TEHNOLOGIJA ZEMLJANIH

RADOVA
Osnovne karakteristike zemljanih radova
•Bavljenje tehnologijom zemljanih radova zapravo je bavljenje
odgovaraiucim gradevinskim stroievima i ostalom visokomehaniziranom
tehnološkom opremom za zemljane radove.
•Suvremena gradevinska mehanizacija razvrstava se u dvije osnovne
grupe koie saciniavaiu:
–standardni gradevinski stroievi (bageri. dozeri. busilice. utovarivaci i dr.)
Standardni gradevinski stroievi su samohodne ili vucene stroine iedinice
koie rade ciklicki. a na ciii radni ucinak ima coviek koii obavezno upravlja
tim strojevima.
–posebna gradevinska mehanizacija
Posebna gradevinska mehanizaciia obuhvaca dviie osnovne podgrupe i to:
- Slozeniia samohodna ili vucena tehnoloska oprema na postoliu. Njihova
slozenost kao stroinog sustava nadilazi uobicaiena obiliezia standardnih
gradevinskih sustava.
Primieri standardnih ciklickih gradevinskih stroieva
Primjer posebne gradevinske mehanizacije
• Rotacioni kopac
– Drugu podgrupu cini tehnoloska
oprema više razine složenosti koja
se primjenjuje npr. za proizvodnju
nekih gradevinskih materijala –
kod zemljanih radova to su
drobilane u kojima se od sirovog
kamena iz kamenoloma dobiva
agregat za betone, asfalte i
tampone.
Transportna sredstva
– Posebnu grupu strojeva unutar mehanizacije za
zemliane radove cine transportna sredstva.
Osim samih vozila (kiperi i damperi), postoje
strojevi u kojima je operacija transporta
sastavni dio nekog radnog procesa (bageri,
dozeri, skrejperi). Postoje i transportna sredstva
koia su tipicna samo za gradevinske zemliane
radove, pa se sagledavaju kao gradevinski
strojevi – npr. utovarivaci.
Primjeri transportnih sredstava za zemljane radove
• Transportna sredstva – kiperi i
damperi
• Operacija transporta kao dio
radnog procesa – npr. bageri,
grejderi, skrejperi
• Transportna sredstva primjerena
samo gradevinskim zemljanim
radovima - utovarivaci
Zemljani radovi
•Osnovni gradevinski zemliani radovi obuhvacaiu:
– Zemljane radove (rad u zemlji ili stijeni) koji su
neophodni za nastavak ostalih gradevinskih radova
(radovi “u zemlji)
– Zemljane radove pri izvedbi trajnih gradevina
od zemljanih i kamenih gradiva (radovi sa “zemljom”)
– Radovi u svrhu proizvodnje mineralnih sirovina
Kategorizacija zemljišta
• Stari nacin
• Kategorije od I – VII
• I
• rastresita, laka mekana zemlja, humus, pijesak
• II
• obicna zemlia. laka pieskovita glina. zbiieni piiesak.
sitniji šljunak
• III
• cvrsta zemlia
__________________________
• IV
• stijene u raspadanju
• V
• meka stijena
• VI
• cvrsta stiiena
• VII
• vrlo cvrsta stiiena
• Noviii nacin
• Kategorije A, B i C
• A – kategorija
• Tvrdi materijali gdje je potrebno miniranje kod
cijelog iskopa.
• B
• Miješani kameni i zemljani materijali gdje je
potrebno dielomicno miniranie. a veci se dio iskopa
obavlja strojnim radom.
• C
• Mogu se kopati izravno bez miniranja.
Neke vrste zemljanih radova
• Iskopi – gradevnih iama. usieka. zasieka.
rovova, temelja (trakastih i stopa), iskopi u
glinokopima. kamenolomima. sliuncarama
– Iskopi su pretezno pocetni radovi koii
omogucavaiu izvedbu ostalih gradevinskih
radova ili proizvodnju prirodnih gradevinskih
materijala.
• Nasipi – npr. nasipanie hidrotehnickih
gradevina – npr. brana, obaloutvrda, pera
nasipa, nasipi iza potpornih zidova,
kaldrme, tamponi i dr.
• Geotehnicki radovi – npr. zaštita pokosa,
izrada gabionskih potpornih zidova,
stabilizacije-ucvrscenia tla. temelienie.
• Proizvodnja mineralnih sirovina i materijala
– u kamenolomima. sliuncarama.
drobilanama i separacijama.
Osnovna mehanizacija za radove u zemlji i
transporte
1. BAGERI (JARUŽALA)
2. DOZERI
3. GREJDERI
4. UTOVARIVACI
5. SKREJPERI
6. TERETNA VOZILA – KIPERI I DAMPERI
Na izvedbi zemlianih radova stroievi naicesce rade u
spregovima.
BAGERI
• Vrste bagera
Bager s dubinskom lopatom
Bager s visinskom (ceonom) lopatom
Bager s povlacnom lopatom – skrejper bager
Bager sa zahvatnom lopatom – grajfer
Rovokopac
Radni dosezi bagera
Osnovna razlika izmedu mehanickih i
hidraulickih bagera
Bager s dubinskom lopatom
- kopa odozgo prema dolje, za iskope gradevinskih
iama i rovova. uobicaieni doseg 8-10 m.
Konstrukcijske razlike u položaju
ruke bagera
Dozeri
Osnovno radno tijelo – nož, osnovne radne operacije –
iskop u slojevima, guranje i razastiranje materijala
Buldozer velike snage i ucinka s uzdignutim
pogonskim zupcanikom radi manieg trosenia
gusienica (teski gusienicni dozeri)
Grejderi
Osnovne funkcije
• Fino planiranje tla, izrada posteljice ceste, razastiranje pijeska, šljunka i
tucanika, uredenje kosina nasipa i usjeka, uredenje bankina
Osnovno radno tijelo
• Grejdesrki nož smješten u sredini izduženog traktora . Ispred može imati i
riiace i manii dozerski noz. Greiderski noz smiesten ie na zupcaniku.
Pokretljiv u razne položaje.Duljina noža 3,5-5 m, visina do 0,5 m.
• Riiaci mogu biti smiesteni spriieda (iza prednie osovine) ili straga.
• Grejder može biti zglobni i kruti.
Konstrukcija
Izduzeni traktor iskliucivo na pneumaticima.Greider moze biti dvoosovinski i
troosovinski. Nož je smješten u sredini
traktora. Okvir greidera se izvodi kao nosac podignut u sredini s krutom vezom s
osovinama. Ta izvedba okvira omogucuie okretliivost noza na zupcaniku
smiestenom na nosacu koiim se upravlia hidraulicki.
• Radna brzina grejdera do 10 km/h, brzina premještanja od 30-50 km/h.
• U pocetni polozai vraca se vozniom unatrag.
• Snaga motora cca 30-100 kW.
• Optimalna udaljenost rada grejdera na planiranju je 300 m.
Prednosti grejdera u planiranju u odnosu na dozer
• Nož grejdera je zbog položaja
izmedu prednje i zadnje osovine
položen niže u odnosu na nož
dozera pa skida niže neravnine
nego dozer.
Skrejperi
Osnovne funkcije
• Iskop, samoutovar, transport iskopanog materijala, istovar, grubo razastiranje. Sve radne
operacije izvodi u kretanju. Najpogodniji je za pjeskovite gline. Koristi se za masovne
zemljane radove. Radi u grupama 3 do 5.
Radno tijelo
• Skreiperski sanduk s nozem (razlicitih zapremina uobicaieno do cca 40
3
).
Konstrukcija
• Sastoji se od posebno oblikovanoga prednjeg dijela, neke vrste, odnosno oblika traktora na
gumenim kotacima. nosivog okvira na koiemu ie oviesen. prethodno navedeni, posebno
oblikovani sanduk ili tzv.skrejperska košara (po kojemu je stroj dobio ime), te stražnjega
nosivog dijela, takoder na gumenim kotacima. Skreiper takoder moze imati pogon i vucu
(motore). osim na predniim. i na strazniim kotacima.
Nacin rada
• Otvaranjem dna sanduka i spuštanjem posebno oblikovanoga noža izvodi se u smjeru kretanja
iskop tla struganjem te samopunjenje sanduka. Pri pražnjenju sanduka, njegovo otvaranje je u
drugom smjeru od kretanja.
Brzine i udaljenosti
• Radne brzine ima cca 10 km/h. dok je brzina premještanja oko 30-40 km/h. Radi na
udaljenosti 600-1500 m.
Nacin rada skreipera
Utovarivaci
• utovarivac (engl. Loader tipicno razmierno pokretliivo i
brzo transportno sredstvo odnosno gradevinski stroj koji je
namijenjen prije svega za utovar i prijenos sipkih gradiva.
Može izvoditi laki iskop nekih vrsta tla. Standardni
gradevinski utovarivac podrazumiieva podvozie na
gumenim kotacima. Riede se koriste utovarivaci na
gusienicama.(utovarivac-gusienicar). Na prednii dio
utvarivaca ucvrscena ie utovarna lopata. To je osnovni
alat koiim utovarivac ceono zahvaca materiial te istresa
uglavnom ceono ili bocno u transportno sredstvo. Radi
toga u radu izvodi tzv. "V"-kretanje. Kod standardnih
zglobnih utovarivaca na gumenim kotacima prednii kotaci
i utovarna lopata zglobno su vezani za stražnji dio stroja na
drugom paru kotaca. Gumeni kotaci utovarivaca naicesce
su zasticeni od trosenia ili ostecenia mrezom lanaca koia ih
obaviia. Mogucnost izmiene raznih alata daie utovarivacu
obilježja univerzalnog gradevinskog stroja. Posebnu
skupine cine bager-utovarivaci (kombinirke).
teleskopski utovarivaci. tunelski (podzemni)
utovarivaci posebno konstruirani za rad u podzemlju te
mali “miniutovarivaci».
“Kombinirka”
Transport iskopnog materijala
• Kamioni kiperi
• kamioni kiperi, kamioni samoistovarivaci
naicesce koristena autoprijevozna sredstva
vanjskoga i gradilišnog prometa. To su vozila s
oiacanim kamionskim podvoziem na koiem se
nalazi posebno oblikovan, takoder oiacan. sanduk
za prijevoz sipkih gradiva. Sanduk se nesmetano
prazni (samoistovara) dizanjem unazad ili na
stranu. Uglavnom se serijski proizvode. Takve su
konstrukcije i mjera da se mogu koristiti u javnom
cestovnom prometu. Kamioni kiperi mogu po
potrebi vuci dodatno prikolicu.
Damperi
• damperi veliko i snažna vozila za
autoprijevoz sipkih tereta do nekoliko
kilometara u teškim uvjetima gradilišnog
prometa. Posebno oblikovani i oiacani
sanduk podizaniem unazad omogucava
samoistovar dampera. Zbog svojih mjera i
velikoga osovinskog pritiska ne može se
koristiti u javnom cestovnom prometu.U
graditeljstvu se puno koriste zglobni
damperi koji objedinjuju obilježja snage i
robusnosti dampera te mjere odnosno
velicinu kamiona kipera.
Zglobni damper
• zglobni damper (engl. articuled dump truck, njem.
Dumper). tipicno gradevinsko vozilo s radnim i
konstrukcijskim obilježjima velikih dampera sto se tice
robusnosti i snage. Rabe se autoprijevoz sipkih gradiva
u teškim uvjetima gradilišnoga prometa. Podvozje
sanduka ovih dampera zglobno je vezano s prednjim
podvoziem koie nosi motor i kabinu vozaca. Mogu biti
sa dviie osovine sa kotacima (iedna napriied ispod
motora i kabine te jedna straga ispod sanduka) ili tri
osovine sa kotacima (iedna napriied ispod motora i
kabine te dvije straga ispod sanduka). Zglobna veza
zaiedno s pogonom na svim osovinama omogucava
ovim damperima veliku prilagodljivost raznim
nepogodama podloge po koioi se krecu (blato.
neravnine. brazde. nagibi). Radi svoiih miera i velicine
osovinskog pritiska mogu se registrirati odnosno
koristiti u javnom cestovnom prometu kao kamioni
kiperi.
Primjer
• Opis tehnologije
izvedbe i mehanizacije
za sliedece radove.
Duljina rova je 1 km.

Osnovne karakteristike zemljanih radova
•Bavljenje tehnologijom zemljanih radova zapravo je bavljenje nom tehnološkom opremom za zemljane radove. •Suvremena gra evinska mehanizacija razvrstava se u dvije osnovne
–standardni gra Standardni gra zno upravlja tim strojevima. –posebna gra evinska mehanizacija Posebna gra gra evinskih sustava.

jihova ndardnih

Primjer posebne gra evinske mehanizacije •

– oprema više razine složenosti koja se primjenjuje npr. za proizvodnju nekih gra evinskih materijala – kod zemljanih radova to su drobilane u kojima se od sirovog kamena iz kamenoloma dobiva agregat za betone. asfalte i tampone. .

Transportna sredstva – Posebnu grupu strojeva unutar mehanizacije za Osim samih vozila (kiperi i damperi). dozeri. Postoje i transportna sredstva radove. skrejperi). postoje strojevi u kojima je operacija transporta sastavni dio nekog radnog procesa (bageri. pa se sagledavaju kao gra evinski strojevi – .

bageri. skrejperi • Transportna sredstva primjerena samo gra evinskim zemljanim radovima - . grejderi.Primjeri transportnih sredstava za zemljane radove • Transportna sredstva – kiperi i damperi • Operacija transporta kao dio radnog procesa – npr.

Zemljani radovi •Osnovni gra – Zemljane radove (rad u zemlji ili stijeni) koji su neophodni za nastavak ostalih gra evinskih radova (radovi “u zemlji) Zemljane radove pri izvedbi trajnih gra evina od zemljanih i kamenih gradiva (radovi sa “zemljom”) Radovi u svrhu proizvodnje mineralnih sirovina – – .

Kategorizacija zemljišta • • • • • • Kategorije od I – VII I rastresita. humus. pijesak II sitniji šljunak • III • __________________________ . laka mekana zemlja.

• • • • • • • • IV stijene u raspadanju V meka stijena VI VII .

• C • Mogu se kopati izravno bez miniranja.• • Kategorije A. B i C • A – kategorija • Tvrdi materijali gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa. • B • Miješani kameni i zemljani materijali gdje je obavlja strojnim radom. .

Neke vrste zemljanih radova • Iskopi – rovova. . iskopi u – radova ili proizvodnju prirodnih gra evinskih materijala. temelja (trakastih i stopa).

brana. izrada gabionskih potpornih zidova. nasipi iza potpornih zidova. • – npr. obaloutvrda. kaldrme. .• Nasipi – gra evina – npr. stabilizacije• Proizvodnja mineralnih sirovina i materijala – drobilanama i separacijama. zaštita pokosa. pera nasipa. tamponi i dr.

Osnovna mehanizacija za radove u zemlji i transporte 1. 5. 2. 4. 3. . 6. BAGERI (JARUŽALA) DOZERI GREJDERI SKREJPERI TERETNA VOZILA – KIPERI I DAMPERI spregovima.

BAGERI • Vrste bagera Bager s dubinskom lopatom – skrejper bager Bager sa zahvatnom lopatom – grajfer .

Radni dosezi bagera .

Osnovna razlika izme .

za iskope gra evinskih -10 m.Bager s dubinskom lopatom . .kopa odozgo prema dolje.

Konstrukcijske razlike u položaju ruke bagera .

guranje i razastiranje materijala .Dozeri Osnovno radno tijelo – nož. osnovne radne operacije – iskop u slojevima.

.

.

.

Grejderi .

. ure enje kosina nasipa i usjeka. ure enje bankina Osnovno radno tijelo • Grejdesrki nož smješten u sredini izduženog traktora . oosovinski i troosovinski. Pokretljiv u razne položaje. Ispred može imati i niku. brzina premještanja od 30-50 km/h.Osnovne funkcije • Fino planiranje tla. Optimalna udaljenost rada grejdera na planiranju je 300 m.Duljina noža 3. šljunka i tucanika. • traga. izrada posteljice ceste. razastiranje pijeska. Nož je smješten u sredini s krutom vezom s aniku Konstrukcija • • • • Radna brzina grejdera do 10 km/h.5 m.5-5 m. visina do 0. • Grejder može biti zglobni i kruti. Snaga motora cca 30-100 kW.

Prednosti grejdera u planiranju u odnosu na dozer • Nož grejdera je zbog položaja izme u prednje i zadnje osovine položen niže u odnosu na nož dozera pa skida niže neravnine nego dozer. .

Skrejperi .

Sve radne operacije izvodi u kretanju. neke vrste. .skrejperska košara (po kojemu je stroj dobio ime). posebno oblikovani sanduk ili tzv. te stražnjega nosivog dijela. tako • Otvaranjem dna sanduka i spuštanjem posebno oblikovanoga noža izvodi se u smjeru kretanja iskop tla struganjem te samopunjenje sanduka. Brzine i udaljenosti • Radne brzine ima cca 10 km/h. Radno tijelo • ca 40 3 ). dok je brzina premještanja oko 30-40 km/h. Koristi se za masovne zemljane radove. transport iskopanog materijala. odnosno oblika traktora na navedeni. njegovo otvaranje je u drugom smjeru od kretanja.Osnovne funkcije • Iskop. Najpogodniji je za pjeskovite gline. samoutovar. grubo razastiranje. Pri pražnjenju sanduka. Konstrukcija • Sastoji se od posebno oblikovanoga prednjeg dijela. Radi u grupama 3 do 5. Radi na udaljenosti 600-1500 m. istovar.

.

.

.

Kod standardnih i utovarna lopata zglobno su vezani za stražnji dio stroja na obilježja univerzalnog gra evinskog stroja. . "V"-kretanje. To je osnovni toga u radu izvodi tzv. Loader brzo transportno sredstvo odnosno gra evinski stroj koji je namijenjen prije svega za utovar i prijenos sipkih gradiva. Može izvoditi laki iskop nekih vrsta tla. Standardni gra utovarna lopata.• (engl. Posebnu bagermali “ posebno konstruirani za rad u podzemlju te ».

“Kombinirka” .

Transport iskopnog materijala • Kamioni kiperi .

To su vozila s nalazi posebno oblikovan. Sanduk se nesmetano prazni (samoistovara) dizanjem unazad ili na stranu. Kamioni kiperi mogu po .• kamioni kiperi. tako za prijevoz sipkih gradiva. autoprijevozna sredstva vanjskoga i gradilišnog prometa. Takve su konstrukcije i mjera da se mogu koristiti u javnom cestovnom prometu. Uglavnom se serijski proizvode.

.

Damperi .

U graditeljstvu se puno koriste zglobni damperi koji objedinjuju obilježja snage i robusnosti dampera te mjere odnosno kamiona kipera. . Zbog svojih mjera i velikoga osovinskog pritiska ne može se koristiti u javnom cestovnom prometu.• damperi veliko i snažna vozila za autoprijevoz sipkih tereta do nekoliko kilometara u teškim uvjetima gradilišnog samoistovar dampera.

Zglobni damper .

Rabe se autoprijevoz sipkih gradiva u teškim uvjetima gradilišnoga prometa. njem. Podvozje sanduka ovih dampera zglobno je vezano s prednjim motora i kabine te jedna straga ispod sanduka) ili tri kabine te dvije straga ispod sanduka). Zglobna veza ovim damperima veliku prilagodljivost raznim osovinskog pritiska mogu se registrirati odnosno koristiti u javnom cestovnom prometu kao kamioni kiperi. Dumper konstrukcijskim obilježjima velikih dampera robusnosti i snage. articuled dump truck. .• zglobni damper (engl.

Primjer • Opis tehnologije izvedbe i mehanizacije Duljina rova je 1 km. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful