SIYAHAMBA

# & c œœ ˙ œœœ œ œ œ œ œ e - ku-kha - nye - ni kwen-khos # Si-ya hamb´ & c œœ ˙ œœœ œ œ œ œ œ Si-ya hamb´ e - ku-kha - nye - ni kwen-khos # & c œœ ˙ œœœ œ œ œ œ œ
Si-ya hamb´ e - ku-kha - nye - ni kwen-khos

African Song

jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J si - ya hamb´ e - ku - kha - nye - ni kwen-khos j œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ
si - ya si - ya hamb´ e - ku - kha - nye - ni kwen-khos hamb´ e - ku - kha - nye - ni kwen-khos

# & ˙. œ œ ˙ si - ya hamb´ # & ˙. œ œ ˙ si - ya hamb´ # & ˙. œ œ ˙
4

œ œ œ œ œ œ œ jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J e - ku-kha - nye - ni kwen-khos si - ya hamb´ e - ku - kha - nye - ni kwen-khos j œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
e - ku-kha - nye - ni kwen-khos si - ya e - ku-kha - nye - ni kwen-khos si - ya hamb´ e - ku - kha - nye - ni kwen - kha hamb´ e - ku - kha - nye - ni kwen - kha

si - ya hamb´

& & & & & &
12

8

# # # # # #

˙.

nye-ni kwen-khos

Œ Œ œ œ œ n œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
si-ya ham-ba

œ œ œ œ ˙.
si-ya ham-ba

œ œœ œ
oo,

nye-ni kwen-khos

œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙.

Œ

ham-ba si-ya ham-ba

si-ya ham-ba

ham-ba si-ya ham-ba

œ œœœ œ œ

Œ

ham-ba, si-ya ham - b´e - ku - kha - nye - ni kwen - kha

œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

si-ya ham - b´e - ku - kha - nye - ni kwen-khos

ham-ba, si-ya ham - b´e - ku - kha - nye - ni kwen - kha

nye-ni kwen-khos,

Œ Œ œ œ œ n œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
si-ya ham-ba, oo, si-ya ham-ba,

œ œ œ œ ˙. Œ

œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

si-ya ham-b´e-ku-kha-nye-ni kwen-khos

˙. ˙. ˙.

ham-ba, si-ya ham-ba

ham-ba, si-ya ham-b´e-ku-kha-nye-ni kwen-khos

nye-ni kwen-khos,

œ œ œ œ œœ œ œ œ

si-ya ham-ba,

ham-ba, si-ya ham-ba

œ œœœ œ œ

ham-ba, si-ya ham-b´e-ku-kha-nye-ni kwen-khos

œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful