You are on page 1of 16

GazetaInformator.

pl

Racibórz Rybnik
Rafako na skraju
bankructwa
Żory
Upadłość raciborskiego prawdopodobnie upadnie, bo
producenta kotłów dopro- nie będzie miała możliwości
wadziłaby do wzrostu bez- wdrożenia planu restruktury-
robocia w powiecie racibor- zacyjnego. Tym samym zostawi
Wodzisław Śląski
skim o ok. 77%. Skutki byłyby podczas pandemii ponad tysiąc
Jastrzębie Zdrój opłakane także dla spółek rodzin bez źródła utrzymania,
skarbu państwa i prywatnych wierzycieli z wielomilionowy-
firm powiązanych z Rafako. mi stratami, a miasto Racibórz
Rafako od dłuższego cza- bez wpływów podatkowych –
Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XVI | 26 lutego 2021 | Nr 2 (325) su znajduje się w złej sytuacji tłumaczył Maciej Kopiec. Czytaj
finansowej. Jak poinformo- więcej: Poseł Lewicy interwe-
wał portal Business Insider, ra- niuje w sprawie Rafako. Wcze-
REGION ZDROWIE ciborska spółka już w marcu śniej u wicepremiera i ministra
może stracić płynność finanso- aktywów państwowych Jacka

Polacy piją coraz więcej alkoholu wą. Z raportu autorstwa PwC


wynika, że skutki ewentualnej
upadłości byłyby opłakane dla
Sasina oraz wiceministra ak-
tywów państwowych i pełno-
mocnika rządu do spraw trans-
wielu innych spółek skarbu formacji spółek energetycznych
Alkohol działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy. państwa powiązanych z Rafa- i górnictwa węglowego Artura
Średnia spożycia jest mimo to w naszym kraju wyższa niż średnia europejska. ko - straciłyby one łącznie po-
nad 1 mld zł, a prywatne firmy
Sobonia interwencję podjęła
senator Ewa Gawęda: Ewa Ga-
298 mln zł. Raport mówi także, węda interweniuje u Jacka Sa-

Fot. pixabay.com
KATARZYNA PRZYPADŁO dy. Wpływa na problemy z tra- że upadłość raciborskiego pro- sina i Artura Sobonia w sprawie
wieniem i wchłanianiem do or- ducenta kotłów, który zatrudnia Rafako.
Suchej únor, czyli „suchy lu- ganizmu substancji odżywczych, obecnie ok. 1280 pracowników, Jak mówi prezes Rafako Ra-
ty” to czeska akcja – wyzwanie wśród szkód zdrowotnych w ob- skutkowałaby likwidacją wielu dosław Domagalski-Łąbędzki,
dla osób, które chcą przekonać szarze przewodu pokarmowego innych miejsc pracy, co dopro- najbliższe dni i tygodnie będą
się, jaką rolę pełni picie alkoholu wymienić można również próch- wadziłoby do wzrostu bezro- dla przyszłości spółki decydu-
w ich życiu. W 2021 r. odbywa się nicę oraz choroby dziąseł i uzębie- bocia w powiecie raciborskim jące. Firma czeka na uprawo-
dziewiąta edycja. Kampania za- nia, zapalenie języka i jamy istnej o ok. 77%. Od kilku miesięcy mocnienie się decyzji sądu
początkowana przez organizację czy upośledzenie pracy jelit oraz w firmie trwają zwolnienia gru- dotyczącej zatwierdzenia ukła-
Liga otevřených mužů początko- biegunkę. Jednocześnie alkohol powe. Mają one objąć łącznie du z wierzycielami w sprawie
wo koncentrowała się na zdrowiu przyczynia się do rozwoju nowo- 400 osób. umorzenia części zobowiązań
mężczyzn. Mężczyźni w Czechach tworów w obrębie przewodu po- - Sytuacja firmy wynika spółki. W grudniu minionego
od dawna zajmują czołowe miej- karmowego – raka języka, krta- m.in. z wielu nieracjonalnych roku większość wierzycieli opo-
sca, jeśli chodzi o spożywanie al- ni, gardła, przełyku, a także jelita decyzji poprzedniego zarządu. wiedziała się za takim rozwią-
koholu. Piją około cztery razy wię- grubego i odbytnicy. Przy tak ważnych inwestycjach zaniem, ale przeciwko zagło-
cej niż kobiety i trzy razy więcej Nadużywanie alkoholu mo- jak budowa bloku energetycz- sowały spółki skarbu państwa:
niż średnia na świecie. że prowadzić do alkoholowe- Z uzależnieniem od alkoho- ternatywnych źródeł przyjemno- nego w Elektrowni Jaworzno, Gaz-System, Energa czy Poli-
go zapalenia trzustki, które jest lu mamy do czynienia, jeżeli trzy ści lub zainteresowań, zwiększona gdzie Rafako było generalnym mex.
Coraz więcej Polaków pije chorobą śmiertelną. U znacz- lub więcej z poniższych objawów ilość czasu przeznaczona na zdo- wykonawcą, popełniono wiele - To oczywiście było pew-
Jak wygląda sytuacja w Pol- nej liczby osób nadużywają- wystąpią łącznie w okresie przy- bywanie alkoholu lub jego picie, błędów, co odbiło się na firmie. nym zaskoczeniem. Pozostaje
sce? Średnia spożycia alkoholu cych alkoholu dochodzi do też najmniej miesiąca lub w ciągu bądź uwolnienia się od następstw Obecnie z powodu pandemii mi wierzyć, że ta decyzja wyni-
jest w naszym kraju wyższa niż ciężkiego uszkodzenia wątroby. ostatniego roku w kilkukrotnych jego działania. spółce brakuje zamówień. To ka z rygorystycznego przestrze-
średnia europejska – dane GUS W związku z nadużywaniem al- okresach krótszych niż miesiąc: 6. Picie alkoholu mimo świado- wszystko wpływa na duży nie- gania zapisów kontraktowych,
pokazują, że obecnie statystycz- koholu wskazać można również 1. Głód alkoholowy – chory od- mości jego skutków i oczywistych pokój w firmie. Pracownicy boją a nie złej woli czy innych, po-
ny Polak wypija rocznie 10,6 l al- m.in. takie schorzenia dotyczące czuwa silne pragnienie lub po- dowodów występowania szkodli- się o swoje miejsca pracy - wy- zamerytorycznych powodów.
koholu w przeliczeniu na czysty układu krwionośnego jak uszko- czucie przymusu picia. wych następstw picia. jaśnia Marek Tylka, przewodni- Zabrakło jednak w tej decyzji
spirytus. Wiadomo także, że co dzenie mięśnia sercowego, za- 2. Upośledzona zdolność kon- czący Związku Zawodowego szerszego, społecznego spoj-
najmniej 90 tys. mężczyzn i 20 burzenia rytmu serca, choroba trolowania zachowań zwią- Jak zerwać z nałogiem? Pracowników Rafako. rzenia na problem, ci, którzy
tys. kobiet w ciągu zaledwie 15 niedokrwienna serca, udar mó- zanych z piciem, tj. trudności Jeśli mimo podejmowa- Związkowcy napisali list chcą dziś upadłości Rafako, bio-
lat przedwcześnie zmarło w wy- zgu czy nadciśnienie tętnicze. w powstrzymaniu się od picia, nych prób ograniczenia lub za- m.in. do premiera Mateusza rą na siebie odpowiedzialność
niku chorób wywołanych alko- Z ostrą lub przewlekłą reakcją na kontrolowaniu ilości wypijanego przestania picia wymyka się ono Morawieckiego, ministrów oraz za niepewną przyszłość tysięcy
holem. W latach 2002-2017 r. nadużywanie alkoholu związane alkoholu, kontrolowaniu długo- spod kontroli, można skorzystać parlamentarzystów i samo- rodzin z regionu, a zarazem za
roczne spożycie alkoholu w Pol- są różnorodne zaburzenia neu- ści picia („ciągu”). z wsparcia – skontaktować się rządowców z woj. śląskiego, utratę silnego polskiego pod-
sce w przeliczeniu na czysty spi- rologiczne. W przypadku gospo- 3. Zespół abstynencyjny: zespół z najbliższą poradnią leczenia w którym proszą o interwencję. miotu w sektorze budownictwa
rytus zwiększyło się o ponad 2 l. darki hormonalnej u mężczyzn cech fizjologicznych, które wystę- uzależnienia i współuzależnie- - Z perspektywy polskiego pań- energetycznego - podkreśla Ra-
Tak skokowy wzrost spożycia al- mogą pojawić się takie problemy pują, gdy picie alkoholu jest ogra- nia – lista na stronie www.par- stwa upadek Rafako pociągnął- dosław Domagalski-Łabędzki.
koholu odnotowano jedynie na jak atrofia jąder, impotencja czy niczane lub przerywane – drżenie pa.pl, skorzystać z mityngów AA by za sobą poważne trudności Raciborska firma szuka też
Łotwie, Litwie, w Estonii, Islandii utrata libido, u kobiet z kolei – mięśniowe, nadciśnienie tętnicze, lub z oferty organizacji pozarzą- w modernizacji kluczowych in- inwestora, którym mogłaby być
i Szwecji, w pozostałych krajach zaburzenia cyklu miesiączkowe- nudności, wymioty, biegunki, dowych skierowanych do osób westycji polskich koncernów np. spółka skarbu państwa lub
Unii Europejskiej systematycznie go, wcześniejsze wystąpienie me- bezsenność, rozszerzenie źrenic, borykających się z problemem energetycznych. Ewentualna inny inwestor branżowy. - Wy-
ono spada. nopauzy, upośledzenie płodności wysuszenie śluzówek, wzmożona uzależnienia. W autodiagnozie, upadłość znacząco odbije się powiedzieliśmy już nierentow-
Z danych Państwowej Agen- oraz zwiększone ryzyko wystąpie- potliwość, zaburzenia snu, nie- a następnie podjęciu indywidu- na bezpieczeństwie energe- ne kontrakty, więc inwestorzy
cji Rozwiązywania Problemów nia raka sutka. pokój, drażliwość, lęki, padaczka alnej pracy nad ograniczeniem tycznym państwa. Czy nieodpo- mają jasny obraz sytuacji spółki
Alkoholowych w Polsce wynika, poalkoholowa, omamy wzrokowe picia pomocna może być platfor- wiedzialne decyzje, obojętność i nie muszą obawiać się kolej-
że alkoholu nadużywa blisko 12% Objawy uzależnienia lub słuchowe, majaczenie drżenie. ma internetowa e-pop.pl, która organów państwa, mają po- nych negatywnych informacji.
dorosłych Polaków – nadużywa, od alkoholu Dotyczy również sytuacji, w której powstała we współpracy Pań- zbawić nas źródła utrzymania, Firma chce i może być ważnym
tzn. pije go w sposób powodują- Pierwsze kontakty z alkoho- chory używa alkoholu lub innej stwowej Agencji Rozwiązywania a Polskę ostatniej tak doświad- elementem transformacji ener-
cy szkody dla zdrowia. U ponad lem mogą być pozytywne – osoba substancji, np. leków, by złago- Problemów Alkoholowych z Uni- czonej krajowej firmy z tego getycznej regionu. Jestem prze-
3 mln osób można rozpoznać za- po spożyciu przełamuje nieśmia- dzić wymienione objawy lub też wersytetem Jagiellońskim Colle- sektora? - pytają związkowcy. konany, że spółka jest do urato-
burzenia związane z używaniem łość, czuje się wyjątkowa, silniej- uniknąć ich wystąpienia. gium Medicum. W sprawie Rafako interwe- wania - deklaruje prezes.
alkoholu. Wpływ na spożywanie sza czy atrakcyjniejsza. Jednak 4. Zmiana tolerancji na alkohol. Codziennie w godz. 8:00- niował też poseł Lewicy Maciej
alkoholu ma także pandemia – chcąc czuć się tak częściej, coraz Najczęściej mowa jest o zwięk- 22:00 wsparcie można uzyskać Kopiec. – Bez pomocy spółka KP
jej konsekwencje sprawiają, że częściej sięga po alkohol, który szeniu tolerancji alkoholu. Ta sa- na infolinii Anonimowych Al-
w Polsce jest więcej przypadków w pewnym momencie staje się ma dawka alkoholu nie przynosi koholików – tel. 801 033 242.

PLUSY dlaBIZNESU
uzależnienia. lekarstwem na stres, smutek, oczekiwanego efektu, a więc po- Wsparcia psychologicznego
samotność czy lęk. Dlatego naj- wstaje potrzeba spożycia więk- udzielają także operatorzy infoli-
Szkody zdrowotne uzależ- większe ryzyko rozwoju choro- szych dawek dla wywołania ocze- nii dla osób dotkniętych skutka-
nienia od alkoholu by alkoholowej wiąże się właśnie kiwanego efektu. mi COVID-19 pod numerami 888
Alkohol działa szkodliwie na z działaniem przeciwlękowym 5. Koncentracja życia wokół picia 960 980 i 888 900 980, codzien- CZYTAJ WIĘCEJ NA STRONIE 5.
niemal wszystkie tkanki i narzą- i relaksacyjnym alkoholu. – narastające zaniedbywanie al- nie w godz. 10:00-18:00.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 26 lutego 2021, nr 2 (325) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ JAKOŚĆ ŻYCIA

Winda kosztem dzieła sztuki


Trzeba ponownie przemyśleć projekt windy dla niepełnosprawnych,
by zrealizować go z poszanowaniem zabytków i dzieł sztuki - pisze Marek Labus.

Fot. Urząd Miasta Racibórz


KATARZYNA CICHOŃ by windy dla niepełnospraw- konferencji prasowej na po-
nych w Urzędzie Miasta, bo czątku lutego tego roku poin-
Marek Labus napisał list to wymóg prawny i cywiliza- formował, że już trwają prace
otwarty w sprawie ochro- cyjny, jednak zdaniem Mar- wstępne w budynku Urzędu
ny dzieła sztuki i zabytko- ka Labusa nie powinno się to Miasta i za kilka miesięcy win-
wej fasady Urzędu Miasta odbywać kosztem dewastacji da będzie gotowa. - Z otrzy-
w Raciborzu. Przypomnij- architektury, dzieł sztuki oraz manych informacji z Urzędu
my, że w sierpniu 2020 roku zabytków. Miasta wynika, że prace bu-
Urząd Miasta zaprezentował - Dzieło Mariana Zawisły dowlane rozpoczęto mimo
projekt windy dla niepełno- to nie tylko wytwór w sen- braku ostatecznego projektu
sprawnych. Wejście do niej sie kunsztu budowlano-rze- tej windy, mimo braku opi-
ma się mieścić przy obecnym mieślniczego, to też unikalna, nii Konserwatora Miejskie-
wejściu do Straży Miejskiej. artystyczna wizja malarza, je- go w tej sprawie oraz mimo
Usytuowanie windy wzbudzi- go pomysł zarówno w sensie braku pozwolenia na budowę
ło sprzeciw wśród części spo- kształtu tej pracy, jak i per- wydanego przez Starostwo
łeczeństwa. Marek Labus już spektywy jej oglądania. To w Raciborzu. Wygląda na to,
wcześniej apelował o zmia- wspólne dobro i cenne dzie- że komuś bardzo zależy, by
nę projektu. Negatywne opi- ło (może warto je wycenić?). postawić społeczeństwo przed
nie o projekcie wyrazili także To trzeba ochronić i zachować faktem dokonanym - uważa
m.in. prof. Irma Kozina, histo- dla przyszłych pokoleń - napi- Marek Labus.
ryk sztuki z ASP w Katowicach Projekt windy przy Urzędzie Miasta z 2020 roku. sał Marek Labus. Na końcu Marek Labus
oraz Wojewódzki Konserwa- zaapelował o każde działanie,
tor Zabytków w Katowicach. zadania w pierwszej kolejności dagogiką, kulturą, sztuką, tu- sady budynku. - To działanie Prace ruszyły które uzmysłowi włodarzom
Te głosy nie znalazły reakcji musi opracować dokumentację rystyką, do wielkich i małych wbrew zdrowemu rozsądkowi, Labus zarzuca Miastu, że potrzebę ponownego przemy-
wśród decydentów, wobec techniczną, a potem, w oparciu firm, mediów i do wszystkich negatywnym opiniom autory- podjęło się realizacji zadania ślenia projektu. - Jeszcze jest
czego Marek Labus napisał o tę dokumentację, wykonać ludzi dobrej woli. Zaapelo- tetów (prof. Maciej Bieniasz, mimo nieprzychylnych recen- jednak czas, by to powstrzy-
list otwarty, w którym ape- roboty budowlane. Jak prze- wał o działania protestują- prof. Irma Kozina). negatyw- zji. - Magistrat, posługując się mać i wyrazić swoje zaniepo-
luje o działania protestujące kazała 17 lutego rzeczniczka ce w sprawie posadowienia nej ocenie Wojewódzkiego szkodliwą koncepcją i wizu- kojenie i sprzeciw np. w for-
w sprawie posadowienia win- Urzędu Miasta, trwają prace windy na elewacji magistratu Konserwatora Zabytków, wie- alizacją posadowienia windy mie pisma na elektroniczny
dy na elewacji magistratu we- nad dokumentacją. według wizualizacji prezento- lu krytycznym uwagom zgła- ogłosił pod koniec ubiegłego adres UM w Raciborzu sekre-
dług wizualizacji prezentowa- Autor listu otwartego wanej od sierpnia 2020 roku. szanym przez mieszkańców roku przetarg w formule za- tariat@um.raciborz.pl - napi-
nej od roku. zwrócił się do włodarzy mia- Zdaniem M. Labusa tak prze- i niektórych radnych - napisał projektuj i wybuduj i wyłonił sał Marek Labus.
Zadanie realizowane jest sta i powiatu, radnych, ościen- prowadzona inwestycja znisz- Labus. wykonawcę - pisze autor listu
w formule zaprojektuj i wybu- nych samorządów, instytucji czy pracę Mariana Zawisły Autor listu podkreśla, że otwartego. Dalej Labus przy- Całość na raciborz.com.pl
duj. Oznacza to, że wykonawca związanych z edukacją, pe- oraz zaburzy architekturę fa- nikt nie kwestionuje potrze- tacza, że prezydent Miasta na https://tiny.pl/rp3t9

RACIBÓRZ – JAKOŚĆ ŻYCIA

Polityczne spory a promocja miasta


List otwarty do raciborskich radnych w sprawie prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej nie przyniósł efektu.

Fot. Katarzyna Przypadło


Maria Orzechowska- Właścicielka firmy MA- Plan dochodów i wydat-
-Maćkowiak, przewodnik TRAGONA przyznała, że ro- ków miasta na 2021 rok zo-
górski i terenowy, pilot wy- zumie niezgodę radnych na stał przyjęty przez Radę Mia-
cieczek krajowych i zagranicz- fakt, że idea przekazania PIT sta 3 lutego. Nie znalazł się
nych oraz właścicielka firmy prywatnemu operatorowi nie w nim zapis o prowadzeniu
MATRAGONA zabrała głos była wcześniej konsultowana Centrum Informacji Tury-
w sprawie prowadzenia punk- z całą radą, a jedynie podczas stycznej. Prezydent odniósł
tu informacji turystycznej jednej z komisji. Jej zdaniem się do pozycji w budżecie,
w Raciborzu. Chodzi o prze- może to budzić sprzeciw które decyzją radnych zosta-
kazanie miejskich środków na i obawy o przejrzystość dzia- ły znacznie zmniejszone. Wy-
prowadzenie punktu. List po- łań. - Jednak czy w związku datki na promocję w kilku
wstał w momencie, gdy mó- z tym dialog powinno się od ostatnich latach systematycz-
wiono o zamiarze wykreślenia razu odwracać o 180 stop- nie malały. W 2016 roku było
tej pozycji z budżetu miasta. ni i z automatu na przekór to 558 tys. zł, rok później 581
Maria Orzechowska-Mać- przekreślać projekt, który ma tys. zł. W 2018 roku na pro-
kowiak zwróciła się do radnych szansę na rozwój i perspekty- mocję przeznaczono 477 tys.
nie tylko jako przedsiębiorca, wę na stworzenie czegoś, cze- zł, a w 2019 396 tys. zł. W ze-
który stara się o prowadzenie go do tej pory w mieście nie szłym roku była to kwota 302
punktu informacji turystycz- było? Może warto właśnie tys. zł, a w tym 100 tys. zł.
nej w Raciborzu, ale także ja- w tym momencie pokazać, - Ścięcie tej pozycji w pla-
ko mieszkanka miasta, której jak dialog powinien wyglą- nie wydatków przez nowo
zależy na jego rozwoju i byciu dać. Pokazać, że polityczne Wprowadzony ostatnio system identyfikacji wizualnej wniósł do przestrzeni publicznej nowe utworzoną koalicję Rady
dobrym miejscem do życia. - spory i niezgoda nie powin- elementy, które mają nadać miastu nowoczesnego i energicznego charakteru. Wydaje się jednak, Miasta do wysokości 100 tys.
Po ostatniej sesji Rady Miasta ny wpływać na rozwój mia- że to tylko kropla w morzu promocyjnych potrzeb. zł dla 50-tysięcznego miasta
nie jest już tajemnicą opinia sta i jego wizerunek, zarów- jakim jest Racibórz odbieram
większości Radnych dotycząca no w oczach mieszkańców, turystycznej jest procesem M. Orzechowska-Mać- cji turystycznej zaoferowała jako dziecinną złośliwość. Nie
przekazania miejskich środ- jak i przyjezdnych. W chwili długofalowym i wieloletnim. kowiak uważa, że dyskusję współpracę w zakresie dzie- tracę na tym ja, tylko miesz-
ków na prowadzenie punku obecnej w wyniku zaistnia- Uważa jednak, że otwarcie można prowadzić, ale przy lenia się swoją wiedzą i do- kańcy. Wciąż liczę na reflek-
informacji turystycznej (dalej łego sporu jest tylko jeden Punktu Informacji Turystycz- działającym PIT, tak, aby świadczeniem niezależnie od sję części radnych, bo przy-
pozwolę sobie używać skrótu przegrany: otwartość tury- nej jest podstawą do budowa- nie odwracać się od choćby tego, która strona Rady Mia- pominam, że nie jest to spór
PIT). Pozycja ta znalazła się styczna miasta - wskazała M. nia produktu turystycznego, pojedynczych osób zainte- sta chciałaby nad tematem pomiędzy mną a radnymi,
wśród elementów, które ma- Orzechowska-Maćkowiak. bowiem klienci i goście odbi- resowanych miastem. Jako pracować. Zaapelowała też a tylko działanie na szkodę
ją być wykreślone z budżetu Przewodniczka przyzna- jający się od zamkniętej pla- przewodnik i pilot wycieczek o ponowne przemyślenie wy- mieszkańców – skomentował
miasta. Dlatego też chciałam ła, że w wyniku otwarcia PIT cówki raczej nie wrócą i nie z kilkuletnim doświadcze- kreślenia tematu PIT z zało- prezydent Dariusz Polowy.
się zwrócić do Państwa z kilko- Racibórz nie stanie się potęgą polecą tego miejsca innym. niem wie, jaką rolę odgrywa żeń budżetowych na rok 2021
ma pytaniami, które być może na miarę Krakowa, Wrocła- Jej zdaniem Miasto powin- punkt informacji turystycznej, oraz refleksję na temat tego, Całość na raciborz.com.pl
skłonią także do głębszej re- wia, Trójmiasta czy Podha- no zacząć postrzegać gości- z którego nie raz korzystała jak wiele przez ten rok tury- https://tiny.pl/rp3tt
fleksji nad tematem - napisała la, bo nie ma aż takiego po- -turystów jako właśnie takich w innych miastach, regionach styczny wizerunek miasta mo-
na wstępie autorka listu. tencjału, a budowanie marki klientów. i krajach. Właścicielka agen- że na tym stracić. C

Wydawca: R-Media Ireneusz Burek W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664 Redakcje:
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12

Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 26 lutego 2021, nr 2 (325) Wiadomości 3
RACIBÓRZ – SYLWETKI REGION JAKOŚĆ ŻYCIA

111. ROCZNICA URODZIN W Polsce w każdej sekundzie


SŁUGI BOŻEJ
S. M. DULCISSIMY do kosza trafia 153 kg żywności
W Polsce rocznie marnuje się prawie 5 mln ton jedzenia. Straty ponoszone są na

Fot. Wikipedia
każdym etapie, ale najwięcej żywności marnują konsumenci – aż 60% wyrzucanego
jedzenia pochodzi z gospodarstw domowych.

Fot. ec.europa.eu
katarzyna przypadło ce – jeżeli coś zostało kupio-
ne wcześniej, powinno być
Dlaczego marnujemy wcześniej zjedzone, więc stoi
żywność? z przodu półki – chyba że da-
Z badań i analiz przepro- ta ważności wymusza inne
wadzonych przez ekspertów ułożenie. Równie ważne jest
w ramach projektu PROM, także odpowiednie przecho-
którego celem jest oszacowa- wywanie – tak, aby jedzenie
nie skali marnowania żyw- się nie psuło.
ności w Polsce, wynika, że na
etapach produkcji, przetwór- Foodsharing
stwa, dystrybucji i konsump- i freeganizm
cji w Polsce rocznie marnuje Foodsharing polega na
się 4 840 946 ton żywności. nieodpłatnym dzieleniu się
Produkcja podstawowa, rol- jedzeniem. W Jastrzębiu-
nicza odpowiada za ok. 15% -Zdroju wypromowały ją Ja-
marnowanej żywności w ca- świecie co roku marnuje się ściowego spożywanych posił- dłodzielnie, które działają
łym łańcuchu żywnościowym, 1,3 mld ton żywności nadają- ków, w konsekwencji osłabia w mieście od ponad 3 lat i po-
również przetwórstwo jest cej się do spożycia, co stanowi witalność i zdrowie człowieka. mogły nie zmarnować ton ar-
odpowiedzialne za straty na 1/3 produkcji żywności na Zie- Produkcja żywności, tykułów spożywczych, dając
zbliżonym poziomie ok. 15%. mi. Z jednej strony obserwuje a tym bardziej jej marnowa- wielu osobom szansę na po-
Niewielka ilość w stosunku do się nadprodukcję żywności i jej nie, przyśpiesza zmiany kli- siłek. Zainteresowanie zawar-
pozostałych ogniw marnuje się marnowanie, z drugiej narasta matyczne. Około 20% pro- tością tych specjalnych szafek
Do domu zakonnego prośbę o przyjęcie do Zgroma- natomiast podczas transportu problem głodu, który jeszcze dukcji gazów cieplarnianych i lodówek nie maleje – stale
w Brzeziu nad Odrą sio- dzenia Sióstr Maryi Niepokala- i magazynowania – to mniej bardziej pogłębiła pandemia wiąże się bowiem z produk- są zapełniane i opróżniane.
stra Dulcisisma Hoffmann nej. Została kandydatką do za- niż 1%. Handel odpowiada COVID-19. cją, przetwarzaniem, trans- Jedzenie marnuje się nie
przybyła 18 stycznia 1933 r. konu. Pracowała w przedszkolu za straty na poziomie ok. 7%, 3 mld ludzi na świecie portem i przechowywaniem tylko w prywatnych lodów-
Po śmierci została otoczona w Zgodzie, potem w szpitalu a gastronomia niewiele po- cierpi z powodu nieodpo- żywności. Metan pochodzący kach, ale też w sklepach czy
wzmożonym kultem. w Szopienicach. W 1928 r. roz- wyżej 1%. Najwięcej żywności wiedniego odżywania. To czę- z gnijącej żywności jest nawet restauracjach. – Prowadzimy
7 lutego minęło 111 lat od poczęła postulat we Wrocławiu. marnują konsumenci – aż 60% sto skrajnie różnie problemy 20-krotnie groźniejszy gazem już negocjacje z naszymi lo-
urodzin Służebnicy Bożej s. Wkrótce okazało się, iż cier- wyrzucanego jedzenia pocho- – z jednej strony niedożywie- cieplarnianym niż dwutlenek kalnymi przedsiębiorstwami
Dulcissimy Hoffmann. pi na niezdiagnozowaną wcze- dzi z gospodarstw domowych. nie i głód, z drugiej otyłość, węgla. Marnowanie żywności w celu stałej współpracy po-
Helena Hoffmann urodziła śniej chorobę, która rozwija się Są to pierwsze tego rodza- a także niedobory składni- to też marnowanie wody – legającej na regularnym prze-
się 7 lutego 1910 r. w robotni- w szybkim tempie, najprawdo- ju badania przeprowadzone ków odżywczych. Z raportu wyprodukowanie kilograma kazywaniu żywności do Ja-
czej dzielnicy Zgoda na Górnym podobniej guza mózgu. w Polsce, które wskazują kie- UNICEF na temat stanu bez- wyrzuconej wołowiny ozna- strzębskich Jadłodzielni. Nasi
Śląsku. Była dzieckiem bardzo Mimo kłopotów ze zdro- runek działań, jakie powinny pieczeństwa żywnościowego cza zmarnowanie około 5000 „ratownicy” oraz lokalni dar-
pobożnym, a jej ulubionym za- wiem Helena otrzymała zgodę zostać podjęte, aby efektywnie i żywienia na świecie wyni- l wody użytej na jej wypro- czyńcy tworzyliby w ten spo-
jęciem było sypanie kwiatów na obłóczyny, a 23 październi- przeciwdziałać marnowaniu ka, że w 2019 r. niemal 690 dukowanie. Wyrzucenie do sób idealną symbiozę. W tym
podczas procesji Bożego Ciała. ka 1929 r. rozpoczęła nowicjat, i stratom żywności. mln ludzi cierpiało głód. Pro- śmietnika niepotrzebnej żyw- punkcie chciałabym serdecz-
O tym przypominała sobie jesz- przyjmując habit zakonny i no- – W Polsce w każdej se- blem pogłębia się na skutek ności to także marnotrawstwo nie zaprosić do współpracy
cze w czasie swojej ostatniej cho- we imię – siostra Maria Dulcis- kundzie przez cały rok wyrzu- katastrof naturalnych, które energii elektrycznej. wszystkie osoby chętne do
roby: “Wczoraj obchodziliśmy sima. 15 sierpnia 1932 r. stwier- canych do kosza jest blisko niszczą plony czy konfliktów działania. Zarówno wolonta-
Boże Ciało. Jak bardzo przy- dzono u niej całkowity zanik 153 kg żywności w całym łań- zbrojnych. Przez pandemię, Każdy może działać riuszy, jak i przedsiębiorców
pomina mi to czasy mojej mło- pamięci i mowy. Od 18 stycz- cuchu żywnościowym, a aż 92 ograniczenia w handlu i pro- Kluczem do zmniejszenia chcących rozpocząć z nami
dości, kiedy sypałyśmy kwiaty nia 1933 r. przebywała w klasz- kg w polskich domach. To tak, blemy gospodarek na całym ilości wyrzucanej żywności współpracę – zachęca tłuma-
Zbawicielowi. O, gdyby ubra- torze w Brzeziu nad Odrą. Tam jakby każdego dnia, przez ca- świecie liczba osób niedoży- są przemyślane zakupy, po- czy Estera Woźniak-Prycelas,
nie naszej duszy było teraz tak w 1934 r. dostąpiła daru jasno- ły rok, w każdej sekundzie Po- wionych mogła wzrosnąć na- nieważ aż 3/4 Polaków ku- koordynatorka Jadłodzielni
piękne, jak wtedy. O, tak, mu- widzenia. S. Dulcissima nie- lacy tylko w swoich domach wet o 130 mln. Największa ich puje żywność spontanicznie. w Jastrzębiu-Zdroju.
si być jeszcze piękniejsza teraz, jednokrotnie przepowiedziała wyrzucali 184 bochenki chle- liczba mieszka w Azji i Afryce. Przed wyjściem do sklepu – Naszym głównym ce-
by umrzeć, by Mu dziś kwiaty mające nastąpić zdarzenia. 18 ba – wylicza Robert Łaba z In- ONZ szacuje, że ponad należy zrobić przegląd sza- lem jest pokazanie społe-
w sposób duchowy rzucać“ kwietnia 1935 r. w klasztorze stytutu Ochrony Środowiska 100 mln ludzi w regionie po- fek i lodówki, sporządzić listę czeństwu, jak wiele żywności
W kwietniu 1916 r. Helena złożyła śluby wieczyste, będąc – Państwowego Instytutu Ba- łudniowych obrzeży Sahary zakupów, a następnie konse- niepotrzebnie się marnuje.
rozpoczęła naukę w katolickiej na łożu boleści. W Wielkim Po- dawczego, kierownik zadania potrzebuje pomocy żywno- kwentnie się jej trzymać. Naj- Jastrzębianie bardzo chętnie
szkole powszechnej w Zgodzie, ście w 1935 r. ujawnił się kolejny w projekcie. Gospodarstwa ściowej. Głód zagraża m.in. lepiej nie wychodzić na zaku- pomagają i dzielą się nadmia-
gdzie wyróżniała się przykład- szczególny dar – wewnętrzne, domowe, których mieszkań- mieszkańcom Syrii i Jemenu. py głodnym – ma się wtedy rem zakupionego prowiantu.
nym zachowaniem, wytrwa- a przez to niewidzialne na ze- cy mają większe umiejętności Sytuacja gospodarcza w Syrii skłonności, aby kupić więcej Bardzo cieszy nas również
łą pilnością i zdolnościami. wnątrz stygmaty, początkowo i doświadczenie w planowaniu jest tak zła, że dzieci, zamiast zbędnych produktów. fakt, że przekazana żywność
W szkole i w domu najwięcej na rękach i nogach, potem także zakupów, robieniu ich zgodnie się uczyć, stoją w kilome- Jedną z przyczyn mar- jeszcze nigdy się nie zmar-
czasu spędzała na pogłębianiu na sercu. Zmarła 18 maja 1936 r. z założeniami oraz przygoto- trowych kolejkach po chleb. nowania jedzenia jest prze- nowała. To kolejny znak dla
historii biblijnej i katechizmu. Podziwianą siłę jej modli- wywaniu zaplanowanych po- Z kolei w Libanie kryzys po- gapianie terminów ważno- nas, że to co robimy jest waż-
Pod koniec 1919 r. przystąpi- twy, poświęcenie w cierpie- siłków, marnują mniej żyw- lityczny i gospodarczy spo- ści lub brak rozumienia ich. ne. Zapobiegamy marnowa-
ła do pierwszej spowiedzi i ko- niach, głębię ofiarnej miłości ności. wodował spadek dochodów Wiele osób traktuje datę mi- niu jedzenia i pomagamy tym
munii świętej. Krótko po tym, i bezgraniczne samozaparcie. Do wyrzucania żywności rodzin o 80%. Przez ograni- nimalnej trwałości i termin samym najbardziej potrzebu-
pracując z rodzicami na polu, Uważano ją za świętą i pole- przyznaje się 39% badanych czenia w podróżowaniu pro- przydatności do spożycia jako jącym – opisuje Estera Woź-
znalazła medalion z obrazkiem cano się jej modlitwom, rów- Polaków. Częściej robią to blemy dotkliwie odczuwają tożsame, choć różnica między niak-Prycelas.
młodej zakonnicy z różami na nież przełożeni zwracali się do osoby pracujące, mieszkające m.in. Egipt, Jordania czy Ke- nimi jest znacząca. Produkty Freeganizm to z kolei idea
piersiach. Była to podobizna św. niej w trudnych sprawach. Po w dużych miastach. Podsta- nia, które wyniku pandemii oznaczone „najlepiej spożyć ratowania żywności, która zo-
Teresy od Dzieciątka Jezus, któ- śmierci mówiono: „zmarła świę- wową przyczyną są zazwyczaj: straciły turystów, setki milio- przed” najlepiej zjeść przed stała wyrzucona do śmietni-
ra stała się dla niej przykładem ta”. Została otoczona wzmożo- przegapienie terminu przydat- nów dolarów dochodu oraz tą datą, ale nic się nie stanie, ka. W śmietnikach sklepów
w realizowaniu własnego życio- nym kultem, jednak okolicz- ności do spożycia, niewłaściwe ogromną liczbę miejsc pracy. jeśli zjemy je po jej upłynię- czy restauracji można znaleźć
wego powołania. ności czasu wojny i powojenny jej przechowywanie, zakup złej ciu – pod warunkiem, że były wszystko – od warzyw, owo-
1 grudnia 1923 r. Helena czas represji komunistycznych jakości produktu czy złe roz- Problem nie tylko etyczny dobrze przechowywanie i nie ców i ziół, przez makarony,
Hoffmann ukończyła szkołę po- nie sprzyjały rozpoczęciu proce- dysponowanie żywności przy Marnowanie żywności jest stwierdzimy wizualnie zmian. ryż, chipsy, mrożonki, sery aż
wszechną w Zgodzie. Pozostała su beatyfikacyjnego. Rozpoczął przygotowywaniu posiłków. nieetyczne przy braku czy nie- Natomiast „należy spożyć do” po wyroby mięsne i ryby. Czę-
jeszcze w domu rodzinnym, ale się on 18 lutego 1999 r. W 2000 Zdarzają się także nieracjo- dostatku tego podstawowego oznacza termin przydatności sto w koszu lądują produkty
wiele czasu spędzała z siostrami r. miała miejsce ekshumacja nalne zakupy i brak pomysłów dobra dla wielu ludzi w Polsce do spożycia, po upływie któ- na pierwszy rzut oka gorsze,
Maryi Niepokalanej w znajdu- szczątków z grobu na starym na wykorzystanie produktów i na świecie. Ale także gene- rego zjedzenie produktu mo- np. niekształtne czy obite ja-
jącym się na Zgodzie ich klasz- cmentarzu i przeniesienie ich do różnych potraw. Nie wszy- ruje zwiększoną konsumpcję, że powodować nawet konse- rzyny. Freeganie żywią się
torze. Coraz bardziej dojrzewa- do sarkofagu przy kościele św. scy mają też świadomość skali która wpływa także na wzrost kwencje zdrowotne, dlatego więc przede wszystkim tym,
ło w niej powołanie zakonne. Apostołów Mateusza i Macie- marnowania żywności. cen żywności, a wyższe koszty po jego upływie produkt nie co dla innych jest już nieprzy-
W niedzielę Trójcy Świętej 1925 ja. Zakończenie diecezjalnego żywności sprawiają, że ludzi nadaje się do spożycia. datne. Większość z nich nie
r. dokonała formalnego odda- etapu procesu beatyfikacyjnego Bogaci wyrzucają, nie stać na zakup pełnowar- Warto również wprowa- wybiera takiego stylu życia
nia się Trzem Osobom Boskim miało miejsce w Brzeziu 18 ma- biedni głodują tościowych produktów spo- dzić zasadę FIFO (ang. first in z konieczności - do szukania
i połączyła z tym faktem gorą- ja 2019 r. Organizacja Narodów żywczych. Kupowanie mniej – first out, pierwsze wchodzi jedzenia w kontenerach nie
cą prośbę o powołanie zakon- Zjednoczonych ds. Wyżywie- lub gorszej jakości żywności – pierwsze wychodzi), która motywuje ich bieda, a spo-
ne. We wrześniu 1927 r. złożyła kp nia i Rolnictwa podaje, że na prowadzi do ubóstwa jako- ułatwia „logistykę” w lodów- łeczna świadomość.
4 Publicystyka 26 lutego 2021, nr 2 (325) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

Najważniejsze są dzieci
Żłobek na Bielskiej powstanie kosztem placu zabaw dla przedszkolaków niepełnosprawnych.

materiały Urząd Miasta Racibórz


ireneusz burek stem w celu wykorzystania wol- wy rozwój psychomotoryczny
nych miejsc opiekuńczych . Jak oraz bezpieczeństwo? Ponadto,
Mimo sprzeciwu środowiska widać bez większych rezultatów” dlaczego osoby z biura projek-
niepublicznych żłobków, które – napisał autor listu. towego bez wstępnych uzgod-
kwestionowały zasadność budo- nień ani powiadomienia dy-
wy kolejnego żłobka, Miasto „do- Najważniejsze są dzieci rekcji przedszkola, przychodzą
pięło swego”. Właśnie rozstrzy- - nowe znaczenie słów i wykonują pomiary budynku...
gnęło przetarg na wyłonienie - Nowy, miejski żłobek ma Dlaczego kadra przedszkolna
wykonawcy miejskiego żłobka. być dobrze wyposażony, po- dowiaduje się o zamiarach prze-
W grudniu 2020 roku skie- zbawiony barier architektonicz- noszenia przedszkola od osób
rowano do prezydenta Raci- nych, z własną kuchnią, placem postronnych, stwarzając przy
borza Dariusza Polowego list zabaw, tarasami i ekologicznymi tym sytuację niekomfortową
otwarty środowiska niepublicz- systemami pozyskiwania ener- wśród personelu oraz obawy co
nych żłobków. Mariusz Supro- gii. – Najważniejsze są dzieci. do przyszłości – pytała Krystyna
wicz, współwłaściciel Racibor- Ich bezpieczeństwo. Komfort Klimaszewska.
skiego Centrum Opieki nad i umożliwienie powrotu na ry- W odpowiedzi prezydent
Dziećmi, przekazał mediom list nek pracy młodym rodzicom. Dariusz Polowy napisał, że nie
otwarty, w którym, w imieniu Racibórz potrzebuje drugiego zamierza likwidować ani prze-
wszystkich niepublicznych pla- publicznego żłobka i będzie go nosić przedszkola. Na interpe-

Fot. Urząd Miasta Racibórz


cówek opieki nad dziećmi na po- miał – powiedział dla mediów lację radnej Dariusz Polowy od-
ziomie żłobkowym w Raciborzu, prezydent Polowy. Dobrze. powiedział między innymi - Nie
wypowiedział się na temat decy- Innym tłem sprawy jest jed- poinformowałem personelu
zji o budowie nowego, miejskie- nak planowanie przez Miasto lo- o zamiarze przeniesienia pla-
go żłobka. kalizacji wspomnianej placówki. cówki bo nie planuję zmian or-
W liście M. Suprowicz prze- W lipcu 2020 roku prezydent ganizacyjnych dla tej jednostki.
kazał, że Raciborskie Centrum zlecił wykonanie analizy lokalo-
Opieki nad Dziećmi, które pro- wej miejskich placówek aby zna- Słowa bez pokrycia.
wadzi między innymi placówkę leźć lokalizację dla planowanego Warte konfrontacji
opieki nad dziećmi od 20 tygo- żłobka. Analiza miała głównie na Po kilku miesiącach sta-
dnia do lat 3 w Raciborzu przy celu odpowiedź na pytanie czy ło się jednak jasne, że zapew-
ul. Ogrodowej można zagwa- Przedszkole nr 24 z ul. Bielskiej nienia prezydenta Polowego są
rantować miejsca dla stu dzieci. może zostać przeniesione do bu- „nieaktualne”, jak potocznie się
Na dzień 1 grudnia 2020 roku dynku po gimnazjum na Ostro- mówi - bez pokrycia. Nie tyl-
w placówce znajdowało się 46 gu (SP nr 1). Trudno powiedzieć ko plany związane z możliwym
podopiecznych w wieku żłobko- dlaczego, mając wiele wolnych przeniesieniem przedszkola ale Miasto Racibórz rozstrzygnęło przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy nowego,
wym. „Taka ilość dzieci w naszej budynków np. po likwidowa- też lokalizację budowy nowego miejskiego żłobka. W postępowaniu złożono pięć ofert, z których dwie odrzucono. Oferta
placówce stawia nas na granicy nych gimnazjach i kurczących żłobka na terenie placu zabaw firmy Borbud na kwotę 4 286 516,18 zł została oceniona jako najkorzystniejsza. 23 lutego
opłacalności, jak widać mamy się szkołach podstawowych taki Przedszkola 24, prowadzono nastąpiło przekazanie placu budowy. Geodezyjnie wytyczono zarys obiektu o powierzch-
54 miejsca wolne. Z informa- plan powstał. Analizę zasobów bez konsultacji z dyrekcją i ka- ni 740 m2. Od 1 marca ruszą prace związane z przygotowaniem terenu. Po wydaniu po-
cji, które pozyskałem w innych Dariusz Polowy zlecił bez po- drą placówki. zwolenia firma ma przystąpić do pierwszych robót ziemnych.
placówkach niepublicznych wiadomienia dyrektora Przed- Warte skonfrontowania są Na budowę żłobka miasto pozyskało 3 miliony 300 tys. zł dofinansowania z programu
w Raciborzu również nie ma- szkola 24, że w placówce pojawi w tych okolicznościach słowa, Maluch+. Umowa obliguje Miasto do zakończenia inwestycji do końca roku. Plan budowy
ją pełnego obłożenia, co stano- się architekt. jakie czytamy na portalu nowi- żłobka był zapisany w programie wyborczym Dariusza Polowego.
wi ogółem ponad 65 wolnych W sprawie tej apelowała ny.pl (art. Przedszkolaki stra-
miejsc. Na tej podstawie można radna Krystyna Klimaszewska, cą na budowie nowego żłobka
twierdzić, że Prezydent Polowy do której dotarły niepokojące w Raciborzu) - „Inaczej sprawę
mija się z prawdą mówiąc, że głosy o tym, że plany przeniesie- przedstawił naczelnik wydzia-
jest lista 80 dzieci oczekujących nia Przedszkola 24 do budynku łu edukacji Krzysztof Żychski,
na miejsca w żłobku lub opieku- szkoły podstawowej nr 1 (gdzie który stwierdził, że o budowie
nie dziennym, tym bardziej, że zwolniły się zasoby po gimna- żłobka w miejscu placu zabaw
miasto nie koordynuje w żaden zjum) odbywają się bez konsul- przedszkola mówiono od 8-10
sposób przekazywania czy infor- tacji z dyrektorem przedszko- miesięcy. Jednocześnie wyraził
mowania gdzie są wolne miejsca la oraz szerszym środowiskiem zdziwienie, że Związek Nauczy-
dla dzieci. Prawdopodobnie jeśli edukacyjnym. cielstwa Polskiego, a zarazem
takie dzieci są zapisane na liście Radna Krystyna Klimaszew- pracownicy Przedszkola nr 24,
oczekujących do placówki miej- ska zapytała, czy planowane jest nic nie wiedzieli o tych planach.
skiej, są to dzieci będące w obec- przeniesienie Przedszkola nr 24 Na pytanie, kogo informowano
nej chwili pod opieką placówek przy ul. Bielskiej do Szkoły Pod- o tej sprawie, odpowiedział, że
prywatnych, lecz ze względu na stawowej nr 1. poprzednią dyrektor, która naj-
niższą cenę czesnego czekają na Pisząc interpelację, w której widoczniej nie przekazała infor-
wolne miejsce w żłobku miej- pytała o przyszłość Przedszkola macji swoim podwładnym. - Za
skim” – napisał w liście Mariusz nr 24 na Ostrogu radna argu- komunikację między pracowni-
Suprowicz. mentowała, że Przedszkole nr kami a urzędem odpowiada dy-
Autor listu przekazał, że roz- 24 z Oddziałami Integracyjny- rektor - podkreślił K. Żychski.”
mawiał o tym problemie z prezy- mi i Specjalnym (przy. red. Je- Czytelnikom i zaintereso-
dentem Polowym i ówczesnym dyna taka placówka na terenie wanym należy się komentarz do
naczelnikiem wydziału oświaty powiatu raciborskiego) posiada słów zawartych w powyższym
Robertem Myśliwym na przeło- długoletnią tradycję kształcenia cytacie. Zakładając, że redak-
mie roku 2018 – 2019, kiedy to przedszkolnego, gdzie są stwo- tor dosłownie cytuje K. Żych-
poinformował ich, że taka sytu- rzone warunki architektonicz- skiego, należy stwierdzić, że
acja będzie miała miejsce, dopó- ne oraz ogrodowe dla każdego naczelnik Wydziału Edukacji
ki nie zostanie wyrównana cena dziecka w tym niepełnospraw- nie ma wiedzy o tym, że dyrek-
czesnego za pobyt. Jak relacjo- nego. Jej zdaniem tak przysto- tor przedszkola nie zmienił się Plac zabaw dla dzieci Przedszkola 24 wkrótce stanie się terenem budowy. Dzieci będą
nuje w liście M. Suprowicz, za- sowany budynek oraz wykwali- w Przedszkolu 24 od wielu lat korzystały z betonowego parkingu.
pytał również o plany prezyden- fikowana kadra w tej dziedzinie (od 1 września 2020 roku dy-
ta Polowego w związku z budową dają szanse rozwoju na miarę rektor przebywa na długotrwa- planów budowy żłobka czy zmian że podchodząc do całej tej sprawy jazdową na plac budowy żłobka.
nowej placówki miejskiej i do- możliwości dziecka, przy sto- łym zwolnieniu, podczas któ- funkcjonowania przedszkola. popełnił jeden błąd - zaufał pre- Naprędce wymyślono więc, że
płatami miasta do pobytu dzieci sowaniu nowoczesnych metod rego obowiązki dyrektora pełni zydentowi Polowemu i naczelni- przedszkolakom zamiast ogro-
w niepublicznych placówkach. i oryginalnych rozwiązań. Katarzyna Świerczek). Z roz- Pozostaje beton kowi Żychskiemu. - Przyjęliśmy du (25 arów) Miasto zorganizuje
„W odpowiedzi wszyscy właści- – W trosce o zapewnienie mowy z dyrektorem placówki Kilka dni temu zwołano do- jako pewnik wasze zapewnienie, tymczasowy plac zabaw na... be-
ciele usłyszeli, że wszystko zosta- edukacji przedszkolnej dla dzieci dowiadujemy się, że Miasto nie raźne spotkanie z radnymi oraz że nie będzie żadnych problemów tonowym parkingu, co post fac-
je bez zmian. Prezydent Polowy z niepełnosprawnościami proszę skierowało jakiejkolwiek oficjal- pracownikami Przedszkola 24. z przeniesieniem placu zabaw. tum placówka musi przyjąć za
zapewniał nas o tym, że niczego o udzielenie odpowiedzi na na- nej informacji o planowanych Nie obyło się bez emocji. Główne Zaufaliśmy panom. Nie przy- „dobrą monetę”.
nie będzie zmieniał. Po zmianie stępujące pytała czy planowane przeniesieniach przedszkola do zastrzeżenia wobec D.Polowe- szliśmy tutaj, żeby sprawdzić jak - Improwizacja, obietnice
Naczelnika Wydziału Oświaty jest przeniesienie Przedszko- innej lokalizacji lub budowie go i K. Żychskiego dotyczą pla- w praktyce będzie wyglądać to, i brak dialogu. Betonowy par-
również wielokrotnie zwraca- la nr 24 z oddziałam: integra- żłobka na terenie placu zabaw. nowania zmian organizacji pra- co tak fantastycznie wyglądało king, na którym dziś trudno
łem uwagę na różnicę w czesnym cyjnymi i specjalnym przy ul. Nie wpłynęła też żadna koncep- cy przedszkola, utrudnieniom na waszych prezentacjach. szukać bezpiecznego miejsca do
i konieczności jej wyrównania, Bielskiej do Szkoły Podstawo- cja zbudowania nowego placu w funkcjonowaniu placówki oraz Miasto obecnie pracuje nad przejścia, a tym bardziej do za-
co spowoduje wolny wybór dla wej nr 1 z Oddziałami Integra- zabaw w innej lokalizacji. Co zabrania placu zabaw bez kon- koncepcją zbudowania nowego bawy i rekreacji - słyszymy ko-
rodzica w dostępności do miejsc cyjnymi w Raciborzu? Czy takie więcej, nikt z urzędu miasta nie sultacji i konkretnych rozwiązań. placu zabaw na przyległej dział- mentarz wielu rodziców. Mimo
opieki. Wielokrotnie mówiłem rozwiązanie zapewni dzieciom kontaktował się z dyrektorem Radny Paweł Rycka przyznał (co ce (12 arów). Jednak póki co, te- pięknych słów, beton zawsze po-
o zacieśnieniu współpracy z mia- niepełnosprawnym prawidło- w sprawie analizy omawianych cytuje również portal nowiny.pl), ren ten będzie stanowił drogę do- zostanie betonem.
PLUSY dlaBIZNESU
Magazyn Gospodarczy 2/2021 PLUSYdlaBIZNESU.pl 26 lutego 2021 nr 2 (325)
REGION INTEGRACJA

Wójt gminy Godów podczas spotkania online na temat strategii


Syneria – integracja pogranicza
Godowa i Petrovic u Karvine
Cel: rozwój gospodarczy realizować zasobami przygranicznych gmin.
IRENEUSZ BUREK Przewiduje się także zaangażo- turalne itp.). Ze względu na w tym przygotowanie konkret- działań odpowiadających bie- zowanie spotkań i współpracy
wanie nowych organizacji. to, że zbliża się nowy okres nych projektów. żącym potrzebom mieszkań- na szerszym terenie.
Celem projektu „Wspólnymi W okresie programowa- programowania i biorąc pod W ciągu aktualnej perspek- ców pogranicza. Planowanie Wśród mocnych zasobów
siłami do rozwoju pogranicza” nia 2014-2020 obie gminy uwagę fakt, że poprzednie tywy finansowej wnioskodaw- działań odbywało się zazwy- wymieniono podobieństwa
(Projekt realizowany w ramach ściśle współpracowały i wdro- projekty były jak dotąd bar- cy nabyli doświadczenie w re- czaj w okresie jednorocznym. w specyfice gmin i zasobów,
Europejskiego Funduszu Rozwo- żyły szereg wspólnych dzia- dzo dobrze postrzegane przez alizacji wspólnych projektów. Ponadto, udział w planowaniu bezpośrednie sąsiedztwo,
ju Regionalnego Interreg 2014- łań związanych z integracją mieszkańców obu gmin, waż- Na bazie tych doświadczeń zawężony był do ograniczo- brak bariery językowej, wspól-
2020), który będzie realizowany społeczności lokalnych, a tak- ne jest przygotowanie strate- ustalono, że warto oprzeć nego grona podmiotów. Takie ne elementy tradycji i historii
w 2021 roku jest rzetelne przy- że z integracją samorządów. gii współpracy między dwie- współpracę na długofalowej podejście nie daje możliwości oraz chęć współpracy. Jednym
gotowanie się do współpracy Działania te były zróżnicowa- ma gminami na nowy okres strategii. Dotychczas partne- rozwiązywania bardziej złożo- z ogniw, które już dziś łączy
i zaangażowanie szerokiego gro- ne (społeczne, sportowe, kul- programowania 2021-2027, rzy opierali się na realizacji nych problemów oraz ograni- gminy jest Żelazny Szlak Rowe-
na uczestników do długofalowej cza efekt końcowy. Wspólna rowy, który zgodnie uznany zo-
współpracy transgranicznej. realizacja dwóch kilkuletnich stał za mocny fundament roz-
Fot. FB/Michał Fita

- Jeszcze projekt się nie za- projektów uświadomiła part- woju turystyki po obu stronach
kończył, jeszcze wiele zadań nerom potrzebę długofalo- granicy.
przed nami - ale efekt Synergii wego planowania współpracy. Wśród szans na wzmocnie-
jest już widoczny. Mieszkańcy, Inspiracją dla wnioskodawców nie gospodarcze oraz integra-
przedstawiciele różnych branż, było także podejście do pla- cję wymieniono Memorandum
zaangażowali się we wspólne nowania współpracy transgra- o współpracy (z 2019 roku), któ-
tworzenie planów na przyszłość. nicznej realizowane w Mieście re zostało podpisane przez izby
Chcieć to móc, ale lepiej dobrze Jastrzębie-Zdrój oraz miastach gospodarcze oraz samorządy
się przygotować. Ostatnie warsz- partnerskich Hawierzów oraz Subregionu Zachodniego i Kra-
taty w ramach projektu Wspól- Karwina. ju Morawsko Śląskiego (w tym
nymi siłami do rozwoju pograni- Dotychczas odbyły się gminę Godów, powiat wodzi-
cza - odbędą się w marcu. Tym warsztaty w zakresie edu- sławski oraz izbę gospodar-
razem spotkanie dotyczyć bę- kacji, bezpieczeństwa, zdro- czą w Karvinie). Śląskie Poro-
dzie aktywizacji seniorów, kultu- wia, środowiska, gospodarki, zumienie Gospodarcze ŚLĄSK.
ry, sportu i turystyki – czytamy planowania przestrzennego, ONLINE, które również jest
w mediach społecznościowych turystyki, kultury, rekreacji członkiem wspomnianego me-
Gminy Godów. i sportu – wyjaśnia nam Ga- morandum na spotkaniu dekla-
Celem projektu jest stwo- briela  Brzemia, Inspektor rowało współpracę w ramach
rzenie wspólnego transgranicz- Referatu Funduszy Zewnętrz- integracji i współpracy ze śro-
nego planu działania na rzecz nych i Zamówień Publicznych dowiskiem gospodarczym oraz
realizacji wzajemnej współpracy Urząd Gminy Godów. w zakresie wzmacniania rynku
między już współpracującymi Podczas analizy SWOT pracy, co stanowi główne osie
instytucjami Petrovice u Karviné (warsztat tematyczny grup programowe organizacji.
i Gminy Godów po roku 2020. branżowych – 11.02.2021)
W przygotowaniu tego planu zwrócono m.in. uwagę na ro-
zaangażowane będą także szko- 11 lutego 2020 przedstawiciele gmin partnerskich Petrovice u Karviny i Godowa spotkali się w Skrbensku, lę samorządu gospodarczego,
ły, stowarzyszenia i organizacje, aby omówić treść wspólnej współpracy na rok 2020. Z tej okazji burmistrz gminy Marian Lebiedzik oraz zaznaczono, że powinno się
które aktywnie uczestniczyły wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk podpisali program współpracy na rok 2020. Po obu stronach współpracować w tym środo-
w dotychczasowej współpracy. granicy zapowiadano wiele ciekawych wydarzeń kulturalno-sportowych. wisku, konieczne jest organi-
R E K L A M A
II PLUSY dlaBIZNESU 26 lutego 2021, nr 2 (325)

R E K L A M A
rynek pracy 26 lutego 2021, nr 2 (325) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION RYNEK PRACY

Przedsiębiorstwa w czasach zarazy - badanie WUP Katowice


Pandemia koronawirusa negatywnie wpłynie na przedsiębiorstwa również w 2021 roku.
DOMINIKA KREBS rusa zdeklarowało 21,4 proc. Prognozy W subregionie zachodnim

Fot. Freepik.com
respondentów. zatrudnienia w 2021 w największym stopniu zagro-
Jak wskazują dane bada- W badanych przedsiębior- W większości przedsię- żeni zwolnieniami mogą zostać
nia przeprowadzonego przez stwach w woj. śląskim w 2021 biorstw sytuacja zatrudnienio- specjaliści, jednocześnie jednak
firmę Biostat na zlecenie WUP roku ponad połowa badanych wa w 2021 roku nie ulegnie specjaliści będą relatywnie czę-
Katowice na 14 085 podmio- (54,2 proc.) deklaruje spadek zmianie. Aż 85,3 proc. zakła- sto poszukiwani przez podmio-
tach gospodarczych z woje- inwestycji w porównaniu do da że utrzyma zatrudnienie na ty, które zakładają ich zatrudnie-
wództwa śląskiego, epidemia zamierzeń sprzed pandemii. stałym poziomie. Z odpowiedzi nie w 2021r.
korononawirusa będzie miała Dotyczy on przede wszystkim badanych wynika, że pandemia Redukcja zatrudnienia
negatywne skutki dla przed- sektora przemysłowego. W naj- będzie miała istotny i negatyw- w 2021 roku dotknie głównie
siębiorstw w 2021 roku. Aż 76 mniejszym zaś stopniu dotyczy ny wpływ na poziom inwestycji, pracowników biurowych, admi-
proc. badanych firm progno- sektora rolniczego. popyt oraz płynność finansową, nistracyjnych, kierowców oraz
zuje negatywne konsekwencje Największego spadku inwe- natomiast niewielki na poziom sekretarki/asystentki zarządu.
pandemii COVID-19, w tym 22,3 stycji spodziewają się przedsię- zatrudnienia. Przewiduje ją 8,2 Najwięcej badanych deklarowa-
proc. „zdecydowanie negatyw- biorcy z subregionu zachodnie- proc., najczęściej taka odpo- ło wzrost zatrudnienia w odnie-
ne”. Znaczny odsetek odpowie- go oraz centralnego. Ponad 34 wiedź występowała u przedsta- sieniu do stanowisk sprzedaw-
dzi dotyczących negatywnych proc. badanych nie mogło usta- proc.) oraz pozyskiwanie no- Blisko 2/3 podmiotów go- wiciela sektora usług rynkowych ców, pracowników call center,
skutków pandemii zaobser- lić jak wysoki będzie spadek in- wych klientów (59,3 proc.) spodarczych, które skorzy- (10,5 proc.). telemarketerów oraz pracowni-
wowano w sektorze rolniczym westycji, natomiast biorąc pod Również w 2021 roku przedsię- stały z pomocy z Tarczy an- Redukcja zatrudnienia ków ogólnobudowlanych.
(97,5 proc.) Brak wpływu pan- uwagę odpowiedzi pozostałych biorstwa planują podjąć te sa- tykryzysowej oceniło ją jako w najmniejszym stopniu prze- Analiza danych uzyskanych
demii na działalność firm zde- respondentów można oszaco- me działania celem utrzymania pomocną w utrzymaniu na widywana jest w subregionie za- dzięki badaniu WUP w Katowi-
klarował co 5 przedsiębiorca. wać za pomocą średniej aryt- firmy. rynku. Największe znaczenie chodnim (6,2 proc.). Co czwarty cach ukazała negatywne skutki
Co ciekawe nieco ponad 4 proc. metycznej, że inwestycje spad- miała ona dla takich sektorów badany deklarujący spadek za- pandemii dla funkcjonowania
wskazało że pandemia miała ną o 57,3 proc. Wsparcie z tarczy jak sektor przemysłowy(66,3 trudnienia nie potrafił przewi- firm w 2021 roku. Dotyczą one
pozytywny wpływ na ich firmę. Dla poprawy funkcjono- antykryzysowej proc.) i sektor usług rynko- dzieć jego rozmiaru. Natomiast trzech na czterech przedsię-
W Subregionie Zachodnim wania i utrzymania firmy pod- Jednym z zagadnień, któ- wych (67,7 proc.).Tarcza zo- biorąc pod uwagę odpowiedzi biorstw zlokalizowanych w wo-
województwa śląskiego zano- jęto wiele działań. Wśród nich re poruszono w badaniu by- stała oceniona jako pomocna pozostałych oszacowano że za- jewództwie śląskim. Pandemia
towano opinie o negatywnych przedsiębiorcy wskazali m. in. ło korzystanie z pomocy tar- przez 67 proc. przedsiębior- trudnienie w podmiotach dekla- negatywnie wpłynie również
skutkach koronawirusa wśród śledzenie informacji na temat czy kryzysowej. Skorzystanie ców z subregionu północnego rujących jego redukcje spadnie na popyt na produkty i usługi
75,7 proc. badanych. Brak pomocy rządowej ( 86 proc.), ze wsparcia zdeklarowało 75,8 i przez 66,8 proc. z subregionu o około 39,2 proc. (średnia aryt- oferowane przez firmy oraz ich
wpływu pandemii koronawi- ograniczenie wydatków (78,6 proc. przedsiębiorców zachodniego. metyczna). płynność finansową.

REGION – PRACA REGION – PRACA

Rynek pracy z deficytem Prognoza zapotrzebowania


pracowników medycznych na zawody w 2021 roku
Mimo pandemii w 2021 roku w Polsce jedynym nadwyżkowym Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia
zawodem byli ekonomiści. prognozę zapotrzebowania na pracowników o określonych
zawodach na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
Wg Barometru Zawodów
Fot. freepik.com

2021 roku, opracowanego przez Do 1 lutego rokrocznie karstwa, technik robotyk oraz

Fot. freepik.com
Wojewódzki Urząd Pracy w Kra- Ministerstwo Edukacji i Nauki monter nawierzchni kolejowej.
kowie na zlecenie Ministerstwa w drodze obwieszczenia ogła-
Rozwoju, Pracy i Technologii, sza prognozę zapotrzebowa- Prognoza dla
na rynku pracy będzie nadwyż- nia na rynku pracy w Dzienniku województwa śląskiego
ka ekonomistów. Taka sytuacja Urzędowym Rzeczpospolitej W części wojewódzkiej pro-
miała miejsce również w po- Polskiej „Monitor Polski”. gnoza zawiera alfabetyczny wy-
przednich latach. Wg Publika- Celem takiej prognozy jest kaz zawodów o istotnym lub
cji z 2021r. zapotrzebowanie na określenie jak powinna kształ- umiarkowanym zapotrzebowa-
zawody z deficytu przesunie się tować się oferta szkolnictwa niu na wojewódzkim rynku pracy.
w stronę równowagi. Oznacza dowlanej i produkcyjnej, a także cytowych jest najmniejsza od po- branżowego w kontekście po- W województwie śląskim
to że liczba chętnych do pracy w branży medycznej. czątku prowadzenia „barometru”. trzeb krajowego i wojewódz- istotne zapotrzebowanie obej-
będzie zbliżona do liczby miejsc kiego rynku pracy. muje m. in. niniejsze zawody:
pracy. Prognozowanych zawo- Barometr Zawodów Powiat wodzisławski bez betoniarz-zbrojarz, blacharz,
dów deficytowych jest 29, o dwa w województwie śląskim zawodów nadwyżkowych Prognoza krajowa cieśla, cukiernik, dekarz, elektro- Prognoza zapotrzebowa-
mniej niż w zeszłym roku. Wojewódzki Urząd Pracy Podobnie jak w wojewódz- Prognoza zawiera wykaz mechanik, elektronik, elektryk, nia na poszczególne zawody
Nadwyżkę ekonomistów w Katowicach opublikował pro- twie śląskim, również w powie- 28 zawodów, które ze względu górnik eksploatacji podziemnej, na krajowym rynku pracy jest
stwierdzono w 10 wojewódz- gnozę „Barometru Zawodów” na cie wodzisławskim w 2021 roku na rozwój państwa są szcze- kierowca mechanik, krawiec, ku- brana pod uwagę w kontek-
twach. Zdaniem Krzysztofa Inglo- 2021 rok dla województwa ślą- brak zawodów nadwyżkowych. gólnie potrzebne na rynku charz, lakiernik samochodowy, ście podziału subwencji. Dzię-
ta, prezesa Personnel Service, lep- skiego. Co ciekawe mimo pan- Co ciekawe w powiecie wo- pracy. Wśród nich znajdują się magazynier-logistyk, mechanik ki znowelizowanym przepisom
szym wyborem dla młodych ludzi demii w województwie śląskim dzisławskim wystąpiło aż 55 za- m. in.: elektromechanik, elek- pojazdów kolejowych, mode- prawa oświatowego samorządy
są specjalności z zakresu informa- nie prognozuje się zawodów wodów deficytowych. Wśród tronik, elektryk, kierowca me- larz odlewniczy, murarz-tynkarz, na 2022 rok otrzymają zwięk-
tyki, robotyki czy medycyny. nadwyżkowych. Taka sytuacja nich znajdują się także zawody chanik, mechatronik, murarz- opiekun medyczny, opiekunka szoną subwencję oświatową
Ze względu na pandemie miała miejsce po raz drugi od medyczne. Zawody te w okresie -tynkarz, operator obrabiarek dziecięca, technik analityk, tech- na szkoły, które kształcą w za-
koronawirusa chociaż sytuacja czasu istnienia badania. Jednak- pandemii pracowały ze zdwojo- skrawających, ślusarz, technik nik elektroradiolog itd. wodach na które jest szczegól-
w wielu zawodach ulegnie po- że spowodowała ona przejście ną siłą. automatyk, technik budowy Pełny wykaz prognozowane- ne zapotrzebowanie. Ogłoszo-
gorszeniu, to rynek pracy po- części zawodów z „deficytu” do Barometr zawodów jest na- dróg, technik energetyk, tech- go zapotrzebowania na zawody na prognoza pozwala szkołom
winien być na tyle chłonny że „równowagi”. Wśród tych zawo- rzędziem przydatnym do plano- nik programista, technik spa- o istotnym i umiarkowanym za- i organom prowadzącym zdecy-
osoby chętne do pracy, o odpo- dów wyróżnić można m. in: fizjo- wania kariery zawodowej, po- walnictwa, technik transportu potrzebowaniu z podziałem na dować o zawodach uruchamia-
wiednich kwalifikacjach nadal terapeutów i masażystów, kel- przez ukazanie zapotrzebowania kolejowego. województwa zawiera załącz- nych w nowym roku szkolnym
będą mogły znaleźć zatrudnie- nerów i barmanów, kierowców na rynku pracy. W 2021 roku na tej liście nik do obwieszczenia dostęp- 2021/2022.
nie. Nadal spodziewany jest de- autobusu a także sprzedawców pierwszy raz pojawiły się 4 ny w Dzienniku Urzędowym RP
ficyt pracowników w branży bu- i kasjerów. Grupa zawodów defi- DK zawody: dekarz, technik de- „Monitor Polski”. DK
R E K L A M A
IV PLUSY dlaBIZNESU 26 lutego 2021, nr 2 (325) integracja
RACIBÓRZ STRATEGIA ROZWOJU

Zrzut ekranu ze spotkania ws. Strategii Miasta Racibórz


Aby nie sknocić strategii miasta
Trudne zadania przed Lukiem Palmenem.
IRENEUSZ BUREK z przedstawicielem firmy InnoCo, stu uczestników, w tym około 10 chodów ograniczyć ruch samocho- mieszkańcom, że przy ulicach nie Wiceprezydent Dawid Wacław-
z panem Luk Palmen. Pytałem czy osób to urzędników. Spotkanie dów. Niektórzy w naszym mieście można sadzić drzew (dotyczy ul. czyk mocno podkreślił, że najwięk-
Szczegółową Diagnozą spo- we wtorek, na platformie Zoom trwało około 1,5 godziny, które chcą betonozy miasta i twierdzą, że Szczęśliwej i ul. Bema). Jak widzimy szym zagrożeniem dla dokumen-
łeczno – gospodarczo – prze- z mieszkańcami ja jako miesz- wypełniła prezentacja firmy In- miasto to nie dżungla. W Łodzi i in- w innych miastach nie mają z tym tów strategicznych jest„odkładanie
strzenną, w tym w szczególności: kaniec będę mógł zabrać głos noCo i próba zebrania zagadnień nych miastach Polski i Europy my- problemów. – czytamy w innym ich do szuflady” zaraz po tym jak
wykonanie niezbędnych w tym i przedstawiać jakieś propozycje. ważnych dla mieszkańców Raci- ślą zupełnie inaczej. Łódź ma być komentarzu. powstaną. W dużym uproszczeniu
celu prac analitycznych, badaw- Pan Palmen powiedział mi, że nie- borza. Warto podkreślić, że nie- miejską dżunglą, nie betonową ale można to też powiedzieć o strate-
czych, koncepcyjnych, redakcyj- stety nie będzie takiej możliwości, stety głos zdecydowało się zabrać zieloną. W Paryżu w mieście będą Znikome zainteresowanie gii, która była wytyczona do roku
nych i materiałów uzupełniają- gdyż jest to tylko spotkanie infor- zaledwie kilka osób. sadzić las. W Raciborzu mieszkań- Spotkania online w dniu 2020. - Strategie kiedyś były tzw.
cych, ze wszelkimi wymaganiami macyjne miasta oraz firmy Inno- Dyskusja wskazała na ob- cy nie umieją się doprosić prezy- 16.02.2021 wysłuchało około 30 radosną twórczością, co jest ge-
obowiązującymi w tym zakresie, Co a mieszkańcy będą mogli za- szary, które z punktu widzenia denta i radnych aby naprawić błąd osób (w tym około 10 osób to urzęd- neralnym problemem tego typu
przy zachowaniu spójności z ak- brać głos dopiero na spotkaniach uczestników są istotne dla mia- poprzednich władz miasta gdy nicy i prowadzący). Znamienne jest opracowań, które kończą swój
tualnymi dokumentami strate- w dzielnicach, które odbędą sta. Wskazywano na obszary: sprzedano zielony teren przy ul. to, ze zaledwie kilka osób zdecydo- żywot z momentem uchwalenia.
gicznymi lokalnymi i wyższego w innym terminie. We we wtorek edukacja, depopulacja, starzenie Ogrodowej i teraz go odkupić pod wało się wziąć czynny udział w dys- Stają się tak zwanymi „pułkowni-
rzędu, w tym ze Strategią Rozwo- dzwoniłem w tej samej sprawie się społeczeństwa, zagospodaro- nowy naturalny dziki park. Ostat- kusji. Kilka osób uczestniczyło w roli kami”. To największe zagrożenie
ju Województwa. do Urzędu Miasta gdzie pyta- wanie pustych przestrzeni w śród- nio prezydenci Raciborza odpisali dziennikarzy lokalnych mediów. generalne dla każdej strategii.
Dokument powinien okre- łem o możliwość uczestniczenia mieściu (m.in. pl. Długosza, które-
ślać potencjał i uwarunkowania, w spotkaniu. Niestety w urzędzie go zdaniem byłego radnego Jana
kierunki działań i perspektywy odpowiedziano mi to samo. Rów- Wiechy nie powinno się sprzeda- Planowane spotkania konsultacyjne
rozwoju miasta oraz powinien do- nocześnie pytałem i prosiłem pa- wać firmom), dbałość o czyste po-
starczyć strategicznych informa- na Palmena oraz na drugi dzień wietrze i atrakcyjną przestrzeń do
cji, jakie działania należy podjąć, Urząd Miasta, aby całe to spotka- życia. Radny powiatowy Tomasz
aby poprawić sytuację środowi- nie zostało nagrane i udostęp- Kusy wskazał, że w Raciborzu ist-
skowo – społeczno - gospodar- nione później do obejrzenia czyli nieje poważny problem z dostęp-
czą na terenie miasta Racibórz, upublicznione, żeby mogło ono nością wykwalifikowanej kadry.
z uwzględnieniem zasad zrów- dotrzeć do jak największej liczby Radny Jarosław Łęski wskazał na
noważonego rozwoju tego ob- mieszkańców. Niestety poinfor- problem z dostępnością atrakcyj-
szaru na podstawie pozyskanych mowano mnie w Urzędzie Miasta, nych miejsc pracy. Ireneusz Burek
przez Wykonawcę danych, prze- że nie będzie publikowane to na- apelował o szerszą współpracę
prowadzonych w uzgodnieniu granie. W związku z tym, widząc z przedsiębiorcami.
z Zamawiającym badań ankie- jak rozpoczyna miasto i wybrana Pracujący nad strategią oraz
towych i warsztatów strategicz- firma opracowanie strategii dla Programem Wspierania Przed-
nych oraz konsultacji. Strategia miasta Racibórz, mam duże wąt- siębiorczości Luk Palmen mówił,
ma być opracowana w oparciu pliwości co do słuszności wybo- że Racibórz potrzebuje nowe-
o szczegółową Diagnozę społecz- ru tej firmy jak i wyboru metod go odkrycia, pokazania tradycji
no – gospodarczo – przestrzenną, konsultacji – kończy wypowiedź na tle nowoczesności, wpisania
o której mowa w art. 10a. 1. usta- Czytelnik. miasta w tworzący się świat cy-
wy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za- Warto zauważyć, że tema- frowy, świat nowych technologii.
sadach prowadzenia polityki roz- tyka: przestrzeń zielona do wy- Te technologie muszą być przy-
woju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 poczynku bez zgiełku samo- jęte przez raciborzan i działać na
i 2020) zmienionej ustawą z dnia chodowego, nadmierny ruch ich rzecz, stać się elementem sty-
15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy samochodowy w centrum miasta, lu życia.
o zasadach prowadzenia polityki smród spalin w miejscach space- - Racibórz nie potrzebuje
rozwoju oraz niektórych innych ru, pasaży handlowych, brak par- nowego odkrycia, to miasto po-
ustaw. Diagnozę należy wykonać kingów i komunikacji pieszych trzebuje DOBREGO GOSPODA-
wraz z szczegółową identyfika- i rowerowych do centrum i pasa- RZA. Dobry gospodarz strategię
cją problemów rozwoju miasta ży handlowych – to częste ape- ma w głowie, nie musi mieć tony
w wielu sferach. le mieszkańców jakie kierowano papierowych dupokrytek. Myśla-
w ostatnim roku do magistratu. łam, że zarys strategii kandydat na
Dialog społeczny prezydenta i jego sztab mają już
- Dość niefortunnie zaczęły Pierwsze rozdanie „opracowany” przed rozpoczę-
prace nad opracowaniem strate- Dokument, nad którym pra- ciem kampanii wyborczej... - napi-
gii dla miasta. W poniedziałek 15 ce właśnie ruszyły, ma wyznaczyć sała Czytelniczka portalu raciborz.
lutego 2021 roku czyli na dzień kierunki rozwoju na kolejną deka- com.pl w komentarzu w mediach
przed spotkaniem na platformie dę. Pierwsze spotkanie z udziałem społecznościowych.
zoom w sprawie rozpoczęcia chętnych mieszkańców odby- - My walczymy aby zachować
przygotowań opracowania stra- ło się 16.02. w trybie online. Bra- zielony charakter ulicy Bema oraz
tegii dla Raciborza rozmawiałem ło w nim udział około trzydzie- aby zamiast wzmagać ruch samo-
R E K L A M A
integracja 26 lutego 2021, nr 2 (325) PLUSY dlaBIZNESU V

Jeśli nie sięgają do niej radni, kie- kim miejscu jesteśmy, co stanowi- szym ujęciu celu – do wypracowa- we, z wielu dostępnych źródeł. Po- sne środowisko gospodarcze) kilka szej kolejności należy zaplanować
dy decydują w ważnych sprawach, my, jaki mamy potencjał, czego nia strategii. zyskane miliony złotych dają nam koncepcji na ożywienie starówki, w harmonogramie działań nad
jeśli nie jest na półce każdego na- nam brakuje. Czas kryzysu jest nieosiągalne do tej pory możliwo- powstał m.in. projekt KOFER, który strategią.
czelnika, który współtworzy kolej- doskonałym okresem do analizy Duma z własnej strategii ści, budują nowe i pomagają dbać łączy biznes z edukacją a do zespo- Odpowiedzi na pytania
ny budżet, jeśli nie jest w głowach słabych i mocnych stron. Ostat- - Po zapoznaniu się z przygoto- o to, co stworzyliśmy wcześniej. łów roboczych zaprasza się eksper- o potrzebach mieszkańców naj-
samych prezydentów, to strate- ni rok pokazał, że uśpieni byliśmy wanym przez ekspertów Raportem (…) Wiem po wielu spotkaniach tów, którzy mieszkają lub prowadzą lepiej budują grupy społeczne
gia zwyczajnie nie działa – mówił w wielu płaszczyznach społecz- z ewaluacji Strategii Rozwoju Mia- i rozmowach z Państwem, że waż- biznes we własnym środowisku. - i aktywiści. Eksperci badania po-
w wywiadzie dla redakcji Dawid nych i gospodarczych. Wiele by sta na lata 2007-2020 poczułem nym jest, by miejsca te odpowia- Kto może nam wypracować kierun- trzeb miasta wskazują, że właśnie
Wacławczyk. mówić o mankamentach w me- przede wszystkim dumę. Z nas, na- dały potrzebom i predyspozycjom ki strategiczne rozwoju jak nie my te grupy należy dopuścić do gło-
chanizmach wsparcia gospodar- szej pracy i jej efektów. 93% zebra- wodzisławian. Mam nadzieję, że sami? - mówił M. Kieca podczas jed- su lub przynajmniej analizować
Taka rzeczywistość ki, przedsiębiorców, dostępu do nych mierników wykazało pożąda- realizacja tego kroku uczyni Wodzi- nego z pierwszych spotkań organi- ich postulaty podczas tworzenia
Kilka razy podczas spotkania opieki zdrowotnej, organizacji ne kierunki zmian. To bardzo dobry sław Śląski miastem z przyjaznym zowanych wraz z izbą gospodarczą, strategii rozwoju. Niedawno kil-
usłyszeliśmy z ust prowadzące- edukacji itp. które niestety poka- wynik, nasz wodzisławski sukces. klimatem do osiedlania się. Po- do których zaproszono nietuzinko- kuset mieszkańców zwracało się
go Marcina Barona - dziś znaleźli- zały słabość naszego systemu ad- Pamiętajmy, że wdrażanie przygo- wyższe działania i pielęgnowanie wych przedsiębiorców, którym bli- z wieloma postulatami do pre-
śmy się w „takiej rzeczywistości”... ministracyjnego oraz relacji Miasto towanej Strategii Rozwoju Miasta dotychczasowych osiągnięć będą ska jest przyszłość miasta. zydenta Raciborza, które należa-
Prawdopodobnie mowa o formie – społeczeństwo. to czas niełatwy, w którym gospo- najważniejsze, by w pełni wdrożyć ły do tzw. kategorii poprawy ja-
online konsultacji, która wynika To właśnie w czasie kryzysu darka światowa i krajowa notowa- naszą Strategię Rozwoju Miasta na Potrzeby definiują aktywiści kości życia (m.in. miejsca zielone,
z obostrzeń z powodu covid-19 należy aktywnie szukać rozwią- ły spore spadki. Razem udało nam lata 2014-2020 - pisał kilka lat temu Projektowanie miasta, analiza spowolnienie miasta). Warto za-
i w konsekwencji zamrożenia go- zania które pozwoliłoby wybrnąć się pokonać większość gospodar- prezydent Wodzisławia Śląskiego potrzeb mieszkańców, poznanie poznać się z postulatami ale też
spodarki, co można było odczy- z zapaści ale też i szukać szansy czych problemów, pracować nad Mieczysław Kieca. To decyzją mia- trendów europejskich w kluczo- i odpowiedzią prezydenta na in-
tać jako powód pewnej trudności na rozwój właśnie w tych okolicz- sukcesywnym rozwojem miasta sta powierzono w Wodzisławiu wych dziedzinach jak edukacja, terpelacje mieszkańców. Wydaje
w opracowaniu analizy potrzeb nościach. Mądry strateg błyska- i stwarzać warunki do nieustannej lokalnym przedsiębiorcom wy- rynek pracy, funkcjonowanie firm się oczywistym, że jeśli pod po-
miasta i jego mieszkańców. A to wicznie analizuje zasoby własne poprawy jakości naszego życia. Na- pracowanie m.in. kierunków roz- sektora MŚP, ale także analiza za- stulatami podpisuje się kilkaset
przecież właśnie ten czas powi- i zakres niesprzyjających okolicz- uczyliśmy się poszukiwać nowych woju starego miasta na kolejne lata. sobów i odniesienie do wcze- osób to nie tylko należałoby zba-
nien być głównym powodem ności oraz„siły wroga” aby sprytnie możliwości i wprowadzać nowator- W ubiegłym roku, w ramach przy- śniejszych działań (w tym reali- dać te postulaty ale wykorzystać
(pretekstem) do tego aby najbar- stworzyć kierunek, który będzie skie rozwiązania. Wspólnymi siłami gotowania się do nowej strategii zacja wcześniejszej strategii) - to wszelkie formy konsultacji aby je
dziej dogłębnie analizować w ja- prowadził do zwycięstwa. W na- czerpiemy korzyści, także finanso- zostało wypracowanych (przez wła- kluczowe obszary, jakie w pierw- „rozłożyć na czynniki pierwsze”.

Wypełnij ankietę na stronie strategia.raciborz.pl

Miasto zachęca mieszkańćów do wypełnienia ankiety, w której pytania zgrupowano w działach: ocena Raciborza jako miejsca do życia, organizacja usług publicznych, miejsca, z których jesteśmy dumni,
czego brakuje i czym władze powinny się zająć w przyszłości oraz pytania o wizję i prognozy dla Raciborza.

REGION – INTEGRACJA

O współpracy Kraju Morawsko-Śląskiego i Subregionu Zachodniego


Powstałe w ramach pro- Czeska - Polska w ramach Fundu- zapewnianie podmiotom gospo- Wyniki badania będą wykorzy-
Fot. Freepik.com

jektu Centrum Informacyjno- szu Mikroprojektów Euroregionu darczym po obu stronach grani- stane dla uszczegółowienia re-
-Doradcze będzie bezpłatnie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slez- cy kompleksowego doradztwa alizacji poszczególnych działań
zapewniać kompleksową dzia- sko i budżetu państwa. w ramach ustawodawstwa, pra- projektowych. Kolejnymi dzia-
łalność doradczą dla podmio- Realizacja projektu rozpo- wa, administracji państwowej, łaniami w ramach projektu bę-
tów gospodarczych z regionu. częła się 1.09.2020 r. i będzie ekonomii, podatkach i finansach. dzie stworzenie strony www
Okresní hospodářská komo- zakończona 31.08.2021 r. Jako uzupełnienia tego zadania w wersji dwujęzycznej, realizacja
ra Karviná (Izba Gospodarcza Realizacja projektu jest zrealizowano badanie pomiędzy konferencji po stronie czeskiej
powiatu Karwina) jako partner w zgodzie z Memoran- czeskimi i polskimi podmiotami i polskiej, w finale powstanie
wiodący rozpoczęła w 4 kwarta- dum o współpracy z dnia gospodarczymi i jego głównym Centrum Informacyjno-Dorad-
le 2020 r. we współpracy ze swo- 10.10.2019 r., które zatwierdziło celem jest konkretna analiza oto- cze łącznie z jego technicznym
imi partnerami Izbą Gospodarczą swoim podpisem 31 izb gospo- czenia biznesowego w regionie i personalnym zabezpieczeniem.
Wodzisław Śląski i Havířovsko-ka- darczych, klaster, stowarzyszeń, przygranicznym Śląska Cieszyń- Centrum będzie bezpłatnie za-
rvinský kovo klastr z. s. realizację cechów, miast i gmin Kraju Mo- skiego, identyfikacja wszystkich pewniać kompleksową działal-
projektu „Centrum Informacyjno rawsko-Śląskiego i Subregionu obowiązków, warunków, ryzyk ność doradczą dla podmiotów
Doradcze RC-RP (CID), Nr.rej. CZ Zachodniego i bezpośrednio i propozycja krótkich rozwiązań gospodarczych w regionu. Dzia-
.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002 nawiązuje do realizacji zadań poszczególnych ryzyk. Łącznie łalność Centra będzie zapewnio-
514. Projekt  współfinansowany wytyczonych przez Memoran- Głównym celem projek- w regionie przygranicznym Śląsk po stronie czeskiej i polskiej za- na również po zakończeniu reali-
ze środków Europejskiego Fun- dum w zakresie transgranicz- tu jest podwyższenie inten- Cieszyński wybudowaniem Cen- pytano 267 podmiotów gospo- zacji projektu.
duszu Rozwoju Regionalnego - nej współpracy gospodarczo- sywności współpracy instytucji tra Informacyjno-Doradczego. darczych, w badaniach aktywnie
Programu Interreg V-A Republika -biznesowej. i podmiotów gospodarczych Głównym zadaniem Centra jest uczestniczyło 105 podmiotów. Artykuł sponsorowany

R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 26 lutego 2021, nr 2 (325) jakość życia
REGION JAKOŚĆ ŻYCIA

Fot. Katarzyna Przypadło


Miasta poprawiają swoją estetykę
Wodzisław Śląski, Racibórz i Rybnik dążą do uporządkowania przestrzeni miejskiej.
KATARZYNA CICHOŃ kreująca przestrzeń niż sama rów i, jak sam to ujął, straszy- spędzają w podróży mnóstwo

Fot. FB/Michał Fita


będąca widoczną dominującą dłem w centrum miasta. czasu. Często ponad godzinę,
Władze Wodzisławia Ślą- kubaturą. We wszystkich pro- - Ktoś zapytał mnie niedaw- a nawet dwie. Codziennie prze-
skiego zaprosiły do współpracy jektach, mimo ich różnorodno- no „Czy Racibórz się rozwija”? jeżdżają przez Racibórz. Nowe
studentów architektury PWSZ ści, przewijała się idea, aby było Chcąc odpowiedzieć na to py- mieszkania dla nich to, w na-
w Raciborzu, aby przygotowa- to miejsce dostępne dla każde- tanie, trzeba zdać sobie sprawę stępnej kolejności, wypełnio-
li koncepcje „nowego” rynku go, zachęcające do tego, by lu- z tego, że każde miasto stano- ne dziećmi żłobki, przedszkola,
w Wodzisławiu Śląskim. Celem dzie wyszli z domów, chcieli ze wią jego mieszkańcy. Racibórz, szkoły. To praca dla nauczycieli.
było wypracowanie koncepcji sobą przebywać i wzmacniać jak wiele innych miast wylud- To potrzeby szybkich zakupów
i propozycji przywrócenia ak- więzi zarówno te wzajemne, jak nia się w bardzo szybkim tem- w lokalnych sklepach i gastro-
tywności w przestrzeni rynku i te polegające na identyfikacji pie. Statystyki mówią, że za 10 nomii. To chęć spędzania cza-
i stworzenie miejsca scalające- z miastem - powiedziała dr inż. lat będzie nas około 40 tysięcy su wolnego w kawiarniach,
go życie mieszkańców i umoż- arch. Joanna Sokołowska-Mo- – napisał w mediach społeczno- restauracjach, kinie, muzeum
liwiającego im integrację. skwiak. ściowych Michał Fita. czy na basenie. To kolejne po-
- Studenci czwartego roku – Czy jesteśmy w stanie kolenia zespołów piłkarskich,
studiów mieli niebywałą okazję Apartamentowiec coś z tym zrobić? Możemy pró- studentów naszej uczelni wyż-
podjąć się realnego tematu re- zamiast starego szpitala? bować hamować ten trend, szej. To powstające małe firmy Koncepcję inwestora na zagospodarowanie starego szpitala przy
waloryzacji przestrzeni central- W Raciborzu o miejskiej zwiększając atrakcyjność ofer- i większe przedsiębiorstwa. Bema zaprezentował w mediach społecznościowych były wiceprezy-
nej miasta. To bardzo poważne przestrzeni mówiło się ostat- ty mieszkaniowej, próbując Mówiąc „Czas na inwestycje” na dent Michał Fita. Jego zdaniem inwestycja pozwoli na rozwój Miasta
i trudne zadanie, zważywszy na nio w kontekście starego szpi- ściągać tu rodziny spoza mia- pierwszym kroku stawiajmy no- i zabezpieczenie zniszczonego budynku.
rolę, jaką w przestrzeni miasta tala na ul. Bema. Niszczejący sta oraz inwestować w rozwo- we mieszkania. Rozpoczęły się
odgrywa zazwyczaj historycz- budynek nie tylko szpeci miej- jowe, atrakcyjne i nowoczesne już prace budowlane przy ul. mieszkań z widokiem na Park blicznych pieniędzy. Potrzeb-
ne centrum - wyjaśnia dr inż. ski krajobraz, ale także stwarza obiekty. Mamy to szczęście, że Opawskiej/Bukowej. Zapowia- im. miasta Roth oraz parking ne są tylko decyzje zmieniające
arch. Joanna Sokołowska-Mo- zagrożenie. Koncepcję na jego największy pracodawca w re- dałem tę inwestycję rok temu. wielopoziomowy. Realizacja tej parametry Miejscowego Planu
skwiak, prof. PWSZ. - W pierw- zagospodarowanie w postaci gionie wybudował swój zakład Kilka dni temu spotkałem się inwestycji przyczyni się nie tyl- Zagospodarowania Przestrzen-
szej kolejności praca polega- apartamentowca przedstawił po zachodniej stronie miasta, z nowym inwestorem chcącym ko do rozwoju, o którym wspo- nego oraz zgoda Konserwatora
ła na redefinicji czym dziś, ale ostatnio były wiceprezydent a nie po wschodniej. Codzien- zagospodarować teren starego mniałem wcześniej, ale również Zabytków. Wszystko wiec w rę-
głównie czym dla młodego Michał Fita. Jego zdaniem in- nie tysiące pracowników do- szpitala przy ul. Bema. Jedno pozwoli zabezpieczyć obiekt kach prezydenta i Rady Miasta.
pokolenia, może się stać i jak westycja przyczyni się do roz- jeżdża tu z odległych miast: Ja- skrzydło ma on zamiar prze- będący dziś miejscem poża- Trzymam kciuki za powodzenie
funkcjonować „nowy” rynek. woju miasta, ale też pozwoli strzębia Zdroju, Żor, Rybnika, kształcić w nowoczesny aparta- rów i straszydłem w centrum tej inwestycji i prezentuję kon-
Architektura w większości pro- zabezpieczyć obiekt, który dziś Wodzisławia, Kędzierzyna-Koź- mentowiec, zachowując zabyt- miasta. Nie trzeba będzie na cepcję inwestora – przekazał
jektów jest skromna, bardziej jest miejscem częstych poża- la. Codziennie te tysiące ludzi kową fasadę. Ma tu powstać 57 zabezpieczenie wydawać pu- Michał Fita.

Fot. Zuzanna Sczyrba

Publiczna prezentacja projektów przyszłych architektów PWSZ w Raciborzu odbyła się 9 lutego. Władze Wodzisławia Śląskiego wspólnie z kadrą Instytutu Architektury i Władzami Uczelni wyróżniły pracę autorstwa
studentek Sary Dzierzengi i Karoliny Kowalskiej oraz zdecydowano, że wszystkie koncepcje zostaną przedstawione publicznie mieszkańcom późną wiosną na rynku w Wodzisławiu Śląskim.

R E K L A M A
jakość życia 26 lutego 2021, nr 2 (325) PLUSY dlaBIZNESU VII

nych do kolorystyki budynku. wszystko było dostępne, zrozu- formie: prostopadłościennych

Fot. UM Racibórz
Aktualnie specjalnie powoła- miałe i czytelne. System będzie tablic z charakterystycznym
ny zespół pracuje nad utwo- też służył gościom odwiedzają- połyskiem i lekko wypukłymi,
rzeniem nowego projektu cym miasto, by pomóc im się nie do końca doskonałymi, ale
uchwały o Parku Kulturowym. odnaleźć wmieście i trafić tam, urokliwymi kształtami emalio-
Projekt ten jeszcze w fazie ro- gdzie trzeba i wreszcie, żeby wanych liter i cyfr. Układ gra-
boczej zostanie opublikowa- w ich pamięci Rybnik pozostał ficzny, krój pisma i kolorystyka
ny na stronie internetowej po jako uporządkowane i ładne – czerń, biel i błękit uzupełnio-
15 marca br. Jak informuje ma- śląskie miasto. ne o „urzędową” czerwień – na-
gistrat, głównym celem podję- - Emaliowane tablice ma- wiązują do rybnickiego Sys-
tych działań jest podwyższenie ją tę cechę, że są oczywiste ja- temu Identyfikacji Wizualnej
świadomości oraz współod- ko przedmiot – mówi Marcin – mówi Wolny.
powiedzialności wszystkich Wolny ze Studia Otwartego, Pierwsze oznakowania
mieszkańców za publiczną które przygotowało rybnic- w przestrzeni miasta są w trak-
przestrzeń miasta. ki SIM - Kiedy je widzimy – od cie montażu w miejscach no-
razu wiemy, że to nazwa ulicy wych albo w punktach, gdzie
Rybnik porządkuje albo adres. Przy tym – nawią- tablice były już zniszczone,
przestrzeń Miasta zują do industrialnej historii można je będzie zobaczyć:
Rybnik to kolejne mia- Rybnika, bo wyroby z emalio- na Placu Teatralnym im. Kazi-
sto Subregionu Zachodniego, wanej blachy były flagowym mierza Kutza, ul. Tadeusza Ko-
które porządkuje swoją prze- produktem nieistniejącej już ściuszki, Pl. Wolności, ul. Bole-
strzeń. Po wdrożeniu Systemu rybnickiej huty. Uznaliśmy, że sława Chrobrego i Miejskiej,
Identyfikacji Wizualnej (SIW), użyjemy tej tradycyjnej tech- dwóch miejskich żłobkach
który otrzymał wiele presti- nologii w uwspółcześnionej i Centrum Usług Wspólnych.
żowych nagród i wyróżnień,
miasto realizuje kolejny etap
porządkowania przestrzeni

Fot. UM Rybnik
Poglądowy obszar proponowanego Parku Kulturowego w centrum Raciborza. miasta – System Informacji
Miejskiej (SIM).
Racibórz wznawia prace zdeterminowany, aby Raci- uchwały przedstawić radnym System Informacji Miej-
nad Parkiem Kulturowym bórz, wzorem miast stawiają- jesienią tego roku. A vacatio le- skiej to miejskie oznaczenia
Po rocznej przerwie Urząd cych na estetykę, doczekał się gis zostanie wydłużone do 12, adresowe budynków i pose-
Miasta Racibórz wznowił pra- Parku Kulturowego w obrębie a być może nawet 18 miesięcy. sji, tablice z nazwami ulic oraz
ce nad Parkiem Kulturowym. historycznej starówki. Ogrom- – Zdajemy sobie sprawę, że budynków użyteczności pu-
Przypomnijmy, że na obszarze ne banery z plastiku, nadmiar w tych niesprzyjających oko- blicznej, a także drogowskazy,
Parku Kulturowego uregulowa- bodźców wzrokowych, chaos licznościach spowodowanych mapy, oznaczenia informacji
ne byłyby kwestie dotyczące reklamowy, zbyt liczne poty- epidemią, dostosowanie się do na przystankach, parkingach,
m. in. umieszczania tablic, na- kacze, jaskrawe i kolorowe pa- zapisów uchwały może być do- parkach i innych obiektach
pisów i ogłoszeń reklamowych rasole oraz zbyt wielkie kon- datkowym utrudnieniem dla miejskich. System obejmuje
czy form małej architektury. strukcje rozłożonych na stałe przedsiębiorców. Dlatego wyj- też uporządkowanie oznaczeń
Intencja jest taka, by chronić budowli gastronomicznych dziemy z propozycją wsparcia firm na budynkach i drogach
i eksponować to, co najbardziej udających sezonowe ogródki… np. w postaci darmowych pro- dojazdowych. Pełni funkcję
wartościowe z punktu widzenia szkodzą wizerunkowi miasta, jektów nowych szyldów. Bę- informacyjną i zdobi miasto.
dorobku historycznego, archi- samopoczuciu mieszkańców dziemy też chcieli pokazać, że Jednorodne, dobre jakościo-
tektonicznego i urbanistyczne- i odwiedzających nas tury- nie wymagamy tylko od przed- wo, estetyczne i dopasowane
go miasta. stów. Człowiek o wiele lepiej siębiorców, ale i od siebie. Mu- do charakteru miasta oznacze-
Prace nad Parkiem Kultu- czuje się i funkcjonuje w prze- simy zająć się identyfikacją wi- nia są jego wizytówką.
rowym prowadzone były już strzeni estetycznej, uporząd- zualną miasta, zainwestować Projekt użytkowy, graficz-
rok temu. W ramach konsul- kowanej, gdzie architektury w nowe i estetyczne szyldy, ny i wzorniczy powstał pod ko-
tacji projektu uchwały w w tej nie zasłaniają reklamy, a gdzie tablice, informatory miejskie. niec 2019 roku, wraz z później
sprawie urzędnicy spotkali się reklama pełni formę biżuterii Ładniejsza, bardziej estetycz- opracowaną specyfikacją kosz-
z przedsiębiorcami pracują- miejskiej. Znamy przykłady nie na przestrzeń to nasz wspólny tował 132 tys. złotych brutto.
cymi w obrębie planowanego tylko z zagranicy, ale i polskich interes i nasz wspólny zysk. Je- Projekt techniczny oraz wdro-
parku. Wówczas stanowcze miast takich jak Kraków, Kar- steśmy otwarci na negocjacje żenie pilotażowe (produkcja
głosy dezaprobaty zostały wy- pacz, Zakopane czy Bieruń, któ- i sugestie – zapewnił wicepre- i montaż różnego rodzaju 32
powiedziane przez restaurato- re już zdecydowały się na takie zydent Dawid Wacławczyk. tablic) kosztował 36 tysięcy
rów, których po wprowadzeniu rozwiązania i są z nich bardzo Jeśli uchwała wejdzie w ży- złotych brutto.
regulacji czekałyby przebudo- zadowolone – mówił w cza- cie w proponowanym na teraz - Finalne, całościowe wdro-
wy ogródków letnich lub cało- sie spotkania wiceprezydent kształcie, to w ciągu kilkuna- żenie nie będzie się wiązało
rocznych. Pojawiły się też apele Dawid Wacławczyk, przewod- stu miesięcy od jej przyjęcia z dodatkowymi kosztami. Ce-
o to, by specjaliści od projekto- niczący zespołu ds. prac nad uporządkowana zostanie kwe- ny nowych nośników są tak
wania przestrzeni miejskiej po- utworzeniem Parku Kulturowe- stia ogródków gastronomicz- skalkulowane, żeby nie prze-
kusili się o analizę skutków ta- go Stare Miasto w Raciborzu. nych, które zgodnie z zapisami kraczały dotychczasowych
kich zmian. Zgodnie z propozycją Park uchwały będą mogły funkcjo- kosztów produkcji tablic – za-
11 lutego tego roku w Urzę- Kulturowy w Raciborzu miałby nować tylko w ramach określo- powiada Robert Cebula na-
dzie Miasta odbyło się spotka- zostać utworzony na obszarze nych zasad dotyczących m. in. czelnik Wydziału Promocji
nie zespołu ds. parku kultu- śródmieścia w obrębie biegu wysokości i rodzaju ogrodzeń, - Zależało nam na uporządko-
rowego. Obok pracowników dawnych murów miasta oraz czy kolorystyki parasoli i mar- waniu chaosu, który aktualnie
urzędu udział wzięli w nim tak- dawnego przedmieścia Bronki. kiz – proponowana uchwała mieliśmy w mieście, funkcjo-
że radni Zuzanna Tomaszew- Dzięki niemu starówka ma zy- dopuszcza tylko kolory: biały, nowało kilka różnego rodza-
ska, Zygmunt Kobylak, Henryk skać na atrakcyjności turystycz- brązowy i ich odcienie. ju wzorów. Zmiany będziemy
Mainusz oraz dyrekcja Racibor- nej i odsłonić walory architek- Na mocy poddanej pod wprowadzać stopniowo, krok
skiego Centrum Kultury. toniczne oraz historyczne. konsultacje uchwały wprowa- po kroku, zaczniemy od tablic,
– To trudny czas dla przed- Obecnie trwają prace nad dzone byłyby ponadto m.in. które są zniszczone i zardze-
siębiorców, zwłaszcza dla ga- doprecyzowaniem zapisów regulacje dotyczące stosowa- wiałe - podsumowuje naczel-
stronomii, dlatego nie narzu- uchwały. Wciąż możliwe jest nia bilbordów i banerów, za- nik.
camy tempa prac nad uchwałą. składanie uwag. Póki co moż- kaz wieszania reklam i szyldów Komu to ma służyć? To
Będziemy konsultować i do- na je adresować do Miejskie- powyżej parteru. W uchwale udogodnienie dla mieszkań-
pracowywać jej zapisy – mó- go Konserwatora Zabytków znajdują się ponadto zapisy ców Rybnika, żeby mogli ko-
wiła Maria Olejarnik, Miejska na adres mkz@um.raciborz.pl. dotyczące witryn sklepowych rzystać z uporządkowanej
Konserwator Zabytków i koor- Wkrótce powstanie dedyko- – na mocy uchwały mogłyby wizualnie i estetycznej prze-
dynator prac nad uchwałą. wana temu tematowi podstro- być wyklejanie maksymalnie strzeni publicznej. Projekt Inspiracją dla firmy projektującej rybnicki system były tradycyjne,
Głos w dyskusji zabrał tak- na internetowa i nowe kanały do 20% powierzchni, w sposób uwzględnia starszych, młod- wypukłe tablice ulicowe z emaliowanej blachy, które są stałym ele-
że wiceprezydent Dawid Wa- do kontaktu. Wstępnie planuje estetyczny, nośnikiem o stono- szych, wysokich i niskich, le- mentem krajobrazu polskich miast. W Rybniku mają one jeszcze
cławczyk. – Jestem mocno się, aby wypracowany projekt wanych kolorach dostosowa- piej i gorzej widzących – żeby dodatkowe powiązanie z rozpoznawalną w całej Polsce Hutą Silesia.

R E K L A M A
VIII PLUSY dlaBIZNESU 26 lutego 2021, nr 2 (325) gospodarka
REGION GOSPODARKA

Rzecznik Abramowicz o pomocy covidowej


Zdaniem Rzecznika MŚP pomoc państwa powinna zależeć nie od określonego kodu PKD, a od spadku obrotów.
Premier Gowin obiecał rozpoczęcie pracy nad włączeniem tego kryterium.

DOMINIKA KREBS W przypadku pracowników Pomoc niezależna od PKD Premier Gowin zobowią-

Fot. rzecznikmsp.gov.pl
na umowach cywilnopraw- Zdaniem rzecznika MŚP, zał się do rozpoczęcia prac nad
Pandemia koronawirusa nych, są oni brani pod uwagę Adama Abramowicza pomoc włączeniem do kryterium PKD,
i spowodowany nią lockdown dopiero w momencie oblicza- państwa nie powinna zależeć również firm o spadku obrotów
przyczynił się do powstania róż- nia kwoty subwencji i wpływa- od kodu PKD, tylko od spadku 70 proc. i więcej. Miałoby to do-
nych form pomocy oferowanych ją na wysokość wsparcia i jego obrotów. Została złożona pe- tyczyć firm, które otworzyły się
przez państwo. Jedną z nich jest ostateczną kwotę. tycja podpisana przez przed- w grudniu 2019 roku i w całym
Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Wysokość wsparcia oblicza siębiorców ws. zmian przyzna- 2020 roku.
Funduszu Rozwoju. Mikro, małe się jako iloczyn osób zatrudnio- wania pomocy i uzależnienia Jak wskazuje Rzecznik, in-
i średnie firmy mogą ubiegać się nych (maksymalnie 9 w pełnym jej spadku obrotów. W ponie- formację na temat liczby przed-
o pomoc, jednakże muszą speł- wymiarze czasu pracy) oraz ba- działek odbyła się konferen- siębiorców, którzy nie mogą ko-
nić szereg warunków. Państwo- zowej kwoty subwencji, któ- cja rzecznika MŚP oraz grupy rzystać z tarcz a mają znaczny
wa Inspekcja Pracy kontroluje ra zależy od wysokości spadku przedsiębiorców, po spotkaniu spadek obrotów może przygo-
firmy pod kątem realizacji wa- przychodów firmy. z wicepremierem Jarosławem tować resort finansów na pod-
runków obowiązujących w tar- Kwota bazowa może wynieść Gowinem. Tematem rozmów stawie JPK. Wtedy też możliwe
czy antykryzysowej. 18 tys. zł na osobę zatrudnioną były formy wsparcia dla pol- będzie oszacowanie kosztów
(gdy spadek przychodów wyniósł skich przedsiębiorców, którzy ewentualnej pomocy.
Warunki, które należy spełnić 30-60 proc.) lub 36 tys. zł na oso- odczuwają negatywny wpływ Obecnie pomoc udzielana
- mikroprzedsiębiorstwa bę zatrudnioną (gdy spadek przy- Małe i średnie przedsię- stałych, niepokrytych przycho- koronawirusa oraz współpraca jest przy 40 proc. spadku obro-
Mikroprzedsiębiorstwo, chodów wynosi 60 proc.). biorstwa muszą wykazać kosz- dami, w wysokości 70 proc. stra- z biznesem. tów w przypadku tarczy branżo-
by otrzymać wsparcie nie mo- ty stałe oraz wielkość spadku ty brutto. Firmy które nie spełniają wej i przy 30 proc. w przypadku
że przekroczyć rocznego ob- Małe i średnie przedsiębior- przychodów w okresie od 1 li- Poza pomocą z tarczy finan- kryterium odpowiedniego PKD, Tarczy Finansowej PFR.
rotu netto za 2019 r. lub sumy stwa - pomoc z tarczy stopada 2020 r. do 31 grudnia sowej, można uzyskać również jak podkreśla Abramowicz, od Rzecznik zaznacza, iż nie
bilansowej w 2019 r. w wy- antykryzysowej 2020 r. lub za okres od 1 stycz- wsparcie w zakresie tarczy anty- czterech miesięcy nie mogą sposób określić wszystkich za-
sokości 2 mln euro. Niezbęd- Z definicji, która została nia do 31 marca 2021 r. kryzysowej. Środki pomocowe normalnie pracować co skutku- mkniętych branż, stąd propo-
nym warunkiem przyznania przyjęta przez rząd, małe i śred- Te przedsiębiorstwa mo- w ramach tarcz oferowane są fir- je brakiem środków do opłace- zycja zastosowania kryterium
subwencji mikrofirmom jest nie przedsiębiorstwa to pod- gą otrzymać subwencje finan- mom dotkniętym kryzysem spo- nia swoich zobowiązań wobec spadku obrotów 70 proc. Pod-
zatrudnienie co najmniej jed- mioty, które nie są mikrofirmą sową w sytuacji kiedy spadek wodowanym pandemią korona- ZUS, banków czy kontrahentów. kreśla też, że każdego dnia
nego pracownika na podsta- i w dniu 31 grudnia 2019 r. za- przychodów w wymienionych wirusa. By skorzystać z pomocy Wobec tego również firmom docierają do niego sygnały
wie umowy o pracę na dzień trudniały od jednego do 249 wyżej okresach jest większy lub państwa, wśród warunków które o spadku obrotów na poziomie o problemach finansowych firm
31 grudnia 2019 roku lub 31 pracowników na pełny etat w ra- równy 30 proc. i mogą otrzy- muszą spełnić jest również posia- 70 proc. i wyższym powinna być pozbawionych środków pomo-
lipca 2020r. mach umowy o pracę. mać dofinansowanie kosztów danie odpowiedniego kodu PKD. udzielona pomoc z tarczy. cowych ze strony państwa.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – INWESTYCJE WODZISŁAW ŚLĄSKI – KOMUNIKACJA

Na terenach po KWK 1 Maja 100 tys. zł dla Wodzisławia


powstaną drogi z oświetleniem Śląskiego na rozwój kolei
i odwodnieniem. W ramach programu Kolej+ może zostać wybudowany
przystanek kolejowy Wodzisław Śląski Centrum.
W ramach zadania „Budowa dróg na terenach po KWK 1 Maja wraz
z oświetleniem i odwodnieniem” prowadzone są obecnie roboty Rada Powiatu Wodzisław-

Fot. Katarzyna Przypadło


budowlane związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni skiego podczas ostatniej sesji na
wniosek zarządu powiatu posta-
oraz budową kanalizacji deszczowej. nowiła przeznaczyć 100 tys. zł
dla Miasta Wodzisław Śląski na
studium planistyczno-progno-
Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śl.

styczne dla budowy przystan-


ka kolejowego Wodzisław Śląski
Centrum wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą. Opracowanie
tej dokumentacji jest niezbęd-
ne, by inwestycja miała szansę
zakwalifikowania do realizacji
w ramach programu Kolej+.
Miasto Wodzisław Śląski
w porozumieniu z Powiatem czego wraz z dostosowaniem Zgodnie z jego wymogami do
Wodzisławskim aplikuje o środki urządzeń sterowania ruchem 24 listopada 2021 r. należy opra-
finansowe w Programie Uzupeł- na stacji Wodzisław Śląski. Re- cować dokumenty aplikacyjne,
niania Lokalnej i Regionalnej In- alizacja projektu wpłynie na w tym wstępne studium plani-
frastruktury Kolejowej Kolej+ do zdecydowaną poprawę skomu- styczno-prognostyczne inwe-
2028 roku. Środki zostaną prze- nikowania miasta Wodzisławia stycji. Szacowany koszt to oko-
Cała inwestycja obejmuje zlewni z terenów przyległych. się Zakład Usług Budowlanych znaczone na realizację projektu Śląskiego i rozbudowę siatki po- ło 300 tys. zł. Dzięki decyzji rady
wykonanie konstrukcji jezdni Trzy odcinki w ramach trzech MARBUD Mariusz Ogrodowski pod nazwą „Budowa przystanku łączeń kolejowych. powiatu jedną trzecią ma wy-
wraz z zabudową krawężników, zadań połączą się i powstanie z Rybnika. Zakończenie robót kolejowego Wodzisław Śląski 4 września 2020 r. Rada Po- łożyć powiat. To wydatek, któ-
wykonanie chodników i pobo- nowo wybudowana droga, któ- planowane jest na jesień tego Centrum wraz z infrastrukturą wiatu Wodzisławskiego poparła ry umożliwi poddanie projektu
czy, zjazdów, oświetlenia drogi, ra ma stać się drogą publiczną roku. Po zamknięciu inwestycji towarzyszącą”. Zadanie będzie zgłoszenie przez Miasto Wodzi- ocenie, której wynikiem będzie
rozwiązań dotyczących odwod- i służyć zarówno mieszkańcom, infrastrukturą zarządzać będzie polegać na budowie drugiego sław Śląski i Powiat Wodzisław- utworzenie listy rankingowej
nienia pasa drogowego, tak by jak i przedsiębiorcom. Zarząd Dróg Miejskich w Wo- toru w śladzie linii kolejowej nr ski projektu do Programu Kolej+. projektów i ich kwalifikacja do
w odpowiedni sposób odpro- Wykonaniem zadania, które dzisławiu Śląskim. 158 na odcinku Wodzisław Ślą- Pod koniec listopada minionego programu.
wadzić wody deszczowe wraz zostało dofinansowane ze środ- ski – Wodzisław Śląski Centrum, roku wniosek został zakwalifi-
z uwzględnieniem naturalnych ków Unii Europejskiej zajmuje C dwóch peronów i toru odstaw- kowany do II etapu programu. KP
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >> 26 lutego 2021, nr 2 (325) Wiadomości 5

R E K L A M A
<< GazetaInformator.pl
6 ogłoszenia 26 lutego 2021, nr 2 (325)
Z regionu
R E K L A M A

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
- także na NFZ

Kupię mieszkanie
oraz garaż na terenie
Raciborza.
Powierzchnia mieszkania
jaka mnie interesuje
to maksymalnie 65 m2.

Tel. 886 123 970

Pranie dywanów, tapicerki


meblowej, samochodowej,
GABINET
BIOENERGOTERAPII
MONTAŻ
polerowanie maszynowe, – schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
pastowanie, czyszczenie
ścian i elewacji.
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
– choroby wewnętrzne
ROLETY
Racibórz, ul Mickiewicza 18
Tel. 32 763 40 43, 504 412 875
Racibórz, ul. Ogrodowa 46 (3 piętro) MOSKITIERY
www.green-clean.pl Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk
Racibórz, ul. Opawska 27a/1
Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9:00-13:00
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
26 lutego 2021, nr 2 (325)
Z regionu
RACIBÓRZ HISTORIA RACIBÓRZ ROZRYWKA

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI DZIEŃ KOBIET Z RCK - KONCERT


ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH ORKIESTRY KURCBEND: MUZYKA
Z RACIBORSKĄ BIBLIOTEKĄ GWIAZD

1 marca, z okazji Naro- mi manipulacji i indoktrynacji, Wykład i spotkanie autor-


dowego Dnia Pamięci Żoł- a także próbą opisu mentalno- skie z Mariuszem Mazurem
nierzy Wyklętych, racibor- ści władzy oraz społeczeństwa. organizowane są przez racibor- Koncert MUZYKA edukacyjny, przybliżając i przy- wspólnej pracy pozwoliło nam
ska biblioteka zaprasza na Jest autorem książek „Anty- ską bibliotekę w ramach Naro- GWIAZD, to prezenta- pominając młodemu pokoleniu stworzyć obszerny repertuar.
wykład online dr hab. Ma- komunistycznego podziemia dowego Dnia Pamięci Żołnierzy cja kompozycji światowych utwory znaczących wykonaw- Znajdziecie w nim światowe
riusza Mazura. portret zbiorowy 1945-1956”, Wyklętych. gwiazd muzyki POP XX wie- ców muzyki POP XX wieku - evergreeny, utwory rhytm&blu-
Dr hab. Mariusz Mazur „Obraz nowego człowieka Wydarzenie online odbę- ku w orkiestrowych aranża- zapowiada RCK. esowe, tańce latynoamerykań-
ukończył politologię i historię w propagandzie komunistycz- dzie się 1 marca 2021 o godzi- cjach. W programie znajdą się Orkiestra KURCBEND po- skie i wiele piosenek uznanych
na Uniwersytecie Marii Curie- nej Polski Ludowej i PRL 1944- nie 18.00 na platformie click- utwory m.in.: Orkiestry Glen- wstała w połowie lat 90-tych polskich wykonawców.
-Skłodowskiej w Lublinie. Tam- 1956” czy „Cywilizacja komuni- meeting pod linkiem: https:// na Millera, E. Presleya, The w Rybniku. Jej skład tworzą ab- Koncert odbędzie się
że uzyskał tytuł doktora nauk zmu. Odmiana nadwiślańska”. biblrac.clickmeeting.com/na- Beatles, S. Wondera, Stinga. solwenci wyższych uczelni mu- 6 marca o godz. 18:00 w sali
humanistycznych oraz habili- W swoich książkach propo- rodowy-dzien-pamieci-zolnie- Nie zabraknie też piosenek zycznych, obecnie nauczyciele, widowiskowej RCK RDK (ul.
tację, obecnie jest profesorem nuje nowe spojrzenie na powo- rzy-wykletych polskich gwiazd takich jak Cze- muzycy studyjni pracujący tak- Chopina 21). Bilety cenie 30 zł
nadzwyczajnym w Instytucie jenną partyzantkę - od strony Wydarzenie nie będzie re- sław Niemen, Maryla Rodo- że w innych projektach. Wielu do nabycia w kasach RCK oraz
Historii UMCS. Zajmuje się mentalności jej uczestników. jestrowane - jedyną możliwo- wicz, Skaldowie, Kasia Kowal- z nich pracuje również w zagra- na https://biletyna.pl/event/
szeroko pojętą problematyką Docieka, jak i dlaczego tak, ścią wysłuchania wykładu jest ska i innych. - Pragniemy, aby nicznych orkiestrach i współ- view/id/163086. Honorowane
Polski Ludowej, totalitaryzmu, a nie inaczej, myśleli i działali uczestnictwo w spotkaniu „na nasz koncert oprócz walorów pracuje z gwiazdami polskiej raciborskie karty: „Rodzina+”
autorytaryzmu, mechanizma- ludzie konspirujący po wojnie. żywo”. artystycznych zawierał element muzyki pop. Kilkanaście lat oraz „Senior 60+”.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – KULTURA RACIBÓRZ – ROZRYWKA

WCK BĘDZIE POPULARYZOWAĆ KONCERT PIOSENKI MUSICALOWEJ


POLSZCZYZNĘ NA NOWE OTWARCIE
Fot. Zuzanna Sczyrba
Fot. materiały prasowe

Wystąpili artyści współ-


pracujący z RCK i wokalist-
ki zespołu Perspektywa.
20 lutego w Raciborskim
Centrum Kultury odbył się kon-
cert piosenki musicalowej. Pla-
nowany był na listopad ubie-
głego roku, jednak z powodu
obostrzeń związanych z epide-
mią koronawirusa musiał zostać
przełożony. Publiczność usłysza-
ła najpiękniejsze piosenki musi-
calowe – zarówno w wykonaniu
solowym, jak i w duetach, m.in.:
„City of stars” („La La Land”),
„Beauty and the Beast” („Pięk-
na i Bestia”), „New York, New
York”, „Księżyc” („Dzwonnik
z Notre Dame”).
Wystąpili: Joanna Skowy-
ra, Paulina Świerczek, Wiktoria
Śmietana, Justyna Chory, Julia
Mielnik, Wiktoria Krzyżyk, Ra-
fał Jarzombek (wokale), Adam
Jarzmik (piano), Marek Kuder
Wodzisławskie Cen- warsztatowym uczestnicy zdo- Projekt skierowany jest do (piano). Aranżacje: Adam Jarz-
trum Kultury znalazło się będą umiejętności w zakresie dzieci i młodzieży w wieku 10-15 mik, przygotowanie wokalne:
w gronie 29 beneficjentów kibicowania i wyrażania sporto- lat, uczęszczających do wodzi- Joanna Skowyra.
programu popularyzują- wych emocji w duchu tolerancji, sławskich klubów sportowych.
cego polszczyznę pod na- poszukując dla nich kreatyw- Realizacja zadania rozpocznie KP
zwą „Ojczysty - dodaj do nych form wyrazu. Zadanie ma się w kwietniu i trwać będzie do
ulubionych 2021”. Projekt
WCK „Język na stadionach
na celu kształtowanie w mło-
dych ludziach postaw otwarto-
końca października.
Do programu „Ojczysty - do-
Zobacz zapowiedzi
- język tolerancji” otrzy- ści i tolerancji, wyposażając ich daj do ulubionych” aplikowało
mał kwotę dofinansowania w umiejętności i narzędzia języ- 513 wnioskodawców z całej Pol-
w wysokości 10 tys. zł. kowe, służące przeciwdziałaniu ski. Celem programu, prowadzo-
Realizacja zadania zakła- mowie stadionowej nienawiści. nego od 2012 roku, jest populary-
da szereg działań mających na Nie zabraknie więc edukacji zowanie poprawnej polszczyzny,
celu uwrażliwienie młodych przez zabawę, rozwijania kre- kształtowanie twórczych, od-
mieszkańców Wodzisławia Ślą- atywności, a także poznawa- powiedzialnych i świadomych
skiego na problem wulgary- nia języka poprzez oryginalne postaw wobec języka polskiego
zmów i agresji słownej w sferze formy, np. rymowanki, memy, oraz doskonalenia wiedzy i kom-
sportu. Dzięki przygotowanym przyśpiewki. petencji językowych.
Reklama 26 lutego 2021, nr 2 (325) << GazetaInformator.pl
REGION BIZNES

Polska firma stworzyła urządzenie,


które wykrywa koronawirusa z oddechu
Firma ML System uzyskała zgodę komisji bioetyki lekarskiej na przejście do fazy badań już na gotowych wymazach.

Fot. Jakub Szymczuk/KPRP


katarzyna przypadło urządzenie nie będzie wymaga- – Odkrycie tego urządze-
ło specjalistycznej obsługi. – Ma nia tu właśnie, w podrzeszow-
11 lutego podczas konfe- za zadanie diagnozować wirusa skiej firmie (…) jest dzisiaj
rencji prasowej prezydenta An- wszędzie. Wierzę, że po wdroże- wielką dumą nie tylko Pod-
drzeja Dudy w Zaczerniu firma niu do masowej produkcji poko- karpacia, ale całej Rzeczypo-
ML System zaprezentowała namy wirusa bardzo szybko nie spolitej, a także również i mo-
urządzenie, które wykrywa ko- tylko w skali naszego regionu, ją. Wierzę w to, że wkrótce po
ronawirusa z oddechu w ciągu ale również w skali całego świa- badaniach klinicznych, które
mniej niż 10 sekund. ta – stwierdził prezes ML Sys- w najbliższych dniach się roz-
Prezes ML System Dawid tem. poczną, urządzenie to będzie
Cycoń powiedział, że urządze- Prezydent Andrzej Duda, mogło trafić do masowej pro-
nie stworzono w kilkadziesiąt który – jak poinformował – dukcji i – mam nadzieję – roz-
dni. – Jesteśmy po wstępnych poddał się testowi w laborato- sławi firmę na całym świecie,
badaniach, uzyskaliśmy zgodę rium tej firmy na tym urządze- dlatego że jest to coś, czego do
komisji bioetyki lekarskiej na niu i uzyskał wynik negatywny tej pory nie stworzył i nie za-
przejście do fazy badań już na – relacjonował, że działa w spo- prezentował – o ile mi wiado-
gotowych wymazach, spodzie- sób zbliżony do policyjnego al- mo – jeszcze nikt – powiedział
wamy się bardzo szybko wyni- komatu. – Po prostu bierze się prezydent.
ków w zakresie czułości i wykry- to urządzenie, dmucha się w ten ML System zajmuje się
walności urządzenia – wyjaśnił otwór, i dosłownie po kilku se- głównie tworzeniem materia-
prezes. Ma nadzieję, że produkt kundach na ekranie pojawia się łów, które zamieniają trady-
jego spółki będzie masowo sto- wynik, czy ten test jest pozytyw- cyjne materiały budowlane na
sowany w zakładach pracy, na ny, czy negatywny, czyli czy ktoś takie, które są aktywne foto-
lotniskach czy na przejściach wydycha koronawirusa, czy też woltaicznie. Posiada własny
granicznych. Podkreślił, że nie – opisywał prezydent. ośrodek rozwojowy.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – EKOLOGIA RYBNIK – JAKOŚĆ ŻYCIA

Wodzisław Śląski dąży Czarne płuca rybniczan


do poprawy jakości powietrza Model płuc, który na dwa tygodnie stanął na rybnickim rynku,
pokazał, jakim powietrzem oddychają rybniczanie.
– Efekty są już widoczne, ale w dalszym ciągu jest wiele do

Fot. E. Nagalewski
zrobienia. To proces, który wymaga czasu, trafnych decyzji
i zaangażowania w sprawę nas wszystkich – podkreśla UM.
Pracownicy Wydziału dzisławia Śląskiego w latach w których dokonano wymia-
Ochrony Środowiska Urzę- 2018-2020. ny źródła ciepła.
du Miasta Wodzisławia Ślą-
skiego podczas posiedzenia Inwestycje dla „Łączymy z energią”
Komisji Gospodarki Komu- lepszego powietrza i „Gmina z dobrą energią”
nalnej i Ochrony Środowiska Miasto realizuje szereg Miasto czynnie uczestni-
Rady Miejskiej i sesji rady zadań inwestycyjnych w za- czy w pracach grupy roboczej
miasta przedstawili informa- kresie likwidacji niskiej emi- ds. ograniczenia niskiej emi-
cję na temat likwidacji niskiej sji – ostatnio montaż od- sji na terenie Subregionu Za-
emisji. nawialnych źródeł energii chodniego. Projekt grantowy
w budynkach użyteczności „Łączymy z energią” to mon-
Wodzisławianie publicznej, w Wodzisławskim taż instalacji OZE dla budyn-
są świadomi zmian Centrum Kultury, budynku ków mieszkalnych na terenie
– Mamy już 2021 r. Jego administracyjnym Miejskie- subregionu. Na terenie mia-
końcówka będzie bardzo waż- go Ośrodka Sportu i Rekre- sta zostanie wykonanych 136
nym momentem. Od stycz- acji Centrum czy Krytej Pły- instalacji fotowoltaicznych,
nia 2022 r. wszystkich nas walni Manta. Duże znaczenie 20 kotłów na pellet oraz 12
obowiązywać będzie bowiem ma też projekt EkoStarówka, pomp ciepła do c.w.u. Nato-
bezwzględny zakaz eksplo- którego celem była poprawa miast projekt grantowy „Gmi-
atacji instalacji, które mają efektywności energetycznej na z dobrą energią” to wymia-
powyżej 10 lat lub też tych komunalnej infrastruktu- na wysokoemisyjnych źródeł
nieposiadających tabliczki ry mieszkaniowej w mieście. ciepła oraz montaż instala-
znamionowej. Do końca roku Wymiany źródeł ciepła lub cji OZE w budynkach miesz-
pozostało niewiele czasu, mu- termomodernizacje dokony- kalnych z terenu subregionu.
simy go jak najlepiej wyko- wane są obecnie m.in. w bu- Dofinansowaniem na terenie
rzystać, by dostosować się do dynkach OSP czy placówkach miasta objęto następujące Płuca trafiły do Rybnika węgla i innych paliw stałych dzieć, że dziś nie ma większe-
wymogów stawianych nam oświatowych. technologie: 24 kotły gazowe, w ramach akcji Polskiego Alar- w starych, pozaklasowych pie- go problemu w tym mieście
przez uchwałę antysmogową W 2019 r. został przyjęty 10 kotłów na pellet z bioma- mu Smogowego Zobacz czym cach i kotłach. - Te same pyły, niż walka o czysty oddech. Je-
dla województwa. Cieszymy program ograniczenia emisji sy, 1 przyłącze do sieci cie- oddychasz. Podczas trwają- które osadzały się na instalacji stem w tej kwestii zwolenni-
się, że mieszkańcy Wodzisła- “Czyste powietrze dla miasta płowniczej oraz 19 instalacji cej cztery miesiące kampanii trafiają także do naszych płuc. kiem twardych zasad. Był czas
wia Śląskiego mocno intere- Wodzisławia Śląskiego na la- fotowoltaicznych. Łącznie 37 mobilne instalacje płuc od- Dopóki kopciuchy nie znikną edukacji, są dotacje, od wejścia
sują się tym tematem, pytają ta 2019-2022”, którego be- wniosków mieszkańców Wo- wiedziły osiemnaście polskich z rybnickich kotłowni powietrze uchwały antysmogowej w 2017
o dofinansowania na wymia- neficjentami są osoby fizycz- dzisławia Śląskiego zostało miejscowości na terenie pięciu będzie rujnowało zdrowie ryb- roku był czas na przygotowa-
nę źródeł ciepła i korzystają ne będące właścicielami lub zakwalifikowanych do otrzy- województw. Płuca „oddycha- niczan – mówi E. Nagalewski. nie. Teraz będzie czas egzekwo-
z nich. Są bardzo świadomi posiadaczami innego tytułu mania grantów w ramach pro- ją” dzięki pracy dwóch wentyla- wania prawa – zapowiada pre-
zmian, niemniej jeszcze wiele prawnego do budynku lub jektu. torów. Zanieczyszczenia obecne Prezydent: Czas zydent Rybnika Piotr Kuczera.
pracy przed nami wszystkimi lokalu mieszkalnego. W 2020 – Nasuwają się wam py- w rybnickim powietrzu wciąga- na egzekwowanie prawa Planując wymianę źródła
– tłumaczyła Justyna Zagola, r. wykonano 439 inwestycji, tania odnośnie do działań ne były do środka i zatrzymy- Zgodnie z uchwałą anty- ciepła warto też wziąć pod uwa-
naczelnik WOŚ. a w 2021 r. miasto planuje miasta związanych z walką wały się na białej tkaninie fil- smogową w województwie ślą- gę, że rząd ogłosił właśnie plan
Według działającej przy zrealizować wszystkie złożo- o czystsze powietrze? A może tracyjnej, którą pokryto model. skim od 1 stycznia 2022 roku odejścia od węgla w ogrzewa-
ul. Gałczyńskiego stacji po- ne do końca grudnia 2020 r. chcielibyście uzyskać dofinan- Tkanina szybko zmieniła kolor użytkowanie ponad 10-letnich niu domów. Przyjęta przez Ra-
miarowej wartość średnio- wnioski – 634. sowanie na wymianę źródła i po dwóch tygodniach stała się kotłów na paliwa stałe stanie dę Ministrów „Polityka ener-
roczna pyłu zawieszonego Dodatkowo w mieście ciepła? Wejdźcie w kontakt czarna. się nielegalne. - Z jednej strony getyczna Polski” zakłada, że
PM10 w latach 2017-2020 działają zwolnienia z podatku z pracownikami Wydziału rozmawiam z mieszkańcami, do 2030 roku nastąpi odejście
wykazuje tendencję spad- od nieruchomości budynków, Ochrony Środowiska UM – Źródło problemów którzy są bardzo zmobilizowani od spalania węgla w gospodar-
kową. Taka sama tendencja w których przeprowadzo- numery tel. 32 45 90 542, 32 Zdaniem Emila Nagalew- i robią już ostatnie kroki w in- stwach domowych w miastach.
dotyczy liczby dni z przekro- no termomodernizację oraz 45 90 448 – zachęca wodzi- skiego z organizacji Wyjście westycjach ekologicznych. Są Na obszarach wiejskich dojdzie
czeniami poziomów określo- oraz zwolnienia z podatku sławski magistrat. Smoga źródłem rybnickich pro- jednak i tacy, którym się wyda- do tego dziesięć lat później.
nych w Programie Ochrony od nieruchomości budynków blemów z jakością powietrza je, że to nieprawda, że to tylko
Powietrza na terenie Wo- mieszkalnych lub ich części, kp jest przede wszystkim spalanie straszenie. Chcę jasno powie- c

You might also like