You are on page 1of 3

Exemplar unic

INSTRUCTIUNE
Nr. 420 din 01.03.2021

În temeiul Legii nr. 69/2020, pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015
privind pensile militare de stat, al Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și al
Ordinului Comun nr. M.24/15.02.2016/30/12.02.2016/8.147/12.02.2016, privind aprobarea
Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare;
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 756/2016 pentru
organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare;
Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor
Emite prezenta:
INSTRUCȚIUNE:

Art. I Ca urmare a modificărilor legislative apărute în materia pensiilor, veți avea în


vedere următoarele:
Pct.1 Prin Legea nr. 69/2020 pentru completarea art. 21 din Legea nr. 223/2015 privind
pensile militare de stat, a fost introdus un nou alineat, respectiv:
"(3) De reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la alin. (1) beneficiază şi
militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care, la data depunerii cererii de
pensionare, îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) şi care se
regăsesc în una dintre următoarele situaţii:
a) au fost trecuţi în rezervă în conformitate cu art. 45 alin. (1) lit. a), b), e), g) şi h) din
Legea nr. 384/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) au fost trecuţi în rezervă ori le-au încetat raporturile de serviciu din motive
neimputabile acestora, ca urmare a reorganizării unităţii militare sau a reducerii unor funcţii
din statele de organizare, precum şi pentru alte motive ori nevoi ale instituţiilor din domeniul
apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale."
Cererile persoanelor care intră sub incidența acestui articol, vor fi soluționate, prin
calcularea vechimii la data depunerii cererii, putând fi valorificate și perioadele de activitate
realizate după data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.

Pct.2 În situația solicitărilor de înscriere la pensie, fundamentate pe dispozițiile art. 21


alin. 1 lit. ”a” și ”b” și alin. 3 lit. „b” din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,
aplicarea reducerii din vârsta standard de pensionare, potrivit documentelor care atestă
încadrarea în grupa II (doi) de muncă/condiții deosebite, întocmite conform legislației în
vigoare aferente, se va face în condițiile art. 21 alin. 1 lit.”a” din Legea nr. 223/2015 și nu

CONFORM CU ORIGINALUL 1
Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, București, România
www.anp.gov.ro
în condițiile art. 55 alin. 1 lit. ”a” din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice.
Pct.3 De dispozițiile art. 65 alin. 5 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, beneficiază exclusiv persoanele care se pensionează în condițiile respectivei
legi.
Art. II Aspecte de avut în vedere la întocmirea dosarelor de înscriere la pensie:
Pct.1 Consemnările din carnetele de muncă cu referire la încadrarea în grupa I sau II
de muncă, din care reies în mod cert - baza legală incidentă și procentul de încadrare în
respectiva grupa - vor fi valorificate întocmai, fără a mai fi necesară solicitarea suplimentară
de adeverințe care să ateste acest fapt.

Pct.2 Dosarele de înscriere la pensie constituite în baza dispozițiilor art. 19 din Legea
nr. 223/2015, vor conține doar date/documente care atestă exclusiv vechimea în serviciu, fără
a fi necesară depunerea de documente care atestă alte calități, având în vedere că
reglementarea limitează acest tip de pensie doar la vechimea în serviciu, cu atât mai mult,
ordonarea documentelor componente ale dosarului de înscriere la pensie, se va face exclusiv
potrivit Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare aprobată prin Ordinul comun nr.
M 24/15.02.2016/30/12.02.2016/8.147/12.02.2016, pentru toate tipurile de pensie.

Pct.3 Între perioadele de activitate încadrate în grupă/condiții de muncă, potrivit


adeverințelor emise de instituțiile competente și pct. 6 din Fișa de Pensie, respectiv ”Date
privind stagiul de cotizare/vechimea în serviciu realizată în grupa I, grupa a II – a, condiții
deosebite, condiții speciale, alte condiții”, trebuie să existe corelare, orice mențiune
neconformă nu va fi valorificată.

Pct.4 Pentru persoanele care au avut calitatea de personal civil după data de 01.04.2001
și până la 31.12.2015, este necesară depunerea la dosar a adeverinței privind stagiul de
cotizare aferent perioadei de referință.

Pct.5 La constituirea dosarelor de înscriere la pensie de urmaș, trebuie avute în vedere


următoarele:
1. pentru dosarul constituit după susținător aflat în plata pensiei, al cărui deces a survenit
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, se va
solicita structurii financiare, întocmirea Anexei 1b din Fișa de Pensie, respectiv: Situația
Soldelor/Salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, actualizate în
perioada...
2. pentru dosarul constituit după susținător aflat în plata pensiei, al cărui deces a survenit
după intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, se va
solicita structurii financiare întocmirea pct. 7 și 8 din Fișa de Pensie.

CONFORM CU ORIGINALUL
2
Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, București, România
www.anp.gov.ro
3. pentru dosarul constituit după susținător fără pensie, al cărui deces a survenit înainte
de îndeplinirea condițiilor de pensionare, se va solicita structurii financiare, întocmirea
pct. 7 și 8 din Fișa de Pensie.
Pct.6 Având în vedere că între sistemul pensiilor militare de stat şi sistemul public de
pensii, precum şi sistemele proprii de asigurări sociale neintegrate acestuia se recunosc
reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în
vederea deschiderii dreptului la pensie, solicitările de înscriere la pensie de urmaș după
susținător care a avut raporturi de muncă ulterior datei trecerii în rezervă/încetării raporturilor
de serviciu, vor fi soluționate în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. 1 din lege:” pentru
militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a
încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute
la art. 14 lit. a) şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către
sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la art. 19, astfel că:
a) în situația în care susținătorul nu era pensionar în plată la data decesului, pensia
de urmaș se solicită inițial la ultimul loc de muncă în care acesta a fost asigurat,
urmând ca, ulterior, după emiterea deciziei de pensionare din sistemul public, să
fie deschis dreptul la pensie de urmaș, potrivit vechimii în serviciu depusă.
b) în situația în care susținătorul era pensionar în plată la data decesului, cererea de
înscriere la pensie de urmaș se va soluționa numai după prezentarea de către
titular/tutore/împuternicit, a deciziei de pensionare din sistemul public.

Pct.7 În situația persoanelor clasate ”apt limitat” pentru îndeplinirea serviciului în sistemul
administrației penitenciare, care solicită înscrierea la pensie anticipată parțială, potrivit art. 18
alin. 1 lit. ”b” din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, încetarea raporturilor de
serviciu se va face în luna anterioară perioadei/datei de revizuire menționată în cuprinsul
deciziei medicale, pentru a evita depășirea termenului de valabilitate a acesteia.
Pct. 8 Potrivit art. 61 alin. 4 din legea de pensionare, cererea de pensionare, însoţită de
actele doveditoare, se transmite de către structurile cu atribuții de întocmire în termen de 30
zile de la data depunerii, la casa de pensii sectorială, în funcţie de ultimul loc de muncă, sens
în care, subliniem cu privire la necesitatea transmiterii dosarelor către ANP în termen de 20
de zile de la data depunerii, luând în considerare și timpul aferent poștei interne în aparatul
central precum și verificarea/avizarea documentelor, astfel încât, transmiterea către casa de
pensii sectorială, să se realizeze în termenul legal.

Art. III Începând cu data prezentei instrucțiuni, orice prevederi contrare nu mai sunt
aplicabile.

CONFORM CU ORIGINALUL

3
Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, București, România
www.anp.gov.ro