor, bili su bri`qivo ~uvana tajna. Poznanstvo s govornim tera-

peutom Lajonelom (Yefri Ra{) budu}em kraqu jako }e pripomo}i. "Kraqev govor" je uglavnom dobio zamjerke zbog iskrivqivawa istorijskih ~iwenica - u stvarnosti ^er~il nije podr`a vao Yorya [es tog ne go Edvar da Osmog, a Yory [esti je davao sna`nu podr{ku popustqivom ^emberlejnu. Ipak, kao film je dobio odli~ne kritike, a Kolin Firt je osvojio brojne nagrade za glavnu ulogu te je napisano da je ostvario ulogu `ivota. Kriti~ari su film nazvali vrhunskom istorijskom i sna`nom li~nom dra mom, zakqu~iv {i da po sli je "Kraqevog govora" - ostajete bez rije~i.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS 10 26.2 - 4.3.2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

8.00

PINK BH

14.05

Bobi Xons: Udarac genija
Robert Xons Junior, zvani Bobi Xons je povu~en, ali sa `eqom da postane golf legenda. Xons uspijeva da prevazi|e svoj `estoki temperament i perfekcionizam, a sve sa tendencijom da ovlada igrom i osvoji grend slem u golfu, podvig nedosti`an ~ak i danas. Ali, to je Xonsova li~nost, karakter i stil koji ga izdvajaju od drugih profesionalaca u toj oblasti. Uloge: Xejms Kavizel, Kler Forlani, Xeremi Nortam, Xim Kavizel Re`ija: Roudi Herington

Kauboji i idioti
Sa nekoliko hiqada dolara u banci i snovima u srcu, Erl i wegova djevojka Bejbi planiraju da pobjegnu u Los An|eles iz wihovog zaba~enog rodnog Beneta u Teksasu. Ali wihov tupavi ro|ak, jedan biv{i robija{ i jedan diler droge, prijete da im pokvare planove. Sada imaju samo 48 ~asova da vrate stvari u prvobitni tok i izbave Erla iz gu`ve, ve}e od cijele dr`ave Teksas. Uloge: Xo{ua Xekson, Xejmi King, Metju Dejvis Re`ija: Dejvid Semel
19.30 Dnevnik 20.00 Selo gori a baba se ~e{qa, serija 21.00 Izbor predstavnika za Pjesmu Evrovizije 22.30 Vijesti 22.50 FILM Katanac za bol 1.20 FILM Kapote 3.10 Selo gori a baba se ~e{qa, serija 4.00 Vijesti 4.10 Vi i Mira Adawa Polak 15.30 16.30 17.20 19.30 20.10 22.50 23.20 0.10 1.30 3.10 6.50 7.10 8.00 8.30 9.20 9.40 10.00 10.20 10.50 11.20 12.10 13.10 14.10 15.40 17.00 17.10 17.50 19.10 20.00 21.40 23.30 1.20 3.00 4.30
FILM Lude gqive Sija~ rije~i - Josip Tur~inovi} Ko{arka: Cedevita - Zagreb Gara`a Fudbal - HNL: Karlovac - Dinamo @ivot na Marsu, serija @ivot na Marsu, serija Xez Dora Muzika

RTRS
6.00 7.10 8.00 8.10 9.00 9.20 9.40 10.00 10.20 10.50 11.10 12.00 12.20 12.40 13.00 13.50 14.20 15.30 16.00 16.40 17.00 17.10 17.40 18.10 19.00 19.30 20.10 21.00 23.00 23.20 23.50 0.40 1.30 2.20 2.50 3.10 3.40 4.10 5.00 5.20 Muzika Najboqe od planete Vijesti Jutarwi program Nodi, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Mali dnevnik Moj tata je ministar, serija Dilajla i Xulijus, crtani film TNT, serija Dnevnik Pravoslavqe Rije~ vjere Moja ku}a je puna ogledala, serija Muzika FILM Dru`ina sa slatkog potoka: Nevoqe sa nastavnikom Pri~e o pjesmama Zauvijek mlad, serija Gastronomad Vijesti Bjekstvo sa ostrva {korpiona Za.Druga TNT, serija Ah ta planeta Dnevnik Brojevi, serija Izbor pjesme Srbije za Pjesmu Evrovizije Dnevnik The Books of kwige, serija Prislu{kivawe, serija Prvi talas, serija Brojevi, serija Dnevnik Za.Druga Bjekstvo sa ostrva {korpiona Pri~e o pjesmama Najboqe od planete Pravoslavqe Rije~ vjere

0.10

FILM

Grijeh

BHT 1
8.00 8.10 8.20 8.30 8.40 9.30 10.00 10.10 11.30 12.10 12.30 13.00 13.30 15.10 15.20 15.50 18.00 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 22.00 22.30 23.50 1.50 Vijesti Ozi Bu, crtani film Dok. program Uradi sam uradi sama Govor ti{ine Smawi gas Vijesti Spust (`) Obalska stra`a, serija Vijesti Tribunal Liga {ampiona, magazin Ve~erwakov pe~at Vijesti Engleska Premijer liga, pregled Fudbal: Vigan Atletik - Man~ester junajted Hitorama Dnevnik Put u Katmandu Miris ki{e na Balkanu, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vijesti Svjetsko vojno prvenstvo u skijawu FILM Sunce tu|eg neba FILM Dje~aci iz Brazila Hitorama

TV1
7.00 7.10 7.40 8.10 9.10 10.10 11.00 12.00 12.20 13.00 14.10 16.00 16.30 17.00 17.20 18.00 18.10 18.40 19.30 20.10 21.00 22.10 0.00 0.10 0.20 Vijesti Bogati i slavni Music Box Princeza Dajana Kapri, serija FILM Xek i Xil Biznis vijesti Vijesti plus FILM Velika zvjerka Biznis vijesti FILM [kola `ivota Biznis vijesti Music Box Vijesti plus TV1 ordinacija Biznis vijesti Moje sunce Face to Face Centralni dnevnik FILM Sretni dani Biznis vijesti FILM Cijena dobrote Vijesti plus Biznis vijesti FILM Sretni dani

NOVA TV
Na{i najboqi dani, serija U sedmom nebu, serija Bra~ne vode, serija Gospodin Magu, crtani film Timi Tajm, crtani film Vinks, crtani film ^agington, crtani film Bra~ne vode, serija Najgora nedjeqa, serija U sedmom nebu, serija Privatna praksa, serija Ka{mir mafija, serija FILM Ekipa iz snova FILM Ejs Ventura 2: Kad priroda zove Vijesti FILM Film - nastavak Nad Lipom 35 Dnevnik Unakrsna vatra 2 FILM Crna ta~ka FILM Kraq kaveza FILM 16 blokova Ezo TV FILM Djevojka iz mog susjedstva

OBN
2.40 3.00 3.20 4.40 5.00 5.20 7.00 8.40 10.20 12.00 13.30 14.20 15.10 16.10 18.00 18.50 19.10 20.00 21.30 23.20 1.00 2.40 4.20 Ajronmen, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Lonci i poklopci Ke~eri Ke~eri Rin Tin Tin, film Red karpet Info Pitajmo zajedno FILM Pqa~ka vijeka FILM Animal
FILM FILM FILM FILM

RTL
7.20 7.40 8.50 9.00 10.10 11.00 11.20 11.50 13.00 14.30 16.10 17.50 18.30 19.00 20.00 23.30 1.30 2.30 3.30 RTL danas Sve {to je bitno, serija [kola za vampire, crtani film Dragon Ball Z, crtani film U~ilica Magazin Sinovi i k}eri, serija Diskaveri Sinbad, crtani film FILM Ima li pilota u avionu 2 FILM Zamalo junaci Zvijezde ekstra RTL danas Qubav je na selu FILM Titanik FILM Dobar lo{ murjak No} pokera Astro {ou RTL danas

HRT 1
6.00 6.50 7.20 8.00 10.00 10.10 10.40 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.10 16.00 16.40 16.50 17.50 18.40 19.10 19.30 20.00 21.50 22.10 0.40 2.20 3.50 4.50 5.20 Drugo mi{qewe Iza ekrana Emisija iz kulture FILM Posqedwi iz plemena Koman~a Vijesti Ku}ni qubimci Obrazovni program Normalan `ivot Dnevnik Veterani mira Prizma Duhovni izazovi Eko zona Opera Euromagazin Vijesti Reporteri Ju`ni Pacifik Potro{a~ki kod Loto Dnevnik Dora Vijesti FILM Vatrena lisica FILM Jedan mu{karac i jedna `ena FILM Posqedwi iz plemena Koman~a Reporteri Eko zona Potro{a~ki kod

BN
6.30 9.00 12.30 14.00 14.30 16.00 16.20 17.40 19.30 20.00 20.30 22.30 22.40 0.10 2.00 Jutarwi program Jelena, serija Svijet na dlanu Moje dvori{te Bela la|a, serija Dnevnik FILM Blijedi mjesec Kao kod svoje ku}e Dnevnik Vitafon FILM Dvije polovine srca Dnevnik FILM Hajde da se volimo FILM Kawon pusto{i FILM Prqavi poslovi

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.20 13.00 13.10 13.20 14.00 14.50 15.00 15.40 15.50 16.40 18.30 19.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Na slovo na slovo Dnevnik Sport plus Subotom sa dijasporom Vi i Mira Adawa Polak Vijesti TV lica Vijesti Selo gori a baba se ~e{qa, serija FILM Tvoja moja i na{a Kvadratura kruga Slagalica

ATV
7.00 8.00 8.30 9.50 10.30 11.00 11.30 11.50 12.00 13.00 14.00 16.00 16.50 18.00 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 0.00 Ben Ten, crtani film Vitafon Jutarwi program Vijesti Ajron Kid, crtani film Vinks, crtani film Sporti}i Vijesti Indija, serija Auto {op magazin Sasuke ninxa ratnici 1001 no}, serija Indija, serija Odmori se, zaslu`io si, serija Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em FILM Surf Ninjas FILM Krvavi zlo~in

PINK BH
6.00 8.00 10.00 11.00 12.00 12.20 14.00 14.05 15.50 16.00 17.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 0.00
FILM FILM

Protiv svih pravila Bobi Xons - udarac genija

Dvor Arena B-13 Info top Gold muzika Info top FILM Kauboji i idioti Info top Valentina, serija [ou tajm Sva ta ravnica, serija Javna tajna Dvor Zvijezde Granda Dvor Siti

HRT 2
7.30 8.00 8.20 8.50 9.50 10.10 11.10 12.50 14.00 Garfild i prijateqi, crtani film Moji prijateqi Tigar i Pu, crtani film Ajn{tajn~i}i, crtani film Svjetski skija{ki kup Pse}a ophodwa, serija Ni da ni ne FILM Xepni no`i} Svjetski skija{ki kup FILM Ekstremni primat

subota, 26. februar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9 26.2 - 4.3.2011. 11

PINK BH

Grijeh

0.10

Penzionisani policajac Edi Barns odjeqewu za ubistva policijske stanice u Renou dao je najboqih petnaest godina `ivota, zbog ~ega nikad nije za`alio. Kada wegova nepromi{qena sestra Kesi nestane, Edi je spreman da joj pomogne po svaku cijenu, pa se na|e usred osvetni~kog plana tajanstvenog ^arlija Stroma. Kako bi za{titio svoju sestru, Edi }e se - izdan, potpuno sam, bez pomo}i svojih doju~era{wih kolega i kao invalid koji se ne mo`e koristiti lijevom rukom - hrabro zaputiti u gradsko podzemqe. Uloge: Geri Oldmen, Ving Rejms, Keri Va{ington Re`ija: Majkl Stivens

MTV
6.00 7.00 7.10 8.00 9.00 9.20 9.50 10.20 10.40 11.00 12.00 12.10 16.30 17.00 17.50 18.00 19.40 20.00 20.30 21.30 23.00 0.00 1.00 1.10 3.00 4.00 5.10 Morning Mix 3 From 1 Just See MTV Chill Out Buzzin Adventures in Hollyhood Making the Video MTV and the Movies MTV Express Jukebox 3 From 1 Pranked Weekend Brand New Just See MTV 3 From 1 Top 20 Just See MTV MTV Take Over So 90's Official Top 20 MTV World Stage Party Zone 3 From 1 Party Zone Chill Out Chill Out Music Non Stop

16.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 1.10 -

FILM Pompeja 2 Vijesti Na{a mala klinika, serija Kriti~na situacija FILM Partizanska eskadrila Vijesti FILM Bunker FILM Savr{ena igra Info

BEL
7.30 8.00 8.50 9.10 10.00 10.20 10.50 12.00 12.10 12.40 13.30 14.00 14.30 15.00 15.10 16.30 17.30 18.00 18.30 18.40 20.00 20.30 21.10 22.00 22.30 22 ~asa Gomboce omnibus U~imo srpski Bel mozaik Svje`i u dan Ku}ica u cvije}u Na{a realnost Vijesti Pri~e iz kwi`are U na{em ataru Vrele gume Bilding {op Lijek iz prirode Vijesti Trend seter Bel tribina Dangube, serija Bel dan Crtani film [ou biz Svijet divqine Svetiwama u pohode Reporta`e sa Zemqe mira 22 ~asa FILM Bez pravila

910
B92

Tajna ostrva Roan Inis
koji je prevario smrt. U susretima sa ostalim stanovnicima Fiona saznaje i druge detaqe vezane za ovaj doga|aj, kao na primjer onaj o wegovoj velikoj qubavi sa predivnom morskom sirenom i tome kako je more ukralo wenu bebu dok su napu{tali ostrvo. Uskoro, Fiona primje}uje u morskoj travi ne{to u {ta mora da ubijedi cijelo selo da zaista postoji.

Magija narodnog predawa ~ini osnovu ove ekranizacije stare irske bajke rediteqa Xona Sejlsa. Pri~a je smje{tena u ~etrdesete godine pro{log vijeka, ispri~ana je iz vizure Fione, djevoj~ice poslate da `ivi sa bakom i dekom u irskom ribarskom gradi}u. Wen deka stalno pri~a porodi~nu storiju o progonu familije na malo ostrvo Roan Inis i o svom pradedi

Uloge: Ilejn Kolgan, Xon Lin~, Xeni Kortni Re`ija: Xon Sejls

FTV
7.00 7.30 8.00 8.05 9.00 11.20 12.00 12.10 13.00 13.20 14.10 15.10 15.30 15.40 17.30 18.00 18.40 19.10 19.20 19.30 20.10 21.10 22.00 22.50 23.00 0.50 1.40 Pozitivna geografija Barimba, serija Vijesti Gospo|a Barbara, serija ZIZ, zabava igra znawe Mozaik religija Dnevnik Gospo|a Barbara, serija Sarajevska hronika Bolnica Three Rivers, serija Beverli Hils 90210, serija Mali lete}i medvjedi}i, crtani film Vijesti FILM Ma~ak pod {qemom Nadrealiti {ou Lud, zbuwen, normalan, serija Piplinzi, crtani film Loto [oni i wegovo stado, crtani film Dnevnik Zauvijek mlad, serija Grijeh wene majke, serija Na{a mala klinika, serija Dnevnik FILM Spun Bolnica Three Rivers, serija Beverli Hils 90210, serija

RADIO RS
6.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 19.30 20.00 22.00 23.00 0.00 Jutarwi program Vijesti Turisti~ki vodi~ Vijesti Emisija o ekologiji Vijesti Korijeni Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko-zabavno popodne Vijesti Dnevnik Sportsko-zabavno popodne Vijesti Tkanica od nota Vijesti Zabavna muzika Muzika naroda Vijesti Evergrin klub Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Muzika za laku no} Pono}ne vijesti No}ni program

B 92
7.00 8.20 8.50 9.10 11.00 11.30 13.10 14.30 15.30 16.00 Znawe na poklon Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vodi~ za roditeqe FILM Tajna ostrva Roan Inis Vijesti FILM Savr{ena igra FILM Prerijska groznica Popodne Bu|elar Vijesti

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 26.2 - 4.3.2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

8.00

PINK BH

23.00

Tihi pla~
Godine 1942. Japanci su okupirali ostrvo Singapur. U toku preuzimawa, nisu samo zarobqeni vojnici, ve} i nevini civili, posebno `ene i djeca. Ovo je pri~a o grupi `ena koje su se dr`ale zajedno, u suo~avawu sa brutalnim tretmanom u izuzetno te{kim uslovima, da bi pre`ivjele torturu nemilosrdnih otmi~ara. Uloge: \ina Roulands, Anabet Gi{, Klo Veb Re`ija: Entoni Pejx

Nekoliko dobrih qudi
U ovom dramati~nom sudskom trileru, poru~nik Danijel Kafi, mornari~ki advokat, koji nikada prije toga nije ni u{ao u sudnicu, brani dvojicu tvrdoglavih marinaca koji su optu`eni za ubistvo svog kolege. Cijela wegova odbrana je bazirana na ~iwenici da je nad vojnikom Santijagom, koji je bio `rtva, izvr{ena takozvana "{ifra crveno". Uloge: Tom Kruz, Xek Nikolson, Demi Mur Re`ija: Rob Rainer
11.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.10 14.40 15.00 15.10 15.50 15.55 17.00 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.50 22.55 23.30 23.40 1.00 Vijesti Dizni Hana Montana, serija Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti SAT Vijesti Bela la|a, serija Rokovnik Lud zbuwen normalan, serija Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Bela la|a, serija FILM Dok si ti spavao Vijesti Uvi|aj Dnevnik Sadamova ku}a, serija 84. dodjela filmskih nagrada "Oskar" 15.30 15.50 17.40 18.10 19.10 19.30 20.00 21.00 21.40 23.10 23.40 1.30 2.50 3.20 3.50 4.40 Vijesti
FILM ^eli~ni Vil Globalno sijelo Lijepom na{om Loto Dnevnik 1 protiv 100 Vjerujem u an|ele, serija FILM Metastaze Vijesti FILM Svjetioni~ar [erif u Wujorku, serija Reprizni program Globalno sijelo Lijepom na{om Plodovi zemqe

RTRS
6.00 6.50 8.00 8.10 9.00 9.20 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.20 13.00 13.30 14.00 14.50 15.00 15.50 16.20 17.50 18.10 19.00 19.30 20.10 20.40 22.40 23.00 23.50 0.10 0.40 2.20 2.50 3.10 4.00 4.20 4.40 5.10 Muzika
FILM Dru`ina slatkog potoka: Nevoqe s nastavnikom Vijesti Jutarwi program Nodi, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Dilajla i Xulijus, serija Moj tata je ministar, serija Kvizolog Dnevnik Snop Ogwi{ta Sviraj ne{to narodno Opra - veliko darivawe Svjetsko vojno prvenstvo u skijawu Robin Hud, serija U prolazu Kwiga rekorda {utke Gastronomad Miris ki{e na Balkanu, serija Op op Dnevnik Zauvijek mlad, serija FILM Ku}a pored pruge Dnevnik Sportski pregled Magazin Lige {ampiona Zelena zelena trava, serija FILM Ku}a pored pruge Ah, ta planeta Dnevnik Opra - veliko darivawe U prolazu Ogwi{ta Sviraj ne{to narodno Snop

16.00 16.10 17.00 18.30 20.00 22.00 23.00 1.00

Info top Nemogu}a misija Sve za qubav Amixi {ou Dvor Paparaco lov na poznate FILM Nekoliko dobrih qudi FILM Vatrena zamka

BHT 1
7.00 7.30 8.20 8.50 10.00 10.20 11.20 12.00 12.10 12.50 14.00 14.50 16.50 19.00 19.30 20.00 21.00 23.10 23.30 0.00 0.30 Vijesti Debate o debatama Emisija o poqoprivredi Slalom (m) Vijesti Super G (`) TV Liberti Vijesti Duhovni mostovi Slalom (m) Globalna hrana Fudbal: [iroki - Borac Ko{arka: Cibona - Igokea Dnevnik London Live Tale, serija FILM @ena kojoj sam ~itao Vijesti Global Sport FILM The Reader

HRT 2
7.40 8.40 10.40 10.50 13.00 15.00 15.30 16.50 17.30 18.00 18.50 20.30 22.40 23.20 1.20 1.50 Klasi~na muzika FILM Gra|anin Kejn Biblija Misa FILM Amajlije za sre}an `ivot Filipove bebe [ansonfest 2010. e-Hrvatska Magazin Lige {ampiona Olimp Rukomet: Sijudad Real - CO Zagreb FILM Narednik Xems Emisija o filmu FILM Milk Gara`a Muzika

TV 1
7.00 7.10 7.40 8.10 9.10 9.30 10.10 11.00 12.00 12.20 13.00 13.10 14.10 14.30 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 19.30 20.10 21.00 21.10 22.00 23.00 0.00 0.10 0.20 Vijesti Bogati i slavni Music Box Mihael [umaher Music Box Moje sunce FILM Dolina osvete Biznis vijesti Vijesti plus TV ordinacija Biznis vijesti Blaga prirode Music Box FILM Sre}ni dani Biznis vijesti Vijesti plus Urban Music Biznis vijesti Kajli Minog Dnevnik Vawskopoliti~ki magazin Biznis vijesti Tre}e poluvrijeme Dnevnik u 22 Bogati i slavni Vijesti plus Biznis vijesti Reprizni program

OBN
6.40 7.10 7.30 8.00 8.20 8.40 9.00 9.30 10.40 12.10 13.00 14.20 15.40 16.50 18.10 18.50 19.00 20.00 21.30 22.30 23.30 1.10 3.00 4.40 Ajronmen, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ajronmen, crtani film Metajets, crtani film ^uvari planete FILM Na prvi pogled Lonci i poklopci Gorki `ivot, serija Gorki `ivot, serija Gorki `ivot, serija Gorki `ivot, serija Gorki `ivot, serija Info Gorki `ivot, serija FILM Pqa~ka Red karpet Vatreni ring FILM Animal
FILM FILM FILM

NOVA TV
6.20 7.10 7.30 8.00 8.20 8.30 9.00 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 13.00 14.50 17.00 17.10 19.10 20.00 21.00 23.20 0.40 1.00 2.50 4.30 5.50 6.10 Ka{mir mafija, serija Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Timi Tajm, crtani film Timi Tajm, crtani film Vinks, crtani film ^agington, crtani film Najgora nedjeqa, serija Automotiv Magazin Lige {ampiona Novac Svi mrze Krisa, serija FILM Ekipa iz snova FILM Ejs Ventura 2: Kad priroda zove FILM Molim te premotaj Vijesti FILM Petar Pan Dnevnik Nad lipom 35 FILM [ina: Kraqica xungle Red karpet Svi mrze Krisa, serija FILM Kraq kaveza FILM Molim te premotaj Red karpet Automotiv Novac

BN
6.00 7.30 8.00 9.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 19.30 20.00 21.00 22.30 0.00 BN koktel Sa Kraji{nicima po Krajini Zvuci zavi~aja Nedjeqno jutro Selo JV komerc Zvuci zavi~aja BN muzika Bez maske Prequbnici Nedjeqno popodne Monitor Prequbnici Bela la|a, serija FILM Most FILM Do{qak

HRT 1
Pqa~ka vijeka 5.50 6.20 7.00 8.00 9.00 9.50 10.00 12.00 12.20 13.20 14.00 15.00 Duhovni izazovi Euromagazin Mala TV Prijateqi Nora Fora Vijesti [erif u Wujorku, serija Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro

PINK BH
6.00 8.00 10.00 11.00 12.00 12.10 14.00 14.10 15.00
Глас Српске
FILM FILM

Pustiwski mjesec Tihi pla~

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica

Dvor Birajte svoj hit Info top Gold ekspres Info top Dvor Dobar kom{ija

RTL
6.30 7.00 RTL Danas Qubav je na selu

nedjeqa, 27. februar

26.2 - 4.3.2011. 13

B92

16.30

Partizanska eskadrila
U proqe}e 1942. godine wema~ko vazduhoplovstvo je imalo potpunu prevlast, ne samo na nebu Jugoslavije, nego i nad cijelom Evropom. Mar{al Tito zato nare|uje da partizani oforme svoju avionsku jedinicu, kako bi se i na nebu suprotstavili okupatoru. Partizani do aviona dolaze tako {to ih otimaju od nacista, a predratni piloti, pogotovo Dragan i Vuk, pokazuju se kao izuzetno hrabri i vje{ti u prvim borbama partizanske eskadrile. Uloge: Bekim Fehmiu, Bata @ivojinovi}, Qubi{a Samarxi} Re`ija: Hajrudin Krvavac
8.00 8.30 10.00 11.30 12.50 16.40 17.40 18.30 19.00 20.00 22.00 0.40 1.40 2.10 [kola za vampire, crtani film Dragon Ball Z, crtani film FILM ^ovje~e, gdje mi je auto FILM Trojanski rat FILM Titanik Diskaveri Magazin RTL Danas Jezikova juha FILM Poroci Majamija Mjesto zlo~ina: Majami, serija Astro {ou RTL Danas FILM Dobar lo{ murjak 16.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 0.00 1.40 FILM Partizanska eskadrila Vijesti Na{a mala klinika, serija Idealan profil Utisak nedjeqe Vijesti Potraga FILM Una Hitorama Info

Ku}a pored pruge

2040
RTRS

BEL
7.30 8.00 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 13.50 14.20 15.00 15.10 16.10 17.00 17.40 18.00 18.40 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 22 ~asa Gomboce omnibus Autosprint Lijek iz prirode Rije~ vjere Vijesti FILM Kraqevsko vjen~awe Uskijavawe Bonaventura Vijesti Farma Turizam plus Svijet divqine Italijanski kuvarski studio Bel dan Muzi~ki zid Pri~e iz kwi`are Dangube, serija Biqana za vas 22 ~asa FILM Protiv vjetra

19.40 20.00 20.30 21.00 21.20 21.50 22.20 22.40 23.40 0.40 0.50 1.10 3.00 4.00 5.00

Just See MTV MTV Take Over Megadrive Reno 911 Chapelle Show South Park South Park Jersey Shore Alternative Nation 3 From 1 MTV Express Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop

Srpska porodica (djed, otac, majka, sin i k}erka), iselila se sa Kosova nekud u Srbiju. Neposredan povod za napu{tawe rodnog ogwi{ta je {to je nekoliko albanskih separatista silovalo k}erku. Ali, `ivot u novosagra|enoj ku}i na periferiji gradi}a nije donio smirewe. Traume ponesene otuda prate ih, a na to se nadovezuje i nerazumijevawe, ~ak neprijateqstvo nove sredine. Uloge: An|elka Milivojevi}, Qubi{a Samarxi}, Du{ica @egarac, Zaim Muzeferija Re`ija: @arko Dragojevi}

100
PINK BH

Vatrena zamka
Profesionalni lopov Maks Hoper je oslobo|en poslije tri godine zatvora, i dobija novu poslovnu ponudu - da ukrade kompjuterski ~ip iz glavnog {taba kompjuterske firme. Prvi poku{aj bi}e neuspje{an, a lopov }e umjesto kra|e spasavati qude od po`ara koji je zahvatio firmu.

ATV
7.00 8.00 9.50 10.30 11.00 11.30 11.50 12.00 13.40 18.00 19.00 19.40 20.10 22.10 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Ajron Kid, crtani film Vinks, crtani film Sporti}i Vijesti FILM G. dadiqa 1001 no}, serija @ivot sa stilom Vijesti Nema vi{e zeko reko FILM Nata{a FILM Vojnik

RADIO RS
6.00 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.05 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.05 22.00 23.00 0.00 1.00 5.00 Jutarwi program Vijesti Snop, emisija za selo Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Kutak za ma{tawe Narodna muzika Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Korijeni Sje}awa Pono}ne vijesti Kultura u ogledalu No}ni program Snop

FTV
7.00 7.30 8.00 8.05 9.00 11.20 12.00 12.10 12.40 13.30 14.10 15.10 15.20 16.20 18.00 18.50 19.10 19.30 20.10 20.50 21.20 22.10 22.40 23.00 23.20 0.10 Pozitivna geografija Barimba, serija Vijesti Planine u mom srcu ZIZ, zabava igra znawe Sedmica Dnevnik Ekovizija Bolnica Three Rivers, serija Beverli Hils 90210, serija Pra{ki student, serija Vijesti Ratnici FILM ^arlston za Ogwenku Grijeh wene majke, serija Piplinzi, crtani film [oni i wegovo stado, crtani film Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija Nadrealiti {ou Na{a mala klinika, serija Paralele Dnevnik Magazin Lige {ampiona Bolnica Three Rivers, serija Beverli Hils 90210, serija

Uloge: Din Kein, Ri~ard Tajson, Mel Haris Re`ija: Haris Dan

Una
Film "Una" po romanu Mome Kapora snimqen je 1984. godine. Jedan romanti~no zami{qen intervju namijewen ~itaocima studentskog lista, u potpunosti mijewa `ivot dvoje qudi - studentkiwe Une i uglednog profesora. Ona je lijepa i inteligentna, ali nedorasla komplikovanim odnosima u koje je upala, dok je profesor ~ovjek ~ija su predavawa o masovnim medijima najslu{anija na fakultetu, ali wegove teze ne nailaze na odobravawe birokratskih krugova na univerzitetu.

000
B92

MTV
6.00 7.00 7.10 7.40 8.00 9.00 9.20 9.50 10.10 11.00 12.00 12.10 16.30 17.10 17.50 18.00 Morning Mix 3 From 1 Just See MTV MTV Express Chill Out My Super Sweet World Class When I Was 17 When I Was 17 Plain Jane Jukebox 3 From 1 Pranked Weekend Brand New Just See MTV 3 From 1 Doma}ica

Uloge: Sowa Savi}, Rade [erbexija, Milena Dravi}, Petar Kraq Re`ija: Mi{a Radivojevi}

B 92
6.40 8.30 11.00 11.30 13.00 14.00 15.00 16.00
FILM Tajna ostrva Roan Inis Znawe na poklon Vijesti FILM Bunker Vrati}e se rode, serija Izme|u redova Kriti~na situacija Vijesti

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 26. 2 - 4. 3. 2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

8.00

PINK BH

0.10

Radio
Dirqiva pri~a o prijateqstvu izme|u fudbalskog trenera i henidikepiranog mladi}a. Mladi Radio }e promijeniti osje}awa qudi u malom gradu i inspirisa}e wihov fudbalski tim da postigne veliku pobjedu. Zasnovan na istinitoj pri~i, film je pri~a o snovima, hrabrosti i zalagawu. Uloge: Kuba Guding Jr., Ed Haris, Brent Sekston Re`ija: Majkl Tolin

Teslino tajno oru`je
Moris Hanter sa svojom k}erkom Na|om poku{ava da u Sibiru prona|e legendarni Teslin "zrak smrti". Navodno, to oru`je mo`e da uni{ti cijelu dr`avu u treptaju oka. Uloge: Trit Vilijams, Hanes Xenike, Geri Hadson Re`ija: Xim Vinorski
Telering Info Rat bendova Info ^uvari planete 0.00 0.10 Vijesti plus Biznis vijesti

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.15 9.30 9.35 10.00 10.20 11.10 12.00 12.20 13.00 13.20 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.30 22.30 23.00 23.30 0.20 0.50 2.30 3.00 3.20 4.10 5.30 Jutarwi program Vijesti Barimba, crtani film Mala princeza, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Dilajla i Xulijus, crtani film Intervju Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Pregled nedjeqe za osobe za o{te}enim sluhom Retrovizor Karmelita, serija Vijesti Dolina sunca, serija Re,publika Srpska danas Moj ro|ak sa sela, serija Art ma{ina Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Presing Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik Tribunal Cirkus, serija Bez odu{evqewa molim FILM Elektra Dnevnik Re,publika Presing Art ma{ina Muzika

14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 23.00 0.00 0.10

Mje{oviti brak, serija Lola, serija Info Top Valentina, serija Dvor Zabrawena qubav, serija Info top Qubav u zale|u, serija Dvor Grand - Narod pita Dvor Siti FILM Teslino tajno oru`je

1.20 2.20 2.30 4.30 4.40

HRT 1
5.40 6.10 7.00 9.00 10.00 10.05 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.40 19.30 20.00 20.30 21.50 22.50 23.20 0.20 1.10 1.50 2.10 3.10 4.00 4.20 4.50 5.10 6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 10.50 11.20 12.30 13.00 13.50 15.30 15.40 16.30 17.10 17.30 18.00 18.40 19.40 20.00 20.40 21.20 22.10 23.00 0.40 More Mir i dobro Dobro jutro, Hrvatska Studio 60 na Sanset Stripu, serija Vijesti Dok. program Kod Ane Tre}e doba Dnevnik More qubavi, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Znanstvena petica Darma i Greg, serija Glas domovine Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik TV Bingo {ou Dodjela nagrada "Zlatna kuna" Gruntov~ani, serija Dnevnik Lica nacije Klasi~na muzika Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija Zavr{ni udarac, serija La`i mi, serija Darma i Greg, serija Slex Hamer, serija Glas domovine Osmi kat More qubavi, serija Legenda o Tarzanu, crtani film Garfild, crtani film Mala TV ^etvoro protiv Z, serija [kolski program Slu~aj za ekipu BARZ, serija Tvoja sam sudbina, serija More Lijepom na{om Mala TV [kolski program FILM Samo za qubav @upanijska panorama Studio 60 na Sanset Stripu, serija Od Kejptauna do Nord Kapa Crno proro~anstvo, serija Slex Hamer, serija Puna ku}a Raftera, serija Dok. program Hit dana Dobra `ena, serija Glee, serija Zavr{ni udarac, serija La`i mi, serija FILM Samo za qubav Muzika

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.40 10.00 10.05 10.30 11.00 11.10 12.00 12.10 12.30 12.50 13.30 14.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.00 23.00 23.05 0.00 0.10 1.00 3.00 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija [ta radite bre Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Peline |akonije Kasl, serija Dva dana rediteqa Zadwa ku}a Srbija Vijesti Visoki napon Vijesti Miris ki{e na Balkanu, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Raweni orao, serija Pjesma plus Bingo Upitnik Vijesti Kasl, serija Dnevnik [erif, serija FILM Preokret sudbine Upitnik Eko karavan Lov i ribolov

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.40 14.10 14.30 15.00 15.05 15.30 15.40 16.00 16.30 17.00 17.30 18.40 19.00 20.00 21.00 21.50 22.10 23.00 23.30 0.00 0.50 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Muzika Bruklinski most, serija Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Tale, serija Global Smawi gas Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica ^udesni svijet Nema problema Doma}a lektira Gorko-slatko, serija Gastro kutak Sve u svemu Moko dijete svijeta, crtani film Dnevnik Zlatno tele, serija Ezel, serija Vijesti Tema dana Premijer liga BiH Povjerqivi dosijei Zlatno tele, serija Sve u svemu

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.30 Jutarwi program
FILM

HRT 2

Novosti Kradqivac srca, serija Svijet na dlanu Novosti FILM Balkan ekspres 2 Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Dnevnik Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Monitoring BN sport Dnevnik Jelena, serija BN koktel Dnevnik FILM Xejn Do - sad ga vidi{ sad ga ne vidi{ FILM Karte mrtvog ~ovjeka

TV1
7.00 7.10 8.40 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 12.50 13.00 13.10 14.30 15.10 15.30 16.00 17.00 17.20 17.50 18.00 18.20 19.30 20.10 21.00 21.10 22.00 22.40 Vijesti
FILM Dolina osvete, Kapri, serija Eliza, serija Biznis vijesti Portreti nacije Vijesti plus Bogati i slavni Music Box Biznis vijesti Tre}e poluvrijeme Portreti nacije Music Box Connect Biznis vijesti Vijesti plus Vawskopoliti~ki magazin Bogati i slavni Biznis vijesti Eliza, serija Dnevnik Fokus Biznis vijesti Sportski magazin Dnevnik u 22 Kajli Minog

OBN
6.30 6.50 7.10 7.40 8.00 8.30 9.40 11.10 11.50 12.30 14.00 15.00 16.20 16.30 17.10 18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 23.10 0.00 0.30 1.10 Ajron men, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4 Info Skrivena kamera Zakon bra}e, serija Gorki `ivot, serija Info Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Ke~eri Gorki `ivot, serija Telering Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info

PINK BH
6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija FILM Radio Udri mu{ki Dvor Valentina, serija Info Top Zabrawena qubav, serija Dvor Grand hitovi Info Top

NOVA TV
7.00 7.50 9.10 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Slomqeno srce, serija

ponedjeqak, 28. februar

26. 2 - 4. 3. 2011. 15

RTRS

0.50

Elektra
Xenifer Garner igra glavnu ulogu sna`ne, zagonetne i seksepilne akcione junakiwe: smrtonosna je kombinacija gracioznosti i vje{tine. Kada se oporavila od naoko smrtonosnih povreda, Elektra prekida sve svoje veze sa svijetom i `ivi samo za sqede}i zadatak. U neo~ekivanom obrtu doga|aja ona }e morati da donese odluku koja }e je mo`da odvesti u drugom smjeru - ili }e je uni{titi. Glavni protagonisti Elektrinog putovawa su Stik, slijepi u~iteq borila~kih vje{tina, koji je i pridonio Elektrinom "uskrsnu}u", i Mark i Ebi Miler,
10.10 11.40 12.50 13.30 14.30 15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.20 23.30 23.40 0.10 2.10 3.10 3.30 4.00 5.00 6.20 Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija FILM Xesi Stoun: No}ni prelaz Vijesti FILM - nastavak FILM [ina: Kraqica xungle Doktor Haf, serija Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV FILM Xesi Stoun: No}ni prelaz In magazin

otac i k}i koji bje`e od Handa, mo}nog sindikaliste ~iji ~lanovi praktikuju mra~ne vje{tine ninyitsua. Za razliku od drugih junaka, Elektra nema natprirodne sposobnosti. Ona samo upotrebqava maksimum svoje nevjerovatne fizi~ke snage i smrtonosne borila~ke vje{tine. Uz to, ona mo`e da gleda u budu}nost, {to je sposobnost koju nazivaju kimagure, koju je izo{trila vi{e~asovnom meditacijom. Uloge: Xenifer Garner, Goran Vi{wi}, Vil Jun Li Re`ija: Rob Bouman
23.30 Biografije 0.10 FILM Pirane

Samo za qubav

1350
HRT 2

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 11.10 12.00 12.10 13.00 14.40 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 23.00 23.50 1.20 1.50 3.00 3.20 Dobro jutro, jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Crtani filmovi Vila Marija, serija Dnevnik Gospo|a Barbara, serija FILM ^arlston za Ogwenku Paralele Vijesti Crna hronika, serija Spretno sretno Federacija danas Ezel, serija Vila Maria, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta FILM Elvis (ni)je tu Dnevnik Ritam rok plemena Hajd u park 60 minuta Federacija danas Dnevnik

MTV
6.00 6.20 7.00 7.10 8.00 8.20 8.50 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 12.20 13.10 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 16.30 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.10 21.00 21.50 22.00 22.20 23.10 23.40 0.00 1.00 1.10 MTV Express Morning Mix 3 From 1 Just See MTV Date My Mom Pimp My Ride Moving In Plain Jane Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV MTV Express Doma}ica Brand New Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In When I Was 17 My Super Sveet World Class Teen Mom 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Music Video Premiere Just See MTV Rock Chart 3 From 1 Pranked Jersey Shore Reno 911 3 From 1 Doma}a zada}a 3 From 1 Music Non Stop

Studentkiwa Katrinka Kovar, koja `ivi s roditeqima u Pragu, bavi se skijawem iz qubavi, a u slobodno vrijeme, kako bi zaradila za xeparac, radi kao model. Vrlo je lijepa, pa joj jednom prilikom pristupi redateq Mirek Barto{ i ponudi mawu ulogu u filmu. Naivna i neiskusna Katrinka se zaqubi u Barto{a i ostane u drugom stawu. I, kao {to se ve}inom dogodi, Barto{ nije spreman da napusti suprugu ni `rtvuje karijeru, pa je Katrinka prepu{tena sama sebi. I dok ona odlazi u Minhen, kako bi ondje rodila, weni roditeqi stradaju u Pragu. Napu{tena i bez ikoga, Katrinka ra|a sina u novembru 1970. godine. Ne imaju}i drugog izlaza, daje ga na usvajawe. Vra}a se u ^ehoslova~ku na sahranu svojih roditeqa, ali uskoro bje`i preko granice u Austriju. Put je vodi sve daqe, po~iwe da radi kao manekenka i sve je uspje{nija. Na jednom ru~ku upozna svog budu}eg mu`a, bogatog brodovlasnika i vlasnika izdava~kog preduze}a, Adama Grejema. Uloge: Sana Vra, Stiven Kolins, Trevor Eve, Brigit Paket Re`ija: Majkl Lindzi-Hog

Neophodne stvari
U ovom horor filmu B 92 nastalom prema istoimenom romanu Stivena Kinga, u gradi} u Novoj Engleskoj sti`e izvjesni Liland Gont i otvara antikvarnicu "Potrep{tine". Ispostavi}e se da je Liland Gont u stvari sotona (glavom i rogovima). Gontova antikvarnica nudi ~udnu zbirku najraznovrsnijih stvari, koje su sve redom predmet `eqe lokalnih stanovnika. Me|utim, za svoju robu Gont zahtijeva da gra|ani, umjesto novca, izvedu niz obijesnih igara i po~iwe da navodi svoje mu{terije da ~ine u`asna djela. Wegov se plan polako ostvaruje. Pona{awe koje podsti~e, uskoro eskalira do te mjere da gradi} postaje popri{te rata svih protiv svakoga. Uloge: Maks fon Sidou, Ed Haris, Amanda Plamer Re`ija: Frejzer Klark Heston

2330

RTL
5.00 5.40 7.40 8.00 8.40 9.40 10.50 12.30 13.20 14.50 15.50 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 22.00 23.40 23.50 1.20 2.20 3.00 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet 1001 no} Klon, serija Aurora, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL Danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija FILM Hitmen - agent 47, Vijesti Uvod u anatomiju, serija Astro {ou RTL Danas Poroci Majamija, serija

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film Na{a mala klinika, serija Na{a mala klinika, serija Nacionalna geografija i BBC Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Sun|er Bob, crtani film Nacionalna geografija i BBC Vrati}e se rode, serija Insajder Vijesti FILM Neophodne stvari Info

RADIO RS
6.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 23.00 0.00 2.30 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio - globus Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program Muzika naroda No}ni program

010
NOVA

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 18.20 19.00 19.40 20.00 21.00 21.30 22.00 22.20 0.10 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Dosije Potraga Vijesti FILM Mean Machine Nijemi svjedok, serija

BEL
7.30 8.20 9.00 9.30 10.20 11.00 12.00 12.10 13.00 14.40 14.50 15.00 15.10 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 22 ~asa Italijanski kuvarski studio Gomboce Biografije Urlik divqine Poaro, serija Vijesti Pozori{te u SSSR 2 Bez pravila, film Moja farma Mobile Vijesti Urlik divqine Rije~ vjere Bel mozaik Bel dan Gomboce U~imo srpski Muzi~ki zid Fair Play Poaro, serija 22 ~asa Neuzorana ledina

[ina: Kraqica xungle

Ostav{i bez roditeqa na podru~ju plemena Zambuli, [inu odgoji plemenito pleme i nau~i je telepatskom komunicirawu sa svim `ivim bi}ima. Dobija i lekciju iz qubavi od Vika Kesija, vrckavog novinara koji je do{ao u Afriku da napravi reporta`u o kraqevskom fudbaleru, princu Otvaniju. Vik se uskoro na|e upleten u mre`u politi~kih intriga, a kada princ odlu~i da napusti zemqu Zambulija, [ina mora da spasi Vika i svoje idili~no kraqevstvo. Uloge: Tanja Robertson, Ted Vas, Donovan Skot, Franc Zobda Re`ija: Xon Gilermin

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 26.2 - 4.3.2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

8.00

PINK BH

0.10

Ajvanho
U 12. vijeku kraq Ri~ard Lavqe Srce vra}a se iz krsta{kih pohoda. Na povratku je zarobqen, a wegov zli brat Xon koristi priliku da preotme engleski presto tako {to ignori{e zahtjev za kraqevom otkupninom. Ser Ajvanho, vitez odan kraqu, putuje Evropom i pronalazi kraqa zato~enog u jednom austrijskom dvorcu. Vra}a se u Englesku, obiqe`enu stalnim sukobima izme|u normanskih vladara i potla~enih Saksonaca kako bi sakupio otkupninu. Rije~ je o velikoj svoti novca, pa mu u tome poma`u i Jevrej Isak i wegova lijepa k}i Rebeka. Uloge: Xems Mejson, Entoni Endrjus, Sem Nil Re`ija: Daglas Kamfild

Taksista
Psihoti~nom, naoru`anom veteranu Vijetnamskog rata Travisu Biklu Wujork izgleda kao jedan od krugova pakla. On vozi svoj taksi ulicama Menhetna i sa fanati~nim prezirom posmatra propalice koje ~ine najve}i dio wegovih mu{terija. Dane provodi obilaze}i porno bioskope 42. ulice, i poku{ava da `ivi na na~in koji ti filmovi prikazuju. On o~ajni~ki `eli da se pove`e sa qudima oko sebe. Uloge: Robert De Niro, Xodi Foster, Sibil [epard Re`ija: Martin Skorseze
2.20 2.30 4.30 4.40 Info Rat bendova Info ^uvari planeta 9.00 10.00 10.05 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.40 19.30 20.00 20.40 21.40 22.10 22.50 23.40 0.30 0.50 1.40 2.10 2.50 3.20 3.50 4.30 5.20 Studio 60 na Sanset Stripu, serija Vijesti Dok. program Kod Ane Debi Trevis preure|uje Dnevnik More qubavi, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Me|u nama Darma i Greg, serija Proces Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik Dok. program Misija: Zajedno Paralele Dnevnik Lovci na natprirodno, serija Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija La`i mi, serija Darma i Greg, serija Slex Hamer, serija Paralele Proces Debi Trevis preure|uje Dobra `ena, serija Osmi kat

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.40 9.45 11.10 12.00 12.20 13.00 13.20 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.10 21.50 22.30 23.00 0.50 1.50 2.20 2.50 3.10 3.50 4.20 5.00 5.30 Jutarwi program Vijesti Barimba, crtani film Mala princeza, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Laka opera Retrovizor Karmelita, serija Vijesti Dolina sunca, serija Re'publika Srpska danas Moj ro|ak sa sela, serija Bawalu~ka panorama Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Nekad bilo Mjesto zlo~ina: Majami, serija Crna Guja, serija Dnevnik No limit Nekad bilo Crna Guja, serija Dnevnik Re'publika Bawalu~ka panorama Laka opera Mjesto zlo~ina: Majami, serija Frojdova riznica Muzika

16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 20.40 21.00 21.10 22.30 0.00 0.10

Valentina, serija Dvor Zabrawen qubav, serija Info top Qubav u zale|u, serija Dvor Birajte svoj hit Dvor Ami G {ou Dvor Siti FILM Taksista

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.40 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 15.00 15.10 15.55 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 21.40 21.50 23.30 0.00 0.30 1.30 3.30 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija [ta radite bre Vijesti Kvadratura kruga Putopis Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Peline |akonije Kasl, serija FILM Gospo|ica Marpl Vijesti Vrijeme je za bebe Vijesti Raweni orao, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Raweni orao, serija 48 sati - svadba Vijesti
FILM

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 13.40 14.10 14.20 15.00 15.05 15.30 15.35 15.50 15.55 16.10 16.30 17.00 17.30 18.40 19.00 20.00 21.00 21.50 22.10 22.40 23.30 1.20 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film ^udesni svijet Nema problema Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Dimenzija vi{e Doma}a lektira Gastro kutak Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica Ozi Bu, crtani film Drama Kiri klovn, crtani film Istinite pri~e, crtani film Nau~na postignu}a Gorko-slatko, serija Dru{tvo znawa Sve u svemu Moko dijete svijeta, crtani film Dnevnik Crta Ezel, serija Vijesti Euroimpuls Savremeno robqe FILM Milenium Sve u svemu

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 10.50 11.20 12.00 12.30 13.00 13.50 15.30 15.40 16.20 17.20 18.10 19.00 19.50 20.00 20.50 22.20 23.10 0.40 More qubavi, serija Legenda o Tarzanu, crtani film Garfild, crtani film Mala TV ^etvoro protiv Z, serija [kolski program Slu~aj za ekipu BARZ, serija Tvoja sam sudbina, serija Globalno sijelo Prizma Euromagazin Mala TV [kolski program FILM G. Rokenrol: Pri~a o Alanu Fridu @upanijska panorama Studio 60 na Sanset Stripu, serija [apta~ psima Crno proro~anstvo, serija Puna ku}a Raftera, serija Dok. program Hit dana Dobra `ena, serija Dodjela 83. filmske nagrade "Oskar", snimak La`i mi, serija FILM G. Rokenrol: Pri~a o Alanu Fridu Muzika

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 12.00 12.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 21.00 22.30 23.00 0.30 Jutarwi program
FILM

Novosti Kradqivac srca, serija Novosti Vrijeme ~uda, film Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Dnevnik Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija Crno na bijelo TV dokument Dnevnik FILM Medeni mjesec u Vegasu FILM Posao za strance

Kasl, serija Dnevnik [erif, serija FILM Skoro savr{en doktor Putopis Oko Kvadratura kruga

TV1
7.00 7.10 8.40 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 12.50 13.00 13.10 14.10 14.30 15.10 15.30 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 19.30 20.10 21.00 21.30 22.00 22.40 0.00 0.10 0.20
FILM Slomqen cvijet Kapri, serija Eliza, serija Biznis vijesti Portreti nacije Vijesti plus Bogati i slavni Music Box Biznis vijesti Fokus Music Box Portreti nacije Music Box Connect Biznis vijesti Vijesti plus Sportski magazin Biznis vijesti Eliza, serija Dnevnik Direktno Biznis vijesti Bogati i slavni Dnevnik u 22 Urban Music Vijesti plus Biznis vijesti Reprizni program

Vijesti

OBN
6.30 6.50 7.10 7.40 8.00 8.30 9.40 11.10 11.50 12.30 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.50 19.10 19.50 21.10 22.10 23.10 0.00 0.30 1.10 1.20 Ajron men, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4 Info Telering Skrivena kamera Zakon bra}e, serija Gorki `ivot, serija Info Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Ke~eri Gorki `ivot, serija Dejana {ou Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info Dejana {ou

PINK BH
6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.10 15.00 15.50
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija FILM Ajvanho Udri mu{ki Dvor Valentina, serija Info Top Zabrawena qubav, serija Dvor Grand hitovi Info Top Mje{oviti brak, serija Lola, serija Info Top

NOVA TV
7.00 7.50 9.10 10.10 11.40 12.50 13.30 14.30 15.30 16.30 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija

HRT 1
6.00 Tre}e doba 7.00 Dobro jutro Hrvatska

utorak, 29. februar

26.2 - 4.3.2011. 17

B92

23.30

Karnera - planina koja hoda
Za neke momke ka`emo da su kao od brijega odvaqeni, ali neki su bili ve}i i od samog brijega. Primo Karnera, italijanski bokserski {ampion, sa preko dva metra visine, oko 130 kila i rasponom ruku od skoro 220 centimetara, imao je nadimak Planina koja hoda. Doru~kovao je 14 jaja, 19 sendvi~a i pola kilograma {unke. Ubjedqivo je pobje|ivao sve protivnike u Italiji, a onda je oti{ao u Ameriku, gdje je 1933. godine postao i {ampion svijeta u te{koj kategoriji. Ipak, Karnerino djetiwstvo ni malo nije bilo lijepo. Odrastao u siroma{tvu, jo{ kao mladi} pridru`uje se cirkusu gdje radi kao snagator, dok ga bokserski promoteri Leon Si i Lu Sorezi ne nagovore da postane profesionalni bokser. Uz pomo} trenera Maurisija Eudilina, Karnera brzo savladava vje{tinu i postaje me|unarodna bokserska zvijezda, a kao kruna karijere dolazi i pobjeda nad Xekom [arkijem 1933. godine u borbi za titulu svjetskog {ampiona. Uloge: Andrea Iaia, Pol Sorvino, F. Marej Abraham, Bert Jang, Ana Vale Re`ija: Renco Martineli
17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.20 23.30 23.40 0.10 1.40 2.30 3.00 3.20 4.20 5.40 6.10 Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Asi, serija FILM Ninxa s Beverli Hilsa Vijesti FILM - nastavak FILM [kola surfawa Doktor Haf, serija Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV FILM U wenim o~ima Bra~ne vode, serija In magazin 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.20 14.50 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.20 19.00 19.30 20.10 20.30 21.00 22.40 23.00 23.30 0.00 0.20 Crtani filmovi Vila Maria, serija Dnevnik Dona Barbara, serija 60 minuta Hajd u park Magazin Lige {ampiona Vijesti Crna hronika, serija Spretno sretno Federacija danas Ezel, serija Vila Marija, serija Upitnik Dnevnik Loto Dopunska nastava FILM Find Me Guilty Dnevnik Sarajevska {kola dok. filma Ha{ki dnevnik Federacija danas Dnevnik 8.20 8.50 9.10 9.40 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.10 21.20 21.50 22.00 22.20 22.40 23.10 23.40 0.00 1.00 1.10 2.00 2.20 3.00 4.00 5.00 Pimp My Ride Moving In When I Was 17 My Super Sweet Class Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Rock Chart Brand New Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In Made 16 and Pregnant 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV MTV Express Just See MTV Hip Hop Chart 3 From 1 Buzzin' Chapelle Show Reno 911 South Park 3 From 1 MTV World Stage 3 From 1 Music Non Stop MTV Express Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop

Zadr`avawe
Sem Deker u ve~erwim ~asovima predaje istoriju problemati~nim |acima i delinkventima, ali vi{e nema motiva ni snage da se nosi sa wihovim problemima i odlu~uje da da otkaz. Tokom wegovog posqedweg ~asa, me|utim, grupa opasnih kriminalaca, naoru`ana automatskim pu{kama i eksplozivom, upada u {kolu sa `eqom da je iskoriste kao bazu za svoju detaqno isplaniranu pqa~ku oklopnog bankarskog vozila. Kriminalci su ubije|eni da je {kola prazna i kada shvate da nisu sami unutra, odlu~uju da prona|u i likvidiraju svjedoke. Da ne bi pali {aka brutalnim ubicama, Sem se sa u~enicima skriva po {kolskim

2100
B92

u~ionicama i hodnicima, a kada bje`awe prestaje da bude opcija, odlu~uje da se suprotstavi banditima.

Uloge: Dolf Lundgren, Aleks Karzis, Kata Dobo. Re`ija: Sidni J. Fjuri

RTL
5.00 5.30 7.30 7.50 8.30 9.10 10.20 11.20 12.20 13.10 14.40 15.40 17.10 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.50 23.40 23.50 1.30 2.30 3.00 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Ezel, serija 1001 no}, serija Klon, serija Aurora, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija FILM Sve {to djevojka mo`e po`eqeti Vijesti Uvod u anatomiju, serija Astro {ou RTL Danas FILM Hitmen - agent 47

Ninxa s Beverli Hilsa
2220
NOVA

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film Neophodne stvari, film Nacionalna geografija i BBC Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Sun|er Bob, crtani film Nacionalna geografija i BBC FILM Zadr`avawe Vijesti Karnera - planina koja hoda, serija Info kanal

RADIO RS
6.00 9.00 9.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Starogradska sje}awa Higijena `ivota Pono}ne vijesti No}ni program

Ninxe misle kako je Hari dijete - Veliki bijeli ninxa, ~iji je dolazak zapisan u legendi. Hari ima priliku da se doka`e kad ga prelijepa Alison nagovori da se upusti u opasnu misiju na Beverli Hilsu. Uz pomo} brata ninxe i prijateqa Amerikanca, Hari uvidi da ga o~ekuje puno odgovornija uloga od one koju je o~ekivao. Uloge: Kris Farli, Nikolet [eridan, Robin [ou, Nataniel Parker Re`ija: Denis Dagan

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 17.50 18.20 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.20 0.10 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Jedan na jedan Vijesti FILM Teorija zavjere Nijemi svjedok, serija

BEL
7.30 8.20 9.10 9.30 10.20 11.00 12.00 12.10 13.00 14.50 15.00 15.10 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10 22 ~asa Bel mozaik Gomboce Biografije Urlik divqine Poaro, serija Vijesti Neuzorana ledina FILM Protiv vjetra Mobile Vijesti Urlik divqine Fair Play Bel mozaik Bel dan Gomboce Show Biz News Reporta`e sa Zemqe mira Bel gost Poaro, serija 22 ~asa Neuzorana ledina 2 Biografije FILM Plan 9 iz svemira

G. Rokenrol: Pri~a o Alanu Fridu
Alan Frid bio je DJ u Klivlendu. Pu{taju}i plo~e na radijskoj stanici, otkrio je ~udesnu muzikalnost i energiju ritma i bluza, ali ve}ina je bijelaca nije slu{ala jer su je smatrali crna~kom. Me|utim, mladi, ~im su je imali priliku ~uti, pohrlili su uz radio-prijemnike i u plesne dvorane u kojima se svirao ritam i bluz. Zahvaquju}i velikoj slu{anosti, Alan Frid dobio je ponudu da vodi emisiju na Radio Wujorku, a to je muzici koju je promovisao dalo veliki zamah. Problem "crna~ke" muzike Frid je rije{io promjenom imena: ritam i bluz dobio je novo ime: rokenrol. ^inilo se da Fridu i

1350
HRT 2

MTV
6.00 7.00 7.10 8.00 Morning Mix 3 From 1 Just See MTV Date My Mom

rokenrolu ni{ta ne stoji na putu, ali put slave sru{io se na jednom plesu kada je bijela djevojka zaplesala s Frenkijem Limonom. Alan Frid na{ao se pod istragom FBI, a Edgar J. Huver proglasio je rokenrol opasnijim od komunizma.

FTV
7.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 Gospo|a Barbara, serija

Uloge: Xad Nelson, Madhen Amik, Leon, Paula Abdul Re`ija: Endi Vok

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 26.2 - 4.3.2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

8.00

PINK BH

0.10

Robin i Merijen
Poslije Krsta{kog rata Robin Hud i Mali Xon se vra}aju u [ervudsku {umu, gdje ih ~ekaju pripadnici wihove stare bande, koja je krala bogatima, da bi davala siroma{nima. Nije se mnogo toga promijenilo otkako je Robin Hud posqedwi put bio u engleskim {umama, jer narod ponovno pati pod ludilom kraqa Xona. Uloge: [on Koneri, Odri Hepbern, Robert [ou Re`ija: Ri~ard Lester

Anatomija 2
U istra`iva~kom odjeqewu presti`ne berlinske bolnice jedno drevno tajno dru{tvo radi operacije mimo svih pravila medicine i zakona prirode. Ovo udru`ewe antihipokratovaca predvodi renomirani neurohirurg ~iji san je da razvije vje{ta~ke dijelove tijela po svaku cijenu. Uz wega je grupa ambicioznih studenata medicine. Uloge: Arijan [nug, August Dijel, Herbert Knaup Re`ija: Stefan Ruzovicki
2.30 4.30 4.40 Rat bendova Info ^uvari planeta

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.40 9.45 10.10 11.10 12.00 12.20 13.00 13.20 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.00 21.30 22.30 23.00 23.20 1.00 1.50 2.20 2.50 3.30 4.00 4.40 5.30 Jutarwi program Vijesti Barimba, crtani film Mala princeza, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Ostrvo korwa~a Moj tata je premijer, serija Karmelita, serija Dnevnik U fokusu EU i mi Retrovizor Karmelita, serija Vijesti Dolina sunca, serija Re.publika Srpska danas Moj ro|ak sa sela, serija Mozaik. Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Iran - nuklearne tajne Naslovi Duel struna Dnevnik Rezovi, serija FILM Mla|e je sla|e Iran - nuklearne tajne Naslovi Dnevnik Re'publika EU i mi Mozaik Duel struna Muzika

15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 22.30 23.30 0.00 0.10

Lola, serija Info Top Valentina, serija Dvor Zabrawena qubav, serija Info top Qubav u zale|u, serija Dvor Grand parada Distrek{n Dvor Siti FILM Anatomija 2

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.10 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.30 19.10 19.30 20.00 21.30 22.10 22.50 23.40 0.30 1.10 1.30 2.30 3.00 3.50 4.30 5.20 Me|u nama Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti Dok. program Kod Ane Opra {ou Dnevnik More qubavi, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Religijski program Darma i Greg, serija Obrazovni program Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Loto Dnevnik FILM [eve na koncu Ogwevi s neba Dnevnik Drugi format Lovci na natprirodno, serija Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija La`i mi, serija Darma i Greg, serija Drugi format Opra {ou Dobra `ena, serija Osmi kat

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 14.30 14.50 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.30 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 22.50 22.55 23.30 0.00 1.10 3.00 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija [ta radite bre Vijesti Trag Rokovnik Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Peline |akonije Kasl, serija Dva dana rediteqa Zadwa ku}a Srbije Vijesti Vi i Mira Adawa Polak Vijesti Raweni orao, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Raweni orao, serija Svjedok Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Kasl, serija Dnevnik [erif, serija FILM Iznad okeana Svjedok Oko Trag

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.30 15.00 15.05 15.30 15.40 16.00 16.10 16.30 17.00 17.30 18.40 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 22.10 23.50 Dobro jutro Be Ha Te bebe Drama Istinite pri~e, crtani film Nau~na postignu}a Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija okean, serija Vijesti Crta Savremeno robqe Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica Robot Robi, crtani film Mini {kola Bakine pri~e TV enciklopedija Gorko-slatko, serija Mini portreti slikara Sve u svemu Moko dijete svijeta, crtani film Dnevnik Sje}awe na Zuku Hodoqupca Hodoqubqe Ezel, serija Vijesti FILM Rememberance of Love Sve u svemu

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 12.00 12.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.30 Jutarwi program
FILM

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.50 9.30 10.00 13.20 13.50 15.30 15.40 16.30 17.10 17.40 18.10 18.50 19.50 20.00 20.50 22.30 23.20 0.50 More qubavi, serija Legenda o Tarzanu, crtani film Garfild, crtani film Mala TV ^etvero protiv Z, serija [kolski program Slu~aj za ekipu BARZ, serija Sjednica Hrvatskog sabora Mala TV FILM Ima li `ivota drugdje @upanijska panorama Lugarnica, serija [apta~ psima Crno proro~anstvo, serija Slex Hamer, serija Puna ku}a Raftera, serija Dok. program Hit dana Dobra `ena, serija FILM Do kraja La`i mi, serija FILM Ima li `ivota drugdje Muzika

Novosti Kradqivac srca, serija Novosti FILM Nema problema Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Dnevnik Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija Kumovi Dnevnik FILM La`i i obmane FILM Ne reci nikome

TV1
7.00 7.10 8.40 10.10 11.00 11.10 12.00 12.20 12.50 13.00 13.10 14.30 15.10 15.30 16.00 17.00 17.20 17.50 18.00 18.20 19.30 20.10 21.10 22.00 22.40 0.00 0.10 0.20 Vijesti
FILM Hram [aolin Kapri, serija Eliza, serija Biznis vijesti Portreti nacije Vijesti plus Bogati i slavni Music Box Biznis vijesti Direktno Portreti nacije Music Box Connect Biznis vijesti Vijesti plus Blaga prirode Bogati i slavni Biznis vijesti Eliza, serija Dnevnik Intervju TV1 ordinacija Dnevnik u 22 Tre}e poluvrijeme Vijesti plus Biznis vijesti Reprizni program

OBN
6.30 6.50 7.10 7.40 8.00 8.30 9.40 11.10 11.50 12.30 13.20 14.00 15.00 16.10 16.30 17.10 18.50 19.00 19.50 21.10 22.10 23.10 0.00 0.30 1.10 1.20 2.20 Ajron men, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4 Info Dejana {ou Skrivena kamera Zakon bra}e, serija Gorki `ivot, serija Info Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Ke~eri Gorki `ivot, serija Na{a mala klinika, serija Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info Na{a mala klinika, serija Info

PINK BH
6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.10
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija FILM Robin i Merien Udri mu{ki Dvor Valentina, serija Info Top Zabrawena qubav, serija Dvor Grand hitovi Info Top Mje{oviti brak, serija

NOVA TV
7.00 7.50 9.00 10.00 11.40 12.50 13.30 14.30 15.30 16.30 17.00 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti

srijeda, 2. mart

26.2 - 4.3.2011. 19

RTRS

23.20

Mla|e je sla|e
Razvodom zga`en Rafin qubavni `ivot dobija nove obrise kada upozna Brajana Grinberga, slikara koji `ivi s bakom i djedom na Lover Ist Sajdu. Ni{ta od navedenog ne predstavqa problem poput onog da Brajan ima samo 23 godine. Mada gradska djevojka Rafi nije navikla na toliku starosnu i dru{tvenu razliku, ne mo`e da zanemari odli~an seksualni `ivot. Ne bi li se malo utje{ila, lije`e ponovo na krevet svoje terapeutkiwe Lize i pri~a joj detaqe o svojoj novoj vezi. Kako detaqi teku, Liza je sve vi{e i vi{e sigurna da je mlada igra~kica u rukama iskusne Rafi wen sin. Uloge: Meril Strip, Uma Turman, Brajan Grinberg Re`ija: Ben Janger
17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.10 23.30 23.40 0.10 1.00 2.30 3.00 3.20 4.20 5.50 6.10 Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine , serija Asi, serija FILM Okrutne namjere 2 Vijesti FILM - nastavak Na putu prema doqe, serija FILM Ninxa s Beverli Hilsa Bra~ne vode, serija Bra~ne vode, serija Ezo TV FILM U wenim o~ima Bra~ne vode, serija In magazin 9.05 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.40 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.20 19.00 19.30 20.10 21.10 22.50 23.40 0.10 0.30 Gospo|a Barbara, serija Program za djecu Vila Marija, serija Dnevnik Gospo|a Barbara, serija FILM Find Me Guilty Ekovizija Vijesti Crna hronika, serija Spretno sretno Federacija danas Ezel, serija Vila Marija, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta FILM Taksi Dnevnik Tin Ujevi} Federacija danas Dnevnik 8.00 8.20 8.50 9.10 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 16.30 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 21.10 22.00 22.50 23.10 23.40 0.00 1.00 1.10 2.00 3.00 4.00 5.00 Date My Mom Pimp My Ride Moving In Made Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Hip Hop Chart Brand New Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In When I Was 17 My Super Sweet World Class Teen Mom 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV MTV Express Top 20 Plain Jane Pranked Chapelle Show 3 From 1 Doma}a zada}a 3 From 1 Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop

2100
B92

Slu`io sam engleskog kraqa

Jan Dite je vrlo ambiciozan tip, mladi provincijski konobar koji `eli da postane milioner. Za to ne {tedi sredstva. Iz malog paba dolazi do luksuznog bordela, te do elegantnog pra{kog restorana. Sad su ve} kasne 1930-te i stvari se komplikuju. Hitler po~iwe svoje pohode i ni{ta vi{e nije kao prije. Jan se zaqubquje u arijevku Lisu, preko koje }e do}i u posjed basnoslovno vrijednih maraka jevrejskog porijekla. Put do wegovog kona~nog ciqa da postane milioner naglo postaje ostvariv. Ali promjena re`ima poslije zavr{etka rata dodatno }e komplikovati wegov `ivot. Igraju: Julija Jent{, Oldri~ Kaiser, Milan Lasica Re`ija: Jir`i Mencel

RTL
4.50 5.30 7.20 7.50 8.30 9.20 10.30 11.30 12.20 13.10 14.40 15.40 17.10 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.50 22.40 0.40 0.50 2.10 3.10 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Ezel, serija 1001 no}, serija Klon, serija Aurora, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Kosti, serija Zaboravqeni slu~aj, serija Vijesti Uvod u anatomiju, serija Astro {ou RTL Danas

2330
B92

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.10 23.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, serija FILM Zadr`avawe Nacionalna geografija i BBC Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Pingvini sa Madagaskara, crtani film Nacionalna geografija i BBC FILM Slu`io sam engleskog kraqa Vijesti FILM Hrabra qubav Info kanal

Hrabra qubav
Film o trijumfu samoukih qudi, autsajdera, onih koji nikada ne bi trebalo da pro|u kroz ciq. Uli~ni pjeva~, zanosni lopov, {ankerka, sprema~ica. Uloge: Matilda Seigner, Madven le Besko, Masimo Ranijeri Re`ija: Klod Lelu{

RADIO RS
6.00 9.00 9.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 1.00 2.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Porodica i zdravqe Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program Sabornik No}ni program

2000
HRT 1

[eve na koncu

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 17.50 18.20 19.00 19.40 20.00 21.00 22.00 22.20 0.10 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti Sinema magika hronike 1001 no}, serija Amplituda Vijesti FILM Sabqarka Nijemi svjedok, serija 7.30 8.20 9.10 9.30 10.20 11.05 12.00 12.10 13.00 14.50 15.00 15.10 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10

BEL
22 ~asa Bel mozaik Gomboce Biografije Urlik divqine Poaro, serija Vijesti Neuzorana ledina FILM Kraqevsko vjen~awe Mobile Vijesti Urlik divqine Bel gost Bel mozaik Bel dan Gomboce Muzi~ki zid Emblema Puls grada Poaro, serija 22 ~asa K8 Biografije FILM [ok

Jedne sparne pedesete godine 20. vijeka grupa radnika i zatvorenika (onih koji su trenutno politi~ki nepodobni) poslati su na prisilni rad na staro odlagali{te metala kladawske lokalne `eqezare. Me|u wima rade i `ene i djevojke koje su poku{ale da tajno prebjegnu preko granice, takozvane "kope~karke". Svaki od wih ima neku svoju `ivotnu pri~u, tokom koje ispadne da je svako slu~ajno do{ao da radi ovaj posao. Grupu, izme|u ostalih, ~ine i biv{i trgovac, zatim advokat, saksofonista, zatvorenik, profesor, kuvar i drugi. Osim nezadovoqstva zbog ne ba{ privla~nog posla, dvoje mladih, zatvorenica i radnik, se zaqube. Uloge: Rudolf Hrusinski, Vlastimil Brodski, Vaclav Nekar, Jitka Zelenohorska Re`ija: Ji`i Mencel

FTV
7.00 9.00 Dobro jutro, jutarwi program Vijesti

MTV
6.00 7.00 7.10 Morning Mix 3 From 1 Just See MTV

8 6. i 7.- 4.3.2011. 20 26.2 decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

program

TV

PINK BH

8.00

RTRS

0.20

Klub prvih `ena
Tri razvedene `ene obnavqaju prijateqstvo na sahrani zajedni~kog prijateqa. Odlu~uju da se osvete svojim biv{im mu`evima koji su ih ostavili zbog mla|ih i atraktivnijih `ena. Osveta je zabavna i slatka, jer su dame koncentrisane na bankovne ra~une svojih biv{ih bra~nih saputnika. Uloge: Bet Midler, Goldi Houn, Dajan Kiton Re`ija: Hju Vilson

Xejn Ostin
Engleska kwi`evnica Xejn Ostin, u svojim romanima s puno detaqa i qubavi, psiholo{ke preciznosti i duhovitosti, opisuje `ivot engleske provincije i engleskog dru{tva u 18. vijeku. Ona sama nikad nije bila udata i vrlo malo se zna o wenim romanti~nim vezama. Uloge: En Hatavej, Xejms Mekejvi, Xuli Volters, Xejms Kromvel Re`ija: Xulijan Xarold
2.30 4.30 4.40 Rat bendova Info ^uvari planeta 9.00 10.00 10.10 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.20 15.00 15.20 16.00 16.50 17.20 18.10 18.40 19.30 20.00 21.00 21.50 22.30 23.10 0.10 0.50 1.40 2.00 2.40 3.20 3.50 4.30 5.10 Lugarnica, serija Vijesti Dok. program Kod Ane Opra {ou Dnevnik More qubavi, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Trenutak spoznaje Darma i Greg, serija Dok. program Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Kod Ane Tvoja sam sudbina, serija Dnevnik 1 protiv 100 Berlinska saga, serija Pola ure kulture Dnevnik Dok. program Lovci na natprirodno, serija Ksena - princeza ratnica, serija Dragi Xon, serija La`i mi, serija Darma i Greg, serija Pola ure kulture Opra {ou Dobra `ena, serija Osmi kat

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.15 9.30 9.35 10.00 10.20 11.10 12.00 12.20 13.00 13.20 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.10 21.30 22.00 22.30 23.00 0.20 2.20 3.10 3.40 4.00 5.20 Jutarwi program Vijesti Barimba, crtani film Mala princeza, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Dilajla i Xulijus, crtani film Tajne rata Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Zdravqe je lijek Retrovizor Karmelita, serija Vijesti Dolina sunca, serija Re'publika Srpska danas Moj ro|ak sa sela, serija Mozaik Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Pe~at Heroji i fenomeni [etwa sa zvijerima Paraski prvenstvo BiH Dnevnik Dok. program FILM Xejn Ostin Tajne rata Dnevnik Re'publika Dok. program Heroji i fenomeni

15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.00 23.00 0.00 0.10

Info Top Valentina, serija Dvor Zabrawena qubav, serija Info top Qubav u zale|u, serija Dvor Zabraweni forum Dvor Siti FILM Vjetroviti grad

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.20 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.30 23.50 0.40 1.50 3.30 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija [ta radite bre Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Peline |akonije Kasl, serija FILM Gospo|ica Marpl Vijesti SAT Vijesti Raweni orao, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Raweni orao, serija Raspakivawe Vijesti FILM Taksi 3 Dnevnik Kasl, serija [erif, serija FILM Tri metra iznad neba Svijet ribolova Oko Sasvim prirodno

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 12.00 12.10 12.40 13.10 13.40 14.10 14.20 15.00 15.05 15.30 15.35 15.40 16.00 16.30 17.00 17.30 18.40 19.00 20.00 21.00 21.50 22.00 22.50 0.00 Dobro jutro Be Ha Te bebe Robot Robi, crtani film Mini {kola Bakine pri~e Vijesti Qubavna oluja, serija Avenija Okean, serija Vijesti Sje}awe na Zuku hodoqupca Hodoqubqe Mini portreti slikara Gastro kutak Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica Ozi Bu, crtani film Frenderi u BiH Muzika Euroimpuls Gorko-slatko, serija Putevi zdravqa Sve u svemu Moko dijete svijeta, crtani film Dnevnik Qudi sa Medisona, serija Ezel, serija Vijesti Tema dana Figure Sve u svemu

HRT 2
6.20 7.00 7.20 7.40 8.10 8.40 9.20 10.00 13.20 13.50 15.30 15.40 16.30 17.20 17.40 18.10 19.00 19.50 20.00 20.50 22.20 23.10 0.40 More qubavi, serija Legenda o Tarzanu, crtani film Garfild, crtani film Mala TV ^etvoro protiv Z, serija, serija [kolski program Hajdi, serija Sjednica Hrvatskog sabora Mala TV FILM Incident u gradi}u @upanijska panorama Lugarnica, serija [apta~ psima Crno proro~anstvo, serija Slex Hamer, serija Puna ku}a Raftera, serija Dok. program Hit dana Dobra `ena, serija FILM Jesen sti`e, Duwo moja La`i mi, serija FILM Incident u gradi}u Muzika

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 12.00 12.10 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.30 Jutarwi program
FILM

Novosti Kradqivac srca, serija Novosti FILM U ime oca i sina Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Dnevnik Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija Puls Dnevnik FILM Ja~e od vode FILM Kokainska groznica

TV1
7.00 7.10 8.40 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 12.50 13.00 13.10 14.30 15.10 15.30 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 19.30 20.30 21.00 22.00 22.40 0.00 0.10 0.20 Vijesti
FILM Oslobo|eni Herkul Kapri, serija Eliza, serija Biznis vijesti Portreti nacije Vijesti plus Bogati i slavni Music Box Biznis vijesti Intervju Portreti nacije Music Box Connect Biznis vijesti Vijesti plus Portreti nacije Biznis vijesti Eliza, serija Dnevnik Direktno Biznis vijesti Dnevnik u 22 Blaga prirode Vijesti plus Biznis vijesti Reprizni program

OBN
6.30 6.50 7.10 7.40 8.00 8.30 9.40 11.10 11.50 12.30 13.20 14.10 15.00 16.10 16.30 17.00 18.50 19.00 19.50 21.20 22.20 23.10 0.00 0.30 1.10 1.20 2.20 Ajron men, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Stol za 4 Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Zakon bra}e, serija Gorki `ivot, serija Info Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Info Ke~eri Gorki `ivot, serija Biseri Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info Biseri Info

NOVA TV
7.00 7.50 9.10 10.10 11.40 12.50 13.30 14.30 15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Najboqe godine, serija Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija

PINK BH
6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.10 15.00
Глас Српске

Lola, serija Qubav u zale|u, serija FILM Klub prvih `ena Udri mu{ki Dvor Valentina, serija Info Top Zabrawena qubav, serija Dvor Grand hitovi Info Top Mje{oviti brak, serija Lola, serija

HRT 1
6.00 7.00 Religijski program Dobro jutro Hrvatska

~etvrtak, 3. mart

26.2 - 4.3.2011. 21

B92

23.30

13: Zavjera 2
Bezbjednosne slu`be tragaju za ubicom koji je ubio predsjednika SAD za vrijeme wenog govora na Dan veterana. U ~itavu zbrku i lov na ubicu upli}e se i mladi} koji se ne sje}a svog identiteta, a jedini trag koji ima jeste tetova`a na vratu s rimskim brojem trinaest. Prva `ena predsjednik SAD ubijena je za vrijeme govora koji je dr`ala povodom Dana veterana. Wen ubica je pobjegao, ali pripadnici dr`avne bezbjednosti mu ulaze u trag. Tri mjeseca kasnije, stariji par na drvetu pronalazi rawenog padobranca. Mladi ~ovjek Ros Taner ne zna ni{ta o svom identitetu. Uloge: Stiven Dorf, Val Kilmer, Lusinda Dejvis Re`ija: Duejn Klark
21.00 22.00 23.10 23.20 1.20 2.50 3.20 4.20 5.40 6.10 Asi, serija Provjereno Vijesti FILM Sudwi dan FILM Okrutne namjere 2 Vjerovali ili ne, serija Ezo TV FILM Potraga za istinom Vjerovali ili ne In magazin 14.40 15.10 15.20 16.20 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.10 22.10 23.00 23.50 1.30 1.50 Dopunska nastava Vijesti Crna hronika, serija Spretno sretno Federacija danas Ezel, serija Vila Marija, serija Upitnik Dnevnik Odgovorite qudima Mjesto zlo~ina: Majami, serija Zemqa snaga planete Dnevnik FILM ^ista~i cipela Federacija danas Dnevnik 8.20 8.50 9.10 9.40 10.00 11.00 12.00 12.10 12.40 13.00 14.00 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 17.00 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 21.10 21.50 22.00 22.20 22.40 23.10 23.40 0.00 1.00 1.10 2.00 3.00 4.00 5.00 Pimp My Ride Moving In When I Was 17 My Super Sweet World Class Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV MTV Express MTV World Stage Brand New Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In Made MTV and the Movies MTV Express 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV DFC 3 From 1 Adventures in Hollyhood Reno 911 Chapelle Show South Park 3 From 1 Alternative Nation 3 From 1 Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop Music Non Stop

010
PINK BH

Vjetroviti grad
Ovo je pri~a o `ivotu grupe mladi}a iz ^ikaga, vi|ena kroz o~i jednog od wih. Uloge: Xon [ija, Kejt Kep{ou, Xefri Deman Re`ija: Armjan Bern

Incident u gradi}u

1350
HRT 2

RTL
4.50 5.30 7.20 7.50 8.30 9.10 10.20 11.30 12.30 13.10 14.50 15.50 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 20.40 21.30 0.20 0.30 1.20 2.20 3.20 3.50 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Ezel, serija 1001 no}, serija Nasqednici, serija Aurora, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija Ezel, serija Mjesto zlo~ina, serija Vijesti Kosti, serija Zaboravqeni slu~aj, serija Astro {ou RTL Danas Zaboravqeni slu~aj, serija

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 1.20 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film FILM Slu`io sam engleskog kraqa Nacionalna geografija i BBC Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Sun|er Bob, crtani film Nacionalna geografija i BBC FILM 13: Zavjera Vijesti FILM 13: Zavjera 2 Nacionalna geografija i BBC Info kanal

Prije trinaest godina brutalni Frenk Trenton silovao je Lili Bel. Ostav{i trudna i izgubiv{i povjerewe roditeqa, Lili je oti{la da `ivi u maleni grad u Ilinoisu. Wen sin Xon neizmjerno pati za ocem, za kojeg misli da je poginuo u ratu. Kad se Frenk jednog dana neo~ekivano pojavi na wihovim vratima, za Lili po~iwe niz nevoqa. Dje~ak po svaku cijenu `eli da bude s ocem i ne razumije za{to ga majka ne podnosi. Kad Frenk zaprijeti da }e joj uzeti sina, o~ajna Lili u pomo} zove svog oca, uglednog sudiju Bela, s kojim nije razgovarala otkad je rodila Xona. Uloge: Volter Matau, Hari Morgan, Stefani Zimbalist, Nik Stal, Dejvid Nerman Re`ija: Delbert Man

ATV
8.00 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 11.50 12.00 13.00 14.00 14.30 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 22.20 0.10 Jutarwi program Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Sasuke ninxa ratnici Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti 1001 no}, serija Ispuni mi `equ Vijesti FILM Opasne veze Nijemi svjedok, serija 7.30 8.20 9.10 9.30 10.20 11.00 12.00 12.10 13.00 13.40 14.10 14.50 15.00 15.10 16.00 17.00 18.00 18.30 18.40 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10

BEL
22 ~asa Bel mozaik Gomboce Biografije Urlik divqine Poaro, serija Vijesti K8 Vi{e od sporta TV Liberti Svetiwama u pohode Mobile Vijesti Urlik divqine Puls grada Bel mozaik Bel dan Gomboce Dobro ti ve~e Korijeni Ekonomika Poaro, serija 22 ~asa Bjekstvo iz logora Biografije FILM Slijepi mi{

RADIO RS
6.00 9.00 9.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 23.00 0.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno - re~eno Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Oaza Pono}ne vijesti No}ni program

Jesen sti`e, Duwo moja
Negdje u Banatu 1914. godine. Bezbri`no djetiwstvo Save, Marije i Petra{ina prekida po~etak Prvog svjetskog rata. Sava i Petra{in i protiv svoje voqe odlaze da slu`e vojsku Austrougarske monarhije. ^etiri godine poslije toga rat je zavr{en. Sava se vra}a ku}i. Do~ekuju ga Marija i wegov najboqi drug Petra{in, koji je ranije do{ao iz rata, jer je na frontu izgubio ruku. Ustreptala qubav Save i Marije se ostvaruje. Na putu wihove potpune sre}e isprije~io se Savin otac, koji pored tri k}erke ne `eli da "hrani nova gladna usta". Poslije tu~e sa ocem, Sava napu{ta selo i odlazi preko Tise u varo{. Marija ostaje ucvijeqena i nemo}na. Sava u varo{i nalazi posao u mlinu bogatog Granfilda. Wegova k}erka Anica bacila je oko na Savu. Bri`an otac Granfild predla`e Savi da se o`eni An-

2050
HRT 2

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 Jutarwi program Vijesti Gospo|a Barbara, serija Program za djecu Vila Marija, serija Dnevnik Gospo|a Barbara, serija 60 minuta Sedmica

MTV
6.00 6.40 7.00 7.10 8.00 Morning Mix MTV Express 3 From 1 Just See MTV Date My Mom

icom. Brakom sa Anicom Sava bi postao zet ugledne i stare alzaske porodice, kao i nasqednik velikog porodi~nog bogatstva. Nesiguran u svoju odluku, Sava jo{ jednom kre}e na put do rodnog sela `eqan susreta sa Marijom. Ona je, me|utim, umrla ra|aju}i wegovo dijete, koje sad raste u Petra{inovoj ku}i, ku}i Savinog kuma i najboqeg druga, koji se nikad nije pomirio sa neuzvra}enom qubavqu koju je osje}ao prema Mariji.

Uloge: Branislav Trifunovi}, Marija Karan, Kalina Kova~evi}, Predrag Ejdus Re`ija: Qubi{a Samarxi}

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 26.2 - 4.3.2011.

Глас Српске

program

TV

PINK BH

0.40

B92

23.30

Ptice smrti
Kad grupa kriminalaca u bijegu poslije pqa~ke banke za vrijeme rata Sjevera i Juga u Americi na|e skloni{te u napu{tenoj ku}i, nemaju pojma na kakvo }e zlo nai}i. Izolovana i napu{tena, ku}a je sve samo ne sigurna. Kako se pribli`ava no} a napoqu sprema oluja, ~lanovima grupe po~iwu da se privi|aju strahote koje su se dogodile u ku}i i koje }e wene `iteqe zauvijek progoniti. Uloge: Henri Tomas, Patrik Fugit Re`ija: Aleks Tarner

Ubica u blizini
Sijetl, 1970-tih godina. En Rul, iskusna novinarka volontira na telefonu za zlostavqane `ene, gdje upoznaje mladog i {armantnog kolegu, Teda Bandija. Bandi je propali student prava s politi~kim aspiracijama, ali i jedan od osumwi~enih za brojna ubistva mladih `ena {irom Amerike. En nikako ne mo`e da povjeruje da bi qubazni Ted mogao da bude ubica, me|utim, kada ga policija uhvati, po~iwe da se nazire stravi~na istina. Film je baziran na istinitom doga|aju i snimqen po istoimenoj kwizi En Rul. Uloge: Barbara Her{i, Bili Kembel, Kevin Dan Re`ija: Pol [apiro
18.50 19.00 19.50 21.30 23.00 0.00 0.50 1.20 2.00 2.10 3.50 4.00 Info Ke~eri Gorki `ivot, serija FILM Za{titnik Zakon bra}e, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Plejbojeve djevojke Najseksi `ene svijeta Info
FILM

RTRS
6.00 9.00 9.10 9.20 9.40 9.50 10.10 11.10 12.00 12.20 13.00 13.20 14.10 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.00 0.40 2.10 4.00 Jutarwi program Vijesti Barimba, crtani film Mala princeza, crtani film ^arli i Mimo, crtani film Ostrvo korwa~a, crtani film Pe~at Karmelita, serija Dnevnik U fokusu Frojdova riznica Retrovizor Karmelita, serija Vijesti Dolina sunca, serija Re'publika Srpska danas Moj ro|ak sa sela, serija TV Bingo Mala princeza, crtani film Upitnik Dnevnik Intervju Opra - veliko darivawe U prolazu Dnevnik FILM Avganistanski vitezovi FILM Kafa i cigare FILM Ukus ~aja FILM Klopka

14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 20.40 21.00 23.30 0.30 0.40

Info Top Mje{oviti brak, serija Lola, serija Info Top Valentina, serija Dvor Zabrawena qubav, serija Info top Qubav u zale|u, serija Dvor Birajte svoj hit Grand {ou Arena B-13 Siti FILM Ptice smrti

0.10 1.00

Biznis vijesti Reprizni program

HRT 1
6.00 7.00 9.00 10.00 10.05 11.00 11.10 12.00 12.30 13.20 14.05 14.15 14.50 15.20 16.00 16.50 17.10 17.40 18.10 18.30 19.30 20.00 23.00 23.40 0.40 1.50 4.40 5.20 Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Lugarnica, serija Vijesti Krstarewa svjetskim qepotama Kod Ane Opra {ou Dnevnik More qubavi, serija Puna ku}a Raftera, serija Vijesti Drugo mi{qewe Darma i Greg, serija Emisija iz kulture Hrvatska u`ivo Vijesti Dok. program Iza ekrana Kod Ane U istom loncu Dnevnik FILM Hrabro srce Dnevnik Peti dan FILM Mrtva nevjesta FILM Hrabro srce Dok. program U istom loncu

Info Rat bendova

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.40 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 23.50 0.10 1.10 3.00 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Boqi `ivot, serija [ta radite bre Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti O~ajne doma}ice, serija Dnevnik Sport plus Peline |akonije Raweni orao, serija Dejvis kup: Srbija - Indija Slagalica Dnevnik Miris ki{e na Balkanu, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Kasl, serija Dnevnik [erif, serija FILM Put na jug Miris ki{e na Balkanu, serija Oko Razglednica

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.20 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.40 14.10 14.30 15.00 15.05 15.20 15.30 15.40 15.50 16.30 17.00 17.30 18.40 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 22.50 23.10 0.00 1.40 3.10 Dobro jutro Be Ha Te bebe Ozi Bu, crtani film Frenderi, crtani film Serija Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Dru{tvo znawa Figure Putevi zdravqa Vijesti Gorko-slatko, serija Odli~an 5+ U~ilica Ozi Bu, crtani film Dok. program Uradi sam uradi sama Blaga civilizacije Gorko-slatko, serija Gastro kutak Kona~no petak Moko dijete svijeta, crtani film Dnevnik Pe~at, serija Josip Pejakovi}: U ime naroda Ezel, serija Dimenzija vi{e Vijesti Sedam razdobqa roka FILM Under Suspicion Telefonska govornica u pustiwi Mohavi FILM Zendeli

BN
6.30 8.30 10.00 10.20 11.00 12.00 12.10 13.10 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 23.10 0.40 Jutarwi program
FILM

HRT 2
6.20 7.00 7.30 7.50 8.20 8.40 9.30 10.00 12.40 13.10 14.00 19.00 19.40 20.00 20.50 21.30 23.20 0.10 0.40 More qubavi, serija Legenda o Tarzanu, crtani film Garfild, crtani film Mala TV ^etvoro protiv 2, serija [kolski program Hajdi, serija Sjednica Hrvatskog sabora Mala TV [kolski program Dejvis kup: Hrvatska - Wema~ka Krstarewe svjetskim qepotama Hit dana Egipatski zagrobni svijet Mu{karci na stablima, serija Nijemi svjedok, serija Na rubu nauke Gara`a Muzika

Novosti Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Novosti Bulevar Iza scene sa Novosti Bela la|a, serija Jelena, serija Dnevnik Kradqivac srca, serija Bela la|a, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Dnevnik Jelena, serija Bela la|a, serija Dnevnik Loto FILM Valcer sa Anom FILM Mekbrajd: Doktor je ispao iz igre

TV 1
7.00 7.10 8.40 10.10 11.00 11.30 12.00 12.20 13.00 13.10 14.30 15.10 15.30 16.00 17.00 17.20 18.00 18.20 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.00 0.00 Vijesti
FILM Stads Lonigen Kapri, serija Eliza, serija Biznis vijesti Portreti nacije Vijesti plus Bogati i slavni Biznis vijesti Direktno Portreti nacije Music Box Connect Biznis vijesti Vijesti plus Premijer liga Biznis vijesti Eliza, serija Dnevnik FILM Karlitov na~in Biznis vijesti Dnevnik u 22 Premijr liga FILM Crkni qepotice Vijesti plus

OBN
6.30 6.50 7.10 7.40 8.00 8.30 9.40 11.10 11.50 12.30 13.20 14.00 15.00 16.10 16.20 17.00 Ajron men, crtani film Metajets, crtani film Xoni Test, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ludo srce, serija Bilo jednom u Turskoj, serija Odred za ~isto}u Info Biseri Skrivena kamera Zakon bra}e, serija Gorki `ivot, serija Info Odred za ~isto}u Bilo jednom u Turskoj, serija

NOVA TV
7.00 7.50 9.10 10.00 11.40 12.50 13.30 14.30 15.30 16.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 22.00 Na{i najboqi dani, serija Gospodin Magu, crtani film Slomqena strijela, serija Gumu{, serija Asi, serija In magazin Zauvijek zaqubqeni, serija Slomqeno srce, serija Provjereno Gumu{, serija Vijesti Gumu{, serija In magazin Dnevnik Asi, serija Policijska akademija 3:

PINK BH
6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.30 Lola, serija Qubav u zale|u, serija FILM Slijepa vjera Udri mu{ki Dvor Valentina, serija Info Top Zabrawena qubav, serija Dvor Grand hitovi

Глас Српске

petak, 4. mart

26.2 - 4.3.2011. 23

B92

21.00

Lijepe `ene mafije
@ivot mafija{a je kratak, a smrt brza i nasilna. Kada nepoznati ~ovjek ubije sve mu{ke ~lanove porodice Lu~ijano, `ene uzimaju stvari u svoje ruke. Majke, supruge, sestre, k}erke, udru`uju se da bi se osvetile ubici svojih mu{karaca. Don Roberto Lu~ijano, bos sicilijanske mafije, pristaje da bude glavni svjedok na su|ewu Polu Karoli, mafija{u koji je prije 20 godina ubio wegovog sina Majkla. Uprkos ozbiqnim mjerama za{tite, sve mu{ke pripadnike porodice Lu~ijano - oca porodice, wegovu trojicu sinova, dvojicu unuka i ne}aka, za vrijeme ve~ere ubija nepoznati ~ovjek. Donova `ena Gracijela poku{ava da odr`i na okupu preostale ~lanove porodice - snahe Terezu i Sofiju i Terezinu k}erku Rozu. U isto vrijeme preko porodi~nog advokata poku{ava da se dokopa novca od porodi~nog biznisa. Uloge: Vanesa Redgrejv, Denis Farina, Nastasija Kinski, Xenifer Tili Re`ija: Dejvid Grin
Ponovo u {koli, film FILM Ameri~ka pita na Haroldov i Kumarov na~in FILM Sudwi dan Ezo TV FILM Potraga za istinom 16.20 17.00 17.20 18.20 19.00 19.30 20.10 21.20 Spretno sretno Federacija danas Ezel, serija Vila Marija, serija Upitnik Dnevnik TV Bingo {ou Na{a mala klinika, serija 22.00 Dnevnik 23.00 FILM Carne Tremula 0.40 Federacija danas 1.10 Dnevnik 10.00 11.00 12.00 12.10 12.40 14.30 14.50 15.20 15.40 16.00 17.00 17.50 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 21.50 22.00 22.20 22.40 23.10 23.30 0.20 1.20 1.30 3.20 4.20 5.20 5.40 Top 10 Jukebox 3 From 1 Just See MTV Top 20 Punk'd Pimp My Ride Date My Mom Moving In Plain Jane 16 and Pregnant 3 From 1 Brand New Jukebox Videography Just See MTV MTV Take Over MTV World Stage 3 From 1 MTV Express Megadrive South Park South Park DFC Party Zone 3 From 1 Party Zone Chill Out Chill Out MTV Express Music Non Stop

23.30 1.50 3.30 5.00

2000
HRT 1

Hrabro srce
gleskim lordovima spavawe Nakon {to je jo{ kao mladi} bio svjedok okrutnim likvida- sa {kotskim mladenkama prve cijama {kotskih plemi}a, koje no}i wihovog vjen~awa, Vilijam se s Maron `eni u tajnossu engleski okupatori mnogo ti, ali ona kasnije biva puta izigrali i prevarili te ubijena u sukobu s plemstvom. poslije pogibije oca i brata u bitkama protiv Engleza, Vi- Ogor~en svime {to je cijelog `ivota gledao te bijesan zbog lijam Valas ~ovjekom je possmrti svoje qubavi, Vilijam tao odrastaju}i kod ujaka okupqa vojsku najhrabrijih Argila, koji ga je nau~io sve[kota te kre}e u rat protiv mu {to zna. Zbog sramotnog Engleza. zakona koji dozvoqava enUloge: Mel Gibson, [on Loulor, Brajan Koks, Sofi Marso Re`ija: Mel Gibson

RTL
5.10 5.40 7.40 8.00 8.40 9.20 10.30 11.40 12.30 13.20 14.50 15.50 17.20 18.00 18.30 19.00 20.00 21.40 23.30 23.40 1.40 2.40 3.10 RTL Danas Ritam zona Dragon Ball Z, crtani film Bibin svijet, serija Magazin Ve~era za pet Ezel, serija 1001 no}, serija Nasqednici, serija Aurora, serija Sve {to je bitno, serija Kismet, serija Bibin svijet, serija Magazin RTL danas Ve~era za pet 1001 no}, serija FILM Danteov vrh Vijesti FILM Bez povratka Astro {ou RTL Danas FILM Danteov vrh

B 92
6.00 10.00 10.30 11.00 12.00 15.00 16.00 16.30 16.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 Jutarwi program Vijesti Super genije Trnav~evi}i u divqini, crtani film FILM 13: Zavjera Najboqe godine, serija Vijesti Sportski pregled Najboqe godine, serija Super genije Vijesti Sun|er Bob, crtani film Sun|er Bob, crtani film Nacionalna geografija i BBC FILM Lijepe `ene mafije Vijesti FILM Ubica u blizini Info

Slijepa vjera
800
PINK BH

ATV
8.00 8.50 9.00 9.10 9.30 10.00 10.20 10.50 11.20 Jutarwi program Vijesti Timi, crtani film Ajron Kid, crtani film Fifi, crtani film Bakugan, crtani film Ben Ten, crtani film Vinks, crtani film Sirene, crtani film Vijesti Indija, serija Pali an|eo, serija Vizita 1001 no}, serija Indija, serija Sasuke ninxa ratnici Sasuke ninxa ratnici Vijesti 1001 no}, serija

RADIO RS
6.00 9.00 9.40 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Instrumentalna muzika Bawaluka ju~e danas sutra U ritmu dana Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Izvornik Rije~ i muzika Pono}ne vijesti No}ni program

BEL
7.30 8.20 9.10 9.30 10.20 11.00 12.00 12.10 13.00 13.40 14.50 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 18.40 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 0.10 22 ~asa Bel mozaik Gomboce Biografije Urlik divqine Poaro, serija Vijesti Bjekstvo iz logora Pismo-glava U na{em ataru Mobile Vijesti Urlik divqine Ekonomika Korijeni Bel mozaik Bel dan Gomboce Muzi~ki zid Ku}ica u cvije}u Bel tribina Poaro, serija 22 ~asa @ivot za farmerke Biografije FILM Teror

11.50 12.00 13.00 14.00 15.50 16.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 FILM 22.00 Vijesti 23.20 FILM U zmajevom gnijezdu 1.10 Nijemi svjedok, serija

Xons Najtingejl je pritjeran uza zid u malom gradi}u i tada shvata da ne mo`e da vara ba{ sve qude, sve vrijeme. Uloge: Stiv Martin, Debra Vinger, Lolita Davidovi~ Re`ija: Ri~ard Pirs

Policijska akademija 3
Neobu~eni, nesposobni i nepodesni civili koji su maturirali da bi postali neobu~eni, nesposobni i nepodesni policajci nastavqaju u svom, neodoqivo smije{nom stilu, u tre}em nastavku popularnog serijala. Kriza buxeta ne dozvoqava dvije dr`avne policijske akademije. Na pitomcima je da doka`u koja je akademija superiorna. Zbog toga Mahoni, Hajvoter, Taklberi, Xons, Huks i Kalahan, pod vo|stvom neponovqivo smotanog komandanta Lazarda, daju sve od sebe. 2200 Imate pravo da }utite - na NOVA kraju }ete vri{tati od smijeha. Uloge: Stiv Gutenberg, Majkl Vinzlou, Dejvid Graf Re`ija: Xeri Peris

FTV
7.00 8.50 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.10 15.00 15.10 Jutarwi program Vijesti Dona Barbara, serija Program za djecu Vila Marija, serija Dnevnik Dona Barbara, serija Odgovorite qudima Mjesto zlo~ina: Majami, serija Vijesti Crna hronika, serija

MTV
6.00 7.00 7.10 8.00 8.20 8.50 9.10 Morning Mix 3 From 1 Just See MTV Date My Mom Pimp My Ride Moving In Made

20.00 20.05 21.00 22.00 23.00 0.00 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful