You are on page 1of 20

Χιώτικη

Διαφάνεια
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α
25 Φεβρουαρίου 2021 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 • Έτος 22ο - Αριθ. Φύλλου 1042 - Τιμή φύλλου 1.00 €

www.ant1aigaiou.gr
ΤΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41224,
fax: 22710 26590, e-mail: konkyd@otenet.gr

Όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ Βολισσού Αυξάνονται τα κρούσματα COVID 19 στη Χίο
Ειρηνική διαμαρτυρία από τους κατοίκους της Αμανής Ιδιαίτερα κρίσιµες θεω- Κρούσµατα κορω-
ρούνται οι επόµενες ηµέ- νοϊού στο Lidl Χίου
ρες για την αποκρυστάλ- Εργαζόµενοι του συγ-
λωση της πορείας της επι- κεκριµένου σουπερ
δηµίας κορωνοϊού στη µάρκετ βρέθηκαν θετι-
χώρα µας, η οποία χθες κοί στον κορωνοϊό. Η
παρουσίασε νέο αρνητικό επιχείρηση κινήθηκε
ρεκόρ κρουσµάτων. Η επι- γρήγορα και έκλεισε
στηµονική κοινότητα φαί- το υποκατάστηµα της
νεται προβληµατισµένη για Χίου, για να υποβλη-
την πορεία αυτή και αναµέ- θούν όλοι οι εργαζό-
νει τα στοιχεία από τις επό- µενοι σε τεστ, καθώς
µενες 3 µέρες, ώστε να και να γίνουν οι απα-
Συνέχεια στη σελίδα 20 διαπιστώσει αν ο 4ψηφιος ραίτητες απολυµάν-
αυτός αριθµός διαγνώ- σεις στο χώρο. Το

Γκρεμίζεται σταδιακά η άμυνα του τόπου σεων θα διατηρηθεί.


Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου παρουσίασαν νέα αυξητική
τάση κρουσµάτων. Συγκεκριµένα, κατεγράφησαν από τον
προσωπικό που απα-
σχολείται σήµερα στο σούπερ µάρκετ είναι εργαζόµενοι οι
οποίοι βγήκαν αρνητικοί στο τεστ και ορισµένοι αδειούχοι
του Νίκου Γεωργούλη ΕΟΔΥ 11 νέα κρούσµατα στην Χίο, 8 στην Λέσβο και 2 στην που επέστρεψαν στην εργασία τους.
Σάµο. Μετά τα κρούσµατα κορωνοϊού σε στρατόπεδο του Τέλος, σύµφωνα µε πληροφορίες υπάρχουν κρούσµατα κο-
νησιού, γνωστό έγινε ότι εκπαιδευτικός και µαθητής του 7ου ρωνοϊού και σε αρτοποιείο του νησιού. Είναι σηµαντικό όλοι
Δηµοτικού Σχολείου βρέθηκαν θετικοί στο COVID 19 µετά να επιδείξουµε µεγάλη προσοχή. Να τηρούµε τα µέτρα που
από τεστ ανίχνευσης που υποβλήθηκαν. Σύµφωνα µε το προβλέπονται, διότι είναι πιθανόν τα κρούσµατα να είναι
πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, η Στ' τάξη του 7ου Δηµοτικού Σχο- πολλά παραπάνω από όσα ανακοινώνονται και λόγω του
λείου συνεχίζει τα µαθήµατα µέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ οι ότι κάποιοι δεν φέρουν συµπτώµατα, δεν γίνεται αντιληπτός
υπόλοιπες τάξεις του Δηµοτικού Σχολείου λειτουργούν κα- ο πραγµατικός αριθµός των κρουσµάτων. Η πρόληψη είναι
νονικά. η καλύτερη θεραπεία!
Συνέχεια στη σελ. 20

Η Δρ Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα μας μιλάει για τον καθοριστικό


ρόλο της πρόληψης στον καρκίνο του μαστού
“Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν”
Συνέχεια στη σελίδα 5
1. Σήμερα στην εποχή της πανδημίας του κορώνα ιού, ένα χρόνο μετά, ποια
είναι η συμπεριφορά των γυναικών απέναντι στις προληπτικές εξετάσεις για τον
COVID 19: Με υπομονάδα ΜΕΘ καρκίνο του μαστού;
ενισχύεται το Νοσοκομείο Χίου Εδώ και ένα χρόνο η χώρα µας και ο πλανήτης µας βρίσκονται αντιµέτωποι µε µία
πρωτόγνωρη υγειονοµική και οικονοµική κρίση.
Όλες οι οµάδες, όλων των κοινωνικών στρωµάτων, έχουν πληγεί από τις επιπτώ-
σεις των µέτρων που λαµβάνονται εξαιτίας της πανδηµίας του COVID-19. Ιδιαίτερα
όµως έχει πληγεί το γυναικείο φύλο, δηλαδή οι γυναίκες, είτε αυτό σχετίζεται µε την
προσωπική τους απόφαση για αναγκαστική εγκατάλειψη της εργασίας τους (π.χ. στις
ΗΠΑ ο αριθµός έχει φτάσει τα 2,7 εκ. γυναικών) ή λόγω ασθένειας, ή λόγω κλεισί-
µατος των σχολείων και της υποχρέωσής τους για ενασχόληση µε τα παιδιά τους,
ή λόγω ασθενείας ηλικιωµένων της οικογένειας που χρειάζονται περισσότερης φρον-
τίδας.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το χειρότερο για τις γυναίκες είναι η παραµέληση της υγείας
τους και ιδιαίτερα του πιο ευάλωτου οργάνου τους, του µαστού τους, σε µία χρονική περίοδο που δυστυχώς ο καρκίνος του
µαστού έχει αυξηθεί και ιδιαίτερα στις πιο νέες ηλικίες των 30 - 40 ετών.
Συνέχεια στη σελίδα 5 Συνέχεια στη σελ. 6-7

Διαβάστε ΑΠΟΨΗ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Σήμερα Δεκαήμερο -«φωτιά»: Στο Αιγαίο ο τουρκικός στόλος Στις 15 Μαρτίου ξεκινά η καταβολή αποζηµιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα µηδενικά ενοίκια Ιανουαρίου 2021
Σελίδα 3 Σελίδα 4
Σελίδα 2 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Στήριξη στις νέες οικογένειες του νησιού


από τον κ. Νικόλαο Δ. Πατέρα
Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Κάμπου ζητά τη στελέχωση του
“ιατρείου Κάμπου” έστω και 2 φορές το μήνα
«Θίγουµε ένα
θέµα που ταλαι-
Μπορείτε να μας πωρεί δεκάδες
ακούσετε και διαδικτυακά κατοίκους του
www.ant1aigaiou.gr Κάµπου και µάλι-
ή www.diafaneia.com
στα ηλικιωµέ-
νους, άτοµα µε
Εβδομαδιαίο αυξηµένες ανάγ-
πρόγραμμα κες για ιατρική
06.00 – 08.00
φροντίδα και
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη χωρίς τις απαιτού-
«Φρένο – Γκάζι»
με τη Β. Χατζάκη µενες γνώσεις υπολογιστή για τη δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Κάθε Τετάρτη Οι άνθρωποι αυτοί εξυπηρετούνταν τα τελευταία 15 χρόνια από ιατρό που στελέχωνε το “ια-
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» Σηµαντική στήριξη προς τις οικογένειες της Αιγνούσας, που
με τον Θ. Γκαραβέλα τρείο Κάµπου”, το οποίο στεγάζεται σε χώρο του Δηµοτικού Σχολείου Κάµπου (σχολεία
έφεραν στον κόσµο τα παιδιά τους µέσα στο 2020, αποτελεί η
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
Κλούβα). Το “ιατρείο Κάµπου” λειτουργούσε υπό την ευθύνη του συλλόγου µας, απρό-
«Ελληνικό Top 40» επί δεύτερη συνεχή χρονιά χορήγηση επιδόµατος γέννησης από
με τον Κ. Σιτόπουλο σκοπτα τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια προσφέροντας µεγάλη εξυπηρέτηση στους κα-
08.00 - 09.30 τον Αιγνουσιώτη εφοπλιστή και συνεπή αρωγό του ακριτικού
τοίκους της περιοχής του Κάµπου και αποτελούσε πλέον ένα θεσµό για την περιοχή.
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1»
νησιού µας κ. Νικόλα Διαµ. Πατέρα.
με τον Κων/νο Κυδώνη Ωστόσο, από το Δεκέµβριο του 2019 οπότε και η µέχρι τότε υπηρετούσα γιατρός αποσπά-
09.30 Είναι µια συµβολική κι ενισχυτική κίνηση για τα νέα ζευγάρια,
Δελτίο ειδήσεων στηκε σε άλλο ιατρείο του νοµού, και παρόλες τις ενέργειες και πιέσεις, η θέση έκτοτε παρα-
που ζουν και δηµιουργούν οικογένεια στις Οινούσσες, η οποία
10.00-12.00 µένει κενή. Η ιατρική παρουσία, αν και περιστασιακή (1-2 φορές το µήνα), διευκόλυνε τα
«ΕΛΛΑΔΑ ΞΥΠΝΑ» με τον Γ. Βλάχο απετέλεσε σκέψη του Δηµάρχου προς τον ευγενή δωρητή κι
12.00 µέγιστα τους κατοίκους µε αποτέλεσµα η εδώ και 13 µήνες απουσία ιατρού να είναι πλέον
άµεσα υλοποιήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυµά του µε συγκι-
Δελτίο ειδήσεων (Ε)
ιδιαίτερα αισθητή, µιας και έχει αφήσει την ευρύτερη περιοχή του Κάµπου χωρίς ιατρική κά-
12.25-14.00
νητική ανταπόκριση.
«Καλημέρα με τον ΑΝΤ1» (Ε) λυψη, κάτι που ειδικά κατά την υγειονοµική κρίση που ζούµε το τελευταίο χρόνο, είναι ανε-
με τον Κων/νο Κυδώνη Συνολικά 9 οικογένειες στα έτη 2019-2020 υποστηρίχθηκαν
14.00-15.00 κτίµητης αξίας.
από το πρόγραµµα, που χρηµατοδότησε ο Νίκος Πατέρας, επι-
Non stop music Ξεκινήσαµε µία σειρά κινήσεων µε την αποστολή επιστολής γνωστοποίησης του προβλή-
15.00 κυρώνοντας την αναγκαιότητα να τιµήσουµε την ακριτική οικο-
Δελτίο ειδήσεων (Ε) µατος προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου και Βουλευτή Χίου κο
γένεια και να δώσουµε προτεραιότητα και βάρος στον τοµέα
15.00-17.00
Μηταράκη, στηριζόµενοι και στην καµπούσικη καταγωγή του.
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη αυτό, αφού είναι βέβαιο ότι θα έχουµε ενθαρρυντικά µηνύµατα.
«Jazz Life» Στη συνέχεια αποστείλαµε επιστολή στον Υπεύθυνο Κέντρου Υγείας Χίου κο Ταναΐνη
με τoν Γ. Κοπανέλλη Στον συνεπή, φιλόπατρη κι αθόρυβο αρωγό και συµπαρα-
(υπεύθυνο για την διοικητική κατανοµή των ιατρών του νοµού), προτείνοντάς του µάλιστα
Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη
στάτη της πατρικής γης κ. Νικόλα Διαµ. Πατέρα ο Δήµαρχος Οι-
ξένη μουσική εκπομπή σαν λύση να έρχεται δύο φορές το µήνα ο γιατρός του αεροδροµίου ή των Θυµιανών στο
με τον Κ. Κατραμάδο νουσσών εκφράζει την τιµή, την ευχαριστία και την
Κάθε Παρασκευή & Σάββατο “ιατρείο Κάµπου”. Σε κατ’ ιδίαν συνάντηση µας γνωστοποίησε ότι το Υπουργείο Υγείας δεν
ευγνωµοσύνη ευχόµενος υγεία, ευτυχία κι επιτυχία στο φιλό-
ξένη μουσική εκπομπή
θεωρεί το χώρο αυτό ως αγροτικό ιατρείο γι’ αυτό και δεν µπορεί να το στελεχώσει, προτρέ-
με την Ε. Γαβρισέα δοξο σχεδιασµό του. Στους δε νέους γονείς και στις οικογένειες
17.00-18.00 ποντας τους κατοίκους να εξυπηρετηθούν από άλλα κοντινά ιατρεία.
Non stop music θα είµαστε παρόντες καθ’ όλα στους τοµείς της πρόνοιας, της
Τέλος συντάχθηκε νέα επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Δηµόσιας Υγείας και Μέρι-
18.00
παιδείας και της απασχόλησης για να έχει µέλλον ο τόπος µας
Δελτίο ειδήσεων (Ε) µνας κο Παντελή Βρουλή, µε τον οποίο πραγµατοποιήθηκε και κατ’ ιδίαν συνάντηση (µε τον
18.30-20.00 κι ελπίδα η ζωή µας.
Non stop music πρόεδρο του συλλόγου κ. Νικολούδη και τον αντιπρόεδρο κ. Καρατζά). Από πλευράς Αν-
20.00-21.30
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
τιπερειφεριάρχη υπήρξε η ειλικρινής δέσµευση για την προσπάθεια στελέχωσης του “ια-
21.30
Δελτίο ειδήσεων (Ε) Πρόταση από τη ΣυμμαΧία Αξιών τρείου Κάµπου” έστω και 2 φορές το µήνα.
Κατανοούµε το γενικότερο πρόβληµα της ιατρικής στελέχωσης όπως και της πίεσης που
για μειώσεις τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων
22.00-00.00
Κάθε Δευτέρα & Τρίτη ασκείται στο σύστηµα υγείας (λόγω της πανδηµίας Covid-19), όµως θεωρούµε ότι η ισότιµη
«Φρένο – Γκάζι» (Ε)
με τη Β. Χατζάκη αντιµετώπιση όλων των πολιτών και ειδικά εκείνων που βρίσκονται στη τρίτη ηλικία και δεν
Κάθε Τετάρτη
«Σύγχρονες ελληνικές επιτυχίες» (Ε)
έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι στοιχειώδης υποχρέωση µιας
με τον Θ. Γκαραβέλα δηµοκρατικά ευνοµούµενης πολιτείας. Ευελπιστούµε οι αρµόδιοι να ευαισθητοποιηθούν
Κάθε Πέμπτη & Παρασκευή
«Ελληνικό Top 40» (Ε) στο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής του Κάµπου και να δοθεί επι-
με τον Κ. Σιτόπουλο τέλους µία οριστική λύση.
00.00-03.00
Non stop music

Διαδικτυακές ημερίδες για την Υποχρεωτική Τήρηση


03.00-04.30
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
04.30-06.00

Ηλεκτρονικών Βιβλίων-mydata από την ΟΕΒΕ


Non stop music

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

06.00 – 07.30
Non stop music
07.45-09.30 Η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτε-
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε)
09.30 χνών και Εµπόρων Χίου προς ενηµέρωση
Δελτίο ειδήσεων
10.00-12.00
των µελών της, θα πραγµατοποιήσει ηλε-
«Θέμα Υγείας» κτρονικές ηµερίδες µε θέµα «Υποχρεωτική
με την Π. Θεοδοσίου
12.25-14.00
Τήρηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων-mydata». Η
Καλημέρα με τον ΑΝΤ1 (Ε) πρώτη ηµερίδα-ενηµέρωση θα γίνει την Τε-
14.00-21.30
Non stop music Η ΣυµµαΧία Αξιών πιστή στις δεσµεύσεις της για στήριξη τάρτη 10 Μαρτίου και ώρα 17.00. Οι ενδια-
21.30
Δελτίο ειδήσεων των επαγγελµατιών των οποίων οι αντοχές δοκιµάζονται φερόµενοι θα πρέπει να στείλουν email µε
00.00-06.00 σκληρά λόγω της πανδηµίας κατέθεσε πρόταση δια του εκ- τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο και email)
Non stop music
προσώπου της Δηµ. Συµβούλου Αλέξη Γεωργούλη µε τη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ο.Ε.Β.Ε.
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ σύµφωνη γνώµη του προέδρου του Λ.Τ. για συζήτηση στη (oebecxiou@gmail.com) για την κατοχύ-
09.30 12.00 15.00 18.00 21.30
Λιµενική Επιτροπή της 12/2/2021 µε θέµα την µείωση στο ρωση της θέσης. Την παραµονή της ηµερίδας θα τους σταλεί σχετικό link και κωδικοί για την
50% της τιµής χρήσης τοποθέτησης τραπεζοκαθισµάτων για είσοδο στην εφαρµογή Zoom. Η επόµενη ηµερίδα µε την ίδια θεµατολογία θα πραγµατοποιηθεί
Χιώτικη Eφημερίδα
τους επαγγελµατίες όλης της Χίου όπου εµπλέκεται το Λιµε- στις 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 17.00. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια
XIΩTIKH ΔIAΦANEIA διαδικασία.
Κωδικός: 5431 νικό Ταµείο καθώς επίσης και για την κατάργηση του πρό-
ΧΙΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ σθετου τέλους +20% για χρήση χώρων µικρότερης του ενός
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ έτους.
21ο Έτος κυκλοφορίας
Λεωφόρος Αιγαίου 80, T.K. 82100, XIOΣ, ΤΘ 183
Το θέµα αναβλήθηκε για τυπικούς λόγους αλλά κυρίως για
Tηλ: 22710.41224-41120
fax: 22710.26590 - Κινητό 6947408501
να εξεταστούν µε ακρίβεια οι ευεργετικές διατάξεις του
e-mail: konkyd@otenet.gr- www.diafaneia.com Νόµου 4764/23.12.2020 §191 µε το οποίο απαλλάσσονται
Σύµφωνα µε το νόµο οι επιχειρήσεις από τα τέλη χρήσης σε µέγιστο ποσοστό 40%.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΥΔΩΝΗΣ Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι µε νοµοθετική ρύθµιση πλέον
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ι.Ε.Τ. µειώνονται τα µισθώµατα κατά 40% και τα ποσά θα χρεώ-
Δηµοσιογράφοι-Συνεργάτες: ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΔΩΝΗΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΔΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ, νονται µόνο κατά τη διάρκεια που τα καταστήµατα θα είναι εν
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΣΩ ΓΑΪΛΑ,
ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΡΑΣΙΑ-ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ, λειτουργία και θα αφαιρούνται τα αναλογούντα τελη για οσο
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ: ΧΑΛΙΟΡΗ Σ.
διάστηµα παραµένουν ή µπορεί να παραµείνουν κλειστά µε
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: έκτακτες αποφάσεις λόγω πανδηµίας.
ΠΑΠΑΧΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Το θέµα είχε αναδείξει η ΣυµµαΧία Αξιών στα µέσα Δεκεµ-
Tα ενυπόγραφα άρθρα δεσμεύουν τους αρθρογράφους τους
βρίου ως ελάχιστο µέτρο στήριξης των πληττόµενων επιχει-
HΛEKTPONIKH ΣEΛIΔOΠOIHΣH - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΧΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ρήσεων εστίασης. Επειδή όµως πιστεύουµε ότι δεν είναι
ΣYNΔPOMEΣ: σωστό να υπάρχουν επαγγελµατίες δυο κατηγοριών η Συµ-
Ετήσια Εσωτερικού (ταχυδροµικώς): 65 ευρώ
TPAΠEZEΣ-ΔHMOΣIOI OPΓANIΣMOI: 150 ευρώ µαΧία Αξιών δεσµεύεται ότι θα φέρει σύντοµα το θέµα και
Ετήσια Εξωτερικού: 150 ευρώ
Αρ. Λογαριασµού Τραπέζης (για συνδροµές)
στο Δηµοτικό Συµβούλιο για να πραγµατοποιηθούν ανάλο-
Πειραιώς: 6359-010132-894 EUR γες µειώσεις και στα καταστήµατα εστίασης που αφορούν όχι Aγ. Αποστόλων 36, Χίος, 82 131
IBAN: GR66 0171 3590 0063 5901 0132 894
Εθνική: 760/600156-41 µόνο το Λιµενικό Ταµείο αλλά τις πλατείες και όλους τους κοι- Τηλ.: 22710 81380, 22710 40280, Fax: 22710 81381
IBAN: GR4201107600000076060015641
Σε πελάτες που προβαίνουν σε μαζική αγορά φύλλων, η τιμή
νόχρηστους χώρους σε όλο το Δήµο Χίου στην πόλη και στα E: texnetch@otenet.gr W: www.texnetchios.gr
διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας από 0,10 έως 0,70 λεπτά.
χωριά.
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 3

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Αυξημένη χρηματοδότηση και 6 νέες άγονες γραμμές


για την καλύτερη εξυπηρέτηση των νησιωτών ΑΠΟΨΗ
Την προκήρυξη 6 νέων το τοπίο στην επικοινωνία
γραµµών, που θα χρηµα- των νησιών µας, δηµιουρ- Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κυδώνης
τοδοτηθούν ως άγονες, γώντας αυξηµένες αναπτυ-
αποφάσισε το Συµβούλιο
Ακτοπλοϊκών Συγκοινω-
νιών. Η πολύ ενισχυµένη
ξιακές ευκαιρίες
δυνατότητες».
και

Οι 6 νέες γραµµές είναι:


Δεκαήμερο -«φωτιά»:
χρηµατοδότηση που εξα-
σφάλισε το Υπουργείο
1. Ρόδος-Χάλκη-Κάρπα-
θος-Κάσος-Σητεία, 3 φορές
Στο Αιγαίο ο τουρκικός στόλος
Ναυτιλίας και Νησιωτικής την εβδοµάδα, από
Πολιτικής τα δύο τελευταία 19/04/2021 έως
χρόνια (από 90,7 εκ. ευρώ 03/10/2021.
το 2019, 130 το 2020 και 2. Σύµη-Ρόδος, καθηµε-
138 το 2021), επέτρεψε την ρινό δροµολόγιο από
αύξηση των άγονων γραµ- 03/05/2021 έως 03/10/2021
µών κατά 26 (18 το 2020 (το πλοίο θα παραµένει το
και 6 το 2021). βράδυ στη Σύµη).
Η αύξηση της χρηµατοδότησης και η προσθήκη µεγάλου 3. (Σκάλα Καµείρου)- Χάλκη- Τήλος (Μισθούµενο Τµήµα
αριθµού άγονων γραµµών, σε συνδυασµό µε τη θέσπιση το Χάλκη-Τήλος), 3 φορές την εβδοµάδα από 17/05/2021
ποιοτικότερων κριτηρίων και ρήτρας «πλοίου αντικατάστα- έως 03/10/2021.
σης, έχει διασφαλίσει την ποιοτική βελτίωση του προσφερό- 4. Κως-Αστυπάλαια, 2 φορές την εβδοµάδα από τις
µενου µεταφορικού έργου, αλλά και τη σύνδεση πολλών 17/05/2021 έως τις 03/10/2021. Αποφασισµένη να βάλει… µπουρλότο στις διερευνητικές επαφές
νησιών µεταξύ τους, διευκολύνοντας έτσι τη µετακίνηση, τη 5. Πάτµος-Φούρνοι-Ικαρία (Άγιος Κήρυκος), 3 φορές την είναι η Τουρκία, επιστρέφοντας στην προσφιλή τακτική των προ-
διακίνηση αγαθών καθώς και την επικοινωνία χιλιάδων νη- εβδοµάδα από 17/05/2021 έως 03/10/2021. κλήσεων και των επιθετικών ενεργειών.
σιωτών. 6. Σαµοθράκη-Λήµνος, 3 φορές την εβδοµάδα από Την ώρα που η ηµεροµηνία του 62ου γύρου των διερευνητικών
«Με τα πρόσθετα αυτά ακτοπλοϊκά δροµολόγια», δήλωσε 26/4/2021 έως 06/06/2021 και από 06/09/2021 έως παραµένει «στον αέρα», το καθεστώς Ερντογάν έχει στείλει στο Αι-
ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης 31/10/2021. γαίο το ερευνητικό σκάφος «Τσεσµέ» του τουρκικού Πολεµικού
Ναυτικού, δήθεν για επιστηµονικές έρευνες, ενώ παράλληλα ανα-
Πλακιωτάκης, «ανταποκρινόµαστε σε αιτήµατα των τοπικών Το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών αποφάσισε κοινώνει την έναρξη της µεγάλης στρατιωτικής άσκησης «Mavi
κοινωνιών των νησιών µας και παρέχουµε τις δυνατότητες ακόµα την επαναπροκήρυξη των γραµµών Πάτρα – Ιθάκη µε Vatan – Γαλάζια πατρίδα».
για την ενίσχυση του τουρισµού και του εµπορίου. Με σωστό καθηµερινά δροµολόγια έως 31/10/21 και Φούρνοι – Θύ- Συγκεκριµένα, όπως ανακοινώθηκε, 87 πλοία του τουρκικού πο-
σχεδιασµό και εξασφάλιση αυξηµένων πόρων, αλλάζουµε µαινα µε 10 δροµολόγια την εβδοµάδα έως 31/10/21. λεµικού ναυτικού και της ακτοφυλακής, 27 αεροσκάφη, 12 ελικό-
πτερα, F-16, F-4, αλλά και αποβατικές δυνάµεις θα βγουν στο Αιγαίο
και στη Μεσόγειο, δηµιουργώντας πολεµικό κλίµα ανάµεσα στις
Συστάσεις για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς δύο χώρες.
Ήδη η κατάσταση είναι τεταµένη, µε την τουρκική µονταζιέρα να

από απόρριψη στάχτης σε κάδους απορριμμάτων


µπαίνει σε εφαρµογή την Τρίτη (23/02) και το υπουργείο Άµυνας της
γείτονος να καταγγέλλει παρενόχληση του Τσεσµέ από ελληνικά
µαχητικά, τα οποία όµως βρίσκονταν 10 µίλια µακριά και σε ύψος
19.000 ποδιών.
Με αφορµή την πρόκληση πυρκαγιάς από απόρ- Παράλληλα, το καθεστώς Ερντογάν έχει φροντίσει µέσα από τα
ριψη υπολειµµάτων στάχτης στο επί της οδού Π. Πα- πλήρως ελεγχόµενα τουρκικά ΜΜΕ να δυναµιτίσει την ατµόσφαιρα
τελίδα container απορριµµάτων, η οποία προκάλεσε και στο εσωτερικό, µε τον τουρκικό Τύπο να έχει ξεσηκωθεί εναντίον
της Ελλάδας, µε αφορµή την επικείµενη άφιξη αµερικανικών δυνά-
υλικές φθορές και η επέκταση της αποτράπηκε χάρη
µεων στον Έβρο, αλλά και του γαλλικού αεροπλανοφόρου Σαρλ
στην έγκαιρη επέµβαση της Πυροσβεστικής, η Διεύ- ντε Γκολ νοτίως της Κρήτης. Μεταγωγικά πλοία των ΗΠΑ που µετα-
θυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης απευθύνει φέρουν επιθετικά ελικόπτερα και τεθωρακισµένα οχήµατα, κάποια
έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη µέγιστη προ- εκ των οποίων θα µείνουν στην Ελλάδα για ασκήσεις, φτάνουν στο
σοχή µε την απόρριψη των υπολειµµάτων της στά- λιµάνι της Αλεξανδρούπολης.
χτης, ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα εκδήλωσης Στο πλαίσιο αυτό, πρωτοσέλιδο της Yeni Safak αναφέρει «Αυτή η
προετοιµασία για ποιον είναι;», ενώ η Hurriyet κυκλοφορεί µε δη-
πυρκαγιάς σε κάδους απορριµµάτων µε ότι αυτό συ-
µοσίευµα «Απόβαση αµερικανικών δυνάµεων στην Αλεξανδρού-
νεπάγεται για την ασφάλεια των ανθρώπων και των πολη». Είναι προφανές πως οι Τούρκοι στρώνουν το έδαφος για
περιουσιών. ένα επεισοδιακό δεκαήµερο, τουλάχιστον.
Παρακαλούνται οι πολίτες να µην απορρίπτουν Το ερώτηµα είναι πώς θα απαντήσει η Ελλάδα, που για πολλοστή
ζεστά υπολείµµατα στάχτης στους κάδους, συνιστά- φορά βλέπει τους Τούρκους να µην µαθαίνουν από τις αλλεπάλ-
ται δε η προσωρινή αποθήκευση της στάχτης σε µε- ληλες ήττες των προηγούµενων µηνών και να προκαλούν επικίν-
δυνα.
ταλλικά δοχεία και η απόρριψη των υπολειµµάτων
Στον ελληνικό «Πεντάγωνο» επικρατεί απόλυτη ψυχραιµία και νη-
αρκετές µέρες αργότερα ώστε να αποτραπεί κάθε πι- φαλιότητα, µε τους Επιτελείς ωστόσο να επισηµαίνουν πως οι Ένο-
θανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς. πλες Δυνάµεις είναι σε απόλυτη ετοιµότητα για να απαντήσουν ανά
πάσα στιγµή σε κάθε πρόκληση. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός

Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ζητά


Κωνσταντίνος Φλώρος έχει διαµηνύσει πως κάθε επιθετική ενέργεια
της Τουρκίας πρέπει να λαµβάνει άµεση απάντηση, ενώ σε άριστη
συνεργασία µε τους Αρχηγούς, ΓΕΣ Χαράλαµπο Λαλούση, ΓΕΝ Στυ-

η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Β. Αιγαίου λιανό Πετράκη και ΓΕΑ Γεώργιο Μπλιούµη αναδιαµορφώνουν συ-
νεχώς τα σχέδια αντίδρασης έναντι της Τουρκίας.
Από τις 25 λοιπόν Φεβρουαρίου, µέχρι τουλάχιστον τις 5 Μαρτίου
το Αιγαίο θα έχει… τρικυµία! Την ώρα που ο τουρκικός στόλος θα
Τις κενές οργανικές θέσεις λειτουργία των Υπηρεσιών, έχει αναπτυχθεί σε όλο το µήκος του ανατολικού Αιγαίου και της
αξιωµατικών στις Διευθύν- ιδίως ως προς τον αναγκαίο ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα θα ελέγχει κάθε του κίνηση, ενώ
σεις της Αστυνοµίας στο Βό- έλεγχο και εποπτεία του προ- σε συνεργασία µε τη Γαλλία θα πραγµατοποιούν κοινές ασκήσεις
νοτίως της Κρήτης αλλά και στο Αιγαίο.
ρειο Αιγαίου, επισηµαίνει µε σωπικού», τονίζει η Ένωση
Το θηριώδες γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ, µε τα πανί-
έγγραφό της προς τον Αρ- Αξιωµατικών. σχυρα γαλλικά Rafale, θα βρίσκεται σε λίγες µέρες στην Κρήτη και
χηγό της Ελληνικής Αστυνο- Παράλληλα τονίζουν ότι «Οι αναµένεται να υποδεχτεί στο κατάστρωµά του τα «µπαρουτοκαπνι-
µίας, η Ένωση Αξιωµατικών Διευθύνσεις Αστυνοµίας Λέ- σµένα» ελληνικά µαχητικά, σε µια ακόµα αεροναυτική άσκηση Ελ-
Ελληνικής Αστυνοµίας Βο- σβου, Χίου και Σάµου, βρί- λάδας και Γαλλίας που ισχυροποιεί τον άξονα κατά της Άγκυρας.
ρείου Αιγαίου, ζητώντας την σκονται εδώ και χρόνια στην Η φρεγάτα «ΚΑΝΑΡΗΣ» µάλιστα είναι στην οµάδα ασφαλείας του
γαλλικού αεροπλανοφόρου, ενώ και το αµερικανικό αντιτορπιλικό
κάλυψή τους κατά τις τακτικές πρώτη γραµµή, όσον αφορά Arleigh Burke, που την περασµένη εβδοµάδα συνεκπαιδεύονταν
µεταθέσεις του 2021. στην αντιµετώπιση των µετανα- νότια της Κρήτης µε την Ελληνική φρεγάτα ΑΔΡΙΑΣ, το υποβρύχιο
Όπως αναφέρεται στο έγ- στευτικών – προσφυγικών ΠΟΝΤΟΣ και µαχητικά F-16 συµµετέχει στον στολισκό που συνο-
γραφο υπάρχουν µία θέση ροών. Είναι γνωστά τα πολλά δεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο. Πρόκειται σαφέστατα για µια κί-
Αστυνόµου και µία Υπαστυ- και ποικίλα προβλήµατα που νηση υψηλού συµβολισµού, για ένα ξεκάθαρο µήνυµα στην
νόµου στη Δ.Α. Λέσβου, 4 θέσεις Αστυνόµων και µία Υπα- έχει δηµιουργήσει στη λειτουργία των τοπικών αστυνοµικών Άγκυρα.
Είναι δεδοµένο ότι η αφερεγγυότητα του Ερντογάν δεν επιτρέπει
στυνόµου στη Δ.Α. Χίου και 3 θέσεις Αστυνόµων στη Δ.Α. υπηρεσιών η επί µακρόν παραµονή στα νησιά πολυάριθµων οποιαδήποτε αδράνεια και κανέναν εφησυχασµό. Οι επόµενες ηµέ-
Σάµου. µεταναστών και προσφύγων. Η διαχείριση αυτής της κατά- ρες θεωρούνται κρίσιµες ακόµα και για εκδήλωση «θερµού» επει-
«Επιπρόσθετα, η στελέχωση των Διευθύνσεων Αστυνο- στασης γίνεται ακόµα πιο δύσκολη από την υποστελέχωση σοδίου, µε τις Ένοπλες Δυνάµεις να είναι και πάλι σε ύψιστη
µίας του Βορείου Αιγαίου µε 580 Συνοριακούς Φύλακες, ορισµένων νευραλγικών υπηρεσιών», αναφέρει η Ένωση, επιχειρησιακή ετοιµότητα για να δώσουν δυναµικές απαντήσεις
χωρίς αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων Αξιωµατι- που ζητά από τον Αντιστράτηγο Μιχάλη Καραµαλάκη να οποτεδήποτε χρειαστεί.
κών σε αυτές, δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την οµαλή πληρωθούν όλες οι κενές θέσεις. Πηγή: newsbomb.gr
Σελίδα 4 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

OΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ Λαϊκή Συσπείρωση: Εμπαιγμός της Κυβέρνησης της


ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη και Υπουργού!
Στις 15 Μαρτίου ξεκινά η καταβολή Την ώρα που σύσσωµη η Χίος παρα- το Αιγαίο, αυτοί να προτιµούν τα τριάντα

αποζηµιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων κολουθούσε µε αγωνία το δηµοτικό


συµβούλιο Χίου και τα τεκταινόµενα µε
αργύρια της ΕΕ και στο µοίρασµα της
λείας.

για τα µηδενικά ενοίκια Ιανουαρίου 2021 την απαράδεκτη πρόταση της δηµοτικής
αρχής για τις Μπαµπακιές, την ίδια ηµέρα
Επιµένουν µε όλα τα µέσα, µε εξαγο-
ρές, µε ταξίµατα, µε ρουσφέτια µε νέα
το πρωί το υπουργείο κατέθετε στο ΚΑΣ στηµένα γκάλοπ µε µονόδροµο την ερώ-
Επιμέλεια: Παντελής Κυδώνης την αίτηση αδειοδότησης για το Θόλος, τηση και πάλι να επιλέξει ο ερωτώµενος
µε σχέδια για δοµή πάνω από 3000+. τοποθεσία!!!!
Προσπαθούν να εµπαίζουν όλους Είναι επικίνδυνοι για τα συµφέροντα
τους Χιώτες, ακόµα και τους δικούς τους και τις ανάγκες του λαού µας.
στη δηµοτική αρχή ή η «υπεύθυνη» πολιτική της κυβέρνησης Καταγγέλλουµε για πολλοστή φορά την πολιτική τους να
και του υπουργού, είναι όπου κάτσει η µπίλια;;; µετατρέψουν πάση θυσία τα νησιά σε φυλακή της ΕΕ, σε στρα-
Η ντροπή γι αυτή την κυβέρνηση που ένας χιονιάς είναι αρ- τόπεδο συγκέντρωσης των απόκληρων των πολέµων τους.
κετός για να σαρώσει τα πάντα, πόσο µάλλον το προσφυγικό - Δηλώνουµε πως δεν θα τους περάσει.
µεταναστευτικό, είναι άγνωστη λέξη. Καλούµε τα χωριά της, όλους τους Χιώτες να µην αφήσουν
Επιµένουν να φέρουν σε πέρας τη βρώµικη δουλειά, να στή- να περάσει αυτή η επιζήµια πολιτική εγκλωβισµού ψυχών στα
σουν κολαστήρια, να διαχειρίζονται µαζί µε την ΕΕ τον πόνο και νησιά.
των νησιωτών και πολύ περισσότερο των εγκλεισµένων. Είµαστε έτοιµοι, αποδείχτηκε στο δηµοτικό συµβούλιο, θα
Στις 15 Μαρτίου θα ξεκινήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους Επιµένουν την ώρα που τα σύννεφα µε τη γείτονα χώρα πυ- αποδειχτεί και τις επόµενες µέρες που θα ακολουθήσουν.
ιδιοκτήτες ακινήτων για τα µηδενικά ενοίκια του Ιανουαρίου του 2021
τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν στην ηλεκτρονικη πλατφόρµα της κνώνουν, τα ιµπεριαλιστικά συµφέροντα έχουν βάλει στο µάτι Έχουν γνώση οι φύλακες. Όλοι στον αγώνα.
ΑΑΔΕ µέχρι την ερχόµενη Δευτέρα.

Έφυγε από τη ζωή ο ιερολοχίτης ήρωας Γιώργος Καρασούλης


Όλη η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για να αποζηµιωθούν
από το κράτος οι ιδιοκτήτες που δεν θα έχουν εισπράξει ενοίκια για
τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, καθορίζεται µε απόφαση που
υπογράφουν ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο ανα-
πληρωής υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο αρµόδιος υφυ- Ο Γιώργος Καρασού- του 1944 έλαβε µέρος σε επιχειρήσεις στους Φούρνους Ικαρίας
πουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος. λης, ένας από τους τελευ- και στη Μυτιλήνη, στις 17 Οκτωβρίου 1944 προήχθη στον
Όπως προβλέπεται στην απόφαση, η καταβολή του ποσού στους δι- ταίους εν ζωή ιερολοχίτες, βαθµό του επιλοχία εξ ανδραγαθίας. Στις 23 Μαρτίου 1945 αιχ-
καιούχους θα ξεκινάει δεκαπέντε ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας
υποβολής της δήλωσης Covid και θα ολοκληρώνεται εντός 30 ηµέ-
έφυγε πλήρης ηµερών µαλωτίστηκε στη Χάλκη και παρέµεινε αιχµάλωτος για 45 ηµέ-
ρων. στα 97 του χρόνια. Ήταν ο ρες µέχρι το πέρας του πολέµου στις 8 Μαΐου 1945 και
Υπενθυµίζεται ότι από την καταβολή ενοικίου για τους µήνες Ιανουά- πρώτος που αποβιβά- απολύθηκε στις 31 Αυγούστου 1945. Του έχει απονεµηθεί ο
ριο, Φεβρουάριο αλλά και Μάρτιο, απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις της σθηκε στη Χίο κατά την πολεµικός σταυρός Γ΄ τάξεως.
εστίασης, το λιανεµπόριο, επιχειρήσεις του πολιτισµού (θέατρα, κινη- απελευθέρωση του νη- Ο δήµαρχος Χίου Σταµάτης Κάρµαντζης, µε ανακοίνωση του
µατογράφοι), κοµµωτήρια, γυµναστήρια, επιχειρήσεις του αθλητισµού, σιού το 1944. εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια «του συντοπίτη ιερολο-
του τουρισµού όπως ξενοδοχεία, καταλύµατα και τουριστικά γραφεία,
και οι υπηρεσίες µεταφορών. Σε εκδήλωση που έγινε χίτη και αντιστασιακού Γεωργίου Καρασούλη». Όπως αναφέρει
Αναλυτικότερα σύµφωνα µε την απόφαση: προς τιµήν του ο ιερολο- «ο εκλιπών αποτέλεσε ένα πρότυπο ανδρείας και γενναιότητας
- Οι ιδιοκτήτες - φυσικά πρόσωπα θα αποζηµιωθούν για το 80% του χίτης Γιώργος Καρασού- υπερασπιζόµενος την πατρίδα. Αλησµόνητο το έργο του και το
µηνιαίου µισθώµατος και τα νοµικά πρόσωπα για το 60% του µισθώ- λης είχε περιγράψει τις παράδειγµά του». Η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Καρα-
µατος. ιστορικές στιγµές όταν η Χίος αποτίνασσε την µπότα των Γερµα- σούλη τελέστηκε τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 στις 4 το
- H αποζηµίωση δεν εµπίπτει σε καµία κατηγορία εισοδήµατος, δεν νών κατακτητών: απόγευµα, στο ναό Εισοδίων Θεοτόκου Νεοχωρίου Χίου.
υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση
υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς «…Όταν ήρθαµε να απελευθερώσουµε το νησί το 1944, Συλλυπητήριο µήνυµα από το Σύνδεσµο
αλληλεγγύης, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµο- ήµουν στο πλοίο που πλησίαζε στο λιµάνι. Μπαίνει µπροστά ο Εφέδρων Αξιωµατικών Χίου
σίου ή τρίτων, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα συνταγµατάρχης διοικητής µας και τρέχω δίπλα του µε τον Ο Σύνδεσµος Εφέδρων Αξιωµατικών Χίου, εκφράζει προς
χρέη προς το Δηµόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταµεία και τράπε- τσαµπουκά του ιερολοχίτη. Κύριε διοικητά του λέω, λοχίας Κα- την οικογένεια του εκλιπόντος αειµνήστου ήρωος Γεωργίου Κα-
ζες. ρασούλης του Ιερού Λόχου, θέλω να βγω πρώτος στο νησί ρασούλη τα ειλικρινή θερµά συλλυπητήρια όλων των µελών
- Δικαιούχοι της αποζηµίωσης είναι: γιατί είµαι Χιώτης. Πέρνα µου λέει λοχία. Και βγήκα πρώτος στο του.
1. Οι εκµισθωτές, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµ-
βαση µίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων έχουν εµπράγµατο δι- νησί και σκύβω και φιλάω το χώµα της Χίου…». Ο Γεώργιος Καρασούλης θα αποτελεί για πάντα ένα παρά-
καίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και δεν εισπράττουν Σύµφωνα µε το βιογραφικό του, που έδωσε στην δηµοσιό- δειγµα προς µίµηση, ιδιαίτερα προς τους νέους µας, για την
µίσθωµα για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. τητα ο τοπικός στρατιωτικός σχηµατισµός της Χίου, η 96 ΑΔΤΕ, ηρωική του συµµετοχή στην υπεράσπιση των αξιών της Πατρί-
2. Οι υπεκµισθωτές, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που βάσει δικαιώµα- ο ιερολοχίτης Γιώργος Καρασούλης από το Νεοχώρι της Χίου, δας.
τος υπεκµίσθωσης, έχουν συνάψει σύµβαση υπεκµίσθωσης και δεν γεννήθηκε το 1924 και κατατάχτηκε εθελοντής σε µονάδα πεζι- Εθελοντής στα 18 του, ιερολοχίτης στη Μέση Ανατολή, πο-
εισπράττουν υποµίσθωµα για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο κού τον Μάιο του 1942. Στις 5 Αυγούστου 1943 κατατάχτηκε λεµικές και αντιστασιακές δράσεις σε νησιά του Αιγαίου! Η Πα-
2021 από τους αντισυµβαλλόµενους, υποµισθωτές, κατ' επιταγή.
3. Οι κληρονόµοι εκµισθωτών και υπεκµισθωτών που έχουν αποβιώ- στον Ιερό Λόχο Μέσης Ανατολής, προήχθη σε δεκανέα στις 17 τρίδα επάξια τον τίµησε µε τα εύσηµα ήρωος ανιδιοτελούς
σει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κλη- Ιανουαρίου 1944 και στις 5 Απριλίου 1944 προήχθη στον προσφοράς!
ρονοµούµενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν βαθµό του λοχία εξ ανδραγαθίας. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο Θα είναι η µνήµη του αιώνια!
καταστεί κληρονόµοι του αποβιώσαντος ώστε να ενηµερωθούν τα

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ»: Ξεκινά στις 2 Μαρτίου η φάση υποβολής δικαιολογητικών


στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.
- Οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήµατα (outlet),
εµπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
- Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση Covid.
- Σε περίπτωση που ο εκµισθωτής/υπεκµισθωτής αποβιώσει και δεν Ενεργοποιείται από την Τρίτη, 2 Μαρτίου έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδική περίπτωση»
έχει υποβάλει την δήλωση, δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο 2021, και ώρα 10:00 στο πληροφοριακό σύ- υποβολής θα πρέπει να προηγηθεί ο έλεγχός
80% του µισθώµατος είναι οι κληρονόµοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στηµα του Προγράµµατος «Εξοικονοµώ-Αυτο- τους και εποµένως αυτές δεν θα ενταχθούν
στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος την δήλωση covid εντός 2 µηνών τη λήξη νοµώ» η φάση υποβολής δικαιολογητικών. Η τώρα στη φάση υποβολής δικαιολογητικών.
της. φάση αυτή είναι ενιαία για όλους τους τύπους Επίσης, η υποβολή αιτήσεων τύπου Α και Β για
- Σε περίπτωση που ο κληρονοµούµενος αποβιώσει µετά την υποβολή αίτησης και ανεξαρτήτως περιφέρειας. πολυκατοικίες στην πλατφόρµα του προγράµ-
της «Δήλωσης Covid» και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαρια- Αυτό γνωστοποιείται µε ανακοίνωση του µατος θα είναι διαθέσιµη ως την Παρασκευή,
σµό πληρωµών στην ΑΑΔΕ, τότε:
- Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασµός µε µοναδικό δικαιούχο
υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και 26 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 14.00.
τον κληρονοµούµενο, οποιοσδήποτε από τους κληρονόµους γνω- υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα και µε τον Οδηγό Με το πέρας της περιόδου υποβολής δι-
στοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρονοµούµενου τον τραπεζικό αυτό λογα- του Προγράµµατος, οι αιτήσεις που έχουν λάβει αριθµό πρωτοκόλ- καιολογητικών, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, και εφόσον
ριασµό προσκοµίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο λου υποβολής και βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβολής Δικαιολο- υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι, η υποβολή αιτήσεων για πολυκατοικίες
τηρείται ο λογαριασµός αυτός. γητικών» θα λάβουν προθεσµία 30 ηµερών κατά την οποία θα πρέπει θα ενεργοποιηθεί εκ νέου. Το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ-Αυτονοµώ»
- Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασµός µε µοναδικό δικαιούχο τον να αναρτηθούν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. χρηµατοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ µε συγχρηµατοδότηση Ελ-
κληρονοµούµενο, τότε οι κληρονόµοι αυτού πρέπει να γνωστοποι- Σηµειώνεται ακόµη, ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί αλλά λάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος, τα ποσοστά συµµετοχής τους στην

Τέλη κυκλοφορίας: Έως 26 Φεβρουαρίου η προθεσμία πληρωμής τους


κληρονοµιαία περιουσία και τον αριθµό και το έτος υποβολής της «Δή-
λωσης Covid». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο 80%
του µισθώµατος καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε κα-
θένα εξ' αυτών, στους τραπεζικούς λογαριασµούς των κληρονόµων
που έχουν δηλωθεί στο Taxisnet .
Μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου γίνει µέσω υπολογιστή ή smartphone. O
- Η ΑΑΔΕ, µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής «Δήλωσης είναι η προθεσµία πληρωµής των τελών κυ- ιδιοκτήτης θα δηλώνει τα στοιχεία της διεύ-
COVID» και εντός 30 ηµερών, επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» µε κλοφορίας του 2021, η οποία είχε πάρει πα- θυνσής του (οδός, αριθµός, πόλη) αλλά και
βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει ράταση λόγω της πανδηµίας. Οι ιδιοκτήτες το σηµείο ακινητοποίησης του οχήµατος,
µήνυµα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Ο εκµισθωτής, ο υπεκ- θα µπορούν είτε να πληρώσουν τα τέλη είτε ενώ θα κρατάει στο σπίτι του τόσο την άδεια
µισθωτής ή οι κληρονόµοι αυτών ενηµερώνονται από την ΑΑΔΕ µε να καταθέσουν τις πινακίδες τους στη ψη- κυκλοφορίας του οχήµατος όσο και τις πινα-
email για την απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες
στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της. φιακή πλατφόρµα myCAR για να αποφύ- κίδες. Αν έπειτα µετακινήσει το όχηµά του
- Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύ- γουν τα τσουχτερά πρόστιµα. θα πληρώσει πρόστιµο 10.000 ευρώ. Σε πε-
κλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ηµέρες από την λήξη της Πώς να καταθέσετε πινακίδες οχήµατος: ρίπτωση υποτροπής, το πρόστιµο τριπλασιά-
προθεσµίας υποβολής της Δήλωσης Covid, και ολοκληρώνεται εντός Μέσω της ψηφιακής πλατφόρµας της Ανε- ζεται, ενώ θα αφαιρείται το δίπλωµα
30 ηµέρων. ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), myCAR οι ιδιοκτήτες οδήγησης για τρία χρόνια. Επίσης, όχηµα το οποίο θα εντοπίζεται
- Το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% ή στο 60% καταβάλλεται στον τρα- οχηµάτων µπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες. Η σταθµευµένο σε διαφορετικό σηµείο από αυτό το οποίο έχει δη-
πεζικό λογαριασµό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στο Taxisnet.
ηλεκτρονική «κατάθεση» πινακίδων κυκλοφορίας ΙΧ µπορεί να λωθεί στην ηλεκτρονική ακινησία θα θεωρείται ότι κυκλοφόρησε.
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 5

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Γκρεμίζεται σταδιακά η άμυνα του τόπου


του Νίκου Γεωργούλη
Συνέχεια από σελ. 1
Άντεξε το πέρασµα δεκάδων κατακτητών. Πιθανά και πολλών επιθέσεων, αν δεχτούµε Μονής Μουνδών δεν άντεξαν. Η Μονή στο σύνολο της
ότι οι Ιερές Μονές στον τόπο µας είχαν πολύπλευρη αποστολή στο παρελθόν, πέρα από τη καταρρέει.
λειτουργία τους ως Κιβωτοί της Ορθοδοξίας. Οι περισσότερες – και πάντως σίγουρα η Μονή Κι ο Σεβασµιώτατος Χίου δεν σηκώνει την ποιµαντο-
Μουνδών, στα µακρινά για κάποιους Διευχά – πρόσφεραν οµπρέλα προστασίας σε υπε- ρική ράβδο του και να την κουνήσει σ’ όσους παριστά-
ρασπιστές του Έθνους σε χρόνους χαλεπούς, µετατράπηκαν σε κρησφύγετα πολεµιστών, νουν τους αόµµατούς. Το Κάστρο καταρρέει, ο
έγιναν κονάκια υπεράσπισης της ελληνικότητας των εδαφών µας. Ανάβατος χάνεται, η Μονή Μουνδών γκρεµίζεται. Τα
Τούτοι οι αµυντικοί προµαχώνες πνευµατικότητας λυγίζουν στα χέρια της αδούλωτης πα- πραγµατικά τείχη της Χίου πέφτουν από µόνα τους,
τρίδας. Παραδίδουν το πνεύµα τους και καµία εξουσία πνευµατική, πολιτική, αυτοδιοικη- χωρίς τη συµβολή εχθρού.
τική, υπηρεσιακή δεν συγκινείται. Με τι είπαµε ότι έχει να ασχοληθεί το επόµενο Δηµοτικό Συµβούλιο; Α, έχει εκείνο το
Τα επί 25 χρόνια υποστυλώµατα που κρατούν πετρόχτιστους τοίχους στην είσοδο της φλέγον θέµα των τετράµηνων συµβάσεων…

COVID 19: Με υπομονάδα ΜΕΘ ενισχύεται το Νοσοκομείο Χίου


Συνέχεια από σελ. 1
Το Σκυλίτσειο νοσοκοµείο Χίου ενισχύεται µε µια νέα «Οι ευεργέτες µας αυτή την κρίσιµη περίοδο» όπως
υποµονάδα ΜΕΘ Covid-19 δυναµικότητας 2-3 κλινών αναφέρεται σε ανακοίνωση της Διοίκησης του Σκυλί-
που µπορεί να περιθάλπει περιστατικά Covid µε απόλυτη τσειου Νοσοκοµείου Χίου, «στάθηκαν δίπλα µας σ΄ αυτό
ασφάλεια, τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους το έργο και όπλισαν τα χέρια της Τεχνικής Υπηρεσίας για
ασθενείς. Ο συνολικός αριθµός των λειτουργικών κλινών να το ολοκληρώσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και να
για νοσηλεία ασθενών µε κορωνοϊό στο Σκυλίτσειο ανέρ- είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε το ενδεχόµενο 3ο
χεται στις 29. Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι αναµένεται κύµα στο Νησί µας. Την ολοκλήρωση αυτού του έργου
χρηµατοδότηση, ύψους 270.000 ευρώ, µέσω προγραµ- την οφείλουµε και στους ηγέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας,
µάτων του ΕΣΠΑ για την αγορά εξοπλισµού κατά της παν- κ. Β. Σεζένια Υποδιευθυντή Τεχνικού και στον κ. Ε. Βενέτο
δηµίας και η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας θα Προϊστάµενο Τεχνικής Υπηρεσίας που µαζί µε την εξαι-
στελεχωθεί σύντοµα από 4 γιατρούς, ενώ θα αποτελείται ρετική τους οµάδα υλοποίησαν το όραµά µας παρά τις
από 7 κλίνες. τεχνικές δυσκολίες και συγκυρίες που υπήρξαν.

Παρέμβαση της Συντονιστικής Επιτροπής στο ΚΑΣ για το Θόλος


Με παρέµβαση της Συντονιστικής Επιτροπής καθώς συναποτελούµε Επιτροπή µε Δηµοτικούς συµβούλους, Τοπικές κοινότητες, φορείς και
Αγώνα στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο κατοίκους του νησιού της Χίου, µεταξύ των οποίων δικηγόροι και µηχανικοί, οι οποίοι δύνανται
όπου συζητήθηκε το αίτηµα του Υπουργείου Με- να εισφέρουν κρίσιµα στοιχεία στο υπό συζήτηση αίτηµα του Υπουργείου Μετανάστευσης.
τανάστευσης για το Θόλος, ζήτησαν την αναβολή Ωστόσο εξαιτίας του γεγονότος ότι λάβαµε γνώση µέσω διαδικτύου σήµερα για την συζήτηση
της συζήτησης ώστε να παραστούν µέσω τηλε- της συγκεκριµένης θέσης, ενώ µόλις πριν από οκτώ ηµέρες το Δηµοτικό Συµβούλιο Χίου είχε
διάσκεψης στην επόµενη συνεδρίαση και να αποφανθεί αρνητικά για την θέση αυτή και είχε προταθεί άλλη θέση επί της οποίας επίσης απε-
υποστηρίξουν µε σοβαρά επιχειρήµατα τις θέσεις φάνθη αρνητικά, είναι σηµαντικό να εισφέρουµε στοιχεία για τις αρνητικές συνέπειες µιας τέτοιας
του νησιού για τη µη δηµιουργία υπερδοµής εγκατάστασης τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο όµως και στα ευρήµατα αρχαιολογικής αξίας
στην περιοχή. Παράλληλα απέστειλαν και το ψή- που ενυπάρχουν στην ίδια θέση. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων.
φισµα της Συντονιστικής που συνυπογράφουν οι
φορείς της Χίου και ζητήθηκε να αναγνωσθεί σε Με τιµή
όλα τα µέλη του ΚΑΣ αµέσως µετά την εκφώ- Για τη Συντονιστική Επιτροπή
νηση του θέµατος. Αναλυτικά αναφέρουν: Γιαννης Καραβασίλης Μηχανολόγος επικεφαλής Δηµ. Παράταξης "Χίος Μπροστά"
Αξιότιµε κ. Γενικέ Γραµµατέα, Μαρκος Σκούφαλος Εκπαιδευτικός επικεφαλής Δηµ. Παράταξης "Λαικη Συσπείρωση"
Επειδή λάβαµε γνώση σήµερα, σχετικά µε το Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος Δικηγόρος επικεφαλής Δηµ. Παράταξης "ΣυµµαΧία Αξιών"
ότι έχει τεθεί στην ηµερήσια διάταξη το θέµα εγ-
κατάστασης υπερδοµής στη θέση Παχύ Θόλους Πάντως αξίζει να σηµειωθεί ότι ήταν θετική η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµ-
της Χίου, παρακαλούµε όπως κάνετε δεκτό το αί- βουλίου, στο αίτηµα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, για παραχώρηση του
τηµα που υποβάλλουµε µε την παρούσα επιστολή µας, περί αναβολής της συζήτησης και χώρου στο Θόλος µε στόχο την δηµιουργία υπερδοµής στην περιοχή Άκρα Παχύ. Αναµένουµε
προσδιορισµού αυτής στην επόµενη συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου τις εξελίξεις...

Από θαύμα για ακόμα μια φορά δεν θρηνήσαμε θύματα

Το περιβόητο εγκαταλελειµµένο και ετοιµόρροπο κτήριο της πολιτών για αποκόλληση τούβλων και σοβάδων ο Δήµος και ο Ο συγκεκριµένος δρόµος παρέµενε εδώ και µήνες κλειστός και
οδού Βενιζέλου & Αργέντη κατέρρευσε για ακόµα µια φορά το ιδιοκτήτης ήταν πρόθυµοι να παρέµβουν ώστε να συντηρηθεί, µάλιστα είχε δηµιουργηθεί µια προστατευτική σιδηροκατασκευή
πρωί της Τρίτης. Ευτυχώς δεν συνέβη κάποιο ατύχηµα µε διερ- αλλά σύµφωνα µε πληροφορίες η αρχαιολογία είναι αυτή που µε ξύλα που όπως φάνηκε ούτε και αυτή άντεξε και από καθαρή
χόµενο πεζό ή οδηγό. για ακόµα µια φορά στάθηκε εµπόδιο ώστε να µην προχωρή- τύχη δεν σκοτώθηκαν περαστικοί.
Το κτήριο αυτό έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τους αρ- σουν στις απαραίτητες εργασίες, όπως άλλωστε συµβαίνει και για Τη Τετάρτη το πρωί συνεργείο του Δήµου ξεκίνησε την καθαί-
µόδιους της υπηρεσίας του Δήµου, όπου έπειτα από καταγγελίες πολλά άλλα ετοιµόρροπα κτήρια του νησιού µας. ρεση τµηµάτων του ετοιµόρροπου κτηρίου στην οδό Αργέντη.
Σελίδα 6 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η Δρ Λυδία Ιωαννίδου-Μουζάκα μας μιλάει


για τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης στον καρκίνο του μαστού
Για αυτό, παρ’ όλες τις δυ- να περιλαµβάνει µαζί µε τη δυνα-
σκολίες, θα πρέπει να φροντί- τότητα πρόσβασης σε κατάλληλη
ζουµε την υγεία µας και χειρουργική, φαρµακευτική και
ιδιαίτερα τον έλεγχο των µα- ακτινοθεραπευτική αντιµετώπιση
στών µας, µια και η Ιατρική επι- που συνεχώς θα πρέπει να εναρµο-
στήµη συµβάλλει σήµερα νίζονται µε τα Διεθνή δεδοµένα,
στην έγκαιρη διάγνωση µε την χρειάζεται παράλληλα και µία ψυ-
ανάπτυξη της τεχνολογίας και χολογική υποστήριξη και ανακου-
τη βελτίωση των απεικονιστικών µεθόδων, αλλά και µε την Εκτός της έγκαιρης προσέλευσης των γυναικών για εξέταση φιστική θεραπεία στα προχωρηµένα στάδια.
πρόληψη των κληρονοµικών γενετικών επιβαρύνσεων στην των µαστών, είναι και οι σωστές και εξειδικευµένες υπηρεσίες 9. Πόσο συχνά καλείστε να αντιμετωπίσετε προχωρημέ-
ανάπτυξη του καρκίνου του µαστού. υγειονοµικής περίθαλψης που θα βελτιώσουν τα αποτελέ- νους καρκίνους;
σµατα, θα µειώσουν τα ποσοστά λανθασµένων διαγνώσεων, Δυστυχώς υπάρχουν και προχωρηµένα Στάδια τα οποία
2. Αναφερθήκατε στις αυξητικές τάσεις και ιδιαίτερα στις θα επιτρέψουν µικρότερης έκτασης χειρουργικές επεµβάσεις, καλούµαι να αντιµετωπίσω, δυστυχώς όχι σπάνια. Τονίζω το
νεώτερες ηλικίες δηλ, στη δεκαετία των 30 με 40 ετών, λιγότερες ή ελαφρότερες χηµειοθεραπείες και κατά συνέπεια δυστυχώς, επειδή ούτε για τον ιατρό είναι ευχάριστο να αντι-
αυτό που οφείλεται; λιγότερες παρενέργειες από τις θεραπείες. Όλα αυτά που σας µετωπίζει καταστάσεις προχωρηµένων Σταδίων, όπου τα πο-
Εκτός των οικονοµικών προβληµάτων που βιώσαµε την τε- ανέφερα εκτός της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ασθε- σοστά επιβίωσης και ίασης είναι πολύ µικρότερα.
λευταία 10ετία, κατά την ταπεινή µου άποψη, αυτή η αύξηση νών και την επιµήκυνση της επιβίωσης των, µέχρι ίασης, θα Τα προχωρηµένα Στάδια είναι σε συνάρτηση και µε άλλους
που παρατηρείται στις νεώτερες γυναίκες οφείλεται στα τρία έχουν και σηµαντικό αντίκτυπο στην οικονοµία της περίθαλ- παράγοντες, όπως είναι η γνώση, η ενηµέρωση και η νοοτρο-
στερητικά “Α” που βιώνουν αυτές, την Αγαµία, την Ατεκνία ψης για τον Κρατικό προϋπολογισµό, µε αποτελέσµατα την πία την οποία έχει η κάθε γυναίκα και το πόσο αντιλαµβά-
και την Ανεργία. Το επιστέγασµα της από έτους πανδηµίας καλύτερη βιωσιµότητα των συστηµάτων υγειονοµικής περί- νονται όλες οι γυναίκες ότι θα πρέπει να εξετάζονται από τον
του κορώνα ιού, θα επιδεινώσει πιστεύω αυτή την αύξηση θαλψης της χώρας µας. Μαστολόγο και χωρίς να έχουν κάποιο πρόβληµα. Αυτό είναι
ακόµη περισσότερο τα επόµενα χρόνια, αφού από το 1995 6. Ποια η σχέση του καρκίνου του μαστού με τα γονί- σηµαντικό να γίνει σαφές στις γυναίκες, ότι άσχετα ύπαρξης
είναι πλέον αποδεκτό, (εµείς το είχαµε δηµοσιεύσει το 1986), δια; ή µη προβλήµατος στον µαστό ή στο γενετικό τους σύστηµα,
ότι η παρατεταµένη ψυχική ένταση των γυναικών οδηγεί στην Ο καρκίνος του µαστού κατά πλειοψηφία είναι σποραδικός. θα πρέπει να εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για
ανάπτυξη καρκίνου του µαστού. Το πρόβληµα αυτό αποτέ- Ένα ποσοστό 5 µε 10% έχει κληρονοµική προδιάθεση που να µην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων και τετελεσµέ-
λεσε θέµα συζήτησης, πρόσφατα στο Συνέδριο του San An- βασίζεται στην ύπαρξη γενετικών ευρηµάτων σε σηµαντικά νων γεγονότων.
tonio του Τέξας των ΗΠΑ. γονίδια που έχουµε στο DNA µας. Μέχρι σήµερα τα καλύτερα
µελετηµένα γονίδια που σχετίζονται µε τον καρκίνο του µα- 10. Κα Μουζάκα, το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαστολογίας
3. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), όπως είναι οργανω- στού είναι το ΒRCA1 και το BRCA2. Οι γυναίκες µε παθολο- που σας έχει ανατεθεί με τον COVID-19 σε τι στάδιο βρί-
μένο σήμερα, μαζί με την πανδημία του COVID19 μπορεί γικές µεταλλάξεις σε αυτά τα γονίδια έχουν ιδιαίτερα σκεται;
να αντιμετωπίσει και τον καρκίνο του μαστού με επιθυ- αυξηµένο κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου του µαστού στη Όπως όλη η ζωή µας και όλα τα θέµατα που υπήρχαν και
μητά αποτελέσματα; διάρκεια της ζωής τους που φτάνει το 70%, επίσης αυξάνει είχαν δροµολογηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και Παγκοσµίως
Όπως είναι αναµενόµενο τη µερίδα του λέοντος απορροφά και τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου των ωοθηκών. Η έχουν υποστεί πραγµατική αναστάτωση σε όλα τα επίπεδα.
η πανδηµία του COVID19. ύπαρξη του γονιδίου BRCA2 στους άντρες δωδεκαπλασιάζει Για τον λόγο αυτό πρότεινα το Συνέδριο να αναβληθεί για
Στην Ελλάδα, παρόλο που έχουµε εξαιρετικούς ιατρούς, πι- τη συχνότητα καρκίνου του µαστό καθώς αυξάνει και τη συ- τον Σεπτέµβριο του 2022. Προσωρινά η πρόταση µου έχει
στεύω ότι το ΕΣΥ –ιδιαίτερα για τον καρκίνο του µαστού– θα χνότητα καρκίνου του προστάτη. γίνει αποδεκτή εφόσον πραγµατοποιηθούν οι όροι τους οποί-
έπρεπε να ήταν καλύτερα οργανωµένο ούτως ώστε να µην Σήµερα έχουµε τη δυνατότητα να µελετήσουµε ένα πάνελ ους µας έθεσε -εννοώ στην Ελλάδα- η Διεθνής Εταιρεία Μα-
υπάρχει µεγάλος χρόνος αναµονής για να εξετασθεί ή να χει- γονιδίων που αφορούν σε 50 γονίδια. Όλα αυτά τα γονίδια στολογίας. Βρίσκοµαι στο στάδιο της επεξεργασίας και
ρουργηθεί µια γυναίκα µε πρόβληµα µαστού. δεν έχουν την ίδια σηµασία, επειδή έχουν διαφορετική δυνα- προετοιµασίας για την ολοκλήρωση των όρων της Διεθνούς
Από την άλλη δεν έχουµε καταφέρει ως χώρα ακόµη να µική ή διεισδυτικότητα. Τα βασικά γονίδια είναι 4. Εταιρείας Μαστολογίας και την ανταπόκριση απέναντι στην
οργανώσουµε τον “Εθνικό Πληθυσµιακό Έλεγχο των γυναι- Τον γονιδιακό έλεγχο δεν τον εφαρµόζουµε σε όλες τις γυ- Διεθνή Εταιρεία Μαστολογίας.
κών για καρκίνο του µαστού µε µαστογραφία” και ακόµη τα- ναίκες, παρά µόνον σε εκείνες που στην οικογένειά τους έχουν Σε περίπτωση αδυναµίας επιτεύξεως των ανωτέρω υποχρε-
λαιπωρούµαστε µε την αναγνώριση ως ανεξάρτητης άλλα άτοµα που νόσησαν από καρκίνο του µαστού ή καρκίνο ώσεων το Συνέδριο δεν θα πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα,
ειδικότητας της Μαστολογίας, όπως είναι π.χ. η Δερµατολο- των ωοθηκών, όπως εµφάνιση καρκίνου του µαστού σε ηλι- µε αποτέλεσµα απώλειες σε Επιστηµονικό, Οικονοµικό, Του-
γία, η Νεφρολογία κ. ά., και έτσι υπάρχουν περιθώρια ενα- κία νεότερη των 45 ετών, περισσότερα από 2 άτοµα µε καρ- ριστικό και Πολιτιστικό επίπεδο.
σχόλησης µε τις παθήσεις του µαστού και των µη κίνο του µαστού ή των ωοθηκών στην οικογένεια,
εξειδικευµένων στον µαστό ιατρών. αµφοτερόπλευρος καρκίνος του µαστού ή καρκίνος του µα- ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
στού στον άνδρα. ΔΡ ΛΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ – ΜΟΥΖΑΚΑ
4. Είναι γεγονός ότι ως χώρα είμαστε αρκετά πίσω στην
πρόληψη. Αυτό κατά την άποψη σας οφείλεται στην έλ- 7. Βλέπετε να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κέρδος στην • ε. Καθηγήτρια Ιατρικής
λειψη ενημέρωσης ή στην αδυναμία πρόσβασης στο σύ- εκτέλεση των γονιδιακών εξετάσεων; Σχολής Πανεπιστηµίου Αθη-
στημα; Η επέκταση της µελέτης της δράσεως των γονιδίων και γε- νών
Τα θέµατα πρόληψης γενικώς έχουν να κάνουν µε πολλούς νικότερα η δυνατότητα για γονιδιακές αναλύσεις ανοίγουν ένα • Χειρούργος-Γυναικολό-
παράγοντες πέραν της ενηµέρωσης και της αδυναµίας στην καινούργιο πεδίο δράσης για την εξατοµικευµένη ιατρική µε γος, Μαστολόγος-Ογκολόγος
πρόσβαση στο Σύστηµα. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται µε την οποία µπορούν να δίδονται χρήσιµες ατοµικές συµβουλές • Εθνικός Εκπρόσωπος της
τη νοοτροπία, τον φόβο, τη λανθασµένη αντίληψη και ασφα- και να γίνεται εξατοµικευµένη παρέµβαση, πάντα µε τη σύµ- Ελλάδας στην ΕΕ, στην πρωτο-
λώς και µε την οικονοµική κατάσταση των γυναικών. φωνη γνώµη της εκάστοτε εξεταζόµενης γυναίκας που εν- βουλία της ECIBC
Το πιο σηµαντικό όµως είναι η έλλειψη, όπως ήδη σας ανέ- διαφέρεται για την πρόληψη του καρκίνου του µαστού. (European Commission Ini-
φερα, από το Κράτος του οργανωµένου «Εθνικού πληθυ- tiative on Breast Cancer) για
σµιακού έλεγχου των γυναικών για καρκίνο του µαστού µε 8. Τι σημαίνει έγκαιρη διάγνωση; Και τι περιλαμβάνει το τη σύνταξη των νέων κατευ-
µαστογραφία». Δυστυχώς η Ελλάδα είναι µία από τις 3 χώρες πλαίσιο της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης; θυντηρίων οδηγιών στη διά-
στην ΕΕ, µαζί µε τη Σλοβακία και τη Βουλγαρία, που δεν δια- Έγκαιρη διάγνωση, σηµαίνει ότι διαπιστώνουµε εµείς τον γνωση, τον πληθυσµιακό
θέτουν πληθυσµιακό έλεγχο. Ως Εθνικός εκπρόσωπος της καρκίνο του µαστού πριν αυτό έλεγχο και τη θεραπεία του
χώρας µας στην Επιτροπή της ΕΕ, European Commition Ini- και όχι ο καρκίνος εµάς. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει καρκίνου του µαστού (2014 έως σήµερα)
tiative on Breast Cancer (ECIBC) προσπαθώ διαχρονικά να οι γυναίκες να προσέρχονται για “εξέταση µαστών” χωρίς να • Εκπρόσωπος του ΠΙΣ στη UEMS για τις ανάγκες στη χει-
ενταχθεί στους στόχους και τις προτεραιότητες του Υπουρ- έχουν κάποιο πρόβληµα, ή µόλις διαπιστώσουν την παραµι- ρουργική εκπαίδευση στον καρκίνο του µαστού (2015 έως
γείου. Τώρα µε τον COVID19 όλα έχουν πάει πίσω. κρή ανωµαλία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρό- σήµερα)
βληµα στον µαστό τους που εκείνες όµως το αγνοούν, αυτό • Μέλος Δ.Σ. της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας (Seno-
5. Για την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού τι θα διαγνωσθεί σε κατάσταση “υποκλινική”, -δηλ. πριν το εύ- logic International Society - SIS) (2019-2021), Πρόεδρος της
χρειάζεται κατά την άποψή σας να απολαμβάνουν οι γυ- ρηµα έχει µεγαλύτερες διαστάσεις και είναι κλινικά ψηλα- (1992-1994)
ναίκες; φητό-, δια µέσου των εξετάσεων στις οποίες θα τις υποβάλλει • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας (1994
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενηµέρωση και η δυνατό- ο Μαστολόγος. έως σήµερα)
τητα πρόσβασης των γυναικών σε υψηλής ποιότητας προσέγ- Το µη ψηλαφητό εύρηµα τις περισσότερες φορές διαπιστώ- • Ιδρυτής και Διευθυντής της Ελληνικής Σχολής Μαστολο-
γιση για έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη και εξειδικευµένη νεται στη µαστογραφία. Λέω τις περισσότερες φορές διότι γίας υπό την Αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας και
θεραπευτική αντιµετώπιση. Εάν αυτό γίνει κατανοητό, από υπάρχουν και καρκίνοι που δεν απεικονίζονται ακόµη και στις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2009
τους Κρατικούς Φορείς και από τις ίδιες τις γυναίκες συνολικά, τεχνολογικά εξελιγµένες µαστογραφίες, όπως ο λοβιακός έως σήµερα)
τότε θα µπορέσουµε να σώσουµε τις γυναίκες που θα εµφα- καρκίνος. Επίσης να διευκρινίσω ότι, κάθε τι που απεικονίζεται • Πραγµατογνώµων στα Ελληνικά Δικαστήρια σε θέµατα
νίσουν καρκίνο του µαστού σε ένα ποσοστό που θα αγγίζει στη µαστογραφία δεν είναι καρκίνος. Αν λοιπόν διαπιστωθεί της Ειδικότητας της (2015-σήµερα)
το 60%. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση δεδοµένου ότι ένας καρκίνος του µαστού σε µη διηθητική κατάσταση οποι- • Πρόεδρος του 21ου Παγκοσµίου Συνεδρίου Μαστολο-
τα καλά αποτελέσµατα και η καλή έκβαση των γυναικών µε ουδήποτε µεγέθους, ή διηθητικός καρκίνος κάτω από 1 εκ. γίας της Senologic International Society-SIS (21st SIS World
καρκίνο του µαστού, εξαρτώνται από την έγκαιρη διάγνωση τότε έχουµε κάνει έγκαιρη διάγνωση και η όλη εξέλιξη της Congress on Breast Cancer and Breast Health Care) που θα
και την κατάλληλη αντιµετώπιση σε υψηλών προδιαγραφών υγείας γυναίκας θα είναι πολύ καλή µέχρι ίασης. λάβει • Μέλος της Επιτροπής Υγείας της Νέας Δηµοκρατίας
Κέντρα ή Κλινικές Μαστού. Σχετικά µε την κατάλληλη θεραπευτική αντιµετώπιση, που • τ. Διευθυντής Σύνταξης του Αγγλόφωνου Ιατρικού Περιο-
αφορά την ευρύτερη έννοια της ερωτήσεως, αυτή θα πρέπει
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

δικού Mastologia (2015-2018) Ιατρείου» που έχει δηµιουργήσει ο Ιατρικός Σύλλογος


• Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινού- αλλά και µε το Κέντρο Στήριξης για την Οικογένεια της
πολη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
• Είναι έγγαμος, σύζυγος Νικολάου Α. Μουζάκα Με την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, της οποίας
• Μια κόρη, Μαργαρίτα (Νταίζη) Μουζάκα είναι εκλεγµένη Πρόεδρος επί 8 συνεχείς τριετίες, ήτοι
26 χρόνια, ίδρυσε το 2002 το «Κέντρο Ψυχοκοινωνικής
Επίσης έχει χρηµατίσει: Υποστήριξης Γυναικών µε καρκίνο του µαστού Έλλη
• Υπότροφος Γαλλικής Κυβερνήσεως (Ιαν 1977- Λαµπέτη», ύστερα από Πανελλαδική έρευνα που
Αυγ.1978) έγινε σε 3.170 γυναίκες και από την οποία προέκυψε ότι
• Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Θερµο- η υπ’ αριθµόν 1 ανάγκη των γυναικών που πάσχουν
γραφίας (1986-1990) από καρκίνο του µαστού ήταν η έλλειψη ψυχολογικής
• Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τον Πλη- στήριξής τους, τόσο κατά τη στιγµή της διάγνωσης όσο
θυσµιακό έλεγχο του καρκίνου του µαστού (EGBCS) και κατά το διάστηµα της θεραπείας, αλλά και αρκετές
(1990-1992) φορές και µετά από αυτήν, όταν δηλ. οι ασθενείς απο-
• Αντιπρόεδρος της Εταιρείας MANOSMED (Mastol- µακρύνονται από τα ιατρικά Κέντρα και τους ιατρούς και
ogy Association North Quest South Mediterranean) (1990- • 1996-1999 Μέλος Δ.Σ. της EUSOMA (European Society αισθάνονται ανασφάλεια. Το Κέντρο µέχρι σήµερα έχει
1996) of Mastology) προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του και έχει πραγµατοποι-
• Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας (S.I.S.) • 1998-2001 Πρόεδρος της International Association for ήσει περισσότερες από 5.500 συνεδρίες, σε πάσχουσες γυ-
(1992-1994), Γεν. Γραµµατέας (1988-1992 και 1996-1998), Ειδ. Breast Cancer Research (IABCR) ναίκες και σε µέλη των οικογενειών τους.
Γραµµατέας (1986-1988), Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη • 1999-2003 Πρόεδρος της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Από τον Ιούλιο του 2011 και µέχρι τον Απρίλιο 2012 και
(1994-1996), Μέλος Δ.Σ. (2018-2021) World Society for Breast Health (WSBH) µέσα στο πνεύµα τις γενικότερης προσφοράς της προς το ευρύ
• Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας της Έρευνας του Καρκί- • 1999-2002 Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Σούζαν κοινό, της ιατρικής γνώσης, δέχθηκε πρόταση που της έγινε
νου του Μαστού (Ι.Α.Β.C.R.) (1998-2000) Κόµεν για την καταπολέµηση του καρκίνου του µαστού από τον τηλεοπτικό σταθµό Blue Sky και ανέλαβε και παρου-
• Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου “Suzan G. Komen” • 2003-2007 Δηµοτική Σύµβουλος του Δήµου Αθηναίων σίαζε αφιλοκερδώς ωριαία ενηµερωτική Ιατρική εκποµπή µε
για την καταπολέµηση του καρκίνου του µαστού (1999-2002) µε το συνδυασµό "Αθήνα Αύριο" τίτλο «Υγεία στην Υγεία» κάθε Τρίτη βράδυ στις 19.30.
• Πρόεδρος της Συµβουλευτικής Επιτροπής της Διεθνούς • 2003-2007 Πρόεδρος στο "Κέντρο Επαγγελµατικής Κα-
Εταιρείας Μαστολογίας (S.I.S.) και της Παγκόσµιας Εταιρείας τάρτισης" του Δήµου Αθηναίων Τιµής Ένεκεν Μέλος
της Υγείας του Μαστού (W.S.Β.H.) (1999-2003) • 2003-2007 Πρόεδρος της Δηµοτικής Επιχείρησης Ασφα- • Της Μαστολογικής Εταιρείας της Βραζιλίας
• Εκλεγµένη Δηµοτική Σύµβουλος του Δήµου Αθηναίων λιστικών Πρακτορεύσεων "Ασφάλειες του Δήµου Αθηναίων" • Της Ορθοδόξου Πολιτιστικής Ένωσης
µε τον Συνδυασµό “Αθήνα Αύριο” (Ιαν. 2003 - Δεκ. 2006) • 2003-2007 Υπεύθυνη ως Δηµοτικός Σύµβουλος του Προτάθηκε ως υποψήφια για την Ελλάδα για τον θεσµό του
• Πρόεδρος του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Δήµου Αθηναίων για τα "Άτοµα µε Αναπηρία" "Βραβείο της Γυναίκας της Ευρώπης" τα έτη 1992 και 1993.
Δήµου Αθηναίων (Μαρτ. 2003 - Δεκ. 2006) • 2004-2008 Πρόεδρος του Διεθνούς Δικτύου Κων/πολι-
• Πρόεδρος της Δηµοτικής Επιχείρησης Ασφαλιστικών Πρα- τών Βραβεία
κτορεύσεων “Ασφάλειες Δήµου Αθηναίων” (Μαρτ. 2003- • 2005-2007 Μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής • Χρυσούς Σταυρός της εν Δωδεκανήσω Εκκλησίας του Οι-
Δεκ. 2006) της ΤΕΔΚΝΑ κουµενικού Θρόνου
• Υπεύθυνη για τα Άτοµα µε Αναπηρία (ΑµεΑ) του Δήµου • 2010-2012 Μέλος Διεθνούς Εταιρείας Προαγωγής Υγείας • Της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών - Κέντρο Στήριξης Οι-
Αθηναίων (Μαρτ. 2003-Δεκ. 2006) & Εκπαίδευσης κογένειας
• Πρόεδρος του Διεθνούς Δικτύου Κων/πολιτων (2004- Ιδρυτικό Μέλος: • Της Senologic International Society (SIS)
2008) • της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας • Το Cameo του Τhe Susan G. Komen Breast Cancer Foun-
• Πολιτευτής Περιφέρειας Αττικής µε την Νέα Δηµοκρατία • του Συνδέσµου Κεντρικιάδων Κων/πολης dation από το Dallas του Texas
(από 2007) • του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Ιατρών Ελευθέρου Επαγγέλ- • Από την Ακαδηµία Αθηνών για τα 25 χρόνια της Ελληνι-
• Μέλος της Διεθνούς Συντακτικής Επιτροπής του Ιατρικού µατος κής Εταιρείας Μαστολογίας και την ίδρυση του Κέντρου Έλλη
Τουρκικού Περιοδικού «Meme Sağlığı Dergisi» (The Journal • της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας του Καρκίνου του Μα- Λαµπέτη
of Breast Health) (2014-2018) στού • Από τη Senologic International Society (SIS) στον εορτα-
• της Εταιρείας MANOSMED (Mastology Association North σµό των 40 χρόνων της, στο Στρασβούργο
Σπουδές - Τίτλοι: Quest South Mediterranean) • Από την Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρ-
Σπούδασε Ιατρική εργαζόµενη παράλληλα. Στην αρχή ως • της European Society of Gynecology δινογιάννη - Η Ελπίδα»
baby sitter στον γιο του αείµνηστου Σάκη Καράγιωργα και • της Διεθνούς Εταιρείας Μαστολογίας της S.I.S. • Από τον Σύλλογο «Άλµα Ζωής» Θεσ/νίκης
στη συνέχεια ως παρασκευάστρια Μικροβιολογικού Εργαστη- • της CIME-G (Centre Imagerie Médicale Européenne-
ρίου διαδοχικά στο Κεντρικό Μαιευτήριο (οδός Τοσίτσα), στην Grèce) Συγγραφική Δραστηριότητα, Έχει εκδώσει τα παρακάτω βι-
Αγία Κυριακή (Ι. Δροσοπούλου) και στο Μικροβιολογικό Ερ- • του Ελληνικού Συνδέσµου Susan Komen για την καταπο- βλία:
γαστήριο του Υγείας Μέλαθρον, της Εθνικής Τραπέζης της Ελ- λέµηση του καρκίνου του µαστού • Η Κυστική Νόσος του Μαστού (1986)
λάδος. • Του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Γυναικών µε • Mastology 88 (1988)
• 1973 Ιατρική Σχολή Παν/µίου Αθηνών Καρκίνο του µαστού και των µελών των οικογενειών τους • Senology (1992)
• 1976 Διδάκτωρ Παν/µίου Αθηνών “Έλλη Λαµπέτη” • Η Αποκάλυψη του Στήθους (1992 και Δεύτερη έκδοση
• 1977 Υπότροφος Γαλλικής Κυβερνήσεως • του Συλλόγου Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολο- 2005)
• 1977 Μαιευτήρας -Χειρούργος – Γυναικολόγος. γίας και του Κέντρου «Έλλη Λαµπέτη» • Σύγχρονη Μαστολογία (1996)
• 1978 Assistante Etrangère της Μαιευτικής-Γυναικολογίας • του Διεθνούς Δικτύου Κωνσταντινουπολιτών • Proceedings of the 22nd Congress of the International
(Μάρτιος) Παν/µίου του Στρασβούργου Louis Pasteur • της Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας υπό την Αιγίδα της Association for Breast Cancer Research (1998)
• 1978 Assistante Etrangère Μαστολογίας (Μάιος) S.I.S. και του Υπουργείου Υγείας • Λεύκωµα ΑµεΑ 2006
Παν/µίου του Στρασβούργου Louis Pasteur Ακόµη µέλος και: • Σύγχρονη Μαστολογία 2008 (Δίτοµο)
• 1979 Ειδικός Μαστολόγος µε Υποτροφία της Γαλλικής • της Société Française de Gynécologie et d' Obstétrique • Αναµνηστικό Φωτογραφικό Λεύκωµα για τα 30 χρόνια
Κυβερνήσεως • της Εταιρείας Οικογενειακού Προγραµµατισµού της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας (2010)
• 1980-1986 Ιδρυτής και Διευθυντής Κέντρου Μαστού του • της Ιατρικής Ενώσεως για την Επιστηµονική Ελληνογαλ- • Tόλµησε – Εκδόσεις Φερενίκη (2011)
ΙΚΑ στο 6ο Θεραπευτήριο Αθηνών λική συνεργασία • 40 Χρόνια προσφοράς της Ελληνικής Εταιρείας Μαστο-
• 1986-1990 Αντιπρόεδρος της European Association of • της European Society of Surgical Oncology λογίας στην Ελληνική Κοινωνία
Thermography • της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
• 1987-1993 Συνδιευθυντής στο Κέντρο Μαστού του Μαι- • της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Έχει δηµοσιεύσει 272 επιστηµονικές εργασίες σε ξενό-
ευτηρίου Λητώ • της Society for Continuing Education for Breast Cancer γλωσσα και Ελληνικά περιοδικά και έχει συµµετάσχει σε πε-
• 1989-1992 Ειδικός Επιστήµονας στη Μαστολογία στη Μαι- Research ρισσότερα από 280 Συνέδρια.
ευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου των • της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας
Ιωαννίνων • της American Society for Breast Disease Εκπαιδευτική Δραστηριότητα στα Πλαίσια των:
• 1990 Υφηγεσία στην Παθολογική - Ανατοµική του µα- • της European Society of Contraception • Certificat Universitaire des Maladies du Sein στην Ιατρική
στού, Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή του Πανεπιστηµίου του Στρασβούργου
• 1990 Χορήγηση Τίτλου Αµ. Επικ. Καθηγητή της Ιατρικής Κοινωνική Προσφορά • Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστη-
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Στο πλαίσιο της προσφοράς της στην Ελληνική κοινωνία µίου Ιωαννίνων
• 1990-1991 Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ιατρικών Σπουδών µέσω της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, διοργάνωσε και • Εκπαιδευτικών εκδηλώσεων διάφορων Νοσοκοµείων -
(1988-1989) Γενικός Γραµµατέας συµµετείχε επί 42 χρόνια σε πολλαπλές Ενηµερωτικές Ηµερί- Κλινικών
• 1990-2003 Υπεύθυνη Υγείας του Συνδέσµου για τα Δι- δες για το κοινό σε όλη την Ελλάδα µε εκλαϊκευµένες Ενηµε- • Μετεκπαιδευτικών Σεµιναρίων
καιώµατα της Γυναίκας ρωτικές Ηµερίδες για την καταπολέµηση του καρκίνου του • Πολλαπλές ενηµερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα
• 1990-1992 Πρόεδρος της European Group for Breast Can- µαστού και παρέχοντας δωρεάν εξετάσεις µαστού. • Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας από το 2009 συνεχώς
cer Screening Ακόµη, κάθε 2η Πέµπτη του µήνα (δηλ. κάθε 15 µέρες) επί Ενδιαφέροντα : Θαλάσσια σπορ, µουσική, ψαλµοί
• 1992-1994 Πρόεδρος της Senologic International Society 3 χρόνια πραγµατοποίησε δωρεάν εξετάσεις µαστού στην
(SIS) (Διεθνής Εταιρεία Μαστολογίας), (1976 Ιδρυτικό Μέλος, Ελευσίνα, στο Κέντρο Ιωνία Ιατρική. Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Τουρκικά
1986-1988 Ειδ. Γραµµατέας, 1988-1992 Γεν. Γραµµατέας, Επί 4 χρόνια µέχρι και το 2016 κάθε Τρίτη απόγευµα, σε συ- Επικοινωνία:
1994-1996 Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη και 1996-1998 Γεν. νεργασία µε τον τηλεοπτικό σταθµό του ΣΚΑΙ «Όλοι µαζί µπο- Διεύθυνση εργασίας : Λ. Κηφισίας 27Α, 115 23 Αθήνα
Γραµµατέας) ρούµε καλύτερα» προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της στο Τηλ. επικοινωνίας: 210 77 71 246 (ιατρείο),
• 1994-σήμερα Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστο- ιατρείο της, στους έχοντας ανάγκη συνανθρώπους µας. Επί- 6972 710 316 (κινητό),
λογίας (1979 Ιδρυτικό Μέλος, 1979-1991 Γενικός Γραµµατέας, σης, βρίσκεται σε συνεργασία µε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών 210 77 16 834 (Φαξ)
1991-1994 Αντιπρόεδρος) και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών στα πλαίσια του «Κοινωνικού e-mail: lydiamouzaka@yahoo.gr
Σελίδα 8 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κατάρτιση και κύρωση δασικών χαρτών: Ένα έργο υποδομής,


αναγκαίο όχι μόνο για τη δασική υπηρεσία, αλλά για το σύνολο
της χώρας και την εθνική οικονομία, με μεγάλη περιβαλλοντική αξία
Οι δασικοί χάρτες, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα.
την ολοκλήρωση του δασολογίου, που επιτάσσεται από το σύν- Οι αναρτηµένοι δασικοί χάρτες µπορούν να αναζητηθούν στον ισό-
ταγµα ήδη από το έτος 1975, επιτέλους βρίσκονται στη διαδικασία τοπο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» και πιο συγκεκριµένα στον
ανάρτησής τους για το σύνολο της χώρας µας. Είναι ένα έργο ση- παρακάτω σύνδεσµο:
µαντικό για την καταγραφή και αποτύπωση της δηµόσιας περιουσίας http://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension
και την απογραφή και προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας. Οι αναρτηµένοι δασικοί χάρτες επιδέχονται διορθώσεων και γι’ αυτό
Οι δασικοί χάρτες είναι το αποτέλεσµα της στενής και άριστης συνερ- το λόγο προβλέπονται αντιρρήσεις κατόπιν καταβολής τέλους αλλά και
γασίας των: Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηµατολόγιο, Υ.Π.ΕΝ. και Αποκεν- ατελώς ,καθώς και αιτήσεις πρόδηλων σφαλµάτων, διαδικασίες που
τρωµένων Διοικήσεων. µπορεί ακολουθήσει όποιος δεν συµφωνεί µε το περιεχόµενό τους.
Οι δασικοί χάρτες απεικονίζουν διαχρονικά τα πολύγωνα των δα- Με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά
σικού χαρακτήρα εκτάσεων, δηλαδή των εκτάσεων που υπάγονται και µόνο την αµφισβήτηση του χαρακτήρα ή της µορφής των εµφανι-
στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας (δάση, δασικές, ζόµενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, γεγονός που καθιστά αναγκαία
χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις) και κατά αυτόν την επιλογή Γεωτεχνικών, και ειδικότερα της ειδικότητας του Δασολό-
τον τρόπο, προσδιορίζεται µε σαφήνεια η οριοθέτηση του χώρου, γου, ως Τεχνικών Συµβούλων, αφού κατέχουν την κατάλληλη κατάρ-
στον οποίο ισχύουν και εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νο- τιση, επάρκεια και επαγγελµατική εµπειρία, προκειµένου να
µοθεσίας, ενώ σε καµία περίπτωση δεν απεικονίζονται όρια ιδιοκτη- υποστηρίξουν εµπεριστατώµενα και µε επιστηµονικά δεδοµένα τις αν-
σιών ή επιλύονται ιδιοκτησιακά ζητήµατα. τιρρήσεις.
Μέχρι σήµερα, για τη διαπίστωση του χαρακτήρα µίας έκτασης, Αντιρρήσεις µπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα
έπρεπε να ακολουθηθεί η χρονοβόρα διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, µε συνέπεια τις καθυ- δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δηµόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. ‘Α και Β’ βαθµού,
στερήσεις σε επενδύσεις και στις συναλλαγές των πολιτών γενικότερα, υπήρχε αδυναµία άµεσης αντι- εφόσον έχουν έννοµο συµφέρον.
µετώπισης των καταπατήσεων δηµόσιας δασικής γης και των αυθαίρετων οικιστικών επεκτάσεων και Οι προθεσµίες των αντιρρήσεων ανά περιοχή αρµοδιότητας των Δ/νσεων Δασών ορίζονται ως εξής:
ήταν έντονο το φαινόµενο της σκόπιµης καταστροφής δασικών οικοσυστηµάτων µε εµπρησµούς και
Δ/νση Δασών Ηµεροµηνία έναρξης Ηµεροµηνία λήξης
λαθραίες εκχερσώσεις. Ακόµη, η θέσπιση χρήσεων γης ήταν προβληµατική καθώς δεν ήταν οριοθε-
τηµένες οι πάσης φύσεως δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, που αποτελούν περίπου το 65-70% της έκτασης Σάµου 05-02-2021 20-05-2021
της χώρας. Λέσβου 12-02-2021 25-05-2021
Το έργο των δασικών χαρτών λοιπόν δεν πρέπει να αντιµετωπισθεί ως πρόβληµα αλλά ως ένα πρώτο Δωδεκανήσου 19-02-2021 03-06-2021
βήµα για την επίλυση συσσωρευµένων προβληµάτων, όντας το εργαλείο που θα προστατεύσει τον
δασικό πλούτο της χώρας µας και ταυτόχρονα θα την βοηθήσει, µέσω της βιώσιµης αξιοποίησης των Κυκλάδων 05-03-2021 17-06-2021
φυσικών πόρων, να επιτύχει επιτέλους την πολυπόθητη αειφόρο ανάπτυξη. Χίου 05-03-2021 17-06-2021
Έτσι µε την κύρωση των δασικών χαρτών: Για τους κατοικούντες ή διαµένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσµία επεκτείνεται κατά 20
- η Πολιτεία πλέον µπορεί να προχωρήσει σε Εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό και να δώσει λύση σε ηµέρες.
προβλήµατα που ταλανίζουν την χώρα επί δεκαετίες, όπως η οριοθέτηση των οικισµών, οι παράνοµες Γενικές πληροφορίες για το περιεχόµενο του αναρτηµένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής
καταπατήσεις δηµοσίων εκτάσεων κ.α. των αντιρρήσεων, παρέχονται στα Σηµεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (ΣΥΑΔΧ),
- θα υπάρξει επίσπευση όλων των διαδικασιών, αφού παρέχεται στους πολίτες και σε όλους τους στις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες και στα δασοτεχνικά γραφεία.
δηµόσιους φορείς, άµεση πρόσβαση σε αξιόπιστες, έγκυρες, διαρκώς ενηµερωµένες και χωρίς καµία Τέλος, τα όποια τοπικά ιδιαίτερα προβλήµατα προκύπτουν, παρουσιάζονται στις κατά τόπους Δασικές
αµφισβήτηση, πληροφορίες για τον χαρακτήρα και την µορφή των εκτάσεων που υπάγονται στις προ- Υπηρεσίες που τα εξετάζουν µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα και τα διαβιβάζουν αρµοδίως. Μέσα σε
στατευτικές διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, µε χρήση µάλιστα αυτοµατοποιηµένων ηλεκτρονικών αυτό το πλαίσιο συνεργασίας ξεκίνησε η πραγµατοποίηση συναντήσεων εκπροσώπων του παραρτή-
υπηρεσιών. µατος µας µε τις Διευθύνσεις Δασών, αρχής γενοµένης την Δ/νση Δασών Λέσβου, ενώ θα ακολουθή-
- Επιτυγχάνεται η πρόληψη και άµεση αντιµετώπιση όλων των καταπατήσεων και παράνοµων αλλα- σουν και άλλες µε τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Δασών της περιοχής αρµοδιότητας του παραρτήµατος
γών στις χρήσεις γης, µε συνέπεια την αποτελεσµατική πλέον προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων Αιγαίου.

Συγχαρητήρια του Δημάρχου & του Αντιπεριφερειάρχη Χίου στην Εθνική


ομάδα Πόλο και ειδικότερα στο Γιάννη Φουντουλή & τον Κώστα Γκιουβέτση
Μέσα στη δύσκολη Συγχαρητήριο
συγκυρία που δια- Μήνυµα στους δύο
νύουµε καθηµερινά Χιώτες της Εθνικής
εξαιτίας της πανδη- Οµάδας πόλο.
µίας, ειδήσεις όπως η
νίκη της εθνικής µας Με αφορµή τη µε-
οµάδας στην υδατο- γάλη επιτυχία της Εθνι-
σφαίριση µας περιποι- κής Οµάδας πόλο
ούν ιδιαίτερη τιµή και ανδρών θα ήθελα να εκ-
χαρά και ειδικότερα η φράσω τα θερµά µου
συµµετοχή των συγχαρητήρια για την
‘δικών’ µας αθλητών άξια και περήφανη πρό-
που συνεχίζουν να κριση της Εθνικής Οµά-
µας κάνουν περήφα- δας πόλο ανδρών στους
νους σε παγκόσµιο Ολυµπιακούς Αγώνες
επίπεδο. του Τόκιο.
Η νίκη που πέτυχε η Συγχαίρω ιδιαίτερα

εθνική οµάδα πόλο ανδρών επικρατώντας επί της τους «δικούς» µας Χιώτες αθλη-
Ρωσίας µε 13-10, εξασφάλισε την πρόκριση της τές που πέτυχαν και αυτή την
στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο και είχε έν- πρόκριση, τον επί χρόνια αρχηγό
τονο άρωµα Χίου καθώς ο αρχηγός της οµάδας, της οµάδας, Γιάννη Φουντούλη
Γιάννης Φουντούλης και ο Κώστας Γκιουβέτσης και τον Κώστα Γκιουβέτση, βα-
είναι Χιώτες αθλητές προερχόµενοι από το Ναυ- σικό στέλεχος, προερχόµενοι
τικό Όµιλο Χίου. από το χιώτικο σωµατείο του
Οι δύο αυτοί αθλητές κάνουν υπερήφανο τόσο Ναυτικού Οµίλου Χίου.
το νησί µας, όσο και ολόκληρη την Ελλάδα δεί- Η επιτυχία σας χαράζει τον
χνοντας το τεράστιο αθλητικό τους πνεύµα και τις δρόµο για ένα εξίσου λαµπρό
ικανότητες τους, καθώς και την αξιέπαινη προσπά- µέλλον στο άθληµα της υδατο-
θεια που γίνεται στον ΝΟΧ. σφαίρισης. Οι επιδόσεις σας και
Ο Δήµαρχος Χίου, κ. Σταµάτης Κάρµαντζης εκ- το παράδειγµά σας µας κάνουν
φράζει τα θερµά του συγχαρητήρια στην εθνική υπερήφανους τόσο εµάς τους
οµάδα και ειδικότερα στο Γιάννη Φουντουλή και Χιώτες όσο και ολόκληρη την Ελ-
τον Κώστα Γκιουβέτση, τον προπονητή τους και τις λάδα.
οικογένειες τους. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Ο Δήµος Χίου βρίσκεται πάντοτε κοντά στον στέκεται αρωγός και υποστηρι-
αθλητισµό και στηρίζει όλους τους αθλητές και τις κτής σε όλους τους αθλητές και
αθλήτριες του τόπου µας. τις αθλήτριες του τόπου µας.
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 9

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

(Παρα)Πολιτικά Νέα
«Τα γεγονότα με άλλη ματιά»
Πένθος για τον Νότη Μηταράκη Στεφάνου Δημ. Σύμβουλος της ΣυμμαΧίας Αξιών και στη συ- τικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) συζήτησαν οι Υπουργοί Εργα-
Έφυγε από την ζωή η αδελφή του νέχεια ζητήσαμε την απόσυρση του στην χθεσινή Οικον. Επι- σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης και
τροπή δια του εκπροσώπου μας Νίκου Νύκτα! Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.
Βαρύ πένθος για τον Το θέμα τελικά αποσύρθηκε άρον άρον από τη συζήτηση Σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία του
υπουργό Μετανάστευσης της Επιτροπής μιας και ανακάλυψαν ξαφνικά ότι υπάρχει και διοικητή του e-ΕΦΚΑ Χρήστου Χάλαρη και του προέδρου του
και Ασύλου, Νότη Μητα- από αλλού πηγή χρηματοδότησης, κάτι το οποίο δικαιώνει για ΝΑΤ Ανδρέα Κομματά, συμφωνήθηκε να εκπονηθεί ειδικό
ράκη καθώς έφυγε από πολλοστή φορά τις προσπάθειες μας για τη διαφάνεια στο σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση των εκκρεμών συντάξεων
την ζωή η αδερφή του Δήμο της Χίου. του Ταμείου. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η αυτοματοποίηση
Τζίνι. Ο ίδιος ο κος Μητα- Αναγνωρίζουμε βέβαια τις ανάγκες σε προσωπικό της Τ.Υ. των διαδικασιών καθώς και η διασύνδεση e-ΕΦΚΑ και ΝΑΤ,
ράκης γνωστοποίησε τη του Δήμου όμως δε συμφωνούμε σε καμία περίπτωση οι δα- ώστε να μειωθούν σημαντικά οι χρόνοι που σήμερα απαι-
δυσάρεστη είδηση με μια πάνες αυτές να καλυφθούν από αυτά τα χρήματα εις βάρος τούνται, προς όφελος των ασφαλισμένων.
ανάρτησή του στον προσω- της υγειονομικής θωράκισης του νησιού μας απέναντι στην O Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι «Η καθυστέρηση στην
πικό του λογαριασμό στο πανδημία. Ο δήμαρχος βέβαια ακολουθώντας την μοναδική απονομή των εκκρεμών συντάξεων πρέπει να τερματιστεί.
Facebook. “Είναι δύσκολο ρητορική που γνωρίζει καλά να χρησιμοποιεί κάθε φορά που Αυτό ισχύει δυο φορές για το ΝΑΤ, που είναι από τις πιο προ-
να αποχαιρετάς την ξεμένει από επιχειρήματα, εξαπόλυσε ύβρεις κατηγορώντας βληματικές περιπτώσεις. Γι αυτό προχωράμε σε ένα ειδικό
αδελφή σου, μεγάλο κενό. Θα σε θυμάμαι πάντα κεφάτη και μας για λαϊκισμό, εκτόξευση λάσπης, πολιτική απατεωνιά και σχέδιο δράσης –στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμης μέτρων
χαμογελαστή. Πάλεψες με πείσμα. Περίμενες να γυρίσεις στο όλα εκείνα τα επίθετα και χαρακτηρισμούς που του έρχονται που έχουμε εξαγγείλει- που θα αρχίσει να εφαρμόζεται σύν-
Κάμπο αλλά η μοίρα τα έφερε διαφορετικά… Θα σε θυμόμα- πρώτα στο μυαλό λόγω ιδιοσυγκρασίας. Δεν θα του τα επι- τομα».
στε πάντα” έγραψε και ανήρτησε μια φωτογραφία της αδελ- στρέψουμε διότι είναι μακράν αντίθετα της αισθητικής και Ο Γιάννης Πλακιωτάκης από την πλευρά του τόνισε ότι «Η
φής του. Συλλυπητήρια στον κ. Υπουργό και στους οικείους των χαρακτήρων μας αλλά και της αναγνωρισμένης προ- ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης
του. σφοράς των μελών μας και ιδιαίτερα του γιατρού Παντελή συντάξεων αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας. Με τον συνά-
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΙΟΥ Στεφάνου! δελφο μου Κωστή Χατζηδάκη, εξετάσαμε όλες τις δυνατότητες
Ο Δήμαρχος Χίου, κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, εκφράζει τη για παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν ένα νέο, καλύτερο,
λύπη του για την απώλεια της Τζίνι Μηταράκη Μπενζονάνα, Απάντηση του συνδυασμού Σύμπραξη Δημιουργίας τοπίο τους επόμενους μήνες. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των
αδελφής του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βου- στην ανακοίνωση Τριαντάφυλλου απαιτούμενων διαδικασιών θα μειωθεί σημαντικά και οι
λευτή Χίου, κ. Νότη Μηταράκη. Θερμά Συλλυπητήρια στους ασφαλισμένοι του ΝΑΤ θα έχουν την κύρια σύνταξη τους πολύ
συγγενείς, φίλους και οικείους της εκλιπούσας. νωρίτερα, όπως τους αρμόζει».

Επίσκεψη υπηρεσιακού κλιμακίου Αίτημα Ελλάδος προς Frontex


υπό τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την απέλαση 519 αλλοδαπών
στη Βολισσό

Δυστυχώς, για πολλοστή φορά επιβεβαιώνεται η ρητορική


της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας εκ μέρους του
κ. Τριαντάφυλλου και της «Συμμαχίας Αξιών».
Είναι φανερό ότι εξαιτίας του πανικού που τους διακατέχει
Η Ελλάδα κατέθεσε αίτημα προς την Frontex και την Ευ-
ο κανόνας και η στρατηγική τους είναι το μποϊκοτάζ και ο εκ-
ρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση επιστροφή 519 αλλοδαπών
μηδενισμός κάθε θετικής προσπάθειας και πρωτοβουλίας του
στις χώρες προέλευσής τους, οι οποίοι δεν δικαιούνται διε-
Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, εκπεφρασμένα με τη
θνούς προστασίας.
γνωστή ελιτίστικη και καθεστηκυία συμπεριφορά.
Ειδικότερα, σε συνέχεια του αιτήματος για την επιστροφή
Επίσκεψη κλιμακίου υπηρεσιακών παραγόντων της Διεύ- Μάλιστα, ακόμα και η ιδιότητα νοσοκομειακού ιατρού –μέ-
στην Τουρκία 1450 αλλοδαπών που διέμεναν σε ΚΥΤ των νη-
θυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης υπό τον Αντιδήμαρχο λους της παράταξης- επιστρατεύθηκε ως δήθεν πειστήριο,
σιών του Αιγαίου, η Ελλάδα ζητά να επιστρέψουν στο Πακι-
κο Αναγνώστου Παναγιώτη, τον Αντιδήμαρχο Αμανής κο αποκρύπτοντας βέβαια ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή
στάν, το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, την Αίγυπτο, την
Ζωάννο Κυριάκο καθώς επίσης και κλιμάκιο της Βοήθειας στο έχουν μέχρι στιγμής διαθέσει εθελοντικά για την αντιμετώ-
Αλγερία, το Ιράν και άλλες 20 χώρες, 519 αλλοδαποί που δια-
σπίτι υπό τον κο Πατεριμό Γεώργιο πραγματοποιήθηκε τη πιση της πανδημίας 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο μας και
μένουν σε ΠΡΟΚΕΚΑ στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Τρίτη στη Βολισσό. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν δυναμικά συνεχίζουμε.
Πρόκειται για απαραίτητο βήμα της αυστηρής αλλά δίκαιης
τρόποι για τον συντονισμό της δουλειάς στον τομέα της καθα- Ο λαός της Χίου έχει και γνώση και κρίση, ενώ ο Δήμαρχος
πολιτικής που ασκεί η Ελλάδα στο μεταναστευτικό, με σεβα-
ριότητας, καθώς επίσης και για τα προβλήματα που αντιμετω- και η Δημοτική Αρχή συνεχίζουν απτόητα και αποφασιστικά
σμό στις ευρωπαϊκές αξίες και τους κανόνες του Διεθνούς Δι-
πίζει η Βόρεια Χίος, ενόψει της επερχόμενης ανοιξιάτικης και το δημιουργικό έργο της αναβάθμισης του νησιού και της ποι-
καίου.
καλοκαιρινής περιόδου στην ευρύτερη περιοχή της. ότητας της ζωής των ανθρώπων μας.
O Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μητα-
Για όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν τα αρμόδια ελεγκτικά όρ-
ράκης, δήλωσε:
ΣυμμαΧία Αξιών: Από παλινωδία σε παλινωδία γανα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί όποιος καλόπιστος ή
«Η χώρα μας υλοποιεί σε στενή συνεργασία με την Ευρω-
η δημοτική αρχή Κάρμαντζη κακόπιστος διατηρεί αμφιβολίες.
παϊκή Επιτροπή και τις ευρωπαϊκές αρχές και με συνέπεια
μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Αποδί-
Αυτή τη φορά Η επιτάχυνση των εκκρεμών συντάξεων του ΝΑΤ
δοντας διεθνή προστασία σε αυτούς που το δικαιούνται, αλλά
αποτέλεσαν στόχο στο επίκεντρο της συνάντησης Κωστή Χατζηδάκη &
επιστρέφοντας παράλληλα όσους προβλέπει το εθνικό και διε-
τα χρήματα που Γιάννη Πλακιωτάκη
θνές Δίκαιο.
έχουν έρθει στο
Ο διαχωρισμός προσφύγων από παράτυπα εισελθόντες οι-
Δήμο ονοματι-
κονομικούς μετανάστες επιτυγχάνεται με αξιόπιστο τρόπο από
σμένα μόνο για
την Υπηρεσία Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών, υπηρεσίες
«Προμήθεια υγει-
που αύξησαν εντυπωσιακά, το 2020, την αποτελεσματικότητα
ονομικού υλικού
τους και συνεχίζουν και το 2021 στην ίδια κατεύθυνση.
για την αντιμετώ-
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, καταθέσαμε σήμερα νέο
πιση του κορω-
αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex, για την
νοϊού (covid-19)» ,
επιστροφή 519 μεταναστών που δε δικαιούνται διεθνούς προ-
τα οποία αντί να
στασίας και βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, σε δομές φιλοξενίας
κατευθυνθούν για
στην ηπειρωτική χώρα.
το σκοπό που προ-
Αναμένουμε, σημειώνοντας ότι ζητούμενο για την Ευρώπη
ορίζονται που είναι μεγάλης σπουδαιότητας λόγω των μεγά-
παραμένει να κατοχυρώσει στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευ-
λων αναγκών που προκύπτουν συνεχώς, ο δήμαρχος
σης και Ασύλου έναν ισχυρό μηχανισμό και το απαραίτητο
αποφάσισε να κάνει προσλήψεις στην Τεχνική Υπηρεσία με Από τα Γραφεία Τύπου των υπουργείων Εργασίας και Κοι-
νομικό οπλοστάσιο για απελάσεις και επιστροφές. Οχυρώ-
διάφορα προσχήματα δαπανώντας 68.000 € προφανώς για νωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
να εξυπηρετήσει ανάγκες πελατειακού χαρακτήρα! Το θέμα νοντας τις χώρες πρώτης υποδοχής απέναντι σε ανεξέλεγ-
εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
έθιξε αρχικά σε ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύω- κτες μεταναστευτικές ροές, αλλά και τη δράση κυκλωμάτων
Τις πρωτοβουλίες που μπορεί να αναληφθούν άμεσα ώστε
σης ο διευθυντής της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χίου Παντελής λαθροδιακινητών».
να επιταχυνθεί η διαδικασία απονομής συντάξεων στο Ναυ-
Σελίδα 10 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ


Μια πλήρης δεκαετία Είναι θλιβερό, το κύτταρο της Δηµοκρατίας, να βιώνει αυτή νουν χωρίς δηµοτικό σύµβουλο, αν καταργηθεί η διάταξη
µας χωρίζει από τα παρ- την οπισθοδρόµηση. Είναι κατάντηµα, «των Ελλήνων οι κοι- του νόµου που προβλέπει την υποχρεωτική εκπροσώπησή
θενικά βήµατα του Καλ- νότητες» που µεγαλούργησαν ακόµα και τα δύσκολα χρόνια τους. Αντίθετα µε 3 Δήµους το νησί µας θα έχει συνολικά 65
λικράτειου Δήµου Χίου. της Τουρκοκρατίας, που έλαβαν τη µορφή µε την οποία τις δηµοτικούς συµβούλους.
Η πάροδος αυτών γνωρίζαµε επί Ελευθ. Βενιζέλου, που συσπείρωσαν τις προ- Η εφαρµογή βαυαρικών προτύπων στην αυτοδιοίκηση
των ετών, σε συνδυα- οδευτικές δυνάµεις του τόπου στα χρόνια της µεταπολίτευ- είναι ξένη προς την παράδοση του λαού µας. Η τοπική αυτο-
σµό µε το γεγονός ότι σης, που απέκτησαν οικονοµική ευρωστία και ουσιαστικές διοίκηση αποτελεί τη βάση για να λειτουργεί ένα γνήσιο δη-
αυτά τα χρόνια στο τι- αρµοδιότητες επί Ανδρέα Παπανδρέου και που γνώρισαν µια µοκρατικό κράτος.
µόνι του Δήµου βρέθη- αναλαµπή µε τον «Κλεισθένη», να έχουν περιέλθει σε φάση Άλλα νησιά όπως η Λέσβος, η Σάµος, καθώς επίσης η Κέρ-
καν τρεις διαφορετικές παρακµής. κυρα και η Κεφαλονιά διόρθωσαν το λάθος του «Καλλι-
δηµοτικές αρχές, µε τη Θα ήταν ροµαντισµός να πιστεύει κανείς ότι στην παρούσα κράτη» προχωρώντας στη διάσπαση του αρχικού ενιαίου
δική της φιλοσοφία και χρονική συγκυρία µπορούµε να επανέλθουµε στις παλιές Δήµου σε δύο ή και τρεις. Δυστυχώς στη Χίο δεν υπήρξε η
πρακτική η καθεµιά, Κοινότητες. Αυτό που θα µπορούσε να γίνει για να µην γί- ανάλογη βούληση και χάθηκε η πρώτη ευκαιρία. Ίσως γιατί
µας επιτρέπουν να προ- νονται βήµατα προς τα πίσω είναι να µην ακυρωθεί η πρό- όσο περισσότερη εξουσία συγκεντρώνει κάποιος τόσο περισ-
χωρήσουµε σε ασφαλή βλεψη του «Κλεισθένη» για ανεξάρτητα από τη δηµοτική σότερο ικανοποιεί το «εγώ» του και ενισχύει την αυτοπεποί-
συµπεράσµατα. αρχή συµβούλια κοινοτήτων τα οποία θα έχουν ουσιαστικές θηση του. Ίσως γιατί έγινε λανθασµένη εκτίµηση. Ίσως γιατί
Η προσωπική µου άποψη την οποία πιστεύω ότι συµµερί- αρµοδιότητες και πόρους και θα εκλέγονται µε ξεχωριστή δεν υπήρξε το ενδιαφέρον που χρειαζόταν.
ζονται οι περισσότεροι συµπολίτες µας, τουλάχιστον οι κά- κάλπη. Όποιος κι’ αν είναι ο λόγος αυτή τη στιγµή προέχει το συµ-
τοικοι των περιφερειακών δηµοτικών ενοτήτων είναι ότι Στην παρούσα φάση επίσης δεν υπάρχουν πιθανότητες να φέρον της Χίου και πρέπει να περάσουν σε δεύτερη µοίρα οι
αυτός ο υδροκέφαλος οργανισµός που δηµιουργήθηκε όχι ικανοποιηθεί το αίτηµα επιστροφής στην προγενέστερη κα- όποιες φιλοδοξίες. Ένα σχέδιο εκλογικού νόµου του Υπουρ-
µόνο δεν «περπάτησε», αλλά οδήγησε και στην πλήρη απο- τάσταση των 8 Δήµων (οι σηµερινές δηµοτικές ενότητες). γείου Εσωτερικών έχει δοθεί στη δηµοσιότητα και ξεκινούν
µόνωση και απαξίωση τα χωριά µας. Αυτό που είναι εφικτός στόχος για το παρόν είναι η διά- οι διαδικασίες διαβούλευσης, συζήτησης στη Βουλή και ψή-
Οι κάτοικοι των κοινοτήτων µας βρέθηκαν ξαφνικά σε τε- σπαση του ενιαίου Δήµου Χίου σε 3 Δήµους, ως εξής: φισης του. Το παράδειγµα των άλλων νησιών που προχώ-
ράστια απόσταση από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Από - Οι δηµοτικές ενότητες Οµηρούπολης, Αµανής και Καρ- ρησαν σε διάσπαση αποτελεί ασφαλή εγγύηση ότι αν
αφέντες στον τόπο τους αναγκάστηκαν να αναζητούν τρό- δαµύλων να συγκροτήσουν το Δήµο ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ, ή όποια υπάρχει η σχετική βούληση και οι απαραίτητες ενέργειες για
πους πρόσβασης σε έναν δηµοκρατικά µεν εκλεγµένο, αλλά άλλη ονοµασία επιλεγεί. την επίσηµη υποβολή του αιτήµατος µπορεί να ευοδωθεί ο
ολιγοµελή κύκλο ανθρώπων που ορίζουν τις τύχες τους. Το - Η δηµοτική ενότητα Χίου να µετεξελιχθεί στο Δήµο ΚΕΝ- στόχος.
χειρότερο όλων είναι η διαπίστωση ότι αν εκπροσωπούν µια ΤΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ, ή όποια άλλη ονοµασία επιλεγεί. Είναι ώρα να ανοίξει ένας ανοικτός διάλογος από τα πολι-
ολιγάνθρωπη κοινότητα δεν έχουν ελπίδες ικανοποίησης - Οι δηµοτικές ενότητες Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας να συγ- τικά πρόσωπα, τους φορείς, τους θεσµικούς παράγοντες και
των αιτηµάτων τους, αφού οι µετοχές τους µετράνε λιγότερο κροτήσουν το Δήµο ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ, ή όποια άλλη ονοµασία κυρίως τα αυτοδιοικητικά όργανα σχετικά µ’ αυτό το θέµα.
στο χρηµατιστήριο της «ψηφοσυλλεκτικής τράπεζας». επιλεγεί. Ας αποτελέσει αυτή η παρέµβαση µια ανοικτή πρόσκληση
Είναι αναµενόµενο κάθε αιρετός ενός µεγάλου Δήµου να - Οι δηµοτικές ενότητες Αγίου Μηνά και Καµποχώρων να προς τους βουλευτές, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους περιφε-
εξαντλεί το ενδιαφέρον του για τις µικρές κοινότητες στις προ- επιλέξουν αν θα ενταχθούν στο Δήµο Κεντρικής ή στο Δήµο ρειακούς συµβούλους, το Δήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους,
εκλογικές επισκέψεις και υποσχέσεις. Είναι αναµενόµενο κάθε Νότιας Χίου. τους δηµοτικούς συµβούλους, τις περιφερειακές και δηµοτι-
δηµοτικός υπάλληλος να δυσανασχετεί όταν πρόκειται να Συµφωνώ απόλυτα µε την πρόταση και τα τεκµηριωµένα κές παρατάξεις, το Δίκτυο Κοινοτήτων Χίου, τους Προέδρους
επισκεφτεί αποµακρυσµένο οικισµό και όταν αποφασίσει να επιχειρήµατα του έµπειρου σε θέµατα αυτοδιοίκησης πρώην και τα Συµβούλια Κοινοτήτων, τα πολιτικά κόµµατα, τα το-
το κάνει να έχει στη διάθεσή του ελάχιστο χρόνο εργασίας, Δηµάρχου Οµηρούπολης κ. Αριστείδη Ζαννίκου. πικά µέσα ενηµέρωσης και τους ενδιαφερόµενους φορείς και
αφού θα εξαντλήσει το µεγαλύτερο µέρος του ωραρίου του Με τους 3 Δήµους οι πολίτες θα βρίσκονται πιο κοντά πολίτες να τοποθετηθούν µε υπευθυνότητα πάνω στο ζή-
στη µετάβαση και επιστροφή. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και στους δηµοτικούς άρχοντες και θα µπορούν ευκολότερα να τηµα.
ο αιρετός και ο υπάλληλος να έχουν άγνοια των θεµάτων διεκπεραιώνουν τις καθηµερινές τους υποθέσεις και να βρί- Για το συγκεντρωτικό µοντέλο του υπερτροφικού Δήµου
που απασχολούν κάθε γωνιά της απέραντης γεωγραφικής σκουν κατανόηση και ανταπόκριση στα προβλήµατά τους. Χίου ισχύουν οι µυστηριώδεις λέξεις που είδε και ερµήνευσε
έκτασης του Δήµου τους. Οι µικρές κοινότητες δεν θα είναι µια σταγόνα στον ωκεανό, ο Δανιήλ: Μανή, δηλαδή µετρήθηκε (σ.σ. δέκα χρόνια είναι
Πρόσθετα προβλήµατα δηµιουργούνται όταν, όπως στην αλλά θα έχουν περισσότερες δυνατότητες παρέµβασης και αρκετά). Θεκέλ, δηλαδή ζυγίστηκε και βρέθηκε λιποβαρές.
περίπτωση της Χίου, σχεδόν ταυτίζονται τα όρια του Δήµου επίλυσης των αιτηµάτων τους. Οι εκλεγµένες αρχές θα έχουν Αποµένει να γίνει πράξη και η τρίτη λέξη. Φάρες, δηλαδή να
µε τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας. Όταν µάλιστα δεν καλύτερη γνώση των θεµάτων µε τα οποία θα καταπιάνονται διαιρεθεί.
διαχωρίζονται νοµοθετικά µε σαφή τρόπο οι αρµοδιότητες και θα είναι αποτελεσµατικότερες. Δεν πάει άλλο…
κάθε βαθµού και η «χηµεία» µεταξύ των δύο επικεφαλής δεν Με το σχέδιο νόµου Βορίδη ο σηµερινός Δήµος Χίου θα ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
είναι ιδανική την πληρώνει ο τόπος µε καθυστερήσεις και διαθέτει µόνο 33 δηµοτικούς συµβούλους, µε αποτέλεσµα Πρόεδρος Συµβουλίου
αδυναµία παραγωγής έργου. δηµοτικές ενότητες, όπως η Αµανή, να κινδυνεύουν να µεί- Κοινότητας Βολισσού

Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Γράφει ο κ. Αναστάσιος Τριπολίτης, τ. Πανεπιστημιακός1
Είχα την τύχη στην Ιατρική µου σταδιοδροµία να περάσω από τέσ- η Πανεπιστηµιακή Αστυνοµία, είτε κρατική είναι, είτε ιδιωτική; Γιατί να ζούµε στην ανασφάλεια; Γιατί
σερα (4) πανεπιστήµια: (1) Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Αριστο-τέ- να βρίσκοµε µπογιατισµένα τα σπίτια µας3 ή να µη µπορούµε να κυκλοφορήσουµε ελεύθερα, λόγω
λειο): βασικές σπουδές σε ήπιο και ευχάριστο περιβάλλον παρά την κλειστών δρόµων από τις συχνές πορείες και κινητοποιήσεις; Και όποιος ισχυριστεί ότι «ζω στον κόσµο
περιρρέουσα ατµόσφαιρα. (2) Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών: µου επειδή έχω το στοµάχι µου γεµάτο», ας έλθει να του αναλύσω τι σηµαίνει ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ!...
Διδακτορική Διατριβή και Πανεπιστηµιακός στο Νοσοκοµείο «Βασι- Αδέλφια οµολογώ ότι… φοβάµαι! Όταν ακούω µυαλοµένους(!) ανθρώπους να δικαιολογούν το
λεύς Παύλος» («Λαϊκό» σήµερα). Κάπου υπήρξαν φασαρίες (δολο- παιδί τους επειδή είναι «35 ετών… πιτσιρικάς»(!!!) και έκανε – έστω – µια ανοησία, είναι να µη φοβάµαι;
φονία Λαµπράκη από τον Γκοτζαµάνη µε το τρίκυκλό του π.χ.) και Δύσκολο είναι ένα… γκαζάκι στο αυτοκίνητό µου ή µια… πέτρα στο κεφάλι µου για να γίνει η ζηµιά;
άλλα… παρατράγουδα (τα έχει όπως γνωρίζετε το γονίδιό µας) αλλά Πού έχοµε φθάσει και για πού βαδίζοµε; Και – επαναλαµβάνω για πολλοστή φορά – να σκεφθεί
το χάλι το σηµερινό δεν υπήρχε τότε(!) µε κτίσιµο των θυρών των κανείς ότι, ανεξαρτήτως της πανδηµίας του κορωνοϊού, η µισή υφήλιος πετάει και η άλλη µισή ΠΕΙ-
Καθηγητών, µε διαπόµπευση (µε «ταµπέλες») κλπ. κλπ. (3) Πανεπι- ΝΑΕΙ! Πού είσαι Θεέ µου; ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΑΣ!...
στήµιο του Λονδίνου: Νοσοκοµείο Hammersmith, µετεκπαίδευση
Με ΑΓΑΠΗ,
στην Αγγειοχειρουργική, τέσσερα περίπου χρόνια. Δεν θυµάµαι
Α.Ι. Τριπολίτης
καµία ασχήµια! (4) Πανεπιστήµιο Γεώργιος Ουάσινγκτον, Σηάτλ Ουά-
Αγγειοχειρουργός
σινγκτον, Βρετανική Κολοµβία: 2 περίπου χρόνια. Εκεί όχι µόνο δεν
υπήρξαν ασχήµιες, αλλά υπήρξε και στοργή από Έλληνες και ξένους, προς εµένα και την οικογένειά Υ.Γ.: Στον Ηµερήσιο Τύπο των τελευταίων ηµερών (ΕΣΤΙΑ, 3/2/21, σελ. 3) διαβάζω ότι ουδεµία κα-
µου! Εκεί έµαθα τι είναι οι υπέρηχοι και – µαζί µε άλλους – φέραµε το triplex στην Ελλάδα!... Αλλά ταγγελία έγινε από την ΑΣΟΕΕ και τον Πρύτανή της κ. Δηµ. Μπουραντώνη. Ούτε η ΑΣΟΕΕ, ούτε ο
παντού υπήρχε τάξη και ασφάλεια! Παντού σου ζητούσαν ταυτότητα και κάθε χρόνο την ανανέωνες. ίδιος κατήγγειλαν «κάτι», αλλά µετά από 2-3 ηµέρες έγινε η σχετική ανάρτηση από τους ίδιους τους
Απεικονίζω τις τελευταίες δύο ταυτότητές µου του 1978 και 1979 και την ταυτότητα της Ακαδηµίας αναρχικούς (πιστή αντιγραφή µου): «Οι πρυτάνεις είναι ακαδηµαϊκοί, η δουλειά τους δεν είναι η αν-
της Νέας Υόρκης (φωτό)2. τιµετώπιση της βίας! Μακάρι», συνέχισε ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης, «σε µερικά χρόνια η Αστυνοµία
Συγχωρείστε µε παιδιά µου, συγχωρείστε µε αδέλφια µου, αλλά µήπως έχοµε τρελαθεί ΟΛΟΙ µας να µη χρειάζεται ούτε µέσα ούτε έξω από τα πανεπιστήµια. Σήµερα όµως δεν µπορεί να γίνει αλ-
προσπαθώντας να εφαρµόσοµε τα… αυτονόητα; Ποιον νοµοταγή πολίτη (φοιτητή εννοώ) θα βλάψει λιώς».
Και πάλι σας χαιρετώ µε ΑΓΑΠΗ,
ευχόµενος «καλή φώτιση».
Α.Ι.Τ.
1. Είχα την τύχη να διοριστώ την εποχή της Χούντας παρά το κακό οικογενειακό µου παρελθόν! Πάντα
γράφω: Ο Θεός να αναπαύσει τον ανακριτή µου, ο οποίος γνωµοδότησε:«Τι "φταίει" ο Αναστ. Τρι-
πολίτης του Ιωάννου, αν ο πατέρα του ήταν στο ΕΑΜ; Ο ίδιος ήταν 3-4 ετών!...».
2. Για την Ακαδηµία της Νέας Υόρκης δεν θυµάµαι λεπτοµέρειες! Πλησιάζω τα 80 και «το γήρας ουκ
έρχεται µόνο».
3. Γράφοντας τα πιο πάνω (λογικά ελπίζω), φοβάµαι µήπως, µήπως ο Θεός… µας ξέχασε ή µήπως
µας (µε) θυµηθούν οι αναρχικοί!...
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 11

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (Νο 31/23-02-2021)


Του Γιώργου Φωτ. Παπαδόπουλου
* Η κοινή αντίληψη της διοικητι- ται, αρκεί να είναι ευπρεπής και κόσµια. Και να µην διασπείρει ψεύδη. πικό του Κέντρου. Ειδικά όσοι καταγόµαστε από τα γειτονικά Μαστι-
κής διαίρεσης της Χίου σε 3 Δή- Οι προσωπικές λεκτικές επιθέσεις δεν βοηθούν στο διάλογο, αλλά χοχώρια και ενίοτε κατοικούµε εκεί, γνωρίζουµε εδώ και δεκαετίες τη
µους, αποκτά ολοένα και αποδεικνύουν την έκφραση προσωπικής πικρίας, µικροψυχίας και συµβολή και σπουδαιότητά του στην ευρύτερη περιοχή.
περισσότερους οπαδούς. Πληρο- ενίοτε κόµπλεξ, που εκδηλώνεται µε τον τρόπο αυτό. Ο αλληλοσπα- *Η κεντρική διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας µάλλον κάνει ότι µπο-
φορήθηκα ότι, σε έρευνα, που διε- ραγµός θρέφει τα προσωπικά απωθηµένα, κυρίως αυτού που –µα- ρεί για να την … εξοντώσει …!!! Μετά την προσπάθεια κλεισίµατος
ξήχθη στο νησί µας, τις τελευταίες νιωδώς– διώκει κάποιον, διότι δεν ικανοποίησε τον υπέρµετρο του υποκαταστήµατος Καρδαµύλων (τελικά λειτουργεί ως γραφείο
εβδοµάδες, το 83 % των συµπολι- εγωισµό του (ή και διότι του στέρησε την εφήµερη ευµάρεια της εξου- 3 φορές την εβδοµάδα) και το κλείσιµο του υποκαταστήµατος της
τών µας θεωρούν απαραίτητη την σίας !). Θα αναφέρω δυο, πρόσφατα, χαρακτηριστικά παραδείγµατα: Φάρκαινας (εξυπηρετούσε τον πληθυσµό όλης της νότιας Χίου), ήλθε
δηµιουργία 3 Δήµων στη Χίο (βό- Ο ένας, σφοδρός πολέµιος της δηµοτικής Αρχής, µη εκλεγείς (επί 2 ή σήµερα να ανακοινώσει την αποµάκρυνση του µηχανήµατος ATM
ρειας, κεντρικής και νότιας Χίου). 3 φορές τελευταία) και καταδιώκων πολιτικά τις 3 τελευταίες δηµοτικές στην Καλαµωτή. Δηλαδή, τι θέλουν οι ιθύνοντες, να µην πατάει άν-
Μήπως ήλθε η ώρα οι δηµοτικές Αρχές, έχοντας βεβαίως λύσει το βιοποριστικό του ζήτηµα µε εισπρά- θρωπος, πλέον, στην Εθνική; Έγραψα και άλλοτε ότι, ο κόσµος ήταν
παρατάξεις, να φέρουν το θέµα ξεις ενοικίων, κλπ, ασχολείται νυχθηµερόν µε το πληκτρολόγιο του απόλυτα ευχαριστηµένος από την εξυπηρέτηση της Εθνικής στο πα-
προς συζήτηση και λήψη απόφα- υπολογιστή του, υβρίζοντας, βωµολοχώντας και ασκώντας κριτική ρελθόν (και ιδιαίτερα µε το ευγενικό και εξυπηρετικό προσωπικό της
σης στο Δηµοτικό Συµβούλιο; επί παντός επιστητού (τα διαδικτυακά … "χαχανίσµατα" -γελάκια του Τράπεζας, όπως και των λοιπών Τραπεζών στη Χίο), αλλά µε τις µει-
*Για το ίδιο ζήτηµα, εκτός από τον πρώην Δήµαρχο Αριστείδη Ζαν- έχουν κατακλύσει τον κυβερνοχώρο...). Δυστυχώς, δεν του έγινε µά- ώσεις των υποκαταστηµάτων της, το σκέπτεται πολύ πλέον να πάει
νίκο, εξαιρετικό άρθρο, απόλυτα τεκµηριωµένο, δηµοσίευσε και ο θηµα το ότι, από τότε που ξεκίνησε την τακτική αυτή, ο κόσµος τον στο µοναδικό κατάστηµα της πόλης να εξυπηρετηθεί, λόγω του έν-
αγαπητός Σωτήρης Παραδείσης, Πρόεδρος της Βολισσού και Δ/ντης αποδοκίµασε πολιτικά, σε αντίθεση µε το παρελθόν όπου έχοντας τονου συγχρωτισµού που σηµειώνεται εκεί, ιδιαίτερα την παρούσα
του Γυµνασίου-Λυκείου Βολισσού. Τα προσυπογράφω αµφότερα δείξει λίγη δουλειά, σοβαρότητα και περισσότερη νηφαλιότητα, τον περίοδο της πανδηµίας του κορονοιού.
διότι µε εκφράζουν πλήρως. είχε κρίνει άξιο δοκιµής. Ο άλλος, από υβριστής της δηµοτικής Αρχής *Επίσης, ουδείς νοήµων αντιλαµβάνεται την διαρκή υποβάθµιση
*Μεγάλη χαρά και ικανοποίηση µε γέµισε η δράση του νεοσύστα- "µεταµορφώθηκε" σε διαπρύσιο κήρυκα του έργου της (ασφαλώς, των ΕΛ.ΤΑ. στη χώρα µας και ιδιαίτερα στις παραµεθόριες και ακριτικές
του «Δικτύου Κοινοτήτων» Χίου. Όταν υπάρχουν δραστήριοι άνθρω- έπειτα από τη σύναψη µιας σύµβασης εργασίας ή δεν ξέρω γω τι περιοχές. Ανακοινώθηκε το κλείσιµο του Ταχυδροµικού Καταστήµα-
ποι που αγαπούν τον τόπο τους, πολλά µπορούν να καταφέρουν άλλο…!), µάλιστα χρεώνοντας και ως έργα της πολλά εξ όσων η κεν- τος Βολισσού Αµανής και η δηµιουργία απλού πρακτορείου. Γιατί;
(που δεν καταφέρνουν άλλοι, ως όφειλαν εκ της θεσµικής των ιδιό- τρική Πολιτεία έπραξε πανελλαδικά. Και από εκεί που "συνέβριζε Ποια είναι η κρατική µέριµνα της Πολιτείας για τα χωριά µας; Έκλεισαν
τητος). Πολλοί οι ευαισθητοποιηµένοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων της οµού µετά των λοιπών", διαγράφει τώρα και από το ιστολόγιό του πριν χρόνια και το κατάστηµα Βροντάδου, ενώ υποβάθµισαν και αυτό
Χίου, κατόρθωσαν να ιδρύσουν το «Δίκτυο Κοινοτήτων» και ήδη (έγινε και δηµοσιογράφος ο αµόρφωτος…) όσους τον επικρίνουν για των Καρδαµύλων και ουδείς διαµαρτυρήθηκε έντονα (πλην της απο-
από τα "σπάργανα" της δηµιουργίας του επιδεικνύει έντονη και ζη- την ξαφνική και απότοµη αλλαγή του… !!! (ονόµατα δεν λέµε, η Χίος στολής επιστολών). Μήπως ο κυβερνητικός Βουλευτής πρέπει να
λευτή δυναµική. Αξίζουν, πραγµατικά, συγχαρητήρια στους Προ- είναι µικρή και γνωριζόµαστε !). Βέβαια, κατακριτέο δεν είναι το να ασχοληθεί λίγο και µε τα τρέχοντα ζητήµατα της Χίου; Με επαφές
έδρους των Κοινοτήτων µας. Εµείς θα είµαστε δίπλα τους, να σου γίνει µια σύµβαση στο Δήµο ή το Δηµόσιο (όλοι µας έχουµε πε- µόνο των γραµµατέων εκ των βουλευτικών γραφείων δύσκολα γί-
στηρίζουµε το έργο τους και να προβάλλουµε ότι είναι απαραίτητο ράσει και από το στάδιο αυτό, ας µην γελιόµαστε, και για να είµαστε νεται δουλειά! Χρειάζεται µεγαλύτερη δράση!
για την επίτευξη του στόχου τους, που δεν είναι άλλος από την ανα- ειλικρινείς αυτοί που βρίζουν τους δηµοσίους υπαλλήλους είναι όσοι *Εξεδήµησε εις Κύριον, πλήρης ηµερών (σε ηλικία 97 ετών) ο γεν-
βάθµιση της Χιακής υπαίθρου, την µέριµνα και το ενδιαφέρον για τις ήθελαν να γίνουν και δεν µπόρεσαν…Όσοι επικαλούνται το αντίθετο, ναίος πατριώτης, Ιερολοχίτης και αντιστασιακός, Γεώργιος Καρασού-
τοπικές κοινότητες και την στήριξη των κατοίκων των χωριών µας. Και ή ψεύδονται, ή αγνοούν ότι και οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι ένας οι- λης, από το Νεοχώρι της Χίου, πατέρας του φίλου δηµοτικού
πάλι συγχαρητήρια! κονοµικός βραχίονας που στηρίζει σταθερά τον ιδιωτικό τοµέα). Κα- συµβούλου και πρώην Αντιδηµάρχου Νίκου Καρασούλη. Ο Γεώρ-
*Εν όψει του προσεχούς θέρους, οπότε και το µέσον της τρέχουσας τακριτέο, όµως, είναι το γεγονός οι αρχές και οι ιδέες σου να γιος Καρασούλης υπήρξε πραγµατικά λεβέντης και αγωνιστής για την
-δηµοτικής και περιφερειακής- περιόδου, τα "πηγαδάκια" των συζη- παρέρχονται ανεπιστρεπτί µπροστά σε αυτό. Το να προσπαθείς να ζή- πατρίδα του.
τήσεων, διεργασιών και διαπραγµατεύσεων "δίνουν και παίρνουν". σεις την οικογένειά σου, κάνοντας την όποια τίµια δουλειά, είναι ιερό Γεννήθηκε το έτος 1924. Κατατάχθηκε εθελοντής σε µονάδα Πεζι-
Βλέπετε, όποιοι θέλουν να ασχοληθούν µε τα της τοπικής Αυτοδιοί- µέληµα. Ας λέει ο κόσµος ότι θέλει, κάνε εσύ το ιερό σου καθήκον. κού τον Μάιο του 1942. Στις 5 Αυγούστου 1943 κατατάχθηκε στον
κησης την επόµενη θητεία και βρίσκονται ήδη "στα πράγµατα", σπεύ- Αυτό που στηλιτεύεται, όµως, είναι ότι, την εργασία αυτή χρησιµο- Ιερό Λόχο Μέσης Ανατολής, προήχθη σε Δεκανέα στις 17 Ιανουαρίου
δουν να συνεργαστούν µε ανθρώπους που θα "βάλουν πλάτη" για ποιείς για να γίνεις τιµητής των άλλων. Τούτο είναι αισχρό και συνιστά 1944 και στις 5 Απριλίου 1944 προήχθη στον βαθµό του Λοχία εξ
να φέρουν εις πέρας το έργο που τους ανατίθεται και παράλληλα να µια λάθος τακτική, που έχει σύντοµη ηµεροµηνία λήξης ! ανδραγαθίας. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1944 έλαβε µέρος σε
αποδείξουν ότι αξίζει και πάλι η ενασχόλησή τους µε τα κοινά δια της Προσωπικά, έχω να πω το εξής: Φίλοι µου, µην γελοιοποιείστε. επιχειρήσεις στους Φούρνους Ικαρίας και στη Μυτιλήνη. Επίσης, λίγο
λαϊκής ψήφου. Έτσι, οι ασκούντες την εξουσία θα καθορίσουν το προ- Και οι µεν και οι δε. Αφήστε τον χρόνο να δείξει τι αξίζει καθένας. Κι αργότερα στη Χίο. Στις 17 Οκτωβρίου 1944 προήχθη στον βαθµό του
σεχές θέρος την οµάδα µε την οποία επιθυµούν να πορευτούν τα επό- εγώ έχω ασκήσει κριτική για πολλά ζητήµατα στη δηµοτική Αρχή, Επιλοχία εξ ανδραγαθίας. Στις 23 Μαρτίου 1945 αιχµαλωτίστηκε στη
µενα 2 χρόνια και η οποία είναι εκείνη που θα διεξάγει και τον διαπίστωσα όµως ότι ακούνε όσα ειλικρινά τους λέει κάποιος και δεν Χάλκη Δωδεκανήσου και παρέµεινε αιχµάλωτος για 45 ηµέρες µέχρι
εκλογικό "αγώνα" του 2023. Αποφασίζουν και διαλέγουν. Κατόπιν, έχουν "βουλοκέρι" στ΄ αυτιά. Όσα έχω επισηµάνει από την παρούσα το πέρας του πολέµου στις 8 Μαΐου 1945 και απολύθηκε στις 31 Αυ-
δικαιολογίες δεν υπάρχουν…! Όσοι δεν ξέρουν, ρωτούν…!!! Από στήλη, στη συντριπτική τους πλειοψηφία υλοποιήθηκαν. Γιατί, λοιπόν, γούστου 1945. Του έχει απονεµηθεί ο πολεµικός Σταυρός Γ΄ Τάξεως.
εκεί και πέρα επιλέγει καθένας µε ποιους θα συµπορευτεί και ποιους να κρίνω µε σφοδρότητα αυτούς που ενστερνίζονται τις απόψεις µου; Έχαιρε ιδιαίτερης εκτίµησης και αναγνώρισης από όλους. Ουδέποτε
θα έχει απέναντι. Δυο καρπούζια στην ίδια µασχάλη δεν χωρούν! Η εµµονή σε κάτι κρύβει πίσω της άλλου είδους σκοπιµότητες και επεθύµησε αξιώµατα ή τιµές, αναφέροντας πάντοτε ότι δεν έκανε τί-
Εάν επιχειρήσεις να τα βάλεις µαζί, θα σου πέσουν και θα τα χάσεις αυτό ο κόσµος το αντιλαµβάνεται. Πιστεύω, οι συµπολίτες µας να ει- ποτε περισσότερο από το εθνικό και πατριωτικό του καθήκον. Τέτοιοι
και τα δύο στο τέλος… !!! Εγώ, βέβαια, προειδοποίησα κάποιους για σακουστούν πλήρως και στο ζήτηµα του προσφυγικού και να µην άνθρωποι δεν υπάρχουν σήµερα. Το ηρωικό παράδειγµά του ας είναι
το τι θα ακολουθήσει, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Δεν τολµούν να χω- γίνονται παροξυσµικές κινήσεις, που δεν επικροτεί ο λαός. Οι αιρετοί πηγή έµπνευσης για όλους τους νεότερους. Πολλοί στις ηµέρες µας
ρίσουν την …ήρα απ΄ το …στάρι !!! Στο τέλος, θα µου λένε πάλι οφείλουν να εκφράζουν τον λαό που τους εξέλεξε. Εάν ο αιρετός έχει θέλουν να λέγονται πατριώτες ή αντιστασιακοί, αλλά ελάχιστοι είναι
"καλά τα έλεγες" αλλά θα είναι αργά. Γι΄ αυτό τα γράφω κι εδώ, για αντίθετη γνώµη, φεύγει µόνος του και πάει σπίτι του, δεν ξεπουλά τις ! Ο Γεώργιος Καρασούλης απέδειξε ότι είναι ένας πραγµατικός ΠΑ-
να µην πουν µετά ότι δεν γνώριζαν …! Το "τσουνάµι" καταφθάνει αρχές του. Και δεν αναφέροµαι τόσο στα της τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΡΙΩΤΗΣ. Τέτοιοι αγωνιστές δεν ξεχνιούνται και δεν πεθαίνουν! Είναι
περί το τέλος του 2021! όσο στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής, βο(-υ)λευτικά, κλπ. αθάνατοι! Ευχόµαστε ο Θεός να τον αναπαύσει στους κόλπους Του,
*Πραγµατικά, είναι να απορεί κανείς µε την εµµονή ορισµένων, *Το έγραψαν πολλοί συµπολίτες µας, σε κοινωνικά µέσα δικτύω- στην δε οικογένεια του να τον θυµάται και να είναι υπερήφανη που
ένθεν κακείθεν, στην αυτοπροβολή τους, γύρω από ζητήµατα που σης, το αναφέρω κι εγώ, διότι υπήρξα αυτόπτης µάρτυρας κατά συγ- είχε έναν τέτοιο άξιο ΕΛΛΗΝΑ πατέρα και ΟΡΘΟΔΟΞΟ Χριστιανό. Η
ούτε τους αφορούν ούτε η λαϊκή κρίση τους έδωσε το δικαίωµα να κυρία: Το Κέντρο Υγείας Πυργίου λειτουργεί άριστα και µε µεγάλη Ελλάς και η Χίος, ευγνωµονούσες αποδίδουν τον αποχαιρετιστήριο
κάνουν κάτι τέτοιο. Και διευκρινίζω, για να µην παρεξηγηθώ: Ασφα- οργάνωση και υπευθυνότητα. Τόσο στον προγραµµατισµό του εµ- παιάνα στη µνήµη του!
λώς, κάθε ενεργός πολίτης πρέπει να έχει λόγο (και αλίµονο εάν δεν βολιασµού για την αντιµετώπιση του κορονοιού, όσο και στην λοιπή Ευελπιστώ, ο Δήµος Χίου, να αφιερώσει µια ανώνυµη οδό (είτε
είχε) για τα τεκταινόµενα στον τόπο. Στοιχείο δηµοκρατίας και πλου- πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα των συµπολιτών µας, που το επισκέ- του Νεοχωρίου, είτε της πόλεως Χίου) στο όνοµά του, τιµώντας τον
ραλισµού είναι η όποια έκφραση γνώµης από όπου και αν προέρχε- πτονται. Συγχαρητήρια στο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσω- και µε τον τρόπο αυτό.-

Έλληνες ενωμένοι ποτέ νικημένοι


του Στέλιου Παπαθεμελή*
Το είπαν οι Θηβαίοι στον απε- µα η Ευνοµία να εναρµονίζει στην εντέλεια, αµαχητί στον εξ ανατολών βρώµικο γείτονα, ο οποίος µονίµως τις
σταλµένο του Ξέρξη, τον Μαρ- περνά και στους καταχραστές τις χειροπέδες εποφθαλµιά.
δόνιο: «Κατά µεν τον ισχυρόν λειαίνει αγκωνάρια, παύει αχορταγές, την ύβρη σβήνει, Είχαµε µια ελαφρά χιονόπτωση και διαλύθηκαν τα πάντα. Σκεφτείτε
Έλληνας οµοφρονέοντας χαλε- µαραίνει τ΄ άνθος του κακού πριν ρίξει φύτρα, να είχαµε κάτι σοβαρότερο τι θα γινόταν!
πούς είναι περιγίγνεσθαι και στρεψοδικίες τις συµβιβάζει, τα υψηλόφρονα έργα Έχει απόλυτο δίκαιο ο Μανώλης Κοττάκης όταν διερωτάται: «Από
άπασιν ανθρώποισι»(= τους Έλ- τα ταπεινώνει και του διχασµού τα έργα στοµώνει, την πρώτη χιονόπτωση ισοπεδώνονται τα πάντα, πώς θα πάρουν σο-
ληνες ενωµένους είναι δύσκολο παύει την λύσσα της διχόνοιας και όλα κάτωθέ της βαρά τις απειλές µας οι απέναντι;» («Δ.» 18/2/21).
να τους νικήσουν ακόµα και αν µαζευτούν όλοι οι άλλοι µαζί). αρµονικά και γνωστικά στην ανθρωπότητα είναι). Η ανικανότητα του αυτοαποκαλούµενου «επιτελικού κράτους»
Σόλων ο Νοµοθέτης των Αθηνών έγραψε στην Ελεγεία του: Βιώσαµε τις τελευταίες έργα και ηµέρες της δυσώνυµης Μήδειας. που στα πρώτα σχεδόν «χαϊδευτικά» χιόνια άφησε 250 χιλ. σπίτια
«Ταύτα διδάξαι θυµός Αθηναίους µε κελεύει, Μήδεια, όνοµα και πράγµα. Θα αντέξουµε, πρέπει να αντέξουµε. χωρίς ρεύµα!
ως κακά πλείστα πόλει Δυσνοµίη παρέχει, Θουκυδίδης έφα: «Και την ειωθυίαν αξίωσιν των ονοµάτων αντήλ- Η Ε.Ε. και µετά η Δύση ολόκληρη οφείλουν να συνειδητοποιήσουν
Ευνοµίη δ΄εύκοσµα και άρτια πάντ΄αποφαίνει, λαξαν τη δικαιώσει» (= και την συνηθισµένη έννοια των ονοµάτων ότι µόνο µια ισχυρή Ελλάδα µπορεί να εγγυηθεί την απόκρουση απει-
και θαµά τοις αδίκοις αµφιτίθησι πέδας, την άλλαξαν κατά πώς τους βόλευε!) λών από την τροµοκρατία µέχρι την επικυριαρχία µιας ηγεµονικής
τραχέα λειαίνει, παύει κόρον, ύβριν αµαυροί, Το ελεεινό σύστηµα που κουµαντάρει σήµερα τα πάντα και φυσικά δυνάµεως;
αυαίνει δ΄άτης άνθεα φυόµενα, διαχειρίζεται την πανδηµία. Με κύριο εργαλείο τον φόβο εδώ και ένα Η Τουρκία είναι γεωπολιτικός αντίπαλός µας στην περιοχή και
ευθύνει δε δίκας σκολιάς, υπερήφανα τ΄έργα χρόνο κατάφερε να µεταφέρει 1 τρισ. δολλάρια από την µεσαία τάξη πάντως δεν συνιστά παράγοντα σταθερότητας. Η Δύση πρέπει να συ-
πραϋνει, παύει δ΄έργα διχοστασίης, στα ταµεία των δισεκατοµµυριούχων! νειδητοποιήσει ότι ο παράγων σταθερότητας στην περιοχή είναι η Ελ-
παύει δ΄αργαλέης έριδος χόλον, έστι δ΄υπ΄αυτής Η κυβέρνηση αποφάσισε την χορήγηση 500 χιλ. συντάξεων, αξίας λάδα. Αυτό σηµαίνει ότι µόνο µια ισχυρή Ελλάδα αποτελεί εγγυητή
πάντα κατ΄ανθρώπους άρτια και πινυτά». 385 ευρώ κατά κεφαλήν. Αυτό σηµαίνει ότι η πανδηµία λειτουργεί της σταθερότητας και της οµαλότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
(=Αυτά η καρδιά να πω στους Αθηναίους µε σπρώχνει ως απόλυτο όπλο. * Πρόεδρος Δηµοκρατικής Αναγέννησης
πως διατιµά η Κακοδιοίκηση την πόλη, Στο µεταξύ οι ελληνικές θάλασσες κινδυνεύουν να παραδοθούν E-mail: stpapathemelis@gmail.com
Σελίδα 12 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΒΙΟΚΑΝΤΙΝΕΣ: Τοπικά βιολογικά τρόφιμα στα σχολικά κυλικεία μέσω URBACT


Πως η Πολιτική Συνοχή της ΕΕ βοηθά το BioCanteens: ένα ευρωπαϊκό δίκτυο της αυτοδιοίκησης για
την προώθηση της χρήσης βιολογικών, τοπικών τροφίμων στα σχολικά κυλικεία όλης της Ευρώπης
Του Θοδωρή Καραουλάνη (euractiv.gr)
κτυο ώθησε τις πόλεις-εταίρους να υιοθετήσουν µια παγκό- ανάπτυξη βιολογικών κυλικείων, η µείωση της σπατάλης των
σµια προσέγγιση συµπεριλαµβάνοντας νέες πτυχές πάνω στις τροφίµων και η ενίσχυση τόσο της προσφοράς όσο και της
οποίες δεν είχαν εργαστεί στο παρελθόν. Το δίκτυο BioCan- ζήτησης βιολογικών προϊόντων σε πόλεις-εταίρους στο Βέλ-
teens δηµιούργησε µια νέα δυναµική η οποία ελπίζουµε να γιο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα
συνεχιστεί σε καθεµία από τις πόλεις, ακόµα και µετά την ολο- και τη Ρουµανία. Στόχος είναι η συµµετοχή ενώσεων, παρα-
κλήρωση του έργου.» γωγών, εµπόρων λιανικής πώλησης, πολιτών και πανεπιστη-
Ο δήµος Mouans-Sartoux, επικεφαλής εταίρος του έργου, µίων.
κατάφερε να µειώσει τη σπατάλη τροφίµων σε σχολεία που Οι καλές πρακτικές στον δήµο Mouans-Sartoux µπορούν
συµµετείχαν στο έργο περίπου κατά 80 %, από περίπου 150 να εφαρµοστούν εύκολα σε πόλεις-εταίρους και αλλού για
γρ. έως 30 γρ. ανά µερίδα. Το γεγονός αυτό αντισταθµίζει το να αυξηθεί αφενός η ποιότητα των γευµάτων και, αφετέρου,
κόστος µετάβασης στη χρήση βιολογικών προϊόντων. Οι συ- για να διευκολυνθεί η διαχείριση της κουζίνας. Οι εν λόγω
νοδευτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες αυξάνουν την ευαι- πρακτικές δύνανται να υλοποιηθούν σε διάφορα στάδια της
σθητοποίηση των παιδιών σε ό,τι αφορά τα βιώσιµα τρόφιµα. διαδικασίας τροφοδοσίας.
Στην Τροϊάν της Βουλγαρίας, ένα δηµοτικό αγρόκτηµα κα- Αυτές οι πρακτικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να
Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευ- τασκευάστηκε από το µηδέν για να παρέχει στα κυλικεία το- βοηθήσουν το προσωπικό µιας κουζίνας να σχεδιάζει εναλ-
ρωπαϊκού προγράµµατος Εδαφικής Συνεργασίας, µε πικά βιολογικά προϊόντα. Στο Βασλούι της Ρουµανίας, τα λακτικά µενού και να προσαρµόζει το µέγεθος των µερίδων
15χρονη ήδη ιστορία, που χρηµατοδοτείται από κοινού από κοινωνικά κυλικεία έχουν βελτιώσει την προσβασιµότητα σε κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού και της προετοιµασίας των
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής γεύµατα υψηλής ποιότητας για µειονεκτούσες οµάδες. Οι πό- γευµάτων. Η καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των γευµάτων
Ανάπτυξης) καθώς και από τα κράτη µέλη. Το πρόγραµµα λεις-εταίροι έχουν βελτιώσει τις διαδικασίες σύναψης δηµο- µπορεί να συµβάλει στην εκπαίδευση των παιδιών και η σπα-
διαρκεί καθ’ όλη την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020 και σίων συµβάσεων, ανέπτυξαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες τάλη τροφίµων µπορεί να ταξινοµείται και να καταµετράται
ήδη προετοιµάζονται τα σχέδια για συνέχισή του, διότι όσοι για παιδιά και αύξησαν τον αριθµό των βιολογικών προϊόν- µετά τα γεύµατα.
φορείς και δήµοι επωφελήθηκα κρίνουν ήδη πολύ σηµαν- των που χρησιµοποιούν. Τα αποτελέσµατα «καλής πρακτικής» αυτής της πρωτοβου-
τική τη συµβολή του. Το εν λόγω πρόγραµµα χρησιµοποιεί λίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:
πόρους και τεχνογνωσία για να ενισχύσει την ικανότητα των Τι θέλουν να πετύχουν µε τις ΒΙΟΚΑΝΤΙΝΕΣ στα Τρίκαλα; • Δηµιουργία δηµοτικού αγροκτήµατος για την παραγωγή
πόλεων να βελτιωθούν σε τέσσερις τοµείς: διακυβέρνηση, H καλή πρακτική στην υιοθέτηση της οποίας στοχεύει ο βιολογικών λαχανικών
περιβάλλον, ένταξη και οικονοµία. Η ελληνική euractiv κα- Δήµος Τρικκαίων από τη συµµετοχή του στον εν λόγω πρό- • Παραγωγή 100% βιολογικών γευµάτων, µε µια προ-
λύπτει µε ρεπορτάζ και νέα τις βασικές εξελίξεις του URBACT γραµµα αφορά τη βελτίωση της παρεχόµενης σίτισης που οδευτική αύξηση της προέλευσης των πρώτων υλών βιολο-
τα τελευταία χρόνια. πραγµατοποιείται στις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας γικής προέλευσης.
Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρό- εκπαίδευσης του Δήµου. Αυτό θα συµβεί, σύµφωνα µε πα- • Καθιέρωση υγιεινών διατροφικών προτύπων στα σχο-
γραµµα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της ράγοντες του έργου που βρίσκονται στα Τρίκαλα, µέσω των λεία µε την εισαγωγή αντίστοιχης διατροφής στις σχολικές
βιώσιµης αστικής ανάπτυξης το οποίο θα επιτρέψει στις ευ- σχολικών κυλικείων µε την υιοθέτηση και παροχή στα σχο- µονάδες η οποία ενισχύεται από την παροχή γευµάτων µα-
ρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν στην αντιµετώπιση µιας λεία διατροφικών προϊόντων, που αφενός µεν σχετίζονται µε γειρεµένων από εποχιακά, φρέσκα, βιολογικά και ακατέρ-
σειράς αναδυόµενων αστικών ζητηµάτων. Σε πρώτη φάση, την τοπική παραγωγική ταυτότητα (παραγωγή από τοπικές γαστα προϊόντα
οι ενδιαφερόµενες πόλεις θα πρέπει να εντοπίσουν και να επιχειρήσεις) κι αφετέρου οι χρησιµοποιούµενες πρώτες • Ενίσχυση της απασχόλησης, µε τη δηµιουργία νέων θέ-
αναδείξουν ένα τοπικό πρόβληµα. Στη συνέχεια, θα πρέπει ύλες, είναι είτε πιστοποιηµένες ως βιολογικές, είτε ολοκλη- σεων εργασίας στον πρωτογενή τοµέα, καθώς και στις τοπικές
να δεσµευτούν, εκπονώντας ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δρά- ρωµένης διαχείρισης. Επιπλέον, µε το έργο αυτό ο Δήµος επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων.
σης, το οποίο θα λειτουργήσει τόσο ως κινητήριος µοχλός στοχεύει παράλληλα και στη µείωση των απορριµµάτων • Δραµατική µείωση των αποβλήτων τροφίµων µε µια
για την ανταλλαγή και µάθηση πρακτικών όσο και ως συγ- τροφίµων, καθώς και στην εκπαίδευση όλων των εµπλεκο- σειρά απλών λύσεων. Η εξοικονόµηση πόρων κατέστησε δυ-
κεκριµένο αποτέλεσµα της συµµετοχής τους σε αυτό το δί- µένων προς αυτή την κατεύθυνση. νατή την προσφορά 100% προϊόντων βιολογικής προέλευ-
κτυο. Το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Τρικάλων είναι το πρώτο σχολείο σης, που σερβίρονται στα κυλικεία µε σταθερό κόστος. Οι
του Δήµου Τρικκαίων, στο οποίο υλοποιείται το πρόγραµµα κανόνες για τις δηµόσιες συµβάσεις ενισχύουν τα τοπικά πα-
Προώθηση της χρήσης βιολογικών, τοπικών τροφίµων BioCanteens που εξασφάλισε ο Δήµος. Έτσι, το νέο κυλικείο, ραγόµενα προϊόντα, χρησιµοποιώντας ένα σύνολο κριτηρίων
στα σχολικά κυλικεία όλης της Ευρώπης µετά τον σχετικό διαγωνισµό, προµηθεύει τους µαθητές και που εστιάζουν στην ποιότητα των τροφίµων, την προστασία
Συγκεκριµένα, το έργο «BioCanteens SUSTAINABLE τις µαθήτριες µε προϊόντα που: του περιβάλλοντος και το κόστος.
SCHOOL MEALS for green and healthy local food systems» • είναι καθορισµένα από την αρµόδια νοµοθεσία,
(στα ελληνικά το µεταφράζουµε: «ΒΙΟΚΑΝΤΙΝΕΣ: αειφορικά • προέρχονται από τοπικές επιχειρήσεις, Δεσµοί µεταξύ εταίρων
σχολικά γεύµατα για πράσινα και υγιή τοπικά συστήµατα δια- • εντάσσονται στην προσπάθεια, να γνωρίσουν στην πράξη Τον Ιανουάριο του 2019, οι επικεφαλής του έργου διοργά-
τροφής») αφορά τη δηµιουργία ενός Δικτύου Μεταφοράς Τε- οι µαθητές τη διατροφική αλυσίδα, νωσαν µια τριήµερη διακρατική συνάντηση αφιερωµένη στις
χνογνωσίας & Καλών Πρακτικών που στοχεύει στην παροχή • είναι βιολογικά, υψηλής διατροφικής αξίας, καλές πρακτικές, η οποία απευθύνονταν σε συντονιστές
Βιολογικών Σχολικών Γευµάτων και σχετίζεται µε την ύπαρξη • προστατεύουν την υγεία των µαθητών. έργων και µάγειρων σχολείων. Αυτή περιλάµβανε µια συλ-
και λειτουργία Πράσινων και Υγιεινών Τοπικών Συστηµάτων Πλέον σηµαντικό είναι στα Τρίκαλα και το θέµα της διαχεί- λογική συνεδρία µαγειρικής σε ένα από τα σχολικά κυλικεία
Διατροφής και είναι ένα από τα 25 Δίκτυα Μεταφοράς που ρισης των απορριµµάτων των συγκεκριµένων τροφίµων. του δήµου Mouans-Sartoux, όπου οι εταίροι χωρίστηκαν σε
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προ- Στόχος είναι να δηµιουργηθεί και µικρής έκτασης µονάδα βι- οµάδες και µαγείρεψαν γεύµατα που αντανακλούσαν την το-
γράµµατος URBACT στις 4 Απριλίου 2018. οαερίου, η οποία, από την καύση των υπολειµµάτων των πική κουλτούρα των εταίρων. Ακολούθησε κοινό δείπνο. Ο
Η καλή πρακτική που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή τροφίµων, θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτή µε τη σειρά σκοπός της εν λόγω δράσης ήταν η δηµιουργία δεσµών κατά
Επιτροπή για τη µεταφορά της και σε άλλες πόλεις της ΕΕ, της θα ενισχύει το ηλεκτρικό φορτίο που είναι απαραίτητο για τη διάρκεια µιας διασκεδαστικής ανταλλαγής εµπειριών µε-
αφορά σε µία βιώσιµη τοπική πρωτοβουλία στον τοµέα της πλευρές της λειτουργίας του σχολείου. ταξύ επαγγελµατιών και η ανάδειξη της σηµασίας της ενεργού
αξιοποίησης των τοπικά παραγόµενων προϊόντων διατροφής Για το όλο πρόγραµµα, που αφορά σε 114 µαθητές-τριες συµµετοχής του προσωπικού µιας κουζίνας προκειµένου η
και στην ενίσχυση της κυκλικής οικονοµίας σε τοπικό επί- του σχολείου, ο διευθυντής κ. Νίκος Μητούλας τόνισε ότι πρωτοβουλία να είναι αποτελεσµατική και βιώσιµη.
πεδο. είναι µια ευκαιρία εξωστρέφειας για το σχολείο µε γνώµονα Στις 15 Οκτωβρίου, 2019, ο Δήµος Τρικκαίων φιλοξένησε
Το Δίκτυο BioCanteens συντονίζεται από την πόλη τη σωστή διατροφή και σαφώς θα στηριχθεί από τη σχολική Ευρωπαίους εταίρους στο Μουσείο Τσιτσάνη για τη µελέτη
Mouans-Sartoux (Γαλλία), ενώ στην Ελλάδα συµµετέχει ο κοινότητα. και επέκταση του προγράµµατος BIOCANTEENS. Στην τριή-
Δήµος Τρικκαίων. Εκτός αυτών, συµµετέχουν επίσης η πόλη Ο δήµαρχος Τρικκαίων – και πρόεδρος της ΚΕΔΕ – Δηµή- µερη αυτή συνάντηση, παρίστατο ο αρµόδιος αντιδήµαρχος
Troyan (Βουλγαρία), το Rosignano Marittimo (Ιταλία), η πόλη τρης Παπαστεργίου είχε µάλιστα την ευκαιρία να παρουσιά- κ. Ακης Αναστασίου, ενώ ο ειδικός συνεργάτης κ. Χ. Καλ-
Pays des Condruses (Βέλγιο), η Torres Vedras (Πορτογαλία) σει, µεταξύ άλλων καλών πρακτικών της πόλης του – όπως λιάρας παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας του εν Τρικάλοις
και η Vaslui (Ρουµανία). το e-trikala και smart trikala, για τα οποία είναι ήδη γνωστή προγράµµατος. Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η µελέτη
Από το 1998 η πόλη του Mouans-Sartoux, µία πόλη της – και το έργο των ΒΙΟΚΑΝΤΙΝΕΣ – και µάλιστα στην αρµόδια και παρακολούθηση λειτουργίας των σχολικών κυλικείων
Γαλλικής Ριβιέρας, µε πληθυσµό περίπου 10.000 κατοίκους, υφυπουργό Παιδείας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της. γενικότερα µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγιεινής δια-
έχει συνδέσει τη διατροφή, µε την υγεία και το περιβάλλον. «Φεύγω µε το σηµειωµατάριό µου γεµάτο µε πολύ σηµαντι- τροφής στα σχολεία.
Για να ξεπεράσει την έλλειψη παραγωγής βιολογικών προ- κές σηµειώσεις», είπε εκεί η Σοφία Ζαχαράκη, αναδεικνύον-
ϊόντων σε τοπικό επίπεδο, ο Δήµος δηµιούργησε ένα δηµο- τας τις ευκαιρίες που ανοίγονται µέσω δικτύωσης και
Συνολική επένδυση και χρηµατοδότηση από την ΕΕ
τικό αγρόκτηµα και 2 καλλιεργητές προσλήφθηκαν για να µεταφοράς τεχνογνωσίας από έργα URBACT.
Η συνολική επένδυση για το έργο «BioCanteens» ανέρχε-
καλλιεργήσουν και να παράγουν βιολογικά λαχανικά για τα ται στα 600.000 ευρώ, µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερει-
σχολικά γεύµατα που διανέµονται στα 3 σχολεία της πόλης Ευρύτερο όραµα και παράδειγµα για άλλες πόλεις ακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 458.723 ευρώ µέσω
(1.000 γεύµατα/ηµέρα). Χρησιµοποιώντας τα σχολικά κυλικεία ως αφετηρία, το ευ- του προγράµµατος URBACT για την προγραµµατική περίοδο
O Nathan Begoc, Υπεύθυνος επικοινωνίας έργου BioCan- ρύτερο όραµα του έργου είναι η δηµιουργία ενός ανθεκτικού, 2014-2020.
teens, δηλώνει ότι «Η δυναµική που δηµιουργήθηκε στο δί- βιώσιµου τοπικού συστήµατος τροφίµων. Στόχος του είναι η Το ποσό της χρηµατοδότησης για το Δήµο Τρικκαίων για
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 13

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

τα έτη 2019-2020 που διαρκεί το πρόγραµµα ανέρχεται στο κών και γνώσεων από πετυχηµένα παραδείγµατα σε όλη την δοµηµένο σε τρεις κύριους άξονες δραστηριότητας:
ποσό των 50.000 Ευρώ εκ των οποίων ποσό 42.500 Ευρώ Ευρώπη. Όπως αναφέραµε, η ελληνική euractiv καλύπτει µε 1. Δίκτυα ανταλλαγής και µάθησης - µε αυξηµένο µερίδιο
προέρχεται από Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και 7.500,00 ρεπορτάζ και νέα τις βασικές εξελίξεις του URBACT τα τελευ- προϋπολογισµού για τα δίκτυα και διαφοροποίηση της προ-
Ευρώ από εθνικούς πόρους , και καλύπτει κόστη µετακίνησης ταία χρόνια, ενώ το πρόγραµµα παρουσιάστηκε και η Εθνική σφοράς δικτύωσης, συµπεριλαµβανοµένου ενός ειδικού
και διαµονής, διακρατικές επισκέψεις, εργαστήρια (work- Αρχή Συντονισµού συµµετείχε σε εκδήλωση µε θέµα «Βιώ- «µηχανισµού µεταφοράς» των Αστικών Καινοτόµων Δρά-
shops), διοικητική και λογιστική υποστήριξη και ότι άλλο σιµη Κινητικότητα και Περιφερειακή Πολιτική» που διοργά- σεων (UIA).
απαιτηθεί για την εύρυθµη υλοποίηση του έργου. νωσαν στην Αθήνα το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, σε 2. Δηµιουργία ικανοτήτων - µε ιδιαίτερη έµφαση στην οι-
------------------------------------------------ συνεργασία µε τη µονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας του Εθνι- κοδόµηση ικανοτήτων για την υλοποίηση (και όχι µόνο τον
Tο URBACT χθες, σήµερα, αύριο για τις πόλεις µας κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τη EURACTIV.gr, µε την προγραµµατισµό) δράσεων, την ενίσχυση πράσινων και ψη-
Για περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, το URBACT είναι το υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συµβολή του φιακών δεξιοτήτων και την αντιµετώπιση προκλήσεων δια-
πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στο- Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Πράσινου Ταµείου. κυβέρνησης όπως η διάσταση του φύλου.
χεύει στην ενδυνάµωση της βιώσιµης ολοκληρωµένης αστι- Το πολύτιµο για αρκετές περιφερειακές και τοπικές αρχές 3. Ανταλλαγή γνώσεων-µε την αναγνώριση του URBACT
κής ανάπτυξης στις πόλεις της Ευρώπης. Η αποστολή του, µε εργαλείο πολιτικής, URBACT, θα συνεχίσει και στο µέλλον να ως "παραγωγού" και "µεσίτη" γνώσης, και σχέδια για ευ-
πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, είναι να ενεργοποιήσει προσφέρει. Το νέο πρόγραµµα URBACT IV, 2021-2027, προ- ρείες θεµατικές «Κοινότητες Πρακτικής».
τις πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρω- ετοιµάζεται επί του παρόντος από µια Eπιτροπή Προγραµµα- Το προσχέδιο του προγράµµατος θα είναι διαθέσιµο την
µένες λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις, µε τη βοήθεια τισµού που αποτελείται από κράτη µέλη και εταίρους, από άνοιξη του 2021, µετά από έγκριση από την Επιτροπή Προ-
της δικτύωσης, µε την εκµάθηση από τις εµπειρίες των άλλων δύο ευρωπαϊκούς οργανισµούς που εκπροσωπούν πόλεις γραµµατισµού, προτού καταβληθεί για επίσηµη έγκριση από
πόλεων, µε την αναγνώριση και τον προσδιορισµό των και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γαλλία ψηφίστηκε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το φθινόπωρο του 2021. Στα τέλη
καλών πρακτικών που θα βελτιώσουν τις αστικές πολιτικές. πάλι ως η διαχειριστική αρχή του URBACT IV. Μια συνάντηση του 2021 θα ξέρουµε πως ακριβώς θα συνεχίσει να βοηθά
Πολλοί ελληνικοί δήµοι – αλλά και περιφέρειες – έχουν εµ- διαβούλευσης για την αξιολόγηση των µέχρι σήµερα αποτε- και να υποστηρίζει µε παραδείγµατα την τοπική αυτοδιοίκηση
πνευστεί για δράσεις και προγράµµατα από τα δίκτυα, τα πι- λεσµάτων και το σχεδιασµό των επόµενων βηµάτων µε τα εν- η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ.
λοτικά έργα και τις πρωτοβουλίες που έγιναν πράξη τα διαφερόµενα µέρη πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά στις 14
περασµένα χρόνια µέσω του URBACT. Στην Ελλάδα το πρό- Ιανουαρίου 2021. Περιελάµβανε περισσότερους από 15 ορ-
γραµµα «τρέχει» το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, γανισµούς- εταίρους σε επίπεδο ΕΕ και επιβεβαίωσε ότι το UR-
ως υπεύθυνο για όλα τα Επιχειρησιακά προγράµµατα του BACT αντιµετωπίζεται ήδη θετικά και τα σχέδια για το
ΕΣΠΑ και της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Ως Εθνικό Σηµείο µελλοντικό πρόγραµµα βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση,
Επαφής URBACT το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για την επι- καθώς το 2021 είναι ένα έτος κλειδί για το µέλλον του προ-
κοινωνία των δραστηριοτήτων και των αποτελεσµάτων του γράµµατος URBACT, καθώς ο σχεδιασµός για το URBACT IV
URBACT III σε εθνικό επίπεδο και βρίσκεται στη διάθεση των βρίσκεται υπό επεξεργασία και επιβεβαίωση µεταξύ των κρα-
δήµων και των τοπικών αρχών της χώρας µας για να βοηθή- τών µελών και των εταίρων.
σει όσο το δυνατόν περισσότερο στη διάχυση καλών πρακτι- Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό, το URBACT IV θα είναι

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Το Εμβόλιο κατά της βλακείας πότε θα το ανακαλύψουν;
Γράφει η Τασσώ Γαΐλα
τότε τον ιδρυτή του Χριστιανισµού-, και οι οποίοι δίδαξαν την Αλλά το κλού της υπόθεσης µας το φύλαγε για το τέλος µε
Χριστιανική θρησκεία. Μαγνησία λοιπόν -σήµερα Μανίσα στα τον … λίγο Έλληνα Άγιο Βαλεντίνο. Εκτός βέβαια ότι ποτέ κι
Τουρκικά-, αρχαία ελληνική πόλη, αποικία των Μάγνητων ιδίως πριν επισκεφτεί το κτίριο για το ρεπορτάζ δεν κάθησε να
κοντά στην αρχαία φηµισµένη πόλη Λυδία. (Εποµένως ο ρε- διαβάσει την βιογραφία του Αγίου έστω κι από περιέργεια να
πόρτερ ούτε ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας είχε διαβάσει ποτέ ξέρει ποιός είναι αυτός που θα κάνει ρεπορταζ, µας προέκυψε…
του). κι η θεία από τα Άγραφα. Η θεία Βαλεντίνα που θυµήθηκε η
Εδώ, στην Μαγνησία της Μ.Ασίας έζησε όλη τη ζωή και µαρ- νεαρά µε αφορφή το ρεπορτάζ….
τύρησε (το 202 µ. Χ.) υπέρ του Χριστιανισµού σε βαθιά γερά- Να τραβάς τα µαλλιά σου… Σκεφτείτε να είπε κι αυτή
µατα περίπου 110 ετών ο ιερέας –Άγιος Χαράλαµπος ένας από την..εξυπνάδα στους Καθολικούς ιερείς του Ναού… Και να µη
τους δηµοφιλέστερους Αγίους της Ορθοδοξίας. την είπε, µας την έγραψε…
Μικρό λάθος; Όχι µέγα. Γιατί η έλλειψη ιστορικών γνώσεων Καηµένε Άγιε Βαλεντίνε, καηµένη νεαρή ρεπόρτερ… χιλιάδες
σε συνδυασµό µε την έλλειψη έρευνας και µελέτης πριν γραφεί άρθρα έχουν γραφεί για την ξενόφερτη εορτή του Αγίου Βα-
ένα άρθρο θεολογικού ή άλλου περιεχοµένου δεν είναι µικρό λεντίνου και την µη αποδοχή της από την Ορθόδοξη εκκλησία.
λάθος… Αλλά και που ποτέ της δεν θα τα διάβασε το απλό πολύ απλό
Γεγονός δεύτερο. δεν το γνωρίζει;
Διαβάζω την ανάρτηση του καθηγητή ναυτιλιακών σπουδών Βαλεντίνα σαν θηλυκό όνοµα υπάρχει στην Ελλάδα αλλά όχι
και διαχειριστή της σελίδας Ικαρία & Φίλοι της Ικαρίας: από… τον Άγιο Βαλεντίνο των Καθολικών αλλά από την Αγία
Ο νεαρός ρεπόρτερ λέει: "Μου είπε ένας γεωπόνος ότι τα Ειρήνη Χρυσοβαλλάντου (η ιστοτική Μονή της Αγίας Ειρήνης
πεύκα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, Χρυσοβαλλάντου είναι στην Κηφισιά) . Και υπάρχει το όνοµα
ιδιαίτερα αυτά που φυτρώνουν σε αστικό περιβάλλον..." αυτό γιατί σύµφωνα µε την θρησκευτική παράδοση αιώνων οι
Το σχόλιο του διαχειριστή κ. Ντίνου Χαραλαµπίδη: «Βρε ηλί- γυναίκες που δεν µπορούσαν να αποκτήσουν παιδί ‘έταζαν’
θιοι!... Τα πεύκα των 40µ. σε ύψος προϋπήρχαν εκεί του αστι- στην Αγία να τις βοηθήσει να γίνουν µητέρες και θα έδιναν στο
κού περιβάλλοντος... παιδί τους το όνοµα της.
Μα πόση βλακεία κυκλοφορεί πια...». Κάπως έτσι θα έλαβε κι η θεία Βαλάντω στο χωριό το όνοµα
Χωρίς άλλο σχόλιο εκ µέρους µου περνάµε στο τρίτο γεγο- της εφόσον λίγο δύσκολο και δη στην ύπαιθρο να βάπτισαν
Βλακεία, ηµιµάθεια, άγνοια, ασχετοσύνη, έλλειψη Παιδείας, νός. ένα κοριτσάκι µε το όνοµα ενός Καθολικού Αγίου… που το
ελλιπείς γνώσεις κλπ κλπ, διαλέγετε και παίρνετε… Τίτλος άρθρου: σαΐνι η ρεπόρτερ τον βάπτισε λίγο Έλληνα… από την θεία Βα-
Τρία δραµατικά θα έλεγα κι όχι κωµικά περιστατικά εντόπισα Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ λεντίνα…
άθελα µου σε έντυπα αυτές τις ηµέρες και προκαλεί θλίψη η µε- Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Κουφάθηκα… τι άλλο θα ακούσουµε;
τάδοση λανθασµένων πληροφοριών µέσω των Μ.Μ.Ε κάτι ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ ΤΟΥ Τίθεται το ερώτηµα. Τι είναι πιο επικίνδυνο; Η πλύση εγκεφά-
που- σε αυτήν την περίπτωση-,ναι µεν δεν σχετίζεται µε την προ- ΑΓΙΟΥ! λου των πολιτών µε πλήρως ελεγχόµενες από το καθεστώς ει-
παγάνδα που παράγουν τα media αλλά αφορά αποκλειστικά Στην πλατεία Βικτωρίας, οδός Γκυιλφόρδου 7, δίπλα από τον δήσεις ή η διασπορά όχι ψευδών αλλά λανθασµένων
την έλλειψη γνώσεων των ρεπόρτερ. Ηλεκτρικό Σταθµό, υπάρχει ένα πανέµορφο κλασσικό αριστο- πληροφοριών που οφείλονται στην αµορφωσιά δηµοσιογρά-
Αυτό έχει πολλές παραµέτρους και µόνο αν σκεφτούµε ότι κρατικό διώροφο κτίριο. Το κτίριο αυτό, στολίδι πραγµατικό, φων;
αυτοί οι νέοι ρεπόρτερ αποκαλούνται ‘φωτεινά µυαλά’ και κα- που το επισκέφθηκα και το φωτογράφισα, είναι καθολικός Πολλοί οι παράµετροι αυτής της υπόθεσης, υπόθεση άκρως
τέχουν Πανεπιστηµιακούς τίτλους….Το πρώτο από τα τρία γε- ναός, παρεκκλήσι των Αγίων Φραγκίσκου και Αγίας Κλάρας και επικίνδυνη…
γονότα που σας ανέφερα: στην πρόσοψή του, όπως βλέπετε στη φωτογραφία µου, έχει Πως θα τους πείσουµε να ανοίξουν ένα βιβλίο; Δεν έχουν
Αναζητώντας συµπληρωµατικά στοιχεία για τον βίο του σταυρό. Στον µικρό αυτό επιβλητικό ναό, υπάρχει, µεταξύ πρότυπα δηµοσιογράφους ‘τέρατα’ µόρφωσης; Γιατί είναι αναµ-
Αγίου Χαραλάµπους µε αφορµή την επέτειο του στις 10 Φε- άλλων και η εικόνα του Αγ. Βαλεντίνου προστάτη των ερωτευ- φισβήτιτο γεγονός ότι η χώρα µας διέθετε και διαθέτει δηµοσιο-
βρουαρίου, σε σχετικές θεολογικές σελίδες ανάµεσα σε άλλα µένων καθώς και λειψανοθήκη µε τµήµα λειψάνων του Αγ. Βα- γράφους µε υψηλή µόρφωση, καλλιέργεια και ταλέντο. Πως
άρθρα διάβασα κι ένα που µε άφησε άφωνη. Εδώ ο ρεπόρτερ λεντίνου. Άρα ο Άγιος είναι και λίγο Έλληνας. πήραν πτυχία τα σαΐνια µε την τόση ηµιµάθεια, ηµιµάθεια πιο
που το συνέταξε- ευτυχώς όχι θεολόγος- έγραφε: Θυµάµαι ότι είχα και µια αγραφιωτοθειά µου από το Ληµέρι επικίνδυνη από την αµάθεια; Και ποιος θα διακόψει την παρα-
Ο Άγιος Χαράλαµπος καταγόταν από την Μαγνησία του Ευρυτανίας, που την έλεγαν Βαλεντίνα… γωγή ηλιθίων; Μήπως ένα εµβόλιο κατά της βλακείας;
Βόλου όπου κι έζησε όλη τη ζωή του….Σαφώς και έχοντας Κουφαθήκατε; Φωτό: Από το χρονολόγιο του οµογενούς καθηγητή Ιστορίας
πλήρη άγνοια ιστορίας σχετικά µε τον Ελληνισµό της Μ.Ασίας Το κτίριο ναι, υπάρχει. Και φυσικά δεν µπορώ να καταλάβω στην Αυστραλία John Marmara.
τον 2ο αιώνα που έζησε κι ο Άγιος Χαράλαµπος δεν είχε ακού- γιατί έκανε εντύπωση στην νεαρή δηµοσιογράφο η ύπαρξη
σει και ποτέ στην ζωή του για την Μαγνησία της Μ. Ασίας. Σταυρού στην είσοδο και το τονίζει στο κείµενο της. Εκκλησία Για την diafaneia.eu
Μικρά Ασία και οι γύρω περιοχές που δέχτηκαν πρώτες τους είναι Χριστιανική τι θα είχε στην είσοδο; Αστερόεσσα; (σηµαία Τασσώ Γαΐλα
Αποστόλους µαθητές του Ναζωραίου –όπως αποκαλούσαν των Η.Π.Α). Αρθρογράφος-Ερευνήτρια
Σελίδα 14 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η σημασία του "Σ’αγαπώ"… Το Κεντρί


Γράφει η Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα
Η λέξη σ' αγαπώ πολύ, µπορεί να χρησιµο- πιο λαµπερά. Ας αλλάξει ο κόσµος µας, ας
ποιείται κατά κόρον αλλά εκφράζει ότι µεγα- δεχτούµε ότι η λέξη αυτή λέγεται µετά λόγου Επιμέλεια: Μαρία Κόρμαλου-Κυδώνη
λύτερο έχει ο άνθρωπος. Κλείνει µέσα της γνώσεως, ας νιώσουµε ότι µας λέγεται ειλι-

Έρχεται το διαζύγιο με...


την τρυφερότητα, το νοιάξιµο, το ενδιαφέ- κρινά, ας χαµογελάσουµε στον περαστικό και
ρον, δηλώνει την παρουσία δίπλα µας, τα στα ανθισµένα λουλούδια µιας ευγενικής
µάτια που νοιάζονται και µας κοιτούν κατά- ψυχής.
µατα, τον έρωτα που αισθανόµαστε, την
οµορφιά του ανθρώπου. Αγάπη και όλα γί- Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα ένα κλικ, τι αλλάζει στη
νονται καλύτερα, οµορφότερα, πλουσιότερα, Συγγραφέας-ποιήτρια
συνεπιμέλεια παιδιών
Λογοκρισία...Ανεξαρτησία και
Ελευθερία Λόγου και Γραφίδος
κυρίως δηµοσιογραφίας και
πολιτικούς που αλλάζουν
κόµµατα και χρώµατα ή επι-
πλέουν στα έλη και τα στά-
σιµα πράσινα νερά που
ζουν τα βατράχια που λέ-
γονται στα χωριά µας και
Στη ψηφιακή εποχή περνούν τα συναινετικά
κουβακόσκατα!
Φτάνουµε στις βδέλλες
διαζύγια, με βάση διάταξη που περιλαμβάνεται
που κολλούν πάνω στο στο νομοσχέδιο, το οποίο παρουσίασε στο
δέρµα των ανθρώπων ή Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης
των ζώων και ρουφούν το Κώστας Τσιάρας, και φέρνει σημαντικές αλλα-
αίµα! γές στο οικογενειακό δίκαιο ύστερα από τέσσε-
Τα παλιά χρόνια τις χρη- ρις δεκαετίες.
σιµοποιούσαν στην ιατρική Τα συναινετικά διαζύγια, βάσει του ισχύοντος
Λίγδα, καταχνιά, βρωµιά και δυσοσµία το τελευταίο χρονικό για θεραπεία αντί την αφαίµαξη! Έτσι είναι πολλοί από αυτούς που νόμου, εκδίδονται από τους συμβολαιογρά-
διάστηµα έχει κατακλύσει και επικρατεί σε όλες τις δραστηριότητες προαναφέρθηκα βδέλλες που επιβιώνουν σαν τα κολλητήρια! φους παρουσία δικηγόρων και οι πρώην σύζυ-
της Ελληνικής αλλά και της Χιώτικης Κοινωνίας. γοι ρυθμίζουν με κοινή συμφωνία τα θέματα
Έχουν εκµαυλιστεί δυστυχώς όλοι οι επαγγελµατικοί, πολιτικοί, διατροφής και γονικής μέριμνας των παιδιών.
αθλητικοί, δηµοσιογραφικοί, συνδικαλιστικοί και πολιτιστικοί Το προωθούμενο νομοσχέδιο, όμως, αλλάζει
χώροι και αποπνέουν µπόχα και δυσωδία! τα δεδομένα στο κομμάτι των συναινετικών δια-
Θα ξεκινήσω µε µία παλαιά Ποντιακή παροιµία που λέει: ζυγίων. Το e-διαζύγιο ή το «άυλο διαζύγιο»,
" Καλόν εστί το γλείφειν κώλοις ". Κι όταν ...γλείφουµε δεν µι-
όπως όλα δείχνουν είναι θέμα χρόνου να
λάµε!
Γιατί ο νόµος της Οµερτά που έχουν επιβάλλει το έχει ως προ- εφαρμοστεί και στη χώρα μας διευκολύνοντας
µετωπίδα! τα ζευγάρια που έχουν αποφασίσει να τραβή-
Όλοι αυτοί όµως είναι που χειραγωγούν µέσα από την ισχύ των ξουν χωριστούς δρόμους και να μην μπλέκουν
µέντια που κατέχουν, αυτή την έρµη την κοινή Γνώµη! σε γρανάζια γραφειοκρατίας και διαδικασιών
Και σπάνια αυτός ο θλιβερός µα συνάµα τυραννικά αβάσταχτος που μπορούν να απλουστεθούν χάρη στα σύγ-
θίασος σχολιάζεται καθώς του πρέπει! χρονα μέσα τεχνολογίας, χωρίς να χρειάζεται
Αλλά πιστεύω πως έφτασε η ώρα και η στιγµή που βγαίνουν ούτε καν η βεβαίωση του γνήσιου της υπογρα-
πλέον όλα στο φως και θα λάµψει επιτέλους η αλήθεια! Τώρα τα τσιµπούρια ή Κρότωνες που µπήγουν την προβοσκίδα
τους µέσα στο δέρµα και ρουφούν το αίµα ή ζώου ή ανθρώπου φής τους.
Έχω γράψει ξανά και ξανά πολλές φορές σχετικά άρθρα και κεί- «Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία
µενα λίγο ή πολύ καυστικά για πολλά θέµατα που όλο αυτό το και προκαλούν πόνο και φλεγµονή και είναι σιχαµερό όπως και
πλήθος από αυτούς τους δήθεν επιφανείς µέσα στον κοινωνικό να λύσουν τον γάμο τους (...). Η συμφωνία
διάστηµα βρίσκονται στην επικαιρότητα όπως παιδεραστία ή το
λαθροµεταναστευτικό ή την αναρχία ή την εγκληµατικότητα ή για ιστό! Υπάρχει και η οχιά που χύνει το δηλητήριο της µε δάγκωµα λύσης του γάμου γίνεται και ηλεκτρονικά με
πορείες και συλλαλητήρια ή καταλήψεις των Πανεπιστηµίων ή την έτσι και την εµπιστευτούµε όπως λέει ένα µικρό ποίηµα και δυστυ- χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
προβολή τοπικών προβληµάτων, παραλείψεις τοπικού ενδιαφέ- χώς υπάρχουν πολλές ανθρώπινες οχιές! νωνιών, μη απαιτούμενης της βεβαίωσης του
ροντος και φυσικά υπερασπίζοµαι τα Εθνικά µας θέµατα που προ- Και τέλος τα χταπόδια που αλλάζουν χρώµατα και κρύβονται γνήσιου της υπογραφής των συζύγων. Η λύση
σπαθούν ορισµένοι να τα υποβαθµίσουν και να δηµιουργήσουν σε θολάµια στο βυθό της θάλασσας, κολλούν πάνω στον άν- του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγρά-
φόβο και πανικό στους πολίτες! θρωπο βεντούζα και εάν είναι µεγάλο ενδεχοµένως να έχουµε και φου της συμβολαιογραφικής πράξης στο λη-
Ας όψονται οι ακροαριστερόστροφοι µαζί µε τους ακροδεξιό- πνιγµό, αλλά ρίχνουν και το µελάνι για να θολώσουν το νερό για
ξιαρχείο, όπου έχει κατατεθεί η σύσταση του
στροφους που το 2015 κατάργησαν τα θαλάσσια σύνορα και δια- να ξεφύγουν και κρυφτούν όπως χύνουν το µαύρο µελάνι οι ψεύ-
τες της δήθεν ελευθεροτυπίας ενώ ασκούν λογοκρισία λόγου και γάμου» προβλέπεται στη σχετική διάταξη με
χρονικά έχουν διχάσει την Ελληνική κοινωνία και προπαντός στα τίτλο «Συναινετικό Διαζύγιο».
ακριτικά µας νησιά µε την µαύρη µαυρίλα που έχει περάσει και γραφίδος!
Το µόνο καλό είναι ότι τα χταπόδια τα τρώµε και γίνεται νόστιµος Αλλαγή σελίδας όμως σηματοδοτεί το νομοσχέ-
παραµένει στον τόπο µας!
µεζές µαζί µε Χιώτικο Ούζο! διο για στις σχέσεις γονέων και παιδιών μετά
Και φυσικά έχω εισπράξει από ορισµένους ακροαριστερόστρο-
φους κοµµατικούς φορείς και συνδικαλιστές καθώς και ορισµένες Αυτά τα γνωρίζω πολύ καλά και κάθε χρόνο πιάνω περίπου 50 το διαζύγιο. Οι καινοτόμες διατάξεις αποσκο-
ηλεκτρονικές ιστοσελίδες και δηµοσιογράφους της ακροαριστε- έως 70 χταπόδια όταν κάνω µπάνιο στην θάλασσα και τα µοιράζω πούν στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του
ρόστροφης κουλτούρας και νοµενκλατούρας ότι είµαι Ρατσιστής σε φίλους και γνωστούς! παιδιού δια της ενεργής παρουσίας και των δύο
και ξενοφοβικός ή ότι θίγω πρόσωπα που είναι και ποινικά κολά- Πιστεύω πως οι παροικούντες εντός εκτός και επί ταύτα ακόµα γονέων κατά την ανατροφή του και την εκπλή-
σιµα και ρυπαίνουν την σελίδα τους γι' αυτό και θα αποκλείονται και εάν δεν είναι γνώστες της περιρρέουσας ειδησεγραφίας να αν- ρωση της ευθύνης απέναντί του, παρά τη μεσο-
τιληφθούν και καταλάβουν τι θέλει να πει ο ποιητής!
τα άρθρα και τα κείµενα µου! λάβηση του διαζυγίου, που εκ των πραγμάτων
Υπάρχουν πολλές πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια και αποτελεί μία μεγάλη αλλαγή στη ζωή των παι-
γλυκά και ξινά! Καλό ξηµέρωµα µε πολύ αγάπη και Αισιοδοξία!
Χίος 22 Φεβρουαρίου 2021 διών.
Έµαθα από µικρό παιδί να µην µασσάω τα λόγια µου και να λέω Για πρώτη φορά με το νομοσχέδιο καθιερώνε-
τα σύκα σύκα και την σκάφη σκάφη! Λευτέρης Πυκνής ται το τεκμήριο επικοινωνίας και οι συνέπειες
Τα πάντα στο φώς όπως και η ζωή µου µε ντοµπροσύνη και Μαλλιάς Καλλιµασιώτης
µπέσα και πάντα µε θάρρος και την αλήθεια που είναι και η καλύ- κακής άσκησης της γονικής μέριμνας. Συγκε-
τερη διπλωµατία γιατί ο άλλος µπερδεύεται! κριμένα, προβλέπεται ο χρόνος επικοινωνίας
Γ' αυτό θα απαντήσω µε µεταφορικές έννοιες και παραβολές µε του παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν
παροµοιώσεις µε παραλληλισµό και αντιπαραθέσεις και πιστεύω μένει στο ίδιο σπίτι, να είναι τουλάχιστον στο
να καταλάβουν οι αναγνώστες µας την ουσία και το ρεζουµέ! ένα τρίτο του χρόνου. Για αποκλεισμό αυτή της
Και επειδή αναφέρθηκα στα σύκα ξεκινώ µε τα "Καλά σύκα " επικοινωνίας απαιτείται να έχουν μεσολαβήσει
χωρίς σκουλήκια που στην Χίο γίνονται οι παστελαριές και είναι σοβαροί λόγοι, όπως είναι η αμετάκλητη κατα-
θρεπτικό επιδόρπιο και γλύκισµα και µάλιστα της εποχής! Ανοί- δίκη του γονέα για ενδοοικογενειακή βία ή εγ-
γουµε δύο σύκα από τον κώλο και κρατάει µόνο το κοτσάνι τα πα- κλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
σπαλίζουµε µε µπόλικο σουσάµι και µε ψιλοκοµµένο αµύγδαλο Παράλληλα, για πρώτη φορά προβλέπεται ο
ή καρύδι τα κολλάµε και τα δύο µαζί σφιχτά σφιχτά και τα φουρ-
θεσμός του οικογενειακού διαμεσολαβητή σε
νίζουµε!
Πάµε στους χαµαιλέοντες που είναι συνήθως ερπετά σαύρες ή περίπτωση που οι γονείς δεν μπορούν να τα
βατράχια περίπου 160 είδη που αλλάζουν χρώµα όπως όλα τα βρουν μεταξύ τους. Και καταληκτικό σκαλοπάτι
χρώµατα της ίριδας για να καµουφλάρονται και να µην φαίνονται είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
και δίνουν στόχο κάτι σαν πολλούς επαγγελµατικούς χώρους και
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 15

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ζήτησις λόγου Με το μελάνι


ΜΗΔΕΙΑ της ...Σουπιάς
(μιά τραγωδία)
Μην ανησυχείτε, δεν στυχώς ο άνθρωπός – πολίτης έχει µάθει να επιβιώνει ή αν θέλετε
1,8 εκατ. smartphones αγόρασαν
έχω σκοπό να γράψω,
πολύ περισσότερο γιατί
θεωρώ “τραγικό” εκ µέ-
να συµβιώνει µε αυτόν. Ο πόνος θα συνεχίζει να παραµένει µέσα
µας, αν δεν κάνουµε εµείς κάτι για να αντιληφτούµε τον παραλο-
γισµό τόσο σε ατοµικό σε οµαδικό αλλά και σε κυβερνητικό επί-
οι Έλληνες το 2020
ρους µου, να ερµη- πεδο, µε καταστροφικές συνέπειες τις περισσότερες φορές. (βλ.
νεύσω ούτε βέβαια να πόλεµοι και καταστροφή του περιβάλλοντος).
αναλύσω την Τραγωδία Και τώρα τί να κάνουµε;
τού Μεγάλου µας Τραγι- “Ὑπέρ ὧν ἂξιον ὀργίζεσθαι καί σκοπεῖν ὅπως...τά µέλλοντα
κού, τον οποίο ο Αριστο- διορθωσόµεθα”
τέλης χαρακτηρίζει ως Ισοκρ. Πανηγ. 181)
“τραγικότατο των ποι- (Γιά όλα αυτά αξίζει να οργιζόμαστε αλλά να εξετάσουμε
ητών”. πώς θα διορθώσουμε τα μελλοντικά [κακά]).
Απλώς θα πω, πως Μή- Όµως για να το επιτύχουµε αυτό, είναι ανάγκη να παραδεχτούµε
δεια είναι η κεντρική πως τα παθήµατα χρήζουν καθάρσεως. Και η κάθαρση θα γίνει
ηρωίδα τής οµώνυµης µόνο όταν νοιώσουµε το αίσθηµα ανησυχίας που προκαλεί κάθε
Τραγωδίας τού Ευριπίδη
Του Κ. Α. Ναυπλιώτη η οποία χαρακτηρίζεται
επικείµενος κίνδυνος...για να αποφύγουµε την εκ των υστέρων
ευσπλαχνία, συµπόνια οίκτο και φιλανθρωπία. Πρώτα είναι
ως “κακιά µάγισσα” που ανάγκη να δούµε αλλά και να κατανοήσουµε τί φταίει, αλλά και Αλλαγές στις αγοραστικές προτιµήσεις των Ελλή-
χωρίς να διαλεχθεί, και εφαρµόζοντας τους κανόνες τής φύσης τίς πταίει. Γι’ αυτό είναι πρέπον να αρχίσουµε πρώτα από τις δικές νων για smartphones έφερε η πανδηµία, καθώς
αλλά και δικούς της, απέδειξε τι είναι η αιδώς αλλά και ποιά η πο- µας ευθύνες**, πράγµα που είναι δυσκολώτατον επειδή αντι- σύµφωνα µε πληροφορίες από την αγορά προϊόν-
λιτική σοφία. Αλλιώς ο άνθρωπος εµφανίζεται ως εραστής τού δρούµε στο παρόν µε ασυνείδητες συναισθηµατικές παρορµήσεις των τεχνολογίας το 2020 πωλήθηκαν λιγότερες
άλγους και τελικά του πένθους, αφού ζώντας ουσιαστικά στον µι- τού παρελθόντος. Ουσιαστικά δηλαδή βόλεµα (δηλ. τακτοποίηση αλλά πιο ακριβές συσκευές. Στη µάχη των προϊόν-
κρόκοσµό του αγνοεί το νείκος* που θα προκύψει µε τη στάση προσωπικών συµφερόντων) µε φθόνο και ζήλια, αλλά και προ- των πάντως η αγορά είναι για λίγους, καθώς µόλις
του προς τη φύση. σπάθεια αποφυγής ευθυνών (πρώτιστα των υπευθύνων), που τέσσερις κατασκευαστές (Apple, Huawei, Samsung
Παρόλο που η Τραγωδία “Μήδεια” στην ουσία είναι έργο ερω- προέρχονται από συναισθήµατα κυρίως προσωπικά και οικονο- και Xiaomi) κατέχουν κοντά στο 90% της αγοράς.
τικό, εκφράζει απέραντο θυµό παράλληλα όµως και ψυχραιµία µικού υπολογισµού. Οι πολίτες νοιώθουν εµπαιζόµενοι, και γι’ Ειδικότερα, τα στοιχεία της αγοράς για το 2020 δεί-
µε σκοπό την καταστροφή και ουσιαστικά αποδεικνύεται ένας αυτό τραυµατισµένοι από ατυχείς συγκυρίες και καταστάσεις του
έρως του πένθους!. Ωστόσο η Μήδεια δεν φταίει, αφού δεν έχει χνουν ότι πωλήθηκαν περίπου 1,8 εκατοµµύρια
παρελθόντος, δεν έχουν τη δύναµη, ούτε τη δυνατότητα να σκε-
άλλο τρόπο, ούτε και συναίσθηµα, και υποτάσσει τον Ιάσονα να συσκευές, όταν το 2019 όπου το αντίστοιχο νού-
φτούν και να προβληµατιστούν, αφού αισθάνονται ανεπαρκείς
ζήσει µια µαρτυρική αλλά αληθινή αλήθεια. µερο είχε αγγίξει τα 2 εκατοµµύρια. Την ίδια στιγµή
και µόνιµα θύµατα ενός συστήµατος υπεροπτικού και αδηφάγου.
Οι πράξεις τής Μήδειας δείχνουν περιφρόνηση αλλά και υποτί- όµως, η συνολική αξία των smartphones κινήθηκε
Είναι αναγκαίο πλέον να καταλάβουµε τί µας συµβαίνει, επειδή
µηση προς τον βασιλιά (Κρέοντα) και µε αυτοπεποίθηση αποφα- ακριβώς τα προβλήµατα είναι καθηµερινά και κοινά. Και χωρίς στα επίπεδα των 517 εκατ. ευρώ έναντι 523 εκατ.
σίζει τον τρόπο που θα δράσει. να υποτασσόµαστε στην µαρτυρική αλήθεια µε τεχνάσµατα, να ευρώ το 2019, κάτι το οποίο σύµφωνα µε παράγον-
Πιστεύω πως οι σηµερινοί υπεύθυνοι για την προστασία των πο- µάθουµε πως, τη Μήδεια δεν µπορεί να την υποτιµήσει κανείς, τες της αγοράς οφείλεται στο ότι οι καταναλωτές
λιτών από τη µανία της φύσης, θα γνώριζαν την καταστροφή και αφού αυτή περιφρονεί αλλά και υποτιµάει ακόµα και βασιλιάδες. στράφηκαν σε πιο ακριβές συσκευές.
τα δεινά που θα ακολουθούσαν επειδή υποτίµησαν ή περιφρό- Τα παιδιά της όµως τί φταίνε; Σε όρους τεµαχίων το µερίδιο αγοράς των smart-
νησαν τη “Μήδεια”. Εκτός εάν απλώς αρεσκόµενοι στον µιµητι- * διαµάχη, φιλονικία, τσακωµός αλλά και δικαστικός αγών. phones µε τιµή κάτω των 100 υποχώρησε φέτος
σµό και µόνο, πίστεψαν ότι θα αποφύγουν τον πόνο που αυτή ** επί του προκειµένου µπάζωµα ρεµάτων, χτίσιµο όπου µας αρέ- κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες, στο 8%. Περίπου το
είναι ικανή να προκαλέσει στους ανθρώπους. Για να τα αποφύγεις σει, παραβλέποντας κανονισµούς (αν υπάρχουν) ή υποσκελίζον- 48% των smartphones που πουλήθηκαν πέρσι
όµως αυτά, είναι προφανές και αναγκαίο να νοιώθεις την ευθύνη τας τους από το “πολιτικό µέσον” κπα. στην Ελλάδα, βρισκόντουσαν στην κατηγορία των
– υποχρέωση να ενεργήσεις αναλόγως. Αντιθέτως, η απώθηση 100-200 ευρώ, όταν το ποσοστό αυτής της κατη-
του πόνου µπορεί να µας βοηθήσει µόνο πρόσκαιρα, αφού δυ- knafpl@hotmail.com γορίας το 2019 ξεπερνούσε το 50%. Αντίστοιχα το
µερίδιο των smartphones µε αξία άνω των 600
ευρώ αυξήθηκε κατά περίπου 2 µονάδες ξεπερ-
νώντας το 10%.

Δρομολόγια πλοίων Τα µερίδια των κατασκευαστών


Οι τέσσερις µεγαλύτερες εταιρείες αντιπροσω-
πεύουν το 87% της συνολικής αγοράς σε επίπεδο
τεµαχίων και πλησίασαν στο 94% µε βάση την αξία.
Σε όρους πωληθέντων τεµαχίων η Samsung βρί-
σκεται σταθερά στην πρώτη θέση κατέχοντας ένα
µερίδιο που ξεπέρασε το 33%, δηλαδή σχεδόν το
ένα στα τρία κινητα που πουλήθηκαν πέρσι, ήταν
της κορεάτικης εταιρείας.
Σηµαντική άνοδο κατέγραψε πέρσι η Xiaomi, που
κατάφερε να επικρατήσει στις µπάτζετ επιλογές και
να ανεβάσει το µερίδιο της (πάντα σε σχέση µε τον
αριθµό των κινητών που πουλήθηκαν) στο 28%
από 17% που ήταν το 2019. Το µερίδιο της Huawei
υποχώρησε στο 17% αλλά η εταιρεία κατάφερε να
διατηρήσει την τρίτη θέση. Στη τέταρτη θέση βρί-
σκεται η Apple η οποία αύξησε το µερίδιο της στο
8,5% από 7% πέρσι.
Οι υπόλοιποι κατασκευαστές παραµένουν σε χα-
µηλά µονοψηφια ποσοστα. Η Honor κινήθηκε στα
επίπεδα του 3,5% από περίπου 4% που ήταν το
2019. Αξιοσηµείωτη είναι η πτώση της MLS, που
αντιµετωπίζει προβλήµατα και έχει σταµατήσει συµ-
φωνίες µε πολλές αλυσίδες του λιανεµπορίου, µε
το µερίδιο της να υποχωρεί στο 2% από 7,5% το
2019.
Η εικόνα στην σύγκριση µε βάση τη αξία των πω-
ληθέντων συσκευών, είναι αρκετά διαφορετική. Η
Samsung παραµένει στην πρώτη θέση µένα µερίδιο
κοντά στο 37%, αλλά δεύτερη εδώ βρίσκεται η
Apple µε 26%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Xiaomi
µε µερίδιο που αγγίζει το 19%, και η Huawei µε
12%. Όπως φαίνεται σε όρους αξίας το 94% πήγε
σε αυτές τις τέσσερις εταιρείες µε όλους τους υπό-
λοιπους να µοιράζονται µόλις το 6%.
Σελίδα 16 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Φρούτα και λαχανικά του χειμώνα


για αδυνάτισμα
Το ότι µια ισορροπηµένη διατροφή χρειάζεται σε µεγάλες πο- Αλλαντικά
σότητες φρούτα και λαχανικά, το γνωρίζουµε. Το ότι, επίσης, Τα ζαµπόν, λουκάνικα, µπέικον και κάθε τι νόστιµο αλλά αν-
είναι πολύ ισχυροί µας σύµµαχοι στον αγώνα εναντίον των θυγιεινό πρέπει να κοπούν από την διατροφή σας, δυστυχώς.
περιττών κιλών, το γνωρίζουµε κι αυτό. Και ήρθε η ώρα να Είναι βόµβες λιπαρών που προκαλούν τεράστιες βλάβες στον
δώσουµε λίγα εύσηµα στα φρούτα και λαχανικά της εποχής, οργανισµό. Κόψτε τα επεξεργασµένα κρέατα, και αντικατα-
επειδή αλήθεια, ο χειµώνα είναι γεµάτος µε νόστιµους καρ- στήστε τα µε κοτόπουλο, µαγειρεµένο µε τρόπους που σας
πούς. αρέσουν.
Παντζάρι Οποιαδήποτε σοκολάτα δεν είναι σκούρα
Η κατακόκκινη αυτή ρίζα έχει τόσα πολλά οφέλη για την Μικρές ποσότητες σκούρας σοκολάτας έχει αποδειχθεί πως
υγεία µας. Περιέχει φολικό οξύ, µαγγάνιο, κάλιο και χαλκό, ωφελούν τον οργανισµό µας και µπορούν να ικανοποιήσουν
ενώ είναι πλούσια και σε βιταµίνες και φυτικές ίνες. Επιπλέον, την ανάγκη µας για κάτι γλυκό. Οποιαδήποτε άλλη µορφή
µε µόλις 75 θερµίδες το φλιτζάνι, είναι και ιδιαίτερα ελαφριά, αλλά περιέχει και πολύ µεγάλες ποσότητες φυτικών ινών. σοκολάτας, όµως, όπως γάλακτος ή λευκή - και οποιοδήποτε
παρά την πολύ πλούσια γεύση και την χορταστική υφή. Είναι ιδανική ως βάση σαλάτας ή και ψητή σαν τσιπς. Περιέχει άλλο γλυκό προϊόν τις περιέχει - είναι στην ουσία πολλές
Λαχανάκια Βρυξελλών µόλις 33 θερµίδες ανά κούπα. κενές θερµίδες, χωρίς καν τα µικρά ωφέλη της σκούρας σο-
Γυρνάµε µε περίσσια περηφάνια την πλάτη στον µύθο ότι Αχλάδι κολάτας. Η λευκή σοκολάτα, ιδιαίτερα, είναι στην πραγµατι-
αυτό το µικρούλι λαχανικό δεν έχει ωραία γεύση. Όχι, τα λα- Το φρούτο για το οποίο δεν µιλάει κανείς, αλλά όλοι κατά κότητα φυτικό λίπος και ζάχαρη, τίποτα περισσότερο.
χανάκια Βρυξελλών έχουν υπέροχη γεύση, ειδικά αν τα ψή- βάθος αγαπούν. Το αχλάδι έχει περίπου 100 θερµίδες, 4 ολό- Κόκκινο κρέας
σουµε στον φούρνο µε µπαχαρικά. Και περιέχουν τεράστιες κληρα γραµµάρια φυτικών ινών και πολλές απαραίτητες βι- Δεν λέµε ότι χρειάζεται να το κόψετε εντελώς. Ορισµένες
ποσότητες ινών και απαραίτητων βιταµινών. ταµίνες. Και όταν δεν είναι εντελώς ώριµο, δένει τέλεια και σε άλιπα κοµµάτια, µαγειρεµένα σωστά, µπορείτε να τις απο-
Λάχανο σαλάτες. λαµβάνετε µε µέτρο και έχουν σηµαντικά οφέλη. Το κορε-
Μόλις 22 θερµίδες ανά µερίδα, που σηµαίνει ότι η κλασική 6 τροφές που πρέπει να αποφεύγουν σµένο λίπος, όµως, του κόκκινου κρέατος είναι υπερβολικά
σαλάτα λάχανο-καρότο είναι από τις πιο ελαφριές αλλά και οι άνδρες άνω των 50 πολύ για να το αγνοήσουµε. Ζητήστε από το κρεοπωλείο τα
υγιεινές. Περιέχει πολύ µεγάλες ποσότητες βιταµινών C και Μετά τα 50, οι άνδρες αρχίζουν να αντιµετωπίζουν αυξηµένο πιο άπαχα κοµµάτια, και προσοχή στο πόσο λίπος χρησιµο-
Κ, καθώς και βιταµίνη Α, αν επιλέξουµε κόκκινο λάχανο. κίνδυνο για διάφορες παθήσεις. Από καρδιοπάθεια µέχρι δια- ποιείτε στο µαγείρεµα.
Κουνουπίδι βήτη τύπου 2 και υπέρταση. Ο οργανισµός χρειάζεται περισ- Μπάρες ενέργειας/πρωτεΐνης
Γενικά, ο χειµώνας είναι ο καιρός των σταυρανθών και τα σότερη φροντίδα και ακόµα µεγαλύτερη προσοχή στη Αν γυµνάζεστε ή αν χρειάζεστε απλά ένα γρήγορο και "υγι-
σταυρανθή είναι από τα λαχανικά µε τις µεγαλύτερες συγκεν- διατροφή. Ποιες τροφές µπορούν να σας κάνουν κακό και εινό" σνακ, οι µπάρες πρωτεΐνης... δεν είναι αυτό που χρει-
τρώσεις θρεπτικών συστατικών. Το κουνουπίδι περιέχει όλες θα πρέπει να αποφεύγετε πλέον; άζεστε, έχουν απλώς πολύ καλό µάρκετινγκ. Στην
τις βιταµίνες του λάχανου, καθώς και κάλιο, φώσφορο και Σφολιάτες πραγµατικότητα, είναι ζαχαρωτά µε µερικές πρόσθετες βιτα-
µαγνήσιο. Τρώγεται και ωµό, επίσης. Κρουασάν, τυρόπιτες και όλα τα σχετικά. Μπορεί µερικές µίνες µέσα - περιέχουν υπερβολικά πολλές θερµίδες για να
Μανταρίνια φορές να είναι η πιο εύκολη και γρήγορη λύση για πρωινό, µετράνε πραγµατικά τα οφέλη τους. Καλύτερα να φάτε ένα
Το ταπεινό µανταρινάκι είναι το πιο γλυκό εσπεριδοειδές, έχει αλλά προσφέρουν µονάχα κενές θερµίδες και κακά λιπαρά, γιαούρτι µε ένα φρούτο ή λίγο µέλι. Ή, αν θέλετε όντως κάτι
µόλις 53 θερµίδες και πολλές φυτικές ίνες (πάνω από 1 τα οποία προκαλούν σηµαντική ζηµιά στην καρδιά. Προτι- πολύ γλυκό και είστε διατεθειµένοι να θυσιάσετε τις έξτρα
γραµµάριο το καθένα). µήστε ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη, αλλά και µε καλής θερµίδες, προτιµήστε ένα παστέλι µε αµύγδαλο. Είναι πολύ
Λαχανίδα ποιότητας υδατάνθρακες, όπως κινόα µε ξηρούς καρπούς και λιγότερο επεξεργασµένο, και η πρωτεΐνη του είναι άµεση,
Η πράσινη λαχανίδα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιταµίνες, ένα φρούτο. από τους ξηρούς καρπούς.

Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Ο Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ Λιµενικού Σώµατος ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ των οστών
και Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εθνικό Καποδιστριακό
Γαρρής Σ.Βίκτωρ Εταιρείες ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧIOY Κοζικοπούλου - Δημητράκη Γεωργούλης Ι. Νίκος Πανεπιστήµιο Αθηνών
Ειδικός Αλλεργιολόγος «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» Ι. Κατερίνα Στρατιωτικός Χειρούργος Ερµοφάντους 6, Χίος
Σουρή 1 (πανω από τα Goody's)
Στρατιωτικός Ιατρός Χειρούργος Μαιευτήρας Οδοντίατρος Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Ώρες ιατρείου: Συµβεβληµένη µε ΕΟΠΥΥ
τ. επιµελητής αλλεργιολογικού Γυναικολόγος Τηλ.: 22710 25010, Κιν.: 6947120150
Καθηµερινά πρωϊ: 09.00-13.00 & Ιδιωτικές Ασφ/κες Εταιρείες Κουντουριώτου 17, 4ος όροφος
ιατρείου 401 ΓΣΝΑ Πτυχιούχος Αριστοτελείου E-mail:
Πολυτεχνείου 31 Απόγευµα: 18.00-20.30 Ευαγγελιστρίας 10, Χίος Δέχεται µε ραντεβού
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης dre.m.fragkomichalos@gmail.com
Τηλ.:2271027222, πλην Τετάρτης Τηλέφωνα: Τηλ.: 2271023739, Κιν.: 6945433113
Ειδικευθείσα στο
Φαξ:2271020908 Κλινικής: 22710 44750
Σάββατο µε ραντεβού Πανεπιστηµιακό Γενικό *** ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Κιν.:6932460788 Ιατρείου: 22710 23610 Νοσοκοµείο Πατρών, Ρίου
Τηλ./Φαξ: 2271301041 Δρ. Καραμούζος Ε. Ανδρέας
E-mail:v.garris.allergia@gmail.com 22710 43301 Δέχεται καθηµερινά
Κιν.6974818639 Λογιστηρίου: 22710 22487 Ειδικός Ορθοδοντικός Μαρία Ι. Κουτρουμπέ
E-mail: nipa_75@hotmail.com κατόπιν ραντεβού: DDS, MS Ortho, Dr Dent Παιδίατρος
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ- fax: 22710 23610 694 740 7076
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ Διδάκτωρ Ορθοδοντικής τ. Επιμελήτρια Γ. Ν. Χίου
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ- Συνεργάτης Κλινικής "ΕΛΕΥΘΩ" Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αγ. Ιακώβου 2, (2ος όροφος),
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ Γ. ΒΕΡΙΤΗ 49, ΒΑΡΒΑΣΙ - ΧΙΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ Πολυτεχνείου 31, 3ος όροφος 82100 Χίος
Βουρνούς Μ. Νικόλαος ΤΗΛ. 22710 29777, Δέχεται µε ραντεβού
Δρ. Καρατζάνος Χ. Παναγιώτης Σύµβαση µε ταµείο Στρατού,
Ιατρός Βιοπαθολόγος 22710 29888, 22710 43888 Τηλ.: 2271022222
Φαρμάκης Ευάγγελος Επιστημονικός Υπεύθυνος Λιµενικού Σώµατος και ιδιωτικές
Μικροβιολόγος E-mail: katerinakozikopoulou E-mail:andkar@dent.auth.gr
Ιατρός Δερματολόγος Διδάκτωρ Παθολογίας ασφαλιστικές εταιρείες
Πολυτεχνείου 33 @hotmail.com
Αφροδιοσολόγος Τ. Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. *** Ώρες ιατρείου:
Τηλ.:2271042900,
Πολυτεχνείου 31 (4ος όρ.) Επιστημονικός Συνεργάτης *** Καθηµερινά πρωί 10:00- 13:00
φαξ:2271041888 Mαρκούτσης Σ. Γεώργιος Απόγευµα 17:30-20:30,
E-mail:nvournous@chi.forthnet.gr Τηλ/Φαξ.:2271081808 Μάντικας Χρυσοβαλάντης Dr. Χρυσοβαλάντης Κουμπής
Απόφοιτος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Χειρούργος Μαιευτήρας - Χειρούργος Οδοντίατρος (εκτός Τετάρτης απόγευµα)
Κιν.:6944241909
*** Ιωάν. Χανδρή 1 Στρατιωτικός Ιατρός Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών Δέχεται µε ραντεβού
E-mail:evfarmakis@gmail.com
Κακούλας Α. Ζαχαρίας Χριστός, Βαρβάσι, Διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Μαρτύρων 9, 1ος όροφος τηλ./fax: 22710 41090,
Ιατρός Βιοπαθολόγος 82100 Χίος Αθηνών Τηλ.:2271082175, Κιν.:6985641401 κιν: 6973820320
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ-
Μικροβιολόγος Τηλ: 22710 22555, Γ. Βερίτη 49, Βαρβάσι, E-mail:georgemarkoutsis@gmail.com e-mail: mariakoutroumpe@yahoo.gr
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΙ
Αλ. Παχνού 3, Χίος Kιν: 6938285526, 82100 Χίος
Fax: 22710 22555 Τηλ.: 22710 29777, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ
Τηλ.:22710 83066, Μοσχούρης Μ. Παναγιώτης
Κιν.:6932896999 Email: karatzanos@yahoo.gr Fax: 22710 29700
MD, MSc Κινητό: 6932 756 679, Bασιλάκης Στέλιος Μαθιούδη- Μπιρλή Μαριάννα
E-mail:kakoulaslab@gmail.com *** Ψυχίατρος
Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος Email: info@drkoumpis.com Χειρουργός Ορθοπεδικός
Σγούτα 8, Χίος 82131 Παπαβασιλείου Δ. Ν. Αγίου Ιακώβου 2, Χίος (2ος όροφος) Αγ. Αποστόλων 3
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ- Τηλ.:2271081606, Κιν.6936525000
Δέχεται καθηµερινά µε ραντεβού Kτηνίατρος Π.Θ., D.V.M. NΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Τηλ.: 22710 44387, Κιν.: 6944573074
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΙ
Λεωφόρος Ενώσεως 92, Χίος E-mail: stelvas@yahoo.com ***
Τηλ.: 22711 00707
Περιοχή αεροδροµίου, Καραμούζος Γ. Εμμμανουήλ *** Χαλκούσης Μ. Νίκος
Παντελάρος Ι. Νικόλαος Κιν.: 6947773311 πίσω από το Pet Shop Κιβωτός Ειδικός Νευρολόγος, MD, MSc Ευάγγελος Μ. Φραγκομίχαλος, Ψυχίατρος
Ειδικός Γαστρεντερολόγος- E-mail: µέσα στο Parking Αερ. Ροδοκανάκη 37, Φάρκαινα MD, Ορθοπαιδικός Δέχεται µε ραντεβού
Ηπατολόγος- pan.moschouris@gmail.com Τηλ: 22710 40000, (Άνωθεν Τράπεζας Πειραιώς) Χειρουργός Πολυτεχνείου 33, (3ος όρ.)
Ενδοσκόπος Πεπτικού www.moschouris.gr Κιν: 6981487255, Τηλ.: 22710 44794, 6975991385 Charles University of Prague Τηλ.: 2271028222,
Σύµβαση µε ταµείο Στρατού, E-mail: dpap.vet@gmail.com email: emmanouilkdr@gmail.com MSc Μεταβολικά νοσήµατα Κιν.: 6944643405
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 17

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΕΙΝ Τι θα φάμε Το στέκι του βιβλίου


σήμερα…
ΕΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Μέτρα για την προστασία των θαλασσίων Επιμέλεια Μ.Κ.
ΤΟΥ ΡΕΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ
κητών λαμβάνει το ΥΝΑΝΠ ΚΑΖΟΥΟ ΙΣΙΓΚΟΥΡΟ
Ημ/νία έκδοσης 24 Σεπ 2020
Θεματική Κατηγορία Ανθρώπινες σχέσεις,
Κοινωνικό
Σειρά Ξένη λογοτεχνία
Ηλικία 18+, Σελίδες 264
Μεταφραστής Αργυρώ Μαντόγλου

Χοιρινό γλασαρισµένο και πουρές


ογκρατέν µε κρέµα τυριού
Σειρά µέτρων για την προστασία των απει- Υλικά:
• 3 κοµµάτια (περίπου 1 κιλό) ψαρονέφρι
λούµενων φυσητήρων από συγκρούσεις • 5 κ.σ. ελαιόλαδο
µε διερχόµενα πλοία στην Ελληνική • 1 κλαδάκι δεντρολίβανο
Τάφρο προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας • 10 δαµάσκηνα αποξηραµένα
και Νησιωτικής Πολιτικής µετά από πρω- • 10 βερίκοκα αποξηραµένα
• 1/4 φλ. µπαλσάµικο
τοβουλία του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων • 1½ φλ. µαυροδάφνη
Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επεν- • αλάτι
δύσεων κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, ο • φρεσκοτριµµένο πιπέρι
οποίος σε συνεργασία µε το Ναυτικό Επι- Για τον πουρέ
• 2 κ.σ. βούτυρο
µελητήριο Ελλάδος, έσπευσε να ικανοποι- • 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο
ήσει σχετικά αιτήµατα που υποβλήθηκαν • 5 απαποξηραµένα δαµάσκηνα ψιλοκοµµένα
από την WWF Ελλάς, το Ινστιτούτο Κητο- • 5 αποξηραµένα βερίκοκα ψιλοκοµµένα
λογικών Ερευνών «Πέλαγος» το Διεθνές • 1 κιλό (5-6) πατάτες καθαρισµένες
• 2 κ.σ. αλεύρι
Ταµείο για την Ευηµερία των Ζώων (IFAW). • 350 ml κρέµα γάλακτος light
Μετά από αίτηµα του ΥΝΑΝΠ προς την αρ- • 150 γραµµ. κεφαλοτύρι τριµµένο
µόδια Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολε- • αλάτι
µικού Ναυτικού, εκδόθηκαν αγγελίες, οι • πιπέρι
οποίες ενηµερώνουν τους ναυτιλλοµένους
για την ύπαρξη των θαλάσσιων θηλαστι- ΕΚΤΕΛΕΣΗ
κών στις εν λόγω περιοχές, εφιστώντας Για το χοιρινό µε δαµάσκηνα και βερίκοκα, µουλιάζουµε πρώτα τα αποξηρα-
µένα φρούτα µε τη µαυροδάφνη σε µπολ. Κόβουµε σε χοντρές φέτες (µεντα-
τους παράλληλα την προσοχή για τον εν- γιόν) το ψαρονέφρι. Ζεσταίνουµε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι. Ροδίζουµε το
τοπισµό και την αποφυγή σύγκρουσης µε ψαρονέφρι 2΄ από κάθε πλευρά. Προσθέτουµε το δεντρολίβανο. Σβήνουµε µε Λίγα λόγια για το βιβλίο
τα εν λόγω µεγάλα κητώδη. το µπαλσάµικο. 1948. Η Ιαπωνία προσπαθεί να µαζέψει τα συν-
Πρόθεση του Υπουργείου είναι να συµβά- τρίµµια της ύστερα από τον Δεύτερο Παγκόσµιο
Προσθέτουµε τα αποξηραµένα φρούτα και τη µαυροδάφνη. Σιγοβράζουµε 10΄
λει κατ' αυτόν τον τρόπο στην προστασία έχοντας το τηγάνι σκεπασµένο µε καπάκι. Αλατοπιπερώνουµε και δυναµώ- Πόλεµο, αφήνοντας την ήττα πίσω της και ατε-
και διαφύλαξη της επιβίωσης των φυσητή- νουµε τη φωτιά να γλασάρει (να κάνει χοντρές φουσκάλες), να γίνει σαν σιρόπι νίζοντας το µέλλον. Ο διάσηµος καλλιτέχνης
ρων στην Ελληνική Τάφρο, στοχεύοντας η σάλτσα. Μασούτζι Όνο γεµίζει τις µέρες του φροντίζον-
παράλληλα αφενός στην ανάδειξη και Για τον πουρέ τας τον κήπο του, το σπίτι του, τις δύο ενήλικες
Καθαρίζουµε και κόβουµε τις πατάτες στα τέσσερα και τις βράζουµε να µαλα-
προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδη- κώσουν για περίπου 20΄. Τις στραγγίζουµε και τις πολτοποιούµε. Λιώνουµε 1
κόρες του και τον εγγονό του, ενώ περνάει τα
σης και αφετέρου στην υπογράµµιση ότι η κ.σ. βούτυρο και µαραίνουµε το κρεµµύδι, και τα αποξηραµένα φρούτα για 3΄- απογεύµατά του πίνοντας µε παλιούς συνεργά-
εµπορική ναυτιλία µπορεί να συνεργάζεται 4΄. Τα ρίχνουµε στον πουρέ. Στην ίδια κατσαρόλα λιώνουµε το υπόλοιπο βού- τες σε µισοφωτισµένα µπαρ. Θα έπρεπε να περ-
στενά µε τις περιβαλλοντικές και φιλοζωϊ- τυρο και πασπαλίζουµε µε το αλεύρι. Ανακατεύοντας µε σύρµα, αφήνουµε το νάει όµορφα τα χρόνια του ως συνταξιούχος.
αλεύρι να ψηθεί για 2΄, αποσύρουµε από τη φωτιά και προσθέτουµε λίγο λίγο, Αλλά καθώς οι αναµνήσεις του επιστρέφουν
κές οργανώσεις. πάντα ανακατεύοντας, την κρέµα γάλακτος light.
Το WWF Ελλάς, το Ινστιτούτο Κητολογι- Αφήνουµε την κρέµα στη φωτιά να πυκνώσει ελαφρά (πρέπει να είναι αραιή). συνεχώς στο παρελθόν, σε µια ζωή και σε µια
κών Ερευνών Πέλαγος και το Διεθνές Τα- Προσθέτουµε το µισό τυρί στην κρέµα και όλο µαζί το ρίχνουµε στο πουρέ. καριέρα που επηρεάστηκαν βαθιά από τον ια-
µείο για την Ευηµερία των Ζώων Αλατοπιπερώνουµε, ανακατεύουµε καλά και στρώνουµε τον πουρέ σε βουτυ- πωνικό µιλιταρισµό, µια µαύρη σκιά απειλεί τη
ρωµένο µικρό πυρίµαχο σκεύος. Πασπαλίζουµε το υπόλοιπο τυρί και ψήνουµε γαλήνη του.
χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Υπουρ- στους 200 βαθµούς C για 15΄ να ροδίσει το τυρί.
γείου και του ΝΕΕ. Η έκδοση σύστασης Ένα µυθιστόρηµα για ήρωες και δειλούς, αλλά
ενεργειών για να αποφεύγονται συγκρού- πάνω απ’ όλα για ανθρώπους, από τον βραβευ-
σεις µε θαλάσσια θηλαστικά είναι ένα ση- µένο µε Νοµπέλ Λογοτεχνίας και Booker Κα-
µαντικό βήµα για την αντιµετώπιση αυτής
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ζούο Ισιγκούρο.
της απειλής. ΛΕΩΝΙΔΑ Μ. ΜΠΙΛΙΡΑΚΗ Βιογραφικό συγγραφέα
Όπως υπογράµµισε ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλα-
& ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΣΕΤΤΑΚΗ Ο ΚΑΖΟΥΟ ΙΣΙΓΚΟΥΡΟ
γεννήθηκε στο Ναγκασάκι
κιωτάκης : «Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί Ιατροί Ακτινολόγοι το 1954, αλλά µεγάλωσε
ένα ελπιδοφόρο παράδειγµα καλής συ- ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 1.5Τ στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει

νεργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, του γράψει επτά µυθιστορή-
ναυτιλιακού τοµέα και των περιβαλλοντι- • ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ µατα, τα οποία έχουν µετα-
κών φορέων, η οποία προβλέπεται να συ- • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ φραστεί σε περισσότερες
νεχιστεί και στο µέλλον». • ΕΓΧΡΩΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ TRIPLEX από 50 γλώσσες, και θεω-
Τέλος ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων Λιµε- ρείται ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς
νικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ της εποχής µας. Το 2017 του απονεµήθηκε το
σεων κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Βραβείο Νοµπέλ Λογοτεχνίας. Από τις Εκδόσεις
αναφερόµενος στην πρωτοβουλία του (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ - ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ) ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα µυθιστορήµατά
ΥΝΑΝΠ να υιοθετήσει τις θέσεις των φιλο- του ΤΑ ΑΠΟΜΕΙΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ, που το
• ΒΙΟΨΙΕΣ ΘΥΡΟΕΙΔΗ - ΜΑΣΤΟΥ 1989 τιµήθηκε µε το Bραβείο Booker και µετα-
ζωικών οργανώσεων επεσήµανε τα εξής :
«Η λήψη µέτρων προκειµένου να απο-
(ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ) φέρθηκε στον κινηµατογράφο µε πρωταγωνι-
Μαρτύρων 5, Χίος
φευχθούν οι συγκρούσεις µεταξύ πλοίων Τηλ.: 22710 23055 - στή τον Άντονι Χόπκινς, Ο ΘΑΜΜΕΝΟΣ
22710 25500 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΓΙΓΑΝΤΑΣ, ΜΗ Μ’ ΑΦΗΣΕΙΣ ΠΟΤΕ, ΑΧΝΗ ΘΕΑ
και θαλάσσιων θηλαστικών, είναι καθορι-
Fax: 22710 23533 - ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30-14:00 & 17:30-20:30 (ΕΚΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ) ΤΩΝ ΛΟΦΩΝ και ΟΤΑΝ ΗΜΑΣΤΕ ΟΡΦΑΝΟΙ,
στική για την προστασία των θαλάσσιων 22710 23553 ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00-13:00 ενώ ετοιµάζονται και άλλα. Ζει στο Λονδίνο µε
απειλούµενων ειδών στη χώρα µας». E-mail:
leonbil1972@yahoo.gr τη σύζυγο και την κόρη του.
- settakis@hotmail.com ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Σελίδα 18 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ή ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ


Ευστράτιος Παπάνης, Μόνιµος Επίκουρος Παρουσιάζει εντυπωσιακές εναλλαγές συ-
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου ναισθηµάτων: Από το θυµό και την ακρότητα
Ένας Πρακτικός οδηγός στη συγκατάβαση και στη γλυκύτητα Βίαιη ή
Σηµάδια πως ο/η σύντροφος σας ενδεχοµέ- ανερµήνευτη κυκλοθυµία.
νως να είναι επιρρεπής σε ενέργειες, που µπο- Είναι εξαιρετικά ανασφαλής και απαιτεί
ρούν να χαρακτηριστούν ως κακοποίηση διαρκή και αναµφισβήτητη επιβεβαίωση. Νιώ-
Η δηµιουργία κουλτούρας, κλίµατος, συνθη- θει εύκολα απόρριψη και µένει συχνά µόνος
κών τρόµου. Παρακολουθεί τα κινητά και τον ψηφιακό
Εάν νιώθετε πως φοβάστε να µιλήσετε, να εκ- σας κόσµο, µετατρέπεται σε αθέατο διώκτη, ζη-
φραστείτε, να πάρετε πρωτοβουλία, να είστε ο λεύει µε το παραµικρό και ελέγχει τις εξόδους
εαυτός σας, µην προσπαθήσετε να τον/την αλ- σας και τα οικονοµικά σας.
λάξετε: Οι έρευνες δείχνουν πως χωρίς την πα- Τηρεί απαρέγκλιτες διαδικασίες, ιεροτελε-
ρέµβαση ειδικών η αλλαγή είναι υποκριτική ή αµελητέα. στίες, είναι τελειοθήρας, φαντασιώνεται συχνά και πλάθει σενάρια αδι-
Εάν αποφεύγετε να θίξετε ορισµένα θέµατα, για να µην τον/την εξα- κίας, βίας, επικράτησης, απολαµβάνει στη σκέψη του µη συναινετικές
γριώσετε, εάν αισθάνεστε πως ό,τι και να κάνετε το βρίσκει λάθος, εάν σεξουαλικές συνευρέσεις.
σας έχει κάνει να πιστεύετε πως σας αρµόζει κάθε εξευτελισµός ή τιµω- Αδυνατεί να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα συναισθήµατα των
ρία, να θυµάστε πως την αξία του ο άνθρωπος δεν την αντλεί από την άλλων
άποψη των άλλων, αλλά την φέρει αυτοδικαίως από τη γέννηση του. Είναι υπερφίαλος και υπόσχεται πράγµατα πέρα από τις δυνάµεις
Η σχέση σας είναι ήδη κατεστραµµένη. Για το δικό σας καλό ή και του
των παιδιών σας, αποµακρυνθείτε αµέσως. Καταστρέφει υλικά πράγµατα, όταν εξοργίζεται, ακόµα κι αν είναι
Η κακοποίηση προκαλεί µόνιµα τραύµατα στην αυτοεκτίµηση, εγ- τα αγαπηµένα του
καθιδρύει την ενοχή, την ντροπή, δυσκολεύει την έκφραση συναι- Σας απειλεί πως θα σας αποµακρύνει από τα παιδιά, τους φίλους ή
σθήµατος, οδηγεί στην απόγνωση και την απελπισία. τους αγαπηµένους σας, τους οποίους κατηγορεί ότι επιχειρούν να σας
Μην ανέχεστε εύκολα τα παρακάτω (το καθένα ή τους συνδυα- χωρίσουν ή ότι σχεδιάζουν εναντίον σας
σµούς τους) Σαγηνεύεται από ταινίες βίας, από τη χρήση όπλων, από την επί-
Ο/η σύντροφος σας: δειξη δύναµης σε οµάδες που έχουν µικρότερη ισχύ και σε ζώα
Έχει άκαµπτο ηθικό/αξιολογικό σύστηµα και γίνεται συχνά επικρι- Κάνει κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών
τικός µε τα πάντα. Όλα όσα καταδικάζει µετά βδελυγµίας δεν τα λαµ- Έχει ιστορικό βίας ή προέρχεται από οικογένεια µε ανάλογα περι-
βάνει υπόψη, όταν αναφέρεται στον εαυτό του ή στις οµάδες των στατικά.
αγαπηµένων του. Έχει εµπλακεί σε σχολικό εκφοβισµό ή έχει ενταχθεί σε συµµορίες.
Εκνευρίζεται µε το παραµικρό, ακόµα και µε καταστάσεις, που οι Οι παλµοί της καρδιάς του αυξάνονται, η αναπνοή του γίνεται γρή-
περισσότεροι θα τα αντιµετώπιζαν µε χιούµορ ή νηφαλιότητα γορη και κοφτή, παρουσιάζει τρέµουλο στα άκρα, κοκκινίζει, έχει δη-
Κριτικάρει διαρκώς όσα λέτε ή κάνετε ή αγνοεί τη γνώµη σας λαδή όλες τις ενδείξεις υπερδιέγερσης και θυµού.

ΦAPMAKΕIA
Εξοργίζεται µε αφορµές που δεν δικαιολογούν τόση ένταση και Η κακοποίηση δεν χρειάζεται να περιλαµβάνει όλα τα παραπάνω.
απειλεί µε άγρια αντίµετρα ή σχεδιάζει βιαιοπραγίες. Ταυτόχρονα απο- Αρκεί να υπάρχει η απειλή για αυτά ή να έχει συµβεί έστω και µια
δίδει σε σας τις εκρήξεις του. φορά κατά το παρελθόν ή τώρα.

Μ.Ε.Ο.Θ: "e-Mostra αλλιώς" ΔIHMEPEYEI


Πέμπτη, 25/2
Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
"e-Μostra αλλιώς".. στρες παρελθόντων ετών, αποκριάτικες χορευ- ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
Κόντρα στους καιρούς ..έρχεται να κάνει αυτό τικές παραστάσεις, Βεγγέρες µνήµης, Μόστρα
ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., ΧΙΟΝΗΣ 2
που εδώ και πολλά χρόνια ξέρει πολύ καλά… αναµνήσεις Podcast και DJ e- Mostra party, παι-
Να µοιράζει περηφάνια, ανδρεία, κέφι και γέλιο. χνίδια κ.α θα παρουσιάζονται διαδικτυακά … Παρασκευή, 26/2
Αυτό είναι “e-Mostra αλλιώς”.. στιγµές χαράς ..κάθε µέρα και κάτι διαφορετικό.. Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
αναδιπλωµένες στις σελίδες της ιστορίας.. Ταυτόχρονα στο χωριό των Θυµιανών και στην ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
Από τις 20 Φεβρουαρίου 2021 ξεκίνησε η αντί- πόλη της Χίου εµφανίζονται θεµατικές γωνιές ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., ΧΙΟΝΗΣ 2
στροφη µέτρηση µέχρι την Τυρινή Κυριακή, που περιµένουν να τις ανακαλύψετε. Καθηµε-
Σάββατο, 27/2
µέχρι τις 14 Μαρτίου 2021. Κάθε µέρα και µια ρινό ραντεβού στις 19.30 για να ζήσουµε µαζί
έκπληξη! Μια βουτιά στο παρελθόν, µια επί- την “e-Mostra αλλιώς! Πληροφορίες στην ιστο- Σ.Φ.ΣΟΔΗ-ΤΣΙΛΙΜΗΣ, ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 22
σκεψη στο παρόν και µία δέσµευση ότι η Μό- σελίδα του συλλόγου www.meoth.gr, στη σε- ΤΡΕΜΟΥΛΙΑΡΗΣ Δ., ΡΙΖΑΡΙΟΥ 13
στρα Θυµιανών είναι δυνατή και άφοβη. λίδα F/B ΜΕΟΘ & στο Instagram προφίλ ΧΑΜΕΤΗΣ Λ., ΧΙΟΝΗΣ 2
Εκπαιδευτικά προγράµµατα, live streaming Μό- meoth_chios. Κυριακή, 28/2
ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10

ΑΓΑΠΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ… ΞΥΛΟ!... Δευτέρα, 1/3


ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10

Γράφει ο Pink Panther1 Σ.Φ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)


ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 78
Δεν γεννιέσαι αγρίµι, αγρίµι σε κάνουν οι συν- ή µόνο να παίρνεις, αλλά πρέπει και να δώ- Tρίτη, 2/3
θήκες και προσπάθειες επιβίωσης της αξιοπρέ- σεις για να πάρεις!... ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10
πειάς σου! Αγρίµι σε κάνει ο κάθε κανόνας που Παίρνετε από τη ζωή µόνο αυτά που επεν- Σ.Φ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
σιχαίνεσαι ν’ακολουθήσεις απόψε… Αγρίµι σε δύετε… και θερίζετε µόνο αυτά που σπέρ-
ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 78
κάνει η ανάγκη ν’αντισταθείς σ’οτιδήποτε µεµ- νετε!!! Θερίστε για το δικό σας καλό, για το
πτό και ανούσιο της καθηµερινότητος… Αγρίµι καλό των άλλων, για το καλό όλων! Το κλειδί Tετάρτη, 3/3
σε κάνει η υπέρµετρη προσπάθεια να µην αφα- του θησαυρού, είναι ο ίδιος ο θησαυρός! Το ΚΑΤΣΟΣ Μ., ΚΑΝΑΡΗ 10
νιστείς, αλλά να παραµένεις ΑΝΘΡΩΠΟΣ… κλειδί είναι το µυαλό σας, κρατά τον θη- Σ.Φ.ΜΙΧΑΛΙΟΥ, Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
Αγρίµι σε κάνει η αντίδραση σε κάτι που είναι σαυρό! Έτσι είναι!...
έξω από τους κανόνες της λογικής και της ηθι- Τέλος, σκεφτείτε πως κάθε τέλος είναι µια νέα ΞΥΔΑ Σ., ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 78
κής!... Καλύτερα να γίνεις πάντως αγρίµι παρά αρχή… Και να θυµάστε, πρέπει να ξεκινάτε
θύµα και κορόιδο της κοινωνίας! Γιατί «Αγάπη από εκεί που βρίσκεστε!
είναι ν’αγαπάς και να το λες στ’αλήθεια, παρά Όταν κάποιος (ή κάποια) είναι φυσιολογικός
να λες το "σ’αγαπώ" µονάχα από συνήθεια» άνθρωπος και θέλει να τον αγαπάνε, αλλά ΔIΑNYKTEPEYEI
(η Αγάπη είναι το µόνο σκάφος µε το οποίο είναι και σε µια ηλικία που δεν το θέλει αυτό
µπορούµε να φτάσουµε στο νησί της ευτυχίας!!!). µόνο Πλατωνικά, αλλά έχει και ανάγκες, αυτό θεωρείται παλαβό; Πέμπτη, 25/2 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Ι., ΚΑΝΑΡΗ 5
Ας µου πει κάποιος, που δεν είναι από χωρισµένη οικογένεια, ή Δεν είναι λογικό και ανθρώπινο; Αναρωτιέµαι, όταν είναι να το Παρασκευή, 26/2 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Α., ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42
διαλυµένη τελείως και δεν έχει ορφανέψει από µικρός, αν δεν γνω- τρως το ξύλο ούτως ή άλλως, θα το κάνεις το sex από αντίδραση Σάββατο, 27/2 ΔΑΜΑΛΑ Ε., ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 23
ρίζει υποσυνείδητα την παντοτινή αγάπη µε τα up και τα down της, για να µην πηγαίνει και το ξύλο αδικοχαµένο!...
και τις κακές συνέπειες αυτής, αν κάτι στραβώσει!... Όταν µας λείπει η Αγάπη από τον πόνο και το άγχος την αντικαθι- Κυριακή, 28/2 ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Μ.,ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16
Συνήθως το σύµφωνο συµβίωσης γίνεται ανάµεσα σε ζευγάρια, στούµε πολλές φορές µε ουσίες για να αυτοκαταστραφούµε επί- Δευτέρα, 1/3 ΣΚΡΙΝΗ Μ., ΑΕΡ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ (πρώην Βουπάλου)
που πέραν από την αγάπη υπερισχύει η παρέα και η φιλία, που τηδες (κοινώς, αυτοκτονούµε!...). Τρίτη, 2/3 ΚΟΙΛΙΑΡΗ ΕΡ., ΜΥΛΩΝΑΔΗ 2
είναι πιο δυνατός δεσµός από τον έρωτα! Γιατί ο γάµος σκοτώνει Κλείνω µε κάτι… επίκαιρο (όλοι φοράµε µάσκες λόγω κορω-
τον έρωτα! Στο σύµφωνο συµβίωσης τακτοποιούνται και τα οικο- νοϊού). Τετάρτη, 3/3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Δ., ΒΕΡΙΤΗ & ΚΡΗΝΗ 2 (ΒΑΡΒΑΣΙ)
νοµικά, να µην είναι από κοινού!... Ο πόνος µάσκα έβαλε, και δείχνει πως γελάει…
Την αγάπη πρέπει να την αποδεικνύεις και έµπρακτα, είναι «δούναι Κάνει το δάκρυ του χαρά, µα µέσα του πονάει!!!
και λαβείν», αλλά τουλάχιστον αυτοί που παίρνουν και δίνουν ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΤ. ΔΙΑΜΕΡ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
έχουν φιλότιµο, ενώ για κάποιους που δεν έχουν φιλότιµο είναι Πάντα µε ΑΓΑΠΗ,
ΔIHMEPEYEI - ΔIANYKTEPEYEI
µόνο «παίρνω». Για άλλους είναι «αγαπάω ούτως ή άλλως», αλλά Καλή Χρονιά… Pink Panther!
αυτοί θεωρούνται αγαθιάρηδες και τους κοροϊδεύουν οι υπόλοι- 22/02/2021 - 28/02/2021 Κάβουρα Ειρήνη
ποι, οι «ξύπνιοι», και θα πεθάνουν µόνοι τους στο δρόµο!... 1. Το άρθρο γράφτηκε την εποχή που όλοι και όλες µιλούσαν (και
01/03/2021 - 07/03/2021 Μπουµπάρη Μαριόγκα
Δεν είναι µόνο πνευµατικό αγαθό η αγάπη, ανιδιοτελής και Πλα- έγραφαν) για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και κακοποιήσεις!...
τωνική, όπως την έχουν δε µερικοί κακοµαθηµένοι «Βασιλιάδες», Στοιχεία του γράφοντος διαθέσιµα σε όποιον τα ζητήσει.
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΧΙΩΤΙΚΗ Σελίδα 19

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Eορτολόγιο Τηλέφωνα Επικοινωνίας Υπηρεσιών Τηλέφωνα επικοινωνίας


της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Υπηρεσιών του Δήμου Χίου
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη . . . . . . . .22713-50503,22713-50567
Αγίου Ρηγίνου Ιεροµάρτυρος, Αγίου Ταρασίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50550 Υπηρεσία Τηλέφωνο
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508,
Αγίας Φωτεινής, Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530 Γραφείο Δηµάρχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350803
Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50508, Αντιδήµαρχος Περιβ. & Διοικ. Υπηρεσιών . .2271350851
Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50530
Οσίου Ασκληπιού, Αγίου Νήσιου του Μάρτυρος Αντιδήµαρχος Καθαριότητας . . . . . . . . . . . .2271350820
Τµήµα Δοµών Περιβάλλοντος . . .22713-50508,ΦΑΞ: 22713-50509
Kυριακή, 28 Φεβρουαρίου: Πρόεδρος Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας . . .2271350806
Τµήµα Εργαστηρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22710-44460
Του Ασώτου, Οσίων Κύρας και Μαράννας Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας . . . . . . . .22713-52323, Πρόεδρος Δηµοτικού Συµβουλίου Χίου . . . .2271350807
Δευτέρα, 1 Μαρτίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52306 Πρωτόκολλο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350809
Αγίας Ευδοκίας Οσιοµάρτυρος Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονοµικού . . . . . . . . . .22713-50504, Οικονοµική Επιτροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350883
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552
Tρίτη, 2 Μαρτίου: Τµήµα Προµηθειών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351713
Τµήµα Προσωπικού & Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . .22713-50510,
Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος, Αγίου Τρωαδίου Τµήµα Καθαριότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350850
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-50511, 22713-50515, 22713-50565
Τετάρτη, 3 Μαρτίου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22713-50552 Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων . . . . . . . . . . . . . .2271351726
Αγίου Κλεονίκου, Αγίου Θεοδώρητου Τµήµα Λογιστικής Διαχείρισης . . . . . .22713-50523, 22713-50547 Άδειες Καταστηµάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350842
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551 Τµήµα Διοίκησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350815
Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας . . . . . . .22713-50520, 22713-50562, Τµήµα Μισθοδοσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350816
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50551
Τµήµα Ληξιαρχείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350826
Τµήµα Προµηθειών . . . . . . . . . . . . . . .22713-50519, 22713-50521
Τµήµα Δηµοτολογίου . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350849
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50519
Τµήµα Γραµµατείας . . . . . . . . . . . . . . .22713-50512, 22713-50535 Τµήµα Μηχανοργάνωσης . . . . . . . . . . . . . . .2271350004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-50561 Τµήµα Περιουσίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351735
Τµήµα Πληροφορικής . . . . . . . .22713-50526, ΦΑΞ: 22713-50519 ΚΕΠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350888
Διεύθυνση Αγροτ. Οικονοµίας & Κτηνιατρικής . . . . .22713-53328, Τµήµα Ταµείου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351706
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-53338
Τµήµα Εσόδων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351734
Τµήµα Αλιείας . . . . . . . . . . . . . .22710-44438, ΦΑΞ: 22710-43358
στην εφηµερίδα Τµήµα Λογιστηρίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351721
Τµήµα Κτηνιατρικής . . . . . . . . .22713-53206, ΦΑΞ : 22713-53207
“XIΩTIKH ΔIAΦANEIA” Τεχνική Υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351623
Τµήµα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου . . .22713-53332,
τηλεφωνήστε στα 41224 - 41120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-53337 Πολεοδοµία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351600
Διεύθυνση Ανάπτυξης . . . . . . . .22713-52300, ΦΑΞ: 22713-52306 Δηµοτική Αστυνοµία Χίου . . . . . . . . . . . . . . .2271044415
Τµήµα Γραµµατείας . . . . . . . . . .22713-52305, ΦΑΞ: 22713-52306
Πωλείται Τµήµα Πρασίνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271351920
Τµήµα Διά Βίου Μάθησης . . . . .22713-52309, ΦΑΞ: 22713-52306
νοσοκομειακό Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές . . . . . . . . . . . . . .2271350812
Τµήµα Εµπορίου . . . . . . . . . . . .22713-52312, ΦΑΞ: 22713-52322
κρεβάτι με Τµήµα Επαγγέλµατος . . . . . . . . .22713-52319, ΦΑΞ: 22713-52313 Δηµοτική Ενότητα Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . .2271350847
ειδικό στρώμα ΤµήµαΧορήγησης Αδειών . . . . .22713-52318, ΦΑΞ: 22713-52313 Δηµοτική Ενότητα Αγ.Μηνά . . . . . . . . . . . . .2271351400
σε άριστη Τµήµα Τουρισµού . . . . . . . . . . .22713-50514, ΦΑΞ : 22713-50517 Δηµοτική Ενότητα Ιωνίας . . . . . . . . . . . . . . . .2271351500
κατάσταση. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών . . . . . . . .22713-52400 Δηµοτική Ενότητα Καρδαµύλων . . . . . . . . .2272350021
Τηλ. επικοινωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ΦΑΞ: 22713-52404
Δηµοτική Ενότητα Καµποχώρων . . . . . . . . .2271357930
22710 42631, Τµήµα ΚΤΕΟ . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52903, ΦΑΞ: 22713-52904
Δηµοτική Ενότητα Μαστιχοχωρίων . . . . . . .2271351200
6945581421 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52400
Διεύθυνση Δηµ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας . . .22713-52603, Δηµοτική Ενότητα Οµηρούπολης . . . . . . . . .2271093392
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ : 22713-52615 Δηµοτική Ενότητα Αµανής . . . . . . . . . . . . . .2274021208
Τµήµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης . . . . . . . .22713-52616 έως 618 ΔΗΚΕΧ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271081106
Πωλούνται αγροτεμάχια
Τµήµα Υπηρεσιών & Επαγγελµάτων Υγείας . .22713-52605 έως 608
στην περιοχή της Βολισσού Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου
ΚΑΠΗ Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2271044395
σε τιμή ευκαιρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22713-52609 έως 614
Παιδικός Σταθµός Δ.Ε. Χίου . . . . . . . . . . .2271022200
Τηλ. επικοινωνίας 6947408500 Τµήµα Πολιτικής Προστασίας . . . . . .22713-50536, 22710-44212, Οµήρειο Πνευµατικο Κέντρο . . . . . . . . . .2271044391
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΦΑΞ: 22710-44211 Ενιαία ΔΕΥΑ Nήσου Χίου . . . . . . . . . . . .2271044351-52
Γραφείο ΠΑΜ ΠΣΕΑ . . . . .22713-50533, ΤΗΛ-ΦΑΞ: 22710-44211 Ταµειακή Υπηρεσία ΔΕΥΑΧ . . . . . . . . . . . . . .2271044353

XPHΣIMA THΛEΦΩNA
AΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...............................................................100 BΛΑΒΕΣ ΔEH
AΞ. YΠ.: ....................................................................44428 Xίου: ..............................................................22710.44365
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ..........................................................199 Kαλαμωτής: ..................................................22710.71288
NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ........................................................22710.44306 Oινουσσών: ..................................................22710.55249
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ Kλινική AYΓOYΣTH: .....................................22710.44750 Bολισσού: .....................................................22740.21225
Kλινική APΓYPOYΔH: ..................................22710.29777 Kαρδαμύλων: ..............................................22720.22240
Τηλεφωνήστε στα:
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ: .............................................22710.44434 BΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
22710 41224, 41120
PAΔIO TAΞI: ..................................................22710.41111 Xίου: ..............................................................22710.44353
NEΛ: ..............................................................22710.23971 Aγ. Mηνά: .....................................................22710.31232
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ .............................................22710-81919 Aμανής: .........................................................22740.21289
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.ΚΤΕΟ Χίου ...............22713-52903, ΦΑΧ: 22713-52904 Oμηρούπολης: .............................................22710.93202
OΔIKH BOHΘEIA INTERAMERICAN- ΕΛΠΑ: .................... Iωνίας: ...........................................................22710.61318
Παρακαλούνται οι φίλοι συνδροµη- .......................22710.31104, 22710.33233 & 6942841283 Kαμποχώρων: ..............................................22710.78477
τές αναγνώστες που για οποιονδήποτε KΑΙΡΟΣ: ........................................................................149 Kαρδαμύλων: ..............................................22710.23766
λόγο δεν παραλαµβάνουν τη “Χιώτικη BΛΑΒΕΣ OTE Oινουσσών: ..................................................22710.55326
Διαφάνεια” να επικοινωνούν µε τα γρα- Xίου: .............................................................................121 K.T.E.Λ. XIOY
φεία µας, για να ξαναστέλνεται, στα τη- Bολισσού: .....................................................22740.21199 Aστικές Γραμμές: ..........................................22710.23086
λέφωνα 22710 41224 και 22710 41120. Kαρδαμύλων ................................................22720.22121 Yπεραστικές Γραμμές: .......................................22710.24257
Σελίδα 20 ΧΙΩΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χιώτικη
Διαφάνεια FM
www.diafaneia.eu www.ant1aigaiou.gr

Αυξάνονται τα κρούσματα COVID 19 στη Χίο


Συνέχεια από σελ. 1
Ν. Μηταράκης: Μοριακά Ανακοίνωση του Εργατικού
τεστ σε µαθητές του 7ου Κέντρου για τα κρούσµατα
Δηµοτικού Σχολείου Χίου κορωνοϊού στη Χίο
Μετά από την έντονη ανη- Μετά την διάγνωση του ιού
συχία που προκλήθηκε τόσο COVID-19 σε εργαζόµενους
σε εκπαιδευτικούς, γονείς και που απασχολούνται σε µεγάλη
µαθητές, όσο και στις υγει- αλυσίδα super marker ως Εργα-
ονοµικές αρχές του νησιού, τικό Κέντρο θα θέλαµε να εκ-
µε την είδηση των δύο νέων φράσουµε για άλλη µια φορά
κρουσµάτων στο 7ο Δηµο- την ανησυχία µας για την υγεία
τικό Σχολείο Χίου, το πολι- και την ασφάλεια των εργαζο-
τικό γραφείο του Βουλευτή µένων που απασχολούνται
Χίου και Υπουργού Μετανά- στον ιδιωτικό τοµέα και στις επι-
στευσης και Ασύλου κ. Νότη χειρήσεις του νησιού µας.
Μηταράκη, ανταποκρινό- Ζητάµε να εφαρµοστούν άµεσα όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα που προβλέπονται για την
µενο στο αίτηµα των εκπαι- περίσταση αυτή. Να γίνουν µαζικά τεστ στους εργαζοµένους της επιχείρησης και ότι άλλο κριθεί
δευτικών και των υγειονοµικών αρχών, προέβη στην άµεση εξασφάλιση µεγάλου αριθµού απαραίτητο για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, γενική απολύµανση και ιχνηλάτηση για τυχόν
µοριακών τεστ covid-19, για τους µαθητές της ΣΤ τάξης του 7ου Δηµοτικού Σχολείου Χίου. Συγ- κρούσµατα που µπορεί να υπάρξουν στην τοπική κοινωνία.
κεκριµένα σε συνεργασία µε τον Διευθυντή της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χίου, κ. Αριστείδη Οι αρµόδιοι ελεγκτικοί µηχανισµοί να δράσουν άµεσα ώστε να περιορισθεί η εξάπλωση της
Κελεπερτζή και τη Διοικήτρια του “Σκυλίτσειου” Γενικού Νοσοκοµείου Χίου, κα Ελένη Καντα- πανδηµίας.
ράκη, ξεκίνησε ο έλεγχος µε µοριακά τεστ. Οι µαθητές της ΣΤ τάξης θα πραγµατοποιήσουν τον Τέλος θα θέλαµε να ενηµερώσουµε τους εργαζοµένους ότι δεν κινδυνεύουν να χάσουν το
προληπτικό µοριακό έλεγχο ανά 20 άτοµα, προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση όλων των µισθό τους ή µέρος αυτού διότι σε περιπτώσεις καραντίνας απασχολούµενου η κείµενη νοµοθε-
απαραίτητων υγειονοµικών µέτρων εντός του Νοσοκοµείου Χίου. σία προβλέπει 14ηµέρη άδεια που καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταµεία και τον εργοδότη.

Όχι στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ Βολισσού


Ειρηνική διαμαρτυρία από τους κατοίκους της Αμανής
Συνέχεια από σελ. 1
Νέα διαµαρτυρία από τους κατοίκους της µειώνεται στην ανακοίνωση, «στην υποβάθµιση
Αµανής. Συνεχίζεται να υποβαθµίζεται η Βόρεια της Βόρειας Χίου, στην υποβάθµιση των χωριών
Χίος και τα χωριά της Αµανής. Μια ξεχασµένη µας, στην υποβάθµιση του νησιού µας! Όλοι
περιοχή της Χίου συνεχίζει την κατρακύλα, µαζί ενωµένοι για ένα καλύτερο µέλλον για τα
τώρα µε την νέα απόφαση κλεισίµατος του πα- χωριά µας!».
ραρτήµατος των ΕΛΤΑ στην Βολισσό. Για το Με ανάρτησή του ο καπ. Αλέκος Καραµού-
λόγο αυτό την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου από ζος από τα Καρδάµυλα, µε καταγωγή και από
τις 08:30 έως τις 12:30 πραγµατοποιήθηκε ει- την Πυραµά, συµπαραστέκεται στο δίκαιο του
ρηνική διαµαρτυρία από τους κατοίκους της αιτήµατος της διαµαρτυρίας ως εξής:
Αµανής στην διασταύρωση Αγιο Μαρκελλάκι. «Κάποιοι κλείνουν τα γραφεία των ΕΛΤΑ στην
Στο σηµείο βρέθηκαν κάτοικοι της Αµανής, Βολισσό χωρίς αιδώ και χωρίς να σκεφτούν το
µικροί και µεγάλοι, εκφράζοντας τη δυσαρέ- κακό που κάνουν στην Αµανή. Όλοι όσοι αγα-
σκεια και την ανησυχία τους στην απόφαση πάµε την περιοχή πρέπει να συµπαρασταθούµε
κλεισίµατος του γραφείου ΕΛΤΑ στη Βο- στους φίλους Αµανίτες. Αν κλείσουν τα ΕΛΤΑ η
λισσό. Η συγκεκριµένη απόφαση, όπως ανέφεραν, θα υποβαθµίσει την Αµανή και τα 19 χωριά υποβάθµιση είναι ραγδαία.
της. Βαρέθηκα να ακούω προεκλογικές µπαρούφες για αναβάθµιση της Αµανης κλπ κλπ.
Το Δίκτυο Κοινοτήτων Χίου µε ανακοίνωση του εξέφρασε την αµέριστη συµπαράστασή του στο Φίλοι Βολισσιανοί µην τους αφήσετε να σας κάνουν αυτή την υποβάθµιση.
δίκαιο αίτηµα των Κοινοτήτων της Δ. Ε. Αµανής προς τη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. µε το οποίο ζητούν να Αντιδράστε !!! Τα ίδια πήγαν να κάνουν και στα Καρδάµυλα αλλά µε την καθολική αντίδραση µας
αρθεί η απόφαση για διακοπή λειτουργίας του Ταχυδροµείου της Βολισσού. «Αντιστεκόµαστε», ση- τους σταµατήσαµε. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ».

Λεωφόρος Αιγαίου 78, Χίος

Διαφημιστείτε στο Ρ/Σ “ΑΝΤ1 ΑΙΓΑΙΟΥ”, τη “Χιώτικη Διαφάνεια” και τις ιστοσελίδες www.diafaneia.eu & www.ant1aigaiou.gr

Έχεις φωνή... παντού και πάντα!


Τηλ.: 22710.41224 & 41120 , Fax: 22710.26590 • e-mail: konkyd@otenet.gr