Utlokaliserad energiproduktion

Förgasning av biomassa

Ulf-Peter Granö 2010

2

Utlokaliserad energiproduktion
Förgasning av biomassa
Ulf-Peter Granö

Karleby 2010

3

Innehållsförteckning
Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Avsnitt Inledning Förnyelsebar energi – Grön energi Fossil gas och Gas från biomassa Förädling av bioenergiråvaror En utlokaliserad CHP-förädling av biomassa Mindre CHP anläggningar CHP alternativ för energikooperativ Integrerad förädling av biomassa CHP genom direkt förbränning av biomassa Förädling genom värme - Pyrolys Förgasning av biomassa till bränsle Fermentering av Bio-Syngas Exempel på Logistik för biomassan Utrustning för sönderdelning av biomassa Eftertorkning av skogsflis för förgasning Exempel på tillverkare av utrustning för småskaliga CHP enheter 17. 18. Exempel på tillverkare av förgasare för biomassa Några använda termer och förkortningar References 130 140 153 Sida 4 5 13 17 26 32 44 51 62 70 77 82 87 97 106 115

4

1. Inledning

I både Finland och Sverige finns stora mängder outnyttjade råvaror i form av skoglig biomassa. När energipriserna stiger som en följd av bl.a. ökande råoljepriser och en allt större efterfråga, har också intresset för alternativa energiråvaror satt fart på forskning och utvecklingen (FoU). Ett intressant utvecklingsområde för uppföljning och utveckling är hur man kan utlokalisera energiproduktionen och nyttja lokala råvaror från skogen och lantbruket. Genom småskaliga lösningar kan man tänkas att i framtiden också svara för en betydande del av energiproduktionen. Skörd, hantering och förädling lokalt av lokala energiråvaror för lokala och regionala förbrukare.

Förädling av energiråvarorna kan omfatta ett stort antal olika bränsleråvaror eller längre förädlade råvaror som slutprodukter i fasta eller flytande bränslen eller el och värme. Genom samordning i hanteringen och produktionen genom energiterminaler, integrerad produktion och nyttjande av lokala resurser kan synergifördelar nås. Genom en aktiv sökning för lämplig kombination och tillämpningar kan man i förädlingen nå en högre nyttjandegrad av råvaran och sidoprodukterna. På samma sätt kan avfall och outnyttjade sidoprodukter samtidigt minska på miljöbelastningen.

På de följande sidorna ska en del åskådligt upplagda artiklar på ett praktiskt sätt försöka belysa en del tema med målsättningen för en utlokaliserad energiproduktion. Det är min förhoppning att sammanställningen av presentationerna ska bidra till att läsarens intresse väcks, och att det bidrar till att praktiska beslut tas som påskyndar utvecklingen för småskalig och utlokaliserad förädling av lokala råvaror till energiprodukter i olika former.

Ulf-Peter Granö

5

2. Förnyelsebar energi – Grön energi
För att få en övergripande bild av olika vägar och möjligheter ska här ges en kort översikt. På basen av några schematiska bilder beskrivs i förenklad form en del av de många möjligheterna som finns att tillgå.

Förnyelsebar energi men med inriktning mot biomassa

Biomassa och oljeväxter Bioråvaror för grön energi från skogen och lantbruket kan komma från många olika råvarukällor. I bilden på nästa sida kan också ses en grov översikt enligt följande; Biomassa från skogen kan förenklat indelas i, - Energived, av olika dimensioner från röjningar och gallringar. - GROT, grenar och toppar från avverkningar. - Energiskog, eller energiskog med kort rotation t.ex. odling av glasbjörk.

Energiväxter som odlas på åkermark, - Rörflen, Hampa (fiberhampa för biomassa), elefantgräs, m.fl. - Salix eller pil, odlas främst på åkermark och är en mellanform till energiskog.

6 Från lantbruket - Halm, Gräs, och andra växter som odlats för biogasproduktion.

Våt biomassa - Gödsel och bio-avfall som t.ex. förstört ensilage i balar eller från silo.

Oljeväxter - Rybs, Raps, Solrosor, Senap, Oljelin, m.fl., ur dessa kan biooljor pressas som i sin tur genom omförestring kan bli till biodiesel.

Exempel på vägar för förädling av bioråvarorna

Termo-kemisk eller Bio-kemisk omvandling av biomassa Beroende på typ av biomassan kan den förädlas genom en Termo-kemisk eller Bio-kemisk process. Den mest vanliga för t.ex. Energived är att den används till förbränning för uppvärmning. Som ett annat exempel på förädling kan vara husdjursgödsel som råvara för fermentering eller biogasproduktion. Biogasen som fås kan användas för produktion av värme men också producera el genom en kolvmotor med generator.

7

En grov översikt över vägar för Termo-kemisk och Bio-kemisk omvandling av biomassa.

Alkohol Fermentering är en mera avancerad process för biomassa. För att den ska fungera måste först biomassan kunna sönderdelas och prepareras så den spjälkas för att sockret blir tillgängligt för fermenterings-processen. Beroende på typ av jästsvamp och bakteriekultur som används kan Etanol- eller Butanol alkohol framställas.

Våt biomassa För biogasproduktion genom en Anaerob Fermentering en våt biomassa som ofta är gödsel eller bio-avfall från lantbruket. Kommuner och städer använder slam och kompost från samhällsavfall för sin biogasproduktion.

Biomassa Från skogen fås GROT (grenar och toppar) från slutavverkningar har varit av stort intresse för de stora kraftvärmeverken. I flera regioner, speciellt i Finland, har hyggesresterna under de senaste åren börjat hanterats i buntar eller sk. risstockar. Nyare alternativ är energiskog med

8 kort rotation, t.ex. glasbjörk. Vedartad biomassa från åker är främst salix. Från lantbruket kommer biomassa i form av halm och gräs, förutom den våta biomassan som är gödsel och bio-avfall.

Fasta och gasformiga biobränslen Man kan indela biobränslen som fås från första steget i förädling av biomassa i tre grupper, - Fast bränsle - Flytand bränsle - Gasformigt bränsle Flytande bränsle från en första stegs förädling av biobränsle kan närmast fås genom pyrolys, som ger pyrolysolja. Till fasta bränslen brukar vi räkna olika typer av ved, flis, träpellets och träpulver, dessa används främst för förbränning. Gasformiga bränslen från våt biomassa kan fås genom biogasproduktion vid en Anaerob Fermentering. Den andra formen för produktion av gas från biomassa är genom förgasning. Vid förgasning upphettas biomassan i en reaktor med begränsad syretillgång.

Indelningen fasta och gasformiga biobränslen för förbränning eller vidareförädling.

9 Förgasning av biomassa Under de senaste åren har det varit ett enormt ökat intresse för utveckling av utrustning och anläggningar för förgasning av biomassa. Förgasning av biomassa öppnar många vägar för vidareförädling. Historiskt användes förgasningen under kriget för drivning av fordon på gengas. Förgasning och Fischer-Tropsch processen utvecklades i Tyskland på 1920-talet för att framställa syntetisk dieselolja från stenkol och senare biomassa.

Flera vägar öppnas för användning och förädling av biomassa vi förgasning.

Förbränning av Bio-Syngasen från förgasningen är den enklaste metoden, för att det ställer de lägsta kraven på rening av trägasen/rågasen. Används närmast för att producera värme. Vill man också producera el kan en liten anläggning kombineras med en Stirling motor med generator. I mindre CHP anläggningar kan andra alternativ vara en kombination med en ORCmodul eller ev. en mindre ångturbin med generator.

10 Förgasning för gasmotorer eller mikroturbin Förgasning av biomassa kan vara ett lämpligt alternativ för mindre CHP anläggningar som vill producera kraftvärme (el och värme) från den lokala skogsbaserade biomassan. Det första kravet är att man kan få en produktgas som är fri från tjära, för att undvika stora driftsstörningar. Genom att använda förgasning för värmeproduktion eller i en CHP anläggning kan man eliminerar stoftutsläppet i rökgaserna. De närmaste åren kan vi vänta nya skärpta utsläppskrav som kommer att blir ett nyckelproblem för många av dagens mindre värmeanläggningar som använder fuktig flis som bränsle.

Förgasning kan ge råvaror till fordonsbränsle Biomassa är en intressant framtida råvarukälla för produktion av syntetiskt bränsle. Bland de största problemen idag är att kunna producera en Bio-SNG (Bio Syntetisk Naturgas) som är garanterat helt fri från tjära och andra inte önskade ämnen. Genom den intensiva forskningen och utvecklingen som pågår får vi räkna med att det fås fram effektivare och billigare processer än vad vi har idag.

Exempel på principen för förädling av biomassa via förgasning till Biobränsle.

11 Förgasning för kemiska råvaror Förutom att gasen från förgasningsprocessen kan fungera som råvara för FT-Diesel, efter att den renats, finns ett stort antal andra alternativ. Av produktgasen kan utvecklas Metanol, Väte och Bio-SNG. Från den renade produktgasen kan ett stort antal kemiska råvaror tas fram. Speciellt kemiska råvaror för plastindustrin är just nu av stort intresse och flera stora plasttillverkare är involverade i förgasningsprojekt.

Ett stort antal olika råvaror och produkter kan utvecklas från förgasning av biomassa.

Medströmsförgasare för mindre anläggningar Det har utvecklat ett stort antal olika typer av reaktorer eller förgasare för förgasning av biomassa. I stora anläggningar används ofta någon form av bubbelbädd. De två vanliga typer är BFB (Bubbling fluidised bed) och CFB (Circulating fluidised bed). För förgasning av kol och svartlut används ofta en EF (Entrained flow) förgasare, som kan hantera t.ex. slammat stenkol. EF förgasaren kan också användas för biomassa.

12 För små anläggningar används ofta en förgasare med fast bädd. De finns i flera typer. Ett alternativ är Medströms förgasaren (Downdraft gasifier) i den rör sig råmaterialet och produktgasen i samma riktning, nedåt. Andra typer är Motströms förgasare (Updraft gasifier) och Cross-draft förgasare. Flera olika variationer av Medströms förgasare förekommer. Vid förgasning med temperaturer mellan 800-1200 Cº är ofta ett av problemen med produktgasen att den innehåller mera eller mindre tjära. När förgasningstemperaturen går över 1200 Cº minskar problemet med tjära och gasen blir renare och kan kallas för Bio-Syngas (CO, H2).

En grov Schematisk bild över reaktorn i en medströms förgasare.

13

3. Fossil gas och Gas från biomassa
En övergripande översikt över olika former av gas som kan fungera som drivmedel eller som råvara för vidare förädling. Med hjälp av några schematiska bilder ska skillnaden mellan de olika gaserna visas.

En jämförelse mellan fossila gaser och gaser från biomassa.

Fossil gas Förutom naturgas framställs syntetisk naturgas (SNG) från stenkol och från olja. Förgasning av stenkol sker ofta genom att det krossade stenkolet slammas upp, prepareras och injiceras i en så kallad ”Entrained flow” förgasare.

Gas från biomassa Som förnyelsebar energi räknas gas som producerats av biomassa. Som motsats till fossil gas kan vi använda benämningen Grön gas. Gasen från biomassan kan enklast användas genom förbränning. När gasen ska användas som bränsle för en gas- eller turbinmotor i en CHP anläggning ställs krav på en viss rening. Speciellt gas som innehåller tjära kan ställa till stora problem.

14

Två huvudgrupper Produktion av gas från biomassa kan ske enligt två principer, Förgasning och Anaerob Fermentering. Som tumregel har varit att en träfiber baserad biomassa främst används till förgasning.

De två huvudvägarna för gas från biomassa, förgasning och anaerob fermentering.

Förgasning Förgasning är en termo-kemisk omvandling av biomassa genom upphettning och begränsad syretillförsel till temperaturer så biomassan omvandlas till gas form. Förgasningen brukar indelas i en låg- och en hög förgasningsprocess, där emellan finns en medelhög temperatur zon. - Förgasning med låg temperatur, 800-1000 ºC - Förgasning med medelhög temperatur, 100-1200 ºC - Förgasning med hög temperatur, 1200-1400 ºC I engelskspråkig litteratur brukar man ofta kalla den producerade gasen för Produkt gas från förgasning under 1000 ºC. Medan gas från reaktorer med temperaturer över 1200 ºC kallas för Bio-Syngas. För att gasen vid dessa temperaturer så gott som helt består av H2 (väte) och CO (kolmonoxid), förutom CO2 (koldioxid) och H2O (vatten).

15

Exempel på tre alternativ för användning av Bio-Syngas/Bio-SNG i mindre CHP anläggningar för produktion av el och värme.

Anaerob Fermentering Genom att låta bakterier i en syrefri miljö spjälka biomassan bildas biogas (se bilden på nästa sida). Olika typer av bakterier används, beroende på temperaturnivån i reaktorn. Bakterierna är känsliga för temperaturvariationer och kan bara verka inom ett begränsat temperaturområde. Man brukar skilja mellan att använda en normal Mesofil miljö i reaktorn eller en högre Termofil bakteriemiljö. Temperaturområden i biogasreaktorn, - Psykofil, 15-30 ºC - Mesofil, 35-40 ºC - Termofil, 55-65 ºC I samband med biogasproduktion används en hygienisering (t.ex. 70 grader under en timme) för att sterilisera råvaran och förhindra smittospridning.

16

Översiktsbild över flera vägar för användning och förädling av gas från biomassa. Omvandling med värme Förgasning och genom det andra alternativet genom en biokemisk omvandling - Anaerobisk Fermentering.

Ökat intresse för gasproduktion Under de senaste åren har intresset för produktion av gas från biomassa haft en kraftig ökning. Biogasproduktion från främst stallgödsel är intressant för att genom processen kan förutom energin tas tillvara men också rötresterna medför mindre luktproblem vid spridning.

Förgasning av biomassa är av stort intresse för mindre CHP anläggningar (kraftvärme) på landsbygden. Genom förgasning kan man undvika stoftutsläpp med rökgaserna som ofta kan vara ett stort problem vid normal förbränning av fuktig träflis.

17

4. Förädling av bioenergiråvaror
Under de senaste åren har intresset kraftigt ökat för användningen av lokala biobränsleråvaror, samt att vidareförädla dessa. Förädling av bio-råvaror kan ske på flera olika sätt. Det traditionella och mest vanliga förädlingssättet har varit förbränning för att få värme för uppvärmning. Idag siktar många lokala värmeproducenter och energikooperativ mot att både producera el och värme i mindre kombinerade anläggningar (CHP) Se närmare i de översikter som följer.

Sammanfattande översikt I bilden under kan ses en grov översikt, som sammanfattar exempel på olika vägar för förädling av de olika bioråvarorna. Bioråvarorna kan komma från skog, jordbruk, gödsel och avfall från lantbruk, samhällsavfall eller vara avfall från t.ex. processindustrin.

Genom förbränning skapas värme som främst användas för uppvärmning och som processvärme för företag och industrin. Värmen från förbränningen kan också användas för att producera elström genom olika CHP processer.

Förgasning av biomassa är en form av Pyrolys, man får ut syngas. Biomassan förgasas genom en styrd process i en reaktor med begränsad syretillgång. Principen är den samma som för

18 gengasproduktion men i ett modernare utförande. Vid förgasning av biomassa fås en syntetisk gas, som också kallas syngas. Med en träbaserad råvara som bränsle i förgasningen får vi en syngas som vi kan kalla för trägas. Gasen som kommer ut från förgasningsreaktorn är en rågas som går genom en första filtrering, tvättning och kylning, resultatet är en sk. Produktgas, syngas eller trägas.

Översikt För att ge en övergripande och grov översikt över förädling av bioenergiråvaror från skog och jordbruk finns bilden på nästa sida. För direkt förbränning kan olika träbaserade bränslen användas. Träpellets är ett av de mest attraktiva bränslen vid övergång från olja för uppvärmning av villor. Förutom direkt förbränning kan förädlingen ske genom Omvandling med värme eller genom en Biokemisk omvandling.

Fasta, flytande och gasformiga bränslen o De fasta biobränslen från skogen är, ved, träflis, träpellets samt GROT och stubbar o Gasformiga biobränslen kan tas fram genom, - Förgasning, genom värme - Anaerob bakterieprocess

19
Bioråvaror från skogen kan förädlas till olika fast, gasformiga eller flytande biobränslen

o Flytande biobränslen är avancerade och fås fram på olika sätt, t.ex. genom en vidareförädling efter en; - Trä-förgasning - Alkoholfermentering - Anaerob nedbrytning - Förvätskning (Pyrolysolja)

Förädling av biomassa genom värme Målsättningen med förädling genom omvandling med värme (pyrolys) har varit olika under åren, och ofta har användningen varit knuten till tillgången på fossila bränslen. Tre vägar vid pyrolys; o Förgasning (trä-förgasningen utvecklades först under kriget för gengasdrift) o Förvätskning ger pyrolysolja o Pyrolys – karbonisering, används för träkolsframställning

Trä-förgasning

20 Genom förgasning av biomassa kan man få en användbar produktgas som är en intressant gasråvara, den kan användas för direkt förbränning eller för en vidareförädling. Bland de mest intressanta alternativen, med sikte mot bränsle eller kemiska råvaror, är Träförgasning av skogsbaserade bioenergiråvaror. Syngasen eller produktgasen kan användas för en vidare förädling efter rening och anpassning. Användningsområden är bl.a.; o Direkt förbränning för värmeproduktion o Gasbränsle för elproduktion med, - kolvmotor/gasmotor - gasturbin - bränsleceller o Förädling och uppgradering till, - fordonsbränsle - kemiska råvaror

21

Det finns många alternativ för användning av trägasen/produktgasen från en förgasningsanläggning.

Bränsleceller Trägasen från av skogsbaserade bioenergiråvaror kan redan nu efter rening användas i bränsleceller i CHP anläggningar för el och värmeproduktion. Utvecklingen av bränsleceller går snabbt. I Tyskland har företaget MTU under några år tillverkat bränsleceller för elproduktion för både natur-, bio- eller trägas. Det är fullt möjligt att idag använda renad biooch trägas som bränsle i bränsleceller.

Montering av ett bränslecellpaket MTU CFCs fabrik i Tyskland. Bild. MTU CFC

22 Grön Kemi Genom en kemisk förädling av syngasen eller produktgasen, kan en mängd olika råvaror och olika produkter tas fram. De största förväntningarna finns i anslutning till fordonsbränsle som ersättning till de fossila bränslena. När biomassa från skogen är råvara konkurrerar inte denna med de åkergrödor som passar för livsmedelsproduktion. Genom att utveckla den Gröna Kemin kan man minska beroendet av de fossila oljeprodukterna, de lokala bioenergiresurserna kan nyttjas bättre, vilket kan öka sysselsättningen och självförsörjningsgraden i regionen.

Genom den så kallade Gröna Kemin kan flera intressanta produkter utvecklas för framtiden.

Bio-raffinaderi Intresset för en längre förädling av förnyelsebara råvaror som biomassa har fått ett enormt intresse efter att de fossila bränslena stigit kraftigt i pris. Men det är tjäran i trägasen som är bland det största problemet de flesta företag brottats med för att rena från gasen. Att rena produktgasen från tjäran har varit invecklat och svårt. ”Tjärfria reaktorer” är under utveckling.

23

Från Trägas till flytande bränsle Produktgasen från träråvaror kan idag genom ett par olika processer fungera som råvara för tillverkning av flytande bränsle. Den mest kända processen är FT eller Fischer-Tropsch. FT utvecklades redan under kriget i Tyskland. I dag har tekniken förfinats och man pratar om en andra och tredje generationens processer.

EniTecnologie-IFP:s pilotanläggning i Frankrike använder nya Fischer-Tropsch processer. Bild, IFP, Frankrike.

24 Mindre enheter för raffineringen Ett bra alternativ är att förgasningen och raffineringen ordnas i närheten av en CHP anläggning, då kan man effektivt nyttja värmen från förgasningsprocessen och uppgraderingen av produktgasen. På så sätt kan man både säkra att lågvärdig gas och värmen som produceras i anläggningen kan nyttjas i CHP anläggningen och dess fjärrvärmenät. Mindre anläggningar som förgasar biomassa passar främst för produktion av el och värme i anslutning till lokala CHP anläggningar. Speciellt om man har tillgång till en av de framtida förgasningsreaktorerna som kan använda fuktigt eller torrt biobränsle och samtidigt producera en trägas utan tjärpartiklar. För CHP enheter med förgasning av biomassa som kräver torkning av bränslet samt också måste ha en effektiv rening från tjära, måste vara en tillräckligt stor anläggning för att få lönsamhet i gasproduktionen.

Synergieffekter kan nås genom ett effektivare nyttjande av värmen genom att placera förgasningen och förädlingen i närheten av en CHP anläggning. Mindre anläggningar för förgasning passar främst för elproduktion och bör vara integrerad med en lokal fjärr- eller närvärmeanläggning.

25

En av de mest lämpliga principerna för mindre förgasare eller reaktorer för biomassa är den så kallade Medströmsförgasaren, eller på engelska Downdraft gasifier.

Projektet HighBio Genom projektet HighBio – Interreg Nord forskas det kring tekniken för förgasning med en Medströmsförgasare. Den finska Pilotanläggningen som används i projektet har utvecklats och fungerar på så sätt att man kunnat eliminera problemet med tjärpartiklar i den Produktgas som produceras.

26

5. En utlokaliserad CHP-förädling av biomassa
I de finska och svenska skogarna finns det stora mängder outnyttjade biobränsleresurser. Dessa kunde nyttjas, förutom för el och värme också som råvaror för fordonsbränsle och som kemiska råvaror i framtiden. Teknikutvecklingen går snabbt framåt, idag forskas det över hela världen för enkla och driftsäkra lösningar för förädlingsprocesserna. Småskaliga lösningar för att förädla biomassan från närområdet för förbrukarna i den närliggande regionen har inte fått de utvecklingsresurser som varit önskvärda. Tyvärr är det speciellt ofta i Finland de stora aktörerna som syns och hörs vilket också gjort att både nationella och EU stöd ofta riktats till dessa. Myndigheter och beslutsfattare har inte haft intresse eller förmåga att se den verkligt stora potential som finns i småskaliga lösningar för t.ex. Kraftvärmeproduktion.

Närvärme från biomassa Med s.k. närvärme eller lokalvärme avses värme till flera fastigheter, bostadshus eller företag som distribueras från en gemensam värmeenhet. I kommun eller tätortscentrum kan det också finnas någon större förbrukare som en skola, vårdcenter, ålderdomshem, kyrka, mm som är ansluten till närvärmenätet. I Finland finns i många kommuner energikooperativ (energiandelslag) som ansvarar för produktionen av värmen ”i rören” till dessa närvärmenät.

En fliseldad närvärmeenhet på 1,6 MWth som sköts av energikooperativet i Kälviä.

Minska stoftutsläppen I många av de mindre värmeenheterna har man inte haft krav eller resurser för att ha effektiva

27 system för rökgasrening. Ofta är det fråga om olika typer av cykloner, tvättar och skrubbers som används i olika kombinationer för rening av rökgasen. Ett nytt alternativ för mindre värmeenheter som använder träflis som bränsle kan vara att först förgasa biomassan och därefter bränna trägasen i värmepannan. Genom rätt teknik för förgasning avlägsnas stoftrester från trägasen (produktgasen) i samband med den primära gasreningen. Vid eldning med Bio-Syngasen (renad trägas) blir förbränningen effektiv och fullständig, vilket resulterar i minimala stoftutsläpp. För uppgradering av den befintliga värmeanläggningen med en förgasningsutrustning kan det behövas en betydande omändring av transportörer och förstorning av pannrummet. Moduler med förgasare är under utveckling.

CHP enheter (CHP=Combined Heat and Power) Mindre kraftvärmeenheter, eller såkallade CHP enheter, producerar också el. förutom värme. Det finns många olika alternativ och principer för hur en småskalig elproduktion i anslutning till en närvärmeenhet kan ordnas. De vanligaste två huvudgrupperna kan vara genom, o Omvandling från värmeenergi till el och värme o Förgasning

28

Omvandling av värmeenergi till el och värme Två nämnbara metoder för omvandling av småskalig värmeenergi till el är; o Stirling o ORC (Organic Rankine Cycle)

CHP enheter med Stirling Produktion av el med Stirling är främst för mindre CHP-anläggningar och kan nyttja värmeenergin direkt från pannan eller från rökgaserna.

CHP enheter med en ORC modul Mindre kraftvärmeenheter (0,2 - 2,0 MWe) kan bestå av en integrerad ORC- modul som omvandlar värmeenergi till både el och värme.

29

Förgasning
Förgasning av biomassa för värme och el (CHP) De vanligaste typerna av mindre förgasare är o Medströms förgasare (Downdraft gasifiers) o Motströms förgasare (Updraft gasifiers) o Genomströms förgasare (Crossdraft gasifier)

Integrerad enhet För att kunna använda trägasen eller den sk. produktgasen i en motor krävs att gasen är i det närmaste fri från tjära och tjärpartiklar. I de mindre förgasarna kan man lättare styra och hålla en stabil temperatur i förgasningsprocessen. Vid temperaturer på 1.000 ˚C eller högre sker också en viss ”krackning” av tjäran. Den råa gasen, produktgasen, behöver renas och kylas. Reningen kan ske med vatten- eller/och med olja renande enheter, sk. skrubbers. Den renade gasen är en Bio-Syngas, - en syntetisk gas från biomassa. Med rätt rening och kylning kan gasen nyttjas som gasbränsle i en kolv- eller turbinmotor i en CHP enhet.

30

CHP-kombinat för Trägas och Biogas Framtida utlokaliserade CHP enheter kommer i vissa områden att kunna dra fördel av en samordnad råvarupool, som kan beså av råvaror för biogas och skoglig biomassa för förgasning för trägas och Bio-Syngas. Båda gaserna kan nyttjas till en kolv- eller turbinmotor i en CHP enhet.

31

Eltariffer för grön elenergi är nödvändiga För att skapa ekonomiska förutsättningar för småskaliga CHP enheter krävs att politiker och myndigheter inser behovet av eltariffer. Det är främst fråga om småskaliga CHP enheter som använder förnyelsebar energiråvaror från skog och lantbruk. Mindre enheter som producerar el av biomassa genom förgasning, direkt förbränning eller via biogas, har en enorm potential för en lokal råvaruförädling, sysselsättning, miljöhänsyn och den lokala självförsörjningen av el och värme. Dessa småskaliga, utlokaliserade, CHP-enheter kan skapa nya möjligheter för att minska på oljeberoendet och minska på den fossila utsläppsbelastningen.

32

6. Mindre CHP anläggningar
Många mindre värmeproducenter och energikooperativ funderar kring lämpliga alternativ för att lokalt producera både el och värme i mindre kombinerade anläggningar (CHP). De kraftigt stigande olje- och elpriserna har påskyndat utvecklingen och planeringen mot en högre lokal självförsörjning. Man vill bättre nyttja de lokala bränsleråvarorna för uppvärmning men också för elproduktion i mindre enheter.

Olika tekniker förekommer Det finns ett antal olika alternativ också för mindre CHP enheter. Främst i Tyskland och Österrike har man de längsta erfarenheten av elproduktion i mindre CHP anläggningar för biobränsle. Systemlösningarna för mindre CHP kan i stort indelas i tre huvudgrupper; o Direkt förbränning med integrerad el-produktion o Trä-förgasning med kombinerad el-produktion o Biogasproduktion med en kombinerad el-produktion

CHP med direkt förbränning En av mest vanliga metoderna i större anläggningar (10-500 MWe) är att producera el via en ångturbin och generator. Däremot är en av de nyare metoderna för elproduktion via en s.k. ORC-anläggning.

33 Alternativ för elproduktion vid direkt förbränning kan vara; o Ångturbin 1-100 MWe, nyutvecklade små ångturbiner från 100 kWe o ORC, storlekar mellan 200 kWe - 2 MWe o Stirling motor, under 100 kWe

Ångturbin Ångturbiner är vanliga i stora anläggningar för elproduktion, 10-500 MWe. Idag finns nyare och mindre ångturbinenheter som är mera kompakta och med högre verkningsgrad än tidigare. Modulerna för ångturbinen anpassas, monteras och kopplas till pannan och fjärrvärme- samt elnätet på plats. Mindre ångturbiner har tagits fram i storlekar från 100 kWe för industriellt bruk.

En ångturbin i industriell CHP anläggning

Elproduktionen i en ångturbin ligger ofta mellan 5-20% av den totala energiproduktionen, största delen av energin måste kunna användas som hög- och lågtrycks ånga, samt värme för ett fjärrvärmenät.

Ångturbinerna brukar indelas i tre typer o Kondenserande ångturbin (Condensing Steam Turbines), främst för industrin, den kombineras ofta med en mottrycksturbin. o Mottrycksturbin (Back-pressure turbines), passar främst processindustrin, men också för mindre CHP anläggningar..

34 o Extraction turbin (Extraction turbines), kan variera uttaget av högtrycksånga efter industrins behov och producera mera eller mindre el.

Många olika varianter och kombinationer av ångturbiner förekommer.

Ångturbiner och utrustning finns idag för mindre CHP anläggningar 0,5-1 MWe. Som exempel kan nämnas t.ex. Dresser-Rand’s flerstegs ångturbin. Den finns i effekter från 500 kWe uppåt. En ångturbin roterar snabbt (upp till 17.000 rpm), kräver hög ångtemperatur (upp till 600 ºC) och högt ångtryck (upp till 140 bar).

Stirling motorer främst i små CHP anläggningar En Stirling motors värmepanel monteras ofta direkt till värmepannans eldstad eller rökgasutlopp. Utvecklingen av Stirling motorerna har under de senaste åren skett i storlekar mellan 9 - 75 kWe, dessa är närmast avsedda för värmepannor i storlekar som är mellan 100– 800 kW. Den minsta Stirling på 9 kWe har en encylindrig motor, medan man i enheten på 75 kWe har en Stirling motor med åtta cylindrar.

Stirling motor på 35 kWe (kWe), innan monteringen, med värmepanelen synlig på cylindertoppen. Bild, Stirling.dk

Passar för mindre anläggningar Stirling motorn i små CHP anläggningar är idag främst utvecklad för att ge en kompletterande mängd elström. Man kan ta ut ca 10 % av pannans värmeeffekt i form av elektricitet.

35 Ett mycket aktivt företag i produktutvecklingen har varit Stirling Denmark ApS.

En fyrcylindrig Stirling motor med generator på 35 kWe, som är monterad på en värmepanna. Bild, www.Stirling.dk

ORC teknik En av de nya typerna för CHP anläggningars el-producerande modul kallas för ORC (Organic Rankine Cycle). Den har ett slutet system mellan värmepannans värmeväxlare och turbinen, där en organisk olja fungerar som drivmedium för turbinen. Till turbinaxeln är kopplad en elgenerator.

En av de stora tillverkarna är Italienska Turboden som i huvudsak sålt sina ORC moduler i storlekar mellan 200-2000 kWe, i Tyskland, Österrike och Italien. Bild, Turboden.it

36

Funktionsprincipen för en CHP anläggning med ORC enhet för el- och värmeproduktion. Bild, Turboden.it

ORC enheter finns i olika storleksklasser. De byggs som kompletta system i moduler och kopplas i värmeanläggningen till en flis eller pelleteldad värmepanna. I Mellaneuropa finns redan ett 70-tal anläggningar i drift.

Värmeväxlare för olika värmepannor Värmeväxlaren i en ORC enhet kan anpassas till olika typer av värmepannor. Mest vanlig för mindre CHP anläggningar är att man använder träflis som bränsle. Små CHP anläggningar med ORC teknik kan ofta nå en högre verkningsgrad för elproduktionen än i en ångturbinenhet. Elproduktionen kan ligga mellan 16-20% av totala energiproduktionen, resten är värme (8084%).

37 Fasta och gasformiga biobränslen o De fasta biobränslen från skogen är, ved, träflis, träpellets samt träflis från GROT och stubbar o Gasformiga biobränslen kan tas fram genom, - Förgasning, genom värme - Anaerob bakterieprocess

Förgasning av biomassa

Det öppnas många alternativ för användning av trägasen/produktgasen från en förgasningsanläggning.

38 Genom förgasning av biomassa kan man få fram en värdefull produktgas som kallas syngas, eller också trägas när träbaserad råvara förgasas.

CHP genom förgasning av biomassa En förgasare eller sk. reaktor används tör att styra Pyrolys-processen för att får ut syngas. Den syntetiska gasen som bildas genomgår kylning och en första rening. Syngasen som fås kallas för produktgas, eller trägas när träbaserad biomassa används.

Principbild av en Medströmsförgasare

Trä-förgasning Intresset för förgasning av biomassa är främst för att man får en mycket användbar produktgas. Produktgasen kan användas för direkt förbränning eller för en vidareförädling. Elproduktion med trägas som drivmedel har utvecklas snabbt, främst för att effektivt kunna nyttja de skogsbaserade bioenergiråvarorna som finns. Trägasen (syngasen/produktgasen) kan användas i mindre CHP anläggningar som bränsle för bl.a.; o Kolvmotor/gasmotor, ofta i storlekar mellan 50 kWe - 2 MWe o Gasturbin, i storlekar ofta över 500 kWe o Mikroturbin, i storlekar mellan 30 – 250 kWe o Bränsleceller, vanligast mellan 20 – 320 kWe

39

Trägasen kan efter rening användas för drivning av kolvmotor/gasmotor eller en gasturbin med generator. Med en utvecklad ny teknik, finns det också möjligt att producera el genom bränsleceller i en CHP anläggning.

Gasmotor Kolvmotorer har under lång tid används och anpassats för gasdrift och för att driva en elgenerator. Det mest förmånliga i mindre enheter har varit en bensin- eller dieselmotor som anpassats för gasdrift. Bullerdämpning för den höga ljudnivån och dämpning av enhetens vibrations måste vara ordnade på ett bra sätt.

I lite större CHP anläggningar krävs stora gasmotorer. På bilden en V20 gasmotor på 48 liter från Jenbacher utrustad med en generator på ca 1000 kWe. Gasmotorn kan drivas med renad biogas eller med trägas.

40 Gasturbin Normala eller stora gasturbiner i förekommer främst i större CHP anläggningar, 1-100 MWe. De flesta gasturbiner drivs med flytande bränsle eller t.ex. naturgas. Idag finns också mindre gasturbiner på 0,5-2 MWe som används inom industrin.

En OPRA gasturbin i en CHP enhet finns ofta i storleksklassen kring 2 MWe. Bild. Ergytec

Mikroturbin För de mindre CHP anläggningarna finns mikroturbiner. De tillverkas i storlekar mellan 30-250 kWe. Priset på mikroturbinerna är fortfarande 2-2,5 gånger högre än för en kolvmotor. Mikroturbinen är ofta ihop byggd och integrerade med el-generatorn. Det gör dessa kompakta och tystgående jämfört med en kolvmotor.

Amerikanska Capstone är en av de stora tillverkarna av Mikroturbiner. Bild, Capstone

41 Bränsleceller Utvecklingen av bränsleceller för renade bio- eller trägaser pågår intensivt. Bränsleceller anpassade för CHP anläggningar med naturgas har funnits under ett antal år. De har främst förekommit som speciella CHP enheter i anslutning till sjukhus och hotell. Idag utvecklas bränslecellerna snabbt både när det gäller att få en mindre volym per kW och nå en lägre vikt på stacken.

En bränslecell stack av typ SOFC som tillverkas av Topsoe Fuel Cell A/S i Danmark. Effekten är på ca 1 kWe (12x12 cm). Under utveckling är stackar av bränsleceller på 3 kWe.

Bränsleceller för biogas och trägas Trägasen från skogsbaserade bioenergiråvaror kan redan nu efter rening användas i CHP anläggningar med bränsleceller för el- och värmeproduktion. Utvecklingen av bränslecellerna går snabbt. I Tyskland har företaget MTU-CFC under några år tillverkat bränsleceller för elproduktion för både natur-, bio- eller trägas. Det är fullt möjligt att kunna börja planera att använda renad bio- och trägas som bränsle i mindre CHP enheter med bränsleceller. Tyvärr är priset fortfarande 3-5 gånger högre för bränsleceller än en gasmotor.

Utveckling av CHP enheter med bränsleceller sker som exempel hos företag som; - Wärtsilä i Finland, http://www.wartsila.com - MTU CFC Solutions i Tyskland, http://www.mtu-cfc.com/en/

42

Troligtvis är MCFC och SOFC bränsleceller de som bäst passar för elproduktion med bio- eller trägas. Företaget MTU i Tyskland använder MCFC och finska Wärtsilä SOFC bränsleceller i sina CHP-enheter. Bild. MTU CFC

Wärtsilä har tagit fram en liten CHP enhet på ca 20 kWe. Bränslet är biogas och bränslecellerna är av typ SOFC. En pilotanläggning, WFC20, (på bilden) finns i Vasa som nyttjar metangas från Vasa gamla avstjälpningsplats.

43 Kombinera biogas och trägas På landsbygden kan det vara skäl att ta med i planeringen möjligheten att kombinera en träförgasande enhet med en biogasanläggning. Speciellt när gaserna ska användas till el- och värmeproduktion och kopplas till ett fjärrvärmenät.

Solpaneler kan kombineras till en värmeanläggning En intressant lösning är att också kombinera den lokala värmeanläggningen med solpaneler, för att nyttja den tillsatsvärme man kan få från solen. Speciellt under vår och höst kan värmen från solpaneler på ett effektivt sätt komplettera värmeanläggningen.

Vissa synergieffekter kan nås genom att kombinera solpaneler till en värmeanläggning för närvärme.

44

7. CHP alternativ för energikooperativ
Det finns ett ökat intresse hos energikooperativ för att utveckla och bygga upp mindre CHP anläggningar som producerar både värme och el. (CHP = Combined Heat and Power). I Finland väntar man på att få eltariffer för småskaliga och mindre CHP enheter eller kraftvärmeanläggningar.

Eltariffer Med eltariffer garanteras ett minimipris för levererad el till nätet. Det viktiga med eltariffer är att dessa öppnar nya möjligheter för att man i byar och kommuner på landsbygden kan bygga upp lokala CHP enheter. I dessa kan man nyttja de lokala råvarorna från skogen och lantbruket som bränsle, genom detta tryggas arbetsplatser och man kan minskar på det lokala oljeberoendet. Speciellt stort intresse för mindre anläggningar på landsbygden finns hos lokala energikooperativ, energientreprenörer samt jord- och skogsbrukare.

En översiktsbild med exempel på de två huvudprinciperna för CHP, direkt- och indirekt förbränning.

Flera alternativ Det finns flera olika tekniska alternativ att välja på för mindre CHP anläggningar. De kan bygga på en direkt eller indirekt förbränning av biomassan. Man ska utgå bl.a. från om den

45 befintliga värmeanläggningen kan konverteras, eller om värmepannan helt måste bytas ut. Det gäller att försöka välja en lämplig utrustning som bäst passar för de egna förutsättningarna och den egna anläggningen. Under de senaste åren har utvecklingen av tekniken som är lämplig för mindre CHP anläggningarna tagit fart, och nya alternativa lösningar och modifieringar av tidigare teknologi har dykt upp. En av de nya lösningarna är att använda en s.k. hetluftsturbin som driver generatorn. Det alternativet har blivit av större intresse efter att förgasningstekniken för biomassa utvecklats och att t.ex. trägasen förbränns direkt efter förgasningen. Det alternativet ger förhållandevis rena rökgaser som minskar på problemet med beläggningar på värmeväxlaren för hetluftsturbinen i rökgaskanalen. Med mindre beläggningar, betyder det lägre underhåll och en bättre värmeöverföring.

CHP anläggningar För energikooperativ finns ett antal olika koncept att välja mellan när man planerar att bygga upp en lokal kraftvärmeenhet. Det första valet är mellan en anläggning med, - Direkt förbränning av biomassa - Indirekt förbränning av biomassa

Direkt förbränning av biomassa Vid en direkt förbränning av skoglig biomassa, förbehandlas bioråvaran på olika, för att främst används i form av träflis, träpellets eller träpulver. Ett led i förbehandlingen är ofta att nyttja den naturliga torkningen i fält. Den mest vanliga metoden för sönderdelningen är flisning. En eftertorkning ger alltid ett högre bränslevärde vid förbränningen. Exempel på några typer av teknisk utrustning för kraftvärmeproduktion, o ORC, (Organic Rankine Cycle) främst i storlekar mellan 200 kWe - 2 MWe o Stirling motor, under 100 kWe, små och mikro CHP (kWe = kilowatt el) o Ångturbin 1-100 MWe, nyutvecklade små ångturbiner finns från 100 kWe o Ångmotor 5 – 500 kWe, en ny generation av mindre ångmotorer har utvecklats för och mikro – CHP-enheter. o Hetluftsturbin (HAT=Hot air turbine) Små enheter har utvecklat och finns mellan 500 kWe - 2 MWe (Observera att Hetluftsturbinen kräver rena rökgaser för värmeväxlarens funktion,
därför bör utrustningen helst vara i kombination med förgasning av biomassa)

små-

46

Biomassa för direkt förbränning kan vara i form av pulver, flis eller pellet. Stora CHP enheter har av tradition använt den så kallade Ång-cykeln, med en eller flera ångturbiner som driver generatorer för elproduktion. Ett 150-tal CHP enheter som använder ORC tekniken, är idag i drift i Mellaneuropa..

ORC Ett mycket intressant alternativ för CHP anläggningar i Mellaneuropa är att använda en s.k. ORC-modul, (Organic Rankine Cycle).

47 Den fungerar i slutna system med termoolja och organisk vätska som via värmeväxlare överför värmeenergin från pannan eller rökgaserna till turbinenheten som är försedd med en generator. I Mellaneuropa finns över 150 st. ORC enheter i drift. Det är enheter mellan 200 kWe-2 MWe, de finns främst i Tyskland och Österrike där man haft eltariffer för småskaliga CHP-enheter under många år.

Stirling Ett intressant alternativ för små- eller mikro- CHP anläggningar kan vara en Stirling enhet. De passar främst för integrering med värmepannor i villor, bostadshus och jordbruk. Stirling enheten kan vara monterad till pannans eldstad eller rökgaskanal. Finns i storlekar mellan 1100 kWe. Förbränningsprocessen bör vara bra för att undvika beläggningar på Stirling enhetens värmeväxlare som snabbt försämrar funktionen.

En översiktlig bild över principen för en CHP anläggning för produktion av el och värme. Alternativ ett; via Gasmotor, Mikroturbin (eller i framtiden Bränslecell).

Ångturbin Idag finns också små ångturbiner på marknaden, från 100 kWe - 2 MWe. Ångturbinen kan vara ett alternativ i vissa CHP anläggningar från 1-2 MW.

48 Hetluftsturbin (HAT=Hot air turbine) Det allra senaste alternativet för mindre anläggningar, från 2-3 MW kan vara en hetluftsturbin för elproduktion. Tekniken kommer bl.a. från stora s.k. CAT-Cycle Plant (CAT=coal-fired air turbine). Dessa koleldade hetlufts-turbinenheter har idag anpassats för biomassa, och för tekniken används ofta förkortningen HAT. I mindre enheter med förgasning av biomassa där Bio-Syngasen förbränns effektivt, är det värmeväxlaren som från de heta rökgaserna skapar den komprimerade hetluften för hetluftsturbinen. Hetluften har temperaturer mellan 800-950 ˚C när den går till turbinen.

En översiktlig bild över principen för en CHP anläggning för produktion av el och värme som är försedd med Förgasning av biomassa vid indirekt förbränning. Men här förbränns Bio-Syngasen i en värmepanna som integrerats med en Hetluftsturbin enhet med värmeväxlare för värmeöverföring från rökgaserna för Hetluftsturbinens drift.

Indirekt förbränning av biomassa Med en indirekt förbränning av biomassa avses att biomassan i första steget genomgår en termisk omvandling med värme. Det kan ske genom Förgasning som ger Bio-Syngas, Förvätskning som ger pyrolysolja eller genom karbonisering för träkolsframställning.

49 Förgasning av biomassa Fördelarna med förgasning av biomassa är att trägasen/produktgasen efter rening är en användbar Bio-Syngas som kan användas som bränsle till en gasmotor eller mikroturbin som är integrerad med en generator för kraftvärmeproduktion. Ett annat alternativ är att Bio-Syngasen förbränns i en värmepanna och värmeenergin i rökgaserna, via värmeväxlare, används för en ORC modul eller en hetluftsturbin. Andra alternativ är en mindre ångturbin eller en större Stirling enhet. Genom att det är en ren BioSyngas som förbränns är också underhållet och beläggningarna på värmeväxlarna mindre.

Gasmotor eller Mikroturbin Alternativa motorenheter för Bio-Syngasen är en gasmotor (ofta en stor diesel som byggts om och försetts med tändstift) eller en mikroturbin. Fortfarande är priset på en mikroturbin rätt högt i förhållande till en kolvmotor, men den ökade efterfrågan medför på sikt att prisskillnaden minskar.

Förgasning och Bio-Syngas för direkt förbränning i CHP enhet

Principbild förgasning i en medströmsförgasare (Downdraft) i en integrerad förgasning och förbränning i CHP enheter. När råvaran är träflis som förtorkats till lämplig fukthalt kan också funktionen för förgasningsreaktorn garanteras. Bilden visar några alternativ av enheter för elproduktion, Ångturbin, ORC, Hetluftsturbin, Ångmotor och Stirling.

50 För mindre värmeanläggningar som idag saknar en rökgasrening kan bl.a. stoftutsläppen vara ett problem när anläggningen kör på låg effekt och vid uppstart. Genom förgasning av biomassan innan förbränningen kan man reducera stoftutsläppen till en bråkdel. Intresset och dagens utveckling av förgasare för biomassa går snabbt framåt med utvecklingen av förgasare som också klarar av fuktig biomassa.

Förgasning med en integrerad CHP enhet Små och mindre CHP enheter som bygger på förgasning av biomassa i form av träflis finns idag på marknaden. Ett av de företag som utvecklar små CHP enheter, som en modul monterad i en container, är GasEk Oy i Reisjärvi, Finland. Bland annat så under Farmari mässan 2009 i Karleby visades en enhet på 50 kWe och 100 kWth i praktisk drift.

GasEk tillverkar CHP moduler monterade i en container, t.h. flissilo med transportskruv upp till förgasaren i containern. Träflisen kan flisas direkt i flissilon (flishuggens utloppsrör syns uppe till höger).

Mindre beläggning på värmeväxlaren Genom förbränning av Bio-Syngas från en förgasare, blir rökgaserna klart bättre. Det minskar på beläggningarna på värmeväxlare som placeras i rökgaskanalen, t.ex. I en CHP enhet med en hetluftsturbin. (se föregående sidor).

51

8. Integrerad förädling av biomassa
Småskalig och utlokaliserad förädling av biomassa har goda möjligheter att i framtiden bli en viktig nyckel i ett regionalt miljötänkande. Genom forskning för ny teknik, anpassad till utlokaliserade förädlingsprocesser, kan den lokala biomassa råvaran förädlas för lokala och närregionens kunder och förbrukare. Det finns ett ökat intresse för att integrera, och på olika sätt koppla ihop förädlingsprocesserna för att öka samordningen, och på så sätt skapa positiva synergieffekter.

En översiktlig bild med två exempel på alternativ för en lokal förädling av träflis till värmekunder i närområdet, alternativt en mindre CHP anläggning som också producerar el jämsides med värme.

Närvärme från biomassa Närvärme/lokalvärme har i många regioner utvecklats genom aktiva energikooperativ och energientreprenörer. Det finns utrymme för många fler utlokaliserade små värme- eller kraftvärmeenheter (CHP) som samordnar uppvärmningen av skolor, servicehus, ålderdomseller seniorbostäder, industrihallar, radhus, lantbruksbyggnader eller grupper av bostadshus (villor) i kommuncentra, byar och husgrupper. För att få fart på utvecklingen är en av förutsättningarna att man inom kommun- och regionförvaltningen är positiv och stöder nyttjandet av lokala biobränslen.

52 Integreringsmöjligheter Samordning av verksamheter kring en värmeenhet för närvärme kan ske på olika sätt och utvecklas allt efter som. Därför är det redan i etableringsstadiet av närvärmeenheten viktigt att försöka placera denna så att man kan göra en framtida utveckling på ett smidigt sätt. Det behövs markutrymmen och fungerande logistik i vägar samt el- och värmeförbindelser i form av ledningar och rör. Några exempel på verksamheter i paletten för integrering kan vara;

o Flistorkning o CHP enhet (kraftvärme, el + värme) o Energiterminaler med en Integrerad hantering av biomassaråvaror och förädlade råvaror o Förgasning av biomassa o Solenergi o Geoenergi o Pelletproduktion o Biogasproduktion från lantbruk o Biogasproduktion från närsamhälle o Förädling till råvaror för fordonsbränsle

Vad som ska ingå beror främst på den lokala utvecklingen och intressen. Integreringen utvecklas ofta stegvist, och är beroende på i vilken följd man vill ta de olika bitarna när man utvecklar den lokala verksamheten. Vad som prioriteras beror främst på intresset inom t.ex. det lokala energikooperativet samt närområdets behov och efterfråga.

Integrering med en lokal Flistorkning. Den lokala enheten för närvärme kan förbättra verkningsgraden för bränsleråvaran genom flistorkning för den egna förbrukningen men också för ev. försäljning. Från värme enheten kan ofta spillvärme nyttjas för torkningen alternativt kombinerat med sol- eller i vissa fall geoenergi (bergs-, jord- och sjövärme).

53

En översiktlig bild med exempel på delar som kan integreras kring en lokal anläggning för energiproduktion

54 Lokala Energiterminaler Energiterminaler med en Integrerad hantering biomassaråvaror och förädlade råvaror. Ett följande steg i utvecklingen kring lokala enheter för närvärme eller lokalvärme är integrering i terminal-hantering av biomassa. En terminal eller i första hand ett hårdgjort plant område som helst asfalterats i anslutning till byggnaden för värme eller CHP enheten. Terminalen kan utrustas med enkla hallbyggnader för mellanlagring av bioenergiråvaror och produkter.

CHP - kraftvärme Utlokaliserade CHP enheter för el- och närvärme kan utformas på flera olika sätt, mycket beroende på inom vilken storlek på elproduktion man eftersträvar. En viktig faktor är det garanterade elpriset eller elbidrag. Några exempel på typ av enhet kan vara, o Direkt förbränning av träflis/pellets + Stirling o Direkt förbränning av träflis/pellets + ORC (Organic Rankine Cycle) o Direkt förbränning av träflis/pellets + liten ångturbin o Förgasning + direkt förbränning + Gasmotor eller Mikroturbin o Förgasning + direkt förbränning + ORC o Förgasning + Gasmotor (kolvmotor)

55 o Förgasning + Mikroturbin o Biogas + Gasmotor o Biogas + Mikroturbin o Kombinerad Bio-Syngas och Biogas + Gasmotor eller Mikroturbin

Integrering med Förgasning av biomassa Ett intressant alternativ till direkt förbränning av biomassa i form av träflis är att först förgasa biomassan. Förgasningen öppnar nya möjligheter till en förbränning med minimala stoftutsläpp.

Ska den integrerade anläggningen endast producera värme går produktgasen/rågasen direkt till pannan för förbränning. Värmepannan kan utrustas med värmeväxlare för en ORC enhet och på så sätt får man en CHP anläggning, som producerar både el och värme. Man kan också välja en annan linje för den integrerade produktionen av el och värme i CHP anläggningen. Den kylda och renade produktgasen, eller sk. Bio-Syngasen kan användas direkt till en gasmotor (kolvmotor) eller mikroturbin som driver en generator.

56

Integrering med en lokala Pelletproduktion En terminal med värmeenhet för närvärme och flistork ger goda möjligheter att också integrera småskalig tillverkning av träpellets. Vid den typen av integrering kan man också styra de bättre fliskvalitéerna för pellettillverkning för i första hand lokala kunder och förbrukare.

En mindre pelleteringsanläggning i drift, SPC (Sweden Power Chippers Ab); 1. 2. 3. 4. 5. Cyklon för torkad och mald träflis, Blandnings och doceringsenhet, Pelletpress, transportör upp till kylare, Pelletskylare, 6. 7. 8. 9. 10 Transportör till pelletsilo, Pelletsilo, Säckningsutrustning för småsäck, Inplastare för småsäck på lastpall, Träpellets i småsäck på lastpall.

57

Integrering med en lokal Biogasanläggning En lokal CHP enhet kan också byggas för integrering med en biogasproducerande enhet. Biogas från lantbruk kan nyttjas för drivning av en gasmotor eller mikroturbin och producera el och värme.

Biogasen från en närbelägen biogasanläggning kan ledas i gasledningar till CHP anläggningen, alternativt att biogasanläggningen byggs i anslutning till närvärmeanläggningen. Det är skäl att skilja mellan de två typerna av biogasanläggningar som förekommer utgående från råvaran; O Biogas från lantbruksråvaror (gödsel, biomassa avfall och gräsväxter) O Biogas från samhällsavfall (samhällsslam och ev. Komposterbara hushållssopor)

Integrering med Solenergi För en småskalig värmeenhet för närvärme kan en kombinering eller integrering med solfångare ge ett lämpligt värmetillskott. Idag finns flera typer av effektiva solfångare för att kombinera uppvärmningen av hus. Den lokala värmeenhetens byggnad kan redan i planeringsstadiet anpassas för solfångare och placeras med tanke på bästa instrålningseffekt från solen. I Mellan Europa är det rätt vanligt att kombinera fliseldning med t.ex. solfångare av olika slag.

58

Ett par exempel från Österrike på närvärmeanläggningar som kombinerat träflis med solvärme. T.v. Med solpanelerna monterade på taket. Anläggningen till höger är en CHP enhet utrustad med solfångare monterade på ett separat stativ. Bild. Bioenergy-in-motion.com.

Integrering med Geoenergi Värmeenergin från berggrunden kan vara ett utmärkt komplement till vissa lokala värmeenheter. Beroende på mängden värme som man vill ta ut från berggrunden borras det antal borrhål på 100-200 meter djup som man beräknat att behövs. För att lyckas med planeringen måste man anlita de företag och organisationer med tillräckligt med sakkunskaper

59 redan i ett tidigt skede. Med geoenergi avses; bergvärme, sjövärme och markvärme, som alternativt kan användas för uppvärmning eller också kombineras för kylning.

Från borrhålen i berget överförs värmen till vattnet i rören som gåt till värmepumpen som därefter höja temperaturen och överför värmen till en värmeväxlare som värmer vattnet i närvärmesystemet eller i husets värmetank.

60 Energikooperativ Som administratör och ansvarig för mindre lokala värme- eller CHP enheter kan ett lokalt energikooperativ vara en bra lösning. Medlemmarna i ett energikooperativ kan vara skogsägare, entreprenörer, kommunen, lokala organisationer och kunder. Av erfarenhet fungerar energikooperativ som säljer ”värme i rören” till kommuners skolor, åldringshem, radhus mm, mycket bra i Finland. Dessa energikooperativ kunde vara bland de som är med och vidare utvecklar sin verksamhet genom integrering för en vidareförädling av biomassa. Det kunde t.ex. vara, en energiterminal, flistorkning, pelletering, förgasning mm.

Energikooperativ fungerar ofta som säljare av ”värme i rören” till kommunen, företag eller privata.

Energiföretagare och entreprenörer Det finns många bra exempel på lokala energiföretagare som samordnar hanteringen av skoglig biomassa till flis och också producerar värme i egna eller kommunala värmeanläggningar. Duktiga energiföretagare, entreprenörer eller mindre företag med intresse och kunskaper inom bioenergi och för produktion av värme och el behövs i framtiden. Dessa kan vara en viktig aktör för utveckling av den lokala förädlingen av biomassa. I vissa fall kan också kommunen vara en delägare i ett energiproducerande företag, eller driva ett eget energibolag.

61 Många möjligheter är öppna Möjligheterna att integrera på olika sätt finns, nu är det de enskilda energikooperativen eller entreprenörerna som får försöka välja de mest intressanta delarna till sin terminal- och förädlingspalett för den lokala hanteringen av den lokala biomassa råvaran som finns.

I Finland finns det många bra exempel på energikooperativ, energiföretagare, entreprenörer och småföretag som skördar och förädlar biomassa lokalt.

62

9. CHP genom direkt förbränning av biomassa
För produktion av värme och el i mindre CHP anläggningar finns ett allt större intresse (CHP = Combined Heat and Power). Speciellt stort är intresset bland de mindre värmeanläggningarna på landsbygden som idag producerar närvärme, de vill också utveckla sin verksamhet för att i framtiden också kunna producera el.

Energikooperativ Med närvärme menas att man levererar värme i rören till ett begränsat antal fastigheter inom närregionen. Ofta är det fråga om uppvärmning av skolor, vårdcentraler, ålderdomshem, företagsfastigheter, radhus, mm. Speciellt på den finska sidan har man bildat s.k. energikooperativ (energiandelslag) som sköter eller äger anläggningen och ”säljer värme i rör”. Medlemmarna är ofta skogsägare som på så sätt kan sälja sina bioenergiråvaror i form av träflis. Andra bränslealternativ kan förekomma som t.ex. halm, rörflen, salix, bark och spån från mindre såg, mm.

En översiktsbild över de vanligaste alternativen för CHP vid direkt förbränning.

63 Tre alternativ När man genom direkt förbränning av biomassa också vill producera elström finns tre alternativa tekniker för mindre anläggningar, 200 kWe – 2,0 MWe. För riktigt små anläggningar finns bara Stirling som alternativ 10 - 200 kWe. (MWe = Megawatt el)

CHP anläggningar Av tradition har el och värme producerats i stora anläggningar i ångturbiner som driver generatorer (10-500 MWe). Idag finns också mindre ångturbiner på marknaden från 100 kWe. Men en mindre ångturbin kommer ofta in först som ett alternativ i CHP storlekar från 1MWe. En av de nyare metoderna för elproduktion i CHP anläggningar är via en s.k. ORC-modul. (ORC = Organic Rankine Cycle).

Biomassa för direkt förbränning kan vara i form av pulver, flis eller pellet. Stora CHP enheter har av tradition använt den så kallade Ångcykeln, med en eller flera ångturbiner som driver generatorer för elproduktion.

64 De vanligaste alternativen för elproduktion vid direkt förbränning kan vara; o ORC, storlekar mellan 200 kWe - 2 MWe o Ångturbin 1-100 MWe, nyutvecklade små ångturbiner från 100 kWe o Stirling motor, under 100 kWe o dessutom finns också nyutvecklade ångmotorer och hetluftsturbiner

En förenklad principbild över en CHP anläggning med direkt förbränning av biomassa.

ORC-moduler är mycket intressanta Ett av de mest intressanta alternativen för mindre CHP anläggningar med direkt förbränning av biomassan är ORC. Speciellt i Mellaneuropa har det skett en våldsam utveckling under de senaste åren. Idag finns bl.a. över 70 CHP enheter med ORC-moduler som italienska Turboden levererat.

65

En översiktlig bild över principen för en CHP anläggning som är försedd med en ORC-modul för produktion av el och värme.

Bilder fån en CHP anläggning i Mainkofen, Deggendorf i Tyskland. Den använder fuktig träflis som bränsle. Värmepannan är på 4,25 MW, ORC-enheten kommer från Turboden och har en nominell effekt på 540 kWe. Anläggningen togs i bruk år 2004.

66

ORC–modul klar för leverans från tyska Maxxtec AG. De tillverkar ORC-moduler på upp till 2,0 MWe. Bild, Maxxtec AG

Förutom i CHP anläggningar med förbränning av biomassa används också ORC enheter elproduktion inom industri med spillvärme. Också platser där man har tillgång till Geovärme använder ORC moduler i sina anläggningar för el produktion.

Stirling Med större efterfråga och stort intresse för småskalig elproduktion har fått olika tillverkare av Stirling enheter att vidareutveckla tekniken.

T.v., En 35 kWe Stirling motor med värmepanelen på cylindrarnas topp vänd uppåt. T.h., En CHP enhet med Stirling motor (grön) monterad till värmepannan. Bilder, Stirilng.dk

67 MCHP med Stirling Att producera värme och el i en villapanna är möjligt genom en integrerad Stirling motor. En mycket liten CHP enhet kallas för MCHP, (Micro Combined Heat and Power). Med värmepannan I gång är man självförsörjande vid t.ex. strömavbrott.

En mikro kraftvärmeenhet, en pelleteldad värmepanna med en Stirling motorn infälld ovanpå enheten. MCHPenheten ger 15 kWth och 1 kWe. Bild: SPM -Stirling Power Module

Förgasning och Bio-syngas för direkt förbränning i CHP enhet För att minska på problemen med stoftutsläpp när biomassa förbränns i en mindre värmeanläggning kan man välja att först förgasa biomassan och därefter bränna Bio-Syngasen i värmepannan. Från en sådan anläggning blir det inga stoftutsläpp med rökgaserna. Utvecklingen går snabbt framåt med utvecklingen av förgasare som också klarar av fuktig biomassa.

En mindre CHP enhet I en mindre CHP anläggning med en större värmepanna på 500 kW – 5 MW, kan kombineras med alternativt en ORC-enhet eller en mindre ångturbin. En värmepanna på 100-1000 kW passar för en större Stirling-enhet för produktion av värme och 9-75 kWe. En MCHP enhet med en värmepanna mellan 15-100 kW kan ha en integrerad Stirling enhet som producerar mellan 1-9 kWe.

68

Principbild för en integrerad förgasning och förbränning i CHP enheter, där råvaran är träflis som förtorkats till lämplig fukthalt som passar förgasningsreaktorn.

En principbild över en integrerad CHP enhet med förgasning och ORC-teknik.

69 Förgasning med en integrerad ORC enhet Ett intressant alternativ är att genom förgasning av biomassan helt kunna undvika stoftutsläpp med rökgaserna. Speciellt i närheten av bostadsområden kan en integrerad förgasnings- och ORC enhet vara ett av de alternativ man bör beakta för framtida el- och närvärmeproduktion. Men för en sådan enhet ska värmepannan helst vara över 2 MW.

Minskade stoftutsläpp För många små värmeanläggningar idag kommer en framtida skärpning av stoftutsläppen att betyda stora extra kostnader i rökgasrening. Detta kommer också att vara en av orsakerna varför förgasning av biomassan kommer att bli ett intressant alternativ i mindre lokala CHPenheter.

Flera alternativ finns för integrerad CHP enhet med förgasning och förbränning av Bio-Syngasen.

70

10. Förädling genom värme - Pyrolys
Att genom Pyrolys behandla biomassa, betyder upphettning, utan eller med begränsad syretillgång. Pyrolys eller termokemisk omvandling, kallas också för torrdestillation och omvandling med värme. Förbränningsprocessen sker utan en öppen låga.

Olika målsättning Målsättningen med Pyrolysprocessen och slutprodukten kan vara olika. Processen styrs främst genom utformningen och typ av reaktor, temperaturen, uppehållstiden för biomassan, typ av biomassa, tillsatser, mm.

Målsättningen för en Termokemisk omvandling eller Pyrolys kan vara fasta, flytande eller gasformiga slutprodukter

Tre huvudgrupper Inriktningen eller målsättning med pyrolys kan man också indela i t.ex. tre grupper; o Karbonisering eller förkolning för att få träkol o Förvätskning för att få fram Pyrolysolja o Förgasning för att få produktgas för Bio-Syngas

71

Tre olika vägar, Pyrolys med inriktning mot karbonisering, förgasning eller förvätskning .

Temperaturer En grov översikt över olika temperaturområden som man i huvudsak håller sig inom för att få fram olika produkter. o Karbonisering, normal framställning av träkol, sker ofta med temperaturer mellan 300500 ˚C . o Förvätskning till Pyrolysolja, temperaturer som används ligger ofta mellan 400-650 ˚C. o Vid förgasning för framställning av produktgas för Bio-Syngas, (eller Bio-SNG), då är det normala temperaturområdet 700-1200 ˚C.

Det förekommer många olika typer av snabba pyrolysprocesser, med olika temperaturer och uppehållstider för biomassan.

Integrerade processer Vid en integrerad produktion av träkol, pyrolysolja och trägas användes ett högre temperaturområde än vid normal träkolsframställning, 400-600˚C.

72 Karbonisering Karbonisering eller omvandling av trädbiomassa genom upphettning och förkolning till träkol. Förkolningen sker med en begränsad syretillgång. Träkol har tidigare under långa tider använts för smide och olika industriella ändamål. I Norden används idag träkol, från lövträd, främst för utegrillar. I viss mån används också fortfarande träkol som smideskol. Träkol är fortfarande ett viktigt inslag som bränsle för hushållen i många länder, främst i Sydamerika och Asien.

En schematisk översikt mot vilket mål man kan sträva för Pyrolysoljan. Den kan förädlas till värme, el, bränsle eller kemiska produkter.

Träkol Tidigare användes en kolmila för träkolsframställning också hos oss, det kallades för att kolning. Idag är det främst träkol i form av grillkol eller smideskol som används. Kolframställningen idag sker i speciella pyrolysugnar. Tidigare fick man också i samband med tjärbränning bra smideskol. I många av utvecklingsländerna använder man träkol som bränsle för den dagliga matlagningen. Kolframställningen

73 där är dock också ofta ett lokalt miljöproblem som man idag försöker minimera genom utbildning. Ökade kunskaper behövs både vid kolningen och för att minimera jorderosion från kalhyggen som uppstår när träden huggs ner för kolframställningen

Kolmila på gammalt vis. Bild, Kolarföreningen

Grillkol framställs av lövträ, främst björk och asp.

Exempel på träkolsframställning idag i Polen. Bild, Wikipedia. T.h. Pyrolysoljan är en mörkbrun flytand vätska med en rökaktig lukt. Bild, First Resources Corp.

74 Pyrolysolja Pyrolys för att ta fram pyrolysolja i större skala, är idag främst intressant som råvara för utveckling av fordonsbränsle samt för den kemiska industrin. För direkt förbränning kan pyrolysolja användas som sådan i stora värme- och CHP anläggningar, som ersättning för fossil tung eller lätt brännolja. En förädling av pyrolysoljan måste till, för en annan användning än för direkt förbränning. Pyrolysoljan är instabil för lagring och kan ha ett mycket varierande innehåll, surhet, syreinnehåll och vara termisk ostabil. Rengörning från fasta partiklar sker ofta genom en eller flera cykloner och filtrering. Pyrolysoljan kan på olika sätt förädlas till bränsle, den kan också omförestras för att få Biodiesel.

Förgasning för Bio-Syngas Vi förgasning av biomassa sker en fullständig termisk sönderdelning av biomassan till en brännbar och lättflyktig gas samt aska. Det förekommer ett flertal olika typer av förgasningsreaktorer och förgasare för biomassa.

Principen för en Medströmsförgasare

75 Att förbränna Bio-Syngasen för att producera värme är den enklaste metoden, med de lägsta kraven på rening av produktgasen. I mindre CHP anläggningar kan Bio-Syngasen producera el via en gasmotor eller gasturbin, men då ska gasen vara fri från tjära.

Många möjligheter genom förgasning

Översiktlig bild för olika möjligheter användning och förädling av Bio-Syngasen.

Förgasning för kemiska råvaror Ett stort antal olika kemiska råvaror kan tas fram från den renade produktgasen eller BioSyngasen. Vid sidan av råvaror för fordonsbränsle, är bland de mest intressanta andra möjligheterna kemiska råvaror för plastindustrin, där just nu förväntningarna är stora. Från Bio-Syngasen kan bl.a. framställas olika olefiner (ethylene, propylene och butadiene), aromater (benzene, toluene, och xylenes) samt metanol, mm. Genom en fortsatt forskning och utveckling kan i framtiden biomassan från de finska skogarna komma att utgöra en stor del av den kemiska industrins närproducerade råvaror som ersättare

76 till flera av dagens fossila och importerade råvaror.

Förädling av Bio-Syngas till Biobränsle Det finns ett stort intresse för att, med biomassa som råvarukälla, ta fram olika typer av framtida syntetiska bränslen. Det stora problemet idag är fortfarande, att kunna producera en Bio-Syngas som är garanterat helt fri från tjära och andra inte önskade ämnen. En intensiv forskning och utvecklingen pågår för att få fram effektivare och billigare tekniker och processer än vad vi har idag för att få på så sätt ta fram råvaran för nästa generation av biobränslen som kan ersätta fossilt fordonsbränsle helt eller som inblandningar. Det finns intresse för att ta fram både flytande och gasformiga Biobränslen.

Ett exempel på en översiktlig uppställning för olika vägar och möjligheter förädling av Bio-Syngasen till olika typer av framtida fordonsbränslen. Det bör noteras att lera andra alternativ till förädling av fordonsbränsle finns. En kort förklaring till förkortningarna; GTL= Gas to liquid (från gas till flytande) DME =Di-Methyle-Ether (ett dieselbränsle) BTL= Biomass to liquid (från biomassa till flytande) FT=Fischer-Tropisch

77

11. Förgasning av biomassa till bränsle
Genom förgasning av biomassa öppnas många intressanta möjligheter för vidareförädling av trägasen. Efter en första kylning och rening av trägasen eller rågasen, får man en s.k. produktgas. Efter en bättre filtrering och rening som avlägsnar partiklar och tjära har man en så kallad Bio-Syngas.

Gasformiga eller flytande bränslen Vid förgasning av biomassa kan man ha olika målsättningar med användningen av produktgasen eller Bio-Syngasen. Det enklaste steget är att använda produktgasen för en direkt förbränning i en värmepanna.

En översikt på förgasningsprocessen och vidare förädling mot fordonsbränsle.

För vidareförädling till gasformiga eller flytande bränsleråvaror kan följande exempel på en grov indelning användas. Indelningen utgår från mot vilket mål förädlingen avser, o Gasformigt bränsle, - för direkt förbränning av produktgasen – Bio-Syngasen (värme alt. värme + el) - som bränsle för gasmotor eller mikroturbin (CHP, värme + el) - för förädling till Bio-SNG, syntetisk naturgas

78 o Flytande bränsle, - förädling genom FT syntes för bensin eller dieselråvaror - genom en Metanol syntes förädling för dieselråvaror eller bensin- tillsatser - i en Blandad Alkoholsyntes ta fram Etanol eller Butanol o Speciella bränsleprodukter, - t.ex. separering av väte (H) från Bio-Syngasen (till vätgas H2)

BTL (Biomass to Liquid) Förgasningsprocessen är ett av de effektivaste sätten att bryta ned träaktig biomassa till trägas, som är en gasformig råvara som via rening blir produktgas eller Bio-Syngas. I BTL processen kan man från en Bio-Syngas råvara förädla vidare till flytande råvaror genom olika katalytiska vägar eller genom en fermenteringsprocess. I dag dominerar forskningen av olika försök till förädling via olika katalytiska synteser.

GTL (Gas to Liquid) Vidareförädling av Bio-Syngas till råvaror för fordonsbränsle kan ske via olika typer av katalytiska vägar. Syntes processen kräver rätt typ av katalysatorer och bärare. Den katalytiska processen sker med tryck och värme. Processerna för de olika synteserna bildar också värme, därför krävs det kunskaper och en fungerande säkerhet för styrningen av processen.

Olika katalytiska vägar Man brukar indela de katalytiska processerna i tre alternativa vägar eller typer av syntes, o FT syntes (Fischer-Tropsch) o Metanol syntes o Blandad Alkohol syntes Katalysatorer som används i de olika synteserna är nyckeln till hur effektivt processen fungerar för omvandlingen av Bio-Syngasen till flytande bränsleråvaror. En katalysator kan vara uppbyggd av flera aktiva delar som fästs till en bärare. Katalysatorn kan ha en eller flera aktiva delar, de kan t.ex. var Fe (järn,) Co (kobolt), Ru (rutenium), Cu (koppar), mm. Hur katalysatorn är preparerad, och vilka aktiva delar som ingår är avgörande för dess funktion.

79 Som tumregel gäller det att få en maximal stor yta på de aktiva delarna och i rätt förhållande till varandra. Katalysatorns aktiva utformning är helt beroende på vilket resultat man önskar. Dessutom krävs att temperatur och gastryck måste kunna hållas inom bestämda gränser, för att kunna få en viss typ av slutprodukt.

En schematisk översikt över tre typer av katalytiska vägar i vidare förädling av Bio-Syngasen mot fordonsbränsle.

Fermentering av Bio-Syngas till biobränsleråvaror Ett helt nytt alternativ som utvecklats under de senaste åren är att produktgasen eller BioSyngasen förädlas av mikroorganismer i en fermenteringsprocess. Helt beroende på vilken eller vilka typer av mikroorganismer som används i processen kan man få fram Etanol- eller Butanolråvaror.

80

Fermentering av Bio-Syngasen kan vara ett framtida alternativ för ett nytt biobränsle.

Fermentering kräver effektiva mikroorganismer

Översikt, en övergripande och förenklad bild för tre katalytiska vägar samt alternativet att genom fermentering förädla Bio-Syngasen till biobränsleprodukter.

81 För att lyckas med fermentering av Bio-Syngas till Etanol eller Butanol ställs stora krav på att förädlingen av mikroorganismerna lyckas bra. I fermenteringsprocessen uppstår giftiga

produkter som effektivt måste kunna avlägsnas. Uppodlingen av bakterierna måste kunna ske av rätt typ och i rätt omfattning, för att kontinuerligt kunna tillföra nya mikroorganismer till fermenteringsprocessen.

Lokala förädlare I framtiden finns alla förutsättningar för att också lokalt utlokaliserade mindre anläggningar gör den första vidareförädlingen av Bio-Syngasen från förgasning av biomassa till koncentrat för bränsleråvaror. De flytande råvarorna eller bränslekoncentraten kan därefter transporteras till en koncentrationsanläggning och raffinaderi där råvarorna vidareförädlas och det slutliga bränslet produceras.

82

12. Fermentering av Bio-Syngas
Fermentering av Bio-Syngas är en mikrobiell process. Det finns ett flertal mikroorganismer som kan producera ”bränsle och kemikalier” genom att utnyttja Bio-Syngasen. Under lämpliga förhållanden producerar mikroorganismerna den typ av alkohol som de är ”specialister” på, det kan t.ex. vara Etanol eller Butanol.

Förgasning av biomassa Innan fermenteringen tas Bio-Syngasen fram genom förgasning. Vid förgasning av biomassa används ofta temperaturer mellan 700-1200 ˚C i reaktorn. Omvandling med värme är en Termokemisk process då fast biomassa bryts ner i kemiska beståndsdelar till en trägas, som ofta kallas rågas eller produktgas när den lämnar reaktorn. Efter kylning och rening får man sen så kallade Bio-Syngas.

En översikt för biomassans väg vid förädling via förgasning, rening och fermentering, samt fortsatt väg via alkoholåtervinning, raffinaderi till bränsle eller bränsle cocktail och ut till bränslepumpen.

Bland de största problemen man brottas med, världen över, är att minimera tjäran i trägasen. Att kunna avlägsna eller kracka tjäran direkt vid efter strax efter förgasningen. I Finland har ett par

83 typer av lovande förgasningsreaktorer utvecklats som producerar en, ren eller nästan helt tjärfri Bio-Syngas. Inom HighBio projektet (2008-11) följs de två reaktorernas tekniska lösningar upp och analyseras som ett lämpligt alternativ för utlokaliserad förädling av biomassa.

Bio-Syngas från träbiomassa Syntetisk gas genom förgasning Bio-Syngas från förgasning av trädbiomassa är en blandning av väte H2, kolmonoxid CO och koldioxid CO2, dessutom förekommer i varierande mängd, ammoniak NH3, svavelväte H2S, vatten H2O, tjära, damm, mm. Mycket beroende på råvaran för förgasningsprocessen och gasreningen, så kan varierande mängder av andra ämnen förekomma i gasen som lämnar anläggningen. Dessutom produceras aska eller kol samt kyl- och tvättvatten som kan innehålla tjära, damm, mm.

Utrustning för fermentering av Bio-Syngas från träbiomassa

Laboratorieutrustning Under de senaste åren har några universitet analyserat och upptäckt fördelarna med att fermentera Bio-Syngasen, och på så sätt få fram alkoholer som direkt kan användas som fordonsbränsle, eller som inblandning i bränsle.

Forskningsutrustning för laboratoriemiljö för fermentering av Bio-Syngas i labbet på Iowa State University. Bild, Iowa State University, USA.

84

Fermenteringen har främst varit med sikte att effektivt nyttja Bio-Syngasen, och med lämpliga mikroorganismer kunna producera etanol eller butanol för fordonsbränsle. Ett par universitet kan nämnas som satsat på forskning inom fermentering av Bio-Syngas, de är Iowa State University och University of Oklahoma i USA.

Exempel på träbiomassans väg till Bio-Syngas, - från skogen, hantering, sönderdelning, vidare till förgasningsreaktorn och därefter till kylning och rening.

Pilotutrustning i Karleby Till Campus kemilaboratorium i Karleby hör Chemplant anläggningen. Det är en pilotanläggning eller en kemisk miniatyrfabrik. I Chemplant anläggningen kan utföras bl.a. Fermentering och destillation. Inom en nära framtid kommer också fermentering av Bio-Syngas att genomföras i pilotskala, men först måste en del praktiska problem lösas i en mindre fermenteringsutrustning. En av de stora utmaningarna är att utveckla tillräckligt effektiva mikroorganismer som ”överlever” tillräckligt länge i fermenteringsmiljön. Miljön för mikroorganismerna måste också

85 kunna anpassas på rätt sätt, för att dessa så effektivt som möjligt ska producera lämpliga alkoholer för fordonsbränsle.

Chemplant pilotanläggning på Campus i Karleby används i samarbete mellan, Mellersta Österbottens Yrkeshögskola, Centria och Karleby universitetscenter Chydenius.

Utveckling av mikroorganismer För att uppnå ett bra alkoholutbyte och en effektiv fermentering ställs stora krav på de mikroorganismer som används vid fermenteringen av Bio-Syngasen. En av de mest krävande forskningsinsatserna är utveckling, anpassning och förökning av t.ex. Lämpliga bakterier. Normalt används ”snälla” bakterier i dessa fermenteringsprocesser men det krävs ändå alltid lämpliga och skyddade utrymmen för utveckling och uppodling av mikroorganismer.

Utlokaliserad förädling är mycket viktigt i framtiden! Med en lämplig teknik- och metodutveckling finns goda förutsättningar för att vi i framtiden kan få utlokaliserade anläggningar för förädling av biomassa till råvaror för biobränsle. Hur långt den lokala förädlingen kan drivas återstår att se. Det första steget, att genom förgasning producera Bio-Syngas, kan säkert fungera nära skogsråvaran. Hur däremot utvecklingen av en

86 lämplig vidareförädling av Bio-Syngasen tekniskt och ekonomiskt bäst kan ske i regionala fermenteringsanläggningar återstår att utreda. Utvecklingsmöjligheterna finns för att vi i framtiden kan få bränsleråvaror för fordonsbränsle från både de finska och svenska skogarna.

Principen för flödet av rågasen/produktgasen via gasrening till bioreaktorn och vidare till alkoholåtervinning och koncentration, med en ren Etanol- eller Butanolalkohol som resultat.

87

13. Exempel på Logistik för biomassan
För att förgasningen ska har biomassa tillgänglig krävs att logistiken eller hanteringskedjan fungerar. Logistiken är beroende på vilken typ och kvalité av råvara som man ska använda. Tumregeln som ofta används är att desto homogenare och renare råvaran desto enklare blir reningsprocessen efter förgasningen. Utgångsläget är ofta tillgängligheten på råvaran och vad produktgasen eller Bio-SNG (BioSyngas) ska användas till. Ska den producerade gasen direkt förbrännas i en lokal CHP-enhet (kraftvärmeverk) ställs rätt låga krav på produktgasens renhet. För annan användning ökar kraven. Skörd, hantering och förbehandling eller processning av biomassa från skogen kan ske på många olika sätt, helt beroende på vem som är säljare och köpare. Den största skillnaden i hanteringskedjan ser man ofta om det är fråga om en stor kund, ett kraftvärmeverk, eller en lokal kund som ett energi kooperativ (andelslag).

En förenklad översiktsbild över vilka vägar biomassan kan ta från, Energiskog, gallringar eller slutavverkningar. Valen är många och användningsmöjligheterna och konkurrensen om biomassan ökar.

För en småskalig förgasning på landsbygden, är det i första hand fråga om att kunna kombinera förgasningsanläggningen med den lokala CHP-enheten. Detta för att nyttja förgasningen i att producera både värme och el. Beroende på typ av förgasningsanläggning, kan det behövas mera eller mindre förtorkning av biomassan förrän den kan finfördelas och användas för förgasning.

88 Biomassa från gallringar Utrustning för skörd och hantering av biomassa från gallringar använder ofta något mindre maskiner och utrustning än för slutavverkningar där virket är grövre och en stor andel stockträd finns med. Här ska tas med endast ett par exempel på maskiner och utrustning.

Skörd

En mindre skördare som utrustats med ett MTH aggregat för skörd av gagnvirke och biomassa i en gallring. Ett mindre skördaraggregat till höger är försett med bandmatning och knivar för kvistning, aggregatet har teknik för MTH skörd (MTH=Multi-Tree Handling, eller flerträdsskörd) Med aggregatet till höger kan man kvista i bunt.

En jordbrukstraktor utrustad med skördare som har ett stegmatat skördaraggregat för gagnvirke. T.h. Ett enklare MTH aggregat för energivirke i en gallring, som saknar drivrullar och knivar för kvistning.

89 Skotning Uttransport av gagnvirke och biomassaråvaror från gallringar sker ofta med en mindre skogstraktor eller skotare.

T.v. Lastning av energivirke på skotare. T.h. En mindre timmergrip med klippfunktion kan också klippa av eller fälla mindre stammar vid röjning.

Drivning För ett kombinerat arbete vid skörd och uttransport av gagnvirke och/eller biomassa kan en mindre drivare användas. De enklast byggda är ofta en skotare som utrustats med lämplig kran och skördaraggregat för att klara av uppgiften. Ska samtidigt en mindre mängd gagnvirke tas ut kan skördaraggregatet vara av en enklare modell som försett med kvistningsknivar. Kvistningen kan då göras genom att greppa stammen och föra aggregatet upp efter stammen så högt man vill kvista för gagnvirke. Resten kan tas som biomassa med kvistarna kvar.

En mindre drivare som skördar energivirke i en gallring. T.h., Ett mindre MTH aggregat för skörd av biomassa i en gallringsskog, detta saknar kvistningsknivar.

90 Biomassa från slutavverkning Maskiner för skörd och hantering av gagnvirke och biomassa från slutavverkningar kan ofta vara ”fullvuxna” maskiner. Speciellt om skogen har en stor andel stockträd behövs en rejäl utrustning. Här följer ett par exempel på maskiner och utrustning.

Skörd

En större skördare som utrustats med ett MTH aggregat för skörd av gagnvirke och biomassa i en gallring. MTH aggregatet till höger används för att plocka flera energiträd i samma grepp. Eftersom aggregatet har kvistningsknivar kan det också buntkvista de greppade träden när man vill ha ett energivirke ”utan gröna delar” för t.ex. tillverkning av träpellets.

En stor skördare kan ha ett skördaraggregat som passar för timmer men är försett med drivrullar som också passar att samla flera stammar av energived i samma grepp för buntkvistning. T.h. närbild av ett sådant MTH aggregat för både timmer, massaved och skörd av och biomassa.

91 Skotning Kapaciteten på skotning i slutavverkningar kan vara hög för att det finns gott om utrymme för större maskiner. Utkörning av gagnvirke och GROT ofta med samma typ skotare men i skilda omgångar beroende på om man vill förtorka kvistar och toppar på hygget eller i stack vid skogsbilväg.

T.v. Lastning av gagnvirke på skotare. T.h., GROT lastas på skotare för utkörning till skogsbilväg för flisning och vidare transport.

Drivning För ett kombinerat arbete vid skörd och uttransport av gagnvirke och/eller biomassa kan också en drivare användas. Drivaren kan ha ett kombinerat lastutrymme som samtidigt kan ta gagnoch energivirke.

En stor drivare som skördar timmer som sorteras och läggs i lastutrymmet på maskinen för uttransport.

92 Buntning av biomassa Stora kraftvärmeverk kan ha buntning av GROT som ett alternativ i sin hantering av energiråvara från avverkningar. GROT i risbuntar kan vara ett framtida alternativ också för anläggningar med förgasning av biomassa.

Buntning av CRL eller risstockar, t.h. Hög med risstockar som torkar intill en skogsbilväg. (CRL=Composite Residue Logs)

Biomassa från energiskog Lämpliga maskiner för skörd och hantering av biomassaråvaror från energiskog kan ofta vara av samma typ som används för skörd i gallringar. Det kan vara skäl att avväga användningen till vad man vill använda de grövre stammarna i energiskog, kanske dessa passar bättre att användas till gagnvirke än som energivirke.

Skörd av glasbjörk

En skördare med ett MTH aggregat för skörd av gagnvirke och biomassa i en energiskog med odlad glasbjörk. Glasbjörk kan vara ett bra alternativ i energiskog med kort rotation.

93 Skörd av salix Salix av snabbväxande arter odlas på åkermark, Salix är en form av vide. Metoder för plantering, odling och skörd har bl.a. Utvecklats i Sverige, Danmark och Holland där odlingen är rätt omfattande jämfört med de blygsamma försök som gjorts i Finland. Det gör också att den mesta och bästa kunskapen kan hämtas från dessa länder. Salix är också ett alternativ till råvara för förgasning av biomassa.

Salix eller vide odlas mera i Sverige, Danmark och Holland. Där används också speciella skördemaskiner för en rationell skörd. Bild, Claas, Tyskland.

Skörd för en rå eller färsk flis Kvalitén på biomassa råvaran försämras snabbt om svampar, bakterier och insekter ges möjlighet att snabbt föröka sig under lagringen. Denna risk finns alltid med rå eller fuktig flis som får ta värme.

94 Flisning av GROT Större värme- och kraftvärmeverk (CHP-enhet) använder två metoder för flisning av GROT. Dels grön eller färsk råvara, men helst en brun eller lufttorkad råvara.

Flisning av grön GROT på en slutavverkning med en större flisutrustning monterad på en skotare.

Undvik att råvaran bryts ner under lagringen

Kvalitén på biomassa råvaran försämras snabbt om svampar, bakterier och insekter ges möjlighet att snabbt föröka sig under lagringen. Man kan minska risken för nedbrytning genom en förtorkning som ordnas på rätt sätt.

95

Flisning i skogen Normalt sker sönderdelningen eller flisningen vid skogsbilväg. Men det finns utrusning som också passar för flisning av biomassan i skogen med en lastbärande enhet. Utrusningen förutsätter att energiråvaran är lätt tillgänglig och av ren kvalité utan jord och steninblandning.

Mobil flisenhet integrerad i en skogstraktor. Bild, Silvaro Ab.

Naturlig torkning En naturlig lufttorkning är det förmånligaste alternativet för att bli av med den högsta fuktigheten i råvaran. Genom täckning innan höstregnen startar kan man få ett torrare material och nå minst 5 % enheter lägre fuktighet i energiråvaran, jämfört med en hög utan täckning.

En väl utför täckning av energiråvaran ger en torrare slutprodukt. Beroende på förutsättningarna kan fukthalten i råvaran fås ner till under 30 % vh (vattenhalt).

96

Sönderdelning Sönderdelningen sker ofta med en flishugg eller en kross. När det är fråga om lägre kvalité på råvaran och där det finns risk för att den har förorenats av jord används en kross. För hyggesrester i buntar kan en kross många gånger vara funktionsdugligare, än jämfört med en stenkänslig flishugg.

En större flishugg har utrustning för att snabbt utföra flisningen, den garanterar också en jämn och bra kvalité på den färdiga flisen.

97

14. Utrustning för sönderdelning av biomassa
För att använda biomassan från skogen i mindre värmeanläggningar eller mindre CHP enheter ska materialet vara sönderdelat. Ofta används träbränslet i form av flis.

Torr eller våt flis Våt flis (30-50% vh) med en hög vattenhalt har varit mest vanlig i de mindre finska värmeanläggningarna. För uppvärmning med träflis i anslutning till bostadshus eller jordbruk har man lärt sig, att man högst betydligt kan minska hälsoriskerna genom att använda torkad flis. Tumregeln är att använd inte fuktig flis i värmeanläggningar som placerats närmare än 50 m från bostadshuset. Mögelsporer bildas snabbt från högar med fuktig flis. För att använda flis träflis i anslutning till bostadshuset kan man använda tumregeln, högst 20 % fukthalt i flisen. Det betyder att någon form av eftertorkning behöver ordnas. För flis för en förgasningsreaktor har det normalt varit att flisen eftertorkas till vattenhalter under 25 %. Under utveckling är förgasningsreaktorer som klarar av fukthalter på upp till 45 50 %.

Översikt I bilden under kan ses en grov översikt över några alternativa vägar för biomassa från skogen

98 via sönderdelning och förädling tills den är i form av värme eller el och värme, alternativt som biobränsle för kemiska råvaror.

Mindre eller större entreprenörer Utvecklingen på landsbygden har visat att olika maskintjänster allt oftare överlämnas att utförs av entreprenörer. Detta gäller också i en allt större utsträckning mekaniska skogsarbeten. Skörd och transport av gagn och energivirke, GROT-buntning, flishuggning, mm görs av mindre eller större entreprenörer. De mindre entreprenörerna är ofta lokala enmansföretagare. Självverksamma skogsägare kan vid sidan om sina egna arbeten vara den som utför mindre entreprenörsarbeten åt grannar och andra bybor. Här ska endast ges några exempel på maskinutrustning som kan tänkas ingå i mindre eller större maskinkedjor.

Exempel på skillnaden mellan mindre och större entreprenörer. Stora entreprenörer har ofta flisutrustning med kapaciteter på över 150 m3/h. Stora mobila krossar används främst i anslutning till stora kraftvärmeverk för t.ex. Krossning av stubbar eller rivningsvirke.

En bra kvalité i energiråvaran gör det också enklare att få en bra kvalité i slutprodukten. För energived gäller tumregeln, att effektivt nyttja den naturliga lufttorkningen och undvika att

99 råvaran bryts ned av bakterier och svampar. Genom att täcka råvaruhögen på rätt sätt innan höstregnen startar kan man räkna med minst 5 % enheter torrare material.

Flishuggar Flishuggar förekommer i många olika utföranden, både när det gäller storlek och tekniskt utförande. De kan vara försedda med knivhjul eller knivtrumma. Större flishuggar har kan vara monterade på en egen vagn eller på en lastbil och vara försedd med en egen motor. Flishuggen kan också vara monterad eller integrerad i en skogsmaskin. För självverksamma skogsägare kan en mindre flishugg vara dimensionerad för det egna behovet och ev. för ett grannsamarbete. Dessa är ofta av modell enkel knivhjulshugg som matas för hand eller med en mindre skogskran.

Liten traktordriven knivhjulshugg för en självverksam skogsägare matas för hand.

Flishuggar för mindre entreprenörer När efterfrågan på skogsflis ökat har också flera entreprenörer kommit på marknaden som erbjuder flisning med större eller mindre typer av utrusning. Många mindre entreprenörer skaffar ofta en begagnad flishugg av ett känt märke. En traktordriver flishugg är mest vanlig bland de mindre entreprenörerna. De som har längre flisningsavtal med en värmeanläggning har kanske anskaffat en medelstor flishugg, försedd med egen motor, och en kapacitet upp till 150 m3 flis per timme.

100

Ett par exempel på flishuggar för mindre entreprenörer, t.v. Kesla Foresteri med egen motor på 200 kW. T.h. En begagnad Bruks trumhack med traktordrift.

Flishuggar för stora entreprenörer Stora entreprenörer som erbjuder flisning med olika typer av utrustning. Med mobila flishuggar monterade på t.ex. en lastbil sker flisningen från skogsbilväg. Stora mobila flishuggar som monterats på skogstraktor klarar också av att röra sig på hyggen och i vissa typer av gallringar.

T.v. En stor mobil Bruks flishugg som är monterad på en skotare. Kapacitet ca 200 m3 flis/h. Den har en egen motor på 450 hk. När den högtippande flisbehållaren är full körs lasten ut till en skogsbilväg och flisen tippas över till en lastbil. T.h. En stor mobil LHM-flishugg som har monterats på lastbil. Kapacitet ca 200 m3 flis/h. Den har en egen motor på 600 hk + lastbilens motor på 400 hk som kan nyttjas vid flishuggningen.

101 Grönt eller Brunt GROT GROT (Grenar och toppar) hanteras bl.a. enligt två metoder, • utan förtorkning = Grönt GROT • med förtorkning = Brunt GROT Allt fler av de stora förbrukarna av biomassa från skogen i form av GROT, väljer att låta råvaran torka på hygget eller invid en skogsbilväg.

Grenar och toppar (GROT) som lagt i hög eller välta invid en skogsbilväg för förtorkning blir Brunt GROT.

Logistiken viktig för hög kapacitet För stora entreprenörer som flisar direkt till lastbil ställs stora krav på att logistiken för transporterna fungerar. Stora flishuggar med kapacitet på 150-200 m3 per timme kräver en smidig försörjning av energived eller GROT, jämsides som långtradare för transport av flis ska finnas på plats i rätt tid. Det finns väldigt många olika tekniska lösningar för storskapig flishantering. Här finns endast ett fåtal exempel.

Utkörning av GROT med en skotare från hygget till skogsbilväg. Buntning av GROT till risstockar (CRL) med en skotare som utrustats med buntarenhet.

102

Lufttorkat GROT och risstockar som väntar på flisning på plats eller för transport till terminal för flisning eller sönderdelning i en kross.

En långtradare utrustad med en egen flishugg, underlättar samordningen av flisning och transport av flisad GROT. Flishuggens vikt gör att nyttolasten för flistransport minskar.

Krossar Krossning av biomassa förekommer främst i anslutning till större kraftvärmeenheter. Motsvarande utrustning används också för sönderdelning av byggnadsavfall för förbränning.

103

Stor krossutrustning för stubbkrossning i anslutning till Alholmens krafts stora CHP anläggning i Jakobstad.

Värmeenergin i stubbar kan vara högst betydande. Efter stubbryckningen läggs stubbarna i stack och får torka upp till ett år. På så sätt kan också de en del jord och sten ramla av.

104 Direkt flisning Under åren har det kommit många nya typer av hanteringsmetoder för flishuggning ute i fält. Att kunna kombinera en utrustning som skördar och flisar samtidigt har visat sig rätt problematiskt. Dels blir maskinen mycket massiv som ska röra sig i skogen, samtidigt som hela hanteringskedjan blir sårbar om logistiken inte fungerar bra. Flisning från hög invid en skogsbilväg ger flisutrustningen möjlighet till att den kan nyttjas med en hög flisningskapacitet.

Silvaro är en stor mobil flishugg som integrerats i en skogsmaskin som helst upparbetar en utkörd skogsråvara intill en skogsbilväg. Maskinen kan också smidigt röra sig efter körstråk/stickvägar i skogen och flisa energiveden som lagts i större eller mindre högar. Bild, Silvaro Ab

En jämnstor flis underlättar den efterföljande hanteringen.

105

Olika typer av råvaror kan ge olika kvalité på bränsle genom olika metoder i den efterföljande hanteringen.

106

15. Eftertorkning av skogsflis för förgasning
Förgasning av biomassa kan ske med flera olika typer av förgasare eller reaktorer. För småskalig förgasning används ofta någon typ av förgasare med fast bädd. En av de två vanligaste typerna är den så kallade Medströms förgasaren (Downdraft gasifier) och den andra är Motströms förgasare (Updraft gasifier). Vid förgasning av biomassa kräver de flesta typerna av förgasare någon form av torkning så att fukthalten fås under 20-25%. Det finns dock lovande försök med reaktorer till förgasare som kan klara fukthalter upp till ca 45 % i träflisen eller biomassan som matas in i förgasaren.

Nyttja den naturliga torkningen För att bibehålla en bra kvalité på energiråvaran bör man nyttja den naturliga torkningen. Den bästa torkperioden är naturligtvis under sommarmånaderna med hög temperatur och lägre luftfuktighet.

En grov översikt över olika typer torkar för småskalig torkning och mindre entreprenörer eller energikooperativ (energiandelslag).

Den sämsta perioden är de regniga höstarna när luftfuktigheten är hög, då sker ofta en uppfukt-

107 ning. Speciellt om högen med energiråvaran har lämnats utan täckning, då förloras lätt flera procentenheter i en högre fukthalt. För täckning används olika typer av material, allt från presenningar som kan användas under flera år, till täckmaterial av kraftpapper som är av en gångs natur och som också kan matas in i flishuggen vid flisningen. Försök har visat att en väl utförd täckning av energiråvaran gör att fukthalten kan vara mellan 5-10 procentenheter lägre jämfört med material utan täckning. En täckt energiråvara utan täckning kan efter torkningen ha en fukthalt på 35-45%, medan en täckt råvara efter samma torkperiod har en fukthalt på 30-35%. Vid optimala lagrings- och täckningsförhållanden kan fukthalten fås under 30 % i energiråvaran.

Flera olika typer av torkar För torkning av flis finns flera tänkbara typer av torkar, valet är ofta beroende på; i hur stor omfattning verksamheten ska bedrivas, vad som finns sedan tidigare, beredskap för utveckling och storlek på investering.

En grov översikt över några olika typer av torkar för småskalig torkning och för mindre entreprenörer eller energikooperativ (energiandelslag).

108 De vanligaste typerna av torkar som används för flistorkning är, • Planbottentork (med körbart golv) • Silotork • Trumtork • Bandtork • Multi-Bandtork Dessutom förekommer vagnstorkar för mindre behov av torkning. Speciellt sommartid kan träflisen snabbt torkas i en vagnstork, som samtidigt kan nyttjas för transport från flisningen i skogen till flislagret.

Körbar Planbottentork Speciellt för mindre torkbehov och som en tilläggstork kan en körbar planbottentork användas. Torkningen sker tyvärr mycket ojämnt med början underifrån. På en del gårdar finns en körbar Planbottentork sedan tidigare som använts för t.ex. spannmål, då är det också naturligt att den används en sådan i första hand. Torkmedium i torken kan vara varm luft som blåses igenom flislagret. Speciella flerstegs eller Multi-Bandtorkar kan ha hetvatten eller het olja som cirkulerar i torken.

109

Solfångare Finns det bara möjlighet ska man utrusta en planbottentork med en enkel solfångare. En enkel solfångare av svart plast, fäst på några reglar, kan vara den enklaste solfångare påskyndar torkningen. Solfångaren byggs efter väggen där huvudkanalens inlopp finns. På så sätt får fläkten en förvärmd luft, ofta är värmeökningen 2-5 ˚C beroende på tidpunkt och solfångarens storlek.

Flistork med en enkel solfångare och ett körbart golv underlättar fyllning och tömning. Solfångare av svart plast som gjorts så att det bildas en luftkanal för förvärmd tilluft till fläkten

110 Kontinuerlig Trumtork Inom industrin och storskalig verksamhet är trumtorkar mycket vanliga, t.ex. Vid pelletproduktion. Träflisen eller sågspånet i torktrumman flyttas sakta framåt under torkningen av trummans rotation, från inloppet till utloppet, Rotationen gör att flisen blandas om vilket ger en jämn torkning.

Principbild för en roterande trumtork, med uppvärmd het luft som blåses och sugs genom flisen i torktrumman. Flisens förflyttning mot utloppet bestäms av fukthalten.

I mitten ovan finns inmatningen av flis, den bortre isolerade delen är torktrumman som roterar och för materialet bortåt och ut vid torkningen. Röret närmast t.h. är hetluftsröret från värmepannan.

111 Torktrumman lutar något mot utloppet. Rotationshastigheten styr flisens rörelse mot utloppet och den styrs av mätningen av fukthalten vid trummans utlopp. Det finns flera olika lösningar på torktrummor, med mantel eller utan, att torkluften rör sig medströms eller motströms eller att het olja eller vatten cirkulerar i trummans mantel.

Silotork En silotork som är välbyggd silotork kan användas för torkning av träflis. Förutsättningarna är att silon, utmatningen och transportörerna är dimensionerade så det undviks att flisen bildar valv och hänger sig. Har man tänkt sig att använda en begagnad spannmålstork ställs stora krav på att den ombyggs på rätt sätt för att garantera en bra genomsläpplighet. Annars får man räkna med stora funktionsstörningar. Också transportörerna måste dimensioneras för att klara träflis och stickor, annars blir det lätt stopp.

Principbild av en Silotork. Inmatningen kan ske med en transportör som förs flisen in till torkens övre del. Där fördelas flisen med t.ex. skruvar till hela torksilons bredd. Den torkade flisen matas ut i botten på torksilon. Het torkluft blåses igenom flisen och fuktmättad luft sugs ut. Utmatningshastighet på flisen bestäms av fukthalten på flisen vid utloppet.

112

Bild av en kontinuerlig silotork. Torken finns i CHP-anläggningen i Lestijärvi, Finland.

Funktionsprincipen för en bandtork (bäddtork) Från inloppet för våt flis till torken, fördelas flisen över hela torkens bredd av en inmatningsskruv. Under torkningen rör sig flisbädden långsamt framåt. Het torkluft blåses in underifrån torkbädden, 80-120 grader, och passerar upp genom flisbädden där torkningen sker. Torkningen sker nedifrån, därför är det översta lagret mer- eller mindre fuktigt. Vid flisutloppet skalas det översta fuktiga flislagret av och går för ny torkning. Skruven som skalar av den fuktiga flisen intar lämpligt höjdläge beroende på hur fukthalten är i flislagret. Den varma och fuktiga luften som avgår, kan också återanvändas och ledas i så fall in till början av torkbädden för att utföra en förvärmning av flisen, och på så sätt påbörja och påskynda torkningen. Torktemperaturen är ofta 80-110°C.

113

Principbild av en Bandtork (Bäddtork). Torken har ett kedjedrivet torkbotten som dras materialet framåt, mot utloppet, under torkningen. Medan flisen rör sig sakta framåt blåses het torkluft genom flisbädden.

Principbild av en Multi-Bandtork (kallas också Multi-Bäddtork). I denna tork sker torkningen sker i flera nivåer av torkbäddar, flisen rör sig framåt och nedåt medan het luft passerar genom bäddarna med början nedifrån genom första flisbädden och uppåt till nästa.

114 Det förekommer också Multi-Bandtorkar som använder het olja som torkmedium. Oljan cirkulerar under flisbädden i rör, en fläkt kan kombineras för att föra torkluften igenom torkbädden.

En jämn storlek på flisen underlättar möjligheten att få en snabb och jämn slutfukthalt.

Många olika typer och modeller av torkar förekommer I dagens stora pelleteringsfabriker förekommer många olika typer av flis- och sågspånstorkar. För en snabb torkning används i de mera avancerade torkarna en s.k. superhettad ånga som torkmedium (SSD, Superheated Steam Dryer). Det är ånga under högt tryck och hög temperaturer, 120 - 220 °C (eller högre), som används vid torkningen.

115

15. Exempel på tillverkare av utrustning för småskaliga CHP enheter
Genom det internationellt ökande intresset för bioenergi har det under de senaste årtionden har det skett en positiv utveckling av utrustningar och teknologier för förädling av bioenergi. Detta har också ökat utbudet på tekniska lösningar och utrustning småskaliga CHP enheter. Här ska endast ges en kort översikt över exempel på företag som tillverkar utrustning som kan vara aktuell att ingå i en mindre CHP anläggning. Översikten över tillverkare av utrustning som kan passa för en småskalig CHP anläggning har fördelats i följande grupper;

o

Förgasning av Biomassa - 0,1-2 MW förgasare

o

Värmemotor - turbin som drivenhet för generator - ORC enheten - Hetluftsturbiner - Stirling enheter - Ångturbiner - Ångmotorer

o

Förbränningsmotor som drivenhet för generator - Gasmotorer - Kolvmotor - Mikroturbiner - Gasturbiner

o

Bränsleceller - MCFC (Molten Carbonate Fuel cell) - SOFC (Solid Oxide Fuel cell)

o

Värmepannor och anläggningar 300 - 5000 kW

o

Torkar för träflis - Silotorkar - Planbottentorkar - Motströmstorkar - Trumtorkar

116 - Bandtorkar – Bäddtorkar - Multi-Bäddtorkar /Multi-Bandtorkar

Det bör noteras att företagens Internet adresser kan ändras, de nedan angivna adresserna var i bruk och fungerade i januari 2010.

Förgasning av Biomassa (0,1-2 MW) finska företag CCM-Power Oulunsalo, Finland Medströms-motströmsförgasare o 0,1-0,3 (-> 1) MW bränsleeffekt
http://www.ccm-power.fi/ http://www.ccmpower.fi/index.php?name=Content&nodeIDX=7&parentI DX=1&rootIDX=0

Entimos Tervola, Finland Medströmsförgasare o 1 (–> 7) MW bränsleeffekt
http://www.entimos.fi http://www.entimos.fi/kuvia.htm http://www.entimos.fi/inenglish.htm

GasEk Reisjärvi, Finland Medströmsförgasare o 0,1-0,2 (-> 1) MW bränsleeffekt
http://www.gasek.fi/http://www.gasek.fi/epages/PPO.sf/sv _SE/?ViewObjectID=299751

117

Vapor Finland Nivala, Finland Biomassaförgasare under utveckling
http://www.vaporfinland.com/ http://www.vapor.fi/

Värmemotor – turbin ORC enheter

Turboden Italien ORC enheter o 0,2 - 2,2 MWe
http://www.turboden.eu/en http://www.turboden.eu/en/products/products-chp.php

Maxxtec AG Tyskland ORC enheter o 0,3 - 2,0 MWe
http://en.maxxtec.net/ http://www.adoratec.com/productnav.html http://en.maxxtec.net/products/renewable-energies/orcmodule/

Kohlbach Group Österrike ORC enheter o 0,45 – 1,7 MWe
http://www.kohlbach.at/ http://www.kohlbach.at/?siid=11&sip=2&prod=11&laid=2

118

Polytechnik Österrike ORC enheter o 0,2 – 5 MWe
http://www.polytechnik.com http://www.polytechnik.com/modules/ContentExpress/img _repository/downloads/Folder/Polytechnik_engl.pdf

Ångturbiner

Polytechnik Österrike Ångturbiner o 0,15 - 4 MWe
http://www.polytechnik.com/

Siemens Tyskland Ångturbiner o 0,1 - 10 MWe
http://www.energy.siemens.com/
http://www.energy.siemens.com/hq/en/power-generation/steamturbines/ http://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/powergeneration/steam-turbines/downloads/E50001-W4100-A100-X4A00_Pre-Designed_Steam%20Turbines_E_f_screen.pdf

Dresser-Rand USA Ångturbiner o 0,5 - 10 MWe
http://www.dresser-rand.com/ http://www.dresser-rand.com/aboutus/default.asp

119

Hetluftsturbiner HTI - Heat Transfer International, USA - Italien Hetluftsturbiner o 2 - 10 MWe
http://www.heatxfer.com/ http://www.heatxfer.com/products/airturbines.html

Ångmotorer

Energiprojekt Ab Sverige Ångmotor CHP enheter o 500 kWe
http://www.energiprojekt.com/

Spilling Energie Systeme Tyskland Ångmotorer för CHP enheter o 100 -1500 kWe
http://www.spilling.de / http://www.spilling.de/english/index.php

Polytechnik Österrike Ångmotorer för CHP enheter o 280 kWe
http://www.polytechnik.com http://www.polytechnik.com/modules/ContentExpress/img _repository/downloads/Folder/Polytechnik_engl.pdf

BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH Österrike Skruv- ångmotor för CHP enheter o 730 kWe (Hartberg testanläggning)
http://www.bios-bioenergy.at/http://www.biosbioenergy.at/en/working-field/research-development.html

120

Förbränningsmotorer Gasmotorer - kolvmotorer

Jernbach Österrike Gasmotorer o 0,25 - 4 MW
http://www.power-technology.com/
http://gepower.com/prod_serv/products/recip_engines/en/index.ht m http://gepower.com/prod_serv/products/recip_engines/en/downlo ads/type2_feb08_brochure.pdf

MWM Tyskland Gasmotorer o 0,4 – 4,3 MW
http://www.mwm.net/modules/home/ http://www.mwm.net/modules/wfdownloads/singlefile.php ?cid=17&lid=85

Gasturbin

ORPRA Holland Gasturbin o 0,5 - 2 MW
http://www.opraturbines.com/en http://www.opraturbines.com/upload/Products/General%2 0brochure%20OPRA%20hi-res,%20rev0.pdf

Vericor USA Gasturbiner o 0,5 – 3,5 MW
http://www.vericor.com/ http://www.vericor.com/products/productsTFSeries.html

121

Mikroturbiner

Capstone USA ORC Mikroturbin enheter o 30 - 200 kWe
http://www.capstoneturbine.com/
http://www.capstoneturbine.com/prodsol/products/index.asp

Ingersoll Rand USA ORC Mikroturbin enheter o 250 kWe
http://www.ingersollrandproducts.com/
http://www.ingersollrandproducts.com/IS/Category.aspx-am_en18218

Stirling enheter

Stirling DK Lyngby, Danmark Stirling enheter o 35 - 140 kWe
http://www.stirling.dk/ http://www.stirling.dk/index.php?What_We_Offer

HTI - Heat Transfer International USA - Italien Stirling enheter o 20 - 100 kWe
http://www.heatxfer.com/ http://www.heatxfer.com/products/stirlingengines.html

122

Bränsleceller MCFC (Molten Carbonate Fuel cell)

MTU Onsite Energy Tyskland CHP-Bränsleceller o 345 kWe
http://www.mtu-online.com/ http://www.mtuonline.com/mtuonsiteenergy/products/fuel-cell-systems

FuelCell Energy USA CHP-Bränsleceller o 300 - 1500 kWe
http://www.fuelcellmarkets.com// http://www.fuelcellmarkets.com//products_and_services/3, 1,11275,17,14241.html

Bränsleceller SOFC (Solid Oxide Fuel cell)

Wärtsilä Finland CHP-Bränsleceller o 20-50 kWe
http://www.wartsila.com/
http://www.wartsila.com/,en,productsservices,0,product,E5BF1B 55-B877-4139-8E2E-F4667EC39BD9,5CA49D21-7B6C-45CCBA6B-D894FB826B5C,,.htm http://www.wartsila.com/Wartsila/global/docs/en/products_servic es/fuel_cells/wartsila-fuel-cell-WFC20-brochure.pdf

123

Torkar för träflis Silotorkar

CCM-Power Finland Mobilt Torktorn Torkar ca 70 m³ flis/dygn
http://www.ccm-power.fi/ http://www.ccmpower.fi/index.php?name=Content&nodeIDX=64&parentI DX=1&rootIDX=0

Trumtorkar

DIEFFENBACHER GMBH Tyskland Trumtork, 5-65 t/h
http://www.dieffenbacher.de/enhttp://www.dieffenbacher.d e/en/wood-based-panel-division/osbosl-lines/drumdryer.html

Stela Laxhuber BmbH Tyskland Roterande trumtorkar i olika storlekar
http://www.stela.de/content_englisch/ http://www.stela.de/content_englisch/trommeltrockner_e/d rum_drier_e.htm

Energy Unlimited Inc USA Trumtorkar i olika storlekar
http://www.rotarydrumdryers.com/ http://www.energyunlimitedinc.com/products.html

Recalor, S.A Spanien Trumtorkar i olika storlekar
http://www.recalor.com/ http://www.recalor.com/dataeng/prod-dryers.asp

124

AB Torkapparater Sverige Trumtorkar i olika storlekar
http://www.torkapparater.se http://www.torkapparater.se/pdf/ABT_5referenser_060601 _sve.pdf

GEA Barr-Rosin Inc Canada Trumtorkar för biomassa i olika storlekar
http://www.barr-rosin.com/ http://www.barr-rosin.com/english/pdf/rotary.pdf http://www.barr-rosin.com/products/rotary-dryer.asp

Lehra Fuel Tech Private Limited India Trumtorkar för biomassa i olika storlekar
http://www.indiamart.com/lehra/index.htmlhttp://www.indi amart.com/lehra/biomass-briquetting-plantmachinery.html#rotary-drum-dryer

Planbottentorkar

Akron Sverige Planbotten torkar för träflis o 15,5 och 32m³
http://www.akron.se/ http://www.akron.se/sida.asp?MenuID=185

Motströmstorkar

Svensk rökgasenergi Sverige Motströmstorkar för träflis
http://www.sre.se/ http://www.sre.se/eng/torksystem.html http://www.sre.se/pdf/broschyr.pdf

125

Bäddtorkar – Bandtorkar

Bruks Sverige - Tyskland Bäddtorkar i olika storlekar
http://www.bruks.com/en / http://www.bruks.com/en/Products/Bed-Dryer1/ http://www.mamut.net/svegro/dryer_swe_low.pdf

EXERGY Engineering & Consulting, Sverige Bäddtorkar i olika storlekar
http://www.exergyse.com/ http://www.exergyse.com/Downloads.htm

Stela Laxhuber BmbH Tyskland Bandtorkar
http://www.stela.de/http://www.stela.de/content_englisch/ http://www.stela.de/content_englisch/belt_drier_e/bandtroc kner_hackschnitzel_e/bandtrockner_hackschnitzel_prospe kt_e/saegespaenetrockner_11_06_e.pdf

Multi-Bäddtorkar

R. Sjöstrand Ab Sverige Flatbäddstork för träflis med termisk olja
http://www.sjostrand.se/http://home.swipnet.se/sjostrandab/

http://www.sjostrand.se/tork.html

Stela Laxhuber BmbH Tyskland Mulit-bandtorkar
http://www.stela.de/ http://www.stela.de/content_englisch/ http://www.stela.de/content_englisch/belt_drier_e/bandtroc kner_hackschnitzel_e/bandtrockner_hackschnitzel_prospe kt_e/saegespaenetrockner_11_06_e.pdf

126

Värmepannor och anläggningar o 300 - 5000 kW (finska tillverkare)

Actorit, Heinola, Finland Värmeanläggningar o 0,3 – 5 MW
http://www.actorit.fi/ http://www.actorit.fi/tuotteet.html

JPK-Tuote, Joensuu, Finland Värmeanläggningar o 120 – 760 kW
http://www.jpk-tuote.fi/ http://www.jpk-tuote.fi/lampokeskukset

Laatukattilat, Tampere, Finland Värmeanläggningar och pannor o 0,2 - 10 MW
http://www.laka.fi/ http://www.laka.fi/pdf/Laka-Y,%20engl.%2026.2.2008.pdf

Sykäke, Sykäräinen, Finland Värmeanläggningar och pannor o 0,3 – 5 MW
http://www.sykake.fi http://www.sykake.fi/index.php?id=14

Livite, Seinäjoki, Finland Värmeanläggningar och pannor o 0,4 – 15 MW
http://www.livite.fi/

127

Vaasan Kuljetuskanavat Oy, Vasa, Finland Värmeanläggningar o 0,3 - 5 MW
http://www.kuljetuskanavat.fi/ http://www.kuljetuskanavat.fi/tmp_vaasankuljetuskanavat_ site_0.asp?lang=1&sua=1&q=y&s=20

Vapor Finland, Nivala, Finland Hetvatten och ångpannor o 0,5 – 10 MW
http://www.vaporfinland.com/ http://www.hlr-energia.fi/
http://www.vaporfinland.com/en/products/hot-water-boilers

Säätötuli, Kauhajoki, Finland Värmeanläggningar och pannor o 50 - 1500 kW
www.saatotuli.fi

Tulimax, Haapamäki, Finland Värmeanläggningar och pannor o 30 - 1000 kW
http://www.htenerco.fi/en/ http://www.htenerco.fi/en/farming_industry_municipalities /?id=263

Tulostekniikka, Kyyjärvi, Finland Värmeanläggningar o 0,3 – 3 MW
http://www.tulostekniikka.com/ http://www.tulostekniikka.com/index.php?sisalto=tuotteet

128

Masa-Tuote, Kiuruvesi, Finland Värmeanläggningar o 250 – 1000 kW
http://www.masatuote.fi/ http://www.masatuote.fi/250_1000.html

MW Power, Finland (Metso-Wärtsilä) Flispannor o 4 – 18 MW
http://www.mwpower.fi/ http://www.mwpower.fi/mwpower/mwpower_pages.nsf/W ebWID/WTB-090422-22575-F2C82?OpenDocument

Nakkilan Konepaja, Kauhajoki, Finland Värmeanläggningar och pannor o 1 - 8 MW
http://www.nk.fi/ http://www.nk.fi/Default.aspx?id=32

MW Power, Finland (Metso-Wärtsilä) BFB pannor (Bubbling fluidized bed) o 3 – 10 MW
http://www.mwpower.fi/ http://www.mwpower.fi/mwpower/mwpower_pages.nsf/W ebWID/WTB-090422-22575-10279?OpenDocument

Renewa, Tampere - Oulu, Finland Värmeanläggningar och pannor o 2 – 12 MW grate boilers o 3 – 12 MW FB boilers
http://www.renewa.fi/ http://www.renewa.fi/en/references/grate-boilers.html

129

Megakont, Hellamaa, Finland Värmeanläggningar o 300 - 500 kW
http://www.kuljetuskanavat.fi/ http://www.kuljetuskanavat.fi/tmp_vaasankuljetuskanavat_ site_0.asp?lang=1&sua=1&q=y&s=20

Värmepannor och anläggningar o 300 - 5000 kW (svenska företag)

Osby, Osby, Sverige Värmeanläggningar och pannor o 350 - 3000 kW
http://www.osbyparca.se/
http://www.osbyparca.se/osbyparca/p26182/files/Transport._Osb y_PB2_low.pdf

Ariterm Sweden AB, Kalmar, Sverige Värmeanläggningar och pannor o 40 - 3000 kW
http://www.Ariterm.se
http://195.198.92.151/ariterm/H_Arimax_Bio_120-3000_kW.pdf

Svebo Bioenergy, Sverige Värmepannor, Osby och Arimax pannor o 50 - 3000 kW
http://www.swebo.com/ http://www.osbyparca.se/

Mekano i Malung Ab, Malung, Sverige Värmepannor och värmecentraler o 120 - 3000 kW
http://www.mekano.nu/ http://www.mekano.nu/pc700.pdf Notera att i sammanställningen ovan har endast en del företag och deras produkter tagits. Kontaktuppgifterna till olika företag kan snabbt ändras, därför ges ingen garanti för att alla webb-adresserna fungera efter en tid.

130

17. Exempel på tillverkare av förgasare för biomassa
En omfattande forskning och utveckling sker över hela världen för att utveckla effektiva förgasare för biomassa. Bland de problem som många av företagen försöker lösa är, att kunna producera en tjärfri Bio-Syngas. Här ges endast en kortfattad översikt över några företag som arbetar med utveckling av mindre förgasare för biomassa. Observera att kontaktuppgifterna i form av Internet adresser snabbt kan ändras, dessa länkadresser var i funktion i januari 2010. Mindre förgasare för biomassa kan vara uppbyggda enligt många olika koncept. Dels kan de vara byggda som Mobila enheter eller för en permanent monterring. Förgasningsenheten kan också vara byggd i moduler och fabriksklara, det ger en enklare montering på plats.

Indelningen av förgasare enligt funktionsprinciperna kan vara följande; - Medströmsförgasare (Down draft gasifier) - Motströmsförgasare (Updraft gasifier) - Genomströms förgasare (Crossdraft gasifier) - Entrained-flow förgasare (Entrained-flow gasifier) - BFG förgasare (Bubbling fluidised bed gasifier, BFB-gasifier) - CFG förgasare (Circulating fluidised bed gasifier, CFB-gasifier). För mindre förgasare är det främst de tre först typerna som förkommer med fast bädd.

Översikt över tillverkare av förgasare för biomassa

Förgasare för Biomassa (företag i Canada)

Enerkem Montréal, Canada Förgasare för biomassa - FBG (fluidized bed gasifier) BTL-process, Etanol
http://www.enerkem.com/ http://www.enerkem.com/index.php?module=CMS&id=6 &newlang=eng

131

AgriTherm University of Western Ontario London, Ontario, Canada Förgasare för biomassa
http://www.agri-therm.com/solution.html

Westwood Kamloops, BC, Canada Förgasare för biomassa - Direkt förbränning av syntetgasen
http://westfibre.com/ http://westfibre.com/gasifier2.html http://www.maxwestenergy.com/downloads/MaxWest%20 FWEA%20Presentation%20September%202007

Nexterra Vancouver, Canada Förgasare och CHP enheter
http://www.nexterra.ca/ http://www.nexterra.ca/technology/index.cfm

Förgasare för Biomassa (företag i Holland)

HoSt B.V. Enschede, Holland Förgasare för biomassa - FBG (fluidized bed gasifier)
http://www.host.nl/en/ http://www.host.nl/en/gasifiers/

132

Förgasare för Biomassa (företag i England och Irland)

ITI Energy LimitedYork, GB Innovation Technology Centre Förgasare för biomassa
http://www.iti-energy.com/ http://www.iti-energy.com/technology.php

THOMPSON SPAVEN London, GB Förgasare i moduler för biomassa
http://www.thompsonspaven.com/
http://www.thompsonspaven.com/acatalog/gasification.html

Destin Biomass CHP Ltd Antrim, Northern Ireland Förgasare för biomassa
http://www.biomasschp.co.uk/ http://www.biomasschp.co.uk/internal.php?page=ourtech

Förgasare för Biomassa (företag i Österrike)

ANDRITZ AG Graz, Austria Förgasare och CHP enheter ANDRITZ Carbona gasifier Pressurized bubbling fluidized bed (BFB)
http://www.andritz.com/ http://www.andritz.com/iss_20.pdf

133

REPOTEC - Renewable Power Technologies Güssing, Austria Förgasare och CHP enheter
http://www.repotec.at/ http://www.repotec.at/cms/index.php?id=1&L=1

Förgasare för Biomassa (företag i Belgien)

Xylowatt SA Belgien Förgasare och CHP enheter
http://www.xylowatt.com/ http://www.xylowatt.com/MainTechnologyEN.htm http://www.xylowatt.com/Folders/XW_EN_A4.pdf

Förgasare för Biomassa (företag i USA)

HTI - Heat Transfer International Kentwood, Michigan , US Förgasare och CHP enheter
http://www.heatxfer.com/ http://www.heatxfer.com/products/fixedbed.html

Thermogenics, Inc New Mexico, US Förgasningsanläggningar för biomassa
http://www.thermogenics.com/ http://www.thermogenics.com/process_flow.html

RER - Recovered Energy Resources Washington, US Förgasning av biomassa
http://www.recoveredenergyresources.com/
http://www.recoveredenergyresources.com/how_rerpp_work.stm

134

Destin Energy Alabama, US Mobila förgasningsenheter för biomassa
http://www.destinenergy.com/ http://www.destinenergy.com/news_item.asp?NewsID=12
http://www.nrmdi.auburn.edu/SpecialFeatures/BiomassGasificati on.php

Frontline Ames, Iowa, US Förgasning av biomassa
http://www.frontlinebioenergy.com/ http://www.frontlinebioenergy.com/en/products/

Community Power Corporation Colorado, US Förgasare i moduler för biomassa
http://www.gocpc.com/products.html http://www.gocpc.com/evolution/bm75.html#nogo http://www.gocpc.com/evolution/bm50.html

ZeroPoint Clean Tech, Inc New York, US Förgasningsanläggningar för biomassa
http://www.zeropointcleantech.com/ http://www.zeropointcleantech.com/technology.html

EPI Energy Products of Idaho Idaho, US Förgasare för biomassa - FBG (fluidized bed gasifier)
http://www.energyproducts.com/EPITechnology.htm
http://www.energyproducts.com/documents/Publication5a.pdf

135

PrimeEnergy Oklahoma, US Förgasningsanläggninar för biomassa
http://www.primenergy.com/ http://www.primenergy.com/Gasification_idx.htm

Förgasning av Biomassa (företag i Finland)

CCM-Power Oulunsalo, Finland Medströms-motströmsförgasare o 0,1-0,3 (-> 1) MW bränsleeffekt
http://www.ccm-power.fi/ http://www.ccmpower.fi/index.php?name=Content&nodeIDX=7&parentI DX=1&rootIDX=0

Entimos Tervola, Finland Medströmsförgasare o 1 (–> 7) MW bränsleeffekt http://www.entimos.fi http://www.entimos.fi/kuvia.htm http://www.entimos.fi/inenglish.htm

GasEk Reisjärvi, Finland Medströmsförgasare i moduler o 0,1-0,2 (-> 1) MW bränsleeffekt
http://www.gasek.fi/http://www.gasek.fi/epages/PPO.sf/sv _SE/?ViewObjectID=299751

136

Vapor Finland Nivala, Finland Biomassaförgasare under utveckling
http://www.vaporfinland.com/ http://www.vapor.fi/

Förgasare för Biomassa (företag i Tyskland)

Mothermik GmbH Pfalzfeld, Tyskland Förgasare för biomassa i CHP enhet
http://www.mothermik.de/engl/index.html
http://www.mothermik.de/Bilder/download/BroschEngl_1.10.08. pdf http://www.mothermik.de/Bilder/download/HolzverstrEngl_16.5. 08.pdf

BHKW-Anlagen Ltd German Biomass & Renewable Engineering Buende, Tyskland Talbotts förgasare för biomassa
http://www.nrg-consultants.com/http://www.nrgconsultants.com/downloads/bg25infopack.pdf
http://www.nrgconsultants.com/biomass/biomassfromelectrity3474kwstirlingpo wer/54003099f811eab01/index.html#54003099f812aba17

Förgasare för Biomassa (företag i Schweiz)

CTU - Conzepte Technik Umwelt AG Winterthur, Switzerland Förgasare för biomassa
http://www.ctu.ch/ http://www.ctu.ch/front_content.php?idcat=76
http://www.ctu.ch/front_content.php?&idcat=164&changelang=2 &idart=230

137

Pyroforce Energietechnologie AG Emmenbrücke, Switzerland Förgasare för biomassa
http://www.pyroforce.ch/?id=c

Förgasare för Biomassa (företag i Danmark)

Babcock & Wilcox Vølund A/S Esbjerg, Danmark Förgasare för biomassa
http://www.volund.dk http://www.volund.dk/solutions_references/gasification_so lutions
http://www.volund.dk/news/more_news/news_archive/third_bio mass_gasification_plant_in_japan_licensee_jfe_environmental_s olutions_sells_new_plant

Dall Energy Horsholm, Danmark Förgasare för biomassa
http://www.dallenergy.com/ http://www.dallenergy.com/Biomass+Gasification+Plants. 12.aspx

Förgasare för Biomassa (företag i Frankrike

Martezo Paris, Frankrike Förgasare för biomassa
http://www.martezo.fr/ http://www.martezo.fr/GB/plansite.html

138

Förgasare för Biomassa (företag i New Zealand)

Fluidyne Gasification New Zealand Californian Andes Class Gasifier California, Alabama, US
http://www.fluidynenz.250x.com/May09b/calandies.html http://www.fluidynenz.250x.com/Dec09/dec09.html

Förgasare för Biomassa (företag i Indien)

Radhe Radhe Renewable Energy Development Pvt. Ltd. Rajkot, India Förgasare för biomassa
http://www.radheenergy.com/prod1_intro.htm http://www.radheenergy.com/prod1_tech.htm

INFINITE ENERGY PVT. LTD New Delhi, India Förgasare för biomassa
http://infinitenergy.tradeindia.com/ http://infinitenergy.tradeindia.com/Exporters_Suppliers/Ex porter10181.1223C.25472P/Gasifier.html

Förgasare för Biomassa (företag i Sydafrika)

CARBO CONSULT & ENGINEERING (Pty)
Ltd

Johannesburg, South Africa Förgasare för biomassa
http://www.carboconsult.com/ http://www.carboconsult.com/gas-producer.asp http://www.carboconsult.com/pdfs/082007%20INTRODUCTION%20BROCHURE.pdf

139 Denna kortfattade översikt ska endas ses som exempel på företag med olika erfarenheter i utveckling av förgasare för biomassa. För alla återstår ännu att praktiskt lösa problemen för en tjärfri produktgas och utveckla en effektiv rening för att få en hög kvalité på Bio-Syngasen från förgasningsanläggningen.

140

18. Några använda förkortningar och termer
Allt oftare kommer vi i kontakt med olika förkortningar och nya termer. Speciellt inom området för bioenergi används en hel del nya termer och olika förkortningar på metoder, funktioner, processer och system. Ofta får vi acceptera att nya ord tas från det engelska språket, liksom de flesta förkortningarna. Många av dessa engelska ord, termer och förkortade begrepp har överförts och används både i svenska och finska skrifter och rapporter idag. I detta Info-blad ges endast en kort översikt över en del av dessa förkortningar som används med en kort notis om ursprung vad de avser.

Förkortning
AD

förkortningen kommer från, Anaerobic Digestion

förklaring Anaerobisk rötning (i t.ex. biogasreaktor) Ångpanna med Fluidiserad bädd (svävande bädd) Alkalisk bränslecell Gas från biomassa Bubblande fluidiserande bädd (panna eller förgasare)

AFBC

Atmospheric Fluidized-Bed Combustor Alkaline Fuel Cell Biomass Derived Gas Bubbling Fluidized Bed (Boiler or Gasifier)

AFC BDG BFB

Förkortning

förkortningen kommer från,

förklaring Integrerad combination av gasifisering av biomassa med kombinerad cirkulation Biokemisk Metan potential Biomassa till flytande form, syntetisk diesel genom t.ex. FT metoden Brittisk värmeenhet, term

BIGCC

Biomass Integrated Gasification Combined Cycle Biochemical Methane Potential Biomass To Liquid

BMP

BTL

Btu

British thermal unit 3,413 Btu = 1 kWh

141

Anaerobisk rötning (AD) i en biogasreaktor som producerar biogas (metangas), som kan användas för uppvärmning och elproduktion i en CHP anläggning .

CBA CC CCS

Cost Benefit Analysis Combined Cycle Combined Cycle System förkortningen kommer från, Circulating Fluidized Bed

Analys av kostnad jämfört med nyttan Kombinerad cirkulation (omlopp) Kombinerat cirkulations system förklaring Cirkulerande fluidiserande bädd. Det finns två typer av fluidiserande bädd
- den bubblande med hög

Förkortning
CFB

partikeltäthet och - den svävande (cirkulerande), snabbt fluidiserande bädden med betydligt lägre partikeltäthet.

CCHP CHP C/N CRL

Combined Cooling, Heating and Power Combined Heat and Power Carbon/Nitrogen ratio Composite Residue Logs

Kraftvärmeenhet, producerar kylning, värme och el Kraftvärmeverk, producerar värme och el Kol/Kväve förhållande Bunt av kombinerade hyggesrester till en “risstock”

142

Förkortning
CTL

förkortningen kommer från, Cut-To-Length

förklaring Kortvirkesmetod drivningsmetod med virke kapade I delar Kortvirkesmetod (används främst i
Norden)

Nordic CTL

Nordic Cut-To-Length

DF-GT

Direct Fired Gas Turbine (simple cycle) Distributed Generation Combined Heating and Power

Direktförbränning av gas i turbin, enkelt omlopp Elproduktion i liten skala nära förbrukarna – Kraftvärmeverk

DG-CHP

DME

Di-Methyl-Ether Direct Methanol Fuel Cell

Bränsle som passar för en dieselmotor Direktmetanolbränslecell (Vanligen av PEFC-typ) Kraftvärmemaskin med yttre uppvärmning t.ex. kolvmotor eller turbin (exajoule) Enzym-socker plattform

DMFC

EC

External Combustion

EJ ESP

ExaJoule -1018 joules Enzyme Sugar Platform

143

Buntning av risstockar (CRL). Hantering av GROT i buntar används främst av stora kraftvärmeverk. Som tumregel används att en GROT-bunt innehåller ca 1 MWh energi.

Förkortning
EWP FAEE FAME FCB FB FD

förkortningen kommer från, Engineered Wood Products Fatty Acid Ethyl Ester Fatty Acid Methyl Ester Fuel Cell Battery (fuel cell bus) Fixed Bed Forced Draft

förklaring Tekniska träprodukter Etanolbaserad biodiesel Metanolbaserad biodiesel Bränslecell batteri Fast bädd (i värmepannor och förgasare) Styrt drag (t.ex. med en rökgasfläkt) Fordon med flexibelt bränslesystem, fordon som använder flera eller kombinerade bränslen, t.ex. etanol och bensin Katalytisk kemisk process för omvandling av syngas till bränsle (t.ex. FT-diesel) Teknisk diesel framställt genom FT förgasningsmetod Avlägsnande av svavel från rökgaser

FFV

Flexible Fuel Vehicle

FT FT-diesel FGD GHG GROT GT GTL GTI

Fischer-Tropsch Fischer-Tropsch -diesel Flue Gas Desulfurization GreenHouse Gas GRenar Och Toppar Gas Turbine Gas -To-Liquid Gas Technology Institute

Hyggesrester Gasturbin Från gas till flytande form Institutet för gasteknologi

144

Förkortning
GW

förkortningen kommer från, GigaWatt 109 watt (1GW = 1 000 MW) GigaWatt -hour 109 watt-hours Heat EXchanger

förklaring Gigawatt (1GW = 1 000 000 kW) Gigawatt timme Värmeväxlare Bränsle med högt värmevärde – bränslets kalorimetriska värmevärde

GWh HEX

HHV

High Heating Value

HT HRSG

High Temperature Heat Recovery Steam Generator High Pressure High Solids

Hög temperatur Värmeåtervinnande ånggenerator Högt tryck Hög ts-halt (låg fukthalt) Kraftvärmemaskin med inre uppvärmning, t.ex. kolvmotor eller turbin Kolvmotor med inre uppvärmning Integrerad förgasning i kombinerat omlopp Integrerad förgasning och bränslecell (IGT gasifier) Effekt Kilowatt el Kilowatt värme

HP HS

IC

Internal Combustion

ICE

Internal Combustion Engine

IGCC

Integrated Gasifier Combined Cycle Integrated Gasifier Fuel Cell

IGFC

IGT kW kWe kWth

Institute of Gas Technology Kilowatt Kilowatt of electricity Kilowatt of thermal heat

145

Förkortning
kWh LFG

förkortningen kommer från, Kilowatt - hour LandFill Gas

förklaring Kilowatt timme Gas från jordfyllnad och avstjälpningsplats Bränsle med lågt värmevärde
– bränslets kalorimetriska värmevärde

LHV

Low Heating Value Liquefied Natural Gas Low Pressure Liquefied Petroleum Gas Low Solids Lanthanum Strontium Manganite Low Temperature Mechanical Biological Treatment Molten Carbonate Fuel Cell

LNG LP LPG LS LSM

Flytande naturgas Lågt tryck Flytande petroleumgas (råoljegas) Låg ts halt (hög fukthalt) Används som katodmaterial I bränslecell Låg temperatur Mekanisk biologisk behandling Smältkarbonat-bränslecell

LT MBT

MCFC

Tyska MTU-CFC Solutions tillverkar CHP-enheter med bränsleceller. Enheten på bilden är i storleken, (el och värme) 250 kWe och 180 kWth Bild. MTU CFC

146

Förkortning
MCHP

förkortningen kommer från, Micro Combined Heat and Power

förklaring Mycket små kraftvärmeverk (Mikro CHP) som producerar värme och el

MCHP – Mikro kraftvärmeverk. SPM (Stirling Power Module) och KWB:s kraftvärmeenhet för villor som eldas med träpellets. Enheten på bilden har en effekt på 1 kWe (el) och 15 kWth (värme). Bild. SPM-KWB

MJ

Mega Joule - 106 joules (1 watt hour = 3600 J) Methanol Oxidation Reaction

Megajoule (miljoner Joule) (1 J
= 1 N x m) 1 Wh = 3600 J)

MOR

Metanol-oxidations reaktion

MS

Multi-Stage

Flerstegs

MSW

Municipal Solid Waste

Fast samhällsavfall

ofMSW

organic fraction of Municipal Solid Waste Micro-Turbine

Organiska fraktionen av fast samhällsavfall Mikroturbin. En liten turbin och generator, 30-250 kW e

MT

MTCI

Manufacturing and Technology Conversion International

147

Mikroturbiner (MT). Amerikanska Capstone är en av de stora tillverkarna av mikroturbiner i storlekar mellan 30-250 kWe. Bild. Capstone

Förkortning
MTH

förkortningen kommer från, Multi-Tree Handling (Multi-tree harvesting)

förklaring Flerträdesskörd, med ett ackumulerande skördaraggregat

MTH aggregat för flerträdesskörd, ett ackumulerande skördeaggregat. Används för skörd av energived från gallringar. MTH Aggregatet på bilden är försett med drivrullar och knivar för kvistning.

148

Förkortning
MW MWe MWh MWth NG NiO

förkortningen kommer från, MegaWatt MegaWatt of electricity MegaWatt –hour MegaWatt of thermal heat Natural Gas (mostly methane) Nickel Oxide (Nickelous Oxide) Megawatt

förklaring

Megawatt i elektricitet Megawatt timme Megawatt i värme Naturgas (främst metan) Anodmaterial i bränslecell Normal kubikmeter. Används t.ex. som måttenhet vid stoftutsläpp (100 mg/MJ
motsvarar ca 270-280 mg/Nm )
3

Nm3

Normal (standard) cubic meter

OHTC

Overall Heat Transfer Coefficient Organic Rankine Cycle

Samlad värmeöverföringskefficienten Turbin som använder organisk olja i stället för vattenånga

ORC

ORC – modul, för en CHP enhet. ORC-moduler tillverkas i storlekar mellan 200 kW – 2 MW. En av de stora tillverkarna i Europa är Italienska Turboden. Idag finns ett 70-tal anläggningar i drift i Mellaneuropa Bild. Turboden

149

Förkortning
ORR PAFC PAH PC PCFC

förkortningen kommer från, Oxygen Reduction Reaction Phosphoric Acid Fuel Cell Process Air Heater Pulverized Coal Protonic Ceramic Fuel Cell

förklaring Syrereducerande reaktion Fosforsyra bränslecell Processluftvärmare Pulveriserat kol Bränslecell baserad på keramisk elektrolyt Polymerelektrolyt bränslecell Polymerelektrolytmembran bränslecell Processutvecklingsenhet Avvisad och avlett bränsle Foto elektrisk (t.ex. solpanel) T.ex. solpanel som genererar el., Photo Voltaic Absorbering av trycksvängningar Certifikat för förnyelsebar energi Sammanslutning för förnyelsebar energi Biodiesel på rybs/raps Biodiesel på rybs/raps Förnybart energi system som producerar el Scanning med elektronmikroskop

PEFC PEMFC

Polymer Electrolyte Fuel Cell Polymer Membrane Electrolyte Fuel Cell Process Development Unit Refuse Derived Fuel Photo Voltaic Photo Voltaic Generator

PDU RDF PV PVG

PSA

Pressure Swing Absorption

REC

Renewable Energy Certificates

REC

Renewable Energy Corporation

REE RME RES-E

Rapeseed Ethyl Ester Rapeseed Methyl Ester Renewable Energy Systems Electricity Scanning Electron Microscopy

SEM

150

Förkortning
SMR SNG

förkortningen kommer från, Steam Methane Reforming Synthetic Natural Gas

förklaring Ångreformator för Metan Syntetisk naturgas, produceras från t.ex. brunkol Bio Syntetisk naturgas, produceras t.ex. genom syngas-förgasning eller genom rötning (metangas)

Bio-SNG

Bio Synthetic Natural Gas

SCR

Selective Catalytic Reduction

Selektiv katalytisk reducering

SNCR

Selective Non-Catalytic Reduction

Selektiv ej katalytisk reducering

151

Förkortning
SOFC

förkortningen kommer från, Solid Oxide Fuel Cell

förklaring Fastoxid-bränslecel

ST SP SP

Steam Turbine Steam Pressure Sugar Platform

Ångturbin Ångtryck Sockerplattform, hydrolys med syra eller/och enzymer

152

Förkortning
TFE

förkortningen kommer från, TetraFluoroEthylene (C2F4 )

förklaring Råmaterial för framställning av teflon Totala organiska kol Terawatt (1 TW= 1 000 000 MW)

TOC TW

Total Organic Carbon Tera Watt 1012 watt
(1 TW = 1 000 gigawatt

TWh wb

Tera Watt hour wet basis

Terawatt timme Fuktig bas (otorkad) Övergång till Vattengas. När kolmonoxid (CO) reagerar med vatten under en hög temperatur bildas vätgas (H2) och koldioxid (CO2) Denna blandning kallas för vattengas.

WGS

Water Gas Shift

YSZ

Yttria Stabilized Zicronia

aktiv katod i bränslecell kan t.ex. vara LSM/YSZ och anoden i en bränslecell kan t.ex. vara, NiO/YSZ Bränslecell av typ ”Zink/luft” Kilowattimmar = 1000 Wh = 3 600 000 Joule (1 kWh = 3,6 MJ (MegaJoule)

ZAFC 1 kWh

Zinc Air Fuel Cell KiloWatt hour (= 1000 Wh = 3 600 000 J) 1 kWh = 3,6 MJ

153 References
Bain, R. Overend, R., Craig, K. Biomass-Fired Power Generation, National Renewable Energy Laboratory, Golden CO, 1996. Barp, B. Designing a SOFC fuel cell system for household energy supplies, Proceedings, Fuel Cells in the Energy Market, 1996. Craig K., Mann M., Cost and Performance Analysis of Three Integrated Biomass Combined Cycle Power Systems, National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO, 2002. Datar Rohit P., Shenkman Rustin M., Fermentation of Biomass-Generated Producer Gas to Ethanol, Biotechnology and bioengineering 86, 587-594, 2004. Evans R.J., Milne T.A., Chemistry of Tar Formation and Maturation in the Thermochemical Conversion of Biomass. Developments in Thermochemical Biomass Conversion, Vol. 2, 1997. H.A.M. Knoef, Handbook on Biomass Gasification, BTG biomass technology group B.V. Enschede, The Netherlands, 2005 Johansson T. B., Kelly H. , Reddy A. K. N., Williams R. H.. Renewable Energy, Sources for fuels and electricity. ISBN 1-55963-139-2 Klasson K.T., Elmore, B.B., Vega, J.L., Biological Production of Liquid and Gaseous Fuels from Synthesis Gas, Applied Biochemistry and Biotechnology 24/25, 857-873, 1990. Lampinen Ari, Uusiutuva liikenne-energian tiekartta, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:17, Joensuu, Finland 2009, 439p Milne T.A., Evans R.J., Biomass Gasifier Tars: Their Nature, Formation, and Conversions, National Renewable Energy Laboratory, Golden, CO. NREL/TP-570-25357. (1998). Nathanael Greene, Hpw Biofuels Can HelpEnd Americ´s OilDependence, NRDC ,2002 Rajvanshi Anil K., Bio mass Ga sification , Nimbkar Agricultural Research Institute, Maharashtra, India, 1986 (pgs. 83-102.). Reed T.B., Gaur S., Survey of Biomass Gasification—1998, Volume 1 Gasifier Projects and Manufacturers around the World, Golden, CO: The National Renewable EnergyLaboratory and The Biomass Energy Foundation, Inc., 1998 Reed Thomas B. and Siddhartha Gaur, A Survey of biomass gasification 2000. Gasifier projects and Manufacturers around the World., The national renewable energy laboratory and the Biomass Energy Foundation, Inc. Golden CO, USA, 1999”. Sinnot R K, Coulson & Richardson’s Chemical engineering, volume 6, 1998 Uil H., Mozafarrian, M., et. al, New and Advanced Processes for Biomass Gasification. Netherlands Energy Research Foundation (ECN), (2000) USDOE, Fuel Cell Handbook, 5th edition, 2000.

154

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful