Refleksi

Alhamdulilah, dapatjugasayamenyiapkankerjakursuspendekbagisubjekPengurusanGerkodalamjangka waktu kperkhemahan . Padaawalnyatugasaninisukaruntuksayafahamikeranaarahannyatidakjelas.Namu nbegitu, sayaberjayajugamenyiapkannyadenganpanduan, bimbingandanbantuandaripadarakan-rakansekumpulan . Sayamempunyaibanyaksumbercarianuntukmenyiapkantugasaninisepertiartikel, bukudan internet.Berdasarkanpencariansaya, internet sayatelahmemilihkandungan yang yang yang

telahditetapkan.Sayatelahdiamanahkanuntukmelakukankajianmengenaikertaskerjauntu

berasaldaribukudan

keranasayafikirianyamaklumat

sesuaidanmudahuntukdifahami.Berdasarkankertaskerjaperkhemahanberikut, sayatelahbelajarbanyakperkaraseperticaramenyusunjadualuntukmelaksanakan program perkhemahan . Selainitu, sepanjang proses menyiapkantugasanini, perkhemahan unit beruniform.Selainitu, program

sayajugadapatmempelajaricaramenguruskankewanganbagimenjalankan

sayatelahbelajarbanyakperkaratentangbagaimanauntukmeningkatkandanmengembang kan idea menggunakan data yang diberikan. Setelahsiap KKBI ini ,barulahsayasedarbetapapentingnyakertaskerja . yang

sempurnadanlengkapsebelummelaksanakanperkhemahan

Sebagaicontohnya

,kewanganperludirancangdenganteliti agar bajetdapatmencukupimengikutkeperluan . Selainitu, pengurusanpelajarperludijalankandengantelitiuntukkeselamatanparapelajar.Akhirsekali, sayainginmengucapkanterimakasih terlibatterutamarakansekumpulan banyakmembantudalammenyiapkankerjakursusini. Sayaharap yang tidakterhinggakepadapihak-pihak yang yang agar

hasilkerjainimemenuhikehendakpemeriksadanseterusnyamendapatmarkah bolehdibanggakan.Sekian. yang . terimakasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful