Lectii cu obiecte

Împ r ia cerurilor se aseam n cu... Lec iile cu obiecte sunt doar o unealt . Seam n cu ni te ferestre care ne las s vedem ceea ce ne -ar fi putut sc pa, dac ele nu ar fi existat. Rolul lor este de ilustrare i iluminare. Lec iile cu obiecte sunt o expresie vizibil a unui adev r biblic.

L sându-l pe Dumnezeu s ne dea o mân de ajutor
Subiect: Cristos în noi Materiale necesare: O m nu , o cea c de ceramic sau o farfurie (dac inten ionezi s transformi aceast activitate într-un bonus, atunci ai nevoie de o m nu cu inscrip ia Galateni 2:20, pentru fiecare participant). Desf urarea lec iei: M nu a este prin ea îns i un obiect mort, lipsit de via . Pe dinafar arat bine, poate fi chiar un accesoriu scump, dintre cele de lux. Cu toate acestea, o m nu goal nu folose te la nimic, ea fiind absolut neputincioas . Po i face o demonstra ie simpl care va na te multe zâmbete - a eaz cea ca sau farfuria în ³palma´ m nu ii. Zgomotul ce va urma cu siguran a va capta aten ia participan ilor. Love te-o de pere i sau cu o brichet , d -i foc pentru câteva momente. M nu a nu se va sup ra, nu va striga i nu va riposta în vreun fel, tocmai pentru c , o m nu goal nu este altceva decât o m nu goal , f r via i, oricât de scump , nefolositoare. O m nu goal este imaginea cea mai reprezentativ pentru via a noastr f r Cristos. Noi suntem mor i în p catele noastre, incapabili de a deosebi binele de r u i mai ales, incapabili de a iubi. Suntem o m nu goal , dar introducând o mân în m nu « asta e! Invitându pe Isus în via a -L noastr , El ne aduce via . El este speran a i ajutorul nostru. Text biblic: Galateni 2:20; Ioan 15:5-6; vezi de asemenea Coloseni 1:27 Discu ii: 1) Folosind compara ia cu m nu a goal , gândi i-v la câteva modalit i prin care societatea încearc s fac m nu a s par vie i util . (O educ , îi face reclam , îi d foc, o ceart , cump r o pereche de m nu i noi sperând ca acestea din urm vor fi cu siguran vii, etc)? 2) La ce s-a referit apostolul Pavel când a scris: ³Am fost r stignit împreun cu Cristos,

dar nu mai tr iesc eu, ci Cristos tr ie te în mine.´ (Galateni 2:20) 3) Câte mâini încape într-o m nu l sa via a în mâna lui Cristos? De schimbat: 1) Ai nevoie s Îl invi i pe Isus s locuiasc în inima ta? Dac n-ai f cut-o pân acum, ce te re ine s-o faci? 2) Bonus: Ca amintire a lec iei, ofer fiec rui participant o m nu pe care scrie Galateni 2:20. în acela i timp? Ce v spune acest fapt despre importan a de a v

Capcane
Subiect: Momeala ispitei Materiale necesare: O curs de oareci (pentru un efect mai surprinz tor pute i folosi o curs de obolani) brânz sau unt de alune, un oarece de juc rie (din plastic sau material textil; pute i g si unul la magazinul de juc rii sau la cel destinat animalelor). Nu uita s ata ezi de oarece un b , pentru a nu- i apropia prea tare degetele de curs . (Desigur, dac vrei s te expui pericolului i s tr ie ti la maxim experien a, captând interesul maxim al copiilor, po i prinde oarecele cu mâna, cât mai aproape de locul unde cursa va ac iona asupra lui). Desf urarea lec iei: Joac -te cu oarecele, apropiindu-l din ce în ce mai mult de buc ica de brânz din curs , în timp ce vorbe ti despre cum ac ioneaz ispita - tot felul de ispite cu care se confrunt adolescen ii: ispita de a copia, de a î i min ii p rin ii pentru a ob ine un avantaj oarecare, de a bea pu in alcool la o petrecere sau de a dormi cu un prieten. De exemplu, pentru a sugera felul în care tinerii flirteaz cu p catul, apropie oarecele pu in câte pu in de curs ca i cum ar vrea s ciuguleasc o firimitur din brânz , apoi mai plin de curaj apropie-l i mai mult, periculos de mult, pentru a se înfrupta cu bucat bun din brânz i continu jocul îndep rtându-l i apropiindu-l mereu, pân când, dintr-o dat ³Snap!´ cursa îi prinde gâtul. Cu cât mai mare i mai nea teptat va fi zgomotul f cut de curs , cu atât mai vie va r mâne în mintea tinerilor amintirea acestei lec ii despre tenta ia p catului. Biblia ne înva c de i ispita în sine nu este p c toas (bucata de brânz nu are nimic p c tosîn ea), ne poate momi tot mai mult i tot mai mult, pân când, într-un final, ³Snap!´, ghilotina cade i rezultatul - moartea - este inevitabil . Text biblic: Iacov 1:13-19; 1Corinteni 10:13. Vezi de asemenea 2Timotei 2:22 Dezbateri: 1) Ce îl determin pe un oarece s se apropie de curs ?

2) În ce fel cele scrise în versetele 14 i 15 din Epistola lui Iacov se aseam n cu experimentul la care tocmai a i fost martori? Prin ce difer situa ia în care se g se te oarecele cu cea a voastr ? Altfel spus, ce v ine pe voi departe de capcana ispitelor? 3) Care sunt buc elele de brânz din care sunte i tenta i s ciuguli i? 4) Care sunt câteva din metodele prin care Scriptura v spune c v pute i feri de ispite? 5) Citi i i discuta i urm toarele pasaje biblice: 2Timotei 2:22 (Nu l sa ca ispita s te h r uiasc ) 1Corinteni 10:13 (Înarmeaz -te cu puterea lui Cristos pentru a lupta împotriva ispitelor)/ 1Corinteni 15:33 (Nu te împrieteni cu oameni care se învârt în jurul capcanelor) Ioan 8:31-32 (Cunoa te adev rul despre ispit )/ 1Corinteni 6:9-11 (Dumnezeu ne poate elibera din capcana p catului) De schimbat: 1) Ce fel de tenta ii te atrag în capcan ? 2) Ai vreun sistem de alarm care s te avertizeze c te-ai apropiat prea mult de curs ? P rin ii? Prietenii? Pastorul? Domnul X? 3) Care din afirma iile de mai jos descriu cel mai bine r spunsul t u tenta ia p catului Nu v d r ul, nu-l miros i nu-l aud / Ce-i r u în a adulmeca pu in buc ica de brânz ? / Simt c deja sunt prins în capcan . / Mi-e greu s spun care e diferen a între brânz i capcan .

Colorând liniile
Subiect: Dorin a de a fi altfel Materiale necesare: O carte de colorat sau foi volante desenate, care se împart copiilor de la coala Duminical pentru a fi colorate de ace tia. Important este ca desenele s fie colorate de c tre copii. Po i apela la propriii copii pre colari pentru a- i colora mai multe desene sau, dac nu te mustr con tiin a, mituie te câ iva înv tori de coal duminical pentru a ob ine ni te foi colorate. Desf urarea lec iei:

Trece i c r ile de colorat din mân în mân sau afi eaz foile desenate pe un panou. Purta i o discu ie pe marginea acestor desene realizate de copii, nu trebuie s v lansa i într-o veritabil critic de art , dar oricum, nu pierde i din vedere s aminti i despre culorile ip toare, liniile ale c ror direc ie se schimb brusc i celelalte aspecte care denot în general lupta acerb pe care pre colarii au purtat-o cu creioanele colorate. Pe deoparte liniile desenelor gata tip rite pot constitui pentru copii un ghid de drum în ³aventura´ cu creioanele colorate, pe de alt parte ele nu fac decât s le în bu e imagina ia. Copiii sunt atât de preocupa i de a colora în interiorul contururilor încât le este de-a dreptul team s nu ias din ele, ca nu cumva imaginea ob inut s fie alta decât cea din carte. Cam tot astfel tindem i noi s tr im. Ne na tem într-o cultur cu linii gata trasate, indica ii cu privire la ce culori s folosim i nici m car nu ne trece prin cap s ad ug m ceva nou la desenul dina inte marcat. De i uneori suntem plictisi i s urm m acelea i linii cerute de curentul în care tr im, ne este team ca nu cumva ie ind din contur s atragem aten ia asupra noastr . Rezultatul?!? Genera ii întregi de adolescen i care î i coloreaz vie ile cu acelea i creioane. Ei aud mereu: îmbrac -te dup moda asta, vorbe te în felul acesta, comport -te dup modelul acesta, nu ie i din contur, nu colora pe unde nu e desenat! Pân i cei care nu se supun ablonului, având tendin a s ³coloreze´ altfel decât cultura i-o impune, în cele din urm tot printre ceilal i se amestec . Dumnezeu ne cheam s ie im din tiparele culturii, s descoperim libertatea de a tr i altfel decât ceilal i i s ne l s m vie ile pictate de el - vor fi mai valoroase decât o lucrare de a lui Monet. Text biblic: Romani 12:1-2; Numeri 14 (în special versetul 24). Vezi de asemenea Matei 5:3-5 Dezbateri: 1) Conform celor scrise în Numeri 14, cum au ³colorat´ Caleb i Iosua mai altfel decât ceilal i, ie ind în afara conturului vremii? 2) Când color m în afara conturului, desenul nostru parc nu mai arat atât de elegant i curat ca al celorlal i. Cu toate acestea când un copil aduce acas un desen în care a colorat dincolo de linii, imaginând altceva decât era deja scris, cum reac ioneaz p rin ii? Ce admir cel mai mult p rin ii la desenul copilului înainte de a-l lipi pe frigider? 3) Care sunt câteva din liniile pe care coala ni le-a trasat i ne impune s nu le dep im? 4) Care este diferen a între nonconformism i pur i simplu a ac iona altfel? Sunt câteva linii pe care nu ar trebui niciodat s le dep im? (de exemplu Romani 12:1-2; Exod20)? De schimbat: 1) Ce te sperie cel mai tare când trebuie s dep e ti conturul culturii în care tr ie ti i s colorezi altfel?

2) Ce crezi c spune Dumnezeu despre felul în care î i colorezi propriul tablou al vie ii? 3) Sim i c Dumnezeu te cheam s fii un Iosua sau Caleb?

Ar trebui s

tii

Subiect: Consecin ele complacerii în p cat Materiale necesare: Trei metri de sfoar împ r it în dou , o bucat de doi metri i trei sferturi iar cealalt de doar câ iva centimentri, pentru a lega strâns o pereche de mâini împreunate. Ave i nevoie i de o pereche de foarfeci. Desf urarea lec iei: Folosind sfoara scurt , leag strâns dar nu într-atât încât s produci vreo ran , mâinile persoanei care s-a oferit voluntar . Odat legate, cere-i s se elibereze. Dup cum se a teapt toat lumea, o va face f r prea mari probleme. Oricum, chiar dac s-a dovedit copil ros de simplu, nu uita s încurajezi reu ita. Apoi, întreab : vrei s mai încerci odat ? De data aceasta leag -i mâinile folosind sfoara lung pe care va trebui s-o înf ori de treizeci, patruzeci de ori în jurul încheieturii i cere-i s se dezlege. Va fi practic imposibil. Roag pe cineva din preajm s o ajute, dar f r s foloseasc vreun cu it sau vreo foarfec , ci doar mâinile. Nu va reu i s fac mare lucru (o sfoar înf urat de treizeci, patruzeci de ori, este practic o funie, iar aceasta nu se va rupe cu una cu dou .) E momentul s explici c similar func ioneaz i p catul în vie ile noastre. Pu in câte pu in ne înf oar pân când ne pomenim lega i strâns, tributari unei vie i care ne-a prins ca într-o capcan . Unii dintre noi apel m la prieteni pentru a ne salva; s-ar putea s reu easc , dar la fel de bine s-ar putea ca i ei la rândul lor s fie neputincio i. Scriptura ne asigur c exist o singur cale de a fi elibera i din leg tura p catului - prin ajutorul i puterea lui Isus. În acest moment al lec iei, ia foarfecele i taie sfoara - f r ostenta ie, cât mai simplu cu putin . Dac ne m rturisim p catele Isus ne va ierta i ne va da puterea s le dep im. Text biblic: 1Ioan 1:9; Galateni 5:1, 13-15 Vezi de asemenea Ioan 8:32-36; Isaia 42:6-7

Peroxidul de hidrogen poate s sterilizeze zona iar rivanolul opre te hemoragia. Discu ii: 1) De ce avem tendin a de a întârzia s ne prezent m la doctor cu durerea pe care o avem? De ce ne este team ? 2) De ce prefer m s ne bandaj m r nile înainte de a le cur i? . dar care s-ar putea s v lege strâns. dac nu Îl l sa i pe Isus s le înl ture? 2) Care este cea mai ³înc tu at ´ zon a vie ii voastre? 3) Cât de dispu i sunte i s -L l sa i pe Isus s v rup leg turile i s elibereze cu adev rat? La doctor Subiect: M rturisire i vindecare Materiale necesare: O sticl cu rivanol. i Îl rogi ca El s le vindece. leucoplast i bandaje de diferite forme i m rimi. Po i conta pe El c va opri sângerarea i te va face s te sim i mult mai bine. Vezi de asemenea Proverbe 28:13. astfel încât ea s se vindece mai repede. Cel mai bun bandaj din lume s-ar dovedi inutil dac înainte de a fi aplicat pe ran aceasta nu ar fi cur it de microbi. Dar înainte de a acoperi o ran cineva trebuie s o cure e i dac este necesar chiar s taie adânc în ea. Text biblic: 1Ioan 1:9. Pentru aceste r ni peroxidul de hidrogen este iertarea. Cur irea r nilor tale spirituale i pansarea lor se face prin ceea ce Biblia nume te ³m rturisire´. fie c e vorba de o arsur sau de o t ietur adânc . Prin m rturisire î i aduci r nile sufletului.Discu ii: 1) Care parte a vie ii voastre o sim i i înc tu at ? Care este sfoara care v leag ? 2) De unde provin aceste sfori? V-a i legat voi singuri sau al ii v-au legat? De schimbat: 1) Care sunt sforile din vie ile voastre pe care nu le lua i prea în serios. Psalm 32:5. înaintea lui Isus. Desf urarea lec iei: Fiecare dintre aceste bandaje ajut la procesul de vindecare acoperind r nile i prevenind infectarea lor. sentimentele sau resentimentele lor trebuie bandajate i vindecate de c tre o a treia persoan care este Isus. Ei trebuie s vin înaintea Lui i s Îi m rturiseasc suferin a. În cazul unei t ieturi cu pansamentul vei putea bandaja rana. Când rela ia dintre doi oameni a suferit o t ietur adânc .

etc. Desf urarea lec iei: Mai devreme sau mai târziu fiecare î i va pune în co ul de cump r turi un produs care mai mult ³spune´ decât face. Detergentul glorios. de fapt tu cumperi nu doar acel produs ci i ideea în el toare din spatele lui. cu denumiri cât mai interesante i atr g toare. Caut ceva de genul: Parfumul reginelor.zice una i face alta! Text biblic: Genesa 3:1-6 (fructul ³pl cut la vedere´). Ce alte idei considera i c sunt camuflate prin reclame menite doar s vând produsul? .3) Ce se întâmpl când acoperi o ran f r a o dezinfecta? De schimbat: 1) Ce r ni ai dori s î i vindece Isus? 2) Ce m rturisiri sim i nevoia s îi faci lui Dumnezeu? Gloriosul detergent Subiect: În ela i de aparen e Materiale necesare: Mai multe produse de menaj. cosmetic sau alimentare. Margarina de vis. Discu ii: 1) Când i se vinde un produs cu denumire promi toare. Dar nu uita i: el este tat l minciunii . De exemplu se obi nuie te s se spun ³facem dragoste´. menit s î i abureasc sim urile. Satan e prezent cu una dintre cele mai tentante oferte. care bineîn eles c în realitate nu se ridic nici pe departe la nivelul reclamelor pe care le au. derulându-ne înaintea ochilor pe banerele acestei lumi reclame irezistibile. Efeseni 4:14 Vezi de asemenea Genesa 13:10 (Lot s-a uitat la câmpie i a v zut-o ca pe ³o gr din a Domnului´ dar de fapt înaintea lui se întindea Sodoma i Gomora. E plin lumea de ele! Auzi?! Un detergent care te face s sari în sus de bucurie când speli vasele« De unde pân unde sp latul vaselor te poate aduce la extaz?! Sau solu ia cu care dac speli faian a din baie vezi îngerii str lucind pe ea« Ori un parfum din flori de rai« De multe ori când trebuie s lu m decizii importante în via . dar simplul act sexual dintre doi oameni nu ³creeaz ´ iubire.

trebuie s ne inem drumul înainte. 2Corinteni 7:9-10. care când se lovesc de un obstacol î i redreseaz singure direc ia. De cele mai multe ori. Desf urarea lec iei: Aceste juc rii sunt un ansamblu de baterii. putere. nu se opresc din mers chiar i când se lovesc de obstacole i în cazul unui ³accident´ sunt suficient de de tepte s se întoarc i s aleag o alt cale. Luca 15:11-24. aluminiu. bani. E de preferat ca tinerii s fie a eza i în cerc în timpul desf ur rii lec iei i ma inu ele s se deplaseze în interiorul cercului. sex.ele niciodat nu se dau b tute. Nu-i mare lucru de capul lor! Ce face îns ca aceste juc rii s fie deosebit de interesante este ³atitudinea´ pe care o au . acceptând de bun voie s suporte urgii dintre cele mai cumplite. Proverbe 14:12 . sexy. fericit? Loviturile ne înva Subiect: Înv ând calea grea a poc in ei Materiale necesare: ma ini de juc rie cu baterii. macho. în drumul nostru spre o int . pân când într-un final a trebuit s aprobe plecarea lor).2) Ce promisiuni false cu privire la alcool. Mai degrab s ne gândim c Dumnezeu îng duie lovituri puternice în via a noastr pentru a ne atrage aten ia c . ni se interpun obstacole. Dar când d m cu capul în zid nu-i în elept s r mânem în epeni i acolo. Vezi de asemenea fapte 9:1-18. ne ofer societatea noastr ? 3) Cum po i vedea dincolo de afi sau etichet astfel încât s nu te pomene ti c iar ai cump rat ceva ce nu î i folose te (de exemplu Proverbe 3:5-5)? Schimb ri: 1) i s-a vândut vreodat un produs care nu s-a ridicat la în l imea calit ilor promise? Ce i-a spus vânz torul pentru a te convinge s îl cumperi? C î i va aduce împlinirea? C nu î i va d una? C toat lumea îl cump r ? C vei deveni popular. În timp ce ma inu ele se lovesc de unul i de altul si î i schimb direc iile. perseveren a fiind un lucru bun. Evident. la fel ca ma inu ele de juc rie. mici cadre de cauciuc. începe s prezin i subiectul lec iei. trebuie s facem cale întoars i sa alegem un cu totul alt drum. Text biblic: Exod 7-11 (Puncteaz în mod deosebit cum Faraon i-a astupat urechile i i-a împietrit inima la cererea lui Dumnezeu de a îi elibera pe evrei din robie. teleghidate. popularitate. câ iva sproche i de metal i obligatoriu dou antene.

s-ar putea s î i par în regul . s dai cu piciorul la tot ce este bun. tr d ri. mai gânde te-te o dat . e ecuri la coal . n-ar trebui s .i duci via a într-o cocin de porci. a mai tergiversat plecarea lor cu înc o zi. câteva pensete Desf urarea lec iei: .Discu ii: 1) De ce continu m s facem lucruri care nu conduc nici r nesc? 2) De ce crede i c Faraon de i se hot râse s îi elibereze pe evrei din robie. s . un cu it. chiar dac acest fapt presupunea s petreac o noapte de co mar sub invazia broa telor? De ce unii oameni nu înva decât sub lovituri.i reanalizezi drumul pe care mergi i s faci chiar azi cale întoars ? Ce te împiedic s faci cale întoars ? Numele judec torului Subiect: Nu-i judeca pe ceilal i Materiale necesare: Lebeni e. Totu i. în coala durerii? 3) Când te love ti de un obstacol. probleme cu legea. etc.) 2) Care sunt motivele pentru care s-ar putea s alegi s mai petreci o noapte cu broa tele? 3) S înduri pl gile. sentimentul de vinov ie. s n tate precar . cum po i ti dac trebuie s continui s te lup i cu el sau s faci cale întoars i s î i alegi un alt drum? 4) Care sunt zidurile de care ne lovim când încet m s mai facem voia lui Dumnezeu? 5) Cum calea întoars poc in a? i alegerea unui alt drum se aseam n cu ceea ce Biblia spune c este 6) Care este diferen a între regret i poc in (vezi 2Corinteni 7:9-10)? Schimb ri: 1) Sunt obstacole în via a ta pe care Dumnezeu s-ar prea putea s le foloseasc pentru a te aten iona c e timpul s î i schimbi direc ia? (o rela ie rea cu p rin ii. încurc turi cu prietenii.

Exist o variant care ar implica mai mul i tineri. 2) Dac Isus ar fi s ias cu tine sau cu grupul t u de prieteni. cu pre ul unui deranj mult mai mare. 3) Isus ne-a spus s nu încerc m s scoatem paiul din ochiul vecinului când noi avem o bârn în ochiul nostru. care îi împiedic pe ceilal i s se bucure de compania pe care le-o pute i oferi? Poate ai un spirit critic? Poate ai mereu tendin a de a ironiza spusele celorlal i? Poate e ti prea posesiv i consideri c . (Sim i c se str duie te din r sputeri s î i smulg ³sâmburii´ din fruct).Taie pepenii în felii mici i invit tinerii s se serveasc doar dac dup ce au luat o mu c tur mare ei pot 1) S separe în gur sâmburii de pulpa fructului. Text biblic: Matei 7:1-5 Discu ii. La fiecare zece secunde sau cât stabile ti c este necesar strig ³Urm torul´ i continua i jocul pân când fiecare a fost cel pu in o dat în mijloc. folosindu-se doar de din i i limb 2) S in to i sâmburii în gur i abia dup ce au înghi it pepenele s îi scuipe afar unul dup altul. în mijlocul c ruia vei plasa o jum tate sau un sfert de pepene ro u. la urma urmei. evident. i oricât de dificil i s-ar p rea. c nimic nu îi convine la tine i încearc s te schimbe dup bunul plac. ce crezi c ar spune El ca strebuie s faci pentru a-I reflecta i mai mult dragostea Sa? . e timpul s înl turi ace ti ³sâmburi´ care îi împiedic pe ceilal i s se bucure de fructul dulce i minunat al prieteniei tale. 1) Nume te o persoan din via a ta care sim i c te accept a a cum e ti. De ce crezi c acest sfat este foarte important i ar trebui urmat de to i oamenii? Schimb ri: 1) Enumer câ iva sâmburi din via a ta. cu sâmburi cu tot. Merit distrac ia! Împarte tinerii în echipe egale de 10 membri sau mai pu in i roag -i s se a eze într-un cerc mare. Sâmburii sunt un inconvenient la mâncatul unei lebeni e. totul i se cuvine numai ie? Oricare ar fi ei. E ti atât de preocupat de ele încât ui i complet de aroma extraordinar i dulcea a pe care pepenii i le ofer . Toate semin ele de pepeni par a se pune cu tot dinadinsul în calea bucuriei savur rii acestui fruct. 2) Nume te o persoan care sim i c te judec mereu. Care considera i a fi ³sâmburii´ fiin elor voastre. La semnalul t u prima persoan din fiecare grup va n v li pe pepene i va încerca s extrag cu penseta cât mai mul i sâmburi.

Desf urarea lec iei: În cazul în care este vorba de un grup foarte mare. iar în final s adune to i ace ti kilometri. etc. E adev rat. Text biblic: 2Timotei 3:16. etc. Ofer fiec rui grup câte o hart a ora ului t u i explic -le c vor trebui s identifice i s încercuiasc pe aceste h r i loca ia bisericii voastre i zona în care este plasat locuin a fiec rui membru din grup. (H r ile trebuie s fie identice). Dup ce calculele au fost f cute. cea mai scurt . f când astfel vom ajunge într-o fund tur din care greu vom mai putea ie i. Ele ne dau direc ia corect i perspectiva. uneori prefer m în via s navig m de capul nostru.Cu harta în mân Subiect: C l uzirea Materiale necesare: Câte o hart la fiecare grup de 2 pân la 5 persoane. f r nici o direc ie sigur i f r nici un scop. Ei vor trebui totodat s stabileasc pentru fiecare în parte cel mai scurt traseu pân la biseric i înapoi. H r ile ne ajut s g sim drumul. Deschide i Biblia! Ea în c l toria pe acest p mânt este tot atât de necesar cât este de necesar o hart în naviga ie. urban . fie c este vorba de una turistic . înainte ca aceasta s nu mai fie de acurate e? Schimb ri: 1) ce fel de hart este Biblia? 2) Cum po i avea încredere într-o hart ca Biblia? 3) Ce lucruri din Biblie care au leg tur direct cu via a ta î i par într-un fel dep ite i te fac s te întrebi dac nu cumva Biblia este o hart pu in retrograd ? . Psalm 119:133 Discu ii: 1) Ai c l torit vreodat cu un ofer care s-a r t cit pentru c nu a avut o hart sau nu a fost dispus s o consulte? 2) Câ i ani po i folosi o hart . dimpotriv . Dar nu este nici pe departe alegerea cea mai bun . împarte-l în grupule e de 6 pân la 12 persoane. dezbate i care grup are de str b tut ruta cea mai lung .

facultate. i se pare gre oas . d -le detalii despre ingrediente. cât de mult î i place s m nânci. pe al ii desue i. de aceea i m rime cu conserva de pe te. Vrea cineva s guste? O buc ic mic . arome. dar acesta este un secret al t u pe care îl ii cu str nicie. Desf urarea lec iei: Spune-le tinerilor pe un ton cât mai conving tor. te-au f cut s te în eli asupra lor. calorii i costul efectiv al unui asemenea« meniu pentru pisici. E ti un ³înfulec tor´ de profesie. infatua i. În timp ce le dezv lui ce e ti în stare s faci pentru o mâncare bun i anume c te-ai duce i pân la cap tul p mântului s . etc. Pe m sur ce înfuleci carnea i savurezi sucul. Înainte de întâlnire. pe deasupra foarte preten ios. . 2) În ir câteva grupuri pe care le cuno ti. cu cât mai mult seam n cu mâncarea de pisic . biseric « În ce fel aparen ele pe care le afi eaz . mare amator de delicatesuri. insipizi.i satisfaci poftele culinare. mic ?! Nimeni?!) Nu v l sa i în ela i de aparen e! Lucrurile nu sunt întotdeauna ceea ce par« Verset biblic: Fapte 10:1-23 Discu ii: 1) Nume te o legum pe care pur i simplu nu o supor i. o conserv mic de pe te (alege i un pe te cu carne ro ie. deschide conserva care are lipit pe ea eticheta de la cealalt conserv cu hran pentru pisici. de la coal . cu atât mai bine) i o etichet de la o conserv de hran pentru animale. Poate pe unii i-ai considerat mândri. (Pe cuvânt! Nu-i r u deloc« Aduce cu carnea de pui. gust. arogan i. lingându-te din când în când pe buze de poft . înlocuie te eticheta de la conserva de pe te cu cea de la conserva de mâncare pentru pisici.Etichete i« minciuni Subiect: Aparen e în el toare Materiale necesare: Un deschiz tor de conserve.

în care ni se spune c ³toate lucrurile lucreaz împreun înspre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu´? . Psalm 34:8 Discu ii: 1) Ce gust ar avea fursecurile de ciocolat dac am l sa pe dinafar ingredientele amare i le -am folosi doar pe cele dulci? 2) La ce se refer pasajul biblic din Romani 8:28. Pe cine ai alege s fac parte din acel comitet? De ce? 2) Cât de importante sunt aparen ele unei persoane atunci când î i alegi un prieten. Dumnezeu îmbin toate acestea în a a fel ca ³produsul´ final s fie unul bun. etc. momente de fericire .i c e ti i s-a propus s fii pre edintele unui consiliu studen esc care are ca sarcin s hot rasc pedepse pentru studen ii care s-au implicat în tot felul de acte de violen . .f r a le spune c acestea au fost folosite la prepararea fursecurilor. fie b iat? 3) Cum po i d râma paravanele care s-au ridicat între diferite clici sau grupuri din coala ta sau chiar între persoane din acela i grup? Toate lucrurile lucreaz împreun Subiect: Bun tatea planului lui Dumnezeu Materiale necesare: Fursecuri date prin ciocolat (pentru un grup mai mare se vor coace mai multe fursecuri). Ingrediente inute în containere separate i care vor fi folosite la coacerea altor fursecuri. fie fat .3) Dac Isus ar fi s î i aleag un grup dintre acestea. Roag -i s descrie gustul fiec rui ingredient. zah r vaniliat.ca un chips de ciocolat . accentuând ideea c se poate ob ine ceva bun i dulce chiar din lucruri amare sau care nu ne plac. În suveranitate Lui. când suferin a i dezam girea ne las un gust amar în gur .îmbinate cu perioade dificile. praf de copt. cu excep ia zah rului i a chipsurilor de ciocolat . Desf urarea lec iei: Ofer tinerilor s guste diferite ingrediente . La final spune-le c delicioasele fursecuri au fost preparate din aceste ingrediente. Pentru majoritatea dintre noi via a este un amestec de dulce i amar. cacao. Marea majoritate a lor sunt fie amare fie n-au nici un gust. Text biblic: Romani 8:22-28.f in . pe care l-ar alege? Schimb ri: 1) Imagineaz .

cu aceast cheie p trunzi într-o luxoas camer de hotel« Aceasta cheie veche este ea îns i o bijuterie. sau cu alte cuvinte. multe moduri de a-L experimenta. Discu ii: 1) Dac un profesor i-ar spune c cre tinismul este doar una dintre multitudinea de religii i curente filozofice pe care oamenii le-au îmbr i at de-a lungul timpului. chei de automobil i o cheie imens ca acelea oferite cu prilejul diferitelor festivit i. Pe aceasta n-o vei pierde niciodat . Exist .chei de poart . de lac te. El nu a ar tat cu degetul înspre o cale. chei în form de cartele magnetice. De asemenea ai nevoie de un lac t la care s se potriveasc o singur cheie. O singur cheie Subiect: Unicitatea lui Isus Materiale necesare: Tot felul de chei de diferite forme i m rimi . ce i-ai r spunde? . ci El ne-a spus c El este Calea. chei franceze. Aceste vorbe sunt adev rate cu o singur condi ie: toate drumurile care duc la Dumnezeu. care are puncte puternice dar i puncte slabe. îns doar una singur va deschide lac tul. La acest fapt s-a referit Isus când a spus: ³Eu sunt calea´. Auzim spunându-se: sunt multe c i care duc la Dumnezeu. Faptele Apostolilor 4:12 Vezi de asemenea 1Timotei 2:5-6. atât de mare este! Cu aceast cheie porne ti un automobil. nici nu ne-a spus c tie o cale sau c ne poate înv a despre o cale.De schimbat: 1) Care sunt câteva experien e amare tr ite de tine în via ? 2) Care sunt câteva dintre ingredientele dulci pentru care îi mul ume ti lui Dumnezeu? 3) Scrie-I o scrisoare de mul umire lui Dumnezeu pentru planul deosebit pe care îl are pentru via a ta. o mul ime de chei. dup cum se poate observa. de yale. De exemplu. Text biblic: Ioan 14:6. Desf urarea lec iei: Fiecare din aceste chei au o calitate. trebuie s treac prin Isus.

cu spatele sau cum consideri tu. monstre de intoleran . Fiecare trebuie s alerge fie cu un bolovan fie cu câteva c r mizi în mân sau cu orice alte greut i. Totu i c ratul greut ilor este modalitatea cea mai bun de a exprima ideea lec iei. alege competi iile simple dar care s exprime foarte bine ideea de perseveren spiritual . bolovani mari sau tot felul de alte greut i Desf urarea lec iei: Dintr-o carte de ³Jocuri i concursuri´ alege câteva care s se potriveasc subiectului acestei lec ii. anacronici. care nu accept nici o alt p rere diferit de a lor´? De schimbat: Ai fi r spuns chem rii lui Isus dac El ar fi fost un: mincinos / lunatic / Domnul Ce te apas ? Subiect: Perseveren a spiritual Materiale necesare: c r mizi. dar având totu i grij s nu se accidenteze. Cum po i face diferen a între Isus i ceea ce a spus El c este i ace ti în el tori care duc cu bun tiin oamenii în r t cire? 3) Cum i-ai r spunde cuiva care i-ar spune: ³To i cei care sus in c Isus este singura cale prin care cineva poate ajunge la Dumnezeu sunt ni te încuia i. În loc de alergatul cu greut i po i s le ceri s alerge lega i la picioare. Discu ii: 1) Cu ce fel de greut i te-ai împov rat în cursa credin ei? 2) Ce po i face pentru a sc pa de ele? . chiar înainte de a da startul când e ti deja cu fluierul în gur . Tinerii î i vor da repede seama c un lucru. devine complicat atunci când se împov reaz cu greut i inutile.2) Omenirea este împânzit de indivizi care mai de care mai plin de sine i egocentrici. s rind coarda. Filipeni 3:12-14. oricât de simplu ar fi. Nu trebuie s cau i jocurile cele mai complicate ci dimpotriv . pref -te c brusc î i aminte ti de ceva i spune-le: ³Ah! Era s uit! Trebuie s v men ionez c aceast curs nu se face cu mâinile goale. po i opta pentru o curs cu greut i. care se pretind a fi Mesia. De exemplu. Dup ce le-ai explicat regulile alerg rii. Text biblic: Evrei 12:1-3.

Unde te afli tu în aceast curs ? E ti în vestiar. în pozi ia de start a teptând s se fluiere plecarea. pentru a evita orice accident. destul de u or« Unii s-ar putea îndoi de aceasta. Imagineaz . Atle ii î i procur aceste echipamente cu mari sacrificii. decât acesta din urm s îl ridice pe primul la nivelul lui. paradoxal.i rela ia ta cu Cristos ca pe o curs desf urat pe o pist de stadion. Desf urarea lec iei: Ceea ce trebuie s demonstrezi este . chiar dac ele îi vor ajuta s termine cursa doar cu câteva miimi de secund mai repede. experien a confirm c este mai u or pentru cel slab s îl trag jos de pe mas pe tân rul masiv. e ti spre finalul alerg rii sau te afli în tribune ca simplu spectator? Doborât de prieteni Subiect: S ne alegem prietenii cu grij Materiale necesare: O mas . Întreab tinerii. Care ar fi acestea? Cum te-ai putea disciplina s alergi mai bine. s fie o m su mai joas sau un sc unel dintre cele care exist la grupele de copii de la coala duminical . Gânde te-te acum la via a ta. Este indicat. cât de u or consider ei c îi va fi celui mai pu in musculos s îl dea jos de pe mas pe ³Hercule´? Datorit gravita iei.3) Existe anumite motive pentru care o persoan s î i fi dorit s alerge mai încet sau s fie împiedicat de tot felul de lucruri în alergarea ei i prin analogie De schimbat: 1) Ast zi se inventeaz tot felul de echipamente sportive cu scopul de a veni în sprijinul celor care particip la competi ii. Roag un tân r mai robust s se urce pe mas iar un altul cu un fizic cât mai blajin va sta lâng mas . Aceast parte cu ridicatul partenerului poate fi demonstrat dar e bine s v lua i toate m surile de precau ie împotriva accidentelor i totodat s alege i în a a fel voluntarii încât tân rul masiv s se str duiasc din r sputeri pentru a-l ridica de la podea pe cel fragil. mai repede i f r s obose ti? 2) La ce fel de ajutor te a tep i din partea celorlal i în situa ia în care te decizi serios s abandonezi toate greut ile inutile? 3) Imagineaz .i c ai putea sc pa de ni te poveri inutile care te apas greu în alergare. Totu i.

Proverbe 22:24-25. Aceast aplica ie oarecum amuzant vorbe te r spicat despre una dintre cele mai ser ioase probleme cu care ne confrunt m: cum ne alegem prietenii?!? Text Biblic: 2Corinteni 6:14-15. 3) Cum po i ine cont de aceste avertiz ri biblice i în acela i timp s ai i prieteni necre tini? 4) Ce spune Biblia despre persoanele care au rela ii de prietenie cu necre tinii? Este gre it s ne întâlnim cu necre tini? Exist situa ii în care putem s leg m prietenii cu necre tinii? Schimb ri de f cut: 1) În rela iile pe care le ai tu cu cine te identifici? Cu tân rul de pe podea sau cel de pe mas ? 2) Ai prieteni care tind s te trag în jos? Ce po i face pentru a schimba aceast situa ie? 3) Exist oameni în via a ta care prin influen a pozitiv pe care o exercit asupra ta.1) cât de dificil este s ridici pe cineva la nivelul t u chiar dac e ti mai puternic decât el 2) cât de u or este s fii dat jos în ciuda faptului c te consideri o persoan puternic . 1Corinteni 5:9-11. sau mai mul i s ridice o singur persoan de la p mânt.cu cerin a de a nu v pierde ³puterea de a s ra´? Vezi Matei 5:13. te ridic ? .ceea ce în coala voastr s-ar putea traduce printr-un ambasador al lui Cristos . S-ar putea ca tinerii s pun în discu ie i posibilitatea ca cel de pe mas s fie dat jos de mai mul i. Discu ii: 1) Este mai u or pentru un necre tin s trag un cre tin în jos decât pentru un cre tin s îl ridice pe primul la nivelul lui? 2) inând cont de faptul c nu trebuie s avem ³leg turi cu întunericul´ cum putem aduce un prieten necre tin la Cristos? Cum împ ca i cerin a de a fi ³sarea p mântului´ . Vezi de asemenea 1Corinteni 15:33.

într-o minge de tenis sau o po i înghesui pur i simplu într-o matri pentru a ob ine altceva. Arat -le c schimbând forma obiectului. Poate vei modela sigla Jocurilor Olimpice de var sau iarn . Vezi de asemenea Isaia 45:9. astfel încât noi suntem accepta i de cei din jurul nostru în m sura în care le sem n m. Isaia 64 Discu ii: 1) Care sunt câteva din formele în care tinerii se las modela i în ziua de azi. ceva pentru excursia de la sfâr itul s pt mânii. Dac nu î i place opera rezultat o po i transforma îndat într-o pl cint . Totu i Dumnezeu ne spune c nu trebuie s ne l s m modela i de lume. Alege s modelezi obiecte care au o oarecare leg tur cu evenimentele petrecute în acea s pt mân . nu modifici culoarea sau compozi ia materialului. etc. etc. ci Cuvântul S u s ne transforme tot mai mult astfel încât s ajungem s -I sem n m tot mai mult. ³Acceptabil´ înseamn ³ca mai toat lumea´. Tr im într-o cultur care încearc s ne uniformizeze. 2) De ce accept m cu atâta u urin s fim ³uniformiza i´ în matri a lumii? 3) De ce este atât de dificil s ne punem vie ile în mâinile lui Dumnezeu i s ne l s m modela i de El? . Desf urarea lec iei: La începutul lec iei petrece câteva minute ar tând cum se preg te te lutul pentru a fi modelat. cum se combin culorile i cum pot fi f cute diferite obiecte ca erpi.Jocul cu lutul Subiect: Conformismul Materiale necesare: Ni te lut i mai multe forme în care s îl modelezi. Text biblic: Romani 12:1-2. farfurii. obiecte folosite în campania electoral . Ieremia 18:1-6.

Ne-ar pl cea s credem c toate faptele noastre ne privesc personal i nu au nici o leg tur cu ceilal i i prin urmare putem face orice dorim. a eaz -l în mijlocul ei. cât mai departe. O persoan care nu r mâne fidel partenerului. Ceea ce este de men ionat i tinerii trebuie s observe e c . Un tân r care acord o mai mare aten ie discu iilor din ma in decât oselei. î i poate conduce pasagerii la moarte. dar poate aduce pe lume o fiin care s fie dezavantajat înc de la na tere. de i fructul a atins apa pe o foarte mic por iune i la mare distan . mi se potrive te mult mai bine. Cu cât mai mult ap . tu po i alege între a p c tui sau a nu p c tui. un lac. nu numai c î i pune s n tatea în pericol. A adar. lucru demonstrat prin cercurile concentrice formate. cu atât mai bine. Plângerile lui Ieremia 5:7. Dar Scriptura i via a de zi cu zi ne demonstreaz c lucrurile nu stau tocmai astfel: faptele noastre se r sfrâng asupr a celorlal i. sau dac folose ti o g leat . Dumnezeu îmi neteze te marginile astfel încât simt c noua form pe care o cap t. Discu ii: . dar dac nu ave i posibilitatea s v deplasa i la un lac. o piscin . Exod 20:5-6. I-am spus lui Dumnezeu c poate s m modeleze cum vrea dar simt c materialul meu este rigid i se las greu prelucrat. Din nefericire tu nu po i alege ca p catul t u s nu îi afecteze pe ceilal i i cu siguran consecin e vor exista. Aidoma se întâmpl i cu p catul. un bazin pentru botez sau o cad de baie. Efectul cercurilor concentrice Subiect: Consecin ele p catului Materiale necesare: Pentru a ilustra efectul cercurilor concentrice ai nevoie de un grapefruit pe care trebuie s scrii cu un marker ³P cat´ i un loc cu ap . Simt c Dumnezeu folose te circumstan ele pentru a-mi g si un loc bine determinat în planul S u.De schimbat: 1) În ce fel de form te-ai l sat modelat? 2) Cum ai descrie opera Olarului în via a ta? Deocamdat nu îl las pe Dumnezeu s îmi modeleze via a. practic tot lacul a fost afectat. O mam alcoolic influen eaz întreaga familie. Vezi de asemenea i Romani 5:12-21. e bun i o g leat ! Desf urarea lec iei: Arunc fructul în lac. Text biblic: Galateni 5:7-9.

Arat -le ce scrie pe ele. Psalm 31:48. statut social. nu poart semn tura vreunui designer celebru. F r s te vad cineva. popularitate. diferite etichete. etc. cum ar fi: prieteni. bani. 40:3. lipe te pe aceste obiecte neaprobate de serviciul Salvamar. altele ³prieteni´ i noi încerc m prea des s ne p str m la suprafa cu ajutorul acestora. a a colorate i haios cum arat . au fiecare câte un nume. Poate nu e nimic amuzant i de ga c în rela ia cu Isus. El este singurul care în furtunile vie ii ne poate ine capul deasupra apei i nu ne las s ne scufund m. Matei 14:29-32. pe eticheta aceea mic i nu prea b gat în seam : ³A nu se folosi ca i colac de salvare. r spunsul pe care suntem tenta i s îl d m este: ³E via a mea. Cât de îndrept it i se pare acest r spuns în lumina celor dezb tute mai sus. Text biblic: Psalm 20:1-9. plute. Scriptura ne spune c singurul Salvator al vie ii noastre este Isus. nu-i ca i cu o sticl de b utur ori cu un amant. Ai nevoie de asemenea i de alte obiecte plutitoare (chiar dac nu sunt aprobate). i chiar po i s -i pui o etichet cu numele Lui. Pentru a intra în subiectul lec iei spune c vesta de salvare nu este altcineva decât Isus Cristos. c lu i de mare. Unele se cheam ³bani´. 49:6. Dezv luie-le apoi c ele. Desf urarea lec iei: Cere tinerilor s umfle toate obiectele gonflabile i s spun care le place cel mai mult. fac ce vreau!´. Acest obiect nu garanteaz salvarea în caz de înec´.1) Aproape întotdeauna când un p rinte un prieten sau un pastor ne spune ³Nu po i face lucrul acesta!´. amuzant în ea. alcool. E momentul s le ar i acum vesta de salvare apr obat de salvamar i asigur -i c de i nu are nimic atr g tor. form fizic . Cum aplici aceast zical la lec ia noastr ? De schimbat: 1) Nume te câteva persoane afectate de consecin ele deciziilor tale? 2) Consideri c efectul cercurilor concentrice se aplic atât la deciziile pozitive cât i la cele negative pe care le iei? Ce ai de gând s faci s pt mâna aceasta pentru a-i surprinde i implicit afecta pl cut pe cei din jurul t u? ine capul deasupra apei Subiect: Securitatea Materiale necesare: O vest de salvare aprobat de salvamar (poate fi o vest ca acelea portocalii în form de U). cum ar fi colaci umfla i. al efectului cercurilor concentrice? 2) Se spune: ³Fructul nu cade departe de pom´. Vezi de asemenea Iov 31:24-28. etc. Toate obiectele plutitoare ar trebui s fie umflate. . dar pân la urm oamenii au nevoie de pace i siguran i El este singurul care ni le poate oferi. Isaia 31:1. este singura pe care po i s te bazezi în caz de înec.

nu te po i baza pe juc rii pentru a te p stra la suprafa ? 3) De ce st m pe gânduri atunci când trebuie s ne ag m de Cel care garanteaz salvarea? Ce face adev rata vest de salvare s fie mai pu in atr g toare decât juc riile plutitoare? 4) Care sunt lucrurile de la care ne salveaz Isus? A promis El vreodat cre tinilor ca barca lor nu va fi b tut de furtun ? De schimbat: 1) Care sunt obiectele plutitoare de care ne ag m? i îmi este greu s îmi in 2) Completeaz aceast fraz : Uneori via a este ca o furtun de n valnic capul deasupra apei.Discu ii: 1) Ce fel de ³obiecte plutitoare´ aleg oamenii din jurul t u s poarte? 2) De ce i se pare greu s ascul i de avertismentul Bibliei. dar cel pu in tiu c am« 3) Care din urm toarele afirma ii te descriu cel mai bine în momentul de fa : Simt c m scufund. / Îmi in capul deasupra apei dar numai ag ându-m de lucruri pe care nu m pot baza. / M ag de adev ratul Salvator al vie ii. Cu ajutorul unui specialist în power point (foarte mul i tineri sunt talenta i în domeniul acesta) . Pentru mai mult distrac ie ia câteva instantanee i cu picioare de animale. Picioare minunate Subiect: O pozi ie de neclintit. o c l torie cu scop i dou caracteristici ale ucenicilor lui Cristos Materiale necesare: Fotografiaz cât mai multe picioare descul e ale tinerilor din grupul t u. / M ag de adev ratul Salvator al vie ii dar nu sunt sigur c nu exist o sp rtur pe undeva i mi-e team c nu m va ine suficient de strâns în timpul furtunii. de bebelu i bebelu i. care spune c atunci când vine furtuna. / Prietenii mei se aga de mine i mi-e team c m vor trage în jos. cu papucii enormi ai unui claun i cu picioarele unui ³acrobat´ pozi ionate unul lâng altul dar în direc ii opuse.

Vezi de asemenea Psalm 119:101-105. cum ar trebui s calce? De schimbat: 1) Scrie un scurt ³jurnal de c l torie´. Text biblic: Isaia 52:7. Dac cineva din coala ta ar încerca s aib ³un mers frumos´. 56:13. îi faci pentru a. Va fi. Fermitatea i ascultarea sunt dou caracteristici cheie ale celor care au consim it s -L urmeze pe Cristos. Biblia vorbe te în nenum rate rânduri despre picioare. Discu ii: 1) Am citit în aceste pasaje despre dou mari pericole în care s-ar putea afla picioarele noastre: acela de a aluneca sau a se împiedica. Aceasta pentru c picioarele nu sunt deloc de neglijat.i înt ri mersul pe cale? 3) S p e ti sigur nu este întotdeauna u or. Psalm 40:1-2. pe care s îl prezenta la momentul potrivit. Desf urarea lec iei: Prezint imaginile i cere tinerilor s descopere cine sunt ³posesorii´ lor i eventual s voteze cele mai frumoase picioare. De fapt vorbe te despre picioare la fel de mult ca i despre inimile i ochii no tri. a lor. Care ar fi câteva obstacole de care s-ar putea împiedica picioarele tale? Dar motive de alunecare? 2) Nume te câ iva pa i practici pe care tu.realizeaz un mic montaj de« picioare. în calitate de credincios. cu siguran . Evrei 12:12-13. o scrisoare pe care s i-o adresezi i în care s te avertizezi cu privire la locurile alunecoase i zgrum uroase pe care ar trebui s le evi i Sprijin -te pe El Subiect: S ne încredem în Dumnezeu chiar în mijlocul suferin ei i al luptei . cea mai frumoas amintire cu« picioare. ele vorbesc despre dou lucruri importante cu privire la cineva: unde merge acea persoan i pe ce cale a apucato într-acolo.

. Sprijinindu-te de El. Face i rost i de un premerg tor. 1Petru 5:6-7. este singura garan ie c nu vei c dea! Text biblic: Psalm 37:23-24. d râmat sau pur i simplu i-ai pierdut echilibrul. Ce p rere ai vis a vis de aceast opinie? 3) În ce fel chiar oamenii puternici. asta ca s nu arunca i banii pe cârje. modul în care se folosesc în diferite boli. Iuda 24-25 (Acest pasaj poate constitui i rug ciunea de încheiere). Discu ii: 1) Care sunt dou calit i de baz pe care ar trebui s le întruneasc o cârj ? (Vezi Proverbe 25:19)? 2) Unii oameni consider cre tinismul o simpl abureal i tot ceea ce se spune despre Dumnezeu o« cârj pe care se sprijin doar credulii. chiar un premerg tor. dac e posibil. trage în jos sau î i pot îngreuna mersul t u pe care i-l dore ti liber i sigur 3) Î i dore ti s fii mai reluctant. Ce alte cârje folosesc oamenii pentru a se sprijini în drumul lor prin via ? Se reg sesc aceste cârje i între cele folosite deja de tine? De schimbat: 1) Pe ce te sprijini când î i dore ti s r zbe ti în via ? 2) Ce boli ale sufletului te pot ap sa.Materiale necesare: Tot felul de atele i cârje. În cazul în care nu reu i i s le împrumuta i de la vârstnicii bisericii voastre. explic pe scurt.cei care au nevoie se pot sprijini pe ele. tulbur ri de mers sau chiar la plata« injuriilor. implorând un bebelu s vi-l împrumute. s î i pui întreaga povar pe El? De ce? . Vezi de asemenea Isaia 35:3-6. siguri pe ei i în form . obosit. Toate acestea au un lucru în comun . încerca i la solduri. Desf urarea lec iei: Pe m sur ce prezin i cârjele. Biblia ne spune c Dumnezeu este singurul pe care te po i sprijini când e ti r nit. pot fi ni te ³ologi´ în sinea lor? 4) S spunem c am accepta ideea conform c reia cre tinismul ar fi o simpl cârj .

cum â ne te din ea în jeturi de un alb str lucitor. sau dac nu este posibil atunci cump r una mic . s conduc . Nimeni. Mai simplu. de interior care se a eaz de obicei pe m su e. f r s te observe nimeni. Prezint fântâna participan ilor. Fii atent ca substan a pe care o alegi drept colorant s nu p teze fântâna (încearc pu in pe dosul ei) altminteri vei produce daune celui care i-a pus-o la dispozi ie.Gata cu vorbele urâte! Subiect: Felul în care vorbim Materiale necesare: Întâi de toate ai nevoie de o persoan care s aib în proprietatea sa. sau pur i simplu s lucreze într-un magazin de produse pentru gr din rit sau o cre . arunc din ea tot felul de dejec ii. oamenii care îl ascult se simt deruta i. i n-ar fi prea elegant din partea ta. invit un doritor s guste. Biblia ne înva c Dumnezeu ia vorbele noastre în serios. nu poate fi împrosp tat i revigorat de o vorbire trivial i nelalocul ei. dar absolut nimeni. ine aceast lec ie într-o cas care are o astfel de fântân . . Folose te-te de aceast cuno tin pentru a împrumuta o fântân artezian . Desf urarea lec iei: Arat tinerilor fântâna în toat grandoarea ei. E ca i când o fântân artezian în loc s pompeze ap curat . Când din gura unui cre tin ies vorbe licen ioase i nepotrivite. Începe lec ia cu fântâna din care â ne te lapte i fii preg tit ca la momentul oportun s adaugi în lapte ciocolat cald sau orice alt lichid colorat care ar face laptele alb imaculat de la început s par murdar i spumos. adaug pu in ciocolat cald i. bag-o în priz i las-o conectat pe tot parcursul lec iei. lapte i cere unui voluntar s se ³adape´ pu in din ea. desigur. S-ar putea s fii singurul curajos« Apoi.

Aidoma i în Biblie se spune în nenum rate rânduri: ³Aici e poarta i aici sunt grani ele depinde de tine dac sari gardul´. ele te avertizeaz c urmeaz ceva. Când Biblia interzice adulterul. nu anuleaz restric ia. Desf urarea lec iei: Dumnezeu ne pune la dispozi ie în Scriptur . un semn pentru intersec ie. Cedeaz trecerea. Principiile sunt ca semnele de circula ie. avertizare i cedeaz trecere. Dac nu ii cont de precept ri ti s pl te ti cu vârf i îndesat.i spun exact ce s faci. s-ar putea s ai un pre de pl tit.i spune . pe care s scrii: ³Adulterul interzis´ sau un semn de cedeaz trecerea pe care s scrii ³Nu pune piedici pe calea altor cre tini´ (Romani 14:13). dou tipuri de indicatoare . Încalci acest precept. Aten ie.precepte i principii. Semnul r mâne acolo. ³Limitare de vitez ´ sau un semn ³Intrarea interzis ´. Când Biblia î i spune ³Nu te opri pe calea celor r i´ nu. e frumoas i te întâlne ti cu ea de cel pu in cinci luni. Po i de asemenea s construie ti indicatoare originale. ³Stop´. Intersec ie Subiect: S lu m deciziilor corecte Materiale necesare: Dou semne de circula ie: ³Stop´. dar nu. Tot la fel cele zece porunci sunt precepte.Text biblic: Iacov 3:7-12. Nu înseamn 40 km/h doar în cazul în care nu te gr be ti« Desigur. faptul c tu conduci cu mai mul i kilometri pe or . Matei 12:33-37 Discu ii: 1) De ce crezi c Dumnezeu ne ia vorbele în serios? 2) Ce fel de vorbe pot întina fântâna noastr ? 3) Care sunt câ iva pa i practici prin care cineva poate s înve e s î i controleze felul în care vorbe te? De schimbat: 1) Ce cred prietenii vo tri despre voi când aud cum vorbi i? Ce prezum ii pot face ei cu privire la sursa vorbirii voastre? 2) Ce face ca fântâna din care ies vorbele voastre s fie întinat ? Stop. ³Limitare de vitez ´ i ³Intrarea interzis ´ fac parte din precepte. Po i procura aceste semne de la un instructor auto sau de la Poli ia circula iei. Acestea definesc în mod specific porunci cu privire la ceea ce trebuie s facem sau s nu facem. ea nu se refer : Nu p c tui decât dac e ti îndr gostit de ea. Când un semn indic ³40 km/h´ spune exact care este viteza maxim admis .

iarb proasp t cosit . controversele. pâine pr jit . ciocolata). trebuie s le evi i. dac te-ai hot rî s tr ie ti c l uzit de principiile Scripturii? Nasul t u simte Subiect: Aroma lui Cristos Materiale necesare: Mai multe obiecte cu mirosuri intense i distincte. motorin . lumân ri parfumate. o cutie de brânz . mâncare alterat . parfum. 9-12. Text biblic: Psalm 119:4. etc. cafea. past de din i. lo iune dup ras. Noi trebuie s decidem cum s aplic m acest principiu. 15. 66 Discu ii: 1) Ce alte exemple de precepte biblice î i vin în minte? 2) Cite te i afi eaz urm toarele versete. cum ar fi: un deodorant.exact ce trebuie s ocole ti (siteurile pornografice. Desf urarea lec iei: . Cere-le tinerilor s 1) descopere principiul care se desprinde din verset 2) s exemplifice practic. ciorapi murdari. cum acest principiu se poate aplica în via a de zi cu zi: Romani 14:13-18 / 1Corinteni 6:19-20 / 1Timotei 4:12 / Filipeni 4:8 / 2Corinteni 6:14-18 3) De ce Dumnezeu ne-a dat atât precepte cât i principii? De ce crezi c avem nevoie de amândou ? De schimbat: 1. Care este p catul pe care trebuie s începi s -l prive ti cu toat responsabilitatea? Cel care încalc un precept sau un principiu? 2) Care consideri c sunt principiile cele mai importante pentru c l toria ta spiritual ? 3) Cum ar ar ta via a ta în s pt mâna care urmeaz . dar î i las de în eles c oricare ar fi acestea.

rela ia pe care o avem cu Cristos. Aceast arom a noastr îi va conduce pe cei fl mânzi la mântuire. un desert. pl cute sau resping toare. ap de colonie.i ascunde mirosul natural al corpului. Mirosurile pot fi subtile sau pregnante. nu cred c cineva m poate mirosi. Mirosul ³vorbe te´ despre lucrurile dimprejur« o camer . avem o arom aparte care le deconspir celor din preajm . Când. a a cum mirosul unei fripturi apetisante sau al unei pl cinte delicioase venind dinspre buc t rie. fiindu. Poate fi un exerci iu amuzant. un trup transpirat i ne las cu anumite impresii. cre tinii. to i se in de nas (de exemplu 2Corinteni 2:17)? Schimb ri: 1) Multe persoane folosesc deodorante. ne conduce înspre acolo.Cere-le câtorva tineri lega i la ochi s identifice produsul dup mirosul pe care îl are. spiritual vorbind? 2) Crezi c cei mai mul i oameni consider aroma cre tinilor ca fiind una pl cut sau dimpotriv ? De ce? 3) De ce crezi c uneori când cre tinii intr într-o înc pere. Pu in s rat Ment proasp t De cele mai multe ori foarte pronun at Unind punctele . parfumuri pentru a.i team c cei din jurul t u ar putea mirosi c e ti cre tin. Text biblic: 2Corinteni 2:14-15 Discu ii: 1) Cum ar trebui un cre tin s miroase. Apostolul Pavel ne aminte te c noi. ai încercat s î i camuflezi aceast arom ? 2) Care din urm toarele afirma ii exprim cel mai bine aroma ta? Sincer.

Nu întotdeauna vezi cu claritate unde te conduce Dumnezeu« Uneori z re ti doar o parte a picturii. mâine pu in pân la cap t? (De exemplu Evrei 11-3). (Pe m sur ce explici lec ia. niciodat nu vei vedea imaginea final . pân la ultimul. 2) Ce se întâmpl cu imaginea când începi s nu mai ii cont de regula dup care trebuie s une ti punctele i o faci la întâmplare? Schimb ri: 1) Ce probleme te-au f cut s te îndoie ti de faptul c Dumnezeu i-a desenat tabloul vie ii tale? Î i pare c lipsesc unele numere? C punctele sunt prea vag marcate? E prea greu? 2) Vezi foarte bine punctele dar i-ai pierdut interesul în a le mai uni deoarece i se pare f r sens imaginea pe care ai ob inut-o pân acum? 3) Ai trecut recent printr-o situa ie în care a trebuit s crezi în inima lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte. Începi prin a crede c exist o imagine chiar dac nu ai habar cum va ar ta ea. te c l uze te s îl desenezi azi pu in. Text biblic: Evrei 11:1-6 Discu ii: 1) Po i crede c Dumnezeu care a imaginat tabloul vie ii tale. Credin a este când crezi în inima lui Dumnezeu. Dac ai refuza s faci acest lucru sau la un moment dat te-ai r zgândi i nu ai mai continua s desenezi. E ti convins c un artist a încifrat un desen. continu s une ti punctele în vederea ob inerii imaginii finale). chiar dac nu i-ai pus degetul în palmele Lui? I-a i câteva momente chiar acum i mul ume te-I lui Dumnezeu pentru c El este Suveranul i Marele Arhitect al vie ii tale.Subiect: Credin a Materiale necesare: un puzzle cu puncte Desf urarea lec iei: S une ti punctele unui puzzle este un veritabil exerci iu de credin . nu po i vedea tabloul dar tii c el este acolo. Tot a stfel este i cu credin a ta în Dumnezeu. chiar când nu-i sim i urmele din palme. care i se va revela pe m sur ce vei continua s une ti punctele. .

n-am prea udat-o în ultima vreme. împreun cu sfaturile i încuraj rile tale pentru a pune bazele unui drum spiritual solid. Deuteronom 32:2. Baloane de s pun Subiect: Preocupa i de valorile lumii . demult. verzi i luxuriante sau uscate i buruienoase. una cu vegeta ie luxuriant de o parte i de alta (po i folosi ghivece cu flori. Vie ile noastre pot fi proaspete. diferite ornamente specifice) iar cealalt o potec plin de buruieni i brusturi. Vezi de asemenea 2 Împ ra i 19:26. Text biblic: Marcu 4:1-20. Biblia ne compar cu o iarb gras . C rarea?!? Nici n-o pot z ri de buruieni« Am plantat-o odat . uscat i neîngrijit . Isaia 37:27 Discu ii: 1) Cum po i avea grij de c rarea ta spiritual ? 2) Nume te câteva motive din cauza c rora s mân a Cuvântului nu încol e te i nu aduce rod în via a ta? Schimb ri: 1) Ce ar putea îngreuna ca s mân a spiritual s se dezvolte în via a ta? 2) Ce e ti dispus s faci pentru a î i între ine c rarea spiritual pe care umbli? 3) Cum ai descrie c rarea ta spiritual ? C rarea mea? Este verde i înfloritoare Ei bine. dar s mân a n-a putut s creasc pentru c oamenii au c lcat-o în picioare« Bonus: Pentru a face aceast lec ie mai memorabil . în func ie de grija pe care o acord m aspectului c r rii pe care umbl m. Diferen a o facem noi.Cu grij pe c rarea spiritual Subiect: Mereu proaspe i spiritual Materiale necesare: Folosind o s p lig de gradin construie te dou alei. ce s zic. ofer fiec rui participant o pung de p mânt sau pache ele cu semin e de flori. of. C rarea mea este uscat .

dragoste. când în sfâr it crezi c i-ai împlinit toate visele. bog ie« O vreme acest tablou s-ar putea s î i par foarte real. Fie c încerci s ii un balona în podul palmei. Iacov 4:13-14. de i diferite. Infinit mai mult! Text biblic: 1Ioan 2:15-17. str vezii. nici lucrurile din ea´? 4) Ce în elege i prin ³c uta i mai întâi Schimb ri: 1) Ce ³balona e de s pun´ vânezi? 2) Completeaz aceast fraz : ³Eu caut în primul i primul rând «««««««««. dar mai devreme sau mai târziu. Marcu 8:34-38. (în special versetul 35). balona ele încep pe rând poc! poc! s se sparg . de diferite forme i m rimi. dar de cele mai multe ori mult prea devreme. Desf urarea lec iei: În timp ce sufli cu baloane de s pun peste cei de fa . fericire. cu tot ce are ea de oferit . unduind distractiv deasupra noastr . el. Oricine se poate juca cu baloane de s pun! Dar dac le privi i mai bine pute i observa c . atrage-le aten ia la cât de fascinante sunt acestea la privit: delicate. mai devreme sau mai târziu. Discu ii: 1) Ce fel de ³balona e de s pun´ urm resc colegii t i de coal ? 2) Ce face ca aceste balona e s par atât de fascinante? 3) La ce s-a referit Ioan când a scris: ³nu iubi i lumea. Acesta este primul lucru pe care trebuie s îl avem în vedere. Prin fa a ta se perind zilnic tabloul fascinant al lumii. dar degeaba. ai ceea ce i-ai dorit. toate au în comun un singur lucru: dup o vreme. dar Împ r ia lui Dumnezeu este ve nic . . Toate celelalte trec. Încerci s le aduni în mâinile tale. Ea dureaz mai mult decât Beatles-ii.´. e ti ceea ce ai visat. se sparg. poc! Se va sparge. Vezi de asemenea Matei 6:3133.Materiale necesare: câteva sticlu e cu baloane de s pun. fie c îl la i s zboare liber. În primul i primul rând Biblia ne înva : c uta i mai întâi împ r ia lui Dumnezeu.

sau un fir de la pulover se destram .Reflectând la« reflec ii Subiect: S ne vedem a a cum suntem în realitate Materiale necesare: O oglind Desf urarea lec iei: Când te prive ti în oglind i observi c i-a r mas mâncare între din i sau ai fermoarul descheiat. cu siguran iei imediat o m sur pentru a îndrepta aceste lucruri. sau ai un bilet pe spate pe care scrie ³Domni or de onoare´? 2) Se poate s nu te vezi deloc cu toate c ai o oglind chiar în fa a ta? 3) Care sunt câteva motive pentru care oamenii evit s se priveasc în oglind ? Schimb ri: 1) Din ce motive evi i s te prive ti în oglinda Scripturii? 2) Ce este mai important pentru tine: cum te v d oamenii sau cum te vede Dumnezeu? 3) Petreci mai mult timp uitându-te în oglinda de pe perete sau în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu? . î i curge nasul. Toate acestea. ai transpirat sub bra sau. Scriptura este o oglind pentru tine.i trec neobservate datorit oglinzii care te arat a a cum te v d ceilal i. mai r u. nu. sau multe alte gafe. Text biblic: Iacov 1:22-25 Discu ii: 1) i s-a întâmplat vreodat s te plimbi mult i bine pe coridoarele colii pân când cineva s te aten ioneze c i s-a lipit o bucat de hârtie igienic de pantof. Ea te ajut s te vezi exact a a cum te vede Dumnezeu i s îndrep i ceea ce nu este în regul .

o pereche de pantofi scâlcia i. Pantofii demoda i .voi intra în ³vie´ mai târziu. dar e doar pentru duminic sau cel mult pentru câteva ocazii speciale. Discu ii: 1) Care dintre pantofi considera i c sunt cei mai reprezentativi pentru grupul nostru? 2) Ce pantofi ai alege pentru a umbla ³smerit cu Dumnezeul t u´? Schimb ri: Care pantofi exprim în momentul de fa cel mai bine umblarea ta cu Cristos? .cu cât sunt mai ciuda i cu atât mai bine! Ai grij s nu lipseasc cizmele de lucru. cu cât mai multe g uri în talp . Pantofii de alergat: simt ajutorul lui Dumnezeu în alergarea mea.În papucii potrivi i Subiect: Umblând zilnic cu Cristos Materiale necesare: pantofi de toate modelele. Coloseni 2:6-7.nu-mi pas de rela ia mea cu Dumnezeu sau de starea sufletului meu. am nevoie de o schimbare radical . papucii de cas .am umblat destul în ei.pe dinafar am o credin de invidiat. o pereche de teni i. dar sunt prea lene pentru a-l respecta. Desf urarea lec iei: La momentul potrivit prezint perechile de pantofi una câte una. m rimile i culorile . Papucii de casa . explicând cum pot acestea s ne fac s în elegem mai bine unde ne afl m noi în c l toria noastr cu Cristos prin via . ni te pantofi foarte demoda i i în sfâr it. Pantofii g uri i . o pereche de pantofi foarte elegan i.mi-am luat un angajament fa de Cristos. dup ce îmi voi realiza toate obiectivele pe care mi le-am propus în via a aceasta. Pantofii elegan i . Text biblic: Mica 6:8. Vezi de asemenea Efeseni 6:14-15. Cizmele de lucru . str lucitoare.

nervi. 1. Nu uita totodat s le pui la dispozi ie câte un sac menajer. Text Biblic: Efeseni 4:26-27. o sticl de doi litri de 7Up. bicarbonat. inând-o în tine i negând c ar exista.Ce arde în inim . îngroap totul în untrul lor. Acesta nu este un sfat. Cum procedezi când te mânii? Felul în care î i confrun i acest sentiment de mânie. dai ocazie diavolului s te foloseasc ? 3) De ce l s m soarele s apun peste mânia noastr ? 4) Cum ne rezolv m conflictele cu prietenii. Spune-le tinerilor ca la momentul indicat de tine s ia bicarbonatul în gur i s bea 7Up. fii calm!´. Discu ii: 1) ³Mânia i-v i nu p c tui i´ le scria apostolul Pavel credincio ilor din Efes. ceart i înc ierare i tot ceea ce poate fi mai r u. f r s le l s m un gust amar în gur ? Schimb ri: A i auzit ³Nu te enerva. altminteri vor exploda. ur . sufer în t cere sau chiar renun la grup. îi d diavolului ocazia s câ tige teren în fiin a ta? . în loc s se enerveze î i fac al i prieteni. 31-32. e o porunc ! Dar cum putem s ne mâniem f r s p c tuim? 2) În ce fel refuzând s î i mânia. pentru c altminteri ea va fierbe i va spumega în inima noastr iar noi vom împro ca am r ciune. f r s împroa te peste tot cu el?! Scriptura ne îndeamn s sc p m cât mai repede de mânie. Desf urarea lec iei: Invit voluntarii în fa i cere fiec ruia s in într-o mân lingura de bicarbonat iar în cealalt paharul cu suc. astfel încât ceea ce urmeaz s se întâmple. s nu ³inunde´ chiar toat înc perea. Privi i-i! Cine reu e te s in cel mai mult în gur acest ³cocktail-bomb ´. dar f r s înghit nimic. Unii dintre noi nu se enerveaz . fumeg în gur ! Subiect: Mânia Materiale necesare: patru voluntari. patru pahare curate i patru pungi menajere.

i nedezlipindu. Dar oferii care atunci când conduc se uit doar în oglinda retrovizoare.2) Exist în momentul de fa o persoan pe care e ti mânios? Scrie-i o scrisoare chiar acum sau sun -l la telefon. ca pe o lec ie din care s tragi înv minte solide pentru viitor. Un ofer care e atent doar la ma inile din spate. purta i o discu ie. cu p r ile lui bune sau mai pu in bune.i ochii de pe oglinda retrovizoare. Discu ii: 1) În ce fel privitul în oglinda retrovizoare ajut oferii s conduc mult mai prudent? 2) Este cineva printre voi c ruia i s-a întâmplat ca fiind foarte concentrat la ma inile din spate. pentru care noi privim în trecut? . Dar s î i a inte ti privirea numai la trecutul t u este o prostie! Când ne concentr m numai pe ceea ce am fost. pierdem inta înspre care ne îndrept m. se va trezi curând cu botul ma inii în cea din fa « Înceta i s mai tr i i în trecut! Tr i i în prezent i privi i spre viitor! Text biblic: Filipeni 3:13b. ascult -o i pe a lui i caut s nu apun soarele peste mânia ta« TR IND ÎN OGLINDA RETROVIZOARE Subiect: Regretul Materiale necesare: O oglind retrovizoare Desf urarea lec iei: oferii profesioni ti au mereu privirea pe oglinda retrovizoare când conduc. s-ar putea s nu« z boveasc prea mult pe osea. poate s ne ajute în via ? Cum ne poate d una? 4) Care sunt câteva motive. era cât pe ce s intre în ma ina din fa ? 3) Cum privitul înapoi. bune sau rele. dureroase. Nu este r u s privim la trecutul cuiva! Dumnezeu î i poate folosi trecutul. spune-i p rerea ta. pl cute sau dimpotriv . Luca 9:59-62. la trecutul nostru.

ca ei s descopere cât de delicioase sunt. Dac vrei po i organiza un ³regal´ mai neobi nuit de fructe. unul câte unul i cere-le s î i spun care arat . care ar fi aceasta? Ce trebuie s faci pentru a reu i s te concentrezi mai mult pe ceea ce vei fi. patru fructe Desf urarea lec iei: Prezint tinerilor fructele. Iacov 2:1-9 Discu ii: 1)De ca pare un kiwi atât de neatr g tor? 2)Care sunt câteva din criteriile dup care îi judec m pe ceilal i? 3)Care ar fi câ iva oameni-kiwi ai societ ii noastre? Dar în coala voastr ? . f r a ne îngropa pe noi? Aplica ii: 1) Ce imagini din ³oglinda retrovizoare´ te împiedic de a trece mai departe? 2) Ce faci cu partea întunecat i dureroas a trecutului t u? 3) Pe unele oglinzi retrovizoare se poate citi. aspru. cel mai bine. f r miros« Serve te-i apoi cu felii din acest fruct. cum majoritatea vor observa. u or oxidate sau decojite. Este. Asemenea unui kiwi. unele pot fi alese inten ionat de calitatea a doua. pe care s îl treac din mân în mân . etc.5) Apostolul Pavel ne îndeamn « ³uitând ce este în urm ´« Cât de realist este acest fapt? 6) Cum ne putem îngropa trecutul. de cele mai multe ori. ceea ce vedem în exterior nu corespunde cu interiorul. decât pe ceea ce ai fost? NU JUDECA UN KIWI DUP Frumuse ea interioar i cea exterioar NU JUDECA UN KIWI DUP COAJA SA Subiect: Frumuse ea interioar i cea exterioar COAJA SA Materiale necesare: un kiwi i alte trei. dup p rerea lor.´ Dac ar fi s scrii o aten ionare pe oglinda retrovizoare a vie ii tale. p ros. Întreab -i care cred c este fructul cel mai resping tor. mirosul. ³Aten ie! Obiectele pot p rea mai aproape decât sunt în realitate. s îi aprecieze coaja. În acela i timp ofer -le un kiwi. Text biblic: 1Samuel 16:6-7.

datorit aparen elor ei de om aspru i resping tor? LUMIN ÎN ÎNTUNERIC Încurajare. Cuvântul lui dumnezeu spune c lumea este plin de întuneric (vezi Efeseni 4:17-19). aprinzând lumini i rostind cuvinte de încurajare unii c tre al ii. Instruie te-i s introduc în gaura din mijlocul farfuriei cap tul de jos al lumân rii i s o in astfel în mân . Trupul lui Cristos. ofer -le câte o farfurie de carton i câte o lumânare. este s ne încuraj m unii pe al ii´. Oriunde te-ai uita se pare c z re ti oameni care i-au pierdut n dejdea. Cite te Evrei 10:24-25 i spune: ³Ast zi noi vom împlini acest verset. Un mijloc prin care putem insufla speran lumii. aducând speran .´ . A eza iv cu to ii în cerc. despre felul în care putem influen a vie ile celor din jurul nostru i despre modul în care încuraj rile pot aduce mai mult din lumina lui Dumnezeu în aceast lume. Spune ceva de genul: ³Tr im într-o lume f r prea mult speran . cu obiecte.4)În ce const frumuse ea (gustul deosebit al fructului în ciuda aspectului s u rugos) unui om în ochii lui Dumnezeu? Aplica ii: 1)În ce grup de oameni e ti tentat s î i sco i în eviden mai mult aspectul exterior i aparen ele? 2)Care ar fi câteva din ³calit ile-kiwi´ ale tale pe care dore ti s le cultivi mai mult pentru a putea fi folosit într-o m sur mai mare de c tre Dumnezeu? 3)Ce ai de gând s faci în s pt mâna aceasta pentru a p trunde în interiorul unei persoane pe care pân în acest moment ai evitat-o. preg te te urm toarele lucruri: * lumân ri (câte una pentru fiecare membru al grupului) * farfurii mici de carton. Chemarea noastr de cre tini este s str lucim în mijlocul acestei lumi întunecare. având câte o gaur la mijloc chibrite Pe m sur ce membrii grupului sosesc. puterea cuvintelor LUMIN ÎN ÎNTUNERIC Aceasta este o lec ie deosebit . Înainte de începerea întâlnirii.

Încurajare. implic -i i pe tineri în construirea lor. Înainte de întâlnire. Ad uga i orice idee creativ . puterea cuvintelor SEMNE PE DRUMUL VIE II Sensul vie ii. Ea va proceda apoi la fel cu o alt persoan din grup. Spune: ³Într-un sens foarte concret.´ Spune-le tinerilor c pot s . ar trebui s verifici dotarea contra incendiilor i ie irile de siguran . Efeseni 4:29-32. Când acest lucru a fost realizat. Un cuvânt de aten ionare: înainte de a desf ura aceast activitate în interiorul unei cl diri. Cere-le tuturor s se ridice în picioare i s stea în cerc. îndreapt -te spre ea i adreseaz -i un cuvânt de încurajare în timp ce îi aprinzi lumânarea. precum i stadiul rela iei cu Dumnezeu? Iat o modalitate creativ de a-i face s gândeasc i s vorbeasc . 12:34-37. Petrece i pu in timp discutând despre puterea pe care o au încuraj rile în vie ile noastre. i aprinde i lumina înainte de a continua. construie te din hârtie sau din carton. Evrei 10:24-25.lumina în întreaga înc pere. rela ia cu Dumnezeu SEMNE PE DRUMUL VIE II Cau i o modalitate de a-i determina pe tinerii t i s evalueze evenimentele care au loc în via a lor. transmi ând puterea încuraj rii. ca o aducere aminte a faptului c pot fi lumini în lumea aceasta. la fel ca i aprinderea unei lumini într-o înc pere întunecat . Ioan 13:34-35. Trupul lui Cristos. Dac este posibil. 5:8-9. apoi stinge luminile din înc pere. f o observa ie referitoare c o singur lumânare a adus în cele din urm . Cere -le tinerilor s sufle în lumân ri. Baza biblic Proverbe 18:21. autoevaluare. Revede i Evrei 10:24-25. urm toarele semne de circula ie.Aprinde lumânarea ta. Matei 5:14-16. Continua i pân când lumân rile tuturor sunt aprinse. Alege o persoan din grup. când îi încuraj m pe cei din jurul nostru.i p streze lumân rile. iar apoi citi i Ioan 13:34-35. noi suntem lumini într-o lume cufundat în întuneric. Probabil vei dori s închei acest timp de încurajare cântând o cântec de laud sau petrecând un timp de rug ciune. Astfel ar t m c suntem urma i ai lui Cristos.

autoevaluare. Filipeni 1:6 Subiecte posibile: Sensul vie ii. Proverbe 3:5-6. La începutul mesajului t u. i de a vedea în ce mod î i apreciaz rela iile lor cu Dumnezeu. Cere câtorva voluntari s explice alegerea f cut . Aceast lec ie cu obiecte î i ofer posibilitatea de a-i cunoa te mai bine pe tinerii t i.pentru a face semnele s par cât mai autentice (ai putea încerca s procuri postere cu semne de circula ie de la o coal de oferi). 14:15. Drum în lucru Ocoli i Zon expus intemperiilor Curb periculoas Drum alunecos Aten ie Intra i pe propia r spundere Drum deteriorat Limita de vitez Acorda i prioritate Stop Orice alt semn care î i vine în minte Aranjeaz semnele de circula ie în interiorul clasei voastre. ci las -i pe ei s g seasc în elesuri i semnifica ii care s se aplice vie ii lor i stadiului rela iei cu Dumnezeu. Baza biblic Psalm 138:8. cere-le tinerilor s se a eze sub semnul care reprezint cel mai bine via a i rela ia lor cu Dumnezeu în aceste zile. rela ia cu Dumnezeu . Nu da nici o defini ie semnelor. Matei 7:13.

muzic vulgar . Analizeaz urm toarele paralele: Ceea ce pui în mintea ta va afecta ceea ce vei da în afar . vorbe te despre gunoiul pe care îl l s m uneori s p trund în mintea noastr : pornografie. integritate. tot ce este vrednic de iubit.shakeul de ciocolat . tot ce este vrednic de cinste. Când ai terminat de preg tit ³cocteiul´. Ceea ce pui în mintea ta va ie i în afar în cele din urm i va afecta modul în care ceilal i te v d. lapte i siropul de ciocolat . Înainte de întâlnire va trebui s î i procuri urm toarele lucruri: * mixer (cu prelungitor dac e nevoie) * înghe at de vanilie * sirop de ciocolat * lapte * o lingur mare * spanac g tit * pahare de plastic sau hârtie * ketchup i orice fel de sosuri care î i vin în minte A eaz mixerul pe o suprafa plan . etc.Toarn compozi ia în câteva pahare i ofer -le unor tineri din grup. Pentru prima parte preg te te un shake de ciocolat . preg te te un shake din înghe at de vanilie. tot ce este curat. laptele i siropul de ciocolat . . Ilustra ia care urmeaz are dou p r i. Pe m sur ce le adaugi în mixer. (Aminti i-v c nimeni nu a vrut s serveasc cea de-a doua b utur !) Discuta i Filipeni 4:8 i lucrurile cu care avem nevoie s ne umplem mintea: tot ce este adev rat. tot ce este drept. Vorbi i despre ingredientele pe care le-a i amestecat pentru a ob ine b utura respectiv . tot ce este vrednic de primit. Începe prin a vorbi despre lucrurile pe care le l s m s p trund în mintea noastr i modul în care ele ne afecteaz .METANOIA Cur ie. Componentele delicioase au determinat în mod direct gustul a ceea ce arezultat. întreab dac este cineva care dore te s serveasc pu in. efectele a ceea ce punem în mintea noastr . METANOIA Iat mai jos o modalitate extraordinar de a vizualiza ideea. orice fapt bun i orice laud . ³ce-i înl untru. filme oribile. precum i a principiului din filipeni 4:8. amestecând cu mixerul înghe ata de vanilie. e i în afar ´. Pentru cea de -a doua parte a ilustra iei. dar adaug apoi i restul ingredientelor pe care le-ai preg tit.

Filipeni 4:8. fie ele bune sau rele (vezi Matei 12:34-37). Fie c dezvol i discu ia pentru fiecare obiect în parte. plin cu murd rii (cu cât este mai murdar i mai urât mirositor. întreab grupul: ³În ce fel fiecare din aceste obiecte reprezint cuvintele pe care le spunem?´ Las -le tinerilor la dispozi ie câteva minute pentru a r spunde. Pe m sur ce prezin i obiectele. Cere-le s î i dea r spunsuri clare i s le sus in cu exemple din Biblie. sau pot s descopere ceea ce este în interiorul lor. Oglinda . apoi oglinda i în cele din urm cadoul frumos ambalat. integritate. va trebui s î i procuri urm toarele obiecte: * un co de gunoi. Cuvintele noastre pot reflecta ceea ce Dumnezeu crede despre o persoan . 5:4). chiar dac ei nu v d aceasta. Cuvintele pe care le rostim pot fi nefolositoare în sus inerea altora. asigur -te doar c urm toarele idei au fost explicate clar: Co ul de gunoi . Romani 12:1-2.uneori cuvintele noastre sunt murdare exact ca i acest mizer co de gunoi. VORBELE MELE: ZIDESC SAU D RÂM ? Puterea cuvântului rostit. cu atât mai bine) * o oglind * un cadou frumos ambalat Arat grupului co ul de gunoi. Evrei 4:12. nimeni nu vrea s ne stea în preajm . pentru a putea p trunde în profunzimea problemei. Înaintea de întâlnirea cu grupul. folose te aceast lec ie cu obiecte ca introducere sau antrenare a discu iei. efectele a ceea ce punem în mintea noastr . fie c ve i vorbi la sfâr it despre toate trei.Cuvintele . Ceea ce noi vorbim reflect nivelul rela iei noastre cu Dumnezeu. Cadoul.21 Subiecte posibile: Cur ie.Baza biblic Proverbe 4: 23-27. limba VORBELE MELE: ZIDESC SAU D RÂM ? Urm toarea dat când vei dori s prezin i un mesaj despre cuvintele pe care le spunem. Iacov 1:14-15.Cuvintele noastre sunt reflec ia inimilor noastre. exact la fel cum acest gunoi (vezi Efeseni 4:29. înainte de a trece mai departe cu lec ia ta.

Subiecte posibile: Puterea cuvântului rostit. limba CARE ESTE TEMELIA TA? Cl dindu.noastre pot fi un dar de încurajare în vie ile altora. Adaug i tu câteva r spunsuri pe m sur ce extragi cuburi de la temelia turnului. 3:1-12. 5:4. 10:24-25. Efeseni 2:19-22. cuvintele noastre pot fi comori valoroase pentru inimile lor. Înainte de întâlnire procur un joc Lego i cl de te un turn din el. Cuvintele noastre pot aduce zâmbet i înseninare în via a cuiva. Coloseni 3:8. Continu mesajul sau studiul. scoate un cub din temelia turnului i fixeaz -l pe vârful acestuia. Ai putea chiar s ceri ca aceast opera iune s fie executat direct de cei care dau r spunsurile. Psalm 127:1. Dup fiecare r spuns pe care îl prime ti. . cre terea spiritual . 1Petru 2:4-8 Subiecte posibile: Cl dindu. maturizarea spiritual .i via a pe temelia puternic a lui Cristos. Încuraj rile noastre sunt darul lui Dumnezeu pentru semenii no tri (vezi Evrei 10:24-25) Baza biblic Proverbe 18:21. discutând despre urm toarele lucruri: De ce temeliile puse de oameni sunt atât de nesigure? Ce face ca temelia unei vie i s fie puternic sau slab ? De ce are nevoie o cl dire cu o funda ie instabil ? Cum poate fi reparat o cl dire cu o funda ie nesigur ? Cum se poate construi o temelie sigur i solid prin Isus Cristos? Care sunt echipamentele i uneltele de care avem nevoie pentru a construi o temelie puternic ? Baza biblic Iosua 1:7-9.26. lucruri pe care le vor p stra cu grij acolo. Matei 7:24-27. cre terea spiritual .18. Iacov 1:19-21. 15:10-11. maturizarea spiritual . Luca 6:46-49. 1Corinteni 3:10-17. În cele din urm acesta se va pr bu i datorit bazei de sus inere mult prea îngust . Evrei 3:12-13. Luca 6:43-45. Exact a a cum oamenii pre uiesc anumite daruri. Începe cu urm toarea întrebare: ³Care sunt câteva temelii nesigure pe care oamenii î i cl desc vie ile?´ Permite grupului s r spund . CARE ESTE TEMELIA TA? Vom prezenta mai jos o modalitate extraordinar de a ilustra în mod vizual pilda în eleptului i a nebunului din Matei 7:24-27. Ioan 14:21.i via a pe temelia puternic a lui Cristos. apoi a eaz -l pe o suprafa plan . Efeseni 4:29. Matei 12:34-37. pentru vremurile de dezn dejde i singur tate.

ele r mân total nefolositoare. puterea Lui nu poate fi eliberat i func ional . La fel este i cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta presupune s îl deschizi.i aplica scopul. dac este aplicat corect i la fel este i cu Cuvântul lui Dumnezeu. dar cel mai important. Cuvântul lui Dumnezeu este viu i lucr tor i î i poate schimba via a. dar pentru a beneficia de puterea lui. El are puterea de a. dar atâta timp cât st nedeschis.i transforma via a. Spune ceva de genul: ³Acest s pun are puterea s te cur easc i s îndep rteze murd ria de pe corpul t u. S PUNUL I CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU Urm toarea dat când va trebui s vorbe ti despre aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu în via a noastr . Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere i schimb tor de vie i. s îl folose ti în via a ta. s îl cite ti. În interiorul acestui ambalaj exist un amestec de substan e chimice care au capacitatea de a cur a.i din timp: * un s pun sigilat în ambalajul original Ridic în v zul tuturor s punul ambalat. este nevoie s -l scot din ambalajul s u i s mi-l aplic pe corp. Pentru ca puterea acestui s pun s fie eliberat i s -mi poat elibera corpul. trebuie aplicat. Întreab : ³În ce fel se aseam n Cuvântul lui Dumnezeu cu acest s pun?´ Permite câteva minute pentru ca membrii grupului s vin cu sugestii. dar atâta timp cât ele r mân închise în interiorul cutiei. Are puterea de a o schimba în totalitate.S PUNUL I CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU Aplicând Cuvântul lui Dumnezeu la via a de zi cu zi. folose te aceast lec ie cu subiecte. Procur . S punul este credincios în a. Baza biblic .

explicându-le fiecare pas i importan a fiec rui ingredient în acest proces. 15:9-11. Întreab grupul care sunt lucr rile de care are nevoie o plant pentru a se dezvolta normal. începe s pui p mântul în ghiveci i s plantezi în el planta. Romani 15:4. crescând în rela ia cu Cristos. 97. Proverbe 8:32-35. 17:16-17. Iacov 1:22-25. Pe m sur ce ei discut ceea ce face ca o plant s creasc . Psalm 1. Ioan 1:1. 105-112. Vorbe te despre urm toarele lucruri: . Începe prin a ar ta asem narea dintre plante i via a de cre tin .de exemplu: îl primim pe Cristos în via a noastr i ne începem c l toria ca mici semin e. 2Timotei 3:14-17. 119:9-16. Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere i schimb tor de vie i. 1Petru 2:2 Subiecte posibile: Aplicând Cuvântul lui Dumnezeu la via a de zi cu zi.Iosua 1:7-8. dar pentru a continua umblarea noastr m cu Cristos avem nevoie s cre tem. m nu i i or (pentru efectul ³dramatic´!). care vor cre te pentru a se transforma în plante. cre terea în credin A FI UN FICUS PENTRU DUMNEZEU Iat o modalitate de a. A FI UN FICUS PENTRU DUMNEZEU Cre terea spiritual / maturizarea. Evrei 4:12.i provoca tinerii la adâncirea rela iei lor cu Dumnezeu. Înainte de întâlnire va trebui s .14.i procuri urm toarele lucruri: * o plant mic de apartament * un ghiveci mic pentru plant * îngr mânt pentru plante * p mânt * un pahar cu ap * unelte de gr din rit.

3:1-17. Dac nu avem parte de noi experien e putem s ne împietrim. rug ciunea p rt ia cu fra ii. Baza biblic 1Corinteni 9:24-25. La fel cum cre terea unei plante nu se vede de la o zi la alta. Iacov 1:2-4 Subiecte posibile: Cre terea spiritual / maturizarea. dar fructele vor ap rea în timp! Când începem s ne ³dezr d cin m´ din p mântul bun. Acestea sunt: citirea Cuvântului S u. cre terea în credin .treci la ac iune. exact cum exist ingrediente esen iale pentru cre terea rela iei noastre cu Isus. închinarea. având grij de rela ia ta cu Dumnezeu în fiecare zi.Pentru ca o plant s creasc ea trebuie îngrijit . disciplinele spirituale. Filipeni 3:12-16. crescând în rela ia cu Cristos. tot a a i cu rela ia noastr cu Dumnezeu. Procesul cre terii este rezumat în punctele de mai jos: 1.începe rela ia ta cu Dumnezeu. Hr ne te . Coloseni 1:28. iar fructele ei se vor vedea doar în timp. Fiecare ingredient folosit în replantarea florii este esen ial pentru cre terea ei. e nevoie s fim ³replanta i´ (de exemplu: confrunta i cu un nou pas spre maturitate). Planteaz . (de exemplu s ne complacem într-o stare de apatie). 2. etc. procesul cre terii noastre spirituale oprindu-se.ia. exact ceea ce trebuie f cut i în umblarea noastr cu Domnul. S-ar putea s nu observi cre terea în fiecare zi. Des elene te .i timp s ³smulgi buruienile´ din domeniile vie ii tale care au nevoie de schimb ri. 3.

Baza biblic Isaia 53:4-6. ine crucea la tine. m rturisire . sau un p cat cu care se lupt . eliberarea de problemele din via a noastr . Subiecte posibile: P catul. vor realiza un moment de neuitat. Spune-le c nu e nevoie s î i scrie numele.28. eliberarea de problemele din via a noastr . crucea lui Cristos. Matei 27:33-54.P CATUL I CRUCEA P catul. 15:22-39. pune la dispozi ia fiec rui tân r câte un cartona i un instrument de scris. invit -i s vin în fa pe rând i în mod concret s î i ³r stigneasc ´ foile de hârtie pe cruce. Evrei 7:2628. cânt rile însele i b taia cuielor. Marcu 8:34-38. Înainte de întâlnire va trebui s î i preg te ti: * o cruce a c rei m rime s depind de cea a grupului t u * câte un cartona pentru fiecare membru al grupului * creioane sau pixuri * o cutie de cuie * ciocane (mai multe dac este posibil) * muzic de închinare În timpul mesajului sau studiului biblic. pentru a te putea referi la ea în timp ce vorbe ti. Folose te crucea ca punct vizual central al mesajului sau studiului. Dup ce le vei pune la dispozi ie cuie i creioane. Pentru a realiza o atmosfer de închinare pe tot parcursul acestei activit i. La încheierea timpului petrecut împreun . rededicare. 1Petru 2:22-25. rededicare. m rturisire P CATUL I CRUCEA Cau i o modalitate de a scoate în eviden capacitatea de a ierta a lui Dumnezeu? Încearc aceast lec ie. totul fiind strict confiden ial. Cere-le s scrie pe cartona un domeniu din via a lor pe care simt nevoia s îl predea lui Cristos. Luca 23:33-47. crucea lui Cristos. 9:13-14. asigur un fundal muzical potrivit. Sunetul muzicii. Ioan 19:17-30.

îmb rb tarea P RT IA ESTE CA O GR MAD DE C RBUNI APRIN I Aceast lec ie este o ilustra ie excelent a ceea ce înseamn p rt ie i nevoia ei esenn ial pentru vie ile noastre de cre tini.i procuri: o gr mad de c rbuni un set de pungi de plastic dac inten ionezi s aprinzi c rbunii.P RT IA ESTE CA O GR MAD DE C RBUNI APRIN I P rt ie. Ceea ce face ca jarul s r mân aprins este faptul c t ciunii se ³hr nesc´ unii din c ldura altora. Pentru a introduce lec ia. Spune ceva de genul: ³P rt ia are mult de-a face cu aceast gr mad de c rbuni. Dar dac lu m din gr mad un . v zând realmente c rbunii aprin i. dac nu ai la dispozi ie un gr tar). împr tie câ iva c rbuni. (Aten ie: ace tia produc mizerie. atunci când îi aprindem. Înainte de întâlnire va trebui s . Un timp ideal pentru aceast lec ie ar fi cel petrecut la un foc de tab r sau picnic. trupul lui Cristos. unde tinerii ar în elege mai u or aplica ia. vei avea nevoie i de un gr tar pentru a face focul. a a c fii atent s îi împr tii pe o foaie de ziar.

ceea ce a f cut Dumnezeu pentru noi prin Isus Cristos. Dac îl punem la loc lâng ceilal i t ciuni ³înfl c ra i´. Galateni 6:2. 4:32-35. miere. Vei avea nevoie de urm toarele obiecte: o tabl sau un perete acoperite cu hârtie alb o fâ ie mare de plastic. simbolul importan ei p rt iei cre tine. poc in DIN NOU AST ZI Aceasta este o foarte bun ilustra ie despre nevoia noastr de un Mântuitor.´ În încheierea mesajului. îmb rb tarea DIN NOU AST ZI Mântuire. Filipeni 2:1-4. mu tar. începem s ne ³r cim´ în rela ia noastr cu Cristos. spanac g tit. Nu v izola i. d fiec rui tân r un c rbune într-o pung de plastic. care s acopere tabla i podeaua din fa a ei band de lipit diferite tipuri de mânc ruri: ketch-up. Mai bine sta i împreun lâng al i cre tini. care s te provoace s î i dore ti s devii ceea ce Dumnezeu a teapt de la tine. singur. dragostea necondi ionat a lui Dumnezeu. Baza biblic Faptele Apostolilor 2:42-47. pierzându. i noi suntem exact la fel. 5:15-21.t ciune i îl punem deoparte. Unul din scopurile p rt iei este contactul cu al i cre tini entuzia ti. trupul lui Cristos. Pe m sur ce vorbe ti de c derea omului în p cat. ca semn de aducere aminte. pentru a v putea men ine aprins focul pentru Cristos. Lipe te apoi folia de plastic peste tabl .i toat c ldura. Efeseni 4:25-32. evanghelizare. Avem nevoie de p rt ia altor cre tini ³înfl c ra i´ pentru a ne men ine viu focul inimii. pentru a putea lua cu ei acas . ou . în scurt timp se va r ci. Odat separa i de p rt ia altor cre tini. 1Corinteni 12:12-26. începe s arunci cu diferite mânc ri pe tabla . Nu v r ci i. gem. Subiecte posibile: P rt ia cre tin . sirop (orice colorat i care poate murd ri) lichid de sp lat vase într-un ambalaj de plastic o cârp sau un burete o pereche de m nu i de cauciuc Începe lec ia vorbind despre modul în care am fost crea i de Dumnezeu: perfec i i f r p cat (arat spre tabla alb spre a reprezenta starea noastr dinaintea c derii). el se va aprinde din nou.

5:6-8. poc in O CUTIE CU POTEN IAL Poten ialul divin pus în noi. Explic -le apoi cum propriile noastre str danii de a ne salva nu fac decât s produc i mai mare mizerie în vie ile noastre. Cere-le s se întoarc la locurile lor. s faci i mai mare mizerie decât era înainte. pentru a scoate la iveal tabla alb de dedesubt. Cere-le s . Ioan 3:16-18. bineîn eles. cum ne vede Dumnezeu O CUTIE CU POTEN IAL Iat o ilustra ie grozav pentru a ilustra poten ialul pe care Dumnezeu îl vede în fiecare persoan . dragostea necondi ionat a lui Dumnezeu. Solicit apoi doi voluntari care s vin în fa . dar s lase cutiile i con inutul acestora pe mas . Dup ce toat tabla e acoperit dcu mâncare. 10:9-10. Pentru a. evanghelizare. Spune-le acum c Dumnezeu a luat ini iativa de a ne ajuta în situa ia în care eram. Romani 3:22-24. voluntarii î i pot deschide cutiile. prin propriile noastre eforturi. Cere grupului i voluntarilor s ghiceasc unde se g sesc banii.i aleag câte o cutie. al turi de un plic ce con ine 5000 lei Ambaleaz cele dou cutii astfel încât s arate identic A eaz cutiile pe o mas în fa a clasei. f r caîns s o deschid . Împr tie totul în jur pentru ca dezordinea s fie de nedescris. Înainte de întâlnire preg te te urm toarele obiecte: o cutie plin cu hârtii o cutie plin de hârtii. Întreab -i pe voluntari: a i crezut c la voi se afl cutia ce con inea i bani? De ce? . Str duie te-te. îi poate p stra. În timp ce arunci mâncare pe toat suprafa a (încearc s p strezi petele de mâncare neamestecate între ele). Efeseni 2:1-9. trimi ându-L pe Isus Cristos ca s ia natura noastr p c toas i prin credin a în jertfa Lui s putem fi din nou cura i. ceea ce a f cut Dumnezeu pentru noi prin Isus Cristos.acoperit cu plastic. iar cel care a g sit banii. Vei avea nevoie de dou cutii identice. Isaia 1:18.i m nu ile. pe când cealalt con ine doar hârtii. pune. Spune-le tuturor c în interiorul unei cutii se g sesc 5000 lei. vorbe te despre diferitele p cate care îi ispitesc pe tineri. Trage jos folia de plastic. În timp ce explici cum noi oamenii am încercat s ne ajut m singuri.i introduce mesajul po i pune urm toarele întreb ri: 1. Filipeni 3:4-9 Subiecte posibile: Mântuire. 6:23. Baza biblic Psalm 51:1-12. toarn pu in lichid de vase pe tabl i începe s-o tergi. Dup un minut sau dou de discu ii.

dar ceea ce conteaz cu adev rat este l untrul. vorbind despre modul în care Dumnezeu judecî poten ialul i valoarea unui om.2. Psalm 139:1-18. dar gol în untru .un an r u o oglind . Procur urm toarele obiecte înainte de lec ie i împr tie-le pe o mas .am realizat ceva important anul acesta o canistr . precum i semnifica ia lor. Efeseni 2:8-10 Subiecte posibile: Poten ialul divin pus în noi. Baza biblic 1Samuel 16:7-13. cum ne vede Dumnezeu UN AN DIN VIA A MEA Atingerea scopurilor. mult fa ad . Care a fost singura modalitate de a afla în care cutie erau ascun i banii? Încheie ilustra ia. dar în interior sunt goi. Simte-te liber s adaugi lec iei orice alt obiect sugestiv la care te po i gândi. evaluare. încearc s arate cât mai bine pe dinafar .nefolositor. Iat mai jos lista obiectelor pe care le propunem. Aspectul exterior poate fi acela i.L-am g sit pe Cristos în acest an un plic . Fiecare obiect reprezint într-un fel anul care a trecut. în func ie de ceea ce se afl în interiorul lui i nu în exteriorul acestuia.am e uat aproape tot anul hârtie igienic .Dumnezeu m-a înv at ceva despre mine o plant . un trofeu . 23-24. visând lucruri mari pentru Dumnezeu UN AN DIN VIA A MEA Dore ti s face i o evaluare a anului care a trecut i o provocare pentru cel care urmeaz ? Iat un ajutor vizual deosebit pentru tinerii t i.am crescut mai aproape de Dumnezeu o lumânare . Subliniaz faptul c mul i dintre tinerii de ast zi se aseam n doar cu cutia cecon inea doar hârtii.

1Corinteni 3:10-15 Subiecte posibile: Atingerea scopurilor. Întreb -i pe tineri: ³Dac a i vrea s t ia i fillet acest pe te. va trebui s î i procuri urm toarele lucruri: * ma in de tocat carne * mas mic * un cu it ascu it * un pe te Înainte ca lec ia s înceap fixeaz ma ina de tocat carne pe m su .ca un miros nepl cut Baz biblic Neemia 1-2. Înainte de începerea lec iei. ce obiect a i folosi?´ (Not : S-ar putea ca tinerii t i s nu tie ce înseamn ³fillet´. Schimbând destina ia lui. . parc a zburat o pereche de blue jeans num rul 50 . Ridic pe tele astfel încât to i s -l poat vedea. SEXUL I MA INA DE TOCAT CARNE Iat aici o ilustra ie foarte bun pentru a sublinia faptul c Dumnezeu a creat sexul pentru c s torie. al turi de celelalte obiecte. rezultatele ar putea fi dezastruoase.a trecut foarte repede. puritate. evaluare. cu folosirea unui obiect pentru scopul pentru care a fost destinat. Înainte de a da curs lec iei cu obiecte. castitate.un an cu adev rat mare un scutec .un cuptor cu microunde . visând lucruri mari pentru Dumnezeu SEXUL I MA INA DE TOCAT CARNE Sexualitate. În acest caz. întâlniri. Compar sexul folosit în cadrul c s toriei. vorbe te despre faptul c Dumnezeu a destinat sexul pentru a fi rezervat doar rela iilor din cadrul c s toriei.

sau ceea ce Dumnezeu a inten ionat când ne-a dat acest dar. fie le vei spune c înseamn s tai o felie de pe te foarte sub ire i f r oase). puritate. 2:20-25. castitate. Baza biblic Genesa 1:26-28. Tot ceea ce ai spus va fi foarte clar acum! Încheie ilustra ia. Continu s vorbe ti despre pericolul folosirii inadecvate a unui lucru. Începe s ac ionezi ma ina i privi i carnea zdrobit . Subiecte posibile: Sexualitate. 1Corinteni6:18-20. Consecin ele care rezult sunt un dezastru: în nici un caz ceea ce tu i-ai dorit.fie vei avea preg tit o bucat de fillet pentru a le-o putea ar ta. explicând faptul c implicarea sexual înainte de c s torie. întâlniri. Ridic apoi cu itul. Spune grupului c acesta este obiectul potrivit pentru a fileta pe tele i nu ma ina de tocat carne! Introdu pe tele în ma in . 1Tesaloniceni 4:3-7. . seam n cu încercarea de a t ia pe tele fillet cu ajutorul ma inii de tocat carne. Matei 19:4-6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful