You are on page 1of 24

œÿç ¾ ë N ÿç Q¯ÿÀÿ xÿæLÿ{Àÿ {œÿ{àÿ www.nijuktikhabar.

net Óí`ÿœÿæ
1¯ÿÌöLÿë s260.00
F†ÿ”´æÀÿæ xÿæLÿ{¾æ{S œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ
6þæÓLÿë s.130.00 þSæD$# ¯ ÿæ ÓþÖ S÷ æ ÜÿLÿþæœÿZÿë
3þæÓLÿë s 65.00 f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾ {Óþæ{œÿ
sZÿæ þœÿçAÝöÀÿ/¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu AæLÿæÀÿ{Àÿ Q¯ÿÀÿ LÿæSf Ó¸Lÿö{Àÿ {¾{Lÿò~Óç
¨vÿæB ¨æÀÿç{¯ÿ > {¾æSæ{¾æS {¯ÿ{Áÿ S÷æÜÿLÿ œÿºÀÿ
Manager, Nijukti Khabar, D{àÿÈQ LÿÀÿç¯ÿæ fÀÿëÀÿê A{s >
TS-3/193, Mancheswar I.E.,
-¨÷ÓæÀÿ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ
Bhubaneswar - 10
NIJUKTI KHABAR Postal Regd.No-BN/43/09-11
RNI No. 52621/93
Employment & Education based leading weekly
18É ¯ÿÌö ÓóQ¿æ-38 µÿë ¯ ÿ{œÿÉ´ À ÿ 26 {üÿ¯ÿõ ß æÀÿê-4 þæaÿö 2011 6.00 Tel:0674- 2582532 / 533 / 534 Fax : 2582535
e - m a i l : n i j u k t i k h a b a r @gmail. c o m
VOLL-XVIII ISSUE - 38 BHUBANESWAR 26 February- 4 March 2011 6.00

Samantaray Academy œÿ ç ¾ ë N ÿ ç ¯ÿ ç j 樜ÿ


Join for Best Coaching....
Multiple Learning Solution Provider...
Visit Us : www.samantaray.ac.in
fçàÿâæ ¨÷LÿÅÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ, þßíÀÿµÿq
F†ÿ’ÿ´æÀÿæ þßíÀÿµÿóf fçàÿâæ A;ÿSö†ÿ ÓþÖ Éçäæ fçàÿâæ œÿçþ{;ÿ 2010-
BANK P.O. : CLERK 11 ¯ÿÌöÀÿ Éçäæ ÓÜÿæßLÿ ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ F†ÿ’ÿ´æÀÿæ ÓþÖ {¯ÿLÿæÀÿ ITI, Diploma, Matric, +2 & Graduate
INSURANCE LIC : GIC ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêþæœÿZÿ A¯ÿS†ÿç œÿçþ{;ÿ Ó»æ¯ÿ¿ `ÿßœÿ †ÿæàÿçLÿæ (Draft ¨÷æ$öêþæœÿZÿë f~æB’ÿçAæ¾æDdç Lÿç, HÝçÉæ{Àÿ ¯ÿÜÿëÁÿ ¨Àÿçþæ~{Àÿ {LÿæBàÿæ, àÿëÜÿæ¨$Àÿ
SSC GL : ML Re Join Merit List) / {¯ÿð™ †ÿæàÿçLÿæ (Valid List)/ AS÷æÜÿ¿ †ÿæàÿçLÿæ (Re- Sbÿç†ÿ$#¯ÿæÀÿë A{œÿLÿSëÝçF Sponge Iron, Steel & Power Plant
gu fo Company àÿëÜÿæ, Îçàÿ F¯ÿó †ÿæ¨f ¯ÿç’ÿ뿆ÿ DŒæ’ÿœÿ AæÀÿ» LÿÀÿçd;ÿç æ FÜÿç
lar r ject List) fç à ÿÈ æ ¨Àÿç Ì ’ÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß, ¯ÿæÀÿç ¨ ’ÿæ/fç à ÿâ æ ¨æÁÿZÿ
DEFENCE CDS : NDA VS Lÿó¨æœÿêSëÝçLÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿æ{Àÿ Engineer Operator, Asst. Operator,
MBA MAT : OJEE T Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ¯ÿæÀÿ稒ÿæ/ Óó¨õNÿ D¨fçàÿâæ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß/fçàÿâæ Plant Incharge, Aæ¯ÿÉ¿Lÿ LÿÀÿëd;ÿç æ {Ó$#¨æBô {¯ÿLÿæÀÿ ¨÷æ$öêZÿë †ÿçœÿçþæÓ
Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ¯ÿæÀÿ稒ÿæ/ Óó¨õNÿ Éçäæ fçàÿÈæ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿæ ¨{Àÿ œÿç¾ëNÿç {’ÿ¯ÿæ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ AæÜÿ´æœÿ LÿÀÿæ¾æDdç æ ’ÿÀÿQæÖ
RAILWAY TECH : NON TECH ¨æBô †ÿëÀÿ;ÿ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ vÿçLÿ~æ{Àÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë æ
A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, (¯ÿæÀÿ稒ÿæ, {¯ÿ†ÿœÿsê, ÀÿæBÀÿèÿ¨ëÀÿ, ’ÿÀÿþæ ÜÿæÀÿ-8000Àÿë 15000sZÿæ + ÀÿÜÿç¯ÿæ + EPF+ESI
Surya Vihar, Link Road,Cuttack - 12,
Ph. : 0671-2323545 / 9438563121 / 9439164611 / 9437103545
LÿÀÿqçAæ H D’ÿÁÿæ) fçàÿÈæ Lÿþöœÿç{ßæfœÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ¯ÿæÀÿ稒ÿæ/ {¾æSæ{¾æS- Principal, Institute of Steel and Power Training (ISPT)
{SæÏê DŸßœÿ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ ¨÷LÿæÉ LÿÀÿæ¾æBAdç æ Plot No.-D/6, Infront of Indira Nagar Chhak., Industrial Estate (Ankull)

BƒçAæœÿ {œÿµÿç{Àÿ Lÿ¿æÀÿçßÀÿ SÞ;ÿë


Berhampur-10 Ganjam,E-mail-isptacademy@in.com, Contact No.-
FÜÿæ þš þßíÀÿµÿóf NIC Website (www.mayurbhanj.nic.in) 9778042948, (9am, to 6pm)
F¯ÿó OPEPA Website (www.opepa.in) {Àÿ D¨àÿ² {ÜÿDAdç æ
Óþß AœÿëÓæ{Àÿ BƒçAæœÿ {œÿµÿçÀÿ {H´¯ÿÓæBs
F$#{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ †ÿ$¿ D¨{Àÿ ¾’ÿç {Lÿò~Óç ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêþæœÿZÿÀÿ
Aµÿç{¾æS$æF, {Óþæ{œÿ þëSöæ¯ÿæÝç (¯ÿæÀÿ稒ÿæ) ×ç†ÿ fçàÿÈæ Ó¯ÿöÉçäæ
Ó¯ÿö É ç ä æ Aµÿç ¾ æœÿ, Sf¨†ÿç
www.nausena-bharati.nic.in Lÿë {’ÿQ;ÿë æ AüÿçÓÀÿ ¨æÜÿ¿æ F†ÿÿ’ÿ´æÀÿæ Sf¨†ÿç fçàÿâæ ¨æBô {WæÌç†ÿ Block Resource Teacher
Aµÿç¾æœÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ D¨×ç†ÿ$#¯ÿæ Óó¨õNÿÉçäæ fçàÿâæ™#LÿæÀÿêZÿ
¨’ÿÀÿ ¯ÿçj樜ÿ 2011 þæaÿöþæÓ ¨÷$þ Ó©æÜÿ{Àÿ ¨÷LÿæÉ œÿçLÿs{Àÿ †ÿæ 28.02.2011 Óë•æ ’ÿç¯ÿæ 10W. Óó™¿æ 5W.
¨’ÿ¯ÿê ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêþæœÿZÿ A¯ÿS†ÿç œÿçþ{;ÿ f~æB
¨æB¯ÿ æ œÿæ¯ÿçLÿ ¯ÿæ {ÓàÿÀÿ ¨’ÿÀÿ ¯ÿçj樜ÿ 2011 {þ þæÓ ’ÿç A æ¾æDAdç {¾, µÿç Ÿ äþ ¯ÿç µ ÿæS H´ æ Àÿê Provisional Merit List
þš{Àÿ (dësç’ÿçœÿ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ) àÿçQ#†ÿ Aµÿç{¾æS œÿçþ§ ¨÷’ÿˆÿ Proforma www.gajapati.nic.in F¯ÿó www.opepa.in{Àÿ ¨÷LÿæÉ LÿÀÿæ¾æBAdç æ {¾Dô$#{Àÿ
4$ö Ó©æÜÿ{Àÿ ¨÷ L ÿæÉ ¨æB¯ÿ æ Ó¯ÿç { ÉÌ †ÿ$¿ œÿç þ {;ÿ {Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ÿ æ {Lÿò~Óç Aµÿç{¾æS †ÿæ 28.02.2011 ÀÿçQ ÓþÖ {¾æS¿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêZÿ œÿæþµÿëNÿ LÿÀÿæ¾æBAdç æ ¾’ÿç ¨÷LÿæÉç†ÿ †ÿæàÿçLÿæ{Àÿ
{¾{Lÿò~Óç {œÿµÿç Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿë Lÿçºæ Ministry of Defence ¨{Àÿ ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] æ fçàÿâæ¨æÁÿ †ÿ$æ þëQ¿œÿç¯ÿöæÜÿê A™#LÿæÀÿê, ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêZÿ Óº¤ÿêß {Lÿò~Óç †ÿ$¿{Àÿ †ÿøsç $æF {†ÿ{¯ÿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿê
(Navy), Sena Bhawan, New Delhi-110011, Tel-011-23010097
fçàÿâæ¨ÀÿçÌ’ÿ, þßíÀÿµÿóf, ¯ÿæÀÿ稒ÿæZÿ œÿç{”öÉLÿ÷{þ æ àÿçQ#†ÿ Aµÿç{¾æS AæÓ;ÿæ 27.02.11ÀÿçQ þš{Àÿ xÿæLÿ Lÿçºæ ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ
(Officers) 011-2379306 (Sailors) ÓÜÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿ;ÿë æ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ{Lÿò~Óç Aµÿç{¾æS Website þæšþ{Àÿ Lÿçºæ 27.02.11
Ó´ æ /- fç à ÿÈ æ ¨÷ L ÿÅÿ Óó{¾æfLÿ, Ó¯ÿö É ç ä æAµÿç ¾ æœÿ, þßí À ÿµÿóf, ¯ÿæÀÿç ¨ ’ÿæ
OBJECTION FILLING FORMAT ¨{Àÿ S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ]> æ xÿæLÿ S†ÿ ¯ÿçÁÿº ¨æBô ¯ÿçµÿæSêß Lÿˆÿöõ¨ä ’ÿæßê
ORISSA MODERNIZING GOVERNMENT INITIATIVE (OMGI)
1. Application Code No._________ œÿëÜÿô;ÿç F¯ÿó {Lÿò~Óç ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêZÿë ¯ÿ¿NÿçS†ÿ µÿæ{¯ÿ Óí`ÿœÿæ {’ÿ¯ÿæÀÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ
WALK-IN INTERVIEW ON 09.03.2011 2. Category of post applied________ LÿÀÿæ¾æB¨æÀÿç¯ÿ œÿæÜÿ] æ ÓþÖ {¾æS¿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿê AæÓ;ÿæ †ÿæ 28.02.11ÀÿçQ
Advertisement Reference No. OMGI/SER/IC A/15-2011 3.Name of Education District_________ ’ÿçœÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß Óþß þš{Àÿ D¨×ç†ÿ ÀÿÜÿç œÿçfÀÿ ÓÜÿç ¨÷þæ~ ¨†ÿ÷ œÿçþ§ Ó´æäÀÿLÿæÀÿêZÿ
The Government of Orissa is implementing Orissa Modernizing Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ ¾æó`ÿ LÿÀÿæB¯ÿæ ¯ÿæpœÿêß, ¾æó`ÿ ¨÷Lÿ÷çßæLÿë µÿçˆÿçLÿÀÿç `ÿíÝæ;ÿ ¨÷æ$öê
4.Name of Candidate__________
Government Initiative (OMGl) Programme to make Government
offices smart, effective, modern and citizen-centric so that the 5.Nature of Objection_________ †ÿæàÿçLÿæ ¨÷LÿæÉ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ FÜÿæ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêþæœÿZÿ A¯ÿS†ÿç œÿçþ{;ÿ f~æB ’ÿçAæSàÿæ>
delivery of public services may become more efficient, trans- Date Signature of Candidate fçàÿâæ ¨÷LÿÅÿ Óó{¾æfLÿ, Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ, Sf¨†ÿç
parent and generate higher levels of satisfaction for citizens.
OMGl intends to engage six Software Engineers as mentioned
below for its various projects:
Name of Position : Software Engineer, Consolidated
Choose carrer with care or you may have to restart again
Monthly Fees : Rs. 18,000/-, No. of Position :6, Qualifica-
tions & Experience: B.E. in Computer Science/Electronics/ Shifting careers is not an you could be overconfident agriculture and forestry ï Try options: This is based
IT/MCA/M.Sc. (IT/Computer. Science) from a reputed institution easy task. At the same time, about your abilities and make Spend time organising, in- on job shadowing. Observe
with first class and having 3 years experience in software you cannot live the wrong wrong choices. So, if you vestigating, understanding people in various jobs and talk
development. choice for a long time. To en- see yourself falling in these (cognitive activities)- biolo- to them. Understand what it
The engagement will be purely on a contractual basis for one joy a long-term successful traps frequently, it is better gists and professors ï takes to succeed in those
year subject to periodic review of performance. Interested career, the decisions you take you take expert help like ca- Socialise, manage good in- roles. Get an insight into the
eligible candidates may attend the Walk-in Interview on in the early stages of your reer preference tests or terpersonal relationships- advantages and difficulties of
09.03.2011 at 10:00 AM in OMGl Office, 2nd Floor, Orissa
Computer Application Centre, Plot No.N-1/7D, Acharya Vihar career should be right, espe- counselling. Highlighting the clinical psychology and so- the job. See if you can try
Square, Bhubaneswar-13 with an updated CV alongwith cially in choosing the field, importance of making the right cial work ï Vociferous- man- your hands on their routine
original and a set of duplicate education & experience course and the first job. Mak- choices in the early stage of agers, lawyers and public tasks and evaluate whether
testaments. The registration for Walk-in interview is from ing these choices can be long, career, much research is go- relations executives ï Ex- you are suitable for the job.
09:00 AM to 12 Noon on 09.03.2011. Any candidate reporting complicated and emotionally ing into the area. Several pressive and creative-adver- There are a number of ways
after 12 Noon on 09.03.2011 for the interview shall not be difficult. You have to consider methods have emerged to tisers or musicians to find out which career op-
entertained. OMGl Management reserves the right to reject several parameters like your help an individual determine However, you caní have a tion is the best suitable for
any or all applications without assigning any reason thereof. personality, focus levels, in- the most suitable field for him combination of these traits. If you. But you should be will-

f¯ÿú ÜÿæBàÿæBsúÓ terests, abilities, strengths,


weaknesses, values, beliefs,
preferences, financial con-
straints, cultural background,
and to assess his success
probability in a particular
field. Even educational insti-
tutes and business
your personality is a compli-
cated combination of these
traits, your decision-making
process will consume some
ing to experiment with them.
If you feel that you need help,
talk to your family, teachers,
bosses or approach counsel-
„B{àÿLÿu&÷çÓçsç Óµÿ}Ó LÿþçÉœÿ{Àÿ AæÓçÎæ+ BófçœÿçßÀÿ location, personal commit- organisations are extending more time. You can focus lors professional advise. Or
ments and expectations of support to their subjects by more on other factors like you can even make use of
¨’ÿÓóQ¿æ-310 family and friends. providing counselling ses- your credentials and availa- assessment tests in
Some of these factors do not sions. The following is some bility of resources in this websites. However, to use
„ HÝçÉæ ¨¯ÿâçLÿ Óµÿ}Ó LÿþçÉœÿ{Àÿ œÿç¾ëNÿç- seem to be important, during guidance to help you make case. them you should understand
the decision making process. better choices: Explore interests: Make a their metrics and methods.
¨’ÿÓóQ¿æ-87 But as you begin to pursue Your Personality: Per- list of activities you like the Also make sure they are
the choice, you realise how sonality is the most important most. Then make a list of ca- pupular to avoid rude shocks
„HÝçÉæ fëÝçÓçAæàÿ Óµÿ}Ó, Óçµÿçàÿúffú they affect your success and factor that should be - con- reer options you are consid- in the future. Planning ca-
¨’ÿÓóQ¿æ-66 progress. In such case, you sidered when deciding on ering. Now match your ac- reer early helps your avoids
may have to rework from the career option. According to tivities list with career options mistakes to a large extent. It
„fF+ F+÷æœÿÛ FLÿkæþç{œÿÓœÿ 2011, HÝçÉæ beginning. The constraints a recent research, the fol- list. That is, evaluate how helps you to go in the right
you discover can make you lowing . are some common many activities you like are track to achieve you goals.
„Îæüÿ Óç{àÿOÿœÿ LÿþçÉœÿ, B΂ÿö Àÿçfœÿ feel frustrated and lose con- categories of personality constituents of a specific Also, you will have enough
fidence in your abilities. Even- traits and their correspond- career option. Choose the op- time to reconsider your op-
„ Fàÿú A æBÓç Aüÿú Bƒç A æ-¨’ÿÓóQ¿æ-75
¨’ÿÓóQ¿æ-75 tually you settle for something ing career orientations: tions that involves maximum tions.
less than what you are ca- ï Like physical activity- pre- number of activities you en- NITYA SAI SOUMYA,
F¯ÿó AæÜÿëÀÿç A{œÿLÿ .... pable of achieving. Sometimes fer occupations like farming, joy performing. faqs@cnkonline.com

CMYK
A µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 2
Wâ û Abò õ ùUâ ^ ò õ , bê a ù^gß e LAXMI GROUP OF COMPANIES
Plot No.-D/6, ISPT Industrial Estate, Berhampur, Dt-Ganjam, Pin-760010
QûZâ Q ûZâ â ú @ûagýK
Regd by Govt. of Orissa ùK¦âúd ^ìZ^ ^òdc Ph-0680-2292771, 9778041948, 9438603377 (Approved by the Govt. of Orissa) ùK¦â I eûRý ieKûeu
@^êiûùe Cq ieKûeú ÊúKéZ_ ò ûâ ¯ ùUâ^õò @^êÂû^ùe IWÿg ò ûe
E-mail:laxmigroups@in.com, Web:www.laxmigroup.com ÁûUòÁKò ûfþ, NALCO, PWD, Zjiòfþ I AeòùMi^ aòbûMcû^uùe
URGENT REQUIRED ajê iõLýK @cò^, Revenue Inspector, iùbðde, ùUâie,
_âùZýK Ròfûä e _âû[ðúuê Rò_,þ Kûe, ùcKû^òRc ò þ I Uâû`òKþ ^òdc àÿä½ê Sø¨ Aüÿú Lÿó¨æœÿê {Lÿ¢ÿ÷ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ Ó´æ׿ ÓºÁÿç†ÿ ( Govt.Fund) Wâû`Öicýû^þ, Work Sarkar @ûagýK ùjC[ôaûeê 8ceê B.A.
aòhdùe ùUâ^òõ \ò@û~ûC@Qò ö ùUâ^òõ _ùe _âcûY_Zâ ij ÓþÖ A$öLÿë HÝçÉæ{Àÿ $#¯ÿæ ÓÜÿÀÿ H S÷æþæoÁÿÀÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ ¯ÿ¿NÿçZÿ œÿçLÿs{Àÿ ù~ûMýZû [ôaû _âû[ðúuê 45 \ò^ c¤ùe ùUâ^õò \ò@û~òa ö SC/
fûAùi^è \ò@û~òa ö QûZâûaûie iêaò]û @Qò ö AzêK _âû[ðú ¨ÜÿoæB¯ÿæ ¨æBô Project Coordinator & Development Officer (M/F) STuê iêaò]û \ò@û~òa ö ùUâ^òõ _ùe PûKòeò Keòùa ö AzêK
Principal,Institute of Education & Technology, œÿç¾ëNÿç {’ÿ¯ÿæLÿë `ÿæÜÿëôdç æ ’ÿÀÿþæ ÜÿæÀÿ - 5000Àÿë 8000sZÿæ + QûZâQûZâúcûù^ 20 \ò^ c¤ùe Principal, Regional Institute
Incentive, {¾æS¿†ÿæ- Graduation & above Plot No. 298, Near Side of overbridge, Baramunda,
A/37, Ruchika Market, Baramunda, Near State
Contact No.-9778042948 (9 am to 6pm) Bhubaneswar-751003 uê U.50/-uû c^ò@Wÿeð Ke«ê ö
Bank of India, Bhubaneswar-3 uê iûlûZ Ke«ê ö Sd/-
Mobile- 9238909941, 9238804415, 0674-2354014 Managing Director, Laxmi Group of Companies WûKù~ûùM c¤ ùUâ ^ ò õ ù^A_ûeò ù a
Indo-Tibetan Border Police Force EXAMINATION SCHEDULED 3rd to 7th MARCH 2011 POST GRADU-
(Ministry of Home Affairs) Govt, of India ATE DIPLOMA IN AGRICULTURAL EXTENSION (PGDAEM)
Corrigendum Recruitment for the post of Constable (Cook, Washerman, Barber, The 2nd Semester (Final End Term) Examinations for candidates (Officers of Agriculture and
Water Carrier & Safai Karamchari) With reference to the advertisement for recruitment to Allied Sectors) enrolled for PGDAEM during 2009-10, and supplementary candidates of 2008-09
the above mentioned posts in Indio Tibetan Border Police Force, published in the Nijukti khabar
dated 11-17 Dec 2010 and national Newspapers on 30.11.2010.and 01.12.2010, all concerned batch (Course No. 201 to 205) from 10.00 AM to 12.30 PM) and Supplementary Examination for
are hereby informed that the said recruitment is being deferred due to administrative reasons. 1st Semester (Course 101 to 105) for 2008-09 and 2009-10 Batch (2.30 PM to 5.00 PM),
Fresh information regarding this including the first lap of this recruitment conducted at the conducted by MANAGE Hyderabad will be held from 3rd to 7th March, 2011 in IMAGE, Siripur,
recruitment centre Tezpur, Distt-Sonitpur (Assam) w.e.f. 12.01.2011 to 28.01.2011 shall be Bhubaneswar. The detailed schedule has been communicated to the ATMAs vide letter No.560
issue in due course. DIG (Establishment) dated 10.02,2011. The Admit Cards will be issued to the candidates on 02.03.2011. The candi-
dates should also submit the Assignments and Project Work up to 4.30 PM on 02.03.2011 in the

É÷ê fSŸæ$ ÓóÔÿõ†ÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß, É÷ê¯ÿçÜÿæÀÿ, ¨ëÀÿê Extension Reforms Cell of IMAGE. Candidates are advised to get themselves relieved for appear-
ing for the examination as ìper the above schedule. Controlling Officers are requested to treat
this advertisement as an Official communication and relieve the Officers for the Examinations
F†ÿ’ÿ´æÀÿæ Àÿæf¿Àÿ ÓþÖ ÓóÔÿõ†ÿ þÜÿæ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßÀÿ þëQ¿ †ÿ$æ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæœÿZÿÀÿ A¯ÿS†ÿç œÿçþ{;ÿ f~æB accordingly. Siripur, BBSR-3, IMAGE

’ÿçAæ¾æDAdç {¾ É÷ê fSŸæ$ ÓóÔÿõ†ÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß, É÷ê ¯ÿçÜÿæÀÿ ¨ëÀÿê ’ÿ´æÀÿæ ¨Àÿç`ÿæÁÿç†ÿ 2011 þÓçÜÿæÀÿ ÉæÚê
( New course part-I, II,III H Old course part-I,II) ¨Àÿêäæ AæÓ;ÿæ F¨÷çàÿ þæÓ{Àÿ AæÀÿ» {ÜÿæB
¨¾ö ¿ æßLÿ÷ { þ `ÿæàÿç ¯ ÿ æ F$# œ ÿç þ ç ˆ ÿ Àÿæf¿Àÿ ÓþÖ Ó´ ê Lÿõ † ÿç (Recognition) ¨÷ æ © †ÿ$æ ÓÜÿ¯ÿ¤ÿç † ÿ (
fç à ÿâ æ ¨÷ L ÿÅÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß Ó¯ÿö É ç ä æ Aµÿç ¾ æœÿ {Lÿ¢ÿë l Àÿ
affiliated) ÓóÔÿõ†ÿ þÜÿæ¯ÿç’ÿ¿æÁÿß †ÿ$æ ÓÀÿLÿæÀÿê ÓóÔÿõ†ÿ þÜÿæ¯ÿç’ÿ¿æÁÿßþæœÿZÿÀÿ þëQ¿þæœÿZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDdç {¾
D¨{ÀÿæNÿ ¨ÀÿêäæSëÝçLÿ œÿçþçˆÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ Lÿæ¾ö¿Óí`ÿê Aœÿë¾æßê S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ H
Éç ä æ ÓÜÿæßLÿ œÿç { ßæfœÿ Óº¤ÿêß ¯ÿç j 樜ÿ
¨Àÿêäæ Óó¨Lÿöêß œÿçßþæ¯ÿÁÿê Óó¨õNÿ AœÿëÏæœÿÀÿ þëQ¿þæ{œÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß Lÿæ¾ö¿æÁÿßÀÿë S÷Üÿ~ LÿÀÿç¯ÿæ Óþß{Àÿ œÿçþ§àÿçQ#†ÿ {Lÿ¢ÿëlÀÿ fçàÿâæÀÿ ÓþÖ Éçäæ fçàÿâæ{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿSöÀÿ Éçäæ ÓÜÿæßLÿ ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ fçàÿâæ ¨ÀÿçÌ’ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß
¯ÿç¯ÿÀÿ~êÀÿ †ÿæàÿçLÿæ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ÿ æ (1) AœÿëÏæœÿ Ó´êLÿõ†ÿç Óº¤ÿêß ¯ÿç™#¯ÿ• ÓÀÿLÿæÀÿê Aæ{’ÿÉœÿæþæ (2) AœÿëÏæœÿÀÿ {Lÿ¢ÿëlÀÿ, ¯ÿçj樜ÿ ÓóQ¿æ 49/fç.¨ç./†ÿæ 20.01.2011 ÀÿçQ Aœÿë¾æßê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿ
ÓÜÿ¯ÿ¤ÿç†ÿ Óº¤ÿêß ¯ÿç™#¯ÿ• Aæ{’ÿÉœÿæþæ (3)¨ófçLÿÀÿ~ ÓóLÿ÷æ;ÿêß ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæ †ÿ$¿æ¯ÿÁÿê (4) Aæ¯ÿÉ¿LÿÓóQ¿Lÿ Éçäæ fçàÿâæH´æÀÿê 150% `ÿçvÿæ {þ™æ †ÿæàÿçLÿæ fçàÿâæ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß {Lÿ¢ÿëlÀÿ, fçàÿâæ ¨ÀÿçÌ’ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß
Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷Àÿ †ÿæàÿçLÿæ ¯ÿ¿æZÿ (œÿêÁÿæ`ÿÁÿ S÷æþ¿¯ÿ¿æZÿ, É÷ê ¯ÿçÜÿæÀÿ ÉæQæ, ¨ëÀÿê) `ÿæàÿæ~ ÓÜÿç†ÿ (¨÷{†ÿ¿Lÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨æBô {Lÿ¢ÿëlÀÿ, Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß {Lÿ¢ÿëlÀÿ, ÓþÖ Éçäæfçàÿâæ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿßSëÝçLÿ{Àÿ H
s 5.00 {àÿQæFô) kendujhar.nic.in Website {Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ {ÜÿæBAdç> DNÿ †ÿæàÿçLÿæ D¨{Àÿ {Lÿò~Óç Aµÿç{¾æS
Lÿæ¾ö ¿ Óí ` ÿê $#{àÿ {Óþæ{œÿ †ÿæ 19.02.2011 ÀÿçQ ¨í¯ÿöæÜÿ§ 10WsçLÿæ vÿæÀÿë †ÿæ 28.02.2011ÀÿçQ A¨ÀÿæÜÿ§ 5WsçLÿæ
1.¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿßÀÿë Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ¨æB¯ÿæ †ÿæÀÿçQ :From 22/2/2011 ¨¾ö¿;ÿ (ÓÀÿLÿæÀÿê dësç ’ÿçœÿ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ) fçàÿâæ ¨ÀÿçÌ’ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß {Lÿ¢ÿëlÀÿ{Àÿ œÿçþ§ ¨÷’ÿˆÿ üÿþö{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ÿ
2.¯ÿçœÿæ ¯ÿçÁÿº ÉëÂÿ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ †ÿæÀÿçQ : From 23/2/2011 to 01/03/2011 æ FÜÿç œÿç”}Î †ÿæ 19.02.2011 ÀÿçQ ¨í¯ÿöæÜÿ§ 10WsçLÿævÿæÀÿë †ÿæ 28.02.2011ÀÿçQ A¨ÀÿæÜÿ§ 5WsçLÿæ Óþß
3.¨÷$þ ¯ÿçÁÿº ÉëÂÿ s 30.00 ÓÜÿç†ÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ †ÿæÀÿçQ :From 04/03/2011 to 10/03/2011 ¨{Àÿ {Lÿò~Óç Aµÿç{¾æS S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿœÿæÜÿ] æ
4.’ÿ´ç†ÿêß ¯ÿçÁÿº ÉëÂÿ s 50.00 ÓÜÿç†ÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ †ÿæÀÿçQ : From 11/3/2011 to 17/3/2011
5.{ÉÌ ¯ÿçÁÿº ÉëÂÿ s 20.00 ÓÜÿç†ÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¯ÿæÀÿ †ÿæÀÿçQ : From 18/3/2011 to 22/3/2011 fç à ÿâ æ ¨æÁÿ †ÿ$æ þë Q ¿ Lÿæ¾ö ¿ œÿç ¯ ÿö æ Üÿê A™# L ÿæÀÿê, {Lÿ¢ÿë l Àÿ
¯ÿç.’ÿ÷.: ¨÷{†ÿ¿Lÿ Lÿæ¾ö¿ ’ÿç¯ÿÓþæœÿZÿ{Àÿ ¯ÿçÉ´¯ÿç’ÿ¿æÁÿß Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~ H ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ ¯ÿç.’ÿ÷.:’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿ †ÿæàÿçLÿæ kendujhar.nic.in website {Àÿ D¨àÿ² æ
Ó´æ/- ({’ÿ¯ÿê ¨÷ÓŸ Àÿ$) ¨Àÿêäæ œÿçߦLÿ Éçäæ ÓÜÿæßLÿ œÿç{ßæfœÿ Óº¤ÿêß Aµÿç{¾æS ’ÿÀÿQæÖ üÿþö
DISTRICT PROJECT OFFICE, SSA, SUBARNAPUR 1.Aµÿç{¾æSLÿæÀÿêZÿ ¯ÿˆÿöþæœÿ Óó¨í‚ÿö œÿæþ H vÿçLÿ~æ :
Objections are invited to General Merit List and Draft Merit List published category wise/Educa-
2.Éçäæ fçàÿâæÀÿ œÿæþ:
tion District wise for selection of Sikshya Sahayaks as mentioned below. Last date of receiving 3. {LÿDô ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿç$#{àÿ
objection is 28.02.2011. No objectons shall be received after 28.02.2011. List can be seen in (Lÿ) †ÿæàÿçþ¨÷æ© ¯ÿçjæœÿ S÷æfëFs (Q) A~†ÿæàÿçþ¨÷æ© ¯ÿçjæœÿ S÷æfëFs
Subarnapur District Official Website i.e. www.subarnapur.nic.in and in the notice board of (S)†ÿæàÿçþ¨÷æ© LÿÁÿæ/¯ÿæ~çf¿ S÷æfëFs (W)A~†ÿæàÿçþ¨÷æ© LÿÁÿæ/¯ÿæ~çf¿ S÷æfëFs ({Lÿ¯ÿÁÿ ST/SC/PH))
Collectorate, Zilla Parishad, D.I. of Schools, Sonepur / B.M.Pur and DPC, SSA, Subarnapur.
Candidates having their name in the Draft Merit List are informed to come with their original
(Yÿ) †ÿæàÿçþ¨÷æ© ¾ëNÿ’ÿëB ¯ÿçjæœÿ Óçsç (`ÿ)A~†ÿæàÿçþ¨÷æ© ¾ëNÿ ’ÿëB ¯ÿçjæœÿ
certificates, original mark sheets, two passport photos with one set of attested photo copies of (d)†ÿæàÿçþ¨÷æ© ¾ëNÿ ’ÿëBLÿÁÿæ/¯ÿæ~çf¿ Óçsç (f) A~†ÿæàÿçþ¨÷æ©/¾ëNÿ’ÿëB LÿÁÿæ/¯ÿæ~çf¿ ({Lÿ¯ÿÁÿ ST/SC/PH))
all documents for verification on 01.03.2011 at 10.30 AM in the SSATraining Hall of Subarnapur 4.’ÿÀÿQæÖÀÿ Lÿ÷þçLÿ ÓóQ¿æ: 5.`ÿçvÿæ {þ™æ †ÿæàÿçLÿæÀÿ Lÿ÷þçLÿ ÓóQ¿æ:
District positively failing which their claim of selection may be forfeited. 6.Aµÿç{¾æSÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê:
District Project Coordinator, SSA, Subarnapur
×æœÿ: †ÿæÀÿçQ :02/2011 Aµÿç{¾æSLÿæÀÿêZÿ Ó´æäÀÿ
WALK-IN-INTERVIEW {Lÿ¯ÿÁÿ ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿæ¾ö¿æÁÿß ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿ œÿçþ{;ÿ
¯ÿçÜÿç†ÿ Lÿæ¾ö¿æœÿëÏæœÿÀÿ þ;ÿ¯ÿ¿ ¨’ÿæ™#LÿæÀÿê Ó´æäÀÿ
Applications are invited for temporary positions of SMARTS project expected to continue upto
30.09.2014. The positions are purely temporary. Project Coordinator: No. of posts: (One),
Emoluments: Fixed at Rs. 18500/- per month. Qualification : MBA/ABM or equivalent degree
with knowledge in computer. To work as a liaison with funding agency. He will be stationed at
Keonjhar and must be able to undertake tour to the adopted villages in Keonjhar district and
fçàÿâæ ¨÷LÿÅÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ, ¯ÿÀÿS
¯ÿÀÿSÝÝ
various Departments in College of Agriculture, Bhubaneswar. ¯ÿÀÿSÝ fçàÿâæÀÿ ÓþÖ Éçäæ fçàÿâæ{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿSöÀÿ Éçäæ ÓÜÿæßLÿ ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ fçàÿâæ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ¯ÿÀÿSÝ, ¯ÿçj樜ÿ
B) Research Associate (RA): No. of posts : (Two), Emoluments : Fixed at Rs. 15000/- per ÓóQ¿æ-172 †ÿæ 21.01.2011ÀÿçQ Aœÿë¾æßê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷æ$öê/¨÷æ$#öœÿêþæœÿZÿ Éçäæ fçàÿâæH´æÀÿê 100% `ÿçvÿæ
month. Qualification and requirements : One post for M. Sc (Ag) in Agronomy/ Soil Science {þ™æ †ÿæàÿçLÿæ fçàÿâæ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ¯ÿÀÿSÝ, Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ¯ÿÀÿSÝ ÓþÖ Éçäæfçàÿâæ A™#LÿæÀÿêZÿ
and the other for M. Sc (Ag) in Agril. Economics /Extension Education. RA in the field of Agronomy/ Lÿæ¾ö¿æÁÿßþæœÿZÿ{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ {ÜÿæBAdç æ DNÿ †ÿæàÿçLÿæ D¨{Àÿ LÿæÜÿæÀÿ {Lÿò~Óç Aµÿç{¾æS $#{àÿ {Óþæ{œÿ †ÿæ 19.02.2011
Soil Science will be stationed at RRTTS, Keonjhar, while the RA in Agril. Economics/ Extension ÀÿçQ ¨í¯ÿöæÜÿ§ 10 WsçLÿævÿæÀÿë †ÿæ 28.02.2011ÀÿçQ A¨ÀÿæÜÿ§ 5WsçLÿæ ¨¾ö¿;ÿ (ÓÀÿLÿæÀÿê dësç’ÿçœÿ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ) fçàÿâæ Ó¯ÿöÉçäæ
Education will be at College of Agriculture, Bhubaneswar and will make frequent visit to the field Aµÿç¾æœÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ¯ÿÀÿSÝ{Àÿ œÿçþ§ ¨÷’ÿˆÿ üÿþö{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ÿ æ FÜÿç œÿç”}Î †ÿæÀÿçQ H Óþß ¯ÿ¿†ÿê†ÿ Aœÿ¿ {Lÿò~Óç †ÿæÀÿçQ
for data collection and report preparation. He must have knowledge in computer application. C) H dësç’ÿçœÿ{Àÿ Aµÿç{¾æS S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] æ Ó´æ/- fçàÿâæ¨æÁÿ †ÿ$æ þëQ¿ Lÿæ¾ö¿œÿç¯ÿöæÜÿê A™#LÿæÀÿê, fçàÿâæ¨ÀÿçÌ’ÿ, ¯ÿÀÿSÝ
Field Assistant: No. of posts : (Three), Emoluments : Fixed at Rs.7500/- per month. Quali- ¯ÿç.’ÿ÷.: Éçäæ ÓÜÿæßLÿ œÿç{ßæfœÿ Óº¤ÿêß Aµÿç{¾æS ’ÿÀÿQæÖ üÿþö
fication and requirements : +2 Science/ +2Vocational in Agriculture/ Retired Agricultural 1. Aµÿç{¾æSLÿæÀÿêZÿ ¯ÿˆÿöþæœÿÀÿ Óó¨í‚ÿö œÿæþ H vÿçLÿ~æ:-
Overseer/ Retired VAW. He is required to assist in implementing research plots and will work in 2.Éçäæ fçàÿÈæÀÿ œÿæþ: 3.{LÿDô ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô ’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿç$#{àÿ :
adopted villages in Keonjhar. He must have field experience with general knowledge in agricul- Lÿ) †ÿæàÿçþ¨÷æ© ¯ÿçjæœÿ S÷æfëFs, (Q) A~†ÿæàÿçþ¨÷æ© ¯ÿçjæœÿ S÷æfëFs (S)†ÿæàÿçþ¨÷æ© LÿÁÿæ/¯ÿæ~çf¿ S÷æfëFs
ture and computer use. Interested candidates fulfilling the above criteria are requested to attend (W) A~†ÿæàÿçþ ¨÷æ© LÿÁÿæ/¯ÿæ~çf¿ S÷æfëFs ({Lÿ¯ÿÁÿ ST/SC/PH) (Yÿ) †ÿæàÿçþ¨÷æ© ¾ëNÿ’ÿëB ¯ÿçjæœÿ Óçsç
the walk-in-interview at their own cost on 3rd March, 2011 at 10.00AM with one page bio- (`ÿ) A~†ÿæàÿçþ¨÷æ© ¾ëNÿ’ÿëB¯ÿçjæœÿ (d) †ÿæàÿçþ¨÷æ© ¾ëNÿ ’ÿëB LÿÁÿæ/¯ÿæ~çf¿ Óçsç (f) A~†ÿæàÿçþ¨÷æ© ¾ëNÿ ’ÿëB LÿÁÿæ/¯ÿæ~çf¿
data mentioning name of post, a set of attested copies of the certificates with mark sheets, two ({Lÿ¯ÿÁÿ ST/SC/PH)
recent passport size photographs signed by the candidate and other relevant documents. They 4.’ÿÀÿQæÖÀÿ Lÿ÷þçLÿ ÓóQ¿æ: 5. `ÿçvÿæ {þ™æ †ÿæàÿçLÿæÀÿ Lÿ÷þçLÿ ÓóQ¿æ : 6.Aµÿç{¾æSÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê :
have to produce the original documents for verification during the interview to be held in the ×æœÿ: †ÿæÀÿçQ: Aµÿç{¾æSLÿæÀÿêZÿ Ó´æäÀÿ
ëCommittee room, Directorate of Researchí, OUAT, Bhubaneswar.
(P.K. Roul) {Lÿ¯ÿÁÿ ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿæ¾ö¿æÁÿß ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿ œÿçþ{;ÿ ¯ÿççÜÿç†ÿ Lÿæ¾ö¿æœÿëÏæœÿÀÿ þ;ÿ¯ÿ¿
Host Country Principal Investigator ¨’ÿæ™#LÿæÀÿêZÿ Ó´æäÀ
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 3
œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç œÿç¾ëNÿç `ûdûe Gaõ ùi`þUò A¬ò^d
ò eòõùe ùUâ^õò ù^A
Hindustan Spices, AN ISO 9001-2008 CERTIFIED Lÿ¸æœÿê
þ{oÉ´Àÿ ÓÜÿ†ç ÿ AœÿSë Áë ÿ, ¾æf¨ëÀÿ,{Lÿ¢ÿlë Àÿ,ÀÿæßSÝæ, ¯ÿæ{àÿÉÀ´ ÿ, ¯ÿàÿæèÿêÀÿ, ¯ÿæÀÿ¨
ÉçÅÿæoÁÿ{Àÿ œÿ¾
ç Në ÿç ¨æBô ÓþÖ fçàÿæâ Àÿë 72 f~ ¨÷æ$öê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ >
ç ’ÿæ H LÿÁÿæÜÿæƒç `ûdûecýû^ bûùa ù~ûM \ò@«ê
*Condition apply
\ecû jûe: U 7000+ @^ýû^ý iêa]ò û Job
Post (Age 17-28) EARN QUALIFICATION
Dy. Manager Rs.8300/- +3 above iað^cò Ü gòlûMZ ù~ûMýZû:- cûUâKò þ _ûi Guarantee
100%
Labour Incharge
Product Supervisor
Rs.6750/-
Rs.4650/-
+2 above
10th
gûeúeòK ù~ûMýZû : CyZû-@^êý^ 5’5”
Packing Boy Rs.3200/- 7th iaòùgh aòaeYú _ûAñ ^òcfÜ Lò Zô VòKYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö
QæB¯ÿæ H ÀÿÜÿç¯ÿæ þæS~æ > BbÿëLÿ ¯ÿ¿Nÿçþæ{œÿ AæÓ;ÿæ 7 ’ÿçœÿ þš{Àÿ
ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ Óæäæ†ÿ LÿÀÿ;ÿë > Time: 8 A.M. to 2 P.M. Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering
SRIMATI ENTERPRISES ¨âsú œÿó.4693, {ÓðœÿçLÿ Ôÿëàÿú AN ISO-9001-2008 Certified fire training Institute
¨æQ{Àÿ, þ{oÉ´Àÿ {Àÿàÿú{H´ D¨xÿæLÿWÀÿ Óæþœÿæ SÁÿç, Aæ’ÿçþæ†ÿæ Lÿ{àÿæœÿê, µÿë¯ÿ{œÿÉ´Àÿ Cuttack:- Plot No D-106, Bank colony, Sector-9, CDA, CTC ,
Cont.: 9237559242, 9938978008, Website:www.hindustanspices.com PhoneNo.-0671-3248474, 9338877707, 8018482160

REGIONAL SCIENCE CENTRE Ó´æ׿ Lÿþöê {s÷œÿçó


(National Council of Science Museums) {Lÿ¢ÿ÷ H Àÿæf¿ ÓÀÿLÿæÀÿZÿ ¯ÿçµÿçŸ Ó´æ׿ AœÿëÏæœÿ H ¯ÿçµÿçŸ fçàÿâæÀÿ NGO
Ministry of Culture, Govt, of India
Pandit Jawaharlal Nehru Marg, Chemistry & Mathematics)
þæœÿZÿ{Àÿ $#¯ÿæ xÿæNÿÀÿQæœÿæ, Nursing Home {Àÿ ¯ÿÜÿë ÓóQ¿æ{Àÿ Home
Bhubaneswar - 751 013 preferably Honours in Phys-
Nurse, ¨æ{$æ{àÿæfçÎ H þÜÿçÁÿæ Ó´æ׿Lÿþöê Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {ÜÿD$#¯ÿæÀÿë þæs÷çLÿ
Applications are invited for ics with one year relevant ¯ÿæ †ÿ’ÿë–ÿö {¾æS¿†ÿæ $#¯ÿæ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êZÿë MEDICAL LABORATORY
appointment in the follow- experience. M.Sc. students TECHN, HOME NURSING COURSE {Àÿ {s÷œÿçó ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ {s÷œÿçó
ing post Education Assis- or M.Sc. passed out candi- ¨æÓú ¨{Àÿ Aæ»Àÿ ¨÷Öæ¯ÿç†ÿ ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿçµÿæSþæœÿZÿ{Àÿ `ÿæLÿçÀÿê LÿÀÿç{¯ÿ æ
tant ëAí (Pure Science): 1 dates need not apply. Ap- Üÿ{Îàÿ Óë¯ÿç™æ I SC/ST þæœÿZÿ ¨æBô Óë¯ÿç™æ Adç æ BbÿëLÿ dæ†ÿ÷dæ†ÿ÷êþæ{œÿ
post - Reserved for ST - Pay plications may be sent to the Form ¨æBô Rs. 70/- M.O. LÿÀÿ;ÿë æ
Band - P.B.-1:5,200-20,200/ above address in the for-
- with Grade Pay of, \ mat available at the website
Principal, REGIONAL INSTITUTE
Rs.2,800/- plus usual allow- Plot No.-298, Baramunda, Near Side Over Bridge, Bhubaneswar-3,
www.bitmcal.org along M-9238909941, 9238804415, 9583470207
ances as admissible to with attested copies of all
Central Government* em- certificates and testimoni-
Place your advertisement regarding admission and ployees. Essential Qualifi-
WALK-IN-INTERVIEW
recruitment als right from Matriculation
cation & Experience - B.Sc. Walk in interview will be held in the Vidyalaya premises on
or its equivalent so as to
Contact - 8093545300, 9439339732,0674-2582532 in-í Pure Science (Physics, 15.03.2011 at 9.00 A.M. to prepare a panel of teachers in different
reach this office within 13
subjects to be engaged on purely part-time/period basis against
JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIPS FOR Ph.D. IN LIFE SCIENCES days from the date of publi-
leave vacancies. Post Qualification : TGT (EngÑ Maths, Sans) :
Applications are invited for JUNIOR RESEARCH FELLOWSHIPS in the prescribed cation of this advertise- 2nd Class Bachelor Degree with at least 50% marks in concerned
format obtainable from our website w w w.actrec.gov.in. Last date for receiving ment. Application forms subjects and B.Ed , PRTS : -10+2 with at least 50% marks/B.A
applications: 4th April 2011. may, also be collected from above and CT/JBT/B.Ed.,Computer Instructor: - B.E./B.Tech (Comp.
this office during the nor- Sc)/BCA/MCA/M.Sc (Comp. Sc)/M.Sc. (IT) or B.Sc. (Comp. Sc)/
mal working hours;í For ap- B.A./M.A in any Science subject with PGDCA or P.G. in any sub-
WALK-IN-INTERVIEW pearing in interview single
sleeper class railway fare
jects with PGDCA/íOí level from DOEACC/íA level from DOEACC.,
Spoken Eng. Teacher :-M.A. in English, phonetic in special paper/
On behalf of Governing Body, the Principal-cum-Secretary,Mayurbhanj Ayurveda ë-Mahavidyalaya Baripada (both ways) will be paid as Certificate/Diploma in Spoken English., Coach in Games/Sports:
invite applications from eligible candidates including retired teaching , personnel having less then 65 years of Degree in the concerned discipline from Recognized University
age. by 04.03.2011 for filling up of following vacancies in teaching posts through WALK-IN-INTERVIEW. The per rule on production of
travel proof. Interim; enqui- with experience of state level/national level certificate.
vacancies are detailed below. Nature of Post : Professor(4), Vacancies :Rachana Sarira, Drayaguna, Stree
Roga & Prasutitantra,Shalya Tantra @ One each., Consolidated pay per month: Rs.30,000/- ries will not be entertained. Regional Language (Oriya)- B.A.(Hons) in Oriya with B.Ed.
Reader(12), Samhita.Rachana Sarira, Kriya Sarira, Drabyaguna, Rasasashtra, Roga Nidan Swastharitta,

œÿçAæô ’ÿæDÀÿë fèÿàÿLÿë Àÿäæ LÿÀÿ;ÿë


Kayachikitsa, Shalya Tantra, Shalakya tantra, Kumara Vritta, Stree Roga & Prasutitantra @ One each.,
Rs.25,000/-
Lecturer (12), Samhita, Rachana Sarira, Kriya Sarira, Rasasashtra, Roga Nidan, Swasthavritta, Agadatantra
& Vyabahar Ayurved,Stree Roga & Prasutitantra, Kaumara Vritta.Shalya Tantra, Panchakarma, Kayachikitsa,
@ One each., Rs.20,000/- The candidates.desirous of attending WALK-IN-INTERVIEW on 04.03.2011 at
11AM will have to produce complete bio-datas, original certificates with one set xerox copy in support of
educational qualification.past experience and two passport size photograph before the selection committe for
verification. The candidates on being selected for appointment will be required to join on the same day and
submit affidavit on the next day. No T.A./D.A. will be allowed for appearing in the WALK-IN-INTERVIEW.
Principal-Com-Secretary Governing Body, M.A.M, Baripada
¯ÿàÿæèÿçÀÿ fçàÿâæÀÿ ÓþÖ fœÿÓæ™æÀÿ~Zÿë {þæÀÿ ¯ÿçœÿþ÷
Aœÿë{Àÿæ™, ’ÿßæLÿÀÿç œÿçþ§àÿçQ#†ÿ ¯ÿçÌß D¨{Àÿ šæœÿ
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
ADMISSION ANNOUNCEMENT: 2011-12
Application Forms and Prospectus for admission to the following programmes of study are
{’ÿB fèÿàÿ Ó¸’ÿÀÿ ÓëÀÿäæ LÿÀÿ;ÿë H fèÿàÿ Ó¸’ÿLÿë
being issued by the University from 7th February 2011. Category ëAí {Through En-
trance Examination) - M.Phil/Ph.D., Pre-Ph.D./Ph.D., MPH/Ph.D., M.Tech./Ph.D., M.A., M.Sc,
œÿçAæô ’ÿæDÀÿë Àÿäæ LÿÀÿ;ÿë >
MCA, and B.A. (Hons.) in Foreign Languages. Category ëBí - Direct admission to Ph.D. programme
in all Schools either on the basis of viva-voce or written examination and viva-voce both as may
be decided by the University. Category ìC - M.Phil/Pre-Ph.D/Ph.D. in Science Schools except
1- fèÿàÿ AæþÀÿ fê¯ÿœÿ H fèÿàÿ ¯ÿo#{àÿ Aæ{þ ¯ÿo#¯ÿæ >
Molecular Medicine (only JRF holders) either on the basis of viva-voce or written examination
and viva-voce both as may be decided by the University. Entrance Examination for admission to
2- fèÿàÿLÿë ¾æD$#¯ÿæ LÿævÿLÿsæÁÿçþæœÿZÿë Sd œÿ Lÿæsç¯ÿæ
various programmes of study under CategoryíAíwill be held between 17th and 20th May 2011
in 51 cities in India and also in Kathmandu (Nepal). Sets of Application Form and Prospectus can
be obtained either (i) through post by sending crossed Bank Draft (valid for six months) for
¨æBô LÿëÜÿ;ÿë H Q¯ÿÀÿ ¨æB{àÿ †ÿëÀÿ;ÿ œÿçLÿs×
Rs. 300/-drawn in favour of JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY payable at NEW DELHI
alongwith a self-addressed (unstamped) envelope of the minimum size of 30 cms X 25 cms.
¯ÿœÿLÿþö`ÿæÀÿêZÿë Q¯ÿÀÿ ’ÿçA;ÿë >
clearly indicating the programme of study for which the Application Form is required on the self-
addressed envelope to the Section Officer (Admissions), Room No. 28, Administrative
Block, Jawaharlal Nehru University, New Delhl-110067. Money Orders and Cheques are
3- fèÿàÿ{Àÿ ¯ÿçÝç Lÿçºæ ÓçSæ{Àÿsú ¨çB A¯ÿÉçÎæóÉ ¨Lÿæ;ÿë
not accepted. PLEASE DO NOT SEND REQUESTS FOR APPLICATION FORM THROUGH
PRIVATE COURIER SERVICES; or (ii) in person from the Counter in the Administrative Block of
œÿæÜÿ] H fèÿàÿLÿë œÿçAæô ’ÿæDÀÿë Àÿäæ LÿÀÿ;ÿë >
the University on cash payment of Rs. 200/- per set from 10.00 a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00
p.m. to 4.00 p.m. on all working days (Monday to Friday). BPL card holders will be issued a
set of application form & prospectus free of cost on submissiion of a copy of the BPL card
4- fèÿàÿ{Àÿ œÿçAæô àÿæSç{àÿ ¯ÿçµÿæSêß ¯ÿœÿLÿþö`ÿæÀÿêZÿë
issued by the competent authority showing their name in the card.
3. LAST DATE FOR ISSUE OF APPLICATION FORMS
œÿçAæô àÿçµÿæB¯ÿæ{Àÿ ÓæÜÿ澿 LÿÀÿ;ÿë >
(I) BYPOST
(II) AT CASH COUNTER
LAST DATE FOR RECEIPT OF COMPLETED APPLICATION FORMS : MARCH 21,2011
: MARCH 10,2011
: MARCH 21,2011 5-Bsæ µÿæsç{Àÿ Lÿævÿ ¨Àÿç¯ÿ{ˆÿö Q~çf {LÿæBàÿæ
Any dispute with regard to any matter relating to admission shall be subject to the
jurisdiction of Delhi Courts only.
¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿ LÿÀÿ;ÿë >
For details refer to Admission Announcement in Employment News of February 5-
11, 2011, visit us at our website: http://www.jnu.ac.in for detailed information Qƒêß ¯ÿœÿæ™#LÿæÀÿê, ¯ÿàÿæèÿçÀÿ ¯ÿœÿQƒ
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 4

ELECTRICITY SERVICE COMMISSION


U.P. Power Corporation Ltd. Lucknow
Advt.No. 1/VSA/2011

I hereby declare that I have carefully read the conditions of eligibility mentioned in the advertise-
keept it in an approximately 6.5 x 9 inch size envelope. The envelope should be superscribed
ment. The conditions are acceptable to me and I fulfill these conditions. The details
with APPLICATION FOR THE POST OF ASSISTANT ENGINEER. Now send this envelope to Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 5
ELECTRICITY SERVICE...(CONTINUATION PAGE-4)
mentioned in the application are true and I shall furnish the necessary certificates in proof of the
Wanted Activities Teacher Associate General Manager
above at the time of interview. If any information /details found to be incorrect/false at any stage of the PET, Music, Dance, Drawing & Painting, Coordinators for / Manager - Legal Services
selection or if any fact is found to have been concealed by me are detected even after appointment , preprimary and Primary section, Warden for Boys & Girls
Key Responsibilities; -The incumbent shall
my services may be terminated. Hostel, office Superintendent, Office Assistant with short
be responsible for litigation management,
Date_________ Place___________ Signature hand & Hindi & English Comp. knowledge, Lab Asst. Part
compliance with various, rules and regula-
Time Coaches for football, Hockey, Badminton, Cricket,
tions applicable to the company, transaction
Computer, Professional with good knowledge in network-
structuring, drafting, reviewing, finalizing con-
ing & Hardware. PRTs.:-In all subjects with good communi-
tracts along with handling legal issues per-
cation skills in English TGTs-English, Comp. Science So-
taining to all transactions, preparation of le-
cial Science graduate in Geography. PGTs: English, Maths,
gal briefs, petitions, interaction with external
Physics, Chemistry, Biology, Economics, Accounting and
counsels and briefing, identification of risk and
Business studies. Qualification & Experience as per CBSE establish a risk management mechanism in
norms, 6th pay commission as applicable on payment alignment to the strategic plan of the organi-
available the lodging and Boarding facility. Candidates zation. The person should possess exceptional
send their CV with details of experience, photocopies of analytical skills with strategic business orien-
certificates, recent Passport size photograph, last salary tation and expertise in areas of arbitration
slip within March 5, 2011 to Chairman DPMs, Punj, Esser and laws related to resources. The candidate
House, 17-18, Neheru Place, N.Delhi-19, E-mail: dpms@ should be a Law Graduate (LLM preferred)
phujessen.com. Wanted legal professionals at Korba in with 8-12 years of experience in large corpo-
Chhatishgarh, Jharsuguda & Lanjigarh in Orissa. Inter- rate or reputed law firm. Interested candidates
ested candidates send their updated profile within 5 days may please respond with their updated pro-
to legal@ vedanta.co.in or apply online on www. file within 5 days to legal@vedanta.co.in or
vedantaaluminium.com. Post- Associate General Manager/ apply online by visitingour web site www.
Manager Legal Services. vedanta aluminium.com.

¯ÿç’ÿ뿆ÿ {Ó¯ÿæ Aæ{ßæS DˆÿÀ ¨÷{’ÿÉ


¨æH´æÀÿ Lÿ{¨öæ{ÀÿÓœÿ àÿç…, àÿ{ä§ò
Advt.No. 3/VSA/2011
¨’ÿ{LÿæÝ : 31, {þæs Éíœÿ¿¨’ÿ ÓóQ¿æ-2974, FÓúÓç : 353, FÓúsç :128, H¯ÿçÓç : 715, Óæ™æÀÿ~
: 1778, ’ÿÀÿþæ : 5200 Àÿë 20,000 + {S÷xÿ {¨ 2600sZæ þæÓçLÿ
¨’ÿœÿæþ-{sLÿ§çÓçAæœÿ {S÷xÿ-2 ({s÷œÿç) B{àÿLÿu&÷çLÿæàÿ µÿæÀÿ†ÿêß œÿæSÀÿçLÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ
ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ- S~ç†ÿ ¯ÿçÌß ÓÜÿ þæs÷çLÿ ¨æÉú LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓÜÿ B{àÿLÿuç&÷ÓçAæœÿ {s÷xÿ{Àÿ 2¯ÿÌ}Aæ {LÿæÓöÀÿ
Óæs}üÿç{Lÿs ÜÿæÓàÿ, F†ÿ’ÿú¯ÿ¿†ÿê†ÿ DOEACC ’ÿ´æÀÿæ Lÿ¸&ë¿sÀÿ Lÿœÿ{Ó¨u (CCC) D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç†ÿ þíÁÿ{LÿæÓö
(80 W+æ) Àÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ Óþß{Àÿ {’ÿ¯ÿæLÿë ¨Ýç¯ÿ æ ¯ÿßÓ: 1.1.2011 Óë•æ ¨÷æ$öêZÿ ¯ÿßÓ
18¯ÿÌöÀÿë A™#Lÿæ F¯ÿó 35 ¯ÿÌöÀÿë Lÿþ {ÜÿæB$#¯ÿ> ÓÀÿLÿæÀÿê œÿçßþæœÿëÓæ{Àÿ ¯ÿßÓ Óêþæ{Àÿ {LÿæÜÿÁÿ æ ¨÷æ$öê fæ†ÿç
Óæs}üÿç{Lÿs ’ÿÀÿQæÖ ÓÜÿ ¨vÿæB{¯ÿ æ
Aæ{¨÷+çÓúÉç¨ú: ¨÷æ$öê 1961 þÓçÜæ œÿçßþ AœÿëÓæ{Àÿ Aæ{¨÷+çÓÉç¨ú {s÷œÿçó {œÿB$#{¯ÿ æ
’ÿÀÿQæÖ üÿçÓú: Óæ™æÀÿ~ F¯ÿó H¯ÿçÓç ¨÷æ$öê 700sZÿæ F¯ÿó FÓúÓç/FÓúsç ¨÷æ$öê ({üÿÀÿÖ {¾æS¿ œÿë{Üÿô)
400 sZÿæÀÿ ¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu Secretary Electricity Service Commission, Lucknow Zÿ Ó¨ä{Àÿ {¾{Lÿò~Óç
µÿæÀÿ†ÿêß {Îs ¯ÿ¿æZÿÀÿë LÿÀÿç{¯ÿ æ ¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu ¨d¨æQ{Àÿ ¨÷æ$öêZÿ œÿæþ, ¨’ÿ{LÿæÝú F¯ÿó Lÿ{+÷æà œÿºÀÿ (AœÿúàÿæBœÿú{Àÿ
Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿë$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô) {àÿQæÀÿÜÿç¯ÿ æ AœÿúàÿæBœÿú{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀë œÿ$#¯ÿæ ¨÷æ$öê ¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿu ¨d{Àÿ
Lÿ{+÷æàÿ œÿó ×æœÿ{Àÿ ¨ç†ÿæZÿ œÿæþ œÿçÊÿß {àÿQ#{¯ÿ æ ¯ÿ¿æZÿ xÿ÷æüÿuLÿë Îçàÿ {¨œÿú ’ÿ´æÀÿæ Lÿ~æLÿÀÿç s¿æS ’ÿ´æÀÿæ
àÿSæB{¯ÿ æ Îæ¨àÿÀÿ ¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿ LÿÀÿç{¯ÿ œÿæÜÿ] æ `ÿÀÿç†ÿ÷: ¨÷æ$öê ¨Þë$#¯ÿæ Óó×æÀÿ þëQ¿ Lÿçºæ ’ÿëBf~ Ó¼æœÿç†ÿ ¯ÿ¿Nÿç
¾çFLÿç ¨÷æ$öêZÿ Óº¤ÿêß {ÜÿæBœÿ$#{¯ÿ {ÓþæœÿZÿvÿæÀÿë Lÿ¿æ{ÀÿLÿuÀÿ Óæs}üÿç{Lÿs ÓóS÷Üÿ LÿÀÿç Óæäæ†ÿLÿæÀÿ Óþß{Àÿ
{¨ðvÿ LÿÀÿç{¯ÿ æ ¯ÿç¯ÿæÜÿç†ÿ ¨÷æ$öêZÿÀÿ FLÿæ™#Lÿ ¨œÿ#ê œÿ$#{¯ÿ æ `ÿßœÿ ¨÷Lÿ÷çßæ: àÿçQ#†ÿ F¯ÿó Óæäæ†ÿLÿæÀÿ ¨ÀÿêäæLÿë
µÿçˆÿçLÿÀÿç ¨÷æ$öê `ÿßœÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ àÿçQ#†ÿ ¨Àÿêäæ AæS÷æ, AæÜÿâæ¯ÿæ’ÿ, àÿ{ä§ò, þçÀÿó{Àÿ {Üÿ¯ÿ æ ÓþÖ ¨÷ɧ Óóäç©
DˆÿÀÿþíÁÿLÿ ÀÿÜÿç¯ÿ æ Technical Subject : 150 mark, General knowledge : 20 mark,
Reasoning : 20 General Hindi:10 Óæäæ†ÿLÿæÀÿ ¨Àÿêäæ àÿ{ä§ò{Àÿ {Üÿ¯ÿ æ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ ¨Àÿêäæ
¨æBô ¯ÿdæ¾æB$#¯ÿæ ¨÷æ$öêZÿë `ÿçvÿç ’ÿ´æÀÿæ f~æB ’ÿçAæ¾ç¯ÿ æ
ZILLA SWASTHYA SAMITI, SAMBALPUR Aæ{¯ÿ’ÿœÿ Lÿç¨Àÿç LÿÀÿç{¯ÿ : Lÿ¸ë¿sÀÿ jæœÿ$#¯ÿæ F¯ÿó œÿçfÀÿ B-{þàÿ AæBxÿç ÀÿQ#$#¯ÿæ ¨÷æ$öê AœÿúàÿæBœÿú{Àÿ
Walk-in-lnterview for the Post of Block Accountant-cum-Data Assistant. Addi- Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ AœÿúàÿæBœÿú{Àÿ xÿçþæƒxÿ÷æüÿuÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨í~ F¯ÿó ¨÷æ$öêZÿjÀÿ B-{þàÿ AæBxÿç Aœÿë¿œÿ
tional ANM (Female) & Staff Nurse 1¯ÿÌöÀÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ
VValk-in-Interview for filling up of the following posts will be held on as per the following The online registration site would remain open from 24.02.2011 to 23.03.2011. The
schedule which is purely on contractual basis for a period of 11 months or completion of following procedure should be adopted: - STEP-1: Login to www.epostbag.com/esc1012
the project whichever is earlier in Sambalpur District . STEP-2: Read the advertisement content carefully. STEP-3: Click on ìApply Online.î STEP-4: Fill
Name of the Post : Block Accountant Cum-Data Assistant, Eligibility :Commerce up the online application form with your details. STEP-5: Click ìSUBMITî take a print of the
Graduate with Minimum 50% marks, having basic knowledge of computing & should be Application form after it is displayed. Note: - Please do not try to save the online form as well as
less than 35 yrs of age as on 01.02 2011 Nativity/ Residential certificate to be produced the application on computer as you can reprint the filled application form till the offer is open.
(issued within Six month of the date of advertisement), Date & Time of interview: 01.03.2011 STEP-6: Paste a recent passport size photograph on this downloaded application form, attach
10.00 AM, Consolidated Pay (Gross), No of Vacancies- 3 one additional such photograph, the Demand Draft bearing your name, post code and control
Additional ANM (Female), The candidate must have passed the H S C. Examination and number on its backside.and self attested copies of caste Certificate domicile certificate (only for
must have undergone 1 & 1/2 year training for Multipurpose health workers (Female) at the original inhabitant SC/ST and OBC candidates of Uttar Pradesh), Date of Birth/High School
approved Government training centers. Other DMET approved institution. (For further de- certificate, ITI Certificate/Mark sheet, Ex-Serviceman certificate, certificate of dependent of
tails regarding DMET approved Nursing Institution log on to www indiannursingcouncil co freedom fighter (whichever is applicable), and keep it in an approximately 6.5x9 inch size
in), 01.03.2011 12.00 PM, Rs.5400/-p.m. Staff Nurse, Must have passed in General envelope superscribed with ìAPPLICATION, FOR THE POST OF TG-2î. Now send .this envelope
Nursing & Midwifery from any three Govt. Nursing schools of the 3 Medical Colleges/ to Secretary, Electricity Service Commission, UPPCL, B-17, J-Road, Sector-C,
School of Nursing MCL Talcher/ IGH Rourkela & Must have registered 1 in the Orissa Mahanagar Extension, Lucknow-226006 only by Registered Post with acknowledgement
Nursing Council and other DMET approved institution (For further details regarding DMET due card. Please do not forget to mention your name, post code and control no. on the reverse
approved Nursing Institution log on to www.indiannursingcouncil.co,in). 01.03.2011 3.00PM, of the demand draft. STEP-7: In due course of time the Admit Card will be sent through Regis-
Rs.6510/-p.m-2 tered/Speed post at the postal address given by the candidate. However, in case of non receipt
Interested candidates fulfilling the eligibility criteria mentioned above are required to attened of Admit Card by post, the candidates will be intimated by e-mail/press release when the admit
the walk-in-interview in the office chamber of the undersigned & candidates are required card can also be downloaded by the candidate. On receipt of this information, the candidates
to register their names before one hour of scheduled time, failing which their candidature will have to once again login to www.epostbag.com/esc1012 and go to the 'ADMIT CARD', click
will not be entertained. The candidates are required to bring the fill In application form along the same and follow instructions given in the E-mail/message box. STEP-8: Paste a recent
With all their original certificates in support of their qualification: age. attested photograph passport size photograph similar to the photograph pasted earlier on the application form on this
& photocopies of ail educational qualification The application form is available at District downloaded admit card and carry, this admit card to the examination centre mentioned therein
website www.sambalpur.nic.in and http://sites,google.com/site/pmusbp. The under- on the date and time indicated in the admit card. For reprinting of application form: Logon to
signed reserves the right to cancel any or at the proposals without assigning any reason www.epostbag.com/esc1012 and click on "reprint of application form," Fill in Date of Birth E-mail
thereof ID or Control NoÑthen click on "Continue" to view and then reprint the Application form.
Chief District Medical Officer, Sambalpur Continued page-24
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 6
HQ Eastern Air Command IAF Direct Recruit- SENIOR SECONDARY MES CENTRAL SCHOOL
P.O Punnathala, Puthanathani, Malappuram Dt. Pin-676 552. Aff.No: 930369, Phone: 0494-2612050, 51,
ment of GP ëC Civilian Posts In Indian Air Force Email: jobmesptni@gmail.com

1. Applications are invited from eligible Indian citizens for recruitment against the. GP ëC posts WANTED
(LDCs & Cooks in the Pay scale of Rs. 5200-20200 and Grade Pay of Rs. 1900 pm) released at Applications are invited from the trained teachers for the following:- Vice Principal, Head Master, PGT in
English, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Maths, Commerce, S.S, Hindi, Arabic, PET, Art
Air Landing Grounds (ALGs) under following AF Stns/Units in EAC. These ALGs are located in
and librarian. Also Accountant, Data entry Operator, Counsellor, Lab Assistant, Technical Supervisor
various locations in Arunachal Pradesh. (Diploma/ITI in Electronics or Electrical with Computer Hardware), Store Keeper, Receptionist. Candidates
having a progressive outlook and self esteen, fluency in English good in co-curricular activities may apply
immediately. Attractive Salary excellent working environment.

2 .Eligibility conditions
Age Limit: (i) For LDC 18-27 years
(ii) For Cook 18-25 years
Upper age limit relaxation applicable:-
(i) For SC, ST, OBC candidates 05 yrs for SC/ST and 03 yrs for OBC (ii) For Ex-serviceman (Ex-
SM) Service rendered in Army, Navy and Air Force plus 3 (three) years.
(ii)-The crucial date for determining age limit, is the last date of receipt of application Educational
Qualifications (a) For LDC. Essential - 12th pass or equivalent qualification from a recognised
Board or University, (ii) A typing speed of 35 w.p.m in English or 30 wpm in Hindi on Computer
(Time allowed-10 min). 35 wpm & 30 wpm correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average
of 5 key depressions for each word) b) For Cook
Essential- (i) Matriculation or equivalent from a recognised Board (ii) 6. months experience in the
trade. Benefit for Women employee Women employees fulfilling the requirement for applying
the above posts are allowed to avail the benefits available to women employees as mentioned in
the Min of Pers, DOP&T OM No,13018/4/2009-Estt (L) dated 08 Jul 09. Benefit available to women
employees may be perused in the Website of the Ministry / Deptt of Pers & Trg website namely
persmin.nic.in
3. Application as per format given under (typed in English) affixed with recent passport size
photograph duly attested by a Gazetted Officer along with the photocopy of the following
supporting documents also duly attested, may be sent to Officer in Charge, Civil Admin Section of
the concerned Air Force Station
(i) Proof of date of birth. (ii) Educational qualification certificate (iii) Any other documents as
required. (iv) Self-addressed envelope with Stamp(s) of Rs 5/-, pasted be also submitted. Ad-
dress should be typed or neatly handwritten in English.
4. Application must be submitted within 15 days from the date of publication of the advertise-
ment. Application received thereafter will not be entertained.
5. No TA/DA will be paid to the candidate to attend the written test and / or interview.
6. Selected candidates are to produce medical fitness certificate signed by Govt Medical Officer/
Civil Surgeon on selection.
7. Candidates selected against the notified vacancies will have to serve in the loca-
tions where the ALGs are located.
8. The Commanding Officer/Station Commander of the concerned Air Force Station mentioned-
above have the right to reject any application without assigning any reason. Similarly HQ EAC has
right to change number of vacancies and reservation status of the post in any AF Stations at any
time before the selection is made. (PS Lyngdoh) CGO (A) OIC PC
To,
The Officer l/C Civil Admin
Air Force__________
Application for Recruitment to the Post Of__________________
1. Name of applicant
Paste a recent
2. Fatherís/husbandís name
photograph duly
3. Nationality attested by a
4. Date of birth Gazetted Officer
5. Age: Year.............Months............. Days.............
6. Address for correspondence
7. Educational qualification Exam Passed Year Board/School
8. Experience if any
9.I, hereby declare that the above information is correct to the best of my knowledge and belief
that nothing has been concealed or distorted. If anytime, I am found to have concealed / distorted*
any material information, my appointment shall be liable for summarily terminate.
Signature of Candidate

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, BRIEF NOTICE


Admission Certificates to the admitted candidates have been issued by UPSC foríthe following
two Recruitment Tests to be held on 06.03.2011:
(i) 81 posts of Drugs Inspector in the
Central Drugs Standards Control From 10.00 AM to
Organisation, Department of Health 12.00 NOON
& Family Welfare, Ministry of Health
& Family Welfare.
(ii) 24 Posts of Deputy Superintending From 02.00 PM to
Archaeologists in the Archaeological 04.00 PM
Survey of India, Ministry of Culture.
2. The admitted candidates who do not receive the Admission Certificates may download the*Venue Informa-
tion from UPSCís website http://www.upsc.gov.in which may also be used for appearing in the Recruitment
Test(s) alongwith proof of their identity and two identical photographs, duly attested by Gazetted Officer. UPSC
Facilitation Counter (10 A.M. to 5 P.M.): (011) 23381125, 23385271 and 23098543.
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 7
ORISSA PUBLIC SERVICE COMMISSION Sl. No. Name of the posts Qualification
5 Lecturer in Computer Application 1st Class Master in Computer Application (MCA).
ADVERTISEMENT NO. 07 OF 2010ñ11 6 (i) Lecturer in Humanities M.Com. with 53.5% marks from a recognized University.
Recruitment to the post of Lecturers in O.T.E. & T.S. Cadre (Group-B) (ii) Lecturer in English M.A. in English with 53.5% marks from a recognizedUniversity.
(iii) Lecturer in Modern
under Industries Department. Office Management. 1st Class M.Com. from a recognized University.
WEBSITE ñ http://opsc.nic.in (iv) Lecturer in Stenography
THE LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION IS 04.04.2011 by 4.00 P.M. & Secretariat Practice. M.Com. with 53.5% marks from a recognized University.
WARNING: Applications received incomplete in any respect are liable to be sum- 7 (i) Lecturer in Mathematics M.Sc. in Mathematics with 53.5% marks from a recognized University.
(ii) Lecturer in Physics M.Sc. in Physics with 53.5% marks from a recognized University.
marily rejected. No correspondence on that score will be entertained. (iii)Lecturer in Chemistry M.Sc. in Chemistry with 53.5% marks from a recognizedUniversity.
Applications in the prescribed form are invited from the prospective candidates for recruitment to the post of
8 Lecturer in Automobile
Lecturers under Industries Department in the following disciplines in Class-II (Group-B) of O.T.E. & T.S. Cadre in
Engineering Degree in Automobile Engineering Technology from a rec
the pay scale of Rs.9,300/-34,800/- carrying the Grade Pay of Rs.4,600/- with usual allowances sanctioned by
ognized University/Institution or qualification equivalent
Government of Orissa from time to time. The posts are permanent. thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Auto
2. VACANCY POSITION : mobile Engineering subject recognized by the State Gov
Sl. Name of the No. of No. of posts reserved for ernment with 2 years teaching or industrial experience
No. disciplines vacan- ST SC SEBC UR Ex- SP plus a diploma from the Technical Teachers Training Institute.
cies SM 9 Lecturer in Chemical Engineering Degree in Chemical Engineering Technology from a recog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 nized University/Institution or qualification equivalent
1 Civil Engineering 08(2-w) 03(1-w) 02 03(1-w) - - 01
thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Chemi
2 Electrical Engineering 07(3-w) 02(1-w) - 03(1-w) 02(1-w) -
cal Engineering subject recognized by the State Govern
3 Mechanical 10(4-w) 02(1-w) 02(1-w) 03(1-w) 03(1-w) 01 -
Engineering ment with 2 years teaching or industrial experience plus a
4 Electronics & 07(3-w) 01 02(1-w) 04(2-w) - - - diploma from the Technical Teachers Training Institute.
Tele- Communication 10 Lecturer in Metallurgy Engineering Degree in Metallurgy Engineering Technology from a rec
5 Computer Application 10(4-w) 02(1-w) 02(1-w) 03(1-w) 03(1-w) - - ognized University/Institution or qualification equivalent
6 (i) Humanities 02(1-w) 01 - 01(w) - - - thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Metal
(ii) English 02(1-w) 01(w) - 01 - - - lurgy Engineering subject recognized by the State Govern
(iii)Modern Office 02 - 01 - 01 - - ment with 2 years teaching or industrial experience plus a
Management. diploma from the Technical Teachers Training Institute.
(iv)Stenography & 02 - 01 01 - - - 11 Lecturer in Applied Electronics Degree in Applied Electronics Engineering Technology from
Secretariat Practice. a recognized University/Institution or qualification equiva
7 (i) Mathematics 07(2-w) 02(1-w) 01 03(1-w) 01 01 - lent thereto. Or A.M.I.E. (By examination)Or Diploma in Ap
(ii) Physics 03(1-w) 01 02(1-w) - - - - plied Electronics Engineering subject recognized by the
(iii)Chemistry 03 01 01 01 - - - State Government with 2 years teaching or industrial expe
8 Automobile 01 - - - 01 - - rience plus a diploma from the Technical Teachers Training
Engineering Institute.Or Degree in Electrical and Electronics Engineer
9 Chemical Engineering 03(1-w) 01 01(w) 01 - - - ing from a recognized University.
10 Metallurgy 03(1-w) 01 - 02(1-w) - - - 12 Lecturer in Geology M.Sc. in Geology with 53.5% marks from a recognized University.
Engineering 13 Lecturer in Architectural
11 Applied Electronics 01(w) 01(w) - - - - - Assistantsship Degree in Architectural Assistantsship Engineering Tech
12 Geology 01 - - 01 - - - nology from a recognized University/Institution or qualifi
13 Architectural 01(w) - 01(w) - - - - cation equivalent thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or
Assistantsship Diploma in Architectural Assistantsship Engineering sub
14 Garment Design and 02(1-w) 01 - 01(w) - - - ject recognized by the State Government with 2 years teach
Fashion Technology
ing or industrial experience plus a diploma from the Tech
15 Ceramic Engineering 01 - - 01 - - -
16 Mining Engineering 02 - 01 01 - - -
nical Teachers Training Institute.
17 Drilling Engineering 02(1-w) - 01 01(w) - - - 14 Lecturer in Garment Design
18 Pharmacy 01(w) - - - 01(w) - - and Fashion Technology 1st Class Degree in Textile Technology/Textile Chemistry
19 Beauty Culture 01(w) - - - 01(w) - - with specialization in Fashion Technology/Garment Tech
20 Hotel Management & 01 - - - 01 - - nology. Or 1st Class Degree in Fashion Technology from a
Catering Technology recognized institution. Or 1st Class P.G. Diploma in Gar
21 Food Technology 02 01 - - 01 - - ment Technology. Or 1st Class B.A./B.Sc./B.Com. plus 1st
22 Bio-Technology 02 01 - - 01 - Class Diploma in Fashion/Garment Technology with two
TOTAL 87(29-w) 22(7-w) 18(6-w) 31(11-w) 16(5-w) 02 01 years experience in Industry/Field/Training . Or 1st Class
(a) The candidates belonging to Ex-serviceman/Sports Person shall be adjusted against the categories to which Diploma (3 years) in Fashion/Garment Technology with 4
they belong. (b) In case of non-availability of eligible/suitable women candidates belonging to the respective years experience in Industry/Field/Training .
category, the unfilled vacancies shall be filled up by suitable male candidates of the same category. 15 Lecturer in Ceramic Engineering Degree in Ceramic Engineering Technology from a recog
nized University/ Institution or qualification equivalent
(c) Exchange of reservation between Scheduled Caste & Scheduled Tribe will not be considered.
thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Ce
(d) The number of vacancies to be filled up on the basis of this recruitment is subject to change by Government ramic Engineering subject recognized by the State Govern
without notice depending upon the exigencies at the discretion of the state Government. ment with 2 years teaching or Industrial experience plus a
3. AGE : A candidate should be under 32 years and above 21 years of age on the 1st August, 2010 i.e. he/she diploma from the Technical Teacherís Training Institution.
must not have been born earlier than 2nd August, 1978 and not later than 1st August, 1989. The upper age-limit 16 Lecturer in Mining Engineering Degree in Mining Engineering Technology from a recog
is relaxable by 5 (Five) years for candidates belonging to the categories of Socially and Educationally Backward nized University/ Institution or qualification equivalent
Classes (S.E.B.C.), Schedule Tribes, Schedule Castes, Women and Exservicemen. Provided that, a candidate thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Mining
who comes under more than one category mentioned above, he/she will be eligible for only one age relaxation Engineering subject recognized by the State Government
benefit, which shall be considered most beneficial to him/her. with 2 years teaching or Industrial experience plus a
SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED. diploma from the Technical Teacherís Training Institution.
Date of birth entered in the High School Certificate or equivalent Certificate issued by the concerned Board/ 17 Lecturer in Drilling Engineering Degree in Drilling Engineering Technology from a recog
Council will be accepted by the Commission. nized University/ Institution or qualification equivalent
4. QUALIFICATION : thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Drill
ing Engineering subject recognized by the State Govern
Sl. No. Name of the posts Qualification ment with 2 years teaching or Industrial experience plus a
1 2 3 diploma from the Technical Teacherís Training Institution.
1 Lecturer in Civil Engineering Degree in Civil Engineering Technology from a recognized 18 Lecturer in Pharmacy M. Pharm. Or B. Pharm with 3 year teaching/Professional Experience.
University/Institution or qualification equivalent thereto. Or 19 Lecturer in Beauty Culture 1st Class Bachelorís Degree with 1st Class Diploma in
A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Civil Engineering Beauty Culture of not less than 2 years duration with 2
subject recognized by the State Government with 2 years years professional or teaching experience in the filed of
teaching or industrial experience plus a diploma from the Beauty Culture.
Technical Teachers Training Institute. 20 Lecturer in Hotel Management
2 Lecturer in Electrical Engineering Degree in Electrical Engineering Technology from a recog & Catering Technology Degree in Hotel Management and Catering Technology (HM
nized University/Institution or qualification equivalent & CT) from a recognized University/ Institution. Or Di
thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Electri ploma (3 years) in HM & CT from recognized Board/Institu
cal Engineering subject recognized by the State Govern tions with 4 years experience in Industry/field.
ment with 2 years teaching or industrial experience plus a 21 Lecturer in Food Technology Degree in Food Technology Engineering from a recog
diploma from the Technical Teachers Training Institute. Or nized University/ Institution or qualification equivalent
Degree in Electrical and Electronics Engineering from a thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Food
recognized University. Technology Engineering subject recognized by the State
3 Lecturer in Mechanical Government with 2 years teaching or Industrial experience
Engineering Degree in Mechanical Engineering Technology from a recog plus a diploma from the Technical Teacherís Training Institution.
nized University/Institution or qualification equivalent 22 Lecturer in Bio-Technology Degree in Bio-Technology Engineering from a recognized
thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Mechani University/ Institution or qualification equivalent thereto.
cal Engineering subject recognized by the State Govern Or A.M.I.E. (By examination) Or Diploma in Bio-Technology
ment with 2 years teaching or industrial experience plus a Engineering subject recognized by the State Government
diploma from the Technical Teachers Training Institute. with 2 years teaching or Industrial experience plus a di
ploma from the Technical Teacherís Training Institution.
4 Lecturer in Electronics &
Tele- Communication Degree in Electronics & Telecommunication Engineering 5. HOW TO APPLY:
Technology from a recognized University/Institution or quali (a) (i) Application Form : Candidates are required to apply to the Secretary to the Commission
fication equivalent thereto. Or A.M.I.E. (By examination) Or for the prescribed Application Form, which along with other particulars can be obtainable either
Diploma in Electronics & Telecommunication Engineering in person from the Office of the
subject recognized by the State Government with 2 years
teaching or industrial experience plus a diploma from the
Orissa Public Service Commission, 19, Dr. P.K. Parija Road, Cuttack-753001 between 11.00 A.M.
Technical Teachers Training Institute. Or Degree in Electrical and 1.30 P.M. and 2.00 P.M. and 4.00 P.M. on any working day on cash payment of Rs.30/-
and Electronics Engineering from a recognized University. Continued page-8
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 8
DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY, DEOGARH Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, India
Contractual Engagement under Mahatma Gandhi NREGA (under the Ministry of Earth Sciences, Government of India)
Applications are invited for filling up the following posts under Mahatma Gandhi NREGA at the CENTRE FOR ADVANCED TRAINING IN EARTH SYSTEM
District and Block level of Deogarh District on contractual basis.
Eligibility SCIENCES AND CLIMATE
Post:Mahatma . Gandhi NREGA Coordinator at the District, Level of Engagement OPPORTUNITIES FOR BTech/BE/MTech/ME/MS/MSc
:District 1 (one) for Deogarh district, Maximum Age limits on 1st January 2011:40 years, Monthly
consolidated remuneration: Rs. 15,000/-, Essential Qualification: Masters Degree in Sociology, GRADUATES FOR RESEARCH CAREER IN EARTH SYS-
Social Work / Economics / Mass Communication / MBA in Rural Management or 2 (two) years of PG
Diploma in Rural Management / Rural Development from any recognised University / Institution. TEM AND CLIMATE SCIENCES
Additional Programme Officer, MGNREGA in Block , Block @ 1 per Block, 40 years, Rs. 12,500/ The Centre for Advanced Training in Earth System Sciences and Climate (CAT-ESSC) of the
-Masters Degree in Sociology, Social Work / Economics / Mass Communication / MBA in Rural Ministry of Earth Sciences hosted by the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) is looking
Management or 2 years of PG Diploma in Rural Management / Rural Development from any for scientist trainees with outstanding academic background. IITM is committed to develop world
recognised University / Institution. class research expertise for understanding and exploring unresolved scientific issues in climate
Terms and Conditions science. The other institutions under the Ministry of Earth Sciences such as IMD, NCMRWF,
ï All Positions are contractual and engagement is initially for a period of one year which can be INCOIS, NIOT ICMAM, CMLRE and NCAOR also specialize in different areas of earth system
extended depending upon requirement & suitability. sciences and technology. The main objective of CAT-ESSC is to generate a large pool of trained
ï Candidates need to apply online at www.orissapanchayat.gov.in. In addition, downloaded and dedicated earth and earth system scientists with in-depth hands-on expertise on individual
filled in application forms along with the color passport size (3.5 cm X 2.5cm) photographs,
physical processes of the land, ocean, atmosphere, biosphere and cryosphere with special
attested photocopies of relevant certificates and mark-sheets as per the check list with due
emphasis on climate modeling. For the motivated candidates, the training will offer considerable
signature at the appropriate space to be submitted to DRDA, Deogarh in the address of Project
Director, District Rural Development Agency, Deogarh, At / Post / District:- Deogarh- scope to realize their full potential in this highly challenging field. The candidates recruited will be
768108 by Registered Post / Speed Post by the cut off date. provided this induction training extending to 18 months and on successful completion they will be
ï Applications received in any other format or by any other means shall be rejected. placed in anyone of the Institutes of the Ministry of Earth Sciences as Scientists in suitable
ï District Rural Development Agency, Deogarh reserve all right to reject or accept any or all grades (Scientist B/C) based on their basic qualifications and performance. There is option for
application(s) without assigning any reason thereto. pursuing MTech or/and PhD program before or after placement with facilities for career en-
ï Authority will not be responsible for any postal delay. hancement.
ï For Additional Programme Officer ó at Block The candidates applying for the training should posses M.Sc/MS/MTech degree in Meteorol-
Candidates applying for more than one block belonging to the same district need to submit one ogy, Atmospheric Sciences, Chemistry, Oceanography, Physics, Applied Mathematics, Statistics,
application only. However, candidates applying for blocks of different districts will have to Applied Physics, any area of Earth Sciences or any equivalent disciplines, with Physics and
submit separate applications for each district clearly mentioning the names of the blocks applied Mathematics at the B.Sc level or B.Tech / B.E / MTech / M.E in Mechanical, Civil, Chemical,
for in that district by Registered Post/Speed Post.
Electronics or Electrical Engineering with 60% or more marks at both the graduate and post
ï For MGNREGA Coordinator ó at District
A candidate can apply for more than one district as per his eligibility. However, for each district graduate level. The candidates should be CSIR National Eligibility Test (NET) or the IIT-Graduate
applied for, the applicant has to fill up a separate application form in the on-line module and submit Admission Test in Engineering (GATE) qualified. Those who are appearing for the final exams for
the printed version of the same application form complete in all respect to the concerned district the qualifying degree or NET/GATE may also apply subject to the condition that they produce the
separately by Registered Post/Speed Post. final certificates if and when called for the interview. The applicants should be of Indian origin
Important Dates and the upper age limit is fixed as 28 years (30 for MTechs) as on 31 March 2011 with relaxation
Activity Date as per eligibility.
Last date of applying online 21 st February 2011 The applications received will be screened and the candidates to be called for interview will
Last date of receipt of filled in printed application be shortlisted based on their overall merit. The interviews will be held in Pune in July 2011.
along with relevant documents 28th February 2011 Candidates called for interview will be paid sleeper class train fare. The selected candidates
For details please visit www.orissapanchayat.gov.in inducted in the training program will be paid a consolidated remuneration of Rs.25,000/- per
Collector and C.E.O..DRDA, Deogarh. month. Hostel facilities will be available to the trainees. The no. of trainees in the first batch is
tentatively fixed as Twenty. The training programme for the selected candidates is scheduled to

¯ÿç j 樜ÿ start by early August 2011.


The applications be submitted in the prescribed pro-forma with detailed CV and other rel-
evant documents to the Administrative Officer, Indian Institute of Tropical Meteorology, Dr.Homi
Bhabha Road, Pashan, Pune-411008 by 31 March 2011 ONLINE. Details are available in: http://
2011-12 þÓçÜÿæ Éçäæ¯ÿÌö ¨æBô ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿ†ÿæ †ÿæàÿçþ †ÿ$æ ¨÷’ÿÉöœÿ H {Ó¯ÿæ D¨{Lÿ¢ÿ÷ ({µÿæSÀÿæB, www.tropmet.res.in
¯ÿæàÿçLÿë’ÿæ H {SæÁÿæ¯ÿ¤ÿ)þæœÿZÿ{Àÿ Lÿ†ÿæÉçÅÿ{Àÿ †ÿæàÿçþ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ AæÜÿ´æœÿ æ
1. ×æœÿ H vÿçLÿ~æ ORISSA PUBLIC SERVICE...(Continuation from page-7)
(Lÿ) Lÿ†ÿæÉçÅÿ †ÿæàÿçþ{Lÿ¢ÿ÷, {µÿæSÀÿæB, fçàÿÈæ-¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿ†ÿæ †ÿæàÿçþ †ÿ$æ ¨÷’ÿÉöœÿ H {Ó¯ÿæ (Rupees thirty) only or by Registered Post on remittance of Rs.70/- (Rupees seventy) only by
D¨{Lÿ¢ÿ÷, Óæ/{¨æ: f{ÁÿÉ´Àÿ¨ëÀÿ, µÿæßæ-{’ÿÜÿöë’ÿæ, fç-¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ æ Money Order. Full name and address of the candidate, Advertisement Number and name of the
post/service advertised must be specified in the Money
(Q) Lÿ†ÿæÉçÅÿ †ÿæàÿçþ {Lÿ¢ÿ÷, ¯ÿæàÿçLÿë’ÿæ, fçàÿâæ-fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿ æ ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿ†ÿæ †ÿæàÿçþ †ÿ$æ ¨÷’ÿÉöœÿ H Order Coupon in BOLD CAPITAL LETTERS.
{Ó¯ÿæ D¨{Lÿ¢ÿ÷, Óæ-¯ÿæàÿçLÿë’ÿæ, fç-fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿ æ (ii) If Money-Order from any candidates, for supply of prescribed application forms,
(S) Lÿ†ÿæÉçÅÿ †ÿæàÿçþ{Lÿ¢ÿ÷, {SæÁÿæ¯ÿ¤ÿ, fçàÿÈæ-Sófæþ æ ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿ†ÿæ †ÿæàÿçþ †ÿ$æ ¨÷’ÿÉöœÿ H {Ó¯ÿæ is not received in the office of the O.P.S.C. after the last date for receipt of applica-
tion, no application form will be supplied to such candidates.
D¨{Lÿ¢ÿ÷, œÿíAæ LÿþÁÿæ¨ëÀÿ, {¨æ-{SæÁÿæ¯ÿ¤ÿ, fç-Sófæþ (iii)The candidates may also download the prescribed application form and copy of long adver-
2.†ÿæàÿçþ A¯ÿ™#-6þæÓ tisement from the website of the O.P.S.C. i.e. http://opsc.nic.in. The U.R. & S.E.B.C. candidates
3.ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ-Aœÿë¿œÿ 7þ {É÷~ê ¨¾ö¿;ÿ ¨Þç$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ downloading the application form will be required to pay Rs.80/- (Rs.30/- for prescribed applica-
tion form + Rs.50/- towards Examination Fee) only in shape of Indian Postal Order/Bank Draft/Pay
4.¯ÿßÓ Óêþæ-Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ ¯ÿßÓ †ÿæ 01.04.2011 ÀÿçQ Óë•æ 18Àÿë 35 ¯ÿÌö þš{Àÿ Order/Treasury Challan as provided under Paragraph-7 of the long advertisement at the time of
{ÜÿæB$#¯ÿ > submission of application form. The S.C./S.T. candidates downloading the prescribed applica-
†ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fæ†ÿç H D¨fæ†ÿç ¨÷æ$öêZÿ ¨æBô ¯ÿßÓ Óêþæ 5¯ÿÌö {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ> tion form will be required to pay Rs.30/- towards prescribed application form only in shape of
Indian Postal Order/Bank Draft/Pay Order/Treasury Challan, as the case may be, at the time of
5. ¯ÿõˆÿç-þæÓçLÿ s. 500 (¨æó`ÿÉÜÿ sZÿæ) þæ†ÿ÷ submission of application form. The S.C./S.T. candidates are, however, exempted from paying
6. ×æœÿ ÓóQ¿æ- 20 (¨÷{†ÿ¿Lÿ †ÿæàÿçþ{Lÿ¢ÿ÷Àÿ) the Examination Fee.
(b) Submission of applications : Candidates are required to send their applications in
7. Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê œÿçþ§àÿçQ#†ÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ÓÜÿ Óó¨õNÿ †ÿæàÿçþ{Lÿ¢ÿ÷ Lÿçºæ fçàÿâæÉçÅÿ {Lÿ¢ÿ÷Lÿë Aæ{¯ÿ’ÿœÿ prescribed form by Registered Post/Speed Post/Courier Service to the Secretary, O.P.S.C., 19,
LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ Dr. P.K. Parija Road, Cuttack-753001. Applications received after the closing date shall
(Lÿ) Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê/LÿæÀÿç~êZÿ œÿæþ : (Q) ¨ç†ÿæ/Aµÿçµÿæ¯ÿLÿZÿ œÿæþ not be entertained. The Commission will not take any responsibility if the application is not
received in time. The candidates may also submit their applications in closed covers in the office
(S)¯ÿˆÿöþæœÿ H ×æßê vÿçLÿ~æ (W) ÉçäæS†ÿ {¾æS¿†ÿæ of Orissa Public Service Commission directly/personally on or before the last date of receipt of
(Yÿ) †ÿæ 01.04.2011 ÀÿçQ Óë•æ ¯ÿßÓ : applications at the Counter. The closed envelope containing the application must be superscribed
(`ÿ) †ÿüÿÓçàÿµÿëNÿ fæ†ÿç/D¨fæ†ÿç {ÜÿæB$#{àÿ (†ÿæÀÿ ¨÷þæ~¨†ÿ÷) ìApplication for Lecturer inóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó(concerned
subject)(O.T.E. & T.S. cadre)î. The candidates submitting their applications directly/ person-
(d) Lÿ†ÿæÉçÅÿ{Àÿ $#¯ÿæ Aµÿçj†ÿæÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê: ally at the Counter of Orissa Public Service Commission will be given proper acknowledgement
8. Aæ{¯ÿ’ÿœÿ ¨†ÿ÷ S÷Üÿ~Àÿ {ÉÌ †ÿæÀÿçQ : 20.03.2011 receipt.
9.†ÿæàÿçþ Lÿæ¾ö¿Lÿ÷þÀÿ AæÀÿ» : 01.04.2011 6. ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS :
10. þ{œÿæœÿßœÿ ¨÷~æÁÿê- Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿê/LÿæÀÿç~ê †ÿæ 30.03.11ÀÿçQ ’ÿç¯ÿæ 11WsçLÿæ Óþß{Àÿ On receipt of application form of a candidate, the acknowledgement card (Post Card in case of
downloaded application form) submitted by him/her along with the application form, will be
Óó¨õNÿ Lÿ†ÿæÉçÅÿÀÿ †ÿæàÿçþ{Lÿ¢ÿ÷vÿæ{Àÿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ D¨×ç†ÿ ÀÿÜÿç þ{œÿæœÿßœÿ œÿçþçˆÿ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ{Àÿ despatched by the Commissionís Office to him/her. The mere fact that a candidateís application
{¾æS {’ÿ{¯ÿ æ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ ¨æBô {Lÿò~Óç ¾æ†ÿæ߆ÿ Qaÿö ’ÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] has been acknowledged by the Commission does not mean that his/her candidature for the
11.AœÿëÓí`ÿê†ÿ fæ†ÿç ¨æBô 16 µÿæS H AœÿëÓí`ÿê†ÿ D¨fæ†ÿç ¨æBô 22µÿæS ÓóÀÿäç†ÿ ÀÿQæ¾ç¯ÿ æ recruitment has been accepted by the Commission.
7. FACILITATION COUNTER:
12. {Lÿ¯ÿÁÿ {µÿæSÀÿæB †ÿæàÿçþ {Lÿ¢ÿ÷{Àÿ Óêþç†ÿ Üÿ{Îàÿ Óë¯ÿç™æ ÀÿÜÿçdç æ †ÿæàÿçþ ¨{Àÿ Üÿç†ÿæ™#LÿæÀÿêþæœÿZÿë Candidates may contact the O.P.S.C. Facilitation Counter over Telephone No.0671-2304141/
Lÿ†ÿæÉçÅÿ{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ {¾æfœÿæ þæšþ{Àÿ A抜ÿç¾ëNÿçÀÿ Óë{¾æS ÀÿÜÿçdç æ 2305611 & Extn.-112 & 126 for any guidance/information regarding application or candidature
¯ÿç.’ÿ÷.: Ó¯ÿç{ÉÌ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨æBô Óó¨õNÿ †ÿæàÿçþ {Lÿ¢ÿ÷, Óæ™æÀÿ~ ¨Àÿç`ÿæÁÿLÿ, fçàÿÈæ ÉçÅ{Lÿ¢ÿ÷, ¯ÿæ{àÿÉ´Àÿ, etc.
CUTTACK
fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿ, Sófæþ Lÿçºæ ÜÿÖ H LÿësêÀÿÉçÅÿ œÿç{”öÉæÁÿß ÓÜÿç†ÿ {¾æSæ{¾æS LÿÀÿç¯ÿæLÿë Aœÿë{Àÿæ™ æ DATED: 19.02.2011
œÿç { ”ö É Lÿ, ÜÿÖ H Lÿë s êÀÿÉç Å ÿ œÿç { ”ö É æÁÿß, µÿë ¯ ÿ{œÿÉ´ À ÿ I & PR -06116/11/0025/1011 SPECIAL SECRETARY

CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 9
National Aluminium Company Limited
PVC RIGID PIPES (A Government of India Enterprise)
Smelter & Power Complex, Nalco Nagar, Angul - 759 145, Orissa

Introduction WALK-IN INTERVIEW FOR THE POST OF


Rigid PVC pipes and flexible tunings are widely used in chemical and water irrigation indus- SUPERVISOR(HORTICULTURE)
tries for their excellent chemical resistance, good electric resistance properties, non toxicity, Walk-in-lnterview for the post of Supervisor(Horticulture) having passed B.Sc.(Agriculture)/
self-extinguishing nature, good ageing characteristics, excellent gas barrier properties, avail- B.Sc.(Horticulture)/ B.Sc.(Forestry) from a recognized University with one year in line experi-
ability in a wide range of bright and attractive colours, and in varying degree of hardness. PVC ence in horticultural activities such as preparation of estimate and concept drawing, planning,
pipes are light in weight, rated for use under pressure, easy to install and have low maintenance plantation, maintenance of public places and gardens, maintenance of Nursery, execution of
cost. They also have low frictional loss and are non-conducting. In terms of cost PVC pipes in silviculture works, co-ordination of statutory works relating to Forest Management, plantation,
all sizes upto 3" are cheaper than metal pipes. Above 3", cast iron pipes are normally used. For Horticulture etc. and within the age group of 30 to 45 years, on retainer ship basis for a period
1" line with PVC pipes, saving in total installation cost is 30 percent. Over 3" installation, with PVC of 01 (one) year on a consolidated pay of Rs.10,480/- (Rupees ten thousand four hundred
prices falling, and because of continuous increase in steel prices, this situation is better in eighty only) per month and other benefits as applicable under the rules of the Company for such
favour of PVC conduit pipes. Asbestos cements pipes are by far the cheapest but their use is contract employees to be held on 2nd March, 2011 from 9.30 A.M onwards at Training
fast declining in view of their brittleness and uncertain availability of quality asbestos fibre. Rigid Institute, NALCO S&P Complex, Nalco Nagar, Angul for preparing a selection panel. Candi-
PVC electrical conduit pipes and water supply pipes are fast replacing the cold metal pipes used dates meeting the above criteria may attend the interview as per schedule with all the original
formerly. The pipes of 15 mm, 65 mm and 75 mm, nominal diameters have ready market and fetch certificates and testimonials with attested copies thereof and recent passport size colour
cash sales Process of Manufacture photograph. They should come prepared to stay for a day more, if required, at their own cost.
The manufacture of rigid PVC pipes and flexible tubings from basic raw material like PVC resins, Chief Manager(HRD)-Rectt.
plasticizer, stabilizer and other ingredients is done in two steps :
(i) Preparation of PVC Compound ORISSA PUBLIC SERVICE COMMISSION,CUTTACK
(ii) Processing of compound into pipes and tubings
ADVERTISEMENT No. 08 OF 2010-11
In the preparation of PVC compounds all the ingredients of the formulation are weighed and kept
separately. The high speed mixer is cleaned and fed with the resin and stabilizer. The mixer is
ORISSA JUDICIAL SERVICE EXAMINATION, 2011.
started and charge is allowed to be heated due to frictional heat. When the temperature of the WEBSITE - http://opsc.nic.in
resin reaches 60∞C, plasticizer is added and the mixing is continued for another 5 minutes. The THE LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATION - 21st March, 2011 BY 5 . 00 P.M.
material is then discharged from the mixer in a tray by opening the exhaust valve. This mix, called WARNING : Applications received incomplete in any respect are liable to be sum-
PVC dry blend, can be used directly for the manufacture of rigid PVC pipes. In the case of marily rejected. No correspondence on that score will be entertained. The short
flexible PVC tubing, the dry blend obtained from this process is fed to a heated extruder, fitied application form should be folded only at appropriate places as indicated in the
with a granulating die. In the extruder, the dry blend is further plasticised and is extruded in the form form itself.
1. Applications in the prescribed short form are invited from candidates for admission to the
of strands which are cooled by passing through a water cooling tank, and are cut by a granulator
competitive examination consisting of three parts, viz - preliminary written examination, main
into small granules. The processing steps for the manufacture of PVC pipes and tubings from PVC
written examination and interview to be conducted by the Orissa Public Service Commission
compound are as under :
under the provisions of the Orissa Superior Judicial Service & Orissa Judicial Service Rules,
(a) Cleaning of the extruder is done and the die of required size fitted.
2007 ( as amended from time to time) for recruitment to 49 posts of Civil Judges in Orissa Judicial
(b) The sizing die is selected according to the size of the pipe. Service under Law Department by direct recruitment in the Pay Scale of Rs. 27,700-770-33,090-
(c) The barrel and die of the extruder is heated. 920-40,450-1080-44,770/-, with usual Dearness Allowances and other allowances as sanc-
(d) When the required processing temperature is reached the extruder is started. tioned by the Government of Orissa from time to time .
(e) The raw material is fed through the hopper. 2. VACANCY POSITION:
(f) The cooling water tank is filled with cold water. No. of Vacancies Category-wise reservation
(g) When material is extruded in the form of a pipe through the die the same is then passed Category Category-wise for Women
through the sizing die and then further cooled by passing it through the water tanks. (i) Un-reserved ó 23 08
(h) The cooled pipe is passed on to a take off unit which should pull the pipe at constant speed. (ii) Scheduled Caste ó 08 03
(i) The pipe is then cut into the required length on the cutter. (iii) Scheduled Tribe ó 11 04
Formulation (iv) S.E.B.C. ó 06 02
Ingredients Rigid Pipes Flexible rubing (v) Orthopaedically Handicapped ó 01 ó
Total ñ 49 17
PVC resin (K-Value, 65) 100 100
NOTE: Out of the above vacancies, 24 numbers of vacancies shall be filled up only on
Dioctyl Phthalate 3 30 accrual of such vacancies during the year 2011.
Chlorinated paraffin wax - 8.5 3. AGE LIMITS: A candidate must not be below 23 (twenty-three) years of age and not above
Stabiliser L 1610 - 2.8 35 (thirty-five) years of age on the 1st August, 2011. He/She must not have been born earlier than the
Tribask lead sulfate and lead Stearate 4 - 2nd August, 1976 and not later than the 1st August, 1988. The upper age limit is relaxable by 5 (five)
years for candidates, who belong to Scheduled Caste (S.C.), or Scheduled Tribe (S.T.), or Socially
Forcol-S (CaC03) 10.5 -
and Educationally Backward Classes (S.E.B.C), or Woman, or Orthopedically Handicapped. Further,
Calcium Stearate 0.75 - the maximum age limit in respect of departmental candidates is not more than 39 years of age, who
Stearic acid 0.75 0.5 have approved service of not less than seven years under the Law Department.
Raw Materials Required 4. EDUCATIONAL QUALIFICATION AND EXPERIENCE :
To manufacture 5 tons per month rigid PVC Pipes and 5 tons per month PVC Flexible tubing, raw A candidate must be a Graduate in Law of a University or Institution recognized by the Govern-
ment. A Superintendent or a Ministerial Officer in the High Court or any Civil or Criminal Court
materials required are :
sub-ordinate to the High Court or an Assistant Law Officer or Translator of the Law Department
(i) PVC Resin 8,000 Kg. of Government, shall also be eligible for appearing at the competitive examination for recruitment
(ii) Dioctyl phthalate 1,200 Kg. to the posts of Civil Judges in Orissa Judicial Service, if he/she is a Graduate in Law of a
(iii) Chlorinated paraffin wax 300 Kg. University recognized by the Government, has approved service in the High Court or in any Civil
(iv) Lead stabilizers 200 Kg. or Criminal Court sub-ordinate to the High Court or in the Law Department of not less than
seven years by the last date fixed for receipt of applications for the said competitive exami-
(v) Stabilizers-L 1610 100 Kg.
nation, has been recommended by the respective appointing authority; and is not more than
(vi) Lubricants 100 Kg. thirty nine years of age on the 1st August, 2011. ëApproved Serviceí for this purpose
(vii) Forcol S 500 Kg. means qualifying service as defined in the Orissa Civil Service (Pension) Rules, 1992. A
(viii) Colours dyes and pigment 100 Kg. candidate of the above category should furnish, with his/her long application, necessary evi-
Plant, Equipment and Machinery dence to the effect that his/her case has been recommended by the competent authority and
that he /she satisfies the aforesaid conditions of eligibility.
(i) Screw-pre-plasticizing type extruders, screw diameter, 2V. fitted with 20 H. P. Motor and
5. HOW TO APPLY :
acces sories. (ii) Dies of stainless steel or die steel. (iii) Take off nuts consisting of endless (i) Application Form : Candidates are required to apply to the Secretary to the Commission in
rubber foam belts. (iv) Cooling tank 1' x4' x 15' size with height adjustment. (v) High speed mixer, the prescribed short application form which, along with a brochure containing general instruc-
capacity 1000 litres, filled with 20H.P. Motor and S.S. blades revolving at 1,500-2,000 rpm. S.S. tions for filling up the form, a copy of long advertisement containing the details of the recruit-
Construction or S.S. lined. (vi) Granulator of M.S. Construction. ment, an acknowledgement card and a special envelope for sending the short application to the
(vii) Other miscellaneous equipments and accessories including water circulation pump, hand Commissionís office, can be obta ined from the Commissionís office on payment of cash of
Rs.30/- (Rupees thirty) only between 11.00 A.M. & 1.30 P.M. and 2.00 P.M. & 4.00 P.M. on any
tools and spares. working day or by Registered Post on remittance of Rs.70/- (Rupees seventy) only by Money-
Market Survey : The major impetus to the growth was delicensing of new processing capacity Order to the Secretary, Orissa Public Service Commission, 19, Dr. P. K. Parija Road, Cuttack-
and OGL policy for imports. Rigid PVC Pipes are most effective against GI Pipes for potable 753001. Full address of the candidate, advertisement number & name of the post/service must
water distribution. Against limited be specified in the money-order coupon in BOLD CAPITAL LETTERS;
budgets for rural water supply schemes, state governments have been able to cover more (ii) If money-order from any candidate for supply of prescribed application form is
received in the office of the O.P.S.C. after the last date for receipt of applications, no
villages by switching over to PVC pipes. PVC pipes have also substituted HDPE pipes for farm application form will be supplied to such candidates; 6. FACILITATION COUNTER: - In
water distribution. The large processing units are developing markets for diameters over 110 mm case of any guidance/information regarding application or candidature etc., candidates may
for sanitation, sewage, water supplies and ducting application. As such there appears to be no contact the O.P.S.C. Facilitation Counter over Telephone No. 0671-2304141/ 2305611 and Extn.-
limiting factors against envisaged growth rate of 17 percent as recorded in the last four years. 115 & 126 on working days between 10.30 A.M. & 1.30 P.M. and 2.00 P.M. & 5.00 P.M.
The potential for PVC pipes in buildings such as DWV (Drain, Water & Vent) and plumbing, of I & PR- 06116/11/0024/1011 SPECIAL SECRETARY,
. ORISSA PUBLIC SERVICE COMMISSION,
tapped can lead to higher growth rate. CUTTACK.

CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 10
HINDUSTHAN NATIONAL GLASS & INDUSTRIES LTD STATE URBAN DEVELOPMENT AGENCY
1. Trainee Graduate / Diploma Engineer: BE/ B.Tech in Mechanical Production Engineering or DME with 1 year
experience in industry. 2. Sr. Technician/ Technician/ Jr. Technician (Production/Forming & Machine Main-
Govt. Of Orissa (H&U.D. Deptt) Vivekananda Marg, Bhubaneswar-751014, Tel. No.
tenance): NCTVT/ ITI in Fitter trade with minimum 3 years experience or DME with minimum 1 year experience in 0674-2432317/243846, e.mail-sudaorissa@yahoo.co.in
Container Glass Plant. Trainee Jr. Technician: ITI / NCTVT in Fitter Trade. Candidate having at least 1 year Urban Local Bodies of Orissa require Lady Gommunity Organisers on contractual basis co-
experience in Industry will be preferred. Remuneration shall be at par with industry standards. The positions offer terminus with the implementation of Swarna Jayanti Sahari Rozgar Yojana (SJSRY), a Centrally
ample opportunities for career growth, learning & rewards based on performance. Interested candidates may apply Sponsored Urban Poverty Alleviation Programme-
with complete CV indicating current and expected salary within 10 days on the ìCAREERîsection of www.hngindia.com ï No. of Vacancies - 69
. Applicants for position No. 2 & 3 may send their resumes either by post or through e-mail to Dy. Manager- HR,
Hindusthan National Glass & Industries Ltd., 2 Red Cross Place, Kolkata - 700 001. email: asarkar@hngil.com ï Remuneration - Rs. 5,000/- per month (Consolidated)
ï Age - Between 21 to 35 as on 1.1.2010
ï Nativity - Must be resident of the concerned District
RESERVE BANK OF INDIA SERVICES BOARD, MUMBAI ï Qualification - Graduate in Social Science like, Sociology, Psychology, Home
(The detailed advertisement and the format of the Application can be accessed on Science, Social work etc. Preferance will be given to the candidates having Master Degree in the
RBI Website www.rbi.gov.on) above subjects, with basic knowledge in Computer Application & Oriya up to 10th or +2 Classes.
SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR FILLING UP BACKLOG VACANCIES RESERVED ï Work experience - As Community Organiser in any reputed Govt. Organisation/
NGO.
FOR SCHEDULED CASTES /SCHEDULED TRIBES/ OTHER BACKWARD CLASSES IN
ï Selection procedure - Purely on career marking and work experience.
RESERVE BANK OF INDIA Bio-Data in presecribed format (Annexure-B) along with two recent Pass Port size photographs
Applications are invited from candidates belonging to Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe duly attested by a Gazetted Officer, proof of residence, attested copies of educational qualifica-
(ST) and Other Backward Class (OBC) categories for the post mentioned below in Reserve Bank tion with mark sheet. Character certificate from a Gazetted Officer and copies of work experi-
of India (RBI/Bank). ence (if any) should be sent to the Additional District Magistrate-cum-Project Director, DUDA,
Post Total number of vacancies SC ST OBC District Office of the concerned district by 28.2.2011. For details of the ULB-wise vacancy
(Annexure-F), Bio-data (Annexure-B), Engagement Order (Annexure-C), Agreement (Annex-
Assistant Manager (Security) In Gr.íAí* 13 04 03 06 ure-D), Undertaking (Annexure-E), Job description etc. the candidates may visit the website:
These posts are not identified for Persons with Disability (PWD). http://www. urbanorissa.gov.in/contractual-CO.pdf.
2. Candidates can apply for the post either in the prescribed Application Form (OFF-LINE) or Member Secretary
submit the Application ON-LINE using the link/URL http:// onlinedr.rbi.org.in The ON-LINE
application is not valid and will be rejected unless the system generated print-out
(Hard copy) of the ON-LINE application, photograph and signature is received by post DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (DAE)
at the Boardís office within the closing date. 3. OFF-LINE Application or Print out of ON- BOARD OF RESEARCH IN NUCLEAR SCIENCES (BRNS)
LINE Application (Hard Copy), as the case may be, complete in all respects to be sent to ìThe Invites application for its Prestigious Scheme
General Manager, Reserve Bank of India Services Board, Post Bag No.4618, Mumbai Central Post DR. K.S. KRISHNAN RESEARCH ASSOCIATESHIP (KSKRA) 23rd Batch
Office, Mumbai-400008 by ordinary post. 4. FOR ALL OTHER DETAILS SUCH AS AGE, Research Associates selected under the prestigious KSKRA programme are given an opportu-
QUALIFICATION, SCHEME OF SELECTION, FORMAT OF THE OFF-LINE APPLICATION AND nity to work on R&D programmes of national importance relevant to the ìDAE mandate in one of
OTHER INSTRUCTIONS, PLEASEíREFER TO THE DETAILED ADVERTISEMENT TO BE PUB- the following advanced research centres of the Department:
LISHED IN THE EMPLOYMENT NEWS/ ROZGAR SAMACHAR DATED FEBRUARY 19- 25, 2011 1. Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Mumbai.
OR FEBRUARY 26-MARCH 4,2011 OR ON RBI WEBSITE i.e., www.rbi.org.in. 5. Last date for 2. Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR), Kalpakkam.
receipt of application: The ON-LINE application can be submitted till 11.59 P.M. on 3. Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (RRCAT), Indore.
March 14, 2011. The OFF-LINE application or the Printout of the ON-LINE application 4. Variable Energy Cyclotron Centre (VECC), Kolkata.
(Hard copy), as the case may be, should reach the Boardís Office on or before 6.00 P.M. 5. Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Mumbai Up to 20 KSKRAs can be selected every
on March 21,2011. This date is, however, March 28, 2011 only for candidates living abroad or in year and paid a stipend of Rs.26,000/- + benefits for a maximum period of 2 years. Anytime
certain specified far flung areas in India. during the 2nd year of associateship, subject to satisfactory performance, the KSKRAs will be
absorbed in one of the above given R&D units of DAE and appointed in the grade of Scientific
Officer/ Engineer-D/ E. The associateships are available in the following broad disciplines:
DISTRICT RURAL DEVELOPMENT AGENCY: Subjects Subject Code Subject Subject Code
JHARSUGUDA , CONTRACTUAL ENGAGEMENT UNDER Engineering: : All Branches 01 Chemical Sciences 03
Physical Sciences 02 Biosciences 04
MAHATMA GANDHI NREGA ELIGIBILITY CRITERIA
Applications are invited to fill up the post of MGNREGA Coordinator at district level and Additional A) Minimum Educational Qualification and Experience: i) For Engineers: Ph.D. degree in Engi-
Programme Officers(MGNREGA) ,at block level of Jharsuguda district on contractual basis. neering (Those who have submitted thesis for Ph.D. may also apply) or Masterís degree in
Eligibility Engineering (M.Tech./ M.E/M.S..) with a minimum of 2-year R&D experience after obtaining M.
Post & Vacancy : One post of Mahatma Gandhi NREGA Co-ordinator at the District level, Max. Age Tech./ M.E./M.S. Degree, ii) For Scientists: Ph.D. degree in Science (Those who have submitted
limit as on 01.01.2011 : 40 years, Monthly Consolidated remuneration : Rs. 15,000/-, Esstential thesis for Ph.D. may also apply). All candidates must have a First Class at either Masters or
Qualification : Master Degree in Sociology, Social Work/ Economics/ Mass Communication/ MBA Bachelors level. All candidates must provide a list of publications in support of their R&D experi-
in Rural Management or 2 years of PG Diploma in Rural Management/ Rural Development from any ence.
recognized university/ institution. B) Nationality/Age: Indian nationals who are not more than 32 years as on 1st January in the year
Five posts of Addl. Programme Officer MGNREGA for 5 (five) blocks of Jharsuguda district taking of the application. The age criterion is relaxable by 5 years for SC/ST candidates and 3 years for
block as a unit, 40 years, Rs. 12,500/-, Master Degree in Sociology, Social Work/ Economics/ OBC candidates. The SC/ST/OBC certificate should be as per the prescribed format.
Mass Communication/ MBA in Rural Management or 2 years of PG Diploma in Rural Management/ SELECTION AND APPOINTMENT Selection will be done by an interview committee (appointed
Rural Development from any recognized university/ institution. by BRNS) from among the short listed candidates based on their qualification, published R&D
work and performance in the interview. The selected candidates would be appointed as KSKRA
Terms and Conditions
for an initial period of one year, which is extendable by one more year based on performance
ï All positions, are contractual and the engagement is initially for a period of one year which
during the first year. KSKRAs would be paid a monthly stipend of Rs. 26,000/-+ benefits. Those
can be extended depending upon requirement & suitability.
candidates who are yet to receive their Ph.D. degree but have submitted their Ph.D. thesis, if
ï Candidates will have to fill up the application form online at www.orissapanchayat.gov.in
found suitable by the interview committee in view of their expertise and academic record, would
by 21.02.2011. The candidate will also upload his/her passport size (3.5 cm x 2.5cm) photograph be first designated as Research Associate (RA) and paid Rs.16,000/- per month (likely to be
in the online module mandatorily. In addition to online filling up of application, separate filled-in revised) and only after completion of their Ph.D. and obtaining a provisional certificate, they
application form has to be downloaded and printed by the applicant. In case of Addl Programme would be designated as KSKRA and paid Rs.26,000/- per month. For all other benefits, their date
Officer, the applicant has to download one application form for one or more blocks of Jharsuguda of joining as RA will be treated as the date of.joining KSKRA Scheme. In addition Rs.10,000/- per
district. The printed copy of the filed in application form with due signature at the appropriate year (likely to be revised) will be paid as Educational Material Allowance. Associates will be
space along with color passport size (3.5 cm x 2.5cm) photograph, relevant certificates & mark provided Hostel accommodation, medical and leave benefits during the Associateship. CAREER
sheets (as per the check list) attested by a Gazetted Officer should reach the office of the DEVELOPMENT
Project Director, DRDA, Jharsuguda by 28.02.2011 through registered / speed post only. Filled Anytime during second year of Associateship, subject to satisfactory performance as evaluated
in Application Form received after 28.02.2011 or in any other format or by any other means shall by the concerned DAE unit, KSKRAs will be appointed as Scientific Officer/ Engineer-D in the
be rejected. Pay Band-3 (PB-3) (Rs.15,600-39,100) plus Grade Pay (GP) Rs.6,600/- and up to 4 advance
ï Any mismatch found between the uploaded data in the online form and hard copy of increments may be awarded depending upon qualification, experience and performance. Ex-
application form and enclosed relevant document submitted to Project Director, DRDA by the ceptionally brilliant candidates with excellent track record in advanced technologies and having
applicant, the application will be summarily rejected. Applicants not possessing the requisite a Ph.D. may be considered for Scientific Officer/ Engineer-E in PB-3 with higher GP of Rs.7,600/
essential qualification laid down in the advertisement will be ineligible. -. In addition benefits under Performance Related Incentive Scheme (PRIS) as applicable to the
ï Online applications submitted by post wihout filling up the relevant information shall be scientists and engineers in DAE will also be provided. Total starting emoluments including Incen-
rejected. Applications received not attached with all relevant documents will be rejected. tives and Allowances at the time of absorption in a Class-A1 city as on 01.01.2011 are more than
ï Candidates crossing the maximum age limit as on 1 st January 2011 specified in the Rs. 50,000/- for Scientific Officer/Engineer-D and Rs. 54,000/- for Scientific Officer/Engineer-E.
advertisement shall be disqualified. Candidate must be a permanent resident/ native of Odisha. The additional benefits on regular appointment for employees and their dependent family are:
ï Authority will not be responsible for any postal delay. Conducive environment for working; Knowledge Update Allowance; PRIS incentives; Healthcare
ï District Rural Development Agency, Jharsuguda reserves all right to reject or accept any or scheme and Leave Travel Concession for self and family; Accommodation (subject to availabil-
ity) with excellent ambience in well developed colony having
all application(s) without assigning any reason thereto.
- Educational facility for children upto junior college level
Important Dates for filling application
- Creche facility for children of working couple
Activity Date
Last date of applying online 21st February 2011 Next due date for receipt of applications: 15th March, 2011
Last date of receipt of filled-in printed application through For detailed information on How to Apply and Application Proforma, please refer to
resisted/ Speed post only. For details please visit The Employment News dated Feb26,2011 or subsequent issue and Current Science Journal
www.orissapanchayat.gov. in. 28th February 2011 dated Feb25,2011. For latest information, visit BARC website: http://www.barc.ernet.in/
Collector-cum-CEO, DRDA, Jharsuguda webpages/brns/brns_fellowship.html
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 11

¨÷†ÿçÀÿäæ þ¦~æÁÿß, µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ ORISSA STATE BEVERAGE CORPORATION LTD.


(A GOVERNMENT OF ORISSA UNDERTAKING)
9TH FLOOR, IDCO TOWERS, SAHIDNAGAR, BHUBANESWAR-751007 (ORISSA)
Sø¨ú-Óç ’ÿÀÿH´æœÿ ¨’ÿ ¨æBô œÿçþ§¨÷’ÿˆÿ üÿþöæs Aœÿë¾æßê A4 ÓæBfÀÿ sæB¨ú Lÿçºæ Üÿæ†ÿ{àÿQæ ’ÿÀÿQæÖ Tel: 0674-2542972(0), Fax: - 0674-2542963, Email: - osbcltd@gmail.com
¨÷Öë†ÿ LÿÀÿç þæaÿö 12 †ÿæÀÿçQ Óë•æ General Manager, Ordanance Factory, Bhusawal, Dist- APPLICATION FOR IT SUPERVISOR
Jalgaon, Pin-425203 (Maharastra) Lÿë ¨vÿæB{¯ÿ æ µÿæÀÿ†ÿêß œÿæSÀÿçLÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > OSBC Ltd, invites application for the post of IT Supervisor on contractual or deputation basis from
’ÿÀÿþæ:5200Àÿë 20,00 + {S÷xÿ {¨ 1800 þæÓçLÿ Government, Government Departments, PSUís, Govt Societies and Government Projects for a
Éí¨¿¨’ÿ-05 (FÓúsç 01, H¯ÿçÓç 01, Óæ™æÀÿ~ 03) , ¯ÿßÓ- 20¯ÿÌöÀÿë Lÿþú {Üÿ¯ÿœÿæÜÿ] F¯ÿó period of two years.
Qualification:PGDCA/MCA with B.Com/ Inter Cost/ Inter Chartered from a recognised university/
27¯ÿÌöÀÿë A™#Lÿ {Üÿ¯ÿ œÿæÜÿ] æ {¾æS¿†ÿæ : þæs÷çLÿ ¨æÉú,’ÿÀÿH´æœÿ xÿë¿sç ¨æBô ÉæÀÿêÀÿçLÿ µÿæ{¯ÿ D¨¾ëNÿ institution., Experience: Minimum 05 years of post qualification experience relating to finance
$#{¯ÿ A$öæ†ÿ ¯ÿçœÿæ `ÿ¨àÿ{Àÿ Daÿ†ÿæ 165 {Óþç, Hfœÿ:45 {Lÿfç, dæ†ÿç-A~Óó¨÷ÓæÀÿç†ÿ 77{Óþç, and accounts along with computer related matters. Age limit:Maximum 45 years as on 01.01.2011.
(Age will be .relaxed in deserving case). In case of employees from Govt Deptt /PSUís the
Óó¨÷ÓæÀÿç†ÿ-82{Óþç existing salary scale of the candidate shall be protected in addition to usual allowance /other
fÀÿëÀÿê : FO Óµÿ}Óþ¿æœÿ þæs÷çLÿ, {Üÿæþ SæÝö/Óçµÿçàÿ xÿç{üÿœÿÛ {Ó´bÿæ{Ó¯ÿê µÿæ{¯ÿ †ÿçœÿç ¯ÿÌöÀÿ {Ó¯ÿæ F¯ÿó benefits. The normal rules of deputation as applicable to State Govt, employees as the case may
{ÜÿæþSæÝö F¯ÿó Óçµÿçàÿ xÿç{üÿœÿÛ{Àÿ Aœÿë¿œÿ {¯ÿÓçLÿ {LÿæÓö LÿÀÿç$#{¯ÿ æ be will be applicable.
Ôÿ÷çœÿçó {sÎ : {Lÿ¯ÿÁÿ ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¨Àÿêäæ{Àÿ ¨æÉú ¨÷æ$öê Ôÿç÷œÿçó {sÎ {’ÿ{¯ÿ æ 15 {Ó{Lÿƒ{Àÿ Application including a forwarding letter, current scale of pay together with a statement providing
relevant experience, detailed CV, salary expected and 2 passport size Photographs should be
100þçsÀÿ Dˆÿê‚ÿö {Üÿ{àÿ ¨÷æ$öê àÿçQ#†ÿ ¨Àÿêäæ {’ÿ{¯ÿ æ àÿçQ#†ÿ ¨ÀÿêäæÀÿ ÓþÖ ¨÷ɧ Óóäç© DˆÿÀÿþíÁÿLÿ sent to Managing Director, OSBC Ltd by Speed Post/ Registered Post superscribing the envelope.
†ÿ$æ 2W+æ ¯ÿçÉçÎ A¯ÿ™#Àÿ {Üÿ¯ÿ æ ÓþÖ ¨÷ɧ 10þ ÖÀÿÀÿë AæÓç¯ÿ æ ìApplication for the post of IT supervisor.î No Objection Certificate/ consent of the present
employer must be submitted along with the application. Last date for receipt of application from
¯ÿçÌß Ó¯ÿöæ™#Lÿ þæLÿö {Lÿ{†ÿ þæLÿöÀÿ ¨÷ɧ ¨Ýç¯ÿ the interested person is 11.03.2011. Managing Director, OSBC
{f{œÿÀÿæàÿ B{+àÿç{fœÿÛ 25 25
(10þ ÖÀÿ) ’ÿÀÿQæÖ ’ÿæQàÿÀÿ œÿç{”öÉæ¯ÿÁÿê- BóÀÿæfê Lÿçºæ Üÿç¢ÿê{Àÿ ¨÷æ$öê ’ÿÀÿQæÖ ¨íÀÿ~ LÿÀÿç{¯ÿ æ
{f{œÿÀÿæàÿ AæH´æÀÿ{œÿÓ 50 50 ’ÿÀÿQæÖ ¨vÿæD$#¯ÿæ àÿüÿæ¨æ D¨{Àÿ Application for the post of_________ {àÿQæÀÿÜÿç¯ÿ æ
(10þ ÖÀÿ) ¨÷æ$öê Ó’ÿ¿†ÿþ ¨æÉú{¨æsö ÓæBfúÀÿ üÿ{sæS÷æüÿú 3sç (œÿçf ’ÿ´æÀÿæ Aæ{s{Îxÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ) ¨vÿæB{¯ÿ æ
BóàÿçÉú àÿæèÿëFfú 25 25 ÓÀÿLÿæÀÿê œÿçßþæœÿëÓæ{Àÿ ¯ÿßÓ Óêþæ{Àÿ {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ æ `ÿæLÿçÀÿê LÿÀÿë$#¯ÿæ ¨÷æ$öê D¨¾ëNÿ þæšþ{Àÿ
(Noc) ’ÿÀÿQæÖ ¨vÿæB$#¯ÿ æ FÓúÓç/FÓúsç ¨÷æ$öê àÿçQ#†ÿ ¨Àÿêäæ œÿçþ{;ÿ ¯ÿÓú/{s÷œÿ ¾æ†ÿ÷æ µÿÝæ (2ß
¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿçÌ߯ÿÖë Lÿ~ ¨Ýç¯ÿ œÿçþ§{Àÿ ’ÿçAæSàÿæ æ {É÷~ê) ¨æB{¯ÿ æ D¨¾ëNÿ A™#LÿæÀÿêZÿ ¨÷’ÿˆÿ fæ†ÿç Óæs}üÿç{LÿsÀÿ Aæ{sÎxÿ Lÿ¨ç ¨vÿæB{¯ÿ æ FÓúÓç/
General Intelligence:
The questions will be of 10th Standard and would include questions of non-verbal type. The test
FÓúsç ¨÷æ$öêZÿë ¯ÿæ’ÿú {’ÿ{àÿ Aœÿ¿ ÓþÖ ¨÷æ$öê 50sZÿæÀÿ xÿçxÿç Lÿçºæ AæB¨çH {¾{Lÿò~Óç fæ†ÿêß ÖÀÿÀÿ
may include question an analogies, similarities and differences, space visualization, problem ¯ÿ¿æZÿÀÿë The General Manager, Ordanance Factory, Bhusawal (MS) Pincode- 425203
solving analysis, judgement, decision making, visual memory, discrimination observation, relation- Zÿ Ó¨ä{Àÿ ’ÿÀÿQæÖ ÓÜÿ ÓóàÿS§ LÿÀÿç{¯ÿ æ H´æLÿöÓ þ¿æ{œÿfÀÿ , Admin & IT
ship concepts, figures classification, arithmetical number series, non-verbal series. The test will
also include questions designed to test the candidateís abilities to deal with abstract ideas and
symbols and their relationship, arithmetical computation and other analytical functions. Ministry of Defence
II. General Awareness: Application Format
The questions will be of 10th standard. Questions will be designed to test the ability of the Application (To be neately Typed in A-4 Size Paper and Filled in Capital Letters Only)
candidateís general awareness of the environment around him and its application to society. Ref: Employment News Advt. No. & Date____________
Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of every Application for the post of__________ Affix your Passport size
day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an 10th Stan- (Only one post to be mentioned)
Photograph here not
more than 3 months old
dard educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring To duly selfsigned (In
countries especially pertaining to Sports, History, Culture, Geography, Economic scene, General The General Manager, addition enclose 02
policy including Indian Constitution, and Scientific Research etc. These questions will be such that, Ordnance Factory
Passport size
Photographs duly signed
they do not require a special study of any discipline. iii. English Language: Bhusawal-425203 by the candidate)
The questions will be of 10th standard, Candidateís understanding of the Basics of English 1] Name in full (block letter):
language, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and its correct 2] Fatherís/husbandís name:
usage, etc. and writing ability would be tested. IV. Numerical Aptitude: 3] Nationality
This paper will include questions on problems relating to Number Systems, Computation of whole 4] Religion
Numbers, Decimals and Fractions and relationship between Numbers, Fundamental arithmetical 5] Date of birth:
operations, Percentages, Ratio and Proportion, Averages, Interest, Profit and Loss, Discount, use
of Tables and Graphs, Mensuration, Time and Distance, Ratio and Time, Time and work etc, Day Month Year
Grading will be done based on marks obtained in Written Test.
¨’ÿœÿæþ : üÿæßæÀÿœÿæþ : Éíœÿ¿¨’ÿ :01(H¯ÿçÓç), ’ÿÀÿþæ-5200Àÿë 20,200 {S÷xÿ {¨, 1900sZÿæ [Copy of the certificate to be attached)
þæÓçLÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ {¾æS¿†ÿæ-þæs÷çLÿ ¨æÉú, ÉæÀÿêÀÿçLÿ µÿæ{¯ÿ Lÿæ¾ö¿ ¨æBôD¨¾ëNÿ ÓÜÿ œÿçAæô àÿçµÿæ ¾¦ ÓÜÿ 6] Age on the last date of submission of Application: Day Month Year
¨Àÿç`ÿç†ÿ $#{¯ÿ æ Daÿ†ÿæ ¯ÿçœÿæ `ÿ¨àÿ{Àÿ - 165 {Óþç dæ†ÿç (A~Óó¨÷ÓæÀÿç†ÿ) 81.5 {Óþç, Hfœÿ- 7] Sex (Mark tick (ï)} Male Female
50{Lÿfç (Ó¯ÿöœÿçþ§) ÓÜÿœÿÉêÁÿ†ÿæ¨Àÿêäæ (Endurance Test) f{~ þ~çÌLÿë {¯ÿæÜÿç¨æÀÿë$#{¯ÿ A$öæ†ÿ 8] Marital status: {Mark tick (ï)): Single Married
96 {Ó{Lÿƒ{Àÿ 183 þçsÀÿ ’ÿíÀÿ†ÿæÀÿë 63.5 {Lÿfç HfœÿÀÿ fçœÿçÌ {¯ÿæÜÿç¨æÀÿë$#{¯ÿ æ 2.7 þçsÀÿ Qæàÿ
9] Whether belonging to Genl/SC/ST/OBC/Ex-Serviceman:
fæSæLÿë àÿèÿf¸ ’ÿ´æÀÿæ {xÿBô ¨æÀÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ 3þçsÀÿ Daÿ†ÿæLÿë Üÿæ†ÿ F¯ÿó ¨æ’ÿ ÓÜÿæ߆ÿæ{Àÿ ’ÿDÝç{Àÿ (copy of the. certificate to be attached)
`ÿÞç¨æÀÿç{¯ÿ æ ¯ÿßÓ: 35 ¯ÿÌöÀÿë A™#Lÿ{ÜÿæBœÿ$#¯ÿ æ ÉæÀÿêÀÿçLÿ ’ÿä†ÿæ ¨Àÿêäæ ÓÀÿç¯ÿæ ¨{Àÿ ¨÷æ$öê 10] Academic Qualification; (Attested copies of Certificate of SSC and above to be enclosed)
FƒëÀÿæœÿÛ {sÎ {’ÿ{¯ÿ æ FÜÿç ¨¾ö¿æß{Àÿ Dˆÿê‚ÿö {Üÿ¯ÿæ ¨{Àÿ àÿçQ#†ÿ ¨Àÿêäæ {’ÿ{¯ÿ æ FÜÿç ¨Àÿêäæ{Àÿ Qualification Board/University Year of passing Subject Percentage
2W+æ A¯ÿ™#Àÿ †ÿç{œÿæsç ¯ÿçÌßÀÿ ¨Àÿêäæ {Üÿ¯ÿ æ ÓþÖ ¨÷ɧ Óóäç© DˆÿÀÿþíÁÿLÿ †ÿ$æ 50 þæLÿöÀÿ {Üÿ¯ÿ æ
10þ ÖÀÿÀÿë ÓþÖ ¨÷ɧ ¨Ýç¯ÿ æ (1) {f{œÿÀÿæàÿ B{+àÿç{fœÿÛ (2) {f{œÿÀÿæàÿ AæH´æÀÿ{œÿÓú (3) 11] Professional Qualification: (Attested copies of Certificates to be enclosed) 12] Experience
{f{œÿÀÿæàÿ AæH´æÀÿ{œÿÓú ¨ÀÿêäæÀÿ ¯ÿçÌß œÿçþ§{Àÿ ’ÿçAæSàÿæ æ (if any):- (Attested Copies of Certificates to be enclosed)
13] Postal Order/Demand Draft No. Date Amount Rs.
I. General Intelligence:
The questions will be of 10th Standard and would include both verbal and non-verbal type. The
test may include question on analogies, similarities and differences, space visualization, problem 14] Physical Standard : [*For Durwan post] Physical Standard : [*For Fireman post]
solving, analysis, judgement/decision making, visual memory, discrimination observation, -rela- i) Height without shoes 165 cms. i) Height without shoes 165 cms.
tionship concepts, figures classification, arithmetical number series, verbal and non-verbal series
ii) Chest unexpended 77 cms. ii) Chest (unexpanded ) 81.5 cms
& mathematics of 10th standard. The test will also include questions designed to test the candidateís
Expended 82 cms.
abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationship, mathematical computation
iii) Weight 45 kgs. iii) Weight 50 kgs minimum
and other analytical functions.
*(The above should be duly supported by Medical Certificate)
II. General Awareness: 15] Present full postal address for correspondence with pin code Nearest Railway Station:
The questions will be of 10th standard. Questions will be designed to test the ability of the 16] Details of Attested Copies of Testimonials Attached: (A) Attested copy of Academic & Profes-
candidateís general awareness of the environment around him and its application to society. sional Qualification Certificate. (B) Attested copy of Date of Birth Certificate. (C) attested copy
Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of of Caste Certificate. (D) Apart from affixing photo on the applications two self-attested pass
everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an 10th port photograph, (not more than three months old).
Standard educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring Declaration
countries especially pertaining to Sports, History, Culture, Geography, Economic scene, General l_________________hereby declare that the information1 given in this application are .true,
complete and correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information
policy including Indian Constitution, and Scientific Research etc. These questions will be such
being found false or incorrect or ineligibility being detected before or after the written test/
that, they do not require a special study of any discipline.
medical examination, my candidature will stand cancelled and all my claim for the recruitment will
III. General Awareness on Fire Fighting. stand forfeited.
This test will include questions on knowledge of Fire-Fighting, operational use of Fire-Fighting Place:
Equipments, life savings drills, causes of fire etc. Dated: Signature of candidate
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 12

iõ_û\Kúd Àÿ
MUST READ-BUY TODAY-MOST USEFUL
BOOKS, N.P.s. GUIDES-2011
N.P.s RAILWAY RECRUITMENT CELL Group-D Guide
AæoÁÿçLÿ ¨÷†ÿçœÿç™# ÜÿëA;ÿë (Both in Oriya & English Language)
ïN.P.S JUNIOR CLERK GUIDE (District Level)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
W{Àÿ ¯ÿÓç {ÀÿæfSæÀÿ LÿÀÿ;ÿë > ïN.P.S OSSCWELFAREEXTENSIONOFFICERGUIDE
ï N.P.s OSSC LOCAL FUND AUDITOR GUIDE
œÿçfÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ÓÜÿ 160 sZÿæ fþæ LÿÀÿç œÿç¾ëNÿç Q¯ÿÀÿ AæoÁÿçLÿ ¨÷†ÿçœÿç™# ïN.P.s DIPLOMA ENTRANCE TEST GUIDE
Aæ¨~ ¯ÿç ¨æB ¨æÀÿç{¯ÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ µÿæ{¯ÿ Lÿæ¾ö¿ LÿÀÿç S÷æÜÿLÿ F¯ÿó ¯ÿçj樜ÿ ÓóS÷Üÿ D¨{Àÿ 30% LÿþçÉœÿ ¨æAæ;ÿë >
Aœÿí¿œÿ 8þ ¨æÓú LÿÀÿç$#¯ÿæ ¨÷æ$öê F$#¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ > AæS÷Üÿê
¨÷æ$öê :(1) 2{Sæsç ¨æÓú{¨æsö ÓæBf üÿ{sæ (2) œÿæþ, ¨ç†ÿæZÿ
ïN.P.s ODISHA JEE LATERAL GUIDE
ï N.P.s IGNOU B.Ed. Entrance Guide
ÓüÿÁÿ†ÿæ Lÿ~ ? AæD LÿçF ÓüÿÁÿ †ÿæÜÿæ FLÿ AÓþæÜÿç†ÿ ¨÷ɧ > Lÿç;ÿë Óæ™Àÿ~ É”{Àÿ ï N.Ps OSSC INSPECTOR OF CO-OPERATIVE
LÿÜÿç{àÿ {¾Dôþæ{œÿ œÿçf àÿä¿ ×Áÿ{Àÿ ¨Üÿo# ¨æÀÿç$æ;ÿç {Óþæ{œÿ Üÿ] ÓüÿÁÿ > ÓüÿÁÿ†ÿæ FLÿ œÿæþ, fœÿ½†ÿæÀÿçQ, ¨í‚ÿövÿçLÿ~æ(¨çœÿú{Lÿæxÿú ÓÜÿ), {¾æSæ{¾æS {üÿæœÿú SOCITIES GUIDE
œÿºÀÿ {àÿQ# FLÿ ’ÿÀÿQæÖ (3) s.160/- M.O/D.D. Manager, Nijukti
¯ÿ¿æ¨Lÿ É” > FÜÿæÀÿ A$ö œÿë{Üÿô, {Lÿ¯ÿÁÿ àÿä¿ ×Áÿ{Àÿ ¨Üÿôo#¯ÿæ > A{œÿLÿ {dæs {dæs
Khabar, Bhubaneswar-751010 Zÿ œÿæþ{Àÿ LÿÀÿç œÿç þ § vÿç L ÿ~æ{Àÿ
Distributor :MADHAB BOOK STORE
Lÿ$æ{Àÿ þš ÓüÿÁÿ†ÿæ þçÁÿç$æF > FÜÿæ þœÿ{Àÿ Aæœÿ¢ÿ Aæ~ç$æF > {¾þç†ÿç Hfœÿ Lÿþú Lÿ{àÿ,
Bhartia Tower, Badambadi, Cuttack-9, Ph-2311043
¨Àÿêäæ{Àÿ Lÿõ†ÿLÿæ¾ö¿ {Üÿ{àÿ Lÿçºæ œÿçÉæ’ÿ÷¯ÿ¿ dæxÿç {’ÿ{àÿ Aæ¨~ QëÓç ÜÿëA;ÿç > {†ÿ~ë QëÓçÀÿ ¨vÿæB¨æÀÿç{¯ÿ > Manager, NIJUKTI KHABAR
Óójæ {dæs {ÜÿæB¨æ{Àÿ ¯ÿæ ¯ÿxÿ > Lÿç;ÿë FÜÿæLÿë ¨æB¯ÿæ ¨æBô Lÿçdç œÿçßþÀÿ šæœÿ ÀÿQ#¯ÿæ œÿçÜÿæ†ÿç SHREE MADHAB BOOK STORE
TS 3/193, Mancheswar Ind. Estate Rajabagicha Labour Colony
fÀÿëÀÿê > µÿëàÿÀÿë ÉçQ;ÿë: Ó¯ÿëvÿë ¯ÿxÿ AæD þÜÿˆÿ´¨í‚ÿö Lÿ$æ {ÜÿDdç Aæ{þ {Lÿ{¯ÿ Aæþ µÿëàÿÀÿë Éçäæ
LÿÀÿç¨æÀÿë œÿæÜÿëô > {¾Dô$# ¨æBô µÿëàÿú ¯ÿæÀÿºæÀÿ {ÜÿæB$æF > {¾Dô ¯ÿ¿Nÿç œÿçf {`ÿÎæ{Àÿ ÓüÿÁÿ†ÿæ Bhubaneswar- 751010 Qr.No. P/5, Badambadi-2431148, 2431158
¨æB¯ÿæ ¨æBô `ÿæ{Üÿô {Ó œÿçf µÿëàÿÀÿë Éçäæ ÜÿæÓàÿ LÿÀÿç¯ÿæ ÓÜÿç†ÿ ÀÿæÖæ{Àÿ AæÓë$#¯ÿæ {dæs ¯ÿxÿ
URGENTLY RE-
ÓþÓ¿æLÿë ’ÿõÎç œÿ{’ÿB AæSLÿë ¯ÿÞç¯ÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ > ¨ÀÿæþÉö œÿçA;ÿë: Aœÿ¿Lÿë ¨ÀÿæþÉö {’ÿ¯ÿæ
¯ÿ’ÿÁÿ{Àÿ Aœÿ¿vÿæÀÿë ¨ÀÿæþÉö {œÿ¯ÿæLÿë {`ÿÎæ LÿÀÿ;ÿë > ¨ÀÿæþÉö {œÿ¯ÿæ{Àÿ Aæ{’ÿò ÉZÿæ LÿÀÿ;ÿë
œÿæÜÿ] > ¨Àÿç×ç†ÿçLÿë ¯ÿël;ÿë H {àÿæLÿZÿ Lÿ$æ Éë~;ÿë > ¾æÜÿæ Aæ¨~Zÿ ¨æBô ’ÿç{œÿ Që¯ÿú þÜÿˆÿ´¨í‚ÿö
Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ, fS†ÿúÓçóÜÿ¨ëÀÿ Éçäæ QUIRES ENGINEERS
1 to 3 yearsí experienced degree
{ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ > LÿæÀÿ~ ÓüÿÁÿ†ÿæÀÿ Ó¯ÿëvÿæÀÿë ¯ÿxÿ œÿçßþ {ÜÿDdç Aœÿ¿Àÿ Lÿ$æLÿë Éë~ç¯ÿæ > Lÿæàÿç
œÿë{Üÿô Aæfç: Aæfç œÿë{Üÿô Lÿæàÿç LÿÀÿç¯ÿç œÿ¿æß{Àÿ {Lÿò~Óç Lÿæþ {xÿÀÿç LÿÀÿ;ÿë œÿæÜÿ] > ¯ÿç`ÿæÀÿ ¯ÿçþÉö
’ÿ´æÀÿæ {ÜÿD$#¯ÿæ ¯ÿçÁÿº vÿçLÿú Adç > Lÿç;ÿë ¯ÿÜÿë†ÿ ¯ÿçÁÿº {Üÿ¯ÿæ’ÿ´æÀÿæ ÓüÿÁÿ†ÿæ AÓüÿÁÿ†ÿæÀÿ LÿæÀÿ~
ÓÜÿæßLÿ œÿç{ßæfœÿ-2011 engineers from mechanical, elec-
trical, metallurgical and ceramic
streams for their 2,2 MTA inte-
grated steel plant at Bokaro
{Üÿ¯ÿæÀÿ Ó»æ¯ÿœÿæ ÀÿÜÿçdç > {†ÿ~ë Ó¯ÿëvÿë µÿàÿ {Üÿ¯ÿ Fþç†ÿç Lÿçdç Lÿæþ œÿ œÿçA;ÿë ¾æÜÿæ ÓæÀÿç¯ÿæ ¨æBô F†ÿ’ÿ´æÀÿæ ÓþÖ Óó¨õNÿ ¯ÿ¿Nÿç¯ÿç{ÉÌ †ÿ$æ fœÿÓæ™æÀÿ~Zÿ A¯ÿS†ÿç œÿçþ{;ÿ f~æB ’ÿçAæ¾æDAdç {¾, fS†ÿúÓçóÜÿ¨ëÀÿ (Jharkhand). Candidates should
Aæ¨~Zÿë LÿÎ {Üÿ¯ÿ > ÓÀÿç¾æD$#¯ÿæ Óþß {Lÿ{¯ÿ ¯ÿç {üÿÀÿç AæÓç¯ÿ œÿæÜÿ] > FLÿ$æLÿë {¾þç†ÿç µÿëàÿç H †ÿç{ˆÿöæàÿ ÉçäæfçàÿâæÀÿ Éçäæ ÓÜÿæßLÿ œÿç{ßæfœÿ œÿçþ{;ÿ A×æßê {þ™æ †ÿæàÿçLÿæ (Draft Merit List) H ¯ÿæ†ÿçàÿ be preferably working in iron &
steel manufacturing or in any
œÿ ¾æAæ;ÿç > AæÀÿ» LÿÀÿëd;ÿç {ÉÌ ¯ÿç LÿÀÿ;ÿë: {¾Dô Lÿæþ AæÀÿ» LÿÀÿëd;ÿç †ÿæLÿë œÿçÜÿæ†ÿç ¨{ä †ÿæàÿçLÿæ (Reject List) ¨÷LÿæÉ ¨æBdç æ ¾’ÿç FÜÿç †ÿæàÿçLÿæ D¨{Àÿ LÿæÜÿæÀÿ {Lÿò~Óç A樈ÿç ¯ÿæ Aµÿç{¾æS$æF, manufacturing unit. Candidates
{ÉÌ LÿÀÿ;ÿë > ÓüÿÁÿ þ~çÌ ÓçF ¾çF œÿçf Lÿæþ {ÉÌ {Üÿ¯ÿæ Üÿ] {’ÿ{Q > {¾{†ÿ¯ÿç ÓþÓ¿æ AæÓë must be from reputed engineer-
àÿä¿{Àÿ œÿfÀÿ ÀÿQ;ÿë > AæD {ÓBsæ {¾þç†ÿç ¯ÿÜÿë†ÿ µÿàÿ{Àÿ {ÉÌ {Üÿ¯ÿ {ÓLÿ$æ {’ÿQ;ÿë > {†ÿ{¯ÿ {Óþæ{œÿ fçàÿâæ ¨ÀÿçÌ’ÿ AüÿçÓú, ÓAôÀÿæ, fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿvÿæ{Àÿ ÓÀÿLÿæÀÿê Lÿæ¾ö¿’ÿç¯ÿÓþæœÿZÿ{Àÿ ’ÿçœÿ ing colleges and willing to make a
long term career in iron & steel
™æÀÿæÀÿë ¯ÿæÜÿæÀÿ;ÿë: Ó¯ÿë{¯ÿ{Áÿ †ÿçAæÀÿç {ÜÿæB$#¯ÿæ ÀÿæÖæ{Àÿ œÿ¾æB œÿíAæ ÀÿæÖæ †ÿçAæÀÿç LÿÀÿ;ÿë > 10WsçLÿævÿæÀÿë Óó™¿æ 5WsçLÿæ þš{Àÿ ¯ÿ¿NÿçS†ÿ Lÿçºæ xÿæLÿ’ÿ´æÀÿæ {ÓþæœÿZÿ Aµÿç{¾æS àÿçQ#†ÿ AæLÿæÀÿ{Àÿ D¨¾ëNÿ making. We also require diploma
Ó¯ÿë{¯ÿ{Áÿ H Ó¯ÿë Óþß{Àÿ œÿíAæ LÿÀÿç¯ÿæ{Lÿë {`ÿÎæ LÿÀÿ;ÿë > Aœÿ¿Lÿë {’ÿæÌ ’ÿçA;ÿëœÿç: ÓþßÀÿ
’ÿëÀÿë¨{¾æS H Lÿæþ{Àÿ Àÿë`ÿç œÿ{’ÿ¯ÿæ Üÿ] AÓüÿÁÿ†ÿæÀÿ þëQ¿ LÿæÀÿ~ > AÓüÿÁÿ {àÿæLÿ Ó¯ÿë{¯ÿ{Áÿ
¨÷þæ~¨†ÿ÷ ÓÜÿ †ÿæ 28/2/11 ÀÿçQ Óë•æ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ †ÿæ 28/2/11ÀÿçQ ¨{Àÿ þçÁÿç$#¯ÿæ {Lÿò~Óç engineers with 1 to 3 yearsí ex-
perience in mechanical, electri-
œÿçf AÓüÿÁÿ†ÿæÀÿ {’ÿæÌ Aœÿ¿ D¨{Àÿ àÿ’ÿç $æAæ;ÿç > {†ÿ~ë F¨Àÿç œÿLÿÀÿç œÿçf ×ç†ÿçLÿë vÿçLÿú LÿÀÿç¯ÿæLÿë Aµÿç{¾æS S÷Üÿ~{¾æS¿ {Üÿ¯ÿ œÿæÜÿ] æ D¨{ÀÿæNÿ †ÿæàÿçLÿæþæœÿZÿÀ œÿLÿàÿ fçàÿâæ ¨ÀÿçÌ’ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, fçàÿâæ¨æÁÿZÿ cal and metallurgical streams
with an iron & steei manufactur-
{`ÿÎæ LÿÀÿ;ÿë > ÓüÿÁÿZÿë Aæ’ÿÉö LÿÀÿ;ÿë: A{œÿLÿ Óþß{Àÿ {’ÿQæ¾æF AÓüÿÁÿ {àÿæLÿ AÓüÿÁÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ÉçäæþƒÁÿæ™#É, fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿê †ÿç{ˆÿöæàÿ/fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ing background. Interested can-
{àÿæLÿZÿ ¨÷†ÿç AæLÿÌ}†ÿ {ÜÿæB$æ;ÿç > AæD ÓüÿÁÿ ¯ÿ¿Nÿç ÓüÿÁÿ ¯ÿ¿NÿçZÿ ¨÷†ÿç > {†ÿ~ë Aæ¨~ œÿçfLÿë didates are requested to send
¾æÜÿæ ¯ÿç µÿæ¯ÿ;ÿë œÿæ LÿæÜÿ]Lÿç Ó¯ÿë{¯ÿ{Áÿ ÓüÿÁÿ ¯ÿ¿NÿçZÿ ¨÷†ÿç AæLÿÌ}†ÿ {ÜÿæB †ÿæZÿë Üÿ] Aæ’ÿÉö LÿÀÿç fçàÿâæÀÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ ¯ÿâLÿ AüÿçÓú Lÿæ¾ö¿æÁÿßþæœÿZÿÀÿ {œÿæsçÓú {¯ÿæÝö H fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿ fçàÿâæÀÿ Website http:// their CVs to the following email
Lÿþö{ä†ÿ÷{Àÿ Lÿæþ LÿÀÿ;ÿë > {’ÿQ#{¯ÿ Aæ¨~ ¯ÿç œÿç{f ÓüÿÁÿ ¯ÿ¿Nÿç†ÿ´ µÿæ¯ÿ{Àÿ S~æ {Üÿ{¯ÿ > jagatsinghpur.nic.in {Àÿ D¨àÿ² æ Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ, fS†ÿÓçóÜÿ¨ëÀÿ ids at the earliest, surinder.
kumar@electrosteel.com

Óçµÿçàÿú ffú ¨æBô Lÿç¨Àÿç ¨÷Öë†ÿ {Üÿ{¯ÿ ?


{àÿæLÿ{Ó¯ÿæ Aæ{ßæS ’ÿ´ æ Àÿæ ¨÷ɧ¨†ÿ÷ Óæ™æÀÿ~jæœÿÀÿ œÿSÀÿ¨æÁÿçLÿæ A™#œÿçßþ, Óó¾ëNÿ
¯ÿçµÿçŸ Àÿæf¿{Àÿ œÿ¿æßçLÿ {Ó¯ÿæ {ÜÿæB$æF æ ’ÿ´ç†ÿêß ¨÷ɧ¨†ÿ÷ µÿæÌæ ¨÷æ© ¨ó`ÿæ߆ÿçÀÿæf A™#œÿçßþ,
Óçµÿçàÿ ffú fëœÿçßÀÿ xÿçµÿçfœÿú{Àÿ D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç † ÿ, {¾Dô $ # { Àÿ `ÿLÿ¯ÿ¢ÿê A™# œ ÿç ß þ, {¾æfœÿæ
Qæàÿç ¨Ýç$#¯ÿæ ¨’ÿ¯ÿê ¨íÀÿ~ ¨æBô `ÿæ{Àÿæsç {ä†ÿ÷{Àÿ ¨÷ɧ Óæþçàÿ F¯ÿó ¯ÿçLÿæÉ A™#œÿçßþ A;ÿµÿöëNÿ
¨÷æÀÿ»çLÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ¨†ÿ÷ {ÜÿæB$æF æ BóÀÿæfê{Àÿ FLÿ æ FÜÿç ¨÷ɧ¨†ÿ÷{Àÿ ×æœÿêß œÿ¿æßçLÿ
¨÷æß ¨÷†ÿç¯ÿÌö AæÜÿ´æœÿ ¨÷¯ÿ¤ÿ 60 þæLÿöÀÿ, BóÀÿæfê{Àÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç†ÿ ¨÷ɧÀÿ
LÿÀÿæ¾æB$æF> FÜÿç ¨÷ æ Àÿ»ç L ÿ `ÿæ{Àÿæsç {àÿQœÿ 60þæLÿö À ÿ, DˆÿÀÿ {’ÿ¯ÿæ FLÿæ;ÿ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ
¨Àÿêäæ þæaÿö þæÓ{Àÿ Üÿ] Üÿç ¢ ÿêÀÿë BóÀÿæfê{Àÿ ¨æÀÿæS÷ æ üÿ ¨Àÿêäæ ¨÷Öë†ÿç : DNÿ
Aæ{ßæfç†ÿ {ÜÿæB$æF æ Aæ{ßæS Aœÿë ¯ ÿæ’ÿ 40þæLÿö , BóÀÿæfêÀÿë ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ¨÷Öë†ÿç{Àÿ ¯ÿçS†ÿ ¯ÿÌöÀÿ
’ÿ´æÀÿæ œÿ¿æßçLÿ {Ó¯ÿæ ÓÜÿ Óº¤ÿç†ÿ Üÿç¢ÿê{Àÿ ¨æÀÿæS÷æüÿ Aœÿë¯ÿæ’ÿ æ ¨÷ É § ¨ †ÿ÷ L ÿë Óæþç à ÿú LÿÀÿæ¾ç ¯ ÿæ
FÜÿç ¨Àÿêäæ ¨÷†ÿç¯ÿÌö Aæ{ßæfœÿ †ÿõ†ÿêß ¨÷ɧ¨†ÿ÷ AæBœÿú D`ÿç†ÿú æ F$#¨æBô œÿçßþç†ÿ µÿæ{¯ÿ
LÿÀÿæ¾æB F$#{Àÿ ¨÷æÀÿ»çLÿ ¨ævÿ¿Lÿ÷þÀÿ ¨÷$þ ¨÷ɧ¨†ÿ÷ DˆÿÀÿ {àÿQ# ¯ ÿæÀÿ Aµÿ¿æÓ þš
¨Àÿêäæ, þë Q ¿ ¨Àÿêäæ F¯ÿó {ÜÿæB$æF, ¾æÜÿæ {þòÁÿçLÿ AæBœÿú ÀÿQ;ÿë æ Aæ¨~ Aæ¨~Zÿ Óë¯ÿç™æ
Óæäæ†ÿLÿæÀÿ þæ™þ{Àÿ ¨Àÿêäæ{Àÿ ¯ÿ¿¯ÿ×æ D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç†ÿ Aœÿë Ó æ{Àÿ Üÿç ¢ ÿê Lÿç º æ BóÀÿæfê
ÓüÿÁÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ àÿ {ÜÿæB$æF æ F$#{Àÿ Óºç™æœÿ ¯ÿç™# {Lÿò~Óç þæšþ{Àÿ ¨Àÿêäæ
S÷æfëFsþæœÿZÿë Óçµÿçàÿ ffú A;ÿöµÿëNÿ {ÜÿæB$æF æ šæœÿ ÀÿQ#¯ÿæLÿë {’ÿB¨æÀÿ;ÿç æ þëQ¿ ¨Àÿêäæ{Àÿ
fë œ ÿç ß Àÿ xÿç µ ÿç f œÿ{Àÿ œÿç ¾ ë N ÿç ÜÿëF {¾, 50 þæLÿöÀÿ ¨÷ɧ¨†ÿ÷ ÓüÿÁÿ {Üÿ¯ÿæ ¨{Àÿ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ
þçÁÿç$æF æ {Lÿ¯ÿÁÿ Óºç™æœÿçLÿ œÿçßþ D¨{Àÿ ¨æBô xÿLÿæ¾æB$æF æ Óæäæ†ÿLÿæÀÿ
FÜÿç ¨Àÿêäæ{Àÿ {¾æS{’ÿ¯ÿæ Üÿ] Aæ™æÀÿç†ÿ {ÜÿæB$æF > `ÿ†ÿë$ö 100AZÿÀÿ {ÜÿæB$æF æ F$#{Àÿ
¨æBô àÿ {Àÿ Ó§æ†ÿLÿ {Üÿ¯ÿæ AæBœÿú ¨ævÿ¿Lÿ÷þÀÿ ’ÿ´ç†ÿêß DˆÿÀÿ¨÷{’ÿÉ œÿ¿æßçLÿ {Ó¯ÿæ{Àÿ
Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ F$#ÓÜÿ ¨÷æ$öêZÿÀÿ µÿàÿ {Ó¯ÿæ¨æBô †ÿç{œÿæsç ÖÀÿ{Àÿ ¨÷ɧ¨†ÿ÷{Àÿ 150sç ¨÷ɧ {ÜÿDdç-œÿ¿æßÉæÚ, A;ÿÀÿæÎ÷êß ¨÷ É § ¨ †ÿ÷ ¨÷ L ÿ÷ ç ß æ F¯ÿó Óæä¿ œÿç { ßæfœÿ ¨æBô ¨÷ æ $ö ê Zÿë
Üÿç¢ÿê jæœÿ$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ ¯ÿßÓ ¯ÿçÌß D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç†ÿ D¨¾ëNÿ†ÿæÀÿ ¨Àÿêäæ, †ÿæZÿÀÿ äþ†ÿæ,
¨Àÿêäæ {œÿB$æF æ ¨÷ æ Àÿ»ç L ÿ ÀÿÜÿç $ æF æ FÜÿç ¨÷ É § µÿæÀÿ†ÿ ÓóSvÿœÿ, ÓþÓæþßçLÿ A;ÿÀÿæÎ÷êß
Óêþæ 35 ¯ÿÌöÀÿë A™#Lÿ {ÜÿæB$æF æ F$#{Àÿ Óæ俯ÿç™# Üÿ] `ÿÀÿç†ÿ÷, ¯ÿ¿Nÿç†ÿ´ D¨{Àÿ Óþ¿Lÿú šæœÿ
{ÜÿæBœÿ$# ¯ ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ æ Lÿç ; ÿë ¨Àÿêäæ, þë Q ¿ ¨Àÿêäæ F¯ÿó B†ÿç Ü ÿæÓ, ÓóÔÿõ † ÿç , µÿí { SæÁÿ, ¨÷LÿÀÿ~, µÿæÀÿ†ÿêß Óºç™æœÿ Ó¸ˆÿç
Óæäæ†ÿLÿæÀÿ æ µÿæÀÿ†ÿêß Àÿæfœÿê†ÿç, ÓþÓæþßçLÿ A;ÿÀÿ~ A™#œÿçßþ µÿæÀÿ†ÿêß Óæä¿ Aæ™æÀÿç†ÿ, ’ÿƒ ¨÷Lÿ÷çßæ ÓóÜÿç†ÿæ ’ÿçAæ¾æB$æF æ àÿçQ#†ÿ ¨Àÿêäæ F¯ÿó
ÓóÀÿäç†ÿ {É÷~ê ¨æBô †ÿ$æ Aµÿç¯ÿ`ÿœÿÀÿ Óç•æ;ÿLÿë FLÿ†ÿ÷ç†ÿ Óæäæ†ÿúLÿæÀÿ{Àÿ þçÁÿç$#¯ÿæ þæLÿöLÿë
¨÷æ$öêþæœÿZÿ ¯ÿßÓÓêþæ{Àÿ ¨Àÿêäæ, ¨÷ɧ¨†ÿ÷ F¯ÿó µÿæÀÿ†ÿ F¯ÿó ¯ÿçÉ´µÿæÀÿ†ÿêß A™#œÿçßþ, µÿæÀÿ†ÿêß ’ÿƒ ÓóÜÿç†ÿæ,
LÿÀÿç Óç µ ÿç à ÿ ¨÷ L ÿ÷ ç ß æ ÓóÜÿç † ÿæ Aæ™æÀÿ LÿÀÿç ÓüÿÁÿ ¨÷æ$öêZÿë {¾æS¿
Lÿçdçsæ {LÿæÜÿÁÿ LÿÀÿæ¾æB$æF> FÜÿç ¨ævÿ¿Lÿ÷þ : ¨÷æÀÿ»çLÿ ¨Àÿêäæ FLÿ A$ö¯ÿ¿¯ÿ×æ, A;ÿÀÿæÎ÷êß þæþàÿæ Óçµÿçàÿú ¨÷Lÿ÷çßæ ÓóÜÿç†ÿæ, D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç†ÿ þëQ¿†ÿ…
¨ÀÿêäæLÿë f{~ A†ÿç Lÿþú{Àÿ 4$Àÿ ¨÷LÿæÀÿÀÿ ¨÷{¯ÿÉ ¨Àÿêäæ æ ¾æÜÿæ F¯ÿó Óó×æœÿ, ¯ÿçjæœÿ F¯ÿó A¨Àÿæ™#Lÿ ¨÷Lÿ÷çßæ ÓóÜÿç†ÿæ †ÿ$æ ¯ÿç{¯ÿ`ÿç†ÿ LÿÀÿæ¾æB ¨Àÿêäæ üÿÁÿ
¯ÿ¿¯ÿÜÿæÀÿçLÿ þæþàÿæ ÓÜÿ Óº¤ÿç†ÿ
{’ÿB¨æÀÿç¯ÿ æ ¾’ÿç {Lÿò~Óç ¨÷æ$öê ¨÷Lÿõ†ÿç ¯ÿÖëœÿçÏ ¨ævÿ¿Lÿ÷þ ÓÜÿ ¨÷æ{’ÿ¿æSçLÿ †ÿ$æ Óó`ÿæÀÿ F¯ÿó Óºç™æœÿ œÿçßþ æ ¨÷æÀÿ»çLÿ {WæÌ~æ LÿÀÿæ¾æB$æF æ ¾çF ÓüÿÁÿ
¨÷ɧ AæÓç$æF æ ¨ó`ÿþ ¨÷ɧ¨†ÿ÷
{Lÿ¯ÿÁÿ ¨÷æÀÿ»çLÿ ¨Àÿêäæ ÓóÉÈçÎ æ F$#{Àÿ ’ÿëBsç ¨÷ɧ¨†ÿ÷ þÜÿæLÿæÉ Óó{ä†ÿ÷ { Àÿ ¯ÿç L ÿæÉ ¨Àÿêäæ{Àÿ Lÿõ†ÿLÿæ¾ö¿ {ÜÿæB$#¯ÿæ AæBœÿú ¨ævÿ¿Lÿ÷þÀÿ †ÿõ†ÿêß {ÜÿæB$æ;ÿç, {Ó œÿ¿æßçLÿ {Ó¯ÿæ{Àÿ
†ÿëÁÿœÿæ{Àÿ FÜÿç {Ó¯ÿæ{Àÿ Óæþçàÿ $æF æ ¨÷$þsç{Àÿ Óæ™æÀÿ~ jæœÿ D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç † ÿ {ÜÿæB$æF æ ¨÷æ$öêZÿë þëQ¿ ¨Àÿêäæ{Àÿ ¨÷{¯ÿÉ ¨÷ É § ¨ †ÿ÷ , ¾æÜÿæ ’ÿƒç † ÿ ÀÿæfÓ´ œÿç¾ëNÿç ¨æB ffú {ÜÿæB$æ;ÿç æ AæBœÿú
{Üÿ¯ÿæ¨æBô Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿÀÿ F¯ÿó ’ÿ´ç†ÿêß{Àÿ AæBœÿ Óº¤ÿç†ÿ ’ÿ´ ç † ÿêß ¨÷ É § ¨ †ÿ÷ { Àÿ 120sç þçÁÿç$æF æ þëQ¿ ¨Àÿêäæ F¯ÿó ×æœÿêß œÿ¿æß ¯ÿ¿¯ÿ×æ Ó§æ†ÿLÿ ¾ë¯ÿLÿ/¾ë¯ÿ†ÿêþæ{œÿ Aœÿ¿
`ÿÀÿç†ÿ÷ µÿàÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ Aæ¯ÿÉ¿Lÿ ¨÷ɧ æ ’ÿëBsç ¨÷ɧ¨†ÿ÷Àÿ Óþß ¯ÿÖëœÿçÏ ¨÷ɧ ÀÿÜÿç$æF æ ¾æÜÿæ ¨÷¯ÿ¤ÿæŠLÿ ¨÷LÿæÀÿÀÿ {ÜÿæB$æF æ D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç † ÿ {ÜÿæB$æF æ Àÿæf¿Àÿ œÿ¿æßçLÿ {Ó¯ÿæ F¯ÿó ÓÜÿæßLÿ
æ ¾æÜÿæ’ÿ´ æ Àÿæ {Ó Àÿæf¿¨æÁÿZÿ Óêþæ ¾$æLÿ÷{þ ’ÿëBW+æ æ ¨÷$þ AæBœÿú ¯ÿ¿¯ÿ×æ D¨{Àÿ Aæ™æÀÿç†ÿ {¾Dô$#{Àÿ 200þæLÿöÀÿ {þæs F$#{Àÿ µÿæÀÿ†ÿêß ’ÿƒ ÓóÜÿç†ÿæ, Aµÿç{¾æfœÿæ A™#LÿæÀÿê (F¨çH) ¨’ÿ
Àÿæß{Àÿ {Ó¯ÿæ {¾æfœÿæ ¨æBô ¨÷ɧ¨†ÿ÷ 150 þæLÿö ¯ÿçÉçÎ F¯ÿó æ Óæ™æÀÿ~†ÿ… AæBœÿú ÓÜÿ Óº¤ÿç†ÿ 5sç ¨÷ɧ ÀÿÜÿç$æF æ A$öæ†ÿú àÿçQ#†ÿ Àÿæf¿Àÿ fþç’ÿæÀÿê ¯ÿçœÿæÉ F¯ÿó ¨æBô {ÜÿD$#¯ÿæ ¨Àÿêäæ{Àÿ Aæ{¯ÿ’ÿœÿ
ÓþÖ ¨÷LÿæÀÿ D¨¾ëNÿ ’ÿ´ç†ÿêßsç 300 þæLÿöÀÿ {¾Dô {ä†ÿ÷ ¯ÿçÌß{Àÿ ¨÷ɧ ¨Àÿêäæ Ó¯ÿö{þæs 1000 þæLÿöÀÿ µÿíþç ¯ÿ¿¯ÿ×æ A™#œÿçßþ 1951, LÿÀÿç¨æÀÿ;ÿç æ FÜÿçÓ¯ÿëÀÿ Óí`ÿœÿæ
{ÜÿæB¨æÀÿç¯ÿ æ Aæ{ßæS œÿ¿æßçLÿ {ÜÿæB$æF> Óæ™æÀÿ~jæœÿ ¨`ÿÀÿæ¾æB$æF, {ÓÜÿçÓ¯ÿë {ä†ÿ÷ {ÜÿæB$æF æ F$#{Àÿ ¨÷$þ ÓÜÿÀÿêµÿ¯ÿœÿ A™#œÿçßþ, Q¯ÿÀÿLÿæSf{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ {ÜÿæB$æF æ

CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 13
SUPREME COURT DISTRICT PROJECT OFFICE, OFFICE OF THE COLLECTOR CUM-CEO-ZP, SAMBALPUR
OF INDIA SSA, SUBARNAPUR In continuation to the advertisement No.121/SS dtd.21.01.2011 regarding recruitment of Sikshya
Sahayak in three Education Districts of Sambalpur District, the provisional merit list of the
New Delhi Objections are invited to General Merit List and Draft Merit List
candidates who had applied for engagement as Sikshya Sahayak in Sambalpur District has
RECRUITMENT OF BRANCH published category wise / Education District wise for selec-
been uploaded in the OPEPA web site www.opepa.in & vww.sambalpur.nic.in. The list is also
OFFICER [SYSTEM tion of Sikshya Sahayaks as mentioned below. Last date of
ADMINISTRATOR] AND published in the notice board of Collectorate, Sambalpur, Zilla Parishad Office, Sambalpur, Dl
receiving objection is 28.2.2011. No. objections shall be re-
COURT ASSISTANT [TECHNI- Office, Sambalpur/ Kuchinda & Rairakhol. Claims & objections if any will be received on or
ceived after 28.2.2011. List can be seen in Subarnapur Dis-
CAL ASSISTANT-CUM- before dtd. 28.02.2011 in the office hour i.e. 10 am to 5 pm excluding holidays in the office of
trict official Website i.e. www.subarnapur.nic.in and in the
PROGRAMMER] the SSA, Sambalpur, 2nd Floor, Collectorate Building, Sambalpur. Further the eligible candidates
Applications from eligible notice board of Collector, Ziila Parishad, D.I. of Schools, Sonepur
are directed to come to the following venues with their original certificates on dtd. 01.03.2011
candidates are invited for / B.M.Pur and DPC, SSA, Subarnapur, Candidates having their
from 10 am onwards for verification. They are also directed to bring a set of Xerox copy of
selection for appointment to name in the Draft Merit List are informed to come with their
their original certificates. No verification will be made after dtd. 01.03.2011.
one ex-cadre post of originai certificate and original mark sheets, two passport pho-
Sl- No., Education District Venue
Branch Officer [System tos with one set of attested photo copies of all documents for
1 Sambalpur DRDA, Conference Hall
Administrator] in PB-3 verification on 01.03.2011 at 10.30 A.M. in the SSA Training
2 Kuchinda Collectorate, Conference Hall
with Grade Pay of Rs.6,600/ Hall of Subarnapur District positively failing which their claim
3 Rairakhol SSA, Conference Hall
- and five ex-cadre posts of to selection may be forfeited.
Court Assistant [Techni- District Project Co-ordinator SSA, Subarnapur Collector-cum-CEO Zilla Parishad, Sambalpur
cal Assistant-Cum- Pro-
grammer] in PB-2 with
Grade Pay of Rs. 4,200/-.
The qualifications and other
eligibility conditions pre-
scribed can be downloaded
from Supreme Court
Website: www.sci.nic.in
(M.K. Hanjura),
Registrar (Admn. I)

WANTED
AæþÀÿ fœÿS~œÿæ
A leading Infrastructure
Construction Company with 3
decades of Experience is look-
ing for
AæþÀÿ µÿ¯ÿçÌ¿†ÿ
SENIOR EXECUTIVES
(ACCOUNTS) 2 NOS fœÿS~œÿæ 2011- 9 {üÿ¯ÿõAæÀÿêÀÿë 28 {üÿ¯ÿõAæÀÿê 2011
to work at their sites all
over India.Commerce gradu-
ates with Hindi Knowledge
and 15+ years work experi-
ence in Tally, MS Office, Ser-
vice Tax, TDS and Finalisation
of accounts is must.
Please contact: South East Construc-
tions Company P Ltd
181, III Main Road, Natesan
Nagar, Virugambakkam,
Chennai - 92. Ph : 044 -
24799990 / 91 E-mail:
southeast @eth.net

Ó¯ÿö É ç ä æ Óßæœÿê Àÿæ~ê Lÿ{Üÿ


Aµÿç ¾ æœÿ, ¨ë À ÿê
¨ëÀÿê ÀÿæfÓ´ fçàÿâæÀÿ 3 {Sæsç
Éçäæfçàÿâæ{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿSöÀÿ Éçäæ ÓÜÿæßLÿ
¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ þëQ¿ œÿç¯ÿöæÜÿê A™#LÿæÀÿê,
fœÿS~œÿæ 2011{Àÿ AóÉS÷Üÿ~ LÿÀÿ;ÿë
fçàÿâkæ¨ÀÿçÌ’ÿ, ¨ëÀÿêZÿ ¯ÿçj樜ÿ
Aœÿë¾æßê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ {¾æS¿
FÜÿæ Aæ¨~Zÿ fæ†ÿêß ’ÿæßç†ÿ´
¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêþæœÿZÿ Éçäæ fçàÿÈæ
Aœÿë¾æßê {þ™æ †ÿæàÿçLÿæ fçàÿâæ¨æÁÿZÿ
Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß ¨ë À ÿê/fç à ÿâ æ ¨Àÿç Ì ’ÿ
y FÜÿç fœÿS~œÿæ{Àÿ AóÉS÷Üÿ~ LÿÀÿç¯ÿæ {’ÿÉÀÿ ¨÷{†ÿ¿Lÿ œÿæSÀÿçLÿZÿ ’ÿæßç†ÿ´!
Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ¨ëÀÿê/Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ
Lÿæ¾ö¿æÁÿß, ¨ëÀÿê/ÓþÖ Éçäæfçàÿâæ y fœÿS~œÿæLÿæÀÿêZÿë þç$¿æ Lÿçºæ ¯ÿçµÿ÷æ;ÿçLÿÀÿ Óí`ÿœÿæ ¨÷’ÿæœÿ LÿÀÿç¯ÿæÿ fœÿS~œÿæ
A™#LÿæÀÿê (¨ëÀÿê, ¨ç¨çàÿç H œÿçþæ¨Ýæ)
Zÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿßSë Ý ç L ÿ{Àÿ F¯ÿó
AæBœÿ 1948 Aœÿë¾æßêÿ FLÿ A¨Àÿæ™! davp 08101/13/0108/1011
www.puri.nic.in H
www.opepa.in Website {Àÿ y fœÿS~œÿæ AæBœÿ Aœÿë¾æßê ¨÷{†ÿ¿Lÿ œÿæSÀÿçLÿZÿ Óí`ÿœÿæ {S樜ÿêß A{s>
¨÷LÿæÉç†ÿ {ÜÿæBAdç æ DNÿ †ÿæàÿçLÿæ
D¨{Àÿ {Lÿò~Óç Aæ{¯ÿ’ÿœÿLÿæÀÿêZÿ
Aµÿç { ¾æS $# { àÿ {Óþæ{œÿ fœÿS~œÿæ Óó¨Lÿ}†ÿ {¾ {Lÿò~Óç ÓÜÿæ߆ÿæ / Óí`ÿœÿæ œÿçþ{;ÿ www.censusindia.gov.in
Aµÿç{¾æSÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ÓÜÿ ’ÿÀÿQæÖ Lÿë àÿSúAœÿú LÿÀÿ;ÿë Lÿçºæ œÿç…ÉëÂÿ œÿó 18003450111{Àÿ Lÿàÿú LÿÀÿ;ÿë>
LÿÀÿç$#¯ÿæ ¯ÿSö, ¨’ÿ¯ÿê F¯ÿó ÉçäæfçàÿâæÀÿ
œÿæþ D{àÿâQ LÿÀÿç œÿçfÀÿ Ó´æäÀÿ $#¯ÿæ
Aµÿç{¾æS àÿçQ#†ÿ AæLÿæÀÿ{Àÿ †ÿæ
28.02.11ÀÿçQ A¨ÀÿæÜÿ§ 5WsçLÿæ D¨{µÿæNÿæS~! AœÿúàÿæBœÿú{Àÿ Aµÿç{¾æS ’ÿæQàÿ ¨æBô www.core.nic.in Lÿë àÿSú Aœÿú LÿÀÿ;ÿë
þš{Àÿ (ÓÀÿLÿæÀÿê dësç’ÿçœÿ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ) A$¯ÿæ œÿç…ÉëÂÿ œÿó. 18001804566 {Àÿ Lÿàÿú LÿÀÿ;ÿë>
fçàÿâæ ¨÷LÿÅÿ Óó{¾æfLÿ, Ó¯ÿöÉä ç æ Aµÿç¾æœÿ,
¨ëÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ fœÿÓæ™æÀÿ~Zÿ Ó´æ$ö{Àÿ fæÀÿç:
DNÿ œÿç•öæÀÿç†ÿ Óþß ¨{Àÿ {Lÿò~Óç {ÀÿfçÎæ÷ Àÿ {f{œÿÀÿæàÿú F¯ÿó µÿæÀÿ†ÿ ÓÀÿLÿæÀÿ
Aµÿç{¾æS S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] æ fœÿS~œÿæ LÿþçÉœÿÀÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, µÿæÀÿ†ÿ D¨{µÿæNÿæ ¯ÿ¿æ¨æÀÿ, Qæ’ÿ¿ H Óæ™æÀÿ~ ¯ÿ+œÿ þ¦~æÁÿß
fçàÿâæ¨æÁÿ †ÿ$æ þëQ¿ 2/F, þæœÿÓçóÜÿ {Àÿæxÿ, œÿíAæ’ÿçàÿâê-110011 D¨{µÿæNÿæ ¯ÿ¿æ¨æÀÿ ¯ÿçµÿæS
Lÿæ¾ö¿œÿç¯ÿöæÜÿê A™#LÿæÀÿê, LÿõÌç µÿ¯ÿœÿ, œÿíAæ’ÿçàÿâê-110001, H´¯ÿúÓæBsú : www.fcamin.nic.in
fçàÿâæ¨ÀÿçÌ’ÿ, ¨ëÀÿê
CMYK
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 14
RAILWAY RECRUITMENT BOARD, BHUBANESWAR
JOINT ENTRANCE EXAMINATION- GOVT. OF INDIA (MINISTRY OF RAILWAYS) D-79/80, Rail Vihar,
Chandrasekharpur, Bhubaneswar -751023, Orissa, Website: www.rrbbbs.gov.in
2011, ORISSA Phone No: (0674) 2303015
E-mail: rrbbbsr@gmail.com Fax No : (0674) 2300257
FOR ADMISSION TO B.TECH.; B. ARCH.; MBBS; BDS; B.PHARM.; MCA; POSTPONEMENT OF RRB EXAMINATION
MBA; PGDM; PGCM; PGDM(Executive); PGAT(M.Tech and M.Pharm) COURSES AND SCHEDULED ON 06.03.2011
LATERAL ENTRY TO B.TECH. AND B.PHARM.
The written exam for the posts of Pharmacist Gr.lll & Physiotherapist against category
COURSES IN GOVERNMENT AND PRIVATE COLLEGES
No.3 & 4 of Centralized Employment Notification No.06/2010 was fixed on 06.03.2011.
Date of Examination : Sunday, May 1, 2011 (MCA; MBA; PGDM; PGCM; PGDM(Executive);
This examination has been postponed till further notice due to administrative reasons.
M.Pharm) Sunday, May 8,2011 [B.TECH; B.ARCH; MBBS; BDS; B.PHARM; Diploma Test for Lateral
Hence, no examination will be held on 06.03.2011. Call letters sent for this examination on
Entry (Engineering/Technology/Pharmacy); PGAT (M.Tech/ M.Arch)] 06.03.2011, are treated as cancelled repeat treated as cancelled. No duplicate call letter/
Sale of Application form begins on : February 25,2011 corrected call letter will be issued in case of any discrepancy in the call letter regarding
Last date of sale of application forms : March 18,2011 name, photograph, signature, community & date of birth as intimated through call letter on
Last date of receipt of completed application form : March 21,2011 the day before examination i.e. on 05.03.2011. Fresh call letters will be issued for the
Online registration through OJEE-2011website begins on : February 25,2011 rescheduled date to be notified later on. Chairman, RRB/Bhubaneswar
Last date for online registration : March 15,2011 Notice No. 06/11 ìSERVING CUSTOMERS WITH A SMILEî
Last date of receipt of confirmation slip
and demand draft (for online applicant only)
ELIGIBILITY
: March 21,2011 SARVA SIKSHYA ABHIYAN (SSA) GANJAM, CHATRAPUR
(A)For admission to First Year Bachelor programme in F†ÿ’ÿ´æÀÿæ Sófæþ fçàÿâæ A;ÿSö†ÿ ÓþÖ Éçäæ fçàÿâæ ¨æBô 2010-11 ¯ÿÌö ÓLÿæ{É Éçäæ ÓÜÿæßLÿ ¨’ÿ¯ÿê ¨æBô
* Engineering/Technology : Pass or appearing in 2011 in 10+2 examination of CHSE or equivalent, Aæ{¯ÿ’ÿœÿ LÿÀÿç$#¯ÿæ ÓþÖ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêZÿë f~æB ’ÿçAæ¾æDdç {¾, Ó»æ¯ÿ¿ `ÿßœÿ †ÿæàÿçLÿæ (Draft Merit List)
with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the following subjects : F¯ÿó Ó»æ¯ÿ¿ AS÷æÜÿ¿ †ÿæàÿçLÿæ (Provisional Reject List) fçàÿâæ ¨ÀÿçÌ’ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß. Sófæþ/d†ÿ÷¨ëÀÿ/fçàÿâæ
Chemistry / Biotechnology / Biology. Should be obtain at least 50% marks (45% in case of candidate Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, Sófæþ, d†ÿ÷¨ëÀÿ/Óó¨õNÿ fçàÿâæ Éçäæ A™#LÿæÀÿêZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß Aœÿ{Ôÿæ BœÿÎç`ÿë¿Óœÿ
belonging to SC/ST category) in the above subjects taken together in the qualifying examination. d†ÿ÷¨ëÀÿvÿæ{Àÿ ¨÷LÿæÉ LÿÀÿæ¾æBAdç æ FÜÿæþš Sófæþ fçàÿâæ {H´¯ÿÓæBs www.ganjam.nic.in F¯ÿó H{¨¨æ
* Architecture : Pass or appearing in 2011 in 10+2 or equivalent examination from a recognized {H´¯ÿÓæBs www. opepa.in {Àÿ D¨àÿ² A{s æ ¯ÿçÖõ†ÿ œÿç{”öÉæ¯ÿÁÿê FÜÿç †ÿæàÿçLÿæ ÓÜÿç†ÿ D¨àÿ² A{s æ
board with Physics and , Mathematics as compulsory subjects along with one of the following
F$#{Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ †ÿ$¿ D¨{Àÿ ¾’ÿç {Lÿò~Óç ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêZÿÀÿ Aµÿç{¾æS $æF {†ÿ{¯ÿ {Óþæ{œÿ d†ÿ÷¨ëÀÿ× Aœÿ{Ôÿæ
subjects Chemistry / Engineering Drawing / Computer Science / Biology. Should obtain at least 50%
marks (45% in case of candidate belonging to SC/ST category) in the above subjects taken together
BœÿÎç`ÿë¿Óœÿ{Àÿ D¨×ç†ÿ $#¯ÿæ A™#LÿæÀÿêZÿ ¨æQ{Àÿ 28/02/2011 Óë•æ (ÓÀÿLÿæÀÿê dësç’ÿçœÿ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ) Óþß ’ÿç¯ÿæ
in the qualifying examination. The aforesaid admission to B.Arch.degree course is subject to
10 W+ævÿæÀÿë Óó™¿æ 5W+æ ¨¾ö¿;ÿ àÿçQ#†ÿ Aµÿç{¾æS ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ÿ æ †ÿæ 28/02/2011 ¨{Àÿ {Lÿò~Óç
passing NATA conducted by the council of architecture and the - minimum passing score for NATA Aµÿç{¾æS ¯ÿç`ÿæÀÿLÿë œÿçAæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] æ Ó»æ¯ÿ¿ `ÿßœÿ †ÿæàÿçLÿæ ÓÜÿç†ÿ ’ÿçAæ¾æB$#¯ÿæ ¯ÿçÖõ†ÿ œÿç{”öÉæ¯ÿÁÿê Aœÿë¾æßê
is 80 out of 200 (i.e., 40%) for all categories of candidates. NATA shall be a prerequisite for ¨÷æ$öêþæ{œÿ {ÓþæœÿZÿ Aµÿç{¾æS ’ÿÀÿQæÖ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç{¯ÿ æ
admission into B.Arch course, but the ranking shall be on the basis of OJEE ranking and admission Ó´æ/- fçàÿâæ ¨÷LÿÅÿ Óó{¾æfLÿ, Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ, Sófæþ,d†ÿ÷¨ëÀÿ
to the course is based on ì the OJEE rank. Pharmacy: Pass or appearing in 2011 in 10+2 examination
with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with one of the following subjects : OUTSIDE STATE CANDIDATE: Outside State candidates are not eligible for admission in
Mathematics / Biotechnology / Biology. Should obtain at least 50% marks (45% in case of candidate Govt. Colleges but they are eligible for admission to private colleges except private
belonging to SC/ST category) in the above subjects taken together in the qualifying examination. Medical (MBBS/BDS) Colleges.
MBBS/BDS : Pass in 10+2 or appearing in 2011 examination of CHSE, Orissa or equivalent, with APPLICATION CAN BE OBTAINED:
Physics, Chemistry & Biology (Botany and Zoology) with at least 50% marks in aggregate (Physics, (A) APPLICATION FORM CAN BE OBTAINED FROM BANKS/POST OFFICES:On payment of
Chemistry & Biology taken together) in the qualifying examination for general category candidates Rs.550/- from the following branches of Post Office/Syndicate Banks/State Bank of India.
and 40% marks in aggregate for SC/ ST candidates. The candidates also have to obtain a minimum (i) POST OFFICES : Anandapur (MDG), Angul(HO), Athgarh(HO), Aska(HO), Barbil (MDG),
of 50% mark in OJEE-2011 examination for general category candidates and 40% marks for SC/ST Banki(MDG), Boudhraj (MDG), Bargarh (HO), Baripada(HO), Balasore(HO), Bhadrak(HO),
candidates. Bhanajanagar(HO), Bhawanipatna(HO), Balangir(HO), Bhubaneswar [AG-O(SO), GPO,
(B) For admission to First Year Masters programme in Computer Application (MCA): Secretariate(SO), Utkal University (MDG), BJB Nagar(SO)], Berhampur(GM)(HO),
Pass or appearing in 2011, for the Bachelorís Degree examination of minimum three years duration Chhatrapur(HO), Cuttack (GPO), College square (MDG,)], Dhenkanal(HO), Damanjodi(SO),
in any discipline from any University of Orissa or equivalent recognised by UGC and having passed Jagatsinghpur(HO), Jajpur (HO), Jatni (MDG), Jaleswar (HO), Jeypore(K)(HO),
in Mathematics at 10+2 level. Business mathematics at +2 level are not permitted. Should obtain at Jharsuguda(HO), Koraput(HO), Khurda(HO), Nayagarh(HO), Nawarangpur (MDG),
least 50% marks (45% in case of candidate belonging to SC/ST category) in the qualifying examina- Nimapara(MDG), Kendrapara(HO), Keonjhargarh(HO), Malakangiri(MDG), Paradeep (MDG),
tion. Pipili(SO), Puri(HO), Paralakhemundi(HO), Phulbani(HO), Rairangpur(HO), Rayagada(HO),
Business Administration (MBA)/ PGDM : Pass or appearing in 2011, for the Bachelorís Degree Rourkela, Uditnagar (HO)],Sambalpur(HO), Sonepur (MDG), Sunabeda -2(SO),
examination of minimum three years duration in any discipline from any University of Orissa or Sundergarh(HO), Kolkata (GPO), Ranchi (GPO), Ahemadabad (GPO), Raipur(GPO). (ii)
equivalent recognised by UGC. Should obtain at least 50% marks (45% in case of candidate SYNDICATE BANK: Angul, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur (Main Br. and Engi-
belonging to SC/ST category) in the qualifying examination. neering School Road Br.), Bhadrak, Bhubaneswar (CET, IRC, Kalpana Square, Nayapalli,
PGCM: Pass or appearing in 2011, for the Bachelorís Degree examination of minimum three years Utkal University Campus, Vanivihar, DDCE, CEB campus Branch), Chandikhol, Chhatrapur,
duration irt any discipline from any University of Orissa Or equivalent recognised by UGC. PGDM Cuttack (Choudhury Bazar, B.K. Road), Dhenkanal, Duburi, Jagatsinghpur, Jajpur Road,
(Executive): Pass or appearing in 2011, for the Bachelorís Degree examination of minimum three Jharsuguda, Jaipur, Kavisuryanagar, Kendrapada, Keonjhar, Khurda, Paradeep (PPL, Town
years duration in any discipline from any University of Orissa or equivalent recognised by UGC and Br.), Puri, Rourkela (Bisra Rd. and Uditnagar Br.), Salipur, Sambalpur (Brooks Hill and
5 years relevant managerial / supervisory experience. Should obtain at least 50% marks (45% in Ainthapali Br.), Titilagarh, Asansol, Bhilai, Bilashpur, Bokaro, Burdwan, Dhanbad, Durgapur,
case of candidate belonging to SC/ST category) at the qualifying examination. Deoghar, Hazaribag, Gaya, Guwahati, Jamshedpur. Kharagpur, Kolkata (Dharamtalla,
(C) For admission to Second Year Engineering/Technology/Pharmacy under Lateral En- Gariahat, Barabazar, Rasbehari Avenue, Salt Lake), New Delhi (Transport Bhawan),
try: Pass in 3 years diploma course in Engineering with at least 50% (45% in case of candidate Patna, Raipur, Ranchi and Surat main branch. STATE BANK OF INDIA : Angul, Aska,
belong to SC / ST category) marks in aggregate from State Council of Technical Education and Athagarh, Balangir, Balasore, Bargarh, Baripada, Berhampur (Main), Bhadrak,Bhanjanagar,
Training (SCTE&VT), Orissa or equivalent and for Pharmacy, pass in 2 years diploma course in Bhawanipatna, Bhubaneswar (OUAT Campus, Laxmisagar), Boudh, Chatrapur, Cuttack
Pharmacy with minimum 50% (45% in case of candidate belong to SC / ST category) of marks in (Main Branch, Link Road), Deogarh, Dhenkanal, Jagatsinghpur, Jajpur Town, Jaleswar,
aggregate from Orissa State Board of Pharmacy (OSBP) or SCTE&VT for direct admission to the third Jeypore, Jharsuguda, Kendrapara, Keonjhar, Khurda, Malkangiri, Nawarangpur, Nawapara,
semester degree courses in the qualifying examination. Nayagarh, Parlakhemundi, Phulbani, Puri, Rairangpur, Rayagada, Rourkela (Main, Uditnagar),
D) For admission to Second year Degree courses in Engineering/Technology under Sambalpur (Main), Sonepur, Sundargarh.Talcher. ' (B) APPLICATION FORM CAN BE FILLED
Lateral Entry for B. Sc. / +3 Sc.students : Pass or appearing in 2011, for the Bachelorís Degree ONLINE THROUGH OUR WEBSITE "www.odishajee.com". The applicant has to submit the
examination of three years duration in Science from any University of Orissa or equivalent recognised receipt of confirmation slip and demand draft to chairman, OJEE-2011. The draft should be
by UGC and have passed with a minimum of 50% (45% in case of candidates made for Rs.550/-drawn in favour of "OJEE-2011" on any nationalized bank payable at
belonging to SC / ST category) marks in aggregate in the qualifying examination and passed XII Bhubaneswar.
standard with mathematics as a subject. (E) PGAT (M.Tech/M.Pharm/M.Arch) for admission to (C) APPLICATION FORM CAN BE OBTAINED FROM OJEE-2011 OFFICE
1st Year Master Degree courses in Engineering/Tech./Pharmacy: Candidates can also apply for Application Form by post on payment of A/C payee Demand
(Application form can be only filled through online) Draft for Rs.550/- drawn in favour of "OJEE-2011" on any nationalized bank payable at
Engineering / Technology: GATE/ NON GATE candidates pass in B.Tech/B.E. with atleast 50% Bhubaneswar along with a stamped (Rs.75/-) 30 cm x 25 cm Size cloth lined self ad-
marks or 5.75 CGPA (45% marks or 5.25 CGPA for SC and ST Candidates) in the respective engineer- dressed envelope from the Office of the Chairman, OJEE-2011, JEE Cell, Gandamunda,
ing branches or in MCA/M.Sc. Computer Science (for M.Tech in Computer Science /IT branch only) P.O.: Khandagiri, Bhubaneswar-751030. Old question papers of JEE-2010 for Rs.10/- per
/M. Sc. Electronics (for M.Tech in Electronics and Communication Engineering only) with atleast 50% booklet will be on sale from the following branches of Syndicate Bank only subject to
marks or 5.75 CGPA(45% marks or 5.25 CGPA for SC and ST Candidates), Other post graduate availability: Angul, Balasore, Baripada, Berhampur, Bhubaneswar (Kalpana Square,
degree eligible for M.Tech should have atleast 50% marks or 5.75 CGPA (45% marks or 5.25 CGPA Nayapalli, Vanivihar), Cuttack. *(Choudhury Bazar), Rourkela, Sambalpur and all branches
for SC and ST Candidates in the qualifying examination. of State Bank of India as mentioned above. The candidates seeking admission to M.Tech/
Pharmacy: GPATGATE/ NON GATE/ NON GPAT with B. Pharm from a recognised University with M.Pharm/M.Arch should fill his/her application only through online process by logging on to
atleast 50% marks or 5.75 CGPA(45% marks or 5.25 CGPA for SC and ST Candidates) in the www.odishajee.com. There will be no information brochure selling either from banks or
qualifying examination. GPO for PGAT. The completed application form is to be submitted to the Banks/Post
Architecture : GATE / NON GATE qualified with B. Arch degree with atleast 50% marks or 5.75 Offices from which it is purchased or to be sent by registered/speed post/registered
CGPA(45% marks or 5.25 CGPA for SC and ST Candidates) from a recognised University in the courier service to the address given below. a CONTACT ADDRESS:
qualifying examination. Chairman, OJEE-2011, JEE Cell, Gandamunda, P.O.: Khandagiri, Bhubaneswar 751030 ;
GATE and GPAT qualified candidates will be given preference during counseling. RESER- e-mail: secretaryojee2011 @gmail.com, Phone: 0674-2352456, Fax: 0674-
VATION : The reservation of seats in different colleges under various categories will be as per the 2352457,Website: www.odishajee.com. For further detail information regarding OJEE-
policy of the Government of Orissa. The percentage of seats to be reserved for different categories is 2011, Please log on to www.odishajee.com
subject to change and the decision of the State Government as on the date of admission will be applicable. CHAIRMAN, OJEE-2011, Orissa
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 15
fç à ÿâ æ ¨÷ L ÿÅÿ Lÿæ¾ö ¿ æÁÿß, Ó¯ÿö É ç ä æ Aµÿç ¾ æœÿ, LÿsLÿ DISTRICT PROJECT OFFICE, SSA, BALANGIR
The provisional merit list of the candidates applied for the post of Sikshya Sahayaks 2011 in
LÿsLÿ ÀÿæfÓ´ fçàÿâæÀÿ 4sç Éçäæfçàÿâæ{Àÿ ¯ÿçµÿçŸ ¯ÿSöÀÿ Éçäæ ÓÜÿæßLÿ ¨’ÿ¯ÿê œÿçþ{;ÿ þëQ¿ œÿç¯ÿöæÜÿê three Educational District Balangir/ Titilargarh/ Patnagarh are hereby published for invitingî ob-
A™#LÿæÀÿê, fçàÿâæ ¨ÀÿçÌ’ÿ LÿsLÿZÿ ¯ÿçj樜ÿ ÓóQ¿æ 289 , †ÿæ 21.01.11 ÀÿçQ Aœÿë¾æßê Aæ{¯ÿ’ÿœÿ jections. This provisional list shall not entitle any person to claim an engagement as Sikshya
Sahayak by Zilla Parishad,: Bolangir. The provisional rejection lists are also published. All per-
LÿÀÿç$#¯ÿæ {¾æS¿ ¨÷æ$öê/¨÷æ$öêœÿêþæœÿZÿ Éçäæ fçàÿâæH´æÀÿê {þ™æ †ÿæàÿçLÿæ fçàÿâæ¨æÁÿZÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, LÿsLÿ/ sons concerned are requested to verify the provisional list and rejection list and file their
fçàÿâæ¨ÀÿçÌ’ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, LÿsLÿ/Ó¯ÿöÉçäæ Aµÿç¾æœÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, LÿsLÿ/ÓþÖ Éçäæ fçàÿâæ A™#LÿæÀÿê objection if any in the prescribed format available in D.I. of Schools, Bolangir/Titilagarh, Patnagarh
(AævÿSÝ/LÿsLÿ/¯ÿæZÿê/Óæ{àÿ¨ëÀÿ) Zÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿßSëÝçLÿ{Àÿ F¯ÿó www.cuttack.nic.in H by 22.02.11 during office hour. -
www.opepe.in website {Àÿ ¨÷LÿæÉç†ÿ {ÜÿæBAdç æ DNÿ †ÿæàÿçLÿæ D¨{Àÿ {Lÿò~Óç Aµÿç{¾æS $#{àÿ All objections from the candidates applied for Balangir/ Titilagarh/Patnagarh Education District
shall be received in the Meeting Hall of District Inspector of schools, Balangir from 19.02.11 to
{Óþæ{œÿ Aµÿç{¾æSÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ÓÜÿ ’ÿÀÿQæÖ LÿÀÿç$#¯ÿæ ¯ÿSö, ¨’ÿ¯ÿê F¯ÿó ÉçäæfçàÿâæÀÿ œÿæþ D{àÿâQ 22.02,11 from 10 A.M. to 5 P.M. Objection petitions will not be received after 22.02.11.
LÿÀÿç œÿçfÀÿ Ó´æäÀÿ $#¯ÿæ Aµÿç{¾æS àÿçQ#†ÿ AæLÿæÀÿ{Àÿ †ÿæ 28.02.11
28.02.11ÀÿçQ A¨ÀÿæÜÿ§ 5WsçLÿæ þš{Àÿ The eligible list of candidates will be available on 28.02.2011 in the office of Zilla Parishad,
(ÓÀÿLÿæÀÿê dësç’ÿçœÿ ¯ÿ¿†ÿê†ÿ) fçàÿâæ ¨ÀÿçÌ’ÿ Lÿæ¾ö¿æÁÿß, LÿsLÿ{Àÿ ’ÿæQàÿ LÿÀÿç¨æÀÿç{¯ÿ æ DNÿ œÿç•öæÀÿç†ÿ Balangir/ D.I. of Schools, Balangir/ of Schools, Titilgarh/ D.i. of Schools. Patnagarh/ District
Project Office, SSA, Balangir and official website www.balangir.nic.in of NIC, Balangir and
Óþß ¨{Àÿ {Lÿò~Óç Aµÿç{¾æS S÷Üÿ~ LÿÀÿæ¾ç¯ÿ œÿæÜÿ] æ
www.opepa.in. The eligible candidates can verify their names and can attend thelinal Certifi-
fçàÿâæ¨æÁÿ †ÿ$æ þëQ¿ Lÿæ¾ö¿œÿç¯ÿöæÜÿê A™#LÿæÀÿê, fçàÿâæ¨ÀÿçÌ’ÿ, LÿsLÿ cate verification cetner fixed i.e. MEETING HALL IN THE PREMISES OF DISTRICT INSPECTOR OF
Schools; angiron the scheduled date on 01.03.2011 from 9 A.M. to 5 P.M. failing which the claim
ORISSA STAFF SELECTION COMMISSION, BHUBANESHWAR of the candidates can not be considered. The eligible candidates will bring the original
The main written examination for the post of JUNIOR ASSISTANT in response to Advt. No. documents with 2 passport size photo duly signed by the candidates for verification.
229/OSSC. Dt. 1.2.2010 will be held on 27.2.2011 (Sunday) in three sittings from 10am to 4pm PRINCIPLE ADOPTED FOR CALCULATION OF MARKS
in different examination centres at Bhubaneswar and Cuttack.. Admission letters have al- a. For pass candidate: Percentage of Pass marks in Degree +Percentage in BED
ready been dispatched to the qualified candidates by post. The list of candidates qualified to b. For Honors candidate: Percentage in Pass and Honours Percentage of BED
appear in the main examination is available in the website http://www.orissa.gov.in/ga/ c. CT candidate: Percentage of +2 marks + CT marks.
ossc/osscindex.htm If any qualified candidate does not receive admission letter by d. +3 Science UT candidates: Degree marks for Science candidates
e. For +2 Science UT: +2 marks
23.2.2011, he/she can download duplicate admit card online from the above website
f. For SC/ST/Handicapped: +2 marks
from 24.2.2011 onwards. If any candidate finds it difficult to download online, he/she can
Collector-cum-CEO, Zilla Parishad, Balangir
collect duplicate admit card from the office of the Commission from 24th to 26th February, on
payment of Rs.10/ -. For convenience, candidates are advised to provide the Index Number/
Roll No. assigned to them, for issue of duplicate admission letter. In order to avoid inconve- RECRUITMENT OF LIGHT VEHICLE DRIVER-A
nience and rush, candidates are therefore free to download duplicate admission letter online ISRO HEADQUATERS, Bangalore invites application for the post of Light Vehicle Driver-A in the
by accessing the above website. SECRETARY Pay Band of Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 19007-for posting at various ISRO Centres/
Units as indicated below:
SI No Centre/Unit No. of vacancies Category Requirement for the post
OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL 01 ISRO HQ, Bangalore 03 01 -UR SSLC/SSC/Matrice Pass
01 -SC Must possess valid LVD license
OFFICER, MAYURBHANJ 01 - OBC 3years experience in light vehicle drivng
Applications are invited for contractual engagements for the post of Multi Purpose Health; 02 ISRO Liaison Cell. Mumbai 01 Unreserved
Worker (Male) in World bank support under Malaria project only, from the candidates of 03 Master Control Facility,
mayurbhanj district. Applications in the prescribed format with all required documents should Hassan, Karnataka State 01 Unreserved
be sent by Regd/speed post only to the Chief Dist. Medical Officer. Mayurbhanj by mentioning Age Limit: 35 years as on 07.03.2011 (40 years in case of SC/ST candidates and 38 years for
in the top of the envelop ìApplication for the post of MPHW (M) Malariaî which mustí reach on OBC candidates). Ex-serviceman and Meritorious Sports persons are eligible for age relaxation
or before 21.3.2011. Applications received after 21.3.2011 & by unregistered post; will not be as per Govt, of India orders.
entertained. Incomplete application and non-attachment of required documents; with the appli- How to apply: The advertisement alongwith application format will be hosted in the ISRO website
cation will be rejected. www.isro.gov.in between 14.02.2011 and 07.03.2011. The candidates who fulfill the above
The advertisement made for engagement of 98 posts of MPHW (M) Malaria in the year 2008 eligibility criteria may.visit ISRO website www.isro.gov.in and download the application format.
published in the daily Oriya news (the Sambad) dated 27.8.2008 is hereby cancelled. The duly filled in application, affixing a recent passport size colour photograph at the place
For detail regarding general conditions please visit the website www.zssmayurbhanj.gov.in provided in the application, alongwith attested copies of all certificates/testimonials should be
No. of Posts -98 (UR-34/SEBC/OBC-26/SC-16/ST-22) (Including PH-4, Ex-Serviceman-2, Sports- sent to the Senior Administrative Officer, ISRO Headquarters, Antariksh Bhavan, New BEL Road,
man-1): Consolidated Remuneration Rs,5200/- per month. Qualification: Passed Diploma in Bangalore- 560 231 superscribing on the envelop ìApplication for the post of Light Vehicle
Pharmacy from either Government or recognized institution of Odisha & have registered with Driver-Aî. The application should reach ISRO Headquarters, Bangalore on or before 14.03.2011.
Orissa Pharmacy council. Documents : Attested self signed copies of 1-HSC examination. 2- Applications received after due date will not be considered for any reasons. Those who are
D.Pharm, 3-Marksheet of D.Pharm examination, 4-Reg-istration Certificate with Orissa Phar- already in employment under Central/State Government/Public Sector Undertaking/Autonomous
macy council 5-Valid local employment exchange certificate, 6-Residential certificate issued Bodies should apply through proper channel.
after 31.7.2010 and issued for service purpose only, 7-Caste certificate for ST/SC/SEBC/OBC, Selection process: Based on Bio-data initial screening will be done to short list the candidates
8. valid Disability Certificate for candidates applied under PH catagory. 9-valid certificate on ex- for skill test. Candidates short listed based on skill test will be called for interview.
serviceman for candidates under Ex-serviceman category. 10-State level sports certificate for General Conditions: The posts are temporary but likely to continue * Gross emoluments at the
candidates under Sportsman category. Age limit :Not less than 18 years and more than 32 minimum of the Pay Band is approximately Rs. 11,200/- excluding allowances like HRA, Transport
years as on 1.2.2011 maximum age limit relaxed by 5 years in case of ST/SC/SEBC and 10 Allowance etc., * The appointees are liable to be posted in any of the Centres/Units of ISRO > The
years in case of PH candidates. Selection : Selection of the candidates will be made accord- candidates called for Interview will have to produce all relevant original documents in proof of
ing to merit in the D. Pharm Examination only. Failure in each attempt for each examination, 1% details furnished in the application * ISRO reserves the right not to fill up all or any of the post, if
of marks will be deducted from total marks scored in each examination of the year. No weightage so desires > Only Indian Nationals need apply * No interim correspondence will be entertained ?
will be given for candidates for B.Pharma/M.Pharma. N.B: Authority has the right to cancel and Outstation candidates called for interview will be paid to and fro TA subject to production of
modify the above advertisement fully or partially without assigning any reason thereof. proof.
Sd/- Chief Dist. Medical Officer, Mayurbhanj Application format
MODEL APPLICATION FORM (APPLICATION FOR THE POST OF 1. Post applied for 2 Advt. No. & Date (Name of the newspaper in which appeared)
M.P.H.W. (MALE) UNDER MALARIA) (ON CONTRACTUAL BASIS) 3. Name in full (in Block letters)
Affix your latest
1. Name of the Candidate: (In Block letter) 4. Date of Birth
self attested
Affix 5. Nationality
2. Fatherís name: passport size
Passport 6. Father/Spouse Name
3. Permanent Address: photograph
Size color 7. Address for correspondence (in Block letters)
4. Date of Birth:
photograph 8. Permanent address
5. Home District:
(Residential certificate issued on or after 31.7.2010 for Service purpose only) 9. Nearest Railway Station
6. Caste: 10.Whether SC/ST/OBC/Ex-Serviceman/Sportsperson 11 .Educational qualifications
7. P.H.: (Copy of the Valid PH Certificate to be attached) Exam passed Board Name Year of Passing Class &% of marks Main Subject
9. Ex Serviceman/Sports Man: (Specify)
8. Valid Employment registration Number and name of the Emp. Exchange 12. Contact No:
10. Educational Qualification: 13. Do you possess LVD license
Exam passed Board Year of passing Full Marks Marks obtained % of Marks No. of Attempts Remarks 14. Details of the previous/present employment held
HSC Name of the employer Post held Period Scale of pay Nature of duties
D.Pharm
with address Salary drawn
DECLARATION From To
I do hereby declare that the statements made in the application & copy of the documents
submitteds with the application are true and correct to the best of my knowledge and belief. DECLARATION ; I affirm that the information given in this application is true and correct i also fully
understand that at if any stage it is discovered that any attempt has been made by me to.-willfully
Any satisfication detected and non attachment of the documents will be liable for rejection of conceal and misrepresent the facts, my candidature may be summarily rejected and-my employ-
my candidature. ment terminated.
Signature of the candidate Place & Date (Signature of the Candidate)
Chief Dist Medical Officer, Mayurbhanj Advt.No.ISRO H.Q.-Admn, 4.26(7)/2011 Dated-14.02.2011
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 16
biodata. Eligible candidates will be sent call letters for selection 8. Educational Qualifications: (Starting with Matriculation or equivalent)
trials if any. Candidates who qualify in selection trials for the disci-
Examination School/College/University Subjects Medium Grade Year of No. of
pline applied for shall be interviewed. Selection shall be on the passed of &% Passing attemp
basis of merit and interview. Further the appointment of candidates Instruction age
of
will be subject of his/ her being found medically fit in the pre- marks
recruitment medical examination. The Corporation reserves the right Compulsory Optional
S.S.C.
to post the candidate at any of our Offices. LIFE INSURANCE COR- H.S.C.
PORATION OF INDIA, HRD/SPORTS DEPT, CENTRAL OFFICE, GRADUATION
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA, HRD/SPORTS ìYOGAKSHEMAî, JEEVAN BIMA MARG, MUMBAI ñ 400 021 OTHERS
DEPT, CENTRAL OFFICE, ìYOGAKSHEMAî, JEEVAN BIMA 7.Probation: Successful candidates shall be given appointment as (Only attested copies of the mark sheets should be enclosed. Original should not be enclosed)
MARG, MUMBAI ñ 400 021 per the merit of the candidate. On appointment, candidates shall 9. Achievements in Sports:
CENTRAL OFFICE, ìYOGAKSHEMAî, JEEVAN BIMA be placed on probation for a period of six months from the date of (a) Sports Discipline:…………………………………………………………
MARG, MUMBAI 400 021. appointment which can be extended upto one year. (Please refer para 2.c of the Notification.)
(b) Level of Representation:………………………………………………….
8.How to apply: : Candidates satisfying the above eligibility con-
Invites applications from Outstanding ditions shall submit their Application in the format given below 10.
(Please refer para 2.c of the Notification.)
Are you pursuing any further studies? If so, give details
Sportspersons for selection as Assis- which shall be either handwritten in bold capitals or typewritten on
A4 size paper only.
tant. 1. Application Form shall accompany the following;
Applications are invited from Outstanding Sportspersons (Indian Citizens a. Attested copies of 1) SSC Certificate issued by the Board show-
11. Present/Previous Employment:
only) for appointment in the cadre of Assistant under Sports ing date of birth. 2) HSC Marks Sheet 3) HSC Certificate 4)Gradua-
Quota. tion Marks Sheet, if any 5)Graduation Certificate, if any 6) Self- Name of Tenure of employment Position held Last Reason for
1.Vacancies: Approx 75. addressed envelope of 23◊12 cm size with Rs.5/- postage stamp Organization Emoluments leaving
The vacancies are provisional and may vary according to the duly affixed 7) Two recent, recognizable Passport size Colored
Drawn
From To
actual requirements of the Corporation. photographs ñ One copy to be affixed on the application form &
2.Eligibility Conditions: As on 1st February 2011. duly signed across and the other for official use
a)Age: i) Age of the applicant should be between 18 years and 22 b. Demand Draft for Rs.250/- as specified. c. Attested copies of 12. Languages known
years for Track and Field Sports Disciplines ie Athletics, Volley- sports achievement certificates. 2. Last date for receipt of Appli- Mother Tongue Other Languages
ball, Badminton and Table Tennis . cation Forms will be 15th March 2011. Speak Only Read & Write
ii) Age of the applicant should be between 18 years and 25 years 9.General Instructions: a) Original certificates should not be sent.
for Chess and Carrom Sports Disciplines. Only copies attested by gazetted officer to be sent. b) The Corpo-
b)Educational Qualifications: A Pass in HSC( Standard XII of ration takes no responsibility for any delay in receiving the Applica-
10+2+3 Pattern) tion Form or for loss in postal transit. c) Application not in accor- 13. Are you a member of any Professional or political body? If so specify:
c)Sports Disciplines: dance with the prescribed form or incomplete/unsigned form or
Athletics (Men/Women), Badminton (Men/Women), Carrom (Men/ received without the prescribed Fees (wherever applicable) and
Women), Chess (Men/Women), Table Tennis (Men/Women), the attested copies of the Certificates mentioned above shall not 14. Are any of your relatives/friends at present in the service of LIC? If so, give details,
Volleyball (Men Only). Candidates should have achieved the be considered. d) Application Fee once paid will not be refunded viz. relationship, name, address, position held and the Office of posting
following in any of the above sports disciplines. under any circumstances, nor will it be held in reserve for future
SL Eligibility Criteria recruitment. e) Candidates who do not satisfy the eligibility condi-
1 Represented the country in International Tournaments/meets. tions are liable to be disqualified at any stage of selection. f)
2 Has won a Gold, Silver or Bronze medal at the Na Application Forms completed in all respects along with enclosures
tional tournaments/meets as a member of the State Team. should be sent by Registered/Speed Post to the following address: 15. Have you at any time applied for the post in the Corporation? If so, give details
3 Won the State Championship or the All India Inter- Secretary (HRD/OD) & Secretary, LIC Sports Promotion Board,
University Championship. LIC Of India, Central Office, HRD Department, ìYogakshemaî,
Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai ñ 400 021.
Event Specifications : g) Super scribe on the left-hand top corner of the envelope in
Athleticsñ 100MR, 200MR, 400MR, 800MR, 1500MR, 5000MR, which the Bio-data is sent ìAPPLICATION FOR THE POST OF 16. a) Are you free from debt?
10000MR, 100MH, 110MH, 400MH, High Jump, Long Jump, ASSISTANT ñ SPORTS QUOTA NAME OF THE SPORTS DISCI- (Answer “Yes” or “No”) YES NO
Triple Jump, Shot Put, Discus Throw, Javelin Throw, and Ham- PLINE -- ÖÖÖÖÖÖÖÖ.. î. h) Applications sent by Ordinary
mer Throw Only. The minimum qualifying standards for recruit- post/ Courier will not be accepted. LIFE INSURANCE CORPORA- b) If you are under liability to repay money advanced by any institution or party
for your education or for any other purpose. State the particulars:
ment of sportspersons in athletics shall be according to the cur- TION OF INDIA, HRD/SPORTS DEPT, CENTRAL OFFICE,
[If answers to (a) is “No” answer (b) clearly _________________
rent norms set by Athletic Federation of India for entry level at ìYOGAKSHEMAî, JEEVAN BIMA MARG, MUMBAI ñ 400 021. i) 17. Whether you were ever arrested for any reasons or convicted or committed to
National Championships. Candidates serving in Government/Public Sector Undertakings prison or subjected to preventive detention or to any penalties by any previous
Chess ñ FIDE rating of the applicants should not be less than should produce ìNo Objection Certificateî from their employer at employer or adjudicated insolvent
the time of interview, failing which, their candidature may not be YES NO
2300 for Men and 2200 for Women OR should have achieved
International Master Norm/s. LIFE INSURANCE CORPORATION considered. CANVASSING IN ANY FORM WILL LEAD TO DIS-
OF INDIA, HRD/SPORTS DEPT, CENTRAL OFFICE, QUALIFICATION OF CANDIDATURE. 18. Please furnish the names and addresses of two respectable persons to whom
ìYOGAKSHEMAî, JEEVAN BIMA MARG, MUMBAI ñ 400 021. Place: Mumbai reference can be made about you.

Badminton, Carrom, Table Tennis - Apart from above conditions Date: 19.02.2011 Executive Director (HRD/OD & CP)
preference shall be given to sportspersons who are ranked from 1 APPLICATION FOR THE POST OF ASSISTANT UNDER SPORTS QUOTA IN
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
to 32 in the National Ranking in their respective age groups.
3.Emoluments and Benefits: Basic pay Rs.7640-440(1)-8080- 19. Bank Demand Draft Particulars:
NAME OF THE SPORTS DISCIPLINE-………………………….
480(2)-9040-540(5)-11740-625(2)-12990-760(3)-15270-790(2)- Name of Bank drawn on DD No. & Date Amount
16850-840(5)-21050 and other allowances plus City Compensa- Affix recent
tory Allowance, House Rent Allowance , wherever admissible as recognizable
per rules. Two additional increments shall be payable to Gradu- passport size Declaration:
photograph
ates on their appointment as Assistant. Total emoluments inclu- with signature (a)I hereby declare that all the statements made in this Applica-
sive of all allowances payable at Metro like Delhi are around across tion hereinabove are true and correct to the best of my knowl-
Rs13600/- per month for graduates. Allowances may vary de- edge and belief.
pending upon the place of posting. Other benefits are noncon- (b)I understand that in the event of any information being found
tributory PF, Gratuity, Pension (as per the scheme applicable on 1. Name in full (Capital letters Surname, Name & Father’s/Husband’s Name) :
false, incorrect or incomplete or if I am found ineligible due to
the date of appointment), LTC, Medical Benefit, Group Savings non-fulfillment of eligibility criteria, my candidature for the ap-
Linked Insurance (GSLI), Group Insurance (GI), Group Term Insur- plied post is liable to be cancelled/ rejected at any stage of
ance Scheme (GTIS), Vehicle Loan (2-wheeler) as per rules of 2. Age (in completed years) as on 01st February 2011 ___________years recruitment.
the Life Insurance Corporation Of India. Date of Birth: (c)I undertake to produce all my original certificates at the time
4.Application Fee (Non-refundable): A crossed MICR Bank De- of appearing in the Selection Trials.
mand Draft for Rs.250/- valid for six months drawn on any sched- DD MM YY
uled Bank in favor of ëLife Insurance Corporation of Indiaí pay-
(d)I am willing to undergo selection trials and medical test, at my
3. Sex Indicate by marking (X)
able at Mumbai should be enclosed with the application. Candi- Marital Status
own risk and will not be entitled for any compensation for
dates belonging to SC/ST shall not be required to pay any fee.
injuries, if any sustain during such trials/tests.
Male Female
Candidates should write His/Her Name on the back side of De- Married Unmarried Date: (Signature of the Applicant)
mand Draft. Candidates are advised to ensure that the Demand 4. Mailing address with pin code Place:
Draft should be free from any defects as applications with defec-
tive demand drafts shall be liable for rejection. Name of the Post: (1) Maintenance Engineer (Civil), (2) Mainte-
5.Service Bond: The sportspersons so recruited shall be gov- nance Engineer (Electrical) No. of post: 01 each on purely con-
PIN CODE tractual basis for a period of five years extendable on yearly
erned by the Life Insurance Corporation Of India (Staff) Regula- Telephone with STD Code Cell Phone No. E-mail Id basis on satisfactory performance. Emoluments: Rs. 24,000/-
tions 1960 and orders issued from time to time governing the per month (consolidated), negotiable for exceptional candidates.
conditions of services of the employees. Before joining as a Essential Qualification : B.E. or equivalent qualification with
Probationer, candidates will be required to give an undertaking 5. Permanent Address with pin code & Telephone No. with STD Code
experience in managing / handling projects or retired JCO from
to serve the Corporation for a minimum period of Three (3) years Army /Air / Naval Wings Desirable : Knowledge of CPWD rules
from the date of joining(including probationary period) failing PIN CODE and regulations.
which, he/she will be liable to pay liquidated damages of Rs. Telephone No. with STD Code Interested and eligible candidates may send their application
50000/- (Rupees Fifty Thousand only) to the Corporation. The on plain paper with detailed bio-data, qualification, experience
6. Nationality _______________ Religion _____________
candidate will have to submit an Indemnity Bond for Rs. 50000/ along with attested copies of all relevant certificate by Regis-
- (Rupees Fifty Thousand only) duly stamped and executed by a tered Post to ìThe Director, Institute of Life Sciences, Nalco
Surety of sound financial standing and not related to the candi- 7. Category (indicate by marking [x] in the appropriate box) Square Bhubaneswar-751023î by 19.03.2011. Only short-listed
date. The stamp value of the Bond will be as applicable to the candidates will be called for interview. Directorís decision in this
S.C. S.T. O.B.C. General
matter will be final. No other correspondence will be enter-
State in which the bond is executed by the Surety.
tained from the candidates in connection with the process of
6.Selection Procedure: Applications shall be shortlisted on the selection interview. Visit us at www.ils.res.in.
Sub Caste in case of OBC
basis of their proficiency in sports, merit of performance as testi- Administrative Office, Institute of Life Sciences(ILS),
fied to by the certificates to be furnished by them along with their Authority who issued the certificate with date of issue ______________________
Bhubaneswar
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 17

STAFF SELECTION COMMISSION


(Eastern Region)
Ministry of Personnel, PublicíGrievances & Pensions; Department of Personnel & Training 234/4, A.J.C. Bose Road,
Nizam Palace, 1st MSO Building, 8th Floor, Kolkata-700020 Tel: (033)-22902230/4422/4424 (FAX)Website: sscer.org
E-mail: contact@sscer.org This Notice and application form are also available on Commissionís website ìwww.sscer.orgî
NOTICE CLOSING DATE: 18.03.2011
FILE NO. 11/1/2011-RECTT ADVERTISEMENT NO. ER-01/2011 ters etc. Instruction for PH candidates : This post is identified suitable for OH(OL&OA) and
Applications are invited from Citizens of India under Para-3 of this Notice, for the following Group HH(PD) candidates.
ëBí & Group ëC Selection Posts. Descriptions of posts are mentioned at Para-1 and other terms and 1.5 CATEGORY NO. OF POST: ER-05
conditions are mentioned at Para-4 to Para-20 of this Notice. Willing applicants under Para-3 of LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT (LANGUAGE-FRENCH)
this Notice are advised to go through all parameters under different Paras and Sub-Paras of this Classification : Group 'B', Non-gazetted, Non-ministerial
Notice and satisfy themselves about their suitability on Age-limit and Essential Qualification(s) for Vacancy: 1 (UR-01)
the posts, before applying. Department : National Library, Ministry of Culture, Kolkata
1 DESCRIPTION OF POSTS Age-18 to 28 years (Age relaxation is admissible as per Instructions).
1.1 CATEGORY NO. OF POST: ER-01 PSL-Rs. 9300 -34800/-, Grade Pay Rs. 4200/-, (PB-2)
Name of Post : JUNIOR ENGINEER (ELECTRICAL) E.Q.-1. (i) A Bachelor's degree from a recognized University; (ii) A degree in Library Science from
Classification : General Central Service, Group ëBí, Non-gazetted, Non-ministerial (Technical) a recognized University; and
Vacancy : 02 (UR-02) 2. Proficiency in French Language at the Matriculation or equivalent level from a recognised
Department : Farakka Barrage Project, Ministry of Water Resources, Murshidabad board.
Age- 18 to 27 years. (Age relaxation is admissible as per Instructions) PSL-Rs. 9300-34800/-, Note- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent
Grade Pay Rs. 4200 /-, (PB-2) E.Q-Diploma in Electrical Engineering or equivalent from a recog- authority in case of candidates otherwise well qualified.
nized University or Institution or Board or equivalent D.Q.- NIL
D.Q.-NIL I.P-Kolkata with AISL
I.P.-Farakka Barrage Project, Murshidabad (W.B.) with AISL JR-Preparation of Estimates, Tender- J.R.-Classifying, cataloguing and accessioning of new books, re-cataloguing of old books, cor-
ing for Works, Maintenance of electrical motors fitted with gate hoisting arrangements, electric recting proofs for printed catalogues, dealing with loan of books to both local and mofussil
supply systems for barrage, regulators, office appliances such as air conditioners, fans, lighting borrowers, supplying information to and dealing with readers, other technical matters etc.
systems etc. Electric supply system/line of residential and non-residential accommodations of Instruction for PH candidates : This post is identified suitable for OH (OL&OA) and HH (PD)
Farakka Barrage Project. candidates.
Instruction for PH candidates : This post is not identified suitable for PH candidates.
1.2 CATEGORY NO. OF POST: ER-02 1.6 CATEGORY NO. OF POST: ER-06
Name of Post : JUNIOR ENGINEER (MECHANICAL) Name of post -LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT (LANGUAGE-GERMAN)
Classification: General Central Service, Group 'Bí Non-gazetted, Non-ministerial (Technical) Classification -Group 'Bí Non-gazetted, Non-ministerial
Vacancy : 12 (UR-06, SC-02, ST-01, OBC-03) Vacancy- 1 (SC-01)
Department : Farakka Barrage Project, Ministry of Water Resources, Murshidabad Department - National Library, Ministry of Culture, Kolkata
AGE- 18 to 27 years. (Age relaxation is admissible as per Instructions) PSL-Rs. 9300-34800/-, Age- 18 to 28 years (Agerelaxation is admissible as per Instructions).
Grade -Pay Rs. 4200 /-, (PB-2) PSL- Rs. 9300 -34800/-, Grade Pay Rs. 4200/-, (PB-2)
E.Q.-Diploma in Mechanical Engineering or equivalent from a recognized University or Institution or E.Q.-1. (i) A Bachelor's degree from a recognized University; (ii) A degree in Library Science from
Board or equivalent a recognized University: and
D.Q- NIL 2. Proficiency in German Language at the Matriculation or equivalent level from a recognised
I.P.-Farakka Barrage Project, Murshidabad (W.B.) with AISL board. Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff* Selection Commission/competent
J.R. -Preparation of Estimates, Tendering for Works, Running and Maintenance of Mechanical authority in case of candidates otherwise well qualified.
Workshop, Operation and Maintenance of Barrage Gates, hoisting arrangements, regulators, D.Q.-NIL
inlets and other mechanical structures/systems, maintenance of light and heavy vehicles includ- I.P.- KolkatawithAISL
ing earth moving equipments.
Instruction for PH candidates : This post is not identified suitable for PH candidates. J.R. : Classifying, cataloguing and accessioning of new books, re-
1.3 CATEGORY NO OF POST ER-03 cataloguing of old books, correcting proofs for printed catalogues, dealing with loan of books to
Name of post- SCIENTIFIC ASSISTANT (NON-DESTRUCTIVE) both local and mofussil borrowers, supplying information to and dealing with readers, other
Classification : Group 'B', Non-gazetted, Non-ministerial technical matters etc.
Vacancy : 01.(UR-01) Instruction for PH candidates : This post is identified suitable for OH (OL&OA) and HH (PD)
Department : National Test House, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, De- candidates.
partment of Consumer Affairs, Kolkata 1.7 CATEGORY NO. OF POST: ER-07
AGE- Upto 30 years (Age relaxation is admissible as per Instructions). Name of Post : SENIOR ZOOLOGICAL ASSISTANT
PSL-Rs. 9300 -34800/-, Grade Pay Rs. 4600 /-, (PB-2) Classification : General Central Service, Group 'Cí Non-ministerial, Non-' gazetted
E.Q.-(i) Master's degree in Physics (Pure or Applied) or degree in Electrical Engineering or Me- Vacancy : 03 (UR-03)
chanical Engineering or Metallurgy of a recognized University or equivalent, (ii) Two years' Department : Zoological Survey of India, Ministry of Environment & Forests, Kolkata
experience in a Non-Destructive Testing Laboratory D.Q. -NIL AGE : Below 30 years (Age relaxation is admissible as per Instructions).
Note-Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent PSL : Rs. 9300 -34800/-, Grade Pay Rs. 4200/-, (PB-2)
authority in case of candidates otherwise well qualified E.Q. : (i) M. Sc. Degree in Zoology of a recognized University.
I.P-Kolkata/Mumbai/Chennai/Ghaziabad/Guwahati/Jaipur with AISL (ii) At least one year working knowledge of Zoological technique including collection & preserva-
J.R.-Testing and evaluation of concerned laboratory samples and work m connection with the tion of Zoological specimens, Microtomy, Staining, slide mounting etc., in a Govt, recognised
Development of Testing methods for these materials, calibration and maintenance of instruments institute.
of the concerned laboratory. (iii) At least one year experience in a) Care & Maintenance of large Zoological Collections b)
Instruction for PH candidates : This post is not identified suitable for PH candidates Faunistic Surveys and c) Research work in systematic Zoology preferably pertaining to the
1.4 CATEGORY NO. OF POST: ER-04 groups or Animal population/Marine Zoology etc., in a , Government recognised institute.
Name of Post :LIBRARY & INFORMATION ASSISTANT (LANGUAGE-KASHMIRI) D.Q. : (i) Working knowledge of a modern European Language in addition to English.
Classification : Group 'B', Non-gazetted, Non-ministerial (ii) Experience of making scientific manuscripts press-ready, proof-reading etc.
Vacancy : 1 (SC-01) IP. : ZSIHqrs. Office, Kolkata (WB), with AISL
Department : National Library, Ministry of Culture, Kolkata J.R. : (i) Maintenance and development of collection, (ii) Field
AGE : 18 to 28 years (Age relaxation is admissible as per Instructions). Surveys, (iii) Research work on problem assigned, (iv) Sorting & Identification of Zoological
PSL : Rs. 9300 -34800/-, Grade Pay Rs. 4200/-, (PB-2) Specimens, (v) Labelling and Registration of identified specimens, (vi) Card cataloguing of collec-
E.Q : 1. (i) A Bachelor's degree from a recognized University; (ii) A degree in Library Science from tion, (vii) Preparation of sectional report, (viii) Attending to scientific enquiries, relating to the
a recognized University; and 2. Proficiency in Kashmir Language at the Matriculation or sections, (ix) Preparation of reference cards, (x) Care and maintenance of Sectional Library,
equivalent level from a recognised board. (xi) Any other work assigned
Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/competent Instruction for PH candidates : This post is identified suitable for OH (OL&OA) candidates
authority in case of candidates otherwise well qualified. 1.8 CATEGORY NO. OF POST: ER-08
D.Q. :NIL Name of Post : ZOOLOGICAL ASSISTANT
IP. : Kolkata with AISL Classification : General Central Service, Group ëCí Non-ministerial, Non-gazetted
J.R. : Classifying, cataloguing and accessioning of new books, re-cataloguing of old books, Vacancy : 04 (SC-02, ST-01, OBC-01)
correcting proofs for printed ï catalogues, dealing with loan of books to both local and Department : Zoological Survey of India, Ministry of Environment & Forests, Kolkata
mofussil borrowers, supplying information to and dealing with readers, other technical mat- AGE : Not exceeding 25 years (Age relaxation is admissible as pere Instructions..
Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 18
Staff Selection....(Continuation from page-17) RECEIVED AFTER CLOSING DATE AND TIME WILL NOT BE ACCEPTED UNDER ANY CIRCUM-
PSL : Rs. 9300 -34800/-, Grade Pay Rs. 4200/-, (PB-2) STANCES.
E.Q. : Second class B. Sc. (Hons.) or B. Sc. with Zoology with not less than 55% of 6.ESSENTIAL QUALIFICATIONS CEO) OF POSTS
marks in aggregate i. The Crucial Date for determining the 'Essential Qualifications (EQ)' will be the closing date of
D.Q. : (i) Experience in arranging Zoological exhibits of a museum / experience in field collection receipt of applications as mentioned at Para-5 of this Notice, ii. 'Essential Qualifications (EQ)' for
of exhibits. (ii) Aptitude in Systematic Zoology different categories of 'Posts' are indicated at Para-1 of this Notice.
IP. : ZSI, Kolkata for 02 posts (SC-01, ST-01),ZSI, A&NRC, Port* Blair for 01 post (OBC),ZSI, EBC, iii. For other details in this regard,-applicant shall refer 'ALL Paras' of this Notice scrupulously.
Ganjam, Orissa for 01 post (SC), with AISL 7 A. AGE-LIMIT AND RELAXATION ON UPPER AGE-LIMIT AND RESTRICTION ON RELAXATION ON
J.R. : (i) Maintenance and development of collection, (ii) Field Surveys, (iii) Research work on UPPER AGE-LIMIT i. CRUCIAL DATE FOR DETERMINING THE AGE-LIMIT: Crucial date for determin-
problem assigned, (iv) Sorting & Identification of Zoological Specimens, (v) Labelling and Registra- ing the age-limit will be the closing date of receipt of applications as mentioned at Para-5 of this
tion of identified specimens, (vi) Card cataloguing of collection, (vii) Preparation of sectional Notice.
report, (viii) Attending . to scientific enquiries, relating to the sections, (ix) Maintenance of sec- ii. AGE-LIMIT: The different 'AGE-LIMIT' for different 'Posts' is indicated atPara-1 of this Notice.
tional Stores & Stationary articles, (x) Maintenance of record of incoming & outgoing specimens, iii(a) RELAXATION ON UPPER-AGE-LIMIT: Relaxation on upper Age-limit admissible to eligible cat-
(xi) Preparation of reference cards, (xii) Any other work assigned Instruction for PH candidates egories of applicants will be in the following way- SC/ST : Relaxable by 5 years;
: This post is identified suitable for OH (OL&OA) candidates OBC : By a maximum of 3 years if a candidate belongs to OBCs in accordance with DOP&T OM
1.9 CATEGORY NO. OF POST: ER-09 No.43013/2/95-Estt.(SCT) dated 25.01.1995 read with amendments made thereafter.
Name of Post :JUNIOR ZOOLOGICAL ASSISTANT NOTE : Other Backward Class (OBC) for the purpose of AGE RELAXATION AND RESERVATION
Classification : General Central Service, Group 'C, Non-ministerial, Non-gazetted will mean "Persons of OBC category not belonging to the Creamy Layer" as defined in Govern-
Vacancy : 06 (UR-05, OBC-01) ment of India, Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT,) dated 08.09.1993
Department : Zoological Survey of India, Ministry of Environment & Forests, Kolkata and modified vide Govt, of India Deptt. of Personnel and Training OM No. 36033/3/2004-Estt(Res)
Age- Below 25 years (Age relaxation is admissible as per Instructions). dated 14.10.2008
PSL- Rs. 5200 -20200/-, Grade Pay 2800/-, (PB-1) PH : Relaxable by 10 years (by 13 years for OBC and by 15 years for SC/ST);
E.Q.-Bachelor's degree in Science of a recognized University with Zoology as one of the subject Other Categories : It will be as per Govt, of India's Order issued from time to time.
D.Q.- (i) Experience of collecting and preservation of Zoological specimens. iii(a)(i) RELAXATION ON UPPER -AGE-LIMIT SPECIFICALLY FOR GROUP 'B* POSTS: Relaxation on
(ii) Knowledge of Zoological laboratory technique e.g. preparation of slides, cutting microtome upper Age-limit admissible to eligible categories of applicants will be in the following way-
Sections etc. EXS: By a maximum of 5 years (8 years for OBC & 10 years for SC/ST) for Ex-Servicemen
I.P.-ZSI Hqrs. Office, Kolkata with AISL (General/Unreserved).
J.R.- (i) Maintenance of collections, (ii) Assistance in Field Surveys and Research Work, (iii) Care CGCE: By 5 years for Central Government Civilian Employees who have rendered not less than 3
and Sorting of Collections, (iv) Labelling of collections, (v) Collection and preservation of Zoologi- years continuous service on regular basis (and not on ad-hoc basis)
cal specimens in the Field, (vi) Any other work assigned Instruction for PH candidates : This post iii(a) RELAXATION ON UPPER -AGE-LIMIT SPECIFICALLY FOR GROUP 'C'POSTS: Relaxation on
is identified suitable for HH (PD) candidates NOTE-(I). MORE VACANCIES IN EQUIVALENT/COM- upper Age-limit admissible to eligible categories of applicants will be in the following way-
PARABLE POSTS MAY ALSO BE FILLED THROUGH THIS ADVERTISEMENT. FURTHER, VACAN- EXS : Deduction of length of service in the military service from their actual age and such resultant
CIES MENTIONED ABOVE ARE SUBJECT TO ALTERATION. NOTE-(II). ABOVE VACANCIES ARE age should not exceed the prescribed age-limit by more than 3 years (6 years in case of OBC and
THOSE VACANCIES AS REPORTED TO THE COMMISSION BY THE DIFFERENT INDENTING OF- 8 years in case of SC/ST).
FICES. THE COMMISSION IS NOT RESPONSIBLE FOR WITHDRAWAL OF THOSE VACANCIES, CGCE: Upto 40 years for Central Government Civilian Employees who have rendered not less
FOR THE REASON WHATSOEVER, BY THOSE INDENTING OFFICES. than 3 years continuous service on regular basis (and not on ad-hoc basis) NOTE-I: Other
2. ABBREVIATIONS USED Backward Class (OBC) for the purpose of AGE Relaxation and Reservation will mean "Persons of
SSC: Staff Selection Commission; M.o: Ministry of, D/o: Department of, O/o: Office of, I.P.O.: Indian OBC category not belonging to the Creamy Layer" as defined in Government of India, Department
Postal Order, CRFS: Central Recruitment Fee Stamps, Age: Age-limit, PSL: Pay-Scale, EQ: Essen- of Personnel & Training OM No. 36012/ 22/93-Estt.(SCT), dated 08.09.1993 and modified vide
tial Qualification, DQ: Desirable Qualification, IP: Initial Posting, AISL: All India Service Liability, JR: Govt, of India Deptt of Personnel and Training OM No. 36033/3/2004-Estt(Res) dated 09.03.2004
Job Requirements, UR: Unreserved, GEN: General, OBC: Other Backward Classes, SC: Sched- and 14.10.2008 NOTE-II: Candidates claiming the benefit of reservation under OBC category not
uled Caste, ST: Scheduled Tribe, ExS: Ex-Serviceman, PH: Physically Handicapped, OH: covered under the Creamy Layer must ensure that they furnish the OBC Certificate duly signed by
Orthopaedically Handicapped, HH: Hearing Handicapped, VH: Visually Handicapped, OA: One the competent authority before or by the Closing Date (18.03.2011) in the FORMAT prescribed by
arm affected, OL: One leg affected, BL: Both legs affected, PD: Partially Deaf, LV: Low , vision, the commission in the Notice as Appendix-V. Any deviation of the OBC Certificate from the
CGCE: Central Government Civilian Employee; NA: Not Applicable; OEA: Other Employed Appli- prescribed format will not be accepted by the Commission and will lead such applications to be
cant, Notice: Notice of Examination published in the Employment News, dated 19.02.2011. treated under General (UR) category. Representations from candidates for reconsideration of
3.NATIONALITY/ CITIZENSHIP: their category at subsequent stages of the recruitment will not be entertained. The Commission
A candidate must be either : (a) a citizen of India, or (b)a subject of Nepal, or (c)a subjectoiBhutan, will however have the discretionary power to reduce/waive off any of the provisions in excep-
tional and deserving cases. THE AGE LIMITS PRESCRIBED SHALL IN NO CASE BE RELAXED.
or (d)a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962 with the intention
iv.The relaxation on upper Age-limit is admissible subject to fulfilment of terms and conditions
of permanently settling in India, or (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, stated at Para-12 of this Notice and also to restriction on relaxation on upper age limit asstated at
Burma, Sri Lanka, East African Countries bf Kenya, Uganda., the United Republic of Tanzania Para-7(V). V. RESTRICTION ON RELAXATION ON UPPER AGE LIMIT: THE AGE RELAXATION FOR
(Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia* Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the inten- RESERVED CATEGORY APPLICANTS IS ADMISSIBLE ONLY IN THE CASE OF VACANCIES RE-
tion of permanently settling in India. Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) SERVED FOR-SUCH CATEGORIES. THE RESERVED CATEGORY APPLICANTS, WHO APPLY
and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the AGAINST POSTS MEANT FOR UR CATEGORY, ARE NOT ENTITLED TO GET AGE RELAXATION.
Government of India. A candidate in whose case: a certificate of eligibility is necessary may be HOWEVER, THE APPLICANTS BELONGING TO PH CATEGORY ARE ENTITLED TO GET AGE RE-
admitted to the Examination but the offer of appointment will be given only after the necessary LAXATION AS ADMISSIBLE TO THEM FOR THE POSTS MEANT FOR UR CATEGORY, IF SUCH
eligibility certificate has been issued toMiim by the Government of India. POSTS ARE IDENTIFIED SUITABLE FOR THE PH CATEGORY.
4. EXAMINATION FEE : A. FEE PAYABLE; Rs. 50/- (Rupees fifty only). 7.B CATEGORY CODES FOR CLAIMING AGE-RELAXATION
B.MODE OF PAYMENT OF FEE Code No Category Age Relaxation permissible beyond the Upper age limit
. The candidates should pay the fee by means of "Central Recruitment Fee Stamps (AFS)" only, 01 ST 5 years
These stamps are available at the counter of all Post Offices of the country. These Recruitment 02 OBC 3 years
Fee Stamps may be pasted on the application form in the space irmarked for the purpose. These 03 PH 10 years
Recruitment Stamps must be got cancelled from the Counter Clerks of any Post Office of issue 04 PH+OBC 13 years
with the date stamp of the Issuing Office in such a manner that the impression of the cancellation 05 PH+SC/ST 15 years
stamps partially overflows on the Application Form itself, taking care at the same time that the For Group 'B' posts
impression is clear and distinct to facilitate the identification of date and Post Office of issue at 06 Ex-Servicemen (Unreserved/General) 5 years
07 Ex-Servicemen (OBC) 8 years
any subsequent stage. After getting the Recruitment Fee Stamps cancelled from the Post Office,
08 Ex-Servicemen (SC&ST) 10 years
the candidate may submit their application to the concerned Regional Office of the Commission
For Group 'C posts
in the usual manner after completing other formalities. Note: Candidates may please note that
09 Ex-Servicemen (Unreserved/General) 03 years after deduction of the mili
non-cancellation of stamps from the concerned ïost Office in the manner indicated above, may tary service rendered from the ac-
lead to rejection of his/her application form, so it is in the interest of candidates that they get the tual age as on the closing date
CRFS cancelled from the concerned Post Offices. ii.Fee paid by wrong mode of payment of fee 10 Ex-Servicemen (OBC) * 06 years (3 years+3 years) after
i.e. by IPO, Cash, Bank Draft or Pay Order, will NOT be accepted. iii. Fee once paid will not be deduction of the military service ren
refunded under any circumstances. iv. Fee paid by wrong mode of payment of fee or non- dered from the actual age as on the
cancellation of CRFS or paying Less Fee or non submission of requisite certificate with application closing date
from competent Authority for the applicants seeking exemption of examination fees, shall be treated 11 Ex-Servicemen (SC&ST) 08 years (3 years+5 years) after
as application with NO FEES. Thus, their candidatures will be cancelled summarily or at any stage of deduction of the military service ren
recruitment process for NO FEES. dered from the actual age as on the
C. EXEMPTION FROM PAYMENT OF FEES: closing date
(i). SCHEDULED CASTE, SCHEDULED TRIBE, PHYSICALLY HANDICAPPED, EX-SERVICEMEN AND For Group 'B' posts
WOMEN APPLICANTS are exempted from paying EXAMINATION FEES, subject to fulfillment of 12 Central Government Civilian Employees
conditions stated at Para-12 of this Notice. (Unreserved/ General) who have rendered
B. ADDRESS OF RECEIVING APPLICATIONS: The applications should be received, on or before the not less than 3 years regular and continuous
closing date of receipt of applications as mentioned at Para-5 in this Notice, at "REGIONAL service as on closing date 05 years
DIRECTOR, STAFF SELECTION COMMISSION (ER), 234/4, A.J.C. BOSE ROAD, NIZAM PALACE, 13 Central Government Civilian Employees (OBC)
1st MSO BUILDING, 8th FLOOR, KOLKATA-700020". who have rendered not less than 3 years regular
NOTE : Candidates are advised to post the application well before the closing date so that it and continuous service as on closing date 08 (5+3) years
reaches the STAFF SELECTION COMMISSION (ER) by the closing date and time. APPLICATION
Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 19
Staff Selection....(Continuation from page-18) cation Form etc. Particulars printed on the back of the mark sheets/certificates should also be
Code No Category Age Relaxation permissible beyond the Upper age limit photo-copied invariably and attested by a Gazetted Officer of Central/State Government. APPLI-
14 Central Government Civilian Employees (SC/ST) CANTS MAY SUBMIT SELF-ATTESTED DOCUMENTS ALSO. However, applicants are hereby
who have rendered not less than 3 years regular warned that any wrong attestation so as to mislead the Commission or to gain access to the
and continuous service as on closing date 10 (5+5) years Examination, would lead to criminal/debar action against the applicants, besides cancellation of
For Group ëCí posts their candidatures. Further, all original certificates will be checked at the time of Personality/Skill
15. Central Government Civilian Employees (Unreserved/ Test/ Screening Test, as the case may be, and their candidature is subject to result of such
General) who have rendered not less than 3 years scrutiny.
regular and continuous service as on closing date v. Attested copies of experience certificates, if any.
(except for Sis in CPOs) Upto 40 years of age vi. Attested copies of any other Documents supporting information given in the Application Form.
16. Central Government Civilian Employees (Unreserved/ vii. If, the Applicant does not submit, along with the Application Form, all Documents supporting
General) who have rendered not less than 3 years information given in the Application Form, the candidature of the applicant shall be rejected
regular and continuous service as on closing date summarily or at any stage of the recruitment process.
(for the posts of Sis in CPOs only) 5 years viii. Applicants must submit Certificates in support of educational qualifications and of Age-proof
17. Central Government Civilian Employees (OBC) who from a recognized University/ Institution /Board otherwise their candidature is liable to be rejected
have rendered not less than 3 years regular and summarily or at any stage of the recruitment process.
continuous service as on closing date (except for the ix. The OEA applicants shall invariably submit with their applications OEA DECLARATION (exclu-
post of Sis in CPOs) Upto 43 years of age sively for OEA applicants) [APPENDIX-II, otherwise their candidature shall be cancelled summarily
18. Central Government Civilian Employees (OBC) who or at any stage of recruitment process.
have rendered not less than 3 years regular and x. Duly filled in Application Form itself.
continuous service as on closing date (for the post B. VERIFY THE FOLLOWING BEFORE MAILING/SUBMITTING THE APPLICATION TO AVOID REJECTION
of Sis in CPOs only) 8 (5+3) years i. Willing applicants are advised to go through each and every Paras/Sub-Paras of this Notice
19. Central Government Civilian Employees (SC/ST) before filling in Application Form and also before sending it to Staff Selection Commission(ER).
who have rendered not less than 3 years regular and ii. Applications Form must be typed out in double space or written in hand neatly, but Application
continuous service as on closing date (except for the Format should be the same as published in this Notice. Applicants may copy the Application Form
post of Sis in CPOs) Upto 45 years of age as published in this* Notice.
20. Central Government Civilian Employees (SC/ST) who iii. Applicants should fill all columns of Applications IN THEIR OWN HANDWRITING.
have rendered not less than 3 years regular and iv. None of the Columns of Application Form should be left blank.
continuous service as on closing date PUT CROSS(X) ï MARK IN THE RELEVANT BOX TO FURNISH NIL INFORMATION OR IF NOT
(for the post of Sis in CPOs only) 10 (5+5) years APPLICABLE, otherwise it will be treated as incomplete application.
21. Candidates who had ordinarily been domiciled in the v. Applicants shall make their SIGNATURE, in FULL NOT IN SHORT on the Application Form and on
State of Jammu & Kashmir (Unreserved/General) 5 years all Documents.
22. Candidates who had ordinarily been domiciled in the vi. All signatures must be made in running script (NOT IN BLOCK LETTERS), failing which their
State of Jammu & Kashmir (OBC) 8 years candidatures are liable to be cancelled summarily or at any stage of recruitment process.
23. Candidates who had ordinarily been domiciled in the vii. All the signatures should be of same type/ same language and there should be no variation in
State of Jammu & Kashmir (SC/ST) 10 years the signatures.
For Group C posts only viii.Applicants should write their Name, Father's/Mother's/ Husband's (as applicable) Name and Date
24. Widows/Divorced Women/Women judicially separated of Birth (DoB) in the Application Form as recorded in the, Matriculation or Equivalent Certificate.
and who are not remarried (Unreserved/ General) Upto 35 years of age ix. If an applicant has changed his/her name or dropped/added part of his/her name after
25. Widows/Divorced Women/Women judicially separated Matriqulation/SSC/Hr. Secondary/Senior Secondary, he/she is required to'.submit, an attested
and who are not remarried (OBC) Upto 38 years of age copy of Gazette Notification to the effect that he/she has changed his/her name after matricula-
26. Widows/Divorced Women/Women judicially separated tion, etc. The changed name should also have been indicated in the Gazette Notification.
and who are not remarried (SC/ST) Upto 40 years of age x. Certificates in support of educational qualifications and of Age-proof must have been obtained
27. Defence Personnel disabled in operation during hostilities from a recognized University/ Institution /Board, otherwise their candidatures are liable to be
with any foreign country or in a disturbed area and released cancelled/rejected summarily or at any stage of the recruitment process.
as a consequence thereof (General/ Unreserved) 3 years xi. Attested photocopies of certificates in support of age/ date of birth, required minimum educa-
28. Defence Personnel disabled in operation during hostilities tional qualification, SQ/ST/OBC/EXS/PH/CGCE Categories claimed in the Application Form.
with any foreign country or in a disturbed area and xii. A good quality recent Passport size Photograph (4 cm x 5cm) should be firmly pasted (not
released as a consequence thereof (OBC) 6 (3+3) years pinned or stapled) in the prescribed place in the Application Form.
29 Defence Personnel disabled in operation during hostilities xiii. COMMUNITY/CATEGORY STATUS has been indicated correctly in the Application Form.
with any foreign country or in a disturbed area and released xiv.He/She has paid the requisite fee.
as a consequence thereof (SC/ST) 8 (3+5) years xv. He/She has checked his/her eligibility carefully
30 Departmental candidates (UR) of participating CPOs viz. xvi.Signature: Four Signatures in running script (not in block letters):-. a. Column No. 21 on the
CRPF/CISF/ITBP/ BSF/SSB applying for the post of Application Form
Sub Inspectors in CPOs who have*rendered not less than b. Below the declaration at Col. No. 22 on the Application Form
3 years regular and continuous service as on closing date 5 years c. If applicable, on the OEA DECLARATION (exclusively for OEA applicants) [APPENDIX-I]
31 Departmental candidates (OBC) of participating CPOs viz. xvii. The envelope containing Application Form must be superscribed in bold letters as
CRPF/CISF/ITBP/ BSF/SSB applying for the post of Sub -APPLICATION FOR THE POST OF;___________________________ CATEGORY
Inspectors in CPOs who have rendered not less than 3 years NO OF POST:ER-______________ ADVERTISEMENT NO :ER________________
regular and continuous service as on closing date 8 (5+3) years xviii. One envelope should contain one application of one applicant only.
32 Departmental candidates (SC/ST) of participating CPOs viz. xix. Applicants should submit only one application against a particular category of advertisement.
CRPF/CISF/ITBP/ BSF/SSB applying for the post of Subinspector in However, separate applications can be submitted against different categories of advertisement.
CPOs who have rendered not lessthan p.m 3 years xx.The OEA applicants shall invariably submit with their applications, according to their respective
regular and continuous service as on closing date 10 (5+5) years Category, the OEA DECLARATION (exclusively for OEA applicants) [APPEND-IX], otherwise their
candidature shall be cancelled summarily or at any stage of recruitment process. C. REASONS
8. CRUCIAL DATE FOR AGE LIMITS, ESSENTIAL QUALIFICATIONS AND FOR OTHER TERMS FOR REJECTION/CANCELLATION OF APPLICATION;
& CONDITIONS AND PROOF OF AGE CANDIDATURE OF APPLICANTS ARE LIABLE TO BE CANCELLED/ REJECTED SUMMARILY OR AT
i. The crucial date for calculation of age limits, for finding eligibility on essential qualifications, and ANY STAGE OF THE RECRUITMENT PROCESS IF THEIR APPLICATIONS ATTRACT ANY ONE OF
for other terms & conditions is as on the closing date of receipt of application as mentioned at THE FOLLOWING REASONS (THE LIST IS ONLY ILLUSTRATIVE & NOT EXHAUSTIVE):
Para-5 in this Notice. i. Application Form not in prescribed Format or not filled as per direction given at Para-9 in the
ii. PROOF OF AGE: Candidates should note that the Date of Birth as recorded in the Matriculation/ Notice. ii. Incomplete or illegible applications. iii. Unsigned/undated applications
Secondary Examination Certificate (only Certificate, not Admit Card) OR an equivalent Certificate iv. Without standard passport size (4 cm x 5 cm) CLEAR and LEGIBLE PHOTOGRAPH (present)
on the date of submission of application, will be accepted by the Commission and no subsequent pasted on the Application Form. v. Affixing/attaching photo-copy of Photograph. vi. All Signatures
request for change will be considered or granted. If this document is not submitted along with the on Application Form/Photograph/General Declaration/ OEA DECLARATION (exclusively for OEA
application, application will be rejected summarily at any stage of the recruitment process and no applicants) APPENDIX-II, where applicable as per direction given at Para-9 in the Notice.
request for revival will be considered. vii. Signatures done in Block/Capital letters in English or any variation in the signatures.
iii. The applicants are advised to ensure their age,limits, for finding eligibility on essential qualifica- viii. Applications not filled in English or in Hindi or not filled by candidate in his/ her own handwriting.
tions, and for suitability on other terms & conditions as stated in different Paras/ Sub-Paras of this ix. Particulars of Exam Fees Paid not filled in relevant column of Application/Without CRFS of
Notice on that particular date itself before applying for a post. requisite value and validity; where applicable.
9.GUIDELINES FOR SENDING COMPLETE APPLICATION x. Non-cancellation of CRFS properly by/through the concerned Post Office.
A. DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION TO MAKE IT COMPLETE IN ALL xi. Without proper certificates, in respect of SC/ST/OBC/ ExS/PH/CGCE Categories
RESPECT: candidates. Certificate should be obtained from the competent authority in the prescribed format.
i. EXAMINATION FEES as per Para 4 in this Notice [CRFS affixed and clearly cancelled on the xii. Without General Declaration by all candidates/ Declaration by the Central Government Civilian
Application Form]. ii. One recent passport size photograph should be pasted (NOT STAPLED) on Employees, if applicable/ Declaration by the OBC candidate, if applicable
the space provided in the Application Form. Another copy of the same photo should be retained by xiii.Under aged/over aged candidates,
the applicant for pasting it on the Bio-Data/Admission Certificate. xiv.Not having the requisite Educational Qualification on the closing date and time of submitting the
iii. Documents in support of claim of SC/ST/OBC/PH/EXS/CGCE category in the prescribed FOR- application, xv. Non-submission of attested copies of Certificates/Documents as the PROOF OF
MAT [APPENDIX-I to VI] issued by the Competent Authority [See ANNEXURE], as mentioned, at AGE (DATE OF BIRTH)/CLAIM OF EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE as per the
Para-14 in this Notice. information given in the Application Form along with the Application Form.
iv. Attested copies(of Matriculation certificates or equivalent as a proof of age (Date of Birth), xvi. Certificates/Documents as the PROOF OF AGE (DATE OF BIRTH)/CLAIM OF EDUCATIONAL
copies of certificates/Year wise Marksheets/Provisional Certificates towards proof of Educa- QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE are not from the recognized University/Institution/Board.
tional Qualifications (beginning from Matriculation Examination as indicated at Column 17 of Appli- xvii. For non submission of CLEAR and LEGIBLE Certificates/Documents with the Application Form.
Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 20
Staff Selection....(Continuation from page-19) ii. The Commission may, at its discretion it is felt necessary, without holding Screening Test may
screen the applicants by t he method of short listing on the basis* of percentage of marks on the
xviii.Incorrect information or misrepresentation or suppression of material facts.
prescribed Essential Qualification for the post.
xix. Application Form received after closing date of receipt of Application Form as mentioned at
iii. Only such of the applicants who qualify in the screening test or otherwise at the standard fixed
Para-5 in the Notice. xx. Not mentioning Name of the Post, Category No. of the Post and
by the Commission at their discretion would be eligible for being called for the Interview/Person-
Advertisement No. in the Application Form; and not written on the Envelope sending Application
ality Test/ Proficiency Test/Skill Test.
Form, on enclosed Envelopes also, as per instruction given at Para-9 in the Notice. xxi.More than
C. RECOMMENDATION FOR APPOINTMENT:
one application for the post by the same candidate. xxii.Applications of more than one candidate
i. The Commission will have the full discretion to fix separate minimum qualifying marks in Exami-
sent in one envelope. xxiii. Any other irregularity.
nation/Skill Test/Screening Test/Personality Test/Interview for each category of candidates [viz.
D. INSTRUCTIONS RELATING TO SUBMISSION OF APPLICATION: i. In the Columns of the Applica-
SC/ST/OBC/PH/ExS/General (UR)].
tion Form, write the required information in English (CAPITAL LETTERS) or in Hindi.
ii. After the Examination (Skill Test/Screening Test/Personality Test/Interview wherever appli-
ii.One envelope should contain application of one candidate only. Infringement of this instruction
cable), the Commission will draw up the Merit List on the basis of the marks obtained by the
would invite penal action by the Commission which also includes rejection of applications iii. The
candidates in the Examination and, in that order, as many candidates as are found by the Commis-
envelope contains Application Form must be superscribed in bold letters as -
sion to have qualified in the Examination shall be recommended for appointment up to the number
APPLICATION FOR THE POST OF:__________________________CATEGORY
of unreserved vacancies available. iii. Provided that SC, ST and OBC candidates, who are
NO OF POST:ER-__________________ ADVERTISEMENT NO :ER__________________
selected on their own merit without relaxed standards, along with candidates belonging to other
iv. An application will be summarily rejected at any stage of the recruitment process for not
communities, will not be adjusted against the reserved share of vacancies. Such SC, ST and OBC
conforming to the official format/having incomplete information/wrong information/mis-represen-
candidates will be accommodated against the general/unreserved*vacancies as per their position
tation of facts/left unsigned/ submitted without fee where due/ without good quality photograph
in the overall Merit List. The reserved vacancies will be filled up separately from amongst the
pasted at the appropriate place/not accompanied by attested copies of certificates showing
eligible SC, ST and OBC candidates which will, thus, comprise of SC, ST and OBC candidates who
category (SC/ST/EXS/OBC/PH/CGCE), age, educational qualification, age relaxation or for submit-
are lower in merit than the last general candidate on merit list of unreserved category but other-
ting more than one application, v. If a candidate has changed his/her name or dropped/added part
wise found suitable for appointment even by relaxed standard. iv. A person with disability can be
of his/her name after Matriculation/SSC/Higher Secondary, he/she is required to submit an at-
appointed against an unreserved vacancy provided the post is identified suitable for person with
tested copy of Gazette Notification to the effect that he/she has changed his/her name after Matric
disability of relevant category. v. An Ex-Serviceman or Physically Handicapped (OH/HH/VH)
etc. The changed name should also have been indicated in the Gazette Notification, vi. The
category candidate who qualifies on the basis of relaxed standards viz. age limit, experience or
Commission will not be responsible for postal delays. vii. Candidates should sign below the
qualifications, permitted number of chances in written examination, extended zone of consider-
photograph (preferably in black ink/black ball pen), bottom of Application Form, etc. in the same
ation, etc. is to be counted against reserved vacancies and not against general vacancies subject
manner and in the same language and there should be no variation of any kind. If any variation is
to fitness of such candidate for selection. Such candidates may also be recommended at the
found in the signature appended by them at different places, candidature in such cases is liable
relaxed standards to the extent the number of vacancies reserved for them, to make up for the
to be cancelled by the commission.
deficiency in the reserved quota, irrespective of their rank in the order of merit. Insofar as cases
viii.A Candidate should paste (and not staple or pin) his/her recent good quality passport size
of Ex-Serviceman are concerned, deduction from the age of Ex-Serviceman is permissible against
photograph on the Application Form and keep one spare copy of the same photograph for the
the reserved or unreserved posts and such exemption cannot be termed as relaxed standards in
purpose of pasting, if required, on the Biographical-Data/Admissions Certificate as and when
regard to age. vi. Success in the examination confers no right of appointment unless the Govern-
received by the candidate from the Commission. Any variation in the photographs may lead to
ment is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is
rejection of his/her candidature. ix. A Candidate should lake every care to ensure that he / she
suitable in all respects for appointment to the service/post.
does not overwrite / make cuttings / apply correction fluid / paste any additional paper etc. while
NOTE : The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility
filling the. Application Form. If need for making corrections become unavoidable, such corrections
conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of examination will be
should be suitably authenticated by putting full signature by the candidate x. A CANDIDATE SHOULD
purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification,
MINUTELY GO THROUGH ALL THE PROVISIONS IN THE NOTICE OF THE EXAMINATION TO EN-
at any time before or after the written examination and interview, it is found that they do not fulfill
SURE THAT HE/SHE IS ELIGIBLE FOR THE POST FOR WHICH HE/SHE IS APPLYING IN TERMS OF
any of the eligibility conditions, their candidature for the examination will be cancelled by the
REQUIREMENTS OF AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATION AS ON CRUCIAL DATE, ETC. THEIR
Commission.
ADMISSION AT ALL STAGES OF EXAMINATION (WRITTEN EXAMINATION; INTERVIEW. ETC.) WILL
D. RESOLUTION OF TIE CASES: If there are candidates having the same aggregate marks in the
BE PURELY PROVISIONAL AS THE COMMISSION DOES NOT UNDERTAKE ANY PRE-EXAMIN
Examination the candidate older in age gets preference. Lastly, if the tie still persists, the tie is
ATION SCRUTINY OF DOCUMENTS. THUS, IF AT ANY STAGE, IT IS FOUND THAT CANDIDATES
finally resolved by referring to the alphabetical order of names, i.e., a candidate whose name
DOES NOT FULFILL ANY OF THE ELIGIBILITY CONDITIONS, HIS/HER CANDIDATURE WILL BE
begins with the alphabet which comes first in the alphabetical order gets preference. NOTE : The
CANCELLED BY THE COMMISSION. xi. The candidate may be permanently debarred from the
candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions
examinations conducted by this Commission in case candidate fraudulently claims SC/ST/OBC/
for admission to the examination. Their admission at all the stages of examination will be purely
EXS/PH/CGCE STATUS, xii. If candidates do not put their signatures at the relevant columns /
provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If, on verification, at any
places in the application forms, such incomplete forms are liable to be summarily rejected without
time before or after the Examination/ Skill Test/Screening Test/Personality Test/Interview wher-
any further correspondence in the matter. The candidates must put their signatures in running
ever applicable, it is found that they do not fulfill any of the eligibility conditions, their candidature
script and not in bold letters, failing which candidature of such candidates will be rejected forth-
for the examination will be cancelled by the Commission. The Commission reserve the Fight to call
with without any further correspondence with the erring candidates. xiii. Candidates have the
for the Original documents pertaining to Age, Educational Qualification, Category Status viz SC/ST/
option to submit either self attested / self certified photocopies of various documents or to submit
OBC/Ex-S/PH etc., any time till final nomination of the candidate. Failure on the part of the candidate
photocopies of various documents duly attested by a Gazetted Officer as per extant procedure
to furnish the original documents within the stipulated time period fix by the Commission could
alongwith the application form, However, the original documents / certificates will be verified at the
entail cancellation of their candidature.
time of Interview and their candidature will be subject to result of such scrutiny. While exercising
11. ESSENTIAL QUALIFICATIONS FOR DIFFERENT CATEGORIES OF POSTS AND SUBMIS-
the facility of self-attestation of various documents, the candidates are warned that any wrong
SION OFCERTIFICATE(S) IN SUPPORT OF ESSENTIAL QUALIFICATIONS
attestations so as to mislead the Commission or to gain access to Commission's Examinations,
i Applicants must possess the ESSENTIAL QUALIFICATIONS for a post on or before the closing
would lead to criminal / debar action against the candidates, besides cancellation of their
date of receipt of application as mentioned at Para-5 in this Notice. ii.Post(s) requiring proficiency
candidatures.
in the relevant language as an essential qualification means that the applicant must have studied
xiv. CANDIDATES ARE NOT ALLOWED TO BRING MOBILE PHONES/ANY OTHER-COMMUNICATION
in that language up to Matric level and in case the relevant language is not taught as a subject in
DEVICES INSIDE THE EXAMINATION PREMISES/ HALL AND ANY INFRINGEMENT OF
Matric, the said language must be th£ mother-tongue of the applicant or he/she should have the
THESE'INSTRUCTIONS WILL ENTAIL DISCIPLINARY ACTION INCLUDING BAN FROM SSC'S 'working knowledge' which shall be determined by the Staff Selection Commission. iii. For posts
FUTURE EXAMINATIONS AGAINST THE CANDIDATES. xv. THE CANDIDATES SHOULD BRING where-an experience in a particular field/discipline for a specified period has been indicated as an
HIS/HER OWN HB PENCIL, ERASER. THE CANDIDATE SHOULD NOT BRING ANY ARTICLE OTHER essential qualification, the applicants should submit a certificate in support of their claim of expe-
THAN THESE SPECIFIED ABOVE SUCH AS BOOKS, NOTES AND LOOSE SHEETS, MOBILES ETC rience in that field/discipline. iv. Applicants must submit Certificates in support of educational
INTO THE EXAMINATION HALL, xvi.Willing applicants are advised to go through each and every qualifications and of Age-proof from a recognized University/ Institution /Board, otherwise their
Paras/Sub-Paras of this Notice before filling in Application Form and also before sending it to Staff candidature is liable to be rejected summarily or at any stage of the recruitment process. v. Only
Selection Commission (ER). attested copies of certificates are required to be sent. Even the photocopies need to be attested.
10. SELECTION PROCEDURES: All photocopies should be clear and distinct. vi. The ORIGINAL CERTIFICATES should not be sent
A. PRELIMINARY SELECTION: with the application. vii. If the applicants do not fulfill the above Sub-Para-II(i) to Sub-Para-ll(v),
i. Usually, the selection to the posts will be made on the basis of an Interview/ Personality Test/ Skill their candidature are liable to be rejected summarily or at any stage of the recruitment process.
Test. Mere fulfilling of minimum prescribed qualifications etc. will not entitle applicant to be called viii. Applicants called for INTERVIEW/SKILL TEST/ SCREEN TEST shall invariably submit ORIGINAL
for the Interview/ Personality Test/ Skill Test. Commission may make a preliminary selection of CERTIFICATES/DOCUMENTS at the very time, failing which then-candidature are liable to be can-
applicants on the basis of their educational qualifications,with academic records, percentage of celled at that very stage or at any stage of recruitment process.
marks, etc., and the applicants thus selected will be required to undergo an Interview/ Personality 12. CONDITIONS ON SEEKING FOR FEE CONCESSION, AGE-RELAXATION, RESERVATION
Test/ Skill Test. WHATSOEVER A. FOR SC/ST APPLICANTS:
ii. The Commission, may at its discretion, decide to hold a Proficiency Test in appropriate subject for i. The Upper age limit as prescribed in Para-1 will be relaxable up to a maximum of 5 years if a
any of the categories of posts or to make a screening of applicants on the basis of percentage of candidate-belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe category.
ii. SC/ST applicants seeking for fee concession, age relaxation, reservation whatsoever shall
marks on the EQ, where it is felt necessary, before the applicants No. are called for Interview/
invariably submit, along with their application, the requisite Certificate as per FORMAT (Appendix-
Personality Test/ Skill Test/Proficiency Test. The Proficiency Test would be in the relevant subject, IV) from COMPETENT AUTHORITY (Please look at ANNEXURE), as published in this Notice, OTHER-
which will be intimated to the applicants in due course of time. WISE, THEIR.CLAIM FOR SC/ST STATUS WILL NOT BE ENTERTAINED AND THEIR CANDIDATURE/
iii.The Commission may at its discretion, waive holding of Proficiency Test in those of categories of APPLICATIONS WILL BE CONSIDERED UNDER GENERAL CATEGORY (UR) CANDIDATES.
post where a proficiency Test has been prescribed. iii.TRAVELLING ALLOWANCE (TA): SC/ST applicants called for interview only will be paid TRAV-
NOTE: "The Interview/Personality Test is structured in such a manner that the applicants' interests, ELLING ALLOWANCE (TA) as per Government of India's Orders.No TA will be paid for Proficiency
knowledge, various traits, aptitude, suitability etc. are probed, among other things, through aca- Test/Screening lest/Skill Test, if they are held on a day other than that of Interview.
demic qualifications, extra-curricular activities, general awareness/knowledge, depth of knowl- B. FOR OBC APPLICANTS:
edge of the subject studied on the level of 'Essential Qualification' for the post, communicative skill i. The Upper age limit as prescribed in Para-1 will be relaxable up to a maximum of 3 years if a
and personality etc." candidate belongs to OBCs in accordance with DOP&T OM No.43013/2/95- Estt.(SCT) dated
B. SCREENING TEST 25.01.1995 read with amendments made thereafter.
i. The Commission may at its discretion decide to hold a screening test for any of the categories NOTE Other Backward Class (OBC) for the purpose of AGE RELAXATION
where it is felt necessary before Interview/Personality Test/ Proficiency Test/ Skill Test. AND RESERVATION will mean "Persons of OBC category not belonging to the Creamy of Layer" as
Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 21
Staff Selection....(Continuation from page-20) Violation of any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates
defined in Government of India, Department of Personnel & Training OM No. 36012/22/93-Estt. (AC) permitting them to take examination, or xiv. Attempting to commit, or as the case may be,
(SCT) dated 08.09.1993 and modified vide Govt, of India Deptt. of Personnel and Training OM No. abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition
36033/3/2004-Estt(Res) dated 14.10.2008. ii.The candidate should furnish the relevant OBC to rendering himself liable to criminal prosecution be liable:-
Certificate in the format prescribed for Central Government jobs as per APPENDIX-V issued by the a.to be disqualified by the Commission from the examination for which he/she is a candidate as
COMPETENT AUTHORITY (Please look at ANNEXURE) on or before the Closing Date stipulated in also from any other examination/selection of the Commission in which he/ she might have ap-
the Notice. OBC Certificate obtained otherwise than the prescribed certificate meant for Central peared but the final result/selection has not yet been declared/made, and/or
Government jobs will not be considered for seeking relaxation/ reservation whatsoever. iii. The b.to be debarred either permanently of for a specified period which may extend up to 10 years:-
closing date for receipt of application will be treated as the date of reckoning tiake for OBC status i. by the Commission from any examination or selection held by them; ii. by the Central Government
of the applicant and also, for assuming that the applicant does not fall in of the creamy layer. from any employment under them; and c.to take disciplinary action under appropriate rules if he/
iv. Candidates claiming the benefit of reservation under OBC category not covered under the she is already in service under Government, or d.to take any other appropriate legal action.
Creamy Layer must ensure that they furnish the OBC Certificate duly signed by the competent 18. CANVASSING: Canvassing in any form will disqualify the applicant.
authority before or by the Closing Date in the FORMAT prescribed by the Commission in the Notice 19. COMMISSION'S DECISION FINAL: The decision of the Commission in all matters relating to
as Appendix-V. Any deviation of the OBC Certificate Format from the present prescribed format eligibility, acceptance or rejection of the applications, penalty for false information, mode of selec-
will not be accepted by the Commission and will lead such application to be treated under General tion, conduct of examination(s) and interviews, allotment of examination centers, selection and
(UR) category. Representations all from candidates for reconsideration of their category at allotment of posts/organizations to selected candidates will be final and binding on the candidates
subsequent stages of the the recruitment will not be entertained. The Commission will however and no enquiry/correspondence will be entertained in this regard.
have the discretionary power to reduce/waive off any of the provisions in exceptional and INSTRUCTIONS FOR FILLING UP APPLICATION FORM FOR SELECTION POSTS
deserving cases. It may be noted that the Commission uses Common Application Form for all its recruitments. Please
C. FOR PHYSICALLY HANDICAPPED (PH) [OH/HH/VH] APPLICANTS: i. The Upper age limit as go through the notice for the Recruitment and also these instructions carefully before applying
prescribed in Para-1 will be relaxable up to a maximum of.10 years if the candidate is a physically for- any of the posts mentioned in the Notice. You must satisfy yourself that you are eligible for the
handicapped person. For candidates belonging to SC/ST/OBC who are physically handicapped, post for which you are applying. 2.Use only blue & black pen for filling up the Application Form
the maximum age relaxation of 10 years permissible for physically handicapped shall be in 3.instructions have been given for most items in the applcation itself which should be gone
addition to the age relaxation provided by in terms of Para- 12.A(i) and Para-12.B(i) above. ii.PH through carefully before filing up the boxes. For items for which instructions are not available or
persons having 40% or above disability are eligible for fee concession, age-relaxation, reserva- require further clarification. further instructions given below may be gone through carefully. 4.
tion whatsoever. iii. PH persons seeking for fee concession, age-relaxation, reservation what- Column 10 may be filled up carefully. Ex-Servicemen candidates are also required to fill up
soever shall the invariably submit requisite Certificate as per FORMAT (APPENDIX- VI) and from columns 10 and 10.1 5. PH candidates are required to fill up Columns 10. 11. 11.1. 16 and 16.1 as
the COMPETENT AUTHORITY (Please look at ANNEXURE), as published in this Notice, otherwise, may be applicable. The Commission may decide to hold screening skill test for certain posts and
their claim for PH status will not be entertained and their candidature/ applications will be consid- therefore, vi. candidates should fill in columns 16.Column No. 12.1 - The category code for filling
ered under General (UR) category candidates.iv. IMPORTANT REQUIREMENT OF PH up this column is available in Para 7.B of Notice 7- Column No. 12.2 - Age as on normal closing date
CERTIFICATE:a. A disability certificate shall be issued by a Medical Board duly constituted by the for receipt of applications should be indicated: a. Column No. 13 relating to preference for posts
may be left blank. 9 Column No. 17 Educational Qualification . The list of Educational Qualification
Central and the State Government. The State Government may constitute a Medical Board consist-
and subjects mentioned in Appendix VII is not exhaustive. 10. Candidates who possess any
ing of at least 3 members, out of which, at least, one member shall be a Specialist from the relevant educational qualification or studied any subject other than those mentioned in the list at Appendix
field.The certificate would be valid for a period of 5 years for those whose disability is Tempo- VII may use Others' for qualifications and/or subject code . Candidates should read carefully the
rary. The Medical Board shall indicate the period of validity of the certificate here are chances of Essential Qualification required for the post for whch they are applying and ensure that they fulfill
variation in the degree of disability. For those who acquired disability, the validity can be shown the same. Documents in support of Essential Qualifications should invariably be furnished along
as Permanent. On representation by the the Medical Board may review its decision having regard with the application failing which the applications will be summarily rejected.
to all the facts and circumstances of the case and pass such orders .in the matter as it thinks fit. 11.Column No. 19: Write your complete communication address including your Name in English in
c According to the persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full capital letters or in Hindi with blue/black ball pen. Do not forget to write 6 digit pin in the boxes. 12.
Participation) Rules, 1996 notified on 31.12.1996 by the Central Government in exercise of the Column 20: Paste your recent photograph of size 4cm x 5cm.Do not staple and do not get the photo
powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 73 of the Persons with Disabilities (Equal attested. Please note that your application shall be rejected summarily without photograph.13.
Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996), authorities to give Column No, 21 and 22: Please do sign in running hand Unsigned applications will be rejected.
disability Certificate will be a Medical Board duly constituted by the Central and the State Govern- "Signature in capital letters of English shall not be accepted and your application shall be sum-
ment, The State government may constitute a Medical Board consisting of at least three members marily rejected.. Variations in the signature will render the application liable to be rejected.
out of which at least one shall be a specialist in the particular field for assessing locomotor/
hearing and speech disability, mental retardation and leprosy cured, as the case may be.iv.
14. PROFORMA FOR CERTIFICATE AND UNDERTAKING AND LIST OF COMPETENT AUTHORITIES:
a. The FORMAT of Certificates/Documents is at Appendix-I to Appendix-IX and the COMPETENT AU-
THORITY is at ANNEXURE-I as mentioned in this Notice. The nature & format of certificate is as under:
Appendix-I for OEA category candidates; Appendix-II for CGCE category candidates;
Appendix-Ill for ExS category candidates; Appendix-IV for SC/ST category candidates;
Appendix-V for OBC category candidates ; Appendix-VI for PH category candidates.
Appendix-VII Essential Educational Qualification & Subject Code
b. Candidates who wish to be considered against vacancies reserved/or seek age-relaxation,
must submit requisite Certificate from the Competent Authority, along with their application for the
examination, otherwise, their claim for SC/ST/OBC/ PH/ExS/CGCE status will not be entertained
and their candidature/ applications will be considered under General (UR) category candidates.
And no subsequent request will be accepted, in any circumstances, regarding rectification of
their categories.
15. NO PERSON: a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a
spouse living; or b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with
any person, shall be eligible for appointment to the service, Provided that Central Government
may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such
person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing,'exempt any
person from the operation of this rule.
16. GOOD MENTAL AND BODILY HEALTH OF CANDIDATE : A candidate must be in good mental
and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge
of his/her duties as an Officer of the service. A candidate who, after such medical examination as
may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not
be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medi-
cally examined. NOTE : In the case of the disabled Ex-Defence Services personnel, a certificate
of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be consid-
ered adequate for the purpose of appointment.
17. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT: Candidates are warned
that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information
while filling in the application form. Candidates are also warned that they should in no case
attempt to alter or otherwise tamper with any entry in a document or the attested certified copy
submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccu-
racy or any discrepancy, an explanation regarding this discrepancy should be submitted.
A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :-
i. Obtaining support for his / her candidature by any means, or ii. Impersonating, or iii. Procuring
impersonation by any person, or iv. Submitting fabricated documents or documents which have
been tampered with, or v. Making statements which are incorrect or false or suppressing material
information, vi.Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her
candidature for the examination, or vii. Writing irrelevant matters including obscene languages or
pornographic matter in the script, or viii.Misbehaving in any other manner in the examination hall,
or ix.Using unfair means in the examination hall, or x. Possessing Mobile Phones/Cellular Phones/
Pagers/ communication devices or any other unauthorized electronic gadget inside the Examina-
tion premises/venue, whether in use or not (Candidates by mere possession of any of these
items) will.be deemed to have been- using unfair means and would be subject to disciplinary
action as deemed fit, including ban from future examination conducted by SSC, or xi.Taking away
the Question Booklet/Answer Sheet with him/her from the examination hall, or passing it on to
unauthorised persons during the conduct of the examination, or xii.Harassing or causing bodily
harm to the staff employed by the Commission for the conduct of these examination, or xiii. Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 22
Staff Selection....(Continuation from page-21) APPENDIX-II
FORMAT OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY CEN-
TRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES (CGCE) SEEK-
ING AGE-RELAXATION
(To be filled by the Head of the Office or Department in which the candidate is working).
(Please see Para-12 (E) of the Notice)
It is certified that *Shri/Smt./Km.____________is a Central Government Civilian employee holding
the post of__________in the pay scale of Rs__________with 3 years regular service in the
grade as on
Signature__________
Place: Office seal
Date : Name____________
(*Please delete the words, which are not applicable.)
APPENDIX -III
FORMAT OF CERTIFICATE FOR SERVING DEFENCE PERSONNEL
(Please see at Para-12(D) and Para-14 of this Notice)
I hereby certify that, according to the information available with me (No.).............(Rank) (Name)
............................ is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces
on the (Date).................
Signature of Commanding Officer
Office Seal:
Place:____________
Date:______________
APPENDIX-IV

FORMAT FOR SC/ST CERTIFICATE


A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes should
submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below.from
the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the
District in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by
the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are
dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself
ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Whenever photograph is
an integral part of the certificate, the Commission would accept only attested photocopies of such
certificates and not any other attested or true copy.
(The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled
Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)
This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*_________________son/daughter of
_________________of Village/Town/* in District/Division *____________________ of the State/
Union Territory*________belongs to the Caste/Tribes_______________which is recognized as
a Scheduled Castes/Scheduled
Tribes* under:-
The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950___________________
The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950________________
ANNEXURE-I
The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories Order, 1951 *_______________
LIST OF COMPETENT AUTHORITY ASWELL AS PRO- The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951 *_______________
FORMA FOR CERTIFICATE AND UNDERTAKING As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists(Modification) order, 1956, the
Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal
Appendix No.: APENDIX-I,Caste/ Community/Category : OEA, Competent Authority : OEAapplicants
themselves, 5.APPENDIX-II ,CGCE,Head of Office or Head of Department, 7. APPENDIX- Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area(Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes
III,EXS,Commanding Officer, 6. APPENDIX-IV, SC/ST, (i) District Magistrate/Additional District Mag- and Scheduled Tribes Order( Amendment) Act, 1976.
istrate/ Collector/ Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/ Dy. Collector/1st Class The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956__________
Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magis- The Constitution (Andaman andNicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by
trate/Executive Magistrate(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magis- the Scheduled Castes and Scheduled
trate/Presidency Magistrate.(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.(iv) Sub-Divi- Tribes Order (Amendment Act), 1976*.
sional Officers of the area where the applicant and or his family normally resides. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962.
Note: ST applicants belonging to Tamil Nadu State should submit Caste Certificate only from the The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@.
REVENUE DIVISIONAL OFFICER. The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@
8.APPENDIX-V-, OBC, (i)District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Dy. Commissioner/Ad- The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967@
ditional Deputy Commissioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Mag- The Constitution (Goa, Daman &Diu) Scheduled Cast 1968@
istrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribe Order 1968@
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes1970 @
of 1st Class Stipendiary Magistrate).(ii) Chief Presidency Magistrate /Additional Chief Presidency
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@
Magistrate/ Presidency Magistrate.(iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.(iv) Sub-
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@
Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides. The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@ ,
Note :The closing date for receipt of application will be treated as the date of reckoning for OBC The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990@
status of the applicant and also, for assuming that the applicant does not fall in the creamy layer. The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance 1991 @
9.APPENDIX-VI, PH, Members/Chairperson of Medical Board & Countersigned by the Medical The Constitution (ST) Orders (Second Amendment) Act, 1991 @
Superintendent/CMO/Head of Hospital The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance 1996
APPENDIX-I %2. Applicable in the case of Scheduled Castes Scheduled Tribes persons who have migrated
OEA DECLARATION from one State/Union Territory Administration.
This certificate is issued on the. basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate
(EXCLUSIVELY FOR OEA APPLICANTS)(OTHER THAN issued to Shri/Shrimati _____________ Father/Mother_______________of Shri/Srimati/
CENTRAL GOVT. CIVILIAN EMPLOYEES [C.GC.E] (PLEASE Kumari*____________of Village/Town*_______________________ in District/ Division*
SEE PARA-14 OF THIS NOTICE) of the State/Union Territory_______________ who belong to the ____________________Caste/
I declare that I have already informed my Head of Office/Department in writing that I have applied Tribe recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union.
for this examination.I further submit the following information: Territory* issued by the__________________dated___________________
a. Date of Appointment :............................................. %3. Shri/Shrimati/Kumari and /or * his/her family ordinarily reside(s) in village/town"____________
b.Holding present Post & Pay Scale, ::............................................. _________________ District/Division*________ of the State/Union Territory of___________
Name & Address of Employer with Tel, No. :............................................. Place ________
*Full Signature of the applicant Date _________ Signature____________
Place & Date: ** Designation_________
*Note : All signatures done on the Application Form and also on other documents must be in * Please delete the words which are not applicable
running script (not in Block letters), in the same language and in the same manner other wise @ Please quote specific presidential order
application will be rejected. % Delete the paragraph which is not applicable Continued page
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 23
Staff Selection....(Continuation from page-22)
NOTE: The term ordinarily reside(s) used hers will have the same meaning as in section 20 of the
Representation of the People Act 1950.
** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificate.
i -District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy
Commission/ Dy. Collector/1st Class Stipendary Magistgrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-As-
sistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
ii.Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate,
iii. Revenue Officers not below the rank of Tehasildar. .
iv. Sub-Divisional Officers of the area where die applicant and or his family normally resides.
Note:- ST applicants belonging to Tamil Nadu State should submit caste Certificate only from the
REVENUE DIVISIONAL OFFICER
APPENDIX-V
(FORMAT OF CERTIFICATC ATE TO BE PRODUCED BY
OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINT-
MENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA
This is to certify that____________________ son/daughter of __________________of Village
_________District/Division________________in the________________State______________
belongs to the__________Community which is recognized as a backward class under:
i. Resolution No. 12011/68/93-BCC dated the 10th September 1993, published in the Gazette of
India Extraordinary-Part I Section I , No. 186 dated 13th September, 1993.
ii. Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19.10.1994 published in Gazette of India Extraordinary
Part I Section I No. 163, dated 20th October, 1994.
iii Resolution No. 12011/7/95-BCC dated the 24th May 1995 PUblished in the Gazette of India
Extraordinary Part I Section I No. 88 dated 25th May, 1995.
iv. Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996.
v. Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996, published in the Gazette of
India Extraordinary-Part I, Section-I, No. 210, dated the 11th December, 1996.
vi. ResoiutionNo.12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997.
vii.Resolution No. 12011/99/94-BCC dated 11th December, 1997.
viii.Resolution No. 12011/68/98-BCC dated 27th October, 1999.
ix.Resolution No. 12011/88/98-BCC dated 6th December, 1999, published in the Gazette of India*
Extraordinary Part-I, Section-I No.270,6th December, 1999.
x. Resolution No. 12011/36/99-BCC dated 4th April, 2000, published in the Gazette of India,
Extraordinary Part-I, Section-I, No.71 dated 4thApril, 2000.
xi. Resolution No. 12011/44/99-BCC dated 21.9.2000, published in the Gazette of India, Extraor-
dinary Part-I, Section-I, No.210 dated 21.9.2000.
Shri______________________and/or his family ordinarily reside(s) in
the___________________________ District/______________________State.This is also to cer-
tify that he/she does not belong to the persons/sections and (Creamy Layer) mentioned in column
3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No. 36012/
22/93-Estt. Modified vide Govt, of India Deptt. of Personnel and Training OM No. 36033/3/
2004~Estt(Res) dated 14.10.2008.
District Magistrate or Deputy Commissioner etc.
Dated:
Seal:
Note-I a.The term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the
Representation of the People Act, 1950.
b. The authorities competent to issue Caste Certificate are indicated below:-
i. District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Dy. Commissioner/ Additional Deputy Com-
missioner/Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/Taluka Mag-
istrate/ Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class
Stipendiary Magistrate).
ii. Chief Presidency Magistrate /Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
iii. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar
iv. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.
Note-II-The closing date for receipt of application will be treated as the date of reckoning for OBC
status of the candidate and also, for assuming that the candidate does not fall in the creamy layer.
Note-III- The candidate should furnish the relevant OBC Certificate in the format prescribed for
Central Government jobs as per Appendix-V issued by the competent authority on or before the
Closing Date as stipulated in this Notice.
µÿë¯ÿ{œÿÉ´À ÿ 26 {üÿ¯ÿõßæÀÿê-4 þæaÿö, 2011 NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar 24

Fireman Aæ¯ÿÉ¿Lÿ Govt. Registered Vide No. 680/2003


NOTIFICATION FOR VIVA-
VOCE FOR
ADMISSION INTO Ph.D.
Aæ¨~ þæs÷çLúÿ ¨æÓú LÿÀÿçd;ÿç Lÿç ? PROGRAMME, 2011 OF
6 þæÓ FIRE & SAFETY SAMBALPUR UNIVER-

{Àÿ TRAINING SITY, JYOTI-VIHAR


It is for the information of all the

¨{Àÿ SURE JOB


eligible candidates of Ph.D. En-
trance Test Examination, 2011 and

Hostel Free
all other eligible candidates who
have not completed the Validity
period of 3 (three) years as on
12.03.2011 are hereby intimated
the that final selection based on
career (80%) and viva-voce
(20%) shall be conducted by the
respective Nodal Centres on dt.
12.03.2011 at 11.30 A.M. The in-
Estd. - 1999 tending candidates are requested
INDIAN SCHOOL OF FIRE & SAFETY ENGINEERING to be present on the scheduled
data & time with all documents in
A/49, Sahid Nagar, Near Satsang Bus Stop, # NH-5 original. Details on the matter are
BHUBANESWAR—751 007, Tel : 0674–2546392, available in the University
Mobile: 9937040664, firesafetybbsr@yahoo.co.in website www.suniv.ac.in.
www.isfsefiresafety.com Chairman, P.G. Council

OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL


OFFICER, NABARANGPUR
Applications are invited for filling up the vacant post of MPHW (Male) on contractual basis only
from the candidates of Nabarangpur district. Application in the prescribed format will all required
documents should be sent by Registered/ Speed post only to the Chief District Medical Officer,
Nabarangpur by mentioning in the top of the envelop ìAPPLICATION FOR THE POST OF MPHW
¯ÿç’ÿ뿆ÿ {Ó¯ÿæ Aæ{ßæS....(5 ¨õÏæÀÿ A¯ÿÉçÏæóÉ) (MALE)î. The application should reach the office of the Chief District Medical Officer, Nabarangpur
on or before 10.03.2011, by 5 P.M.. Applications received after 10.03.2011,05 P.M. and by
Aœÿ¿æœÿ¿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê : S÷æþê~ AoÁÿ {¾Dôvÿæ{Àÿ Lÿ¸ë¿sÀÿ Óë¯ÿç™æ œÿæÜÿ] {ÓÜÿç ¨÷æ$öêþæ{œÿ FÜÿç ¯ÿçj樜ÿÀÿ üÿþöæs unregistered post shall not be entertained.
AœÿëÓæ{Àÿ F4 ÓæBfú {¨¨Àÿ{Àÿ sæB¨ú LÿÀÿç œÿçfÀÿ ¯ÿç¯ÿÀÿ~ê ¨íÀÿ~ LÿÀÿç ¨æÓú{¨æsö ÓæBfúÀÿ üÿ{sæ àÿSæB{¯ÿ In complete application and non attachment of required documents shall be rejected. No under-
F¯ÿó {SæsçF A™#Lÿ üÿ{sæ ’ÿÀÿQæÖ ÓÜÿ ¨vÿæB{¯ÿ > œÿçf’ÿ´æÀÿæ Aæ{s{Îxÿ {ÜÿæB$#¯ÿæ fæ†ÿç ¨÷þæ~¨†ÿ÷, xÿçþæƒ taking for late submission of any document shall be entertained.
xÿ÷æüÿu (¾æÜÿæÀÿ ¨d{Àÿ ¨÷æ$ö#Zÿ œÿæþ , ¨ç†ÿæZ œÿæþ, ¨’ÿ{LÿæÝ {àÿQæÀÿÜÿç¯ÿ) ¨vÿæB{¯ÿ æ ¨F+ 10Àÿ {Ψ 6{Àÿ Numbers of Posts : 50 (ST-11, Unresered-18, SEBC-13, S.C-08) (Including PH-02, Ex-
¯ÿ‚ÿ}†ÿ Aœÿ¿ ÓþÖ ¨÷þæ~¨†ÿ÷Àÿ {SæsçF {àÿQæFô {fÀÿOÿ Lÿ¨ç Ó{þ†ÿ 6.5 x 9 Bó`ÿ þæ¨Àÿ àÿüÿæ¨æ{Àÿ ¨vÿæB{¯ÿ æ Servicemen- 01, Sportsman- 01)
àÿüÿæ¨æ D¨{À ìApplication For the post of TG-2î F¯ÿó Manual Application {àÿQ# {ÀÿfçÎ÷ç xÿæLÿ’ÿ´æÀÿæ Salary : Consolidated remuneration of Rs. 5200/- (Rupees Five Thousand Tow Hundred) only
Secretary, Electricity Service Commission, UPPCL, B-17,J-Road, Sector-C, Mahanagar Extension, Lucknow- per month
226006 Lÿë 06-04-2011 Óë•æ ¨vÿæB{¯ÿ æ ¨÷æ$öê ’ÿÀÿQæÖ{Àÿ ¨vÿæB$#¯ÿæ ¨æÓú{¨æsö ÓæBfúÀÿ üÿ{sæS÷æüÿ µÿÁÿç
Age Limit : Must not be below the age of 18 years or above 32 years as on 28.02.2011. The
upper age limt shall be relaxed as per Govt, norms.
Aœÿ¿ ’ÿëBsç üÿ{sæ œÿçf ¨æQ{Àÿ ÀÿQ#{¯ÿ æ Mode of Selection : Selection will be made on the basis of marks obtained in Diploma in
Pharmacy examination subject to merit basis. Failure in each attempt for each examination, 1% of
marks will be deducted from total marks scored in each examination of the year. No weightage
will be given for candidate having B-Pharma / M- Pharma.
Preference : The resident Nabarangpur district candidates shall only be considered. In case of
non availability of required candidates, the applicants of immediate neighboring district may be
considered.
Documents to be attached: Attested copies of 01. HSC examination Board certificate. 02. D.
Pharm Pass out certificate for two examinations, 03. Marks sheet of D. Pharm for two exam., 04.
Registration certificate with Odisha Pharmacy council, 05. Valid Employment registration Card,
06. Residence certificate issued by competent authority for service purpose only, 07. Caste
certificate issued by competent authority for ST/SC/SEBC candidates, 08. Disability certificate
issued by competent authority for disability claiming candidates, 09. Valid certificate for ex-
serviceman candidates under Ex-serviceman category. 10. State level sport certificate for can-
didates under Sportsman category.
The authority has the right to cancel and modify the above advertisement fully or partially without
assigning any reasons thereof.
This may be downloaded form District Website:- www.nabarangpur.nic.in
Sd/- Chief District Medical Officer, Nabarangpur
APPLICATION FOR THE POST OF M.P.H.W (MALE) UNDER
NABARANGPUR DISTRICT (ON CONTRACTUAL BASIS)
01. Name of the Candidate:-(In Block Letter)
02. Fatherís Narne:- Affix recent
03. Date of Birth:- Passport
04. Permanent Address:- Size
05. Address of Contact:- Photograph
06. Home district:-
07. Caste:-
08. P.H, (Copy of valid P.H. certificate to be attached):-
09. Ex-Serviceman:-
10. Valid Employment registration Number and Name of the Employment Exchange:-
11. Qualification details-
Exam. Passed Board Year of Passing Full Mark Mark Obtained %of Mark No. of Attempt Remarks
H.S.C
D.Pharm-1
D.Pharm-2
DECLARATION BY THE CANDIDATE
I do here by declare that the statement made in the application and copies of documents
submitted with the application are true and correct to the best of my knowledge and belief. Any
clasification detected and non attachment of documents will be liable for rejection of my candi-
dature.
Place :-
Date:- Signature of the Application

Printed, Published & Owned by SATYAJIT PANDA, Published at TS-3/193, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-751 010, Printed at Nijukti Khabar Prakashan , TS-3/193, Mancheswar Ind.Estate,
Bhubaneswar-751010, Phone No.(0674) 2582532, 2582533, 2582534 FAX: 2582535, e-mail: nijuktikhabar@gmail.com Editor - SUDHIR KUMAR PANDA iµû\K-iê]úeKêcûe _Šû

CMYK