1001 Hadits Terpilih

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala
1. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman, "Anak Adam mendustakan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakan Aku adalah dengan ucapannya bahwa "Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada permulaan". Ketahuilah bahwa tiada ciptaan (makhluk) pertama lebih mudah bagiku daripada mengulangi ciptaan. Adapun caci-makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, "Allah mempunyai anak". Padahal Aku Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala sesuatu. Aku tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun setara dengan Aku." (HR. Bukhari)

2. Dalam hadits Qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, kamu tidak adil terhadap-Ku. Aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kamu membenciKu dengan berbuat maksiat-maksiat. Kebajikan kuturunkan kepadamu dan kejahatan-kejahatanmu naik kepada-Ku. Selamanya malaikat yang mulia datang melapor tentang kamu tiap siang dan malam dengan amal-amalmu yang buruk. Tetapi hai anak Adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya." (Ar-Rafii dan Ar-Rabii'). 3. Anak Adam mengganggu Aku, mencaci-maki jaman (masa), dan Akulah jaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) : "Kebesaran (kesombongan atau kecongkakan) pakaianKu dan keagungan adalah sarungKu. Barangsiapa merampas salah satu (dari keduanya) Aku lempar dia ke neraka (jahanam)." (HR. Abu Dawud) 5. Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 6. Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa memperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya, mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu). ( HR. Bukhari) 7. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tetapi kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku menutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiarkanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru oleh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia berpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan jika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku menerimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) .

Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalkan adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari) 3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al Hakim) 4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban)

5. Isa bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu Isa 'Alaihissalam berkata kepada orang itu, "Kamu mencuri." Tapi pencuri itu menjawab, "Tidak, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia." Isa lalu berkata lagi, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan mataku sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)

Muhammad Rasulullah Saw
1. Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada hari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Allah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orang-orang beriman yang fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi)

2. Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, "Akhlaknya adalah Al Qur'an." (HR. Abu Dawud dan Muslim) 3. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 4. Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam). (HR. Ahmad) 5. Kepada Rasulullah Saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi beliau menjawab: "Aku tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim) 6. Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan ini." (HR. Ahmad) 7. Rasulullah Saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau juga tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar dan berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim) 8. Anas Ra berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad) 9. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. (HR. Bukhari) 10. Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim)

Ketinggian Al-Qur'an
1. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Muslim)

2. Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim) Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya.

3. Apabila seorang ingin berdialog dengan Robbnya maka hendaklah dia membaca Al Qur'an. (Ad-Dailami dan Al-Baihaqi) 4. Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala. (HR. Bukhari dan Muslim) 5. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukhari) 6. Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al Qur'an ibarat rumah yang bobrok. (Mashabih Assunnah) 7. Barangsiapa mengulas Al Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka. (HR. Abu Dawud) Penjelasan: Maksud hadits ini adalah menterjemah, menafsirkan atau menguraikan Al Qur'an hanya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah, panduan dari para sahabat dan ulama yang shaleh, serta tanpa akal dan naqal yang benar. 8. Barangsiapa menguraikan Al Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. (HR. Ahmad) 9. Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat. (HR. Tirmidzi)

Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw
1. Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah mereka infakkan. (Mashabih Assunnah)

2. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Barangsiapa menelusuri salah satunya dia mendapat petunjuk jalan. (Ad-daarami) Catatan Kaki: [1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons

Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya
1. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama, kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah tepat, lakukan pendekatan, sebarkan berita gembira, permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu. (HR. Bukhari)

2. Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka, kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih membahayakan mereka. (HR. Ahmad) 3. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun orang yang memperbaharui (ajaran) agama mereka. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 4. Akan datang satu masa, hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tidak mampu merubahnya. (Aththusi) 5. Agama ini kokoh dan kuat. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Robbmu. (HR. Al-Baihaqi) 6. Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu. (HR Asysyihaab)

"Beriman kepada Allah.Iman . Ath Thobari) 8. "Hai Umar." Orang itu lantas berkata. (HR. karena sesungguhnya Allah melihat anda. Islam . Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Iman terbagi dua. "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. seperti shalat Qoshar dan berbuka (tidak puasa) bagi musafir. "Ikrarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah. Bukhari) Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dosanya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Saw. separo dalam sabar dan separo dalam syukur. Muslim) 5. (HR. terangkan kepadaku tentang Islam." Kemudian dia bertanya lagi. Kenalilah Allah waktu kamu senang. puasa Ramadhan." Lalu Rasulullah Saw menjawab. (Mutafaq'alaih) Catatan Kaki: [1] Rukshah artinya dispensasi dan keringanan-keringanan dari Allah." Lalu Rasulullah Saw menjawab.7. Peliharalah (perintah dan larangan) Allah. Muslim) 2." Rasulullah berkata." (HR. malaikat-malaikat-Nya. Kini beritahu aku tentang ihsan. "Beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat-Nya walaupun anda tidak melihat-Nya. Orang-orang tanpa sandal. "Ya Muhammad. Umatku dibebaskan (dari tuntutan) disebabkan kesalahan (yang tidak disengaja). seraya berkata. dan mengerjakan haji apabila mampu. setengah telanjang. Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya. Lalu Rasulullah Saw bertanya kepada Umar. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tanda-tanda perjalanan. (HR. Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perantaraan seorang yang durhaka. beritahu aku tentang Islam." Rasulullah menjawab."Ya Rasulullah. Al-Baihaqi) 3. "Kini beritahu aku tentang iman." Kemudian dia bertanya lagi." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. menunaikan zakat. kemudian berlakulah jujur (istiqomah). "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Sufyan bin Abdullah berkata. Ath Thobari) 10. "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. hari akhir dan beriman kepada Qodar baik dan buruknya. "Beritahu aku tentang tanda-tandanya. niscaya kamu akan selalu merasakan kehadiran-Nya." (HR." Rasulullah Saw menjawab. "Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat). Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. rasul-rasul-Nya. Allah menyukai akan rukhsah-rukhsah-Nya[1] diterima dan diamalkan sebagaimana seorang hamba menyukai pengampunan-Nya. Ath Thobari) 4. apa yang luput dari kamu . "Benar. "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui." Rasulullah Saw lantas berkata. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih.Ihsan 1. tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu aku (Umar) menjawab. mendirikan shalat. niscaya Allah akan mengenalimu waktu kamu dalam kesulitan. Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah yang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh tahun. 9. kitab-kitab-Nya." Rasulullah menjawab. melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bertingkat. (HR. lupa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka. Ketahuilah. Kedua kakinya menghempit kedua kaki Rasulullah. dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Saw. (HR. Dia bertanya lagi. "Seorang budak wanita melahirkan nyonya besarnya.

(HR. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kembali asing. Tirmidzi) 6. (HR. (Mashabih Assunnah) 3. Muslim) 7. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. Ath-Thabrani) 6. Namun berbahagialah orang-orang asing itu. "Ya Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang mukmin. dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya." (Ibnu Abi Ad-Dunia) 8. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam kenikmatan dan dibesarkan dengannya. Al Hakim) 9. Ath-Thabrani) 2. dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur). Umat terdahulu selamat (jaya) karena teguhnya keyakinan dan zuhud." (HR. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya)." (HR. Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan. Tirmidzi) 10. tetapi apabila melakukan keburukan dia beristighfar. apa yang dimaksud orang asing (aneh) itu?" Lalu Rasulullah menjawab. Al Hakim) 8. (HR. Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat. dan puncaknya (atapnya) adalah berjihad. Orang yang shaleh selalu mendapat tekanan-tekanan. "Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. (HR. (HR. dan jika berbuat kebaikan merasa gembira. Dan umat terakhir kelak akan binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong. Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan "Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dari Islam karena sesuatu perbuatan. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musafir) dia berbuka puasa dan shalat Qashar. (2) mencintainya di dalam hatinya. (HR. tidak diketahui mana yang lebih baik awalnya atau akhirnya. maka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentangnya dan sampai tiba ketentuan Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut. Ahmad) Keistimewaan Muslimin dan Mukminin 1. Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan perintah Allah. (3) menyantuninya . Abu Dawud) 9. Tirmidzi dan AthThabrani) 5. Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. (HR. (HR. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. (3) Beriman kepada takdir-takdir. (HR. makanannya sebaik-baik makanan. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) keburukannya maka dia adalah seorang mukmin. yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. Al Hakim) 7. Kelonggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemudahan.adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu.

Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka. dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Abu Dawud) 17. "Ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya. Mendengar sabda tersebut. Ahmad dan Abu Dawud) 13. Ahmad) 15. "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab. (5) menjenguknya bila sakit. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar." Orang itu bertanya lagi. Bukhari) Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama 1. Aku mengagumi seorang mukmin. Seorang mukmin tidak akan digigit dua kali dari lobang yang satu (sama).dengan hartanya. siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menjawab. Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia. "Ya Rasulullah. Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata. Seorang Arab Badui bertanya. Ibnu Baabawih) 10. (HR. Muslim) 14. "Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". "Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu. para sahabat bertanya. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. (7) dan tidak menyebut kecuali kebaikannya sesudah ia wafat. apa arti memasuki (bidang) dunia?" Beliau menjawab. (6) melayat jenazahnya. Ath-Thabrani) 3." Ketahuilah. yang keji dan yang ucapannya kotor. Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjadi kafir. Tirmidzi dan Abu Ya'la) 11." (HR. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. (HR. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. (HR. (Mutafaq'alaih) 16. "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. (HR. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama." (HR. (HR. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. rahmatilah khalifah-khalifahku. (HR. (HR. sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan. (HR. dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir. "Bagaimana hilangnya amanat itu." (HR. Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk. Bukhari) 2. Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah. dan jangan lemah semangat (patah hati)." Para sahabat lalu bertanya. Muslim) 12. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. dan memeranginya adalah suatu kekufuran. tetapi katakanlah. "Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku. (HR. Bukhari) 2. "Ya Rasulullah. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia. "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. (4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya. Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan. maka tunggulah kiamat. Ar-Ridha) Hari Kiamat dan Hisab 1. Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. Abu Dawud) . dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalkan dan menjauhi keburukan (kejahatan). Peliharalah apa-apa yang menguntungkan kamu dan mohonlah pertolongan Allah. (HR. Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dari (kejahatan) lidah dan tangannya.

Bukhari dan Muslim) 13. (HR. maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih. kaum penjahat melimpah. "Wahai kaum . saudaranya dan ayahnya. (HR. (HR. Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. banjir di musim kemarau. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya. dan orang yang khianat diberi amanat (dipercaya). (HR Bukhari) 5. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohon-pohonan. ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab. beretika (berakhlak) buruk dengan tetangga. 15. kebodohan menjadi dominan. Para sahabat lalu bertanya. Lalu batu dan pohon-pohon berkata.. Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya. "Alangkah baiknya sekiranya aku di tempat orang ini. Al Hakim) 17. pembunuhan. Muslim) Penjelasan: Artinya : Saat kiamat tiba. Abu Dawud) 9. Tibanya kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat. (HR. "Apa itu 'Alharju'."Pembunuhan. Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-berhala selain Allah. Muslim) 14.3.." (HR. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu." (HR. Asysyihaab). dia ingin mati dan tidak ingin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). orang yang jujur (amanat) dituduh berkhianat. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. (HR. Belum akan kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut : "Allah. tidak ada lagi orang yang beriman. (HR. 6. Ahmad) 12. seminggu seperti sehari. Belum akan tiba kiamat sehingga merajalela 'Alharju'. Muslim) 7. Allah. (HR. Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi. Tiada tiba kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. Jadi yang ditimpa azab kiamat ialah orang-orang yang jahat." (Maksudnya. jaman saling mendekat. pemutusan hubungan kekeluargaan. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperindah masjid-masjid. dan orang ke luar membawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya. (HR. Bukhari) 10. Kalau rotasi sekarang 1000 mil per jam. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang megah. arak menjadi minuman biasa. sebulan seperti seminggu. Tirmidzi) Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. 16. Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah. zina dilakukan terang-terangan. dan negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir. Saat akan tiba kiamat. atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. (HR. anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia.. (HR. wanita berlipat banyak. dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pria. Bukhari) 8. Bukhari) 11. Satu tahun seperti sebulan." (HR. Abu Dawud) 4. orang-orang terhormat (mulia) menjadi langka. sehari seperti satu jam dan satu jam seperti menyalakan kayu dengan api.. Jika terbit dari Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata.

(HR. mana yang dia amalkan. (HR. tawar airnya. Tidak ada di surga sesuatu yang sama seperti yang ada di dunia kecuali nama-nama orang. (3) Tentang hartanya. Bukhari) 21. Mari bunuhlah dia." (HR. lembah-lembahnya datar dan tanamannya: 'Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar'. (HR. Aku (Rasulullah Saw) bertemu (nabi) Ibrahim ketika Isra'. Ahmad) 18. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shaleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya tentang lima perkara: (1) Tentang umurnya. (5) dan tentang ilmunya. Walaupun demikian kamu harus berbuat yang benar (baik). Abu Ya'la) 19. aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-miskin dan aku menjenguk ke neraka." (HR. ini orang Yahudi di belakang saya. "Pada saat itu segala urusan sangat dahsyat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) hal itu. Yang pertama diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan. Ad-Dailami) 4. Aku menjenguk ke surga. telanjang bulat dan tidak dikhitan. Seolah-olah aku melihat mereka ketika dibangkitkan (pada tiupan sangkakala yang kedua). Ahmad) 22. "Alhamdulillah. Bukhari) 2. Orang-orang ahli (Laailaaha illallah) tidak akan mengalami kesepian tatkala wafat. saat di kuburan dan ketika dibangkitkan. kecuali dikarunia Allah dengan rahmat-Nya. ya Rasulullah?" Rasulullah lalu menjawab. aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita. sombong terhadap orang lain. (HR. (HR." Kecuali pohon "Gharqad" yang tumbuh di Baitil Maqdis. (HR. (Ath-Thabrani) 6. wahai hamba Allah. Dia berkata. "Ya Rasulullah. . aku juga.' (As-Sajdah: 17). Muslim) Surga dan Neraka 1.muslimin. dari sumber mana dia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya. laki-laki dan perempuan saling melihat (aurat) yang lain?" Nabi Saw menjawab. menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir." (Mutafaq'alaih) 7. apa yang telah dilakukannya. Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lewatkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla. Mereka sedang menyingkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata. lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan (pahala) itu Allah akan melapangkannya untuk masuk surga. "Ya. (HR. Aisyah bertanya. Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal. Ahmad) 3. didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang berjalan dengan sombong. untuk apa dihabiskannya. yang telah menghilangkan duka-cita dari kami. "Termasuk engkau juga. (2) Tentang masa mudanya. "Ya Muhammad. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi. Amal seseorang tidak dapat menyelamatkannya." [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya] 5. Oleh karena itu bacalah kalau kamu suka ayat: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (Mutafaq'alaih) 20. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh syahwat. sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka: "Sesungguhnya surga itu baik lahannya. Didatangkan kebaikan-kebaikan (pahala) dan kejahatan-kejahatan (dosa) seorang hamba. Bukhari dan Muslim) 23. Seorang sahabat lantas bertanya tentang sabda tersebut. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah.

"Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab. "Tidak usah. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. (HR. tetapi cukup dengan saling bersalaman." Kami bertanya lagi. 6. (Artinya. Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera. (HR. tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut. Abu Dawud) Sunnah-Sunnah Yang Utama 1. panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia). Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. dan Rasulullah pun mengizinkannya. AlBaihaqi) . namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). (HR. Al-Baihaqi) 9. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pahalanya seperti seorang syahid. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya)." (HR." (HR. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. (HR. Bukhari) 10."Kami bertanya kepada Rasulullah Saw. Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) tidak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bakhil. tetapi dimungkinkan melalui nazar. 8. anak yang belum dewasa (baligh) dan anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup masuk surga juga. Abu Dawud) 4. Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim. memakai cincin emas dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). Al Hakim dan Ahmad) 8. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-lebihan). (HR.yang selalu dikalahkan. "Tidak. dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar kepada Allah. (HR. orang yang mati syahid. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab. Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut. "Bila berjumpa sahabat (saudara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab. Bukhari) 5. Ath-Thabrani) 2. Nabi Saw masuk surga. maka janganlah kamu mencaci-makinya. Ibnu Majah) 7. Anas Ra berkata. (HR. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh bagian api neraka. (HR. (HR. Bukhari) Penjelasan: Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati." (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap Allah. Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi). Tirmidzi) 9. (HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak.

Tetapi aku berpuasa dan berbuka. Bukhari) 22. beliau sujud syukur kepada Allah 'Azza wajalla. (HR. Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. membenci kemelaratan dan yang berlagak melarat. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 14. Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan. aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. (HR. Rasulullah Saw apabila bersin. (HR. Muslim) 17. maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 26. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi. Allah suka melihat tanda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya. (HR. dan aku mengawini wanita. Tirmidzi).wanita. Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih. (Ath-Thabrani). (Abu Dawud) 16. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu. Muslim) 18. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. (HR. (HR. (Abu Dawud) . maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu. Sesungguhnya banyak orang menaruh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan.10. Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. (HR. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. 12. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu. Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah). Demi Allah. Muslim) 23. beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya." (maksudnya. Bukhari) 21. Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah. 24. (Mutafaq'alaih) 20. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. adalah hiburan yang tidak melanggar norma agama dan akhlak). (HR. agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku. Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. (Ath-Thahawi) 25. tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidup hemat. (HR. aku shalat dan tidur. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 13. (HR. Muslim) 11. 15. Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tidak genap). (HR. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang dimaksud. Al Hakim) 19.

Tirmidzi) Bid'ah dan Kesesatan 1. meskipun waktu berjalan dan ketika memakai sandal. "Ya Rasulullah. Dengan demikian Allah akan mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. "Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ibnu Hibban) 28. taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. dan tiap bid'ah adalah sesat. Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada. kecuali dalam amalan untuk akhirat." (HR. Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan dari ajarannya maka tertolak. fitnah-fitnah yang menyesatkan. (HR. (HR. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih berat daripada kematian. apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab. sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. Barangsiapa hidup panjang umur dari kamu maka dia akan melihat banyak silangsengketa. (HR. Ditanyakan. dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad. (HR." (HR. (HR. . "Siapa 'mereka' yang baginda maksudkan itu. Maut dan Kematian 1. Bukhari) 6. (Asysyihaab) 2. Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan sesudah memperoleh pengetahuan. (Ar-Ridha) 7. Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla. Perbanyaklah mengingat kematian.27. lalu melibatkan orang-orang kepadanya. "Mengada-adakan amalan bid'ah. Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam Islam adalah kaum Jabariyah dan kaum Kadariyah. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dialaminya sesudahnya. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. Para sahabat lantas bertanya. sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut memasukinya. Ahmad) 4. Daruquthin dari Anas). Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah. Seorang hamba yang banyak mengingat mati maka Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. agar mendengar. Waspadalah terhadap ciptaan persoalan-persoalan baru. Ahmad) 3. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah aku (Rasulullah Saw) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka. (HR. (HR. para malaikat dan seluruh manusia. Bukhari) 2. (HR. Ath-Thahawi) 5. Muslim) 3. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Ad-Dailami) Penjelasan: Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku). Abu Dawud dan Al Hakim) 29. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. dan syahwat perut serta seks. (HR.

Ahmad) Penjelasan: Artinya. tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku. (HR. Ahmad) 11. anak dan kawan yang terpercaya. (HR. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. (HR. seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Kematian ayah. Muslim) 5. Asahlah tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya. Dia menanti-nanti doa ayah. Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya. Apabila seorang muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang yang tidak bersyirik kepada Allah maka Allah mengijinkan syafaat (pertolongan) oleh mereka baginya (si mayit). Dan sesungguhnya Allah 'Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung-gunung. jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. Bukhari) 6. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. Ath-Thabrani) 7. Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laailaaha illallah (maksudnya. Janganlah kamu mengagumi amal seorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akhir kerjanya (amalnya). (HR. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolongan. saudara dan yang lain selain suaminya. Allah mencatat ihsan (kebaikan) atas segala sesuatu. Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang durhaka. maka masa berkabungnya empat bulan dan sepuluh hari. ibu. Bukhari dan Muslim) 12. 8. "Ya Allah. Abu Dawud) 16. "Ya. Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. masa berkabungnya tidak boleh melebihi tiga hari. Cukuplah maut sebagai pelajaran (guru) dan keyakinan sebagai kekayaan. sedangkan orang durhaka tidak. agar dia mau meniru mengucapkannya). Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam. kecuali terhadap kematian suaminya." (HR.4. Aththusi dan Ath-Thabrani) 15. (HR. Apabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata. Ad-Dailami) 13. Muslim) 14. (HR. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. (HR. (Mashabih Assunnah) Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan dan berteriak-teriak. (HR. Apabila kamu membunuh hewan maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah dengan baik. Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Muslim) 9." (HR. ibu. (HR. Menangisi dengan . tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa. maka sesuatu keburukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu. berdirilah. Seorang sahabat bertanya. Bila dia seorang yang shaleh maka kebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan bila kebalikannya. apakah kami perlu berdiri?" Nabi Saw segera menjawab. 10. Seorang mayit dapat disiksa (kubur) disebabkan tangisan keluarganya. (HR. "Ya Rasulullah. yaitu keluarganya. (HR. hartanya dan amalnya. Bukhari) 17. Sesungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya. sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya.

(HR. Ath-Thabrani) 6. "Ya Rasulullah. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Asysyihaab) 4. (HR.wajar dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. Ahmad dan Abu Dawud) 8. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada. Seorang sahabat bertanya." (HR. kecuali dengan menyebut-nyebut kebaikan mereka. (HR. (HR. Ahmad) 5. (HR. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. Muslim) 7. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? Ini disebabkan karena sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 2. Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk daripadanya. (HR. (AnNasaa'i) 20. dikawinkan dengan bidadari. pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah. Ath-Thabrani) Syuhada 1. (Tirmidzi dan Ibnu Majah) 9. (HR. Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan. Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib dan orang yang menghadap penguasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan lalu dia dibunuh oleh penguasa. Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela (kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid. dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. Bukhari) 3. Ath-Thabrani) . (HR. Umur mereka diperpanjang dengan amalan kebaikankebaikari. Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat. Seorang yang mati syahid diberi enam perkara pada saat tetesan darah pertama mengalir dari tubuhnya: semua dosanya diampuni (tertebus). Barangsiapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh maka akan Aku berikan kepadanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Al Hakim) Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan 1. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan seorang dari cubitan (gigitan serangga). Barangsiapa wafat pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at maka dia terpelihara dari fitnah (siksa) kubur. diperlihatkan tempatnya di surga. Para syuhada di lembah (tepi) sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau. diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakaian keimanan. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mereka serba selamat. (Abu Ya'la) 19." Nabi Saw lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari (kelelahan) dunia. Al Hakim dan Ahmad) 2. dan hendaklah kamu bersyukur. diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat). (HR. Barangsiapa tewas membela Ad Dien-Nya (maka) matinya syahid. Seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh anggota keluarganya. 18. (HR.

(HR. Muslim) Perintah Takut Kepada Allah 1. Al-Baihaqi) Keutamaan Do'a 1. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. (HR. Kepemudaan termasuk kelompok kegilaan (radikal). Asysyihaab) 5. Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam berthaharah dan berdoa. Ath-Thabrani) 2. Sebaik-baik yang tertanam dalam hati adalah keyakinan. Tirmidzi) 2. (HR. Tiap perkara yang akan datang adalah dekat. yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada Allah. (HR. Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah. Bukhari) 4. Do'a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi. Barangsiapa takut kepada Allah. (HR. niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. Barangsiapa tidak takut kepada Allah. (HR. dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gangguan) kaum kafir. (HR. (HR. Al-Baihaqi) 2. (HR. Keraguraguan (dalam beriman) termasuk kekufuran.3. Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). duduk-duduk di atas kuburan dan membina kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin. Bukhari) Ibadah 1. Ahmad) . Kalau tidak. Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. 3. Ahmad dan Abu Dawud) Penjelasan: Yakni berdoa atau mohon kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan karena berlebih-lebihan atau untuk sesuatu yang tidak halal (haram). dll) tapi berupa unggukan tanah saja setinggi satu jengkal. niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. (HR. (HR. Abu Ya'la) 3. 4. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. Do'a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. (HR. maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. dan orang yang sengsara ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya. Muslim) 4. Ad-Dailami) Penjelasan: Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu. luangkan waktu untuk beribadah kepada-Ku. Orang bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari (peristiwa) orang lain. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Dua mata yang diharamkan dari api neraka." (HR. (HR. maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan. Do'a seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan Allah. Bukhari) 3. (HR.

Barangsiapa mendo'akan keburukan terhadap orang yang menzaliminya maka dia telah memperoleh kemenangan. Tirmidzi) 10. (HR. doa kedua orang tua. Ahmad dan Abu Dawud) 16. (Ibnu Khuzaimah) 6. disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat. Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai dia berbuka." (Ar-Rabii') 9. (karena khawatir) saat itu cocok dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula do'amu. yaitu doa orang yang dizalimi. Tirmidzi dan Asysyihaab) . Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya. Ath-Thabrani) 18. Al Hakim) 17. Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah 'Azza wajalla turun ke langit bumi dan berfirman : "Adakah orang yang berdo'a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah orang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa. Bukhari dan Muslim) 12. Bermohonlah kepada Robbmu di saat kamu senang (bahagia). Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dari yang lain. Jangan mendo'akan keburukan (mengutuk) dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pelayanmu (karyawankaryawanmu) atau harta-bendamu. ampunilah aku kalau Engkau menghendaki. dan do'a seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik). dan barangsiapa mohon kepada-Ku dengan rendah diri maka Aku merahmatinya dan barangsiapa mohon pengampunanKu maka Aku ampuni dosa-dosanya." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Allah berbuat segala apa yang dikehendakiNya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya. (2) Seorang penguasa yang adil. atau diganti dengan mencegahnya dari musibah (bencana) yang serupa. Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah 'Azza wajalla maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul.5." (HR. Ahmad) 13. dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal. (HR. (HR. "Ya Allah. "Pada waktu apa do'a (manusia) lebih didengar (oleh Allah)?" Lalu Rasulullah Saw menjawab. Sesungguhnya Allah berfirman (hadits Qudsi): "Barangsiapa berdo'a (memohon) kepada-Ku di waktu dia senang (bahagia) maka Aku akan mengabulkan do'anya di waktu dia dalam kesulitan. Apabila kamu berdo'a janganlah berkata. (HR. Aku akan memenangkanmu (menolongmu) meskipun tidak segera. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. (HR. Ahmad) 11. Tiada seorang berdo'a kepada Allah dengan suatu do'a. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia. (HR. Allah tidak akan mengabulkan do'a orang yang hatinya lalai dan lengah. kecuali dikabulkanNya. "Demi keperkasaanKu. dan barangsiapa memohon maka Aku kabulkan dan barangsiapa rendah diri kepada-Ku maka aku angkat derajatnya. (HR. Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada do'a. Ahmad) 14. Ahmad) 8. Do'a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah. (HR. (HR. (HR. "Pada tengah malam dan pada akhir tiap shalat fardhu (sebelum salam). rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki. (3) Dan do'a orang yang dizalimi (teraniaya). Ahmad) 15. Tiga macam do'a dikabulkan tanpa diragukan lagi. Rasulullah Saw ditanya.dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?" Yang demikian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh)." (Mashabih Assunnah) 7.

Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak). kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir. Tirmidzi dan Ahmad) 2. Ada empat perkara. (HR. (HR. AdDailami) 21. paling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan lebih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab." (HR. Tetapi. sesungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. (HR. Bukhari) 8. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. yang paling tinggi dalam derajatmu. Muslim) 22. Tirmidzi dan Ahmad) 4. (HR. Bukhari dan Muslim) 6. (HR. Al-Baihaqi) 3. Maha suci Allah yang Maha Agung). akan tetapi do'a bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan." (HR. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik. "Ya. (HR. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah". Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Muslim) 5. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak. Ahmad) Keutamaan Zikir 1. (HR. Ad-Dailami) 7."Zikrullah.19. "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu. "Berdoalah juga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk pribadi. (HR. rahmatilah aku". wahai hamba-hamba Allah. (Beliau mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali). (HR. pasti para malaikat akan bersalaman dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. Ambillah kesempatan berdo'a ketika hati sedang lemah-lembut karena itu adalah rahmat. "Rasulullah Saw lewat ketika aku sedang mengucapkan do'a : "Ya Allah. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun. (HR. Ath-Thabrani) 23. berat dalam timbangan dan disukai oleh (Allah) Arrohman. wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu. subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya." Nabi Saw berkata. yaitu kalimat: "Subhanallah wabihamdihi. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan (akibat) bencana dan dari kesengsaraan hidup yang bersinambungan (silih berganti dan terus-menerus) dan suratan takdir yang buruk dan dari cemoohan lawan-lawan. "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis taklim). dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung." (HR. Para sahabat lalu bertanya. Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang. Dua kalimat ringan diucapkan lidah. Sesungguhnya perbedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi.Ad-Dailami) 20. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Ali Ra berkata. seumpama orang hidup dan orang mati. Ad-Dailami) 9." . Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah". Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat). Lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata. Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. bagaikan air menumbuhkan rerumputan.

" (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). "Ya Rasulullah. 13. maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta. Ad-Dailami) 14. "Keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga. Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia atau menikahi wanita. Para sahabat bertanya. (HR. (HR. (HR." (HR. Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya. "La haula wala Quwwata illa billah. Aku bertanya. Ahmad) . lalu beliau berkata. Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan. Menang pacuan "Almufarridun"." Nabi berkata. "Pemborosan apa itu. dan bagi tiap orang apa yang diniatinya. Seorang sahabat berkata.(HR. Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebih-lebihan. Nabi Saw melihat Sa'ad yang sedang berwudhu. Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kuku-kukunya. 11. Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikrullah. (HR. Muslim) Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak peduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya. Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka. hai Sa'ad?" Sa'ad bertanya. Bukhari) 2. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zikrullah)." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 3. maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku menjawab." (HR." (HR. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati. maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi. Ibnu Hibban dan Ahmad) Niat Pangkal Seluruh Aktifitas 1. "Apa Almufarridun itu?" Nabi Saw menjawab. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya. "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Nabi menjawab. Ahmad) 16. (HR. Muslim) 2. (HR. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan. meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir." (HR. "Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah.-Muslim) Wudhu 1. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. "Ya Rasulullah. (HR." Nabi Saw berkata. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Ahmad dan Ibnu Majah) 10. Ahmad dan Tirmidzi) 12. "Ya." (HR. apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. "Ya. Wahai Aba Musa. Ahmad) 15.

dan Ibnu Majah) 5. Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah do'a (saat bersujud) (HR. Bukhari dan Muslim) Shalat 1. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab. Shalat pada awal waktu adalah keridhoan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. Beliau ditanya apa sebabnya. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan merugi. Shalat dua rakaat (yakni shalat sunnah fajar) lebih baik dari dunia dan segala isinya. "Kemudian apa lagi. Ahmad) 11. tangan serta kakinya berkilauan dari bekas-bekas wudhu. 12. (HR." Aku bertanya lagi.4. (HR. Ahmad) . Abu Dawud.(HR. Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab. Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan melimpah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali. Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang. (HR. Bukhari) 13. Akan terdapat dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berwudhu dan berdo'a. Penjelasan: Jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau pernah menjama' walaupun bukan musafir. Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing dan buang air (termasuk kentut). (HR. (HR. "Berbakti kepada kedua orang tua. lalu menjawab. pernah menjama' shalat dzuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan (khauf) atau hujan. "Ya Rasulullah. berkata : Rasulullah Saw. (HR. "agar tidak menyulitkan umatnya. Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kesejukan mataku (sebagai biji mata) dalam shalat. "Aku bertanya kepada Rasulullah. sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa ketika beristighfar ternyata dia memaki dirinya. Ibnu Hibban) 14." Aku bertanya lagi. Abu Dawud) 9. (HR. Tirmidzi) 10. (HR. Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. Muslim) 3. Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. Abdullah ibnu Mas'ud Ra berkata. Muslim). An-Nasaa'i dan Tirmidzi) 2. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. "Shalat tepat pada waktunya. Ahmad) 8. Ahmad. Apa yang dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah." (HR. Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika mereka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (putera-puteri). Ibnu Abbas Ra. "Berjihad di jalan Allah. (HR. (HR. Ahmad. Bukhari) 5. Apabila seseorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang ngantuknya." (HR. An-Nasaa'i dan Al Hakim) 6. (HR. Tirmidzi) 7.

Bukhari) 22. menahan syahwatnya dari perbuatan haram laranganKu dan tidak terus-menerus (ngotot) bermaksiat terhadapKu. Ath-Thahawi) 21. maka dia telah mengkhianati mereka." (HR. Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya. Ad-Dailami) 18. tidak ada pencegah bagi pemberianMu dan tidak memberi apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisiMu. 23. Seluruh pujian bagimu sepenuh langit. Ya Allah Robb kami." Maka patut baginya memperoleh syafaat (ku) pada hari kiamat. "Berwudhu dengan baik. Engkaulah yang paling layak diucapkan seorang hamba dan kami semua adalah hambaMu. (HR. karuniakanlah kepada Muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan untuknya. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab: "Baik ya Rasulullah. Robb seruan (azan) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan. Engkaulah yang patut disyukuri dan dipuji. (HR. Ibnu Hibban) ." Beliau berkata. beliau menirukan kata-kata dan seruannya. sesungguhnya bagiKu cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabaran (kebijaksanaan) dan menjadikan kegelapan terang. mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. menghilangkan kotoran-kotoran. Rasulullah Saw apabila berdiri sesudah ruku' ('itidal) beliau membaca: "Allah mendengar siapa yang memujiNya. BagiKu dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahnya dan tidak berobah keadaannya. Aththusi) 25. Muslim) 24. Rapikan barisanmu. Nabi Saw ditanya tentang shalat. Muslim) 20. Allah Ta'ala tetap (senantiasa) berhadapan dengan hambaNya yang sedang shalat dan jika ia mengucap salam (menoleh) maka Allah meninggalkannya. banyak langkah diayunkan menuju mesjid. (HR. Nabi Saw bila mendengar seruan azan. (HR. (HR. Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu' sehingga tidak terlihat seorangpun yang khusyu'. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Tidak semua orang yang shalat itu bershalat. Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir. Itulah kewaspadaan (kesiagaan). Semua itu dilakukan karena Aku. "Bagaimana shalat yang paling afdol?" Beliau menjawab. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang. (HR. (HR. bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya. dia mohon dan Aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan Aku tepati (perkokoh) janjinya. 15. memberi makan kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang. Barangsiapa mengucapkan (do'a) setelah mendengar suara muazzin: "Ya Allah. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan Aku menyuruh para Malaikat menjaganya. dia berdoa kepada-Ku dan Aku mengabulkannya.langit. (HR. dan menunggu shalat (Isya) sesudah shalat (Maghrib). Muslim) Penjelasan: Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka (menguasai) Mekah. Ahmad dan Ath-Thabrani) 16.Penjelasan: Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-larian menuju masjid." (HR. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada keagunganKu." "Demi keagungan dan kebesaranKu. "Berdiri yang lama." (HR. Muslim) 19. Mashabih Assunnah) 17. sesungguhnya merapikan barisan termasuk mendirikan shalat. Ya Allah.

orang tua. budak. 32." (HR. (Ath-Thahawi) 35. An-Nasaa'i dan Abu Dawud) 37. (HR. bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. Muslim) 36. "Kelak shalatnya akan mencegahnya dari perbuatan mencuri. kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan "Diamlah!" atau "Dengarkanlah!". maka akan terampuni dosa-dosanya (walaupun) sebanyak buih di lautan. maka pahala shalat jum'atmu menjadi batal. Ada empat orang tidak diwajibkan shalat jum'at yaitu wanita. yang lemah. jangan meninggalkan sehabis tiap shalat ucapan:" "Ya Allah. Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya. "Ya Muadz. Bukhari) 28. yang sakit clan yang punya hajat (keperluan). dan seorang imam yang mengimami . Paling afdol (utama) shalat seorang (adalah) di rumahnya kecuali (shalat) yang fardhu (lima waktu). (HR. Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan Isya maka baginya dua kebebasan. Ath-Thahawi) 39. Apabila sedang mengalami kemajuan shalatlah nawafil (sunah ba'diyah. Tiga orang yang diridhoi Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat. Shalat jama'ah pahalanya melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat. orang yang sakit dan musafir (bepergian). Bukhari dan Muslim) 33. (HR. (HR. (Abu Hanifah) 30. Muslim) 38. yaitu seorang budak yang melarikan diri sampai dia pulang kembali." (HR. Barangsiapa sesudah shalat (fardhu) mengucapkan zikir "Subhanallah" (Maha Suci Allah) 33 kali dan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 33 kali dan "Allahu Akbar" (Allah Maha Besar) 33 kali lalu digenapkan yang keseratusnya dengan (membaca): "Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak boleh berbicara. Diberitahukan kepada Nabi Saw bahwa si Fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik. dan bila shalat sendirian dapat ia lakukan sesukanya. Bukhari dan Muslim) 34. yaitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. suatu kaum (jama'ah) yang berbaris untuk shalat dan suatu kaum berbaris untuk berperang (fisabilillah). (HR. lahulmulku walahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in Qodir" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. (HR. (Abu Hanifah) 31. qobliyah dan tahajjud) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja (lima waktu). Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa). Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan ucapan: "dengarkan". (Mutafaq'alaih) 27.26. Rasulullah Saw berkata kepada Muadz Ra. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur. (HR. Lalu beliau menjawab. Apabila seorang mengimami orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di antara mereka terdapat anakanak. Abu Ya'la) 29. Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah Tabaroka wata'ala akan mengunci hatinya. seorang isteri yang semalaman suaminya murka kepadanya. sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu.

Sesungguhnya Allah lebih berhak (dihadapi) dengan keindahan pakaian. "Kecewa dan merugi seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu" lalu aku berucap "Aamin. Ahmad) 3. Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggagalkan amalannya (usahanya). 45. Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah. Abu Dawud) 44. (HR. ya Allah. Kemudian katanya lagi. Umatku yang termulia ialah penghafal Al Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam (tahajud). Bukhari) Shaum / Puasa 1." (HR. Ath-Thabrani) 41. memahami artinya. Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari harumnya misik (minyak wangi paling harum di dunia). Bukhari) . Bukhari) 5. maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. (HR." Lalu aku mengucapkan "aamin". (HR. "Aamin". (HR. Apabila seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap." (HR." Lalu aku mengucapkan "Aamin. tambahlah ilmu bagiku dan jangan Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah (petunjuk) dan karuniakanlah dari sisimu rahmat. Rasulullah Saw bila menghadapi suatu dilema (situasi yang sukar dan membingungkan) beliau shalat. Mutafaq'alaih) 6. sekaligus mengajarkan dan mengamalkan isinya. (Abu Hanifah) 43. Bukhari) 2. begitu pula pada anak tangga kedua dan ketiga. (HR. (HR. Ahmad) 4. (HR. Malaikat selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malarn sehingga aku mengira bahwa umatku yang terbaik ialah yang sedikit tidurnya. aku mohon ampunanMu atas dosaku dan aku mohon rahmatMu. "Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa masuk surga. Allah 'Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya. Rasulullah Saw apabila bangun tengah malam untuk shalat malam (Tahajjud) beliau mengucapkan: "Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa. "Malaikat Jibril datang dan berkata. (HR. Makanlah waktu sahur. (HR. Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala (keridhoan) Allah. Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala (keridhoan) Allah. Maha suci Engkau. Rasulullah Saw menaiki mimbar (untuk berkhotbah). Menginjak anak tangga (tingkat) pertama beliau mengucapkan. Ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rahmat. "Mengapa Rasulullah mengucapkan "Aamin"? Beliau lalu menjawab. Seusai shalat para sahabat bertanya. maka diampuni dosadosanya yang terdahulu. Ahmad) 42.suatu kaum sedangkan kaum itu tidak menyukainya. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Penjelasan: Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an." Kemudian malaikat berkata lagi. "Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan (hidup) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Tirmidzi dan Ahmad) 40.

dan mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (Qiyamul lail) hanyalah berjaga. (HR. Mungkin hasil yang diraih seorang shaum (yang berpuasa) hanya lapar dan haus. memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan belas. (HR." (HR. Bukhari) 7. Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh pahalanya. pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain. (HR. Allah Tabaraka wata'ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): "Hai anak Adam. Bukhari) 12. dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya. AthThahawi) 3.7. Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qodar dengan keimanan dan harapan pahala dari Allah maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. (HR. (HR. (HR. Al-Baihaqi) . infaklah (nafkahkanlah hartamu). maka tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup meskipun dia melakukannya. menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturrahmi (dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat. Al Hakim) 2. Muslim) Zakat dan Sodaqoh 1. (Mutafaq'alaih) 9. (HR. Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. "Saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi mengharap kaya. Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah. Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni kebajikan (amal bakti)." (HR. (HR. Tirmidzi) 11. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu. Bukhari) 6. Tidaklah termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan (musafir). dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedikitpun. (HR. Ahmad) 8. Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Bukhari) 9. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sodaqoh) sebutir kurma. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. Bukhari dan Muslim) 13. (HR. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk Fulan sekian dan untuk Fulan sekian. Bersodaqoh pahalanya sepuluh. Barangsiapa berpuasa Ramadhan (penuh) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari dalam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup. Ahmad dan Al Hakim) 10. Bukhari) 8. Muslim) 5. (HR. Muslim) 4. "Sodaqoh yang bagaimana yang paling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab. Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah (alasan yang dibenarkan) atau sakit. (HR. (HR.

Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkata. Ahmad dan Tirmidzi) Penjelasan: Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hijriyah. Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. (HR. AnNasaa'i) 17. Rasulullah Saw bersabda: "Baginya sodaqoh dan bagi kami itu adalah hadiah. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sodaqoh. "Bagaimana itu?" Nabi Saw menjawab. Para sahabat bertanya. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku dan bagi keluarga rumah tanggaku untuk menerima sodaqoh. (HR. . 21. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. (HR. (HR. (HR. (HR. Para sahabat bertanya. Bentengilah hartamu dengan zakat. (HR." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Ath-Thabrani) 20." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi Saw menjawab. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan seorang lagi memiliki harta-benda yang banyak." (HR. (HR. obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Bukhari) 18. (HR. Ath-Thabrani) 11." (HR. Bukhari) 22. Tentang sodaqoh yang seakan-akan berupa hadiah. dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodaqohkannya. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 16. Bukhari dan Muslim) 14. Tiada seorang bersodaqoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan warisannya. "Aku hartamu." Mereka bertanya lagi. "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi Saw menjawab. aku pusaka simpananmu. Tiap muslim wajib bersodaqoh. Bagaimana kalau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi menjawab: "Menyuruh berbuat ma'ruf. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya. Orang yang membatalkan pemberian (atau meminta kembali) sodaqohnya seperti anjing yang makan kembali muntahannya. Bukhari) 19. Ahmad) 12." (HR. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhoan Allah akan diberi pahala walaupun hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. Bukhari) 15. Ibnu Saad) Penjelasan: Nabi Saw menolak menerima sodaqoh tetapi mau menerima hadiah. (HR. Satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham. Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua lidah yang melilitnya.10. Ahmad) 13. "Bekerja dengan ketrampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh. Sodaqoh paling afdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. "Seorang memiliki (hanya) dua dirham. Dia mengambil satu dirham dan bersodaqoh dengannya. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen).

Ad-Dainuri) . (HR. Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan) yang dapat menyampaikannya ke Baitillahil haram dan tidak menunaikan (ibadah) haji maka tidak mengapa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani. "Apakah melampiaskan syahwat mendapat pahala?" Nabi menjawab. (HR." Para sahabat lalu bertanya." Nabi Saw lalu berkata. AthThabrani dan Abu Dawud) 25. (HR. tahlil sodaqoh. Mereka shalat sebagaimana kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. Bukhari) 24. tiada sekutu bagiMu. amar makruf sodaqoh. Sesungguhnya segala pujian. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. Allah mengkhususkan pemberian kenikmatanNya kepada kaum-kaum tertentu untuk kemaslahatan umat manusia. 2. "Tidakkah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal. Rasulullah Saw menyambut orang yang pergi haji: "Semoga Allah menerima hajimu. Tawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara (saat melakukan tawaf) hendaklah bicara yang baik-baik. (HR. Jihad yang paling afdhol ialah haji yang mabrur. Al-Baihaqi) 6. maka dia memperoleh pahala. (HR. ya Allah. nahi mungkar sodaqoh. bersenggama dengan isteri pun sodaqoh. Tirmidzi dan Ahmad) 7. yakni seorang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada sasaran yang benar. aku datang. mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu (biaya-biayamu). Aku datang dan tiada sekutu bagi-Mu. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk kepentingan manusia maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak. 8. (HR.23. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. Ahmad) Haji dan Umrah 1. Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini (Baitullah Al Haram). Tirmidzi) 5. tahmid sodaqoh. Bukhari) 3. (HR. Abu Dzarr Ra berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah Saw berkata. Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua (terdapat) penghapusan dosa-dosa (yang dilakukan antara keduanya) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga. orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. takbir sodaqoh. Bukhari) Penjelasan: Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. kenikmatan dan kerajaan (kekuasaan) milikMu. aku datang. (HR. Talbiah Rasulullah Saw ialah: "Aku datang (memenuhi panggilanMu). maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepada rumahKu maka dia akan kehilangan (pemberianKu). tidak rafats dan tidak berbuat fasik. "Ya Rasulullah. Bukhari). Muslim) 26. Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. "Bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sodaqoh. (HR. (HR." (HR. Bukhari) 4." (HR. dan seorang diberi Allah ilmu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya.

7. (HR. (HR. Kalau tidak. maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Muslim) 3. (HR. bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat. Ad-Dailami) 10. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah. Amar ma'ruf tidak mendekatkan ajal. Bukhari). Ath-Thabrani) 6. Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. Ath-Thabrani) 8. (HR. Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (melarang berbuat jahat). dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikannya kepada orang yang tidak punya bekal. Muslim) 2. Muslim) 11. Orang-orang itulah yang aman dari azab Allah. (HR. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Allah selalu menolong hamba yang suka menolong kawannya. (HR. dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. Abu Zar) 2. "Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya". kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim". Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip.Kebaikan dan Kebajikan 1. Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. (HR. Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jazakallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. (HR. Asysyihaab) 4. kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya. (HR. Wahai segenap manusia. Sesungguhnya para robi Yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan . Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. (HR. Abu Hanifah) 5. Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (dianggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. Tirmidzi) Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar 1. (HR. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 9. Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan dengan berwajah ceria (senyum). (HR. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta). menyerulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar sebelum kamu berdo'a kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu memohon ampunan dan tidak diampuni. Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena berarti dia mensyukurinya. Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan. Para malaikat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya.

jangan menyebabkan orang menjauh. maka dirinya sendirilah yang dijadikannya untuk mengingatkannya. Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendalah ia merobah dengan tangannya. (HR. hendaklah dengan lidahnya (ucapan). (HR. (HR. sedang aku sendiri tidak melakukannya. Kalau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam (seluruhnya). Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah.[1] (HR. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang. itu lebih baik bagimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah). Tidak menghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah.nahi mungkar. Bukhari dan Muslim) 4. menyuruhnya dan melarangnya. jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik. mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab. (HR. Jihad paling afdhol ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim dan kejam. Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuhan kami. dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka. "Ya benar. mengerti apa yang harus dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang (mencegah). Muslim) 11. dahulu aku menyuruh berbuat ma'ruf. (HR. Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu. tidak menghormati orang yang lebih tua. Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecuali memiliki tiga sifat. Ahmad) 12. Permudahlah (segala urusan)." (HR. Muslim) Penjelasan: Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif. Mereka masih tetap konsisten (mantap / teguh) baik dalam sikap maupun pendiriannya. (HR. dan Ad-Dailami) 10. Orang-orang bertanya. (HR. Aththusi dan Ashhabussunan) 5. "Hai Fulan. Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka. 6. Ath-Thahawi) . Ad-Dailami) 14. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda. Tirmidzi) 8. Aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya. Ath-Thabrani) 3. Bukhari) Penjelasan: Ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. dan apabila tidak mampu juga hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah. Apabila tidak mampu. Bukhari dan Muslim) 7. Ahmad dan Ath-Thabrani) 13. (HR. tetapi mereka tidak mencegahnya (menentangnya). Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla tidak menyiksa (orang) awam karena perbuatan (dosa) orang-orang yang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya. (HR. (HR. Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. (HR. senantiasa membencinya dan berusaha merubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani. dan tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. 9.

Al Hakim dan Tirmidzi) Catatan Kaki: [1] Dalam hadits lain dikatakan: "Lebih baik bagimu daripada memperoleh satu lembah berisi penuh ternak. Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami maka itu tertolak. tetapi dia tetap berniat untuk bersungguh-sungguh." Amal Perbuatan 1. yaitu kemewahan hidup (lupa diri) dan kebodohan. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang memabukkan. serampangan dan membabi-buta (kelompok yang ketiga). nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah." (HR. "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat)?" Nabi Saw menjawab. Ketiga. Seorang yang kurang amalan-amalannya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisahan dan kesedihan. Maka pahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama. seorang hamba diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan." Dia bertanya lagi. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. (HR." (Mashabih Assunnah) 3. (HR. Al Hakim) 5. Ath-Thabrani dan Abu Na'im) . ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cinta dunia. seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji.15. "Bagaimana dikaryakannya itu. Dunia dihuni empat ragam manusia. "Ya Rasulullah. Di kala itu yang menegakkan Al Qur'an dan sunnah. mencegah dari yang mungkar dan berjihad di jalan Allah. Pertama. (HR. Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya: "Kamu kini jelas atas petunjuk dari Robbmu. "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. maka timbangan keduanya sama. Seorang yang melakukan perbuatan di dalam batu besar yang tidak ada pintu maupun lubang anginnya. Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Kalau terjadi yang demikian kamu tidak akan lagi beramar ma'ruf. menyuruh kepada yang ma'ruf. Bukhari) 6. Tirmidzi dan Ahmad) 7. Ia juga tidak bertakwa kepada Allah. Kedua. AthThabrani) 2. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Saw tersebut. Ahmad) 8. "Diberinya taufiq untuk beramal sholeh sebelum wafatnya. tidak menyantuni keluarga dekatnya. (HR. (HR. yang bagaimanakah orang yang baik itu?" Nabi Saw menjawab. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dia dikaryakannya. dan seorang lagi melakukan amalan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orangorang tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. (HR. (HR. Keempat. dan tidak memperdulikan hak Allah. pasti akan diketahui manusia apapun yang terjadi (mau tidak mau). Seorang sahabat bertanya. "Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. Sebenarnya jika memperoleh harta dia juga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama). seorang hamba diberi Allah harta kekayaan dan ilmu pengetahuan lalu bertakwa kepada Robbnya. tidak diberi harta. baik dengan sembunyi maupun terangterangan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah lalu dia berkata seandainya aku memiliki harta kekayaan maka aku akan melakukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang. 4. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribadatan. Dia membelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan). menyantuni sanak-keluarganya dan melakukan apa yang diwajibkan Allah atasnya maka dia berkedudukan paling mulia.

Ad-Dailami) 3. (HR. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa) (HR. Ketika mengangkat kepala dari ruku' beliau mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah". Ahmad) Akibat Berbuat Maksiat 1. Aththusi) 2.9. Lalu ada seorang yang mengucapkan "Robbanaa walakal hamdu hamdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih. (HR. (HR. bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. Nabi bertanya. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir. Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya." (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Amalkan semua yang diwajibkan (fardhu) Allah. (HR. Ath-Thabrani dan Al Bazzar) 11. (Mutafaq'alaih) 2. (Ath-Thahawi) Syukur dan Tahmid 1. Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu. (HR." (HR. siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya). Bukhari) 3. (HR. lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan wajahMu dan kebesaran kekuasaanMu. Ad-Dailami) . Tirmidzi) 7." Seusai shalat. (HR. maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaannya. Tiada dua orang saling mengasihi lalu bertengkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya." (HR. Bukhari) 10. Abu Dawud) 6. "Aku. maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" (Ya Allah Tuhan kami. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. (HR. Kalau menggunjingnya dia berdosa dan kalau dia menyetujuinya maka seolah-olah dia ikut melakukannya. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih bawah. (HR. "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab. Sesungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. "Ya Tuhanku. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa didengar oleh orang tadi) :"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan Allah kepadanya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhlukNya". AthThabrani) 5. niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu. Lakukan apa yang mampu kamu amalkan. AthThabrani) 4. Kami shalat di belakang Nabi Saw. bagimu segala puji). Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya). Bukhari) 12. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. Amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari (langgeng atau berkesinambungan) meskipun sedikit. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yang kamu durhakai. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan). Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri jemu. Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikan yang terakhir." Nabi kemudian berkata.

Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa menurut kehendakNya. dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. Shalatlah di belakang tiap imam dan berjihadlah bersama tiap penguasa." (Mashabih Assunnah) 8. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada kenyataannya) mereka melakukan dosa besar. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang-orang yang memujinya akan berbalik mencelanya." (HR. dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. tiada seorang mencuri selagi dia mukmin. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan tidak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat. (HR. Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya.4. (HR. (HR. Sayyidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli maksiat agar kami berwajah masam. (2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunnya hujan. (Mutafaq'alaih) . Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 16. Ath-Thabrani) 11. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 12. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 13. (HR. Tiada seorang berzina selagi dia mukmin. Ahmad dan Ath-Thabrani) 14. Ath-Thahawi) 15. (1) Jika perbuatan mesum dalam suatu kaum sudah dilakukan terangterangan maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan diturunkan sama sekali. AdDailami) 5. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukuman atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan maka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. (HR. aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan tempo belaka. (5) Jika mereka menyia-nyiakan Kitabullah dan sunah Nabi maka Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Abu Dawud) 9." (HR. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An'am ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. (Ibnu Hibban) 6. Lalu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi : "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. mereka terdiam berputus asa. sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Tirmidzi dan Al Hakim) 7. (HR. (4) Jika penguasa-penguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah maka Allah akan menguasakan musuhmusuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka. dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. Abu Ya'la) 10. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Bagaimana kamu apabila dilanda lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw). kesulitan pangan dan kezaliman penguasa. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap Allah dengan perbuatannya. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka ia akan memperoleh keridhoan Allah. (HR. (3) Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan maka Allah akan menimpakan paceklik beberapa waktu. maka ketika itu.

"Siapakah mereka itu. yang menjalani riba dan kedua orang saksi mereka. (HR. An-Nasaa'i dan Ahmad) Keutamaan Ikhlas 1. merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). dan ketiga. memperindah ucapannya dan perbuatannya dalam pandanganNya. mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan seorang mukmin. 17. dan menikah karena Allah. Ahmad) 21. Pertama. Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya maka Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan). (HR. Kami lalu bertanya. (Rasulullah Saw mengulangnya hingga tiga kali). sehingga Allah memperindahnya. Aku beritahukan yang terbesar dari dosa-dosa besar. perempuan yang menyerupai laki-laki. Agama ialah keikhlasan (kesetiaan atau loyalitas). patuh dan taat kepada penguasa dan pemerintahan (muslim) dan setia kepada rakyat dengan tidak . (HR. Barangsiapa memurkakan (membuat marah) Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murka kepadanya. Ada empat kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah.Penjelasan: Ketika seorang berzina. kepada rasulNya. Kedua. "Laki-laki yang menyerupai perempuan." (HR. Namun barangsiapa meridhokan Allah (meskipun) dalam kemurkaan manusia maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurkainya. mencintai karena Allah. sedang kami mengharap beliau berhenti mengucapkannya). Barangsiapa memberi karena Allah. Abu Dawud) 2. bersaksi palsu atau berucap palsu." Rasulullah Saw berkata. Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. (HR. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa. membenci karena Allah. yaitu pemabuk berat. durhaka terhadap orang tua. kepada kitabNya (Al Qur'an). Muslim) Penjelasan: Artinya. Tirmidzi) 6. dan orang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya (artinya. (Mutafaq'alaih) 18. pendurhaka terhadap kedua orang tua. "Loyalitas kepada siapa. (HR. orang yang menyetubuhi hewan. (HR. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. Ath-Thabrani) 4. Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak). Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada kedudukan maupun harta kekayaanmu. mempersekutukan Allah. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 20. Ath-Thabrani dan Muslim) 3. "Kepada Allah. menolak karena Allah. Para sahabat lalu bertanya. ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab. dan orang-orang yang homoseks. kepada penguasa muslimin dan kepada rakyat awam. Al Hakim) 5. seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainya (merasa senang)." (HR. "Ya Rasulullah. (HR. Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga. (HR. Allah menyukai keringanan-keringanan perintahNya (rukhsah) dilaksanakan sebagaimana Dia membenci dilanggarnya laranganNya. Ahmad) 19. Beliau bersabda: "Mereka semua sama (berdosanya)". Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah. tetapi Allah memandang pada hatimu. Rasulullah Saw melaknat orang yang mengambil riba. Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya. Ahmad) 22. "Baginya dua pahala yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangan. maka sempurnalah imannya. (Ketika itu beliau sedang berbaring kemudian duduk dan mengulangi ucapannya tiga kali.

maka orang-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya." (HR. Kamu. Ad-Dailami) 3. Mendengar sabda tersebut para sahabat bertanya. Bukhari) 6. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas." (HR." Beliau ditanya lagi. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai batas kemampuanmu. baik laki-laki maupun perempuan. Ath-Thabrani) 2. Aththusi) 5. Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. (HR. "Mulut dan kemaluan. kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim. (HR. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). "Memagarinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. Ad-Dailami dan Al Qodho'i) 2. "Jangan. "Siapa orang yang menolak itu." (HR. keutamaanmu adalah ketakwaanmu. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. (HR. masuk surga. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. "Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab." (HR. Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah. Muslim) Keutamaan Takwa 1. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Ad-Dailami) 4. Keutamaan Ta'at Kepada Allah 1. (HR. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu.merugikan mereka atau mengambil (mengurangi) hak mereka. Bukhari) 4. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. Para sahabat bertanya. Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istighfar). (HR. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. meskipun berakibat orangorang menjadi marah kepadanya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan tiap musuh. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. "Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi Saw menjawab. "Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masuk surga." (HR. "Apa keikhlasannya. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu. Namun barangsiapa mengutamakan ketaatan kepada Allah. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah amal perbuatanmu. Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). (HR. Ahmad dan Al Hakim) 9. (Abu Ya'la) 7. Bukhari) 8. Para sahabat bertanya. dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. Beliau menjawab. Jika kamu lihat perkara-perkara yang tidak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 3. selama mereka mendirikan shalat. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) . Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As : "Tiada seorang hamba yang taat kepada-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta. Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. (HR. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabinabinya.

Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi bertaubat. aku tidak akan berhenti menyesatkan bani Adam selama mereka masih bernyawa. Ath-Thabrani) 8. "Dengan keagungan dan kebesaranMu. Iblis berkata kepada Robbnya. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah." (HR. dan berzikirlah kepada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. Aku kembali kepada-Mu dengan kenikmatan dan kembali kepada-Mu dengan dosaku. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. (HR. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. (HR. dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat sebelum subuh maka dia tergolong penghuni surga pula. (HR. dan berjihadlah di jalan Allah karena itu adalah kerahiban kaum muslimin." Lalu Allah berfirman: "Dengan keagungan dan kebesaranKu. Ath-Thabrani) Taubat dan Istighfar 1. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Ahmad) 7. Engkaulah Tuhanku. (HR. Penyesalan adalah suatu taubat. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. Addarami) 4. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaNya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajaran yang aku bawa. Ahmad) 3." Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja maka dia tergolong penghuni surga. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya Allah merentangkan tanganNya pada malam hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari dan merentangkan tanganNya pada siang hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari. Engkau Penciptaku dan aku hambaMu yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba: "Ya Allah. (HR.5. Tirmidzi) 6. 11. (HR. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 2. Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan dosa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus. Ath-Thabrani) Penjelasan: Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. sampai kelak matahari terbit dari Barat (hari kiamat). Ad-Dailami) 9. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Muslim) 6. AthThabrani) 7. (HR. Apabila (dosa itu) dirahasiakan maka taubatnya juga dirahasiakan dan apabila dosa itu terang-terangan maka taubatnya pun terang-terangan pula. (HR. Ahmad) 5. (HR. (HR. Ad-Dailami) 8. dia marah. (HR. niscaya menghapusnya. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Semua anak Adam pembuat kesalahan. Ath-Thabrani) 10. Aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka beristighfar". (HR. Apabila kamu melakukan dosa maka lakukanlah pula taubat. Bukhari) . (HR.

Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. dan masjidku ini (Madinah). (HR. masjidil Aqsha (Baitul Maqdis)." (HR. Apabila kamu tidak pernah berbuat dosa maka Allah Tabaroka Wata'ala akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian Allah mengampuni mereka. kecuali kuburan dan tempat pemandian. Engkau maha pemberi ketentraman dan perdamaian. (HR. sedang kamu berada diantara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun). Muslim) 14. kecuali masjidil Haram. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat pemujaan berhala. Bukhari dan Muslim) 15. Semua lahan adalah mesjid. (HR. dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosadosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat. Bukhari dan Muslim) 7. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya. Abu Dawud) 16. (HR. mereka ingat akan Allah. Abu Dawud dan Tirmidzi) 3. Antara mimbarku dan kamarku adalah taman dari taman-taman surga. (HR." (HR. lalu berkata: "Ya Allah. Ahmad) 8. Seusai shalat (fardhu) Rasulullah Saw beristighfar kepada Allah tiga kali. Ahmad) 2. (HR. Muslim) Perihal Mesjid 1. Ahmad) 6. Shalat di masjidku ini lebih afdol (utama) dari seribu shalat di masjid-masjid lainnya. (HR. (HR. Ahmad) 10. wahai Tuhan yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 9. Tirmidzi) 13. Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku. Bukhari) . (HR. Setelah berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. (HR. (HR.12. Rasulullah Saw menyuruh kita membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya. Bukhari dan Abu Ya'la) 5. Tidak dibenarkan ziarah (kunjungan) ke masjid-masjid kecuali pada ketiga masjid. Bila seorang masuk ke masjid hendaklah shalat (sunnat) dua rakaat sebelum duduk. (HR. Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi). lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Apabila seorang mengantuk saat shalat Jum'at di masjid maka hendaklah pindah tempat duduknya ke tempat duduk lainnya. dan shalat di masjidil Haram lebih afdol (utama) dari seratus shalat di masjidku ini. Mimbarku (terletak) di tepi jalur menuju surga. Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan (keindahan) sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. yaitu masjidil Haram (Mekah). Dari Engkau lah datangnya ketentraman dan perdamaian. Apabila seorang isteri minta ijin suaminya untuk pergi ke masjid maka janganlah sang suami melarangnya. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 4. (HR.

Ahmad) Rahmat Allah 1. (HR. Syafa'atku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar (kabair) dari kalangan umatku. Ahmad) 2. Allah Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "RahmatKu mendahului murkaKu. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelap-gulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang terang-benderang di hari kiamat. Muslim). Abu Dawud) 4. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 7." (HR. serta tetap mendirikan shalat. (HR. Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. selain dalam masjid." (HR. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk." Nabi Saw bertanya lagi. Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu." Tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala?" Jibril menjawab. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 14. Pada hari kiamat ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafa'at yaitu para nabi. (HR. tempat manakah yang paling disenangi Allah?" Jibril As menjawab. Adarqathani) 13. Allah Azza Wajalla merahasiakan dosa hambanya di dunia dan merahasiakannya pula di akhirat. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah." (HR. (HR. Muslim) Yang Berhak Mendapat Syafa'at 1. (HR. (HR. Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kandang unggas (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. . Bukhari) 5. Orang yang belas kasihan akan dikasihi Arrahman (Yang Maha Pengasih). Tidak ada shalat bagi tetangga masjid. niscaya kamu dikasih-sayangi mereka yang di langit. Bukhari) 2. (HR. Tirmidzi) 3. Ath-Thabrani) 6. Apabila kamu melihat orang yang terbiasa masuk masjid maka saksikanlah bahwa dia beriman karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat At taubah ayat 18: "Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah lah orangorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Asysyihaab dan Al Bazzar) 16. Al Hakim dan Tirmidzi) 15. (HR. "Pasar-pasar dan orang-orang yang paling dahulu memasukinya dan paling akhir meninggalkannya. "Wahai Jibril.11. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 12. Muslim) 3. (HR. Sebaik-baik masjid (tempat bersujud) untuk wanita ialah dalam rumahnya sendiri. Tiada dicabut rahmat kecuali dari (hati) seorang pendurhaka. "Masjid-masjid dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir ke luar meninggalkannya. Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak dikasihi dan tidak disayangi Allah. (HR. (HR. Nabi Saw bertanya kepada malaikat Jibril As. (HR. karena itu kasih sayangilah yang di muka bumi. para ulama dan para syuhada. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah.

Ibnu Majah dan Aththusi) 2. Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan). "Meskipun hanya sebatang kayu araak (kayu yang dipakai untuk siwak/gosok gigi). Sumpah dengan maksud melariskan dagangan adalah penghapus barokah. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada hambaNya maka Allah suka agar kenikmatanNya itu tampak pada diri (hamba) Nya. maka kafarat (melanggar) sumpah itu. Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu lenyap. Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan waktu senggang (Artinya. Muslim) Keterangan: Kafarat (denda) sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'an sebagai berikut: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). saatsaat sehat dan waktu senggang / luang orang sering menggunakannya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan terlarang). ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Ad-Dailami) 5. Ibnu Majah) 4. Kalau tidak rela (tidak setuju) niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. orang yang menyiarkan pemberiannya (mempublikasikan kebaikannya). meskipun barang itu sedikit?" Nabi menjawab. "Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya. yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan). (HR. Muslim) 6. Muslim) 3. "Bukankah telah Kami berikan kesehatan pada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui sesuatu yang lebih baik (benar) maka hendaklah dia menebus (kafarat) sumpahnya dan mengemukakan apa yang lebih baik (benar). tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. (HR. Ath-Thabrani) 5. maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Bagi mereka azab yang pedih. dia harus jujur (benar). (HR. Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuhan orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang). (HR. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Karena itu bertindaklah yang lurus (baik dan benar). tidak akan pula mensucikan mereka. (HR. Abu Dzarr berkata. "Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan aku bertanya. Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah. Bukhari dan Muslim) 4. Barangsiapa merampas hak orang muslim (dari) hasil sumpahnya maka Allah mengharamkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka. tidak akan melihat. (HR. Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus rela (setuju). ialah memberi makan sepuluh orang miskin. Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kata. Barangsiapa bersumpah tidak dengan (menyebut) nama Allah maka dia telah berbuat syirik (menyekutukan Allah). dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu." (HR. Seorang masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah Ta'ala." (HR. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Bukhari) 2. Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan Allah kelak pada hari kiamat ialah ucapan. (HR. "Ya Rasulullah. "Siapakah mereka itu. Para sahabat bertanya. Al-Baihaqi) 3.8. (HR. (HR. Muslim) Kenikmatan 1. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian. Tirmidzi) Bahaya Bersumpah 1. Dan .

jagalah sumpahmu. Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitkannya. Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Rasulullah Saw melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah. (2) Tetangga. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. Ar-Rafii). (HR. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. Bukhari) 3. Muslim) Kepemimpinan. (HR. "Wahai Abdurrahman bin Samurah. Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. Berhati-hatilah. Ad-Dailami) 6. jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Allah melaknat penyuap. 3. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 5. (HR. AL MAA-IDAH . Ath-Thabrani) 8. (HR. (HR. Hati mereka lebih busuk dari bangkai. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. Umatku ini dirahmati Allah dan tidak akan disiksa di akhirat. (HR. bila melihat kebaikanmu dia pendam (dirahasiakan / diam saja) tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. dia tidak mensyukurimu. (HR. (HR. Namun. tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangani hukum dan peradilan. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepadaNya)." (HR. peperangan dan musibah-musibah. (HR. Ada tiga perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. Keadilan dan Politik 1. (HR. Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya. gempa bumi. dan bila kamu berbuat kesalahan dia tidak mengampuni. Ath-Thabrani) . DijadikanNya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan." (Surat 5. niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. (HR.Ayat 89) 7. Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. bersabarlah bila fitnah datang menimpa. dan harta berada di tangan orang-orang kikir. (HR. Jika kamu berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu kaum padahal perkara itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mereka. yaitu (i) Seorang penguasa bila kamu berbuat baik kepadanya. Abu Na'im) 2. Itu memang melariskan jualan tapi menghilangkan barokahnya (memusnahkan perdagangan). jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan. Tirmidzi) 4. Abu Dawud) 2. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya. Ath-Thabrani) 4. janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Ahmad) 9. Muslim) Fitnah 1. Muslim) 7. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Bukhari dan Muslim) 5. tetapi siksaan terhadap mereka di dunia berupa fitnahfitnah. (3) Isteri bila berkumpul dia mengganggumu (diantaranya dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti) dan bila kamu pergi (tidak di tempat) dia akan mengkhianatimu. Juga Allah jadikan harta-benda di tangan orang-orang yang dermawan. penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. Jangan mendekati fitnah jika sedang membara dan jangan menghadapinya bila sedang timbul.

(HR. apabila seorang mencintai kaumnya. (HR. Aku mendengar Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya dalam enam perkara: (1) diangkatnya anak-anak sebagai pemimpin (penguasa). (HR. fanatisme (Ashabiyah) ialah bila seorang mendukung (membantu) kaumnya atas suatu kezaliman.10. Hendaklah kamu mendengar. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. bermusuhmusuhan) lalu mereka binasa. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat). Sesungguhnya orang yang meninggalkan (membelot) jamaah walaupun hanya sejengkal maka wafatnya tergolong jahiliyah. Yang pertama kali terlepas ialah hukum dan yang terakhir adalah shalat. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim) 16. Ath-Thabrani) Keterangan: Hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zhalim dan menipu (korupsi dll). patuh dan taat (kepada pemimpinmu). Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. (HR. Ahmad) 18. Seorang isteri pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. Bukhari dan Muslim) 21. (HR. "Tidak. Akan terlepas (kelak) ikatan (kekuatan) Islam. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii') 15. Ath-Thabrani) 14. Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa maka hendaklah bersabar. Muslim) 22." (HR. ikatan demi ikatan. dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. dalam masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan). Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain. (2) terlampau banyak petugas keamanan. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengketa (cekcok. (6) Mereka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fiqih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra lah. pada pertengahannya kesengsaraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian. Tirmidzi) 20. Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. 11. apakah itu tergolong fanatisme?" Nabi Saw menjawab. Setiap kali terlepas satu ikatan maka orang-orang akan berpegangan kepada yang lainnya. Ahmad) 17. Ahmad) 13. Ahmad dan Al Hakim) 23. (HR. dalam kesulitan dan kesempitan. Muslim dan An-Nasaa'i) . Barangsiapa membelot maka dia membelot ke neraka. (HR. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Barangsiapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin. (3) main suap dalam urusan hukum. Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. (HR. Ka'ab bin 'Iyadh Ra bertanya. Ahmad) 12. (HR. Jangan bersilang sengketa. "Ya Rasulullah. Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan. (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan pembunuhan. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Asysyihaab) 19. Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur. (HR. (HR.

(HR. Muslim) 10. An-Nasaa'i) 15. bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara. Anas bin Malik) 25. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya. Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi. (HR. yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah. (Mashabih Assunnah) 9. dan ketiga. Sesungguhnya Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hidayah) (HR. Tirmidzi) 5. Tetaplah kamu dalam jamaah. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan marah. Abu Dawud) 4. dan empat orang lebih baik dari tiga orang. (HR. Abu Na'im dan AdDailami) 3.24. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. (HR. Tidak halal darah (dihukum mati) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab." Beliau mengulang-ulang sabdanya itu sampai tiga kali. Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar. Muslim) 13. yang tidak mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya. Abu Dawud) Hakim dan Kehakiman 1. maka dia masuk neraka. Nabi Saw mengadili dengan sumpah dan saksi. . (HR. Bukhari) 8. Rasulullah Saw pernah memenjarakan seseorang karena suatu tuduhan kemudian dibebaskannya. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 2. Bukhari) 12. Janganlah hendaknya seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyarakat umum. Sebagian kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang lain. Pertama. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. (HR. Barangsiapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. (HR. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh. Karena itu jika terjadi perselisihan maka ikutilah suara terbanyak. (HR. (HR. (HR. Bukhari) 14. (HR. Tetapi bila keputusannya salah maka dia akan memperoleh satu pahala. duda atau janda yang berzina (juga suami atau isteri). (HR. Siapapun yang aku putuskan memperoleh harta sengketa yang ternyata milik orang lain (saudaranya). Ad-Dailami) 7. Kedua. Rasulullah Saw bersabda : "Disejajarkan kesaksian palsu dengan bersyirik kepada Allah. (HR. (HR. Pria paling dibenci Allah ialah orang yang bermusuhan dengan sengit. Sesungguhnya aku mengadili dan memutuskan perkara antara kalian dengan bukti-bukti dan sumpah-sumpah. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya. Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. sesungguhnya aku putuskan baginya potongan api neraka. Bukhari) 6. maka dia akan memperoleh dua pahala. Hakim terdiri dari tiga golongan. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. hukuman pembalasan karena menghilangkan nyawa orang lain (Qishas). Muslim) 11. maka dia juga masuk neraka.

kecuali dengan (alasan) yang benar. Usamah bin Zaid menemui Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. lalu aku terbunuh. niat. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 20. Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena sesungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripada salah karena menjatuhkan hukuman. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu. Barangsiapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terkena fitnah. (HR. dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya). (HR. (HR. seorang yang makin mendekatkan dirinya kepada penguasa akan bertambah jauh dari Allah. Tidak ada hijrah lagi sesudah fathu Mekah selain jihad. Aku menginginkan berperang di jalan Allah. An-Nasaa'i) . Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta. wajah Rasulullah langsung berubah. (HR." (HR." Pada sore harinya Nabi Saw berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bersyukur kepada Allah. tidak mencuri. (HR. Bukhari) 2. Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu majelis. Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman). Bukhari) 5. Berjaga-jaga satu malam dalam perang fisabilillah lebih afdhol dari seribu malam dishalati malam harinya dan dipuasai siang harinya. Aththusi) 16. Bukhari) 17." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali menyuruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. dihidupkan lagi dan mati lagi. Beliau lalu bersabda : "Apakah kamu akan minta pertolongan (mensyafa'ati) untuk melanggar hukum-hukum Allah Azza Wajalla?" Usamah lalu menjawab. ya Rasulullah. Mendengar penuturan Usamah. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. lalu dihidupkan lagi. Namun barangsiapa yang melanggar perkara-perkara itu dan dirahasiakan oleh Allah maka persoalannya adalah di tangan Allah. Barangsiapa menepatinya maka baginya pahala di sisi Allah dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari perkara-perkara itu maka dia dihukum dan itulah tebusannya (kafarat). (HR. Ath-Thabrani) 6.(HR. Ketahuilah. tidak berzina. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Kedua kaki hambaKu yang dilibat debu dalam perang fisabilillah tidak akan tersentuh api neraka. Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw sesudah fathu Mekah telah mencuri. (HR. Bila Dia menghendaki maka akan diampuniNya atau disiksaNya (di akhirat). Barangsiapa pasrah diri (masuk Islam) maka dia selamat. dan barangsiapa yang mengikuti perburuan maka dia akan lengah dan lalai. Abu Dawud dan Ahmad) Jihad dan Perang 1. Muslim) 19. Yang dapat mencapainya hanya orang yang paling utama di antara mereka. janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendengarkan keterangan dari orang pertama. Puncak persoalan adalah Islam. jiwa dan lidahmu. Ahmad) 18. Tiangnya Islam adalah shalat dan atapnya adalah jihad (perjuangan). Al Hakim) 4. Barangsiapa menjauhi kehidupannya sebagai badui maka dia mengisolir dirinya. dan apabila diserukan berangkat (pergi berperang) maka berangkatlah. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya. (HR. (HR. (HR. Rasulullah bersabda :"Berbai'atlah kamu untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Bukhari) 3. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. "Mohonkan ampunan Allah untukku. tetapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia ditindak dengan hukuman.

Bukhari) 11. (HR. wanita-wanita dan laki-laki yang telah tua. Muslim) 13. Bukhari) 14. Para sahabat bertanya. Bila bertemu dengan mereka maka bersabarlah (yakni sabar menderita. Kalau kamu melakukan perdagangan dengan riba. "Itu untuk si pembunuh. Janganlah kamu berkhianat dan jangan pula melakukan sadisme (menganiaya) terhadap musuh. Mereka mengobati orang yang terluka. Saling berpesanlah untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. (HR. (HR. dan mereka menyambutnya dan mereka memohon kepada-Nya. AthThahawi) 19. Kami tidak menggunakan bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. Rasulullah Saw melarang penyebaran racun (wabah penyakit / virus / senjata kimia) di negeri musuh. Bukhari) 10. lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. hanya menjadi peternak-peternak dan senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka Allah akan menimpakan kehinaan atasmu. Barangsiapa memberi perlengkapan bagi seorang yang berperang di jalan Allah maka dia terhitung ikut berperang dan barangsiapa ikut memenuhi kebutuhan keluarga (menyantuni) orang yang berperang maka dia terhitung ikut berperang di jalan Allah. lalu bagaimana tentang yang terbunuh?" Nabi Saw menjawab. Rasulullah Saw bila melepas pasukan yang akan pergi berperang (tanpa disertainya) berpesan: "Dengan nama Allah. (HR. Ad-Dailami) 8.7. Bukhari) Penjelasan: Yang terbunuh berusaha membunuh tetapi kedahuluan terbunuh. (HR. Rasulullah Saw mengikutsertakan kaum wanita dalam peperangan." (HR. Rasulullah tidak pernah memberi mereka bagian dari harta rampasan tetapi memberi mereka dari kelebihan (sisa) pembagian. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahidin dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasul dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada Ad Dienmu. Ibnu Majah). Mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Perang adalah tipu daya. Orang yang pergi berperang di jalan Allah dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umroh adalah tamu-tamu Allah. Ada tiga hal yang menyebabkan tidak bergunanya seluruh amalan. Ath-Thabrani) 20. Suatu kaum yang meninggalkan perjuangan akan Allah timpakan kepada mereka azab. (HR." (HR. (HR. Ath-Thahawi) 9. Jangan membunuh anak-anak. Ath-Thabrani) 16. gigih. dengan disertai Allah. (HR. "Yang terbunuh juga berusaha membunuh kawannya. Tiada setetes yang lebih disukai Allah 'Azza wajalla daripada setetes darah di jalan Allah. Ketahuilah. dan lari menghindari pertempuran (dalam perang fisabilillah) (HR. Ath-Thabrani) 17. AthThabrani dan Abu Dawud) 12. janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. ulet dan tabah dalam melawan mereka). (HR. Ahmad) 21. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 15. (HR. di jalan Allah dan atas sunah Rasulullah. (HR. . durhaka kepada orang tua. yaitu: syirik kepada Allah. Janganlah kamu berlebihan mengambil barang rampasan tanpa seijin pimpinan pasukan. (HR. 18. Allah menyerukan kepada mereka. Wahai segenap manusia. surga terletak di bawah bayang-bayang pedang.

Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. (HR. (HR. (HR. dll). sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah. Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Mata Pencaharian dan Hasil Kerja 1. Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. An-Nasaa'i) Penjelasan: Asysyathibi memberi definisi tentang yang dimaksud jama'ah. Ath-Thabrani) . (HR. Apabila datangnya rezeki itu terlambat. puasa. 10. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pahala shalat.22. Orang-orang Islam yang berhimpun dalam satu urusan. janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-Nya. serta jangan suka berpindahpindah ke pintu-pintu rezeki lain atau berpindah-pindah usaha karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukakan tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha yang lain. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional atau ahli). Barangsiapa menolak ketaatan (membangkang) dan meninggalkan jama'ah lalu mati maka matinya jahiliyah. yaitu: 1. Jama'atul muslimin jika berhimpun di bawah komando seorang amir (pemimpin). (HR. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam mencari rezeki yang halal. Al-Baihaqi) Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. 2. (HR. 5. Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikannya. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. (HR. Mayoritas orang-orang Islam 3. Suatu jama'ah akan terbentuk bila ada musyawarah. (Mutafaq'alaih) 8. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Ahmad) 4. Ath-Thabrani) 6. Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Ahmad) 5. Para sahabat yang diridhoi Allah dan tentu pada kondisi yang khusus. Barangsiapa bersusahpayah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. (HR. Bukhari) 9. 4. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Ad-Dailami) 7. Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. AthThabrani dan Al-Baihaqi) 2. dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasionalisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap marah (emosi) karena mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasnya pun jahiliyah. Abu Zar dan Al Hakim) 3. (HR. (HR. Kumpulan ulama mujtahidin.

Tirmidzi) . berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang. (HR.. hai anak Adam kecuali yang telah kamu belanjakan untuk makan atau membeli sandang lalu kumal.. Ya Allah. (HR. Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Abu Ya'la) 2." (Mutafaq'alaih) 5. Ahmad) Harta dan Kekayaan 1." Nabi Saw bersabda: "Adakah hartamu. (HR. AlBaihaqi) 3. Ahmad) 13. dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta-benda. (HR. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun. Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Allah. Harta yang dizakati tidak akan susut (berkurang).. Abu Ya'la) 15. (HR. Asysyihaab) 16. Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya. karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. (HR. AlBazzar dan Ahmad) 18.11. Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa (hati). (HR. Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). Aththusi) 8. Ath-Thabrani dan Al-Bazzar) 12. (HR. (HR. (HR. atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan. (HR. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. Abu Dawud) 10. Anak Adam berkata: "Hartaku. (HR. Abu Dawud dan Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. (HR. Muslim) 9. 14. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan.. timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya). hartaku." Malaikat yang satu lagi berdoa: "Ya Allah. Yang satu berdoa: "Ya Allah. Ad-Dailami) 4. (HR. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (ikhlas). Jika lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. (HR. Aththusi) 17. Muslim) 6." (HR. Ath-Thabrani) 7. (HR. Setiap orang lebih berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia. Carilah rezeki di perut bumi. Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia.

Bukhari) 15. Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun[1] sebelum orang-orang kaya memasukinya. Bukhari) 16. Ath-Thabrani dan Asysyihaab) 4. (HR. Al-Baihaqi) Kemiskinan 1. Jangan pula kamu mengagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram. Bukhari) 12. Di sisi Allah dia adalah pembunuh yang tidak mati. Ath-Thabrani) 14. (HR. Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor). Abu Dawud) 17. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu dan di masa yang akan datang pun akan membinasakan. Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan) dan doa. (HR. (HR. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. (HR. Bukhari dan Muslim) 2. Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). (HR. (HR. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. (HR. (HR. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran. dan seorang 'alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil. (HR. alangkah baiknya harta yang sholeh di tangan orang yang sholeh.11. Asysyihaab) 6. (HR. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. (HR. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 3. . Ath-Thabrani) Catatan Kaki: [1] Lima ratus tahun adalah setengah hari di surga karena sehari di sisi Allah sama dengan seribu tahun di dunia. seorang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat. (HR. Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka. Ath-Thabrani) 18. Wahai 'Amru. Sesungguhnya bila dia menafkahkannya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartanya tidak akan berkah. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. Janganlah kamu mengagumi orang yang terbentang kedua lengannya menumpahkan darah. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan sedekahkanlah sebagiannya. (HR. Muslim) 19. Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram. Ahmad) 13. Wallaahu'alam. Abu Dawud) 5.

Biarlah manusia saling memberi rezeki kepada yang lainnya. air laut. Al-Baihaqi) 2. Ath-Thabrani) 3. Abu Dawud) Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan) 1. sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan. Seorang patut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. Ath-Thabrani) 4. dan lain-lain.Ayat 10). dan menodai kehormatan muslim lainnya. maka siapapun tidak berhak untuk melarang atau pun menjual dan menentukan harga airnya." (Surat 16. karena orang atau perusahaan yang telah memprosesnya tersebut telah mengeluarkan tenaga serta biaya juga. tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. air sungai. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Yakni air yang bersumber dari sumber aslinya. Namun. yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Seorang muslim haram menumpahkan darah. Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Barangsiapa menjual buah-buahan lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka dilarang menerima uang penjualannya. Ahmad dan Abu Dawud) 2. air danau. mata air pegunungan. seperti air hujan. Ibnu Majah) 8. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan. Seandainya ada orang yang hendak mengambil air ke sumber-sumber air tersebut. ikhlas dan dapat menyimpan rahasia). Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi. Siapapun tidak ada yang boleh menguasai dan memonopoli sumber-sumber air tersebut. Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lain. lalu diolah dan diproses menjadi air murni yang segar (seperti air dalam kemasan) yang layak untuk diminum. Abu Hanifah) 7. tidak mengecewakannya. Orang yang diajak bermusyawarah (dimintai pendapat) adalah orang yang bisa memegang amanat (jujur. "Dia-lah. Tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. (HR. Muslim) 4. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di tangan penjual. Nabi Saw melarang menjual-beli uang muka (persekot). seandainya air tersebut sudah di proses. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majelis-majelis (rapat atau pertemuan) harus dijaga dan dipelihara sebagai amanat. (HR. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. (HR.Menunaikan Amanat 1. Artinya. (HR. Mengapa dia mengambil dengan tidak sah uang saudaranya semuslim? (HR. . (HR. misalnya yang semula masih kurang hygenis. shiddiqin dan para shuhada. Ad-Dailami) 3. maka boleh untuk dijual. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 5. Abu Dawud) 6. (HR. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. AN NAHL . Firman Allah. (HR. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzhaliminya. Letak takwa ada di sini (Nabi Saw menunjuk ke dada beliau sampai diulang tiga kali). Wallaahu'alam. Rasulullah Saw melarang orang menjual air. merampas harta. (HR. (HR. memperjual belikan uang muka. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual-beli batal.

(HR. Ibnu Babawih dan Al-Baihaqi) 19. Ath-Thahawi) 11. (HR. (HR. lalu menunaikan wasiat. penjualan atau pembelian yang dilakukan orang gila. pembayaran yang mudah dan penagihan yang mudah. Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terdesak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan). Ahmad dan Al Hakim) . (HR. Ath-Thahawi) 12. Ahmad) 23. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Berhati-hatilah dalam berhutang. Jangan menimbulkan ketakutan pada dirimu sendiri sesudah terasa olehmu keamanan (ketentraman). (HR. Ahmad) 21. Apabila Allah hendak menghinakan seorang hamba maka diikatkan ke lehernya. Roh seorang mukmin masih terkatung-katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya di dunia dilunasi. Para sahabat bertanya. Mashabih Assunnah) 25. (HR. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari. Abu Hanifah) 14. Apabila seorang kehilangan atau kecurian barangnya kemudian ditemukan di tangan seseorang maka orang itu (yang kehilangan) lebih berhak memiliki kembali barangnya. (HR. (HR. Hutang adalah bendera Allah di muka bumi. 18. Mashabih Assunnah) 13. (HR. Tidak sah perceraian. Bukhari) 24. Apabila berlaku curang maka Aku ke luar dari mereka. Bukhari) 22." (HR. Seorang hamba muslim yang membayar hutang saudaranya maka Allah akan melepaskan ikatan penggadaiannya pada hari kiamat. pembelian yang mudah. kemudian baru sisa harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris. (HR. (HR. Ibnu Majah) 10. (HR. Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berhak) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya maka Allah akan merusak orang itu.9. Orang yang mendatangkan barang dagangan (impor) untuk dijual selalu akan memperoleh rezeki dan orang yang menimbun barang akan dikutuk Allah. Orang kaya yang menunda-nunda (mengulur-ulurkan waktu) pembayaran hutangnya adalah kezaliman. Rasulullah Saw memutuskan untuk mendahulukan penyelesaian hutang sebelum melaksanakan wasiat. Barangsiapa menimbun bahan pangan kebutuhan kaum muslimin maka Allah akan menimpanya dengan kebangkrutan dan penyakit lepra. Allah memberkahi penjualan yang mudah." (Abu Dawud) 15. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 17. Ibnu Majah dan Aththusi) 16. Al Hakim) Keterangan: Hadits ini merupakan petunjuk bagaimana tata urutan menunaikan harta warisan ketika seseorang meninggal dunia. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Bukhari) 20. "Apa yang menimbulkan ketakutan itu. Tidak boleh menjual buah-buahan sampai terbukti benar kebaikannya. Maka yang pertama adalah pembayaran hutang. (HR. Adapun orang yang membeli barang tersebut hendaknya menuntut pengembalian uangnya dari penjual barang tersebut. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :"Aku yang ketiga (bersama) dua orang yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (curang) kepada yang lainnya. (HR. "Hutang.

Apabila seorang menghutangi orang lain maka janganlah mengambil suatu kelebihan (komisi). (HR. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok (makanan). rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan).26. yaitu air. Pemilik hak berhak pula berbicara agak keras (misalnya terhadap yang berhutang). Seorang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim dan orang muslim pun tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Ad-Dailami) 27. (HR. Barangsiapa menanami lahan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka baginya pengembalian biaya penanaman dan tidak mendapat bagian dari hasil tanaman. Para sahabat bertanya. Bukhari) 34. (HR. (HR. Muslim dan Ibnu Majah) 3. (HR. Bukhari) 28. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal. Abu Dawud) Dunia dan Segala Isinya 1. maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. Bukhari) 30. Bukhari dan Muslim) 37. Berlakulah lunak dan saling mengasihi. karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. "Apakah saat itu jumlah kami sedikit. bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah (tidak berguna) dan kalian ditimpa penyakit wahan. (HR. Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. (HR. (HR. Bukhari) 31. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. (HR. Seorang laki-laki yang menzinai wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah anak zina. Ahmad) 29. (HR. Apabila orang yang punya hak mengetahui kebaikan yang akan diperolehnya disebabkan menunda tuntutannya atas haknya pasti orang yang punya tuntutan atas haknya akan lari menjauhi orang yang dituntutnya. Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami tidaklah dia dari golongan kami dan barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. Tirmidzi) 33. Hendaklah kamu saling mengalah terhadap yang lain. Dunia ini cantik dan hijau. Barangsiapa pada pagi hari aman dalam kelompoknya. (HR. (HR. sehat tubuhnya. Ibnu Majah) 4. (HR." Mereka bertanya lagi. "Apa itu penyakit wahan. Ibnu Majah) 35. Tirmidzi) 2. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah godaan kaum wanita. memiliki pangan untuk seharinya. (HR. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu kholifah dan Allah mengamati apa yang kamu lakukan. Ahmad) 36. (HR. Waspadalah dan hindarilah do'a orang yang dalam kesulitan untuk membayar kembali hutangnya. Pembunuh tidak bisa menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. "Tidak. Tirmidzi) 32. (HR. dan api. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. "Kecintaan . Ahmad) 5.

Ahmad) 7. dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah dengannya. Ath-Thabrani) 8. kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan kehormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain." (HR. dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Tiada datang kepadamu jaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari pada yang sebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. Tuntutlah ilmu. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya. (HR. Bila seseorang mengantuk maka hendaklah dia tidur di tempat tidurnya sendiri dan itu lebih aman. Ahmad) 3. Janganlah kalian mencaci-maki dunia. Mereka bernazar (berjanji) tetapi tidak menepatinya dan mereka tampak gemuk-gemuk. (HR. itu lebih baik daripada shalat seribu raka'at. kemudian yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Demi Allah. dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Muslim) Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan 1. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw. lalu berkata. Tirmidzi) 2. Sesungguhnya Allah melindungi hambaNya yang mukmin dari godaan dunia dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit dan mencegahnya dari makanan serta minuman yang kamu takuti akan mengganggu kesehatannya. Ibnu Majah) 4. Dengannya orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari kejahatan. yaitu saat antara duduknya seorang imam (Khatib) sampai usainya shalat. Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). (HR. Ad-Dailami) 9. tetapi yang kutakuti adalah bila dilapangkannya dunia bagimu sebagaimana pernah dilapangkan (dimudahkan) bagi orang-orang yang sebelum kalian. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. (HR. Ar-Rabii') 2. Abu Dawud) 6. (HR. (HR. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan . Jangan memaksa dirimu berjaga (tidak tidur) pada malam hari karena kamu tidak mampu melakukannya. Ketahuilah. Pada hari Jum'at terdapat saat yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan maka Allah akan memberinya. (HR. Ad-Dailami) 4.yang sangat kepada dunia dan takut mati. Kemudian sesudah mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya kesaksiannya." (HR. "Hai Muhammad. Ibnu Majah) 3. Dia adalah sebaik-baik kendaraan. Wahai Aba Dzar. Ath-Thabrani) 5. kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu daripada shalat (sunnah) seratus rakaat. dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak. (HR. dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. (HR. lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan. Al Hakim dan Ahmad) Jaman 1. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. (HR. bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian. Sebaik-baik umatku adalah pada abadku ini. hiduplah sesukamu namun engkau pasti mati. sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla. lalu kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba. (HR. Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan diganjar. Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati.

Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. dan hawa nafsu yang diperturutkan. Yang aku takuti terhadap umatku ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku wajib atas seorang 'alim menyebarkan ilmunya (yang benar). (HR. Abu Dawud) 12. Ad-Dailami) 9. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka . Seorang ulama yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri (Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). Asysyihaab) 15. Abu Dawud ) 7. Tidak akan diterima sodaqohnya dan kebaikan amalannya. para malaikat dan seluruh manusia. (HR. Para sahabat bertanya. Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas orang yang memberi fatwa. (HR. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. (HR. minumlah hingga puas. "Majelis-majelis taklim. Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia akan takut dari segala sesuatu.. (HR. (HR. (HR. Abu Dawud dan Aththusi) 21. Abu Dawud) 14. Mereka sesat dan menyesatkan. Al Hakim) 16. (HR. Duduk bersama para ulama adalah ibadah. Yang aku takuti terhadap umatku ada tiga perbuatan. Ath-Thabrani) 10. (HR." (HR. (HR. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. Muslim) 8. (HR. apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Nabi Saw menjawab. orang tua yang muslim dan para pengemban Al Qur'an dan ahlinya[1]. hukum yang zalim. Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. Ad-Dailami) 13. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqihnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri.. para ulama.atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. neraka. Ad-Dailami) 20. Ahmad) 17. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. (HR. yaitu kesalahan seorang ulama. Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah. Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 'abid (ahli ibadah) ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. (HR. Al-Baihaqi) 18. Apabila kamu melewati taman-taman surga. Ad-Dailami) 19. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. Ath- . "Ya Rasulullah.Ar-Rabii') 11. serta penguasa yang adil. (HR. (Mutafaq'alaih) 22. Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Allah maka dia akan ditakuti oleh segalanya. (HR.

Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal serupa dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. (HR. barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Akan datang satu masa dimana tiada seorangpun yang tidak makan uang riba. Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama membakarnya. (HR. Dan. Ad-Dainuri dan Tirmidzi) 2. Yang halal jelas dan yang haram jelas. Wallaahu'alam. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. tidak jelas halal-haramnya). dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya." Padahal kalimat yang tepat bukan menyatakan "pasti". kekeliruan seorang ulama dan tindakan seorang penguasa yang adil. menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak lebih dari itu. Lakukanlah ziarah dengan jarang-jarang agar lebih menambah kemesraan. Apabila daging itu baik. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Bukhari) 6. Muslim) 3. (HR. Ibnu Hibban) . Maafkanlah dosa orang yang murah hati. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. (HR.1 ini saya ambil langsung dari kitab Ringkasan Shahih Bukhari karya Al-Albani. "Barangsiapa terperosok ke dalam hal yang syubhat (perkara-perkara yang diragukan hukumnya) maka dia terperosok dalam yang haram. Abu Dawud) 7. Kalau tidak ribanya maka ia akan terkena asapnya (atau debunya). Bukhari) 24. Abu Na'im) Catatan Kaki: [1] Pengemban Al Qur'an dan ahlinya termasuk pembaca. (HR. (HR. apakah aku bisa masuk surga?" Nabi Saw menjawab. dia itu adalah hati. penghafal. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: "Apabila aku shalat semua yang fardhu (yang wajib / shalat lima waktu) dan puasa pada bulan Ramadhan. maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Bukhari) Keterangan: Khusus untuk hadits no. dan apabila sekerat daging itu rusak. karena saya lihat arti (terjemahan) yang bersumber dari buku 1100 Hadits Terpilih ini kurang tepat. ahli tafsir. dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat / samar. Barangsiapa yang menjaga halhal musyabbihat. 2. "Ya. Disana disebutkan. yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Halal dan Haram 1. tapi "hampir-hampir" terperosok kepada yang haram. Asysyihaab) 5. (HR.Thabrani) 23. maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan." (HR. Apabila seorang datang langsung berbicara sebelum memberi salam maka janganlah dijawab. Ath-Thabrani) Pergaulan 1. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang kelam (syubhat / kabur / samar-samar). maka seluruh tubuh itu baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala membimbing mereka apabila ada yang tergelincir. Ketahuilah. Lautan airnya suci (untuk wudhu) dan bangkai ikannya halal (untuk dimakan). (HR." (HR. Bukhari) 4. (HR. maka seluruh tubuh itu pun rusak. dan penegak ajaran Al Qur'an.

Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (ngobrol) yang buruk. Ad-Dainuri). Penjelasan: Yakni ketika orang non muslim (Yahudi." (Surat 4. lebih besar pahalanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. (HR.3. (HR. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang. Ath-Thabrani) 11. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh. Abu Dawud) 7. maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. (HR. (Mashabih Assunnah) 8. Al Hakim) 12." artinya: "Dan juga bagimu". (HR. maka hendaklah kamu berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. Ahmad dan Tirmidzi) 15. (HR. Ad-Dainuri) 4. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardhu (wajib) ialah memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. Firman Allah. dan lain-lain) memberi salam kepada seorang muslim maka jawabannya tidak boleh lebih dari: "Wa'alaikum. dan bila berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. (HR. Apabila seorang bertamu lalu minta ijin (mengetuk pintu atau memanggil-manggil) sampai tiga kali dan tidak ditemui (tidak dibukakan pintu) maka hendaklah ia pulang. (HR. Ahmad) 13. (HR. "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan. (HR. (HR. (HR. AN NISAA' Ayat 86) 6. Bukhari) 9. Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman. maka kita harus membalasnya dengan ucapan yang lebih baik. (HR. Nasrani. dan kawan bergaul yang sholeh lebih baik daripada menyendiri. Bukhari) . Laki-laki memberi salam kepada wantia dan wanita jangan memberi salam kepada laki-laki. "Kami disuruh oleh Rasulullah Saw agar jawaban kami tidak lebih daripada "wa'alaikum". Ath-Thahawi) 5. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk. (HR. atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kelestarian atas keakraban kawan lama. Apabila berkumpul tiga orang janganlah yang dua orang berbisik-bisik (bicara rahasia) dan meninggalkan orang yang ketiga (karena hal tersebut akan menimbulkan kesedihan dan perasaan tidak enak baginya). (HR. Apabila melihat aib padanya dia segera memperbaikinya. Muslim) 17. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabatan tangan dan mengucap "Alhamdulillah" dan beristighfar maka Allah 'Azza Wajalla mengampuni mereka. maka peliharalah kelangsungannya. Seorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditunjuk kaum itu sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. Ad-Dailami) 14. Sahabat Anas Ra berkata. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. atau minimal sama. Namun jika yang mengucapkan salam tersebut orang Islam. Bukhari) 10. Ath-Thabrani) 16. Barangsiapa mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa ijin mereka maka sah bagi mereka untuk mencolok matanya.

(HR. dan beramar ma'ruf nahi mungkar. "Ya Rasulullah. AdDailami) 19. Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Al-Baihaqi) 31.18. (HR. menjawab ucapan salam (dari orang yang lewat). (HR. Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu. Bukhari) 25. (HR. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. Ar-Rabii') 20. Ahmad) 26. (HR." Rasulullah kemudian berkata." Mereka bertanya. "Kalau memang harus duduk-duduk maka berilah jalanan haknya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang disalurkan Allah untuknya. Barangsiapa membela (nama baik dan kehormatan) saudaranya tanpa kehadirannya maka Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat. Tirmidzi dan dan Ahmad) 27. "Memalingkan pandangan (bila wanita lewat). Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyulitkan tuan rumah. (HR. Muslim) 21. Muslim) 33. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab." (Mutafaq'alaih) 23. jangan menghiraukan orang yang menzalimi . Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saudaranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya. "Apa haknya jalanan itu. Masa bertamu adalah tiga hari dan sesudah itu termasuk sedekah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. Bukhari) 34. (HR. Al Hakim) 30. Apabila kawan muslim seseorang digunjing dan dia tidak menyanggah (membelanya) padahal sebenarnya dia mampu membelanya maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang. Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu (Artinya. (HR. (HR. Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik. Para sahabat berkata. (HR. menghindari gangguan. Al Baghowi dan Ibnu Babawih) 32. Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila tidak saling mengenal timbul perselisihan. Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan. yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain. Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut. tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya). Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. Al-Baihaqi) 29. (HR. Jibril Alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak (toleran dan mengalah) terhadap orang lain. (HR. Tirmidzi) 28. Barangsiapa menerima kebaikan (pemberian) dari kawannya (saudaranya) tanpa diminta hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. Rasulullah Saw melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. (HR. (HR. dan menyantuni saudara-saudaranya (yang memerlukan). Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu dan berilah (sesuatu) kepada orang yang enggan memberimu. Ath-Thabrani) 22. (HR. Kewajiban menjamu tamu hanya satu hari satu malam. Al-Baihaqi) 24.

(HR. Abu Dawud) 37. (HR. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Al Hakim dan Ath-Thahawi) . Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab) dan bagi seorang yang bukan Arab atas orang Arab dan yang (berkulit) merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang merah. (HR. (HR. (HR. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam. Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bukan termasuk dari mereka. Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? (HR. barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah kawin. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya. (HR. Apabila kamu memukul. hindarilah wajah. Muslim) 46. (HR. (HR. Abu Dawud) 2. Bukhari) 45. Bukhari) 43. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita (suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain). (HR. Ahmad) 35. tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya. (HR. Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog mengemukakan isi hati dan yang terbaik ialah yang pertama memberi salam (menyapa). Aththusi dan Tirmidzi) 38. niscaya Allah akan menyelamatkannya dan akan menimpakan (musibah) kepadamu. (HR. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu seksual. Barangsiapa kawin (beristeri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agamanya. Mashabih Assunnah) 39. Jangan menunjukkan kegembiraan atas penderitaan saudaramu. (HR. Barangsiapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Bukhari) 3. (HR. Sedangkan kawan pendamping yang buruk ibarat tukang pandai besi. Wahai segenap pemuda. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. kecuali dengan ketakwaannya. Muslim) 42. Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separonya lagi. (HR. Wahai segenap manusia. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudaranya melebihi tiga malam. cegahlah dia dari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimenangkan (dibela). Bila kamu tidak terjilat apinya. kamu akan mencium keharumannya. sesungguhnya Robbmu satu dan bapakmu satu.kamu). Tidak boleh ada gangguan (akibat yang merugikan dan menyedihkan) dan tidak boleh ada paksaan. Apabila dia zalim. Ahmad) 40. Bukhari) Perkawinan 1. kamu akan terkena asapnya. Bila dia tidak memberimu minyak wangi. Bukhari) 36. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 44. Kawan pendamping yang sholeh ibarat penjual minyak wangi. Malik) 41.

yakni karena harta kekayaannya. Allah 'Azza wajalla berfirman (dalam hadits Qudsi): "Apabila Aku menginginkan untuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim maka Aku jadikan hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir. dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. (HR. dan karena agamanya. 9. Kawinilah gadis-gadis. Ath-Thabrani) 17. Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (perhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah. (HR. Bukhari) 12. dapat menjaga kehormatan dirinya. yaitu shalat apabila tiba waktunya. dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Penjelasan: Diamnya seorang gadis adalah tanda setuju sebab gadis lebih banyak malu ketimbang janda. Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 15. Ath-Thahawi) 16. (HR. Bukhari) 5. Tirmidzi dan Ahmad) 6. Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah dan bila seorang gadis maka harus seijinnya (persetujuannya). Janganlah seseorang membeli (menawar) di atas penawaran saudaranya dan jangan meminang di atas peminangan saudaranya. Ath-Thabrani) 14. (HR. karena kecantikannya. Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi dan dengan mahar (mas kawin) sedikit maupun banyak. Barangsiapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak . (HR. Wanita dinikahi karena empat faktor. 13. (HR. Barangsiapa menjanjikan pemberian mas kawin kepada seorang wanita dan berniat untuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seorang pezina. Muslim) 7. jenazah bila sudah siap penguburannya. sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya dan lebih banyak melahirkan serta lebih rela menerima (pemberian) yang sedikit. dan memelihara harta suaminya bila suaminya sedang tidak bersamanya. dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehinaan. (HR. Bukhari) Penjelasan: Larangan hukum yang dikenakan terhadap nasab seperti hukum pernikahan.4. dan tanda persetujuan seorang gadis ialah diam (ketika ditanya). Tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan Aku jodohkan dia dengan seorang isteri mukminah yang menyenangkannya bila ia memandangnya. dan lain-lain berlaku juga terhadap anak atau saudara sesusu. tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya baginya. dan barangsiapa mengawini wanita karena memandang harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan) untuk beralih kepada ibadah melulu. warisan. Ahmad) 8. Tirmidzi dan Ahmad) 11. (HR. Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan (nasab). Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah akan menambah baginya kerendahan. (HR. karena kedudukannya. kecuali jika saudaranya mengijinkannya. Muslim) 10. Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: "Hai Ali. Hendaknya pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. (HR. ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya." (HR.

(HR. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya. tidak boleh memukul wajahnya. aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya. Bukhari) 19. (HR. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia. hendaklah melakukannya. mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan) rumah kecuali dengan ijin suaminya. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain dari harta suaminya kecuali dengan ijin suaminya. Ahmad) Keterangan: Islam menentukan batas yang boleh dilihat. kalau setelah melihatnya. hendaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya. Abu Dawud) 29. karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. Allah Swt kelak tidak akan memandang (memperhatikan) seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. Ahmad) 27. niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan pada jarak tempuh empat puluh tahun. "Memberi isteri makan bila kamu makan. Janganlah seorang isteri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab yang dibenarkan). Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya. Ath-Thabrani) 18. (HR. (HR. Biasanya wanita akan malu untuk memberikan izin. Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka dia (isteri itu) akan masuk surga. (HR. "Apa hak isteri terhadap suaminya?" Nabi Saw menjawab. (HR. Ahmad) 25. Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah. Di dalam syarh Al-Imam An-Nawawi pada shahih Muslim disebutkan bahwa izin untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu. (Mutafaq'alaih) 24. Bukhari) 28. demi kehormatan kaum wanita. (HR. Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanlah dengan kesungguhan hati. kecuali dengan seijin suaminya. (HR. diperbolehkan itu lebih lama dari biasa. Ath-Thabrani) 23. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. lelaki itu kemudian mengundurkan diri. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Kepada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang. Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan suaminya sehingga terbayang bagi suaminya seolaholah dia melihat wanita itu. Bila seorang menggauli isterinya janganlah segan untuk mengucapkan doa: "Ya Allah. memberinya pakaian bila kamu berpakaian. (HR. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. Apabila seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita dan dapat melihat bagian-bagian dari tubuhnya. tanpa syarat keridhaannya. tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang yang tidak disukai suaminya. dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk mengawininya. Al Hakim) 22. Ibnu Majah) 20.melunasi hutangnya maka dia akan menghadap Allah 'Azza wajalla sebagai seorang pencuri. (HR." Sesungguhnya kalau seandainya Allah menganugerahkan bagi mereka anak maka anak tersebut tidak akan diganggu setan sama sekali. tidak boleh menjelek-jelekkannya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. dan kalau dibenarkan manusia sujud kepada manusia. Al Hakim dan Tirmidzi) 21. (HR. dan sebaiknya dilakukan tanpa sepengetahuannya. jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau berikan rezeki bagiku (anak). (HR. Abu Ya'la) . Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukannya dengan benar dan jujur. Karena itulah dianjurkan untuk melihat tanpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan peminangan. 26.

Rasulullah Saw melarang kawin mut'ah. (HR. Jadi perkawinan itu sekedar tipu muslihat bagi pengesahan rujuk. bercumbu dan membelai mesra istri. karena itu saya sertakan teks arabnya] Keterangan: Yakni tidak langsung melakukan hubungan intim sebelum pemanasan dahulu. 32. Bukhari) 38. yaitu perceraian. (HR. Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang paling dibenci Allah. 31. 41. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok. Allah melaknat suami yang mengambil laki-laki lain untuk mengawini bekas isterinya yang sudah cerai tiga talak supaya bisa dirujuk kembali olehnya. 30. (HR. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. 39. Orang yang mau disuruh membantu tipu daya dengan mengawini lalu dicerai (tidak digauli) juga dilaknat Allah. bertanya kepada Nabi Saw. Isteri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Abu 'Asaakir) 34. Ahmad) Penjelasan: Adapun budak yang diperistrikan dibolehkan azal bagi laki-laki kalau tidak menghendaki keturunan daripadanya. "Ambillah dengan cara yang makruf (baik) untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. apakah aku boleh mengambil uangnya sedikit secara sembunyi-sembunyi?" Nabi Saw menjawab. Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius) dan guraunya (main-main) adalah kesungguhan (serius). (HR. Muslim) 35. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 42. Muslim) 33. tetapi hendaklah bercumbu dan bercengkerama terlebih dahulu. Abu Sufyan suamiku seorang yang pelit. (HR. Aththusi) Keterangan: Sama seperti pada no. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah orang yang mulia. diantaranya bergurau. Ath-Thahawi) 37. Abu Hanifah) Penjelasan: . (HR. Bukhari) Penjelasan: Kawin mut'ah ialah kawin untuk waktu tertentu atau disebut kawin kontrak. (HR. Bila ada perangai yang tidak disukai.29 diatas. Janganlah kamu menggauli isteri sebagaimana unta atau keledai. Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya maka kamu mematahkannya. janganlah menghinggapinya seperti burung yang bertengger sebentar lalu pergi. Rasulullah Saw melarang azal terhadap isteri kecuali dengan persetujuannya. (HR. nikah dan rujuk. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman. (HR. Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya. dan aku adalah yang terbaik dari kamu terhadap keluargaku.Keterangan: Hendaknya suami dan istri sama-sama merasakan kepuasan dan sama-sama mencapai ejakulasi. (HR. dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tahu budi. Ahmad dan Al Hakim) 36. Bukhari dan Muslim) 40." (HR. dia pasti ridha (senang) dengan perangainya yang lain. Hindun. ibunya Muawiyah. "Ya Rasulullah. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya dengan cara terbuka lalu suaminya mengungkapkan rahasia isterinya kepada orang lain.

Muslim) 6. Ahmad) 3. Apabila mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (HR. "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sedapat mungkin. Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria. Tirmidzi) 46. Wahai kaum wanita. Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya kaum wanita karena kekufuran mereka. Abu Dawud dan Ahmad) 2. suami berkewajiban pula menyediakan tempat tinggal untuk istri dan diri sendiri sesuai dengan kemampuannya. (HR. 43. Ibnu Majah dan Tirmidzi) Keterangan: Di dalam buku "Ketentuan Nafkah Istri dan Anak" karya Drs. kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji (zina).Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan Selain itu. Ahmad. disebutkan bahwa ketentuan nafkah untuk istri diantaranya adalah: . (Mutafaq'alaih) 44.Jadi dilarang bergurau (main-main) dalam ketiga perkara diatas. (HR. (HR.Keperluan pakaian . Apabila kamu berbuat ihsan kepada seorang dari mereka sepanjang umur lalu dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkannya dia akan berkata. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. Kalian punya hak atas mereka dan mereka pun punya hak atas kalian. "Mereka mengkufuri pergaulan dan kebajikan (kebaikan).Ayat 6) Wanita 1. maka hendaklah menggauli isterinya sendiri karena hal itu akan meredam gejolak dan gangguan dalam dirinya. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 45. Abu Dawud) . (HR. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh. (HR. "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi Saw menjawab. (HR. Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayaninya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi. Bukhari) 5. Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan dan terkesan dalam hatinya. "Kamu belum pernah berbuat baik kepadaku. pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka." (Surat 65. (HR. aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah akal (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sehat akal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita). Mereka itu adalah tawanan di tanganmu. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt didalam Al Qur'an. Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita. Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang menyetubuhi laki-laki lain (homoseks) atau yang menyetubuhi isteri pada duburnya.Keperluan makan dan minum . Para sahabat bertanya. Bukhari) 4. Saling berwasiatlah kalian tentang kaum wanita dengan baik-baik. dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang-pangan kepada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik. Muhammad Thalib. ATH THALAAQ . Terkutuklah siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya lewat duburnya. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan." (HR.

Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya .Keluarga 1. Ayah . Dia mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad. Barangsiapa berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya maka dia dimurkai Allah Azza wajalla. engkau harus menanyakan apaapa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengarkan oleh teliganya. Nabi Saw bertanya kepadanya. "Masih. kalau orangtua itu datang. Ibnu Majah dan Al Hakim) 14. dan berpesan kepadamu. dengan ini Allah Swt berkenan menambah kuat keimananku dengan ke-Rasul-anmu. Allah 'Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu.." Nabi mendesak: "Katakanlah. atau untuk keperluan saya sendiri?" Rasulullah bersabda lagi: "Lupakanlah hal itu. (HR. Dia berkata: "Ya Rasulullah.. (HR. Wanita adalah alat perangkap (penjaring) setan. (HR. dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya. Muhammad. Rasulullah Saw melarang kami memasuki rumah wanita yang suaminya sedang tidak ada di rumah (sedang ke luar atau bepergian)." Lalu Nabi Saw bersabda.Anak . "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tak pernah didengar oleh telingamu!" Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi cerah dan tampak bahagia. dia berkata: "Demi Allah. (HR. Ketika orang tua itu tiba. maka nabi pun bertanya kepadanya: "Mengapa anakmu mengadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya?" Lelaki tua itu menjawab: "Tanyakan saja kepadanya." (HR." (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Nabi Saw melarangnya ikut berperang karena dia lebih diperlukan kedua orang tuanya untuk mengurusi mereka. "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad. perintah beliau. An-Nasaa'i) 12. ada laki-laki yang datang menemui Nabi Saw dan melapor. (HR. (HR. Bersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau. Semua hasil . Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (laki-laki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pelacur. Asysyihaab). (HR. Dari Jabir Ra meriwayatkan. Rasulullah Saw pernah berkata kepada seseorang." "Pergilah Kau membawa ayahmu kesini"." (Asy-Syafi'i dan Abu Dawud) Keterangan: Terdapat satu riwayat yang cukup panjang berkaitan dengan hal ini. 3.. Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada godaan wanita. Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didampingi mahramnya. bukankah saya menafkahkan uang itu untuk beberapa orang ammati (saudara ayahnya) atau khalati (saudara ibu) nya. aku ingin mendengarnya. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua. Al Hakim) 2. sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku . (HR. Muslim) 9." Orang tua itu berkata dengan sedih dan airmata yang berlinang: "Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Aku mengasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda.Ibu .. ya Rasulullah. ya Rasulullah. Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda kecuali sudah dinikahinya atau dia mahramnya. Jibril berkata: "Ya. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat berseru: "Celaka laki-laki dari godaan wanita dan celaka wanita dari godaan laki-laki. Bukhari dan Muslim) 13. "Apakah kamu masih mempunyai kedua orangg tua?" Orang itu menjawab. Muslim) 11. Ahmad) 10..Ibnu Baabawih) 8.7. Seorang datang kepada Nabi Saw.

At-Thabarani dalam "As-Saghir" dan Al-Ausath). "Mereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu. dan mencapai apa yang kau cita-citakan. 7. "Bagaimana (mungkin) seorang yang mencaci-maki ayah dan ibunya sendiri?" Nabi Saw menjawab.ibumu. Barangsiapa berhaji untuk kedua orang tuanya atau melunasi hutang-hutangnya maka dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang mengamalkan kebajikan. Sayang. Ibu dan Bapak berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf.ibumu. Beliau lalu menjawab. "Dia mencaci-maki ayah orang lain lalu orang itu (membalas) mencaci-maki ayahnya dan dia mencaci-maki ibu orang lain lalu orang lain itupun (membalas) mencacimaki ibunya.' Selanjutnya Jabir berkata: "Pada saat itu Nabi langsung memegangi ujung baju pada leher anak itu seraya berkata: "Engkau dan hartamu milik ayahmu!" (HR. hatiku gundah dan gelisah. Engkau selalu menyalahkan dan membentakku. Hatiku takut engkau disambar maut. (HR. kemudian ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. Ath-Thabrani dan Ad-Daar Quthni). Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi. Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). 8.. Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. (HR. Bukhari) . bagai akulah yang sakit. (HR. Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keutamaan. kau perlakukan daku seperti tetangga jauhmu. Ad-Dailami) 11. padahal aku tahu ajal pasti akan datang.. (HR. seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu . Ibnu Majah) Penjelasan: Kalau berbakti masuk surga dan kalau bersikap durhaka kepada mereka masuk neraka. AthThahawi) 15. Barangsiapa menisbatkan keturunan dirinya kepada selain ayahnya sendiri dan dia mengetahuinya bahwa dia bukan ayah yang sebenarnya maka surga diharamkan baginya. (Mutafaq'alaih) 12. (HR." (Mutafaq'alaih). Ath-Thahawi)." (HR. 10.. aku tak bisa tidur dan resah. siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi Saw menjawab.... lantaran sakit dan deritamu. bukan kau yang menderita.. Adarqothani) 13. Muslim) 6. Warisan bagi Allah 'Azza wajalla dari hambaNya yang beriman ialah puteranya yang beribadah kepada Allah sesudahnya. kau tak mampu penuhi hak ayahmu. Mereka bertanya. "ibumu.. Termasuk dosa besar seorang yang mencaci-maki ibu-bapaknya. (HR. Lalu airmataku berlinang-linang dan meluncur deras. Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan ayahnya (dalam kebaikan). kekasaran dan kekejaman.. "Ya Rasulullah. Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu bapaknya kecuali dengan ijin mereka. (HR. (HR. kau balas aku dengan kekerasan. 5. 14. Apabila seorang meninggalkan do'a bagi kedua orang tuanya maka akan terputus rezekinya. 4. 9. (HR. Barangsiapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir. seakanakan kesejukann bagi orang-orang yang benar sudah dipasrahkan. Kedudukan seorang paman sebagai (pengganti) kedudukan ayahnya.jerih-payahku kau minum dan kau reguk puas. Rasulullah Saw ditanya tentang peranan kedua orang tua. Bila kau sakit di malam hari.. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud kufur nikmat dan bukan kufur akidah. Ad-Dailami). Seorang sahabat bertanya. Setelah engkau dewasa.

Ath-Thahawi). dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu). (HR. rela dan ikhlas. . Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya. Ibu mertua kedudukannya sebagai ibu. 23." (HR. (HR. "Memberinya nama yang baik. Ath-Thahawi). (HR. ditambah umurnya dan Allah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikanNya. Barangsiapa menjamin untukku satu perkara. Apabila ternyata ada kelebihannya maka uang itu diminta kembali dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan negara (baitul maal). 22. ya Robbi. Hendaklah dia bersilaturrahim (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya keluarganya akan mencintainya. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. diperluas baginya rezekinya. Rasulullah Saw memberi uang belanja kepada keluarga beliau dari bagian rampasan perang yang menjadi hak beliau untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun. Rahim mengucapkan keluhan dan pengaduan: "Ya Robbi." Lalu Allah menjawab: "Tidakkah kamu ridha Aku menyambung hubunganKu dengan orang yang menghubungimu dan Aku putus hubunganKu dengan orang yang memutus hubungannya dengan kamu. (Mutafaq'alaih) 30. Ath-Thabrani) 20. Bukhari) 21. Ya Robbi. (HR. Anak menyebabkan kedua orang tuanya kikir dan penakut. (HR. Bukhari) 31. Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka. maka dia akan masuk surga. Seorang ibu yang kematian tiga orang puteranya lalu berserah diri (pasrah) kepada Allah. Ahmad) 32. Rahim adalah cabang dari nama Arrahman (Arrahman Arrahim). Ath-Thahawi). Tirmidzi dan Ahmad) 28. aku jamin untuknya empat perkara. (HR. Aththusi). Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah. mendidik adab yang baik. Jika aku akan mengutamakan yang satu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempuan. Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani) 29. Barangsiapa memelihara (mengasuh) tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan wajib baginya masuk surga. " Ya Rasulullah. Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga. 18. ya Robbi. Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. (HR. (HR. Abu Dawud). Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggungjawab keluarga. aku telah diputus (hubungan kekeluargaanku). Ibnu Babawih dan Ibnu 'Asakir). Bukhari dan Muslim) 19. (HR. Abang yang tertua (sulung) kedudukannya sebagai ayah.16. (HR. (HR. aku telah dizalimi mereka. Bila menjanjikan sesuatu kepada mereka tepatilah. (HR. 17. Ar-Rabii'). Muslim) 24. aku telah diperlakukan dengan buruk oleh keluarga dekatku. (HR. 25. Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. 27. apa hak anakku ini?" Nabi Saw menjawab. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. (HR. Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) yang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. An-Nasaa'i) 26. (HR.

Al-Baihaqi) . Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur. (HR. di sebelah kanan dan di sebelah kiri (rumahnya). "Ya Rasulullah. "Pelayan (pembantu rumah tangga) saya berbuat keburukan dan kezaliman. aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di tempat pemukiman. Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya. Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetangga. Ahmad dan Al Hakim) 7. Pilihlah kawan perjalanan sebelum memilih jalan dan siapkan bekal sebelum berangkat (bepergian). (HR." (HR. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiskinan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan). (HR. Al Khatib) Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak 1. Orang itu berkata. (HR." Aku spontan menjawab." (HR. Di antara kebahagiaan seorang muslim ialah mempunyai tetangga yang shaleh." (HR.Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Ath-Thahawi)." Nabi Saw menjawab. Beliau berkata. Ath-Thabrani) 6. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan kepadanya. (HR. Ad-Dailami) Tetangga 1. (HR. "Kamu harus memaafkannya setiap hari tujuh puluh kali." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sedang berang (marah). Abu Sa'id Al Badri berkata. "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu." Mendengar perkataan itu aku campakkan cambuk dari tanganku. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud.33. Nabi Saw berdoa: "Ya Allah. Ibnu Hibban) . menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya. (HR. (HR. Beliau kemudian melanjutkan ucapannya." Nabi Saw berkata. Muslim) 2. (HR. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw.. 3. dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah. Ibnu 'Asakir) 8. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud.. Hak tetangga ialah bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar jenazahnya. Janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayunya (dijemur) pada dinding rumahnya. Bukhari) 5. Bukhari dan Muslim) 4. Pilihlah tetangga (lihat calon tetangganya atau lingkungannya dulu) sebelum memilih rumah. Al Bazzaar) 9. Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tetangganya lapar padahal dia mengetahui hal itu. Bila dia memperoleh kebaikan kamu mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya. "Aku sedang menyambuk budakku yang muda. Sesungguhnya tetangga-tetangga orang-orang Badui suka berpindah-pindah. "Ketahuilah. Al-Baihaqi) 3. yang di depan. (HR. Bukhari) 2. rumah yang luas dan kendaraan yang meriangkan. sesungguhnya Allah lebih mampu bertindak terhadapmu daripada tindakanmu terhadap anak muda itu. Malaikat Jibril Alaihissalam selalu berpesan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira dia akan menetapkan hak waris bagi tetangga. hai Aba Mas'ud. Apa yang kamu ringankan dari pekerjaan pembantumu bagimu pahala di neraca timbanganmu. lalu aku mendengar suara orang menyeru dari belakangku. di belakang. (HR. Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datang adalah Rasulullah Saw. 10.

(HR. Jangan memukul budak perempuanmu hanya karena dia memecahkan barang pecah-belahmu. Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggungannya. Abu Ya'la) 9. Apabila seseorang memukul pelayannya (pembantunya) lalu dia menyebut Allah maka hendaklah dia mengangkat tangannya (menghentikan niat memukul). seorang yang mengkaryakan (memperkerjakan) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberinya upah.4. Barangsiapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaannya hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakaian serupa dengan yang dia pakai. (HR. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. Muslim) 11. (HR. (HR. Al-Baihaqi) Anak Yatim 1. Sesungguhnya barang pecah-belah itu ada waktu ajalnya seperti ajalnya manusia. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan hendaklah kamu ikut membantu mereka. seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualannya. Abu Dawud dan Ahmad) . Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu. (HR. (HR. Nabi Saw melarang memperkerjakan seorang buruh sebelum jelas upah yang akan diterimanya. Tirmidzi dan Ahmad) 10. Ketiga. Seorang budak yang setia kepada tuannya dan beribadah kepada Robbnya dengan baik maka baginya dua kali lipat pahala. 2. dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan dengan buruk. Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini. (HR. Dia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. Ibnu Majah) 7. menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya). Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia mengurung dirinya untuk menekuni asuhan anakanaknya yang yatim sampai mereka kawin (berkeluarga dan berumah tangga) atau mereka wafat. seorang yang berjanji setia kepadaku lalu dia ingkar (berkhianat). (HR. (HR. Bukhari) 6. Wanita itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau kawin lagi. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu. (HR. An-Nasaa'i) 12. (HR. Ibnu Majah) 3. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik. Pertama. (HR. (HR. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya. Barangsiapa yang merusak hubungan pelayannya dengan keluarganya bukanlah dia dari golongan kami dan barangsiapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia juga bukan termasuk golongan kami. Kedua. Muslim) 5. Bukhari) Penjelasan: (Rasulullah Saw. Asysyihaab) 14. (HR. Barangsiapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak dapat mereka tunaikan. Abu Na'im dan Ath-Thabrani) 8. Menzhalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. Ahmad) 13.

Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Al-Baihaqi) Akhlak 1. Muslim) 6. Allah tidak akan memandangnya (memperhatikannya) kelak pada hari kiamat. Demi yang mengutus aku dengan hak. Ahmad dan Tirmidzi) 8. (HR. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (pada hari kiamat) dari akhlak yang baik. seorang wanita dari kami ada yang kawin dua. Ath-Thabrani) 7. (HR. Abu Ya'la dan Al-Baihaqi) 5. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. (HR. ketahuilah. isteri Nabi Saw bertanya. Ad-Dailami) 9. "Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akhlaknya dengan berkata. (HR. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur)'." (HR. (HR. Jauhilah segala yang haram niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu tetapi dengan wajah yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. (HR. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan (yang baik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim. Kawinkanlah aku dengan dia. "Ya Robbku. Abu Hanifah) 6. Abu Ya'la dan Abu Hanifah) 5. Wahai Ummu Salamah. (HR. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diperdagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat). dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Abu Dawud) 3. orang ini ketika dalam negeri dunia paling baik akhlaknya terhadapku. Relalah dengan pembagian (rezeki) Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. AthThabrani) 4. "Ya Rasulullah. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta (kekayaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. dan janganlah terlalu banyak tertawa. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri niscaya kamu tergolong muslim. terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada orang lain. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mukmin. Demi yang mengutus aku dengan hak. (HR. berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya. bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji ditepati. Ummu Salamah. Nabi Saw menjawab. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri (memelihara harga dan kehormatan diri). dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur (berpikir). tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga.4." (HR. Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutuhkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. Ar-Ridha) 2. Muslim) 7. serta . (HR. (HR. Ya Rasulullah. Siapakah kelak yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi Saw menjawab. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. bila mendengarkan pembicaraan tekun.

Hati-hatilah terhadap prasangka. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. berpesanlah kepadaku. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Babawih) 26. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (HR. dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahkannya. Ahmad) 24." (HR. Tirmidzi) 20. Ibnu Hibban) 13. Bukhari) 16. (HR. (HR. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 12. Sesungguhnya cemburu (yakni cemburu yang wajar dan masuk akal adalah bagian) dari keimanan. (HR. Dekatkan dirimu kepada-Ku (Allah) dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan kepada mereka. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya. sedangkan perkataan busuk adalah kebengisan tabi'at dan kebengisan tabi'at di neraka. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Dia harus mengambilnya dari siapa saja yang didengarnya. sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. lakukanlah apa yang kamu kehendaki. (HR. Bukhari) 14. Ahmad) 17. Bukhari dan Tirmidzi) 25." Nabi Saw berpesan. dan mengasihi serta menyayangi orang lain adalah separo akal. (HR." Sahabat itu bertanya berulang-ulang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan. Muslim) . Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling dusta. (HR. tidak peduli dari sumber mana datangnya. (HR. "Jangan suka marah. (HR. Bukhari) 18. (HR. Ketenangan (sabar dan berhati-hati) adalah dari Allah dan tergesa-gesa (terburu-buru) adalah dari setan. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin. "Jangan suka marah (emosi). Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam dadamu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain. Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdhol di sisi Allah daripada menelan (menahan) amarah yang ditelannya karena keridhoan Allah Ta'ala. Muslim) 21. Ahmad) 15. Kemuliaan orang adalah agamanya. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw.tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Ath-Thabrani) 23. sedangkan bertanya dengan baik adalah separo ilmu. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani) 10. Seorang yang baik keislamannya ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan dengannya. (HR. Asysyihaab) 19. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan (belanja). "Ya Rasulullah. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat derajatnya. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 11. (HR. Al Bazzaar) 22. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan hatinya. (HR. Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga.

Orang yang membawa (mengangkut) sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan. (HR. yaitu yang melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian pada esok harinya dia bercerita kepada kawannya. (HR. Muslim) 12. (HR. Kebajikan ialah apa yang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya." Nabi Saw lalu berkata. AlBaihaqi) Akhlak yang Buruk 1. (HR. "Tadi malam aku berbuat begini. tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka. Ath-Thahawi) 6. yang berkata kotor dan membenci orang yang meminta-minta dengan memaksa. (Mutafaq'alaih) 8. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. Makar. (HR. " Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-kawannya. dan terlalu memburu kesenangan dunia serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa.. Semua (dosa) umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat (dosa) terang-terangan. shalat dan zakat. Ahmad) 10. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka.. Bukhari) 7. (Mutafaq'alaih) . Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji. Ad-Dailami) 13." Lalu dia membongkar rahasia yang telah ditutup-tutupi Allah 'Azza wajalla. Mintalah fatwa (keterangan hukum) kepada hati dan jiwamu. Barangsiapa diintai keburukannya oleh Allah maka Allah akan mengungkitnya (membongkarnya) walaupun dia melakukan itu di dalam (tengah-tengah) rumahnya.. Barangsiapa mengintai-ngintai (menyelidiki) keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya. (HR. (HR. Muslim) 28. hati yang kejam. sedangkan dosa ialah apa yang merisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu. Bukhari) 2. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab. menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara. Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka. (AR. tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh orang itu berbuat zina. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dijauhi manusia karena ditakuti kejahatannya. Bukhari) 4." (HR. Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang ini menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pula pahalanya. Al Hakim) 11. Sesungguhnya buruk sangka adalah ucapan yang paling bodoh. (HR.begini. "Allah dan rasulNya lebih mengetahui. Bukhari) 5. Ahmad) 9. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan atas dosa-dosanya maka dosa orang-orang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka..27. Orang yang paling dibenci Allah ialah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan kejam. (HR. Abu Dawud) 3. (HR. (HR.

14. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir (bakhil) dan akhlak yang buruk. (HR. Ahmad) 15. Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata. Kiblat mereka hanya urusan wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak. Mereka adalah makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di sisi Allah. (HR. Ad-Dailami) 16. Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aibaib orang lain. (HR. Ad-Dailami) 17. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berhati kasar (kejam dan keras), sombong, angkuh, bersuara keras di pasar-pasar (tempat umum) pada malam hari serupa bangkai dan pada siang hari serupa keledai, mengetahui urusan-urusan dunia tetapi jahil (bodoh dan tidak mengetahui) urusan akhirat. (HR. Ahmad) 18. Barangsiapa menyerupai (meniru-niru) tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. (HR. Abu Dawud) 19. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong, kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegah-megahan dengan harta. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia, saling bermusuhan dan saling iri, dengki, dan dendam sehingga mereka melakukan kezaliman (melampaui batas). (HR. Al Hakim)

Adab
1. Robbku mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya, karena itu saya sertakan teks arabnya]

2. Sesungguhnya seorang mukmin mengambil (melaksanakan) adab dari Allah. Kalau Allah meluaskan adab baginya maka akan luas adabnya dan menyempitkannya (menahan dan tidak memberinya adab) maka sempitlah adabnya. (HR. Al Hakim) 3. Nabi Saw lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitannya. (HR. Bukhari) 4. Berhati-hatilah dengan telanjang karena ada (makhluk) yang selalu menyertai kamu (malaikat) yang tidak meninggalkan kamu kecuali kalau kamu buang hajat dan bersenggama dengan keluarga (istri). Malulah terhadap mereka dan hormati mereka. (HR. Tirmidzi). 5. Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram (HR. Ath-Thahawi) 6. Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budak wanita yang kamu miliki. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia sedang sendirian?" Nabi Saw menjawab, "Allah lebih berhak (patut) kamu malui." (HR. Bukhari) . 7. Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. Bila seorang ke luar untuk menemui kawan-kawannya hendaklah merapikan dirinya. (HR. Al-Baihaqi) 8. Apabila kamu memelihara rambut hendaklah dimuliakan. (HR. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) Penjelasan: Rambut itu hendaklah disisir, dirapikan dan tidak acak-acakan. 9. Seorang bertanya kepada Nabi Saw, "Islam yang bagaimana yang baik?" Nabi Saw menjawab, "Membagi makanan (kepada fakir-miskin) dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dikenalnya." (HR. Bukhari)

10. Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua, yang lewat kepada yang duduk dan yang berjumlah sedikit kepada yang banyak. (HR. Bukhari) 11. Rasulullah Saw melarang orang kencing di air yang tidak mengalir. (HR. Muslim) 12. Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. Dalam berkumpul (majelis) itu kami berbincang-bincang." Nabi Saw menjawab, "Kalau memang suatu keharusan maka berilah jalanan itu haknya." Mereka bertanya lagi, "Apa yang dimaksud haknya itu, ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab, "Palingkan pandanganmu (dari memandang kaum wanita) dan jangan menimbulkan gangguan. Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar." (HR. Bukhari dan Muslim) 13. Nabi Saw mendatangi serombongan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu beliau berkata, "Kalau memang harus kamu lakukan maka balaslah ucapan salam dan tolonglah orang yang dizhalimi. Tunjuki jalan bagi orang yang bertanya. (HR. Abu Dawud) 14. Janganlah kamu kencing ke dalam lobang (tanah). (HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Karena bisa jadi lubang tersebut merupakan sarang serangga atau binatang lainnya, selain itu lubang tidak dapat mengalirkan air kencing sehingga bisa menjadi sumber penyakit. 15. Sesungguhnya pria yang berpakaian sutera tidak akan memperoleh bagiannya di akhirat. (HR. Bukhari) Keterangan: Pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya) diharamkan untuk kaum pria (muslimin), namun diperbolehkan untuk kaum wanita (muslimah). Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk kulit yang gatal tersebut, maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf, dan Rasulullah pun mengizinkannya. 16. Segala urusan yang tidak didahului dengan memuji Allah kurang (tidak ada) kebaikannya. (HR. Ibnu Hibban dan AlBaihaqi) 17. Rasulullah Saw melarang kami memaksa (menyiksa) diri. (HR. Abu Hanifah)

Sabar
1. Sabar adalah separo iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi)

2. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. (HR. Al Hakim) 3. Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musibah. (HR. Bukhari) 4. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan, yaitu merahasiakan keluhan, merahasiakan musibah dan merahasiakan sodaqoh (yang kita keluarkan). (HR. Ath-Thabrani) 5. Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Tolong-Menolong
1. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. (Kemudian Rasulullah Saw merapatkan jari-jari tangan beliau). (Mutafaq'alaih)

2. Kaum muslimin ibarat satu tangan terhadap orang-orang yang di luar mereka. (HR. Asysyihaab) 3. Kekuatan disertakan kepada jama'ah. Barangsiapa menyimpang (serong dan memisahkan diri) maka dia menyimpang menuju neraka. (HR. Tirmidzi) 4. Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah dari kalangan kamu. (HR. Bukhari) 5. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol. (HR. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyihaab) 6. Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semuslim). (HR. Ahmad) 7. Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. (HR. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyihaab)

Benar dan Dusta
1. Hendaklah kamu selalu benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Hati-hatilah terhadap dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta (pembohong). (HR. Bukhari)

2. Tanda-tanda orang munafik ada tiga, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. (HR. Muslim) 3. Celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan maksud agar mereka tertawa. Celakalah dia...celaka dia. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 4. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta. (HR. Al Bazzaar) 5. Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara, yaitu dalam peperangan, dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya. (HR. Ahmad) Penjelasan: Bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk, maka suami boleh berdusta kepada isteri untuk memelihara kerukunan. 6. Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 7. Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamaikan (merukunkan), dan Allah membenci kebenaran (kejujuran) yang mengakibatkan kerusakan. (HR. Ibnu Babawih)

Murah Hati - Boros - Kikir
1. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima). (HR. Bukhari)

2. Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan). Sesungguhnya Allah menuntun tangannya jika dia terpeleset (jatuh). Seorang pemurah hati dekat kepada Allah, dekat kepada manusia dan dekat kepada surga. Seorang yang bodoh tapi murah hati (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi kikir. (HR. Ath-Thabrani)

Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw dan bertanya. (HR." Aku berkata. Ahmad dan Tirmidzi) 5. Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit dari dia. (HR. Jauhilah kekikiran. (HR. Barangsiapa melakukan pemborosan (royal dan tabdzir) maka Allah akan mencegahnya dari perolehan (rezekiNya). Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah. Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut berada di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela. Ahmad) 3. Al Bazzaar) . niscaya kamu akan disenangi manusia. Ya Allah. Asysyihaab) 9. Ibnu Majah). (HR. (HR. "Jangan ya Allah. Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas. dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. (HR. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia." (HR. Ibnu Hibban) Zuhud dan Tamak 1. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kekikiran dan keimanan. Bukhari) 7. Rasa takut (segan) terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya. tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia. Aththalayisi) 5. (HR. Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah hati kepadamu. Ath-Thabrani) Keberanian dan Ketakutan 1." Rasulullah Saw menjawab. menyaksikan atau mendengarnya. Ath-Thabrani) 6. Aku menjawab." Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah apa yang hak meskipun akibatnya terasa pahit. Asysyihaab) 4. (HR. (HR. 3. aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar. (HR. Ahmad) 2. "Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja) maka kamu akan dicintai Allah. (HR. Muslim) Penjelasan: Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. Al-Baihaqi) 8. dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. Kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan pemberian Allah.3. Muslim) 6. langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan miskin."( HR. (HR." (HR. Sesungguhnya kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-umat) sebelum kamu. "Ya Rasulullah. Apabila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan bertahmid dan bersyukur kepada-Mu. dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah. (HR. Bukhari) 4. 2. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pun akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. Rasa takut (segan) kepada manusia jangan sampai mencegah seorang apabila rnengetahui suatu yang hak untuk menegakkannya. "Tambah lagi ya Rasulullah.

Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil. Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. Ar-Rabii') 2. Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa.10. Abu Dawud) 9. Ahmad dan Ath-Thabrani) 3. (HR. Bukhari) Kezaliman 1. Ar-Rabii') 4. dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezaliman dan pemutusan hubungan kekeluargaan. (HR. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya. Ath-Thabrani) 11. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pandai bersilat lidah. (Mutafaq'alaih) . Sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada tabir penyekat." (HR. Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia mengetahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama. sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ahmad dan Al Hakim) 5. sesungguhnya kekikiran telah membinasakan (umat-umat) sebelum kamu. (HR. Ibnu Majah) 8." (HR. Jauhilah kezaliman. (HR. (HR. (HR. Ahmad) 4. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka. (HR. Muslim) 6. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. Kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran ialah kebajikan dan menyambung hubungan kekeluargaan. Ahmad) 7. (HR. Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya dikhawatirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menangguhkan azabnya terhadap orang zalim dan bila mengazabnya tidak akan luput. Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Jauhilah kekikiran. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras. (HR. mendatangi kelompok ini dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan keagunganKu. Kemudian Rasulullah membacakan doa dalam surat Hud ayat 102: "Dan begitulah azab Tuhanmu. (HR. Bukhari) 2. Ahmad dan Ath-Thabrani) 3. (HR. Mashabih Assunnah) 5. Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang. apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. Barangsiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal lahan maka kelak dia akan dililit dengan tujuh bumi. (HR. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya. Bukhari dan Muslim) Riya dan Nifak 1. (HR.

(HR. Bukhari dan Muslim) . dan bila diamanati dia berkhianat. bila berjanji tidak ditepati. dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. Cinta berkelanjutan (diwariskan) dan benci berkelanjutan (diwariskan). (HR. Ahmad) Hasud dan Ketajaman Mata 1. sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Orang yang riya berciri tiga. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. (HR. tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah". (HR. Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan: "Dengan kehendak Allah.6. Apabila seorang melihat dirinya. Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. (HR. Al Hakim) Kesombongan 1. Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar (jujur). Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. Abu Dawud) 2. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ath-Thabrani) 4. Bukhari) 6. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 5. harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. (HR. Muslim) 4. Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki). (HR. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. (HR. Al-Baihaqi) 2. Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung maka taburkanlah pasir ke wajahwajah mereka. Abu Ya'la) 3. (HR. Sedangkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong. Ad-Dailami) 3. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (sehingga menyeret di tanah) karena kesombongannya maka Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat. (HR. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. Bukhari) 8. Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata. Muslim) 2. 7. Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. 8. menepati amanat dan tidak mengganggu tetangganya. (HR. (HR. (HR. (HR. Ad-Dailami). Ahmad) Cinta dan Benci 1. maka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. Pengaruh ketajaman mata adalah hak. Ibnu Babawih).

(HR. Ahmad) Perzinaan 1. (HR. (HR. Mereka melenggang bergoyang. (HR. kekikiran yang dipatuhi. Ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 5. Bukhari) 4. Muslim) 4. dan menyia-nyiakan harta serta banyak bertanya. Rambutnya ibarat punuk unta yang miring. Perbuatan lesbian di antara kaum wanita adalah perzinaan. kedua telinga zinanya mendengar. (HR. Ibnu Hibban) 7. (HR. lidah zinanya bicara. Asysyihaab) . Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian sekian. 6. (HR. Ath-Thabrani dan Anas) 6. (HR. Sesungguhnya Allah melarang kamu banyak omong.( HR. Kedua mata zinanya melihat. Bukhari) 5. Perzinaan mengakibatkan kemiskinan. (HR. Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. (HR. Muslim) 5. Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Muslim) 3. Selagi orang berjalan dan merasa bangga dengan tutup kepala dan kedua baju rangkapnya maka tiba-tiba dia dibenamkan ke dalam tanah lalu dia bergelimang di dalam tanah sampai hari kiamat. Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukannya. (HR.3. Ath-Thabrani) Pembicaraan dan Ucapan 1. telanjang. Ahmad) Penjelasan: Bicara saat emosi (marah) dapat menyesatkan. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang Aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukuli orang-orang dan wanita-wanita berpakaian mini. kaki zinanya melangkah (berjalan) dan hati yang berhasrat dan berharap. Bukhari) 3. (HR. Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya (mulut) dan di antara kedua pahanya (kemaluan) niscaya aku menjamin baginya surga. Bukhari) 2. Ath-Thabrani dan Al Hakim) 2. Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia akan menghadap Allah dan Allah murka kepadanya. Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. (HR. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam. Abu Dawud) 4. tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras). Barangsiapa akhir ucapannya "Laa ilaaha illallah" 'Tiada Tuhan selain Allah' niscaya dia masuk surga. Sesungguhnya di antara ungkapan kata dan keterangan adalah sihir. (HR. dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. Semua itu dibenarkan (direalisir atau diwujudkan) oleh kelamin atau digagalkannya. yang diomongkan. (HR. Barangsiapa merebutnya (dari Aku) maka Aku menyiksanya.

"Waspadalah kamu." Dia membuka tabir yang telah disekat oleh Allah Azza wajalla. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 10. siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi Saw menjawab.begini. tetapi esok paginya dia membeberkan sendiri dengan berkata. Ahmad) 13. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Allah. Muslim) 14. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Taburkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji dan menyanjung-nyanjung. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya). Abu Ya'la) Ujian dan Cobaan 1. (HR. Semua umatku diampuni kecuali yang berbuat (keji) terang-terangan yaitu yang melakukannya pada malam hari lalu ditutup-tutupi oleh Allah." Beliau bersabda.(HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 11. (HR. Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada dirimu. Bukhari) 4. AlBaihaqi) . janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya karena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia. (HR. (HR. (Mutafaq'alaih) 17. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. Seorang mukmin bukanlah pengumpat. Bukhari) 3. Bukhari) 5. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. "Para nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) mereka. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya. Ath-Thabrani) 6. Ketika dia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia mencapai derajat itu. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan suatu musibah). tadi malam aku berbuat begini. pengutuk. "Allah dan rasulNya lebih mengetahui.8. Barangsiapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barangsiapa banyak salah maka banyak pula dosanya."(HR. berkata keji atau berkata busuk. Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. "Hai Fulan. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Bukhari dan Al Hakim) 16. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. (HR. (HR.. "Ya Rasulullah. AdDailami) 9. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. "Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai. dan barangsiapa banyak dosanya maka api neraka lebih utama baginya. (HR. Berhati-hatilah dalam memuji (menyanjung-nyanjung). (HR. kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa.. Muslim) 15. (HR. Tirmidzi) 2. sesungguhnya itu adalah penyembelihan. lalu beliau berkata kepadanya. Kalau agamnya tipis (lemah) dia diuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (keras). (HR. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya (diucapkan berulangulang)". Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu. Bukhari) 12. (HR. Seorang memuji-muji kawannya di hadapan Nabi Saw.

(HR. dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seorang dari kamu (senang) menerima pemberian. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. 12. Kalau dia tidak ridho dengan pemberianNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. (HR.7. (HR. "Melibatkan diri dalam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya. Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiakannya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-robek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api (pembakaran). (HR. Ath-Thabrani) 16. kelelahan (kepayahan). Ahmad) 8. Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak. Al Bazzaar) 10." (HR. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 4. (HR. Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu peninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata: . amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir". Para sahabat bertanya. Itulah yang dilindungi Allah dari keragu-raguan. diserang penyakit atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. (HR. Ada juga yang kurang dari itu (mutunya) dan itulah yang selalu ragu. Ada yang ke luar seperti emas hitam dan itu yang memang ditimpa fitnah (musibah). Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. diberi lalu bersyukur. Ada yang ke luar emas murni. (HR. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar maka Aku ganti kedua matanya dengan surga. (HR. Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemimpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al Qur'an. Ad-Dailami) 17. (HR. Rasulullah Saw apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beliau menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu melepaskan tangannya seraya beliau berpesan: "Aku titipkan kepada Allah agamamu. Ahmad) 15. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit. "Bagaimana menghina dirinya itu. (HR. Abu Ya'la) 14. Ahmad dan Tirmidzi) 11. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain dan kamu ditolak (pemberiannya). (HR. Ath-Thabrani) 13. Bukhari) 9. Al-Baihaqi) Perjalanan 1. (HR. Perjalanan adalah sebagian dari siksaan. Muslim) 3. Bukhari) Penjelasan: Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah. Barangsiapa diuji lalu bersabar. Bukhari) 2. (HR.

" (HR. mencukur rambut kemaluan. Sesungguhnya Robbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. harta-bendaku. akhiratku. keluargaku. (HR. ular. Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan tidak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. memotong kuku (kuku tangan dan kaki) serta mencabuti bulu ketiak. agamaku. melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu. Ibnu Babawih) 7. bersih dan menyukai kebersihan. tanggung-jawabku. (HR. mengarahkan kamu kepada segala kebaikan." (HR."Ya Allah. dermawan dan senang kepada kedermawanan. Tirmidzi) Penjelasan: Orang-orang Yahudi suka menumpuk sampah di halaman rumah. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) . Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan: "Aku berlindung dengan segala firman-firman Allah yang lengkap sempurna dari gangguan (kejahatan) semua makhluk-Nya". Ath-Thabrani) 9. yang hidup di mukamu. Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat hendaklah berkata kepada keluargamu: "Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan mengecewakan titipan-titipanNya". (HR. Ya Allah. menyelamatkan agama dan duniamu. Bukhari) 4. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan singa. mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan". maka dia tidak akan mengalami gangguan apapun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. (HR. (HR. (HR. Fitrah manusia ada lima yaitu dikhitan (disunat). Abu Ya'la) Kebersihan 1. (HR. Ath-Thahawi) 5. Ahmad) 3. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing maka bersihkanlah dirimu dari (percikan dan bekas) kencing. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tirmidzi) 6. aku menitipkan diriku. kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari bapak dan anaknya". dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku. 2. Al Bazzaar dan Ath-Thahawi) 5. Rasulullah Saw bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata: "Hai bumi. srigala. aku berlindung kepadamu dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah. "Ya Allah. Abu Ya'la dan Ad-Dainuri) 8. Suatu keharusan atas tiap orang muslim mandi dan memakai wewangian serta gosok gigi pada hari Jum'at. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. dekatkan jarak bumi dan ringankan perjalanan kami. Rasulullah Saw apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian beliau bersabda: "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa. Abu Dawud) 10. Ya Allah. Robbku dan Robbmu Allah. menggunting (merapikan) kumis. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. (HR. murah hati dan senang kepada kemurahan hati. Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan keluarga kami. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan gangguan yang ada. (HR. (HR. duniaku. Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan: "Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya.

Abu Dawud dan Tirmidzi) 8. Apabila seorang bersenggama dengan isterinya dan hendak mengulangi. Ath-Thahawi) 7. (HR. Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang baik-baik. (Abu Hanifah) Keterangan: Hal ini berlaku khusus untuk shalat Isya karena waktunya panjang. rayuan dan godaan. Ibnu Majah) 5. Apabila diserukan untuk makan malam lalu terdengar suara azan oleh muazin maka dahulukan makan malam. Siapa yang mengenakan pakaian hendaklah dengan yang bersih. Janganlah kamu kencing di air yang tidak mengalir kemudian kamu berwudhu dari situ. minumannya haram. makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya. (HR. Muslim) 2. Wahai Abu Hurairah. niscaya kamu menjadi orang yang terkabul do'anya. Sesungguhnya setan mengikat (melalui) kuku-kuku yang panjang. Ath-Thahawi) 11. (HR. 8.6. (HR. (HR. seperti firmanNya dalam surat Al Mukminun ayat 52: "Hai rasul-rasul. . pakaiannya haram dan dia diberi makan dari yang haram pula. potonglah (perpendek) kuku-kukumu. (HR. (HR. Sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amal kebaikannya selama empat puluh hari. (HR. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu memakannya. Sesungguhnya dia tidak mengetahui dimana tangannya bermalam atau dimana tangannya melayang. (HR. rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: "Ya Robbku. (HR. Wahai Sa'ad. Ahmad) 4. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya. dan makanlah dari apa yang ada di hadapanmu". Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh kepada para rasul. (HR. Ath-Thabrani) 3." Allah juga berfirman dalam surat Al Baqarah 172: "Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik. Ahmad) Penjelasan: Mengikat dengan sihir. Rasulullah Saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah. perbaikilah (murnikanlah) makananmu. Al Hakim) 7. Malaikat jibril terus-menerus berpesan agar aku menggosok gigi (bersiwak) sehingga aku khawatir gigi-gigiku tanggal dan aku ompong tanpa gigi. hendaklah dia berwudhu lebih dulu agar lebih segar pengulangannya. Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada hari kiamat. Ahmad dan Tirmidzi) 9. ucapkanlah Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu." Kemudian Rasulullah menyebut seorang yang melakukan perjalanan jauh. Abu Dawud) Makanan dan Minuman 1. Ya Robbku". Bukhari) 6. Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam ember (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali. Muslim) 10. (HR. "Wahai anak. sedangkan makanannya haram. Apabila kamu lupa menyebut "Bismillah" pada awal makan hendaklah mengucapkan: "Bismillah pada awal dan akhirnya". Jika begitu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? (HR.

dan hal ini dilarang oleh Nabi. namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). 11. misal minum langsung dari galon. maka diperbolehkan untuk ke masjid dan berkumpul dengan kaum muslimin lainnya.9. 14. Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang. Tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah saudaranya semuslim sehingga menyebabkannya berdosa. Beliau juga melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera dengan sabdanya. Para sahabat bertanya. Namun jika bau tersebut bisa hilang. misalnya dengan gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan zat penghilang bau. "Bagaimana sampai menyebabkan yang ditamui (tuan rumah) berdosa?" Nabi menjawab: "Dia bertamu sedang yang ditamui hampa tidak punya sesuatu apapun untuk disuguhkan kepada tamunya". Rasulullah Saw melarang orang meniup-niup makanan atau minuman. (HR. 16. Hendaknya makanan atau minuman tersebut didiamkan saja atau didinginkan dengan metode lainnya selain dengan meniup langsung dengan mulut. Ahmad) 13. "Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat. poci. Ar-Ridha) 15. Lalu Thariq berkata. . sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya. (HR. lalu meminumnya dari gelas tersebut. Abu Dawud) Keterangan: Meniup-niup makanan dan minuman yang panas biasa dilakukan dengan tujuan agar lekas dingin. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Bertamu itu hanya tiga hari lamanya dan pemberian bekal perjalanan bagi tamu hanya untuk sehari semalam. Hendaknya dituangkan dulu ke dalam gelas. "Itu bukan obat tetapi penyakit. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). (HR. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. Ahmad) 17." Lalu Nabi Saw berkata lagi. dan Rasulullah pun mengizinkannya. misalnya dengan fan (kipas angin). Rasulullah Saw melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung ke mulutnya. (HR. Dinginkanlah makanan. "Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan untuk kamu di akhirat. Bukhari) 10. Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya. (HR. (HR. (HR. Bukhari) Keterangan: Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau bawang merah dan bawang putih sebagaimana manusia pun merasa terganggu dengan bau tersebut." (HR. teko dan wadah-wadah lainnya. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut. Rasulullah Saw melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum dari emas dan perak. Al Hakim dan Ad-Dailami) 12. Bukhari dan Muslim) Keterangan: Dilarang minum langsung dari tempat minum yang digunakan oleh banyak orang. Tidak ada susu yang lebih baik (unggul) daripada air susu ibunya (ASI). Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauhi kita atau menjauhkan diri dari masjid kita dan sebaiknya tinggal di rumahnya.

(HR. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 2. Bukhari) . Asysyihaab) 5. (HR. Juga akibat-akibat buruk lainnya yang dapat terjadi diluar perkiraan. Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasmu. yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah. Ath-Thabrani) 4." Aku bertanya lagi. Mimpi yang baik oleh seorang yang sholeh merupakan satu dari empat puluh enam bagian dari mimpi kenabian. Rasulullah datang menjenguk dan aku berkata. dan senggangmu sebelum sibuk. Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah. (HR.Persoalan-Persoalan Pribadi 1. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 7. (HR. "Separonya?". (HR. Sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan (memaafkan) umatku dalam kesalahan yang tidak disengaja. (HR. (Bukhari) 12. Mimpi yang baik (sholeh) adalah dari Allah dan mimpi (buruk) adalah dari setan. "Sepertiganya?" Beliau menjawab. persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jauhilah. Sesungguhnya yang dimaksud nazar ialah apa yang diharapkan dengannya keridhoan Allah 'Azza wajalla. Al Hakim dan Tirmidzi) 14. "Tidak. Al Hakim) 9. Ibnu Majah) 6. 8. Muslim) 15. Bukhari) Keterangan: Batas maksimum wasiat adalah sepertiga dari seluruh hartanya. "Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pada orang-orang. (HR. Sedikit dari mereka yang melampauinya. "Ya Rasulullah. (HR. maka hal tersebut menimbulkan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi sang wanita. karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untukmu. bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?" Nabi Saw menjawab. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan manis dalam hatinya. Hak seorang muslim yang memiliki harta (peninggalan untuk diwasiatkan) ialah tidak melampaui dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan sudah ditangannya." (HR." (HR. Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum fajar). kayamu sebelum melarat. Bukhari) 11. Rasulullah bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadits Qudsi: "Pandangan mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis. Buta yang paling buruk ialah buta hati. "Tidak. 10. (HR. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. Ahmad) 13. (HR. "Ketika aku sakit. (HR. Orang tua dan keluarga menjadi sedih dan malu. karena lupa. Mungkin pelampiasan nafsu syahwat sebentar berakibat kesedihan yang lama. Nabi menjawab." Aku bertanya lagi. karena sepertiga itu sudah banyak. dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (kembalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan). Usia umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun. dan karena dipaksa melakukannya. Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam. Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua. hendaklah dia mentaatiNya dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah ia melakukannya. Muslim) 3. hidupmu sebelum mati. gara-gara melampiaskan nafsu syahwat dengan berzina lalu hamil. sehatmu sebelum sakit. Al-Baihaqi) Keterangan: Banyak kasus yang terjadi.

Ad-Dailami) 8. (HR. Sesungguhnya tiada sesuatu pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) lebih baik daripada kesehatan. Ashabussunnah) 2. Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. Bukhari) 5. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Muslim) 17. dan bukan kepastian bahwa dari tiap air mani dapat terjadi anak. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan maka Allah berfirman kepada malaikat: "Catatlah bagi hambaKu pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat. 6. apakah kami berobat?" Beliau menjawab. Bukhari dan Muslim) 7.16. (HR. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiat (kesehatan). Janganlah orang sakit mengunjungi orang sehat. (HR. (HR. Apabila seorang yang sakit dari kamu menginginkan sesuatu makanan berikanlah. 9. Mereka bertanya. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang haram tidak dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya pada dirimu janganlah kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. (HR. Ibnu Majah) 4. Beliau lalu menjawab. (HR. Al Hakim) Dukun dan Peramal 1. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Wafat karena wabah adalah mati syahid. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri itu janganlah kamu memasukinya. Muslim) . "Ya. Ahmad dan Tirmidzi) Pengobatan dan Penyakit 1. kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)". Larilah dari penderita lepra sebagaimana kamu lari dari harimau. (HR. Bukhari dan Muslim) 3. (HR. Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. (HR. (HR. Rasulullah Saw ditanya tentang azal (mengeluarkan air mani diluar kemaluan istri). Bukhari) Penjelasan: Tentu tidak setingkat dengan gugur di jalan Allah. Ibnu Majah) 11. (HR. Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) dan ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja. (HR." (HR. Bukhari) 12. Ibnu Majah) 10. "Ya Rasulullah. (HR. Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab. wahai hamba-hamba Allah. diketahui oleh yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Abu Hanifah) 13. "Lakukanlah yang kamu pandang baik dan apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Apabila terjadi dalam satu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ janganlah kamu ke luar meninggalkan negeri itu. "(HR. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya. (HR. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lalu mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima.

Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus. Muslim) 2. sapi. Lalu wanita itu melepas sepatunya." (HR. (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap orang pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian. Ahmad) 5. ayam dan lain sebagainya. (HR. Bukhari) 3. kambing. Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. (HR. (HR. Bukhari) 5. (HR. 4. diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu). "Apakah penebusannya. Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah bersyirik kepada Allah. (Abu Dawud) 3. tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan bertawakal. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Thair artinya burung. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. (HR. (HR. domba. Para sahabat bertanya. Bukhari) Penyusun : Maharasky Syah . Abu Dawud) Penjelasan: Mengadu kerbau. kalung-gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik. Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah.2. dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) kecuali Engkau. Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra. Ibnu Majah) 4. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Ramalan mujur-sial adalah syirik. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan burung yaitu suara atau arah terbangnya. Hewan 1. "Ucapkanlah: "Ya Allah. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. tiada kebaikan kecuali kebaikanMu. (HR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful