Syukur ke hadrat Allah S.W.T.

kerana dengan limpah serta izin-Nya, kerja kursus ini akhirnya dapat disiapkan sebagaimana yang dirancangkan. Kerja kursus yang bertajuk ³Sistem Sosial Islam´ ini dibuat bagi memberi pengetahuan dengan gambaran mengenai islam sebagai suatu cara hidup. Ia menimbulkan rasa ingin tahu dan dapat mengelakkan fenomena salah faham mengenai sosial islam. Akhirnya dengan rasa rendah diri kami bermohon kepada Allah S.W.T. agar memberkati usaha kecil ini dan semoga kerja kursus ini dapat memberi sumbangan kepada pengkayaan khazanah ilmu islam.

1

Menurut Pendekatan Struktural-Fungsional pengertian masyarakat adalah terbentuk atas substruktur-substruktur dalam fungsi masing-masing saling bergantung sehingga setiap perubahan dalam masyarakat itu mencerminkan perubahan dalam substruktur-substruktur tersebut. Menurut konflik. Masyarakat menurut Mac Iver dan Page ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata-cara, dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, dan masyarakat selalu berubah. Selo Soemardjan menyatakan bahawa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Pendekatan Konflik iaitu masyarakat manusia dipandang sebagai kegiatan ekonomi. Sepanjang sejarah hubungan manusia dalam masyarakat selalu dipenuhi oleh

Klasifikasi kelompok-kelompok sosial secara umum dapat dilihat dari berbagai sudut kriteria/ukuran. Seperti George Simel mengambil ukuran besar-kecilnya jumlah anggota kelompok mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Ukuran lainnya atas dasar darjat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut atau tinggi rendahnya darjat eratnya hubungan antara anggota (face-to-face, grouping). Atau ukuran lainnya seperti kepentingan dan wilayah.

2

Hart. Keperibadian dan kehidupan baginda umpama ³manual´ panduan untuk dilihat dan dijadikan contoh oleh seluruh manusia dan seharusnya kita fahami bahawa baginda Rasulullah SAW adalah sebaik-baik contoh dan ikutan. Kualiti yang dimaksudkan ialah kualiti integriti dan kualiti kompetensi. menyatakan bahawa satu faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW menjadi insan berpengaruh adalah kerana kualiti yang ada pada diri baginda. Di dalam buku yang ditulis oleh seorang penulis barat iaitu Michael H.´ ( Al. Sudah pasti terdapat satu rahsia yang perlu dilihat secara terperinci terhadap proses pembentukan ketamadunan Islam yang diasaskan oleh baginda Rasulullah SAW kerana di dalam hanya masa yang singkat iaitu 23 tahun. Firman Allah SWT yang bermaksud : ³ Sesungguhnya. dan contoh panduan yang hidup untuk dijadikan ikutan sepanjang zaman. beliau telah meletakkan Nabi Muhammad SAW di tempat pertama dalam senarai 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia.SEJARAH SISTEM SOSIAL DAN PERJUANGAN RASULULLAH SAW Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah sebuah rentetan sejarah hidup yang panjang yang mengandungi pelbagai pengajaran dan pendoman untuk umat Islam. malah ia mengalahkan Isaac Newton dan Jesus Christ sendiri. Di dalam Islam.Ahzab : 21) Rasulullah SAW telah berjaya membina satu ketamadunan yang hebat dan gemilang. bahawa segala apa yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah contoh panduan kepada umat Islam. Bukunya The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History. Baginda berjaya mengasaskan dan membentuk satu ketamadunan yang mampu bertahan selama 1400 tahun! Justeru itu. Inilah ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. 3 . telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingati Allah. Inilah yang menjadikan kehidupan baginda sangat signifikan kepada manusia lain terutamanya kepada para sahabat di bawah didikan Baginda. pergantungan dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah SWT. kualiti ini kita namakan ia sebagai akhlakul karimah atau budi pekerti yang mulia. sebuah hakikat pengorbanan yang sangat tinggi. Sejarah kehidupan atau sirah baginda Rasulullah SAW dihiasi dengan kisah perjuangan yang tidak mengenal erti jemu. Bermula dari kualiti ini akhirnya Rasulullah SAW berjaya membentuk dan membina satu tamadun yang sangat gemilang dan dihormati seantero dunia. melihat dan meneliti sejarah perjuangan Rasulullah SAW adalah menjadi keutamaan kita di dalam menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan murrabi di dalam perjuangan menegakan Islam.

sederhana. Sejarah Semasa Zaman Rasulullah SAW Namun. namun kebanyakan mereka adalah orangorang fasik. setia. menyembah berhala yang pelbagai jenis rupa dan bentuk. para ahli sejarahawan menamakan zaman ini sebagai zaman jahiliyah atau zaman kegelapan. Mereka berpaling daripada kebenaran. 2. dan beriman kepada Allah SWT. Proses dakwah baginda Rasulullah SAW di Makkah telah menekankan kepada aspek keimanan kepada Allah SWT sebagai teras dan tunjang pembinaan masyarakat Islam yang tulen dan kukuh. melanggar hak orang lain dan menindas sesama manusia. Mereka inilah generasi awal yang menerima didikan Rasulullah SAW secara terus-menerus sehinggalah mereka digelar sebagai ³ sebaik-baik generasi´ di dalam sejarah peradaban manusia. Sejarah Sebelum Islam Sebelum zaman kedatangan Islam. Cahaya keislaman itu telah menyinari kehidupan mereka yang gelap kepada kehidupan yang terang benderang dan akhirnya mereka dapat hidup dengan aman serta bahagia dipimpinan Rasulullah SAW. masyarakat Arab Jahiliyah memiliki sifat-sifat positif seperti berani. Firman Allah SWT di dalam surah Ali-Imran :110 yang bermaksud : ³ Kamu ( umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. baginda telah melakukan proses pembinaan individu muslim secara terancang dan proses ini mengambil masa yang begitu lama. Di antara mereka ada yang beriman. Kejahilan ini terus menyelubungi masyarakat jahiliyah sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya telah mengubah kehidupan mereka. kerana (kamu) menyuruh berbuat yang maruf. kehidupan mereka berubah sama sekali. Sekiranya ahli kitab yang beriman. Risalah Islam yang benar ini telah mengubah kehidupan yang penuh dengan kegelapan kepada kehidupan yang disinari dengan cahaya keimanan kepada Allah SWT. Pada dasarnya. Proses pembentukan ini menekankan kepada 4 . Mereka juga mempunyai kelebihan-kelebihan lain seperti ingatan yang kuat dan pandai bersyair. Rasulullah SAW membina ummah Islam bermula dengan diri baginda seorang diri secara terancang sehinggalah lahirnya satu kelompok muslim yang beriman kepada Allah SWT dengan seluruh jiwa dan raga mereka. berada dalam keadaan yang jahil disebabkan sistem kemasyarakatan yang rosak dan penindasan sesama manusia itu berlaku secara berleluasa. Masyarakat arab ketika itu. Namun kerana sifat jahiliyah yang menyelimuti kehidupan mereka.´ Di dalam usaha baginda mengajak kepada Islam. tentulah itu lebih baik bagi mereka. kehidupan masyarakat arab jahiliyah pada ketika itu berada dalam kehidupan yang porak peranda dan hilang aspek nilai kemanusiaannya. segala kebaikan itu tenggelam dalam sifat keburukan. dan mencegah dari yang mungkar. Di dalam buku sejarah.1. perundangan dan juga sosial kehidupan. selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membawa risalah kebenaran kepada masyarakat arab. cintakan kebebasan dan menghormati tetamu. ramah. Kerosakan ini berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan termasuklah dari segi ekonomi. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah seruan dan ajakan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW telah menggunakan beberapa kaedah untuk melaksanakan usaha dakwah ini. tetapi ia dilakukan secara sedar dan penuh keyakinan kepada Allah SWT. Pada ketika itu. sumber rujukan baginda hanyalah Al-Quran semata-mata. Proses penanaman aqidah ini berterusan sehinggalah jumlah generasi awal di bawah didikan Rasulullah SAW mulai bertambah dari satu masa ke satu masa. Dakwah peringkat rahsia ini mempunyai penekanan yang memfokuskan kepada proses didikan hati dan pembinaan individu muslim secara kolektif. merah muka baginda Rasulullah SAW. Proses pendidikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah tunjang kepada pendidikan yang mendidik jiwa dan hati untuk patuh dan mengesakan Allah SWT.proses penanaman aqidah dan keyakinan kepada Allah SWT secara mendalam. dan sambil berkata : ³ Sekiranya. Pendidikan hati ini ditekankan dengan nilai-nilai keimanan. Proses pembinaan generasi unggul ini adalah berteraskan kepada proses pendidikan Islamiyah dan dakwah islamiyah secara tersusun dan terancang. Nabi Musa ada pada ketika ini. keikhlasan dan ihsan kepada Allah SWT sehinggalah melahirkan suatu keperibadian yang murni dan berakhlak mulia. Pada peringkat ini.´ 5 . nescaya beliau juga mengikut aku. Pemilihan individu ini tidak berlaku secara kebetulan. Antara perkara yang utama yang dilakukan ialah dengan menghimpunkan hati-hati dan jiwa-jiwa yang bersih serta ikhlas untuk diproses dengan didikan keimanan kepada Allah SWT. Pendidikan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW adalah proses yang mensasarkan kepada pendidikan hati. Ini bertujuan untuk memastikan para sahabat generasi awal mendapat satu kefahaman yang benarbenar bersih dan tulen berkaitan Islam. ketaqwaan. Pernah satu ketika Saidina Umar Al-Khattab membawa satu kitab yang dikatakan sebagai kitab Taurat untuk dijadikan bahan didikan Islam. Penekanan kepada sumber rujukan yang satu ini boleh digambarkan melalui satu sirah Rasulullah SAW.

Disinilah lahir sebuah masyarakat yang hidup dan berkembang yang berada disebuah kota bernama Madinah Al Munawarah. dan berkeyakinan akan kebenaran janji Allah yang akan menggantinya dengan rezeki yang berlimpah. Akram Dhiyauddin Umari antara lain menyatakan: Aisyah r.a. niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.Mereka meninggalkan hampir semua harta-bendanya yang dikumpulkan melalui kerja keras. berinteraksi satu dengan lainnya dalam bingkai 'perjanjian dan aturan tertentu'. memberi makna pada hubungan ini dengan kesetiaan terhadap kebenaran dan saling menolong antara saudara dalam ikatan "Ukhuwah Islamiyah" seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Makkah. saat ini belum memiliki kerangka applikasinya. Tatanan masyarakat Madinah baru dibangun diatas landasan Akidah dan Syari'ah yang berada diatas struktur Ethnis ('Ashabiyah) dan ikatan struktur lainnya. 6 . Masyarakat yang terdiri dari beberapa ethnis dan mereka memberi kesempatan tumbuhnya Agama yang berbeza. "Barang siapa berhijrah di jalan Allah. Terminologi 'Civil Society' atau 'Independent Society' sering digunakan sebagai terjemahan Masyarakat Madani. Pada saat itu untuk pertama kalinya diperkenalkan konsep afiliasi baru yang lebih luas yang dikenal sebagai konsep 'Ummah'. yang dilengkapi dengan seperangkat 'perjanjian dan aturan'. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pendewasaan proses. mulai terasa interaksi antara kaum Anshar sebagai bagian utama masyarakat Yatsrib (nama kota Madinah sebelumnya) dengan para pendatang yang membawa bekal rasa takwa memenuhi panggilan Allah swt. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dr. Beliau berkata: "Allah menakdirkan terjadinya Perang Bu'ats sebelum kedatangan Rasulullah saw. yang membangun 'lingkaran-lingkaran sub-society' baru seperti kaum Mu'minun." Perubahan Tatanan Masyarakat Madinah. Allah menakdirkan semua ini terjadi sebelum datangnya Nabi. Dengan kedatangan orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Makkah. maka masyarakat demikian inilah yang dikenal sebagai 'Masyarakat Madani'. oleh para ahli sejarah hal ini ditafsirkan sebagai munculnya sebuah 'negara kota' atau 'city state'. maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah ?" (An-Nisa':100). 'ummul mukminin' yang dikenal cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat.MASYARAKAT MADANI Istilah Masyarakat Madani yang sudah sering didengar tapi belum banyak dikenal. kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju). Munafiqun dan kelompok Yahudi.. Ketika Rasulullah tiba di Madinah. Sudah barang tentu dengan terbangunnya tata hubungan kemasyrakatan seperti itu muncul pula interaksi sosial yang bersifat bisnis perdagangan dan tata pergaulan antara warga yang kemudian dikenal sebagai ikatan 'persaudaraan' atau 'Rabithah al-Muakhah' dimana Rasulullah saw. sehingga mereka dapat (bersedia) menerima dan memeluk Islam. mengamati dengan cermat pengaruh perang dan konflik (kelompok Aus dan Khazraj disamping kelompok Yahudi) yang mempengaruhi penerimaan mereka terhadap Islam. Dalam buku yang berjudul "Masyarakat Madani .Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi" (terjemahan "Madinah Society at the Time of the Prophet: Its Characteristic and Organi zation") Prof. mereka (Aus dan Khazraj) terbagi menjadi rival yang berseteru Dan orang-orang yang berpengaruh di kalangan mereka terbunuh atau terluka. sampai seberapa dalam kandungan maknanya mampu merefleksikan hakikat dan aplikasi masyarakat yang dibangun diatas tatanan 'ukhuwah Islamiyah¶ setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah. dan Rasul-Nya.

saudara. Sistem interaksi lelaki dan wanita dalam Islamlah yang menjadikan aspek ruhani sebagai landasan dan hukum-hukum syariat sebagai tolok ukur yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mampu mencipta nilai-nilai akhlak yang luhur. maupun masyarakat itu sendiri antara lelaki dan wanita ketika mereka saling berinteraksi. Sistem ini membolehkan manusia bersenang-senang menikmati kehidupan dan tidak melarang manusia untuk mendapatkan bahagian kenikmatan hidup secara optimum. Sistem ini mengatur hubungan lawan jenis antara lelaki dan wanita dengan peraturan-peraturan yang terperinci. Islam telah menjadikan kerjasama antara lelaki dan wanita dalam pelbagai segi kehidupan serta interaksi antar sesama manusia sebagai perkara yang pasti di dalam seluruh aspek muamalat. ibu. industri. Islam telah menyekat hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara lelaki dan wanita hanya dalam lembaga perkawinan dan melalui pemilikan hamba-hamba sahaya semata-mata. tetapi dengan tetap memelihara komuniti dan masyarakat manusia. Islam telah menetapkan bahawa setiap hubungan lawan jenis selain dengan dua cara tersebut adalah sebuah dosa besar yang layak diganjar dengan hukuman yang paling keras. dan sebagainya. mengatur pelbagai interaksi atau pergaulan antara lelaki dan wanita. dan lain-lain. Islam juga membenarkan seorang wanita ataupun lelaki melakukan aktiviti perdagangan. Sistem interaksi Islam sajalah satu-satunya sistem pergaulan yang sahih. Disamping itu. mereka semuanya saling menjamin untuk mencapai kebaikan serta mencapai ketakwaan dan pengabdian kepada-Nya. di samping membenarkan mereka menghadiri pengkajian keilmuan. juga menjamin terwujudnya nilai-nilai akhlak yang luhur. akan tercapailah tujuan dari penciptaan naluri tersebut pada manusia sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. apapun alasannya. Sistem ini. Dengan itu. paman. pada masa yang sama. yakni interaksi-interaksi lain yang merupakan manifestasi dari naluri seksual untuk meneruskan keturunan seperti hubungan antara bapa. atau bibi Islam telah membolehkannya sebagai hubungan kasih sayang. Sistem interaksi atau pergaulan lelaki-wanita dalam Islam menetapkan bahawa naluri seksual pada manusia adalah semata-mata untuk memelihara keturunan umat manusia. Sebaliknya.HUBUNGAN ANTARA LELAKI DAN WANITA DALAM ISLAM Sistem yang dapat yang dapat menjamin ketenteraman hidup dan mampu mengatur hubungan antara lelaki dan wanita dengan tatacara yang selaras dengan watak kemanusiaan hanyalah sistem interaksi yang ditetapkan oleh Islam. Dengan itu. selain memastikan adanya kerjasama iaitu kerjasama yang membawa kebaikan bagi individu. memang tidak ada sistem interaksi lain di dunia ini. kecenderungan. dan akal. Sistem ini. sementara teknik atau sarana yang digunakan dalam kehidupan tidak boleh bertentangan dengan kaedah ini. melakukan solat berjamaah. baik lelaki mahupun wanita. Sistem interaksi Islam memandang manusia. anak. mengembang dakwah. kerana di luar itu. Di luar hubungan lawan jenis. kesucian dan ketakwaan yang dijadikan penentu bagi kaedah interaksi atau pergaulan antara lelaki dan wanita dalam kehidupan Islam. perasaan. Sistem ini pun mendorong kukuhnya manusia dalam menempuh perjalanan untuk mendapatkan ketenteraman hidupnya. komuniti dalam masyarakat. sebagai seorang manusia yang mempunyai naluri. Sebab. dengan menjaga naluri ini agar hanya disalurkan dengan cara yang alami. Ayat-ayat al- 7 . serta menjadikan hubungan lawan jenis sebagai sebahagian daripada sistem interaksi diantara keduanya. sistem ini pun menjadikan cita-cita tertinggi hanyalah tercapainya keredhaan Allah SWT. pertanian.

Islam melarang siapapun. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. maka sesuatu yang lain itu pun hukumnya adalah wajib. Islam melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan yang bersifat seksual yang tidak disyariatkan. ke luar dari sistem Islam yang khas dalam mengatur hubungan lawan jenis. Diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama. anak-anak perempuanmu. Ada juga sejumlah ayat yang khusus ditujukan kepada kaum Mukmin. Pelaksanaan pelbagai taklif dari nas-nas tadi boleh jadi meniscayakan adanya pertemuan dan interaksi antara lelaki dan wanita. Larangan dalam persoalan ini demikian tegas. sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu semuanya. Wahai Nabi. baik wanita mahupun lelaki. yakni berkaitan dengan lelaki mahupun wanita. Oleh kerana itulah. Islam telah memerintahkan kepada kaum wanita untuk memakai pakaian secara sempurna. Semua itu menunjukan bahawa Islam membenarkan adanya interaksi antara lelaki dan wanita untuk melaksanakan pelbagai taklif undang-undang dan segala aktiviti yang harus mereka lakukan. supaya mereka melaksanakan undang-undang-undang-undang Islam. Allah Swt. (QS al-Anfal [8]: 24) Di samping itu.Quran telah menyeru manusia kepada Islam tanpa membezakan apakah dia seorang lelaki atau wanita. Masih ada sejumlah ayat lain yang semuanya bersifat umum. Sikap demikian adalah lebih suci bagi mereka. Dirikanlah olehmu sembahyang oleh kalian. (QS an-Nur [4]: 31). bertakwalah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu. kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. (QS al-Ahzab [33]: 59). Islam pun menetapkan setiap kaedah. Sesungguhnya Allah Mahatahu atas apa yang mereka lakukan. Lebih dari itu. penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya jika Rasul menyeru kamu kepada suatu yang boleh memberikan kehidupan kepada kamu. dan wanita-wanita yang Mukmin. Berfirman: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Meskipun demikian. seperti ayat-ayat berikut: Telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Undang-undang-undang-undang tersebut banyak sekali jumlahnya. cara. Kedua. Islam menetapkan sifat menjaga kehormatan sebagai suatu kewajipan. pandangannya dan memelihara kemaluannya. ada juga ayat-ayat yang bersifat umum yang ditujukan kepada lelaki ataupun wanita. (QS an-Nur [24]: 30-31). berfirman: Katakanlah. Berfirman: Janganlah mereka menampakkan perhiasannya selain yang biasa tampak pada dirinya. Allah Swt. Hai sekalian manusia. maupun sarana yang dapat menjaga kemuliaan dan akhlak terpuji sebagai sesuatu yang juga wajib dilaksanakan. sebagaimana ayat berikut: Wahai orang-orang yang beriman. katakanlah kepada isteri-isterimu. baik lelaki mahupun wanita. hendaklah dia menghulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. untuk menundukan pandangan. 8 . Hendaklah mereka menutupkan kerudung (khimar) kebagian dada mereka. Atas dasar itu. Allah Swt. hendaklah mereka menahan Katakanlah kepada wanita Mukmin. (QS al-Baqarah [2]: 183). Islam telah memerintahkan kepada manusia. sebagaimana kaedah usul menyatakan: Suatu kewajipan yang tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain. Islam telah menetapkan undang-undang-undang-undang tertentu yang berkenaan dengan hal ini." (QS al-A'raf [7]: 158).. (QS al-Baqarah [2]: 110). bahkan dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang bersifat individual sekalipun seperti solat. "Wahai umat manusia. Mereka hendaklah menghulurkan pakaiannya hingga menutup tubuh mereka. yakni pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Islam sangat berhati-hati menjaga masalah ini. Misalnya. baik lelaki atupun wanita. (QS an-Nisa '[ 4]: 1).

Wanita itu lantas meminta izin kepada Rasulullah saw. menjenguk ayahnya. agar dibenarkan Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar mesej suamimu. Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus hendaknya jamaah (komuniti) kaum wanita terpisah dari jamaah (komuniti) kaum lelaki. ayat di atas mengatakan. iaitu bahagian untuk membuka baju disekitar leher dan dada. ayahnya meninggal. kecuali yang boleh nampak. Tidak boleh pula seorang wanita melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya "Tiba-tiba salah seorang sahabat berdiri dan berkata" Wahai Rasulullah saw. sedangkan jayb (bentuk tunggal dari kata juyub) adalah sebahagian baju seputar dada dan leher. sedangkan aku merancang pergi ke peperangan ini dan peperangan itu. Jika seorang isteri keluar tanpa izin suaminya. di sekolah. hendaklah mereka tidak menampakkan tempat melekatnya perhiasan mereka. Berkutbah sebagai berikut: "Janganlah sekali-kali seorang lelaki berkholwat dengan seorang wanita kecuali jika wanita itu disertai seorang mahramnya. kecuali wanita itu disertai mahramnya. Rasulullah saw. Kerana suami mempunyai hak atas isterinya. Sementara itu. maka tidak dibenarkan seorang isteri keluar dari rumah suaminya kecuali atas izinnya. Artinya. Islam telah menetapkan bahawa seorang wanita hidup ditengah-tengah kaum wanita. Ketiga. Bersabda: Tidak dibenarkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam. Bersabda: Tidak dibenarkan seorang lelaki dan wanita berkhalwat. ada seorang laki-laki yang keluar sambil melarang isterinya keluar rumah. dan lain sebagainya. menjawab. Dengan ungkapan lain. Allah SWT. sesungguhnya isteriku hendak pergi menunaikan ibadah haji. iaitu wajah dan kedua telapak tangan.Ayat di atas bermakna. dan dia dianggap telah melakukan nusyuz (pembangkangan) sehingga tidak lagi berhak mendapat nafkah dari suaminya. begitu juga didalam masjid. Tidak lama kemudian. kalimah al-idna'u min altudung maknanya adalah menghulurkan kain baju kurung hingga ke bawah (irkha '). maka perbuatannya termasuk kedalam maksiat. Wanita itu pun kembali meminta izin kepada Rasuluilah saw. Rasulullah saw. Islam melarang lelaki dan wanita untuk berkhalwat (berdua-duaan). Keempat. kemudian menjawab: agar Kemudian dikhabarkan bahawa ayah wanita itu sakit. Islam melarang wanita untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah saw. Ibn Baththah telah menuturkan sebuah riwayat dalam kitab ahkam annisa 'yang berpunca dari penuturan Anas ra. Ibn Abbas menuturkan bahawa ia pernah mendengar Rasulluh saw. Disebutkan bahawa. dibenarkan melayat jenazah ayahnya. Keenam. beliau kembali bersabda: Hendaklah engkau takut kepada Allah dan janganlah engkau melanggar mesej suamimu. kecuali wanita itu disertai mahramnya. hendaklah mereka menurunkan penutup kepala (kerudung) kebagian leher dan dada mereka. Mendengar permitaan itu. kecuali jika disertai mahramnya. "pergilah engkau menunaikan ibadah Haji beserta isterimu" Kelima. "Rasulullah saw. kecuali jika disertai dengan mahramnya. Islam melarang seorang wanita melakukan safar (perjalanan) dari suatu tempat ke tempat lain selama sehari semalam. Aku telah mengampuni wanita itu kerana ketaatan dirinya kepada suaminya. sedangkan seorang lelaki 9 . Kemudian menurunkan wahyu kepada Nabi saw: Sungguh. Khimar maknanya adalah penutup kepala.

dalam Islam. Islam juga telah menetapkan bahawa saf (barisan) solat kaum wanita berda dibagian belakang saf solat kaum lelaki. ketika masing-masing saling bertemu dan berinteraksi. Dengan undang-undang-undang-undang ini. Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara lelaki dan wanita hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat. Caranya adalah dengan menyekat interaksi yang terjadi sesuai dengan maksud diadakannya hubungan tersebut serta dengan menjauhkan lelaki dan wanita dari ineraksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. seorang wanita Akan tetapi. dan lain-lain. Ertinya. Sebab. Islam pun mampu memberikan penyelesaian terhadap hubunganhubungan yang mungkin mengemuka sebagai implikasi dari adanya interaksi antara lelaki dan wanita. interaksi mereka tetap dalam koridor kerjasama semata dalam menggapai berkongsi kemaslahatan dan dalam melakukan berbagai macam aktiviti. begitu ia selesai dapat melakukan aktiviti yang bersifat umum seperti jual beli dan sebagainya. Dengan undang-undang-undang-undang inilah. seperti: masalah kewajipan memberi nafkah. hendaklah dia akan kembali hidup bersama kaum wanita atau mahram-mahram mereka. Ketujuh. kerjasama antar keduanya bertujuan agar wanita dapat segera mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan kemaslahatannya.hendaklah hidup ditengah-tengah kaum lelaki. Islam dapat menjaga interaksi lelaki dan wanita sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan lawan jenis atau hubungan yang bersifat seksual. baik lelaki mahupun wanita. status pewalian anak pernikahan. disamping 10 . Islam pun menetapkan bahawa kehidupan para wanita hanya bersama-sama dengan para wanita atau mahram-mahram mereka. melakukan aktivitinya. Hanya saja. Islam mampu menyelesaikan hubungan-hubungan yang muncul dari adanya sejumlah kepentingan individu. supaya mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajipan-kewajipannya. bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara wanita dengan lelaki yang bukan mahramnya atau jalan-jalan bersama.

1. asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini. mengawinkan dan kawin. dari segi (1) asal kejadiannya. salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir." 191 Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan. maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. dan yang itu (perempuan) juga demikian.KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Karena itu. sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu. menuntut dan menyaksikan. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. melanggar dan dihukum. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. mengawinkan dan kawin. Berikut ini akan dikemukakan pandangan sekilas yang bersumber dari pemahaman ajaran Islam menyangkut perempuan. dapat menjual dan membeli. dan (2) hak-haknya dalam berbagai bidang. menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun. Asal Kejadian Perempuan Berbedakah asal kejadian perempuan dari lelaki? Apakah perempuan diciptakan oleh tuhan kejahatan ataukah mereka merupakan salah satu najis (kotoran) akibat ulah setan? Benarkah yang digoda dan diperalat oleh setan hanya perempuan dan benarkah mereka yang menjadi penyebab terusirnya manusia dari surga? Demikian sebagian pertanyaan yang dijawab dengan pembenaran oleh sementara pihak sehingga menimbulkan pandangan atau keyakinan yang tersebar pada masa pra-Islam dan yang sedikit atau banyak masih berbekas dalam pandangan beberapa masyarakat abad ke-20 ini. 11 ." 190 Almarhum Mahmud Syaltut. Muhammad Al-Ghazali. melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli. menulis: "Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka.

21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas. Memahami hadis di atas seperti yang telah dikemukakan di atas. hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan lelaki. Karena ada sifat. justru mengakui kepribadian perempuan yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir. mencakup anak-anak Adam seluruhnya. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Pemahaman ini 12 . niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim.Pandangan-pandangan tersebut secara tegas dibantah oleh Al-Quran. karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tentu. sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok. cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan. Muslim dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah)." 192 Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian majazi (kiasan). baik perempuan maupun lelaki. Benar ada hadis yang berbunyi demikian dan yang dipahami secara keliru bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. kalimat anak-anak Adam mencakup lelaki dan perempuan. Namun. (Diriwayatkan oleh Bukhari. dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. dalam Tafsir Al-Manar. antara lain melalui ayat pertama surah AlNisa': Hai sekalian manusia. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. karakter. Dalam Surah Al-Isra' ayat 70 ditegaskan bahwa: Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). menulis: "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II. demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu. Demikian Al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membezakan (lelaki dan perempuan) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki mahupun yang perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal. Muhammad Rasyid Ridha. Benar bahwa ada suatu hadis Nabi yang dinilai shahih (dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya) yang berbunyi: Saling pesan-memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan.

rayuan setan serta ketergelinciran Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan. dalam arti bahwa "sebagian kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovum perempuan dan sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya. Ketahuilah! Alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu (QS 16:58-59). (QS 2:36).. maka itu justru menunjuk kepada kaum lelaki (Adam). Tuhan mempertegas bahwa: Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal." Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. (QS 7:20). Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Quran untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan lelaki dengan perempuan. seperti: Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya . Kalaupun ada yang berbentuk tunggal. 13 . hitam-merah padamlah wajahnya dan dia sangat bersedih (marah). yang bertindak sebagai pemimpin terhadap istrinya... (Ia berpikir) apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Karena itu. baik lelaki maupun perempuan (QS 3:195). Dengan konsideran ini. Dari ayat-ayat Al-Quran juga ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis tidak hanya tertuju kepada perempuan (Hawa) tetapi juga kepada lelaki. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan keduanya dikeluarkan dari keadaan yang mereka (nikmati) sebelumnya . dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila memperoleh anak perempuan: Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan "buruk"-nya berita yang disampaikan kepadanya itu.. maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan punah?" (QS 20:120).dipertegas oleh ayat 195 surah Ali'Imran yang menyatakan: Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain. Ayat-ayat yang membicarakan godaan. Demikian terlihat bahwa Al-Quran mendudukkan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya. Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara lelaki dan perempuan dikikis oleh Al-Quran. khususnya dalam bidang kemanusiaan. seperti dalam firman Allah: Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya (Adam) dan berkata: "Hai Adam.

termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan. sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain.2. Secara umum. mendirikan shalat. dalam pengertiannya. 194 14 . ada pula yang menguraikan keistimewaankeistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Kata awliya'.193 Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal. menunjuk kepada hak-hak perempuan: Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya. Hak-hak Perempuan Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. mencakup kerja sama. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya. tingkat pendidikannya. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Dengan demikian. lelaki dan perempuan. mencegah yang munkar. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf. menunaikan zakat. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam. Dengan demikian. Secara umum surah Al-Nisa' ayat 32.: Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. bantuan dan penguasaan. Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang.  Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Tawbah ayat 71: Dan orang-orang yang beriman. kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhamad saw. dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan. ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. maka ia tidak termasuk golongan mereka.

Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat --termasuk dalam bidang politik. sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. termasuk kehidupan politik. pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga. 195 Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 34. Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Utsman r. bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri. Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah.kepemimpinan berada di tangan lelaki. melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya. Dengan begitu. Bahkan sebaliknya.. Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut AlQuran. Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38). dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Ummu Hani misalnya..Di sisi lain. Bahkan istri Nabi Muhammad saw. Karena --kata mereka-. yakni Aisyah r. Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya). Atas dasar ini.. tanpa kecuali.a. sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. 15 . Sementara. memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. sendiri. tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu.a. termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. dapat dikatakan bahwa setiap lelaki mahupun perempuan memiliki hak tersebut. dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas.

Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir.a.. adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah kerana makhluk ini memiliki pengetahuan (QS 2:31-34). Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab yang dikemukakan di atas. Al-Quran memberikan pujian kepada ulu al-albab. Keterlibatan Aisyah r. sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing. tetapi juga kaum perempuan. Setelah Al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka.  Hak dan Kewajiban Belajar Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. ditegaskannya bahwa: Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu. Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja. sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja. Istri Nabi. 16 .a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu.. menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun. Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan.. mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. mereka semua dituntut untuk belajar: Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah)." (QS 3:195).Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Aisyah r. yang berbicara tentang kewajiban belajar. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw.: Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (Aisyah). baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki mahupun perempuan. menyadari benar kewajiban ini. sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan.. Para perempuan di zaman Nabi saw. dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan.. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw. baik lelaki maupun perempuan.

Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. 202 Harus diakui bahwa pembidangan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri. sebagaimana dikutip oleh Dr. Karena itu. yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik Al-Adil saudara Salahuddin Al-Ayyubi). pendidikan anak. khususnya dalam bidang puisi. Namun. tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. dalam bukunya Nafhu Al-Thib. Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mazhab tersebut. karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan 17 . Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya.. Dalam hal ini. Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. Rasul saw. dan masih banyak lagi lainnya. sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi. adalah Syaqa'iq Al-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan. kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahawa mereka. sebagaimana sabda Rasul saw. Syaikh Muhammad 'Abduh menulis: "Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelari Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i200 (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia). Namun. Al-Muqarri. Syamiyat Al-Taimiyah. sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini. Rabi'ah Al-Adawiyah. maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu. dan Zainab putri sejarahwan Abdul-Latif Al-Baghdadi. dan lain-lain. Kalaupun ada yang membedakan. sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. 201 Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah Al-Khansa'. Abdul Wahid Wafi. memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf. maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi)."203 Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan. sampai ia dikenal dengan nama Al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini. seorang pakar bahasa pada masanya. maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. 18 . Maha Benar Allah dalam segala firman-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 4:32).

Kurang berdoa semasa mengandung dan membesarkan anak. 3. Tidak tegas dalam mendidik anak-anak iaitu tidak mendisiplinkan anak-anak dengan hukum agama terutamanya solat dan aurat sejak mereka kecil. kesilapan kecil ibu bapa dan kelekaan yang mereka lakukan tidak harus diambil ringan dan dilupakan begitu sahaja. Memberi ajaran tarhib (menakutkan) daripada targhib (dorongan atau motivasi). 2. Menegur anak secara negatif dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan menjatuhkan maruah mereka. Kelalaian ibu bapa tidak harus digaduhkan atau dipanjang-panjangkan. 1. serta panduan bagi psikologi ibu bapa dalam mendidik anakanak. Kurang memberi sentuhan kepada anak-anak seperti menghabiskan masa yang berkualiti untuk anak-anak kerana sibuk bekerja. 5. binatang yang berbisa dan sebagainya. Menyedari hakikat ibu bapa sebagai pemegang amanah. mereka harus memainkan peranan dengan baik dan konsisten. Memberi didikan yang tidak seimbang antara jasmani. Terutama apabila si anak melakukan sesuatu yang tidak baik. Biasanya ibu bapa mengambil jalan mudah dengan menakut-nakutkan anak dengan sesuatu agar anak mendengar kata-kata mereka. Antara perkara tarhib yang mereka gunakan ialah menakutkan anak dengan hantu. Namun. Begitu juga peranan anak terhadap ibu bapa serta hubungan baik sesama manusia. 4. panduan penjagaan bayi selepas dilahirkan sehingga bayi berusia akil baligh. rohani dan intelektual. Terdapat pelbagai jenis buku ditulis bagi memberi panduan kepada ibu bapa dalam menghadapi dunia keibubapaan. Sedari penjagaan bayi dalam kandungan. Al-Quran sendiri memainkan tanggungjawab yang besar dalam mengingatkan ibu bapa tentang peranan mereka mendidik anak. memohon zuriat yang baik dan sebagainya. Memang bukan salah ibu mengandung sehingga terlahir anak yang begitu atau begini. Hal ini harus dielakkan kerana kata-kata ibu dan bapa merupakan doa buat anak mereka.PERANAN IBUBAPA DALAM ISLAM Setiap insan yang berpasangan pasti mengimpikan agar dikurniakan anak-anak bukan sahaja sebagai penyeri rumah tangga malah lebih tepat sebagai penyambung zuriat dan keturunan. Pelbagai medium terutama medium berbentuk teknologi dan ciptaan moden diwujudkan bagi membantu ibu bapa memainkan peranan sebaiknya dalam usaha memanusiakan anak-anak mereka. menamakan bayi dengan nama yang baik. memohon rahmat. Antara kelekaan ibu bapa yang sering berlaku adalah . Ungkapan µbukan salah ibu mengandung¶ seringkali diluahkan oleh ibu bapa yang gagal mendidik anak-anak. 6. 19 . Banyak doa yang boleh diamalkan seperti doa Saidul Istighfar. Tidak terlupakan juga banyak bengkel dan seminar-seminar diadakan untuk ibu bapa menangani konflik dalam penjagaan anak-anak.

Tidak hairan. mencederakan orang lain. terlintas di fikiran kita tentang pengaruh-pengaruh luar yang menyebabkan anakanak menjadi liar dan tidak terkawal. Tidak mengawasi aktiviti anak-anak. Ya. pembuangan anak dan paling memilukan jenayah berat seperti membunuh dan sebagainya. manusia di sekelilingnya terutama ibu bapanya harus mencorak diri mereka dengan corak yang bermakna disulami dengan iman dan akal yang utuh. Walaupun punya talian darah. Ibu bapa tidak mengambil tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak di luar rumah. Penampilan diri ibu bapa yang tidak manis untuk anak-anak. Setinggi atau selama mana manusia bersekolah. 9. Anak-anak umpama kain putih. 20 . seperti yang diberitakan sejak awal bahawa keikhlasan menjalankan amanah sebagai ibu bapa dalam mendidik anak-anak akan membantu mereka menggunakan akal dalam menerima atau menolak pengaruh yang mendatangi mereka. Memberi tanggungjawab memelihara anak kepada pembantu rumah sedangkan ibu bapa telah diamanahkan oleh ALLAH SWT untuk memelihara dan mendidik anak-anak. Ibu bapa adalah pencoraknya. dadah. Melihat kepada beberapa kelekaan yang telah dilakukan oleh ibu bapa masa kini. jika tidak ditangani.7. Malah sedari awal pembentukan manusia di dalam rahim ibu. Selalunya anak-anak yang menerima pendidikan dan persekitaran yang tidak baik akan menunjukkan sikap sebenar mereka apabila mereka berada di alam persekolahan atau menginjak usia remaja. Institusi kekeluargaan yang tidak harmoni menyumbang peribadi yang tidak seimbang dalam jiwa anak-anak. Namun. Membentuk manusia bukan dengan menghantarnya ke sekolah semata-mata. Jika corak yang dilukis sedari awal oleh ibu bapa merupakan corak kelekaan. rancangan yang ditonton di televisyen dan sebagainya. Ini termasuklah anak-anak remaja yang terlibat dalam kes mencuri. mereka akan cuba mengubah atau menokok tambah corak yang telah dilakarkan. generasi yang terlahir dan membesar kelak adalah generasi yang bermakna dan bermanfaat untuk bangsanya dan agamanya. corak kelekaan itu akan merugikan anak-anak kecuali anak tersebut bijak berfikir dan mencorakkan sendiri kehidupan mereka dengan corak yang bermakna. kebanyakan kes jenayah melibatkan usia remaja. 10. Apabila anak-anak dewasa. tidak akan mampu mengubah sikap buruknya jika akar umbinya iaitu iman tidak ditanam sedari kecil. Apabila membaca berita begini. etika berpakaian tetap harus dijaga dan batas pandangan antara anak dan ibu bapa harus dipelihara. seks rambang. tidak mustahil setiap hari kita akan membaca berita tentang tingkah laku anak-anak yang tidak masuk akal. maka apabila si anak dewasa. pengaruh dari persekitaran memang tidak dapat dihalang. 8. Dengan demikian.

‡ Yang mulia dan terhormat ialah yang berakhlaq mulia dan bertaqwa. tetapi orang yang tanpa ikatan persaudaraan berada di atas jalan yang sama kerana fikrah dan aqidah yang sama. warna kulit dan bahasa. maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Nabi Lut dengan isterinya.´ (Ar-Rum: 22) ‡ Islam mengakui atau mengiktiraf hakikat perbezaan dan tidak menghapusnya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. pangkat dan harta. Kesan Pelaksanaan Teori Ini ‡ Setiap orang yang mempunyai fikrah dan aqidah yang sama adalah ahli masyarakat Islam. janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinpemimpin (mu).Teori Asas ‡ Manusia berasal daripada keturunan yang satu iaiatu Adam. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Contoh Nabi Nuh dengan anak dan isterinya. Habil dan Qabil. ‡ Pasangannya Hawa dicipta kemudian berkembang biak sebagai umat dan bahasa yang satu. sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.´ (Al-Maidah: 51) 21 . Keadaan geografi dan iklim mempengaruhi warna kulit dan rupa. ‡ Perbezaan membawa manfaat iaitu dapat berkenal-kenalan. (51) ³Hai orang-orang yang beriman. ‡ Semuanya mempunyai hak yang sama dan tidak boleh dicabul. ‡ Contoh: Dua beradik di atas jalan yang berbeza kerana fikrah dan aqidah yang berlainan. Berpecah menjadi pelbagai bangsa. (22) ³Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin. ‡ Berkembang ke seluruh pelusuk dunia. ‡ Tiada yang menjadi mulia dan hina kerana keturunan.

 Al-Mawdudi. 1975.doc 22 . Prinsip-Prinsip Islam.htm  http://tayibah.angelfire. Shah Alam: Pustaka Salam.wordpress.id/nasihat-untuk-muslimah/kedudukan-wanita-dalam-islam.htm  http://muslimah.html  http://www. Abu al-A¶la. Sistem-Sistem Islam.com/healing/451/madani.or.com/md/alihsas/pengaturan.com/eIslam/Artikel/wanita. Terj. alMa¶arif Internet:  http://greenfield. 1989.html  sbektiistiyanto.Buku:  Abu µUrwah.files.fortunecity.com/2008/02/sis-sos-islam. Abdullah Shaili.T. Bandung: P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.