You are on page 1of 4

Biedrība “LAIKS JAUNIEŠIEM”

Reģistrācijas numurs:
40008293617
Bauskas novads, Īslīces pagasts, Rītausmas, Lauktehnika 14-13, LV-3901
Tālr.: +371 28646934

Biedra pieteikuma anketa


Šī anketa ir jānodod valdes pārstāvim vai jānosūta pa pastu uz biedrības adresi.
Par valdes lēmumu, Jūs tiksiet informēts/-a personiski.

Informācija par sevi


1. Vārds, Uzvārds
2. Personas kods
3.Deklarētā
dzīvesvietas adrese
4. Tālrunis
5. E-pasts
Informācija par izglītību (aizpildīt, ja tiek turpināta izglītības iegūšana)
5. Mācību iestāde
6. Klase/kurss

Es lūdzu Biedrības valdi uzņemt mani par biedru biedrībā “Laiks Jauniešiem” un apņemos ievērot
Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt
Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

Biedra tiesības ir piedalīties Biedrības pārvaldē, saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā
iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, piedalīties visos
Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu,
aizstāvēt savu viedokli.

Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Biedrības Statūtiem, apņemos tos ievērot un manis
sniegtā informācija ir patiesa. Esmu informēts/a un piekrītu, ka pasākumos tiks veikta foto un video
fiksācija, kā arī piekrītu, ka iegūtie materiāli var tikt izmantoti sabiedrības informēšanai un publicitātei.

Paraksts: _________________________

Datums ___ / ____ / _____________

Ar 20__. gada “___.”__________


Valdes lēmumu Nr. ____________ uzņemts/a
par biedrības « Laiks Jauniešiem » biedru/i.
Valdes priekšsēdētāja paraksts___________________
DATU AIZSARDZĪBA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu
apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu
subjekta personas datus.

Pārzinis personas datu apstrādei ir biedrība “Laiks Jauniešiem”, Reģistrācijas numurs:


40008293617 juridiskā adrese: Bauskas novads, Īslices pagasts, Rītausmas, Lauktehnika 14-13, LV-
3901, tālrunis: +371 28646934, elektroniskā pasta adrese: info@laiksjauniesiem.lv.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā biedrība “Laiks Jauniešiem” (turpmāk –
Biedrība) veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu
apstrādi un aizsardzību.
1.2. Biedrība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir
īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no
nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas,
izmainīšanas vai iznīcināšanas.
1.3. Biedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos
Biedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic
personas datu apstrādi saskaņā ar Biedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem
aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

2. Personas datu kategorijas


2.1. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem. Personas datu kategorijas,
kuras Biedrība lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
2.2. identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
2.3. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
2.4. profesionālie dati – izglītība;
2.5.īpašās kategorijas personas dati;

3. Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats


3.1. Biedrība veic datu apstrādi, lai:
3.2.veidotu un uzturētu biedrības biedru reģistru;
3.3.nodrošinātu Biedrības tīmekļa vietnes un sociālo tīklu uzturēšanu un darbības nodrošināšanu;
3.4.Biedrības biedru koordinēšanai un pasākumu rīkošanai;

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats


4.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu
tā izpildi;
4.2.normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Biedrībai saistošos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
4.3.saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
4.4.likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no Biedrības un datu subjekta starpā pastāvošajām
saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Biedrības leģitīmās intereses.

5. Personas datu saņēmēji


5.1. Biedrībai ir tiesības izpaust personas datus:
5.1.1. ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un Biedrība ir pārliecinājies
par informācijas pieprasītāja identitāti.
5.1.2. ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību
iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
5.1.3. ja informācija par personas datiem, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem, ir
jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, Uzņēmumu reģistrā vai citā valsts vai pašvaldības iestādē.

6. Piekļuve personas datiem


6.1. Datu subjekts var piekļūt saviem datiem, kā arī izdarīt labojumus, klātienē pie Biedrības
valdes locekļiem vai sūtot pieprasījumu uz pasta adresi Bauskas novads, Īslīces pagasts, Rītausmas,
Lauktehnika 14-13, LV-3901. Biedrība datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja
identifikācija.

7. Datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana


7.1. Datu subjekts ir atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan, slēdzot
līgumu, gan līguma izpildes laikā.
7.2. Datu izmaiņu gadījumā datu subjekta ir pienākums nekavējoties atjaunot datus, ziņojot Biedrības
administrācijai par nepieciešamajām izmaiņām.
7.3. Par fotogrāfiju un video materiālu izmantošanu Biedrības vajadzībām biedri parakstās
pieteikuma anketā piesakoties biedrībai.

8. Datu glabāšanas periods


8.1. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam.
Biedrības leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Biedrības
klienta vai biedra piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes
tiesiskais pamats.

9. Datu subjekta tiesības


9.1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Biedrībā.
9.2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Biedrībai piekļuvi saviem personas datiem, tos
papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā
skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Biedrība veic, pamatojoties uz Biedrības likumīgajām
(leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu
personas datu apstrādes atsaukšanu.
9.3.Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka
personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Biedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma
politikas aktuālo versiju Biedrības tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika".

Esmu iepazinies un piekrītu Biedrības « Laiks Jauniešiem » datu aizsardzības noteikumiem.

_______________ / /

(paraksts) (paraksta atšifrējums)

Rate