You are on page 1of 105

ဖ ဖ ဝ ရ ၁ရက နမ မနမ စစတပက ၂၀၂၀ ဒမက ရစ ရ က ကပအ ငရ အငနအယဒပ တ၏ လတ တ န

အစ ရသစ ထ ထ င င ရ က ငင ပယ ပ စစအ ဏ သမ လကပ တယ။ မင အ ငလငန စစ ခ င ဆ ငမ က


သတ၏ အ ဏ သမ စစ က ငစထ ထ ငရန က ပမ မက ပညသမ န ငငတက က ငင ဆန ပ လထဆ ပပမ
ဝနထမ သပတမ ဆနက ငခခမမ န နစ ရကဆက ရငဆငရပ တ တယ။ အခ မ မခဝင တ သ မ န
အယဒတ အဖ က အသည နစ သတင မတတမ တငဆက နမထက ဖ ဖ ဝ ရလ ၁ရက နက န မတလ ၂ ရကအထ
ရက ၃၀ မငကင တက တစတစည တည တငဆကလကပ တယ။ မနမ ပညသလထ၏ ဦ တ လန ရ
အ ရ တ ပက ဆက ပ နစ မတတမ တင ရ ထ သ မ ဖစပ တယ။

မနမ ဦ တ လန ရ - အ ရ တ ပ - ပထမ
ရက ၃၀ မငကင မ
မ မခမဒယ
(ဓ တပမ စ သ မ ထက အခ သည မ မခမတ ဆအ ပည ရငတ၏ လကရ မ ဖစသညမအပ က နတသည
အငတ နက ပ က လတလပစ က ယ ဖ ပ ခင ဖစပ သည။ က ဇ တငပ သည)
မ တက

တပမ တ က အ ဏ သမ ပလ

တပမ တ က အ ဏ သမ လကပ ပ

တပမ တ က အ ဏ သမ ပ မနကခင မငကင

ငငတက သ ဂ - ဟ င က ငမ ူ ဆက မသည အန ဂတ တ လန ရ သစဆ

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ဒတယ န မငကင

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ တတယ န မငကင

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၄ ရက မ က န မငကင

စစအ ဏ သမ မက ကနကကဆ ပမမ အရန မငမည

၈၈၊ ရဝ ရ ငန က င သ သမဂတပ ပ င စက အ ကမ မဖက ဆ ပကနကကမည

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၅ ရက မ က န မငကင

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၆ ရက မ က န မငကင

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၇ ရက မ က န မငကင

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၈ ရက မ က န မငကင

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၉ ရက မ က န မငကင

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၀ ရက မ က န မငကင

မင က - ၃၂ စ က က လ၏ အ ရ ငမ ၊ ခစ ခ ကမ

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၁ ရက မ က န မငကင ...

မ ငရစ - အ စ ၃၀ က ဖတသန ခ သ မတတငမ

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၂ ရက မ က န မငကင ...

၂၁ ရ စသစမ ဆက ဘ လ၊ ဘယလ

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၃ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၄ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၅ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၆ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၇ရက မ က န မငကင ...

ဂ နယ ဝင - အ ဏ ရင တ လနတ လကသ ခ င

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၈ရက မ က န မငကင ...


မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၉ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၀ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၁ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၂ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၃ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၄ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၅ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၆ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၇ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၈ ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၉ရက မ က န မငကင ...

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၃၀ရက မ က န မငကင ...


တပမ တ က အ ဏ သမ ပလ
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၊ ၂၀၂၁

ဖ ဖ ဝ ရ ၁ ရက မနက ၂ န ရ လ ကကစ ပ အငတ နကဖန လင အခ စတင ဖတ တ ကခရပ တယ။


မ က ခငမ ပ အငနအယဒအစ ရန မဒယ မ န န စပသတ၏ သတင ရင မစမ က န အစ ရဝန က မ
အမတမ ပ တ ခ င ဆ ငမ အသ သ မနမ ပညအန အမမ မ က န တပမ တ က
လ ရ က ခ ဆ င ထန သမ လက က င သတင တ တကလ ပ တယ။
တင န ပညနယမ က ဝန က ဝန က ခ ပ ပ တ ခ င ဆ င တ အ လ န ပ က စစတပက
ဖမ ထ က င ၊ န ပည တ ကလည စစတပက ပတဆထ ပ ဖစ က င တယလဖ န အငတ နက
မ ပတ တ ကခင အခ အထန သမ ခ က ယကရငန သကဆငရ မသ စဝငတက ဖစဘတ ပ မ
အ က င က စ တ တငခ ကတ က တ ရပ တယ။
အတညမ ပ သ တ ခနမန ခ က တက တ မနကမ မင အ ငလငန ထန သမ ခမ တ ဆပ ဆ ပ
ထတ ပနပ တ လပလမမယလ ဆပ တယ။ အခ အထန သမ မခရ သ တ အမတ တ အစ ရဝန က တ
ရ င သ တအ က င န တခ အမတ တ ဝန က တ ကယတငကလည အတည ပ ခ ကမ ပ င သ လ
မ ဝခ င ဖစ န ကတယ ဆပ တယ။
ဆကလက တငဆက ပ ပ မည။
အစ ရန ပ တဝငမဟတတ ၈၈ မ ဆကမ တက က လပရ သမ ၊ သတင သမ မ ကလည
ဆကလကဖမ ဆ နတယလ သတင မ က ဆပ တယ။
(မ မခ မဒယ )

တပမ တ က အ ဏ သမ လကပ ပ
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၊ ၂၀၂၁

ယခ မနမ စ တ ခ န ၈န ရခအခ နခန မ၀တ ပသသတင အရ ငင တ အ ဏ က တပမ တ ဦ စ ခ ပထ


၁ စ လအပသညဟ ဆပ သည။
ယ ယသမတ မင ဆဟ ထတ ပနသည။
မစ ရင မ မ ယင မက လကရအစ ရ င့ က မရငက ဖရင ရန ပ ကကက ပ လထ
မ ငမသကမ က င တပမ တ က တ ဝနယ ရ ခင ဖစသညဟ ဆသည။
အ ခခဥပ ဒ င အညဟလည ပ လကပ သည။
တပမ တ က အ ဏ သမ ပ မနကခင မငကင
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၊ ၂၀၂၁

ဖ ဖ ဝ ရ ၁ မနက ၈ န ရ မ၀တသတင ဌ နက န ကည ရ မ ၂၀၂၀ ရ က ကပရလဒအ ငင ပ မက


ဖရင ရန ပ ကကကလ ဆ ပကနကကမမ ဖစပ လ နလ လကရအစ ရက န အ ဏ ၃ ရပက
တပမ တ ဦ စ ခ ပထ လ ပ င လက က င ယ ယသမတ ဦ မင ဆက ကည တယလ ဆပ တယ။

ယ ယသမတဦ မင ဆဆတ လကရအစ ရမ မရတအတက ဘယအစ ရက န အ ဏ က လတ လ၊


အ ဏ သမ တယဆရငလ လကရအစ ရ လတ တ က ဖ ကသမ ထ သလ အ ခခဥပ ဒ၏
အလ တ အရလလည ဆထ တ ဘယသမ မသ င ကပ ဘ ။

သ သ ပညသ တက တ မနကခင မ ကတည က စ ရမ က င ကမ တက ထငထငရ ရ တ နပ တယ။


ဘဏ တ စ တမ လတန ရည က က တ နရပ တယ။ ဆန တ ဆ တ လယကဝယယ န ပ
ငထတဖလည အစမ ကန က ပမ န ကပ တယ။ မက င ပ ဖစ တ တ လတ တ အသစက က ဆတ
အငနအယဒအလ တ ဒ အ ငဆန စ ကညပ တကလည မ ပလမ တ အမ တမ လငတငထ ကတ
မ တရ တ ပ ဘ ။

မနကခင မ ရနကနတင အစ ရပင စတ အကဖအမ ရဒယကလလ အ ခ ရဒယ တန ပသလင အခ


ပနလည ထတလငလ တ က တ ရပ တယ။ စစတပက လ ခ ရ ခ ထ တ တ စစက တ
လညလည နတ က မ တ ရ ပမယ ရ က ကပရလဒက ဆနက ငဆ ထတ ဖ ကတ စမ အ ရင တ
အမ သ ရ တက ကသ တက က တန လညလည န ကပ တယ။ က က သ တ မ အ ပမယ
အမ သ ရ သခ င တ တ က ပ က န ဖငထ ကပ တယ။ လမ ပ မ တ လ တက
တတဆတ န ကပ တယ။

မဘင ဖန အငတ နကလင ပတ တ က န ပ ဝငဖငလင အခ တ ရ န သ တယ ဆပ တယ။ မနန ရခင


က လတ တ န အစ ရ တက စစတပက သမ ထ တ သခ ပ တယ။ အ ခ ပညနယ တက
အတညမ ပ င သ တ က ဖန အဆကအသယ မရ သ လ ဖစ ပ စစတပက သမ ပ သ ဖစတယလ
ခနမန ငပ တယ။

ငငတက က မနမ တက တ လကရစစတပအ ဏ သမ တ က ကနကက က င


ငငတက အစ ရ တက ဝင ဝန အ ရ ယ ပ ဖ တ င ဆ က င လပရ မ တ
စတငလပရ လ ကပ တယ။ ဂ ပနက မနမ တက တ ယအန က အစ ဝ န သ ရ က ကနကက
ဆ ပ န ကပ တယ။
ငငတက သ ဂ - ဟ င က ငမ ူ ဆက မသည
အန ဂတ တ လန ရ သစဆ
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၅၊ ၂၀၂၀

(မ မခ ပနလညဆန သစ ဆ င ပ ၊ မနမ တပမ တ အ ဏ သမ ပ န ကတ နမ ဖတခ င ဖတဖ)

၂၀၂၀ ခ စက မ ဆက ဟ င တန မ ဆကသစ တ အ က အက ယ လမ ခ ကတ ခ စပ။


မ ဆက တအ က င ကမ အ မ အ က အက ယ ငင ခန ကတယ။ တဆပကပ ကတယ၊ သမတ ကတယ၊
တနဖ ဖတ ကတယ၊ ပဒမ တ ခ ပစ ကတယ။ ဆနသညစက န ဆရင စတပတကပစလက ကတယ ပ ။
ဦ လ တက ခတ ဟ င အ ဆ အ မင တ ဖစသ ပ။ မင တက လ တက သ ကတလ လ တ
ဖစကန ပ။ သညလမ လကည ထ ပတ တ က ကတ အခ နပ။ လမ ခစရ ရတ လမ ခ ကတ အခ နပလ
ပ ရ တ မယ။

အ မရကနမ ဆရင တ ဘဘဘန မ တရ န ကဆ အခ န။ န ကဆ ထကသကန ရ က န ပ


ဆပကငထ တ တ မလတ င သ ဘ ။ သတ အယဝ ဒ အစန ရ ကမ တက အစန ကန
ထတသ နခ န ဖစတယ။ က လ တ င အ မ တလခ ငရင င ပ သလလပ င ပ တ န ထ င
င ခင တ လပ င မရ တ ရငလည င လပ ဆကလပ ကလ န ကဆ ဖ ယ င တငမ
အထန င ဆ တ ကပတ အခ နလ ဆရမယ။

သတ န ကကလကလ တ ဂ င အပစ တ ( မနမ ပညမဆရင တ ၈၈ မ ဆက တအပ အဝင) သတက က


ဘယလပဒမခ ကမလ။ အ မရကနမ တ ဖင အဘ မ ခတ နဝင ပ န က
အ မရကနလငယမ ဆကသစ တက သက ပင ခ ကတယ။ ဒလ က တ လပ ငတ ဒ မငကနပ။ သတ
ဂ င အပစ တလည ရ လ က တ လ င ရပက မလတ မ က င ကဘ ။ က ဇ တ တငပ ရ တကပက
ဆ အ ငမတက ငဘ ခရ မတတပ လမ ခလပမ ကယလတ ရ ငခ သ ကန က ပလ အငယ တက
မ က မ င က ကတယ။

သည တ မ ဆကသစ တက င တမ မကယရင ကမ က တ သဖယရ ရတယလ မ နတင က ပ


န ကန ကရ တ တ ပ ။ အသညရ သ ဓက တက တ Occupy Movement, Black Lives Matter,
LGBTQ uprising, Saffron and Other Color Revolution, Me Too Movement, Inequality
Awareness, Anti-Immigration, Green Movement န န ကဆ မ Hong Kong Uprising
ဒ တက ခ င စ ခ ပရမယ ထငပ တယ။ သညအထမ ဂ င ဝင (Millennium လ ဆယ အ က) တန
ဂ င ဇက ( စဆယင အ က) ရ အ ကမလ ဆရမယ။ ဒ ဟ အန ဂတကခ တက နတ
မ ဆကသစ တ လန ရ တကပ တ ဖစပ တယ။

ဒ ဆရင က န တလ ၈၈ မ ဆက တက မ ခန ထတမယ။ င တလည တ လနတကပဝငခ ကတ ပ။


မင တက မ ပ သ တ တ လန ရ က လကဆငကမ ဆက ဆင န ကတ မဟတဘ လ ။ င တကပ
လ က တန ရ ပ ပဒမခ ခ နထ ပစခခ ငရတ လ။ မ ခန ထတမယ။ မဟတ တ ဘ ။
လငယမ ဆကဟ ရ က မ ဆက ဟ င တ ခ နထ ရစတ ထန သမ ထ တ (ယ က သမ မ မ) ဆတ
အ မကပ လတခ ထ ရစခ ပ ဖစလ လ ဆရမယ။ သတက အ ကမ မဖက တ လန ရ ဆတ က
ပစပယလက က ပ။ ဒ က ကယတငက ဘ သ ရ မင တကသလ ပ ညမအ ဖစ သတက တခ လက က ပ။

ဟ င က င တ လန ရ ဟ အထငရ ဆ သ ဓက ဖစတယ။

ဆယ က သက ဟ င က င က င သ တက ဟ င က ငရ အဆ သတတကပအတက အသကစနဖ
အဆငသငပလ ထတ ဖ ပ ကတယ။ ၈လ က က မင န ပ ဖစတယ တ တအစ ရဆနက င ရ
လမ ပ တကပ တမ က လ တက သတလပရ မ တအတက သတ အသက ပ ခ ငလည ပ ရမယလ
ပ ခ ကတယ။

ဟ င က ငက မ ူ ဆကသစဆ ပသ တဟ ဆငကယစ ဦ ထပ တ ဆ င ထ တယ။ ဒ လ လ မ


ကငစထ တယ။ မ ကရညယဗ က က ကယဖ မ က စ ထ တယ။ လ ငစ ဆလကလပဗ တန
တန လန ကတယ။ အရငတန က ထ ဆ င ပ က ကယတ က န လကလပကယခ ပက ဝတစ တန
ဘ င ဘဖငအတထမ သ သသ ရင မဘ တဆ အ က င က ပ ဖ သတလပစ က ရ တ
စ လပက လ တ ထညထ ကတယ။

ဟ င က ငတငမကဘ ၊ အ ရ အ ရ အလယပင အ ဖရက တ င မ က အ မရက တကက


လငယမ ဆက တက အ ဏ ရငအစ ရ တ၊ စ ပ ရ ခ တ ခ က မ တ၊ ဒမက ရစ ပ လ နမ တ
စတကန နတယ။ တ တ ပညက အ ဏ ရငအပစ မက ဟ င က ငရ လတလပမ လစဘရယ ဖစမက
ဝင ရ က ခ ယလယအ ငက င နတ က သ မခ င တ ဘ ။

ပထမအစပင တန က တ တ ပည က က န ဟ င က ငတရ စရင ရ က အ ငက င နတ က


ကနကကတ က န စတ ပ။ ဇနလတန က လငယ တ လမ ပ တကလ ကတယ။ ဒ န အသညဥပ ဒက
တသမ တယ ဖစလ တယ။ ရရငလ တ ဟ င က ငမ ဆကသစဟ လ ၀လတလပ ရ ဆတ က
ရ ခ ယလက က ပနတယ။ သည တ မ လငထ တအတင စစတပန ရသ ပ တ တအ ဏ ပင တက
မ င ခ မန ဖ က စ ကတ ပ။ သည တ က လ တဟ တကသလ တ က င ဝင တက ခတပဖ ပ
တန လနတယ။ လကနကသ ပ အ ကမ ဖကလ တ လထန တက သတကလည တန ပန အ ကမ ဖက ပ
ခခ ကတ ပ။ ဝငဘ က စလကတ တင မ မဟ ၂၀၂၀ စဆန က အရန သသ တယ။
ဟ င က ငအ ဏ ပင တက န ကဆတသ က ပနတယ။

က လ တက ဘ ပ သလ၊ ဘ က က ကသလ။ ထ ငက ခမယအစ လမ ပ မ အ ဇ နညအ ဖစ


အ သခ ကမယ ... တ။ င သသ တ က င တလပရ မက ရ တ ဖ တန အ ဖစ စမယ ... တ။

မ ဆကသစ တ ယထ တ သငခန စ က တ ရ က သ ငတ တ လန ရ သမ ဟ င က တဟ
အညခ တ ဝ ရ လမ စ တက ရ ခ ယ ပ တ တ ပည က က ဒ အ ကမ ကမ ထ ကခ က ပ။
အ ဏ ရငသကတမ ရည စဖ ပ ဆပခ က ပ ပ။ င တ တလည သတလ အသက ၄၀ က မ
အ ဏ ရင အ ကမ 'အလမ ခ' ကမယအစ စ စ စ စ အ သခ ကမယဆတ သ ဘ ထ ပ ဖစပ တယ။

အတတက ပန ကညရင တ လန ရ အ ဟ င တက လ က လ က င ဆနတယ။


လမ ယ က ကတယ လ။ လမ ပ ထက ပ စည ကမ တက တန စ ပ ဆ ပ က၊
အ ကမ ဖကအ ဖ ခခရ တ ဖ ယ င တင လ တ ထန ပ ဆ တ င ပ လ တ လပ က၊
ထ ငတန က တ လည ပစကညင ပန ခရတ က (သတဥပ ဒန အည) ရငဆင ကရ၊ သ တ လည
အ ကမ ဖကသမ အ ဖစ တဆပတပခ ကရ၊ သညလမ မဟတလ ။ သညတခ တ ဟ င က ငသည
မ ကရညက အလမရ။ က လ တဟ လမ ပ မ လကနကအ ပညအစ အက အကယအ ပညအစန
မမကယကယ က ကယတန လန ပ တကပက ရ ကတန ဖ ခ တကလ ကတ ဖစပ တယ။ ရရင ရ ၊ မရ ရင
ခ ဆတ က က သမဟတ တ ဘ ၊ တကယက ပနခ တ လကနက ဖစလ ပ တယ။

က လ တက ရ က ကပကလည ဝငဆင ကတ ပ။ လ က အ ဏ ရင တက စင ပ က မ င ခ ဖ
သတလည စင ပ က တကတယ။ စင အ ကမ လည မတရ မက တန ပနအ ကမ ဖက ပ တန လနတယ။
တ တလလ တ စ ဆင တက က လ တက မ တင ပစတယ။ သလ တက အရငမထ ငဘ တ။
၂၀၁၄တန က ထ တ လန ရ Umbrella Revolt အထန ခတ က အခက လ တက သငခန စ
က င က င ယပ တယ။ လမ နတ စနစ က က သ ခ နလ မ ဖစဘ ၊ အတင ထဝင ပင နလလည
မ ဖစဘ ၊ အ ပင န တ င ဆ ပ နလလည မ ဖစဘ ။ နည မ ူ စန တက ပ ပ င ရမယလ က လ တက
ခယတယ လ။

ဟ င က ငက လငယ တ လန ရ မ ူ ဆကသစ တရ ခ င မ တင ခ နမန တ တအစ ရရ


တင မ ပတ တ ကမ တကပက ရရညဦ မ ပ ။ လငယ တက ပ တယ - မ က ကရင ပင လ။
လ က တကလည မင တ တ ပင ကမ ပ လ ဆ ကတယ။ ခထ တ ဟ င က ငမ ဆကသစက တ
သ သ မတ ဪ က င ၏ လ လတ မ က ရ က က သမ ဦ တငထ တ က တ ငပ တယ။
င တလခ ငတ ဒ တ မဟတဘ ၊ ဒ တက င တမရရင မင တ တလကထမ လည
မင တစကငထ တဟ တက အ က င အတင မထ ရစ ငဘ ၊ င တအန ဂတ င တမရရင မင တ
ပစ ပနကလည င တက ဖ ကဆ ပစခရမ ပ ဆတ သ သ ကယ သ သ ဘ ထ မ ဖစလ တယဆတ က
ရပမ က စလ က င လ က လပတလ တ က မက က ဆကမလပမဖ ဒစ က ရ မတ ဖစပ တယ။
မနမ ပညမ ဆရင က ဘယလလ ... ၂၀၀၈ အ ခခဥပ ဒ က အ က ခ င င ပ လလပရမယ စနစ က မ
အလမ ခ န ကတ က န တဆက ဘဘဘန မ တ၊ ဂ င အတစ ၈၈မ ူ ဆက တ အကနလ န ပ ဖစမယ
ထငပ တယ။ န ကမ ူ ဆကသစ တက တ 'အသစက ပနစ' ကလမမညဟ မ လငမပ က င ။

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ဒတယ န မငကင


(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၊ ၂၀၂၁

မ နက တ ပညသ တက စ ရမတ က စ ဝယ က၊ ငထတ ကန တရကခတသ ပ တယ။


ငငတက အပ အဝင လထအ လ က စ ရမ က မအ ပင မခမရပ င ဖစတလင က အ က က
ဖစသ ပ တယ။ အ မရကနအပ အဝင ဥ ရ ပတက စစတပအ ဏ သမ မက ကနကက က င ၊
ပနလညစ စ စလ က င ထတ ပန ကပ တယ။ မ နက နခင မ အငတ နက တ ဖန လင တ
တ တ မ မ ပနဖင ပ လက ပ စစတပက ဘဏ ် တက ပနဖငဖ န က လကပ တယ။
သည နမ တ အ လ တညတည ငမ ငမ ရနကန မ မ တ ရပ တယ။ စ တ
အလအယကမဝယ တ ပမယ စ တက တ တ တ တကသ ပ ပ။ အနလင စ ဆင တကလည
ပစည တ ပတ နတယ၊ နယက အဆကအသယ တ ရပသ တယ၊ မ သ လ က မ ပ င တ ဘ လ
ဆပ တယ။ ဘဏ တ ဖငရင ငထတဖ လ တက ထင စ င န ကပ တယ။

လ ခ ရ က သသ ထငရ အ င ခ မထ ပ ။ အငနအယဒ ခန တက ဝငစ တယဆတ သတင တက


ဖစဘတမ တက နပ တယ။ အမ သ ရ အစန ရ က တ လညလညတ တက မ မငရ တ ပနပ ဘ ။
ရ တ ရ န သ တယလ ဆပ တယ။ ရ က ကပ က မရင တ အ လ က တ စစတပက သမ ထ လက ပ
ဖစပ တယ။ သတ ပ တအတင မစ ရင တက စစစမယ၊ တင ပညက ခ ပမယ စသည ဖင
ဆကလပလမမယ မ လင ကပ တယ။

အ ဏ သမ ပ ထ စအတင တပမ တ က အစ ရအသစက ထတ ပနပ တယ။ ဝန က တအ လ က အရင


ဝနထမ တ စစအမထမ တ အတင ဝန တ အစ ရ ဟ င က လ တ စသည ဖင တ ရပ တယ။
ဒဝန က တကလည ဖ တပစလကပ တယ။ အငနအယဒက လ တ တ မပ ဘ ပ ။ တ စပ
အပခ ပမယဆ တ အရင ဦ သန စနန စစအစ ရလကထကက လပကငဖ သ တ ပနထညတ လ
တ သ တက တ ပ တယ။ အ ခ အ ရ က တ ဝန က ဌ န တ ခနအပတ က
ဆက စ င ကည န ကပ တယ။ အ ဏ သမ အစ ရထ စအတင တင န ပညနယ တမ တင မ ၊ ပညထ ရ ၊
ထအပ၊ စညပငတန ပ ဆကထန ထ မယဆရင တ တင န ပညနယအစ ရတ ဝန က တ ခနမ
မဟတဘ လ သ သပပ တယ။ နခင မ တ ပညနယန တင က အစ ရ၊ အမတ၊ ပ တဝငအခ က
အက ယခ ပန နအမမ ပနထ တယလ သတင တ ထကလ ပ တယ။

လကရ တပမ တ က ပနတမ တမ ၂၀၁၅ အစ ရန အမတ တက တထကသ ပလ ကည တ


မ တ ရပ ဘ ။ တဦ စ စဦ စ တ ရမ ပ ။ ၂၀၁၅ ရ က ကခ လတ တ က ခနထ တ သမတ က န
အတငပငခ ဒ အ ငဆန စ ကညတက ကယတင တထကတယလ ထတ ပနတ မ တ ရပ ။
တပမ တ ကလည သတက ထတပယတယလ မ ကည သ ပ ။ က ယကရင တက လည မ တထကဘ ၊
စစတပက ထတမပစဖ ဆရင ဥပ ဒအရက တ စန ခ မ ဖစ န သ မ ဖစပ တယ။

န ပည တ စညပငရပသ မ အမတ တ အ လ အဆငသင စ ဝ ပ စစတပက ပတဆထ ပမယ


အငတ နကက နသတသတင တ တင နတ က တ ရပ တယ။ သတင ဆတ ကလည သတအ လ
အသကအ ရယ မက ရ က သ ဘ လ အဓကထ တငတ ပ ။ ပညသ တ စတ အ ရတ ပ ။ အမတ တက
အနအယဒပ တ ခ င ဆ င တရ သ ဘ ထ အတင လ လကမတထ ထ တယ ဆပ တယ။ အခ နခင မ
အငနအယဒစအ စ တ ခ င ဆ င တက စစတပအ ဏ သမ တ တရ မဝငဘ ၊ တင ပညက
ဖ ကဆ ရ ရ ကတယ၊ ၂၀၂၀ ရ က ကပရလဒက အသအမတ ပ ပ ၊ လတ တ ခ ပ ၊
ဖမ ဆ ထ သ တအ လ လတ ပ ပ လ ထတ ပနပ တယ။ သည တ န ပည တ စညပငရပသ က
လတ တ ကယစ လယ တ ပ တ ခ င ဆ င တရ သ ဘ ထ ကလည ထပတ ဖစတယ ဆရမ
ဖစပ တယ။ ဒ က စစတပက ဘ တန ပနမလ ကညရမ ဖစပ တယ။

ငငတက စ မ က မ က တ တပမ တ က သတသ ဘ ထ က အဂလပဘ သ န ထတ ပနထ တယ


ဆပ တယ။ ပညတင ရ က အမနမသဘ အ လ တ က ဘ မ ထတမ ပနန လ ပညပအစ ရ တက
သတ ပ တ ပ ။ မနမ ပညတင သ က ဝနထမ မဟတတ မသ စဝင တ မခင ငင တဆက
ပနသ ကတယလလည သတင တအခ မ ပ ပ တယ။ ပညပစ ပ ရ ကမဏ တကလည လပငန တ
ရပဆင ထ ပ စ င ကညလကပ တယ။ သတလအခ လည မနမ ပညထက န ထကခ န ပလ
ပငဆင န ပလ ဆတ ကနဖန မ ဖစ ပမယ ခလမ တ ပင န ပဆတ တ သခ ပ တယ။

ငငတက က မနမ တက တ သကဆငရ အစ တ ယအနဌ န တ ရ မ စစတပအ ဏ သမ တ က


ကနကကဆ ပ န ကပ တယ။ ဂ ပနက န စလကတ အခဆရင အ မရက အထ ပန လ ပ တယ။
သကဆငရ ငငက ခ င ဆ င တဆ စ ရ သ ပ ပ ကနကကတ တ လပ ကပ တယ။
အ မရကနသမတက စစတပက အရပသ အစ ရက အ ဏ ပနလ ပ ဖန မလပက ပတဆအ ရ ယမယလ
ခမ ခ ကပ တယ။ ကလလ ခ ရ က ငစအစည အ ဝ လည ခ မယ ပ ပ တယ။ ထင အစ ရက တ
မနမ ပညတင ရ က ဝငမစကဘ လ ပ ပ တယ။ တ တက တ သငသင မတ မတ
အ ဖရ စခ ငပ တယတ။

ဒတယ နမ ငငတက က ပည ရင တ မဒယ သမ တဆက မနမ ပညအ ဏ သမ ခင အ ပ


သ ဘ ထ တ အ မင တ တကလ ပ တယ။ အဓက ပ န ကတ က တ ဒ အ ငဆန စ ကညက
စစတပန စစ ခ င ဆ င တ စစအပစ တက အလနအ လ ပ ပ အ က င မငလန တ က င အခလ
ဖစရတယဆ ပ ဝဖန ကတ တ ရပ တယ။ စစတပအ ပ သတထ ဆကဆရင လနခတ ၁လကတည က
စစတပန စစအပစ ခလမ က က တက င ပ သ ဖစတယလ သတက သ သပပ တယ။ အ မရကနမ ကအစ
မ တသမတ တ အစ ရ တက capital riot န အ ကမ ဖကအ ဏ သမ ဖ က စ တ
သငခန စ ပပ ရတယလ ထ က ပ ကပ တယ။ န ကတခ တကလ တ က တ စစတပက
ဘဂလလမ တ ( ဟငဂ ) အ ပ အ ကမ ဖကသတ ဖတ မ င ထတတ က ဒ အ ငဆန စ ကည
ရင နမကလည တ ပ ပစတင ကတ လည တပင ပ ။

ဒတယ နမ ပညသ တ စ င ကည န ကတ က အငအ စ ၃ စ (စစတပမပ ) ၏ လပရ ပငဆငမ တ


လပကငပ တ ဖစပ တယ။ ပထမအငအ စက ဒ အ ငဆန စ ကည ခ င ဆ ငတ အနအယဒပ တအပစ
(အမတ၊အစ ရ၊ပ တ ခ င ဆ င) တ၏ ခလမ ။ ဒတယအငအ စက လတ တ ပငပက ၈၈န န ကပင
( ရဝ ရ င၊ ဒပယင ၊ န ဂစ၊ လကပ တ င ၊ ) အ ရ တ ပ မ ဆက ဟ င တ၏ ခလမ ။
တတယအငအ စက တ တင ရင သ တ လကနကကငလမ စ တရ သ ဘ ထ တန ပနခ ကန
ခလမ တ ဖစပ တယ။ အသညထမ အသညရ အ ပငဘကက အသစစကစက၊ အခမ က မ က ခတ ၂၀၁၀
ရ က ကပ တ န ကပင က ပင ဖတသန လ တ မ ဆကသစ တရ သ ဘ ထ ခလမ
ခစ ခ က တကလည လထက စ င ကည န ကပရပ တယ။ အခအခ နမ အ လ စတထမ တ နတ က
အလမ မ ဝ သ တ ၈၈ အ ရ တ ပ န ရဝ ရ ငအ ရ တ ပက အ တ အ က တ ခစ ခ က တ
မ လငခ က တပ ဖစပ လမမယ။

(မ မခမဒယ )
UN Plaza, San francisco, USA (2/2/21)

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ တတယ န မငကင


(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၃၊ ၂၀၂၁

မ နညက တ ည ၈န ရမ သပ တ သ တ ရနကနရ ရပကက အ တ မ မ မ ဆညသ ခတယ။


တခ လည အမ ရ မ ဖ ယ င တငမ ထန တယ ၆န ရမ ၊ ဖ ယ င တငမ ထန တ သပမ မ စ စ
မ တ ရ ပမယ သပ သ တ ဆညသ ခတယ၊ အ ခ မ အခ လည တ ကတယ။

ည၈န ရ န ကပင သတင တ ထတ ပနခ က အမန တ တန စထကလ ၊ ပန က ရ ဝန က ဌ နက


အခ သ သတင မဒယ မ န ပညသမ က ဆရယမဒယ မ က လဟလ သတင မ ထတ ပန ခင
န ဆပ အ င လ ဆ ခင မ လပ ဆ ငတယဆ ပ မလပ ကဖ အစ ရန ပ ပ င ဆ ငရက ကဖဆ ပ
အသ ပ စ ထတ ပနလ သလ၊ ငင တ စမအပခ ပမ က ငစ က အဖ ဝင ၁၁ ဦ န ဖ တ ကည ခ က၊
ပညနယတင အ တ မ မ မ စမအပခ ပမ က ငစဥကဌ ခနအပတ ၊ဒ ရ နခ ပ၊ ပည ထ ငစ
စ ရင စစခ ပ အသစလတ ၊ ရ က ဥကဌန အဖ ဝင တ စ ရင ထတ ပနတ တ ဆကတကဆသလ
ပန က ရ ဖစဘတ ပခ က တကလ တပမ တ သတင မန ပခ က တကလ နတ တ ရတယ။

လအမ လည ဖစဘတမ က ပ အ လ ရ က နသလ အ က မရ လ က အ င ပစ တ


ရယတ တ န ပ ပန ခတ နခတယ၊ အန ရ င ပ ဖင တ အနက ရ င ပ ဖင တ စဗယဒစစအဗ ဒ ယင
ပစ တ ပလပ နခတယ။ အ ဏ သမ အစ ရ အဖ တ ဒလ ဖစဘတ ပ က ကမပန တ အ ပငမ တကယ
လပ ဆ ငတ က န မ ရ ဝနထမ အမ အ ပ ရ အ ဏ သမ အစ ရန ပ ပ င ဆ ငရက ခင
မ ပ ဘ ဆတ တက ၂ ရကသ နစက လအတ က က ခ ဆ ကမယ အ ဏ သမ အစ ရ က
ခ င ကက စမ အမန၊

သ ပမယ ဒအခ ကက အ ငပထ ရ က စမလ ဆတ က တ ပ ဖ စ ပ သ တယလ


ဆရမ ဖစပ တယ။ ဒ န အအ သငစရ တခ ကက ငင တ စမအပခ ပမ က ငစရ အဖ ဝင ထမ
အရပသ ၂ ဦ ဖစတ ဦ သန နန ဦ ခင မ င ဆ ပ ဝငလ တ ရယ ကအနယဗဟ က မတဝင ဟ င
မန ငမ မ င ပ ဝငလ တ ဟ ငင ရ စတဝငစ သ တက အ က အက ယ အအ သင စခတ ပ ။

အ ဏ သမ ပ ၂ ရက မ က နမ တ ရနကန မ မ စ ပ ဝယတ တ သပမ မ စ စ မရ တ


ကဗစအ ပ ပနလညစညက လ တ က တ လမ ပ က ပနနည ပ သ တ တ ရတယ အရင န တက
တကခ န ဆင အမ ပနခ န တ မ ပ ငမ တန စ နခ ပမယ ဒ န တ သသသ သ ရင နတ တ ရတယ
။ အမ တ လမ တမ တငထ တ အနအယလဒအလ တ ဒ စ ပပက ခ ပ တ အ လ န န မရ က တ
ဖ တသမ လက ကတ သတ ပ မပ တယ။ သမ အလ တက တက ဖ တ နတ မတတမ တလည ပ တယ။

ကယစ လယ တ ကယအစအစဥ်န အမ ပနလရ ပဆတ ၊ ဝန က ခ ပ တ အ တ မ မ ပနလတလ တ ၊


သတင တမ ပ လ တယ၊ ဝန က ခ ပ တက တ အက ယခ ပန ပနထ ပ အစ ရ နအမ တက ၃
ရကအတင ဖယရ ပ ဖ ပ ထ တ လည ဖတ ရတယ၊ ကယစ လယ တ အ နန တ
အနအယလဒ ခ င ဆ ငပင ရ န က ခ ကကပ ထင စ င နတယဆတသတင လည ဖတရတယ။

အ ဏ သမ စစတပက တရက ပ တရက ပငဆငမ တ ထတ ပနမ တ စဖ မ တ စသညထက စ တ သညထက


တ လ ပ တယ။ သပမ က ခငမ ပ အ ဏ သမ မက ထ ကခတ ငင ရ ပ တ ၂၂ ခ ထတ ပနခ ကက
ဖတရ ပနတယ။ တဆည၊ ဗလ ရမန ပ တ၊ ပညသပ တ၊ လ ဘ ငသစန အခ
တင ရင သ ပ တ က တ တ မပ ဝငတ က တ ငပ တယ။ သည တ အခ တပမ တ ၏ မဟ မတ တ
ဆတ က ၂၀၀၈ အလန ၂၀၁၀ ဗလသန စနမတငခင န သန စနလကထက အစအဖ တ လပဂ လ တ
ပနလည စဖ မ တပလ ဆ ငပ တယ။ မ က ခင လတ ငမ ခ မ သ အမနန အတ
ရခငတင ရင သ ခ င ဆ ငတဦ ဖစတ ဒ ကတ အ မ ငလည လတ မ ကလ မယလ
ခနမန န က ပနတယ။ အငနအယဒလကထကက ပတထ တ ဖန န အငတ နက တကလည တပမ တ က
အခ ဖင ပ လကလ ရခငမ ဖ ဂ ဆကသယ ရ လင တ ပနရ နပ ပ တ။ က ... ဘယလ န လညရမလ။

တပမ တ ရ မတ ဆ ဟ င မဟ မတ ဟ င တထမ တ တန ရ လည အပ အဝင ဖစပ တယ။


ငငတက က မနမ တ စစတပအ ဏ သမ တ က ဆနက င က င ကနကကဆ ပ န ကခ နမ
နယ ယ ကက ယအနလ ခ ရ က ငစ အ ရ ပ အစည အ ဝ က န မနမ က ကနကကဖ အဆ
မ အ င မငရတ အသည မဟ မတ ငင ၂ ခက ကနကကလကလပ ။

ဒတ ခ ကဆ ပကနကကပ တ အ ဏ ဖဆနမ တ (civil disobedience) လပရ မ တမ ၂၀တန


၃၀တန ၄၀ တန လငယလရယ တ အမ အ ပ ပ ကတယ။ ပည တတ တ ဝနထမ တ လည ပ တယ။
သတက အခလကရ ဒ စအစ ရလကထက ဒမက ရစအက အ ပ င က လ၏ လတလပမအရသ တက
မည စမ ထ ပ သ မ စစတပလက အ ကကသ ပနသ ရရင သတအန ဂတ ပ ကဆ တ မ က
စ ရမ က င ကလ အခလ အ ဏ ဖဆန က ကနကကဆနက င ကတ က တက ကစ ဆင န ကတ
ဖစပ တယ။ ၁၉၈၈ တန က က င သ လငယ တက တ ဒမက ရစဆတအရသ က မည စမ ခင
မရခ က ပမယ စစအ ဏ ရငလက အ ကက ခ သ မ တ ရကစက ကမ က တမ တက
ဖတသန ခစ ခ ကရလ တန ကန တ လန သ တကပက ဆင ခ ကတ ဖစပ တယ။
ပလပမယအန ဂတအတက သတ တ စနခ ကတယ။ သညလမ င ယ တ မပ တယ။

အခ တပမ တ အ ဏ သမ လက ပ ဖမ ဆ ပကပမ တ ထငထငရ ရ မ မငရ သ ဘ ။


ဒ အ ငဆန စ ကည၏ အစ ရ ပ ခငရ ဦ ဇ ဌ အ က င ပ က နတယ။ ဦ ဇ ဌ
လတ မ က နတယလ သတင ထက နပ တယ။ တမ ရ င နတယလလည ဆ ကတယ။ တကယတန
ထ ငထ အသင ခထ ရတ က ရ က ကပ က မရငက ခ င ဆ င ၂ ဦ လ က ရတယ။ ဦ လသန န
ဦ မင ငလ ခနမန ကပ တယ။ မစ ရင တ သန ခ မ နတ က ဖ ထတဖ ဝနခ ပ က ဖ ကင စက တ
ထတ ဖ ဖအတက အဓက တ ဝနရသ တက တပမ တ က စစ ဆ ထတ ပန င အ င ခလမ တ
ပင န ပလ တ ကပ တယ။ ဒ UEC န NLD က ထက ဆကသယ ရ န က ခ က ဒ တက
ဆကစပ ဖ ထတ ငဖကလည တပမ တ က ရရတင တင မန မနဆနဆန
ပတ ပတသ သ လပ နတ ဟ က ခ ပအမန ဖစတယလ ပ ကပ တယ။

အခအခ နမ မဒယ တ၏ အခန က န မ လငခ က ရပတညခ က တကလည ပညသ တက


စ င ကညလ ကတယ။ သတ ပ မလ ကတယ။ ဒ စလကထကက လက စ င ထကတ သတင စ တထက
သတင ခ င စ တ အ ရ အသ တ သတင ဓ တပ တ က တန တဟ အခ
တပမ တ အ ဏ သမ ပ န က အရနနန သပသ ကတယ။ အ ဏ သမ စစတပ၏
မဒယ အ ပ သ ဘ ထ က စ နယဇင လပငန ရင တ အလပသမ တက ထန ထန သမ သမ လပကငရင
အကခတ န ကပရတယ။ အသညထမ လက စ င ထကတ Myanmar NOW က လ တက
သတင မ ကလန လ သတတ တ က န က န မ မ ရ န က င ပငဆငအ ယ န က င
သတင ထတ ပနတ က ဖတလကရပ တယ။ ဆ တ မဒယ တက က တင ပ သ ဘ ထ တ
ထတ ပနမလ - Proactive လပမလ ၊ သမဟတ တပမ တ က တစတရ ဆ ငရကလ တ မ
ပနလညတန ပနသ ဘ ထ ပ မလ - Reactive လပမလ ။ ဒ က စ င ကညရပ မယ။

ဒ နလ တတယ မ က နမ ခနမန တကခ ကမ တလည ထက ပ လ ပ တယ။ တပမ တ ၏ ခလမ န


ရညမန ခ ကက ဘ တ ဖစမလ ပ ။ လကရသတသ ဘ ထ ကည ခ ကအရ မစ ရင တ စစစမယ၊
အ ရ ယမယ။ ဘ တ အ ရ ယမလ။ အငနအယဒန ယအ စက လ တက တဦ ခ င စ ပစမတထ
အ ရ ယမယ။ ပစဒဏခတမယ၊ ကနသတမယ။ အ ရ ပ တ ခ င ဆ င တက
န င ရ က ကပမဝင င အ င ပ တက ခ ဖ ပ မသနမစမ ဖစ အ င ခ ပခ ယထ ငပ တယ။ ဒလန
အငနအယဒဟ န က ရ က ကပမ အမ စအ န အ ငမရ င လ ကတအထ အ တ ငအလကခ ပ
လနည စအတကအခဘ၀က န တကမလ င အ င သတ တပမ တ မဟ မတမ န သမင သစက
ရ နုင ကလမမယလ မ လင နသလ မသဘ ပ ။

(မ မခမဒယ )
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၄ ရက မ က န
မငကင
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၄၊ ၂၀၂၁

မ ပင ပ က မနမ ပညသလထ၏ အ ဏ ဖဆန ရ လပရ မ တက အရန က င လ ပ တယ။


ဖစဘတ ပ မ ဆရ ဝန တ ဆ တ ဝနထမ တ အဖ အစည တက စစတပအ ဏ သမ တ
လကမခ က င ၊ လကရ ဒ အ ငဆန စ ကညဦ ဆ ငတ အစ ရန လတ တ ကသ
တရ ဝငသတမတ က င ထတ ပန ကပ တယ။ ပညသ တက ညဘကမ သပ တ ကတယ၊
ဖ ယ င တငထန ကတယ၊ င မနမ ရ ၈၈ အ ရ တ ပသခ င - ကမ မ ကဘ က သ ပ င အမတင က န
သဆဟစ က ကတယ။ ဒလပရ မ တအရနရ အငအ က င လ တ ကလည ဖစဘတ က င
ဖစပ တယ။ ဖစဘတ တ မတဆငဂ တက န စစအ ဏ သမ ဆနက င ရ လပရ မ တ သတင စက
အ ပ စက တဟ တမဟတခ င ကမ ပတ နတ က ။ အငနအယဒအစ ရ န လတ တ က
ခ င ဆ င တက ခ င ပ တငထ တ ပညသ တဟ တကပလင က မငသညထက မင အ င
တန တင န က ပ ဖစပ တယ။

အသညအတက အ ဏ သမ စစတပက ဖစဘတန မတဆငဂ က ယ ယပတဆဖ န က ခ က


ထတ ပနလကပ တယ။ ပညသ တအတက ဖစဘတကနယက က ဇ န တကပဒ ရ မငတကလ မက
တ ဆ တနဆင အ င က ပမ ခ ငပရပ တယ။ သ ပမယ အသည ကည ခ ကထက ပ န ရပင အတင
မမတ ဖန အငတ နက ဝငဖင တက န က ခသ စနည တ အခ င ခ င မ ဝ ကတ ၀ုန ကန
ထကခ လ ပ တ တယ။ သ မနအ ခခ ပညသ တအဖ ခ က ခင ဖ ဆ မ တ င သ ပမယ မ ဆကသစ
လငယ လရယ နည ပည မ ဆက တက တ အသညအတက ခ က ခင တန ပနမက အမခန စရ ပ ။
ညဖကက ဒသတင ထက ပ န က အခ မနကမ လ တဟ အတ အဆ က က ပနဖ
ကရယ အသစအစအလင တတဆငထ ပ န ပ၊ တတဆင န က ပက ဖစဘတ ပ မ ပ အလ အရင န
အငအ ထတ ပ နတ န ထငရ နပ တ တယ။

အသည ဖစဘတပတလ ထခကရသ တက တ ဖစဘတ ပ က စ ပ ရ လပငန မ


ဖ ဖ ရ အလပမ ဖစပ တယ။ ထအ ပင လအမ စ င ကညတ BBC VOA RFA DVB အပ အဝင
Mizzima Irrawaddy စတ ပညတင စ နယဇင ဖစဘတစ မ က တလည အပ အဝင လထက
အ ခ နည မ န သတင တငဆက င ရ က အသည အသန ပ င လ ပငဆင ကတ က တ ရပ တယ။
ဖစဘတပလက ဖ င က န တစတ ပလက ဖ င ပ က န သတက ဖတ ကဖ
တကတန နး ဆ တ တလည လပလ ကပ တယ။

မနမ ပညမ က ဖစဘတသ တတရင အငတ နက ကန ပ တ သ တတ ပလ အ ခခအယရထ ကတ တ


အ ခ ပလက ဖ င ကရယ နည ပည တက ယ ပ မ အ နည ကပ တယ။ အခအခ နမ သတတ တ
သငယမ တ အရနတင ကတ က တ ရပ တယ။ စစအပစက ဝနထမ တကယတငကလည ဖစဘတကသ
သငယက မ က ငမ မ ပ လပငန သ အလပခငသ အ ခ ပလက ဖ င တ က မ က ငတတ မ ကသ
နည ပ တ က င့ သည GAP က က ဖ အခက တ မ ပညသ တတငမဟတဘ စစအပစကယတငလည
အကနအသတ ဖစကနမ သခ တယလ သ သပ ငပ တယ။

မင က င ဂ ငမတ ၈၈ မ ူ ဆက တက တ civil disobedience အ ကမ မဖက အတဖ တကတန ပ တယ။


အခ က အမ ပငမထကဘ ငင ရ အတဖ ဆ ထတ ဖ ဖ ပ ကပ တယ။ ရရငလ တ
မ ဆကသစ တက တ လမး် ပ ထက ပ မမတဆ က ထတ ဖ ပ တယ။ နယ မ တမ ဆရ ဝန တက
စစအ ဏသမ တ ကနကက က င လမ ပ ထက ထတ ဖ ပ ဆ ကပ တယ။ အဓကက တ
လပငနး်ခင တ မဝင က တ ဘ ဝနထမ တ သပတ မ က ထကခ ကဖ ဖစပ တယ။ သတက
ပညသ တက ဝင ဝန က ကယဖ ကည စ င ရ ကဖလည တကတန ကပ တယ။

သည နရ မ စ စ စရ ဆ စရ က အခ နအကနအသတ ဘယ လ က မန ထ တ လ။ န ကတဆင
ဘ ဆကလပမ လ။ စစအစ ရက တ ပညသ တ၏ reaction တန ပနမတင အတက
အ ရ ယ ဆ ငရကခ က action တ ထပဆင ထတ ပန နပ တယ။ မ ခန က စစတပအလ တ ရ တက
အ ကမ ဖက ဖ ခတ မ င တ က က ပစခတတ ဖမ ဆ တ တက ဘယလ ပငဆငမ တန ပနမ
ဘယ လ ကအထ ပင ပင ထနထနန တကပဝငမလ ဆတ ဖစပ တယ။

အရငတန ကလ အ ကမ မဖက ခ င င ပ အဖမ ခ အ ကခ အ သခ ကမညလ ။ ဟ ခတက


ဂ က နည ပလ ။ ထ င တ အက စခန တမ စစ ခ တ ညင ဆသတ ဖတတ က လညစင ခ ပ
စနလတ ပ ကဦ မညလ ။ ဒ က မ ခန တ မ လ ကပ တယ။ သမဟတ ဟ င က ငမ ဆကသစ
ထင မ ဆကသစ တလ အ ကမ ဖကလ သက မမကယက က ကယခခခင ရတယလ ခယ ပ တန လန
ဖယရ တန ပန ပ ဆကခ တက ကမ လ ။ ဒ က မ ခန တ ဖစလ ပ တယ။ ရ က တလမ ပ တလမ
တ ကမယဆရင ဖင သညလအ ခအ နမ က က ယကရှ င တ ကယတင ဖ ကရမ ဖစပ တယ။
စစအ ဏ ရငစနစ ဖ ဖ က ငဖက တ ပညသ တအ လ တစတတဝမ တည နည မ စ လမ ပ င စ
ကယသနရ စသကရ ကငစ ပ ဝင တန လန ကဖပ ဖစပ တယ။ လတ တ အမတ တ
အစ ရ ခ င ဆ င တကလည သတ နည ၊ ပ တ ခ င ဆ င တ ပ တဝင တကလည သတလမ ၊
ပညသ တကလည သတ ခ ငမ ငသည ဝနက ထမ ပ အ ရ ကလမ ကဖ ဖစပ တယ။

စစအ ဏ သမ မက ကနကကဆ ပမမ အရန မငမည


(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၅၊ ၂၀၂၁

စစတပက မနမ ငင တ အ ဏ က သမ ယ ပ ဒ အ ငဆန စ ကညအပ အဝင လကရ အစ ရ င


လတ တ ခ င ဆ ငမ က ဖမ ဆ ထ သည။ တပမ တ ၏ အ ဏ သမ မက မနမ ပညသတက
နည လမ မ စ ဖင ကနကကဆ ပ တခ လ ကရသည။ ငငတက ကလည စစအ ဏ သမ မက
ကနကကသည သ ဘ ထ မ ထတ ပနထ သည။ ၂၀၂၀ ရ က ကပရလဒက လကခရန တပမ တ က
တ င ဆ န က ပ မလကန ပ က အ န က ငငမ က စ ပ ရ ပတဆမမ ခ မတမညဟ
ခမ ခ ကထ သည။ ပညတင ပညပရ မနမ တက စစတပအ သပတ မ က ခင ၊ အ ခ ခင ၊
ကနကကမမ ထတ ဖ ခင တက ဖ ဖ ဝ ရ ၁ ရကမ စ၍ ဆကတက လပရ လ ကရသည။

ယမန နက စစအ ဏ သမ မက ကနကက က င အမ ရ လမ မ ပ ထက၍ ဆ ပထတ ဖ ပမ


စတငလ သညက တ ရသည။ ယ နတငလည အ ကမ မဖက သ နည ဖင ဆ ပ ကရန စစ န က င
က သ နရသည။ စစအ ဏ ပငမ က သပ တ ကနကကမမ က တင က ရန န က စ မ
ထတထ သည။ ယခကသ လမ ပ ထက ပ စစအ ဏ သမ အစ ရက ဆ ထတ ဖ ကနကကလ ကမည
ဆပ က စစတပက ပညသက လကနက အ က ပ ပစခတ ခင သတ ဖတ ခင ဖမ ဆ ခင
က လနလ လမမညဟလည အခ က မတခ က ပ သည။

ရနကန မ လမ မ တင လ က အသ အလ နည ပ ပ အလပခငမ သ သ ရ က ခင မရ က င ၊
အခ ပငပကမဏမ ကလည ယခတပတ င န ကတပတက အလပမ မ ခင ပ ထ က င
မတခ က ပ သည။ က င အလပ ဆ သပတ မ ကမမ ကလည အ အ ပ တင ထတ ဖ
ကည လ ကရသည။

ယမန နသတင မ အရ န ပည တ စညပငရပသ အတင ပတဆခထ ရ သ ၂၀၂၀ ရ က ကခ


ပညသလတ တ ကယစ လယမ က လတ တ အသစ ခ ယ ပ အတည ပ က င ကည ခ က
ထတ ပနထ သည။ အငနအယဒပ တ ခ င ဆ င ဦ ဝင ထနက စစတပက လ ရ ကဖမ ဆ
ခ ဆ ငသ သည။

၈၈၊ ရဝ ရ ငန က င သ သမဂတပ ပ င စက အ ကမ မဖက


ဆ ပကနကကမည
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၅၊ ၂၀၂၁

မ နက တ မမ စစအ ဏ သမ တ က ကနကကတ ဆ ပလပရ မ ဖစပ ခပ တယ။ ယ နမ လည


ရနကန မ အ အ ပ မ အ ကမ မဖကတနည န စစအ ဏ ရင တက ဆ ပကနကက ကမယလ သရပ တယ။
၈၈ မ ဆက တ ရဝ ရ ငန က ငသ သမဂတပ ပ င စ ခ တဆက ပ လပရ ကမယ လ ဆပ တယ။
ပညသအ န ဝန ရဆနက ငက စစအ ဏ ရငက ခ မန ကပ စလ လပရ သတဦ က
ပ က လကပ တယ။
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၅ ရက မ က န
မငကင
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၅၊ ၂၀၂၁

နယ မ တမ လည သတင သမ တခ က အ ဏ သမ ပ န ကပင န က ယ ငခလက


စ င ကညတ တ ၊သသသ သ ဆကသယ ပ သတ စ င ကည က င သ အ င အသ ပ တ မ တ
လပ ဆ ငတ တရ နတယ။ စစအ ဏ သမ အစ ရက သတင မဒယ အ ပ ဘယ လ ကထ
ကနသတမယ ဖ ပမယ တ လ လ ဆယ မခနမန င သ ပမယ လတတ လ မ ခမ ခ ကတ
လကဏ တ တ တ နရ ပလ ပညတင က သတင သမ တက ဆ ကတယ။

စငက ပက ပလပမ စ ရင ပ ကတ မနမ တက ကလပရ သ တက CID က လ ရ က မ မန မ တ


လပ နပ တယ။ အဓကအ က င ပခ ကက တ မနမ ပညန ပတသက ပ သတင မ တ
လပ ကဖနတ မ တမ မပတသကဖ ဖစပ တယ။ စငက ပမ က ဖစဘတ ပ တငတ န ပတသက ပ
အထ ကပမတတ ဥပ ဒရပ တယ။ ကယ ရ တ ပစ က င မ က နပလ အ ရ ယ ငသလ သမ ပ်စက
ရယမရင အစ ရက မ က နပပ ကအ ရ ယလရပ တယ။ စငက ပရ တက အမအထလ ရ က ပ ဖန
ကန ပ တ တက ပငရငခင ပ ခ က တ င ပ ဖင စစသ တယလ က ယကရင တက ပ ပ တယ။

တ က င တ လပငန တက န ဝနထမ က င သ ဆရ တဟ က န မ ရ ဝနထမ တ


ဆရ ဝန သန ပ တလ အ ဆ ကအဦ တက န ထကလ ပ စစအ ဏ သမ ခင က ဆနက င က င
လစလ ဝ န ဆ ပ ကနကက ကပ တယ။ သတ ပစ တက သတင မဒယ တက အခ နန တ ပ ည
တငဆက ပ န ကပ တယ။ ရနကနစကမတကသလ၊ ပည ရ တကသလ၊ ရနကနပငမတကသလက
ဆရ ဆရ မ တ စ ဝ ပ ဆ ထတ ဖ ကတ က တ ရပ တယ။

ညစ သပ တ ကနကက ကတ က လ ခ ရ တ လကလဖမ ဆ တ ခ ပ ငထ တ တ
က လန နတယလ ပညသ တက ပ က ပ တယ။ လညညန ဝင ကနကက ကရင ရ တက
အ လ ပ တယဆ ပမယ လ တက ခ ခ ပ လကလ ဖမ ဆ တ အ ငက ငခ ပ ငတ တ
လပ နတယလ ပ ပ တယ။ သ ပမယ လထက တ န ကဆတမယ ပ မဟတပ ဘ ။

မ နက န ပည တ စညပငရပသ က ၂၀၂၀ ရ က ကခ ပညသလတ တ ကယစ လယ ၇၀ က က


၂၀၂၀ ပညသလတ တ က ဖ စည က င ကည ပ ဖစပ တယ။ နအမ ပနသ တ
လတ တ ကယစ လယ တန အ ဝ ရ ကစည ဝ ပ ဆကလက ဆ ငရကမယလ ပ ပ တယ။
နအမ ပနသ တ ကယစ လယ တန ပတသက ပ သတလတလတလပလပ ဆ ငရက ဆ ဖတ ငတ
အ ခအ နမ ရ အ င ဒသခ ပညသ တက ဝန ရ ပ ကလမမယ ထငတယလလည အခ က
မတခ က ပ ပ တယ။

Civil Disobedience Movement - #CDM ဟ အရနရ န ပ အသညသပတ မ က ဝနထမ တ


ပညသ တအတက အ ပ ကညဖ ရနပ င တ အလ င တက ကယထကယထ စ ဆ င
ပငဆင န ကတ ကလည ပညတင ပညပမ တ ကရပ တယ။ COVID 19 က လကတည က
အ ကပအတည အခကအခ တန နသ က ငသ ရ နတ ပညသ တအတက အခ #CDM
က လမ လည ခ ငရညရရ ဆ ငရက င ကမယလ ယ ကည ကပ တယ။

ယ နမ တ ၈၈ မ ဆက တ ရဝ ရ ငမ ဆက တ က င သ လငယ သမဂ တပ ပ င စက
ခ တဆက စ ဝ ပ အ ကမ မဖက သ ကနကကဆန ပပ တ ရနကန မ အ လပ ဆ ငသ ကမယလ
ကည ခ က တ ထကလ ပ တယ။ နည လမ မ စန ပညသ တက ဆ ထတ ဖ ကပ ၊
သပတ မ က ကပ ၊ အစ ရယ ယ ရပဆင သ အ င ပညသ က င သ ဝနထမ အလပသမ
လယသမ ပ င စက ထ ငစ နရ စက ဆင ကပ လလ ၈၈ မ ဆက ပငလင လအဖ အစည က
မင က ငန ဂ ငမတက လကမတ ရ ထ ထတ ပနလကပ တယ။ အက အန ရ င တ ဝတဆင ကဖလည
တကတန ဆ သ တက ဆ ကပ တယ။

စစအ ဏ သမ အစ ရက တ ဆ ထတ ဖ မမ က မနင ဖ န က ခ က တ ထတ ပနလ ပ တယ။


စစအစ ရ န က ခ က တ ဟသမ ကလည သတအတင လ တက ပညသ တသရ အ င
ထတ ဖ သတင ပ န ကလ လ ဝကစ တ မဟတ တ ပ ဘ ။ တင ရင သ လကနကကင တန
ည င မ အ ပ အယ တ လပ နတယ၊ အ တ မ မ က တ အခအခ နက လအတင မ
မညသညသ ဘ တညခ က အ ပ အယ မလပ ငဘ လ တန ပန ကပ တယ။ ရခငတပ တ AA န
မနမ တပမ တ တကလည အခခ နမ အပစအခတရပစထ တ မ စ င ကညခ ငစရ က င ပ တယ။
NLDအစ ရလကထကက အတကအခ ရခင ငင ရ သမ တန လည မနမ စစတပက အ ပ အယ တ
လပလ တယလ ဆပ တယ။ လကခသ တ ရသလ လကမခသ တလည ရပ တယ။ စစအ ဏ ရင တန
အ ပ အယ လပ ကသတင အဖ တင အတကက တ သမင မ န မညဆ ပ က နရစတ က
သငခန စ ယ ငပ တယ။

၂၀၂၀ ရ က ကပအ က န အလနက လ တတန က ဖစဘတ ပ မ န ပ တ မ ခ စ တရ


လ ပန အစန ရ က စက စစထ တ တ ဆ ကဆ ကတ တဟ အခ
တကယ ငင ရ အ ကပအတည က လမ လ ၀န ပ ပ ကကယသ ပ တယ။ အခအခ နမ
မနမ ပညသလထတရပလ ၏ စစအ ဏ ရငဆနက င ခ မန ရ စတဓ တမ ပင ထန နတ က
တ ရပ တယ။ ဘယအခ န လ ကမ လပ ကသတင တ အမန စက တ သ ခ သပလ တ တ
ဖ ခတ တ အဖ ကအ မ င တွ လပ ဆ ငလ မလဆတ က စ င ကည သတထ ရပ မယ။

(မ မခမဒယ )
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၆ ရက မ က န
မငကင
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၆၊ ၂၀၂၁

စစတပက အ ဏ သမ ပ ၆ ရက မ က န ရနကန မ တင မ လပရ မ တ ပတ လ ပ တယ။


လ ဘ ငသစပ တက လငယ ခ င ဆ ငတဦ ဖစတ အသ မ ငက က င သ လငယ အလပသမ
လယသမ တရ ဦ ဆ ငမန လမ ပ ထက ပ ဆ ပပ တ လပ ဆ ငလ ပ တယ။ သတက -
ဘ လကနကမ ကင ပ ထကမလ ဘ ယ ကညခ က ကပ ကင ပ လမ မ တ ပ င တ ထကလ ခ ပ လ
သစ မ က မ ရ ထ ပ တယ။

ရနကန မ အ မ ဖစ နတ က ဖစဘတက န လကဗ လင ကပ တယ။ အဓက ဏ ရ တက လမ တက


ပတဆထ တယလ သရပ တယ။ လည တန -အင စနလမ မမ ပတဆထ တအ က င မဒယ သမ တက
တ က လ က လကပ ပ သတင ပ နတ မင နရပ တယ။ စ န နဆ တ အစ ရ ပတ ပ တ
စစအစ ရ၏ ထတ ပနမ တက မ တ ကရပ ဘ ။

တနလ နက စ ပ အစ ရ ဝနထမ တက #CDM civil disobedience movement အ ဖစ မတကဘ


သပတ မ က ကဖ ဆ ပငဆင န ကပ တယ။ အနဆ ၃ ရက မတက ကဘ ။ အလပက ထတပစလ
မရဘ ။ ကဗစက လမ အန့မရလ မလ တအ က င အ က င ပလရတယလ အခ င ခ င
လကတထ ကပ တယ။ ဝနထမ အငယ တအတက ဖစ င သ လည အရ ရ တအတက အလပခငက
သပတ မ ကဖ တ အစပင မ ခကမယလ ထင မငခ က ပ ပ တယ။
ပညတင ပညပက ထ ကခအ ပ သ ကနယက တက သပတ မ ကဝနထမ တက ကညဖ
ပငဆင န က င ထတ ပနထ ကပ တယ။ ပညတင က ထငရ သ အ ပည ရငအခ ကလည
အကအည ပ င က င ထတ ဖ ပ ဆထ ပ တယ။ ၂၀၂၀ ရ က ကပက န ဖ စည ထ တ
လတ တ ကယစ ပ က မတအသစန လတ တ ကယစ လယမ ကလည မမတ နယ မမ က
သပတ မ ကဝနထမ တက ကည ပ ရပတည ပ ကဖလည လအပပ တယ။

အ ကမ မဖက ငမ ခ မ သ စစအ ဏ ရင ဖ တခ ဖ #CDM - ဝနထမ သပတ မ က လပရ မက အမ စက


တကတန အ ပ န ကပ တယ။ နည မ စ ဘကမ စက ဆနက ငလပရ မ တက န ဝနထမ သပတ မ က
တကပ အရန မငဖက မ လင န ကပ တယ။

သည န တ သည လ ကပ တငဆက ငပ တယ။

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၇ ရက မ က န


မငကင
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၇၊ ၂၀၂၁

ဒစ ရ နတအခ နမ မနမ ပညတင မ အငတ နက တ ပနဖင ပ တ အခ န ဖစပ တယ။ ဆန ဒ နခင


၂ န ရ မ ဖစပ တယ။ အငတ နကပတထ ခ န မနကကတည က ဒမက ရစ ရ တက ကလပရ သ တက
ရနကန မ လမ မမ ပ မ စ ဝ ပ စည ကမ တက ငမ ခ မ စ ခ တက ဆ ပ န ကပ ပ။ လ
ထ င သ င ခ ပ အင စန၊ တ မ၊ သငကန က န တက န ခ တကလ ကတ နခင မ ဆ လ
မ တ ခန မ ရ က ရ ကပ တယ။ မနမ န င အပ အဝင ပညတင မဒယ သတင ထ က တက
တ က လ က လကပ ပ ဖစဘတလက လင ပ ကပ တယ။ ဒလထခ တကကနကကပ မငကင က
အငတ နကပတခထ ရတ ပညတင က မ မငရ ပမယ ပညပက မနမ တက တ တ က လ က
မင တ စ င ကည န ကပ တယ။

အငတ နကလင က အမန ခ င ငငတခ က ဆင ကဒလင န သ ကတယလ ခနမန ကပ တယ။


စစအ ဏ သမ အစ ရက ဘယလပတပတ သတင စ ဆင မက ရပမသ ပ ဘ ။ စ န နကတည က
လမ ပ ထက ပ ခ တက ကနကက ပ ကတ မ ဆကသစလငယတပ ပ င စ တကလည ဘယသကမ
မတ ဆ ငခ ကပ ဘ ။ တနဂ နမ တ အ ဏ ရငစနစ က ပ စ ဆတ ဟစ က သန
ပညသလထန အတ တ လန သ မ ူ ဆကသစလငယ တ လမ ပ တက ပ တကပဝင နတ က တ နရ ပ
ဖစပ တယ။ စစတပက ရ တန ပတဆဖ က စ ပမယ လထက သတက က ရ င ပ ဆ လအ ရ က
ခ တကသ ကပ တယ။ လငယမ ဆကသစ တထက အသ မ ငက မ နက မင တ ကရ ပ
သည နမ တ မ င ဆ င ခက လည တန လထစစ က င မ တ လကရပ တယ။

နယ မ တမ လည ပညသ တက လမ ပ ထက ပ စစအ ဏ သမ အစ ရက ကနကကဆ ပ


တကပဝင န ကပ တယ။ အငတ နကမရလ ဆ ပပ တ ရပတနသ တယ ဆတ မဟတပ ဘ ။ လထဟ
လထခ င ခ တဆက ပ စစအ ဏ သမ အစ ရက ဆနက ငမ တ ထတ ဖ န က ပ ဖစပ တယ။

တ လန ရ ဆတ အခ နမ စ ငဘ ၊ တ လန ရ က စ ဆင သ ပ ဖစပ တယ။

ပညသလတ တ ကယစ ပ အဖ တ၊ အတတအ ရ တ ပ မ ဆက ဟ င တ၊ #CDM လ ခ တ


ဝနထမ သပတလပရ မ တကလည ခတသစ တ လန ရ လပရ မ လင လ ထမ ဆက ပ
ခ တကသ ကမ ဖစပ တယ။
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၈ ရက မ က န
မငကင
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၈၊ ၂၀၂၁

ဘ တက မ လငထ က ပလ - မ ခန

ဒ န တနင လ န၊ တ ပနဖငတ န။ စ န တနဂ ကတည က အရနယထ တ က င သ လငယ


အလပသမ လယသမ မ ဆကသစ တရ ခ တကဆ ပမ တဟ တနလ နမ ပ ပ
မငတကလ ခပ တယ။ လမ ပ မ လထကခ တက ပ စစအ ဏ သမ အစ ရက ကနကက ကတ အ ပင
က တ စကဘ တန ပ ပညသ တက မမတဆ က ငမ ခ မ စ ထတ ဖ ကပ တယ။ ဘဏ တ
ပတထ ပ စ အခ က တ ဖငပ တယ။ စ ပ ရ လပငန တလည ပတထ ကပ တယ။ လမ တမ
ပညသ တန က တန ပတဆ နတ က င တ အလပ တက တကဖ တ င မ ဖစ ငပ ဘ ။
ဝနထမ သပတ အ ထ ထသပတ က အသင ပ င လသ ပ ဖစတယလ ဆ ငပ တယ။

သတင တက မနမ ပညအ အ ပ မ အ ကမ မဖကဘ စစအစ ရက ဆနက ငကနကက ခ တက န က ပ


ဆပ တယ။ အစ ရ တကလည ဝနထမ အခ က သပတ မ က ကတယလ သရပ တယ။ ဖစဘတ တက န
က ယကရင တကယတငက မမတ ဝနထမ သပတ မ က ပလ ထတ ဖ ပ ဆလက ကပ တယ။ စစတပန
ရ တက နရ အ ခ ပ တ ဆ တ ဟနတ တ တ လပ ပမယ ပညသ တက စည ကမ ရ ပ
အငအ က လန တ က င လကနကန အ ကမ ဖကတ ဖ ကဖမ ဆ တ မ ဖစ င သ တ တ ရပ တယ။

ပညသလထ၏ တ င ဆခ က ရညမန ခ ကက တ ရင ပ တယ။ ဒ အ ငဆန စ ကည ဦ ဆ ငတ


အစ ရန လတ တ ကသ အသအမတ ပ တယ။ အ ဏ သမ စစတပလပရပ တရ မဝငဘ ။
စစအ ဏ ရငစနစ ဖ ကသမ င ရ န ၂၀၀၈ အ ခခဥပ ဒ ဖ ကသမ ရ ။ န ကတခ ကထပ ဖညရရင
ဖဒရယ ပည ထ ငစ အ ခခဥပ ဒအသစတရပ ပ ထန ရ လည တပ တည ပ ဝငပ တယ။
လငယမ ဆကသစ တကလည ဒ က တစကမတမတ တ င ဆ န ကပ တယ။

NLD ပညသလတ တ ကယစ ပ က မတန လကရ ၂၀၂၀ လတ တ သစတကလည ၎င တ


တရ ဝင ဖစတညမက အ လ မ ပ ဘ ဆကလက ရပတည နပ တယ။ ပညသလထ၏ အ ထ ထသပတက
ထ ကခအ ပ က င ၊ တရ မဝငတ စစအ ဏ သမ လက အ ကမ အစ ရဝနထမ တ
တကစရ မလ၊ ဝနထမ သပတက ပညသ ရ က ကခအစ ရတကသညအထ
မ ကထ င က င ကလည ကည ထ ပ တယ။

သည တ သညအခ နမ မ ခန က ဒအ ရ တ ပက န အ က င ဆ ဘ က မ လငထ ကသလ။


အဆ ဆ ဘ က မ လငထ ကသလ။ ဆ ပပ တ အ ထ ထသပတ တက န မမတ တ င ဆတ တ
ရ ငမညလ ။

၈၈ အ ရ တ ပ က တန က သမတဦ စနလငက ပညသ တက ပစသတဖ အမန ပ ခတယ။ လထက


ပစသတခ ပမယ လထ၏ အ ရ တ ပလင က မတ မစ ငခဘ ။ ရကပင အတင ဦ စနလင ပ တက ပ
သမတဦ မ င မ င တကလ တယ။ ဦ မ င မ ငက စစပည င မ တ အခ နဆတ တန
ဒမက ရစအငအ စက က ငသ တယ။ အ ရ တ ပဘကမ လည ခ င ဆ ငမ ပတသ ခင
မရတ က င အခ န တ က လ တ န အမျ စစတပ ထ ကလမ ရ ၏ တန ပန ဖ ခမ တ တ လ ပ န က
စစတပက လထက ပစသတ ဖ ခ ပ အ ဏ သမ လကခပ တယ။ အသညတန က စစတပက ပ ခတ
ရ က ကပကတဟ အခအခ နအထ မတည မ သ တ ၂၀၂၁ မင အ ငလင အ ဏ သမ လကတ အထ
သက သထငရ လပ တယ။

သည တ သည ၂၀၂၁ မ လည သညသသရ စကဝန တပတလညအ မ လ ။ စစတပက ပညသလထက


သ ခ င စ အ င ရကစက ကမ က တစ ပစသတ ဖမ ဆ မနင ပ ဖ ပဦ မ လ ။
ပညသ တကလည ဒဖ ပမ က က ရငစ ပ ခစ ကရဦ မ လ ။ တင ပည၏ အ မ ငတကက လ တဆ
ပနသ ရမ လ ။ လငယ တ၏ အန ဂတ ပ ကဆ ကန က တ မ လ ။

လကရ ပညသ တက ခ င ဆ င တအ ဖစ သတမတထ က မ လငထ ကတ ဒ အ ငဆန စ ကညန


NLD ရ က ကခကယစ လယမ က သညလအ မ ငတကက ရ ကမက လ ၀ အ ဖစမခဘ န ထက
ဦ ဆ ငမ ပ ကရမ ဖစပ တယ။ အ ရ တ ပအဆကဆကမ တ ဝန က ကတ ပညသ တ
မ ဆကသစလငယ တကလည အန ဂတအ မခခ ကရဖအတက အစမ ကန န ကန က န ကတ
ထငရ ပ တယ။ တင ရင သ တကလည ပည ထ ငစစစစစ ထ ထ င ငဖအ ရ
ဒမက ရစအငအ စဘကက ပတ ပတသ သ ရပ ကရမ ဖစပ တယ။

သည နရ မ တပမ တ ခ င ဆ ငမ ဘကကလည အ လ အတက တင ပညအတက မနစန ရမယ


မပ ကဆ ရမယ ခ ကထ ဆမခ ရမယ ထက ပ ကက ရ ခ ယသငပ တယ။ လကရစစ ခ င ဆ င
မင အ ငလင၏ ဆ ဖတခ ကန ဦ ဆ ငမဟ သည အ ဏ သမ က လ ၈ ရကအတင မ အ င မငဘ လ
ထငရ တယဆရင စစ ခ င ဆ ငမ က အ ပ င အလအ မနဆ လပ ပ ဒမက ရစအငအ စ
ခ င ဆ ငမ န ၂၀၂၀ ရ က ကပက အသအမတ ပ တ ဆ ဆ စစပည င မ အ မနဆ လပ ကဖပ
ဖစပ တယ။ တင ပညအက အမ သ အက ပည ထ ငစ အက က သညအ ကပအတည က န အ မန
ဖရင ကဖ၊ ပ ပညစမ မရတ ထငရ တ ၂၀၀၈ အ ခခဥပ ဒက ဥပ ဒအတင က န အ မနဆ ပ ပင ကဖ
စစ ခ င ဆ ငမ စ စ ကသငတယလ အ က ပ န ကတ က တင ပလကရပ တယ။

ငင ရ အငအ စမ အ လ က သည ငင ရ အ ထ ထအ ကပအတည စန ခ မက
ဝင ဝန အ ဖမရ င က သ ဘ ဆရင န ငဘယ တ မ က မ အ ဖရ ငလမမယလ စ စ န ကပ သလ။

(မ မခမဒယ )
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၉ ရက မ က န
မငကင
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၉၊ ၂၀၂၁

လနခတ စ န နက စတင ပ မနမ ပညမ စစတပက မတရ အ ဏ သမ တ က ကနကကတ လမ ပ တက


သပတ မ ကခ တကမ တ အရနယပ တယ။ အခ ၄ ရက မ က ဖ ဖ ဝ ရ ၉ မ မနမ တ ပညလ
လမ မ တ ပ မ သပတ မ ကခ တကပ တ ပည နပ တ တယ။ က က သ တ
တ င ဆခ က တကလည ထပတ ထငရ လ ပ တယ။

ဒ အ ငဆန စ ကညနငတက ငင ရ အက သ မ အ လ လတ မ က ရ
ဒမက ရစရရ ရ ၊ စစအ ဏ ရငစနစဆနက င ရ ၊
၂၀၀၈ ဖ စည ပအ ခခဥပ ဒဖ ကသမ ရ ၊
ဖကဒရယ ပည ထ ငစ ထ ထ င င ရ ဆတ တ က က က လ ကပ တယ။

အ ဏ သမ စစတပဘကကလည တန ပနသပတအဖ တ၊ ထအပက နတဆင ဖအ ပ တ တ၊


ရလ ခ ရ အငအ တန ပတဆ ဖ ခတ တ တ မင ပ လပလ ပ တယ။ ပဒမ ၁၄၄ ထတ ပနပ တယ။
သည တ သပတ မ က ပညသ တက အငအ တ တ မင ပ တ က ရငဆငလ ကတယ။
ရ တ လ ခ ရ တန အခ အခ ပ ကတ နရ မ မတသ စရ တခက တ စစတပန ရ တက
"တရ ဝငအစ ရ၏ အမနန ခင လ ထမ ဆ င နရတ ၊ င တကလည မင တ ပညသ တန အတတပ ပ။
ဥပ ဒက လ စ လကန ပ " လ အထပထပ ပ ကတ ဖစပ တယ။ သပတ မ က လငယ တ
ပညသ တက တ ... "လကနကကငထ တ စစတပန ရ တဟ တရ ဝငအစ ရခင တ က
လကန နတ မဟတဘ ၊ အ ဏ သမ စစ ခ င ဆ ငအမနက လကန တ ဖစလ ဥပ ဒက
လ စ လကန နတ မဟတဘ ။ ဥပ ဒန မညဘ ။ ပညသ တက ဆနက ငတသ တ ဖစတယ" လ ပန ပ
ငင ပယလက ကတ ဖစပ တယ။

မ နက အ ဏ သမ စစ ခ င ဆ င မင အ ငလငက ပသက န တင ပညက မနခန ပ ပ တယ။ သ


အဓက ပ ခ ငတ က တင ရင သ တ ငင ရ ပ တ တက စစ က ငစဝင တအ ဖစ ဖတ ခ ပ
ထ ထ ငတယ၊ အစ ရဝန က တကလည ငင ရ ပ တစ ပညနယန တင က ခ င ဆ င တက
ထညသင ထ တယလ ဆင ခ ပ တ ဖစပ တယ။ ပ တ လကရအစ ရ ပ လစ တလည မ ပငဘ ၊
ထန သမ ထ တယ၊ ကဗစကသ ရ ကလည ဆကလပ နတယ ဒ ပမယ အဓက မစ ရင တက စစ ဆ ဖ
ရ က ကပ ပနက င ပဖကသ လပ နတ လ ရင ပတ ဖစပ တယ။ သ သ
ဆနက ငကနကက နသ တက တ တန ပနအ ရ ယသ မယဆတ ကလည တရ ဝင
ထတ ဖ ပ ဆလကပ တယ။

စစ ခ င ဆ င မင အ ငလင ဆလခ ငတ က NLD လ တပ တခ ည လမ မ တ မဟတဘ စစ က ငစန


စစအစ ရမ တင ရင သ တ အ ခ ငင ရ ပ တ တ ပ ဝငတယ၊ ထညသင ထ တယလ
သ ပ ပခ ငပရပ တယ။ သဖတ ခ ထ သ တကလည စစအပစဘကလကသ တခ ည ဆ တ ပညသ၏
ထ ကခမမရတ အ သမ တခ ည ဆတ ထငရ ပ တယ။ ပညသ တက မင အ ငလငမနခန က
သပ တ ပ ပယခ လက ကပ တယ။

သ ပ ပ န ကတ န ယခဒ နမ လထ၏ တင ပညတဝမ အ ထ ထသပတဟ ပမထငရ


မငမ သ တ က တ ရပ တယ။ လတ မ က နတ NLD ပ တ ခ င ဆ င တ ကယစ လယ တက
ခ တကဆ ပပ တမ ပ ဝငလ ကပ တယ။ ရ က ကပအ ငရ NLD ခ င ဆ င တက
အ ဏ သမ စစတပက ကနကကအ ရ ဆခပ တယ။ လထက အ ထ ထသပတန အ ဏ ဖဆန ကဖ
တကတန ခပ တယ။ သပတ မ ကဝနထမ တကလည ထ ကခ ပ NLD တရ ဝငအစ ရ၏ အ မခခ ကက
ကတ ပ ခပ တယ။ သည နရ မ ၂၁ရ စပငလက အတတ လ ကလမ ခ ကတ တင ရင သ အငအ စ တ
မဟ မတ ဖစခတ ငင ရ ပ တ တက ဒလပရ မ က မ အခန က တစတရ က န ပ ပ င ကဖ
အ ပ ကဖ ဆ ပ ပညသ တက အက အကယ ပ ကဖ တတက က တ င ဆတ မ မ တ ရ သ ဘ လ
အခ က မတခ က ပ ပ တယ။

ခခ နမ တ အ ဖစအပ က တက မနဆန နပ ပ။ စစတပက ဖမ ဆ မနင တ တ မ နယအခ မ


ပ လပ နပ တယ။ လထ ပ ကခ နမ ဝင ရ က ဖမ ဆ တ တ လပပ တယ။ သတင လက နတ
သတင သမ တလည ဆ ပသ တန အတ အဖမ ခရတယလ သတင တ တကလ ပ တယ။
ပညသ တအခ င ခ င ကပ ကယထကယထ ထခကနစန ရသ တက က ကယဖ စ င ရ ကဖ
သတင ပ ကဖက တတစမ သမ လပ န ကတ ကသ တ ကရပ တယ။ လပရ မ တ မငလ ခ န
တန ပနမ တ တ လ ခ နမ ဒမက ရစ ရ လပရ သ လငယမ ဆက တ ပညသ တ အစအဖ တမ
ခ တဆကမ တ အ ပနအလန စ ဆင မ တ အခ နတတတင ပ ထန လ ဖလည မ လငမပ တယ။

(မ မခမဒယ )

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၀ ရက မ က န


မငကင
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၀၊ ၂၀၂၁

၂၀၂၀ ရ က ကပရလဒက ငင ဆန ပ တ လတ တ က ဖ ကသမ ဖ က စ ခ ပ အ ဏ သမ ဖ


က ပမ ခတ သမတ ဟ င က အထကလတ တ က တရ စဆတ ဟ အ ခခဥပ ဒန ည တတယလ
အမတမ ၅၆-၄၄ န အတည ပ လကပ တယ။

မနမ ပညမ လ လ သတင စ ဆရ တ ယ ကက မ ပ တယ။ အ မရက မ ဖစပ တယ။


ယခငသမတ က ဒ နယထရနက အ မရကနလတ တ က တရ စဆ ပစတငဖ
က န တ မ ဖစပ တယ။

မနမ ပညမ လည စစတပကခနထ တ ဒသမတ မင ဆက သမတရ ထ က အတင တကယ ပ


စစ ခ င ဆ င မင အ ငလငန ပ ပ င က စစအ ဏ သမ ခပ တယ။ NLD ဦ ဆ ငတ အစ ရန
လတ တ က ဖ ကသမ ပ ဖမ ဆ ထန သမ ထ ပ တယ။ ဒသမတ မင ဆန စစ ခ င ဆ င
မင အ ငလငတ အမကလည ပည ထ ငစက ပ ကမ၊ ငင တ ပနကနမ က ပ ပ။ လကရမ
စစတပက ပညသဘကက မရပတညဘ စစ ခ င ဆ င တ န ကက ရပတည နတ က င
ပညသ တက အ ထ ထသပတ က ဆင ပ အ ဏ သမ စစအစ ရက တကပဆင န ကရပ တယ။

စစတပက အ ကမ ဖက ပ ပစခတ မနင လ တရ ဝငသတင တအရ န ပည တ န မ လ မ မ နက


ထခကဒဏရ ရမ တ သ မက မ တ စတင ဖစပ ခပ တယ။ ဒဏရ ပင ထန ပ ဆ ပ မ
အသကလ နရဆ ( သဆ ပဟလည သတင ထက) လငယအမ သမ လ က တ အသက ၁၉
စအရယ က င သ မ မသ သ ခင ဖစပ တယ။ ပစမက လနသက တ စစအ ဏ သမ အပစ
န ကလက ရအရ ရ ကကလငလ ပညသ တက စခ ကတငထ ကပ တယ။ ပညသခ မ ပထမဦ ဆ
စစ ဆ က န ရမယ ရ ဇဝတမ လသတမ တခ ဖစပ လမမယ။

ယခငအ ရ တ ပ တတန ကလ စစအပစဘကက ပစမက လနသ တက သက သမရ တရ စသမရ


အ ထ ကအထ မရ ပ ကပ ကသ မယပ တ အခ အ ထ ထသပတ #CDM အ ရ တ ပ က က
အ ဖစခမ မဟတပ ဘ ။ ဆရယမဒယ ခတ နည ပည ခတ မ ဆကသစ လငယ Gen -Z ခတမ
မတတမ မတရ န တငက နရစမ ဖစပ တယ။ စစအပစက စစဆနက င ရ သမ တက အည က စ န
ခ မန သလ စစအ ဏ ရငဆနက င ရ သမ တကလည အမနတရ ဘကက န မတရ မ တက
အမတ က က န မတတမ တင ပ အ ရ ယ ကမ ဖစပ တယ။

ကဗစကပဆ က ထက န ထကဖ ၂၀၂၁ စသစမ တကမ လ က အစန ကန က ပမ နခ နမ


မနမ ပညက တ စစအ ဏ ရငကပ ဘ က န က လ ဖ ကထကဖ အ ပင အထန
န ကန နရပ တယ။ ကဗစ က င အ သအ ပ ကမ လတ အ မရကနမ
ဒမကရက ခ င ဆ င က င န ဒမကရကပ တက လမ စက ရ ခ ယ ပ န က တင ပညနလနထဖ
ဇနနဝ ရ ၂၀ န န ကပင ကမ ပန က စ ကရတ ဖစပ တယ။ တလမ ပညခငမ ပ
ကဗစက စကမ တက ၄၀% အထ က ဆင လ နပ ပ။ သဆ သလည နည လ ပ ပ။
က န မ ရ နလထဖ စ ပ ရ ငင ရ နလထဖ အ မရကနက က ပမ နခ နမ မနမ ပညက
စစအ ဏ ရင တက သတလကပ စ စစအပစ တ မ တ က အ က င ပ ပ အ ဏ သမ
တင ပညက ခ ကထ ပနဆခ န ကတ ရငန စရ က င လပ တယ။
အ ဏ သမ စစအပစဟ မ နညက NLD ပ တဌ နခ ပန တက ဝင ရ က စ နင ပ ဥပ ဒမ
ရ ဖမ တ လပပ တယ။ စစတပ ရတပ တက အ က အက ယ ရ ပ င နရ ခ ထ မ တ
လပလ ပ တယ။ စစတပလကပ စ စမ အ ရင တ မ ခ စအစန ရ က တက အ ကမ ဖက ရနစဖ
န က ပ တယ။ စစတပက တရ ဝငNLD အစ ရက စခ ကတင အ ပစတငဖ လပ ကအမဆငတ တ
အစမ ကန ဆ ငရက နတ ထငရ လပ တယ။

အသညအခ န တင မ မ တ တ မငလ ခ န CDM ဝနထမ သပတက ဝနထမ တ နယ မအ


တ တ ပ ပ ပ င လ ကပ တယ။ မ ဆကသစလငယ တန တက ကလပရ သ တရ ဆ ထတ ဖ
ခ တကပ တကလည အသငမ စ သ နမ စန ဆက ပ တ ပညလ အရန မငလ ကပ တယ။
အငအ စ က န ခ တကတ အ ပင အစအဖ အငယလက ခ တကတ ၊ စ ဝ ပ စခန ခ ဆ ထတ ဖ တ ၊
ပစတ မ စ performance မ စ ထတ ဖ ကတ တ လပလ ကပ တယ။ လကလပတဆတ ဆ ပ
အ ကမ ဖကဖ က စ နတ စစတပ ရတပ တက ထပတကမ တ ဘ ရ လ ပ တ နရ ပ တ နရ
ခ တကလက စ ဝ လကန ဆ ထတ ဖ န ကပ တယ။ ဝနထမ တ အ လ သပတ မ ကဆင ဖ
တ မင စည တ င ဆ န ကပ တယ။

အ ဏ သမ စစတပက တ ဝနထမ တ တကဖ သပတမ မ ကဖ ဖအ ပ တ ခမ ခ ကတ တ


လပ နပ တယ။ ဝနထမ အငအ လ က နတ အစ ရဌ န တက ဟနမပ ကထန ပ လညပတဖ
က စ နပ တယ။ ပန က ရ ပ မငသ က ၊ စညပင၊ ဝန ဆ ငမလပငန တမ လည
လနည နည န က ကဝင ပ လပငန က လညပတ နတယလ ခနမန ကပ တယ။ အစ ရယ ယ တက
အလပမ ဖစ တ တ က တ အ ထ ထသပတက လအတင သသ လ ပ တယ။ CDM
အလပ ဖစ နတယဆတ က စစအ ဏ သမ ခ င ဆ ငက ဝနခခ ငပမရပ ဘ ။

အ ထ ထသပတ က က န CDM ထ ကပမကနယက တ၊ လမ ရ က န မ ရ ဥပ ဒ ရ ရ


ကညမအဖ တ၊ သပတ က မတ တအ ပင စစရ ဇဝတမ တ ပစမက လနမ တက မတတမ ယဖ
စ ရင ပ စဖ တင က ဖကပ NLD အဖ တန သပတအဖ တက ထတ ဖ
ခ ်တဆကလ ကတ ကလည အ ရစရ လ ဆ ငပ တယ။

၁၉၈၈ ဖတသန ခသ တ ၂၀၀၇ ရဝ ရ င၊ ၂၀၀၈ န ဂစမနတင က ခသ တက စစတပ၏


ရကစက ကမ က တ ယတမ င စင မ တအတက စ ရမပပန ကပ တယ။ သမင က တပတ ပနမလည
ခ င ကပ ဘ ။ သညအတက သငခန စ တ အမ က သငယ လလ ထ ပ ပလလည
မ ဆကသစလငယ တအ ပ (Flowers Powers) ယ ကည အ က ကပ တယ။

၁၉၈၈ တန က လပရ ခသ တဟ ဒ အ ငဆန စ ကည သတမတမအရ သစခတသမ တ


ဖစခ ကပ တယ။ ၂၀၁၂ န ကပင ဒ အ ငဆန စ ကည ရ က ကပလမ စ န က
ဦ ဆ ငဝင ရ ကသ တ ပန ပထသ တ ပ ပ ကလ ခ ကပ တယ။ အခအခ နမ တ
မတ ဆ ဟ င တ မတ ဆသစ တ မဟ မတ တ အ ဖစ လကခ င ခ တလ ဒမက ရစစစစ
ဖယဒရယစစစစ ငင တ ထ ထ ငဖ တကပဝင န က ပ ဖစပ တယ။ ရင က စလ မရသ တ
အခငအ ရ သမ တ ပနလညသင မတ ရ က က ခင သ တ ရနည ု ရနစ က မ သ တက တ
အ ဏ သမ စစ ခ င ဆ ငန စစအ ဏ ရင တ န ကလက ပ တင ပညက အ မ ငထ ခ ကထ
ဆခ ဖ ဆက က စ နဆ ဖစပ တယ။ အ ထ ထသပတန ဝနထမ သပတက စတရည သ ခ ဇမနမနန
အသ သတ ပည တ လ သ ပ ဆက ပ အဆ သတတကပအထ ဆင င ကဖ ဝင ဝန ကရမ
ဖစပ က င ။

(မ မခမဒယ )

မင က - ၃၂ စ က က လ၏ အ ရ ငမ ၊ ခစ ခ ကမ
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁

အနက ရ င တရပ၊ အနက ရ င ဘ င ဘရည င အန ရ င အက မ ၊လအပစမ ၊ က က သမ


ပစတ မ နဖ စည မ မင တ ရသညအခ စတထ ခစ ရ ခင ၊ လကလသည
ခစ ခ ကမ ဖစ ပ လ ပနသည။
သညလ ခစ ခ ကမ ၂၀၀၇ ခ စ ရဝ ရ င တ လန ရ က လ၊ ၁၉၈၈ ခ စ အ ရ အခင က လခစ ခ က
တက ပနအမတရလ သည။

လထဆ ပပ၊ စစအ ဏ ရင စနစက ဆ ဖ က က သန ဆ ပပ ၊ သည မငကင မ လနခသည စ ၃၀


က က မ က စထသ မက ရငထ လ ထအထ မတမတထငထင စထငခဖ သည မငကင မ
ခစ ခ ကမ ဖစသည။ မငကင မ တင မတမ နတ မဟတ၊ ခစ ခ ကမ ဖစသည စတအ တက က ခင ၊
မ လင ခင ၊ စတလပရ မ၊ ဒ သ ဖစ ခင ၊ မခမရပ င ဖစ ခင တက ပ ခစ ခ ကအရ
စထငမတမ န ခင ဖစသည။

၈၈ အ ရ အခင က လက တလ င ၁၀ ရကခနရည က သည စ ထတမ စတတက ကမ၊ မခမရပ င ဖစမ၊


မ လငခ ကမ ကလငမတ တလညစခစ ခရသညက လမ ဖစသည။

၈၈၈၈ ပထမ န ရ နနကခင မ လ မ င မ မ ဘယ ထ ငက ၊ ဘယလမ က ပ လ မလဆသညက


စတလပရ စ စ င ကည နရင က င သ တဦ ဆ ငသည သပတအဖ က မငလကရသည
အခကအတန၊ က က သက က လကရသညအခ နအခကအတန စတထခစ လကရသည ခစ ခ ကမ
က လ က ရညစ မ လင တ ငတခသည အရ တစခက မ က စ ရ မ မ ကဝ ထငထင တ လကရသည
အ ဖစသဖယ မယ ငသည ခစ ခ က၊ စတအ တက ကသည ခစ ခ ကတ တ ပ ငနကထခစ လကရသညက
မတမ နသည။

ခ င ငပ စပက လကကငပဝ သ ထ ငခ ခ က ပ စည ထ သ အမ အ ပ ရသလ အခ က တ


စည မထ ကပ ။ ဟ ခတက ဆ ပရ တငပ ဝငသ မညသမဆ န ကပင ဓ တပ ငလကလ
ဖမ ဆ ကသညအ ဖစမ ရြခင က င လ ခ ရ အရ လကအလယတကမမတမ ိင စရန
ပဝ စည ထ က ခင ပင။

ထ နက ရနကန မ တင မညသစတင နသည လထအ ရအတကမညမ ပ ဝငသည ဆသညတက


နနကပင အခ နအတင အတ အတင မသရ င က သ ပ ။ အငတ နက ဝ စ မဘင ဖန ပင
မရ သ သညက လမ ည ရဒယသတင သညသ လထ၏ သတင ရရသည ပငမအရင အ မစ ဖစဆ ဖစသည။

မ လ မ င မ မ တက ကလပရ သ ကျ င သ မ စတငလကသည ဆ ပသည လတန သည မ ၏


အစတအပင တခ က ဖတသန ပ န က လထအမ အ ပ ပ ပ င ပ ဝငလ သည န ကရ ထ ငခ သည
လအပစအ ဖစစ ဝ မ ပ သလငဥယ ဥ်တင ဟ ပ ခ ကသည။

ဆယစ စ ၂ ခ က က ရညခသည ဆရယလစအမညခ စစအ ဏ ရင အပခ ပ ရ အ ကတင


မ က အခ တင ဆနက ငမမ ထပင ထပင ဖစခ ပ တ ငငလ အတိင အတ င ဆ ပအ ကမသည ၈၈
ခ စတငမ ပ ပ ကခြခင ဖစသည။

ဦ ဆ ငသည က င သ မ သ မက လထပ ပ ဝငခသည ဆ ပမစတင ပ ထကလ သည အခ နက


ခစ ရသည ခစ ခ ကက အ မ ငခတထတင တ က လျ က နလ ခရ က
အလင ရ င ပ ပ မငလကရသည ခစ ခ က င အလ သ န တသည။
ထ မ လငခ က အလင ရ ငက ရကအနည ငယအ က သတင ပတအနည ငယအ က တင တ ဖည ဖည
ပ တ ကပလ ခသည။ လမ စ က ၏ ယ ကညမ၊ စတပင ဖတမ၊ တ င ဆမ င တက ကမ၊
ဆ ပသမ အ လကနက ဖင ပစခတ ဖ ခမ က င ရ ထ ငခ အသကစနသ ကရသမ အတက
ကကသည ခစ ခ ကမ လည တ ပ ငနကထ ခစ န ကရသည။ အသကစနခ ကရသမ ထ
အသကအရယအ ဖငငယရယလန သည က င သ မ လည ပ ဝငခသ ဖင က ယကရငမဘမ
မညမျ ကကမည ဆသညက ကယခ င စ မသည။

ရစ လ လ အ ရ အခင က ၏ အတကအက အနမအ မင င အ ဖစအပ ကမ က


အ ရ အခင ငပတသကသည မတတမ မ ၊ စ အပမ တင ပ ရ ပ ဖစ၍ အ သ စတ ရ ခယ မ ပလ တ ပ ။

အ ဏ သမ သည စကတငဘ ၁၈ ရက နည န မ ငရပ ပ ရဒယမ ထက ပ လ သည


ကည ခ က က င ရစ လ လ အ ရ တ ပတငပ ဝငသ ထ ကခသအ လ
မ လငခ က ကခ ခရသညသဖယ စတပ က ခင ၊ မခမရပ င ဖစ ခင ၊ ဒ သထက ခင ၊ ဖစသညနည င
တစတရ တ ပနမညဆသည ပင ဖတမတ ခစ ခ ကရသည ကယခအခ န တ မလ ငပင ပနခစ ရသည။

ကည ခ က ကည ပ မ က မပင ဟ တအ အလဗင စစက က မ မ ထလမ မ ပ တင


လညလညလ သညက တ မငရသည။ က ရ ခန ၏ ခ ငမ ပ တင သနတက ထ ကလ ကသ ရက
ခ နလ က လမ မအတင လညလ သညက အရပသ မ က လမ ဘ မ ရပလ က ကည န ကပက
ယခတငမ က စထ မင နဆ။

လမ န ဘ မ ရပ ကည နသမ ၏ မ က တင မခမရပ ငသညအ ကည မ က နပမတက


အထင သ ပ လင နသည။ က န ကယတငလည ရပ ကည နရင က လအမ ဆ က ဆနက င ပ အခလ
အ ဏ သမ မက ဘ မ ပနမလပ ိင တ ဘ လ ဆသည မ ခန ကပင အ ကမ ကမ စတထ မ နခသည။

ယခ သမင က တပတ ပန က လ သည ၂၀၂၁ ခ စ စစတပ၏ အ ဏ သမ သည န က လနခသည ၃၂


စ က အတတ၏ ခစ ခ ကမ ပနအမတရမသလ ယခငတန က အ ဖစမ ရလဒမ
တပတမလည စခ င တ ။

စစတပအ ဏ သမ ခင ဆသည အ ဖစက တ တပတလညလ ပ ပ၊ သ သ ရစ လ လ အ ရ တ ပက


ဖ ခ ပ န က ဆယစ စ ၂ ခ က စစအပခ ပမ အ က ရည က ခရသည ရလဒမ ထပမ က ရ အ င
ဘယသ တအ ပ မတည နသလဆတ တ နမသည။

ယဘယ ပ ရလ င လတလပမ င ဒမက ရစလလ သတင အ ပ တင


တ ဝနရသညဆသညမ မ ငင င သ အဆတစရပ ဖစသည။ သ သ လည ထအဆက အ စတထပမ
ခ ခမ စတ ဖ ကညလ င မညသက မညသညတ ဝနက ထမ ဆ င ကမညလဆသည မ ခန မ လည
က န အ တ ထ ပ လ နသည။
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၁ ရက မ က န
မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁၊ ၂၀၂၁

လမ ပ က န စင မင ပ တက ကဖ ၊ တင ပညက မ င ထက န ကယထမ ကယထ ဆတင ကဖ ....

ဖ ဖ ဝ ရလ ၁၁ ရက န မ လမ ပ က လထန လငယထရ ဆ ထတ ဖ ပ တ
ဝနထမ သပတ ဖ ဆ ငမ တ ငမ ငမ ခ မ ခ မ က င ပ ငတ က တ ရပ တယ။ မနမ တ ပညလ က
အစ ရဝနထမ တ တ မ မ ကလည လမ ပ ထက ပ ဆ ထတ ဖ ရင န သပတ မ က ပလ
အတည ပ ပ က လက ကပ တယ။

အ ဏ သမ စစအပစက တ UEC ရ က အဖ ဝင တ ခ င ဆ င တ ဖမ ဆ ခင ၊ NLD ပ တက


အစ ရ လတ တ ပ တဝင ခ င ဆ င တက ဖမ ဆ ခ ပ င ခင တ တ ပ လပလ ပ တယ။
စစတပန သပတ မ က ခ တကသ တ ထပတကရငဆငမက ရ ငလ န က ပမယ မ မ က ခငမ
ထပတကရငဆင ကရဦ မ တ သခ ပ တယ။

နက ဖန ဖ ဖ ဝ ရ ၁၂ ပည ထ ငစ နမ လည တ ပညလ အ ထ ထသပတ က ဆင ကဦ မ
ဖစပ တယ။ ပည ထ ငစ အထမ အမတ ပညသ တက ဘယလမ သ ကတ အသငသ န
ဆ ထတ ဖ မက ပ လပ ကမလဆတ စ င ကည စတဝငစ မပ တယ။
သညအခ နမ သ န ခင ရတ အတတက ဒမက ရစအ ရ တ ပ အဆငဆငက ဖတခရတ
မ ဆက ဟ င တက တ အတတက သငခန စ န ဖစရပမ လပရပမ က ပနဆင ခင ပ ယ န
ပစ ပနန နက ဖန အန ဂတအတက ဘယလဆက ပ ပ ဆပ ကရမလက စ စ န ကပ တယ။
ထတ ဖ ပ ဆ န ကပ တယ။

လထ၏ ည တမ ပ က အ င ဖ ခ ပ ပ ဆတ န စစအ ဏ ရင တန န ကလက တဟ ငင တ


သရဖက ဆ င က တ တ ပ။ ပညသ တရ လည ခ င သ န ခ ဆ ပ က နရစသ တက
က က နမ ခင မ သဖယ အ ငက င ရကစက စ က က တ တ ပ ပ။ န ငတခ
ပနမလနရ အ င ဦ ခ ပစ ဖ ကဆ ပစ က တ တ ပ ပ။ သညလမ အက ည တန သ ဖစရပမ
လပရပမ က အ စ ၃၀ က ၊ ပညတင စစကပ ထညတကရင အ စ ၇၀ က ပညသ တ ခ စ ပ
န ကန နခ က ပ ဖစပ တယ။ အခလည လငယမ ဆက တန တက ကလပရ သ တက ရင က
ခ င မ ပ တ လနတကပဝင န ကပ တယ။

သညတ ခ ကမ တ ဖင သပတ မ က ပညသ တဟ ဝနထမ သပတ က န စစအ ဏ ရငက


ကခ ငဖ စည အ ပ လ ဆ နရင က န န ကတဆငအ ဖစ လမ ပ က န စင မင ပ သ
တက ကဖ အခ န ရ က န ပလ လ တ တ မပ တယ။

၈၈ အ ရ တ ပမ အ ထ ထသပတ က န အစ ရက ကခ ပ န ကမ
ဒ အ ငဆန စ ကညအပ အဝင လငယ ခ င ဆ င တ က င သ ခ င ဆ င တ
သပတ ခ င ဆ င တဟ နရ ဒသ အသ သ မ လထစည ဝ ပ က တ စစည ခ ဆ ပ လထ၏
တ င ဆခ ကမ က တခနက အတည ပ ဟစ က သတမတခ ကပ တယ။

အသညတန က - (၁) မဆလတပ တ အ ဏ ရငစနစ ဖ ကသမ ရ (၂) က ဖတအစ ရ ဖ စည ရ (၃)


ဒမက ရစစနစ ထ ထ င ရ တ ဖစပ တယ။

ယခလည - အ လ ၏ ဘရညမန ခ က ဖစတ

(၁) ဒ အ ငဆန စ ကည၊ သမတ က ဦ ဝင မင င အစ ရအဖ ဝင မ အ လ န


ဖမ ဆ ခ ပညသမ အ လ ခ ကခ င ပနလတ ပ
(၂) ၂၀၂၀ ရ က ကပ ရလဒက အသအမတ ပ
(၃) ငင တ အ ဏ က ပညသထသ ပနလည အပ င

ဆတ က အ ခခမအ ဖင ရပတည တ င ဆ က င ငငတဝမ က လထအစည အ ဝ က မ က န


ဆ ဖတခ ကခ အတည ပ ကည ကရပ မယ။ အခအခ နထ လထစည ဝ ပ က တ က င ပ ခင ၊
ဟ ပ ခင ၊ အဆတငသင ခင ၊ လထက တခနက ထ ကခ အတည ပ ခင မ
မ ဖ ဆ ငရ သ ပ ဘ ။

အသညအတက လကရ ၂၀၂၀ လတ တ ကယစ ပ က မတက အသအမတ ပ ပ တပမ တ က


အ မန တ ဆ ဆ အ ဖရ ဖ ပညသလထ က တရပ၏ သ ဘ ထ ပ ကရပ မယ။
န ကတပ တည မမတက လမ ပ မ ဦ ဆ ငမ ပ နတ ငင ရ တက ကလပရ သ
သပတ ခ င ဆ င တကလည အသအမတ ပ ပ လအပပ က ဆကလက တကပ ဖ ဆ ငဖ
တ င ဆ ကရပ မယ။

အ ဏ သမ စစအပစန စစ ခ င ဆ င တက အခလ ငမ ခ မ တနည န စစပတ အ ဖက


မရ ငဘ ဆရင ပညသ တဟ ဒ အ ငဆန စ ကည ပ သလ ကယထကယထ လပ ကရမယ
တင ပညအ ဖစ ခယ ကဖပ ရပ တယ။ စစအပစက မ လင နလ မရ တ ပ ဘ

သည တ - ဒမက ရစ ရ န လအခငအ ရ ၊ ငငသ တင ဘ၀အ မခခ ကရရ သ ယ ၀ ပ စ ရ


ထ ၀ရတညတဖ (၁) ၂၀၀၈ အ ခခဥပ ဒ ဖ ကသမ ရ (၂) ဖယဒရယဒမက ရစ ပည ထ ငစက
အ မခမယ အ ခခဥပ ဒသစ ရ ဆ ရ (၃) အဆပ ဒမက ရစ ဖစစ ထ ထ ငဖ
ဒ အ ငဆန စ ကညန တက လကရ ဒမက ရစအ ရ တက ကစ စနစ ဆ ငရက နသမ
ခ င ဆ ငမ ကယစ လယမ န လထ က ငစတရပက န ဖ ဆ င င ရ အထက
တ င ဆ ကသငပ တယ။

အသညအခ နမ ပညသ တဟ မမတ ရပရ မ့ ပ က ရ တက တစတတည တဝမ တည စည လ


ည တစ န က ကယ ရ စ င ရ က ရ အဖ တ ဖ က ခ တဆက က ပ ရ က တ ကဖသ ရပ တယ။
သညအခ နမ ပညသ တဘကက ရပတညလ မယ ဒမက ရစက လလ သ အ မခခ က ပ သ
လကနကကင ပညသစစမ ပညသတပမ တ သ မ က လကကမ က ဆ ဆ ခ ကဖသ ရပ က င
တင ပလကရပ တယ။

ဒ အ ငဆန စ ကညကလည လထ က ၏ သ ဘ ထ ၊ ပ တ၏ သ ဘ ထ ၊ လငယမ ဆက


တက ကလပရ သ အ လ ၏ သ ဘ ထ ၊ CDM က ပ ကဖ လ တ အ ထ ထ
ဝနထမ သပတ က ၏ သ ဘ ထ က လကခ ပ ပတသ စ ဦ ဆ ငမ ပ လမမညဟ
ယ ကညမပ က င ။
မ ငရစ - အ စ ၃၀ က ဖတသန ခ သ မတတငမ
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၂၊ ၂၀၂၁

အခ Gen-Z တ ပ တ မ ဆကသစ က င သ လငယ အလပသမ လယသမ တရ Flowers


Power န #Civil_Disobedience_Movement တက င ကည နမတယ။ အ ဝ က လဆ တ
င ကည အ ပ ကည သ တတ ငပ တယ။ သတ တန မနမ ပည က အန ဂတအတက
တ လန န ကန နခ နမ ကယတတ ငတ ဆလ စ ရ တအလပ၊ သတင စ ဖန လက အလပပ
လပ ငပ တယ။

သညလန ဘ၀တ တအခ င ခ င စက စ မ ပ ရင န ကယတန က က ခရတ အ ဖစအပ က တ


သငခန စ ယစရ တက စတထ ပ သ လ က ခ ရ ဖစတယ။
၈၈ တန က တ လ က တက ခ င ဆ ငမ စစည မ ခ က ခင မ ပ ခဘ ။ ၁၉၈၈ တန က
အတကအခ ခ င ဆ င တ တစတစည တည က ဖတအစ ရမ ခ ငခဘ ။ ဦ က
စင ပ ငအစ ရ ထ င တ လ တ က ထ စတဝမ က ကတယ။

အသညတန က စစ ထ ကလမ ရ က လဟလ တ က ၊ သ ခတ က ၊ အ ကမ ဖကတ က ၊


ဆပလ ဆ တ တ အမ က လပခတယ။ ထ ဖ ကဝင ရ ကခတယ။

အသည န က အ ရ တ ပဟ ပညသလထန မသကဆငဘ ။ ကလနလကသစ ပဆန တ၊


ဗကပကန မ နစ တ လပ ကဖနတ တ ဖစတယဆ ပ ဝ ဒ ဖနခတယ။ အသညအမ တရ က
အမနလပပစခ ကတယ။

စစတပက အ ဏ သမ ပ တ ရ က ကပလပ ပ မယဆ တ ပ တ ပ င ရ ခ ဖ ပ စ ပ


ရငဆင ကမယပသ နမ - တပ ပ င စလ တပဦ လ မဟ မတလမ လ ဆ ပ က က ပနတယ။
အသညတန က အ က တပ တ NLD မ က လ က ထက ဦ အ င က ကတဘကန ဒ စ၊
ဥိး ကည မ င၊ ဦ တငဦ တ တဖက က က ပနတယ။

မတရ တအမနအ ဏ ဟသမ တ ဝနအရဖဆန က ဆတလပရ မကလည ဒ စအဖမ ခရအ ပ


ပ ကသ တယ။ က င သ တ တပဦ တက ကယအစအစ န ကယ ဆက ပ စစဆနက င ရ
လပ ကရတယ။

ရ က ကပ ဝင ရ မဝင ရ လည ငင ကရ ပနတယ။

က င တက ရ မတက ရ လည က ကတယ။

သမဂ တရ ဝင ယမယလည ငင ကရ ပနတယ။

က င သ ပ တ တက ကလပရ သ တက လခ ပ မနင တ စစည လမရ အထအခက အ သအဆ


အဖမ အဆ က စ မ ခပ တယ။

ရ က ကပဝင တ လည အငနအယဒပ တက အဓကဝန ရ ရ အဆ အ ဖတက န ကဆ အခ နမ မ


ခ ကရတယ။

၁၉၉၀ ရ က ကပမ NLD အမ ဆ အ ငရတယ။ စစတပက အ ဏ မလဘ ။ ရ က ကခအမတ တက


ဂ ညလ ခက န လတ တ ခ ဖ က စ တ က အကနလကဖမ ပ တ ဆ ခတယ။ အသညက န
ဒ ကတ စနဝင ဦ ဆ ငတ ၉၀ ရ က ကပ င အမတအခ နယစပက လတ မ ကလ ပ
အ ဝ ရ က န ပ င အစ ရ ထ ထ ငတယ။

စစအစ ရက ၉၀ ရ က ကပအမတ တက ဖအ ပ ပစက ပ အမတအ ဖစက တထက စတယ၊


ထတပစတယ။ သညလန ၉၀ ရ က ကပ င အမတအငအ က ခ န သ အ င လပပစတယ။
န ကပင မ လည က င သ န တက ကလပရ သ တက အ ကမ ကမ ဆ ပကနကကမ တက ၁၉၉၁
က န ၁၉၉၉ အထ လပတယ၊ ဖ ခခရတယ။ ၈၈ မ ဆက တဟ ထ ငထမ နယစပ ဒသ တမ အသ သ
ရ ကရသ ကတယ။

အ မရကနန အ န ကအပစက ပတဆအ ရ ယမ တက ၁၉၉၇ န ကပင မ အရန က င လ တယ ဆရမယ။


အ ဆယန တ ပ အ ယ ရ အကအညန မနမ စစအစ ရက က ကခ ငခတယ။

၁၉၉၂ မ စစတပက အမ သ ညလ ခ စတင ပငဆင၊

၁၉၉၅ မ ဒ စ အငနအယဒက သပတ မ က၊ ဒ စ ခတလတ မ က ပ န က အမ သ ညလ ခက န


တထကလကတယ။ တ ဆ ဆ ရ တ အ ကမ ကမရ သ လည မ အ င မငခဘ ။

၁၉၉၇ မ စစ က ငစ ပနဖ တယ။ ပထမစစ က ငစက တင မ တက အစ ရဝန က ခနတယ။


စစတင မ အသစ တ လတယ။

၁၉၉၈ မ ၉၀ ရ က ကပအမတလကက နမ က သတကယစ လယမ သတမတ ပ


လတ တ ကယစ ပ က မတ CRPP ဖ တယ။ ဒ ကလည စစအပစ၏ ကနသတတ ဆ မမ ခရ ပ
ရပဆင သ တယ ဆရမယ။

၂၀၀၀ န ကပင မ အငတ နကတ အ မ တ မနမ ပညတင စတငဝင ရ ကလ တယ။ အသညအခ နမ


ပညပ ရ က မနမ တ က မ ဒမက ရစလပရ မ တ အနလင မ အ ခက န ပ ဖစတယ။
နယစပမ လည လပရ မအဖ တ မဒယ တ အရနစတငလ တယ။
သမင သငခန စ တကမ န ပလ တ င ပ လရတယ

နအမအက ယခ ပက န ဒ စက စစအပစက လတ ပ မ အ ကမ ကမရပ တယ။ ဒ စ၏ ခရ စ မ


တ ဆ ခခတ ခ ည ပ။ အ ကမ ကမ ထပတကရငဆငမမ လပသညဟ စစအစ ရက စပစတယ။

၂၀၀၃ မ ဒပယင လပ ကမ က န ဒ စန NLD ပ တက အ ကမ ဖကသတ ဖတဖ က စ တယ။ ပ တဝငမ


ဒဏရ ရတ သဆ တ တ ရတယ။ ဒ စအပ အဝင အ လ က စစတပက ဖမ ဆ လကတယ။
အ ကမ ဖကသမ က စစအစ ရက အ ရ မယဘ ။ ဒ စက က တငသတင ပ သည က က ခရ စ က
ဒ စက ဆကသ ခတယလ သတင မ က ဆတယ။

၂၀၀၄ မ စစတပက စ ဝင ၊ သန စန၊ ခင န ၊ ရမန တ ခ င ဆ ငတ စစအစ ရအသင ပ င မ


ဖ ဆ င ပနတယ။ ခင နက ဖယရ တ စစအပစ စဖ မ ပန ဖစတယ။ အမ သ ညလ ခ ပနစ ပ န က
သတ အ ခခဥပ ဒက ပ အ င ရ ဆ ကတယ။ အတည ပ ပ န က လထဆ ခယပလပမယလ
ဟန ပငတယ။ ဗလခ ပမ က က တ ဦ သန ရပ။

၂၀၀၆ န ကပင မ ၈၈ မ ဆကမ ငက မ လတ မ ကလ ကတယ။ ငင ရ လပရ မမ


ပန ဖ ဆ င လ ကတယ။
၂၀၀၇ ဩဂတ ၈ လ လ အခမ အန အ ပ အဆပ တက ကသမ မနင ခရ ပနတယ။

စကတငဘ မ ရဝ ရ င သဃ သပတန စစအစ ရက ဆနက င က ပနတယ။ ဒ စအမ ရ အထ


သဃ မ ရ ကခ ပ ဒ စက ထက တဆကလကတယ။ မ က ခငမ ပ ရဝ ရ င ဖ ခခရတယ။
သဃ တက စစတပက အ ကမ ဖက ဖမ ဆ ပနင တယ။ ၈၈ င ၂၀၀၇ မ ဆကမ ထ ငဒဏ စရည
ခ ခရတယ။

၂၀၀၈ မ န ဂစမနတင ဖစတယ။ စစတပက မနတင က သတမ ပ ခလ မနမ တ သန ခ ပ


သ က ပ ကစးတယ။ အသညအခ နမ ပ ၂၀၀၈ အ ခခဥပ ဒ က ပညလ က တ ဆ ခယပန
အတည ပ လကတယ။ မနတင ကပ ဘ အ က ဒက ရ က နခ နမ မစ ရင တက လမည ပ
ထတ ပနတယလ အ လ က သ ဘ ထ တယ။ စစတပက မ ပ သ ၁၀၀% က တယလ တ င ပ တယ။

လထ၏ ကယထကယထ န ဂစကယဆယ ရ က သန ရအစ ရက အစ ရဆနက င ရ အ ဖစ သ ဘ ထ ပ


ပင ထနစ မနင ဖမ ဆ တယ။ လ ထ င ပ င မ စ ဖမ ခရ ပနတယ။

၂၀၀၉ ဦ ဝင တင လတလ တယ။

၂၀၀၉ မ ဒ စအမထ ငင ခ သ က က မက တရ စ ပ ဒ စ က ၂၀၁၀ ရ က ကပမပ င အ င


ကနသတလကတယ။ ဦ ဝင တငက လထန အတ ရပတည ပ အင စနတရ ခ န တမ လထအငအ က
ပသခတယ။

၂၀၁၀ ရ က ကပမတငခင စစတပက NLD က ဖ ခရန က ပမ မ ဦ ဝင တင က င မ အ င မငခ။


သ သ စစအပစ ထ ကခတ ပ တမ တင ရင သ မ နယစပ ဒသက မနမ အ ရ အဖ မ က
ပနလညဖတ ခ ပ ရ က ကပအ ပ င အလက ထ ကခဖ လကခဖ စစအပစက လပ ဆ ငခတယ။

NLD မပ တအတက ၂၀၁၀ ရ က ကပမ စစ ခ င ဆ င ဦ သန စနဦ ဆ ငတ ကဖတပ တက


သတခ ည အ ငရတယလ ကည တယ။

ရ က ကပအ ပ ကဖတခ ည ပ အ ငရ ပ န က ၂၀၁၀ စကန ဒ စ လတ မ ကလ တယ။ ၈၈


မ ဆက တလည ပနလတလ တယ။ ဦ သန စနက ငက တ တ မ မ လတ ပ တယ။
အမ သ ပနလညသင မတ ရ က စစအပစ ဘ ငထက န အကနအသတန လပလ တယ။

လတ တ ပငပ ငင ရ အ ဖစ ရပတညလပရ နတ ဒ စန NLDဟ ၂၀၀၈ ခဥဩဇ ခ


လတ တ တင ငင ရ လပရန ဆ ဖတလကတယ။ ဦ သန စန က ဆမန ၂၀၁၂ က ဖတမ ဒ စန
ပ တဝင ၁၂ ဦ ဝင ပ ငတယ အ ငရ ကတယ။

အသညကစ ပ လတ တ တင ငင ရ လပရ မအ ခခ ပ လပရ ရ က ၂၀၁၅ မ လတ တ မ


အမ စ င ပ အစ ရဖ င အတငပငခ ဖစသ ပ တ တယ။ အသညအခ နကစ ပ မနမ ပည က ဟ
အ က င ဖက အတကဖကက လည ပလ ပညသ တ မ လငခ က တ ခငမ လ ပ တယ။
အဒ တက အတကအက အနမအ မင တ - တင ပည အတက အတကထက အက တမ လန တ
သငခန စ တ လထငပ တယ။

(ထပမ ဖညစကခ က -

၂၀၁၀ ဦ သန စန ခတ ရရညစမဒမက ရစက လတင မ မ ဆကသစ တရ သမဂ တပဦ အလပသမ


လယသမ လပရ မ တ ပနလည ဦ ထ ငလ တယ။ စစမန သ ဒမက ရစအ ပ င အလက
တ င ဆ ကတယ။ စစတပက ဖ ပပစလကတ ခ ည ပ။ လပရ မ တက ပန ကညရင - ဧရ ၀တ မစဆဆည
ဖ ကသမ ရ လပရ မ၊ လကပ တ င တ င ဝမ ပ င က နစမကန ဖ ကသမ ရ န လကပတန မ
က င သ သပတ အ ကမ ဖက ဖ ခခရ ခင စတမတတင တ ရပ တယ။

အသညကစလ မ ဆကသစ က င သ လငယ အလပသမ လယသမ အစအဖ သမဂ တပဦ တ


ရငသန ဖစတည အ က င လ ခတယ။ ဒ စလကထကမ လည လတ တ ပငပ Civil Society
Moevement တ ဆက ပ ရ နခတယ။ အခ Civil Disobedience ဖစ ပ လ တ ကလည
သတမ ူ ဆက တ လကဆငကမ ထမ ဆ ငမ တ က င ဖစပ တယ။ )

ဒ စ ဦ ဆ ငတ NLD အစ ရန လတ တ ဟ ၂၀၀၈ ခဥ ကနသတခ ကမ အ ပင ပညတင စစ ၊


လမ ရ ၊ အဓက ဏ မ ၊ ရခင - ဘဂလ အ ရ အခင မ စ န ရငဆငခရပ တယ။ ၂၅% အမတ နရ
ယထ တ စစတပန စစ ခ င ဆ င တရ ပ ပ င ဆ ငရကမလည အ ပညအ၀မရခပ ဘ ။

တရ ဥ ပဒစ မ ရ မ လည အ ငင ပ မမ စ ရပ တယ။ ရ နဦ ကနက စစအပစ ထ ကခသမ က


လပ ကခပ တယ။ အဓကတရ ခက မဖမ ငပ ။ န ပည တ က ဗစတ ရ ယ က လ
အဓမလငအ ကမ ဖကခရတ ကလည မ ဖ ထတ ငခပ ။ ၂၁ ရ စ ပငလန
တင ရင သ လကနကကငအဖ တန ပည ထ ငစ သ ဘ တညခ က တလည တန နခရပ တယ။
လအခငအ ရ လတလပစ ထတ ဖ ခငစသည နရ တမ လည ဝဖန ခင ခရပ တယ။

သ သ လည ဒ စအ ပ လထ ထ ကခမက မက ဆင ဘ လ ဆ ငပ တယ။ န ကဆ ၂၀၂၀ ကဗစ၁၉


ကပမ ဒ စအစ ရကငတယမက ပညသက ထ ကခ ကပ တယ။ က နပမ ပသခ ကပ တယ။

သ သ လည ၂၀၂၀ ရ က ကပက ကဗစအကနအသတမ က က န ဖစ အ င က င ပလ


အတကအခပ တမ တင ရင သ ပ တမ တပမ တ အပ အဝင မ ခန တ ထတ ကပ တယ။
တဖကသတ ရ က ကပအ ဖစ သတက ဝဖန ကပ တယ။ ဒ စက သပ တကပ ပညသ တ ဆကမ ပ ကဖ
တကတန ပ တယ။ သပ တန လကတမယ အ ခ မဟ မတ တ တင ရင သ ပ တ တန
အတတ ရ က ကပဝငတ ထက စစတပန အ ပ င အပ တက အ ငရဖ မမကဖ လတယ၊ NLD ကပ
ထညရမယလ ဒ စက ရပတညခပ တယ။

၂၀၂၀ ဝငဘ ရ က ကပမ လည NLD ပ အမ ဆ ငပ တယ။


စစ ခ င ဆ င မင အ ငလငက မစ ရင က မ ခန ထတ ပ အ ကပအတည မ တ င ဆမမ
ထတ ဖ လ တယ။ သတင မ အရ မင အ ငလင ဗလခ ပမ က သကတမ တ ပ ဖန သမတအ ဖစ
ခန ပ ဖ တလည ပ တယလ ဆ ကပ တယ။

ဒ စက ငင ဆနလကတယလ က သရ ပ န က ၃ ရကအတင စစတပက တင ပညအ ဏ က


သမ လက တ တ ပ ပ။ ၂၀၂၁ ဖ ဖ ဝ ရလ ၁ရက နပ ။

မနမ ပည၏ ၁၉၈၈ မ ၂၀၂၁ အထ ငင ရ စ မ က မ အနမအ မင အတကအက မ က ရင မ ဘယ


အတ ဖစပ တယ။ သငခန စ ထတတတသမ ဘ ပ မည မသ။

စစအစ ရလကထက အဆကဆကမ ဒမက ရစ ရ တက ကလပရ သ တဟ - ကန မ နစရန


၊ကလနလကသစရန ၊ ဘ သ ခ တ၏ ရန၊ လမ ူ ခ တ၏ ရန စသည သ ခ ရနတက
လပ ကဖနတ မမ စ ကလည ရငဆင ဖတသန လ ခရပ သ တယ။ န ကကယမ လကမည က ရတယ
ဆတ က ပ။

အ ဖစအပ က တက သ ဘ ထ တ ည တစစည သ လက ၊ တခ အခ န တမ ရပတညခ က တ


အခ င ခ င က ပ သ လက တ ရတယ။

ဒမက ရစ ရရ ရ ဆရ မ မ ပ က န ပ တ ထ င လထလပရ မ နည လမ ၊ လကနကကင


တ လနတနည လမ အသယသယ အမ မ ရ ကတ ကလည က က ဖတ ကရပ တယ။

ပညတင စစ က င စစတပ က ထ လ တ လ ၊ စစတပရံ ဖ ပမ က င ပညတင စစ ပ တ လ


ဒ မမဟတ သတ တက အ ပနအလနအက ပ နတ အ က င အက ဖစစဥ်တခလ စ စ စရ
ပ ဟဠပ ။

မနမ ငငရ ငင ရ က ကမ က လကနကကငပဋပက ၊ ဖ ပမ ၊ ခ ပခ ယမ တ - အဒ က လကသငမခလ


တန တအခငအ ရ ၊ ကယပင ပဌ န ခင အတက န ကနမတကပ စတ တ အ က ဆယစ စမ စ
ဖတသန နရတ က ကမ လည ဖစလ နပ တယ။

ခခ နမ န က ပနလည ကည ပ သငခန စ ယဖ ဘ တ ဖစမလ၊ တန တညမ ဆကဆ ရ စ န ပ


ရပတည လ ကလမ က ရ ၊ ငမ ခ မ ရ န တန တညမ ရ က ငင ရ အငအ စတင က တနဖ ထ ဖ ၊
တပက တပ နရ မ နဖ ၊ ငင ရ နယပယထက တပဝငမစကဖကဖ လ ယဆမတယ။

အတတက ရရ ပန ကည ပ သ သပ င ကမသ လ င လကရပစ ပန မ လည ကယရ အ နည ခ က တက


မင ငမယထငမတယ။ ရ အတက ပငဆငစရ လ ကစရ လမ ကလည ထငရ လမမယ တ မပ တယ။
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၂ ရက မ က န
မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၃၊ ၂၀၂၁

ကယထမ ကယထ ကယဖ သ သ က ကယရမယ ငင တ

မ နက စစတပက အ ဏ သမ တ ၁၂ ရက မ ကတ န ဖစတယ။ လထ၏ အ ဏ ဖဆနမ ကလည


အရနရ န ပ ဖစပ တယ။ ငငတက အသင အဝင ကလည တ ပ တ ဖအ ပ တ အ ရ ယဖ
ပငဆငတ တ လပလ ပ တယ။ ဒတခ သမင မ အဓကထ ခ ခ ကက တ - စစတပက လထမန
ရ ခ ယတင မ ကထ တ လတ တ န အစ ရက ဖ တခ တ အ ဏ သမ တ ဖစတယ။
ဘယလနည န မ တရ ပ တယလ အ က င ပခ က ဆင ခ ပ လ ရတ အမမဟတပ ဘ ။

တကတကဆငဆငပ အ မရကနအထကလတ တ မ သမတ ဟ င ဒ နယထရနက အ ရ ယဖ


က န န ကတယ။ မင အ ငလငလပ ဒ နယထရနဟ အ ဏ က ဆပကငဖ လတ တ က
ဖ ကသမ ဖ က စ ခပ တယ။ က က င ထ ကမလ အ မရကနစစတပန ရ တက ငင တ က
သစ ဆ ပ ထရနက သစ မဆ ကလ တင ပညဟ ပ ကစ ခင မ ရ ကခတ ပ။ အခ
အ မရကနအထကလတ တ မ စဘက သ ရ န တန သက သခ တ အ ထ ကအထ တန
က န န ကပ ပ။ အ ဏ သမတထရန၏ လပ ကမ တန သ န ကလကအစန ရ က တ၏
လပရပ တဟ တင ပညန ဒမက ရစအတက ဘယ လ က တ င အ ရ ယ က လဆတ
တ ငပ တယ။ ဒမက ရစဘ အ အ မရကန တ င အ ဏ တ အစန ရ က တလကထ က ဖ
ဖစ င သ ရင မနမ ပညအတက က စ သတထ ဆ ငရက ကရမယ အခ န ဖစပ တယ။

မနမ ပညမ လမ ပ တကပ ဝနထမ သပတတကပ တက ဆက ပ အရန မငတင န ကပ တယ။


ပညလ က တ အကနအစင က လက မ ရ အ အ ထ ထသပတ က အ ပညအ၀မ ဖစ သ လ လထက
လမ ပ မ ဆကခ တက နတ ပ ။ ဝနထမ တအကနအစင အ ဏ ဖဆနမ ပ မ က ငမသ လ င
စစအ ဏ သမ အစ ရ ဘန ဘန က ပ လရမ ဖစပ တယ။

အခအခ နမ တဘကန တဘက လမ ပ မ အ စမ တ ၊ ဖအ ပ တ တ မငရပ တယ။ ပ တ


ဆရယမဒယ ပ မ လည တဘကန တဘက သ တ စမ တ လညစ တ ဗ ဟစသ တန ည နပ တယ။
ဒ အ ပင စစတပက ရ တ န သတ န ကလက တသ ပ ညဘက တမ ဖမ ဟယ ဆ ဟယ ခလမ တ
တ ဖ ပငလ ပ တယ။

အခအခ နက စတဓ တစစဆင ရ တကပက လက ရ ကလ တယ မငမပ တယ။


လမ ပ သပတတကပသမ တ ဝနထမ သပတတကပ ခ သမ တက အခ တအဆကမမ
စည လ ည တစ န အရနက မင ကရမယလ မငမပ တယ။ သပတအဖံ တ အ ထ ကအက ပ အဖ တ
ပန က ရ တ ပ ပ ခ တမ န ကလမမယလ မ လငပ တယ။

စစအစ ရက ပ ပ ဖအ ပ ဖက စ သ သသပတ ဖစပ တယ။ ၈၈ မ ဆက ပငလင တက


စ သ သသပတအ ဖစ စစတပပငလပငန တ စစတပဆကစပလပငန တက သပတ မ ကဖ
ဆ ပ တယ။ ပ တ မ နယအလကလ ခ ရ က ကယ ရ တ ဖ က စ င ရ က ကဖလည
ဆ ဩပ တယ။ စစအစ ရအဖ ဝင တထက အရပသ တ တင ရင သ တ အလပက
ထက ကဖကလည တကတန ထ ပ တယ။

သည နရ မ ဖအ ပ တ တအ ပင စစအပစက န ကဆတသ အ ငလပဖ ရ က ပတ ကဖ


လမယ ထငမတ ပ ပ။ NLD ဌ နခ ပက မက ကယလက ငလ စစတပက ဝင
က က သမ ပကတ မ က န က အ ဖစခလ မရဘ ထငပ တယ။ မ နယရပကက က ရ အလက
မမတ ထ ကခထ တ ပ တ က အ ခ ပ ပ ဖစ စ ဌ နတခခက ဖစ စ သတမတ ပ မမတ မ နယက
ရပမရပဖ တ ငင ရ ခ င ဆ င တန စမဖ က ကယဖ ပင ကရမယ ထငပ တယ။
လမ ပ ထကသပတသမ တ ဝနထမ သပ်တသမ တအတက က အ ဖစ ထ ကခ ပ တ
ရပရ အ ခ ပ တ ဖစ ပ လ ဖ လ န ပလ မ လငမပ တယ။ ထအပ တ ရစခန တ ဆ တ
မ သတဌ န တကလည ရပမရပဘ တ ဒသခတက ကလပရ သ ခ င ဆ င တက စ င ကညတ
စစမ တ ဆ တ အ စမ ကညတ တ လပ ကရလမမယ ထငပ တယ။ မဟတရင စစအပစက
က တင ပ အ ရ က ဌ န ဒသ တက က က သမ ပကတ အ ကမ ဖကဖ က စ တ တန
တကစစဆငလ မ သခ ပ တယ။
၁၄ ရကက န ၂၈ ရကအထ ဖတ တ ကတ အငတ နကလင တ ဖ ကတ တ လပမယလည
သတင တ ပန နပ တယ။ တဖကက ထ စစဆငလ တ မ က ကယတန ပနမ လ အခကတည
လကဦ အ င မမတ ရပရ က က ကယ စ င ရ ကထ ကမ လ ဆတ မ ခန တခ
ဖစ နပ တ တယ။

ရ တ က မငကင ရ ရင န သ ဘ ထ တ ပ ကနတ ခငလတပ ။


ဆကသယ မ မန သ တကယတငကလည မငရ က ရတ ပ ရင က န သတသ ဘ ထ တ
သ သပတ တပ ထည ပ ကန ကတ က ။

(မ မခမဒယ )

၂၁ ရ စသစမ ဆက ဘ လ၊ ဘယလ
မ ငရစ ၊ ဒဇငဘ ၄၊ ၂၀၁၃
၂၀ ရ စတန က မ ဆက တ ဘယ မ ရသလ။ baby boomer , generation x ပ တ အခ
millennial ရ စသစမ ဆက။ မသ စန ပ ရင အဖ အဖ မ ဆက၊ အ ဖအ မမ ဆက၊
သ သမ မ ဆက တ ပ ။ အခလ မယ သ သမ မ ဆက တက ဘ လ ဘယလ။ ဒ က
သတင ဆ င ပ တက ရ ကတယ။ ပနလည က က တတင ပလကပ တယ။
ရ စသစမ ဆက တဆတ ၁၉၈၀ န ၂၀၀၀ က မ တသ တက ဆလတယ။ အငယဆ ၁၃ စက န အ က ဆ
၃၃ စ ရတ သ တက ဆလတ ပ ။ သတက ကနပ တ န က ပင လ တယ။ သခ က သပမသဘ ။
စဆယတန တဟ အ မရကနမ သန ၈၀ ရတယ။ ဘဘဘနမ ဆတ က က န အ နန ပ ရင အ ဖတ၊
အ မတ ခတ၊ ကမ စစ က ပ လ ပနလညထ ထ င ရ က လ၊ မသ စ တ က လ တ မ က၊ အလပ တ
လပ က၊ အသညက န မ လ တသ တ baby boomer တ။ က န တက ၁၉၆၀ က န ၁၉၈၀
က မ တသ တ။ က န တက generation X တ။ စစ က န လည ဝ ၊ အ ဖ အ မ တ လ ကလည
တည ငမမမရ၊ အ ပ င အလ အက အ ပ င တ ဖတရတ မ ဆက တလ ဆတယ။
အဖ တ အဖ တက အမ ဆ ကတယ။ အ ဖအ မ တက အမ ပ တက နတယ။ က န တက အမ ပ က
ဆင သ တယ။ ကယသ သမ တက တ အမ ပ မ လည နတယ။ အမ အ ကမ လည နတယ။
သတ တက ကအ က င ဆ မ ဆက တလ ဆတယ။ မဘန အတတ နခငရတယ။ မ နဘ ပ င ရ န ကတယ။
စ ပ ရ မ က င လ အခ န ပညအလပ မလပ င သ လည သတ တမ သ စရ စစရ ဇမခစရ
နည ပည ခတထမ ပတဝန က ငက ဖ ဖ မတတ ခရတ ခတလ ဆ ကတယ။
သတ တက ‘င မင ’ပ သတ မ ဆက … အဂလပလ me, me, me, generation လ ပ တယ။
ကယဖကကယယကတ လပ တလ အ ဖ အ မ၊ အဖ အဖ တက မ က စ င ထ ကတယလ ဆတယ။ ကည လ
… သတက သတင စ မဖတ၊ တဗမ ကည၊ ရဒယန မ ထ င၊ သတ ဖစဘတ တ၊ ဘ လ က တ၊
တစတ တမ သတအ က င တပ သတ တငတယ။ အခ င ခ င ပ စတဝငစ တယ။ သတက သ စခ ငရင
သတဆမ လ ပ တငရတယ၊ တကခရတယ၊ လကခရတယ၊ ဖ လ လပရတယ၊ ရယရတယ။ သတက တ
ကယဆ မလ ဘ ။ သတဆ ကယက လကရတယ မဟတလ ။
သတ တဟ Narcissism တလ ပ တယ။ လပ တလ ပ တ ပ ။ သတ တက ကယကယက
အခငထ ခ တလ သ ဘ ထ တယ။ အသလ နတယ။ ဖစဘတမ သတ အခ နအ ဖ ဆ ပ လ။ တစတ တန
သတ တ အလပ ပ န ကတ ပ မဟတလ ။ သငယခ င တရ သဇ က ငင တ တ၊ အစ ရတ၊ ဟ လဝဒတ၊
သတင စ တထက က တယ။ မန က ကခင တ မန က က မ င တလ စ စ င တက သ ရ ကတယ။ ဒ က င
အရငတန က တဗမ ဇ တလမ တ တ ခတစ တယ။ အခက တ တဗမ reality-TV show တ
ခတစ တယ။ ပ ပ၊ ပ ငပ၊ ဒ တက သတ အ ကညမ ကတယ လ။ ဒ ကလည ခတ က ကယတငက
သတ တက ပစ ပ တ ခတ ဖစ နလ အ ပစမဆသ ပ ဘ ။
သတ ခတမ တကမ လ ကပမဆကဘ ။ ကမ စစ မ ဖစဘ ။ လ တက အခ င ခ င တ က နည ပည က ဇ န
ပန စပလ တယ။ န ကပလ တယ။ အသပည ဗဟသတ ဖနခ ဖလယမဟ မသ စအဆင၊
ရပကက က ရ အဆငက န ပ ပ က ယ ပနလ တယ။ ဖ တ၊ အငတ နက တ၊ အ မ တ၊ ဖစဘတ၊ ဘ လ ဂ၊
တစတ က န တ ယ ကန တ ယ က သခ၊ ဒက မ ဝ ပ အ ဖရ န ပ၊ အခ စအမန တ ရ န က ပ။ ပသန တ
ရ န ပ။ အလ ဖစ နတယ မဟတလ ။
သမင က ပန ကညမယ။ ၁၈၆၀ - ၈၂ မ တက လတလပ ရ တ တ လန ရ တအတက စစပ တ ဆင ဖ
မ လ ရသ တ။ ၁၈၈၃ က န ၁၉၀၀ ပည မ သ တက လမ ပ ကရ တ မ ဆက တ၊ သတ ခတမ
ကမ စစ တ၊ ဝ ဒစစ တ၊ ဒသတင စစ တ ဖတ ကရတယ။ ၁၉၀၁ - ၁၉၂၄ တက သခင အ ငဆန တလမ ၊
ရဂငလမ မ ဆက တ ခ င ဆ ငမ ဆက တ၊ ခတ ပ င တသ တ ပ ။ ၁၉၂၅ က န ၁၉၄၂ က
အသတတမ ဆက တလ ဆတယ။ ခတ ပ င တ လန ရ က ဖတ ကသ တ၊ န ကလက က င တ
ပ ထန တယ။ ခ င ဆ င တ ဖ တ က လက ဆ က ကတယ ပ ။ ၁၉၄၃ - ၁၉၆၀ တက တ ဘဘဘနမ ၊
ခတ ပ င ခ န ဒ ရ မငသစမ ဆက တ၊ သတ တက ခတသစ ဖစ အ င တည ဆ က ကတယ၊
စနစ ကတယ။ တထငဖနတ ကတယ။ ဒ စတ က န တ မခင၊ ဘခင မ ဆက တ ပ ။
လမ ဖ က ကသ တ ပ ။ ၁၉၆၀ က န ၁၉၈၀ တက Gen X တ၊ လမ သစက လ က ကသ တ၊ မ ခန တ
ထတ ကသ တ၊ အရင ရင တ ကန မ နစ တ ဝ ဒ တက ပန မ ခန ထတ၊ ဘ သ ရ တက မ ခန ထတ၊
အ တ အ ခ အသစ တ နည ပည အသစ တက ဖ ထတ ဖနခ သ တ ဖစလ တယ။ အဘ မ က အသညထ
ပ တ ပ ။ အသည န ကဆ က တ ၁၉၈၀-၂၀၀၀ ခတ၊ ၂၁ ရ စသစမ ဆက၊ ဖစဘတ ထ ငတသ၊
လဒဂ ဂ ။ နည ပည ခတ က ထမ လ ဖစတသ တ။ သတ တက ‘ ရကနအသင က အသင’ မ ကတသ တလ
ဆတယ။ က န တ သ သမ တ ပ တ ပ ။
အဆ တ ပ ရရင … အဖ တ အဖ တ ခတမ ပငစငတ၊ ငစဘဏတ မရဘ ။ အ ဖအ မတ ခတမ
ပငစငတ၊ ငစတ တ ရတယ။ က န တ Gen X တမ က stock တ bond တ ရတယ။ အ က ကဒ တ
ရတယ။ သတ ရ စသစမ ဆကမ က စ ပ က တ ၊ အ က တ ပ နတ ၊ အလပလကမ ပ မ တ တ
ရလ တယ။ မ သခ မ ရရ မ တ မ တ က သတ မ လ မ ဆက တ ပ ။
သတ ခတမ သတ တက မဘန အသက ၂၅ က အထ ကပ နတယ။ အသက ၃၀ အထ အခ န ပည အလပ
မရ သ ဘ ။ ရရငလည အလပ တက မ မဘ ။ သတက ပ င ရင ပ င ၊ မ ပ င ရင အလပက ပ တတ မ
ဖစ နတယ။ အသက ၃၀ အထ အမ ထ င ပ ဖ မစ စ ဘ ။ အမဝယဖ မစ စ ( င) ဘ ။ သတက ဇ တက
စနခ ပ ပ င ရ ပ သ န ကတယ။
က န တမ ဆက X တက ရညမန ခ ကရတယ။ တစတဦ ဖစဖ။ ဆရ ဝန၊ အငဂ ငနယ ၊ သမတ၊ စစဗလ၊
ကနသည တခခ ဖစဖ။ အဖ အဖ တတန ကလည ရညမန ခ ကရတယ။ သတ သ သမ တ ငမ ခ မ ဖ။
အ ဖအ ဖတက ရညမန ခ ကရတယ။ တည ငမတ မသ စ တည ဆ ကဖ။ အခ ရ စသစမ ဆက တက တ
ဘ မ မ ဖစခ ငဘ ။ သမဟတ အ လ က တ ပ ငနကတည ဖစခ င နသလ ရငသနတယ။ သတမ က ကယရ
ဘ သ မရဘ ။ သတကယ သတပ က ကယ တ တယ။ သတ အမ ထ င ပ တ န ကက မယ။ ၄၀ လ ကမ
ဖစမယ။ အသညက မ က လ မ မယ။ အသညက မ သတဘဝက ပနစ စ လမမယ။
ဒ ပမယ ထ ခ တ က တ အသလ ရ စသစမ ဆက တ အသညလ ဖစကနရတ မဘ တ ဖစတ က န တ
Generation X တရ လကခ ကပ။ အ ဖ အ မ တက ပနကန ပ အရင ရင တက တက၊ ကန မ နစ တက
တကတ Generation X တပ။ ဗဟခ ပကငမက န ဖယခ ပ တ နည ပည တ စကမလပငန တ
အသစထ ထ င ပ တ Globalized လပတ ၊ မတတ လမ ဘ သ တ က ခ င ကပ အ င န စပ အ င ၄၀
က ၅၀တန မ ဆက တက လပခတ ပ။ က န တတ တက က န တ သ သမ တက သငယခ င ပ င
ပ င ခ ကတ ပ။ သည တ အခမ ဆက တက မဘ တက မ က က တ ဘ ။ ပန ပ တယ၊ ဆ တယ။
ဆယ က သက တ၊ ၂၀၊ ၃၀ တဟ အခ ၄၀၊ ၅၀ တန ရင က မ ဝင နဆ ဖစတယ။ အဘ မ က
အ မရကနဆယ က သက တက သငယခ င တဦ လမ ရင နတယ။ ဒ စန ဟယလ ရက တ နန
က သ ပ။ သတက က န တ အ ဖ၊ အ မ မ ဆက တ။ ဒ ပမယ သတလည Gen X လ ကန န တ
ဂ လလပတသ တလ ၂၁ရ စသစ မ ဆက တက သ ဘ ထ ပ တယ။
အ အ သလခ ငတယ၊ ခ င ငသ ရမယ၊ လကအပခ ရမယဆတ က က ကတ ဟ အ ဖ၊ အ မ တ ခတ။
ဒအ ရ ဒအ ရ အ ပ သနတက ညဆ တ လကကငဒတ တ ရ က ပ ဖ တသ တဟ Generation X။
အသညဟ တက အငတ နက တ ဖ တ တဗ တက န အဆကမ ပတ ကည ပ ၊ အ ဖအ ဖ တရ
အပယ ဝငပ ပငက န ထ ငခသ တဟ အခ တက ကလန ဆန ပ အ က ကအလန မရ၊ လပလမ
ကယအတက ရရ က ယက နတ အခသည ၂၁ ရ စမ ဆကသစ တ ပ ။
သတ တ ခတမ သတ ဘ လပ ကမယ ထငသလ။ သတက အ ကမ ဖက တ လန ရ သမ တ မဟတ တ ဘ ။
အ နည န တ လန ပ င လ ကလမမယ ထငတယ။ က န တတန က တ အ ခရတယ။ ဖဆနရတယ။ အ ဖ
အ မတတန က သပနထရတယ။ အ ကမ ဖကရတယ။ သတက တ က န တမ ဆက တက န ဝင အ င
ဆ ပ ဆ ကလမမယ ထငတယ။ က န တ အက ငဆ တက သတရ ကယက ကညမ ကစန ဝဖန ပ ၊
ကယခ င စ ပ စ စ အ င ဖအ ပ ကလမမယထငတယ။ မတတသ တ အတတ နထင ပ သအ က က
ကယအ က က Like လပတတတ ယ က မ space က သတ လ က တက သင ပ လမမယ ထငပ တယ။
အ က င မငတ စတန ကညတအခ သတကယတငက သမ အ က တက ဝငထမ ခ ငမ မဟတသလ၊
သတ တကယတငကလည န ငလ မယ ၂၁ ရ စလနမ ဆကက မ ဆက ဟ င တရ အ က တ၊
ဝနထတဝနပ တ ပ ရစဖ သတ က စ လမမယ မဟတဘ ။
ဟတတယမလ ။ က န တ စကပ တ က န တ ရတသမ ရတယ။ Generation X က န မ ဖ လကတ
Millennial တ ပ ရင တက က မမအ ရ မမ တ လတလပပ ဖ န ကတ သ သမ မ ူ ဆကအတက
မဘမ ဆကက ဝမ သ ရမယ မဟတလ ။ လ က တက လငယ တက မ က မ က က တ ပစတင ဝဖန
တခ ရတ ခတကန ပ ထငပ တယ။
လကနက လ မ ၊ အယအဆ ဝ ဒ၊ ကယဘက သဘက၊ ပဆ က ည တန သ တန ရ ထ တသမင ၊ အ လ
၂၁ ရ စအဝငဝမ ထ ခပ … တ။ အဒ တ လတခ ထ တ လက ၂ဖကန သတပ တရ လက၂ဖကက မ မစကင
လကတ ခရ ဆက က ငလမမယလ မ လငမပ တယ။
ယခလ ၂၀၁၃ ဝငဘ အ တ အ မင မဂဂဇင အမတ ၂၆၀ တင ဖ ပခသညမ က ယ ဖ ပသည
စမ ခ င ၊ မ နည၊ သပ တ လစ ကတ မငကင ( ဖ ၁၂၊ ၂၀၂၁)

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၃ ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၃၊ ၂၀၂၁

မ နက မငကင က ဒ နသတင ပရပ တယ။ ပ တ တဆကတည ပ ဒ န မငကင က တငဆကလကပ တယ။

စစအစ ရ ပန က ရ က န MPC - သတင မဒယ က ငစဆတ အစ ရမဟတတအဖ အစည က


သတ ပ စ ပတ က တ ရပ တယ။ ဖ ဖ ဝ ရ ၁၁ နစန ထတ ပနတ က ယ နမ တ ရပ တယ။
အ ဏ သမ စစအပစက န ပ သတက မနမ စ နယဇင တက အ ဏ သမ အစ ရလ ရ နတ က
ကနကက က င န လထအ ကမ တ ဖစ အ င မ ရ သ ဖ စ နယဇင က ငဝတန အည ဆ ငရက ကဖ
အ က င က တ သတ ပ စ ထတ ပနတ ဖစပ တယ။

လတတ လ မ စ နယဇင က ငစက ဆငဘ လ ဥပ ဒ ကမ က ဖ ဖ ဝ ရ ၁၃ နစန


ကနကကစ ထတလကပ တယ။ ပန က ရ က သတ ပ စ ထတ၊ စ နယဇင အဖ အစည တကယစ ပ တ
စ နယဇင က ငစကလည ဆငဘ လ က ကနကကန ပတတကမက တရ ပလ မတခ ကခ ရမ ပ ။

ယ နဆ ပပ တက တ လစညက ရ တအ ပင သ ယအန တက အဓက


ပစမတထ တ တ ရပ တယ။ ထတလနစ ရမမ လ က လ တသ ဘ လ တ မသပ ဘ ၊ ခ တကပ တဟ
ပ တ တလပလ တခ က ဝဖနလ ကပ တယ။ ရ န ခ ပစပက န မ ပ အထတကလ တ ဆ ပသ တ
အစအဖ တကလည တ ရတယ ဆပ တယ။

မ နက ညဘက တမ လ တ လကဖမ တယဆတအ က င ၊ မ ကင ပစတယဆတအ က င ၊


လတ ငမ ခ မ သ ထ ငသ ဟ င တက ရပကက တထဝင ရ က ကယက နတအ က င တက
ပညသ တက အခ င ခ င မ ဝ ပ ဆ န ကပ တယ။ ဆရယမဒယ မ လည ပ ပ
က ယက ယ ပန ပန ပ န ကပ တယ။ လကငင အက သက ရ ကမက တ လ တအ လ က လနစ စ
ထတလန န ကရတ ဖစပ တယ။

၁၉၈၈ အ ရ အခင က လတန က ပညသ တ အ ထ ထသပတ က အ မငဆ မင နခ နမ အခလပ


ထ ငသ တ တန ပနအဖ ကသမ တက ရပကကထဝင၊ သပတသမ တက ရအဆပခပ၊ မ ကင ပစ၊
ဂ ဒ င တ ဖ က စတ တ က လန ကတယ၊ တကယလပတ နရ တ ရသလ မလပတ နရ တမ လည
က လဟ လသတင တ ဖန ကပ တယ။ လထက ဒ က စနစတက စည ကမ ရရ တန ပနအ ရ ယတ
လပ ကသလ စတမထန ငတ ပညသတခ က မင မစ က ဖစ ပ က ကတ သတ ဖတတ တ
ခ င ဖတတ တအထ လပခ ကပ တယ။ ဒ တက စစတပအတက အ ကမ ဖက မနင ဖမ ဆ ဖအတက
ဖနတ တ အခင အက င တ ဖစပ တယ။

တရ ဥပ ဒစ မ မ ခမ ခ ကခထ ရခ နမ လထဟ က လ သခ ဆတ န သ ဆ လ ကသလ


ခ ပက ကဆတ န လက တ ယ လ ကတ က က ဖ ကမ ပ ။ သညလအ ခအ န တ ပ ထ လ တအခ
သ ဆ သ ပ နတ ပညသ တ က ထမ ဘယသကမ က ဝင စစပရမ မဟတတအတက ပ ပ
ဆ ဝ လ ငတ က ခကတည က စ စ ပငဆငဖ လတယလ မတခ က ပ ကပ တယ။

အခခ နမ သမင သငခန စ ရထ သမ က ရပကကအလက က ကယ ရ စ င ရ က ရ တ လပ ကဖ


ဆ ဩ ကပ တယ။ ၈၈ န မတတ က တ ရပကကတင မ စနစတက အဆငဆငဖ စည ထ ပ
ရ က ကပအ ငရထ တ ပညသ ထ ကခတ NLD အဖ တန မတ ဆ တ အဆငသငရ နတယ
ဆတ ပ ပ။ သတ တက ဦ ဆ ငတ ဝနယ ငရင တ အ ငင ပ စရ မရတ အ ခအ န ဖစလမမယ လ
ဆ ကပ တယ။

ဒလမ မဟတခရင ပညသ တမ နခင မ သပတ မ က၊ ညက တ ကင စ ငန ပ ပ စတဖစ ကမယ၊


ဒ သန စတတင မ မ တလည မငမ လ ကမယလ ဆ ငပ တယ။ ဒ က ထန သမ ဆင ခင သတထ ဖ
လမယလ အ က ပ ကပ တယ။

အခခ နမ လထဘကက တက ကမ ရခ န မငမ နတ ထငရ လပ တယ။ သညလ တင မ မန


တက ကမ တ ရ နခ နမ က ထက ဝင ရ က စစပရင က စဖအတက တစတဦ အစအဖ တ
က ဝင စစပဖကလည အလနခယ မယဆတ သခ ပ တယ။ အ လ က တ င ဆ နတ စစအပစ
စစ ခ င ဆ င တ အညခဖ န ကဆတဖ ဖစ နပ တယ။ စစအပစကလည သညလ လယလယန
လ ထ စ ရ ဇဝငမ မရပ ဘ ။ စစ ခ င ဆ ငအခ င ခ င အရငဆ ည င ပ တခခ
စစ ဆ ဖတ ပ မသ လထဆက သတ ပနလ ဖ ဖစ ငမယ ထင ကပ တယ။

စစတပက ပ ထ သလ တ စအတင ရ က ကပက င ပ ပ မယ ဆတ ကလည ၈၈


အ ဏ သမ ခ င ဆ င တက က က ဖ တ ပ ပ။ လက တ မ ငင ရ အရ က အပခ ပ ရ အရပ
ဖစ ငဖ ခယ ပ တယ။ ငင ရ တင မ ပတ တ ကမ အလန က မ ပ လ ပ င ထ ငန ခ
ပစသတခခရတ ၈၈ အ ရ တ ပအ ပ မ ပ တစ ရ က ကပက စစတပက အတင အဓမကပညပ ပ
က င ပတ တ င ၁ စခ က အခ နယရပ တယ။ ၁၉၉၀ ရ က ကပရလဒက ငင ပယတ
စစအ ဏ ရင တဟ န ကထပသတစတတင က တ ရ က ကပတခ ထပလပ ငဖ စ ပ င မ စ
အခ နယခရပ တယ။ အ စ ၂၀ က မ ၂၀၁၀ က မသ စစအပစအ က က ရ က ကပတခ ထပက င ပ ငတ
ဖစပ တယ။ အခ သတစတတင က မ ဖစလ န က ၁၀ စ ၂၀၂၀ မ ရ က ကပရလဒက
ဖ ကသမ လက ပနပ ပ။ သညလဆ တ စစအစ ရကတ ပ နတ ၁ စအတင ရ က ကပဆတ
ဖစ ငပ မလ အ လ လ လ နကနက စ စ ကဖ လပ တယ။

အခအခ နမ တ တင မ မ တ စတဓ တစစဆင ရ တ ဝ ဒ ဖနမင တကတ တ သ တ စမ


မနင တ တန စစအ ဏ ရငမ က ခလမ တ ပင န ကပ တယ။ သမင မ လည သက သ တ
သငခန စ တ ရ ပ ပ ပ။ အ ဏ ရငက ဖဆန တ လနတ မ ဆက တ အ လ တညတ တတည
ရငဆင ကဖ ဖစပ တယ။

( ဖ ဖ ဝ ရ ၁၃ မ ဗလခ ပ မ နပ ။ ဗလခ ပ တ င အသကရ သ ရင ၁၀၆ စ တ င ရ န ပ။ ဗလခ ပသမ


ဒ အ ငဆန စ ကညက အခ လဆ တက ဖမ ထ လ ဗလခ ပထ ထ ငခတ တပမ တ က က
ကယတငလကရတယလ မ ပ င သ ဘ ။ ဗလခ ပသမ က ဗလခ ပ ထ ငခတ စစတပက
ခထဖမ ထ တန ။)
(မ မခမဒယ )

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၄ ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၄၊ ၂၀၂၁

လ က တက လငယ တ ရ က ထကရပ ကဖ အခ န

ဖ ဖ ဝ ရ ၁၄ ရကက လငယ တရ ခ စသမ န ဖစပ တယ။ ဆန ဒ လည က တယ။ လငယ တဟ


လမ ပ ထကလ တယ။ ဒ ပမယ ခ စသမ နအတက မဟတပ ဘ ။ သတ တ က လ က
ဆ ပ တ င ဆ နတ စစအ ဏ သမ မဆနက င ရ န ဝနထမ သပတ အ င မင ရ အတက ဖစပ တယ။

မ နညက ၈ န ရသတင မ မင က င၊ ဂ ငမန တက လပရ သ ၇ ဦ က ဖမ ၀ရမ ထတလကတယ။


လထကအက အကယ ပ တ ငငသ လတလပခင၊ က ကယ ရ ဆငရ ဥပ ဒက ဆင ငလက ပ
ဧညစ ရင ဆငရ ပဌ န ထ တ တက ထတ ပနလကပ တယ။ ပ တ တနလ နမ ဝနထမ တ
တက ကဖကလည သတ ပ လကတယ။ သ ဘ က တ စစအ ဏ ရငလက အ ငမ ငငသ တင မ
လတလပခငမရ တ ဘ ၊ လတလပစ သ လ နထငခင မရ တ ဘ ။ သတ ဖမ ခ င လပခ ငတ တ
လပခငရ ပလ စစ ကည လကတ ပ ပ။

သညထတ ပနခ က တဟ - စည လ ဆ သ တက ပစမတတခ၊ တက ကလပရ နတ လထန လငယထက


ခမ ခ ကတ ပစမတတခ၊ ပ တ CDM က ဆင နတ ဆင လ မယ ဝနထမ တကလည ပစမတတခ -
စတ အသ သ သတမတ ပ စစ က ငစက ထ ကလကတ ဖစတယလ မင ကပ တယ။
သ သ လည လထက တ ယ နတနဂ နမ ဆက ပ တက ကစ ခ တက နဆပ ပ။ စ င ကည နတ
စ နယဇင သမ အခ က တ လကရတ်င ပည၏ နငင ရ အ ကပအတည အ ရ တ ပက
ဦ ဆ ငမ ပ တယဆတ အတကအခလပဂ လအဖ အစည မ ရ တက က ထထဝငဝင ပတသကမ တ
ဦ ဆ ငတ ဝနခမ တက မ ခန ထတ န ကပ တယ။

နငင တ က တခလ လမ ခလပမ န က ပနလညမလ ၊ ဒမက ရစအသငက ပ င ရ


ခလမ ဆကမညလ ရ ရမယအခ နက ရ က နပ တယ။ ပညသတရပလ
လငယမ ဆကသစတရပလ က တ ဒမက ရစ ငင တ ဆကလကတည ဆ က ရ က ရ ထ ပ တယ။

ငင ခ င ဆ င တ ပ တ တ အမတ တ အစ ရတ ဝနခ တ ငင ရ သမ လ ခယထ သ တက


ပညသ တ လလ တ ငင တ သစဆသ ပခ ထမ ပ အ က ငအထည ဖ ကရမ ဖစတယ။
ပညသက ပညသတ ဝန က တယဆရင ငင ရ သမ ကလည ငင ရ သမ တ ဝနက ရ က န ထက ပ
လထက လမ ပရမ ဖစတယလ ယဆပ တယ။

သညအ ရ က တ အဆ အ ဖတအခ နက လ စစအ ဏ သမ စစ က ငစက ခမ ခ ကတ စန ခ မ တ


ထတလ တအခ နမ - လငယမ ဆကသစ တက တ ရရဝဝ တ ဝန က နပ တယ။ သတ မဘ
ဦ လ တကလည ၈၈မ ဆက တအ ဖစ ဖတသန ခ ကသ တမ သတသ သမ တ အန ဂတမ ပ က ရ ၊
ရင သ တရ အသက သ ခ တ ပတရ လမ မ ထ င တ အက စခန တမ စန ထင ဖတစငမ
န ကတ ကမထပ ပ မရ စ ရ အတက သတရ အသက တက က လ တ ရ က ရပဆ က ကယ ပ
တန လနဖ အဆငသငပလ ဆ ကပ တယ။

၈၈ အ ရ တ ပတန က ၂၀၀၇ ရဝ ရ ငတန က သတ သ တ ခ တ က ခရတယ။ အသညတန က


အက အကယမ နင ခ သတ ဖတခခရသလမ သတသ သမ တ မ ဆကသစ တက ခစ စမ
မဟတ တ ပ ဘ ။ အမ ပ တက က က ပ စ က လ မယ ဖကဆစ စစဘလ က ဖခငမခင တက
ရ ကမ မ ရပ ပ ရတဒတဒ လကနကန က လ တ လငယ တ ရ က န လ က တက အသကခ င လ ပ
က ကယ ကရမယ အခ နပ ဖစပ တ တယ။

အသည တ …. ဆက ရ ရဦ မယဆရင တဗအစအစ တခက ကည သလ မ တ ပတ ပ ပ ။ ပ ရင


ပနလ မယ လ ဆရ လမလ ။
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၅ရက မ က န
မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၅၊ ၂၀၂၁

အ ရ တ ပ အ ငရမည မဟတဘ ။ အ ငက အ ငရမည ....

မနမ ပညသတဝမ လ က ဒ နက အ ထ ထဝနထမ သပတ တဆငတ မငဖ တကပ ခ ထ တ ပ ။


မ နက အငတ နက တ ဖတ စစတပက တငက တပ ခ ပ မ ရ တထ လည နရ ယ။ ညဖကမ
ခန ခ က ဖမ ဆ တ တ လပဖ က စ ။ ဒ တက တ ပ လပထ တယ။ ဒ ပမယ ၁၅ရက န
မနကခင မ တ ပညသ တက လမ ပ မ ရ က န က ပ။ အငတ နကဖငလကခ နမ လ တက
မ က ကတရ က ထန ည ပ အ မ ငထမ က ကခ န ကတယဆတ ထတ ပလက ကပ တယ။

ဒ နမ အစ ရဘဏ တ စဒအမမ ပ ဝငဖ တ င ဆ ကတ လငယ တ ပညသ တက တ ရတယ။


ရနကနက ဗဟဘဏအပ အဝင အစ ရဘဏ တက လထက ပတဆ ပ ဝနထမ သပတ မ ကဖ
ထတ ဖ ကပ တယ။ ပဂလကဘဏလပငန တ ရပလက ပလ သတင တကလ ပ န က
ဘဏလပငန ၏ ဝနထမ သပတဟ အ င မငမ တ န ကတဆင ခလမ လမ လက ပ ဆတ က
ထငရ သ ပ တ တယ။

မ နက ဆန ဒ မ မလကန က မ ရထ အမရ က အစ ပ ပ တ ပညလ အစ ရမ ရထ ဝနထမ တက


အလပမဆင က င သပတက ထတ ဖ ခ ကတယ။ စစတပန ရ တက အငအ ပ ခန ခ ကဖ
က စ ပမယ မ အ င မငဘ ။ ပညသက ည တ တ ဒ က စစတပက မထ ဖ ကနုငပ ဘ ။
မ နက မစ ကးန မ လ ပစစဓ တအ ပ က စစတပကသမ ၊ လထန သတင ထ က ၅ ဦ က
ဖမ ခဆယ။ အခ သတင အဖ အစည တ ပညသ တ တ င ဆလ ဒ နမ သတ (အကနအစင တ
မသ) ပနလတလ တယ။ န ပည တ စစတပကလည ဖမ ထ တ သပတ မ က ပညသအခ က
ပနလတ ပ တယ ဆပ တယ။
မ လ အပ အဝင နယ မ တအခ မ စစတပက အ ကမ ဖက ဖ ခတယ၊ လထထက သနတန
ပစခတမ တ ဖစပ တယ။ အသညအတက လထဆက တင မ မ တ ပ မငမ လ တ က တ ရပ တယ။
ရနကနက တငက တကလည လထက မပမရပ ဘ ။ ရနကန NLD ခ ပက စစတပက
ပတဆထ လ လထက ဝင ပ ကနကက ကတယ။ လထပငလယ က က လ ဝင တ စစတပကပ ထပ ပ
န ကက ဝင ထ လ စစတပက န ကဆတသ တယလ သတင တက ဖ ပပ တယ။ စစတပက
လထက က က ပ န ကတနသ အ င လပ ပ န ပမယ လထက ရ တ န ပ ဖစပ တယ။

ဒ နမ လထစတဝငစ တ သတင က တ တ တန မနမ စစ က ငစ ဆကဆ ရ ဖစပ တယ။


စစတပက ရနကန မ ထ တငက တ ခ တ ဟ ထင လ တ တ ပည ( ဟ င က င) မ လ လပတ
ပစပ ပ။ မ နညက အငတ နက တ ဖတ ပ တ တ ပည ကမင န လယ ပ တ ပ သန ကတယလ
သတင တ တကလ ပ တယ။ ငငတက က မနမ စစ က ငစန ဆကဆက ရ တ ရပတန နခ နမ
တ တ ပညတ ပညတည က မနမ စစတပန ဆကဆ ရ ဆကလက ဆ ငရက နတ ဟ
သသ ထငရ တ အခ က ဖစ ပ ပညသ တန ငငတက က အ မသတ ပ နရတ က ပ ပ
ထငရ သ စပ တယ။ က ကခ ကတခက တ မနမ တင ရင သ လကနကကင တ က
မနမ စစအ ဏ ရင တ က က တ တကန မ နစအစ ရ၏ သ ဘ ထ မပ ရင ဘ ခလမ မ
မလပဘ လ မတသ ရ တ မ ဖစပ တယ။

ဒ နမ စတဝငစ စရ သတင တ ဆ ခ က တက တ ဘဏလပငန သပတ အ င မငမလမ


အစ ရဌ န တ၏ အ ထ ထဝနထမ သပတက ဆကလကခ ထင င ရ ဖစပ တယ။ က န မ ရ ဝနထမ
ဆ ဆ ခန သပတ တဟ ပထမဆ ပစလတလကတ တကပ ခ မ ရ တင ဖစပ တယ။
အသည န က န က င ဆရ တ ၊ အငဂ ငနယ တ၊ မ ရထ ၊ ဘဏလပငန န အ ထ ထ
ဌ န တက ဝနထမ တ သပတတကပ ဆင လ ကပ တယ။ အစ ရယ ရ က က ခခ နမ ၅၀%
ဝန က င ရပတန န ပလ ဆ ငပ တယ။ လတတ လ ပ ဆ နု ကတ က စညပငသ ယ ဝနထမ တ
ဘယ တ သပတထ ဝငလ မလ ဆတ ဖစပ တယ။ စစအစ ရယ ယ ရပတနသ အ င
ဝင လပ ကတ နရ မ ဆရ ဝန တ သန ပ တ တ င ရပတည န ကခ နမ
စညပငဝနထမ တကလည မမတ ခယခ က ရပတညခ ကန ထတ ဖ ကရမ ဖစတယလ
သ ဘ ထ ပ ကတ က တ ရပ တယ။

ဒ နမ သတင သမ တန တက ကသကဆငတ တခက တ စစ က ငစက နက ဖန ၂ န ရမ


က င ပတ သတင စ ရင လင ပက မနမ စ နယဇင သတင ထ ကမ က တက ရ က ရ လ
ဆနက င ရ လ ဖစပ တ တယ။ အခ က စစ က ငစသတင စ ရင လင ပက သပတ မ ကဖ
ပ ဆ ကပ တယ။ သတင ထ က တက အစ ရမဟတတ
လတလပတသတင ဌ နလပငန ဖစတအတက အစ ရဝနထမ သပတ CDM န မဆငပ ဘ ။
သ သ လည စစ က ငစ၏ သတင စ လတလပခင သတင သမ မ လတလပစ သတင ယခငက
ပတဆ ခမ ခ က ဖမ ဆ ပကပ နမ တ က င ကနကကတအ နန တဦ ခ င ဖစ စ၊
လပငန အ နန ဖစ စ မတက ရ ကဘ ဆ ထတ ဖ တ က တ လပခငရမယ ထငပ တယ။
ငင ခ သတင ထ က တ သတမန တက တ သတ ငင၏ သ ဘ ထ နုအည ရပတည ကရမ
ဖစပ တယ။ ယခအခ နမ သတင ထ က တအ နန သတင ယခင မ မန ခင စစ က ငစ၏
သ ဘ ထ န တန ပနခ ကမ က တက ကဆ တ စစစထတ ဖ ခင ပညသက တင ပခင
စစအ ဏ သမ ပ န က ပထမဆ အ ကမ ရမယ အခငအ ရ လည ဖစပ တယ။ လထ တ၏
သ ဘ ထ ကလည သတင ထ က တက တင ပ ပ စစအ ဏ ရင တ၏ ဖ က မက
မတတမ တငထ ငပ တယ။ တက ရ ကခရငလည သတင ထ က တ၏ အရညအ သ က
ပညသ တ မငခငရမယ အက ဖတခငရမယ။ သတင ဌ န တက
ဘယလသတင ရ သ ကတယဆတ ကလည လထက တ ကရမ ဖစပ တယ။

အ ရ တ ပ အ ငရမည မဟတဘ ။ အ ငက အ ငရမည ပ လ ပညတင က မတ ဆတဦ က


မတခ က ပ ပ တယ။

Myanmar's military spokesman General Zaw Min Tun attends a news conference in
Naypyitaw, Myanmar, February 16, 2021. /Reuters

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၆ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၇၊ ၂၀၂၁

ယ နက တ ဖ ဖ ဝ ရ ၁၇ မနကခင ဖစတယ။ မ နက မငကင က မပ ကမကက ရ ဖအတက


တရက န ကက သ ပ တယ။

တ ပညလ အ မ ဆ ပပန ဝနထမ သပတ တ ဆကလက ဖစပ နပ တယ။ လအငအ နည လ တယ


ပ ပမယ တက ကမန ခနအ က တ တ ပ ရင တ ပ ပ။ စညပငသ ယ ဝနထမ တ
သပတ မ ကစစ က င ထ ပ ပ င ကပ တယ။ ပညပက မနမ သ ဝနထမ တကလည CDM
ဝနထမ သပတ မ ကထ က င လကဆငကမ ထတ ပနထ ကတယ။
စစအ ဏ သမ က ငစက ပထမဆ အ ကမသတင စ ရင လင ပ က င ပတယ။ တက ရ ကသဦ ရ
အလနနည ပ သတင ဌ နမ န သတမနရပကကက မတက ကသ တ မ တယ ဆပ တယ။
စစအစ ရအ ပ ထ ကခသ တက သတင စ ရင လင ပမ အ ပ စက တ ပ ဆ က ပမယ
ငင ခ သတင ဌ နက သတင ထ က တက စစအစ ရက မ ခန တ ထထ ရ က ရ က မ ကပ တယ။
စစအပစက သတ န က နတ အ ခခဥပ ဒ ၂၀၀၈ ထက ဟအခ က ဒအခ က တ ဟထတ သညထတန
ခခသ ပ တယ။ အငနအယဒ ခ င ဆ င တက ဖမ ဆ ထ တ က န ပစဒဏခ မတ အ ရ ယမယလ
ထပ ပ ပ တယ။ ပညသလတ တ ကယစ ပ က မတဝင တက ၅၀၅ ပဒမန စခ ကတငလကပ တယ။
လထကလည သတဥပ ဒ တန အည အ ရ ယမယလ အတညထပ ပ ပ က တ ဖစပ တယ။
မဒယ တအတကကလည ဆက ပ လတလပစ သတင ပခင န တဦ ခ င အသက ဘ အ မခခ က တ
တခမ ထတ ပ သ ခင မရပ ဘ ။ သတက ပညသန မဒယ ကပ တသ တည မနင
အ ရ ယမယသ ဘ အခ က ပလကတ ပ ပ။

အ စခ ပက တ သတစစအပစက ပညသလထန ငငတက က ရ က ကပ န ကတခ ဆတ


ထက ပ ကကလ ပ ဘ မ မ ပ ထ ပ ဘ ။ အသည န က ရ က ကပက န စစပအ ဖရ ဖသ သတက
လမ ဖငထ ပ တယ။ ပညသ တဘကက တ စစအပစန စစအ ဏ ရငစနစ အလ စ
ဖ ကသမ င ရ လပမလ ၊ မလပ ငရင တ သတ အ ခခဥပ ဒန သတ ရ က ကပ တ အ က
ခ င ငဝင ကဖသ ရပ တ တယ။

နက ဖန (ဒ န ဖ ၁၇) မ ဒ စလတ မ က ရ ခ င စ ဖင လ တ သန ခ လမ ပ ထက ဆ ပဖ လထက


တန ပနစန ခ ထ ပ တယ။ တင ရင သ လငယ ခ င ဆ င တရ သတင ဌ န အငတ ဗ (NPR USA)
သ ဘ က တ - ဒ စန အ လ အထန သမ ခမ လတ မ က ရ ၊ တ ငငလ တင ရင သ တ
အပ အဝင လ ၀စစအ ဏ ရငမ လတ မ က ရ ဖစတယလ ဆပ တယ။ တင ရင သ တဟ
စစအ ဏ ရငလက အ ကက ဘယဥပ ဒ အ ကမ ပ ဖစ ဖစ ဘယ ရ က ကပက နပ ဖစ ဖစ
ဘယတန ကမ မလတလပခပ ဘ ။ ပညမက မနမ တ တင ရင သ တ အ လ ဒအခ နမ အတတ
လကတ ကဖ လ န ပလ ပ သ ကပ တယ။
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၇ရက မ က န
မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၈၊ ၂၀၂၁

ဒ န တ သတင မဒယ နယပယက သတင လတလပခင၊ သတင သမ အခငအ ရ ကစ တ


လပ ဆ င နတ သတင မဒယ က ငစက က ငစဝင ၁၅ ဦ တထက ကတယဆတ သတင ကလည
လသန ခ ဆ ပ ကတ အနယနယ အရပရပက သတင တအ က ထ ထ ထကလ တ သတင တပဒအ ဖစ
တ ရတယ။ စစတပက အ ဏ သမ လက ပ န က သတင လတလပခငက စ ရမဖယ အ ခအ န
ဖစ န ပလ ဆတ စ ရမမ တ ဖစ ပ စတ သတင ပ ။ ဒမက ရစ စနစန သတင လတလပခငဆတ
ခလမရသလ စစအပခ ပမ အ က မ သတင လတလပခင ဘယ လ ကထ ကနသတခ ပခ ယခရမလဆတ
တ တ စ ရမ န ကရတ အ နအထ ရ က န ပဆတ သတ ပ လကသလ ဖစပ တယ။

ရနကန မ မ ဒ န ဆ ပသ တက ရနကန မ လည ဆ လမ စ ကမယဆတ န အတ ရက တ စစက တ


မလ င အ င အဓကလမ မ က တခ က က တရပတနပတဆ ပ တ ဆ ပခ ကပ တယ ၊
က တပတရပရ မ က ပ ကတ သဖယ အငဂ ငဖ တ ဖင ပ ထ ရပထ တ တ လပ ကတ
သတင ဓ တပတင ပလပ နခပ တယ။ ယမန န ညကတည က ဖ ဖ ဝ ရ ၁၇ ရက နမ တ မ လ
ထကမယဆတ ဆ ခ က၊ ဆ လမ စ ဝ မယဆတ ဆ ခ က တ ဖစဘတ ပ ပ နခတ န က
ဒ နမ ရနကနတ မ လ လစလ ဝ အမ ဆ နတ နအ ဖစ တ မင ကရတ ပ ။

ရနကန မ ရ လ နရပကက တမ တ နနကဆ စ ဝယသ တ မ နယ စ တမ တ ရ ပ နနက


၉န ရ လ ကဆရင တ ရနကန မ ရ စ ဝ ရ နရ တ ဖစတ လည တန ၊ဆ လ တဆ အစလက
လမ လ ကသ တသ တရသလ က တန စ ပ သ ကတ တလည တ ရမ ပ ။ ည နဘကမ
စ ဝ ရ က အ ပန လမ တမ ဆ အမ တက လမ သယ တက လအစအ ဝ လက လမ မ န ဘ ထကရပ က ပ
အလ ပစတ န ဆ ပရ က ပနလ သ တက တဆက တအ န ရ ဆ ပတ ရ န စညက န လရတ ပ ။
ရပကက တထက အသကအရယ က သ က လ ငယ တ လငယ တက န စပရ လမ မ တဆထက ပ
ဆ ပ ကတ က နစဥ် ဖကရငတခလ ဖစလ တ တ ရပ တယ။

ညဘကဆရင တ လမ တင လမ တင မ အခ နမန သပ တ တ ပ တ န က လမ သယထပ တ မ


လမ သယ တထမ အမ သ တ အစလက ကင စ င ကတ မငကင ကလည နတဓဝ
မငကင လ ဖစလ နပ တယ။

နယ တမ လစကခ န၊ သမဟတ အလစအငက တက စ ငဆင ပ စစတပန ရ တက ဆ ပသ တက


တကခကတ ဖမ ဆ တ တ ရတယလ သတင ထကပ တယ။ မ လ မ ရထ ဝနထမ အမယ က
ညဘကမ ပစခတတကခကတ က တ သတင ဆ တခပ ပ။ အစ ရဝနထမ အမရ တက
သပတ မ ကဝနထမ တက ဖ ပဖ မ င ထတဖ က စ နတ အ ဏ ပင တ က င ပညသ တက CDM
Support ထ ကပကည ပ လပငန တ ပ ပ တ လပလ ကတ က တ ရပ တယ။ စ ရ တအခ နက
၁၈ရက မနကပ ၊ မနမ ပညမ အငတ နက ခထ ရ နတန ပ ။ ခနငက တ လကတ NLD
လတ တ ကယစ ပ က မတရ အ က င က စ မ အ ရ အ န ကက သတမန တန
အဆကအသယဖင ပ ဆ ငရက နတယလ ရ သ ထ ပ တယ။
7th Feb 2021

ဂ နယ ဝင - အ ဏ ရင တ လနတ လကသ ခ င
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၈၊ ၂၀၂၁

အစ

The Hunger Games ပရင ထက ဇ တဝငခန တက နည နည ပန ပ ဖလလ ပ တယ။ ဒက ဟ


၂၀၁၂ ခ စ အ မရကန သပက တစက ဖစက Gary Ross (ဂယရ ရ ) ကက ခပ ၂၀၀၈ခ စ
Suzanne Collins (ဆဇန က လင ) ရ The Hunger Games ၀တ က ကက ခတယ လဆတယ။
Jennifer Lawrence (ဂ ယနဖ လ ရင) John Hutcherson (ဂ နဟကခ ဆန)
တပ ဝငသ ပ ဆ ငထ တယ။ ခတမတ ထ ဆန ပ တ ပစ တန က ပထ တ တပ ။ အန ဂတက
ပ ဖ တ ဆ တ စတက ယ ပတ ဆ တ ပကက တက ခတ ရ ပ တမ အကန တ
သပ က တ န မလညပ ဘ ။ ကယအ က ကလည မဟတပ ဘ ။ သ သ လကသ ခ င ထ ငတ
အဓပ ယက သည ပရငက စတငသတ ပ မလ ကတ ဆ တ လည နည နည ပ ပ တ
ဝင ကည ဖစပ တယ။

dystopia ဒစတပ ယ

ဒစက လ က မတဆက ပ ထ ပ တယ။ အသည အဓပ ယတက ကက အငမတန ပစကခရ ခင


အလနအလနက ဆ ဝ ပ တရ မမ ျှတမ တ န အဆ ရ ဆ အ ဖစအပ က တ န နထင နရ သ
လအဖ အစည လ ဆတယ။ ပရငရ အစမ ထလအဖ အစည တစခဟ အ ဏ ရင တက
ပနအပခ ပတ ခတတစခ အန ဂတမ ဖစလ ပ တယ။ အသည အန ဂတက စတက ထမ ယ လကတ ပ ။
ဆ သ မတစမ ရ ယတ ပ ယ န ဆနက ငဘက အဓပ ယ သက ရ က တ လအဖ အစည ဆပ တ ။

၂၀၀၈ စကတငဘ ၁၄ ထတ ၀တ မ က လင က အပင (သက စးရ လ ခ တယ) ၃ပင ခပ


ရ သ ထ ပ တယ ။ hunger games, Catching Fire, Mockingjay ဖစပ တယ။ ဒ က
ပရင က တ အသညအမညမ န ပရင ကခ ကပ တယ။

စတက ယ အန ဂတထက လအဖ အစည တစခ

ပရငဟ အသည အန ဂတက လက န စပ တယ။ အသည လအဖ အစည တစခက ရ က တ ငတန တ


မ တည ဆ ကထ တ အလနတရ မ ခ မ သ ကယဝ သ နည ပည အ ဖငလည သ လန သ
သမ နထင ကတ ရ မ တ က က န အပခ ပပ တယ။ သတအပခ ပတ မ ကအ မရက တကရ
Penam ပနနန မ က ဟ ဖင ရ မ တ က န ခ န စ အလနတရ မ ဆင ရပ တယ။ ဆင ရလန လ
အစ ငတပ သ ကပ တယ။ အသည မ က အပခ ပသမ က ၁၂ ပင ပင ထ ပ တယ။ အ က င က
သတက တ လနလ ဒ က င အခလ အ ပစ ပ တယ။ အသည သမင က တ အ သ စတ ပမထ ပ ဘ ။

အ ပစ ပ ပက အသက၁၂ စန အသက ၁၈ စ က က င လ တစ ယ က က ငမ လ တစ ယ ကက ဒသ
၁ ခ စက န အဓမ ရ ခ ယပ ဟမ ဂ ဂမ က ဆင ခင တ ပ ။ ဒသ ၁၂ ခ ဆ တ ၁၂တ စစ ပ င ၂၄
ယ က ဖစပ တယ။ သတက တစ ယ ကန တစ ယ က တကခကခင အဒ က လကတန တက ဝင ကည
ဆတ ပပ ။ န ကဆ တစ ယ ကပ က နပ မယ။ ဒ ဟ စစ ပ လပတ ဟမ ဂ ဂမ ။ ငတ က င လ
သမဟတ က ငမ လ နတ ဒသက တ အစ အစ ရစ လအပတ အသ အ ဆ င တ
လက ဆ င ပ ပ သတ။

ပရငထမ မင သမ က ပ ငပမ အ ငရဖ သစပနစ ရ ထ ကပမ တန နရထငရပ တယ။


စတက ယ ထ တ ဇ တကက တ အမ က ပ ပ တယ။ တကယလက တ မ တ ဒ ဟ
စတက ယ သကသကပ ပ။
အဓပ ယမ န လကသ ခ င

Panem ပနနင မ ရ ဒသနပ တ ၁၂ မ ၇၄ ကမ မ က ဟမ ဂ ဂန အတက အစအစ လက မ ူကပ လ ၂


ယ က က ရ ခ ယပ ဂမ ထ ဝငပ စတယ။ အသက ၁၆ စ အရယ Katniss Everdeen (ကကနစ
အဗ ဒင ) ဆတ မန ခ လ က သညမ လ Primrose (ပရင စ) နမယ ခ တအခ သအစ ကယစ ဝငပ
အ သခဖ ဆ ဖတတယ။ အဒ အခ နမ သစတထမ သညမအသကကယဖပ ရတယ။ တ ခ ဘ မ မရဘ ။
မ ူက ရ ခ ယ ပ တ က ကပသက ကယစ ဝငပ လ တ ဟ သည က ငမ လ အတက လထက
လကခတတ ပ ဂဏ ပ ကပ လ တ င ဆလက တ အ ကကလ တက လကခတတ ရမယအစ
သတရ ည ဘကလကက သတ တခမ တ ပ ဖ ပ ပနအတငမ လကသ ခ င ထ င ပလက ကပ တယ။
သပက တနလ ပစရ က င တ ပသမပ ။ က ကပသက အခက တ သ တယ။ သလခ ငတ
လကခတသ တပ ။ အခ တ လကသ ခ င ထ ငလကတ အ ပ အမ တပ ပနရလကတယ။

လ စ တယ ၊ က ဇ တငတယ၊ ပ တ မင က င တ တဆကပ တယ ဆ ပ လ နကစ ဖင


အ လ ပ လကပ တယတ။ သတက ကတနစ က Salute ပ လကတ ပ ။

Respect, Thank you, and Good Bye.

(၀တ ထမ ဘယဘကလကန လကသ ခ င ထ င ပ ကတ လဆတယ။ ပရငပထမစ ရ မ


ည ဘကလကန ပပ တယ။ ဒတယ စ ရ မ တ ၀တ ထကအတင ပနပ ဘယဘကန
လကသ ခ င ထ င ပ ကပ တယတ။)

ပရငထက အဓပ ယ

ပနလညအသကဝငလ တ လကသ ခ င လ ကတနစ က ပ တယ။ ( ပရငထက ဇ တဝငခန တစခမ


ပ ပရပ တယ။) အသည သ ကတ န ပတသကလ “က နမတ ဒသမ အငမတန အသ နည တ ရ ဟ င
အ လ ပ အမတအသ ဖစပ တယ။ တကယ တ အသဘ အခန အန တမ တ ရတတပ တယ။
အဓပ ယက က ဇ တငပ တယ လ စ ပ တယ ဆတ တအ ပင သငခ စရတသက တဆကတစက
ဂတဘင လလည အဓပ ယရပ တယ“

အသည အမတအသ က စတငသ စလကတ ဒသ ၁၂ က နထငသ တ ဖစပ တယ။ ( ပရငထက ဒသ ၁၂


က ပ တ ပ ။) ဒသ ၁၂ က န န က တ တ ခ ဒသ တကပ တ လန ရ မ သ စလ ကပ တယ။
သတခ စတ လ စ တသက သတက က ဇ တငပ တယ ဆတ ပတ ပ ။ လ စ တယ က ဇ တငတယ
တဆကပ တယ အသညလ အဓပ ယ တ ပ တ လကသ ခ င က ထ င ပတ ပ ။ ၀တ ထမ
ဘယဘကလကက အလညလကသ ခ င က တခမ ကဖပ ထလကက ပနအတငလကမ
လကသ ခ င က ကယ ပ ခ ငတသ သမဟတ လအပစ ဆက မ ကပ ပပ တယ။ ဒ ပမယ
ပရငပထမပင မ ည ဘကကက သ ထ ပ တယ။ ဒတယပင မ တ ဘယဘကလကက
ပနသ ထ ပ တယ။
ပရငထမ ကတနစဟ သဆ သ တ ဇ တ က င အတက ကငမရ ဘကလညပ လကသ ခ င
ထ င ပခတယ။ သလပ ဒသ ၁၂ က လ တကလည ပနလပပ တယ။ လ စ တယ၊ က ဇ တငတယ၊
မင က တဆကပ တယ။

တခ အဓပ ယ တ ရ သ တယ Three Fingers Salute

Scout ကင ထ ကလငယ တ သ စခတ လကသ ခ င ထ င သ ကတ အ ဖစလည ရပ တယ။


တင ပညအတက ဂဏယတယ၊ လ တက ကညတယ၊ ကင ထ က တက လ စ ပ တယ။ အသလ
အဓပ ယ တ ရပ သတံ။ ဒ အ ပင Three fingers salute (လကသ ခ င ထ င အ လ ပ ြခင ) လ
ခ ဝ ကပ တယ။

ပငသစ တ လန ရ မ လည ပ သညလ ရဖ တယ ဆတယ။ “လတလပ ခင ၊ တရ မ တ ခင န တည ခင “လ


အဓပ ယရပ တယ။ တခ ူက တ ဒ က “လတလပမ၊ ရ က ကပ င ဒမက ရစ “ လ ဆ ကပ တယ။

ယ န ခတ အ ပင လ ကမ တ လ ရပ - င တအ လ အတတ

သည တ လကသ ခ င ထ ငတ အမတအသ စ ပ လ တ က အခ ခတမ တ ဟမ ဂ ဂမ ဆတ ၀တ


န ပရငက န စတယလ အ ကမ အ ဖင သ သပ ရ သ ကပ တယ။ ပရငထမ တနခ အ ဏ န
အ ငက ငတ လကနတန တက တ လနတ အမတအသ ဖစပ တယ။ အသညလကသ ခ င ထ င ခင က
ယ ဒယ မ ၂၀၁၄ ခ စ မလ ဆ ပ ခင မ တကယ တ လ ရပ တယ။

“‘တစ ယ က က စလက တ အ လ လကလပ ကပ တယ ဒလန အသည အမတအသ ဟ အ ဏ ရငက


တ လနတ အမတအသ ဖစသ တယ“ လ အသက၂၈ စအရယ ထင ဆန ပသ Sirawith Seritiwat
(စရ ဝစဆယရစတ ဝ ) က ပ က ခပ တယ။

လကသ ခ င ထ င ပ ခင ဟ အ ဏ ရသ တ တနခ ပ ဝ ရသ တက ဆနက င တ လန ခင သ ကတ


ဖစလ တ ပ ။ အခ တ ဒသ ကတ မနမ ပညက ရ ကလ ပ ပ။
Sule (Freedom) Square, Yangon, blocked by regime. Photo - Win Zaw Latt's fb (19th Feb,
2021)

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၈ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၁၉၊ ၂၀၂၁

ဖ ဖ ဝ ရ ၁၈ ရက န ဆ တ စစ က ငစ အ ဏ သမ တ က ကနကက ကတ ၁၃ ရက ရသ ပ။
အ ဏ စသမ ကတည က လထဟ သပ တ ပ ကနကကမ တ စတငပ တယ။ ဝနထမ သပတ မ ကဖ
စတငတကပ ခ ကပ တယ။ ၅ ရက နက လမ ပ ထက ဆ ပတ ပ ကက လပရ မ စတငတယ။ ၆
ရက နမ ပ ပ လပရ မ တ တ ထကလ ပ တယ။ အသည စ န တနဂ ဟ စတလပရ စရ ဖစတယ။
ဒ ဟ ၇ ရက န တနလ နမ အရန မငမယတ ပညလ ဝနထမ သပတတကပ ခ သအတက ခနအ ပ။ ၇
ရက နကစ ပ CDM သပတဟ အရနအဟနန တ ထကသ ပ ဖစပ တယ။

စစအ ဏ သမ စစ က ငစဟ အသညရကသတပတ ၂ ပတအတင မ နည မ စန ဖ ခင ဖ


က စ နပ တယ။ အ ကမ ဖကတ သတ ဖတတ တကလည တ က ခရပ တယ။ လထဟ ခခ နထ
န ကဆတ တ ဝ ခင မရပ စစအ ဏ ရင တက ရငဆင ပ တ ၂၀၂၀ ရ က ကပရလဒက
အသအမတ ပ ဖ ဒ အ ငဆန စ ကညန တက ဖမ ဆ ထ သ တ အ လ လတ ပ ဖ
တ င ဆ န ကပ တယ။ အဒ အ ပင ၂၀၀၈ အ ခခဥပ ဒက ဖ ကသမ ပ အစစအမနဖယဒရယ ပည ထ ငစ
ထ ထ င ရ လမ က င ပ တက ရ ကပ ဆကလက ရညမန ခ က တ ခ မတလ ကပ တယ။

ခခ နမ သယယပ ဆ င ရ (မ ရထ သပတအပ အဝင) ရပဆင လန ပ န ဘဏလပငန င က စ ဆင မ


က မ တက အ ဏသမ စစ က ငစက ရငဆင နရပ တယ။ မ ဆကသစ တရ
တကပဝငနည ပရယ ယ တကလည အ လ က စ င ကညအတခ လကပ လပ ဆ င န ကရတ က
တ ရပ တယ။

အသညမ တခ လ ပ ခ ငတ က လထပရသတက မမတဆ သ ဘ ထ တ က ခ င မငခ ငတ တ


စတခစ မ တက န ကလက ပ သတင အမ ယဆခ ကအမ တက ထတ ဖ က၊ ဖန ဝ ကလပလ တ
ဖစပ တယ။ အ မရကနက တ ငတ တပငလယမ တ တက မ ငပငစ ပ အမန ခ င တင ပည တက
ခမ ခ က နတ က င အ မရကနက စစအငအ တ ထတ ပ တန ပန နတ က မနမ တက
အ မရကန တ မနမ စစအပစက စစ ရ အရ အ ရ ယ တ မယဆ ပ မတခ က တခ
ဖန ဝ ကတ မ တပ ။ မနမ ပညအ ရ အတက အ မရကနက ဖအ တစတရ အ ဖစ
စစအငအ ထတ ပတ လ ယဆ င သ လည အ ခ အ က င အရ န ကခက ငငတက သတင ဌ နက
သတင စ မ က တမ ဖတ ပ စစစ ငပ တယ။ ဒ က အမ အ က တ ငင ရ တက ကသအခ ကပ
ဆရယမဒယ က န တင န က တ နန တ စတမသကမသ ဖစရတ ပ ။

လမ ပ သပတန ဝနထမ သပတ ၂ ပတန ပ မ န ကထကလ တ အ ပအ ထ က တ


မ ဆက ဟ င တဆက က မ တ အ ဃ တတရ တ ဖစပ တယ။ လမ ရ အစန ရ ကတ တ
ဘ သ ရ အစန ရ ကတ တက အခ င ခ င ပတခတ ပ ပ က ရ ကတ တ ထကလ တယ။
မ ဆက ဟ င တရ က င တ က ( ငင ရ )ရနစ တ၊ အပစစ ပ တစ မ ကလညမ အ င အ တ တက
ထတ ဖ ပတခတတ တ ဆရယမဒယ မ တကလ ကတယ။ မ ဆကသစ တရ ဖ စငတ အမ သ ရ
အ လ လတ မ ကမအတက န ကနတကပဝင နခ နမ မမအစအဖ အတအတက အက စ ပ တ
အ ဃ တတ ရ တန တငလ တက ပညသလထက ဥပက ပ ထ ရစခဖ လပ တယ။ အဓကန
သ မညခ ကည ပ မ ကဝ ထငထင လမ ပ မ ခ တက နသ တ၊ မတကပ န ထက နသ တ၊ သတက
ထ ကခအ ပ ကည နသ တ ဖ စငသနရင အစန အထင မရသ တ န ကက န ရပတည ည တ
ဆကတကပဝင ကဖသ အ ရ က တယလ တင ပလပ တယ။

ဗန မ ဆရ တ က က စစပည င အ ဖရ ကဖက တရ ဓမန ဟ က ထတ ပနပ တယ။


စဦ စဘက တင မ လန ရင အဆ စ ပ ကသ မသ ခစ ကရလမမယလ သတ ပ ပ တယ။ ဝကဝန
က ပင စ ငနတတ အ ပနအလနအည ထ ပ ပ ကစ က င ကတအခ က ထက သစခတသမ ပ
လကသမ က ၂ဘကစလ က သတ ဖတဖ ကဆ ပစလကတအ က င ဥပမ ပ ထ ပ တယ။
သငခန စ ယ ကဖ ဘ သ ရ ဆရ တ မ က တ င ပန န ကတ ဖစပ တယ။

န ကတခက တ လက တ က က မ လငခ ကထ ကဖပ ။ တင ရင သ လကနကကင တက စစ ရ အရ


ဝင ရ ကဖ ပညမ၏ ငင ရ အ ကပအတည က ဖရင ဖ ဆရယမဒယ တမ ခစ ခ က ရ တန တင ပ
ရ ကပ တယ။ ပညတင က မတ ဆအခ ၏ သ ဘ ထ က တ
တင ရင သ လကနကကငအဖ အစည တဟ စစအစ ရန ရငဆငထ ကတ မ ငင ရ နည န ဖရင ဖက
အစတအပင တခသ ဖစ ပ သတမလအရင ခ ဖစတ စစ ရ နည က အခခ နထ ကငစထ တ
ဖစတအ က င ၊ ဒ က သ ဘ ပ က စလ က င မတခ က ပ ပ တယ။ လကနကကငထ တ
တင ရင သ အဖ အစည တက ငင ရ နည န စစပ ဆ အ ဖရ ရ က အ ခအ နအရသ
လပကင က သ လည အခ နမ ရ လကနကကငခခ င ကဖ သတသမင သငခန စ ရ ကတယလ
ပ ခ ငပရပ က င ။

ပင ထနစ ဖ ပခထ ရတ က က ဒ နလမ ပ ထကခ တကလ တ မစ က န လထ

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၁၉ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၀၊ ၂၀၂၁
မ န မငကင က ရ ရတ စတလပရ စရ ပ ။ လမ ပ ဆ ပပ တန CDM ဝနထမ သပတတကပ တန
ပညသလထဟ ဘ လ စက န ပ ရရင အ ဝ တငကန ဘ တ ဂ ရ က ပ ပ န ကတယ။ ဂ င တကပ
သင မလ ၊ ဘယ ခအ ယ င ပ ပ ည ခန တန ပ ပ ကစလကမလ မ န ကတယ ဆ ကပ စ။

ပညပ ရ က မနမ တကလည စတအ တက က န ကတ က တ ရပ တယ။ CDM က ပပ ဖက


ငငတက က မနမ တ လပ န ကတ အ ရစရ ပ ။ ဆ ပဖကလည နရ တင ငငတင မ အပတစ
လပ နဖ မ ပ တယ။ ငင ခ ရ က စစအပစ ခ င ဆ င တရ သ သမ တ အဆက တက ဖ ထတ
အ ရ ယ ငဖကလည ဆ န ကတယ။ ပညပ ရ က မနမ သ တက စစအပစလက အ ကက န
န မထက င က တ ပညပ ရ က မနမ တ စတဆ န ကတယ။ သတဘကကလည အစမ ကန
အ ထတ န ကတယ။ သတလည အ ဝ ကနတင ဘ တ မပ ငရင တ ငမ ထ ကပ ရ အ ပ ရ
ပတဆ ရ တအတက ပညပက မနမ တ တစည တလ တည ရ နတ က ပညတင က မနမ တက
သ စခ ငပ တယ။

လကရအ နအထ မ လမ ပ သပတန ဝနထမ သပတ ဆ ဩ က၊ ဆ ထတ ဖ က၊ လ ဆ စည က၊


ဟ ပ ကလပ န ကတ ခ င ဆ င တ အစအဖ တဟ အ ရစရ ။ ပညသ တက န ကက န က ကခ
ရပတည ပ ကတ လည အလန ကညည စရ က င လတယ။ န ရ ည ရ သတဝရယန
အ ထ ထသပတတကပ က က က ကခငခင တက န ကတ ဖစပ တယ။

သညအခ နမ စစအပစဘကက ဆကဝ တအ ပင ဆရယမဒယ ပ မ ထက ပ ပတခတတ တ


ထကလ တယ။ မ ပငမ လည လကလ ဖမ ဆ တ မနင တ အ ကမ ဖကတ တ ဆကက လန နတယ။
ညဖကမ တတတဆတ ခလမ တက မညသကမ မ မင တ င ကဘ လ။ သတဘကရပတညတ
ဝနထမ တ ပ တ တ လပဂ လ တ ပည ရ တကလည ပထတ ပ ရင ထတရင ပ။

န က ခလမ က တ ရက စ လ ငစ ဆ တ စထ တ က စစတပက ပ င ပ ငပ လပ နတယ။


ကတ သတင က လ ငစ တငသင တ တန နတယ၊ ၂လပ လကက နရမယ ဆထ တယ။ ပညသ တက
အငတ နက ဖတ၊ မ ဖတ၊ ရ ဖတ၊ လ ငစ ဖတ၊ စ သ ကကန တ ဖတ တ က င အ င စစအပစက
လပ နမ သခ ပ တယ။

လတ တ ကယစ ပ က မတဆက ဒထကပ ပ မနဆန ပတသ တ ခ င ဆ ငမ တ


အလပတ ဝနထမ ဆ ငမ တက ပညသ တက အမ က မ န ကပ တယ။ မင က ငက
ဆရယမဒယ တ အသလင တက န လထန ရပတည ပ အ ဏ ရင တက ဖဆနတယ၊ လထန လငယ တက
အ ပ တယ။ လထအသက ကယစ ပ တယ။ သညလမ ပ လတ တ ကယစ ပ က မတက
ခ င ဆ င တကလည သညထက အသက ယက ယ ထကလ ဖ မ န ကတ သခ ပ တယ။
ပညတင က ပညပက မနမ တက မ န ကတ ဖစတယလ ပ ခ ငပ တယ။ ဦ ဝင ထန က က တ င
င က ထ ငခ မယဆ အခ နဆမ နန အခခ က ခင မန မန ထ ငခ လကလ က ဝ စန ခ လကတယဆတ
ဘယ လ က တ င အ ရစရ က င တ လပရပလ။ အ လ က အ ဏ ဖဆန ပ ရရ က
စန ခ န ကတ ပ ။

အငနအယဒပ တကလည သညအခ နက အခင က င ယ ပ တ မတ ဆမ မဟ မတမ


တင ရင သ ညအက မ င မ အဖ အစည မ န ခ တဆက ည င ပ ပ င ဆ ငရကတ တ
အရန မင ကလမမယ ထငပ တယ။ စစအ ဏ သမ ခ င ဆ င တက ဟန ပ လ မ တင ရင သ တက
သ ခ က သင နတ တ လပ နတ ဟ အတအ ယ င တ ဖစ ပ ဒမက ရစအငအ စ တအခ င ခ င
မတ ဆ ဖစမ မဟ မတ ဖစမ တဟ အစစအမန တ ဖစတယဆတ ပတ ပ သက သ ပ ကရမ ဖစပ တယ။
မနမ ပညသ တက ဘယ ဘ လ ပရသတ တန တသလဆ တ MU Fan တ န တပ တယတ။
ဘ ပ ဖစ ဖစ မနခ ကစတ ယ ကတကပ။ MU ဆတ ကလည လ က င တခ ည န ဖ ထ ပ
အသင လကကစ ငတအ ပင ဂ သင က င တအသင တခပ မဟတလ ။ သညလပ
မနမ ပည ငငအ ရ မ ဂ သင ငတအသင က ပညသ တ ခ စ န အ က န ကတ သသ ထငရ
သက သ ပ ငဖ အခ နက လ နပ ပ။
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၀ ရက မ က န
မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၁၊ ၂၀၂၁

မ နက တ (၂၀။၂။၂၀၂၁) မနမ ပညမ န ကထပ သ မက ရတ န ဖစပ တယ။ မ လ မ ရန


စစတပက သပတ မ က နတ ပညသ တက အ ကမ ဖက ပစခတ ဖ ခလ အနည ဆ လ ၂ ဦ သဆ ၂၀
ဦ န အထက ထခကဒဏရ ရ ကတယလ ကနဦ သတင မ က ဆပ တယ။

ဖ ဖ ဝ ရ ၁၉ မ အသက စကက ဖ တလက ပ သဆ က င ထတ ပနလကတ ဦ ကထ


သနတက ညဆသငခသ မသယသယခငရ န ရ သတင ဟ စစအ ဏ သမ စစတပ၏
ဖ ကယထ လ မရတ န ပည တ အ ကမ မဖကဆ ပပက ဖ ခရ က ဖစပ ခတ လသတမ
ရ ဇဝတမ ဖစပ တယ။ စစတပ၏ ထတ ပနခ ကမ သတလကခ က က င သဆ ခ က င က
ဝနခ ခင မ ပ ဘ စစတပက က ညဖ န မတ က င ငင သ လည သတလ ခ ရ တက
ပစခတမ တလပတယဆတ ဝနခထ ပ ဖစပ တယ။
ဖ ဖ ဝ ရ ၂၀ မ တ စစတပက မ လ က အ ကမ မဖက ဆ ပသပတ မ က နသ တက
ပစခတ ဖ ခင ပနပ တယ။ အလ တ နယ မ န ရနကနမ လည ညဘက စစတပ၏ ရနစပစခတမ တ
ရတယလ ဆပ တယ။

အသညသတင က ငငတက ရ က မနမ တ က သ က တ ပညပ ရ က မနမ တက


န ကမနကခင မ တငပ န စပရ တ တသ ၊ ယအန တ ရ စ ပ မနမ စစအစ ရန
လသတတစစတပက ပင ပင ထနထန ကနကက တခ တ ဆ ပပ တ ပ ပ လ တ င
က မ က ယ ပနစ လပ ပ တန ပန ကပ တယ။ အပတစ တင မ အ မရကန၊ ဥ ရ ပ၊ ဗတန၊ ဂ ပန၊
ဩစ တ လ တက မနမ တ အ ဏ သမ စစ က ငစက ကနကက တခ ဆ ပပ တ လ ပ င ရ ခ ပ
စ ဝ လပ န ကတ ဟ ပညတင က မနမ တန ထပတ ရ နတယဆတ သက သ ပ န ကတ
ဖစပ တယ။
အ ဏ သမ စစတပက လကနကမလထက ရကစကစ ပစခတ မနင လကတ နမ ပ
တင ရင သ အပစရပအဖ တ PPST က သ ဘ ထ ထတ ပနပ တယ။ လကရလထလပရ မက
ထ ကခတ ရယ၊ စစအ ဏ ရင တန ဆ နတ က ရပဆင ထ မယ ဆတ ရယ၊ စစအ ဏ ရင
ခ ပ ငမ ရ က ဝင အ ဖရ ကမယဆတ ရယက ထတ ပနပ တယ။ နဂ ခ ပမနခန မ အဖ ခ င ဆ င
ဗလခ ပ က ယကစစက စစ က ငစက အ ကမ ဖက မနင ခင မ မ ပ လပ ရ အတက က ကယ ပ ဖ
နည လမ ရ သ မယလ ဆ ဖတထ တယလလည ဆလကပ တယ။
အ ကမ ဖက မနင ခ နရတ မနမ တင ရင သ ပညသတရပလ က
တင ရင သ လကနကကငတပ တဘက က ကယ ပ ငဖဆတ က တ ပညတင စစ၏
အစတအပင တခ ဖစတ စစ ဘ ရ ငစခန တ လသ ခ င စ န ထ ကထ သ အကအည ပ ငတ
ဘ မနယ မ တ ထ ထ င ပ ဖ လကခ ပ ဖကလည စ စ စရ တခ ဖစတယလ
အ က ပ ခ ငပ တယ။ (အခလ က လမ ရ ခရ ဟ ခကခ ကမ တမ မ ဖစလ တင ရင သ
ပညသ တန လကတပ ပ င ခ တက ကပ လ ပန က က င ) ဗလခ ပ က ယကစစက
နဂ ခ ပမနခန မ ပ ထ တ ဒ က က ဆ မ လင ကမ အမနပ ပ။

မနမ ပညမက မ ရ တမ သပတစစ က င သပတစခန ဝနထမ သပတ မ က လပရ မ တက


န ကတနသ မယပ မဟတပ ဘ ။ ၂၀ ရက နက ပစခတအ ပ ၂၁ ရက မနက အခစ ရ နခ နမ
မ လ မ က တခလ မ ဆ ပသပတစစ က င တန လမ ပ မ ပည နပ ပ။
အ ကမ မဖကဆ ထတ ဖ ခင က က ကခငခငဆကလပ ကမယလ လထက ခလမ တ
တ လကတ ပ ပ။ ၂၂ ရက ၂-င လ နအ ဖစ - တနင လ နမ အရန မငမယ ဝနထမ သပတ CDM
ကလည ည သ ပ ပ စန ခ သ ပ လကတ လည ဖစပ တယ။
အခလ အ ကပအတည တကပက လမ အခ င ခ င တ က အ ငင ပ မ တ
သသယ ဖစတ တကလည က သ ကရပ တယ။ ဒအခ နမ စစအ ဏ ရင တက
တန လန နခ န ဖစတ မ က တင ပငဆငဖ အငအ စ ဆ င ဖ တ ပ တ အရန မငဖ ကနယက တ
မတ ဆ တ ခ တဆက ခ ထင ငဖက ပအ ရ က ပ တယ။

Milk Tea Alliance က မနမ ပညသ တန တကပဝင Gen-Z တက ရတ ရရညတကပဝင ငဖ


သတ ပ တ တ အခ ကအလကသငခန စ တဟ အလနတနဖ ရတ တ ရပ တယ။ ထင န
ဟ င က ငက အ ဏ ရှ ငဆနက င ရ တကပဟ မမတအခ င ခ င ( ပညတင ပညပ)
ကယအ ကယက ဖ ဖစတယ။ အသညမ အငအ က ရင မ ပ ထ ထ ငဖ ဖစတယ။ မလအပဘ
သတင မ ပ က က ဖ လ ဝကသပသည ဖ စတဓ တက မငမ စ လငတငရင က အဆ ဆ က
ရငဆငရန ပငဆငထ ဖလတယဆတ က သတ ကည ခ က တမ ဖတရပ တယ။
Mandalay United Front (Photo - Chan Mya) 21st Feb 2021

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၁ ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၂၊ ၂၀၂၁

ဒစ ရ နခ န ရနကနမနကမလင ခင ဖစတယ။ ရ ရမ က ၂၁ ရက န မ က စစအ ဏ ရင ဖ တခ ရ


အ ဏ ဖဆနမ တကပ၊ အ ရ တ ပ ၂၁ ရက မ ကအ က င ဖစတယ။ ဒ ပမယ အခလ မယ ၂၂
ရက နက တ ပအ ရ က ပ အမ စတဓ တတက က နတ ၂ -င လ
အ ထ ထသပတတကပ ခ န ဖစတယ။

၂၁ ရက နက တ စစတပဟ ပညသက ဖလမရဘ ၊ ဖရင ကတယဆတ စန ခ မက


တ ပညလ အတင အတ န ထတ ဖ ပသတ နပ။ ၂၀ ရက နက မ လ မ ပညသ တက စစတပန ရက
ပစလ သဆ ဒ ဏရရမ အမ အ ပ ဖစခတယ။ ဒလပစသတလ န ကဆတ လ ဆတ ပညသ တဆမ
ရ ဇဝငမရဘ လ တ ပညလ က ပညသ တထက ပ ဆ ပကနကက ကတယ။ ခ င ပညနယန ကရင ပညနယ
နယ ဒသအခ မ တင ရင သ လကနကကင တက လကပ အ စ င ပ တယဆပ တယ။
၂၂ ရက နဟ အ ရ က တ နဆ တ ၂၁ ရက နမ ပညသ တဟ နည မ စန ပငဆင အငအ စ ကတ ပ။
ပဂလ ဒသ နတက ကယတ အ က င တ ဒသ တက မင အ ငလငန စစအ ဏ ရင တက
မနမ ရ ဓ လတခအ ဖစ က နစ တက ကတ ဟ မငရ က ရတ က ကရ ဖယရ ဖစပ တယ။ သ တ
ယအနအဖ အစည တ ရ ဆ ထတ ဖ တ ၊ CDM အရန မငဖ ဝနထမ သပတအတက
က က စည နတ ၊ က ဆ သ အ ရ တ ပသရ က င တ အ ဇ နည တက နရ ဒသအသ သ မ
အမတတရအ လ ပ မတတင တ စက ကတ ဟ လထ၏ စည ကမ ရမ အ တ အ က ရမ သတန
မ လငခ က က မ ခငမ နမက ပသ နပ တယ။

အသညထမ အဖအထစက လ တခက တ အ ရ က တ န တန ပဆရင ဖစတတတ ထ စပ ပ။ စစတပက


အ က အက ယ ဖ ခဖ လပ န ပဆ ပ ဓ တပ ဗဒယ အသ တ ဆရယမဒယ က န တကလ ပ တ လထက
အမမ နခင တ မ တပ ။ တကယတန က ပဂလကလပငန တ ဌ န က တက တ င ၂-င လ န က
တ လပငန တ ပတထ လက ပလ ကည ထ ပ ပ ပ။ ဝနထမ အ ထ ထသပတ က န
လထအငအ ပစ ဝ ခ တကမ က အတက တပလနခရ သ တတထ ပတ က ကယကတသ ဘ ပ ။

န ကလ တ က ပ ကဆ က ငင ခ ကတ တခက တ GSC ဆတ General Strike Committee


ဆတ က ငလ ဆပ တယ။ ဖ ဖ ဝ ရ ၈ လ ကကတည က GSCC - အ ထ ထသပတ
ပ ပ င ဆ ငရက ရ က မတဆတ ရတယ။ န ကတခက GSCN ဆတ တင ရင သ ပ င စ
လပရ မစစ က င တခအ ဖစ ထကလ တ တခ ရတယ။ အခ ဖ ဖ ဝ ရ ၂၀ နစန GSC
အ ထ ထသပတ က မတဆ ပ အဖ အစည ပ င စအမညန ထတ ပနခ ကထကလ ပ တယ။
ရညရယခ က တက တ စစအ ဏ ရငက ဆ ရ ၊ ဖယဒရယ ပည ထ ငစ ပ ထန ရ ၊ အ ခခဥပ ဒသစ
ရ ဆ င ရ ၊ ထန သမ ဖမ ဆ ခမ အ လ လတ မ က ရ ဆတ အခ က တက အ လ မ အတတပ
ပ လ ပ တယ။

သ သ လည ဒ က အခ အမ က အ က မ လင ခ င ဆ ငတငထ ကတ CRPH
လတ တ ကယစ ပ က မတက က တယ၊ NLD က က တယ၊ ၈၈ ပငလင အဖ က က တယဆ ပ
မတခ က တ ထတ ပ လကခ က င လကမခ က င အ ငင အခ တ ဆရယမဒယ မ ပ ထကလ တ
ဖစပ တယ။ GSC သပတ က မတမ ၂၀၂၀ ရ က ကပရလဒန ပညသဆ က
အသအမတ ပ တယလလည ရ ထ ပ ဖစပ တယ။
အ ခခဥပ ဒ ရ ဆ ရ အတက NLD ပ တတ ဝန ဖစ က င ရင လင ခ က ထတ ပနပ တယ

သပတတကပ ဆကဖက အ က င အရ တခ၊ CRPH က အစ ရလတ တ ကစ တ ဝနခဖက


အ က င အရ တခ၊ CDM တ ပညလ အတင အတ န အ င မငဖက အ က င အရ တခ၊ ပညသ တက
ထ ငအသ သးက န ညည ဝင ဖ လကတ ကဖက အ က င အရ တခ ဖစပ တယ။ သည နရ မ NLD
ထ ကခသ တက ၂၀၂၀ ရ က ကပရလဒန တရ ဝငအစ ရလတ တ အ ဖစ ရပတည နမက
ထခကသ မ စ ရမ က င ပ ကသလ၊ GEN-Z တန က င သ လငယ တရ
လမ ပ သပတတကပက အ ကအယက တ ပ ယ ဂ တ ဝငကနမ ဖ ကကနမ က စ ရမ ကတ လည
ပ ဝငပ တယ။ ၈၈ တန ကလည သပတ က မတ တ ဖ က ခ တဆက ကရပ တယ။ သပတ မနင ခရ တ
အနယနယက GSC တ အသတခရ၊ အဖမ ခရ၊ ပစကခရန စနလတစနစ ကရတ သက သပ ။ အခလည
အ ငပမ မငရ သ ခင ခ တဆက ကမ တက လကခ ငသ လ က လကခ စ င ကညရမ ဖစပ တယ။
ပ တ ပညသက ငင ရ အ ဏ က ရ က ကပက နပ အပ င ကတ မ ဒအခ န က
အ ဏ လထ တ ဆလ မအလလ စစ က ငစပ ရတ အ မငရင က စခ ငပ တယ။

လ မယ ၂၂ ရက ဖ ဖ ဝ ရဟ အ ရ က တယ။ NLD ကယတငကလည ဆကသယ ရ ဖတ တ ကမ တ


မ ဖစခင က တင ပ တ ရပ က အဆငက န မ နယအဆငဆငမ ရ က ကခကယစ လယ တ
ရပဖရပဖ တ တကပထက လငယ တန က က လ ပညသအပခ ပ ရ အဖ တ ဖ စည ကဖ
ထတ ပနလကပ တယ။ အ သ စတ အ က ပ ခ က တန မ လက တ မ ပငက လပရ နသ တ ပညသ တက
ဂ စကမ ကလမမယ မ လငပ တယ။

ဆရယမဒယ မ မနမ ပညသ တက အ ပ က အ ငင အခ တက န ရပင (၈ န ရ လ ကအတင )


အခ င ခ င ဖ င ဖ ဖရင န လညမယသ တ အဓကန သ မညက ခ ပ ထ ရစခတ က တ ရလ
ဝမ သ မပ တယ။
တ လန ရ ဆတ အ င မငသ ရင အ ဖ တ အမ က ပ။ မ အ င မငရင တ
အ ဖမ ပ တက လ အ ဖစ မ က မ ကရတ ပ … တ။
Mandalay, Tayzar San, 22nd Feb 2021

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၂ ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၃၊ ၂၀၂၁

ဖ ဖ ဝ ရလ ၂၂ ရက နဟ တ ပညလ အတင အတ န ဦ တ လန ရ လပရ မ ဖစပ တယ။


သ ပည လပရ မလည ဖစတယ။ တ ပညလ အတင အတ န လမ မမ ပ မနမ ပညသ တ ထကလ ပ
အ ဏ သမ စစ က ငစက သပတ မ ကကနကက ကတယ။ စ တ ဆင တကအစ အစ ရ တ
ပဂလက တ အ လ န ပ ပတတယ။ ဝနထမ တ သပတ မ က ကတယ။ လမ ဘ စ သညကအစ
သ ဖ ကသည တက တရ ဝငအ က င က ထ တယ။ သတ မနမ ပညသ တန အတ ဝနထမ သပတ
အ ထ ထသပတ ဆင မယ။ ဖ ဖ ဝ ရ ၂၂ မ ဘ မ လပလမရဘ ။

မနမ တ ပညလ က လ တ သန ခ သန ခ ပ မ ရ က လက တအတထ သပတ မ က ကတယ။


ကနကက ကတယ။ တ ပညလ ဟ လပငလယ က ပ။ စစတပန ရလကနကကင တက အစ ရ တ
ကလ တ သ တ အထငကရ နရ တက လကနကကငအ စ ငခ တ ဆ ထ ပမယ လထက
သတလကတကမ က န ဆ ပကနကက ကတယ။ အခ င ခ င လည လကတ ပ အ ကမ မဖကဖ
ရနစ စ က လ ရင လကတမ ပနဘ ငမ ခ မ စ ဆ ပဖ သတ ပ ကတယ။

ပသန က တ ဆရယမဒယ မ အငတ နကန ဒတ က ပတလက ဖငလကလပ နတ


စစ က ငစထန ခ ပထ တ ဆကသယ ရ ဌ န တ ဖစပ တယ။ န ကတခက တ ၂၀၂၀
ရ က ကပမတငခငကတည စစအပစဘက တ သ တ မ ခ စ တ ဖငထ တ
အ က ငအတ တအမ အ ပ က န ပ သတင မ တ ဆပ အ ငလ ဆ တ အခ ကအလက တက
ဆ ပကနယက အဖ န အငနအယဒ ထ ကခတ အသင အဝင တင မ အဆကမ ပတ ထတလင နတ
ဖစပ တယ။ လ တက အ ပ အဆ လ က င ၊ စတလပရ စရ လ တ တ န က ပလပ ပ
က တင န က တ သတင မ တ အခ ကအလကမ တ လ တ က ထ ပ ပနသလ ဖစ နတယ။
အသညအ က ငပန တ တငလ ရင သတအ က ငက သတအ က င က သ ကညပ ။
သငယခ င ဘယ စ ယ ကလ။ ဘယတန ကတည ပစ တ တငတ ပ။ ဒ စပတ သပတ မ ကပစတ တပ
တငထ တ လ ။ သတ တက မကဆငဂ ထကလည လကပတယ၊ We Love NLD တ ဘ တ ပတခ တ
ဂ တထကလည တဆင ဖနတယ။ စ ရ င တဆက တက နလည လပ ကသတင တ ဖနတယ။
ဒအခ န ပဂ စကရမ ဖစပ တယ။ Myanmar NOW Fan Page ကလည
ပတဘလစဖငထ သ လ မသဘ ။ လတင ဝငတင နတ ထမ လည လပ ကဖနတ တ တ
ပ လ တတပ တယ။ ရ ခင န အ ဖင ၂၀% လ က ခနမန သ လည လ က ကမ သ တ ရယလကရင
ပ ကထကသ တတ တ သတထ စရ ဖစပ တယ။

သတင အမနက တ န ပည တ က ခ တကဆ ပတ ပ မန ကလထက စစတပကအ ကမဖက ဖ ခ ပ


လ ၁၅၀ က ဖမ ဆ ခရပ တယ။ ဟ​ မ ဒမ ဝင န ပ ဖမ န ပဆတ တ ရယလကတ န
အသည နရ တ လအပစ ပ တ ဖ ဖရ ဖစတ က တ ရပ တယ။ သ ခ မကဆငဂ န
မမတအခ င ခ င သ မ ဝသတ ပ တစနစ က ငသ လ တ ကလည တ ရပ တယ။
တ နကလ GSC န NLD ဆတ ခ င စ တ က အခ င မ က ငင ကခန ကသလမ
အခ နကနလပမ မ ဖစ ကရ အ င NLD န CRPH က ၂၂ ရက နမ ခလမ တ
မန မနလမ ခ လကပ တယ။ ၂၁ ရက နက မ နယ ရပကကအလက ရ က ကပ ငကယစ လယ တ
လထ ထ ကခသ တန က က လ ပညသအပခ ပ ရ အဖ တ ထ ထ ငဖ ထတ ပနတယ။ ၂၂
ရကက တ CRPH က န ပညပတ ဝနခ တ ကယစ လယ တ ထတ ပနလကပ တယ။
ဒ ကတ ဆ ဆ က ကလကယစ လယန အ မရကနက ကထငလင အ ငက
ငငတက ဆကဆ ရ ကယစ လယ ခနအပ က င ကည လကပ တယ။ EU ကလည
မနမ ပညသ တ ရ က ကထ တ အစ ရန လတ တ ကသ အသအမတ ပ မယလ
ထတ ပနထ ပ တယ။ ဒ က ၂၂ ရက ည နခင သပတ မ ကလပရ မက ပနလ ကတ
ပညသ တအတက အ ဆ ခနအ လ ဆ ကပ တယ။

ပညတင က က ပညပက မနမ တ က ထမ လမ ပ သပတ တ ဝနထမ သပတ တ


ထ ကပကညမ တ အ မငမ ဆ လငထဆင နခ နမ NLD န CPRH က န အခလ ဦ ဆ ငမ တ
ကယစ ပ မ တ ထတ ပနလက တ ပညသ တက န ဝမ သ အးရန တခနက ထ ကခ က က င
ထတ ဖ ပ ဆ ကတ က တ ရပ တယ။ အ ဏ သမ စစ က ငစက သညလထလပရ မက
အငနအယဒပ တတခတည ၏ လပရပအ ဖစ စပစတ ကလည ပယခ လက ပ လထလပရ မဟ
အ ကမ ဖကလပရပမဟတဘ လ ထတ ပနလကတ ကလည တ ရပ တယ။
အ ဏ သမ စစ က ငစက ၎င တက အ ဏ သမ စစ က ငစလ ရ သ ခင မ ပ ရလ မဒယ တက
တ မစလကပ တယ။ သတက အ ဏ သမ အစ ရလ ဆက ခ နရင အသည စ နယဇင တက
အ ရ ယမယလ ခမ ခ ကလကပ တယ။ အသညအ ဏ သမ စစ က ငစ၏ လထအ ပ အ ကမ ဖကမ
သတ ဖတမ ခမ ခ က စ က မ တ တ တ လ တ က င အစ ရအဖ မဟတတ
သတင မဒယ က ငစက န က န န သ တ အဖ ဝငအခ က ငစဝငအ ဖစက န တထက ကတယလ
သရပ တယ။ ဆရယမဒယ မတဆင သရတ က စ ရ ဆရ ထက မကန သတင စ ဆရ ဇငလင တ
မမသ ဘ ဖင တထကတယလ ဆတယလ သရပ တယ။ မနမ တင မစ သတင ဌ နက တ
အ က င ပခ က မ ပ ဘ ဖ ဖ ဝ ရ ၂၁ ရကက စ ပ သတင လပငန တ ရပဆင က င
ထတ ပနလကပ တယ။ သ ဘ က တ မနမ ပညမ သတင စ နယဇင လတလပခင တ နဝငသ ပ
ဆတ သ ဘ ပ ပ။

“အ ဏ သမ စစ က ငစ” ဟ သတစစ ထ တ ရ က ကပက ဆကလပဖ ခလမ အ ဖစ


ငင ရ ပ တ တန ဖ ဖ ဝ ရ ၂၆ မ တဆမယလ ထတ ပနထ တယ ဆပ တယ။ အ ဆယက
အငဒန ရ ကလည စစ က ငစက လပ ပ တ ရ က ကပက လကခဖ ထတ ပနတယလ သရပ တယ။
ဒ က NLD န လထက လကမခ က င ကနကက က င တန ပနမယလ သတင မ က န
သရပ တယ။

ဖ ဖ ဝ ရ ၂၂ က တ တကပ တ အ ပနအလန ပင ထနတ နပ ။ နက ဖန ၂၃ ရက နက ရင


အငဒန ရ န အ ဆယ တက ပညသ တက ဖအ ပ ဖ ကနကကဖ အစအစ တ ဆ န က တ မ
သခ န ပ ဖစပ တယ။

ငငတက မ လည မနမ ဂ နဇ တန မ ဆက ပ င စ ပညသ တရ ဦ တ လန ရ ဟ အ စကမ


အခရဆ န လ စ မအရဆ လ ဆ ငပ တယ။ မ ဆကသစ မနမ တက ရ မ ူ ဆက တထက
ငငတက က ခ တဆက ငသလ ပညတင က လနည စ တ တင ရင သ တ ဘ သ စက စ
ဘ သ ပ င စလထကပ ကယစ ပ တ လကတတ က တ ရပ တယ။ ဒ န အ မရကနNPR
ရဒယဌ နက မနမ ပညက တက ကလပရ သ သ ရန လရညန အသအငတ ဗ လပတ မ
အသညအမ ူ သမ လ ၏ တက ကမ ပည၀မ ရရငမ အ မငက ယမ လထန တင ရင သ တက
ကယစ ပ မ တ အ လ က တ ရတယလ ဆ ငပ တယ။ ဖ ဖ ဝ ရ ၅ ရကန ၆ ရကက စ ပ
လထန အတ လမ ပ ထကလ တ လငယ ခ င ဆ င တ မ ဆက တ ဖစတ အသ မ င၊
မ င ဆ င ခ၊ တဇ စန (မ လ ဆ ၊ ဖ ဖ ဝ ရ ၃) (See cover photo on this article)၊
က ကက၊ စညသ မ ငစတ လငယ တ (အ ခ အမည တလည ဖညစကရဦ မ ပ ) တန အတ လစ
အရယစ အ ရ ငစက အ လ က ခ စခငဂဏယ ကတယလ မတတမ ပ ရမ ဖစပ တယ။

Feb 6th 2021 - Protest in Hledan

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၃ ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၄၊ ၂၀၂၁

မ ဆကသစအတက အန ဂတအသစအတက အ လ အတတ သ ကပ စ ….


မ နက ဖ ဖ ဝ ရ ၂၃ မ တ ပညလ က လထက လမ ပ ထက အငအ ပ ကတယ။ ဖ ဖ ဝ ရ ၂၂
ပညလ က တ သ ပည တ လန ရ ဦ တ လန ရ က က သအဆက၊ ဝနထမ သပတ အရန မငတ
ဆ ပမယ မ နက လ က အန က င န မဟတဘ ။ ပ မန က အဖမ ဆ ခ ဆ ပသ တက င တ င ပ
ပနလတလကတယလ သတင တ တကလ တယ။ ကခ င၊ ခ င ၊ ရမ ၊ တနလ ရ၊ ကရင ပညနယ၊ မန၊
ကယ ပညနယ တက လထ တက က လက တက နအထ အငအ တ ဖနက က ခ တကလ တ တက
တ ကရတယ။ နယ တမ ဖမ ဆ ခရတသတင တ ဖ ပတသတင တကလည
အငတ နကဆရယမဒယ က န တ ဖ ဖ မ ပ က တ န မ ကစ ရ က အ င ပ ဆ ငလ င ကတယ။

အ ဏ သမ စစ က ငစက တ ရ က ကပ က င ပဖ ပ တ တက ဖတတယ။ NLD က တ တကမ


မဟတဘ လ သတ ခ ပမ သတင စ ရင လင ပလပတယ။ NLD ပ ခငရ တက
အဓကရင လင ခ ငတ တခက ရ တက သတ ခ ပ ဖ ကထင ခရတ အမဖင ခင က
ပစပယထ တယဆတ က သတင သမ တက တင ပခ ငတ ဖစ ပမယ အ ခ ငင ရ အရ
အ ရ က တအခ က တက သတင သမ တက ပ ပ သခ ငတ က မင တ ရပ တယ။ NLD က တ CRPH
က လအပရင ထတ ပနမယ၊ န က မယ စသည ဖငပ ရည န သ ပ တယ။ GSC န NLD ဂယကကလည
တပ တလ သ ဘ ထ မဟတဘ လပ ဖ က ပ တယ။

အခအခ နမ NLD န ဝန ရသ ငင ရ ခ င ဆ င တ စ ရမ နတအခ ကက တ


ဒ အ ငဆန စ ကညန တက အထန သမ ခ တ ပနလတဖ၊ ၂၀၂၀ ရ က ကပရလဒက ကငစထ ဖ၊
တရ ဝငအစ ရ လတ တ ဖ စည င ပ ဒမက ရစ ရ ဆကလကထ ထ င ငဖက အဓက အ ထ ခ င ပ
၂၀၀၈ ဖ ကသမ ရ တ စစအ ဏ ရငစနစ က ဆ ရ တ ဖယဒရယ ပည ထ ငစက အ မခတ
အ ခခဥပ ဒ ရ ဆ ရ တက န ကအဆငတခအ ဖစ ထ ရဖ ဖစပရပ တယ။

စစတပက အခ နဆထ တ ငအမ လငယထန မ ဆကသစတက ကလပရ သ တက စစအ ဏ ရှ င တက


က ထ က န ကခ ပ ထ တ ၂၀၀၈ ခဥန အ ဆ ကအအ တက ခ ဖ ကပစဖ ပ ပ အ သနလ တ
တ င ဆလ ကတ တ ရပ တယ။ ပ တ စစအ ဏ ရင တန လကဝ ခ င က ပ စစပည င
ပလညခ ငသ အပစ တ ခ င ဆ င တကလည သညလ တ လန ရ ရခ န မင နခ နမ
အခင က င ယဖ က စ လ ပ တယ။ စစအပစကလည သတက စင ပ ဆတင ပ တ လနတလငယ တ
လထ တက သ ခအ နည အ င လပဖ ခလမ တ ပငတ ပ ပ။

အ ဏ သမ စစအပစက အ ဆယအဖ ဝင အငဒန ရ ၏ ထ ကခမန ရ က ကပအသစတရပ


ဖ ဆ ငမယဆတ လပရ မက ပထတဖ ကတ ကလည ကတ သတင ဌ နက ဖ က ငလပလက တ
ပ ကသ ရပ တယ။ ပညတင က က ပညပကပ ကနကက ကတ ရယ သ ရ ထက ဆ ပ ကတ ရယ၊
ဆရယမဒယ ဂယကရယ က င အငဒုန ရ က မနမ ခရ စ က ဖ ကသမ လကရပ တယ။ ( ဖ ၂၄
သတင အရ)။ မနမ ပညတင မ ဆရယမဒယ န သတင လတလပခင အခမ က ဟ
မနမ ပညဒမက ရစအ ရ အတက အသကတမ အ ရ ပ တယဆတ ထငရ လ တ န အမ စစအပစက တ
စ နယဇင က က ရင လင ဖ ဆကလပ နတ ပ ပ။ အခဆရင မနမ တင မစ အ ပင
သညဗုကစ ဒ လ လည လပငန က န ရပန မယလ ထတ ပနပ တယ။ Voice Daily က တ
စစ က ငစ၏ စ နယဇင လတလပခငက ခမ ခ ကလ လဆ ပ ပငပငပ ပ ပ တယ။ Mizzima က တ
စစ က ငစအသ အ က ပငမ ပ ငဘ လ အယဒတ အ ဘ က န အ ခလကပ တယ။ အခ အနလင က န
ရပတညထတ ပန ပ သပတသတင တ လထလပရ မ တ သတင ပ နတ သတင ထ က တအတက
အသက ခ ငတ န တ နည သညထက နည လ နတ ကလည သပတတကပ အရန မငလ တ န အမ
ပညသ တက သ ဘ ပ က ကဖ လပ တယ။ သတင ထ က တက က ကယ ပ ဖ ပညသ တက
န လည ကမယ မ လငပ တယ။

အခ ဒ နမ ဂ ငန ရ ရင ဇကန မ ဆကသစလငယ တရ သတအန ဂတအက စ ပ အတက အခလ CDM


တကပ ၊ လမ ပ သပတတကပဝင န ကတ က ပန ပ င ပ ရ သ ခ ငပ တယ။ က န တ ဒရကစ
အခန ဆကသတင ဆ င ပ တထက - ဒတယ န မငကင ဆ င ပ မ သညလ ရ ခပ တယ။

ဒတယ နမ ပညသ တ စ င ကည န ကတ က အငအ စ ၃ စ (စစတပမပ ) ၏ လပရ ပငဆငမ တ


လပကငပ တ ဖစပ တယ။ ပထမအငအ စက ဒ အ ငဆန စ ကည ခ င ဆ ငတ အနအယဒပ တအပစ
(အမတ၊အစ ရ၊ပ တ ခ င ဆ င) တ၏ ခလမ ။ ဒတယအငအ စက လတ တ ပငပက ၈၈န န ကပင
( ရဝ ရ င၊ ဒပယင ၊ န ဂစ၊ လကပ တ င ၊ ) အ ရ တ ပ မ ဆက ဟ င တ၏ ခလမ ။
တတယအငအ စက တ တင ရင သ တ လကနကကငလမ စ တရ သ ဘ ထ တန ပနခ ကန
ခလမ တ ဖစပ တယ။ အသညထမ အသညရ အ ပငဘကက အသစစကစက၊ အခမ က မ က ခတ ၂၀၁၀
ရ က ကပ တ န ကပင က ပင ဖတသန လ တ မ ဆကသစ တရ သ ဘ ထ ခလမ
ခစ ခ က တကလည လထက စ င ကည န ကပရပ တယ။ အခအခ နမ အ လ စတထမ တ နတ က
အလမ မ ဝ သ တ ၈၈ အ ရ တ ပ န ရဝ ရ ငအ ရ တ ပက အ တ အ က တ ခစ ခ က တ
မ လငခ က တပ ဖစပ လမမယ။ https://www.moemaka.com/2021/02/blog-post_73.html

အသည ရ ခသလပ ဖ ဖ ဝ ရ ၃ ရကစ ပ သပ တ လထတကပက န လမ ပ က မ ဆကသစ တ


ထကလ ကတယ။ မ ဆကသစ တထမ အသစစကစက ဂ န ဇ တန အတ လကပတန
က င သ သမဂမ ဆက တ လကဆငကမ တ၊ တက ကလပရ သ တ ပ လ ကတယ။ သတ တ၏
လမ ပ ထကသပတ၊ ဝနထမ သပတ၊ ဆရ ဝနက န မ ရ ဝနထမ သပတ တ တကပ ခ သ တရ
အဓကအခ ကက တ အတတကအက စးပ တထက အန ဂတအတက မ ဆကသစအက စ ပ
သနရင လတဆတစ ရငသန က ထ ခင အ မခခ ကရရဖအ ရ စစမန သ ဒမက ရစစနစ
ထ ထ ငရငသန င ရ အတက သတ တ ထကလ ပ တကပဝင ကတ ဖစပ တယ။

သညအတက အန ဂတအသစအတက တကပဝင ကတ မ ဆကသစ တရ က က သန ရညမန ခ ကက


ရင ရင လ ပ - စစအ ဏ ရငစနစက အ ပ နတ ၂၀၀၈ ခဥဖ ကသမ ရ ၊ အ ဏ ရငစနစ က ရ
(က ဆ ရ လ က လ တက မ အ ခဖ န အစပင က)။ ပ တ ဖယဒရယ ပည ထ ငစ ထ ထ င ရ
ဖစပ တယ။ သတ တရ ပ တ သတ ရဒယအငတ ဗ တမ သတ ပ တ တက
ပညမ က သကသကမဟတပ ဘ ။ တင ရင သ လနည စအစ အကနအစင၊ ဘ သ လမ အသ အ ရ င
မခ ခ ၊ ကခ င တက န အစ ဟငဂ အထ အကနအစငပ တ ပည ထ ငစစစစစတခ ထ င ကမယ။
င တအ လ အတတ ဝင ဝန ကပ လ လကကမ ခ တ ၊ လက ဖန ခ ကတ ဖစပ တယ။ အရငတန က all
inclusive အ လ အကနပ တ ဒမက ရစမလပခ ကဘ ။ ဒ က င င တ အ ကမ ကမ တယ။ င တ
လငယ တ သငခန စ ယတယ။ သည တ င တအ လ အတတ လမ ဘ သ မခ ခ ဘ စစအ ဏ ရငက
တက ကမယလ ခ ကတ ဖစတယ။
အသညအတက ဂ န ဇ တ ပ လ တယ။ ဂ န ဇ တ န ကက အတစ ဝင ဇက တ ပ လ တယ။ င တအ လ
မင က ငဆတ ရနကနက က က သဆရင “င တအ လ မင က င ဖစစရ မလဘ ။ င တအ လ
အတတပ ၊ မတက ပ တ လည အတတပ” ဆတ တ ပညလ က က သ ဖစတယဆတ လ က တ
ရပမဖ လမယ ထငပ တယ။

လငယမ ဆကသစ တရ အန ဂတအတက က က သ မ လငခ က တကပအလက တကမ လ


က တယ။ န လညတယ။ လကပ တယ။ ဒ က မနမ တ လကခဖ လလမမယ။

ဟငဂ ဒကသညစခန မ လည ပ တ ဒယအ တ ခ က ပ တ ထတ ကတယ။ ဒ စ ဓ တပကင ပ


လတ မ က ရ က တ င ဆ န ကတယ။ ဒ စဟ စစအ ဏ ရင တ က င ၂၀၀၈ ခဥ က င
လနည စ တဘကက အ နည သ တဘကက မရပတည ငခတ က သတ န လညပ တယတ။ အခ
စစအ ဏ ရငတကပက ဟငဂ တလည ဝငတက ကမယ။ ခ င တ ကခ င တ ကရင တ ကရငန တ ရမ
မန ရခင တလည ဝငတက ကမယ။ သ ခခထ ရတ တ အစန ရ ကမ တ စနခ ပ
မ ဆကသစအန ဂတက အတတ ဆ ကဖ သတ စနစ ကတ ဖစပ တယ။ မနမ တက ကလပရ သ
က လ မ လ က ကခ ငလငယ လ က တ င ပနတယ။ မင တန င တ ဒတခ အတတ တက ကမယ။ သညလ
လကတ ကတယ။ င တ မနမ လမ က တခ ည က ဦ ဆ င ပ မင တ င တလကခ န ကကလကခ …
ဆတ တ လန ရ မဟတ တ ပ ဘ ။ ဒ အခ လငယမ ဆကသစ တရ အန ဂတအတက တ လန ရ သစ
ဖစပ တယ။

အက စးပ က အ ခခတ တ လန ရ သမင ဟ င တက လငယ တက လည တ င မ ကည တ ပ ဘ ။


သ သ လည ဒ အ ငဆန စ ကည လတ မ ကဖ၊ ၂၀၂၀ ရ က ကပ ရလဒ အသအမတ ပ ဖ၊
ပညသ ထ ကခတ တရ ဝင အစ ရန လတ တ က န ဒမက ရစထ ထ ငဖကလည သတက န လည ပ
လကခ ပ ရပတည ပ တကပဝင န ကတ ပ ပ။ ပ တ သတအတက အမအခကင တ လတလပ သနရင တ
မ ဆကသစအန ဂတအတက သတအက စ ပ ကလည အ လ က ဝင ဝန ကရမ မဟတဘ လ ။

(မ မခမဒယ )
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၄ ရက မ က န
မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၅၊ ၂၀၂၁

စစအ ဏ သမ ပ ၂၄ ရက န မ ကသညအထ စစ က ငစဘကက သပတ မ က ပညသလထ က က


ပနလည သ ဆ ငစည ငတ တ လပ ငပ မရ သ ပ ဘ ။ အ ဆယန လည ပ
ငင ရ ထ ကခမအကအည တ င တ ကလည ခရ စ မ အ င မငပ ။ အဓကသတင ဓ တပ တမ
ထငရ တ က တ စစ က ငစခန ငင ခ ရ ဝန က ၀ မ ငလငက အ ဆယအစ ရ တက
လကခ တ ဆပက အလတသ ဘ ဆန နတ က င စစ က ငစ ပညပဆကဆ ရ မ အ ကပ က နဆ
ဖစ နပ တယ။

၂၄ ရက န သတင တမ စစ က ငစက ကလကယစ လယက ရ ထ က သသ ဘ န ထကတယလ


ဆပ တယ။ ၀ မ ငလငက ငင ခ ရ ဝန က ဌ နက ပန ခ တယလ စ ထတပ တယ။
အသညရကန တ ပ ငနကတည မ ပ ၂၂ ရက နတန ကတည က CRPHက ခနလကတ
ခ င တင ရင သ ဆရ ဝန ဒ ကတ ဆ ဆ က ကလကယစ လယအ ဖစ မဒယ တအ လ မ
အငတ ဗ တ ပ တအ ပင စစ က ငစန ပညပက မနမ သ တကပ
သတ ပ စက ပ လကပ တယ။ စစ က ငစက လထ၏ တရ ဝငအစ ရမဟတ က င န ပညပက
မနမ သ တ CDM လပ ပ CRPH က ထ ကခမ ပဖ လ က င သတ ပ လကပ တယ။ ပညတင
ပညပက လထဟ ဒ ကတ ဆ ဆ ၏ ရပတညခ က သ ဘ ထ န ပ ဆတင ပမ တက မ စ
စသကအ ရ က ပ ဝမ မ ကဝမ သ ဖစ နတ က တ ရပ တယ။ ပညပ ရ က မနမ ငငသ တ
မနမ ငငသ ဟ င တ အ လ က အခခ နမ မနမ ပညအ ရ က ခနစကအ စက ဝင ပ
တတနငသ လ က ဝန ရ ဆ ငရက န ကတ က င ဒ ကတ ဆ ဆ အခလ ထကရပတညလ တ
သတအတက အငအ က စ ဖစပ တယ။

၁၉၉၀ ရ က ကပတန က စစအစ ရက အ ဏ မလ ပ လ NLD က NCGUB


စင ပ ငအစ ရ ထ ငခဖ ပ တယ။ အသညတန က အ ဝ ရ ကဝန က ခ ပ ဒ ကတ စနဝင က အခ
CRPH ရ ငငတက ကယစ လယခနတ က အလနဝမ သ ပ ထ ကခပ တယ။ အစ ရဝန က တ
ဝန က ခ ပ တ ခန ပ လတလကတ ထက လ့တ တ က န ကယစ လယသ ဘ ၊
သအမတသ ဘ လတတ ဟ အလနက လပရ ကငရ သ လ ရ လယကတယ၊ ဝငဆနတယလ သက
ပ ပ တယ။ မနမ ပညတင ကလည ဒ ကတ ဆ ဆ န ဦ ထငလင အ ငတက ထ ကခတ
အငအ ပပ တ ပညတင မ ၂၆ ရက နမ လပ ကမယလ ဆပ တယ။

စစ က ငစက တ နည မ စန ဝ ဒ ဖနတ ငင ရ တကကက တ ထတသ တ က


ဆကလပ နတ ပ ပ။ ဒ အ ငဆန စ ကည၏ အတငပငခဝန က က ဖ ကသမ တယလ
စ ထတတယလ ဆပ တယ။ လထက သနပခ ကငပန လပ တ သတကလည သနပခ ပ တ ဆ ပ
ကည ပနပ တယ။ ခတ ခ ကသမ ထ တ ၅ ထ ငက ပစ မင မစ ကအ ကမ ဖကသမ တ
က တန ခ ထတ ပ ဆ ပ ပညသ တ သပတ မ ကဝနထမ တက လမ တမ တကခကဖ
ပနလည ပငဆင နတယလ သတင ထကလ ပ တယ။ ( ဖ ၂၅ မနကမ ရနကနလမ မ တမ
တကခကမအခ လပ ပ ပ ပ)။ သတင မ တ လပ ကသတင တက စစ က ငစန အလ တ ရ တက
ရညရယခ ကရရ ဆရယမဒယ မ တငဆက နဆ ဖစပ တယ။

ဖ ဖ ဝ ရ ၂၆ မ စစ က ငစက ထ ကခတ ငင ရ ပ တ တန တ ဆ ပ
န ကထပ ရ က ကပတခ လပဖ ည ်င မယ ကည ထ တ က င မနမ ပညသ တကလည
အသည နမ ပညလ က တ လမ ပ ထက ကနကကပ တခ ပ တ လပမယလ တန ပန
က က ထ လက ပ ဖစပ တယ။

CDM လပရ မက ဆက ပ အရန မငဖ သပတ မ ကဝနထမ တက ရပကကအလက ဒသခ တက


ထ ကခအ ပ ကညဖ ပ ပ ဆ ငရကလ ကပ တယ။ ဝနထမ စ ရင တ က ကယ ပ မမတဖ သ
ဝင က ခ ပစနစ (လ ၅ စ ၁၀ စ လကတ ပ ) န ကည စ င ရ က ကဖ ပငဆင န ကတ တ ရပ တယ။
CRPH တကတန သလ ရပရ အလက အပခ ပ ရ အဖ တက ဖ ကတ ၊
စစ က ငစ န ကခ ထအပ တက ဖယရ တ တလည လပလ ကတ တ ရပ တယ။ CDM
ဝကဆက တ CRPH ဝကဆက တလည ထတ ပနလ ကတ က တ ရပ တယ။

၂၄ ရက နက တ မနမ ပညသ တအတက စတသကသ မ အနည ငယရတ န ဖစပ တယ။


သ သ လည န ကရက တမ လည မ လ တန န ကမဆတတန လမ ပ သပတ ဝနထမ သပတ
CDM ထ ကပကညမ မမရပရ က ကယထန သမ စ င ရ ကမ တ ဆက ပ လပရ ကရဦ မ
ဖစပ တယ။ အ ဏ သမ စစ က ငစကလည မင မစ ကအ ကမ ဖကသမ တန
တန ပနတကခက နမ က တ သခ ပ တယ။
Photo - Sit Htet Aung (facebook post), police attacking reporter on Yangon Street, 26th Feb 2021

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၅ ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၆၊ ၂၀၂၁

ဖ ဖ ဝ ရ ၂၅ က ခ တကပ တ သပတစစ က င တဟ နယ တမ အဆင ပတယဆ ပမယ


ရနကနမ တ အ ကမ ဖကမ ခရပ တယ။ ရနကနက မ ရထ ဝနထမ အမယ တက ဦ တည ပ
အ ကမ ဖကတယ၊ မ ထမ က တန လည ပ လမ ပ ကလ တက ရနရ တကခကတယ ဆတ
အ ကမ ဖကမ တက စစ က ငစက ထ ကခတ လအပစ တက က လနခ ကပ တယ။ ညဖကမ တ တ မ
ပဇန တ င မ နယ တမ ရ တဝင ပး လ တက လကတကခကတယ၊ ဖမ ဆ တအမ တ
က လန ကပ တယ။ သ ကတတ မ ကဥကလ တဘကမ တ လထက ပန ပ တန လန ငတယလ
ဆတယ။ စစတပန ရက လထထက အယသင ခ ကပ ပ န က န ကက န အငကဖမ ပ တကခကတ က
လထရ ပသမတတမ တက န တ ရပ တယ။
ဖ ဖ ဝ ရ ၂၅ မ သတင မဒယ တက စ ပ င ပ စ နယဇင လတလပခငဆငရ
သ ဘ ထ ကည ခ ကတရပ ထတ ပနပ တယ။ စစ က ငစက စ နယဇင မ ၏
လတလပစ ရ သ ဖ ပခငက ကနသတ ခင မ ပ ရဘ လ ကနကကစ ထတ ပနတ ဖစပ တယ။
သတင သမ တအ တ မ မ ဟ လည စစတပ၏ ဖမ ဆ ခ ပ င ခင တ ခစ နရခ နလည
ဖစပ တယ။

ငငတက မ က စ မ CRPH ကယစ လယ ဒ ကတ ဆ ဆ မ က ပင နခ န လထကလည


စ ထ င အ ရဝမ သ နခ နမ မနမ ပညတင မ တ က က လ ပညသအပခ ပ ရ အဖ တရ
အခမ က န ထ ထ င ငမဟ အ ရ ကးတအခ နက ရ ကလ ပ တယ။ စစအပစက သတရပ က
အပခ ပ ရ မ တက ခနထ နရ ခ နခ နမ တ ပ ကနက CRPH ၏ ပအဖ လ ခ တ
ပညသအပခ ပ ရ အဖ တက အစ ထ နရ ယ ကဖ လ နပ တယ။ ညဖက တမ စစတပက လကနကကင
အ ကမ ဖက ပ ရပကက တထ မင မစ က ပ မ နတ က ခ င ငခ နလ မ ဖစဘ ထငပ တယ။

လမ ပ သပတ၊ ဝနထမ သပတ၊ စဒအမ ဝန ရ ထ ကပမကနယကမ ၊ ကလန အ မရကန CRPH


ကယစ လယ စတ ဘကစ ထ ငစက စစအပစက တန လန မ င ခ နခ နမ မမရပရ မ ဥပ ဒစ မ ဖ
အ ခ မ တည ငမဖ ပညသအပခ ပ ရ အဖ တန တည ဆ က ကဖ အဆင သည တ ငတ တ ငက
ဖတ က ရဦ မ ဖစပ တယ။

၂၀၂၀ ရ က ကပ ငတ ရလဒက ကငစ ပ ဥိး ဆ ငမ ပ နတ CRPH


လတ တ ကယစ ပ က မတကလည တရ ဝငရပတညမက တ ခ ပ ရင တ ခ အငအ က င အ င
ဖနက က ငသမ ဖနက က ငမယလ လထက မ လင ကပ တယ။ ၂၀၂၀ ရ က ကပ ငတ
ပညသလထ ရ ခ ယထ တ အသအမတ ပ ထ ပ ဖစတ လတ တ ကယစ လယ တ
ပ တ ခ င ဆ င တက စစအ ဏ ရှ င တ အသ စး အခင က င ယထ တ လကနကကင စစတပန
ရ တက ဖယရ ပစဖ ၂၀၀၈ အ ခခဥပ ဒကပ ဖ ကသမ ပစဖ အစမ ကန က စ လမမယလ
မ လငမပ တယ။ ၂၀၁၅ န ၂၀၂၀ ရ က ကပ ၂ ခ ဆကတကအ ငရ ပ သ NLD
ပ တကယစ လယမ အ နန ဘယအရ ကမ ငည စ ငဆင နဖ လ န သ လ ဆတ သတကယတင
ဖဆရမယ မ ခန ပ ဖစပ တ တယ။

(ဒစ က ဖ ၂၆ မ ရ တ ဆ တ အခခ နမ စစ က ငစ ခ တ ရ က န ပ တစ တ ဆပက


ပန က ခ က တအရ ၂၀၂၀ ရ က ကပရလဒက ပယဖ ကလက ပ ဖစပ သတ။ စစ က ငစက
ထ ကခတပ တ ၅၃ ခက ဒအဆ အ ဖတက လကခတယ ဆပ တယ။ အသညအခ နမ ပ ရနကနက
မနကန န လည တန ကသပတ တက ရ တက အ ကမ ဖက ခမ ခ က လစခခပ တယ)
Photo - Myanmar-NOW, Myay Ni Gone, Yangon

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၆ ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၇၊ ၂၀၂၁

ဖ ဖ ဝ ရ ၂၆ မ ရနကန မ လမ မ တ ပ မ စစတပက အ ကမ ဖက ဖ ခပ တယ။ သတင ထ က တအ ပင


ဆ ပသ တ ပညသလထ တလည ဖမ ဆ ခရပ တယ။ ဒ န ၂၇ ရက နမ လည စစတပက လမ ပ မ
လထက ရနစ ပ အ ကမ ဖကတ ဖမ ဆ တ တ ဆက က လန နပ တယ။ နယ မ တမ လည စစတပက
အ ကမ ဖကတ ရနစတ တ စတင ဖစပ လ ပ လ ဆပ တယ။

ဖ ဖ ဝ ရ ၂၆ စစ က ငစ၏ ရ က အဖ န စစတပက ထ ကခတ ငင ရ ပ တ ၅၃ ပ တတ


တ ဆ ကပ တယ။ ၂၀၂၀ ရ က ကပရလဒက ပယဖ ကလက ပ န က ရ က ကပအသစတရပ
က င ပရ တ မယလ ထတ ပ ပ တယ။ စစ က ငစ ရ က က မတကတ ပ တ ၃၈ ပ တထမ
ရ က ကပ င NLD အ ပင တင ရင သ ပ တ တ အ ခ ပ တ တလည ပ ဝငပ တယ။ သည တ
သတပ တ တက စစ က ငစက ဖ ကသမ ပစမ လ ဆတ က မ ခန ဖစလ ပ တယ။

ဖ ဖ ဝ ရ ၂၅ ကစ ပ တ စစတပန ရက အမ ပညသ နထငတ အမယ ရပကက တအထ


က က ဝင ရ က ပ ဖမ ဆ တ က ကတ သနတပစ ဖ က ခမ ခ ကတ တ စတ
အ ကမ ဖကမ တ အတငရသညထက ရ ပ က လနလ ပ တယ။ သညအခ နမ မရ မ ကလည မမတဖ သ
ပညသအပခ ပ ရ အဖ တ ဖ စည က င ကည ပ တယ။ မ လ န တက အ ခ မ ရ တမ လည
ပညသအပခ ပ ရ အဖ တ စဖ လ ကပ တယ။
သည ပအဖ တက စစ က ငစ၏ ထအပ တက တက ကစန ခ တ ဖစလ စစတပကလည
ထပတကရငဆင ပ န ရ ည ရ မ ပ တကခကမ တ တ လပလ တ လ ယဆ ငပ တယ။ ပအဖ အဖ တ
အဆငဆငစဖ ငရင စစ က ငစ၏ အပခ ပ ရ ယ ယ လည ရပန သ မ ဖစပ တယ။ ပညသ တန
ပညသအပခ ပ ရ အဖ တက ဘယလမ ညည တ တ မ က ကမရန အ ခ ငမလဆတ က
မ ခန ဖစလ ပ တယ။ အခ င ခ င ခ တဆက ပ ဆ အ ဖရ ကရမယ အခ နလည ဖစ နပ တယ။

စစ က ငစ၏ စစအပခ ပ ရ က ဖ ကသမ ပ ပညသအပခ ပ ရ ထ ထ င ငဖ စစတပ၏ တန ပန


အ ကမ ဖကတကခကမ တက အ ခ ငဖ တန လန ငဖ အ ရ က လ ပ တယ။ သပတတကပ လထတကပ
အ တ အ က တ ခ တဆကမ တ န လညမ တ အ မနဆ ထ ထ င ပ ကနယက တန န ရ ညပ စစတပန
ရက ဝင ထ ပတဆထ ငရင ပညသအပခ ပ ရ အဖ တ အ င မငတ ပ ဖစပ မယ။

မ ဖစ ငဘ ဆတ သခ န ပလ လ သသယမ ဖစပ န ။ ဖ ဖ ဝ ရ ၂၆ ရက ရနကနညသန က ငမတငခင၊


အ မရကနအ ရ ပင မန မတညခင၊ ကလသမဂ နယ ယ ကဌ န မနမ သအမတ က ဦ က မ ထန က
စစ က ငစက ဆနက င ပ CRPH န လထဘကက ရပတည က င ဆ ဖတ က င ညလ ခမ ထတ ဖ
ပ ဆလကပ တယ။ ပ တ ဒမက ရစ အ ရ တ ပ အ ငရမညလ လကသ ခ င ထ င ပ
က က လကပ တယ။ ကလသမဂအစည အ ဝ မ သက လကခတတ ဂဏ ပ ကသလ တကမ လ က
မနမ တ က ပညတင က မနမ တကပ တခနက ဝမ သ အ ရ ထ ကခဂဏ ပ ကတ ကမ က
တနသ တယလ ဆရမလပ ပ။ ငငတက ငင ရ မ က စ မ မနမ သအမတတဦ က
စစအ ဏ ရငဆနက င ရ န CDM လပရ မထ ဝင ရ ကလ တ ဖစပ တယ။

အခ တ ဖ ဖ ဝ ရ ၂၇ ရ ကပ ပ။ မ တမ လ တက လမ ပ ထက ဆ ပ နသလ စစတပန ရကလည


လကလအ ကမ ဖက တကခက နဆပ ပ။ ဖ ဖ ဝ ရ ၂၈ မ အ ရ ငင တထက
တပ တအ ဏ ရငလက အ ကက လငယ တဂ န ဇ တ၏ Milk Tea Alliance အ ဖစ ကမ လ ဆငရ
ဆ ပလပရ မလပ ကမယလ စန ခ ထ ပ ဖစပ တယ။ မနမ ပည၏ ဦ တ လန ရ ဟ အ ရက
အ ဏ ရင ငင တဆကလည ဦ အ ဖစ ပန န ပ ဖစပ တယ။

မနမ တအတကက တ သမင အစ အလ က င ခတ မတလ ဖကဆစ တ လန ရ အ ဖစ


ဆကခ တက ကရဖ မ င တငထ ပ ဖစပ လမမယ။ မနမ ပညက ဖကဆစ တ လန ရ ဆတ
လည န လ အ င မင ဇ င မက န ပညသလထအ လ က ရရ လကနကကငစ ပ ဖကဆစစစသ တက
မ ပ က န အ မစ ပတ ခ မန ခ ကတ မတလ တ လန ရ က တရပဆတ မ ကမ မဟတပ ဘ ။
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၇ ရက မ က န
မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၈၊ ၂၀၂၁

ဖ ဖ ဝ ရ ၂၇ မ ရနကန မ လမ မ တ ပ မ စစတပက အ ကမ ဖက ဖ ခပ တယ။


သတင ထ က တအ ပင ဆ ပသ တ ပညသလထ တလည ဖမ ဆ ခရပ တယ။ မရ မ လည
အ ကမ ဖက ဖ ခခတ က လအမ က ဆရယမဒယ မ အ လ တ မငရပ တယ။

စစတပက ၂၅ ရက နကစ ပ ဆကတက အ ကမ ဖကမ တ က လနပ တယ။


ရ က ကပရလဒ တကလည ဖ ကသမ လက ပလ သတင တ ထကလ ပ တယ။
ရ တအ ကမ ဖကတ က အငကမတ ပညသ တ အမ အ ပ အဖမ ခရ ပ န က လထန ဆ ပသ တ
သပတစစ က င တက န ကတနသ မယ ပ မရပ ဘ ။

နက ဖန ဖ ဖ ဝ ရ ၂၈ မ တ ပညလ အ ကမ Milk Tea Alliance လပရ မက ထတ ပနထ ပ တယ။


လထဟ စစတပန ရရ အ ကမ ဖကမ စ က မ က င အလန စတဆ ဒ သထက န ပ
စစ က ငစ မ လငထ သလ က ကရ န ကတနသ မယပ မရပ ဘ ။

မင က ငန စညသ မ ငတက သတ ဖစဘတပ စမ တငထ တ က ငမ ခ မ စ ဆ ပမယ။


မမကယကယလည ခခက ကယခင ရတယ။ က ငသ ရမယလ ပ ဆထ ပ တယ။
မနမ သတင ဌ န ပ င စက သတင ထ က တကလည ဆ ပ သန အတ ရပတည ပ
သတင ထတလင နတ က ငလည ရန စစသ ၏ အ ကမ ဖက ပကပမက
မ ကဝ ထငထင တ ကရ ပ ဖစ်တ က င မမကယကယက ကယဖ သတပ က က ကယဖဟ
အ ရ က သ ကစ ဖစတယဆတ ထငရ နပ တယ။

သပတစစ က င တန ဒသခ ပညသ တ ပ ပ င ပ စစတပက တန လနဖဟ


အ ရ တ က ကစ ဖစလ ပ တယ။ CRPH န ပညသအပခ ပ ရ အဖံ တရ ခလမ တက တ
အသည န ကက ထပခ ပလကပ လ လမမယလ မ လငပ တယ။ စစတပ၏ မလ ပ ဖကဆစဝ ဒက
သ ပ ပ န ပမ ၂၈ ရက န က ရ ဆကမည မနမ ပညအန ဂတဟ ပတ ပတသ သ ရ ရ တ မ
ဖစပ တယ။ စစအပခ ပ ရ က န ပညသအပခ ပတ အ ရ ပ အစ ရတရပ ပ ထန ဖန ပညသက
က ကယ ပ ဖ ပညသစစ တ လအပ န ပလ ဆတ က ယကရှ င တက ဆ ဖတရ တ မ
ဖစပ တယ။

မ မခမဒယ က မ ငရစက တ ဖ ဖ ဝ ရ ၂၈ ရက နအ က မ သညပဂ လ ရ ခစ ခ ကက


ရ ထ တ တ ရပ တယ။

အ ကမ ဖက ရနစလ သ တက မမကယက က ကယခခပငခငရတယ။ ပတဝန က ငကလည


မတရ စ က တ က တ ရင တ မစ က ကယ ပ ရမယ။ ဒ ဟ လအ ခခဥပ ဒသတခပ။
ခ င ငခစရ မလဘ ။ ဘ က န ဝင ကည ပ စရ မလဘ ။ က အလကခရတ သမင တလ လ တက
တရစ နမ မဟတတ ။

လမ ပ ထကမယဆကတည က မမအတက အက အကယအရအတ အခ တအဆကအကန ပငဆင ပ


ထကရမ ပ။ ဖကဆစ တက ဆနက ငတ က လထနည န ထတ ဖ တ အ ပင ဖကဆစ တ
စ က လ ရင တန လနဖပ တခ တည ဆ ဖတ ပ ထကရတ ဖစတယ။

မမလမ ပ က ပညသ တ က င သ တက အမထက ပညသ တကလည က ကယ ပ ဖ


ဝန ရ ပ ဖ အဆငသင ပင ပ စ င ကည နတ ဖစတယ။ စတ လ တသပသပန မ ကရည လ ခ သတဖ
မဟတဘ ။

င သ င သမ လမ ပ ထကသ ပ။ င က တ င ရ က သမ သ သမ တ အ စ က ခရရင
သ သမ ခ င ကယခ င စ ပ အသကန လ ပ က ကယမယဆတ ပင ဖတမမ ရရတယ။
တကပထ တက ကမပ ငတသ တက ဖကဆစ တကသပတ မ ကမယ၊ လထက စ င ရ ကမယ၊
စစတပက မ ထ ကခဘ ၊ ကယသ ဘ ထ ထတ ပ မယ၊ ကယဝန က ငထမ
ဖကဆစအလ တ ရ တက ဖယရ မယ။ သတင ပ မယ။ တသကလ သပတ မ ကရ မ ကသ မယ။
ထ ကခသ မယ။ သညလ သ ဌ နန ကယမ ဆက တက စ င ရ ကရတယ။

က န က တ တက ကမပ ငဘ ။ ဒ ပမယ က န သ သမ တက ဆက ပ
ကည စ င ရ ကသ မ ပ။ အ မ ဖတ က င မမန မဆင က င ကည တ
ဒ ထ ကမ ကရညခထ တ မဘမ ူ မဟတဘ ။ င တတန ကလည တ က ငတည ထကရင
တမ ူ ဆကလ န လမ ပ ဆ ကတ ။ ခထ သညလမ ပ မ အ လ အတတ ဆက လ က ဖစခတယ။
ဘယတန ကမ န ကမဆတဘ ။

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၈ ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) ဖ ဖ ဝ ရ ၂၈၊ ၂၀၂၁
ဖ ဖ ဝ ရ ၂၈ ရက နဟ မနမ ဒမက ရစအ ရ တ ပသမင မ မ ကန တငတ နတ နပ
ဖစပ တယ။ သပတတကပ လထဆ ပထတ ဖ ပ တက န န ကတဆင ဖကဆစ တက
တန လနခခရတ လထတကပ ဖစသ ပ ပ။ မနမ ပညအ အ ပ မ စစတပန ရက
အ ကမ ဖကပစခတလ လ အနည ဆ ၂၀ သဆ ၊ လ ပ င ၂၀၀ က ဒဏရ ရပ တယ။
အဖမ ဆ ခရတ အ ရအတကက တ အတညမ ပ င သ ပ ဘ ။

ဒတကပဟ ဖကဆစဆနက င ရ ပညသလတ မ က ရ တကပ က အ ဖစက ရ ကရသ ပ တယ။


လကနကန အ ကမ ဖကသက လကနကမ ပညသ တက
မမကယကယက ကယတန လနခခ န ကပ တယ။ မမတ မ ရ အ အမအသကစည စမ တက လထ၏
စည လ ည တမအငအ လထခနအ သကသကန တန လန ငခ ကပ တယ။ ၂၇ နထက
အက အဆ မ ပမယ ၂၈ ရက နဟ လထတကပန သပတစစ က င တ ပ င စည မ ည တမ
တသ တည ဖစမက ဖ ဆ င ငလက ပ ဖစတ မ သညအရနအဟန က ဟ တ ဆ လ
မရ တ ဘ ဆတ သခ ပ တယ။

စစ က ငစက သစစတပ တက သတအသကအ အမစည စမက ကယဖ အမ ခထ ရ ပ


စစရ တက တ လထ က ထမ အ ကမ ဖကသတ ဖတမ တက က လနခင ပ တယ။ စစ က ငစ၏
လကနကန အငအ ဟ သညထက တ စရ မရဘ လထရ တကပဝငမယအငအ ဟ ပ ပ
ကးမ က ယ ပနလ ဖပ ရပ တယ။ စစ က ငစက စစသည ၅ သန ဆရင မနမ ပညသ တက သန ၅၀
ရပ တယ။ အသညထက သန ၂၀ က သနစမ သ လငယလရယ တ ဖစတအတက သတထက
အဆ ပ င မ စ အငအ ရပ တယ။ ရပကကထဝငတ ရတပသ အ ရအတကက ဆယဂဏန ပ
ရပ တယ။ ဖကဆစအလ တ ရ တက ပညသ တက မ င ထတထ ငရင သတအတက
သလ ဒလ တ မ ရ တထ ထ ငမ မဟတ တ ပ ဘ ။ လထ၏ တကပန အတ သငယမ
ဉ ဏပည စမ အသ ခ မဟ သတထက သန ပ င မ စ သ ပ တယ။

ငငတက က မနမ တန ထ ကခသ တကလည ဖ ဖ ဝ ရ ၂၈ လထ သ မက မ ကးက ကည ပ


န ကတနမသ ပ ပ ပ မခမရပ င ဖစလ ပ တယ။ အခခ နမ စစ က ငစန အလ တ ရ တက
အ ရ ယ ငဖ ဥပ ဒနည တ ငင ရ နည တ မ စက ခ ထငစ စ လ ကပ တယ။ လက တ က ပ
အခ နတတင ထ ရ ကတနည တက တငပငည င လ ကပ တယ။ ငငတက မ လည
အငနအယဒပ တန စအ ရပအတခ ကယစ ပ သ တ ထက ပ လ ပမ မနမ ကန မ နတန
အခ ပ ထန လ တ ကယစ လယ တ ခ တဆကမက မင တ ရ တ မယ မ လငပ တယ။

ပညတင မ တ စစ က ငစဟ အ ဏ သမ အစ ရ defacto အစ ရအ ဖစ သခ သညထက


သခ သ ပ တယ။ လထက လမ ပ မ ပစသတတအတက သဟ လထဆက ငမ ခ မ သ နည န
အ ဏ ရယထ တအစ ရမဟတ တ ပ ဘ ။ လထ ရ က ကပကလည ပယဖ ကထ လကတ မ
မနမ ပညမ လထ ရ ခ ယထ တ ကယစ ပ မရတ ထ ကခမရတ CRPH အ ပင လထအစ ရ
Dejure အစ ရတရပ ပ ထန လ ဖပ ရပ တယ။ အ ဏ သမ စစတပ ဖစတအ ပင လထက အ ကမ ဖက
ပစသတ နတ မ အ ခခဥပ ဒ တ အ ခ သ တရ ဥပ ဒနည လမ တလည တရ ဝငတယလ
မဆ င တ ပ ဘ ။
လကရမ စစ က ငစမ တရ ဝင ဖစတညမအတက န ကဆ ဆပကငထ တ ဆလ - ပညထ ရ ၊
က ကယ ရ ၊ တရ ရ န ငင ခ ရ ဌ န တသ အဓက ရပ တယ။ ရက ဖမ ၊ အက စခန တဆပ၊
တရ ကတဆင ပနလတဖ ရ နမ က တဆင တ င ဆတ သ ရ ပ ၊ စစတပန ရက
အ ကမ ဖကသတ ဖတတ က တ မစဖ လထက တရ က လ ကခငမရပ ဘ ။ ငင ခ က
မနမ သ တက ငင ခ ရ က အ မနလစ ထ ဖ က စ နတ န ပညထ ရ က န အပခ ပ ရ က
လလဖ လပ ဆ င နတ ဟ လည လထ၏ ပနလည တန လနမက ရငဆင နရပ တယ။ ကနသယ ရ
နယစပ င က ပည ရ လမ ရ ဆငရ ဌ န တဟ သပတတကပက န လထတကပက
က ပ င သ ပ ဖစတ မ အစ ရယ ယ က က တ ရပဆင န ပ ဖစပ တယ။

သညလထတကပမ အဓက လမ ပ က သပတစစ က င တ က င သ လငယ အလပသမ


လယသမ လထလတန စ အစအဖ တရ ရပတညခ က၊ န ကန ဆ ငရကမ၊ တ င ဆမ တက
အ ရ ပ က င ၊ သတ တ၏ ခ တဆက ပ အမ စ ပ င ခ င ဆ ငမဟ ထ ရ က က င က
အသအမတ ပ ရမ ဖစပ တယ။ တကပက န ခ င ဆ င တ ပ ထန တယ။ လထက န
တ င ဆမ တ ရပတညခ က တ လက တ ဖစ ပ တယ။ အသညက န မဆတမနစတ အ ရ တ ပဟ
အ ငပဆက ခ တကရမ ဖစပ တယ။

န ကဆ တခ က ဖညခ ငတ က တ - မနမ ပညဟ ပညတင စစ ဖစ နတ တင ပညပ ။ ဒ က င


အငနစ အစ ခ ပခ ပ နတ ၊ ၂၁ ရ စ ပငလ ဖ ဆ ငတ ၊ ရခင အ အတပ တ န မဟ မတအဖ တ
ရ နတ ခခ နထ မနမ စစတပက တင ရင သ ဒသ တမ တကပ တ ဖစ နဆ ဖစပ တယ။
ပညတင စစက နငင ရ နည န ဖရင ဖ က စ နလ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ ရ က ကပက န ၂၀၂၀ အထ
မ ပ မ (အပစရပထ တ မ ပ တမ ) ငင ရ န တက ကလပရ သ တက စက ဝင တ
ရင က စ ရ တ ပနလညသင မတ ရ တအ ပင ခဥ ပငဆင ရ တန က စ န ကတ
ဖစပ တယ။ အခ တ အ ဏ သမ စစ က ငစက အပစရပထ တ တက တဖကသတဖ ကသမ ပ
မနမ တ ပညလ မ စစမ တ ကက မငတငလကတ က သရဖလပ တယ။

(မ မခမဒယ )
lone protester on Sule street in Yangon, March 1st 2021 in front of armed regime
မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၂၉ရက မ က န
မငကင ...
(မ မခ) မတ ၁ ၂၀၂၁

ဖ ဖ ဝ ရ ၂၈ ရက နက စစတပန ရက အ ကမ ဖက ပကပလကလ မနမ ပညသ တက လမ ပ


ပနတကမလ ဘ ထငတ မ ပ တယ။ ပညသ တက လမ ပ မ ပနစ ဝ က ပ အ ဏ သမ စစ က ငစ
ပ တက ရ ၊ထန သမ ခ ဒ အ ငဆန စ ကညန တက အ လ လတ မ က ရ ၊ ရ က ကပ ငရ
ပညသအစ ရ ပ ထန ရ ကပ တ င ဆ ကပ တယ။ နယ တမ ရန တရ တက ဝနထမ တ
လကနကကင တထက အခ က ပညသန ပ ပ င ပ CDM က လပလ ကပ တယ။ လထကလည
အ ကမ ဖကသမ တန ပတသကသမ မသ စ တ လပငန တ အ အမစည စမ တကပ ပစမတထ ပ
သပတ မ ကဖ ရပရ ထက န မ င ထတဖအထ တ မငလ ကပ တယ။ ပညပက မနမ တ အထ သ ဖင
အ မရကန၊ ဗတနန ဥ ရ ပ ငင တက မနမ တကလည မနမ သ ဝနထမ တက CDM လပ ကဖ
တ င ဆ န ကပ တယ။ သအမတ တက စစ က ငစက အစ ရအ ဖစ သ ဘ ထ တအ က င က
အလမ သ ပ လ တက ဆင ခ ပ န ကပ တယ။ သတလည ပညပသ တထ က က နရ တ မ
မဟတပ ဘ ။ သတစစ က ငစက သတက ပန ခ ပ ဖကဆစအလ တ ရ တန အစ ထ လလယတ
ခ နရပ တယ။

ငငတက က မနမ တက စစ က ငစက အ ရ ယတဆမ သတမနဗဇ န စစတပက စလတသ တက


လကမခဖ ပညဝငခငမ ပ ဖ အခ က တလည ပ ဝငပ တယ။ အ မရကနတရ မ
အမဖငတင က င ပဆရင မနမ စစ က ငစ အဖ ဝင တက အ ကမ ဖကမ ၊ လထက သတ ဖတမ တ
အ ပ ကညမ တန အ မရကန မ ပ ခခ တ န အ ရ ယအမဆင ငဖ မ လငထ ကပ တယ။ Social
Purnishment လထနည န သပတ မ က တ ထတ ခင ရ ပင မ င ထတ ခင လ ခ ဆ ငမယ ဖကဆစ
စစ က ငစန အ ပ င အပ တ အကအည ပ သ တက ပစမတထ ဖ ထတ ခင ၊ လထက အသ ပ ခင ၊
လထက လအသင အဝင မ က ခင ၊ လမ ရ စ ပ ရ သပတ မ က ခင ၊ မမတရပရ မ မ န ငသညအထ
ဖအ ပ ခင တ အဆငဆငလပဖ ဆ ငရက န ကပ တယ။ မနမ ပညတင က နယ မ တမ အသည
လထ၏ သပ တ တ ထတတ န ရ ပငအထ မ င ထတတ တ စတင ဖစပ လ တ က မင တ ရသလ
ငင ခ ရ က မနမ တထမ စစအပစအသင အဝင တဟ လ က ထမတ ဘ ရ ပ င နထင ကတယ။
မတ ဆ တန အဆက ဖတ ပ န ကတယလ သရပ တယ။

မတလ ၁ ရက နမ စစတပက လစလ ဝ တက အ ကမ ဖက ပကပရ မ စစက က တက


တ ဆ ပတဆတ ရ င ငဖ လကထရပ တန စစသ စစရ တ တင ဆ င ပ ရပကကထ မ င ဝင မမ မင
ပစခတ ရနစ ဆဆ တကခကတ တ လပ ဆ ငခပ တယ။ စစတပက ရအ ပင ထ ကလမ ရ
အရပဝတသတင ပ တအ ပင သတစ ဆ င လက င ပ ထ တ မဘသ တ
အမ သ အစန ရ က တကပ တပ တည ခ ဆ င ပ လထက အ ကမ ဖက ပစက ဖမ ဆ စတ ကပ
လပ ဆ ငလ ပ တယ။ ရနကနန မ လ မ က တမ မဘသ တ အမ သ ရ အစန ရ ကသ တက
အစ ရစ က မ ခင င က ထ ကပ ပ ခင တ ပ လပ နတ လပငန တ ဌ န တ
လပငန ရင က တက ပညသ တက ထတ ဖ ပ သပတ မ က တ ထတဖ အရန မငလ ကပ တယ။
မဘသ တ အမ သ အစန ရ က တက င က ထ ကပ နတယလ ယဆရတ ဌ နတခက တ
ပကစဦ သန ထန ပငတ မနကန န ဟသ ၀တလမ ဆ က ပညလမ မ ပ က အ ဆ ကအဦ ဖစတယလ
မ က မင တက ဆပ တယ။ Myanmar Times ထတ ဝသဟ စစ က ငစက
ထ ကခ ရ သ ရပတညလတ က င တကကသတင ထ က တ၏ ဆနက ငမက ခရ ပ န က တကက ၃
လ ရပန လကတ ဖစတယလ သတင မ က ဆပ တယ။ အသညလမ ပ ထန လ တ မဘသန
စစ က ငစဘက တ သ တဦ က တ ရသစ ဝင မ ဖစပ တယ။ သကလည
ဖကဆစစစ က ငစ ထ ကခပ တမ ပ ဝငလ ပ ဒမက ရစအ ရ လပရ သ တက ပတခတ စ က မ တ
လပလ ပ တယ။ စစတပန ရဟ မ ပ တက လထသပတက ဖ ခဖ သတင ပ တ အ ကမ ဖကသမ တ
မဘသအမ သ အစန ရ က တန တကခကမ အရန မငလ ပမယ လထက တ သတက
ပတ ပတသ သ ညည တ တန တန လန နတ က တ ရပ တယ။

စစ က ငစ အ ကမ ဖကအပစ တ ပစမတထ တ ခ တကခကလ တ က တ မ ပငက သတင ထ က တ


ဖစပ တယ။ မတလ ၁ ရက နအထ အဖမ ဆ ခ က က ပစကခရတ သတင ထ က ၃၀ ခန ရ ပလ
သတင ထ ကအသင အဝင က ထတ ပနထ ပ တယ။ အခ က ပနလညလတ မ ကလ ပ အခ က
ဖမ ဆ ခထ ရပ တယ။ အမ သမ တ တင ရင သ တ အမ အ ပ သတင ထ က တထမ ပ ဝငတ မ
စစတပက မနမ လမ တအ ပင တင ရင သ လနည စ တက အထ တလည အည တ က သတ ဖတတ
ရ ဇဝင က င သတအတက အမ က စ ရမ ကပ တယ။ ကဇန ၊ ရငမ မင၊ ဆလင ဒ ဗစတဟ
အသညစ ရင ထမ ပ တ အမ သမ တ တငရင သ တထက အခ ဖစပ တယ။

ဆရယမဒယ တကပကလည ပင ထန နပ တယ။ ဖကဆစ စစအပစဘက တ သ တဟ အ ကမ ဖကမ


အ ပ သ တ အမန စက ဖနခ သ တအ ဖစ လထက သတင ပတအတက ဖစဘတကလည အသည
မဘသ တ စစအပစအ ပ င အပ တက အ က ငက န ဖယရ ပစ နပ တယ။ စစအပစ ထ ကခတ
စ မ က တ အမ အ ပ ကလည ဖ တခ ပစလကတ က တ ရပ တယ။ စစအပစဘကက
ဝ ဒ ဖနသမ တ က မ က မနမ ဒမက ရစအ ရ လပရ သ တ က မ တဖကက တဖက သ တ စမ တ
misinformation တအထက မတလ ၁ ရကအတက ဟစအ ဖစဆ က တ စစ ခ င ဆ င ဟ င သန ရ၊
သန စနန ရမန တ ပ င ပ ထတ ပနတယဆတ တပမ တ သ မ သ ပန က စ ဖစပ တယ။
သ ဘ က တ မင အ ငလငတ န ဒ စတ ပနလညရင က စ ပ စစပ ကဖ တကတန တ ပ ။ ဒ က
မနမ လထက တ အတအ ယ ငစ အ ဖစ ပယခ လက ပ စစအ ဏ ရငစနစ အ မစ ပ တ ရ ၂၀၀၈
အ ခခဥပ ဒဖ ကသမ င ရ က သညတခ တသကတ တဘ၀စ အ ပ အ ပတ လပ ကရမယလ တညတ တ
သ ဘ ထ ပ ကတ က တ ရပ တယ။

ဖမ ဆ ခရသ တအတက တ ပညလ အ ရ ရ နကနယက တ လအခငအ ရ ကနယက တက လကလ


ကယစ ပ ဆ ငရက ပ န ကပ တယ။ မတ ၁ မ န ပည တ မ ဖမ ဆ ထ တ ဒ အ ငဆန စ ကညန
ဦ ဝင မငက အနလင စနစန ထတတယ၊ စခ ကတငတယ၊ ပ တ ရမနထပ ပ တယလ သတင မ က
ဆပ တယ။ ရ န တက သတန တ ဖ က စ ပမယ တ ခငမရပ ဘ ။ သတ ၂ဦ လ က
ငင တ အ ကညည ပ က စမ ၅၀၅(ခ) န ထပမစဆလကတယလ သရပ တယ။ စစတပက သတဘကက
ဥပ ဒနည ၊ ငင ရ နည ၊ လကနကသ အ ကမ ဖကနည စတ အစမ ကနနည မ ူ စ ဖင ၂၀၂၀
ရ က ကပ င လတ တ န အစ ရက ဖ ကသမ ဖ က ပမ န သ လည ငငတက ကလည လကမခဘ
ဆနက ငကနကကမ တ တ ပ ရငဆင နရပ တယ။ စစအပစ မ လငတ တ တန အ ဆယကလည
စစတပဘကက ဗ ငရပတည ထ ကခ ပ ဖ ငင ဆန နတ က ရငဆင နရပ တယ။
စစတပက CRPH က ဖ ခ ငဖ အစမ ကန က စ နခ နမ မတလ ၁ ရက ရကစန
လတ တ ကယစ ပ က မတက အ ဏ သမ စစ က ငစဟ မနမ ပညသလထက သတ ဖတ စ က နတ
အ ကမ ဖကအပစအ ဖစ သတမတ က င ကည လကပ တယ။ ဒ က ပညပ ရ က နတ CRPH
ကယစ ပ ဒ ကတ ဆ ဆ တအဖ က ထ ကခ ဆ တအ ပင စစ က ငစ အ ကမ ဖကကအပစက
တ မစအ ရ ယဖ ငငတက က ထပဆင တ င ဆလကပ တယ။ ငငတက ရ က မနမ တကလည
ကလသမဂန ငငတက တပဖ မ စလတ ပ မနမ ပညသလထက အ မနဆ က ကယ စ င ရ က ပ ရန
ပန က က င - R2P - အ ရ ယမ လပ ဆ င ပ လ က င ဝင ဝန တ င ဆ န ကပ တယ။ CRPH က
ထ ကခ ပ မနမ ပညတင မ CDM အရနတ မငလ တ ၊ ပညသအပခ ပ ရ အဖ တ ဖ ပ
ပညသလထ၏ အသကအ အမစည စမက စစ က ငစအ ကမ ဖကကအပစန အစန ရ က မဘသ တ လကမ
က ကယဖ က စ လ ကတ တကလည တ ပ မင ကရမ ဖစပ တယ။

မနမ ပညမ တပမ တ ကအ ဏ သမ ပ ၃၀ရက မ က န


မငကင ...
(မ မခ) မတ ၂၊ ၂၀၂၁

ရနကန မငကင က လမ မ က တခ အတခ တ ဓ တတင ဟ င တ ကနကရစတ တ န ပတထ တ


က အသ အလ ဒ န တ တ နည သ တယ။ သတသတမတမတ နရ တမ ဆ ပတ ဆတ ထက
လမ ထ ဖ ခဖ ဝငမလ င အ င ဂ ဟတဖမ တ စ လ င ဗန တ၊ ပလပစတစတငက
ထကပင ဖတထ တ တ၊ သပ လ ထ င ပ မ လထ ဆတ စ တမ ဆ န ကထ တ လကလပဒင တ၊
က ဦ ထပ တ၊ ခခစစသဖယ ဆင န ကတယ လကကင စပက န အမန ပ သက တကမယ ဆတမယ
ရ ငမယ တမ မယ ဆတ မ တန မနကပင မန လပင ည နပင ထ တပ ပ တပ ခခစစပဆင န ကတယ။

တ ငဥကလ ဝဇယ လမ မတ လ က တ ရပကကထက သ တ မနကစ စ ပ ၁၁


န ရ လ ကကတည က မသ စ အလက၊ မခငအရယ တ လငယ အရယ က မ၊ က လ တပ ခ လ ပ
လမ မ စဘက ၂ ခ က လမ လယက န သစပငပ တအရပမ အခင တ ခင ပစတ တ ထ င၊ လကကင
ပစတ ကင ပ ဖတသ တက တ က က က သန ဆ ပ ကတယ၊ တခ လည တ နလ လက ၃
ခ င မ ကထ ရင တဖကမ ပစတ ကငထ ရင သမဟတ ရငဘတမ ပစတ က ခ တဆထ ရင
န ရန ခ ဆ ပ ကတယ၊ တခ န တမ ဒရမ၊ ဂစတ ၊ စတ တန လမ ဘ တ ဝင န ဆ ပတ သခ င တ
သဆ ပ ည န ၆န ရ လ ကထ နစဥ် ရကဆက ဆ ထက ပ ကတယ။ သ ကနန လည တသလရ ပမယ
တ ယ ကန တ ယ ကစတ န ကတ မပ အတညအတန ငင ရ ဆ ၊ ထ ကခမက ပ ကတ မ ။
လမ တင လမ တင မ တ မတ က စကန က ထ တ စစအ ဏ ရင မင အ ငလင ပပ အ ဖ အမ ရ
က လ ရ ငစပ ၊ ကတရ လမ မ ပ အမ အ ပ ကပထ က ပ လမ က သ တ နင သ ဖ က တ
ဖတနင သ ဖ လပထ ကတ ပ ။

ဆ ပပမ ပ ဝငသ တ အ လ ရ ယ ကညမက တ ရ က ကပ အ ငရထ တ အနအယလဒအစ ရ


ပနအ ငရရမယ၊ ဒပမ စစအ ဏ သမ ထ တ ဗလခ ပမင အ ငလင ရ က မယ အဒရကက
မ ဝ တ ဘ လ ယ ကည န ကတ ပ ။

ရနကန မ အ ပင နယ တက မ က မ ငယ တမ စစတပ၊ ရ၊ အရပဝတ မဘသအဖ တရ


အ ကမ ဖက ဖ ခမက ပင ထနပ တယ။ တကသလ က င ဆရ မ သမဂမ ဆရ ဒ ကတ အ က မ သက
လင မ နယ MlCT အ ရ မ စစတပပ အရပဝတလကနကကင တန အလစဝငဖမ ဆ သ ပ တယ။
က လ မ က ဆ ပသ တက ရအငအ န မ မနင ဘ စစတပန ပစခတတ က င လ ၂ဦ က ဆ ခပ တယ။
ရနကန မ အ မ စစတပန ရက လ တထက အသဗ ၊ မ ကရညယဗ ပစ၊ ရတပသ ၅၀ခန အနည ဆ သ ပ
အတင ဝင က ကဖမ ဆ တ မ ပ လပတ ဖစပ တယ။ ရပကကထမ အဓမ တပစ ပ
ခမ ခ ကတ မ တ လပပ တယ။ ရရညမ တ သညလမ နည ဗ ဟ က
လထအငအ ပတလညဝင နတ မ ပ တမ မ အ င မင ငပ ဘ ။ ဖကဆစ တက ပညသ တက
ဖတ လ ဖတ က ငသ ရင လထကလည သတက ဖတ လ ဖတ က ငသ ငပ တယ။ လကရမ Civil
Disobedience န Social Punishment က လကကငစထ ပ အစ ရယ ယ တ
မလညပတ ငတအ ပင consumer boycott စ သ သသပတကလည ဆင နတ မ
အ ဏ သမ အ ကမ ဖကအပစဟ ပညတင ပညပ ဖတ တ ကမက နစ န အမ ရငဆင နရတ
ဖစပ တယ။ ရပကကတင မ နယတင ဟ သပတစခန သပတစစ က င တ ဖစ န ပဆရင
အ ကမ ဖကစစအပစအတက ပ ပ ကပတည လ မ ဖစပ တယ။

မတလ ၂ ရက နမ ပ CRPH က လတ တ က မတအဆငက န အစ ရအဖ အထ


တ မငတ ဝနယလကပ တယ။ ခတအစ ရအဖ ဝန က အဖ က ကည ပ တယ။ လထ ခ င ဆ င တ ဖစတ
အတငပငခ ဒ အ ငဆန စ ကည၊ သမတဦ ဝင မငတက သစ ခ ပ (၁) ဒ ဇငမ အ င
( ငင ခ ရ ဝန က ဌ န)၊ (၂) ဦ လငကလတ (သမတ ဝန က ဌ န)၊ ( ပည ထ ငစအစ ရအဖ
ဝန က ဌ န) ၊ (၃) ဦ တငထန င (စမကန ၊ ဘ ရ င စကမဝန က ဌ န) (ရင မ ပ မ င
ငင ခ စ ပ ဆကသယ ရ ဝန က ဌ န) (စ ပ ရ ငက သန ရ င ဝယ ရ ဝန က ဌ န) ၊ (၄)
ဒ ကတ ဇ ဝစ (အလပသမ ၊ လဝငမ က ကပ ရ င ပညသအငအ ဝန က ဌ န)၊
(ပည ရ ဝန က ဌ န)၊ (က န မ ရ င အ ကစ ဝန က ဌ န) တက တ ဝနယလကပ တယ။
စစအ ဏ သမ က ငစ သမ ပကထ တ ပညထ ရ ၊ က ကယ ရ ၊ တရ စရင ရ ၊ နယစပ စတ
လကနကကငထ တဌ န တက တ ဖ ပထ ခင မရပ ဘ ။ ဆကလက ပ လအပသလ
တ ဝန ပ အပမ တ လပသ မယ လ ဆပ တယ။

လကရ မ ပငမ လပရ နတ ပညသအပခ ပ ရ အဖ မ ၊ CDM ထ ကပကည ရ အဖ မ ၊ CDM


ဝနထမ မ န လမ ပ သပတတကပဝင က င သ လငယ ပညသမ က တ ဝနခ ပ ရန ခ တဆကရန
အခထက ပ လ တ CRPH ခတအစ ရဝန က မ က တက က ဆ ငရက ကလမမယလ မ လငပ တယ။
ထအတ မ ပင ပ မ ပညသ တန အတ ထ ကခ ဆ ငရက န ကတ တင ရင သ အစအဖ တ
အလပသမ လယသမ လတန စ စ စဖ မ တ န အ ဏ သမ စစ က ငစက မ ထ ကခတ
တင ရင သ လကနကကငအစအဖ တန လည လကတ ဖ ဆ င ခ တဆကမ တ လပလ လမမယလ
ယဆရပ တယ။ ပညပက မနမ ငငသ တ မနမ ငငသ ဟ င တကလည သတ CRPH
ခတအစ ရက ဆကလက ထ ကခ ပ ငငတက မ နည လမ မ စသ ပ ဝင ဝန ကဖ
ထတ ပန ကလမမယလ ထငပ တယ။

ဥပမ အ ဖင - အ မရက မ ရတ မနမ ငငသ တ၊ မနမ ငငသ ဟ င တ၊


အ မရကန ငငသ တက စ ဝ ပ ပညသဂဏရည အဖ က က နတဆင မနမ ပည CDM က
ပပ ကညမအတက ဒ လ ၁သန က ပညတင ပ ပ ပ ပ က င ကည ခ က ထတ ပနပ တယ။
အသညလပ ပညပ ရ က မနမ အစအဖ တက မမတ ကယထကယထနည ပ င စန ကည ထ ကခမ တ
ဆ ငရက န ကပ တယ။ အသညရ င က စတဓ တ လအငအ ပစည အငအ တ ထ ကခမ တဟ
အမ အ ပ မနမ ပညတင က စ ဝင နသလ မနမ ပညတင က ပညသ တကယတငကလည
တ ယ ကတလကဝင ပ ဦ တ လန ရ အငအ က င သညထက က င အ င က ကခ ပ
အသက သ ခ တ ရင ပ ဆကတကပဝင န ကတ ဖစပ တယ။ ဘယလနည န မ ခ မလ ရ တ မ
မဟတပ ဘ ။

Milk Tea Alliance လပရ မမ မနမ ပညသ တအတက ငငတက လငယ တ ဝင ရ ကရပတညမဟ
ခနအ ဖစလ ပ တယ။ ဟ င က င တငဝမ ထင န တပ တ ငင အ ကက လငယ တအတကလည
မနမ ပညသ တရ သတန စည လ ည တမဟ အ က စရ တန အ တ ဖစလ ပ တယ။

မနမ ပညတင က အစအဖ တကယတငကလည မမတ ပညသ တအခ င ခ င င ပင ကညဖ က ဆ


းသ တ၏ က နရစသ တက ရ သကပန ထ ကပဖ၊ ဖမ ဆ ဒဏရ ရသ တက စ င ရ ကဖ ရနပ င တ
ထ ထ င ပ ဆကခ တကမယလ သ ဌ န တ ခ က၊ ကတ တ ပ ကတ တဟ အလနတရ
ဂဏယစရ က င လပ တယ။ ဦ အ ရ တ ပ က က မနမ ပညတင မ က ပညပမ ပ က ယ ပနသ ပ
ဖစပ တယ။

သည နရ မ ပင ဖတမက ဆန စစ ကဖ ဖစပ တယ။ ဆရယမဒယ ရ အခမ က မ


ပ ကညပရသတ ပညသ တရ ရပတညခ က ပတသ ခ ကကလည အ ရ ပ ပ တယ။ အ ကမ ဖကခ နရခ နမ
က ယကရင တဘကက ခခ ပ ဖ က ကယ ပ ဖက အ ရ အ က ဆ ဆ ငရကရပ မယ။
အ ကမ မဖက တ လန ရ ဖစ နလ စစတပက လကနကန ခမန နတ ပ ။ လထက အ ကမ ဖကခ နရလ
မမကယကယ က ကယခခ နတ ဖစပ တယ။ အ ကမ မဖက တ လန ရ အ ဖစက န လ က သ မ
မဟတပ ဘ ။ လထက လထနည န လမ ပ မ သပတ မ ကစစ က င တဘကက ရပတညတ ၊
အငအ ပတ ၊ က ကယတန လန ပ တ က ဆ ငရကရမ ဖစပ တယ။ အမထမ ပ နမယသ တကလည
အပစအခတ တ န ခ နမ သပတတကပဝငသ တက အ ပ ဖ ကညဖ ထ ကပဖ က ကယ ပ ဖ
စ င ရ ကဖကပ အ ပ ရပ တယ။ ဥပ ဒနည ငင ရ နည တ က မ က ငသ တကလည လက တ က ပ
ထ ရ ကမယ နည လမ တ တငပင ဆ ဆ ငရက ကရမ ဖစပ တယ။ ကယဖ သ ပင ဖတမ
ဆန စစမမရဘ သမ တရ အ က ကတရ ဖနခ မ တ အမ တရ ဖနခ မ တ န ကမ သ ယ စ တ
သ ယ ငလက နတ မလပမ ကဖ လအပပ တယ။

ငတက ပထည ငသက တက ပထည ဆနတဆပထည ငရင တဆပထည၊ လကမတထ ရမယဆ ထ ၊


ဆ ထက ပ က ဟဆ ထက၊ သပ တ က ဟဆရင တ ၊ အသကအက ယဆ ဟစ က ကဆရင ဟစ က ၊
CDM လပ က၊ SPM လပ က၊ သပတ မ က က၊ တ ထတ က၊ ရနသအ ပ ပဆန တ မ င ထတ က
ဖယရ က၊ … သညလ ကယထကယထ ကယအ ကက နည လမ တန တင ပညဟ အခဆရင တလရ ပ ၊
ဘယမ န ကဆတ နရလလ။ ဦ တ လန ရ ဟ အ က င မ င သန ခ တက န ပ ဖစပ တယ။

အ ရ တ ပစတဓ တက အ မငမ ဆ လငထ က။

(ဒ ၂၀၂၁ မနမ ဦ တ လန ရ - အ ရ တ ပ က - က မသလက မမလက မရရ လ အ င အခလ


တစတစည တည တငဆက ပ လကပ တယ။ ဆကလက မ ဝ လကဆငကမ ပ ကပ )

MoeMaKa Media
Contact - ​editors@moemaka.net
Website - ​www.MoeMaKa.com
Facebook - ​https://www.facebook.com/MoeMaKaNews
Twitter - ​https://twitter.com/MoeMaKa

You might also like