Gaya Pembelajaran Individu Kita haruslah mengetahui bahawa setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang tersendiri.

Sebagai contohnya ,ada yang suka belajar dengan secara individu; ada yang suka belajar dengan kawan ±kawan atau secara kumpulan;ada juga yang suka belajar melalui syarahan atau perbincangan;ada juga suka belajar melalui pemerhatian , kajian ,rujukan bahan;ada yang suka belajar dalam keadaan sunyi dan terang;manakala ada yang suka belajar dalam keadaan yang ada siaran irama lagu atau muzik;dan pelbagai gaya belajar yang lain.Oleh itu gaya pembelajaran seseorang individu bergantung pada kehendak diri sediri. Pengertian dan Definisi Gaya Pembelajaran  Gaya bermaksud stail atau cara.Maka gaya pembelajaran seseorang individu merujuk kepada stail atau cara pembelajarannya.  Mengikut ahli psikologi mahzab kognitif, ,gaya pendidikan ialah cara seseorang pelajar memberi tumpuan dan tindakan untuk memproses maklumat,ilmu atau pengalaman yang baru.  Mengikut Peterson (1971)mentakrifkan gaya pembelajaran sebagai pendekatan yang digemari oleh seseorang pelajar.  Menurut Dunn dan Dunn (1978),dalam buku Teaching Students Through Their Indivi dual Learning Styles:A Practical Approach,merujuk gaya pembelajaran sebagai cara seseorang individu menumpukan perhatiannya untuk memahami dan mengingati sesuatu maklumat atau kemahiran baru.  Didalam buku mereka Learning Style Inventory Development and Research (1982),Dunn dan Dunn menguraikan gaya pembelajaran yang dipengaruhi oleh lima rangsangan iaitu persekitaran,emosi,fisiologi dan psikologi yang mempengaruhi keupayaan seseorang individu untuk memahami,berinteraksi dan bertindak balas kepada alam belajarnya.  Mengikut Gregore (1979)mentakrifkan gaya pembelajaran sebagai tingkah laku yang dimanifestasikan oleh seseorang individu apabila menggunakan mindahnya berinteraksi dengan persekitaran ,kemudian mengumpul dan memproses maklumat daripadanya.  Garger (1985)menyatakan setiap individu dilahirkan dengan gaya pembelajaran yang tersendiri.Warisan baka dan persekitaran memainkan peranan yang penting dalam pembentukan gaya pembelajaran seseorang.  Mengikut Slavin (1994) mengkaitkan personality dengan gaya pembelajaran dan menyatakan olehkerana pelajar-pelajar mempunyai personaliti yang berbezabeza maka mereka juga mempunyai pelbagai cara belajar.

1

2 .suhu.dan reka bentuk susunan tempat belajar. Reka bentuk susunan tempat belajar haruslah sesuai.dan personality. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gaya Pembelajaran Sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Dunn dan Dunn (1982) terdapat unsur-unsur daripada lima rangsangan yang mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang individu iaitu : 1. Bunyi:menghasilkan gaya pempelajaran yang beraneka jenis.mentafsiran dan memperolehi maklumat . v.Sesungguhnya .umur.bunyi. ii.Terdapat pelajar yabg sukan belajar dengan bunyi muzik Rangsangan Persekitaran: iv.warisan baka dan persekitaran .teratur yang sesuai dengan gaya duduk tersendiri.RUMUSAN Berdasarkan huraian-huraian diatas . Rangsangan persekitaran merangkumi empat unsur utama iaitu cahaya. iii. Suhu yang sejuk dan nyaman dapat mempertingkatkan keberkesanan pembelajaran.Tapi tidak ramai suka belajar dibawah cahaya malap atau terlalu terang.ilmu. Rangsangan persekitaran i. Ada yang suka belajar dengan lampu terang manakala ada yang suka pada cahaya sederhana terang.budaya komuniti dan sekolah. Kadar terangnya cahaya mempengaruhi gaya pembelajaran setiap individu.Sebaliknya ada pelajar menumpukan pelajarannya dalam keadaan senyap sunyi.kita boleh rumuskan gaya pembelajaran merupakan stail atau cara belajar seorang individu yang bertindak balas dengan persekitarannya dengan tujuan memproses.pengalaman atau kemahiran yang diingininya.termasuk pengaruh daripada cara asuhan ibubapa. empat adanya siaran radio atau televisyen. vi.gaya pembelajaran ialah hasil gabungan faktor-faktor pengaruh individu sendiri seperti jantina.

sikap tanggungjawab dan struktur. 3 . v. v.sekiranya pelajar tidak bersempat makan atau minum makapelajarannya akan terjejas. Rangsangan Fisiologi i. ii. Unsur-unsur yang terdapat dalam rangsangan sosial dan ialah orang perseorangan.rakan dewasa. Kehadiran orang dewasa sebagai peneguh pula boleh mempengaruhi gaya pembelajaran seseorang pelajar.2.Rangsangan bersama ±sama dalam satu kumpulan.gaya pembelajarannya pula perseorangan dan tidak berharap orang lain.maka dia lebih suka belajar. Sosial i. ii. Sikap keazaman dan tanggungjawab pula dapat mempengaruhi gaya pembelajaran yang berkesan. iii. 3. Ada pelajar memilih waktu yang sesuaiuntuk belajar. Rangsangan fisiologi merangkumi unsur-unsur seperti persepsi. iii. Ada pelajar suka belajar bersama kawan karibnya.keazaman. Terdapat pelajar yang suka berdiri atau berjalan sana-sini semasa belajar. sebaya. Ada pelajar suka makan dan minum semasa belajar. iv. iv. Motivasi dibahagi kepada dua iaitu motivasi enstrinsik dan motivasi intrinsik.berpasangan. Rangsangan Emosi: i.pemakanan . ii.Unsur-unsur emosi ialah motivasi.masa belajar dan mobility atau pergerakan. 4. Emosi berkait rapat dengan perasaan jiwa seseorang.berpasukan Pelajar yang suka bersendirian. Sekiranya seseorang pelajar mempunyai persepsi visual yang tajam dengan alat bantu mengajar.berkumpulan. iii. Ada pula yang suka belajar 3.

ii. iii. Analitik. vi. Rangsangan Psikologi i. v. Pemprosesan otak.5. Reflektif.pelajar yang suka belajar secara teliti. Gerak hati.gerak hati.pembelajaran yang bergantung pada angin atau mood seseorang pelajar.refleksi dan pemprosesan otak kiri dan otak kanan. Holistik.pelajar yang suka belajar secara keseluruhan sambil mengamati aspektersebut.pelajar yang suka belajar dengan ara berfikir.menganalisis fakta secara terperinci. Rangsangan psikologi merangkumi unsur-unsur iaitu analitik.manakala otak kanan pula pembelajaran untuk muzik. iv.pendidikan seni dan sebagainya.global.gaya pembelajaran yang menggunakan otak kiribercenderungpada pembelajaran bahasa. Jadual 1 : Peta Minda Gaya Pembelajaran Model Dunn dan Dunn 4 .

v. v.teoris dan pragmatis.1 Aktivis Aktivis pelajar yang belajar secara aktif dan agresif dalam aktiviti pembelajaran. Penuh bersemangat.fleksibel dan berfikiran terbuka.memikir dan membuat refleksi kendiri dalam alam belajar. Jenis-Jenis gaya pembelajaran Mengikut Murnford dan Honey (1986)gaya pembelajaran boleh dikategorikan kepada empat jenis iaitu aktivis. Mencari hakikat yang sebenar.penyelesaian masalah.reflektif. Pendengar yang baik tetapi lambat bertindak balas.sumbangsaran .berwaspada. Berfikir secara kritisdan kreatif. Mempunyai naluri ingin tahu yang tinggi. iii. ii.terutama permainan dan sukan.Mereka mempunyai cirri-ciri berikut: i.Oleh itu kaedah pengajaran yang sesuai ialah kaedah inkuiri-penemuan. vi. iii.kerja praktik. iv. 6. 5 . ii. Pelajar yang tergolong dalam kumpulan ini biasanya melibatkan diri dalam latihan amali dan aktiviti kokurikulum. Bergerak secara pantas dan cepat membalas. Gemar mencari pengalaman baru.sesibuzz.kaedah projek. 6. Mempunyai motivasi intrinsic yang kuat. vii.2 Reflektif Reflektif pelajar yang suka memerhati.perbincangan. Mentafsirdan menilai sesuatu perkara.6. Mempunyai sikap tidak sabar dan tergesa-gesa. Suka memikir perkara-perkara alam sekitar. Berfikir secara kritis dan kreatif. Sikap sentiasa berhati-hati.simulasi dan main peranan.di antara cirri-ciri gaya pembelajaran reflektif ialah: i.Mereka juga mempunyai idea sendiri untuk menyelesaikan masalah. vi. iv.proje serta membuat refleksi sendiri.

viii.Ciri-cirinya seperti berikut: i.3 Teoris Teoris pelajar yang gemar menggunakan prinsip atau teori untuk membuat kesimpulan berdasarkan analisis fakta-fakta sesuatu perkara.Oleh itu kaedah yang sesuai untuk mereka ialahkaedah induksi dan deduksi. 6 .perbincangan serta mengumpul data untuk membuat analis.sains.vii.deduksi. Memiliki fikiran rasional dan logical.logic .sains. inkuiri-penemuan. ii. Mempunyai sikap berdisiplin serta bervisi. Membuat kesimpulan berdasarkan bukti. Kurang kreatif dan menitikberatkan otak kiri. Belajar dan membuat kerja secara sistematik. 6.Kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai ialah kaedah penyelesaian masalah.bahasa dan melibatkan diri dalam aktiviti projek kajian luar. v.geografi dansejarah. iv. iii.logic. Suka mengesan sebab akibat sesuatu perkara yang berlaku. Pelajar yang tergolong dalam kumpulan reflektif ini suka belajar mata pelajaran sejarah.projek dan perbincangan.Kaedah yang sesuia untuk mengajaran mereka ialah kaedah induksi. vi. Berminat mengkaji fenomena yang berlaku dalam alam sekitar. Tidak terburu-buru membuat keputusan. Golongan pelajar ini biasanya suka belajae metamatik. Pelajar yang bersifat teoris biasanya suka belajar matematik.geografi dan sejarah.

iii.Kaedah yang sesuai digunakan untuk golongan pelajar ini ialah kaedah praktik dengan menggunakan bahan elektronik. ii.Ciri-ciri gaya pembelajaran pragmatis ialah: i.carta dan gambar.4 Pragmatis Pragmatis gologan pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran bersifat praktikal dan mementingkan hakikat daripada teori. 7 . v. pelajar yang mengamalkan gaya pembelajaran pragmatis suka Golongan menggunakan bahan-bahan konkrit untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Suka membuat perbandingan. iv. Bersifat praktikal. Percaya perkara yang dilihat lebih daripada mendengar.6. Lebih bersifat ekspresif daripada kreatif. Mementingkan bukti dan hakikat yang sebenar.

carta dan edaranedaran bahasa. Hal ini menyebabkan murid tersebut menghadapi konflik apabila gaya pembelajarannya tidak selari atau boleh dikatakan tidak "kena" dengan cara pengajaran oleh kebanyakkan gurunya. Bagi memperolehi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang optimum. kepada bakal guru hal seperti ini dapat dielakkan jika guru murid tersebut tahu mengenai gaya pembelajaran anakanak muridnya dan mengaplikasikannya dalam P&P mereka. 7. video. guru harus rujuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran iaitu unsur-unsur yang merangkumi dalam tiga rangsangan yang telah dibincangkan. 8 .Untuk mengenal pasti ciri-ciri gaya pembelajaran murid-murid. murid ini merupakan seorang pelajar visual namun amalan pengajaran oleh guru-gurunya kebanyakkannya adalah lebih kepada "chalk and talk".7.Sebagai contoh. Gaya pembelajaran seseorang pelajar dapat mempengaruhi keberkesanan pembelajarannya di bilik darjah. Biarpun murid tersebut berada dikelas terakhir namun semangat yang ditunjukkan oleh murid tersebut untuk belajar adalah tinggi. mereka perlu menatap wajah guru mereka yang menyampaikan isi pelajaran dengan bantuan bahasa isyarat. imej gambar-gambar. Namun dapat katakan ialah. Murid tersebut merupakan pelajar darjah 5 kelas terakhir bagi darjahnya. Sewaktu belajar. buku-buku teks yang mempunyai ilustrasi.1 GAYA PEMBELAJARAN VISUAL Gaya pembelajaran yang pertama ialah pelajar visual.guru harus mengenal pasti gaya pembelajaran muridnya dan menggunakan strategi yang sesuai seperti mengikut ciri-ciri gaya pembelajaran yang ditonjolkan. Oleh hal yang demikian. tranperansi. Pelajar visual merupakan pelajar yang lebih suka menjalani pembelajaran melalui deria penglihatan mereka. beberapa orang murid yang belajar secara visual. paparan visual termasuk rajahrajah.

seperti diagram. Mereka berfikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan objek visual. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti mata pelajaran. dalam hal ini metod pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak dititikberatkan pada peragaan / media. pelajar akan lirikan keatas bila berbicara. yang memegang peranan penting adalah mata / penglihatan ( visual ). Bagi yang bergaya belajar visual. dan video. 7.1. dari pada yang didengar Lebih suka membaca Pembaca cepat dan tekun Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan. buku pelajaran bergambar. Di dalam kelas. dan seringkali mints bantuan orang untuk mengulanginya 9 .Gaya pembelajaran visual. anak visual lebih suka mencatat untuk mendapatkan informasi. atau dengan cara menunjukkan slat peraganya langsung pada pelajar atau menggambarkannya di papan tulis.1 Ciri-ciri gaya belajar visual : y y y y y y y Bicara agak cepat Mementingkan penampilan dalam berpakaian/presentasi Tidak mudah terganggu Mengingat yang dilihat. tapi tidak pandai memilih kata-kata y y y Lebih suka melakukan demonstrasi dari pada pidato Lebih suka muzik dari pada seni Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis. berbicara dengan cepat. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. ajak mereka ke objek-ob jek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut.

4. perbincangan dan sesi perkongsian pendapat dengan orang lain. Gunakan warna untuk menghilite hal-hal penting. Semasa aktiviti menganalisis dan mengisi pengurusan grafik guru mungkin juga akan menggunakan kaedah clan teknik-teknik (di dalam aktiviti) pengajaran dan pembelajaran yang lain seperti pembelajaran individu. Pengoperasian pelbagai kecerdasan mempunyai dua elemen yang terpenting. ia mendesak para pendidik supaya 10 . Cara belajar yang paling berkesan bagi murid yang mempunyai gaya pembelajaran seperti ini ialah melalui kuliah. 2. bukan sahaja boleh melayan pelbagai gaya pembelajaran tetapi ia juga memberi peluang untuk pengeksplotasi pelbagai kecerdasan. 7. kanak-kanak bekeperluan khas seringkali mengamalkan gaya pembelajaran ini terutamanya kanak-kanak bekeperluan khas cacat penglihatan.7. Penggunaan pengurusan lisan akan mengukuhkan lagi pembelajaran aktif ini. penulisan mungkin nyanyian clan sebagainya. Pengajaran kemahiran berfikir dalam mata pelajaran. Yang pertamanya. berpasangan/kumpulan. Gunakan bentuk visual seperti. 5. Hal ini kerana mereka tidak dapat melihat sebaliknya mereka hanya mampu mendengar menggunakan telinga. Kebiasaannya. Ajak anak untuk mencuba mengilustrasikan idea-ideanya ke dalam gambar lebih bemakna dan berkesan. Bagi mereka intonasi suara. Jika dilihat secara holistik elemen-elemen ini memberi keluwesan untuk melayan pelbagai gaya pembelajaran seperti modaliti sosial interaksi dan pelbagai kecerdasan (Gardner.2 GAYA PEMBELAJARAN AUDITORI Gaya pembelajaran auditori yang mana murid jenis ini lebih suka belajar melalui pendengaran mereka. Ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. pitch. perbualan.1. gambar-gambar. Gunakan multi-media (contohnya: komputer dan video). kelajuan dan butiran-butiran lain adalah sangat penting bagi mereka ketika mendengar pengajaran yang disampaikan oleh guru mereka. diagram dan peta. 1985). 3. Penyoalan guru secara lisan pula akan menggerakkan pelajar yang mempunyai gaya auditori juga turut membuat analisis dan berfikir.2 Strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual 1.

Pengajaran kemahiran berfikir mengambil kira kedua-dua elemen ini. Mereka pasti akan menggunakan teks berbentuk prosa. dalam irama yang terpola Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada. grafik ataupun gambar-gambar 7.2. Penganalisaan ini menggalakkan kecerdasan logikal dan matematikal. Yang keduanya. Tujuan utama proses berfikir adalah untuk mendorong pelajar berfikir secara aktif dan mendalam. ia mengingatkan kepada mereka supaya mengambil kira kecenderungan kecerdasan pelajar mereka. berirama dan warns suara 11 .1 Ciri-ciri gaya belajar auditori : y y y y Saat bekerja suka bicaa kepada diri sendiri Penampilan rapi Mudah terganggu Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan dari pada yang dilihat y y Senang membaca dan mendengarkan Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca y y y y y y Biasanya fasih bertutur Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan Visual Berbicara. Analisis tidak berlaku dalam kekosongan atau vacum. Semasa mereka berfikir .melayan segala jenis kecerdasan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. puisi. mereka terpaksa menganalisis.

Pelajar jenis ini lebih suka belajar melalui pergerakan. Pendekatan yang paling berkesan untuk murid-murid ini adalah melalui pendekatan "hands-on". Kebanyakkan mereka adalah guru Sains. 8. 4. Gunakan muzik untuk mengajarkan anak. merasa. Diskusikan idea dengan anak secara verbal. mereka cipta dan membina atau membuat. Solomon (1998) mengatakan bahawa murid yang mempunyai gaya pembelajaran ini suka belajar secara penemuan seperti melakukan eksperimen sains. 5.7. membuat aktiviti geografi dan bermacam-macam aktiviti lain lagi yang membolehkan murid menemui atau melihat sendiri apa yang dikatakan oleh guru mereka semasa P&P. Pelajar seperti ini sukar untuk duduk diam berjam-jam kerana keinginan mereka untuk aktif dan eksplorasi sangatlah kuat. menyentuh. Ajak anak untuk diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Biarkan anak merakam pelajarannya dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur.2 Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori : 1. 2. Hal ini membolehkan murid yang mempunyai gaya pembelajaran jenis ini mendapat peluang untuk memahami apa yang ingin disampaikan guru mereka dengan lebih efektif. 3. menyusun.2. Matematik dan Pendidikan Seni Visual.Semasa sekolah terdapat beberapa orang guru yang sangat rajin dan berkebolehan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti P&P berbentuk "hands-on' untuk anak-anak murid mereka. Dorong anak untuk membaca pelajaran. GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR TAKTIK ATAU KINESTETIK. guru-guru ini kebanyakkannya bukan sahaja menggunakan teknik hands-on" dalam subjek masing-masing untuk kelas-kelas hadapan - malah menggunakan teknik yang sama untuk murid-murid di kelas hujung. 12 .

1. Gunakan warna terang untuk hal-hal penting dalam bacaan. gunakan obyek sesungguhnya untuk belajar konsep baru). 3. kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu y Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka menggunakan katakata yang mengandung aksi 8. Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya (contohnya: ajak dia baca sambil bersepeda. 4. lzinkan anak untuk mengunyah makanan pada saat belajar.1 Ciri-ciri gaya belajar kinestetik : y Berbicara perlahan y Penampilan rapi y Tidak terlalu mudah terganggu y Belajar melalui memanipulasi dan praktik y Menghafal dengan cara berjalan dan melihat y Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca y Merasa sukar untuk menulis tetapi baik dalam bercerita y Menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca y Menyukai permainan yang sukar y Tidak dapat mengingat geografi. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan muzik 13 . 2. 5.2 Strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik: 1.8. Jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam.1.

14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful