Bidang Pembelajaran 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari Tarikh Tingkatan Masa Bidang pembelajaran Nilai Kandungan Akademik

: Rabu : 9 Februari 2011 : 4 Unggul : 10.00 pagi - 10.40 pagi : 3 Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar : 3.3 Kemapanan Alam Sekitar : Pengurusan yang berhikmah menjamin keseimbangan alam. Pengurusan tanah secara berhikmah menjamin kehidupan berkualiti.  Pengurusan tanah secara bertanggungjawab untuk pelbagai aktiviti:y Perindustrian y Pertanian y Perlombongan y Petempatan

Tajuk

: Alam Sebagai Teman.

1

Bidang Pembelajaran 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

Hasil Pembelajaran

: Di akhir pelajaran, pelajar dapat : 1. Kognitif moral y Menyenaraikan empat cara mengurus tanah dengan baik.

2.

Perasaan moral y Sedar dan akur dengan menguruskan alam sekitar dengan baik.

3. Perlakuan moral y Menyampaikan forum bertajuk ³Generasi Masa Kini´.

Pendekatan

: i. ii. Pendekatan Penjelasan Nilai Pendekatan Pemupukan Nilai

Teknik Bahan Bantu Mengajar

: Perbincangan kumpulan (keratan akhbar), forum : Slaid power point, keratan akhbar, kad tugasan (forum), whiteboard dan marker pen.

2

Bidang Pembelajaran 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

Set Induksi : Kelas 4 Unggul Nilai : 3.3 Kemapanan Alam Sekitar Langkah/ masa Kemahiran/ penyerapan Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Strategi/ sumber

Set induksi ( 5 minit ) 

Pengenalan 

Guru menunjukkan tayangan slaid power point yang mengandungi nota kemapanan alam sekitar.  Guru menerangkan kepada pelajar tentang kemapanan alam sekitar.  Guru menulis kesan pengurusan tanah yang tidak bijaksana di atas whiteboard dengan menggunakan pen marker.  Guru memilih pelajar secara rawak dan meminta pelajar menyenaraikan kesan yang lain di atas whiteboard.  Pelajar menyenaraikan kesan pengurusan tanah yang tidak baik di atas whiteboard. 

Slaid power point 

Tayangan slaid power point 

Whiteboard & marker

Langkah I ( 5 minit ) 

Pendekatan Penjelasan Nilai 

Guru memaparkan video berkaitan ³Alam Sekitar Yang Bersih´  Guru menerangkan definisi kemapanan alam sekitar dengan lebih jelas melalui slaid power point. 

Movie maker

3

Bidang Pembelajaran 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar 

Perbincan Langkah II ( 10 minit )  Pendekatan Pemupukan Nilai  Guru mengedarkan satu keratan gan kumpula akhbar untuk setiap kumpulan dan meminta pelajar membincangkan apa yang diperolehi dari keratan akhbar  Keratan tersebut. akhbar 

Pelajar

melakukan

perbincangan

dalam kumpulan masing-masing. 

Wakil pelajar dari setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil yang diperolehi.

Penutup 

Membuat kesimpulan 

Meminta murid memberikan beberapa akibat kepada ketidakseimbangan alam sekitar di negara kita. 

Membimbing

murid

merumuskan

pelajaran dengan mengaitkan nilai dengan kandungan akademik yang telah dipelajari.

4

Bidang Pembelajaran 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

Aktiviti : 1. Aktiviti (1) : Perbincangan kumpulan i. Guru mengedarkan keratan akhbar kepada setiap kumpulan pelajar. Pelajar dikehendaki membentangkan hasil perbincangan berdasarkan keratan akhbar yang diberikan kepada mereka. ii. Guru meminta wakil pelajar dari setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan mereka.

2. Aktivti (2) : Forum i. Guru meminta pelajar mengadakan satu forum. Guru meminta pelajar berada dalam dua kumpulan iaitu kumpulan pihak penyokong dan kumpulan pembangkang. ii. Meminta pelajar sama ada mereka bersetuju atau tidak dengan pernyataan bahawa ³Generasi pada hari ini kurang menitikberatkan perlakuan atau aktiviti yang membawa kepada ketidakseimbangan alam sekitar´. iii. Sesi forum diberikan selama 10 minit kepada pelajar.

5

Bidang Pembelajaran 3 : Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar

Pengukuhan/penilaian

: Soalan KBKK, Portfolio

Refleksi

: Pelajar diminta untuk memberi cadangan cara mereka sendiri yang boleh menunjukkan sikap patuh dalam menjaga kemampanan alam sekitar.

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful